c

c 

c c  

cc
c

Ú ccccccccc 
c 

 

c

c 

 
cccccccc c c 
c c c 
cc c 
cccc  
c 
. Lènda e mèsimit ju bèhet mè tèrheqèse: 
ccc ccc 
ccc 
ccc c cc 
c 
cc 
c c 
6 suesit n shkoll n tuaj ju trajtojn si: 
cccc c 
c 
cc!ccc 
cc " cc 
c#cc c 
ccc
c 

c 
ccc 
c
cc
ccc 
cc
ºu ndodh t konfliktoheni me m suesit?
Yc c$cc% cc&c' ccc(cc)c* c
‰?èrse konfliktoheni me mèsuesit: 
c 
ccc

c

c 

c cc 
#c c cc
cc c 
ccc 
#cc+
c 
cccc 
c#ccccc 
cccc c
c 
c! c

c 

i ndikojnè situatat konfliktuale nè proçesin e tè mèsuarit: 
c cc 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,cccccccccccccccccccc-c 
c "cc 
cc 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc,cccccccccccccccccccc-c
å. Cilat nga k to sjellje i keni ndeshur tek m suesit tuaj 
c. 
cc /c ! c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,cccccccccccccccccccc-c 
c. 
cc
c cc 
cc 
c!cc ccccccccccccccccc,cccccccccccccccccccc-c 
c. 
cc c#c 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,cccccccccccccccccccc-c 
c. 
c
c "cc cc c#ccccccccccc,cccccccccccccccccccc-c
c
9. 6 suesi juaj kujdestar:
ccc c c 
cc " ccccccccccc
cccccccccccccccYccc$cc% cc&c' ccc(cc)c* c 
ccc 
c c cc 
ccc
ccccccccccccccccYccc$cc% cc&c' ccc(cc)c* c 
cc ! c c#c 
cc
ccccccccccccccccccYccc$cc% cc&c' ccc(cc)c* c 
cc
c cccc# cc
cccccccccccccccccccYccc$cc% cc&c' ccc(cc)c* c

c

c 

c
c  cc c 
ccc
ccccccccccccccccYccc$cc% cc&c' ccc(cc)c* c
c 
! " 
 #
 "

$ 

!

c
c

V cc cc
c
YY Ju ndodh t mungoni:
cccccccccccYc0 c$c% c&cc(c* c
Y 6undèsia juaj ekonomike p r t ndjekur shkoll n sht :
Yc 
ccc$cc1c&c/c(cc1c)c 
ccc
c
Y A i njihni tè drejtat tuaja si komunitet romçegjyptian? ( ?yetja b het vet m n se i p rket
k tyre dy etnive.
cccccccccccccccccccccccccYc,cccccccccccccccccc$c-c
Y Çfarè arsimi kanè prindèrit tuaj?
cccccccccccYc,c1c$cc2c3#/1c&cccc(cc1c)c,c 
#c
Y ?rindèrit ushtrojnè presion mbi ju pèr tè lènè shkollèn?
cccccccccccccccccccccccYc0 c$c% c&cc(c* c
Y A ju nxjerrin prindèrit tè punoni?
cccccccccccccccccccccccccYc0 c$c% c&cc(c* c

c 

c

Y A merrni pjesè nè aktivitete tè ndryshme qè organizon shkolla?
ccccccccccccccccccccccccYc0 c$c% c&cc(c* c
Yå Jeni pjesè e ndonjè shoqate apo qèndèr ditore?
cYc,ccccccccccccc$c-c
Y9 A keni qènè pjesè e ndonjè programi edukativ-shèndetèsor?
Yc,cccccccccccccc$c-c 
A ndjeheni tè kèrcènuar nga mjedisi qè ju rrethon?
Yc,cccccccccccccc$c-c 
Y A janè prindèrit tuaj pjesè e kèshillit tè prindèrve apo bordit tè shkollès?
Yc,cccccccccccccc$c-c
c 
A èshtè ushtruar ndonjèherè dhunè mbi ju?
cccccccccccYc0 c$c% c&cc(c* c 
cCilat janè format e dhunès qè keni pèrjetuar?

c 
çfar do t donit t b nin ndryshe prind rit tuaj?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
À 6 
      
 
    

c

c
c 

c 
c c  c c c c  c 
c c  c c c c 
c c cc
c c 
c c c c  c c c c 
cc

c 

c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful