P. 1
Finansijski Izvestaji u Skladu Sa MRS

Finansijski Izvestaji u Skladu Sa MRS

|Views: 1,898|Likes:
Published by Tina

More info:

Published by: Tina on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2015

pdf

text

original

UVOD

Da bi bi prihvacen u poslovnom okruzenju (komercijalnom i finansijskom prometu), javno publikovan racunovodstveni(finansijski) izvestaj korporacija mora da bude uskladjen sa Medjunarodnim racunovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima finansijskog izvestavanja u svim materijalno znacajnim stavkama, da ga javno obelodani menadzment i da bude nedvosmisleno potvrdjen izvestajem revizora. Tri osnovne racunovodstvene pretpostavke na kojima se zasnivaju finansijski izvestaji u svetu: 1. neodredjeno trajanje delatnosti, tj. postavljanje na neograniceni period 2. doslednost, odnosno nepromenjena forma i sadrzina finansijskih izvestaja iz perioda u period, tj. postojanost racunovodstvene politike firme 3. priznavanje ekonomskih promena nakon nastajanja, osnosno nacelo fakturisane realizacije Međunarodni računovodstveni standardi (u daljem tekstu MRS) predstavljaju računovodstvene standarde uvedene da bi se postigla transparentnost i jednoobraznost finansijskih izveštaja bilo kog ekonomskog subjekta bez obzira na delatnost kojom se bavi i zemlju u kojoj posluje. MRS imaju svrhu svestranijeg, lakšeg i boljeg razumevanja finansijskih izveštaja uz osnovni cilj da obezbede podatke i informacije za uporedne analize za nesmetano poslovno komuniciranje zainteresovanih subjekata koje rezultira bržem protoku robe i kapitala. MRS ustvari predstavljaju, neku vrstu harmonizacije različitih računovodstvenih regulativa koje se odnose na pripremu i prikazivanje finansijskih izveštaja koji služe kao osnova za donošenje ekonomskih odluka. Standardi kao pojam su u primeni skoro u svim oblastima tehnike, tehnologije, prirodnim naukama i drugim oblastima. Njih propisuju nadležni stručni državni organi. Što se tiče MRS oni su uglavnom u obliku normi ponašanja i postupaka u profesionalnom radu računovođa da bi njihove informacije o poslovanju nekog ekonomskog subjekta bile kvalitetne za potencijalne zainteresovane korisnike tih informacija. Računovodstveni standardi u sebi uključuju i norme profesionalne etike računovođa. .

1

tako i informacija. koje omogucujuuproedne analize i nesmetano poslovno komuniciranje. 1997. Unija ovlascenih racunovodstvenih eksperata (UEC). U Evropi je 1951. jer se odnosi na finansijske izvestaje. tzv. Komitet za Medjunarodne racunovodstvene standarde (IASC) osnovan je 1937. Standardizacija finansijskih izvestavanja u medjunarodnim okvirima zapoceta je pre pedesetak godina osnivanjem medjunarodnih racunovodstvenih asocijacija. Naime. kao i VII direktiva koja se odnosi na konsolidovane finansijske izvestaje. Nacela pripremanja sastavljanja i prezentovanja finansijskih izvestaja propisana su Direktivama Evropske Unije. Shodno Odboru za medjunarodne racunovodstvene standarde. objektivnosti i uporedivosti. cij standardizacije je postizanje istinitosti. godine u Londonu. ne bave se njima svi standardi na isti nacin i u istom obimu. godine nosi naziv Odbor za medjunarodne racunovodstvene standarde (IASB) s ciljem uspostavljanja Medjunarodnih racunovodstvenih standarda. kao najvaznijih osobina finansijskog izvestaja. Iako su finansijski izvestaji element sadrzaja svih racunovodstvenih standarda. godine u Parizu osnovana prva medjunarodna racunovodstvena asocijacija.FINANSIJSKI IZVESTAJI U oblasti finansijskog izvestavanja svrha standardizacije jeste obezbedjivanje kako podataka. svrha finansijskih izvestaja je da prezentiraju informacije bitne za donosenje poslovnih odluka. godine Medjunarodnu Federaciju racunovodja (IFAC) osnovalo je 49 zemalja u Njujorku. Doneto je osam direktiva od kojih je najznacajnija IV direktiva. Racunovodstveni standardi koji se neposredno bave finansijskim izvestajima su: • • • • • • • • MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvestaja MRS 10 – Dogadjaji posle datuma bilansa stanja MRS 7 – Izvestaji o novcanim tokovima MRS 14 – Izvestavanje po segmentima MRS 27 – Konsolidovani i pojedinacni finansijski izvestaji MRS 29 – Finansijsko izvestavanje u hiperinflatornim uslovima MRS 30 – Obelodanjivanje u finansijskim izvestajima banaka i slicnih finansijskih institucija MRS 34 – Periodicno finansijsko izvestavanje 2 . a od 2001.

bavi i okvir za pripremu i prezentaciju finansijskih izvestaja. kreditori. zajmodavci. akcionari) I Korisnici finansijskih izvestaja 2. zaposleni. U okviru za pripremu i prezentaciju finansijsih izvestaja posvecuje se paznja: 1. javnost) 1) Tacna i fer prezentacija II Svrha finansijskih izvestaja 2) Karakteristike III Osnova za vrednovanje i procenjivanje bilansnih pozicija i finansijskih izvestaja 1) Racunovodstvena osnova nastanka dogadjaja 2) Stalnost poslovanja 1) Razumljivost IV Kvalitativne karakteristike finansijskih izvestaja 2) Relevantnost 3) Pouzdanost 4) Uporedivost 1) Bilans stanja 2) Bilans uspeha V Elementi finansijskih izvestaja 3) Izvestaj o promenama na kapitalu 4) Izvestaj o novcanim tokovima 5) Napomene uz finansijske izvestaje 1) Istorijski troskovi VI Odmeravanje elemenata finansijskih izvestaja 2) Tekuci trosak 3) Ostvarljiva vrednost 4) Sadasnja vrednost 1) Koncept ocuvanja fizickog kapitala VII Koncept ocuvanja kapitala 2) Koncept ocuvanja finansijskog kapitala MRS 1 – PREZENTACIJA FINANSIJSKIH IZVESTAJA 3 . Eksterni (investitori. vlasnici. pored navedenih MRS. vlade i njihove agencije. Interni(upravljacko telo.Finansijskim izvestajima se.

Revidirani standard ima obavezujuci i upucujuci karakter u vezi sa obelodanjivanjem u napomenama. Pored gore navedenih poslovni subjekt moze da sastavlja dodatne izvestaje i preglede za potrebe menadzmenta.MRS 1 predstavlja okvirne zahteve u vezi sa minimumom sadrzaja u obrascima finansijskih izvestaja za opstu namenu. Kod nas je forma finansijskih izvestaja propisana zakonskom regulativom. Set finansijskih izvestaja opste namene sadrzi: • • • • • Bilans stanja Bilans uspeha Izvestaj o promenama na kapitalu Izvestaj o tokovima gotovine Racunovodstvene politike i napomene sa dopunskim objasnjenjima Gore pomenuti finansijski izvestaji predstavljaju finalne proizvode racunovodstva sa opstom namenom s obzirom na to sto imaju siroku primenu. rezultatu poslovanja i tokovima gotovine. obavezama. U tim izvestajima mogle bi 4 . a sve u cilju donosenja sto boljih poslovnih odluka. jer ih velik broj poslovnih subjekata koristi. Ovaj standard se primenjuje na sva pravna lica pri sacinjavanju finansijskih izvestaja ukljucujuci i banke i organizacije za osiguranje. Finansijske informacije se dopunjuju i zaokruzuju sa dodatnim informacijama sadrzanim u napomenama uz finansijske izvestaje. prihodima i rashodima. te je za ocekivati promene koje ce biti u skladu sa ovim standardom. Cilj MRS 1 je da propise jednoobraznost finansijskih izvestaja radi njihove uporedivosti (istog poslovnog subjekta sa prethodnim poslovnim periodom. Svrha finansijskog izvestaja je da prezentira informacije o: • • Finansijskoj situaciji poslovnog subjekta (sto se iskazuje kroz bilans stanja i izvestaj o promenama na kapitalu) Uspesnosti poslovanja poslovnog subjekta (sto se iskazuje kroz bilans uspeha i izvestaj o promenama na kapitalu) Gotovinskim tokovima poslovnog subjekta (sto se iskazuje kroz izvestaj o tokovima gotovine) • U finansijskim izvestajima se nalaze informacije o imovini. kao i sa finansijskim izvestajima drugih poslovnih subjekata). kapitalu.

materijalnost i grupisanje. uporedne numericke informacije koje se odnose na prethodni period treba da budu obuhvacene u napomenama. koje nisu znacajne same po sebi. Manje znacajne stavke posle kumuliranja dobijaju na znacaju. Nacelo konzistentnosti (doslednosti prezentacije) iziskuje da klasifikacija i prezentacija sadrzaja bilansa u jednom periodu bude zadrzana i u sledecem periodu. racunovodstveni osnov nastanka dogadjaja. 5 . Nacelo materijalnosti i grupisanje – prema MRS 1. kao i prihodi i rashodi u finansijskim izvestajima ne bi trebalo da budu prebijani. Uporedne informacije – prema ovom standardu. uporedne informacije. ili kada su u pitanju dobici. Nacelo racunovodstvenog osnova nastanka dogadjaja predstavlja osnovnu predpostavku pripreme i prezentacije finansijskih izvestaja.biti informacije o uslovima poslovanja. U okviru opstih razmatranja treba navesti: nacela stalnosti poslovanja. o ostalim resursima privrednog subjekta cija vrednost nije prezentirana u bilansu stanja. Nacelo prebijanja (neto princip) iziskuje da delovi imovine i obaveza. gubici i povezani rashodi iz istih ili slicnih transakcija. bez obzira na to kada ce po tom osnovu biti primljen ili isplacen novac (ili novcani ekvivalent). prodaje dela poslovnog subjekta. racunovodstvene informacije se mogu klasifikovati kao numericke i kao narativne. konzistentnost prezentacije. prosirenje delatnosti i slicno. Ukoliko nije prisutna ta sigurnost potrebno je o obelodaniti i navesti mere koje se planiraju za prevazilazenje konkretnih negativnih okolnosti sa obrazlozenjem u Napomenama. Poslovni dogadjaji se priznaju i evidentiraju u obracunskom periodu u kom su nastali i na koji se odnose. spajanja sa drugim poslovnim subjektom. Nacelo stalnosti poslovanja (going concern) podrazumeva da ce poslovni subjekt poslovati u dogledno vreme. Za razumevanje finansijskih izvestaja tekuceg perioda. osim u slucaju kada to neki drugi MRS iziskuje ili dopusta. o izvorima obezbedjenja sredstava itd. prebijanje (neto princip). stavka je znacajna ukoliko njeno neobjavljivanje moze biti od uticaja na poslovne odluke korisnika Finansijskih izvestaja. Odstupanja mogu biti opravdana u slucaju izmene racunovodstvenih standarda.

a obaveze se iskazuju prema njihovom ocekivanom roku dospeca. BILANS STANJA PO MRS 1 Bilans stanja predstavlja pregled u kome je prikazana imovina i njena struktura u obliku stalne imovine i tekuce (obrtne) imovine na jednoj strani (aktiva bilansa) i kapitala i obaveza na drugoj strani (pasiva bilansa). a prema principu rastuce dospelosti sve pozicije u pasivi. U posebnim okolnostima. imovina se iskazuje odvojeno prema karakteru i stepenu njihove ocekivane (potencijalne) likvidnosti. Sva imovina koja ce biti naplacena u roku od godinu dana. Prema MRS 1 posebno se istice podela imovine na tekucu i netekucu. i upravo stoga su prema principu rastuce likvidnosti rasclanjene sve pozicije u aktivi. Rezultat poslovanja (kao razlika vrednosti ciste imovine) se utvrdjuje poredjenjem odgovarajucih pozicija dvaju obracunskih perioda (dva uzastopna bilansa stanja). a prema roku izmirenja treba da budu sistematizovane obaveze. kao i rocnost obaveza. odnostno u roku naplativosti duzem od godinu dana. kao i da to nisu uporedivi podaci sa podacima prethodnog godisnjeg izvestaja. Obelodanjivanje stavki finansijskih izvestaja i finansijskih stavki datih u napomenama zahteva MRS 1. Analiza finansijskog polozaja poslovnog subjekta je zapravo svrha sastavljanja bilansa stanja. U bilansu stanja. kratkorocne i dugorocne obaveze. U napomenama treba da budu informacije koje ukazuju na probleme likvidnosti i rocnosti. 6 . vec je poslovni subjekt kreira i prilagodjava svojim specificnim potrebama. ukoliko se sastavljaju finansijski izvestaji za kraci ili duzi vremenski period od jedne godine poslovni subjekt bi trebao da obelodani razlog za drugi izvestajni period. Informacije o datumima dospeca su od znacaja za procenjivanje likvidnosti i solventnosti poslovnog subjekta.STRUKTURA I SADRZAJ FINANSIJSKIH IZVESTAJA MRS 1 preporucuje oblike finansijskih izvestaja cija forma nije obavezna. U ovom pregledu sadrzani su podaci za tekuci i prethodni obracunski period. tj. MRS zahteva sistematizaciju prema roku naplativosti imovine (ali dozvoljava izbor u vezi sa klasifikacijom na stalnu i tekucu). Godina dana je najcesce period u kom se prezentuju finansijski izvestaji. ovim standardom se zahteva da budu prikazana u napomenama.

postrojenja. tj. 7 . licence. godwill. Pored rocnosti dospeca prilikom klasifikacije imovine moze se koristiti kriterijum koji se odnosi na oblik. nedovrsena proizvodnja. tj.Tekuca (obrtna) imovina prema ovom standardu predstavlja imovinu: • • • od koje se ocekuje da ce biti realizovana u toku operativnog ciklusa koja je na zalihama za potrebe trgovine i ocekuje se da ce biti realizovana u roku od 12 meseci od datuma bilansiranja u obliku gotovine ili gotovinskog ekvivalenta. cije se otudjenje ocekuje u duzem roku (bez obzira na to da li su materijalna imovina. gradjevinski objekti. on ukazuje na to koji podaci mogu da budu prikazani u bilansu stanja. materijal. oprema itd. Iako ovaj standard ne propisuje redosled ni format seme. finansijska ulaganja. vrstu imovine. nematerijalna imovina. sirovine. ulaganja ili potrazivanja). sume. osnivacka ulaganja. gotovi proizvodi i roba) gotovina i ekvivalenti gotovine potrazivanja (kratkorocna) kratkorocna ulaganja Stalna imovina je ona imovina ciji je predvidjen vek trajanja duzi od godinu dana. kao npr. Osim njih. a koji u napomenama. cija upotreba nije nicim ogranicena Tekuca (obrtna) imovina moze biti: • • • • materijalna (zalihe u vezi sa proizvodnim ciklusom. troskovi razvoja itd.) finansijska (dugorocna ulaganja i potrazivanja) Tekuce obaveze su obaveze za koje se ocekuju da ce biti izmirene u toku operativnog ciklusa (cije izmirenje dospeva u roku od godinu dana od dana bilansiranja). sve ostale obaveze se smatraju dugorocnim.) materijalna (zemljista. Stalna imovina moze biti: • • • nematerijalna (patenti.

vec i iz napomena i dopunskih informacija koji cine njegov sastavni segment. 8 . Prema MRS 1 finansijski izvestaj ne sastoji se samo od propisanih obrazaca. dodatno u napomenama bi trebalo prikazati posebne stavke. postrojenja i oprema ulaganje u nekretnine nematerijalna ulaganja stalna imovina namenjena prodaji finansijska imovina ucesca u kapitalu drugih lica kupci i druga potrazivanja gotovina i gotovinski ekvivalenti zalihe dobavljaci i druge obaveze potrazivanja i obaveze za poreze u skladu sa MRS 12 – Porezi na dobitak obaveze u vezi sa stalnom imovinom namenjenoj prodaji rezervisanja finansijske obaveze manjinski interes – upisani kapital emitovani kapital i rezerve koje pripadaju vlasnicima Najvazniji zahtev koji bi trebao da ispuni finansijski izvestaj je zahtev za vernim i postenim izvestavanjem. Za postenu i fer prezentaciju finansijske situacije poslovnog subjekta ili kada iziskuje Medjunarodni racunovodstveni standard. zaglavlja i podzbirove.Pozicije koje bi prema MRS 1 trebalo da budu prezentovane u bilansu stanja su: • • • • • • • • • • • • • • • • nekretnine.

kao i efekti zajednickih poduhvata troskovi poreza dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti dobitak ili gubitak koji pripada vlasnicima kapitala maticnog poslovnog subjekta neto gubitak ili gubitak perioda Ukoliko iziskuje verna i fer prezentacija ili su prisutni zahtevi iz drugih MRS. jer pokazuje profitabilnost poslovng subjekta. a ostavlja mogucnost poslovnim subjektima da isti prilagode sopstvenim potrebama. Stavke prihoda i rashoda se mogu medjusobno prebijati jedino ukoliko je to dozvoljeno ili zahtevano MRS. MRS1 ne propisuje njegovu strogu formu. Mnogi ga smatraju i najvaznijim finansijskim izvestajem. ako su dobici. korisnicima finansijskih izvestaja treba da bude omoguceno da procene uspesnost poslovanja konkretnog poslovnog subjekta u buducem periodu. gubici i vezani rashodi proizasli iz istih ili slicnih transakcija. prezentuju se i dodatne i posebne stavke. vec navodi minimum stavki koje bi trebale biti prezentovane u bilansu uspeha. 9 . zaglavlja i podzbirovi. Posebne stavke koje bi trebalo da budu prezentovane u bilansu uspeha su: • • • • • • • prihodi troskovi finansiranja ucesce dobitka i gubitka pridruzenih poslovnih subjekata. ali u slucaju kada su poslovni dogadjaji malog znacaja. Na osnovu podataka i bilansa uspeha.BILANS USPEHA PREMA MRS 1 Bilans uspeha kao finansijski izvestaj sadrzi zbirni prikaz prihoda i rashoda u toku redovnog poslovanja.

kao i kretanje za period) Da li je doslo do povecanja ili smanjenja imovine u posmatranom periodu. treba da pokazu podaci o proemnama neto imovine poslovnog subjekta na pocetku i na kraju (obracunskog) perioda. 10 . Neophodno je (u okviru ovog izvestaja ili u napomenama) obezbediti i dodatne informacije o: • • • kapitalnim transakcijama uskladjivanju iznosa (na pocetku i na kraju perioda) u kom se evidentiraju akcijski kapital. iskazivanje prihoda i rashoda (koji se priznaju na teret ili u korist kapitala) iziskuje podzbir. i to: • • • neto dobitak ili gubitak perioda prihodi. rashodi. gubitak ili dobitak (svaka njihova stavka i iznos) priznaju se na teret ili u korist kapitala ukupni prihodi i rashodi perioda. Odvojeno se iskazuje ukupan iznos koji pripada vlasnicima kapitala maticnog poslovnog subjekta i iznos koji pripada manjinskim akcionarima zbirni efekat promena racunovodstvenih politika u skladu sa MRS 8 • U cilju dobijanja podataka o totalnim dobicima i gubicima perioda. Sastavlaj se u skladu sa MRS 1 u kojem je dat minimum pozicija. akcijska premija i rezerve saldu akumuliranog dobitka ili gubitka (na pocetku perioda i na dan bilansa stanja.IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU PO MRS 1 Ovaj izvestaj je pre svega namenjen vlasnicima kapitala.

U napomenama uz finansijske izvestaje treba da se: • • • obelodane informacija koje nisu prikazane u finansijskim izvestajima pruze informacije koje doprinose vernom prikazivanju finansijskih izvestaja prikazu informacijeo osnovama za sastavljanje finansijskih izvestaja i specificne racunovodstvene politike (primenjene za procenu svih znacajnih stavki) Po jednoobraznom rasporedu se prikazuju napomene. primenjene racunovodstvene politike i znacajne transakcije i dogadjaji. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVESTAJE PREMA MRS 1 Napomene predstavljaju dodatne informacije u cilju postene i verne prezentacije (zahtevane u MRS) u vidu opisa i rasclanjavanja prikazanih iznosa pozicija finansijskih izvestaja. U njemu svi prilivi i odlivi gotovine treba da budu grupisani u tri podbilansa. koje sadrze: • • • izjavu o usaglasenosti MRS izjavu o osnovama prema kojima su utvrdjene pozicije bilansa uspeha. U njima se obelodanjuju korisceni metodi bilansiranja.IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE MRS 7 – Izvestaj o tokovima gotovine je osnova za sacinjavanje ovog izvestaja. i to: • • • prilivi i odlivi iz poslovnih aktivnosti prilivi i odlivi iz aktivnosti plasiranja i investiranja prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja Korisnici finansijskih izvestaja (na osnovu pomenutih informacija) vrse procenu sposobnosti poslovnog subjekta da stvata (proizvodi) gotovinu i gotovinske elemente. bilansa stanja i primenjene racunovodstvene politike dodatne informacije za prikazane stavke u sazetim finansijskim izvestajima (po redosledu kako su u njima prikazane) 11 .

upravljacki ciljevi i politike (shodno MRS 32 – Finansijski instrumenti: obelodanjivanje i prikazivanje) Napomene uz finansijske izvestaje treba da budu sistematizovane tako dasvaka stavka iz finansijskih izvestaja redosledom. npr. bude povezana sa delom koji se odnosi na nju u napomenama. 12 . Neophodno je u napomenama obelodaniti podatke o njihovoj prirodi i njihovim knjigovodstvenim vrednostima na dan bilansa stanja. potencijalne obaveze i potencijalna imovina) obelodanjivanja koja nemaju finansijsku prirodu. jer bi oni u narednom periodu mogli da dovedu do znacajnoh promena knjigovodstvene vrednosti imovine i obaveza. Istaknuta je potreba obelodanjivanja u napomenama o neizvesnostima i rizicima koji postoje na datum bilansa stanja. finansijski rizik.• ostala obelodanjivanja potencijalne obaveze (shodno MRS 37 – rezervisanja.

MRS 10 . Dogadjaji posle bilansa stanja mogu da imaju karakter korektivnih dogadjaja (da upucuju na obavezu korekcije finansijskih izvestaja) ili karakter nekorektivnih dogadjaja (po osnovu kojih se ne vrsi korekcija finansijskih izvestaja). tada MRS 10 upucuje na to da poslovni subjekt ne sastavlja finansijske izvestaje na osnovu nacela neogranicenog poslovanja.DOGADJAJI POSLE BILANSA STANJA Cilj MRS 10 je propisivanje: • • slucajeva u kojima poslovni subjekt treba da uskladi svoje finansijske izvestaje za dogadjaje nastale posle bilansa stanja objavljivanja informacija koje poslovni subjekt vrsi do datuma kada su finansijski izvestaji odobreni za izdavanje i o dogadjajima nastalih posle datuma bilansiranja Ukoliko dogadjaji nakon datuma bilansa stanja ukazu na to da je ugrozena pretpostavka neogranicenog poslovanja poslovnog subjekta. Razlikujemo dve vrste (povoljnih ili nepovoljnih dogadjaja koji nastaju izmedju datuma bilansa stanja i datuma na koji su finansijski izvestaji potpisani za izdavanje): • • dogadjaji koji potvrdjuju stanja i okolnosti koje su postojale i pre datuma bilansa stanja (uskladjivanje dogadjaja posle datuma bilansa stanja) dogadjaji koji ukazuju na stanja koja su nastala prosle datuma bilansa stanja (neuskaldjivanje dogadjaja nakon datuma bilansiranja) Svi dogadjaji do datuma kada su finansijski izvestaji odobreni za izdavanje. smatraju se dogadjajima posle datuma bilansa stanja. 13 . cak i ako ti dogadjaji nastanu posle javnog objavljivanja dobiti ili drugih odabranih finansijskih informacija.

a sa njim i nacionalni standardi koje one propisuju za primenu na sopstvenoj teritoriji. 14 .ZAKLJUCAK MRS u svom osnovnom značenju podrazumevaju dogovorena pravila o pripremanju. a koji mogu da se razlikuju od prihvacenih medjunarodnih racunovodstvenih standarda. Osnovni elementi finansijskih izveštaja ekonomskih subjekata su: Bilans stanja na kraju poslovne godine. priznavanju. Gotovinski tok za isti period za koji se sastavlja Bilans uspeha i Promene na kapitalu Cilj racunovodstvenih standarda je ostvarne ako finansijski izvestaji daju istinitu i objektivnu informaciju o nekom ekonomskom subjektu. Samim tim drzavni monopol u ovoj oblasti gubi svoj znacaj. razvijenost privrede i slicno. Racunovodstveno informisanje na bazi MRS dobiaj svoj puni uticaj i znacaj otvaranjem privreda u celom svetu i globalizacijom trzista svih vrsta. Bilans uspeha za poslovnu godinu na čijem se kraju sastavlja bilans stanja. Primena racunovodstvenih standarda omogucava bolju. laksu i pouzdaniju informaciju o finansijskom polozaju nekog ekonomskog subjekta kao i prikaz njegove zaradjivacke sposobnosti. Osnovni preduslov za to je medjusobno poslovno informisanje ekonomskih subjekata sirom sveta bez obzira na drzavno uredjenje. odmeravanju ili vrednovanju i prezentaciji stavki računovodstvenih iskaza ekonomskog subjekta. za sta su zainteresovani potencijalni korisnici finansijskih informacija.

Ekonomski fakultet. prof.gov. 2007.rs 15 . D. Saponja. prof. Doc. dr Dejan Jaksic. [2] www.gov.apr.LITERATURA [1] „Racunovodstvo“. dr Djerdji Petkovic.rs [3] www. dr Lj.nbs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->