D~RUIM LUMIN~ {I IUBIRE

PENTRU VINDECAREA SUFLETULUI {I A TRUPULUI

BUCURE{TI - 2002
1

Foto coperta: Valeriu Popa [i Raluca Dumitrache Design coperta: Tipar: Tipografia Everest 2001 Culegere text: Spectrum Media & Advertising

Edi]ie Princeps Tiraj: 1200 exemplare

Toate drepturile rezervate Aceast` carte nu poate fi reprodus` sub nici o form`, par]ial sau total f`r` acceptul scris prealabil al d-lui Cezar Dumitrache - produc`tor exclusiv ISBN: 973-0-02851-6
2

MOTTO
„}ine]i minte! Tot ceea ce facem, de la gând, privire, gest, vorb`, fapt`, se \nregistreaz` undeva, \n finitul care ne \nconjoar`, [i când plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi, fiind direct r`spunz`tori pentru tot ce am f`cut.“ VALERIU POPA

3

4 .

MAI |NTÂI A FOST CUVÂNTUL 5 .

6 .

Raluca Dumitrache (Veveri]a .. so]ia mea. Nu te voi putea uita niciodat`. se \mpline[te un an de când Veve a devenit o „veveri]` de lumin`“ printre cei iubi]i de Dumnezeu. fiin]` de o puritate moral`. o delicate]e [i o fine]e de excep]ie.. Vreau s` fi iubit` [i ocrotit`. Vreau s` fi \nconjurat` de muzica celest` care-]i place.Veve). Fie cu voia Domnului ca dorul arz`tor din sufletul meu s` ia forma bucuriei [i armoniei . [i nici nu doresc s` te uit vreodat`. cum numai un spirit de \nalt` evolu]ie poate fi. Vreau s` fi pre]uit` pentru ceea ce e[ti. Sper din tot sufletul [i din toat` inima ca bunul Dumnezeu s` ne d`ruiasc` bucuria reântâlnirii. o distinc]ie. mi-e tare dor de tine. Prin Voin]a Divin` \n ianuarie 2003. {i mântuit` de suferin]` s` te \nal]i cât mai sus \n |mp`r`]ia Cerului.. A[a un dor cuvintele nu-l pot cuprinde . Vreau s` fi fericit` acolo sus. CEZAR DUMITRACHE 7 . iar amintirea ta plin` de dragoste o voi purta cu mine \n ve[nicie. a bucuriei de a te [tii eliberat`.Cuvânt omagial Acest volum omagial este \nchinat celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu. Mi-e dor de tine Veve..

|n numele Sfintei Treimi. Amin.S` ne rug`m: Iubirea [i Lumina Divin` S` te \nconjoare ve[nic Veveri]` de Lumin`. {i ajut-o prin subalternii T`i. [i care reiei totul ce ai creat. Coboar` mila Ta asupra lui Veveri]a-Veve. |n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale. Tu. Puterea Iubirii. Al c`rui suflu dai. Puternic` |n]elepciune. C`ci numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. Amin. 8 . S` evolueze \nv`luit` de Lumina Ta Divin`. Spiritul |n]elepciunii.

al`turi [i sub \ndrumarea marelui Spirit de Lumin` . a fost finan]at` integral din contul personal al celei ce a fost Raluca Dumitrache (Veveri]a-Veve).Valeriu Popa -. Amin. Iubirea [i Lumina Divin` S`-i \nconjoare ve[nic. [i este un dar de lumin` [i iubire pe care ea ni-l face de acolo din \naltul Cerului. 9 .Cuvânt despre finan]are Aceast` carte omagial` scris` [i conceput` \n ideea de \ntrajutorare a semenilor.

10 .

|nc` din timpuri antice omul s-a aplecat plin de interes asupra tainelor lumii. ace[tia se instruiau \n locuri retrase \n mijlocul naturii practicând cu ri-gurozitate ritualuri de cur`]ire trupeasc` [i sufleteasc`. la sensul vie]ii. [i unde merge?“. de ce e armata. n`scut pe 4 iunie 1924. cine suntem? [i \ncotro ne ducem“ n-au \ncetat s` str`bat` genera]iile una dup` alta. la na[terea Universului au c`p`tat noi r`spunsuri prin intermediul celui care a fost OMUL Valeriu Popa. C`ut`rile pentru a doua parte a corpului uman . |n anul II de facultate a luat cuno[tin]` cu o femeie . de unde vine. a aflat de lucrarea „ Din tainele vie]ii [i ale 11 . s` resping` influen]ele nefaste ale unor contacte sociale. prietenilor lui de joac` s` manânce dovleac spunându-le c` este pepene.CUVÂNT DESPRE VALERIU POPA |ntreb`rile nelini[titoare „de unde venim?.medium. |nc` un „de ce“. la liceu când diver[i colegi se \mboln`veau l` f`cea frec]ii (masaje) dup` care ei spuneau c` se simt foarte bine. |ntreb`rile privitoare la OM. ace[tia mâncându-l cu nesa] chiar cu coaj` cu tot. A fost un semen [i contemporan al nostru. cei dota]i cu o inteligen]` ascu]it` [i capacit`]i native.uri \n c`ut`rile sale de mai târziu. Numai \n momentul \n care discipolul respectiv reu[ea s` comande sim]urile [i dorin]ele sale. \n aceast` faz`. |n antichitate. jude]ul Dolj. Mai târziu. A fost un copil care adesea \i \ncurca pe cei mari cu \ntreb`ri mai deosebite \nc` de la vârsta de 3-4 ani: „de ce e paznic la vie?. care \n stare de trans` i-a spus: „A ! Cine a venit \n casa noastr`! Tu [tii sau vei [ti ce se \ntâmpl` cu mine \n anii care urmeaz`“. |n mijlocul materiei pip`ibile concrete \[i dezvoltau capacit`]ile prin care deslu[eau codurile [i semnalele trimise de lumea invizibil`. Apoi pe la 23 de ani. Zeci de ani. se orânduiau sub conducerea unui mare preot cunosc`tor. La vârsta de 7 ani le d`dea copiilor. discipolul devenea el \nsu[i o „Lumin`“. cine este omul. dotat cu cuno[tin]ele [tiin]ifice apar]inând tuturor domeniilor cercetate atunci [i posedând virtutea de a fi lucid. când zici cuvântul OM. exersat al tainelor naturii [i cu \ndemânare \n cuno[tin]e oculte.partea energetic` au \nceput s`-i preocupe tot din fraged` copil`rie. {i-a fixat \n minte tot felul de „de ce“ .

Universului“ . |n ultima parte a vie]ii s-a ocupat de foarte multe [tiin]e adiacente vindec`rii naturiste [i spirituale. dac` faci mai mult decât \]i spun eu o s` câ[tigi. i-au dat posibilitatea ca atât pe linie profesional` cât [i psihic s` se dezvolte putând \n]elege cu mai mult` u[urin]` multe fenomene a[a . „Nu eu te vindec. telepatia. eu doar te sf`tuiesc. A[a c` : mingea e la tine. autenticitatea [i sinceritatea. medicina holistic`. [tiin]e esoterice din Tibet. stabilirea diagnosticului pe baza modific`rilor din aura uman`. chiar [i pe cele nedetectate \nc`. 12 . dat afar` de unde lucra [i r`mas pe drumuri. tu e[ti propriul t`u vindec`tor.zis „paranormale“. c` totul este programat de cineva sau ceva pe care-l vom explica prin cunoa[tere \n anii ce vor urma. A f`cut parte din grupul intelectualilor care practicau medita]ia transcedental`. Valeriu Popa a fost [i este \n noi [i pentru noi pentru a ne ghida. Prezen]a sa printre noi a fost o binecuvântare. Avea o precizie uimitoare \n a diagnostica orice maladie. Era un fel de senzor viu ce decodifica informa]iile din corpul pacientului. A crezut \ntotdeauna c` menirea lui \n via]` era de a ajuta oamenii \n suferin]` [i o f`cea gratuit cu demnitate [i modestie. |nainte de aceea perioad` \ncepuse s` vindece boli pe care medicina le socotea incurabile chiar dac` a fost persecutat de regimul comunist. Adrian P`unescu a fost singurul care a avut curajul s`-l ajute [i s`-i fac` publicitate \n revista al c`rui redactor-[ef era \n vremea respectiv`. |n afar` de s`n`tate am mai \nv`]at de la dânsul s` pre]uim [i lucrurile misterioase pentru c` avea o curiozitate accentuat` pentru cercetarea [tiin]elor oculte. tu te autovindeci. Explica]iile date [tiin]ific unor fenomene necunoscute \nc`.. nu sari groapa. Via]a sa a fost mesajul s`u. concluzionând astfel c` nimic nu este \ntâmpl`tor.. Nu avea nevoie de adulare pentru c` era adev`rul.autor Scarlat Demetrescu.“. \n care erau relatate foarte multe r`spunsuri pe care oamenii de [tiin]` le-au c`utat din totdeauna. le spunea mereu bolnavilor. o alimenta]ie \n armonie cu natura. Ne-a oferit un nou mod de via]`. A ajuns s` intre \n corpul uman printr-o gândire inginereasc` plecând de la faptul c` la baza fiec`rui efect exist` [i o cauz`. ca de exemplu: \nv`]`tura despre reâncarnare. |ncrederea extraordinar` \n sine a fost \ntotdeauna o calitate a marilor personalit`]i. Dac` te faci c` faci.

|i mul]umim marelui „OM“ c` ne-a \nv`]at s` tr`im \ntr-un echilibru firesc. SANDA {TEFAN 13 . Regret`m cu to]ii c` a murit \ntr-o perioad` \n care putea s` mai aduc` mari contribu]ii la [tiin]ele vindec`rii naturiste. mai frumoas` [i mai plin` de iubire.s`n`tatea . pentru cei ce sunt c`ut`tori pe acest drum. mai u[oar`. cât [i asupra pacien]ilor [i mai presus decât atât. Consider`m c` este de datoria noastr` moral`. A plecat dintre noi la 21 mai 1997 f`r` s`-[i vad` ]elul atins. mai bine spus \i sf`tuia [i consulta gratis. Oferea ajutoare necondi]ionate atât prietenilor cât [i pacien]ilor pe care-i trata. la [tiin]ele esoterice care au luat un adev`rat avânt dup` anul 1989. Va r`mâne ca un uria[ \n domeniu. de a face public tot ceea ce cunoa[tem pentru cei ce vor s` primeasc`.care se afl` \n mâinile fiec`ruia pentru c` dezechilibrele vin din propriul s`u interior. acela de l`sa \n urm` o [coal` plin` de toate \nv`]`turile sale. chiar pe plan mondial. Stabilea diagnosticul pacien]ilor chiar [i de la distan]`.Aceasta l-a propulsat pe marele vindec`tor pe cele mai \nalte culmi. chiar [i asupra publicului care niciodat` nu-l v`zuse sau auzise. via]a noastr` ar fi mai bun`. c` ne-a \nv`]at nutri]ia curat` [i c` ne-a \nv`]at ce are omul mai de pre] . Era \nzestrat cu o voin]` uria[` [i neobosit` [i \ntotdeauna \[i ducea lucrarea pân` la cap`t.Cerul l-a h`r`zit cu o energie colosal` care se putea observa atât \n influen]a pe care o exercita asupra interlocutorilor sau auditorilor. \n vindecarea spiritual`. putând s` spun` când a \nceput boala [i dac` are continuitate din reâncarn`rile precedente. ci doar aflase de la al]ii despre miraculoasele sale calit`]i de vindec`tor. a celor care l-am cunoscut [i am reu[it s` \nv`]`m din [tiin]a sa. Dac` am respecta toate \nv`]`turile dânsului.

Conform Legii Divine. face cei spun [i chiar mai mult decât \i spun. \ns` elementele de importan]` deosebit` nu le putem lua decât din zona (corespunz`toare evolu]iei) \n care am fost \nainte de a veni la via]`. Corpul uman este cea mai perfect` ma[in` a acestei planete . acest corp uman este format din dou` elemente: fizic . ia energie [i de la tat` \n timpul zilei. trebuie s` fii profund \n a te conecta cu Energia Universal`. o integreaz` \n materia care cre[te \n pântecul mamei. Autoaccidentat este un individ care datorit` nerespect`rii unor reguli.„ O rug`ciune f`cut` pentru acele st`ri de boal` care sunt dobândite prin liberul arbitru f`r` s` respec]i Legea Divin`. \mpreun` cu \ngerul \ntrup`tor construiesc corpul \n care va s`l`[lui via]a pe care o \ncepe pe aceast` planet`. iar de la mam` \n timpul nop]ii [i a[a. nu numai prin vorbe. Meseria de 14 . a ajuns \n stare de dezechilibru. Deci. trebuie s` ai tr`irea de conectare cu Energia Divin`. unul din ele fiind corpul vital.“ . cele care ]i le-ai luat ca boal` [i ca s` \nve]i din gre[elile anterioare.Câteva cuvinte ale lui Valeriu Popa (extrase din \nregistr`ri video) . \ncet \ncet. acelea nu ]i le poate ierta nimeni. nu s` ne rug`m Divinit`]ii dup` ce am gre[it.demonstrabil „mâine“ dup` ce [tiin]a \l va accepta.„ Un copil când vine la via]` preia energia din spa]iu. ia energia din alimentele pe care mama la ingereaz`.pip`ibil [i bioenergetic . Corpul fizic e format din mai multe elemente.“ . Cel autoprogramat. [i se reface.“ . omul este o crea]ie a Divinului.„ |n fa]a mea vin dou` categorii de bolnavi: autoprogama]i [i autoaccidenta]i prin liberul arbitru. acelea pot fi ajutate.“ .“ . se face c` face [i nu reu[e[te. Noi trebuie s` \nv`]`m s` ne rug`m Divinit`]ii s` ne ajute s` nu gre[im. partea aceasta vital`. \n timpul somnului iese din corp pentru a se \nc`rca \n vederea activit`]ii zilei de mâine.„ Nu e suficient s` fii religios. Ne \nc`rc`m energetic din alimentele consumate.„ S`n`tatea este cea mai perfect` meserie a acestei planete. care [i-a luat \n programul lui boala respectiv` se apuc` de regim.„ Din punct de vedere chimic. dar fizicul nu poate s` s`l`[luiasc` singur [i s` se dezvolte f`r` cea de a doua parte psihic`.

el trebuie s` vorbeasc` \n cadrul bisericii [i despre factorul s`n`tate. vorb`. se computerizeaz` [i dup` ce plec`m din via]` ne \ntâlnim cu noi. totul este programat.s`n`tate n-o po]i \nv`]a decât de la natur`. de exemplu.„ Boala \ncepe \n energetic cu mul]i ani \nainte [i se manifest` \n fizic.„ Prin credin]` [i [tiin]` trebuie s` ajungem la convingerea c` nu suntem independen]i ci dependen]i.“ 15 .“ . modul de dependen]` fa]` de ceva sau de cineva. asta e toat` averea ta.“ .“ . fapt` totul se \nregistreaz`. gând. preotul trebuie s` \nve]e atâta medicin` \ncât s` [tie mai mult decât medicul.“ . ~sta e bagajul cu care pleci sus. privire.„ De la gest.“ .“ .„ Medicul de mâine trebuie s` \nve]e atâta religie \nât s` [tie mai mult decât preotul. va fi demonstrat mâine. un cancer \ncepe cu 8 ani \nainte ca el s` apar` ca boal` fizic`.„ Spritismul [tiin]ific va lumina lumea. de la nimeni altcineva.“ .„ Nimic nu este \ntâmpl`tor.„ Din via]` nu r`mâi decât cu cuno[tin]ele [tiin]ifice acumulate din toate domeniile [i faptele de iubire moral`.

[i doresc s`-i men]ionez aici: . Mul]umesc prietenilor de pe P`mânt. echilibrat` fizic [i psihic. s` tr`iasc` o via]` demn`.colectivul Tipografiei Everest 2001 care a participat la produc]ia acestui volum .Spectrum Media & Advertising . Mul]umesc atât \n numele meu cât [i al Raluc`i. entit`]i benefice [i luminoase (Valeriu Popa.atât din capital` cât [i din \ntreaga ]ar`. Mul]umesc bunului meu prieten Ovidiu Harb`d`. Veveri]a . Mul]umesc Bunului Dumnezeu pentru cei 9 ani tr`]i al`turi de Veve.patronul „Tipografiei Everest 2001“ . care au pus um`rul la editarea [i produc]ia acestei c`r]i. un suflet atât de ginga[ [i pur. pentru noua orientare a destinului meu. 16 . tuturor celor care cu mult` dragoste [i d`ruire ne-au fost al`turi [i au luptat \mpreun` cu noi atât cât a permis Programul Divin. ajutând-o pe „veveri]a“ mea. Amin.Sanda {tefan . Mul]umesc tuturor celor de sus.Dan Abraham . ocolind suferin]a cumplit` proprie unei asemenea boli necru]`toare. M` refer aici atât la colectivul medical de la Sec]ia Hematologie a Spitalului Fundeni.autor . lâng` care am \nva]at multe despre via]`.Cuvânt de mul]umire Mul]umesc Creatorului pentru c` exist pe lâng` atâ]ia oameni minuna]i.culegere text CEZAR DUMITRACHE Dumnezeu s`-i lumineze [i s`-i binecuvânteze pe to]i ace[tia. cât [i la oamenii de suflet -terapeu]ii autentici .Veve [i al]ii) care ne-au inspirat [i ghidat cu voia Sfintei Treimi \n scrierea acestui volum.

oameni politici de toate culorile care se deplaseaz` la diferite c`mine de copii sau de batrâni. S` nu-i ignora]i pe cei afla]i \n suferin]` [i f`r` posibilit`]i. Eu numesc aceast` atitudine \ntrajutorare \n stil politicianist. \ndrumându-le pa[ii c`tre vindecarea sufletului [i a trupului. de compasiune. etc. V`d adesea la televizor. consulta]i gratuit cu mult` c`ldur` sufleteasc` [i compasiune pe cei bolnavi [i f`r` posibilit`]i. \n sensul c` poate vizionând secven]ele respective.Cuvânt \nainte (relansarea unui concept) Am editat aceast` carte [i o ofer gratuit pentru a-i omagia pe cea care a fost scumpa mea so]ie. Credem cu toat` fiin]a c` cea mai bine primit` form` de omagiu este \ntr-ajutorarea semenilor. Dar a[ dori s`-i \ntreb pe cei ce se f`lesc pe posturile de televiziune 17 . aceast` carte se dore[te a fi [i un apel la \ntrajutorare c`tre medicii alopa]i [i vindec`torii autentici pe de o parte. f`r` nici un interes material. juc`rii. Sper`m c` apari]ia acestui volum. Raluca Dumitrache (Veve). [i compatrio]ii no[tri cu o situa]ie material` bun` [i foarte bun` pe de alt` parte. le vin [i altora idei de generozitate. De aceea. [i \n spiritul pentru care au tr`it ei aici pe p`mânt. Noi credem c` dreptul la via]` al oamenilor nu trebuie s` fie legat de condi]ia lor material`. s` duc` la relansarea acestui concept. Dac` sunte]i \nst`ri]i. Dac` sunte]i medici sau terapeu]i. \mbr`c`minte etc). dar numai \n prezen]a camerelor de luat vederi [i dac` se poate s` fie prezente toate televiziunile sunt [i mai mul]umi]i. \n special \n campaniile electorale sau \n preajma lor. concept propriu marelui Om Valeriu Popa. d`ruind diverse (hran`.). televizoare color. a[a cum am gândit eu [i prietenii mei c` ar fi pe m`sura dorin]elor lor. Sigur exist` [i un fapt pozitiv \n aceste ac]iuni. deoarece exist` mult` suferin]` [i s`r`cie \n jurul nostru [i mul]i oameni sunt nevoi]i s` renun]e la tratamente datorit` costurilor insuportabile pentru ei. apleca]i-v` asupra celor nevoia[i din jurul dumneavoastr` [i oferi]i-le cele trebuincioase din inim` cu mult` dragoste (hran`. [i pe marea For]` de Lumin` Valeriu Popa.

Pentru dân[ii exist` pe pia]` multe volume de specialitate valoroase. nu v` sunt foarte clare. s` ajute [i oamenii simpli. deoarece am dorit ca ceea ce am scris s` fie pe \n]elesul tuturor.cu tot felul de dona]ii ([i nu este vorba aici doar de oamenii politici): A]i fi la fel de genero[i f`r` publicitate?. * Ne-am gândit \n acela[i timp [i la cei cu diferite afec]iuni care nu au g`sit rezolvarea (par]ial` sau total`) \n medicina alopat`. sau dori]i l`muriri suplimentare pute]i lua leg`tura cu doamna Sanda {tefan la telefon: 0745 153 875. ca m`car \n parte. Sper`m. pentru care multe texte din aceast` carte pot p`rea puerile. |n cazul \n care terapiile [i re]etele naturiste publicate aici. dar vreau s` [ti]i c` tot ce s-a scris aici. Nu ne intereseaz` s` culegem eventuale laude vis-a-vis de un limbaj literar elevat pe care probabil nici nu-l posed`m. * Lecturând paginile din cuprins. noi fiind de forma]ie tehnic`. |i avem \n vedere aici pe cei care \ncep s`-[i pun` semne de \ntrebare despre via]` [i sunt poate. Nu avem preten]ia c` de]inem noi ADEV~RUL. dezorienta]i. Dânsa v` poate ajuta cu 18 . S` ne \ndrept`m spre calea credin]ei este un al] ]el pe care sper`m s`-l ating` editarea acestui volum. Eu v` propun s` l`s`m la o parte orgoliile [i vanitatea [i pa[ii nostri s` urmeze calea credin]ei. prin prisma experien]elor personale prin care am trecut. R`mâne ca dumneavoastr` s` ne acorda]i credit sau nu. aceast` lectur` s`-i l`mureasc`. dup` cum v` dicteaz` probabil propriul instinct. s-a scris cu sufletul curat. * Subliniez faptul c` nu ne adres`m celor familiariza]i cu lumea spiritual`. v` ve]i \ntâlni cu un limbaj popular. „Prin credin]` la [tiin]` [i prin [tiin]` la credin]`“ afirma marele Om Valeriu Popa.

|n special cei dragi nou`. terapii [i re]ete naturiste. noi vom evolua mult pe plan spiritual [i ne vom vindeca suflete[te [i trupe[te. Aceast` carte se vrea ea \ns`[i un mesaj de lumin` [i iubire. noi v` rug`m s` l`sa]i o fereastr` deschis` spre viitor. la rândul nostru trebuie s` trimitem tuturor [i celor dragi de sus [i semenilor no[tri de pe p`mânt continuu aceea[i Lumin` [i Iubire. mesajele de \ndrumare [i avertizare \n vise etc. poate experien]ele ulterioare prin care ve]i trece v` vor determina s` ne lua]i \n considerare. Oricum indiferent ce crede]i acum despre cele scrise aici. Gândi]i-v` câ]i dintre dumneavoastr` nu a]i recep]ionat aceast` dragoste sub diverse forme. Noi. mare parte din ele apar]in lui Valeriu Popa.sfaturi \n mod gratuit. Faptul c` discut`m aici numai de tratamente. altele au fost publicate \n diverse c`r]i \ntr-o form` sau alta (noi nu ne asum`m paternitatea lor). Meritul nostru este acela de a v` pune la dispozi]ie aceste informa]ii \n mod gratuit. având o bogat` experien]` acumulat` al`turi de cel ce a fost marele Om Valeriu Popa. fiecare având propriul sistem decodificator. \ncearc` cu permisiunea Divinit`]ii s` ne trimit` de sus aceast` Iubire [i Lumin` Divin`. le-a]i sim]it prezen]a benefic`. adic` esen]a Crea]iei. CEZAR DUMITRACHE 19 . nu \nseamn` c` neg`m medicina alopat`. celelalte fiind culese din popor. Dac` vom proceda astfel. via]a pe p`mânt va fi mult mai bun`. ca s` ne \nc`lzeasc` sufletele. s` ne ajute s` dep`[im momentele grele din aceast` existen]` [i pentru a ne sprijini \n evolu]ia noastr` spiritual`. [i care este acum un mare Spirit de Lumin`. iar noi avem toat` stima pentru acei medici care \[i practic` meseria cu abnega]ie [i d`ruire. cu care am avut aici pe p`mânt leg`turi suflete[ti foarte apropiate. |n ceea ce prive[te terapiile [i regimurile naturiste. mângâierea lor. * De ce titlul „D`ruim Lumin` [i Iubire“? Pentru c` Luminile Cerului ne transmit continuu aceast` lumin` [i iubire cu voia Sfintei Treimi. care are rolul ei bine definit \n societate.

20 .

CUVINTE DE LUMIN~ 21 .

22 .

S` nu iei numele Domnului Dumnezeului t`u \n de[ert. A Tat`lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh. CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIE{TI 1. Sfin]easc`-se nemele T`u. C` a Ta este \mp`r`]ia [i puterea [i slava. nici alt` asem`nare. 10. Acum [i puterea [i \n vecii vecilor Amin. 8. D`-ne-o nou` ast`zi. S` nu ridici m`rturie mincinoas` \mpotriva aproapelui t`u. 4. Eu sunt Domnul Dumnezeul t`u. Precum \n cer a[a [i pe p`mânt. S` nu ucizi. S` nu fii desfrânat. 23 .S` nu pofte[ti nimic din ce este al aproapelui t`u. 2. Pâinea noastr` cea de toate zilele. Adu-]i aminte de ziua Domnului [i o cinste[te. Fac`-se voia Ta. 5. 3. Precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri Ci ne izb`v`[te de cel r`u. s` nu ai al]i dumnezei afar` de Mine.IISUS HRISTOS Iisus Hristos a coborât \n lume acum 2000 de ani pentru a ajuta omul s`-[i transforme natura sa uman` \n natur` divin`. nici s` te \nchini lor. S` nu furi. 9. Cinste[te pe tat`l t`u [i pe mama ta ca bine s`-]i fie [i mul]i ani s` tr`ie[ti pe p`mânt. pentru ca el s`[i realizeze natura divin` \n el \nsu[i [i s`-[i g`seasc` locul s`u exact \n Regatul lui Dumnezeu. TAT~L NOSTRU Tat`l nostru Carele e[ti \n Ceruri. 7. 6. {i ne iart` nou` gre[alele noastre. Vie \mp`r`]ia Ta. S` nu-]i faci chip cioplit.

“ „ Fi]i perfec]i precum Tat`l vostru Ceresc este. fiindc` atunci voi m` urma]i pe Mine. dar dac` ne iubim unii pe al]ii. [i spune tot felul de minciuni r`u-voitoare despre voi. el are nevoie de fiecare cuvânt pe care \l roste[te Dumnezeu.“ „ Ferici]i cei umili. c`ci vor primi ce le-a promis Dumnezeu. c`ci Domnul este iubire“. c`ci Dumnezeu \i va alina.“ „ Vei iubi pe aproapele t`u ca pe tine \nsu]i. Profe]ii care au tr`it \naintea voastr` a[a au fost persecuta]i.“ „ Ferici]i cei ce plâng. c`ci r`splata v` a[teapt` \n Ceruri.“ „ Cel mai mare |mp`r`]ia Cerului este cel ce se umile[te [i devine ca acest copil.“ „Cine nu iube[te.“ „Fiul omului este Domn chiar [i al Sabatului. Cine r`mâne \n dragoste. „Dumnezeu este dragoste. Al lor va fi Regatul Cerurilor.CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI IISUS HRISTOS „ Omul nu poate tr`i numai cu pâine. r`mâne \n Dumnezeu.“ 24 .“ „ V-am f`cut cunoscut tot ce am \nv`]at de la Tat`l meu. fiindc` fac ce le cere Dumnezeu. Fi]i ferici]i.“ „Fiul omului a venit s` caute [i s` mântuiasc` ce era pierdut.“ „ Ferici]i cei persecuta]i.“ „ Nimeni nu l-a v`zut vreodat` pe Dumnezeu. Dumnezeu r`mâne \n noi. nu l-a cunoscut pe Domnul.“ „ Ferici]i sunte]i când lumea v` insult` [i persecut`.

Avatarul reprezint` \ncarnarea uman` a Divinit`]ii care posed` prin \ns`[i natura sa facult`]ile de omniprezen]`. S` iubi]i tot mai mul]i oameni. Dumnezeu se manifest` acolo unde e Iubire.spune Sai Baba. Budha. Este un maestru divin al timpurilor noastre. astfel \ncât s` le arate oamenilor calea p`cii“ . Domnul se \ncarneaz` [i ia chip de om. n`scut \n 1926 \n sudul Indiei.“ „ Iubirea e Dumnezeu. ajutându-i pe s`rmani. |n hinduism.SRI SATHYA SAI BABA Sai Baba. A \nf`ptuit miracole [i continu` s` le fac` vindecând mul]i bolnavi. El s-a \ntors pentru \n`l]area spiritual` a omenirii. cea a iubirii [i a p`cii. a[a cum au fost la vremea lor. materializând diverse obiecte. Krishna. Doamne! Ia-mi totul [i las`-m` s` fiu instrumentul t`u. Preface]i aceast` iubire \n ajutor [i ajutorul \n rug`ciune. iar Dumnezeu e iubire. Doamne! Ia-mi mâinile [i las`-le s` munceasc` f`r` \ncetare penru tine. este recunoscut de milioane de persoane din \ntreaga lume ca Avatar. „ De fiecare dat` când domne[te \n lume dezordinea. omnipoten]` [i atot[tiin]`. Mesajul lui Sai Baba este acela de unitate [i iubire \ntr-o lume sfâ[iat` de contradic]ii. iat` 25 . Iisus. Acest sfânt indian este o m`rturie vie a minunilor sale care trec dincolo de legile [tiin]ifice cunoscute [i sunt comparabile cu cele ale lui Iisus. Sai Baba n-a venit s` r`spund` intereselor unei comunit`]i sau unei religii anume. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI SAI BABA „ Doamne! Ia-mi iubirea [i las-o s` curg` pe de-a-ntregul \n devo]iune c`tre tine. Doamne! Ia-mi mintea [i gândurile [i las`-le s` fie \n acord cu tine. ca [i cenu[a divin` numit` „ vibhuti“ ce serve[te \n tratarea tuturor maladiilor. ci pentru a sluji omenirea \ntreag` prop`v`duind o religie unic`. cu tot mai mult` for]`.

“ „ |n]elepciunea poate salva \ntreaga omenire [i fiecare fapt` a noastr` trebuie s` izvorasc` din \n]elepciune.“ „ Sunetul unei mantre este la fel de valoros ca [i \n]elesul s`u. de str`dania autentic`.“ „ Fericirea acestei lumi va fi garantat` atunci când armonia [i \n]elegerea vor cobor\ \ntre oameni.“ „ Dumnezeu de]ine exclusivitatea \n guvernarea cosmosului. [i c` Dumnezeu. prin morminte [i pântece. prin v`i [i de[erturi. astfel Divinitatea din voi se va putea exprima \n toat` plenitudinea sa. Lupta trebuie s` fie alert` [i activ` pân` ce ]elul este atins. atunci când faci un pas c`tre El. Nu exist` oprire \n acest pelerinaj.“ „ Dumnezeu nu va fi mi[cat de comentariile filozofice stricte. printre lacrimi [i zâmbete.“ „ Nu poate exista fericirea adev`rat` f`r` credin]` [i devo]iune. de efortul sincer. Sunetul OM este mereu prezenta voce interioar`. El este mul]umit numai de practica efectiv`. El n-are dorin]e. Datoria omului este s`-I ofere iubirea [i s`-L sl`veasc` manifestând aceast` iubire cum poate mai bine. onest.“ „ AUM-ul lui OM reprezint` principiul OM TAT SAT adic` Acesta este Adev`rul.“ „ Religia [i disciplina spiritual` sunt esen]iale pentru perfec]iunea uman` [i realizarea de c`tre fiin]a omeneasc` a celui mai \nalt ideal al s`u. Eu sunt Adev`rul [i Adev`rul este Unul.“ „ Eu predic numai o singur` religie. de lupta neobosit` de a-]i cur`]a mintea.“ „ Controlul sim]urilor este devo]iunea adev`rat`. iar ochiul interior s` v` arate Divinitatea din voi [i din Crea]ie. face zece pa[i c`tre tine. Religia este una \n UNITATE.“ 26 .“ „ Drumul c`tre fericire nu se afl` \n a face ce \]i place.disciplina spiritual` cea mai \nalt`. Asculta]i-l. ci \n a-]i place ceea ce trebuie s` faci. a iubirii pentru to]i.“ „ Adev`rat` fericire \nseamn` s` te \ncredin]ezi voin]ei supreme.“ „ |nv`]a]i Iubirea Univesal`. zi [i noapte. sim]i]i fiorii s`i. Eco-ul chem`rii Divine din cavitatea inimii. este o c`l`torie continu`.“ „ Ochii fizici trebuie s` v` arate slava lui Dumnezeu. care singur` este capabile s` reuneasc` rasa uman` \ntr-o fraternitate a omului aflat` sub paternitatea lui Dumnezeu.“ „ Aminte[te-]i c` te apropii de Dumnezeu cu fiecare pas f`cut.“ „ S` nu a[tepta]i nimic \n schimb de la cei pe care-i iubi]i. prin moarte [i na[tere.

|n loc s` \ncerce s` scape de probleme. ea va suferi mari transform`ri interioare. \ncrederea. iubirea sa \n Creator. dup` ce a \nv`]at. Când un obiect este foarte bine fixat. sub aceea[i denumire. Când a[ezi Divinitatea pe culmea fiin]ei tale. Dar. devenind o lume organizat`. \nseamn` c` g`se[ti un punct de echilibru stabil. dându-ne posibilitatea s` cuno[tem adev`rurile cele mai sublime pe care religiile [i filozofiile le-au ]inut prea mult timp ascunse explicându-ne astfel existen]a noastr` pe acest p`mânt conform marilor legi ale lumii divine. deasupra tuturor dorin]elor [i intereselor personale.“ „ Primele cuvinte pe care trebuie s` le ave]i pe buze diminea]a la 27 . lumin` [i puritate. el trebuie s` \ncerce s` le rezolve. o va putea dezechilibra. La fel se \ntâmpl` [i cu fiin]a uman`.OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV Filozof [i pedagog francez de origine bulgar`. credin]a. pentru c` el va reveni mereu la pozi]ia de echilibru. s` \[i pun` toate speran]ele. cea mai mic` tulburare ce va interveni \n via]a ei. abnega]ie. |nv`]`mântul s`u se aplic` \n „Fraternitatea Alb` Universal`“ pe care a \nfiin]at-o \n Fran]a.“ „ Acela care \ncearc` s` scape de eforturi [i de greut`]i va \ntâlni obligatoriu dificult`]i mult mai mari. altfel cea de a doua situa]ie va fi mult mai rea decât prima. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI OMRAAM „ Când o fiin]` reu[e[te s` \l pun` pe Dumnezeu pe primul loc. |n noua sa filozofie nu exist` decât iubire. nemaiexistând frontiere [i r`zboaie. ea va r`mâne solid` [i rezistent`. maestrul Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) ne propune o nou` religie: solar` [i universal`. \l pute]i face s` se mi[te \n toate sensurile. via]a devenind universal`. Atât timp cât nu [i-a stabilit un punct de sprijin \n Dumnezeu. orice sar \ntâmpla. precum [i \n alte societ`]i din \ntreaga lume. nemaiexistând separ`ri \ntre oameni. Aceast` \n]elegere privind des`vâr[irea omului va penetra pu]in câte pu]in spiritele.

astfel ca toate faptele mele s` fie \ntru slava Ta [i \n numele T`u.“ „ Ura creeaz` leg`turi la fel de strânse ca [i iubirea. Umple-mi inima de iubire [i d`-mi for]a s` \ndeplinesc voin]a Ta. pentru c` mi-ai d`ruit via]a [i s`n`tatea.|]i mul]umesc }ie Doamne. totul se va lumina. aura voastr` se destram` [i prin aceste por]iuni destr`mate se stabile[te o comunicare cu tot ceea ce este negativ. iubi]i-i. este \n realitate un contact cu o for]`.“ „ Cuvintele sunt puternice. cu o entitate care apar]ine unei lumi superioare. mai sublim : pe Dumnezeu |nsu[i. condenseaz` tot ceea ce este mai pur.. Lumin`.“ „ Lumina . cu o inteligen]`. acest cuvânt rezum`. [i astfel ve]i primi toate r`ut`]ile lor. pedepse.. toate \ncerc`rile pe care trebuie s` le suporte sunt corec]ii. distrug`tor \n ei.“ „ Când omul lucreaz` pentru slava lui Dumnezeu. pronun]a]i cuvintele: |n]elepciune.“ 28 .“ „ Iubirea de Dumnezeu rezolv` toate problemele. ca [i cum a]i fi c`zut \ntr-o pr`pastie.“ „ Somnul se transform` \ntr-un act sacru atunci când te culci cu inten]ia s` studiezi \n cealalt` lume. mai frumos.“ „ Dac` arunca]i priviri rele. Dac` \i detesta]i. Când v` sim]i]i \n \ntuneric. ura lor. va \ncepe s` v` distrug`.. fiindc` acolo prime[te adev`rata Ini]iere.“ „ Pentru a v` ap`ra de du[manii vo[tri. care o dat` declan[at` \n voi. |n acel moment. Atunci când lucreaz` f`r` lumin`. \i dispre]ui]i sau \i urâ]i. pân` când ele vor vibra [i vor c`uta s` p`trund` \n toate celulele corpului vostru.trezire trebuie s` fie: .. \ncerc`rile apar pentru a-l \mpinge spre perfec]iune.“ „Ceea ce numim \mp`r`]ie. dar noi nu [tim cum s` le folosim. mai puternic.. nici cum s` le pronun]`m corect. proiecta]i o for]` care \ncepe s` lucreze f`r` [tirea voastr` [i care se va \ntoarce \ntr-o zi \mpotriva voastr`.

aia atragi. s`-[i reconstruiasc` s`n`tatea prin propriile for]e. SANDA {TEFAN CUVINTE DE LUMIN~ ALE LUI VALERIU POPA „ Iertarea este calea spre adev`rata s`n`tate [i fericire. neobositului [i marelui iubitor de oameni.“ „ Fugind de natur`.“ „ Esen]a fiin]ei noastre este dragostea universal` necondi]ionat`.VALERIU POPA Valeriu Popa (1924-1997) a fost [i r`mâne marele vindec`tor al României. Valeriu Popa.bolnavi f`r` alte [anse pe calea medical` alopat` .“ „ Binele de azi este binele de mâine. atrag asupra lor 29 .“ „ Via]a este cea mai dur` [coal` a acestei planete. Dotat cu capacit`]i enorme de vindecare.“ „ Gândul e for]`. Datorit` generosului. |nv`]a oamenii s`-[i poarte singuri de grij` \ntrun mod simplu [i corect. tr`iesc ast`zi mii de „fo[ti pacien]i“ [i se bucur` de via]`. to]i cei care l-au cunoscut au crezut [i cred \n miracolul terapiei naturiste.“ „ Dac` medicina de mâine vrea s` fie medicina viitorului. dac` ai emis un gând [i nu ai dreptate se \ntoarce contra ta cu dubl` intestitate. oferea ajutorul necondi]ionat [i gratuit. prin ea trec toate formele emanate de la natur` pentru a c`p`ta evolu]ie.“ „ Ori de câte ori oamenii tulbur` echilibrul natural. trebuie s` \nve]e omenirea instictoterapia. fugim de noi.s-au autovindecat. un deschiz`tor de [coal` [i drum \n domeniul naturismului [i bioenergeticii \n ]ara noastr`. r`ul pe care-l faci azi \l prime[ti mâine. mii de oameni . Primind sfaturile lui.“ „ }ine minte omule: ce emi]i. A fost promotorul c`l`uzirii pa[ilor no[tri prin labirintul unei practici naturiste pu]in cunoscute la noi [i mai pu]in acceptat` de lumea medical`. Om de \nalt` moralitate [i spiritualitate.

Noi. sensul acestei fraze este:”{i ne ajut` s` nu c`dem \n ispit`” sau “{i nu ne l`sa s` c`dem \n ispit`”. românii. dac` exi[ti cu adev`rat.“ „ Drag` române. ]ine minte c` oricine vine din afar` s` te ajute. Dânsul se \ntreba [i \i \ntreba pe cei care ascultau:”Cine ne duce \n ispit`. ci ca pe 30 . c`ci cele f`cute cu voie.“ „ Orice boal` sau moarte prematur` \nainte de 111 ani constituie accidente datorate infrac]iunii de nerespectare a regulilor naturale ale vie]ii. rostindu-le [i \n cadrul unor conferin]e. De aceea sim]ea nevoia s` sublinieze c` se iart` gre[elile. Aceste formul`ri. Valeriu Popa le considera mai adecvate. La acest r`spuns Valeriu Popa punea o \ntrebare care \]i t`ia r`suflarea:”{i atunci. nu se iart`. Astfel. cum e [i firesc. cum pot eu s` acuz \n rug`ciune Divinitatea c` m` duce \n ispit`. erau de fapt p`cate.dar [i alte ]`ri europene au traduceri ale rug`ciunii (\n francez` de ex. am f`cut traducerea din greac`. Apoi Luca.“ *** Analizând fiecare fraz` din rug`ciunea de capatâi Tat`l Nostru.consecin]e de la nefaste pân` la dezastruoase. vindecarea o face doar Divinitatea. Marcu [i Ioan au scris evangheliile \n limba greac`. pre] de câ]iva ani a studiat traducerile rug`ciunii “Tat`l nostru” [i din alte limbi. binele sau r`ul?” Bineân]eles c` oamenii r`spundeau.. cerând \n acela[i timp [i sfatul preo]ilor. Valeriu Popa a sesizat c` p`catul este f`cut cu bun` [tiin]`. iar Matei a scris evanghelia \n limba aramaic`.{i nu ne duce pe noi \n ispit`”.) unde nu apare enun]ul c` Divinitatea duce \n ispit`. adic` cu bun` [tiin]`. iar \n termeni religio[i este un p`cat. dar nu ca pe un adev`r absolut.“ „ Eu nu vindec. nu o face f`r` interes. c` r`ul ne duce \n ispit`. El se isp`[e[te. O problem` care l-a fr`mântat mult` vreme a fost \n leg`tur` cu fraza: “ . vorbind despre p`cat [i gre[eal`. cele f`cute f`r` de voie. ?” Pentru a r`spunde la aceast` \ntrebare.. De fapt rug`ciunea a fost spus` de Isus \n limba aramaic`.“ „ Boala este o \nc`lcare a legilor Naturii.

Pâinea noastr` cea de toate zilele d`-ne-o nou` ast`zi. fac`-se voia Ta. vie \mp`r`]ia Ta. |n aceste idei. dânsul a formulat rug`ciunea “Tat`l nostru” astfel: Tat`l nostru. Prin liberul arbitru de care dispune \nc`lcând legile divine omul se poate abate de la programul dat (sau autoprogramul luat ) c`zând \n gre[eal`. Când cei \nseta]i de cunoa[tere \l \ntrebau : Cum \i ajut` Dumnezeu pe oameni? Valeriu Popa le explica: Creatorul ne ajut` prin intermediul subalternilor s`i. omul când vine la via]` este \nzestrat de Dumnezeu cu un program divin care \i este dat (dac` este spirit mai evoluat [i-l alege singur cu acceptul Sfintei Treimi acesta fiind autoprogram) [i cu liber arbitru.o ipotez` desprins` din preocup`rile sale. care sunt entit`]i benefice de lumin` (\n limbaj popular oamenii \i numesc \ngeri) [i au misiunea de la Sfânta Treime s` ne aib` \n grij` [i paz` [i s` ne sus]in` \n realizarea programului divin cu care am venit \n aceast` via]`. precum \n cer a[a [i pe p`mânt. Care e[ti \n ceruri. C` numai Tu e[ti Unicul Creator [i Unicul Salvator. sfin]easc`-se numele T`u. {i ne izb`ve[te de cel r`u. precum [i noi iert`m gre[i]ilor no[tri. Amin. OVIDIU HARB~D~ CEZAR DUMITRACHE 31 . Pentru c` sublinia deseori Valeriu Popa. {i ne ajut` prin subalternii T`i s` nu c`dem \n ispit` prin liberul arbitru fa]` de programul dat sau autoprogramul luat când am revenit la o nou` via]`. [i ne iart` nou` gre[elile noastre cele f`cute f`r` de voie.

32 .

prin gândirea noastr` putem genera o for]` benefic` nou` sau o for]` negativ` ce va ac]iona \n detrimentul nostru. s` aduc. iar consecin]ele pot fi fapte reprobabile dintre cele mai periculoase pentru lumea \nconjur`toare. sper eu. parcurgându-le se va \nfiripa m`car un \ndemn la medita]ie pe aceast` tem` pentru unii dintre cititori. facem multe gre[eli de gândire. totul se \nregistreaz` [i se computerizeaz` undeva \n finit. mi-am permis prin cele câteva paragrafe ce urmeaz`. Se \ntâmpl` \ns`. ne \ntâlnim cu noi. din nefericire. iar \n unele situa]ii chiar la o boal` grav`. aceasta este realitatea: totul pleac` de la gând.Poate. Deoarece modul de gândire pozitiv este vital pentru o via]` plin` de armonie [i s`n`tate. au afirmat [i afirm` to]i oamenii lumina]i de pe acest p`mânt.Sunt a[a numitele boli prin autoaccidentare ( de la Valeriu Popa citire) care pot fi vindecate chiar dintr-o form` mai grav` (la formele foarte grave [ansele sunt de 10-15%) cu tratament sau terapii [i regimuri adecvate. Excep]ie fac bolile karmice. adic` vom fi judeca]i pentru tot ceea ce am tr`it aici pe p`mânt [i bine [i r`u. vorb`. unele din ne[tiin]`. gest. fapt`. c` ne place sau nu ne place. *** 33 . Realmente. dar numai cu condi]ia obligatorie ca persoana \n cauz` s`-[i schimbe radical modul de gândire. care sunt nevindecabile indiferent de calea pe care o alegem.C` vrem noi s` credem sau nu. |n ziua de azi. privire. a[a numitele boli autoprogramate (tot de la Valeriu Popa citire). dup` ce plec`m din aceast` via]`. {i \ntr-un caz [i \n cel`lalt. Da. [i suntem direct r`spunz`tori pentru c` mâine ne \ntâlnim cu noi“ spunea marele Om Valeriu Popa. „Gândul este o mare for]`“. o pic`tur` de lumin` \n universul cunoa[terii dumneavoastr`. implicit modul de via]`. aceste defec]iuni de gândire formeaz` a[a numita gândire negativ`. [i este mult mai grav s` gândim \n mod premeditat cu rea inten]ie. care pe lâng` faptul c` matematic creeaz` dizarmonie \n Univers. ne poate conduce \n multe cazuri la boal`.PLEDOARIE PENTRU GÂNDIREA POZITIV~ „De la gând. dar aici intr`m \ntr-o zon` delicat` pe care nu ne-am propus s` o atingem acum (poate \ntr-o apari]ie viitoare). la care concur` [i lipsa de credin]` (cel pu]in \n plan con[tient) la unii dintre noi.

semnific` o eroare fundamental` existen]ial`. s` mul]umim Divinit`]ii pentru ce ne-a dat. Constat cu durere c` recuno[tin]a este pas`re rar` \n ziua de azi. s` atingem o lini[te [i o pace interioar` pe care vicisitudinile vie]ii s` nu o poat` clinti. Nici vorb`.Ca o idee general` \ncerca]i permanent s` gândi]i pozitiv. care \ntr-o zi \i vor lovi pe cei vinova]i. ma[ina. Cum? Prin conectare permanent` la Cel de Sus.Nici copilul pe care-l adora]i.S` [ti]i c` legile Divine func]ioneaz` perfect. 34 . cu efort. ni le atragem [i prin lipsa de gratitudine. Poate c` a]i auzit de situa]ii de genul \n care o familie avea un copil foarte reu[it. nici pasiunea dumneavoastr`. nici casa. nici p`rin]ii minuna]i . s` iubim Crea]ia [i implicit pe cei din jurul nostru. Ne apar câteodat` fel de fel de ghinioane [i credem noi c` vin din senin. dar progresiv muncind cu noi. *** Nu pune]i nimic [i pe nimeni mai presus de Dumnezeu. a dorin]ei de \navu]ire cu orice pre]. Ce semnific` aceasta? |nseamn` s` fim ferici]i c` tr`im. putem emite din ce \n ce mai multe gânduri pozitive. s` ne bucur`m de tot ceea ce ne \nconjoar`. etc. Profit`m de semenii no[tri dup` care uit`m de ajutorul primit \n diferite momente ale vie]ii. iar lipsa de gratitudine este aspru sanc]ionat`. chiar [i pe cei ce ne-au gre[it. s` fim optimi[ti. ne d` [i ne va da . Este \ntradev`r foarte dificil s`-]i controlezi permanent gândirea. toat` dragostea lor era \nchinat` acestui copil [i \ntrun moment nea[teptat copilul cel divinizat s-a \mboln`vit grav sau a suferit un accident \n care a plecat dintre noi pentru totdeauna. c` exist`m. pentru c` sup`rarea celui nedrept`]it dac` este corect motivat` ia diverse forme energetice. pentru c` f`r` El nu ne-am fi n`scut. nici so]ia iubit`. De fapt recuno[tin]a scade direct propor]ional cu l`comia noastr` atunci când suntem subjuga]i interesului material. {i mul]i sau \ntrebat de ce? Pentru c` lipsa de recuno[tin]` fa]` de Cel de Sus se pl`te[te foarte scump. o mare lips` de recuno[tin]` fa]` de Cel ce ne-a creat. A pune pe primul plan altceva \naintea Domnului.

Dac` vre]i s` v` convinge]i.Pentru c` totul se pl`te[te. Dar de mul]umit pentru ce am primit [i ce primim. ma[in` etc. *** Este foarte benefic ca \n discu]iile purtate s` amintim numele Domnului cu recuno[tin]`. probabil) dac` unii au primit mai mult prin bun`voin]a Celui de Sus. Dar citi]i-l cu inima deschis`. cu mult` dragoste.Vom acumula \n acela[i timp o energie extrem de puternic` [i pre]ioas`. decât s` intoxice v`zduhul [i s`-i indispun` pe Cei de Sus. aici pe P`mânt. C` tot am vorbit \n acest paragraf de ceea ce primim de Sus. |n schimb.“ ajungând pân` la cereri hilare („d`-mi Doamne noroc s` câ[tig la Loto“) etc. au obliga]ia s` \mpart` totul cu cei care au posibilit`]i mai reduse \n a[a fel \ncât s` dispar` diferen]ele. sunt semeni de-ai no[tri care au impresia c` (aici lucreaz` invidia. când mul]umim oameni buni? Oare Dumnezeu e dator s` ne dea \n continuu de toate. 35 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . [i noi nu avem nici m`car obliga]ia moral` [i bunul sim] s` mul]umim? Recuno[tin]a noastr` unde e? Oricum degeaba cerem noi câte \n lun` [i \n stele. Aceste rug`ciuni de cerere nu fac. pentru c` ne conect`m \n acel moment la cea mai pur` [i mai \nalt` form` de energie care ne va lumina calea. prin multitudinea lor. rug`ciunile sincere de mul]umire sunt cel mai bine primite de Cer. Efectul acestei lecturi de lumin` v` las s`-l constata]i dumneavoastr`. d`-mi Doamne cas`. *** Rug`ciunea cea mai drag` lui Dumnezeu este rug`ciunea de mul]umire. care ne va ajuta \n desf`[urarea activit`]ilor cotidiene. c`utând s` v` concentra]i cât mai bine astfel \ncât acele cuvinte s` v` p`trund` toat` fiin]a. c` Bunul Dumnezeu tot ce va considera c` avem nevoie ne va da. \n lini[te. citi]i \n mod repetat capitolul CUVINTE DE LUMIN~. func]ie de destinul pe care-l avem de parcurs \n aceast` via]`. Prea mul]i oameni [i prea des folosesc rug`ciunea ca s` cear`: „D`-mi Doamne s`n`tate. d`-mi Doamne noroc \n dragoste.

Din p`cate mul]i dintre noi. poate conduce la boal`. *** Mul]umi]i Domnului pentru c` sunte]i s`n`tos. ci spirite evoluate).Nimic mai fals. bolnavi). Obliga]ia noastr` moral` este s`-i sprijinim numai pe cei ce nu dispun de venituri suficiente [i n-au nici posibilitatea de a munci (copii. Pentru c` pedepsele dictate de Cer pentru acest gest sunt cele mai aspre. Cât despre sinucidere (nu o spun eu. \n aceast` via]` (\n cazul \n care a acumulat o avere din munc` cinstit` f`r` s` \n[ele sau s` calce pe „cadavrele altora“. f`r` discern`mânt. Suferin]a spiritului celui care \[i abandoneaz` \n mod voit corpul fizic pe P`mânt \nainte de a-[i \ndeplini destinul trasat de Sfânta Treime este maxim`. ceea ce este dificil. ]ine]i minte: „Sinuciderea este cel mai mare p`cat posibil pe care pute]i s`-l face]i pe acest P`mânt“.6 . dar posibil).8 ore/zi pl`tit.Alerg`m dup` bani. care se sinucid \n mod incon[tient. Doar c` ne gândim la sinucidere [i comitem un mare p`cat. s`-i mul]umim Domnului pentru ce ne-a dat [i dac` dorim mai mult nu avem decât s` muncim mai mult. Nu putem [ti noi ce merite a avut fiecare \nainte de a cobor\ pe P`mânt sau cât a muncit fiecare aici. acesta fiind darul cel mai de pre] pe care-l au oamenii pe p`mânt. Nu se poate a[a ceva [i n-ar fi drept. Fiec`ruia i se d` dup` ceea ce merit` [i nu avem noi dreptul s` judec`m [i s` analiz`m. Sunt situa]ii \n care din nemul]umire se nasc gânduri de sinucidere. pân` când nu ne \mboln`vim nu apreciem s`n`tatea la justa ei valoare. Excep]ie fac bolnavii mintali. \nva]` permanent ca s` acumuleze noi cuno[tin]e [i preiau responsabilit`]i ce presupun un consum nervos ridicat. Sunt unii care din comoditate accept` un servici u[or 4 . vrem s` acumul`m cât mai 36 . \n consecin]` tot „u[or“ [i vor s` aib` posibilit`]ile celor ce trudesc de diminea]` pân` sear`. b`trâni. *** Nemul]umirea creeaz` \n organism o stare energetic` negativ` [i dac` aceast` atitudine vis-a-vis de via]` se perpetueaz`. Fiecare trebuie s` ne mul]umim cu ceea ce avem.

ei pun activitatea preferat` pe primul plan \naintea Creatorului [i nu-i intereseaz` nimic altceva. s` facem avere. lucrând \n condi]ii de stres. etc. Po]i fi doctor docent \n mai multe domenii [i s` ai un organism primitiv. ame]eli.multe bunuri materiale. Uit`m c` organismul nostru nu este f`cut din fier beton. din egoism. el are ni[te limite pe care noi le dep`[im cu non[alan]`. Abia acum abordezi o gândire corect`. {i atunci. cei \n cauz` realizeaz` c` f`r` s`n`tate nu-]i folose[te la nimic averea. Aceast` clasificare nu are nici o leg`tur` cu preg`tirea intelectual` a individului. \nceput de ulcer. cu o alimenta]ie haotic`. adic` po]i s` faci como]ie cerebral`. suprasolicitându-ne propriul organism. trecem mult prea u[or peste aceste semnale. f`r` s` ne odihnim suficient. consider`m aceste avertismente ni[te \ntâmpl`ri bizare [i ne limit`m doar la a lua ni[te medicamente. infarct. conduce la acela[i rezultat. scaun dereglat. din nefericire. Semnalele pot fi sub forma unor banale dureri de cap care se tot repet`. Indiferent de motiva]ia excesului de activiate. parez` sau ajungi direct la o boal` grav`. \n unele cazuri nu fac decât s` elimine efectul ce se manifest` fizic (de regul` 37 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . A[a c` ar trebui s` ne bucure mult atunci când organismul nostru inteligent ne aten]ioneaz` din timp asupra unui mod de via]` gre[it. de bil`. dar de multe ori este prea târziu. Practic. ci numai al]ii se pot \mboln`vi. Dorin]a exagerat` de afirmare generat` poate de un nivel de orgoliu ridicat. vine o zi când inevitabilul se produce [i ne pr`bu[im. foarte pu]ini sunt cei care ]in cont de avertismentele date de propriul organism (atunci când acestea apar). {i atunci ai impresia c` e[ti foarte puternic [i rezistent iar dup` ani de zile de supraefort cazi „din picioare“ cum se spune. c` dac` ajungi neputincios \i afectezi [i pe cei din familie (care poate te-au avertizat \n repetate rânduri s` te potole[ti). nu ne gândim care este cauza lor adev`rat` (ea se afl` \n modul nostru de gândire care comand` modul de via]`). Acestea. de spate. Aici trebuie precizat c` exist` organisme umane primitive (pu]in evoluate) [i organisme umane inteligente (evoluate). insomnii. Dar. la contact`ri de r`celi [i gripe ce se succed nepermis de frecvent. pot face infarct etc. crezând (grav` eroare) c` nimic nu ni se poate \ntâmpla. c` pe lumea cealalt` nu avem cum s` lu`m cu noi nici un bun material. aciditate crescut` \n organism ce duce la colite. Sunt [i cazuri \n care nu neap`rat motiva]ia material` st` la baza distrugerii s`n`t`]ii. De regul`. oboseal` accentuat` atât la efort fizic cât [i intelectual. dureri de inim`.

). are o cauz` ce o declan[eaz` [i aici trebuie intervenit. Altfel. [i datorit` publicit`]ii agresive. |ns`. oricât de minor`. punând mare accent pe latura preventiv`. etc. [i gre[eala este numai a noastr`. Care este situa]ia \n care merit` s` lu`m un medicament ? S` zicem c` ne doare capul [i trebuie s` particip`m la un simpozion la care ]inem o prelegere. medicamentele de sintez` produc uneori \n plus [i efecte secundare nedorite ce pot afecta unele organe. De asemenea. dar cauza se afl` \n noi [i este profund`. dar apoi. nu trebuie s` ne mul]umeasc`. dar cauza simptomelor r`mâne nerezolvat`. organismul nostru vrea s`-[i fac` cur`]enie \n propria ograd`. datorit` compu[ilor chimici. Ast`zi. pentru c` n-am rezolvat fondul problemei. ne lini[tim [i analiz`m care este cauza care a putut genera anomalia. Orice traum`. multe boli grave [i multe necazuri mari ne-ar ocoli. care se dezvolt` apoi. pe care o trat`m cu toat` seriozitatea conform protocului indicat de specialist. abuzul de antibiotice (unele sunt la ora actual` foarte puternice). orice stare de disconfort. Este o metod` superficial` prin care c`ut`m rezolvarea problemelor printr-un sprijin din exteriorul nostru (pilula minune). apel`m la un medic alopat sau terapeut pentru a depista cauza durerii. de asemenea. Oprind brutal aceast` ac]iune de 38 . mul]i dintre noi s-au obi[nuit ca pentru orice afec]iune. prin r`ceal`. când ajungem acas`. dar [i rezultatele sunt pe m`sura implic`rii noastre. \n multe cazuri medicamentele reu[esc doar s` amor]easc` o perioad` de timp cauza primar`. printr-o voin]` de fier. ne am`gim [i ne min]im singuri. Foarte periculos este. Dar noi suntem \ncuraja]i ca atunci când avem dureri de cap s` lu`m calmante. Dac` nu ne d`m seama. expectorarea mucozit`]ilor prin tuse. eliminând o parte a r`ului din el (guturaiul. Trebuie s` \n]elegem c` adev`rata vindecare o \nf`ptuim prin schimbarea modului nostru de gândire [i de ac]iune. conducând de multe ori la boli grave. Faptul c` durerea ne trece cu pilule. nu s` trat`m durerea \n sine. Din p`cate. Sigur c` este mult mai dificil s` tratezi originea afec]iunii decât s` iei o pilul`. pe care le lu`m uneori pentru o simpl` r`ceal` ca s-o anihil`m rapid. Lu`m pilula ca s` ne putem desf`[ura \n bune condi]ii activitatea impus`.durerea). Medicii [i vindec`torii ar trebui s`-[i concentreze eforturile \n primul rând pentru a ne \nv`]a cum s` tr`im ca s` nu ne \mboln`vim. s` recurg` imediat la medicamente. Procedând a[a.

\nva]` \n timp s` lupte [i cu medica]ia puternic` administrat`. |ns` \n majoritatea cazurilor. Pot spune cu regret c` terapeu]ii autentici sunt pu]ini la num`r.). Sunt semeni de ai no[tri care prefer` tratamentele [i terapiile naturiste. Dar s` ave]i mare grij` la ce terapeut apela]i. \nc` nu exist` un leac miraculos. pentru c` au crezut cu t`rie c` la a[a un pre] piperat. dar entit`]ile benefice [i luminoase de acolo nu cer bani [i nici alte avantaje materiale pentru vindecare. Exist` vindec`tori care au anumite calit`]i. Sunt impostori care vând tot felul de leacuri cu sume mari de bani care chipurile vindec` toate bolile. Pentru c` prin puterea credin]ei [i apa [i aerul te pot \ns`n`to[i. toxicitatea blocat` \n organism se dezvolt`. Exist` \ntradev`r puteri miraculoase \n |mp`r`]ia Cerului. bineân]eles numai dac` ai dreptul de Sus s` te vindeci. Oamenii buni. chiar dac` este natural.ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT expulzare cu antibiotice. |n acest sens. puterea de vindecare scade. trebuie foarte bine acordat cu afec]iunea de care suferi]i. produsul respectiv are un efect sigur. un panaceu universal. se \nt`re[te. probleme grave de respira]ie etc. [i dup` câteva r`celi tratate \ntr-un mod asem`n`tor ne putem trezi cu un cancer. Trebuie s` recunoa[tem c` este posibil ca urmare a leacului minune bolnavul s` se vindece. deoarece tot ceea ce este natural este mult mai bine suportat de organismul uman. Dar câ]i dintre noi avem aceast` credin]`? Altfel ne putem vindeca numai muncind mult cu noi. utilizarea antibioticelor trebuie limitat` numai la situa]iile excep]ionale (temperatur` mare care nu cedeaz` la frec]ia cu alcool sau alte proceduri naturale. pentru c` tratamentul prescris. dar pun câ[tigul pe primul plan [i când interesul material primeaz`. Omul trebuie s` ia numai pastila miraculoas` de sute de mii sau milioane de lei (care este compus` de fapt din plante presate \n valoare de câteva mii de lei). *** 39 . Dar oamenii trebuie s` [tie c` \n realitate au fost vindeca]i prin puterea subcon[tientului lor. Cine afirm` a[a ceva v` minte [i v` stoarce inutil de bani. De fapt s-au f`cut bine prin credin]a lor \n aceast` licoare. pacien]ii se aleg doar cu pierderea financiar`. [i scap` de orice boal`.

pentru a \ndrepta gre[elile din trecut etc. Lipsa de activitate. Pentru c` organismul uman este proiectat de Dumnezeu ca un „vehicul“ pe care noi s`-l folosim \n mod activ. bârfitori. lacomi.ap`. omul vine pe P`mânt [i ca s` creeze. \[i schimb` caracterul. \n 40 . pemanent nervo[i se auto\mboln`vesc. multe legume. lipsa de mi[care duc \n aceea[i direc]ie. alimentându-ne f`r` l`comie dar s`n`tos (cât mai pu]ine pr`jeli. Sunt [i alte „metode“ prin care se poate pierde cu u[urin]` s`n`tatea. {i prin aceast` atitudine vis-a-vis de via]` ne fabric`m energia negativ` care produce boal`. Oamenii mândri. devin mândri. sedentarismul.Cum putem s` ne recâ[tig`m sau s` ne men]inem starea de s`n`tate ce ne-a fost dat`? Simplu ! Fiind lini[ti]i [i \mp`ca]i cu noi [i cu cei din jurul nostru. *** Nu a[ vrea s` se \n]eleag` c` numai prin supraefort ne putem \mboln`vi. nu se va putea \n]elege prea bine nici cu cei din jurul s`u. De aceea. pentru acumularea de noi experien]e. cereale. lene[ii sunt amenda]i prin tot felul de necazuri. fructe. comoditatea. s` lase ceva \n urma lui. pref`cu]i. pentru c` cine nu se accept` a[a cum este. r`ut`cio[i. de preferin]` carne de pe[te [i pas`re . atunci când dau de sume mari de bani sau sunt numi]i \ntr-o func]ie important`. Mul]i. dozându-ne corect efortul pe carel facem pentru a nu ne pierde starea de echilibru.dac` se poate de curte. bând multe lichide . lenea. invidio[i. ceai din plante). boli care au rolul s`-i mobilizeze s`-[i foloseasc` corpul fizic [i mentalul la parametri normali. f`când mult` mi[care \n aer liber [i punând pe primul plan credin]a \n Creator manifestat` prin fapte. ghinioane. mincino[i. evitând alimentele [i b`uturi cu multe E-uri. orgolio[i (orgoliul este foarte periculos pentru om). foarte orgolio[i. implicându-ne \ntr-o activitate benefic` din care s` aib` [i al]ii de câ[tigat. Acela[i tip de energie este generat` [i de toate tr`s`turile de caracter negative. *** Neâmp`carea cu sine este o surs` sigur` de \mboln`vire. iubindu-ne [i ajutându-ne semenii. Pe de alt` parte.

perturbându-i (cel pu]in energetic) pe cei care caut` conectarea. Dac` merge]i la biseric` ca s` face]i act de prezen]`. pot face orice pentru c` \i iart` Dumnezeu. Este imperios necesar s` v` corecta]i aceste tr`s`turi de caracter reprobabile cât mai ave]i timp. c`uta]i s` intra]i \n Casa Domnului cu umilin]` [i smerenie [i atunci energia purificatoare a Sfântului Duh. iar \n timpul slujbei sunte]i cu mintea \n alt` parte. |n mod cert. Mai mult. deoarece se u[ureaz` de povara acestora. dar este credincios prin faptele sale. se \n[eal`.loc s` \ncerce s`-[i ajute semenii. se spovedesc [i \mp`rt`[esc de câteva ori pe an. s` se aplece cu dragoste asupra celor \n suferin]`. [i \[i purific` sufletul dac` nu mai repet` r`ul f`cut. prin apropierea de Divinitate. spun unii lumina]i: „Credin]a f`r` fapte de credin]` nu e credin]`“. Mult mai credincios decât fariseii este cel care nu merge la biseric`. Doar prin rug`ciune. pentru ca apoi toat` s`pt`mâna s` v` purta]i ca [i când „nu a]i avea nici un Dumnezeu“. prin fapte de iubire fa]` de semeni putem s` compens`m cumva r`ul f`cut. \i ur`sc [i \i invidieaz` pe al]ii pentru bog`]ia dobândit` sau pentru alte calit`]i. Spovedania este o mare binefacere pentru cel care vrea s`-[i recunoasc` gre[elile. nu aceasta este credin]a care ne poate apropia de Dumnezeu. nu se roag`. Bunul Dumnezeu a[teapt` de la noi fapte de credin]`. dar prin atitudinea lor nu prea respect` multe din cele 10 porunci dumnezeie[ti. sunt ve[nic nemul]umi]i [i li se pare soarta lor nedreapt`. dar \n via]a de zi cu zi. c`ci altfel pute]i fi lovi]i \n ceea ce ave]i mai drag pe lume. Sunt mul]i care au impresia c` sunt foarte credincio[i. El nu con[tientizeaz`. respect` multe din cele 10 porunci. au rezolvat toate problemele. Le consider` ca fiind facultative. A[adar. nu poste[te. se declar` ei foarte credincio[i. v` pierde]i timpul degeaba. |ns` cine crede c` gre[elile se [terg a[a din senin [i apoi suntem imacula]i. pogorât` \n timpul slu41 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . A[a c` \[i permit s`-[i judece semenii cu patos. *** Cred unii c` dac` merg la biseric`.

cre[tem din punct de vedere spiritual. blestemul va lovi mai devreme sau mai târziu \n cel care l-a formulat [i \n familia acestuia. L`sa]i aceast` lupt` \n sarcina Domnului. spune]i câte o rug`ciune [i pentru sufletul lui r`t`cit (s`-l lumineze Dumnezeu s` nu mai cad` \n gre[eal`). De aceea una din cele mai puternice rug`ciuni este : „ Fac`-se Doamne voia Ta“ Aceasta este \ntradev`r. El poate s` loveasc` sau nu. nu r`spunde]i cu ur` la ur` c`ci ve]i pierde. „Fac`-se Doamne voia Ta“. \n func]ie de protec]ia Divin` de care se bucur` cel vizat. comit un mare p`cat.. s` privim dificult`]ile vie]ii ca pe ni[te datorii ale noastre sau ca pe \ncerc`ri ale Celui de Sus. ve]i deveni o for]` pe care nimic r`u nu o va 42 .. Blestemul este unul dintre cele mai grele p`cate pe care le poate comite cineva. v` autodistruge]i blestemând [i \i distruge]i [i pe cei dragi din jurul dumneavoastr`. *** Cei care merg la biseric` ca s` dea acatiste de r`zbunare (s`-l pedepseasc` Dumnezeu pe . post.. cu atât ve]i deveni mai puternici. Sunt unii \ns`. care nu vor \n ruptul capului s`-[i accepte soarta.Practic.. Sub nici o form` \ns`. [i considera]i c` pute]i fi ]inta lor. una dintre rug`ciunile de mare for]` [i ne poate ajuta mult \n m`sura \n care pleac` din inim`. dar \n mod sigur. S` l`s`m judecata \n voia Domnului. singur` protec]ie posibil` [i eficient` este conectarea la Divinitate prin rug`ciune. iar aceast` neâmp`care cu sine ia câteodat` forme foarte periculoase. Indiferent dac` ar avea dreptate sau nu. pentru c` \n Casa Domnului trebuie s` intr`m cu gânduri de iubire nu cu dorin]` de r`zbunare. Gusta]i astfel sentimente de \n`l]are. pentru c` am reu[it s` ne convingem toat` fiin]a noastr` de acest adev`r. {i a[a ajung unii s` blesteme.jbei v` va p`trunde fiin]a.). pe care dac` le accept`m [i le rezolv`m \n spiritul credin]ei. Iar dumneavoastr` cu cât ve]i face mai multe fapte de credin]` care s` \ndulceasc` via]a celor \n suferin]`. Dac` ave]i cumva \n familie sau printre cunoscu]i indivizi care recurg la asemenea practici. \nseamn` s` ne supunem f`r` crâcnire voin]ei Divine. asemenea oameni se joac` cu focul [i \[i vor atrage multe nenorociri (majoritatea cad de multe ori asupra copiilor lor). de beatitudine [i v` ve]i \ntoarce acas` mai buni ca \nainte. indiferent de motiva]ia invocat`.

.. Chiar nu v` gândi]i deloc la cei dragi (copii.. Poate sunte]i sceptic. Alcoolul produce \n timp leziuni ireversibile pe creier.) trebuie s` dispar` definitiv din vocabularul dumneavoastr`.. rinichi. |n acela[i timp se num`r` printre factorii principali care determin` cre[terea acidit`]ii \n organism. Din nefericire. periclitând buna func]ionare a unor organe vitale (inim`. Clarv`z`torii autentici simt [i v`d aceste fenomene energetice. afecteaz` grav ficatul [i sistemul digestiv etc. }ine]i minte ! Acest cuvânt (d. pentru c` pute]i primi numai necazuri. *** A[a cum exist` Bunul Dumenzeu. o r`utate \ndreptat` \mpotriva unui om pur. |l voi numi d. [i li se pare c` \n acest mod au un limbaj mai interesant. sunt obliga]i s` v` suporte fumul. \i \mboln`vi]i cu nep`sare [i pe cei de lâng` dumneavoastr`. dar cred c` trebuie tras neap`rat acest semnal de alarm`). se \ntoarce \mpotriva celui care a emis-o.. [i altele). care nefum`tori fiind. alcoolul \n exces (de droguri nici nu mai are sens s` vorbim) [ubrezesc semnificativ s`n`tatea. exist` [i cel`lalt.. *** Viciile: tutunul (oricât de pu]in). Mai mult decât atât... care \i ajut` la alc`tuirea unor \njur`turi sau pur [i simplu pentru c` a[a s-au obi[nuit. am vrut chiar s` renun]. ficat. nu face]i decât s` v` \ndep`rta]i de ceea ce \nseamn` Bine. nepo]i) c`rora le scurta]i 43 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Apelându-l foarte des pe d. Nu este deloc interesant s` te conectezi atât de des la energia celui \ntunecat. ghinioane. Poate \ntr-o apari]ie viitoare vom aborda [tiin]ific aceste aspecte ale cunoa[terii spirituale.. te poate conduce la starea de epav` uman`. mul]i dintre noi folosesc \n vorbirea curent` \n mod periculos de frecvent cuvântul d.. dar chiar a[a se \ntâmpl`. Tutunul afecteaz` grav c`ile respiratorii. pentru c` nu vreau [i nici nu pot s`-i scriu numele (sincer \mi vine foarte greu s` scriu aceste rânduri.. cu o for]` dubl`.p`trunde. pentru c` r`ul nu va g`si nici o fisur` \n scutul dumneavoastr` protector.. luând fiin]` astfel multe boli care \n aparen]` n-au leg`tur` cu fumatul. boal`.. De asemenea. pl`mânii..

Parc`-i aud acum pe cei care spun: „Dar bunicul a tr`it 95 de ani. 44 . fum`tori amândoi. gânduri [i fapte urâte ajunge acolo unde merit`. pentru c` \n ]`rile dezvoltate la care ei viseaz`. acest obicei a devenit o ru[ine. cu alimenta]ie f`r` E-uri. Poate. O cuno[tin]` de a mea \ntreba ceva de genul : „care este diferen]a dintre un mort s`n`tos [i un mort care a fumat?“. m`car pentru impactul negativ pe care-l au asupra corpului fizic.Pe strad` era de-a dreptul jenant [i nu vedeai pe nimeni tr`gând din ]igar` \n zonele civilizate. c` m`car. fumatul v` afecteaz` grav corpul sufletesc care nu moare o dat` cu corpul fizic. pentru mul]i dintre dumneavoastr` este un r`spuns [ocant. va fi tratat \ntr-o apari]ie viitoare.“ {i abia atunci. Numai ultimii oameni . \n aer curat. doar ca s` consuma]i dumneavoastr` aceast` otrav` ? Implica]iile acestui viciu sunt mult mai ample decât s`n`tatea fizic`. toxicitatea din corpul sufletesc. [i oricum. unii de la o vârst` fraged`. ar trebui s` se debaraseze de acest obicei nociv. Indiferent ce crede]i. care nu moare o dat` cu trupul fizic nepermi]ându-i o \n`l]are \n straturile spirituale superioare. iar mortul intoxicat cu tutun. Doi prieteni ai mei. pentru motivul de a fi \n pas cu moda. el ac]ioneaz` \n planuri subtile (care nu fac obiectul acestui volum) [i când ne retragem la momentul fixat de Dumnezeu din aceast` via]` lu`m cu noi aceast` \nc`rcare energetic` nociv`. alcool. (un prieten american). f`r` stres [i a avut [ansa s` aib` un organism mai rezistent. oricum tr`i]i \n cu totul alte condi]ii decât a tr`it bunicul dumneavoastr`. Le-a[ spune tinerilor din ziua de azi care se apuc` de fumat. care m`rturisesc c` dep`[e[te limita pe care mi-am impus-o la editarea acestui volum [i este un subiect care poate. cum ar fi SUA.(paria societ`]ii) mai fumeaz` acolo. [i din p`cate. R`spunsul este: „Diferen]a este enorm` ! Mortul s`n`tos fizic [i mental se ridic` la lumin` mult` \n planul corespunz`tor evolu]iei sale spirituale (putem s`-l numim generic RAI). debarasa]i-v` de vicii. dar bunicul dumneavoastr` a tr`it probabil la ]ar` (m`car tinere]ea). care s-au \ntors de curând din America au \ntâmpinat mari probleme.via]a. cel ce a gre[it pe P`mânt va con[tientiza prostiile f`cute. so] [i so]ie. suferin]a corpului sufletesc are un impact mult mai puternic asupra noastr` decât suferin]a \n corp fizic. Ave]i garan]ia c` organismul dumneavoastr` este la fel de puternic ? {i dac` da. a fumat mult [i a murit de moarte natural`!“ Da. nu puteau fuma pentru c` fumul degajat risca s` declan[eze sistemul de stingere al incendiului cu care era prev`zut` locuin]a . |n casa gazdei. cu mult` mi[care fizic`.

dup` un asemenea meci. un adev`rat „schimb de amabilit`]i“. un politician a declarat ceva nepl`cut. Constat`m c`. *** Spiritul critic exacerbat este boal` curat`. o cuno[tin]` de-a noastr` a luat o decizie contrar` sfatului nostru. Pu]in cunosc c` perioadele de odihn` (care au multe efecte benefice asupra organismului ) nu anuleaz` [i cumulul de stres. Se \ntâmpl` ca atunci când conduci un autoturism. ne-am \nc`rcat negativ [i am mai acumulat un pic de stres care putea s` lipseasc`. cu alte cuvinte. [i aparent avem motiv s` ne enerv`m. gesturi obscene. etc. Este amuzant cum \[i critic` unii semenii pentru ni[te fleacuri. [i când atinge un anume nivel critic. tensiunea cre[te. putem \ntâlni o situa]ie \n care cineva s` gre[easc` f`r` inten]ie. dar nu observ` cum cheltuiesc ei din pu]inul 45 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .*** Un alt factor puternic nociv pentru organism este stresul. To]i sunt \n fel [i chip. omul se \mboln`ve[te. Sunt [i situa]ii care ne afecteaz`. Practic trebuie s` avem grij` ca acest stres adunat \ntr-o via]`. Reac]ia obi[nuit` [i imediat` (cel pu]in la noi \n ]ar`) este „de a complimenta“ pe cel`lalt cu \njur`turi. un altul „s`-]i taie fa]a“. pentru c` nu o s` reu[im s` mai facem educa]ie cuiva care nu are cei 7 ani de acas`. Cei care [i-l asum` \n mod con[tient (lucreaz` \n condi]ii de stres) trebuie s` se gândeasc` foarte bine la ceea ce fac. s` nu ating` un prag care s` ne pun` \n pericol s`n`tatea. pentru lucruri care nu ne ating deloc: s-a dat o lege nedreapt` care \ns` dezavantajeaz` pe altcineva . m`car pe acelea care nu le putem schimba. De multe ori ne enerv`m din motive puerile [i ne afect`m starea de s`n`tate \n mod gratuit. Pe de alt` parte. suntem \ntr-un hal de nervi \ngrozitor. [i trebuie s`-l \n]elegem. buna dispozi]ie piere [i astfel. to]i gre[esc numai noi suntem foarte grozavi. ne \mboln`vim inutil. dar am fi tare de[tep]i dac` nu le-am pune la suflet. *** St`rile nervoase sunt iar`[i. trecând printr-un moment greu \n via]`. Cu alte cuvinte. periculoase. pentru c` este demonstrat [tiin]ific medical c` stresul se acumuleaz` \n timp.

doar pierdem o energie pe care o putem folosi \n scopuri benefice [i. sau pentru c` cineva din familia lui are o func]e important` [i la o adic` putem profita. Dac` dumneavoastr` nu-i ajuta]i. Când ajut`m sau d`ruim. la sufletul \n numele c`ruia s-a dat hrana [i acesta simte \ntradev`r o senza]ie de fericire. f`r` s` a[tept`m vreodat` ceva \n schimb. [i \n sufletul celor am`râ]i.pe care-l au. un sfat prietenesc etc. o vorb` bun`. pentru ca ei s` poat` supravie]ui [i \nf`ptui destinul dat. ca [i el la rândul lui s` ne faciliteze ceva. prin puterea gândului. Ajutorul pe care-l d`m unui prieten. \n fiecare zi. dar da]i-l din inim` [i va fi la fel de bine primit. pentru c` satisfac]ia [i bucuria celor ce primesc pomana. alcool ca s`-[i ruineze s`n`tatea (vorba aceea „nu-[i v`d bârna din propriul ochi“). ci d`rui]i-le dumneavoastr` cele trebuincioase. dup` o via]` de munc`. este interes. pe ]ig`ri. c`mine de batrâni. acela nu este ajutor. Sunt oameni care trebuie [i merit` s` fie ajuta]i cu hran`. Vede]i \n jurul dumneavoastr` mul]i oameni s`rmani. nu-[i v`d decât propriile lor interese. Le recomand celor care nu mai pot de grija altora s`-l lase pe Bunul Dumnezeu s` ne judece. sunt ajuta]i oameni aici pe p`mânt. \nseamn` c` facem fapte de credin]` pe placul Bunului Dumnezeu. *** Dac` suntem genero[i. trebuie s` facem aceste gesturi cu dragoste din toat` inima. S` nu fim orbi [i lacomi [i \n egoismul nostru s` nu ne pese decât s` ne fie nou` bine. pune]i \n pachetele alc`tuite cu dragoste. aproape de noi exist` atâta suferin]`. da]i un simplu covrig de poman`. \[i d` lui. orice pierdere de energie. Face]i \n a[a fel ca. iar 46 . c`ci Bunul Dumnezeu vã va rãsplãti \nzecit. cine ia de la al]ii. S` nu v` zgârci]i dac` ave]i posibilit`]i. ne iubim semenii [i \i apreciem ajutându-i pe m`sura posibilit`]ilor noastre \n mod dezinteresat. A[a c` cine d`. Nici nu putem descrie \n cuvinte vibra]iile \nalte de lumin` care-i \nv`luie pentru faptul c` \n numele lor. \n timp ce. Noi nu câ[tig`m nimic dac` ne critic`m sau ne bârfim semenii. Nu a[tepta]i s` v` cear` ei. \mbr`c`minte . care s`-i bucure pe cei ce le primesc. atunci cine? Pentru c` majoritatea celor \n drept s` o fac`. ajung \n mod real. Aceasta este atitudinea corect` [i bine primit`. Sunt c`mine de copii orfani sau abandona]i. s` se aprind` flac`ra bucuriei. ia de la el. Atunci când face]i o poman` pentru sufletul cuiva drag plecat dintre noi. nu-[i pot pl`ti nici \ntre]inerea. Dac` ave]i o situa]ie material` delicat`. creaz` un dezechilibru \n organism. alimente de calitate. mul]i pensionari care.

sufletul lor va fi ars de lacrimile noastre. cump`r`m de obicei un cadou. sau Dumnezeu s`-l lumineze dac` a p`r`sit P`mântul. le transmitem lacrimi de suferin]`. vor fi \nv`lui]i de dragostea noastr`. s` [tii c` s-ar putea s` desfac eu o conserv`. [i \i mul]umesc. eu folosesc acea unghier` [i acel desf`c`tor de conserve pentru c` sunt mai bune decât altele noi. pentru c` nu mai [tiu nimic de dânsul de zeci de ani.noi cei apropia]i lor nu i-am uitat [i le cinstim memoria prin fapte de credin]` [i nu cu plânsete care n-ajut` pe nimeni. Sau mai simplu spus. [tiu c` se numea Ni]u. Bucuria lui vi se va transmite energetic dumneavoastr` [i ve]i avea mult de câ[tigat prin recep]ionare unei astfel de energii benefice. chiar dac` aten]ia respectiv` v-a costat ceva mai mult. de firm`. dup` aproape 40 de ani. Vede]i cum. Din contr`. un cadou simbolic. m` gândesc cu drag la domnul Ni]u. pe lâng` alte aten]ii. S`-i dea Dumnezeu s`n`tate. poate bucura pe cineva practic toat` via]a ! ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT *** 47 . Tat`l meu. bocetele produc mult` suferin]` celor pleca]i dintre noi. pentru c` durerea noastr` exteriorizat` f`r` m`sur` devine o energie negativ` pe care o transmitem corpului lor sufletesc. Dumnezeu s`-l lumineze acolo unde este el acum. S` [ti]i c` este foarte important ca acel cadou s`-l d`rui]i din suflet [i \n acela[i timp s`-l bucure pe s`rb`torit. {i de fiecare dat` când le utilizez. tat`l meu a primit de la el un desf`c`tor de conserve [i o unghier`. cum fac unii ca s` scape de obliga]ii. A[a c` domnule Ni]u. Acesta a fost trimis \n interes de serviciu \n Japonia [i când s-a \ntors. din exterior. dac` mai este printre noi. avea pe vremuri (anii ‘60) un prieten foarte bun. {i \n ziua de azi. *** Atunci când suntem invita]i la o aniversare. dac` mai e[ti printre noi [i sim]i câteodat` o stare de bine care parc` vine de undeva. ei recepteaz` ce emitem noi. amândou` fabricate cu sim] de r`spundere dintr-un o]el excep]ional [i \n mod cert n-au fost cump`rate de la solduri. Le transmitem dragoste.

E o chestiune de timp pân` când cel`lalt realizeaz` c` a fost \n[elat. pl`tesc scump. de colegialitate. *** |n ceea ce prive[te rela]iile sau alte leg`turi interumane de prietenie. Faptul c` sc`p`m nepedepsi]i 10-20 de ani aici pe p`mânt. exist` riscul s` acumul`m mai multe gre[eli. doar pentru c` el crede c` le [tie pe toate sau c` o opinie contrar` chiar demonstrat` [tiin]ific nu este pe placul lui. o persoan` sau o anumit` situa]ie. Pentru c`. eventual pune \ntreb`ri. autoturisme. tot ceea ce a]i emis negativ [i toate necazurile pricinuite semenilor se vor \ntoarce \mpotriva dumneavoastr` cu o for]` devastatoare. cu vorba . afaceri. „O gre[eal` recunoscut` este pe jum`tate iertat`“. Pentru c` cineva \ntradev`r inteligent. „ \nvinge“ \ntradev`r \ntr-o afacere cel ce câ[tig` energetic (pot fi ambii parteneri deopotriv`). [i-a mul]umit [i partenerul. Sau altfel spus. 48 . trebuie s` avem t`ria s` recunoa[tem atunci când am gre[it (cu gândul. \n[el`toria care genereaz` mult` durere [i sup`rare celor nedrept`]i]i. dar se apuc` s` comenteze sau s` critice chiar virulent. toat` sup`rarea \ndrept`]it` a celui \n[elat. chiar dac` nu are cunoa[tere \ntr-un anumit domeniu. l`comia. când este vorba de sume importante de bani. vânz`ri de case. {i. Mul]i nu de]in nici m`car 5% din informa]ii despre o tem`. are deschiderea necesar` de a se informa sau m`car se ab]ine de la comentarii. |n multe tranzac]ii. dar \n acela[i timp. mul]i nu [tiu cum s` te p`c`leasc` ascunzându-]i diferite defecte. spune un vechi proverb românesc. [i când se va face dreptate.La polul opus generozit`]ii stau egoismul. Singura necunoscut` aici este momentul \n care ei primesc nota de plat` pentru r`ul creat. Oamenii de acest gen nu reu[esc s` ne demonstreze decât c` sunt orgolio[i [i pro[ti. cei ce \ncalc` legile divine universale. iar amândoi se pot privi \n ochi f`r` resentimente. cu cât pl`tim mai târziu. nici nu se simte la nivel universal [i. \ntr-o afacere câ[tig` cel care a ob]inut un pre] corect. atunci când se vor mai \ntâlni. se transmite energetic celui care a p`c`lit. pricinuindu-i \n timp diverse necazuri sau probleme de s`n`tate. cu fapta). dar este irelevant dac` raport`m la scara evolu]iei spirituale ve[nice. Sunt foarte penibile situa]iile când cineva \[i men]ine cu t`rie p`rerea \ntr-un domeniu \n care nu este preg`tit. A[a c`.

Aceea[i senza]ie o genereaz` cei care. |n caz contrar. r`ri]i cât se poate de mult contactele cu el. f`r` voia lor. S` [ti]i c` \l mânia]i pe Dumezeu. pute]i s` v` asigura]i din resurse proprii un trai decent pân` la sfâr[itul vie]ii. Una dintre situa]iile cele mai stupide pe care le-am \ntâlnit. dar stau \n apartamente sau case de peste 30. agresând energetic ni[te oameni nevinova]i [i veninul emis se va \ntoarce la „surs`“. lumea v` va ocoli. S` [ti]i c`. se transform` \n vampiri energetici. cei care cupleaz` la astfel de discu]ii ar fi bine s` [tie c` este o mare gre[eal` s` se \ncarce cu problemele altora. Tot epuizan]i sunt cei care au ni[te fixa]ii pe anumite subiecte [i episoade din via]a lor. achitarea \ntre]inerii etc. \n caz contrar scurta]i \ntrevederea la minimul posibil [i. \ncep s` se vaite la nesfâr[it. Un caz aparte. Pentru c`. este ca [i cum dumneavoastr` ave]i o Dacia ro[ie [i eu \ncerc s` v` conving contrazicându-v` pe un ton superior c` de fapt sunte]i posesorul unui Trabant verde. dar pân` nu-[i fac num`rul nu scapi (mai ales vârstnicii 49 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . ab]ine]i-v` s` v` expune]i punctul de vedere la modul absolut. [i dup` o astfel de \ntâlnire pleci cum se spune „golit de energie“. Ce-i de f`cut \n astfel de cazuri? Ruga]i-l pe interlocutorul dumneavoastr` s` comute discu]ia pe subiecte mai pl`cute sau mai interesante. au fost cele \n care cineva a \ncercat s` m` conving` de contrariul a ceea ce am tr`it eu prin propriile mele experien]e. |nzestra]i cu o asemenea avere nu ave]i dreptul s` v` plânge]i. de la care eventual pute]i \nv`]a ceva. Nu devin eu caraghios ? Procedând a[a. cu alte cuvinte \[i de[art` tot sacul cu necazuri \n bra]ele voastre. ei trebuie s`-[i consacre energia pentru a-[i dep`[i propriile greut`]i. nim`nui nu-i face pl`cere s` v` asculte povestind \n continuu despre toate suferin]ele voastre [i cu timpul. f`r` s` v` lega]i \n mod boln`vicios de pere]ii \n care locui]i. Oricum. \n timpul unor discu]ii. c`ci deveni]i ridicoli. ]i le povestesc ori de câte ori te \ntâlnesc. sunt oamenii care se vait` de „mama focului“ c` nu le ajung banii pentru mâncare. noi primim ceea ce emitem. Ei nu admit \n ruptul capului s` se mute \n spa]ii mai modeste pentru a ie[i din impas.000 de dolari. Unul dintre motivele importante pentru care unii oameni nu sunt dori]i \n societate [i nu prea au prieteni. ve]i constata c` lumea \ncepe s` v` evite pentru c` deveni]i obositor. V` da]i seama. pe viitor. nu face]i decât s` v` dezechilibra]i energetic [i s` preg`ti]i terenul pentru o viitoare afec]iune. chiar dac` tu le [tii pe dinafar`. Prin aceast` atitudine. Gândind corect. este [i faptul c` \ncearc` s` tr`iasc` involuntar pe energia altora.Dac` nu sunte]i \n mijlocul evenimentelor.

r`spunsul primit nu concord` cu modul mieros cu care ne-am adresat. nu-]i permit. De multe ori. Dar lipsa de prevedere de care au dat dovad` \n via]`. de la [eful ierarhic. Ce se \ntâmpl` de fapt: energia negativ` care pleac` din noi simultan cu vorbele alese. lenea. iar interlocutorul nostru ne devine [i mai antipatic. Sunt oameni c`rora le place foarte mult s` se aud` vorbind [i nici nu-i prea intereseaz` dac` \i ascult` cineva sau nu. este corect perceput` de câmpul energetic al celui c`ruia ne adres`m. dezorientarea. |l irit` pe acesta [i \n mod incon[tient el ne r`spunde precum merit`m. etc. Pot rata multe oportunit`]i f`r` s` afle. *** Vrem de multe ori s` ob]inem un anumit avantaj de la o cuno[tin]`. lucrurile nu se opresc aici. Vinova]i sunt. Suntem sanc]iona]i direct dar percepem indirect prin sc`derea calit`]ii vie]ii. c`ci nimeni nu le spune „ ]i-a[ \ncredin]a un post bine pl`tit. de multe ori ave]i ceva de \nv`]at. ne enerveaz`. ei n-au gre[it niciodat` cu nimic. pl`tim. iar aceast` stare l`untric` se transpune printr-o agresiune energetic` \ndreptat` c`tre interlocutorul nostru. pentru c` vor s` se aud` numai pe ei. dac` nu din respect. m`car c`. neseriozitatea i-a condus aici. prietenii. o afacere foarte avantajoas` sau a[ garanta pentru tine dac` nu m-ai fi dezam`git \n situa]ia X sau Y“. {i uite a[a. Pentru c` r`spunsul nu ne satisface. rudele.\n interiorul nostru fierbem. {i constat`m cu surprindere c`. suport`m consecin]ele prostiilor f`cute anterior [i se verific` \nc` o dat` c` tot ceea ce gre[im pe acest p`mânt. |n situa]ia \n care vrei s` le spui [i tu câteva cuvinte. |nv`]a]i oameni buni s`-i asculta]i [i pe cei din fa]a dumneavoastr`. Noi neam fi a[teptat s` ni se r`spund` cu aceea[i amabilitate [i s` ni se satisfac` dolean]a. Al]ii sunt de vin` pentru ceea ce li se \ntâmpl` lor. pentru situa]ia \n care au ajuns.au acest talent). Nici nu-[i dau seama mul]i ([i nici nu afl` \n multe cazuri) cât de mult pierd prin neseriozitate \n via]`. Ne adres`m cu zâmbetul pe buze foarte politicos dar. Am observat c` aceast` tipologie uman` are [i mania de a arunca vina \n exterior. indolen]a. 50 . guvernul. \ns`. oricum de la o persoan` pe care nu o prea avem la inim` din indiferent ce motive.

ci neputin]a noastr` de a ierta. este normal s` fim sup`ra]i pe respectivul cinci secunde. c` acelea[i rug`min]i adresate la fel de civilizat. cei care gener`m aceste conflicte energetice. care genereaz` energie negativ`. Vinova]i pentru ceea ce se \ntâmpl`. Suntem oameni. ne pierdem \n discu]ii sterile risipind o energie pre]ioas`. un minut. suntem \ns` numai noi. nici s` fim sup`ra]i (nici m`car pe cei ce ne-au gre[it). pân` vom atinge gradul de evolu]ie la care. {i vom \nregistra un mare progres \n modul nostru de gândire. Dac` reu[im printr-un efort de voin]` s` ne \mp`c`m \n adâncul inimii cu to]i. \nboln`vindu-ne treptat. nici s` desconsider`m pe nimeni. *** ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se consum` foarte mult` energie pe planeta P`mânt \n mod inutil prin fel de fel de dispute pe teme religioase sau datorit` unor p`reri diferite \n ceea ce prive[te spiritualitatea. câteodat` se ajunge la ruperea rela]iilor. Pericolul nu-l reprezint` minutul de sup`rare. Când cineva ne-a nemul]umit. *** 51 . o s` constat`m cu surprindere. din reflex s` nu ne mai irite nimic din ceea ce ni se \ntâmpl`. cinci minute. mai este o cale lung`. Adic` s` facem cât mai mult bine \n jurul nostru [i s` ne preg`tim pentru ce urmeaz` mâine. Din punctul meu de vedere nu conteaz` (sau conteaz` mult prea pu]in) dac` credem sau nu \n reâncarnare. {i dup` câteva experien]e de acest gen. nici m`car o secund`. pentru c` gândim anapoda [i n-am \nv`]at c` nu avem voie s` urâm pe nimeni. vom ajunge la concluzia c` ne cost` prea mult s` urâm pe cineva. de exemplu . Altfel. [i nu „construim“ nimic valoros pentru sufletul nostru. [i pentru cei mai mul]i dintre noi. vor avea un r`spuns mult mai avantajos pentru noi. Au \ns` o importan]` imens` pentru noi [i semenii no[tri faptele de iubire moral` pe care le facem aici pe p`mânt [i cuno[tin]ele [tiin]ifice din toate domeniile pe care le acumul`m [i ne ajut` s` fim mai buni (de la Valeriu Popa citire).conflictul energetic se amplific` [i. ceea ce duce la crearea unei st`ri permanente de iritare.

52 . respectiv gândirea pozitiv` cu care ne putem integra \n marele ocean de lumin` al spiritului universal. datorit` cerin]elor specifice fiec`rui organism \n parte (mai ales \n situa]ii de boal` ). dac` vrem s` evolu`m spiritual. CEZAR DUMITRACHE P.Dac` nu exist` un singur mod de alimenta]ie benefic general valabil. Dac` considera]i c` pute]i deveni mai buni \nsu[indu-v` din ideile comentate anterior. modul de gândire corect este acela[i pentru to]i oamenii. Trebuie s` gândim benefic f`r` excep]ie [i cei boga]i [i cei s`raci [i cei inteligen]i [i cei mai pu]ini dota]i cerebral [i cei cu trei doctorate [i cei cu patru clase primare. propria dumneavoastr` intui]ie va decide. *** Este absolut obligatoriu s` gândim pozitiv pentru c` ast`zi suntem ceea ce am gândit ieri . iar mâine vom deveni ceea ce gândim acum.S. s` judeca]i [i. \nseamn` c` am câ[tigat \mpreun`. R`mâne s` medita]i.

TERAPII ADIACENTE TRATAMENTULUI NATURIST ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 53 .

prezentare [i terapeutic`). am urm`rit s` relat`m cât mai obiectiv cu putin]` efectele lor benefice. pacientul trebuie s` dispun` de o condi]ie fizic` [i un suport energetic minime obligatorii. |n func]ie de terapia aleas`. terapiile [i re]etele inserate \n continuare.AVERTISMENT Terapiile prezentate \n acest capitol. 54 . Rela]ii suplimentare (informare. sau a unui terapeut autentic cu experien]` \n astfel de proceduri. documentare) pute]i ob]ine \n mod gratuit de la doamna Sanda {tefan. *** Prin regimurile. Re]etele sunt culese din medicina tradi]ional` [i au caracter informativ. iar regimurile \i apar]in \n totalitate ( concep]ie. \n caz contrar putând surveni afec]iuni grave. pot fi foarte periculoase dac` nu sunt aplicate la sfatul [i sub \ndrumarea strict` a unui medic alopat specialist \n astfel de tratamente. tefelon: 0745 153 875. mergând ( Doamne fere[te !) pân` la deces. O parte din ele au fost experimentate chiar de Valeriu Popa. dovedindu-se extrem de eficiente atunci când s-a lucrat corect cu ele. Credin]a puternic` \n Dumnezeu este vital` pentru ob]inerea vindec`rii.

Practicat de mii de ani. |n mod inexplicabil pentru medicina clasic`. Aceasta este forma cea mai u[oar` de post \n care nu se consum` alimente de origine animal` (carne. care este o ac]iune de renun]are complet` sau par]ial` de la hran`. chimiei. transmis din genera]ie \n genera]ie el a devenit parte integrant` din via]a cre[tinului practicant. postul fiind asociat [i cu alte terapii naturiste menite s` dezintoxice organismul. programul este riguros. Pacien]ii sunt asista]i de medici cu experien]` \n domeniu. Motivat sentimental [i religios de exemplul lui Iisus Hristos. pentru români postul cre[tinesc. fizicii.d. lactate). fosta U.a. Elve]ia. Statele Unite. având durate [i grade de severitate diferite. Astfel. la fel postul Cr`ciunului preg`te[te omul pentru perioada iernii. etc.R. precum [i de evenimentele legendare din via]a bisericii cre[tine. Este forma de post recomandat` persoanelor cu o voin]` foarte 55 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Cel mai des \ntâlnit. ou`.S. cât [i a sufletului. s` \i refac` echilibrul pierdut ca urmare a unui mod de via]` dezordonat care \ncalc` legile naturii. postul se ]ine \n diferite perioade ale anului. icre.S. naturi[tii reu[esc s` „p`c`leasc`“ o serie de boli considerate incurabile printr-un mijloc foarte simplu [i extrem de eficient. \n func]ie de evenimentul la care se face referin]`.m. Acest tip de post este indicat drept cur` de dezintoxicare fiind terapia cea mai puternic` [i cu efectele cele mai rapide atât pentru vindecarea trupului. renumite fiind cele din Austria.POSTUL Postul. postul Pa[telui are rolul de a cur`]a fiin]a uman` dup` excesele alimentare din timpul iernii permi]ându-i rena[terea la o condi]ie mai pur` [i vital` \n acord cu noile for]e regeneratoare ale prim`verii.. cu o larg` r`spândire \n rândul popula]iilor de diferite na]ionalit`]i este postul religios. \ns` foarte puternic care este postul negru. [. O alt` abordare a postului este cea [tiin]ific` care studieaz` corpul uman utilizând tehnolohie de ultim` or` \n domeniul electronicii. Se subân]elege c` postul are efect global de dezintoxicare [i purificare a structurii fizice [tiindu-se c` produsele de origine animal` se altereaz` rapid l`sând multe reziduuri \n organism. El este practicat \n clinici specializate. reprezint` principalul mijloc de vindecare [i transformare a fiin]ei umane prin eliminarea otr`vurilor toxice din corp. \n tradi]ia cre[tin`.

f`r` speran]` de via]`. Nu posti]i \n scopuri revendicative. cu caren]e grave de minerale [i vitamine. |n aceste cazuri. fiind prilej de cur`]ire a min]ii [i sufletului [i de \n`l]are spiritual`. |mp`ca]i-v` [i ierta]i pe to]i cei care considera]i c` v-au nec`jit [i cere]i-v` iertare celor c`rora le-a]i gre[it.“ |n timpul postului se consum` 2 litri de ap` distilat` (pentru uz alimentar) pe zi [i se fac dou` clisme: una diminea]a cu 2 litri ceai de mu[e]el [i alta seara cu 2 litri de ceai de rostopasc`. s` se evite statul \n pat peste limita fireasc`. energetic mai ai \ns` [anse. Valeriu Popa recomanda 7. prin aceasta stopându-se evolu]ia lor [i chiar vindecându-se. hipotensive. sunt de preferat posturile cu sucuri de legume [i fructe. Pentru oamenii ajun[i \n pragul disper`rii. fiind el \nsu[i un practicant al postului negru. nu eu \]i dau via]`. nu eu te pot salva. Celor afla]i \n situa]ii limit` le spunea franc: „Omule. l-a promovat ca form` de tratament. Postul negru nu este recomandat \n primul rând persoanelor subponderale.14 sau 21 zile de post cu ap` distilat`. |n cazurile de cancer [i toate bolile grave este considerat principala „terapie-[oc“ a medicinii naturiste. precum [i celor afla]i \n situa]ii limit` [i care au o motiva]ie pentru a recurge la acest tip de tratament. necesar` somnului. Foarte rar sugera posturi de 21 de zile sau mai mult. Lupt`. cu o vitalitate sc`zut`. f` ce ]i-am recomandat [i po]i sc`pa.“ Dânsul nu garanta via]a sau vindecarea nim`nui: „Eu nu sunt Dumnezeu. care acum tr`iesc. De la caz la caz. 56 . fizic e[ti mort. Feri]i-v` de situa]ii conflictuale. aceast` terapie reprezenta ultima solu]ie.puternic`. având rezultate spectaculoase. cel mai lung pe care l-a ]inut fiind de 52 de zile. protestare c`ci vibra]iile negative cu care v` \nconjura]i \n asemenea situa]ii v` afecteaz` s`n`tatea. dicu]ii contradictorii. pot \ns` s`-]i spun ce au f`cut al]i semeni [i contemporani cu tine afla]i \n situa]ii similare cu a ta. Valeiu Popa. bolnavi irecuperabili pe cale medical`. Cei doi litri de lichid pentru clism` se introduc \n dou` sau mai multe reprize pentru a nu for]a colonul. care au ie[it din pr`pastia mor]ii. astfel postul câ[tig` mult \n eficien]`. Este bine ca postul s` fie \nso]it de rug`ciune pentru c` el are darul de a ac]iona asupra fiec`rui aspect din fiin]a uman`. Pe durata postului este bine s` ave]i activitate fizic` [i intelectual` moderat` (atât cât este posibil).

perioada de revenire de 7 zile trebuie prelungit` \n func]ie de organism. iritabilitate .\n a treia zi : zeama de la 3 linguri de orez fiert \n 0. de fiecare dat` când limba devine \nc`rcat`. Dup` aceasta. Se bea zeama [i se consum` fiertura pe parcursul zilei.\n a patra zi : Se fierb 3 linguri de orez [i una de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. limba se racleaz` cu o spatul` de lemn (coad` de lingur` de lemn). tulbur`ri vizuale. Se bea zeama [i se consum` 2-3 linguri de fiertur` treptat pe parcursul zilei. . Se consum` zeama [i jum`tate din fiertur` pe parcursul zilei.\n prima zi : zeama de la o lingur` de orez fiert \n 0.\n a [asea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 3 linguri de arpaca[ \ntrun litru de ap` distilat`.este revenirea din post. . |n cazul posturilor de 3-4 s`pt`mâni [i mai mult. |n fa]a unor astfel de manifest`ri nu trebuie s` v` speria]i [i s` \ntrerup`]i postul.care sunt provocate de eliminarea toxinelor sub diverse forme [i de un consum energetic mai mare din partea organismului pentru a le expulza. 10 minute. Se bea zeama [i se consum` fiertura.\n a cincea zi : Se fierb 4 linguri de orez [i 2 linguri de arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`. specific fiec`ruia [i bolii respective. tremur`turi.5 litri de ap` distilat` zilnic. Valeriu Popa recomanda 7 zile de revenire. v`rs`turi. prin aceste elimin`ri se regenereaz` [i regleaz` anumite func]ii [i procese ale corpului.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . 10 minute. la care se adaug` : . 10 minute. oboseal`. 57 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Apar diverse tulbur`ri.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . nervozitate. de 2-3 ori/zi. dar prezentând riscuri mari pentru s`n`tate dac` e f`cut` incorect . fiecare intr` pe un regim echilibrat. cefalee. transpira]ii. La fel de important` ca postul \n sine. palpita]ii. . De obicei. gre]uri. Efectele secundare ale postului negru \[i fac apar]i]ia \nc` din primele zile.\n a doua zi : zeama de la 2 linguri de orez fiert \n 0. 10 minute.Tot pe parcursul postului.5 litri ap` distilat` timp de 10 minute . perioad` \n care se consum` \n continuare 1 pân` la 1.\n a [aptea zi : Se fierb 5 linguri de orez [i 3 linguride arpaca[ \ntr-un litru de ap` distilat`.

este bine s` fie f`cut sub supraveghere medical` de specialitate. SANDA {TEFAN 58 .Tot pe parcursul postului se elimin` gradat [i diverse „ impurit`]i“ din aura energetic` [i Lumina interioar` se va manifesta din ce \n ce mai pregnant \n voi. Aten]ie! Dac` se urm`re[te un post negru mai mare de 5-7 zile. Deveni]i astfel mult mai u[ori [i mai ferici]i. Consulta]i un medic naturist \nainte s` v` hazarda]i la astfel de auto-tratamente [i asigura]i-v` c` ave]i asisten]a lui.

steatoz` (se elimin` fibrina din ficat) .boli ale ficatului : ciroz`. De când ne [tim am auzit de câte un b`trân sau o b`trân` la ]ar` care taie sub limb` \n special pentru „ g`lbinare“. hepatite. corpul \ntreg este afectat. oscilant`) .care reprezint` farmacia organismului . icter [i boli ale ficatului. cancer. el ia parte \n mai multe moduri la metabolismul organismului.reumatism . totul este cu grij` transformat [i filtrat de ficat.boli ale rinichilor (efecte de excep]ie \n cazul bolnavilor cu dia59 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . El constituie o minune \nchis` \n el.T`ierea sub limb` Este o alt` terapie veche practicat` \n ]ara noastr`. \n primul rând ar trebui \ngrijit [i cur`]at ficatul \n lupta \mpotriva oric`rei boli. Deci.tensiune (mic`. |n plus fa]` de importanta sa func]ie de eliminare a produ[ilor toxici. Când el este bolnav. rinichi. Cele dou` vini[oare care sunt crestate au leg`tur` direct` cu ficatul [i reprezint` un canal de deversare pentru tot ce este r`u \n sânge. pancreas. Atunci când el este atins. |ns` efectul este benefic \n orice boal` [i pentru oricine. Revenind la terapia sus men]ionat`. mare.cancere de orice tip . el p`trunzând astfel \n circuitul sangvin provocând o iritare cronic` a ]esuturilor celulare [i constituind un teren propice cancerului. conduce la o disfunc]ie a ficatului. Când ele sunt negre (adic` pline) toxinele r`mân \n sânge. Toxinele sunt de asemenea descompuse.\[i reia prin aceast` procedur` func]iile corecte [i de aici \ncep s` func]ioneze normal [i celelalte organe de filtrare [i eliminare: bil`. icter. Se elimin` astfel toxine ce nu pot fi \ndep`rtate pe alte c`i din organism. Iritarea permanent` a celulelor de toxin`. {i a[a apar tot felul de boli. distruse inofensiv [i eliminate. rezultate foarte bune s-au ob]inut \n : . Atunci când func]ioneaz` normal. nu mai are capacitatea de a descompune suficient diferitele toxine.ateroscleroz` . Func]ia sa este atât de stabil` \ncât \l putem califica drept un organ extraordinar. Ficatul . Ficatul are deci constant nevoie de o irigare bun` sangvin`. adic` hepatite. Sângele toxic vine din ficat eliberându-se astfel sistemul hepato-biliar.

Nu se \ntâmpl` nimic. pentru \nter]inere. frigiditate . \ns` pute]i avea o senza]ie de ame]eal`. adic` o dat` pe lun` sau de 3 ori \n maxim 6 luni.tulbur`ri de menopauz` . Cura de dezintoxicare de o zi se poate repeta la \nceput o dat` pe lun`.pancreatite . Cura de dezintoxicare de o zi o d`m pe pagina urm`toare.gut` . NU se spal` [i NU se folose[te la alt pacient). Aten]ie la condi]iile igienico-sanitare \n care v` t`ia]i sub limb`! Castronul \n care devars]i sângele trebuie s` fie de unic` folosin]` (el se arunc` . T`iatul sub limb` ar trebui \nso]it de cura de dezintoxicare de o zi cu laxativ [i ulei de m`sline pentru a elimina depunerile din vezica biliar` [i a elibera ficatul de colesterol. se impune t`ierea sub limb` de 3 ori \n 3 luni. Deci. lama cu care sunte]i t`iat trebuie s` fie steril` [i unic` (se arunc` dup` folosire).dureri de cap Este bine de [tiut ca atuci când v` t`ia]i sub limb` s` mânca]i ceva \nainte [i s` be]i un ceai \ndulcit sau un suc dulce pentru a evita o criz` de hipoglicemie. cataract` .boli autoimune : colegenoz`.ulcer varicos.impoten]`.acnee . tromboflobit` . prim`vara.diabet . nu v` duce]i ca la analize: nemânca]i [i neb`u]i.boli de nervi .liz`) . o paloare brusc` [i transpira]ie. Pentru efect maxim [i pentru cur`]area cât mai complet` a ficatului. retinopatie. apoi o dat` sau de dou` ori pe an. Asta \nseamn` peste 50% vindecare [i echivaleaz` cu multe zile de post negru. Este bine ca \nainte de a \ncepe o diet` naturist` s` face]i t`ierea sub limb` [i cura de dezintoxicare. iar cel 60 .miopie. Dup` ce v-a]i t`iat sub limb` de 3 ori. arterit`. varice.prostat` .psoriazis . este bine s` o mai face]i o dat` pe an. lupus .

Asigura]i-v` c` sunt \ndeplinite toate condi]iile [i nu va exista pericolul s` v` infecta]i sau s` contacta]i alt` boal`. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 61 .care v` taie trebuie s` poarte m`nu[i sterile.

vor face dou` clisme pe zi: una diminea]a [i una seara. Ve]i avea multe scaune. pe parcursul curei pot mânca normal \ns` \n cantit`]i foarte mici.Cei cu diabet. colesterolul sub form` de bilu]e albe. O or` \nainte [i dup` ce lua]i uleiul de m`sline nu mânca]i nimic. Excesul de bilirubin` precipit` sub form` de bilu]e verzi gelatinoase (sunt \mbibate cu ulei).2 plicule]e de sare amar` (sulfat de magneziu) din farmacie de 30 gr plicule]ul pe care le dizolva]i \n 750 ml ap`.00 .Se m`nânc` o can` de gri[ fiert \n lapte.00 .Se \nghite uleiul de m`sline (250 ml) cu zeama de la 3 l`mâi [i apoi. \ncepând cu ziua \n care se face cura. Ora 22.200 ml ulei de m`sline presat la rece + zeama de la 3 l`mâi |n ziua respectiv` lua]i masa de diminea]` la ora 10.Cura de dezintoxicare de o zi Ave]i nevoie de: . SANDA {TEFAN 62 . obligatoriu se st` pe partea dreapt` 1/2 or`.00 [i pân` la ora 14. . |n schimb.00 .Lua]i prima can` (250 ml) de laxativ Ora 16.00 nu mai mânca]i nimic. iar nisipul [i mâlul ies ca atare.Cei cu gastrit` hiperacid` [i ulcer nu folosesc solu]ia laxativ`. Aten]ie! . Ob]ine]i o solu]ie laxativ` pe care o \mp`r]i]i \n 3 c`ni de câte 250 ml fiecare. Ora 14.Lua]i ultima can` (250 ml) de laxativ Ora 23.Lua]i a doua can` (250 ml) de laxativ Ora 18.00 .00. ci numai solu]ia uleioas` de la ora 18. Dup` cura de dezintoxicare pute]i \ncepe regimul naturist propriuzis.00 . . e bine s` v` controla]i fecalele pentru a vedea ceea ce elimina]i. timp de dou` zile. Pe parcursul curei se poate bea ap` \n afar` de o or` \nainte [i o or` dup` ce lua]i uleiul.

boli de rinichi [i chiar SIDA cu aju63 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT .) [i Pliniu (25-79 d. L. „Apa vie]ii“ . citi]i-o [i medita]i asupra ei.este un dar primit de la Creator pentru bun`starea noastr` fizic`. la domiciliu [i f`r` o cheltuial` oarecare. Urina. 400 \.Minunile urinoterapiei . Hr. {i Hipocrate (aprox. Ea a fost folosit` de oameni din toate timpurile. Alexandra Mo[neaga prescrie bolnavilor de cancer consumarea urinei proprii. cu numai t`inuit`. metoda are o vechime de peste 2500 de ani.ca remediu universal Iubitorul Dumnezeu care are grij` de toate ne-a dat un dar atât de pre]ios [i de valoros chiar de la na[tere care are posibilitatea s` vindece aproape orice boal`. |n zilele noastre. Hr. Deci. chiar [i copil. boli de piele. O alt` carte „ The water of life“ a englezului John W. 1500 ) recunosc virtu]ile terapeutice ale urinei. terapeu]i din toat` lumea fac referire la eficien]a tratamentului cu urin`. {i \n satele din Maramure[ [i Bucovina urina este folosit` pe scar` larg` ca mijloc de tratament. tân`r sau b`trân. Ea a fost atestat` \nc` de acum dou` milenii când medicii romani Galen (129-199 \. Hr. O bioenergetician` celebr` din România. introdus` \n organism ac]ioneaz` ca un autovaccin nu numai vindecându-l ci [i \ntinerindu-l. Terapia cu urin` poate fi f`cut` de oricine. Terapia n-a fost niciodat` pierdut`. Pauls „Shivambukalpa“ indic` urina ca metod` de tratament. Am v`zut \n preajma dânsului multe cazuri vindecate de cancer. Armstrong vorbe[te despre puterea de vindecare a urinei proprii. Domnul Valeriu Popa avea convingerea c` urina este un elixir al vie]ii d`ruit de natur` [i c` reprezint` o m`sur` terapeutic` pentru aproape toate bolile. Cartea canadianului A. boli de inim`.) [i Paracelsus ( aprox.) recomandau acest remediu pentru vindecare oamenilor suferinzi. diabet. Terapia cu urin` este o metod` de vindecare a unei boli prin aplicarea [i folosirea urinei proprii. A]i fost c`l`uzi]i s` g`si]i [i aceast` informa]ie.

Aceast` terapie vindec` boala prin eliminarea toxinelor \n afara corpului pe cale bucal`. pentru arsuri. pentru frec]ie [i masaj. Acest remediu exist` de când e lumea [i este consemnat chiar [i \n Biblie . Ele dispar automat \n 2-3 zile. dieta trebuie s` fie u[oar`: desodat`. cafea. o]et. Urina veche de 4 zile este foarte bun` pentru bolile de piele. tutun. Se poate ]ine post de 1 . zah`r. |n toate cazurile trebuie consultat un specialist. anal` sau prin piele. 200 ml (un pahar) o dat` pe zi sau chiar de dou` ori poate fi luat \n siguran]` (primul [i ultimul jet se arunc`). De aceea.torul acestei terapii. mu[c`turi de insecte. Pentru orice \mboln`viri minore 1-2 pahare/zi reprezint` o cantitate suficient`. O perioad` lung` de post se face sub controlul unui expert pentru c` au loc tot felul de elimin`ri de toxine. preventiv contra tuturor bolilor infec]ioase. Este de preferat s` nu se foloseasc` alte medicamente \n timpul acestei terapii. pentru co[uri [i acnee. f`r` carne. \mpiedic` formarea ridurilor. lo]iune antiseptic` pentru r`ni [i t`ieturi. Ca tonic general pentru men]inerea unei st`ri corespunz`toare de s`n`tate [i energie [i de asemenea. pacientul poate avea vom`.3 . alcool. nu pentru b`ut. Nu trebuie s` se \ngrijoreze de aceste reac]ii care \l ajut` \n vindecarea bolii. spunea c` 64 . gr`simi animale. \ns` remediul este unul singur [i anume propria noastr` urin` care vindec` boala prin \ndep`rtarea toxinelor [i de[eurilor din organism prin stimularea mecanismului de ap`rare al corpului. |n toate cazurile este necesar` supravegherea de c`tre un specialist.14 . Cu cât cantitatea este mai mare este mai benefic` [i nu este d`un`toare. nazal`. \n special erup]ii cutanate [i vom`.Vechiul Testament: „ Bea ap` din fântâna ta [i din izvoarele pu]ului t`u“. Cât timp se face terapia cu urin`. Valeriu Popa \l recomanda al`turi de terapiile naturiste.21 de zile numai cu urin` [i ap` (plus 2 clisme /zi) vindecându-se astfel orice boal` cronic`. tuse. Ar fi bine ca oamenii s` \ncerce aceast` terapie cel pu]in pentru acele suferin]e pentru care nu exist` \nc` o vindecare [i s` afle singuri rezultatele minune. drept crem` de ras.7 . Poate fi folosit` [i pentru \ntre]inerea p`rului. diaree sau erup]ie pe piele. Bolile sunt numeroase. la fel ca [i numele lor. r`ceal`.

Pentru documentare \n acest domeniu. tratament pentru via]`“ . v` recomand`m trei c`r]i ap`rute \n România: . urin` [i hran` vie“ Elena Ni]` Ibrian SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 65 .Medic Camelia Ro[u .„Tratamente naturale cu argil`.„ o can` cu urin` \n fiecare diminea]` ne men]ine s`n`to[i. necostisitor [i nemedicamentos.No]iuni introductive despre autoterapia cu urin`“ . am dorit s` reamintesc terapia despre care Valeriu Popa sus]inea c` este un sistem de vindecare complet.“ Cele ce le-am scris sunt cu titlu informativ.„Urina.„Shivambu Kalpa .Daniel Menrath .

arsuri. Paharul cu ap` de argil` se prepar` de seara pentru a doua zi. celulite [i altele. boli ale inimii. potasiu. regenerator. hepatite. lapte de argil`. sinuzite. sodiu. Dup` aceea. ciroze. siliciu. se pune o linguri]` de argil` \ntr-un pahar cu ap`. tumori benigne [i unele forme de cancer cum ar fi: cel al stomacului. afec]iuni reumatice. nefrite. Ca remediu intern este indicat` \n urm`toarele afec]iuni: ulcer. insuficien]` hepatic` [i biliar`. Practicat` [i \n ]ara noastra ca remediu tradi]ional. pe stomacul gol diminea]a [i \naintea meselor de prânz [i seara cu 1/2 or`. fier. abcese dentare. colonului. Cura intern` se face \n prima faz` pe durata a trei s`pt`mâni. vezicii urinare. Zona Zoster. aceast` terapie plaseaz` argila la rangul de medicament al viitorului. antiseptic. contuzii. [i anume: \n cazuri de hernie. Primele trei zile se bea doar apa f`r` a agita argila din pahar. acnee. etc. tuberculoz`. colite. Ca remediu extern se utilizeaz` \n: tratarea ulcerelor varicoase. furunculoze. boli de nervi. tratament cu raze X [i de c`tre femei \n perioada ciclului menstrual. degresant [i nu \n ultimul rând: putere antioxidant`. fisuri anale. Propriet`]ile de baz` ale argilei sunt: dezinfectant. a pl`gilor. anexite. intoxica]ii. conjunctivit`. se consum` \mpreun` cu argila amestecând cu o linguri]` \nainte de a consuma amestecul din pahar. parazitoze. hemoroizi. rinichiului. micoze bucale. flebite. Este foarte bogat` \n minerale naturale: calciu. insuficien]` tiroidian`. aluminiu. cicatrizant. cataplasme [i b`i restabilind echilibrul acido-bazic al organismului [i remineralizându-l [i stimulând activitatea glandelor endocrine. bron[it` traheic`. litiaze renale. Cura 66 . enterocolite. bactericid. infec]iilor dermatologice. cistite. antitoxic. fiind folosit` \nc` din antichitate cu rezultate excep]ionale. Sunt foarte pu]ine contraindica]ii \n tratamentul cu argil`. paradontoze. Se folose[te atât \n cure interne cât [i externe sub form` de ap` de argil`. remineralizant. prostat`. tonifiant. pancreatit`. absorbant. deger`turilor. \n fiecare zi bându-se câte un pahar de ap` argiloas` de 3 ori/zi. diabet. gastrite. panari]iu. obezitate. magneziu.TERAPIA CU ARGIL~ Argila este cunoscut` ast`zi ca panaceu universal [i f`r` contraindica]ii. astm. exemelor. vitalizant. otite. entorse. constipa]ie sever`.

\ncep s` se elimine toxinele purificându-se astfel organismul. |n timpul acestei cure nu se consum` gr`simi animale [i alcool. Nu trebuie s` se \ntrerup` tratamentul. Pentru uzul extern se prepar` pasta de argil`. SANDA {TEFAN ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 67 . Eficien]a mare pe care o are \n majoritatea afec]iunilor face din terapia cu argil` un tratament naturist de excep]ie. urin` tulbure [i \nchis` la culoare. apoi se spal` fa]a cu ap` c`ldu]`. u[oar` constipa]ie sau diaree. Punem argila \ntr-un vas. Folosind regulat cura cu argil` ve]i sc`pa de riduri [i obrazul se va catifela. Se pot face [i sp`l`turi vaginale [i clisme \n doze de 3-4 linguri la 1 litru de ap`.se continu` timp de 6 luni câte 10 zile/lun`. turn`m progresiv ap` amestecând continuu cu o lingur` de lemn pân` ob]inem o past` dens`. Pentru acnee se \ntinde pasta pe fa]` l`sând-o 10-15 minute. |n primele zile de tratament urina [i scaunul pot prezenta modific`ri: miros urât. la temperatura corpului. Din ea se prepar` cataplasmele care se aplic` de 2-3 ori/zi timp de 2-3 ore.

20 gr troscot sau r`d`cin` de rubarb` .30 gr g`lbenele .frunze .25 gr traista ciobanului .30 gr sun`toare .25 gr vâsc .30 gr coada calului .EFECTELE CURATIVE ALE BITTERULUI SUEDEZ Plantele folosite sunt urm`toarele: .10 gr dafin (frunze) sau scor]i[oar` pisat` .25 gr ciubo]ica cucului .30 gr ungura[ .30 gr coada [oricelului .20 gr gen]ian` (sau 50 gr pelin [i 5 gr anghinare) .30 gr ]intaur` .20 gr ienup`r (boabe pisate) .20 gr anghinare .10 gr scaiete (r`d`cin`) .20 gr t`t`neas` .20 gr odolean .20 gr soc .10 gr r`[in` de brad .30 gr pedicu]` .20 gr rostopasc` .10 gr fenicul sau anason .30 gr cimbru 68 .10 gr angelic` .10 gr salcâm (flori) .30 pufuli]` cu flori mici .30 gr urzic` .20 gr frasin (frunze) .5 gr [ofran (r`d`cin`) sau stânjenel (r`d`cin`) .25 gr osul iepurelui .30 gr aloe .20 gr salvie .20 gr coriandru .

. Durerea dispare [i infec]ia se retrage.Pentru hidropizie se ia câte o lingur` \n pu]in vin alb diminea]a [i seara timp de 6 s`pt`mâni. Cu cât st` mai mult.Dureri ale vezicii biliare se ia câte o lingur` diminea]a [i una seara. sau se pune o compres` \nmuiat` pe dintele dureros. Profilactic. .. [i se pun noaptea comprese. .Ajut` \n constipa]ie.Vindec` exemele de orice fel [i bubele din nas dac` acestea se umezesc bine [i des.când el este ro[u [i inflamat. .Pentru dureri de urechi [i vâjâit \n urechi se umeze[te o bucat` de 69 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . dispar durerea de cap [i ame]eala [i se \nt`resc creierul [i memoria. . |n bolile maligne se iau 2-3 linguri/zi dup` cum urmeaz`: câte o lingur` diluat` \n 125 ml ap` sau ceai de plante.Pentru dureri de gât . durerea [i injectarea. se amestec` de dou` ori/ zi [i se las` la macerat 14 zile.Ajut` vederea \nl`turându-le ochilor ro[ea]a. Enumer`m o parte din efectele curative: . Pot fi p`strate ani. . . una diminea]a [i una seara.Calmeaz` durerile de din]i ]inându-se \n gur` un amestec din pu]in` ap` [i o lingur` de bitter.Este de mare ajutor ficatului \n toate bolile sale. una dup` alta. cu atât are efect mai bun. se \nghit \ncet 3 linguri]e/zi . . .30 gr p`tlagin` Acest amestec se pune \n 3 litri de alcool de 38-40°. b`[icile de pe limb` sau alte afec]iuni care apar pe limb` dispar dac` sunt umezite sistematic cu acest bitter. durerea dip`rând repede. prima se ia cu 1/2 or` \nainte de masa de diminea]` iar celelalte cu 1/2 or` dup` mas`.Pentru colici se iau 3 linguri. se iau 2 linguri]e/zi. . Linguri]a de bitter suedez se dilueaz` \n 125 ml ceai de plante sau ap` [i se ia cu 1/2 or` \nainte de mas`.Pentru dureri de stomac se ia la o criz` o lingur`.diluate \n ceai. .Aftele. .Elimin` nepl`cerile gazelor intestinale.Dac` este mirosit sau inspirat des [i dac` se umeze[te cu bitter baza craniului. . dup` care se strecoar` prin tifon [i se toarn` \n sticle mici de culoare \nchis`. Vindec` cataracta dac` se umeze[te coada ochilor sau se pune o bucat` de pânz` umezit` cu bitter pe ochii \nchi[i. \ncet.

t`ieturi. chiar [i tenia. . .Nu se consum` lapte \nainte [i dup` administrare. .Cur`]` sângele. .Elimin` viermii intestinali.|n caz de tuberculoz` se iau 3 linguri]e/zi timp de 6 s`pt`mâni. cicatrice.Trateaz` foarte bine cancerul. Aten]ie: .Vindec` paralizia.Ajut` \n vindecarea epilepsiei fortificând nervii [i \ntreg organismul. SANDA {TEFAN 70 . . . . .Vindec` icterul dac` se ia câte o lingur` de 3 ori/zi [i se aplic` comprese pe ficatul inflamat.Foarte eficient \n caz de febr`.Duce la dispari]ia indispozi]iilor. . Red` chiar [i auzul pierdut. . .E foarte bun pentru negi.Ajut` la vindecarea secre]iilor vaginale. .vat` [i se bag` \n ureche.Regleaz` ciclul menstrual.Hemoroizii se umezesc des [i se face [i cura intern`. r`ni.Toate cantit`]ile indicate trebuie diluate cu ceai de plante sau ap`. . umfl`turi. . vân`t`i. stimuleaz` circula]ia [i ajut` \n anemie [i reumatism.

[i de a renun]a la vechile obi[nuin]e. vin \n ajutorul celor suferinzi \ndemnându-i [i pe cei s`n`to[i s` se apere de boal`. Aceste regimuri medicament. s` se lucreze [i s` se locuiasc` \n aer neviciat. printr-o mestecare corect` alimentele trebuiesc b`ute. . \nchiderea la culoare a urinei.Trebuie s` se practice automasajul. . . . Cei care sincer vor s` ob]in` rezultate favorabile \n prevenirea [i redobândirea echilibrat` a s`n`t`]ii. nu cu tranchilizante.Nu trebuie s` mai fumeze nici bolnavul. miros.Evita]i lucr`rile de orice fel [i mai ales discu]iile negative \n timpul mesei. . fiecare bol alimentar. digestia \ncepe de la privit.Trebuie s` aib` dantura bun` altfel nu pot mesteca bine alimentele crude. Ele reprezint` un \ndemn spre a ne apropia de natur`. crize la organele bolnave [i altele). st`ri de vom`. .Nu trebuie s` consume cafea sau alte intoxicante.Evita]i sedentarismul [i statul orelor \n pat \n afara orelor de somn. auz [i apoi. de a ne adapta unui nou mod de via]` -cel naturist. autopresopunctura (nu masajul). .Trebuie s` se doarm` natural.Nu trebuie s` consume alcool.00 noaptea. nu uita]i: stomacul nu are din]i ! .Mi[carea este via]`. trebuie mestecat de 30-50 de ori.Trebuie s` se \nve]e s` se respire. alte elimin`ri prin piele. . Deci. furunculoz`. Masajul poate fi folosit \n cazuri extreme când bolnavul nu-l poate 71 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . trebuie s` respecte urm`toarele: . .00 [i 1.Somnul cel mai odihnitor este \ntre 20. mai ales postul cu ap` distilat`. pentru c` pe parcursul lor apar fenomene inexplicabile pentru cei care nu au cuno[tin]e despre crizele de eliminare a toxinelor pentru vindecarea organismului (ame]eli.(Evita]i s` v` desf`[ura]i activitatea \n birouri \n care se fumeaz`).REGIMURI CONCEPUTE DE VALERIU POPA Este bine ca aceste regimuri s` fie f`cute sub supravegherea unui specialist. nici membri familiei sau cei care \ngrijesc pacientul. lichidele mâncate.

cafea [i alte b`uturi fierbin]i. nu se m`nânc` nimic. o lingur` de ulei de m`sline presat la rece.00. varz`. mei. ciuperci. nuci. se fac \n cure de 45 de zile. INDICA}II PENTRU REGIM |ntre 18. arahide. Exemplu de mas` de prânz [i sear`. iaurt. fructe. dovleac.00 se poate lua a doua mas` alc`tuit` numai din alimentele recomandate. apoi la ora 10. ALIMENTE INTERZISE: mânc`ruri grase.. nuc` de cocos. porumb. o]et. b`uturi alcoolice. ceai cu ghimbir. unt. Acestea sunt doar câteva din sfaturile pe care ni le reamintea zilnic Valeriu Popa. nap.se pot bea sucuri de morcovi.terci de grâu \ncol]it cu o linguri]` de miere [i o banan`. mânc`ruri grele.practica [i de persoane compatibile cu el. sare marin`. andive. sfecl` ro[ie. sup` de fasole. pe care le voi descrie mai jos. cartofi. . f`r` bulion. ulei. orz. deci ultima mas` este la 18. La ora 13. . Diminea]a la trezire se face terapia cu ulei de floarea soarelui. alimente fripte [i pr`jite. Regimurile recomandate de Valeriu Popa. ov`z. p`stârnac. . grâu. p`trunjel.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. broccoli. brânz`. doar cu pu]in` sare de mare).00 este prima mas` când se \nghit cele 4 linguri de orez \nmuiat. lapte. smântân`.00 [i pân` a doua zi se pot consuma doar lichide.sup` de legume sau sup` de fasole boabe(f`r` ro[ii.(Se \ncearc` mai multe persoane [i se va alege cea \n urma c`reia bolnavul se simte cel mai bine). variante: .00 se spal` 4 linguri de orez integral [i se pun la \nmuiat timp de o or`. pu]in` zeam` de l`mâie. varz`. praz.legume (morcovi. ]elin` p`trunjel.00 [i a doua zi ora 11. conopid`) fierte cu ghimbir. la care se adaug` p`trunjel verde tocat. legume verzi fierte cu condimente. . carne. La ora 11. REUMATISM ALIMENTE RECOMANDATE: orez. 72 .

mânc`ruri grase. porumb. Celelalte mese pot con]ine: . grâu. chimen.exceptând iaurtul. b`uturi fierbin]i. petrunjel. soia.sup` de iepure de câmp sau fazan(carnea nu se consum`) fiart` cu ceap`. . berbec. . castravete. ridichi. sparanghel. sare. . coriandru. spanac. m`rar. alcool.arpaca[ fiert cu legume. DEFICIEN}E SANGUINE. INDICA}II PENTRU REGIM .Diminea]a la sculare: terapia cu ulei. TOXEMIE. . ]elin`. p`p`die [i g`lbenele. Se pot bea ceaiuri depurative recomandându-se \n mod special: coada calului. sup` de iepure sau de fazan. mei. . . pepene verde. fenicul. . condimente picante. cantalup. pui.ap`(distilat`) [i ceai de salvie \ntre mese.Se respect` perioada de repaus alimentar \ntre 18.orez cu condimente carminative.. bivol. pe[te. urzic`. spanac(crud). salvie. legume verzi. morcov.Ora 11. ment`. 73 ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . vit`. busuioc. produse lactate. miere. dovlecel. dovleac.orez fiert cu legume. o]et. ALIMENTE INTERZISE: porc. anason) \n care se pun 2 linguri de orez fiert. . p`trunjel.boabe de porumb fierte cu pu]in` sare de mare. .dovleac copt sau crud. SIFILIS. ro[ie.dou` g`lbenu[uri de ou/s`pt`mân`(crude sau fierte tari). orz. . sup` de fasole.00 prima mas`: 4 linguri de orez integral \nmuiat cu o or` \nainte. SIDA ALIMENTE RECOMANDATE: orez.00 [i 11. busuioc [i alte condimente carminative(coriandru. iaurt. l`ptuc`.arpaca[(grâu) fiert cu pu]in` miere. fructe acre. alimente fripte sau pr`jite.salat` din l`ptuc`.1/2 litri lapte crud de capr` \ndoit cu ceai de salvie. dovlecel. .00. struguri [i alte fructe dulci. lamâie. ulei de susan. banane.5 linguri de grâu \ncol]it cu miere [i brânz` de vaci. cartofi. . ]elin`. INFEC}II.

o]et. cafea. piper moderat. ALIMENTE INTERZISE: alcool. grâu. grâu. varz`. cartofi fier]i \n coaj` [i 74 . coaj` de pâine. biscui]i. ceai(negru). b`uturi alcoolice. linte. ment`. ANEMIE. ACIDITATE. \nmuiat) [i terapia cu ulei (diminea]a la sculare). prima mas` (orezul crud. porumb. papaia. busuioc. struguri. ulei. alimente grase. mandarine. alimente fripte sau pr`jite. pr`jituri de cas`. ulei de m`sline.dovlecel fiert. produse lactate (excep]ie brânz`).00-11. dafin. grâu. brânz` de vaci (capr`) f`r` cheag. orez vechi de un an. portocale. legume verzi fierte. b`uturi fierbin]i. LEUCOREE. mei. . zah`r. LIPS~ DE CALCIU. nuci.. ridiche crud`. m`r. alimente fripte sau pr`jite. b`uturi fierbin]i. pepene verde. cu smântân` [i (sau) brânz` de vaci. fasole boabe [i p`st`i. lapte. BOLI DE RINICHI ALIMENTE RECOMANDATE: orz. l`ptuc`. dulciuri. conopid`. l`mâie. mur`turi. sup` de fasole. banane [i alte fructe. |n acest regim nu se consum` brânz` de vaci [i smântân`. p`trunjel. LIPS~ DE IOD ALIMENTE RECOMANDATE: orez. cafea. sucuri de fructe [i ap` \ntre mese. chimen. orez nou. ardei iute. orz. alimente grase. ceap`. spanac. fructe dulci. coriandru. orz. sfecl`. legume verzi fierte cu condimente (tarhon.00). fasole. struguri. ulei de mu[tar. Regimul se stabile[te dup` modelul celor anterioare. m`rar. p`st`i verzi. PIETRE LA VEZICA BILIAR~. cartofi. l`mâi. ALIMENTE INTERZISE: carne. sup` de legume. BOLI URINARE. leu[tean). ou` fierte 3/s`pt`mân`. ULCER GASTRIC {I DUODENAL.toate fructele dulci. Regimul alimentar se alc`tuie[te dup` modelul celorlalte dou` de mai sus respectând orele de repaus alimentar (18. GASTRIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ghimbir. Se poate consuma foarte pu]in` miere [i trebuie s` ave]i ore regulate de mas`. soia. morcovi.

portocal`. sup` de carne ( pas`re de curte. cantalup. FEBR~. mânc`ruri grase. sucuri de fructe. sup` de fasole. soia. condimente iu]i. grâu. sare. fructe prea coapte. alimente fripte sau pr`jite. BOLI DE INIM~ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ALIMENTE RECOMANDATE: orez. ro[ii. o]et. toate intoxicantele. coriandru verde. toate fructele. grâu. cartofi. iepure de câmp). sup` de linte. ardei iute \n exces. ceai negru. pepene verde. ardei iute. toate fructele. lapte de capr`. alcool. 75 . l`mâie. carne. unt. lapte cu ap`. pe[te. condimente iu]i. FEBR~ TIFOID~. lamâie dulce. zer. soia. ALIMENTE INTERZISE: iaurt. pepene verde. dar mai ales cele dulci [i acri[oare. ro[ii. papaia. porumbel.Ap` \ntre mese. Respectarea orelor fixe de mas` este esen]ial`. alimente fermentate. cire[e. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi fierbin]i. legume fierte. HEMOROIZI ALIMENTE RECOMANDATE: orez. rodie. banane [i alte fructe dulci. Este esen]ial s` se ia masa la ore regulate. orz. o]et. ALIMENTE INTERZISE: b`uturi alcoolice. alimente fermentate organic. b`uturi alcoolice. rodie. m`r. soia. produse lactate. struguri. p`trunjel. busuioc). cafea. cafea. tuberculi. mango. castravete. sup` de ridichi. melas`. tarhon. cantalup. vân`t`. l`ptuc`. mânc`ruri grele. legume fierte(inclusiv spanac). fenicul. AMIGDALIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid. ananas. ceai negru. b`uturi fierbin]i. alimente grase. fazan. carne. unt sau untur`. ulei de susan. biscui]i. l`mâie. stafide. sup` de fasole. alimente fripte sau pr`jite. orz. o]et. ceap`. pâine.apoi cop]i 1/2 or` \n cuptor. sare \n exces. OREON. ulei. anason. p`st`i. ap` sau b`uturi reci \ntre mese(ceai de salvie). curmale. legume bine fierte cu condimente carminative. legume verzi fierte cu condimente carminative (coriandru. grapefruit. ulei de susan. citrice. mei. cafea. b`uturi fierbin]i. GRIP~. brânz`.

struguri, ap` cald` de b`ut, lapte cald, ceai, cafea. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre, alimente grase, mânc`ruri grele, orez, carne, pe[te, iaurt, \nghe]at`, brânz`, alimente fripte sau pr`jite, o]et, sosuri, ardei iute, salat` crud`, alcool, b`uturi reci.

INSOMNIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, toate produsele lactate, \n special laptele de bivoli]`, sup` de fasole, legume verzi, fructe, b`uturi reci, suc de fructe. ALIMENTE INTERZISE: pe[te, carne, condimente iu]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, mei, porumb, ov`z, usturoi, o]et.

BOLI DE PIELE, EXEM~, URTICARIE, LEPR~, LEUCODERM~, VIERMI INELARI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, orz, mei, porumb, fasole, legume verzi, banane, m`r, ceai(negru, verde), cafea, b`uturi fierbin]i. Se bea pu]in` ap` dup` mas`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate, fructe acre, mandarine, portocale, ananas, piersic`, prun`, pe[te, carne, zah`r, susan, ulei, sare, alimente grase, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite, alimente fermentate. Observa]ie: Extern se unge pielea cu suc de ]elin`.

VIERMI
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, porumb, orez, orz, fasole, legume fierte cu condimente [i ghimbir, usturoi, b`uturi alcoolice, ceai negru, cafea, ap` fierbinte, brânz`, ardei iute, piper negru, ghimbir, papaia, banan`, castravete, m`r. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre sau dulci, carne, pe[te, produse lactate(excep]ie brânz`), zah`r, melas`, cartofi, alimente grase, nuci, biscui]i. Observa]ie: Cu o or` \nainte de culcare, se bea o can` de ceai de cimbri[or [i se consum` 50 semin]e crude de dovleac pentru adul]i; copii 1-4 ani 10-12 semin]e, copii 5-10 ani - 30 de semin]e.
76

PARALIZIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole cu gr`sime (sl`nin`), lapte cu caimac, legume verzi fierte, fructe dulci, portocale, mandarine, l`mâi, struguri, b`uturi reci, suc de fructe. Se bea zilnic timp de o lun` un litru suc combinat din morcovi [i r`d`cin` de p`trunjel. ALIMENTE INTERZISE: ceai fierbinte, cafea, alcool, condimente iu]i, carne, soia, sare, ulei, ceap`, usturoi, praz, iaurt, o]et, alimente fripte sau pr`jite, mânc`ruri grase sau grele.

OBEZITATE
ALIMENTE RECOMANDATE: orz, ov`z, porumb, mei, legume verzi, fasole, cartofi, toate fructele(cele acre NU), ceai sau cafea. Se bea ap` cu miere diminea]a [i seara. ALIMENTE INTERZISE: orez, carne, pe[te, alimente grase, produse lactate, fructe acre, zah`r, melas`, fructe uscate, alcool.

BOLI DE NERVI, TUBERCULOZ~, SCLEROZ~ MULTIPL~
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, produse lactate, carne, alimente grase, fructe dulci, nuci, migdale, stafide, b`uturi fierbin]i, cafea, condimente, alimente cu mare valoare nutritiv`. ALIMENTE INTERZISE: salat` verde crud`, fructe zemoase, dovleac, papaia, cartofi, varz`, conopid`, ciuperci, morcovi, carne de oaie, \nghe]at`, b`uturi alcoolice.

MALARIE
ALIMENTE RECOMADATE: grâu, orez, carne (\n special vit`), alimente grase, fructe acre, toate legumele. ALIMENTE INTERZISE: iaurt, fasole, mei, porumb, sare \n exces, alcool, o]et, alimente fermentate organic.

77

DEMEN}~, DEFEC}IUNI ALE CREIERULUI
ALIMENTE RECOMADATE: orez, grâu, orz, sup` de fasole sau linte, suc de citrice, sup` cu unt sau gr`sime(sl`nin`), toate produsele lactate, toate fructele, legume verzi fierte cu gr`sime sau c`lite, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne, pe[te, alcool, ceai negru, cafea fierbinte, o]et, ulei, usturoi, ceap`, praz, ardei iute, condimente iu]i, porumb, mei, ov`z, soia.

HEMORAGIE, MENORAGIE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, mei, fasole boabe mari, linte, portocale, n`ut, lapte(\n special cel de capr`), leguminoase fierte (\n special flori de lotus), sup` de porumbel, de iepure, fructe zemoase dulci, pepene, struguri, ou` crude, sucuri de fructe reci, ap` rece cu zah`r. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i, alcool, ceai negru, cafea, alte b`uturi fierbin]i, fructe acre, o]et, sare, carne, pe[te,legume verzi, mânc`ruri grele, alimente fripte sau pr`jite.

TUMORI ABDOMINALE
ALIMENTE RECOMANDATE: orez, grâu, sup` de fasole, unt sau smântân`, legume verzi fierte cu ulei, sup` de ridiche, condimente (ghimbir, piper negru, frunze de dafin, usturoi moderat), suc de portocale, lamâi, struguri, ro[ii, fructe dulci, produse lactate, iaurt, zer, ap` \ntre mese. ALIMENTE INTERZISE: alimente fripte sau pr`jite, carne, porumb, mei, bob, ov`z, condimente iu]i, pâine uscat`, biscui]i, ceai negru, cafea, b`uturi fierbin]i, fructe prea coapte, tuberculi.

ALCOOLISM
ALIMENTE RECOMANDATE: grâu, orez, oaie, pe[te, preparate din alimente dulci-acri[oare, legume cu piper, legume verzi cu unt, fructe acre, portocale, ananas, struguri, produse lactate, sucuri de fructe. ALIMENTE INTERZISE: carne(excep]ie oaie), pe[te gras, fasole, mango, lamâi, ou`, nuc[oar`, cafea, fructe coapte, \nghe]at`, ciuperci,
78

struguri. ALIMENTE INTERZISE: verde]uri. dovleac. dafin). ARTROZ~ ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. o]et. alge marine. papaia. muguri de bambus. \n special salate crude.ceap`. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. iguana. fructe zemoase. sparanghel. grâu. ciocolat`. nuc` de cocos. porc. piper. dovleac. ml`di]e de ferig`. portocale. b`uturi alcoolice dup` mas`. iaurt. pe[te. toate fructele acre. unt. jeleu. alimente fermentate. sup` de fasole. ciuperci. sup` de ridiche. alimente grele sau pr`jite. brânz`. vit`. napi. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. linte cu zah`r. citrice. ceai negru. ceai negru. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT ASTM. berbec. pepene verde. l`ptuc`. carne. nuci. smochine. nuc` de mahon. varz`. arahide. l`ptuc`. porumb. mugur de bambus. unt. o]et. o]et. produse lactate. miere. orz. ciuperci. l`mâie dulce. cantalup. ciuperci. brânz`. orez copt sau pr`jit. cartofi. 79 . ardei iute. mânc`ruri grase. pepene verde [i cantalup. conopid`. sosuri. brânz`. ap` cald` de b`ut. b`uturi alcoolice. r`d`cin` de scaiete. preparate culinare cu condimente(ghimbir. acizi organici. b`uturi alcoolice. orez. fasole. castravete amar. conopid`. ceai verde. sup` de pui cu condimente iu]i. ceai verde. spanac. struguri. mânc`ruri grase. iaurt. varz`. carne. ap` \ntre mese. vân`t`. pâine f`r` coaj`. iguana. fructe acre. alimente grase. lapte. iaurt. fructe uscate. gem. berbec. castravete amar. ALIMENTE INTERZISE: lapte. BRON{IT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de peste un an. ALIMENTE INTERZISE: fructe. curmale. p`trunjel. ap` rece. APENDICIT~ ALIMENTE RECOMANDATE: regim u[or lichid cu orz. sfecl`. \nghe]at`. smântân`. cafea fierbinte. sparanghel. nuc[oar`. schinduf. sup` de legume fierte cu spanac. cartofi. stafide. ARTRIT~.

papaia.CANCER ALIMENTE RECOMANDATE: orez. mânc`ruri grele. C~DERI DE P~R ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. sup` de carne cu condimente carminative. ou`. sucuri reci de fructe. castravete. ALIMENTE INTERZISE: salate crude. mei. alte b`uturi fierbin]i. grâu. ridiche crud`. arahide. porumb. mâncare gras`. sfecl`. cantalup. sup` de fasole. ciuperci. cartofi. morcov. cartofi. conopid`. ceai negru. bivol. spanac. legume verzi fierte cu condimente carminative(condimente care scot gazele din stomac: coriandru. semin]e de susan. melas`. alimente fermentate. grâu. schinduf. grâu. fenicul. brânz`. b`uturi alcoolice. verde]uri. iaurt. curmale. nuc` de mahon. ap` fierbinte de b`ut sau ap` cald` cu sare. l`mâie dulce. zah`r. curmale. alge marine. o]et. TUSE SEAC~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. prune. fructe uscate. \nghe]at`. dovleac. condimente iu]i. stafide. nap. nuci. varz`. cafea. sparanghel. piper. sparanghel. orz. fructe(numai pân` la ora 17. dovleac. iepure. COLIT~. lapte. ulei. migdale. fructe prea coapte. ceai verde. fructe dulci. porc. 80 . sfecl`. linte. porumbel. rodii. b`uturi alcoolice. fructe seara sau diminea]a devreme. iaurt. p`st`i. b`uturi alcoolice. anason). fructe acre. ardei iute. struguri. ceai. toate produsele lactate cu excep]ia iaurtului. fasole boabe mari. n`ut. fasole boabe mici. cafea. sare. cire[e. maz`re dulce. flori vegetale. stafide. ALIMENTE INTERZISE: vit`. l`ptuc`. fructe acre. ro[ii. legume bine fierte cu ulei. nuc` de cocos. tuberculi. brânz`. conopid`. ap` fiart` de b`ut. ceap`. p`trunjel. lapte. stafide. praz. fistic. cafea. smochine.00). miere. fazan. curmale. orz. o]et. tuberculi. ALIMENTE INTERZISE: carne. soia. anason. b`uturi reci. berbec. rodii. usturoi.

produse lactate cu excep]ia iaurtului. ciuperci. toate fructele. buc`]i mici de banan`. melas`. varz`. fasole.se bea ceai din amestec: teci de fasole. orez. conopid`. cartofi. lapte. fructe acre. pe[te. fructe prea 81 . n`ut. se consum` zilnic 3 c`ni. ov`z. carne. brânz`. mâncare cu sare sau zah`r. ceai. bivol. \nghe]at`. b`uturi reci. salvie.4 mese/zi \n cantit`]i mici . fasole boabe mari. grâu. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT DIZENTERIE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. curmale. fructe uscate. nuc` de cocos. orz. alimente grase. ou`. tuberculi. maz`re dulce. linte. flori de legume. mei. rodie. lapte de capr`. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. anason. cimbri[or. sup` de pui f`r` gr`sime. ceap`. ALIMENTE INTERZISE: produse lactate cu excep]ia brânzei. Observa]ii: . alge marine. coada calului. fructe acre. porc. frunze dafin. sfecl`. iaurt. portocale. porumb. berbec. sup` de pui. g`lbenele. iaurt. porumb. mei. nap. smochine. ciuperci. vit`. r`d`cin` de scaiete. legume verzi fierte cu condimente iu]i. Se fierbe o linguri]` de amestec la o can` cu ap` timp de 3 minute. orz. DIABET ALIMENTE RECOMANDATE: grâu. morcovi. Se strecoar`. arahide. p`trunjel cu condimente carminative. gr`simi animale. cartofi. \nghe]at`. alimente grase sau preparate cu gr`sime. sfecl`. se bea numai ap` fiart`. pe[te. porc. ou`. ALIMENTE INTERZISE:alimente grele. miere. b`uturi alcoolice. alimente grase sau preparate cu gr`sime. bivol. legume fierte cu condimente carminative. ceai de ghimbir. cafea f`r` zah`r. pufuli]` cu flori mici. spanac. câte una \naintea fiec`rei mese principale cu 1/2 or`(ceai cald). ceap`. ALIMENTE INTERZISE:zah`r. salate crude. sup` de fasole. sparanghel. pu]in` pâine sau biscui]i. dulciuri.TUSE CU EXPECTORA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez.

produse lactate cu excep]ia brânzei [i iaurtului. legume verzi. curmale. zah`r. ceai. usturoi. pe[te. alimente uscate ca: porumb. toate fructele. EPILEPSIE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. alimente crude. salat` crud`. ceai negru. fructe prea coapte. tuberculi. fructe zemoase. toate intoxicantele. cafea f`r` lapte. brânz`. o]et. praz. o]et. \nghe]ata. p`trunjel. cartofi. b`uturi alcoolice cu m`sur`. sare.coapte. cartofi. 82 . sucuri dulci de fructe. orz. mei. grâu. rodie. morcovi. castravete. cafea. cafea [i alte b`uturi. unt. carne. ov`z. sparanghel. sparanghel. l`ptuc`. ALIMENTE INTERZISE: alimente grele. ALIMENTE INTERZISE:carne. soia. praz. linte. caimac. porc. legume cu ulei sau untur`. lamâie. condimente iu]i. praz. produse lactate. legume verzi. susan. mandarine. salat` crud`. ceap`. DIAREE ALIMENTE RECOMANDATE:regim de lichide. spanac. iaurt. sfecl`. fasole. ceai negru [i verde. b`uturi fierbin]i. mânc`ruri grele. fasole. legume verzi. \nghe]at`. ghimbir. cartofi. ceai [i cafea fierbinte. linte. ou`. dovleac. sup` de ridiche uscat`. EDEM ALIMENTE RECOMANDATE: orez vechi de un an. b`uturi reci alcoolice. mânc`ruri grase. b`uturi alcoolice. pe[te. grâu. zah`r. berbec. l`ptuc`. ceap`. ghimbir. vit`. fasole cu m`sur`. portocal`. anason. iaurt. flori vegetale. b`uturi alcoolice. spanac. mâncaruri cu sare sau zah`r. ro[ii. sup` de pui cu condimente. m`r. usturoi. bivol. b`uturi reci. ALIMENTE INTERZISE:toate fructele. orez nou. salat` crud`. tuberculi.

pepene. m`r. ciuperci. b`uturi alcoolice. grâu. lamâie dulce. ceai negru [i verde. banane. grâu. ov`z. orz. cafea [i alte b`uturi fierbin]i. ALIMENTE INTERZISE: fructe acre. ceap`. sup` de fasole. suc dulce de fructe. sosuri. cafea. fasole \n exces. papaia. sosuri. pe[te. ceai negru [i verde. pu]in` sare. cantalup. verde]uri (excep]ie p`trunjel). ou`(1 ou/zi). carne sau sup` de carne. ALIMENTE INTERZISE: condimente iu]i. dovlecel. soia. cacao. ananas. produse lactate. orez. p`trunjel. carne. porumb. legume fierte. GONOREE ALIMENTE RECOMANDATE: regim de lichide. \nghe]at`. inclusiv ardei iute. usturoi. sup` de fasole. papaia. porumb.BOLI DE OCHI Acela[i regim ca la „Epilepsie“. salat` crud`. fructe acre. mei. ulei. dar cu foarte pu]in` sare. fructe acre. 83 . alimente fripte sau pr`jite. orz. morcov. fructe uscate. legume fierte. mandarine. ap` de b`ut fierbinte. alimente fermentate. ap` mult` de b`ut. o]et. FEBRA PROVOCAT~ DE R~NI ACCIDENTALE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. fructe zemoase. soia. pepene verde. alcool. b`uturi reci. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT GUT~ ALIMENTE RECOMANDATE: orez. castravete. ceai negru. spanac. ALIMENTE INTERZISE: fasole. b`uturi fierbin]i. ou`. pe[te. o]et. lapte. mei. legume fierte cu ulei [i condimente. l`ptuc`. portocale. lapte. carne. cantalup. cafea. sparanghel.

b`uturi fierbin]i. iaurt. mei. b`uturi reci inclusiv apa [i sucuri de fructe. praz. b`uturi alcoolice. mei. sup` de fasole. produse lactate (exceptând iaurt. b`uturi fierbin]i. carne. alcool. grâu. ou`. cire[e. ardei iute. orz. l`mâie dulce [i alte fructe dulci. ceai fierbinte. ceai negru. brânz`. 84 . pepene verde. piersic`. banan`. unt. ananas.HEPATITA ALIMENTE RECOMANDATE: orez. porumb. cafea. dovleac. ALIMENTE INTERZISE: alimente grase inclusiv lapte. brânz`. maz`re verde dulce. usturoi. unt. smochine. toate felurile de fructe cu excep]ia bananei. CONSTIPA}IE ALIMENTE RECOMANDATE: orez. m`r. legume verzi. cantalup. \nghe]at`. iaurt. ulei de arahide. porumb. condimente iu]i. ou` fierte (3/s`pt`mân`). sup` legume. struguri. fructe acide ca: lamâie. ulei. unt). brânz`. sup` de fasole. ceap`. carne. cafea. papaia. ALIMENTE INTERZISE: preparate fripte sau pr`jite. sup` de ridiche. castravete. fasole \n exces. o]et. ap` cu zah`r sau suc dulce de fructe. ulei de nuc`. grâu.

|n cazul ie[irii mu[chilor se reintroduc printr-o ap`sare u[oar` cu degetul. Terapia cu m`lai. Se strecoar` infuzia cald` de rostopasc` \n irigator (temperatura se controleaz` cu cotul cu dorin]a de a fi cât mai cald`).se pune pe foc ap` \n dou` vase de câte 2-3 litri [i se prepar` infuziile pentru clism` [i sp`l`tur` vaginal`.30. Se strecoar` infuzia c`ldu]` de nalb` mare \n irigator 85 . Se cl`te[te gura cu ap` s`rat` ( o lingur` de sare la o can` de ap`) [i se repet` raclajul limbii de circa 30 de ori. Ora 8.AUTOTRATAMENTUL RECOMANDAT DE VALERIU POPA PENTRU BOLI FOARTE GRAVE {I CANCERE BG1(45 de zile) ORAR TERAPEUTIC: Ora 7.se preg`te[te ap` cald` pentru igienizarea de dup` clism`. gura se cl`te[te cu ap` s`rat`. Se face un masaj pe burt` \n jurul ombilicului. Terapia cu ulei. Sp`l`tura vaginal`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ora 9. Clisma. Se ia \n gur` o lingur` de m`lai [i se mestec` stând \n fotoliu 10-15 minute pân` când \ncepe s` curg` saliva. . Dup` defecare se face igienizarea stând cu fundul \ntr-un lighean. primul gest s` fie scuiparea din gur` a salivei adunate.30. . Dup` trezire. [i \n pozi]ia genupectoral` se introduce canula (dup` ce s-a uns anusul cu ulei de m`sline).00. Apoi se perie limba de câteva ori cu o periu]` de din]i destinat` special pentru acest lucru. dup` aceasta se ia o lingur` ulei de floarea-soarelui [i se mestec` potrivit de ritmic timp de 20 de minute stând \n fotoliu cu capul ]inut drept. apoi se scuip` uleiul [i se racleaz` limba cu o coad` de lingur` de lemn \ndep`rtându-se astfel stratul albicios-g`lbui depus.00. Ora 8. Apoi.

\n puctele indicate (pentru organele afectate).00. Ora 16. S`rituri pe vârfuri. 4 linguri de orez nedecorticat se spal` \ntr-o can` [i se las` la \nmuiat pân` la ora 11. Apoi se consum` 1/2 litru ap` distilat`. 1 lingur` gulie (gulioar` verde). 1 lingur` miere pur`. Se execut` automasajul \n talp`.00. 2 linguri mere.00. Ca desert: o linguri]` (de lemn) cu polen conservat \n miere. Masa 3. Orezul preg`tit cu o or` \nainte se \nghite \ntreg sau se mestec`. Se bea o can` de ceai de salvie neândulcit (250 ml ap` distilat` \n care se fierbe o linguri]` de plant` 1-2 minute).[i stând cu fundul \n ligheanul gol (sau pe un prosop) se introduce canula \n vagin [i se a[teapt` pân` se scurg cei 2 litri.00. Ora 12. Ora 13.00. Toat` opera]iunea trebuie s` dureze o or`. Masa 2. 86 . Ora 11. Se rad [i se amestec` cu o lingur` de lemn urm`toarele: 5 linguri grâu \ncol]it. Ora 10. Obligatoriu: masa trebuie s` dureze o or`. 2 linguri r`d`cin` p`trunjel (gros). Ora 9. Masa 1.30. Cele de mai sus se amestec` bine [i se servesc cu o lingur` de lemn. Se deschide geamul [i \n fa]a lui se fac 100 s`rituri pe vârfuri mi[când bra]ele ritmic [i respirând \n acela[i timp (ritmic). Preg`tirea orezului. Preg`tirea mesei 2. Ora 14. Se pune \n func]ie distilatorul [i se fac 2-3 litri de ap`.30.00. 2 linguri ]elin` mic`. 2 linguri sfecl` ro[ie.

. iar zeama se soarbe \ncet din lingur`. Se preg`tesc infuziile pentru clism` [i sp`l`tura vaginal`. . Ora 20.00. Ora 21. Ora 21.00. 87 .30. Ora 19. iar coaja se infuzeaz` 15 minute \n 250 ml ap` distilat`. .se bea o can` de infuzie de cimbri[or (250 ml ap` distilat` clocotit` + 1 linguri]` de plant`. Apoi somnul cu geamul \nchis. . Toat` opera]iunea trebuie s` dureze 45 de minute.se consum` 100 gr. Se adaug` o lingur` ras` de miere.00. Masa 4. Somniferul. Culcarea \n pat cu geamul deschis 10 minute. infuzat 10 minute). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prepararea infuziilor. . Se preg`te[te [i se ia somniferul astfel: se cur`]` 4 mere ionatan.infuzia pentru clisma 2 (de sear`) 2 linguri mu[e]el \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.infuzia pentru clisma 1 (de diminea]`) 2 linguri rostopasc` \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute. semin]e de bostan crude. Se fac clisma [i sp`l`tura vaginal`.Ora 18.infuzia pentru sp`l`tura vaginal` 2 linguri nalb` mare \n 2 litri ap` clocotit`/infuzat 10 minute.00. Apoi se consum` cojile de mere.

88 .

Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 89 .

90 .

1.S. Preparatul se pune \ntr-un borcan de sticl`.5 kg r`d`cin` de t`t`neasc` tocat` prin ma[ina de tocat carne. reumatism [i altele. astenie. ciroz`. se amestec` cu 2. Comparativ cu alte plante. \n acelea[i doze se recomand` [i \n tratarea altor boli: grip`. afec]iuni oculare. amigdalit`. eczeme. scleroze. apoi se ia câte o linguri]` \naintea meselor principale dar numai cu o or` timp de 3 s`pt`mâni.R. Tulpinile de orz verde se recolteaz` când ajung la \n`l]imea de 2530 cm. de 11 mai mult fier decât ]elina. Se ia câte o linguri]`.CANCER Adjuvant \n metastaze Este o re]et` din fosta U. colit`. |n scurt timp organismul se revitalizeaz`. Se spal` bine. se taie m`runt. putându-se continua pân` la 2 luni. prin t`iere de la suprafa]a p`mântului.2 kg miere de salcâm [i 3. de 7 ori mai mult` vitamina C decât portocala. pentru a putea fi introduse \n storc`tor. de 11 ori mai mult calciu decât laptele proasp`t. de 25 de ori mai mult potasiu decât banana. se \nchide ermetic [i se macereaz` 5 zile ferit de orice surs` de lumin`. trombofletit`. confirmat` de Institutul Oncologic din Moscova. anemie. orzul con]ine de 250 de ori mai mult` vitamina A decât salata. \naintea meselor principale cu 2 ore mai devreme timp de 5 zile. se \mbib` cu pu]in` ap` [i se macin` pân` devin past`. angin` pectoral`. de 3 ori pe zi. Cancer. pentru fortificarea organismului. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece.5 litri de vin ro[u de ]ar`.S. Acela[i amestec. Se ob]ine sucul prin stoarcere. [i multe din simptomele 91 . astm ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face cura cu suc de orz verde. de dou` ori/an (prim`vara [i toamna). infarct miocardic. ulcer. de 10 mai mult` vitamina B1 decât spanacul [i de 23 de ori mai mult` biotin` decât laptele. Se administreaz` 3-4 pahare/zi \n cure de 3-4 s`pt`mâni.

. Dup` 20 minute de fiert. pancreatic.se strecoar` infuzia. intestinal. Cancer la gât neoperat Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat.cu plantele r`mase se pun comprese pe locul afectat. \n final. . .se bea pe parcursul zilei \n 3 reprize. . Prepararea extractului : .bolii dispar. . Cancer hepatic. apoi se combin` cu cele 2 macerate la rece. . cele 2 preparate (infuzia [i maceratul) [i amestecul astfel ob]inut se bea \n 3 reprize \naintea meselor principale cu o jum`tate de or`.O linguri]` de pulbere de pedicu]`. 50 g propolis solid 92 . o linguri]` coada [oricelului. dup` care se las` s` se r`ceasc` [i se filtreaz`. tot de seara pân` diminea]a urm`toare plante: o linguri]` pulbere de frunze de nuc. gastric. o jum`tate de linguri]` de rostopasc`.Preparatul se filtreaz` diminea]a.Se combin`. 50 g sânziene galbene m`run]ite. . . cancer cu metastaze Se recomand` tratamentul cu extract apos antitumoral. care se las` s` se infuzeze 15 minute.\n alt pahar se pun la macerat \n ap`. o linguri]` mu[e]el. iar t`t`neasa r`mas` se pune la fiert la foc mic \ntr-o can` de ap`.dou` linguri r`d`cin` de t`t`neas` (buc`]i) se las` de seara pân` diminea]a la macerat \ntr-un pahar cu ap`. 500 g r`d`cin` ras` de t`t`neas` proasp`t`. Cancer la ficat (metastaze la ficat) . se ia de pe foc [i se adaug` restul de plante r`mase dup` filtrare.Se op`re[te \nc` o linguri]` de pulbere de pedicu]` la o can` de ap` clocotit`. una de pulbere de t`t`neas` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) [i una de pulbere de obligean` (ob]inut` din r`d`cin` râ[nit`) se pun \n 1/2 litru de ap` [i se las` s` se macereze la temperatura camerei de seara pân` diminea]a. Se ]in 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauz` \ntre ele.diminea]a se filtreaz` ambele macerate.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cancer. scleroz` multipl`. mamar sau ovarian Se râ[ne[te n`praznic sau [ovârv. se adaug` 1/2 linguri]` de rostopasc` [i se ia vasul de pe foc.se fierbe timp de o or` un litru de o]et de mere cu 300 gr coaj` de dud. apoi se infuzeaz` 10 minute. 3 linguri de miere [i cear` curat` cât un ou. Se fierbe totul pân` scade la jum`tate. Cancer uterin. boli de inim`. Lichidul se pune din nou la fiert cu 250 ml ulei rafinat de floarea . Cancer bucal Se culeg ml`di]e de soc de 2-3 cm diametru de pe care se desprinde coaja. Din aceast` pulbere se iau 1-2 linguri]e de trei ori/zi. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute dup` care se \nghite cu pu]in` ap`. Cancer esofagian . se strecoar` lichidul [i se \ndulce[te cu 200 gr miere.se fierb 60 gr frunze de garoafe \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. boli de piele. se strecoar` prin tifon [i crema astfel ob]inut` se p`streaz` \n cutii de plastic la frigider. Se va \nghi]i foarte \ncet. Se las` la macerat 10 zile. alergii. Dup` r`cire. o dat` sau \n câteva reprize. Se las` la r`cit cu coji cu tot. dup` care se strecoar`. apoi se r`ce[te. . Se beau dou` c`ni pe zi. diabet. m`run]it` bine. st`ri inflamatorii Ulei de semin]e de in: 7 linguri/zi ca terapie timp de 21 de zile [i doza de \ntre]inere:1-2 linguri/zi. Se unge zona afectat` de 2-3 ori/zi. Se beau zilnic câte 50 ml. Cojile de soc se pun \ntr-o oal` cu 4 litri de ap` astfel \ncât s` fie pu]in acoperite [i se fierb la foc potrivit pân` r`mâne un litru de lichid. 93 . pentru a „sp`la“ cât mai bine gâtul.soarelui. Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` de tinctur` plus o linguri]` de miere de 3 ori/zi.m`run]it \ntr-un litru de alcool de 75°. artrit`.

Se fierbe 5 minute la foc mic. Tratamentul dureaz` 4 s`pt`mâni. Se consum` câte o lingur` de petrol distilat diminea]a [i seara pe stomacul gol cu 1/2 or` \nainte de mas`. Clismele cu cafea nu ac]ioneaz` asupra intestinelor. Aten]ie: ingerarea cafelei pe gur` nu are nici pe departe vreunul din efectele enumerate aici.Cancer gastric Suc proasp`t de cartofi. organul cel mai lezat \n boala canceroas`. |n acea jum`tate de or` pân` ce se poate mânca. Se pot face dou` clisme /zi una diminea]a [i una seara. Clisma cu cafea: se prepar` cafeaua prin ad`ugarea a 2-4 linguri]e cu vârf de cafea. \n 200-400 ml de ap` clocotit`. Cofeina produce \n ficat o stimulare excep]ional`. apoi se filtreaz` [i se las` la r`cit pân` devine c`ldu]`. iar \n cazuri extreme se pot face [i din 4 \n 4 ore. determin` eliminarea masiv` de toxine. cre[te produc]ia de bil`. \nseamn` c` este bun. Clisma cu cafea \n tratarea cancerului Aceste clisme diminueaz` spasmele. durerile precordiale [i. dac` pielea r`mâne alb`. mai ales. bolnavul trebuie s` se \ntoarc` de câteva ori (din 10 \n 10 minute) alternativ pe partea stâng` [i pe partea dreapt` pentru ca petrolul s` poat` p`trunde \n curburile [i pliurile gastrice. Se verific` dac` este bun astfel: se pune \n palm` [i se freac` bine palmele. jum`tate de pahar de 4 ori/zi. timp de o lun` Tratamentul cancerului cu petrol distilat Petrolul trebuie s` fie distilat \ntre 100-150°. dup` care poate fi evacuat`. ci asupra ficatului. 94 . se deschid canalele biliare. unde se ]ine 15 minute. Se introduce \ntreaga cantitate \n intestin. toxinele sunt prompt evacuate.

Tratarea cancerului cu regimul Oshawa Prin acest regim sâgele se reânnoie[te printr-o alimenta]ie pur`. se \mbun`t`]esc memoria [i capacitatea de concentrare. |n afar` de ap` [i sare nu se mai accept` nimic altceva. se dau pe r`z`toare. Tumor`. labilitate psihic`. reumatism. cu pauz` de 3-4 zile \ntre ele. Se amestec` bine cele 2 ingrediente [i se adaug` 6 linguri de ulei de m`sline. Se m`nânc` pe s`turate \n dou` sau mai multe mese/zi [i \n nici un caz nu se va r`bda de foame \n timpul curei. nodul. * Dac` apare tendin]a de constipa]ie. Se unge locul bolnav. nu numai de cancer. Se repet` pân` la dispari]ia tumorii. se piseaz` foarte fin. Mii de bolnavi s-au vindecat cu aceast` cur`. boli de inim`. somnul devine mult mai odihnitor [i se amplific` magnetismul curativ. furuncul Se iau 2 linguri de t`mâie (smirn`) de calitate foarte bun`. revitalizare [i regenerare. epilepsie. scleroz` \n pl`ci. este indicat s` se urmeze mai multe cure succesive de câte 10 zile. * Se beau 2 litri de ap` plat`/zi. * Este un regim de purificare indicat \n toate afec]iunile. corespunz`toare. astm. pân` la vindecare. ci [i de : diabet. Se ia de pe foc compozi]ia [i se amestec` cu o spatul` de lemn pân` ce se 95 . capacitatea de munc`. se acoper` cu tifon [i se las` peste noapte. Are loc o reântinerire. |n pauz` [i \nc` 3-4 luni dup` \ns`n`to[ire se va]ine o diet` lacto-vegetarian` pur`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Tumor` \n (pe) corp Se amestec`: fagure din cear` de albine cu ]uic` curat` [i pelin pisat pân` se ob]ine un terci. Regimul este urm`torul: * Timp de 10 zile se consum` numai cereale Yang (grâu.a. orez. 2 linguri de cear` de albine (curat`). * |n cazul unor afec]iuni cronice. mei [i hri[c`). se fac clisme. Se pun la fiert \n bain-marie pân` ce devin lichide. * Dup` urmarea acestui regim cre[te vitalitatea. [.

r`ce[te. Trebuie s` aib` consisten]a unei creme de fa]`. Dac` iese prea tare se mai pune pe foc [i se mai adaug` ulei de m`sline. Se pune un strat gros din acest amestec (aproximativ 5 mm) pe locul afectat, se acoper` cu un tifon prins pe margine cu un leucoplast. Nu se umbl` la acest pansament 24-48 de ore. Se \ndep`rteaz`, se arunc`, se face pauz` 2 zile. Se repet` pân` când tumora (nodulul, furunculul) dispare.

Metastaza la pl`mâni
Se amestec` urm`toarele: 500 gr unt de cas`, 500 gr untur` proasp`t` de cas` (nes`rat`), 500 gr l`mâi cu coaj` cu tot tocate m`runt, 500 gr miere poliflor`, 400 gr cafea m`cinat`. Din acest amestec se ia câte o lingur` cu 30 minute \naintea meselor principale. Preparatul se p`streaz` la rece.

Cancer bronho-pulmonar
- se bea suc de usturoi de 2-3 ori/zi, câte 10-30 ml \nainte de mas` - se beau 3 c`ni de ceai/zi de lemn dulce (infuzie din 9 gr de r`d`cin` de lemn dulce la 200 ml ap`)

Cancer tiroidian
Se va unge zona nodulilor tiroidieni cu tinctur` de nuci verzi pân` la dispari]ie.

Tumori cerebrale
Tratament cu spânz: Se fierb 2 litri de ap` timp de 1/2 or`. Din apa fiart` se m`soar` 1/4 litri \n care se pun 7 linguri]e cu vârf cu spânz pisat [i se mai fierb 5 minute. Se las` la r`cit, apoi se strecoar` prin tifon. Sticla se ]ine la frigider. |n prima zi se ia câte o linguri]` diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese. A doua zi se iau câte 2 linguri]e diminea]a, la prânz [i seara, dup` mese; a treia zi se iau câte 3 linguri]e, etc. Doza zilnic` se m`re[te cu o linguri]` pe zi, pân` ce se ajunge la 20 linguri]e diminea]a , 20 la prânz [i 20 seara. Se face o pauz` de 10 zile, dup` care se repet` trata96

mentul. Dac` nu ajunge cantitatea preparat` in]ial, se mai face o por]ie.

Tumor` hepatic`
|ntr-o sticl` de 1,5 litri de culoare \nchis` se pun la macerat: 350 gr r`d`cin` de leu[tean dat` prin r`z`toare mare, 350 gr miere de albine curat`, 350 ml vin de ]ar` curat- timp de o s`pt`mân`. Sticla va sta la \ntuneric, agitându-se de câteva ori pe zi. Se ia câte o lingur` de 3 ori/zi, cu 1/2 or` \naintea meselor principale cu tot cu leu[tean. |ntre timp se preg`te[te o alt` por]ie din amestecul de mai sus. Cura se \ntrerupe dup` vindecare. Concomitent, se urm`re[te ecografic evolu]ia bolii. Tratamentul trebuie completat cu ceai de t`t`neasc` 1 litru/zi, iar pe regiunea ficatului se vor aplica comprese c`ldu]e cu terciul r`mas de la fiertura plantei care se aplic` seara la culcare timp de 3 ore.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

97

APARATUL CIRCULATOR - Vase de sânge, sânge, inima, boli de circula]ie Arterit` obliterant`
Se prepar` tinctura de spânz. Se introduce \ntr-o sticl` de culoare albastr`, r`d`cin` de spânz ras` peste care se toarn` alcool de 60° [i se las` la macerat 30 zile. La o parte de spânz se adaug` 6 p`r]i alcool. Se folose[te extern \n comprese sau \n masaje u[oare. Dup` folosire sp`la]i-v` bine mâinile, tinctura este foarte toxic`.

Boli de inim`, deregl`ri de circula]ie a sângelui
Se prepar` vinul de ciubo]ica cucului. Se umple o sticl` de 2 litri cu flori de ciubo]ica cucului [i se toarn` deasupra vin alb, de ]ar`. Se las` la macerat 14 zile la soare sau lâng` calorifer. Se ia câte o lingur` de vin de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mesele principale.

Fragilitate vascular`
Se consum` câte o farfurioar`/zi de boabe de secar` pisate [i fierte timp de 10 zile la rând.

Insuficien]` cardiac`
- Suc de dovleac din 1/2 fg. Se bea \n 2 reprize, diminea]a [i seara. - Decoct din r`d`cin` de osul iepurelui, 4 linguri la un litru de plant`, fiert 30 de minute la foc mic. Se beau 3-4 c`ni/zi. - Se beau sucuri de fructe, u[or \ndulcite; berea este interzis`. - Se consum` banane, prune [i caise uscate, smochine, curmale.

98

Fiecare din aceste plante se pune \n sticlu]e de 250 ml. rozmarin 20 g. Tratamentul dureaz` cel pu]in 3-4 luni. Se agit` zilnic. Acest amestec se \nghite \n \ntregime diminea]a \nainte de micul dejun. se strecoar`. se toarn` peste ele 200 ml alcool de 87°. Dup` ce s-a r`cit se \mbutelieaz` \n sticle sterilizate. cu 30 minute \nainte de fiecare mas` (de 3 ori/zi) principal` câte 5 pic`turi din fiecare diluat \ntr-un pahar cu ap`. Dispare oboseala.timp de 30 de zile \n fiecare diminea]` se ia o lingur` de hrean ras cu o linguri]` de miere. Tratamentul se aplic` de 4 ori/ani. cre[te puterea de concentrare. Se iau de 3 ori/zi câte 25 de pic`turi diluat \n jum`tate de pahar cu ap`. p`ducel 40 g. se pune fiecare tinctur` \n câte o sticl` care se \nchide ermetic. se beau 2 c`ni/zi. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Cardiopatie ischemic` . timp de 3 ani. Se bea 150 ml de preparat diminea]a pe stomacul gol. |n paralel se bea o infuzie de leu[tean ob]inut` din 2 linguri de frunze la o can` cu ap` clocotit`. \nainte de micul dejun. vâsc 40 g. Se poate repeta o dat` la fiecare 2 luni. rani]` 20 g. dup` ce au fost m`run]ite. Cura se ]ine 30 de zile [i se repet` la fiecare 2 luni. Sticlele se \nchid ermetic. Mult mai puternic` este tinctura din 20 gr frunze + 20 gr r`d`cini de leu[tean macerat 10 zile \n 100 ml alcool de 70°. ame]eala [i senza]ia de vid \n cap.Se amestec` o lingur` de r`d`cin` ras` de hrean cu o lingur` de miere pân` când se ob]ine o past` omogen`.Tulbur`ri de circula]ie Se amestec` 400 g miere cu 3 litri vin alb [i se las` s` fiarb` la foc mic 5 minute. .Se fac 4 tincturi din: talpa gâ[tei 20 g. Hipertensiune .se bea infuzia de p`ducel. Dup` 14 zile se strecoar` prin tifon. Se consum`. Se adaug` 150 ml suc de pelin [i se mai las` s` dea câteva clocote. Se infuzeaz` 15 minute. dispare palpita]iile. . o linguri]` la can` (200 ml ap` clo99 .

Normalizarea sistemului circulator . se stre100 .macerat la rece. Dup` aceast` perioad` (\n care se amestec` zilnic cu o spatul` de lemn). Se pun toate componentele la macerat \ntr-un borcan de 3-5 litri care se ]ine la soare sau la temperatura camerei timp de 14 zile. date prin ma[ina de tocat se fierb \ntr-un litru de vin alb de ]ar` timp de 15 minute. agitându-se de câteva ori/zi. Se p`streaz` la rece. Se adaug` 150 ml miere. 200 gr miere poliflor`. 100 gr vâsc m`cinat (râ[nit).10 minute-o can`/zi Cur`]area venelor [i arterelor de depuneri |ntr-un litru de vin alb natural se pun la macerat 4-5 cepe ro[ii (aprox 500 gr) tocate m`runt . Se iau 3 linguri zilnic. o can`/zi \n urm`toarele 2 s`pt`mâni . Se adaug` apoi 300 gr miere de salcâm [i se mai fierb 1-2 minute. \nainte de mese minim 100 de zile.se beau: 3 c`ni/zi timp de 6 s`pt`mâni. Se consum` câte o lingur` de 3 ori/zi cu o jum`tate de or` \nainte de mesele principale. cardiopatie ischemic` 10 r`d`cini de p`trunjel cu frunze cu tot. Se p`streaz` la rece. Se astup` bine recipientul [i se las` la macerat 7 zile.cotit`) .se face un amestec \n p`r]i egale din : salvie. 2 c`ni/zi timp de 3 s`pt`mâni. Se strecoar` ambele preparate [i se amestec`. 200 ml suc de ceap`. Separat se firb la foc mic \ntr-un litru de vin alb 250 gr r`d`cin` de p`trunjel [i 2 leg`turi de frunze de p`trunjel pân` lichidul scade la 500 gr. cimbri[or . Dup` o s`pt`mân` se strecoar` din nou.se administreaz` diminea]a [i seara \nainte [i dup` mas`. „Vin“ pentru circula]ie Se preapar` din: 2 litri de vin alb. p`ducel. „Vin“ pentru boli de circula]ie. 2 linguri]e la can` timp de 10 ore . inim`. 200 gr usturoi pisat. dup` care se r`ce[te [i se strecoar`.

Se ]ine regim f`r` carne de porc. tutun.coar`. Hipertensiune . 10 gr angelic`. 10 gr frunze de frasin. 5 gr r`[in` de brad. pâine alb`. Se consum` câte 50 ml de dou` ori/zi cu 1/2 or` \nainte de micul dejun [i cin`. de 3 ori/zi. 10 gr boabe de ienup`r pisate. zah`r. 5 gr r`d`cin` de scaiete. o]et. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ateroscleroz` Se ia zilnic 1 lingur` ulei de nuc` (se procur` de la plafar). 10 gr flori de salcâm. Se las` la macerat 8 zile. Arterit` obliterant` Se pun la macerat timp de 14 zile \n 750 ml alcool de secar` (sau alcool de 38-40°) urm`toarele: 10 gr aloe frunze zdrobite. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1520 minute. 2 gr [ofran. Se beau 2 c`ni/zi diminea]a [i seara timp de 1 lun`. 1 linguri]` de rozmarin la o can` (250 ml ap`) Se las` de seara pân` diminea]a la temperatura camerei. alcool. Dup` 14 zile se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici de culoare \nchis`. cafea. 10 gr gen]ian`. se pune \n sticla \nchis` la culoare [i se p`streaz` la frigider.se prepar` din 20 gr plant` la 100 ml de alcool de 70°. hipertensiune [i pietre la vezica urinar` Se macereaz` 10 zile.se prepar` un macerat la rece din: 3 linguri]e de vâsc uscat. Sticla se pune aproape de o surs` de c`ldur` [i se agit` zilnic. Vin pentru ateroscleroz`. 100 gr praz tocat \ntr-un litru de vin alb natural. gr`simi. 10 gr foi de dafin. 10 gr troscat. 101 .tinctur` de talpa-gâ[tei. . dup` care se consum` câte 20-40 pic`turi o dat`. 5 gr fenicul.

. Se las` la macerat amestecul pe timpul nop]ii. Cur`]area vaselor (vene [i artere) Se amestec` urm`toarele: un pahar de semin]` de m`rar. boli de circula]ie Se cur`]` 4 c`]ei de usturoi. Se ia pe parcursul zilei câte o lingur` din 30 \n 30 de minute pân` la terminarea lichidului.Se iau câte 30 pic`turi de tinctur` de nuci verzi de 2 ori/zi \n câte un pahar cu ap` sau ceai. Se p`streaz` 24 de ore \n termos.Se beau ceaiuri de p`p`die. diminea]a [i seara \nainte de mas`. Se pun toate \ntr-un termos. mu[e]el. 250 gr din cantitate se bea diminea]a pe stomacul gol (se poate ad`uga o linguri]` de miere)250 gr se bea seara la culcare. Cur`]area vaselor sanguine Se folose[te un amestec de plante: sun`toare.Se face cura anual` cu urzici. . 2 linguri de r`d`cin` de valerian` m`run]it` [i 2 pahare de miere natural`. . 102 . Preocedura se repet` 21 de zile.Se consum` leurd` \n fiecare zi \n salat` timp de 2-3 s`pt`mâni. siminoc. Arterit`. timp de 3 luni. [i peste ele se toarn` pân` la 2 litri de ap` clocotit`. O lingur` de plante se infuzeaz` 20 minute \n 0.Se beau 50 ml \n fiecare diminea]` dup` micul dejun. .Una din mesele de peste zi s` fie numai o salat` de crudit`]i. se pun \ntr-o cea[c` [i se toarn` peste ei o lingur` de ulei de m`sline presat la rece. cel pu]in 3 s`pt`mâni. Se adaug` pu]in p`trunjel verde [i o frunz` de dafin.5 litri ap` clocotit`. Cur`]area sângelui . Se consum` preparatul diminea]a pe stomacul gol cu o felie de pâine pr`jit`. muguri de mesteac`n. apoi se strecoar`.

\n p`r]i egale. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 103 . Se bea 100 ml \naintea meselor principale de 3 ori/zi. Ceaiul se prepar` dintr-o linguri]` la 200 ml ap` clocotit` (infuzie 10 minute).Circula]ia sângelui Se prepar` vinul de salvie: 80 gr salvie + 1 litru vin alb sec (curat) se las` la macerat 8 zile. Se filtreaz`. c`tin` alb`. |n acest pahar (de 100 ml) se va amesteca zeama de la o l`mâie. Se beau 3 ceaiuri/zi din amestecul de plante: coada-[oricelului. vâsc.

se stoarce [i se aplic` pe locul bolnav. pe zona afectat`.Se iau paie de ov`z.Se aplic` pe locul bolnav cataplasme cu ceap` tocat` sau usturoi pisat. Se las` peste noapte. Se \nmoaie o cârp` curat` de bumbac \n aceast` infuzie. dup` care se aplic` frunzele \n 3-4 straturi pe locul bolnav. spondiloz` . 104 .Se face cur` cu tinctur` de urzic` timp de 5-6 luni. . \n fiecare can` de ceai se pune câte o lingur` de bitter suedez.Se toarn` ulei de masline peste frunze tinere de nuc [i se las` timp de 3-4 ore. . . Se pun la macerat frunze m`cinate de dafin \n ap` rece 24 de ore. Se acoper` cu ceva gros [i se men]ine câteva ore dup` care se repet` procedura. de 3 ori/zi.APARATUL LOCOMOTOR -oase. .Se aplic` o past` ob]inut` din usturoi pisat amestecat cu ap`. . câte 10 pic`turi \ntr-o can` de ceai. \n 2-3 straturi. iar a doua zi se adaug` \n infuzie 2 linguri]e de sare.Se pun comprese cu frunze de varz` zdrobite. se toarn` o cantitate corespunz`toare de ap` [i se fierbe 30 minute la foc mic. Se pune amestecul \ntr-un termos [i se toarn` deasupra un pahar de ap` fiart`. . Se aplic` cataplasme c`ldu]e.se consum` zilnic 1 [i 1/2 litru de ceai de coada calului + urzic`.Se face o crem` pentru masat locurile dureroase. Se strecoar` prin tifon [i se p`streaz` la rece. reumatismArtroz` .Se amestec` 3 linguri de troscot cu 2 linguri de frunze de mesteac`n [i 2 linguri de fructe de m`ce[.se pun comprese cu bitter suedez. Artroz`. de seara pân` diminea]a. . Se pun la fiert „bain-marie“ 4 ore. Tratamentul se face pân` la dispari]ia bolii. Se strecoar` [i se adaug` o cantitate dubl` de osânz` de porc. .

Se beau 2-3 c`ni/zi de infuzie de soc (2 linguri]e la o can` de ap` clocotit`). la culcare. Se bea foarte cald` mai multe seri la rând. pern` electric` sau ventuze.Se fierb 10 minute: o ceap` mare t`iat` fin.Se face frec]ii cu o jum`tate de ceap` pe locurile dureroase. timp de 6 luni câte 5 linguri de grâu \ncol]it sub form` de terci + o linguri]` de miere + o jum`tate de linguri]` de drojdie de bere. Amestecul se \nc`lze[te \n „bain-marie“ timp de 3 ore. 150 ml ap` [i 40 gr untur` nes`rat`.Lumbago . . .Se fac b`i calde pentru jum`tatea inferioar` a corpului cu : infuzie de coac`ze (2 pumni). Reumatism . Tratamentul se face 3 s`pt`mâni. Dup` 2 ore. Tratamentul se face o dat` pe an timp de 7 zile. 105 . Se strecoar` [i se bea cantitatea pe parcursul unei zile. . se bea un decoct de cru[in (o linguri]` la can`.Se aplic` local sticle cu ap` cald`. reumatism.Se fac frec]ii cu ulei de ienup`r. Se poate relua de 3 ori \n cursul anului. artroz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 3 felii de m`r necur`]at de coaj` se fierb \ntr-un litru de ap` timp de 15 minute. Gut`.Se pun 8 linguri de piper negru m`cinat \ntr-un litru de rachiu tare [i se las` la macerat 5-7 zile. . fiert 3 minute). 4 linguri de ulei de m`sline. Lombosciatica . . . ace de pin (2 pumni) la 5 litri de ap` timp de 10 minute.Fric]ie local` cu unguent preparat din 100 gr m`ghiran uscat + 500 gr untur` topit` + 1/4 litru ulei de m`sline. .Se pun cataplasme cu hrean ras amestecat cu pu]in` ap` [i f`in` integral`.Se consum` zilnic.

se adaug` 500 ml spirt sanitar. reumatism Se prepar` o solu]ie din: 1/2 litri alcool medicinal + 50 aspirine pisate + 2 linguri de sare de l`mâie. 106 . Se pun apoi comprese cu aceast` solu]ie pe locurile dureroase. se p`streaz` la rece. bine m`run]it` se pun la macerat timp de 12 ore \n 30 ml spirt sanitar. agitându-se din când \n când. Peste aceste plante.Tinctur` din: 70 g m`rul lupului. Dup` filtrare. amestecându-se \ncontinuu pân` se tope[te. agitând de câteva ori pe zi pân` se dizolv` complet. . Dup` r`cire. Osteoporoz` . 10 g t`t`neas`. . \nchise la culoare. Tinctura se prepar` din 20 de linguri de semin]e de m`rar care se amestec` cu 1/2 litru alcool alimentar de 70° [i se las` la macerat 8 zile. agitând vasul din când \n când. Cu aceast` tinctur` se pun comprese pe zona afectat`. Se las` \n repaus 3 zile. ]inându-se de seara pân` diminea]a. Se las` la macerat 5 zile. se pune \ntr-un vas pe foc [i se adaug` 50 g cear` de albine.Se amestec` 3 vârfuri de cu]it de piper negru. Se p`streaz` \n sticlu]e mici. Osteoporoz`. dup` care se filtreaz`. 10 g jojoba. Se adaug` 200 ml ulei de m`sline [i se ]ine \n „bain marie“ timp de 3 ore.Alifia de sânziene: 20 g plant` uscat`. \ntr-un borcan. dup` care se filtreaz`. 10 g cimbru. Ciocuri pe coloan` . 1/2 litru de coniac. Borcanul se \nchide ermetic [i se las` la macerat 15 zile.Se filtreaz` [i se maseaz` cu aceast` solu]ie zonele dureroase de 23 ori/zi. \ntr-un pahar de sare grunjoas`. Cu acest preparat v` unge]i seara locurile dureroase. \ntr-un borcan \nchis ermetic. Se fac fric]ion`ri de-alungul coloanei vertebrale \n fiecare sear`. Se filtreaz` [i se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`.Se ia câte o linguri]` de tinctur` de m`rar diluat` \ntr-o jum`tate de pahar cu ap` de 3-4 ori/zi minim 6 luni. Se las` la macerat 2-3 zile.

Se folose[te 10 zile/lun`. Se unge pielea cu osânz` de porc [i apoi se a[eaz` compresa Se ]ine 45 de minute. Dureri ale coloanei vertebrale Se amestec` o can` de hrean ras [i o can` de m`lai [i se pun \ntr-o bucat` de material de bumbac.Se fac b`i calde la picioare cu un pumn de sare de Bazna la un lighean de ap`. 107 . Seara. vata se arunc`.Boala oaselor de sticl` (boala Lebstein) Se pun de seara la macerat \ntr-un litru de ap` (\ntr-un borcan). la temperatura camerei. minimum 6 luni. apoi se prinde cu un leucoplast [i se pune o [oset`. Se las` o lun` pân` când o]etul \[i schimb` culoarea. .Se tamponeaz` \n fiecare sear` cu tinctur` de iod. Se las` peste noapte s`-[i fac` efectul. Procedeul se poate repeta. Diminea]a. . Monturi ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Volumul monturilor se reduce [i deseori cedeaz` [i pintenii. Dup` 12 ore se strecoar` acest preparat [i se bea pe parcursul unei zile.Într-un borc`nel se pun 10 lame de ras peste care se toarn` un pahar de o]et din vin. \ndulcit u[or cu miere natural`. Sp`latul pe picioare este interzis pân` la terminarea tratamentului. Leziuni ale coloanei vertebrale Pentru masarea zonelor dureroase se folose[te un ulei de m`sline presat la rece combinat cu pulbere de ardei iute. se pune vat` \mbibat` \n acest o]et pe monturi. 500 ml o]et de mere (de preferin]` preparat \n cas`) [i câte 25 gr de coada calului [i 25 gr troscot. Se repet` cel pu]in 3 zile.

Dureri de c`lcâie
Hrean ras foarte fin cu 2-3 pic`turi de gaz (de lamp`) se fixeaz` pe locul dureros cu un bandaj obi[nuit, apoi se aplic` o [oset`. Se aplic` de seara pân` diminea]a. Se repet` pân` când durerea dispare. Dac` apare o alergie pe piele, se face pauz` câteva zile, timp \n care se unge locul cu alifie de g`lbenele.

Cârcei
Se umple un s`cule] de pânz` cu pedicu]` uscat` de la plafar. Se pune pe picioare sau unde apare cârcelul. Se doarme cu el. Pedicu]a din s`cule] se \nlocuie[te cu alta dup` un an.

108

ORGANELE DE SIM} - gura, nasul, ochii, urechea, pieleaMiopia
Se prepar` o infuzie (10 min) dintr-o linguri]` de frunze de corn la o cea[c` (150 ml) ap` clocotit`. Se strecoar` lichidul, se r`ce[te [i se \nmoaie \n el un tifon sterilizat. F`r` a-l stoarce se pune pe ochi timp de 20-30 minute [i se clipe[te din pleoape din când \n când pentru ca lichidul s` p`trund` \n`untru. Compresa se aplic` alternativ 3 zile da [i 3 zile nu. Tratamentul se face 18 zile [i se poate relua dup` o lun`. |n aceast` perioad` nu sta]i \n camere cu lumini fluorescente [i nu v` uita]i la televizor. Dac` se observ` o \mbun`t`]ire a vederii nu mai purta]i ochelari.

Blefarit`
Se cl`te[te zilnic ochii cu suc proasp`t de morcovi.

Toate bolile de ochi
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

- |n fiecare diminea]` se pun \n ochi câte 3 pic`turi de urin` proasp`t`, colectat` din jetul de mijloc. - |n fiecare sear` se pune \n ochi o pic`tur` miere diluat` sau fiziologic (1:1). - Se consum` alimente bogate \n vitamina A [i C. - Solu]ie 5-10% de propolis \n ap` cald` - se pun 3-5 pic`turi \n fiecare ochi . (Se piseaz` propolisul uscat, apoi se dizolv` \n ap` cald` [i se filtreaz`).

Oftalmie
Se fierb 100 gr frunze de vi]`-de-vie \n 300 ml ap`, timp de 15 minute. Dup` r`cire, se strecoar`. Se fac sp`l`turi, de 3 ori/zi \nmuind un tampon de vat` \n acest
109

preparat. Acest ceai nu trebuie p`strat mai mult de 24 de ore.

Boli de ochi
Este o re]et` practicat` de vechii fenicieni descoperit` pe t`bli]ele din manuscrisul de la Cairo. Se iau 200 gr ficat de vac` [i se fierb \n ap` câteva minute, apoi se pune un prosop peste cap [i se face baie de ochi cu aburii ficatului timp de 10 minute, dup` care se st` cu prosopul pe ochi pân` se r`ce[te. Se repet` procedeul 10-14 zile. Rezultatul este garantat \n: cataract`, miopie, prezbitism.

Cataract`
- Se pune câte o pic`tur` de suc de pin \n ochiul bolnav timp de 10-15 zile. - |n fiecare zi, timp de o lun` se m`nânc` 3 morcovi cruzi diminea]a pe stomacul gol. - Se bea zilnic 1 litru de suc proasp`t din morcovi, p`trunjel [i ]elin` diminea]a pe stomacul gol, de preferat \ntre orele 7.00-11.00. Se poate mânca dup` ora 12.00 - Se face un amestec din: 20 gr silur, 20 gr valerian`, 20 gr mu[e]el, 10 gr verbin` [i 30 gr flori de soc. Se op`resc 5 linguri din acest amestec \n 1/2 litru de vin alb. Aburul este l`sat s` ac]ioneze asupra ochilor \nchi[i.

Conjunctivit`
Timp de 2 s`pt`mâni se pun comprese calde cu ceai de alb`strele [i concomitent se aplic`, seara [i diminea]a, pe gene o pelicul` sub]ire de ulei de ricin.

Glaucom ocular
- o lingur` de fenicul [i o lingur` de p`trunjel se fierb \n 100 ml ap` pân` scade la jum`tate. Cu acest lichid se pun 3 comprese \ntr-o zi. - o lingur` de rostopasc` se fierbe \n 100 ml ap` pân` ce r`mâne cam o lingur` de lichid.
110

Se las`3 minute. Se ]ine de seara pân` diminea]a.bitter suedez combinat cu ulei cald de cimbru Se picur` 1-2 pic`turi de ulei cald de cimbru \n ureche. fiert 10 minute. se \mbib` o me[` de tifon [i se pune seara \n ureche . apoi se pun câte 2 pic`turi din ceaiul de rostopasc` \n fiecare ochi. De obicei. Sinuzit` . mu[e]el. coada [oricelului. salvie \n p`r]i egale. Se beau 3 111 . Tratamentul se poate face pân` la 1 an.propolis \n solu]ia alcoolic` de 30°. nasului cu ulei de mu[tar . muguri de pin. Otit` . apoi dup` un minut bitter-ul suedez tot 1-2 pic`turi.se consum` hrean ras cu suc de l`mâie câte o linguri]` de 2 ori/zi diminea]a [i seara. Afte ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se badijoneaz` gura de mai multe ori pe zi cu un decoct concentrat de afine: 10 gr la 1/2 litru ap`.masaj zilnic a frun]ii. dup` care timp de 30 de minute nu se m`nânc` [i nu se bea nimic. Se face infuzie dintr-o lingur` de amestec la 250 ml ap`. dup` 12 zile vindecarea este complet`.Mai \ntâi se pune pe ochi compresa \nmuiat` \n decoctul de fenicul [i p`trunjel [i se las` 5 minute. ienup`r. Laptele [i produsele lactate se exclud din alimenta]ia bolnavilor de sinuzit`. Hipoacuzia Se introduce \n ureche un tampon de vat` sub]ire [i lung \mbibat \n ulei de ricin (tamponul trebuie s` ajung` cât mai aproape de timpan). tâmplelor. Se prepar` un ceai din: cimbru.inhala]ii cu mu[e]el .local se pun s`cule]e calde cu sare sau m`lai . Rezultatul se va sim]i dup` primele 4-5 zile. t`t`neasc`.

Totul se macereaz` 10 zile \ntr-un loc \ntunecos.Se ung zonele afectate de 2-3 ori/zi cu urin` proasp`t` a persoanei bolnave timp de 10-15 zile. busuioc. Psoriazis . agitând periodic con]inutul. 15 gr de anason se m`run]esc \ntr-o piuli]` de lemn.Se unge cu ulei de semin]e de in zona afectatã.Se consum` infuzie de rotopasc` o linguri]` la 250 ml ap` clocotit`. apoi dup` ce pielea se zvânt` pu]in. . g`lbenele.Se fac b`i de cimbru. Când este gata. p`tlagin`.ceaiul va fi c`ldu] [i \ndulcit cu miere. Eliminarea polipilor Se prepar` un macerat de anason. .Se consum` infuzie de t`t`neas` o can`/zi. pelin.15 pic`turi. .Se scoate din alimenta]ie obligatoriu cartoful. Extern se pun cataplasme din cartofi cruzi da]i pe r`z`toarea mare. Se face apoi un ceai : 2 linguri de m`rul-lupului la o can` cu ap` se fierb 10 minute. Cu aceasta se vor unge de 2-3 ori/zi zonele afectate.Alifie preparat` din: suc de rostopasc` 5 gr sau suc proasp`t de nalb` 5 gr. apoi se strecoar`. Se ia câte o lingur` din 3 \n 3 ore.c`ni/zi . Tratamentul se face pân` la vindecarea total`. . soc. Se mestec` zilnic o lingur` de c`p`ceal` de miere de albine. . . Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua procedura. se unge cu unguentul cu sulf. se pun \ntr-o sticl` [i se toarn` deasupra 100 ml spirt medicinal. de 3 ori/zi pân` la dispari]ia polipilor. se strecoar` maceratul care apoi se dilueaz` cu ap` distilat` \n propor]ie de 1:3 (o parte macerat cu trei p`r]i ap`). Se pun 10 . |n fiecare sear` se spal` locul bolnav cu acest ceai c`ldu]. |n timpul tratamentului nu sp`la]i cu s`pun partea afectat` de psoriazis. Pasta astfel preparat` se ]ine la \ntuneric. amestecat cu 50 gr osânz` de porc.Se prepar` un unguent din untur` de porc netopit` (ap`sat` cu o lingur` pân` când devine ca o past`) [i tot atâta pucioas` (sulf). 112 . .

Se face cura intern` cu ulei de semin]e de in timp de 21 de zile câte 7 linguri/zi. cicoare.. mesteac`n. |n prima zi se ia o linguri]` diluat` \n jum`tate de pahar cu ap` diminea]a pe stomacul gol. 10 minute. . Se las` 15 minute la infuzat. 20 gr flori de lumân`ric`.. |n a doua zi . cur`]a]i de coaj` [i zdrobi]i. apoi doza de \ntre]inere: 2 linguri/zi.. 20 gr semin]e de in. . psoriazis. 20 gr flori de g`lbenele. favorizând vindecarea acestor boli. Ceai pentru tratamentul extern al psoriazisului Se face un amestec din : 40 gr coaj` de salcie. Boli de piele grave. pân` \n a [aptea zi când se iau 7 linguri]e [i se men]ine aceast` doz` pân` \n a 30-a zi. Se bea 1 ºi 1/2 ceai/zi. se \nmoaie buc`]i de tifon \n infuzia 113 . apoi se pune \n sticle mici \nchise la culoare. g`lbenele. 20 gr flori de arnic`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ceai pentru psoriazis Se face un amestec \n p`r]i egale din : cimbri[or. 20 gr fructe de ienup`r. Se strecoar`.Baie general` cu sare grunjoas` \n fiecare sear`. Preparatul are ac]iune de dezintoxicare extrem de puternic`..Pl`gile se spal` de 2-3 ori/zi cu infuzie de g`lbenele [i se ung cu o alifie preparat` din: câ]iva c`]ei de usturoi proaspe]i. . acnee Timp de 30 de zile se ia tinctur` din boabe de soc. Se face infuzie dintr-o linguri]` la o can` (250 ml) ap`. 40 gr scoar]` de stejar. Sucul se combin` \n propor]ie de 1:1 cu alcool alimentar de 90°. trei fra]i p`ta]i. 20 gr flori de ventrilic`. Se pune o lingur` de amestec \n 300 ml ap` clocotit`. se iau 2 linguri]e. coada calului. urzic`. 20 gr r`d`cin` de scai.urzic`. amesteca]i cu pu]in ulei de susan pân` se ob]ine o past` omogen`. coada racului. Prepararea tincturii: se stoarce un suc din fructele de soc neajunse complet la maturitate (au culoare ro[ie spre violet)..... Acest tratament stopeaz` evolu]ia bolii [i pl`gile \ncep s` se restrâng`.

Se beau câte 50 ml de ceai. de 3 ori/zi. \naintea meselor cu 30 de minute. Acnee juvenil` Se consum` 1 litru ceai de urzic`/zi. m`rul-lupului 3 gr. Se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Se aplic` pe zona afectat`. Pentru consumul intern. 114 . Se beau 3 c`ni de infuzie de trei fra]i-p`ta]i (o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit` infuzat 10 minute). se fierbe un amestec 30 minute \ntr-un litru [i jum`tate de ap` din : rostopasc` 3 gr. Compresele se schimb` o dat` la 30 minute. de piele. plop negru 40 gr. Se fierbe \n 3 litri de ap` timp de 30 de minute urm`torul amestec: rostopasc` 5 gr. m`rul-lupului 1 gr. .Comprese locale cu ap` de mare (ap` \n care s-a dizolvat sare de mare) sau cataplasme reci cu suc de cartofi. Eczeme .c`ldu]`. se storc [i se aplic` pe zonele afectate.Se face o past` din scor]i[oar` [i suc de l`mâie [i se spal` zilnic pe locul afectat. Lupus eritomatos [i tuberculos Este o boal` autoimun`. Prepararea o]etului de hrean: se introduce hrean ras \ntr-o sticl` [i se toarn` peste el o]et de fructe. . Se las` 10 zile la temperatura camerei. Se cl`te[te apoi fa]a cu ap` c`ldu]`. plop negru 21 gr. Cu el se fac sp`l`turi locale [i se pun comprese de 3 ori/zi.Se face o past` din frunze proaspete de busuioc [i pu]in ulei de m`sline presat la rece. g`lbenele 70 gr. g`lbenele 10 gr. Diminea]a [i seara se aplic` pe fa]a umezit` o]et de hrean [i se las` s`-[i fac` efectul 10 minute.

Se aplic` seara la culcare. Seara. Acnee Se spal` tenul cu un decoct 10 minute. pelin. La suprafa]a g`lbenu[urilor apar ni[te pic`turi. 115 . Dup` zvântare se tamponeaz` u[or pielea cu tinctur` de propolis 15 %. cu 1/2 or` \nainte de mas`. se beau câte 100 gr la prânz [i câte 100 gr seara. coada-calului. Vitiligo Suc de ]elin`. Ea se prepar` prin macerare timp de 10 zile a frunzelor [i r`d`cinii rase de ]elin` \n palinc`. g`lbenele la care se adaug` 6 linguri de o]et de mere dup` r`cire. ment`. bube dulci Se ung locurile afectate cu muguri de plop fier]i \n untur` (osânz`)[i cear` de albine. se maseaz` pielea obrazului cu o crem` pe baz` de propolis. Acestea sunt folosite ca „ulei“ pentru ungerea locurilor afectate. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Co[uri [i acnee Se pune past` de ment` (ob]inut` din frunze proaspete) pe zonele afectate [i se las` peste noapte. ieder`. herpes [i arsuri Se folose[te „ulei de g`lbenu[ de ou“. se \n]eap` cu o sârmuli]` [i se ]in deasupra unei fl`c`ri de lumânare. Se iau g`lbenu[urile de la câteva ou` fierte tari.Eczeme. din 2 linguri]e la 300 ml ap` din amestecul de plante: þintaur`. Herpes. Se unge cu albu[ de ou b`tut spum` locul afectat de 5-7 ori/zi [i herpesul dispare. Cu tinctura de ]elin` se ung zonele depigmentate.

uleiul se adaug` la final. 25 gr r`[in` de brad [i 250 gr unt. Pecingine Se unge zona afectat` cu suc proasp`t de nuc` verde. pân` se \nmoaie. Intern se iau 20 pic`turi de tinctur` de propolis diluat` de 3 ori/zi \nainte de mas`. Se aplic` sub form` de masc` pe fa]` timp de 30 de minute. r`d`cin` de t`t`neas` 25 gr. pelin 25 gr. Pistrui . R`ni. acnee Se prepar` o alifie din : g`lbenele 50 gr. iar a doua zi se \nc`lze[te \n „bainmarie“ [i se strecoar` [i se p`streaz` la rece. Se las` s` stea o zi preparatul. arsuri.Bube dulci Morcov copt [i sf`râmat se aplic` pe bube. Compozi]ia se strecoar`. bine m`run]ite. Se pun cataplasme pe piele de 2-3 ori/zi câte 20 minute. p`tlagin` 50 gr.Se tamponeaz` pistruii cu suc de p`trunjel . Se ung zonele afectate. Zona Zoster Se topesc \ntr-un vas 100 gr cear` curat` de albine. apoi se amestec` cu o spatul` de lemn pân` la r`cire. Se folose[te de 3 ori/zi punându-se un strat sub]ire pe locurile afectate de boal`. 50 ml ulei de m`sline. Plantele se fierb \n osânz` de porc 15 minute. Crema se p`streaz` la rece \n recipiente de sticl`.|n 2-3 linguri de ulei de m`sline se fierb câteva frunze de spanac. Inflama]ii ale pielii Se fierb pu]in \n ulei l`ptuci proaspete. 116 .

Se pune o masc` pe fa]` [i se las` s` se usuce. .d.R`ni cu puroi Se spal` locul afectat cu decoct concentrat de pelin. 35 gr miere [i un albu[ b`tut spum`. . Se aplic` pe fa]` [i se las` 10-15 minute. apoi alte 2 s`pt`mâni [. Se las` s` ac]ioneze o or`. apoi se spal` fa]a. iar cojile se a[eaz` pe nas. |ntre]inerea tenului . 117 . Alergii \nso]ite de mânc`rimi ale pielii. se spal` cu lichid locurile afectate.m. Se spal` cu ap` c`ldu]`.Se ia câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi câte 2 s`pt`mâni.Tenul iritat se spal` cu ap` de ploaie \n care a stat un pumn de t`râ]e de grâu câteva ore. Ihtioz` (nehidratarea pilelii) Se ung regiunile afectate de 3-4 ori/zi cu ulei de c`tin` alb`. Se fierbe o leg`tur` de m`rar verde \ntr-un litru de ap`.Se rade o sfecl` ro[ie [i se amestec` cu iaurt.a. Pasta se \ntinde pe obraz [i frunte.Pentru irita]ii ale tenului \nso]ite de mânc`rimi. Lichidul ob]inut se bea \n cursul zilei \n câteva doze. Se \ndep`rteaz` cu ap` cald`. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Prevenirea ridurilor Se amestec` foarte bine : 90 gr f`in` de orz.Se cur`]` câ]iva cartofi [i se rad pe r`z`toare unic`. . Pielea se catifeleaz` [i ridurile dispar. pauz` 10 zile. Dup` r`cire. dermatite Dou` linguri de ]elin` ras` se pun \n 200 ml ap` rece. . se acoper` vasul pentru 2 ore la temperatura camerei.

Se acoper` vasul [i se las` timp de 2 s`pt`mâni \ntr-un loc \ntunecos [i rece. dup` care se unge cu crem` de propolis. dup` du[. apoi v` culca]i cu [osete. 10 minute. 20 gr trefra]i-p`ta]i. .R`ni Se prepar` o crem` astfel: se amestec` r`[in` de pin [i untur` \n p`r]i egale [i se fierb \n „bain marie“. se agit` recipientul. 5 gr la 200 ml ap` clocotit`.Infuzie de coac`z-negru. Se agit` maceratul zilnic cu o lingur` de lemn. Se ung zonele afectate. sau cât este necesar. . 118 . tre-fra]i-p`ta]i [i p`p`die. Se repet` zilnic 4-5 s`pt`mâni. Se ]ine la frigider [i v` unge]i \n fiecare sear` t`lpile [i c`lcâiele.Se bea infuzie din r`d`cin` de brusture. |n fiecare sear`. Se prepar` din 15 gr pulbere de r`d`cin` la 300 ml ap` clocotit` timp de 30 minute. 10 gr frunze de salvie. Se bea o can` /zi. 20 gr cre]u[c`. Se filtreaz` printr-un tifon curat [i se pune preparatul \n sticlu]e \nchise la culoare.Se pun local cataplasme cu infuzie din mu[e]el. 10 gr flori de soc \n 750 ml spirt sanitar.Se aplic` pe pielea de 2-3 ori/zi Propolis-spray 10%. coapsele [i picioarele timp de 10-15 minute cu aceast` solu]ie. Se beau 2-3 c`ni/zi. . Se umezesc palmele [i se fric]ioneaz` abdomenul. Urticarie . Celulit` Se pun la macerat \ntr-un vas: 30 gr boabe de ienup`r. Cr`p`turi sângerânde [i dureroase ale c`lcâielor O cutie de alifie de g`lbenele se amestec` toat` cu ceap` dat` pe r`z`toarea mic`.

Se pune zah`r pudr` pe locul cu puroi. Se aplic` pe b`t`tur`. .Se pune frunz` de aloe t`iat` [i se leag` degetul. o linguri]` amoniac. Se repet` pân` la vindecare.Se \mbib` \n tinctur` de propolis o compres` [i se pune pe locul bolnav. un vârf de cu]it de borax. Diminea]a se râcâie partea moart` a unghiei.Seara la culcare se pune o vat` cu o]et pe unghiile bolnave \nf`[urândule \n plastic. . o jum`tate de pahar de ap`. . 1 linguri]` miere. apoi se strope[te cu o]et (preferabil de mere). Se agit` \nainte de \ntrebuin]are. Micoz` la unghii . . prânz [i seara câte 1/2 or`. apoi se \nvele[te cu o folie de plastic. |ngrijirea mâinilor ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se amestec` bine: 3 linguri glicerin`.O ceap` t`iat` \n douã se coace pe o tabl` la flac`ra de aragaz. .Se unge b`t`tura cu ulei de ricin. |ntr-o lun` cresc unghii s`n`toase.Se bag` degetele \ntr-un vas cu o]et diluat 1:1 cu ap`. Panari]iu .B`t`turi . Zah`rul absoarbe secre]iile [i distruge mediul prielnic \nmul]irii microbilor.Se pune seara pe b`t`tur` un pansament cu coaj` de l`mâie pe care a r`mas [i pu]in miez. . se fixeaz` cu un pansament [i se ]in e timp de 12 ore. 119 .Se face o cafea tare [i se \nmoaie degetele bolnave \n mod repetat de 5-10 ori/zi câte 10 minute. dup` care se aplic` un pansament cu propolis topit la foc. diminea]a.

Negi pe limb` [i amigdale Gargar` [i sp`l`turi bucale de 3 ori/zi timp de 15-20 minute. . .Se tamponeaz` cu tinctur` de rostopasc`. fiecare repriz` dintr-un amestec de : 5 ml tinctur` de propolis cu 5 ml infuzie de g`lbenele. . Se fierbe pân` scade la jum`tate [i se freac` zilnic pielea capului.Ciuperc` pe t`lpi Timp de 10 zile se pune pe suprafa]` afectat` pu]in` vat` \nmuiat` \n albu[ de ou. . Dup` 40 de minute se cl`te[te p`rul cu ap` cald`.Se maseaz` cu sare de buc`t`rie. Ciuperca se va sufoca [i pilea se va vindeca frumos. . Tratamentul dureaz` 21 de zile. Re]ete \mpotriva c`derii p`rului . Este de preferat s` se stea cu ea toat` noaptea.Se amestec` pulbere râ[nit` din coada-[oricelului sau pulbere râ[nit` din tulpina de in cu ulei de m`sline.Se maseaz` cu coaj` verde de nuc`. De 2 ori/zi timp de 45 de minute se ]ine \n gur` ulei de ricin.Se ung cu ulei de ricin.Se aplic` pe pielea capului un amestec dintr-o lingur` de alcool de 40° [i un g`lbenu[ de ou crud.Se prepar` o tinctur` de ardei iute (20 gr de pulbere de ardei iute 120 . Arsuri [i deger`turi Se ung zonele afectate cu ulei de c`tin` (se procur` de la Plafar).Se preg`te[te un decoct din 30 gr r`d`cini m`run]ite de brusture la 1 litru de ap`. Se continu` tratamentul pân` la dispari]ia total` a forma]iunii. . .Se freac` zilnic pielea capului cu acest amestec. Negi plantari .

Se fac frec]ii cu ea de 2-3 ori/s`pt`mân` masând r`d`cina p`rului. mu[e]el. care se vor \nghi]i ulterior pân` la vindecare. 2 linguri o]et \n 500 ml ap` care se fierb 30 de minute. timp de 15 minute. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Paradontoz` .Se vor amesteca zilnic 4-5 gr de propolis. Se cl`te[te gura prelung [i se arunc`. . . Sânger`ri ale gingiilor Se face o infuzie concentrat` dintr-o linguri]` de scor]i[oar` la o can` de ap` clocotit`. turi]` mare.Se face un amestec din 100 gr urzic`. apoi se \nghit. Se fac cl`tiri ale gurii de 2-3 ori/zi. Dureri de din]i . . coada-calului. salvie. . . 121 .Se fric]ioneaz` gingia cu o buc`]ic` de sl`nin` de porc timp de 15-20 minute. Se folosesc 2 linguri]e de amestec la 200 ml ap` [i se fierb 30 de minute la foc mic. Dup` r`cire se face gargar` [i se ]ine \n gur` cât se poate de mult.\n 100 ml alcool 40° timp de o s`pt`mân`). Se spal` apoi p`rul cu ap` cald`. Se ]i \n gur` 5-10 minute.Se face un amestec de ceaiuri din: t`t`neas`. Se maseaz` pielea capului zilnic timp de o s`pt`mân`. Se infuzeaz` 10 minute o linguri]` din amestecul de plante la 200 ml ap`. Zilnic se pun comprese timp de 5 ore. .Se vor lua de 3 ori/zi câte 40 de pic`turi (o linguri]`) de tinctur` de propolis. Se strecoar` [i se pune o lingur` de tinctur` de nuci verzi.Se sug 4-6 tablete/zi de PROPOSEPT (preparat apicol). dup` care se arunc`.Se mestec` zilnic r`d`cin` de hrean. . coada[oricelului [i pelin \n p`r]i egale.Se face un amestec de plante \n p`r]i egale din: mu[e]el.Se amestec` o ceap` ras` pe r`z`toarea mic` cu o lingur` de ulei de ricin [i 10 ml vitamina A.

se spal`. semne din na[tere. deregl`ri de pigment. Aluni]e. keratoz` senil` (pete de b`trâne]e).Durere de m`sea Se piseaz` o cui[oar` [i se pune la m`sea. 122 . Efectul anesteziant este aproape instantaneu. Cu aceast` tinctur` se tamponeaz` locul afectat (semnul) de mai multe ori/zi. negi [i hemangioame Frunze de cedru sau chiparos. se taie m`runt [i se umplu cu ele o sticl` pân` la gât. Se completeaz` cu rachiu de secar` de 38°-40° [i se las` la macerat 10 zile lasoare sau lâng` calorifer.

dup` care se strecoar`.5 litri cu usturoi pisat peste care se adaug` alcool. Doza: o doz` /zi. Anemie Se prepar` un lapte tonifiant: |ntr-un vas de sticl` se pun urm`toare alimente: 1/2 litru lapte dulce. Se bea o can` \ntre mese [i una sera la culcare. \nainte de mas` \ncepând cu 2 pic`turi [i ad`ugând \n fiecare zi câte o pic`tur` pân` se ajunge la 25 de pic`turi. Se mai adaug` 1/2 litru lapte prosp`t. o lingur` de miere de albine. Timp de 3 s`pt`mâni se bea \n fiecare diminea]` sucul ob]inut prin mixare de la 3 c`]ei de usturoi pe stomacul gol.metabolism. de preferat iarna. o cea[c` de lapte praf degresat. Drojdia folosit` trebuie s` fie proasp`t`. Apoi se mic[oreaz` doza descrescând \n fiecare zi cu o pic`tur` pân` se ajunge la 0 pic`turi. apoi se amestec` bine. Tratamentul se face câte 10 zile cu 10 zile pauz`. 4 linguri drojdie de bere. Se m`nânc` diminea]a [i sera \nainte de mese 4 zile/lun`. Nu se m`nânc` nimic pân` la prânz. Tonic general ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se umple o sticl` de 0. Tratamentul se face de 2 ori/an. Se face cura o dat` pe an. pancreas Fortificarea sistemului imunitar Se pune \ntr-o cea[c` drojdie de bere alimentar` cât o nuc` [i o cantitate egal` de miere. 123 .GLANDELE ENDOCRINE . Tonic pentru sistemul imunitar 1. deasupra. Se las` s` stea 10 minute. Cantitatea ajunge pentru 2 zile. Se p`streaz` preparatul douã s`pt`mâni la c`ldur`. Se amestec` pân` se dizolv` mierea complet.

Se mai ]in \nc` 5 zile amestecându-l o dat` pe zi. Tonic pentru sistemul imunitar [i pentru \nt`rirea memoriei Se pun \ntr-un borcan de 800 gr : 1/2 kg miere. boli grave Sucul din 2 kg de l`mâi se amestec` cu pulberea ob]inut` din râ[nirea a 10 coji de ou` de ]ar`. rahitism. Cei gra[i vor lua chiar \nainte de mas`. Apoi.la adul]i : o lingur` de 3 ori/zi Cei slabi vor lua la 30 de minute dup` mas`. b`trâne]e. 2 gr`un]i de usturoi [i o r`d`cin` de p`trunjel. anemie. Se las` la macerat o s`pt`mân`. Tonic general [i \mbun`t`]irea circula]iei sangvine Se face un suc (mixat) din 2 morcovi mari. Produsul se va consuma \n 30 de zile. 100 ml alcool de 40°. Ce nu s-a consumat se va arunca. Se prepar` un macerat din usturoi astfel: se cur`]` 2 c`]ei mari de usturoi. amestecându-l o dat` pe zi cu o spatul` de lemn. t`ind \n acest fel pofta de 124 . se strecoar` prin tifon.2. Se adaug` apoi 1 kg de nuc` m`cinat`. Spuma care se formeaz` se arunc` timp de 3 zile. Caren]e vitaminice. se piseaz` bine [i se pun \n 250 ml vin alb. Se ia \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân` câte o linguri]` de macerat pe stomacul gol. convalescen]`. se bat bine [i se toarn` peste sucul proasp`t strecurat. Dup` aceast` perioad`. Se ia câte o linguri]` de 3 ori/zi dup` fiecare mas`.la copii : o linguri]` de 3 ori/zi . se va turna \n borcan 1 kg miere poliflor` amestecându-se zilnic de 2-3 ori cu o spatul` de lemn. 100 gr sâmburi de nuc` m`run]i]i [i 3 linguri de polen. Se bea \n fiecare diminea]` pe stomacul gol timp de 10 zile. Separat se sparg 10 ou`. Se p`streaz` \ntr-un borcan la loc \ntunecos timp de 10 zile. Se administreaz` : . Se va pune amestecul \n borcane mici care se \nchid ermetic [i se p`streaz` la frigider. Se las` borcanul la \ntuneric 7 zile.

Decoct 5 minute la 200 ml ap` din: 3 linguri sclipe]i. 125 . O cur` dureaz` 3 s`pt`mâni. . 3 linguri frunze de mesteac`n.750 ml suc de morcov + varz` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Pancreatit` Se pune o linguri]` de r`d`cin` de obligean` sf`râmat` \n 1/4 litru de ap` rece [i se las` de seara pân` diminea]a. O linguri]` de amestec se op`re[te \n 200 ml ap` [i se infuzeaz` 3 minute. Diabet . Se face o pauz` de 20 de zile. Dup` 3 s`pt`mâni. 2 linguri teci de fasole. o zi altul: .mâncare. 3 linguri fum`ri]` [i 3 linguri de eucalipt.750 ml suc de morcov + m`r . colesterolul ajunge la limita normal`. apoi tratamentul se reia. pe stomacul gol. o zi unul. Acest tratament cu semin]e de mu[tar. se consum` sucurile urm`toare alternativ. Sc`derea colesterolului De 3 ori/zi se \nghite câte o linguri]` de boabe de mu[tar cu 30 minute \nainte de mas`.Se bea zilnic. Se bea diminea]a pe stomacul gol.Infuzie din urm`torul amestec: 4 linguri coac`ze negre. Principalul element chimic al pancreasului este potasiul. Se bea cantitatea pe parcursul unei zile. dup` care se face pauz` 10 zile [i se poate relua. se strecoar` [i se bea câte o \nghi]itur` \nainte [i dup` mese. Con]inutul se \nc`lze[te diminea]a \n „bain-marie“. se recomand` consumul de legume bogate \n potasiu: ]elin`. |n zilele de pauz`. dovleac. deci. fasole verde-sub form` de supe sau piureuri. p`trunjel. Singurii care nu au voie s` consume produsul sunt bolnavii de diabet. . timp de 10 zile sucul de la 3 cartofi cruzi. iar dup` 3 luni se normalizeaz` lipidele. este foarte bun [i \n tratarea ulcerului gastric.

Se consum` zilnic 1 litru de suc din: 750 ml. timp de o or` nu se consum` nimic.Se pun frunze de varz` zdrobite pe gât [i se ]in toat` noaptea. diminea]a pe stomacul gol. o leg`tur` de p`trunjel la care se adaug` dou` linguri de orez fiert.Se consum` zilnic o salat` de crudit`]i din: r`d`cin` de ]elin`.Se face cur` cu argil` timp de 3 luni. . Preparatul se agit` zilnic [i vasul se ]ine acoperit. 126 . cel pu]in 3 luni. pu]in` zeam` de l`mâie. Hipocalcemie .Se pun cataplasme groase de argil` pe gât [i se ]in toat` noaptea.Se beau 2 c`ni (500 ml) suc de varz` diminea]a. morcov. .Se beau ceaiuri simple sau combinate \n p`r]i egale din: c`tin`. coada-calului. zmerur`. Gu[` . suc de glucoz` + 250 ml suc de morcov. .Obezitate Se amestec` \ntr-un vas de por]elan 440 gr miere lichid` cu 500 ml o]et de mere [i 9 c`]ei de usturoi cur`]a]i [i pisa]i. . timp \n care nu se consum` pâine.Se bea un litru de ceai de sânziene/zi. Acest tratament dureaz` minimum 6 luni. Se las` totul la macerat 5 zile. . pentru ca el s` se asimileze bine. pe stomacul gol.Se face o cur` cu grâu \ncol]it 4-5 linguri/zi. Dup` terminarea de ingerat a sucului. pu]in m`r. m`ce[e. . \n decurs de 2 ore. . Salata nu se consum` cu pâine. \ntr-un interval de 2 ore. Se ia câte o lingur` de preparat diminea]a [i una seara \nainte de mas`.

Dup` 1 minut se ia de pe foc. o linguri]` la can`.Vin de t`t`neas`: 5 r`d`cini de t`t`neas` proasp`t` sp`late [i t`iate fin se vor l`sa 5 s`pt`mâni \ntr-un litru de vin alb natural. se las` acoperit s` se r`ceasc`. .Se bea o can` de ceai de podbal/zi . Se strecoar` [i se adug` 500 gr miere amestecându-se pân` la omogenizare. Se beau câte 100 ml de 3 ori/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`.APARATUL RESPIRATOR T. din care se ia câte o linguri]` diminea]a [i una seara \nainte de mas`.C. . Se las` la r`cit cu capac. 127 . 1 kg miere. . se amestec` cu 1 kg de hrean cur`]at de coaj` [i dat pe r`z`toare. dup` mesele principale. tuse. .Tinctur` de propolis: câte 40 pic`turi de 3 ori/zi \ntr-un pahar cu lapte cald cu o or` \naintea meselor.infuzie o linguri]` la can`.40 c`p`]âni de arpagic se op`resc cu ap` fiart` (ap` cât s` le acopere). Toat` cantitatea se bea pe parcursul unei zile.Cura cu usturoi: 80 c`]ei de usturoi pisa]i se pun \n 200 ml ap` clocotit`. Se fierb 5 gr propolis \n 200 ml ap` la foc mic pân` ce scade la jum`tate. dup` care se ia zilnic câte un p`h`rel (100 ml). astm. traheobron[ite. .B. apoi se bat bine. Amestecul se ]ine la macerat timp de 9 zile. Se freac` pân` se ob]ine un piure. Dup` o pauz` de 10 zile se poate relua. Supura]ie cronic` pulmonar` . Se face o cur` de 20 de zile. \ntr-un vas emailat bine acoperit. se scurge apa [i se acoper` arpagicul cu 1/2 litru ulei de m`sline.cu cavern` 12 ou` cu coaj` cu tot se ]in timp de 12 ore \n suc natural de l`mâie (trebuie s` le acopere).Se beau 3 c`ni/zi de infuzie de busuioc. . câte o linguri]` din timp \n timp. 1 litru de ]uic` natural` tare (palinc` de prune). ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Inflama]ii ale c`ilor respiratorii Se prepar` un sirop de propolis pentru: bron[ite.

Se ia de 3 ori/zi \nainte de mesele principale câte un p`h`rel de 100 ml. 128 . Silicoz` Se preapar` infuzie de podbal 2 linguri]e la 250 ml ap`. se a[eaz` pe fundul borcanului.Se beau 3 c`ni/zi. Lichidul se limpeze[te. Compozi]ia nu se mai amestec`. Bron[it` Se preapar` un sirop contra bron[itei astmatice [i anginei pectorale. |n timpul tratamentului se recomand` ingerarea de 3 ori/s`pt`mân` a câte 2 linguri]e de hrean ras m`runt amestecat cu 4 linguri]e de miere. Se pun toate \ntr-un borcan. Bron[it` astmatic` Se prepar` re]eta din: 1 kg morcovi (ra[i pe r`z`toarea mare). Se las` 3 s`pt`mâni acoperit cu o hârtie la gur`. Bron[it`. Se iau câte 4 linguri]e/zi.Se iau 4-6 linguri /zi. se filtreaz` [i se bea pe stomacul gol \n mai multe reprize. Preparatul este valabil 2 s`pt`mâni la frigider. drojdie cât o nuc` [i 3 litri ap`. Se las` la macerat 4 ore. Se strecoar` [i se trage \n sticle. |n timpul macer`rii morcovii se mi[c` prin borcan \n sus [i \n jos. 1 kg zah`r. iar când medicamentul este gata. elimin` durerile de cap [i ajut` la o refacere rapid`. sucul de la 10 l`mâi [i 10 c`p`]âni de usturoi date prin ma[ina de tocat. Se pun \ntr-un vas la macerat timp de 7 zile urm`toarele ingrediente: 1 kg miere.Acest preparat scade febra. ca s` nu intre praful. Dup` ce lichidul se termin` tratamentul se poate repeta la un interval de 3 s`pt`mâni. Acest tratament dureaz` maxim 4 luni. se amestec` pân` se tope[te zah`rul [i se a[eaz` aproape de o surs` de c`ldur`. grip` Se pun \ntr-un litru de ap` coaja de la o portocal` [i 4 frunze de dafin.

Se strecoar`.) ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se prepar` apa de sfecl`: se iau 2 borcane de 10 litri fiecare.2 litri/zi). T. Seara se iau câte 5 linguri.400 gr usturoi pisat se amestec` cu sucul de la 24 de l`mâi \ntrun borcan. Se formeaz` pân` a doua zi un sirop abundent. Când lichidul este pe sfâr[ite. Boli de pl`mâni (bron[it`. se acoper` ermetic borcanele [i se las` 24 de zile. Se repet`. |ncepând cu a doua zi se consum` numai acel lichid \n loc de ap` (1 1/2 . 6 nuci [i 2 linguri de zah`r. o lingur` floare de tei. Astm bron[ic . pneumonie. Tuse convulsiv` Se prepar` siropul de ridiche neagr`: se a[eaz` \ntr-un borcan straturi alternative de rondele de ridiche neagr` [i zah`r. se dau pe r`z`toarea mare dup` care se pun \ntr-un borcan peste care se toarn` ap` clocotit` pân` se umple borcanul. Se iau 4-6 linguri din acest sirop zilnic. se agit` 129 .Tusea Se fierb pân` ce apa scade la jum`tate \n 300 ml ap` urm`toarele: o lingur` de chimen. preg`tim cel de al doilea borcan.. Siropul este \n acela[i timp [i un foarte bun fortifiant \mpotriva oboselii. 2 kg de sfecl` ro[ie cur`]at`.B. r`gu[eal` Se amestec` un pahar suc de ridiche neagr` cu un pahar miere. 2 cepe mici. tuse. Bron[it` cronic`. Preparatul se p`streaz` la frigider. etc. Tratamentul nu trebuie \ntrerupt 3 luni. Se iau 2 linguri de 3 ori/zi. Astm Se fierb 3 c`]ei de usturoi pisa]i \ntr-o can` de lapte 5 minute [i se bea amestecul \nainte de culcare timp de 21 de zile.C. una la interval de 10 minute de cealalt`. dac` e cazul a doua [i a treia zi.

se ]ine vasul acoperit pân` la r`cirea lichidului.Se fierbe lapte de capr` cu flori [i frunze de p`stârnac. care se strecoar`. se strecoar` [i se bea. . \ntre mese. Tuse rebel` Se prepar` un ceai din [tiule]i de porumb. Se fierbe timp de 10 minute \mpreun` cu o ceap` mic` (necur`]at` de coaj`). Se spal` un [tiulete cu boabe cu tot (de preferin]` cu cocean ro[u). de 3-5 ori/zi. indiferent de anotimp. indiferent de soi. Dup` cele 10 minute se ia de pe foc. Se iau o dat` pe zi 5 linguri]e. Se ia câte o lingur` de 3-4 ori /zi. 130 . Dup` 10-14 zile boala scade \n intensitate foarte mult. Când lichidul \ncepe s` se coloreze. o linguri]` de semin]e de chimen [i 3 frunze de dafin. Ceaiul se bea c`ldu] timp de 2-3 zile \n loc de ap`. Se ia de pe foc [i dup` 30 de secunde se beau câte 100-200 ml. 3 gr [ofran. la foc mic.\nainte de folosire. pân` când siropul se termin`. Laringit` 500 gr suc de varz` ro[ie. se pune \ntr-un borcan \nchis la culoare [i se p`streaz` la rece.125 gr de semin]e de in puse \ntr-un tifon se fierb \n 400 ml ap` la foc mic pân` se ob]ine un lichid gros.Se pune la fiert \ntr-un litru de ap`. Dup` 3 zile se ia câte o linguri]` de preparat de 6-8 ori/zi. . O linguri]` de amestec se pune \n 100 ml de ap` [i se bea seara \nainte de culcare. timp de 10-15 minute. 500 gr miere se fierb pân` la ob]inerea unui sirop. se sting cu o can` de ap`. Lichidul ob]inut se amestec` cu sucul de la 4-6 l`mâi (func]ie de m`rimea lor). se pune \ntr-o sticl` [i se ]ine la rece. o nuc` \n coaj` (sp`lat` [i spart`). Dureri de gât Se prepar` un sirop astfel: 6 linguri de zah`r caramelizat (ars \n crãticioar`).

infec]ii ale gingiei Se pun 10 frunze de dafin \ntr-o can` cu ap` clocotit`. R`gu[eal`. Se adaug` 30-40 de pic`turi de tinctur` de propolis când produsul s-a r`cit. Se iau 3 linguri]e/zi pentru copii [i 3 linguri/zi pentru adul]i. 250 gr unt. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 131 .Bron[it` O ceap` t`iat` m`runt se fierbe cu 250 ml alcool rafinat. dup` care se fac gargar` [i cl`tiri ale gurii cu acest preparat. Se las` la r`cit. Se fierb pân` se ob]ine un sirop u[or legat ( aproximativ 800 gr). Se strecoar` [i ceapa se arunc`. 250 gr miere de albine. iar cepa se \ng`lbene[te pu]in. pe foc foarte mic. Tratamentul este mai eficient dac` este repatat de 3 ori/zi. pân` când spirtul se evapor` complet. pierderea vocii. Se adaug`: 250 gr zah`r. 250 gr ulei de floarea soarelui.

se \mbrac` fiecare bob \n miez de pâine (pentru a nu atinge din]ii.Ulei de coriandru: 3 pic`turi \n ceai de 2 ori/zi timp de 4 zile. Se consum` zilnic 2 linguri]e de o]et de mere diluate \n ceai. Pentru crizele de colibacili se m`re[te doza de ulei de coriandru la 3 reprize/zi timp de 10 zile. Dizolvarea pietrelor la rinichi T`mâia de smirn` granulat` [i de culoare alb-g`lbui (nu cea cu arome) este un leac foarte bun pentru dizolvarea pietrelor [i restabilirea echilibrului ionic \n organism. Se iau câte 3 boabe de t`mâie (nu mai mari decât un bob de maz`re).Se fac b`i de [ezut \n fiecare sear` cu t`râ]e de grâu timp de 20 de minute. Se cur`]` numai coaja de pe crengu]e [i se prepar` un ceai fiert 3 minute. Tratamentul dureaz` 21 de zile. .Tratamentul dureaz` \ntre 21 .42 de zile. Boabele se iau alternativ. o zi da.Ceai de busuioc. Prostatit` cronic` Se iau zilnic. 3 linguri]e cu vârf de polen. Se bea o can` pe zi. Se consum` c`ldu]. 3 c`ni/zi dintr-o infuzie de 2 linguri]e la can`. .Ceai din crengu]e de vi[in. |n fiecare din ele se adaug` o linguri]` de bitter suedez. Se beau cele 4 c`ni \nghi]itur` cu \nghi]itur` \ntr-o zi. Se face infuzie din 4 linguri]e de amestec la 1 litru de ap`. o zi nu pân` la dispari]ia pietrelor. . urzic`.APARATUL URINAR Infec]ie urinar` Se amestec` \n p`r]i egale: splinu]`. câte una \naintea fiec`rei mese. 132 . Cistit` .Ceai de muguri de plop. ]inându-se \n gur` pân` la dizolvarea granulelor. Regimul va fi f`r` carne [i f`r` ap` bogat` \n s`ruri minerale. pentru protec]ia lor) [i se \nghit diminea]a pe stomacul gol. dr`gaic`. Se consum` 2 linguri de semin]e de dovleac/zi. 2-3 c`ni pe zi.

Prostat`
- |ntr-un pahar cu ap` cald` se pune o linguri]` de suc de usturoi [i o linguri]` de ulei de m`sline. Se beau 3 asemenea pahare/zi \nainte de mese. Tratamentul dureaz` cel pu]in 21 de zile. - 2 linguri de mu[e]el + 2 linguri de pufuli]` cu flori mici se fierb 10 minute \n 2 litri de vin alb. Dup` r`cire, se strecoar` [i se adaug` 100 rg miere. Se p`streaz` la rece.Se consum` câte 100 ml lichid diminea]a pe stomacul gol [i 100 ml seara cu 1/2 or` \nainte de cin`. Tratamentul dureaz` un an. - Suc din frunze de urzic` proaspete, se ia câte o lingur` de 3 ori/zi. - Suc proasp`t din frunze [i r`d`cin` de p`trunjel: se consum` câte 150 ml/zi, diminea]a pe stomacul gol. - Se face cura cu drojdie de bere, timp de 10 zile.|n 1/2 litru suc de morcovi se pun 4 linguri praf de drojdie uscat`. Se amestec` bine [i se ]ine \n frigider. Se agit` \nainte de a se consuma. Se bea \ntreaga cantitate \ntr-o zi \n 3 reprize.

Afec]iuni urinare, colit`, enterocolit`
Se amestec` \n p`r]i egale urm`toarele plante: cimbru, sun`toare, busuioc, coada-calului.Se fae o infuzie din 4 linguri de amestec \n 1 [i 1/2 litru de ap` clocotit`, timp de 10 minute. Se r`ce[te [i se strecoar`, se adaug` 2 linguri de miere.Se consum` cantitatea \ntreag` pe parcursul unei zile.

ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Nefrit`
Se prepar` seara din 2 linguri frunze de mesteac`n infuzate \n 250 ml ap`. Dup` ce se r`ce[te se adug` un vârf de cu]it de bicarbonat de sodiu alimentar; se acoper` [i se las` pân` diminea]a când se strecoar` [i se bea jum`tate din cantitate. Cealalt` jum`tate se bea dup` 4 ore. Se repet` 7 zile.

Cistit`
Se usuc` \n cuptor coaja de la 4 mere, se piseaz` [i se pune o lingur` din aceast` pulbere \n 400 ml ap` clocotit`. Se infuzeaz` 15 minute. Se beau 3 c`ni/zi.
133

Adenomul de prostat`
- Infuzie o linguri]` la can` din amestec: ghimpe 50 gr, cimbri[or 100 gr, coada [oricelului 100 gr, mu[e]el 100 gr, fenicul 50 gr. Se bea diminea]a pe stomacul gol o can`. - Se amestec` : ulei de ienup`r 4 ml, ulei de chimen 5 ml, ulei de fenicul 5 ml. se iau 3-5 pic`turi de 2-3 ori/zi \ntr-o linguri]` de miere. - Se fierb \n 500 ml ap` 3 minute: 3 linguri]e de r`d`cin` t`t`neas` [i o linguri]` ghimpe. Se las` la infuzat 20 de minute, se strecoar` [i se bea \n cursul zilei. - Pufuli]` cu flori mici - o linguri]` de plant` la o can` de ap` clocotit`, infuzat 10 minute. Se beau 2 c`ni/zi, una diminea]a pe stomacul gol, cealalt` seara \nainte de culcare.

Litiaz` renal` [i biliar`
Se amestec` 10 ml ulei de porumb cu 500 gr miere, apoi se adaug` la compozi]ie 4 albu[uri b`tute spum`. Se ia câte o linguri]` diminea]a \nainte de mas`.

Pietre, nisip la rinichi
- Coaja de la o portocal` (uscat`) se ]ine o noapte \ntr-un litru de ap`. Diminea]a se pune la foc mic aproximativ o or`, pân` ce lichidul scade la 1/2 litru. Se bea cu \nghi]ituri mici timp de 12 ore. Re]eta se repet` 3-5 zile. Dup` a doua zi pute]i analiza urina. - Timp de 7 zile \n fiecare diminea]`, cu 2 ore \nainte de a mânca se bea un p`h`ru] de ]uic` plin cu suc de ridiche neagr`. - Timp de 3 s`pt`mâni \n fiecare diminea]` cu 2 ore \nainte de mas` se bea un ceai f`cut din 2 linguri de semin]e de cânep`, zdrobite [i fierte \n 150 ml ap`, pân` ce lichidul r`mâne la jum`tate. - Se râ[ne[te un pahar de semin]e de cânep` [i se fierbe cu 3 pahare de lapte proasp`t, pân` ce lichidul scade la un pahar. Se strecoar` [i se bea fierbinte \nainte de masa de diminea]`. Procedeul se repet` 5 zile consecutiv cu o pauz` de 10 zile, dup` care se reia [i se poate continua pân` la un an. Eficien]a este maxim` atât pentru rinichi cât [i pentru ficat.

134

Insuficien]` renal`
Se râ[nesc 30 gr r`d`cin` de anghinare, iar pulberea se pune la macerat \n 1/2 litru de vin alb natural, timp de 7 zile. Se strecoar` [i se beau câte 50 ml de 3 ori/zi \naintea meselor principale.

Reten]ie de urin`, nefrit`, cistit`, calculi renali, gut`
Infuzie din 25 gr de m`tase de porumb \ntr-un litru de ap` clocotit`. Se strecoar` [i se \ndulce[te cu miere. Se bea pe parcursul unei zile. Nu se dep`[e[te 1 litru /zi.

Dezintoxicarea rinichilor
Se bea un suc \nainte de masa de prânz cu 30 minute timp de 7 zile din : o sfecl` mic` ro[ie, 2 mere, jum`tate varz` alb`.

Cur`]area de s`ruri
Se acoper` cu ap` 2 linguri de orez nedecorticat sau integral [i se las` a[a 24 de ore. Diminea]a se fierbe orezul timp de 5 minute dup` ce a dat \n clocot [i se consum` pe stomacul gol. Dup` aceasta, 4-6 ore nu se m`nânc` nimic. Tratamentul se face câte 2 s`pt`mâni de 2 ori pe an.
ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT

Eliminarea depunerilor calcaroase
Se fierb la foc mic timp de 5 minute 25 gr foi de dafin. Se ia vasul de pe foc [i se las` acoperit 3 ore. Se strecoar` [i se bea lichidul cu \nghi]ituri mici pe parcursul zilei. Procedeul se repet` a doua [i a treia zi. Peste o s`pt`mân`, ciclul de 3 zile se repet`. Dup` un an, acest procedeu se va repeta timp de 6 zile.

Cur`]area rinichilor
Dureaz` o s`pt`mân`, vara, [i se poate repeta dup` 2-3 s`pt`mâni. Se vor consum` numai pepeni [i pâine neagr`. E bine s` se fac` o baie fierbinte \ntre 2 [i 3 noaptea (\n faza de bioritm a rinichilor) [i \n acel moment s` se consume pepeni cu pâine.
135

cancer.Pulberea de semin]e de m`rar Semin]ele se macin` fin cu râ[ni]a de cafea. Se las` la macerat 7 zile dup` care se strecoar` [i se pune \n sticlu]e mici \nchise la culoare. chist oranian. Se repet` 7 zile. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. Se recomand` pruden]` \n administrare \n caz de fibrom uterin. apoi se \nghite cu pu]in` ap`. Se strecoar` [i se va consuma treptat pe parcursul zilei. Se administreaz` 1-2 linguri]e. pân` la terminarea borcanului. Amenoree . 50 gr r`d`cin` de lemn dulce. .APARATUL GENITAL Deregl`ri menstruale -Tinctura de m`rar |n 100 ml alcool de 45°-50° se pun 7 linguri]e de plant` uscat` râ[nit`. remedierea amenoreei .Se râ[nesc fin 50 gr semin]e de m`rar. cre[terea sânilor. Se administreaz` o linguri]` ras` de 3 ori/zi. . Ambele tratamente cu m`rar (tinctur` sau pulbere) au drept efect reglarea ciclului menstrual. Tratamentul dureaz` minim 21 de zile. 50 gr semin]e de chimen. de 3 ori/zi. \ncetinirea ritmului de cre[tere a pilozit`]ii la femei.Se fierb \n 2 litri: 5 gr foi de dafin [i 50 gr r`d`cin` de p`trunjel t`iat` m`runt pân` ce cantitatea de lichid scade la jum`tate. Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. O cur` dureaz` minimum 21 de zile. Se amestec` cele 3 pulberi de plante [i se ]in \ntr-un borcan \nchis ermetic. Se ia o linguri]` de tinctur` diluat` \n jum`tate de pahar de ap` de 3 ori/zi pe stomacul gol. cre[terea secre]iei de lapte la femeile care al`pteaz`. Aceast` re]et` favorizeaz` declan[area ciclului menstrual putând prelungi tinere]ea biologic` a femeilor ajunse \n prag de menopauz`. 136 . Pulberea se ]ine sub limb` 15 minute. mastoz`.

10 linguri]e de cre]i[oar` [i 5 linguri]e de traista ciobanului. Regularizarea ciclului menstrual Se prepar` vin de aloe: 1/2 kg plant` de aloe de 3-5 ani se toac` m`runt [i se amestec` cu 1 kg miere + 2 litri vin ro[u (Cabernet). de 3ori/zi pe stomacul gol. Se combin` plantele [i se administreaz` o linguri]` ras` de pulbere de 4 ori/zi ]inându-se sub limb` 15 minute. Se strecoar`. Dup` o lun` de pauz` se poate relua. sun`toare 100 gr. \n cantit`]i egale: semin]e de angelic`. muguri de zmeur [i cre]i[oar`. Se beau 3 linguri zilnic. Dup` ce a fermentat 6 s`pt`mâni. 137 . se strecoar` [i se p`streaz` \n sticle \n frigider. dup` care se strecoar` [i se pune tinctura \n sticlu]e mici. Se amestec` cu o spatul` de lemn la 2-3 zile. Tratamentul dureaz` minim 3 luni. cre]i[oar` [i traista ciobanului. se beau 2 ceaiuri pe zi timp de 6 s`pt`mâni. Insuficien]` ovarian` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Se face un amestec din: r`d`cin` de lemn dulce 100 gr. Tratamentul dureaz` minim 2 luni. -Se râ[nesc fin. Pentru apari]ia fluxului menstrual \ntârziat . Se toarn` peste 2 linguri]e de amestec 250 ml ap` clocotit` [i se infuzeaz` 10 minute \ntr-un vas acoperit. apoi \nghi]indu-se cu pu]in` ap`. Se toarn` peste ele alcool de 45°-50° cât s` le acopere [i se las` la macerat 10 zile. Se ia o lingur` din aceast` tinctur` diluat` \ntr-o can` cu ap`.Dismenoree -Se râ[nesc fin: semin]e de m`rar. [ofran 50 gr. \nchise la culoare. Se pun \ntr-un borcan de sticl` 5 linguri]e pulbere de m`rar.infuzie din o linguri]` de ieder` la can` timp de 10 minute Se beau 2 c`ni/zi. câte o lingur` \naintea celor 3 mese.

Se ia de trei ori pe zi câte un p`h`ru] (de ]uic`) pe stomacul gol. 100 gr miere. de 2 ori/zi \nainte de mas` timp de 3-4 luni. Totul se infuzeaz` 15 minute.Fibrom uterin Se beau 50 ml tinctur` de t`t`neas`. 1/4 litru ulei de m`sline presat la rece. 2 linguri de r`d`cini de t`t`neas` timp de 25 minute. Fibrom uterin Se pun la macerat \ntr-un recipient de sticl` timp de 3 zile urm`toarele: 1/4 litru ]uic` de tescovin`. 1/4 litru suc de l`mâie strecurat. Se strecoar`. coada [oricelului. Aceste ingrediente se pun \ntr-un tifon [i se aplic` pe piept peste noapte. 1/4 kg zah`r candel pisat. salvie. Se agit` de câteva ori pe zi. Cealalt` jum`tate se umple cu alcool (]uic` curat`). Mastoz` Se amestec`: 100 gr terci din r`d`cini prospete de brusture. apoi se strecoar`. o linguri]` coada [oricelului. urzic`. [ofran. apoi se poate repeta. Se beau zilnic 138 . Se infuzeaz` o lingur` la can`. o linguri]` mu[e]el [i 1/2 linguri]` rostopasc`. sucul de la 2 l`mâi. Mastoz` fibro-chistic` |n 600 ml ap`. 100 gr ulei de ricin. Tinctura se prepar` \n cas`: Se taie m`runt r`d`cinile de t`t`neas` [i se pun \ntr-o sticl` de 1 litru pân` la jum`tate. Lichidul se \mparte \n dou` : o cea[c` se bea seara [i una diminea]a cu o or` \nainte de mas`. se fierb la foc mic. Tratamentul dureaz` 42 de zile. Cu plantele r`mase de la prepararea ceaiului se pun comprese pe sân. Apoi se adaug`: o linguri]` frunz` de nuc. Amenoree Se amestec` \n p`r]i egale: talpa gâ[tii. lemn dulce. Acest tratament se face 2 s`pt`mâni cu pauz` de 10 zile. Se las` la macerat 3 s`pt`mâni .

apoi se prepar` altul. se introduce \n vagin seara la culcare. |nainte s` se aplice compozi]ia. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Nivel de progesteron sc`zut Tinctur` de coada [oricelului câte 30 de pic`turi de 3 ori/zi timp de 10 -15 zile /lun`. Impoten]a Se prepar` vin de ]elin`: se pun la macerat timp de 3 zile 2 ]eline mari proaspete \ntr-un litru de vin alb natural. Se poate folosi de 6-8 ori. cu 50 gr Apilarnil [i se iau zilnic cel pu]in 3 linguri. o mân` cu pelin uscat sau verde. Tratamentul dureaz` 7 zile. dup` 4-5 ore. |nc` din primele ore \ncepe s` cedeze durerea.3 c`ni timp de 6 luni. Se mai poate lua diminea]a pe stomacul gol o lingur` de polen. sânul se unge cu alifie de g`lbenele. 139 . Trichomonas vaginalis Un tampon de vat` \mbibat cu iaurt natural (care s` nu fie pasteurizat). Se consum` 1 litru de ceai de ]elin`/zi: infuzie din frunze [i ramuri. atunci când se usuc`. Mastoz` chistic` Se amestec` cear` de albine ras` pe r`z`toarea mare. Acest amestec se pune \ntr-un tifon [i apoi \n sutien peste sânul bolnav. Se bea un p`h`rel (150 ml) la fiecare mas`. Acest tratament dureaz` 3 luni. Se va uda acest amestec cu ]uica. peste care se toarn` ]uic` de tescovin` (]uica s` fie numai din struguri de vin). Noduli mamari [i ovarieni Se amestec` 100 gr miere de albine curat`. Se pot lua pân` la maxim 100 gr zilnic.

Se poate face [i din muguri. dar cel din ace culese \n luna ianuarie este cel mai bogat \n uleiuri volatile [i ca atare. Coca ob]inut` se a[eaz` pe partea de jos a abdomenului. Dup` r`cire. când se filtreaz`. Se \nchide borcanul [i se las` la macerat 3 s`pt`mâni. Reglarea activit`]ii hormonale Se ia sublingual o linguri]` de pulbere de r`d`cin` de lemn dulce de 3 ori/zi [i se ]ine 10 minute. prim`vara. hipofunc]ie a glandelor cortico-suprarenale Timp de 2 luni se consum` 7 linguri de sirop de pin pe zi pe stomacul gol. pneumonii. are efectele cele mai bune. Se umple trei sferturi un borcan cu acele de pin zdrobite peste care se toarn` miere. La 2-3 zile se fac [i b`i de [ezut cu acela[i ceai. se strecoar` [i se amestec` cele dou` extracte. Anexit` Se face un aluat din 200 gr f`in`.Impoten]` [i sterilitate masculin`. Siropul de pin se prepar` numai din ace care se culeg proaspete [i se zdobesc pe o plan[et` de lemn cu un toc`tor de lemn. se acoper` cu un plastic [i se las` toat` noaptea. Tratamentul se face pân` la vindecare. se iau câte 4 linguri zilnic. astm. dup` care se \nghite cu ap`. Pentru tuse. 140 . Tratamentul dureaz` 14 zile. Siropul se filtreaz`. Cu acest concentrat se face sp`l`tura vaginal` cu ajutorul irigatorului. R`ni pe colul uterin O lingur` de m`rul-lupului (pulbere) + o lingur` r`d`cin` de t`t`neas` (pulbere) + o lingur` mu[e]el se las` la \nmuiat \n 1/2 litru de ap` rece de seara pân` diminea]a. 100 ml o]et [i 100 ml ulei. bron[it`. Plantele r`mase se fierb \n 1/2 litru de ap` pân` când lichidul scade la jum`tate.

4 s`pt`mâni cura zilnic`/ 4 s`pt`mâni pauz` Afec]iuni hepato-biliare. impoten]`. |ncepând cu ziua a 13-a. Se strecoar`. vezica biliar`. scleroz` multipl`. timp de 10 minute. Cura dureaz` 16 s`pt`mâni astfel: . þintaur`. Se face o infuzie dintr-o linguri]` de amestec la 250 ml ap` clocotit`. obezitate. afec]iuni cardiace.APARATUL DIGESTIV . probleme respiratorii. intestine. gut` Se face cura cu boabe de ienup`r.3 s`pt`mâni cura zilnic`/ 3 s`pt`mâni pauz` . apoi se cre[te progresiv pân` \n ziua a 12-a. cur`]area sângelui Se prepar` siropul de p`p`die.1 s`pt`mân` cura zilnic`/ 1 s`pt`mân` pauz` . A doua 141 . |nainte de a fi \nghi]ite. afec]iuni gastro-intestinale. Pentru un tratament complet sunt necesare 213 boabe de ienup`r. mastoz` chistic`. pân` la sfâr[itul curei. transpira]ia picioarelor.Ficat. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Boli ale ficatului. când se vor lua 15 boabe. ascit`.2 s`pt`mâni cura zilnic`/ 2 s`pt`mâni pauz` . hipertensiune arterial`. Cura cu boabe de ienup`r mai este indicat` [i \n tratamentul altor afec]iuni ca: hemofilie. psoriazis. sciatic`. urzic`. \n a 2-a zi . neuroastenie. stomacToate bolile de ficat Se face un amestec \n p`r]i egale: pelin. stomatit`. Dup` ce d` 2-3 clocote. se ia vasul de pe foc [i se las` s` stea o noapte. cefalee. boabele de ienup`r se vor mesteca foarte bine. anexit` [i metroanexit`. acoperit. \ncepem s` sc`dem câte o boab` zilnic. reumatism. Aceast` cur` dureaz` 23 de zile. când se va ajunge din nou la 4 boabe. anghinare. Se pun \ntr-un litru de ap` rece doi pumni de flori de p`p`die.5 boabe. |n prima zi se iau 4 boabe. se bea c`ldu] diminea]a pe stomacul gol [i se st` pe partea dreapt` 30 de minute. paralizie. care se pun apoi pe foc mic. afec]iuni renale.

Dac` este prea sub]ire. armurariu [i pedicu]`. A doua s`pt`mân`. apoi se râ[ne[te pentru a se ob]ine pulberea de pelin. presându-se bine florile \n mâini pentru a ie[i tot sucul. Se pune vasul pe foc foarte mic.Se râ[nesc \n cantit`]i egale: rostopasc`. Se ia pelin uscat.\n prima s`pt`mân`. la prânz [i seara. Din acest praf se ia câte o linguri]` cu o or` \nainte de mas`. tot \nainte de mas`. Ciroz` umed` Aceast` re]et` ajut` la eliminarea lichidului \n ciroza umed`. |n urma acestui tratament se elimin` pe nesim]ite tot lichidul acumulat. Se ia câte o lingur` din or` \n or` de 12 ori/zi. se strescoar`. Hepatit` epidermic` |ntr-un litru de ap` op`rit` se pun 5 grame de rostopasc` uscat` [i se las` la infuzat 12 ore. fiecare lingur` diluat` \ntr-o can` cu ceai. dup` care se bea câte o can` de ceai \ndulcit cu miere. Tratamentul se poate repeta dup` o pauz` de trei s`pt`mâni. Dup` aceea.2 pahare suc de varz`/zi. 142 . tot diminea]a. f`r` capac. iar pentru un adult 10 zile. Trebuie s` se formeze un sirop de consisten]a mierii lichide. la prânz [i seara . se mai pune o dat` pe foc. de 3 ori/zi \naintea meselor principale cu 1/2 or`. diminea]a. la prânz [i seara.zi. se freac` \n palme pentru a se arunca be]ele. se iau dou` linguri]e de pelin. iar a treia s`pt`mân` câte trei linguri]e diminea]a. Cura pentru un copil dureaz` 5 zile. f`r` coaj`. Se las` compozi]ia s` se r`ceasc`. Se ia o jum`tate de linguri]` din acest amestec (pulbere) [i se ]ine sub limb` 15 minute. Lichidul se \ngroa[` f`r` a firbe. t`iat` felii. dup` care se \nghite cu ap`. se strecoar` [i se se amestec` cu 200 grame miere. |n lichidul ob]inut se pune 1 kg de zah`r [i o jum`tate de l`mâie. Ciroz` . se consum` varz` \n`bu[it` . Totul se pune \n sticl` [i se p`streaz` la frigider. Se iau 3 linguri/zi.

Icter . Se 143 .20 gr g`lbenele. o ridiche neagr`. Se pune \ntr-un borcan [i se toarn` peste ea 5 litri ]iuc` curat`. 3 mere. |n cel mai scurt timp ficatul \ncepe s` se regenereze. Se las` la macerat 10 zile.Ceai din fructe de armurariu (protejeaz` celula hepatic`). 20 gr [ofran se fierb 5 minute \ntr-un litru de vin alb. Se bea cantitatea \ntreag` \n cursul unei zile \n mai multe reprize. Se strecoar` [i se beau 150 ml \nainte de mese. infuzie 10 minute din: 2 linguri]e de fructe zdrobite \n 300 ml ap` clocotit`. Din acest amestec se iau diminea]a pe stomacul gol 30-40 ml. Se face o pauz` de 3 s`pt`mâni [i apoi se mai repet` \nc` 14 zile.250 litri. Ceaiul se bea pân` când scade burta. iar la \nceputul tratamentului urina va avea culoare ro[iatic`. se pun seara \n doi litri ap`. 1 r`d`cin` de p`trunjel.Ceai de anghinare: infuzie 10 minute din 2 linguri]e de plant` \n 750 ml ap` clocotit`. |nl`tur` rapid icterul. apoi se st` culcat pe partea dreapt` 30 de minute. Se beau câte 50 gr de 3 ori/zi \naintea meselor principale. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Dezintoxicarea ficatului Se bea un amestec de sucuri timp de 7 zile. .30 gr rostopasc` se pun la macerat 3 ore \n 1/2 litru de vin alb curat. . de ]ar`. |n fiecare an.1 kg ceap` ro[ie se cur`]` [i se toac` m`runt. . Se va urina foarte des. seara cu o jum`tate de or` \nainte de culcare din: 2 morcovi.Un pumn se a[chii de r`d`cin` de dud alb (agud).Ciroz` lichid` . A doua zi se fierb pân` scade lichidul la 1. Se strecoar` [i se bea timp de o zi. Hepatite . aceast` re]et` se poate repeta timp de 3 s`pt`mâni.Se bea 3 zile la rând câte 1 litru de lapte dulce \n care a fiert r`d`cin` de [tevie. . dup` care se serve[te masa de diminea]`.

ateroscleroz`. anemie Se prepar` cidrul din fructe de c`tin` astfel: se iau 400 gr fructe uscate sau 1 [i 1/2 kg fructe proaspete [i se pun \n 10 litri ap` \mpreun` cu 3 kg zah`r. se strecoar` [i se beau câte 50 ml/zi \nainte de masa principal`. Boli de ficat. infuzie 10 minute din: 1 linguri]` la 200 ml ap` clocotit`. se strecoar` [i se reumple borcanul cu 144 . . c`ci este foarte eficient` \n tratamentul r`nilor greu vindecabile sau al arsurilor severe. . o c`p`]ân` de usturoi. Se repet` tratamentul 3 zile consecutiv. Dup` 10 zile. Se las` la fermentat 10-15 zile. o leg`tur` de p`trunjel. La suprafa]` se formeaz`. vindecarea este garantat`. Hepatite. o linguri]` de drojdie sau o mân` de m`lai.Ceai de rostopasc` ( decongestioneaz` ficatul). de obicei. Dup` ce cidrul este gata. Acest usturoi. . Când lichidul este gata acrit. Deasupra lor se toarn` ap` [i se las` la macerat la temperatura camerei. . o leg`tur` m`rar. Se bea diminea]a pe stomacul gol cu 1/2 or` \naintea micului dejun. Se bea câte o linguri]` din preparat cu pu]in` ap` de 3 ori/zi cu 1520 minute \naintea meselor.|n fiecare sear`. o leg`tur` leu[tean. . 75 ml dup` masa de prânz [i 75 ml seara. dup` care se reia o dat` la dou` zile. \nainte de culcare se \nghite o lingur` de ulei de semin]e de dovleac presat la rece [i se st` pe partea dreapt` 1/2 or` (Este foarte eficient [i \n adenomul de prostat`).Din 2 c`]ei de usturoi pisa]i amesteca]i cu sare se fac dou` „bile“ care se ]in sub buza superioar`. o pelicul` uleioas` pe care e bine s-o aduna]i [i s-o depozita]i separat. se pare c` distruge tocmai virusul. \n special hepatita C Se prepar` bor[ul de sfecl` : 1 kg sfecl` roºie t`iat` buc`]i.50 gr muguri de mesteac`n se pun \n 500 ml vodc` timp de 10 zile.Ceai de pedicu]`: infuzie 10 minute din o linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`. Se \mparte cantitatea \n 3 [i se bea pe parcursul zilei timp de 10 zile.bea o cea[c` diminea]a pe stomacul gol (150 ml). atâta timp cât suport` bolnavul.

rinichi |n prima s`pt`mân` se \nghite \n fiecare diminea]`.ap`.Tratamentul poate dura 3-4 luni. \n loc de ap`. Dup` una din clisme vor ap`rea pietrele. . cu 20 minute \nainte de mas`. câte 4 pahare/zi. Seara se face din nou clism`. .A treia zi: diminea]a se face clism`. pl`mâni. Este bun [i \n bolile de pl`mâni [i ca depurativ general al organismului.Prima zi : se ia masa de prânz. |n timpul zilei se bea numai ap` fiart` pu]in \ndulcit` cu miere [i cu un adaus de suc de l`mâie. |nainte de culcare se ia un amestec de 100 gr ulei m`sline cu 100 gr suc proasp`t de l`mâie [i se st` pe partea dreapt` 20-30 minute. Dac` dup` ultima clism` nu vor ap`rea pietre. pe stomacul gol un bob de t`mâie alb` (cât un bob de maz`re) \nvelit \n miez de pâine (ca s` nu ating` din]ii fiindc` formeaz` carii). Eliminarea pietrelor de la bil` 1 kg de r`d`cin` de p`trunjel se fierbe \n 2 litri de ap` pân` scade la 1 litru. |n paralel se beau 3-4 pahare cu ceai de traista ciobanului \naintea meselor principale [i chiar \ntre mese. Bor[ul care rezult` a doua oar` este mai slab. Din prima strecurare se beau câte dou` pahare/zi. Aceast` cantitate se bea \n cursul zilei de trei ori/zi . Ziua se consum` legume fierte [i fructe. Cur`]area ficatului Se fierb 40 gr g`lbenele timp de 10 minute \ntr-un litru de ap`. |n urm`toarele 3 s`pt`mâni se procedeaz` la fel. Bor[ul se poate bea \n tot cursul anului. iar din a doua . Eliminarea pietrelor de la bil` [i ficat ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT . Se beau 150 ml diminea]a [i seara pe nemâncate [i se st` apoi pe partea dreapt` 20 minute. Tratamentul dureaz` 2-3 s`pt`mâni.A doua zi: diminea]a se face clism`. dar numai din dou` \n dou` zile. cina nu. 145 . Procedura se mai repet` o dat` peste dou` s`pt`mâni. Chisturi pe ficat. atunci procedura se repet` peste cinci zile.

Se beau zilnic 2 c`ni de ceai cald. . frunze de mesteac`n 20 gr.Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: r`d`cin` de obligean` 10 gr. . Peste o linguri]` de amestec se toarn` o can` de ap` clocotit` [i se las` s` stea 5 minute. frunze de ment` 20 gr. etc.|n aceste zile nu se m`nânc` alimente care con]in calciu (lactate.ceai de brusture : decoct din 2 linguri r`d`cin` m`run]it` se pun \n 500 ml ap` clocotit` [i se mai las` s` fiarb` 2 minute.Se amestec` urm`toarele plante \n cantit`]ile indicate: tinctur` 10 gr. semin]e de chimen 15 gr. Se strecoar`. atunci când luna este \n descre[tere. Timp de 10 zile. hepatite. semin]e de in 10 gr. Se ia câte o lingur` de 5-7 ori/zi. coada calului 10 gr. Se beau zilnic 3 c`ni de ceai cald. teci de fasole 30 gr. diminea]a pe nemâncate se ia o linguri]` din pulberea ob]inut` \mpreun` cu o lingur` de ulei de m`sline presat la rece [i se st` culcat pe partea dreapt` 20 minute.). 146 . cele dou` ceaiuri se strecoar` [i se amestec`. Se toarn` peste ele un pahar cu ap` [i se pune amestecul s` fiarb` \n „bain-marie“ 1/2 or`. Disfunc]ii ale vezicii biliare [i ale ficatului . Eliminarea pietrelor de la bil` Se râ[nesc semin]e uscate de pepene ro[u. Tratamentul dureaz` 3 luni. gastrit` Se pun \ntr-un vas emailat 30 gr de semin]` de p`trunjel. Se strecoar`.Eliminarea pietrelor de la bil` [i rinichi Se prepar` dou` ceaiuri separat : . frunze de trifoi[te de balt` 10 gr. Se fierb 3 linguri]e de amestec 10 minute \n 750 ml ap`. frunze de roini]` 15 gr. Se strecoar`. frunze de strugurii ursului 10 gr. fasole. cimbri[or 20 gr [i muguri de ienup`r 20 gr.Se bea \ntreaga cantitate par]ionat` pe o zi. Re]eta se mai repet` \nc` 3 zile. Dischinezie biliar`.ceai de turi]` mare : infuzie din o lingur` de plant` se op`re[te cu 500 ml ap` clocotit`. câte 10 zile pe lun`.Dup` r`cire.

Durerile. unul diminea]a [i altul seara. apoi se toarn` apa \n care a fiert. Se pun 3 linguri de plante \ntr-un litru de vin de mere sau cidru. 147 . \naintea meselor principale. Se fierbe 3 minute [i se strecoar`. Constipa]ie . se \nc`lze[te pân` apoape de punctul de fierbere. ieder`. ]intaur` (infuzie o linguri]` de amestec la o can`).Se ia câte o lingur` din or` \n or`. Se iau câte 3 linguri/zi. |n fiecare diminea]` se consum` acest amestec pe stomacul gol timp de 10 zile. ment`. pân` la dispari]ia constipa]iei. Intern: . de 9 ori/zi.Se folose[te un decoct de aloe. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Ulcer duodenal cu ni[` Se bate un albu[ de ou prosp`t cu o linguri]` de zah`r pudr` [i o lingur` de ulei de m`sline pân` se face crem`. hamei. Se fierbe pân` se \nmoaie dovleacul. se consum` 1 ºi 1/2 litru pe zi. mânc`rimile [i sânger`rile dispar dup` 2 s`pt`mâni.diminea]a se bea un ceai de pelin (infuzie 1/2 linguri]` la can` 10 minute). .T`ia]i \n buc`]i mici 1/2 kg de dovleac [i pune]i-le la fiert \ntr-un vas emailat cu mult` ap`. pelin. coada-[oricelului. turi]`-mare. mu[e]el. iar din b`utura rezultat` se iau 2 pahare/zi. se infuzeaz` 3 minute [i se strecoar`. Se amestec` bine. afin.Litiaz` biliar` Se face un amestec de plante \n p`r]i egale: p`trunjel de câmp. Hemoroizi Se unge anusul [i hemoroizii cu unguent de propolis 20% de2 ori/zi.\n cursul zilei se bea un ceai dintr-un amestec \n p`r]i egale din : g`lbenele. Se scoate dovleacul [i se freac` cu o lingur` de lemn pân` se omogenizeaz`. Se pune o linguri]` de aloe uscat` \n 250 ml ap` [i se adaug` 2 linguri de miere. .

Se strecoar` [i se ia câte o linguri]` \nainte de mas` de 3 ori/zi.Ron]`i]i zilnic 15 boabe de mu[tar [i o linguri]` de semin]e de anason. Acest amestec se ]ine \n baia de abur dou` ore. Se consum` c`ldu]`. 100 gr r`[in` de brad [i 100 gr de unt proasp`t se amestec` [i se \nc`lzesc \ntr-un vas acoperit. Ulcer La un litru cu ap` se pune o lingur` de r`d`cin` de ghimbir m`cinat`.20 gr sun`toare se pun la macerat \n 20 ml alcool de 90°.100 gr de cear` de albine. Se beau 3-4 pahare/zi. 1 linguri]` la 250 ml ap` clocotit`. . [. 2 linguri]e la 200 ml ap` clocotit`. se strecoar`. Când preparatul s-a omogenizat. diminea]a pe stomacul gol. Se poate ad`uga pu]in` miere. Tratamentul dureaz` 21 de zile. se pune m`laiul [i se freac` la foc mic circa un minut. se adaug` mierea de albine [i se amestec` pân` ce se ob]ine o past` perfect omogen`. dup` care se adaug` 200 ml ulei de porumb sau floarea soarelui. se ia de pe foc [i se las` s` se r`ceasc`. .Be]i 1/4litru suc de morcov prosp`t imediat dup` apari]ia simptomelor. o lingur` de m`lai cernut foarte fin. Borcanele se \nchid ermetic [i se las` la c`ldur` 10-14 zile. . o lingur` de miere de albine curat`. Se pune apa la fiert \ntr-un ibric. un rând de zah`r.m.|n lunile mai. iar restul se rade [i se pune \n borc`nele astfel: un rând de nuci. . . se cur`]` coaja verde de deasupra nucilor. se prepar` pastile de m`rimea boabelor de maz`re [i se iau câte 4-6 pastilu]e pe stomacul gol. Se ia de pe foc. o linguri]` la can`. Se fierbe 30 minute. Arsuri la stomac .d.a. Apoi.60 ml ap` (dou` linguri de sup`). iunie. Se iau din acest preparat 2-3 linguri]e cu 15-20 minute \naintea meselor principale. .Ulcer gastric [i duodenal .2 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de mu[e]el. \n timpul mesei sau dup` mas`. .2 c`ni pe zi din infuzie 15 minute de flori uscate de salcâm.2-3 c`ni pe zi din infuzie 10 minute de troscot. Se ]ine \ntr-un borcan cu capac 2 s`pt`mâni.Mesteca]i \ncet felii de cartof crud. 148 . . cu 15-20 minute \naintea meselor principale. se r`ce[te.

apoi se strecoar` [i se bea neândulcit.Colit` . Se infuzeaz` o lingur` de amestec \n 250 ml ap` clocotit`. Dischinezie biliar` ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 1 kg de pelin se fierbe \n 2 litri de ap` pân` r`mân 750 ml. timp de 10 minute. . . Colita de fermenta]ie Se fierb 2 linguri cu vârf de semin]e de in \n 250 ml ap` timp 1012 minute (se adaug` mereu ap` ca s` r`mân` aceea[i cantitate ca la \nceput). 10 gr fructe de coriandru. e iau 2 linguri/zi. timp de 10 minute. dup` ce \n prealabil a fost amestecat` cu ap` clocotit`.Se beau 3 c`ni de infuzie de leu[tean/zi cu 1/2 or` \nainte de mas`.O linguri]` de pelin [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap` timp de 10 minute.Se face un amestec din : 20 gr mu[e]el. Se r`cesc [i se strecoar`. . Peste noapte se formeaz` o mas` gelatinoas`.Se pun seara \n ap` semin]e de p`tlagin`. Se beau 2 c`ni/zi. iar dup` mas` o can` de infuzie de sun`toare (1 linguri]` de plant` la 250 ml ap` clocotit`.|nfuzie din 2 linguri]e mu[e]el \n 250 ml ap` clocotit`. Se iau câte 100 ml \nainte de mese de 3 ori/zi. 30 gr coada [oricelului. 20 gr frunze de ment`. Mucilagiul ob]inut se bea diminea]a pe stomacul gol. Se r`cesc [i se strecoar`. Se strecoar` [i se amestec` cu 250 gr miere de albine [i 250 ml vin natural. Se ia diminea]a o lingur` \nainte de micul dejun. \nainte de mas`. dup` mese. Se infuzeaz` 3 fire de leu[tean proasp`t sau uscat \n 3 c`ni de ap` clocotit` 5-6 minute. Gaze \n stomac . 10 gr salvie. . timp de 14 zile. Tratamentul se face de 2 ori/zi. Micul dejun se serve[te dup` o or`.O linguri]` de semin]e de anason [i o linguri]` de miere se fierb \n 200 ml ap`. . Se iau 2 linguri/zi. infuzat 10 minute).Se râ[ne[te o lingur` de semin]e de in [i se \nghite imediat pulberea fin`. 149 . Se beau 2 c`ni/zi. timp de 10 minute.

O mân` de t`râ]e de grâu la 1 litru de ap` rece se amestec` [i se las` 8-10 ore. Se bea pe parcursul zilei cu \ngi]ituri mici. aciditate 2 linguri de caimac de lapte se bat bine cu 2 g`lbenu[uri [i cu 2 linguri de miere de albine pân` se ob]ine o crem`. Gastrit`. apoi se strecoar` apa prin tifon.O linguri]` de semin]e de m`rar fierte 15 minute cu o can` de ap`. cu o jum`tate de or` \naintea de mesele prinncipale. Enterocolite cronice Se preapar` apa de t`râ]e de grâu. Se strecoar` [i se bea lichidul fierbinte. 150 .. Se ia de 3 ori/zi.

Se fac clisme diminea]a [i seara cu ceai de coada-calului (2 litri). Cur`]area profilactic` pentru sistemul limfatic Se bea ceai concentrat din dr`gaic` (sânziene). Pe parcursul celor 3 zile se elimin` din organism 12 litri de limf` acid` bolnav`.CUR~}AREA LIMFEI Cur`]area limfei Procedura dureaz` 3 zile. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT 151 . câte 2 litri/zi timp de 3-4 s`pt`mâni. o linguri]` la can` fiert 10 minute. \n fiecare zi se bea un amestec din : 2 litri ap` + 1 litru suc grapefruit + 1/4 suc l`mâie + 3/4 suc portocal` (\n total 4 litri lichid). Nu se m`nânc` nimic.

se r`ce[te [i se adaug` o linguri]` de miere. panglica . Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. amestecate \ntr-un pahar de lapte. crude.PARAZI}I INTESTINALI Parazi]i intestinali Se macereaz` timp de 6 zile o ceap` mare t`iat` felii \ntr-un litru de vin alb. Se beau 100 ml \n fiecare diminea]` timp de o s`pt`mân`.copii \ntre 6-9 ani : 2 linguri]e de preparat seara . când luna este \n descre[tere. pisate. crude. amestecate cu tot atâta zah`r [i pu]in suc de l`mâie (o linguri]`). Re]etele se pot face alternativ o zi una.copii pân` la 12 ani : 3 linguri]e . Se reia timp de 2 sau 3 luni.adul]i: 3-4 pahare de ceap` cu lapte/s`pt`mân`. Se strecoar`. pisate. 152 .Se face o past` din 15-30 gr semin]e de dovleac cur`]ate de coaj`. Se consum` diminea]a pe stomacul gol.Diminea]a pe stomacul gol se \nghit 50 de semin]e de dovleac. Se administreaz`: . Solu]ia se poate ]ine \n frigider timp de o s`pt`mân`. Teniaza Se fierb 2 cepe mari t`iate m`runt \n 300 ml lapte pân` scade la jum`tate. Limbrici. . o zi cealalt`.

dintr-o lingur` la can` din urm`torul amestec \n p`r]i egale: salcie. Coloana vertebral` va fi masat` cu ulei de mu[e]el.Se face un decoct.Masajul p`r]ilor afectate cu tinctur` de t`t`neas` [i ulei de sun`toare. mere dulci. ACEST VOLUM OMAGIAL ESTE OFERIT GRATUIT Epilepsie Câte 19 semin]e de mu[tar de 3 ori/zi. c`tin` sau m`ce[e. apoi doza de \ntre]inere 2 linguri/zi. Se iau 7 linguri/zi. polen. busuioc. Se beau 3 c`ni/zi cu 30 de minute \naintea meselor. Tratamentul dureaz` o lun`.Se pun comprese pe zona occipital` cu bitter suedez. soc. .se iau câte 25-35 pic`turi de 3-4 ori/zi. cu 30 de minute \naintea meselor. timp de 3 s`pt`mâni. 153 . timp de 20 de minute cu: coada calului. ginseng. la 37°C. c`tin`. Scleroz` multipl` Cura cu ulei de semin]e de in.B`i aromatice . timp de 21 de zile.Ceaiuri amare. polen sau 5-15 pastile de p`stur`. 10 minute. afin sau meri[or. . tei. timp de 3 s`pt`mâni. hepatoprotectoare . . . Afec]iuni ale sistemului nervos Se iau zilnic 15-35 gr (\n func]ie de vârst`: copil sau adult). amestecate \n p`r]i egale. se pare viral`.SISTEMUL NERVOS Scleroza \n pl`ci Este o boal` neurologic` de etiologie necunoscut`.Diet` cu multe cereale. lev`n]ic`. . grâu \ncol]it. troscot. se infuzeaz` 30 de minute. ]intaur`. Se strecoar`. p`ducel. Meningit` .Tinctur` de propolis . Dup` fierbere. muguri de pin. Ceaiul nu se \ndulce[te.

154 .Se consum` usturoi zilnic. . zilnic. |n ziua urm`toare se reânc`lze[te u[or [i se ia de pe foc. timp de o lun`. . dup` mas`. Se p`streaz` \n sticle de culoare \nchis`. pelin. de ulei de coriandru. dup` care se strecoar`. se \nc`lze[te pân` la punctul de fierbere. . \nghi]itur` cu \nghi]itur` (infuzie dintr-o linguri]` de plant` la can` 10 minute). .. urzic`. iar seara se face masarea ei cu alifie de coada [oricelului. Se adaug` 15 inflorescen]e de coada[oricelului bine m`run]ite [i se las` s` se c`leasc` pu]in. * Baia de [ezut: 100 gr de coada-[oricelului se pune de diminea]a pân` seara \n ap` rece. Scleroza \n pl`ci. amestecând continuu cu o lingur` de lemn. afec]iuni ale m`duvei spin`rii Coada-[oricelului ac]ioneaz` asupra m`duvei spin`rii determinând formarea de noi celule \n sânge.Ceaiuri recomandate: salvie. Se strecoar` printr-un tifon [i se pune \n borcane. \nainte de baie. rozmarin. Se beau dou` c`ni de ceai pe zi. Se toarn` deasupra rachiu de fructe sau vodc` de 38-40°.Se consum` 4-5 linguri/zi de grâu \ncol]it. |n ceai se pun 2 linguri]e de bitter suedez. * Tinctura de coada-[oricelului: se umple o sticl` pân` la gât cu flori de coada-[oricelului.seara \nainte de culcare) [i se unge coloana vertebral` diminea]a cu tinctur` de coada-[oricelului. .Se consum` morcov [i ananas. Are efecte bune [i \n paralizii [i \n leucemii.Se ia polen: 30 gr/zi.Se iau câte 3-5 pic`turi de 3 ori/zi dup` mese. Tratamentul dureaz` 2 s`pt`mâni. |nt`rirea memoriei .Se consum` câte o linguri]` de drojdie de bere uscat` de 3 ori/zi. Se trage vasul deoparte [i se las` pân` a doua zi. dizolvat` \n lapte sau \n ceaiul \ndulcit. Se fac b`i de [ezut (una pe zi . * Alifie de coada-[oricelului: 90 gr unt nes`rat sau osânz` curat` de porc se pun pe foc \ntr-o crati]`.Se ia câte o linguri]` de polen de 3 ori/zi dup` mas`. se strecoar` [i se adaug` peste apa din lighean. care se p`streaz` \n frigider. Se las` 14 zile la soare . . Pic`turile se pun \n 100 ml ceai sau ap`.

Patrik dronot 9. Universul lui Edgar Cayce . Eadie 13.Câteva c`r]i recomandate 1. Dumnezeu este Unitate . de Bizemont 10. Toate volumele scrise de Dr. Jeanine Fontaine 12. |mbr`]i[at` de lumin` . Toate volumele ce cuprind \nv`]`mântul lui Omraam Mikhael Aivanhov 6. K.prof. Vindecare spiritual` [i nemurire .Barbara Ann Brennan 4. Scarlat Demetrescu 2. Toate volumele scrise de S.D. Mâini vindec`toare . N.Paul Brunton 155 . Putreri t`m`duitoare . Cunoa[te-te pe tine \nsu]i . Hrana vie .Dr.Ernst Günter 11. Lazarez 5. O m`rturie a reâncarn`rii . Al meu Baba [i eu .din discursurile lui Sai Baba 8.Betty J. John Hishop 7. Din tainele vie]ii [i ale universului . Weeiss 14.Brian L.Barbara Ann Brennan 3.

156 .

.......................................53 Regimuri concepute de Valeriu Popa..................................................9 Cuvânt despre Valeriu Popa...........11 Cuvinte ale lui Valeriu Popa (din \nregistr`ri video).........................................16 Cuvânt \nainte (relansarea unui concept).................................................................................................71 Re]ete de „IERI“ pentru tratamentul de „AZI“ [i „MÂINE“ .....17 Cuvinte de lumin`..................14 Cuvât de mul]umire......CUPRINS Cuvânt omagial .................................................21 Pledoarie pentru gândirea pozitiv`........................................................155 157 ................................................33 Terapii adiacente tratamentului naturist.....................89 Câteva c`r]i recomandate....................7 Cuvânt despre finan]are........................................

158 .

159 .Pentru a primi un exemplar din acest volum omagial. v` rug`m s` ne suna]i la telefon:0745 153 875 (D-na Sanda {tefan) sau telefon: 653 51 58 (D-nul Cezar Dumitrache). so]ia mea Raluca Dumitrache. care se ofer` gratuit. Aceast` carte este un dar de Lumin` [i Iubire din partea celei ce a fost \n aceast` via]` lumina sufletului meu.

160 .