Bài mở đầu NHẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Giúp sinh viên hiểu được

đối tượng môn học, mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của môn học, phương pháp nghiên cứu, học tập và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của môn học lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Đối tượng nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với lịch sử dân tộc. Lịch sử Đảng là một khoa học chuyên ngành của khoa học lịch sử và có quan hệ mật thiết với khoa học lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tri thức về quá trình hoạt động đa dạng và phong phú của Đảng trong mối quan hệ mật thiết với tiến trình lịch sử của dân tộc và thời đại. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một khoa học có đối tượng nghiên cứu là tổ chức và hoạt động của Đảng và các phong trào cách mạng quần chúng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như vậy, môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp các tri thức tin cậy về các sự kiện thuộc về quá trình lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Đảng, khái quát thành quy luật phổ biến và đặc thù. Vị trí trung tâm của môn khoa học này là tổng kết lý luận các quá trình lịch sử. 2. Mục đích, chức năng, nhiệm vụ Mục đích Làm sáng tỏ toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của tổ chức đảng và những hoạt động toàn diện của Đảng Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam góp phần tổng kết những kinh nghiệm lịch sử phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Hồ Chí Minh Chức năng

Chức năng nhận thức: nhận thức lịch sử để phục vụ việc cải tạo xã hội theo đúng quy luật phát triển của xã hội Việt Nam như một quá trình lịch sử- tự nhiên; góp phần tích cực tạo cơ sở lý luận để Đảng vạch ra đường lối, chủ trương, chính sách. Chức năng giáo dục: giáo dục tư tưởng chính trị, tham gia vào giải quyết những nhiệm vụ hiện tại. Trau dồi thế giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ Làm sáng tỏ điều kiện lịch sử, quá trình ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam - bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Làm rõ quá trình trưởng thành, phát triển của Đảng gắn liền với hoạt động xây dựng một chính đảng cách mạng theo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng qua các thời kỳ, các giai đoạn cách mạng trong những bối cảnh lịch sử cụ thể. Trình bày các phong trào cách mạng của quần chúng do Đảng tổ chức và lãnh đạo. Tổng kết những kinh nghiệm lịch sử Đảng. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận Chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh Phương pháp cụ thể - Phương pháp lịch sử: là phương pháp chung nhất, nghiên cứu sự vật, hiện tượng theo trình tự thời gian, quá trình diễn biến, đi từ phát sinh, phát triển đến hệ quả của nó. - Phương pháp logíc: nghiên cứu một cách tổng quát, nhằm tìm ra được cái bản chất của sự vật, hiện tượng và khái quát thành lý luận. - Ngoài ra, một số phương pháp khác như: phương pháp lịch đại, phương pháp đồng đại, phương pháp so sánh … cũng được sử dụng để làm sáng tỏ những nội dung có liên quan. - Trong nghiên cứu lịch sử Đảng phải luôn luôn quán triệt nguyên tắc: tính khoa học thống nhất với tính Đảng; quan điểm lịch sử cụ thể; tính thực tiễn. 4. Ý nghĩa thực tiễn Giải đáp những vấn đề có liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của cách mạng nước ta như: con đường xây dựng đất nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của

lịch sử; hơn 75 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo duy nhất và cũng chỉ cần một Đảng lãnh đạo mà thôi… Tự bồi dưỡng cho mình truyền thống yêu nước, lòng tự hào đối với Đảng và dân tộc, tự trang bị những kiến thức chính trị - xã hội cần thiết về cách mạng Việt Nam để thêm tin tưởng vào tiền đồ cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bồi dưỡng ý chí chiến đấu cách mạng, biết noi gương những người đi trước, tiếp tục cuộc chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của chúng ta.

Câu hỏi ôn tập, thảo luận 1. Sự giống và khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc? 2. Chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn lịch sử Đảng? 3. Mục đích, ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu lịch sử Đảng?

Đến năm 1914. khiến các nước đế quốc cạnh tranh. Do đó. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn tới cuộc chiến tranh xâm lược các quốc gia phong kiến ở phương Đông và châu Phi. Chính sách thống trị của thực dân Pháp Năm 1858. xã hội Việt Nam a. nguyên liệu và nhân công. Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917) thành công đã làm biến đổi căn bản tình hình thế giới. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười. Sự xâm chiếm. giành độc lập cho các dân tộc thuộc địa trở thành một nội dung lớn của phong trào cách mạng thế giới. Tình hình thế giới Chủ nghĩa tư bản phương Tây chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (đế quốc chủ nghĩa). giành giật thuộc địa và khu vực phụ thuộc. Đám mây đen của chủ nghĩa đế quốc đã bao trùm toàn thế giới. 2. nhất là các nước châu Á. thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. chống chủ nghĩa đế quốc. Mâu thuẫn giữa nông dân và . Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921)… Tháng 3-1919. Đảng Cộng sản Anh (1920). Pháp thôn tính Việt Nam vào đúng lúc chế độ phong kiến Việt Nam đang suy tàn. Sự chuyển biến về kinh tế.Chương I SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1920-1930) I. khai thác và nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã dẫn tới mâu thuẫn gay gắt giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc. các nước đế quốc đã thực hiện xong mục đích đặt ách thống trị trên một bộ phận lớn của thế giới. chủ nghĩa Mác-Lênin đã được truyền bá rộng rãi. Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin được công bố tại Đại hội II Quốc tế Cộng sản (1920) đã chỉ ra phương hướng đấu tranh giải phóng mình cho các dân tộc bị áp bức. dẫn đến sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước tư bản chủ nghĩa và thuộc địa (Đảng Cộng sản Pháp (1920). TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1. mà còn lan toả sâu rộng tới các nước thuộc địa. Quốc tế Cộng sản được thành lập và trở thành bộ tham mưu cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nó không chỉ tác động sâu sắc đến phong trào cách mạng vô sản ở các nước tư bản. trong đó có Việt Nam. Nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh đặt ra nhu cầu bức thiết về thị trường. cổ vũ các dân tộc bị áp bức đứng lên tự giải phóng mình.

Nhằm thực hiện mục đích đó. thu lợi nhuận siêu ngạch. muối. rồi dùng chính sách chia rẽ dân tộc để dễ bề cai trị. Hàng loạt các cuộc nổi dậy của nhân dân chống lại triều đình đang diễn ra. để dễ bề bóc lột. .phong kiến đang gay gắt. Về kinh tế Thực dân Pháp kìm hãm nền kinh tế Việt Nam trong vòng lạc hậu. thu lợi nhuận tối đa.Một mặt duy trì phương thức sản xuất phong kiến lạc hậu. thiết lập một cách hạn chế phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. làm cho kinh tế nước ta bị phụ thuộc và phát triển què quặt: . Mặt khác. khai thác dầu mỏ.Mọi quyền hành của đất nước đều nằm trong tay các viên quan cai trị người Pháp. thực dân Pháp tiến hành hai cuộc khai thác thuộc địa (1897-1913. bóc lột nguồn nhân công rẻ mạt. Sau khi bình định xong Việt Nam.Chúng sáp nhập ba nước Việt Nam. ngân hàng. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. bóc lột nhân dân ta.Chúng biến bộ máy triều đình Nhà Nguyễn thành chỗ dựa và hệ thống tay sai đắc lực giúp chúng áp bức. . 1919-1929). phục vụ cho giới tư bản lũng đoạn Pháp. . biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá cho chính quốc. Sự yếu kém về kinh tế. sự nhu nhược của bộ máy quan lại triều đình đã dẫn đến việc Việt nam rơi vào bàn tay người Pháp và trở thành thuộc địa của thực dân Pháp. rượu.Chúng chia Việt Nam ra thành ba miền nhằm bóp nghẹt mọi quyền tự do. giao thông. Về chính trị Thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế điển hình của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ: . Lào. với mục đích cướp đoạt tài nguyên. Cămpuchia thành xứ Đông Dương.Thực hiện chính sách độc quyền. . thực dân Pháp tiến hành chính sách cai trị trên mọi lĩnh vực. cho vay nặng lãi. dân chủ và đàn áp các phong trào yêu nước. đặc biệt trong các ngành kinh tế cho lợi nhuận cao: độc quyền xuất nhập khẩu.Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá cho tư bản chính quốc và biến nền kinh tế Việt Nam phải phụ thuộc vào nền kinh tế ở chính quốc. thuốc phiện… . quân sự. .

hình thành nên những đô thị. kinh doanh theo lối tư bản. khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. . những trung tâm kinh tế và tụ điểm dân cư mới. xuất hiện những giai cấp.Quan hệ kinh tế phong kiến ở nông thôn bị phá vỡ. gây tâm lý tự ti .Bưng bít. phong kiến chia làm ba bộ phận: tiểu. có mâu thuẫn với đế quốc về quyền lợi dân tộc nên đã tham gia đấu tranh chống thực dân và bọn phản động tay sai.Khuyến khích văn hoá độc hại. Một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ không chịu nỗi nhục mất nước. . thi hành chính sách ngu dân để dễ bề thống trị: . trung và đại địa chủ. giao thông vận tải. tầng lớp mới. phong kiến Trước sau vẫn được thực dân Pháp dung dưỡng để làm chỗ dựa cho chính sách thống trị.Ra sức vơ vét tài nguyên. Dưới ảnh hưởng của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. song đồng thời mang tính chất phong kiến. xuyên tạc lịch sử và giá trị văn hoá Việt Nam. mang tính tư bản thực dân.Tạo nên những biến đổi trong cơ cấu kinh tế.Kìm hãm. . sự ra đời những ngành kinh tế công nghiệp. với thái độ chính trị khác nhau: Giai cấp địa chủ. Về văn hoá . thương nghiệp. giai cấp của Việt Nam.. thuốc phiện… đầu độc các tầng lớp nhân dân. bị kìm hãm nặng nề và tiến triển chậm chạp. nô dịch về văn hoá. bóc lột sức lao động bằng nhiều hình thức thuế khoá nặng nề. Về xã hội Bên cạnh giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân (hai giai cấp cũ). vô lý.Dùng rượu cồn. nhằm nô dịch nhân dân ta về chính trị. đồi phong bại tục. thực dân Pháp đã thực hiện ở Việt Nam một chế độ cai trị hà khắc. trong nông nghiệp xuất hiện kinh tế đồn điền. Mặc dù vậy. khai thác mỏ. dưới danh nghĩa những người đi khai hoá văn minh. sự thống trị của người Pháp từ cuối thế kỷ XIX. giai cấp địa chủ. b. văn hoá và bóc lột về kinh tế. . Hậu quả chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với xã hội Việt Nam Về kinh tế . về khách quan đã tạo nên sự chuyển biến xã hội. đầu thế kỷ XX.Nền kinh tế què quặt. Tóm lại. ngăn cản ảnh hưởng văn hoá tiến bộ trên thế giới vào Việt Nam.

trình độ nhận thức hạn chế. Nhưng họ là lực lượng đông đảo. chiếm khoảng 90%. tiểu thủ công nghiệp. quyền lợi kinh tế. Khi giai cấp nông dân được tổ chức lại và có sự lãnh đạo của đội tiên phong cách mạng sẽ phát huy được sức mạnh tiềm tàng của mình. ruộng đất lớn. hoạt động trong các ngành thương nghiệp. bao thầu những công trình xây dựng lớn. ruộng đất bị tư bản thực dân chiếm đoạt và bị bần cùng hoá. là động lực chủ yếu của cách mạng. dân số. nên mang mối thù sâu nặng với đế quốc và phong kiến. chế biến hải sản…Bị đế quốc chèn ép. Số lượng tư sản Việt Nam không nhiều. cho phát canh. có mâu thuẫn về quyền lợi với bọn đế quốc thực dân và phong kiến. nhưng yêu cầu độc lập dân tộc là bức thiết nhất. tiềm lực kinh tế nhỏ. Họ bị bóc lột nặng nề. vừa có yêu cầu về ruộng đất. nên họ có tinh thần chống đế quốc và phong kiến. Đây là một lực lượng của cách mạng. thế lực kinh tế nhỏ bé. Họ vừa có yêu cầu về độc lập dân tộc. . đây là giai cấp có phương thức sản xuất lạc hậu. Giai cấp tư sản Ra đời từ các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp (trước chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là một bộ phận nhỏ. hoặc sở hữu những đồn điền. manh mún. chính trị mâu thuẫn với đế quốc. Tư sản mại bản: Bao gồm những tư sản lớn. phong kiến căm ghét. nên không thế tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể lãnh đạo cách mạng .Giai cấp nông dân Là giai cấp đông đảo nhất. sau chiến tranh đã hình thành giai cấp rõ rệt). hợp tác kinh doanh với đế quốc. công nghiệp. thu tô. không thể thiếu và cực kỳ quan trọng. thế lực chính trị yếu đuối. Tuy vậy. Tư sản Việt Nam phân hoá thành hai bộ phận: Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập.

lại mang bản chất quốc tế họ còn có đặc điểm riêng. có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Sinh ra và lớn lên ở đất nước giàu truyền thống cách mạng. Phần lớn xuất thân từ giai cấp nông dân. phải bán sức lao động nên họ có quan hệ mật thiết. khát khao độc lập. dễ tiếp thu với cái mới. đặc trưng của giai cấp công nhân Việt Nam: 1.Là bộ phận có quyền lợi kinh tế. 4. Trình độ học vấn. đó là một lực lượng xã hội tiên tiến. kém bền bỉ. còn lại là công nhân đồn điền). tiểu thương. Họ có cuộc sống bấp bênh. luôn bị thực dân chèn ép. Tầng lớp tiểu tư sản: Bao gồm trí thức. đế quốc. dao động trước khó khăn. đại diện cho phương thức sản xuất mới. dễ thay đổi. sinh viên. năm 1929 có 22 vạn. Chịu ba tầng áp bức (đế quốc. 3. viên chức. lập trường giai cấp không vững vàng. kỹ thuật thấp. phong kiến. nên chúng là kẻ thù của dân tộc. xô đẩy vào con đường không lối thoát. tiến bộ. Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc nên nội bộ thuần nhất. tự do. . dễ thoả hiệp. thợ thủ công. nên đã được hun đúc chủ nghĩa anh hùng cách mạng. bóc lột. Đây là lực lượng quan trọng của cách mạng. những người buôn làm nghề tự do. hăng hái tham gia cách mạng. cái tiến bộ. các trung tâm công nghiệp và các đồn điền. 2. bị bần cùng hoá. chính trị gắn chặt với thực dân. bị cướp ruộng đất. Nhưng tiểu tư sản là tầng lớp có sự nhạy bén về chính trị. tư sản bản xứ). có tinh thần cách mạng triệt để. máu thịt với nông dân nên dễ hình thành liên minh công – nông. 5. Nhưng họ chỉ là tầng lớp trung gian trong kết cấu xã hội mới. trong đó 60% là công nhân mỏ than. phát triển nhanh sau chiến tranh thế giới thứ nhất (năm 1914 có 10 vạn. Ngoài đặc điểm chung của giai cấp công nhân thế giới. tiểu chủ. Họ có tinh thần dân tộc cao. học sinh. thống nhất. nhưng sống khá tập trung tại các thành phố. chỉ chiếm khoảng 1% dân số. Giai cấp công nhân Giai cấp này ra đời do chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.

nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. Việt Nam dưới chính sách thống trị và công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã từ một xã hội phong kiến độc lập thuần tuý trở thành một xã hội thuộc địa. 2. II. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892). Tóm lại. Tháng 11-1885. vua Hàm Nghi và Thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết phát động phong trào đánh vào trại lính và toàn khâm sứ Pháp cạnh kinh thành Huế. giành độc lập cho dân tộc. Trong lòng xã hội Việt nam có hai mâu thuẫn cơ bản: 1. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt nam với thực dân Pháp xâm lược. Hương Khê của Phan Đình Phùng và Cao Thắng (1885-1895). gay gắt.Giai cấp công nhân Việt Nam khi được tổ chức lại và hình thành được một đảng tiên phong cách mạng. chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp và tay sai. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam. Việc không thành. chống phong kiến. . Nó quy định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là chống đế quốc. được vũ trang bằng một học thuyết cách mạng triệt để là chủ nghĩa Mác-Lênin thì sẽ trở thành người lãnh đạo cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Trong đó. Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1886-1887). Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên kháng chiến. Hùng Lĩnh của Tống Duy Tân và Cao Điền (1887-1992). nhiệm vụ chống đế quốc là nhiệm vụ hàng đầu. CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẦU THẾ KỶ XX 1. Vua bị bắt. trong đó mâu thuẫn bao trùm. có bản. đưa lại ruộng đất cho dân cày. Hai mâu thuẫn đó gắn chặt với nhau. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản Phong trào Cần Vương (1885-1896) Tháng 1-1885. chủ yếu là giữa nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. vì nó giải quyết mâu thuẫn chủ yếu – mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc.

thành lập Việt Nam Quang phục Hội (1912) tại Trung Quốc với tư tưởng võ trang bạo động đánh Pháp. chấn hưng hàng nội hoá. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Phong trào quốc gia cải lương (1919-1923) Phong trào do một bộ phận của giai cấp tư sản và địa chủ lớp trên lãnh đạo. Nó hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ của lịch sử đề ra. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. chủ yếu là Nhật Bản để đánh Pháp. Họ hăng hái bước lên vũ đài chính trị. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). Cuộc đấu tranh của Đảng Lập hiến (1923) do Bùi Quang Chiêu đứng đầu. mở mang dân trí. Phan Bội Châu (1867-1940) chủ trương dựa vào sự giúp đỡ ở bên ngoài. bắt đầu từ mục tiêu kinh tế. bài trừ hàng hoá ngoại. Thể hiện qua một số phong trào tiêu biểu sau: Năm 1919. Phong trào yêu nước dân chủ công khai (1925-1926) . nhưng đều không thành công. giành độc lập dân tộc. phong trào tiến dần đến những mục tiêu chính trị. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa. nhưng cuối cùng các phong trào đều bị dập tắt. đòi mở rộng các quyền tự do. tham gia các hoạt động chính trị. Nhưng khi thực dân Pháp ban cho một số quyền lợi. bài trừ ngoại hoá.Khởi nghĩa nông dân Yên Thế(1885-1913) do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo Mặc dù chiến đấu rất anh dũng. Năm 1923. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. chống độc quyền. Phan Châu Trinh (1872-1926) chủ trương dùng cải cách văn hoá. Sau đó. Sự thất bại này chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến không thể giúp nhân dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ. nhưng theo xu thế cải lương. vận động chấn hưng hàng nội hoá. phong trào chống độc quyền xuất khẩu gạo của Pháp ở cảng Sài Gòn. thoả hiệp. dân chủ. Ở Bắc Kỳ có mở trường học tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. thì Đảng này đi vào con đường đầu hàng. Ở Trung Kỳ có phong trào Duy tân kết hợp với phong trào đấu tranh chống thuế (1908). rồi đi đến cộng tác với đế quốc. phong trào tẩy chay Hoa kiều.

tiến hành những cuộc vận động văn hoá tiến bộ. Hưng Nam (1925). Địa bàn hoạt động: đồng bằng. dân chủ. Lãnh tụ: Nguyễn Thái Học. An Nam trẻ… với một loạt các nhà xuất bản như: Nam đồng thư xã (Hà Nội). Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam nghĩa hoà đoàn (1925). nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị rõ ràng. chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. hào lý. tiền thân là Nam đồng thư xã. hoặc đi sâu hơn vào khuynh hướng chính trị tư sản (Nam Đồng thư xã). Phong trào này đã tổ chức nhiều cuộc đấu tranh chính trị. binh lính trong quân đội… Tư tưởng chính mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn: đánh đổ thực dân Pháp. Thanh niên cao vọng (1926) Họ xuất bản một số tờ báo tiến bộ như Chuông rạn. phá bỏ ngôi vua. Về tổ chức. Nguyễn Khắc Nhu. Quan hải tùng thư (Huế)… Thông qua sách báo để tuyên truyền tư tưởng yêu nước và lập trường chính trị của mình. Cường học thư xã (Sài Gòn). đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926)… Nhưng càng về sau. Phạm Tuấn Tài. hoặc chuyển dần sang quỹ đạo của cách mạng vô sản (Phục Việt. Người nhà quê. Thành phần: công chức. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do. .Đây là phong trào của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. cụ thể. thành lập dân quyền. do những thay đổi của điều kiện lịch sử. Phục Việt (1925). Hưng Nam). địa chủ. phong trào ngày càng bị phân hoá. Phó Đức Chính. nhưng trên thực tế tổ chức rất lỏng lẻo và chưa bao giờ có một tổ chức thống nhất. trung du Bắc Bộ. gây tiếng vang lớn như: đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Phong trào cách mạng quốc gia tư sản (1927-1930) Phong trào này gắn liền với sự ra đời của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-121927). lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh.

Thúc đẩy những người yêu nước tiến tới lựa chọn một con đường cứu nước giải phóng dân tộc mới phù hợp với nhu cầu và xu thế mới của thời đại. lớn lên trên mảnh đất có truyền thống bất khuất.kỹ thuật phát triển.Ngày 9-2-1930. nơi có khoa học . Ngày 5-6-1911. hùng cường. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam kết thúc. Khác với những người đi trước. có những tư tưởng dân chủ. bác ái. Nguyễn Ái Quốc đã sớm có chí đánh đuổi thực dân Pháp. sôi nổi. chính sách thực dân . đi qua nhiều nước thuộc địa của Pháp ở châu Phi. huyện Nam Đàn. Người đã chứng kiến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). giải phóng dân tộc. tỉnh Nghệ An. 2. Họ chọn giải pháp thứ hai với khẩu hiệu “Không thành công cũng thành nhân”. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Sinh Cung. Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên. đế quốc. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đã diễn ra liên tục. Nguyễn Ái Quốc quyết ra đi tìm đường cứu nước. đau xót trước cảnh lầm than của đồng bào. tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản. tự do. bình đẳng. Đảng tổ chức tiến hành ám sát trùm mộ phu Badanh sau đó bị thực dân Pháp khủng bố. quan sát. đến nước Anh (1913) và năm 1917 trở lại Phá. Nguyễn Ái Quốc đã sang Pháp. vì thế nó bị thực dân Pháp chìm trong biển máu. Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộc và phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản a. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. Tuy nhiên phong trào đã góp phần thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ lòng yêu nước của nhân dân ta. Tóm lại. Nguyễn Ái Quốc lên đường đi sang phương Tây. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với nhiều hình thức đấu tranh phong phú song đều bị thất bại. Họ đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc đứng yên cho thực dân Pháp đàn áp. giữa lúc nước mất nhà tan. hoặc khởi nghĩa. rồi trở về để giúp đồng bào đấu tranh cho nền độc lập của Việt Nam. sang Mỹ (1912) và qua nhiều nước ở châu Mỹ. xem họ làm thế nào để trở nên độc lập.

Tháng 6-1919. Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt. Cuối năm 1917. Người rút ra những kết luận quan trọng trong nhận thức và hành động: “Dù màu da có khác nhau. Người rút ra kết luận: những lời tuyên bố “dân tộc tự quyết” của bọn đế quốc chỉ là trò bịp bợm. Người lập ra Hội những người Việt Nam yêu nước với tờ báo Việt Nam hồn để tuyên truyền. nhưng đã gây được ảnh hưởng chính trị vang dội. Bản thân tham gia lao động và đấu tranh trong hàng ngũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động thuộc đủ các màu da. Bản yêu sách đã không được Hội nghị quan tâm đến. thì làm cho đến nơi. cuộc sống của nhân dân các thuộc địa. Người đã khảo sát một số cuộc cách mạng tiêu biểu đã có trên thế giới như cách mạng Mỹ. Trong lúc đó. Qua đó. các dân tộc muốn được độc lập tự do thực sự phải .ở các thuộc địa. không triệt để. Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ. Và như vậy. đòi Chính phủ Pháp phải thực hiện các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. cách mạng Pháp. thế dân chúng mới được hạnh phúc”. Người trở lại Pháp. Tìm ra hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động. Mà chỉ có một tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản”. Cách mạng tư sản là “những cuộc cách mạng không đến nơi”. Người hướng tới và chịu ảnh hưởng sâu sắc của cuộc cách mạng vĩ đại đó. Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Bản yêu sách. Tại đây. trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. “chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh. Người gia nhập Đảng Xã hội Pháp. giáo dục lòng yêu nước cho Việt kiều ở Pháp. nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều…Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần. các nước thắng trận họp tại Hội nghị Vecxay (Pháp). Đầu năm 1919. Đây là thời kỳ kết hợp nguyên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. một chính đảng tiến bộ nhất ở Pháp lúc đó.

b. Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp (121920). xuất bản lần đầu năm 1925 tại Pari. Đời sống công nhân… viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp. Vì thế. Người đã tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc. tại Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. sau 10 năm tìm đường cứu nước. Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam Sau khi tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. từ chủ nghĩa yêu nước.trông cậy trước hết vào lực lượng của bản thân mình. Năm 1922. Sự kiện này đã đánh dấu bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Người. phải tự mình giải phóng mình. Nguyễn Ái Quốc đã kiến nghị thành lập Ban nghiên cứu thuộc địa trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Pháp. Cũng từ đó. Qua Luận cương. Ban nghiên cứu thuộc địa được thành lập và Nguyễn Ái Quốc được cử làm trưởng Tiều ban nghiên cứu vấn đề Đông Dương. người hoàn toàn tin theo Lênin. Từ đầu năm 1921 đến tháng 6-1923. Thời gian này. mở đường giải quyết đúng đắn về đường lối giải phóng dân tộc của Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về nước. tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp. Như vậy. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. tin theo Quốc tế III. Tháng 7-1920. xuất bản báo Người cùng khổ (Le Paria). Cuối năm 1921. vượt qua sự hạn chế của các nhà cách mạng đương thời. Nhân đạo. . chuẩn bị về tư tưởng. từ năm 1921. chính trị và tổ chức cho việc thành lập chính Đảng cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc đã đến với học thuyết cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chọn con đường cách mạng vô sản. Người tích cực viết bài đăng các báo Người cùng khổ.

Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 11-1924. viết tác phẩm Đường cách mệnh (xuất bản năm 1927). nghiên cứu xây dựng lý luận và tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc. Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và nhiều đại hội quốc tế quan trọng khác. Tư tưởng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc đã hình thành về cơ bản. Phải thực hiện liên minh chiến đấu giữa các lực lượng cách mạng ở thuộc địa và “chính quốc”. bài viết của Người trong chặng đường hoạt động từ năm 1921 đến 1927. dự Hội nghị quốc tế nông dân (10-1923). Nội dung hệ thống quan điểm đó là: Vạch rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thực dân.Từ tháng 6-1923 đến cuối năm 1924. Hệ thống quan điểm và lý luận về cách mạng Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện khá hoàn chỉnh qua các tác phẩm. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức. học hỏi kinh nghiệm Cách mạng Tháng Mười Nga. là kẻ thù trực tiếp của nhân dân các nước thuộc địa. chuẩn bị tích cực cho việc thành lập Đảng. Từ đó xác định: chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Người viết nhiều bài đăng trên các báo của Liên Xô. huấn luyện cán bộ. xuất bản báo Thanh niên. Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu và hoạt động ở Liên Xô. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tháng 6-1925. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng và xây dựng hệ thống tổ chức trong nước. Đây là bước chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. của Quốc tế Cộng sản… Đây là những năm tháng Người có dịp đi sâu nghiên cứu. hạt nhân là Cộng sản đoàn. Tại đây. Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và cách mạng vô sản ở các nước tư bản (“chính quốc”) có quan hệ khăng khít với nhau. Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận cách mạng của thời đại – cách mạng vô sản. .

đoàn kết với các lực lượng cách mạng quốc tế. kế hoạch. tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. sau đó mở đường tiến lên giải phóng hoàn toàn nhân dân lao động. ý thức tự lực. chính trị cho Đảng Cộng sản ra đời và định hướng cho cách mạng Việt Nam trong những giai đoạn tiếp theo. đó là học thuyết Mác-Lênin. Về vai trò của Đảng: phải có đảng cách mạng lãnh đạo. làm cho khuynh hướng giải phóng dân tộc theo con đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc ngày càng chiếm ưu thế. Quần chúng cần được giác ngộ và tổ chức lại thành đội ngũ vững bền. tự cường. Hệ thống quan điểm lý luận của Nguyễn Ái Quốc về cách mạng ở thuộc địa là sự chuẩn bị về tư tưởng. hiểu biết tình thế. Về lực lượng cách mạng: “công nông là người chủ cách mệnh”. tiểu tư sản trí thức là bạn đồng minh của cách mạng. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng trong nước. Về đoàn kết quốc tế: phải thực hiện liên minh. c. phát triển sáng tạo lý luận Mác-Lênin vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Về phương pháp cách mạng: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Mục tiêu và con đường đi lên của cách mạng: cách mạng ở thuộc địa trước hết là giải phóng dân tộc. phải nêu cao tính chủ động cách mạng. Người đã tiếp thu và vận dụng. có sách lược. đặt nền móng hình thành chính đảng vô sản và xây dựng một chiến lược giải phóng dân tộc đúng đắn.Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở “chính quốc”. công nhân là giai cấp lãnh đạo. “là gốc cách mệnh”. độc lập và có thể thành công trước. mà có tính chủ động. “có mưu chước”. Đảng muốn vững phải có học thuyết cách mạng. . phải biết vận dụng đúng đắn học thuyết đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. giải phóng con người.

diễn ra trên quy mô lớn hơn và dài hơn. đốt lán trại. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Trước chiến tranh thế giới thứ nhất phong trào diễn ra với những hình thức sơ khai như bỏ trốn tập thể.thế kỷ XX. Các cuộc đấu tranh đã kết hợp giữa khẩu hiệu kinh tế với khẩu hiệu chính trị và vượt ra khỏi phạm vi của một nhà máy. Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam Trước sự phát triển của các phong trào yêu nước.700 hội viên. 3. đặc biệt là phong trào công nhân cuối những năm 20 . Yêu cầu khách quan đó đã tác động vào các tổ chức tiền cộng sản. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tích cực xây dựng lực lượng. hình thành nên các tổ . để tiếp tục đưa phong trào giải phóng dân tộc tiến lên. Cùng với việc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước. đã nổ ra 25 cuộc bãi công. Từ năm 1919-1925. dẫn đến cuộc đấu tranh nội bộ và sự phân hoá tích cực trong các tổ chức này.Năm 1928. Từ năm 1926-1929. ngày càng quy tụ và dẫn đầu phong trào yêu nước nói chung. đưa đơn phản kháng rồi tiến dần lên bãi công. phong trào công nhân đang phát triển mạnh mẽ. Trong hai năm 19261927. Trong hai năm 1928-1929 nổ ra hơn 40 cuộc đấu tranh. thể hiện rõ rệt tinh thần đoàn kết giai cấp. phong trào đã có những bước phát triển mới. mỗi năm có hàng chục cuộc đấu tranh. phong trào công nhân ngày càng phát triển với sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. từng bước truyền bá lý luận giải phóng dân tộc. Tóm lại. Số hội viên của Hội tăng nhanh. đồn điền. năm 1929 có 1. phá giao kèo. Năm 1928 có 300 hội viên. đánh cai ký. những người lãnh đạo trong kỳ bộ Bắc Kỳ nhận ra sự cấp thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản thay cho Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. ý thức tổ chức của công nhân. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá”. Giai cấp công nhân đã tổ chức đấu tranh ngay từ khi ra đời.

Sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã tác động mạnh mẽ đến sự phân hoá trong Tân Việt. do Trần Văn Cung làm bí thư. công bố Tuyên đạt thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929). rồi Việt Nam cách mạng đồng chí Hội (7-1927). Tân Việt cách mạng Đảng ra đời ngày 14-7-1928 là kết quả của sự phân hoá nội bộ các nhóm tiểu tư sản yêu nước trong cuộc đấu tranh giữa hai đường lối cách mạng vô sản và tư sản trong phong trào dân tộc Việt Nam. Tổ chức cộng sản thứ ba ra đời trên cơ sở của Tân Việt cách mạng Đảng. xuất bản báo Đỏ làm cơ quan ngôn luận của mình. Tháng 9-1929. 20 đại biểu của Kỳ bộ Bắc Kỳ đã họp tại 312 phố Khâm Thiên tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản đảng. Tiền thân của Tân Việt cách mạng Đảng là Hội Phục Việt (1925). Điều lệ và quyết định xuất bản báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận của Đảng. Trước ảnh hưởng sâu rộng của Đông Dương Cộng sản đảng. trong nội bộ Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai xu hướng cách mạng và cải lương. Tổng bộ Thanh niên và Kỳ bộ Nam kỳ đã quyết định thành lập An Nam Cộng sản đảng vào tháng 8-1929. đổi thành Hội Hưng Nam (1926). Hội nghị đã thông qua Tuyên ngôn. tại Đại hội I của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Các đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã tách ra. đoàn đại biểu Kỳ bộ Bắc Kỳ (do Ngô Gia Tự dẫn đầu) đưa ra đề nghị giải tán tổ chức Thanh niên và thành lập Đảng Cộng sản. phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên. một số phần tử tiên tiến họp ở số nhà 5Đ. gồm 7 đảng viên. Đêm 17-6-1929. Tháng 3-1929.chức cộng sản ở Việt Nam. nên Đoàn đã rút khỏi Đại hội về nước. Dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của lý luận Mác-Lênin và tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. đổi thành Việt Nam cách mạng Đảng (7-1926). Tóm lại. Nhưng đề nghị đó không được chấp nhận. sự ra đời nhanh chóng của các tổ chức đảng lúc bấy giờ phản ánh xu thế tất yếu của phong trào cách mạng và ưu thế của hệ tư tưởng cộng sản trong .

. có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước. ngày 27-101929. hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở bán đảo Cửu Long. Song sự tồn tại ba đảng hoạt động biệt lập có nguy cơ dẫn đến một sự chia rẽ lớn. Hội nghị thành lập Đảng Nhận được tin ở Đông Dương có nhiều tổ chức cộng sản. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng . Nguyễn Ái Quốc lập tức rời Xiêm về Hương Cảng (Trung Quốc). Dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc.phong trào dân tộc ở Việt Nam. trong đó chỉ rõ: “Nhiệm vụ quan trọng nhất và cấp bách nhất của tất cả những người cộng sản Đông Dương là thành lập một đảng cách mạng có tính chất giai cấp của giai cấp vô sản… Đảng đó phải chỉ có một và là tổ chức cộng sản duy nhất ở Đông Dương1. Hương Cảng (Trung Quốc) bắt đầu vào ngày 61-19302. 2.Xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Người chủ động triệu tập đại biểu của hai nhóm Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 1. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản. Sách lược vắn tắt. Quốc tế cộng sản gửi những người cộng sản ở Đông Dương tài liệu Về việc thành lập một đảng cộng sản ở Đông Dương. lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị nhất trí với đề nghị của Nguyễn Ái Quốc hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất. III. Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Lúc đó Nguyễn Ái Quốc ở Xiêm đã nhận được tin Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân liệt. Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt. Đó là Cương lĩnh và điều lệ đầu tiên của Đảng. Song tài liệu này chưa kịp đến tay những người cộng sản Việt Nam.

miễn thuế cho dân cày nghèo. Chủ trương tập hợp lực lượng trên đây thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. trong đó nhiệm vụ dân tộc được đặt lên hàng đầu. “Dựng ra chính phủ công nông binh và tổ chức quân đội công nông”. + Về kinh tế: Tịch thu toàn bộ các sản nghiệp lớn của bọn đế quốc để giao cho chính phủ công nông binh quản lý. Cương lĩnh không quên nhấn mạnh “không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường lối thoả hiệp”. đối với phú nông. đưa tiểu tư sản. + Về văn hoá – xã hội: dân chúng được tự do tổ chức. trung nông đi vào phe vô sản giai cấp.Người lãnh đạo cách mạng. lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất. Tuy nhiên.Quan hệ quốc tế. thu hết ruộng đất của đế quốc làm của công và chia cho dân nghèo. phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá.Nhiệm vụ cụ thể của cách mạng là: + Về chính trị: “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. các lực lượng tiến bộ. Đảng chủ trương đoàn kết tất cả các giai cấp. cách mạng Việt Nam liên lạc mật thiết và là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. thi hành luật ngày làm tám giờ. “liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới nhất là với quần chúng vô sản Pháp”.. các nhà yêu nước để tập trung chống đế quốc và tay sai: Đảng chủ trương tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân. Những nhiệm vụ trên bao gồm hai nội dung dân tộc và dân chủ. ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. nam nữ bình quyền. mở mang công nghiệp và nông nghiệp. . Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (như Đảng Lập hiến) thì phải đánh đổ. chống đế quốc và chống phong kiến. trí thức. đó là giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho . nông dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo. . + Lực lượng cách mạng. trung tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng.

+ Đấu tranh vì độc lập. nhân dân lao động Việt Nam tham gia vào phong trào cách mạng thế giới một cách tự giác và có tổ chức. là cơ sở dẫn đến những thắng lợi và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử dân tộc những năm sau này.Ý nghĩa của Cương lĩnh: + Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. thấm đượm tính dân tộc và tính nhân văn.được đại bộ phận giai cấp mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái. tự do. nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp. sứ mệnh lịch sử của giai cấp tư sản kết thúc. Từ đây. phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới. Kết luận Năm 1930. + Cương lĩnh đáp ứng được yêu cầu khách quan của lịch sử. Ngọn cờ phản đế. sáng tạo. cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. thống nhất trong cả nước. phản phong được chuyển . . cũng là lúc Việt Nam Quốc dân Đảng tan rã. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Sự ra đời của Đảng chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân thật sự trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. giai cấp công nhân. Với sự ra đời của Đảng. tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này. 3.

Quá trình hình thành các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam? 9. Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị điều kiện về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào? . Hậu quả của công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam? 3. Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị tư sản ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến đầu năm 1930? 7. Quá trình Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản? 10. Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của mỗi giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa? 4. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX? 6. là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác . phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.Lênin. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử của cuộc đấu tranh dân tộc và giải quyết yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Hệ thống quan điểm cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh trong thời kỳ 1920 – 1930? 8. Đặc điểm nổi bật của thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX ảnh hưởng tới cách mạng Việt Nam? 2. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? 5.sang tay giai cấp công nhân. Câu hỏi ôn tập 1. Đảng Cộng sản trở thành người nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

đấu tranh và ý nghĩa của phong trào công nhân Việt Nam? 12. Vai trò của Nguyễn ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng? 15. Các yếu tố hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng? Vấn đề thảo luận 1. Chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là một tất yếu lịch sử? 2. quá trình phát triển. Những tư tưởng cơ bản về cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc những năm 20 của thế 4. Điều kiện lịch sử. Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? 13. Tại sao nói Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là đúng đắn và sáng tạo? Sáng tạo ở điểm nào? 5. 3. Phân tích những yếu tố dẫn đến sự ra đời của Đảng và mối quan hệ giữa các yếu tố đó. Tại sao các phong trào yêu nước ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều thất bại và không tìm được lối thoát cho cách mạng Việt Nam? .11.

kiến quốc của Đảng a. nên có quyết tâm cao độ trong việc xây dựng và bảo vệ chế độ mới. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước. CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN TRONG CẢ NƯỚC (1945-1946) 1. LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN. toàn diện. Đảng ta đã trở thành Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. lâu dài. Sau chiến tranh thế giới thứ II. I. thực sự được hưởng thành quả do cách mạng đem lại. phong trào dân chủ và hoà bình cũng đang vươn lên mạnh mẽ. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau cách mạng Tháng Tám và chủ trương kháng chiến.1954) Mục đích: Giúp sinh viên hiểu được lịch sử của Đảng ta thời kỳ 1945-1954 là giai đoạn Đảng đề ra và chỉ đạo thực hiện thắng lợi chủ trương kháng chiến. đường lối chiến tranh nhân dân. kinh nghiệm lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền. nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà ra đời. nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa.CHƯƠNG III ĐẢNG LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ (1945 . truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống ngoại xâm. phong trào giải phóng dân tộc phát triển trở thành một dòng thác cách mạng. Về cơ bản và lâu dài thì tình hình ấy có lợi cho cách mạng Việt Nam. chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới. kiến quốc (1945-1946). dựa vào sức mình là chính (1946-1954). kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 Thuận lợi: Với thắng lợi của cách mạng Tháng Tám. Truyền thống đó càng được phát huy khi nhân dân ta đã thực sự trở thành người làm chủ đất nước. kháng chiến toàn dân. Khó khăn: .

Trên đất nước ta lúc này còn có khoảng 6 vạn quân Nhật đang chờ lệnh giải giáp nhưng một số quân Nhật đã thực hiện lệnh của quân Anh. bọn Tưởng Giới Thạch mang tiền quan kim và quốc tệ sang tiêu ở Việt Nam gây rối loạn thị trường. Chưa bao giờ. Văn hoá: 95% dân số mù chữ. cầm súng với quân Anh. đưa bọn tay sai lập chính quyền bù nhìn và thực hiện chính sách cứơp bóc nhân dân Việt Nam. Lực lượng vũ trang cách mạng đang trong thời kỳ hình thành. xoá bỏ thành quả mà cuộc CMT8 vừa giành được. các tệ nạn xã hội mà chế độ cũ để lại còn nặng nề. chính thức xâm lược nước ta lần thứ 2. b. Chúng ta vừa phải xây dựng và củng cố chính quyền cách . Chủ trương kháng chiến. Tài chính. các công cụ bạo lực khác chưa được xây dựng. Việt Cách với âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng.2 triệu đồng Đông Dương (một nửa rách nát). Ngày 23/9/1945 dưới sự yểm trở của 2 sư đoàn thiết giáp Anh.Chính quyền Nhà nước vừa ra đời còn non trẻ chưa được củng cố vững chắc. dọn đường cho quân Pháp mở rộng vùng chiếm đóng ở miền Nam. Chính trị: + Ở miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 Đà Nẵng trở ra): Gần 20 vạn quân Tưởng lũ lượt vào miền Bắc. Chúng có thể mâu thuẫn với nhau về lợi ích kinh tế nhưng đều thống nhất với nhau trong âm mưu chống cộng sản. thủ tiêu chính quyền cách mạng. kho bạc chỉ còn 1. ngân hàng Đông Dương vẫn đang nằm trong tay tư bản Pháp. nhưng kỳ thực là chúng mở đường cho thực dân Pháp cướp lại nước ta. Sau lưng chúng là bọn Việt Quốc. Nền kinh tế nước ta bị kiệt quệ sau nhiều năm chiến tranh. Pháp đã nổ súng tấn công Sài Gòn. Bên cạnh đó. kiến quốc của Đảng Tình hình khó khăn trên đặt ra trước mắt Đảng và nhân dân ta những nhiệm vụ nặng nề và cấp bách. + Ở Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào): Trên một vạn quân Anh cũng mượn tiếng là vào tước vũ khí của Nhật. cùng một lúc cách mạng Việt Nam phải đối phó với nhiều kẻ thù như thời điểm này.

mạng ở các cấp, vừa phải khôi phục kinh tế, giải quyết nạn đói, nạn thất học, vừa phải đấu tranh với các thế lực thù địch để bảo vệ chính quyền cách mạng và khẳng định vị thế của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Sau ngày tuyên bố độc lập, Chính phủ lâm thời đã nêu ra những việc làm cấp bách nhằm thực hiện ba nhiệm vụ lớn diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Nam Bộ, Đảng ta phát động phong trào cả nước ủng hộ cuộc kháng chiến của đồng bào Nam bộ. Ngày 25-11-1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc, vạch rõ những nhiệm vụ chiến lược và cần kíp. Chỉ thị xác định: + Về tính chất của cuộc cách mạng, Ban thưởng vụ Trung ương Đảng lúc đó xách định: “Cuộc cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng”… Cuộc cách mạng ấy đang tiếp diễn, nó chưa hoàn thành vì nước ta chưa hoàn toàn độc lập. + Kẻ thù chính của cách mạng: trong hoàn cảnh hết sức rối ren của đất nước, thù trong giặc ngoài, việc xác định đâu là kẻ thù chủ yếu cần chĩa mũi nhọn đấu tranh là một vấn đề vô cùng quan trọng. Bản chỉ thị đã phân tích sâu sắc các kẻ thù như sau: Mỹ tuy miệng nói giữ thái độ trung lập trong vấn đề Đông Dương, nhưng thực tế đã ngấm ngầm giúp Pháp bằng cách cho mượn tàu chở quân sang ta. Một mặt, Mỹ muốn tranh giành quyền ở Đông Dương và Đông Nam Á với Anh-PHáp, song mặt khác, Mỹ lại muốn hoà hoãn với Anh, Pháp để lập mặt trận bao vây Liên Xô, vì thế Mỹ có thể tạm hi sinh quyền lợi bộ phận ở Đông Nam Á. Anh giúp Pháp ở Đông Dương để dập tắt phong trào độc lập của các dân tọc trên bán đảo này, vì sợ rằng, nếu phong trào ở đây thắng lợi sẽ “làm gương” cho các thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á. Nhưng Anh tưởng rằng giúp Pháp để đánh nhanh thắng nhanh, không ngờ rằng PHáp bị quân dân Việt Nam giam chân, không đánh rộng ra được bao nhiều. Kết quả chưa đem lạ cho Anh những điều lợi

thực tế gì, mà làm cho Anh mất tín nhiệm trên trường quốc tế bị phong trào nhân dân ở Anh đòi phải rút ra khỏi Đông Dương. Quân Tưởng định kéo sang ta với âm mưu lật đổ chính quyền Việt minh, lập chính quyền bù nhìn tay sai của chúng, nhưng trước sức mạnh toàn dân đoàn kết ủng hộ chính phủ cách mạng, nên chúng đành phải đặt quan hệ với chính phủ ta. Hơn nữa, tuy rất ham miếng mồi Đông Dương nhưng chúng lại đang đứng trước một mối đe doạ lớn là cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ. Chúng còn sợ “Việt minh là cộng sản và sợ cộng sản Đông Dương liên minh với cộng sản Trung Quốc xích hoá Hoa Nam” nên chúng có âm mưu muốn cải tổ Chính phủ lâm thời, đưa tay chân của chúng vào. Còn thực dân Pháp vốn đã thống trị nước ta, có nhiều quyền lợi ở Đông Dương, cho nên chúng quyết tâm bám lấy Đông Dương và thực tế dã bắt đầu cuộc ciến tranh xâm lược miền Nam. Từ sự phân tích sáng suốt và khoa học tình hình chính trị nước ta lúc bấy giờ, Trung ương xác định: “Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng”. + Nhiệm vụ cơ bản, trước mắt của toàn dân tộc ta là: củng cố chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Nhiệm vụ bao trùm là bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng. + Chỉ thị vạch ra những biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trên: Về nội chính, xúc tiến bầu cử Quốc hội, thành lập chính phủ chính thức, lập Hiến pháp, xử lý bọn phản động đối lập, củng cố chính quyền nhân dân. Về quân sự, động viên và lãnh đạo lực lượng toàn dân tiến hành kháng chiến trường kỳ. Về ngoại giao, kiên trì nguyên tắc “bình đẳng, tương trợ”, “thêm bạn, bớt thù”. Đối với quân đội Tưởng, thực hiện khẩu hiệu “Hoa-Việt thân thiện”. Đối với Pháp chủ trương “độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế”. Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” của Ban thường vụ trung ương Đảng đã giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng về chuyển hướng chiến lược và sách

lược cách mạng trong thời kỳ vừa mới giành được chính quyền, đưa đất nước vượt qua tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. 2. Xây dựng chế độ Dân chủ cộng hoà và tổ chức kháng chiến ở miền Nam a. Xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà Về chính trị Củng cố chính quyền, xây dựng nền móng chế độ mới: Đã xây dựng được nền móng cho một chế độ dân chủ nhân dân với đầy đủ các yếu tố cấu thành cần thiết. Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được thành lập thông qua phổ thông bầu cử Ngày 3-9- 1945, Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Ngày 6-1-1946, tổ chức Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu mốc phát triển trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Ngày 2-3-1946, Quốc hội khoá I họp kỳ đầu tiên, trao quyền cho Chủ tịch Hồ Chí Minh lập Chính phủ chính thức - Chính phủ liên hiệp kháng chiến. Ở các địa phương, nhân dân bầu ra hội đồng nhân dân các cấp. Các hội đồng nhân dân cử ra Uỷ ban hành chính các cấp. Ngày 9-11-1946, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước ta. Hiến pháp ghi nhận quyền làm chủ nước nhà, quyền và nghĩa vụ của mọi công dân. Xây dựng khối đoàn kết: Tháng 5-1946, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) được thành lập, nhằm đoàn kết tất cả các lực lượng và cá nhân trước đây chưa có điều kiện tham gia Mặt trận Việt Minh.

giảm tô 25%. . tăng gia sản xuất ngay. Do vậy. tổ chức “tuần lễ vàng”. Chính phủ cho mở lại các nhà máy do Nhật bỏ lại. đó là cách thiết thực nhất để ta giữ vững quyền tự do. Về kinh tế . cấm nấu rượu. Về tài chính. Đảng Xã hội Việt Nam (7-1946). Ngày 7-9-1945. Do vậy. “ngày đồng tâm” và thực hiện khẩu hiệu “lá lành đùm lá rách”. Bỏ luật hạn chế vận chuyển thóc gạo giữa các vùng do Pháp. tiến hành tịch thu ruộng đất của đế quốc và việt gian chia cho nông dân nghèo. Nhật đề ra. tấn công vào giặc dốt. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (10-1946). Chính phủ lập Ngân hàng quốc gia. ngân quỹ các xứ và các tỉnh. sửa chữa đê điều.tài chính Biện pháp trước mắt: Nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ thóc gạo. đó là khẩu hiệu của ta ngày nay. “hũ gạo cứu đói”. Chính phủ ra sắc lệnh bãi bỏ những thứ thuế vô lý. Tổ chức lạc quyên. phát hành giấy bạc Việt Nam trong cả nước thay thế giấy bạc Đông Dương (23-11-1946). Theo chủ trương của Đảng. tiến hành khai thác các mỏ. lập ngân quỹ toàn quốc. khuyến khích giới công thương lập hợp tác xã và hội cổ phần. cho tư nhân được góp vốn kinh doanh ở các xí nghiệp. Đảng phát động phong trào xoá nạn mù chữ. Biện pháp lâu dài: Để xoá hẳn nguy cơ đói chỉ có biện pháp tận gốc: tăng gia sản xuất. tham gia kiến thiết lại nước nhà. Đảng xác định xây dựng một nền tài chính độc lập.Các đoàn thể quần chúng và các đảng phái dân chủ lần lượt ra đời: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (5-1946). “không bỏ phí một tấc đất hoang”. thành lập Nha Bình dân học vụ. phát động phong trào thi đua sản xuất: “tấc đất. Xây dựng một nền giáo dục mới từ tiểu học đến đại học với nội dung và phương pháp đổi mới theo tinh thần dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân: “Tăng gia sản xuất. tăng gia sản xuất nữa. tấc vàng”. độc lập”. dân chủ. Về văn hoá-xã hội Nhiệm vụ nặng nề là xoá nạn mù chữ. phục hoá. “nhường cơm sẻ áo”. Chính phủ tổ chức khuyến khích khai hoang.

chúng ta giải quyết được một phần chi tiêu của chính phủ. Như vậy. lập toà án quân sự. bước đầu xây dựng nền tài chính độc lập của nước Việt Nam. An ninh. nó thể hiện rõ sự ưu việt của chế độ mới.chính”. nhân dân ta được hưởng những quyền dân sinh.quốc phòng Cuối năm 1946. tình trạng căng thẳng lương thực đã giảm xuống. Xây dựng lực lượng công an nhân dân (19-8-1945). Việc đổi tiền đã làm cho ta giành được chủ quyền về tiền tệ. Tiếng Việt. củng cố hệ thống chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Tổ chức kháng chiến ở miền Nam Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ bắt đầu ngày 23-9-1945. bài trừ tệ nạn xã hội. biên chế cấp trung đoàn.5 triệu dân biết đọc.liêm. Sức mạnh mới này giúp ta đấu tranh một cách có hiệu quả trong việc bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc. Phát động phong trào luyện tập quân sự. đời sống. xây dựng đạo đức mới với nội dung “cần –kiệm. b. Kết quả Những biện pháp trên đã xây dựng. Đảng và Chính phủ phát động phong trào “Nam tiến” để chi viện cho cuộc kháng . về mọi mặt. lực lượng quân tự vệ là “bức tường sắt của Tổ quốc”. Sau một năm 2. Ngân khố quốc gia đã có 370 kg vàng và 60 triệu tiền Đông Dương. Phát động xây dựng nếp sống văn hoá mới. tăng cường khối đoàn kết dân tộc.Đề cao vai trò ngôn ngữ Việt Nam. Quân sự hoá toàn dân được thực hiện rộng khắp. tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Nguy cơ nạn đói không trầm trọng thêm. vũ trang quần chúng cách mạng. dân chủ. tay sai (Đảng Đại Việt quốc gia xã hội Đảng và Đại Việt quốc dân Đảng). trong các văn bản. phục vụ sản xuất. chữ Việt được sử dụng trong nhà trường. Giải tán hai đảng phản động. Tệ nạn xã hội giảm đáng kể. lực lượng quân đội thường trực có 8 vạn quân. đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Quân Tưởng mặc dù có tham vọng lớn. tập trung chống thực dân Pháp ở miền Nam (9/1945 – 3/1946) Lý do và mục đích hoà hoãn: Ta không đủ khả năng để đối chọi với tất cả kẻ thù cùng một lúc và cần thời gian hoà bình để củng cố đất nước và xây dựng lực lượng. xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. để tiêu hao sinh lực và chặn bước tiến giặc. song kẻ thù chính của nhân dân ta là thực dân Pháp xâm lược. quân số đông nhưng ô hợp.chiến của đồng bào Nam Bộ. chống phá Việt Minh. bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống tổ chức. Ngày 25-10-1945. lật đổ chính quyền cách mạng. Quân Tưởng vào Việt Nam với danh nghĩa quân Đồng minh được hợp pháp hoá. cầm Hồ”. ta triệt để lợi dụng điểm yếu này. Khả năng để hoà hoãn: Nội bộ quân Tưởng có mâu thuẫn. “Diệt cộng. chuẩn bị một lực lượng tay sai người Việt để lập chính phủ thân Tưởng. Thực hiện chính sách hoà hoãn. nên phải trông vào hậu cần . chỉ huy thống nhất. Thực hiện chính sách hoà hoãn Hoà với Tưởng ở miền Bắc. nhưng thực lực có hạn. tổ chức kém và hậu cần khó khăn. quân Tưởng khi vào Việt Nam đã chuẩn bị kế hoạch “Hoa quân nhập Việt”. miền Trung đã vào đồng bằng Nam Bộ. Hoà với Tưởng. những đơn vị chi viện từ miền Bắc. nếu chúng ta sử dụng các biện pháp bạo lực. chúng ta sẽ vô hiệu hoá kế hoạch trên. a. Cuối tháng 10-1945. thì sẽ tạo cớ cho chúng công khai tấn công chính quyền cách mạng.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã chủ trương phát động chiến tranh du kích rộng khắp. Pháp đã mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn Nam Bộ. phải tập trung mũi nhọn đấu tranh vào chúng. Ngoài ra. Quân Tưởng thực hiện âm mưu tiêu diệt Đảng ta.Cái Bè . Hội nghị cán bộ Đảng bộ Nam Bộ họp ở Thiên Hộ . xây dựng. Cuối năm 1945. tranh thủ thời gian chuẩn bị kháng chiến toàn quốc. củng cố cơ sở cách mạng trong thành phố và các vùng địch đánh chiếm. 3.

tại chỗ. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá I (2-3-1946) thông qua chính phủ liên hiệp và chấp nhận 70 ghế Quốc hội của Việt quốc và Việt cách không qua bầu cử. để đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc và phong trào cách mạng đang lên ở trong nước. tránh để xảy ra xung đột về quân sự với chúng. Tranh thủ được thời gian để thực hiện chủ trương kháng chiến. ta mở rộng thành phần Chính phủ lâm thời thành Chính phủ liên hiệp lâm thời gồm 18 thành viên trong đó có Việt quốc và Việt cách. Không nhượng bộ về vấn đề độc lập của Việt Nam. Kết quả: Ta mềm dẻo về sách lược. Đảng tuyên bố tự giải tán. . Chấp nhận tiêu tiền mất giá “quan kim”. Biện pháp hoà hoãn: Ngày 11-11-1945. giữ vững mục tiêu độc lập. trừng trị nghiêm khắc những tên đầu sỏ phản cách mạng. đưa tổng đại biểu quốc hội lên 403 đại biểu. thực phẩm. nhưng giữ vững nguyên tắc: nắm chắc vai trò lãnh đạo của Đảng. chỗ ăn ở cho 20 vạn quân Tưởng. “quốc tệ”. Chấp nhận cung cấp lương thực. Nắm vững phương châm “thêm bạn bớt thù”. Về chính trị. giữ vững chính quyền cách mạng. không để kẻ thù nắm quần chúng. nhưng thực ra là rút vào hoạt động bí mật để làm mất mục tiêu quấy rối của kẻ thù. Trước sau gì quân Tưởng cũng phải rút quân về. Chính quyền cách mạng hợp tác tích cực với quân Tưởng trong việc giải giáp quân Nhật và tự kiềm chế trước các hành động khiêu khích của Tưởng. kiềm chế bớt sự can thiệp của quân Tưởng vào nội trị Việt Nam. thống nhất đất nước. kiến quốc. Kiên quyết trấn áp những hành động gây tội ác của Tưởng và bè lũ tay sai. Nguyên tắc hoà hoãn: Đảm bảo giữ vững chính quyền cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cơ sở.

Tình thế đặt Đảng và đất nước trước hai sự lựa chọn: hoặc là cùng một lúc phải đối đầu với nhiều kẻ thù. nên không thể không dàn xếp với Việt Nam về việc thay quân này. Nguyên tắc hoà hoãn: Độc lập về chính trị. theo đó. Khả năng để hoà hoãn: Cả Tưởng và Pháp đều phải tính đến sức mạnh của Việt Nam và dư luận quốc tế.Pháp bắt tay nhau. đảm bảo cho nhân dân ta tập trung kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở miền Nam.Làm thất bại âm mưu của quân Tưởng. Biện pháp hoà hoãn: Theo chủ trương mới. Thực chất Hiệp ước này là một sự mua bán chính trị giữa các thế lực đế quốc. đòi thêm Pháp một số quyền lợi vật chất. Ngày 28-21946. Pháp nhân nhượng một số quyền lợi kinh tế cho Chính quyền Tưởng trên đất Trung Hoa để Pháp được đưa quân ra miền Bắc Việt Nam. tranh thủ thời gian để chuẩn bị mọi mặt cho một cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ. hoặc chấp nhận hoà với Pháp. Tạm hòa hoãn với Pháp. Hiệp ước Hoa – Pháp được ký kết. Độc lập nhưng liên minh. Pháp sẽ vấp phải sự kháng cự của nhân dân Việt Nam và cuộc đối đầu quân sự này sẽ bị Tưởng lợi dụng để cản trở quân đội Pháp ra Bắc. nhưng nhân nhượng về kinh tế. Nếu ra Bắc bằng vũ lực. mà Đảng dự báo là không tránh khỏi. Không nhượng bộ sự thống nhất quốc gia và quyền tự quyết dân tộc. còn Tưởng rút quân về nước đối phó với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. nhằm hợp pháp hoá hành động xâm lược của đế quốc Pháp ở Đông Dương. Chính phủ ta đã đàm phán và ký với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946. thì Tưởng. Hiệp định quy định: Chính phủ Pháp công . Chính quyền được giữ vững và củng cố về mọi mặt. đẩy nhanh quân Tưởng về nước (3-1946 .121946) Lý do hòa hoãn: Trong khi ta hòa với Tưởng.

Tranh thủ thời gian. ta tránh được tình thế mà kẻ thù muốn đẩy ta vào là cùng một lúc phải đánh nhau với nhiều thế lực đối địch. Do đó. đuổi được quân Tưởng và Việt quốc. hai bên đình chỉ xung đột ở miền Nam để mở cuộc đàm phán đi đến ký hiệp định chính thức.Pháp được mở ra ở Phôngtenơblô từ 6-7-1946 đến 10-9-1946.Đánh giá Hiệp định sơ bộ: chúng ta đã cân nhắc kỹ lợi hại. kết thúc mà không có kết quả gì. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm chính thức nước Pháp. Ngày 19-4-1946.000 quân Pháp vào miền Bắc thay thế cho quân Tưởng. thoả thuận một số điều về kinh tế. Ngày 9-3-1946. chuẩn bị kháng chiến toàn quốc Sau Hiệp định Sơ bộ. Hội nghị trù bị Đà Lạt được tiến hành để chuẩn bị cho cuộc đàm phán chính thức tại Pháp. đình chỉ xung đột quân sự ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng 1-1947. sau 5 năm phải rút hết về nước. Việt cách cuốn gói theo và “chọn thương lượng thay vì đánh nhau. . Cuộc đàm phán Việt . nhạy bén phù hợp với sự chuyển biến của tình hình đất nước. đồng thời sẵn sàng đối phó với hành động phản bội của địch.nhận Việt Nam là một quốc gia tự do có nghị viện. Ngày 31-5-1946. nằm trong Liên bang Đông Dương và Liên hiệp Pháp. chính phủ. bảo toàn thực lực. chọn cái ít hại hơn mà làm. song do phía Pháp ngoan cố giữ lập trường thực dân nên Hội nghị đã bế tắc. . Hai bản chỉ thị Tình hình và chủ trương và Chỉ thị Hoà để tiến là sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược hết sức đúng đắn. thủ đoạn mới của kẻ thù. chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến toàn quốc. quân đội và tài chính riêng. Việt Nam đồng ý cho 15. tranh thủ được thời gian. Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Hoà để tiến để nói rõ hơn chủ trương hoà với Pháp. ứng phó kịp thời và có hiệu quả với âm mưu. chính là một bằng chứng hiểu biết về chính trị”. Ngày 14-9-1946. văn hóa. ta đấu tranh đòi Pháp thi hành hiệp định. b. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với Chính phủ Pháp bản Tạm ước.

nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn và cần thiết của các hiệp định này. từ tháng 9-1945 đến 12-1946. củng cố và phát huy thành quả của cách mạng tháng Tám. Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và phát triển lực lượng về mọi mặt: Về chính trị: tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.Tranh thủ thời gian hoà hoãn.000 đảng viên năm 1945. về tận dụng khả . là hại đến quyền lợi cao trọng của dân tộc”. Về xây dựng Đảng: qua lãnh đạo đấu tranh và xây dựng. thống nhất. chuẩn bị hậu phương cho cuộc kháng chiến lâu dài. Việc ký các thoả thuận này là đỉnh cao nghệ thuật nhân nhượng có nguyên tắc của Hồ Chí Minh. Hiệp định sơ bộ 6-3 và bản Tạm ước 14-9 đã phản ánh quan điểm giành thắng lợi từng bước. Đảng nhận định: “Tạm ước 14-9 là nhân nhượng cuối cùng của Đảng và Chính phủ ta. Về kinh tế: tích cực đẩy mạnh sản xuất. tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. quân Pháp vẫn ráo riết tiến công quân ta và khủng bố nhân dân ta ở Nam Bộ và Trung Bộ.000 đảng viên. đội ngũ cán bộ của Đảng được đào tạo và phát triển. Chúng ta hoà để từng bước củng cố nền độc lập vừa mới giành được. chuẩn bị thực lực cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Đảng đã đưa đất nước vượt qua những khó khăn thử thách hiểm nghèo. tích trữ lương thực. về sự nhân nhượng có nguyên tắc. đến tháng 12-1946. củng cố vững chắc chính quyền nhân dân. ổn định đời sống. Đảng đã lớn mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng. xây dựng các chiến khu. Nội bộ Đảng được củng cố. Từ 5. Thời kỳ này để lại cho Đảng ta nhiều kinh nghiệm quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. tăng cường khiêu khích và lấn chiếm ở miền Bắc nước ta. nhân nhượng nữa là phạm đến chủ quyền đất nước. chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính. Mặc dù thực dân Pháp bội ước. Sau khi ký Tạm ước 14-9. Như vậy. Về quân sự: phát triển lực lượng vũ trang. Đảng đã có 20. về lợi dụng triệt để mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù.

II. Ngày 17 và 18-12-1946. Ngày 18 và 19-12-1946. Nội dung của đường lối kháng chiến thể hiện qua các văn bản trên là: . củng cố chính quyền nhân dân. Sau đó. Hàng Bún.1950) 1. quân Pháp khiêu khích và tàn sát đồng bào ở Phố Yên Ninh. Tình hình vô cùng khẩn cấp đòi ta phải đứng lên. Pháp liên tiếp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải phá bỏ công sự trong thành phố. chúng ngang nhiên chiếm Ngân hàng. giải giáp lực lượng vũ trang và đòi để chúng kiểm soát. Quyết định kháng chiến toàn quốc Ngày 20-11-1946. quân Pháp mở cuộc tấn công chiếm Hải Phòng. Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Vạn Phúc. Quân dân Thủ đô đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. 20 giờ ngày 19-12-1946. trụ sở Bộ Tài chính. Hà Đông (do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì) nhận định khả năng hoà hoãn đã hết và chỉ thị cho các địa phương “tất cả hãy sẵn sàng”. LÃNH ĐẠO TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (1946 . giữ gìn trật tự Hà Nội.năng hòa hoãn để xây dựng lực lượng. Bộ Giao thông. tại Hà Nội. sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến tranh lan ra cả nước. Lạng Sơn và Đà Nẵng. Ngày 18 và 19-12-1946. tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” xuất bản năm 1947 của đồng chí Trường Chinh. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” ngày 22-12-1946 của Ban thường vụ Trung ương Đảng. Đường lối kháng chiến của Đảng Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng dần được hình thành từ những nội dung cơ bản thể hiện trong các văn bản: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” ngày 19-12-1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tuyên bố sẽ hành động bằng sức mạnh quân sự nếu ta không thực hiện các yêu sách đó. mệnh lệnh chiến đấu bắt đầu. b. mở đầu cuộc chiến tranh quy mô xâm lược toàn bộ đất nước và toàn bộ Đông Dương. Phát động toàn quốc kháng chiến và đường lối kháng chiến của Đảng a.

mọi lúc. toàn diện.Cuộc kháng chiến chống Pháp còn mang tính chất dân chủ mới. dân nhất trí. tự túc. triệt để dùng “du kích vận động chiến”. phát triển chế độ dân chủ nhân dân. củng cố chế độ cộng hoà dân chủ. lập ra Uỷ ban kháng chiến các cấp. giành độc lập tự do và thống nhất thực sự. . lâu dài. vừa kiến quốc”. Về quân sự. dựa vào sức mình là chính: + Toàn dân: là chiến lược quan trọng. với các nước châu á và các dân tộc bị áp bức.Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cuộc kháng chiến toàn dân. xuyên suốt toàn bộ cuộc kháng chiến. vật lực. cốt lõi nhất. tiến công địch khắp nơi. Về kinh tế. hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Dùng sức mạnh toàn dân để tiến hành kháng chiến ở khắp mọi nơi. nên nó có tính chất dân tộc giải phóng. đoàn kết với hai dân tộc Lào. vừa đánh địch vừa xây dựng lực lượng.. cơ bản. cầm cự và tổng phản công. Chủ trương được đề ra dựa trên lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin “cách mạng là sự nghiệp của toàn dân”. Lúc này. Trong quá trình kháng chiến. tự cấp. đoàn kết toàn dân. cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai đoạn: phòng ngự. Campuchia anh em. thực hiện quân.Cuộc kháng chiến chống Pháp là tiếp tục sự nghiệp của cuộc Cách mạng Tháng Tám.Cuộc kháng chiến nhằm vào kẻ thù chính là bọn thực dân phản động Pháp đang dùng vũ lực cướp lại nước ta. cô lập kẻ thù. nhằm tạo ra sức mạnh to lớn đối trọng với bọn xâm lược Pháp. . dân chủ trên thế giới. . . + Toàn diện: phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân để đánh giặc trên mọi phương diện: Về chính trị. tản cư nhân dân ra xa vùng chiến sự. phải từng bước thực hiện cải cách dân chủ và thực chất của vấn đề dân chủ lúc này là từng bước thực hiện “người cày có ruộng”. với nhân dân Pháp. các dân tộc yêu chuộng hoà bình. xây dựng kinh tế theo hướng “vừa kháng chiến. tài lực của cả nước. tranh thủ thêm nhiều bầu bạn. nhiệm vụ giải phóng là yêu cầu nóng bỏng và cấp bách nhất. toàn dân tăng gia sản xuất. ra sức phá kinh tế địch. không cho chúng lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. động viên nhân lực.

Bị thiệt hại nhiều mà không tiêu diệt được quân chủ lực ta. Đường lối kháng chiến là niềm tin. xây dựng nền văn hoá mới.000 tên địch. + Đánh lâu dài: ta thực hiện chủ trương này để làm cho những chỗ yếu cơ bản của địch ngày càng bộc lộ. + Dựa vào sức mình là chính: là dựa vào sức lực của toàn dân. song nhất định thắng lợi. sức mạnh cho toàn thể nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Tiêu biểu là cuộc chiến đấu của quân dân Hà Nội trong vòng 2 tháng (từ 19-12-1946 đến 172-1947). vào các điều kiện nhân hoà. Đất nước chuyển sang thời chiến và bắt đầu triển khai thế trận chiến tranh nhân dân. địa lợi. . nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh Ngày 10-9-1947. xoá nạn mù chữ.Triển vọng của cuộc kháng chiến: cuộc kháng chiến sẽ lâu dài. tháng 5-1947. giúp đỡ quốc tế để chiến thắng kẻ thù. động viên các nhà văn hoá tham gia kháng chiến. vào đường lối của Đảng. 2. ngu dân xâm lược của thực dân Pháp. Địch có ý đồ tổ chức cuộc tấn công lớn. Các cơ quan chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. chỗ mạnh của địch ngày một hạn chế. đồng thời ra sức tranh thủ sự ủng hộ. bất ngờ lên Việt Bắc. chỗ yếu của ta từng bước được khắc phục. quân Pháp tạm co về thành thị. gian khổ. thực hiện cần. bảo vệ an toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhân dân di tản ra vùng tự do. Tiến hành kháng chiến (1946-1950) Đêm 19-12-1946. Từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng có lợi cho ta. đánh đổ văn hoá nô dịch. tiêu diệt 2. lập Chính phủ bù nhìn Bảo Đại. cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta bùng nổ. chính. động lực. kiệm. thiên thời của đất nước ta. liêm. chỗ mạnh của ta ngày một phát huy.Về văn hoá. tiêu diệt cơ quan đầu não của kháng chiến. Cao uỷ Pháp ở Đông Dương – Bôla đọc diễn văn tại thị xã Hà Đông tuyên bố lập trường của Pháp không công nhận nước Việt Nam độc .

một phần lớn quân Pháp buộc phải rút khỏi Việt Bắc. Tuyên Quang bao vây Việt Bắc ở phía Tây. Nhân dân ta phấn khởi tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Chúng ta phải trấn tĩnh đối phó. thắng nhanh” của Pháp thất bại. Sau hai tháng tiến công. 18 máy bay. vẫn phải giữ gìn chủ lực nhưng đồng thời cũng phài nhè những chỗ yếu của dịch mà đánh những trận vang dội. Bông Lau. một cánh quân theo đường thuỷ tiến lên Phú Thọ. tỏ ra chúng mạo hiểm và khinh thường lực lượng chúng ta. . Thất Khê. Hơn 7. Ngày 7-10-1947. thực dân Pháp huy động 12 ngàn quân tinh nhuệ mở cuộc tấn công lên Việt Bắc. Bộ đội ta trưởng thành một bước về trình độ tác chiến. Đảng có thêm kinh nghiệm về chỉ đạo chiến tranh.000 tên xâm lược bị chết. Vũ Nhau. Chợ Đồn… Việt Bắc trở thành mồ chôn giặc Pháp. Chiến lược “đánh nhanh.lập và thống nhất. hàng trăm xe và nhiều ca nô bị tiêu diệt. Cánh quân nhảy dù xuống Bắc Cạn. Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Bôla nói gì. Ngày 15-9-1947. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị “Phải phá cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Ngày 15-10-1947. Chợ Mới đánh vào sau lưng quân ta. bị thương và bị bắt. ta phải làm gì?” nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân ta chống âm mưu “dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp. 16 tàu chiến. Một binh đoàn bộ binh Pháp kéo từ Lạng Sơn lên Cao Bằng. những trận tiêu diệt để nâng cao tinh thần bộ đội và củng cố lòng tin tưởng của nhân dân ở tiền đồ cuộc kháng chiến” Thực hiện Chỉ thị của Trung ương Đảng. ngày 22-12-1947. Bắc Cạn bao vây phía đông và phía bắc Việt Bắc. Quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng kịp thời chuyển sang phản công thắng lợi. không công nhận Chính phủ Hồ Chí Minh là đại diện chính thức của nước Việt Nam. nhiều vũ khí rơi vào tay quân ta. Chỉ thị nhấn mạnh: “Giam chân địch tại mấy căn cứ chúng vừa chiếm… bao vây những căn cứ đó… Trung ương Đảng chỉ rõ: “Cuộc tấn công lần này của địch. quân và dân các dân tộc Việt Nam đã lập chiến công lớn với những trận đánh tiêu biểu ở Bình Ca.

mở rộng nguỵ quân. Ngày 21-1-1950. chính trị. nhằm thúc đẩy kháng chiến tiến lên giai đoạn mới. đại chúng. Cuối năm 1947. Năm 1950. Ban Chấp hành Trung ương mở đợt phát triển đảng viên “Lớp tháng Tám”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp mở rộng. bảo toàn và tăng cường bồi dưỡng lực lượng của ta. thực dân Pháp phải chuyển từ chiến lược đánh nhanh. dùng người Việt trị người Việt”.000 người. Trung Quốc.Đồng thời. Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu đã chính thức công nhận Nhà nước ta và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày 20-1-1948. giải phóng đất đai. Miến Điện (Mianma). Thực hiện chủ trương của Đảng.000 lên 120. Đảng chú trọng việc xây dựng thực lực kháng chiến về mọi mặt: Tháng 7-1948. khoa học.nền văn hoá dân tộc. giành quyền chủ động chiến lược. bộ đội chủ lực đã phát triển từ 80. Tây Nguyên và Nam Bộ đã tiêu hao. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực của địch. . đặt cơ quan đại diện ở Thái Lan. Từ năm 1948. “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Lực lượng vũ trang được chăm lo phát triển. lực lượng dân quân tự vệ lên tới 1 triệu người. tranh thủ sự đồng tình của nhân dân thế giới với cuộc kháng chiến. phong trào du kích chiến phát triển rộng khắp ở hậu địch từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung. văn hoá. Tháng 6-1950. thắng nhanh sang chiến lược đánh lâu dài. kinh tế. Chúng bình định vùng chiếm đóng. Đầu năm 1950. tổ chức Hội nghị văn hoá toàn quốc nhằm xây dựng nền văn hoá mới . tổng số đảng viên có trên 70. Hội nghị toàn quốc lần thứ ba đã quyết định chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. đề ra nhiệm vụ và các biện pháp về quân sự. cử đoàn đại biểu đi dự các hội nghị quốc tế. Đảng quan tâm công tác đối ngoại. nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến.000. mở thông con đường giao thông với các nước xã hội chủ nghĩa. đề ra cải cách giáo dục theo đường lối giáo dục mới. Ban thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. tiêu diệt sinh lực địch. mở các cuộc hành quân nhỏ. Đến năm 1947.

có chính sách đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. thu trên 3. Hoàn cảnh diễn ra Đại hội Liên Xô lớn mạnh vượt bậc. Mỹ lợi dụng tình thế khó khăn của thực dân Pháp để từng bước can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Ý nghĩa của chiến dịch Biên giới: Ta đã đập tan tuyến phòng thủ mạnh của địch. giai cấp công nhân và nhân dân mỗi nước Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tiến hành tại xã Vinh Quang .Chiêm Hoá – Tuyên Quang từ 11 đến 19-2-1951. nối liền Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa. giải phóng một khu vực biên giới rộng lớn.000 địch. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2-1951) và Chính cương Đảng Lao động Việt Nam a. nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Điều kiện lịch sử đặt ra cho Đảng ta các yêu cầu bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam. Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định đánh Đông Khê (Cao Bằng) để mở màn chiến dịch Biên giới. châu Á bước vào công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời làm thay đổi so sánh lực lượng trên trường quốc tế có lợi cho hoà bình và cách mạng. Đặc biệt do nhu cầu kháng chiến. III. quân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ. Đảng đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954) 1. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng.Ngày 16-9-1950. lãnh đạo cách mạng với tư cách là một Đảng cầm quyền. Uy tín của Đảng và Chính phủ được nâng cao trên trường quốc tế. giải phóng hoàn toàn khu vực biên giới từ Cao Bằng đến Đình Lập. Lào. Thắng lợi của chiến dịch Biên giới. Qua 29 ngày đêm chiến đấu. ta tiêu diệt hơn 8.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. các nước dân chủ nhân dân châu Âu. Dự Đại hội có 158 đại . Ở trong nước. Campuchia cần phải có một đảng riêng với yêu cầu Đảng phải ra hoạt động công khai.

biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 766. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới do Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng và đồng chí Trường Chinh làm Tổng bí thư. . báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam do Trường Chinh trình bày (nội dung cơ bản của bản báo cáo này được phản ánh trong Chính cương Đảng Lao động Việt Nam)….Xác định tính chất của xã hội Việt Nam: xã hội Việt Nam có ba tính chất: “dân chủ nhân dân. thông qua Chính cương và Điều lệ Đảng. Các tính chất đó đang đấu tranh lẫn nhau. Đối tượng phụ hiện nay là bọn phong kiến. Nội dung Chính cương Đảng Lao động Việt Nam . . cụ thể lúc này là bọn phong kiến phản động.Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam: đánh đuổi đế quốc xâm lược. giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc.349 đảng viên. Ngoài ra còn mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản trong nước. xoá bỏ những di tích phong kiến . cụ thể lúc này là Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Đại hội nghe và thảo luận một số báo cáo: Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày. Hạn chế của Đại hội là chưa có điều kiện để nghiên cứu sâu bước chuyển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đại hội lần thứ II là một mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của Đảng về mọi mặt đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.Xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam: nổi bật lên hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với bọn đế quốc xâm lươc và mâu thuẫn giữa số đông nhân dân với số ít là địa chủ phong kiến. b. một phần thuộc địa và nửa phong kiến”. thông qua Nghị quyết đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.Xác định kẻ thù: Chính cương xác định cách mạng Việt Nam có hai đối tượng. Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Mâu thuẫn giữa đế quốc xâm lược và dân tộc Việt Nam là chính .

mà mật thiết liên hệ và xen lẫn với nhau. thực hiện triệt để người cày có ruộng. phát triển chế độ dân chủ nhân dân. . Con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của nước ta sẽ lâu dài. giai cấp tiểu tư sản và tư sản dân tộc. gồm nhiều giai đoạn. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam nhất định tiến lên chủ nghĩa xã hội. làm cho người cày có ruộng. Ba nhiệm vụ đó khăng khít với nhau. nông và lao động trí thức. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là mốc đánh dấu bước phát triển mới trong lí luận cách mạng của Đảng.Tính chất cách mạng: là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 2. ngoài ra còn có thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. tiến lên thực hiện xã hội chủ nghĩa. song nhiệm vụ chính trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc. . Những giai cấp.Lực lượng của cách mạng: giai cấp công nhân. Người lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. + Giai đoạn thứ hai: nhiệm vụ chủ yếu là xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến. Đại thể trải qua ba giai đoạn: + Giai đoạn thứ nhất: nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc. Đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi a. Ba giai đoạn ấy không tách rời nhau. tầng lớp và phần tử đó hợp thành nhân dân. nhưng mỗi giai đoạn có nhiệm vụ trung tâm. + Giai đoạn thứ ba: nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. Lúc này phải tập trung lực lượng vào cuộc kháng chiến để quyết thắng quân xâm lược. phát triển kỹ nghệ. giữa ba giai đoạn “không có bức tường rào ngăn cách”. giai cấp nông dân. hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân.và nửa phong kiến. Đảng lãnh đạo xây dựng thực lực kháng chiến về mọi mặt Xây dựng hệ thống chính trị . Nền tảng của nhân dân là công.

thực hành tiết kiệm. Theo đường lối giai cấp của Đảng. nhất là sản xuất lương thực. Tháng 12-1953. đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Đảng quyết định phải thực hiện cải cách ruộng đất ngay trong kháng chiến ở vùng tự do. phú nông. thuế đánh nặng vào địa chủ. chia ruộng đất cho nông dân. phát triển tài chính.Campuchia. khuyến khích đổi công. Xây dựng từng bước nền kinh tế kháng chiến Mở cuộc vận động tham gia lao động. Ban hành thuế nông nghiệp. Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất. xoá nợ. gia đình liệt sĩ. Phát triển sản xuất. Năm 1951. Giảm tô. hoãn nợ. củng cố bộ máy chính quyền phù hợp với tình hình kháng chiến. nhằm hạn chế sự bóc lột của bọn địa chủ. Việt gian phản quốc chia cho dân cày. do chỉ đạo xử lý không đúng một số trường hợp cụ thể trong thực hiện chính sách ruộng đất. Củng cố.Đảng đề ra chủ trương tăng cường đoàn kết toàn dân và thực hiện bằng cách: củng cố các tổ chức quần chúng và Mặt trận dân tộc thống nhất. ưu đãi quân nhân. nhằm đẩy mạnh kháng chiến. mà chỉ tịch thu ruộng đất và tài sản của đế quốc. Ngân hàng quốc gia Việt Nam và mậu dịch quốc doanh ra đời. Tuy vậy. ban hành chính sách thuế nông nghiệp. từng bước ổn định. Từ năm 1947-1953. thực hiện giảm tô 25%. đã thực hiện 5 đợt giảm tô và đợt 1 cải cách ruộng đất ở một số xã ở vùng tự do. thuế hàng hoá. Đầu năm 1953. cách mạng đã khẳng định không tịch thu ruộng đất của địa chủ. nhưng đã bộc lộ những khuyết điểm mang tính giáo điều. Thực hiện chính sách ruộng đất Từ đầu. thành lập Mặt trận Liên Việt (3-1951) thông qua Đại hội thống nhất Việt Minh và Liên Việt. Tịch thu tài sản của bọn phản động chia cho dân nghèo. chính sách triệt để giảm tô và chia ruộng đất cho dân cày đã động viên tinh . Cải cách ruộng đất mới chỉ được làm thí điểm. thành lập khối Liên minh ba nước Việt -Lào. Trong gần một năm (1953-1954). góp phần tăng khối đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. nhằm giảm bớt căng thẳng về lương thực. tiến hành cải cách ruộng đất ở vùng tự do. 1949-1953. thương nghiệp. thí điểm xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. thuế xuất nhập khẩu. sản xuất. ngân hàng. giảm nhẹ cho bần cố nông.

Cán bộ tinh binh. Chú trọng chất lượng. nâng cao sự hiểu biết về đường lối kháng chiến. Quân đội được tăng cường vũ khí. thuốc men. Xây dựng Đảng vững mạnh Chủ trương thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong hai năm 1952-1953 nhằm quán triệt đường lối cách mạng và quan điểm kháng chiến được thực hiện rộng rãi. Chú trọng kết nạp và phát triển cơ sở đảng trong lực lượng vũ trang. muốn đánh lớn. trình độ kỹ thuật. chiến thuật. sau chiến thắng của chiến dịch Biên giới đã xuất hiện tư tưởng chủ quan. Pháp tăng cường bổ sung quân. thành lập thêm 4 tiểu đoàn dù và tuyển mộ hàng vạn binh lính nguỵ. Hoàng Hoa Thám. Năm 1949. nâng cao giác ngộ giai cấp trong lực lượng. Quá trình phát triển của cuộc kháng chiến Giai đoạn 1950-1953 Thất bại của chiến dịch Biên giới đã làm chính giới Pháp hoảng loạn. số lượng đảng viên phát triển tới 76 vạn. thành lập đại đoàn 308. Đến đầu năm 1951. nhiều trung đoàn bộ binh độc lập và các Liên khu vũ trang tập trung có khoảng 33 vạn người. bộ đội chủ lực). trong các làng xã. bộ đội địa phương. Cuộc đấu tranh giữa ta và địch. Xây dựng lực lượng vũ trang Đảng chủ trương vũ trang toàn dân và xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt (dân quân du kích. đặc biệt là đồng bằng Bắc Bộ và vùng sau lưng địch trở lên cực kỳ ác liệt. Quang Trung đánh vào . thực dân Pháp phái Đại tướng Đờlát Đờtatxinhi sang Việt Nam và kế hoạch Đờlát Đờtatxinhi ra đời. kết nạp hơn 50 vạn đảng viên. Chúng liên tiếp mở 10 chiến dịch lớn. Tháng 12-1950. góp phần vào thắng lợi của chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Ta liên tiếp mở ba chiến dịch Trần Hưng Đạo. 1 đại đoàn công pháo. càng phụ thuộc vào Mỹ. sớm kết thúc chiến tranh. Về phía ta. b. giữa năm 1954 đã xây dựng được 6 đại đoàn bộ binh. tinh cán. xí nghiệp. xây dựng các binh đoàn cơ động mạnh. nôn nóng. Từ 1948-1949.thần của nhân dân hậu phương. khinh địch. đạn dược.

chuyển sang tiến công địch. Thắng lợi lớn ở hai chiến dịch. thực dân Pháp tập trung 20 tiểu đoàn cơ động tấn công ra Hoà Bình. tiêu diệt chúng ở hướng có lợi cho ta. các căn cứ địa kháng chiến được xây dựng. Phú Yên (liên khu VI) không ngừng được củng cố. bức rút hàng nghìn đồn bốt. Hai vùng tự do rộng lớn gồm Thanh Hoá. quân và dân ta đã làm chủ chiến trường. Với phương châm “tránh chỗ mạnh. Mỹ can thiệp sâu và Đông Dương và chờ cơ hội hất . ta đã tiêu diệt hàng vạn tên xâm lược. ta đánh bao vây. Về phía địch.vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ (từ 25-12-1950 đến 20-6-1951). Bình Định. Vùng tạm chiếm của địch bị thu hẹp. Hà Tĩnh (Liên khu V) và các tỉnh Quảng Nam. Tháng 12-1951. Ta mở rộng vùng tự do (bao gồm hầu hết các tỉnh miền núi rộng lớn ở Việt Bắc. nhằm cắt đứt con đường tiếp tế từ Nam ra Bắc. đánh chỗ yếu”. trước những khó khăn găy gắt ở Pháp và Đông Dương. Các chiến dịch có hiệu quả chiến đấu còn thấp vì chúng ta đã lựa chọn phương hướng tác chiến chưa thích hợp. Trung ương Đảng và Bộ Tổng tư lệnh quyết định mở liên tiếp hai chiến dịch: Tây Bắc (14-10-1952 đến 30-12-1952) và Thượng Lào (4-1953). Cuộc tiến công chiến lược Đông . đánh bại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Tại Nam Bộ. Tây Bắc và tỉnh Hoà bình). buộc chúng phải rút chạy khỏi Hoà Bình. đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích ở đồng bằng Bắc Bộ lên quy mô cao hơn. Sau chiến thắng Hoà Bình. nhằm thu hút lực lượng cơ động của địch. giành lại thế chủ động. Pháp càng ngày càng lệ thuộc Mỹ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định tiêu diệt địch ở Hoà Bình. giải phóng đất đai và dân cư. Trong trận Hoà Bình. Quảng Ngãi. Lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân của ta lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. kết thúc cuộc kháng chiến Qua 8 năm kháng chiến. Nghệ An. chia cắt địch.Xuân 1953-1954. so sánh lực lượng giữa ta và địch đã có thay đổi lớn. Lực lượng cơ động chiến lược của ta hơn hẳn lực lượng cơ động chiến lược của địch.

tiêu diệt địch và bảo toàn lực lượng của ta. buộc địch phải phân tán lực lượng. . tiến công địch ở Trung Lào. cơ động. Tiến công địch ở Hạ Lào về phía đông Campuchia. . uy hiếp Điện Biên Phủ. đánh chắc thắng. đánh tiêu diệt.bắc Campuchia. mở rộng xuống tây. mở rộng nguỵ quân để xây dựng các lực lượng cơ động mạnh ở Bắc Bộ.Chủ trương của Đảng: Tháng 9-1953. thực dân Pháp cử Đại tướng H. Nguyên tắc chỉ đạo tác chiến Đông. . quân ta có sự phối hợp tác chiến với quân Pathet (giải phóng) Lào. nhằm phân tán lực lượng cơ động của địch đang tập trung ở đồng bằng.Nava sang Đông Dương và lập ra Kế hoạch Nava gồm có hai bước: Một là. tiến công địch ở Tây Nguyên. .Diễn biến: Từ tháng 11-1953 đến đầu năm 1954. Phương châm tác chiến là “tích cực. ta mở chiến dịch trên chiến trường Việt Nam. giữ vững chủ động. kìm giữ lực lượng địch ở những nơi khó ứng cứu cho nhau. tiến công địch ở Tây Bắc. chủ động.Lào.Âm mưu của địch: Để cứu vãn tình thế.Xuân 1953-1954 là: đánh ăn chắc.cẳng Pháp (chỉ riêng về ngân sách chiến tranh. nhằm phân tán. đánh nơi địch sơ hở. tạo ra một cục diện quân sự có lợi cho thực dân Pháp để đưa ra một giải pháp chính trị có lợi cho chúng. Hai là. Phát động hậu phương chi viện cao nhất cho tiền tuyến. tiến công ở Trung Bộ và Nam Bộ. viện trợ của Mỹ tăng dần từ 20% năm 1950 lên 50% năm 1952 và tới 80% năm 1954). Thu Đông 1954 tiến công miền Bắc. Mở hàng loạt chiến dịch ở chiến trường Đông Dương. Đồng thời. Hội nghị Bộ Chính trị đã họp và tập trung thảo luận để tìm ra quyết sách. linh hoạt”. giải phóng Lai Châu. phòng ngự và tránh giao chiến với quân đội Việt Nam ở Bắc Bộ trong Đông Xuân 1953-1954. chọn hướng chiến lược mà địch sơ hở và thuận lợi cho ta.

ta đã tiêu diệt và bắt sống 16. Cả Pháp và Mỹ đều coi đó là pháo đài bất khả chiến bại. để tiến tới trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. mỗi nước lại có lợi ích riêng. đi đôi với một giải pháp về chính trị cho Việt Nam. Ngày 8-5-1954. địch điều 16. qua ba đợt. Chúng buộc phải ngồi vào bàn Hội nghị Giơnevơ. Chiến công đó được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng. Đến ngày 7-5-1954. 2 sân bay. 3 phân khu. chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tham dự Hội nghị có 9 nước. Hội nghị về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương được khai mạc tại Giơnevơ. các lực lượng vũ trang nổ súng tiến đánh Điện Biên Phủ. địch chọn Điện Biên Phủ để làm khâu chính của kế hoạch Nava. ta thực hiện các đòn tiến công chiến lược thu được nhiều thắng lợi lớn trên các chiến trường ở Đông Dương Ngày 13-3-1954. Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. bắn rơi 62 máy bay. một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công hiển hách. Do lập trường mỗi bên khác nhau. Lào. Ngày 6-12-1953. trước những thắng lợi vững chắc trong chiến cuộc ĐôngXuân. Campuchia. ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 11.200 tên địch. Giải phóng nhiều vùng đất đai và hàng triệu dân. thu rất nhiều vũ khí và quân trang. sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân. Trong cả cuộc tiến công 1953-1954. 117 máy bay. nên cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao ở Hội nghị diễn ra rất gay go và quyết liệt.Bị thất bại liên tiếp trên chiến trường Việt Nam. Ngày 21-7-1954.Mỹ ngoan cố chưa . Lập trường của Việt Nam là đình chiến trên bán đảo Đông Dương. giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp. mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản kế hoạch Nava của địch. Hiệp định Giơnevơ được ký kết. báo hiệu sự thắng lợi của nhân dân các dân tộc bị áp bức. ý đồ xâm lược Việt Nam một lần nữa bị đánh bại một bước quan trọng.500 tên. Thắng lợi của ta trong chiến dịch Đông . là cứ điểm mạnh nhất. Cuộc tiến công diễn ra trong 56 ngày đêm.Xuân 1953-1954.200 quân xây dựng Điện Biên Phủ thành 49 cứ điểm với 8 vùng. Tháng 11-1953.Đầu năm 1954. trên cơ sở tôn trọng độc lập.

Chúng ta có chính quyền dân chủ nhân dân. Có sự đoàn kết chiến đấu toàn dân được tổ chức. ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử 1. Đây là một công cụ sắc bén của Đảng để tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới. dựa trên nền tảng của khối liên minh công nhân. đoàn kết nhất trí. lực lượng kháng chiến phục viên tại chỗ. Hiệp định Giơnevơ đã thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. một chính quyền do dân. nhân dân Lào và Campuchia. ở Campuchia. Hiệp định Giơnevơ tuy chưa thực sự phản ánh đầy đủ thắng lợi của nhân dân ba nước trên chiến trường. Vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời cho đến khi tổng tuyển cử vào năm 1956 đối với Việt Nam. Thực dân Pháp phải rút quân về nước. có một khu tập kết hai tỉnh cho lực lượng kháng chiến. tập hợp trong Mặt trận dân tộc rộng rãi . . ở Lào.Mặt trận Liên Việt. lại phải đương đầu với các đế quốc xâm lược lớn trong bối cảnh quan hệ quốc tế vô cùng phức tạp nên cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân ta là lâu dài. Đây là lực lượng trực tiếp đóng vai trò quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường. dũng cảm đi đầu trong cuộc chiến đấu. quanh co để giành thắng lợi từng bước là một vấn đề có tính quy luật. Có hậu phương ngày càng mở rộng và củng cố về mọi mặt. IV. Quy định ngừng bắn đồng thời trên toàn Đông Dương. nông dân và trí thức. nhưng Việt Nam là một nước nhỏ. Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Đây là bước đầu trong mưu toan trở lại thay thế Phá ở Đông Dương của đế quốc Mỹ. vì dân. Nguyên nhân thắng lợi. gian khổ. Các Đảng viên của Đảng đã gương mẫu.chịu thừa nhận những điều khoản đã được các nước thoả thuận. bảo đảm chi viện càng nhiều sức người. Nguyên nhân thắng lợi Có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị và quân sự đúng đắn. liên hệ mật thiết với quần chúng. sức của cho mặt trận.

đi từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. toàn diện. Campuchia chống kẻ thù chung và được sự đồng tình ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.Có sự liên minh chiến đấu của ba dân tộc Việt Nam. 2. Nhiệm vụ chống phong kiến phải tiến hành có kế hoạch. chống chủ nghĩa thực dân. để vừa phát triển lực lượng cách mạng. vừa giữ vững khối đoàn kết dân tộc. Vừa kháng chiến. Những kinh nghiệm Kết hợp đúng đắn nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. báo hiệu sự sụp đổ từng mảng của hệ thống thuộc địa. của các dân tộc bị áp bức và các lực lượng hoà bình tiến bộ trên thế giới. Vận dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của cách mạng thế giới. đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị nô dịch vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc. Lào. Xây dựng Đảng vững mạnh và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích. lâu dài và dựa vào sức mình là chính. Xác định và quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân: toàn dân. vì độc lập tự do và dân chủ tiến bộ. xây dựng hậu phương vững mạnh để đẩy mạnh kháng chiến. với đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn. với ý chí quyết chiến và quyết thắng . vừa xây dựng chế độ mới. Ý nghĩa lịch sử Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng Tháng Tám 1945. 3. từng bước. Kiên quyết kháng chiến lâu dài. Thắng lợi đó. chấm dứt ách thống trị của bọn thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta. kết hợp với truyền thống kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Đây là bí quyết thắng lợi của cuộc kháng chiến. hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân trên một nửa đất nước. Nó đánh dấu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân cũ.

Hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối cách mạng Việt Nam đề ra trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam tại đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951) 9. Nguyên nhân thắng lợi. văn hoá. Câu hỏi ôn tập 1.kẻ thù. ngoại giao…Bằng những sự kiện lịch sử hãy làm rõ những biện pháp đó? 2. Phân tích và chứng minh Đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Từ năm 1951 đến năm 1954 Đảng đã lãnh đạo mở các chiến dịch để đi đến kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp như thế nào? 10. . ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954)? Vấn đề thảo luận 1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến thời kỳ 1946-1950? 7. là những chiến sĩ tiên phong trong chiến đấu. có chủ trương và chính sách kháng chiến ngày càng hoàn chỉnh. Đảng đã phát động Toàn quốc kháng chiến (12/1946) trong hoàn cảnh lịch sử nào? 5. kiên cường. có đội ngũ đảng viên dũng cảm. chính trị. Nội dung cơ bản của Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” (25/11/1945) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng? 3. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng? 6. Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau năm 1945? 2. Trong chỉ thị "kháng chiến kiến quốc". Đảng đã thực hiện những biện pháp gì để đối phó với thù trong giặc ngoài thời kỳ 1945-1946? 4. Đảng đã đưa ra những biện pháp cụ thể trên các lĩnh vực: kinh tế. Sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến thời kỳ 1951-1954? 8. quân sự.

Nghệ thuật quân sự của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).3. Đảng ta đã kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao để kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ như thế nào? . 4.

quyết định lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở Việt Nam”. Đặc điểm nước ta sau tháng 7-1954 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. tại Hội nghị Giơnevơ “… các bên tham gia Hội nghị thừa nhận về nguyên tắc sự độc lập. từng bước xé bỏ các điều khoản của Hiệp định. việc hiệp thương giữa hai miền bắt đầu từ 20-7-1955 và tổng tuyển cử tiến hành vào tháng 7-1956. Thất bại quân sự của Pháp và việc rút quân của Pháp khiến Mỹ thất cần phải hành động nhanh chóng để giữ lấy phần còn lại của Đông Dương. Song thực dân Pháp không tự nguyện rút nhanh khỏi Đông Dương nêu Mỹ không có chủ trương dứt khoát gạt Pháp. Campuchia. kinh nghiệm lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Lào. Pháp buộc phải chấp nhận con đường rút lui khỏi Việt Nam. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới 1. nắm được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa. đại diện chính phủ Mỹ đã không ký Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Giơnevơ. hoà bình thống nhất Tổ quốc.CHƯƠNG IV ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MIỀN BẮC VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ. cứu nước. . Sau 9 năm liên tiếp thua trận. Nhưng với mưu đồ bá chủ thế giới của đế quốc Mỹ. không để nhân dân Đông Dương giành lại độc lập (Mỹ gọi là “không để rơi vào tay cộng sản”). xúc tiến kế hoạch xâm nhập vào miền Nam nước ta để thay thế thực dân Pháp. CỨU NƯỚC (1954 – 1975) Mục đích Giúp sinh viên hiểu được lịch sử của Đảng thời kỳ 1954-1975 là lịch sử quá trình Đảng đề ra và chỉ đạo thực hiện thắng lợi đường lối tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng. Tháng 7-1954. I. can thiệp Mỹ của quân và dân ta. nhằm thực hiện mục tiêu chung của cả nước là giải phóng miền Nam. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chính sách rút lui của Mỹ đã tạo cơ hội hết sức thuận lợi cho Mỹ nhảy vào miền Nam.

vì vậy trở thành nơi thử thách sức mạnh và uy tín của đế quốc Hoa Ky như chính bản thân giới cầm quyền . chính phủ Mỹ trực tiếp viện trợ cho Ngô Đình Diệm. Thực hiện âm mưu trên. Ôxtraylia. Thái Lan và Pakixtan lập ra khối “Liên minh quân sự Đông Nam Á” (SEATO) và ngang nhiên đặt miền Nam Việt Nam dưới sự “bảo trợ” của khối này. chia cắt lâu dài đất nước ta. đàn áp khủng bố khốc liệt phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân miền Nam. bao vây và uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa. thực hiện chính sách lũng đoạn của tư bản độc quyền Mỹ và ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Pháp ký hiệp ước trao quyền hành chính. đàn áp và phá hoại phong trào độc lập dân tộc. phá hoại phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và điên cuồng chống phá hệ thống chủ nghĩa xã hội. Mỹ đã dung dưỡng chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. ra sức phá hoại việc thực hiện Hiệp định Giơnevơ. lập phòng tuyến ngăn chặn chặn chủ nghĩa xã hôi lan xuống Đông Nam châu Á. ngăn cản. Âm mưu cơ bản của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là: tiêu diệt bằng được phong trào yêu nước và cách mạng. bao vây. Ngày 19-12-1954. Ngày 8-9-1954. Anh. Mỹ coi Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chiến lược toàn cầu của mình. tiền đồn của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. ngày 7-7-1954. Mỹ lôi kéo Pháp. hòng đè bẹp và đẩy lùi chủ nghĩa xã hội ở vùng này. chính trị cho Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. Thông qua hệ thống cố vấn và viện trợ. xung đột trên thế giới. đế quốc Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Nội vụ và Quốc phòng của chính quyền Bảo Đại ở miền Nam. Mỹ đề ra Chiến lược toàn cầu phản cách mạng hết sức thâm độc: can thiệp vào hầu hết các cuộc chiến tranh. đồng thời lấy miền Nam làm căn cứ tấn công miền Bắc. Niu Dilân. thôn tính miền Nam. tranh giành vị trí và ảnh hưởng với các đế quốc khác. Tháng 9-1954. Philippin.Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa đế quốc Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là bành trướng chủ nghĩa thực dân mới nhằm chống lại các phong trào cách mạng. Việt Nam.

giải quyết những yêu cầu cơ bản của cách mạng Việt Nam. giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. giải phóng miền Nam. Miền Nam. Đất nước bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Mỹ đã chọn Việt Nam làm trong điểm trong các đối tượng xâm lược của mình nhằm thực hiện học thuyết Đôminô. đồng thời phù hợp với những mục tiêu và xu thế chung của cách mạng thế giới. nhưng sự nghiệp thống nhất nước nhà chưa thực hiện được. Chủ trương đưa miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. tạo điều kiện đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. quân sự và kinh tế. áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mới. 2. đế quốc Mỹ từng bước thay chân Pháp. Dân tộc Việt Nam đứng trước thách thức nghiêm trọng: cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi. Tình hình đó đặt ra cho Đảng ta một yêu cầu cấp bách là phải vạch ra được một đường lối chiến lược đúng đắn để đưa cách mạng tiến lên phù hợp với thực tiễn. bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. nhằm chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai. vừa phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. bảo vệ miền Bắc. Việt Nam trở thành nơi đụng đầu lịch sử quyết liệt giữa phong trào độc lập dân tộc và chủ nghĩa đế quốc.Mỹ đã xác nhận. Đại hội đại biểu lần thứ III của Đàng (9-1960) Đường lối chiến lược ở mỗi miền từng bước được hình thành và đến Đại hội toàn quốc lần thứ III (9. nhân dân Việt Nam vừa phải tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh. trước hết là Đông Nam Á – nơi Mỹ có nhiều quyền lợi về chính trị. nhưng kinh tế nghèo nàn. chia cắt lâu dài đất nước ta. khôi phục kinh tế đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.1960) được nhất trí thông qua. Miền Bắc được hoàn toàn giai phóng. đời sống nhân dân thiếu thốn mọi bề. Mỹ cho rằng mất Việt Nam thì có thể mất nhiều nơi trên thế giới. thống nhất đất nước. đất nước bị chiến tranh tàn phá. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Chiến tranh xâm lược Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ. . lạc hậu. Vì vậy. Vì vậy.

hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước”. Vị trí của mỗi chiến lược: Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. Mối quan hệ giữa hai chiến lược: Hai nhiệm vụ chiến lược đó tuy khác nhau về nội dung và tính chất nhưng lại cùng giải quyết một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. xây dựng miền Bắc thành căn cứ vững mạnh của cách mạng cả nước. tác động qua lại và thúc đẩy cùng nhau phát triển. thực hiện hoà bình. thực hiện thống nhất nước nhà. Sau 30 năm hoạt động trong điều kiện không hợp pháp và chiến tranh. Nhiều đoàn đại biểu anh em trên thế giới tới dự: ĐCS Liên Xô. Nhật Bản…Đến dự đại hội còn có đại biểu của Đảng Xã hội. Anbani. tiến hành đồng thời ở cả hai miền: Một là. Indonexia.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Đại hội họp tại thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam giữ vai trò “quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. lần đầu tiên đại hội Đảng họp giữa Thủ đô giải phóng. Bungari. nhằm giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. thống nhất nước nhà. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc Đại hội đã vạch ra đường lối chung của miền Bắc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: . thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước. Hai nhiệm vụ chiến lược của hai miền có mối quan hệ khăng khít với nhau. hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. Đảng Dân chủ và các đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trung Quốc. Tham dự đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết. Đảng xác định cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này có hai chiến lược cách mạng khác nhau. Hai là.

trong đó cải tạo xã hội chủ nghĩa cần phải đi trước một bước để mở đường. nông nghiệp hiện đại. Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tưởng. Thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý. tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Đưa miền Bắc tiến nhanh. tiến mạnh. Nội dung cơ bản của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã chỉ ra những định hướng và nguyên tắc cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. dựa trên hai hình thức sở hữu: toàn dân và tập thể. tự chủ của Đảng ta . hướng tới một cuộc sống ấm no. Ý nghĩa: Lịch sử đã chứng minh rằng. đường lối trên đã định hướng con đường mà dân tộc sẽ đi. Nhưng đường lối còn chung chung. chưa cụ thể hoá thành những mục tiêu cụ thể. thủ công nghiệp.Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. . Nó thể hiện tinh thần độc lập. tác động qua lại và thúc đẩy nhau cùng phát triển. Mặc dầu vậy. nhằm xây dựng đời sống ấm no. đường lối cách mạng của Đại hội đã phản ánh đúng quy luật vận động của cách mạng ở từng miền và chung của cả nước trong giai đoạn 1954-1975. Tiến hành cải tạo các thành phần kinh tế đi theo chủ nghĩa xã hội. văn hóa và khoa học tiên tiến. Đồng thời cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội là hai mặt của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. hạnh phúc ở miền Bắc và củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Yêu cần cần đạt tới: biến nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp hiện đại. văn hoá và kỹ thuật. thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư doanh và đồng thời phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. Thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. hạnh phúc. chưa có dự kiến về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Biện pháp và con đường thực hiện: Sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản để tổ chức và thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của miền Bắc là hàn gắn vết thương chiến tranh. Hội nghị lần thứ 7 (3-1955) và lần thứ 8 (8-1955) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) đã nhận định: muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai. nhằm đưa miền Bắc trở lại bình thường sau chiến tranh. hàng chục vạn người không có việc làm. Nhiệm vụ trước mắt là tiếp quản những vùng giải phóng theo quy định của Hiệp định Giơnevơ. phục hồi kinh tế quốc dân. Đây là nét độc đáo và đặc điểm lớn nhất của cách mạng nước ta trong giai đoạn 1954-1975. Lãnh đạo thực hiện các kế hoạch Nhà nước ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ ở miền Nam (1954-1965) 1. Tuy nhiên. phần lớn xí nghiệp ngừng hoạt động. cưỡng ép đồng bào ta di cư vào Nam. Thực hiện các kế hoạch Nhà nước ở miền Bắc a. trước hết là phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp. Như vậy. Khôi phục kinh tế và bước đầu củng cố miền Bắc thời kỳ 1954-1957 Tình hình miền Bắc và nhiệm vụ trước mắt Miền Bắc bước vào khôi phục kinh tế trong điều kiện có nhiều khó khăn: 143000 ha ruộng đất bị bỏ hoang. tiến hành đồng thời hai chiến lược khác nhau. ổn định đời sống nhân dân. tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế.trong việc tìm ra một đường lối phù hợp với hoàn cảnh mới. Hướng đấu tranh chủ yếu của nhân dân ta thời kỳ này là chống âm mưu của địch dụ dỗ.Pháp. hàng trăm ngàn gia đình không có nhà ở. một Đảng thống nhất lãnh đạo một đất nước tạm thời bị chia cắt. hàng hoá khan hiếm. thực . do chậm phát hiện và chưa thấy hết âm mưu thâm độc của Mỹ . II. Nhân dân ta đã làm chủ hoàn toàn Thủ đô từ ngày 10-101954. nên gần một triệu người miền Bắc đã bị cưỡng ép di cư vào Nam. nhiều tệ nạn do xã hội cũ để lại còn hoành hành. tìm đáp số đúng cho một thực tế chưa có tiền lệ trong lịch sử. ổn định xã hội. Chủ trương của Đảng Tháng 9-1954.

. Tuy nhiên. Đưa miền Bắc tiến dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (12-1957) đã đề ra nhiệm vụ soạn thảo đường lối cách mạng trong giai đoạn mới. không kết hợp biện pháp hành chính với phát động quần chúng.hiện thống nhất nước nhà. sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Dập khuôn một cách máy móc kinh nghiệm của nước ngoài. ta đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. lạm dụng các biện pháp phát động quần chúng. Nguyên nhân của những sai lầm: Không nắm vững những biến đổi ở nông thôn miền Bắc sau Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp (nhất là những thay đổi quan trọng về quan hệ giai cấp. hoàn thành độc lập và dân chủ. miền Bắc được củng cố. đời sống nông dân bước đầu được cải thiện. 9 triệu người trong hơn 2 triệu hộ lao động đã được chia hơn 810. trung du và 280 xã miền núi. nhẹ giáo dục. mắc chủ nghĩa thành phần và khuynh hướng trừng phạt. cường điệu việc trấn áp phản cách mạng. điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc. nặng đấu tố. Sai lầm nghiêm trọng nhất là trong việc chỉnh đốn tổ chức. phổ biến và kéo dài như: vi phạm đường lối giai cấp ở nông thôn: xâm phạm lợi ích trung nông. Kiện toàn lãnh đạo các cấp và củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất. không phân biệt đối đãi các loại địa chủ. Sức sản xuất to lớn ở nông thôn được giải phóng. không chiếu cố địa chủ kháng chiến. đợt 5 cải cách ruộng đất kết thúc ở vùng đồng bằng. xã hội). quan hệ sản xuất ở nông thôn đang đổi mới. xoá bỏ chế độ sở hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ. Hội nghị chỉ ra biện pháp củng cố miền Bắc: Trước hết cần hoàn thành cải cách ruộng đất. Chế độ chiếm hữu ruộng đất phong kiến ở miền Bắc nước ta đến đây bị xoá bỏ hoàn toàn. không liên hiệp phú nông. không giao cho tổ chức Đảng địa phương lãnh đạo cải cách ruộng đất. Quá trình thực hiện Tháng 7-1956. trong quá trình cải cách ruộng đất.000 ha ruộng đất. chia ruộng đất cho nông dân.

Mọi hoạt động kinh tế ở miền Bắc ổn định. Về chính trị. làm họ càng hiểu rõ: “Tính dân tộc của tư sản dân tộc là hướng về chủ nghĩa xã hội. Các lĩnh vực văn hoá.Hội nghị lần thứ 10 (9-1956) chủ trương: kiên quyết sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất. Chủ trương của Đảng Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương (11-1958) của Đảng đã đề ra kế hoạch ba năm phát triển kinh tế. một số xí nghiệp mới được xây dựng. Nông nghiệp đã vượt mức năm 1939 (cuối năm 1957. tiếp tục coi các nhà tư sản dân tộc là những thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. phát huy những kết quả và thắng lợi đã thu được. y tế phát triển nhanh. Cuối năm 1957. Công nghiệp đạt nhiều thành tựu. Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II .tháng 41959) thông qua hai nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về vấn đề hợp tác hóa nông nghiệp. Dân tộc là yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội”. Tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa thời kỳ 1958-1960. Quá trình thực hiện . nhiệm vụ khôi phục kinh tế căn bản hoàn thành. Mặt trận dân tộc thống nhất được đổi tên thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). sai lầm được hạn chế bớt. đến năm 1957. Hệ thống đoàn thể từ Trung ương đến địa phương được củng cố và xây dựng (9-1955. sản lượng lương thực đạt 4 triệu tấn/năm so với mức 2. Tóm lại. văn hoá và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế cá thể và kinh tế tư bản tư nhân (1958-1960). quốc phòng được củng cố. thực hiện chính sách chuộc lại những tư liệu sản xuất chủ yếu của các nhà tư sản. Nghị quyết về vấn đề cải tạo công thương tư bản tư doanh Về kinh tế.4 triệu tấn/ năm 1939). biến sở hữu tư bản chủ nghĩa thành hình thức công tư hợp doanh. không thể có con đường nào khác. An ninh trật tự được giữ vững. b. giáo dục. đẩy mạnh sản xuất. chỉnh đốn tổ chức. công cuộc khôi phục kinh tế đã vượt chỉ tiêu đặt ra: Các xí nghiệp quan trọng được phục hồi và tăng thêm thiết bị. Do vậy. Nông nghiệp vượt hẳn mức trước chiến tranh.

hợp tác hoá nông nghiệp được coi như hoàn thành cơ bản. Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền Bắc đã được xác lập dưới hình thức hợp tác xã. Phong trào hợp tác hoá phát triển nhanh. Quy mô cũng phải từ nhỏ tiến lên lớn”.6%.9 lần so với năm 1955. một số cán bộ hợp tác xã tham ô. có 1. đã cải tạo 2. Đến tháng 11-1960. tăng trưỏng trung bình mỗi năm 5. đã xây dựng 130 công trình công nghiệp trên hạng ngạch và đưa 86 nhà máy vào sản xuất. Năm 1959 đạt tổng sản lượng cao về lương thực là 5. năng xuất lao động tăng. Nguyên nhân là ở chỗ . có những sai phạm và còn gò ép. Tổng số công nhân tăng 5. số hợp tác xã lên tới 41. đạt 850 triệu đồng.3 lần thời kỳ 1955-1957. hợp nhất các xí nghiệp nhỏ thành các xí nghiệp quy mô vừa. làm cho nông dân thiếu tin tưởng.. bên cạnh đó. trong đó có 12% số hộ nông dân vào hợp tác xã bậc cao. lạm dụng của công…. Từ năm 1958-1960. phong trào hợp tác hoá phát triển mạnh và nhanh chóng trở thành cao trào.15 triệu tấn. nhưng không vững. sản xuất sút kém. Song. quản lý dân chủ và bước đi phải từ thấp đến cao” và “… từ hình thức thấp như tổ đổi công tiến lên hợp tác xã bậc cao. Trong 3 năm (1958-1960).401 với 86% số hộ nông dân và 76% diện tích canh tác. Các xí nghiệp được sắp xếp lại. tăng 2. Các nguyên tắc và phương châm cải tạo tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp của Đảng không được tuân thủ đúng đắn. Cải tạo nông nghiệp: tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp và Đảng coi đây là khâu chính của công tác cải tạo các thành phần kinh tế. Phương châm hợp tác hoá: “Tự nguyện. Nhà nước đã đầu tư xây dựng cơ bản 1481 triệu đồng.. nhiều hợp tác xã còn gặp khó khăn. sản xuất nông nghiệp đạt nhiều kết quả. Thực hiện chủ trương trên. Đảng chủ trương phát triển mạnh thành phần kinh tế nhà nước. giá thành sản phẩm hạ. nhất là công nghiệp quốc doanh.097 cơ sở công thương nghiệp tư bản với tổng số vốn 25 triệu đồng. Sau hơn 2 năm (19581959).732 tư sản và 500 người trong gia đình họ được sắp xếp việc làm. chạy theo thành tích. một số xã viên xin ra khỏi hợp tác xã. Giá trị sản lượng công nghiệp năm 1960 tăng 4.Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh: đến tháng 11-1960. áp đặt. cùng có lợi. trong năm 1958. công nhân lao động phát huy nhiệt tình sản xuất. Với quan hệ sản xuất mới.8 lần so với năm 1955.

không nắm vững phương châm: tốt. giáo dục. Như vậy. cứ 100 người dân có 18 người đi học (năm 1939 chỉ có 3 người). số giường bệnh tăng lên 2 lần. manh mún đã được hợp tác hoá. ở đây cũng có thể nhận thấy tình trạng tương tự như trong phong trào hợp tác hoá. Cải tạo tiểu thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ: Đảng và Nhà nước chỉ đạo tiến hành theo các hình thức tổ chức hợp tác khác nhau.1965): Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đã có 60% tổng số người buôn bán nhỏ tham gia hợp tác xã hoặc tổ mua bán. Tuy nhiên. Các giai cấp bóc lột đã bị thủ tiêu về mặt giai cấp. chưa tìm ra hình thức quản lý hợp tác xã thích hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. gọn. kết quả của ba năm phát triển kinh tế. . Sau hai năm. củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới được xác lập. y tế. c. Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. cải tiến kỹ thuật. ngành thủ công nghiệp đã xây dựng được 45. Nền sản xuất nhỏ. thu hút 75% thợ thủ công ở thành thị và nông thôn. vi phạm nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) Đại hội III (9-1960) thông qua phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961. Năm 1960. văn hoá và cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958-1960) là đã tạo nên những chuyển biến quan trọng trong nền kinh tế và xã hội ở miền Bắc nước ta. bóc lột. chăm lo cải thiện đời sống nhân dân: Đảng rất coi trọng lãnh đạo phát triển văn hóa.000 hợp tác xã. và y tế. thành tựu lớn nhất của thời kỳ này là xoá bỏ áp bức. từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tóm lại. Phát triển văn hóa. trở thành hậu phương ổn định. vững mạnh. bước đầu tăng thêm đầu tư thiết bị. Miền Bắc được củng cố. đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền Nam. vững. Thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. giáo dục.phong trào hợp tác hoá còn nóng vội.

chú trọng củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp. cải tiến kỹ thuật. Đến năm 1965. cải tiến kỹ thuật. Bộ Chính trị chủ trương mở cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã. sản lượng lương thực trên miền Bắc đạt 5. Trong công nghiệp: Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng. Nông nghiệp miền Bắc đã phát triển tương đối toàn diện. quan liêu” (gọi tắt là “ba xây. Trong công nghiệp: . tăng cường quản lý kinh tế tài chính. tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Bộ Chính trị mở cuộc vận động “nâng cao ý thức trách nhiệm.Mục đích: đưa miền Bắc tiến nhanh.tháng 1-1961) thông qua những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch nhà nước năm 1961. 88. Tháng 7-1963. giải quyết vấn đề lương thực là chính. bảo đảm cho miền Bắc ổn định về kinh tế -xã hội. nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện. phát huy vai trò hậu phương lớn với tiền tuyến lớn.7% số hộ lên hợp tác xã bậc cao. tiến mạnh. + Hạn chế: Việc hợp nhất và đưa ồ ạt các hợp tác xã lên bậc cao là chủ quan. nông cụ chủ yếu là thô sơ.tháng 6-1962) bàn về xây dựng và phát triển công nghiệp. trong đó có 71. cơ sở vật chất nghèo nàn. mạnh mẽ và vững chắc. Tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và trình độ quản lý của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Hội nghị lần thứ 5 (7-1961) chủ trương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện. ba chống”). Trong nông nghiệp: + Thành tựu: Năm 1961.8% so với năm 1960. Đảng tiếp tục hoàn thiện những chủ trương trên thông qua một loạt các hội nghị: Trong nông nghiệp: Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III.8 triệu tấn. tăng 8. Tháng 11-1961. chống tham ô. nóng vội.8% số hộ nông dân đã vào hợp tác xã nông nghiệp. lãng phí. Tỉ lệ xã viên xin ra khỏi hợp tác xã cao.

đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại. Đường Trường Sơn hoàn thành tốt việc chi viện cho chiến trường miền Nam. sinh viên tăng lên đáng kể. là lực lượng lãnh đạo nền kinh tế quốc dân phát triển có kế hoạch. Các tệ nạn xã hội giảm mạnh. có 10. Các ngành công nghiệp nặng như dầu khí. Đến năm 1965 có 1.được xây dựng và đi vào sản xuất. giáo điều. 30% ngân sách quốc phòng được đầu tư xây dựng các công trình quân sự.132 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh đã được xây dựng. đồng nhất công nghiệp hoá với việc xây dựng cơ sở vật chất. Bảo vệ sức khỏe và chăm sóc y tế được đảm bảo. Xây dựng và phát triển nhiều nhà máy. có 18 trường đại học và cao đẳng với 34. + Hạn chế: Còn chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng. Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn. Năm 1965. Công nghiệp nhẹ và mạng lưới công nghiệp địa phương phát triển khá. Số lượng học sinh.+ Thành tựu: Công nghiệp quốc doanh phát triển với nhịp độ tăng cao.5 triệu người đi học (trong 16 triệu dân).000 sinh viên (năm 1960 có 9 trường và 8000 sinh viên)… -Trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh: + Thành tựu: lực lượng ba thứ quân đã nâng cao một bước sức mạnh chiến đấu. hoá chất.066 trường). kỹ thuật của cán bộ và nhân dân được tăng lên rõ rệt.290 trường phổ thông các cấp (năm 1960 có 7. luyện kim. + Hạn chế: chưa nhận thức được mối quan hệ giữa xây dựng kinh tế và phát triển quốc phòng. quá nhấn mạnh đến việc phát triển công nghiệp nặng.. xí nghiệp quy mô lớn..xã hội: + Thành tựu: Trình độ văn hoá. So với năm 1955.kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. miền Bắc có 4. cơ khí tăng bình quân hàng năm 30%. Hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước: . Trong lĩnh vực văn hoá . sản lượng điện năm 1965 tăng gần 10 lần.

chiến lược can thiệp và xâm lược (về chính trị. trong đó có 20 vạn quân chính quy). Lập phòng tuyến ngăn ngừa không cho chủ nghĩa cộng sản lan xuống Đông Nam á. chúng bắt bớ. Thủ đoạn: Về chính trị. đánh bại chiến tranh đơn phương của đế quốc Mỹ (1954-1960) Giữ gìn lực lượng cách mạng (1954-1957) Về phía địch Thời kỳ này. Trong chiến lược này. tranh thủ sự đồng tình và giúp đỡ của các nước anh em và nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. biến miền Nam thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống thuộc địa của Mỹ. Tóm lại. do cố vấn Mỹ trực tiếp huấn luyện. Về quân sự. mà thực hiện sự thống trị bằng hệ thống “cố vấn” Mỹ. bao vây. 2. Mỹ không đưa quân đội trực tiếp thực hiện. chúng xây dựng quân đội nguỵ (gần nửa triệu. kế hoạch được thực hiện được 4 năm thì ta phải đối phó với chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. quân sự. Mỹ thực hiện “chiến tranh đơn phương” . kháng chiến cũ. hệ thống cố vấn Mỹ được cắm sâu từ trung ương đến cơ sở. kinh tế.Nguỵ: áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mới ở miền Nam. Tiêu diệt lực lượng cách mạng miền Nam và chuẩn bị tiến công ra miền Bắc. Từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công. Nhân dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai a. văn hoá) ở miền Nam Việt Nam. trang bị và chỉ huy. trả thù những người yêu nước. . gây nên các cuộc tàn sát đẫm máu ở miền Nam. Mỹ tích cực xây dựng bộ máy nguỵ quyền đứng đầu là Ngô Đình Diệm. Nhưng kế hoạch được đánh giá là hoàn thành trên các mục tiêu chủ yếu và giành được những thắng lợi quan trọng. Âm mưu của Mỹ.Đã nâng cao địa vị quốc tế của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc của cả nước. đàn áp thẳng tay phong trào đấu tranh của quần chúng đòi hiệp thương với miền Bắc. uy hiếp chủ nghĩa cộng sản từ phía Đông Nam Á.

Về kinh tế, biến kinh tế miền Nam phụ thuộc vào kinh tế Mỹ; dùng chiêu bài viện trợ, biến miền Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hoá ế thừa và bóc lột tài nguyên, nhân công. Về văn hoá - xã hội, chúng du nhập lối sống Mỹ, đề cao tư tưởng tự do tư sản, khuyến khích văn hoá độc hại... Như vậy, âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ rất xảo quyệt, thâm độc và tinh vi, đặt dân tộc ta và cách mạng miền Nam đứng trước một kẻ thù mới, có tiềm lực về kinh tế, quân sự. Điều đó báo hiệu cuộc đấu tranh của nhân dân ta là rất khó khăn, gian khổ, lâu dài và phức tạp. Về phía ta So sánh lực lượng: ta có ưu thế về chính trị và lực lượng quần chúng nhân dân đông đảo. Nhưng, thực hiện Hiệp định Giơnevơ, ta tiến hành chuyển quân ra Bắc, nên so sánh lực lượng có nhiều bất lợi. Ta không còn lực lượng vũ trang, không còn chính quyền. Đây là một trong những thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng miền Nam. Chủ trương và biện pháp của Đảng: Trong những năm 1954-1956, xuất phát tương quan lực lượng giữa ta và địch, Đảng quyết định thay đổi phương thức đấu tranh quân sự sang đấu tranh chính trị. Đảng chủ trương thực hiện ở miền Nam thế giữ gìn lực lượng và sử dụng các hình thức đấu tranh thích hợp, nhằm hạn chế tổn thất và duy trì cho được phong trào cách mạng. Đảng phát động một phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn đòi đối phương phải thi hành hiệp định đình chiến, đòi tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử với miền Bắc, đòi thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ, chống mọi hành động khủng bố, đàn áp những người kháng chiến cũ. Để giữ gìn lực lượng và duy trì hoạt động trong điều kiện quân thù khủng bố dã man, các đảng bộ ở miền Nam đã sắp xếp lại tổ chức và rút vào hoạt động bí mật.

Kịp thời chuyển hướng nội dung và phương thức đấu tranh là một giải pháp tình thế đúng đắn. Nhưng do chính sách tàn bạo của Mỹ - Diệm, lực lượng cách mạng bị tổn thất lớn. Cuối 1956 - đầu 1957, Đảng vẫn xác định mục tiêu trước mắt là kiên trì phát động quần chúng đấu tranh chính trị, tiếp tục thế giữ gìn lực lượng. Tuy nhiên, cũng đã có chủ trương xây dựng, củng cố các lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, lập các khu căn cứ, đi đôi với việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng làm chỗ dựa để duy trì và phát triển lực lượng vũ trang, chuẩn bị khả năng đưa cách mạng miền Nam chuyển sang thời kỳ đấu tranh mới với phương thức mới. Từ năm 1957, cùng với phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn, xuất hiện hình thức đấu tranh vũ trang hỗ trợ diệt tề, trừ gian. Hàng loạt chiến khu đã ra đời hoặc được xây dựng lại. Nghị quyết Trung ương lần thứ 15 (1-1959) và phong trào “Đồng khởi” Từ năm 1958, Mỹ- Diệm đẩy mạnh khủng bố, liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét, dồn dân quy mô lớn vào các trại tập trung. Mỹ - Diệm đẩy mạnh chính sách phát xít hoá, đàn áp cách mạng miền Nam: đầu độc 5.000 người tại trại giam Phú Lợi tháng 12-1958; ra Luật phátxít 10/59 vào ngày 6-5-1959; đến năm 1959 miền Nam có 466.000 người bị bắt, 400.000 bị tù, 68.000 bị giết hại. Trước chính sách phát xít hoá nguy hiểm của kẻ thù và sự chuyển biến mới của phong trào đấu tranh cách mạng của đồng bào miền Nam, Đảng ta không còn có thể chờ đợi thêm nữa, mà phải có quyết định mới, dứt khoát. Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 (khoá II) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua đường lối cách mạng miền Nam. Đây là bước nhảy vọt trong tư tưởng chỉ đạo của Đảng. Nghị quyết có những nội dung cơ bản: Xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội miền Nam: mâu thuẫn giữa một bên là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, giai cấp địa chủ phong kiến, tư bản miền Nam và toàn thể nhân dân miền Nam.

Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam: 1. Nhiệm vụ cơ bản: giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến; hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh. 2. Nhiệm vụ trước mắt: đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc xâm lược; đánh đổ tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm, thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc, dân chủ ở miền Nam. Phương pháp cách mạng: con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Hội nghị dự báo: cuộc khởi nghĩa có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài. Về lực lượng cách mạng: gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và nhân sĩ yêu nước. Động lực cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản. Về mặt trận đoàn kết lực lượng: chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất riêng với tính chất, nhiệm vụ và thành phần thích hợp, nhằm tập hợp rộng rãi tất cả các lực lượng chống đế quốc và tay sai. Về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ miền Nam: Hội nghị chỉ rõ, sự tồn tại và trưởng thành của Đảng bộ miền Nam dưới chế độ độc tài là một yếu tố quyết định thắng lợi của phong trào cách mạng miền Nam. Ý nghĩa của Nghị quyết 15 Đây là nghị quyết có tính chất mở đường cho cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Nghị quyết như “một ngọn đuốc ném vào đống cỏ khô”, vì nó đã đáp ứng được yêu cầu bức bách của nhân dân miền Nam. Nghị quyết mở đầu cho hành động của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

giành quyền làm chủ với những mức độ khác nhau. xoay chuyển tình thế. nối liền từ Tây Nguyên đến miền Đông. ở Nam Bộ. đẩy Chính quyền Mỹ vào tình thế bế tắc. góp phần củng cố miền Bắc. cách mạng miền Nam có sự phát triển nhảy vọt: Đầu năm 1959. rồi mở rộng ra khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.Nghị quyết đã mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên. từ năm 1959 đến năm 1960. Tháng 8-1959. Phong trào “Đồng khởi” trên thực tế đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. cục diện cách mạng chuyển biến rất mau lẹ. b. miền Tây Nam Bộ và đồng bằng Liên khu V. Hệ thống kìm kẹp của địch ở xã. Vùng giải phóng ra đời trên phạm vi rộng lớn. Hoài Nhơn (thuộc Liên khu V) đã phá vỡ ách kìm kẹp của địch. dẫn đến cuộc “Đồng khởi” oanh liệt của toàn miền Nam năm 1960. Thạch Phú thuộc tỉnh Bến Tre. Cuộc khởi nghĩa bắt đầu ở huyện Mỏ Cày. Vĩnh Thạnh. Phong trào đồng khởi và thắng lợi của nó đã phá vỡ từng mảng lớn của chính quyền địch ở nông thôn. Ngày 20-12-1960. đồng bào các dân tộc ở huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) nổi dậy khởi nghĩa. Cuối năm 1959. khởi nghĩa đã phát triển thành một cao trào “Đồng khởi” trong toàn miền. làm thất bại hình thức thống trị điển hình của chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Đánh thắng chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1961-1965) . Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15. Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” là bước nhảy vọt có ý nghĩa lịch sử của cách mạng miền Nam. mở ra bước ngoặt của cách mạng miền Nam. An Khê. một số thôn ấp thuộc các huyện Bắc ái. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Sang năm 1960. Cách mạng miền Nam đã có một tổ chức chính trị đoàn kết rộng rãi toàn dân đấu tranh chống Mỹ và tay sai. sau lan tới huyện Minh Tân. "Chiến tranh đơn phương" của Mỹ bị thất bại. Tây Nguyên và một số nơi thuộc các tỉnh Trung Trung Bộ. ấp bị tan vỡ từng mảng lớn. quét sạch bộ máy nguỵ quyền ở hầu hết các xã trong huyện.

Đây được coi là “quốc sách” và là “xương sống” của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”.Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới và phong trào giải phóng dân tộc đã làm thay đổi so sánh lực lượng bất lợi cho Mỹ. Đẩy mạnh lập ấp chiến lược.Taylo với mục đích bình định miền Nam trong vòng 18 tháng và Giônxơn. còn được xem là “chiến tranh hạn chế” về mục tiêu. “Chiến tranh đặc biệt” được sử dụng chủ yếu đối với phong trào giải phóng dân tộc. Thủ đoạn: Công cụ tiến hành chiến tranh là lực lượng người bản xứ (quân đội Nguỵ).Nguỵ: Mỹ thực hiện chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam. nhằm đối phó với phong trào nổi dậy ở miền Nam và qua đó rút ra kinh nghiệm để đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. chiến tranh giải phóng của nhân dân ta. ba mức độ: chiến tranh đặc biệt. Ra sức củng cố chính quyền các cấp. Đầu năm 1961.tiếp tục bình định miền Nam trong vòng hai năm 1963-1964. nhằm chống lại chiến tranh du kích. Tổng thống Mỹ Kenơdi đã điều chỉnh chiến lược trả đũa ồ ạt. Những nội dung trên được thực hiện qua kế hoạch Xtalây . Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" là chiến lược đầu tiên trong ba loại chiến tranh của chiến lược quân sự toàn cầu ”phản ứng linh hoạt”. Về chiến lược chiến tranh. Đây là một loại chiến tranh xâm lược thực dân mới. do Mỹ trang bị vũ khí và chỉ huy. Viện trợ quân sự của Mỹ . đẩy mạnh các hoạt động chiến tranh phá hoại chống lại miền Bắc. giành lại thế chủ động chiến lược. dựa vào vũ khí hạt nhân sang chiến lược "Phản ứng linh hoạt". không gian và phương tiện chiến tranh.Macnamara. thời gian. khi bước chân vào nhà trắng. Mỹ xây dựng ba mô hình. tiếp tục thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. dồn dân trên quy mô lớn. Kenơdi chọn miền Nam Việt Nam làm nơi thí điểm chiến lược mới.có thể răn đe đánh trả các cuộc tiến công "phi hạt nhân". chiến tranh cục bộ. ít huy động binh đoàn lớn. Về phía địch Âm mưu của Mỹ. chiến tranh tổng lực. không có chiến tuyến cố định. Tăng cường Nguỵ quân và khả năng cơ động với các phương tiện chiến tranh hiện đại.

Nguỵ. nguỵ quyền Sau đó. Vùng đô thị: Lấy đấu tranh chính trị là chủ yếu. lực lượng vũ trang cỡ tiểu đoàn đã đánh thắng cuộc càn quét của Mỹ .000 tên năm 1960. thực hiện phương châm đánh địch bằng ba mũi giáp công: quân sự. Chúng đề ra mục đích đưa 10 triệu dân ở nông thôn vào 16. Lực lượng yểm trợ và cố vấn của Mỹ tăng từ 2. Vùng nông thôn đồng bằng: Kết hợp hai hình thức đấu tranh vũ trang và chính trị. Về phía ta Chủ trương của Đảng (thể hiện qua nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị tháng 1-1960 và tháng 2-1962): Cách mạng miền Nam sẽ phát triển từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng. có sức cơ động cao. Lần đầu tiên tại vùng đồng bằng. Tiếp tục giữ vững tư tưởng chiến lược tiến công. Kết quả: Các hoạt động vũ trang được đẩy mạnh và thu nhiều thắng lợi vang dội: Mở đầu là chiến thắng ấp Bắc (1/1963). Đồng Xoài (1965)… đã tiêu diệt một bộ phận lớn nguỵ quân. đưa đấu tranh vũ trang phát triển lên song song với đấu tranh chính trị. quân chính quy Nguỵ từ 15 vạn. Trong năm 1964-1965: hàng loạt chiến thắng lớn: Bình Giã (1964). Tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược: đô thị. Phong trào phá “ấp chiến lược” trong những năm 1964-1965 cũng phát triển rộng lớn. tăng lên tới 30 vạn. lên gần 1. nông thôn đồng bằng và nông thôn rừng núi.000 ấp chiến lược. giết chết anh em Ngô Đình Diệm (11-1963).Nguỵ. tương quan lực lượng ở mỗi vùng khác nhau. Khủng hoảng chính trị trong bộ máy nguỵ quyền diễn ra triền miên. nên phương châm đấu tranh phải linh hoạt. Hệ thống ấp chiến lược của Mỹ bị phá trên 85%.tăng gấp hai lần. Vùng rừng núi: Lấy đấu tranh vũ trang là chủ yếu. có số quân đông gấp 10 lần và được chi viện mạnh mẽ về mặt hoả lực. Ba Gia.2 vạn tên vào năm 1962. nó báo hiệu khả năng đánh thắng các chiến thuật cơ động bằng máy bay lên thẳng và thiết giáp của Mỹ . Phong . chính trị và binh vận. Chiến thắng này đánh dấu bước chuyển về chất của cách mạng miền Nam. Mỹ buộc phải thay ngựa giữa dòng. thích hợp với từng vùng cụ thể. Do đặc điểm phát triển không đều của cách mạng miền Nam.

Đây là một thắng lợi to lớn. hệ thống “ấp chiến lược” và các đô thị bị lung lay tận gốc. tạo ra tình hình cả nước có chiến tranh với mức độ khác nhau.trào đấu tranh chính trị ở các đô thị cũng phát triển sôi động. Trước phong trào đấu tranh dồn dập và có hiệu quả của nhân dân miền Nam. Như vậy. song cuộc chiến tranh từ chỗ dựa vào lực lượng nguỵ quân. Sự phá sản trong “chiến tranh đặc biệt” là một thất bại nặng nề của Mỹ trong âm mưu dùng miền Nam làm nơi thí điểm loại hình chiến tranh mới. Đường lối kháng chiến chống Mỹ. nhằm thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Chủ trương của ta Đường lối chống Mỹ. Lãnh đạo cả nước kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975) 1. có ý nghĩa chiến lược. đến cuối năm 1964. b. ba chỗ dựa chủ yếu của Mỹ là nguỵ quân nguỵ quyền. Chủ trương của Mỹ là vào nhanh. tạo cơ sở vững chắc để cách mạng miền Nam tiến lên. nguỵ quyền là chủ yếu đã chuyển thành cuộc chiến tranh dựa vào hai lực lượng chiến lược mà quân đội Mỹ và quân đội chính quyền Sài Gòn với hai hướng chủ yếu: tập trung lực lượng chủ yếu trên chiến trường miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. tính chất và mục đích của cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành vẫn là chiến tranh xâm lược. rút nhanh. III. Âm mưu của địch Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”. nhằm: đưa quân chiến đấu Mỹ vào miền Nam. đầu năm 1965. giành thắng lợi trong một thời gian ngắn. cứu nước của Đảng được thể hiện qua nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 (3-1965) và 12 (12-1965): . Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ được triển khai đến mức cao nhất đã hoàn toàn phá sản. cứu nước của Đảng a. mạnh mẽ từ giữa năm 1963 trở đi.

chỉ ra con đường. kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào. Tăng cường lực lượng quốc phòng cho kịp với tình hình cả nước có chiến tranh. vì miền Bắc xã hội chủ nghĩa là thành quả chung của nhân dân cả nước. nhưng nhân dân ta đã có cơ sở chắc chắn để giữ vững thế chủ động tiến công trên chiến trường. là hậu phương vững chắc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. nhưng so sánh lực lượng giữa ta và địch không thay đổi lớn. kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. Phương châm chiến lược chung: đánh lâu dài. Phương châm đấu tranh: tiếp tục kiên trì phương châm đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị. triệt để thực hiện ba mũi giáp công. Từ đó. Ở miền Bắc: bảo vệ miền Bắc là nhiệm vụ của cả nước. Phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và ra sức tăng cường sức mạnh mọi mặt của miền Bắc. Cuộc chiến tranh trở nên gay go.Trung ương Đảng nhận định: Mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân viễn chinh. đồng thời nêu rõ quyết tâm chống Mỹ. ác liệt.Chuyển hướng xây dựng kinh tế cho phù hợp điều kiện chiến tranh. nhất là về kinh tế và quốc phòng. Mỹ không thể nào cứu vãn được tình thế bế tắc của chúng ở miền Nam. đấu tranh quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp và giữ một vị trí ngày càng quan trọng. thế thất bại và bị động. càng đánh càng mạnh. Cuộc chiến tranh đó được đề ra trong thế thua. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược: giữ vững và phát triển thế tiến công. Cuộc “Chiến tranh cục bộ” mà Mỹ đang tiến hành ở miền Nam vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới. Tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. biện pháp chống Mỹ và nhiệm vụ cách mạng ở mỗi miền: Ở miền Nam: động viên lực lượng cả nước. Ra sức chi viện cho miền . Trung ương Đảng khẳng định: chúng ta có đủ điều kiện và sức mạnh để đánh Mỹ và thắng Mỹ. Trong giai đoạn này. nhằm phát huy vai trò của hậu phương lớn đối với tuyền tuyến lớn . dựa vào sức mình là chính. cho nên nó chứa đựng đầy mâu thuẫn về chiến lược.

Kịp thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức cho phù hợp với tình hình mới. tự do!” . thị xã. mà mật thiết gắn bó với nhau. 10 năm. phản ánh quyết tâm của toàn Đảng. trút hơn 1 triệu tấn bom đạn. giết hại nhiều dân thường. hải quân Mỹ (1965-1968) Trong 4 năm. Chuyển hướng xây dựng miền Bắc. . miền Bắc là hậu phương lớn. giao thông. Nhân dân miền Bắc cũng như nhân dân cả nước không hề nao núng. trường học. Do vậy. Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. cứu nước đang ở vào giai đoạn khó khăn và quyết liệt. 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) có tầm quan trọng đặc biệt.Về mối quan hệ giữa nhiệm vụ cách mạng hai miền: miền Nam là tuyền tuyến lớn. nhà ở. cơ sở vật chất. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11. nhiều công trình công nghiệp. thủy lợi. Làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng hai nước Lào. Campuchia. Ngày 17-7-1966. Phải nắm vững mối quan hệ giữa bảo vệ miền Bắc và giải phóng miền Nam. tàn phá. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào. song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập. xây dựng mọi điều kiện. toàn dân trong việc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. biến miền Bắc thành chỗ dựa vững chắc cho miền Nam. huỷ hoại nhiều thành phố.Nam ở mức cao nhất. Việc chuyển hướng nêu trên là một chủ trương đúng đắn của Đảng. đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của không quân. 2. nhiều bệnh viện. hai nhiệm vụ của hai miền không tách rời nhau. Chuyển hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam a. xóm làng. 20 năm hoặc lâu hơn nữa. chiến sĩ cả nước: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm. Mỹ đã huy động một lực lượng không quân và hải quân lớn. tiếp tục tăng cường sức mạnh của miền Bắc. Nghị quyết đã chỉ ra phương hướng cụ thể cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hà Nội. gây lên những tội ác tày trời với nhân dân ta.

Gần 89 vạn thanh niên miền Bắc được động viên vào lực lượng vũ trang. Nhu cầu thiết yếu về lương thực. bảo vệ để tiếp tục sản xuất. Nhà nước ta động viên từ miền Bắc đưa vào. miền Bắc đã đạt được những thành tích đáng tự hào trên mọi lĩnh vực. vừa chuẩn bị cho nhiệm vụ lâu dài xây dựng chủ nghĩa xã hội. thực phẩm cho toàn xã hội được đảm bảo. giáo dục.Quân và dân miền Bắc đã đánh trả mãnh liệt không quân. phát huy được tính ưu việt trong thời kỳ cả nước có chiến tranh. miền Bắc đã nỗ lực chi viện sức người. tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Về văn hoá. hải quân Mỹ. b. chi viện đắc lực cho tiền tuyến lớn miền Nam: Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục. -Sau bốn năm thực hiện chuyển hướng kinh tế. điều tra cơ bản. Tóm lại. Việc xây dựng và phát triển công nghiệp địa phương tiếp tục được đặc biệt chú trọng và có bước phát triển mạnh. đào tạo cán bộ y tế: có mức phát triển tốt. Phong trào thâm canh. Khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến thắng chiến tranh phá hoại lần 1 của đế quốc Mỹ (1969-1971) Từ ngày 1-11-1968. các nhà máy đã được sơ tán. Trong nông nghiệp: sản xuất không những không giảm sút mà vẫn có bước phát triển. tăng vụ được đẩy mạnh ở nhiều địa phương. Sản lượng lương thực hàng năm trong những năm 1965-1968 vẫn đạt xấp xỉ năm 1961. Cơ sở vật chất-kỹ thuật trong nông nghiệp được tăng cường hơn so với trước chiến tranh. thăm dò tài nguyên được đẩy mạnh. Công tác nghiên cứu khoa học. vừa phục vụ trực tiếp cho sự nghiệp xây dựng kinh tế trước mắt. Hơn nửa lực lượng bộ đội chủ lực và gần 80% vũ khí đạn dược được sử dụng ở miền Nam là do Đảng. đế quốc Mỹ buộc phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và bắn phá bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Đối với công nghiệp và thủ công nghiệp: sản xuất vẫn được duy trì. sức của cho cách mạng miền Nam. làm cho miền Bắc ngày càng vững mạnh. bắn cháy hàng chục tàu chiến Mỹ. hàng nghìn hợp tác xã đạt năng suất 5 tấn/ha. Chiến tranh . bắn hạ hàng nghìn máy bay.

nông nghiệp. quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn trong mọi tình huống. làm cho miền Bắc tiến nhanh. sửa chữa và xây dựng thêm. Trong công nghiệp: hầu hết các xí nghiệp. các tuyến giao thông đường sắt. c. đường bộ… bị địch đánh phá nặng nề. từng năm. cầu phà. đế quốc Mỹ huy động ồ ạt không quân và hải quân vào tham chiến ở miền Nam. đánh bại mọi hành động chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. tiến mạnh. sản xuất cho phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh phá hoại ác liệt. tiến hành chiến tranh phá hoại trở lại miền Bắc với quy mô lớn. Bộ Chính trị đã chỉ rõ nhiệm vụ của miền Bắc lúc này là kiên cường chiến đấu. Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 15-3-1969 chủ trương: nhân dân ta phải tranh thủ thời gian khôi phục và phát triển kinh tế. chăn nuôi cũng phát triển mạnh. Hệ thống giáo dục đại học gồm 36 trường và phân hiệu với tổng số 8 vạn sinh viên. Cơ sở kinh tế công nghiệp. Đây là thời kỳ khôi phục kinh tế theo kế hoạch ngắn hạn. hệ thống đường giao thông. tập trung cường độ cao một cách tàn bạo chưa từng có. Chuyển hướng khôi phục và xây dựng kinh tế sau khi đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai (1973-1975) Tình hình và chủ trương của ta: Từ ngày 16-4-1972. tăng cường thực lực miền Bắc để đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam đang đánh lớn. diện tích các loại cây trồng đều vượt năm 1968. riêng diện tích và sản lượng lúa tăng khá nhanh. bến bãi bị địch đánh phá được khôi phục. lúa xuân tăng hai lần so với năm 1968. phong toả vịnh Bắc Bộ và các vùng biển miền Bắc bằng mìn và thuỷ lôi. . Kết quả: Trong nông nghiệp: năm 1969. y tế: phát triển tốt trong những năm có chiến tranh phá hoại. đáp ứng những nhu cầu to lớn của tiền tuyến miền Nam. Trong lĩnh vực giáo dục. đồng thời chuyển hướng các hoạt động kinh tế.phá hoại đã gây ra thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế mới xây dựng ở miền Bắc. ổn định đời sống nhân dân.

phát triển văn hóa. quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 84 máy bay.52 và 5 máy bay F. nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc trong hai năm 1974-1975. d. Riêng 12 ngày đêm (18 đến 30-12-1972) đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B. bình tĩnh đối phó có hiệu quả với bom đạn địch. số huyện và hợp tác xã đạt 5 tấn/ha nhiều hơn trước. ổn định đời sống nhân dân. trong đó có 34 máy bay B.giai cấp . Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Trung ương họp. nhân dân ta đã dành được nhiều thành tựu rất có ý nghĩa: Một hình thái kinh tế . ta thực hiện phòng không sơ tán tốt. Ngày 15-1-1973.xã hội mới .52 của Mỹ vào Hà Nội. củng cố quốc phòng. Giao thông vận tải: vẫn bảo đảm thông suốt.hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa quá độ buổi ban đầu được kiến lập. kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Ngày 22-1-1974.Kết quả: Về nông nghiệp: năm 1972 sản lượng lương thực tăng đồng đều ở các địa phương. ra nghị quyết về phương hướng. tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất. Địch đánh phá. Cơ cấu xã hội. ra sức khôi phục và phát triển kinh tế. Chế độ người bóc lột người đã được xoá bỏ. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu trừng trị thích đáng hành động dã man của đế quốc Mỹ. nhân dân miền Bắc nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. trong đó quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chiếm vị trí chủ đạo. nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh. Chính phủ Mỹ phải tuyên bố ngừng mọi hoạt động tiến công miền Bắc nước ta.111A. Hải Phòng. nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau Hiệp định Pari (27-1-1973). đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và dồn sức chi viện nhiều nhất cho cách mạng miền Nam đi tới thắng lợi hoàn toàn. Thành quả và ý nghĩa lịch sử của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975) * Thành quả Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội mặc dù có nhiều khó khăn. chi viện cho miền Nam tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn và xây dựng các vùng đã được giải phóng.

bảo đảm lương thực. Xã hội miền Bắc đã trở thành xã hội của những người lao động bình đẳng. y tế phát triển nhanh: tính đến đầu năm 1975.ruộng đất. hoá chất. nông nghiệp đã có những chuyển biến lớn như: tăng năng suất và tăng vụ. Một số ngành công nghiệp nhẹ đã được xây dựng. có mặt tiếp tục phát triển: những nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân được đảm bảo. bước đầu áp dụng một số thành tựu khoa học. nghệ thuật cũng phát triển trên nhiều mặt với nội dung phong phú. Trong nông nghiệp. tăng 5.1 lần so với năm 1955.kỹ thuật và cán bộ quản lý có trình độ trên đại học. Các thành phần dân tộc chung sống trên tinh thần đoàn kết. Hoạt động văn hoá. đại học.4 lần so với năm 1960. y sĩ tăng 13. Đội ngũ cán bộ khoa học . Tuy .kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội được xây dựng: Đến năm 1975 trong khu vực sản xuất vật chất 99. sản xuất vẫn được duy trì. Trong những năm chiến tranh. thực phẩm trong chiến tranh.. giai cấp công nhân đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy. dịch bệnh không xảy ra. luyện kim. Trong công nghiệp. tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa được tăng cường. tăng 19 lần so với năm 1960. Số bác sĩ.. đã có những cơ sở đầu tiên của các ngành công nghiệp nặng quan trọng như điện. Sự nghiệp giáo dục. Sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong xã hội ngày càng được củng cố. Cơ sở vật chất .kỹ thuật mới. bảo đảm tưới. cơ khí.đã có sự thay đổi lớn: các giai cấp bóc lột đã bị xoá bỏ. hoà hợp dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. văn hoá..7% tài sản cố định đã thuộc về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đói rét. tiêu cho hàng chục vạn hécta canh tác. khối liên minh công. Mạng lưới y tế được mở rộng. cứ ba người có một người đi học. giai cấp nông dân đã trở thành giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tập thể tư liệu sản xuất chủ yếu. than. trung học chuyên nghiệp hơn 43 vạn người.nông được củng cố trên cơ sở mới. an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. nhiều công trình thuỷ lợi được xây dựng. quá nửa số hợp tác xã nông nghiệp đã được trang bị máy móc nhỏ.

Mặt khác. bảo vệ miền Bắc. mà tiêu biểu là chiến công đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 của Mỹ cuối năm 1972. Đảng và Nhà nước đã mắc một số sai lầm. đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và cách mạng Campuchia. nền kinh tế miền Bắc còn mang nặng tính chất sản xuất nhỏ.kỹ thuật còn thấp kém. duy ý chí.. miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện xuất phát điểm còn thấp.Nhịp độ tăng dân số nhanh.. Cơ sở vật chất . phải tập trung sức người. . nhưng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Nguyên nhân: Về khách quan. Hoàn thành xuất sắc vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn: đứng vững và đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng phương tiện hiện đại nhất của đế quốc Mỹ. hạn chế: sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. bắt nguồn từ những nhận thức còn giản đơn. sức của cho chiến tranh giải phóng miền Nam và chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của giặc Mỹ. -Song. năng suất lao động thấp. chúng ta tiến hành xây dựng kinh tế trong điều kiện đất nước có chiến tranh. thì nó là những biến đổi lớn trên miền Bắc và tỏ rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trước thử thách của cuộc chiến tranh tàn khốc. nửa phong kiến. 80% lực lượng lao động xã hội vẫn là lao động thủ công. Những thành tựu nêu trên tuy còn ở mức thấp so với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Về chủ quan. nền sản xuất nhỏ mang tính tự cấp tự túc. bị chính sách khai thác hàng trăm năm của thực dân Pháp làm kiệt quệ. nhưng mọi người đều vững lòng tin tưởng và tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. nền kinh tế miền Bắc cũng bộc lộ những khó khăn. đóng góp sức người. Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân còn chưa đảm bảo được nhu cầu cơ bản của đời sống nhân dân và nhu cầu tích luỹ cho xây dựng xã hội chủ nghĩa.. sức của cùng nhân dân miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. chưa nắm đúng quy luật vận động đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa..mức sống còn thấp và có nhiều khó khăn.

Thực tiễn 20 năm tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội đã để lại nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc cho công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội hiện nay. Với tiềm lực của mình. quân chư hầu và quân nguỵ tay sai. Đảng đã từng bước nhận thấy những sai lầm.Trong các thời kỳ tiếp theo. Mỹ đã huy động một lực lượng quân đội và một khối lượng vũ khí. giải phóng miền Nam. miền Bắc đã xứng đáng là căn cứ địa của cách mạng cả nước. thống nhất Tổ quốc và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Âm mưu và thủ đoạn của Mỹ . với quy mô lớn nhất. giải phóng miền Nam. Đánh thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ (1965-1968) “Chiến tranh cục bộ” là một loại hình chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam. Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam a. “chiến tranh cục bộ” được Mỹ tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mỹ (giữ vai trò quan trọng và ngày càng tăng lên về số lượng và trang bị. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. phương tiện chiến tranh khổng lồ tại chiến trường miền Nam. thực hiên mục tiêu chung đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược.Nguỵ . mạnh nhất. làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn. rồi đổi mới toàn diện. lúc cao nhất là trên nửa triệu). sáng tạo của Đảng trong việc đề ra và chỉ đạo đường lối tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Điều đó chứng minh tính đúng đắn. hạn chế trên đây và tiến hành đổi mới từng phần. * Ý nghĩa lịch sử Chủ trương đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội ngay sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng là phù hợp yêu cầu chung của cách mạng miền Bắc và yêu cầu phát triển chung của cách mạng cả nước. 3.

tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mở các cuộc phản công chiến lược “tìm diệt”. Thực hiện Nghị quyết 11. từ tháng 6-1965. Mục tiêu của Mỹ là: tiêu diệt cách mạng miền Nam. Hành động tàn phá ác liệt của đế quốc Mỹ kéo dài đến năm 1968. Thực hiện nghĩa vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia. chúng leo thang. thị xã. Đồng thời. 2. triển khai nhanh lực lượng. Chiến tranh cục bộ của Mỹ với kế hoạch ba giai đoạn: 1. của quân và dân ta. kho tàng. số quân đã lên hơn 18 vạn. Ở miền Bắc. Trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” Mỹ sử dụng chiến thuật hai gọng kìm: tìm diệt và bình định. tiếp tục bình định miền Nam. Tiếp đó. Mỹ đưa Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ thành lập chính phủ quân sự để thực hiện chiến lược mới của Mỹ. huỷ diệt miền Bắc. mở rộng đánh phá bằng không quân và hải quân để huỷ diệt miền Bắc. ta đã đánh thắng những trận đầu khi quân viễn chinh Mỹ đổ bộ vào miền Nam. Vạn Tường (8- . Mỹ muốn giành thắng lợi trong một khoảng thời gian ngắn. Từ tháng 3-1965. Phá kế hoạch mùa mưa của ta. ngăn chặn sự viện trợ của miền Bắc cho miền Nam. Hoàn thành tiêu diệt chủ lực của ta. quân Mỹ và quân chư hầu kéo vào miền Nam Việt Nam. rút quân Mỹ về nước vào cuối 1967. từ đầu tháng 3-1965. Chủ trương của ta Tháng 3-1965. bắn phá các đầu mối giao thông. Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định: Chuyển miền Bắc sang thời chiến. đến cuối năm 1965. không quân Mỹ bắt đầu ném bom.Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến tranh phá hoại miền Bắc. 3. phát huy vai trò của hậu phương lớn với tiền tuyến miền Nam. kiểm soát vùng nông thôn. buộc phía Việt Nam phải ngồi vào đàm phán theo điều kiện của Mỹ. Đó là trận Núi Thành (3-1965). vừa sản xuất vừa chiến đấu. đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. làm suy giảm ý chí chiến đấu của Đảng ta. thị trấn từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 20.

Mặt khác. Thất bại trong mùa khô 1965-1966. Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (121965) nhận định: mặc dù Mỹ đưa vào miền Nam hàng chục vạn quân. Bộ Chính trị ra chỉ thị: “Dùng hình thức phản công chiến dịch. qua hơn hai năm đương đầu với cuộc chiến tranh cục bộ. Bầu Bàng (11-1965). Quân và dân miền Nam đã đánh bại nhiều cuộc hành quân “tìm diệt” và tấn công vào hậu cứ địch. Hệ thống ấp chiến lược. đòi rút quân về nước ngày càng lan rộng trong các tầng lớp nhân dân. hòng giành thế chủ động trong mùa khô 1966-1967. Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương chủ trương tăng cường hơn nữa chi viện cho cách mạng miền Nam. khu tập trung bị thất bại về cơ bản. Plâyme (11-1965). Mỹ vẫn ngoan cố đưa thêm quân vào miền Nam lên tới 38 vạn tên và tăng thêm quân nguỵ. có lực lượng và điều kiện tiếp tục chiến lược tiến công đánh bại âm mưu của địch. Đất Cuốc. đồng thời phá vỡ kế hoạch bình định của địch. từng bước bẻ gẫy . Ta vẫn giữ vùng giải phóng cũ và giải phóng thêm 390 ấp. chiến tranh du kích ngày càng phát triển về chất lượng. theo phương hướng và quyết tâm cứ đánh Mỹ thì sẽ tìm ra cách thắng Mỹ. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu thân 1968 Tình hình chung: Cuối năm 1967.786 xe quân sự bị phá huỷ. cuộc “chiến tranh cục bộ” của Mỹ đã được đẩy lên đỉnh cao. nhưng lực lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn. phản công chiến đấu để tiêu diệt quân Mỹ và quân nguỵ”. số quân viễn chinh đổ vào miền Nam đã lên tới 48 vạn. Mọi biện pháp và thủ đoạn chiến tranh đã được sử dụng. nâng tổng số quân MỹNguỵ lên 98 vạn tên. 100 tàu xuồng bị bắn cháy. Từ mùa khô 1965-1966. Về phía ta. Từ thực tiễn đó. quân và dân miền Nam đã phát huy mạnh mẽ chiến lược tiến công.800 máy bay và 1. Mùa khô năm 1966-1967.000 tên địch 1. quân sự đã đề ra. Nhân dân ta vẫn giành thế chủ động trên chiến trường. thất bại ở Việt Nam làm cho tình hình Mỹ ngày càng bất ổn.1965). phong trào phản đối chiến tranh. nhưng đế quốc Mỹ vẫn không sao thực hiện được mục tiêu chính trị. Kết quả: quân và dân miền Nam loại khỏi vòng chiến đấu 175.

chiến thuật. Trước tình hình đó. Bộ Chính trị đề ra chủ trương: Tiến hành tổng công kích . Đây là cuộc tổng công kích. làm chúng hoang mang.Nguỵ. Ta làm chủ nhiều đô thị. ta tiêu diệt hàng chục vạn tên địch. Muốn vậy. tháng 12-1967. thực hiện mệnh lệnh tổng công kích. những thất bại và khó khăn của địch cùng với những thắng lợi to lớn của ta vừa giành được trên các mặt chính trị. chiến lược và sự phát triển vững mạnh cả về thế và lực của ta đã mở cho cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam những triển vọng to lớn. kết hợp với nổi dậy đồng loạt của quần chúng ngay tại địa bàn chiến lược này của chúng. Cùng với những đợt tiến công tiếp theo trong tháng 5 và tháng 8-1968. làm thất bại các mục tiêu quân sự và chính trị của Mỹ. Như vậy. giao động mạnh. làm thay đổi cục diện chiến tranh. bàn chuyển cuộc đấu tranh cách mạng miền Nam sang một thời kỳ mới . phá hủy nhiều phương diện chiến tranh. 37 thị xã. quân sự. Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1968) đã nhất trí thông qua chủ trương. Mở những đòn tiến công quân sự dồn dập. phải giáng một đòn bất ngờ thật mạnh vào ý chí xâm lược của Mỹ. tổng khởi nghĩa đồng loạt trên các hướng trọng điểm đô thị mà tập trung là Sài Gòn Gia Định. ta phải tạo ra một bước ngoặt lớn của cuộc chiến tranh. tổng khởi nghĩa giáng cho địch những đòn bất ngờ. quân và dân ta đã mở liên tiếp ba đợt tiến công vào các mục tiêu đã xác định: 4 thành phố. Đây là cuộc tấn công có nhiều nét đặc sắc và sáng tạo: .thời kỳ giành thắng lợi quyết định.tổng khởi nghĩa. hàng trăm thị trấn và đánh vào hầu hết các cơ quan đầu não của Mỹ. Bộ Chính trị họp. nơi được coi là căn cứ và hậu phương vững chắc của Mỹ. giải phóng thêm hàng triệu đồng bào. Chỉ đạo tiến công: Đêm 30 rạng ngày 31-1-1968. trung tâm lớn ở dài ngày.Nguỵ. đưa chiến tranh về đô thị.hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định”.

Thực tế. Sau đợt một. b. địch hoàn toàn bị bất ngờ. không chuyển hướng kịp thời chống âm mưu bình định ở nông thôn. Năm 1968 là năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Đến đây. nên đã bị tổn thất lực lượng và mất đất. do báo cáo thiếu chân thực của cấp dưới. đề ra yêu cầu chưa sát với thực tế lúc đó (đề ra tổng khởi nghĩa trong lúc quân đội địch còn mạnh). Lần đầu tiên chúng ta đồng loạt tiến công vào hầu hết các đô thị: 4/6 thành phố.Sáng tạo trong việc xác định hướng tấn công chủ yếu và tìm cách đánh mới. buộc Mỹ phải tuyên bố hạn chế. ta đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ. đối phó kịp thời. Sáng tạo trong nghệ thuật chọn thời cơ chiến lược nhằm tạo ra bước ngoặt chiến lược cho cuộc chiến tranh. thời điểm rất nhạy cảm về chính trị Sáng tạo trong chọn thời cơ tấn công. Khuyết điểm đó còn kéo dài trong năm 1969. hòng hạn chế bớt tổn thất. ta đã phạm phải những sai lầm: Chủ quan trong việc đánh giá tình hình. tấn công vào dịp tết Nguyên đánđúng giao thừa và cũng là thời điểm địch dễ chủ quan. sơ hở. mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm. khi hết yếu tố bất ngờ nhưng ta vẫn tiếp tục tiến công vào đô thị. Sau cuộc tổng tiến công 1968. 37 thị xã và hàng trăm thị trấn. Nguyên nhân là do chỉ đạo chưa sát của cấp trên. tới năm 1970 ta mới chuyển hướng chỉ đạo. Ta đánh giá thấp kẻ địch. Với Tổng công kích . kết hợp chặt chẽ ba mặt trận quân sự . Tuy nhiên. Mỹ giảm .tổng khởi nghĩa Mậu Thân 1968. Trong chiến lược này. chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ bị phá sản hoàn toàn. rồi chấm dứt ném bom miền Bắc và chấp nhận đàm phán với ta tại Pari. khi ta tấn công. ta đã không kịp thời rút ra kinh nghiệm.chính trị . Tuy vậy. đây là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. trong chỉ đạo chiến lược cuộc tập kích 1968. mất dân. Đánh thắng chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1969-1973) “Việt Nam hoá chiến tranh” là một loại chiến tranh xâm lược của Mỹ tiến hành ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1969-1973.ngoại giao để thắng Mỹ.

các nước Tây Âu. Học thuyết này được thực hiện thí điểm ở Việt Nam và Đông Dương. dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương. dựa trên ba nguyên tắc “trụ cột” là: cùng chia sẻ. Việt Nam hoá chiến tranh được thực hiện theo ba giai đoạn: . Được vận dụng cụ thể trong chiến lược chiến tranh ở từng nước. Tình hình chung -Thất bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ” đã ảnh hưởng trực tiếp tiếp đến tình hình nước Mỹ: Ngân sách quốc gia thâm hụt lớn. Chúng giống nhau ở chỗ: rút đần quân Mỹ ra khỏi Đông Dương. + Đòi hỏi các nước đồng minh chia xẻ trách nhiệm với Mỹ cùng chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đây là cuộc chiến tranh giữa những người Việt Nam với nhau. tránh những tổn thất lớn đối với quân viễn chính Mỹ. cạnh tranh Tình hình đó bắt buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược. “Việt Nam hoá chiến tranh” là chiến lược chiến tranh xâm lược cuối cùng của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. đánh người Việt. Có thể hiểu ba nguyên tắc này như sau: + Duy trì sức mạnh Mỹ để giữ thế cân bằng răn đe. với bom đạn. đánh người Việt”. trong khi đó con số thương vong của lính Mỹ lớn. + Trong khi Mỹ bị sa lầy trong chiến tranh. đô la Mỹ. trong lúc vẫn bám giữ miền Nam Việt Nam. do Mỹ chỉ huy. Nichxơn trúng cử Tổng thống. lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước xã hội chủ nghĩa để chia rẽ lôi kéo. Chiến lược này được đề ra trên cơ sở điều chỉnh chủ trương phi Mỹ hoá chiến tranh. Xã hội Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. vì lợi ích Mỹ.dần đến giảm hẳn sự tham gia trực tiếp trên chiến trường của quân viễn chinh và quân chư hầu. Nhật Bản vượt lên về kinh tế. Đây là chính sách rất thâm độc của Mỹ nhằm dùng người Việt. thay bằng quân Nguỵ. lạm phát gia tăng (mỗi năm Mỹ chi vào Việt Nam 80 tỷ USD). dùng người Việt. + Sẵn sàng thương lượng trên thế mạnh. cho ra đời học thuyết mang tên mình: "Học thuyết Nichxơn". Đầu năm 1969. sức mạnh của Mỹ và sẵn sàng thương lượng.

lấy nông thôn làm hướng chính. trong những năm 1970. quân nguỵ đảm nhận chủ yếu trên bộ. chiếm đất. nhằm cắt nguồn viện trợ chủ yếu của Việt Nam và dùng thủ đoạn lôi kéo Liên Xô.1. 1968-1970: kiểm soát vùng đông dân. tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược. 1971. tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai. Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1970) và Hội nghị Bộ Chính trị (6-1970) kiểm điểm những khuyết điểm từ mùa xuân năm 1968 và chủ trương chuyển hướng tiến công. cách mạng miền Nam đã vượt khó khăn gian khổ. Lào. rút một phần lính Mỹ về nước. Thực hiện chủ trương chỉ đạo trên. Mỹ lợi dụng mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc. Tháng 6-1971. Chủ trương của ta Từ giữa năm 1968 đến đầu năm 1970. Âm mưu và thủ đoạn của địch Rút dần quân Mỹ về nước. hòng giành dân. thoả hiệp với Liên Xô. lưu ý trong khi đẩy mạnh tác chiến chính quy của bộ đội chủ lực. 2. huỷ diệt tàn khốc bằng sức mạnh toàn diện. phải kiên quyết thực hiện cho kỳ được một chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào chiến tranh nhân dân địa phương. tăng thêm lực lượng ngụy quân. rút đại bộ phận quân Mỹ về nước. Đồng thời. cách mạng miền Nam gặp rất nhiều khó khăn và tổn thất. Trung Quốc giải quyết vấn đề Việt Nam theo ý đồ của Mỹ. kiên trì xây dựng và phát triển lực lượng.Nguỵ phản công quyết liệt. giành thế tiến công trên chiến trường. hoà hoãn với Trung Quốc. nhưng lại mở rộng chiến tranh sang Campuchia. Mỹ. từng bước đánh bại chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của địch. . phát triển mạnh mẽ 3 thứ quân. tập trung ngăn chặn và đẩy lùi chương trình “bình định” của địch. 3. Tháng 6-1970-1971: kiểm soát phần lớn vùng đông dân.tháng 6-1972: cơ bản hoàn thành Việt Nam hoá chiến tranh. tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ. Thực chất. Về mặt tác chiến.

Địch bị tiến công mạnh mẽ và bất ngờ. đế quốc Mỹ tiến hành tập kích bằng máy bay B. bị động đối phó và tan rã từng mảng lớn. trong một thời gian ngắn. ta tiêu diệt và phá tan kế hoạch “bình định” của chúng có nhiều thuận lợi. giải phóng hai tỉnh At-tô-pơ và Xa-ra-van.Nguỵ đánh vào đường 9 Nam Lào. Chủ trương của ta là tiến công tiêu diệt địch trên ba hướng chính là đường 9 . nhưng đã bị ta đánh bại. chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.nguỵ đánh vào vùng Đông. cam kết chấm dứt mọi dính lứu quân sự vào miền Nam Việt Nam. Những thắng lợi to lớn của quân và dân hai miền đã buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Pari (27-1-1973).Thắng lợi đầu tiên là phối hợp với quân dân Campuchia đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn trên 10 vạn quân nguỵ do Mỹ chỉ huy đánh sang Campuchia tháng 3-1970. Năm 1971. Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.con đường tiếp tế quan trọng của miền Bắc đối với miền Nam và phong trào kháng chiến Campuchia.Bắc Campuchia. đồng bằng sông Cửu Long.52 vào Hà Nội. cam kết công nhận độc lập. ta cũng cùng với quân dân Campuchia đánh tan cuộc hành quân “Toàn thắng 1-1971” của Mỹ. Hòng gỡ thế bị thất bại. Những thắng lợi trên càng nâng cao thế và lực của ta. quân và dân ta phối hợp với quân và dân Lào chủ động đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn “Lam Sơn 719” của Mỹ . . quân đội miền Bắc và lực lượng vũ trang cách mạng vẫn giữ nguyên tại miền Nam. Ở miền Nam. thu được kết quả quan trọng. buộc Mỹ phải tuyên bố rút quân vào tháng 6-1970. quân Mỹ và quân chư hầu phải rút khỏi miền Nam Việt Nam.Xiêng Khoảng.Việt Nam giành thắng lợi giòn giã về quân sự tại Cánh đồng Chum . Tại chiến trường Lào. phá tan âm mưu cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh . các lực lượng vũ trang Lào . Hải Phòng và nhiều nơi khác trên miền Bắc. Vào thời gian này. sức phản kháng của chúng bị giảm sút rõ rệt. đồng bằng Khu V. tạo điều kiện thuận lợi cho ta mở cuộc tấn công chiến lược năm 1972.Trị Thiên. giải phóng vùng Đông Bắc Campuchia và kiểm soát được nhiều vùng nông thôn rộng lớn khác.

Mỹ vẫn tiếp tục viện trợ kinh tế và quân sự cho Chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để tiến hành chiến tranh dưới một hình thức khác. Về phía địch. ta phải nắm vững thời cơ. dù tình hình phát triển như thế nào. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra lời kêu gọi. nêu bật thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) Tình hình chung Một ngày sau khi Hiệp định Pari được ký kết (28-1-1973). đây là thời cơ thuận lợi nhất để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam. nhân dân ta đã đạt được mục tiêu hàng đầu là đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. lúc này chúng ta có thời cơ. Mục tiêu hàng đầu của Mỹ . ngăn chặn nhân dân ta thực hiện nguyện vọng độc lập tự do. . cứu nước và cho rằng kẻ thù vẫn chưa từ bỏ mưu đồ phá hoại hoà bình. nâng chương trình “bình định” lên tầm quốc sách. phản công. quân ta đã làm chủ 8. vùng chiến lược quan trọng.Với việc ký kết Hiệp định Pari. Quán triệt Nghị quyết. Bộ Chính trị họp và khẳng định. giữ vững chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng tiến lên. Đây là cơ hội to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. quân dân ta trên chiến trường miền Nam đã chuyển hướng tiến công. lấn chiếm vùng giải phóng.Thiệu là xoá bỏ thế “da báo”. cướp thóc gạo của địch bị thất bại nặng nề. buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh. Chủ trương của ta Tháng 7-1973. Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định. Cuối năm 1973. con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường cách mạng bạo lực. làm cho âm mưu bình định lấn chiếm. trên toàn chiến trường miền Nam.590 ấp với số dân khoảng trên 4 triệu người và số dân vùng tranh chấp khoảng 12 triệu người. Từ ngày 30-9-1974 đến ngày 8-10-1974. c.

Ngày 14. Hội nghị ngày 25-3-1975 quyết định giải phóng miền Nam trước mùa mưa 1975 và Hội nghị 31-3-1975 quyết định giải phóng miền Nam trong tháng 4 năm 1975. Bộ Chính trị đã có những quyết định quan trọng về giải phóng miền Nam: Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10-1974 quyết định giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976.4-1975.Ngày 6-1-1975. đánh trúng huyệt quân địch. ta giải phóng hàng loạt chi khu quân sự và Phước Long. với ba chiến dịch lớn: Tây Nguyên. hòng co cụm giữ các tỉnh ven biển Miền Trung. bỏ toàn bộ chiến trường Tây Nguyên.Đà Nẵng. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân. Trước chiến thắng như vũ bão và thắng lợi dồn dập của ta từ sau chiến thắng Buôn Ma Thuột. giải phóng ven biển miền Trung. hoang mang và hỗn loạn. nguỵ quyền tan rã từng mảng. Huế . chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn. Địch hốt hoảng thực hiện rút lui. Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương quyết định lấy chiến trường Tây Nguyên . Từ ngày 17 đến ngày 20-3. dân ta đã diễn ra gần hai tháng vào Mùa xuân 1975. Đây là trận đánh then chốt đầu tiên. chiến dịch Tây Nguyên. quân ta truy kích và tiêu diệt địch trên đường rút chạy. Trị Thiên và Khu V. Bộ Chính trị dự kiến nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.Buôn Ma Thuột làm điểm mở đầu. . mà Mỹ không có phản ứng quyết liệt. Theo dõi sát sao tình hình chiến trường. Sau 32 giờ chiến đấu. Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch Tổng tiến công nổi dậy giải phóng Sài Gòn và toàn bộ miền Nam (chiến dịch Hồ Chí Minh). Ngày 10-3-1975 ta tiến đánh Buôn Ma Thuột. Nguỵ quân. Điều đó càng khẳng định Mỹ khó đưa quân quay trở lại Việt Nam. Nhanh nhậy nhận định tình hình. giải phóng Tây Nguyên. ta đánh bại hoàn toàn quân địch trong một thị xã lớn là trung tâm chính trị và kinh tế của địch ở Tây Nguyên. lâm vào thế thất bại hoàn toàn không thể cứu vãn nổi.

Ngày 1-5-1975. một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con . Có sự đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương. hoà bình của loài người tiến bộ. toàn bộ đồng bằng sông Cửu Long và các hải đảo (trừ Hoàng Sa) được giải phóng. xoá bỏ hoàn toàn bộ máy chính quyền tay sai của đế quốc Mỹ. có hiệu quả của chính phủ và nhân dân Liên Xô và Trung Quốc cùng các nước xã hội chủ nghĩa và sự ủng hộ mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc. ý nghĩa và kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1. anh dũng của quân và dân cả nước. giải phóng hoàn toàn miền Nam.Gia Định bắt đầu. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy lịch sử Mùa xuân 1975. quân dân ta đã đánh tan hơn 1 triệu quân Nguỵ. cứu nước “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất. bền bỉ. với sự giúp đỡ to lớn. cứu nước kết thúc thắng lợi hoàn toàn. Đây là thắng lợi của cuộc chiến đấu đầy hy sinh. Miền Bắc vừa hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của hậu phương lớn.Ngày 26-4-1975. Nguyên nhân thắng lợi Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. gian khổ. dân chủ. quân sự độc lập. trong đó có nhân dân Mỹ. Là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. sáng tạo. tự chủ. Nguyên nhân thắng lợi. chiến dịch Hồ Chí Minh đánh vào Sài Gòn . ngoan cường. Cuộc kháng chiến chống Mỹ. vừa đảm bảo chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 2. đúng đắn. Tổng thống nguỵ quyền phải tuyên bố đầu hàng vào 11 giờ 30 phút ngày 30-41975. Đảng có đường lối chính trị. IV. các lực lượng cách mạng. Ý nghĩa lịch sử Đối với nước ta: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã đẩy lùi và làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc. phong trào cộng sản quốc tế. phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam á. Đối với thế giới: Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. mở ra kỷ nguyên mới: hòa bình.1975). Đông Âu. dân chủ và chủ nghĩa xã hội. làm lung lay vị trí chính trị của Mỹ trên trường quốc tế buộc đế quốc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược toàn cầu. gây sức ép. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội. thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của ba dòng thác cách mạng của thời đại. hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà. độc lập.1975). nhằm phá hoại phong trào giải phóng dân tộc. một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc''. dài ngày nhất. Âm mưu của đế quốc Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và chia cắt lâu dài nước ta đã bị đập tan. phá hoại Liên Xô. Qua 21 năm chiến đấu (1954. chuyển sang chiến lược “diễn biến hoà bình”. đem lại lòng tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên trái đất đang đấu tranh vì hoà bình. nhân dân Việt Nam chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới. Thắng lợi này kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Những kinh nghiệm . hệ thống xã hội chủ nghĩa.người. đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Thất bại này làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân với quy mô lớn nhất. ác liệt và dã man nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. 3. độc lập dân tộc. chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc (1858.

đồng thời tranh thủ mọi sự ủng hộ giúp đỡ quốc tế. xây dựng lực lượng chiến đấu trong cả nước (tổ chức Đảng. Không ngừng nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh.. hy sinh vì thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. đồng thời ra sức tổ chức. đảng viên phấn đấu. rèn luyện đội ngũ cán bộ. tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng ở mỗi miền.Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. hướng vào một mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.. ). tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân. giữa ba nước Đông Dương và trên thế giới. Hết sức coi trọng lực lượng cách mạng ở miền Nam. chính quyền cách mạng. lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị quần chúng.) Phải biết dựa vào sức mình là chính. thống nhất. Xây dựng ba tầng mặt trận thống nhất chống Mỹ: ở trong nước.. giáo dục.. Mặt trận dân tộc. đồng thời biết tạo ra thời cơ và nắm vững thời cơ. giành thắng lợi hoàn toàn. Phương pháp đấu tranh cách mạng đúng đắn. tiến lên thực hiện tiến công và nổi dậy đồng loạt. . nghiên cứu lý luận. Đây là chiến lược tổng hợp và nghệ thuật quân sự của chiến tranh cách mạng. đoàn kết. nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài.. sáng tạo (đó là sử dụng bạo lực cách mạng tổng hợp. bao gồm lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân. kiên định mục tiêu cách mạng. chiến tranh nhân dân Việt Nam. thực hiện thống nhất nước nhà. mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh. Đảng bỉết nâng cao trình độ lãnh đạo toàn diện. tổng kết kinh nghiệm thực tiễn.

thiết tha với độc lập và chủ nghĩa xã hội. Đảng và nhân dân ta có kinh nghiệm (cả thành công và không thành công) qua những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Khí thế cách mạng của một dân tộc vừa mới chiến thắng. xây dựng đất nước trong hoà bình. tự cường. chính phủ Mỹ tăng cường mọi thủ . nắm được những thắng lợi. I. thông minh. Lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (19751986) 1. Đặc biệt. lại cần cù. sáng tạo. Nhân dân có tinh thần độc lập. tự lực. Vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.kỹ thuật hiện đại trên thế giới.2006 là lịch sử quá trình Đảng lãnh đạo cả nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12-1976) và thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm (1976 – 1980) a. hạn chế và kinh nghiệm của công cuộc đổi mới.Chương V ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975-2006) Mục đích: Giúp sinh viên hiểu dược lịch sử Đảng thời kỳ 1975. có điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế và tiếp thu những thành tựu khoa học . Tình hình Việt Nam sau năm 1975 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Tình hình Việt Nam sau năm 1975 Những thuận lợi cơ bản: Nước nhà hoàn toàn thống nhất. Những khó khăn chủ yếu: Các thế lực thù địch trong nước và trên thế giới luôn tìm mọi cơ hội để chống phá cách mạng Việt Nam.

Từ 15 đến 21-11-1975.5 lần so với chiến tranh thế giới thứ hai. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khoá VI) tiến hành kỳ họp thứ nhất tại Hà Nội. phong kiến còn tồn tại nhiều ở miền Nam. Thống nhất nhà nước bằng con đường hòa bình. Từ 24-6 đến 3-7-1976. mở Hội nghị hiệp thương chính trị giữa Đoàn đại biểu hai miền.xã hội không đồng đều ở hai miền. Sài Gòn được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ rải gần 500. cấm vận. Trình độ phát triển kinh tế. tại Sài Gòn.000 tấn chất độc hoá học. tàn dư thực dân.. 2 triệu người tàn tật. kỹ thuật lạc hậu.xã hội. Thủ đô. 5 vạn trẻ em bị dị dạng. Quốc huy. gấp 2. đặt tên nước: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.. phúc lợi. Nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ.tương đương với 640 quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima. là công việc của nhân dân. Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa. nửa phong kiến. Đế quốc Mỹ ném xuống Việt Nam 7. phá huỷ nhiều cơ sở kỹ thuật. cản trở công cuộc xây dựng hoà bình của nhân dân ta.85 triệu tấn bom. thực hiện bao vây. Quốc ca. nên phải thực hiện thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Lãnh đạo hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước Hội nghị TW lần thứ 24 (9-1975) nhấn mạnh: Một nước thống nhất không thể có hai chính quyền. Riêng miền Nam. Hệ thống chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu bộc lộ những khó khăn và trì trệ trong phát triển kinh tế . Ngày 25-4-1976. Đại hội lần thứ IV của Đảng . dưới sự lãnh đạo của Đảng. trên cơ sở CNXH. Ta phải chuyển nền kinh tế cả nước từ chỗ viện trợ không hoàn lại (với giá trị khoảng một nửa tổng sản phẩm xã hội hàng năm). cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu bầu 492 đại biểu vào Quốc hội. Hậu quả của chiến tranh rất nặng nề. năng xuất lao động kém. sang nền kinh tế chủ yếu dựa vào sức mình. Quốc kỳ.đoạn. hơn 2 triệu người bị nhiễm độc. giết hại hơn 2 triệu người.

Lê Duẩn là Tổng Bí thư. xây dựng và phát triển nền văn hoá mới. tăng cường Nhà nước XHCN. đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. dân chủ và chủ nghĩa xã hội". kỹ thuật. phát huy vai trò của các đoàn thể. chưa xác định được nội dung của chặng đường đầu tiên tiến lên CNXH. Hội nghị TW lần thứ ba tháng 1-1978. tăng cường công tác đối ngoại. Hội nghị này là sự khởi đầu chuyển biến nhận thức về đường lối kinh tế của Đảng. Đại hội xác định về đường lối chung: "Nắm vững chuyên chính vô sản. văn hoá. kích thích lực lượng sản xuất phát triển. Ban Chấp hành Trung ương khóa IV có 101 uỷ viên chính thức.Đại hội lần thứ IV của họp từ ngày 14 đến 20-12-1976 tại Hà Nội. 32 dự khuyết.… góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. . Tuy nhiên. làm tốt công tác quần chúng. biện pháp thực hiện kế hoạch Nhà nước hằng năm. Đại hội chưa tổng kết được kinh nghiệm xây dựng CNXH ở MB. mở hướng cho sản xuất "bung ra". thống nhất Tổ quốc. Lãnh đạo thực hiện kế hoach 5 năm (1976-1980) và bảo vệ tổ quốc Tháng 6-1977. chưa nhấn mạnh việc khắc phục hậu quả chiến tranh. nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. nhiệm vụ và chủ trương. Tháng 8-1979. độc lập dân tộc. nóng vội "tả” khuynh trong việc cải tạo và xây dựng CNXH.1980: phát triển và cải tạo kinh tế. Ý nghĩa: Là đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hoá. nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1976. b. Hội nghị TW lần thứ tư tháng 7-1978. Hội nghị TW lần thứ năm tháng 12-1978 bàn về phương hướng. khẳng định và xác định đường lối đưa cả nước tiến lên CNXH. đáp ứng yêu cầu bức xúc của đời sống. phát triển khoa học. phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. Hội nghị TW lần thứ hai bàn về phát triển nông nghiệp. Hội nghị TW lần thứ sáu chủ trương tháo gỡ từng bước những ràng buộc của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Phương hướng.

Nguyên nhân của tình trạng đó có cả khách quan. Đồng thời quân tình nguyện Việt Nam cùng quân dân Campuchia đã phối hợp tiến công quân diệt chủng Pôn Pốt. Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25-CP. Quyết định 26-CP chủ trương phát huy quyền chủ động sản xuất kình doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh. quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam xấu đi rõ rệt. Song. Kết quả: Từ năm 1975 đến năm 1981 ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và đạt được những thành tựu bước đầu trong công cuộc xây dựng lại đất nước.1. mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp. mở rộng hình thức trả lương khoán. thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1981.Campuchia (18-2-1979).1985) 2. hữu nghị và hợp tác Việt Nam. an ninh ở biên giới.. Ban Bí thư ra Chỉ thị số 100-CT/TW Về cải tiến công tác khoán. trong đó xét về mặt lãnh đạo "trên những mặt nhất định. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng .. trên tuyến biên giới Trung .Ngày 13-1-1981. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3-1982). Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu đàm phán để khôi phục hoà bình. sai lầm về lãnh đạo và quản lý là nguyên nhân chủ yếu gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn về kinh tế và xã hội" trong những năm đó. khuyết điểm.Lãnh đạo bảo vệ Tổ quốc thống nhất Ở biên giới Tây Nam: Sau nhiều lần đề nghị đàm phán với Campuchia dân chủ để giải quyết xung đột. 1. 2. lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước. nhưng bị khước từ. giải quyết tranh chấp về biên giới lãnh thổ.3.Việt liên tiếp diễn ra các vụ xung đột. Ngày 18-4-1979. ký Hiệp ước hoà bình. cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội đã xuất hiện. giải phong Phnôm Pênh (7-1-1979). chủ quan. đất nước gặp nhiều khó khăn chồng chất và gay gắt về kinh tế và đời sống. Ngày 21-1-1981. ta đã đánh trả mạnh mẽ và tiến công đánh đuổi bọn xâm lược Pôn Pốt ra khỏi bờ cõi nước ta. Ở biên giới phía Bắc: Từ 1978.

Song. đồng bộ để giải phóng lực lượng sản xuất. Đại hội thông qua những nhiệm vụ kinh tế. Tháng 6-1983. Mục tiêu tổng quát cho những năm 80 là: ổn định dần dần. Tháng . chưa xác định được những quan điểm cụ thể về kết hợp kế hoạch với thị trường. quyết định bổ sung vào đường lối chung quan điểm coi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược.1982) xác định phương hướng nhiệm vụ kinh tế . chính sách đối ngoại. trên cơ sở phát triển nông nghiệp mà đẩy mạnh công nghiệp hóa. hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN ở miền Bắc. Chủ trương của Đại hội: Đại hội coi đường lối chung và đường lối kinh tế do Đại hội IV đề ra là cho cả thời kỳ quá độ nên tiếp tục thực hiện. Bổ sung vào đường lối kinh tế quan điểm tập trung sức phát triển nông nghiệp. chưa có những chính sách. Hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN ở các tỉnh miền Nam. củng cố quan hệ sản xuất XHCN trong cả nước. hai nhiệm vụ đó có quan hệ mật thiết với nhau. chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. tiến lên cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân. song căn cứ vào thực tế 5 năm đã qua. 2. Hội nghị TW lần thứ tư đề ra những nhiệm vụ công tác tư tưởng và tổ chức cấp bách cần tập trung giải quyết.Lãnh đạo thực hiện kế hoạch 5 năm 1981-1985 Hội nghị TW lần thứ ba (12. coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Ý nghĩa: Đại hội V đã có những tìm tòi bước đi trên con đường quá độ lên CNXH. nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Lê Duẩn được bầu lại giữ chức Tổng Bí thư.xã hội thời kỳ 1983-1985. Ban Chấp hành TW Đảng khóa V có 116 uỷ viên chính thức và 36 uỷ viên dự khuyết. Đại hội chưa thấy được sự cần thiết phải duy trì nền kinh tế nhiều thành phần trong suốt thời kỳ quá độ.Đại hội V của Đảng họp từ ngày 15 đến 31-3-1982 tại Hà Nội. hàng tiêu dùng và xuất khẩu. củng cố quốc phòng.kỹ thuật của CNXH. giải pháp cụ thể. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất. văn hoá.2. giữ vững an ninh trật tự. Đáp ứng nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước. tăng cường Nhà nước XHCN. xã hội. trước hết là về mặt kinh tế.

xã hội. đã chặn được đà giảm sút những năm trước. ổn định đời sống nhân dân. Thu nhập quốc dân bình quân hàng năm tăng 6. thể dục thể thao. về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện của Đảng và của Nhà nước. phân phối lưu thông rối ren. hiện đại hóa đất nước (1986-2006) . bao cấp.tiền.. Tháng 6-1985. nhiều người lao động chưa có việc làm. nhà ở và điều kiện vệ sinh thiếu thốn. y tế. Nhìn tổng quát.. Hội nghị lần thứ mười hai. hạch toán kinh tế và kinh doanh XHCN. họp đầu tháng 12-1986 hoàn tất công việc chuẩn bị cho Đại hội VI. Văn hoá. vượt ra khỏi khủng hoảng để tiến lên. tài nguyên bị lãng phí. Tháng 11-1986. Hội nghị TW lần thứ năm tiếp tục khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. chưa thực hiện được mục tiêu hàng đầu là ổn định tình hình kinh tế . chính sách lớn. phải có những quyết sách khoa học để ổn định tình hình kinh tế .lương. nhiều chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm không đạt được. II.. Nguyên nhân chủ quan là những sai lầm nghiêm trọng về chủ trương.xã hội năm 1985 và xây dựng huyện. Đây là một bước đổi mới tư duy trên lĩnh vực lưu thông phân phối với nét nổi bật của nó là thừa nhận sản xuất hàng hoá và những quy luật của sản xuất hàng hoá. giáo dục.12-1983.. nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Lào và Campuchia được thực hiện tốt.. hàng tiêu dùng không đủ. đã có những tiến bộ. Nhưng đất nước thời kỳ này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế. Thực trạng của đất nước đặt ra một yêu cầu khách quan và bức thiết là phải đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. thực hiện đúng chế độ tập trung dân chủ..4%. Hội nghị TW lần thứ bảy bàn về phương hướng kinh tế . Hội nghị TW lần thứ tám bàn về giá. Hội nghị TW lần thứ mười một đã thảo luận các văn kiện dự thảo trình Đại hội lần thứ sáu của Đảng. Lãnh đạo sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa. Quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN thêm chặt chẽ. tăng cường cấp huyện. chủ trương dứt khoát xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu. Nhiệm vụ bảo vệ Tố quốc được bảo đảm.xã hội. Tháng 12-1984. Kết quả: Về kinh tế.xã hội: sản xuất tăng chậm.

trong đó đặc biệt chú trọng ba chương trình kinh tế lớn là lương thực. nhận thức con đường đi lên CNXH: Đại hội cho rằng quá độ tiến lên CNXH ở nước ta là một quá trình gồm nhiều thời kỳ. bước đi. trong đó mỗi thời kỳ. rút ra bốn bài học lớn: Một là. khẳng định thành tựu. nghiêm khắc với khuyết điểm. đã phát huy cao độ dân chủ nội bộ. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986) và thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm (1986-1990) a. Đảng VI là Đại hội đổi mới của Đảng. Ba là. sự lãnh đạo của Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế. tốc độ thích hợp. không được lẫn lộn. nhìn thẳng vào sự thật. phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. nhiệm vụ. giai đoạn phát triển kế tiếp nhau. kiên quyết đổi mới tư duy về CNXH và con đường quá độ đi lên CNXH. Nhiệm vụ bao trùm. thực phẩm. Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.xã hội của những năm còn lại của chặng đương đầu tiên: Sản xuất đủ tiêu dùng và có tích luỹ. giai đoạn có mục tiêu.xã hội. Hai là. trong toàn bộ hoạt động của mình. Bốn là.I. Tổng kết. tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh CNH XHCN trong chặng đường tiếp theo. chăm lo xây dựng Đảng ngang tầm với một đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng XHCN Tư duy. Đại hội xác định nước ta đang ở chặng đường đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH. mục tiêu tổng quát trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên này là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế. Đảng phải quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc". nóng vội đốt cháy giai đoạn. thể hiện trên nhiều mặt: Tinh thần làm việc. Mục tiêu kinh tế. Theo nhận thức đó. Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng (12-1986) Đại hội VI họp vào 12-1986 tại Hà Nội. Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý. . từ thấp đến cao. BCH TW khóa VI gồm 124 uỷ viên chính thức và 49 uỷ viên dự khuyết. theo đúng quy luật từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN.

Đông Nam Á và thế giới. đổi mới đội ngũ cán bộ. dân chủ và CNXH. Về xây dựng Đảng. . Tiến hành cải tạo XHCN theo nguyên tắc phát triển sản xuất. mở rộng dân chủ. Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất XHCN.. kết hợp kế hoạch hóa với thị trường. Đại hội xác định phải phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động. dân bàn. đổi mới tổ chức. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người lao động. độc lập dân tộc. điều chỉnh cơ cấu đầu tư. thực hiện "dân biết. bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc… Về huy động sức mạnh của quần chúng. Tạo ra sự chuyển biến về mặt xã hội. Phát huy mạnh mẽ động lực khoa học . tăng cường tình hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước XHCN. làm cho thành phần kinh tế XHCN giữ vai trò chi phối. sử dụng mọi khả năng của các thành phần kinh tế khác trong sự liên kết chặt chẽ. góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. Phương hướng cơ bản của chính sách kinh tế . dưới sự chỉ đạo của thành phần kinh tế XHCN. đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Đối ngoại: Nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là nhằm góp phần giữ vững hoà bình ở Đông Dương.thực phẩm.. hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. coi đó là sự cụ thể hoá nội dung CNH trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. chuyển mạnh sang hạch toán kinh doanh XHCN. giữ kỷ cương phép nước. công bằng xã hội. phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy. sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế.. trước mắt trong kế hoạch năm năm 1986-1990 phải thực hiện cho được ba chương trình mục tiêu về lương thực . việc làm. Bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh. dân làm.kỹ thuật. để tăng cường sức chiến đấu và năng lực tổ chức thực hiện của Đảng. trước hết là tư duy kinh tế. dân kiểm tra". tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước. chống tiêu cực.xã hội: Bố trí lại cơ cấu sản xuất.hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu..

đoàn kết để tiến lên. Đường lối đổi mới của Đại hội VI đã mở đường cho đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. thực chất đường lối đổi mới của Đảng là: Về cải tạo XHCN: chuyển từ nền kinh tế hai thành phần sang nhiều thành phần. sát với thị trường theo quy luật cung cầu. Bộ Chính trị ra Nghị quyết 10/NQ Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. chủ trương phát triển mạnh mẽ sản xuất hàng hoá.xã hội. Tháng 8-1989 Hội nghị TW lần thứ bảy ra Nghị quyết về Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng truớc tình hình trong nước và quốc tế hiện nay. Tháng 6-1988.tiền. Hội nghị TW lần thứ hai (4-1987) quyết định phương hướng thực hiện mục tiêu bốn giảm: giảm tỷ lệ bội chi ngân sách.Ý nghĩa: Với nội dung trên. tiếp tục đi lên CNXH. Đại hội VI của Đảng là Đại hội kế thừa và quyết tâm đổi mới. đề ra cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm hộ và hộ xã viên. giảm tốc độ lạm phát. Về cơ chế quản lý: từ kế hạch hóa tập trung sang kết hợp kế hoạch với thị trường. giảm nhịp độ tăng giá. đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế. từ hành chính bao cấp sang hạch toán kinh doanh XHCN. Bộ Chính trị họp đề ra những biện pháp cấp bách nhằm giải quyết vấn đề giá-lương. ưu tiên công nghiệp nặng sang coi nông nghiệp là hàng đầu. giảm khó khăn về đời sống của nhân dân lao động. Hội nghị TW lần thứ tám (3-1990) thông qua Nghị quyết về . tập trung vào 3 chương trình kinh tế lớn. nhiệm vụ phát triển kinh tế . Về sản xuất hàng hóa: từ không chấp nhận có sản xuất hàng hóa sang có sản xuất hàng hóa. Hội nghị TW lần thứ năm ra Nghị quyết Về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Tháng 4-1988. Về lưu thông phân phối là từ hai giá sang một giá. Lãnh đạo thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990 Tháng 2-1987. Về cơ cấu kinh tế: từ coi công nghiệp là hàng đầu. đánh dấu sự phát triển của Đảng trong quá trình tìm tòi phương thức quản lý mới nền nông nghiệp nước ta..xã hội trong ba năm tới.. Hội nghị TW lần thứ ba (8-1987) quyết định chuyển hoạt động của các đơn vị kinh tế cơ sở quốc doanh sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. b. Hội nghị lần thứ tư (12-1987) quyết định về phương hướng.

sự phá hoại của chủ nghĩa đế quốc và nhiệm vụ cấp bách của Đảng ta (Nghị quyết 8A). Tháng 8-1990. Hội nghị TW lần thứ mười thông qua Nghị quyết Về phương hướng chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế' . phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tháng 11. xây dựng ý chí làm cho dân giàu.xã hội cấp bách. xã hội. Phải phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước. Chiến lược ổn định và phát triển hình tê .tình hình các nước XHCN. Hội nghị TW lần thứ chín bàn về một số vấn đề kinh tế . nhưng phải có bước đi. công cuộc đổi mới còn nhiều hạn chế.xã hội nóng bỏng vẫn chưa được giải quyết.1990. sau hơn 4 năm thực hiện đường lối đổi mới ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Tuy nhiên. nêu cao tinh thần độc lập tự chủ. . Phải tiếp tục phát huy ngày càng sâu rộng nền dân chủ XHCN có sự lãnh đạo tốt. Nhìn chung đất nước chưa vượt ra khỏi khủng hoảng kinh tế . đất nước còn nhiều yếu kém và khó khăn. nhiều vấn đề kinh tế . kết hợp giải quyết đúng những vấn đề mới nảy sinh trên tinh thần kiên định đường lối đổi mới.xã hội năm 1991. tăng cường tổng kết thực tiễn và không ngừng hoàn chỉnh lý luận về con đường xây dựng CNXH ở nước ta. Nghị quyết Về tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân.xã hội đến năm 2000 và các văn kiện khác để trình Đại hội lần thứ VII của Đảng. bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp. Kinh nghiệm đổi mới của thời kỳ này là: Phải giữ vững định hướng XHCN trong quá trình đổi mới. tự cường đi đôi với mở rộng quan hệ quốc tế. Thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đại hội VI đề ra là đúng. đẩy mạnh công cuộc đổi mới (Nghị quyết 8B). Đổi mới toàn diện và triệt để. cho ý kiến về dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. nước mạnh. Đó là cơ sở quan trọng dể chúng ta tiếp tục tiến lên trong những năm tiếp theo. có bước đi vững chắc phù hợp với tình hình chính trị.xã hội. hình thức và cách làm phù hợp. với tư tưởng chỉ đạo là kiên quyết thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Phải quan tâm dự báo tình hình. Kết quả: Đến tháng 6-1991.

Bộ Chính trị có 13 đồng chí. Coi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (6-1991) Đại hội VII của Đảng họp tháng 6-1991. Phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. bóc lột. bất công. tự do. cứu nước sau chiến dịch Hồ Chí Minh. và thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới. Con người được giải phóng khỏi áp bức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991) và thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm (1991-1996) a. hạnh phúc. lập nên nước Việt Nam CDCH. Có nền văn hoá tiến tiến.2. Khẳng định 4 thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là: thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám 1945. làm theo năng lực. vì nhân dân. Rút ra năm bài học lớn.176 đại biểu thay mặt cho trên hai triệu đảng viên cả nước và 4 đoàn đại biểu quốc tế. có điều kiện phát triển toàn .xã hội đến năm 2000. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng. đậm đà bản sắc dân tộc. do nhân dân. tại Hà Nội với sự tham dự của 1. BCH TW khóa VII có 146 đồng chí. Ban Bí thư gồm 9 đồng chí. thống nhất đất nước. tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư Nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có 4 phần. hưởng theo lao động. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ. có cuộc sống ấm no. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. 12 vấn đề lớn. giải phóng miền Bắc. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế. xuyên suốt là: Nắm vững hai ngọn cờ ĐLDT và CNXH. Nêu lên quan niệm của Đảng về CNXH mà nhân dân ta sẽ xây dựng là một xã hội có 6 đặc trương cơ bản: Do nhân dân lao động làm chủ. thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược sau chiến dịch Điện Biên Phủ. Luôn tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. sự lãnh đạo đó phải xuất phát từ thực tế.

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch 5 năm 1991-1995 Hội nghị TW lần thứ hai (11-1991) bàn về vấn đề ổn định và phát triển kinh tế .xã hội. xoá bỏ áp bức. Thành công của Đại hội đã củng cố thêm niềm tin tưởng của nhân dân đối với công cuộc đổi mới. tạo điều kiện cho mọi người có cuộc sống ấm no. tạo điều kiện cho đất nước phát triển nhanh hơn vào đầu thế kỷ XXI. Hội nghị TW lần thứ ba (6-1992) quyết định ba vấn đề quan trọng về: tình hình thế giới và chính sách đối ngoại. khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000 là theo con đường củng cố ĐLDT và xây dựng CNXH.đoàn kết". Mục tiêu tổng quát của chiến lược đến năm 2000 là ra khỏi khủng hoảng. với kiến trúc thượng tầng về chính trị và tư tưởng. xã hội. Các dân tộc trong nước bình đẳng. đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.diện cá nhân. tự do. Xác định mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là xây dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh tế của CNXH. tiến lên hiện đại trong một xã hội nhân dân làm chủ. nhấn mạnh việc xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN.an ninh. là quá trình thực hiện dân giàu. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. ổn định tình hình kinh tế .đổi mới – dân chủ . giữ vững an ninh . nhân ái. các đoàn thể nhân dân. b. cải thiện đời sống của nhân dân. hạnh phúc.xã hội. Ý nghĩa: Với những nội dung như vậy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xác định các định hướng lớn về chính sách kinh tế. về hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng.xã hội. văn hoá phù hợp.kỷ cương . Đại hội VII của Đảng là "Đại hội của trí tuệ . nước mạnh. quốc phòng. có kỷ cương. bất công. có văn hoá. Đại hội đã hoạch định con đường quá độ lên CNXH phù hợp với đặc điểm của VN và những giải pháp đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế . làm cho nước ta trở thành một nước XHCN phồn vinh. xây dựng Nhà nước. củng cố quốc phòng. củng cố quốc phòng và an ninh. đối ngoại. phấn đấu vượt qua tình trạng nghèo và kém phát triển.

Giữ vững ổn định chính trị.xã hội. Hội nghị TW lần thứ bảy (7-1994) bàn về chủ trương. tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế. Hội nghị TW lần thứ tư (1-1993) chủ trương tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII và tổng kết 10 năm đổi mới. phá thế bị bao vây cấm vận. 3. đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Tháng 1-1994. Bộ Chính trị gồm 19 uỷ viên. Thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị.xã hội nông thôn. Thường vụ Bộ chính trị có 5 ủy viên. Hội nghị TW lần thứ tám (1-1995) ra nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Hội nghị TW lần thứ sáu (2-1993) đã thảo luận các văn kiện để trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (6-1996) Đại hội VIII của Đảng họp 6-1996 tại Hà Nội với sự tham dự của 1. củng cố quốc phòng. Đỗ Mười được bầu là Tổng Bí thư. Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại.1 triệu đảng viên trong cả nước và 41 đoàn đại biểu quốc tế. hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu chủ yếu của kế hoạch năm năm. Tạo được một số chuyển biến tích cực về mặt xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1996. con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Kết quả: Đến đầu năm 1995. công nghệ và xây dựng giai cấp công nhân. nhưng một số mặt còn chưa vững chắc. cải cách một bước nền hành chính nhà nước. Hội nghị TW lần thứ năm (61993) ra Nghị quyết Về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tê' . an ninh.198 đại biểu thay mặt cho 2. kế hoạch 5 năm lần thứ năm đã giành được nhiều thắng lợi to lớn: Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng nêu lên 4 thách thức lớn cần phải đề phòng. rút ra sáu bài học chủ yếu của 10 năm đổi mới. .quốc gia. Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế .2000) a. Nội dung các văn kiện: Kiểm điểm. BCH TW khoá VIII gồm 170 uỷ viên. chính sách phát triển công nghiệp.

đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Nghị quyết nhấn mạnh việc xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. HĐH. chỉ đạo: Hội nghị TW lần thứ hai (12-1996) thông qua Nghị quyết Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục . b. và Nghị quyết Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ CNH. xã hội công bằng. Hội nghị TW lần thứ tư (12-1997) bàn về các nhiệm vụ kinh tế và một số vấn đề xã hội liên quan. đến năm 2020. Tháng 6-1997. HĐH đất nước. đẩy mạnh CNH.đào tạo trong thời kỳ CNH. xây dựng nước Việt Nam độc lập. về tiền lương. đậm đà bản sắc dân tộc. Hội nghị TW lần thứ ba thông qua Nghị quyết về Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ý nghĩa: Đại hội VIII đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới. Kế hoạch 5 năm lần thứ sáu (1996-2000) có 11 chương trình và lĩnh vực phát triển kinh tế . vì hạnh phúc của nhân dân ta.thời kỳ đẩy mạnh CNH. Hội nghị bầu Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư. bộ máy của hệ thống chính trị.xã hội lớn. về đẩy mạnh sự nghiệp CNH. HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000. dân chủ. HĐH.Mục tiêu chung: tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. vì tình hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.xã hội năm 1999 và lần 2 (1-1999) ra nghị quyết về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Hội nghị TW lần thứ sáu lần 1 (10-1998) bàn về kinh tế. giàu mạnh. Tháng 8-1999. HĐH. trợ cấp xã hội thuộc ngân sách Nhà nước. HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000. tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam trong sạch vững mạnh và Nghị quyết Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH. văn minh theo định hướng XHCN. Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1996-2000 Sự lãnh đạo. Hội nghị TW lần thứ năm ra nghị quyết Về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến. Hội nghị TW lần thứ bảy ra Nghị quyết Một số vấn đề về tổ chức. . Tháng 7-1998.

Hội nghị TW lần thứ chín (4-2000) Hội nghị TW lần thứ mười (6-2000) thảo luận về các văn kiện của Đại hội IX. Tình hình chính trị .2000) mà Đại hội VIII đề ra là 9-10% đã không đạt. đạo đức. xã hội có những tiến bộ. củng cố vững chắc ĐLDT và chế độ XHCN. Một số vấn đề văn hoá. Đại hội lần thứ IX của Đảng (4-2001) . Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng. lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ. trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên.. Văn hoá. nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Những thành tựu của năm năm 1996 .2006 a. Công tác xây dựng.. tổng sản phẩm trong năm 2000 tăng hơn gấp đôi so với năm 1990. giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và cơ sở vật chất. Kết quả: Kế hoạch 5 năm lần thứ 6 (1996-2000) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm trong (GDP) tăng bình quân hằng năm 7%. đảng viên là rất nghiêm trọng.. Cơ chế. chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân trong năm năm (1996 . hội nhập kinh tế quốc tế được tiến hành chủ động và đạt nhiều kết quả tốt.xã hội cơ bản ổn định. chính sách không đồng bộ và chưa tạo động lực mạnh để phát triển. quốc phòng và an ninh được tăng cường. khuyết điểm: Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc.xã hội bức xúc và gay gắt chậm được giải quyết. Hội nghị TW lần thứ mười một lần 1 (1-2001) và lần 2 (3-2001) hoàn thành các công việc chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng. Những yếu kém. 4. chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001). Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 2001. Tình trạng tham nhũng.2000 đã tăng cường sức mạnh tổng hợp. suy thoái về tư tưởng chính trị. hệ thống chính trị được củng cố.Hội nghị TW lần thứ tám (11-1999) bàn về kế hoạch năm 2000 và chuẩn bị cho Đại hội IX. làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân. hiệu quả và sức cạnh tranh thấp. đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. nước mạnh. Lợi ích giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của toàn dân tộc trong mục tiêu chung là ĐLDT gắn liền với CNXH. vì lợi ích của nhân dân. khẳng định những thành tựu qua trọng của công cuộc đổi mới. HĐH. đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. nhưng tiếp thu. tiếp tục đổi mới. nhiều thành phần giai cấp. phù hợp với thực tiễn. . dân chủ. do Đảng lãnh đạo. tại Hà Nội. rút ra bốn bài học chủ yếu là: Một là. có nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất. tập thể và xã hội phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế của toàn xã hội. dân giàu. xây dựng nền kinh tế hiện đại. Trong thời kỳ quá độ. Nông Đức Mạnh được bầu làm Tổng Bí thư Nội dung các văn kiện: Đại hội đã nêu lên những chuyển biến to lớn của thế kỷ XX trên thế giới và ở nước ta. Chủ đề của Đại hội là: Phát huy súc mạnh toàn dân tộc. đẩy mạnh CNH.công nghệ để phát triển nhanh LLSX. Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN. xây dựng và bảo vệ Tổ quôc Việt Nam XHCN. Hai là. trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu ĐLDT và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác . đặc biệt về khoa học. Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức.Đại hội IX của Đảng họp 4-2001. tầng lớp xã hội khác nhau. đổi mới phải dựa vào nhân dân. Bốn là. Phương hướng phát triển: Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. xã hội công bằng. Ba là. luôn luôn sáng tạo. văn minh. BCH TW Đảng khoá IX gồm 150 ủy viên. tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của QHSX và kiến trúc thượng tầng TBCN.

Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường. văn hoá. về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng. tiểu chủ.xã hội năm năm (20012005). kinh tế tập thể. đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước. kết hợp phát triển kinh tế . kinh tế cá thể. ưu tiến phát triển lực lượng sản xuất đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. CNH. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. tinh thần của nhân dân. từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. đổi mới. chỉ đạo: Hội nghị TW lần thứ hai (6-2001) bàn việc đưa Nghị quyết Đại hội IX vào cuộc sống. kinh tế tư bản nhà nước.2001) bàn về kế hoạch phát triển kinh tế . thiên niên kỷ mới. bảo vệ và cải thiện môi trường. b. tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại… Đến năm 2010. HĐH là nhiệm vụ trung tâm. giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp xuống còn 50%. Phát triển kinh tế nhiều thành phần gồm kinh tế nhà nước. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội… Ý nghĩa: Đại hội lần thứ IX của Đảng là đại hội của trí tuệ. phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Hội nghị TW lần thứ tư (11. đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. đoàn kết. chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. đưa nước ta bước vào thế kỷ mới. phát huy cao độ nội lực. kinh tế tư bản tư nhân. có hiệu quả và bền vững. HĐH.2010 nhằm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.xã hội 10 năm 2001 .2005 Sự lãnh đạo. tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá. dân chủ. đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nhanh.xã hội với tăng cường quốc phòng . Hội nghị TW lần thứ ba (8-2001) bàn về nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp. nâng cao rõ rệt đời sống vật chất. Biện pháp: Phát triển kinh tế.Đường lối kinh tế: Đẩy mạnh CNH. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. . tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2000. Thực hiện kế hoạch 5 năm 2001. Chiến lược phát triển kinh tế .an ninh. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.

Hội nghị TW lần thứ năm thông qua 3 nghị quyết: Về đẩy nhanh CNH. việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt. XIII (cuối năm 2005). Hội nghị TW lần thứ bảy (phần 2) thông qua Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Văn hóa và xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt. pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH. Nghị quyết về công tác tôn giáo. Về đổi mới. Nghị quyết về công tác dân tộc. Hội nghị TW lần thứ mười (7-2004) kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. và về vấn đề tiếp tục thực hiện công tác tổ chức và cán bộ.5% và phát triển tương đối toàn diện. chính sách. Hội nghị TW lần thứ sáu (7-2002) bàn về vấn đề tiếp tục thực hiện phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ đến năm 2005 và đến 2010. đạt tốc độ tăng trưởng khá cao. năm sau cao hơn năm trước. kế hoạch 5 năm 2001.xã hội ổn định. Về tiếp tục đổi mới cơ chế. phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Kết quả: Đến đầu năm 2006. quốc phòng . XIV và XV (đầu năm 2006) tiếp tục xây dựng các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội lần thứ X của Đảng. HĐH nông nghiệp. đậm đà bản sắc dân tộc”. Hội nghị TW lần thứ mười một chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội X của Đảng. nhất là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.2010. nông thôn thời kỳ 2001.Tháng 2-2002. Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách. Chính trị. Tháng 1-2004. Tháng 1-2003. Các Hội nghị TW lần thứ XII. Hội nghị TW lần thứ tám (7-2003) ra Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. HĐH đất nước. Tháng 1-2005. Đại hội X đánh giá là: “Nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm. đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện.2005 đã đạt được nhiều thành tựu mới to lớn. Hội nghị TW lần thứ chín kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đồng thời nêu lên những nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong những năm tiếp theo. bình quân trong 5 năm (2001-2005) là 7.

trong đó. mở rộng quan hệ đối ngoại. Tổ chức và hoạt động của Nhà nước. chỉnh đốn Đảng chưa đạt yêu cầu”. Cơ chế. Đại hội đã nêu lên những chỉ tiêu định hướng về phát triển kinh tế. Dự Đại hội có 1. đối ngoại còn một số mặt hạn chế. tổng sản phẩm trong nước (GDP) gấp 2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn một số khâu chậm đổi mới. chính sách về văn hóa. đến đầu 2006. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Công tác xây dựng Đảng đạt một số kết quả tích cực” Tuy nhiên. thay mặt cho 3. Đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010: Mục tiêu và phương hướng tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2006-2010 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho CNH. mực tăng GDP . giữ vững ổn định chính trị. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp. hiệu quả.1 lần so với năm 2000. 5. quan hệ đối ngoại có bước phát triển mới. quan trọng nhất là: “Đến năm 2010.xã hội chủ yếu trong 5 năm 2006-2010. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.1 triệu đảng viên trong cả nước. tại Hà Nội. phát triển văn hóa. an ninh. chất lượng. HĐH đất nước. tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đại hội đã đánh giá các thành tựu.xã hội. Công tác xây dựng.176 đại biểu. phát huy sức mạnh toàn dân tộc. tăng cường quốc phòng và an ninh. nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. rút ra 5 bài học của 20 năm đổi mới. hành pháp và tư pháp. Các lĩnh vực quốc phòng. chúng ta còn nhiều khuyết điểm và yếu kém: “Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng.và an ninh được tăng cường. sức cạnh tranh của nền kinh tế còn kém. hạn chế của thời kỳ 2001-2005.xã hội chậm đổi mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4-2006) Đại hội X của Đảng họp từ ngày 18 đến ngày 25-4 -2006.

văn hóa. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Những nhiệm vụ. chỉnh đốn Đảng. Chương VI TỔNG KẾT LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG. Bộ chính trị có 14 đồng chí.ba cuộc tổng diễn tập 1930-1931. bổ sung. Đẩy mạnh CNH. Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn mới) giảm xuống còn 10-11%”. khoa học và công nghệ. HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức. phấn đấu đạt trên 8%/năm. Cơ cấu ngành trong GDP: khu vực nông nghiệp khoảng 15-16%. giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đã đề ra là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng XHCN. Ban Bí thư có 8 đồng chí.44%. Tăng cường quốc phòng và an ninh. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. giáo dục.8%/năm.bình quân đạt 7. mở rộng quan hệ đối ngoại. công nghiệp và xây dựng 43. Đổi mới. 1936-1939 và 1939-1945 do Đảng .41%. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 1. THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC I. Tạo việc làm cho 8 triệu lao động.5. sửa đổi Điều lệ Đảng . chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.Đại hội đã bầu BCH TW Đại hội khóa X gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết. dịch vụ 40. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là kết quả tổng hợp của ba phong trào cách mạng . tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 5%.

khẳng định đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng ta đề ra trong cương lĩnh đầu tiên là hoàn toàn đúng đắn. + Thắng lợi này đã đập tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp hơn 80 năm. 1936 -1939. tự do và CNXH. tự do. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng đối với quần chúng được nâng cao Cao trào 1939 . Đảng đã xây dựng được đội quân chính trị hùng hậu gồm hàng triệu quần chúng công nông cùng đông đảo trí thức. + Đảng ta từ hoạt động bí mật trở thành một Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước.nông. Đảng chủ trương chuyển toàn bộ tổ chức vào hoạt động bí mật và xác định cách mạng Việt Nam lúc này là cách mạng giải phóng dân tộc. đánh đuổi Pháp – Nhật giành độc lập. 19391945 Đảng và nhân dân ta đã làm nên một cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng vĩ đại. bí mật trong cuộc đấu tranh ở một nước thuộc địa. . + Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.tổ chức lãnh đạo cùng với việc chớp thời cơ nhanh chóng làm nên một cuộc tổng khởi nghĩa lan rộng trong cả nước. Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản. nước ta từ một nước thuộc địa nửa phương kiến thành nước độc lập. Cao trào cách mạng 1936-1939 đã làm cho ảnh hưởng của Đảng ăn sâu. khẳng định trong thực tế sức mạnh to lớn của khối liên minh công. lan rộng trong quảng đại quần chúng. thông qua 3 cuộc tổng diễn tập 1930-1931. tiểu tư sản và tầng lớp trên. Đảng đã quyết định phát động Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. Đảng ta đã biết kết hợp các hình thức đấu tranh công khai hợp pháp với các hình thức bán hợp pháp. nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. đưa Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập.1945. Khi thời cơ “ngàn năm có một” xuất hiện. đánh dấu biến đổi cực kỳ to lớn của dân tộc Việt Nam. Như vậy. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhân dân ta.

nhân dân cả nước từ Nam đến Bắc đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với mọi thứ vũ khí.Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ đã bảo vệ và phát triển thành quả vĩ đại của cách mạng tháng Tám.Với ý chí “Thà hy sinh tất cả. giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử. không chịu làm nô lệ”. phát triển từ lực lượng nhỏ đến lớn. Buộc chính phủ Pháp buộc phải thừa nhận độc lập. vì nền dân chủ cộng hoà và gây mầm mống cho CNXH. . giành thắng lợi từ nhỏ đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vĩ đại – có ý nghĩa vang dội trên toàn thế giới.Cách mạng tháng Tám đã sáng tạo ra những kinh nghiệm quý báu. thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 1945-1975 a. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 -1954) . Thắng lợi của cách mạng tháng Tám chứng tỏ rằng trong thời đại ngày nay. một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. . đưa cách mạng Việt Nam chuyển qua một giai đoạn mới – giai đoạn xây dựng miền Bắc . với tinh thần chiến đấu kiên cường. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa toàn dân nổi dậy dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác – Lênin có đường lối đúng đắn có thể giành được thắng lợi trước cả cách mạng vô sản ở chính quốc. Lào và Cămpuchia qua hiệp định Giơnevơ (21/7/1954). chứ nhất định không chịu mất nước.Cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954) là một cuộc chiến tranh nhân dân cách mạng vì độc lập và thống nhất. chủ quyền. 2. đóng góp vào kho tàng lý luận cách mạng dân tộc. tạo ra thế và lực mới cho 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ sau này. thông minh và sáng tạo. tiến công và phản công chiến lược. anh dũng. dân chủ ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. từ đánh du kích đến đánh chính quy. chấm dứt hẳn ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta.

phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á.1975).kỷ nguyên độc lập tự do. một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 . hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thống nhất đất nước. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị nô dịch trên thế giới vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc thực dân vì độc lập dân tộc. Đây là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đem lại lòng tin và niềm phấn khởi của hàng triệu người dân trên trái đất đang đấu tranh vì hoà bình. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976): “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp cách mạng cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử ta như một trong những trang sử chói lọi nhất.Kháng chiến chống Mỹ thắng lợi đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. . . b. đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945. nhân dân Việt Nam đã chứng minh trước toàn thế giới sự phá sản không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới. thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Cũng như trước đây. + Làm suy yếu trận địa của chủ nghĩa đế quốc. hoà bình và tiến bộ xã hội. lung lay vị trí của Mỹ trên trường quốc tế.Với thắng lợi này. .Đánh giá về thắng lợi này. . kháng chiến chống Pháp 1954 đã chứng minh với thế giới sự sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa thực dân cũ. một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. + Phát triển thêm sức mạnh. hiển hách nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc ta.theo con đường XHCN và tiến hành cách mạng giải phóng ở miền Nam.

chúng ta đã đẩy nhanh được nhịp độ phát triển kinh tế. bảo vệ chế độ.Đời sống vật chất phần lớn của người dân được cải thiện.Trình độ dân trí được nâng lên đáng kể. . bảo vệ tổ quốc đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta. với sự lãnh đạo của Đảng. đời sống văn hoá của nhân dân có cải thiện. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. tiếp tục giữ vững ổn định chính trị. . củng cố quốc phòng.Các hoạt động: giáo dục đào tạo. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ba là. giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường hoà bình của đất nước. văn hoá. trải qua nhiều tìm tòi. Bốn là. Thắng lợi bước đầu của công cuộc đổi mới (1986 đến nay) Kế thừa những thành tựu và những kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất.xã hội.. phá thế bị bao vây cô lập. Hai là. Thắng lợi bước đầu trong 20 năm đổi mới có ý nghĩa hết sức quan trọng. khảo nghiệm.21 năm chiến tranh chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc. tham gia tích cực vào đời sống của cộng đồng quốc tế. Một là. với chế độ nâng lên rõ rệt. tạo được một số chuyển biến tốt về mặt xã hội. an ninh. Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn. nghệ thuật. phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại. 3. . sáng tạo. phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. .Lòng tin của nhân dân đối với đất nước. Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới. Năm là. thực hiện có kết quả nhiều đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị. Hoạt động khoa học công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội thích nghi dần với cơ chế thị trường. nhà nước. kế hoạch hóa gia đình… có những mặt tiến bộ và phát triển.

vai trò quản lý vĩ mô đối với nhà nước đối với nền kinh tế còn yếu. tích luỹ từ nội bộ sản xuất còn quá thấp.Hệ thống chính trị có đổi mới nhưng còn nhiều nhược điểm. So với các nước trên thế giới. sử dụng nguồn nhân lực còn kém hiệu quả. giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất. .Nước ta còn nghèo nhưng chưa thực hiện tốt cần kiệm trong sản xuất. Tệ nạn xã hội phát triển. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. . nước ta vẫn còn quá nghèo. Nhưng nhìn chung con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. buôn lậu. công cuộc đối mới của chúng ta còn không ít khuyết điểm và những mặt yếu kém. bên cạnh những thành tựu quan trọng tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển tiếp theo vãn còn nhiều tồn tại. việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất mới vừa lúng túng. chưa phát huy tốt nhiều tiềm năng.Cơ chế thị trường còn sơ khai. . Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn.Tình hình xã hội còn nhiều mặt tiêu cực. Những bài học lãnh đạo cách mạng của Đảng 1. vừa có tình trạng buông lỏng. hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. tệ tham nhũng.Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. là sự thể hiện rõ nét sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp. Đó là: . thậm chí còn tiếp tục gia tăng.Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng. trình độ phát triển sản xuất và năng suất lao động thấp. lãng phí của công chưa được ngăn chặn. tiết kiệm trong tiêu dùng. về xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản. cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc hậu. II. . con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. => Như vậy. trật tự an toàn xã hội chưa được đảm bảo tốt. .

Độc lập dân tộc: . sau khi giành được độc lập dân tộc. Mặc dù vô cùng quan trọng. nêu lên bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. tạo ra nhiều của cải vật chất để có điều kiện nâng cao mức sống cho nhân dân. Độc lập chỉ là điều kiện cần để đi đến ấm no.tự do. đặt nền móng cho việc đảm bảo quyền con người. hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. phải xây dựng một chế độ xã hội trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất mới xoá bỏ được tận gốc tình trạng người bóc lột người. chỉ có thiết lập một nhà nước kiểu mới có bản chất là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. hạnh phúc của con người. độc lập dân tộc . tổng kết kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. mới thực hiện được sự phát triển hài hoà giữa cá nhân . thì độc lập dân tộc mới chỉ là cấp độ đầu tiên. khắc phục được những hạn chế của các chế độ chính trị . Quá trình vận động tự nhiên của lịch sử tất yếu dẫn đến chủ nghĩa xã hội chế độ chính trị .xã hội tiến bộ nhất trong tiến trình phát triển của loài người. Xoá bỏ ách áp bức dân tộc mà không xoá bỏ tình trạng áp bức và bóc lột giai cấp thì nhân dân lao động vẫn chưa được giải phóng. mới đảm bảo được quyền làm chủ của nhân dân lao động. Cho nên. Thực tế cách mạng Việt Nam Ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thời kỳ 1930-1954 (thời kỳ cả nước thực hiện chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân) . nhưng đó mới chỉ là giải phóng về mặt chính trị. xây dựng kinh tế. Hồ Chí Minh nhận thức được điều đó từ rất sớm.xã hội trước đó đối với việc giải quyết vấn đề giải phóng con người. phản phong”. Theo Người.Xét theo yêu cầu giải phóng con người. con đường đúng đắn là tiếp tục đi lên chủ nghĩa xã hội. sau khi thực hiện nhiệm vụ “phản đế.xã hội.

Như vậy. chuẩn bị tiền đề cần thiết cho cách mạng XHCN. trước hết phải giành được độc lập dân tộc. Lúc này. còn CNXH là phương hướng. được chia ruộng công và hưởng một số quyền lợi khác.Chủ nghĩa xã hội : Đảng không tiến hành cách mạng ruộng đất đồng thời với nhiệm vụ chống đế quốc mà chỉ chủ trương tịch thu ruộng đất của đế quốc và tay sai chia cho nông dân nghèo. . . nhiệm vụ chống phong kiến. miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đánh thắng đế quốc Mỹ và tay sai. Miền Bắc XHCN giữ vai trò quyết định nhất trong sự nghiệp của cả nước. thực hiện giảm tô. đây là hai nhiệm vụ có mối quan hệ mật thiết với nhau nhưng nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.Muốn xây dựng CNXH. góp phần bảo vệ miền Bắc. ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thời kỳ 1930 – 1954 là cả nước tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. thực hiện cách mạng ruộng đất để phục vụ nhiệm vụ chống đế quốc. triển vọng tiến lên để bảo đảm cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đi đúng hướng và thực hiện được triệt để Ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thời kỳ 1954 – 1975 Thời kỳ này. nhiệm vụ trực tiếp. Tuy nhiên việc thực hiện ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thời kỳ này chưa rõ nét lắm. Do đó khi Đảng ta đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng Đảng đã đoàn kết được lực lượng toàn dân. ngọn cờ độc lập dân tộc là trực tiếp. Chiến lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có 2 nhiệm vụ cơ bản: chống đế quốc và chống phong kiến. giảm tức. nhân dân còn được hưởng nhiều quyền lợi như không phải đóng các thứ thuế vô lý. Ngoài ra. Ở miền Bắc: Việc xây dựng CNXH không còn là định hướng nữa mà trở thành mục tiêu. Đảng chủ trương tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược cách mạng: cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Dựa vào sức mạnh cả nước. miền Nam đã thực hiện đầy đủ vai trò quyết định trực tiếp đánh đổ đế quốc Mỹ. “thử thách cực kỳ nghiêm trọng của chiến tranh đã làm sáng ngời tính ưu việt và sức mạnh của CNXH” Ở miền Nam: Từ xây dựng lực lượng chính trị. Đảng và nhà nước đều đã huy động lực lượng miền Bắc phục vụ miền Nam. Ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thời kỳ 1954 – 1975 là sự kết hợp của 2 chiến lược CNXH ở miền Bắc và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở . Tháng 5/1964. Thực tế. lần lượt phá hoại và đánh tan các kế hoạch chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Bộ chính trị đã khẳng định: “Xây dựng CNXH lúc này cũng là để đánh thắng giặc Mỹ”. sức mạnh của miền Nam là sức mạnh của chế độ mới. Xây dựng CNXH thời chiến không chỉ đảm bảo đời sống nhân dân miền Bắc mà còn phải phát triển kinh tế phục vụ chiến đấu. buộc Mỹ phải xuống thang. hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. tổng kết bước đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. sức mạnh tại chỗ và sức mạnh của cách mạng XHCN miền Bắc. bảo vệ miền Bắc. Thực hiện nhiệm vụ “độc lập dân tộc” Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã khẳng định: “CNXH là chỗ dựa của phong trào giải phóng dân tộc. cứu nước nếu không có miền Bắc XHCN”. Lúc này “mỗi người làm việc bằng hai” theo lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng phát động nhiều cuộc tiến công chiến lược. gửi vào đó hàng triệu thanh niên. hàng ngìn tấn vũ khí. đặc biệt là nhiều binh đoàn chủ lực.Nhưng vì cả nước ta đều có nhiệm vụ chống Mỹ nên CNXH ở miền Bắc mang đặc điểm thời chiến. Như vậy. đặc biệt là xây dựng các cơ sở Đảng vững mạnh. Đại hội IV năm 1976 đã đánh giá vai trò của miền Bắc XHCN: “không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. lực lượng vũ trang đến xây dựng chế độ mới ở các vùng giải phóng. phong trào giải phóng dân tộc lớn mạnh có tác dụng bảo vệ CNXH”. là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam.

Lúc này độc lập dân tộc và CNXH nhập vào làm 1. + Chặng đường đi lên CNXH được Đảng ta xác định một cách cụ thể tại Đại hội Đảng lần thứ IV năm 1976 với mục tiêu là ổn định tình hình kinh tế – xã hội. Cũng như giai đoạn cách mạng trước đây.miền Nam nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. thích hợp với mỗi chặng đường. Ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thời kỳ 1975 đến nay. xã hội công bằng dân chủ văn minh. thực hiện thống nhất nước nhà đưa cả nước lên CNXH. cải thiện đời sống nhân dân nhưng sau nhiều năm phấn đấu chúng ta vẫn không đạt được mục tiêu đề ra. Như vậy. hiện đại hoá đất nước. nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh. Chân lý ấy được Đảng Cộng sản tiếp thu và phát triển sáng tạo trong từng giai đoạn lịch sử. Mỗi bước thắng lợi của công cuộc xây dựng CNXH đều làm tăng thêm sức mạnh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Thời kỳ quá độ lên CNXH là một thời kỳ rất dài cần phải xác định đúng và đề ra mục tiêu cho phù hợp với mỗi thời kỳ cách mạng. + Từ Đại hội VI (1986) trở đi đường lối đổi mới và mục tiêu cụ thể được xác định đúng đắn. . Đảng và nhân dân ta đã giành được thắng lợi quan trọng. ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH thời kỳ 1975 đến nay là sự kết hợp 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. => Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là một chân lý lớn của thời đại. Bảo vệ nền độc lập dân tộc lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng CNXH. Lúc này ngọn cờ CNXH đã trở thành hiện thực trên một nửa đất nước và đang trở thành sức mạnh thật sự cho cách mạng cả nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và thời đại để xây dựng CNXH và đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. phù hợp với nhiệm vụ cách mạng Việt Nam. để kết hợp độc lập dân tộc và CNXH cùng với việc xác định nhiệm vụ chiến lược đúng đắn. Đảng phải hoạch định nhiệm vụ chiến lược lâu dài thành mục tiêu cụ thể. sự kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH giờ đây trọn vẹn và đầy đủ nhất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá.

chứ không phải việc của một hai người”. bảo vệ tổ quốc vẫn là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ hữu cơ với nhau”.Lênin cũng chỉ rõ “Chỉ có độc một mình đội tiên phong thôi thì không thể thắng nổi… đó không những là điều dại dột mà còn là một tội ác nữa”. coi dân là vốn quý nhất. Người cho rằng “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân”. 2. do nhân dân và vì nhân dân. là ánh sáng chỉ đường cho dân tộc ta giành mọi thắng lợi trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Người khẳng định: “không có quân đội nào. chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào Nam Bộ bền bỉ kháng chiến. sức mạnh của dân cũng là sức mạnh to lớn nhất. người viết “Kách mệnh là việc của dân chúng. V. Đi sâu phân tích hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ để thấy rõ sức mạnh của chiến tranh nhân dân”. Trong kháng chiến chống Pháp: Ngày 29/10/1945. Quán triệt sâu sắc quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân.. “Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn dân tộc”. Xây dựng CNXH. độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc. Đảng ta đã đánh giá đúng vai trò của nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp.Là nguồn gốc của mọi thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách mạng Việt Nam. Bản chỉ thị lịch sử :“Toàn dân kháng .Chiến tranh nhân dân là tính chất cơ bản và cũng là đặc điểm chủ yếu nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp. . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý: “Gốc có vững cây mới bền Xây lâu thắng lợi trên nền nhân dân”. Trong “Đường kách mệnh”.I.

Ngày 25/11/1946. Để thực hiện những chủ trương trên: + Phong trào Nam tiến được phát động đã động viên sâu sắc tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân. cụ thể hoá đường lối cho cuộc kháng chiến và những chỉ đạo cụ thể. + Đảng và Chính phủ tổ chức “Ngày kháng chiến” trong toàn quốc. nguyên tắc và đường lối của một cuộc chiến tranh nhân dân dựa trên truyền thống lâu đời: “cả nước đánh giặc” của dân tộc kết hợp với những quan điểm chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác.chiến” của trung ương Đảng ra ngày 12/12/1946 đã đặt cơ sở cho sự chỉ đạo. Mỗi một đồng bào miền Tây là một người dân nước Việt. + Một thành tựu nổi bật của đường lối cách mạng toàn dân kháng chiến là thu hút sự tham gia tích cực của các dân tộc.Lênin trong thời đại mới.Ngày 19/12/1946. góp tiền của để ủng hộ đồng bào Nam Bộ đánh Pháp. Trường Chinh đã khẳng định: “Cuộc kháng chiến của chúng ta là một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân. chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân kháng chiến: “Bất kỳ đàn ông. toàn diện…”. người trẻ. đảng phái. chúng ta không thể để cho địch dễ dàng dẫm lên được. .đa số cũng như thiểu số trên đất nước Việt Nam. kêu gọi nhân dân bớt ăn. đàn bà.Trong tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi”. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc…” . . không chia tôn giáo. bớt mặc dành dụm. Ngày 1/2/1947 trong thư gửi các chiến sĩ quân đội lên đường đi xây dựng cơ sở ở miền Tây và Tây Bắc. Đó là biểu hiện sinh động về sức mạnh đoàn kết toàn dân của Đảng và Chính phủ. trung ương Đảng đã ra “Chỉ thị kháng chiến kiến quốc”. . dân tộc. chúng ta không thể không bảo vệ quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số”. bất kỳ người già. đồng chí Võ Nguyên Giáp viết: “Mỗi một tấc đất miền Tây là một tấc đất của nhân dân Việt Nam.

không có chính phủ thì không có người dẫn đường vì vậy chính phủ và nhân dân phải đoàn kết thành một khối thống nhất. toàn diện. . đất nước thống nhất khẳng định sự nghiệp cách mạng đó là của nhân dân. lực lượng chính trị quần chúng vừa là cơ sở để xây dựng phát triển lực lượng vũ trang. Không có nhân dân thì không có lực lượng.Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phát triển lên một tầm cao mới với nội dung và hình thức đấu tranh hiệu quả và rất phong phú. Khi đất nước độc lập và dân chủ thì lợi ích thuộc về nhân dân.Tất cả đã làm nên sức mạnh to lớn. đường phố là một là một pháo đài. chính quyền còn phải làm hết sức mình vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân đó là những nhân . Chính phủ phải gắn bó mật thiết với nhân dân. sức mạnh của toàn thể nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đó là chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc Trong kháng chiến chống Mỹ: Kế thừa những thành quả và kinh nghiệm của kháng chiến chống Pháp. mỗi làng xã. tầm vóc cao hơn. làm chủ xã hội cho toàn thể nhân dân. bảo vệ miền Bắc và thống nhất đất nước. mỗi người dân yêu nước là một chiến sĩ.Phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước không chỉ bó hẹp trong hoạt động đấu tranh vũ trang mà còn có phạm vi rộng lớn hơn.Lực lượng tiến hành chiến tranh là “toàn dân đánh giặc” gồm lực lượng chính trị quần chúng. mỗi chi bộ Đảng là một bộ phận tham mưu…” . lực lượng vũ trang. vừa là chỗ dựa vững chắc để lực lượng vũ trang hoạt động tác chiến. Đảng. Như vậy. do nhân dân. cách mạng chỉ có thể giành được thắng lợi nếu được quần chúng nhân dân tham gia và chỉ có cách mạng do Đảng của giai cấp công nhân. cứu nước. . đồng thời.Thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ. của nhân dân lao động mới mang lại quyền làm chủ đất nước. Đó là cuộc chiến tranh toàn dân. miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đó là “Cả nước tổ chức thành một mặt trận rộng lớn. dựa vào nhân dân. chiến tranh nhân dân trên cả hai miền Nam . nhằm mục tiêu giải phóng miền Nam.

không bao giờ được tách lợi ích chung của dân tộc với lợi ích riêng của giai cấp mình. Trong quá trình chuẩn bị thành lập Đảng.nông dân trong phong trào đấu tranh chống chế độ thuộc địa ngay từ khi Đảng cộng sản Việt Nam mới ra đời. của Đảng cầm quyền. xa rời quần chúng sẽ đưa đến những tổn thất không lường được đối với vận mệnh của đất nước”. 3. Đảng phải kết hợp hài hoà giữa lợi ích chung và lợi ích bộ phận của các giai cấp và tầng lớp xã hội. thành công. tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới đại đoàn kết. phải xác định đúng đắn chiến lược và sách lược phù hợp với quan hệ giai cấp biến đổi ở mỗi thời kỳ. đoàn kết mọi giai cấp. . Đảng phải luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Nguyễn Ái Quốc đã chú trọng vận dụng và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mac. Để thực hiện đại đoàn kết toàn dân. thành công. . Trong thời kỳ đổi mới: . Người nhấn mạnh “đoàn kết. Quan liêu.tố quyết định sự vững mạnh của chính quyền nhà nước. Kết quả đó được thể hiện ở sự đoàn kết giữa giai cấp công nhân .Tại đại hội VII (6/1991). đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong đó đội ngũ tri thức có vai trò quan trọng. Trong thời kỳ 1930-1945. mệnh lệnh. giai cấp tiêu biểu cho lợi ích của người lao động và lợi ích của toàn dân tộc. Đảng đã thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội xác định: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân.Đại hội VI của Đảng nêu rõ: “Trong toàn bộ hoạt động của mình. Tổ chức tiêu biểu tập hợp. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Không ngừng củng cố. Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc”. đoàn kết đại đoàn kết. vấn đề này được Người đề cập nhiều nhất. tầng lớp nhân dân là mặt trận dân tộc thống nhất. đại thành công”.

là sự nổi dậy của cả các dân tộc thiểu số trên khắp cả nước. trong đó đội ngũ trí thức được đặt ở vị trí xứng đáng. Cách mạng tháng Tám là sự nổi dậy đồng loạt của nhân dân cả nước từ Bắc đến Nam. cách mạng tháng Tám đã phát huy sức mạnh áp đảo làm tê liệt sự phản kháng của quân đội Nhật. bao gồm các giai cấp: công nhân.nông và khối đại đoàn kết của công nhân – nông dân – trí thức ngày càng được nâng cao và có những nội dung mới. tiểu tư sản cho đến các tầng lớp trên có khả năng yêu nước nhất định là giai cấp tư sản dân tộc. những cá nhân yêu nước và tiến bộ khác nằm trong mặt trận Việt Minh và ngoài mặt trận Việt Minh. không chỉ là biết tổ chức và phát động đạo quân chủ lực mà còn biết lấy đó làm chỗ dựa để tập hợp hết thảy các lực lượng yêu nước có thể tập hợp được. Trong kháng chiến chống Pháp: Phong trào Nam Tiến là một biểu hiện sinh động của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. từ rừng núi đến đồng bằng. không bỏ sót một lực lượng nào. trong điều kiện Đảng cầm quyền. dựa trên cơ sở khối đại liên minh công – nông đã tạo nên sức mạnh hùng hậu để tiến hành khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công. Chính nhờ sức mạnh đoàn kết đó nên dù với một lực lượng vũ trang nhỏ bé (5000 người). buộc quân tay sai phải đầu hàng một cách nhanh gọn chỉ trong vòng nửa tháng trên cả nước Thời kỳ 1945 – 1975 Sau cách mạng tháng Tám. nông dân. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng thời kỳ này. Cách mạng tháng Tám thành công chủ yếu và trước hết là thắng lợi của đạo quân chủ lực của cách mạng là công nhân và nông dân Thắng lợi của cách mạng tháng Tám còn là sự nổi dậy của toàn dân.Sự mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. xây dựng chế độ mới và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp có sự can thiệp của đế quốc Mỹ. từ nông thôn đến thành thị. . Phong trào đã động viên sâu sắc tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân. vai trò của liên minh công .

xã. kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng…. cứu nước: Tinh thần đoàn kết toàn dân thể hiện ở nhận thức chỉ đạo các hoạt động đấu tranh vũ trang của cuộc chiến tranh nhân dân trên cả 2 miền Nam.và thời kỳ này đã được nâng lên tầm cao mới với nội dung. mỗi làng. chính trị. hễ đụng vào lực lượng đó. là một bức tường sắt của Tổ quốc. bộ đội địa phương và dân quân du kích mà chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “đó là lực lượng của cả dân tộc. Chính sự tập hợp. Lực lượng tiến hành chiến tranh là: “toàn dân đánh giặc gồm lực lượng chiến tranh nhân dân 3 thứ quân làm nòng cốt và lực lượng chính trị quần chúng…” Phương thức tiến hành chiến tranh nhân dân. động viên toàn dân đoàn kết kháng chiến chống Mỹ là: “cả nước tổ chức thành một mặt trận rộng lớn.Một thành tựu nổi bật của tinh thần đoàn kết toàn dân là thu hút sự tham gia tích cực của các dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam. đánh thắng chiến tranh phá hoại của không quân. là một lực lượng vô địch. Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng Quân đội nhân dân theo mô hình tổ chức 3 thứ quân: bộ đội chủ lực. ngoại giao. Trên cơ sở hình thức 3 thứ quân sau này đã hình thành nhiều đại đoàn chủ lực. bức tường đó thì địch nào cũng phải ta rã”. tiểu đoàn… Trong kháng chiến chống Mỹ. Bắc của Đảng và Chính phủ ta. cả nước ra trận. mỗi người dân yêu nước là một chiến sĩ.” Thời kỳ này cùng với việc tiến công địch ở miền Nam đồng thời phải bảo vệ miền Bắc. Để thực hiện toàn dân đánh giặc. quân đoàn. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào. hình thức đấu tranh hiệu quả và rất phong phú. phát huy sức mạnh tổng hợp của sự kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang trên cả 3 vùng chiến lược. bằng 3 mũi giáp công: đấu tranh quân sự. hải quân Mỹ trên vùng trời và vùng biển miền Bắc Việt Nam với chiến trường hai nước bạn là Lào và Cămpuchia bằng thế chiến lược tiến công. động viên toàn . đường phố là một pháo đài. mỗi chi bộ Đảng là một bộ phận tham mưu.

dân đánh giặc của Đảng và Chính phủ ta đã góp phần đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta toàn thắng. Thời kỳ 1975-1985, do chưa có nhận thức đúng đắn về sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần, chưa thấy được mặt tích cực của cơ chế thị trường, nên ta đã có những chính sách không phù hợp trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, làm cho khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc có phần bị giảm sút, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gặp khó khăn. Từ năm 1986 tới nay, Đảng đã củng cố và tăng cường được một bước quan trọng khối đại đoàn kết toàn dân đã đáp ứng được lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp trong xã hội, kể cả với đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài, làm cho khối đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Nhờ vậy, nước ta không những vượt qua được những khó khăn bên trong, đối phó được những tác động bất lợi của tình hình quốc tế, mà còn đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn trong công cuộc đổi mới, tiềm lực của đất nước được tăng cường, vị thế quốc tế được nâng cao. Như vậy, thực tế lịch sử qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và sự nghiệp đổi mới đất nước đã chứng tỏ rằng, đại đoàn kết toàn dân là một sức mạnh to lớn để đánh thắng mọi thế lực xâm lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng XHCN. 4. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế Từ rất sớm, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới: “Cách mạng An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trên thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”. Người còn nói: “Trong thời đại ngày nay, cách mạng giải phóng dân tộc dân chủ nhân dân phải phát triển thành cách mạng XHCN thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn”. Như vậy, mục tiêu và con đường độc lập dân tộc và CNXH đã đưa cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hoà nhập vào trào lưu giải phóng của nhân loại, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải

phóng loài người. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta không tách rời mà gắn liền với cuộc đấu tranh chung của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. Một quy luật tất yếu của sự nghiệp cứu nước cũng như sự nghiệp giữ nước và xây dựng đất nước mà Đảng ta phải nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn là đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế, phối hợp sự hoạt động của cách mạng nước ta với hoạt động của các lực lượng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới để chống kẻ thù chung. Chính vì vậy, trong suốt chiều dài lịch sử, ngay từ khi ra đời trong Cương lĩnh đầu tiên (năm 1930) cũng như Cương lĩnh xây dựng đất nước và đường lối của các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thành một nhiệm vụ chiến lược. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo đã chứng minh đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đồng thời là hành trình tìm kiếm bạn đồng minh và thiết lập mối quan hệ đoàn kết hợp tác quốc tế của cách mạng Việt Nam. Người đã gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, đưa nhân dân ta đi theo con đường mà chính Người đã trải qua từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. Cách mạng tháng Tám thành công có ý nghĩa lịch sử thời đại sâu sắc. Thành công đó do nhiều yếu tố tạo nên, trong đó có sự kết hợp đúng đắn sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhạy bén trước xu thế phát triển của chiến tranh thế giới II và phong trào cách mạng thế giới, từng bước bổ sung, cụ thể hoá đường lối. Do đó đã tranh thủ phát huy được những điều kiện khách quan thuận lợi, đó là sự giúp đỡ to lớn của quốc tế Cộng sản, các Đảng Cộng sản Liên Xô, Trung Quốc và sự ủng hộ của phong trào Cộng sản, cách mạng quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nước ta trong những năm đầu còn ở trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc nên chưa có điều kiện tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân thế giới. Khi đó, nhân dân ta tiến hành chống Pháp với tinh thần: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Sau 5 năm kháng chiến, thế và lực của cách mạng, của đất nước đã có những bước phát triển mới, ngày 14/1/1950, chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với Chính phủ nước nào trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ…” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6/ Tr.6- 8) Ngay sau đó, Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác đã lần luợt thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta, gắn cách mạng Việt Nam nối liền với hậu phương lớn XHCN, với phong trào độc lập dân tộc và phong trào hoà bình thế giới. Từ đó nhân dân ta có sự ủng hộ, giúp đỡ về tinh thần và vật chất của nhân dân thế giới, Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới nhất là nhân dân Pháp. Hành động anh hùng của chị Raymôngđiêng ngăn đoàn xe lửa chở vũ khí sang Việt Nam, anh Hăngri Mácđanh đã vận động binh lính Pháp không sang Việt Nam tham chiến…. mãi là những biểu tượng sáng ngời cho tinh thần đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp. Chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết hiệp định Giơnevơ tháng 7/1954 được nhân dân thế giới yêu chuộng hoà bình; nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc; nhân dân và Chính phủ các nước mới giành độc lập chào mừng thắng lợi thắng lợi mở đầu sự phá sản của hệ thống thực thuộc địa trên thế giới, thắng lợi này không những chỉ có ý nghĩa dân tộc mà còn có ý nghĩa quốc tế to lớn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với đường lối đối ngoại độc lập sáng tạo, chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã xử lý đúng đắn nhiều mối quan hệ. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong việc động viên, đoàn kết, ủng hộ của quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

nhìn lại lịch sử thế giới chưa có một cuộc chiến tranh của một dân tộc nào được sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân thế giới như cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. tàn bạo ở Việt Nam rộng rãi và mạnh mẽ đến như vậy.. năng động. thống nhất và CNXH. không để chiến tranh biến thành xung đột quốc tế. Do đó. nhà nước và nhân dân ta vẫn thực hiện nhất quán chủ trương đoàn kết. sách lược mềm dẻo ở miền Nam Việt Nam lúc đó là: “trung lập” và không nhận quân tình nguyện quốc tế. phù hợp với đặc điểm mà đối tượng ta có quan hệ. đồng thời phải rất sáng tạo. Trong những năm đổi mới. phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. vì lợi ích độc lập dân tộc. hợp tác với các nước XHCN. phong trào không liên kết cùng các lực lượng hoà bình và tiến bộ khác góp phần vào cuộc đấu tranh cho thắng lợi chung. Đảng. vì lợi ích chung là hoà bình. thống nhất và CNXH của nhân dân ta. tranh thủ sự đoàn kết và hợp tác quốc tế. chưa bao giờ số phận của một dân tộc nhỏ lại gắn chặt với số phận của nhân dân thế giới như vậy. cùng với mặt trận Việt –Miên . nhân dân đòi chính quyền Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu. điều kiện. linh hoạt phù hợp với vị trí. Có thể nói. Kết quả của đường lối đó là sự hình thành trên thực tế mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ cứu nước.Lào và mặt trận đoàn kết trong nước kết thành 3 tầng mặt trận. phong trào độc lập dân tộc. tư tưởng chỉ đạo chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta là giữ vững nguyên tắc độc lập. cũng chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ một phong trào đấu tranh mạnh mẽ của tất cả binh lính Mỹ. hoàn cảnh cụ thể của nước ta.Đảng ta đã kiên quyết và hạn chế phạm vi cuộc chiến tranh bằng cách đề ra chủ trương. kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với cách mạng quốc tế của giai cấp công nhân. Tư tưởng chỉ đạo đó là thêm bạn bớt thù. độc lập và phát triển. .

tái xâm lược Việt Nam. khắc phục khó khăn để hội nhập kinh tế quốc tế. mặt trận dân tộc thống nhất và căn cứ địa được hình thành. Những năm 1954-1975. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam Trước năm 1930. để đánh bại mọi âm mưu xâm lược và thống trị thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. khi thực dân Pháp mở rộng ách cai trị lên toàn cõi nước ta. Nhờ đó lực lượng cách mạng nước ta từng bước được xây dựng. Và khi thời cơ đến. nhằm thực hiện một mục tiêu chung của cả nước là giải . song kết cục đều bị thất bại. Đảng đã phát động tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền thành công lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945. giặc ngoại xâm. dân chủ của nhân dân ta mới từng bước đi tới thắng lợi. Đảng đã từng bước lãnh đạo tổ chức cuộc kháng chiến tiến lên đi tới thắng lợi vẻ vang trong chiến lược Đông Xuân 1953-1954. bảo vệ chính quyền cách mạng trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”. 5. đường lối đúng đắn của Đảng đã được đề ra ngay trong cương lĩnh cách mạng đầu tiên.Ngày nay. các thế lực đế quốc và tay sai câu kết với nhau. Trước tình thế đó Đảng đã kịp thời đưa ra bản chỉ thị Kháng chiến kiến quốc. giặc dốt. quần chúng cách mạng được tổ chức rèn luyện. nước ta đã thiết lập quan hệ với hơn 170 nước. Cuối năm 1946. phong trào dân tộc. Với đường lối đúng đắn. Đảng đã đưa ra đường lối chiến lược chung sáng suốt là tiến hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền. Đảng đã kịp thời phát động nhân dân toàn quốc nhất tề đứng lên toàn quốc kháng chiến. Đó là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội. tiến hành thắng lợi cuộc đấu tranh chống giặc đói. các cuộc đấu tranh của dân tộc ta dù đã diễn ra liên tục anh dũng. Những năm 1930 -1945. Từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng.

thế lực được tăng cường. phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam. hoà bình thống nhất tổ quốc. nhà nước và các đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.Để bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng được đúng đắn. nhân dân lao động và dân tộc. nóng vội nên kinh tế – xã hội nước ta lâm vào khủng hoảng. công cuộc xây dựng là bảo vệ đất nước có những biến chuyển rõ rệt. hiện đại hoá. chiến lược sách lược đúng đắn. Đây là yêu cầu cơ bản cốt lõi nhất. luôn gắn bó với nhân dân. Trong những năm 1975 – 1985. + Thường xuyên làm trong sạch đội ngũ đảng viên. + Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực. thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. tiếp tục là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam. tư duy kinh tế. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. đạt được những thành tựu mới. Đó là Đảng phải tự đổi mới. vị thế quốc tế được nâng cao. xây dựng được một chiến lược cán bộ của thời kỳ mới. thực hiện đường lối đổi mới được đề ra tại Đại hội lần thứ VI. đề ra cương lĩnh đường lối. Hiện nay. đồng thời kết nạp những người ưu tú vào Đảng. nâng cao năng lực trí tuệ.Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. tự chỉnh đốn về mọi mặt: + Đổi mới về tư duy lý luận. Xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay . + Đổi mới nội dung. tư tưởng Hồ . đường lối của Đảng mang tính chủ quan. nên đã tạo được sức mạnh tổng hợp đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc tới thắng lợi vẻ vang vào mùa Xuân năm 1975. Đảng chủ trương hết sức coi trọng công công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. + Phát huy dân chủ trong Đảng. Từ năm 1986.Lênin. được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác. đội tiên phong của giai cấp công nhân.phóng miền Nam. đưa đất nước ta chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá.

đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế . Đại hội lần thứ IV của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 1976-1980? 4. Quá trình xây dựng Đảng qua các đại hội (1976-nay) . Sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước thời kyd 1975-1976? 3.xã hội? 7.là lực lượng duy nhất có khả năng lãnh đạo. Quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ 19761980? 2.Chí Minh và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đại hội lần thứ VII của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 1996-2000? 8. Đại hội lần thứ VI của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới thời kỳ 1986-1990? 6. tổ chức bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Đại hội lần thứ IX của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 2001-2005? 9. Đại hội lần thứ V của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ 1981-1986? 5. Đại hội X của Đảng và quá trình lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 2006-1020? Vấn đề thảo luận 1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng và những biện pháp thực hiện đổi mới ở Việt Nam? 3. Tình hình Việt Nam sau năm 1975? 2. Câu hỏi ôn tập 1. Nhận thức về con đường đi lên CNXH của Đảng ta thời kỳ 1975-nay 4. Đại hội lần thứ VII của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới thời kỳ 1991-1996.

lần thứ X (2006)? 6. Thành quả. lần thứ VIII (1996). thời cơ và thách thức của sự nghiệp đổi mới? . lần thứ IX (2001). Quá trình bổ sung.5. phát triển đường lối đổi mới của Đảng qua các đại hội lần thứ VII (1991).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful