You are on page 1of 10

PODRŠKA

RAZVOJU

PRIVATNOG

SEKTORA

PODRŠKA RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA BOR BOR - - LOKALNA LOKALNA ZAJEDNICA ZAJEDNICA I I REGION REGION

BORBOR -- LOKALNALOKALNA ZAJEDNICAZAJEDNICA II REGIONREGION

NOVI NOVI REGIONALNI REGIONALNI I I LOKALNI LOKALNI IZAZOVI IZAZOVI * * Od Od 9

NOVINOVI REGIONALNIREGIONALNI II LOKALNILOKALNI IZAZOVIIZAZOVI

** OdOd 9900--ihih godinagodina XXXX veka,veka, privredprivredaa BorBoraa prolaziprolazi krozkroz tranzicijutranziciju iziz socijalistisocijalističčkogkog sistemasistema ii drdržžavnogavnog poslovanja,poslovanja, kaka globalnomglobalnom ekonomskomekonomskom ii trtržžiiššnomnom sistemusistemu poslovanjaposlovanja MonostrukturnuMonostrukturnu pprivredrivredu,u, industrijskindustrijskee zzajedniceajednice,, uglavnomuglavnom susu ččinilainila drudrušštvenatvena preduzepreduzeććaa,, kojakoja susu manjemanje poslovalaposlovala premaprema zakonimazakonima ii zahtevimazahtevima savremenogsavremenog trtržžiiššnognog poslovanjaposlovanja ii mnogomnogo viviššee premaprema drdržžavnojavnoj koncepcijikoncepciji eksploatacijeeksploatacije ii prerade,prerade, neobnovljivihneobnovljivih lokalnihlokalnih priroprirodnihdnih resursaresursa (mineralnih(mineralnih sirovinasirovina -- ruda).ruda). Pritom,Pritom, drdržžavaava ii opopšština,tina, nisunisu stratestratešškiki planiraliplanirali razvojrazvoj lokalnoglokalnog privatnogprivatnog sektora,sektora, kaokao alternativnualternativnu mogumoguććnostnost jajaččanjaanja ekonomskihekonomskih kapacitetakapaciteta uu okruokružženjuenju RTBRTB BorBor ii partnerstvapartnerstva sasa javnimjavnim sektorom.sektorom.

** PodrPodršškaka razvojurazvoju lokalnihlokalnih privatnihprivatnih inicijativainicijativa ii jajaččanjuanju privatnihprivatnih ekonomskihekonomskih kapaciteta,kapaciteta, prepuprepušštenatena jeje slaboslabo razvijenomrazvijenom (skoro(skoro nepostojenepostojeććem)em) privatnomprivatnom sektorusektoru (i(i njihovimnjihovim nene babašš dovoljnodovoljno zainteresovanimzainteresovanim poslovnimposlovnim partnerima).partnerima).

NERAZVIJENI NERAZVIJENI PRIVATNI PRIVATNI SEKTORI SEKTORI U U REGIONU REGIONU I I LOKALN LOKALN OJ

NERAZVIJENINERAZVIJENI PRIVATNIPRIVATNI SEKTORISEKTORI UU REGIONUREGIONU II LOKALNLOKALNOJOJ ZAJEDNICZAJEDNICII

** SlaboSlabo razvijenrazvijen privatniprivatni sektorsektor (danas,(danas, imaima manjemanje odod 3.0003.000 regisregistrovanihtrovanih privrednihprivrednih subjekatasubjekata uu Boru),Boru), sasa viviššee odod 8585%% privatnihprivatnih registrovanihregistrovanih

subjekata,subjekata, kojikoji obavljajuobavljaju lokalnelokalne trgovinsketrgovinske ii usluuslužžnene delatnostidelatnosti (mikro(mikro

ii

malamala preduzepreduzeććaa -- MSP)MSP),, prepuprepušštenten jeje samsam sebisebi (bez(bez ikakvogikakvog partnerstvapartnerstva

ii

svesve veveććee poslovanjeposlovanje uu sivosivo--crnojcrnoj zoni).zoni). Pritom,Pritom, lokalnelokalne pproizvodnroizvodnjeje susu

veomaveoma retkretkee ((samsamee zaza sebsebe)e),, dokdok izvozizvoz produkcijeprodukcije ii usluga,usluga, skoroskoro dada ii nene postoji.postoji. LokalnuLokalnu makroekonomskumakroekonomsku posledicuposledicu gradagrada predstavljapredstavlja -- nerazvijenanerazvijena spoljnspoljnaa trgovinskatrgovinska razmenarazmena privatnogprivatnog sektorasektora (robe,(robe, kapitala,kapitala, radneradne snasnage,ge,

),partnerstva

),

inostraniminostranim trtržžiišštima,tima, lokalnelokalne vrednostivrednosti nisunisu konkurentne).konkurentne).

partnerstva

sasa neposrednimneposrednim okruokružženjemenjem (u(u regionuregionu ii drdržžavi,avi, dokdok nana

** NerentabilnaNerentabilna lokalnalokalna privredaprivreda ii deficitarnideficitarni javnijavni sektorsektor zajednzajednice,ice, nemajunemaju mogumoguććnostnost zaza novenove investicioneinvesticione programe.programe. OsiromaOsiromaššenoeno lokalnolokalno stanovnistanovnišštvotvo imaima podrpodrššku,ku, samosamo uu viduvidu novnovččanihanih inostranihinostranih primanjaprimanja građanagrađana SveSve jeje manjemanje podrpodršškeke donatora.donatora. InvestitoriInvestitori (doma(domaććii ii strani),strani), svojesvoje programeprograme razvijajurazvijaju partnerskipartnerski uu drudrušštvenotveno ii korporativnokorporativno odgovornijimodgovornijim lokalnimlokalnim zajednicama.zajednicama.

RESTRUKTURIRANJE RESTRUKTURIRANJE I I JA JA Č Č ANJE ANJE REGIONALNE REGIONALNE I I LOKALNE

RESTRUKTURIRANJERESTRUKTURIRANJE II JAJAČČANJEANJE REGIONALNEREGIONALNE II LOKALNELOKALNE EKONOMIJEEKONOMIJE

** SSektorektor MSPMSP sese obiobiččnono smatrasmatra pokretapokretaččemem lokalnoglokalnog ii regionalnogregionalnog privrednogprivrednog rarazvoja,zvoja, pposebnoosebno zzbogbog sstvaranjetvaranje novihnovih radnihradnih mestamesta -- kojihkojih zaza sadasada nemanema dovoljnodovoljno uu BoruBoru OObzirombzirom nana relativnorelativno odsustvoodsustvo velikihvelikih preduzepreduzeććaa uu lokalnojlokalnoj zajednicizajednici ii regionuregionu ((posebnoposebno inostranihinostranih poslovnihposlovnih subjekatasubjekata)) ččinjeniinjeniččnono stanjestanje ukazujeukazuje,, dada zaposlenostzaposlenost lokalnoglokalnog stanovnistanovnišštvatva opadaopada usledusled nepostojanjanepostojanja novihnovih vrednostivrednosti ii trtržžiiššnognog sistemasistema poslovanjaposlovanja ((nene otvarajuotvaraju sese novanova radnaradna mesta),mesta), jerjer sese nene preduzimajupreduzimaju adekvatneadekvatne kratkorokratkoroččnene mere,mere, nini dugorodugoroččnini akcioniakcioni planovi,planovi, radiradi stabilizacijestabilizacije ii rereššavanjaavanja problematikeproblematike nezaposlenostinezaposlenosti lokalnoglokalnog stanovnistanovnišštva.tva.

** RadiRadi regulacijeregulacije navedenenavedene problematike,problematike, BorBor moramora veomaveoma brzobrzo povepoveććaati,ti, niskunisku produktivnostproduktivnost uu svimsvim sektorimasektorima lokalnihlokalnih ekonomijaekonomija ii stratestratešškiki razvijatirazvijati alternativnealternativne kapacitetekapacitete privatnogprivatnog sektorasektora (posebno(posebno MSPMSP -- porodiporodiččnihnih ii partnerskihpartnerskih agrobiznisaagrobiznisa ii kooperativa,kooperativa, prupružžanjeanje tradicionalnihtradicionalnih ii turistiturističčkihkih usluga,usluga, uzuz partnerskupartnersku produkcijuprodukciju ii izvoz,izvoz, lokalnihlokalnih brendiranihbrendiranih proizvoda,proizvoda, premaprema zahtevimazahtevima razvijenirazvijenihh trtržžiiššta).ta).

** RestrukturiranjeRestrukturiranje ii jajaččanjeanje kapacitetakapaciteta regionalneregionalne ii lokalnelokalne ekonomijaekonomija zahteva:zahteva:

1.1. VeVeććuu šštednjutednju ii viviššee ciljeveciljeve stanovnistanovnišštvatva ii privrede,privrede,

2.2. KvalitativnoKvalitativno povepoveććanjeanje obimaobima privatnihprivatnih (doma(domaććihih ii stranih)stranih) ii javnihjavnih investicija,investicija,

3.3. IIzvoznozvozno orijentisanorijentisanuu (izvan(izvan zajednica)zajednica) konkurentnukonkurentnu produkcijuprodukciju,, ii

4.4. PromocijuPromociju javnojavno--privatnogprivatnog ii lokalnolokalno--stratestratešškogkog partnerstvapartnerstva zajednice.zajednice.

PROFESIONALIZAM PROFESIONALIZAM I I NEZAPOSLENOST NEZAPOSLENOST P P RODUK RODUK TIVNOST TIVNOST I I KONKURENTNOST

PROFESIONALIZAMPROFESIONALIZAM II NEZAPOSLENOSTNEZAPOSLENOST

PPRODUKRODUKTIVNOSTTIVNOST II KONKURENTNOSTKONKURENTNOST LOKALNLOKALNEE EKONOMIJEKONOMIJEE

** SavremenoSavremeno partnerstvopartnerstvo ii investicijeinvesticije donosedonose uu zajednicuzajednicu mnogomnogo viviššee odod samogsamog investicionoginvesticionog kapitala,kapitala, ukljuuključčujuujuććii izmeđuizmeđu ostalog,ostalog, inovacije,inovacije, tehnologiju,tehnologiju, razvojrazvoj vevešština,tina, produkcijuprodukciju ii plasmanplasman lokalnihlokalnih brendova,brendova, premaprema zahtevimazahtevima razvijenihrazvijenih trtržžiišštata -- šštoto jeje veomaveoma znaznaččajnoajno zaza produktivnostproduktivnost ii konkurentnostkonkurentnost lokalnelokalne ekonomije.ekonomije.

** NedostatakNedostatak integrisaneintegrisane infrastruktureinfrastrukture zaza sticanjesticanje profesionalnihprofesionalnih vevešštinatina ii biznisbiznis oobukubuku,, predstavljapredstavlja karakteristikkarakteristikuu sadasadaššnjenje lokalnlokalnee pprivrederivrede,, kojakoja utiutiččee nana kratkorokratkoroččnnee ii dugorodugoroččnnee izazovizazovee razvojarazvoja regionalneregionalne ekonomijeekonomije PPreduzereduzeććaa kojakoja žželeele dada kvalitativnokvalitativno jajaččajuaju svojesvoje kapacitetekapacitete produkcije,produkcije, novimnovim razvojnimrazvojnim projektima,projektima, morajumoraju samostalnosamostalno dada sprovsprovoodde,e, ččakak ii relativnorelativno veomaveoma skromnuskromnu obuku.obuku. OvakviOvakvi zahtevi,zahtevi, susu veomaveoma skupi,skupi, zahtevajuzahtevaju vremevreme ii usporavajuusporavaju rastrast preduzepreduzećća.a. UU dugorodugoroččnomnom pogledu,pogledu, akoako toto pitanjepitanje nene bbudeude rereššenoeno,, onoono ććee idaljeidalje podrivatipodrivati ionakoionako veomaveoma niskeniske nivoenivoe produktivnostiproduktivnosti ii ddestimulisaestimulisaććee,, savremenesavremene domadomaććee ii stranestrane investiinvesticijecije NavedenaNavedena problematikaproblematika ukazujeukazuje nana ozbiljnost,ozbiljnost, posebnoposebno zbogzbog ččinjeniceinjenice dada vvisokostruisokostruččnono ii raspoloraspoložživoivo radnoradno--sposobnosposobno stanovnistanovnišštvotvo uu svetusvetu,, svesve viviššee postajepostaje presudnipresudni faktorfaktor zaza kapitalnekapitalne investicijeinvesticije ((nprnpr uu aktivnostimaaktivnostima usluuslužžnihnih centara,centara, uu proizvodnjiproizvodnji ii

sastavljanjsastavljanjuu elektronskihelektronskih uređajauređaja

) )

** ProfesionalizamProfesionalizam nene podrazumpodrazumeevava samosamo visokostruvisokostruččnene sposobnosti,sposobnosti, vevećć ii takozvanetakozvane mekemeke vevešštinetinekaokao šštoto susu::

sposobnostsposobnost komuniciranjakomuniciranja sasa kolegama,kolegama, radrad popo uutvrđenimtvrđenim proproceduramacedurama ii popošštovanjetovanje radnogradnog vremenavremena,, šštoto predstavljapredstavlja velikiveliki izazovizazov zaza rastrast privatnogprivatnog sektorasektora uu lokalnlokalnojoj zajedniczajednici.i. NajneposrednijiNajneposredniji iizazovzazov,, predstavljapredstavlja hronihroniččnono visokavisoka stopastopa nezaposlenostinezaposlenosti,, kojkojaa sese procenjujeprocenjuje izmeđuizmeđu 220%0% ii 3030%% odod ukupnogukupnog radnoradno sposobnogsposobnog stanovnistanovnišštvatva uu OpOpšštinitini Bor.Bor. MMeđutimeđutim postojanjepostojanje poslovanjaposlovanja uu zonizoni sivesive lokalnelokalne ekonomijeekonomijeukazujeukazuje nana ččinjenicuinjenicu dada jeje stopastopa nezaposlenostnezaposlenostii,, verovatnoverovatno jojošš vevećća.a. TTereteret nezaposlenostinezaposlenosti najvinajviššee oseoseććajuaju mladimladi,, kojikoji žželeele dada izgradeizgrade karijerukarijeru ii uspostaveuspostave jedanjedan predvidljivpredvidljiv prilivpriliv prihoda.prihoda. VeomaVeoma zabrinjavajuzabrinjavajuććee jeje tratraććenjeenje lokalnihlokalnih resursaresursa,, kojekoje stvarastvara nezaposlenostnezaposlenost navedenognavedenog obimaobima,, kaokao ii sociosocio--psiholopsihološškoko optereoptereććenjenjee kojekoje sstvaratvarajuju nezaposleninezaposleni pojedinacpojedinacii ii siromasiromaššnene porodicporodicee uu BorskomBorskom regionuregionu

PREPREKE PREPREKE PRI PRI RAZVOJU RAZVOJU PRIVATNOG PRIVATNOG SEKTORA SEKTORA U U LOKALNOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI

PREPREKEPREPREKE PRIPRI RAZVOJURAZVOJU PRIVATNOGPRIVATNOG SEKTORASEKTORA UU LOKALNOJLOKALNOJ ZAJEDNICIZAJEDNICI

** NeadekvatniNeadekvatni pravnipravni okvirokvir zaza poslovanjeposlovanje (giljotina(giljotina propisa

),propisa

),

** NerazvijenaNerazvijena lokalnalokalna infrastrukturainfrastruktura zaza privatniprivatni biznis,biznis,

** PolitiPolitiččkaka neizvesnostneizvesnost ((korupcijakorupcija ii ekonomskaekonomska nestabilnostnestabilnost)),,

** NemoguNemoguććnostnost pristupapristupa finansijskimfinansijskim sredstvima,sredstvima,

** NepodsticajneNepodsticajne finansijskefinansijske olakolakššiceice (poreske(poreske ii carinskecarinske stope,stope,

administrativneadministrativne ii drugedruge komunalnekomunalne takse

),takse ),

** NepostojanjeNepostojanje standardastandarda poslovanjaposlovanja ii kvalitativnekvalitativne konkurencijekonkurencije (privilegije,(privilegije, monopolimonopoli ii protekcionizam),protekcionizam),

** NeodrNeodržživaiva stopastopa projektovanogprojektovanog rastarasta privatnogprivatnog kapitalakapitala

ULOGA ULOGA RAZVOJA RAZVOJA PRIVATNOG PRIVATNOG SEKTORA SEKTORA U U REGIONU REGIONU I I LOKALN

ULOGAULOGA RAZVOJARAZVOJA PRIVATNOGPRIVATNOG SEKTORASEKTORA UU REGIONUREGIONU II LOKALNLOKALNOJOJ ZAJEDNICZAJEDNICII

** PrivatniPrivatni sektorsektor (mikro,(mikro, malamala ii srednjasrednja preduzepreduzeććaa -- MSPMSP)) imaima svesve vavažžnijuniju uloguulogu uu nacionalnim,nacionalnim, regionalnimregionalnim ii lokalnimlokalnim privredama,privredama, jerjer doprinosidoprinosi zapozapoššljavanju,ljavanju, poreskimporeskim prihodima,prihodima, privrednomprivrednom rasturastu ii ooččuvanjuuvanju sistemasistema trtržžiiššta.ta.

** UklanjanjeUklanjanje (smanjenje)(smanjenje) navedenihnavedenih preprekaprepreka uu lokalnojlokalnoj zajednicizajednici ii regionu,regionu, predstavljapredstavlja veomaveoma bitanbitan korakkorak,, kaka razvrazvoojjuu privatnihprivatnih sektorasektora uu BorskomBorskom okruokružženjuenju -- jedanjedan odod glavnihglavnih ciljevaciljeva ProjektaProjekta SvetskeSvetske bankebanke ,,Regionalni,,Regionalni razvojrazvoj BoraBora -- KKomponenteomponente ssocijalnoocijalno ekonomskeekonomske obnove,,obnove,, ii njegovenjegove implementacije,implementacije, radiradi poboljpoboljššanjaanja regionalnogregionalnog poslovnogposlovnog ambijenta.ambijenta.

** ObObzziromirom dada jeje uu procesuprocesu tranzicije,tranzicije, kretanjekretanje kaka ekonomijekonomijii ttrržžiišštata bliskoblisko povezanpovezanoo sasa razvojemrazvojem

privatnogprivatnog sektorasektora ((pogotovopogotovo sasa MSP,MSP, kojakoja igrajuigraju glavnuglavnu uloguulogu uu ekonomskimekonomskim reformamareformama),), okruokružženjaenja

uu kojimakojima sese privatniprivatni sektorsektorii razvijarazvijaju,ju, ninisusu uvekuvek pogodnpogodnaa ii prijateljskiprijateljski raspoloraspoložžena ena

dedeššavanjaavanja uu regionuregionu IstoIstoččnene SrbijeSrbije uu poslednjojposlednjoj decenijideceniji (problemi(problemi prilikomprilikom restrukturirarestrukturiranjanja ii privatizacijeprivatizacije lokalnihlokalnih ii regionalnihregionalnih preduzepreduzećća),a), kaokao ii negativnihnegativnih efekataefekata velikevelike ekonomskeekonomske krizekrize (koja(koja potresapotresa ceoceo svetsvet odod 2008.godine,2008.godine, uzuz povepoveććanuanu recesiju,recesiju, umanjeniumanjeni rastrast nacionalnihnacionalnih BDPBDP ii povepoveććaniani nacionalnognacionalnog javnogjavnog deficitadeficita uu svimsvim trgovinskimtrgovinskim zonamazonama sveta),sveta), momožžee sese konstatovati,konstatovati, dada sese globalniglobalni privatniprivatni ii javnijavni sektor,sektor, postepenopostepeno stabilizujestabilizuje ii normalizujenormalizuje SklonostSklonost firmifirmi kaka lakimlakim ii brzimbrzim zaradamazaradama sese ii uu BorskomBorskom regionu,regionu, postepenopostepeno zamenjzamenjujeuje realnirealnijimjim ooččekivanjimaekivanjima,, kojakoja sese oslanjajuoslanjaju nana razvojrazvoj trtržžiišštata uu komkomee dominiradominira odnosodnos izmeđuizmeđu ponudeponude ii potrapotražžnje.nje. IakoIako sese osnosniivanjevanje ii razvojrazvoj privatnihprivatnih firmifirmi ,,uvek,,uvek dedeššavaava uu nepogodnonepogodno vreme,,vreme,, pojedinepojedine fleksibilnefleksibilne firmefirme,, ipakipak uspevajuuspevaju dada preprežživeive ii ,,dana,,današšnjicu,,njicu,, uzuz planiranjeplaniranje novihnovih ii manjemanje riziriziččnihnih investicionihinvesticionih projekata.projekata.

NakonNakon reformskihreformskih

STRATE STRATE Š Š KA KA VA VA Ž Ž NOST NOST RAZVOJA RAZVOJA MSP

STRATESTRATEŠŠKAKA VAVAŽŽNOSTNOST RAZVOJARAZVOJA MSPMSP UU LOKALNOJLOKALNOJ ZAJEDNICIZAJEDNICI

** StrateStratešškuku snagusnagu lokalnelokalne zajednicezajednice ii regioona,regioona, ččiniini velikiveliki brojbroj privatnihprivatnih firmifirmi (MSP(MSP -- prekopreko 95%95% registrovanihregistrovanih privrednihprivrednih subjekatasubjekata uu razvijenimrazvijenim lokallokalnimnim zajednicama),zajednicama), kojikoji poslujuposluju uu pogodnompogodnom ambijentuambijentu zaza šširenjeirenje sopstvenihsopstvenih ii partnerskihpartnerskih biznisa,biznisa, ii njihovihnjihovih izvoznihizvoznih produkcijaprodukcija (izvan(izvan regioregiona)na) premaprema zahtevimazahtevima razvijenihrazvijenih nacionalnihnacionalnih ii internacionalnihinternacionalnih trtržžiiššta.ta.

** RazvijeniRazvijeni privatniprivatni sektorsektor sasa velikimvelikim brojembrojem regionalnihregionalnih MSPMSP (koj(kojaa zapozapoššljavajuljavaju odod 11 dodo 149149 radnika)radnika) uu regionuregionu ii lokalnojlokalnoj zajednicizajednici (preko(preko 90%90% zzaposlenihaposlenih radnika),radnika), predstavljapredstavlja osnovnuosnovnu platformuplatformu zaza rentabilnurentabilnu ekonomijuekonomiju zajednice.zajednice.

** RazvojRazvoj profesionalnihprofesionalnih ii biznisbiznis vevešština,tina, radnoradno--sposobnogsposobnog stanovnistanovnišštvatva ii jajaččanjeanje standardastandarda uu zajednici,zajednici, stvarastvara profitabilnijuprofitabilniju ii konkurentnijukonkurentniju ekoekonomijunomiju znanja,znanja, ččijiiji rastrast sektorasektora privatnihprivatnih MSP,MSP, utiutiččee nana rastrast nacionalnog,nacionalnog, regionalnogregionalnog ii lokalnoglokalnog BDP.BDP.

AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI EKONOMSKOGEKONOMSKOG RAZVOJARAZVOJA

REGIONREGION II LOKALNALOKALNA ZAJEDNICAZAJEDNICA

DirekteDirekte ii indirektneindirektne aktivnostiaktivnosti podrpodršškeke razvojurazvoju privatnogprivatnog sektora:sektora:

** PodrPodršškaka privatnimprivatnim ekonomskimekonomskim inicijativamainicijativama lokalnoglokalnog stanovnistanovnišštvatva

(konsalting(konsalting ii preduzetnipreduzetniččkaka obukaobuka profilaprofila;; startstart--upup podrpodršškaka uu okviruokviru biznisbiznis inkubatorainkubatora;; podrpodršškaka

strukovnimstrukovnim udruudružženjimaenjima ii inicijativama

)inicijativama

)

** RazvojRazvoj preduzetnipreduzetniččkihkih profilaprofila ii bazebaze podatakapodataka uu lokalnojlokalnoj zajednicizajednici ii regionuregionu

(identifikacija(identifikacija ii prezentacijaprezentacija preduzetnipreduzetniččkihkih profilaprofila -- industrijskindustrijskaa ii ruralnruralnaa naseljanaselja,, kancelarija,kancelarija, mediji,mediji, sajmovi,sajmovi, sastancisastanci ii konferencijekonferencije sasa potencijalnimpotencijalnim investitoriminvestitorima;a; razvojrazvoj klasteraklastera ii mremrežžaa partnerapartnera --

agro,agro, turistiturističčkih,kih, zanatskih,zanatskih, trgovatrgovaččkihkih

ii jajaččanjeanje regionalneregionalne operativnoperativnee logistiklogistike)e)

** AfirmacijaAfirmacija malihmalih ii srednjihsrednjih (porodi(porodiččnih)nih) biznisabiznisa uu lokalnojlokalnoj zajednicizajednici ii regionuregionu (osnivanje(osnivanje LokalnogLokalnog SavetaSaveta ii KancelarijeKancelarije zaza ekonomskiekonomski razvojrazvoj;; podrpodršškaka uu izradiizradi strategijastrategija LERLER;; definisanjedefinisanje javnihjavnih fondovafondova podrpodršškeke LERLER;; osnivanjeosnivanje ii povezivanjepovezivanje lokalnihlokalnih ii regionalnihregionalnih rrazvojnihazvojnih institucijainstitucija -- infoinfo pultovi,pultovi, centri,centri, kancelarijekancelarije;; definisanjedefinisanje investicionihinvesticionih zona:zona: trgovinska,trgovinska, privatnaprivatna--

privredna privredna

))

** PromocijaPromocija regionalnogregionalnog stratestratešškogkog ii javnojavno--privatnogprivatnog partnerstvapartnerstva (marketing(marketing ii prezentacijaprezentacija tradicionalnihtradicionalnih vrednostivrednosti ii lokalnihlokalnih brbrendovaendova;; ppovezivanjeovezivanje lokalnihlokalnih ii

regionalnihregionalnih privrednihprivrednih subjekatasubjekata ii institucija,institucija, sasa nacinacionalnimonalnim ii internacionalniminternacionalnim institucijama,institucijama,

agencijama,agencijama, fondovima

)fondovima )

** StrateStratešškiki izvoznaizvozna regionalnaregionalna produkcijaprodukcija ii trgovinskatrgovinska razmenarazmena ((gglobalnalobalna komunikacijakomunikacija ii lobilobi razvojnerazvojne regijeregije ii poslovnihposlovnih zajedniczajednica)a) ** RastRast privatnogprivatnog sektorasektora ii jajaččanjeanje regionalneregionalne ekonomijeekonomije zajednicazajednica (prepoznatljiv(prepoznatljiv razvojnirazvojni poslovniposlovni ambijentambijent -- podrpodršškaka domadomaććimim ii privlaprivlaććenjeenje stranihstranih investicija)investicija)

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.

U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao:

analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija).

Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation:

Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF).

Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni,

ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju.

U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama

poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta. Goran Stojanovi ć Unapređuje i prenosi moralni i

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.