Ce impozite si taxe trebuie sa platesti?

Cunoasterea mecanismului de impozitare si, în special, a facilitatilor oferite IMM-urilor, te va ajuta sa nu cazi în capcana acelor greseli care se fac, de obicei, începând cu primul trimestru din viata de întreprinzator cu acte si care sunt destul de costisitoare pentru a regreta, mai târziu, ca ai pornit la drum insuficient pregatit. Mai întâi, trebuie constientizat faptul ca întreprinderea nou constituita devine responsabila din punct de vedere juridic pentru neachitarea în timp util a impozitelor, taxelor si altor plati obligatorii.Principalele acte la care se raporteaz , din acest punct de vedere, activitatea antreprenorial , sunt: Codul Fiscal al Republicii Moldova Legea Bugetului de Stat Legea privind punerea în aplicarea a titlurilor Codului Fiscal Legea privind tariful vamal Facilitati fiscaleConform art. 49 din Codul Fiscal, reprezentan ii sectorului IMM beneficiaz de o serie de facilit i la plata impozitului pe venit, dup cum urmeaz :Antreprenorii sunt scuti i de plata impozitului pe venit pe un termen de 3 ani, dac întrunesc urm toarele condi ii: încheie un acord în aceast privin cu Serviciul Fiscal de Stat;

dispun de un num r mediu anual de salaria i de la 1 la 19 persoane, suma vânz rilor nete anuale nedep ind 3.000.000 lei. . În cazul în care toate obliga iile stipulate în acord au fost îndeplinite, dup expirarea termenului prev zut, agen ii economici au dreptul la o reducere de 35% a cotelor impozitului pe venit în decurs de 2 ani.Impozite i taxe Impozitele i taxele fac parte din categoria de pl i obligatorii pe care orice agent economic trebuie s le fac , în conformitate cu legisla ia în vigoare. (Acestora li se al tur contribu iile de asigur ri sociale i contribu iile de asigur ri medicale)Categorii Tipuri de impozite i taxeImpozite i taxe generalede stat Impozitul pe venit Taxa pe valoarea ad ugat Accizele Alte impozite generale de stat: impozit privat, taxa vamal ,

taxele rutiere Impozite i taxe locale Impozitul pe bunurile imobiliare Taxa pentru amenajarea teritoriului

De aceea este strict necesar ca antreprenorul s fie la curent cu documentele normative care le reglementeaz . http://www. La cererea de eliberare a licen ei se anexeaz : .justice.108-109/836 din 06. Aten ie! Impozitele.b) genul de activitate. taxa hotelier .09.Moldova nr. precum i Monitorului Oficial care se afl în majoritatea bibliotecilor (dac nu sunt fonduri alocate pentru achizi ionarea lui). taxa de pia etc.Licen ierea se efectuaz de c tre Camera de licen iere a Republicii Moldova . integral sau par ial. în interesul i avantajul t u!Cum sa obtii licente si autorizatii?Majoritatea activit ilor antreprenoriale se desf oar în baza licen elor i autoriza iilor.Acest compartiment include interpretarea corect a legisla iei în vigoare pentru perioada fiscal 2008.2001Documentele necesare pentru ob inerea licen ei(art. o serie de modific ri.Taxa pentru unit ile comerciale i /sau de prest rile de deservire sociala. ce atest dreptul titularului de licen de a desf ura. pentru a c rui desf urare solicitantul de licen inten ioneaz s ob in licen a.d) confirmarea de c tre solicitantul de licen a abilit ilor sale de a desf ura pe r spunderea sa un anumit gen de activitate i a veridicit ii documentelor prezentate. care con ine:a) denumirea. forma juridic de organizare.451-XV din 30. prenumele. genul de activitate indicat în acesta.2001 Monitorul Oficial al R. în cazul în care apar unele nedumeriri. c) locul de amplasare a filialelor sau a altor subdiviziuni separate a întreprinderii sau organiza iei. pentru o perioad determinat . Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de c l tori pe rutele municipale. conduc torul întreprinderii sau organiza iei ori persoana autorizat de acesta sau persoana fizic nemijlocit depune la autoritatea de licen iere o cerere de un model stabilit. 10)Pentru ob inerea licen ei. codul fiscal al întreprinderii sau al organiza iei ori numele.Licen a este un act oficial. periodic. or ene ti i s te ti (comunale) Alte impozite i taxe: taxa pentru folosirea resurselor naturale. eliberat de autoritatea pentru licen iere.07. în conformitate cu legisla ia în vigoare a Republicii Moldova. pot fi consultate bazele de date electronice existente la adresele: http://www. cu respectarea obligatorie a condi iilor de licen iere. De asemenea. taxele i celelalte pl i obligatorii pot suferi. Prin urmare. este indicat de a face apel la consulta iile oferite de oficiile teritoriale ale Inspectoratului Fiscal de Stat. în baza Legii privind licen ierea unor genuri de activitate Nr. sediul.md .fisc.md . adresa juridic . la care se va efectua activitatea în baza licen ei. adresa i codul fiscal al persoanei fizice.

01. în articolul 6. 113 din 27. care se examineaz în modul stabilit.2007. b) documentele suplimentare în conformitate cu lista prev zut la art. Întreprinz tori individuali Proprietaruluib. d) separarea patrimoniului i datoriilor. în cazul în care: a) aceasta a fost depus (semnat ) de c tre o persoan care nu are atribu iile respective. totodat . opera iuni care sunt consemnate într-o anumit ordine i conform unor reguli bine determinate. c) permanen a metodelor. Nr.Cererea pentru eliberarea licen ei nu se accept . Cui revine r spunderea pentru inerea eviden ei contabile?În func ie de forma juridic a întreprinderii. standardele de contabilitate sunt obligatorii i acestea se selecteaz în conformitate cu art. solicitantul de licen poate prezenta o nou cerere. Documentele pot fi înso ite i de copii pe suport electronic. c) credibilitatea.(2) Entitatea este obligat s in contabilitatea i s întocmeasc rapoartele financiare în modul prev zut de prezenta lege.Cadrul legislativPrincipalul document care reglementeaz activitatea contabil este Legea contabilit ii . e) necompensarea.Principii de baz i caracteristici calitative(1) Contabilitatea se ine conform urm toarelor principii de baz : a) continuitatea activit ii.c). indicîndu-se temeiurile i respectîndu-se termenele prev zute pentru eliberarea licen elor.Activitatea de autorizare se desf oar în baza unor Hot râri ale Guvernului Republicii Moldova. Întreprinderea ai c rei proprietari au r spundere nelimitat . de planul de conturi contabile i de alte acte normative.copia certificatului de înregistrare de stat a întreprinderii sau organiza iei ori a buletinului de identitate al persoanei fizice. Documentele se depun în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare. Ea reflect opera iunile de ordin economico-financiar ce au loc într-o întreprindere. i organele împuternicite cu efectuarea acesteia. care cuprind regulamente de autorizare. b) contabilitatea de angajamente.2008.Autoriza ia este un act de autoritate al administra iei publice locale prin care se ob ine dreptul de a desf ura o anumit activitate. de standardele de contabilitate. în vigoare de la 01. în baza unor documenta ii specifice pentru fiecare gen de solicitare în parte. b) documentele sînt perfectate cu înc lcarea cerin elor prezentului articol. Dup înl turarea cauzelor ce au servit temei pentru neacceptarea cererii de eliberare a licen ei. Pentru entitate. 7. în art. legea prevede:(1) Standardele de contabilitate constituie baza inerii contabilit ii i raport rii financiare de c tre entit i i sunt parte component a cadrului juridic al Republicii Moldova. pe parcursul unei perioade de timp determinate (o lun / un trimestru/ un an). Fiecare tip de afacere trebuie pus în concordan cu tipul de eviden contabil corespunz tor.7 alin. desemnând. De i contabilitatea se raporteaz la parametrii cantitativi ai activit ii de business. cu men iunea privind data primirii documentelor autentificat prin semn tura persoanei responsabile. f) consecven a prezent rii.Despre neacceptarea cererii de eliberare a licen ei solicitantul de licen este informat în scris. aceasta se repartizeaz dup cum urmeaz :Tipuri de întreprinderi / întreprinz tori Factorul de r spunderea.4.(2) pct. d) comparabilitatea.Cererea pentru eliberarea licen ei i documentele anexate la ea se primesc conform borderoului a c rui copie se expediaz (înmîneaz ) solicitantului de licen .Cu privire la obligativitatea inerii contabilit ii. (2) Informa ia din rapoartele financiare trebuie s corespund urm toarelor caracteristici calitative: a) inteligibilitatea. alineatele 1 i 2 se fac unele referiri i la aspectele calitative ale acesteia. stipulate de legisla ia în vigoare.04. b) relevan a.

cu certitudine. cu prezentarea rapoartelor financiare complete. consumatorul.cel mult 15 milioane de lei. S afli cum s alc tuie ti un mix de marketing eficient Impozitul pe venitÎn conformitate cu art.cel mult 1 milion de lei. este imperios necesar s cuno ti câte ceva despre comportamentul consumatorului în general i al celui din Republica Moldova.cel mult 49 de persoane.cel mult 3 milioane de lei. în mod adecvat.Partenerilorc.totalul veniturilor din vânz ri . litri.Tipul de etalon Ce exprim Unitatea de m sur Etalon naturalMijloacele economice (activele) Metri. Gospod riile r ne ti (de fermier) i întreprinderile individuale În m rime de 0% din venitul impozabil .i racordezi produsele i serviciile. cu prezentarea rapoartelor financiare condensate (simplificate) dac nu dep esc limitele a dou din urm toarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedent : . a). La nevoile. . Pentru a reac iona îns .Ce vrea consumatorul si ce permite piata?Dac nu po i r spunde tiu! cu siguran în glas i zâmbetul pe buze înseamn c dac nu mâine .valoarea de bilan a activelor pe termen lung . cantitativ i valoric mijloacele economice. suma total a impozitului pe venit se determin dup cum urmeaz : Tipul de persoan Cota de impozitare Persoan juridic . de fapt. c). Conduc torului entit iiCe sunt etaloanele de eviden ? Sunt unit i de m sur -standard care exprim cifric. c) complet în partid dubl . S în elegi ce este segmentarea pie ei . ore-munc . . utilizând formularele recomandate de SNC.cel mult 9 persoane. în urm toarele moduri:a) în partid simpl .15 al Codului Fiscal. dolari etc. vei da faliment. Întreprinderea cu r spundere limitat Conducerii (organului executiv)d. poimâine . . sursele de formare a acestora i procesele economice. f r prezentarea rapoartelor financiare dac nu dep esc limitele a dou din urm toarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedent : totalul veniturilor din vânz ri . întreprinz torul î i poate elabora propria politic de contabilitate. kilograme. .Etalonmunc Cantitatea de munc cheltuit pentru producere / prestare Minute. b) simplificat în partid dubl .num rul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune .În acest caz. zile-munc Etalon b nescPatrimoniul în form b neasc Lei moldovene ti. în particular. Pentru c el. dorin ele i preten iile lui trebuie s . dicteaz . buc i etc.num rul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune .totalul bilan ului contabil . de ce ai nevoie de cercet rile de marketing i ce înseamn a fi competitiv . euro. Moduri de inere a eviden ei contabileÎntreprinderile cu r spundere limitat i cele cu r spundere nelimitat care fac parte din sectorul IMM organizeaz i in contabilitatea în baza sistemului contabil. În entit ile neprev zute la lit. regulile de joc în cadrul pie ei.cel mult 6 milioane de lei. întocmind rapoarte financiare în volumul i conform formularelor prev zute de legisla ie.

cheltuieli administrative. contribu ii pentru asigur rile sociale i medicale de stat. cheltuieli privind chiria. la calcularea venitului impozabil. plata pentru serviciile primite.Venitul brut este venitul ob inut din orice surse aflate în Republica Moldova. achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal. exclusiv în cadrul activit ii de întreprinz tor. securitatea i protec ia mediului înconjur tor. se scade din venitul brut al contribuabilului conform normelor stabilite în Codul Fiscal.. Obiect al impunerii este venitul brut (inclusiv facilit ile). ob inut din toate sursele de c tre persoanele fizice sau juridice. 18% din venitul anual impozabil ce dep e te suma de 25200 lei. Urm toarele deduceri se exclud în m rime deplin din venitul brut: salarii i premii din fondul de salarizare a personalului.Persoan fizic 7% din venitul anual impozabil ce nu dep e te suma de 25200 lei. . etc.Venit brut cheltuieli suportate în cadrul activit ii de întreprinz tor = Venit impozabil Deducerile aferente activit ii de întreprinz tor se împart în dou categorii: care se exclud în m rime deplin din venitul brut. precum i cel investi ional i financiar. cheltuieli privind paza. achitarea impozitelor i taxelor (cu excep ia impozitului pe venit). cheltuielile pentru consumul de energie i carburan i. exceptând deducerile i scutirile la care are dreptul aceast persoan . Se permite deducerea cheltuielilor ordinare i necesare. de reprezentan . La categoria deducerilor ce sunt limitate în conformitate cu regulile speciale aprobate de Guvern se raporteaz : cheltuielile de delega ie. din surse aflate în afara Republicii Moldova. care se exclud din venitul brut în m rimea i limitele stabilite de Guvern.Deducerea reprezint suma care. de asigurare a persoanelor juridice.

altele prev zute de art. serviciilor impozabile importate în Republica Moldova. cu excep ia persoanelor fizice care import m rfuri de uz sau consum personal. angajate în baz de contract (salaria i) Fiecare contribuabil (persoan fizic rezident ) are dreptul la o scutire personal în sum de 6 300 lei pe an (conform art. cu excep ia invalizilor din copil rie. biecte impozabile sunt: .în m rime de 0.112. Guvern nr. pentru care scutirea constituie 6 300 lei anual. c s torit .Subiec i impozabili se consider : persoanele juridice i fizice înregistrate. 33 alin. persoanele juridice i fizice care import servicii considerate ca livr ri impozabile.1% din venitul anual impozabil al contribuabilului (Hot. mijloacele b ne ti ob inute din fondurile speciale i utilizate în conformitate cu destina ia fondurilor. sau care rebuie s fie înregistrate în conformitate cu prevederile art. serviciilor prestate care sunt supuse impozit rii pe teritoriul Republicii Moldova. cu condi ia ca so ia (so ul) s nu beneficiaze de scutire personal Contribuabilul are dreptul la o scutire în sum de 1 560 lei anual pentru fiecare persoan între inut . a c ror valoare nu dep e te limita stabilit de legisla ia în vigoare.(2) al Codului Fiscal Persoana fizic rezident .cheltuieli care nu pot fi confirmate documentar (se permite de a fi deduse cheltuielile care pot fi confirmate documentar. 33 al Codului Fiscal). Scutiri pentru persoanele fizice. precum i a unei p r i din valoarea m rfurilor. persoanele juridice i fizice care import m rfuri. Suma scutirii personale în m rime de 10 000 lei anual se stabile te pentru unele categorii de persoane prev zute în art. Taxa pe valoarea ad ugat Tax pe valoarea ad ugat este un impozit general de stat care reprezint o form de colectare la buget a unei p r i a valorii m rfurilor livrate. 485 din 4 mai 1998). Tipurile de venit neimpozabilSursele de venit neimpozabile ale întreprinz torilor includ: sumele i desp gubirile de asigurare. iar cele f r confirmare . are dreptul la o scutire suplimentar în sum de 6 300 lei anual. 20 al Codul Fiscal.

104 al Codului Fiscal. deschise în institu iile financiare ce au rela ii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.livrarea m rfurilor. Cotele de aplicare a TVACota-standard 20% din valoarea impozabil a m rfurilor i serviciilor importate i a livr rilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova Cote reduse 8% . aprobat în modul stabilit. cu condi ia c achitarea pentru aceste livr ri se efectueaz de cump r tori sub form de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activit ii de întreprinz tor.5% .A. reprezentând rezultatul activit ii lor de întreprinz tor în Republica Moldova.V.la gazele naturale i gazele lichefiate. dep e te 300000 de lei este obligat s se înregistreze ca contribuabil al T.V. completând formularul respectiv. completând formularul respectiv. cît i la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova. a c ror valoare nu dep e te limita stabilit de legisla ia în vigoare. institu iilor publice. importate de c tre persoanele fizice.A. 190590300. servicii. a efectuat livr ri de m rfuri. care sunt scutite de TVA. Serviciul Fiscal de Stat este obligat s -i elibereze certificatul de înregistrare. atît la cele importate.Subiectul care desf oar activitate de întreprinz tor are dreptul s se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dac el. La înregistrarea subiectului impozabil. despre care fapt a fost în tiin at oficial Serviciul Fiscal de Stat. achitat de el pentru valorile materiale. efectuate pe parcursul oric ror 12 luni consecutive.Subiectul este obligat s în tiin eze oficial Serviciul Fiscal de Stat.la m rfurile i serviciile livrate în conformitate cu art.V. în afar de municipiile . la laptele i produsele lactate (0401 0402.A.(1) pct. cu excep ia livr rilor scutite de T. 190540. 190590600. serviciilor în Republica Moldova.103 alin. cu excep ia autorit ilor publice. i de in torilor patentei de întreprinz tor.V.Cota zero . într-o oricare perioad de 12 luni consecutive.A. în conformitate cu art.la medicamentele. Înregistrarea i anularea subiectului impozabil TVASubiectul care desf oar activitate de întreprinz tor. i s se înregistreze nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc dep irea. cu excep ia m rfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice.importate i/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova. 0405. 0403. 040610200). a efectuat livr ri impozabile de m rfuri. importul m rfurilor. dac el. serviciile ce in de investi ii (cheltuieli) capitale efectuate începând cu 1 ianuarie 2008 în localit ile republicii. dac suma T.2 al Codului Fiscal. servicii în sum ce dep e te 300000 lei.la pâine i la produsele de panifica ie (190120000.V. servicii (cu excep ia celor de import) în sum ce dep e te 100000 lei. cu excep ia investi iilor cu destina ie locativ i a investi iilor în mijloace de transportSubiectul care desf oar activitate de întreprinz tor este în drept s se înregistreze în calitate de pl titor de T. este obligat s se înregistreze ca contribuabil al T. livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excep ia produselor alimentare pentru copii. în modul stabilitÎnregistrarea subiec ilor impozabili care efectueaz investi ii (cheltuieli) capitale. Subiectul se consider înregistrat din prima zi a lunii urm toare celei în care a avut loc dep irea de plafon. Subiectul se consider înregistrat din prima zi a lunii urm toare celei în care a avut loc dep irea.8% .Subiectul care beneficiaz de servicii de import a c ror valoare fiind ad ugat la valoarea livr rilor de m rfuri. într-o oarecare perioad de 12 luni consecutive. 190590900).A. serviciilor de c tre subiec ii impozabili.

cu excep ia investi iilor cu destina ie locativ i investi iilor în mijloace de transport.A. b) pentru sate (comune) .V. a c rei achitare se face la momentul efectu rii pl ii pentru serviciul importat. Data anul rii înregistr rii ca contribuabil al TVA se consider data întocmirii actului de control în a c rui baz este emis decizia efului ( efului adjunct) al organului fiscal privind anularea înregistr rii. de c tre subiectul impunerii este neveridic . pentru fiecare perioad fiscal . cu excep ia achit rii T. este: a) pentru ora e i municipiul Comrat . Declararea T.A.V.A.În momentul anul rii înregistr rii contribuabilului T. ig ri etc.V. Anularea înregistr riiÎn cazul suspend rii livr rilor supuse T. în conformitate cu art.A.V. el se consider ca subiect care a efectuat o livrare impozabil a stocurilor sale de m rfuri i a mijloacelor fixe pentru care. i achitarea eiFiecare subiect impozabil.V. Anularea înregistr rii ca contribuabil al T. subiectul activit ii de întreprinz tor urmeaz s în tiin eze oficial Serviciul Fiscal de Stat.b). T.107. subiectul impozabil este obligat s informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat.V.impozit general de stat stabilit pentru unele m rfuri de consum. conform alin.Chi in u i B l i.(1)..de la 100000 de lei. cu excep ia cazurilor prev zute la art.A. Valoarea impozabil a livr rii respective se consider valoarea ei de pia . în cazul în care:a) valoarea total a livr rilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioad de 12 luni consecutive nu a dep it plafonul de 100000 lei. care urmeaz a fi achitat pentru fiecare perioad fiscal .(2) lit.94 lit. completând formularul aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. este obligat s prezinte declara ia privind T. i / sau fabric m rfuri supuse accizelor pe teritoriul persoanele juridice i persoanele fizice care import m rfuri supuse accizelor.A.V. se efectueaz în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. dar nu mai târziu de data stabilit pentru prezentarea declara iei pe aceast perioad . pentru aceast livrare. a fost trecut în cont i trebuie s achite datoria la T.de la 1 leu.A. Baza impozabil o constituie: volumul în expresie natural .8 alin. pentru fiecare perioad fiscal . sunt stabilite în sum absolut la unitatea de m sur a m rfii.. Subiectul se consider înregistrat din prima zi a lunii imediat urm toare celei în care a fost prezentat formularul corespunz tor..V.A.a) i/ sau lit.).A.Subiec i ai impunerii sunt: persoanele juridice i persoanele fizice care prelucreaz Republicii Moldova. în cazul în care cotele accizelor.A. specificat la art.V. . Declara ia se întocme te pe un formular oficial.V.c). alcool etilic.A. specificate în anexa la titlul IV a Codului Fiscal (parfumuri.c) informa ia prezentat . la momentul procur rii lor.Fiecare subiect impozabil trebuie s verse la buget suma T.V. inclusiv la import. Serviciul Fiscal de Stat este în drept s anuleze de sine st t tor înregistrarea contribuabilului T. în buget la serviciile importate.A.Acciz . Obiecte ale impunerii sunt m rfurile supuse accizelor. vinuri.V.Pentru înregistrarea în calitate de pl titor de T. care este prezentat la Serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de ultima zi a lunii care urmeaz dup încheierea perioadei fiscale.b) subiectul impunerii nu a prezentat declara ie privind T.

f r a ine cont de accize i TVA. sunt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor. impozit privatTaxele rutiere sunt taxe percepute pentru folosirea drumurilor i/sau a zonelor de protec ie a drumurilor din afara perimetrului localit ilor. valoarea în vam a m rfurilor importate. dac pentru aceste m rfuri sunt stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor. taxa vamal .. dac . taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de c tre autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova. f r a ine cont de accize i T.V. determinat conform legisla iei vamale. pentru m rfurile în cauz . taxa pentru folosirea zonei de protec ie a drumurilor din afara perimetrului localit ilor pentru amplasarea publicit ii exterioare. sarcin masic pe osie sau ale c ror gabarite dep esc limitele admise. taxa pentru folosirea drumurilor de c tre autovehicule a c ror mas total . f r a ine cont de accize i TVA. taxa pentru folosirea zonei de protec ie a drumurilor din afara perimetrului localit ilor pentru efectuarea lucr rilor de construc ie i montaj.valoarea m rfurilor. f r a ine cont de accize i TVA. sau de la valoarea în vam a m rfurilor importate.Sistemul taxelor rutiere include: taxa pentru folosirea drumurilor de c tre autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. ad valorem în procente de la valoarea m rfurilor.A. Cotele accizelor se stabilesc: în sum absolut la unitatea de m sur a m rfii. . Alte impozite generale de stat: taxele rutiere. luând în considerare impozitele i taxele ce urmeaz a fi achitate la momentul importului. precum i impozitele i taxele ce urmeaz a fi achitate la momentul importului...

Cota impozitului privat este stabilit în m rime de 1 % din valoarea de achizi ionare (cump rare) a bunurilor domeniului public supuse privatiz rii. arenda ii care arendeaz un bun imobiliar agricol proprietate privat . construc ii. c rora.Cotele impozitului pentru cl diri i construc ii . de gestiune. de administrare operativ ) asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova ce se afl în proprietatea public a statului sau în proprietatea public a unit ilor administrativ-teritoriale. în procesul privatiz rii.cl diri. dac contractul de arend nu prevede altfel. li se transmit în proprietate privat bunuri ale domeniului public. r mase nefinisate timp de 5 ani dup începutul lucr rilor de construc ie.cl diri.Subiec i ai impunerii sunt persoanele juridice i persoanele fizice reziden i i nereziden i ai Republicii Moldova: proprietarii bunurilor imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova. transmise în arend sau loca iune. inclusiv îmbun t irile aflate la o etap de finisare a construc iei de 80% i mai mult. Bunurile imobiliare includ: terenurile i / sau îmbun t irile de pe ele . Pentru bunurile imobiliare ale autorit ilor publice i ale institu iilor finan ate de la bugetele de toate nivelurile. construc ii. transporturilor. de in torii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie. Impozitul pe bunurile imobiliareImpozit pe bunurile imobiliare este acel impozit local care reprezint o plat obligatorie la buget de la valoarea bunurilor imobiliare. apartamente i alte înc peri izolate.Subiec ii impunerii cu impozitul privat sunt persoanele juridice i fizice din Republica Moldova. cu virarea acestuia la bugetul de stat sau la bugetul unit ii administrativ-teritoriale. telecomunica iilor i terenurile cu alte destina ii speciale) din intravilan sau din extravilan i / sau îmbun t irile de pe ele . terenuri destinate industriei. apartamente i alte înc peri izolate.taxa pentru folosirea zonei de protec ie a drumurilor din afara perimetrului localit ilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere. Taxele vamale sunt percepute pentru activit ile de import i export. inclusiv ac iunile. subiec i ai impunerii sunt arenda ii sau locatarii.Baza impozabil a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimat a acestor bunuri.Impozit privat se administreaz conform Legii bugetului de stat. inclusiv din valoarea ac iunilor supuse privatiz rii. fiind stabilite conform Legii cu privire la tariful vamal .Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile domeniului public.Impozitul privat se achit pân la semnarea contractului de vânzare-cump rarea bunurilor proprietate public . a c ror str mutare este imposibil f r cauzarea de prejudicii. precum i persoanele juridice i fizice str ine. în dependen de apartenen a bunului. .

Taxa pentru apaSubiec i ai taxei pentru ap sînt persoanele juridice i fizice înregistrate în calitate de întreprinz tori. în lipsa acestora. beneficiaz de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmeaz a fi achitat. conform datelor contoarelor sau.Baza impozabil o constituie: num rul mediu scriptic trimestrial al salaria ilor i / sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care ace tia activeaz în întreprinderile fondate.1 la sut din valoarea de bilan a cl dirilor i construc iilor. Întreprinderile produc toare de materie prim agricol sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare folosite la ob inerea produc iei agricole Termenele achit rii impozitului Impozitul pe bunurile imobiliare se achit de c tre subiectul impunerii în p r i egale nu mai târziu de 15 august i 15 octombrie a anului în curs. care extrag ap din fondul apelor i cele care utilizeaz apa la hidrocentrale. pân în ultima zi a lunii imediat urm toare dup trimestrul gestionar. de alt ap extras destinat îmbutelierii 16 leipentru fiecare 10 m3 de ap utilizat de hidrocentrale 0.Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice i întreprinderilor individuale se stabile te în propor ie de 0. Contribuabilii care achit suma integral a impozitului pentru anul fiscal în curs pân la 30 iunie a anului respectiv. îns nu sunt inclu i în efectivul trimestrial de salaria i.06 leiModul de calculare a taxei Taxa pentru ap se calculeaz de sine st t tor de c tre subiec ii impunerii. Taxa pentru amenajarea teritoriuluiSubiec i ai impunerii sunt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinz tor. Termenele de plat a taxei i de prezentare a d rilor de seam fiscale Trimestrial. conform normelor de extragere i/sau utilizare. pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale. Elaborareanormelor de extragere i/sau de utilizare a apei i controlul asupra cantit ii de ap extras se efectueaz de c tre organul de stat împuternicit de Guvern.Cotele impuneriiTaxa pentru ap se percepe în urm toarele m rimi:pentru fiecare 1 m3 de ap extras din fondul apelor 1 leupentru fiecare 1 m3 de ap mineral natural extras . .Obiect al impunerii este volumul apei extrase din fondul apelor sau volumul de ap utilizat de hidrocentrale. care dispun de baz impozabil . Cota maxim 40 lei anual pentru fiecare salariat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful