MONO G R A F

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN IPTA

1

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

.....

...................

Ke

Ar a

h

Pe

n ni

ta ka g

ua nK

l In liti Moda san

sir i M ONO GR A F PENGAJARAN & PEMBELAJARAN IPTA

PEMBANGUNAN MODAL INSAN
PEMBANGUNAN MODAL INSAN A PERKEMBANGAN KURIKULUM DAN KO KURIKULUM B KEMAHIRAN INSANIAH KI

1

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor

SIDANG EDITOR Monograf Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

Ketua Editor Sidek Hj. Ab. Aziz

Sidang Editor
Mohd. Majid Konting Mansor Ahmad Zaidan Abdul Wahab Mohd. Kamil Yusof Rusli Abdullah Hamidah Meseran Mohd. Farid Jaafar Marzanah A. Jabar Fatimah Sidi Nor Azirawani Man

Editor Teknikal
Juraidah Mohamad Amin Lailawati Bakar Muhammad Asrul Abd. Salam Azura Adam Nurhafizah Mat Sah Hasmah Abdul Wahab Saiful Ramadzan Hairani Muhammad Khairuddin Yusuf Mohd. Ridzuan Ishak

i

Siri Monograf Pengajaran dan Pembelajaran IPTA
Koleksi eksklusif kertas-kerja Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 (CTLHE07) di Hotel Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor, pada 12-14 Disember 2007. Pembangunan Modal Insan Strategi dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Teknologi dan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Polisi dan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Isu Semasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran PengajianTinggi Ke Arah Peningkatan Kualiti Modal Insan (Buku Abstrak)

ii

PRAKATA
Siri Monograf Pengajaran dan Pembelajaran IPTA merupakan koleksi eksklusif kertas kerja Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat Pengajian Tinggi 2007 (CTLHE07) yang berlangsung pada 12-14 Disember 2007 di Hotel Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor. CTLHE07 dianjurkan bersama Universiti Putra Malaysia dan Majlis Ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Pembangunan modal insan merupakan salah satu teras dalam Misi Nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan bagi meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi serta memupuk minda warga kelas pertama. Institut Pengajian Tinggi (IPT) merupakan saluran utama penjanaan modal insan negara yang berpendidikan, berkemahiran, kreatif, inovatif, bersikap progresif dan berfikiran kritis. Kini pelbagai inisiatif dan usaha penambahbaikan secara menyeluruh ke atas sistem penyampaian sistem pendidikan dan latihan, peningkatan kualiti sistem pengajaran dan pembelajaran secara holistik sedang giat dijalankan di peringkat IPT untuk melahirkan graduan yang berkualiti dan berdaya saing. Usaha kerajaan adalah untuk mewujudkan universiti bertaraf antarabangsa dan memastikan pendidikan dan latihan di peringkat tertiari berkualiti tinggi bagi memenuhi prospek kerja dan keperluan majikan. Kerajaan juga menyediakan lebih banyak peluang dan akses kepada pendidikan, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat di semua peringkat pendidikan. Inisiatif Hasil Pembelajaran merupakan langkah awal IPT bagi menyediakan pelajar kepada pengalaman pembelajaran dan pendidikan yang lengkap sebelum mereka bergelar graduan bagi menempuh alam pekerjaan. IPT turut berhasrat untuk menjana graduan yang memiliki kemahiran yang komprehensif dan seimbang bukan sahaja dari sudut kualiti kognitif bahkan juga dari segi kemahiran insaniah yang merangkumi pelbagai aspek insani seperti sikap dan akhlak. Siri Monograf Pengajaran dan Pembelajaran IPTA dibahagikan kepada 6 bahagian iaitu: 1. Pembangunan Modal Insan 2. Strategi dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 3. Teknologi dan Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 4. Polisi dan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran 5. Isu Semasa dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengajian Tinggi 6. Ke Arah Peningkatan Kualiti Modal Insan (Buku Abstrak) Semoga penerbitan siri monograf ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak terutama dalam usaha kolektif menjana modal insan negara yang berkualiti serta melonjakkan kualiti pendidikan Malaysia ke peringkat global dan dapat bersaing di arena antarabangsa.

- EDITOR iii

PENGHARGAAN
Sekalung penghargaan kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) Naib Canselor, Universiti Putra Malaysia Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Putra Malaysia Majlis Ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Institut Pengajian Tinggi Malaysia Puncak Niaga (M) Sdn Bhd Anjung Visi Solution Sdn Bhd Majlis Amanah Rakyat (MARA) Aniotek Sdn Bhd Universiti Pendidikan Sultan Idris Koperasi UPM Berhad Mavisco (M) Sdn Bhd Kospeta Printing Bhd Setinggi penghargaan dan terima kasih kepada individu-individu yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam usaha menerbitkan Siri Monograf Pengajaran dan Pembelajaran IPTA ini.

iv

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

KANDUNGAN
BIL TAJUK M/S

Sidang Editor Siri Monograf Pengajaran dan Pembelajaran IPTA Prakata Penghargaan 1) Program Pembangunan Modal Insan Dalaman Universiti Pendidikan Sultan Idris (BITARA): Konsep, Pelaksanaan dan Persepsi Amalan Staf Bukan Akademik Noor Shah Saad, UPSI Agenda Pembangunan Universiti Awam di Malaysia dalam Usaha Memperkasakan Modal Insan Negara Aziah Ismail, Sufean Hussin, Abdul Ghani Abdullah, USM Penggabungjalinan dan Penyerapan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah untuk Melahirkan Modal Insan di IPTA Najeemah Mohd Yusof, USM Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar Tahun Akhir yang Mengambil Mata Pelajaran Fizik di Fakulti Pendidikan UTM, Skudai Noreen Mohd Esam, Mohd Nihra Haruzuan Mohamad Said, Mohd Fadzli Ali, UTM Memupuk Kemahiran Modal Insan Guru Sejarah bagi Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran Zaiton Ismail, Zahara Aziz, UKM Pengurusan Stres ke Arah Peningkatan Modal Insan: Faktor dan Kaedah Mengatasinya Baharom Mohamad, Mohamad Hisyam Mohd Hashim, Liaw Yin Huat, UTHM Senibina Rangka Kerja dan Algoritma bagi Sistem Pemilihan Kursus Kokurikulum Mohammad Zukuwwan Zainol Abidin, Shanizan Herman Mohd Radzi, Mohd Faizal Omar, UUM Peranan Ko-Kurikulum di Politeknik Dalam Memenuhi Keperluan Pihak Industri di Malaysia A. Esa, M.Y. Abd Hadi, B. Mohd Salleh, UTHM

i ii iii iv 1

2)

16

3)

33

4)

41

5)

51

6)

63

7)

76

8)

84

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

9)

Pelaksanaan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah untuk Institusi Pengajian Tinggi Sidek Hj. Ab. Aziz, Raden Omar Raden Sohadi, Azizah Tamsi, Mansor Haji Ahmad, Mohd Majid Konting, UPM Penerapan dan Penilaian Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Mahasiswa Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Huzili bin Hussin, UniMAP Status Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Aminah Ayob, Noor Shah Saad, Maria Salih, UPSI Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Pahang Jamal Rizal Razali, Rashidi Abbas, UMP Program Ketrampilan Graduan untuk Pelajar Universiti Darul Iman Malaysia Tahun 2007 Abd Rahim Ramli, Ariza Ibrahim, Mohd Noor Che A. Rahman, Azizah Endut, UDM Soft Skills and the Pre Employment Programme: Focus on the University of Malaya Maya Khemlani David, UM Pengalaman Universiti Putra Malaysia Membangunkan Kemahiran Insaniah (KI) dalam Kalangan Pelajar IPT Suhaida Abdul Kadir, Mohammad Shatar Sabran, Roshafiza Hassan, UPM Pembangunan Modal Insan: Aplikasi dalam Konteks Peningkatan Produktiviti dan Daya Saing IPTA/IPTS Abd Rahman bin Ahmad, Human Resources Academy Consolidation of Human Capital Values Through Finishing School Approach Che An Abdul Ghani, Shattar Md. Sabran, UPM A Review on the Ways and Strategies in Developing Soft Skills Che Norlia Hassan, Ahmad Nurulazam bin Md Zain, Abdul Jalil bin Ali, USM Memperkasakan Kemahiran Insaniah Melalui Portfolio Berstruktur Idris Mohd Radzi, UPSI PLEaSE Strategies for Soft Skills Development Raja Maznah Raja Hussain, UM

96

10)

106

11)

118

12)

126

13)

135

14)

152

15)

162

16)

169

17)

181

18)

190

19)

204

20)

217

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

21)

The Outcome Analysis of the Co-Curricular Health Promotion Program (ec 1773) of First Year Medical Student, School of Medicine, UMS. Khaing K. Myint, Freddie Robinson, Hla Maung, D. Kamarudin D. Mudin Osman Ali, UMS Islam Hadhari dalam Kurikulum Pembelajaran Kursus Umum Universiti (Titas dan Hubungan Etnik): Satu Kajian di UPM Adlina binti Ab. Halim, UPM Penaksiran Kemahiran Insaniah Awalan dalam Kalangan Pelajar Mohd Majid Konting, Norfaryanti Kamaruddin, Nor Azirawani Man, Azura Adam, Siti Norziah Abdullah, UPM Penggubalan Instrumen Penilaian Kemahiran Insaniah Akhiran Mohd. Majid Konting, Nor Azirawani Man, Norfaryanti Kamaruddin, Azura Adam, Siti Norziah Abdullah, UPM Kemahiran Insaniah : Moral dan Etika Profesional Pelajar Baharu UPM Abdul Rahman Md. Aroff, Rahil Mahyuddin, Asmawati Suhid, Kamariah Abu Bakar, UPM Penerapan Hasil Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah dalam Kurikulum Pengajian Tinggi 1 2 1 2 Mohd Majid Konting , Zakaria Kasa , UPM , UPSI

226

22)

235

23)

247

24)

259

25)

270

26)

280

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PROGRAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN DALAMAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (BITARA): KONSEP, PELAKSANAAN DAN PERSEPSI AMALAN STAF BUKAN AKADEMIK

NOOR SHAH SAAD Universiti Pendidikan Sultan Idris Fakulti Sains & Teknologi noorshah@upsi.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Kemajuan dan kecemerlangan sesebuah organisasi amat bergantung kepada prestasi pekerja-pekerja yang menganggotai organisasi tersebut. Kegemilangan sesebuah organisasi bukan terletak pada satu kompleks bangunan tetapi amat bergantung kepada bakat, kebolehan dan kemampuan manusia sebagai pekerja. Pembinaan ’modal insan’ di sesebuah organisasi merupakan aset dan pemacu kepada organisasi yang cemerlang atau sebaliknya. Bagi mencapai hasrat ini, UPSI telah memperkenalkan program pembinaan modal insan yang dikenali sebagai program BITARA UPSI. Program ini memberi kesedaran kepada staf universiti tentang enam nilai budaya kerja atau budaya korporat dan 24 penunjang atau diskriptor kepada staf akademik dan staf bukan akademik. Metodologi kajian melibatkan dua fasa. Fasa 1, data dikumpulkan melalui borang penilaian kursus yang diedarkan kepada setiap peserta pada setiap ”living” (kumpulan) yang melibatkan seramai 287 orang (38.2 %) staf akademik dan seramai 465 orang (61.8 %) staf bukan akademik yang telah mengikuti kursus BITARA UPSI. Fasa 2, data dikumpulkan melalui dua set soal selidik iaitu untuk staf akademik dan staf bukan akademik. Soal selidik diedarkan kepada staf bukan akademik selepas enam bulan mengikuti kursus BITARA. Kertas kerja ini memberi tumpuan kepada persepsi tentang amalan enam nilai bersama (shared values) di kalangan staf bukan akademik sahaja. Analisis data dibuat secara statistik diskriptif tentang enam nilai bersama (shared values) BITARA UPSI yang diamalkan semasa pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan yang melibatkan aktiviti pengajaran pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan.

1

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

PENGENALAN

Kemajuan atau kecemerlangan sesebuah organisasi amat bergantung kepada prestasi pekerja-pekerja yang menganggotai organisasi tersebut. Kegemilangan sesebuah organisasi bukan terletak pada satu kompleks bangunan tetapi amat bergantung kepada bakat, kebolehan dan kemampuan manusia sebagai pekerja. Pekerja yang berprestasi cemerlang merupakan `modal insan’ yang menjadi aset dan pemacu kepada organisasi yang cemerlang atau sebaliknya. Modal insan ini boleh di kelasifikasikan dalam dua keadaan, pertama ianya wujud dalam bentuk pemilikan oleh individu melalui kemahiran dan ilmu yang dikuasai. Ini bermakna orang yang berpendidikan atau berkemahiran tinggi secara dasarnya memiliki modal insan yang lebih besar atau lebih bernilai berbanding orang yang rendah tahap pendidikan atau kemahirannya. Kedua, individu itu sendiri boleh dilihat sebagai modal insan yang berguna untuk persekitarannya. Modal insan juga boleh dipertingkatkan potensinya. Penjanaan modal insan perlu mengabungkan dimensi kerohanian, akhlak, nilai dan unsur jati diri yang sesuai dengan keperluan organisasi. Faktor-faktor dalaman inilah yang menjadi asas kepada falsafah modal insan yang disebut oleh YAB. Perdana Menteri. Insan akan memiliki modal atau menjadi aset kepada organisasi adalah insan yang sedar akan amanah dan tanggungjawab, yang bekerja bersungguh-sungguh dengan ikhlas, dan yang sentiasa menggunakan akal fikiran dan kudrat yang ada padanya untuk memajukan dirinya, jabatannya dan juga organisasinya. Modal insan berbeza dengan modal fizikal yang boleh dimiliki dan mudah diurus tetapi modal insan amat kompleks dan memerlukan pihak atasan menggunakan kebijaksanaan dalam mengurusnya dan mengekalkanya. Di universiti, usaha mengekalkan modal intelektual ini amat penting seperti mana dinyatakan oleh Thurow (1997), ’... when a firm’s employee leaves, the firm’s unique ideas and technologies (human capital) automatically goes with that employee to the new employer’. Bagi merealisasikan hasrat YAB. Perdana Menteri, Datuk Naib Canselor UPSI dalam syarahan khas 2004-2005 “Melestari Pendidikan Gemilang Ke Arah Penjanaan Model Insan”, UPSI menyatakan bahawa pekerja yang cemerlang tidak boleh dipisahkan dengan nilai-nilai yang baik dan murni seperti mana yang ditekankan dalam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran (1985), Tonggak 12, Pelan Integriti Nasional (PIN, 2004) di peringkat kebangsaan dan Sistem Pengurusan Akauntabiliti dan Integriti (SPAI) di peringkat jabatan dan kementerian. Kesedaran untuk menjadi insan yang bermoral dan bermodal tinggi adalah menjadi agenda utama UPSI dan dilakukan secara berterusan kerana universiti yang wibawa tidak terbina dalam jangka masa yang singkat seperti mana kata perpatah ’perjalanan seribu batu bermula dengan satu tapak’. Bagi meletakkan tapak dan asas-asas yang kukuh untuk membolehkan universiti berkembang maju, maka setiap anggota UPSI perlu memahami visi, misi dan cabaran UPSI baru. Pelaksanaan visi, misi dan cabaran UPSI baru ini diterap melalui program nilai bersama (shared-values) BITARA UPSI supaya menjadi budaya dan diamalkan semasa menjalankan tugas seharian di universiti (attitude, behaviour, practices).

2

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

2.0

PROGRAM BITARA UPSI

Pada 23 April 2006, ahli-ahli pengurusan tertinggi universiti sebagai ‘Kumpulan Leading’ telah meluluskan enam nilai budaya kerja iaitu berintegriti, profesional, semangat berpasukan, berorientasikan pelanggan, prihatin kebajikan anggota dan kreatif dan inovatif, 24 penunjang atau diskriptor sebagai nilai bersama (shared-values) BITARA UPSI. Ini merupakan salah satu usaha universiti dalam membina modal insan UPSI yang cemerlang untuk mencapai misi dan visi universiti. Program BITARA UPSI diperkenalkan kepada seluruh warga UPSI mulai Jun 2006. 3.0 NILAI BITARA UPSI

Enam nilai dan 24 penunjang atau diskriptor BITARA UPSI sebagai nilai bersama (shared-values) universiti diperkenalkan untuk menjadi amalan di kalangan staf akademik dan staf bukan akademik iaitu; i. Berintegriti: Amanah, Telus, Akauntabiliti, dan Adil Profesional: Beretika, Iltizam, Cinta Ilmu, dan Kompenten Semangat Berpasukan: Muafakat, Fokus Matlamat, Bangga UPSI

ii.

iii.

Hormat-Menghormati,

dan

iv.

Berorentasikan Pelanggan: Responsif, Proaktif, Mesra, dan Berkualiti Prihatin Kebajikan Anggota: Empati, Penghargaan, Keselesaan Persekitaran, dan Peluang Untuk Maju Kreatif dan Inovatif Penambahbaikan Berterusan, Nilai Tambah, Rebut Peluang, dan Berdaya Cipta

v.

vi.

4.0

KURSUS BITARA UPSI – LIVING

Kesedaran tentang enam nilai bersama BITARA UPSI dibuat melalui pelaksanaan kursus BITARA selama empat hari. Kursus dikendalikan di tiga buah kem latihan mengikut kumpulan (living) yang melibatkan staf akademik dan staf bukan akademik. Hari pertama kursus, peserta melalui pelbagai bentuk aktiviti kembara seperti berkayak, berkawat, silat, dan senaman aerobik. Ini diikuti dengan tiga hari kursus kesedaran tentang enam nilai bersama BITARA UPSI di bilik-bilik kuliah.

3

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

5.0

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini dibuat secara kuantitatif melibatkan dua fasa. Fasa 1, data dikumpulkan melalui borang penilaian kursus yang diedarkan kepada peserta pada setiap living (kumpulan). Peserta yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 287 orang (38.2 %) staf akademik dan seramai 465 orang (61.8 %) staf bukan akademik yang telah mengikuti kursus BITARA UPSI. Fasa 2 pula data dikumpulkan melalui dua set soal selidik iaitu untuk staf akademik dan staf bukan akademik. Soal selidik ini diedarkan kepada setiap peserta sekurang-kurangnya enam bulan selepas mengikuti kursus BITARA UPSI. Soal selidik menggunakan skala 5 point iaitu ’1’ Tidak Bersetuju’, ’2’ Kurang Bersetuju, ’3’ Tidak Pasti, ’4’ Bersetuju’ dan ’5’ Sangat Bersetuju dalam mendapatkan tahap persetujuan peserta tentang amalan nilai bersama BITARA UPSI di tempat kerja masing-masing. Soal selidik mengandungi dua bahagian, Bahagian A tentang profil peserta dan Bahagian B tentang amalan enam nilai bersama BITARA UPSI. Bagi tujuan kertas kerja ini laporan kajian hanya melibatkan staf bukan akademik dan menggunakan statistik diskriptif sahaja. Tiada sebarang analisis statistik inferen dibuat. 6.0 DAPATAN KAJIAN 6.1 Penilaian Semasa kursus – Fasa 1 Berdasarkan Jadual 1, sebanyak 89% peserta kursus mempunyai pandangan yang amat baik tentang enam nilai bersama BITARA UPSI, 9% peserta berpandangan sederhana dan hanya 2% berpandangan kurang baik. Semasa kursus dijalankan, seramai 91% peserta kursus menyatakan objektif kursus BITARA UPSI ini tercapai dengan amat baik dan baik dan 8% sederhana dan hanya 1% kurang tercapai. Dari aspek kefahaman bahan kursus yang digunakan, 86% peserta dapat memahami isi kandungan kursus dengan amat baik dan baik, 12% sederhana dan 2% kurang baik dalam memahami bahan-bahan kursus yang digunakan. Seramai 82% peserta kursus pula amat bersetuju bahawa enam nilai bersama BITARA UPSI ini amat bersesuaian untuk diamalkan di kalangan staf, 12 % sederhana dan hanya 3% menyatakan kurang sesuai untuk diamalkan ditempat kerja masing-masing.

4

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 1: Pandangan Peserta Tentang Kursus BITARA UPSI
Item Amat Baik (%) Baik (%) Sederhana (%) Kurang Baik (%) Amat Kurang Baik (%) 0 0 0 0

Pandangan terhadap kursus Objektif kursus Kefahaman Bahan Kursus Kesesuaian kursus dengan tugas

43 36 44 38

46 55 42 44

9 8 12 15

2 1 2 3

Antara respon secara terbuka dinyatakan oleh peserta kursus adalah seperti berikut; • Kursus BITARA ini amat baik dan berkesan kepada semua staf UPSI. • Perlu dilaksanakan kepada semua kakitangan UPSI. • Kursus BITARA perlu ada lanjutan. • Nilai BITARA yang diajar perlu diamalkan berterusan di universiti. • Kursus ini membentuk ‘team building’ di kalangan staf UPSI. • Kursus yang baik dan perlu diaplikasikan kepada semua staf UPSI. • Sangat baik dan perlu diteruskan. • Pembahagian kumpulan meliputi semua peringkat kakitangan kerana dapat membantu staf yang lain untuk memahami kandungan kursus, • Kursus ini memang sungguh berkesan dan bagus, ianya sesuai dijalankan di UPSI. • Pendekatan yang digunakan amat baik. 6.2 Penilaian selepas kursus - Fasa 2 Profil sampel kajian

Dari Jadual 2, seramai 270 orang (58.1 %) staf bukan akademik memberi maklum balas kepada soal selidik yang diedarkan. Didapati seramai 145 orang (53.7 %) lelaki dan 27 orang (46.3 %) perempuan. Seramai 36 orang bawah 25 tahun (13.3 %), 110 orang berumur antara 26 hingga 30 tahun (40.7 %), 56 orang (20.7 %) berumur antara 31 hingga 35 tahun, 30 orang berumur antara 36 hingga 40 tahun (11.1 %) dan 38 orang (14.1 %) berumur lebih daripada 40 tahun. Didapati seramai 52 orang (19.3 %) mula berkhidmat di UPSI antara tahun 1997 hingga 1999, 119 orang (44.1 %) antara tahun 2000 hingga 2003 dan 99 orang (36.7 %) mula khidmat pada tahun 2004 hingga 2007. Seramai 221 orang (81.9 %) staf bukan akademik bersetuju dan 49 orang (18.1 %) kurang bersetuju kursus BITARA UPSI ini diteruskan.

5

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 2: Profil Staf Bukan Akademik Yang Mengikuti Kursus BITARA UPSI Item Jantina: Lelaki Perempuan Umur: Bawah 25 tahun 26 - 30 tahun 31 - 35 tahun 36 – 40 tahun > 40 tahun berkhidmat di 36 110 56 38 13.3 % 40.7 % 20.7 % 11.1 % 14.1 % 19.3 % 44.1 % 36.7 % 145 125 53.7 % 46.3 % Staf Akademik Peratus

Mulai Universiti:

1997-1999 2000-2003 2004-2007 Kursus BITARA Lanjutan: Setuju Tidak Setuju

52 119 99

221 49

81.9 % 18.1 %

PERSEPSI STAF BUKAN AKADEMIK TENTANG AMALAN NILAI BERSAMA (shared values) BITARA UPSI 6.3 BERINTEGRITI

Dari Jadual 3, min keseluruhan nilai berintegriti adalah 4.55 dan SD 0.41. Ini menunjukkan staf bukan akademik ’sangat sersetuju’ bahawa nilai integriti menjadi amalan mereka semasa menjalankan tugas pengurusan, pentadbiran, dan perkhidmatan sokongan di universiti. Bagi penunjang (diskriptor) nilai telus, mereka ’sangat bersetuju’ bahawa terdapat ketelusan dalam proses kenaikan pangkat dan penilaian prestasi tahunan (Min = 4.5) dalam pengurusan dan pentadbiran universiti dan mereka juga bersedia menerima pandangan dari pelbagai pihak dan memperbaiki prestasi mereka dalam urusan pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan (Min = 4.5). Begitu juga dengan penunjang nilai akauntabiliti, di mana mereka ’sangat bersetuju’ bahawa amalan nilai akauntibiliti dilaksanakan mengikut bidang kuasa dalam pentadbiran dan pengurusan di universiti (Min = 4.5) serta bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka tanpa menyalahkan orang lain (Min = 4.5). Mereka turut ’bersetuju’ bahawa dapat mematuhi arahan dan peraturan yang dikuatkuasakan di universiti berkaitan dengan perkhidmatan mereka di universiti. Bagi penunjang nilai amanah pula, mereka juga ’sangat bersetuju’ bahawa sentiasa menjaga dan menyanyangi harta dan kemudahan

6

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

yang disediakan oleh pihak universiti (Min = 4.5) dan tidak menyalahguna kuasa serta menyimpan rahsia pusat tanggungjawab masing-masing. Mereka hanya ’bersetuju’ dapat hadir ke pejabat tepat pada masa yang ditetapkan dan menyelesaikan tugas dalam tempoh yang ditetapkan di pusat tanggungjawab masing-masing. Bagi penunjang nilai adil (Min = 4.3), mereka ’bersetuju’ bahawa amalan ini diamalkan semasa mereka membuat merancang dan melaksanakan kerja dengan mengambil kira kebajikan semua warga universiti. Jadual 3: Min Bagi Nilai Berintegriti dan Penunjang (Diskriptor) Penunjang 1. Amanah 2. 3. 4. Telus 1. 2. Amalan BITARA Menghadiri kerja dan tugasan rasmi tepat pada masanya Menyelesaikan tugas yang diamanahkan dalam tempoh yang ditetapkan Menjaga dan menyayangi harta dan kemudahan universiti dengan amanah Tidak menyalahgunakan kuasa yang dimiliki dan sentiasa menyimpan rahsia Menerima pandangan dari pelbagai pihak dan memperbaikinya Menjalankan tugas secara telus dalam semua proses penilaian seperti kenaikan pangkat, prestasi tahunan dan urusan yang berkaitan dengan perjawatan dan perolehan Melaksanakan tugas dengan kuasa yang diperuntukkan dengan dedikasi dan bertanggungjawab Mematuhi arahan dan peraturan yang telah dikuatkuasakan Bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan sendiri dan tidak menyalahkan orang lain Merancang dan melaksanakan kerja dengan teratur mengikut keutamaan dan peraturan serta mengambil kira kebajikan semua pihak Min 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 SD .74 .68 .60 .61 .62 .59

1. Akauntabiliti 2. 3.

4.5

.59

4.4 4.5

.62 .65

1. Adil

4.4

.61

6.4

PROFESIONAL

Jadual 4, menunjukkan min keseluruhan nilai profesional adalah 4.26 dan SD 0.54. Ini menunjukkan bahawa staf bukan akademik ’bersetuju’ bahawa nilai profesional ini menjadi amalan mereka semasa merancang, mengurus, melaksanakan dan menyokong usaha budaya kerja yang cemerlang di universiti. Keempat-empat penunjang nilai profesional iaitu iltizam, cinta ilmu, kompeten dan beretika dinyatakan pada tahap ’bersetuju’ dalam

7

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

amalan mereka semasa bertugas di pusat tanggungjawab masingmasing. Bagi penunjang nilai iltizam (purata Min = 4.3), mereka ’bersetuju’ dalam menjalankan tugas dengan penuh semangat dan dedikasi, membuat perancangan secara terperinci, menjalankan tugas tanpa mengira masa, dan berani mencuba dan bersedia memperbaiki kesilapan semasa menjalankan urusan pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan. Bagi penunjang ’beretika’ (purata Min = 4.3), mereka ’bersetuju’ bahawa amalan semasa melaksanakan urusan-urusan yang berkaitan dengan tadbir urus, mengutamakan kepentingan organisasi dan sentiasa menjaga maruah rakan sekerja dipraktikkan. Begitu juga dengan penunjang ’kompenten’, di mana staf bukan akademik ini ’bersetuju’ bahawa mereka dapat menyiapkan kerja yang berkualiti dan efisyen seperti mana yang ditetapkan oleh pusat tanggungjawab masing-masing. Seterusnya, bagi penunjang ’cinta ilmu’, mereka turut ’bersetuju’ bahawa amalan membaca menjadi budaya kerja dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tugas masing-masing serta menyokong aktiviti keilmuan yang dijalankan di universiti. Jadual 4: Min Bagi Nilai Profesional dan Penunjang (Diskriptor) Penunjang Amalan BITARA 1. Menjalankan tugas dengan penuh semangat dan dedikasi 2. Merancang dan melaksanakan kerja dengan terperinci dan teliti 3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sepenuh hati tanpa mengira masa 4. Memberanikan diri untuk mwncuba dan bersedia memperbaiki kesilapan 1. Mengamalkan pembacaan sebagai satu budaya 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang tugas 3. Melibatkan diri dalam aktiviti keilmuan 4. Menyokong usaha dalam memgembangkan ilmu 5. Menjalinkan rangkaian kerja dengan jabatan luar yang berkaitan dengan tugas 1. Menyiapkan kerja yang berkualiti dan efisien dalam jangka masa yang ditetapkan 2. Mencapai tahap kecekapan yang ditetapkan dalam tempoh yang ditentukan. 1. Mengamalkan tadbir urus yang sistematik dan memenuhi kod etika profesion 2. Mengutamakan kepentingan organisasi 3. Menjaga maruah rakan sekerja dan pelajar Min 4.4 4.3 4.3 4.4 4.1 4.4 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2 4.4 4.4 .80 .69 .69 .74 .66 .63 SD .68 .63 .70 .67 .78 .71 .77 .71

Iltizam

Cinta Ilmu

Kompeten

Beretika

8

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

6.5

SEMANGAT BERPASUKAN

Bagi nilai semangat berpasukan, Jadual 5 menunjukkan min keseluruhan adalah 4.31 dan SD 0.56. Ini menunjukkan bahawa staf bukan akademik ’bersetuju’ bahawa nilai semangat berpasukan wujud di kalangan staf UPSI. Keempat-empat penunjang nilai semangat berpasukan iaitu ’bangga UPSI’ (purata Min = 4.4), ’fokus matlamat’ (purata Min = 4.4) diikuti dengan nilai ’hormat-menghormati’ (purata Min = 4.2) dan ’muafakat’ (purata Min = 4.2), dinyatakan pada tahap ’bersetuju’ bahawa nilai-nilai tersebut menjadi amalan mereka semasa menjalankan tugas seharian mereka di universiti. Bagi penunjang ’bangga UPSI’, mereka ’bersetuju’ bahawa sentiasa berusaha memerlihara dan mempertahankan imej dan nama baik UPSI (Min = 4.4) dan berkongsi kejayaan dan kegagalan UPSI (Min = 4.3) dan mempromosi kehebatan dan pencapaian UPSI dalam bidang pengurusan dan pentadbiran universiti (Min = 4.2). Bagi penunjang ’fokus matlamat’, mereka ’bersetuju’ untuk melaksanakan matlamat universiti (Min = 4.3), dan juga melaksanakan tugas demi untuk menaikan reputasi serta mencapai matlamat visi dan misi UPSI (Min = 4.3). Persetujuan juga dinyatakan bahawa wujudnya pemaufakatan di setiap pusat tanggungjawab masing-masing semasa menyelesaikan masalah secara bersama (Min = 4.1), menghindar salah faham atau prasangka dan saling percaya mempercayai di tempat kerja (Min = 4.2), membantu dan memberi galakan kepada rakan sekerja supaya meningkatkan prestasi kerja masing-masing (Min = 4.3) dan mereka turut ’bersetuju’ menerima penghormatan yang setimpal daripada pihak pengurusan universiti bagi perkhidmatan dan pengurusan yang cemerlang. Jadual 5: Min Bagi Nilai Semangat Berpasukan dan Penunjang (Diskriptor) Penunjang Amalan BITARA 1. Menyelesaikan masalah secara bersama melalui syura 2. Menghindari salah faham/prasangka di kalangan anggota 3. Membantu dan menggalakkan rakan sekerja dalam meningkatkan prestasi kerja 1. Berkerjasama di dalam melaksanakan tugas demi menaikkan reputasi UPSI 2. Menetapkan dan melaksanakan matlamat UPSI secara bersama 3. Mengingatkan satu sama lain tentang visi dan misi UPSI 1. Memberi penghormatan yang selayaknya kepada semua anggota tanpa mengira usia dan pangkat
9

Min 4.2 4.3 4.3

SD .78 .72 .72

Muafakat

4.3 4.4 4.3 4.4

.70 .66 .69 .65

Fokus Matlamat

Hormatmenghormati

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Bangga UPSI

2. Memupuk dan mengamalkan sikap saling mempercayai di kalangan anggota 3. Menghormati hak dan keistemewaan rakan sekerja 1. Mempromosi kehebatan dan pencapaian UPSI 2. Memelihara dan mempertahankan imej dan nama baik UPSI 3. Berkongsi kejayaan dan kegagalan

4.3 4.3 4.3 4.4 4.4

.65 .67 .70 .64 .66

6.7

BERORIENTASIKAN PELANGGAN

Jadual 6, min keseluruhan bagi nilai ’berorientasikan pelanggan’ adalah 4.28 dan SD 0.54. Ini menunjukkan bahawa staf bukan akademik ’bersetuju’ bahawa nilai berorientasikan pelanggan ini menjadi amalan mereka semasa berurusan dengan pelajar, rakan sekerja dan membantu fakulti dan pensyarah dalam urusan berkaitan dengan pengajaran pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan yang melibatkan pihak luar. Staf bukan akademik ’bersetuju’ mereka sentiasa responsif (purata Min = 4.35) kepada permintaan pelajar, pensyarah dan pihak luar dan memberi perkhidmatan yang mesra melayan pelajar, rakan sekerja, pensyarah dan pelanggan luar UPSI semasa berurusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Mereka juga ’bersetuju’ sentiasa proaktif (purata Min = 4.28) dan mesra (purata Min = 4.29) semasa berurusan dengan pelajar, pensyarah dan pihak luar. Amalan melayan pelanggan dan pelajar dengan bahasa dan perlakuan yang sopan, memudahkan proses kerja dengan pelanggan dan pelajar serta memberi keutamaan dan kemudahan kepada pelajar kurang upaya. Mereka turut menyatakan persetujuan dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti (purata Min = 4.23) di pusat tanggungjawab masing berdasarkan kepada maklumat dan prasarana sedia ada. Jadual 6: Min Bagi Nilai Berorientasikan Pelanggan dan Penunjang (Diskriptor). Penunjang Responsif Amalan BITARA 1. Bertindak segera terhadap permintaan dan aduan pelanggan 2. Melaksanakan aktiviti pembetulan untuk mengatasi kesulitan 1. Menyediakan strategi pencegahan untuk mengelakan sebarang kesulitan 2. Menjangka dan merancang keperluan pelajar dan staf berdasarkan keperluan pasaran kerja 3. Menyediakan sistem maklumat yang boleh memberi petunjuk untuk perancangan masa depan
10

Min 4.4 4.3 4.2 4.1 4.4

SD .63 .66 .68 .77 .59

Proaktif

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Mesra

Berkualiti

1. Melayan pelanggan dengan bahasa dan perlakuan yang sopan 2. Melaksanakan proses kerja yang memudahkan pelanggan 3. Menggunakan kios maklumat yang memudah kan saluran komunikasi pelanggan 4. Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang mesra OKU 1. Memberi maklumat yang dipohon oleh pelanggan dengan lengkap dan tepat 2. Menyediakan maklumat dalam pelbagai media 3. Melengkap dan mengemas kini portal UPSI 4. Memastikan setiap proses kerja mematuhi sistem kualiti

4.4 4.2 4.3 4.0 4.1 4.2 4.2 4.2

.62 .74 .64 .76 .72 .77 .76 .69

6.8

PRIHATIN KEBAJIKAN ANGGOTA

Dari Jadual 7, min keseluruhan bagi nilai prihatin kebajikan anggota adalah 4.12 dan SD 0.68. Ini menunjukkan bahawa staf bukan akademik ’bersetuju’ bahawa pengurusan UPSI mengambil berat tentang kebajikan anggota, memberi penganugerahan kepada anggota yang cemerlang, menyediakan persekitaran tempat kerja yang selesa dan memberi galakkan dan sokongan untuk menghadiri kursus dan perkembangan diri stafnya. Bagi nilai penunjang ’penghargaan’, staf bukan akademik ’bersetuju’ bahawa pengurusan UPSI sentiasa memberi penghargaan kepada stafnya yang menunjukkan kecemerlangan dalam pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan semasa Hari Kualiti UPSI yang diadakan setiap tahun. Begitu juga dengan nilai penunjang ’keselesaan persekitaran’, dimana pengurusan universiti menyediakan kemudahan berkaitan dengan kesihatan keluarga anggota dan memberi sokongan dalam aktiviti sukan pada peringkat universiti dan kebangsaan. Mereka juga turut ’bersetuju’ bahawa pengurusan universiti bersikap empati dengan menyediakan kemudahan dalam membantu mereka yang memerlukan khidmat kaunseling dan penasihatan, memberi bantuan kepada anggota yang ditimpa musibah dan bertindak ke atas pandangan yang dikemukakan oleh persatuan kakitangan sokongan (USIA) dan kakitangan pentadbiran (PRESTASI).

11

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 7: Min Bagi Nilai Prihatin Kebajikan Anggota dan Penunjang Penunjang Empati Amalan BITARA 1. Menawarkan khidmat kaunseling dan penasihatan 2. Menziarahi keluarga dan memberi bantuan kepada anggota yang ditimpa musibah 3. Menjadi rakan pembimbing dan pendengar yang baik. 1. Mencadang, menyokong penganugerahan yang bersesuaian 2. Membudayakan ucapan terima kasih dan penghargaan 3. Memperingati dan meraikan hari lahir setiap anggota 1. Meningkatkan penggunaan kemudahan sokongan untuk keluarga seperti nurseri dan tadika 2. Meningkatkan penggunaan kemudahan perkhidmatan perubatan dan pergigian 3. Melibatkan diri dan mengiatkan aktiviti riadah serta sukan 4. Mengamalkan gaya hidup sihat 5. Saling menghormati, memahami dan berbudi bahasa 1. Menghadiri kursus dalam perkhidmatan 2. Menonjolkan keterampilan diri dalam bidang sukan dan kebudayaan 4. Membangunkan potensi diri dalam bidang kepakaran masing-masing Min 3.7 4.1 4.2 4.1 4.4 3.9 3.8 SD .96 .83 .78 .81 .72 .92 .93

Penghargaan

Keselesaan Persekitaran

3.9 4.3 4.4 4.3 4.4 3.9

.90 .74 .69 .78 .32 .95

Peluang Untuk Maju

4.2

.81

6.9

KREATIF DAN INOVATIF

Jadual 8, min keseluruhan bagi nilai kreatif dan inovatif adalah 4.1 dan SD 0.65. Ini menunjukkan bahawa staf bukan akademik ’bersetuju’ bahawa nilai kreatif dan inovatif ini diamalkan semasa urusan pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan di pusat tanggungjawab masing-masing. Mereka ’bersetuju’ bahawa penambahbaikan berterusan (purata Min = 4.1) dan nilai tambah (purata Min = 4.0), diamalkan semasa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penilaian kerja, pengurusan latihan dan mengubahsuai proses kerja untuk penjimatan dan menggunakan teknologi dan media untuk berkomunikasi dan memberi perkhidmatan yang lebih baik. Walaubagaimanapun, mereka ’tidak pasti’ bahawa rebut peluang (purata Min = 3.9) dan berdaya cipta (purata Min = 3.7) ini wujud dan diamalkan dalam urusan pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan di pusat tanggungjawab masing-masing.
12

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 8: Min Bagi Nilai Kreatif dan Inovatif dan Penunjang Penunjang Penambahbaikan Berterusan Amalan BITARA 1. Menjalankan penilaian kerja dan melakukan tindakan pembetulan dari semasa ke semasa 2. Meningkatkan prestasi staf melalui latihan dan bimbingan 3. Melaksanakan perubahan selaras dengan keperluan semasa dan akan datang 4. Menanda aras proses kerja dengan organisasi yang berjaya dari semasa ke semasa 5. Mengubahsuai proses kerja untuk penjimatan tanpa menjejaskan kualiti dan kecekapan 1. Menggunakan pelbagai teknologi dan media untuk menghasilkan komunikasi dan perkhidmatan yang lebih baik 2. Berkemahiran dalam bahasa inggeris untuk mengakses ilmu dan maklumat baru 3. Berdaya cipta untuk meningkatkan nilai produk dan perkhidmatan 1. Mencari, menggunakan dan menghebahkan peluang yang didapati untuk menceburi diri dalam aktiviti yang dapat meningkatkan kecemerlangan diri. 2. Meningkatkan daya saing yang sihat 3. Memberi pendedahan kepada staf melalui persidangan dan pameran di peringkat antarabangsa 1. Memberanikan diri untuk mencuba sesuatu yang baru 2. Melibatkan diri dalam pertindangan bagi merangsang daya cipta dan inovasi Min 4.3 4.1 4.1 4.0 SD .69 .81 .71 .80

4.2 4.2

.74 .76

Nilai Tambah

3.9 4.0 4.1

.90 .80 .79

Rebut Peluang

3.8 3.8

.75 .1.0

3.8 3.6

.78 .96

Berdaya Cipta

7.0

RUMUSAN 1. Secara keseluruhan, lebih daripada 80 % peserta kursus BITARA UPSI yang melibatkan staf akademik dan staf bukan akademik menerima enam nilai bersama (shared values) BITARA UPSI dengan baik dan sesuai untuk menjadi amalan semasa bertugas di universiti dan 62.8 % staf akademik dan 81.9 % staf bukan akademik bersetuju kursus BITARA UPSI ini diteruskan. Dari enam nilai bersama (shared values) ini, staf bukan akademik ini sepakat ’sangat bersetuju’ bahawa nilai berintegriti ini dengan penunjang-penunjang amanah, telus dan akauntabiliti sentiasa menjadi amalan mereka semasa pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan
13

2.

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

berkaitan dengan urusan dengan fakulti, pelajar, pensyarah dan pihak luar. 3. Bagi nilai-nilai profesional, semangat berpasukan, prihatin kebajikan anggota, berorientasikan pelanggan dan kreatif dan inovatif serta penunjang bagi nilai-nilai tersebut, staf bukan akademik sepakat ’bersetuju’ bahawa nilai-nilai tersebut diamalkan oleh mereka semasa pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan melibatkan fakulti, pelajar, pensyarah dan pihak luar. Bagi penunjang ’rebut peluang’ dan ’berdaya cipta’ bagi nilai kreatif dan inovatif, staf bukan akademik kurang pasti kewujudan dan amalan nilai-nilai tersebut semasa pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan di pusat tanggungjawab mereka. Penunjang-penunjang bagi nilai profesional, semangat berpasukan, prihatin kebajikan anggota dan berorientasikan pelanggan, staf bukan akademik mencapai persetujuan pada tahap ’bersetuju’ sahaja dalam amalan mereka semasa pengurusan, pentadbiran dan perkhidmatan sokongan yang diberikan di universiti.

4.

5.

8.0

KESIMPULAN

Proses pembangunan negara akan kelihatan kurang mantap dan lompang jika ketiadaan tumpuan kepada elemen modal insan. Dalam konteks pembangunan universiti, konsep modal insan perlu diperluaskan bagi merangkumi elemen-elemen nilai. Sebelum penjanaan modal insan itu dilaksanakan perlu diwujudkan mekanisme penyelidikan dan pembangunan yang mengkaji sedalam-dalamnya kepelbagaian faktor yang mempengaruhi keperluan terhadap modal itu. Jesteru itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam usaha membentuk model atau prototaip modal insan yang sesuai dengan keperluan negara di samping mencapai visi dan misi universiti khususnya.

RUJUKAN [1] Ahmad Shukri Abdul Hamid (2006, 3 Mac). Modal Insan Pelengkap Pembangunan. Berita Harian, muka surat 13. Drucker, P. (2002). Managing the next society. New York: St. Martin Press. Muhammad Rais Abdul Karim. (2006). Melestari Pendidikan Gemilang ke Arah Penjanaan Modal Insan. Tanjung Malim: Pencetakan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

[2]

[3]

14

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[4]

Noor Shah Saad (2007). Program Pembinaan Modal Insan Dalaman Universiti Pendidikan Sultan Idris (BITARA): Konsep, Pelaksanaan dan Persepsi Amalan Staf Akademik. Persidangan Kecemerlangan Modal Insan Dalam Sektor Awam 2007, 5 – 7 Novemer 2007. Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Rancangan Malaysia Ke-9.(2006). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Kementerian Pelajaran Malaysia. Thurow, L.C. (1997). The Future of Capitalism. London: Penguins Books.

[5]

[6]

15

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

AGENDA PEMBANGUNAN UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA DALAM USAHA MEMPERKASA MODAL INSAN NEGARA
AZIAH ISMAIL, SUFEAN HUSSIN, ABDUL GHANI ABDULLAH Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia aziah@usm.my drsufean@um.edu.my agk@usm.my

ABSTRAK - Kemajuan dan kekayaan sesebuah negara bukan diukur berdasarkan kuantiti sumber alam yang dimiliki tetapi kualiti modal insan yang kreatif dalam mencanai usaha-usaha pembangunan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan (Sufean, 2000). Justeru, misi memperkasa kualiti modal insan negara telah dijadikan Teras Kedua Misi Nasional, 2006-2020 dengan iltizam untuk "meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi negara serta memupuk 'minda kelas pertama'. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh universiti awam di Malaysia serta variasi dan perbezaan dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut dalam usaha membantu memperkasa kualiti modal insan negara. Data bagi kajian ini dikumpul dengan menggunakan soal selidik yang melibatkan seramai 715 orang responden yang terdiri daripada pengurusan tertinggi universiti dan fakulti di 10 buah universiti awam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa universiti awam di Malaysia melaksanakan pelbagai agenda dalam memenuhi hasrat kerajaan untuk memperkasa kualiti modal insan. Antara agenda pembangunan yang sangat diutamakan ialah pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, pembangunan program pasca ijazah, kecemerlangan akademik, promosi program pasca ijazah, program kebajikan pelajar, dan kualiti pengurusan universiti. Selain itu, kajian juga mendapati tahap pelaksanaan bagi agenda-agenda tersebut adalah berbeza antara universiti awam dan fakulti yang menawarkan bidang ilmu yang berbeza. Perbezaan tahap pelaksanaan ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor-faktor persekitaran seperti faktor kerajaan; kepakaran akademik dalam dan luar organisasi; tekanan permintaan
16

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

pasaran terhadap organisasi; kemudahan infrastruktur; perkembangan sains dan teknologi; trend perkembangan pendidikan tinggi global dan peruntukan kewangan. Berdasarkan dapatan kajian dapat dirumuskan bahawa universiti-universiti awam di Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam membantu kerajaan memperkasa kualiti modal insan melalui pelaksanaan pelbagai agenda di institusi masing-masing. Kata Kunci: universiti awam, modal insan

1.0

PENGENALAN

Kemajuan dan kekayaan sesebuah negara bukan diukur berdasarkan kuantiti sumber alam yang dimiliki tetapi kualiti modal insan yang kreatif dalam mencanai usaha-usaha pembangunan masyarakat dalam pelbagai bidang kehidupan (Sufean, 2000). Justeru, misi memperkasa kualiti modal insan negara telah dijadikan Teras Kedua Misi Nasional, 2006-2020 dengan iltizam untuk "meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi negara serta memupuk 'minda kelas pertama'. Pembangunan ekonomi dalam dekad 1990an menunjukkan peralihan daripada pembangunan ekonomi berasaskan perindustrian kepada pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi). Peralihan ekonomi ini mengakibatkan perubahan dalam bidang industri yang berteknologi sederhana dan berat kepada industri berteknologi tinggi seperti bioteknologi, nanoteknologi, mikroteknologi, teknologi tinggi, fotonik, teknologi sel bahan api, teknologi maklumat dan sebagainya (Malaysia, 2001). Justeru, perancangan sumber manusia di Malaysia turut memberi penekanan kepada pembangunan modal insan yang dilengkapi dengan keperluan akademik serta kemahiran dan kepakaran yang diperlukan terutamanya dalam bidang sains dan teknologi, teknologi maklumat dan komunikasi serta kemahirankemahiran pekerjaan (employment skills) yang tinggi. Hasrat ini sesuai dengan aspirasi negara agar modal insan yang dihasilkan dapat turut bersaing dalam perubahan ekonomi dunia dan era globalisasi (Kementerian Pendidikan, 2001). Rentetan daripada peralihan ekonomi kepada k-ekonomi, pembangunan sumber manusia di universiti juga turut diberi perhatian dan penekanan (Malaysia, 2001). Hal ini selaras dengan pernyataan Bank Dunia (1994) yang menyatakan bahawa pendidikan peringkat tinggi mempunyai tanggungjawab yang penting bagi menjamin pembangunan ekonomi dan sosial negara.

17

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Sehubungan itu, universiti sebagai institusi yang unggul dalam menghasilkan ilmu pengetahuan yang tidak dihasilkan oleh pendidikan peringkat lain (Fehl, 1965) mempunyai peranan yang penting dalam melahirkan modal insan yang diperlukan oleh negara. Justeru, universiti perlu peka terhadap program-program akademik dan latihan yang ditawarkan agar seiring dengan peranan mereka dalam menyediakan masyarakat dengan pengetahuan dan kemahiran sebagai bekalan dalam menghadapi perubahan yang berlaku di persekitaran sama ada persekitaran dalaman mahupun luaran mereka (Albatch, 1991; Fagerlind & Saha, 1989; Hussien, 1993; Saha, 1991). 2.0 TUJUAN KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti agenda pembangunan yang dilaksanakan oleh universiti-universiti awam di Malaysia serta variasi dan perbezaan dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut dalam usaha membantu memperkasa kualiti modal insan negara. 3.0 METODOLOGI KAJIAN

Data bagi kajian ini dikumpul dengan menggunakan soal selidik yang melibatkan seramai 715 orang responden yang terdiri daripada pengurusan tertinggi universiti dan fakulti di 10 buah universiti awam. 4.0 DAPATAN KAJIAN

Dapatan kajian menunjukkan bahawa universiti-universiti awam di Malaysia melaksanakan pelbagai agenda dalam memenuhi hasrat kerajaan untuk memperkasa kualiti modal insan. Antara agenda pembangunan yang sangat diutamakan ialah pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, pembangunan program pasca ijazah, kecemerlangan akademik, promosi program pasca ijazah, program kebajikan pelajar, dan kualiti pengurusan universiti. Selain itu, kajian juga mendapati tahap pelaksanaan bagi agendaagenda tersebut adalah berbeza antara universiti awam dan fakulti yang menawarkan bidang ilmu yang berbeza. Perbezaan tahap pelaksanaan ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan faktor-faktor persekitaran seperti faktor kerajaan; kepakaran akademik dalam dan luar organisasi; tekanan permintaan pasaran terhadap organisasi; kemudahan infrastruktur; perkembangan sains dan teknologi; trend perkembangan pendidikan tinggi global dan peruntukan kewangan. Berikut ialah dapatan terperinci bagi kajian ini. 4.1 Agenda Pembangunan dan Tahap Pelaksanaannya di Universiti Awam.

Terdapat beberapa projek dan program yang telah dilaksanakan bagi menjayakan pelaksanaan rancangan pembangunan universiti. Jadual 1 menunjukkan tahap pelaksanaan agenda pembangunan universiti di universiti awam. Secara puratanya, nilai min antara 3.14 hingga 4.28 dalam jadual
18

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

tersebut menunjukkan agenda pembangunan universiti adalah cenderung pada tahap ‘sedang dilaksanakan’ dan ‘telah siap dilaksanakan’. Walau bagaimanapun, taburan kekerapan dalam jadual tersebut menunjukkan terdapat projek dan program yang dilaksanakan secara berterusan dalam proses pelaksanaan rancangan pembangunan di universiti awam. Jadual 1: Tahap Pelaksanaan Agenda Pembangunan Universiti
Tahap Pelaksanaan Agenda (Projek dan Program) Pembangunan Universiti yang Dirangkakan Akreditasi program akademik Program kecemerlangan akademik Promosi kepakaran dan kemudahan penyelidikan universiti Penyelidikan bersama dengan pihak kerajaan dan swasta Promosi programprogram pasca siswazah yang ditawarkan di universiti Pembangunan program pendidikan pasca siswazah Program Pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti E-learning 1 (n,%) 2 (n,%) 3 (n,%) 4 (n,%) 5 (n,%) Keseluruhan min sp

10 (3.40) 4 (1.40) 2 (0.70)

10 (3.40) 10 (3.40) 16 (5.40)

92 (31.10) 92 (31.10) 128 (43.20)

51 (17.20) 29 (9.80) 32 (10.80)

133 (44.90) 161 (54.40) 118 (39.90)

3.97

1.10

4.13

1.05

3.84

1.04

-

21 (7.10)

111 (37.50)

38 (12.80)

126 (42.60)

3.91

1.04

1 (0.30)

9 (3.00)

90 (30.40)

49 (16.60)

147 (49.70)

4.12

0.97

3 (1.00) -

6 (2.00) 9 (3.00)

88 (29.70) 80 (27.00)

45 (15.20) 25 (8.40)

154 (52.00) 182 (61.50)

4.15

0.98

4.28

0.96

4 (1.40) 3 (1.00) 14 (4.70) 5 (1.70) 44 (14.90)

46 (15.50) 11 (3.70) 47 (15.90) 15 (5.10) 51 (17.20)

124 (41.90) 97 (32.80) 137 (46.30) 105 (35.50) 103 (34.80)

29 (9.80) 45 (15.20) 20 (6.80) 36 (12.20) 16 (5.40)

93 (31.40) 140 (47.30) 78 (26.40) 135 (45.60) 82 (27.70)

3.54

1.13

Kualiti dalam pengurusan

4.04

1.02

E pengurusan Sumber manusia yang berkualiti Pengurangan brain-drain

3.34 3.95

1.17 1.08

3.14

1.38

19

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Tahap Pelaksanaan Agenda (Projek dan Program) Pembangunan Universiti yang Dirangkakan Pengurusan kewangan yang cekap dan teratur Dasar penjimatan kos operasi universiti Pembangunan fasiliti dan infrastruktur universiti 1 (n,%) 2 (n,%) 3 (n,%) 4 (n,%) 5 (n,%) Keseluruhan min sp

7 (2.40) 15 (5.10) 7 (2.40) 32 (10.80) 11 (3.70) 4 (1.40)

21 (7.10) 24 (8.10) 10 (3.40) 44 (14.90) 17 (5.70) 11 (3.70)

114 (38.50) 111 (37.50) 123 (41.60) 124 (41.90) 93 (31.40) 91 (30.70)

38 (12.80) 36 (12.20) 33 (11.10) 18 (6.10) 34 (11.50) 38 (12.80)

116 (39.20) 110 (37.20) 123 (41.60) 78 (26.40) 141 (47.60) 152 (51.40)

3.79

1.11

3.68

1.20

3.86

1.08

3.22 3.94

1.28 1.16

E-universiti Pembangunan insan

Program kebajikan pelajar

4.09

1.04

Petunjuk: 1= Tidak berkaitan 2= Belum dilaksanakan 3= Sedang dilaksanakan 4= Telah dilaksanakan 5= Pelaksanaan berterusan Secara amnya, kajian mendapati bahawa skor min bagi 18 agenda pembangunan di 10 universiti awam adalah antara 3.14 hingga 4.28, iaitu semua universiti sedang atau telah melaksanakan agenda pembangunan yang disenaraikan dalam Jadual 1. Namun, terdapat sebilangan responden (antara 3% hingga 17 %) mengatakan agenda pembangunan yang tersenarai tiada kaitan atau belum dilaksanakan oleh universiti mereka. Perkara ini timbul mungkin disebabkan adanya sebilangan kecil fakulti baru atau dekan atau ketua jabatan yang tidak terlibat dengan apa jua proses perancangan pembangunan universiti. Jika nilai min melebihi 4.00 dalam Jadual 1 dijadikan titik rujukan bagi pelaksanaan, maka agenda pembangunan universiti yang utama dan telah dilaksanakan oleh universiti awam Malaysia ialah: • • • • • • Program pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti Pembangunan program pasca ijazah Program kecemerlangan akademik Promosi program pasca ijazah Program kebajikan pelajar Kualiti pengurusan universiti
20

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Keputusan kajian di atas boleh disahkan dengan meneliti item-item dalam Jadual 1 yang mempunyai respon skala 5 dengan lebih daripada 50 % responden menjawabnya. Daripada penelitian, agenda utama pembangunan universiti awam di Malaysia ialah: • • • • 4.2 Program pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti (61.50 %) Program kecemerlangan akademik (54.40 %) Pembangunan program pasca ijazah (52.00 %) Program kebajikan pelajar (51.40 %) Perbezaan Agenda Pembangunan Antara Universiti Awam.

Ujian Statistik ANOVA Sehala telah digunakan untuk melihat perbezaan pelaksanaan agenda pembangunan antara universitiuniversiti awam di Malaysia. Nilai nisbah F yang signifikan pada aras keertian 0.05 menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi pelaksanaan projek dan program pembangunan tersebut antara universiti-universiti awam. Ini ditunjukkan dalam Jadual 2 berikut. Jadual 2: Perbezaan Agenda Pembangunan Antara Sepuluh Universiti Awam
Projek dan Program Pembangunan Universiti Nilai Perbezaan Antara Universiti Nilai Nisbah F Akreditasi program akademik Program kecemerlangan akademik Promosi kepakaran dan kemudahan penyelidikan universiti Penyelidikan bersama dengan pihak kerajaan dan swasta Promosi program-program pasca siswazah yang ditawarkan di universiti Pembangunan program pendidikan pasca siswazah Program Pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti E-learning Kualiti dalam pengurusan E pengurusan Sumber manusia yang berkualiti Pengurangan brain-drain 2.24 2.46 3.27 df 10 10 10 Aras signifikan 0.02* 0.01* 0.01*

3.12 3.40

10 10

0.01* 0.01*

3.41 2.91 5.52 3.62 4.98 3.12 2.47

10 10 10 10 10 10 10

0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01*

21

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Projek dan Program Pembangunan Universiti

Nilai Perbezaan Antara Universiti Nilai Nisbah F df 10 10 10 10 10 10 Aras signifikan 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01* 0.01*

Pengurusan kewangan yang cekap dan teratur Dasar penjimatan kos operasi universiti Pembangunan fasiliti dan infrastruktur universiti e-universiti Pembangunan insan Program kebajikan pelajar

4.11 4.31 4.29 8.88 3.81 4.11

* signifikan pada aras keertian 0.05 Merujuk kepada Jadual 2, keputusan Ujian 2 Statistik ANOVA Sehala menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara universiti awam pada semua agenda pembangunan mereka. Berdasarkan dapatan kajian ini, dapat disimpulkan bahawa setiap projek dan program pembangunan yang dirangkakan adalah pada tahap pelaksanaan yang berbeza dalam pelaksanaan rancangan pembangunan antara universiti awam di Malaysia. Secara teorinya, tiada uniformiti dalam pelaksanaan projek dan program pembangunan di universiti-universiti awam di Malaysia rentetan daripada keperluan dan hala tuju pembangunan yang berbeza terutamanya dalam komponen-komponen teras universiti yang tertentu. 4.3 Tindakan Universiti Bagi Menjayakan Agenda Pembangunan Mereka

Tindakan universiti merupakan satu perkara yang berkait rapat dalam usaha menjayakan agenda pembangunan yang dirangkakan untuk merealisasikan objektif pembangunan yang telah ditetapkan dalam rancangan pembangunan organisasi masingmasing. Setiap universiti awam mengambil tindakan yang tertentu untuk menjayakan projek dan program pembangunan yang telah mereka rangkakan. Berdasarkan Jadual 3, purata nilai min antara 3.13 hingga 4.58 menunjukkan tindakan untuk menjayakan agenda pembangunan adalah cenderung kepada ‘sedang diambil tindakan’ dan ‘telah diambil tindakan’ dalam pelaksanaan rancangan pembangunan universiti awam. Walau bagaimanapun, taburan kekerapan menunjukkan tindakan universiti dalam menjayakan projek dan program pembangunan diambil secara berterusan dalam pembangunan organisasi masing-masing.

22

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 3: Tindakan Universiti Bagi Menjayakan Projek Dan Program Pembangunan Tahap Tindakan Tindakan Menjayakan Agenda Pembangunan Universiti Mewujudkan jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam pembangunan program akademik di universiti Menjemput wakil daripada pihak industri menyertai jawatankuasa pembangunan program akademik Menstruktur semula program-program akademik yang sedia ada agar bersesuaian dengan keperluan semasa Menganjurkan seminar, persidangan, simposia dan bengkel serta penerbitan. Mewujudkan jawatankuasa khusus bagi pengurusan aktiviti penyelidikan dan konsultansi. Menjalankan penyelidikan bersama dengan institusi penyelidikan dan pendidikan kerajaan dan swasta yang lain. Mengiklankan program-program pasca siswazah melalui laman web, akhbar, majalah dan sebagainya. 1 (n,%) 2 (n,%) 3 (n,%) 4 (n,%) 5 (n,%) Keseluruhan Min 2 (0.70) 9 (3.00) 39 (13.20) 85 (28.70) 161 (54.40) 4.33 sd 0.87

16 (5.40)

30 (10.10)

72 (24.30)

66 (22.30)

112 (37.80)

3.77

1.21

2 (0.70)

4 (1.40)

70 (23.60)

60 (20.30)

160 (54.10)

4.26

0.91

-

4 (1.40)

29 (9.80)

54 (18.20)

209 (70.60)

4.58

0.72

3 (1.00)

11 (3.70)

31 (10.50)

92 (31.10)

159 (53.70)

4.33

0.88

3 (1.00)

14 (4.70)

47 (15.90)

55 (18.60)

177 (59.80)

4.31

0.97

-

11 (3.70)

40 (13.50)

58 (19.60)

187 (63.20)

4.42

0.86

23

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Mewujudkan sistem pembelajaran multikaedah untuk pelajar pasca siswazah seperti e-learning, tele-lecture dan sebagainya. Memperluaskan bidang-bidang pengajian siswazah Menyediakan kemudahan perpustakaan yang lengkap dan terkini Menyediakan kemudahan bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dan pelbagai Mempelbagaikan saluran untuk mengkakses maklumat ilmiah Terlibat dalam ISO 9000 Memperkemaskan proses komunikasi dalam universiti Mewujudkan prosedur kerja bagi setiap aktiviti pengurusan di universiti Meningkatkan peluang melanjutkan pelajaran dan kemudahan latihan akademik dan profesional kepada kakitangan universiti. Mewujudkan skim gaji yang menarik dan kompetitif. Menggunakan kaedah berkualiti tinggi dalam pengambilan kakitangan baru dan perlantikan semula kakitangan yang bersara

12 (4.10)

39 (13.20)

79 (26.70)

51 (17.20)

115 (38.90)

3.74

1.22

4 (1.40) 4 (1.40)

12 (4.10) 3 (1.00)

69 (23.30) 60 (20.30)

44 (14.90) 56 (18.90)

167 (56.40) 173 (58.40)

4.21

1.02

4.32

0.92

2 (0.70)

13 (4.40)

60 (20.30)

47 (15.90)

174 (58.80)

4.28

0.98

2 (0.70) 16 (5.40) 6 (2.00)

12 (4.10) 11 (3.70) 16 (5.40)

70 (23.60) 44 (14.90) 71 (24.00)

53 (17.90) 60 (20.30) 46 (15.50)

159 (53.70) 165 (55.70) 157 (53.00)

4.20

0.98

4.17 4.12

1.15 1.08

11 (3.70)

10 (3.40)

56 (18.90)

68 (23.00)

151 (51.00)

4.14

1.07

-

7 (2.40)

50 (16.90)

48 (16.20)

191 (64.50)

4.43

0.85

56 (18.90)

65 (22.00)

54 (18.20)

27 (9.10)

94 (31.80)

3.13

1.53

16 (5.40)

47 (15.90)

58 (19.60)

61 (20.60)

114 (38.50)

3.71

1.27

24

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Penubuhan holding dan SBU (Stategic Business Unit) di universiti Mensasarkan pengurangan kos operasi setiap bahagian di universiti Pemantauan berterusan terhadap perbelanjaan yang dikeluarkan Mengenal pasti , memperoleh dan membangunkan kemudahan infrastruktur fizikal bagi penubuhan kampus cawangan Menaiktaraf kemudahan infrastruktur yang sedia ada di universiti Menyediakan infrastruktur bagi pembangunan sistem teknologi maklumat dan komunikasi yang menyeluruh Merangka modulmodul yang berkaitan dengan programprogram pembangunan insan meliputi aspek kepimpinan, kerjasama dan khidmat masyarakat. Mewajibkan pelajar menyertai aktivti-aktiviti ko-kurikulum Mengenal pasti sumber-sumber yang berpotensi untuk tujuan penajaan pelajar

32 (10.80)

25 (8.40)

53 (17.90)

86 (29.10)

100 (33.80)

3.67

1.31

27 (9.10)

21 (7.10)

83 (28.00)

53 (17.90)

112 (37.80)

3.68

1.29

5 (1.70)

16 (5.40)

68 (23.00)

35 (11.80)

172 (58.10)

4.19

1.07

49 (16.60)

21 (7.10)

69 (23.30)

62 (20.90)

95 (32.10)

3.45

1.42

4 (1.40)

16 (5.40)

70 (23.60)

42 (14.20)

164 (55.40)

4.17

1.05

4 (1.40)

11 (3.70)

66 (22.30)

54 (18.20)

161 (54.40)

4.21

1.00

13 (4.40)

24 (8.10)

62 (20.90)

45 (15.20)

152 (51.40)

4.01

1.20

12 (4.10)

8 (2.70)

46 (15.50)

66 (22.30)

164 (55.40)

4.22

1.07

11 (3.70)

20 (6.80)

83 (28.00)

48 (16.20)

134 (45.30)

3.93

1.16

Petunjuk: 1= Tidak berkaitan 2= belum diambil tindakan 3= sedang diambil tindakan 4= telah diambil tindakan 5= tindakan berterusan

25

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Amnya, kajian mendapati skor min bagi 27 tindakan menjayakan agenda pembangunan sepuluh buah universiti awam adalah antara 3.134.58, iaitu semua universiti sedang atau telah mengambil tindakan yang disenaraikan dalam Jadual 3. Namun, ada sebilangan responden (antara 2% hingga 20 %) mengatakan tindakan yang tersenarai tiada kaitan atau belum diambil oleh universiti mereka. Perkara ini timbul mungkin disebabkan adanya sebilangan kecil fakulti baru atau dekan atau ketua jabatan yang tidak terlibat dengan apa jua proses perancangan pembangunan universiti. Keputusan kajian di atas boleh disahkan dengan meneliti item-item dalam Jadual 3 yang mempunyai respon skala 5 dengan lebih daripada 50% responden menjawabnya. Daripada penelitian, tindakan penting yang diambil dalam menjayakan agenda utama pembangunan universiti awam di Malaysia ialah: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mewujudkan jawatankuasa khusus bagi pengurusan aktiviti penyelidikan dan konsultansi. Menstruktur semula program-program akademik yang sedia ada agar bersesuaian dengan keperluan semasa Menganjurkan seminar, persidangan, simposia dan bengkel serta penerbitan. Mewujudkan jawatankuasa khusus bagi pengurusan aktiviti penyelidikan dan konsultansi. Menjalankan penyelidikan bersama dengan institusi penyelidikan dan pendidikan kerajaan dan swasta yang lain. Mengiklankan program-program pasca siswazah melalui laman web, akhbar, majalah dan sebagainya. Memperluaskan bidang-bidang pengajian siswazah Menyediakan kemudahan perpustakaan yang lengkap dan terkini Menyediakan kemudahan perpustakaan yang lengkap dan terkini Menyediakan kemudahan bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lengkap dan pelbagai Mempelbagaikan saluran untuk mengkakses maklumat ilmiah Terlibat dalam ISO 9000 Memperkemaskan proses komunikasi dalam universiti Mewujudkan prosedur kerja bagi setiap aktiviti pengurusan di universiti Mewujudkan prosedur kerja bagi setiap aktiviti pengurusan di universiti Meningkatkan peluang melanjutkan pelajaran dan kemudahan latihan akademik dan profesional kepada kakitangan universiti. Pemantauan berterusan terhadap perbelanjaan yang dikeluarkan Menaiktaraf kemudahan infrastruktur yang sedia ada di universiti Menyediakan infrastruktur bagi pembangunan sistem teknologi maklumat dan komunikasi yang menyeluruh Merangka modul-modul yang berkaitan dengan program-program pembangunan insan meliputi aspek kepimpinan, kerjasama dan khidmat masyarakat. Mewajibkan pelajar menyertai aktivti-aktiviti ko-kurikulum
26

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Berdasarkan dapatan yang ditunjukkan dalam Jadual 3, dapat disimpulkan bahawa universiti awam di Malaysia telah melaksanakan kebanyakan tindakan dalam menjayakan agenda pembangunan universiti. Namun, terdapat beberapa tindakan kritikal yang perlu diberi perhatian dan diambil tindakan agresif, seperti tindakan yang bersabit dengan kualiti staf akademik, kualiti prasarana dan teknologi pengajaran dan pembelajaran, pembinaan program pengajian, dan sistem pengurusan universiti. Tindakan kritikal itu perlu dilihat dalam konteks menjadikan pendidikan tinggi di Malaysia bertaraf dunia. 4.4 Faktor-faktor yang diambil kira dalam pelaksanaan menjayakan agenda pembangunan universiti

Jadual 4 menunjukkan faktor-faktor yang diambil kira dalam pelaksanaan rancangan pembangunan universiti secara menyeluruh. Secara purata, nilai min iaitu antara 3.15 hingga 4.13 dalam jadual tersebut menunjukkan faktor-faktor tersebut adalah cenderung kepada ‘kurang diambil kira’ dan ‘diambil kira’ dalam pelaksanaan rancangan pembangunan universiti secara menyeluruh di universiti awam. Walau bagaimanapun taburan kekerapan menunjukkan terdapat beberapa faktor yang diambil kira dalam pelaksanaan rancangan pembangunan universiti awam. Jadual 4
Faktor yang Diambil Kira dalam Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Universiti Tahap Faktor Diambil Kira Faktor Diambil Kira 1 2 3 4 5 Jumlah dalam Pelaksanaan (n, (n,%) (n,%) (n,%) (n,%) Rancangan min sp %) Pembangunan Universiti 177 Kerajaan 38 79 2 3.15 0.6 (59.80) (12.8 (26.70) (0.70) 3 0) 211 Kepakaran dalam dan 23 62 4.13 0.5 (71.30) luar universiti (7.80) (20.90) 2 Permintaan pasaran Kemudahan infrastruktur Perkembangan sains dan teknologi Perkembangan pendidikan tinggi peringkat global Kewangan 6 (2.00) 1 (0.30) 116 (39.20) 33 (11.10) 26 (8.80) 29 (9.80) 21 (7.10) 170 (57.40) 231 (78.00) 233 (78.70) 211 (71.30) 238 (80.40) 4 (1.40) 31 (10.50) 37 (12.50) 56 (18.90) 37 (12.50) 3.58 3.99 4.04 4.09 0.5 6 0.4 8 0.4 6 0.5 3 0.4 4

-

-

4.05

Petunjuk: 1= tidak berkaitan 2= tidak setuju 3= kurang setuju 4= setuju 5= sangat setuju
27

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Merujuk kepada Jadual 4, didapati seramai 177 orang (59.80 peratus) responden berpendapat bahawa faktor kerajaan kurang diambil kira dalam pelaksanaan rancangan pembangunan universiti awam. Manakala bagi faktor-faktor yang lain, majoriti responden bersetuju bahawa faktor-faktor tersebut diambil kira dalam pelaksanaan pembangunan universiti awam di Malaysia. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa universiti awam mengambil kira faktor kepakaran dalam dan luar universiti, permintaan pasaran, kemudahan infrastruktur, perkembangan sains dan teknologi, perkembangan pendidikan tinggi peringkat global dan kewangan dalam pelaksanaan rancangan pembangunan organisasi masing-masing. Walau bagaimanapun, universiti awam kurang mengambil kira faktor kerajaan dalam proses pelaksanaan rancangan pembangunan organisasi masing-masing. 4.5 Korelasi antara faktor-faktor yang diambil kira dalam pelaksanaan agenda pembangunan di universiti awam

Dapatan dalam Jadual 5 menunjukkan bahawa terdapat korelasi yang sederhana kukuh antara faktor kepakaran dalam dan luar universiti dengan faktor permintaan pasaran (r =0.556); faktor kemudahan infrastruktur (r =0.602); faktor perkembangan sains dan teknologi (r =0.529); faktor perkembangan pendidikan tinggi global (r=0.639) dan faktor kewangan (r=0.470). Dapatan ini menjelaskan bahawa universiti yang memberi perhatian terhadap keperluan dan kehendak pasaran, kelengkapan kemudahan infrastruktur yang diperlukan, perkembangan dalam bidang sains dan teknologi juga pendidikan tinggi global serta sumber kewangan dalam pembangunannya didapati turut mengambil kira tentang kepakarankepakaran yang sedia ada. Korelasi yang sederhana kukuh juga turut wujud antara faktor permintaan pasaran dengan faktor kemudahan infrastruktur (r= 0.597); faktor perkembangan sains dan teknologi (r= 0.519) dan; perkembangan pendidikan tinggi global (r= 0.600). Dapatan ini bermaksud universiti yang prihatin tentang kelengkapan kemudahan infrastruktur yang diperlukan, perkembangan bidang sains dan teknologi juga pendidikan tinggi di peringkat global dalam pembangunannya adalah yang menitik beratkan tentang keperluan dan kehendak pasarannya. Terdapat korelasi yang sederhana kukuh antara faktor kemudahan infrastruktur dengan faktor perkembangan sains dan teknologi (r= 0.617); perkembangan pendidikan tinggi global (r= 0.670) dan; kewangan (r=0.654). Dapatan ini bermaksud universiti yang mengambil kira tentang perkembangan sains dan teknologi juga pendidikan tinggi di peringkat global serta sumber kewangan yang mereka peroleh dalam pembangunannya adalah yang turut mengambil berat tentang kelengkapan kemudahan infrastrukturnya. Dapatan dalam Jadual 5 juga menunjukkan terdapat korelasi yang sederhana kukuh antara faktor perkembangan sains dan
28

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

teknologi dengan faktor perkembangan pendidikan tinggi global (r= 0.561) dan; kewangan (r= 0.537). Dapatan ini bermaksud bahawa universiti yang mengambil kira tentang perkembangan pendidikan tinggi di peringkat global dalam pembangunannya adalah yang turut mengambil berat tentang perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dapatan juga menunjukkan bahawa terdapat korelasi yang sederhana kukuh antara faktor perkembangan pendidikan tinggi global dengan faktor kewangan (0.484). Dapatan ini bermaksud bahawa universiti yang memberi tumpuan terhadap sumber kewangan dalam pembangunannya adalah yang mengambil kira tentang perkembangan pendidikan tinggi di peringkat global.
Jadual 5 Korelasi Antara Faktor-faktor Yang Diambil kira Dalam Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Universiti Awam Faktor
1.Kerajaan 2.Kepakaran Dalam dan luar universiti 3.Permintaan Pasaran 4.Kemudahan Infrastruktur 5.Perkembangan sains dan teknologi 6.Perkembangan pendidikan tinggi global 7.Kewangan

1
1.000

2
0.125 * 1.000

3
0.319** 0.556**

4
0.191** 0.602**

5
0.205** 0.529**

6
0.046 0.639**

7
0.202** 0.470**

1.000

0.597** 1.000

0.519** 0.617** 1.000

0.600** 0.670** 0.561**

0.382** 0.654** 0.537**

1.000

0.484**

1.000

** signifikan pada aras keertian 0.01 (2-tailed) * signifikan pada aras keertian 0.05 (2-tailed)

Terdapat korelasi yang lemah antara faktor kerajaan dengan faktor permintaan pasaran (r= 0.319); perkembangan sains dan teknologi (r= 0.205) dan kewangan (r= 0.202). Dapatan ini bermaksud bahawa universiti yang mengambil kira tentang keperluan dan kehendak pasaran, perkembangan sains dan teknologi serta sumber kewangannya dalam pembangunannya adalah yang prihatin terhadap keperluan pembangunan negara.

29

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Korelasi yang lemah juga wujud antara faktor kepakaran dalam dan luar universiti dengan faktor kewangan (r= 0.382). Dapatan ini bermaksud bahawa universiti yang mengambil kira tentang sumber kewangan dalam pembangunannya adalah yang turut mengambil kira tentang kepakaran-kepakaran yang diperlukan. Akhir sekali terdapat korelasi yang sangat lemah antara kerajaan dengan faktor kepakaran dalam dan luar universiti (r= 0.125) dan faktor kemudahan infrastruktur (r= 0.191). Dapatan ini menjelaskan bahawa universiti memberikan perhatian terhadap kepakaran yang ada serta kelengkapan kemudahan infrastruktur dalam pembangunannya adalah yang turut mengambil kira tentang keperluan pembangunan negara. 4.6 Perbezaan Faktor Yang Diambil Kira Antara Universiti Awam

Jadual 6 menunjukkan perbezaan faktor yang diambil kira dalam pelaksanaan rancangan pembangunan di universiti-universiti awam. Jadual 6
Perbezaan Faktor Yang Diambil Kira Antara Universiti Awam Faktor Yang Diambil kira Ujian Statistik Anova Sehala Nilai F df Aras Signifikan Faktor Kerajaan 0.953 10 0.49 Faktor Kepakaran Dalam Dan luar Universiti Faktor Permintaan Pasaran Faktor Kemudahan Infrastruktur Faktor Perkembangan sains dan Teknologi Faktor Perkembangan Pendidikan Tinggi Global Faktor Kewangan *signifikan pada aras keertian 0.05 1.069 10 0.39

2.839 0.968 1.984

10 10 10

0.00* 0.47 0.04*

1.277

10

0.24

2.394

10

0.01*

Berdasarkan kepada dapatan dalam Jadual 6, dapat disimpulkan bahawa faktor permintaan pasaran (F =2.839), perkembangan sains dan teknologi (F =1.984), dan kewangan (F =2.394) diambil kira secara berbeza dalam pelaksanaan rancangan pembangunan antara universiti awam di Malaysia. Secara teorinya, niche area setiap universiti mendorong universiti mengambil kira

30

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

faktor tersebut secara berbeza dalam pembangunan organisasi masing-masing. 5.0 RUMUSAN

pelaksanaan

agenda

Berdasarkan dapatan kajian dapat dirumuskan bahawa universitiuniversiti awam di Malaysia memainkan peranan yang aktif dalam membantu kerajaan memperkasa kualiti modal insan melalui pelaksanaan pelbagai agenda di institusi masing-masing. Hal ini ditunjukkan oleh agenda-agenda pembangunan yang dilaksanakan serta tindakan yang diambil untuk menjayakan agenda pembangunan tersebut. Dapatan kajian juga menunjukkan universiti awam mengambil kira beberapa faktor dalam pelaksanaan tersebut. Korelasi yang wujud menunjukkan terdapat perkaitan antara faktor yang berkaitan dalam pelaksanaan agenda pembangunan universiti di universiti-universiti awam di Malaysia. Nilai r yang positif secara teorinya menunjukkan wujudnya integrasi antara satu faktor dengan faktor yang lain, atau satu faktor yang diambil kira disokong dengan selari oleh faktor yang berkaitan. Berdasarkan dapatan-dapatan ini dapat dirumuskan bahawa universiti masih mempunyai autonomi dalam melaksanakan rancangan pembangunan organisasi masing-masing tanpa dikawal oleh kuasa kerajaan. Kesimpulannya kerajaan bukanlah faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan agenda pembangunan universiti awam di Malaysia tetapi turut dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran lain. BIBLIOGRAFI [1] Altbach, P. G. (1991). Patterns in higher education development: towards the year 2000. Prospect, XXI (2), 189-203. Fagerlind, I., & Saha, L. J. (1983). development. Oxford: Pergamon Press. Education and national

[2]

[3]

Fehl, N. E. (1965). The idea of a university in East and West. Hong Kong: Chung Chi College. Hussien bin Hj. Ahmad (1993). Pendidikan dan masyarakat: Antara dasar, reformasi dan wawasan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia (2001). Pembangunan pendidikan 2001-2010: perancangan bersepadu penjana kecemerlangan pendidikan. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia (2001). Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-2005. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia. Malaysia (2006). Rancangan Malaysia Kesembilan, 2006-20010. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia.
31

[4]

[5]

[6]

[7]

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[8]

Saha, 1991). Saha, L. J. (1991). Universities and national development: Issues and problems in developing countries. Prospect, XXI (2), 249-257. Sufean bin Hussin (2000, September). Agenda politik pembinaan negara dan dasar pendidikan: Satu imbasan am. Kertas yang dibentangkan dalam Seminar Pengurusan, Perancangan dan Dasar Pendidikan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

[9]

32

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENGGABUNGJALINAN DAN PENYERAPAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENSYARAH UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN DI IPTA

NAJEEMAH MOHD YUSOF Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang najineen@usm.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Kertas kerja ini bertujuan membincangkan tentang pelaksanaan strategi penggabungjalinan dan penyerapan dalam kuliah yang disampaikan oleh pensyarah universiti. Apa yang dilihat ialah penyerapan ilmu dan nilai untuk melahirkan modal insan. Penerapan nilai perlu digabungjalinkan dengan ilmu supaya universiti dapat melahirkan insan yang berketerampilan. Kajian ini berbentuk tinjauan melalui soal selidik. Seramai 150 orang pensyarah pelbagai bidang dipilih secara rawak untuk memjawab soal selidik. Temu bual dan pemerhatian juga telah dilaksanakan untuk mendapat gambaran secara menyeluruh. Hasil kajian mendapati penyerapan ilmu dilaksanakan tetapi penggabungjalinan ilmu dengan nilai sangat kurang. Hanya pensyarah ilmu pendidikan menggabungjalinkan dan menerapkan ilmu dan nilai. Strategi ini perlu supaya proses kemampanan ilmu ( sustainability ) wujud dalam senario pendidikan tinggi. Kita sebagai pensyarah perlu melahirkan modal insan yang bukan hanya berilmu tetapi mempunyai nilai murni yang baik. Kertas kerja ini juga mencadangkan beberapa langkah yang dapat diaplikasikan oleh pensyarah supaya penerapan dan penggabungjalinan ilmu dan nilai dapat dilaksanakan. Keywords: penggabungjalinan, penyerapan, kemahiran, nilai murni, modal insan

33

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

PENGENALAN

Perubahan kurikulum tidak berlaku secara sewenang-wenang. Di Malaysia, kurikulum di IPTA berubah mengikut kemajuan dan keperluan negara (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989). Selepas negara kita mencapai kemerdekaan, kerajaan menggubal Dasar Pendidikan kebangsaan yang bertujuan untuk mencapai perpaduan negara ke arah pembangunan bangsa dan negara. Akan tetapi, selepas 25 tahun merdeka, kurikulum di IPTA dikesan mempunyai kelemahan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989; Abu Bakar, 1991). Antara kelemahan tersebut ialah penekanan yang berlebihan terhadap fakta, kurikulum yang terlalu padat, pengkhususan yang terlalu awal dan kurang penekanan tentang nilai murni. Berdasarkan keperluan dan perubahan dalam masyarakat, fungsi pendidikan negara bukan sahaja untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu, terlatih dan berdisiplin tetapi juga untuk menghasilkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani. Oleh itu, kurikulum di IPTA perlu menekankan pendidikan yang dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Pelajar di IPTA berada dalam lingkungan umur 19 hingga 24 tahun. Pada peringkat ini, mereka mendapat pendedahan tentang pelbagai bentuk pengetahuan dan pengalaman sebagai persediaan ke arah pendidikan yang lebih tinggi atau menempuh alam pekerjaan. Selari dengan itu, kurikulum di IPTA perlu digubal dan disesuaikan dengan pertumbuhan pelajar dari segi perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani (Rahimah, 1985). Menurut Abu Bakar (1991), perkembangan kurikulum yang menyeluruh dan bersepadu diharap dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada diri dalam masyarakat serta memberi sumbangan dalam proses pembangunan negara. Untuk mencapai hasrat ini kurikulum IPTA menekankan prinsip bersepadu dengan mengggabungkan unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai (Anwar, 1989). Abu Bakar (1991) juga menyatakan pentingnya menggabungkan ketiga-tiga unsur ini untuk mewujudkan kesepaduan, iatu: “Sama ada di peringakat sekolah menengah rendah sekolah menengah atas, atau di IPTA kesepaduan diutamakan. Unsur-unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai digabungkan supaya wujud kesepaduan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kesepaduan juga dipastikan terdapat dari segi teori dan amali.” (Abu Bakar, 1991:244) Kesepaduan yang meliputi unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di dalam bilik kuliah perlu diamalkan untuk membentuk insan yang seimbang peribadinya. Ilmu pengetahuan sangat penting. Menyampaikan ilmu pengetahuan ialah tujuan pendidikan formal (Derr, 1981). Dengan ilmu pengetahuan, manusia berupaya menghadapi cabaran hidup dan ilmu pengetahuan itu merupakan punca kepada pemerolehan ilmu lain (Abu Bakar, 1991). Dalam kurikulum di IPTA, ilmu pengetahuan didapati

34

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

daripada pelbagai bidang. Ilmu pengetahuan daripada bidang yang berlainan dapat digabungkan dan diserap dalam proses pempelajaran supaya proses ini lebih bermakna. Langkah menggabungkan pengetahuan daripada bidang bukan sahaja dapat memastikan bahawa mata pelajaran tidak diajarkan secara terpisah, malahan menambahkan dan memperkembang intelek pelajar. Konsep dan penyatuan daripada disiplin-disiplin lain dapat disimpulkan untuk membentuk set konsep dan penyataan yang baru melalui kesepaduan (Derr, 1981). Tambahan pula, pengalaman dapat disepadukan untuk membentuk pengetahuan (Pring, 1973). Jadi, kesepaduan dalam pengajaran dan pembelajaran di IPTA menghendaki penggabungan pengetahuan, konsep dan penyataan daripada mata pelajaran lain. Selain pengetahuan, kemahiran juga dianggap penting. Menurut Anwar Ibrahim (1989), pendidikan ialah pelaburan jangka panjang untuk menyediakan tenaga mahir generasi baru yang akan menjawab cabaran masa akan datang. Pengajaran dan pembelajaran di IPTA perlu digubal ke arah ini. Pelajar bukan sahaja harus berkebolehan mengemukakan pendapat malah lebih berpemikiran kritis dan objektif. Dengan demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia menekankan keperluan untuk memperkembang intelek pelajar melalui pengembangan dan penguasaan kemahiran berfikir (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989). Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menggalakan strategi pemelajaran melalui pengalaman yang melibatkan pelajar. Nilai merupakan satu unsur yang diberi penekanan yang wajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan tidak lengkap tanpa dimasukkan nilai. Schumaker menjelaskan, “ The essence of education … is the transmission of values, but values do not help us to pick our way through life unless they have become our own, apart, so to say, of our mental make up.” (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989:5) Berdasarkan penyataan di atas , adalah jelas bahawa penyerapan nilai bukan sahaja perlu, malah mempunyai hubungan yang akrab dengan pendidikan. Pendidikan tidak berlaku tanpa penyerapan nilai. Hakikat ini disetujui oleh Abu Bakar (1991) yang menyatakan bahawa kurikulum bersepadu tidak lengkap jikalau tidak mengandung unsur-unsur objektif yang mencukupi kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan. Pengetahuan dan nilai sering wujud bersama dalam set konsep yang disepadukan. Nilai turut terbayang apabila sesuatu ilmu pengetahuan disepadukan. Ini ditegaskan oleh Strike (1979), iatu: “These arguments point to the conclusion that facts and values come in integrated conceptional. The normartive and empirical facts of practical theories tend to be expressed in a common set of concepts, the values are likely to assume the facts and the facts are likely to be constructed in ways oriented to the concerns of the values.”

35

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

(Strike, 1979: 14) Apabila ilmu pengetahuan daripada bidang-bidang lain digabungkan, nilai dapat diserap pada waktu yang sama. Selain menekankan kesepaduan nilai , penghayatan dan amaln nilai diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran di IPTA. Dengan kata lain, semasa menyerap nilai dalam pengajaran, pelajar dipandu menghayati dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. 2. PENGGABUNGJALINAN DAN PENYERAPAN

Dalam pengajaran dan pembelajaran di IPTA pensyarah perlu menitikberatkan prinsip penggabungjalinan dan penyerapan supaya pelajar dapat membina, menguasai dan mengembangkan kemahiran-kemahiran isi kandungan kurikulum yang digunakan seperti ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai di samping kejadian, perasaan, keadaan, dan tempat atau negara. Tujuan prinsip penggabungan dan penyerapan diadakan untuk membolehkan pelajar membina keyakinan dan meningkatkan penguasaan ilmu di samping mewujudkan kesepaduaan. Oleh yang demikian, pensyarah dikehendaki menyediakan perancangan pengajaran yang memberi tumpuan kepada konsep penggabungjalinan dan penyerapan. Konsep penyerapan melingkungi penyerapan ilmu pengetahuan dan nilai dalam pengajaran dan pebelajaran. Pengajaran ialah satu proses menggalakan pemelajaran secara sistematik dengan apa-apa cara sekalipun. Pensyarah tidak boleh hanya menyampaikan maklumat untuk menghasilkan pemahaman pelajar tentang sesuatu bidang ilmu, sebaliknya, mengaitkan pelajar dengan komuniti bidang ilmu dengan meninjau pandangan pelajar dan mentafsir komen-komen, soalan-soalan dan aktiviti-aktiviti pelajar dari sudut bidang ilmu tersebut. Menurut kepercayaan ini, titik permulaan dan penghabisan seperti yang ditekankan di dalam pendekatan traditional kurang penting. Perkara yang dipentingkan ialah pensyarah perlu tahu perkembangan proses pengajaran dan pemelajaran. Interaksi antara pelajar dengan kandungan patut diambil kira untuk meningkatkan pemahaman konsep pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990) juga mencadangkan bahawa kemahiran-kemahiran ilmu seperti bertutur, mendengar, membaca dan menulis digabunggjalinkan dalam pengajaran. Ini disebabkan sesuatu ilmu tidak boleh diajar secara berasingan (Chenfeld, 1978). Pengngabong jalinan kemahiran-kemahiran bukan sahaja dapat membentuk keadaan pemelajaran yang semula jadi, malahan membolehkan kemahiran-kemahiran dikuasai secara tidak langsung, serentak dan saling memperkukuh (Chenfeld, 1978; Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990; Templeton, 1991).

36

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

2.1

PENYERAPAN ILMU PENGETAHUAN

Isi kandungan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah berbagai-bagai. Bidang ilmu, hal persendirian dan kemasyarakatan boleh dijadikan isi kandungan kuliah pensyarah. Hal ini bermaksud pensyarah digalakkan menggunakan segala bahan pengetahuan untuk memperkukuh pengetahuan pelajar. Penyerapan ilmu pengetahuan dilakukan secara tidak langsung. Hal ini juga bertujuan mewujudkan kesepaduan. Pelajar dapat menggunakan sesuatu yang dipelajari untuk memperkaya, memperjelas dan menimbulkan keseronokan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (1990), strategi demikian menjamin apa-apa yang dipelajari tidak terpisah dan proses pemelajaran menjadi lebih bermakna kepada pelajar. 2.2 PENYERAPAN NILAI

Nilai-nilai kemasyarakatan, keagamaan dan kewarganegaraan perlu diserap dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini bertujuan mengembangkan domain afektif pelajar demi mewujudkan kesepaduan. Bahan-bahan pengajaran dipilih dan dinilai untuk mencapai matlamat ini supaya unsur-unsur yang hendak diserap terdapat dalam pengajaran yang diajar. Mengikut kehendak Kementerian Pendidikan Malaysia, terdapat enam belas nilai yang boleh diserap dalam pengajaran dan pembelajaran. Nilai-nilai ini ialah baik hati, berdikari, berkhemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, keadilan, kebebasan, keberanian, kebersihan fizikal dan mental, kejujuran, kerajinan, kerjasama, keserderhanaan, kesyukuran, rasional dan semangat bermasyarakat. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh pensyarah penting untuk menentukan pemelajaran pelajar kerana menurut Duffy dan Roehler, pelajar hanya belajar apa-apa yang ditekankan oleh pensyarah.. King juga mempunyai pandangan yang sama. Beliau pernah menyatakan bahawa gaya pengajaran dan kecekapan professional yang ada pada pensyarah mempunyai kesan tertentu terhadap pencapaian kemahiran pelajar.

3.

SOALAN-SOALAN PENYELIDIKAN Sejauh manakah strategi penggabungjalinan dan penyerapan dilaksanakan di dalam bilik kuliah ? a) b) c) d) Apakah bentuk penggabungjalinan kemahiran yang dilaksanakan? Apakah aspek yang digabungjalinkan ? Apakah bidang ilmu yang diserap? Apakah nilai yang diserap?

37

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.1

REKA BENTUK PENYELIDIKAN

Penyelidikan ini berbentuk tinjauan yang dibuat melalui soal selidik. Kaedah temu bual dan pemerhatian digunakan untuk mengumpul data yang lebih terperinci. 3.2 SAMPEL PENYELIDIKAN

Sampel yang terlibat dalam penyelidikan ini terdiri daripada pensyarah daripada empat pusat pengajian yang berlainan. Sampel seramai 150 orang yang telah mengajar lebih daripada enam tahun. Daripada jumlah tersebut 30 orang pensyarah ialah daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. 3.3 ALAT UKUR

Alat ukur yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah satu soal selidik yang bercorak laporan kendiri yang telah dibina khas untuk penyelidikan ini. Selain ini, satu panduan temu bual dan senarai semak pemerhatian juga digunakan untuk mengetahuipelaksanaan strategi penggabungjalinan dan penyerapan. 4. DAPATAN KAJIAN

Seramai 150 orang responden telah memberi maklum balas berdasarkan butir yang terkandung dalam soal selidik penyelidikan. Daripada jumlah tersebut 28 orang responden telah di temu bual dan 6 orang terlibat dalam tiga kali pemerhatian.Tujuan pemerhatian ialah mendapat maklumat tentang strategi pengajaran dan pembelajaran pensyarah. Bagi menjawab persoalan apakah bentuk penggabungjalinan kemahiran, seramai 95% pensyarah hanya memberi kuliah berkaitan ilmu yang diajar sahaja. Mereka menyatakan tidak ada masa untuk menggabungjalinkan unsur kemahiran semasa kuliah tetapi dalam sesi tutorial pelajar dikehendaki bertutur, berkomunikasi dan bekerjasama melaksanakan projek dan pembentangan. Penggabungjalinan ilmu kurang berlaku sebab pensyarah menyatakan tidak perlu. Dalam kuliah kursus pendidikan didapati pensyarah memang menggabungjalinkan disiplin ilmu sebab unsur tersebut penting dan perlu dipraktikkan oleh mereka. Dengan penggabungjalinan merentasi disiplin ilmu pelajar pendidikan dapat memahami pedagogi dengan lebih mantap. Semua pensyarah pusat pengajian ilmu pendidikan menggabungjalinkan kemahiran dan ilmu semasa kuliah dan tutorial. Aspek yang digabungjalinkan ialah merentasi ilmu dan kemahiran yang perlu seperti komunikasi, bekerjasama , kemahiran berfikir dan pertuturan. Pensyarah yang melaksanakan aspek-aspek tersebut hanya 45% sahaja. Ada pensyarah yang menyatakan: “ biasanya hanya bertumpu kepada satu kemahiran sahaja iaitu mendengar semasa kuliah ,semua aspek ini membuang masa sahaja
38

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dan perkara ini boleh dipelajari oleh pelajar semasa pengajian, 4 tahun sudah mencukupi untuk dapat semua aspek kemahiran ini”. “ bilangan pelajar ramai dalam kelas tak mungkin dapat menyususn penggabungjalinan aktiviti antara kemahiran yang bersesuaian dengan latar belakang pelajar”. Jelaslah bahawa halangan yang wujud di dalam bilik kuliah menyebabkan responden kurang dapat melaksanakan strategi penggabungjalinan kemahiran seperti yang sepatutnya dilaksanakan. Untuk penyerapan nilai ,bagi pensyarah dari pusat pengajian ilmu pendidikan ,dalam kebanyakan sesi pengajaran dan pembelajaran pensyarah menerapkan nilai secara tidak langsung. Kadang kala pensyarah tidak sedar tentang penerapan nilai berlaku atau tidak. Jadual 1: Taburan Kekerapan dan Peratusan Cara Penyerapan Nilai Masa Kekerapan Secara langsung (5.9%) Secara tidak langsung (17.6%) Kedua duanya (76.5%) Min 2.71 S.L. 0.57

Bagi pensyarah dari pusat pengajian lain hanya 35% menerapkan nilai itu pun jika mereka ingat. Hampir 65% pensyarah dari pusat pengajian lain menyatakan penerapan nilai kurang perlu sebab pelajar dapat penghayatan nilai daripada aktiviti kokurikulum dan lain- lain aktiviti yang diceburi.Pada keseluruhannya 78.8% responden menyatakan mereka sepatutnya melaksanakan strategi penggabungjalinan dalam pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berketerampilan dan dapat menghayati ilmu untuk kemampanan ilmu dan melahirkan modal insan. Akan tetapi beberapa halangan yang wujud dalam pengajaran dan pembelajaran seperti kekangan masa dan perbezaan kebolehan pelajar menyebabkan strategi penggabungjalinan kurang dapat dilaksanakan.Sebanyak 98.8% responden mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi tentang penyerapan ilmu pengetahuan dan nilai dalam pengajaran. Strategi penyerapan ilmu pengetahuan dan nilai mudah diterima dan dilaksanakan kerana dianggap serupa dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa responden kurang memahami proses perkembangan intelek pelajar berpendapat penggabungjalinan dan penyerapan kurang perlu difokuskan. Seramai 70.8% pensyarah daripada Pusat Ilmu Pendidikan menggabungjalinkan pelbagai bidang ilmu seperti sastera, sains dan isu-isu masyarakat tempatan dan menerapkan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Kepercayaan responden tentang pelaksanaan strategi penggabungjalinan dan penyerapan ada kaitannya dengan persepsi mereka. Kebanyakan responden menunjukkan pemahaman konsep penggabungjalinan yang kurang mendalam. Ramai yang menyatakan pengajaran berfokuskan kepada pensyarah semasa kuliah dan tutorial sudah mencukupi dan ini merupakan tugas mereka. Responden
39

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

memperlihat kepercayaan yang tinggi tentang pelaksanaan penyerapan ilmu pengetahuan sahaja. 5. KESIMPULAN

Dapatan penyelidikan membuktikan ramai pensyarah kurang melaksanakan penggabungjalinan dan penyerapan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia, latihan dalam perkhidmatan berperanan untuk menyebarkan perubahan kurikulum. Perlu bagi pusat akademik di universiti menyusun semula pendekatan latihan dalam perkhidmatan untuk para pensyarah supaya strategi penggabungjalinan dan penyerapan didedahkan seperti mana pusat perkembangan kurikulum melaksanakan kepada guru sekolah.Konsep seperti kesepaduan, penggabungjalinan, penyerapan dan perkembangan intelek pelajar harus dijelaskan dengan mendalam supaya pensyarah berkeyakinan melaksanakan strategi tersebut. Untuk melahirkan modal insan, pihak universiti perlu merancang strategi yang dapat meningatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran pensyarah supaya kemampanan ilmu dapat dizahirkan.

BIBLIOGRAFI: [1] Abu Bakar Nordin. “Kurikulum:Perspektif dan Pelaksanaan” . Kuala Lumpur:Penerbitan Pustaka Antara (1991). Anwar Ibrahim. “Menangani Perubahan”. Kuala Lumpur:Berita Publishing (1989). Chenfeld,M.B. “ Teaching language Arts Creatively”. New York:Harcourt Brace (1978). Deer,R.L. “A Note on Curriculum Integration”. Curriculum Inquiry. Vol. 11. no 4, pp389-392 (1981). Duffy,G.G. &Roehler,L.R “Improving Classroom Reading Instruction”. New York : Random House (1989). Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum Baru Sekolah Rendah: Matlamat, Rasional, Bidang Pelajaran dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Disember (1981). Pring,R. “Curriculum Integration” Oxford University Press, pp123-149 (1873). Rahimah Ahmad. “Pengurusan Sekolah Setelah KBSM. Kertas Kerja Seminar yang tidak diterbitkan (1985). Strike,K.A. “An Epistemology of Practical Research”, Educational researcher 8. no 1. January pp 10-16 (1979).

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

40

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

TAHAP KESEDIAAN KEMAHIRAN GENERIK PELAJAR TAHUN AKHIR YANG MENGAMBIL MATA PELAJARAN FIZIK DI FAKULTI PENDIDIKAN UTM, SKUDAI

NOREEN MOHD ESAM, MOHD NIHRA HARUZUAN MOHAMAD SAID, MOHD FADZLI ALI Universiti Teknologi Malaysia Johor Darul Ta’zim nihra@utm.my p-fadzli@utm.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti tahap kesediaan kemahiran generik bagi pelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran Fizik sebagai persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan sebenar. Kajian ini berdasarkan kepada tujuh kemahiran generik yang telah digariskan dalam Atribut Graduan UTM iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran menyesuaikan diri, pembelajaran sepanjang hayat, keyakinan diri dan etika. Responden kajian ini adalah terdiri daripada 79 orang pelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran Fizik (SPP, SPF, SPM, SPN) di Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai bagi sesi pengajian 2006/2007. Pengkaji telah menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 48 item berbentuk soalan objektif sebagai alat kajian bagi mendapatkan data. Nilai kebolehpercayaan alat kajian adalah α = .91. Data yang telah dikumpul dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kekerapan, peratusan dan min serta dipersembahkan dalam bentuk jadual. Hasil kajian menunjukkan majoriti responden berada pada tahap kesediaan yang tinggi berdasarkan kepada tujuh kemahiran generik yang dinilai. Daripada hasil kajian ini juga didapati bahawa pelajar sangat bersetuju untuk memperbaiki penguasaan Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Katakunci : Kemahiran Generik, Pendidikan Fizik, Tahap Kesediaan P&P,

41

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

PENGENALAN

Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dalam ucapannya sempena Perhimpunan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan di Stadium Bukit Jalil pada 13 Mei 2006 berkata, semangat pendidikan sepanjang hayat perlu dibudayakan oleh rakyat negara ini supaya modal insan negara sentiasa menguasai ilmu pengetahuan serta kemahiran yang terkini dan ditunjang pula dengan nilai-nilai murni untuk menjadi tenaga kerja dinamik. Menurut beliau, pendidikan dan latihan kemahiran yang berkualiti akan turut memastikan modal insan negara kekal relevan dengan kehendak industri dan pasaran semasa (Utusan Malaysia, 2006). Atas kesedaran ini, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang merupakan salah satu institusi yang bakal melahirkan tenaga kerja dinamik, telah menetapkan misi dan visi mereka yang komited terhadap graduan yang cekap, kreatif dan berkebolehan dengan berteraskan moral dan nilai etika dari segi ketuhanan dan kemanusiaan. Bagi mencapai matlamat tersebut, pihak universiti telah menetapkan kemahiran generik yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar untuk memastikan mereka menjadi seorang yang profesional dalam pekerjaan mereka. Antara kemahiran generik yang telah digariskan oleh Universiti Teknologi Malaysia adalah kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran menyesuaikan diri, pembelajaran sepanjang hayat, keyakinan diri dan etika. 2.0 LATAR BELAKANG MASALAH Satu isu telah dibangkitkan di mana ia menyatakan bahawa bukanlah mudah untuk kita berdepan dengan dunia pekerjaan yang kian mencabar, rumit dan kompleks keperluannya. Dengan memiliki sekeping sijil, diploma atau ijazah, belum pasti seseorang itu dapat meraih pekerjaan. Di samping kelayakan akademik, seseorang itu perlu memiliki ketrampilan diri yang baik, mempunyai pelbagai kemahiran dan pengalaman (Esa, 2000). Datuk Seri Najib Tun Razak menasihatkan lepasan universiti supaya membuang tanggapan bahawa ada kerja menanti mereka selepas menamatkan pengajian. Pemikiran seperti itu adalah satu konsep lama yang lapuk, ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dalam era globalisasi dan liberalisasi masa kini. Sehubungan itu beliau meminta lepasan universiti memperlengkapkan diri dengan kemahiran sesuai dengan kehendak pasaran kerja supaya mereka berjaya memperoleh pekerjaan (Berita Harian, 2006). Masalah pengangguran di kalangan graduan universiti bukan lagi merupakan sesuatu yang dianggap janggal dewasa ini. Ianya sering dibincangkan sama ada di peringkat kementerian, universiti malah ianya juga merupakan suatu isu yang sering mendapat perhatian pihak media dan juga masyarakat umum. Baru-baru ini Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed membuat kenyataan di dalam akhbar Kosmo bertarikh 11 Ogos 2006 bahawa seramai 60,000 orang siswazah yang didapati menganggur. Jumlah itu bagaimanapun tidak tetap disebabkan perubahan yang cepat dan dinamik dalam pasaran kerja. Salah satu isu yang dikatakan menjadi faktor penyebab ialah disebabkan kekurangan dan kelemahan kemahiran graduan

42

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

yang dikeluarkan oleh pihak institusi pengajian tinggi itu sendiri. Berikutan itu, siswazah pendidikan juga tidak terlepas daripada situasi ini (Kosmo, 2006). Sistem pendidikan negara berorientasikan peperiksaan dikatakan menjadi punca kepada kelemahan pengetahuan am di kalangan lepasan sekolah termasuk calon bakal guru. Pendedahan yang dibuat oleh Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Noh Omar pada 22 Mei 2006, menunjukkan penguasaan pengetahuan am begitu lemah di kalangan lepasan sekolah walaupun memiliki keputusan peperiksaan yang cemerlang. Keutamaan terhadap bidang akademik dalam suasana pendidikan hari ini menyebabkan lepasan sekolah gagal menguasai pengetahuan sampingan dan lain-lain kemahiran. Justeru, Lembaga Peperiksaan Malaysia sedang membuat perubahan dalam sistem peperiksaan di sekolah bagi memberi penumpuan yang lebih kepada penilaian seimbang dari segi kemahiran pelajar selain akademik. Oleh itu, bakal guru haruslah memperbaiki kemahiran generik mereka untuk menghadapi dunia persekolahan pada alaf ini (Berita Harian, 2006). Graduan lulusan institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan bukan sahaja masih gagal menguasai Bahasa Inggeris malah didapati kurang mahir berkomunikasi serta tidak mempunyai keyakinan diri. Menurut Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed, kekurangan itu adalah maklum balas yang diterima daripada majikan yang mendapati graduan IPT tempatan juga gagal berinteraksi dengan baik bersama rakan sekerja. Berikutan itu, modul kemahiran berkomunikasi dan keterampilan telah diperkenalkan pada semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mulai sesi pengajian 2006/ 2007 Julai lalu, dalam usaha untuk meningkatkan daya saing graduan tempatan dalam pasaran pekerjaan (Berita Harian, 2006). 3.0 PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan daripada pembacaan dan pemerhatian pengkaji, tidak banyak kajian di dalam negara yang berkait rapat dengan bidang kemahiran generik. Daripada masalah yang timbul inilah maka, pengkaji sangat berminat untuk mengkaji sejauh mana tahap kesediaan kemahiran generik di kalangan pelajar tahun akhir di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai sebagai persediaan mereka untuk memasuki pasaran pekerjaan. Pemilihan pelajar tahun akhir adalah kerana mereka ini adalah pelajar yang bakal menamatkan pengajian di universiti dan akan berada di dalam pasaran pekerjaan tidak lama lagi. Oleh itu, amatlah penting untuk melihat sejauh mana tahap kesediaan kemahiran generik yang mereka perolehi sepanjang mereka menuntut di universiti. Selain itu, pengkaji juga ingin mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelajar dalam meningkatkan kemahiran generik mereka.

43

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4.0

PERSOALAN KAJIAN Kajian ini adalah dilaksanakan untuk menjawap persoalan:

1.

Apakah tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran Fizik (SPP, SPF, SPM, SPN) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai? Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelajar dalam meningkatkan kemahiran generik? REKABENTUK KAJIAN

2.

5.0

Kajian yang dijalankan adalah berbentuk kajian kes ke atas pelajarpelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran Fizik (SPP, SPF, SPM, SPN) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai bagi sesi pengajian 2006/2007. Kajian ini akan mengenalpasti tahap kesediaan kemahiran generik di kalangan pelajar dan seterusnya mengenalpasti langkah-langkah yang perlu diambil bagi meningkatkan kemahiran generik pelajar. Data yang telah dikumpul dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kekerapan, peratusan dan min serta dipersembahkan dalam bentuk jadual. 6.0 KEPUTUSAN KAJIAN 6.1 PERSOALAN KAJIAN 1

Apakah tahap kesediaan kemahiran generik pelajar tahun akhir yang mengambil mata pelajaran Fizik (SPP, SPF, SPM, SPN) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai? Hasil kajian yang telah diperolehi memberikan maklumat tentang tahap kesediaan kemahiran generik pelajar. Analisis telah menunjukkan bahawa pelajar mempunyai tahap kesediaan yang tinggi terhadap tujuh kemahiran generik yang dinilai dari segi min bagi aspek kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran menyesuaikan diri, pembelajaran sepanjang hayat, keyakinan diri dan etika. Ini dapat dibuktikan apabila keseluruhan aspek yang dinilai telah mencatatkan min dari 3.68 sehingga 5.00 iaitu min bagi tahap yang tinggi. Walaupun begitu, dalam aspek kemahiran komunikasi terdapat satu item yang memberikan tahap kesediaan yang sederhana seperti item 1.2 iaitu ”Saya boleh bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan fasih” yang mencatatkan min sebanyak 3.47. Item ini mencatatkan bacaan min yang terendah mungkin kerana kebanyakkan pelajar kurang fasih berbahasa Inggeris kerana tidak mempraktikkannya di dalam kehidupan seharian. Selain itu, bagi aspek kemahiran menyesuaikan diri terdapat satu item juga yang menunjukkan tahap kesediaan yang sederhana seperti item 4.4 iaitu ”Saya boleh bekerja dengan berkesan walaupun dalam tekanan” yang mencatatkan bacaan min
44

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

sebanyak 3.62. Item ini menerima bacaan min yang berada pada tahap yang sederhana kerana sudah menjadi lumrah bahawa pelajar tidak dapat bekerja dengan baik apabila berada dalam keadaan tertekan. Hanya sedikit sahaja pelajar yang boleh mengatasi masalah tekanan ini. Secara keseluruhannya, hasil keputusan yang diperolehi ini disokong oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Siti Hajar (2005) di mana beliau mendapati bahawa pelajar mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap kemahiran generik untuk melakukan sesuatu tugasan atau berhubung dengan orang lain. Hasil kajian ini juga bertepatan dengan konsep kemahiran generik yang diperkenalkan oleh Finn (1991) yang menyatakan keperluan kemahiran generik adalah merujuk kepada sesuatu perkara yang sangat diperlukan oleh pelajar sebagai persediaan terhadap pekerjaan. Jadual 6.1: Min Keseluruhan bagi Tahap Kesediaan Kemahiran Generik Pelajar

6.2

Persoalan Kajian 2 Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelajar dalam meningkatkan kemahiran generik?

Perbincangan bagi persoalan kedua tertumpu kepada langkah-langkah yang diperlukan oleh pelajar dalam meningkatkan kemahiran generik mereka (Jadual 6.2). Terdapat sebelas langkah yang dirasakan perlu oleh pelajar untuk meningkatkan kemahiran generik mereka. Semua langkah-langkah berikut menunjukkan keputusan min yang tinggi iaitu antara 3.68 hingga 5.00. Ini bermakna kesemua langkah-langkah yang disenaraikan telah dipersetujui oleh pelajar bahawa ia adalah perlu dalam meningkatkan kemahiran

45

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

generik mereka. Item 8.11 iaitu ”Saya perlu berusaha memperbaiki cara pengajaran menggunakan Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran”, mencatatkan bacaan min yang paling tinggi iaitu 4.54. Ini mungkin kerana pelajar sudah mulai sedar bahawa penggunaan Bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah amat penting pada masa kini. Menurut Adibah (2006), penggunaan bahasa Inggeris dalam penyampaian kuliah perlu dilihat sebagai satu perubahan yang positif bagi meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Ia adalah sejajar dengan hasrat kerajaan yang telah mewajibkan pengajaran subjek sains diajar dalam Bahasa Inggeris. Min yang memberikan bacaan yang paling rendah ialah 3.96 bagi item 8.7 iaitu ”Saya perlu mendengar ceramah tentang kemahiran generik”. Pelajar mungkin menganggap hanya dengan cara mendengar ceramah sahaja tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran generik mereka. Keputusan ini disokong oleh kajian yang telah dijalankan oleh Siti Noor Sarah (2006) di mana hasil kajiannya mendapati bahawa pelajar masih berada pada tahap yang sederhana dari aspek mendengar secara aktif. Min yang menunjukkan bacaan kedua terendah ialah 4.03 bagi item 8.8 iaitu ”Saya perlu mewakili kumpulan untuk bercakap di khalayak ramai”. Item ini memberikan bacaan terendah mungkin kerana ramai pelajar tidak bersedia untuk tampil ke hadapan untuk berucap di khalayak ramai. Mungkin juga kerana sifat malu atau segan, mereka keberatan untuk mewakili kumpulan untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Kenyataan ini juga disokong oleh hasil kajian yang telah dilakukan oleh Siti Noor Sarah (2006) di mana hasil kajiannya menunjukkan bahawa pelajar berada pada tahap yang sederhana dalam membuat hujahan di khalayak ramai. Pengkaji juga bersetuju dengan kajian yang telah dijalankan oleh Edwards dan Bruce di Queensland University of Technology, Australia di mana mereka mendapati bahawa tugasan yang diberikan di dalam kelas boleh meningkatkan kemahiran generik pelajar serta kakitangan universiti terutamanya pensyarah merupakan individu yang bertanggungjawab untuk menghidupkan suasana di dalam kelas supaya pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih menarik dan seterusnya dapat meningkatkan kemahiran generik pelajar. Hasil daripada keputusan kajian menunjukkan bahawa pelajar sangat setuju bahawa penglibatan dengan aktiviti di luar kelas adalah perlu dalam meningkatkan kemahiran generik pelajar. Keputusan ini disokong oleh kajian yang telah dijalankan oleh Cheah Choon Shiuan (2002) yang mana dengan melibatkan diri dengan aktiviti luar telah berjaya mengembangkan potensi pelajar dan membekalkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran generik melalui pengalaman bekerja di latihan tempat kerja. Hasil kajian ini juga disokong oleh kajian yang telah dilakukan oleh Siti Noor Sarah (2006) apabila pelajar mempunyai penerimaan yang tinggi terhadap penglibatan pelajar dengan akiviti di dalam dan di luar kelas bagi meningkatkan kemahiran generik pelajar.

46

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 6.2: Langkah-langkah yang diperlukan oleh pelajar dalam meningkatkan kemahiran generik

47

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENUTUP Secara keseluruhannya, hasil kajian ini mendapati bahawa pelajar mempunyai tahap kesediaan yang tinggi terhadap kemahiran generik yang telah digariskan dalam Atribut Graduan UTM iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran bekerja dalam kumpulan, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran menyesuaikan diri, pembelajaran sepanjang hayat, keyakinan diri dan etika. Hasil kajian ini bertepatan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Adibah (2006) di mana secara keseluruhannya pelajar menunjukkan tahap yang tinggi terhadap kemahiran generik. Langkah-langkah yang digunakan dalam soal selidik juga mendapati kesemua item menunjukkan min skor yang tinggi. Jelaslah di sini bahawa untuk meningkatkan kemahiran generik, pelajar perlu untuk melakukan langkah-langkah yang telah dikemukakan di dalam borang soal selidik serta berusaha untuk memperbaiki kemahiran generik mereka dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman agar tidak ketinggalan untuk memenuhi pasaran pekerjaan pada masa kini. RUJUKAN [1] Adam (2003). ”Kepentingan Kemahiran Bukan Teknikal Semasa Melakukan Tugas.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Adibah binti Abdul Latif (2005). Perkaitan Antara Tahap Kemahiran Generik Dengan Pencapaian Prestasi Pelajar. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Ijazah Sarjana. Agnes et.al (2002). “Teachers’ Handbook On Teaching Generic Thinking Skills.” Pearson Education Asia Pte. Ltd., Singapore: Prentice Hall. Ashcroft, K. & Foreman- Deck, L. (1994). “Managing Teaching ang Learning In Further and Higher Education.” London, UK: The Falmer Press. Ballantine dan Larres (2007). “Cooperative Learning: A Pedagogy to Improve Students' Generic Skills?.” School of Management and Economics, Queen's University, Belfast, UK. Vol. 49 (2). 126-137. Barbara de la Harpe, Alex Radloff & John Wyber (2000). ”Quality and Generic (professional) Skills.” Quality in Higher Education. Vol. 6 (3). 231-243. Blumhof, J., Honeybone, A., Pearlman, D. & Pinn, F. (1996). “Tackling the Problem of Skills Development In A Modular Degree Programme: The Skillswise Project.” In G. Gibbs (Ed.), Improving Student Learning: Using Research to Improve Student Learning. Oxford, UK: Oxford Centre for Staff Development. 328-339.

[2]

[3]

[4]

[6]

[7]

[8]

48

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[9]

Buletin Pengajaran dan Pembelajaran (2004). “Bengkel Pembinaan Atribut Graduan dan Penerapan Kemahiran Generik di Kalangan Pelajar UTM.” Centre for Teaching and Learning UTM. Callan, V.J. (2003). “Generic Skills: Understanding Vocational Education and Training Teacher and Student Attitudes.” National Centre for Vocational Education Research. Australia. Candy, P., Crebert, G. & O’Leary, J. (1994). “Developing Lifelong Learners Through Undergraduate Education.” Canberra: Australian Government Publishing Service. Cheah Choon Shiuan (2002). ”Persepsi Pelajar Terhadap Program Sekolah ke Kerjaya Dalam Usaha Mengembangkan Potensi dan Kemahiran Generik Pelajar Melalui Latihan Tempat Kerja.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Edwards dan Bruce (2004). “The Assignment That Triggered Change: Assessment and The Relational Leaving Model for Generic Capabilities”. Assessment and Evaluation in Higher Education. Vol. 29 (2). 141-157. Esa Abd. Samad (2000). ”Pencapaian Akademik Bukan Jaminan Kerjaya.” Siswa Julai. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Finn, B. (1991). “Young People’s Participation In Post Compulsory Education and Training.” Report of The Australian Education Council Review Committee. Canberra: Government Publishing Service. Gay Crebert et. al (2004). “Developing Generic Skills at University, During Work Placement and in Employment : Graduates’ Perceptions” Griffith University, Australia. Gibbs, G., Rust, C., Jenkins, A. & Jaques, D. (1994). “Developing Students Transferable Skills.” Oxford: The Oxford Centre for Staff Development. Mayer, E. (1992). “Key Competencies.” Report of The Committee to Advise The ACE and Movet On Employment Related Key Competencies for Post Compulsory Education and Training. Canberra: Australian Government Publishing Service. Mohamad Najib Abdul Ghafar (2003). ”Penyelidikan Pendidikan.” Skudai: Universiti Teknologi Malaysia. Monica Leggett et. al (2000). ”Students and Staff Perceptions of The Importance of Generic Skills In Science”. National Centre for Vocational Education Research. Australia.

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

49

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[21]

Oliver, R. & Mc Loughlin, C. (2001). “Exploring the Practice and Development of Generic Skills Through Web-Based Learning.” Journal of Educational Multimedia and Hypermedia. Vol. 10 (3). 207226. Simon C. Barrie (2006). Understanding What We Mean by The Generic Attributes of Graduates. The University of Sydney, Australia. Siti Noor Sarah Bt Kiman (2006). “Persediaan Mahasiswa Terhadap Perlaksanaan Kemahiran Generik di Universiti Teknologi Malaysia: Kajian Ke Atas Mahasiswa Tahun Akhir PFFSM, UTM.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Siti Hajar Razali (2005). ”Persepsi Mahasiswa IPTA Terhadap Kepentingan Kemahiran Generik: Satu Kajian Kes di Kalangan Mahasiswa Tahun Akhir di UTM, Skudai.” Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda.

[22]

[23]

[24]

50

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

MEMUPUK KEMAHIRAN MODAL INSAN GURU SEJARAH BAGI PENGINTEGRASIAN ICT DALAM PENGAJARAN
ZAITON ISMAIL, ZAHARA AZIZ Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi zaiputra567@yahoo.com

ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk meneroka inisiatif guru-guru Sejarah meningkatkan kemahiran ICT dan pengetahuan pedagogikal untuk melaksana pengajaran pengintegrasian internet di tiga buah sekolah sekitar Putrajaya. Kajian kualitatif ini mengaplikasikan pendekatan Teori Beralas (Grounded Theory) dalam proses pengumpulan dan penganalisisan data. Pengumpulan data melalui enam orang guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah dijalankan dalam jangka masa tujuh bulan. Data duruskan menggunakan perisian NVivo versi 2.0. Penyelidik melakukan kaedah perbandingan berterusan semasa menganalisis data. Kajian ini mendapati guruguru Sejarah mempunyai tahap kemahiran ICT dari peringkat pertengahan hingga lanjutan dan terus berusaha untuk meningkatkan kemahiran masing-masing. Mereka berinisiatif tinggi memupuk modal insan bagi menguasai kemahiran ICT melalui pembacaan, kursus dan amali. Namun begitu, guru-guru Sejarah kurang memanfaatkan sumber-sumber yang terdapat di internet untuk mendapatkan bahan pengajaran, kaedah dan rancangan pengajaran pengintegrasian ICT. Beban tugas di sekolah telah mengehadkan masa mereka untuk membuat persediaan pengajaran berintegrasikan ICT. Guru-guru Sejarah di sekolah yang mempunyai prasarana ICT kelas pertama didapati tidak dapat memaksimumkan kemahiran ICT mereka dalam pengajaran. Mereka lebih banyak memanfaatkan kemahiran ICT bagi tugasan perkeranian daripada mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan pedagogikal pengintegrasian ICT adalah elemen utama yang meyakinkan guru-guru Sejarah mengintegrasikan ICT dalam pengajaran. Kursus yang dihadiri oleh guruguru Sejarah hanya menjurus kepada meningkatkan kemahiran literasi ICT sahaja dan kurang memberi pendedahan dari aspek pedagogikal pengintegrasian ICT dalam
51

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

pengajaran. Guru-guru Sejarah mendambakan bengkel dan latihan berterusan yang dapat meningkatkan kemahiran pedagogi pengintegrasian ICT khusus bagi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah. Oleh itu, pihak pengurusan sekolah perlu bertindak segera untuk memupuk modal insan guru-guru Sejarah ke arah pembudayaan ICT di sekolah. Katakunci: pengintegrasian ICT, integrasi internet, aplikasi internet, kaedah pengajaran Sejarah, modal insan.

1.0

PENGENALAN

Keupayaan kemahiran fizikal dan intelektual individu atau pembangunan modal insan adalah antara elemen penting dalam Rancangan Malaysia ke-9. Maka, Pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan yang telah dilancarkan pada awal tahun 2007 telah menekankan aspek kurikulum dan latihan perguruan supaya guru menjadi pengurus yang cekap serta meningkatkan kemahiran pedagogi bagi menggunakan teknologi maklmat dan komunikasi (ICT) secara meluas dan mencipta teknik pengajaran yang inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran [1]. Terdahulu daripada itu, Program Pembestarian Sekolah yang telah diperluaskan ke seluruh negara membuktikan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha meletakkan tahap pendidikan negara ini sejajar dengan arus perkembangan ICT. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah [2]. Justeru, kemahiran modal insan dalam bidang ICT perlu dipupuk di kalangan para pendidik di sekolah supaya dapat membudayakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk meneroka inisiatif guru Sejarah meningkatkan kemahiran ICT dan pengetahuan pedagogikal pengintegrasian ICT mereka. Persoalan kajian berfokus kepada; a. b. Bagaimanakah guru Sejarah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran? Bagaimanakah kecekapan modal insan guru Sejarah untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran?

2.0

LITERATUR KAJIAN

Pelbagai usaha berterusan telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi meningkatkan kemahiran modal insan
52

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

yang celik ICT dan dapat mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran [3]. Antara usaha awal yang telah dijalankan adalah membina bahan-bahan sokongan untuk memupuk kemahiran modal insan guru-guru di sekolah. Contohnya; Pusat Perkembangan Kurikulum telah membina Modul Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang bertujuan memberi panduan kepada guru-guru menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Selain itu, portal pendidikan mySchoolNet dibangunkan untuk membantu guru-guru mendapatkan maklumat yang relevan dengan sukatan pelajaran bagi mengintegrasikan ICT dalam pengajaran. Guru-guru juga dapat meningkatkan kemahiran ICT mereka melalui pembelajaran tutorial tentang perisian-perisian komputer. Manakala ruangan pakatan pintar ICT-In-Contact di laman webnya, menggalakkan guruguru mata pelajaran sains sosial seperti mata pelajaran Sejarah menyumbangkan idea dan bahan untuk dikongsi bersama dengan guru-guru Sejarah lain bagi menjayakan pengajaran dan pembelajaran berasaskan ICT [4]. Pihak Bahagian Teknologi Pendidikan pula menerbitkan Modul Integrasi ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran bagi membantu guru mempelbagaikan kaedah dan strategi untuk mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran [5]-[6]. Seterusnya, Program Bimbingan Perguruan Profesional dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi telah dianjurkan oleh Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama Syarikat Prestariang Technology sejak Ogos 2004 bagi melatih guru-guru mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran [7]. Program ini melatih seramai 100,000 orang guru termasuk guru-guru Sejarah selama 10 hari dalam jangka masa 2 tahun 7 bulan. Usaha memupuk modal insan dalam bidang pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran ini akan dijalankan secara berterusan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan [2]. Kemahiran modal insan dalam aspek ICT di kalangan guru-guru diukur berdasarkan empat tahap iaitu; i. Tiada kemahiran ICT, ii. Peringkat asas, iii. Peringkat pertengahan dan iv. Peringkat lanjutan [8]. Kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji tempatan mendapati bahawa kemahiran modal insan untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran mata pelajaran Sejarah masih berada pada tahap kurang memberangsangkan. Walau bagaimanapun, minat dan inisiatif guru-guru Sejarah untuk meningkatkan kemahiran ICT masing-masing adalah positif [9][10]. Amalan penggunaan ICT dari segi mencari maklumat dan penyampaian pengajaran di kalangan guru Sejarah pula masih berada pada tahap rendah. Pengintegrasian ICT kurang memuaskan kerana kurang latihan [11]. Ini bermakna, usaha ke arah pembinaan modal insan yang berkemahiran untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran memberi petunjuk yang baik sebagaimana perkembangan yang berlaku terhadap guru-guru Sejarah di negara Barat. Guru-guru Sejarah di Kanada dan Amerika Syarikat telah memupuk kemahiran ICT masing-masing dan mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dengan meluas sejak awal tahun 1990an lagi [12]-[13]. Bahan-bahan sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah telah dimanfaatkan
53

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

oleh guru Sejarah secara berkesan melalui laman web seperti Webquest, Thinkquest, Digital History, School History, The Great Unsolved Mysteries, The Virtual History dan lain-lain lagi. Malah, sarjana sejarah, sejarawan, pihak arkib dan muzium telah bekerjasama dengan guru-guru Sejarah membangunkan projek membina laman web The Virtual History yang mengandungi dokumen sumber utama dan aktiviti penyelesaian masalah [14]. Kesimpulannya, pelbagai usaha telah dilakukan untuk memupuk kemahiran modal insan guru-guru untuk mengaplikasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran supaya setanding dengan guru-guru di negara Barat yang lebih ke hadapan. 3.0 KAEDAH KAJIAN

Kajian ini adalah satu kajian kualitatif yang mengaplikasikan pendekatan Teori Beralas (Grounded Theory). Data dikumpulkan melalui temubual, pemerhatian tidak turut serta dan penelitian dokumen daripada enam orang peserta kajian selama tujuh bulan. Proses triangulasi juga dijalankan untuk mengukuhkan kesahan dalaman data. Semua data ditranskripsikan dan dan diuruskan menggunakan program NVivo versi 2.0 melalui proses pengekodan terbuka, pengekodan berpaksi dan pengekodan pilihan. Penganalisisan data dijalankan serentak secara sistematik dengan perbandingan berterusan antara tema dan kategori. Memo juga ditulis untuk menghasilkan kategori analitikal. Kajian ini juga telah melibatkan enam orang guru wanita yang mengajar mata pelajaran Sejarah di tiga buah sekolah. Puan Aisha, Puan Bariah, Puan Dila dan Puan Fiza adalah dari Sekolah A. Manakala, Puan Laila dari Sekolah B dan iikuti pula Puan Sarah dari Sekolah C. Pemilihan peserta kajian adalah berdasarkan pensampelan bertujuan dan kerelaan guru-guru Sejarah tersebut. 4.0 DAPATAN KAJIAN 4.1 Inisiatif Guru Sejarah Meningkatkan Kemahiran ICT Kajian ini mendapati bahawa semua guru Sejarah menunjukkan inisiatif yang tinggi untuk meningkatkan kemahiran modal insan yang celik ICT. Jadual 1 menunjukkan tahap kemahiran ICT cara guruguru Sejarah memupuk kemahiran ICT guru-guru Sejarah. Umumnya, terdapat tiga cara guru-guru Sejarah memupuk kemahiran ICT masing-masing iaitu; 4.1.1 Pembacaan – Kesemua guru Sejarah meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT melalui pembacaan buku tentang penggunaan perisian MS Office. Puan Aisha dan Puan Bariah melakukan rujukan kepada buku-buku tentang perisian komputer seperti MS Power Point dan MS Excel. Kedua-dua orang guru Sejarah tersebut juga memanfaatkan Modul Pengintegrasian ICT dalam Pengajaran dan
54

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Pembelajaran yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan pengetahuan. Semua guru Sejarah didapati merujuk nota-nota yang telah dibekalkan melalui kursus dalaman dan kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri apabila menggunakan sesuatu perisian yang baru dipelajari. Mereka juga menjadikan Buku Teks Panduan Guru bagi Mata Pelajaran Sejarah sebagai rujukan utama. Walau bagaimanapun, guru-guru Sejarah ini tidak mendapatkan sumber rujukan buku-buku terbitan dalam dan luar negara untuk menambahkan pengetahuan tentang kaedah dan teknik mengintegrasikan ICT dalam pengajaran. Malah, mereka juga didapati tidak memanfaatkan bahan-bahan dari internet seperti kaedah pengajaran dan rancangan pengajaran pengintegrasian ICT terkini bagi memantapkan pengetahuan dan kemahiran. Beban tugas kurikulum, ko-korikulum dan pengurusan yang padat telah mengehadkan masa dan kesempatan untuk guru-guru Sejarah membuat rujukan dari internet bagi meningkatkan kemahiran ICT dan pengetahuan pedagogikal mereka. Jadual 1: Tahap Kemahiran ICT dan Cara Guru Sejarah Memupuk Kemahiran
Guru Sejarah G1 Pn Aisha Cara pupuk kemahiran ICT i. ii. iii. iv. v. Pembacaan buku perisian Rujuk nota kursus Cuba dan amal Kursus dalaman sekolah Kursus dalam perkhidmatan Tahap 4 Peringkat Lanjutan Ciri Kemahiran ICT Berkebolehan untuk mengurus, mengendali dan menyelenggara komputer. Cekap menggunakan pelbagai perisian untuk kerja seharian serta berupaya mengintegraskanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Memuat turun dan memuat naik bahan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian di internet.

G2

Pn Bariah (32 tahun)

i. ii. iii. iv. v.

G5 G3

Pn Laila (30 tahun) Pn Dila

Pembacaan buku perisian Rujuk nota kursus Cuba dan amal Kelas swasta Kursus dalaman sekolah 3 Peringkat Pertengahan

-

G4 G6

Pn Fiza Pn Sarah

i. Rujuk nota kursus ii. Cuba dan amal iii. Kursus dalaman sekolah i. Rujuk nota kursus ii. Cuba dan amal iii. Kursus dalaman sekolah iv. Kursus anjuran Pejabat Pelajaran Daerah

-

Mampu mengenali komponen komputer dan

55

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4.1.2 Kursus – Terdapat tiga jenis kursus yang memberi peluang kepada guru-guru Sejarah memupuk kemahiran ICT masing- masing: a. Kursus dalaman sekolah - Semua guru Sejarah berpeluang memupuk kemahiran ICT mereka melalui kursus dalaman tentang asas perkomputeran yang diadakan oleh pihak sekolah. Walau bagaimana pun kursus dalaman yang dihadiri adalah dalam tempoh yang singkat iaitu antara dua hingga tiga hari sahaja terhad kepada melatih guru menggunakan perisian MS Office. Selain itu, Puan Sarah sahaja didapati pernah menghadiri kursus asas komputer yang dianjurkan oleh Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) selama empat hari. Kursus dalam perkhidmatan –Puan Aishah telah menghadiri kursus ICT dalam pengajaran selama 14 minggu yang dianjurkan oleh Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Beliau berinisiatif sendiri untuk memohon kursus tersebut demi minat dan keinginan meningkatkan kemahiran ICT untuk menghadapi perkembangan zaman teknologi. Manakala Puan Laila berpeluang memupuk kemahiran ICT beliau melalui kursus Bimbingan Perguruan Profesionalisme dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BPPT) selama 10 hari. Kursus ini ada memberi pendedahan kepada guruguru tentang cara mengintegrasikan ICT dalam pengajaran mata pelajaran secara umum. Namun, Puan Laila berpendapat bahawa beliau memerlukan kursus pengintegrasian ICT yang khusus untuk mata pelajaran Sejarah. Empat guru Sejarah lagi belum menghadiri sebarang kursus dalam perkhidmatan berkaitan ICT dalam pengajaran. Namun begitu, mereka begitu teruja untuk menunggu peluang menyertai kursus pengintegrasian ICT dalam pengajaran bagi memupuk kemahiran modal insan masing-masing. Kelas swasta - Hanya Puan Bariah sahaja yang mempunyai sijil kemahiran asas komputer setelah mengikuti kelas komputer swasta sebaik sahaja menamatkan persekolahannya. Lima orang guru Sejarah yang lain tidak pernah mengikuti kelas-kelas komputer berbayar bagi meningkatkan kemahiran ICT mereka. Kajian ini mendapati bahawa guru-guru Sejarah yang berusia 35 tahun ke atas tidak meningkatkan kemahiran ICT melalui kelas swasta apabila menamatkan zaman persekolahan mereka
56

b.

c.

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

kerana kesedaran untuk menguasai kemahiran ICT ketika itu masih kurang. 4.1.3 Amali – Kesemua guru Sejarah berinisiatif memahirkan diri masing-masing menggunakan perisian komputer dengan mencuba dan berlatih sendiri. Mereka berlatih sendiri sambil bertanya atau meminta bantuan daripada rakan sejawat dan sering menggunakan sesuatu perisian komputer untuk meningkatkan kecekapan ICT mereka. Guru-guru Sejarah mengakui bahawa mencuba sendiri dan belajar dari kesilapan sangat berkesan bagi meningkatkan kemahiran ICT masing-masing. Ringkasnya, guru-guru Sejarah menunjukkan inisiatif yang positif untuk memupuk kemahiran ICT melalui pembacaan, kursus dan amali demi mempertingkatkan kualiti modal insan bagi pengajaran dan pembelajaran di sekolah bestari. 4.2 Kecekapan Modal Insan Guru Sejarah dalam bidang ICT

Semua guru Sejarah dalam kajian ini telah menguasai kemahiran ICT sekurang-kurangnya pada peringkat pertengahan atau tahap ketiga (Jadual 1). Berdasarkan empat peringkat dalam indeks tahap kecekapan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM 2006b), tiga orang guru Sejarah Guru-guru Sejarah tersebut mampu menggunakan perisian komputer secara asas untuk diaplikasikan dalam kerja seharian mereka dengan baik dan dapat mengintegrasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada peringkat asas. Guru Sejarah yang berkemahiran ICT pada tahap ketiga ini mampu menggunakan lebih daripada 50% ciri-ciri dalam program MS Office seperti MS Word, Ms Excel dan MS Power Point. Manakala tiga orang guru Sejarah lagi iaitu Puan Aisha, Puan Bariah dan Puan Laila mempunyai kemahiran ICT pada tahap keempat iaitu peringkat kemahiran lanjutan. Ketiga-tiga orang guru Sejarah ini cekap mengendalikan perisian komputer dan telah menguasai lebih daripada 80% ciri-ciri dalam perisian MS Office tersebut. Guru-guru Sejarah juga memupuk kemahiran menggunakan aplikasi internet melalui kursus dalaman yang diadakan oleh pihak sekolah dan latihan kendiri yang berterusan. Penguasaan kemahiran internet adalah mudah kerana mereka sudah mahir menggunakan perisian MS Office. Jadual 2 menunjukkan penguasaan jenis kemahiran internet guru-guru Sejarah mengikut tahap kemahiran ICT.

57

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 2: Jenis Kemahiran Internet Guru Sejarah Kemahiran Internet 1 2 Melayari web Melokasi Maklumat Muat turun fail Guru Mahir ICT Peringkat Tinggi (Tahap 4) Membina bookmarks Menggunakan pelbagai pilihan pencarian Memuat turun dan menyunting maklumat dengan cekap Membina dan membaca mesej, Melampir fail, Berborak *Bina laman multiweb dengan hyperlink Guru Mahir ICT Peringkat Sederhana (Tahap 3) Memasuki URLs Menggunakan satu alat pencarian Memuat turun dan menyunting maklumat dengan bantuan Membina dan membaca mesej

3

4

Berkomunikasi

5

Penerbitan laman web

Bina laman web asas dengan teks dan grafik

Penguasaan peringkat kemahiran menggunakan internet seperti melayari web, melokasi maklumat, memuat turun fail, berkomunikasi dan pengetahuan untuk membina laman web juga mempengaruhi keupayaan guru-guru Sejarah untuk mengintegrasikan aplikasi internet dalam pengajaran mereka. Guru-guru Sejarah yang mempunyai kemahiran lanjutan berupaya memuat turun dan melakukan muat naik bahan-bahan pengajaran bagi mengintegrasikan ICT dalam pengajaran mereka dengan teratur. Bagi guruguru Sejarah berkemahiran sederhana, didapati hanya menguasai kemahiran menggunakan internet pada peringkat asas. Kemahiran internet yang biasa diamalkan oleh semua guru Sejarah adalah melayari laman web, melokasi maklumat dan memuat turun fail. Manakala, aplikasi berkomunikasi jarang dilakukan. Malahan kemahiran membina laman web tidak pernah diamalkan walaupun mempunyai pengetahuan asas untuk membina laman web. Guru-guru Sejarah didapati lebih banyak memanfaatkan kemahiran ICT mereka untuk pengurusan tugas seharian daripada amalan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Puan Aisha dan Puan Bariah memanfaatkan 75% kemahiran ICT mereka untuk menyediakan lembaran kerja, menaip soalan ujian dan peperiksaan serta kerja-kerja perkeranian. 25% lagi untuk pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Manakala empat orang sejarah yang lain hanya mengaplikasikan 5% sahaja kemahiran ICT mereka dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Guru-guru Sejarah tersebut didapati hanya berupaya melaksana pengintegrasian ICT kurang 16% daripada jumlah keseluruhan waktu pengajaran Sejarah dalam jangkamasa tujuh bulan.

58

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Kajian ini mendapati bahawa penguasaan kemahiran ICT pada peringkat lanjutan atau tinggi bukanlah pengaruh utama untuk guru-guru Sejarah mengintegrasikan ICT dalam pengajaran. Akan tetapi, pendedahan pengetahuan pedagogi pengintegrasian ICT adalah elemen penting bagi pelaksanaan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Puan Bariah, Puan Laila, Puan Fiza dan Puan Dila tidak dapat menjalankan pengintegrasian ICT dengan berkesan kerana belum menghadiri kursus berkaitan pedagogi mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka mendakwa bahawa kursus-kursus dalaman yang dijalankan oleh pihak sekolah lebih menumpukan kepada mempertingkatkan kemahiran literasi ICT guru-guru Sejarah menggunakan perisian komputer. Manakala, guru Sejarah yang telah menghadiri kursus dalam perkhidmatan pula menjelaskan bahawa elemen pedagogi pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran hanya didedahkan secara umum untuk semua guru-guru. Oleh itu, guru-guru Sejarah mahukan bengkel dan latihan pembinaan modal insan secara berterusan dalam bidang pedagogi pengintegrasian ICT khusus untuk mata pelajaran Sejarah. 5.0 PERBINCANGAN

Guru-guru Sejarah menunjukkan sikap yang positif untuk meningkatkan kemahiran modal insan yang celik ICT melalui pembacaan, mencuba sendiri, kelas swasta, kursus dalaman dan kursus dalam perkhidmatan. Namun, tidak seorang pun guru Sejarah merujuk kepada bahan-bahan dari internet dan buku-buku rujukan dari luar negara untuk meningkatkan kemahiran masing-masing. Cara guru-guru Sejarah memupuk kemahiran modal insan berbeza dengan guru-guru Sejarah di negara Barat yang kerap merujuk bahan-bahan dari internet seperti dalam kajian Shiroma [12], Levesque [13] dan Sandwell [14]. Beban tugas yang padat telah dikenalpasti menyebabkan guru-guru Sejarah tidak mempunyai kesempatan untuk memupuk kemahiran modal insan melalui bahan-bahan yang terdapat di internet. Maka, guru-guru Sejarah perlu berubah untuk melakukan lebih banyak rujukan melalui pelbagai sumber tempatan dan luar negara serta memanfaatkan kemudahan internet dengan lebih meluas bagi memupuk kemahiran modal insan masing-masing supaya setanding pada peringkat global. Semua guru Sejarah telah menguasai kemahiran ICT pada peringkat pertengahan berdasarkan indeks kecekapan ICT oleh KPM [8]. Kecekapan guru-guru Sejarah menguasai kemahiran ICT pada tahap pertengahan hingga lanjutan membolehkan mereka menjalankan tugas seharian menggunakan perkakasan dan perisian komputer dengan mudah dan meluas. Ini bermakna, para pendidik bagi mata pelajaran sains sosial di negara kita telah celik ICT dan memudahkan pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Usaha untuk membudayakan ICT di sekolah akan menjadi kenyataan sekiranya kemahiran sedia ada mereka terus dipupuk sebagaimana yang telah dirancangkan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan [1]. Dapatan kajian menunjukkan kursus dalam perkhidmatan berkaitan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran dapat memberi keyakinan kepada
59

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

guru-guru Sejarah untuk mengintegrasikannya dalam pengajaran. Namun begitu, kursus yang telah dijalani oleh guru-guru Sejarah adalah tertumpu kepada peningkatan kemahiran literasi ICT guru dan kurang mendedahkan kaedah pengajaran pengintegrasian ICT. Oleh itu, pihak Kementerian Pelajaran perlu menyemak semula kursus berkaitan ICT supaya menjurus kepada bengkel dan latihan amali untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran secara berterusan. Kursus yang sedia ada juga dilaksanakan untuk semua guru mata pelajaran secara umum. Maka, ianya perlu dilakukan mengikut peringkat kemahiran ICT guru-guru dan mengkhusus kepada sesuatu mata pelajaran kerana pendekatan pengajaran mata pelajaran Sejarah memerlukan penerapan kemahiran-kemahiran pemikiran Sejarah. Ringkasnya, pemupukan modal insan guru-guru Sejarah yang berkemahiran dalam aspek ICT perlu dilakukan secara berterusan mengikut tahap kemahiran ICT mereka yang berbeza. Kursus dan latihan sedia ada perlu disemak semula supaya lebih menjurus kepada latihan amali pelaksanaan pengkaedahan pengintegrasian ICT dalam pengajaran. 6.0 RUMUSAN

Guru-guru Sejarah berinisiatif untuk memupuk kemahiran ICT masingmasing demi meningkatkan kemahiran modal insan dalam arus perkembangan digital. Semua guru Sejarah telah menguasai kemahiran mengendalikan perisian-perisian komputer. Namun begitu, mereka masih belum mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran dengan meluas dan berkesan. Kemahiran pedagogikal pengintegrasian ICT di kalangan guru-guru Sejarah belum lagi mantap. Guru-guru Sejarah yakin bahawa kursus dan latihan secara berterusan dapat meningkatkan kemahiran modal insan untuk mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, mereka mendambakan kursus berbentuk bengkel yang memberi pendedahan tentang pedagogi pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran khusus untuk mata pelajaran Sejarah supaya mereka dapat melaksanakannya dengan lebih berkesan. 7.0 PENGHARGAAN 1. 2. 3. 4. 5. Bahagian Biasiswa, Kementerian Pelajaran Malaysia. Jabatan Pelajaran Selangor dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Pengetua- pengetua di tiga buah sekolah persekitaran Putrajaya. Guru-guru Sejarah di tiga buah sekolah persekitaran Putrajaya. Para pelajar di tiga buah sekolah persekitaran Putarajaya.

60

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

RUJUKAN [1] Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Pelan Induk Pembangunan Pendidikan: Rancangan Malaysia ke-9, 2006-2010, Edisi Pelancaran. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia. 2006a. Hishamuddin Hussein, Perutusan Tahun Baru pada 18 Januari 2007. www.moe.gov.my/webdwibahasa/tayang.php?laman=lihat_info&bhs= en&id=315&info=ucapan_menteri,03 Mac 2007. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK). Modul penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Pakatan Pintar: ICT-InContact. http://myschoolnet.ppk.kpm.my/indexi.htm , Disember 2002. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP). Modul integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001. Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), Pengurusan perubahan sekolah bestari: Panduan penggunaan bahan internet edisi kedua. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia, 2005. Prestariang Technology Sdn. Bhd., Bimbingan Perguruan Profesional dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (BPPT). http://www2.bppt.com.my/index.html. , Mei 2005. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Audit aset ICT KPM bagi pembangunan pelan strategik ICT Kementerian Pelajaran Malaysia tahun 2006-2010: Borang audit set B. http://apps2.emoe.gov.my/tayang.php?laman=lihat_info&info, 2006b. Vasantha a/p Yethembran, Penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran sejarah tingkatan satu di beberapa buah sekolah menengah Lembah Klang. Tesis sarjana pendidikan, Universiti Malaya, 2000. Yusri bin Mat Johor, Penggunaan komputer dalam pengajaran sejarah tingkatan tiga. Tesis sarjana pendidikan, Universiti Malaya, 2004. Azwan Ahmad, Abdul Ghani Abdullah, Mohammad Zohir Ahmad dan Abd Rahman Hj Abdul Aziz, Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Jurnal Penyelidikan Pendidikan, Jilid 7, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2005.
61

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[12]

Shiroma, D., Using primary sources on the internet to teach and learn history. ERIC Digest. http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digest/ed442739, 2000. Levesque, S., Discovering the past: Engaging Canadian Students in Digital history. http://www.quasar.ualberta.ca/css/Css_40_1/ARLevesque_engaging Digital_history.htm., 2006. Sandwell, R., The great unsolved mysteries of Canadian history: Using a web-based archives to teach history. http://www.quasar.ualberta.ca/css/Css_39_2/ARSandwell_unsolvedmy steries.htm., 2005

[13]

[14]

62

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENGURUSAN STRES KE ARAH PENINGKATAN MODAL INSAN: FAKTOR DAN KAEDAH MENGATASINYA ABSTRAK - Jika seseorang itu mempunyai simptom-simptom tekanan, ia bukanlah sesuatu perkara yang buruk kerana semua orang akan menghadapi masalah ini sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidupnya. Penulisan ini akan membincangkan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh para guru di negara ini, apakah yang dikatakan sebagai tekanan, bagaimanakah ia berlaku dan apakah cara untuk mengatasinya. Dalam kehidupan seharian kita, kita akan sering kali berada di dalam keadaan tekanan sama ada di rumah, di sekolah ataupun di pejabat. Tekanan guruguru semakin menjadi-jadi di semakin hari dan semakin membimbangkan. Ini disebabkan oleh faktor-faktor tekanan seperti beban tugasan yang diberikan, pengetahuan dan kemahiran mengajar individu dan keperluan pekerjaan tersebut. Tekanan kerja yang dihadapi oleh para guru adalah tidak terkawal jika ia tidak diatasi dengan segera. Malah ini akan memberi kesan sampingan kepada kesejahteraan fizikal, mental dan emosi guru dan seterusnya memberi kesan kepada mutu pendidikan negara. Apabila seseorang itu mengalami tekanan pekerjaan, terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan oleh guru tersebut bagi mengurangkan tekanan yang dihadapi supaya ia tidak memudaratkan diri. Beberaspa kaedah dibincangkan dalam kertas kerja ini sebagai alternatif mengatasinya dalam konteks meningkatkan modal insan di kalangan guruguru. Kata Kunci: simptom-simptom tekanan, faktor-faktor tekanan, dan cara-cara mengatasi tekanan.

BAHAROM MOHAMAD, MOHAMAD HISYAM MOHD HASHIM, LIAW YIN HUAT Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mhisyam@uthm.edu.my baharom@uthm.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

63

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

PENDAHULUAN

Persoalannya ialah sehingga manakah tahap tekanan pekerjaan yang dihadapi oleh para guru sekalian? Adakah ia membimbangkan? Ini merupakan berita yang hangat yang sering diperkatakan pada masa kini. Dakwaan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP - National Union of Teaching Profesion) bahawa tahap tekanan di kalangan guru-guru di negara ini semakin menjadi-jadi dan membimbangkan ekoran bebanan tugas yang semakin ketat yang dibidas oleh tiga kesatuan iaitu Kesatuan Guru Dalam Perkhidmatan Malaysia (Kongres), Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional (PIBGN) dan Kesatuan Guru-Guru Malaysia Barat (KGGMB). Ketiga-tiga kesatuan ini berpendapat bahawa peranan yang akan dimainkan oleh seseorang guru kerana mereka telah diamanahkan untuk mendidik anak bangsa. Mereka bimbang perlaksanaan guru dalam pengajaran akan terhakis sekiranya guru-guru terlalu ``dimanjakan''. Selain itu juga, mereka berharap para guru berada dalam keadaan yang terbaik semasa mereka membuatkan penyampaian pendidikan dan berharap tekanan-tekanan yang dihadapi para guru haruslah ditangani. Secara umumnya, menjadi seorang guru bukanlah satu perkara yang mudah dan menjadi seorang guru yang baik dari segalanya lagi susah. Ini menyebabkan guru-guru mengalami tekanan yang tinggi disebabkan oleh ’permintaan yang tinggi’ daripada golongan masyarakat. Guru merupakan profesion pekerjaan yang bersifat membantu iaitu ’helping proffession’ di mana tugas-tugasnya melibatkan hubungan terutamanya sekali dengan para pelajar yang pelbagai kaum, agama dan sifat tentunya memerlukan daya tahan yang tinggi. Sebenarnya isu tekanan guru bukanlah satu fenomena baru kerana banyak kajian tekanan di kalangan guru telah dilakukan di luar dan dalam negara. Hasil kajian terutamanya di luar negara mendapati banyak faktor yang boleh menyumbang kepada tekanan di kalangan guru. 1.1 Tekanan

Apa itu tekanan? Tekanan ialah apa jua pengalaman yang membentuk ketidak seimbangan fizikal dan psikologi di dalam diri individu. Menurut Jamayah Saili et al., (2004), tekanan adalah tindak balas fizikal, mental dan emosi seseorang terhadap ketegangan persekitaran, konflik, serta stimulasi lain yang sama. Tekanan merupakan tindak balas yang tidak spesifik oleh organisma terhadap desakan sama ada sebenar atau khayalan. Iaitu tindak balas emosi yang dialami oleh seorang individu tidak akan menjadi tegangan kepada orang lain (Lefton dalam Syed Kamaruzaman b. Syed Ali. (2005). Berdasarkan istilah ransangan, tekanan merupakan ransangan yang menggerakkan seseorang itu untuk menghasilkan ketegangan yang boleh dihasilkan secara fizikal.
64

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jika dua orang yang mengalami ransangan yang sama akan menunjukkan tahap tekanan yang berbeza. Bagi tindak balas pula merujuk kepada tindak balas fisiologi atau psikologi individu dan punca tekanan ini merupakan keadaan yang mengganggu lantaran menghasilkan tindak balas dalaman. Punca tekanan boleh timbul dalam bentuk objek, peristiwa atau keadaan sekeliling. Menurut Trendall (1987), tekanan adalah merupakan satu masalah yang berhubungkait dengan pekerjaan seseorang. Ia juga adalah suatu yang tidak dapat dielakkan sekiranya seseorang itu terlibat dengan kerja-kerja profesional (Fontana dan Abouserie dalam Syed Kamaruzaman b. Syed Ali. (2005). Oleh itu, tidak keterlaluanlah jika tekanan dikatakan sebagai bebanan yang dialami oleh setiap individu, sama ada ia di bawah tahap stimulasi yang boleh diterima atau sebaliknya. Menurut Brewer, E. W. dan Mahan, J. (2003), keadaan mental menjadi bercelaru, emosinya tidak stabil. Keadaannya marahmarah dan menyepikan diri daripada bergaul dengan orang lain. Ini yang dikatakan tekanan yang tidak baik atau yang membawa keburukan kepada kita. Jikalau ia menjadi serius akan menyebabkan musibah kepada kita. Gejala ini perlu dibendung supaya tidak sampai ke tahap yang lebih teruk seperti tahap psikosis. 1.2 Simpton-simptom Tekanan

Jika individu itu tidak berjaya menangani maslah tersebut, maka ia akan mengalami satu simptom tekanan seperti simpton fisiologi, psikologi dan tingkah laku. Menurut Jesus, S.N. dan Conboy, J. (2001). Simpton fisiologi ini, termasuklah sakit kepala, sakit jantung, barah, sakit kulit, ketegangan urut saraf, gastrik, penyakit kardiovaskular dan tidak berdaya. Simptom psikologi pula merangkumi aspek-aspek seperti kebimbangan, senang marah, berkelakuan agresif, bosan, gelisah atau takut. Serta simptom dalam bentuk tingkah laku pula ia akan menghadapi perubahan yang ketara ke atas tingkah laku, seperti mereka akan banyak membuat kesilapan dalam pekerjaan, kurang makan, tingkah laku yang menunjukkan individu itu resah seperti menggigit kuku atau pensel, berjalan ke hulu dan ke hilir dengan tidak ada tujuan sebenar, menceburkan diri dalam perbuatan yang membahayakan seperti membawa kereta dengan laju, berjudi dan sebagainya. Di samping itu, simptom-simptom tekanan dapat juga dilihat dengan pengasingan diri daripada orang lain, mengambil dadah, kurang memberi perhatian kepada kebersihan diri, percubaan untuk membunuh diri dan tingkah laku yang berbeza daripada yang lazimnya.

65

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

2.0

PERMASALAHAN

Menurut Sapora Sipon (2006), mengikut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), ramai guru di Malaysia kini menghidap penyakit barah payu dara, darah tinggi, sakit jantung, malah sedang mendapat rawatan psikiatri kerana semakin tekanan akibat bebanan tugas yang meningkat. Menurut Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff (2005), Di Malaysia di antara tahun 1982 hingga 1985 kira-kira tiga ribu orang guru sekolah rendah dan menengah di seluruh Negara telah berhenti kerja sebelum masa bersara dengan alasan tekanan kerja dan beban tugas guru yang semakin bertambah (Berita Harian, 30 Mac, 1995). Tugas guru semakin bertambah dan bukan sahaja terhad kepada pengajaran semata-mata, tetapi juga terpaksa melakukan pelbagai tugas lain. Brimm dalam Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff (2005), menjelaskan tiada sebuah organisasi dapat mengelakkan diri daripada masalah tekanan. 3.0 KAJIAN

Dalam kajian ini tekanan kerja ialah sebarang jenis desakan yang memberi kesan terhadap kehidupan harian seseorang guru. Kesan daripada desakan ini sama ada baik ataupun buruk adalah bergantung kepada tindak balas terhadap faktor-faktor tekanan. Kesukaran seseorang itu untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaannya adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu daripadanya ialah tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi pekerjaan tersebut. Menurut teori tekanan kerja yang dikemukakan oleh French, Rogers dan Cobb dalam Saat Md. Yasin dan Siti Fatimah Awang (1993) terdapat dua faktor utama yang menyebabkan individu itu tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi pekerjaan. Faktor pertama ialah pengetahuan dan kemahiran individu itu tidak dapat memenuhi permintaan dan keperluan pekerjaan. Faktor kedua pula ialah sifat kerja itu sendiri yang tidak memenuhi keperluan individu tersebut. Kesan dari kedua-dua faktor ini, akan menyebabkan berlakunya tekanan di tempat kerja. Tekanan yang dihadapi oleh pihak guru boleh disebabkan oleh pelbagai faktor. Cooper, Sloan dan Williams (1988) dan Syed Kamaruzaman b. Syed Ali (2005) menjelaskan punca tekanan adalah disebabkan oleh pelbagai situasi, di mana tekanan dilihat bukan hanya seseorang yang tertekan dalam satu sistem pekerjaan tetapi lebih merupakan tekanan keseluruhan kehidupan. Antara faktor yang sering dikaitkan dengan tahap tekanan yang tinggi ialah ketidakupayaan segolongan guru untuk berdaya tindak ke atas isu-isu pendidikan yang berlaku dalam dunia yang pesat berubah. Namun begitu, perubahan dalam dunia pendidikan adalah perlu dan dilihat sebagai satu usaha ke arah penambahbaikan terhadap bidang
66

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

pendidikan bagi merealisasikan hasrat negara melahirkan guru yang bertaraf dunia. Selari dengan hasrat menjaga kebajikan guru serta memastikan bahawa mutu kecemerlangan pendidikan berada di tahap yang paling tinggi, segala isu yang boleh menjejaskan integriti perguruan perlu ditangani segera. Namun segala tindakan yang diambil perlu berlandaskan kepada maklumat dan data yang tepat supaya dapat menyelesaikan isu sebenar. 3.1 Tekanan Dari Faktor Fizikal

Faktor fizikal yang dinyatakan di sini termasuklah disebabkan situasi pekerjaan guru di sekolah, tanggungjawab dan peranan yang diamanahkan kepada mereka, tuntutan masa, suasana pelajar termasuk budaya, nilai, sikap, tingkah laku dan disiplin, serta keadaan sekolah itu sendiri meliputi norma, budaya pentadbiran dan komunikasi di kalangan guru-guru serta staf sekolah tersebut. Brewer, E. W. dan Mahan, J. (2003) telah mendapati tiga perkara utama dalam faktor fizikal yang boleh menyebabkan tekanan, iaitu situasi kerja, persepsi yang berbeza di antara peranan yang tersurat dan tersirat dan maslah-masalah sampingan seperti salah faham serta masalah pelajar. 3.1.1 Dari Faktor Bebanan Tugas

Faktor bebanan tugas ini telah menjadi satu rungutan yang biasa kedengaran di kalangan guru-guru di sekolah. Menurut Kyriacou (1987) dan Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff. (2005) telah mendapati bahawa selain daripada sebahagian besar tugasan mengajar di sekolah, mereka juga dibebankan dengan tugas-tugas lain yang banyak seperti aktiviti sekolah. Dalam situasi ini guru-guru didakwa mempunyai waktu bekerja yang pendek iaitu setengah hari, tetapi sebenarnya dalam masa inilah mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai tuntutan dan berbagai-bagai kerenah kerja. Setelah loceng tamat waktu persekolahan berbunyi, mereka akan berkejar menghadiri mesyuarat, menanda buku, membuat persediaan mengajar, mengisi buku rekod, membuat laporan dan menyelesaikan masalah pelajar. Ini adalah kerana pada waktu kelas, mereka perlu mengajar untuk mengelakkan sebarang masalah disiplin pelajar. 3.1.2 Dari Faktor Masyarakat

Guru-guru terpaksa menghadapi tekanan daripada masyarakat. Masyarakat sentiasa memberikan perhatian kepada isuisu pendidikan khususnya yang berkaitan dengan pencapaian akademik anak-anak mereka di sekolah. Menurut Ho, T. S. (1996) dengan pemodenan
67

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

kehidupan masyarakat, tekanan terhadap guru semakin tinggi. Perubahan dalam masyarakat secara tidak langsung akan mempengaruhi perubahan di sekolah seterusnya turut menambahkan punca tekanan yang sedia ada. 3.1.3 Dari Faktor Jenis Sekolah

Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff (2005), mendapati tekanan guru-guru di sekolah menengah harian biasa adalah lebih tinggi berbanding tahap tekanan guru-guru di sekolah menengah asrama penuh. Kajiannya mendapati bahawa set pelajar yang pelbagai latar belakang pendidikan dan budaya di sekolah menengah harian biasa banyak menyumbang kepada tingginya tahap tekanan di kalangan guru. Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff (2005) telah mendapati guru perempuan lebih merasai tekanan akibat daripada masalah sikap pelajar dan perhubungan dalam organisasi berbanding guru lelaki. Guru sekolah menengah harian biasa merasai lebih tertekan (min tekanan = 12.44) berbanding guru di sekolah menengah asrama penuh (min tekanan = 10.44). Ini bermakna guru di sekolah menengah harian merasai peluang perkembangan kerjaya mereka seperti kenaikan pangkat, gaji, penghargaan, dan status adalah kurang hinggakan merasai lebih tertekan berbanding guru di sekolah asrama penuh. 3.1.4 Dari Faktor Bukan Kerja

Faktor-faktor bukan kerja pula merujuk kepada persepsi individu terhadap aktiviti dan keadaan sosial di sekeliling mereka seperti masalah kewangan, konflik keluarga, masalah di sekolah, penglibatan sosial, masalah rumahtangga, masalah peribadi dan sebagainya. Kajian Borg dan Falzon (1993) dan Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff. (2005) menunjukkan kekurangan gaji membawa tekanan yang lebih kepada mereka yang kurang pengalaman daripada mereka yang berpengalaman. Ini mungkin disebabkan guru-guru yang mengajar kurang dari sepuluh tahun dan baru berijazah telah membuat perbandingan antara mereka sendiri dengan rakan-rakan universiti yang bekerja sebagai doktor dan peguam dengan gaji yang jauh lebih tinggi.

68

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.1.5

Dari Faktor Sikap Negatif Pelajar Terhadap Pelajaran

Kajian yang dijalankan oleh Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff. (2005) mendapati sikap negatif pelajar terhadap pelajaran juga adalah merupakan faktor tekanan yang sangat serius kepada guru-guru. Kajian ini menerangkan betapa kecewanya guru-guru yang telah bertungkus lumus bagi menyediakan rancangan mengajar sama ada di sekolah ataupun di luar sekolah untuk menyampaikan yang terbaik kepada pelajar, tetapi terpaksa berhadapan dengan pelajar yang tidak kisah terhadap pelajaran serta tidak mahu membuat kerja rumah dan memiliki sikap sambil lewa. 3.2 Tekanan Dari Faktor Demografi Tekanan kerja di kalangan guru juga ada kaitannya dengan faktor demografi. Faktor demografi ialah matlumat yang berkaitan dengan biografi seseorang seperti umur, jantina, status perkahwinan, bilangan anak, pengalaman kerja kelayakan akademik dan jenis sekolah mengajar (Jamayah Saili, Surena Sabil dan Aniza Adil , 2004). 3.2.1 Jantina

Faber (1991) telah mendapati bahawa guru-guru wanita mempunyai tahap tekanan yang lebih tinggi berbanding dengan guru-guru lelaki. Kajian ini disokong oleh Borg dan Riding (1991) dan Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff (2005), yang mengatakan bahawa guru wanita adalah lebih tertekan apabila terpaksa mengajar lebih ramai murid berbanding guru lelaki. Fontana (1989) dan Syed Kamaruzaman b. Syed Ali (2005) juga menunjukkan bahawa guru wanita menghadapi tekanan yang lebih tinggi apabila diberikan peranan dan tugasan yang lebih. Mereka juga akan menggunakan masa yang lebih lama untuk menghabiskan satu-satu kerja bagi menghasilkan mutu kerja yang berkualiti, di samping berusaha untuk meningkatkan prestasi karier mereka. Kyriacou dan Sutcliffe (1978) dan Syed Kamaruzaman b. Syed Ali (2005) mendapati guru-guru wanita mengalami tekanan yang lebih daripada lelaki dalam masalah perhubungan, iaitu dalam interaksi guru dan pelajar di dalam bilik darjah. Guru perempuan melaporkan punca tekanan mereka adalah disebabkan tingkah laku pelajar. Guru lelaki pula melaporkan punca tekanan utama mereka ialah kerja pentadbiran.

69

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.2.2

Umur

Faktor umur juga turut menjadi salah satu penyebab tekanan. Menurut Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff. (2005), guru yang berumur 44 tahun ke atas mengalami tekanan yang tinggi dan ini dikuti pula oleh mereka yang berumur di antara 30 tahun hingga 40 tahun. Sementara mereka yang berusia kurang dari 30 tahun mengalami tekanan yang rendah. Menurut kajiannya juga guru yang berusia 44 tahun ke atas lebih tertekan kerana mempunyai peluang kenaikan pangkat yang rendah jika dibandingkan dengan guru yang berusia lebih muda di samping gaji yang tidak memuaskan. 3.2.3 Pengalaman Bekerja

Pengalaman atau tempoh mengajar juga mempunyai perkaitan dengan tekanan kepada guru-guru. Kajian Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff (2005) menunjukkan guru-guru yang kurang pengalaman mengajar mengalami tekanan yang lebih ketika mengajar. Dimana guru yang berpengalaman 1 hingga 10 tahun adalah yang paling merasai tekanan dengan min tekanan 36.98, diikuti dengan guru yang berpengalaman 11 hingga 20 tahun dengan min tekanan 34.5. Guru yang paling kurang merasai tekanan ialah yang berpengalaman 21 tahun ke atas. 4.0 PENGURUSAN TEKANAN DAN KAEDAHNYA

Tekanan dalam pekerjaan adalah perkara yang menjadi lumrah dalam dunia pekerjaan. Ia adalah merupakan satu penyakit psikologi yang dihadapi oleh individu terhadap komitment kerja dan kehidupan sehariannya. Tekanan dalam pekerjaan boleh dikenakpasti melalu perkara-perkara yang disebut di atas. Tekanan bekerja yang serius boleh membuatkan seseorang individu itu melakukan tugas dengan baik akibat daripada persaingan dengan rakan setugas dan dengan ketuanya namun tekanan bekerja yang serius juga boleh memudaratkan seperti hilang tumpuan bekerja, individu boleh terlibat dengan kemalangan, cenderung kepada gejala dadah dan alkohol, dan juga penceraian dalam rumahtangga akibat daripada tekanan tinggi di tempat kerja. Jika tiada tekanan dalam pekerjaan ia juga akan memberi kesan negatif iaitu individu tidak tahu sejauh manakah pencapaiannya dalam tugas dan tiada tekanan dalam tugas juga akan membuat individu menjadi bosan, kecekapan dalam tugas merosot dan sebagainya.

70

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4.1

Menguruskan Tekanan

Tekanan dalam pekerjaan tidak boleh dihapuskan sama sekali selagi pekerjaan ini dilakukan oleh manusia. Salah satu jalan penyelesaian kepada masalah ini adalah berkebolehan menguruskan tekanan. Kebolehan menguruskan tekanan ini akan menjadikan dunia pekerjaan lebih efektif. Ini telah diakui kebersanannya melalui beberapa buku psikologi. Kaedah mengurus tekanan yang boleh dipraktikkan antaranya:i. ii. iii. iv. Mengelak Daripada Tekanan.(Eliminating Stressor) Teknik Berehat. (Relaxation Techniques) Menukar Perspektif. Mengeluarkan Peluh. 4.1.1 The

Mengelak Daripada Tekanan. (Eliminating The Stressor)

Menurut Girdano, D.A., Everly, G.S. dan Dusek, D.E. (2001), cara yang paling mudah mengurus tekanan adalah mengelak daripada tekanan itu sendiri. Ini adalah salah satu proses psikologi yang sangat rumit namun tidak semua tekanan itu boleh dielak. Jika tekanan tersebut tidak boleh dielakkan oleh individu tersebut maka terdapat satu cara iaitu dengan mengklasifikasikan didalam fikiran bahawa tekanan tersebut boleh diatasi dan ia bukanlah tekanan yang serius seperti mengubah suai masa, mengubahsuai hiasan dan menghias tempat bekerja kita supaya suasana lebih seronok dan meluangkan masa yang lebih dengan keluarga. Namun jalan singkat mengurangkan tekanan ini adalah mengadakan sesi kaunseling dengan kaunselor bertauliah, mengelak daripada menerima sebarang tugas yang difikirkan memerlukan tahap pemikiran yang tinggi atau membuat sesi kritik semuka dengan rakan sekerja di dalam jabatan tempat bekerja. 4.1.2 Teknik Berehat (Relaxation Techniques)

Jesus, S.N. dan Conboy, J. (2001) menyatakan sebahagian besar daripada masalah tekanan di tempat kerja memerlukan individu untuk merehatkan struktur psikologi dan mental iaitu aspek biologi. Keberkesanan teknik ini telah diakui dan individu yang melalui proses ini akan merasai satu era baru dalam kerja-kerja hariannya namun tidak semua individu itu berjaya dengan teknik ini.
71

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Terdapat dua cara mudah yang boleh dipraktikkan iaitu: 4.1.2.1 Kaedah Mengurut (Muscle Massage) Menurut Berggren, S. (2004), kaedah mengurut adalah kaedah yang sangat mudah serta berkesan dan ia boleh dilakukan dipejabat dan diatas kerusi atau sofa. Individu boleh mengurut disekitar tengkok, lengan pinggang jika individu tersebut melakukan-tugas-tugas pejabat. Bahagian-bahagian otot ini adalah sebahagian daripada faktor atau respon kepada tekanan. Idea disebalik urutan otot ini untuk menghilangkan ketegangan urat sarat dan otot bagi mengelakkan tekanan bekerja. Urutan ini bermula daripada bahagian kepala, leher, tangan, badan dan kaki ke bawah iaitu dari atas ke bawah atau melonggarkan otot (Muscle Loosen). Kaedah ini cuma memerlukan beberapa minit, ringkas tanpa mengganggu rutin harian. 4.1.2.2 Kaedah Breathing) Pernafasan (Abdominal

Wright, J (1997) menyatakan kaedah ini adalah cukup mudah dan senang diamalkan dalam rutin tugas yang sangat membebankan. Dalam situasi yang tenang, sambil memejamkan mata, sedut nafas dalam-dalam sambil mengangkat tangan ke atas, tunggu beberapa saat sebelum menghembuskan nafas semula. Ulangi proses ini beberapa kali sehingga anda rasa sedikit lega terhadap tekanan yang dialami. 4.1.3 Menukar Perspektif

Sesuatu masalah ada lebih dari satu penyelesaian. Cari pendapat baru, sudut baru, pemerhatian yang lebih teliti, mejauhkan diri dengan cara melihat masalah kita itu dari kedudukan orang lain adalah di antara permainan minda yang boleh membantu mengawal tekanan. Wright, J (1997) menyatakan ketawa, relaks, senaman, meditasi, sembahyang, komunikasi, hiburan, persahabatan adalah cara-cara praktikal untuk mengurangkan tekanan. 4.1.4 Mengeluarkan Peluh

Menurut Wright, J. (1997), bersenam adalah cara yang sangat penting dalam melegakan tekanan yang terkumpul. Pernahkah kita fikirkan kenapa tekanan begitu
72

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mengancam di kehidupan zaman moden ini. Pada zaman dahulu kala, aktiviti memcari rezeki setiap hari adalah jauh lebih bahaya daripada kita yang hidup di alam serba moden ini. Walaupun begitu orang dahulu kala tidaklah mengalami kemudaratan yang dipanggil tekanan. Ini adalah kerana corak hidup orang dahulu banyak menggunakan tenaga fizikal mereka dan ini bukan sahaja mengunakan hormon-hormon yang dikeluarkan semasa dalam keadaan tertekan tetapi juga meningkatkan daya kardiovaskular mereka. Aktiviti fizikal juga dalam kadar yang berat dan sederhana berat akan membuat badan kita mengeluarkan hormon endorfin, yang seakan sama dengan morfin. Oleh kerana ia dikeluarkan dari dalam badan dengan kadar yang terkawal dan bersesuaian maka ia banyak mendatangkan rasa kelegaan dan akan mengukuhkan semangat seseorang untuk meneruskan aktiviti fizikalnya itu. Setiap orang perlu meluangkan masa untuk melakukan sesuatu atau tanpa melakukan sesuatu dengan bersendirian. Masa sebegini adalah teramat penting bagi seseorang itu mengrefleksi keatas pengalaman kehidupannya. Masa berseorangan ini adalah baik dalam mendatangkan kepekaan pada diri sendiri. Mungkin anda seorang ibu atau bapa yang begitu sibuk dengan tugas seharian dan hanya memikirkan masalah-masalah dan kehidupan orang lain. Masa sebegini amat baik jika dilalui dalam keadaan bermeditasi atau berelaksasi. KESIMPULAN Hasil daripada perbincangan tentang kajian-kajian tersebut, menunjukkan bahawa terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada tahap tekanan di kalangan guru-guru. Antaranya ialah sikap negatif pelajar. Sikap negatif ini pula dapat dilihat dari pelbagai aspek, sama ada ketika mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran, ketika diberikan tugasan atau lain-lain aspek yang berkaitan dengan komunikasi guru dan pelajar. Sehubungan dengan itu, adalah dicadangkan agar pihak Jabatan Pendidikan Negeri membentuk satu program motivasi khas yang akan mendedahkan guru tentang cara mendalami dan memahami situasi pelajar yang telah berubah mengikut perubahan zaman serta pelajar-pelajar yang berlainan nilai dan budaya, bagi membentuk keyakinan mengendalikan pelajar bermasalah dengan lebih bijak tanpa menggunakan sebarang kekerasan. Pihak masyarakat, khasnya ibu bapa dan penjaga pelajar pula, jangan menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada guru. Segala masalah berkaitan dengan anak mereka perlulah ditangani secara bersama, agar dapat mengurangkan bebanan dan tekanan para guru. Antara langkahnya adalah pihak ibu bapa sendiri perlu meluangkan lebih masa untuk

73

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mendidik anak-anak mereka memberikan sokongan moral menyelesaikan sebarang konflik dan masalah anak-anak mereka.

atau

Selain daripada faktor pelajar, dapatan kajian juga menunjukkan bebanan tugas banyak menjadi faktor tekanan kepada para guru. Pelbagai tugasan lain yang kadang-kala kurang berkaitan sentiasa menanti, begitu juga pelbagai aktiviti yang telah sedia dijadualkan merupakan bebanan kepada guru. Tugasan ini pula adakalanya diuabh sebelum arahan tugasan awal dapat diselesaikan. Kekerapan perubahan sistem dan penggubalan dasar dan polisi perlulah diambil perhatian dengan segera. Segala tugasan atau tanggungjawab biarlah setara dan tekal dalam keadaan biasa bagi menggelakkan tekanan di peringkat sekolah. Jika beban tugasan ini tinggi, maka sudah pasti peranan guru ini akan terjejas, di mana mereka sepatutnya melaksanakan tugas pendidikan sebagai tugas utama mereka.

BIBLIOGRAFI [1] Berggren, S. (2004). “Massage in Schools Reduces Stress and Anxiety.” YC Young Children : ProQuest Education Journals. 67. Brewer, E. W. dan Mahan, J. (2003). “Job Stress and Burnout among Industrial and Technical Teacher Educators.” Journal of Vocational Education Research, 28(2). 125-140 Girdano, D.A., Everly, G.S. dan Dusek, D.E. (2001). “Controlling Stress and Tension.” United Status of America : Allyn and Bacon. 100-103. Ho, T. S. (1996). “Stress, health and leisure satisfaction: the case of teachers.” International Journal of Educational Management. 10/1. 41–48. Jamayah Saili, Surena Sabil dan Aniza Adil. (2004). “Faktor Tekanan Guru yang Mengajar Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris : Satu Kajian di Sekolah Menengah Sekitar Kuching.” Educate. 736748. Jesus, S.N. dan Conboy, J. (2001). “A stress management course to prevent teacher distress.” The International Journal of Educational Management. 15/3.131-137. Normi Mohd. Dali dan Sharifah Alwiah Alsagoff. (2005). “Perbandingan Tekanan Kerja Di Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Asrama Penuh Dan Sekolah Menengah Harian Biasa.” Prosiding Seminar Pendidikan JPPG : Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan,Universiti Sains Malaysia. 527-537 Syed Kamaruzaman b. Syed Ali. (2005). “Tekanan dan Kepuasan Kerja di kalangan Guru.” Pahang : Universiti Malaya. 124-141.
74

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[9]

Wright, J. (1997). “Stress Relief for Women.” Bristol : Parragon. 4346, 95-98. Sapora Sipon. (25 Julai 2006). “Rangkakan usaha menangani stres guru.” [Dalam Talian] Diperoleh pada 25 Julai 2006 daripada http://www.utusan.com.my/utusan/archive.asp?y=2006&dt=0331&pub =utusan_malaysia&sec=rencana&pg=re_09.htm&arc=hive

75

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

SENIBINA RANGKA KERJA DAN ALGORITMA BAGI SISTEM PEMILIHAN KURSUS KOKURIKULUM

MOHAMMAD ZUKUWWAN ZAINOL ABIDIN, SHANIZAN HERMAN MOHD RADZI, MOHD FAIZAL OMAR Jabatan Sains Pemutusan, Fakulti Sains Kuantitatif, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah, Malaysia zuk@uum.edu.my, shanizan@uum.edu.my faizal_omar@uum.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Kajian ini telah dijalankan untuk membantu pelajar dalam membuat pemilihan kursus ko-kurikulum di universiti. Sistem prototaip yang dibangunkan ini adalah merujuk kepada data yang diambil di Universiti Utara Malaysia (UUM). Sistem yang menggunapakai teknik Proses Hierarki Analitik (PHA) telah diuji pengiraannya dengan menggunakan perisian Ms Excel. Hasil pengiraan sistem adalah tepat dan berkesan bagi membantu pelajar dalam membuat pemilihan kursus ko-kurikulum yang bersesuaian. Di samping itu, algoritma dan rangka kerja umum serta komponen sistem yang terlibat juga dipersembahkan. Didapati bahawa rangka kerja ini sesuai diaplikasikan kepada mana-mana sistem yang menggunapakai PHA sebagai teknik dalam membangunkan perisian. Kata Kunci: Ko-kurikulum, Proses Hierarki Analitik, Sistem Sokongan Pemutusan

1.

PENDAHULUAN

Kegiatan kokurikulum telah diperkenalkan di Universiti Utara Malaysia (UUM) sejak ia ditubuhkan pada tahun 1984 dan dijadikan sebahagian daripada kursus wajib sepertimana kursus-kursus (teras) akademik lain. Ini bermakna, setiap kegiatan yang diceburi oleh para pelajar akan diberi kredit dan dikira bersama-sama dengan kredit-kredit lain yang boleh didapati daripada kursus-kursus akademik. Para pelajar dikehendaki lulus di dalam kegiatan ko-kurikulum yang disertainya, sepertimana kursus akademik yang lain sebelum penganugerahan ijazah dilaksanakan. Oleh sebab itu, kegiatan kokurikulum hendaklah dititikberatkan sebagai satu kursus akademik dan bukan sebagai kegiatan sampingan atau sambilan. Sehingga kini, kegiatan ko-kurikulum telah bertambah bidang dan jenisnya berdasarkan pertambahan jumlah pelajar serta kepelbagaian minat
76

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dan kecenderungan mereka. Terdapat 16 unit yang ditawarkan iaitu ; Kepemimpinan, Seni Muzik, Seni Suara, Seni Tampak, Seni Bela Diri, Perniagaan Tani, Teknologi Media dan Kreativiti, Kemahiran Hidup, Kor SUKSIS Polis, Kor Mekanik, Pertolongan Cemas, Khidmat Masyarakat, Sains Sukan dan Sukan Rekreasi, Sukan Balapan, Padang dan Air, Keusahawanan dan PALAPES. Pelajar bebas memilih mana-mana kursus yang disukai pelajar. 2.0 MOTIVASI KAJIAN

Kepelbagaian kursus kokurikulum yang semakin bertambah selaras dengan pertambahan pelajar di peringkat universiti boleh mengakibatkan kekeliruan di kalangan pelajar dalam memilih kursus yang sesuai dengan mereka. Kesesuaian ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu yang memungkinkan setiap kriteria mempunyai tahap hierarki atau pemberat yang berbeza. Oleh yang demikian, suatu prototaip sistem berkomputer telah dibangunkan dalam membantu para pelajar dalam membuat keputusan yang melibatkan situasi multi-kriteria. Oleh yang demikian, kajian ilmiah secara terperinci telah dijalankan terhadap Pembuatan Keputusan Multi-Kriteria atau Multticriteria Decision Making (MCDM) yang menggunapakai Proses Hierarki Analitik (PHA) sebagai kaedah penyelesaian masalah. Terdapat banyak kajian di mana PHA digunakan untuk menyelesaikan masalah pembuatan keputusan. Salah satu daripada aplikasi terawal menggunakan PHA ialah kajian yang dilakukan oleh Saaty [1] bertujuan membuat pilihan sekolah yang paling sesuai untuk anaknya sendiri. PHA merupakan alat yang sesuai digunakan untuk menyusun kriteria subjek yang dikaji mengikut keutamaan. Rosnalini, Bakhtiar Jamili dan Sahubar Ali telah membuat tinjauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi staf wanita bekerja di UUM [2]. Di dalam kajian ini, penyelidik telah menggunakan kaedah PHA untuk menyusun mengikut keutamaan kriteria yang mendorong staf wanita keluar bekerja di UUM. Bakhtiar Jamili, Engku Muhammad Nazri dan Nor Idayu, membuat kajian penilaian pelajar untuk memilih bakal graduan yang layak untuk menerima anugerah pelajar cemerlang [3]. Melalui kaedah PHA, penyelidik telah mengenalpasti enam kriteria pelajar cemerlang seterusnya berjaya memilih tiga orang pelajar yang berkelayakan berpandukan nilai PMK. Kajian ini membuktikan kaedah PHA dapat membantu penyelidik membuat pilihan pelajar yang paling layak untuk dianugerahkan pelajar cemerlang. Kriteria pemilihan kokurikulum di UUM telah berjaya dikenalpasti dalam kajian yang telah dijalankan oleh Mohamad Shukri, Mohammad Zukuwwan dan Jafri [4]. Di dalam kajian tersebut PHA terbukti sebagai alat yang boleh digunakan untuk membantu pelajar membuat pilihan kursus kokurikulum yang sesuai semasa melanjutkan pelajaran di UUM. Kaedah PHA ini dalam kajian ini telah berjaya menyusun mengikut keutamaan kriteria ko-kurikulum yang dipentingkan oleh pelajar seterusnya maklumat dapat

77

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dijadikan alat penentu ukur kursus ko-kurikulum yang sesuai untuk pelajar tersebut. PHA sebenarnya merupakan suatu tools yang sangat berguna dalam Sistem Sokongan Pemutusan (SSP). SSP adalah produk perisian yang membolehkan pengaplikasian teknik-teknik analitik dan saintifik untuk membuat keputusan melalui penggunaan model-model dan algoritmaalgoritma daripada disiplin-disiplin tertentu seperti pemutusan analitik, program-program matematik dan pengoptimuman, model stokastik, simulasi dan model logik (Aronson, Turban dan Ting) [5]. Terdapat satu kajian yang dijalankan oleh Murakoshi, Kawarasaki, dan Ochimizu [6] yang telah membangunkan SSP berasaskan web yang menggunakan PHA sebagai teknik dalam menilai keberkesanan pengajaran berasakan web. Kajian yang hampir sama juga telah dijalankan oleh Fujibayashi [7] dalam menilai kepuasan pelajar dan keberkesanan pengajaran. PHA juga digunakan secara meluas di dalam SSP seperti sistem untuk pengawalan dan penyelenggaraan paip minyak [8], penilaian pengurusan kredit [9], pengurusan servis-kontrak [10], penilaian keberkesanan SSP sendiri [11] dan pelbagai aplikasi lain. Kajian yang dilaksanakan dalam PHA [4] hanyalah sebagai kajian perintis. Tiada sistem yang dibangun untuk digunakan oleh pelajar. PHA adalah sangat berpotensi untuk diadaptasi dalam SSP seperti mana yang dilaksanakan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu [6],[7],[8],[9],[10],[11]. Oleh yang demikian, lanjutan dari kajian lepas[4], suatu sistem prototaip telah dibangunkan bagi membantu para pelajar memilih kursus ko-kurikulum. Sistem tersebut menggunapakai PHA sebagai kaedah dan rangka kerja pembangunan sistem.

3.0

SENIBINA RANGKA KERJA

Prototaip SSP pemutusan untuk membantu pelajar-pelajar UUM memilih kursus ko-kurikulum yang sesuai dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft Visual Basic 6.0. Senibina rangka kerja sistem ini adalah merupakan gabungan beberapa lapisan modul enjin atau pengaturcaraan di mana setiap modul-modul ini telah dikodkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang tertentu. Secara keseluruhan, prototaip sistem terdiri daripada: front-end module, middle-end module dan back-end module. Gambarajah 1 menunjukkan rekabentuk senibina rangka kerja SSP bagi membantu pelajar UUM memilih kursus ko-kurikulum yang sesuai.

78

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Gambarajah 1: Senibina Rangka Kerja SSP Pemutusan berasaskan PHA 3.1 Front-End Module

Modul ini merupakan modul antaramuka sistem berfungsi mengumpul data-data daripada pengguna melalui paparan dua antaramuka pengguna berupa soal selidik iaitu Bahagian A: Penentuan tahap kepentingan kriteria yang dapat diwujudkan oleh kursus ko-kurikulum dan Bahagian B: Penentuan tahap kepentingan kriteria terhadap setiap kumpulan ko-kurikulum yang terdapat di UUM. Setiap input daripada pengguna adalah berdasarkan kepada skala kepentingan relatif (1-9) yang digunakan oleh Saaty [1]. Input atau nilai parameter yang dimasukkan pengguna disimpan di dalam pangkalan data sementara melalui pengumpukan nilai-nilai ke atas pembolehubah tertentu yang telah diistiharkan. Selain data-data numerik, modul ini juga menyimpan data-data kualitatif iaitu pengistiharaan pembolehubah yang merujuk kepada setiap kriteria dan kumpulan kokurikulum (alternatif) bertujuan memandu proses perlaksanaan enjin PHA seawal pengguna memasukkan input sehinggalah output diperolehi. Sebagai tambahan, modul ini juga melaksanakan prapemprosesan penyusunan nilai-nilai pembolehubah di dalam susunan matriks untuk memudahkan proses rujukan pengiraan matriks
79

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

perbandingan, matriks penormalan, penentuan nilai pemberat dan pendaraban matriks yang akan dilaksanakan pada modul berikutnya. Data-data kualitatif disusun secara berturutan di mana:

/* Pengistiharaan 6 parameter untuk pemberat kriteria kursus kokurikulum */ Kriteria [6] = { Pembentukan peribadi dan personaliti Peningkatan daya kepemimpinan dan ketrampilan diri Peningkatan kemahiran Peningkatan keupayaan diri dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah Membantu kerjaya pada masa hadapan Membantu meningkatkan prestasi akademik } /* Pengistiharaan 6 x 6 parameter untuk pemberat bagi setiap kumpulan kokurikulum */ Alternatif [6] = { Badan beruniform [6] Kebudayaan dan kesenian [6] Sukan [6] Kemahiran dan kreativiti [6] Seni bela diri [6] Khidmat masyarakat [6] } Gambarajah 2 : Pengistiharaan Pembolehubah Oleh Front-end Module Buat sementara, modul ini diletakkan dalam keadaan bersedia (idle) sehingga tamatnya pengiraan output oleh back-end module. Front-end module akan memaparkan kembali kepada pengguna keputusan yang diperolehi. 3.2 Middle-end Module

Operasi modul ini melibatkan pengiraan pemberat tahap kepentingan setiap kriteria ko-kurikulum dan pengiraan pemberat kumpulan kokurikulum terhadap setiap kriteria. Proses pertama yang berlaku ialah perlaksanaan matriks perbandingan terhadap nilai parameter yang dimasukkan pengguna. Proses kedua ialah pemerolehan nilai purata matriks pernormalan bagi mendapatkan nilai pemberat. Proses pada modul ini tamat sebaik saja nilai pemberat bagi setiap kriteria ko-kurikulum dan kumpulan ko-kurikulum diperolehi. Terdapat enam kriteria yang dipertimbangkan terhadap enam kumpulan ko-kurikulum yang ditawarkan maka tujuh sub-modul telah dibangunkan: satu sub-modul terhadap pemberat kriteria dan enam sub-modul terhadap pemberat kumpulan ko-kurikulum di mana setiap
80

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

sub-modul dikodkan dengan enjin generik PHA bagi melaksanakan operasi yang dibincangkan tadi. Modul ini merupakan modul teras bagi sistem yang dibangunkan. Secara umumnya, algoritma untuk menjanakan modul ini adalah seperti berikut: Prosedur PHA MULA Input diperolehi daripada blok modul N = 6 /*Pengistiharaan 6 parameter pengumpukan nilai secara berturutan*/ /*Enjin PHA untuk middle-end module*/ Proses 1: Mengira Matriks Perbandingan Proses 2: Mengira Matriks Penormalan Proses 3: Mengira Pemberat /*Proses bagi middle-end module dilaksanakan sebanyak 7 kali di mana pembolehubah*/ /*weight merujuk kepada pemberat kriteria manakala pemberat bagi setiap kumpulan*/ /*kokurikulum diumpukkan ke pembolehubah kok_matrices*/ /*Enjin PHA untuk back-end module*/ Proses 4: Melakukan Pendaraban Matriks Proses 5: Pemilihan Alternatif Proses 5.1: Pengumpukan nilai pemberat terhadap setiap alternatif Proses 5.2: Perbandingan setiap pemberat alternatif bagi mencari nilai tertinggi Output dikembalikan semula kepada blok modul TAMAT Gambarajah 3: Algoritma asas bagi implementasi teknik PHA di dalam SSP

untuk

3.3

Back-end Module

Back-end module dikodkan dengan enjin generik PHA yang melaksanakan pendaraban matriks di antara pemberat kriteria bagi kumpulan ko-kurikulum dan pemberat bagi kriteria. Operasi diteruskan dengan pengecaman nilai pemberat kumpulan ko-

81

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

kurikulum yang tertinggi yang membawa kepada pemilihan alternatif atau kursus ko-kurikulum yang sesuai untuk pelajar terbabit. 4.0 KESIMPULAN DAN KAJIAN HADAPAN

Keseluruhan kajian ini telah mengaplikasikan teknik PHA sebagai enjin pembuatan keputusan bagi suatu sistem prototaip. Sistem dibangunkan ini yang menggunakan teknik PHA, telah menyembunyikan komplesiti pengiraan dalam PHA tanpa memerlukan pengguna mengetahui bagaimana teknik ini dilaksanakan. Jawapan yang dijana pantas dan dipercayai selain kurangnya pembaziran pelbagai sumber seperti penggunaan kertas, tenaga dan masa. Jawapan akhir bagi pemilihan kursus kokurikulum ini juga telah diuji secara manual menggunakan Ms Excel dan hasilnya adalah sama. Oleh yang demikian, pengiraan yang dilaksanakan oleh prototaip sistem adalah tepat dan berkesan. Kajian perintis ini juga telah memberi asas kepada kajian hadapan di mana rangka kerja umum PHA boleh digunapakai dalam sebarang sistem yang melibatkan masalah multi-kriteria. Sistem berasaskan web seperti yang telah diimplementasikan dalam kajian terdahulu [6],[7],[8],[9],[10],[11] merupakan sistem yang boleh diaplikasikan menggunakan rangka kerja ini. Selain itu, adalah lebih menarik lagi sekiranya PHA ini diintegrasikan kepada sistem berasaskan komponen atau sistem pintar berasaskan agen. Agen ini seterusnya boleh membuat keputusan secara automatik berdasarkan kepada input-input yang diberikan oleh pengguna. RUJUKAN [1] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill. Rosnalini Mansor, Bakhtiar Jamili Zaini dan Sahubar Ali Mohamed Nadhar Khan (2003). Faktor-faktor Yang Mendorong Wanita Bekerja: Satu Tinjauan Di UUM. Di dalam Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Pemutusan 2003: 170-174 Bakhtiar Jamili Zaini, Engku Muhammad Nazri Engku Abu Bakar dan Nor Idayu Mahat (2003). Proses Hierarki Analitik Dalam Proses Penilaian Pelajar Cemerlang, Jurnal Analisis, 10(2): 151-170 Mohamad Shukri Abdul Hamid, Mohammad Zukuwwan Zainol Abidin, Jafri Hj Zulkepli Hew (2005). Pemilihan Kursus Kokurikulum Di Kalangan Pelajar Menggunakan Proses Hierarki Analitik (PHA). Kajian Penyelidikan Universiti Utara Malaysia. Aronson, J., Turban, E. and Ting, T., L. (2005). Decision Support System and Intelligent System. 7th ed. United State: Prentice Hall.

[2]

[3]

[4]

[5]

82

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[6]

Murakoshi, H. , Kawarasaki, T. , Ochimizu, K. (2001). Comparison using AHP Web-based learning with classroom learning. In Proc. Applications and the Internet Workshops, 2001. pp 67-73. San Diego, CA, USA. Fujibayashi, Y., (2003). Research on The Design of AHP Hierarchy Diagram for Evaluation Method of Web-based Learning System. Master Thesis, School of Information Sciences, Japan Advanced Institutes of Sciences and Technology. Dey, P.K. (2004). Decision support system for inspection and maintenance: a case study of oil pipelines. Journal of Engineering Management Vol 51, Issue 1, pp. 47-56. Kanungo, S., Sharma, S., Jain, P. K. (2001). Evaluation of a decision support system for credit management decisions, Decision Support Systems, Vol 30, Issue 4, pp.419-436. Sundarraj, R., P. (2004). A Web-based AHP approach to standardize the process of managing service-contracts, Decision Support Systems, Vol. 37, Issue 3, pp. 343-365. Forgionne, G., A. (1999). An AHP model of DSS effectiveness, European Journal of Information Systems, Vol.8, Issue 2, pp. 95-106.

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

83

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PERANAN KO-KURIKULUM DI POLITEKNIK DALAM MEMENUHI KEPERLUAN PIHAK INDUSTRI DI MALAYSIA ABSTRAK – Ko-kurikulum merupakan satu daripada komponen yang penting dalam pembangunan kurikulum di mana antara peranannya ialah mensosialisasikan, membina semangat cintakan negara dan membangunkan potensi diri di kalangan pelajar. Namun begitu, belum ada kajian berkaitan peranan ko-kurikulum dalam membangunkan pekerja yang berpotensi di industri. Satu daripada indikator potensi kebolehpasaran ialah menguasai kemahiran generik. Oleh itu, tujuan penyelidikan ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti sama ada ko-kurikulum yang dilaksanakan di politeknik Malaysia, menerapkan kemahiran generik bagi menyediakan pelajar sebagai bakal pekerja yang berpotensi memenuhi keperluan pihak industri di Malaysia. Reka bentuk penyelidikan yang digunakan ialah penyelidikan deskriptif. Data diperoleh menerusi dua instrumen iaitu soal selidik dan temu bual. Responden dipilih dalam kalangan graduan politeknik yang telah bekerja dalam lingkungan masa setahun di industri. Dapatan menunjukkan graduan politeknik yang menguasai kemahiran generik setelah mempelajarinya menerusi kokurikulum dapat memenuhi keperluan pihak industri di Malaysia. Kata Kunci: Kemahiran Generik, Ko-kurikulum

A. ESA, M.Y. ABD HADI, B. MOHD SALLEH Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 86400 Parit Raja, Batu Pahat ahmad@uthm.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

1.0

PENGENALAN

Politeknik di Malaysia merupakan institusi latihan kepada pelajar untuk memasuki pasaran kerja. Oleh itu politeknik melaksanakan kurikulum dan ko-kurikulum berorientasikan kemahiran di kalangan pelajarnya. Menerusi kurikulum adalah jelas kursus-kursus dan latihan-latihan amali yang dikendalikan mempunyai kesan langsung terhadap pembangunan kemahiran pelajar. Namun bagi ko-kurikulum, sukar untuk melihat kesannya secara langsung terhadap pembangunan kemahiran pelajar terutamanya dalam konteks menyediakan individu sebagai pekerja berkemahiran generik yang
84

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

diperlukan oleh pihak industri. Oleh yang demikian, kertas kerja ini mengemukakan analisis dan perbincangan berkaitan sejauh mana kemahiran generik yang telah dipelajari menerusi ko-kurikulum oleh graduan politeknik di Malaysia membantu mereka dalam kerjaya yang diceburi. Data diperoleh menerusi soal selidik yang diedarkan kepada pihak industri, pensyarah, pelajar dan graduan politeknik dan temu bual dengan pihak industri dan para graduan. Kertas kerja ini, disusun mengikut turutan berikut iaitu keterangan berkaitan dengan sampel, prosedur yang digunakan dalam menganalisis data, dapatan penyelidikan berkaitan Implikasi kokurikulum terhadap keperluan industri di Malaysia, perbincangan dan penutup. 2.0 KETERANGAN BERKAITAN DENGAN SAMPEL

Bagi tujuan mengenal pasti sama ada kemahiran generik yang dipelajari menerusi ko-kurikulum di politeknik-politeknik Malaysia berkesan dalam membantu graduan politeknik bekerja di industri, maklum balas daripada 127 orang graduan lepasan politeknik yang telah bekerja kurang daripada setahun di dalam industri di Malaysia telah diperolehi. Tujuan melibatkan responden yang bekerja kurang daripada setahun pada tahun 2004 ialah kerana mereka merupakan produk pertama yang mengikuti kokurikulum secara wajib di politeknik-politeknik Malaysia yang bermula pada tahun 2002. Di samping itu, adalah diharapkan graduan tersebut masih segar ingatannya terhadap implikasi yang diterima setelah mengikuti ko-kurikulum di politeknik. Taburan responden seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1. Teknik persampelan bertujuan telah digunakan bagi memperoleh sampel graduan politeknik yang telah bekerja kurang daripada setahun di industri oleh kerana ketiadaan maklumat populasi yang lengkap (Jumlah populasi tidak diketahui dan ketiadaan senarai populasi). Antara contoh graduan yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah mereka yang bekerja di Titan Chemicals Corp. Bhd., HCM Engineering Sdn. Bhd., Itami Plastic Corporation, Matchuma Sdn. Bhd., Sharp Manufacturing (M), Fujitsu Manufacturing (M), Sdn. Bhd dan Perusahaan Otomobil (Proton) Berhad. Jadual 1: Jumlah Dan Peratus Graduan Politeknik. Bil Butiran 1 Kokurikulum Yang Diikuti: 1) Polibriged 2) Persatuan dan Kelab 3) Unit Beruniform 4) Sukan dan Permainan Jumlah dan peratus keseluruhan 2 Bekerja Di Industri 1) Peralatan dan komponen automotif (APC) 2) Perkakasan, perisian dan alat perhiasan komputer (CHSA) 3) Peralatan dan komponen elektrik dan elektronik (EEPC) 4) Perabot (F)
85

Jumlah 37 52 13 25 127 6 7 7 3 8

Peratus 29.1 41 10.2 19.7 100 4.7 5.5 5.5 2.4 6.3

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

5) Mesin dan kelengkapan (ME) 6) Produk Plastik (PP) 7) Telekomunikasi (T) 8) Perkakasan dan bahan bangunan dan pembinaan (BCMH) 9) Elektrik dan elektronik pengguna dan industri (CIEE) 10) Tekstil dan alat perhiasan fesyen (FAT) 11) Tekstil, menjahit dan bahan lain yang berkaitan (TYORM) 12) Perkhidmatan pendidikan tinggi (HEE) 13) Perkhidmatan berkaitan Pembinaan/infrastruktur (CIRS) 14) Perkhidmatan kejuruteraan (ES) 15) Komputer dan perkhidmatan berkaitan dengannya (CRS) 16) Perkhidmatan perniagaan profesional (PBS) Missing value Jumlah dan peratus keseluruhan

2 4 25 4 4 2 2 21 12 2 8

1.6 3.1 19.7 3.1 3.1 1.6 1.6 16.5 9.4 1.6 6.3

10 127

7.9 100

Jawatan yang disandang oleh para graduan tersebut antaranya ialah juruteknik, penyelia, pembantu akauntan, pembantu jurutera, pereka grafik dan mekanik. 3.0 INSTRUMEN

Soal Selidik Graduan Politeknik yang digunakan dalam penyelidikan ini telah direka bentuk untuk mendapatkan data daripada graduan politeknik di Malaysia. Data tersebut ialah berkaitan dengan persepsi mereka terhadap kemahiran generik yang mereka pelajari menerusi ko-kurikulum dapat membantu mereka melaksanakan pekerjaan dalam industri di Malaysia (tanpa mengira kategori industri yang diceburi). Responden diminta untuk memberi maklum balas kepada 105 pernyataan yang menggunakan Skala Likert dan tiga item terbuka. 4.0 DAPATAN

Berikut dikemukakan dapatan kajian yang diperoleh daripada instrumen soal selidik. Dapatan-dapatan tersebut adalah khusus untuk menjawab soalan, “Sejauh manakah tahap kemahiran generik yang diterapkan menerusi ko-kurikulum di politeknik membantu graduan politeknik apabila mereka bekerja di industri di Malaysia?” Secara keseluruhannya, didapati kemahiran generik membantu graduan politeknik bekerja di industri di Malaysia pada tahap yang tinggi (Jadual 2) dari aspek kemahiran bekerja dalam kumpulan, kepimpinan, interpersonal, penyelesaian masalah dan komunikasi Kemahiran-kemahiran tersebut telah mereka pelajari menerusi ko-kurikulum di politeknik-politeknik Malaysia dapat membantu mereka untuk melaksanakan pekerjaan mengikut hierarki seperti di dalam Jadual 2.
86

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 2 : Tahap Kemahiran Generik Membantu Graduan. Bil Jenis Kemahiran Generik Min Sisihan Piawai 1 2 3 4 5 Bekerja dalam kumpulan Kepimpinan Interpersonal Penyelesaian masalah Komunikasi Kemahiran Generik Secara Keseluruhan 4.34 4.28 4.23 4.14 4.03 4.20 0.421 0.385 0.435 0.484 0.453 0.324

Tafsiran Min (Tahap Membantu) Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Menerusi penyelidikan yang dijalankan didapati responden mempersepsi beberapa kemahiran dan atribut yang telah dipelajari dalam setiap kategori kemahiran generik menerusi ko-kurikulum di politeknikpoliteknik Malaysia membantu mereka semasa bekerja dalam industri di Malaysia pada tahap yang tinggi. Dalam konteks kemahiran bekerja dalam kumpulan (Jadual 3), responden mempersepsi bahawa kemahiran dan atribut yang telah dipelajari membantu mereka dalam alam pekerjaan pada tahap yang tinggi. Atribut yang paling tinggi membantu ialah boleh bekerja dengan pekerja bawahan manakala yang berada pada kedudukan paling rendah membantu ialah kemahiran menentukan objektif kerja kumpulan. Kemahiran bekerja dalam kumpulan membantu graduan politeknik yang bekerja dalam industri di Malaysia dalam konteks meningkatkan produktiviti. Menurut seorang graduan, “Kerja dalam kumpulan...tu ada...tak semestinya mesin yang kita jaga beroperasi tiap-tiap hari...dia ada...kadang-kalanya produk telah mencukupi...jadi mesin kita akan diberhentikan sebentar...kita terpaksa membantu rakan-rakan lain yang mungkin memerlukan pertolongan...ah...untuk menambah keluaran.” (Graduan 2, Politeknik A) Jadual 3: Tahap Kemahiran Dan Atribut Bekerja Dalam Kumpulan Membantu Graduan. Bil Item Min Sisihan Tafsiran Piawai Min (Tahap Memba ntu) 1 Boleh bekerja dengan pekerja 4.46 0.531 Tinggi bawahan 2 Menerima idea pekerja lain secara 4.42 0.556 Tinggi terbuka 3 Bersedia membantu pekerja dalam 4.40 0.567 Tinggi kumpulan 4 Menyelesaikan masalah secara 4.39 0.606 Tinggi

87

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

bersama Boleh menerima kritikan yang membina 6 Boleh bekerja dengan orang atasan 7 Menyumbang idea dalam perbincangan 8 Melakukan keputusan secara bersama 9 Menentukan strategi kerja kumpulan 10 Menentukan objektif kerja kumpulan Kemahiran bekerja dalam kumpulan secara keseluruhan 5

4.36 4.36 4.32 4.30 4.20 4.13 4.34

0.530 0.600 0.576 0.595 0.609 0.622 0.421

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Selanjutnya graduan tersebut menegaskan dalam ko-kurikulum yang diikuti di politeknik, kemahiran bekerja dalam kumpulan banyak dipelajari antaranya ialah saling bekerjasama daripada segi sumbangan idea. Penjelasannya, “Bekerja dalam kumpulan tu ...banyak dilakukan semasa membuat sesuatu aktiviti..di politeknik..kalau membuat sesuatu aktiviti perlukan banyak idea...jadi kita perlukan rakan-rakan lain untuk berbincang...dan kita tanya dia orang...apa yang dia orang boleh sumbangkan kepada kelab tu.” (Graduan 2, Politeknik A) Oleh itu, ditegaskan bahawa ko-kurikulum di politeknik-politeknik Malaysia, memberi implikasi positif kepada keperluan industri dalam konteks membangun kemahiran bekerja dalam kumpulan kepada para pelajarnya. Dapatan kajian menunjukkan graduan politeknik-politeknik Malaysia mempersepsi bahawa kemahiran dan atribut kepimpinan yang dipelajari menerusi ko-kurikulum telah membantu mereka melaksanakan pekerjaan dalam industri di Malaysia pada tahap yang tinggi seperti yang dicatatkan di dalam Jadual 4. Atribut yang paling tinggi ialah menghormati orang lain manakala yang berada pada kedudukan paling rendah membantu ialah kemahiran bekerja tanpa pengawasan. Tidak dapat dinafikan bahawa kemahiran kepimpinan yang dipelajari menerusi ko-kurikulum dapat membantu graduan politeknik yang bekerja dalam industri. Dengan demikian dapatlah dinyatakan ko-kurikulum di politeknik-politeknik Malaysia memberi implikasi positif kepada pihak industri. Seorang graduan menyatakan, “Di politeknik kemahiran memimpin saya perolehi daripada polibriged ... semasa di tempat kerja, saya sebagai site supervisor, ... di bawah saya ada lagi pekerja-pekerja la yang membuat kerja di tempat pembinaan saya, jadi, di situ saya terpaksa memberi arahan yang jelas supaya pekerja saya, mendengar dan memahami arahan saya, jikalau saya memberi arahan yang tidak, tidak jelas la... tak clear kan...jadi…mungkin...pekerja tu dengar, tapi mungkin dia silap buat kerja lain...” (Graduan 1, Politeknik F)
88

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 4:

Tahap Kemahiran Dan Atribut Kepimpinan Membantu Graduan. Sisihan Piawai 0.610 0.575 0.615 0.531 0.614 0.627 0.612 0.634 0.598 0.637 0.638 0.638 0.634 0.674 0.639 0.690 0.762 0.707 0.661 0.799 0.385 Tafsiran Min (Tahap membantu) Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Bil

Item

Min 4.58 4.47 4.47 4.46 4.46 4.46 4.43 4.41 4.35 4.31 4.28 4.21 4.20 4.18 4.14 4.09 4.08 4.02 4.01 3.89 4.28

1 Menghormati orang lain 2 Boleh menerima teguran 3 Jujur melaksanakan tanggungjawab 4 Bertanggungjawab (akauntabiliti) 5 Berlaku adil dengan semua pihak 6 Melaksanakan kuasa dengan amanah 7 Komited menjalankan tugas 8 Bersedia bekerja lebih masa tanpa bayaran 9 Membina pemikiran intelektual 10 Membina sikap berdaya saing 11 Tabah menghadapi dugaan 12 Dapat mengawal emosi 13 Menjaga kebajikan pekerja bawahan 14 Boleh ubah suai mengikut keadaan 15 Memberi bimbingan kepada orang lain 16 Menjadi teladan kepada pekerja bawahan 17 Berani membuat perubahan 18 Memberi arahan 19 Memberi motivasi kepada pekerja bawahan 20 Bekerja tanpa pengawasan Kemahiran kepimpinan secara keseluruhan

Kenyataan di atas membuktikan bahawa ko-kurikulum memberi implikasi positif kepada pihak industri di Malaysia dengan menyediakan pekerja yang mempunyai kemahiran dan atribut kepimpinan seperti memberi arahan dan menjaga kebajikan para pekerja. Selain daripada itu, semua graduan tersebut juga mempersepsi terhadap beberapa kemahiran dan atribut interpersonal yang mereka pelajari menerusi ko-kurikulum di politeknik-politeknik Malaysia membantu mereka pada tahap yang tinggi apabila bekerja dalam industri di Malaysia (Jadual 5). Kemahiran yang paling dipersetujui membantu ialah bergaul dengan pekerja dari pelbagai negeri manakala yang dipersetujui sederhana membantu ialah kemahiran mempengaruhi orang lain. Kemahiran interpersonal yang dipelajari menerusi kokurikulum memberi pendedahan kepada pelajar untuk bergaul dan kemahiran tersebut membantu graduan politeknik di Malaysia yang bekerja dalam industri di Malaysia. Ini menunjukkan ko-kurikulum telah memberi implikasi positif kepada pihak industri di Malaysia. Menurut seorang graduan politeknik yang telah bekerja di industri,

89

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

“Dalam ko-kurikulum kita diajar kemahiran interpersonal...dalam pergaulan kan kita perlu ada rasa hormat...macam tu jugak kalau kerja...tak kiralah...orang atasan memanglah kena hormat... orang bawahan pun kita hormat…orang yang setaraf dengan kita pun kita hormat...yang kedua, dalam pergaulan kita kena mengawal emosi kita” (Graduan 4, Politeknik A) Jadual 5 : Tahap Kemahiran Dan Atribut Interpersonal Membantu Graduan. Bil Item Min Sisihan Tafsiran Min Piawai (Tahap Membantu) 1 Bergaul dengan pekerja dari pelbagai 4.54 0.640 Tinggi negeri 2 Bergaul dengan pekerja dari pelbagai 4.47 0.653 Tinggi kaum 3 Bergaul dengan pekerja dari pelbagai 4.47 0.640 Tinggi status 4 Membina keterampilan diri yang positif 4.43 0.612 Tinggi 5 Menghormati prinsip pekerja lain 4.42 0.570 Tinggi 6 Menerima pekerja lain tanpa syarat 4.09 0.781 Tinggi 7 Menjelaskan idea kepada pekerja 4.08 0.572 Tinggi bawahan 8 Bercakap di hadapan ramai pekerja 4.08 0.697 Tinggi 9 Mengemukakan idea kepada orang 4.03 0.576 Tinggi atasan 10 Mempengaruhi pekerja lain 3.69 0.696 Sederhana 4.23 0.435 Tinggi Kemahiran interpersonal secara keseluruhan

Seorang graduan pula menjelaskan bahawa dengan mempraktikkan kemahiran interpersonal di tempat kerja dapat memberi faedah kepada pihak industri. Menurutnya, “Sebenarnya kalau ...macam...kita tak bergaul...katakan hanya seorang jaga satu produk tu...aa...begitu juga...line leader yang jaga tempat kita tu dia tak akan tahu apa-apa tentang produk yang kita jaga tu...kalau ada pergaulan mungkin produk tu dapat diperbaiki lagi kerana kita dapat memberi idea dan kilang pun ada...lebih keuntunganlah.” (Graduan 2, Politeknik A) Responden juga mempersepsi bahawa kemahiran dan atribut penyelesaian masalah yang dipelajari menerusi k-okurikulum di politeknik-politeknik Malaysia (Jadual 6) membantu mereka pada tahap yang tinggi semasa bekerja dalam industri di Malaysia. Atribut yang dipersepsi paling tinggi membantu ialah sabar berhadapan dengan masalah manakala yang berada pada kedudukan paling rendah dipersepsi ialah kemahiran melakukan penilaian ke atas alternatif.

90

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 6 : Tahap Kemahiran Dan Atribut Penyelesaian Masalah Membantu Graduan. Bil Item Min Sisihan Tafsiran Piawai Min (Tahap Membantu) 1 Sabar berhadapan dengan masalah 2 Berani berhadapan dengan masalah 3 Menyedari kewujudan masalah 4 Bermotivasi apabila berhadapan masalah 5 Mengenal pasti punca masalah 6 Berasa yakin untuk mengatasi masalah 7 Memilih alternatif terbaik 8 Menyenarai beberapa alternatif 9 Melaksanakan penyelesaian masalah 10 Melakukan penilaian ke atas alternatif Kemahiran penyelesaian masalah secara keseluruhan 4.38 4.26 4.21 4.19 4.17 4.13 4.09 4.00 3.99 3.96 4.14 0.616 0.715 0.674 0.710 0.664 0.690 0.690 0.797 0.649 0.609 0.484 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Adalah jelas ko-kurikulum mempunyai implikasi positif kepada pihak industri di Malaysia dalam konteks menyediakan pekerja yang mempunyai kemahiran penyelesaian masalah. Ini kerana pelajar politeknik berpeluang membangunkan kemahiran penyelesaian masalah dan dapat membantu mereka apabila bekerja di industri. Seorang graduan politeknik yang telah bekerja dalam industri di Malaysia menjelaskan seperti berikut, “Di politeknik kita ada belajar kemahiran penyelesaian masalah...kemahiran menyelesaikan masalah ni secara tak langsung kita pelajari semasa mengikuti ko-kurikulum...habis tu sekarang ni...saya di tempat kerja...saya ada panduanlah untuk settle masalah tu.” (Graduan 3, Politeknik F) Dalam konteks kemahiran dan atribut komunikasi, responden mempersepsi kemahiran yang paling tinggi membantu ialah kemahiran lisan bahasa Melayu manakala yang berada pada tahap sederhana membantu ialah kemahiran mentafsir bahasa isyarat dengan betul. Walau bagaimanapun, berdasarkan persepsi responden terhadap kemahiran komunikasi secara keseluruhannya seperti yang dikemukakan di dalam Jadual 8, didapati kemahiran dan atribut komunikasi yang dipelajari menerusi ko-kurikulum di politeknik membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan dalam industri di Malaysia. Dengan demikian merupakan satu keberuntungan kepada pelajar di politeknik Malaysia mengikuti ko-kurikulum. Ini kerana mereka dapat mempelajari kemahiran komunikasi yang dapat membantu mereka semasa bekerja. Seorang graduan menerangkan seperti berikut,

91

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

“Belajar komunikasi ...menerusi ko-kurikulum...ya... terlalu banyak... kerana dari… dari saya tempat ... saya belajar...politeknik...komunikasi berlaku di antara... di antara ahli-ahli jawatankuasa dan rakan-rakan ...semasa membuat persembahan... dan berkomunikasi dengan pensyarah koko...di tempat saya bekerja, semua tu, ...aaa...timbul balik...jadi… tak... tak sangkalah... dari poli, tempat kerja pun ada jugak...oleh itu saya boleh berkomunikasi dengan baik di tempat kerja” (Graduan 1, Politeknik F) Seorang graduan lain pula menerangkan berkaitan latihan komunikasi yang diterima menerusi ko-kurikulum membolehkan dia mudah untuk berkomunikasi dengan orang atasan. Menurutnya, “Ko-kurikulum yang saya ikuti di politeknik dia dapat membantulah...macam yang itulah...kemahiran komunikasilah..hasil dia sangat memuaskanlah...semasa berada di alam pekerjaan kerana...di politeknik kita ada mengikuti kelab dan menjadi pemimpin ...ah jadi semasa di alam pekerjaan kita..kita tak berasa janggal untuk berkomunikasi dengan line leader kita dan orang-orang sekerja dengan kita.” (Graduan 2, Politeknik A) Dalam konteks komunikasi bukan lisan, walaupun data yang diperoleh daripada soal selidik menunjukkan ia kurang diterapkan menerusi ko-kurikulum dan membantu semasa bekerja, terutamanya berkaitan dengan kemahiran mentafsir bahasa isyarat dan lambang, seorang graduan yang ditemu duga pula mengemukakan sudut pandangan yang berbeza. Menurut graduan tersebut, pelajar politeknik di Malaysia dapat membangunkan kemahiran tersebut menerusi kokurikulum dan kemahiran tersebut adalah diperlukan oleh pihak industri seperti yang dijelaskan oleh seorang graduan yang telah bekerja di industri iaitu, “Kemahiran tu banyak di pelajari dalam ko-kurikulum...yang paling penting sekali kemahiran komunikasi, juga belajar bahasa isyarat contohnya masa buat aktiviti berkayak di politeknik dulu...kita dengan rakan kita berada jauh jadi cara kita berkomunikasi bukan cara bercakap...menggunakan bahasa isyarat yang kita gunakan...pendayung sebagai isyarat...begitu juga masa mengikuti Polibriged ... masa kelab kembara tu ...ada satu aktiviti mengenal lambang-lambang persatuan-persatuan dan pengetahuan tentang lambang-lambang sangat penting di tempat kerja ” (Graduan 2, Politeknik A) Jadual 8: Tahap Kemahiran Dan Atribut Komunikasi Membantu Graduan. Tafsiran Bil Item Min Sisihan Min Piawai (Tahap Membantu) 1 Lisan Bahasa Melayu 4.42 0.660 Tinggi 2 Memahami arahan dengan 4.39 0.566 Tinggi baik 3 Memberi arahan dengan jelas 4.33 0.617 Tinggi
92

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4 5 6

Mendengar dengan baik Penulisan bahasa Melayu Menyampaikan maklumat dengan tepat 7 Memahami maklumat dengan baik 8 Lisan bahasa Inggeris 9 Mentafsir warna dengan betul 10 Penulisan bahasa Inggeris 11 Mentafsir lambang dengan betul 12 Mentafsir moto dengan betul 13 Mentafsir simbol dengan betul 14 Mentafsir logo dengan betul 15 Mentafsir bahasa isyarat dengan betul Kemahiran komunikasi secara keseluruhan

4.31 4.29 4.25 4.22 3.96 3.95 3.82 3.75 3.74 3.74 3.69 3.56 4.03

0.613 0.747 0.678 0.714 0.830 0.825 0.821 0.766 0.726 0.769 0.794 1.066 0.453

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi

Seorang graduan pula menerangkan penggunaan bahasa Inggeris di industri adalah diperlukan semasa berurusan dengan pihak pengurusan. Dia juga menjelaskan berkaitan kemahiran bahasa Inggeris dapat dipelajari menerusi ko-kurikulum. Menurutnya, “Biasalah juga guna bahasa Inggeris masa ‘koko’ di poli...kalau macam operator...sesama operator tu...bahasa Inggeris ...senang cakap tak delah...banyak menggunakan bahasa Melayu...tapi di pejabat guna bahasa Inggeris...pasal orang atasan banyak orang cina...lepas tu manager pun dari Jepun...jadi gunakan bahasa Inggeris.” (Graduan 2, Politeknik F) Berdasarkan huraian dan situasi yang dikemukakan adalah jelas ko-kurikulum mempunyai implikasi positif terhadap keperluan pihak industri daripada segi kemahiran komunikasi. 5.0 PERBINCANGAN DAN PENUTUP

Secara keseluruhannya dapatan kajian telah mengukuhkan andaian yang menyatakan wujudnya sumbangan ko-kurikulum terhadap keperluan kerjaya sama ada di Malaysia atau di peringkat antarabangsa. Sumbangan tersebut ialah daripada segi ko-kurikulum membangunkan kemahiran generik kepada mereka yang mengikutinya seperti yang dikemukakan oleh beberapa penulis terdahulu berkaitan dengan peranan dan faedah ko-kurikulum. Rohanida Abd. Manaf dan Mohd Sofian Omar Fauzee (2002) dan Mohd. Hamidi Bin Abdul Hamid (2002) melihat peranan ko-kurikulum dalam membangunkan kemahiran kepimpinan individu. Menurut mereka, aktiviti kokurikulum lebih banyak menanam, memupuk dan memberi latihan awal dari segi aspek kepimpinan, sahsiah dan kemasyarakatan di kalangan pelajar.
93

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Kepimpinan dapat dilatih menerusi unit beruniform, persatuan, kelab dan sukan yang mempunyai struktur kepimpinan yang tersendiri bermula daripada pengerusi sehingga kepada ahli biasa. Menerusi ko-kurikulum, pelajar diberi pengalaman dan pendedahan secara praktikal dengan kerja-kerja yang bersangkutan dengan kepimpinan dan pengurusan. Ko-kurikulum juga dikatakan boleh membangunkan kemahiran bekerja dalam kumpulan kepada individu. Smith dan Smoll (1996) dan Adnan Kamis (1989) berhujah, apabila pelajar menyertai ko-kurikulum, mereka melalui satu proses belajar untuk bertanggungjawab sebagai ahli dalam sesuatu kumpulan. Barak dan Maymon (1998) yang telah menjalankan satu penyelidikan ko-kurikulum berdasarkan aktiviti projek teknologi mendapati menerusi sesuatu projek dalam ko-kurikulum, 80% pelajar mengakui mereka dapat berasakan diri mereka bersatu di dalam kumpulan. Wee Eng Hoe (1996) mengatakan melalui pergaulan dalam aktiviti ko-kurikulum, pelajar diterapkan untuk tidak mementingkan diri sendiri dan memupuk semangat hormat kepada orang lain seterusnya memahami kepentingan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang ditetapkan oleh kumpulan. Che Aziz Jaafar dan Aminuddin Yusof (2002) dan Zabidah Salihin (1993) membahaskan, ko-kurikulum sebagai suatu aktiviti yang dapat mengembangkan kemahiran sosial. Penglibatan dalam persatuan, kelab dan badan-badan kebajikan dapat membangunkan kemahiran bersosial, bercampur gaul, berhubung mesra dan perhubungan awam. Sumarni Dahrir dan Borhan Yusof (2002) juga menegaskan bahawa ko-kurikulum bertujuan mengajar pelajar pelbagai kemahiran hidup yang amat penting dalam kehidupan seharian. Kemahiran tersebut adalah berperanan untuk membina keyakinan diri pelajar untuk bergaul dengan kumpulan individu yang lebih ramai dan luas. Oleh itu adalah jelas bahawa kokurikulum juga dapat membina kemahiran interpersonal kepada mereka yang mengikutinya. Upward (1989) pula menyatakan, seseorang yang mengikuti kokurikulum berdasarkan perniagaan boleh memperoleh kemahiran penyelesaian masalah dalam konteks merancang organisasi, mengatasi kerenah pelanggan, mengatasi masalah pesaing, mengatasi masalah semasa dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. Di samping itu Upward (1989) juga menyatakan, menerusi ko-kurikulum perniagaan seseorang boleh memperoleh kemahiran komunikasi. Kemahiran tersebut boleh dibahagikan kepada dua iaitu pertama, kemahiran bahasa yang merangkumi kemahiran penulisan surat, mengisi borang, menaip, berbincang secara lisan dan pengucapan awam manakala kedua, kemahiran komunikasi teknikal iaitu seperti kemahiran menggunakan internet dan telefon. Daripada pandangan dan penyelidikan terdahulu adalah jelas, kokurikulum sememangnya dapat membangunkan kemahiran generik kepada individu yang menyertainya sebagaimana yang dibuktikan menerusi penyelidikan ini. Kemahiran generik pula merupakan satu keperluan kepada pihak industri. Oleh itu, ko-kurikulum dapat memberi implikasi kepada keperluan pihak industri di Malaysia seperti yang diutarakan beberapa penulisan yang melihat hubungan antara ko-kurikulum dan kerjaya.
94

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

RUJUKAN [1] Rohanida Ab. Manaf dan Mohd. Sofian Omar Fauzee (2002). “Kepentingan Kokurikulum Dalam Sistem Pendidikan.” Dalam Mohd. Sofian Omar Fauzee, Aminuddin Yusof dan Borhan Yusof (2002). “Kokurikulum Peranan Dan Implikasi.” Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. 1-7. Mohd. Hamidi Abdul Hamid (2002). “Pengurusan Sekolah Cemerlang Menurut Islam” Maran: Perniagaan Qomarul Roihan. 51-63. Smith, R. E. dan Smoll, E.L. (1996). “Coach-Mediated Team Building in Youth Sports.” Journal of Applied Sport Psychology. Vol. 9. M.s. 114-132. Adnan Kamis (1993). “Aktiviti Kokurikulum Dasar KBSM: Ke Arah Kemantapan Insan Seimbang.” Dalam Adnan Kamis (1993). “Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan Dan Maklum Balas. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 260 – 267. Barak, M dan Maymon, T. (1998). “Aspects of Teamwork Observed in Technological Task in Junior High Schools.” Journal of Technology Education. Vol. 9. N.2. M.s. 1-16. Wee Eng Hoe (1996). “Gerak Kerja Kokurikulum (Sukan).” Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Che Aziz Jaafar dan Aminuddin Yusof (2002). “Perlunya Dalam Sistem Pendidikan Sekolah.” Dalam Mohd. Fauzee, Aminuddin Yusof dan Borhan Yusof (2002). Peranan Dan Implikasi.” Kuala Lumpur: Utusan and Distributors Sdn. Bhd. 8-14. Kokurikulum Sofian Omar “Kokurikulum Publications

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Zabedah Salihin (1993). “Disiplin Di Bilik Darjah Tanggungjawab Siapa?” Akademik 98. M. s. 12-14. Sumarni Dahrir dan Borhan Yusof (2002). “Matlamat Dan Impli kasi Kokurikulum Terhadap Pelajar.” Dalam Mohd. Sofian Omar Fauzee, Aminuddin Yusof dan Borhan Yusof (2002). “Kokurikulum Peranan Dan Implikasi.” Upward, H. (1989). “Enterprise in Action.” Dalam Warwick, D. (1989). “Linking Schools and Industry.” Oxford: Basil Blackwell. Ltd.. 152163.

[9]

[10]

95

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PELAKSANAAN MODUL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH UNTUK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI ABSTRAK - Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Malaysia harus berupaya untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai penjana sumber manusia atau modal insan yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga memiliki semua ciri insan kamil. Terkini, isu lambakan siswazah dan penganguran menjadi intipati perbincangan dengan menuding kepada institusi pengajian tinggi terutamanya IPT awam yang tidak peka kepada permintaan industri dan kurikulum yang kurang relevan dan ketinggalan sehingga graduan yang dihasilkan tidak memenuhi ekspektasi majikan. Sehubungan itu juga, keupayaan graduan dalam menangani kehidupan berkerjaya selepas menamatkan pengajian dipersoalkan kerana kekurangan kemahiran berkomunikasi, tiada sikap persaingan yang positif, tidak mampu melihat masalah sebagai peluang dan cabaran, selain dari tidak proaktif. Oleh itu, perhatian perlu diberikan dengan menilai dari akar umbi perubahan dan inisiatif yang perlu dilakukan bagi meraih semula kredibiliti IPTA yang tercalar dalam menyumbangkan modal insan yang bermutu dalam pembentukan pembangunan negara. Graduan yang dikeluarkan oleh IPT bukan sahaja mampu mencurahkan sumbangan di peringkat nasional tetapi mampu mendapat tempat di pasaran kerja antarabangsa yang sekaligus mampu menangani masalah pengangguran siswazah. Kertas ini melaporkan hasil dari bengkel Kemahiran Insaniah yang diadakan dengan tujuan memberi pendedahan dan latihan bagi dilaksanakan di IPT masing-masing

SIDEK HJ. AB. AZIZ, RADEN OMAR RADEN SOHADI, AZIZAH TAMSI, MANSOR HAJI AHMAD, MOHD MAJID KONTING Pusat Pembangunan Akdemik (CADe) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

96

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

PENDAHULUAN

IPT di Malaysia perlu mengorak langkah menuju ke arah pemantapan dan pemerkasaan pembangunan modal insan secara bersepadu dan menyeluruh dengan mengambil kira kemakmuran negara dan kehendak pasaran kerja. Antara kelemahan graduan yang diperkatakan termasuklah tidak berketerampilan dan tidak memiliki kemahiran, khususnya kemahiran insaniah sepertimana yang dituntut oleh majikan di samping pasaran kerja yang kompetitif. Justeru, IPT perlu menjana graduan yang memiliki kemahiran yang seimbang dan menyeluruh sama ada dari sudut kualiti intelektual mahupun keterampilan insaniah yang merangkumi aspek sikap, akhlak dan sebagainya. Ini adalah kerana zaman globalisasi telah merubah keperluan majikan yang lebih mementingkan individu yang seimbang dari segi pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi, berfikir dan sebagainya di samping mampu berubah mengikut keadaan semasa. Kemahiran ini amat diperlukan untuk menjanakan graduan yang memiliki Kemahiran Berkomunikasi; Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah; Kemahiran Berpasukan; Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat; Kemahiran Keusahawanan; Kemoralan dan Etika Profesional; dan Kemahiran Kepimpinan. Sehubungan itu, bagi mencapai objektif ini, satu pengalaman pendidikan yang lengkap, yang mampu menyediakan pelajar untuk kehidupan selepas tamat pengajian perlu dititikberatkan. Ini dapat dilakukan dengan memberi penekanan kepada kemahiran insaniah (soft skills) yang merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran merentasi program kurikulum, ko-kurikulum dan program sokongan yang mampu meningkatkan kualiti graduan. Justeru, pihak Jabatan Pengurusan IPT, Kementerian Pengajian Tinggi telah bekerjasama dengan IPT bagi menghasilkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (KI) (Soft Skills) untuk IPT bagi dilaksanakan di setiap IPT. Modul KI telah sempurna dilancarkan pada 22 Ogos 2006 bertempat di Dewan Persidangan, Pusat Pendidikan Luar, UPM oleh Yang Berhormat Datuk Mustapa Mohamed, Menteri Pengajian Tinggi. Sehubungan itu juga satu bengkel telah diadakan pada 22 – 24 Ogos 2006 bertempat di Universiti Putra Malaysia yang disertai oleh setiap IPT bagi memberikan pendedahan dan kesedaran dan seterusnya menjadi ‘master trainers’ apabila kembali ke IPT masing-masing untuk tujuan pelaksanaan.

2.0

MODUL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) UNTUK INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

Modul Kemahiran Insaniah menggariskan 9 bab seperti berikut: Bab 1 – Pengenalan Bab 2 – Kemahiran Insaniah Dalam Kalangan Pelajar IPT Bab 3 – Model Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di IPT
97

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Bab 4 – Reka Bentuk Kurikulum dan Penambahbaikan Sistem Akademik Bab 5 – Pembangunan Kemahiran Insaniah Melalui Ko-kurikulum di IPT Bab 6 – Program Sokongan Bahasa Inggeris Bab 7 – Penilaian dan Penarafan Penguasaan Kemahiran Insaniah dalam Kalangan Pelajar Bab 8 – Tindakan Susulan Bab 9 - Penutup Intipati Modul bolehlah digariskan sebagai model pelaksanaan dan penambahbaikan sistem sedia ada. a. Model Pelaksanaan

I. Aktiviti Formal P&P: o Model Mata Pelajaran Mandiri ~ kursus spesifik yang mengajar kemahiran yang diperlukan seperti Kursus Keusahawanan, Kursus Kepemimpinan dll. o Model Terapan ~ KI diterapkan melalui pengajaran kursus yang diambil. II. Program Sokongan o Berfokuskan akademik – e.g. English Language Support Program o Berfokuskan bukan akademik – ko-kurikulum III. b. I Kehidupan Kampus Penambahbaikan Sistem Reka bentuk kurikulum & Penambahbaikan Sistem Akademik o Kurikulum seimbang dengan hasil pembelajaran (learning outcome – LO) yang spesifik serta aras taksonomi (domain kognitif, psikomotor dan afektif) yang selari bagi setiap kursus untuk mecapai LO program; Pelaksanaankaedah penyampaian pelbagai – SCL, PBL, Case Study, Modular Approach, POPBL, dan sebagainya; Kaedah Penilaian Pelbagai – formatif dan summatif.

o

o II.

III.

IV.

Ko-kurikulum : Sukan, Persatuan, Kesenian, Unit Beruniform, Ko-kurikulum – kursus ko-kurikulum berkredit yang seimbang dan penilaian melalui sistem merit. Program Sokongan Bahasa Inggeris – menekankan kepentingan kemahiran berkomunikasi terutamanya dalam Bahasa Inggeris dengan menawarkan pelbagai kursus dan kemudahan makmal. Penilaian dan penarafan KI melalui soal selidik :
98

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

o o o o o

Persepsi pelajar (self-declared) seperti exit survey; Persepsi majikan; Persepsi pensyarah / pakar industri; Penilaian psikometrik (berasaskan senario); Penilaian keperibadian pelajar.

BENGKEL PELAKSANAAN MODUL KI Bagi merealisasikan dan memberikan pendedahan kepentingan KI, pihak KPT telah bekerjasama dengan UPM bagi menganjurkan satu bengkel yang telah diadakan pada 22 – 24 Ogos 2006 bertempat di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, UPM. Bengkel ini diadakan dengan tujuan memberi pendedahan dan latihan bagi dilaksanakan di IPT masing-masing. Bengkel tersebut dibahagikan kepada 5 bahagian utama berdasarkan modul seperti berikut: Modul 1 : Pengenalan kepada KI Modul 2A : Kurikulum dan Penaksiran Modul 2B : Kaedah Penyampaian Modul 3 : Ko-kurikulum Modul 4 : Program Sokongan Bahasa Inggeris Modul 5 : Penilaian dan Penarafan KI

Kehadiran peserta IPT secara jemputan telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Setiap IPT perlu menghantar sekurangkurangnya 5 pensyarah yang mewakili kelompok kurikulum, ko-kurikulum dan juga Bahasa Inggeris. Jadual 1 di bawah menunjukkan kehadiran peserta mengikut IPT.

Jadual 1: Kehadiran Peserta Mengikut IPT Bilangan Peserta 4 4 6 3 5 5 7 4 6 Bilangan Peserta 3 4 4 6 6 6 5 7 6

IPT UiTM UKM UMS UNIMAS UTM UIAM UPSI USM UM

IPT UPM UUM KUIM KUiTTHO KUKTEM KUKUM KUSTEM UDM KUTKM

Jumlah 91 peserta

99

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Bagi mengetahui keberkesanan bengkel, penilaian dilakukan setiap kali bengkel selesai. Penilaian ini amatlah diperlukan bagi membolehkan penambahbaikan dilakukan dan memastikan objektif bengkel dapat dipenuhi. Setiap peserta diberikan borang penilaian yang dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian A merupakan penyataan dengan 4 skala Likert (1 = Sangat Tidak Bersetuju ~ 4 = Sangat Bersetuju) manakala Bahagian B mengandungi 3 skala Likert (1 = Sangat Tidak Bersedia ~ 3 = Bersedia) dan Bahagian C merupakan soalan terbuka (open ended questions). Skala Likert digunakan bagi melihat markat penilaian ke atas item yang telah diberikan kepada peserta bengkel untuk melihat keberkesanan bengkel yang dianjurkan. Bahagian A merupakan pernyataan yang menilai kesedaran peserta dan kepentingan KI. Secara puratanya Bahagian A mendapat skor purata 3.22 daripada jumlah keseluruhan 4.0 dan skor purata setiap elemen adalah seperti Jadual 2. Jadual 2 : Elemen Penilaian Kesedaran dan Kepentingan KI Bil 1 2 Item Saya menyedari kepentingan KI untuk diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Saya berupaya mengenal pasti komponenkomponen KI dalam kurikulum program pengajian saya Saya berupaya mengenal pasti elemen-elemen dalam setiap KI. Saya berupaya menulis hasil pembelajaran yang berkaitan dengan KI Saya berupaya menentukan kaedah penaksiran yang sesuai untuk LO berkaitan dengan KI Saya berupaya menentukan kaedah penyampaian yang berkesan Saya berupaya membuat penyesuaian kursus berdasarkan KI. Saya bersedia untuk melatih rakan sejawat di IPT saya. Saya memerlukan latihan lanjutan mengenai KI bagi membolehkan saya melatih pegawai di IPT saya Kandungan modul KI yang disediakan adalah lengkap. Modul KI yang disediakan boleh membantu saya dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan memasukkan elemen KI Saya bersedia menggunakan modul KI dalam pengajaran dan pembelajaran Skor Purata Keseluruhan Skor purata 3.69 3.53

3 4 5 6 7 8 9

3.31 3.24 2.86 3.12 3.17 3.07 3.59

10 11

2.76 3.07

11

3.25 3.22

100

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

*4 Skala Likert (1= Sangat Tidak Bersetuju ~ 4= Sangat Setuju) Bahagian B pula merupakan pernyataan yang menilai kesediaan institusi dalam melaksanakan KI. Secara puratanya Bahagian ini mendapat skor purata 2.83 daripada jumlah keseluruhan 3.0 dan skor purata setiap elemen adalah seperti Jadual 3. Jadual 3 : Persepsi Kesediaan Institusi Melaksanakan KI Bil Institusi saya bersedia melaksanakan KI daripada segi: Peralatan/ kemudahan Kursus/ latihan Tenaga pengajar/ fasilitator Staf profesional Skor Purata Keseluruhan Skor Purata* 2.90 2.85 2.80 2.76 2.83

1 2 3 4

*3 Skala Likert (1= Sangat Tidak Bersedia ~ 3= Bersedia) Peserta juga telah memberikan penilaian bertulis yang pelbagai. Jika diteliti, kebanyakan peserta memerlukan bengkel dan latihan lanjutan untuk memberikan mereka lebih pendedahan dan pengetahuan yang lebih mendalam. Sehubungan itu, Lampiran 1 menyenaraikan segala komen penambahbaikan bagi bengkel yang telah diadakan. Fasilitator atau pemudahcara merupakan individu yang utama dalam menggerakkan inisiatif ini. Kebanyakan fasilitator daripada IPT berasingan merupakan pakar dalam bidang masing-masing di mana ketua pemudahcara merupakan penulis modul. Justeru, Lampiran 4 menunjukkan senarai fasilitator yang telah memberikan sumbangan dalam bengkel ini dan Jadual 4 berikut menunjukkan bilangan fasilitator mengikut IPT yang terlibat: Jadual 4 : Bilangan Fasilitator Mengikut IPT IPT UPM UKM KUiTTHO UTM KUIM KUKTEM JUMLAH Bilangan Fasilitator 9 1 5 3 1 2 21

101

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

RESOLUSI BENGKEL DAN CADANGAN PELAKSANAAN KI DI IPT Setiap peserta bengkel telah dibahagikan mengikut kumpulan. Dalam sesi perbincangan yang telah diadakan beberapa resolusi telah dicadangkan. Di antaranya adalah daripada kumpulan ko-kurikulum, pemarkatan kemahiran insaniah dan pelaksanaan KI di IPT. Kumpulan Ko-kurikulum terdiri daripada 18 ahli pelbagai universiti. Secara ringkasnya berikut merupakan resolusi yang telah dipersetujui oleh mereka: 1. 2. 3. 4. Diwajibkan mewujudkan Pusat Kokurikulum di setiap IPTA. Setiap kursus kokurikulum diwajibkan berkredit. Semua pelajar perlu mengambil kursus (minimum 4 kredit dan maksimum 6 kredit). Isu kewangan perlu diberikan perhatian (sumber dan kos operasi kokurikulum melibatkan pembayaran pengajaran, peralatan dan lain-lain). Keseimbangan dalam komponen KI bagi pelaksanaan kursus kokurikulum. Semua jurulatih perlu menghadiri kursus penerapan Kemahiran Insaniah.

5. 6.

Bagi setiap elemen KI, kumpulan ini telah mencadangkan wajaran pemberatan seperti berikut untuk dilaksanakan di IPT seperti dalam Jadual 5. Jadual 5 : Cadangan Wajaran Pemberatan KI Elemen KI Wajaran Pemberatan Sukan Kesenian Unit Beruniform Pembangunan Insan CS 30% 10 5 10 25 CTPS 25% 5 25 10 5 TS 20% 30 25 20 15 LL 10% 20 20 20 10 ES 5% 0 0 0 5 ET 5% 15 15 10 20 LS 5% 20 10 30 20 JUMLAH 100 100 100 100 100

*(CS - Communication Skills, CTPS – Critical Thinking & Problem Solving Skills, TS – Teamwork Skills, LL – Lifelong Learning, ES – Entreprenour Skills, ET – Ethics and Moral Skills, LS – Leadership Skills) Secara umumnya berikut merupakan beberapa cadangan pelaksanaan bagi memastikan kejayaan inisiatif ini:

102

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1. Markah atau pengredan KI yang dikumpulkan setiap semester mestilah berbentuk sumatif 2. Pihak Industri mesti diberikan bukti bahawa KI dinilai pada setiap semester dengan kaedah penilaian yang mantap. 3. Setiap KI mesti jelas dan mempunyai contoh yang relevan di samping senarai semak yang holistik dan seragam untuk semua IPTA; 4. Meninjau operasi IMS dari KUKTEM sebagai panduan dan membangunkan sistem yang lebih mantap untuk kegunaan IPTA; 5. Mengendalikan penilaian melalui kaedah berikut: PENUTUP Pendekatan holistik dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar IPT hendaklah berfokuskan gabungan pelbagai program dan aktiviti utama dalam aktiviti formal pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang melibatkan semua elemen kurikulum dan kokurikulum, program sokongan (yang berfokuskan akademik dan bukan akademik), program sokongan Bahasa Inggeris dengan infrastruktur yang mantap seperti Makmal Bahasa serta kehidupan mahasiswa di kampus (kolej kediaman dan persekitaran kampus). Sehubungan itu, keadah penaksiran pelajar juga harus diubah supaya lebih komprehensif dan hendaklah berdasarkan hasil pembelajaran (Learning Outcomes-LO) yang mengambil kira pencapaian semua kemahiran yang dihasratkan sama ada dalam bidang akademik, teknikal dan kemahiran insaniah. Penilaian dan pemarkahan kemahiran insaniah ini dapat dilakukan dengan melaksanakan ’Exit Survey’, ’Employer Survey’ dan penilaian psikometrik. Kesimpulannya, inisiatif ini adalah untuk menyahut aspirasi YAB Perdana Menteri Malaysia untuk melahirkan modal insan yang mempunyai pemikiran kelas pertama yang mampu menyumbang dalam pembangunan negara dan sekaligus mencerminkan kualiti graduan IPTA yang dihasilkan. *Mantan, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Universiti Putra Malaysia Temuduga Penilaian Kendiri (Log Portfolio) Pihak Berkuasa (Stake Holders) Sustainability Persepsi pelajar

103

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

RUJUKAN

[1]

Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia, 2006, Jabatan Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 155pp. Modul Penerapan Kemahiran Insaniah dalam Kurikulum, 2007, Pusat Pembanguan Akademik (CADe) UPM, 60 pp. Modul Ketrampilan Graduan (Finishing School), 2007, Kokurikulum UPM, 51pp. Pusat

[2]

[3]

104

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Lampiran 1

CADANGAN DARI PESERTA BENGKEL No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Cadangan Penambahbaikan Mengadakan seminar pelaksanaan KI di IPT. Bengkel TOT siri ke-2 untuk peserta yang hadir. Melanjutkan masa untuk berbengkel dan sesi perbincangan. Pelaksanaan ‘training’ perlu lebih berstruktur. Peserta memerlukan latihan lanjutan mengenai KI bagi membolehkan mereka melatih para pegawai di IPT masing-masing. Perlu menyesuaikan dengan program yang sama dari universiti luar negara (UK dan US). Perlu mengadakan bengkel TOT yang lebih komprehensif selepas mengambil kesemua input selepas bengkel KI. ‘Trainers’ perlu diberi latihan di luar negara yang telah mengaplikasikan ‘soft skills’. Pemilihan tempat Latihan Dalam Kumpulan(LDK) / ceramah yang lebih selesa. Lokasi bengkel perlu diadakan di tempat yang sukar bagi peserta ‘melarikan diri’ supaya kesemua peserta dapat mengikuti sesi bengkel dengan sepenuhnya. Mencadangkan agar Bengkel KI diadakan untuk kali ke-2, tetapi dihadiri oleh peserta yang sama untuk meningkatkan pemahaman para peserta tentang ‘soft skills’. Modul yang sedia ada adalah baik, tetapi perlu diterjemahkan dengan lebih efisyen pada masa akan datang. Setiap elemen dalam ‘soft skills’ mungkin perlu dimurnikan lagi. Perlu mengadakan lebih banyak bengkel / latihan kepada peserta kerana masih ada yang belum jelas sepenuhnya tentang KI dan pelaksanaannya. Dicadangkan agar dibuat ‘test run’ dahulu sebelum diimplementasikan sepenuhnya. Mengambilkira elemen keinsanan melalui aktiviti khidmat masyarakat sebagai elemen utama dalam modul. Dimasukkan elemen ‘non-creditted’ atas ko-kurikulum tambahan seperti program MERCY, Baktisiswa dan Program Bersama Anda ke dalam ko-kurikulum kerana program seperti ini dapat mengholistikkan pelajar. Mohon diluaskan latihan KI kepada semua staf universiti yang terlibat dengan pelaksanaan KI. Mengadakan kursus tambahan untuk staf dari pelbagai bidang pengajaran. Menambah elemen dalam KI (keperibadian dalaman, membuat keputusan dan pengetahuan am). Menubuhkan satu Unit Latihan (TOT) untuk KI sebagai langkah persediaan bagi membantu semua universiti tanah air. Komponen KI harus diteliti dengan membuat pakej komponen wajib dan elektif mengikut visi dan misi universiti. Memerlukan lebih masa supaya para peserta dapat memahami keperluan dan cara pelaksanaan KI di semua IPT. Peruntukan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang mempunyai kelayakan. Semua input hasil bengkel TOT ini perlu dipertimbangkan. Penyampai (fasilitator) perlu menerangkan dengan lebih jelas dan mudah 105 difahami.

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENERAPAN DAN PENILAIAN KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) MAHASISWA UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)

HUZILI BIN HUSSIN Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan Universiti Malaysia Perlis huzili@unimap.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Kemahiran Insaniah (Soft Skills) dalam kalangan mahasiswa bukan lagi merupakan isu baru. Malah ia sudahpun menjadi isu global. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan telah menjadikan elemen Kemahiran Insaniah semakin diperlukan. Pembangunan modal insan yang berkualiti memerlukan pendekatan yang holistik dan bersepadu. Persoalannya, apakah dan bagaimanakah bentuk piawai yang harus dilakukan untuk menerap dan menilai elemen kemahiran Insaniah dalam kalangan Mahasiswa ?. Justeru, kertas kerja ini ditulis dengan tujuan untuk menjawab persoalan tersebut. Kaedah penerapan dan penilaian kemahiran insaniah di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) adalah adalah selari dengan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi pada tahun 2006. Kertas kerja ini menghuraikan. tiga elemen utama yang menjadi asas kepada penerapan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) iaitu Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Akademik, Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Bukan Akademik dan Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Pembangunan Staf. Selain itu, kaedah penaksiran dan penarafan penguasaan pelajar dalam kemahiran insaniah juga dijelaskan sebagai panduan. Kata Kunci : Kemahiran Insaniah, Terapan, Penaksiran, Penarafan

1.0

PENDAHULUAN

Peningkatan kualiti pendidikan kini menjadi hala tuju negara, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) serta tekad universiti awam di Malaysia. Hal ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi untuk menjadikan institusi pendidikan tinggi lebih kompetitif, menjadi
106

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

wahana peningkatan bina upaya, modal insan dan kecemerlangan ilmu (Berita Harian, 7 Disember 2006). Kepesatan era k-ekonomi juga dilihat sebagai pemangkin untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara dan memenuhi azam menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan di rantau ini. Selain berfungsi sebagai pusat kecemerlangan ilmu, universiti perlu meningkatkan peranan melahirkan modal insan berbakat besar yang berupaya untuk memenuhi keperluan semasa dan masa hadapan negara. Graduan ideal yang berbakat ini selain menguasai kemahiran teknikal, mereka juga memiliki ciri-ciri kemahiran insaniah seperti bijak berkomunikasi, mahir dalam mengenal pasti dan menyelesaikan masalah untuk penghasilan inovasi, berkesan dalam cara gaya kepimpinan serta kerja berpasukan. Graduan juga bukan sahaja selesa merebut peluang dalam pasaran pekerjaan, malah berupaya menghasilkan faedah daya saing, daya juang dan nilai tambah industri, seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara.

2.0

LATAR BELAKANG KEMAHIRAN INSANIAH DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT)

Institusi Pengajian Tinggi (IPT) berperanan untuk melahirkan golongan sarjana dan ilmuan yang menjalankan penyelidikan bagi tujuan mengembangkan ilmu bagi pembangunan masyarakat. Cabaran kecemerlangan IPT kini dikaitkan secara langsung dengan keupayaan menghasilkan graduan yang menjadi pilihan utama industri, majikan dan pasaran pekerjaan. Kini, dianggarkan hampir 307,121 ribu orang pelajar sedang menerima pendidikan dan latihan dalam pelbagai tahap pengajian di 17 buah institusi pengajian tinggi awam (IPTA) di Malaysia. Sepanjang tahun 2005, IPTA awam telah menghasilkan 79,934 orang graduan yang diharapkan berperanan sebagai modal insan untuk menyumbang kepada pembangunan negara. (KPT, 2006). Kini, jumlah IPTA di Malaysia telah pun meningkat kepada 20 buah universiti dan ini sudah tentulah pendidikan tinggi di Malaysia mempunyai cabaran yang lebih getir lagi. Oleh itu, setiap graduan perlu dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran tinggi untuk membolehkan mereka bersaing dalam pasaran pekerjaan serta berdaya juang untuk menghasilkan faedah daya saing dan pembangunan negara. Graduan yang juga generasi muda ini diharapkan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan perkhidmatan awam, daya saing industri dan menghasilkan nilai tambah kepada produk keluaran Malaysia. Di sebalik kepesatan ekonomi Malaysia, pengangguran di kalangan graduan IPTA masih merupakan isu yang dikaitkan dengan prestasi IPTA dan kualiti graduan masa kini. Kajian menunjukkan bahawa pengangguran dipengaruhi oleh pelbagai faktor, antaranya ialah sikap memilih pekerjaan serta kegagalan memenuhi tuntutan industri dan pasaran pekerjaan (Nurita Juhdi, 2006). Usaha untuk meningkatkan kompetensi graduan dalam aspek komunikasi dan teknologi maklumat (ICT) telah dilaksanakan melalui penubuhan Skim Latihan Graduan (SLG).

107

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Sepanjang tahun 2005, kerajaan telah memperuntukkan RM 100 juta bertujuan memberi latihan secara intensif dalam pelbagai bidang bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan menganggur. SLG membangunkan kurikulum yang memberi penekanan kepada kemahiran bekerja (working skills) khususnya kemahiran berkomunikasi, kemahiran menganalisis, keterampilan dan motivasi diri selain kemahiran Bahasa Inggeris. Pelaksanaan SLG membuahkan kejayaan dengan hampir 80% daripada graduan yang mengikuti SLG telah berjaya mendapatkan pekerjaan walaupun belum menamatkan latihan sepenuhnya (New Straits Times, 2002). Pembangunan terhadap modal insan merupakan misi nasional yang digariskan dalam Rancangan Malaysia ke-9. Misi nasional ini mensasarkan kepada kecemerlangan modal insan dalam aspek penguasaan ilmu, sahsiah diri terpuji, menguasai kemahiran insaniah, patriotik, berdaya saing dan mempunyai pemikiran global. Ini selaras dengan kepesatan era globalisasi dan ekonomi serta industri berasaskan pengetahuan. Bajet 2006 yang menyokong teras ini, menyediakan peruntukan berjumlah RM 29 bilion untuk tujuan pendidikan dan latihan kepada para pelajar (Kementerian Kewangan, 2006). Keazaman terhadap pembangunan kemahiran insaniah pelajar telah menggesa Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) menghasilkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft-Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia sebagai rujukan kepada IPT di Malaysia. Berteraskan tujuh kemahiran insaniah yang wajib dimiliki, KPT menggariskan beberapa pendekatan penerapan kemahiran insaniah sama ada melalui pendekatan terapan dan mata pelajaran mandiri dalam aktiviti formal pengajaran dan pembelajaran. Secara lebih meluas, terapan kemahiran insaniah dibangunkan melalui penyediaan persekitaran yang kondusif dan perancangan serta pelaksanaan program pembangunan pelajar. (Kementerian Pengajian Tinggi, 2006)

3.0 DEFINISI KEMAHIRAN INSANIAH (KI) Kemahiran Insaniah (KI) (Soft Skills) merangkumi aspek-aspek kemahiran generik. Walaupun tidak terdapat suatu senarai kemahiran khusus tentang KI, namun kebanyakannya berkait dengan penguasaan kemahiran seperti kepemimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan (KPT, 2006). Elemen KI untuk IPT ditentukan berdasarkan kepada pandangan pakar, kajian dan pengalaman IPT yang telah melaksanakannya. Tujuh elemen utama telah dipilih untuk dilaksanakan di IPT merangkumi kemahiran berkomunikasi, pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berpasukan, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan kemahiran kepimpinan. (KPT, 2006)

108

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Berdasarkan pendekatan (KPT, 2006), semua elemen KI ini dimurni dan diperincikan kepada dua kategori, iaitu Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT). Perincian ini memberi implikasi kepada IPT untuk memberi penekanan terhadap usaha pembangunan dan terapan KIM. Walau bagaimanapun, KPT menyedari bahawa terapan elemen KIT adalah lebih meluas, mencakupi keperluan kurikulum bidang pengkhususan dan pengajian yang ditawarkan. Sehubungan itu, IPT bebas memilih dan menentukan elemen KIT yang ingin diterapkan di kalangan para pelajar institusi. Kini, KI tidak lagi dianggap kurikulum tersembunyi yang dilaksanakan secara selektif berdasarkan pertimbangan individu. Ia perlu dilaksanakan secara nyata dan ditaksir mengikut sistem penaksiran dan penilaian yang ditetapkan dengan berkesan. Integrasi KI perlu dilaksanakan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran selain daripada berasaskan program sokongan dan berasaskan kehidupan di kampus.

3.1

Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT)

Kemahiran Insaniah yang disenaraikan terbahagi kepada dua kategori iaitu Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT). (KPT, 2006) i. Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) merupakan kemahiran yang dimiliki oleh setiap pelajar IPT. Tanpa kemahiran ini, pelajar dianggap tidak kompeten dalam elemen berkaitan. Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) dianggap sebagai kemahiran generik yang memberi nilai tambah kepada para pelajar. Gabungan KIT dan KIM seseorang pelajar dianggap kompeten dan cemerlang dalam elemen berkaitan.

ii.

4.0

KEMAHIRAN INSANIAH DI UniMAP

Penekanan UniMAP terhadap pembangunan modal insan dinyatakan secara jelas menerusi pernyataan misi universiti iaitu, “Menjana modal insan kamil yang menyumbang kepada agenda pembangunan dan daya saing industri negara”. Insan kamil yang akan dikeluarkan nanti diharapkan memiliki jati diri yang tinggi dan bertanggungjawab kepada diri, ibu bapa, keluarga, masyarakat dan negara. Mereka akan memainkan peranan secara berkesan dalam organisasi, berwawasan, mempunyai ketahanan mental, ikhlas, amanah, jujur dan berfikiran positif. Secara jelas, graduan yang akan keluar dari UniMAP adalah diharapkan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial.

109

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4.1

Pendekatan Proaktif UniMAP Dalam Terapan Kemahiran Insaniah Kejayaan pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) mahasiswa UniMAP adalah menerusi pelaksanaan pendekatan KI secara Embedded atau terapan dan Stand Alone atau mandiri dalam kurikulum akademik, kurikulum bukan akademik dan program pembangunan staf. Hasil penerapan KI secara bersepadu, secara tidak langsung membantu pelajar mengenali dan menggilap potensi diri selain menyediakan pandu arah dalam aspek kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. 4.1.1 Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Akademik

Pelaksanaan KI di UniMAP adalah sejajar dengan polisi Kementerian Pengajian Tinggi yang menggunakan dua model pendekatan iaitu :

4.1.1.1 Model Mata Pelajaran Mandiri ( Stand Alone Subject ) Mata pelajaran mandiri ditawarkan oleh Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan menerusi subjek kursus wajib universiti sebanyak 12 kredit dan kursus opsyen sebanyak dua kredit. Bagi pelajar diploma pula, hanya perlu mengambil 12 kredit subjek kursus universiti. Mata pelajaran mandiri yang ditawarkan seperti Kemahiran Berfikir, TITAS, Hubungan Etnik, Keusahawan Kejuruteraan, Bahasa Melayu Universiti dan Bahasa Inggeris Universiti. Bagi pelajar diploma ditawarkan semua subjek seperti mana ditawarkan untuk program Ijazah kecuali subjek Kemahiran Berfikir kerana digantikan dengan subjek Kemahiran Komunikasi. 4.1.1.2 Model Terapan (Embedded)

Model Terapan menggunakan pendekatan yang menerapkan KI secara merentas kurikulum pada aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran yang diikuti. Model ini tidak memerlukan pelajar mengikuti mata pelajaran khusus seperti yang dinyatakan dalam Mata Pelajaran Mandiri. Sebaliknya, pelajar dilatih untuk menguasai KI melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran formal yang dirancang
110

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dan dilaksanakan mengikut kaedah tertentu tanpa mengubah dan mengurangkan kandungan dan hasil pembelajaran yang perlu dicapai (KPT, 2006). Penerapan KI dalam kurikulum akademik di UniMAP telah dijalankan sepenuhnya meliputi tujuh komponen KI yang dikehendaki oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Pelaksanaannya dapat dilihat dengan lebih jelas lagi menerusi implementasi Outcome-Based Education (OBE) yang telah menetapkan 11 Program Outcome (PO) yang perlu diterapkan. Oleh kerana PO kesemua pusat pengajian di UniMAP meliputi KI yang disarankan maka ianya secara tidak langsung menunjukkan kesemua kurikulum akademik di semua pusat pengajian telah pun menerapkan tujuh komponen KI. Secara umumnya, pembangunan KI dengan menggunakan model terapan memerlukan kemahiran pensyarah dalam menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Manakala pelajar pula harus terlibat dengan pembelajaran aktif. (KPT, 2006). Dalam konteks UniMAP, terapan KI dilakukan menerusi lima kaedah penyampaian iaitu, kuliah, kajian kes, viva, kerja makmal dan kerja kumpulan. 4.1.2 Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Kurikulum Bukan Akademik

Pelaksanaan Kokurikulum di UniMAP dikendalikan oleh dua Pusat Tanggung Jawab (PTJ) yang berbeza iaitu Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan yang menawarkan satu kredit untuk subjek Kokurikulum bagi program Ijazah dan tiga kredit untuk subjek Badan Beruniform bagi pelajar Diploma. Manakala, Jabatan Hal Ehwal Pelajar mengendalikan aktiviti kokurikulum yang tidak dianugerahkan kredit. Walaupun begitu, terdapat juga aktiviti kokurikulum yang melibatkan kesemua PTJ Pusat Pengajian iaitu, Rakan Pendamping Siswa (RPS). Selain daripada elemen penasihatan akademik dan penerapan (Soft Skills) kepada pelajar, RPS juga memberikan penekanan kepada nilai sayangkan kolej kediaman dan universiti. Apabila mereka sayangkan universiti dan kolej kediaman, secara tidak langsung mereka akan memberikan sumbangan menerusi saluran alumni UniMAP selepas ini. Sebagai sokongan kepada RPS, pihak UniMAP telah melaksanakan Program Tujuh Kursus Wajib (7 Pillars) iaitu
111

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

kesemua pelajar bermula dari tahun satu sehinggalah tahun akhir diwajibkan menyertainya. Di antara Tujuh Kursus Wajib (7 Pillars) adalah, Kursus Patriotisme (BTN), Program Mahasiswa dan Masyarakat untuk pelajar tahun satu, Program Bersama Komuniti dan Wacana Sosial untuk pelajar tahun dua, Bengkel Kepimpinan untuk pelajar Tahun Tiga dan Kursus Kemahiran Komunikasi dan Kursus Etika Sosial untuk pelajar Tahun Empat. Bagi pelajar diploma, sepanjang tiga tahun berada di UniMAP mereka dikehendaki mengikuti kursus Patriotisme (BTN) dan Wacana Sosial (isu-isu semasa) pada Tahun Satu, Kursus Pendedahan Industri dan Pendedahan Keusahawanan pada Tahun Dua dan Bengkel Kepimpinan pada Tahun Tiga. Selain itu, mereka juga diwajibkan menyertai Badan-badan Beruniform seperti PBSM, JPA3, Pandu Puteri dan PALAPES yang memberi nilai tiga kredit sepanjang lima semester pengajian di UniMAP. 4.1.3 Terapan Kemahiran Insaniah Dalam Pembangunan Staf Peningkatan kualiti sesebuah organisasi amatlah bergantung kepada pembangunan modal insan staf berkenaan. Di antara elemen penting memperkasakan modal insan adalah menerusi penerapan KI. Ini bermakna kesemua staf IPT sama ada akademik atau bukan akademik perlu mempunyai kefahaman untuk mempraktiskan KI agar dapat diterjemahkan kepada mahasiswa universiti dengan baik dan sempurna. Menyedari kepentingan penerapan KI kepada staf agar selari dengan penerapan KI kepada mahasiswa, pihak pengurusan UniMAP telah merangka beberapa pendekatan latihan staf di semua peringkat perkhidmatan. Latihan tersebut mencakupi tiga kumpulan sasar iaitu, Kumpulan Sasaran 1 ( Kakitangan Akademik), Kumpulan Sasaran 2 ( Kakitangan Kumpulan Pengurusan dan Profesional) dan Kumpulan Sasaran 3 ( Kakitangan Sokongan Gred 1 – 40 ) . 5.0 KAEDAH PENAKSIRAN DAN PENARAFAN Pembangunan kemahiran insaniah adalah satu proses berterusan. Kemahiran insaniah perlu ada pada semua mahasiswa seperti mana yang digariskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT, 2006) adalah ’developmental objectives’ (Gronund, 1973) dan merupakan kemahirankemahiran yang terus berkembang sepanjang hayat. Oleh itu, prosedur penaksiran yang paling sesuai adalah berdasarkan penilaian berterusan. Penilaian berterusan mempunyai beberapa kelebihan, iaitu: • • lebih adil kepada pelajar yang dinilai. menghasilkan kesan ‘washback’ yang lebih baik kerana pelajar akan sentiasa menitikberatkan perkembangan kemahiran insaniah.
112

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

membolehkan pihak berkenaan memantau pencapaian pelajar dan mengambil tindakan ‘remedial’ jika perlu. 5.1 Prosedur Penaksiran Kemahiran insaniah yang akan dinilai adalah tujuh KI yang telah ditetapkan oleh KPT. Kemahiran sebenar yang dinilai adalah subkemahiran insaniah yang berada di bawah setiap kemahiran insaniah utama. Secara keseluruhannya, penilaian akan dilakukan sepanjang pengajian pelajar di UniMAP. Prestasi atau tahap pencapaian setiap pelajar akan dinilai pada setiap semester mulai semester pertama. Penilaian akan dilakukan oleh:

1. Pensyarah/jurulatih/tutor yang mengajar kursus yang diikuti oleh pelajar pada semester itu. 2. Pegawai universiti yang mengendalikan aktiviti yang disertai pelajar pada semester itu. Penilaian itu akan dibuat pada penghujung semester dan setelah semua aktiviti dijalankan tamat. Pencapaian yang diperolehi setiap pelajar akan direkodkan secara online dan slip keputusan akan dikeluarkan oleh Bahagian Peperiksaan UniMAP. Penilaian pencapaian kemahiran insaniah dibahagikan kepada tiga kategori, iaitu, ‘Memuaskan’, ‘Baik’, dan ‘Sangat Baik’ . Mata gred 1, 2 dan 3 akan diberi berdasarkan tahap pencapaian. Untuk membolehkan ketiga-tiga sub-kemahiran ini dinilai, kriteria penaksiran bagi setiap sub-kemahiran mesti disediakan terlebih dahulu. Pencapaian setiap kemahiran insaniah akan dinilai berdasarkan kriteria penaksiran yang berbeza dan tersendiri. Contoh : Penaksiran Kemahiran Berkomunikasi Definisi Kemahiran berkomunikasi (KPT, 2006) Kemahiran berkomunikasi melibatkan komunikasi yang berkesan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam konteks yang berlainan dan dengan peserta komunikasi yang berlainan. Kemahiran berkomunikasi mengandungi beberapa sub-kemahiran.Tiga subkemahiran berkomunikasi yang dikategorikan sebagai Kemahiran Mesti adalah seperti yang tersenarai dalam jadual di bawah.

113

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 6.1. Tiga kemahiran berkomunikasi mesti dicapai. Tahap CS1 CS2 CS3 kemahiran KIM KIM KIM Keterangan Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis. Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas. Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar.

Nota: CS1,CS2, CS3 – sub-kemahiran berkomunikasi KIM – Kemahiran Insaniah Mesti 5.2 Penarafan 5.2.1 Pengiraan Mata Gred Seseorang pelajar akan dinilai oleh semua pensyarah, ’instructor’, dan pegawai universiti yang mengendalikan kursus atau aktiviti yang diikuti di dalam semester itu. Markah (gred) yang diperolehi itu akan dipuratakan dan menghasilkan satu mata gred untuk setiap kemahiran insaniah. Untuk semester yang berikut, purata gred semester sebelum akan dicampur dengan purata gred semester semasa untuk menghasilkan PNGK. (Rujuk kepada contoh di bawah.) Contoh: Semester 1 CS1 2 1 Kemahiran Berkomunikasi CS2 CS3 3 1 2 3 3 11/4=2.75 2.75 2 3/2=1.5 1.5

Kursus A Kursus B Kursus C Ko-K A 7 Pillar 1 PNG PNGK

2 5/3=1.67 1.67

Contoh: Semester 2 CS1 2 1 Kemahiran Berkomunikasi CS2 3 2 3 3 11/4=2.75 2.75
114

Kursus A Kursus B Kursus C Aktiviti HEP 7 Pillar 2 PNG PNGK

CS3 1

3 2 8/4=2 (1.67+2)/2=1.84

2 2 5/3=1.67 1.59

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Julat Memuaskan Baik Sangat Baik

: 0.1 – 1.44 : 1.45 – 2.44 : 2.45 – 3.0 : 0.1 – 1.44 : 1.45 – 3.0

Julat untuk ’Tidak Terampil ’ Julat untuk ’Terampil’

Cara pengiraan ini adalah lebih adil kepada seseorang pelajar kerana pembangunan kemahiran insaniah adalah berterusan. Proses ini juga akan memberi peluang kepada seseorang pelajar memperbaiki tahap pencapaiannya. Yang penting sekali, proses ini ’memaksa’ seseorang pelajar mengambil berat tentang aspek kemahiran insaniah dalam semua kursus atau aktiviti sepanjang masa di UniMAP. 6.0 RUMUSAN

Secara umumnya, membuat penilaian terhadap perkembangan manusia bukannya mudah kerana keistimewaan manusia ciptaan Ilahi dibandingkan dengan ciptaannya terhadap makhluk-makhluk yang lain. Namun begitu, akal yang diberikan oleh Tuhanlah yang membantu kita membentuk sahsiah atau keperibadian yang mulia. Walaupun demikian, manusia harus dipandu, diberi peringatan dan bimbingan dari semasa ke semasa kerana Imam Al-Ghazali (Ulama dan Ahli Falsafah Islam) telah menggariskan ketakwaan dan keimanan manusia umpama pasir di pantai yang kadangkala tinggi dan banyak, kadangkala rendah dan sikit. Dalam konteks UniMAP, untuk tidak mendiskriminasikan seseorang pelajar pencapaian KI hanyalah dinyatakan Terampil dan Tidak Terampil. Namun demikian, pencapaian sebenar KI pelajar dapat dilihat menerusi transkrip pencapaian KI yang dikeluarkan oleh pihak Universiti. Julat untuk Terampil bagi seseorang pelajar ialah 1.45-3.0. Manakala julat untuk Tidak Terampil ialah 0.1-1.44. Namun begitu, secara prinsipnya pihak UniMAP tidak akan membiarkan seseorang pelajar keluar dari universiti mempunyai status Tidak Terampil bagi mana-mana elemen Sub Kemahiran Insaniah. Justeru, para pelajar yang mendapat PNGK kurang dari 1.45 akan dimasukkan kedalam program kuratif mengikut setiap elemen Sub-Kemahiran Insaniah pelajar yang dikategorikan Tidak Terampil. Ini bermakna, objektif penubuhan universiti tentunya akan diperluaskan lagi skop dan bidang tugasnya. Hari ini, universiti benar-benar menjadi agen pemangkin penjanaan modal insan cemerlang. Baik pihak pengurusan, akademik, pentadbiran, staf sokongan dan pelajar harus menghayati dan mengaplikasikan elemen kemahiran insaniah dengan bersungguh-sungguh agar kita sentiasa boleh bersaing di peringkat Global.

115

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

7.0

PENGHARGAAN

Bagi menyiapkan kertas kerja ini, saya ingin merakamkan setinggitinggi penghargaan kepada seluruh Jawatankuasa Sekretariat Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di UniMAP dan juga pihak pengurusan tertinggi universiti kerana tanpa adanya komitmen yang begitu tinggi tentunya hasrat merealisasikannya tidak tercapai 8.0 [1] RUJUKAN Anon. (2002, 26 September 2002). SLG: lebih 80% daripada 10, 851 siswazah dapat kerja. Utusan Malaysia, p. 8. Anon. (2005, 14 April 2004). Tabung pembangunan kemahiran diaktifkan. Utusan Malaysia, p. 14. Anon. (2006, 24 January 2006). IPT berkualiti jika berjaya hidupkan budaya ilmu. Berita Harian. Civelli, F.F. (1997). New competencies, new organizations in a developing world. Industrial and commercial training, 29(7), 226-229.

[2]

[3]

[4]

[5]

Crosbie, Rowena. (2005). Learning the soft skills of leadership. Industrial and commercial training, 37(1), 45-51. Dollash, Sarah Tobadden. (2006). Teaching soft skills. Electrical wholesaling, 87, 26. Elmuti, Dean. (2004). Can management be taught: if so, what should management education curricula include and how should the process be approached? Management decision, 42(3/4), 439-453. Ganesan, Sharmila & Karen Chapman. (2005, 10 November 2005). Moves to improve our varsities. New Straits Times, p. 6. Gronlund, N.E. (1973). Preparing criterion-referenced test for classroom instruction. New York: Macmillan. Halloren, J. (1981). Supervision: The Art of Management. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Haslinda @ Robita Hashim, Muhammad Nubli Abdul Wahab, & Zarina Mohd Ali. (2005). Pembangunan sahsiah mahasiswa bersepadu: konsep dan pelaksanaannya di Kolej Universiti Kejuruteraan. Paper presented at the Seminar Kebangsaan Kursus Sokongan Kejuruteraan, Langkawi.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

116

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[12]

Jabatan Perdana Menteri. (2006). Memperkukuhkan modal insan. In Rancangan Malaysia ke sembilan (2006-2010). Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (2006). Modul pembangunan kemahiran insaniah (SOFT SKILLS) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. (2006). Perangkaan sepintas lalu pengajian tinggi 2005. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Mohamed Mustafa Ishak. (2006). Cabaran memperkasakan universiti. Dewan Masyarakat, 45, 12-15. Mohd Shukri Mohd Ariff. (2006). IPTA perlu memenuhi agenda pembangunan negara. Dewan Masyarakat, 45, 27-28. Nadler, Leonard. (1983). Designing Training Programs: The Critical Even Models. Addison – Wesley Publishing Company. Nurita Juhdi, Shaharudin Yunus, & Ainon Jauhariah Abu Samah. (2006, November 26-28). A survey of students' employability skills: a case of UNITAR. Paper presented at the Third National Human Resource Management Conference, Langkawi. Ramzi, Nasser, & Abouchedid Kamal. (2005). Graduates' perception of university training in light of occupational attainment and university type: the case of Lebanon. Education and training, 47(2), 124-133. Rohlander, David. (1999). The art of delegation. Journal of management in engineering, 12-13. Steve, Kay. (1999). Enhancing management in engineering, 15-16. your soft skills. Journal of

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

Urwin, Peter. (2006). People skills triumph over technology. People management, 12, 2.

117

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

STATUS PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) ABSTRAK - Dalam usaha melahirkan graduan berminda kelas pertama, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah menyarankan setiap Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) melaksanakan Program Kemahiran Insaniah (KI)(Soft Skills) mulai tahun 2006. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) telah mengorak langkah dengan melaksanakan beberapa program bagi mencapai hasrat tersebut. Beberapa siri bengkel Kemahiran Insaniah kepada sekumpulan fasilitator telah menghasilkan buku Panduan Pembangunan Kemahiran Insaniah UPSI. Buku panduan ini digunakan untuk membantu pensyarah di peringkat fakulti dalam menerap kesemua tujuh elemen KI melalui beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam rancangan instruksional bagi kursus masing-masing. Program Kemahiran Insaniah UPSI telah dijalankan dalam dua peringkat. Bagi peringkat pertama, KI telah diterap dan dinilai khusus kepada pelajar semester 7, sesi 2006/2007 melalui program English Language Support Programme (ELSP) dan seterusnya melalui program Ketrampilan Graduan yang disarankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Peringkat kedua pelaksanaan KI adalah kepada semua pelajar daripada semester 1 hingga semester 7 mulai Sesi 1, 2007/2008. English Language Support Programme (ELSP) merupakan satu program latihan dan bimbingan yang dijalankan selama 10 hari dan melibatkan tiga kohort pelajar seramai 2593 orang. Program ELSP ini bertujuan untuk membantu graduan mencapai tahap komunikasi yang berkesan dalam kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris. Di akhir program ELSP setiap pelajar dianugerahkan dengan sijil kehadiran. Program Keterampilan Graduan dijalankan selama dua minggu dan melibatkan dua pakej. Pakej pertama adalah pendedahan kepada kursus keusahawanan dengan
118

AMINAH AYOB, NOOR SHAH SAAD, MARIA SALIH Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

menggunakan Modul Kursus Asas Keusahawanan Siswa (KAKS). Setiap pelajar ini dianugerahkan sijil kehadiran oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pakej kedua menerap dan menilai enam elemen KI (tidak termasuk Kemahiran Keusahawanan) dan dijalankan selama enam hari melalui aktiviti ceramah dan bengkel. Setiap pelajar turut dianugerah sijil kehadiran oleh UPSI. Program KI ini akan diteruskan kepada semua pelajar dalam usaha UPSI melahirkan graduan yang berkualiti selaras dengan pendekatan UPSI baru.

1.0

PENGENALAN

Dalam pembentangan Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9) pada 31 Mac 2006, YAB Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi menyarankan pembangunan modal insan dijadikan teras utama dalam pembinaan sahsiah mulia generasi baru. Ciri-ciri modal insan yang diharapkan seharusnya bersifat holistik dengan memberi penekanan kepada pembangunan ilmu pengetahuan, kemahiran modal intelek termasuk ilmu sains, teknologi dan keusahawanan, pembudayaan sikap progresif serta nilai etika dan moral yang tinggi. Justeru itu, Kementerian Pengajian Tinggi telah menyarankan setiap Institut Pengajian Tinggi Awan (IPTA) melaksanakan Program Kemahiran Insaniah (Soft Skills) dalam usaha melahirkan graduan berminda kelas pertama. Dalam majlis pelancaran Modul @ Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia, Menteri Pengajian Tinggi telah berucap bahawa ”kecemerlangan sesebuah IPT diukur daripada kualiti graduan yang dilahirkan. Justeru, IPT perlu mengguna pakai pendekatan yang betul dan sesuai untuk menerapkan Kemahiran Insaniah dalam kalangan graduan” (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia & Universit Putra Malaysia, Ogos 2006). Kemahiran yang dimaksudkan yang wajar dimiliki oleh graduan IPTA ialah kebolehan berkomunikasi, penguasaan bahasa, keupayaan berfikir secara kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, keserasian bekerja dalam pasukan, memiliki daya keusahawanan, bakat kepimpinan serta nilai moral dan etika yang tinggi. 2.0 LATAR BELAKANG

Antara kelemahan graduan yang sering diperkatakan termasuk tidak berketrampilan dan tidak memiliki kemahiran, khususnya kemahiran insaniah yang dituntut oleh majikan. Disamping itu, ekspektasi majikan dan cabaran pekerjaan telah menjadi semakin tinggi dan kompetitif. Dalam era globalisasi ini, pencapaian tahap akademik yang tinggi sahaja tidak akan memberi seratus peratus jaminan untuk graduan diterima terus ke pasaran pekerjaan. Oleh yang demikian, graduan perlu memiliki bukan sahaja kelayakan akademik tetapi kebolehan dan kemahiran yang memberikan nilai tambah yang mampu menarik minat majikan. IPT seharusnya berupaya melaksanakan tanggungjawab sebagai penjana modal insan yang
119

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

memiliki kemahiran yang seimbang dan menyeluruh sama ada dari sudut kualiti intelektual mahupun ketrampilan insaniah. 3.0 PENGERTIAN KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS)

Kemahiran Insaniah (KI) merangkumi aspek-aspek generik yang melibatkan elemen kognitif yang berkaitan dengan kemahiran bukan akademik seperti nilai positif, kepimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan (Kementerian Pengajian Tinggi, 2006). Elemen utama KI yang telah dikenalpasti sangat kritikal dalam dunia pekerjaan yang bersifat global ini dan yang harus dilaksanakan di IPT adalah: Kemahiran Berkomunikasi Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Kemahiran Kerja Berpasukan Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Keusahawanan Etika dan Moral Profesional Kemahiran Kepemimpinan 4.0 STATUS DAN PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Hasrat Kementerian Pengajian Tinggi untuk membangun KI dalam kalangan pelajar IPTA ini dilihat selaras dengan salah satu pendekatan UPSI Baru iaitu melahirkan graduan-graduan yang unggul sebagai asas pembinaan modal insan yang tidak hanya tertumpu kepada pengetahuan ilmiah sahaja. Program Kemahiran Insaniah ini merupakan ’value added’ kepada program-program pengajian di UPSI dalam melahirkan graduan yang petah berdiskusi dan berkomunikasi, memiliki kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah serta mempunyai sifat kepimpinan yang positif. Seperti yang di ucapkan oleh Naib Canselor pada Majlis Pelancaran Kemahiran Insaniah di UPSI, ’life and process is how to face the next challenges and university’s next challenges is Soft Skills’. Graduan yang cemerlang merupakan kekuatan dan aset utama sesebuah universiti. Program Kemahiran Insaniah yang dilaksanakan di UPSI diterapkan melalui tiga cara iaitu, program akademik, kokurikulum berkredit dan program sokongan mengikut saranan Kementerian Pengajian Tinggi. Kemahiran Insaniah ini dibuat secara ’embedded’ merentasi kurikulum semua kursus-kursus akademik dan kokurikulum berkredit melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. UPSI telah berusaha untuk mengubalkan satu kaedah penerapan, pemantauan dan penilaian yang sistematik bagi mencermin keupayaan sebenar graduan dalam pencapaian Kemahiran Insaniah mulai Semester 1, 2007/2008. Berikut adalah program dan aktiviti Kemahiran Insaniah yang dilaksanakan di UPSI. 5.0 BENGKEL LATIHAN TENAGA PENGAJAR (FASILITATOR) KEMAHIRAN INSANIAH

Beberapa siri bengkel untuk melatih sekumpulan pensyarah yang terdiri daripada wakil setiap fakulti (lapan fakulti) dipilih sebagai fasilitator untuk memahami
120

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

konsep dan kandungan Kemahiran Insaniah yang dihasratkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Sesi-sesi bengkel Kemahiran Insaniah UPSI ini adalah berpandukan kepada Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah Untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (2006). Maklumbalas dan hasil daripada sesi bengkel ini telah mengilhamkan UPSI untuk menyediakan satu buku Panduan Pembangunan Kemahiran Insaniah UPSI (2007). Buku panduan KI ini adalah cetusan idea dan kepakaran sedia ada para akademia di UPSI serta mengambilkira kesesuaian penerapan dan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus yang diajar di UPSI. Buku panduan KI acuan UPSI ini juga digubal untuk rujukan ringkas semua tenaga pengajar bagi membantu penerapan dan penialian di peringkat fakulti. 6.0 PROGRAM SOKONGAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS ENGLISH LANGUAGE SUPPORT PROGRAMME (ELSP)

Program Sokongan Pembelajaran Bahasa Inggeris (ELSP) merupakan program untuk membantu para graduan mencapai tahap komunikasi yang berkesan dalam kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris. Program ini telah diwajibkan kepada semua pelajar semester 7 yang akan bergraduat pada akhir semester 7, sesi 2006/2007. Program ini telah dilaksanakan kepada tiga kumpulan mengikut fakulti. Program untuk Kumpulan Satu diadakan daripada 27 November hingga 7 Disember 2006 kepada seramai 963 orang pelajar (276 pelajar lelaki dan 687 pelajar perempuan). Bagi Kumpulan Dua, ia telah diadakan pada 8 hingga 18 Disember 2006 dan melibatkan 1598 orang pelajar (322 pelajar lelaki dan 1276 pelajar perempuan) manakala Kumpulan Tiga diadakan pada 20 hingga 30 Disember 2006 melibatkan seramai 59 orang (30 pelajar lelaki dan 29 pelajar perempuan). Kumpulan Ketiga ini adalah diatas permintaan daripada pelajar-pelajar PALAPES dan atas permohonan khas. Seramai 63 orang tenaga pengajar digunakan untuk mengendalikan program selama 10 hari bagi setiap kumpulan. Khidmat pensyarah daripada Jabatan Bahasa Inggeris, Fakulti Bahasa, guru-guru Bahasa Inggeris daripada Pusat Bahasa Moden, guru-guru Bahasa Inggeris dari sekolah-sekolah menengah disekitar kawasan Kuala Kubu Bharu, Selangor dan kawasan Tanjong Malim dan Slim River, Perak telah digunakan untuk menjayakan program ini. Satu modul kkusus ELSP yang menerapkan kesemua tujuh elemen KI telah dibina dan diguna dalam mengendali program ini. Diakhir program, setiap pelajar dianugerahkan sijil kehadiran ELSP. Secara keseluruhannya, program ELSP ini banyak memberi maanfaat kepada pelajar. Hampir 95 % pelajar menyatakan bahawa kandungan kursus adalah baik dan sesuai untuk melatih mereka bertutur dalam Bahasa Inggeris. Kandungan kursus ini meliputi kesemua elemen-elemen KI dan lebih berbentuk aktiviti. Sebanyak 95 % pelajar menyatakan modul ELSP yang digunakan banyak membantu mereka memahami kandungan kursus ELSP dan 95 % pelajar juga menyatakan bahawa mereka telah mempelajari kemahiran-kemahiran untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan lebih yakin. Walau bagaimanapun, seramai 65 % pelajar merasakan kursus ELSP ini terlalu lama dan padat di mana tumpuan agak menurun pada minggu kedua kursus. 60 % pelajar mencadangkan supaya kursus ELSP ini dijalankan pada setiap cuti semester kerana dapat memberi peluang kepada mereka untuk memperbaiki pertuturan dalam bahasa Inggeris.
121

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

7.0

BENGKEL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH UNTUK PENSYARAH SEMESTER 7 DAN TENAGA PENGAJAR KOKURIKULUM

Bengkel Kemahiran Insaniah untuk pensyarah semester 7 telah diadakan di Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) selama dua hari untuk dua kohort. Bengkel kohort pertama telah diadakan pada 18 – 19 Disember 2006 dan melibatkan empat fakulti iaitu Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi dan Fakulti Sains Sosial. Kohort kedua pula melibatkan Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Bahasa, Fakulti Seni dan Muzik dan Fakulti Sains Sukan dan telah dilaksanakan pada 20 - 21 Disember 2006. Seramai 101 orang pensyarah semester 7 telah menghadiri bengkel ini. Objektif bengkel adalah untuk memberi pendedahan kepada pensyarah semester 7 mengenai elemen-elemen Kemahiran Insaniah dan Pembangunan Kemahiran Insaniah dalam kalangan pelajar semester 7 melalui model terapan (embedded) dalam kurikulum semua kursus-kursus semester 7. Selain daripada itu, panduan penulisan Hasil Pembelajaran (LOs) KI dalam rancangan instruksi (RI) berdasarkan kursus masing-masing juga dibengkelkan. Berbagai maklumbalas daripada pensyarah telah diperolehi daripada bengkel dua hari ini. 95% pensyarah menyokong hasrat KPT dalam usaha Pembangunan Kemahiran Insaniah dalam kalangan graduan IPT. Tidak kurang juga meluahkan kerumitan untuk menerap KI dalam pengajaran dan pembelajaran kursus yang diajar terutama sekali apabila bilangan pelajar terlalu ramai. Ada juga pensyarah yang menyuarakan tentang kebolehpercayaan kriteria dan skor penilaian yang utarakan dalam Modul Pembangunan KI. Kesemua maklumbalas ini telah diteliti dan dikaji semula dengan mengadakan beberapa sesi bengkel di kalangan fasilitator KI UPSI dan beberapa pensyarah pakar dalam elemen KI tersebut. Hasil daripada siri bengkel ini merupakan satu buku panduan yang ringkas dan khusus untuk membantu para tenaga akademik menerapkan Kemahiran Insaniah dalam kalangan graduan di UPSI. 8.0 PROGRAM KETERAMPILAN GRADUAN

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah mengarahkan IPTA melaksanakan Program Keterampilan Graduan kepada pelajar-pelajar yang akan bergraduat pada Ogos 2007. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan employability graduan IPTA. UPSI telah menyambut saranan ini dengan melaksanakan Program Keterampilan Graduan selama 2 minggu bermula 7 hingga 19 Mei 2007. Antara objektif Program Ketrampilan Graduan peringkat UPSI adalah menyediakan bakal-bakal graduan dengan kemahiran-kemahiran tambahan yang mengandungi elemen-elemen keusahawanan, kemahiran insaniah dan kemahiran berbahasa Inggeris dari segi komunikasi dan penulisan. Selain daripada itu, program ini juga memperkemaskan penampilan diri dan pembentukan sahsiah graduan agar mereka dapat bersaing dalam dunia kerjaya yang kompetitif masa kini.

122

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Seramai 130 orang pelajar semester 8, sesi 2006/2007 yang akan bergraduat pada bulan Ogos 2007 hadir untuk kursus ini. Program ini meliputi dua bahagian iaitu Kursus Keusahawanan yang dijalankan pada 7 hingga 12 Mei 2007 (minggu pertama) dan Kursus Pembangunan Kemahiran Insaniah yang dijalankan pada 14 hingga 19 Mei 2007 (minggu kedua). Bagi kursus Bahasa Inggeris, ia telah pun dilaksanakan melalui English Language Support Program (ELSP) pada bulan November – Disember 2006. Modul yang telah disarankan oleh Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Modul Asas Pembudayaan Keusahawanan dan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah telah diguna pakai untuk mengendalikan program ini. Modul Asas Pembudayaan Keusahawanan adalah berasaskan daripada Modul Kursus Asas Keusahawanan Siswa (KAKS), Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) serta Majlis Keusahawanan Universiti-Universiti Malaysia (MAKMUM). Setiap pelajar kursus dianugerahkan sijil kehadiran oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Sijil Kehadiran Kursus Pembangunan Kemahiran Insaniah oleh UPSI. Di akhir kursus Ketrampilan Graduan, satu soal selidik penilaian kursus telah diedarkan kepada semua peserta. Hasil analisa soal selidik tersebut telah mendapati pada keseluruhannya, 90 % peserta kursus memberi pandangan yang positif, iaitu amat baik dan baik terhadap kandungan kursus, objektif kursus, kefahaman bahan kursus dan kesesuaian kursus dengan tugas. Hampir keseluruhan peserta menyatakan Program Keterampilan Graduan ini memberi pemantapan yakin diri mereka dan keperluan untuk mengadakan kursus seperti ini pada masa hadapan. Perincian hasil dapatan terhadap kesemua 20 item yang dikaji adalah seperti dalam Lampiran 1. 9.0 BENGKEL KEMAHIRAN INSANIAH PERINGKAT FAKULTI

Beberapa siri bengkel telah diadakan di peringkat fakulti mulai April hingga Julai 2007. Setiap bengkel ini dikendalikan oleh fasilitator yang dilatih dengan menggunakan buku Panduan Pembangunan Kemahiran Insaniah UPSI (2007) yang telah digubal. Setiap fakulti diberi pilihan untuk memilih pakej latihan iaitu satu atau dua hari. Bengkel ini bertujuan untuk memberi penerangan penulisan RI, penerapan Kemahiran Insaniah melalui pengajaran dan pembelajaran serta penilaian KI dalam semua kursus semester 1 hingga semester 7 mulai semester 1 sesi 2007/2008. Tarikh dan pelaksanan bengkel Kemahiran Insaniah mengikut fakulti adalah seperti dalam Jadual 1. Jadual 1: Pelaksanaan Bengkel Kemahiran Insaniah Peringkat Fakulti Bil. 1. 2. 3. 4. Fakulti Fakulti Perniagaan & Ekonomi (FPE) Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (FTMK) Fakulti Bahasa (FB) Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK)
123

Tarikh 16 – 17 April 2007 8 – 9 Mei 2007 9 Mei 2007 4 – 5 Jun 2007

Pakej 2 hari 2 hari 1 hari 2 hari

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

5. 6. 7. 8.

Fakulti Sains dan Teknologi (FST) Fakulti Seni dan Muzik (FSM) Fakulti Sains Sukan (FSS) Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM)

18 Jun 2007 25 – 26 Jun 2007 2 – 3 Julai 2007 4 Julai 2007

1 hari 2 hari 2 hari 1 hari

10.0

PENILAIAN DAN PELAPORAN KEMAHIRAN INSANIAH

Proses penilaian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan KI dilakukan untuk menyatakan tahap penguasaan pelajar secara lebih objektif. Tahap pencapaian kompetensi KI setiap pelajar dibuat mengikut skala lima kelompok seperti dalam Jadual 2. Penilaian pembangunan KI bagi setiap pelajar ditentukan secara kumulatif daripada semua kursus akademik dan kursus kokurikulum yang menilai komponen KI. Ini akan memberi purata skor bagi setiap komponen KI yang diterap saperti yang dinyatakan dalam RI kursus. Satu sistem kemasukan skor KI iaitu IMS telah dibina oleh Pusat ICT UPSI supaya semua tenaga pengajar dapat memasukan skor KI pelajar mereka terus ke sistem tersebut di akhir setiap semester. Ini merangkumi kursus akademik dan kursus kokurikulum berkredit. Jadual 2: Skala Penilaian Kemahiran Insaniah Skala 5 4 3 2 1 Kriteria/Petunjuk Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki

Kemudahan mengekses skor KI pelajar oleh setiap penasihat akademik dan Ketua Jabatan juga telah diprogramkan supaya pembangunan KI pelajar ini dapat dimantau dan diperbaiki dari satu semester ke satu semester yang lain. Program Sokongan Bahasa Inggeris (ELSP) akan dijalankan kepada pelajar-pelajar yang tidak mencapai tahap Kemahiran Insaniah yang memuaskan berdasarkan skor KI di akhir setiap semester. Di akhir pengajian, markah KI graduan pada keseluruhannya akan dilaporkan dengan terperinci dalam transkrip KI (Lampiran 2). Secara tidak langsung ini dapat memastikan graduan yang bakal dihasilkan oleh UPSI mempunyai kesemua ciri-ciri KI pada tahap baik seperti yang dihasratkan oleh KPT dan juga UPSI baru. KESIMPULAN Bagi tujuan mengekalkan kegemilangan UPSI, maka graduangraduan UPSI akan terus diperkasakan melalui program-program yang berkualiti, yang mempamerkan kelebihan dan keunggulan serta pelbagai kemahiran nilai tambah. Ini akan menjadikan mereka sebagai pendidik yang unggul, cemerlang dan menjadikan teladan dan contoh di sekolah dan dalam

124

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

masyarakat. Penguasaan dalam ketujuh-tujuh elemen Kemahiran Insaniah ini merupakan salah satu indikator graduan berkualiti. RUJUKAN [1] Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia & Universiti Putra Malaysia (Ogos, 2006). Brosur Majlis Pelancaran Modul & Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya. Universiti Pendidikan Sultan Idris (2007). Panduan Pembangunan Kemahiran Insaniah UPSI. Penerbit UPSI. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2007). Asas Pembudayaan Keusahawanan untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya.

[2]

[3]

[4]

125

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

JAMAL RIZAL RAZALI, RASHIDI ABBAS Pusat Perkhidmatan Akademik Jabatan Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG jamalrizal@ump.edu.my rashidi@ump.edu.my

ABSTRAK - Pelaksanaan Kemahiran Insaniah di Universiti Malaysia Pahang merupakan kesinambungan cita-cita atau wawasan KPT dan cita-cita Negara ke arah melahirkan insan yang berketrampilan. Ketrampilan yang dimaksudkan adalah selaras dengan pembangunan modal insan seperti yang diwarwarkan oleh kerajaan. Untuk itu Universiti Malaysia Pahang perlu memainkan peranan yang proaktif untuk merealisasikan hasrat menuju wawasan dan impian untuk melahirkan insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Justeru itu, untuk membawa seseorang pelajar itu ke arah kegemilangan, maka ia harus bermula lebih awal iaitu melalui proses memperkembang potensi individu secara berterusan. Ini bertepatan dengan pepatah ”melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Potensi individu mampu dikembangkan secara berterusan melalui aktiviti kurikulum atau kokurikulum akademik dan non-akademik. Pensyarah harus mengintegrasi dan menggandingkan pelbagai kemahiran dengan ilmu yang diperlukan oleh pelajar dalam proses P&P. Inilah modal yang perlu dimiliki oleh setiap insan dalam kehidupan yang serba mencabar. Garis panduan tentang pengintegrasian kemahiran sudahpun dibuat dalam kurikulum kebangsaan. Ia merangkumi pelbagai strategi P&P, strategi penjanaan minda kritis dan kreatif, pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran serta pelbagai kaedah dalam pemupukan nilai-nilai murni yang terkandung di dalam kemahiran insaniah. Kesimpulannya, dengan kemahiran Insaniah ini mampu membina sahsiah seperti keyakinan diri, toleransi, pengurusan masa, bekerjasama, sayang menyayangi yang membawa ke arah menghargai nilai kehidupan. Pengintegrasian di atas mampu menjadikan insan lebih bermodal bukan setakat bermodalkan ilmu pengetahuan tetapi bermodalkan kemahiran yang menjadi
126

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

faktor penggerak ke arah tindakan membawa makna dalam kehidupan.

yang

1.0

OBJEKTIF SKILLS

PROGRAM

KEMAHIRAN

INSANIAH

/

SOFT

Penerapan Soft Skills di UMP merupakan satu kaedah untuk menghasilkan graduan yang berwibawa dan trampil dalam aspek kemahiran keinsanan. Pembinaan kemahiran ini bermula daripada pembinaan pengetahuan hinggalah kepada pembinaan sikap dan tingkah laku secara bersepadu dan saling berkait antara satu dengan yang lain. Program Soft Skills ini dirangka dengan matlamat: a. b. c. d. 2.0 Memberikan pengetahuan asas soft skills Membangunkan kemahiran soft skills Menilai pencapaian pelajar dalam soft skills Mengeluarkan sijil soft skills

PENGURUSAN

Pengurusan soft skills pada awalnya diletakkan di bawah tanggungjawab pihak Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan. PBMSK merupakan pihak yang menyelaraskan semua aktiviti, laporan, penilaian dan pembinaan modul bagi soft skills dengan dibantu oleh semua fakulti (dari aspek P&P), KMC (penilaian pencapaian) dan HEPA (RAKSI, penerapan dan penilaian dalam persekitaran kampus dan aktiviti). Kaedah ini juga dikenali sebagai ”ownership system” yang menitikberatkan pertanggungjawaban satu pihak sebagai penyelaras kepada semua aktiviti yang dijalankan oleh pihak lain. Walau bagaimanapun, selepas penstrukturan semula universiti dilakukan pada awal 2007, pihak pengurusan tertinggi telah memberikan tanggungjawab sebagai penyelaras kepada program SS ini kepada Pusat Perkhidmatan Akademik (PPA). 3.0 PENERAPAN Di UMP, kemahiran Insaniah menggunakan dua kaedah iaitu, a. b. Embedded (Merentas) Stand alone (Berdiri sendiri) diterapkan kepada pelajar,

Kedua-dua kaedah penerapan dilaksanakan melalui dua kursus yang diberi kredit iaitu, a. Soft Skills 1 (UHS 1011 Basic Soft Skills) yang bernilai 1 kredit
127

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

b.

Soft Skills 2 (UHS 2011 Industrial Soft Skills) yang bernilai 1 kredit

Eleman-elemen asas yang diterapkan melalui kedua-dua kursus tersebut ialah: a. Kepimpinan (Leadership) b. Kerja Berpasukan (Team Working) c. Komunikasi (Communication) d. Nilai (Positive Values) e. Keupayaan Pembelajaran (Learning Capability) Elemen-elemen lanjutan atau tambahan yang ditawarkan melalui UHS 2011 (Industrial Soft Skills) dalam bentuk seminar berasaskan PBL/SCL pula ialah, 1. Conflict Management 2. Problem Solving & Decision Making Skills 3. Coaching & Mentoring Skills 4. Strategic Management 5. Supervisory Skills 6. Emotional Intelligence 7. Spiritual intelligence 8. Public Relation 9. Change Management 10. Social Skills 11. Negotiation Skills 12. Technopreneurship. 13. Industrial Psychology 14. Personal Traits 15. Thinking Skills Manakala bagi elemen kemahiran keusahawanan pula, terdapat kursus keusahawanan iaitu Enterpreneurship yang ditawarkan oleh pihak PPT dan aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh JHEPA. Pemikiran kritis serta penyelesaian masalah diterapkan di dalam elemen Kerja berpasukan dan melalui kursus Critical Thinking Through Literature yang ditawarkan oleh PBMSK. Manakala bagi Professional Ethics pula diterapkan melalui kursus “Engineers And Society” (FKKSA, FKEE, FKM), “Environmental Engineering” (FKASA), yang ditawarkan oleh pihak fakulti. Semua elemen seperti yang disebutkan di atas tadi, diterapkan melalui aktiviti akademik dan juga bukan akademik. Bagi aktiviti akademik, penerapan dilakukan melalui kursus-kursus yang diambil oleh seseorang pelajar di dalam bilik kuliah, makmal, tutorial, aktiviti ko-kurikulum (berkredit). Kaedah ini dipanggil ”Subject Mapping” atau pemetaan kursus yang bermaksud, selain pengisian nilai-nilai akademik kursus tersebut, penerapan nilai-nilai kemahiran insaniah turut dilakukan dalam masa yang sama. Manakala penerapan melalui aktiviti bukan akademik pula berlaku di luar bilik kuliah atau makmal. Sebagai contoh, aktiviti pelajar di perpustakaan,

128

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

di padang permainan, kolej kediaman, kantin, masjid, aktiviti ko-kurikulum dan persatuan (tidak berkredit).

Elemen Kepimpinan (Leadership)

UHS 1011 • Pengetahuan asas teori kepimpinan • Pengetahuan dalam proses mengubah perilaku • Pengamalan asas kepimpinan dalam aktiviti akademik • Kemampuan dalam motivasi peribadi • Kemampuan mengurus diri • Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti akademik • Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti non-akademik Kemampuan dalam asas kemahiran spiritual

Nilai (Values)

Team working (Kerja Berpasukan)

Keupayaan Pembelajaran (Learning Capabilities)

• Pengetahuan asas dalam teori kerja berpasukan • Mengamalkan kerja berpasukan dalam aktiviti akademik • Mampu melibatkan diri, membahagikan serta melengkapkan tugas tepat pada masa • Lulus dalam ujian kerja berpasukan • Kemampuan belajar secara efektif • Mengamalkan budaya belajar cemerlang • Hadir pra-latihan industri

UHS 2011 • Pengetahuan dalam kepimpinan organisasi • Kemampuan mengetuai projek • Mengamalkan kepimpinan dalam aktiviti akademik • Kemahiran Mentor • Kemahiran Penyeliaan dan Keterusanhidup • Kemampuan dalam kemahiran emosi • Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti akademik • Mengamalkan nilai murni dalam aktiviti non-akademik • Kemampuan dalam etika kejuruteraan • Kemampuan dalam pengurusan perubahan dan konflik • Kemampuan dalam penyelesaian masalah • Mengamalkan kerja berpasukan dalam kelas • Kemampuan membuat keputusan

Komunikasi Lisan (Oral Com-

• Berkomunikasi secara jelas, tepat, yakin dan penggunaan bahasa yang tepat
129

• Meneruskan pembelajaran melalui pendidikan dan program professional • Mengamalkan budaya belajar cemerlang dalam aktiviti akademik • Hadir pra-latihan industri • Kemampuan dalam komunikasi interpersonal

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

munication)

• Kemahiran mendengar • Kemahiran mengambil giliran dalam komunikasi • Menyumbang idea yang konstruktif • Berkomunikasi secara tepat dalam aktivitivi akademik

Komunikasi Bertulis (Written Communication)

• Kemampuan membuat laporan bertulis • Kemampuan dalam penulisan teknikal • Mengamalkan penulisan yang baik dalam aktiviti akademik

• Kemampuan dalam strategi penyampaian, pembentangan idea dan pemujukan • Kemampuan dalam kemahiran berunding • Kemampuan mendenga secara efektif • Mengamalkan penulisan yang baik dalam aktiviti akademik • Kemahiran dalam komunikasi perniagaan • Kemampuan menstruktur dan membuat penulisan akademik Mengamalkan penulisan yang baik dalam aktiviti akademik

4.0

PENAWARAN UHS 1011 DAN UHS 2011

Sebelum ini, kedua-dua kursus Soft Skills ini ditawarkan oleh Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan. Mulai sesi Julai 2007/2008, tanggungjawab tersebut telah diamanahkan kepada Pusat Perkhidmatan Akademik. Manakala daripada aspek penawaran di dalam kurikulum pula akan dijelaskan di dalam maklumat berikutnya. 5.0 MODEL PELAKSANAAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UMP.

Pembangunan Kemahiran Insaniah melalui aktiviti formal pengajaran dan pembelajaran menggunakan dua pendekatan, iaitu: 5.1 Model Merentas (Embedded)

Model merentas ini diterapkan kepada pelajar mulai semester pertama pengajian sehinggalah mereka menamatkan pengajian. Penerapan nilai-nilai atau kualiti ini dilakukan secara merentas di dalam kursus-kursus akademik dan non-akademik yang ditawarkan melalui struktur kurikulum sesebuah program. Bagi pelajar tahap Diploma, penerapan kemahiran Insaniah ini bermula daripada semester 1 sehingga semester ke 5, kerana pada semester ke 6, para pelajar akan menjalani sesi Latihan Industri. Kaedah yang sama juga berlaku terhadap pelajar tahap Ijazah Sarjana Muda, iaitu mulai semester pertama pengajian

130

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

hinggalah ke semester ke 7 kerana pada semester ke 8, para pelajar akan menjalani sesi Latihan Industri. Subjek UHS 1011 Kredit 1 kredit Kaedah P&P (embedded) - RAKSI (HEPA) (sem 1) 2 jam/minggu - Penilaian Fakulti (Subject Mapping) - Penilaian PBMSK semua elemen - Aktiviti HEPA - KMC Grading KY=Ketrampi lan Ya (layak ambil UHS 2011) KT=Ketampri lan tidak Pelaksanaan Tidak berdaftar (Diploma sem 1,2/ Ijazah 1,2,3) Berdaftar (Diploma sem 3/ Ijazah sem 4) Pelajar gagal - Status Gagal KT - Kumpul 3KT sepanjang semester - Klinik (personal coaching) -KT berulang Kaunselor Universiti

Rajah I : Pelaksanaan Soft Skills 1 (UHS 1011) Model mata pelajaran berdiri sendiri (stand alone subject) Kursus UHS 2011 ditawarkan kepada pelajar diploma semester 5 dan semester 7 pelajar ijazah. Pelajar-pelajar yang mengambil subjek UHS 2011 yang bersifat mandiri perlu lulus terlebih dahulu UHS 1011 (pra-syarat). Subjek UHS 2011 Status Wajib ambil Kredit 1 kredit Pelaksanaan / Penawaran -Penilaian Fakulti (Subject Mapping) -Penilaian PBMSK semua elemen -Aktiviti HEPA KMC Pelajar berdaftar semester 5 bagi diploma, dan semester 7 bagi pelajar ijazah Rajah II: Pelaksanaan Soft Skill 2 (UHS 2011) Kaedah P&P 1. Merentas (Embedded) dalam sem. 4 dan 5 (Dip.)/ sem. 5, 6 dan 7 (Ijazah) 2. Seminar/Be ngkel/PBL (Stand Alone) 3. Jumlah jam pertemuan (2 jam x 12 topik) Grading KY= Ketramp ilan Ya KY= Ketampr ilan tidak Gagal – Ulang Lulus LI

131

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

6.0

PEMETAAN KURSUS Berikut adalah jadual pemetaan kursus melalui aktiviti akademik.

Tanggungjawab PBMSK

Kursus UHM 1012 (Pengajian Malaysia)

Ketrampilan Fokus Kerja Berpasukan

Ketrampilan Tambahan • Komunikasi (Lisan dan Bertulis) • Kepimpinan • Pembelajaran Berterusan • Nilai • Komunikasi (Lisan dan Bertulis) • Kepimpinan • Pembelajaran Berterusan • Nilai • Komunikasi (Lisan dan Bertulis) • Kepimpinan • Pembelajaran Berterusan • Kemahiran Bersosial • Berunding • Komunikasi (Lisan dan Bertulis) • Kepimpinan • Pembelajaran Berterusan • Kemahiran Bersosial • Berunding • • • • • • • • • • Pembelajaran Berterusan Nilai Penyelesaian Masalah Pengurusan Konflik Berunding Pembelajaran Berterusan Nilai Penyelesaian Masalah Pengurusan Konflik Berunding

FSKKP

BCC 2012 (Programmi ng)

Penyelesaian Masalah

JHEPA

RAKSI (Rakan Siswa)

Nilai

JHEPA Kelab Usahawan PPA UQB 1011 (Briged Siswa)

Budaya Keusahawan

• Kepimpinan • Komunikasi • Kemahiran Bersosial/Intera ksi • Kepimpinan • Komunikasi • Kemahiran Bersosial/Intera ksi

PPA

BCC 4018 (Latihan Industri)

Manakala penilaian bagi aktiviti bukan akademik dikendalikan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA). Penilaian ketrampilan pelajar yang dilakukan oleh JHEPA dapat dilihat melalui ialah :

132

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1. Rekod Disiplin Pelajar 2. Rekod Penglibatan Pelajar dalam aktiviti kelab/persatuan/ JK Pelajar Kolej 3. Rekod Kaunseling 4. RAKSI (Rakan Siswa) Selain membuat penilaian terhadap pelajar, JHEPA juga berfungsi sebagai salah satu pihak yang menyalurkan maklumat status pelajar di bawah lingkup kerjanya. 7.0 SISTEM PENILAIAN DAN PENGUKURAN

Penilaian dan pengukuran SS di UMP dilaksanakan melalui kaedah manual dan sistem IMS yang telah disesuaikan untuk kegunaan pihak-pihak yang tertentu. Sebagai contoh, bagi elemen Kepimpinan (Leadership), terdapat beberapa ”indicator” atau petunjuk kepada penilai untuk membuat penilaian. (Rujuk buku program soft skills terbitan UMP). 8.0 GAGAL DALAM UHS 1011 DAN UHS 2011

Seseorang pelajar akan diberi status GAGAL atau KT (Ketrampilan Tidak) jika beliau mengumpul 3 KT sepanjang kursus ini ditawarkan sama ada pada sem. 1, 2 dan 3 bagi UHS 1011 (sama ada secara akumulatif mahupun secara semester tersendiri), mahupun pada semester 4,5 dan 6 bagi UHS 2011 pada tahap Diploma. Manakala bagi pelajar Ijazah Sarjana Muda pula pada semester 1,2,3, dan 4 bagi UHS 1011, dan pada semester 5,6 dan 7 (sama ada secara akumulatif mahupun secara semester tersendiri). Sekiranya ada pelajar yang gagal dalam subjek yang telah disebutkan di atas, mereka perlu menjalani klinik bimbingan yang dikendalikan oleh “Murabbi” yang dikendalikan secara “personal coaching”. Jika pelajar tersebut masih lagi gagal, mereka akan dihantar ke pihak kaunselor Universiti. (Kaedah Murabbi) Pelaksanaan klinik bermula sebaik sahaja pihak penyelaras mengenalpasti pelajar dan murabbi yang terbabit. Pelajar akan dipanggil menemui murabbi dan didaftarkan semula di dalam sIstem sebagai pelajar ulang.

9.0

PENUTUP

Pelaksanaan program soft skills di Universiti Malaysia Pahang adalah untuk menghasilkan graduan yang cemerlang dalam bidang kejuruteraan dan mempunyai nilai-nilai murni yang baik dan unggul. Soft skills sangat penting dalam membina graduan berketrampilan untuk memenuhi keperluan industri. Aspek-aspek soft skills seperti kebolehan komunikasi yang cemerlang, keupayaan bekerja sebagai satu pasukan, kecemerlangan dalam kepimpinan, mencintai ilmu di samping pemantapan personaliti yang menyeluruh sangat

133

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

penting dalam menyediakan graduan yang berkualiti dan mampu bersaing sehingga ke peringkat global. Soft Skills atau kemahiran insaniah di Universiti Malaysia Pahang merupakan satu konsep yang berfokus kepada usaha-usaha untuk mempertajam kualiti diri yang sebenarnya telah wujud di dalam diri seseorang. Semoga dengan penerapan model Kemahiran Insaniah ini akan lebih memberikan pendedahan yang sewajarnya kepada para pelajar yang akan bergraduat seterusnya berkeyakinan apabila memasuki bidang industri. Penambahbaikan secara berterusan sentisa dialu-alukan untuk lebih memantapkan lagi Kemahiran Insaniah dari semasa kesemasa.

RUJUKAN [1] Panduan Program Soft Skills Untuk Pelajar. KUKTEM: 2005. Panduan Program Kuantan 2005. Soft Skills Untuk Kuantan

[2]

Pensyarah.

KUKTEM:

[3]

Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah ( soft skills) Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. UPM: Serdang

untuk 2006.

[4]

Panduan Program Soft Skills Untuk Pelajar. KUKTEM: Kuantan 2005. Industry Report . Training Magazine, October 2004. Professional 2006. Skills Kit For UMP Graduates. UMP: Kuantan

[5]

[6]

Camenson, Biyth. Great Jobs for Art Majors. VGM Career Horizons: Chicago 1997. Maisel, Eric PhD. A life in the Arts. Penguin Putnam Inc: new 1994. Schein, E. . Organization Culture and Leadership. San Jossey-Bass Inc 1985 York

[7]

[8]

Fancisco:

[9]

Wexley, Kenneth N., and Latham. Developing and Training Human Resources in Organizations, 3rd ed. Upper Saddle: Prentice Hall 2002.

NJ

134

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PROGRAM KETRAMPILAN GRADUAN UNTUK PELAJAR UNIVERSITI DARUL IMAN MALAYSIA TAHUN 2007

ABD RAHIM RAMLI, ARIZA IBRAHIM, MOHD NOOR CHE A. RAHMAN, AZIZAH ENDUT Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah Universiti Darul Iman Malaysia, Kampus KUSZA, Gong Badak 21300 Kuala Terengganu

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Program Ketrampilan Graduan telah dilaksanakan kepada seramai 293 orang pelajar tahun akhir program diploma dan ijazah sarjana muda secara sukarela dengan segala kos yuran, penginapan dan makan telah diberikan secara percuma oleh UDM. Program ini telah dijalankan selama 6 minggu ( 6 hari seminggu) dari 7 Mei 2007 – 17 Jun 2007 di bawah seliaan Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah (PPAKI) melibatkan seramai 50 orang fasilitator yang kebanyakannya tidak terlatih secara khusus. Mereka bertugas sambil belajar (TOT) dengan fasilitator yang telah mendapat kursus atau fasilitator jemputan dari luar UDM. Program ini melibatkan masing-masing selama 2 minggu untuk Modul Kemahiran Insaniah, Modul Keusahawanan dan Modul Bahasa Inggeris (Komunikasi dan Penulisan). Pada akhir sesi program ini pelajar diminta membuat pembentangan dan menjalankan sesi refleksi secara berkumpulan untuk menunjukkan keupayaan mereka. Hasil penilaian dari soalselidik, kebanyakan peserta mengatakan mereka amat berpuashati dengan program yang dijalankan dan program ini telah banyak memberi manafaat, pengetahuan dan menambahkan keyakinan diri dalam komunikasi, etika dan moral profesional, kerja berpasukan dan kepimpinan, kemahiran berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah, keusahawanan dan Bahasa Inggeris. Mereka turut memberi cadangan untuk menambahbaik perjalanan program ini seperti mengadakan program sukan, tazkirah, termasuk mengadakan program ini di luar kampus.

1.0

PENDAHULUAN

Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Mustapa Mohamed, telah mengarahkan semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) memperkenalkan dan mengajar modul kemahiran komunikasi dan
135

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

ketrampilan pada semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) mulai sesi pengajian Julai 2006/2007, dalam usaha untuk meningkatkan daya saing graduan tempatan dalam pasaran pekerjaan. Berikutan itu pada 22 Mac 2007 (Khamis) Delegasi UDM diketuai oleh Y. Bhg Prof Dr. Mohd Afandi Muhammad, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan disertai oleh Encik Mohd Noor bin Che A. Rahman (Pensyarah Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah, Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) telah mengadakan lawatan kerja ke Pejabat SPACE UTM. Lawatan UDM tersebut bertujuan berkongsi pengalaman SPACE UTM dalam melaksanaan program UTM Degree++. Beberapa mesyuarat yang dipengerusikan oleh Prof Dr. Mohd Afandi Muhammad, Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) berkenan pembentukan kurikulum, kaedah pengajaran dan penilaian untuk modul-modul komunikasi, etika dan moral profesional, kerja berpasukan dan kepimpinan, kemahiran berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah, keusahawanan dan Bahasa Inggeris telah diadakan dan modul-modul tersebut telah disiapkan sebelum program ketrampilan graduan dijalankan. Program Ketrampilan Graduan Universiti Darul Iman Malaysia 2007, anjuran Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah (PPAKI) Universiti Darul Iman Malaysia, telah berlangsung pada 7 Mei 2007 – 17 Jun 2007 di Dewan Kuliah Utama (DKU) dan Dewan Al Muktafi Billah Shah (DABS). Fasilitator-fasilitator adalah terdiri daripada 43 orang pensyarahpensyarah Universiti Darul Iman Malaysia dan dua orang fasilitator jemputan. Objektif Program Ketrampilan Graduan UDM adalah untuk membantu pelajar yang bakal bergraduat mempersiapkan diri dengan nilai-nilai ketrampilan yang diperlukan dalam sektor pekerjaan, memastikan elemen kemahiran insaniah yang diperlukan oleh graduan UDM diterapkan dengan lebih berkesan sebelum bergraduat, dan menerapkan sikap berdikari dan ketidakbergantungan kepada sektor awam untuk mendapatkan pekerjaan melalui keusahawanan. Program telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Darul Iman Malaysia pada 7 Mei 2007 telah berjalan dengan lancar selama enam minggu termasuk hari sabtu. Program yang dijalankan ini juga melibatkan program SPACE UTM dengan bengkel ‘How To Get Yourself Employed’ yang dikendalikan oleh enam orang pensyarah dari Universiti Teknologi Malaysia (UTM) pada 27 dan 28 Mei 2007 dan seminar keusahawanan pada 4 dan 5 Jun 2007 di UDM, serta amali keushawanan pada 10 – 12 Jun 2007 dan refleksi sebagai penilaian. Semasa reflleksi mereka begitu responsif terhadap program. Kemuncak program ini ialah persembahan oleh lapan kumpulan peserta program dan refleksi yang dijalankan. Kebanyakan peserta mengatakan mereka amat berpuashati dengan program yang dijalankan dan program ini telah banyak memberi manafaat, pengetahuan dan menambahkan keyakinan diri dalam komunikasi, etika dan moral profesional, kerja berpasukan dan

136

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

kepimpinan, kemahiran berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah, keusahawanan dan Bahasa Inggeris. Kemuncak program ini ialah persembahan oleh lapan kumpulan peserta program dan refleksi yang dijalankan. Kebanyakan peserta mengatakan mereka amat berpuashati dengan program yang dijalankan dan program ini telah banyak memberi manafaat, pengetahuan dan menambahkan keyakinan diri dalam komunikasi, etika dan moral profesional, kerja berpasukan dan kepimpinan, kemahiran berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah, keusahawanan dan Bahasa Inggeris. Disamping mengatakan pengalaman yang menarik ini mereka juga turut memberi cadangan untuk menambahbaik perjalanan program ini seperti mengadakan program sukan, tazkirah, termasuk mencadangkan program ini diadakan di luar kampus. Mereka juga mencadangkan supaya mutu makanan yang disajikan dikawalselia mutunya dan beberapa cadangan lain lagi seperti yang dinyatakan dalam penilaian peserta. Semua cadangan-cadangan ini direkod dan akan diberi perhatian oleh pihak pengurusan Universiti Darul Iman Malaysia. Seramai 293 orang bakal graduan telah mengikuti program ini. Pada peringkat awal Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah (PPAKI) telah menerima sebanyak 381 borang pendaftaran tetapi yang mendaftar untuk mengikuti program ini adalah seramai 307 orang. Beberapa orang bakal graduan telah menarik diri kerana berbagai sebab. 2.0 PENILAIAN PESERTA PROGRAM KETRAMPILAN GRADUAN UDM 2007

Sepanjang kursus ini berlangsung, para peserta telah menunjukkan komitmen yang amat baik. Mereka telah diberikan borang penilaian terhadap aktivitiviti-aktiviti dalam bilik kuliah dan juga semasa sesi refleksi. Soal selidik telah diberikan kepada semua peserta, tetapi pulangan yang diterima adalah sebanyak 235 (77% daripada peserta yang mendaftar) sahaja dan analisa telah dibuat berdasarkan kepada jumlah ini. Hasil daripada analisa yang dibuat, perkara-perkara berikut telah dikenalpasti : A. Faktor yang mendorong peserta untuk mengikuti program ini • • • • • • • Menyertai program ini adalah untuk meningkatkan keyakinan dan ketrampilan diri. Untuk mendapatkan ilmu dan pelbagai kemahiran. Untuk mengisi masa terluang. Untuk persediaan menghadapi temuduga sebenar. Dipengaruhi oleh kawan-kawan/ikut kawan. Yuran murah/percuma. Sekadar untuk mendapatkan sijil yang mungkin
137

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

• • B.

berguna seketika nanti. Program ini banyak mendedahkan pelajar kepada sektor pekerjaan. Modul yang disediakan sangat menarik/tertarik.

Pada pandangan anda apakah sebab-sebab yang mendorong peserta menarik diri daripada program ini • • • • Sistem penjadualan yang sangat padat. Takut dan lemah dalam bahasa inggeris/ pembentangan setiap hari. Kurang keyakinan diri. Tiada keyakinan untuk berkomunikasi dihadapan khalayak ramai/ dengan menggunakan bahasa inggeris. Kesuntukan masa berehat/ hanya 1 hari. Aktiviti yang membosankan/tidak diminati. Tiada kesedaran diri. Takut pada perubahan diri / diri sendiri. Program ini mengambil masa yang terlalu lama. Terlalu banyak pembentangan yang perlu dibentangkan. Tertekan masuk kelas/modul bahasa inggeris.

• • • • • • •

C.

Antara perkara-perkara yang pelajar akui telah diperolehi daripada program ketrampilan graduan ini • Berkomunikasi dengan baik, lebih berani, berkeyakinan dan lebih bersemangat berhadapan dengan orang ramai/rakan kelas/alam pekerjaan. Menjadi lebih/meningkatkan berketrampilan dan berkeyakinan. Patut dilaksanakan/diteruskan bagi memantapkan graduan pada masa akan datang. Dapat banyak pengetahuan/pendedahan dalam membuat resume/temuduga dan lebih bersedia/berkeyakinan untuk menghadapi temuduga di masa hadapan. Mendapat ilmu pengetahuan/pengalaman dalam bidang keusahawanan. Dapat meningkatkan/berkeyakinan berkomunikasi dalam bahasa inggeris. Memperolehi apa yang diharapkan/diimpikan/diingini Dapat pengalaman dalam hidup dan memberi kesan amat dalam serta memberi lebih pengetahuan. Dapat banyak manfaat/faedah seperti membina diri.

• • •

• • • • •

138

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

D.

Ulasan terhadap Modul Komunikasi • • • • Lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dengan semua orang. Amat memuaskan. Bagus, perlu dikekalkan untuk masa hadapan. Banyakkan masa untuk aktiviti contohnya temuduga bagi semua pelajar.

E.

Ulasan terhadap Modul Kemahiran Kerja Berpasukan dan Kemahiran Kepimpinan • • • • • • • • Sangat baik. Membina semangat berpasukan. Sangat memuaskan. Memberi keyakinan kepada peserta mengenai cara untuk bekerja secara berkumpulan. Interaksi pergaulan dan kerjasama dalam kumpulan. Boleh bekerja dalam kumpulan. Menyerlahkan bakat kepimpinan para graduan. Mantap dan berkesan.

F.

Ulasan terhadap Modul Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Penyelesaian Masalah • • • • • • • Menunjukkan tentang kemahiran berfikir secara kritis dan penyelesaian masalah. Kurangkan teori dan perbanyakkan aktiviti. Amat menarik dan dapat menyelesaikan masalah secara teratur. Sangat baik. Bagus dan bermanfaat. Melatih pelajar berfikir diluar jangkaan dan melatih minda menjadi aktif dan kreatif. Amat berguna kerana melahirkan pelajar yang mempunyai pemikiran minda pertama. Berkesan.

• G.

Ulasan terhadap Modul Bahasa Inggeris • • • • Ia juga memberi keyakinan untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris. Membantu pelajar membaiki kelemahan Bahasa Inggeris. Memuaskan. Dapat memahirkan penggunaan Bahasa Inggeris.
139

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

• • •

• H.

Dapat berkomunikasi dengan lebih baik dari sebelum ini. Dapat meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam Bahasa Inggeris. Ok tapi jangan terlalu menekan pelajar dengan marah-marah, terima kelemahan mereka serta bantu mereka dengan cara yang baik. Perlu diteruskan untuk masa akan datang.

Ulasan terhadap Modul Keusahawanan • • • • • • • • Menambah pengetahuan berkaitan dengan keusahawanan. Membuka minda pelajar dalam/tentang bidang keusahawan. Dapat mempelajari ciri-ciri usahawan yang berjaya. Dapat pengalaman dalam selok belok perniagaan. Perlu tambah aktiviti yang melibatkan perniagaan. Dapat memupuk semangat kerjasama,berdikari dan bertolok ansur. Patut didedahkan dengan menjalankan perniagaan bersama usahawan dalam masa sehari/dua. Fasilitator perlu mempunyai pengalaman dan pengetahuan mengenai modul ini. Fasilitator bagus dan dapat menarik perhatian pelajar.

I.

Ulasan terhadap Modul Etika dan Moral Professional • • • • Perlu lebihkan pendedahan kepada pelajar tentang suasana sebenar diluar. Ok sangat, banyak perkara baru yang dipelajari. Kedua-dua ada kesan yang elok kepada graduan yang akan menempuh alam pekerjaan. Sangat memberi kesan dan mencapai objektifnya. Dapat mengetahui etika berpakaian serta cara menghadapi temuduga. Keseluruhan/modul sangat bagus. Kedua-dua ada kesan yang elok kepada graduan yang akan menempuh alam pekerjaan. Bagus dapat meningkatkan lagi moral graduan. Dapat mempelajari cara-cara membuat resume. Banyak pengetahuan yang boleh diambil untuk dijadikan sebagai panduan untuk dipraktikkan sewaktu menghadapi alam pekerjaan. Fasilitator perlu memberi gambaran yang sebenar tentang modul etika dan moral professional. Banyakkan aktiviti.

• • • • •

• •

140

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

J.

Ulasan anda berkaitan dengan pengendalian dan pelaksanaan Program Ketrampilan Graduan UDM ini Dapat meningkatkan lagi tahap pengendalian dan pelaksanaan. Amat menarik dan bagus sekali. Amat baik dan berjalan lancar. Pelaksanaan dan pengendalian amat baik/sangat memuaskan kerana fasilitator memberi komitmen yang begitu tinggi dalam jayakan program ini. Patut diteruskan pada masa akan datang untuk memberi pendedahan kepada generasi membentuk keyakinan diri untuk berhadapan. Masih banyak perkara yang perlu diperbaiki/ tingkatkan lagi. Masa merancang sangat singkat dan pengendalian kurang memuaskan. Untuk masa hadapan kami siswa-siswi berharap pihak pengurusan dapat memantau makanan yang disediakan. Adakan aktiviti yang lebih menarik minat pelajar untuk masa akan datang. Program Myspace jika boleh dapat dihadiri oleh semua pelajar.

• • • •

• • •

• •

3.0

BENGKEL ’HOW TO GET YOURSELF EMPLOYED’ OLEH SPACE, UTM.

Sepanjang kursus ini berlangsung, para peserta telah menunjukkan komitmen yang amat baik walaupun pada mulanya mereka agak terkejut dengan pendekatan yang dibawa oleh fasilitator dari UTM. Ini disebabkan latarbelakang peringkat dan bidang pendidikan peserta yang berbeza selain penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi. Walaubagaimanapun seramai 29 orang peserta (58%) pelajar berpendapat program adalah baik secara keseluruhan, 19 orang (38%) memuaskan dan 2 orang (4%) tidak memuaskan. 4% pelajar berasa tidak memuaskan disebabkan mereka tidak berpeluang berinteraksi sepanjang kursus dan keselesaan tempat berbengkel. Berkenaan maklumbalas peserta terhadap program ini, sila rujuk pada Lampiran B.

141

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENILAIAN BENGKEL 'HTGYE' DI UDM
Tidak memuaskan 4% Memuaskan 38%

Baik 58%

Antara testimoni yang diterima daripada peserta program berkenaan bengkel ini adalah seperti berikut : • Dapat memberi manfaat dan maklumat yang mencukupi bagi pelajar-pelajar tahun akhir untuk memahami dengan lebih mendalam dan dapat mengaplikasikan cara untuk membuat resume dan persediaan untuk meghadiri temuduga agar lebih yakin dan bersemangat. • Memperolehi kemahiran baru dan tatacara untuk menghadapi temuduga yang berkesan. • Dapat memberi keyakinan kepada setiap individu yang menyertai kursus tersebut • Dapat mengurangkan masalah pengangguran dikalangan graduan. • Dapat mengajar peserta betapa pentingnya penguasaan bahasa dalam era globalisasi masa kini. • Memberi serba sedikit tentang komunikasi dalam bahasa Inggeris. • Penyediaan bahan kurang menarik • Masa yang terlalu singkat • Cara penyampaian yang kurang memuaskan.

4.0

CADANGAN DARI PESERTA BENGKEL

Bengkel-bengkel seperti ini wajar diteruskan dan dikembangkan kerana ia berjaya membantu graduan dalam meningkatkan kemahiran ‘softskill’ pelajar dan membantu dalam mempersiapkan diri untuk temuduga dan menceburi alam pekerjaan. Kerjasama pihak UDM terutama Prof. Afandi Mohamad (Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa) dan En. Abdul Rahim Ramli (Pengarah Pusat Pembangunan Akademik dan Kemahiran Insaniah) dengan UTM khususnya SPACE dan kumpulan tenaga
142

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

pengajar telah memastikan program ini berjaya dan memberi kesan mendalam kepada pelajar. Dalam memperkembangkan modul ini, program seperti ini wajar dikembangkan ke semua Institiusi Pengajian tinggi Awam dan Swasta supaya isu-isu seperti pengangguran dan kurang kemahiran di kalangan graduan IPT dalam dikurangkan dan tidak berlaku lagi. 5.0 DAPATAN DARI SOALSELIDIK 1. Pandangan keseluruhan terhadap Program Ketrampilan Graduan UDM Sangat setuju Program Ketrampilan Graduan ini perlu diadakan. Sistem penjadualan harian program ini terlalu padat dan membebankan Penjadualan setiap kelas atau aktiviti yang diadakan adalah sesuai. Tempat, persekitaran dan peralatan adalah sesuai dan mencukupi. Penginapan dan makanan adalah memuaskan Jumlah fasilitator adalah mencukupi. Fasilitator mempunyai kemampuan dan kemahiran yang memuaskan Anda memperolehi apa yang anda harapkan daripada program ini. Program ini telah memberikan kesan positif kepada keyakinan diri peserta. Program ini berjaya menjadikan anda seorang yang lebih berketrampilan Anda tidak akan bergantung kepada sektor awam semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan Anda tidak akan bersikap 78% Setuju Tidak pasti 1% Kurang setuju 0% Tidak setuju 0%

20%

8%

44%

20%

19%

8%

12%

56%

21%

12%

0%

10. 3% 9% 13.1%

48% 26% 55%

23% 21% 17%

20% 33% 10%

0% 10% 4%

16%

64%

16%

5%

0%

18%

60.6%

14%

5%

3%

39%

51%

6%

1%

3%

30.4%

59%

9%

2%

0%

31.1%

47%

19%

3%

0%

143

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

memilih kerja makan gaji semata-mata.

28%

50%

20%

0.05%

2%

TEMPOH PERLAKSANAAN PROGRAM Seramai 129 orang daripada 200 orang yang menjawab soalan ini mengatakan tempoh 6 minggu program ini adalah sesuai dijalankan, manakala 65 orang menjawab tidak sesuai. Cadangan mereka yang menjawab tidak sesuai adalah seperti di bawah. Minggu 1 2 3 4 5 6 Peratus 1.5 2.5 4.5 18 1 64.5

7 3.5 Persepsi Pelajar terhadap modul dalam Program Ketrampilan Graduan UDM 2007 Jadual berikut menunjukkan kepentingan modul-modul Program Ketrampilan Graduan UDM telah diatur mengikut citarasa pelajar dengan memberikan angka 1 kepada yang paling penting hingga angka 6 kepada yang paling tidak penting.

Bil 1 2 3

4

Etika dan Moral Professional Komunikasi Kemahiran Kerja Berpasukan dan Kemahiran Kepimpinan Kemahiran Berfikir Secara kritis dan Penyelesaian Masalah Modul Keusahawanan Modul Bahasa Inggeris

1 32% 59% 23%

2 16% 18% 9.5%

3 25% 9% 11%

4 14% 6% 18%

5 7% 3% 17%

6 6% 4% 20%

25%

10.7%

8%

11%

21%

23%

5

35.7%

13.5%

11%

14%

13%

12%

6

49.3%

21.2%

10%

5%

3%

11%

144

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Persepsi Pelajar terhadap Modul Etika dan Moral Profesional

Bil 1 Kandungan modul ini adalah mencukupi dan memuaskan Modul ini memberi kesan/impak/ pengetahuan baru kepada anda Modul ini mencapai objektif yang digariskan

Sangat Setuju 7.1 %

Setuju 70 %

Tidak Setuju 14 %

Kurang Setuju 8%

Tidak Setuju 0.9 %

2

24 %

72.1 %

2%

0.9%

0%

3

8.5 %

65.9 %

23 %

2.2%

0%

4

Pemahaman dan penghayatan nilai moral dan etika profesional dapat diterapkan dalam diri anda Kaedah penyampaian dan pelaksanaan modul ini berjaya mencapai objektif modul Simulasi-simulasi yang dijalankan berjaya memberikan kefahaman yang mendalam tentang Etika dan Moral Profesional

16.5 %

75.3 %

8%

0%

0%

5

8.5 %

68.1 %

22 %

0.9 %

0%

6

20 %

69 %

9%

1.3 %

0%

145

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Persepsi Pelajar terhadap Modul Komunikasi Sangat Setuju Tidak Pasti Kurang Setuju Tidak Setuju

Bil

Setuju

1

Kandungan modul ini adalah mencukupi dan memuaskan Modul ini memberi kesan/ impak/ pengetahuan baru kepada anda Modul ini mencapai objektif yang digariskan Modul ini membantu meningkatkan prestasi komunikasi yang lebih berkesan Keyakinan diri dalam berkomunikasi dapat dipertingkatkan menerusi modul ini

12 %

75 %

9%

4%

0%

2

21.8 %

73.6 %

4%

0.4 %

0%

3

14 %

69 %

16 %

0%

0%

4

25.4 %

71.8 %

3%

0%

0%

5

29 %

66.8 %

4%

0%

0%

Bil 1 Kandungan modul ini adalah mencukupi dan memuaskan Modul ini memberi kesan/impak/ pengetahuan baru

Sangat Setuju 15.3 %

Setuju 72.4 %

Tidak Pasti 11 %

Kurang Setuju 0.9 %

Tidak Setuju 0.4 %

2

18 %

78 %

3%

1.3 %

0%

146

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

kepada anda 3 Modul ini mencapai objektif yang digariskan Modul ini mendedahkan peserta ke arah membina hubungan baik dan berinteraksi dengan orang lain Modul ini membantu peserta menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap kumpulannya 17.5 % 64.8 % 18 % 0% 0%

4

27.6 %

68.7 %

3%

0.4 %

0%

5

30.7 %

67 %

2%

0%

0%

Persepsi Pelajar terhadap Modul Kemahiran Kerja Berpasukan dan Kemahiran Kepimpinan Persepsi Pelajar terhadap Modul Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Penyelesaian Masalah

Bil 1 Kandungan modul ini adalah mencukupi dan memuaskan Modul ini memberi kesan/impak/ pengetahuan baru kepada anda Modul ini mencapai objektif yang digariskan

Sangat Setuju 10.4 %

Setuju 71.3 %

Tidak Pasti 16 %

Kurang Setuju 2.2 %

Tidak Setuju 0%

2

15.8 %

73.3 %

10 %

0.9 %

0%

3

11.4 %

60 %

27.6 %

1%

0%

147

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4

Kaedah saintifik dan kemahiran berfikir yang diberikan dapat mendedahkan peserta dalam pengurusan maklumat dan penyelesaian masalah Konsep-konsep dan prinsipprinsip yang telah dipelajari dapat diaplikasikan dan sangat berguna pada masa akan datang

16.7 %

72.8 %

8.6 %

1.4 %

0.5 %

5

21.3 %

71.8 %

6%

0.9 %

0%

Persepsi Pelajar terhadap Modul Keusahawanan Sangat Setuju Tidak Pasti Kurang Setuju Tidak Setuju

Bil

Setuju

1

Kandungan modul ini adalah mencukupi dan memuaskan Modul ini memberi kesan/impak/peng etahuan baru kepada anda Modul ini mencapai objektif yang digariskan Kepentingan dan konsep dalam bidang keusahawanan dapat dipraktikkan dalam diri anda

26.5 %

64.4 %

7.2 %

1.8 %

0%

2

39.7 %

57.1 %

3.1 %

0%

0%

3

30.3 %

59 %

9.8 %

0.9 %

0%

4

36.2 %

57.7 %

5.5 %

0%

0.5 %

148

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

5

Objektif mengenalpasti ciri-ciri usahawan berjaya dapat dicapai menerusi program ini

40 %

54 %

5.6 %

0%

0%

Persepsi Pelajar terhadap Modul Bahasa Inggeris Bil 1 Kandungan modul ini adalah mencukupi dan memuaskan Modul ini memberi kesan/impak/peng etahuan baru kepada anda Modul ini mencapai objektif yang digariskan Penguasaan kemahiran bahasa Inggeris dapat dipertingkatkan untuk komunikasi yang berkesan Aktiviti yang dijalankan sesuai, mencukupi dan berjaya meningkat kan kemahiran Bahasa Inggeris Sangat Setuju 22.5 % Setuju 66.2 % Tidak Pasti 8.6 % Kurang Setuju 2.7 % Tidak Setuju 0%

2

22.7 %

71.4 %

5.8 %

0%

0%

3

22.3 %

61.6 %

13.8 %

0.9 %

0.4 %

4

29.5 %

61.8 %

8.6 %

0%

0%

5

32.2 %

57.8 %

8.5 %

1.3 %

0%

149

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Persepsi Pelajar terhadap aktiviti amali, seminar dan program SPACE, UTM (HTGYE). Sangat Setuju Aktiviti amali memang perlu diadakan Aktiviti amali sangat memberi kesan positif kepada tahap kemahiran Seminar Keusahawanan yang dijalankan sangat perlu Seminar Keusahawanan sangat memberikan manafaat kepada graduan 66.8 % Setuju 30.9 % Tidak Pasti 2.1 % Kurang Setuju 0% Tidak Setuju 0%

Bil 1

2

61 %

36 %

3%

0%

0%

3

47.8 %

45.6 %

6%

0.5 %

0%

4

48.6 %

42 %

8.2 %

1%

0%

Maklumat berikutnya hanya diisi oleh peserta yang menghadiri program SPACE. Sangat Setuju Tidak Pasti Kurang Setuju Tidak Setuju

Bil

Setuju

1

Program SPACE sangat perlu diadakan Aktiviti dalam Progran SPACE sangat berlainan dengan modul UDM yang lain

60.6 %

32.5 %

6.7 %

0%

0%

2

52.8 %

33.7 %

12.3 %

1.1 %

0%

150

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3

Fasilitator SPACE lebih berpengalaman dan berkemahiran PERBINCANGAN

50.5 %

43.8 %

5.6 %

0%

0%

6.0

Program kemahiran insaniah ini wajar diteruskan lagi khususnya untuk pelajar-pelajar semester akhir yang sudah menamatkan pengajian dan sedang mempersiapkan diri untuk menceburi bidang pekerjaan. Daripada tinjauan melalui soalselidik dan temubual dengan bakal graduan ini mereka memberikan gambaran yang sangat positif terhadap program yang dijalankan walaupun tidak menafikan masih ada ruang untuk menambahbaikkan lagi program ini. Walaubagaimanapun, beberapa perkara harus dipertingkatkan bagi menambahbaik pelaksanaan dan keberkesanan program di masa hadapan : a) Latihan kepada fasilitator perlu diperhebatkan bagi meningkatkan kemahiran mengikut pengkhususan elemen kemahiran insaniah masing-masing b) Kemudahan infrastruktur juga perlu penambahbaikkan dari segi persiapan dan kebolehgunaan peralatan yang untuk membantu pelaksanaan program c) Jangkamasa program perlu disemaksemula dan disesuaikan dengan kandungan modul dan jumlah jam belajar pelajar (JJBP). KESIMPULAN Secara keseluruhannya sama ada bagi fasilitator dan juga bakal graduan, program Ketrampilan Graduan ini dianggap sangat bermanfaat untuk bakal graduan. Kerjasama yang diberikan oleh Fasilitator dan bakal graduan adalah adalah amat memuaskan dan membanggakan pihak Universiti Darul Iman Malaysia. Langkah Menteri Pengajian Tinggi supaya Institusi Pengajian Tinggi mengadakan program ini untuk bakal siswazah adalah tepat dan wajar sekali.

151

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

SOFT SKILLS AND THE PRE EMPLOYMENT PROGRAMME: FOCUS ON THE UNIVERSITY OF MALAYA
MAYA KHEMLANI DAVID Section for Co-curricular Activities, External Faculty Electives and TITAS University of Malaya

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRACT - As the world becomes more integrated through the process of globalization, the development of human capital and mind shift is a necessity and no longer a luxury. Higher Education has an important role to play in producing human capital to meet the challenges of our globalized world. Being cognizant of this the Malaysian government has identified soft skills to be critical skills in the current global job market especially in an era of information and technology boom (Ministry of Higher Education, Malaysia, 2006). These soft skills are leadership skills, team work, communicative skills, thinking and problem solving skills, life long learning, entrepreneurship skills, ethics and professionalism. In an unprecedented move to improve job opportunities for graduates, given the high unemployment rate of first time graduate job seekers in the country, the University of Malaya introduced a “PreEmployment Programme” for graduating students which incorporated soft skills. The objective was to prepare our graduating students for the job market. The main focus of this programme was communicative skills as lacking such skills would prevent our young graduates from participating in public and community activities, thus affecting on the one hand their confidence and on the other, the respect of powerful others, especially gatekeepers. The details of this five week intensive programme which stretched from 9 am to 10 pm daily and the incorporation of many of the soft skills in the programme will be discussed.

Keywords: soft skills, University of Malaya, pre-employment programme

152

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

BACKGROUND TO SOFT SKILLS

Studies by Stanford Research Institute and the Carnegie Mellon Foundation among Fortune 500 CEOs found that 75% of long term job success depended on people skills and only 25% on technical skills. This is true at other levels as well. For effective performance in the workplace, companies need their employees to have not only domain knowledge, technical and analytical skills, but also the skills to deal with the external world of clients, customers, vendors, the government and public; and to work in a collaborative manner with their colleagues. Even for MBA graduates the annual rankings of MBA colleges often place communication and interpersonal skills as the most critical skills needed for success in the corporate world. Noted academic Prof. Henry Mintzberg while speaking on the importance of soft skills for MBAs, refers to the crucial "soft" skills - leadership, teamwork, communication, and the ability to think “outside the box” of a discipline - that separate the best from the rest in the management world.” Accountants also need soft skills - Mayurkumar Gadewar, an ERP consultant with Price water house Coopers says "Soft skills are very important in business. It is essential to be technically sound, but one should also have the ability to convey the idea to the masses in the simplest possible manner." In the UK and India financial services firms are facing a skills crisis, according to a report from KPMG. The report, “Global Skills for Graduates in Financial Services”, found that a ‘soft skills gap’ is increasingly apparent because of the development of graduates with excellent technical knowledge, but who lack soft business skills. What it is important to emphasise is that soft skills are required not only for established CEOs but even for first time entrants to the job market. In fact, soft skills are of the essence for new employees. A recent survey from Office team has revealed that soft skills rather than technical skills are often valued more by new employers,. The survey involved more than 300 administrative professionals and 400 human resource managers (www.officeteam.com). Soft skills encompass a number of attributes. The following skills are those most valued by the employers in the survey.

Skill valued by the employers Organizational skills Verbal communication Teamwork and collaboration Problem solving Tact and diplomacy Business writing Analytical skills

% 87 81 78 60 59 48 45

153

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

67% of the human-resources managers stated they would hire a person with strong soft skills with a lack of technical skills. Only 9% would hire a person with strong technical skills, but weak interpersonal skills. Over 93 % stated that technical skills were easier to learn than soft skills. In teaching, the focus for career development is often focused on acquiring technical skills. 62% of organisations in the UK and 58% in India reported difficulty in finding graduates with the correct skills including teamwork, communications, client relationship management, customer services, business awareness, problem solving and achievement orientation skills. In a research report conducted among 32 major financial institutions in the UK and India.Ian Gomes, chairman of KPMG’s new and emerging markets practice, said: “Our report shows that graduates are leaving education with inspiring theoretical knowledge, but lack practical job-related skills. There is a ‘soft skills gap’ developing. The findings of our report will be used to inform joint curriculum projects in both UK and India to help address this.” The development of soft skills often arises through intuition, experience, and practice. Anila DeHart, Human Resources Manager, University of Arizona, emphasises that everything is learnable. Soft Skills can therefore be taught. Universities however until very recently did not consciously put this as part of their teaching curriculum whilst teaching subject based courses and it has never been evaluated. The result is consultancies and training organisations have filled that gap profitably. In fact Soft Skills India was set up to meet the growing needs for soft skills among employees both at the entry level and at supervisory and managerial levels in the corporate sector. They provide customized needs assessment and training services in the areas of soft skills and English language skills to corporate India. It is clear therefore that throughout the world the importance of soft skills as distinct from hard skills or domain knowledge is increasingly being recognized in several sectors of today’s highly competitive market place. Research in many fields such as sales and marketing, software development, engineering and law, has shown that to be successful in the workplace, knowledge alone is not enough. Soft skills are needed to deal with the external world and to work in a collaborative manner with one’s colleagues. The range of soft skills offered by different institutions varies but of the essence is communication and team work. Now universities and profesional bodies are incorporating soft skills as part of their curriculum. For instance increased emphasis on soft skills will form part of the new ACA syllabus,. In the new qualification, trainees’ personal attributes and abilities, communication and interpersonal skills will be developed and assessed throughout their training contract, with regular feedback from their employer and tutors. The focus will be on improving commercial awareness, professional business skills, with specific focus on the soft skill set, alongside the core technical knowledge. Ethics will be given even greater prominence, and integrated into 11 of the exams, including the case study.
154

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Given the high rate of unemployment that young graduates are facing Malaysian public universities have also realised the importance of incorporating soft skills in the many courses. I will now move on to talk about the preemployment programme in the University of Malaya and how the soft skills were incorporated in this programme. 2.0 DESCRIPTION OF THE PRE-EMPLOYMENT UNIVERSITY OF MALAYA PROGRAMME IN THE

After finishing the final exams 448 selected students who had a CGPA below 3 were invited to stay on and complete a 5 week intensive Pre Employment Programme which stretched from 9 am to 10 pm for 5 weeks (8 hours per day). They were housed in residential colleges and to maximise teaching and learning time tea and lunch was brought to the lecture halls. The goals of the University of Malaya pre-employment programme were to:o o Help students to write effective letters of application and conduct themselves favourably at interviews. Help students to continue learning and use effective communication strategies and job related language skills at the work place. Prepare students to be more confident and active communicators at the workplace. Improve students’ fluency and accuracy in English as much as possible. Encourage students to practice leadership skills in group work.

o o o

The programme included communication skills in English from 9 to 1 and an on-line newspaper in English service in the afternoon from 2 to 4 pm. At night from 8 to 10 pm IT, entrepreneurship and grooming classes were held. 20 experienced English language teachers, for the large part retired and or pensioners were recruited after an advertisement was placed in a local newspaper. The classes for the day and the IT classes were based on a 1:20 class ratio while the grooming and entrepreneurship classes were large. In addition guest lectures were given by those in the industry and who had much practice in interviews. The guest lectures included Reading Advertisements Meaningfully, What Interviewers/ Employers look for, Writing a Cover letter and a Resume, Presentation Skills at the Workplace, Building Confidence: Drama Techniques, EQ, Leadership Skills and Time Management. Many of the sessions were videotaped by PTM, the computer and ICT related arm of the University. Students dressed for the classes and appeared happy to be on candid camera!

155

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.0

INCORPORATION OF SOFT SKILLS IN THE PREEMPLOYMENT PROGRAMME

Any organisation is manned by people, therefore soft skills are all about how you deal with people and present yourself. Communication skills. Interpersonal skills, and People skills are what recruiters look for more than anything else when they seek to fill management slots. On the other hand, the recruiters seek the "hard" skills, too. They want graduates to know strategy and economics, financial analysis, statistical data examination, and so on. But the soft skills are currently the king of the skill hill. Perhaps they should have been all along. People who can get things done through others - those who can persuade, those who can motivate, those who are liked and those who get along well with others - stand the best chance of getting the jobs in the first place. As earlier mentioned technical skills are easy to teach. Effective communication -- that's much harder to learn. Because of the importance of the soft skills in today’s job market, incorporating them in the pre-employment programme become a priority. The soft skills such as communication skills, critical thinking and problem solving skills, teamwork, life-long learning and information management skills, enterprenuership skills, professional ethics and morality, and leadership skills were implemented in various ways. Communication skills were the main focus for all activities in the entire pre-employment program. All the students were encouraged to speak everyday, at every opportunity such as, voicing their personal opinions in class, giving suggestions, self introduction, ice-breaker activities, group activities, role play in job interviews, role play in telephone conversations, class discussions on putting up a play as the final project, negotiation activities, interaction games, grammar exercises, and public speaking. To further develop the learners’ communication skills, all activities incorporated the speaking skills at various levels in different forms e.g. oral presentations, speeches, group discussions, debates, forums and other oral communication activities. Pair and group work where each student had to speak and communicate in English like role play at interviews, telephone conversations with potential employers/clients, small talk, meetings, speeches and conversations in class were also conducted. Bearing in mind globalisation, issues on inter-cultural communication were also discussed. With the programmes‘ goal to produce people-skilled graduates, the students were required to participate in activities that were interactive like ‘icebreaker’ where students were asked to introduce themselves describing one specific feature or trait for example being a good listener. Other people-related activities included phatic talk which is vital for socialization. These included talking about the range of greetings with different interlocutors in different settings. Such greetings could range from good morning, hi, to howdy and how are you. The ability to answer questions, and to practise important speech acts like making requests, were also practised in role play and interactive task related activities, Most of the activities included working in pairs and or groups Initially students were reluctant to talk as they
156

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

were shy and had no confidence to speak in English. However, this changed after they had much exposure and almost total immersion in English during class hours. Although there was a marked improvement in fluency, there is still much to be done to improve accuracy. Critical thinking and problem solving skills are also needed by the students. In improving these skills group activities were emphasized which included survival game where students had to work in groups to discuss critically who should continue ‘living’ and who should ‘die’ based on the limited resources given as part of the condition in the game and other games like who must be rescued in a ship wreck or nuclear holocaust. In developing the critical thinking and problem solving skills of the students, several films were shown. One of those was the movie entitled “Hotel Rwanda” where students witnessed genocide in Rwanda and discussed critically what they thought could have been done to prevent such ethnic clashes. There were also activities like what to bury in a time capsule or who to rescue in a ship wreck or nuclear holocaust.It was the first time that many students had to think and discuss such issues in great depth using English. Students had also group discussions which dealt with choice of careers, and examination of advertisements. Case studies and simulated meetings also formed part of the teaching pedagogy. Group activities included think and talk related tasks like in a retrenchment exercise, who gets axed, how to enforce a no-smoking policy, what product to sell etc. Speech acts like the asking of questions, making suggestions, expressing agreement and disagreement, comparing and contrasting, persuading, and expressing views for or against a proposal were taught and practised. Activities included communicating in pairs and in small groups with tasks which resulted in reflection, discussion, the making of decisions and attempts to resolve real problems like what would you do if someone jumped the queue, an interviewer did not give you the chance to ask questions, etc . Topics discussed were wide and included how to educate the public with regard to traffic infringements, snatching/robbery, child abuse, etc. Such wide-ranging topics encouraged critical thinking and problem solving skills to be developed. Teamwork is also an important skill. In the pre-employment program, the students came from different disciplines and did not know each other initially. Through several group activities in class, each student was given the opportunity to be the team leader and be responsible for their classmates. As a result, many students in the class started to develop a sense of belonging and strove harder to do their best. All decisions and discussions in all class activities were based on class consensus. Hence, indirectly and progressively, all members of the class felt they belonged to ‘A TEAM’. Furthermore, to enhance the students’ skills in teamwork, they were often asked to perform tasks in pairs or groups in order to see how they could boost their confidence and productivity. The majority of the job related tasks needed teamwork to organize, plan, work together and interact with one another. The students were required to organize group singing, drama, speech writing, interviews and meetings. Group work was also encouraged in most of the activities to promote team spirit and cooperation among the learners.

157

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Designing the end-of-term job-related task gave the class valuable experience in working together. There were two such tasks in one the group focused in interviewing the candidates for a job. The activities included meetings, looking at interview questions, role playing, etc. In the other the class did a skit where a village student came to a large town to study and had to discuss the growth and changes he had undergone and the people he had met on the way who had helped or hindered him. In that activity, there were students who were active and kept the groups and the project going and everyone played their role well. Life-long learning and information management skills were also given emphasis. Students were taught how to access the internet for information on grammar exercises, and samples of speeches. They were taught how to refine their search to specific areas of interest. From the very first lecture on reading advertisements meaningfully to the NST online and IT input at night, students were not only taught these skills but had no option but to constantly practise these skills. Most of the group activities required students to do individual information search and later work as a team to present, select and organize the information into a coherent whole. Learners had the opportunity to do some research for class activities and projects. Activities such as writing a CV, writing letters of application for a job, etc as well as accessing the internet helped them to manage their time, and enhance and enrich their knowledge. Some came to show these letters to their respective facilitators and improved on their letters of application after the feedback received. Students expressed that these activities helped them in their application for a job and when at interviews they felt more confident. Generally, the main source for this life-long learning skills were obtained from activities on reading advertisements, identifying what is in the job market at present and what were the requirements needed. The students were required to judge if they fulfilled the criteria required in the advertisements and if not, where else could they could look for other advertisements. The students also realized the degree they had obtained from the university was just the beginning of a life long quest for learning. What they had learnt in the university was just the tip of the iceberg and they really needed to continue learning as learning is never ending. In fact, there were several students who voiced their interest and desire to pursue a Masters degree. Furthermore, the NST online in the afternoon and IT input at night, too were very helpful for the students to do hands on eg: designing webpage, preparing power point presentation and using the internet to search for more information. Enterpreneurship skills were also taught. Speakers from the industry were invited to give talks throughout the course. These talks encouraged students to do business on their own. It taught them to be self-dependent and encouraged enterprise and confidence. As part of the requirement, individual students had to present a power point presentation and give a persuasive speech to sell a selected product or service.
158

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

As a final conclusion to the five week programme as a team, students had to design a job-related task focusing on all skills taught. Students were paired to work on two proposals such as to set up a tuition centre and to set up an Event Managment Company. Learners had valuable practical experience in managing their time while preparing, conducting, participating and negotiating at meetings. Preparing for an interview such as looking at advertisements, checking possible interview questions, practice at interviewing and being interviewed as well as preparing for and making oral presentations boosted their confidence and enhanced their entrepreneurial skills. The students presented a drama on the last two days of the program. In order to ensure their hard work paid off, they got together to design invitation cards and went to several other classes to promote their drama and persuaded their friends and instructors from other classes to witness their drama presentations. Another activity, ‘MATTA fair,’ was conducted to discuss ‘negotiation and entrepreneurship skills.’ In this activity, the students were asked to set up different booths to sell the different tour packages. Each group tried to give the best deals and used the best negotiation skills to ensure that “customers” bought their packages. Professional ethics and morality were also emphasized in the training program. These skills were the main focus during the grooming classes during the night sessions. Throughout the classroom discussion on various topics especially on writing resume and interviewing skills, students were advised to be truthful and to dress and speak professionally. Besides, the discussions on crisis management and work ethics, a discussion on working attitudes like comparing working ethics in Japan, Korea, Malaysia was ongoing. Students were made aware of the importance of using polite language e.g. thank you, could you please, may I, etc. Punctuality and diligence were also highly emphasized in completion of tasks, commitment to the course and to their teammates and they were required to behave professionally at all times. There were discussions, dialogue and activities including games, to support team work and cooperation and to encourage integrity, courtesy, empathy and affirmation among the learners. These were inculcated indirectly during the course and during role plays where the importance of being honest when writing resumes and speaking the truth at interviews was stressed. Leadership skills were also emphasized throughout the program, as this differentiated an ‘A’ and a ‘B’ class graduate. The leadership skills were initiated from day one. They were encouraged to volunteer in answering questions without having to be called. It was difficult at first but when the rapport between the instructor and the students was developed, the instructor had no difficulty at all and the students became very spontaneous in all class assignments, class activities, in speaking, in asking questions, in volunteering to help, etc. Such initiatives were good reflections on the leadership skills developed in the pre-employment program.

159

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Students had to take turns as group leaders and encouraged to mentor their friends in organizing class activities. Various lectures and lessons emphasized leadership skills not only in the workplace but also at home, especially in their future roles as parents. Checklist for self-appraisal highlighted the necessary qualities to be enhanced for leadership. Each student had to play a leadership role since the various activities they did gave each of them a turn to be a leader. Their mantra was “Each of us is a Leader”. Learners were also required to work on an end-of-term project where there was delegation of work, some research, time management and much discussion, to enhance leadership skills. There was an avenue for short presentations and each learner had to do a full-scale presentation at the end of the program. It was observed that teamwork developed the leadership skill of students. Incorporating the soft skills in the pre-employment program has helped the students to improve themselves and helped them to be ready and prepared for whatever jobs they would take. The students’ active participation in class had helped them to develop the seven soft skills. 4.0 EVALUATION OF THE PROGRAMME

An evaluation of the program was conducted and the students were asked to rate the value of this programme to them when they start looking for a job. 88.3% rated 7 and above. They said they had gained confidence in using the language and had improved their communication skills. The course had helped develop their skills in making presentations and answering questions during interviews. They found themselves speaking in English more often and were no longer afraid to express themselves. 88% said that they learnt how to answer questions from their interviewers, had learnt to make presentations without being afraid and to be persuasive speakers. There were also 94.7% who agreed that they had learnt the importance of team work and the importance of non-verbal communication. Eighty seven percent (87%) reported that they had learnt how to sell themselves, 87 % said they were no longer afraid to ask someone to repeat a question or a sentence if they did not understand what was said and 2% said they had learnt to communicate with their friends using English. As for the IT programme 82% agreed that it helped them to improve their understanding of Microsoft Windows especially in using Microsoft Power Point followed by Microsoft Excell and Microsoft Word. 5.0 CONCLUSION

The implementation of the soft skills in the pre employment programme has helped the young graduates to develop the skills that are needed in the job market. The intensive training and exposure in developing the student’s leadership skills, team work, communicative skills, thinking and problem solving skills, life-long learning, entrepreneurship skills, ethics and professionalism have made them more confident and ready to face the challenges in the actual working environment. We
160

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

received many letters from the students informing us that due to the skills, knowledge, peoples skill and confidence gained they were able to succeed in getting an offer of employment in their first job. It appears therefore that the University of Malaya has succeeded in helping their graduates obtain employment. We believe, the continuous implementation of the soft skills in an intensive pre-employment program is necessary and will help inproviding social capital to the country.

REFERENCES [1] Vorster, Gareth, “Financial services firms face soft skills gap in UK and India as technically proficient graduates lack job-related skill” October 18, 2007. http://www.personneltoday.com/Articles/2007/06/06/40972/financial-servicesfirms-face-soft-skills-gap-in-uk-and-india-as-technically-proficient-graduatesla.html [2] Michael Zigarelli, “ Twenty Time-Tested Tactics for Improving Your People Skills” October 18, 2007 http://www.christianitytoday.com/workplace/articles/issue5-twentytactics.html [3] Rukmini Iyer, “6 'soft' skills you need for success” October 18, 2007 http://in.rediff.com/getahead/2005/jun/30soft.htm

161

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENGALAMAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA MEMBANGUNKAN KEMAHIRAN INSANIAH (KI) DALAM KALANGAN PELAJAR IPT ABSTRAK Kertas kerja ini membincangkan pelaksanaan pembangunan kemahiran insaniah pelajar UPM yang dijalankan oleh Pusat Kokurikulum UPM. Berdasarkan kerangka pembangunan kemahiran insaniah yang dikemukakan oleh KPT, Pusat Kokurikulum UPM telah memberi tumpuan kepada program sokongan berfokuskan bukan akademik (kokurikulum) untuk membangunkan KI pelajar. Program sokongan yang dimaksudkan terdiri daripada Kursus Ketrampilan Graduan (Finishing School), Kursus Kokurikulum Berkredit dan Kursus Permulaan Graduan (Starting School). Kertas kerja ini membentangkan pengalaman Pusat Kokurikulum dalam melaksanakan program sokongan yang berkualiti. Pandangan pelajar terhadap pelaksanaan program sokongan tersebut juga dilaporkan.

SUHAIDA ABDUL KADIR, MOHAMMAD SHATAR SABRAN, ROSHAFIZA HASSAN Universiti Putra Malaysia

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

1.0

PENDAHULUAN

Persaingan dalam prasarana pekerjaan di Malaysia kini menuntut para graduan supaya lebih peka terhadap keperluan semasa dalam memenuhi kehendak pasaran pekerjaan. Dalam era globalisasi, majikan tidak hanya mementingkan kemahiran teknikal atau ‘hard skills’ sahaja tetapi turut menekankan kemahiran generik atau ‘soft skills’ agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis pekerjaan dan dalam masa yang sama mempunyai pelbagai kebolehan (multiskills) dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ini bermaksud graduan memerlukan kemahiran tambahan yang bukan hanya berfokus kepada sudut akademik semata-mata tetapi turut memberi penekanan dalam beberapa aspek lain. Kemahiran insaniah merangkumi kemahiran generik dan kemahiran employability. Di luar negara beberapa istilah lain turut digunakan bagi menerangkan maksud kemahiran insaniah. Antaranya ialah kemahiran kompetensi, kemahiran asas, kemahiran mesti dan sebagainya. Kemahiran generik adalah merangkumi aspek kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif , kemahiran belajar, kemahiran mentaksir dan menilai serta kemahiran teknologi maklumat.

162

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Kemahiran employability adalah sumbangan oleh pekerja meliputi aspek, pembacaan, aritmetik asas dan kebolehan asas yang lain seperti penyelesaian masalah, pembuatan keputusan, kemahiran berfikir secara kritis, kebergantungan, sikap yang positif, kerjasama serta sikap dan kemahiran afektif (Buck and Barrick, 1987). Kemahiran employability seperti yang didefinisikan oleh Lankard (1990) meliputi gambaran personal, kemahiran interpersonal, sikap dan tingkah laku yang baik. The Conference Board of Canada (1996) telah mendefinisikan kemahiran employability sebagai satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemahiran dan juga kualiti individu yang dikehendaki oleh para majikan terhadap pekerja baru apabila mereka mula bekerja. Kemahiran employability adalah kemahiran yang boleh dipindahkan dari satu bidang kerja ke satu bidang kerja yang lain. Ia tidak mengkhusus kepada satu-satu bidang pekerjaan sahaja malah merangkumi semua bidang kerjaya. Kemahiran generik adalah penting kerana pekerjaan kini memerlukan fleksibiliti, inisiatif dan kebolehan untuk mengambil pelbagai tugas yang berbeza. Majikan kini berfokus kepada adaptasi, pengurangan kos, peningkatan produktiviti, pasaran baru dalam produk dan perkhidmatan. Pekerja perlu menunjukkan semangat berkumpulan, kaedah penyelesaian masalah yang kreatif dan kapasiti untuk berurusan dengan perkara yang berbeza. Pekerja perlu mahir dalam proses membuat keputusan, mengambil tanggungjawab dan berkomunikasi secara efektif. Kemahiran generik seperti yang dimaksudkan oleh Hager, Holland & Beckett (2002) adalah merujuk kepada keluasan kualiti dan kapasiti yang memberi kepentingan dalam sektor pengajian tinggi. Ini termasuklah kemahiran berfikir secara logik dan analitikal, penyelesaian masalah dan kebimbangan intelektual, kemahiran berkomunikasi efektif, kemahiran berkumpulan dan kapasiti untuk mengenalpasti, mengakses dan menguruskan maklumat dan pengetahuan, atribusi personal seperti imaginasi, kreativiti dan sebagainya. Kemahiran generik yang juga merupakan elemen Kemahiran Insaniah adalah berkait dengan kemahiran kepimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dengan pelbagai pihak dan kaedah pembelajaran berterusan atau sepanjang hayat. Terdapat pelbagai istilah yang menjelaskan maksud berkaitan dengan kemahiran employability. Gainer (1988) telah mengkelas dan meringkaskan kemahiran employability meliputi ketrampilan individu, kemahiran kebolehpercayaan individu dan kemahiran pengubahsuaian ekonomi. Ketrampilan individu termasuklah kemahiran komunikasi, kemahiran berhubung , kemahiran komputer dan kemahiran berbudaya. Kemahiran kebolehpercayaan individu meliputi pengurusan individu, beretika dan kematangan vokasional. Manakala kemahiran pengubahsuaian ekonomi meliputi kemahiran menyelesaikan masalah, pembelajaran employability dan juga pembangunan kerjaya. Kemahiran employability adalah merupakan kemahiran bukan teknikal yang sangat penting dalam pembangunan diri dan sahsiah pelajar serta berguna untuk melahirkan insan yang mempunyai ketrampilan diri dan berdaya saing dalam aspek kehidupan khasnya dalam menempuh alam pekerjaan.
163

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Pada masa kini penempatan diri dan persaingan dalam pasaran pekerjaan global memerlukan para graduan yang mampu mengaplikasi elemen-elemen kemahiran generik di samping cemerlang dalam bidang akademik. Elemen-elemen kemahiran generik membolehkan seseorang pekerja menggunakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang ada dalam sebarang bidang pekerjaan. Kerangka pembangunan insaniah dalam kalangan pelajar IPT (KPT, 2006) menyarankan pendekatan bersepadu yang menggabungkan pendekatan berasaskan aktiviti formal pengajaran dan pembelajaran, program sokongan dan kehidupan di kampus. Selaras dengan matlamat untuk melahirkan graduan yang berkualiti, berdaya saing dan berupaya untuk terus maju melalui pembelajaran yang berterusan, pihak UPM telah menawarkan tiga kursus yang berbentuk program sokongan berfokuskan bukan akademik (kokurikulum) yang dikendalikan oleh Pusat Kokurikulum UPM. Secara umumnya, kursus tersebut bertujuan untuk melahirkan graduan UPM yang memiliki kemahiran insaniah yang tinggi. Program sokongan tersebut ialah Kursus Ketrampilan Graduan (Finishing School), Kursus Kokurikulum Berkredit dan Kursus Permulaan Graduan (Starting School). Menyedari akan kepentingan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar IPT, kertas kerja ini dihasilkan bagi mendokumenkan pelaksanaan ketiga-tiga program sokongan untuk dikongsi bersama.

2.0

KURSUS KETRAMPILAN GRADUAN (KKG) ATAU FINISHING SCHOOL

Kursus ini mula dijalankan dalam bulan Mac 2007 dan diwajibkan kepada semua pelajar bacelor dan diploma UPM yang berada dalam tahun akhir pengajian mereka. Kursus yang dikendalikan di dalam bahasa Inggeris ini mengambil masa 14 jam dan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad dengan kerjasama pihak fakulti. Matlamat kursus ini ialah meningkatkan daya saing graduan UPM di pasaran kerjaya dan meningkatkan keyakinan mereka terhadap diri sendiri, dengan slogan "Make yourself marketable and boost your confidence”. Kemahiran insaniah yang diberi penekanan utama ialah kemahiran berkomunikasi dan penulisan profesional dalam bahasa Inggeris. Namun begitu, pelaksanaan kursus ini yang mengambil pendekatan 70% praktikal dan 30% teori membolehkan ketujuh-tujuh kemahiran insaniah diterapkan didalam kursus tersebut. Modul kursus ini merangkumi lima unit iaitu komunikasi dalam kumpulan, kemahiran pembentangan, panduan memohon pekerjaan, penulisan resume dan kemahiran temuduga. Setiap kumpulan pelajar tidak melebihi 30 orang dan dikendalikan oleh fasilitator yang terdiri daripada pensyarah UPM yang telah terlebih dahulu mengikuti bengkel Training of Trainers. Setiap fakulti melantik pegawai mereka yang bertindak sebagai event manager yang membantu Pusat Kokurikulum dalam menguruskan perjalanan kursus. Bagi memastikan kelicinan dan keberkesanan kursus tersebut, pelaksanaannya dipantau oleh pegawai Pusat Kokurikulum melalui
164

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

lawatan ke fakulti dan pencerapan di dalam kelas . Pada akhir kursus, pelajar memberikan penilaian terhadap kursus berdasarkan borang yang diedarkan. Hanya pelajar yang berjaya menghadiri semua sesi layak menerima sijil penyertaan. Sehingga kini, kursus ini telah dilaksanakan sebanyak dua kali. Jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar dan fasilitator yang terlibat dalam kursus Ketrampilan Graduan. Bil. Item Tarikh 3 Mac – 8 April 2007 4, 154 orang 116 N = 3230 orang min = 4.17 s.p = .47 Tarikh 15 –30 September 2007 1, 390 orang 45 N = 971 orang min = 4.18 s.p = .40

1. 2. 3.

Bilangan pelajar menghadiri kursus Bilangan fasilitator yang terlibat Penilaian pelajar terhadap kursus tersebut (Skala 5: 1 - Sangat tidak setuju; 5 sangat setuju)

Pelajar juga telah memberikan komen bertulis tentang KKG. Antaranya, I feel so happy and thankful because I get a chance to attend or join the finishing school programme. Actually it is a very interesting course and really meets my expectation. I don't think that student should regret if they join the programme. For me it is really enjoyable programme, with a great facilitator and also a programme that really make me gain more knowledge. On the other hands, I also get new friends from other courses, besides improving my communication skill, especially in English, It's just like killing two birds with one stone. It really make me feel that, if you want to know, how well your English spoken, you have to speak. Therefore I hope, this useful programme should be attended by all students that are going to graduate. It is for preparing their selves before they enter the job field.

I did learn a lot from this course that I never get involved. I've been attended for many courses but this is giving me what I needed for my future. The way how to apply a job, writing good resume and cover letter and the tips in communication skills did help me improved. Even though it did strengthen my confidence and courage. Thanks to UPM and faculty giving us the best.

165

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

2.0

KURSUS PERMULAAN GRADUAN (KPG) ATAU STARTING SCHOOL

Kursus ini diwajibkan kepada semua pelajar baharu UPM yang mendaftar semester pertama 2007/2008 baru-baru ini. Kursus ini dijalankan selama sehari (7 jam) pada hujung minggu dengan kerjasama pihak kolej kediaman. Kursus ini bertujuan membantu pelajar baharu untuk membentuk kecemerlangan dan keyakinan diri supaya boleh mengadaptasi diri dengan baik apabila berada di alam kampus. Keperluan kursus ini timbul lanjutan daripada cadangan pelajar yang telah mengikuti kursus Ketrampilan Graduan. Modul kursus ini dibina berdasarkan tinjauan ke atas 223 pelajar UPM tentang cabaran awal yang dihadapi di universiti. Kandungan modul merangkumi lima unit iaitu kemahiran suai diri, pembelajaran di universiti, penampilan diri, kesedaran kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan ciri graduan unggul. Sama seperti Kursus Ketrampilan Graduan, kursus ini juga berorientasikan aktiviti pelajar yang dikendalikan oleh fasilitator yang terdiri daripada pensyarah dan pegawai UPM yang telah menjalani Training of Trainers. Jadual 2 menunjukkan bilangan pelajar dan fasilitator yang terlibat serta penilaian pelajar terhadap pelaksanaan kursus. Bil. 1. 2. 3. Item Bilangan pelajar menghadiri kursus Bilangan fasilitator yang terlibat Penilaian pelajar terhadap kursus tersebut Sejauh mana KPG memberi kesan positif kepada pelajar (Skala 5: Tidak berkesan; sangat berkesan) Pengendalian KPG (Skala 5: Sangat tidak setuju; sangat setuju)

4,123 orang 79 orang N = 3665 m = 4.22 s.p = .80 N = 3688 m = 4.12 s.p = .53

3.0

KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT

Mulai kemasukan pelajar baharu semester pertama 2007/2008, pengambilan kursus kokurikulum berkredit sebanyak dua kredit telah menjadi syarat untuk pelajar bergraduat. Untuk permulaan sebanyak 14 kursus telah ditawarkan yang merangkumi komponen sukan dan rekreasi, badan beruniform dan seni budaya. Selaras dengan matlamat utama kursus kokurikulum berkredit untuk menerapkan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar, objektif bagi setiap kursus yang ditawarkan memberi penekanan kepada pemupukan kemahiran insaniah tertentu yang telah digariskan oleh KPT. Contohnya dalam kursus QKS2118 Memancing, salah satu objektif kursus ialah pelajar dapat memberi sumbangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan dalam menganjurkan ekspedisi memancing. Setiap kursus bernilai satu kredit dan dilaksanakan selama tiga jam pada hari Sabtu yang sebelum ini telah diisytiharkan sebagai hari
166

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

kokurikulum. Jumlah pelajar dalam setiap kumpulan tidak melebihi 40 orang dengan tujuan fasilitator boleh memberi tumpuan untuk menerapkan kemahiran insaniah kepada setiap pelajar. Fasilitator terdiri daripada pegawai UPM dan orang luar yang mempunyai kelayakan dan pengalaman teknikal berkaitan kursus yang dikendalikan. Fasilitator menilai kemahiran insaniah pelajar menggunakan senarai semak pemerhatian yang disediakan oleh Pusat Kokurikulum. Setiap kursus dipantau sekurang-kurangnya dua kali dalam satu semester melalui lawatan dan pencerapan pegawai Pusat Kokurikulum. Pada akhir kursus, pelajar memberi penilaian pengajaran dan kemahiran insaniah yang telah diperolehi. Jadual 3 menunjukkan bilangan pelajar dan fasilitator serta penilaian pelajar. Menyedari kurangnya penguasaaan konsep dan strategi penerapan kemahiran insaniah dalam kalangan fasilitator, Pusat Kokurikulum mengambil inisiatif untuk mengadakan bengkel pemantapan kemahiran insaniah untuk mereka. Selain daripada itu, kaedah pentaksiran kemahiran insaniah pelajar turut dimurnikan. Bil. 1. Item Bilangan pelajar mengikuti kursus Semester pertama 2007/2008 327 pelajar lelaki 444 pelajar perempuan 26 orang Tertinggi m=4.80, s.p=.27 Terendah m=3.67, s.p=.92 Tertinggi m=4.53, s.p=.79 Terendah m=3.55, s.p=.93

2. 3.

Bilangan fasilitator yang terlibat Penilaian pelajar terhadap pengajaran (Skala 5: 1 - Sangat tidak setuju; 5 - sangat setuju)

Penilaian diri terhadap kemahiran insaniah pelajar berdasarkan kumpulan (Skala 5: 1- tidak berkesan; 5 - sangat berkesan)

4.0

KE ARAH KEBERKESANAN INSANIAH PELAJAR

PENERAPAN

KEMAHIRAN

Berdasarkan pengalaman mengendalikan tiga kursus yang memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah pelajar, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira bagi meningkatkan keberkesanan penerapan kemahiran insaniah dalam program sokongan. Antaranya dapat dirumuskan seperti berikut: 1. Pembinaan modul secara berpasukan dan terancang. 2. Pendekatan secara hands-on dan berdasarkan pembelajaran berpusatkan pelajar 3. Pemilihan fasilitator dan sesi latihan untuk fasilitator 4. Proses pemantauan perjalanan kursus untuk memastikan pelaksanaannya seperti mana yang dirancang.
167

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

5. Penglibatan secara aktif oleh pihak yang terlibat iaitu Timbalan Dekan, Pengetua Kolej Kediaman dan Event manager. PENUTUP Kemahiran insaniah amat penting kepada pelajar sebagai usaha untuk memupuk keyakinan diri dan menonjolkan kebolehan mereka dalam aspek tertentu serta merupakan gambaran yang dikehendaki terhadap personaliti seseorang individu oleh bakal majikan. Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa Kursus Ketrampilan Graduan (Finishing School), Kursus Kokurikulum Berkredit dan Kursus Permulaan Graduan (Starting School) adalah satu platform untuk meningkatkan kualiti graduan IPT untuk melangkah ke alam pekerjaan. Namun begitu, pemupukan Kemahiran Insaniah memerlukan gabungan dari pelbagai pendekatan supaya matlamat untuk melahirkan graduan yang memiliki Kemahiran Insaniah tercapai. Pelaksanaan pembangunan Kemahiran Insaniah berasaskan Program Sokongan sahaja adalah tidak mencukupi kerana ia perlu meliputi pembangunan yang berasaskan aktiviti formal pembelajaran dan pengajaran iaitu melalui model terapan (embedded) dan Model mata pelajaran mandiri serta pembangunan Kemahiran Insaniah berasaskan kehidupan di kampus iaitu di kolej kediaman dan persekitaran kampus. RUJUKAN [1] Lankard, B. A. (1990). Employability--the fifth basic skill. ERIC Digest No. 104. Columbus, Ohio: ERIC Clearinghouse on Adult, Career, and Vocational Education. Conference Board of Canada (1992). Employability Skills Profile: The Critical Skills Required of the Canadian Workforce. Toronto: Conference Board of Canada. Buck, Linda L., and Barrick, R. Kirby. "They're Trained, But Are They Employable?" Vocational Education Journal 62, no. 5 (August 1987): 29-31. (ERIC No. EJ 355 193). Hager, P, Holland, S & Beckett, D 2002, Enhancing the learning and employability of graduates: The role of generic skills, The Business/ Higher Education Round Table, Melbourne. Gainer (1998). ASTD Update: Basic Skills. Alexandria, VA: American Society for Training and Development. (ERIC No. ED 291882)

[2]

[3]

[4]

[6]

168

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PEMBANGUNAN MODAL INSAN: APLIKASI DALAM KONTEKS PENINGKATAN PRODUKTIVITI DAN DAYA SAING IPTA/IPTS ABSTRAK Perbincangan tentang Pembangunan Modal Insan telah menarik perhatian semua pihak apabila ianya telah dijadikan sebagai satu agenda rasmi pembangunan tenaga kerja dalam konteks Rancangan Malaysia Ke-9. Kertas ini bertujuan untuk membuka satu perspektif baru dalam usaha menjana dan meningkatkan kefahaman bagaimana Modal Insan yang terdapat di IPTA/IPTS dapat digembleng, dikembang, diurus dan dijuruskan kepada peningkatan produktiviti dan daya saing bagi meningkatkan tahap kecemerlangan. Tumpuan kertas ini adalah kepada aplikasi Modal Insan iaitu bagaimana empat aspek utama yang menjadi pengikat kepada kecemerlangan Modal Insan dapat dilaksanakan di dalam organisasi IPTA/IPTS. Aspek pertama, membangunkan Direktori Pembangunan Kompetensi di mana semua tenaga penggerak IPTA/IPTS perlu mempunyai kompetensi yang betul dan mencukupi dalam bidang penglibatan masing-masing. Aspek kedua ialah perlaksanaan konsep Pembelajaran Sepanjang Hayat atau Pembelajaran Dalam Organisasi. Aspek ini adalah untuk memastikan budaya pembelajaran berlaku di semua peringkat di dalam organisasi. Aspek ketiga memberi penekanan kepada penguasaan dan pengurusan ilmu pengetahuan. Aspek ini memberi penekanan bagaimana ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam dan di luar organisasi diambil atau diterima, dihimpun, disusunatur dan disebarkan kepada seluruh anggota organisasi untuk diguna, dijana dan dikongsikan dalam kerja-kerja harian atau untuk mencetuskan ilmu pengetahuan baru secara sistematik dan berterusan bagi meningkatkan tahap kreativiti dan inovasi. Aspek keempat ialah tentang Pembangunan Tahap Pengukuran Kecemerlangan atau Membangunakan Indek Prestasi bagi menentukan tahap
169

ABD RAHMAN BIN AHMAD Human Resources Academy C-10-03, Plaza Serdang Raya Seksyen 7, Serdang Raya 43300 Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan drarahman@hramalaysia.com

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

pencapaian yang dilakukan. Aspek ini merupakan satu aspek yang sangat penting dalam konteks untuk membuat pemantauan, pengawalan dan penilaian terhadap pembangunan dan perkembangan yang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Di samping itu, kertas ini juga mengemukakan satu kerangka konseptual tentang hubungan keempat-empat aspek di atas dengan Pembangunan Modal Insan dalam konteks peningkatan produktivit dan daya saing organisasi IPTA/IPTS. Kerangka konseptual ini memperlihatkan proses pembelajaran terancang yang berlaku pada setiap individu di dalam organisasi dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan bagi menjalankan sesuatu pekerjaan berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya penarafan dapat dilakukan berdasarkan indek prestasi yang dibangunkan.

1.0

PENGENALAN

Istilah Modal Insan (Human Capital) bukanlah satu istilah baru, malah ianya telah diperkatakan seawal tahun 1776 apabila Adam Smith sebagai orang pertama mempelopori teori ekonomi klasikal telah membincangkannya dalam konteks mendefinisikan istilah “capital” atau modal (Laroche dan Merette, 1999)[1]. Perbincangan yang dilakukan adalah berasaskan kepada apa yang dimilik oleh rakyat dalam sesebuah negara yang berupa bakat dan kemahiran dalam konteks menghitung stok modal Negara (the capital stock of a nation). Dalam pada itu, terdapat juga idea yang mengatakan bahawa istilah Modal Insan (Human Capital) ini menyerupai istilah yang pernah diutarakan oleh Karl Max pada tahun 1867 tentang konsep ‘labor-power’ atau ‘kuasa buruh’ (Wikipedia)[2]. Bagaimanapun, istilah Modal Insan (Human Capital) ini mula digunakan semula dalam tulisan ekonomi neoklasik moden bertajuk ‘Pelaburan Dalam Modal Insan’ atau ‘Investment in Human Capital’ pada terbitan The American Economis Review pada tahun 1961 oleh pemenang nobel Theodore Schultz dan dibukukan di atas tajuk yang sama pada tahun 1971. Kemudian idea tentang Modal Insan ini telah diperbahas dan diperincikan oleh dua orang tokoh ekonomi dari Universiti Chicago iaitu Jacob Mincer dan Gary Becker pada tahun 1964. Selanjutnya Gary Becker telah menghasilkan bukunya bertajuk ‘Human Capital’ dan telah dijadikan bahan
170

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

rujukan untuk beberapa tahun berikutnya. Dalam pada itu, menurut Laroche dan Merette lagi, Jacob Mincer telah mengeluarkan artikelnya lebih awal lagi iaitu pada tahun 1958 dengan tajuk ‘Investment in Human Capital and Personal Income Distribution’ dalam journal Political Economy 66 (4) : 281302. Kini istilah Modal Insan telah menjadi satu bahasa perniagaan (business language) apabila seseorang membicarakan tentang sumber manusia atau tenaga kerja yang ada di dalam sesebuah organisasi. Modal Insan telah dianggap sebagai satu tanggungjawab strategik (strategic responsibility) yang harus diketahui dan dikuasai oleh para pengurus atau kepimpinan organisasi apabila mereka ingin membawa perubahan dan nilai baru di dalam organisasi masing-masing. Modal Insan diibaratkan sebagai satu himpunan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja di dalam sesebuah organisasi dan ianya melambangkan sebagai satu sumber kritikal di dalam menghadapi cabaran dan persaingan di masa akan datang. Dalam masa yang sama ianya juga merupakan ciri-ciri produktif yang terdapat pada seseorang individu dalam konteks pertimbangan ekonomi di mana apabila dirujuk kepada tahap pencapaian pendidikan yang dilalui dan kaitannya dengan pelaburan yang akan didapati. 2.0 APA ITU MODAL INSAN ?

Apakah sebenarnya Modal Insan ? Modal Insan atau Human Capital merupakan satu cara bagaimana seseorang itu ditentu atau dikategorikan berdasarkan kepada keupayaan atau kebolehan dan kemahiran yang ada padanya di dalam pekerjaan atau bagaimana seseorang pekerja itu boleh memberi pulangan pendapatan (return of investment) kepada organisasi atau sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi bagi sesebuah Negara. Modal Insan merujuk kepada aset yang dimiliki oleh seseorang individu dalam meletakkan nilaitara di antara diri dan pekerjaan yang akan dilakukannya atau pengukuran nilai ekonomi terhadap set kemahiran yang dimiliki oleh para pekerja. Ianya memberi fokus kepada aset yang bernilai yang dimiliki oleh seorang itu dalam membawa pulangan kepada sesebuah organisasi yang dianggotainya. Menurut Laroche dan Merette lagi, modal insan merupakan satu himpunan keupayaan dalaman, pengetahuan dan kemahiran yang dibina dan dimiliki setiap individu sepanjang hayatnya (as the aggregation of the innate abilities and the knowledge and skills that individuals acquire and develop throughout their lifetime). Selanjutnya mereka menegaskan, keupayaan dalaman bermaksud gambaran tentang potensi intrinsik dalam memperolehi kemahiran oleh seseorang individu. Sebagai rumusan mereka melihat Modal Insan terbina daripada keseluruhan aspek keupayaan fizikal, intelektual dan psikologi yang dimiliki oleh seseorang individu sejak dilahirkan ke alam ini untuk dimanfaatkan kepada organisasi. Sementara itu, bagi Becker (1964)[3], Modal Insan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan, maklumat, idea-idea, kemahiran dan tahap kesihatan yang dimiliki oleh seseorang individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Beliau telah mengklasifikasikan Modal Insan kepada dua kategori iaitu modal insan khusus (specific) dan
171

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

modal insan umum (general). Modal Insan khusus merujuk kepada pengetahuan atau kemahiran yang dimiliki oleh setiap individu dan berguna untuk dirinya sahaja. Manakala Modal Insan umum merujuk kepada pengetahuan atau kemahiran yang boleh digunakan oleh semua individu yang terlibat bersama. Selanjutnya beliau melihat Modal Insan sangat penting dalam menggerak ekonomi sesebuah Negara dan dirumuskan seperti berikut :1. 2. 3. 4. Modal Insan sangat penting dalam menggerakkan K-ekonomi bagi sesebuah Negara. Modal Insan telah memberi kesan dan sangat bermakna bagi dua dekad lalu. Modal Insan memainkan perana penting dalam perkembangan tenaga kerja dan pakar di peringkat antarabangsa. Modal Insan telah menjadi daya ransangan bagi mencetus innovasi teknologi dan perkembangan sektor teknologi tinggi.

3.0

KONSEP PEMBANGUNAN MODAL INSAN.

Menurut Y.A.B Dato’ Seri Abdullah Badawi (2005)[4], Perdana Menteri Malaysia, Pembangunan Modal Insan bermaksud membangunkan rakyat dengan penguasaan ilmu pengetahuan, pengamalan nilai-nilai murni, mempunyai jiwa yang bercita-cita tinggi, cinta negara dan memiliki kekuatana fizikal dan spiritual. “To develop the human capital, we want our citizens to be fully equipped with knowledge, practice good moral values, hav a big soul, love the country and possess the physical and spiritual strength”. Konsep yang diutarakan ini merupakan satu konsep yang berteraskan kepada konsep “Pembangunan Pendidikan Sepanjang Hayat”. Ianya bermula dari peringkat sebelum anak-anak dilahirkan (pendidikan kesihatan pasangan yang baru berkahwin), pendidikan selepas lahir (pendidikan keibubapaan kepada mereka yang telah dapat anak), penyediaan pusat-pusat asuhan dan tadika, pendidikan sekolah rendah, menengah dan tinggi yang berkualiti, penyediaan pusat pendidikan atau latihan masyarakat, pendidikan dan latihan dalam perkhidmatan awam atau swasta yang mempunyai matlamat untuk mengwujudkan rakyat cemerlang, gemilang dan terbilang. Dalam konteks organisasi-organisasi awam atau swasta di Malaysia, Pembangunan Modal Insan merupakan satu keutamaan strategik (a strategic priority) yang perlu dilakukan dalam usaha untuk membangun dan memastikan wujudnya satu tahap ketrampilan di kalangan kakitangan bagi meningkatkan daya saingan negara. Ini membawa erti bahawa satu skima atau tatacara yang bersistematik perlu diwujudkan dalam usaha untuk mempertingkatkan potensi atau keupayaan setiap anggota organisasi bagi tujuan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diterima ke tahap yang optimum. Dalam pada itu, konsep Pembangunan Modal Insan juga bermaksud mewujudkan satu budaya pembangunan diri (self development culture) yang menjurus kepada pemupukan (nurturing) budaya cemerlang, gemilang dan terbilang beserta dengan budaya persaingan (competitive culture) yang sentiasa menggalakkan setiap anggota untuk menampilkan rekacipta atau hasil yang baru setiap masa. Dalam masa yang sama, ianya
172

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

juga perlu memberi penekanan kepada budaya yang sentiasa menimbulkan keinginan untuk terus belajar (learning), belajar semula (relearning), belajar perkara-perkara baru (learning new things) dan kesediaan untuk belajar meninggalkan perkara-perkara yang sudah lapuk (unlearning). Seterusnya, konsep Pembangunan Modal Insan juga memerlukan kepada budaya perkongsian ilmu pengetahuan (knowledge sharing) yang akan membawa kepada satu kesepakatan bersama dalam melakukan yang terbaik (best practice). Manakala bagi Laroche dan Merette, Modal Insan merupakan satu konsep yang komplek dan mempunyai pelbagai aspek. Mereka selanjutnya menggariskan lima aspek tentang Modal Insan iaitu : 1. Modal Insan merupakan suatu barangan yang tidak boleh diperdagangkan. Ianya berupa pengetahuan dan kemahiran yang menjadi hak milik individu yang diperolehi di atas keupayaan diri yang ada. Setiap individu tidak mempunyai cara yang sama dalam membangunkan Modal Insan yang terdapat pada dirinya. Ada individu yang berupaya mempunyai keupayaan dirinya seawal usia mudanya tetapi ada individu yang membina keupayaan dirinya diwaktu lanjut usia. Modal Insan dapat dilihat dari aspek kualiti dan kualitinya. Seseorang individu dari sebuah universiti yang sama mungkin mempunyai kualiti dan kuantiti yang berbeza berdasarkan keupayaan dirinya. Modal Insan boleh bersifat khusus atau umum iaitu boleh digunakan secara khusus untuk seorang individu sahaja atau ianya boleh digunakan secara bersama. Modal Insan dipengaruhi oleh aspek luaran iaitu persekitaran dan ikatan sosial juga memainkan peranan penting dalam menentukan tahap modal insan yang dimiliki oleh seseorang individu.

2.

3.

4.

5.

4.0

APLIKASI MODAL INSAN DALAM KONTEKS PENINGKATAN PRODUKTIVITI DAN DAYA SAING ORGANISASI.

Kefahaman tentang keseluruhan diri manusia yang mempunyai potensi tersendiri telah membawa kepada satu konsepsi tentang apa dan bagaimana modal insan perlu dibangun dan diuruskan secara sistematik. Dalam konteks aplikasi Modal Insan ianya merujuk kepada beberapa aspek penting bagaimana untuk menggerak seluruh potensi yang ada bagi meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan organisasi. Justeru, ianya mempunyai hubungkait yang rapat dengan beberapa aspek berikut:

173

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4.1

Pengurusan Kompetensi

Pengurusan kompetensi merupakan satu elemen strategik yang penting dalam konteks untuk mengurus dan menjurus modal insan kepada keupayaan dan kepakaran organisasi dalam usaha untuk mendapatkan kelebihan daya saing. Ianya merupakan satu proses yang bertujuan meningkatkan secara berterusan kompetensikompetensi yang ada di dalam organisasi supaya mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap prestasi yang tinggi. Proses pengurusan kompetensi bermula dengan kerja-kerja membangunkan peringkat-peringkat kompetensi di dalam organisasi. Ianya dilakukan dengan mengambilkira tentang kefahaman yang menyeluruh terhadap organisasi dan kejelasan terhadap visi, misi, objektif dan strategi organisasi yang dibentuk melalui proses pengurusan strategik. Dalam masa yang sama, pengurusan kompetensi juga akan melihat kepada faktor-faktor persekitaran yang boleh menjadi penyumbang kepada proses merancang dan membangunkan kompetensi-kompetensi di dalam sesebuah organisasi. Apakah elemen-elemen permintaan dan penawaran yang berada di persekitaran yang boleh merangsang pembangunan kompetensikompetensi bagi memastikan organisasi mendapat kelebihan daya saing. Turut diambil kira ialah tentang program-program latihan dan pembelajaran yang berada di persekitaran yang boleh membantu mengukuhkan pembangunan kompetensi-kompetensi. Di samping itu, pengurusan kompetensi juga akan melihat kepada proses pengambilan individu-individu ke dalam organisasi supaya ianya memenuhi keperluan kompetensi-kompetensi seperti yang telah ditentukan. Penelitian dibuat bagi memastikan supaya bidang pekerjaan yang ditawarkan bersesuaian dengan tenaga kerja atau pekerja yang akan diambil. Ianya akan melihat kepada kompetensi yang dimiliki oleh individu-individu yang berminat dan dipadankan dengan bidang pekerjaan yang merangkumi tugas, tanggungjawab dan objektif yang perlu dicapai. Proses pengurusan kompetensi seterusnya ialah untuk memastikan supaya berlaku penambahbaikan secara berterusan terhadap kompetensi-kompetensi yang terdapat di dalam organisasi berdasarkan halatuju atau arah haluan organisasi di masa hadapan. Akhirnya, pengurusan kompetensi akan memastikan pengwujudan pusat kompetensi yang berfungsi sebagai satu pusat pengumpulan kompetensi atau kompetensi direktori yang dapat dihubungkan dengan secara terus kepada program-program latihan dan pembelajaran yang diadakan, pusat pengurusan ilmu pengetahuan dan pusat pengurusan prestasi yang menempatkan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator) yang menjadi petunjuk kepada pencapaian sesebuah organisasi. Sementara itu, menurut Sydanmaanlakka (2002)[5], kompetensi pada pandangan umum dapat didefinisikan sebagai keupayaan dan kemahuan seseorang individu untuk mengekalkan prestasi kerja yang cemerlang dalam pekerjaan yang dilakukan. Di peringkat individu, kompetensi mencakupi keseluruhan ilmu pengetahuan, kemahiran, sikap,
174

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

pengalaman dan jalinan yang dilakukan oleh seseorang individu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Di peringkat kumpulan, kompetensi merangkumi kompetensi individu-individu yang bekerja dalam kumpulan tersebut dan gabungan yang wujud daripada kompetensi-kompetensi yang dimiliki bersama. Di peringkat organisasi, kompetensi adalah lebih umum dan luas yang merangkumi aspek-aspek kepakaran dan penglibatan organisasi secara khusus dalam bidang-bidang yang menjadinya lebih berdaya saing dan mampu memberi nilai tambah kepada para pelanggan. Gambaran tentang proses pengurusan kompetensi ini dapat dilihat melalui gambar rajah di bawah.
Kerangka Pengurusan Kompetensi Sumber: Adaptasi Sydanmaanlakka, P. (2002)

Organisasi
Visi, misi, objektif Dan startegi

Persekitaran
-permintaan dan Penawaran -Progarm latihan dan pembelajaran

Pusat Pengumpulan Kompetensi
-kompetensi utama -kompetensi fungsian -kompetensi khusus -kompetensi individu

Proses Penambah baikan Kompetensi untuk masa hadapan

Individu
Bidang pekerjaan Tugas dan tanggung Jawab Objektif pekerjaan

Proses pengurusan kompetensi berlaku secara berterusan di mana ianya akan sentiasa melakukan penambahbaikan bagi menghadapi masa hadapan. Di samping itu, ianya juga sebagai sistem pengurusan yang dapat meletakkan sesebuah organisasi pada tahap yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan dari masa ke semasa. 4.2 Pengurusan Pembelajaran Dalam Organisasi

Pengurusan Pembelajaran Dalam Organisasi bermaksud bagaimana untuk menjadikan setiap individu di dalam organisasi serta organisasinya berjaya dalam mengatasi persaingan dengan cara melakukan perubahan (changing), pembentukan semula (reshaping) dan pengubahsuaian (modifying) keadaan sedia ada kepada satu
175

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

keadaan yang diinginkan melalui pembelajaran bersama (collective learning). Ianya merupakan satu aspek pengurusan yang melibatkan keseluruhan anggota sesebuah organisasi untuk berubah, melakukan penstrukturan semula dan mengubahsuaikan apa yang terdapat di dalam organisasi untuk menjadikan organisasi lebih berdaya maju dan terus mampan dalam menghadapi cabaran semasa atau akan datang. Dalam hal ini, Stambaugh (1995)[6] menyebutkan bahawa Pembelajaran Dalam Organisasi mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan prestasi organisasi dengan lima cara seperti diterangkan di bawah; 1. Mempunyai pernyataan matlamat yang jelas iaitu visi, misi, objektif dan matlamat organisasi difahami dengan jelas oleh setiap pengurus dan para pekerja. Dalam masa yang sama segala tindakan diarah atau ditujukan kepada pencapaian matlamat bersama. Keberkesanan komunikasi iaitu mempunyai jaringan komunikasi yang jelas sama ada dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas di antara pengurus dan para pekerja serta dengan para pelanggan. Mengadakan pendidikan bagi semua aspek perniagaan atau urusan iaitu semua pekerja diajar dan dilatih untuk mengetahui bukan sahaja dalam bidang pekerjaan mereka tetapi juga mereka memahami kepentingan dan bagaimana mereka dapat bekerjasama dengan orang lain dalam memberi sumbangan kepada organisasi. Rekabentuk sistem dan struktur organisasi yang fleksibel iaitu keupayaan struktur organisasi untuk terus berhadapan bagi menghadapi keperluan dan jangkaan perubahan yang dikehendaki oleh para pelanggan, teknologi semasa, peraturan dan permintaan pasaran. Organisasi yang menggalakkan innovasi, kreativiti dan mengambil risiko iaitu bagaimana organisasi dapat merangsang dan menggalakkan anggota-anggotanya untuk membuat keputusan dan bertindak secara penuh keyakinan berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Memberi keyakinan untuk mereka melakukan yang betul dalam situasisituasi yang mencabar selain berdasarkan prosedur dan peraturan sedia ada. Pengurusan Ilmu Pengetahuan

2.

3.

4.

5.

4.3

Pengurusan ilmu pengetahuan merupakan satu proses di mana ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam dan di luar organisasi diambil atau diterima (dihimpun), disusunatur dan disebarkan kepada seluruh anggota organisasi untuk diguna, dijana dan dikongsikan
176

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dalam kerja-kerja harian atau untuk mencetuskan ilmu pengetahuan baru secara sistematik dan berterusan. Ianya merupakan satu usaha berterusan pihak pengurusan organisasi untuk terus mengurus dan menggerak ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalam dan luar organisasi untuk dimanfaatkan oleh anggota-anggota organisasi. Dalam ertikata lain, ianya merupakan satu perlaksanaan strategi secara sedar yang membolehkan setiap anggota dalam organisasi mendapatkan ilmu pengetahuan secara cepat dan tepat pada masa yang diperlukan. Pengurusan ilmu pengetahuan merupakan satu proses di mana ilmu pengetahuan dihasil, disimpan, dikongsi dan digunakan secara menyeluruh di dalam organisasi. Ianya merupakan satu proses transformasi ilmu dalam bentuk tasit (tacit knowledge) kepada yang dapat digunapakai (explicit knowledge) daripada individu kepada kumpulan atau sebaliknya. Sementara itu, menurut Suhaimi Shahnon (2000)[7], pengurusan ilmu pengetahuan bukan sematamata bererti menguruskan ilmu pengetahuan tetapi ianya melibatkan proses pengurusan ke atas aset pengetahuan yang terdapat di dalam organisasi. Iaitu proses pengurusan yang melibatkan bagaimana membangun, menyimpan, mengguna dan berkongsi ilmu pengetahuan di dalam organisasi. Pengurusan ilmu pengetahuan melibatkan proses identifikasi dan analisis ilmu pengetahuan sedia ada dan yang diperlukan oleh organisasi berdasarkan objektif yang telah ditentukan.

4.4

Pengurusan prestasi

Pengurusan prestasi merupakan satu bidang pengurusan yang sangat penting dalam konteks membuat pemantauan, pengawalan dan penilaian terhadap pembangunan dan perkembangan yang berlaku di dalam sesebuah organisasi. Ianya merupakan satu sistem pengurusan yang bertujuan untuk mengawal, memantau dan menilai keseluruhan fungsi pengurusan yang memberi kesan kepada keteguhan dan keutuhan sesebuah organisasi yang melibatkan kedudukan organisasi secara keseluruhannya. Ianya bertujuan untuk meningkatkan prestasi organisasi secara berterusan berdasarkan visi dan misi organisasi serta dapat terus berkembang dalam konteks menghadapi cabaran semasa dan akan datang. Pengurusan prestasi melibatkan penggabungan di antara usaha dan objektif organisasi bersama dengan individu-individu yang terdapat di dalamnya. Justeru, pengurusan prestasi merupakan satu sistem pengurusan yang menyeluruh yang membuat pengawalan, pemantauan dan penilaian tentang individu-individu dalam organisasi, persekitaran yang mempengaruhi organisasi dan terhadap perkembangan organisasi sendiri. Dalam hal ini, pengurusan prestasi perlu mempunyai satu ketetapan yang jelas tentang apakah bentuk operasi yang dijalankan oleh sesebuah organisasi, apakah objektif utama yang hendak dicapai, apakah sistem maklumatbalas yang digunapakai dan apakah perkembangan masa hadapan yang diperlukan?
177

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Bagi Zuraidah Omar (2001)[8], pengurusan prestasi sebenarnya melibatkan penetapan matlamat kepada setiap pekerja, mengadakan penguatkuasaan terhadap tingkahlakunya supaya mencapai matlamat, mengadakan kaunseling bagi yang tersasar, membuat penilaian dan penggredan terhadap prestasi dan mengambil tindakan tertentu berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Dalam erti kata lain, pengurusan prestasi memerlukan para majikan memastikan bahawa setiap pekerja bermula daripada hari pertama mendaftar diri sebagai anggota sesebuah organisasi perlu memahami apa yang perlu dilakukan dan apa standard prestasi yang telah ditetapkan baginya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.

5.0

HUBUNGAN MODAL INSAN DENGAN KOMPETENSI, PROSES PEMBELAJARAN, PENGURUSAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENGURUSAN PRESTASI.

Sebagaimana lazim difahami, setiap organisasi mempunyai struktur tersendiri yang terdiri daripada bahagian-bahagian dan unit-unit untuk menyokong dan mendokong aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh keseluruhan organisasi bagi mencapai matlamat yang telah digariskan bersama. Di bahagian-bahagian dan unit-unit organisasi pula terdapat jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan dan dijalankan oleh individu-individu tertentu bagi memenuhi keperluan bahagian atau unit tersebut. Bagi setiap individu, perlaksanaan pekerjaan dengan cekap dan berkesan memerlukan kepada kompetensi-kompetensi tertentu sama ada kompetensi utama, kompotensi umum atau kompetensi khusus. Kompetensi-kompetensi ini telah disimpan di dalam direktori kompetensi sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Dalam masa yang sama, kompetensi-kompetensi yang sedia ada itu perlu didokong oleh ilmu pengetahuan supaya setiap individu tahu apa yang diperlukan dan dimiliki sebelum melaksanakan sesuatu tugas. Berpandukan gambar rajah yang ditunjukkan di bawah, sekiranya individu-individu mendapati dirinya terdapat kekurangan dalam ilmu pengetahuan yang diperlukan berdasarkan kompetensi yang ada, mereka perlu melalui proses pembelajaran iaitu mengikuti program latihan, bertanya dalam bentuk mentor mentee dan sebagainya. Proses pembelajaran dalam organisasi juga boleh dilakukan secara talian terus iaitu melalui proses pembelajaran berasaskan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management Sistem).

178

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Hubungan Proses Pembelajaran, Kompetensi, Ilmu Pengetahuan dan Sistem Penilaian

Direktori Ilmu Pengetahuan

Direktori Kompetensi Kompetensi 1 Kompetensi 2 kompetensi 3 kompetensi 4 kompetensi 5

S I S T E M P E N I L A I A N

Pekerjaan oleh individu A B C Proses pembelajaran D E

Proses pembelajaran merupakan elemen terpenting atau sebagai dasar kepada organisasi dalam membangunkan modal insan di dalam sesebuah organisasi. Melalui proses pembelajaran setiap individu di dalam organisasi dapat dilengkapkan dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu pekerjaan berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan. Contoh individu A, memerlukan dua kompetensi untuk menjalankan tugasnya dengan cekap dan berkesan. Bagi individu B, ianya memerlukan tiga kompetensi dan begitu juga individu C, D dan E. Kompetensi-kompetensi yang diperlukan ini pula disambung terus dengan direktori ilmu pengetahuan. Direktori ilmu pengetahuan ini dihubungkan secara timbalbalik dengan direktori kompetensi iaitu tempat di mana kompetensi-kompetensi yang dibangunkan oleh organisasi disimpan. Akhirnya satu sistem penilaian perlu dilakukan untuk mengukur tahap kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu di dalam organisasi. Berdasarkan hubungan ini, pembangunan modal insan merupakan satu sistem pengurusan yang lengkap dalam konteks untuk memastikan tahap kecekapan dan keberkesanan organisasi bagi tujuan meningkatkan produktiviti dan kualiti pengeluaran atau perkhidmatan yang ditawarkan. Pembangunan modal insan merupakan satu proses berterusan yang perlu dilakukan oleh setiap organisasi dalam memastikan proses pembelajaran sentiasa berlaku untuk meningkatkan tahap kompetensi berdasarkan ilmu pengetahuan dimiliki. Selanjutnya satu sistem penilaian yang sistematik perlu dijalankan bagi memastikan kedudukan sebenar perkembangan individuindividu dan organisasi untuk bergerak maju ke hadapan.

179

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

6.0

KESIMPULAN

Pembangunan Modal Insan telah memperlihatkan tentang satu mekanisma yang mementingkan kepada pengkajian, penyelidikan dan pembangunan yang teratur dalam usaha untuk memantap dan memperkukuhkan individu-individu dan organisasi bagi mencapai kejayaan dan kecemerlangan yang diharapkan. Dalam hal ini, pembangunan Modal Insan dapat dilihat daripada beberapa aspek berikut; 1. 2. 3. Memposisikan individu mengikut kedudukan yang strategik bagi mencapai tahap pulangan yang lebih tinggi kepada organisasi. Menggerakkan setiap individu untuk berusaha dengan lebih tekun dan gigih dalam mendapatkan kelebihan daya saing. Menjadikan setiap individu dapat memainkan peranan sebagai individu yang berilmu pengetahuan dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam konteks untuk membina kejayaan bersama. Meletakkan individu untuk sentiasa memperbaharui azam dan semangat untuk meningkatkan keupayaan dan kemampuan diri dari masa ke semasa melalui proses pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan.

4.

Akhirnya, Pembangunan Modal Insan yang diperbincangkan di atas, perlu dijadikan sebagai satu pendekatan baru dalam usaha pihak IPTA/IPTS untuk meningkat dan membangunkan keupayaan individu dan organisasi untuk mencapai satu tahap pengiktirafan di peringkat antarabangsa dalam tempuh yang terdekat. RUJUKAN [1] Laroche, M and Merette, M. “On the Concept and Dimensions of Human Capital in a knowledge”.Canadian Public Policy. Vol. XXV. No.1. 1999 Wikipedia, The free Encylopedia, e.wikipedia.org/wiki/Human_capital. Gary S. Becker (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, Chicago, University of Chicago Press. ISBN 978-0-22604120-9. Abdullah Ahmad Badawi, New Strait Times, Saturday, 2005. Sydanmaanlakka, P. (2002). An Intelligent Organization: Integrating Performance, Competence and Knowledge Management. Capstone Publishing Limited, Oxford. Stambaugh, D.M. “Creating the Learning Organization: An Essential ingredient for Attaining Customer Loyalty. CPCU Journal 48 (1): 35-49. 1995 Suhaimi Shahnon.What is Knowledge Management?. New Straits Times, Saturday, December, 9. 2000 Zuraidah Omar (2001) Managing Performance in Malaysian Organizations. McGraw Hill: Kuala Lumpur.
180

[2] [3]

[4] [5]

[6]

[7].

[8]

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

CONSOLIDATION OF HUMAN CAPITAL VALUES THROUGH FINISHING SCHOOL APPROACH
CHE AN ABDUL GHANI, SHATTAR MD. SABRAN Faculty of Modern Languages and Communication UPM chean@fbmk.upm.edu.my shatar @fem.upm.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRACT- Much has been said about the quality of our local graduates which do not meet the criteria sought by employers. For a country that has set the year of 2020 to be in the league of advanced countries, Malaysia does not have plenty of time to be lackadaisical. The country needs to be in the forefront in various science and technology disciplines and in humanitarian causes. We want to produce a well-rounded citizens who are intelligent, positive, creative and sensitive. Universities being the grooming centres to achieve these expectations have now, an additional task to produce high quality graduates. The graduates must be excellent academically and must also possess excellent human values. As such the term human capital was emphasized by the Ministry of Higher Education to public universities in the country. This broad term encompasses skills such as communication, team work, life-long learning, leadership, professional ethics and values, critical thinking and entrepreneursip. Collectively, these skills are known as soft skills. Universiti Putra Malaysia has taken the first step to respond to the call by introducing the concept of Finishing School. This is a two-day program that incorporates the seven skills mentioned and was offered to students who are in the last month of their final semester. Numerous creative activities were carried out to stimulate students interest to open up and break their rigid personality. This is especially noticeable as the course was run in English. This paper will highlight the perspective of the facilitators who have observed the transformation of the participants from the beginning to the end of the course and the consolidation of the human capital values.

181

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

INTRODUCTION

In May 2006, Universiti Putra Malaysia launched a program called Finishing School to graduating students (semester 6). This program was carried out in response to the call of the Minister of Higher Education to produce students of great excellence. As many as 4, 154 students and 116 facilitators were involved in this program. This program was carried out on the weekend and over a period of one month. Every student experienced fourteen hours of challenging activities that will prepare them with the skills that will make them a wholesome graduates. The medium of instruction for this program is English.

2.0

DEFINITION OF SOFT SKILLS AND HUMAN CAPITAL 2.1 SOFT SKILLS

Soft skills are skills that are outside a persons job description. They can include personality, characteristics, , ethics, and attitudes. In addition, soft skills include interpersonal skills such as written and verbal communication, sales and presentation skills, and leadership skills. They include time and resource management skills including drive, focus, decision making, planning, execution, dealing with task overload as well as self and team evaluation and improvement. Soft skills benefit everyone in the organization. For example, studies have shown that doctors with better interpersonal skills are sued less (without respect to their technical skills). Sales people who are more liked produce more knowledgeable counterparts. Science, engineering and I.T. professionals with well developed soft skills get farther in organizations than equally or greater skilled associates who lack good soft skills. Businesses need professionals who are able to interact with other departments and to communicate effectively with outside organizations. They need people who are self starters, plan, execute, adapt to change and learn from their experiences. They need people who can manage resources and time and bring projects in successfully and on time in spite of obstacles, deadlines and various external pressures. In short, soft skills refer to the cluster of personality traits, social graces, facility with language, personal habits, friendliness, and optimism that mark people to varying degrees. Soft skills complement hard skills, which are the technical requirements of a job. They can be divided into personal qualities and interpersonal skills. The former includes responsibility, self-esteem, sociability, self-management and integrity/honesty while the latter includes participates as a member of the Team , teaches others, serves client / customers, exercises leadership, negotiates and works with cultural diversity .

182

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

(U.S.Department of Labor - Employment & Training Administration) The Ministry of Higher Education defines soft skills as skills that complement academic achievement such as positive values, leadership qualities, team working, communication skills and life-long learning. (MOHE, 2006: 5) 2.2 HUMAN CAPITAL

Human capital theory was developed by an American economist Gary Becker and Theodore Shultz (1964). Their theory postulates that expenditure on providing training and education to the citizen is considered human capital investment. The above qualities or soft skills will produce individuals that a country can capitalize on. The purpose of this investment is for nation building. Investment in this area is crucial for any country to move forward. As such, the Malaysian government allocated RM33.4 billion to improve the education system and technology acquisition in this country. This plan includes providing training (RM10.1 billion) and RM10.4 billion for higher education. The Prime Minister views that this investment is important to attain a higher value added growth to the country future (Nat.Budget, 2007). Education and knowledge are valuable investment to improve the people their mindset and help our country achieve the first-class mentality. 3.0 ROLES OF INSTITUTES OF HIGHER LEARNING

Institutes of higher learning are the final transit in the education cycle before an individual steps into the career world. These institutes provide completion to secondary school education and it is not compulsory for every citizen to pursue. These institutes provide education in broader disciplines such as pure sciences, medicine, liberal arts, social sciences and technology. Universities play many roles in the development of a country. They function as more than academic knowledge provider. Today, they also encompass much more. The public is often unaware of many of a university’s broader economic and social contributions to their community, its economy and their own prosperity and quality of life. The university’s far-reaching activities touch virtually every aspect of our daily lives and the prosperity of the communities we live in. Their roles include yielding scientific knowledge, discovering breakthrough ideas, fostering innovations, seeding new companies and creating jobs and new streams of personal and corporate income. Most people think of universities as places for higher education and basic research. Empirical evidence continues to show the crucial and growing roles

183

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

that universities play in the economic vitality and competitiveness of their surrounding regions. Universities today play many roles among which: 3.1 Provider for job training and re-skilling • Universities are often the unsung heroes of on-the job traning for graduate students and interns who can work on actual industry research and application thus providing necessary resources to industry while also refining their own skills and knowledge resulting in greater efficiencies and roductivity upon graduation. Universities and their extension programs offer accessible means to continually upgrade skills, acquire industry-specific applied skills and learn new knowledge and skills for moving into better jobs or new careers. In these ways, today’s best universities mean so much more to their communities’future than just a place for smart kids and great scientists (ICF Consulting:2006) 3.2 Knowledge Creators • Universities are the indispensable players in the advancement of scientific knowledge, which continuously seeds new generations of applied research, scientific breakthroughs and streams of new products that enhance our lives and strengthen our economy. Universities play a central and strategic role in educating and training the scientists, teachers, researchers, entrepreneurs and other skilled workers that fuel innovation in high technology and the knowledge industries that are the primary drivers of successful regional economies today and are predicted to be the drivers of the global economy well into the future. Universities foster equity and “level the playing field” through the dissemination of knowledge and ideas by way of student education, faculty interactions, collaborations with industry, community outreach activities, and through a variety of virtual-world mechanisms such as online training, digital libraries, e-learning and telemedicine

3.3

Critical Partners in Economic Development and Global Competitiveness • Universities provide essential contributions to companies and their regional economies with a
184

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

competitive advantage through highly skilled workers, advanced technology, unparalleled knowledge and practical know-how.

3.4 •

Community Development and Life-long Learning Universities produce knowledge practitioners who are able to put into practice knowledge they gained to develop their communities. Universities are more graduates, and those graduates will keep returning to study as lifelong learning takes its place in both work and leisure time. Universities are knowledge industries that creating the means by which individuals can acquire the immediate skills and knowledge those industries need. Universities must create a balance curriculum that produce specialist knowledge and practitioner knowledge. Degrees and syllabuses define subject knowledge , enduring qualities and ways of thinking graduates have developed when they leave a university. (Laurillard, 2002)

4.0

MODEL OF SOFT SKILLS (SS) IN LOCAL INSTITUTES OF HIGHER LEARNING (IHL)

The Ministry of Higher Education (MOHE) has developed a model to be the reference for public universities to design a program to encompass the criteria it has stipulated.

185

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

2
Support program for academic

DEVELOPMENT OF SS AMONG IPTA

STUDENTS

3
Residential colleges (on-campus residential)

1
Support program for nonacademic Focus (cocurriculum)

EMBEDDED

Campus environment
Development of SS based on formal teaching and learning

STANDALONE SUBJECTS

Fig. 1.1

Framework for development of soft skills among public universities students

This model was formulated with the vision to produce quality graduates through a holistic approach. It combines formal and informal teaching and learning activities (curriculum and non-curriculum based) , support program (academic and non-academic focus) and on-campus residential and conducive campus environment. The finishing school program falls under no. 2 which is support program , non-academic focus.

5.0

FACILITATORS OF THE FINISHING PROGRAM

Facilitators for this program comprised of lecturers of various faculties from Universiti Putra Malaysia. The lecturers were assigned to students that do not belong to the faculty they were attached to. The purpose of this move was to expose students to unfamiliar faces and to encourage them to be confident in the presence of strangers. To further strengthen our goal, the students were also grouped with their peers from different departments. The program also strived to balance the ratio of three races in every group although sometimes this was not achievable. The facilitators are so called to reflect their roles as supporter rather than as lecturers. The activities were carried out solely by the students. The facilitators stepped in whenever needed by the students. The facilitators were evaluated at the end of the second day to determine whether they could teach the following week. This is one of the ways the university ensure that the quality of the program is protected.

186

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

6.0

MODULE FOR THE FINISHING PROGRAM

The module for this program was designed by the co-curriculum unit. The module focuses on two parts: PART ONE covers communication development, presentation skill, job interview skill and PART TWO covers job hunting skill. Each part contains activities that build up students confidence and character. For example, they have to work in group of five for every activity. They are given two hours for each activity. The group work teaches them to work with strangers, thinking critically, negotiating, understanding, communicating effectively in English, and solving problem in short time. In fact, the biggest hurdle but the most challenging part of the module was getting the students to speak English! 6.1 Sample of one development of the activities for communication

Below is an example of a guideline given to the facilitators and students. This sample illustrates that each activity leaves plenty of room for participants imagination and intelligence. PART 1: UNIT 2 : ACTIVITIY: Handout 1 Scenario 1 COMMUNICATION SKILLS PRESENTATION SKILLS PREPARING : : Scenarios You are the group leader representing your faculty to Japan. Your aim is to promote academic programs in your faculty to Japanese students. Delegates from Saudi Arabia are visiting UPM. As a President of one of the Student’s Assoc. in UPM, you are requested to brief the delegates about education in Malaysia. You are invited by the Government of Finland to present Malaysian culture to a group of prospective tourists. A group of Korean youths have come to UPM to learn about Malaysian food. You are requested to brief them on this matter. AFacilitator may create activities (UPM, 2006) sample of one of the other scenario.

Scenario 2

:

Scenario 3

:

Scenario 4

:

Scenario 5

: Fig.2

187

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

An activity such as the above requires incorporation of at least seven skills: 1. Communication skill 2. Team work 3. Life-long learning 4. Leadership 5. Professionalism 6. Critical thinking 7. Business skill (Shatar, M, et.al.,2007) These skills are not taught in classroom or cannot be taught through formal teaching. This is where the co-curriculum unit plays its role as an institution responsible for grooming wholesome graduates when they leave the university. 7.0 FINDINGS OF THE STUDY 1. This study found that 90% of the facilitators involved (n= 104.4) felt that the program achieved its main objective which was to instill the soft skills in our graduating students of Year 2006. 10% (n=11.6) felt that there are still rooms for improvement in the first module. Being the pioneer and the first of such program, the co-curriculum unit feels very happy with this achievement. Facilitators found that the greatest improvement was the students willingness to speak English despite this subject being the most fearful topic. The students braved themselves to conduct their presentations in English. Facilitators found that the students established good networking as they got to meet new friends during the program. This will benefit them when they leave the university as they may continue this friendship from hereon. Facilitators found that many of the students became less inhibit at the end of the program. They were not shy to come and talk to the facilitators to ask about job prospects and other related issues. Facilitators found that the students have more faith in themselves than they thought initially. Facilitators found that the students could work under pressure and produce creative output in the little time they had. Facilitators found that they too had learned from the program by being creative with the activities and having too respond to unexpected questions from the students.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.0

CONCLUSION

This study concludes that this program represents an effective education system as it includes learning opportunities that complement academic knowledge. The learning experience has enabled the students to achieve learning goals that are more difficult to attain through classroom
188

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

learning alone. The university life should develop problem solving skills in daily life and provide contact with a lot of different people and a variety of environments and situations (Srisaporn & Chairprasit, 2004). The learning attained through incidental experiences is more enriching and enables students to develop life long capabilities that are needed in our ever-changing society. REFERENCES [1] Becker, G. & Shultz, T. (l964) Human Capital: Theoretical and Empirical Analysis with a Special Reference to Education. Journal of Political Economy, Vol. LXX, Oct. l964, pp. 94-105. Laurillard, D. (2002) Rethinking teaching for the knowledge society. EDUCAUSE Review, Vol. 37, No. 1, January/February, 2002, pp. 16– 25. Ministry of Higher Education (2006) Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Shatar, M., Samir, A. & Pauzi, A.K (2007) 7 Kemahiran Unggul Mahasiswa Glokal. Universiti Putra Malaysia: Student Affairs Division. Srisaporn,U. & Chairprasit, K. (2004) Life-long learning. Proceedings th of 9 Asia Pacific Student Services Assoc. Conference, Bangkok , pp. 148-153. U.S.Department of Labor - Employment & Training Administration.Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills (2006) The roles of universities today: Economic development and global competitiveness. University of California Consortium : ICF Consulting. (2006) National Budget Report. Kuala Lumpur Parlimen, Sept.1, 2006. Available at: http://www.readycompanies.com/Malaysia-Budget2007.html

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

189

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

A REVIEW ON THE WAYS AND STRATEGIES IN DEVELOPING SOFT SKILLS
CHE NORLIA HASSAN Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, UiTM Perak/Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM norlia.hassan@gmail AHMAD NURULAZAM BIN MD ZAIN Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM ABDUL JALIL BIN ALI Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, USM

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRACT- This paper explores studies and research on the issues of soft skills and the most effective ways and strategies that can best prepare our future generation to become skills and competent workers and able to survive in the global market. Human capital is the most challenging factor that contributes to organizational excellence. Therefore initiatives need to be undertaken by educators to ensure that our future generation is well equipped with work place skills that will enable them to secure and retain employment. Surprisingly the lack of soft skills seems to be a world wide problem today. Our graduates today seen just cannot perform, not because of their intellectual incapability but because they lack soft skills. Graduates too are not trained for the transition from academia to industry. Therefore our graduates require having soft skills to ensure that they have these marketable skills. In today’s business environment, soft skills such as leadership, communication, team building and entrepreneurial interest have become critical for hiring and promoting employees to key positions (Audibert and Jones, 2002). The literature indicated that educators therefore must ensure that their courses are structured; soft skills training need to have relevance to the tasks; and top management support and being role models are necessary. Partnership or collaborative effort of education and businesses/industries was found to be successful in providing students with the skills and experience needed for the workplace. There are several suggestions and strategies recommended for teaching, learning and assessment of soft skills-coaching, case studies, problem-base learning, simulation, portfolio, internship, etc.

190

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Keywords: soft skills, human capital, unemployment, educators, teaching strategies.

1.0

INTRODUCTION

Human capital is the most challenging factor that contributes to organizational excellence. Therefore universities should prepare students with skills needed for success in the workplace. Among the skills needed are communication, interpersonal, teamwork and leadership skills. These skills are better known as Soft Skills. The so-called Asian tigers like Japan and Taiwan grew rapidly by relying on a well-trained, educated, hardworking, and conscientious labor force that makes excellent use of modern technologies (Becker, 2002). Our Prime Minister Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi when th addressing the 13 Nikkei International Conference stated that Malaysia’s future lay firmly in development—specifically human capital development. He further stated that Malaysia will continue to give special attention to our people who are left behind (Fauziah, 2007). This is in accordance with the Ninth Malaysia Plan (Chapter 11), “During the Eight Plan Period, ….. The quality of the labor force improved with the increasing supply of educated and skilled human resource. Various initiatives were undertaken including the implementation of several training and retraining programs to reduce skills mismatch and enhance the employability of labor, particularly graduates”. ….and thus the human capital development will be a key thrust in the Ninth Plan period.” 2.0 UNEMPLOYED GRADUATES

Today our country is facing problem of unemployed graduates. Last year Malaysia was stunned by the revelation of over 50,000 graduates unable to find jobs. Therefore government, communities, industries and especially educators have to find ways to overcome this problem. Undoubtedly there was no shortage of commentaries and finger pointing, with some saying that universities for being out of touch with reality and some blaming the graduates for unable to present themselves or even being choosy. A survey on “Graduates Unemployment” conducted on 24 September – 7 October 2005 by Ministry of Human Resources and Ministry of Higher Education revealed that 59,315 graduates were unemployed. Among factors that lead to graduates unemployed were: 1. 2. 3. 4. mismatch in supply and demand quality of graduates do not match industry demand overall personality of graduates reflect lack of self confident during interviews courses offered by Universities do not match industry demand
191

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

poor communication skills lack of general knowledge due to poor reading habits poor personality lack of experience choosy about jobs demand high salary unwilling to take up jobs away from home

Some of the factors mentioned above are deficiencies in soft skills. Surprisingly the lack of soft skills seems to be a world wide problem today. According to a report by the BBC, four out of 10 large employers in the United Kingdom expect to struggle to fill graduate vacancies because of a shortage of applicants with the right skills. The report quoted the findings from a biannual survey by the Association of Graduate Recruiters, which said employers found many graduates lacking in soft skills. Candidates are normally academically proficient but lacking in soft skills such as communication as well as verbal and numerical reasoning.” In Australia, a study by Monash University showed that more than one-third of foreign students are graduating from Australian universities with very poor English skills. The study revealed, South Korean students fared the worst, with 55.5% not meeting the required English standard to work professionally in Australia. They were followed by Thailand (50.9%), Nepal (47.9%), Taiwan (47.4%), China (43.2%), Hong Kong (42.9%), and Japan (36.8%). About 23.5% of students from Malaysia did not meet the required English standard (The Star Online, February 4, 2007). In Australia, initiatives to foster generic skills/soft skills are receiving increasing attention as it also a requirement for future employees (NCVER 2003). Higher Education Ministry of Malaysia too has introduced a soft skills module to prepare our students for the world of world. As such this paper is in line with the RMK 9 (Chapter 11 – Enhancing Human Capital) as its intention are to uncover the issues of soft skills and to identify the most effective ways that can best prepare our future generation to become skills and competent workers since people are our most precious asset. 3.0 THE NEED OF SOFT SKILLS

Traditionally, when hiring employees, employers will look for hard skills, work experiences or technical back ground in a particular area. But in today’s business environment, soft skills such as leadership, communication, team building and entrepreneurial interest have become critical for hiring and promoting employees to key positions (Audibert and Jones, 2002). Employers do not want paper graduates but people who can do their jobs well and independently. They do not want to spend months training fresh graduates on the job anymore because in today’s globally challenging business world, employers do not have the luxury of time. Employers want fast learners who are independent with good communication and presentation skills and who can deliver. According to Wilhelm (2002), employers assert that too many high school and college graduate do not possess the skills necessary to contribute productive in their jobs without extensive employer
192

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

training. Soft skills are important in virtually every profession especially when one have reach the level of sales manager or agency owner, working with and through others. Therefore when evaluating candidates, organization will look for someone who has good people skills and is a team player. Audibert and Jones, 2002 recommended companies use behavioral interviews to elicit background information on what applicants are like and how they deal with others. There are a number of tools available such as Personality test and working style might be useful in understanding candidate’s personality and working style. Through literature review our graduates today seen just cannot perform, not because of their intellectual incapability but because they were not trained for the transition from academia to industry. Therefore soft skills should be embedded in the curriculum; this is because these soft skills could help address hiring issues of students. Thus it is a challenge to educators where our customer--students; to make their education relevant to the real world, engage them, and support them (Martinez, 2005). 3.1 The soft leadership skills

Our graduates are our future leaders. Leaders of tomorrow require soft skills that will enable them function effectively in the workplace. Soft skills can mark out star performer in organizations. This term focuses on one behavioral rather than one technical skill. Individual with soft skills will exhibit traits such as greater leadership, rapport-building, relationship management and influencing abilities (Reynolds, 2005). Cole (1999) stressed that leadership involves ability to motivate staff to work together to achieve a common objective and resolve conflicts that may arise. Therefore leaders require soft skills which are also commonly known as interpersonal or social skills to become effective and efficient leaders. He further commented that unfortunately there is abundance of individuals assuming leadership roles that severely lack the soft skills necessary to create cooperative, as well as productive, relationships with their followers. Crosbie ( 2005) has listed the eight soft skills that are needed by all individuals: collaboration/teamwork, communication skills, initiative, leadership ability, people development/coaching, personal effectiveness/personal mastery, planning and organizing, and presentation skills. Crosbie reported that a research by The Protocol School of Washington, DC and conducted by Harvard University, the Carniegie Foundation and Stanford Research Institute has shown that technical skills and knowledge account for about 15 percent of the reason an individual gets a job, keeps the job and advances in the job. The remaining 85 percent of job success is based on the individual’s “people skills”. Being a leader is more difficult than a manager. Leaders have to effectively use physical presence and voice to convey
193

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

meaning. A leader must be able to communicate--influence, persuade and negotiate. These are the essential skills needed to people on his or her side, to defuse resistance and to build ownership and commitment. To motivate and inspire, a leader needs to be able to reach the hearts and minds of workers. This requires a deep understanding of what is important to people and how to involve them in the process. Somerset (2001) and Bunker and Wakefield (2004) stressed the importance of soft skills in contributing to organizational success in the workplace for an employee, manager or leader has been recognized. Those who aspire to become a leader are not likely to succeed without highly developed skills in these areas. Being a leader, proficient in soft skills is critical. To be an effective leaders thinking systemically and acting strategically are very important, but superb soft skills are necessary to enable one to articulate a vision; to enroll others in possibilities; and to communicate values, standards, and expectations. Moreover soft skills are the essential tools for employees contributing to their fullest potential (Muir, 2004). Business students too should be encouraged to grab every chance to work in organization, particularly in roles which require interdependence with others. Internship will enable students to bring their initiative, insight, and energy to companies; organizations in return can provide experience to them via coaching and mentoring. Students should read journals and periodicals such as Harvard Business Review, classics such as “Moral Mazes”, The New York Times, The Wall Street Journal, etc., would be beneficial, and business educators therefore must ensure that their courses are structured, activities developed and requirements outlined to challenge students to embrace interdependence and think critically, systematically, and strategically in preparation for them to become valuable organizational contributors (Muir, 2004 and Gutteridge, 2004). Gutteridge (2004) further recommended that business schools must integrate soft skills and values such as ethical behavior, trust, commitment, personal leadership, teamwork, verbal/written communication and building interpersonal relationships into its learning goals. These are the skills that will enable them to participate fully in the evolving life of the organization (Abell, 2002). 4.0 ACQUIRING AND ENHANCING SOFT SKILLS

Coaching. Abell (2002) recommended mentoring and coaching as one of the most useful relationships in the workplace. This is because there is someone able and willing to listen to problems and give advice and help individual decide how to deal with situations. Laferty, K. et al (2006) reported that a survey by Center for Creative Leadership (CCL) 2001 – 2003 identified that Europeans preferred face-to-face interactions, including peer/manager interaction and feedback. Coaching was found to be a very suitable method for learning soft skills (such as conflict management, negotiation and influencing). According to Jayne (2005) coaching can work wonders to plug skill gaps, build leadership capability and create more effective teams. It can
194

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

help bridge that gap in a faster and more focused way. Coaching should start from the top because when a senior executive is getting one-on-one coaching, it will give a positive impact to them. If those heading the company are not fantastic role models then ad-hoc interventions at lower levels of the company are a lot less effective. E-learning. Soft skills training needs to have relevance to the tasks that the learners face in the real world such as sales people, managers, coaches or customer-care advisers. Training soft skills outside the context of such roles is likely to reduce the effectiveness of the transfer of learning (Macvicar, 2006). He further commented that using one-to-one coaching of soft skill is costly, lacks flexibility and sometime embarrassing for trainees to act out a variety of convincing roles. E-learning is an alternative whereby soft skills simulator allows an individual to practice privately and feeling secure where no-one is witnessing the performance. It is available at all times, and frees the trainees from the tyranny of time, people and place. Although there are some weaknesses like limited option from lists, feedback is limited, lack realism we can expect dramatic improvements in the future. Self-awareness and observation. Somerset (2001) suggested that a leader must develop a self-awareness of their own soft skills inventory by a whole variety of self-assessment and 360-degree feedback tools, or by being conscious of how you exercise the skills on a daily basis. Develop a plan of action and set priorities for learning activities that could include training courses. Observe how others demonstrate these skills indifferent ways and different contexts. Practice your growing skills inside and outside the workplace. Experience. Crosbie (2005) stated that the learning of soft skills leadership does not happen conveniently and miraculously in a classroom. Successful leaders testify that first-person experience, communities of learners, support, self-assessment, and tireless effort of learning new skills and methods, all linked as closely as possible to the environment in which leadership will occur are needed, in addition to formal training. Anonymous (1999), suggested that the following steps can help to develop soft skills: Problem solving. Learn more about problem solving, using good judgment and effective conflict resolution, ask your supervisor how he or she handles specific situations. Practice what you have learned, applying it in real-life settings. Reading books and articles might help. Ethics. Some skills and qualities are best absorbed by observation over a period of time. Take note of the way those you admire like diplomacy, courtesy and honesty in various situations. If possible, seek a mentor either inside or outside your company, or both.

195

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Openmindedness. Today offices require innovation and flexibility. Be open to other approaches as you do your daily routine. Do not be afraid to offer unproven ideas and solutions. Evaluate all career options. Working as a project or temporary professional can provide exposure to leading-edge technologies and work styles. Persuasiveness. Take courses in communication and negotiation. Review the styles of writers in top national publications that will give valuable insights into how to communicate clearly and concisely. Toastmasters can help one to become more comfortable with public speaking and one-on-one. It is also important to practice being a good listener. Leadership. To build leadership abilities, volunteer to head up a committee with a local non-profit, civic or professional organization. It is an effective way to learn more about accountability as well as how to manage and motivate people, as learning by doing is the best approach. Educational Interests. Embrace the concept of lifelong learning by keeping pace with new trends in your field and in technology. Proactive steps should be taken to explore a range of options, such as Internet-based training and research, user groups, professional seminars, and books, professional seminars, and books and articles by experts in your career or in industry. U.S. government has established public policies such as SCANS, Goal 2000, WIA and Tech Prep as solutions to the Workforce Skills Gap.

SCANS (Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills). In 1999 SCANS report was given four directives by the U.S. Secretary of Labor. The Commission was asked to: i) define the skills needed for employment, ii) propose acceptable levels of proficiency, iii) suggest effective ways to assess proficiency, and iv) develop a dissemination strategy for the nation’s schools, businesses, and homes. Goal 2000 objective is to form a partnership between the Federal Government and states and communities to improve schools. The Workforce Investment Act of 1998 (WIA) is a workforce development systems designed to meet organizational and individual needs in a changing society. The primary focus of the WIA is to help individuals acquire work-ready skills. Tech-prep. The Tech-prep model has become a major factor in the effort to improve education in the U.S. The model emphasizes the importance of giving students opportunities through career pathways that link applied, hands-on approaches to learning academic concepts. According to Szul (2002) students should not only know soft skills but able to do the skills and demonstrate it well. Teaching about soft skills without giving students an opportunity to acquire these skills fails to prepare them for

196

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

the demands of employment. Below are some of the strategies she recommended for teaching and evaluating soft skills: Coaching. The best method for learning soft skills is to practice with an expert coach (teacher) under realistic working conditions until the student has achieved fluency. The “feel” of doing is the skill. For example, ask students to bring original ideas to class and it has to meet two criteria. First, class must be capable of implementing it or be in contact with someone with decision making authority. Second, if adopted, improvement must be measurable. The coach must give quick overview of the skills that would help them gain the commitment and support they need to implement the idea. Coach and have them perform the task over and over again until they are proficient at the skills and have concrete desirable results. Design and create a Web page. Students design and create a web page for the school. In addition to using technical skills they have the opportunity to work in a team and communicate with peers and superiors. All stakeholders, including administrators, faculty, peers, parents, and the business community, access the posted Web page thus increasing students’ confidence in their abilities. Career portfolio. Students research job opportunities in a selected field. They will prepare a cover letter and resume and participate in a mock interview. These activities incorporate skills in researching, writing, editing, speaking, and listening. They will also participate in luncheon, attended by advisory council members, local business leaders, administrators, and other faculty, that includes a discussion of business dining etiquette and appropriate interview. It is an opportunity for students to refresh rules of dining etiquette. Job-shadowing experiences. Students research jobs of interest to them then work with a faculty member to arrange a job-shadowing experience. They will need to keep a log of activities and interview the employer as well as other employees. At the end of the experience, they have to report and present it to the class using presentation software. Newsletter. Students work in teams and incorporate writing, reading and the business aspects of publishing to develop and publish a newsletter. They are responsible for seeking newsworthy information, composing the articles, and formatting the newsletter. This activity fosters team building and communication skills in addition to English and technical skills. The newsletter is shared with students, faculty, administrators, parents, and other stakeholders. Senior Project. Students choose a topic of interest, conduct research, and write a paper. They then use the information in the papers to create reallife projects. The variety of topics chosen makes these efforts interdisciplinary. The final phase of the project is a formal presentation before a panel of faculty, peers, and community representatives. There will be

197

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Question and Answers session by panel to evaluate impromptu speaking skills, knowledge level and poise. Closure activities. At the end of a unit student complete several activities to demonstrate mastery of the topic. They will write a paper explaining the concept. Next, cooperative groups of students do an artistic representation of a concept. Then, students demonstrate an understanding of the concept using technology. Finally, with a partner, students prepare a debate demonstrating two sides of controversial issue. Station Activities. Students proceed through a series of discrete tasks, either individually or in teams, in a given amount of time. They are asked questions that are open ended and designed to elicit thinking strategies; the responses are given either orally or in writing. Portfolios. Students combine several projects completed in a sequence to show their progress (growth) within a subject. Portfolios are selected collections of a variety of performance-based work and can include initial plans, drafts, self-evaluations, feedback, and plans for subsequent projects. Students have the opportunity to include their best pieces that illustrate improvements made: they incorporate files, folders, computer disks, and CD-ROMs. Compilation of the portfolio requires synthesis and creative thinking. In addition, portfolios provide an opportunity for students to demonstrate to prospective employers what they have learned. Videotapes/Observations. Students are required to perform a task while being either videotaped or observed. Performance is evaluated or scored based on a set of predetermined criteria. Interviews. Students are asked verbal questions from the assessor and must respond. The structured interview gives students the opportunity to hone oral communication skills while also allowing the interviewer to collect information about students across different time periods. Case studies. It can be used to transfer much of the responsibility for learning from the teacher to the student. Through careful examination and discussion of various scenarios, students learn to identify actual problems, to recognize key players and their agendas, and to become aware of those aspects of the situation that contribute to the problem. They should generate their own analysis of the problems under consideration, develop solutions, and apply the knowledge of theory the problem. This strategy will help students prepare for real-world problems. Szul (2002) further stated that these strategies have been employed by educators, studies by researchers, and instituted by public school systems. Whatever strategies are employed, employers measure their success as they hire students for internships and/or employment. She further discussed the resources available to educators to maximize student-learning opportunities both in and out of the classroom.
198

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Classroom Resources—Technology. Business should use technology as instructional tool in all courses taught regardless of the course content. Through the use of resources including presentation software, multimedia, telecommunications, and the Internet, business educators have the ability to capture and hold the attention of students. The World Wide Web has made available a variety of resources for educators that help enhance learning (www.microsoft.com/education, http://www.lessonplanspage.com, www.teachers.net, http://www.edhelper.com, etc) Business/Education Partnerships. Business has a long tradition of involvement in education. It offers expertise, shows teachers how to adopt successful business practices, and acts as an ally. Today the nature of the partnership is changing--strive for sustainability and focus on areas related to the competitive changes in the workplace that are driving a learning economy. This initiative will help the students understand the relevance of classroom curricula and to prepare students for the school-to-work transition. Professional Organizations. Student and Educators should join discipline-specific organization that will provide a wealth of opportunities and variety of activities that enrich and supplement the educational experience.

5.0

WORK ETHICS

To prepare students for the workplace, schools must focus their attention on improved instruction of basic skills and thinking skills, but addressing the issue of personal qualities has been a special challenge to most who have considered it. A study by Hill and Petty (1995) A New Look at Selected Employability Skills: A Factor Analysis of the Occupational Work Ethic was carried out to identify key themes which characterize the occupational work ethic as it is related to the desirable characteristics for a potential employee. Among the suggestions to educators are: the importance of work ethic should be enunciated to students cumulative effort to model and emphasize appropriate work ethic characteristics can best influence students initiate deliberate efforts to have conversation about interpersonal skills, initiative, and being dependable, within the context of all subject matter addressed in the curriculum a give-and-take exchange of ideas where individual choices are explored making recommendations to potential employers on behalf of students. to embed consideration of work ethic throughout the instructional program. Using a case study or a realistic work environment instead of lecturing about the merits of interpersonal skills, initiative, and being dependable will have lasting impact. Participating in student organization will enable them to
199

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

develop work ethic and employability skills. These efforts will lead to educational experiences which address the full range of preparation for work and strengthening personal employability skills. 6.0 SUCCESSFUL PRACTICES/RESEARCH The issues of soft skills are affecting the world. Therefore an analysis of successful practices is necessary in order to for universities/colleges to implement or improvise the curriculum. Effective strategies, method or practices available might lead educators in structuring the teaching and learning of soft skills. 6.1 Problem Base Learning

Smith (2005) suggested that Problem-base learning (PBL) as an alternative in developing soft skills. He proposed adaptations to PBL that offer greater potential for improving the thinking of future managers. The basic PBL process is simple. Teams of students solve realistic unstructured problems from their field of professional practice. They need to define problems, identify related gaps in their knowledge, collect relevant information, and propose solutions. Instructors have to write up problem scenarios, augmenting these with relevant readings. Educationists view PBL as a form of experiential learning [(Savin-Baden, 2000 in Smith 2005)], the effectiveness of which is warranted by constructivist principles [(Ryan, 1997; Savery & Duffy, 1995) in Smith 2005]. Since PBL students acquire knowledge in a quasi-clinical problem-solving context, they are more likely to recall that knowledge in relevant practical situations. Furthermore students are motivated to learn by curiosity or practical needs. The flexibility of PBL is that it can be adapted to the needs of different disciplines and instructional settings. 6. 2 Simulation

Durham Business School on its full-time MBA programme has introduced The Durham Boardroom Simulation, aiming to make its MBA graduates more relevant to the real world. They brought in nine (9) senior directors from big international companies such as Korean tyre manufacturer Hankook, Welsh auto-component manufacturer CalsonicKansei, US motor cycle maker Harley-Davidson, Chinese telecoms manufacturer Motorola China, Japanese retailer Seven Eleven Japan, Spanish fashion retailer Inditex/Zara, UK supermarket giant Tesco, US online retailer Amazon and South African packaging company Nampak. These external executive volunteers visited Durham to meet the "boards" of the companies of which they were to be "chairman". Durham gave each exhaustive information on their company, prepared by two PhD students. It is designed to replicate the tensions of a real leadership challenge and to develop life skills which bring analytical and soft skills together. In this exercise the
200

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

content isn't nearly as important as the process. There was a tremendous amount of learning going on such as teamwork and resolving conflict. This exercise generated huge enthusiasm and a sense of impetus and achievement. It offers a good chance for students from different backgrounds like culture and personality to work together and therefore providing them with experience as a valuable marketing tool (Tighe, 2004). 6.3 Project Prime Skills

O-Force, a non-profit partnership was created by 30 business and education executives, an initiative to research, identify and develop ways of improving the teaching of these career and life essentials or better known as soft skills in Central Florida schools. These leaders led the creation of Project Prime Skills which took 3 years of research and testing materials with 10 different teachers and more than 700 students. Project Prime Skills 2005 was done by a team at the University of Central Florida’s Institute for Simulation and Training (IST), led by Program Manager Ronald Tarr. The project reviews approaches and analyzes elements other organizations have taken in attempting to improve work ethics and soft skills. There are eight (8) step involved in this process: (1) Select Soft skills and curriculum, (2) Design Forms, (3) Design Assessment Tools, (4) Train Teachers, (5) Choose Business Mentors, (6) Brief the Students, (7) Knowledge Test and Self Assessment, (8) Collect and Manage Data—the Data Base and the Prime Skills Student Portfolio. This initiative was found successful in identifying the skill deficiencies. Secondly, by working with both educational and businesses Prime Skill team aims to eliminate these deficiencies and modify behavior through formal teaching and assessment of soft skills. Finally, the project able to bring in business leaders in classrooms as mentors and for formal student skill assessment. The following strategies are critical elements to be considered when teaching and assessing soft skills either using the Prime Skills System or approaches. Formally established list of skills and operational definitions of these skills Establishment of measures of success on which assessments and feedback can be based Instructional strategy that provides opportunities for students to practice the skills, such as project-based learning Modeling of the skills by business mentors Formal process to capture the assessments to demonstrate growth and to certify skills for employers There are three management activities that must be considered to ensure consistent implementation of such a program are: (1) Managing the

201

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

program, ( 2) Determining the resources required and (3) Laying out simple strategies for teachers to use. CONCLUSION This study has reviewed issues and effective ways of developing soft skills. There are numerous research and articles stating clearly those soft skills such as leadership, teamwork, communication, interpersonal, time management, and problem solving as the essential ingredients of career success. Since our graduates are future leaders, business educators need to review the curriculum, improve the teaching and learning of soft skills in order to prepare our students for the workplace. Several strategies have been identified and recommended such as coaching, simulation, problem-base learning, portfolio, etc can be used to develop and enhance soft skills. In addition to the role of universities/educators in educating and providing students with soft skills, industries involvement in education are necessary in order to ensure our future generation is equipped with the experience, skills needed for employment. Hence, efforts and collaboration of all-universities, communities, and industries are required more than ever. Hopefully our efforts and investment in human capital which is our precious asset will enable them to secure employment and able to compete locally as well as in the global market. REFERENCES [1] Becker, Gary S., "Human Capital". The Concise Encyclopedia of Economics. Library of Economics and Liberty. Retrieved November 15, 2007 from http://www.econlib.org/library/Enc/HumanCapital.html Fauziah Ismail (2007). Human Capital growth key to Nation’s success. New Straits Times, May 25, 2007. Ninth Malaysia Plan 2006-2010 [Electronic Version] http://www.epu.jpm.my/rm9/html/english.htm Overseas graduates lack soft skills too. (2007, February 4, 2007). Retrieved fromThe Star Online. Defining Generic Skills: At a Glance. (2003). Adelaide: National Centre for Vocational Education Research Ltd. http://www.ncver.edu.au Audibert, G. and Jones, M. (2002). The Softer Side. Advisor Today, 97(2), 72. Retrieved March 4, 2007 from Proquest database. Wilhelm, W. J., Logan, J., Smith, S.M., Szul, L.F. (2002). Meeting the Demand: Teaching Soft Skills [Electronic Version], 43-57. Martinez, M.M.S. (2005). What Does “Success Skills” Mean Across the st Country? Defining Success Skills for the 21 Century. California: Los Rios Community College District’s Workplace Learning Resource Center. Reynolds, A. (2005). Best Behavior. Supply Management, 10 (7), 35. Retrieved January 20, 2007 from Proquest database. Cole, M. (1999) Become the Leader Followers want to follow [Electronic Version]. Supervision; 60 (12), 9 –11. Crosbie, R. (2005). Learning the Soft Skills of Leadership. Industrial and Commercial Training, 37 (1), 45–51.
202

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[9] [10] [11]

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[12] [13]

[14] [15]

[16] [17]

[18] [19] [20] [21]

[22] [23]

[24] [25]

[26]

[27] [28]

Somerset, Felicity. (2001) The Softer Side of Leadership [Electronic Version]. CMA Management, 75 (7), 12–13. Bunker, K. and Wakefield, M. (2004). In Search of Authenticity Now More Than Ever, Soft Skills Are Needed. Leadership In Action; 24 (1), 17–21. Muir, C. (2004). Learning Soft Skills at Work: An Interview with Annalee Luhman. Business Communication Quarterly, 67 (1), 95 – 101. Gutteridge, T.G. (2004). Career is not a Four Letter Word. MidAmerican Journal of Business, 19(1), 5 – 6. Retrieved January 1, 2007 from http://wf2dnvr2.webfeat.org/ Abell, A. Softly Softly Approach. (2002). Information World Review, 186, 56–58. Retrieved January 20, 2007 from Proquest database. Lafferty, K., D’Amato, A., Deal J. (2006). Emerging Leaders in Europe. Training Journal, 26 – 28. Retrieve January 20, 2007 from http://wf2dnvr2.webfeat.org/ Jayne, V. (2005). Executive Coaching: Take it from the Top. New Zealand Management, 59. Macvicar, S. Tech Trends . Training Journal,16. Retrieved March 4, 2007 from Proquest database. Anonymous (1999). Meeting the People Challenge. The Canadian Manager, 24 (2), 20-24. Hill, R. B. and Petty, G. C. (1995). A New Look at Selected Employability Skills: A Factor Analysis of the Occupational Work Ethic [Electronic Version] . Journal of Vocational Education Research (JVER), 20 (4). Muir, C. (2004). Learning Soft Skills at Work: An Interview with Annalee Luhman. Business Communication Quarterly, 67 (1), 95 – 101. Smith, G.F. (2005) Problem-based Learning: Can it improve Managerial Thinking? Journal of Management Education, 29 (2), 357379. Savin-Baden, M. (2000). Problem-based learning in higher education: Untold stories. Buckingham, UK: Open University Press. Ryan, G. (1997). Ensuring that students develop an adequate and wellstructured knowledge base. In D. Boud & G. I. Feletti (Eds.), The challenge of problem-based learning (2nd éd., pp. 125-136). London: Kogan Page. Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, 35 (5), 31-38. Tighe, C. (2004). MBA Scheme Shadows the real world: Business Education. Financial Times, 10. Project Prime Skills: Systems and Methods for improving Soft Skills and Work Ethics. (2005). Central Florida: University of Central Florida’s Institute for Simulation and Training (IST).

203

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

MEMPERKASAKAN KEMAHIRAN INSANIAH MELALUI PORTFOLIO BERSTRUKTUR ABSTRAK - Salah satu ‘jalan keluar’ bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidakterampilan pelajar IPT menguasai kemahiran insaniah ialah dengan memastikan bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berpusatkan pelajar. Berdasarkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi (IPT) Malaysia beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran telah dicadangkan untuk mencapai objektif tersebut. Antaranya ialah pembelajaran berasaskan masalah, kajian kes, modul dan projek, di samping kaedah biasa yang digunakan oleh pensyarah seperti kuliah, tutorial dan makmal. Kertas ini mencuba membincangkan satu lagi kaedah yang boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di IPT, iaitu portfolio. Oleh sebab kaedah ini merupakan satu percubaan ke arah memperkasa kemahiran insaniah pelajar, beberapa konsep yang berkaitan dengan portfolio akan disentuh dalam kertas ini. Di samping itu, kertas ini juga menjelaskan proses pelaksanaan kaedah ini seperti yang telah dicuba kepada pelajar yang sedang mengambil kursus BMP 3043 Penilaian Dalam Bahasa Melayu daripada proses merancang, melaksana dan menilai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Dapatan daripada kajian ringkas yang dilakukan kepada pelajar menunjukkan bahawa pembinaan portfolio berstruktur ini boleh dan mampu menilai kursus dan kemahiran insaniah.

IDRIS MOHD RADZI Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

1.0

SENARIO

Masalah pengangguran dalam kalangan pelajar IPT menjadi isu negara dan tajuk utama media massa sejak akhir tahun 1990-an. Berikut
204

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dengan itu, banyak kajian telah dilakukan untuk mencari punca masalah tersebut supaya masalah tersebut dapat dikenal pasti dan ditangani. Hasil daripada kajian yang dijalankan, banyak dapatan telah diperoleh dan dikemukakan. Antaranya ialah kualiti para lulusan IPT itu sendiri. Mereka mendapati bahawa para lulusan IPT kurang kemahiran insaniah dan tidak dapat memenuhi kehendak pasaran kerja, khususnya tuntutan pihak swasta. Dapatan kajian tersebut disampaikan dalam persidangan dan media massa. NSTP e-media mencatatkan 86 artikel, berita dan pendapat pembaca yang berkaitan dengan kemahiran insaniah tersiar sepanjang tahun 2006 hingga awal 2007. Memandangkan kemahiran insaniah ini baik untuk pelajar IPT, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengambil inisiatif mengumpulkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang dari univeristi-universiti tempatan untuk memikirkan jenis kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh pelajar IPT dan kaedah yang paling sesuai untuk menerapkan kemahiran ini dalam pengajaran dan pembelajaran di IPT. Daripada inisiatif ini terhasilkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia yang diterbitkan pada 2006. Modul ini menyarankan 7 kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh pelajar sebelum mereka meninggalkan IPT. Untuk memastikan kemahiran insaniah ini dikuasai oleh pelajar, modul ini mencadangkan supaya penerapan kemahiran ini dilaksanakan secara nyata dan ditaksirkan (hal. 9). Natijah daripada pelaksanaan ini, semua pensyarah dikehendaki menilai kemahiran insaniah pelajar mereka. Kaedah dan alat yang digunakan untuk menilai diselaraskan pada peringkat IPT masing-masing. Untuk tujuan kertas ini, saya ingin berkongsi pengalaman saya mengendalikan portfolio pembelajaran sebagai alat untuk menilai kursus dan kemahiran insaniah pelajar.

2.0

MENGAPAKAH PORTFOLIO PEMBELAJARAN?

Dalam bidang pendidikan, portfolio kerap digunakan untuk menilai proses pembelajaran pelajar. Melalui penilaian portfolio, pelajar bukan sahaja tahu tahap pembelajaran mereka tetapi mereka juga berpeluang memperbaiki kesilapan dan kelemahan mereka mengikut kemampuan mereka sendiri. Hal ini kerana, sepanjang proses pembinaan portfolio tersebut berlaku penilaian reflektif terhadap amalan mereka (Anson, 1994). Portfolio pembelajaran ialah satu himpunan dokumen tentang peristiwa pembelajaran yang dikumpul mengikut proses pembelajaran itu berlangsung. Dalam hal ini, dokumen peristiwa pembelajaran tersebut menjadi bukti berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Johnson, Mims-Cox, dan Doyle-Nichols (2006) membezakan penilaian portfolio dengan penilaian yang dijalankan secara tradisional. Menurut mereka penilaian portfolio lebih realistik dengan proses pembelajaran pelajar kerana ia bersifat autentik dan luwes. Jelas mereka, Portfolios can provide evidence of equity by alighning authentic real-world examples of knowledge, skills, and dispositions to specific standard. Well-designed portfolios provide a rich array
205

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

of what candidates know and are able to do. They display both the products of learning (e.g. lesson plans and case studies) and the processes of reflections associated with each artifact. Portfolios are also able to accommodate different learning styles as well as acknowledge multiple ways of demonstrating competence, unlike tests or other traditional assessments. (Hal. 25)

Herbert (2001) menggariskan 4 kebaikan portfolio pembelajaran yang dapat memberi manfaat kepada pelajar. Kebaikan-kebaikan tersebut ialah (a) Memberi peluang kepada pelajar menilai pembelajaran mereka. Hal ini berlaku kerana jangka masa pelajar menyiapkan portfolio agak panjang. Mereka sempat menilai kerja mereka dengan cara bertanya rakan, membandingkan portfolio mereka dengan rakan, membuat bacaan tambahan dan sebagainya. Melalui aktiviti tersebut pelajar akan dapat idea baharu untuk memperbaiki pembelajaran mereka; (b) Membolehkan pelajar belajar sepanjang masa. Pembinaan portfolio memerlukan disiplin masa yang baik. Sikap menghimpunkan kerja pada saat-saat akhir tidak akan memberi manfaat dalam proses belajar. Dalam proses menyiapkan portfolio ini pelajar akan sentiasa menyemak dan mengemas kini bahan-bahan yang perlu dikumpulkan. Ini bermakna pelajar akan sentiasa belajar. Walapun perkara yang dipelajari itu sedikit tetapi ia dilakukan secara berterusan; (c) Menggalakkan pelajar berfikir tentang pembelajaran mereka. Hal ini berlaku apabila mereka membuat refleksi terhadap portfolio mereka. Dalam pembinaan portfolio refleksi ada satu kemestian. Oleh sebab refleksi itu dimestikan, pelajar akan sentiasa berfikir tentang pembelajaran mereka; dan (d) Portfolio berorientasikan keperluan pelajar. Satu lagi kebaikan portfolio ialah ia berorientasikan pelajar. Apa yang pelajar faham tentang pembelajaran mereka adalah berbeza dengan apa yang guru faham tentang pembelajaran pelajarnya. Hanya pelajar yang tahu proses pembelajaran mereka. Oleh sebab portfolio pembelajaran dibuat mengikut proses pembelajaran, setiap pelajar mungkin manghasilkan portfolio yang berbeza daripada segi persembahan tetapi sama daripada segi objektif pembelajarannya.

206

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.0

REKA BENTUK PORTFOLIO PEMBELAJARAN

Kursus BMP 3043 Penilaian Dalam Bahasa Melayu, pelajar yang mengambil kursus ini memang ramai kerana kursus ini merupakan kursus major yang wajib diambil oleh semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjanamuda Pendidikan Bahasa Melayu. Biasanya pelajar yang mengambil kursus ini terdiri daripada mereka yang berada dalam semester 6, dan sebahagiannya berada dalam semester 7. Seperti lazimnya, kursus ini dikendalikan dalam dua mod, iaitu 2 jam kuliah dan satu jam tutorial. Penilaian kursus ini dilakukan dengan dua cara, iaitu melalui peperiksaan akhir dengan pemberatan 50% dan tugasan, juga dengan pemberatan 50%. Sebagai tugasan, pelajar dikehendaki melakukan pembentangan, ujian dan menyiapkan sebuah model kertas peperiksaan Bahasa Melayu bagi tingakatan yang pilih. Biasanya tugasan ini dilakukan semasa kelas-kelas tutorial. Sejak kemahiran insaniah diperkenalkan kepada IPT pada akhir 2006, satu lagi unsur perlu dinilai kepada pelajar, iaitu kemahiran insaniah. Untuk melaksanakan penilaian ini, setiap pensyarah dibekalkan dengan borang rubrik bagi menilai kemahiran tahap kemahiran insaniah pelajar. Penilaian kemahiran insaniah ini perlu dilaksanakan walaupun ia tidak diambil kira sebagai salah satu komponen markah keseluruhan kursus yang diambil. Borang rubrik ini agak ringkas dan mudah digunakan. Berdasarkan kaedah pelaksanaan penilaian kemahiran insaniah ini, ada beberapa persoalan yang timbul. a. b. c. d. e. Adakah penilian yang dilakukan itu sah? Adakah markah yang diberi boleh dipercayai? Bagaimanakah penilaian itu dilakukan? Bolehkan pensyarah mengenali kesemua pelajarnya di dalam kelas? Bagaimanakah kemahiran insaniah pelajar dapat ditingkatkan jika didapati ada pelajar yang lemah? Siapakah yang bertanggungjawab melaksanakannya? Bila? Dan, macammacam soalan lagi.

Saya berpendapat, kemahiran insaniah ini bukanlah sesuatu yang perlu diajarkan kepada pelajar secara berasingan tetapi perlu diamalkan mengikut proses pembelajaran itu sendiri. Oleh sebab itu, saya mengambil pendekatan portfolio pembelajaran yang distrukturkan untuk disesuaikan dengan kehendak penilaian kemahiran insaniah pelajar. Untuk merealisasikan hasrat ini saya telah merombak semula struktur tugas yang telah dibuat sebelum ini. Daripada 3 jenis tugasan yang perlu dilakukan sebelum ini, saya mensyaratkan mereka membuat dua tugasan sahaja, iaitu portfolio dan ujian. Pemberatan tugasan masih sama, iaitu 50% (30% portfolio dan 20% ujian).

207

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.1

Pelaksanaan Portfolio

Pada minggu pertama tutorial, pelajar diberi taklimat tentang cara-cara melaksanakan portfolio daripada aspek taknikal dan kandungan yang diperlukan. Antara perkara yang ditaklimatkan ialah a. Cara melaksanakan portfolio. Pelajar dikehendaki melakukannya dalam kumpulan 3-4 orang. Ahli kumpulan boleh dipilih secara sukarela. Tema portfolio. Pelajar diberi tema portfolio, iaitu `Penilaian Bahasa Melayu Di Sekolah’. Daripada tema tersebut pelajar boleh berbincang dengan rakan dalam kumpulan untuk mengecilkan tema tersebut. Contohnya, `Ujian Lisan’, `Kesan Penggunaan Buku Kerja’ dan sebagainya. Masa untuk disiapkan ialah 13 minggu. Komponen portfolio. Portfolio yang dibina perlu mengandungi 3 komponen penting, iaitu perancangan, maklumat/bahan bukti proses pelaksanaan aktiviti dan pemantauan/refleksi. i. Peringkat perancangan mengandungi objektif, senarai aktiviti, dan kaedah serta alat untuk melakukan penilaian. Setiap kumpulan perlu merangka matlamat dan beberapa objektif portfolio supaya portfolio itu lebih terarah dan mudah dinilai. Matlamat dan objektif portfolio hendaklah selari dengan tajuk portfolio yang dipilih; ii. Komponen kedua ialah maklumat/ bahan bukti pelaksanaan aktiviti yang akan dilaksanakan. Untuk mengumpulkan maklumat ini, ahli kumpulan dikehendaki merangka aktiviti serta tindakan yang akan dilakukan bagi mencapai objektif portfolio. iii. Peringkat pemantauan/refleksi. Peringkat ini merupakan peringkat pelajar melakukan penilaian terhadap tugasan yang telah dirangka dan bahan bukti pembelajaran yang telah dikumpulkan. Penilaian ini mungkin berbentuk individu atau kumpulan. Pelajar juga digalakkan menilai kerja rakan mereka serta bertukar-tukar maklumat dengan rakan mereka. Untuk melaksanakan komponen ini pelajar dikehendaki mereka bentuk alat penilaian/refleksi seperti senarai semak, rubrik, naratif, anakdot dan sebagainya untuk disertakan sebagai bahan bukti dalam portfolio nanti. Semua proses refleksi/ penilaian dilakukan semasa kelas tutorial berlangsung. e. Semua bukti pelaksanaan portfolio hendaklah dikumpulkan dan disusun dalam sebuah fail supaya mudah dinilai. Fail tersebut hendaklah diberi tajuk. Sehelai senarai kandungan portfolio perlu disertakan pada muka surat awal portfolio.

b.

c. d.

208

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

f.

Setelah pelajar memahami taklimat tentang teknikal dan kandungan portfolio, mereka diberi satu jadual tugas yang telah distrukturkan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual di bawah, untuk dijadikan panduan sepanjang pembinaan portfolio berlangsung. Walau bagaimanapun mereka digalakkan menggunakan kreativiti mereka sendiri tentang cara persembahan portfolio nanti.

Jadual 1 Tugas Portfolio Minggu Aktiviti Lampiran Bukti Pembelajaran • Matlamat dan objektif portfolio Jadual tugas Catatan perbincan gan Borang penilaian

Merancang pembinaan portfolio: 1&2 • Matlamat portfolio; • Rangka tugas; dan objektif dan

kandungan

• Cadangan • pemantauan/refleksi dan alat penilaian yang sesuai. •

3

Pemantauan dan refleksi dalam kumpulan

Borang refleksi Rumusan Fotokopi bahan rujukan.

4&5

Memberi definisi dan jenis-jenis • penilaian bahasa dengan merujuk 10 buah buku dan artikel. • Rumuskan maklumat tersebut kirakira 1,000 patah perkataan. Pemantauan dan refleksi antara kumpulan.

6

Borang refleksi Contoh alat penilaian yang dibina oleh guru dan kementeri an;

7-11

Kefahaman tentang pelaksanaan • penilaian bahasa di sekolah: • Mendapatkan maklumat daripada guru tentang i. Apakah yang dinilai? ii. Mengapakah ia

209

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dinilai ? iii. Bilakah ia dinilai? iv. Bagaimanakah ia dinilai?

Soal selidik/tem u bual; Contoh jawapan pelajar pandai, sederhana dan lemah; dan Analisis keputusan ujian/penil aian. Portfolio yang sudah lengkap.

12-13

Pemantauan dan refleksi kelas – • Setiap kumpulan membentangkan hasil portfolio mereka.

Jadual tugas di atas mengadungi 3 lajur. Lajur pertama ialah penetapan masa melaksanakan tugas portfolio. Lajur kedua ialah aktiviti yang perlu diikuti sepanjang penyediaan portfolio, dan lajur ketiga ialah bukti pembelajaran yang perlu dikumpulkan bagi melengkapkan portfolio. Pelajar digalakkan menambah bukti pembelajaran yang difikirkan sesuai daripada bahan rakaman, gambar-gambar dan dokumen lain yang berkaitan. 3.2 Penstrukturan Insaniah Portfolio dan Penerapan Kemahiran

Portfolio ini distrukturkan supaya selari dengan kemahiran insaniah yang hendak diterapkan dalam tugasan pelajar. Saya berpendapat, kemahiran insaniah sukar diterapkan dan dinilai semasa kuliah sedang berlangsung kerana bilangan pelajar yang ramai dan kepadatan kandungan yang disampaikan. Hal ini dapat diatasi dengan menstrukturkan tugasan portfolio pelajar dan diterapkan semasa kelas-kelas tutorial. Penilaian pelajar juga mudah dijalankan kerana bilangan mereka semasa tutorial antara 25-30 orang sahaja. Dalam proses pembinaan portfolio yang dilakukan oleh pelajar tersebut terdapat beberapa kemahiran insaniah yang diterapkan melalui aktiviti yang dirancang. Kemahiran-kemahiran yang dimaksudkan adalah seperti yang berikut: a. Kemahiran Berkomunikasi (KOM) Kemahiran ini paling banyak digunakan pelajar dalam usaha mereka menyiapkan portfolio
210

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mereka. Mereka terpaksa berbincang sejak awal lagi untuk menentukan matlamat dan objektif portfolio mereka. Dalam perbincangan tersebut mereka perlu memberi sumbangan buah fikiran untuk membantu kumpulan mereka. Sudah tentu, kemahiran berbincang merupakan salah satu jenis komunikasi ilmiah yang penting dalam proses pembelajaran. Selain kemahiran komunikasi lisan, pelajar juga dituntut menyertakan rumusan daripada apa-apa yang dibaca, merangka soalan dalam bentuk soal selidik dan melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, mungkin melalui surat atau faksimili. Semua ini menjadi bahan bukti pembelajaran dan perlu disertakan dalam portfolio yang dibina. Kejayaan pelajar berkomunikasi dengan pihak sekolah menjadi salah satu penentu kepada kejayaan proses pembinaan portfolio ini. Pelajar akan mendapat mengumpulkan pelbagai maklumat jika mereka dapat memanfaatkan kemahiran komunikasi yang berkesan dengan pihak sekolah. Semua maklumat ini dibentangkan kepada kelas untuk dikongsi bersama dan dinilai. Kemahiran membentangkan maklumat juga merupakan salah satu kemahiran komunikasi yang dipelajari oleh pelajar. b. Kemahiran Berfikir dan Menyelesaikan Masalah (KBKM) Banyak masalah yang harus ditempuhi oleh pelajar dalam usaha menyiapkan portfolio ini. Antaranya masalah masa, masalah rakan, masalah bahan rujukan, masalah komunikasi dengan pihak sekolah dan sebagainya. Setiap masalah yang timbul perlu difahami sebelum dapat diselesaikan dengan jayanya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut pelajar perlu berhemah dan mengatur strategi penyelesaian bersama-sama dengan rakan mereka. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikan baharulah mereka mendapatkan bantuan daripada pensyarah. Di sinilah pentingnya peranan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan perkataan lain, mereka dapat memahami sesuatu masalah yang timbul dan tahu bagaimana menyelesaikannya. c. Kemahiran Kerja Berpasukan (PSK) Portfolio ini tidak mungkin dapat disiapkan dengan sempurna jika ada ahli kumpulan yang tidak menjalankan tugas yang diamanahkan. Dalam sesi merangka kandungan, setiap pelajar telah diberi tugas-tugas tertentu untuk mendapatkan sesuatu
211

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

maklumat. Jika salah seorang pelajar tidak berfungsi kerana sesuatu halangan, maklumat yang diperlukan tidak mungkin dapat dikumpul. Jika hal ini berlaku, ahli kumpulan yang lain perlu bertindak dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakan mereka. Sikap seperti ini akhirnya dapat membantu rakan yang lemah serta dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah kumpulan. d. Kemahiran Pembelajaran Pengurusan Maklumat (PBPM) Berterusan dan

Salah satu ciri kemahiran pembelajaran berterusan ialah dapat menggunakan pelbagai sumber untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam proses menyiapkan portfolio ini, pelajar tidak hanya berlegar dalam konteks pembelajaran kelas. Mereka digalakkan mengakses internet, merujuk bahan di perpustakaan dan melakukan kajian lapangan seperti kajian di sekolah. Semua ini merupakan ciri pembelajaran berterusan. Setelah semua maklumat dikumpul, mereka perlu merumus dan menyusunkan maklumat tersebut dalam portfolio. Porses ini merupakan aktiviti pengurusan maklumat. Jadi, pembinaan portfolio ini sebenarnya melatih pelajar mengases, memilih, mengisih dan menyusun maklumat supaya kemas dan mudah diakses. e. Kemahiran Kepimpinan (PIM) Tidak ada suatu kumpulan pun yang dapat bergerak jika kumpulan itu tidak melantik pemimpin mereka. Dalam proses menyiapkan portfolio ini, setiap kumpulan dimestikan melantik ketua. Setiap ketua akan merancang dan memantau perkembangan kumpulannya. Ketua yang baik akan dapat memandu anak buahnya menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sempurna. f. Etika Moral dan Profesional (ETIK) Penerapan etika dan profesional dapat dipraktikkan oleh pelajar dalam sesi pemantauan dan refleksi. Semasa sesi ini pelajar dikehendaki jujur menilai tugasan mereka dan tugasan rakan mereka. Di sini, mereka dilatih memberi komen dan pandangan secara jujur dalam penilaian mereka demi memperbaiki mutu tugasan mereka dan rakan mereka. Sifat profesional ini dipupuk supaya tertanam dalam diri mereka perasaan sentiasa ingin memperbaiki diri dalam apa jua tugasan yang diberi. Mereka juga dilatih menilai tugasan mereka dan tugasan rakan mereka berdasarkan borang atau alat
212

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

penilaian yang dibina supaya penilaian tersebut tidak bersifat berat sebelah dan tidak tepat. Selain itu, portfolio itu sendiri merupakan bukti amalan sifat profesional seseorang. g. Kemahiran Penggunaan Teknologi (TEK) Kemahiran penggunaan teknologi diaplikasikan sepanjang masa. Dalam mereka mencari maklumat tentang penilaian bahasa, mereka digalakkan mempelbagaikan sumber maklumat yang diakses, termasuk internet. Selain itu, semasa membentangkan portfolio pada sesi pemantauan dan refleksi akhir, pelajar juga mengaplikasikan teknologi bagi memudahkan pembentangan. 3.3 Penilaian Kemahiran Insaniah

Penilaian kemahiran insaniah melalui pembinaan portfolio ini dijalankan dalam dua bentuk, iaitu penilaian proses dan penilaian hasil (produk). Penilaian proses dilakukan semasa sesi pemantauan dan refleksi. Semasa pelajar menilai tugasan mereka dan tugasan rakan mereka di dalam kelas-kelas tutorial, saya juga menilai kemahiran insaniah mereka berdasarkan borang rubrik yang dibekalkan oleh pihak universiti. Saya pergi dari satu kumpulan ke satu kumpulan untuk memberi bimbingan dan melakukan penilaian. Di samping memahami masalah pelajar, saya juga dapat memberi motivasi dan tunjuk ajar kepada mereka yang masih memerlukan. Ini bermakna saya dapat menilai pelajar secara proses sebanyak tiga kali. Penilaian hasil pula dilakukan setelah pelajar menghatar portfolio mereka. Penilaian ini dilakukan berdasarkan skema yang telah ditetapkan seperti kreativiti, kesesuaian bahan, kandungan dan sebagainya. Markah diberi secara kumpulan. 4.0 APAKAH PENDAPAT PELAJAR?

Tugasan berdasarkan portfolio berstruktur ini baharu sahaja diperkenalkan dalam kursus ini. Tambahan pula, penilaian portfolio ini disepadukan dengan penilaian kemahiran insaniah yang baharu diterapkan di universiti. Untuk mengetahui keberkesanan pendekatan ini, saya telah mengedarkan borang penilaian yang ringkas berbentuk soal selidik untuk dijawab oleh pelajar. Item soal selidik tersebut merupakan pernyataan yang mengukur kesesuaian portfolio untuk menilai kursus BMP 3043 dan kemahiran insaniah. Skala yang digunakan ialah skala pemeringkatan yang mempunyai nilai seperti yang berikut: 1 2 3 4 = = = = sangat tidak setuju tidak setuju setuju sangat setuju
213

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Secara keseluruhan, dapatan daripada soal selidik ini menunjukkan bahawa seramai 170 pelajar memberi respons yang positif terhadap pernyataan yang diberi. Lebih 80% pernyataan yang diberi mendapat min melepasi 3.00. Ini bermakna, tahap respons mereka berada di antara bersetuju dan sangat setuju. Walaupun begitu, terdapat 2 pernyataan yang mendapat respons di bawah min 3.00. Jika diperhatikan, kedua-dua pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang negatif. Pernyataan no.9 ditafsirkan sebagai sikap negatif pelajar yang gemar melakukan tugasan pada saat-saat akhir, manakala pernyataan no.11 dapat ditafsirkan bahawa pembinaan portfolio ini tidak memberi faedah kepada pelajar. Berdasarkan analisis min dalam Jadual 2 di bawah, kedua-dua pernyataan tersebut ditolak oleh pelajar. Ini bermaksud bahawa pelajar tidak menyiapkan portfolio pada saat-saat akhir dan pelajar juga mengakui bahawa portfolio pembelajaran ini sangat penting. Dapatan ini disokong dengan dapatan pernyataan no.3, iaitu pelajar perlu mematuhi masa yang terkah ditetapkan untuk menyiapkan portfolio yang sempurna. Pernyataan ini mencatatkan min tertinggi, iaitu 3.53. Analisis Soal 2 - Selidik Dalam Kiraan Min Bil. 1. Pernyataan Kami sentiasa menyemak portfolio untuk memastikan aktiviti yang dirancang sempurna. Portfolio melatih kami bekerja berkumpulan. Portfolio hanya dapat disiapkan dengan sempurna jika kami mematuhi masa yang telah dirancang. Kami terpaksa membaca lebih banyak buku untuk menyiapkan portfolio. Kami sempat menilai dan bertukar-tukar bahan bukti dengan kumpulan lain. Portfolio membantu kami memahami objektif kursus penilaian. Melalui portfolio kami tahu bagaimana sekolah menjalankan penilaian kepada murid. Kami menggunakan kemahiran komunikasi sepenuhnya untuk mendapatkan bahan bukti daripada guru. Kami tidak mengira tempat dan masa. Yang Min 3.13

2. 3.

3.40 3.53

4.

3.40

5.

3.13

6.

3.13

7.

3.33

8.

3.10

9.

2.97

214

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

penting portfolio dapat disiapkan. 10. Kami dapat menggunakan kreativiti kami sepenuhnya untuk menyiapkan portfolio. Kami tidak akan menyuruh pelajar kami membuat portfolio. Sekarang kami tahu bagaimana menilai murid. 3.30

11.

2.43

12.

3.20

Jadual di atas juga memperlihatkan bahawa aspek-aspek yang berkaitan dengan kemahiran insaniah seperti kerja berkumpulan, mematuhi masa, membaca daripada banyak sumber maklumat, membuat penilain kendiri dan rakan sebaya, berkomunikasi dan kreativiti mencatatkan min yang tinggi (melepasi 3.0). Dapatan ini mengukuhkan andaian bahawa pembinaan portfolio pembelajaran mampu meningkatkan tahap kemahiran insaniah pelajar IPT.

5.0

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tugasan dan soal selidik yang dijawab oleh pelajar, saya berani mengatakan bahawa pembinaan portfolio berstruktur ini telah berjaya mencapai objektif `serampang dua mata’. Pertama, pembinaan portfolio ini sesuai bagi pelajar untuk mendalami kursus yang diikuti oleh mereka dan kedua, ia dapat menerapkan kemahiran insaniah yang dikehendaki secara terancang dan bersahaja. Cuma, daripada segi pelaksanaannya jika pelajar perlu membina satu portfolio bagi setiap kursus, saya kira ia akan membebankan pelajar. Oleh itu, satu jalan keluar perlu dicari. Saya mencadangkan supaya ada penyelarasan pada peringkat fakulti atau jabatan untuk menyelaraskan tugasan pelajar ini supaya mereka tidak terbeban. Mungkin, pada setiap semester pelajar perlu manyiapkan satu portfolio sahaja yang dapat menterjemahkan proses pembelajaran pada semester yang berkenaan. Hal ini perlu diputuskan pada peringkat fakulti atau jabatan.

215

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

RUJUKAN [1] Anson, C. (1994). Portfolios for teachers: Writing our way to reflective practice. In Black, Laurel, Daiker, Donald, A., Sommers, Jeffrey, & Stygall, Gail, (Eds.), New directions in portfolio assessments: Reflective practice, critical theory, and large-scale scoring (pp. 185200). Portsmouth, N.H.:Boynton/Cook Publishers, Inc. Herbert, E.A. (2001) The power of portfolios: What children can tell us about learning and assessment. San Francisco : Jossey-Bass, A Wiley Company. Johnson, R.S.; Mims-Cox, J.S.; dan Doyle-Nichols, A. (2006). Developing portfolios in education: A guide to reflection, inquiry and assessment. Thousand Oaks, LA : Sage Publications. Modul pembangunan kemahiran insaniah (soft skills) untuk institusi pengajian tinggi Malaysia (2006). Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

[2]

[3]

[4]

216

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PLEaSE STRATEGIES FOR SOFT SKILLS DEVELOPMENT
RAJA MAZNAH RAJA HUSSAIN Academic Development Centre (ADeC) University of Malaya rmaznah@um.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRACT - PLEaSE (Personalized Learning Environment and Students Engagement) echoes the plea of students to lecturers to engage them in their learning. This presentation reports on the Instructional Design (ID) for Soft Skills project where students were encouraged to personalize their learning through the use of Problem Oriented Project Based Learning (PoPBL) approach, at the same time engaging in activities that allow them to develop soft skills in a technology rich learning environment. The purpose of the ID project undertaken by Masters of Instructional Technology (MIT) students is to develop instructional solutions for use by university students and lecturers to facilitate learning of soft skills. This research project is part of an on-going action research on Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) in Higher Education to develop a Pedagogy of Engagement Integrating Technology (PoEIT) model (Raja Maznah, 2006). A Yahoo group website serves as the class group communication tool and a repository for file sharing. It was also a platform for communication and clarification of class assignments and/or lectures and a place for posting assignments in progress. Students were encouraged to explore, develop, reflect and construct their own knowledge and create their own learning content while the instructor plays the role of a coach and a facilitator of their learning. Individual reflections, process reports and group evaluations were submitted at the end of the course together with the products they have developed such as a training manual, a video and a learning portal. Students are found to be able to personalize their learning when they are given opportunities to work with real projects to solve real problems.
217

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

INTRODUCTION

Developing a broader and more sophisticated methods of teaching and engaging learners is one of the many challenges facing a university lecturer. The Masters in Instructional Technology (MIT) program at the University of Malaya attracts students from schools, industries and higher education. Many of the approaches that we are familiar with in the past are no longer sufficient to deliver the content to students of varied interests and backgrounds. We know that the practice has to change with the time and the technology available. Therefore, we regularly carry out inquiries into our classroom practices, document the work and make it available for review by our peers. This paper is an attempt to explore the scholarship of teaching and learning (SoTL) in a scholarly teaching practice where technology is integrated into the teaching and learning, making the pedagogy more interesting and challenging. Changing the status of the problem in teaching from terminal remediation to ongoing investigation is precisely what the movement for a scholarship of teaching is all about (Bass, 1999). The sharing of the scholarly practice is also meant to be a form of reflection on the teaching and learning practiced in the technology enchanced learning environments, typical of courses in the MIT program. 2.0 THE COURSE

The course under examination is a required graduate course for Masters in Instructional Technology (MIT) in the University of Malaya. Basic Instructional Design (ID) is offered once a year to the MIT students. The course enables students to design and develop instructional solutions to problems related to learning. The students are given opportunities to apply the principles of instructional design through an examination of real learning problems requiring instructional interventions. The students (N=21) are of varied backgrounds. The cohort has an interesting composition of equal numbers of teachers from schools and higher education and others from the corporate sectors, who are either trainers or instructional designers. The class met once a week for 14 weeks, in a multimedia lab, face to face. A Yahoo group website served as the class group communication tool and a repository for file sharing. Beside the class’ Yahoo group, the students are encouraged to create their own assignment groups using Yahoo and Google services, which are free online facilities. The assignment groups were used for discussion and submission of individual tasks for the purpose of completing the final assignment. The students were encouraged to personalize their virtual workspaces and share the ongoing and online assignment as it progressed. The opportunity for the others to check the assignment and participate in the discussion allowed the students to share and compare their progress on the tasks with other groups. Thus, encouraging active not passive learning, whereby students are encouraged to be critical, creative thinkers who would go on learning for their life. Thus, committed to life long-learning.

218

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.0

THE FINAL ASSIGNMENT

The final assignment is an instructional development project to develop solutions to help lecturers teach and assess soft skill competencies in third year students. In other words, the task was to design and develop instructional interventions which when properly executed can help lecturers to develop soft skills in higher education students. The graduate students worked in groups of four to five persons in a group. The formation of the groups were by choice. The students selected their team members. Each team would assign roles to individuals in the team. A typical team would consist of an Instructional Designer, a Subject Matter Expert, a Programmer and or a Graphic Expert. The team would elect a leader also known as a Project Manager, whose responsibility is to make sure that everyone is on task. 3.1 SOFT SKILLS IN HIGHER EDUCATION PROJECT

A typical ID project would have a client needing instructional solutions. The client was the newly established Academic Development Center (ADeC). ADeC was entrusted by the university management with the training of lecturers to embed soft skills into teaching and learning. The lecturers are to also assess soft skills competencies in the third year undergraduate students. The seven soft skills identified by the Ministry of Higher Education (MOHE, 2006) are: Communication; creative and critical thinking; team work; leadership; entrepreneurship; ethics and professionalism and life long learning. The assignment was broken into two parts. The first part of the assignment requires students to conduct a thorough needs analysis before developing the solutions. The students were fortunate in that the soft skills initiative was recently launched at the university which gave them the opportunity to get involved in the program for the purpose of the assignment. Lecturers were briefed on how to teach and assess soft skills. The exercise involving at least 300 academic staff took place early in the second semester. The students had the opportunity to be part of the team that organized the mass briefing for lecturers. The students took the opportunity to observe, talked to some lecturers and collected survey data using a questionnaire. Needs Assessment. Readings and cases presented to the class helped the students to formulate and clarify the problems. They were required to articulate the first perception of the problem as presented to them by the lecturer. They were to develop some hypotheses which are conjectures regarding the problem including its causes, effects and possible solutions, outline how they are going to go about searching for evidence to support their hypotheses and then collect that evidence. Students posted their comments on the electronic learning environment (Yahoo group) so that everyone can

219

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

read each others’ approach to the understanding and resolution of the same problem. Needs assessment was carried out by the students. Evidence were collected through selected interviews with the participants. Questionnaire was given to both the facilitators and the participants to assess their needs for the pedagogy to embed soft skills and to assess soft skills competencies among the third year students. The briefing sessions to the lecturers were also observed by the students to make sure that data collected can be triangulated. The questionnaire was developed by the class through on-line discussions and face to face meetings. Time was very short for a thorough pilot of the instrument, however, a quick pilot with a small number of faculty soft skills coordinators cum facilitators were carried out during one of the the soft skills coordinators’ meetings. The purpose of the pilot was to make sure that the instrument was valid and did not miss pertinent questions and that it captured the gap in knowledge and skills related to embedding soft skills and also the attitude of the lecturers towards embedding soft skills in their courses. Based on the observations, interviews, and questionnaire the results were shared with the class. Five groups were formed to develop different solutions based on the importance of the problems and on possible solutions. 3.2 THE SOLUTIONS

After extensive consultation with the lecturer and several subject matter experts (other lecturers involved in soft skills training) and readings of cases related to soft skills implementations, the groups proposed to design five different solutions, culminating in the ID projects developed by five different groups. These are: 1. Fishing 4 Jobs – a training program for undergraduates to develop the necessary soft skills for finding a job after graduation. 2. Enterpreneurship program – a training program to develop the entreprenuership skills for undergraduate students 3. Learning resource center – a space to house soft skills resources, and a place for lecturers to learn about soft skills 4. Soft skills portal - an online space for lecturers to visit and learn about soft skills, and to communicate with others 5. Training of soft skills for lectures - a training program on PBL designed for lecturers to learn about PBL and how to assess PBL. Since the semester was only ten week long, there was not enough time to conduct the pilot test. However, a weekly presentation to the lecturer and peers for comments and feedback allowed for the group members to examine the process and the product closely. Having the online and ongoing assignment available on the virtual space allowed for open viewing by
220

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

colleagues, thus allowing the other class members to comment and give suggestions, thus encouraging students to practice the scholarship of teaching and learning (SoTL). 4.0 DATA COLLECTION

Qualitative data was captured through an open ended post-evaluation instrument given to each student to complete at the end of the semester. The post-evaluation instrument helped students reflect on their learning process. The group was also asked to reflect on their acquisition of soft skills through a logbook which were submitted together with the project. Learning reflected through the use of text, essays, poems, songs, graphics and pictures enabled the lecturer to assess the extent of soft skills acquired by the students through the project. Diaries kept by each group, the discussion threads and messages posted on the Yahoo groups and the Google groups are also valuable data on the processes that the students had to go through in the process of learning to do instructional design. The final assignment requires detail documentation of the process and showcased the products. 5.0 PRODUCTS

The five products developed by the groups surpassed the lecturer’s expectation. No one really knew what the final products should look like. Weekly reporting and feedback from the class provided the needed structure that shaped the products. Each group was able to examine their needs and personalized their workspace also known as the learning environment. Most groups were opened to suggestion and feedback by other groups. The development was reported to the class by the groups on a weekly basis during the class meeting. The projects were monitored by the lecturer, face to face and online. The products were packaged and submitted at the end of the semester. Assessment was made on the processses and the deliverables which were guided by an ID model from the beginning to the end. The projects were graded based on the: • • • • Rationale for the choice of ID model Instruments used to collect data in the analysis phase (examples, needs analysis questionnaire, interview protocol, checklist, etc.) Instructional theories and principles applied in the design and development of the products/activities Description of each step according to the model (Example, methods of needs analysis, learner analysis, context analysis and task analysis and how the findings are used from each step as input for the next step) Evaluation plan (since the time was too short to carry out a formative evaluation, a plan was acceptable) Individual reflections on the assignment specifically on the learning process (using a group or a blog that the team members can contribute or view) and
221

• •

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

• 6.0

References used (using latest APA style of referencing)

LEARNING PROCESS

Most students in the class were part time students, people with day jobs and other responsibilities. The groups reported that they spent many hours outside the classroom to meet face to face and many more hours were spent online through chatting and checking on the assignment as it progressed. Internet and mobile phones were their life lines. The work environment was tense. The most difficult phase was the formulation of the product which is the design phase to meet the needs of the target audience. However, the spirits of collaboration and learning together were sustained throughout the many weeks involved in the development of the products. Since the content (soft skills) are new to everyone including the lecturer, the groups became very aware of their own development of soft skills. In order to examine the development of soft skills in the students, each group was tasked to reflect on their soft skills using logbooks, which are designed to tell the story of their learning using pictures, text, poems, songs, drawings and in any form at all. 7.0 LESSON LEARNT

Through an examination of the products, the processes, the deliverables, and the students response to the post evaluation instrument, it is safe to say that the students were able to personalize their learning, through creation of the virtual space and deep collaboration as reported by student DU. I like the idea of personalizing the project by having own yahoo group for each group (Student DU). In fact, two groups migrated from the Yahoo group to Google group. Learning was supported through engagement with the open source tools (LOST) where learning through benchmarking happened (Lim, Raja Maznah & Firuz, 2007). … we can always examine the assignment progress for the other groups too by visiting their groupware feedbacks (Student Ye). Having the class online was an advantage as many of the students worked full time, and the only convenient time for them to meet was in the virtual space. The students were able to update their “assignment in progress” on the group as testified by the following students. … since most of the classmates are working adults, using online groupware (Google group) is one of the best ways to monitor the progress of assignment and to get the latest updates. Groupware allows for file sharing and asynchronous discussions, etc (Student Ye)

222

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

I feel the use of such media (Yahoo group) creates a convenient situation whereby, I, as the user, able to monitor my progress and also my group members by just clicking off or on (Student NH).

8.0

LEARNING TOGETHER

Although working together was not easy at the beginning, as the semester progressed the spirits of comraderie developed and the members of the teams became closer and more supportive of each other. TOLERANCE. The process is very important in order to produce the outcome... therefore TOLERANCE plays very important role in the process (Student TH). Doing things by yourself is challenging with a small c but doing things with a group of myriad individuals is challenging with a capital C (Student NH). Having worked in the group on the real world problem with real client, the students were able to reflect on their team work skills, thinking skills and other capabilities to handle real problems. I learn more about my capabilities, and how to interact and work well with group members and classmates (Student DU). Yes, through group discussions, presentations which has been ongoing process since the beginning of this course where tolerance, accepting other views were incorporated in the communication skills (Student MO). Despite coming from different walks of life and involving in many tasks in our everyday life, I have learnt to accept and respect individuals as they are. I must also admit, I too, have acquired the ability to manage the time positively (Student PU). To become a good team player one needs to be patient and to support each other especially during the critical time, to give solution and not to find others’ fault and condemned others (Student Na). Learning together has helped students to sharpen their thinking skills and their communciation. Students were aware of their critical thinking skill when they reflected on the problems and the process that went through to complete the project. ... the process of thinking that takes place in solving the real problem related to soft skills and having a real life client (Student TH). It (the assignment) is a real world problem. My group members and I have to plan on how to do it properly. It is not an easy task, but it
223

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

enables us to have a critical thinking on how to identify and analyse problem, have a justifiable evaluation and find ideas for alternative solution. (MP) Learning is a continuous process. Observing is another way of learning. Thinking also is a way of learning. Whatever I observe and do the thinking process, I’m able to reflect back what I’ve learnt (Student FA) 9.0 COMMUNICATION SKILLS

In solving the problems the students needed to hone their communication skills in order to be heard. Ideas were exchanged and solutions were negotiated, thus learning to strike the bargain, indicating good leadership quality and entrepreneurs in the making. Yes. My interactive skills with my peers have developed. As an individual in a group, I have improved my communication skills via oral, writing, email, sms and through FROG (the Free Online Group) (Student PU). I guess this project helps me a lot in improving my soft skills especially in communication skill. Knowledge and skills can be learnt and acquired anytime, but people skill (EI) is something that cannot be taught in formal lesson, you have to experience it (Student FE) I learn to listen and respect my group’s opinion, team work spirit and entrepreneurship improved as well by putting most effort to produce the best that we can, to make the product useable and sellable (Student FE) 10. LIFE LONG LEARNING

The project required that students learned new skills, especially they have to learn to use the ICT tools. Some have to learn a software that they have never used before. Similarly, working in a virtual environment was a new experience for most students. From this project, I found that life-long learning and information management skill is very important in acquiring the new ideas and knowledge (Student MP). Yes we were able to work together despite our differences. I learnt a lot on people management (Student FE). Ability to learn through experience; at the same time embedding soft skills (communication, critical thinking and problem solving, team work, life long learning and leadership) to oneself (Student FA)

224

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

CONCLUSION Students learn through experience. By engaging them in the environment where the focus was in personalizing learning while developing solutions to solve specific learning problems through project based problem based learning (PoPBL) students are able to actively participate in creating knowledge and managed their learning using technology. Action research allows the learners to engage in an in-depth investigation of a real-world topic worthy of the learner’s attention and effort. At the same time working on the soft skills as the content of the project allows the students to check their competency in the seven soft skills while having fun. The assignment is fun. I am learning something new. With this fix mentality, no matter what challenges or obstacles being thrown, I see these as making the assignment “fun” and these are knowledge (Student NH). I did learn about the soft skills in the first place what I had never heard of (before). Furthermore, I tried to contemplate on my own soft skills and my peers’ to see if the project is helping us improve our skills in that regard or not. Also experiencing a real ID process was most interesting to me (Student EA). Beside achieving the learning outcomes, the presentation has shown that soft skills can be embedded into the course through the use of problems and activities allowing for action and reflection to take place. Techology is an enabler allowing for learning to be supported anytime and anyplace.

REFERENCES [1] Bass, R. (1999), The Scholarship of Teaching: What's the Problem? Inventio, Vol 1 (1). Retrieved 9/10/07 from http://www.doiiit.gmu.edu/Archives/feb98/randybass.htm Lim, B.Y, Raja Maznah Raja Hussain, Firuz Hussin (2007). LOST through Benchmarking. Paper prsented at the IMET2007, Sofitel Hotel, JB. Ministry of Higher Education (2006). Modul Kemahiran Insaniah. Kuala Lumpur: UPM.

[2]

[3]

225

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

THE OUTCOME ANALYSIS OF THE CO-CURRICULAR HEALTH PROMOTION PROGRAM (EC 1773) OF FIRST YEAR MEDICAL STUDENT, SCHOOL OF MEDICINE, UMS.
KHAING K. MYINT, FREDDIE ROBINSON, HLA MAUNG, D. KAMARUDIN D. MUDIN, OSMAN ALI Sekolah Perubatan, Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu.

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

Community-Based Education (CBE) enhances the relevance of the curriculum in meeting the needs of the community and utilization of the community, as an environment for learning purposes(WHO, 1987). The medical school at University of Malaysia Sabah (UMS) has developed the health promotion programme as a compulsory co-curricular course (EC1773) for medical students. The objectives are to gain an understanding of community’s life-styles; to assess the needs of community and to improve community’s knowledge on health related issues. 75 first year medical students were involved in this program. They have been allocated to different rural villages through out Sabah. In this paper, we will compare the activities that has been conducted by 3 of the group. Ten of them (group 1) conducted a health promotion programme at Long-Pasia village of Sabah, The two other groups did their activities at Bum Bum and Sebatik island respectively. During the program they had done a rapid rural appraisal (RRA) and had organized various health education sessions, based on the evidence from the RRA. The outcome of the interview was evaluated by questionnaire. It was found that there was no significant improvement in health knowledge of the community. However, from the programme, the students learned how to enter the community and appreciate cultural diversity with respect to health. This programme has definitely fulfilled the objectives of an evidencebased community-orientated curriculum in the School of Medicine, UMS. Key words: Community Based Education (CBE); Health Promotion; Rapid rural appraisal (RRA)
226

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

INTRODUCTION

The medical school of University Malaysia Sabah was established in 2003. In the structure of courses, there is 3 credit hours for the university’s cocurricular activity (EC1773). Based on the motto evidence-based, socially driven medical education, this course includes two weeks of activities in a rural community. The students get a first hand opportunity for practical exploration of behavior and systems affecting health, in the rural areas of Sabah.

Student Gp.7 Student Gp. 1 Student Gp. 2

Site Map of Sabah (With reference from SabahTravelGuide.com)

2.0

OBJECTIVES: 1. 2. 3. To assess the methodology in rapid rural appraisal. To identify the variables in key informant interview and field interview. To analyze the student’s approach to health education activity. Area Description: a. Long Pasia is the most remote area of Sabah, which takes first 3 hours to Sipitang town from Kota
227

2.1

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Kinabalu and then 120 km from Sipitang, by a timber road. All villagers are Murut Lundayeh, and most are Christian SIB. There is a primary school, a church, library, information centre, Malaysian Army border patrol and immigration post. It is at 1000m altitude and is surrounded by undulating hills. There are 81 households with population of 565. Main occupation is farming and others are fishing, hunting and handcrafting. There is solar power system and pipe water supply, by the use of gravitational force. They use the rain water and river water as well. b. Bum Bum Island, Sabah is geographically located at latitude (4.467 degrees) 4° 28' 1" North of the Equator and longitude (118.717 degrees) 118° 43' 1" East of the Prime Meridian on the map. It is a break away island from Semporna. The distance from Semporna to Bum Bum Island is roughly 1.3km. Most of the residents of Kampung Kebimbangan are Sulu and Bajau. Their main religion is Islam. The main occupation of the residents is fishing while some of them plant seaweeds. Besides, most of the residents have their own transport and some even own a car. Their water source is from own water supply. There is electricity. Most of the toilets are pit-latrines, either covered or by the sea-side, and they dispose garbage into the sea. The facilities in the village include community hall, a health clinic, a mosque, a primary school and a secondary school. Kampung Sungai Tongkang, Pulau Sebatik is situated at the Malaysian / Indonesian border with an 2 area of 299,07 km . The indigenous tribe is Tidung and the religion is Islam. Total population is more than 360, of 68 families. The major occupation is farming, in coco and banana plantation. Electricity is mainly provided by generator and there is no tap water supply. The only way to communicate with mainland, Tawau, is by boat. The facilities in the village are community hall, handicraft workshop, a mosque, primary school, kindergarten, sepak takraw court, jetty and two wells.

b.

3.0

METHODOLOGY

The planning and programme strategy was solely done by the students. The lecturer supervised activities and helped in medical examination. Methodology of Rapid Rural Appraisal was based on key informant interviews, mapping, field observations, and focus group

228

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

discussions (Table1 and Table 2). The characteristic of this programme is to encourage knowledge–skill integration practice in community. Table 1: Rapid Rural Appraisal Key Informant interview Village Headman JKKK Education Sector Health Sector Religious Sector Others Long Pasia Village Sipitang Kebimbangan Village Bum Bum Island Sungai Tongkang Village Sebatik Island

+ + Primary School Headmaster Community Nurse The Pasteur Head of army patrol

+ + Secondary School vice principal + Health teacher Medical assistant and Midwife Imam Bomoh

+ + Primary School Headmaster Midwife Imam County developer, native chief representative, Health officer of the community and Medical assistant

Table 2 : Information collected during rapid rural appraisal

METHODOLOGY OF RAPID RURAL APPRAISAL

GROUP 1 Long Pasia Village Sipitang

GROUP 2 Kebimbangan Village Bum Bum Island

GROUP 7 Sungai Tongkang Village Sebatik Island

Place

Long Pasia Village Sipitang Using Village Map

Kebimbangan Village Bum Bum Island Visiting and distributing questionnarre +

Kampung Sungai Tongkang Sebatik Island Transects walk method

Mapping

Key Informant Interview

+

+

Home visit

Individual Interview

Interview and food, head lice, nail and
229

Family survey to assess socioeconomic status

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

toilet inspection Health Information Immunization and Health status of family members Hypertension Asthma, Scabies and Hypertension Breast feeding awareness Health status of family members

Common problems that identified through home visit

> 50% of house hold has smoking Habit Hypertension and scabies

Results Table 3: Results of Survey for three different areas of health promotion PLACE LONG PASIA VILLAGE KEBIMBANGAN VILLAGE, BUM BUM ISLAND SUNGAI TONGKANG VILLAGE, SEBATIK ISLAND Malaysian / Indonesian Border

Geographical Location

Ethnic Group Religion

Triangular area between Sabah, Sarawak and Indonesia Murut lundayeh Christian SIB predominantly and very few Islam 565 (Male 298 Female 267) Solar energy Pipe water (using gravity force) in 60%, rest from river and rain water Farmer 72%, Fishing 12.5% Hunter 10.3%

A break-away island of Semporna

Sulu and Bajau Islam mainly

Tidung, Bugis and Banjar Islam mainly

Population Electricity Water Supply

Main Electric supply Pipe water supply, as well as from well and rain water Fisherman 21.3%, Farmer 15.7% Government servant, Businessman & retiree 22% <RM 200.00 – 31.5%, >1000.00 – 9%

360 (Male 184 and Female 176 Supply by generator Two wells and rain water, with own reservior Farmer 72.2%, Teacher 6.9%, Fisherman 5.6%

Occupation

Income

-

House

Wooden House 84.7%
230

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Waste Disposal

Toilet

Into the river / dumping to pit / burning (especially to farm) Septic toilets 50% & rest are pit latrines ? Hypertension

Anywhere into the sea 62.9% / Burning

Anywhere into the sea / Dumping into pit / Burning Almost all are septic toilets

Pit latrines, covered hole or by sea side

Common diseases

Skin infection in young and hypertension in elder

Scabies in children and teenager, Hypertension in adult Hypertension in adult with female preponderance.

Significant finding a.

59.6% (Skin disease) 52.8% gave history of hypertension. Group 1, Long Pasia Village, Sipitang

Key Informant Interview: personal information, history of the village, weather, people, daily activity, health problems and education. Questionnaire for home visit: personal information (individual), health information (immunization and individual sickness), water supply, garbage disposal, life style (exercise, smoking and drinking habit) and health knowledge Based on the above questionnaire, the group1 student identified, that most of the villagers are of the low income group (74%), 20% smokers, 17% alcohol drinkers and 72% pipe water supply. About 16% of the medical check-up cases were hypertensive. b. Group 2, Kebimbangan Village, Bum Bum Island Key Informant interview: biographies, history of village, major needs of the community, major health problems, community perception on health and do and don’t etc. Questionnaire: the occupations and incomes of the villagers, water sources for drinking and cooking, water sources for bathing and washing, garbage disposal, the history of cholera and skin diseases, occurrence of asthma, hypertension and head lice in children. The major findings were low income group (79.8%), 70.8% well water supply, 77.5% do not boil the drinking water, 50.6% with head lice and 79.8% of household had cats. There was history of cholera in 15.7% of villagers. Younger age group usually gave history of skin disease (59.6%); whereas 44.9%
231

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

gave history of asthma. In elder people, 52.8% gave history of hypertension, but 12% had been measured hypertensive. c. Group 7, Sungai Tongkang Village, Sebatik Island Key Informant interview: biographies, history of village, health facility, major social and health problem, mortality and morbidity data and intervention for health problems. Through the questionnaire: the personal information, type of house, electrical appliances, transport and toilet. Health status of the family was included information about breast feeding children and weaning period. Information on healthy life style, birth and death report, water supply, mosquito infestation, waste disposal and smoking habit were also asked. The significant findings are 86% of deliveries in hospital, 91.7% of villagers used rain water and 75% filtered water. 77.8% of them misunderstood that Aedes mosquito bred in dirty water. 55.6% of household had smokers ranging from 13 per day and most of them started smoking at age and ranging between 11- 20 year old. The most common disease among the children and teenager was scabies. Hypertension is the most common disease among adults, with female preponderance. d. Intervention

After the findings, the health education sessions were conducted as intervention program. Table 4: Methods and topics of Health Education Health Education Session GROUP 1 Long Pasia Village Sipitang 5 sessions (Environmental & Nutrition, Basic Life Support & first aid, Intoxicant, Mosquito-borne diseases & AN Care Personal cleanliness GROUP 2 Kebimbangan Village Bum Bum Island Waste and sewage disposal GROUP 7 Sungai Tongkang Village Sebatik Island 4 sessions (Diabetes Mellitus, Hypertension, Breast feeding and AN Care)

Health Talk / Health Education

School Visit

Personal cleanliness & motivational talk for PMR
232

Personal cleanliness

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Exhibition

Done along with health talk

student Basic life support & first aid, Prevention of infectious disease, Breast cancer awareness and healthy life style.

Cholera, Dengue and Carcinoma cervix

Group 1 gave health talks on environmental care, nutrition, intoxicants, mosquito-borne diseases, immunization and antenatal care, preceded and followed by questionnaires. The pre and post questionnaire results, once analyzed showed no significance, except for intoxicants and mosquito-borne diseases. There were exhibitions and hands on performances such as first-aid skills on cardiopulmonary resuscitation and bandaging, together with each talk. Group 2 gave health talks on major diseases like cholera, water sanitation, hypertension and diabetes. The rest were exhibited as posters. Group 7 conducted health talks, on hypertension, diabetes mellitus and breast cancer while conducting the health campaign. 4.0 DISCUSSION

Based on the objective of developing community based education (CBE) (Kristina et. al., 2004), there are three major tasks to look for: a) b) c) Collaboration with the community to identify diseases plan for health intervention. Health education to the community. Recognition of access to health services. and

As our students had just finished their first year, their capability of integrating their knowledge (basic sciences, personal and professional development, evidence-based scientific enquiry and basic clinical skill), to health promotion practice, was limited. The analysis of the approach of rapid rural appraisal is almost similar in all three groups. Group 2 has a more focused view on social status in correlation to sickness, so they were able to identify health problems related to the given circumstances. This group also had knowledge of health risks, such as source of water for drinking purpose and bathing, and also habit of drinking. The questionnaire, prepared for key informant interview, was similar in all three groups i.e. biographies and history of the village. Group1 collected general information but group 2 searched for health concept of key informants such as medical assistant, midwife and traditional healer (Bomoh), accordingly. Group 7 had a more scientific approach in obtaining specific

233

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

information of health status and data from County developer, native chief representative, health officer of the community and medical assistant. All three groups had distributed questionnaire and received information from home visits. They had similar ideas on getting personal information, which identified the socioeconomic status and social habits. But when health information was enquired, group 1 made vague overviews, but group 2 and 7 were focused on their objectives. Group 2 stressed more on personal hygiene and health problems, such as skin disease and asthma vs. breeding cats and water sanitation vs. cholera. Group 7 was focused on breast feeding and significance of smoking habits, where 55.6% of households had smokeras, ranging from 1-3. All asked about healthy life style and knowledge of health in different ways. The health education sessions performed were different. Group 1 had focused the health talk based on questionnaires and it showed relevance and improvement of knowledge. The first-aid skills performed were useful for the villagers. Group 2 had given health talk which was disease orientated and the preventive aspect was useful for the villagers. Group 7 had given skills on breast self examination concerning cancer breast, which was beneficial for women. Even though the health promotion campaign had been performed by first year students with limited knowledge, the talks and exhibitions had benefited both parties. In conclusion, the students are formed to be knowledgeable in nutrition and lifestyle related health risks. They are also able to design and transmit health education. REFERENCES: [1] Report on Health Promotion, Long Pasia Village, Sipitang. Group (1) st 1 Year medical students led by Alexandra Lavendar Tudus Junior, July 2007. Health promotion at Kebimbangan Village, Bum Bum Island. Report st from Group (2) 1 Year medical students led by Mohammad Arif Bin Hameed Sultan. Health Promotion in Kampung Sungai Tongkang, Pulau Sebatik. st Report from Group (7) 1 Year medical students headed by Saw Siong Teng. TN Kristina, GD Majoor & CPM Van Der Vleuten, A Survey Validation of Generic Objectives for Community-Based Education in Undergraduate Medical Training, Education for Health Vol. 19, No. 2, July 2006, 189-206.

[2]

[3]

[4]

234

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

ISLAM HADHARI DALAM KURIKULUM PEMBELAJARAN KURSUS UMUM UNIVERSITI (TITAS DAN HUBUNGAN ETNIK) : SATU KAJIAN DI UPM

ADLINA BINTI AB. HALIM Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor adlina@putra.upm.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Islam Hadhari telah diperkenalkan oleh kerajaan sejak 2004 bertujuan untuk memberikan kefahaman yang lebih komprehensif tentang Islam kepada setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Pendekatan Islam Hadhari ini adalah berpaksikan kepada sepuluh prinsip yang menekankan penghayatan nilai-nilai moral, etika, jasmani, spiritual dan lainlain. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan yang cemerlang dan gemilang, pendekatan Islam Hadhari ini juga telah diserap ke dalam kurikulum pembelajaran di peringkat Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), iaitu melalui kursus TITAS dan Hubungan Etnik. Kedua-dua kursus ini merupakan antara senarai kursus-kursus umum universiti dan diwajibkan kepada seluruh pelajar di IPTA. Justeru, kertas ini bertujuan melihat senario pendekatan Islam Hadhari dalam kurikulum pembelajaran kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) dan Hubungan Etnik di UPM secara khususnya. Persampelan melibatkan satu ribu pelajar sebagai responden dan tahap kefahaman mereka tentang Islam Hadhari telah diukur melalui metod survei dengan menggunakan alat instrumen yang alphanya adalah .807 – .907. Dapatan kajian mencadangkan bahawa terdapat perkaitan yang signifikan di antara pengetahuan dan persepsi mereka tentang Islam Hadhari. Keyword : Islam Hadhari, Kursus Umum Universiti, pengetahuan, persepsi

235

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

1.0

PENGENALAN

Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Islam Hadhari sebagai suatu pendekatan untuk membangunkan ummah dan negara berdasarkan perspektif ketamadunan Islam. Pendekatan ini memberi penekanan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan modal insan dan pembangunan fizikal yang merupakan teras pembinaan sesebuah tamadun. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan berdasarkan beberapa rasional iaitu penerimaan Islam sebagai Agama Persekutuan mengikut peruntukan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan. Prinsip Islam Hadhari juga merupakan kesinambungan kepada Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam (DPNI) yang diperkenalkan pada tahun 1985. Setelah dua dekad DPNI diperkenalkan, banyak hasil dan manfaat yang dapat dikongsi bersama. Pada 2004, Islam Hadhari diperkenalkan dan pendekatan ini merupakan tambah nilai kepada DPNI. Di samping itu, pendekatan Islam Hadhari adalah sebagai pemacu kepada Wawasan 2020, dengan harapan akan wujud sebuah negara maju dengan acuan ketamadunan Islam. Menjadikan Islam sebagai penyelesai cabaran semasa dan merealisasikan Islam sebagai agama yang dapat memberi rahmat kepada alam sejagat juga di antara justifikasi pendekatan ini diperkenalkan [1]. Secara umumnya, tumpuan awal pendekatan Islam Hadhari adalah untuk memberi pendedahan dan kefahaman mengenai prinsip-prinsip umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan Islam Hadhari akan memastikan pencapaian 10 prinsip utama iaitu; Keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi; Kerajaan adil dan beramanah; Rakyat berjiwa merdeka; Penguasaan ilmu pengetahuan; Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif; Kehidupan berkualiti; Pembelaaan hak kumpulan minoriti dan wanita; Keutuhan budaya dan moral; Pemeliharaan dan pemuliharaan alam semulajadi serta Kekuatan pertahanan dan perpaduan. Prinsip-prinsip ini digariskan mengikut acuan yang disediakan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana-mana pihak dalam sebuah negara berbilang agama dan kaum. Pendekatan yang digariskan adalah untuk memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa [2]-[3]. Pendekatan ini juga wajar diberikan perhatian oleh masyarakat tanpa mengira latar belakang agama kerana Islam Hadhari berpaksikan nilai dan norma positif sekaligus membentuk keperibadian dan sahsiah individu bercirikan agama [4]. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 31 Mac 2004 meminta supaya agensiagensi kerajaan mempromosikan pendekatan Islam Hadhari melalui pembaharuan dan penambahbaikan. Pada 17 Oktober 2004 Jemaah Menteri telah melantik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sebagai agensi penyelaras bagi melaksanakan pendekatan Islam Hadhari [5]. Selain JAKIM, tugas melaksanakan pendekatan Islam Hadhari telah dipertanggungjawabkan kepada 7 agensi pelaksana, dengan sasaran masing-masing iaitu Pejabat Penasihat Agama kepada YAB PM, JASA, JAPIM, JPT, KAGAT, IKIM dan YADIM. Usaha yang serius oleh JAKIM bersama-sama 28 Kementerian telah merangka ’Perancangan Strategik 5 Tahun Pendekatan Islam Hadhari (20062010) peringkat Kementerian. Perancangan strategik yang mengandungi 66
236

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

strategik ini digubal selaras dengan RMK9 dan dasar-dasar yang sedia ada seperti Pelan Integriti Nasional (PIN) dll [6]. Usaha memberikan kefahaman kepada masyarakat telah dipergiatkan di semua peringkat. Sehingga Jun 2007, sebanyak 86 program yang bercorak memberikan kefahaman tentang Islam Hadhari telah dilaksanakan di seluruh negara berbentuk ceramah, bengkel, kursus, mesyuarat dan Perkampungan/Pameran Hadhari [7]. Bagi masyarakat bukan Islam beberapa program penjelasan telah dilaksanakan oleh IKIM dan JAKIM. Di peringkat IPTA dan IPTS pula, Jabatan Pengajian Tinggi (JPT) dibawah Kementerian Pengajian Tinggi bertanggungjawab untuk merangka program memberikan kefahaman asas Islam Hadhari di kalangan mahasiswa [1]-[8]. Selaras dalam usaha memberikan pendedahan asas kepada golongan mahasiswa, maka subjek Islam Hadhari telah diserapkan dalam sukatan kurikulum pembelajaran Kursus Umum Universiti yang diajar di kebanyakan IPTA dan IPTS. 2. PENDEKATAN ISLAM HADHARI DALAM PEMBELAJARAN KURSUS UMUM DI UPM KURIKULUM

Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) dan Hubungan Etnik merupakan dua kursus yang dikategorikan sebagai Kursus Umum Universiti di UPM yang wajib diambil oleh semua pelajar. Kedua-dua kursus ini merupakan sebahagian dari kursus yang merangkumi 15% keperluan kurikulum pengajian di UPM termasuk kursus Kenegaraan Malaysia [9]. Di UPM, pengajaran bagi kesemua Kursus Umum Universiti dijalankan oleh pensyarah dalam kumpulan pelajar tidak melebihi 80 orang setiap kumpulan. 2.1 Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)

Kursus TITAS mula diperkenalkan di UPM pada 1998 dengan menawarkan 2 kursus iaitu Tamadun Islam (2 kredit) dan Tamadun Asia (2 kredit). Ini bermakna nilai kredit yang perlu diambil adalah berjumlah 4 kredit keseluruhannya [10]. Bermula semester kedua sesi 2005/2006, kedua-dua kursus ini digabungkan menjadi satu kursus iaitu TITAS bernilai 2 kredit dan kekal sehingga sekarang. Di UPM, penilaian kursus TITAS adalah merangkumi 40% peperiksaan dan 60% kerja kursus. Sebagai kursus wajib TITAS diperkenalkan dengan semangat dan falsafah yang tertentu selaras dengan kehendak dan dasar kerajaan. Berdasarkan kepada kurikulum yang telah disediakan, kursus ini membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina dan India), Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia, isu-isu kontemporari serta pendekatan Islam Hadhari [11]. Selaras dengan hasrat kerajaan, pendekatan 10 prinsip Islam Hadhari telah diserapkan ke dalam kurikulum pembelajaran kursus TITAS melalui teknik SCL yang dipraktikkan oleh para pensyarah. Merujuk kepada Nota Kuliah TITAS (terbitan UPM) subjek Islam
237

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Hadhari adalah terangkum di dalam Unit 12 dan 13. Kedua-dua unit ini menerangkan dengan terperinci tentang intipati kesepuluh prinsip Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Perbincangan subjek Islam Hadhari dalam kursus TITAS ini merupakan pendedahan awal kepada para pelajar yang sebahagian besarnya terdiri daripada pelajar semester pertama pengajian di UPM. Melalui pendedahan asas ini, para pelajar sekurang-kurangnya mengetahui tentang pengertian ’Hadhari’ dan memahami kandungan sepuluh prinsipnya. Pada semester kedua pengajian, kebanyakan pelajar yang telah menduduki kursus TITAS akan mengambil kursus Hubungan Etnik, yang juga menerapkan pendekatan Islam Hadhari dalam kurikulum pembelajarannya. 2.2 Kursus Hubungan Etnik

Kursus Hubungan Etnik atau HE diperkenalkan di UPM pada semester kedua sesi 2005/2006 sebagai satu kursus wajib universiti. Kursus HE yang ditawarkan di UPM merupakan kursus 2 kredit dan penilaian kursus berasaskan 60% kerja kursus dan 40% peperiksaan. Usaha memperkenalkan kursus HE adalah salah satu usaha ke arah membantu memupuk semangat perpaduan etnik di kalangan mahasiswa berbilang kuam di peringkat universiti. Justeru, objektif kursus ini memfokuskan kepada pemahaman konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik, meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia, cabaran global dalam hubungan budaya dan etnik serta hubungan etnik menurut perspektif Islam [12]. Pada Julai 2007, Kementerian Pengajian Tinggi telah menetapkan bahawa pembelajaran kursus HE di semua IPTA adalah berdasarkan Modul Hubungan Etnik KPT. Seperti kursus TITAS, pendekatan Islam Hadhari turut diserapkan dalam kurikulum pembelajaran kursus HE di mana penjelasan tentangnya dimuatkan dalam Bab 8 (Agama dan Hubungan Etnik). Hasil pembelajaran bab ini, diharapkan pelajar dapat menghuraikan pendekatan Islam Hadhari dalam konteks hubungan etnik dan menjelaskan pendekatan Islam Hadhari dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum seiring dengan dengan nilai-nilai sejagat yang diamalkan oleh agamaagama lain di Malaysia [13]. Melalui Modul HE ini, pelajar dari pelbagai etnik ini dapat mengetahui tentang perkaitan di antara Islam Hadhari dan isu perpaduan serta memahami bahawa pendekatan Islam Hadhari adalah relevan dengan semua agama anutan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Bagi mendapatkan gambaran yang jelas tentang tahap pengetahuan dan persepsi pelajar terhadap pendekatan Islam Hadhari, satu survei telah dijalankan di kalangan mahasiswa UPM. Pengamatan awal penulis melalui soal selidik yang diedarkan mendapati bahawa pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang Islam Hadhari adalah di tahap memuaskan sahaja. Penerangan seterusnya akan memperincikan metodologi dan dapatan kajian.

238

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.0

METODOLOGI KAJIAN

Kajian dijalankan dengan mengedarkan borang soal selidik kepada 1000 responden di kalangan pelajar berbilang kaum, agama, jantina dan fakulti yang mengikuti kursus Hubungan Etnik (HE) semester Julai 2007/08 di Universiti Putra Malaysia. Bilangan responden adalah 30% daripada keseluruhan pelajar yang mendaftar bagi mengambil kursus HE pada semester tersebut. Borang diedarkan pada minggu ke-13 dan 14 semester pengajian bagi membolehkan pelajar memberikan pandangan terhadap prinsip Islam Hadhari yang diajar kepada mereka pada minggu ke-10. Borang soal selidik dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu; A-Maklumat demografi (12 item); B-Pengetahuan tentang Islam Hadhari (15 item); C-Persepsi terhadap Islam Hadhari (26 item); D-Keberkesanan syiar Islam Hadhari (19 item) dan E-Ujian kefahaman (10 item). Instrumen kajian yang digunakan telah diuji kebolehpercayaannya dengan nilai alfa melebihi 0.6 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Jadual 1. Nilai Cronbach Alfa Pengetahuan dan Persepsi pelajar tentang Islam Hadhari 1. Pengetahuan 2. Persepsi Keseluruhan

N

Alpha

15 26 41

0.950 0.917 0.933

Data kajian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Statistik kekerapan dan deskriptif digunakan untuk mengenalpasti taburan data dan mengukur tahap pengetahuan pelajar tentang 10 prinsip Islam Hadhari. Manakala statistik inferensi iaitu analisis varian ANOVA dan analisis lanjut seperti Korelasi Pearson digunakan untuk menghasilkan dapatan kajian. Data kajian dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 13.0. 4.0 DAPATAN KAJIAN 4.1 Pengetahuan dan persepsi pelajar terhadap prinsip Islam Hadhari Berdasarkan Jadual 2, min bagi tahap pengetahuan pelajar tentang pendekatan Islam Hadhari ialah, min = 3.2629 (SP = 1.77629) manakala min bagi persepsi pelajar ialah, min = 3.3114 (SP = 4.50755). Hanya terdapat sedikit perbezaan sahaja di antara kedua-dua min tersebut. Manakala, skor keseluruhan bagi respon dan persepsi pelajar ialah, min = 3.3038 (SP = 3.84238).

239

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 2. Min dan sisihan piawai pengetahuan dan persepsi pelajar tentang Islam Hadhari Pengetahuan dan Persepsi tentang Islam Hadhari 1. Pengetahuan pelajar 2. Persepsi pelajar Skor keseluruhan Min 3.2629 3.3114 3.3038 Sisihan Piawai 1.77629 4.50755 3.84238

Bagi menghuraikan keseluruhan tahap kefahaman pelajar tentang pendekatan Islam Hadhari serta persepsi mereka terhadap prinsip ini, jumlah keseluruhan min dikira dan dibahagikan dengan jumlah item untuk menghasilkan min keseluruhan. Tafsiran min yang digunakan dapat dilihat berdasarkan Jadual 3. Secara keseluruhannya, hasil kajian mendapati bahawa tahap pengetahuan dan persepsi pelajar hanya berada ditahap yang memuaskan dan pelbagai usaha perlu dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran dan penghayatan terhadap pendekatan Islam Hadhari. Jadual 3. Taburan penentuan tahap min Tahap Min 1. Sangat tidak memuaskan 1.00-2.00 2. Tidak memuaskan 2.01-3.00 3. Memuaskan 3.01-4.00 4. Sangat memuaskan 4.01-5.00 4.2 Tahap pengetahuan pelajar tentang Islam Hadhari

Bahagian ini mengukur tahap pengetahuan pelajar berdasarkan kefahaman mereka terhadap 10 prinsip Islam Hadhari. Tahap kefahaman pelajar telah diukur dengan menggunakan Skala Likert iaitu, Sangat Setuju (4), Setuju (3), Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Taburan kekerapan dan min bagi setiap item dalam dimensi pengetahuan pelajar ditunjukkan dalam Jadual 4. Analisis kajian menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar terhadap kesemua 10 prinsip Islam Hadhari adalah di tahap yang memuaskan kecuali bagi bagi dua item. Item-tem tersebut ialah “Saya tahu tentang 10 prinsip Islam Hadhari” dengan min = 2.9500 dan item “Saya faham dengan jelas tentang Prinsip ke-5 Islam Hadhari (Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif)” dengan min = 2.9110. Keduadua item ini menunjukkan pengukuran pengetahuan yang tidak memuaskan di kalangan pelajar. Walaubagaimanapun, perbezaan min kedua-dua item ini dengan item-item yang lain adalah kecil.

240

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 4. Taburan kekerapan dan min pengetahuan pelajar terhadap Islam Hadhari (12 item sahaja) Perkara STS TS (2) S (3) SS (4) Min (1) N N N N % % % % Saya tahu tentang 10 prinsip Islam Hadhari 87 262 550 98 2.9500 8.7 26.2 55 9.8 Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 1 (Keimanan dan ketaqwaan kepada Ilahi) Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 2 (Kerajaan adil dan beramanah) Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 3 (Rakyat berjiwa merdeka) Saya tidak memahami tentang Prinsip 4 (Penguasaan ilmu pengetahuan) * Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 5 (Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif) Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 6 (Kehidupan berkualiti) Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 7 (Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita) Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 8 (Keutuhan budaya dan moral) Saya tidak memahami tentang Prinsip 9 (Pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar) * Saya faham dengan jelas tentang Prinsip 10 (Kekuatan pertahanan dan perpaduan) IKIM dan JAKIM adalah antara agensi kerajaan yang melaksanakan aktiviti Islam Hadhari 70 7 56 5.6 46 4.6 135 13.5 51 5.1 44 4.4 44 4.4 175 17.5 192 19.2 197 19.7 732 73.2 280 28 210 21 172 17.2 502 50.2 596 59.6 607 60.7 131 13.1 566 56.6 596 59.6 595 59.2 251 25.1 152 15.2 14.6 14.6 0 3.1280

3.2320

3.2410

3.0040

101 10.1 141 14.1 187 18.7

2.9110

3.7070

3.0410

42 4.2 139 13.9

212 21.2 740 74

593 59.3 12 1.2

146 14.6 0

3.5220

3.0190

38 3.8 35 3.5

211 21.1 209 20.9

599 59.9 598 59.8

147 14.7 149 14.9

3.2442

3.7340

241

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4.3

Persepsi pelajar terhadap pendekatan Islam Hadhari Persepsi pelajar terhadap penekatan Islam Hadhari juga diukur menggunakan Skala Likert iaitu, Sangat Setuju (4), Setuju (3), Tidak Setuju (2) dan Sangat Tidak Setuju (1). Taburan kekerapan dan min bagi 12 item daripada 26 item di bahagian persepsi pelajar ditunjukkan dalam Jadual 5. Analisis kajian menunjukkan bahawa persepsi pelajar terhadap pendekatan Islam Hadhari adalah di tahap yang memuaskan kecuali bagi bagi dua item. Item-tem tersebut ialah “ Pendekatan yang dibawa oleh Islam Hadhari dapat mengeratkan perpaduan dan integrasi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum” dengan min = 2.2280 dan item “Media massa banyak mempengaruhi saya dalam memahami Islam Hadhari” dengan min = 2.7990. Kedua-dua item ini menunjukkan pengukuran pengetahuan yang tidak memuaskan di kalangan pelajar.

Jadual 5. Taburan kekerapan dan min persepsi pelajar terhadap Islam Hadhari ( 12 item sahaja) Perkara STS (1) N % 22 2.2 TS (2) N % 90 9 S (3) N % 639 63.9 SS (4) N % 247 24.7 Min

Prinsip Islam Hadhari merangkumi seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik dan sosial. Islam Hadhari merupakan mazhab atau agama baru * Pendekatan yang dibawa oleh Islam Hadhari dapat mengeratkan perpaduan dan integrasi masyarakat Malaysia yang berbilang kaum Prinsip Islam Hadhari tidak mendiskriminasikan masyarakat bukan Islam Masyarakat bukan Islam memberikan respons yang baik dan mempunyai semangat ingin tahu tentang kandungan Islam Hadhari Ibubapa dan keluarga memberi tunjuk ajar kepada saya dalam memahami Islam Hadhari

3.3050

470 47 30 3

340 34 157 15.7

157 15.7 627 62.7

28 2.8 182 18.2

3.3083

2.2280

23 2.3

116 11.6

601 60.1

257 25.7

3.3490

62 6.2

336 33.6

521 52.1

75 7.5

3.3830

175 17.5

366 36.6

39 39

61 6.1

3.1910

242

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Pensyarah dan rakan-rakan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam memahami I. Hadhari Islam Hadhari hanyalah teori dan slogan semata-mata* Media massa banyak mempengaruhi saya dalam memahami Islam Hadhari Penerangan tentang Islam Hadhari belum menyeluruh di kalangan rakyat Malaysia Jarang kedengaran wakil rakyat terutama pemimpin Melayu menyentuh mengenai Islam Hadhari pada majlis perasmian, pelancaran dan keramaian di peringkat negeri & nasional Pendekatan Islam Hadhari mestilah diperkasakan dan penerangan tentang Islam Hadhari perlu dipertingkatkan 4.4

89 8.9

284 28.4

517 51.7

103 10.3

3.0170

241 24.1 124 12.4 21 2.1

458 45.8 354 35.4 100 10

227 22.7 450 45 572 57.2

67 6.7 65 6.5 298 29.8

3.3130

2.7990

3.9249

59 5.9

333 33.3

468 46.8

142 14.2

3.1712

35 3.5

115 11.5

541 54.1

305 30.5

3.5040

Perkaitan di antara pengetahuan dan persepsi pelajar tentang Islam Hadhari

Dapatan kajian menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara pengetahuan dan persepsi pelajar, iaitu r = 0.227, p<0.01 (lihat Jadual 6). Ini bermakna terdapat perkaitan yang signifikan antara tahap pengetahuan pelajar tentang Islam Hadhari dan persepsi mereka terhadap pendekatannya. Semakin luas pengetahuan dan kefahaman pelajar tentang 10 prinsip Islam Hadhari tersebut, semakin jelaslah persepsi dan pandangan mereka terhadap pendekatan ini. Ini menunjukkan kefahaman asas tentang Islam Hadhari perlulah dipupuk dan diperkasakan untuk melahirkan generasi yang mempunyai kesedaran dan penghayatan yang menyeluruh terhadap Islam sebagai ad-deen. Jadual 6. Perkaitan antara pengetahuan dan persepsi Korelasi Persepsi pelajar Pengetahuan pelajar 0.227** .000 **signifikan para aras .01 4.5 Perkaitan di antara persepsi pelajar dengan profil

Berdasarkan ujian Korelasi dalam Jadual 7, hasil analisis yang diperolehi menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan di

243

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

antara persepsi pelajar dan empat profil pelajar iaitu bagi umur (r = 0.253, p<0.05); subjek TITAS (r = 0.474, p<0.05); pendidikan bapa (r = 0.375, p<0.05) dan pendidikan ibu (r = 0.354, p<0.05). Secara keseluruhannya, dapatan kajian mencadangkan bahawa persepsi pelajar terhadap pendekatan Islam Hadhari dipengaruhi oleh faktor umur, subjek TITAS dan tahap pendidikan ibubapa responden. Jadual 7. Perkaitan antara pengetahuan dan profil pelajar Korelasi Umur Subjek Pendidikan Pendidikan TITAS bapa ibu Persepsi pelajar 0.253** 0.474** 0.375** 0.354** .000 .000 .000 .000 ** signifikan para aras .01 4.6 Perbezaan persepsi pelajar tentang pendekatan Islam Hadhari Ujian ANOVA-satu hala digunakan untuk melihat sama ada terdapat perbezaan persepsi yang signifikan antara responden mengikut profil. Keputusan ujian ANOVA-satu hala dinyatakan dalam Jadual 8. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan persepsi yang signifikan di kalangan responden berdasarkan perbezaan agama, tempat tinggal, latar belakang pendidikan responden dan pendidikan ibubapa (p<0.01). Kajian mencadangkan bahawa persepsi pelajar terhadap pendekatan Islam Hadhari adalah berbeza mengikut agama, etnik dan tempat tinggal. Begitu juga dengan perbezaan faktor latar belakang pendidikan (responden, bapa dan ibu), di mana persepsi mereka tehadap Islam Hadhari adalah berbeza. Jadual 8. Ujian Oneway Anova perbezaan pengetahuan pelajar berdasarkan profil SS df MS F Sig. Agama - Antara Kumpulan 10281.011 92 111.750 10.535 .000** - Dalam Kumpulan 9546.587 900 10.607 Jumlah 19827.597 992 Etnik - Antara Kumpulan 10375.798 92 112.780 5.359 .000** - Dalam Kumpulan 18942.293 900 21.047 Jumlah 29318.091 992 Tempat tinggal - Antara Kumpulan 9694.424 92 105.374 9.558 .000** - Dalam Kumpulan 9922.605 900 11.025 Jumlah 19617.029 992 Pendidikan responden - Antara Kumpulan 19067.822 92 207.259 9.789 .000** - Dalam Kumpulan 19055.555 900 21.173 Jumlah 38123.378 992 Pendidikan bapa - Antara Kumpulan 9872.190 92 107.306 5.210 .000**
244

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

- Dalam Kumpulan Jumlah Pendidikan ibu - Antara Kumpulan - Dalam Kumpulan Jumlah

18535.553 28407.742 23250.025 14357.286 37607.311

900 992 92 900 992

20.595

252.718 15.953

15.842

.000**

Petunjuk:SS=jumlah kuasa dua df=darjah kebebasan **signifikan para aras .01 5.0 PERBINCANGAN

MS=min kuasa dua

Hasil kajian mendapati bahawa secara keseluruhannya pengetahuan dan persepsi pelajar terhadap pendekatan Islam Hadhari adalah di tahap yang memuaskan. Ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar mengetahui tentang 10 prinsip Islam Hadhari tersebut walaupun ada beberapa prinsip yang kurang difahami. Di samping itu, terdapat perkaitan yang signifikan di antara pengetahuan dan persepsi pelajar (p<0.01). Ini bermaksud semakin luas pengetahuan seseorang pelajar, semakin jelas persepsinya terhapat pendekatan Islam Hadhari. Hasil kajian melalui ujian korelasi juga mendapati bahawa terdapat perkaitan yang signifikan (p<0.01) di antara persepsi pelajar dan faktor umur, subjek TITAS dan pendidikan ibubapa. Semakin meningkat umur dan pelajar yang sudah mengambil subjek TITAS, semakin luas pengetahuannya tentang prinsip Islam Hadhari. Ini menunjukkan faktor umur memperlihatkan kematangan berfikir dan pelajar yang sudah mengambil kursus TITAS lebih berminat dengan isu-isu kontemporari. Seterusnya dapatan kajian melalui ujian ANOVA-satu hala menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pengetahuan yang signifikan (p<0.01) di kalangan pelajar berlainan agama, etnik, tempat tinggal, latar belakang pendidikan responden serta pendidikan ibubapa mereka. KESIMPULAN Daripada kajian awal yang dilakukan untuk mengkaji pengetahuan dan persepsi mahasiswa terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam kurikulum pembelajaran kursus umum universiti di UPM, dapatlah dirumuskan bahawa subjek Islam Hadhari memberi manfaat kepada mereka. Paling minimum, didapati bahawa mahasiswa mengetahui dan memahami tentang pengertian ’Hadhari’ dan 10 pendekatan Islam Hadhari. Mahasiswa yang mempunyai kefahaman yang jelas tentang 10 konsep Islam Hadhari akan mempunyai respon dan persepsi yang positif mengenainya. Secara keseluruhannya, program penjelasan tentang pendekatan Islam Hadhari perlulah diperkasakan di semua peringkat agensi kerajaan dan masyarakat. Penerbitan buku, penulisan bebas di akhbar dan majalah ilmiah, artikel untuk jurnal, ucapan-ucapan perasmian menteri dan ahli politik perlulah ditambah. Poster, bunting serta billboard mengenai Islam Hadhari juga perlu diperbanyakkan kuantitinya. Di peringkat universiti, pihak pengurusan IPTA perlulah merangka program-program modal insan yang berteraskan pendekatan Islam Hadhari kepada semua mahasiswa. Ini diharapkan dapat meningkatkan sikap toleransi dan setiakawan antara mahasiswa Islam dan bukan Islam.
245

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

RUJUKAN [1] Garis Panduan Pelaksanaan Pendekatan Islam Hadhari di AgensiAgensi Kerajaan. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2007. Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri Malaysia, 2007 Abdullah A. Badawi. Islam Hadhari Approach: Towards A Progressive Islamic Civilisation (Selected speeches by Prime Minister of Malaysia). Ed. Nazli M. Ghazali. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2007. Wan Mohd Nor W. D. Masyarakat Islam Hadhari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2006. Sarjit S. Gill. “Islam Hadhari dari Perspektif Bukan Islam”, Wacana Bulanan Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS). Universiti Putra Malaysia, 20 Mac 2007. Mustapha A. Rahman. “Pelan Strategik Pelaksanaan 5 Tahun Islam Hadhari: Perancangan dan Pemantauan”. Prosiding Konvensyen Islam Hadhari 2006. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2007. JAKIM. Perancangan Strategik 5 Tahun Pendekatan Islam Hadhari (2006-2010). Jabatan Perdana Menteri Malaysia: Putrajaya, 2007. Pemberitahuan Pertanyaan Dewan Rakyat (Jawapan Lisan bagi soalan PR-1143-T10450). JAKIM, Putrajaya, 02.09.2007. Ab. G. Surip & Badlihisham M. Nasir, “Pelaksanaan Organisasi dan Aktiviti Islam Hadhari di JAKIM: Satu Pengamatan Awal”, Prosiding Seminar Kenegaraan dan Ketamadunan: Ke Arah Memahami Islam Hadhari di Malaysia (SOGOC). Fakulti Ekologi Manusia & Pusat Islam UPM, Universiti Putra Malaysia, 18-19 Mei 2005. Nobaya A., Zatul H. Adnan & Adlina A.H., “Persepsi Pelajar Terhadap Kursus Hubungan Etnik di UPM”. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Umum (SKPU 2006). Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bharu, 13-14 Jun 2006. Zaid A., Ahmad T. Talib. & Sri R. Ismail., “E-Pengajaran-pembelajaran Kursus TITAS: Pengalaman Universiti Putra Malaysia”, Prosiding Bengkel Kebangsaan Ketiga: Pengajaran TITAS di IPTA 2004. Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cherating, 13-15 April 2004. Dipetik dari Rangka Kursus TITAS (SKP2203) yang dikendalikan oleh Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, UPM. Dipetik dari Rangka Kursus Hubungan Etnik (SKP2204) yang dikendalikan oleh Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, UPM. Samsul A. B (ed.). Modul Hubungan Etnik. Pusat Penerbitan Universiti, UiTM, Shah Alam, 2007.

[2]

[3] [4]

[5]

[6] [7] [8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

246

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENAKSIRAN KEMAHIRAN INSANIAH AWALAN DALAM KALANGAN PELAJAR MOHD MAJID KONTING, NORFARYANTI KAMARUDDIN, NOR AZIRAWANI MAN, AZURA ADAM, SITI NORZIAH ABDULLAH Pusat Pembangunan Akademik (CADe) Universiti Putra Malaysia, 43300 UPM Serdang, Selangor majid@educ.upm.edu.my ABSTRAK - Kementerian Pengajian Tinggi berhasrat agar para graduan menguasai Kemahiran Insaniah (KI). Daripada tujuh elemen KI, terdapat 34 sub-elemen yang mana 16 daripadanya adalah Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan 18 adalah Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT). Maklumat awal prestasi KI pelajar baharu perlu diperoleh bagi memastikan program intervensi yang sesuai dapat dilakukan dengan berkesan sepanjang pengajian mereka. Satu set penaksiran KI peringkat awal kemasukkan, pertengahan dan akhir pengajian perlu dibangunkan. Selaras dengan keperluan ini, Universiti Putra Malaysia (UPM) telah membangunkan instrumen bagi menaksir penguasaan KI pelajar pada peringkat awal kemasukan. Instrumen ini digubal berasaskan persepsi pelajar baharu terhadap 16 sub-elemen Kemahiran Insaniah Mesti (KIM). Penggubalan instrumen bagi setiap satu daripada tujuh elemen dilakukan oleh sekumpulan pensyarah dalam bidang berkaitan daripada pelbagai fakulti di UPM. Instrumen ini dikaji rintis bagi menentusahkan kepada tiga kelompok sampel iaitu pelajar tingkatan enam atas, pelajar matrikulasi dan pelajar asasi sains. Hasil kajian menunjukkan instrumen yang asalnya mengandungi 102 item berbentuk skala Likert 4 mata ini mempunyai indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha keseluruhan 0.70. Instrumen ini dimurnikan dan 95 item digunakan dengan indeks kebolehpercayaan 0.94. Penaksiran KI 4,281 pelajar baharu kemasukan Sesi 2007/2008 dijalankan pada Minggu Suaikenal. Hasil kajian mendapati pelajar baharu mempunyai tahap KIM keseluruhan yang sederhana tinggi (min = 3.07) dengan min setiap eleman antara 2.92 hingga 3.17. Ujian t-test dan ANOVA menunjukkan wujudnya perbezaan tahap penguasaan KI berdasarkan faktor kelayakan masuk, keanggotaan dalam persatuan, unit beruniform dan badan akademik di sekolah serta kelompok bidang pengajian yang mereka ikuti di UPM. Namun, tidak terdapat perbezaan penguasaan KI
247

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

mengikut jantina dan keaktifan penglibatan dalam sukan. Program intervensi yang sesuai dan berkesan perlu dilakukan secara bersepadu bagi memastikan setiap pelajar menguasai bukan sahaja Kemahiran Insaniah Mesti malah Kemahiran Insaniah Tambahan sebelum mereka bergraduat. Kata kunci: Kemahiran Insaniah (KI), Kemahiran Insaniah Mesti (KIM), Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT), soft skills.

1. 0

PENDAHULUAN

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah melancarkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (KI) pada 22 Ogos 2006 di Universiti Putra Malaysia (UPM). Melalui modul berkenaan, KPT berhasrat agar IPT dapat menerapkan tujuh elemen utama KI yang dikenal pasti perlu ada pada pelajar sebelum mereka bergraduat. Tujuh elemen tersebut adalah Kemahiran Berkomunikasi, Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah, Kemahiran Kerja Berpasukan, Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat, Kemahiran Keusahawanan, Moral dan Etika Profesional dan Kemahiran Kepemimpinan. Daripada tujuh elemen utama KI tersebut, terdapat 34 sub-elemen KI. Enam belas (16) daripadanya adalah Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) yang perlu dikuasai pelajar sebelum mereka bergraduat, dan 18 yang lainnya adalah Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) yang sekiranya pelajar menguasainya, kompetensi pelajar dianggap cemerlang. KPT juga berhasrat untuk memantau dan menarafkan pencapaian setiap pelajar IPT berdasarkan elemen KI berkenaan. Memandangkan penguasaan elemen KI memerlukan satu proses pembelajaran yang sistematik yang melibatkan pelbagai pihak di UPM, maklumat penguasaan KI pelajar pada peringkat kemasukan perlu diperoleh bagi memastikan program intervensi yang sesuai dapat dilakukan dengan berkesan. Untuk tujuan ini, Pusat Pembangunan Akademik (CADe) UPM menubuhkan Jawatankuasa Penggubalan Instrumen KI Awalan yang terdiri daripada beberapa orang pensyarah yang dikenal pasti dari pelbagai fakulti di UPM. 2.0 METODOLOGI 2.1 Instrumen

Berdasarkan kepada 16 sub-elemen Kemahiran Insaniah Mesti (KI) yang dikenal pasti oleh KPT, satu instrumen berbentuk skala Likert 4 mata dibangunkan oleh Jawatankuasa Penggubalan Instrumen KI Awalan. Instrumen ini mengandungi 102 item.
248

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Berdasarkan kesesuaian elemen KI yang ditaksir, dua bentuk skala digunakan iaitu skala persetujuan (1=Sangat Tidak Setuju, 2=Kurang Setuju, 3=Setuju, dan 4=Sangat Setuju) dan skala kekerapan (1=Tidak Pernah, 2=Sekali Sekala, 3=Kerap, dan 4=Sangat Kerap). 2.2 Kajian Rintis

Kajian rintis instrumen dijalankan ke atas tiga kumpulan pelajar iaitu 42 pelajar Tingkatan Enam Atas Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah (SMKSAAS) Kajang, 104 pelajar Kolej Matrikulasi Johor (KMJ), dan 88 pelajar Asasi Sains Pertanian UPM. Indeks kebolehpercayaan instrumen yang diperoleh berdasarkan kumpulan ialah 0.89 bagi SMKSAAS, 0.92 bagi KMJ dan 0.87 bagi Asasi Sains Pertanian UPM. Indeks kebolehpercayaan keseluruhan Instrumen KI Awalan bagi tiga kumpulan pelajar berdasarkan ketujuh-tujuh elemen KI adalah 0.70 dan dibentangkan pada Jadual 1. Kecuali bagi elemen Kemahiran Keusahawanan (0.48), enam elemen KI yang lain mempunyai indeks sekurangkurangnya 0.63. Jadual 1: Nilai Indeks Kebolehpercayaan Instrumen KI Awalan bagi Kajian Rintis Elemen KI 1. Kemahiran Berkomunikasi 2. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah 3. Kemahiran Kerja Berpasukan 4. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 5. Kemahiran Keusahawanan 6. Etika dan Moral Profesional 7. Kemahiran Kepemimpinan Keseluruhan Bil. Item 15 17 16 16 7 15 16 102 α 0.70 0.71 0.82 0.77 0.48 0.78 0.63 0.70

Walaupun instrumen asal mempunyai 102 item, terdapat tujuh item yang mempunyai interkorelasi negatif. Berdasarkan baki 95 item, Instrumen KI Awalan mempunyai indeks kebolehpercayaan keseluruhan 0.94. Perincian indeks kebolehpercayaan instrumen bagi setiap elemen KI dipaparkan dalam Jadual 2. Setiap satu daripada tujuh elemen KI mempunyai indeks sekurang-kurangnya 0.66 dengan indeks kemahiran keusahawanan 0.81.

249

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 2: Nilai Indeks Kebolehpercayaan Instrumen KI Awalan bagi Kajian Sebenar Elemen KI 1. Kemahiran Berkomunikasi 2. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah 3. Kemahiran Kerja Berpasukan 4. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 5. Kemahiran Keusahawanan 6. Moral dan Etika Profesional 7. Kemahiran Kepemimpinan Keseluruhan 2.3 Pengumpulan Data Bil. Item 14 14 16 14 7 15 15 95 Nilai α 0.66 0.80 0.76 0.81 0.81 0.72 0.80 0.94

Penaksiran KI Awalan dijalankan ke atas 4,281 pelajar baharu Semester I Sesi 2007/2008, UPM (Kampus Serdang) semasa Minggu Orientasi. Bilangan dan peratus responden pelajar baharu berdasarkan tiga kelompok bidang pengajian dibentangkan dalam Jadual 3.

Jadual 3: Bilangan dan Peratus Responden Berdasarkan Kelompok Bidang Pengajian Bidang Pengajian Sains Sosial Biosains dan Perubatan Sains Fizikal dan Kejuruteraan Keseluruhan 2.4 Analisis Data Bil. Responden 1520 1427 1330 4281 % 35.5 33.3 31.1 0.70

Analisis diskriptif kekerapan, peratusan, purata min dan sisihan piawai yang mana sesuai digunakan. Analisis inferensi dilakukan bagi mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang bererti terhadap pencapaian tahap penguasaan KI Awalan berdasarkan faktor jantina, kelayakan masuk, kelompok bidang

250

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

pengajian yang mereka ikuti di UPM, keanggotaan dalam persatuan, unit beruniform, sukan dan badan akademik di sekolah atau di kolej matrikulasi. 3.0 HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN 3.1 Latar Belakang Pelajar

Sejumlah 4,281 pelajar baharu UPM Sesi 2007/08 terlibat dalam kajian ini. Profil pelajar yang terlibat mengikut jantina, bangsa, kelayakan masuk, jawatan dalam persatuan, unit beruniform dan badan akademik yang disandang serta tahap penglibatan dalam sukan di sekolah atau kolej matrikulasi dibentangkan dalam Jadual 4. Peratusan pelajar perempuan yang terlibat sebanyak 68.4% melebihi peratusan pelajar lelaki yang sebanyak 31.5%. Sejumlah 2,746 orang pelajar yang terlibat dalam kajian ini berbangsa Melayu (64.4%), 1,159 orang berbangsa Cina (27.2%), 186 orang India (4.3%), manakala Iban dan Kadazan masing-masing 34 (0.8%) dan 110 (2.6%) orang. Pelajar yang terlibat daripada lepasan STPM adalah seramai 1,723 orang (40.2%), lepasan matrikulasi 1,521 orang (35.5%), manakala lepasan diploma dan kemasukan khas masingmasing berjumlah 667 (15.6%) dan 293 orang (6.8%). Jadual 4: Profil Responden Profil Jantina Bangsa Lelaki Perempuan Melayu Cina India Iban Kadazan Lain-lain Matrikulasi STPM Diploma Khas Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK Ahli Biasa Kekerapan 1349 2929 2746 1159 186 34 27 110 1521 1723 667 293 916 791 490 1102 684 (%) 31.5 68.4 64.4 27.2 4.3 0.8 0.6 2.6 35.5 40.2 15.6 6.8 21.4 18.5 11.4 25.7 16.0

Kelayakan masuk

Jawatan yang disandang dalam Persatuan di sekolah/ matrikulasi

251

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Tahap penglibatan dalam Sukan di sekolah/ matrikulasi Jawatan yang disandang dalam Unit Beruniform di sekolah/ matrikulasi Jawatan yang disandang dalam Akademik di sekolah Jumlah 3.2

Tidak Mewakili Wakil Rumah Wakil Sekolah Wakil Daerah Wakil Negeri Wakil Negara Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK Ahli Biasa Pelajar biasa Ketua Kelas Pengawas Pengawas Pusat Sumber

777 1932 851 503 187 31 403 396 317 1195 1697 1597 596 1366 722 4281

18.1 45.1 19.9 11.7 4.4 0.7 9.4 9.3 7.4 27.9 39.6 37.3 13.9 31.9 16.9

Tahap Penguasaan KI Awalan Pelajar Sesi 2007/08

Pada keseluruhannya, pelajar baharu UPM Sesi 2007/08 mempunyai penguasaan KI yang sederhana tinggi, iaitu mempunyai min prestasi lebih daripada 2.67 mata daripada 4 mata. Penguasaan mereka dalam elemen pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (min = 3.17), elemen moral dan etika profesional (min = 3.15), dan elemen kemahiran kerja berpasukan (min = 3.12) adalah tertinggi. Perincian penguasaan mereka dalam ketujuh-tujuh elemen KI dibentangkan dalam Jadual 5.

Jadual 5: Prestasi KI Awalan Pelajar Baharu UPM Sesi 2007/08 Elemen KI 1. Kemahiran Berkomunikasi 2. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah 3. Kemahiran Kerja Berpasukan 4. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 5. Kemahiran Keusahawanan 6. Etika dan Moral Profesional 7. Kemahiran Kepemimpinan Keseluruhan
Nota : <1.5=Sangat Rendah ≥1.5- 2.49= Rendah ≥2.5- 2.99= Sederhana Rendah ≥3.0- 3.49= Sederhana Tinggi ≥3.5- 4.00= Tinggi
252

Min 2.92 3.02 3.12 3.17 2.99 3.15 3.04 3.07

S.P 0.32 0.37 0.33 0.38 0.53 0.32 0.36 0.28

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Penguasaan pelajar baharu UPM Sesi 2007/08 dalam setiap 16 subelemen KIM berada antara julat sederhana rendah hingga sederhana tinggi dengan min pencapaian antara 2.67 hingga 3.31. Perincian penguasaan mereka dalam 16 sub-elemen KIM adalah dibentangkan pada Jadual 6. Subelemen berkebolehan menerima idea baharu dan berkeupayaan untuk pembelajaran autonomi mempunyai min tertinggi (min = 3.31, S.P = 0.38), manakala kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis mempunyai nilai min yang terendah (min = 2.67, S.P = 0.39). Jadual 6: Prestasi Pelajar Baharu Sesi 2007/08 Berdasarkan 16 Sub-elemen Kemahiran Insaniah Mesti Elemen KI KIM (Bil. Item) Kemahiran Berkomunikasi CS 1 (5) Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis. Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas. Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar. Kebolehan mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur, serta membuat penilaian yang berjustifikasi. Kebolehan mengembang dan membaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan. Kebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif. Kebolehan membina hubungan baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilih
253

Keterangan

Min

S.P

2.67

0.39

CS 2 (4)

3.13

0.42

CS 3 (5)

3.00

0.45

Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

CTPS 1 (4)

3.20

0.44

CTPS 2 (6)

2.88

0.42

Kemahiran Kerja Berpasukan

CTPS 3 (4) TS 1 (5)

3.03 3.09

0.47 0.39

TS 2 (6)

3.12

0.41

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

TS 3 (5) Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat LL 1 (7)

LL 2 (7) Kemahiran Keusahawanan Etika dan Moral Profesional KK 1 (7) EM 1 (5)

EM 2 (10)

Kemahiran Kepemimpinan

LS 1 (8) LS 2 (7)

ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan. Kebolehan mengenali dan menghormati sikap, kelakuan, dan kepercayaan orang lain. Kebolehan mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber. Kebolehan menerima idea baharu dan berkeupayaan untuk pembelajaran autonomi. Kebolehan mengenal pasti peluang perniagaan. Kebolehan memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan profesional. Kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika. Pengetahuan tentang teori asas kepimpinan. Kebolehan untuk memimpin projek.

3.23

0.41

3.03

0.49

3.31

0.38

2.99 3.23

0.53 0.45

3.11

0.35

3.06 3.02

0.41 0.40

Nota : <1.5=Sangat Rendah ≥1.5- 2.49= Rendah ≥2.5- 2.99= Sederhana Rendah ≥3.0- 3.49= Sederhana Tinggi ≥3.5- 4.00= Tinggi 3.3 Perbandingan Tahap Penguasaan KI Berdasarkan Faktor Latar Belakang Pelajar

Ujian t dan analisis varians dijalankan bagi menentukan sama ada wujud perbezaan yang bererti pada tahap penguasaan KI berdasarkan faktor jantina, kelayakan masuk, kelompok bidang pengajian, keahlian dalam persatuan, sukan, unit beruniform dan badan akademik semasa mereka berada di sekolah atau kolej matrikulasi (Jadual 7). Dari segi jantina, analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan tahap penguasaan KI yang bererti antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan (t = -0.37, p > 0.05). Namun, terdapat perbezaan tahap penguasaan KI yang sangat bererti (F = 11.85, p < 0.01) antara pelajar yang memasuki UPM mengikut saluran yang berbeza. Meskipun didapati bahawa pelajar yang memasuki UPM menggunakan kelayakan diploma (min = 3.11) mempunyai
254

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

tahap KI yang lebih tinggi secara bererti berbanding dengan mereka yang menggunakan kelayakan matrikulasi (min = 3.04) dan kemasukan khas (min = 3.03), namun analisis post hoc Bonferroni menunjukkan tidak terdapat perbezaan penguasaan KI yang bererti antara pelajar yang memasuki UPM melalui saluran STPM (min = 3.08) dengan mereka yang menggunakan kelayakan matrikulasi (min = 3.04) dan saluran khas (min = 3.03). Dari segi kelompok bidang pengajian yang mereka ikuti, terdapat perbezaan tahap penguasaan KI yang bererti (F = 23.39, p < 0.01) dalam kalangan pelajar. Analisis Bonferroni menunjukkan pelajar dari kelompok bidang pengajian Sains Sosial (min = 3.11) mempunyai tahap penguasaan KI yang lebih tinggi secara bererti berbanding dengan pelajar dari kelompok Biosains dan Perubatan (min = 3.04). Analisa juga menunjukkan terdapat perbezaan tahap KI yang bererti (F = 2.48, p < 0.05) di antara pelajar yang memegang jawatan persatuan semasa di sekolah menengah atau di kolej matrikulasi. Analisis Bonferroni menunjukkan pelajar yang memegang jawatan sebagai Pengerusi Persatuan mempunyai tahap KI yang lebih tinggi secara bererti (min = 3.09) berbanding pelajar yang menjadi ahli biasa (min= 3.05). Penguasaan KI juga berbeza secara bererti (F = 2.65, p < 0.05) antara pelajar yang memegang jawatan yang berbeza dalam unit beruniform di sekolah atau di matrikulasi. Analisis Bonferroni menunjukkan pelajar yang memegang jawatan Pengerusi dalam unit beruniform mempunyai tahap penguasaan KI yang tinggi secara bererti (min = 3.10) berbanding dengan mereka yang menjadi ahli biasa (min = 3.06). Malah, pelajar yang aktif dalam badan akademik mempunyai tahap penguasaan KI yang lebih tinggi secara sangat bererti (F = 3.77, p < 0.01) berbanding dengan pelajar biasa. Analisis Bonferroni menunjukkan pelajar yang memegang jawatan Pengawas Sekolah mempunyai tahap penguasaan KI yang lebih tinggi secara bererti (min= 3.09) berbanding dengan pelajar yang menjadi ahli biasa (min = 3.05). Namun tidak terdapat perbezaan penguasaan KI yang bererti antara pelajar yang terlibat secara aktif dalam sukan dengan mereka yang tidak terlibat (F = 1.66, p > 0.05). Ringkasnya, pelajar yang memasuki UPM dengan kelayakan diploma, mengikuti bidang pengajian dalam sains sosial, berjawatan tinggi dalam persatuan, unit beruniform dan terlibat aktif dalam badan akademik seperti menjadi pengawas mempunyai penguasaan KI yang lebih tinggi berbanding rakan-rakan mereka yang lain. Namun, tahap penguasaan KI tidak berbeza secara bererti antara pelajar yang berlainan jantina dan antara mereka yang aktif atau tidak aktif dalam aktiviti sukan semasa mereka berada di sekolah atau di kolej matrikulasi.

255

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 7: Perbandingan Tahap Penguasaan KI Berdasarkan Latar Belakang Pelajar Jantina Lelaki Perempuan Kelayakan Masuk Matrikulasi STPM Diploma Khas Kelompok Pengajian Sains Sosial Biosains dan Perubatan Sains Fizikal dan Kejuruteraan Persatuan Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK Ahli Biasa Sukan Tidak Mewakili Wakil Rumah Sekolah Daerah Negeri Negara Unit Beruniform Pengerusi Setiausaha Bendahari AJK Ahli Biasa Akademik Pelajar biasa Ketua Kelas Pengawas Pengawas Pusat Sumber Min 3.07 3.07 Min 3.04 3.08 3.11 3.03 Min 3.11 3.04 3.06 SP 0.28 0.28 SP 0.27 0.29 0.27 0.28 SP 0.29 0.27 0.27 t -0.37 p 0.71

F 11.85

p 0.00*

F 23.39

p 0.00*

Min 3.09 3.07 3.07 3.07 3.05 Min 3.05 3.07 3.09 3.07 3.06 3.02 Min 3.10 3.08 3.09 3.07 3.06 Min 3.05 3.08 3.09 3.07

SP 0.27 0.29 0.28 0.27 0.29 SP 0.29 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 SP 0.29 0.28 0.27 0.28 0.29 SP 0.28 0.28 0.29 0.27

F 2.48

p 0.04*

F 1.66

p 0.14

F 2.65

p 0.03*

F 3.77

p 0.01*

Nota: * Perbezaan min bererti pada tahap 0.05
256

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4. 0

KESIMPULAN

Penaksiran penguasaan Kemahiran Insaniah khususnya pada peringkat awal kemasukkan sangat penting bagi memastikan institusi pendidikan melakukan program intervensi yang sesuai dan berkesan mengikut keperluan individu pelajar. Penggubalan instrumen KI Awalan yang sah dan dipercayai serta objektif, mudah ditadbir dan ditafsir sangat diperlukan. Dengan mengenal pasti lebih awal kekuatan dan kelemahan seseorang pelajar dalam setiap sub-elemen Kemahiran Insaniah yang ditetapkan oleh KPT, institusi pengajian tinggi boleh mengembeling sumber yang terhad hanya kepada mereka yang memerlukan. Selain lebih adil kepada pelajar, usaha berterusan boleh dilakukan oleh institusi pengajian tinggi secara bersepadu menerusi aktiviti akademik, aktiviti kokurikulum, program sokongan dan persekitaran kampus bagi memastikan bukan sahaja pelajar menguasai Kemahiran Insaniah Mesti, malah menguasai Kemahiran Insaniah Tambahan.

RUJUKAN [1] Bcjobs. “Soft Skills: Tips for Evaluating Soft Skills”. http://www.bcjobs.ca/re/hr-resources/interview-techniques/humanresource-advice/soft-skills-tips-for-evaluating-soft-skills Bcjobs. “Use of Psychological Tests : Effective Use of Psychological Tests for Recruitment and Selection”. http://bcjobs.net/content/index.cfm?objectid=58BD1EAD-1372-5900AD283EF82F8BCF79 Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University, 2 Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
nd

[2]

[3]

Eds.

[4]

Central Queensland University (March 2005). Student Perceptions and Expectations of Flexible Learning & Teaching Approaches. Fink, L.D. (2003). Creating Significant Learning Experiences in College Classrooms. San Francisco: Jossey-Bass. IBS., (2007). “Soft http://www.ibsindia.org/softskills.asp Skills Training”.

[5]

[6]

[7]

Kementerian Pengajian Tinggi (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Penerbit UPM: 155pp. Pusat Perkhidmatan Kerjaya dan Alumni (2005). Laporan Kajian Pengesanan Graduat UPM 2005. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia

[8]

257

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[9]

Schneider, S.C. dan Russell, dan Niederjohn, J., (1995). Assessing Student Learning Outcomes Using Graduating Senior Exit Surveys and Alumni Surveys. http://fie.engrng.pitt.edu/fie95/2c1/2c11/2c11.htm University of Wisconsin Madison. Assessment Strategies and Instrumentation http://www.wisc.edu/provost/assess/SH97/strategy.html Walker, M. (2006). Higher Education Pedagogies. Maidenhead, Berkshire: Open University Press. Wills, S. and Kissane, B. (1995). Systematic Approach to Articulating and Monitoring Expected Student Outcomes. Murdoch, Western Australia: Murdoch University. Zita Mohd. Fahmi (2007). The Malaysian Qualifications Agency: ACT 2007 – Outcome Base Education. Paper presented at Workshop on Outcome-Based Approach: Monitoring and Assessment organized by Universiti Teknologi Malaysia and Ministry of Higher Education on 2021 November 2007 at Equatorial Hotel, Kuala Lumpur.

[10]

[11]

[12]

[13]

258

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENGGUBALAN INSTRUMEN PENILAIAN KEMAHIRAN INSANIAH AKHIRAN
MOHD. MAJID KONTING, NOR AZIRAWANI MAN, NORFARYANTI KAMARUDDIN, AZURA ADAM, SITI NORZIAH ABDULLAH Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang majid@educ.upm.edu.my

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor, 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Dalam era persaingan global, kualiti graduan menjadi satu keperluan yang amat kritikal. Selain menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran teknikal berkaitan, para graduan mestilah mempunyai kemahiran generik yang tinggi. Mereka dituntut agar mempunyai tahap kemahiran insaniah yang mencukupi semasa mereka bergraduat. Justeru, satu mekanisme penilaian yang dapat memberi gambaran mengenai tahap kemahiran insaniah (KI) dalam kalangan pelajar perlu dibangunkan. Kertas ini melaporkan kajian tentang penggubalan instrumen penaksiran KI Akhiran yang digubal berdasarkan tujuh elemen KI yang dikenal pasti oleh Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Kemahiran Berkomunikasi, Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah, Kemahiran Berpasukan, Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat, Kemahiran Keusahawanan, Kemoralan dan Etika Profesional dan Kemahiran Kepimpinan. Instrumen KI Akhiran ini menggunakan teknik psikometrik berasaskan senario berkait dengan 16 sub-elemen Kemahiran Insaniah Mesti (KIM). Isu penggubalan instrumen dan kesesuaiannya bagi menilai KI pelajar tahun akhir yang memasuki Fasa Ketiga dibincangkan dalam kertas ini. Kata Kunci : Kemahiran Insaniah (KI), Kemahiran Insaniah Mesti (KIM), Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT), soft skills.

1.0

PENGENALAN

Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia sedang mengorak langkah untuk memantap dan memperkasakan pembangunan modal insan dalam kalangan pelajarnya. Graduan IPT seharusnya memiliki kemahiran yang seimbang dan menyeluruh sama ada dari sudut intelek mahupun ketrampilan insaniah yang merangkumi aspek komunikasi, sikap dan akhlak dalam menghadapi cabaran globalisasi dan pasaran kerja. Selaras dengan hasrat
259

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

itu, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melancarkan Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (KI) pada 22 Ogos 2006 di Universiti Putra Malaysia (UPM). Melalui modul berkenaan, KPT berhasrat agar IPT dapat menerapkan tujuh elemen utama KI yang dikenal pasti perlu ada pada pelajar sebelum mereka bergraduat. Tujuh elemen tersebut adalah Kemahiran Berkomunikasi, Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah, Kemahiran Kerja Berpasukan, Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat, Kemahiran Keusahawanan, Moral dan Etika Profesional dan Kemahiran Kepemimpinan. Daripada tujuh elemen utama KI tersebut, terdapat 34 subelemen KI. Enam belas (16) daripadanya adalah Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) yang perlu dikuasai pelajar sebelum mereka bergraduat, dan 18 yang lainnya adalah Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) yang sekiranya pelajar menguasainya, kompetensi pelajar dianggap cemerlang. KPT juga berhasrat untuk memantau dan menarafkan pencapaian setiap pelajar IPT berdasarkan elemen KI berkenaan. Bagi memastikan penguasaan KI bakal graduan dapat dikenal pasti dengan adil dan saksama, satu instrumen penaksiran KI peringkat akhir pengajian yang sah dan dipercayai serta objektif, mudah ditadbir dan mudah ditafsir perlu dibangunkan. Untuk tujuan ini, Pusat Pembangunan Akademik (CADe) UPM menubuhkan Jawatankuasa Penggubalan Instrumen KI Akhiran yang terdiri daripada beberapa orang pensyarah yang dikenal pasti dari pelbagai fakulti di UPM.

2.0

METODOLOGI

Penggubalan Instrumen Kemahiran Insaniah (KI) Akhiran ini mempunyai tiga fasa. Fasa Pertama mengenal pasti kesesuaian senario berbentuk psikometrik serta soalannya. Fasa Kedua melibatkan pengenal pastian kesesuaian rubrik bagi menentukan tahap penguasaan KI pelajar berasaskan senario yang dibina pada fasa pertama. Fasa Ketiga melibatkan proses menentusahkan instrumen berasaskan senario psikometrik dan rubrik yang digubal pada Fasa Kedua. Instrumen bagi mengenal pasti penguasaan Kemahiran Insaniah (KI) dalam kalangan pelajar tahun akhir yang dikenali sebagai Instrumen KI Akhiran ini digubal dan masih dalam proses penentusahan dan pemurnian. Instrumen ini digubal oleh satu Jawatankuasa Pembangunan Instrumen KI Akhiran yang dianggotai oleh para pensyarah dalam bidang masing-masing dari pelbagai fakulti di UPM. Instrumen ini menggunakan teknik psikometrik yang mana item-item berkaitan digubal berasaskan senario. Sejak diusahakan mulai Semester Kedua 205/06, pembinaan instrumen ini sehingga kini melalui tiga fasa iaitu Fasa1, Fasa 2 dan Fasa 3. i. Fasa 1

Matlamat Kajian Fasa 1 adalah untuk menggubal dan mengenal pasti senario penanda aras yang sesuai dengan elemen Kemahiran Insaniah serta respons pelajar tahun akhir terhadap senario berkenaan bagi tujuan pembinaan rubrik. Sebanyak 120 senario yang berkaitan dengan tujuh elemen dan 16 sub-elemen
260

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) berikut yang dikenal pasti oleh KPT telah digubal melalui beberapa siri bengkel penggubalan instrumen KI berasaskan psikometrik. 1. Kemahiran Berkomunikasi mengandungi item-item yang menilai kebolehan pelajar: a. menyampaikan idea dengan jelas, berkesan dan dengan penuh keyakinan, secara lisan dan bertulis. b. mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas. c. membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah mengandungi item-item yang menaksir kebolehan pelajar: a. mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur, serta membuat penilaian yang berjustifikasi. b. mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir seperti menjelaskan, menganalisis dan menilai perbincangan. c. mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif. Kemahiran Kerja Berpasukan mengandungi item-item yang mengenalpasti kebolehan pelajar: a. membina hubungan yang baik, berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. b. memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan. c. mengenal dan menghormati sikap, kelakuan dan kepercayaan orang lain. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat menfokuskan kepada item-item yang menguji kebolehan pelajar: a. mencari dan menguruskan maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber. b. menerima idea baharu dan berkeupayaan untuk pembelajaran autonomi. Kemahiran Keusahawanan mengandungi item-item yang mempamerkan kebolehan pelajar: a. mengenal pasti peluang perniagaan.

2.

3.

4.

5.

261

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

6.

Etika dan Moral Profesional mengandungi item-item yang menunjukkan kebolehan pelajar: a. memahami kesan ekonomi, alam sekitar, dan sosiobudaya dalam amalan profesional. b. menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika. Kemahiran Kepemimpinan mengandungi item-item yang menentukur kebolehan pelajar: a. memahami teori asas kepemimpinan. b. memimpin projek.

7.

Pelajar diminta memberi respon terbuka sebanyak yang mungkin apabila berhadapan dengan senario berkenaan. Berdasarkan respon pelajar, rubrik penanda aras senario dibina. Memandangkan bilangan senario yang besar bagi 16 sub-elemen KIM dan respons pelajar terhadapnya yang dijangka pelbagai, senario ini dibahagi dan ditadbir menggunakan tiga set instrumen yang serupa dari segi formatnya. Kajian rintis Fasa 1 dijalankan terhadap 140 orang pelajar tahun akhir UPM Sesi 2006/2007. Sebagai penanda aras, pelajar tersebut dipilih secara rawak daripada mereka yang memperolehi CGPA sekurang-kurangnya 3.00 daripada empat (4) fakulti bagi mewakili kluster bidang pengajian iaitu: (1) (2) (3) (4) Fakulti Pengajian Pendidikan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Fakulti Sains, dan Fakulti Kejuruteraan.

Pelajar diminta menjawab semua soalan yang berasaskan senario dalam bentuk ‘open-ended’. Mereka juga diminta untuk memberi komen bagi menambah baik instrumen. Pelajar dikumpul dalam satu dewan dan tempoh memberi respon selama 3 jam diberi kepada mereka. Hasil respon yang diterima daripada pelajar yang mempunyai CGPA sekurang-kurangnya 3.00 digunakan dalam proses pembangunan rubrik penanda aras bagi 16 subelemen KIM untuk digunakan dalam kajian rintis Fasa 2.

ii.

Fasa 2

Matlamat Kajian Fasa 2 adalah untuk menentukan kesesuaian senario dan rubrik yang dimurnikan dalam Kajian Fasa 1. Kajian fasa ini juga mengenal pasti indeks kebolehpercayaan instrumen berdasarkan rubrik yang dibina pada Fasa 1. Sebanyak 58 senario dan 73 soalan berkaitan yang mewakili tujuh elemen KI dan 16 sub-elemen KIM dibina berdasarkan respon pelajar dalam Fasa 1. Rubrik dibina dalam bentuk skala 1 hingga 5. Rubrik skala 1 menunjukkan penguasaan yang lemah dalam sub-elemen KIM berkaitan, sementara skala 5 menunjukkan penguasaan yang tinggi dalam sub-elemen KIM berkenaan. Taburan bilangan senario dan soalan bagi setiap satu daripada tiga set
262

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

instrumen KI Akhiran yang serupa dibentangkan dalam Jadual 1. Bagi mengenal pasti kesesuaian setiap senario dan setiap rubrik yang dibina, pelajar tahun akhir juga diminta menyatakan komen mereka sekiranya senario dan rubrik yang dikemukakan tidak menggambarkan reaksi mereka. Jadual 1: Bilangan Senario dan Soalan Instrumen KI Akhiran Fasa 2 Set Set 1 Set 2 Set 3 Jumlah Bilangan Senario 20 19 19 58 Bilangan Soalan 25 24 24 73

Ketiga-tiga set Instrumen KI Akhiran ditadbirkan kepada 480 orang pelajar tahun akhir UPM Sesi 2006/2007 yang dipilih secara rawak dari 8 fakulti berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Fakulti Perhutanan, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Fakulti Sains, Fakulti Ekologi Manusia, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Fakulti Rekabentuk dan Senibina, Fakulti Pengajian Alam Sekitar.

Dengan kerjasama fakulti berkenaan, pelajar diminta memberi respon terhadap senario yang dikemukakan berdasarkan rubrik yang diberi. Sekiranya senario dan rubrik yang dikemukakan tidak menggambarkan reaksi mereka, pelajar diminta memberi reaksi mereka dalam ruang yang disediakan pada setiap soalan berkenaan. Sebanyak 57.5% pelajar yang disampel memberi respon. Bilangan dan peratusan respon Kajian Fasa 2 dibentangkan dalam Jadual 2. Seramai 110 pelajar tahun akhir Fakulti Kejuruteraan yang mengikuti satu kelas memberi respon terhadap instrumen, melebihi daripada sampel yang diperlukan. Respon pelajar yang rendah daripada fakulti tertentu adalah disebabkan pelajar tahun akhir tersebut sukar dihubungi memandangkan mereka telah keluar menjalani latihan industri dan latihan mengajar pada semester kedua Sesi 2006/07.

263

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 2: Bilangan dan Peratusan Respon Kajian Rintis Instrumen Kemahiran Insaniah (KI) – Akhiran Fasa 2 FAKULTI MAKLUM BALAS KAJIAN (%) Sampel 60 60 60 60 60 60 60 60 480 Respon 26 110 9 13 26 55 27 10 276 % 43.3 183.0 15.0 21.6 43.3 91.6 46.7 16.6 57.5

Fakulti Perhutanan Fakulti Kejuruteraan Fakulti Ekologi Manusia Fakulti Pengajian Pendidikan Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Fakulti Sains Fakulti Pengajian Alam Sekitar Keseluruhan

Analisis kebolehpercayaan respon pelajar terhadap kesemua senario Instrumen KI Akhiran berdasarkan rubrik yang dibina menunjukkan ianya mempunyai indeks Cronbach Alpha 0.68 (Jadual 3). Namun, analisis terperinci bagi setiap satu daripada tujuh elemen KI menunjukkan nilai Cronbach Alpha (α) yang rendah dengan julat antara -0.074 hingga 0.538. Adalah dijangka pemahaman responden terhadap senario bagi setiap elemen KI dan persekitaran menjawab yang kurang sesuai menyebabkan nilai Cronbach Alpha yang rendah. Pentadbiran instrumen ini dilakukan melalui fakulti yang kebanyakkannya mengendalikan instrumen ini pada minggu ke 14 atau minggu peperiksaan akhir. Jadual 3: Analisa Kebolehpercayaan KI Akhiran Fasa 2 α 0.538 0.379 0.413 0.166 -0.074 0.322 0.371 0.677

Elemen Kemahiran Insaniah Kemahiran Komunikasi Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Kemahiran Kerja Berpasukan Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Keusahawanan Moral dan Etika Profesional Kemahiran Kepemimpinan Keseluruhan iii. Fasa 3

Matlamat Kajian Fasa 3 adalah untuk memurni dan menentukan kesesuaian Instrumen KI Akhiran yang dikaji rintis dalam Kajian Fasa 2. Berdasarkan respon pelajar tahun akhir terhadap senario dan soalan berkaitan yang dikemukakan serta reaksi pelajar terhadapnya melalui komen mereka, instrumen berkenaan dimurnikan. Sebanyak 58 senario dan 73 soalan berkaitan yang mewakili tujuh elemen KI dan 16 sub-elemen KIM dibina berdasarkan respon pelajar
264

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

dalam Fasa 2. Bagi memastikan pentadbiran yang berkesan, instrumen ini dibahagikan kepada tiga (3) set soalan senario yang serupa yang mana setiap set mengandungi 25 soalan (Set 1), 24 soalan (Set 2) dan 24 soalan (Set 3) yang merangkumi keseluruhan 16 sub-elemen KIM. Perincian bilangan soalan bagi setiap satu daripada tujuh elemen KI dibentangkan dalam Jadual 4. Jadual 4: Bilangan Soalan Instrumen KI Akhiran Fasa 3 Elemen 1. Kemahiran Berkomunikasi 2. Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah 3. Kemahiran Kerja Berpasukan 4. Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat 5. Kemahiran Keusahawanan 6. Etika dan Moral Profesional 7. Kemahiran Kepemimpinan Jumlah Bil. Soalan Set 1 Set 2 Set 3 4 3 3 5 5 5 3 3 3 4 3 25 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 4 24

Instrumen KI Akhiran Fasa 3 telah ditadbirkan kepada 77 pelajar tahun akhir pada Semester 1 Sesi 2007/08 daripada tiga fakulti yang mewakili kluster bidang pengajian Sains Sosial (31.2%), bidang pengajian Biosains dan Perubatan (11.7%) dan bidang pengajian Sains Fizikal dan Kejuruteraan (57.1%). Respon mereka sedang dianalisis. 3.0 DAPATAN DAN PERBINCANGAN 3.1 Kesahan Instrumen

Draf Instrumen KI Akhiran yang mengandungi 58 senario dan 73 soalan berkaitan digubal berdasarkan 16 sub-elemen Kemahiran Insaniah Mesti iaitu kemahiran insaniah yang dikenal pasti oleh KPT perlu dikuasai oleh pelajar semasa mereka bergraduat. Ianya digubal oleh sekumpulan pakar bidang berkaitan dari pelbagai fakulti di UPM. Bagi memudahkan pentadbiran, senario dan soalan tersebut dibahagikan secara rawak kepada tiga set instrumen. Terdapat 25 soalan dalam Set 1, 24 soalan dalan Set 2 dan 24 soalan dalam Set 3. Bilangan soalan berdasarkan keterangan kandungan Kemahiran Insaniah bagi setiap set dibentangkan pada Jadual 5.

265

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Jadual 5: Bilangan Soalan bagi Elemen Instrumen KI Akhiran Elemen Kemahiran Berkomunikasi Keterangan Komunikasi yang berkesan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Menilai kebolehan berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitis serta kebolehan mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kepada masalah baru dan berlainan. Menaksir kebolehan untuk bekerjasama dengan orang lain daripada pelbagai latar belakang untuk mencapai matlamat yang sama. Usaha belajar berdikari dalam pemerolehan kemahiran dan pengetahuan baru. Keupayaan meneroka peluang berkaitan perniagaan dan pekerjaan. Mempamerkan kebolehan untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan profesional dan interaksi sosial. Menilai keupayaan untuk mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti. Set 1 4 Set 2 3 Set 3 3

Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah

5

5

5

Kemahiran Kerja Berpasukan

3

4

3

Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat Kemahiran Keusahawanan

3

3

3

3

3

3

Etika dan Moral Profesional

4

3

3

Kemahiran Kepemimpinan

3

3

4

Jumlah

25

24

24

3.2

Kebolehpercayaan Instrumen

Instrumen KI Akhiran yang digubal mempunyai indeks kebolehpercayaan Alpha Cronbach keseluruhan 0.68. Walaupun agak tinggi, indeks kebolehpercayaan bagi setiap set menunjukkan nilai yang rendah dan pelbagai yang mana 0.35 bagi Set 1, 0.38 bagi Set 2 dan 0.55 bagi Set 3. Usaha perlu dilakukan untuk memurnikan senario dan soalan berkaitan serta pentadbiran instrumen yang lebih
266

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

berkesan bagi memastikan indeks kebolehpercayaan setiap set mencapai tahap yang sesuai.

3.3

Keobjektifan Instrumen

Bagi mencapai tahap keobjektifan yang tinggi, arahan menjawab diberi dengan jelas pada instrumen. Pelajar hanya perlu membulatkan pilihan jawapan lima rubriks yang menggambarkan reaksi mereka terhadap senario bagi setiap elemen KI yang diberi. Rubrik dibina dalam bentuk skala 1 hingga 5, yang mana “1” menunjukkan penguasaan yang lemah dalam sub-elemen KIM berkaitan, sementara “5” menunjukkan penguasaan yang tinggi dalam subelemen KIM berkenaan. Pelajar juga diberi ruang untuk memberi komen sekiranya pilihan jawapan yang disediakan tidak menggambarkan reaksi/ tindakan mereka. Kaedah permarkatan adalah dengan pemberatan markah yang sama bagi setiap item. Skema pemarkatan digubal terlebih dahulu sebelum instrumen diedarkan kepada pelajar. Ini adalah untuk mengelakkan jawapan dipengaruhi oleh tafsiran subjektif pelajar.

3.4

Kebolehtadbiran Instrumen

Pentabdiran instrumen yang sempurna sangat penting dalam memastikan responden dapat memberi penilaian yang terbaik dan seterusnya dapatan yang diperolehi boleh digunakan untuk membuat keputusan yang betul. Ini dilakukan dengan memastikan: 1. Arahan menjawab dan tujuan kajian diberi dengan jelas dan ringkas. 2. Masa penilaian bersesuaian iaitu pada hujung minggu di mana tidak mengganggu masa pembelajaran. 3. Kajian dijalankan di dewan di mana kerusi meja berkeadaan baik, pencahayaan yang terang, suhu yang sederhana, sistem siaraya yang sempurna, jarak yang sesuai dan tidak berdekatan dengan punca kebisingan. 4. Peruntukkan masa diberi sebanyak 60 minit untuk menjawab item diberi. Namun, memandangkan pentadbirannya dilakukan pada hujung semester, iaitu selepas minggu ke 10 dan sebahagiannya dilakukan oleh pihak fakulti pada minggu peperiksaan atau selepas pelajar keluar menjalani latihan industru dan latihan mengajar, kelemahan ini dijangka mempengaruhi pentadbiran instrumen berkenaan.

267

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.5

Kemudahtafsiran Instrumen

Pelajar diberi pilihan jawapan berbentuk rubrik. Dalam rubrik lima mata tersebut dinyatakan respon yang mungkin menggambarkan reaksi pelajar terhadap senario bagi setiap elemen KI. Markat bagi setiap item yang mempunyai julat antara 1 hingga 5 dijumlahkan menjadikan jumlah keseluruhan markat antara 25 hingga 125 mata bagi set 1, 24 hingga 120 mata bagi set 2 dan set 3 dengan min keseluruhan antara 1 hingga 5 mata serta sisihan piawai. Min 1 menunjukkan tahap penguasaan KI pelajar tahun akhir sangat rendah sementara min 5 menunjukkan tahap penguasaan KI pelajar tahun akhir sangat tinggi.

4.0

RUMUSAN

Berdasarkan hasil kajian yang diterima daripada kajian rintis Fasa 1, 2 dan 3, usaha gigih sedang dijalankan bagi menambah baik deraf Instrumen KI Akhiran bagi memastikan instrumen yang dibangunkan dapat menaksir tahap KI dalam kalangan pelajar tahun dengan berkesan, adil dan saksama. Pelaksanaan Fasa 3 yang merintis instrumen yang dimurnikan dari Fasa 2 telah dilakukan terhadap 157 orang pelajar tahun akhir UPM Sesi 2007/2008 pada 15 September 2007. Justeru, instrumen masih dalam proses penambah baikan sebelum boleh diterima pakai. Berdasarkan kepada dapatan, Instrumen KI Akhiran mempunyai kesahan, kebolehtadbiran dan kebolehtafsiran yang tinggi. Namun, usaha sedang dilakukan untuk memperbaiki kebolehpercayaan setiap set instrumen sebelum ianya dapat digunakan untuk memberi gambaran tentang penguasaan KI dalam kalangan pelajar tahun akhir. Instrumen penilaian yang mantap akan mencerminkan keupayaan sebenar pelajar bagi menentukan tahap penguasaan KI yang diperolehi. Ianya menjadi landasan yang berpotensi dalam meningkatkan kualiti dan kredibiliti graduan yang dihasilkan. Ini adalah selaras dengan usaha penerapan kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar bagi menghasilkan modal insan yang mampu memenuhi aspirasi dan wawasan UPM khususnya dan negara amnya.

RUJUKAN
[1] Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University, 2 Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
nd

Eds.

[2]

Bryan, M. (2005). Graduate Psychometric Test. London: Kogan Page.Carter, P. and Russell, K. (2001). Psychometric Testing: 1000 ways to Access Your Personality, Creativity, Intelligence and Lateral Thinking. Chichester: John Wiley. Central Queensland University (March 2005). Student Perceptions and Expectations of Flexible Learning & Teaching Approaches.

[3]

268

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[4]

Fink, L.D. (2003). Creating Significant Learning Experiences in College Classrooms. San Francisco: Jossey-Bass. Kementerian Pengajian Tinggi (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Parkinson, M. (2004). How to Master Psychometric Tests, 3rd Eds. London: Kogan Page. Pusat Perkhidmatan Kerjaya dan Alumni (2005). Laporan Kajian Pengesanan Graduat UPM 2005. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Schneider, S.C. dan Russell, dan Niederjohn, J., (1995). Assessing Student Learning Outcomes Using Graduating Senior Exit Surveys and Alumni Surveys. http://fie.engrng.pitt.edu/fie95/2c1/2c11/2c11.htm Shavick, A. (2003). Psychometric Test for Graduates. Oxford: How to Books Ltd. University of Wisconsin Madison. Assessment Strategies and Instrumentation. http://www.wisc.edu/provost/assess/SH97/strategy.html Walker, M. (2006). Higher Education Pedagogies. Maidenhead, Berkshire: Open University Press. Wills, S. and Kissane, B. (1995). Systematic Approach to Articulating and Monitoring Expected Student Outcomes. Murdoch, Western Australia: Murdoch University. Zita Mohd. Fahmi (2007). The Malaysian Qualifications Agency: ACT 2007 – Outcome Base Education. Paper presented at Workshop on Outcome-Based Approach: Monitoring and Assessment organized by Universiti Teknologi Malaysia and Ministry of Higher Education on 2021 November 2007 at Equatorial Hotel, Kuala Lumpur.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

269

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

KEMAHIRAN INSANIAH : MORAL DAN ETIKA PROFESIONAL PELAJAR BAHARU UPM
ABDUL RAHMAN MD. AROFF, RAHIL MAHYUDDIN, ASMAWATI SUHID, KAMARIAH ABU BAKAR Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia 43300 UPM Serdang Selangor

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Bagi memastikan pelajar di UPM menguasai kemahiran insaniah (KI) ‘Moral dan Etika Profesional’ (MEP), maka maklumat tentang KI ini dalam kalangan pelajar baharu di UPM diperlukan bagi memastikan program intervensi yang sesuai dapat dilakukan dengan berkesan. Untuk itu, satu kajian berkaitan telah dijalankan pada Minggu Orientasi Semester 1, 2007-08 UPM. Lebih khusus, kajian ini bertujuan meneliti sama ada terdapat perbezaan penguasaan KI MEP, dalam kalangan pelajar baharu itu, berdasarkan latar belakang mereka dari segi etnik, jenis kelayakan masuk, jurusan pengajian mereka di UPM, dan penglibatan mereka dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Kajian ini menggunakan instrumen penaksiran Kemahiran Insaniah (KI) Awalan yang berbentuk psikometrik. Instrumen ini mengandungi 15 item berkaitan dengan subelemen 1 dan subelemen 2, iaitu dua subelemen MEP. Respon pelajar adalah berdasarkan tahap persetujuan mengikut skala Likert empat mata. Seramai 234 pelajar Tingkatan Enam, Kolej Matrikulasi dan Asasi Sains telah terlibat dalam kajian rintis, dan nilai indeks kebolehpercayaan instrumen bagi 15 item untuk elemen KI MEP itu ialah 0.78. Bagi kajian sebenar, jumlah 4281 pelajar baharu UPM kampus Serdang Semester 1, 2007-08 telah terlibat. Dapatan menunjukkan pelajar baharu UPM berkenaan mempunyai penguasaan KI MEP sederhana tinggi, iaitu min=3.23 bagi subelemen EM 1 dan min=3.13 bagi subelemen EM 2.

1.0

PENDAHULUAN

Pembangunan kemahiran insaniah (KI) adalah suatu agenda penting Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) Malaysia. Ini terbukti dengan pelancaran Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah pada 22 Ogos 2006. Menerusi modul ini, tujuh elemen KI perlu diterapkan pada pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT) sebelum mereka bergraduat.

270

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Menurut Teras 2 Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui 2020 (2004), antara matlamat membangunkan KI para pelajar IPT di Malaysia ialah agar “graduan berketrampilan dan kebolehpasaran”. Selain matlamat ini, pembangunan KI para pelajar IPT boleh juga membawa kejayaan kepada lepasan IPT apabila mereka masuk ke alam pekerjaan. Banyak kajian mendapati bahawa “kejayaan pekerja” bergantung bukan sahaja kepada pencapaian akademik dan kemahiran teknikal pekerja itu. Seseorang pekerja itu perlu juga memiliki elemen lain, iaitu the new basics (Feller & Daley, 1992); dan “asas-asas baharu” ini adalah dalam bentuk nilai-nilai berkaitan dengan kemahiran seperti penentuan matlamat, penyelesaian masalah, kemesraan dalam pergaulan, dan kemahiran dalam pencapaian pasukan yang berkesan. Enam daripada tujuh elemen KI yang telah dikenal pasti oleh KPT ialah: Kemahiran Berkomunikasi; Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah; Kemahiran Kerja Berpasukan; Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat; Kemahiran Keusahawanan; dan Kemahiran Kepemimpinan. Kemahiran-kemahiran ini sesungguhnya perlu diterapkan pada pelajar IPT. Bagaimanapun, kemungkinan tidak salah jika dikatakan bahawa pencapaian tinggi dalam kemahiran tersebut tidak akan ada makna sekiranya lepasan IPT tidak berwatak baik dari segi moral, dan tidak akan tercapai hasrat membina modal insan, cabaran ke-4 Wawasan 2020, Pelan Integriti Nasional, dan sebagainya. Oleh itu, ‘Moral dan Etika Profesional’ (MEP) turut disenaraikan juga sebagai elemen KI. Ini ditekankan juga oleh Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework) yang menegaskan “keperibadian etika, nilai dan profesionalisme” sebagai salah satu hasil pembelajaran di IPT. Untuk memastikan pelajar di IPT menguasai KI MEP (dan juga KI yang lain), maka penting disediakan program intervensi yang sesuai dan yang dapat dilaksanakan menerusi kurikulum dan aktiviti kokurikulum di IPT. Dalam merancangkan program intervensi itu, perancang pula memerlukan pelbagai maklumat. Satu daripadanya ialah tentang keadaan atau tahap penguasaan KI para pelajar yang baru memasuki IPT. Oleh itu, suatu kajian perlu dibuat untuk menaksir KI pelajar baharu di UPM. 2.0 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini ialah untuk, 1. menaksir tahap penguasaan KI Awalan pelajar baharu UPM, Semester 1 Sesi 2007-08 berhubung dengan elemen KI MEP; dan mengenal pasti perbezaan tahap penguasaan KI MEP dalam kalangan pelajar baharu itu, berdasarkan latar belakang mereka dari segi etnik; jenis kelayakan masuk; jurusan pengajian mereka di UPM; dan penglibatan mereka dalam aktiviti kokurikulum semasa mereka berada di sekolah.

2.

271

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.0

METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menggunakan reka bentuk deskriptif tinjauan. Seramai 4281 pelajar baharu UPM Kampus Serdang, Semester 1, 2007-08 telah terlibat dalam kajian ini. Instrumen KI Awalan yang berbentuk psikometrik yang telah dibangunkan oleh sekumpulan pensyarah di UPM telah digunakan bagi mengukur tahap penguasaan KI pelajar. Bagi KI MEP, item instrumen digubal berdasarkan dua subelemen MEP, iaitu subelemen1 dan subelemen 2. Subelemen 1 ialah kebolehan memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosio budaya dalam amalan professional (MEP 1 - MEP 5); dan subelemen 2 ialah kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam membuat penyelesaian masalah berkaitan etika (MEP 6 - MEP 15). Jumlah item bagi kedua-dua subelemen ialah 15 item (lihat Lampiran). Respons adalah berdasarkan takat persetujuan mengikut skala Likert empat mata. Kajian rintis telah dijalankan ke atas tiga kumpulan pelajar, iaitu 42 pelajar Tingkatan Enam Atas, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah, Kajang, 104 pelajar Kolej Matrikulasi Johor, dan 88 pelajar Asasi Sains Pertanian UPM. Nilai indeks kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi KI MEP ialah 0.78. 4.0 DAPATAN KAJIAN 4.1 Latar Belakang Responden

Daripada jumlah 4281 pelajar baharu UPM Kampus Serdang, Semester 1 Sesi 2007/08 yang terlibat dalam kajian ini (lihat Jadual 1), 1349 (31.5%) adalah lelaki dan 2929 (68.5%) perempuan. Sebanyak 2746 (64.0 %) daripada jumlah tersebut adalah responden Melayu, 1159 (27.3%) responden Cina, 186 (4.4%) responden India, 34 (0.8%) responden Iban, 27 (0.7%) responden Kadazan, dan 110 (2.7%) lain-lain responden. Dari segi kelayakan masuk responden, sebanyak 35.5% adalah daripada Matrikulasi, 40.2% berkelayakan STPM, 15.6% berkelayakan Diploma, dan 6.8% adalah berkelayakan khas. Tentang pelajar baharu yang mendaftar di UPM bagi Sesi 200708, didapati kebanyakan mereka terlibat dalam banyak aktiviti kokurikulum di sekolah, misalnya 3980 daripada mereka terlibat dalam persatuan, 4005 dalam unit beruniform, 4278 dalam kokurikulum akademik, dan 4278 dalam sukan. Oleh itu, boleh dirumuskan bahawa semua pelajar dalam kajian ini terlibat dalam pelbagai aktiviti sekolah. Namun, didapati bahawa lebih daripada 60% yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum adalah pelajar Melayu, 27.3% adalah pelajar Cina, 4.4% adalah pelajar India dan 4.2% lain-lain. Pola seperti ini juga terdapat dalam jawatan yang disandang oleh pelajar dalam kokurikulum di sekolah. Dari segi aktiviti persatuan dan unit beruniform, secara keseluruhannya, tidak ramai pelajar memegang jawatan sebagai pengerusi, setiausaha dan bendahari. Daripada bilangan pelajar yang
272

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

terlibat, didapati lebih ramai pelajar perempuan (59.2%) memegang jawatan sebagai pengerusi, 77.2% sebagai setiausaha dan 75.1% menyandang jawatan bendahari, berbanding dengan pelajar lelaki, iaitu 40.8% sebagai pengerusi, 22.8% sebagai setiausaha dan 24.9% sebagai bendahari. Selainnya merupakan ahli biasa sahaja. Dalam aktiviti atau kokurikulum akademik pula, hanya sebilangan kecil, iaitu kurang daripada 15%, memegang jawatan sebagai ketua kelas, pengawas dan pengawas Pusat Sumber. Keadaan ini juga terdapat dalam bidang sukan. Hanya sebilangan kecil (kurang daripada 20%) pelajar yang mewakili negara, negeri, daerah dan sekolah. Hampir separuh (45.2%) hanya merupakan wakil rumah sukan. Jadual 1 : Latar Belakang Responden

Profil

Frekuensi

(%)

Jantina

Lelaki Perempuan

1349 2929

31.5 68.5

Bangsa

Melayu Cina India Iban Kadazan Lain-lain

2746 1159 186 34 27 110

64.0 27.3 4.4 0.8 0.7 2.7

Kelayakan masuk

Matrikulasi STPM Diploma Khas Sains Sosial Biosains dan Perubatan Sains Fizikal dan Kejuruteraan

1521 1723 667 293 875 921 1389

35.5 40.2 15.6 6.8 27.5 28.9 43.6

Jurusan Pengajian di UPM

Berdasarkan Jadual 1 juga, dari segi jurusan pengajian di UPM, sebanyak 1524 (35.6%) pelajar adalah dalam jurusan Sains Sosial, 1427 (33.3%) pelajar dalam jurusan Biosains dan Perubatan dan 1330 (31.1%) pelajar dalam jurusan Sains Fizikal dan Kejuruteraan.
273

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

4.2

Objektif 1 : Tahap Penguasaan KI Awalan

Dari segi penguasaan KI Awalan bagi MEP, kajian ini mendapati bahawa penguasaan mereka, secara keseluruhannya, adalah sederhana tinggi (min = 3.17, SP = 0.31). Lebih spesifik, bagi subelemen 1, iaitu kebolehan memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosio budaya dalam amalan profesional, tahap penguasaan responden adalah sederhana tinggi (min = 3.23, SP = 0.44); dan bagi subelemen 2, iaitu kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam membuat penyelesaian masalah berkaitan etika, tahap penguasaan responden juga sederhana tinggi (min = 3.13, SP = 0.33). Hal ini ditunjukkan dalam Jadual 2. Jadual 2: Tahap Penguasaan Moral Dan Etika Profesional Dalam Kalangan Pelajar UPM

Subelemen Moral dan Etika Profesional (MEP)

Min

SP

MEP Subelemen 1

Kebolehan memahami kesan ekoomi, alam sekitar dan sosio budaya dalam amalan professional

3.23

0.44

MEP Subelemen 2

Kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam membuat penyelesaian masalah berkaitan etika

3.13

0.33

Keseluruhan

3.17

0.31

4.3

Objektif 2 : Penguasaan KI Mengikut Latar Belakang Responden

Kajian ini juga melihat tahap penguasaan KI MEP dari segi jantina. Bagi pelajar lelaki (94.5%), tahap penguasaan mereka adalah sederhana tinggi, manakala 5.5% adalah pada tahap sederhana rendah. Bagi kebanyakan pelajar perempuan (94.3%), tahap penguasaan mereka juga adalah sederhana tinggi dan selebihnya (5.7%) adalah sederhana rendah. Dari segi Ujian-t, didapati tidak ada perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dengan perempuan (t=3.6, SP=0.32, p>0.05).

274

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Berdasarkan kumpulan etnik pula, dalam kalangan pelajar Melayu, sebanyak 94.2% menunjukkan penguasaan KI MEP yang sederhana tinggi, dan selebihnya (5.8%) adalah sederhana rendah. Bagi pelajar Cina, 94.1%, menunjukkan penguasaan KI MEP pada tahap sederhana tinggi, manakala 5.9% pada tahap sederhana rendah. Bagi pelajar India pula, 98.4% menunjukkan penguasaan KI MEP pada tahap sederhana tinggi dan 1.6% pada tahap sederhana rendah. Dari segi kumpulan etnik, secara keseluruhannya terdapat perbezaan yang signifikan F(5, 4256) =5.7, P<0.05) tentang penguasaan KI MEP. Terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India, iaitu pelajar India lebih menguasai KI MEP berbanding pelajar Melayu. Terdapat juga perbezaan antara pelajar India dengan Cina. Pelajar India lebih menguasai KI MEP berbanding pelajar Cina. Hal ini boleh dilihat pada Jadual 3.

Jadual 3: Analisis Anova : Penguasaan KI Moral Dan Etika Profesional (MEP) Dalam Kalangan Pelajar Mengikut Etnik df MEP Between Groups Witihin Groups Total 5 4256 4261 F 5.70 Sig. .000

Post-hoc : Tukey HSD Perbezaan Min Sig.

D MEP– Subelemen Cina India 2 Melayu

.02303 -.09764*

.401 .003

Cina Melayu India

-.20303 -.12068*

.401 .000

Dari segi kelayakan masuk pelajar, secara keseluruhannya terdapat perbezaan yang signifikan dari segi penguasaan KI MEP F(3, 4200) = 6.4, p<0.05). Khususnya, terdapat perbezaan antara kumpulan kemasukan Khas berbanding dengan kumpulan kemasukan Matrikulasi, STPM, dan juga kumpulan Diploma. Didapati
275

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

pelajar daripada ketiga-tiga kumpulan kemasukan ini lebih menguasai KI MEP berbanding dengan pelajar kemasukan Khas. Namun, penguasaan pelajar kemasukan STPM adalah yang tertinggi. Jika dilihat secara lebih terperinci, dapatan menunjukkan tidak ada perbezaan penguasaan KI MEP dalam kalangan responden bagi subelemen 1. Bagaimanapun, terdapat perbezaan yang signifikan F(3, 4200) =10.185, p< 0.05) dalam penguasaan KI MEP bagi subelemen 2. Mengikut analisis post-hoc, terdapat perbezaan antara pelajar kemasukan Khas dengan pelajar Matrikulasi, STPM dan Diploma (lihat Jadual 4). Seperti dapatan tentang penguasaan keseluruhan MEP, pelajar dari ketiga-tiga kumpulan kemasukan Matrikulasi, STPM dan Diploma lebih menguasai KI MEP subelemen 2 berbanding pelajar kemasukan Khas.

Jadual 4 : Analisis Anova : Perbezaan Penguasaan KI Mengikut Kelayakan Masuk

df MEP Between Groups Within Groups Total 3 4200 4203

F 6.354

Sig. .000

MEP– Between Groups Subelemen 1 Within Groups Total

1 4200 4203

2.081

.100

MEP– Between Groups Subelemen 2 Within Groups Total Post-hoc : Tukey HSD

3 4200 4203

10.185

.000

Perbezaan Min

Sig.

MEP

Khas

Matrikulasi STPM Diploma

.-.06509* -.08471* -.05911*

.007 .000 .038

MEPSubelemen 2

Khas

Matrikulasi STPM Diploma

-.07111* -.11145* -.08294*

.007 .000 .003

276

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Secara keseluruhan, dapatan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan F(2, 4278)=8.893, p<0.05) dalam penguasaan KI MEP bagi ketiga-tiga jurusan pengajian, iaitu Sains Sosial, Biosains dan Perubatan, dan Sains Fizikal dan Kejuruteraan (Jadual 5). Perbezaan yang signifikan F (2, 4278)=13.878, p<0.05) juga terdapat dalam penguasaan KI subelemen 2. Mengikut analisis post-hoc, terdapat perbezaan antara pelajar jurusan Sains Sosial dengan dua jurusan yang lain bagi kedua-dua MEP keseluruhan dan subelemen 2. Bagaimanapun, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jurusan pengajian dalam penguasaan MEP subelemen 1. Jadual 5 : Analisis Anova : Perbezaan Penguasaan KI Mengikut Jurusan Pengajian

MEP

Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total

df 2 4278 4280 2 4278 4280 2 4278 4280

F 8.893

Sig. .000

MEPSubelemen 1

.356

.701

MEPSubelemen 2

13.878

.000

Post-hoc : Tukey HSD

Perbezaan Min

Sig.

MEP Sains Sosial Perubatan

Bio-Sains dan Sains Fizikal dan Kejuruteraan

.04885* .03004*

.000 .032

MEP- Sains Sosial Perubatan Subelemen 2

Bio-Sains dan Sains Fizikal dan Kejuruteraan

.06632* .04127*

.000 .004

277

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Keseluruhannya, dari segi jawatan yang disandang oleh pelajar di sekolah mengikut aktiviti kokurikulum, tidak terdapat perbezaan penguasaan KI MEP antara mereka itu, tidak kira apa jawatan (pengerusi, setiausaha, bendahari, AJK dan ahli biasa) yang mereka sandang. Begitu juga tidak ada perbezaan penguasaan KI MEP mengikut subelemen 1 dan subelemen 2 (lihat Jadual 6). Jadual 6: Analisis Anova : Perbezaan Penguasaan KI Mengikut Jawatan Yang Disandang Di Sekolah

df MEP Between Groups Within Groups Total 4 4003 4007

F 2.013

Sig. .090

MEP– Subelemen 1

Between Groups Within Groups Total

4 4003 4007

2.226

.064

MEP– Subelemen 2

Between Groups Within Groups Total

4 4003 4007

1.843

.118

Bagi keseluruhan 15 item KI MEP, pelajar mendapat skor sederhana tinggi (min=3.0-3.45). Bagi subelemen 1 (MEP 1 - MEP 5), item 1: “Saya berkebolehan memahami kesan salah laku dari segi profesional, contoh rasuah, atas ekonomi”, pelajar mendapat skor min yang sederhana rendah (Min=2.91, SD=0.81). Bagi subelemen 2 (MEP 6 - MEP 15) pula, didapati item 8: “Saya berupaya mengenal pasti punca yang menimbulkan masalah moral dalam sesuatu situasi” dan item 15: “Saya berkebolehen menilai baik buruk kesan daripada alternatif/pilihan yang saya kenal pasti” memperoleh skor terendah (masing-masing min=2.98, SD=0.63 dan min=2.84, SD=0.75) (lihat Jadual 7). Jadual 7 : Min Bagi Item Moral Dan Etika Profesional (MEP)

Item MEP MEP 1 MEP 2 MEP 3 MEP 4 MEP 5 MEP 6 MEP 7 MEP 8

N 4281 4281 4281 4281 4281 4281 4281 4281
278

Min 2.91 3.28 3.26 3.23 3.45 3.10 3.08 2.97

SD .81 .68 .69 .79 .71 .69 .76 .63

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

MEP 9 MEP10 MEP 11 MEP 12 MEP 13 MEP 14 MEP 15

4281 4281 4281 4281 4281 4281 4281

3.22 3.29 3.05 3.12 3,03 3,40 2.84

.70 .67 .60 .62 .81 .69 .76

5.0

KESIMPULAN

Berdasarkan dapatan kajian di atas, didapati bahawa dari segi kelayakan masuk, pelajar STPM lebih menguasai KI MEP berbanding dengan pelajar Matrikulasi, Diploma dan Kemasukan Khas. Ini mungkin kerana banyak mata pelajaran yang berbentuk kemanusiaan diikuti oleh pelajar STPM sedangkan pelajar Matrikulasi awal-awal lagi sudah menjurus kepada pengkhususan sains. Begitu juga didapati pelajar jurusan Sains Sosial lebih menguasai KI MEP keseluruhan dan MEP subelemen 2 berbanding dengan pelajar jurusan Bio-Sains dan Perubatan dan Sains Fizikal dan Kejuruteraan. Hal ini mungkin kerana pelajar jurusan Sains Sosial sememangnya mengikuti mata pelajaran yang berbentuk kemanusiaan di sekolah. Sedangkan pelajar jurusan berasaskan sains pula kurang mengikuti mata pelajaran yang berbentuk kemanusiaan. Selain itu, dapatan kajian mendapati bahawa pelajar kurang menguasai KI MEP subelemen 2 berbanding dengan penguasaan subelemen 1. Ini mungkin kerana subelemen 2 melibatkan kemahiran menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah, sedangkan subelemen 1 melibatkan pengetahuan sahaja. Implikasi daripada dapatan kajian ini ialah, penguasaan KI MEP pelajar secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana. Oleh itu, perlu diadakan program intervensi untuk meningkatkan penguasaan KI MEP mereka. Justeru dicadangkan : • • Lebihkan kursus-kursus kemanusiaan untuk para pelajar bukan jurusan Sains Sosial di UPM. Diperkenalkan elemen penyelesaian konflik moral dalam kursuskursus tertentu.

RUJUKAN [1] [2] [3] [4] Feller, R. & Daley, J. (1992). Counsellors tackle the new basics. Vocational Education Journal, 67, 2, 24-25 cont. 55. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2004). Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara Melangkaui 2020. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006). National Higher Education Action Plan 2007-2010. Putrajaya : KPM. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang : Universiti Putra Malaysia.

279

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

PENERAPAN HASIL PEMBELAJARAN DAN KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KURIKULUM PENGAJIAN TINGGI
MOHD MAJID KONTING 2 ZAKARIA KASA
1 1

Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang majid@educ.upm.edu.my Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjung Malim, Perak zakaria@upsi.edu.my
2

© Universiti Putra Malaysia 2007. Semua Hak Cipta Terpelihara. Prosiding Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (CTLHE07), The Palace of Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor 12-14 Disember 2007

ABSTRAK - Bagi memastikan pencapaian Wawasan 2020, kerajaan telah menegaskan peri pentingnya pembangunan modal insan dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Sebagai institusi yang diamanahkan secara langsung untuk membangunkan modal insan, institusi pendidikan termasuk institusi pengajian tinggi seharusnya proaktif untuk membina, menyemak dan seterusnya mengubal kurikulum pengajian yang ditawarkan agar sentiasa relevan. Kertas ini membincangkan pendekatan penggubalan kurikulum khususnya dalam menerapkan hasil pembelajaran (LOs) dan kemahiran insaniah (KI) sebagaimana yang dikenal pasti oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Perbincangaan tertumpu kepada pengenal pastian LOs dan KI serta penyediaan matrik dan penjajaran kursus, pelajaran dan jam belajar pelajar berdasarkan LOs dan KI yang dikenalpasti. Isu-isu berkaitan dengan penggubalan kurikulum bagi penerapan LOs dan KI juga dibangkitkan.

Kata Kunci: Hasil Pembelajaran, Kemahiran Insaniah, Modal Insan, Institusi Pendidikan

1.0

PENGENALAN

Empat buah universiti telah diiktiraf sebagai Universiti Penyelidikan (UP) oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Pengiktirafan ini menghendaki universiti-universiti berkenaan lebih aktif menjalankan penyelidikan. Keempat-empat universiti ini dipilih berlandaskan pencapaian cemerlang dalam penaksiran yang dijalankan dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai UP. Status UP yang diperoleh itu tidak kekal bagi universiti-universiti yang menerima pengiktirafan tersebut. Semua UP berkenaan akan dinilai semula kedudukan masing-masing sebagai UP menjelang tahun 2010. Jika gagal memenuhi kriteria UP yang ditetapkan, status universiti berkenaan sebagai UP dilucutkan. Universiti lain yang berpotensi untuk menjadi UP boleh memohon untuk turut sama bersaing menjadi UP dan kemungkinan universiti berkenaan menggantikan universiti yang sudah hilang kedudukannya sebagai UP.

280

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

Status UP menjulang nama universiti yang memperoleh status berkenaan dan diletakkan pada kedudukannya tersendiri. Atas sebab itu, boleh dikatakan semua IPTA bercita-cita untuk menjadi UP. Apabila menerima status UP, pengurusan universiti berkenaan berusaha bersungguhsungguh untuk membuktikan bahawa ia layak dianggap sebagai. Selain itu, universiti berkenaan akan cuba seberapa boleh untuk mengekal status yang diperoleh itu untuk membuktikan bahawa ia adalah sebuah universiti yang berada di barisan hadapan dalam penyelidikan. Untuk mengekalkan status UP ini, komitmen staf untuk menjalankan penyelidikan dan menghasilkan pelbagai bentuk hasil penyelidikan seperti paten, artikel jurnal berimpak tinggi dan sebagainya perlu dipertingkatkan. Perubahan tumpuan ini akan menyebabkan staf mendapati diri mereka dibebani dengan kerja yang berlebihan selain menjalankan tugas sebagai pengajar, penyelia pelajar siswazah dan perunding profesional. Jika budaya di universiti selama ini lebih berfokus kepada pengajaran dan penyeliaan, maka apabila memperoleh status UP, budaya kerja di universiti berkenaan perlu berubah. Sekarang fokus universiti berkenaan ialah kepada penyelidikan. Peruntukan untuk penyelidikan datang mengolek kepada UP dan staf tidak perlu mengeluh lagi untuk mendapat pembiayaan bagi menjalankan penyelidikan masing-masing. Kementerian Pengajian Tinggi telah berjanji memberi peruntukan yang besar kepada setiap universiti yang mendapat status UP pada peringkat permulaan sebelum UP berkenaan dapat menjana kewangan sendiri melalui pengkomersilan hasil penyelidikan dan juga memperoleh pembiayaan daripada pihak swasta. Mungkin suatu hari nanti UP tidak perlu bergantung kepada kerajaan dari segi peruntukan tahunan kerana sudah mampu berdiri atas kaki sendiri. Mungkin juga salah sebuah atau dua buah universiti berkenaan akan berada pada kedudukan tertinggi dalam pemeringkatan (ranking) universiti terkenal di dunia.

2.0

Beban tugas pensyarah dan implikasi kepada kerja yang dijalankan

Setiap semester, Universiti Putra Malaysia menjalankan penilaian pengajaran pensyarah oleh pelajar. Instrumen penilaian pengajaran yang diguna pakai mempunyai 19 item dengan indeks kebolehpercayaan 0.98. Meskipun instrumen ini telah digunapakai hampir 10 tahun, penekanan kepada hasil pembelajaran dan kemahiran insaniah dalam program dan kursus pengajian serta anjakan pendekatan pengajaran di UPM daripada berpusatkan pengajar kepada berpusatkan pelajar mendorong kepada keperluan untuk menyemak dan menambah baik instrumen berkenaan. Justeru, satu instrumen baharu perlu digubal berdasarkan pandangan pakar dan pihak berkepentingan. Instrumen ini perlu ditentusahkan agar ianya dapat dipastikan kesesuaiannya sebelum boleh digunapakai untuk semua pensyarah di UPM. Penentusahan ini sangat penting agar instrumen ini sah, dipercayai, objektif, boleh ditadbir dan ditafsir. Hanya instrumen yang sahih dan sesuai boleh dicadangkan untuk digunapakai bagi menilai pengajaran pensyarah dengan adil dan saksama.

281

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

3.0

Mempertingkatkan penyelidikan tanpa menjejaskan pengajaran dan pembelajaran pelajar

Untuk mempertingkat penyelidikan dengan mengekalkan tugas pengajaran pensyarah, cadangan berikut dikemukakan: (1) Pegawai akademik di UP perlu mengubah minda dan budaya kerja. Jika dahulu, pengajaran lebih berfokus kepada kuliah dan makmal, sekarang mereka perlu mencuba pendekatan dan kaedah yang lebih berfokus kepada pelajar (Biggs, 2003; KPT, 2006; Walker, 2006). Pegawai akademik bertindak sebagai pemudahcara pembelajaran dan sedar bahawa yang hendak belajar ialah pelajar. Mereka perlu menyediakan persekitaran dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran berlaku dengan berkesan. Penggunaan pendekatan dan kaedah berpusatkan pelajar perlu digalakkan dan dipertingkatkan dalam kalangan pensyarah. Malah penggunaan pendekatan ini membuat pelajar aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Bonwell dan Sutherland (1996), pelajar lebih menghayati, memahami dan mengingati bahan yang dipelajari melalui penglibatan aktif dalam proses pembelajaran. Boud, Cohen dan Walker (1993) menyatakan penglibatan pelajar adalah pengalaman yang konkrit yang menghasilkan banyak faedah untuk pendidikan tinggi. Antara pendekatan dan kaedah yang berfokuskan pelajar ialah: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. (2) projek kajian kes kajian tindakan pembelajaran berasaskan masalah (problem-based learning) kajian lapangan pembelajaran berorientasi tindakan (action-oriented learning) pembelajaran elektronik (e-learning) modul tugasan latihan di tempat kerja amali dll

Untuk membolehkan pensyarah menggunakan pendekatan dan kaedah berfokuskan pelajar ini dengan berkesan, beberapa tindakan perlu diambil, iaitu: a. Syarat kedatangan pelajar ke kuliah misalnya sebanyak 80% mesti difikirkan semula. Syarat ini terkandung dalam Perkara Akdemik bagi kebanyakan universiti termasuk UP. Jika syarat ini ditiadakan, keluwesan yang lebih diberikan kepada pensyarah dan pelajar untuk merancang aktiviti pembelajaran
282

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

mereka. Perjumpaan pensyarah dan pelajar perlu dirancang bersama oleh kedua-dua pihak supaya persetujuan dicapai dari segi masa perjumpaan yang diperlukan dan bukan sesuatu yang tetap. Perkara penting dalam pembelajaran berpusatkan pelajar ialah hasil pembelajaran yang perlu dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Hasil pembelajaran sepatutnya diukur dan dinilai. Pencapaian hasil pembelajaran ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Pelajar tidak semestinya berada di dalam dewan kuliah, tetapi sebaliknya mereka mungkin berada di perpustakaan atau cyber cafe untuk melayari internet untuk mencari maklumat. Perlu diingatkan, iaitu pelajar yang belajar; pensyarah hanya membantu mereka belajar dengan berkesan. Jika syarat 80% hendak dikekalkan, cara pengiraan yang sesuai perlu dicari supaya selari dengan kehendak syarat berkenaan. Sebagai contoh, perjumpaan dan pembentangan pelajar boleh digunakan sebagai asas pengiraan. Jika pelajar gagal hadir 80% dalam beberapa kali perjumpaan dan pembentangan yang dipersetujui bersama, maka pelajar dianggap gagal hadir mengikut syarat kedatangan yang ditetapkan itu. Perubahan dasar ini perlu dibuat dengan teliti dan berhati-hati supaya semua pihak jelas dengan apa yang hendak dilakukan (Davis, 2001). b. Kemudahan dan peralatan yang mencukupi serta ruang yang luas perlu disediakan terutama di perpustakaan dan makmal komputer. Ini kerana pelajar akan menggunakan sepenuhnya perpustakaan dan komputer untuk mencari bahan dan maklumat bagi menyiapkan tugasan/projek/aktiviti pembelajaran yang diberikan kepada mereka. Komputer atau notebook perlu disediakan kepada setiap pelajar untuk membolehkan mereka mengakses internet. Kemudahan tanpa wayar perlu diperluaskan di seluruh kawasan kampus untuk memudahkan pelajar mengumpul maklumat daripada internet di mana saja mereka berada. Perkembangan dalam komputer membolehkan pelajar belajar secara bersendirian dan pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan (Porter, 2003). c. Pelajar sama ada di peringkat Sarjana Muda atau Sarjana perlu digalakkan menjalankan penyelidikan atau terlibat dengan penyelidikan yang dijalankan oleh pensyarah. Ini dapat membudaya dan membiasakan pelajar dalam menjalankan penyelidikan. Usaha sebegini kemungkinan menimbulkan minat pelajar untuk meneruskan pengajian pada peringkat yang lebih tinggi bertambah. Sebagai sebuah UP, budaya penyelidikan perlu digalakkan di kalangan semua masyarakat kampus, staf dan pelajar. Pelajar juga diwajibkan menulis dan artikel yang dihasilkan dihantar ke jurnal-jurnal berwasit dan berimpak tinggi untuk diterbitkan.
283

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

d. Pensyarah dikehendaki mengikuti kursus dan latihan menggunakan pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. Kursus ini bukan setakat teori tetapi lebih kepada cara melakukannya. Pengalaman berasaskan aktiviti ini akan membolehkan pensyarah menggunakan pengetahuan dalam amalan (Bruening, et al. 2002). Kursus kemahiran memakan masa yang panjang. Oleh itu, kursus ini bukan dilaksanakan sebagai ‘one-off’ tetapi berterusan untuk memastikan pensyarah benar-benar tahu dan berkemahiran menggunakan pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar. e. Pemantauan ke atas pensyarah dan pelajar yang menggunakan pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar ini perlu dibuat dari semasa ke semasa untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan menjurus kepada pencapaian hasil pembelajaran. Selain itu, pensyarah perlu diselia dan dibimbing dalam penggunaan pendekatan dan kaedah berpusatkan pelajar ini. Keberkesanan dan kejayaan penggunaan pendekatan dan kaedah ini banyak bergantung kepada kesediaan dan kemahiran pensyarah dan juga pelajar menggunakannya. f. Walaupun penggunaan pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar digalakkan, ini tidak bermakna pendekatan dan kaedah lain diketepikan. Pensyarah digalakkan mempelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kandungan kursus yang diajar dan di samping itu membantu dalam pencapaian hasil pembelajaran. Penggunaan pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran juga banyak bergantung kepada pengetahuan dan kemahiran pensyarah dalam menggunakan pendekatan dan kaedah berkenaan. Oleh itu, kursus dalam penggunaan pelbagai pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kepada pensyarah perlu diadakan secara berterusan.

(3)

Perubahan kepada pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran menghendaki perubahan kepada cara pentaksiran dan penilaian yang dijalankan. Kebebasan perlu diberikan kepada pensyarah untuk menentukan masa (bila) dan jenis penaksiran yang hendak dijalankan supaya sesuai dengan pendekatan dan kaedah yang digunakan. Penaksiran tidak seharusnya ditetapkan pada suatu masa tertentu, tetapi boleh diadakan pada bila-bila masa. Begitu juga dengan peperiksaan akhir tidak semesti wajib diadakan pada suatu masa yang ditetapkan, jika konsep penilaian berterusan digunakan sepenuhnya.

284

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

(4)

Teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan untuk membantu pensyarah dalam pengajaran, dan pelajar dalam pembelajaran. Pendekatan dan kaedah menggunakan alat bantu mengajar disesuaikan mengikut kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat terkini (Zamri & Mohamed Amin Embi, 2001). Keupayaan jalur lebar di universitiuniversiti terlibat boleh digunakan sepenuhnya oleh pensyarah untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar, walaupun keduadua pihak berada di tempat yang berbeza. Teknologi ini sesuai digunakan untuk tujuan penyeliaan pelajar menjalankan penyelidikan dan juga pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan peralatan ini akan menjadi berkesan sekiranya pensyarah dan pelajar mahir menggunakannya dan mempunyai sikap yang positif dalam menggunakannya (Robiah Sidin, Juhana Salim & Nor Sakinah Mohamad, 2003). Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Aida Suraya dan rakan-rakan (2006) mendapati tidak tedapat perbezaan pencapaian akademik pelajar yang signifikan di antara penggunaan pelbagai mod pengajaran termasuk penggunaan teknologi webcast. Kajian yang dijalankan oleh Zakaria dan rakan-rakan (2005) mendapati pelajar bersedia dan suka mengikuti pengajaran dan pembelajaran teknologi webcast. Antara teknologi webcast yang boleh digunakan untuk tujuan ini ialah: a. Yahoo Messenger/Skype – sesuai digunakan untuk berhubung dengan pelajar secara individu atau kumpulan. Perisian ini membolehkan kedua-dua pihak melihat wajah antara satu dengan lain semasa berkomunikasi dan di samping itu, pelajar dan pensyarah boleh menghantar mesej/bahan kuliah/tugasan. Ketika ini, tiada bayaran dikenakan kepada mereka yang menggunakan perisian ini. Bagaimanapun, mereka mesti mendaftar. b. HiMeeting – Program ini boleh digunakan sebagai sidang video (video conferencing). Pensyarah boleh menyampaikan bahan pengajaran menggunakan PowerPoint dan dihubungkan kepada pelajar yang berada di suatu tempat yang berasingan daripada pensyarah. Walaupun pensyarah berada di luar kampus atau luar negara, mereka boleh menyampaikan kuliah dan berkomunikasi dengan pelajar di UPM. Komunikasi dua hala membolehkan pensyarah menyoal pelajar dan pelajar menyoal pensyarah. Di samping itu, pensyarah boleh menghantar bahan kuliah, dan pelajar boleh menghantar tugasan melalui program ini. Bagaimanapun, program ini memerlukan pengguna membeli lesen penggunaan tanpa berulang. Pada peringkat awal, juruteknik berpengalaman dalam pengendalian program ini diperlukan.

285

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

c.

Video-on-Demand – Syarahan pensyarah boleh dirakamkan dan diletakkan dalam server. Pelajar boleh mencapai syarahan tersebut melalui internet pada bila-bila masa. Ini membolehkan pensyarah bergerak tanpa dibatasi kekangan menghadiri kuliah pada masa yang ditetapkan. Begitu juga dengan pelajar, mereka tidak perlu tergesa-gesa menghadiri kuliah kerana mereka boleh mencapai syarahan pensyarah melalui internet pada bila-bila masa. Malah mereka boleh memilih topik syarahan pensyarah tanpa perlu mengikuti keseluruhan syarahannya. Program seperti HiShow boleh digunakan untuk tujuan ini.

d. Delayed streaming – jika HiMeeting dilakukan secara langsung pada masa yang ditetapkan, delayed streaming membolehkan pelajar mendapat syarahan pensyarah pada suatu masa bukan pada masa syarahan sebenar dilakukan. Pelajar boleh mengikuti kuliah berkenaan pada masa lain tetapi secara berterusan. Dalam ertikata lain, siaran tertunda. e. Untuk tujuan persembahan atau pembentangan pelajar yang menggunakan PowerPoint, sistem HiClass boleh digunakan. Dengan menggunakan sistem ini, pelajar dapat membuat persembahan daripada tempat mereka tanpa bergerak ke hadapan kelas. Penggunaan sistem ini akan menjimatkan masa persembahan dan membolehkan masa yang lebih digunakan untuk membincangkan perkara berkaitan dengan topik persembahan. f. Laman web/blog – pensyarah digalakkan membina laman web sendiri dan di laman web itu diletakkan bahan kuliah dan sebagainya yang boleh dicapai oleh pelajar.

g. E-mail – boleh digunakan untuk berinteraksi dengan pelajar. Pelajar juga boleh menghantar tugasan melalui e-mail. Pensyarah boleh membina ‘newsgroup’ untuk pelajar yang mengikuti kursusnya. Pelajar boleh berkomunikasi antara satu sama lain, dan juga dengan pensyarah. h. Blackboard/e-sprint – program yang membolehkan pensyarah mengurus kursusnya secara dalam talian. Pensyarah boleh meletakkan bahan kuliah, berkomunikasi dengan pelajar, pelajar menghantar tugasan dan sebagainya. (5) Penggunaan teknologi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan di atas memerlukan universiti-universiti berkenaan menyediakan atau mengadakan: a. Server yang berkapasiti tinggi untuk membolehkan bahan pengajaran semua pensyarah disimpan untuk dicapai oleh pelajar;
286

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

b. Juruteknik untuk membantu pengendalian perisian dan peralatan tertentu; c. Program latihan penggunaan perisian dan peralatan tertentu kepada pensyarah;

d. Peralatan untuk menyediakan bahan pengajaran seperti komputer/notebook dan kamera digital yang akan digunakan oleh pensyarah. Setiap pelajar, jika boleh, mempunyai sebuah komputer/notebook untuk membolehkan mereka mencapai bahan kuliah di mana-mana sahaja mereka berada; e. Beberapa dewan kuliah (jika boleh kesemuanya) dilengkapi dengan LCD, komputer dan kamera digital untuk memboleh pelajar mengikuti kuliah sama ada secara bersemuka atau sidang video. Terdapat alat baharu yang disambungkan kepada LCD yang membolehkan pelajar boleh membuat persembahan mereka dengan menggunakan notebook di tempat mereka secara wayarles. f. Pelajar juga diberi kebenaran menggunakan makmal komputer pada masa tiada aktiviti makmal dijalankan. Juga dicadangkan beberapa makmal komputer disediakan di beberapa tempat strategik dalam kampus untuk kegunaan pelajar. Jika tidak dapat disediakan, memadai disediakan makmal komputer berpusat.

(6)

Penyampaian syarahan melalui sidang video menggunakan HiMeeting boleh diperluaskan kepada pensyarah yang berminat menggunakannya. Satu kajian yang dijalankan di UPM mendapati tiada perbezaan pencapaian pelajar yang mengikut pengajaran menggunakan pelbagai kaedah mengajar termasuk penggunaan teknologi (Zakaria, Aida Suraya, Azizan, et al., 2005). Dapatan kajian tersebut telah menjustifikasi Pusat Program Luar UPM menggunakan teknologi ini dan kini pelajar tidak perlu datang bersemuka dengan pensyarah di kampus. Dengan menggunakan teknologi ini, pelajar boleh mengikuti kuliah di pusat-pusat pembelajaran di seluruh negara. Kos penggunaan teknologi ini juga tidak mahal. PENUTUP

6.0

Penggunaan pendekatan dan kaedah serta teknologi pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dapat membantu pensyarah di UP dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih berkesan.Di samping itu mereka dapat menjalankan penyelidikan yang berkualiti untuk membantu universiti mengekalkan status UP. Komitmen universiti dalam memperkasakan penyelidikan serta menganjak peranan pensyarah dalam pengajaran di UP sangat kritikal bagi memastikan kejayaan sesebuah universiti sebagai Universiti Penyelidikan.
287

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

RUJUKAN [1] Aida Suraya Md. Yunus, Zakaria Kasa, Azizan Asmuni, Bahaman Abu Samah, Suhaimi Napis, Mohd Zul Mohd Yusoff, Mohd Rizal Khanafie & Hasmah Abdul Wahab (2006). Use of Webcasting Technology in Teaching Higher Education. International Education Journal, 7(7): 916 – 923. Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University, 2 Maidenhead, Berkshire: Open University Press.
nd

[2]

Ed.

[3]

Bonwell, C.C. & Sutherland, T.E. (1996). The active learning continuum: Choosing activities to engage students in the classroom. Using Active Learning in College Classes: A range of Options for Faculty. New Directions for Teaching and Learning, No. 67. (pp. 3-16). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Boud, D., Cohen, R., & Walker, D. (1993). Using Experiences for Learning. Buckingham: The Society for Research into Higher Education & Open University Press. Bruening, T.H., Lopez, J., McCormick, D.F. & Dominguez, D.R. (2002). Active learning: The impact on students participating in an extended field trip to Puerto Rico. Journal of Agricultural Education. Vol. 43, No. 4. Davis, M. (2001). Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World. New York: Verso. Kementerian Pengajian Tinggi (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) untuk Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Penerbit UPM. Porter, L.R. (2003). Developing an Online Curriculum: Technologies and Techniques. London: Information Science Publishing. Robiah Sidin, Juhana Salim & Nor Sakinah Mohamad. (2003). Pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi di kalangan pelajar Melayu dalam arus globalisasi. Prosiding Seminar Kebangsaan Arus Perdana II, UKM, Bangi. Walker, M. (2006). Higher Education Pedagogies. Maidenhead: Open University.

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

288

Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007

KE ARAH PENINGKATAN KUALITI MODAL INSAN

[11]

Zakaria Kasa, Aida Suraya Md. Yunus, Azizan Asmuni, Bahaman Abu Samah, Suhaimi Napis, Mohd Zul Mohd Yusoff, Mohd Rizal Khanafie & Hasmah Abdul Wahab. (2005). Kesediaan pelajar institut pengajian tinggi menggunakan komputer dalam pembelajaran. Jurnal Pendidikan, Universiti Malaya, Jilid 25, 2005: 133 – 141. Zamri Mahamod & Mohamed Amin Embi. (2001). Keberkesanan dan masalah penggunaan teknologi dalam pendidikan Bahasa Melayu. Technology and vocational technical education: Globalisation and future trends. Vol. 2: 479-486.

[12]

289

“...Teras Kedua Misi Nasional, 2006-2020 ialah meningkatkan keupayaan pengetahuan, kreativiti dan inovasi negara serta memupuk 'minda kelas pertama'. Kejayaan masa hadapan bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga keperibadian.”
YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi Perdana Menteri Malaysia

.....................

.....
PERSIDANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI 2007 (CTLHE07)

12-14 Disember 2007 Hotel Palace of the Golden Horses, Seri Kembangan Selangor
anjuran

Universiti Putra Malaysia
dengan kerjasama

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
dan

Majlis Ketua Pusat Pengajaran dan Pembelajaran IPTA Malaysia
Penaja Perdana Penaja Utama

Anjung Visi Solution Sdn. Bhd
PUNCAK NIAGA

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Aniotek Sdn Bhd

Penaja Bersama

Puncak Niaga (M) Sdn Bhd

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Koperasi UPM Berhad

Mavisco (M) Sdn Bhd

.................

Sekretariat CTLHE07 Pusat Pembangunan Akademik (CADe) Tingkat 4 , Bangunan Pentadbiran Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang Selangor Darul Ehsan T - 603 8946 6112 | F - 603 8946 6043 www.cade.upm.edu.my/ctlhe07/

...

.................... ..

.....

.........................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful