รายงานประจําป 2552

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

A MANUFACTURER
OF HIGH PRECISION TOOLS AND PARTS

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หนา
ขอมูลทั่วไป

2

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป

3

สารจากคณะกรรมการ

5

คณะกรรมการ

6

ประวัติความเปนมา

9

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

11

ตลาดและสภาวะการแขงขัน

15

ปจจัยความเสี่ยง

19

โครงสรางการถือหุน

21

การจัดการ

22

การควบคุมภายใน

36

รายการระหวางกัน

37

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

38

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน

45

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

46

รายงานของผูสอบบัญชี

47

งบการเงิน

48

รายงานประจําป 2552 - หนา 1

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย
ขอมูลบริษัท
บริษัท แฮลเซีย่ น เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)
ผลิต รับจางผลิต และจําหนายเครื่องมือตัด (Cutting Tools) และอุปกรณมีความเที่ยงตรงสูง
(High Precision) สําหรับใชในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
41 หมู 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เลขทะเบียนบริษัท
0107551000096
Home Page
www.halcyon.co.th
โทรศัพท
0-2906-3259-60
โทรสาร
0-2906-3261
ทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
220,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 220,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
ณ วันที่ 28 มกราคม 2553
240,000,000 บาท (หุนสามัญจํานวน 240,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท)
นายทะเบียน
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 02-359-1201-49 โทรสาร 02-359-1271
ผูสอบบัญชี
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด
เลขที่ 790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18 ถ. สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 02-714-8842-3 โทรสาร 02-185-0225
นายพีท ริมชลา
นักลงทุนสัมพันธ
โทรศัพท 02-906-3259-60 โทรสาร 02-906-3261
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ขอมูลบริษัทยอย
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
Home Page
โทรศัพท
โทรสาร

บริษัท แฮลเซีย่ น เมทอล จํากัด
ผลิต รับจางผลิต และจําหนายเครื่องมือ (Tooling) และชิ้นสวนโลหะตางๆ สําหรับใชในกระบวนการผลิต
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลอื่นๆ
41 หมู 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
0115536007369
www.halcyon.co.th
0-2906-3259-60
0-2906-3261

รายงานประจําป 2552 - หนา 2

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
รายการ
(หนวย: พันบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจาการขายและบริการ
รายไดรวม
กําไรขั้นตน
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

2552

งบการเงินรวม
2551

2550

452,099
134,602
317,497
236,795
245,331
93,883
69,673
4,640
65,031

371,834
120,393
251,442
279,636
284,764
125,163
97,231
26,233
70,998

341,081
160,973
180,108
268,952
270,160
104,610
190,451
27,049
38,733

งบการเงินรวม
2551
44.76%
24.93%
32.90%
19.92%
1.41
0.48

2550
38.90%
14.34%
26.74%
12.62%
1.14
0.89

งบการเงินรวม
2551
179,253,400
0.40
1.40
0.27***
74.50%
-

2550
179,253,400
0.18
1.00
4.24
355.77%
-

อัตราสวนทางการเงิน
รายการ

2552
39.65%
26.51%
22.86%
15.79%
1.32
0.42

อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนหนี้สนิ ตอสวนของผูถือหุน

ขอมูลเกี่ยวกับหุน
รายการ
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว (หุน)
กําไรตอหุน (บาท)*
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)**
เงินปนผลตอหุน (บาท)
อัตราการจายเงินปนผล
ราคาหุน ณ วันสิน้ งวด

2552
220,000,000
0.31
1.44
0.11****
41.70% ****
2.76

หมายเหตุ
* จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ใชคาํ นวณสําหรับป 2550, 2551, และ 2552 เทากับ 29,891,400 หุน, 179,253,400 หุน และ 210,845,969 หุน
ตามลําดับ มูลคาหุน ละ 1 บาท
** จํานวนหุนสามัญที่ใชคํานวณเปนหุน สามัญ ณ สิ้นป 2550, 2551 และ 2552 เทากับ 179,253,400 หุน, 179,253,400 หุน และ220,000,000 หุน
ตามลําดับ มูลคาหุน ละ 1 บาท
*** บริษทจายเงินปนผลทั้งหมดสําหรับป 2551 จํานวน 52.89 ลานบาท โดยหุน สามัญทีใ่ ชคํานวณเปนจํานวนหุนหลังการเสอนขายหุน ตอประชาชนทั่วไป
ซึ่งเทากับ 220 ลานหุน
**** บริษทจายเงินปนผลทั้งหมดสําหรับป 2552 จํานวน 27.12 ลานบาท (จายวันที่ 11 กันยายน 2552 จํานวน 7.9 ลานบาทใหแกผูถือหุน 220 ลานหุน
และจายวันที่ 29 เมษายน 2553 จํานวน 19.20 ลานบาทใหแกผูถอื หุน 240 ลานหุน) โดยหุนสามัญที่ใชคาํ นวณเปนจํานวนหุน หลังการเสอนขายหุน ใหแก
บุคคลในวงจํากัด ซึงเทากับ 240 ลานหุน

รายงานประจําป 2552 - หนา 3

1 400 371.5 341.32 1.59 40 0.42 63.8 103.2 20 1.61 ลานบาท 93.1 160 120.5 320 ลานบาท ล า นบ าท อัตรากําไรสุทธิ 251.4 240 161.41 1.หนา 4 2552 .89 100 1.1 317.01 0.4 134.0 180.4 80 เท า 60 0.6 0.16 40% 104.2 0.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) กราฟแสดงผลการดํ ราฟแสดงผลการดําเนินงาน ความสามารถในการทํากําไร 150 50% 45% 39% 120 40% 125.6 0.8 28.73 30 10% 0 0% 2550 2551 กําไรขั้นตน กําไรสุทธิ 2552 อัตรากําไรขั้นตน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 120 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1 0.4 1.03 20% 71.2 0 2550 2551 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 0 2552 2550 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 2551 โครงสรางเงินทุน 480 452.88 1.00 60 14% 38.48 0.88 90 30% 27% 25% 65.6 0.14 1 0.6 2551 2552 80 0 2550 สินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถ  ือหุน รายงานประจําป 2552 .4 0 0.

51 ซึ่งเพิ่มขึ้น จากป 2551 ทั้งนี้ จากสถานการณการฟนตัวของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและฮารดดิสกไดรฟ ตามการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ตั้งแตชวงครึ่งหลังป 2552 บริษัทไดรับยอดคําสั่งซื้อเขามาอยางตอเนื่อง ทําใหกําลังการผลิตที่มีอยูไมเพียงพอตอความตองการ บริษัทจึง ตัดสินใจลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหมเพิ่มเติมเพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มขึ้น โดยไดมีการเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชเงิน IPO จากการจายคืนเงินกูเปนการซื้อเครื่องจักรใหม อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวากําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกลาวยังคงไมเพียงพอตอความตองการ ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนลงทุนซื้อเครื่องจักร เพิ่มเติมในป 2553 โดยบริษัทไดขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2552 เสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด เพื่อใชเปนเงินทุนในการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมสําหรับเพิ่มกําลังการผลิตใหกับผลิตภัณฑหลักและ ผลิตภัณฑใหมที่บริษัทดําเนินการอยู ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอยืนยันวา บริษัทมีความมุงมั่นในการกําหนดทิศทาง และควบคุมนโยบายของบริษัทดวยความรับผิดชอบ และระมัดระวังอยางสูง โดยตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูลงทุน ลูกคา ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงผูมีสวนสนับสนุนบริษัททุกทานที่ใหความไววางใจ ใหความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตอยางมั่นคง และให การสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทดวยดีตลอดมา (พลโทปรีชา วรรณรัตน) ประธานกรรมการ รายงานประจําป 2552 .85 แตเนื่องดวยความพยายามในการควบคุมตนทุนและคาใชจาย ประกอบกับการไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI โดยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี ทําใหบริษัทมีอัตรากําไรสุทธิเทากับ 26.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) สารจากคณะกรรมการบริษัท เรียน ทานผูถ ือหุน ในป 2552 บริษัทไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและฮารดดิสกไดรฟ ซึ่งเปนลูกคาหลักของ บริษัท โดยเฉพาะในชวงครึ่งปแรก ซึ่งเปนผลกระทบตอเนื่องจากการชะลอคําสั่งซื้อของลูกคาในไตรมาสสุดทายป 2551 สงผลใหในป 2552 บริษัทมีรายไดรวมลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 13.หนา 5 (นายพีท ริมชลา) กรรมการผูจัดการ .

ปตท.รัฐศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร .บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ประสบการณทาํ งาน (5 ปยอนหลัง) 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.วิทยาศาสรตบัณฑิต (วทบ.ทบ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 2550 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายภาษี บมจ. ปตท. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 2549 – ปจจุบัน ประธานบริหาร โรงแรมอัยยะปุระรีสอรท แอนด สปา บจ.นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 2548 – 2459 กรรมการฝายการเงิน บจ. 2545 – 2546 ผูจัดการอาวุโส ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพรวอเตอรเฮาสคูเปอร รายงานประจําป 2552 .หนา 6 .ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก . เวิลดเรสซิเดนซ แนชเชอรรัล บีช 2544 – 2459 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผายการเมือง สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชื่อ นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป ตําแหนง กรรมการ การถือหุน ในบริษัท ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษา .สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต 2547 – 2548 ผูชํานาญการภาษี บมจ.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท รูปภาพ รูปภาพ ชื่อ พลโทปรีชา วรรณรัตน ตําแหนง ประธานกรรมการ การถือหุน ในบริษัท ไมมี คุณวุฒทางการศึ ิ ทางการศึกษา .) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประสบการณทาํ งาน (5 ปยอนหลัง) 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.

แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ รายงานประจําป 2552 . ไทย เอ็น ดี ที 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 2536 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ.เยอรมัน ชื่อ นายพีท ริมชลา ตําแหนง กรรมการผูจัดการ การถือหุน ในบริษัท 59. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 2545 – 2551 ผูจัดการ บมจ.305. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 2547 – ปจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา บมจ. ไฮควอลิตี้ ซีเมน 2547 – 2547 ที่ปรึกษา สถาบันไทย .วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Urban Transportation Planning) Villanova University.000 หุน คุณวุฒิทางการศึกษา .คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประสบการณทํทาํ งาน (5 ปยอนหลัง) 2545 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประสบการณทาํ งาน (5 ปยอนหลัง) 2552 – ปจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แฮลเซีย่ น เมทอล ชื่อ นายชัว เช็ง ควน ตําแหนง กรรมการ การถือหุน ในบริษัท 27.400. USA .หนา 7 .300 หุน คุณวุฒิทางการศึกษา .มิตรภาพโภคภัณฑ 2547 – ปจจุบัน กรรมการ บจ.Precision Machining Singapore Technical Institute ประสบการณทาํ งาน (5 ปยอนหลัง) 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ ชือ่ นายณรงค รัตนะ ตําแหนง กรรมการ การถือหุน ในบริษัท ไมมี คุณวุฒิทางการศึกษา .

) แผนกไฟฟา สถาบันเทคนิคกรุงเทพ ประสบการณทาํ งาน (5 ปยอนหลัง) 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.หนา 8 . แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 2545 – 2551 กรรมการบริหาร บจ. แฮลเซีย่ น เมทอล ชื่อ นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี ตําแหนง กรรมการ การถือหุน ในบริษัท 3. แฮลเซีย่ น เมทอล รายงานประจําป 2552 .800 หุน คุณวุฒิทางการศึกษา .317. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ 2536 – 2551 กรรมการ บจ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทรัพยยิ่งเจริญ 2536 – 2551 กรรมการ บจ.772.) สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประสบการณทาํ งาน (5 ปยอนหลัง) 2551 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.300 หุน คุณวุฒิทางการศึกษา .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) รูปภาพ รูปภาพ ชืชื่อ่อ นายวิบูลย รุจิเรกสาธร ตําแหนง กรรมการ การถือหุน ในบริษัท 41.

พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สงเสริมบุคลากรรุนใหมที่มีความรู ความสามารถ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี การผลิต รายงานประจําป 2552 . รถเข็นสัมภาระ (Trolley) เปนตน เพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ตอมากลุมผูบริหารไดเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตในธุรกิจผลิต เครื่องมือที่ใชในการตัด (Special Diamond Cutter) ซึ่งเปนธุรกิจที่ใหมสําหรับประเทศไทย ดังนั้นทางบริษัทจึงมีการขยายธุรกิจโดยเขา รวมทุนกับนักลงทุนชาวสิงคโปร เพื่อทําการผลิตเครื่องมือตัดดังกลาวในประเทศไทยภายใตชื่อ บริษัท แฮลเชี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด เปาหมายการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ คือ เพื่อผลิตสินคาใหม ๆ ที่สามารถรองรับความตองการที่หลากหลายของตลาดทั้ง ภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกสและยานยนต โดยใหความสําคัญกับคุณภาพชิ้นงานที่มีความแมนยําและถูกตอง ซึ่งมี แผนการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ .400 บาท และทําการแลกหุนของบริษัทจากผูถือหุนของ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด เพื่อใหบริษัทถือหุน 100% ใน บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ซึ่งปจจุบันมีทุนชําระแลว 50.เพิ่มผลิตภัณฑ PCD และ Carbide Cutting Tools ในอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนฮารดิสกไดรฟ อุตสาหกรรมยานยนต และผูผลิตในอุตสาหกรรมอื่น ๆ .พัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง เพื่อเขาถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรม .หนา 9 .00 ลานบาท โดย มีผูถือหุนรายใหญ คือ คุณพีท ริมชลา และคุณวิบูลย รุจิเรกสาธร ซึ่งมีสัดสวนการถือหุน 35% และ 20% ตามลําดับ บริษัทดําเนินธุรกิจ ผลิต รับจางผลิต และ จําหนาย อุปกรณและชิ้นสวนโลหะประเภทตางๆ อาทิ อุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures). บานพับกลองเครื่องประดับ.00 ลานบาท บริษัทไดจด ทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด (“HM”) ไดเริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 ดวยทุนจดทะเบียน 2. อุปกรณยึดจับ เครื่องมือตัด (Holders).ลดตนทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เปนระบบ กึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติตามลําดับ .00 ลานบาท โดยการรวมทุนระหวางบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด และนักลงทุนชาวไทยรวม 78% และ นักลงทุนชาว สิงคโปร 22% โดยบริษัทดําเนินธุรกิจผลิต รับจางผลิต และจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เพื่อรองรับงาน ดานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่งในป 2550 ไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหม โดยบริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 179.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ประวัติความเปนมา บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “HTECH”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2545 ดวยทุนจด ทะเบียน 3.253.รักษาอัตรากําไรสุทธิไวใหไดไมต่ํากวารอยละ 25 โดยการไดรับการสนับสนุนจาก BOI .

000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด โดยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 และครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ได กําหนดราคาเสนอขายหุนละ 2.253.000.000 บาท เพื่อเสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 60.000 บาท (มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดยไดเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2552 หลักทรัพยของบริษัทเริ่มเขาซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ไดมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนจากทุนจดทะเบียนในสวนที่ยัง ไมไดรับชําระ จํานวน 20.00 ลานบาท เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 10.000 หุน หุนสามัญในสวนเพิ่มทุน เริ่มเขาซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ รายงานประจําป 2552 .00 ลานบาท เพื่อขยายการผลิต (ซื้อเครื่องจักร) และเปนเงินทุน หมุนเวียนในกิจการ เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 17.2534 ลานบาท (1.253.50 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนชําระแลว 3.000.00 ลานบาท (500. เพิ่มทุน 50.000.000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 240.400 บาท เพื่อปรับโครงสราง กลุมบริษัทและกลุมผูถือหุน ซึ่งเปนการตกลงกันระหวางผูถือหุนบริษัท โดยแบงเปน 1.000.122.00 ลานบาท ชําระแลว 1.50 ลานบาท จํานวนหุน 30.600 หุน โดยมีทุนจดทะเบียนภายหลังการเสนอ ขายหุนครั้งนี้ เปนจํานวนเงิน 220.746.000.000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 41 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวสวนที่เหลืออีก 1.400 บาท เปน 179.หนา 10 .600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2552 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอ ประชาชน จาก 60. เพิ่มทุน 112.00 ลานบาท เพื่อขยายการผลิต (ซื้อเครื่องจักร) และเปนเงินทุน หมุนเวียนในกิจการ เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวอีกจํานวน 162.746.50 บาท โดยจัดสรรใหกับบุคคลในวงจํากัด 27 ราย และกําหนดวันเสนอ ขายในวันที่ 21-26 มกราคม 2553 จดทะเบียนเพิ่มทุนเปน 240.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 11 กันยายน 2545 21 ธันวาคม 2545 27 มกราคม 2547 27 เมษายน 2547 5 กันยายน 2548 3 ธันวาคม 2550 20 มีนาคม 2551 14 พฤษภาคม 2551 9 มีนาคม 2552 27 มีนาคม 2552 4 ธันวาคม 2552 28 มกราคม 2553 2 กุมภาพันธ 2553 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดวยทุนจดทะเบียน 3.253.746.00 ลานบาท เพื่อขยายการผลิต (ซื้อเครื่องจักร) และเปนเงินทุน หมุนเวียนในกิจการ เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 12.000 หุน) มาแลกหุน HM จากผูถือหุนเดิมของ HM ในสัดสวน 1 : 1 ซึ่ง มีมูลคาใกลเคียงมูลคาทางบัญชีของ HTECH และ HM ในขณะนั้น 2.600 หุน เปนจํานวน 40.534 หุน) เสนอขายแกผูถือหุนของบริษัทตามแผนการปรับ โครงสรางการถือหุน ซึ่ง HM ไมไดเพิ่มทุนตามสัดสวน เพื่อเปนการขจัดการถือหุนไขวระหวางบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด และบริษัท โดย บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ไดขายหุนที่ถืออยูในบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัท ในราคาหุนละ 101 บาท ซึ่งเปนมูลคา ตามบัญชี ของบริษัท จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 100 บาทเปนหุนละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 179.400 บาทเปน 240.

64 98.19 2. กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ.52 5.80 96.64 0.55 55.56 20. รายไดจากการขายเศษเหล็ก และ การตัดจําหนายเจาหนี้ที่ไมมีตัวตน 2 รายงานประจําป 2552 .96 3. ดอกเบี้ยรับ.80 36.83 178.33 100.08 61.80 47.16 100.20 236.45 270. ชิ้นสวนโลหะตางๆ 5.73 10. ชิ้นสวนโลหะตางๆ (Metal Fabrication) โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท โครงสรางรายได 1.00 1 ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Sleeve) อื่น ๆ ประกอบดวย รายไดจากการขาย หัวจับยึดชิ้นงาน (Soft Jaw).58 9.95 42. อื่น ๆ2 รวมรายไดจากการดําเนินงาน รายไดอื่น ๆ3 รายไดรวม หมายเหตุ: บริษัท HTEC HTEC HM HM ป 2550 ลานบาท รอยละ 150.80 8.หนา 11 . คาชุบงาน 3 รายไดอื่น ๆ ประกอบดวย กําไรจากการจําหนายทรัพยสนิ .31 14.61 20. เครื่องมือ (Tooling) 2.15 15.67 3.13 1.21 0.87 1.10 8.67 279.00 245.74 72. คาเชือ่ ม. Cutting Tools 2.86 53.53 18.00 ป 2551 ป 2552 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 176.69 268. คากลึง. PCD) สําหรับใชในการตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) เพื่อใชไดชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง (High precision part) บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิต รับจางผลิตและจําหนาย อุปกรณและชิ้นสวนโลหะตางๆ ตามความตองการของลูกคา เพื่อนําไปใชใน ขบวนการผลิตชิ้นสวนหรือขวนการประกอบผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนคอมพิวเตอร ยานยนต และ ชิ้นสวนเครื่องจักรกล ซึ่งสามารถแบงผลิตภัณฑของบริษัทไดเปน 1.76 100.48 284.55 1.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรางของบริษัท และบริษทั ยอย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 100% บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ทุนจดทะเบียนและชําระแลว 50 ลานบาท บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเปนผูผลิต รับจางผลิตและจําหนายเครื่องมือที่ทํามาจากเพชรสังเคราะห (Polycrystalline Diamond.95 99.01 1.17 16. Tooling 4.60 55.54 3. ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Sleeve) 1 3.

PCD endmill tool. PCD insert. PCD) ซึ่งมีคุณสมบัติใน การตัดเฉือนชิ้นงานเพื่อใหไดคุณภาพผิวที่เรียบ ผิวของชิ้นงานเกิดความเงางาม และใชแรงในการตัดเฉือนนอย โดยเครื่องมือตัดนี้เหมาะ สําหรับการตัดงานที่ตองการความละเอียดและเที่ยงตรงสูง (High Precision) หรือใชสําหรับตัดงานที่มีความแข็งมากจนไมสามารถตัด ดวยวัสดุอื่นได ซึ่งเพชรสังเคราะห (PCD) นั้นมีความหนาแนนและความละเอียดมาก รวมทั้งเปนวัสดุที่มีความแข็งและทนตอการสึกหรอ มากที่สุด ทําให PCD มีคุณสมบัติเดน คือ อายุการใชงานใหผลที่ดีกวาเมื่อเทียบกับเครื่องมือประเภท Carbide ซึ่งผลิตภัณฑหลักของ บริษัทแบงออกไดเปน 8 ประเภท คือ PCD boring tool. PCD reamer และ PCD hollow tool.หนา 12 . PCD brazing tool.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ บริษัทแบงลักษณะผลิตภัณฑและบริการของบริษัทและบริษัทยอยออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ (1) ธุรกิจผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) บริษัทผลิต รับจางผลิต และจําหนายเครื่องมือและผลิตภัณฑที่มีความแข็งและเทีย่ งตรงสูงเพื่อตัดเฉือนโลหะใหไดรูปรางและขนาด ตามที่ตองการ ทั้งนี้หัวตัดของเครือ่ งมือตัดที่บริษัทผลิตทํามาจากเพชรสังเคราะห (Polycrystalline Diamond. PDC Drills (ผลิตภัณฑใหมป 2552) และ Carbide Cutting Tools (ผลิตภัณฑใหมป 2552) ดังนี้ ตัวอยางเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) ผลิตภัณฑของบริษัทเปนเครื่องมือสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ดําเนินการผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดและเที่ยงตรงสูง (High Precision) ซึ่งบริษัทไดมุงเนนไปยังอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก เชน ฮารดดิสกไดรฟ (Hard Disk Drive) และได ขยายฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยเนนผูผลิตลอแมก และสวนประกอบของรถยนต นอกจากนี้ ผลิตภัณฑของ บริษทั ยังสามารถนําไปใชกับกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆได เชน ชิ้นสวนอุปกรณทางการแพทย อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร และ อุตสาหกรรมทั่วไป เปนตน ตัวอยางชิ้นงานที่ใชผลิตภัณฑของบริษัท ตัวอยางชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ตัวอยางชิ้นสวนยานยนต ตัวอยางชิ้นสวนเฟอรนิเจอร รายงานประจําป 2552 .

หนา 13 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) (2) ธุรกิจผลิตเครื่องมือ (Tooling) ผลิตภัณฑกลุมนีแ้ บงไดเปน 2 ประเภท คือ • อุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures): บริษัทยอยรับออกแบบและจัดสรางแมแบบและอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures) ตามความตองการของลูกคา เพื่อใชสําหรับจับยึดชิ้นงานใหตรงตําแหนงสําหรับใชในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน คอมพิวเตอร ยานยนต และชิ้นสวนเครื่องจักรกล ทั้งนี้ Jig & Fixture ที่ไดรับการออกแบบมาอยางดีแลวจะมีประสิทธิภาพสูงในตัวของ มันเอง นอกจากนี้ยังชวยลดปริมาณของเสียเพราะ Jig & Fixture จะผลิตชิ้นงานใหออกมาเหมือนกันแตถาเปนคนงานทําขนาดอาจจะ ผิดไปซึ่งทําใหสินคาไมไดมาตรฐานและถือวาชิ้นงานนั้นเสียไปทันที ตัวอยางอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Jigs & Fixtures) • ดามยึดจับเครื่องมือตัด (Holders): บริษัทผลิต รับจางผลิตและจําหนาย อุปกรณในการยึดจับเครื่องมือตัดตางๆ เพื่อให การทํางานเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว เชน Holders ที่ใชในการยึดจับใบมีด (PCD insert) เปนตน ผลิตภัณฑกลุมนี้สามารถนําไปใช งานไดกับอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและยานยนต เปนตน อุปกรณยึดจับเครื่องมือตัด (Holders) ของผูผลิตแตละรายจะมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป โดย Holders ที่บริษัทผลิตนั้นทําจาก Carbide ตัวอยางดามยึดจับเครื่องมือตัด (Holder) รายงานประจําป 2552 .

หนา 14 Gear Carrier Trolley . แรงกด. เฟอง (Gear Carrier). และ อุปกรณจับชิ้นงานกลึง (Diaphragm Chuck) เปนตน Machine Part Toggle Washing Basket Indicator Stand รายงานประจําป 2552 . อุปกรณล็อค ชิ้นงานกลึง (Toggle). ตะกราสําหรับเครื่องทําความสะอาดชิ้นงาน (Washing Basket). รถเข็นสัมภาระ (Trolley). อุปกรณเช็คขนาด (Indicator stand).บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) (3) ธุรกิจผลิตชิน้ สวนโลหะ (Metal Fabrication) บริษัทยอยรับจางผลิตชิ้นงานโลหะตามความตองการของลูกคาโดยบริษัทไดจําแนกผลิตภัณฑเปน 2 ประเภท ดังนี้ • กลุมผลิตภัณฑทลี่ ูกคาสั่งเปนจํานวนมาก (Mass Product): เปนผลิตภัณฑที่มีการสั่งซื้อสินคาเปนจํานวนมากและสัง่ ซื้อ อยางตอเนื่อง เชน บานพับกลองเครื่องประดับและชิ้นสวนแมแรงรถยนต เปนตน รวมทั้ง Straingauge ซึ่งเปนชิ้นสวนหลักในการทํา อุปกรณวัดแรงดัน. กําลังอัดของเครื่องฉีดพลาสติก หรือตาชั่งขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ คือ 38 ตัน และ Hot Runner ซึ่งเปนชุด อุปกรณเสริมในระบบแมพิมพ (Mold) ฉีดพลาสติกที่มีคุณสมบัติสูง เพื่อควบคุมอุณหภูมิ และ ลักษณะการไหลของน้ําพลาสติกกอนเขา Mold & Cavity บานพับเครื่องประดับ ชิ้นสวนแมแรงรถยนต • กลุมผลิตภัณฑทมี่ ีการสั่งซื้อเปนครั้งคราว (Batch Product): เชน ชิ้นสวนของเครื่องมือ ชิ้นสวนของเครื่องจักร อุปกรณ โลหะทั่วไป เปนตน ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทมีประสบการณในการรับจางผลิตชิ้นงานโลหะที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นสวนอะไหลเครื่องจักร.

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ตลาดและสภาวะการแขงขัน กลยุทธทางการตลาด 1. ความหลากหลายของสินคา 5. การบริการที่ดี 4. การจําหนายใหแกลูกคาโดยตรง: บริษัทมีทีมการตลาดซึ่งทําหนาที่เปนผูติดตอและใหบริการลูกคาหลักภายในประเทศที่ ผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส 2. กลุมอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส โดยเนนผูผลิตและรับจางผลิตสวนประกอบของอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรเปน หลัก เชน ผูผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ (Hard Disk Drive หรือ HDD) โดยกลุมลูกคาของบริษัท คือ ผูผลิตชิ้นสวน ฮารดดิสกทั้งที่เปนเจาของตราสินคาและผูผลิตชิ้นสวนระดับที่ 1 (First Tier) และ ระดับที่ 2 (Second Tier) บริษัทผลิต สินคาโดยเนนถึงความถูกตองและความมีคุณภาพของชิ้นงานเสมอมา ทําใหบริษัทสามารถสรางความมั่นใจและไดรับ ความไววางใจจากลูกคาใหผลิตสินคาเพิ่มขึ้นและมีความซับซอนมากขึ้น 2. กลุมอุตสาหกรรมประเภทชิ้นสวนยานยนต โดยเนนผูผลิต ลอแมก และสวนประกอบของเครื่องยนต ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวน ระดับที่ 1 (First Tier) และระดับที่ 2 (Second Tier) ในอุตสาหกรรมยานยนต การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย ทางบริษัทไดแบงวิธีการจัดจําหนายออกเปน 2 ทาง คือ 1. รักษาฐานลูกคาปจจุบัน 2. การจําหนายผานตัวแทนจําหนาย: บริษัทมีการแตงตั้งตัวแทนจําหนายสินคาทั้งในและตางประเทศที่มีความชํานาญใน การเขาถึงตลาด เพื่อชวยในการกระจายสินคาและเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทใหกับลูกคา ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน อุตสาหกรรมฮารดดิสกไดรฟ อุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟมีการแขงขันดานราคาและเทคโนโลยีที่สูง ซึ่งผูประกอบการมีการปรับตัวรับการแขงขันดวย การบริ ห ารต น ทุ น การผลิ ตอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ คงความสามารถทางการแข ง ขั น ดั ง นั้ น ผู ผ ลิ ต ฮาร ด ดิ ส ก ไ ดร ฟ มี ก าร เคลื่อนยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ําทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคเอเซีย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีนโยบายการสงเสริม การลงทุนจากตางประเทศ โดยอุตสาหกรรมฮารดดิสกถูกจัดใหเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ และไดรับการสงเสริมโดยสํานักงาน สงเสริมการลงทุน (BOI) เชน ยกเวนอาการขาเขาเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ในไตรมาส 1 ป 2552 มีอัตราเติบโตติดลบ และมีการกลับมาฟนตัวในชวงไตรมาส 3 ป 2552 เปน ตนมา อยางไรก็ตาม การสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทย ในป 2552 ยังมีการขยายตัวติดลบประมาณรอยละ 8.หนา 15 .27 เนื่องจาก ปริมาณการสั่งซื้อลดลง โดยเฉพาะตลาดหลักอยางสหรัฐอเมริกาและจีน เปนตน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังอยูในภาวะถดถอย (ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) รายงานประจําป 2552 . การรักษาคุณภาพของสินคา 3. เพิ่มสัดสวนฐานลูกคาในอุตสาหกรรมอื่นๆ กลุมลูกคา กลุมลูกคาของบริษัทแบงเปน 2 กลุม ใหญ ๆ คือ 1.

27 แสนลานบาทในป 2552 เนื่องจากภาวะตลาดชะลอตัว รายงานประจําป 2552 .50 .29.55 แสนลานบาทในป 2553 จากที่คาดวาจะหดตัวประมาณรอยละ 23 หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 1.073 ลานดอลลารสหรัฐฯ จากที่หดตัวรอยละ 13.29 -20.20 ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มูลคาสงออกอิเล็กทรอนิกส ป 2552 มูลคาสงออก (ลานเหรียญสหรัฐ) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน(%) ที่มา: กรมศุลกากร ทั้งนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประมาณการวาแนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสสําหรับป 2553 จะมีอัตราการ เติบโตรอยละ 22.หนา 16 . ตลาดชิ้นสวนทดแทนหรืออะไหลทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) เปนตลาดชิ้นสวนอะไหลเพื่อการ ทดแทนชิ้นสวนเดิมที่เสียหรือสึกหรอตามสภาพการใชงาน จากแนวโนมอุตสาหกรรมรถยนตที่เริ่มฟนตัว รวมถึงปจจัยที่สําคัญจากการลดภาษีนําเขาสินคากลุมรถยนตและชิ้นสวน ยานยนตทั้งหมดลงเหลือรอยละ 0 ภายใตกรอบอาฟตา ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวาจะทําใหมูลคาการสงออกชิ้นสวนรถยนตไทยขยายตัว สูงถึงประมาณรอยละ 18 .87 18.22 หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 1.58 0.37 19.11 -2.95 26.065.52 -33.30 -22.32 5.00 ไตรมาสที่ 3 495.346.1.02 ไตรมาสที่ 2 6.559.858.12 เมื่อเทียบกับปกอนหนา คิดเปน มูลคาสงออกประมาณ 15.93 20.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ป 2552 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน(%) ไตรมาสที่ 1 328.60 ไตรมาสที่ 1 5.82 27.580 ล านดอลลารสหรัฐฯ โดยสินค าสําคัญ คื อ คอมพิวเตอรและสวนประกอบ ซึ่งสวนใหญเปนฮารดดิสกไดรฟมีแนวโนมการขยายตัวรอยละ 7 .49 ไตรมาสที่ 2 418.36 3.356 .07 ไตรมาสที่ 4 525.79 ไตรมาสที่ 3 7.5 ในป 2552 การเติบโตของการสงออกฮารดดิสก ไดรฟจะเปนไปตามแนวโนมตลาดโลกเนื่องจากไทยเปนฐานการผลิตหลักของโลก โดยไดรับแรงสนับสนุนจากการฟนตัวของสินคาไอที อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพโดดเดนในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมี ฐานการผลิ ตชิ้นส วนยานยนตที่แข็ งแกรงและไดเ ปรีย บในเรื่องที่ ตั้งภูมิ ศาสตรเพราะเปนศูน ยกลางของภูมิภาคอาเซีย น รวมทั้ง มี โครงสรางสาธารณูปโภคที่ดีทําใหจูงใจผูผลิตยานยนตระดับโลกที่สําคัญมาตั้งโรงงานประกอบรถยนตในประเทศไทย ทั้งนี้ ภาครัฐมี นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตของไทยใหเปนฐานการผลิตยานยนตแหงเอเชีย (Detroit of Asia) จึงสงผลใหอุตสาหกรรม เกี่ยวเนื่องอยางอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตสามารถขยายตัวไดตามอุตสาหกรรมยานยนตดวย โดยทั่วไปแลวผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจะมีตลาดในการจัดจําหนายชิ้นสวนอยู 2 ตลาดหลัก ไดแก 1.16.44 25. ตลาดชิ้นสวนเพื่อนําไปใชประกอบยานยนต (Original Equipment Market: OEM) โดยผูผลิตตองผลิตชิ้นสวนยานยนต ปอนใหกับรถยนตและจักรยานยนตรุนใหมๆ สําหรับคายยานยนตที่เขามาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อประกอบยานยนตสงออกและ จําหนาย ในประเทศ ซึ่งเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อ 2.91 ไตรมาสที่ 4 7.31 โดยมีการขยายตัวของการผลิตฮารดิสกไดรฟรอยละ 20.88 -23.53 ซึ่งผลิตภัณฑดานอิเล็กทรอนิกสและไอที จะเปน แรงผลักดันหลักที่ทําใหชิ้นสวนและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสปรับตัวสูงขึ้น สําหรับป 2553 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวาการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยในมีแนวโนวขยายตัวรอยละ 5 ถึง รอยละ 10 เมื่อเที ยบกับปกอ นหนา คิดเปนมูลคา สงออกประมาณ 28.40 2.235 .29 -13.

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) สภาพการแขงขัน ผูประกอบการในธุรกิจเครื่องมือตัดมีทั้งที่เปนผูผลิตและ/หรือเปนผูจัดจําหนาย โดยที่ในสวนของผูผลิตแมวาจะผลิตเครื่องมือ ตัด แตจะเปนประเภทที่มีความแตกตางออกไปจากผลิตภัณฑของบริษัท ทั้งในดานรูปแบบ หรือ วัสดุที่ใชผลิต เนื่องจากวัตถุประสงคการ ใชงานเครื่องมือตัดแตกตางกัน หรืออาจเปนกลุมลูกคาที่แตกตางกัน นอกจากนี้ผูผลิตบางรายยังมีการผลิตสินคาประเภทอื่น ๆ ดวย เชน ใบเลื่อย หินเจียร ดอกสวานประเภทตาง ๆ เปนตน ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะประมาณมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดทั้งหมด แตอาจจัดไดวาผูประกอบการขางตนสวนใหญเปนคูแขงขันทางออมของบริษัทในฐานะที่เปนผูผลิตเครื่องมือตัดไดเหมือนกัน การใชเครื่องมือตัดประเภท PCD ในประเทศไทย (Market Size) แบงเปนการใชเครื่องมือตัดของผูผลิตในประเทศ และการใช เครื่องมือตัดจากการนําเขา ทั้งนี้ ผูบริหารประมาณวาในป 2552 บริษัทมีสวนแบงการตลาด (Market Share) รอยละ 30 ของปริมาณ การใชเครื่องมือตัดประเภท PCD ในประเทศไทย ซึ่งใกลเคียงกับสวนแบงการตลาดของคูแขงรายใหญของบริษัท รวมกับบริษัทผูผลิต เครื่องมือตัดที่ทําจาก PCD รายอื่นๆ รวมกันประมาณรอยละ 20 ของปริมาณการผลิตใชเครื่องมือตัดประเภท PCD ในประเทศไทย สําหรับสวนแบงการตลาดเครื่องมือตัด PCD อีกประมาณรอยละ 50 เปนการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปจะนําไปใชในหลาย อุตสาหกรรม ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ เปนตน จึงคาดวาในประเทศยังมีความตองการใช เครื่องมือตัดอีกมาก และโดยทั่วไปสินคานําเขาจะมีราคาสูงกวาและใชเวลาในการสั่งซื้อนานกวาผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้นจึงเปน โอกาสของบริษัทในการขยายการผลิตสินคาเพื่อทดแทนการนําเขา ทั้งนี้ ผูบริหารประมาณวาป 2552 บริษัทมีสวนแบงตลาดประมาณ รอยละ 80 ของการใชเครื่องมือตัดประเภท PCD สําหรับลูกคาในกลุมผูผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ และสําหรับอีกประมาณรอยละ 20 สวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยมีบางสวนสั่งซื้อจากผูผลิต PCD รายอื่นในประเทศ ความไดเปรียบในการแขงขันสําหรับธุรกิจการผลิตเครื่องมือตัดโลหะอยูที่ความสามารถในการผลิตเครื่องมือตัดที่หลากหลาย ครอบคลุมความตองการของลูกคา ซึ่งผูบริหารเชื่อวาบริษัทมีขอไดเปรียบหรือจุดเดนในการแขงขัน ดังตอไปนี้ • เปนผูนําตลาด PCD Cutting Tool สําหรับลูกคากลุมผูผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ • มีบริการที่ครบวงจร • บริษัทมีฐานลูกคาที่แข็งแกรง โดยลูกคาหลักของบริษัทสวนใหญเปนบริษัทผูผลิตที่มีมาตรฐานสินคาคุณภาพสูง • มีเครื่องจักรที่ทันสมัย • ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในป 2551 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ การผลิต กําลังการผลิตของบริษัท ในสวนการผลิตเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tool) เครื่องมือ (Tooling) และชิ้นสวนโลหะ (Metal Fabrication) ในป 2552 จะมีชั่วโมงการทํางานประมาณเดือนละ 572 ชั่วโมง โดยในชวงตนป 2552 ยังอยูในภาวะการชะลอตัว ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งลูกคายังมีคําสั่งผลิตอยูในปริมาณนอย และบริษัทไดมีการปรับชั่วโมงการ ทํางานเหลือประมาณ 288 ชั่วโมงในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2552 (วันละ 16 ชั่วโมงจํานวน 10 วัน และวันละ 8 ชั่วโมงจํานวน 10 วัน โดยมีคาลวงเวลาในบางวัน) หรือลดลงประมาณรอยละ 49.65 จากชั่วโมงทํางานปกติ โดยมิไดมีการปลดคนงาน อยางไรก็ตาม ในชวงสิ้นไตรมาส 1 ป 2552 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีการฟนตัว ทําใหบริษัทไดรับคําสั่งซื้อสินคาเพิ่มขึ้น จึงทําใหมีการปรับ ชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 เปน 528 ชั่วโมง และมีการปรับชั่วโมงการทํางานเขาสูระดับปกติเดือนละ 572 ชั่วโมง ตั้งแตไตรมาส 2 เปนตนมา รายงานประจําป 2552 .หนา 17 .

2 กิจการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ และใหไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนเปนเวลา 8 ป โดยไดรับการสงเสริมวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 และเริ่มใช สิทธิตั้งแตวันที่ 5 สิงหาคม 2551 รายงานประจําป 2552 . Insert.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) การจัดหาวัตถุดบิ ในการผลิต บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น บริษัทจะมีการกําหนดแผนการผลิตไวเพื่อใหสามารถวาง แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบใหพรอมและเพียงพอตอการผลิต โดยจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาประมาณ 1 เดือนขึ้นอยูกับความตองการใช วัตถุดิบและคําสั่งซื้อสินคาของลูกคาในแตละชวงเวลาการผลิต และโดยทั่วไปทางบริษัทไมมีนโยบายในการซื้อสินคากับผูจําหนาย วัตถุดิบ (Supplier) รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยสวนใหญจะสั่งซื้อจาก Supplier 2 รายขึ้นไปในการเสนอราคาเพื่อเพิ่มอํานาจในการ ตอรอง อยางไรก็ตามการตัดสินใจสั่งซื้อวัตถุดิบไมไดขึ้นอยูกับราคาเพียงอยางเดียว บริษัทคํานึงถึงคุณภาพ การบริการ การจัดสง และ การใหระยะเวลาการชําระเงิน (Credit Term) ประกอบกัน เพื่อใหไดวัตถุดิบที่ดีตรงตามมาตรฐานในการผลิตสินคาและเกิดประโยชนกับ บริษัทดานการลดตนทุนใหไดมากที่สุด ซึ่งบริษัทจะกําหนดแผนการผลิตเพื่อจัดสรรวัตถุดิบ บุคลากร และความพรอมของเครื่องจักร สําหรับการผลิตสินคาตามขนาดและระยะเวลาอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวัตถุดิบที่บริษัทใชในการผลิต แบงได เปน 2 ประเภท ดังนี้ (1) วัตถุดิบสําหรับใชในการผลิต Cutting Tools โดยวัตถุดิบที่สําคัญ คือ Carbide. PCD.หนา 18 . และ Brazed Tool ซึ่งมี การสั่งซื้อทั้งจากในและตางประเทศ คิดเปนรอยละ 43 และ รอยละ 57 ตามลําดับ (2) วัตถุดิบสําหรับในการผลิต Tooling และชิ้นสวนโละอื่นๆ โดยวัตถุดิบที่สําคัญ คือ เหล็กและสแตนเลส ซึ่งมีการสั่งซื้อจาก ภายในประเทศเกือบทั้งหมด สิทธิประโยชนจากบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การประกอบธุรกิจของบริษัท ไดรับสิทธิประโยชนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยทางบริษัทไดรับ หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแจงมติอนุมัติใหการสงเสริมในประเภท 4.

หนา 19 .14 ซึ่งอาจเปนความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ รายได ทําใหรายไดบริษัทและบริษัทยอยอาจไดรับผลกระทบหากลูกคารายใหญมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในซื้อสินคาของบริษัท อยางไรก็ตาม ลูกคาทั้ง 4 รายดังกลาวมีการซื้อสินคาบริษัทอยางตอเนื่องมาเปนระยะเวลามากกวา 5 ป โดยบริษัทมีการ ประสานงานกับลูกคาอยางสม่ําเสมอเพื่อที่จะทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคา นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการ ดําเนินธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงโดยพยายามเพิ่มสัดสวนรายไดของลูกคารายใหมมากขึ้น ทั้งในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมชิ้นสวนอุปกรณทางการแพทย และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยจะใช การวิจัยและพัฒนา และออกผลิตภัณฑใหม ในการขยายฐานลูกคาไปยังอุตสาหกรรมดังกลาวขางตน (3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณในการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ มีมาตรฐานและมีความแมนยําสูง (High Precision) ตามความตองการที่หลากหลายของลูกคา ทั้งนี้ บริษัทไดมีการพึ่งพิงบุคลากรที่ สําคัญ (Key Man) ในดานการผลิต ซึ่งตองใชเทคโนโลยีระดับสูงและซับซอน และพึ่งพิงบุคลากรระดับบริหารในดานการตลาด เพื่อการ หาชองทางการจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ รายงานประจําป 2552 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ปยจัยความเสี่ยง (1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมผลิตฮารดดิสกไดรฟ เนื่องจากการผลิตและจําหนายของบริษัทรอยละ 95 เปนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟ แม ว าในอดีต อุ ต สาหกรรมนี้ จ ะมี ก ารส งออกเติ บ โตที่ ดี ม าโดยตลอด จากภาวะการชะลอตัว ของอุ ต สาหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส และ อุตสาหกรรมยานยนต ในชวงปลายป 2551 ตอเนื่องถึงชวงตนป 2552 ทําใหลูกคาเริ่มมีการลดคําสั่งผลิตในชวงดังกลาว บริษัทจึงลด ชั่วโมงการทํางานของบริษัทและบริษัทยอยลงอยางมีนัยสําคัญจึงชี้ใหเห็นไดวาฐานลูกคาสําคัญของบริษัทซึ่งอยูในอุตสาหกรรมผลิต ฮารดดิสกไดรฟจะไดรับผลกระทบนี้ โดยจะมีการลดปริมาณผลิตและคําสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทจะไดรับผลกระทบนี้ดวยอยางหลีกเลี่ยง ไมได อยางไรก็ตาม ในป 2553 อุตสาหกรรมดังกลาวมีการฟนตัวและมีแนวโนมการเติบโตที่ดีขึ้น (ตามรายละเอียดภาวะอุตสาหกรรม) และคาดวาแนวโนมของยอดขายของบริษัทในป 2553 จะเปนไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ ในสวนของการแขงขันในตลาดฮารดดิสกไดรฟดานเทคโนโลยี การพัฒนาอุปกรณเพื่อใชเก็บขอมูลประเภทใหมที่ถือ ไดวาเปนคูแขงเพื่อทดแทนฮารดดิสกไดรฟ คือ Flash memory หรือแฟลชไดรฟ ที่จัดไดวาอุปกรณ คูแขงที่สําคัญของฮารดดิสกไดรฟ การ พัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องและความนิยมที่เพิ่มขึ้นทําใหราคาของ Flash memory ลดลง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม ฮารดดิสกไดรฟและทําใหบริษัทไดรับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมฮารดดิสกเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีแนวทางลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมฮารดดิสกดวยการวางนโยบายขยายฐานลูกคาของ บริษัทเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมชิ้นสวนอุปกรณ ทางการแพทย และอุตสาหกรรมทั่วไป ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องมือตัดรูปแบบใหมนอกเหนือจากที่มีอยูเดิม โดยในป 2552 บริษัท มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม คือ PCD Drill และ Carbide Cutting Tools (ตามiรายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑและการบริการ) โดยใช เครื่องจักรใหมซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมาดําเนินการผลิต (2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกคา เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะทําใหกลุมลูกคาของบริษัทและบริษัทยอยเปนกลุมลูกคา เฉพาะ และมีการกระจุกตัวของรายไดจากยอดขายใหแกลูกคารายใหญ 4 ราย ซึ่งมียอดขายรวมกันในป 2552 คิดเปนรอยละ 62.55 ของรายไดจากการขาย ซึ่งใกลเคียงกับป 2551 ที่มีสัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 60.

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมพนักงาน และเปดโอกาสใหพนักงานไดเรียนรูและได ประสบการณในการรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ ซึ่งเปนผูผลิตเครื่องจักรนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให มีการสับเปลี่ยนหนาที่การทํางานของพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดเรียนรูการทํางานและการใชเครื่องจักรในหลายๆ รูปแบบและยังทําให พนักงานสามารถทํางานทดแทนกันไดดวย ซึ่งชวยลดความเสี่ยงของบริษัทในการพึ่งพึงบุคลากรคนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทมี นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรที่มีความสามารถและมีความสําคัญ (Key Man) ตอบริษัทเปนผูบริหารและผูถือหุนของบริษัท เพื่อให พนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท และสรางขวัญกําลังใจรวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร (4) ความเสี่ยงจากการมีลูกหนี้คา งชําระเงินเกินระยะเวลาทีก่ ําหนด บริษัทไดมีการขายสินคาใหลูกคาตางประเทศรายใหญรายหนึ่ง ซึ่งเปนตัวแทนจําหนายในตางประเทศ โดยบริษัทมีธุรกรรมกับ ลูกคารายนี้มานานกวา 5 ป ไดมีการชําระหนี้ลาชา ซึ่งหากลูกหนี้รายนี้มีปญหาดานสภาพคลองจนไมสามารถจายชําระหนี้ทั้งจํานวน บริษัทจะตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบกับกําไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีการจําหนายสินคาใหกับลูกคารายนี้ เนื่องจากลูกคารายนี้เปนตัวแทนจําหนายสินคาในตางประเทศ ซึ่ง บริษัทยังไมมีความชํานาญ โดยมีการติดตามหนี้ที่คางชําระอยางสม่ําเสมอใหลูกหนี้ดังกลาวไดมีการชําระหนี้อยางตอเนื่อง โดย ณ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้ดังกลาวมียอดหนี้รวม 17.28 ลานบาท หนี้เกินกําหนดนอยกวา 3 เดือน 7.63 ลานบาท หนี้เกินกําหนด 3 – 6 เดือน 2.54 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ยังไมครบกําหนด 7.63 ลานบาท และไมมีหนี้เกินกําหนดมากกวา 6 เดือน รายงานประจําป 2552 .หนา 20 .

000 หุน ผูถือหุนของบริษัทมีดังตอไปนี้ รายชื่อผูถือหุน 1.992.72 2.219. นายนรวีร ชางหลํา 9.746.772. ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ รวมทั้งหมด หมายเหตุ: กลุมนายพีท ริมชลา ประกอบดวย รายชื่อผูถือหุน นายพีท ริมชลา นางยุรี รัชฎาวงษ รวม ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 จํานวน (หุน) รอยละ 65.000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1. นายสนธยา ชางหลํา 8.400.992.994.63 3. กลุมนายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี 10.300 27.000 5.00 หมายเหตุ: กลุมนายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี ประกอบดวย จํานวน (หุน ) 59.000 4.200 4.994. กลุมนายพีท ริมชลา 2.63 2.000 8.000.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) โครงสรางการถือหุน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 240.100 65.992.400.000 40. บมจ.000.000.946.000 29.000 บาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 240. นายปญญา ฉัตรปญญา 7.666.000 นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางนอย 2 ครั้งตอป โดยบริษัทยอยมีอัตราการจายเงินปนผล รอยละ 100 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย ใหแกบริษัท และบริษัทมีอัตราการจายเงินปนผลไมนอย กวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปน ผลมีอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตนไดหากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการ ดําเนินงานของบริษัทตอไป รายงานประจําป 2552 .000.ไว 60.000.27 2.600 220.700 4. นายกิตติศักดิ์ แสงชื่นถนอม 6.58 2.400 41.317.000.000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 240.000 7.00 18.หนา 21 .000.61 100.600 หุน จึงมีหุนที่ไดรับอนุญาตสวนที่เหลืออีกจํานวน 20.992.000.78 12.305.000 บาท คิดเปนหุนสามัญจํานวน 220.000 หุน อยางไรก็ตาม บริษัทไดขออนุญาตเสนอขายหุนจากสํานักงานกลต.299.68 18.000 5.600 หุน ซึ่งไดรับอนุญาตแลว แตบริษัทขอจําหนาย หุนสามัญจํานวน 40. ซิงเกิ้ล พอยท พารท (ประเทศไทย) 5.746. นายชัว เช็ง ควน 4.000 หุน ทั้งนี้ บริษัทไดเสนอขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในวันที่ 21 – 26 มกราคม 2553 โดยเปนการเสนอขายหุนใหแกบุคคลใน วงจํากัด (Private Placement) ทําใหบริษัทมีหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 จํานวน 240.64 3. นายวิบูลย รุจิเรกสาธร 3. นายอับดุล เอซีส บิน อิบราฮิม 11.300 5.800 1.000 7.299.400 รายชื่อผูถือหุน นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี นางสุภาวดี พูนทรัพยมณี รวม จํานวน (หุน ) 3.45 3.000.00 บาท โดย เปนหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่ 24 มีนาคม 2552 จํานวน 220.

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) การจัดการ โครงสรางองคกรของบริษทั แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ นายพีท ริมชลา รองกรรมการผูจดั การอาวุโส นายชัว เซ็ง ควน รองกรรมการผูจดั การอาวุโส นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี รองกรรมการผูจดั การ นายนรวีร ชางหลํา ฝายบริหารบริษัทในเครือ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด หนวยงานตรวจสอบภายใน * รองกรรมการผูจดั การ นางยุรี รัชฎาวงษ ผูจัดการฝายบัญชี นางสาวศศิพิมล วสุวัต ผูจัดการฝายผลิตภัณฑ ผูจัดการฝายตรวจสอบคุณภาพ ผูจัดการฝายการเงิน ผูจัดการฝายการตลาด ผูจัดการฝายจัดซื้อ * ปจจุบันบริษัทวาจางบริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด.หนา 22 . เปนผูตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเขามาทําหนาที่ในสวนนี้ รายงานประจําป 2552 .

พลโทปรีชา วรรณรัตน 2. จั ด ให มี ก ารทํ า งบดุ ล และงบกํ า ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ณ วั น สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลาบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ผู ส อบบั ญ ชี ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 4. นายชัว เช็ง ควน 4.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) โครงสรางการจัดการ โครงสรางกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดจํานวน 7 ทาน ดังนี้ รายชื่อ ตําแหนง 1. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป 7. นายวิบูลย รุจิเรกสาธร 6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง 3. นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / เลขานุการกรรมการตรวจสอบ 5. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทน คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็ นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 5. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการ ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติ อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือ หุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแก บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปน ตน รายงานประจําป 2552 . นายพีท ริมชลา 3.หนา 23 . นายณรงค รัตนะ กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กรรมการผูมีอํ านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพีท ริมชลา หรือ นายชั ว เซ็ง ควน หรือนายพูนศั กดิ์ พูนทรัพยม ณี หรื อ นายวิบูลย รุจิเรกสาธร กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับ ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้ 1.

7. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ง คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผ็มี อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 4. 8. พลโทปรีชา วรรณรัตน ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายณรงค รัตนะ กรรมการตรวจสอบ โดย นางชลลดา ฟูวั ฒนศิลป เป นผูมี ความรูแ ละประสบการณ เพีย งพอที่จ ะทําหนา ที่ในการสอบทานความน าเชื่ อถือ ของ งบการเงิน และมี นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 1.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 6.หนา 24 . ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปน การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแยง รายงานประจําป 2552 . นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป กรรมการตรวจสอบ 3. นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่ สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความ เหมาะสม ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน หุ น ส ว นในห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ เป น หุ น ส ว นไม จํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ในห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด หรื อ เป น กรรมการของ บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะ ทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือ ถือหุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ (2) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 1. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่ อาจเป น การขั ด ขวางการใช วิ จ ารณญาณอย า งอิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม เ ป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใ ช กรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง 5. 9. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจาง/ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา / ผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและ ชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) 3. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 2.

ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทจด ทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 10. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท และให ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกลาว 8.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพ ดวย 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประจําป 2552 . พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการ แตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน 5. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายการบริ ห ารทางการเงิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย งตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายและ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 7. พิ จ ารณาการเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ในกรณี ที่ เ กิ ด รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง ผลประโยชน ใ ห มี ค วามถู ก ต อ งและครบถ ว น รวมทั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า ว เพื่ อ นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป 6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได 9. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 3. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูสอบบัญชี ภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจ เสนอแนะใหผูตรวจสอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเห็นเปนเรื่องสําคัญในระหวางการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 2.หนา 25 . สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 4. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระในบริษัทใหญ บริษัทยอยและบริษัทยอยลําดับเดียวกัน บริษัทตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงดังกลาว และคาตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นไดรับในแบบแสดรายการขอมูล (Filing) แบบ 56-1 และแบบ 56-2 ดวย ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของ กับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 8.

อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ใน วงเงินตอรายการไมเกิน 50 ลานบาท (หาสิบลานบาท) 6. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่ ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ขอกําหนดของ การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท 2. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และอนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวาง ที่ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป 4. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัท จํานอง จํานํา เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีขึ้นใน อนาคต ในวงเงินตอรายการไมเกิน 60 ลานบาท (หกสิบลานบาทถวน) 10. นายวิบูลย รุจิเรกสาธร กรรมการบริหาร ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและ งานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/ หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้ 1. นายชัว เช็ง ควน กรรมการบริหาร 3.หนา 26 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) (3) คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 1. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 60 ลานบาท (หกสิบลานบาท) รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 50 ลานบาท (หาสิบลานบาท) 9. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับจางทําของ ตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 50 ลานบาท (หาสิบลานบาท) 7. นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี กรรมการบริหาร 4. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย 3. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 30 ลานบาท (สามสิบลานบาท) 5. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว 8. นายพีท ริมชลา ประธานกรรมการบริหาร 2. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว รายงานประจําป 2552 .

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 11. เป นคณะที่ป รึก ษาฝายจั ดการในเรื่ อ งเกี่ย วกั บ นโยบายด านการเงิน การตลาดการบริ หารงานบุคคล และดา นการ ปฏิบัติการอื่นๆ 12. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาภายในและ ภายนอกบริษัท 6. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท 2. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ หรือสินทรัพยถาวรที่ไมใชเครื่องจักร ในวงเงินตอรายการไมเกิน 5 ลานบาท (หาลานบาท) 8. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ 1. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท รวมทั้ง กําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 7.หนา 27 . ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท 3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก ประการ 4. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับจางทําของ ตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 15 ลานบาท (สิบหาลานบาท) 10. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง 13. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจ ช ว ง และ/หรื อ การมอบหมายดั ง กล า วให อ ยู ภ ายใต ข อบเขตแห ง การมอบอํ า นาจ และ/หรื อ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ ขอกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ จะไมมีการมอบอํานาจชวงใหแก บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ 5. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู ภายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า ว มี อํ า นาจตามที่ ค ณะ กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไมมีการมอบ อํานาจใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ 14. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรที่ใชในการดําเนินงาน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 10 ลานบาท (สิบลานบาท) 9. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท รายงานประจําป 2552 .

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 2. นายชัว เซ็ง ควน 3.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 11. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และ เพื่อรักษาระเบียบ วินัยการทํางานภายในองคกร 13. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจาก การเปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเวนพนักงานระดับผูบริหาร 12. นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี 4.500 บาทตอครั้ง 10.000 บาทตอครั้ง 12. นายพีท ริมชลา 2. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน ให ผูที่เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง คณะผูบริหาร บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังนี้ 1.500 บาทตอครั้ง 10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไ ว แ ล ว และเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท การสรรหากรรมการและผูบริหาร บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้ 1. นางยุรี รัชฎาวงษ กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รองกรรมการผูจัดการอาวุโส รองกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ คาตอบแทนผูบริหาร (1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนรวมของกรรมการ ตําแหนง การประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ คาเบี้ยประชุม ป 2552 12.000 บาทตอครั้ง รายงานประจําป 2552 . ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใชการลงคะแนนเสียงใหแกผูไดรับการเสนอชื่อเปน รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตทปี่ ระชุมผูถอื หุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทงั้ หมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 3.หนา 28 . นายนรวีร ชางหลํา 5.

000 2/2 20.895.000 2/2 20.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมตรวจสอบไดรับคาตอบแทนดังนี้ ชื่อ – สกุล 1.000 - การประชุมผูถือหุน ป 2552 สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม ประชุม (ครั้ง) (บาท) 2/2 25.000 5/5 50.000 4/4 40.880 เงินเดือนและโบนัส หมายเหตุ: * ผูบริหาร 2 ทานไดรับคาตอบแทนจาก บจ.000 4/4 40.000 2/2 20.000 หมายเหตุ: * กรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท จํานวนผูบริหาร คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (บาท) รูปแบบคาตอบแทน ป 2552 5 ทาน * 11. นายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี 7. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป * 3.000 5/5 50.หนา 29 . นายพีท ริมชลา 5. นายวิบูลย รุจิเรกสาธร การประชุมกรรมการบริษัท การประชุมกรรมการตรวจสอบ ป 2552 ป 2552 สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม สถิติการเขารวม คาตอบแทนรวม ประชุม (ครั้ง) (บาท) ประชุม (ครั้ง) (บาท) 5/5 62.000 5/5 50.000 5/5 50.500 4/4 50.000 1/2 10. แฮลเซี่ยน เมทอล ซึ่งเปนบริษัทยอย และผูบริหาร 1 ทานรับคาตอบแทนจาก ทั้งบริษัทและบริษัทยอย (2) คาตอบแทนอื่น บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน โดยเริ่มสมทบตั้งแตเดือนกันยายนป 2551 เปนตนไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสบ ทบกองทุน รายละเอียดดังนี้ รอยละของเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ อายุการเปนสมาชิกของกองทุน นอยกวา 3 ป 0 ครบ 3 ป แตไมถึง 4 ป 50 ครบ 4 ป แตไมถึง 5 ป 75 ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป 100 การกํากับดูแลกิ แลกิจการ บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไดมี นโยบายปฏิ บัติตามหลัก การและขอ พึงปฏิ บัติที่ ดีสําหรับกรรมการบริษั ท ซึ่ง สอดคลอ งกับขอ พึงปฏิ บัติที่ดี สําหรั บกรรมการบริษั ท จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ การกํ า หนดบทบั ญ ญั ติ ต า งๆ จะยึ ด ให เ ป น แนวทางให ป ฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได นํ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนได เสีย โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุม และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ รายงานประจําป 2552 .000 5/5 50. นายณรงค รัตนะ * 4. พลโทปรีชา วรรณรัตน * 2.000 2/2 20.000 5/5 50.000 2/2 20. นายชัว เช็ง ควน 6.

หนา 30 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร ของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอน กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือ บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ • บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใหมีสารสนเทศที่เพียงพอใหผูถือหุนรับทราบ ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด • ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออก เสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ • เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้ง คําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม • ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได • บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได  นอยางเทาเทียมกัน หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอย บริษัทจะปฏิบัติตอผูถอื หุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถ ือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถอื หุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถอื หุนตางชาติ และผูถ ือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้ • เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร • คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือ หุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ • บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอหนวยงานหรือ บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือ ผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อ ขายหลักทรัพยดังที่ไดเปดเผยไวในเรื่องการกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน • ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อให คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของ บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่สําคัญ ดังนี้ ผูถือหุน : บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ อยางสุดความสามารถในทุกกรณี ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน โดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง รายงานประจําป 2552 .

th คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบการ รวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ ถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี สาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น บริษัทยังไมมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหนายพีท ริมชลา กรรมการผูจัดการ ทํา หนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (1) โครงสรางคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริ ษั ทประกอบด วยกรรมการที่ มี ความรู ความสามารถ และประสบการณ ในการดํ าเนิน ธุ รกิ จ ที่เ ป น ประโยชนกับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 7 ทาน โดยเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่ประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 รายงานประจําป 2552 .co.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) พนักงาน : บริษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความ ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางทั่วถึงและ สม่ําเสมอ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยง การกระทําใดๆที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงานดายความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ลูกคา : บริษัทมุงมั่นที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของ ลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาอยาง ตอเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด คูคาและเจาหนี้ : บริษัทจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้ และมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มี ตอเจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพยค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน คูแขงทางการคา : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง ทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง สังคมสวนรวม : บริษัทจะไมกระทําการใดๆที่จะสงผลเสียหายตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม อีกทั้งยัง ตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมให เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง เครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานที่กํากับดูแล หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยาง เทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซด www.halcyon.หนา 31 .

หนา 32 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ทาน เปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของงบการเงินได ทั้งนี้ บริษัทกําหนดให อยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชน สูงสุดของผูถือหุน ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการ สอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ ผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด (2) คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ • คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 4 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท • คณะกรรมการตรวจสอบมีอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มี ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนด ไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการ บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท (3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝาย ตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการให ความสํ า คั ญ กั บ จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จะทํ า ให มี ก ารปฏิ บั ติ ง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต การควบคุ ม ภายในทํ า ได อ ย า งมี ประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อ ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัว ของ ครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ • รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัท ยอยไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง รายงานประจําป 2552 .

2546” บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของประกาศดังกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวใน รายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยง กัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน • สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน 1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/ ผูขายที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับ กิจการดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 2.ศ. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปน วิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแก บุคลากรผูนั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแต ไดรับอนุมัติใหทําเชนนั้นไดดวย การควบคุมภายใน บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่ม ความนาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยปจจุบันบริษัทยังไมมีเจาหนาที่ในฝายตรวจสอบภายใน ป 2552 จึงไดวาจาง บริษัท เอส เค แอ็ดไวซ เซอรรี่ จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน โดยมีสัญญาวาจางเปนรายป ซึ่งดําเนินการโดยนายศุภโชค กิจวิมลตระกูล ผูสอบบัญชีรับ อนุญาต ซึ่งมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในให รัดกุม พรอมทั้งดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการ ความเสี่ยงทุกป และเมื่อครบสัญญาแลวบริษัทมีนโยบายจะตอสัญญารวมทั้งมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเขามาทําหนาที่ใน สวนนี้ นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งใหนายพูนศักดิ์ พูนทรัพยมณี ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ ประสานงานกับ บริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน (4) การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอน การประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการ สามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกับพิจาณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียด เพิ่มเติม (5) คาตอบแทน บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถรักษา กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ ดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน รายงานประจําป 2552 . การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน ที่พักรับรอง หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัวตาง ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับบริษัท หรือทํา ใหบริษัทสูญเสียผลประโยชน 3.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.หนา 33 .

ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกํ า หนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด หลักทรัพย พ. 3. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ. 2.2535 เพื่อใหบริษัท สามารถตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย 3. 4. บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผล ตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือ ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวา มีการใชขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดย ผูกระทําการเปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความ เหมาะสม และหากผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับ ผูกระทําผิดนั้นๆ บุคลากร (1) จํานวนพนักงานและผลตอบแทน บริษัทมีจํานวนพนักงานของบริษัทแบงตามสายงานหลักดังนี้ ลําดับ 1.ศ.ศ. สายงานหลัก จํานวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2552 ฝายผลิตภัณฑ ฝายตรวจสอบคุณภาพ ฝายการตลาด ฝายจัดซื้อ ฝายบัญชีและการเงิน รวม รายงานประจําป 2552 . 5.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและ นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย (6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแล กิจการของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการ ฝกอบรมและใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม การกํากับดูแลเรื แลเรื่องการใชขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชน ไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้ 1.2535 2.หนา 34 131 18 3 1 3 156 .

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ ในป 2552 บริษัทไดใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอืน่ ๆ เชน คาลวงเวลา เบี้ยเลีย้ ง เงินสบทบกองทุน เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้ จํานวนพนักงานประจํา (คน) คาตอบแทนรวม (บาท) ป 2552 156 20.หนา 35 .445 (2) นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน ผูบริหารบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมี นโยบายการจัดอบรมพนักงานในการใชงานเครื่องจักรใหม ๆ ที่ทางบริษัทนําเขามา เพื่อใหเกิดความเขาในระบบงานโดยรวมและเปด โอกาสใหพนักงานไดเรียนรูการทํางานแบบมืออาชีพ รวมทั้งไดประสบการณในการรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ ซึ่งเปนผูผลิตเครื่องจักรนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีการสับเปลี่ยนหนาที่การทํางานของพนักงาน ซึ่งการสับเปลี่ยนหนาที่ การทํางานนี้ นอกจากเพื่อใหพนักงานไดเรียนรูการทํางานและการใชเครื่องจักรในหลายๆรูปแบบแลว ยังทําใหพนักงานสามารถทํางาน ทดแทนกันไดดวย รายงานประจําป 2552 .496.

หนา 36 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) การควบคุมภายใน (1) การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม ดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษัท ทั้ง 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ภายหลังจากการประเมินแลวคณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัท มีระบบ ควบคุมภายในในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเพียงพอแลว และ มีระบบควบคุมภายในในดานตางๆ ทั้ง 5 สวน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการที่ผูบริหาร นําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถ ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร (2) นโยบายการดําเนินการตรวจสอบภายใน ในป 2552 บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด ซึ่งดําเนินการโดยนายศุภโชค กิจวิมลตระกูล ผูสอบบัญชีรับ อนุญาต ซึ่งมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและการควบคุมภายในเปนอยางดี ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุม ภายในใหแข็งแกรง พรอมทั้งดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการสิ่งที่ผิดปกติโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหนวยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัททําหนาที่เปนผูประสานงานและเปนเลขากรรมการตรวจสอบ ในขณะเดียวกันก็ทําการศึกษาระบบวิธีการ ตรวจสอบภายในจากผูเชี่ยวชาญเพื่อนํามาประยุกตใชในอนาคต ทั้งนี้ผูตรวจสอบภายในจะทําการประเมินความเสี่ยงและจัดทํา แผนการตรวจสอบภายในรายป ดําเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงตอคณะกรรมการ ตรวจสอบอยางนอยทุกไตรมาส (3) ขอสังเกตของผูสอบบัญชีสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในป 2552 ผูสอบบัญชี แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 วาไมพบประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เปนสาระสําคัญ จึงไมมีรายงานขอสังเกตสําหรับ ระบบควบคุมภายในของบริษัทในสําหรับป 2552 (4) ขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในสําหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในป 2552 บริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งไดรับมอบหมายใหตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายในของบริษัททั้งหมด 8 ระบบ คือ ระบบตนทุนการผลิตและสินคาคงเหลือ ระบบขายและการบันทึกลูกหนี้ ระบบรับเงิน ระบบจัดซื้อและการบันทึกเจาหนี้ ระบบการจายเงิน ระบบสินทรัยพถาวร ระบบเงินเดือน และระบบภาษี จากการเขาตรวจสอบระบบ ควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในไดใหขอสังเกตเพื่อใหบริษัทไดมีการปรับปรุงแกไข โดยบริษัทไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตาม ขอเสนอแนะ ซึ่งปจจุบันไมพบประเด็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เปนสาระสําคัญ รายงานประจําป 2552 .

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) รายการระหวางกันทีเ่ กิดขึ้นในป 2552 (1) รายการระหวางกันโดยทั่วไป ในป 2552 ไมมีรายการระหวางกันระหวางบริษัทกับผูบริหารหรือผูถอื หุน (2) มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหกับคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และเพื่อเปนการคุมครองผู ลงทุนรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ กลต.หนา 37 . ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง ผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ เชน การซื้อสินคา การจําหนายสินคา เปนตน บริษัทมีนโยบายที่จะ กําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราค7าตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ บุคคลภายนอก โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวทุกไตรมาส โดยความ สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเปนที่กระทบตอการประกอบธุรกิจ เชน ระยะเวลา การจัดสง คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ (3) แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคา และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุมบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูใ หความเห็น เกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษทั เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท รายงานประจําป 2552 .

88 43.740 163.91 0.000 0.073.427 172.73 1.084.793.54 48.914 20.333.78 0.17 44.543 371.895.591 17.25 0.694 1.77 168.66 77.497.252.461 52.288.122.468.36 1.921 61.277 131.738.209 12.50 38.87 67.43 1.000 9.38 1.81 341.19 5.000 5.043 251.348.96 0.19 2.973.42 4.50 2.550 18.00 * เปนยอดสุทธิจากการตัดบัญชีหนุ สามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย (เปนการถือหุน ไขวโดยบริษัทยอยจํานวน 43.347 0.921 53.65 29.652 64.836.400* 174.081.17 13.000 - 11.672.308.980.000 750.29 1.483 14.000 1.09 48.899.23 0.767.086.000 220.817 2.774 317.207.000 31.693 14.28 51.127 82.40 0.000 - 25.74 2.687 10.972 3.04 4.676.015 3.70 - 20.33 165.700.976 3.000.253.816 115.133.00 276.62 100.865.322 1.206.065 452.853.350 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท) รายงานประจําป 2552 .863.131.74 3.100 0.000.63 0.304.181.000.38 1.632.702.391.80 15.283 4.95 4.10 2.271 7.116 278.257 151.834.36 32.756 2.435 690.หนา 38 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) งบดุล ณ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 หนวย: บาท ฐานะการเงิน สินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การคาและเช็ครับลวงหนา สินคาคงเหลือ-สุทธิ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน รวมสินทรัพย หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเช็คจายลวงหนา เจาหนี้จาการซื้อทรัพยสิน เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดในหนึง่ ป หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย คาใชจายคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สนิ หมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน หนี้สินภายใตสัญญาทางการเงิน รวมหนี้สนิ ไมหมุนเวียน รวมหนี้สนิ สวนของผูถือหุน ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนชําระแลว สวนเกินมูลคาหุนสามัญ สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน สํารองตามกฎหมาย กําไรสะสม รวมสวนของผูถือหุน รวมหนี้สนิ และสวนของผูถ ือหุน ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวนเงิน รอยละ 78.269.23 100.590 23.263.108.35 1.880 64.834.053 งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2551 จํานวนเงิน รอยละ ณ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนเงิน รอยละ 23.015 2.000 160.591 20.073.410.00 88.721 10.917.63 0.57 2.400 64.70 70.616 887.293.64 180.195.308.42 61.13 9.040.871 1.000 120.932 0.971 1.13 50.476 100.339 6.45 4.00 206.643.09 2.457 0.000.84 6.457 55.000 17.400* 51.42 6.00 1.20 0.402.01 436.441.438 452.31 17.66 3.558.27 4.455 21.77 174.625.15 29.625.856 0.925.918.481.90 14.468.81 17.098.125.21 1.78 6.423 49.308.948 173.24 31.672 208.25 0.67 100.756 134.253.00 240.606 66.74 47.76 0.714 8.13 100.714 0.763 371.394 17.081.49 56.75 67.794.800.504 4.000 179.183.93 18.694 1.714 4.098.476 100.441 77.606 70.88 - 41.662.319.34 341.049.28 4.918.05 22.601.28 240.392.491 48.348.925.

34 70.349) กําไรกอนสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย หัก: กําไรในสวนของผูถือหุนสวนนอย 52.324 96.746.302 24.472.49 70.230.364 26.00 284.059.763.903 60.379) (1.86 175.159.25 13.57) (21.237 1.261) (7.80 8.302 24.660.583 79.016.671 (5.61 32.732.128 0.825 70.793 65.636) (23.66 33.306) 58.00 164.51) 26.342.671 รายงานประจําป 2552 .536.331.194 (3.219 รวมคาใชจาย กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได 190.50 187.998.164.60 28.35 71.216.38) (0.40 (1.794 29.530 (1.50 97.927 55.450.196 270.593 1.38) (1.998.00 245.532.636.031.83 154.866 11.108.16) 14.952.142 98.24 142.247.031.709.48 100.55 279.209 (13.672.795.540 รวมรายได ตนทุนและคาใชจาย ตนทุนขาย คาใชจายในการขายและบริหาร 99.14 69.51 กําไรสุทธิ 38.52 3.45 5.หนา 39 .127.93 65.884.735 100.20 236.762) (8.93 65.393.51 26.969 9.207.911.44) (5.658.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) งบกําไรขาดทุน สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 หนวย: บาท ผลการดําเนินงาน งบการเงินรวม 2550 2551 ป 2552 จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ รายได รายไดจากการขาย รายไดอื่น 268.777 100.83) (3.927.097) 19.942 34.

434 17.000) 25.000) (44.563 66.369.273 (5.778.733.800.684) 2.558 92.845) 2.379 122.061) 26.000.436) 35.419.874.330.333) 3.400 46.286.731 (40.441 (47.868.210) (19.216.470.000) (59.531 1.622 (58.765.116) (1.444.169.260 (18.946.193 (111.419.632.910.578 120.807.461.008.394) (16.768 (503.329) (36.940.164.375.996) 593.000 (65.408.235 (5.242.หนา 40 .763) (9.255) 4.257) (6.563.602 25.524.000.533.355) (60.347 1.760 53.304 (2.499.434) 13.481.119.350) 5.350 3.216.773.712 78.240.559.267) 82.719) 19.137) 3.096) 117.900 (3.729 25.174 1.161.293.180 (2.379) (30.632.291) 789.786.014.000) 162.447.061) (1.640.419.945) (53.391.428.680 (441.165.296 (2.912 (179.378.426) (16.997.596.422 (474.709.506) (2.849) (43.551.184.787.239) (10.789) 78.857) 94.248 (57.127 รายงานประจําป 2552 .253.362 14.084.000.370.216.049.288.000) (56.441 77.321.652 67.210 105.093.291.627 13.444) 1.118) 28.883.390 (4.550 (39.938.039 (3.468.711.001) 30.824 (3.940) 61.525) 77.391.439) 96.877.421) (46.652 (21.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สําหรับปสนิ้ สุดวั ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 หนวย: บาท รายการ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได รายการปรับปรุง (กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาเสื่อมราคา หนี้สงสัยจะสูญ (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิของบริษัทยอย ตนทุนการกูยืม รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน: สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง ลูกหนี้การคา – กิจการอื่น สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น หนี้สินดําเนินงาน เพิม่ ขึ้น (ลดลง) เจาหนี้การคา – กิจการอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เงินสดรับจาการดําเนินงาน จายดอกเบี้ย จายภาษีเงินได เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินสดจายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม) เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) เงินสดรับจากการกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดจายปนผล เงินสดจายปนผล (สุทธิจากเงินปนผลที่จายใหบริษัทยอย) เงินสดรับชําระคาหุนจากผูถือหุนสวนนอย เงินสดจายปนผลใหแกผูถือหุนสวนนอย เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ เงินสดจายสําหรับตนทุนการจําหนายหุน เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 2550 งบการเงินรวม 2551 2552 75.298 (90.824.687 789.164.661.000 (19.674 (50.856.394 99.000) (4.500.893) 84.433.698.278.

22 112 7.97 36.66 3.93% 32.78 46.15 25 7.90% 29.32 0.00% 0.25 0.20 ลานบาทใหแกผูถือหุน 240 ลานหุน) โดยเปนการจายจากผลประกอบการ ป 2552 รายงานประจําป 2552 .41 1.24 81.60 (เทา) (เทา) (เทา) (%) (บาท) 0.23% 26.89 31.62% 14.14 0.70% **** 0.89 ลานบาท โดยเปนการจายจากผลประกอบการ ป 2551 **** บริษัทประกาศจายเงินปนผลสําหรับป 2552 เปนจํานวน 27.54 41.50% *** 0.77% 84.88 19.23 0.92% 52.51% 22.32 1.36 355.62% 42.00 ลานบาท และ 65.77% ** 0.79% 39.18 0.9 ลานบาทใหแกผูถือหุน 220 ลานหุน และจาย วันที่ 29 เมษายน 2553 จํานวน 19.40 105 14.75 74.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2552 2550 งบการเงินรวม 2551 2552 (เทา) (เทา) (เทา) (เทา) (วัน) (เทา) (วัน) (เทา) (วัน) (วัน) 1.80 15.80 ลานบาท ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 137.76% 34.60% 0.79 0.48 20.18 9.29 49 5.25% 0.90% 39.14 1.62 3.34% 26.74% 44.56% 24.92 0.13 7.85 45 85 1.95 91.06 1.หนา 41 .12 ลานบาท (จายวันที่ 11 กันยายน 2552 จํานวน 7.42% 121.42 26.27 รายการ อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนสภาพคลอง อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ ระยะเวลาชําระหนี้ วงจรเงินสด อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร อัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร อัตราสวนกําไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร อัตราการหมุนของสินทรัพย อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน อัตราการจายเงินปนผล อัตรากําไรตอหุน * หมายเหตุ: * คํานวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 220 ลานบาท โดยปรับมูลคาที่ตราไวเปน 1 บาทตอหุน ** บริษัทและบริษัทยอยจายเงินปนผลเปนจํานวน 72.65% 29.46% 121.68 3.86% (%) (%) (เทา) 12.03 0.84 62 99 (%) (%) (%) (%) (%) 38.80 ลานบาท โดยเปนการจายจากผลประกอบการที่ผานมา *** บริษัทประกาศจายเงินปนผลสําหรับป 2551 เปนจํานวน 52.

61 กําไรสุทธิ บริษัทมีกําไรสุทธิในป 2552 เทากับ 65.หนา 42 .35 เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่มี สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 11.93 เนื่องจากป 2552 บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI เต็มป เปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่ง บริษัทไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีและเริ่มใชสิทธิตั้งแตเดือนสิงหาคม 2551 รายงานประจําป 2552 .33 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโต(ลดลง)รอยละ (13.48 จากป 2551 คิดเปนอัตรากําไร ขั้นตนรอยละ 39. คากลึง และคาชุบงาน สวนรายไดอื่นๆ ในป 2552 เทากับ 8.37 รอยละ 26.03 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 26.86 ของรายไดรวม โดยรายได Cutting Tools ที่เพิ่มขึ้นมาจาก PCD Hollow Tool เปนสําคัญ รายไดจากการขายอื่นๆ ของบริษัท ในป 2552 เทากับ 1.65 ซึ่งลดลงจากป 2551 ที่มอี ัตรากําไรขั้นตนรอยละ 44.61 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.19 ของรายไดรวม ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทมีรายไดจากการขาย Cuttng Tools เพิ่มขึ้นจากป 2551 คิดเปนรอยละ 1.17) และ (57.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 7.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.80 ลานบาท ลดลงจากป 2551 คิดเปนรอยละ 15.95 เมื่อเทียบกับป 2551 เนื่องจากการ ลดลงของคาใชจายสําหรับการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ถึงแมวาบริษัทจะมีคาใชจายในการขายและบริหารลดลง แต ดวยรายไดที่ลดลงในป 2552 ทําใหสัดสวนคาใชจายในการขายและบริหารตอรายไดรวมคิดเปนรอยละ 13.00 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทมีตนทุนขายในป 2552 เทากับ 142.38) เมื่อเทีย บกับป 2551 ตามลํ าดับ โดยสัดสวนของรายไดดังกลาวคิ ดเปนรอยละ 14.48 ของรายไดรวม ประกอบดวยกําไรจากการจําหนายสินทรัพย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดอกเบี้ยรับ รายไดจากการขายเศษเหล็ก และการตัดจําหนายเจาหนี้ที่ไมมีตัวตน ตนทุนขายและกําไรขั้นตน ตนทุนขายหลักของบริษัทประกอบดวย ตนทุนวัตถุดิบ คาแรง และคาเสื่อมราคา คิดเปนรอยละ 26.64 ลานบาท ประกอบดวย รายไดจากการขายหัวจับยึดชิ้นงาน (Soft Jaw). คาเชื่อม.51 เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งมี อัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 24.34 และ รอยละ 20.51 โดยสัดสวนของรายไดดังกลาวคิด เปนรอยละ 72.32 เปนผลมาจากการลดลงของรายไดจากการขาย Tooling และชิ้นสวนโลหะตางๆ ซึ่งมีอัตราการเติบโต(ลดลง)รอยละ (32.85) เมื่อ เทียบกับปกอนหนา เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะในชวงตนป 2552 เนื่องจากกลุมลูกคาหลักของบริษัทเปนลูกคาในกลุมอุตหสากรรมผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวนยานยนต ซึ่งไดรับผลกระทบจาก สภาวะเศรษฐกิจอยางมาก จึงไดมีการชะลอคําสั่งซื้อบางสวนในชวงตนป 2552 รายไดจากการขายของบริษัทและบริษัทยอยในป 2552 เทากับ 236.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน การวิเคราะหผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 รายได รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยป 2552 เทากับ 245.76 อัตรากําไรขั้นตนลดลงเนื่องจากรายไดมีอตั ราปรับตัวลดลง มากกวาตนทุนขายซึ่งไมสามารถลดตนทุนคงที่ เชน คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คาซอมแซม และคาอะไหลเครื่องจักร ได คาใชจายในการขายและบริหาร คาใชจายในการขายและบริหารในป 2552 เทากับ 23.80 และรอยละ 8.

13 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จากการซื้อรถยนต รายงานประจําป 2552 .43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 28.18 จากป 2551 เนือ่ งจาก (1) เจาหนี้การคา เพิ่มขึ้นจํานวน 13.36 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.03 ลานบาทหรือ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 33.12 ลานบาท และมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานจํานวน 84.71 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลจํานวน 56.39 ลานบาท สวนใหญเปนการสั่งซื้อเครื่องจักรใหมเพื่อ ขยายกําลังการผลิตสําหรับรองรับคําสั่งซื้อที่เพิ่มในชวงครึ่งป 2552 โดยเครื่องจักรใหมที่สําคัญประกอบดวย เครื่อง Wire Cut.46 ลานบาท (2) ลูกหนี้การคา ณ สิ้นป 2552 มีมูลคาเทากับ 82.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 18.72 จากป 2551 บริษัทมีนโยบายในการใหเครดิตลูกหนี้การคาประมาณ 60 .60 ลานบาท โดยหนีส้ ินสวนใหญของบริษัทอยูในรูปของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมี มูลคาเทากับ 131.80 ลานบาท ลดลงจากป 2551 เนื่องจากการจายคืนเงินกูของบริษทั (2) หนี้สินภายใตสัญญาเชาทาง การเงิน (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป จํานวน 0.54 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ยังไมครบกําหนด 7.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.75 ลานบาท) เทากับ 1.57 ทั้งนี้ สินคาคงเหลือประกอบดวยวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา คิดเปนรอยละ 56.81 จากสิ้นป 2551 เนื่องจากมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานจํานวน 60.85 เนื่องจากบริษัทมีการซื้อสินทรัพยมูลคารวม 103.48 ลานบาท ลดลงรอยละ 12.05 ลานบาทจาการจายคืนเงินกูของบริษัท หนี้สินไมหมุนเวียนของบริษัทประกอบดวย (1) เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระใน 1 ป จํานวน 4.81 ลานบาท โดยบริษัทมี เงินสดรับจากการออกหุนสามัญจํานวน 61.76 รอยละ 33.21 และ รอยละ 10.02 และรอยละ 2. PCD Grinding Machine และ Carbide Grinding Machine มีมูลคารวมประมาณ 97.79 ลาน โดยสินทรัพยที่สําคัญประกอบดวย (1) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ สิ้นป 2552 มีมูลคาเทากับ 67.33 ลานบาท) เทากับ 1.03 ตามลําดับ (4) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) ณ สิ้นป 2552 มีมูลคาเทากับ 276.54 ของลูกหนี้รวม ซึ่งบริษัทไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาวแลว ทั้งนี้ ลูกหนี้รายหนึ่งซึ่งเปนลูกคารายใหญรายหนึ่งของบริษัทและเปนตัวแทนจําหนายในตางประเทศ มีการชําระหนี้ลาชา ซึ่งมี สาเหตุมาจากภาวะการขาดสภาพคลองของลูกคาสงผลใหเรียกเก็บเงินจากลูกคาไดลาชา ซึ่งบริษัทยังคงมีการจําหนายสินคากับลูกคา รายนี้ โดยมีการติดตามหนี้ที่คางชําระอยางสม่ําเสมอใหลูกหนี้ดังกลาวไดมีการชําระหนี้อยางตอเนื่อง โดย ณ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้ ดังกลาวมียอดหนี้รวม 17.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) การวิเคราะหฐานะทางการเงินในป 2551 สินทรัพย บริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2552 เทากับ 452.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 70.68 ลานบาทเพิม่ ขึ้นจํานวน 16.41 ลานบาท โดยในป 2552 บริษัทมีระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยเทากับ 62 วัน ซึ่งปกติบริษัทไดรับ Credit Term จากเจาหนี้การคา ประมาณ 30 .93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 2.หนา 43 .60 วัน (2) เจาหนี้จากการซือ้ ทรัพยสินเพิ่มขึน้ จํานวน 40.63 ลานบาท หนี้ เกินกําหนด 3 – 6 เดือน 2.28 ลานบาท หนี้เกินกําหนดนอยกวา 3 เดือน 7.63 ลานบาท และไมมีหนี้เกินกําหนดมากกวา 6 เดือน (3) สินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 2552 มีมูลคาเทากับ 20.10 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนเทากับ 173.90 วัน โดยในป 2552 บริษัทใชระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย เทากับ 112 วัน ซึ่งสูงกวานโยบายสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้เกินกําหนด 6 -12 เดือน และ มากกวา 12 เดือน คิดเปนรอยละ 0.30 ลานบาท และ สินทรัพยไมหมุนเวียนเทากับ 278.35 ลานบาทจากการซื้อเครื่องจักรใหม (3) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจํานวน 21.80 ลานบาท โดยบริษัทใชเงินเพิ่มทุนจากการขายหุน สามัญ (IPO) และเงินสดจากากรดําเนินงานเพื่อชําระคาเครื่องจักร หนี้สิน ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีหนี้สินรวม เทากับ 134.

746.03 ลานบาท และ (3) เงินปนผลจายจํานวน 56.50 1.12 ลานบาท และเงินสดจายสําหรับจายคืนเงินกูระยะสั้นจํานวน 21.75 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเปนจํานวน 40.41 เทา เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเจาหนี้จากการซื้อทรัพยสิน ทั้งนี้ หากพิจารณาสภาพคลองจากวงจรเงินสด จะเห็นไดวา วงจรเงิน สดเพิ่มขึ้นจาก 81 วันในป 2551 เปน 99 วันในป 2552 เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ระยะเวลาในการขายสินคาเฉลี่ย และระยะเวลา ในการชําระหนี้เพิ่มขึ้น คาตอบแทนของผูสอบบัญชี งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบและสอบทานโดยนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด มีคาใชจายสําหรับป 2552 เปนจํานวนรวม 790.44 ภายหลังจากการเสนอขาย หุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) 70.26 มกราคม 2553 ทํา ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2553 บริษัทจึงมีทุนจดทะเบียนเปน 240 ลานบาท (240 ลานหุน) บริษัทจะกําหนดรายชื่อผูถือหุนผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2553 และจะปดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุนในวันที่ 19 เมษายน 2553 เพื่อกําหนดสิทธิในการไดรับเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.72 ประมาณ 1.19 .20 ลานบาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนและการจายเงินปนผลดังกลาวจะมีผลกระทบตอกําไรสะสม สวนของผูถือหุน และ มูลคาตามบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้ 31 ธันวาคม 2552 กําไรสะสม (ลานบาท) สวนของผูถือหุน (ลานบาท) มูลคาทางบัญชีตอหุน (บาท) 70.06 ลานบาท เปนผลมาจาก (1) การเพิ่ม ทุนจํานวน 40.000 บาท (เปนคาบริการตรวจสอบทั้งจํานวน) การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สําคัญหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2552 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญจากทุนจดทะเบียนในสวนที่ยัง ไมไดรับชําระใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 20 ลานหุน โดยไดเสนอขายหุนในวันที่ 21 .32 เทา ลดลงจากป 2551 ซึ่งมีอัตราสวนดังกลาวเทากับ 1.หนา 44 ภายหลังการจายเงินปน ผลในเดือนเมษายน 2553 51.98 317.42 เทา ซึ่งอยูในระดับที่คอนขางต่ําเปนผลมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทและกําไรสุทธิ ประกอบการลดลงของหนี้สิน นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายใชเงินทุนจากสวนของผูถือหุนและใชเงินกูเทาที่จําเปนเพื่อเปนการลดภาระดอกเบี้ยจาย สภาพคลอง (1) สภาพคลองกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานในป 2551 เปนบวก 84.94) ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ในสวนของ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2551 เทากับ (36.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) สวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2552 บริษัทมีสวนของผูถือหุนเทากับ 317.600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (2) กําไรสุทธิป 2552 จํานวน 65.46 ลานบาท เปนผลมาจากกําไรสุทธิ สําหรับกระแสเงินสด จากกิจกรรมการลงทุนในป 2551 เทากับ (57.50 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 66.78 ประมาณ 285.43) ลานบาท ประกอบดวย เงินสดรับจากการออกหุนสามัญจํานวน 61.05 ลานบาท จายคืนเงินกูระยะยาวจํานวน 16.81 ลานบาท โดยบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ ณ สิ้นป 2552 เทากับ 0.50 ประมาณ 1.98 ประมาณ 337.51 ลานบาท (2) อัตราสวนสภาพคลองและวงจรเงินสด ในป 2552 บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.08 บาทในวันที่ 29 เมษายน 2552 เปน จํานวนเงินรวม 19.41 ลานบาท และ เงินปนผลจายจํานวน 56.41 รายงานประจําป 2552 .

หนา 45 (นายพีท ริมชลา) กรรมการผูจัดการ .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) รายงานความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน เรียน ทานผูถ ือหุน คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัทและ บริษัทยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําปจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และไดมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกตองของรายงาน ทางการเงิ น รวมทั้ง สอบทานระบบควบคุ ม ภายใน โดยความเห็น ของคณะกรรมตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ป รากฎในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป และผูสอบบัญชีของบริษัทไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัท ยอยในรายงานของผูสอบบัญชี ดังรายละเอียดในงบการเงินซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทอยูในระดับที่เพียงพอ และสามารถสรางความเชื่อมั่นไดวางบการเงิน ของบริษัท สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีความเชื่อถือได ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ (พลโทปรีชา วรรณรัตน) ประธานกรรมการ รายงานประจําป 2552 .

ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประเมินความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัท รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณา รายงานขอเสนอแนะของผูสอบบัญชีที่เกี่ยวของกับระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม 3. ความถูกตองของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานและใหความเห็นตองบการเงิน ทั้งงบการเงินราย ไตรมาส และงบการเงินประจําป กอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยไดประชุมพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัท เพื่อรับฟงคําชี้แจง ขอสังเกต และขอเสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายงานทางการ เงินของบริษัทมีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได 2. ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเปนอิสระ ความ เหมาะสม และความสมเหตุสมผลของคาตอบแทนของผูสอบบัญชี และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปรับรองตอไป (พลโทปรีชา วรรณรัตน) ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานประจําป 2552 . การกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลบริษัท ใหดําเนินตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อการรักษาประโยชนของผูถือหุน ใหมีความเทาเทียมกัน 4. รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจกอใหเกิดความ ขัดแยงทางผลประโยชนทุกๆไตรมาส และมีความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นในป 2552 ไดเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาทั่วไป มีความ สมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดตอบริษัท 5.หนา 46 . นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป กรรมการตรวจสอบ นางชลลดา ฟูวัฒนศิลปเปนผูมีความรูและประสบการณดานบัญชี โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทานไมมีสวนไดเสียในการเปนผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน หรือลูกคาจางของบริษัททั้งสิ้น คณะกรรมกาตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งหนาที่สําคัญไดแกการสอบทานให บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งการดูแลใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 1. นายณรงค รัตนะ กรรมการตรวจสอบ 3.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ปจจุบันมีสมาชิกประกอบดวย 1. พลโทปรีชา วรรณรัตน ประธานกรรมการตรวจสอบ 2.

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุนของ บริษทั แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง สวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงิน เหลานี้ สวนขาพเจา เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ ปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การ ตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหาร เปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการ ตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผลการดําเนินงานและ กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (นายประดิษฐ รอดลอยทุกข) ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 รายงานประจําป 2552 .หนา 47 .

091.995 2.127 77.914 331.084.000 108.หนา 48 .18 5 18 6 82.000.794.457 50.943.468 30.515.317 50.547 55.859.054 320.512 30.949.269.261.483 64.กิจการที่เกี่ยวของกัน .652 55.007 12.223.478 5 .143.สุทธิ สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน ร ว ม สิ น ท รั พ ย หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจําป 2552 .962 66.000 191.000.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 2552 2551 67.948 173.769 สินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา .895.003 22.254.206.470 237.253.314 410.198 146.917.808 168.834.สุทธิ เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทยอย สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทยอย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ .702.591 20.672 208.643.304.740 163.900 159.817 2.481.432.กิจการอื่น .972 3.938.153 305.925.871 1.921 206.543 371.844 242.209.438 452.120 15.836.865.391.322.131.253 171.912.899.550 18.322 1.985.116 278.263.616 7 8 276.098.470 45.

756 5.570.333.756 2.086.800.767.193 4.กิจการอื่น เจาหนี้จากการซื้อทรัพยสิน เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป หนี้สนิ ภายใตสญั ญาเชาทางการเงิน สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป หนี้สินหมุนเวียนอื่น ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย คาใชจายคางจาย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไมหมุนเวียน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน .925.333.100 4.769 64.049.000 1.468.073.277 131.814.591 17.สุทธิ รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2551 2552 9 20.195.612 64.687 5.394 1.880 64.284 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจําป 2552 .203.183.721 10.816 115.085.284 1.319.455.040.435 690.853.657 372.800.073.000 1.000 - 436.041 17.073.504 10 11 รวมหนี้สิน 2552 งบการเงินเฉพาะกิจการ - 2551 3.694 436.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ หนี้สินและสวนของผูถือหุน หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและ เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคา .676.000 134.884 23.000 11 750.955.000 41.394 18 10 31.252.283 4.468.643.000.828 105.601.756 2.616 887.687 10.125.590 23.049.721 6.040.000 5.184.283 4.925.949 69.สุทธิ เจาหนี้ตามสัญญาเชาทางการเงิน .000 5.756 5.000 750.250.856 120.หนา 49 .706 346.694 108.160.528.073.000 17.195.กิจการที่เกี่ยวของกัน .504 1.392.125.009 10.000 1.382 25.

000 179.000.098.400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท) สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 2552 งบการเงินเฉพาะกิจการ 13 240.497.000 179.000.714 1.921 4.000 240.672.122.791 302.000 240.943.000.415.000.479 236.485 305.346.065 452.971 - 1.000 220.769 .138.606 70.084.000.606 66.000.606 52.834.253.084.308.763 371.457 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจําป 2552 .400 220.253.606 57.672.971 8.000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 12 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ ภายใตการควบคุมเดียวกัน กําไรสะสม จัดสรรเพื่อสํารองตามกฏหมาย ที่ยังไมไดจัดสรร รวมสวนของผูถือหุน ร ว ม ห นี้ สิ น แ ล ะ ส ว น ข อ ง ผู ถื อ หุ น 2551 2552 2551 12 ทุนที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ 220.980.122.400 17.714 8.317 4.489.432.000.308.000 240.หนา 50 17.368 410.207.000.043 251.253.000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท (2551 : หุนสามัญ 179.774 317.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบดุล (ตอ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บาท งบการเงินรวม หมายเหตุ หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) สวนของผูถือหุน ทุนเรือนหุน ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 240.441.

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2552
2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

รายไดจากการขายและใหบริการ

236,795,128

279,636,142

180,144,714

178,761,830

ตนทุนขายและบริการ

142,911,969

154,472,927

96,156,541

83,685,604

93,883,159

125,163,215

83,988,173

95,076,226

8,536,196

5,127,593

7,362,328

4,248,086

102,419,355

130,290,808

91,350,501

99,324,312

3,345,080

2,805,163

2,217,463

1,878,790

คาใชจายในการบริหาร

20,417,133

20,929,757

15,135,909

13,241,122

คาตอบแทนผูบริหาร

8,984,612

9,324,946

6,127,710

6,062,327

รวมคาใชจาย

32,746,825

33,059,866

23,481,082

21,182,239

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได

69,672,530

97,230,942

67,869,419

78,142,073

(3,393,762)

(5,216,379)

(1,852,903)

(2,528,154)

66,278,768

92,014,563

66,016,516

75,613,919

(1,247,097)

(21,016,261)

(1,109,264)

(16,161,813)

65,031,671

70,998,302

64,907,252

59,452,106

65,031,671
65,031,671

70,998,302
70,998,302

64,907,252
64,907,252

59,452,106
59,452,106

0.31

0.40

0.31

0.33

210,845,969

179,253,400

210,845,969

179,253,400

กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย

ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
การแบงปนกําไรสุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

15

กําไรสุทธิสว นที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2552 - หนา 51

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
บริษัทยอยขายหุนที่ถือในบริษัทแม
สํารองตามกฏหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิม่ ทุน
สํารองตามกฏหมาย
เงินปนผลจาย
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

12
13
14

12
13
14

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ

174,918,400
4,335,000
179,253,400
179,253,400
40,746,600
220,000,000

สวนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุม
เดียวกัน

17,084,971
17,084,971

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2552 - หนา 52

กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อสํารอง
ตามกฏหมาย

สวนที่ยังไมได
จัดสรร

รวม

1,308,714
1,308,714

1,700,000
2,972,606
4,672,606

2,181,347
(2,972,606)
(4,000,000)
70,998,302
66,207,043

180,108,461
4,335,000
(4,000,000)
70,998,302
251,441,763

1,308,714
1,308,714

4,672,606
3,450,000
8,122,606

66,207,043
(3,450,000)
(56,807,940)
65,031,671
70,980,774

251,441,763
57,831,571
(56,807,940)
65,031,671
317,497,065

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถ ือหุนเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

บาท
กําไรสะสม
หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
สํารองตามกฏหมาย
13
เงินปนผลจาย
14
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

179,253,400
179,253,400

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
เพิ่มทุน
12
สํารองตามกฏหมาย
13
เงินปนผลจาย
14
กําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

179,253,400
40,746,600
220,000,000

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ
17,084,971
17,084,971

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2552 - หนา 53

สํารองตาม
กฏหมาย

สวนที่ยังไมได
จัดสรร

รวม

1,700,000
2,972,606
4,672,606

9,979
(2,972,606)
(4,000,000)
59,452,106
52,489,479

180,963,379
(4,000,000)
59,452,106
236,415,485

4,672,606
3,450,000
8,122,606

52,489,479
(3,450,000)
(56,807,940)
64,907,252
57,138,791

236,415,485
57,831,571
(56,807,940)
64,907,252
302,346,368

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน)

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
บาท
งบการเงินรวม
2552
2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดไดมาจาก
กิจกรรมดําเนินงาน
(กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
คาเสือ่ มราคา
หนี้สญู และหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกบริษัทยอยลดลง (เพิ่มขึ้น)
กําไรจากการจําหนายและตัดจําหนายสินทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สนิ ดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
คาใชจายคางจาย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

66,278,768

92,014,563

66,016,516

75,613,919

(474,001)
30,765,434
17,912
(179,333)
3,369,394

1,321,602
25,856,193
(111,116)
(1,370,849)
(43,350)
5,278,791

(486,246)
19,878,903
17,912
67,887
(554,590)
833,625

1,280,785
14,094,616
(111,116)
(396,007)
(804,218)
1,993,882

99,778,174

122,945,834

85,774,007

91,671,861

(18,447,506)
(2,661,845)
2,698,622
(58,444)

13,868,235
(5,524,996)
593,687
789,260

(309,492)
(20,588,618)
(3,010,059)
2,596,390
(65,944)

1,967,568
13,686,557
(7,653,914)
267,319
165,856

13,419,680
(244,318)
(197,539)
94,286,824
(3,291,257)
(6,533,893)
84,461,674

(4,169,239)
(4,040,655)
(6,522,441)
117,939,685
(5,278,791)
(30,444,267)
82,216,627

2,459,373
14,453,629
248,049
(25,784)
81,531,551
(833,625)
(4,713,230)
75,984,696

(1,403,251)
(1,757,999)
1,282,944
(5,389,907)
92,837,034
(1,993,882)
(21,456,545)
69,386,607

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2552 - หนา 54

525) 77.500.000) 61.350 3.213 67.547 (42.008.569.551.000.078.953) 26.551.137.069 55.709.355) (59.478 ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม - 1.789 (33.657) 1.049.500.261.987.000 53.260 40.652 (1.หนา 55 224.419.119.454.886.146.สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิน้ ป (21.274.119.547 112.274) 22.408.433.864) (35.329) (56.464.248 (57.481.800) 1.379.293.940) (36.704.953) (3.000) (4.408.820 7.940) (16.000) (38.433.084.436) (46.900 (3.841 10.478 55.122) 1.143.406 (59.811 77.000) (4.632.987.000 (19.265 55.329) (56.441 77.000 45.394) (16.763) (9.550 (39.652 67.456) (57.789) 78.392.276.868) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลง เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ เงินสดจายสําหรับตนทุนการจัดจําหนายหุน เงินสดจายปนผล เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) .876.806.000 (19.856 (60.378.957.255) (102.214) 58.061) (1.862.143.807.900 (3.394) (16.261.391.000 66.240.391.061) 26.127 2.658 55.697.773.260 41.684) หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ รายงานประจําป 2552 .049.804.481.807.952.000) (44.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย งบกระแสเงินสด (ตอ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บาท งบการเงินรวม 2552 2551 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ขอมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (60.127 (47.274.164.288.763) 118. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รายละเอียดเงินสดจายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ มีดังนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาในระหวางปมีดังนี้ ปรับปรุง หนี้สนิ ภายใตสญั ญาเชาซือ้ เพิ่มขึ้น เจาหนี้จากการซือ้ ทรัพยสนิ เพิ่มขึ้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยการชําระเปนเงินสด (103.711.255) 4.914 13. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสด เงินฝากออมทรัพย เงินฝากกระแสรายวัน รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 220.702.144.000.126) 21.684) 2.657) .282 10.652 (68.115.692 55.469 (35.456) 554.288.910.000 47.088.938.143.478 - - 110.592 (59.711.036.000) 61.391.019 (46.432.876.

หนา 56 งบ . ขอมูลทั่วไป บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นและมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวที่เลขที่ 41 หมูที่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบาง ชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมไดอนุมัติใหดําเนินการแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัท มหาชนจํากัด และไดเปลี่ยนชื่อของบริษัทเปน บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน บริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะ อุปกรณ และชิ้นสวนตางๆ บริษัทได จดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 โดยหลักทรัพยทําการซื้อขายในสวนของตลาดหลักทรัพย ใหม (MAI: Market for Alternative Investment) “บริษัท” หมายถึง บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) “กลุมบริษัท” หมายถึง บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และ บริษัทยอย คือ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด 2. เกณฑการจัดทํางบการเงิน พ.ศ.ศ. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ซึ่ ง หมายความถึ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ อ อกภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ. 2535 การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งกําหนดใหฝายบริหารประมาณการและกําหนด สมมติฐานที่เกี่ยวของอันจะมีผลตอตัวเลขของสินทรัพยและหนี้สิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และขอมูลรายไดและคาใชจายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกลาว ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจ แตกตางจากตัวเลขประมาณการ ถึงแมวาฝายบริหารไดจัดทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเขาใจในเหตุการณและสิ่งที่ไดกระทํา ไปในปจจุบันอยางดีที่สุดแลว งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทแมคือ บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ยอย คือ บริษัท บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนอยูในอัตรารอยละ 100 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย และรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ การเงิน รายงานประจําป 2552 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 1.2547 และตามข อ กํ า หนดของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.

หนา 57 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่องการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการ บัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังนั้นการอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีใน งบการเงินฉบับนี้ได ถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 86/2551 และ ฉบับที่ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ 2550) ยกเลิก แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานและแนว ปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน วันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญ ชีเกี่ยวกับเงิน อุดหนุน จากรัฐบาลและการเปด เผย ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 1 มกราคม 2555 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2554 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาว รายงานประจําป 2552 .

หนา 58 .3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทโดยใชอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการแปลงคา สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกทันทีในงบกําไรขาดทุน รายงานประจําป 2552 . นโยบายการบัญชีที่สําคัญ นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใชในการจัดทํางบการเงิน มีดังตอไปนี้ 4.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทยอยหมายถึงบริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัท มีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่งของสิทธิใน การออกเสียงทั้งหมด หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอย ดังกลาวไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม จนถึงวันที่บริษัทยอย ดังกลาวไดขายออกไปรายการและยอดคงเหลือระหวางกลุมบริษัท ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นไดตัดออกจากงบ การเงินรวมนี้แลว นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใชนโยบายการบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทฯในการ จัดทํางบการเงินรวม ขอมูลเกี่ยวกับสวนของผูถือหุนสวนนอยไดแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลรวมและงบกําไร ขาดทุนรวม เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดวยวิธีราคาทุนสุทธิจากการดอยคา (ถามี) 4.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 4.1 สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ในสัดสวนคิดเปนรอยละ 100 ของทุน จดทะเบียนบริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด รายการดังกลาวเปนรายการของกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน ซึ่งไม ครอบคลุมโดยมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 43 เรื่องการรวมธุรกิจ ดังนั้นบริษัทไมไดใชวิธีบันทึกบัญชีสําหรับการซื้อ กิจการกับรายการดังกลาว แตใชเกณฑมูลคาตามราคาทุนที่มีอยูสําหรับรายการภายใตการควบคุมเดียวกัน แนวปฎิบัติทางการบัญชีที่กลาวขางตนอยูภายใตขอบเขตแมบทการบัญชีไทยซึ่งสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (กลต) เรื่อง “แนวปฏิบัติสําหรับการรวม ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน” ซึ่งมีความเห็นวาควรใชเกณฑมูลคาตามราคาทุนที่มีอยูสําหรับบันทึกบัญชีสินทรัพยสุทธิที่ มีการควบรวมระหวางบริษัทแมกับบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการของแตละฝาย บริษัทรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่บริษัทจายซื้อ ซึ่งสูงกวาราคาจายซื้อเปนสวนเกิน ทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน โดยบริษัทแสดงไวภายใตสวนของผูถือหุนในงบดุลและ จะทยอยโอน เขาบัญชีกําไรสะสมเมื่อจําหนายเงินลงทุนดังกลาวออกไป 4.

หนา 59 . นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 4.6 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้การคาแสดงดวยมูลคาที่จะไดรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป หนี้สูญที่ เกิดขึ้นในระหวางปตัดเปนคาใชจายทันทีที่เกิดขึ้น กลุมบริษัทประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอาศัยการประเมินผลของฝายบริหารเกี่ยวกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจาก ยอดลูกหนี้ที่คงคางอยู ณ วันสิ้นป การประเมินผลดังกลาวไดคํานึงถึงประสบการณการชําระเงินในอดีต และปจจัยอยางอื่น ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบและปริมาณของลูกหนี้ ความสัมพันธของยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอยอด ลูกหนี้ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศ 4.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช ซึ่ง 4.4 เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและเงินให กูยืม หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เจาหนี้การคา และเงินกูยืม ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการ แตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ กลุมบริษัทไมไดใชเครื่องมือทางการเงินอื่นเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและ อัตราดอกเบี้ย 4.7 สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนของสินคาคํานวณโดย วิธี เขากอนออกกอน ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน คาภาษี อากร ค า ขนส ง หั ก ด ว ยส ว นลดและเงิ น ที่ ไ ด รั บ คื น จากการซื้ อ สิ น ค า ต น ทุ น ของสิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป และงานระหว า งทํ า ประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิต ซึ่งปนสวนตามเกณฑการดําเนินงาน ตามปกติ มูลคาที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปนเพื่อใหสินคานั้น สําเร็จรูปและคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทมีการพิจารณาคาเผื่อการลดมูลคาสําหรับสินคาเกา ลาสมัย และเสื่อมคุณภาพ รายงานประจําป 2552 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 4.

8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ รับรูเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใชงานโดยประมาณของ สินทรัพยดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งมีอายุการใชงานไมจํากัด อาคารและสิ่งปลูกสราง 20 ป สวนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง 5 ป เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 5 .5 ป ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะเกิด ใน อนาคตจากการใชสินทรัพยอยางตอเนื่อง หรือจํานวนที่จะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนาย สินทรัพยนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน กําไรขาดทุนจากการขายอุปกรณกําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการดําเนินงาน 4.10 การรับรูรายได กลุมบริษัทรับรูรายไดจากการขายและบริการเมื่อสงมอบสินคาและลูกคายอมรับสินคานั้น หรือเมื่อไดใหบริการ แก ลูกคาแลว รายไดจากการขายเปนจํานวนที่สุทธิจากภาษีขายและสวนลด รายการขายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมบริษัท ไดตัดบัญชี แลวเพื่อจัดทํางบการเงินรวม รายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑคงคาง รายงานประจําป 2552 .10 ป ยานพาหนะ 5 ป เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน 3 . นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 4.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 4.9 การบัญชีสําหรับสัญญาเชาระยะยาว สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนตามมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญา เชา โดยจํานวนเงินที่ตองจายจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สินคงคาง อยู ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไร ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเชาการเงินจะคิด คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของ สินทรัพยนั้น 4.หนา 60 .

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ) 4.หนา 61 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 4.11 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะ เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน บริษัทยอยและ กิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่ง ถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทผูบริหารสําคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของ ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 4.13 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน สวนงานธุรกิจเปนสวนประกอบที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการโดยที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความ เสี่ยงและผลตอบแทนของผลิต ภัณฑห รือ บริการที่ให ของส วนธุ รกิจอื่ น ส วนงานภูมิ ศาสตรเป นสวนประกอบที่ จัดหา ผลิตภัณฑหรือใหบริการภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งผลิตภัณฑและบริการที่ใหมีความเสี่ยงและ ผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของสวนประกอบที่ดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ อื่น รายงานประจําป 2552 .12 ประมาณการหนี้สิน กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจาก การอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของ ทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึก เปนสินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณการหนี้สินไปแลว 4.

675.091.195 46.206.515.313 (1.348 (1.013.915.512 กิจการอื่น – สุทธิ ลูกหนี้การคา รายไดคางรับ เช็ครับลงวันที่ลวงหนา รวม หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การคา – สุทธิ 45.512 13.053.264.529.701 65.874 7.676 1.137 97.6 เดือน 6 .485.561 97.845) 64.031.014.468 ลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ บาท งบการเงินรวม กิจการอื่น – สุทธิ ยังไมถึงกําหนดชําระ เกินกําหนดชําระ ไมเกิน 3 เดือน 3 .448 1.910 272.069.817 7.031.845 65.962 บาท เปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระทั้งจํานวน (31 ธันวาคม 2551: 22.757) 82.206.12 เดือน เกินกวา 12 เดือน รวม หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ 2552 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 58.591 16.220.537.368 67.247.845) 45.313 (1.557 951.779.013.948 4.053 97.392 1.757) 66.269 (1.643.541. ลูกหนี้การคา – สุทธิ บาท งบการเงินรวม 2552 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 82.787 13.591 64.845) 64.468 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกันจํานวน 331.557 557.220.845 46.หนา 62 .123.659 67.123.395 (1.000 46.013.525 40.883.845) 45.884.548 83.013.348 (1.480.031.709 13.259 18.091.468.643.298 4.757) 66.675.557 1.013.550 15.757) 82.114.058.269 (1.448 1.031.515.550 66.368 83.395 (1.927.470 บาท) รายงานประจําป 2552 .890 916.220.529.013.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 5.103.718 24.

00 100.925.636 15.899.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 6.089.878.263.136 18.000.505 8. 2552 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 6.377.000 50.012 11.511 12.995 เงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ทุนที่ออกและชําระแลว (บาท) 2551 2552 บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด 50.325 1.849.000 50.000.817 4.054 4.950.000.000 บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายอุปกรณและชิ้นสวนโลหะตางๆ รายงานประจําป 2552 .490 12.000.972 5.217.532 1.938.097.00 มูลคาเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน (บาท) 2552 2551 50.370 2.หนา 63 .708.886 8.435 20.949.340. สินคาคงเหลือ บาท งบการเงินรวม สินคาสําเร็จรูป งานระหวางทํา วัตถุดิบ รวม 7.000 สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 2552 2551 100.669.

630.233) 41.777 (4.443.920.022.800 (2.520 (3.920.843.596 18.966 (518.343.374 455.530 21.851) 1.099 98.630.520 (3.899.871 103.534.871 25.968.322 รายการระหวางปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป ซื้อสินทรัพย รับโอน (โอนออก) จําหนายสินทรัพย คาเสื่อมราคา มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 25.232 (19.496.843.785) 276.786 3.051 (2.322 4.530 1.088 (5.806 78.787.409 (5.371 1.502.672.273) 4.หนา 64 .554) 868.968.550.879) 4.296) 44.999 รายงานประจําป 2552 .503.756.000 25.548. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี อาคารและ สิ่งปลูกสราง งบการเงินรวม (บาท) สวนปรับปรุง เครื่องจักรและ สิ่งปลูกสราง อุปกรณโรงงาน ยานพาหนะ เครื่องตกแตงและ เครื่องใชสํานักงาน งานระหวาง กอสราง รวม 25.402.374 1.113) 198.392.279.125.806 358.619 (98.920.084 109.336.185.637 (4.664 (152.000 - 868.484 (140.593.692 (120.451 (747.766.683.843.787.022.936 4.968.865.082.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 8.882) 350.534.765.865.899.141.920.311.936 (3.966 230.332.000 63.881) 4.444.215.631 530.781 21.232 (22.496.000 (1) (1.991.795.910.793) 206.051) 1.434) 276.999.084 339.756.786 7.125.910.215.964 2.436) 350.000 63.096) 109.920.029.503.000 44.495.996) 2.407.999 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี 25.781 2.461) 198.671.000 25.107 (178.593.964 10.802.581.914) (24.444.806 21.596 6.915) (30.374 206.153.920.937) 41.279.371 9.124) 4.

887 (46.470 ที่ดิน อาคารและอุปกรณในงบการเงินรวมมูลคา 86.358 3.065.185) 3.996.253 รายการระหวางปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มูลคาสุทธิตามบัญชีตนป ซื้อสินทรัพย รับโอน (โอนออก) จําหนายสินทรัพย คาเสื่อมราคา มูลคาสุทธิตามบัญชีสิ้นป 84.844.042 (33.340) 84.592) 191.578.772 1.452.912.770) 3.852.737.957 (2.683.122 (2) (19.77 ลาน บาทในงบการเงินรวม) รายงานประจําป 2552 .409 1.985.452.806 142.409 6.358 3.772 21.25 ลานบาทตามลําดับ (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 91.16 ลานบาทและจํานวน 9.470 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี 229.409.051 (1) (18.915 5.841.578.255.726.578.985.374 108.757.619 (98.หนา 65 .915 626.972) 182.968.374 243.903) 191.952.795.912.035) 626.968.435) 3.451 (587.424 (1.806 21.406.217.000 (1) (881.079 18.141.393 (818.405.04 ลานบาทและงบการเงินเฉพาะกิจการมูลคา 18.444.400) 3.947.885.533 265.079. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ (ตอ) เครื่องจักรและ อุปกรณโรงงาน งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) เครื่องตกแตงและ เครื่องใช งานระหวาง ยานพาหนะ สํานักงาน กอสราง รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาสุทธิตามบัญชี 115.789.141.789) 108.253 102.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 8.079 1.127.010 2.374 1.733) 182.855.855.010 21.806 78.67 ลานบาทไดถูก จํานองไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินกูระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9 และ 10) จด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาเต็มตามอายุการใชงานแลวแตยังคงใชงานอยู มีราคา ทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมจํานวน 92.844 (1.878.062 (51.178.841.051) 1.722.419 (31.968.852.414) 1.519 98.722.

200 ยูโร ในงบการเงินรวมและ จํานวน 20 ลานบาท.000 (4.000 รายงานประจําป 2552 .000) 1.049. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน บาท งบการเงินรวม เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 2552 2551 20.000 (17. 969.000 (17. 969.333.133.000 1.468.000.800.200 ยูโรในงบการเงินเฉพาะกิจการ วงเงินสินเชื่อเพื่อ การคา ดังกลาวประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน เลตเตอรออฟเครดิต และหนังสือค้ําประกันธนาคาร โดยวงเงิน สินเชื่อดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR ตอปสําหรับเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่ออื่นมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.073.160.000) 1. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ บาท งบการเงินรวม 2552 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาว .000.000) 5.394 1.541.สุทธิ 6.000) 5.394 40.541. 1.049.20 ลานบาท.394 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อการคาจากสถาบันการเงินในรูปสกุลเงินบาทและสกุลเงิน ตางประเทศ จํานวน 71.468.000 41.080.000 .333.133.000 ดอลลารสหรัฐ และ 1.049.000 20.000.000 ดอลลารสหรัฐ และ 1.830 ฟรังกสวิส.000 (4.800.073. 1.080.830 ฟรังกสวิส.049.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 9.000 22.394 - 1.หนา 66 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 6.160.25 ตอป วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกลาว ค้ําประกันการจดจํานอง ที่ดิน สิ่งปลูกสรางบนที่ดิน และเครื่องจักรของทั้งบริษัท และบริษัทยอยเปนหลักทรัพยค้ําประกัน (หมายเหตุ 8) รวมกับการค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท 10.000 2551 22.

000 บาท กุมภาพันธ 2551 3 - 6.541.13 8.00 6.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 10.408.000 การจายคืนเงินกูยืม ยอดคงเหลือปลายงวด (16.000 บาท มีนาคม 2551 4 2.00 22.70 MLR ชําระคืนทุกๆ 1 เดือนภายในงวดเวลา 24 งวด งวดละ 480.133.00 6.000) 6.หนา 67 . เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ (ตอ) การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สามารถวิเคราะหดังนี้ บาท งบการเงินรวมและ งบ การเงินเฉพาะกิจการ ยอดคงเหลือตนงวด 22.62 MLR ชําระคืนทุกๆ 1 เดือนภายในงวดเวลา 24 งวด งวดละ 125.54 MLR ชําระคืนทุกๆ 1 เดือนภายในงวดเวลา 12 งวด งวดละ 1.000 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินกูยืมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนเงินกูยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงินหลายแหงในประเทศ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ สัญญาเงินกู ลําดับที่ จํานวนเงินคงคาง (ลานบาท) 2552 อัตราดอกเบี้ย รอยละตอป 2551 กําหนดและเงื่อนไขการชําระคืนเงินตน เริ่มชําระ 1 4.000 บาท พฤษภาคม 2551 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกลาว ค้ําประกันโดยการจดจํานอง ที่ดิน สิ่งปลูกสรางบนที่ดิน และเครื่องจักรของ ทั้งบริษัท และบริษัทยอยเปนหลักทรัพยค้ําประกัน (หมายเหตุ 8) รวมกับการค้ําประกันโดยกรรมการ สัญญาเงินกูระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และขอจํากัดในการ จายเงินปนผล รายงานประจําป 2552 .13 1.000.22 MLR ชําระคืนทุกๆ 1 เดือนภายในงวดเวลา 60 งวด งวดละ 184.000 บาท พฤศจิกายน 2549 2 0.

000 หุน หุน มูลคาหุน ละ 1 บาท (31 ธันวาคม 2551: จํานวน 179.25 ลานบาท เปน 240.00 ลานบาท โดยจดทะเบียนเปนหุนสามัญชนิดเดียวกัน จํานวน 60.400 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 179.260 (750.350 บาท รายงานประจําป 2552 .400 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท) บริษัทมีสวนเกิน มูลคาหุนสามัญจํานวน 17.50 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงินสุทธิที่ไดรับ จากการเสนอขายหุนดังกลาวจํานวน 57.831.หนา 68 .000 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 220.000.75 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดจําหนายหุนดังกลาวไปแลวบางสวนจํานวน 40.253.876. ทุนเรือนหุน ตามมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังตอไปนี้ • อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวตอหุนจาก 100 บาทตอหุน เปน 1 บาทตอหุน ภายหลังจากการแปลงมูลคาหุน ดังกลาว หุนสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลวจะเปลี่ยนจากจํานวน 1.084.350 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ถูกถือ โดยบริษัทยอย หุนสามัญจํานวนดังกลาวถูกตัดบัญชีจากทุนเรือนหุนในงบการเงินรวมแลว ตอมาในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 บริษัทยอยไดจําหนายหุนสามัญดังกลาวใหแกบุคคลที่เกี่ยวของกันทั้งจํานวน โดยมีราคาขายหุนละ 101 บาท และมีกําไรจาก การจําหนายเงินลงทุนจํานวน 43.504) 1.756 - 12.253.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 11.125.335.253.75 ลานหุนโดย เปนการจําหนายใหกับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 ในราคา 1.000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 43.971 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หุนสามัญของบริษัทจํานวน 4.534 หุน เปน 179.000 บาทแบงเปนหุนสามัญจํานวน 240.000.571บาท (สุทธิจากตนทุนในการจําหนายหุน) บริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงในทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเปนเงิน 240.400 หุน • อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 179.000.792.000 หุนมูลคาหุนละ 1 บาท และบริษัทมีทุนที่ออกและชําระแลวเปนเงิน 220.000. หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิ บาท งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 2551 2552 หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน – สุทธิ 1.

000.หนา 69 .9 ลานบาท โดย กําหนดจายแกผูถือหุนจํานวน 179. • มีมติใหอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 26.253.000 หุนในอัตราหุนละ 0.0 ลานบาท โดยกําหนดจายแกผูถือหุนจํานวน 220 ลานหุนในอัตรา หุนละ 0.036 บาท ใหแกผูถือหุนซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 บริษัทไดจาย เงินปนผลดังกลาว ไปแลวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติดังตอไปนี้.253.10 บาทใหแกผูถือหุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 10 เมษายน 2552 มติดังกลาวไดรับอนุมัติ โดยผูถือหุนตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวไปแลวเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน ของ บริษัท เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 4 ลานบาท โดยกําหนดจายแกผูถือหุนสามัญจํานวน 179.9 ลานบาทโดยกําหนดจายแกผูถือหุนสามัญ จํานวน 220.0223 บาท บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวไปแลวเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 15. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปที่เปนของผูถือหุนสามัญดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ในระหวางป บริษัทไดมีการปรับจํานวนหุนสามัญตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาตอหุน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 ใหถือเสมือนวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนไดเกิดขึ้นตั้งแตวันแรกของป กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดคํานวณขึ้นใหมเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบไดกับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานของปปจจุบัน รายงานประจําป 2552 .ศ.400 หุนในอัตราหุนละ 0.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 13.400 หุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท ใหแกผูถือหุนซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน ผูถือหุน ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2551 บริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวไปแลวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 • มีมติใหจายเงินปนผลประจําป 2551 เปนจํานวนเงิน 22. เงินปนผลจาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลใหแก ผูถือ หุนของบริษัท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 7. สํารองตามกฎหมาย บริษัทไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ. 2535 ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สํารองตามกฎหมายไม สามารถนํามาจายปนผลได 14.

223.727 3.626 2.174 5.605.000 (2.150.569.462 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 (3.846.344 5.452 30.856.936.112 25.116) 58.744) 43.ศ.616 (111.912 28.903 17.หนา 70 2551 (2.878.170 6.294.420.108.717 2.139.218) 2.280.623 2.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 16.590) 1.029.933 (509.160.331.547) 58.979.861 2.354 บาท ตามลําดับ 291.821.912 54.475.589 3.462 (2.245 1.118) (1.636) (804.438.105. 2530 และเขาเปนกองทุนจด ทะเบียนโดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังตามระเบียบกองทุน พนักงานตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตรา รอยละ 2 ของ เงินเดือน และบริษัทจายสมทบเขากองทุนนี้ในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานเชนกัน บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนรับ อนุ ญ าตแห ง หนึ่ ง เพื่ อ บริ ห ารกองทุ น ให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 2 (พ.918 1.240 17.914) 47.อาคารและอุปกรณ คาเชาตามสัญญาเชาดําเนินงาน คาสาธารณูปโภค คาซอมแซมและบํารุงรักษา คานายหนาขาย คาโฆษณาและสงเสริมการขาย คาที่ปรึกษาและคาบริการวิชาชีพ (3.279 1.600 4.392 7.238.ศ.616.094.456.193 (111.765.986.263.481 (2.225.460 1.172 445.421) (179.849) 258.246 19.434 17.908 2.486. 2530 ในระหวางงวดปสมทบเขากองทุนสวนที่เปนของบริษัทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวน บาทและ 104.735.936 14.082.941 14.600 4.444 1.796.960) (554.462 .552 2.589 5.ศ.370.024. 2532) ออกตามความใน พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.337 1.116) 27.734.963 (418.942) 65.000 รายงานประจําป 2552 . กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.489 9.947.282.489. คาใชจายตามลักษณะ รายการคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญไดแก บาท งบการเงินรวม 2552 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป และงานระหวางทํา วัตถุดบิ และวัสดุสิ้นเปลืองใชไป ตนทุนจางผลิตภายนอก คาเสื่อมราคา – สินทรัพยที่เปนเจาของ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาขนสงและจัดจําหนาย กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กําไรจากการจําหนายที่ดนิ .183.723.024.248.233.333) 6.

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ก) ลักษณะความสัมพันธและนโยบายราคา ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่เกี่ยวของกันมีดังนี้ ลักษณะความสัมพันธ 2552 2551 บริษัทยอย บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท ถือหุนทั้งหมดโดยบริษัท บุคคลที่เกี่ยวของกัน ผูถือหุนและกรรมการ ผูถือหุนและกรรมการ คุณพีท ริมชลา ผูถือหุนและกรรมการ ผูถือหุนและกรรมการ คุณชัว เช็ง ควน ผูถือหุนและกรรมการ ผูถือหุนและกรรมการ คุณยุรี รัชฏาวงศ รายการระหวางบริษัท บริษัทยอย และบุคคลที่เกี่ยวของกัน มีนโยบายการคิดราคาดังนี้ • • • • • การขายสินคาและบริการระหวางบริษัท และบริษัทยอยคิดราคาใกลเคียงกับราคาที่คิดแกบุคคลภายนอก การขายทรัพยสินระหวางบริษัท และบริษัทยอย คิดราคาใกลเคียงกับราคาตลาดของสินทรัพย ณ วันที่ขาย การจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอยระหวางบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกันคิดราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีของเงิน ลงทุน ณ วันขาย เงินใหกูยืมระยะสั้นระหวางบริษัท และบริษัทยอยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับตนทุนการกูยืมของบริษัทโดย เริ่มคิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เงินใหกูยืมดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน รายงานประจําป 2552 .บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 18.หนา 71 .

228) (1.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 18.503.341 1.643.962 22.184.341 (1.382 1.120 30.000 396.254.435.หนา 72 ยอดสิ้นงวด 29.009 คาใชจายคางจาย บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 1.470 เจาหนี้การคา บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 3.503.228) รายงานประจําป 2552 .904 ยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับแกบริษทั ยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ บาท ยอดตนงวด บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด เงินตน ดอกเบี้ยคางรับ รวม 29.007 30.926.000 328.007 ใหกูเพิ่ม/ ดอกเบี้ยคางรับ รับชําระเงินตนและ ดอกเบี้ย 1.435.120 . รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) ข) ยอดคงเหลือระหวางกัน บาท งบการเงินรวม 2552 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 2551 ลูกหนี้การคา บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 331.322.926.801 464.006.

340 1.739.หนา 73 .065 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดจําหนายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท ใหแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน เงินลงทุนดังกลาวมีมูลคาตามราคาทุนจํานวน 4.000 บาท (หุนสามัญจํานวน 43.842 ซื้ออุปกรณ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - - 682.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 18.419 ซื้อสินคาและบริการ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 7. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ) ค) รายการระหวางกัน รายการระหวางกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังตอไปนี้ บาท งบการเงินรวม 2552 งบการเงินเฉพาะกิจการ 2552 2551 2551 รายไดจากการขายสินคา บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 568.847 206.105 6.350 หุน มูลคา หุนละ 100 บาท) โดยมีราคาขายหุนละ 101 บาท บริษัทไดรับชําระเงินจากการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 รายงานประจําป 2552 .320 6.008.643 คาเชาและคาบริการอื่น บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 7.673.232.560 รายไดจากการจําหนายเงินลงทุน ผูถือหุนและกรรมการ - 4.435.378.575.335.350 - - ดอกเบี้ยรับ บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จํากัด - - 1.

362.733 39.028 รวม 140.141.042 .981 180.หนา 74 784.788.189 219.ศ.507. สิทธิพิเศษที่ไดจากการสงเสริมการลงทุน บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.313 4.144.627 4.362.328 187.014 รายงานประจําป 2552 .355.136. 14/2541 เรื่องกําหนดวิธีการรายงานรายไดสําหรับผูไดรับการสงเสริม ลง วันที่ 30 ธันวาคม 2541 กําหนดใหบริษัทแสดงยอดรายไดจากการจําหนายในประเทศและตางประเทศแยกจากกัน พรอมทั้งแยกเปนสวน ที่ไดรับการสงเสริมและไมไดรับการสงเสริม รายการสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังนี้ สวนที่ไดรับ การสงเสริม รายได รายไดจากการขายในประเทศ รายไดจากการขายตางประเทศ รวมรายไดจากการขาย รายไดอนื่ รวมรายได บาท สวนที่ไมไดรับ การสงเสริม 140.401 3.358.003.003.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 19.701 183.769 179.714 7.544 39.004.145.212 1. 2520 ตามบัตรสงเสริม เลขที่ 1784(2)/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 เพื่อกิจการผลิตผลิตภัณฑประเภทเครื่องมือในการตัดโลหะ (CUTTING TOOLS) สิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนโดยสังเขปไดแก ไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตอง นําเขาเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก เปนเวลา 1 ป นับแตวันนําเขามาครั้งแรก และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกําหนดเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ บริษัทเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน ดังนี้ บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ เลขที่ 1784(2)/2551 วันที่เริ่มมีรายได 5 สิงหาคม 2551 ในฐานะที่เปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทดังกลาวตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดที่กําหนดไวใน สงเสริมการลงทุน บัตร ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ ป.

672.536.098.869 (85.313 3.317 84.988.446.348.671 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ สินทรัพยอนื่ สินทรัพยรวม 191.236.451 (2.976.173 (23.264) 10.985.913.หนา 75 .825) 8.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 20.111.847 410.340) 1.179) 5.955.795.902.174.883.156.340 - 236.360.227.577.907.097) 65.911.445) (1.247.762) (1.432.109.196 69.921 รายงานประจําป 2552 .714 (96.167 12.470 218.481.144.584 2.082) 7.221.581 (59.521 (9.265) 276.328 67.031.541) 83. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน กลุมบริษัทแบงสวนงานธุรกิจเปนดังนี้ • สวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายเครื่องมือที่ใชในการตัดโลหะ • สวนงานธุรกิจผลิตและจําหนายอุปกรณและชิ้นสวนโลหะตางๆ กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย จึงไมไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน ภูมิศาสตรในงบการเงินนี้ งบการเงินรวม รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้ เครื่องมือที่ใช ในการตัดโลหะ (บริษัทใหญ) บาท อุปกรณและ ตัดบัญชี ชิ้นสวนโลหะ รายการ (บริษัทยอย) ระหวางกัน รวม รายไดจากการขายและใหบริการ ตนทุนขายและบริการ กําไรขั้นตน คาใชจายในการขายและบริหาร รายไดอนื่ กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได ตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได กําไรสุทธิ 180.199) (137.530 (3.393.989.852 41.116.599 452.969) 93.322 175.199.899.264) 64.751 4.238.017 126.869.252 64.903) (1.402 (12.419 (1.833) 124.435.746.362.128 (142.435.852.419 7.265) (85.159 (32.783.236.

402) 12.127.761.086 78.930.686.714 (83.059.912.031.078 (81.016.927) 125.261) 70.163.196 (6.457 21.968.419) 1.390) 206.239) 4.248.106 107.871 164.769 97.419 - 279.404.866) 5.หนา 76 .834.000 (7.813) 59.830 (83.546.472.215 (33.636.664.593 97.076.452.390) (81.627) 8.216.993.575.807.854. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน (ตอ) งบการเงินรวม รายละเอียดขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ เครื่องมือที่ใช ในการตัดโลหะ (บริษัทใหญ) บาท อุปกรณและ ตัดบัญชี ชิ้นสวนโลหะ รายการ (บริษัทยอย) ระหวางกัน รวม รายไดจากการขายและใหบริการ ตนทุนขายและบริการ กําไรขั้นตน คาใชจายในการขายและบริหาร รายไดอนื่ กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได ตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได กําไรสุทธิ 178.448) 11.924 (12.065 495. เครื่องมือทางการเงิน ก) นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ กลุมบริษัทไมไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินการบริหารความเสี่ยงดังกลาว กลุมบริษัทไมมีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา รายงานประจําป 2552 .154) (16.161.865.737.372.263.230.943.884.302 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ สินทรัพยอนื่ สินทรัพยรวม 108.379) (21.790) 24.142 (154.991 20.880.993.953.644) (4.942 (5.460 147.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 20.528.754.998.253 197.604) 95.182.226 (21.575.617.288 (4.073 (2.484) (1.349.685.618 49.142.586 371.467 5.516 305.

901 172.523 386.686 1.096 1.258.หนา 77 .297 ดอลลารสิงคโปร 1.523 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลการ ดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน และเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวของกลุมบริษัท คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ผัน แปรกับอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด ซึ่งกลุมบริษัทเชื่อวาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบ อยางเปนสาระสําคัญตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ กลุมบริษัทมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินอื่นเพื่อ ปองกันความเสี่ยงดังกลาว รายงานประจําป 2552 .160 1.431.258.18 ลานบาท บริษัทมิไดใชอนุพันธทางการเงินอื่นเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยง ดังนี้ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ดอลลารสหรัฐฯ 11.447 8.42 ของตนทุนขาย นอกจากนั้นยังมียอดซื้อเครื่องจักรที่เปนเงินตราตางประเทศคิดเปน จํานวนเทียบเทาเงินบาทไทย จํานวน 84.669.095 1.817 หนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ยูโร เยน ฟรังกสวิส ค) 1.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 21.684 ดอลลารสิงคโปร 389.84 ของยอดขายรวม ในขณะที่สัดสวนยอดซื้อวัตถุดิบที่เปนสกุลเงินตรา ตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.693. เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีธุรกรรมทั้งดานซื้อและขายเปนสกุลเงินตราตางประเทศ การขายและสงออกจะไดรับเงินเปน เหรียญดอลลารสหรัฐฯ และดอลลารสิงคโปร สวนการซื้อและนําเขาวัตถุดิบและเครื่องจักรจะตองจายเงินเปนเหรียญดอลลาร สหรัฐฯ ดอลลารสิงคโปร ฟรังกสวิสและยูโร โครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงมีการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา แลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) เปนบางสวน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สัดสวนยอดขายที่เปนสกุล เงินตราตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.014 271.431.095 ดอลลารสหรัฐฯ 276.

002.000 บาทตามลําดับ ข) ภาระผูกพันตามรายจายฝายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันในดานการซื้อเครื่องจักรจากตางประเทศที่เปดเลตเตอรออฟเครดิตแลว เปน จํานวนเงิน 915.324.790 บาทในงบการเงินเฉพาะ กิจการเดิมแสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารไดถูกจัดประเภทใหมโดยแสดงแยกไวภายใตหัวขอคาใชจายในการ ขาย - เงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารจํานวน 9. การจัดประเภทบัญชีใหม รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551ไดถูกจัดประเภทบัญชีใหมเพื่อใหสอดคลองกับการ แสดงรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีการจัดประเภทบัญชีใหม ดังตอไปนี้ - คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขายจํานวน 2.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 21.000 บาท และ 990.805.878.083 ยูโร (31 ธันวาคม 2551: ไมมี) 23.163 บาทในงบการเงินรวมและจํานวน 1.062.946 บาทในงบการเงินรวมและจํานวน 6. เครื่องมือทางการเงิน (ตอ) ง) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกคา อยางไรก็ตามเนื่องจากฐานลูกคาของกลุมบริษัทสวนใหญเปน บริษัทใหญที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง ดังนั้นกลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายอยางเปนสาระสําคัญจากการเก็บหนี้ จากลู ก หนี้ เ หล า นั้ น กลุ ม บริ ษั ท ได ป ระมาณค า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ โดยอาศั ย การประเมิ น ผลของฝ า ยบริ ห ารเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้ที่คงคางอยู ณ วันสิ้นงวด จ) มูลคายุติธรรม ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน อันไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้และ เงินใหกูยมื และเงินกูยืมมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เจาหนี้การคา 22.730 ฟรังกสวิส และ 604.หนา 78 . ภาระผูกพัน ก) หนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทและบริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ําประกันการจายชําระ คาใช ไฟฟาและระบบสาธารณูปโภคเปนจํานวน 2.327 บาทในงบการเงินเฉพาะ กิจการเดิมแสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารไดถูกจัดประเภทใหมโดยแสดงแยกไวภายใตหัวขอคาตอบแทน ผูบริหาร รายงานประจําป 2552 .

08 บาท ใหแก ผูถือ หุนซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2553 มติการจายเงินปนผลดังกลาวจะถูกนําเสนอใหที่ ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติตอไป 25.20 ลานบาท โดยกําหนดจายใหแกผูถือหุนจํานวน 240 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จํากัด (มหาชน) 24.หนา 79 . การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 รายงานประจําป 2552 .50 บาท บริษัทไดจําหนายหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวทั้ง จํานวน โดยหุนเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาวไดเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในของ ตลาดหลักทรัพยใหม (MAI: Market for Alternative Investment) ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป การจายเงินปนผล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทเปน จํานวนรวมทั้งสิ้น 19. เหตุการณหลังวันที่ในงบการเงิน การขายหุนสามัญเพิ่มทุน ตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม ทุนจากทุนจดทะเบียนสวนที่ยังไมไดรับชําระของบริษัทในจํานวนไมเกิน 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการ เสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ไดกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวในราคาหุนละ 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful