FINANŢE PUBLICE - EXAMEN LICENŢĂ

TESTE

GRILĂ
Lect. univ. dr. Doina Iacob Lect. univ.dr. Lupaşc Ioana

1. Funcţia de repartiţie conţine următoarea fază: a) controlul administrării fondurilor financiare; b) constituirea resurselor financiare la dispoziţia statului ; c) repartizarea competenţelor aparatului administrativ; d) b+c ; 2. In cadrul funcţiei de intrare si ieşire . e)fluxuri financiare de repartiţie, instrumentele bancare includ: a) impozitele pe profiturile băncilor ; b) creditele şi dobânzile bancare ; c) remuneraţiile funcţionarilor din sistemul bancar. d) ratele scadente si comisioanele aferente e) b+d 3. Structura instrumentelor financiare include : a) redevenţele şi chiriile pentru folosirea activelor statului ; b) transferurile rambursabile de fonduri băneşti contra unor prestaţii certe; c) contribuţiile la asigurările sociale de stat ; d) c+e ; e) indemnizaţiile de şomaj. 4. Metodele de evaluare a veniturilor si cheltuielilor bugetare sunt : a)metoda evaluării directe ; b)metoda majorării /diminuării ; c) a+b ; d) anexele la proiectul de lege ; e) b+d . 5. .Impozitul pe clădiri este un impozit : a)direct; b)personal; c)indirect ; d)real ; e) a+d . 6. Fondul de consum social are ca destinaţie: a)finanţarea activităţilor culturale; b)finanţarea activităţilor educative; c)constituirea stocurilor de materii prime; d)finanţarea investiţiilor; e) a+b . 7. Specializarea bugetară înseamnă : a)debugetizarea unor venituri şi cheltuieli

b)includerea veniturilor pe surse de provenienţă; c)includerea cheltuielilor pe categorii de destinaţii; d)împărţirea specifică bugetului in fond de acumulare şi de consum e) b+c. 8. Conform clasificării economice folosit de catre instituţiile O.N>U. ,cheltuielile publice sunt împărţite si anume : a) dobanzi aferente datoriei publice ; b)transferuri de capital ; c) a+b+d d) achiziţii de terenuri si active necorporale . e) cheltuieli de apărare . 9. Controlul jurisdicţional privitor se exercită de către : a)Guvernul b) Consiliul Superior al Magistraturii ; c) Curtea de Conturi ; d) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ; e)Trezoreria statului . 10. Controlul politic privind finanţele publice revine : a) Parlamentului, ca reprezentant al întregii naţiuni ; b) partidelor politice potrivit unui algoritm electoral ; c) executivului, stabilit prin opţiune politică . d) b+ c ;finanţele publice,controlul administrativ este 11. Prin e) Ministrul Finanţelor. atributul : a) Parlamentului ; b) Guvernului ; c) Camerei de Comerţ şi Industrie ; d) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ; e) a+ c+ d . 12. Ce se considera in cadrul datoriei externe brute in sene restrans ? a)investiţii directe de capital străin, chiar dacă nu este fixat un termen apropiat de rambursare; b)sume datorate unor creditori străini ca furnizori; c) a+d ; d)sume datorate unor creditori străini fără garanţia autorităţii publice competente . 13. Controlul Curţii de Conturi poate fi sistat în urma e)ponderea datoriei publice in PIB . intervenţiei : a) Preşedintelui ; b) Primului Ministru ; c) Parlamentului . d) Trezoreria statului; e) Guvernul . 14. Opinia publică se informează despre buget prin : a)specializarea bugetară ; b)neafectarea veniturilor bugetare; c)publicitatea bugetului.

d) a+b e)Monitorul Oficial . 15.In funcţie de scopul urmărit ,impozitele se împart in : a)impozite pe venit b )impozite incidendentale si permanente; c) impozite financiare si de ordine ; d) impozite reale si personale; e) a+b+d . 16.Formarea si utilizarea PIB/PNB se bazează pe utilizarea expresiei valorice a : a)instrumentelor bancare: b)fondurilor speciale ; c)instrumentelor financiare ; d)fondul de acumulare e) c+d ; 17.Accizele presupun : a)cote identice pentru produsele autohtone si pentru cele importate; b)aşezare pe produsele cu cerere elastică ; c)exonerare in cazul produselor exportate; d)a+c; e)b+c ; 18.Ca formă de prelevare obligatorie , impozitul are ca surse : a)salariile persoanelor fizice angajate ; b)caştigurile din posesia unor hartii de valoare ; c)veniturile micilor meseriaşi si a liber – profesioniştilor; d) veniturile persoanelor juridice ; e) a+b+c +d. 19. Deosebirea dintre veniturile extrordinare si cele ordinare constă in : a)urgenţa cu care sunt procurate resursele suplimentare ; b)antiteza dintre impozite si imprumuturile de stat; c)venitul naţional /avuţia naţionala; d) a+b e)restrangere sau constrangere bugetară . 20. Controlul operativ- curent este exercitat de către : a)organele din domeniul financiar- bancar ; b)Parlament si Garda Financiară ; c)organele de conducere si din serviciul financiar – contabil ; d)auditul intern ; e)a+b . 21 . În randul ipozitelor reale sunt incluse : a) impozitul pe activiţătile industriale; b) impozitul pe avere; c) impozitul pe pămant si pe clădiri; d) a+c ; e) impozitul pe donaţii .

e)ratele scadente . 27. e) in timpul desfăşurării auditului intern . 28. d)b+e . d)intenţia explicită a statului debitor de a evita împlinirea obligaţiilor .În situaţia in care un stat. 26.Nivelul fiscalităţii reprezintă : e) a+b. d)sursa materiei impozabile . c)starea de insolvabilitate a statului debitor .22. măsurile adoptate de creditori pot imbrăca urmatoarele forme : a)negocieri diplomatice . d)a+c . Controlul preventiv se desfăşoară : a) concomitent cu operaţiunea supusă procedurii de control. 24. b)acţionarea in justiţie a statului . b) a +c . e) a+d .Noţiunea de bancrută a statului presupune : a)dirijarea excedentului bugetar pentru stingera datoriei publice interne . 23. d)embargouri la export . e)b+c. 25 Asieta reprezintă : a) evaluarea materiei impozabile. b)vărsămintele din profitul net al regiilor autonome . b) totalitatea măsurilor si metodelor successive de impunere c) materia aflată sub incidenţa impozitului . b)blocarea disponibilităţilor din conturile bancare . La nivel central ( macroeconomic ) fondurile resurse financiare cuprind : a)fondurile bugetare destinate asigurărilor sociale de stat . e) a+c . c) înainte de demararea operaţiunii propriu-zise . d) fondurile proprii persoanelor juridice. c)veniturile din valorificarea unor bunuri ale statului. c)cota maximă de impunere a veniturilor persoanelor fizice . a)raportul dintre impozite si totalul veniturilor bugetului general consolidat .Ca element de structură a veniturilor curente se consideră venituri nefiscale doar : a)totalitatea vărsămintelor la fondul de ajutor de şomaj . b)partea din PIB prelevată sub formă de impozite . b) îndată după finalizarea operaţiunii de controlat . refuză rambursarea imprumuturilor contractate . e)rata presiunii fiscale . c) fondurile destinate administratiilor locale. pentru repararea prejudiciilor aduse . . c)embargouri la import . d) b+c.

b)preţul de vanzare a 100 de unităţi monetare de valoare nominală. 36. 35. . x2 a)restituirea sumelor împrumutate . . Caracterul contractual al împrumutului de stat constă e) a+d . x2 c)obligaţia statului de a stinge datoriile contractate de persoanele fizice insolvabile . 30. c) convenirea unui preţ pentru cedarea disponibilităţilor băneşti . b) exigenţe ridicate prin modernizarea si retehnologizarea unor ramuri si amplasamente in economie . x2 c) b+d . 32.29. d)a+c. b)sunt instituite de stat asupra vanzării unor mărfuri. e)prima de emisiune. titlul sau hartia emisa pentru creditul de stat. Cursul de emisiune ca element definitoriu al împrumutului de stat este: a)efectul public. deşi cu condiţii stabilite unilateral . factorii economici semnifică : a)folosirea bugetului public ca filtru de redistribuire a resurselor financiare . Caracterul oneros semnifică : a) b+c b) prevederea unor clauze ce nu pot fi date publicităţii . e) prevederea unor clauze ce nu a)dimensiunea obiectului impozabil . x2 d)măsurile si metodele succesive de aşezare si încasare . e)c+d . d)pot fi depline si parţiale. Caracterul legal al împrumutului de stat semnifică : a) lansarea creditului doar cu votul de aprobare a legislativului. d) b+c. d) o extindere a infrastructurii si unităţilor de tip urban. c) b+d d) fixarea unui preţ pentru acceptarea legii împrumutului de stat. in : a)existenţa unei contraprestaţii din partea statului . c)a +b +d . b) a+c. c)mijloacele din care este plătit impozitul . Monopolurile fiscale : a)sunt instituite de stat asupra producţiei unor bunuri. c)raportul dintre cererea si oferta de capital de împrumut. 31. Amortizarea împrumuturilor de stat este : împrumut . d) contestarea obligaţiilor ce decurg dintr-un credit de stat e) semnifica un preţ asumat solemn la contractarea unui 33. e)sunt impozite pe consum . e)împrumuturi perpetue . x3 b) operarea unui acord bilateral de voinţă.Sursa impozitului reprezintă : pot fi date publicităţii . b)răscumpărarea de către stat a titlurilor de credit de la deţinătorii lor . 34. . Ca factori dinamizatori ai cheltuielilor publice .

care corespunde exercitiului bugetar .in participatii ale bancilor creditoare la capitalul firmelor producatoare din tarile debitoare . b)nivelul ridicat al dobanzilor la creditele externe .care este o prelevare obligatorie . acordateimpozitul pe salariu . 40. d) a+b. 37. e) impozitul pe dividend. . c) veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document in vederea utilizarii eficiente si monitorizarii fondurilor publice. 38. In cadrul impozitelor pe avere intra : a)impozite asupra averii propriu-zise . x2 d)a+b. precum si averea . e)datorie flotantă . d) c+e . c)existenţa unui acord de voinţă între părţi .b)o plata suplimentară pe langă dobanda prestabilită . b)cota impozitului .denumita materie impozabila . d)TVA si accizele. d) b+c . Gradul de exigibilitate a datoriei publice determină urmatoarele tipuri : a)datorie exigibilă pe termen scurt . Obiectul impunerii il reprezinta : a)venitul in bani sau in natura . e)subiectul impunerii 41. b)datorie exigibilă pe termen mediu / lung . c) a+b. d) a+b. c) datorie consolidată exigibilă pe termen mediu / lung . b) veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de provenienta si pe categorii de cheltuieli. 42. Starea cronică de criză a datoriei externe in lume a constitiut preocuparea multor organisme care au propus adoptarea unor soluţii de înlaturare : a)majorarea succesivă a preţului la ţiţei intre 1970 si 1980 . e) b+d . e) restituirea sumelor împrumutate . b)monopolurile fiscale si taxele vamale. c)impozitul pe profit si accizele . 39. spre deosebire de impozit . Impozitele indirecte asigurari contra riscurilor nerambursarii imprumuturilor e) crearea unei case de sunt : a)TVA si . b)impozite pe circulatia averii. c)transformarea datoriei in suferinta . Principiul unitatii bugetare presupune ca: a)veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an. X2 d) impozitul pe cladiri . c)unitatea de impunere . e) b+c .

46. Ca formă de prelevare obligatorie . Controlul financiar posterior este caracterizat prin : a)faptul că are drept scop preantampinarea cheltuielilor neeconomice sau nelegale . x2 a) obligaţiile băneşti ale statului din tranzacţiile cu FMI . împrumut public. a) conversiunea . 45. e)semnifică stingerea obligaţiilor statului faţă de 48. Modalităţile de îndatorare pentru acoperirea deficitului bugetar sunt : a)certificatele de trezorerie cu dobanda adresabile persoanelor juridice .financiare si sociale . d)starea de insolvabilitate a statului . b) a+c c) datoriile tuturor persoanelor rezidente ale unui stat. c)a+d. b) faptul că are loc înainte de derularea operaţiunilor verificate . datorie publică semnifică : creditorii săi . c)impozitul perceput pe unitatea de impunere .a spezelor si a comisioanelor aferente . b) certificatele de trezorerie cu discount adresate bancilor comerciale . Noţiunea de repudiere semnifică : a)refuzul explcit al unui stat de a-şi onora obligaţiile din contractul de împrumut . Serviciul datoriei publice include : a)totalitatea cheltuielilor cu rambursarea datoriei propriu-zise . e)semnifică gradul de indatorare a unei ţari faţă de străinătate. b)personalul angajat pentru operarea si controlul achitarii datoriei publice . b)obiectului impunerii . d) obligaţiile statului din credite contractate şi din garantarea unor credite x2 e)gestionarea datoriei publice. c) certificatele de trezorerie cu dobanda adresabile populatiei . chiar dacă este solvabil . impozitul are ca surse : .din motive politice. d)in suma fixă sau in cota procentuală . e)fondul de amortizare a statului . Cota de se desfăşoară in acelaşi timp cu derularea operaţiunilor e) faptul ca impunere este : a)dimensiunea obiectului impozabil . b) repudierea . Legat de un d) a+b+c+e . se consideră amortizare : e) imprumuturi in valută adresabile persoanelor fizice si juridice .43. c)se exercită după infăptuirea actelor si operaţiunilor economice . b)a+c c)amanarea legală a plaţilor din cauza unor situaţii excepţionale . verificate . e)c+d . c) a+d d) lansarea efectelor publice pe piaţa secundară . d)a+e . 49. 44. 47. Internă sau externă. d)plata dobanzilor . 50.

c) a+b . e) c+d . b)solicitări spontane de finanţare externă nerambursabilă . Criteriul de clasificare economică determină gruparea impozitelor in : a)impozite de repartiţie . 53.cursul este : a)preţul de vanzare –cumparare a 100 de unitaţi monetare la valoarea reală . conţine : a)fondul de asigurare si de inlocuire . d)de catre personalul abilitat cu decizia financiară. Ca e) a+d. e) b+d . 52. c)veniturile micilor meseriaşi si a liberprofesioniştilor . taxele vamale pot fi : a) simple . c)impozite de ordine si financiare. b)caştigurile din posesia unor hartii de valoare . x2 e) veniturile nefiscale . b) fondul social si individual . 55. Controlul preventiv este exercitat : a)după infăptuirea operaţiunilor economico – financiare . Fondul de consum rezultat din divizarea PIB /PNB e) b+d . 56. d) b+c+e . b) de Ministerul Finanţelor Publice . d)înscrisul emis de stat pentru împrumutul solicitat . Dupa nivelul lor . c)imprumuturi de la Banca Centrală .a)salariile persoanelor fizice angajate. d)imprumuturile interne si externe de stat . b) impozitul pe cifra de afaceri netă . b) a+c . b)marimea creanţei pe care o are deţinatorul de titluri faţă de stat . c) fondul de rezerva si de dezvoltare. d)a+b+c. 51. d) a+c. c)a+d . . 57. 54.element definitoriu al imprumutului de stat . In modul cel mai rapid veniturile extraordinare sunt realizate de către stat prin : a)majorări ale impozitelor si taxelor curente . d) impozitul pe diferenţa dintre preţul de vanzare si cel de cumpărare . b)preferenţiale . Instituita in 1993 TVA reprezintă : a) impozitul pe cifra de afaceri brută . e) a+b. c)înainte de alocarea de fonduri pentru diverse cheltuieli . c)autonome . e)in condiţiile clauzei naţiunii celei mai favorizate .

62. impozitele indirecte au caracter : a)echitabil. e)b+d. . Spre deosebire de impozitele directe .d) impozite pe venit si pe consum . d) a+b. e)Parlmentul. b)taxele de consumaţie . b)Garda Finaciară . c) a+b d)in momentul examinării si promulgării legilor. 61. c)răscumpărarea de către stat a titlurilor de credit de la deţinatorii lor . 58. 64. e)b Creditul public reprezintă : a)o soluţie prin care autoritatea publică acordă resurse financiare populaţiei . a)restituirea sumelor imprumutate . +c . Arozarea reprezintă : e) b+c. 59. Evaluarea indirectă a materiei impozabile. d) )impozitul pe avere. e)este o practică bazată pe fluctuaţiile dobanzii. bazată pe prezumţie. d) b+c e) a+c 63. d)Corpul de Control al Primului MInistru . b)jurisdicţional . In categoria impozitelor directe personale sunt inscrise : a)impozitul pe cladiri . are loc: a)pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil. c)prin declaraţia unei terţe persoane asupra dimensiunii materiei impozabile . c) a+b .Preşedintele Romaniei exercită control: a)după promulgarea legilor . este exercitat prin urmatoarele organe : a)Direcţia Generală a Conrolului Financiar de Stat . c)anestezic. e) impozite de cotitate. e) c+d . b)regresiv. b)operaţia inversă conversiunii. Ccontrolul administrativ efectuat prin Ministerul Finanţelor. 60. d)finanţare interna din partea băncilor . b)o modalitate la care recurge statul pentru acoperirea unor deficite bugetare. d)operaţia inversă consolidării. c)impozitul pe venitul persoanelor fizice si juridice . c)imprumuturile contractate de stat . b)prin evaluare forfetară .

68. b)taxa pe celibat . e)creditele si ratele scadente. c)constituite numai pentru situaţii speciale. e) a+b . Conform clasificării economice si după scopul pentru care au fost alocate .cheltuielile publice pot fi împărţite in : a) cheltuieli curente si cheltuieli de capital . 71. b)contribuţiile la asigurările sociale . Fondul de acumulare alimentează : e)b+c . c) a+b c)investiţiile din sfera de creaţie nematerială. 66. e) b+c. Specializarea bugetară înseamnă: bugetare. In categoria ipozitelor de ordine pot fi incluse : a)ipozitul pe adaosul commercial practicat la comercializarea tutunului si a băuturilor alcoolice. d)b+c e) sunt excepţia de la regula unităţii 70.nerambursabil. b)includerea cheltuielilor pe categorii de destinaţii. 67. Bugetele extraordinare sunt : a)anexe ale bugetului ordinar. b)distincte de bugetul ordinar . 69. Instrumentele bancare sunt : a)impozitele si taxele . d) c+e . b)constituirea fondului de rezerva al economiei naţionale . . c)impozitul pe adaosul commercial practicat la comercializarea mărfurilor alimentare.resursele bănesti sunt imobilizate si acordate : a)cu titlu temporar. d)a+c . d) procedura rectificării bugetare . b)cu titlu defintiv. c)disponibilităţile bănesti din conturile persoanelor fizice si juridice. c) a+d . b) cheltuieli definitive si cheltuieli provizorii. d)pentru dezvoltarea fondului de locuiţe e)venituri extraordinare . rambursabil. a)finanţarea investiţiilor .65. . a)includerea veniturilor pe surse lor de provenienţă. Prin intermediul instrumentelor financiare . d) c+e e) cheltuieli de funcţionare( curente) . c)împărţirea specifică bugetului in fond de acumulare si de consum . c)cheltuieli de investiţii si cheltuieli de transfer .

b)întocmirea pentru un an calendaristic a bugetului . c)Comisiei din Camera Deputaţilor . e) Ministerul Finanţelor Publice . e)b+c . b) organe ale administraţiei publice care implementează autonomia locală .In . . b)suma alocărilor pentru dezvoltarea economiei naţionale . c) organe care aprobă utilizarea rezervelor bugetare si virările de credite . c)finanţările acţiunilor social – culturale si sportive . d)indemnizaţiile acordate din fondul pentru şomaj . e) a+d 73. 75. d) b+c . e)a+b ţara noastră iniţiativa bugetară revine : a)Comisiei senatoriale de buget si finanţe . c) a+b d)exercitarea controlului prin Parlament numai in primul an de la constituirea acestuia . 77. b) Guvernului . d)susţinerea economiei sau a ordinii publice. d) b+e . e) a+d 79. Anualitatea bugetului se referă la : a) valabilitatea de un an a exerciţiului bugetar . c)constatarea cuantumului sumei de plată . 76 . b)avansurile / împrumuturile in contul unor servicii sau produse ulterioare . cheltuielile bugetare sunt : a) cele provenite de la bugetul asigurărilor sociale de stat . 78. d) b+c . Consiliile locale reprezintă : a) reprezintă o bancă cu capital de stat . d)cele provenite de la bugetul central. Ca regula privind execuţia cheltuielilor bugetare . Cheltuielile publice definitive sunt doar următoarele categorii mari de cheltuieli : a)cele urmate de lichidarea unei datorii către stat ca finanţator . c) cele destinate unor investiţii si de funcţionare . c) sănătatea si ocrotirea medicală .72. Ca segment major al cheltuielilor publice . b)plata sumelor datorate de o instituţie publica unui terţ . In ţările in curs de dezvoltare . b) cultura . Cheltuielile bugetare cuprind : a)toate cheltuielile din sectorul public efectuate prin intermediul instituţiilor publice . e) a +c.lichidarea constă în : a) emiterea unei dispoziţii de plata de la buget de la buget către un terţ . intre principalele destinaţii ale cheltuielilor e) a+c. publice se află : a)apărarea naţională si dotarea cu tehnică militară .educaţia si învăţământul . 74.

in limită maximă .in limită minimă . a)veniturile . stat poate fi. Ca procedeu al execuţiei bugetare . b)acţiunea care generează obligaţia unei instituţii publice de a plăti o suma unui terţ . e) emiterea titlului de percepere . b) veniturile . . cheltuielile . In principal .in limită maximă . prin care sunt aprobate cheltuielile efectuate de către ordonatorii secundari si terţiar de credit. cheltuielile . c) a+b d) încasările si plăţile derulate prin băncile 84. d) ordinul emis de către Ministerul de Finanţe . d)prin vanzări la bursă . . ordonanţarea constă in : statului .locale si al asigurărilor sociale de 80. prin care ordonatorul principal de credit aprobă plăţile efectuate de un e) a+d ordonator secundar sau terţiar de credit .făcută : d) veniturile împrumuturilor de cheltuielile in limită a)prin subscrierea acţiunilor unor întreprinderi cu capital minimă . 83. 82. b) cheltuieli anuale ale autorităţii publice pe un an . e)prin tragere la sorţi . b) emiterea unei dispoziţii de plată de la buget pentru un terţ .funcţionează următoarele sisteme de iniţiativa bugetară : a) guvernamentală . d) a+c . 81.angajarea constă in : a)constatarea unui serviciu făcut de un terţ .in limită minimă . de stat . prin : a) anuităţi . Amortizarea unui împrumut de stat se poate realiza e) b+d. b)răscumpărare la bursă c)trageri la sorţi . c) veniturile . Bugetul public reglementează si autorizează : a) veniturile publice pentru un an . c) a+d.in limită maximă .in limită minimă . Ca procedeu al execuţiei bugetare . c) b+d . d) a+ c . Plasarea . d) a+b+c e) consolidare.b)numai cheltuielile ce reprezintă un consum definitiv de PIB . cheltuielile . a) actul. e) cheltuielile care provin de la bugetul central .in limită maximă . c)cheltuielile publice si cheltuielile prevăzute in bugetele întreprinderilor cu capital social de stat sau mixt . 85. c)emiterea unei dispoziţii de plată de la buget către un terţ . e)a +d b)prin subscriere publică . 86. Veniturile si cheltuielile sunt înscrise in buget astfel : stat .

. Prima ale unor imprumuturi pe: termen mediu /lung sau fară termen . cheltuielile publice sunt : a) cheltuieli cu si fară contraprestaţie . cheltuielile publice pot fi : a)reproductive . c) mixtă. constă în : a)preschimbarea înscrisurilor unui împrumut vechi cu inscrisuri ale unui imprumut nou . d) cheltuieli temporare . c)acceptarea unor titluri de credit la valoarea nominală drept plată pentru anumite impozite datorate de către deţinători. 88. Consolidarea.emis cu dobandă mai mică . d) americană e) a+c+d . După rolul lor in procesul reproducţiei sociale . In funcţie de clasificarea multicriterială . 91. inscrisuri de emisiune reprezintă a)garantarea împotriva diferitelor variaţii monetare . d) a+c. b)cheltuieli negative si pozitive . sub pari” la care este plasat imprumutul in obligaţiuni . cheltuielile suma pot e)diferenţa dintre valoarea nominală a titlului sipubliceplătită la subscriere. b) b+c. c) preschimbarea înscrisurilor de la împrumuturi imediat exigibile sau pe termen scurt cu 90. b)reale . 92. temporare si virtuale d)cheltuieli provizorii e) a+d . d)a+b. in fata Parlamentului îşi asumă răspunderea : a) Ministrul Justiţiei . e) b+c . Pentru executarea legii bugetului . b)Guvernatorul BNR. c) Preşedintele Romaniei . ca operaţie corespunzătoare împrumuturilor de stat . statul majorand rata dobanzii. c) de personal si materiale d)economice e) a+c . d) Ministerul Finanţelor Publice . c) cheltuieli definitive . fi : a) cheltuieli definitive b)cheltuieli negative . Conform clasificării financiare .. 87. c) a+d+e .b) legislativă . e) diferenţa dintre cursul „ al pari ’’la care este rambursat imprumutul si cel . e) cheltuieli virtuale. 89.. . b)operaţiunea aplicată in situaţia cand cursul obligaţiunilor de stat scade foarte mult .

c)evaluarea materiei impozabile. Elaborarea proiectului de buget este la alta . atributul : .93. c)definitivă si provizorie . 95 . Stabilirea cuantumului unui impozit se referă d) a+b . e)moratoriul . b)Curţii Constituţionale c)Ministerului de Finanţe si intregului executiv. b)prefecturilor . d) c+e e)Guvernului 97. ca exponente ale statului in teritoriu . d) modelarea unor comportamente si concepţii diferite de la o etapa istorică 96. b)plata unui volum mai mare de salarii datorită creşterii populaţiei. b)de funcţionare si de investiţii . c) valorificarea tuturor formelor de finanţare a deficitelor . după funcţia dobanzii este : a)conversiunea . a) stabilirea contribuabilului . Preschimbarea inscrisurilor unui imprumut vechi cu inscrisuri ale unui imprumut nou. factorii demografici semnifică : a) exigenţe ridicate prin modernizarea si retehnologizarea unor ramuri si amplasamente in economie . la : e) b+c . c) arozarea .Execuţia bugetului inseamnă : a)incasarea tuturor veniturilor prevăzute . e) b+d . d) a+e. c)Consiliul Suprem de Apărare a ţării . e) a+c+d a) Parlamentului ca for legislativ . d)incasarea impozitului prevăzut. b) verificarea declaraţiei contribuabilului .corect si la termen. 98 . b)efectuarea doar a cheltuielilor cu plafoanele prevăzute . Aprobarea proiectului de buget revine : a)Guvernului .Ca factori dinamizatori ai cheltuielilor publice . d) b+c . cheltuielile publice se pot grupa in e)Palamentului clasificaţia : a)funcţională si economică . 99. .pentru eforturile depuse de instituţiile sale . e) temporară . Potrivit instituţiilor ONU . b)amortizarea . d) b+c . c) armonizarea veniturilor prin promovarea echitaţii . 94.

Controlul Curţii de Conturi poate fi sistat in urma d) a+c . b)sistemul contributiv . Dupa destinaţie creditele externe pot fi : a) comerciale . e) b+c. b) a+c . c) Parlamentului . 107. intervenţiei : cu titlu obligatoriu in favoarea unor institutii publice e) se percep a) Guvernului . e) b+c. d) Ministerului de Finanţe si întregului executiv. b)perceperea de impozite si taxe . In categoria instrumentelor bancare folosite in cadrul funcţiei de repartiţie se includ: a) credite bancare . b) taxele incasate de organismele autonome ca parte a autorităţii publice . c) resursele bugetului asigurărilor sociale de stat . d) pe termen mediu si lung . Taxele parafiscale reprezintă : a) prelevările obligatorii mai mari decat taxele si impozitele obişnuite . e)a+c 106. . Sistemele de execuţie de casă a bugetului de stat cele mai frecvente sunt : a)sistemul bancar . 103. d) a+b . 105. e)resursele financiare . 104. c) financiare . e) a+d . c) preţul plătit de stat creditorilor săi . 101. d) a+b . b)capitalurile temporar disponibile ale persoanelor fizice si juridice . e) pe termen scurt.100. Structura bugetului general consolidat cuprinde : a)creditele private . b) dobanzile bancare . c) impozitele pe profiturile bancare . sau private b) Preşedintelui ţării . Valoarea reală a unui titlu pentru împrumutul de stat reprezintă : a)valoarea efectiva înscrisă pe fiecare formular : b) valoarea încasată pentru un titlu vandut anterior scadenţei . c) majorările aprobate de executiv pentru impozitele si taxele fiscale . c)sistemul de trezorerie d)raportul economic si financiar . 102. În categoria veniturilor obişnuite (ordinare) ale oricărui stat contemporan se înscrie : a)emisiunea inflaţionistă de monedă . d) a +c.

e) a+c+d . Atitudinea statului de a amana legal plata unor împrumuturi din cauza unor situaţii excepţionale se numeşte: a)repudiere . 109. b)repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare . e) Garda Financiară . d) a+c . d) se previn si se combat fraudele . b)organele de justiţie si cele de poliţie . d)b +e . d) consolidarea . Care organe nu au atribuţii de control asupra executării bugetului de stat al Romaniei? a)Curtea de Conturi . Ministerul Finanţelor intocmeşte si foloseşte următoarele documente : a)balanţa financiară generală a economiei . c)organele de control financiar din cadrul Ministerului Finanţelor . 113. c)bancruta statului . d)regularizarea exerciţiului financiar . c) rata inflaţiei . b)rapoartelor lunare ale departamentului de control economico-financiar.contravenţiile si infracţiunile . 112. 111. c)periodică a integrităţii si corectei utilizări a resurselor financiare publice . 108. b) a+c . e)instrumente bancare . 110. Ministerul Finanţelor are ca scop verificarea : a)respectării reglementarilor financiare si a obligaţiilor agenţilor economici faţă de Bugetul Public de stat . In etapa de elaborare a bugetului de stat . . Execuţia bugetară se desfăşoară sub conducerea generală a Guvernului si cuprinde următoarele faze : a)stimularea sectorului privat . e) creditele private externe . e) b+c . b)moratoriu . Caracterul rambursabil al imprumutului de stat semnifică : a) statul poate promite doar plata dobanzilor . b)balanţa de plăţi externe . c)execuţia de casă a bugetului de stat . d) c+e e)un acord bilateral de voinţă . e) a+c . c) statul poate răscumpăra titlurile la bursă in cazurile convenabile propriilor interese . d) a+b .c)contractarea de împrumuturi interne /externe .

d)conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice locale . Taxele reprezintă : a)prelevări cu caracter obligatoriu . d) a+c . e)provine de la împrumuturile pe termen scurt de pană la un an . . b) sumele exigibile pe termen mediu . Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte : a)miniştrii. organul fiscal putând : a) să ordone punerea la punct a evidenţei si calcularea TVA . e)balanţa de plăţi externe . b)conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică finanţate din bugetul de stat. c) să întocmească proces verbal de constatare cu suma estimativă si să execute debitorul cu majorări si sancţiuni. dar garantate de o autoritate publică . 120. b)să aştepte nelimitat onorarea obligaţiei de plata a TVA . 116. d) b+c . in datoria externă nu sunt incluse : a)datoriile rezultate din tranzacţiile cu FMI . c)agenţii economici . Activele publice sau private ale rezidenţilor unei ţări in străinătate sunt formate din : a)disponibilităţi valutare . 119. d)titluri si diferite creanţe . Lipsa sau incorectitudinea evidenţelor privitoare la TVA nu exonerează de la plata acesteia. b) a+c+d . b)impozite indirecte care presupun o contraprestaţie din partea statului . c) rata inflaţiei d)evoluţia PIB . e) a+c+d . bugetul asigurărilor sociale si cel al fondurilor speciale . In interpretarea Băncii Mondiale si a organismelor afiliate acestora . c) plaţi ale persoanelor fizice sau juridice pentru servicii efectuate de către stat in beneficiul lor. 117. Datoria publica flotantă a unui stat cuprinde doar : e) a+c a)sumele exigibile pe termen scurt si mediu . b)sumele datorate de persoanele private .114. e) impozitele asupra operaţiunilor de comerţ exterior . Documentele premergătoare de elaborare a proiectului de buget se bazează pe o serie de indicatori şi anume : a) gradul de fiscalitate . d)b +c . e) a+b. c) ) sumele exigibile pe termen mediu si lung . 118. 115.. b)împrumuturi primite de la guverne sau agenţii guvernamentale c) investiţii directe .

126. d) a.Parlamentul are o serie de priorităţi de repartizarea acestora . . b)venituri ale bugetelor locale . c) stabilirea lui se realizează numai conform principiului impunerii separate. e) a+c .veniturile si cheltuielile publice: c) actul in care sunt prevăzute si aprobate in fiecare an. c)clasificaţia funcţională. b) taxele vamale compuse . d) a+c e)cheltuieli definitive si temporare 123. Fondurile publice in Romania pot fi grupate in funcţie de bugetele prin care acestea sunt constituite .b.in primul rand departajarea acestora in doua categorii mari: a)clasificaţia economică b)cheltuieli curente si de capital . veniturile si cheltuielile anuale ale statului si ale instituţiilor publice.sub forma creditelor bugetare pe de alta parte. b) de la plata lui sunt scutiţi frecvent suveranii şi familiile regale. d) a+b +c . d) a+b +c e) a+b 124.c)sumele in valută datorate creditorilor publici sau privaţi . e)investiţii directe. Impozitul pe venitul persoanelor fizice: a) este o impunere individuală. În domeniul cheltuielilor publice . d) b+c . e) instrumente financiare . d)un sistem de fluxuri financiare legate de formarea resurselor financiare publice pe de o parte si 125. 121.cu o perioadă de rambursare mai mica de doi ani. b)stimularea sectorului privat . d) a+b . c)fondurile speciale.astfel : a)venituri ale bugetului de stat . c) asigurarea drepturilor legale ale tuturor cetaţenilor. În aprobarea proiectului de buget . politică e) c+d economică si anume : a) evaluarea veniturilor si cheltuielilor bugetare .prin lege. c) taxele vamale de tranzit. Dupa modul de calcul taxele vamale pot fi : a) taxele vamale specifice . diplomaţii străini acreditaţi (cu condiţia reciprocităţii) şi persoanele fizice care realizează venituri sub nivelul minimului impozabil.specializarea are in vedere. 122. Bugetul Public ca lege presupune : a) b+c b)actul juridic in care se prevăd si se aprobă .

Fazele funcţiei de repartiţie sunt: a) controlul şi distribuirea fondurilor publice. constituirea resurselor publice o contribuţie principală au: a) preluări din avuţia naţională. Funcţia de repartiţie a finanţelor publice implică: a) distribuirea fondurilor de resurse financiare publice pe beneficiari (persoane fizice şi juridice). d) sunt relaţii ce exprimă un împrumut de resurse băneşti pe o perioadă de timp determinată. 127. c) modul de utilizare a finanţelor şi distribuirea fondurilor publice. b) constituirea şi distribuirea fondurilor publice.c.b. b) administrarea datoriei publice. La constituirea fondurilor publice nu participă: a) populaţia. d) împrumuturi de pe piaţa internă şi externă de capital. 129. b) instituţii publice şi unităţi subordonate. 131. iar repartizarea fondurilor este precedată de ierarhizarea şi cuantificarea nevoilor sociale. 133. a) exprimă un transfer de resurse băneşti fără echivalent şi cu titlu nerambursabil.b. e) metodele de dimensionare şi încasare a veniturilor 132. b) distribuirea fondurilor de resurse financiare publice pe destinaţii. e) bugetar.d.b. c) eficienţa utilizării resurselor financiare. c) firme cu activităţi lucrative. c) juridic. 128. b) cuprind relaţii băneşti care reflectă o schimbare a formelor valorii. Finanţele publice nu studiază: a) regulile şi operaţiunile privitoare la banul public. c) plasarea şi rambursarea împrumuturilor de stat. La publice. b) produsul intern brut.b. c) a. Abordarea modernă a conceptului de finanţe publice are un pronunţat e) sunt relaţii de asigurări-reasigurări. caracter: a) sociologic.c.e) a. e) nici unul din răspunsurile de mai sus. d) metodele de dimensionare şi analiză a întreprinderilor private. b) economic. d) a. e) c. c) transferuri primite din străinătate. . Relaţiile financiare clasice: e) a. pentru care se percepe dobândă. d) faza de producţie şi faza de consum. 130. d) întreprinderi private. sunt reflectate şi în bugetul de stat. d) a.

Sursele de alimentare a fondurilor publice nu cuprind: a) impozite şi taxe. b) numai persoane fizice. e) a. d) a. Una din afirmaţiile privind funcţiile finanţelor publice este falsă: a) Necesitatea constituirii unor fonduri de resurse financiare la dispoziţia statului. În cadrul relaţiilor financiare se includ: a) relaţii care reflectă transfer nerambursabil şi fără echivalent de resurse băneşti. d) asigurări şi protecţie socială. . b) relaţii financiare clasice. însă organic legate. 137. 136. În ţările capitaliste dezvoltate.b. c) acţiuni economice. 135. în vederea îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor sale. d) asigurări şi protecţie socială. b) redevenţe şi chirii din concesiunea şi închirierea bunurilor proprietate de stat. indiferent de gradul lor de dezvoltare economică. principala destinaţie a resurselor financiare este: a) învăţământ.b. În categoria finanţelor publice se includ următoarele: a) veniturile şi cheltuielile publice. c) donaţii şi ajutoare. 140. cultură. 134. b) fondurile băneşti aflate la dispoziţia statului. d) statul. sănătate. c) acţiuni economice.d. c) metodele concrete de administrare a banului public. distincte. 138.e) nici unul din răspunsurile de mai sus. se resimte în toate ţările. Beneficiarii distribuirii fondurilor de resurse financiare sunt: a) persoane fizice şi juridice.b. c) numai persoane juridice. c) relaţii de credit şi relaţii de asigurări şi reasigurări. e) nici unul din răspunsurile de mai sus. cultură. e) apărare naţională. e) nici unul din răspunsurile de mai sus. b) datorie publică.c. d) a. ceea ce conferă funcţiei de repartiţie un caracter obiectiv.c. sănătate.b. b) ordine publică. În ţările în curs de dezvoltare. e) a. principala destinaţie a resurselor financiare este: a) învăţământ. b) Distribuirea acestor resurse are un caracter subiectiv. e) a. 139. deoarece depinde de capacitatea organelor decizionale de a percepe şi răspunde corect nevoii sociale la un moment dat şi de opţiunea forţelor politice aflate la putere. c) Funcţia de repartiţie a finanţelor publice cuprinde trei faze. d) împrumuturi de pe piaţa internă şi externă de capital.

2) 146. Pentru atingerea obiectivelor specifice. d) controlul se limitează la faza de repartiţie.b. din afirmaţiile privind funcţia de repartiţie este falsă: a) implică fluxuri financiare de intrare. a(1. e) a. 3) funcţia de documentare. d) repartizarea resurselor diferă de la localitate la localitate. d) Controlul financiar se exercită de organe specializate ale Curţii de Conturi.b. e) controlul se limitează la faza de consum. 2) funcţia preventivă. c) de credit. e) Controlul financiar se exercită în toate fazele reproducţiei sociale.3.d) Necesitatea funcţiei de control a finanţelor publice decurge din faptul că fondurile de resurse financiare publice aparţin întregii societăţi. Funcţia de control: a) controlul se limitează la faza de producţie. control financiar îşi dezvoltă o serie de e) implică fluxuri financiare de ieşire.3. 4) funcţia de administrare. ale Ministerului Finanţelor Publice.5)b(1. b) are o sferă mai limitată de acţiune decât funcţia de repartiţie. 145. nu este falsă. Controlul financiar poate fi: a) control financiar preventiv (anticipat). d) a. e) Nici o afirmaţie b) de control. Una din afirmaţiile privind funcţia de control este falsă: a) Între cele funcţia de control şi cea de repartiţie a finanţelor publice există raporturi de intercondiţionare. cuprinzând toate domeniile vieţii sociale care ţin de sectorul public.2. organe specializate ale ministerelor. 144. b) Controlul statului are o sferă largă de manifestare. departamentelor.5) c(2. Funcţiile de bază ale finanţelor publice autorităţilor publice sunt: locale. 142. .4) d(1.c. 143.3) e(1. b) se manifestă pe plan intern şi internaţional. c) este în raport de subordonare cu funcţia de control. c) controlul e organizat prin intermediul organelor de control financiar ale statului. 141. Una e) a. b) control postoperativ (ulterior). c) Controlul financiar se exercită în toate fazele reproducţiei sociale. a) de repartiţie.4.2.3. c) control operativ-curent (concomitent). 5) funcţia pedagogică. d) a.2. funcţii cum ar fi: 1) funcţia de evaluare.b.c.b.

2. 2) Administraţia Prezidenţială. b) modul de utilizare a resurselor băneşti. ai căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite.3.2. 3) angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare.147. Funcţia de control a finanţelor publice vizează: a) constituirea şi repartizarea fondurilor publice. b) Controlul financiar preventiv delegat se exercită de Curtea de Conturi.5) d(1. conform prevederilor legale. ordonatorii secundari de credite: a) repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate.5) lucrări de 150. d) a. b) angajează şi utilizează creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate. 151. e) nici unul din răspunsurile de mai sus. 4) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduc.3. inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora.5) d(1.b. Ordonatorii de credite răspund.3.5) 5) alte autorităţi publice. c) sunt conducătorii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale. c) eficienţa utilizării resurselor financiare. În înţelesul Legii finanţelor publice. b) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului.4.4) c(1.c. 148.4) c(1.2. potrivit legii.c. c) Controlul financiar preventiv delegat se exercită de Ministerul Finanţelor Publice. 149.4. d) a. conform reglementărilor legale în domeniu. lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate.4.3) investiţii publice.2. a) organizarea evidenţei programelor. potrivit legii. . precum şi instituţiile din subordinea acestora. Ordonatorii de credite răspund. în categoria instituţiilor publice intră: 1) Parlamentul.4. d) sunt miniştrii.b.5) e(1. 2) realizarea veniturilor.4.c.3.5)b(1.b. Conform Legii finanţelor publice. 152. d) a. Care din afirmaţiile de mai jos privind controlul financiar este adevărată? e) a. 3) ministerele. de: e) a. a(1.2. asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public. c) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare.c. 5) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de a(1.b. de: 1) angajarea. e) a. b(1.5) e(4. a) Controlul financiar preventiv şi auditul intern se exercită. 4) instituţiile publice autonome.

Principalele domenii de manifestare a politicii financiare a statului sunt: a) cheltuielile şi resursele financiare publice. b) creditul bancar. 154. e) nici unul din răspunsurile de mai sus. ca persoane fizice sau juridice. b) faţă de creditorii interni. b) sumele datorate unor creditori publici şi privaţi (obligaţii exprimate în valută. flotantă. b) flotantă şi consolidată. e) a. Gradul de exigibilitate a datoriei publice se exprimă cu ajutorul datoriei: a) internă şi relativă.c. a) a. Datoria publică internă reprezintă obligaţiile: a) faţă de creditorii externi. Politica financiară a statului: publice. c) asigurările de bunuri. c) sumele de bani sau valorile pe care rezidenţii unei ţări. b) toate obligaţiile băneşti ale statului aşa cum rezultă din angajamentele directe pe piaţa internă şi externă de capital. d) a.153. c) faţă de populaţie. bunuri sau servicii) cu o perioadă de rambursare de peste un an. 155. d) internă.c.c.b. d) pe termen mediu. 158. acesteia cuprinde: a) sumele datorate străinătăţii de persoane private dar negarantate de autorităţile publice. 159. b) diferenţa dintre activele publice şi private ale rezidenţilor unei ţări în străinătate şi activele deţinute de rezidenţii străini în ţara de referinţă. consolidată. . relativă. d) a. Datoria externă conform interpretării Băncii Mondiale şi a organismelor datorează la un moment dat.b. b) b. c) sumele datorate străinătăţii de persoane private dar garantate de autorităţile 157. c) absolută. absolută. ca persoane fizice sau juridice. c) e un factor de promovare şi realizare a independenţei şi suveranităţii naţionale. d) sumele de bani sau valorile pe care nerezidenţii unei ţări. e) externă şi internă. le datorează străinătăţii la un moment dat. Datoria externă brută în sens larg este reprezentată de: a) toate obligaţiile faţă de creditorii interni şi externi. internă. d) are caracter ştiinţific. e) reprezintă politica economică a statului. e) a. persoane şi răspundere civilă.b. le 156. Datoria publică reprezintă: a) toate obligaţiile băneşti ale statului faţă de creditorii interni şi externi.c.c. afiliate e) nici unul din răspunsurile de mai sus.

d) a. a tuturor cheltuielilor specifice. d) a. d) serviciul datoriei publice şi produsul intern brut. b) unitatea bugetară presupune ca veniturile şi cheltuielile publice. Politica financiară a statului: a) are caracter realist. b) datoria publică şi exporturi. Operaţiunea de gestiune a datoriei publice realizată de Ministerul Finanţelor implică: a) gestionarea normală şi excepţională a datoriei publice. b) amortizarea datoriei publice. d) emisiunea monetară.d afirmaţii este falsă: mecanismului a) universalitatea bugetului este principiul potrivit căruia veniturile şi cheltuielile financiar. c) datoria publică şi produsul intern brut. e) împrumuturile interne.b. exprimate în sume totale. prioritate: a) împrumuturile externe.c. c) datorie publică locală.b. e) a. Una din următoarele sunt componente ale e) toate variantele a. b) datorie consolidată. să fie înscrise într-un singur document. c) disponibilităţi din contul Trezoreriei Statului. c) organizarea evidenţei la ratele şi dobânzile datorate. c) acţionează în sfera repartiţiei. 163. d) a.c) toate obligaţiile băneşti ale statului aşa cum rezultă din operaţiunile de garantare de către stat a unor credite contractate de alte entităţi.c. e) datoria flotantă şi datoria consolidată. b) împrumuturile de la bănci comerciale.c. c) cadrul instituţional.c. Pentru acoperirea deficitului bugetar se folosesc cu e) b. 165. 166.c.b. d) cadrul juridic.c. b) metodele administrative de conducere folosite în domeniul finanţelor publice.b.c. 160. 161. . publice trebuie să fie înscrise în bugetul naţional public în sume globale sau totale. d) datorie guvenamentală. După termenul mediu şi lung pentru care se contractează datoria publică întâlnim: a) datorie flotantă.b. 164. 162. Componentele mecanismului financiar nu includ: a) pârghiile financiare utilizate de stat pentru influenţarea activităţii economice. e) b. b) este parte integrantă a politicii monetare a statului. Gradul de îndatorare este raportul dintre: a) datoria publică şi importuri. e) a.

c) principiul neafectării veniturilor bugetare se referă la faptul că veniturile prelevate la buget se personalizează.5) d(2. statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde: 1) bugetele plurianuale şi mixte.3.4. e) publicitatea bugetului.c. 172. bugetar: a) universalitatea bugetului. 171. .c. 169. d) universalitatea bugetului.b. c) bugetul ciclic. indiferent de situaţia lor personală. b) regimul de lucru al Parlamentului. 4) bugetul autorităţilor publice centrale şi bugetele a(1. Data la care începe anul bugetar depinde de: a) caracterul şi gradul de dezvoltare a economiei. 170.4) c(3. d) a. c) tradiţia. b) echilibrul bugetar.c. d) principiul anualităţii bugetului reprezintă. b) toate ţările.5) b(1. În Legea 500/2002 privind finanţele publice nu este prevăzut următorul echilibrat.c.4. c) ţările slab dezvoltate. averea şi puterea de cumpărare. Impozitele indirecte: a) sunt încasate de la toate categoriile de consumatori. cultura şi mentalităţile naţiunii. e) principiul echilibrului bugetar se referă la faptul că bugetul public trebuie să fie 167. din punct de vedere istoric. principiu adică veniturile publice să acopere integral cheltuielile publice. b) unitatea bugetului. b) au caracter echitabil. 3) bugele fondurilor speciale. c) limitează veniturile.5) locale. 5) bugetul asigurărilor sociale de stat. e) nici o variantă nu este corectă. c) anualitatea bugetului. 168.3. Care din următoarele nu este principiu bugetar în teoria şi practica finanţelor publice: a) neafectarea veniturilor bugetare.c. provinciilor sau regiunilor membre.4. În e) a. primul principiu aplicat în practica bugetară. 2) bugetele statelor. d) a.b. e) a. d) a. d) specializarea bugetară. Anul bugetar coincide cu anul calendaristic în: a) România. e) realitatea bugetului.4) e(2. servind la acoperirea anumitor cheltuieli.

a(1. 500/2002 privind finanţele publice nu se aplică în domeniul elaborării.3. d) suma plătită de o persoană fizică sau juridică pentru serviciile prestate acesteia 177. în sensul colectării de venituri şi efectuării de cheltuieli. 500/2002 privind finanţele publice.c.2. e) fonduri aflate în proprietate publică şi privată. e) fonduri de înlocuire şi dezvoltare.2. bugetul asigurărilor sociale de stat.5) 5) este instrument de politică fiscală a statului. reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar. în limitele aprobate. . 4) cuprinde bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetele locale. c) bugetul asigurărilor sociale de stat. 174. d) fonduri constituite la nivel central. Conform Legii nr. c) fonduri de consum şi de rezervă.b.2. bugetului trezoreriei statului. Importanţa bugetului de stat ca lege este dată de faptul că: a) reprezintă autorizarea pe care executivul o primeşte de la legislativ. dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice. d) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. mediu şi microeconomic. bugetul trezoreriei statului. e) a. distingem: instituţie publică.e(1. b) suma aprobată prin buget. aprobării. bugetelor fondurilor speciale. bugetele fondurilor speciale. executării şi raportării: a) bugetului de stat. a) nici unul din răspunsurile de mai sus. b) bugetul administraţiilor locale.b. rambursare.5) d(1. 2) cuprinde bugetul de stat. în timpul exerciţiului bugetar. b) fonduri constituite la nivel macroeconomic şi microeconomic. c) o modalitate de stingere a obligaţiei legale.3) c(1. creditul bugetar este: a) limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate.5) 176.3. bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.3. După de către o nivelul (eşalonul) la care se constituie fondurile de resurse financiare. Dispoziţiile Legii nr.5)b(1. efectuată de un agent economic. b) bugetelor locale. Bugetul public naţional include: e) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de a) bugetul căror stat şi ale administraţiei centrale. 175. prin virarea unei sume de bani. 178. 3) este un act juridic de previzionare a surselor şi destinaţiilor pe care le pot avea fondurile băneşti ale statului. Bugetul general consolidat: 1) este un sistem unitar de bugete. d) a.4. bugetului asigurărilor sociale de stat.173. c) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat.

administrarea. cu excepţia celor prevăzute de lege. b) este instrument de politică fiscală. Bugetul general consolidat are e) anualităţii. 182. e) a. adevărată: a) odată încasate veniturile bugetare trebuie să se depersonalizeze.c. 180. cadrul general si procedurile privind formarea. sub diverse forme şi denumiri.b. 179. 181.c.b) este un act juridic prin care se prevăd şi se aprobă. c) este un act anual. 184. c) unităţii monetare. c) principii şi reguli bugetare. e) a. Din aplicarea principiului universalităţii bugetare rezidă următoarele avantaje: a) se cunoaşte cât mai exact volumul total al resurselor băneşti.b. b) specializării bugetare. d) a. c) relevă toate mişcările care implică prelevările şi administrarea fondurilor băneşti bugetare. faptul că: a) prin buget se poate reflecta politica fiscală propriu-zisă. precum şi destinaţia lor prin alocări. se introduc în bugetul de stat. Veniturile bugetare trebuie înscrise în buget şi aprobate de Parlament pe surse de provenienţă.c.c.b. c) reglator. d) a.b. Legea nr.c. atunci când operează legături strânse prefigurate din chiar momentul planificării. e) a.c. b) toate veniturile reţinute şi utilizate în sistem extrabugetar.c. 183.b. b) responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.b. Importanţa bugetului de stat în domeniul fiscalităţii este dată de e) a. pe domenii de cheltuieli. d) b.b. d) a. d) unităţii bugetare. angajarea şi utilizarea fondurilor publice.b. Care din următoarele afirmaţii referitoare la principiul unităţii bugetare este e) a. d) a. prin lege. conform principiului: a) publicităţii. . iar cheltuielile în funcţie de destinaţia lor şi de conţinut economic. veniturile şi cheltuielile anuale ale statului. b) sunt relevate corelaţiile dintre unele venituri şi unele cheltuieli. rol: a) alocativ. b) distributiv. c) permite controlul Parlamentului. 500/2002 privind finanţele publice stabileşte: a) principiile.

c) organele fiscale cu acordul subiectului impozabil atribuie o valoare obiectului impozabil.c. falsă: . Una din afirmaţiile privind procedura rectificării bugetare este e) a.c. 187. care corespunde exerciţiului bugetar. d) a. Principiul neafectării veniturilor bugetare presupune: e) a. c) conceperea bugetelor ciclice. 186. e) nici o variantă nu este corectă. b) numărul lor diferă de la o legislaţie la alta.c. bazată pe prezumţie.b. a) depersonalizarea veniturilor bugetare pentru a putea fi folosite la acoperirea tuturor cheltuielilor. Principiul anualităţii bugetului presupune: a) veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an.c. e) a. Taxele parafiscale: a) se percep cu titlu obligatoriu în favoarea unor instituţii publice. d) a. pentru a se asigura utilizarea eficientă şi monitorizarea fondurilor publice. c) publicarea bugetului în Monitorul Oficial al României. e) a. b) conturilor speciale de trezorerie. 191. d) a. c) veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document.c. e) nici o variantă nu este corectă. b) toate operaţiunile bugetare se exprimă în monedă naţională. extraordinare.b. d) b. autonome. a) dezbaterea publică a proiectelor de buget.b. Evaluarea administrativă a materiei impozabile: a) este o variantă de realizare a metodei evaluării indirecte.c) veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document.b. b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de execuţie a bugetelor.c. 190. 189.b.c. 188. d) a.b. d) b. c) domeniul lor de operare poate implica şi sectorul agricol. 185. b) subiectul impozitului o poate accepta tacit sau o poate contesta dacă nu este de acord cu evaluarea făcută de organul fiscal. Principiul publicităţii bugetului presupune: e) a.b. c) taxelor parafiscale. b) toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv. d) a.b.c. De la principiul unităţii bugetare există abateri şi derogări de la aplicare sub forma: a) bugetelor anexe.

3. d) prevederile legilor bugetare anuale şi ale celor de rectificare acţionează numai pentru anul bugetar respectiv. .4. 3) prezintă zilnic Guvernului informări asupra modului de realizare a balanţei de plăţi externe. c) este acceptat şi utilizat ca instrument fundamental în politica generală a statului.4) b(1. 4) colaborează cu Banca Natională a României la elaborarea balanţei de plăţi a(2.2. 192. Guvernul are. 193.c.4.5) rapoarte şi informaţii oricăror instituţii care gestionează fonduri publice.3. c) exercită controlul financiar preventiv delegat. a(1.4.5) e(1. conform Legii nr.4) d(2.4. 5) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor şi forma de prezentare 195.2.b. a(2.3.5) c(1. următoarele atribuţii: 1) participă.2.4.3. b) Guvernul iniţiază şi solicită rectificarea corespunzătoare bugetului.2. În domeniul finanţelor publice. următoarele a acestora.2. Ministerul Finanţelor Publice. în principal.3) c(2. atribuţii: 1) aprobă clasificaţiile bugetare. d) a. în principal. Parlamentul are.5) externe.2. 2) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de dispozitiile legale. b(2.5) e(1.c.3. următoarele atribuţii: 1) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare. 4) asigură monitorizarea execuţiei bugetare. în numele statului. 500/2002 privind finanţele publice.5) 5) blochează sau reduce temei legal sau 196. a) apare des în bugetul public modern. c) este prevăzută de legislaţie.4. la convenţiile de evitare a dublei impuneri şi combatere a evaziunii fiscale. justificare în finanţelorordonatorilor de credite.2. În domeniul finanţelor publice. Deficitul bugetar: e) b. are. b) reprezintă autorizarea de cheltuieli superioare veniturilor provenite din impozite şi alte prelevări obligatorii.a) presupune redimensionarea veniturilor funcţie de evoluţia unor indicatori statistici.2.3) c(2. e) a. 2) asigură realizarea politicii fiscal-bugetare.3. 3) propune soluţii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balanţei de plăţi externe.3. următoarele fără În domeniul bugetele publice. precum şi modificările acestora.4) utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără d(2.3) d(1.b. în principal.5) 5) solicită 194.5) e(1. 4) asigură elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale şi transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului. b) adoptă legile contului general anual de execuţie. 3) asigură elaborarea raportului privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar respectiv. 2) dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare. atribuţii: a) adoptă legile bugetare anuale şi legile de rectificare.4) b(1. în principal. Ministerul Finanţelor Publice are.

b.3) e(1. 2) impozitul pe succesiune.4) b(1. În categoria impozitelor reale se includ: 1) impozitul pe veniturile persoanelor juridice.c. 200.b. d) după scopul urmărit la instituirea lor. b) după frecvenţa cu care se aplică. După care criteriu. 3) impozitul pe activităţi industriale. 5) impozitul pe averea propriu-zisă. Pe baza criteriilor care stau la baza aşezării impozitelor directe.4) 202.b. e) a. b) după frecvenţa cu care se aplică. 198. d) a. Una din următoarele afirmaţii este falsă: . d) după scopul urmărit la instituirea lor. c) impozite de ordine. e) după intensitatea efectelor.c. În categoria impozitelor personale se includ: a) impozitul pe veniturile persoanelor fizice.2. 4) impozitul pe activităţi comerciale şi profesii libere. 197. 199. c) impozitul pe sporul de avere. e) după intensitatea efectelor. c) după trasăturile de fond şi de formă. După care criteriu. impozitele se pot clasifica în impozite directe şi impozite indirecte: a) după obiect.d) a. a(3. d) după scopul urmărit la instituirea lor. e) b.5) c(1. d) a. 201. e) după intensitatea efectelor. 203.2. b) impozite personale (subiective).3.c. b) contribuţii pentru securitate socială plătite de angajaţi şi de angajatori. c) după trasăturile de fond şi de formă.5) d(1. c) după trăsăturile de fond şi de formă. impozitele se pot clasifica în impozite permanente şi impozite incidentale: a) după obiect. b) după frecvenţa cu care se aplică.3.b. e) a.c. Impozitele se pot clasifica în impozite financiare şi impozite de ordine după următorul criteriu: a) după obiect. acestea se grupează în: a) impozite reale (obiective).

d) Asupra obiectului impunerii se aplică. c) Suportatorul (destinatarul) impozitului este persoana fizică sau juridică care suportă efectiv impozitul. impozitului. d) Plătitorul impozitului coincide cu destinatarul impozitului indiferent de tipul de 208. sursa impozitului. b) subiectul impozabil. b) în statele de tip federal distingem: impozite federale. venitul sau profitul. b) impozitele financiare sunt instituite de către stat în scopul realizării unor venituri la dispoziţia statului. cota impozitului. cantoanelor. obiectul nu coincide cu sursa. impozitul.a) impozitele de ordine sunt introduse de către stat în scopul limitării unei activităţi anume sau în vederea realizării unor obiective nefiscale. d) impozite permanente şi impozite incidentale. unitatea de impunere (unitatea de masură). . potrivit căruia un obiect impozabil se impune o singură dată. impozite locale. obiectul impunerii. e) a. regiunilor sau provinciilor membre ale federaţiilor. impozitului este persoana fizică sau juridică obligată prin lege să plătească fiscală şi termenul de plata. impozite ale statelor. faptul generator. unitatea de impunere. Una din următoarelepercep numai în anumite situaţii. de regulă. totalitatea masurilor si metodelor succesive de impunere. asieta fiscala şi termenul de plata. b) la impozitele provin de regula este de identitatetaxe vamale. e) În cazul impozitelor pe venit. 206.b. sursa impozitului. În funcţie impozitelor recomandată de FMI stabileşte şi ordoneză grupe mari d) clasificarea de forma lor de manifestare. Una impozit. d) impozitele incidentale se instituie în anumite conjuncturi. din afirmaţiile de mai jos referitoare la elementele definitorii ale impozitelor impunerii îl reprezintă materia supusă impunerii. obiectul impunerii. 205. b) Asieta fiscală este totalitatea măsurilor pe care organele fiscale le iau în vederea aşezării impozitului pentru fiecare subiect în parte. suportatorul impozitului. c) forma predominantă în bani la încasarea impozitelor a înlocuit perceperea lor în natură ca odinioară. 204. suportatorul. Una din afirmaţiile privind elementele definitorii ale impozitelor este e) subiectul impozabil. landurilor. impozitele indirecte se grupează în: a) impozite. unitatea de impunere. suportatorul impozitului. obiectul impunerii. de taxe de consumaţie. c) impozite financiare şi impozite de ordine. asieta. b) Subiectul impozitului este contribuabilul. taxe suportatorul e) venituri care indirecte la monopolurile fiscale. suportatorul. d) subiectul impozabil. c) impozitele permanente se percep cu regularitate. c) Obiectul impunerii îl reprezintă materia supusă impunerii. Elementele definitorii(tehnice) ale impozitelor sunt: a) subiectul impozabil. principiul unicităţii. e) impozitele ordinare se afirmaţii este falsă: a) în statele de tip unitar distingem impozite ale administraţiei centrale de stat şi impozite locale. obiectul impunerii. e) Obiectul este falsă: a) Obiectul impunerii este pentru impozitele directe. între subiectul şi de timbru şi de inregistrare. c) suportatorul impozitului. 207. sursa falsă: a) Subiectul asieta impozitului.

c. e) Evaluarea este bazată pe informaţii verbale asupra mărimii şi realităţii 213.c. e) b. d) a. Una/unele din măsurile fiscale de mai jos nu conduc la încurajarea dezvoltării economice: 1) stabilirea unor taxe vamale ridicate la import. administrativă. .b. 211. c) prin evaluarea administrativă. Cotele procentuale de impunere pot fi: a) proporţionale. se poate realiza: a) pe baza pe baza declaraţiei contribuabilului. b) necesită o perioadă scurtă de timp de la modificarea cotei şi până devin operaţionale. Evaluarea materiei impozabile se poate realiza prin: a) metoda evaluării indirecte când e bazată pe prezumţie. pe baza declaraţiei unei terţe persoane sau a contribuabilului. c) evaluare forfetară. d) exonerării totale. d) a.b. d) a. 215.c. c) progresive. bazată pe prezumţie. Nu se regăseşte printre metodele de evitare a dublei impuneri respectivului obiect sau procedeul: materiei impozabile. b) regresive. c) Evaluarea se poate face pe baza declaraţiei plătitorului.c. e) creditării totale.c. pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil. b) pe baza semnelor exterioare ale obiectului impozabil care este specifică impozitelor de tip real. d) Evaluarea este bazată pe probe constând în acte şi declaraţii doveditoare asupra mărimii şi realităţii respectivului obiect sau materiei impozabile. b) Evaluarea se poate face pe baza declaraţiei contribuabilului. e) b. c) scutirii progresive. 212.b. c) implică cheltuieli reduse de urmărire.209. este falsă: a) Evaluarea se poate face pe baza declaraţiei unei terţe persoane. b) metoda evaluării directe când e bazată pe probe. Evaluarea materiei impozabile prin metoda indirectă. 214. d) a.b. e) a. 210. a) imputării ordinare. Una din afirmaţiile privind evaluarea materiei impozabile prin metoda directă e) b.b. b) imputării progresive. Impozitele indirecte: a) implică cheltuieli ridicate de percepere.

218. d) un impozit pe cifra de afaceri netă.3) b(2. 222.3. e) importul de bunuri în general. e) a. d) sunt mai echitabile decât impozitele indirecte. Forme de impozitare a averii sunt: a) impozitul pe activul net. Cota redusă de 9% a valorii TVA-ului se aplică pentru: a) achiziţia unei locuinţe.5) 216.2) reducerea cotei de TVA şi a accizelor.4. Accizele sunt: e) taxă vamală. 220. e) deducerea fiscală. c) au termene de plată precis stabilite. b) sunt regresive.c. c) un impozit în sumă fixă. 217. Taxa pe valoarea adaugată este: a) taxă de timbru. b) livrarea de manuale şcolare. . c) numărul persoanelor aflate în întreţinerea sa. b) taxă specială de consumaţie. 3) emisiunea monetară fără acoperire.b. c(3. b) taxe speciale de consumaţie. 5) instituirea monopolurilor fiscale. e) reprezintă forma cea mai veche de impunere. b) apartamentul deţinut de acesta. Resursele financiare publice nu cuprind: a) resursele asigurărilor sociale de stat. c) taxe de timbru. c) impozitul pe succesiuni şi pe donaţii. d) venituri din monopoluri fiscale. b) impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. 4) stabilirea unor taxe vamale ridicate la export. d) venitul realizat.2. 221.c.4.5) a(1.4) e(4. e) taxe generale. Care din următoarele afirmaţii nu caracterizează impozitele directe: a) sunt nominative . a) taxe vamale. 219. Unul din următorii factori nu se ia în considerare la stabilirea impozitului pe venitul persoanei fizice: a) impunerea individuală.5) d(1. d) prestările de servicii în general. d) a. c) transportul internaţional de persoane.

. a) curente. d) a. 229.c. e) a.b.c. d) a.c 226.b. Creşterea resurselor financiare publice poate fi influenţată de: a) factori economici. e) a. e) b. ajutoare şi donaţii primite din străinătate.b. resursele financiare publice se grupează în: a) resurse ordinare şi resurse extraordinare. c) emisiunea monetară. c) resursele populaţiei.b. b) emisiunea monetară fără acoperire în economie. c) resurse publice şi resurse private. d) a.b.c. Factorii de influenţă a resurselor financiare publice sunt: a) de natură financiară. b) sociali şi demografici. 224. e) resursele de trezorerie. d) a.b. Resursele ordinare sunt resursele: e) a.c. c) politici şi militari. b) venituri fiscale şi nefiscale. c) sunt impozite şi taxe indirecte. e) b. d) a. Resursele financiare publice extraordinare includ: a) împrumuturile de stat interne şi externe.b) împrumuturile de stat. c) transferuri. d) resursele bugetelor locale. 227. 225. 228. b) ce se încasează la buget cu o anumită regularitate. b) sunt impozite şi taxe directe.c. a) contribuţii pentru asigurările sociale de stat. d) a. considerate normale pentru constituirea bugetului. Resursele ordinare includ: e) a. Veniturile nefiscale: a) au o pondere mai redusă.b.c.c. c) factori demografici. b) factori monetari. b) resurse interne şi resurse externe.b. În funcţie de ritmicitatea încasării lor la buget. c) rezultate din valorificarea peste graniţă a bunurilor statului. 223.

b.d) resurse incidentale şi resurse extraordinare.b. 233. d) a. Veniturile fiscale ale bugetului de stat cuprind: a) impozitul pe venit. Una din următoarele modalităţi de formare a resurselor financiare publice e) a. Veniturile curente ale bugetului de stat cuprind: a) venituri fiscale şi nefiscale. 234. b) împrumuturi publice interne. donaţii primite din străinătate şi transferuri nerambursabile. c) emisiunea monetară. profit.b.b. Sursa principală. Resursele financiare publice interne nu includ: a) impozite. b) resursele atrase prin împrumuturile publice.b. e) nici unul din răspunsurile de mai sus.c. câştiguri din capital de la persoane fizice şi juridice. e) a. 230. c) resursele de trezorerie. d) b. este nocivă deoarece activează spirala inflaţionistă: a) prelevările obligatorii. d) a. d) împrumuturile publice. c) încasări din rambursarea împrumuturilor acordate. Resursele financiare publice externe nu includ: a) împrumuturi de stat contractate la guvernele altor ţări. e) resurse ordinare şi resurse curente. 232. b) impozite. b) venituri din capital. b) ajutoare. Maximele lui Adam Smith şi principiile lui Maurice Allais le regăsim în ştiinta finanţelor publice ca: 1) principii de echitate fiscală. taxe şi contribuţii. c) taxe. d) a. c) veniturile cu caracter fiscal. b) impozitul pe venit şi pe salarii. e) emisiunea bănească fără acoperire. d) venituri nefiscale.c. 236. 3) principii de politică economică.c.c. 231.c. taxelor şi contribuţiilor. e) a. c) taxa pe valoare adăugată şi accizele. 2) principii de politică financiară. e) a. 235. . cu ponderea cea mai mare în formarea resurselor financiare publice o constituie: a) prelevările obligatorii din categoria impozitelor.c.

5) d(1. d) b.c. b) perceperea impozitului.b. benzina.b.3) nou introdus să aibă randament fiscal ridicat. 3) la o anumită putere contributivă. 4) impunerea să fie generală. Stabilirea mărimii obiectului impozabil are în vedere: a) constatarea materiei impozabile. 4) a procedeului de calcul. sarcina fiscală a unei categorii sociale să fie stabilită în comparaţie cu sarcina fiscală a altei categorii sociale. e) a.2. d) a. 2) sarcina fiscală să fie stabilită în funcţie de puterea contributivă a fiecărui contribuabil. Accizele: a) sunt impozite indirecte.2. 2) cotei de impunere. d) a. 5) principii social-politice. Realizarea principiilor de echitate fiscală presupune îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii: 1) stabilirea unui minim neimpozabil. c) evaluarea materiei impozabile.2) c(1. e) a.b.3. b) se percep asupra unor produse ce nu pot fi înlocuite de cumpărători cu altele. 5) a materiei impozabile. a(1.4) principii statistice.2.3) c(2. 239. b) se calculează doar în formă ad-valorem.3.E.2) b(1. e) a. Determinarea cuantumului impozitului presupune stabilirea: 1) persoanei care efectuează calculul (contribuabilul de drept sau organul fiscal).c 242.5) d(1.4) 5) impozitulb(1.c. 3) a reducerilor şi majorărilor acordate.5) e(1. 241. Accizele: a) sunt toate armonizate cu cele din U.4) e(1. .. verighetele din aur.4.2.3) c(1. c) prin aplicarea de timbre fiscale. Metoda încasării impozitelor printr-un aparat fiscal propriu presupune folosirea următoarelor modalităţi: a) direct de către organele fiscale de la plătitori.b.2) b(1.4) e(4.b.2. a(1.c.3.4) d(1.2. parfumurile. a(1. d) a.5) 237.c.2. 238. c) unii economişti consideră că sunt impozite indirecte pe lux şi vicii.2.3. c) în sfera lor de aplicare intră: tutunul. b) prin stopajul la sursă.5) 240.

c) averii. 245.c.c.2.5)b(1. creditul public şi bancar. c) este parte componentă a mecanismului financiar. 249. 3) venituri din activităţi independente. Nu se supun impozitului pe venit următoarele categorii de venituri: 1) venituri din salarii. d) a. b) venitului persoanelor juridice.Monopolurile fiscale: a) afectează veniturile reale ale consumatorilor. 2) venituri din dividende şi dobânzi. e) b. Dubla impunere economică reprezintă: e) b. c) certitudinea şi eficienţa impunerii. 5) bursele primite de studenţi.4) 248.c. d) a. TVA : a) este un impozit neutru unic. în ţări diferite. d) sancţiunile aplicabile şi căile de contestaţie.c. finanţele unităţilor economice. a(1.e) a. . Sistemul financiar: e) b. persoane şi răspundere civilă. Impozitele personale se aplică asupra: a) activităţilor industriale şi comerciale.5) e(1. sunt instituite ca principii de impunere: a) randamentul impozitelor.3. b) este format din sistemul financiar public şi privat. b) are un caracter universal. Conform Codului Fiscal.c.4. c) dublă impunere juridică.b. d) a.b. d) impunerea veniturilor. asigurările sociale de stat.2. în România. asigurările de bunuri. 4) sumele primite cu titlu de moştenire. a) are printre componente: bugetul de stat şi bugetele locale. b) supunerea aceluiaşi venit sau averi la mai multe impozite. 246. c) este taxă specială de consumaţie.3) c(1) d(4. 244.2. în cadrul unei ţări. 243.c. 247.b. e) b. a) impunerea aceleaşi materii impozabile de două ori. b) pot fi depline sau parţiale. e) impunerea averii. b) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri.

b. b) se exprimă în forme ad-valorem. e) a. specifice sau compuse. c) sunt taxe de timbru şi de înregistare. e) a. . d) a.b. Taxele vamale: a) sunt taxe vamale de export.b. d) sunt impozite cumulative. 250.c) sunt impozite directe.c. import şi de tranzit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful