ΜΑΪΟ΢ 2011

ΝΕΜΕ΢Ι΢

Ε΢ΕΥΝΗΤΙΚΟΣ Ο΢ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

www.eoellas.org

Ο Δ΢ΟΜΟΣ Ρ΢ΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑ΢ΤΗΣΙΑ
ΤΗΣ ΡΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΡΙΣΗΣ:
Μια μικρι πράξθ
Σα δελφικά παραγγζλματα
Ηωντανοί νεκροί
Αναδρομι… Ανακοίνωςθ ςοκ τθσ NASA για τον πλανιτθ Δία
΢ινεμά… “LIMITLESS ”

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΑ:
MIA MIKΡΗ ΠΡΑΞΗ - Πλοι λίγο πολφ από τα χρόνια … της ΕΛΕΝΑ΢
ΜΑΤΡΩΝΑ

Ο ΔΡΟΜΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΗΝ ΑΝΕΞ ΑΡΣΗ΢ΙΑ ΣΗ΢ ΠΑΛΑΙ΢ΣΙΝΗ΢ - Κι ενϊ όλοσ ο
κόςμοσ παρακολουκοφςε ςφςςωμοσ τισ προετοιμαςίεσ … της ΦΡΤ΢Α΢

ΦΑΣΖΗ΢ΑΒΒΑ

ΣΑ ΔΕΛΥΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΣΑ - Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ιερείσ δεν ζδιναν
ςυμβουλζσ … του ΓΙΩΡΓΟΤ ΑΠΟ΢ΣΟΛΙΔΗ

ΖΩΝΣΑΝΟΙ – ΝΕΚΡΟΙ - Εκ πρϊτθσ όψεωσ θ πεποίκθςθ για τθν φπαρξθ
βρικολάκων … του ΢ΩΚΡΑΣΗ ΜΑΝΟΤ΢ΑΡΙΔΗ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η ΢ΟΚ ΣΗ΢ NASA ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΛΑΝΗΣΗ ΔΙΑ
΢ΙΝΕΜΑ “LIMITLESS” - Απόλυτθ ευφυΐα. Ρόςο αδφνατοσ ακοφγεται αυτόσ
ο όροσ? … της NΑΣΑΛΙΑ΢ ΛΤΔΙΑ΢ ΠΑΠΠΑ

2

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Editorial
ΟΣΑΝ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΡΕΤ΢ΣΑ...
΢ηηο κέξεο καο όια είλαη ξεπζηά. Από ηα πξνζσπηθά καο έσο θαη ην πνιηηηθόνηθνλνκηθό καο ζύζηεκα έσο θαη ηελ ηζηνξία καο. Σα ρξόληα πνπ δνύκε είλαη
πεξίεξγα αιιά θαη ζπλάκα έλα Θείν δώξν. Έλα Θείν δώξν γηαηί ζίγνπξα
δνύκε ηζηνξηθέο ζηηγκέο κε κεγαιύηεξε έληαζε, ηαρύηεηα θαη ζπρλόηεηα.
Κακία άιιε γεληά, ζύγρξνλε γεληά δελ έδεζε ηόζα πνιιά ζε ζύληνκν ρξνληθό
πεξηζώξην. Φπζηθά όκσο δελ αξθνύλ -δπζηπρώο ή επηπρώο άξαγε; - απηά πνπ
δήζακε αιιά έξρνληαη θαη άιια κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα θαη ζπρλόηεηα.
Πξέπεη ινηπόλ λα θηηάμνπκε ηελ πξνζσπηθή καο δσή κε ηέηνην ηξόπν έηζη
ώζηε ν έλαο λα δίλεη θνπξάγην ζηνλ άιινλ. Έηζη θη αιιηώο ιέλε πσο ζε
δύζθνια ρξόληα θαη θαηξνύο νη άλζξσπνη έξρνληαη πην θνληά. Είλαη έηζη; Δελ
ην ληώζεηε; Αλ όρη μερπζείηε ζηνπο δξόκνπο ηεο δσήο θαη κε νδεγό ηελ ςπρή
ζαο αλαδεηήζηε ην άιιν ζαο κηζό θαη ηαμηδέςηε καδί ηνπ ζηα κνλνπάηηα ηεο
ηζηνξίαο. Ήηαλ σξαίν λα δηαβάδνπκε θαη λα καζαίλνπκε ηελ ηζηνξία, αιιά
αθόκε πην σξαίν θαη ζπλαξπαζηηθό είλαη λα ηελ δνύκε θαη ηελ δνύκε. Καιή
απόιαπζε...
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ΢ ΣΟΤ ΕΟΕ
ΠΡΟΔΡΟΜΟ΢ ΚΟΦ΢ΑΝΙΔΗ΢
makisprod@gmail.com
www.makisprod.wordpress.com

3

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Forum
Επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο eoellas@yahoo.gr ςτο site www.eoellas.org
ςτο forum

AΡΦΙΣΕ ΤΟ ΦΤΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ!
ΑΠΟ ΣΟ ΦΟΡΟΤΜ Πξηλ 5-6 ρξόληα είραλ δηαξξεύζεη θσηνγξαθίεο
ελόο θαηαθόθθηλνπ κνζραξηνύ πνπ είρε ηόηε γελλεζεί θαη νη ξαβίλνη
ην θπιάγαλε ζαλ ηα κάηηα ηνπο. Όκσο ιίγν πξηλ ζπκπιεξσζεη ηα
δύν ηνπ ρξόληα εκθάληζε θάπνηεο θπιίδεο θαη απνξξίθζεθε. Σν
θόθθηλν κνζράξη ην ρξεηάδνληαη γηα λα θαζαξίζνπλ κε ην αίκα ηνπ
ηα "ηεξά ζθέπε" ηνπ λανύ. Δηζη αλαθεξεηαη ζηελ Βίβιν. Η ζπζία
πξεπεη λα γηλεη όηαλ ην κνζραξάθη ζπκπιεξώζεη ηα δύν έηε ηνπ.
Πξόθεηηαη γηα ηελ δέθαηε θόθθηλε αγειάδα πνπ ζα εκθαληζηεί (νη
άιιεο 9 εκθαλίζηεθαλ πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δεύηεξνπ λανύ.)
Με βάζε ινηπόλ ηελ δηθή ηνπο παξάδνζε, ε δέθαηε θόθθηλε
αγειάδα ζα εκθαληζηεί θαηα ηελ επνρή ηνπ κεζζία." AΡΥΙ΢Δ ΣΟ
ΥΣΙ΢ΙΜΟ ΣΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΢ΟΛΟΜΩΝΣΑ!
Έλα από ηα ζεκεία ησλ θαηξώλ πνπ ζα ζεκάλνπλ ηελ έιεπζε ηνπ
Αληηρξίζηνπ επί ηεο γεο, ηελ εκθάληζε ησλ δπν Πξνθεηώλ θαη ηελ
Γεπηέξα Παξνπζία ηνπ Κπξίνπ καο, ζα είλαη ε αλέγεξζηο ηνπ ηξίηνπ
Νανύ ηνπ ΢νινκώληνο, όπσο έρνπκε γξάςεη από εηώλ θαη ζην
βηβιίν καο «ΠΟΣΔ ΘΑ ΓΙΝΔΙ Η ΓΔΤΣΔΡΑ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ ΣΟΤ
ΚΤΡΙΟΤ ΜΑ΢» (1984). ΢ηε ζπλέρεηα ζαο παξνπζηάδσ
κεηαθξαζκέλν, ην ηη δηάβαζα γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Νανύ ηνπ
΢νινκώληνο ζηελ εβξατθή ηζηνζειίδα
ΑΠΟ ΧΡΗ΢ΣΗ: PeriPisteoskaiPatridos

ΤΕΦΝΗΤΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Γελ μέξσ θαηά πόζν ηζρύεη. Πνιινί ππνζέηνπλ όηη ν ζεηζκόο ζηελ
Ιαπσλία ήηαλ επίζεζε κε ην όπιν HAARP, ην νπνίν θνξηίδεη κε
ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ηελ αηκόζθαηξα, ην HAARP ζεκαίλεη High
Frequency Active Auroral Research Program(κεη. Οκάδα έξεπλαο
γηα Δλεξγό ζέιαο πςειήο ζπρλόηεηα
ΑΠΟ ΧΡΗ΢ΣΗ: Orestios

4

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Μια μικρι πράξθ
f=……….
Πλοι λίγο πολφ από τα
χρόνια μασ ςτο Λφκειο
κυμόμαςτε
αυτι
τθν
εξίςωςθ από το κεφάλαιο
των μθχανικϊν κυμάτων.
Λιγότεροι ξζρουμε ότι όταν
τα καλοκαίρια ρίχνουμε
πζτρεσ ςτο νερό, οι κφκλοι
που
δθμιουργοφνται,
περιγράφονται από αυτιν
και
ακόμα
λιγότεροι
φανταηόμαςτε ότι μζςα ςε
αυτι τθν εξίςωςθ υπάρχει κρυμμζνθ θ δφναμθ των μικρϊν, αςιμαντων
επιφανειακά κακθμερινϊν πράξεϊν μασ. Υπάρχει κρυμμζνο το μερίδιό μασ ςτθν
αλλαγι. Υπάρχουν άνκρωποι που πιςτεφουν ότι τα πράγματα κ’ αλλάξουν με
μαηικζσ εκδθλϊςεισ, θχθρζσ παρουςίεσ και τραγικά γεγονότα. Υπάρχουν όμωσ και
άνκρωποι που πιςτεφουν ότι τα πράγματα αλλάηουν ςιγά ςιγά, ςχεδόν
ανεπαίςκθτα, ξεκινϊντασ από μικρζσ, αςιμαντεσ πράξεισ τθσ κακθμερινότθτασ, που
ςαν ϋϋφαινόμενο πεταλοφδασϋϋ, ςτο χϊρ ο και ςτο χρόνο μετουςιϊνονται ςε
μεγάλεσ αλλαγζσ. Ε λοιπόν εγϊ είμαι ζνασ από αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, μα δε ςασ
κρφβω ότι βρικα τον εαυτό μου να χάνει τθν πίςτθ
του ςε αυτό. Γιατί κάπου, υπάρχουν και οι τριβζσ
ςε μια κοινωνία, και κάπου οι κφκλοι ςτθ λίμνθ
ςβινουν, δεν μεγαλϊνουν πζρα από ζνα ςθμείο.
Μια από αυτζσ τισ τριβζσ που αυταρχικά
παρεμβαίνουν μεσ ςτθν αρχι διατιρθςθσ των
ενεργειϊν μιασ κοινωνίασ είναι και θ αδιαφορία. Ο
κόςμοσ, νόμιηα, ζχει χάςει τθν ικανότθτά του να
βλζπει και να ακοφει, και άρα κάκε μικρι πράξθ
πάει χαμζνθ.. Ο κόςμοσ ζχει ανάγκθ από ζκτακτα
δελτία, πορείεσ, φαςαρίεσ για να ξυπνιςει. Οι
μικρζσ μου πράξεισ δεν ζχουν αυτι τθ δφναμθ. Και
τότε, τισ 17/03, πιγα να δω τθν ταινία A small act-

5

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Μια μικρι πράξθ ςτο φεςτιβάλ ντοκιμαντζρ Κεςςαλονίκθσ. Μιλάει για μια
πραγματικι ιςτορία, με πρωταγωνίςτρια τθν Χίλντα Μπακ, επιηιςαςα από το
Ολοκαφτωμα, μικρό κορίτςι τότε, με τθ βοικεια ενόσ ςυνανκρϊπου τθσ. ‘’Πταν
μετά από χρόνια αποφαςίηει να γίνει χορθγόσ ενόσ νεαροφ επαρχιϊτθ μακθτι από
τθν Κζνυα, δεν κεϊρθςε ότι ζκανε κάτι ςπουδαίο. Οφτε περίμενε ότι κα μάκαινε
κάποτε νζα του, εκείνοσ, όμωσ, αρκετά χρόνια αργότερα ιρκε ςε επαφι μαηί τθσ. Ο
Κρισ Μμποφρου, απόφοιτοσ του Χάρβαρντ και δικθγόροσ του ΟΘΕ ςτον τομζα των

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, αποφάςιςε να βρει τθν άγνωςτθ που του άλλαξε τθ ηωι.
Θ γενναιοδωρία τθσ τον ενζπνευςε να ξεκινιςει ζνα δικό του πρόγραμμα
υποτροφιϊν, ςτο οποίο ζδωςε το όνομα τθσ ευεργζτιδάσ του.’’ Μζςα ς’ αυτό το
πλαίςιο ξετυλίγονται θ αγωνία και οι ελπίδεσ 3 μικρϊν μακθτϊν ςτθν Κζνυα που
προςπακοφν με κόπο να κερδίςουν τθν υποτροφία που κα τουσ αλλάξει τθ ηωι.. Κι
ζτςι μζςα από αυτι τθν ταινία κατάλαβα ότι υπάρχει κάτι μαγικό που ςυνδζει τισ
ηωζσ των ανκρϊπων ςτο χϊρο και ςτο χρόνο. Αυτι θ ςφνδεςθ που κάνει κάκε μικρι
μασ πράξθ ακάνατθ, γιατί αυτι μετουςιϊνεται, ωριμάηει και ξαναγεννιζται ςε ηωζσ
ανκρϊπων που είναι χλμ και χρόνια μακριά μασ. Οι πράξεισ μασ, αυτζσ οι
κακθμερινζσ πράξεισ μασ, που γίνονται αβίαςτα, μεγαλϊνουν πζρα από εμάσ, με
γεωμετρικι πρόοδο. Σκεφτείτε ότι κάποιοσ, τθν εποχι του Β’ Ραγκόςμιου, βοικθςε
μία μικρι Εβραία να ςωκεί από το Ολοκαφτωμα, εκείνθ μετά από χρόνια μεγάλωςε
και αποφάςιςε με μια μικρι ςυνειςφορά 10 δολλαρίων το μινα, να μπει ςε ζνα
πρόγραμμα αναδοχισ, και να δϊςει ςτον Κρισ τθν ευκαιρία να φτάςει με το ταλζντο

6

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

του μζχρι το Χάρβαρντ. Ο Κρισ με
τθ ςειρά του, αναγνωρίηοντασ
πόςο αυτι θ μικρι ςυνειςφορά
τθσ
αναδόχου
του
άλλαξε
πραγματικά τθ ηωι, αποφαςίηει να
ξεκινιςει ο ίδιοσ ζνα πρόγραμμα
υποτροφιϊν για παιδιά τθσ
Κζνυασ, που μετά από 30 χρόνια,
βρίςκονται ςτθν ίδια ακριβϊσ
κζςθ.. Και ποιοσ ξζρει μετά από
χρόνια, που τα παιδιά του
δθμοτικοφ
ςχολείου
του
Μουκοφμπου κα μεγαλϊςουν, πϊσ κα ςυνεχιςτεί αυτι θ αλυςίδα των πράξεων. Αν
κάτι επζλεξα να μου μείνει από αυτό το ντοκιμαντζρ και ζνιωςα τθν ανάγκθ να το
πω, είναι πόςο τελικά όλοι ζχουμε ζνα μερίδιο ςτθν αλλαγι. Ζνα μερίδιο, που
νομίηαμε ότι δεν μποροφςαμε να ζχουμε αν δεν
ιμαςτε
πολιτικοί
θγζτεσ,
δικαςτζσ,
μεγαλογιατροί ι διςεκατομμυριοφχοι.. Εκείνθ θ
αίςκθςθ ότι δεν ζχεισ τθ δ φναμθ, το δικαίωμα
να ςυμμετζχεισ ςτθν αλλαγι. Κι όμωσ θ ηωι
δίνει ςε όλουσ το δικαίωμα να τθν αλλάξουμε,
είτε μζςα από ζνα πρόγραμμα αναδοχισ
παιδιοφ, όπωσ αυτό που προςφζρει θ Actionaid
και που μζςα από τον μικρό Felix από τθ Γκάνα
φρόντιςε για το μερίδιό μου, είτε μζςα από το
να κάνεισ κάτι καλό για τουσ φίλουσ ςου, είτε
υπεραςπίηοντασ κάποιον που δεν μπορεί να το
κάνει από μόνοσ του.
΢το Πανεπιςτιμιο, ςτο δρόμο, ςτο ςπίτι,
οπουδιποτε.., καμία πράξθ δεν μπορεί να κεωρθκεί μικρι. Γι’ αυτό ασ
φροντίηουμε για τισ μικρζσ μασ πράξεισ, γιατί, όςο μικρζσ κι αν
φαίνονται, αυτζσ είναι θ ευκαιρία μασ να αλλάξουμε τον
κόςμο.

ΖΛΕΝΑ ΜΑΥ΢ΩΝΑ
elen1098@windowslive.com

7

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Ο ΔΡΟΜΟ΢ ΠΡΟ΢ ΣΗΝ ΑΝΕΞΑΡΣΗ΢ΙΑ ΣΗ΢
ΠΑΛΑΙ΢ΣΙΝΗ΢
Κι ενϊ όλοσ ο κόςμοσ παρακολουκοφςε ςφςςωμοσ τισ προετοιμαςίεσ του
βρετανικοφ βαςιλικοφ γάμου, οι παγκόςμιεσ πολιτικζσ εξελίξεισ ζτρεχαν ςυνεχϊσ. Θ
κοινι γνϊμθ αποπροςανατολίςτθκε από το τεράςτιασ ςθμαςίασ βιμα τθσ
ςυμφιλίωςθσ των αιϊνιων πολιτικϊν αντιπάλων ςτθν Ραλαιςτίνθ: τθσ Χαμάσ και τθσ
Φατάχ. «Οι δφο πλευρζσ υπζγραψαν τα αρχικά ςτοιχεία τησ ςυμφωνίασ. Πλεσ οι

διαφορζσ ζχουν ξεπεραςτεί», δήλωςε ο Τάχερ Αλ-Νόνο, ο εκπρόςωποσ τθσ
κυβζρνθςθσ τθσ Χαμάσ ςτθ Λωρίδα τθσ Γάηασ, προςκζτοντασ ότι το Κάιρο κα
προςκαλζςει ςφντομα και τισ δφο πλευρζσ ςτθν επίςθμθ τελετι υπογραφισ τθσ
ςυμφωνίασ. Ο Άλ-Άχμαντ επιβεβαίωςε ότι οι δφο πλευρζσ ςυμφϊνηςαν να
ςυγκροτηθεί «κυβζρνηςη ανεξαρτήτων», θ οποία «κα πρζπει να προετοιμάςει τισ
προεδρικζσ και βουλευτικζσ εκλογζσ μζςα ςε ζνα χρόνο». Ρροβλζπεται ςαφϊσ πωσ
το Λςραιλ κα φροντίςει να υπονομεφςει αυτό το πνεφμα ςυμφιλίωςθσ. Θ διεξαγωγι
εκλογϊν προμθνφουν μία νζα εποχι για τθν Ραλαιςτίνθ, πράγμα το οποίο αξίηει
ςαν ζκνοσ, φςτερα από τθν τεράςτια ταλαιπωρία τθν οποία υπζςτθ. Το γεγονόσ ότι

8

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

θ ενζργεια αυτι ζχει και τθ ςτιριξθ του
ιςχυρότερου κράτουσ τθσ Μ. Ανατολισ,
του Λράν, τα πράγματα είναι αρκετά
ευοίωνα. Σζλοσ, οι ΗΠΑ, δια ςτόματοσ
του εκπροςώπου του Λευκοφ Οίκου,
Σόμι Βίετορ, διαμθνφουν πωσ «κάκε
μελλοντικι παλαιςτινιακι κυβζρνθςθ
πρζπει να αποκθρφξει τθ βία, να
ςεβαςτεί προθγοφμενεσ ειρθνευτικζσ
ςυμφωνίεσ και να αναγνωρίςει το
δικαίωμα φπαρξθσ του Ιςραιλ, αν
πρόκειται να παίξει ζναν εποικοδομθτικό
ρόλο». Οι δθλϊςεισ αυτζσ διακρίνονται
από ζναν τόνο ουδετερότθτασ πράγμα
που ςθμαίνει πωσ το πιο πικανό είναι θ
Ουάςιγκτον να μθν φζρει ιδιαίτερεσ
αντιρριςεισ. Το παλαιςτινιακό ηιτθμα
δεν επζφερε τίποτα περιςςότερο παρά αςτάκεια και αναταραχζσ ςτθν περιοχι,
πράγμα που δεν κα ζπρεπε να
αποηθτοφν
οι
ΘΡΑ
εφόςον
επικυμοφςαν να διατθριςουν τον
ζλεγχο ςτθν περιοχι. Φαίνεται πωσ
θ πολιτικι του να ζχουν ζναν ιςχυρό
ςφμμαχο ςτθν περιοχι, για τον
ζλεγχό τθσ (Λςραιλ), κεωρείται
πλζον ξεπεραςμζνθ. Οι ΘΡΑ πρζπει
να επικεντρωκοφν ςτθν ευρφτερθ
αςφάλεια και διαχείριςθ κρίςεων κι
αυτό κα επιτευχκεί μόνο μζςω των
ςυμφωνιϊν και των ςυμβιβαςμϊν,
κι όχι μζςω του εξαναγκαςμοφ,
πολιτικι που ακολουκοφςε για δεκαετίεσ τϊρα, το αμερικανικό
ΥΡΕΞ.

Χ΢ΥΣΑ ΧΑΤΗΘΣΑΒΒΑ

chatzisavva@hotmail.com

9

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

ΣΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΣΑ
Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ιερείσ δεν ζδιναν ςυμβουλζσ,
οφτε άκουγαν τισ εξομολογιςεισ των πιςτϊν,
αλλά αςχολοφνται μόνο με τθν τζλεςθ των
κυςιϊν και των άλλων ιεροτελεςτιϊν. Θ θκικι
εκπαίδευςθ και κακοδιγθςθ των πολιτϊν
ξεκινοφςε μεν από τουσ παιδαγωγοφσ και
παιδοτρίβεσ τθσ νεαρισ θλικίασ, αλλά
ςυνεχιηόταν αργότερα ςτα μαντεία, τα οποία,
εκτόσ από τισ χρθςμοδοτιςεισ τουσ για τα
μελλοφμενα και τισ κελιςεισ των κεϊν, ζδιναν
και ζνα πλικοσ θκικϊν παραγγελμάτων και
προτροπϊν ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα για τα
προβλιματα τθσ κακθμερινισ ηωισ. Ρερίοπτθ
κζςθ βζβαια κατείχε ςε όλα αυτά το διάςθμο ςε
όλο τον κόςμο Μαντείο των Δελφϊν, του
οποίου τα ομϊνυμα θκικά παραγγζλματα είχαν
καταγραφεί ςτουσ τοίχουσ του Ρρόναου του Ναοφ του Απόλλωνοσ, ςτο υπζρκυρο ι ςε
ακόμα ςε διάφορεσ ςτιλεσ που είχαν τοποκετθκεί περιμετρικά ςτισ πλευρζσ του ναοφ.
Στο αζτωμα του ναοφ δζςποηαν τα τρία ςπουδαιότερα Δελφικά Ραραγγζλματα, τα
οποία εφκολα μποροφςε να διακρίνει ο πλθςιάηων επιςκζπτθσ: κάτω αριςτερά το
ΓΝΩΚΛ ΣΑΥΤΟΝ (να γνωρίςεισ τον εαυτό ςου), κάτω δεξιά το ΜΘΔΕΝ ΑΓΑΝ (να κάνεισ
τα πάντα με μζτρο, αποφεφγοντασ τθν υπερβολι) και ανάμεςα τουσ, ςτθν κορυφι, το
περίφθμο «Εν Δελφοίσ Ε (ι
ΕΛ)», για το οποίο ο ιερζασ
των Δελφϊν Ρλοφταρχοσ
ζγραψε
ολόκλθρθ
πραγματεία (Ρερί Του Εν
Δελφοίσ Ζ) προςπακϊντασ
να
ερμθνεφςει
τθν
απωλεςκείςα
ςθμαςία
του. Στο βιβλίο του αυτό
προτείνει
διάφορεσ
πικανζσ ερμθνείεσ, μζςα
από τισ απόψεισ των
ομιλθτϊν ςτουσ διάλογουσ
του. Μερικοί απ' αυτοφσ

10

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ
το ςυνδζουν ερμθνευτικά ι αρικμολογικά με τον ίδιο το κεό Απόλλωνα ι ευρφτερα
με τον Ρυκαγόρειο Αρικμό, τθν πρϊτθ και απόλυτθ αιτία των πάντων. Μια άλλθ
άποψθ είναι ότι το ΕΛ ζχει τθν ζννοια του «εάν» ι ευχολογικά-παρακλθτικά του
«είκε». Ζνασ άλλοσ ομιλθτισ υποςτθρίηει, με τθν ίδια ζννοια του «εάν», ότι το «ΕΛ»
προτείνεται από τον κεό Απόλλωνα ςτουσ φιλοςοφοφντεσ, διότι «κανζνα πράγμα

δεν υπάρχει χωρίσ αίτια και κανζνασ ςυλλογιςμόσ χωρίσ μια λογικι υπόκεςθ». Μια
τελευταία άποψθ, του Αμμωνίου, υποςτθρίηει ότι το Δελφικό «Ε» δεν δθλϊνει
κανζνα αρικμό, καμιά τάξθ, ςφνδεςμο ι ελλείπον μόριο μιασ λζξθσ, αλλά είναι μια
προςαγόρευςθ και προςφϊνθςθ του κεοφ προσ τον πλθςιάηοντα επιςκζπτθ. Ο κεόσ
χαιρετά τον επιςκζπτθ αποτεινόμενοσ προσ αυτόν με το Γνϊκι ςαυτόν και ο επιςκζπτθσ απαντά με το ΕΛ (Είςαι, Υπάρχεισ), αναγνωρίηοντασ τθν φπαρξθ του και «Είςαι
Ζνασ» (ΕΛ ΕΝ), διότι είναι ο ΑΡΟΛΛΩΝ, αυτόσ δθλαδι που δεν είναι για τουσ
πολλοφσ. Κατά τθν άποψθ μασ όλεσ αυτζσ οι ερμθνείεσ είναι ελλειμματικζσ και το
«Ε» ι «ΕΛ» κα πρζπει να αποτελεί και αυτό ζνα θκικό Ραράγγελμα, όπωσ και τα δυο
άλλα κατϊτερα εκατζρωκεν του ι, τουλάχιςτον, να τα ςυνοψίηει και ολοκλθρϊνει
ςε μια αρμονικι ιςορροποφςα τριάδα. Με τθν απλι, άμεςθ ερμθνεία του ςαν
«Είςαι» ι «Υπάρχεισ» κα μποροφςε να ςθμαίνει ότι Ε1ΣΑ1 ι ΥΡΑ΢ΧΕΛΣ μόνον όταν
ζχεισ γνωρίςει πλιρωσ τον εαυτό ςου και δρασ ακολουκϊντασ τθν «Μζςθ Οδό» του
μζτρου και τθσ αρμονίασ. Μια άλλθ «αρικμθτικι» ερμθνεία του «Ε» κα μποροφςε
να προζρχεται από τθν ίδια τθν μορφι του, θ οποία αποτελείται από τρία οριηόντια
(όμοια) ευκφγραμμα τμιματα κι ζνα τζταρτο κάκετο που τα ενοποιεί,
δθμιουργϊντασ ζτςι μαηί τθν ιερι Ρυκαγόρεια Τετρακτφνα, θ οποία αποτελεί

11

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ
επίςθσ με αυτό τον τρόπο τθν ςφνκεςθ και ολοκλιρωςθ του «γνϊκι ς' αυτόν» και
του «μθδζν άγαν», ζκαςτο παράγγελμα των οποίων υποκρφπτει επίςθσ μζςα του
τθν μεςότθτα ι ιςορροπία μιασ δυάδασ άκρων: τθσ άγνοιασ και δοκθςιςοφίασ από
τθν μια μεριά και τθσ ζλλειψθσ και υπερβολισ από τθν άλλθ. Τα Δελφικά
Ραραγγζλματα, που κεωροφνταν αρχικά ςαν προτροπζσ και «λόγοι» του ίδιου του
κεοφ Απόλλωνα, αποδόκθκαν αργότερα ςτουσ περίφθμουσ επτά ςοφοφσ τθσ
αρχαίασ Ελλάδασ (Καλι τον Μιλιςιο, Ριττακό τον Μυτιλθναίο, Βίαντα τον Ρριθνζα,
Σόλωνα τον Ακθναίο, Κλεόβουλο τον ΢όδιο, Ρερίανδρο τον Κορίνκιο και Χίλωνα τον
Λακεδαιμόνιο). Το Μαντείο των Δελφϊν ζπαιξε γενικά ζναν περιςποφδαςτο ρόλο
ςτθν θκικι εκπαίδευςθ του ελλθνικοφ γζνουσ με
βάςθ
τα πρότυπα του Λόγου (Σοφίασ ι Αυτογνωςίασ),
του
Μζτρου και του ΢υκμοφ, με άλλα λόγια του
Κάλλουσ τθσ Απολλϊνιασ διδαςκαλίασ, θ οποία
ςυνοψίηεται ςτα τρία προαναφερκζντα
μζγιςτα αποφκζγματα-παραγγζλματα του ΕΛ,
του ΓΝΩΚΛ ΣΑΦΤΟΝ και του ΜΘΔΕΝ ΑΓΑΝ...
Γενικότερα τα Δελφικά παραγγζλματα είναι
λιτζσ αποφκεγματικζσ εκφράςεισ, δφο ζωσ
πζντε λζξεων, μεςτζσ ςοφίασ, με ςυμβουλευτικό
και προτρεπτικό χαρακτιρα που επιτάςςουν τθν
αρετι και δθμιουργοφν από μόνα τουσ, ςυνολικά, μια
πλιρθ
θκικι
διδαςκαλία.
Μποροφν
να
λειτουργιςουν και ςαν ςπερματικζσ ςκζψεισ
διαλογιςμοφ
απελευκερϊνοντασ
με
το
ςτοχαςμό ποικίλουσ μαργαρίτεσ ςοφίασ
Να μερικά από αυτά:
Γονείσ αίδου (Να ςζβεςαι τουσ γονείσ
ςου).
Θττϊ υπζρ δικαίου (Να υποχωρείσ
μπροςτά ςτο δίκαιο).
Γνϊκι μακϊν (Γνϊριςε αφοφ μάκεισ).
Ακουςασ νοεί (Κατανόθςε αφοφ
ακοφςεισ).
Σαυτόν ίςκι. (Να είςαι ο εαυτόσ ςου).
Εςτίαν τίμα (Να τιμάσ τθν εςτία ςου).
Άρχε ςεαυτοφ (Να κυριαρχείσ τον εαυτό
ςου).
Φίλουσ βοικει (Να βοθκάσ τουσ φίλουσ
ςου).

12

Κυμοφ κρατεί (Να ςυγκρατείσ το κυμό
ςου).
Πρκω μθ χρω (Να μθν ορκίηεςαι).
Φιλίαν αγάπα (Να αγαπάσ τθ φιλία).
Ραιδείασ αντζχου (Να προςθλϊνεςαι
ςτθν εκπαίδευςθ ςου).
Σοφίανηθτεί (Να αναηθτάσ τθ ςοφία).
Ψζγεμθδζνα (Να μθν κατθγορείσ κανζνα).
Επαινεί αρετιν (Να επαινείσ τθν αρετι).
Ρράττε δίκαια (Να πράττεισ τα δίκαια).
Φίλοισ ευνοεί (Να ευνοείσ τουσ φίλουσ
ςου).

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Εχκροφσ αμφνου (Να αμφνεςαι ςτουσ
εχκροφσ).
Ευγζνειαν αςκεί (Να είςαι ευγενισ).
Κακίασ απζχου (Να απζχεισ από τθν
κακία).
Εφφθμοσ ίςκι (Να ζχεισ καλι φιμθ).
Άκουε πάντα (Να ακοφσ τα πάντα).
Χρόνου φείδου (Να μθ ςπαταλάσ το
χρόνο).
'Φβρινμίςει (Να μιςείσ τθν φβρθ).
Λκζτασ αίδου (Να ςζβεςαι τουσ ικζτεσ).
Υιοφσ παίδευε (Να εκπαιδεφεισ τουσ
γιουσ ςου).
Ζχωνχαρίηου (Πταν ζχεισ, να χαρίηεισ).
Ευλογεί πάντασ (Να λεσ καλά λόγια για
όλουσ).
Φιλόςοφοσ γίνου ( Να γίνεισ φιλόςοφοσ).
Γνουσ πράττε (Να πράττεισ με επίγνωςθ).
Φόνου απζχου (Να μθ φονεφεισ).
Σοφοίσχρω (Να ςυναναςτρζφεςαι με
ςοφοφσ).
Ικοσ δοκίμαηε (Να επιδοκιμάηεισ το
ικοσ).
Υφορϊμθδζνα (Να μθν είςαι
καχφποπτοσ).
Τζχνθ χρω (Να αςκείσ τθν Τζχνθ).
Ευεργεςίασ τίμα (Να τιμάσ τισ ευεργεςίεσ).
Φκάνει μθδενί (Να μθ φκονείσ κανζνα).
Διαβολινμίςει (Να μιςείσ τθ διαβολι).
Δικαίωσ κτω (Να αποκτάσ δίκαια).
Αγακοφσ τίμα (Να τιμάσ τουσ αγακοφσ).
Αιςχφνθν ςζβου (Να ςζβεςαι τθν
εντροπι).
Ευτυχίαν εφχου (Να εφχεςαι ευτυχία).
Εργάςου κτθτά (Να κοπιάηεισ για
πράγματα άξια κτιςθσ).
Ζριν μίςει (Να μιςείσ τθν ζριδα).

Ονειδοσ ζχκαιρε (Να εχκρεφεςαι τον
χλευαςμό).
Γλϊςςαν ίςχε (Να ςυγκρατείσ τθ γλϊςςα
ςου).
'Υβριν αμφνου (Να προφυλάςςεςαι από
τθν φβρθ).
Κρίνε δίκαια (Να κρίνεισ δίκαια).
Λζγε ειδϊσ (Να λεσ γνωρίηοντασ).
Βίασ μθ ζχου (Να μθν ζχεισ βία).
Ομιλεί πράωσ ( Να ομιλείσ με πραότθτα).
Φιλοφρονεί πάςιν (Να είςαι φιλικόσ με
όλουσ).
Γλϊττθσ άρχε (Να κυριαρχείσ τθ γλϊςςα
ςου).
Σεαυτόν ευ ποιεί (Να ευεργετείσ τον
εαυτό ςου).
Ευπροςιγοροσ γίνου (Να είςαι
ευπροςιγοροσ).
Αποκρίνου εν καιρϊ (Να αποκρίνεςαι
ςτον κατάλλθλο καιρό).
Ρόνει μετά δικαίου (Να κοπιάηεισ δίκαια).
Ρράττε αμετανοιτωσ (Να πράττεισ με
ςιγουριά χωρίσ να μετανοιϊνεισ).
Οφκαλμοφ κρατεί (Να κυριαρχείσ των
οφκαλμϊν ςου).
Βουλεφουχριςιμα (Να ςκζπτεςαι τα
χριςιμα).
Φιλίαν φφλαςςε (Να φυλάττεισ τθ φιλία).
Ευγνϊμων γίνου (Να είςαι ευγνϊμων).
Ομόνοιαν δίωκε (Να επιδιϊκεισ τθν
ομόνοια).
Άρρθτα μθ λζγε (Να μθν λεσ τα άρρθτα).
Ζχκρασ διάλυε (Να διαλφεισ τισ ζχκρεσ).
Επί ρϊμθ μθ καυχϊ
(Να μθν καυχιζςαι για
τθ δφναμθ ςου).

ΓΛΩ΢ΓΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΛΔΘΣ
gapost1123@windowslive.com

13

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Η ΦΩΤΟΓ΢ΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

www.flickr.com/photos/eoellas

ΜΡΟ΢ΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΦΩΤΟΓ΢ΑΦΙΕΣ ΣΤΟ
eoellas@yahoo.gr

ΡΟΔΟ΢ – ΠΑΛΑΣΙ ΣΩΝ ΙΠΠΟΣΩΝ
14

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

ΖΩΝΣΑΝΟΙ – ΝΕΚΡΟΙ
Εκ πρϊτθσ όψεωσ θ πεποίκθςθ για τθν φπαρξθ βρικολάκων ακοφγεται ωσ μια
παρατραβθγμζνθ δειςιδαιμονία. Αυτι θ δοξαςία όμωσ ξεκινά από τα βάκθ τθσ
ιςτορίασ. Και δεν ακουγόταν για κάτι το ψεφτικο αλλά για πραγματικό γεγονόσ από
τουσ ανκρϊπουσ τθσ αρχαιότθτασ μζχρι και τον 18ο αιϊνα. Οι μφκοι και οι κρφλοι,
οι καταγραφζσ, οι αυτόπτεσ μάρτυρεσ που μζςα ςε αυτοφσ παρατθροφνται και

γιατροί, δικθγόροι και ιερείσ, είναι πάμπολλεσ. Ζνασ ερευνθτισ βζβαια κα πει πωσ
το γεγονόσ που είδαν αυτοί οι άνκρωποι ζβλεπαν μεν ζνα γεγονόσ, το οποίο όμωσ
ιταν ανάμικτο με το φόβο, τθν άγνοια και τθν
προκατάλθψθ. Ρριν απορρίψουμε όμωσ το οτιδιποτε
ασ δοφμε κάποιεσ ιςτορίεσ ϊςτε να βγάλει ο κακζνασ
τα ςυμπεράςματα του.
Ζνασ Οφγγροσ ςτρατιϊτθσ του 16ο αιϊνα κοιμικθκε ςε
μια φάρμα θ οποία τον φιλοξζνθςε. Ζνα βράδυ τθν
ϊρα του φαγθτοφ ζνασ γζροσ ιρκε και κάκιςε να φάει
μαηί τουσ. Θ οικογζνεια τρομοκρατικθκε όταν αυτόσ
κάποια ςτιγμι άγγιξε ςτον ϊμο τον ςτρατιϊτθ. Σο πρωί
του εξιγθςαν το λόγο. ΢τθ διάρκεια τθσ νφχτασ ο
αγρότθσ είχε πεκάνει και τον πιρε είπαν ο γζροσ που
τον ακοφμπθςε ςτον ϊμο, ο πατζρασ του είχε πεκάνει

15

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

πριν 10 χρόνια. Θ οικογζνεια επζμενε ότι δεν ιταν φάνταςμα αλλά βρικόλακασ.
Εντυπωςιαςμζνοσ από αυτά που άκουςε ο ςτρατιϊτθσ ανζφερε το γεγονόσ ςτον
ταγματάρχθ του που διζταξε να ανοιχτεί ο τάφοσ του γζρου. Σο ςϊμα ιταν μεν

νεκρό αλλά είχε ςτισ φλζβεσ του αίμα «ηωντανοφ ανκρϊπου». Ζκοψαν το κεφάλι και
το ςϊμα αναπαφτθκε για πάντα αυτι τθ φορά.
Σο 1732 ςτο Βελιγράδι γινόταν ζρευνεσ για τθ
περίπτωςθ ενόσ βρικόλακα που καταδίωκε μια
οικογζνεια ςε ζνα απομονωμζνο χωριό. Οι
ερευνθτζσ ζμακαν πωσ ζνασ χωρικόσ που είχε
πεκάνει πριν 3 χρόνια, γφριςε ωσ βρικόλακασ για
να τρομοκρατιςει τθν οικογζνεια του. Οι
υπεφκυνοι τθσ αποςτολισ μαηεφτθκαν γφρω από
τον τάφο του το βράδυ. Ανοίγοντασ τον τάφο,
παρατιρθςαν πωσ το πτϊμα ενϊ κα ζπρεπε να
είχε μεγάλθ αποςφνκεςθ, ιταν κατά κάποιο τρόπο
«υγειζσ». Με τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ ζκαναν
τον ηωντανό - νεκρό να μθν
ξαναενοχλιςει κανζναν.

ΣΩΚ΢ΑΤΘΣ ΜΑΝΟΥΣΑ΢ΛΔΘΣ
manous88@hotmail.com

16

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

Αναδρομή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΟΚ ΤΗΣ ΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ ΚΟΦ΢ΑΝΙΔΘ, ΕΣΟ΢ 2004, ΣΕΤΧΟ΢ ΝΕΜΕ΢Ι΢ 4
Όηαλ ην βξάδπ ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 1609 ν Γαιηιαίνο
παξαθνινύζεζε γηα πξώηε θνξά κε ηειεζθόπην ην λπρηεξηλό
νπξαλό, ζίγνπξα δελ θαληαδόηαλ όηη κεηά από 380 ρξόληα
κηα δηαζηεκνζπζθεπή κε ην όλνκα ηνπ ζα έδηλε ίζωο ηελ πην
ζεκαληηθή πιεξνθνξία ηωλ ηειεπηαίωλ 10 ρξόλωλ αλαθνξηθά

κε ηνλ πιαλήηε Γηα. Αο πάξνπκε όκωο ηα πξάγκαηα από ηελ
αξρή. Τνλ Οθηώβξην ηνπ
1989 ε ΝΑΣΑ εθηόμεπζε έλα
δνξπθόξν
πνπ
ζα
είρε
πξννξηζκό ηνλ πιαλήηε Γηα.
Αθνύ
νινθιήξωζε
κε
επηηπρία ην καθξηλό ηνπ
ηαμίδη, θαηάθεξε λα κπεη
ζηελ ηξνρηά ηνπ Γηα. Από
εθείλε ηελ ζηηγκή θαη γηα
11 ρξόληα δελ ζηακάηεζε λα
παιεύεη
κε
θνκήηεο,
αζηξηθή ζθόλε θαη λα δίλεη

17

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κεγαιύηεξν πιαλήηε ηνπ
ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. Η κνίξα όκωο καο επηθύιαμε κηα
επράξηζηε έθπιεμε ζην ηέινο ηεο πνξείαο ηνπ δνξπθόξνπ
ζηηο 21-9-03, εκεξνκελία θαηαζηξνθήο ηνπ, ζηάιζεθε έλα
κήλπκα από ηε ζπζθεπή, ζύκθωλα κε ην νπνίν θάηω από ηελ
επηθάλεηα ηνπ Γηα ίζωο ππάξρεη λεξό. Βέβαηα κε ην ίζωο ε

πιεξνθνξία απηή δελ είρε απήρεζε. Σηε ζπλέρεηα ηνπ
κελύκαηνο αλαθέξεηε όηη ζηε Δπξώπε, έλα κεγάιν δνξπθόξν
ηνπ Γηα ζίγνπξα ππάξρεη λεξό ζε βάζνο δέθα ρηιηνκέηξωλ,
ην νπνίν ζρεκαηίδεη έλαλ ωθεαλό κεγαιύηεξν από όινπο ηνπο
ωθεαλνύο ηεο Γεο καδί. Σηηο επόκελεο κέξεο ζα δηαπηζηωζεί
ην κέγεζνο ηεο ζεκαζίαο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ
αλζξωπόηεηα αιιά θαη ηη ζθνπεύεη λα πξάμεη ε ΝΑΣΑ.

18

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

΢ινεμά…
« LIMITLESS »
ΠΡΩΣΑΓΩΝΙ΢ΣΟΤΝ: BRADLEY COOPER, ANNA FRIEL, ABBIE CORNISH
΢ΚΘΝΟΘΕ΢ΙΑ: NEIL BURGER
΢ΕΝΑΡΙΟ: ALAN GLYNN, LESLIE DIXON

Απόλυτθ ευφυΐα. Ρόςο αδφνατοσ
ακοφγεται αυτόσ ο όροσ? Κι όμωσ
όχι ςε αυτι τθν ταινία. Ο Eddie
(Bradley Cooper) είναι ζνασ
άνεργοσ ςυγγραφζασ που ηει
ςτθν Νζα Υόρκθ και προςπακεί
ανεπιτυχϊσ να κάνει κάτι ςτθ
ηωι του. Μια ηωι που είναι
τελείωσ άςκοπθ αφοφ και θ ίδια
θ κοπζλα του (Abby Cornish) τον
ζχει βαρεκεί. Αυτά μζχρι τθ
ςτιγμι που ζνα “μαγικό” χαπάκι
κα πζςει ςτα χζρια του και κα
τον μετατρζψει ςτον αρχικό μασ
όρο. Απόλυτθ ευφυΐα! Λκανό να
κάνει, να είναι και να ζχει τα
πάντα. Καταφζρνει χάρθ ς’ αυτό
να κερδίςει δόξα, κφροσ,
γυναίκεσ και λεφτά. Ολόκλθρθ θ
ηωι του περνάει ςε μια άλλθ
διάςταςθ, ςε ζνα κόςμο που
μζχρι τότε μόνο να ονειρευτεί
μποροφςε. Σφντομα όμωσ και
όπωσ όλοι γνωρίηουμε εκ πείρασ,
κάκε δράςθ φζρνει αντίδραςθ. Ο Eddie κα βρεκεί αντιμζτωποσ με τισ ςυνζπειεσ και

19

ΜΑΪΟΣ 2011

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΟΕ

τισ παρενζργειεσ αυτισ τθσ ηωισ. Ζνα από τα ςθμαντικά πρωταγωνιςτικά βιματα
του Bradley Cooper ςτο πλευρό του Robert Deniro. Ζχοντασ κατακτιςει το κοινό με
το παρουςιαςτικό ο ανερχόμενοσ θκοποιόσ προςπακεί να δϊςει πλάτοσ ςτθν
κινθματογραφικι του καριζρα αναλαμβάνοντασ το ρόλο ςε μια sci-fi ταινία, που
χαρακτθρίςτθκε αρκετά φτθνι παραγωγι. Κι όμωσ ςυγκριτικά με άλλεσ του είδουσ
τισ, οι κριτικζσ τθν ζχουν ςτα top. O Lesley Dixon υπογράφει το ςενάριο ζχοντασ ςτο
δυναμικό του ταινίεσ όπωσ το freaky Friday και το Mrs. Doubtfire. Θ ταινία ίςωσ να
μθν μείνει αξζχαςτθ, αλλά ςίγουρα είναι πρωτότυπθ, δυναμικι και ανατρεπτικι.
Άλλωςτε τα 19 εκατομμφρια δολάρια του πρϊτου τριθμζρου ςτθν Αμερικι
ακοφγονται άκρωσ ικανοποιθτικό ποςό. Κα καταφζρει να ξεφφγει από τον ρόλο του
ςτο Hangover ο πρωταγωνιςτισ? Οι κριτικζσ αυτό δείχνουν.

NΑΤΑΛΛΑ ΛΥΔΛΑ ΡΑΡΡΑ
natalia_cinefil@hotmail.com

«ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΝΑ ΢ΤΝΕΙ΢ΦΕΡΕΣΕ ΚΑΙ Ε΢ΕΙ΢ ΢ΣΘΝ ΠΡΟ΢ΠΑΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΟΕ
ΚΑΝΟΝΣΑ΢ ΔΩΡΕΑ ΟΣΙ Ε΢ΕΙ΢ ΘΕΛΕΣΕ ΢ΣΟ ΚΟΤΣΙ DONATE ΢ΣΟ SITE»
«TO TEYXO΢ IOYNIOY ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟ ΣΘ΢ SEASON –
ΑΝΑΜΕΙΝΑΣΕ»

ΚΑΛΘ
΢ΤΝΕΧΕΙΑ !!!
20

ΜΑΪΟΣ 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful