You are on page 1of 2

2011. június 1.

, szerda
szerda 2011. június 2., csütörtök
csütörtök Művelődés- és gazdaságtörténet
Szekcióelnök: Dr. Csernus Sándor
Helyszín: SZTE BTK Konferenciaterme Helyszín: SZAB-székház, Díszterem 1400–1420 Vajda Tamás: 1326 és 1347 közötti
Szeged, Egyetem u. 2. fsz. Szeged, Somogyi u. 7. 1. em. okleveles adatok a hazai vízimalmokról
1420–1440 Kopeczny Zsuzsanna: Castellumok
A Kárpát-medence IX–X. századi története és curiák a Temesközben. A nemesi rezi-
1400–1410 Nyitóbeszéd – Prof. Dr. Makk Ferenc Szekcióelnök: Prof. Dr. Makk Ferenc denciák középkori latin terminológiájáról
900–920 Katona-Kiss Attila: Magna Moravia 1440–1500 Marton Szabolcs: Érdekességek a
Középkori oklevelek és elbeszélő források elhelyezkedése. A kutatás további lehető- szerémi borvidék történetéből
Szekcióelnök: Dr. Almási Tibor ségei 1500–1510 Hozzászólások, vita
1410–1430 Halmágyi Miklós: Chabannes-i 920–940 Szabados György: Avar pusztalakók és
Adémar világképe birodalmi nagymorvák. A IX. századi Kár-
1430–1450 Szőke Melinda: Interpolált oklevelek pát-medence politikai és ethnikai viszonya- Társadalomtörténet
és a magyar nyelvtörténet iról Szekcióelnök: Dr. Petrovics István
1450–1510 Teiszler Éva: A Hartvik-legenda egyik 940–1000 Balogh László: Észrevételek a X. szá- 1530–1550 Szeberényi Gábor: Várjobbágyok és
változatáról zad második felének magyar-bizánci kap- prediálisok a XIII–XIV. századi Szlavóniá-
1510–1530 Rábai Krisztina: Oklevél hamisítások csolataihoz ban
az Anjou-korban 1000–1020 Langó Péter: Bizánc és a Honfoglaló 1550–1610 B. Halász Éva: A kőrösi várjobbágyok
1530–1540 Hozzászólások, vita Fejedelemség kapcsolata(i) a kárpát- a XIII–XIV. században
medencei X. századi kisleletanyag tükrében 1610–1630 Bartha Annamária: Hatalmaskodás és
1020–1030 Hozzászólások, vita nők Károly Róbert korában
Egyháztörténet 1630–1640 Hozzászólások, vita
Szekcióelnök: Dr. Kis Péter
1600–1620 Kiss Gergely: Királyi egyházak a A Kárpát-medence kora középkori története
középkori Magyarországon Szekcióelnök: Dr. Szentpéteri József Életmód- és éghajlattörténet
1620–1640 Révész Éva: Délkelet-Magyarország 1050–1110 Csiky Gergely: Konstantinápoly vá- Szekcióelnök: Dr. Szántó Richárd
és a keleti kereszténység rosfalai és a 626. évi avar ostrom 1700–1720 Szarka József: A réti mészkő elterje-
1640–1700 Hunyadi Zsolt: A magyarországi 1110–1130 Kiss P. Attila: „Nem a hadnak soka- dése és felhasználása a középkorban
templomosoknak és johannitáknak adott sága…” Megjegyzések a Tisza-vidéki ge- 1720–1740 Kiss Andrea: Dunai árvizek Magyar-
pápai oklevelek a XII. században pida fegyveres réteg összetételéhez országon a középkori források tükrében
1700–1720 G. Tóth Péter: A csanádi székeskáp- 1130–1150 Nagy Katalin: A sátorfa leszakítása a 1740–1800 Tóber Márta: Fa és erdő megjelenése
talan vonzáskörzete a középkor végén halálra ítélés jelképes kifejezése? Egy avar a Duna-Tisza közén az egykorú források és
1720–1740 Vida Beáta: A karthauzi rend kutatás- szokás nyomai Theophylactus Simocatta a vonatkozó szakirodalom tükrében
története művében
1740–1750 Hozzászólások, vita 1150–1200 Hozzászólások, vita

1830 Állófogadás (SZTE BTK Kristó Gyula


30 tanterem)
18 Könyvbemutató EBÉDSZÜNET
2011. június 3., péntek
péntek Jogtörténet
Meghívó
Szekcióelnök: Prof. Dr. Blazovich László
Helyszín: SZAB-székház, Díszterem 1420–1440 Hegyi Géza: Az 1344. évi vajdai köz-
gyűlés esküdt ülnökei
1440–1500 Nótári Tamás: A bajor egyház jogállá-
Nádori intézmény sa a Lex Baiuvariorum tükrében
Szekcióelnök: Dr. Piti Ferenc 1500–1520 Palágyiová, Erika: Nemesi végrende-
900–920 Kruták Anita: A nádori congregatio letek és végrendelkezés a Zsigmond-korban
intézménye Druget Vilmos nádorsága alatt 1520–1540 Szabó Pál: Karó vagy bitófa? – Bizán-
920–940 Szőcs Tibor: A nádori ítélkezés és jog- ci források Bulcsú kivégzéséről
kör a XIII. század első felében 1540–1550 Hozzászólások, vita
940–1000 C. Tóth Norbert: A nádori hivatal be-
töltésének gyakorlata 1387–1526
1000–1010 Hozzászólások, vita 1550–1600 Zárszó – Prof. Dr. Blazovich László a
VII. Medievisztikai
Hadtörténet PhD-konferenciára
Szekcióelnök: Dr. Sebők Ferenc
1030–1050 Kovács Szilvia: A kunok és a rusz
fejedelemségek A SZAB Filozófiai és Történet-
1050–1110 Csömöre Zoltán: A végvárrendszer tudományi Szakbizottságának
temesközi szakasza a XIV–XVI. században
1110–1130 Fedeles Tamás: Fegyverek, felszere-
programja
lés, logisztika a XV. század végi Magyar-
országon
1130–1150 Igaz Levente: Keleti hadművészet
Nyugaton – Taktika és stratégia az ibériai
reconquista emblematikus ütközeteiben
1150–1210 Juhász Ágnes: Magyar diplomácia a
raguzai-cattaroi háborúban (1361–1362)
1210–1220 Hozzászólások, vita

EBÉDSZÜNET
Helyszín, időpont:
Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza
SZTE BTK
Szeged, 2011. június 1–3.