5750-giam-doc-ha-noi

15 Ngõ Giếng - Đông Các - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04.6651.4350 | Fax: 04.3513.3393 Email: contact@glinkads.

com | Website: www.glinkads.com GlinkAds Sài Gòn: 14/18 Đào Duy Anh - P9 - Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh

DANH SÁCH 5.550 GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP LỚN T
T.kê T.lệ STT 5750 5750 5750

download miễn phí bản cập nhật mới nhất tại http://doanhnhan.gli 5750 5750

100% 100% 100% 100% 100% HO VA TEN GT CHUC VU DI DONG DOANH NGHIEP 1 NGO NAM HAI NAM GIAM DOC 0986.966.338 BACH KHOA AUTOMATIC MECHANICAL ELECTRI 2 NGUYEN NANG LUC NAM GIAM DOC 0903403021 BAN QLY DU AN DAU TU VA XD EMICO 3 NGO QUANG PHU NAM GIAM DOC 0903411472 BAN QUAN LY DU AN DAU TU XD TRUNG TAMGIO 4 CHU VAN TUAN NAM GIAM DOC 0913239996 BAN QUAN LY DU AN NHA MAY DAM NINH BINH 5 TRAN THE HUNG NAM GIAM DOC 0913236809 C TY CO PHAN VAN TAI VA THUONG MAIDUONG 6 LAI XUAN QUAN NAM GIAM DOC 0983846668 C.TY TNHH HOA CHAT VA THIET BI KHOA HOCKY 7 DINH VIET SON NAM GIAM DOC 0904112868 CANG VU HANG KHONG MIEN BAC 8 NGUYEN HONG TUAN NAM GIAM DOC 914.96 CHI NHANH BAO VE SARA 135-CTY CPTM CN VAX 9 PHAN PHUOC THANG NAM GIAM DOC 913325041 CHI NHANH CONG TY CO PHAN BOT GIAT LIX 10 NGUYEN VAN HUNG NAM GIAM DOC 912070284 CHI NHANH CONG TY CO PHAN CHAU HUNG. 11 NGUYEN TUAN SON NAM GIAM DOC 0903287779 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DA MY TAIHA NO 12 PHAM VAN MAN NAM GIAM DOC 0953333095 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH VU BUU CH 13 DIN HUY TUAN NAM GIAM DOC 983286868 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DICH VU THONG 14 NGUYEN VAN THINH NAM GIAM DOC 903112297 CHI NHANH CONG TY CO PHAN HAI BON BAYTAI 15 DUONG CONG PHUNGNAM GIAM DOC 0903914669 CHI NHANH CONG TY CO PHAN HUNG DAOCONT 16 NGUYEN DINH PHONG NAM GIAM DOC 904011074 CHI NHANH CONG TY CO PHAN KY THUAT MOI 17 VU ANH TUAN NAM GIAM DOC 983444248 CHI NHANH CONG TY CO PHAN SONG DA THANG 18 PHUNG VAN LONG NAM GIAM DOC 0913206445 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TAN HOANGTHA 19 DUONG ANH VU NAM GIAM DOC 0913216781 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TARA 20 HO DUC TUAN NAM GIAM DOC 904518718 CHI NHANH CONG TY CO PHAN THUONG MAIDIC 21 DOAN ANH TUAN NAM GIAM DOC 0906266768 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TIEPVAN PHUON 22 VU HUY CHIEN NAM GIAM DOC 0912277499 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TIN HOC THIEN H 23 NGUYEN VAN BUOC NAM GIAM DOC 0903.675.547 CHI NHANH CONG TY CO PHAN TRANG TRI DA V 24 LUONG VAN TAN NAM GIAM DOC 0903416292 CHI NHANH CONG TY CO PHAN VIET HUNG 25 NGUYEN VAN HAN NAM GIAM DOC 0904095445 CHI NHANH CONG TY CP DICH VU TRUYENTHON 26 CHAU NGOC HUAN NAM GIAM DOC 903410995 CHI NHANH CONG TY DICH VU VA VAN TAI BIEN 27 PHAM THANH TUNH NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 913510862 CHI NHANH CONG TY DIEN MAY VA KYTHUAT CO 28 NGUYEN QUOC TRUNG NAM GIAM DOC 0982298146 CHI NHANH CONG TY TNHH BAN MAI TAI HA NOI 29 LE TUAN MINH NAM GIAM DOC 0912137851 CHI NHANH CONG TY TNHH DUOC PHAM HOA SE 30 LE THANH NGHI NAM KẾ TOÁN TRƯỞNG 0987.155.888 CHI NHANH CONG TY TNHH HUNG THANGTAI HA 31 HOANG NHAN CHINH NAM GIAM DOC 0912229252 CHI NHANH CONG TY TNHH JTB - TNT 32 CHU VAN TAN NAM GIAM DOC 0982929201 CHI NHANH CONG TY TNHH SAN XUAT VA DICH V

33 VU HONG HA NAM 34 NGUYEN HUU CU NAM 35 NGUYEN VAN DAI NAM 36 HOANG THANH BINH NAM 37 NGUYEN TIEN DUNG NAM 38 BUI QUANG SU NAM 39 NGUYEN PHI PHUONGNAM 40 PHAM TIEN CUONG NAM 41 TRAN VAN MINH NAM 42 NGUYEN DAC MINH NAM 43 BUI DINH HIEN NAM 44 DAO TUAN HUNG NAM 45 NGUYEN NGOC QUYET AM N 46 CAN THI THU HA NAM 47 PHUNG MINH TIEN NAM 48 HOANG DUC LONG NAM 49 NGUYEN VAN CHAM NAM 50 DONG GIAO NAM 51 NGUYEN THANH HAI NAM 52 TRAN THAI DUONG NAM 53 NGUYEN KHAC TIEN NAM 54 DINH XUAN VIEN NAM 55 NGUYEN TUNG GIANGNAM 56 TRAN MINH DONG NAM 57 NGUYEN NGOC THUAN NAM 58 TRAN BAO SON NAM 59 MAI DUC LAM NAM 60 PHAM XUAN LINH NAM 61 LUONG THANH BINH NAM 62 NGUYEN HUU DUC NAM 63 NGUYEN HUU THIEN NAM 64 DO XUAN NGOAN NAM 65 VO TIEN DAT NAM 66 HOANG CHUONG NAM 67 TA HUY PHONG NAM 68 DOAN TIEN DUNG NAM 69 DUONG DUC HUNG NAM 70 PHAM VAN QUYEN NAM 71 NGUYEN XUAN TUAN NAM 72 DANG VAN GIANG NAM 73 TRINH NGOC QUE NAM 74 NGUYEN THANH LONG NAM 75 NGUYEN QUANG TRUNG NAM 76 TRAN XUAN THUY NAM 77 PHAM HU KHOI NAM 78 LUONG BA BINH NAM 79 HOANG VAN THIEU NAM 80 DUONG HUU HIEU NAM 81 NGUYEN QUANG HUY NAM 82 VUONG VU HIEP NAM

GIAM DOC 0938300038 CHI NHANH CONG TY TNHH SEN GIAM DOC 0903434801 CHI NHANH CONG TY TNHH THANH DUONG GIAM DOC 0913229164 CHI NHANH CONG TY TNHH THUONG MAI LAM LO GIAM DOC 01664446666 CHI NHANH CONG TY TNHH THUONG MAILINH AN GIAM DOC 0912905686 CHI NHANH CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAULIE GIAM DOC 0913247690 CHI NHANH CONG TY TNHH Y ANH - NHA HANG B GIAM DOC 0903499698 CHI NHANH CT TNHH TM DUOC PHAM K&G VIET GIAM DOC 918851402 CHI NHANH CTCP DU LICH QUOC TEHUU NGHI GIAM DOC 0903231422 CHI NHANH CTCP THUONG MAI SAN XUATMINH P KẾ TOÁN TRƯỞNG 0903425922 CHI NHANH CTTNHH MINH TRUNG TAI HOA BINH GIAM DOC 903721405 CHI NHANH CTY CO PHAN DICH VU BAO VE THA GIAM DOC 989344599 CHI NHANH CTY CP DTU KHOA HOC CONG NGHE GIAM DOC 912262077 CHI NHANH CTY CP THUONG MAI THAI HUNG GIAM DOC 912046424 CHI NHANH CTY NHUA VIET NAM TAI HA NOI GIAM DOC 0915686899 CHI NHANH CTY TNHH TM TAN TIEN GIAM DOC 0913.235.826 CHI NHANH CTY TNHH B.E.Z VIET NAM GIAM DOC 0979883388 CHI NHANH CTY TNHH BIEN HA LONGTAI HA NOI GIAM DOC 0903287886 CHI NHANH CTY TNHH DO DUNG GIA DINHSAPA GIAM DOC 0904801910 CHI NHANH CTY TNHH OTO VAN TOAN TAI HA NO GIAM DOC 0913.212.714 CHI NHANH CTY TNHH SUC MANH VIET. GIAM DOC 0904826333 CHI NHANH CTY TNHH TRUNG CHINH HA NOI GIAM DOC 0903825504 CHI NHANH CTY TNHH TU VAN CN THIETBI VA KI GIAM DOC 0913523677 CHI NHANH CTY TNHH VINH THINH TAI HA NOI GIAM DOC 0912061114 CHI NHANH CTY TNHH XAY DUNG-THUONGMAI D GIAM DOC 0913358040 CHI NHANH DOANH NGHIEP TU NHAN XANGDAU GIAM DOC 0908477274 CHI NHANH LB CT CP OTO TRUONG HAI CT CP O GIAM DOC 0913278000 CHI NHANH TM THANH DO - CTY CP VAN TAI VA GIAM DOC 01224268774 CHI NHANH TONG CONG TY CA PHE VN TAI HN GIAM DOC 903430068 CHI NHANH TONG CONG TY DUONG SONG MIEN GIAM DOC 0903412326 CHINHANH TONG CONG TY XAY DUNG SO 1 GIAM DOC 0989591233 CN 08 THUOC CTYCP DV BV QUANG TRUNG GIAM DOC 0913227669 CN CONG TY CO PHAN DU LICH VA DICH VU HON GIAM DOC 913245450 CN CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DO THI TULI GIAM DOC 0913.210.329 CN CT CO PHAN VIET PHAP SAN XUATTHUC AN GIAM DOC 0913733886 CN CT COPHAN KY THUAT DIEN TOAN CAU GIAM DOC 912279092 CN CT CP CKXDGT THANG LONG-XN T.MAIVA DI GIAM DOC 0903.443.576 CN CT CP CN SILICOM HA NOI GIAM DOC 0915.44.11.35 CN CT CP CN SILICOM THANH XUAN GIAM DOC 912152856 CN CT CP CO KHI XAY DUNG GT THANG LONGXI GIAM DOC 0989.689.689 CN CT CP DT VA XD BACH DANG GIAM DOC 0904507888 CN CT CP SX KD XNK PROSIMEX -XN KD CHE BIE GIAM DOC 0902582222 CN CT CPDT CONG TRINH HA NOI-XN XAYDUNG GIAM DOC 0903430458 CN CTCO PHAN SAN XUAT XNK NINH BINHTAI HA GIAM DOC 0903214414 CN CTCP DTU VA XD GIAO THONG-TT DAOTAO C GIAM DOC 913568868 CN CTCP DU LICH QUANG TRI TAI HN GIAM DOC 0987.888.871 CN CTCP TIN HOC VIEN THONGPETROLIMEX GIAM DOC 0904210566 CN CTCP XNK VA VAN TAI SONG BIEN (IMEXTRA GIAM DOC 0913286154 CN CTTNHH TM DUONG HIEU. GIAM DOC 983231688 CN CTY CO PHAN MAY TINH TAM NHIN GIAM DOC 983372746 CN CTY CO PHAN THUONG MAI XAY DUNG CO K

83 TRAN VAN BANG NAM 84 HOANG ANH TUAN NAM 85 NGUYEN VU HUNG NAM 86 PHAM XUAN KIEN NAM 87 PHAM QUANG HA NAM 88 LE MINH QUAN NAM 89 NGUYEN HUNG VINH NAM 90 HOANG MAI DUNG NAM 91 VU DUONG NAM 92 HOANG TUNG NAM 93 TRAN TRUNG THONG NAM 94 NGUYEN MINH HUONG NAM 95 LAURENT BUGEAU NAM 96 VU HONG KHANH NAM 97 NGUYEN NGOC HUNGNAM 98 TRAN THANH PHUONG NAM 99 KIM TAE SOO NAM 100 NGUYEN HOANG KIENNAM 101 TRUONG DINH CHINH NAM 102 PHAN TU QUAN NAM 103 VU DUY BINH NAM 104 LUU DUC KE NAM 105 PHAM HUU HUNG NAM 106 CAO DUC NANG NAM 107 TRAN NGUYEN CHAU NAM 108 NGUYEN DIEN QUOC DUNG NAM 109 TRAN BA HUNG NAM 110 NGUYEN QUANG HUNGAM N 111 NGUYEN VAN LICH NAM 112 NAKANO KENJI NAM 113 NGUYEN LE HOANG NAM 114 DINH QUOC HUNG NAM 115 TRUONG CONG HUANNAM 116 CAO HONG THANG NAM 117 NGUYEN VAN QUYET NAM 118 PHAM DINH LOI NAM 119 LAI QUANG HUY NAM 120 CAO ANH VIET NAM 121 TA VAN SU NAM 122 NGUYEN BA TIEN NAM 123 NGUYEN VAN QUANG NAM 124 PHUNG XUAN LONG NAM 125 NGUYEN NGOC LONGNAM 126 NGO MANH QUYEN NAM 127 VUONG MINH PHUONG NAM 128 VU DUC SON NAM 129 NGUYEN THANH BINHNAM 130 HOANG VIET NAM 131 PHAN THAI TRUNG NAM 132 VU QUOC HUNG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

913513810 CN CTY CP CO DIEN VIET NAM(TP HA NOI) TAI SO 913209963 CN CTY CP DICH VU DUONG SAT KHU VUC 1-XI N 0912344567 CN CTY CP DL QUOC TE QT TAI HA NOI 912005990 CN CTY CP DU LICH & DV HANG KHONG BIEN DO 903225954 CN CTY CP PHAN PHOI DIEN QUANGTRUNG TAM 983559857 CN CTY CP PHAT TRIEN DO THI TU LIEMXI NGHIE 904.04 CN CTY CP SX DA GRANITE PHU MINH TRONGTA 983808976 CN CTY CP TBVT KHKT VA DL TRUNG SONT.S.S. 903417160 CN CTY CP THANH BINH HN XN XD SO 1 913208093 CN CTY CP THE GIOI SO 908388113 CN CTY CP THUONG MAI DICH VU VA MAY TINHV 0988367057 CN CTY CP TIN HOC THIEN HOP. 908608799 CN CTY CP TM QT VA DV DAI SIEU THI BIG CHAI 904.66 CN CTY CP TRUYEN THONG DU LICH VIET TAI H 0903222441 CN CTY CP TRUYEN THONG VA DTU NAM HUONG 0903529877 CN CTY TNHH AN PHU TAI HA NOI 0934318613 CN CTY TNHH CJGLS (VN) FREIGHT TAI HA NOI 0903415369 CN CTY TNHH DICH VU HA THIEN 0914416797 CN CTY TNHH DT VA TM PHU AN BINH 0903438586 CN CTY TNHH GIAO NHAN VT A.A TAI HN 0983928888 CN CTY TNHH HICON TAI HA NOI 0903.431.829 CN CTY TNHH MOT THANH VIEN DICH VUDU LICH 983395971 CN CTY TNHH THUC PHAM THAI DUONG 091.222.5455 CN CTY TNHH THUONG MAI AN PHU 0913401809 CN CTY TNHH THUONG MAI VA GIAO NHAN QUO 0903289339 CN CTY TNHH THUONG MAI XAY DUNG SANXUAT 0903611380 CN CTY TNHH TM DV VA DL BAU TROI XANH (TP 0989618668 CN CTY TNHH TMDV PHUC VINH HUNG 0988.365.354 CN CTY TNHH TRONG TIEN 01226968407 CN CTY TNHH TU HAI TAI TP HA NOI 904061101 CN CTY TNHH TU VAN DAU TU XAY DUNG DIENE 0903457000 CN CTY TNHH VINH HOANG PHATTAI BAC NINH 0933800789 CN GIAI PHONG-CTY CO PHAN OTO TRUONG HA 936172882 CN HA NOI CTY CP DV TRO GIUP TM KHANGAN 903443648 CN HA NOI, CONG TY CP SONG DA- NHA TRANG 913218357 CN HN CTY CP LO-GI-STIC TIN THANH 0933.805.631 CN LONG BIEN-CT CP OTO TRUONG HAI 0933.266.162 CN PHIA BAC CT TNHH HOANG BACH 983514860 CN SONG HONG 36.2 CTY CP SONG HONG 36 0983.829.999 CNCTTNHHXD VADV XUAN TIEN HB TAI HN 094.6638088 CNG TY CO PHAN XAY DUNG VA SAN XUATVAT L 0904142727 CO SO SX KINH DOANH TM TIEN LOC 0913557696 CO SO TUAN MINH 0936.066.266 COLFER CORPORATION 0983.318.336 COMMUNITY SOFTWARE COMPANY LIMITED 0903231123 CONG TY CO PHAN DAU TU BIZMAN 0904999789 CONG CO PHAN DAU TU DU LICH HA NOI. 906193838 CONG CTY CO PHAN UU THE DINH LUONGBANG 913393333 CONG TU CO PHAN CHUYEN GIA SO VIET NAM 0912016488 CONG TU TNHH THUONG MAI VA DICH VUPHU C

133 NGUYEN VAN LUAT NAM 134 HO WEE KIAT RONIE NAM 135 LUONG HOANG NAM 136 PHAM TRUONG GIANG NAM 137 TRINH TIEN HUU NAM 138 VU VAN HUU NAM 139 NGUYEN HUY PHU NAM 140 TRAN HONG HA NAM 141 TRAN MANH PHONG NAM 142 VU VIET HUNG NAM 143 PHAM QUANG NGOC NAM 144 LE DUC THUAN NAM 145 NGUYEN VIET HA NAM 146 VAN TUAN NHAT NAM 147 DOAN VIET HUNG NAM 148 NGUYEN TUAN NGOC NAM 149 TRUONG BA DONG NAM 150 TRUONG TU HAO NAM 151 PHAM DUY PHUONG NAM 152 CHU MANH DONG NAM 153 VU QUANG HA NAM 154 NGUYEN MANH HUNGNAM 155 BUI TUNG LAM NAM 156 VU MANH KIEN NAM 157 NGUYEN THE QUYET NAM 158 NGUYEN HUNG CUONGAM N 159 LE HUU SON NAM 160 VU DANG VINH NAM 161 LUU QUANG C HINH NAM 162 BUI DUC SONG NAM 163 DANG VAN THONG NAM 164 LE XUAN TRUONG NAM 165 THAN THE SON NAM 166 VU THE HAI NAM 167 DINH NGUYEN DUNG NAM 168 NGUYEN KHAC HOP NAM 169 NGUYEN ANH DIEP NAM 170 PHAM QUOC HAN NAM 171 DINH VAN THUAN NAM 172 NGUYEN CONG HIEP NAM 173 NGO THANH BINH NAM 174 PHAM VAN TRUNG NAM 175 DINH KHUONG TU NAM 176 NGUYEN ANH CUONGNAM 177 PHAM KIM THANH NAM 178 NGUYEN NGOC QUANGAM N 179 LE TRONG GIANG NAM 180 DO XUAN HUNG NAM 181 DO DANG KHOA NAM 182 TRAN VAN DUNG NAM

GIAM DOC 0913537760 CONG TY CP DU LICH VA QUANG CAOPHUONG GIAM DOC 0904.017744 CONG TY TNHH QUANG CAO VA NOI THAT XPO. GIAM DOC 0913.538.838 CONG TY BAO HIEM DAU KHI HA NOI GIAM DOC 0912016658 CONG TY CAP NUOC SON TAY GIAM DOC 0909556689 CONG TY CO KHI XAY DUNG VA NOI THAT TRINH GIAM DOC 0978028512 CONG TY CO PHAN 3B VIET MY GIAM DOC 0903930039 CONG TY CO PHAN AEG VIET NAM GIAM DOC 0976727272 CONG TY CO PHAN DAO TAO NGHE VIET - SEC GIAM DOC 982084478 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THU GIAM DOC 986269111 CONG TY CO PHAN VIETWORTH GIAM DOC 098.888.6528 CONG TY CO PHAN 3D HA NOI GIAM DOC 0978556688 CONG TY CO PHAN A LONG GIAM DOC 0913.55.3838 CONG TY CO PHAN ACO VA CONG SU. GIAM DOC 0914539207 CONG TY CO PHAN ADSERVIC VIET NAM GIAM DOC 1684715611 CONG TY CO PHAN ADV TU VAN THIET KE GIAM DOC 913315599 CONG TY CO PHAN AN DUONG DUONG THIEN PH GIAM DOC 0936600303 CONG TY CO PHAN AN HA PHU GIAM DOC 0904049808 CONG TY CO PHAN AN NINH HE THONG ST. GIAM DOC 914687678 CONG TY CO PHAN AN SINH VIET NAM GIAM DOC 0903252191 CONG TY CO PHAN AN THINH GIAM DOC 987436955 CONG TY CO PHAN AN VIET PHAT GIAM DOC 0903417017 CONG TY CO PHAN AN VINH GIAM DOC 904186969 CONG TY CO PHAN AN XUAN GIAM DOC 913559570 CONG TY CO PHAN ANH MINH GIAM DOC 0979.906.868 CONG TY CO PHAN ATQ GIAM DOC 977071177 CONG TY CO PHAN B.L.A.C.K & W.H.I.T.E GIAM DOC 0903280062 CONG TY CO PHAN BACH MINH GIAM DOC 918921188 CONG TY CO PHAN BAO CAO DANH GIAVIET NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 934267368 CONG TY CO PHAN BAO HIEM AAA-CN HA THANH GIAM DOC 091.3263.058 CONG TY CO PHAN BAO HIEM SHB-VINACOMIN. GIAM DOC 913253576 CONG TY CO PHAN BAO VE THUC VAT 1TRUNG GIAM DOC 0982.945.769 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN B.D.S. GIAM DOC 0903420085 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN DAU KHI. GIAM DOC 0936338368 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN EMD GIAM DOC 932328888 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN PHUONGHO GIAM DOC 0902290768 CONG TY CO PHAN BEECOM VIET NAM GIAM DOC 913522674 CONG TY CO PHAN BELAZ VIET NAM GIAM DOC 0913369743 CONG TY CO PHAN BHD VIET NAM GIAM DOC 0903404528 CONG TY CO PHAN BIA SAI GON-HA NOI. GIAM DOC 0913382223 CONG TY CO PHAN BINGO VIET NAM GIAM DOC 989355388 CONG TY CO PHAN BTH GIAM DOC 982287526 CONG TY CO PHAN BTV GIAM DOC 0983567927 CONG TY CO PHAN CAC GIAI PHAP CAI TIEN CO GIAM DOC 915981199 CONG TY CO PHAN CAG GIAM DOC 913219418 CONG TY CO PHAN CAN DIEN TU DONG DO. GIAM DOC 0913.228.002 CONG TY CO PHAN CAP VIET NHAT GIAM DOC 0903217578 CONG TY CO PHAN CHAM SOC VAN PHONG GIAM DOC 904589924 CONG TY CO PHAN CHE TAO MAY. GIAM DOC 0903447447 CONG TY CO PHAN CHIA KHOA VANG GIAM DOC 914263979 CONG TY CO PHAN CHIEU SANG VA THIET BI TO

183 BACH QUOC VINH NAM 184 PHAM NGOC THANG NAM 185 NGUYEN QUANG TIENNAM 186 MAI XUAN HUNG NAM 187 NGUY VAN TAN NAM 188 NGUYEN VAN PHUONG NAM 189 DANG DINH CHIEN NAM 190 HO KHANH VIET NAM 191 TONG XUAN VUONG NAM 192 NGUYEN DUC TIEN NAM 193 LE VAN VINH NAM 194 DAO HUY THUONG NAM 195 BUI HUY HOANG NAM 196 NHAM GIA THANG NAM 197 NINH THE DUNG NAM 198 PHAM NGOC QUOC CUONG NAM 199 DANG TRONG NGHIA NAM 200 LE VAN HAI NAM 201 DO TUONG NAM 202 NGUYEN DINH VINH NAM 203 TRINH MINH HOANG NAM 204 NGUYEN CONG QUANNAM 205 NGUYEN VAN DUNG NAM 206 LE ANH TUAN NAM 207 NGUYEN XUAN DUNG NAM 208 NGUYEN TRUNG DUNG NAM 209 NGUYEN THANH TAN NAM 210 TRAN DUY TRANG NAM 211 NGUYEN BACH TUNG NAM 212 NGO NGOC DOANH NAM 213 NGUYEN HONG HA NAM 214 LE MINH NAM 215 KIEU VAN THU NAM 216 LE ANH VU NAM 217 DO TRUONG DUY NAM 218 LE THANH CUONG NAM 219 NGUYEN DUC PHONGNAM 220 DUONG THANH TUNG NAM 221 DINH HONG MINH NAM 222 DINH QUANG SON NAM 223 DAO KHANH HIEP NAM 224 DINH VAN BINH NAM 225 LE CONG NGOC ANH NAM 226 TRAN DUY DUNG NAM 227 NGUYEN HOAI NAM NAM 228 LE HOANG ANH NAM 229 HOANG QUOC KHANHNAM 230 VU PHU HUNG NAM 231 BACH HONG SON NAM 232 PHAM QUOC HUY NAM

GIAM DOC 989068622 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN TP HO CHI M GIAM DOC 913229221 CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN TRUONGSON GIAM DOC 988680309 CONG TY CO PHAN CIC VIET NAM GIAM DOC 0983343578 CONG TY CO PHAN CO DIEN BAC VIET. GIAM DOC 912869869 CONG TY CO PHAN CO DIEN LANH BACH KHOA. GIAM DOC 0912011387 CONG TY CO PHAN CO DIEN LONG THANH GIAM DOC 982425656 CONG TY CO PHAN CO GIOI GIAO THONG AN TH GIAM DOC 913513531 CONG TY CO PHAN CO KHI CHE TAO TUNG VIET GIAM DOC 903256917 CONG TY CO PHAN CO KHI MINH PHAT GIAM DOC 098.606.8886 CONG TY CO PHAN CO KHI THUONG MAI THANG GIAM DOC 913205102 CONG TY CO PHAN CO KHI VA XAY DUNGVIGLAC GIAM DOC 0903411659 CONG TY CO PHAN CO KHI XAY DUNG GIAO THO GIAM DOC 0903290458 CONG TY CO PHAN CO KHI, DIEN HUYHOANG GIAM DOC 983111352 CONG TY CO PHAN COKHI VA XAY DUNGDONG A GIAM DOC 986094549 CONG TY CO PHAN COMMATE GIAM DOC 0983.45.2666 CONG TY CO PHAN CON DUONG MOI GIAM DOC 0912612268 CONG TY CO PHAN CONAN GIAM DOC 914787977 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BAC A GIAM DOC 913289471 CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO HA PHAT. GIAM DOC 0904068778 CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO VCT. GIAM DOC 904412190 CONG TY CO PHAN CONG NGHE CHIA KHOAVAN GIAM DOC 986229327 CONG TY CO PHAN CONG NGHE CHUYEN NGHIE GIAM DOC 0977112288 CONG TY CO PHAN CONG NGHE DAU TUBMV GIAM DOC 0904356644 CONG TY CO PHAN CONG NGHE DI DONG DA UN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 983215137 CONG TY CO PHAN CONG NGHE DMT GIAM DOC 0983760699 CONG TY CO PHAN CONG NGHE F-BIZVIET NAM GIAM DOC 983813813 CONG TY CO PHAN CONG NGHE GEN GIAM DOC 0974528705 CONG TY CO PHAN CONG NGHE GIAO DUCTRUC GIAM DOC 0936955960 CONG TY CO PHAN CONG NGHE HA NOI ACB GIAM DOC 979725708 CONG TY CO PHAN CONG NGHE HA TANG RRP-H GIAM DOC 0912906133 CONG TY CO PHAN CONG NGHE HE THONG V GIAM DOC 0983860368 CONG TY CO PHAN CONG NGHE ICS. GIAM DOC 0913368833 CONG TY CO PHAN CONG NGHE MAY TINH VIET GIAM DOC 0906236969 CONG TY CO PHAN CONG NGHE MINH TRI GIAM DOC 0983464649 CONG TY CO PHAN CONG NGHE MOI NOVA. GIAM DOC 0973111968 CONG TY CO PHAN CONG NGHE MOI TRUONGVI GIAM DOC 0913527563 CONG TY CO PHAN CONG NGHE MOIMINH THAN GIAM DOC 904558806 CONG TY CO PHAN CONG NGHE NAM TUNG. GIAM DOC 0903413324 CONG TY CO PHAN CONG NGHE NETPRO . GIAM DOC 986411402 CONG TY CO PHAN CONG NGHE PHAN MEM DSQ GIAM DOC 904080829 CONG TY CO PHAN CONG NGHE PHAN MEM SAO GIAM DOC 0912379850 CONG TY CO PHAN CONG NGHE PHAN MEMMY H GIAM DOC 0983853012 CONG TY CO PHAN CONG NGHE PHAN MEMSSO GIAM DOC 904089962 CONG TY CO PHAN CONG NGHE PYDOD GIAM DOC 0903226234 CONG TY CO PHAN CONG NGHE SYNTEK GIAM DOC 983234560 CONG TY CO PHAN CONG NGHE TAI CHINH VIEN GIAM DOC 912234134 CONG TY CO PHAN CONG NGHE THE NACENCO GIAM DOC 988624827 CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TIN NAM GIAM DOC 0904301996 CONG TY CO PHAN CONG NGHE THONG TINVA T GIAM DOC 0914510045 CONG TY CO PHAN CONG NGHE THUONG MAI C

233 DOAN THANH HUY NAM 234 NGUYEN HUY HAI NAM 235 NGUYEN DUC TUNG NAM 236 TRAN VAN THANG NAM 237 DINH HIEU HA NAM 238 HOANG VAN HUAN NAM 239 NGUYEN MINH TUAN NAM 240 PHAM LOC NINH NAM 241 LE PHUONG ANH NAM 242 NGUYEN XUAN KIEN NAM 243 HO DUC VINH NAM 244 TRAN HAO BUU NAM 245 TRAN VAN DANG NAM 246 PHAM TRONG NAM NAM 247 DANG VIET BACH NAM 248 HOANG QUOC VIET NAM 249 VU DUC KY NAM 250 LE THANH HAI NAM 251 NGUYEN QUYNH LONG NAM 252 NGO TUAN ANH NAM 253 DANG MINH KHOI NAM 254 TRAN THE CHUYEN NAM 255 QUACH TRUNG KIEN NAM 256 NGUYEN DINH TUAN NAM 257 NGUYEN HUNG NAM NAM 258 NGUYEN HOANG LONG NAM 259 TRINH XUAN HOA NAM 260 MAI NGUYEN HUE NAM 261 TRUONG CONG TU NAM 262 LAM TRI DUNG NAM 263 LE DINH HUY NAM 264 VU THANH CHUNG NAM 265 DOAN VAN THONG NAM 266 VU TUAN CUONG NAM 267 LE HA TRUNG NAM 268 BUI DUC KIEN NAM 269 TRAN TIEN TIEP NAM 270 DANG XUAN KHA NAM 271 NGUYEN VAN HIEN NAM 272 CHU VAN TUAN NAM 273 MAI VAN KHANH NAM 274 NGUYEN QUOC THINHNAM 275 DO THANH TRUNG NAM 276 LE QUY SON NAM 277 PHAM VAN TOAN NAM 278 NGUYEN VAN TUONG NAM 279 PHAM VINH HA NAM 280 NGUYEN MINH PHUONG NAM 281 NGUYEN TUAN ANH NAM 282 BUI NGUYEN PHUONGNAM

GIAM DOC 976658888 CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIN TIN GIAM DOC 93.7 CONG TY CO PHAN CONG NGHE TRUYEN THONG GIAM DOC 0985428888 CONG TY CO PHAN CONG NGHE TU DONG TAN P GIAM DOC 1699277420 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA DAU TU HUN GIAM DOC 982108855 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA DAU TUVIET GIAM DOC 0986776724 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA GIAI PHAP S GIAM DOC 0987558668 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA THUONGMA GIAM DOC 0983422768 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA THUONGMA GIAM DOC 903259922 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA TM QUOC T GIAM DOC 919.06 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA TRUYEN TH GIAM DOC 963018868 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA TRUYENTHO GIAM DOC 902278283 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VI TUYEN 17 GIAM DOC 0912656656 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VIEN THONG Q GIAM DOC 912313323 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VIEN THONG TH GIAM DOC 983245221 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VIET NHAT. GIAM DOC 0983.553455 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP HUNGNGHIA GIAM DOC 912171418 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP PHATTRIEN T GIAM DOC 945361416 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP PHUONGNAM GIAM DOC 0912101060 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP SHINMEIDO GIAM DOC 0912372971 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP ST GIAM DOC 90.34 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP TAU THUYVIE GIAM DOC 979668229 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP THAI HUNG GIAM DOC 0912219459 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP VA DIEN TUH GIAM DOC 0912.460344 CONG TY CO PHAN CONG TRINH GIAO THONG T GIAM DOC 0988709790 CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETPHAP GIAM DOC 913205826 CONG TY CO PHAN CONSTREXIM VIET SEC KẾ TOÁN TRƯỞNG 904340786 CONG TY CO PHAN CTD VIET NAM GIAM DOC 09889907888 CONG TY CO PHAN CUOC SONG TUOI DEP GIAM DOC 0983.743759 CONG TY CO PHAN CUOC SONG VIET GIAM DOC 0903.405.933 CONG TY CO PHAN D.H.S GIAM DOC 0912463379 CONG TY CO PHAN DA TU NHIEN VNS GIAM DOC 983670168 CONG TY CO PHAN DA XANH GIAM DOC 0904551528 CONG TY CO PHAN DAC LOC GIAM DOC 0904144931 CONG TY CO PHAN DAI HAI HA GIAM 0936788111-093678767 CONG TY CO PHAN DAI LOI DOC GIAM DOC 0923639968 CONG TY CO PHAN DAI PHONG VIET GIAM DOC 0982.787606 CONG TY CO PHAN DAI TIN THANH NAM. GIAM DOC 989082262 CONG TY CO PHAN DANCO GIAM DOC 913230205 CONG TY CO PHAN DAO TAO IIG GIAM DOC 983089543 CONG TY CO PHAN DAO TAO VA DINH GIA BATD GIAM DOC 0989700700 CONG TY CO PHAN DAO TAO VA NGHIEN CUUQU GIAM DOC 913216033 CONG TY CO PHAN DAO TAO VA TRUYEN THONG GIAM DOC 0922233582 CONG TY CO PHAN DAO XANH GIAM DOC 904313375 CONG TY CO PHAN DAU GU CONG NGHE VA TRU GIAM DOC 904532383 CONG TY CO PHAN DAU TU MIEN BAC GIAM DOC 904297877 CONG TY CO PHAN DAU TU A CHAU GIAM DOC 988771981 CONG TY CO PHAN DAU TU AN HUNG PHAT. GIAM DOC 0983707068 CONG TY CO PHAN DAU TU AN PHUONG . GIAM DOC 903236480 CONG TY CO PHAN DAU TU ARKSUN VIET NAM GIAM DOC 913214070 CONG TY CO PHAN DAU TU B VA B

283 LE HAI SINH NAM 284 DAO NGOC HOAN NAM 285 TONG DUC SON NAM 286 PHAM TRONG HIEP NAM 287 NGUYEN THE HOAN NAM 288 NGUYEN VAN THANH NAM 289 LUU HOANG HAI NAM 290 NGUYEN PHUONG LAINAM 291 LE XUAN CUONG NAM 292 VUONG VAN TUAN NAM 293 NGUYEN CONG TUAN NAM 294 NGUYEN DINH DE NAM 295 NGUYEN VAN SANG NAM 296 THIEU SY PHUONG NAM 297 DO TAI TUYEN NAM 298 DAM VAN LONG NAM 299 NGUYEN TRUNG KIENNAM 300 NGUYEN DUY TUONG NAM 301 PHAM QUOC VINH NAM 302 BUI QUANG HUY NAM 303 DANG QUOC HUY NAM 304 LE XUAN TRUONG NAM 305 TRINH THANH CHUONGAM N 306 BUI HONG SON NAM 307 HOANG NGOC NHAT NAM 308 NGUYEN DUC HAI NAM 309 NGUYEN DINH TRONGNAM 310 DO TIEN SY NAM 311 NGUYEN THANH HUONG NAM 312 TRAN TIEN DUNG NAM 313 VUONG VAN HIEU NAM 314 TRAN HOANG HIEU NAM 315 NGUYEN TRONG HIEUNAM 316 LUONG XUAN CUONG NAM 317 VU TA DAT NAM 318 NGUYEN VAN NAM NAM 319 TRAN VAN TOAN NAM 320 TRAN TRUNG THANH NAM 321 NGUYEN TIEN SON NAM 322 DUONG NGUYEN HUNGAM N 323 NGO VAN QUYET NAM 324 NGUYEN QUANG CHAT NAM 325 PHAM DUC PHONG NAM 326 NGUYEN VIET HONG NAM 327 PHAM CONG HUAN NAM 328 NGUYEN QUOC THANG NAM 329 NGUYEN HOAI NAM NAM 330 PHAM DUC NAM NAM 331 PHAM DUC SON NAM 332 BUI ANH TUAN NAM

GIAM DOC 988668188 CONG TY CO PHAN DAU TU BAC VIET GIAM DOC 1686000999 CONG TY CO PHAN DAU TU BAT DONGSAN VIET GIAM DOC 0904.451.788 CONG TY CO PHAN DAU TU CAT THINH. GIAM DOC 912044674 CONG TY CO PHAN DAU TU CDIC. GIAM DOC 0913032333 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A GIAM DOC 983418209 CONG TY CO PHAN DAU TU CHILE DOOR & WIND GIAM DOC 0976.006.886 CONG TY CO PHAN DAU TU CK SARA GIAM DOC 988778883 CONG TY CO PHAN DAU TU CONG NGHE QUANG GIAM DOC 0912.469.922 CONG TY CO PHAN DAU TU CONG NGHE VA TRU GIAM DOC 988.17 CONG TY CO PHAN DAU TU CONG NGHETHANH GIAM DOC 0903415344 CONG TY CO PHAN DAU TU DAI SON. GIAM DOC 912307469 CONG TY CO PHAN DAU TU DU LICH DONGNAM GIAM DOC 913226022 CONG TY CO PHAN DAU TU F.I.T GIAM DOC 0989965868 CONG TY CO PHAN DAU TU GFC GIAM DOC 0983155207 CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG BAC HA . GIAM DOC 0983.211.835 CONG TY CO PHAN DAU TU HA TANG PHUONGB GIAM DOC 0983.278.858 CONG TY CO PHAN DAU TU HOA BINH GIAM DOC 0986.699.860 CONG TY CO PHAN DAU TU HUNG VUONG. GIAM DOC 902129288 CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN AN TH GIAM DOC 0913545155 CONG TY CO PHAN DAU TU KINH DOANH VA XAY GIAM DOC 936560899 CONG TY CO PHAN DAU TU KINH TE GIANG MINH GIAM DOC 0903406489 CONG TY CO PHAN DAU TU LAC HONG. GIAM DOC 0915.805.550 CONG TY CO PHAN DAU TU LIEN MINH GIAM DOC 0989131965 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIENTHUON GIAM DOC 912375629 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT THINH. GIAM DOC 0913229623 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG N GIAM DOC 913203898 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG N GIAM DOC 090.322.4882 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG N GIAM DOC 0913211245 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN DU LICH GIAM DOC 0982986486 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN FUVINA GIAM DOC 0983771885 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN LUA VIE GIAM DOC 0982121929 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN MEKON GIAM DOC 0903.404.575 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN MIEN N GIAM DOC 0903.459.969 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NHA VA GIAM DOC 915100000 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN THUON GIAM DOC 916021222 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN XAY DU GIAM DOC 0913008943 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIENAN VIET GIAM DOC 912898266 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIENCONG N GIAM DOC 0903215252 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIENCONG N GIAM DOC 0983651924 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIENKY NGH GIAM DOC 0983019426 CONG TY CO PHAN DAU TU QUANG VINH. GIAM DOC 913009623 CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC TE B&CNGUY GIAM DOC 913513119 CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC TE SAO VIET. GIAM DOC 0977702446 CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC TE VIET ANH GIAM DOC 0989668866- 0916148888 CONG TY CO PHAN DAU TU RONG VIET. GIAM DOC 903420679 CONG TY CO PHAN DAU TU SAN XUAT HA NOI. GIAM DOC 0904089977 CONG TY CO PHAN DAU TU SAN XUAT VA THUO GIAM DOC 0903212383 CONG TY CO PHAN DAU TU SAN XUATVA DICH V GIAM DOC 904232888 CONG TY CO PHAN DAU TU SAN XUATVIET PHAT GIAM DOC 0912244314 CONG TY CO PHAN DAU TU SANTANA

333 NGUYEN VAN BAY NAM 334 NGUYEN CANH HONGNAM 335 NGUYEN LE TRUONG NAM 336 NGUYEN HONG SON NAM 337 NGUYEN LE HUNG NAM 338 NGUYEN HONG VIET NAM 339 NGUYEN DINH CHIEN NAM 340 DAM XUAN QUY NAM 341 VU VAN THO NAM 342 TRAN XUAN TRUONG NAM 343 LE DINH CHUNG NAM 344 NGUYEN MINH HAI NAM 345 NGUYEN THE THUAN NAM 346 NGUYEN VAN THANH NAM 347 PHAM VAN THANG NAM 348 VUONG QUANG HUNGNAM 349 NGUYEN TIEN KHAI NAM 350 DAO ANH HUNG NAM 351 TRAN DUC DUNG NAM 352 PHAM XUAN CUONG NAM 353 DANG QUANG THANH NAM 354 CHE VIET NAM NAM 355 NGUYEN VIET DUC NAM 356 PHAM HUY HOANG NAM 357 NGUYEN KHAC BANG NAM 358 DO QUANGHUNG NAM 359 PHAM HOANG VIET NAM 360 LUU MANH HUNG NAM 361 NGUYEN TRUNG CUONG NAM 362 NGUYEN HONG SON NAM 363 HOANG VAN LINH NAM 364 DUONG QUANG LUAN NAM 365 THACH VAN CHAC NAM 366 VU THAI HUNG NAM 367 PHAM DUY TUNG NAM 368 DO QUANG DAI NAM 369 TRAN ANH DUNG NAM 370 NGUYEN LE QUANG NAM 371 NGUYEN HONG THUONG NAM 372 NGUYEN NHU TOAN NAM 373 DO VAN MANH NAM 374 NGUYEN THANH TUNG NAM 375 NGUYEN TIEN CUONGNAM 376 NGUYEN QUANG THIENAM N 377 PHUNG KHAC DAN NAM 378 NGUYEN NGOC THANH NAM 379 TRAN NGOC QUANG NAM 380 NGUYEN VAN TRONG NAM 381 NGUYEN THANH HAI NAM 382 NGO PHUONG DONG NAM

GIAM DOC 0988882938 CONG TY CO PHAN DAU TU SONG DA VIET DUC. GIAM DOC 903426263 CONG TY CO PHAN DAU TU T&M VIET NAM GIAM DOC 0936048668 CONG TY CO PHAN DAU TU TAI CHINH HANOI GIAM DOC 0903.406.989 CONG TY CO PHAN DAU TU TAI CHINH PHUONG GIAM DOC 0903408818 CONG TY CO PHAN DAU TU TAI CHINH V.IMPAC GIAM DOC 902428888 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI DICH GIAM DOC 903231986 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI BAC H GIAM DOC 0912721721 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI NGOC GIAM DOC 913591348 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI TRUNG GIAM DOC 0904258086 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA CO GIAM DOC 913000909 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA DIC GIAM DOC 913392765 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA DU GIAM DOC 982231280 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA PH GIAM DOC 904627195 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA SAN GIAM DOC 946113996 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA XAY GIAM DOC 903276416 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA XAY GIAM DOC 913521288 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VACON GIAM DOC 0982806872 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VAN TA GIAM DOC 0913393639 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAIASEAN GIAM DOC 0936290299 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAIBAC VI GIAM DOC 983868888 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAICAT NG GIAM DOC 983559971 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAIKHANG GIAM DOC 0919891188 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAIMINH D GIAM DOC 090.434.0340 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAIXUAT N GIAM DOC 0903265629 CONG TY CO PHAN DAU TU TIN PHAT. GIAM DOC 902044999 CONG TY CO PHAN DAU TU TM - DICH VU THANH GIAM DOC 989956567 CONG TY CO PHAN DAU TU TRUC BACH. KẾ TOÁN TRƯỞNG 904541866 CONG TY CO PHAN DAU TU TU VAN THIET KE VA GIAM DOC 0982750528 CONG TY CO PHAN DAU TU VA CONG NGHEDGI GIAM DOC 933181668 CONG TY CO PHAN DAU TU VA CONG NGHEOSB GIAM DOC 0904134740 CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU VIENTH GIAM DOC 905683848 CONG TY CO PHAN DAU TU VA GIAI PHAP CONG GIAM DOC 0913582546 CONG TY CO PHAN DAU TU VA KHAI THACCHO B GIAM DOC 0903229098 CONG TY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANHNAN GIAM DOC 903.42 CONG TY CO PHAN DAU TU VA KY THUAT CO DIE GIAM DOC 913229093 CONG TY CO PHAN DAU TU VA KY THUAT TIN TH GIAM DOC 0913538822 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BAC GIAM DOC 913369202 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CON GIAM DOC 913531050 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CON GIAM DOC 0904211273 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CON GIAM DOC 983183855 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CON GIAM DOC 902191977 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CON GIAM DOC 904359889 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DAI GIAM DOC 915023923 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DO T GIAM DOC 983116282 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN NEW GIAM DOC 0983085517 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THA GIAM DOC 989197569 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VINA GIAM DOC 0913047494 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENKY T GIAM DOC 916112789 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENLIEN GIAM DOC 0919038866 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENSAO

383 DAO HUU THINH NAM 384 HO VAN GIANG NAM 385 DO DINH CHIEN NAM 386 DAO NGOC MANH NAM 387 NGUYEN TRAN LINH NAM 388 NGUYEN HUU CHUONGAM N 389 PHAM HONG TU NAM 390 NGUYEN NGOC VAN NAM 391 NGUYEN DANG ANH NAM 392 MAI TRUNG THANH NAM 393 NGUYEN PHAT MINH NAM 394 NGUYEN ANH DUNG NAM 395 NGUYEN VAN CANH NAM 396 NGUYEN NINH KIEU NAM 397 NGO VAN HA NAM 398 NGUYEN ANH LAM NAM 399 VO TIEN THUAN NAM 400 NGUYEN HONG KHANH NAM 401 TRAN MANH THANG NAM 402 DONG BINH CHINH NAM 403 TRAN MANH HAO NAM 404 DO QUANG HUNG NAM 405 NGUYEN VINH QUANGNAM 406 VU HUNG TIEN NAM 407 NGUYEN CONG THAI NAM 408 LUU ANH CUONG NAM 409 PHAM HONG QUAN NAM 410 NGUYEN BA BINH NAM 411 NGUYEN THE TAM NAM 412 NGUYEN QUOC SON NAM 413 NGUYEN HAI CUONG NAM 414 NGUYEN THE HUNG NAM 415 NGO TRONG TUY NAM 416 HOANG QUOC MINH NAM 417 LE THANH HAI NAM 418 PHUNG DUC HIEU NAM 419 NGUYEN THANH BINHNAM 420 LE MINH NAM NAM 421 NGUYEN HONG MINH NAM 422 NGUYEN ANH NGOC NAM 423 NGUYEN ANH VIET NAM 424 DOAN VAN THIEU NAM 425 LE XUAN DUONG NAM 426 NGUYEN VAN CUONG NAM 427 TRUONG QUYNH LAM NAM 428 PHAM TRUONG LINH NAM 429 KHUAT HUY TOAN NAM 430 PHAM QUANG HAI NAM 431 DOAN TRONG VIET NAM 432 DUONG MINH DUC NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0983904799 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENTHUO 0914232323 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHATTRIEN CO P 090.4284332 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHATTRIEN CON 0902423679 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHATTRIEN GIAI 0913540110 CONG TY CO PHAN DAU TU VA QUAN LY TAI SAN 903434306 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI AN 972758888 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI DA 97.55 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI SO 0912656146 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI TAN 989065699 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAIBAO 904.99 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAIHE 912148060 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAIHOA 982478596 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAINAM 903226497 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAINGU 902096196 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAINHA 0913551399 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONGMAI HA 0904139252 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONGMAI NHA 090.773.4568 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG APA 913394890 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG THIEN 904050330 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG TRUO 983.04 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNGCONG 0913078640 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNGDAN Q 978865560 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNGPHU A 936888868 CONG TY CO PHAN DAU TU VANG ASEAN. 0984.102.547 CONG TY CO PHAN DAU TU VIET THANH. 932898666 CONG TY CO PHAN DAU TU X.STYLE 986795999 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG BAOAN 985224877 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG BINHMIN 0988082675 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG CONG NG 986928899 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG CONGTR 914645566 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG GIAC MO 0903297812 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HA NOI H 0982253333 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HA TANG 989955868 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HA TAY 989607777 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HUTECH 957700001 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG NAMHA N 0989.647.844 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG SO 1THA 0983.678.468 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG TAM PHU 983526947 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG 912288372 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG 0913203112 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA KINH 0913302256 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT 0904.509.404 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT 914341306 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT 904436306 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT 989388668 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUO 948953298 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUO 0989196580 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUO 0979842767 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUO 0903425218 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VANAO V

433 VU VAN THUAN NAM 434 MAI THACH KIM NAM 435 NGUYEN TIEN VU NAM 436 TRINH THANH TUYEN NAM 437 TRAN HOANG HAI NAM 438 CHU DUC HUY NAM 439 LE QUANG THINH NAM 440 VUONG XUAN TUAN NAM 441 DAM DAI THANG NAM 442 VU DUC TAM NAM 443 NGUYEN VAN UT NAM 444 VU TIEN DUNG NAM 445 NGUYEN CAM CHAU NAM 446 DO THUY NGA NAM 447 TRINH NGOC TUAN NAM 448 NGUYEN VAN PHUONG NAM 449 LE ANH TUAN NAM 450 NGUYEN DUC THO NAM 451 TRAN TRUONG SON NAM 452 PHAM TRUONG GIANG NAM 453 NGUYEN ANH TUAN NAM 454 NGUYEN QUYNH CHI NAM 455 VU HUU THINH NAM 456 NGUYEN DUC HUNG NAM 457 NGUYEN TONG SON NAM 458 HA NGOC CHINH NAM 459 PHAM DAI THANH NAM 460 CHU DINH QUANG NAM 461 NGUYEN DINH DUONG NAM 462 LE TIEN SON NAM 463 NGUYEN ANH QUAN NAM 464 TRAN HOAI NAM NAM 465 NGO HIEN GIANG NAM 466 LE XUAN DUE NAM 467 NGUYEN VAN CHIEN NAM 468 NGUYEN LUONG HUNG NAM 469 NGUYEN DUY TIEN NAM 470 NGUYEN VAN CUONG NAM 471 LE KIM SA NAM 472 BUI THE DUNG NAM 473 NGUYEN MANH HA NAM 474 TRAN VAN HUNG NAM 475 LE HONG NGOC NAM 476 NGUYEN MINH TRUONG NAM 477 PHAM QUANG LUU NAM 478 NGUYEN DUY TUONG NAM 479 LE PHAN GIANG NAM 480 VU XUAN PHUONG NAM 481 NGUYEN QUOC KHANH NAM 482 NGUYEN CHIEN THANGAM N

GIAM DOC 0913323134 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VATHUO GIAM DOC 902266191 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VATHUO GIAM DOC 912.56 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VATHUO GIAM DOC 0913002194 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VATHUO GIAM DOC 0983114811 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNGSO 3 GIAM DOC 01689925906 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNGVA CO KH GIAM DOC 913547645 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY LAP CHIEN THA GIAM DOC 0903430248 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY LAP PHATTRIEN GIAM DOC 903403882 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY LAPVIET NAM GIAM DOC 0985028888 CONG TY CO PHAN DAU TU XUAT NHAP KHAUVA GIAM DOC 0983349493 CONG TY CO PHAN DAU TU, THUONG MAI VA DIC GIAM DOC 912009707 CONG TY CO PHAN DAU TU, XAY DUNG VA THUO GIAM DOC 091.434.2366 CONG TY CO PHAN DAU TU-KINH DOANH TM VA GIAM DOC 902189902 CONG TY CO PHAN DELTA VIET NAM GIAM DOC 983663886 CONG TY CO PHAN DIA OC TST GIAM DOC 987122233 CONG TY CO PHAN DICH THUAT VA DAU TU THU GIAM DOC 090.347.4949 CONG TY CO PHAN DICH VU AN DAN GIAM DOC 914616688 CONG TY CO PHAN DICH VU BAO CHI TRUYEN H GIAM DOC 976058900 CONG TY CO PHAN DICH VU DA SAC GIAM DOC 949590055 CONG TY CO PHAN DICH VU DU LICH KHACH SA GIAM DOC 942338886 CONG TY CO PHAN DICH VU DU LICH OSC GIAM DOC 909941984 CONG TY CO PHAN DICH VU DU LICH T VA C GIAM DOC 0904088888 CONG TY CO PHAN DICH VU HA TANG MANG GIAM DOC 904767502 CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAIDAI TAY D GIAM DOC 0912127421 CONG TY CO PHAN DICH VU HAU CAN VTS. GIAM DOC 912728914 CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT CIM GIAM DOC 935.21 CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT DIEN LUC GIAM DOC 912255869 CONG TY CO PHAN DICH VU KY THUAT VA TU VA GIAM DOC 913283315 CONG TY CO PHAN DICH VU TAXI ABC GIAM DOC 0985089089 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI DAI S GIAM DOC 912120249 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI DAUT GIAM DOC 0903492288 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI NAM A GIAM DOC 918664488 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI QUAN GIAM DOC 913208433 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI TONG GIAM DOC 0913222562 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAITUE M GIAM DOC 974784299 CONG TY CO PHAN DICH VU TIN HOC ANH QUAN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 913541778 CONG TY CO PHAN DICH VU TONG HOP VAN XU GIAM DOC 907806868 CONG TY CO PHAN DICH VU TRO CHOI VIET. GIAM DOC 913053810 CONG TY CO PHAN DICH VU TRUYEN THONGCH GIAM DOC 979806625 CONG TY CO PHAN DICH VU TRUYEN THONGDA GIAM DOC 0983863199 CONG TY CO PHAN DICH VU VA PHAT TRIEN CO KẾ TOÁN TRƯỞNG 09832.12735 CONG TY CO PHAN DICH VU VA THUONG MAIDE GIAM DOC 0983202766 CONG TY CO PHAN DICH VU VA TICH HOPCONG GIAM DOC 913228753 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI TRUONGM GIAM DOC 0908867899 CONG TY CO PHAN DICH VU VIEN THONG THANH GIAM DOC 947022222 CONG TY CO PHAN DICH VU-DAU TU TAI CHINH GIAM DOC 916627570 CONG TY CO PHAN DICHVU THUONG MAI VA GIA GIAM DOC 0904.143726 CONG TY CO PHAN DIEN LUC NAM PHUONG. GIAM DOC 903284482 CONG TY CO PHAN DIEN NHE VIEN THONG. GIAM DOC 0913520000 CONG TY CO PHAN DIEN TU TIN HOC VIEN THON

483 HOANG VINH NAM NAM GIAM DOC 976804779 CONG TY CO PHAN DIEN-DIEN LANH NHK. 484 NGUYEN DINH CHIEN NAM GIAM DOC 0903254070 CONG TY CO PHAN DINH ANH 485 HA DUC DUONG NAM GIAM DOC 903428730 CONG TY CO PHAN DINH DUONG QUOC TEAG 486 PHAN VAN CAN NAM GIAM DOC 989669635 CONG TY CO PHAN DMJ 487 PHAM VAN KIEN NAM GIAM DOC 904.56 CONG TY CO PHAN DOAN THANG 488 BUI QUANG MINH NAM GIAM DOC 0903205306 CONG TY CO PHAN DOANH NHAN 360 489 DONALD GEOFFREY BERGER NAM GIAM DOC 913001359 CONG TY CO PHAN DON VIET 490 LA VAN DUNG NAM GIAM DOC 936768588 CONG TY CO PHAN DONG DUONG 491 NGO VAN HOAN NAM GIAM DOC 912039160 CONG TY CO PHAN DONG TAU SONG NINH-TKV 492 VU TUAN DUONG NAM GIAM DOC 936044099 CONG TY CO PHAN DTH 493 DUONG TUNG ANH NAM GIAM DOC 9488262625 CONG TY CO PHAN DU LICH 360 494 NGUYEN VAN HA NAM GIAM DOC 0989.186.867 CONG TY CO PHAN DU LICH NAM THAIBINH DUO 495 DANG VAN KIEN NAM GIAM DOC 979722886 CONG TY CO PHAN DU LICH QUOC TE VINDESHI 496 NGUYEN THE DUNG NAM GIAM DOC 913210168 CONG TY CO PHAN DU LICH THUONG MAIAN BIN 497 DINH VAN LONG NAM GIAM DOC 0903407111 CONG TY CO PHAN DU LICH VA DICH VU TAN HO 498 PHAM DUY THANG NAM GIAM DOC 0903417428 CONG TY CO PHAN DU LICH VA DICH VUTCT 499 NGUYEN MINH THI NAM GIAM DOC 913305656 CONG TY CO PHAN DU LICH VA QUANG CAO THU 500 NGUYEN MINH TUAN NAM GIAM DOC 904506555 CONG TY CO PHAN DUC GIANG 501 TRAN VAN TRUYEN NAM GIAM DOC 988822556 CONG TY CO PHAN DUC PHU 502 NGUYEN NGOC SON NAM GIAM DOC 913346357 CONG TY CO PHAN DUOC MY PHAM BAO AN. 503 DO VAN CHINH NAM GIAM DOC 0983839962 CONG TY CO PHAN DUOC PHAM KAOLI. 504 TRAN HUY TRUNG NAM GIAM DOC 903214761 CONG TY CO PHAN DUOC PHAM PHU GIA . 505 TRAN TUAN ANH NAM GIAM DOC 0915027777 CONG TY CO PHAN DUOC PHAM UPI. 506 DOAN THAI HUNG NAM GIAM DOC 0903448373 CONG TY CO PHAN DUOC PHAM VA THUONGMA 507 NGUYEN THI THANH THUY GIAM DOC NAM 0983.512.642 CONG TY CO PHAN DUOC PHAM VIET NAM. 508 PHAM ANH DUNG NAM GIAM DOC 0915.678.205 CONG TY CO PHAN DV MINH TAN 509 NGUYEN HUU NHU NAM GIAM DOC 0904747576 CONG TY CO PHAN EAC VIET NAM 510 VU DUC TUAN NAM GIAM DOC 0913225172 CONG TY CO PHAN ECO 511 NGUYEN MANH THUAN NAM GIAM DOC 983781905 CONG TY CO PHAN ECOTECH VIET NAM 512 NGUYEN TUAN MINH NAM GIAM DOC 904509685 CONG TY CO PHAN E-GROUP ICTVIET NAM 513 VU QUANG VINH NAM GIAM DOC 0913.929.738 CONG TY CO PHAN F.A 514 NGUYEN NGOC MINH PHUONG NAM GIAM DOC 0904499060 CONG TY CO PHAN F.GROUP 515 LAM TRI DUNG NAM GIAM DOC 903405933 CONG TY CO PHAN FOOTPRINT VIET NAM 516 MR NGUYEN DINH HUONG GIAM DOC NAM 949916368 CONG TY CO PHAN G.R.O.U.P PHUONG DONG 517 LE NGOC TUNG NAM GIAM DOC 0983868108 CONG TY CO PHAN GAI TRI CAU VONG. 518 NGUYEN DUC HANH NAM GIAM DOC 0904.220.922 CONG TY CO PHAN GAMA VIET NAM 519 NGUYEN THANH BINHNAM GIAM DOC 912146147 CONG TY CO PHAN GIA DUNG BINH MINH. 520 NGUYEN THANH PHUC NAM GIAM DOC 0913524550 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP A . 521 NGUYEN NGOC TUYEN NAM GIAM DOC 904883061 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP CONG NGHIEP 522 LE SON HA NAM GIAM DOC 913597373 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP DICH VUVIET 523 TU XUAN THANG NAM GIAM DOC 090.342.7500 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP DOANH NGHIEP V 524 LE THANH BINH NAM GIAM DOC 0903215179 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP DOANH NGHIEP V 525 DUONG NGOC HOAN NAM GIAM DOC 912503888 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP DONG DUONG 526 NGUYEN TIEN DUONGNAM GIAM DOC 0904776388 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP MANG TIEN TIEN 527 DINH VAN KIM NAM GIAM DOC 0913597306 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP MANG VIENTHON 528 DO MANH CUONG NAM GIAM DOC 0912600250 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP MAY TINH VIET NA 529 TRAN DUY TANG NAM GIAM DOC 0912.079284 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP PHAN MEMDOANH 530 DINH HUU THANH NAM GIAM DOC 0904106574 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP PHAN PHOIBEEGE 531 NGUYEN THANH NAM NAM GIAM 0904941234-912217255 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP SIEU VIET DOC 532 LE TANH NAM GIAM DOC 0903495868 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THANHTOAN VIET

533 BUI VIET HUNG NAM 534 VU QUOC HUY NAM 535 NGUYEN THANH HIEUNAM 536 NGUYEN TUAN HUNG NAM 537 NGUYEN HOAI BAC NAM 538 LE TOAN THANG NAM 539 TA MANH HUNG NAM 540 NGUYEN THAI SON NAM 541 HO QUANG MINH NAM 542 NGYUEN THE PHONG NAM 543 NGUYEN HOANG PHUONG NAM 544 PHAM THANH LONG NAM 545 TRAN VAN KHOI NAM 546 NGUYEN MINH SON NAM 547 VU VAN GIA NAM 548 NGUYEN QUOC HOA NAM 549 NGUYEN KHAC PHUONG NAM 550 HOANG TRUONG GIANG NAM 551 THAN HAI DUONG NAM 552 VU MANH CUONG NAM 553 LE THANG LOI NAM 554 PHAM HUU PHUONG NAM 555 NGUYEN PHI DUNG NAM 556 NGUYEN HONG DIEP NAM 557 TRAN TRUNG HIEU NAM 558 VU MINH LUONG NAM 559 MAI TIEN THI NAM 560 NGUYEN HUY THANG NAM 561 NGUYEN TUAN ANH NAM 562 TRUONG QUANG DUONG NAM 563 NGUYEN HONG QUANGAM N 564 NGUYEN THANH SON NAM 565 NGUYEN THANH BINHNAM 566 NGUYEN HOANG ANH NAM 567 LE QUANG SAC NAM 568 NGUYEN NGOC TOAN NAM 569 LE VAN THANH NAM 570 NGUYEN QUY KHOI NAM 571 TRINH VAN HAI NAM 572 TRAN MINH HOAN NAM 573 TRUONG XUAN HEC QUYN NAM 574 LUU VU PHONG NAM 575 HOANG DINH BIEN NAM 576 TRINH VAN KHA NAM 577 NGUYEN TUAN HUNG NAM 578 PHAM HAI NGHIA NAM 579 NGUYEN MANH HA NAM 580 NGUYEN QUANG TRUNG NAM 581 DAN MINH QUAN NAM 582 NGHIEM THANH TUANNAM

GIAM DOC 0912636243 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP THE HE KETIEP GIAM DOC 989.09 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP TICH HOP QUAN L GIAM DOC 913368866 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP TRUYEN THONGA GIAM DOC 0913007229 CONG TY CO PHAN GIANG NGUYEN GIAM DOC 904191621 CONG TY CO PHAN GIAO DUC APPLE. GIAM DOC 0912523076 CONG TY CO PHAN GIAO DUC VIET NAM. GIAM DOC 913542772 CONG TY CO PHAN GIAO NHAN KHO VAN HANG GIAM DOC 982282266 CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VA VAN TAINAM GIAM DOC 903.94 CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAICON ON GIAM DOC 989259007 CONG TY CO PHAN GIAP PHAP TRUYEN THONG GIAM DOC 0909.698.884 CONG TY CO PHAN GMP GIAM DOC 0912142211 CONG TY CO PHAN GO VA NHA GIAM DOC 0936.353.888 CONG TY CO PHAN GOLDKEY VIET NAM. GIAM DOC 0903406820 CONG TY CO PHAN GOLF VIET NAM GIAM DOC 913214527 CONG TY CO PHAN GT VIET NAM GIAM DOC 0904168778 CONG TY CO PHAN HA NOI MOTOR GIAM DOC 0913552112 CONG TY CO PHAN HA PHUONG TRANG GIAM DOC 0913.233.266 CONG TY CO PHAN HACO VIET NAM GIAM DOC 0912.057.123 CONG TY CO PHAN HAI DUONG PHONG GIAM DOC 091512347 CONG TY CO PHAN HAI VIET GIAM DOC 0903427299 CONG TY CO PHAN HAM LONG GIAM DOC 0913.395.477 CONG TY CO PHAN HE THONG DIEN TU VAVIEN GIAM DOC 934261039 CONG TY CO PHAN HE THONG THONG MINHDMT GIAM DOC 979972024 CONG TY CO PHAN HIEU THINH GIAM DOC 974.89 CONG TY CO PHAN H-MEDIA GIAM DOC 0982.89.86.89 CONG TY CO PHAN HO TRO NGUOI CAO TUOIPH GIAM DOC 0912445665 CONG TY CO PHAN HOA CHAT SON VIET MY. GIAM DOC 0988.288.007 CONG TY CO PHAN HOA CHAT VA THIET BI Y TE GIAM DOC 0903427027 CONG TY CO PHAN HOA NAM GIAM DOC 0903.434.220 CONG TY CO PHAN HOA UNG DUNG VA CONG N GIAM DOC 973030815 CONG TY CO PHAN HOANG SON GIAM DOC 0982.181827 CONG TY CO PHAN HOC THUAT EQUEST GIAM DOC 9061185555 CONG TY CO PHAN HOC VIEC MANG GIAM DOC 0912117802 CONG TY CO PHAN HOI TU SO TOAN CAU . GIAM DOC 913564529 CONG TY CO PHAN HONG NAM GIAM DOC 0912.772.468 CONG TY CO PHAN HOP TAC QUOC TE SAO VIET GIAM DOC 989057723 CONG TY CO PHAN HOP TAC VA DAU TU PHAT T GIAM DOC 0936547531 CONG TY CO PHAN HTC VIET NAM GIAM DOC 903201406 CONG TY CO PHAN HTH TRUONG PHAT GIAM DOC 0903435008 CONG TY CO PHAN HTT SANG TAO GIAM DOC 0912.494.110 CONG TY CO PHAN HUNG PHAT GIAM DOC 0913.532.236 CONG TY CO PHAN HUY PHONG GIAM DOC 0913.212.697 CONG TY CO PHAN HUYEN ANH GIAM DOC 0912.464.202 CONG TY CO PHAN ICD HONG HA KẾ TOÁN TRƯỞNG 976839988 CONG TY CO PHAN IHP GIAM DOC 0989062005 CONG TY CO PHAN IN BAO BI VA THUONG MAITH GIAM DOC 903232485 CONG TY CO PHAN IN HONG HA . GIAM DOC 0903424882 CONG TY CO PHAN IN LA BAN GIAM DOC 953306066 CONG TY CO PHAN IN QUANG CAO QN. GIAM DOC 904616264 CONG TY CO PHAN IN TUAN DUNG

583 NGUYEN DUC LIEM NAM GIAM DOC 0912153572 CONG TY CO PHAN IN VA DAU TU TRUNG THANH 584 NGUYEN QUOC TUAN NAM GIAM DOC 912150321 CONG TY CO PHAN IN VA DICH VU THUONG MAI 585 HOANG NGHIA TUAN NAM GIAM DOC 098.641.3141 CONG TY CO PHAN IN VA THUONG MAI A PHI. 586 PHAM QUOC THONG NAM GIAM DOC 0974033368 CONG TY CO PHAN INTRACO VIET NAM. 587 LE VAN HUONG NAM GIAM DOC 989126264 CONG TY CO PHAN ISBC VIET NAM 588 CAN DINH VIET NAM GIAM DOC 0902299066 CONG TY CO PHAN ISMART 589 HOANG KIM CUONG NAM GIAM DOC 913217376 CONG TY CO PHAN ITFOCUS VIET NAM 590 NGUYEN XUAN HACH NAM GIAM DOC 0913353082 CONG TY CO PHAN ITG VIET NAM 591 MAI VAN HAN NAM GIAM DOC 905973944 CONG TY CO PHAN JIDOKA VIET NAM 592 BUI DINH THANH NAM GIAM DOC 936345200 CONG TY CO PHAN JITTA 593 NGO VAN QUYNH NAM GIAM DOC 904888333 CONG TY CO PHAN JOC VIET NAM 594 NGUYEN QUANG VINHNAM GIAM DOC 989265268 CONG TY CO PHAN JSQ 595 NGUYEN HUY TOAN NAM GIAM DOC 913241385 CONG TY CO PHAN K.O.S.C.O 596 VU HAI TUAN NAM GIAM DOC 0915.138.346 CONG TY CO PHAN KAEMI VIET NAM 597 NGUYEN QUOC VUONGAM GIAM DOC N 0913238905 CONG TY CO PHAN KET CAU THEP XAYDUNG HA 598 TA MANH TUAN NAM GIAM DOC 902075689 CONG TY CO PHAN KHANH TAN 599 LE MINH TRUONG NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 987658720 CONG TY CO PHAN KHAO SAT THIET KE XAYDUN 600 NGUYEN THE PHUOC NAM GIAM DOC 0983423418 CONG TY CO PHAN KHAO SAT VA TU VAN THIET 601 NGUYEN DINH KHOA NAM GIAM DOC 0906286688 CONG TY CO PHAN KHI CONG NGHIEP HOANG M 602 TRUONG XUAN HOANG NAM GIAM DOC 913218419 CONG TY CO PHAN KHI CONG NGHIEPBAC HA 603 HOANG VU NAM GIAM DOC 0903254388 CONG TY CO PHAN KHOA HOC KY THUAT BAO H 604 DO KHANH GIANG NAM GIAM DOC 972715468 CONG TY CO PHAN KHOAN DA DUNG XU LY NUO 605 TRAN QUANG PHONG NAM GIAM DOC 902632366 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN AN PHU 606 TRAN ANH NAM GIAM DOC 098.625.1145 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN HA AN 607 CHU QUANG VU NAM GIAM DOC 0903463376 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN HOA PHAT 608 DANG PHUOC LOI NAM GIAM DOC 987779777 CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VA CONGNGH 609 NGUYEN MANH CUONGAM GIAM DOC N 982185889 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC DMC VIET NAM. 610 VO NGOC HUNG NAM GIAM DOC 0912.413.339 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC GAIA. 611 TRAN PHU TOAN NAM GIAM DOC 0903235056 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC HANG A. 612 DO KIM CUONG NAM GIAM DOC 982222121 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC HOH 613 NGUYEN QUOC HUY NAM GIAM DOC 0912.25.1705 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC SIEUKHONG GIA 614 TRAN HONG THUY NAM GIAM DOC 0913008739 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA GIAI PHAP NH 615 NGUYEN PHUC THUAN NAM GIAM DOC 0913522586 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA MY THUAT VIE 616 NGUYEN HOAI NAM NAM GIAM DOC 985209998 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA NOI THATNAM 617 VU CONG HA NAM GIAM DOC 0913580027 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA THUONGMAI 618 DUONG MINH NAM NAM GIAM DOC 912287914 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA XAY DUNG AT 619 TRAN MINH HUNG NAM GIAM DOC 988444448 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA XAY DUNG SA 620 TRAN VIET TIEN NAM GIAM DOC 0904965775 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA XAY DUNG TT 621 LE ANH VU NAM GIAM DOC 948241868 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA XAY DUNGVIE 622 VU LINH NAM GIAM DOC 0978585398 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VIET LINH. 623 DANG TRAN MANH NAM GIAM DOC 912723372 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC XAY DUNGCANH 624 CAO DANG MINH NAM GIAM DOC 913303175 CONG TY CO PHAN KIM KHI VA DAU TU XAY DUN 625 TRAN VAN PHONG NAM GIAM DOC 0978219596 CONG TY CO PHAN KIM VAN 626 NGUYEN NGOC THANH TOAN NAM GIAM DOC 0909898966 CONG TY CO PHAN KINH DOANH GIAI PHAP VA T 627 CHAN QUYET THANG NAM GIAM DOC 0913213384 CONG TY CO PHAN KINH DOANH MOI 628 NGO CONG HA NAM GIAM DOC 0913306801 CONG TY CO PHAN KINH DOANH THEP VA VAT L 629 DO KHANH HONG NAM GIAM DOC 0912074817 CONG TY CO PHAN KINH DOANH VA CHE BIEN T 630 TRAN THANH HAI NAM GIAM DOC 903736879 CONG TY CO PHAN KINH DOANH VA DAU TU VAN 631 DANG HUU LOC NAM GIAM DOC 0989.096.268 CONG TY CO PHAN KINH TAY 632 TRAN QUANG HIEU NAM GIAM DOC 973460999 CONG TY CO PHAN KINH TE KY THUAT HA NOI.

633 KIM YE SEOB NAM 634 TRAN TRI DUNG NAM 635 LUU VAN QUANG NAM 636 NGUYEN NGOC PHUONG NAM 637 VU TO VAN NAM 638 LEU VIET CUONG NAM 639 NGUYEN CONG SU NAM 640 DO DANG DUNG NAM 641 NGUYEN VAN BANG NAM 642 PHAM BINH MINH NAM 643 LE VAN CHINH NAM 644 HOANG VAN DAN NAM 645 DANG THACH CUONG NAM 646 MAI VIET HONG NAM 647 NGUYEN HONG NGHI NAM 648 BUI DINH SON NAM 649 NGUYEN VAN CHUYEN NAM 650 NGUYEN VAN THANG NAM 651 VU DUC CUONG NAM 652 NGO CONG CUONG NAM 653 NGUYEN QUY VU NAM 654 PHUNG VAN HIEU NAM 655 TRAN ANH VIET NAM 656 LUU VAN THANH NAM 657 PHAN VIET HOAN NAM 658 TRAN HAI ANH NAM 659 NGUYEN NGOC HAI NAM 660 LE NGOC PHUONG NAM 661 NGUYEN VAN HAN NAM 662 NGUYEN TIEN TUAN NAM 663 PHAM HUY VE NAM 664 NGUYEN HUY BAO NAM 665 NGUYEN NGOC DUY NAM 666 NGUYEN THAI HOAN NAM 667 NGUYEN VIET TAM NAM 668 VU MANH BUN NAM 669 NGUYEN HOANG TUAN NAM 670 LE HOANG HAI NAM 671 NGUYEN ANH TUAN NAM 672 VU HONG THANG NAM 673 NGUYEN DUC LOI NAM 674 NGUYEN TRIEU DUONGAM N 675 NGUYEN VAN CHIEU NAM 676 NGUYEN NGOC HAI NAM 677 NGUYEN SON HA NAM 678 NGUYEN QUOC DOANNAM 679 NGUYEN THANG LONG NAM 680 NGUYEN DUC KHA NAM 681 NGUYEN VIET ON NAM 682 HA THANH GIANG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903223630 CONG TY CO PHAN KVC VIETNAM 0913083663 CONG TY CO PHAN KY NGHE VON DAU TU VIET 0904182278 CONG TY CO PHAN KY NGUYEN VIETV.E.E.S.A.N 903.44 CONG TY CO PHAN KY THUAT CONG NGHIEPA C 0989193543 CONG TY CO PHAN KY THUAT CAD 912388543 CONG TY CO PHAN KY THUAT CO DIEN LANHHA 916480870 CONG TY CO PHAN KY THUAT CONG NGHE VIET 989979798 CONG TY CO PHAN KY THUAT DAI CO VIET NAM 091.3281115 CONG TY CO PHAN KY THUAT DIEN TU HANOI 0912238753 CONG TY CO PHAN KY THUAT DONG TAU VINAS 0988566986 CONG TY CO PHAN KY THUAT THUONG MAIVA D 0912.351.136 CONG TY CO PHAN KY THUAT VA CONG NGHE H 0903237179 CONG TY CO PHAN KY THUAT VA XAY DUNG HD 903420833 CONG TY CO PHAN KY THUAT VAN VIET. 0913892009 CONG TY CO PHAN KY THUAT VIEN THONG 0913203163 CONG TY CO PHAN LICOGI 13 986889968 CONG TY CO PHAN LIEN DOANH CONG NGHEXA 913004696 CONG TY CO PHAN LIEN DOANH G8. 0904514849 CONG TY CO PHAN LIEN KET CONG NGHE THON 0913.203.659 CONG TY CO PHAN LILAMA HA NOI 903218220 CONG TY CO PHAN LINH NAM 0904.385.868 CONG TY CO PHAN LUNEX QUOC TE 0983212585 CONG TY CO PHAN LUONG THUC HONG HA 0904097001 CONG TY CO PHAN LUU HUNG PHATVIET NAM 0983389984 CONG TY CO PHAN MANG GIAI TRI VIET NAM 0983042468 CONG TY CO PHAN MANG LUOI TRUYEN THONG 0913049169 CONG TY CO PHAN MANG TRUC TUYEN M.E.T.A 1687688463 CONG TY CO PHAN MARKETING MAT TROI VIET. 0904009444 CONG TY CO PHAN MAY 3H. 0913320678 CONG TY CO PHAN MAY SAI DONG. 913288209 CONG TY CO PHAN MAY SON HA 0913585446 CONG TY CO PHAN MAY THIET BI THUONG MAIV 0319.222.266 CONG TY CO PHAN MAY THUONG HIEN. 989131377 CONG TY CO PHAN MAY VA THIET BI PHU TOAN. 0903203311 CONG TY CO PHAN MAY VA THIET BI TOAN PHAT 989122240 CONG TY CO PHAN MEINFA SONG CONG 912772774 CONG TY CO PHAN MEKONG TOAN CAU 903423828 CONG TY CO PHAN MI THUAT VA TRUYEN THON 906221368 CONG TY CO PHAN MINH LOC 0913212425 CONG TY CO PHAN MITO TRANG TIEN 913203943 CONG TY CO PHAN MOI GIOI BAO HIEM CIMEICO 917755222 CONG TY CO PHAN MOI TRUONG NAM VIET. 903290088 CONG TY CO PHAN MTS 904192316 CONG TY CO PHAN MUOI THANH CONG. 915137799 CONG TY CO PHAN MY NGHE VIEN DONG. 0935677777 CONG TY CO PHAN MY THUAT-THUONG MAI HY 913221350 CONG TY CO PHAN N.T.L 983451959 CONG TY CO PHAN NAGAKAWA VIET NAM 0902021386 CONG TY CO PHAN NAM HAI 0912989363 CONG TY CO PHAN NAM UYEN

683 NGUYEN DUC TUAN NAM 684 LE DUC HOA NAM 685 TRAN VAN DANG NAM 686 NGUYEN TIEN AN NAM 687 DO XUAN KHOA NAM 688 NGO VAN HAN NAM 689 NGUYEN VIET QUANGNAM 690 DINH LE HANH NAM 691 VU VAN TRANG NAM 692 LE DUY CUONG NAM 693 DO MANH HUNG NAM 694 TRINH SON HA NAM 695 LE HOANG NAM 696 NGUYEN DUC DUNG NAM 697 PHAM CONG KHOI NAM 698 TRUONG DUC VINH NAM 699 VU QUOC CHIEN NAM 700 TRINH VUONG TUYENNAM 701 BUI VAN XIEN NAM 702 DAM DUC VINH NAM 703 NGUYEN NGOC PHUONG NAM 704 NGUYEN XUAN TUNG NAM 705 NGUYEN TRUNG THANH NAM 706 NGUYEN VAN TUAN NAM 707 NGUYEN THE PHUC NAM 708 LE DAI PHONG NAM 709 PHAM ANH DUC NAM 710 VU VIET ANH NAM 711 NGUYEN HAI SON NAM 712 NGUYEN HA AN NAM 713 HOANG QUY VY NAM 714 DOAN THAI BINH NAM 715 NGUYEN QUOC HUNGNAM 716 NGUYEN VAN BINH NAM 717 TRAN ANH TUAN NAM 718 PHUNG ANH TUAN NAM 719 HOANG TRUNG SON NAM 720 HAN NGOC ANH NAM 721 NGUYEN NGOC CUONGAM N 722 PHAM DONG NAM 723 TRINH ANH MINH NAM 724 TRAN NAM TRUNG NAM 725 LAM ANH TUAN NAM 726 TRAN THAI YEN NAM 727 DO VAN TRONG NAM 728 NGUYEN TUAN ANH NAM 729 LE ANH TUAN NAM 730 BUI XUAN TRINH NAM 731 PHUNG THE TINH NAM 732 NGUYEN VAN TOAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903452522 CONG TY CO PHAN NANG LUONG HOA PHAT 913519191 CONG TY CO PHAN NAXIMCO 0913.59.0707 CONG TY CO PHAN NEWAY 983871977 CONG TY CO PHAN NEXT2 988886543 CONG TY CO PHAN NFS 0903.630.195 CONG TY CO PHAN NGOC HAN 903407538 CONG TY CO PHAN NGOI SAO AN BINH 0913307846 CONG TY CO PHAN NHA THEP DINH LE. 989888588 CONG TY CO PHAN NHAN CONG XAY DUNG. 912125926 CONG TY CO PHAN NHAO ZO 988044888 CONG TY CO PHAN NHUA AN PHU 913230524 CONG TY CO PHAN NHUA NHIET DOI 0913224261 CONG TY CO PHAN NHUA THANG LONG. 983.64 CONG TY CO PHAN NHUA VA BAO BI ANPHAT 9128.71 CONG TY CO PHAN NIKA 983098224 CONG TY CO PHAN NOI THAT CD & H 091.352.7337 CONG TY CO PHAN NOI THAT NHA BAN. 913314420 CONG TY CO PHAN NOI THAT TVTVIET NAM 0904199433 CONG TY CO PHAN NONG SAN ONG VANG. 0982119002 CONG TY CO PHAN NONG SAN QUOC TE. 936609767 CONG TY CO PHAN NTC - GIAI PHAP CONGNGHI 913201907 CONG TY CO PHAN NTC GIAI PHAP PHAN MEM. 0904541414 CONG TY CO PHAN NTC VIET NAM 989193427 CONG TY CO PHAN NUOC GIAI KHAT TRUONG T 913249139 CONG TY CO PHAN NUOC UONG NAM AN. 0903.405.061 CONG TY CO PHAN O TO MA SAN 904022345 CONG TY CO PHAN O TO XE MAY NHATLINH 943212135 CONG TY CO PHAN OCTECH 0913.219.614 CONG TY CO PHAN ONG GIA IKA 906686668 CONG TY CO PHAN PACIFIC CONG NGHE 0904.043.435 CONG TY CO PHAN PANTONE 0989.089.839 CONG TY CO PHAN PARUS 913519798 CONG TY CO PHAN PGA VIET NAM 904563696 CONG TY CO PHAN PHAM MEM G8 986616288 CONG TY CO PHAN PHAM MEM MINSOFT VIET N 903451492 CONG TY CO PHAN PHAN MEM CONG NGHECAO 913012101 CONG TY CO PHAN PHAN MEM D.O.M.I.N.O. 988031102 CONG TY CO PHAN PHAN MEM HE THONG THON 0913.544768 CONG TY CO PHAN PHAN MEM PHU DONG. 0904722468 CONG TY CO PHAN PHAN MEM VA DICH VU VIEN 0949843333 CONG TY CO PHAN PHAN MEM VA TRUYEN THO 904194449 CONG TY CO PHAN PHAT HANH SACH VA THIETB 93.81 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BE BOI THONGM 0913007123 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE BU 0912.722227 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHEDU 988558904 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHETU 932347777 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHIEPT 946958699 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DAU TUMTC VIE 913237835 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DO THISTARLAN 936631080 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DONG NAM.

733 PHAM MANH THANG NAM 734 TRINH VIET CUONG NAM 735 BUI VI DAN NAM 736 DAM THANH HA NAM 737 TRAN ANH TRUNG NAM 738 HOANG VAN MANH NAM 739 PHAM DUC TUAN NAM 740 HOANG TRONG MINH NAM 741 NGUYEN VAN GIANG NAM 742 PHAM HOANG PHUONGAM N 743 LE QUYET THANG NAM 744 NGUYEN THANH HAI NAM 745 NGO THANH PHUOC NAM 746 VU DINH TUAN NAM 747 NGUYEN NGOC HUANNAM 748 BUI TRONG PHU NAM 749 LE VAN THUONG NAM 750 VU TAN CONG NAM 751 LA QUOC DUC NAM 752 NGUYEN TUAN ANH NAM 753 LE QUY KHA NAM 754 PHAN DUC TRUNG NAM 755 PHAM SI HAI NAM 756 NGUYEN VIET TUAN NAM 757 LE ANH HA NAM 758 LE TRUNG HIEU NAM 759 NGUYEN KHANH TRINH AM N 760 NGUYEN MINH HAI NAM 761 NGUYEN KHAC LUAN NAM 762 NGUYEN QUOC HAN NAM 763 NGUYEN NGUYEN HONG NAM 764 BUI CHI DUNG NAM 765 PHAM HOAI NAM NAM 766 LE XUAN GIANG NAM 767 NGO DUY KHUONG NAM 768 TRAN TRUNG CHINH NAM 769 NGUYEN TIEN DUNG NAM 770 NGUYEN QUANG HAI NAM 771 VO PHONG NAM 772 NGUYEN HAI HA NAM 773 LE XUAN PHUONG NAM 774 DAO TUAN DUNG NAM 775 NGUYEN VAN KHANH NAM 776 NGUYEN NGOC DAO NAM 777 HO VINH HOANG NAM 778 NGUYEN VAN THIEU NAM 779 DO XUAN TUNG NAM 780 NGUYEN HUY TUYEN NAM 781 NGUYEN DUC MANH NAM 782 TRAN VU TRONG NAM

GIAM DOC 906276116 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANG 116. GIAM DOC 0903409539 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN HA TANGPHU T GIAM DOC 0912570081 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN KY THUATXAY D GIAM DOC 0912.565.858 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NGUON NHAN L GIAM DOC 904526989 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN NHAN LUCVA C GIAM DOC 0983299700 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN PHAN MEMVA T GIAM DOC 913581840 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN PHU MY. GIAM DOC 0913554500 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN THUONG HIEU V GIAM DOC 0906488888 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN TRUONG GIANG GIAM DOC 0912125127 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN TU VAN VA DAU GIAM DOC 902.05 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN UNG DUNG CON GIAM DOC 0915929686 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN XAY DUNGVA T GIAM DOC 0906436226 CONG TY CO PHAN PHB GIAM DOC 989133732 CONG TY CO PHAN PHONG DIEN FHRLAENDER GIAM DOC 938579898 CONG TY CO PHAN PHU TAM NONG GIAM DOC 0975687088 CONG TY CO PHAN PHU THINH PHAT. GIAM DOC 987999136 CONG TY CO PHAN PHUONG THUAN GIAM DOC 0913233876 CONG TY CO PHAN PHUONG TRINH KẾ TOÁN TRƯỞNG 912142636 CONG TY CO PHAN QUA TANG CHUYEN NGHIEP GIAM DOC 936162248 CONG TY CO PHAN QUA VIET GIAM DOC 913213108 CONG TY CO PHAN QUAN LY DAU TU VA PHAT T GIAM DOC 0903403743 CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY DAU TUFPT GIAM DOC 916866888 CONG TY CO PHAN QUAN LY QUY VIET CAT GIAM DOC 0904091313 CONG TY CO PHAN QUANG CAO - THUONG MAI GIAM DOC 904885678 CONG TY CO PHAN QUANG CAO DONG NAMA GIAM DOC 0913250096 CONG TY CO PHAN QUANG CAO THIEN TRUONG GIAM DOC 912369993 CONG TY CO PHAN QUANG CAO THONG MINH GIAM DOC 0988000688 CONG TY CO PHAN QUANG CAO TICH HOP VIET GIAM DOC 903.41 CONG TY CO PHAN QUANG CAO VA HOI CHOTHU GIAM DOC 913621629 CONG TY CO PHAN QUANG CAO VA THUONGMA GIAM DOC 906196198 CONG TY CO PHAN QUANG CAO VA TRUYEN TH GIAM DOC 0904595868 CONG TY CO PHAN QUANG CAO VA TRUYENTHO GIAM DOC 0983842728 CONG TY CO PHAN QUOC TE 3P. GIAM DOC 0988292838 CONG TY CO PHAN QUOC TE CONG NGHE ION. GIAM DOC 0982.565.672 CONG TY CO PHAN QUOC TE DAI LOI. GIAM DOC 0913364993 CONG TY CO PHAN QUOC TE LCC. GIAM DOC 989588858 CONG TY CO PHAN QUOC TE LIEN A. GIAM DOC 908112930 CONG TY CO PHAN QUOC TE NGAN PHO GIAM DOC 903441199 CONG TY CO PHAN QUOC TE NHAN VIET. GIAM DOC 984721874 CONG TY CO PHAN QUOC TE NHAT NAM. GIAM DOC 983459947 CONG TY CO PHAN QUOC TE PHUONGHOANG GIAM DOC 0988569868 CONG TY CO PHAN QUOC TE TAN A. GIAM DOC 0986604336 CONG TY CO PHAN QUOC TE TIAMO. GIAM DOC 983201219 CONG TY CO PHAN QUOC TE TOGAO VIET NAM GIAM DOC 0912238589 CONG TY CO PHAN ROBOT TOSY GIAM DOC 912128461 CONG TY CO PHAN RUOU THU DO GIAM DOC 912250952 CONG TY CO PHAN SAC MAU TUMACHI. GIAM DOC 913075157 CONG TY CO PHAN SAFEPROS GIAM DOC 913306707 CONG TY CO PHAN SAN DOANH NGHIEP VIET NA GIAM DOC 09133300427 CONG TY CO PHAN SAN XUAN VA THUONG MAIV

783 NGUYEN VU HIEU NAM GIAM DOC 0903422158 CONG TY CO PHAN SAN XUAT BE TONG NHE VA 784 NGUYEN VAN SAN NAM GIAM DOC 988683368 CONG TY CO PHAN SAN XUAT CONG NGHIEP VA 785 HOANG THE THANG NAM GIAM DOC 0979826589 CONG TY CO PHAN SAN XUAT DIEN TU THANH L 786 VO PHAN SON NAM GIAM DOC 0989150608 CONG TY CO PHAN SAN XUAT KHOA VA PHU LIE 787 LE HOANG LAM NAM GIAM DOC 0913379755 CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH LAM 788 HUYNH BA LA VUONG NAM GIAM DOC 0904111101 CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANHPHIM 789 VU NGOC ANH NAM GIAM DOC 0905508448 CONG TY CO PHAN SAN XUAT PHUC LAM 790 NGUYEN PHI HUNG NAM GIAM DOC 0912017566 CONG TY CO PHAN SAN XUAT THIET BI NOI THA 791 LE QUANG VIEN NAM GIAM DOC 913021289 CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI HVC 792 PHAM VAN MINH NAM GIAM DOC 963001927 CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAIVA D 793 NGUYEN MANH HA NAM GIAM DOC 0903280622 CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAIVA X 794 NGUYEN TIEN HUNG NAM GIAM DOC 0912214654 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA BAO BIANH DU 795 KIEU VAN NHU NAM GIAM DOC 0913.288.226 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA DICH VUTAN T 796 LE THANH DUC NAM GIAM DOC 982335809 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA DICH VUTHUO 797 NGUYEN THANH HAI NAM GIAM DOC 0912564271 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA DICH VUTHUO 798 BUI HONG MINH NAM GIAM DOC 0903233234-0904277598 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA KINH DOANH D 799 HOANG MANH CUONGNAM GIAM DOC 0983603405 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI E 800 VAN DUC CANH NAM GIAM DOC 0982581180 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI S 801 NGUYEN HUU VINH NAM GIAM DOC 0912096938 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI V 802 NGUYEN PHU DIEP NAM GIAM DOC 982731961 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAID 803 VU DANG KHOA NAM GIAM DOC 0934398983 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAIF 804 NGO VAN HUNG NAM GIAM DOC 04.37690073 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONGMAI B 805 NGUYEN MANH HUNGNAM GIAM DOC 0913535074 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA XUAT NHAP KH 806 DO DUC LONG NAM GIAM DOC 986957234 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA XUAT NHAPKH 807 LY DAM QUANG NAM GIAM DOC 949346486 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA XUAT NHAPKH 808 VU HOANG LIEM NAM GIAM DOC 917.36 CONG TY CO PHAN SAN XUAT XUAT NHAP KHAU 809 PHAM QUANG VINH NAM GIAM DOC 0913206145 CONG TY CO PHAN SAN XUAT, XUATNHAP KHAU 810 TRINH VAN HA NAM GIAM DOC 915123889 CONG TY CO PHAN SANG TAO TRUYEN THONGT 811 VU TRONG KHIEM NAM GIAM DOC 984229999 CONG TY CO PHAN SAO VANG VIET NAM. 812 MARTIN WINTHER BULOW NIELSEN NAM GIAM DOC 0904855001 CONG TY CO PHAN SKILLS GROUP 813 NGUYEN NGOC MINH NAM GIAM DOC 913866699 CONG TY CO PHAN SKM 814 LE CHI TRUNG NAM GIAM DOC 0983067752 CONG TY CO PHAN SLIGHTING VIET NAM 815 NGUYEN THAI SON NAM GIAM DOC 912919595 CONG TY CO PHAN SMARTOSC 816 LE QUANG VINH NAM GIAM DOC 903287057 CONG TY CO PHAN SO HUU TRI TUE BROSSVA C 817 TRAN VAN CHUYEN NAM GIAM DOC 904298675 CONG TY CO PHAN SON TCI 818 NGUYEN TRI DUNG NAM GIAM DOC 989146387 CONG TY CO PHAN SONG DA-THANG LONG. 819 NGUYEN BINH MINH NAM GIAM DOC 0975510431 CONG TY CO PHAN SONG MA 820 NGUYEN HOAI LINH NAM GIAM DOC 0903441288 CONG TY CO PHAN SONG THINH 821 LE MINH DUONG NAM GIAM DOC 1236972168 CONG TY CO PHAN SOZIO VIET NAM 822 NGUYEN VAN HIEP NAM GIAM DOC 936181418 CONG TY CO PHAN SPR VIET NAM 823 HOANG LE GIANG NAM GIAM DOC 0915.019.445 CONG TY CO PHAN SSP 824 TRAN VAN TY NAM GIAM DOC 0903.411.698 CONG TY CO PHAN SU BAT TRANG 825 TRAN DUC THANH NAM GIAM DOC 904064477 CONG TY CO PHAN T&H 826 TRAN MANH TIEN NAM GIAM DOC 913594230 CONG TY CO PHAN T&L 827 PHUNG DUC THANG NAM GIAM DOC 974068899 CONG TY CO PHAN TAI NGUYEN CONG NGHEVA 828 NGUYEN BINH MINH NAM GIAM DOC 0913053550 CONG TY CO PHAN TAI NGUYEN DONGDUONG 829 PHAM HUU DINH NAM GIAM DOC 913235161 CONG TY CO PHAN TAM DINH 830 NGUYEN VAN THAI NAM GIAM DOC 987066668 CONG TY CO PHAN TAM GIA 831 DAO HUU TINH NAM GIAM DOC 903247666 CONG TY CO PHAN TAP DOAN BAN MAI 832 PHAM QUANG HOAN NAM GIAM DOC 982351948 CONG TY CO PHAN TAP DOAN CONG NGHIEP TH

833 VU HIEN NAM 834 LE TRONG DINH NAM 835 NGUYEN NGOC BEN NAM 836 NGUYEN HOANG LONG NAM 837 NGUYEN VIET HOA NAM 838 NGUYEN TUANH ANH NAM 839 CAO VIET DUNG NAM 840 NGUYEN VIET ANH NAM 841 NGUYEN HUU TOAN NAM 842 BUI VAN LAI NAM 843 DAO TRONG DUC NAM 844 VU HUY THANG NAM 845 PHAM THANH LUAN NAM 846 NGUYEN CHI TRONG NGHIA NAM 847 NGUYEN QUANG HUY NAM 848 TRAN THIEN HOA NAM 849 MAI DUY THANG NAM 850 CAO BA KIEM NAM 851 LE DUY CHINH NAM 852 LE MINH PHUONG NAM 853 DAO QUANG HOAT NAM 854 NGUYEN THANH TOAN NAM 855 NGUYEN HUU CANH NAM 856 NGUYEN HOAI ANH NAM 857 NGUYEN KIEM TRUNGNAM 858 NGUYEN VAN XUAN NAM 859 NGUYEN VAN THANH NAM 860 DANG NGOC PHUNG NAM 861 TRAN MANH CUONG NAM 862 NGUYEN HUU LONG NAM 863 TRAN VIET ANH NAM 864 TRAN HONG LAM NAM 865 VU VAN MINH NAM 866 NGUYEN VIET THANG NAM 867 NGUYEN THO ANH NAM 868 LE VAN VUONG NAM 869 PHI QUANG TAM NAM 870 NGO TUAN MANH NAM 871 NGUYEN TRONG XO NAM 872 NGUYEN MINH CUONG NAM 873 NGUYEN VAN DUNG NAM 874 DINH THANH LONG NAM 875 PHAN QUOC TUAN NAM 876 DUONG VAN QUANG NAM 877 PHAM THUA NGHIEP NAM 878 HO CHI KIEN NAM 879 NGUYEN TUAN TRONG NAM 880 LE TUAN HUNG NAM 881 TRINH QUOC TRONG NAM 882 VU ANH TUAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903.458886 CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAU TU I.P.A 0989358338 CONG TY CO PHAN TAP DOAN QUOC TE KIM DIN 912929262 CONG TY CO PHAN TAP DOAN TRI TUE VIET. 0982205038 CONG TY CO PHAN TAP DOAN VI NA MEGASTAR 977995535 CONG TY CO PHAN TAP DOAN VO DUONG NGOC 0979.55.8888 CONG TY CO PHAN TAT 091.3594666 CONG TY CO PHAN TDC VA CAC CONG SU 979903488 CONG TY CO PHAN TECHAGRI 904446648 CONG TY CO PHAN TECNOVI 0914857168 CONG TY CO PHAN THAI LAI 906199455 CONG TY CO PHAN THAM DINH GIA VA DAU TU T 983360568 CONG TY CO PHAN THANG ANH 0903.201.031 CONG TY CO PHAN THANH LUAN 912863364 CONG TY CO PHAN THE GIOI BEP 0913.254.142 CONG TY CO PHAN THE GIOI DU LICH 0903255999 CONG TY CO PHAN THE KY MOI 0903447324 CONG TY CO PHAN THE THAO VIET NAM 0913562970 CONG TY CO PHAN THEP AN BINH 903406278 CONG TY CO PHAN THEP CHUONG DUONG. 0913.209.650 CONG TY CO PHAN THEP VA VAT TU CHUYEN DU 0912364947 CONG TY CO PHAN THEP VA VAT TU HANOI 0903464145 CONG TY CO PHAN THIEN AN PHU 0983527265 CONG TY CO PHAN THIEN HOP 0904221195 CONG TY CO PHAN THIEN Y 0913202733 CONG TY CO PHAN THIET BI CONG NGHIEP MAK 0913526228 CONG TY CO PHAN THIET BI CONG NGHIEP VIET 0906248979 CONG TY CO PHAN THIET BI DCH 904.37 CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN HTG VIET NAM 0913302089 CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN MANH BAO. 0973134368 CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN NUOC KIM TU 0945676868 CONG TY CO PHAN THIET BI DIEN TAN PHAT 0913382305 CONG TY CO PHAN THIET BI HANG HAI HA NOI 904848386 CONG TY CO PHAN THIET BI MPM 0989127370 CONG TY CO PHAN THIET BI PHU BINH. 983.91 CONG TY CO PHAN THIET BI PHU TUNGCAO THA 915921211 CONG TY CO PHAN THIET BI PHUONG DONG. 0913227275 CONG TY CO PHAN THIET BI VA DAU TU XAY DU 0936.352.222 CONG TY CO PHAN THIET BI VA DO CHOITRUON 0912096320 CONG TY CO PHAN THIET BI VA HOA CHAT HAI L 913504106 CONG TY CO PHAN THIET BI VA OTO VIET NAM . 972996699 CONG TY CO PHAN THIET BI VA XAY LAP. 903453656 CONG TY CO PHAN THIET BI VAN PHONG SAONA 0913201998 CONG TY CO PHAN THIET BI VIET TRUNG. 0983227760 CONG TY CO PHAN THIET BI XAY LAP GIAO THO 0912993999 CONG TY CO PHAN THIET KE KIEN TRUC VA XAY 913000780 CONG TY CO PHAN THIET KE KINESIS 982526886 CONG TY CO PHAN THIET KE QUANG CAO TRUY 0947.251.376 CONG TY CO PHAN THIET KE XAY DUNGINCOGC 0904300228 CONG TY CO PHAN THIET KE-KIEM DINH DAU TU 0903449449 CONG TY CO PHAN THONG TIN VA TRUYENTHON

883 MAI HUY TAN NAM 884 NGUYEN LUONG BINHNAM 885 TRAN VAN TOAN NAM 886 NGUYEN BAO THE NAM 887 PHAM TUAN ANH NAM 888 MAI THE KHAN NAM 889 PHAM XUAN BANG NAM 890 HOANG MINH THAO NAM 891 TRAN QUANG THANG NAM 892 CAO THANH CHAU NAM 893 LE TRONG THANG NAM 894 PHAM NGOC THANG NAM 895 LE HUY TUONG NAM 896 BUI QUY DUONG NAM 897 TRAN THANH CAM NAM 898 NGUYEN TRUONG GIANG NAM 899 DOAN TAT THANG NAM 900 NGUYEN VAN THANG NAM 901 LE LOI NAM 902 NGUYEN THANH BINHNAM 903 BUI VAN TRUONG NAM 904 NGUYEN BAO TOAN NAM 905 DANG QUANG BAC NAM 906 NGUYEN MANH CUONGAM N 907 LE CHINH KY NAM 908 DANG QUOC THANG NAM 909 NGUYEN VIET HUNG NAM 910 HOANG VAN CHIN NAM 911 DAO MINH DAI NAM 912 NGHIEM VAN HAI NAM 913 PHAM NGOC CANH NAM 914 NGUYEN TRONG KHANH NAM 915 PHAM TIEN HUNG NAM 916 BUI VAN KHAM NAM 917 DINH VAN CONG NAM 918 VU HONG DUNG NAM 919 PHAM THE HONG NAM 920 NGUYEN LAM GIANG NAM 921 NGUYEN MANH TAN NAM 922 TRAN VAN CHAU NAM 923 DO VAN VINH NAM 924 LE HONG TRUONG NAM 925 NGUYEN DUY DONG NAM 926 NGUYEN QUANG KHAINAM 927 DO TU CUONG NAM 928 NGUYEN VAN THANG NAM 929 VO TA LUONG NAM 930 NGUYEN LUU MINH NAM 931 NGUYEN VAN HOA NAM 932 TRAN VAN TOAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903.429.123 CONG TY CO PHAN THUC PHAM DUC VIET 902266088 CONG TY CO PHAN THUC PHAM NGUYEN SON 09153402468 CONG TY CO PHAN THUC PHAM THIENVUONG 0913208326 CONG TY CO PHAN THUOC THIEN NHIENVIET NA 0983323990 CONG TY CO PHAN THUONG HIEU TOAN CAU 904665268 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SAN XUAT 0988718197 CONG TY CO PHAN THUONG MAI & DICH VUF.LY 0904059966 CONG TY CO PHAN THUONG MAI ,DICH VUVA TU 917888003 CONG TY CO PHAN THUONG MAI BEP VIET 0983.648.135 CONG TY CO PHAN THUONG MAI CHAUTHANH P 904234123 CONG TY CO PHAN THUONG MAI CITICOM. 0903.417388 CONG TY CO PHAN THUONG MAI CONG NGHE N 0903226255 CONG TY CO PHAN THUONG MAI CONG NGHE V 0989.788.688 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DAO TAOVA DU 0912451960 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU SAN X 909518686 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU VAXA 0983834346 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VUBATDO 098.376.2386 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VUBUU C 913562547 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VUNGAN 1689995177 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DIEN TU KBT 983599116 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DU LICH VADIC 903431227 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DU LICH VIET P 0977668819 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HA PHAT 903222242 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HOA KY 0913227445 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HOANG LAN 0913.346.209 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HONG AN 0912413381 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HUGGER VIETN 982481068 CONG TY CO PHAN THUONG MAI INOX HOANGLA 984218686 CONG TY CO PHAN THUONG MAI KHANG VINH 1235358989 CONG TY CO PHAN THUONG MAI KY THUATVA X 988228229 CONG TY CO PHAN THUONG MAI LINH PHONG 0902392686 CONG TY CO PHAN THUONG MAI MY TUONG. 0903442222 CONG TY CO PHAN THUONG MAI NGOI SAO 0982123388 CONG TY CO PHAN THUONG MAI NONG SAN HA 983836066 CONG TY CO PHAN THUONG MAI O TO LINH ANH 0988296868 CONG TY CO PHAN THUONG MAI PHU MY 0903456220 CONG TY CO PHAN THUONG MAI QUOC TE YEN 0913081158 CONG TY CO PHAN THUONG MAI SAN XUATVA D 903294757 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TAN HOANGCA 935172888 CONG TY CO PHAN THUONG MAI THEP TIEN PHU 983459266 CONG TY CO PHAN THUONG MAI THUONG GIAD 0914.3353.08 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TIEN BAO 933926888 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TONG HOP GIA 915344975 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TONG HOP VA 0913.361360 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TRUYENTHONG 0912503375 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TU QUY 0904005050 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TU VAN VA XAY 903209123 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA CONG NGH 903212525 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA CONGNGHE 0983008989 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA CONGNGHE

933 MAI QUY VIET NAM 934 TRINH DUC TUNG NAM 935 NGUYEN XUAN PHUONG NAM 936 LE VAN SANG NAM 937 PHAN THANH TAM NAM 938 VUONG NAM THANG NAM 939 NGUYEN THANH TAM NAM 940 NGUYEN XUAN TRUONG NAM 941 DUONG TRAN HUNG NAM 942 NGUYEN MANH HUNGNAM 943 VU NGOC QUY NAM 944 LE HO PHUONG NAM 945 TRAN VAN TOAN NAM 946 LE HUY TUONG NAM 947 TRINH HAI TUAN NAM 948 NGUYEN TAI THANG NAM 949 MAI VAN TAN NAM 950 HOANG DINH HIEP NAM 951 NGUYEN HUY VIET NAM 952 VU DANH TU NAM 953 NGUYEN XUAN DUNG NAM 954 LE TRIEU DUONG NAM 955 TRAN ANH VU NAM 956 DANG TRAN HUNG NAM 957 VU MINH NGUYEN NAM 958 TRAN TRONG LONG NAM 959 NGUYEN QUANG THANG NAM 960 NGUYEN NGOC DINH NAM 961 LE XUAN NGOC NAM 962 NGUYEN THE ANH NAM 963 NGUYEN DUY HIEN NAM 964 DAO VAN CHI NAM 965 NGUYEN QUOC VIET NAM 966 LE QUOC KHANH NAM 967 THAI HUYNH NGHIA NAM 968 NGUYEN ANH QUAN NAM 969 DO DANG TRUNG NAM 970 DANG HOANG TUAN NAM 971 LUONG TUAN DUC NAM 972 PHAM HUY QUYNH NAM 973 NGUYEN QUANG CHINH NAM 974 PHAM DUC HA NAM 975 NGUYEN VIET PHUONGAM N 976 DO QUANG TRUNG NAM 977 NGUYEN ANH TUAN NAM 978 DOAN MANH PHUOC NAM 979 TA HAI PHONG NAM 980 NGUY XUAN THUY NAM 981 NGUYEN XUAN QUANG NAM 982 DO VAN CHUNG NAM

GIAM DOC 0913.231.441 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA CONGNGHI GIAM DOC 0905.386688-0982.591.400 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU GIA GIAM DOC 914733773 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU TAR GIAM DOC 913555253 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TUA VA GIAM DOC 983.38 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TUTRU GIAM DOC 0904073492 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DAUTU QUO GIAM DOC 0904060904 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU DU GIAM DOC 0915327648 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU KY GIAM DOC 919386783 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU KY GIAM DOC 904670367 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU MY GIAM DOC 912326554 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU NG GIAM DOC 989898898 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU P & GIAM DOC 0983.535.988 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU TO GIAM DOC 0903.226.255 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU TR GIAM DOC 913007844 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUCA GIAM DOC 0912056767 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUDU GIAM DOC 904991980 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUDU GIAM DOC 904474433 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUFA GIAM DOC 986485666 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VULAN GIAM DOC 943315668 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUSA GIAM DOC 988598829 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUVA GIAM DOC 0904278279 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICHVU AN GIAM DOC 986699474 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICHVU MA GIAM DOC 0985020666 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICHVU QU GIAM DOC 913593468 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICHVU TH GIAM DOC 0963457679 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICHVU XU GIAM DOC 0983333256 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICH KIE GIAM DOC 972448888 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICH QU GIAM DOC 0903.417.935 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICH SO GIAM DOC 0902802222 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICH TA GIAM DOC 912260486 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICH TR GIAM DOC 913029999 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICHTHA GIAM DOC 939336688 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICHVU GIAM DOC 912015405 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DUOC PHAM GIAM DOC 0915342628 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA GIAI PHAP T GIAM DOC 0912.933.736 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA GIAO NHAN GIAM DOC 913003317 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA HOP TACQU GIAM DOC 938338886 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA KY NGHETR GIAM DOC 0904148663 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA KY THUAT H GIAM DOC 912260690 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA KY THUAT T GIAM DOC 0903416979 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA NOI THAT Q GIAM DOC 0912571088 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA PHAT TRIEN GIAM DOC 912140888 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA PHAT TRIEN GIAM DOC 904468812 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA PHATTRIEN GIAM DOC 988551172 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA QUANG CAO GIAM DOC 0915663389 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA QUANGCAO GIAM DOC 912570441 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SAN XUAT B GIAM DOC 0902.632.689 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SAN XUAT T GIAM DOC 988964374 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SAN XUAT V GIAM DOC 912056843 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SAN XUATP

983 HOANG VAN PHUC NAM 984 NGUYEN XUAN TUYEN NAM 985 HOANG NAM NAM 986 NGUYEN VAN TAT NAM 987 NGUYEN NGOC HOANGAM N 988 TRAN HONG SON NAM 989 NGO QUANG HUNG NAM 990 TRAN DUY HUNG NAM 991 NGUYEN THANH HAI NAM 992 TRAN MINH TUAN NAM 993 NGUYEN HUY BINH NAM 994 NGUYEN VAN CA NAM 995 NGUYEN QUANG VINHNAM 996 NINH BA TUONG NAM 997 LE VAN THUY NAM 998 LUU TUAN NAM NAM 999 MAI VAN LAM NAM 1000 VU KIEN QUYET NAM 1001 PHAM VAN THU NAM 1002 NGUYEN TIEN THANG NAM 1003 DO MINH THANH NAM 1004 DUONG THAN NAM 1005 NGUYEN QUANG HUY NAM 1006 NGUYEN TRUNG HIEUNAM 1007 NGUYEN THAI SON NAM 1008 MAI VAN HOANG NAM 1009 NGUYEN HOAN THIENNAM 1010 TRAN HOA BINH NAM 1011 BUI VIET HUNG NAM 1012 TRAN NGOC TUAN NAM 1013 NGUYEN VU THANG NAM 1014 TRINH XUAN TIEN NAM 1015 NGUYEN BA HUNG NAM 1016 NGO SACH VINH NAM 1017 TRAN MANH QUAN NAM 1018 VU SY TIEN NAM 1019 NGUYEN VAN DUNG NAM 1020 LE THE CHINH NAM 1021 LE THANH MAI NAM 1022 HOA XUAN TUAN NAM 1023 VU ANH TUAN NAM 1024 TU ANH HAO NAM 1025 LE TRI DUNG NAM 1026 LE DUC THO NAM 1027 NGUYEN VUONG NGOCAM N 1028 LE THANH SON NAM 1029 NGUYEN HUU DUC NAM 1030 CAO THE ANH NAM 1031 VU TAM BACH NAM 1032 KHUAT TAT CONG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

912053064 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA SANXUAT P 982605188 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA THIET BICO 0989084479 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA TRUYEN TH 0983819909 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA UNG DUNG 988067364 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA VAN TAI HU 0982861074 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA VANTAI HO 0903223427 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNG 0955653389 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNG 0913195543 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNG 0904167015 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNG 904501828 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNGA 913277038 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XUAT NHAP 904626696 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XUAT NHAP 0915095888 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI SONG 988569286 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI THT. 982145155 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VIET TIN 0913552148 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VIET TRUNG H 983130577 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VU HOANGGIA 0983.219.645 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XAY DUNG VAP 912019298 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XAY DUNGTIEN 0915666969 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUAT NHAP KH 0945961390 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUAT NHAP KH 0904166636 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUAT NHAP KH 0983301082 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUATNHAP KH 091.2713913 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUATNHAP KH 0902225039 CONG TY CO PHAN THUONG MAI, CONG NGHIEP 904207080 CONG TY CO PHAN THUONG MAI, HOP TAC KY T 982208261 CONG TY CO PHAN THUY DIEN TRUNG THU. 0912.070.478 CONG TY CO PHAN TIN HOC & THIET BI VAN PHO 903.44 CONG TY CO PHAN TIN HOC BACH KHOA. 0912319383 CONG TY CO PHAN TIN HOC FOD 0913554092 CONG TY CO PHAN TIN HOC PHUONG ANH 0912255899 CONG TY CO PHAN TIN HOC SAO BAC VIET 0903233188 CONG TY CO PHAN TIN HOC VIEN THONG TAN T 0913006798 CONG TY CO PHAN TM & XD SOC SON 0903203999 CONG TY CO PHAN TM VA DICH VU LYANH 983131808 CONG TY CO PHAN TO HOP GIAO DUC VATRUYE 902095439 CONG TY CO PHAN TOAN DAT 903436511 CONG TY CO PHAN TRANG THI 913233734 CONG TY CO PHAN TRANG TRI VA DAN DUNG TR 0913206386 CONG TY CO PHAN TRI ANH VIET NAM. 0904272823 CONG TY CO PHAN TRI TUE VA CONG NGHE DAT 0903412318 CONG TY CO PHAN TRIEN LAM HOI NGHI VA QUA 948110067 CONG TY CO PHAN TRUONG CAO DOWIN. 0988388558 CONG TY CO PHAN TRUONG NGUYEN 0913215910 CONG TY CO PHAN TRUONG PHU 983602553 CONG TY CO PHAN TRUONG VIET 915123686 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG ALO 945243030 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG BAO CHIQU 935842888 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG BAT DONGS

1033 TRINH DINH DUNG NAM 1034 HOANG ANH DUONG NAM 1035 TRUONG TIEN PHONGNAM 1036 NGUEN MANH CUONGNAM 1037 DO KHANH TOAN NAM 1038 VU HOANG SON NAM 1039 DINH PHUONG NAM NAM 1040 DUONG MINH TUAN NAM 1041 NGUYEN TIEN LINH NAM 1042 DO NGUYEN KHAI NAM 1043 PHAM TAT THANH NAM 1044 CU MINH TIEN NAM 1045 VU MINH TOAN NAM 1046 LE QUANG TUAN NAM 1047 NGUYEN DUC THANG NAM 1048 NGUYEN ANH DIEP NAM 1049 NGUYEN DUC KHANG NAM 1050 MAI SY QUE NAM 1051 TRAN VAN HAI NAM 1052 CAO MANH THANG NAM 1053 BACH CUONG KHANG NAM 1054 TRINH DUC KIEN NAM 1055 NGUYEN HONG SON NAM 1056 NGUYEN HAI ANH NAM 1057 NGO LONG NAM 1058 NGUYEN KHAC SON NAM 1059 NGUYEN HUU QUY NAM 1060 TRAN QUANG KHANH NAM 1061 NGUYEN CONG QUANGAM N 1062 NGUYEN DUY THANG NAM 1063 NGUYEN VAN MEN NAM 1064 VU QUOC QUANG NAM 1065 NGUYEN TIEN THINH NAM 1066 NGUYEN HA NAM 1067 NGUYEN HONG QUANNAM 1068 DAO CAO SON NAM 1069 TRIEU TRUNG DUNG NAM 1070 VU MANH HUNG NAM 1071 PHAM DINH LONG VU NAM 1072 NGUYEN VAN TRONG NAM 1073 BUI VIET AN NAM 1074 PHAM XUAN MINH NAM 1075 DINH CHUONG DINH NAM 1076 DOAN KY THANH NAM 1077 TRAN DUC THO NAM 1078 LE TRUNG KHIEM NAM 1079 NGUYEN MINH CUONG NAM 1080 NGUYEN TAI THANG NAM 1081 DOAN KIEN TRUNG NAM 1082 NGUYEN QUOC TUAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0947750955 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG BTN 903466877 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG BUZEDIA. 0983570181 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG DA PHUONG 913344468 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG DA PHUONG 913532295 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG DOANH NHA 902094573 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG DTS 986.93 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG GEKKO 0904149939 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG GIACMO XA 988906974 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG GIACQUAN 913052042 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG GLS 0903450215 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG ICAT 914877421 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG IDO VIETNA 0989867373 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG KIM CUONG 983770420 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG MC 0989833688 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG ND 904665588 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG NGHE THUA 936292727 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG PROSS. 0912776912 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG QUOC TE N 989848886 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SO VDATA 936288989 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG STV VIET N 944757777 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG TAM NHIN M 936991369 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG TAMNHIN 0983848518 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG THIEN MINH 985832919 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG VA CONG N 0913507557 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG VA GIAI PHA 0936232527 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG VA THUONG 0903233095 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG VAV 904995410 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG VAXAY DUN 0904349115 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONGDOMINO 0912.087.712 CONG TY CO PHAN TU DONG HOA BACH KHOA T 0983458688 CONG TY CO PHAN TU VAN - XAY DUNG &THI CO 979721576 CONG TY CO PHAN TU VAN & DICH VU INNOVAT 0989093307 CONG TY CO PHAN TU VAN DAO TAO DAU THAU 902460246 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU CSU. 912627787 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU LINCON BRI 986666966 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU PHAT TRIEN 0904768399 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA DICH VU 0913364506 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA KIEM DIN 0989551839 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA PHAT TR 983958379 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA THUONG 0912218809 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUN 0982353648 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUN 986333977 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY LAP 0913208342 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VAKIEN TRU 0903226310 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VAPHAT TRI 0983267197 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU XAY DUNG V 0903 440 770 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU XAY DUNG V 979222888 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU-PHAT TRIEN 0983991007 CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU-XAY DUNG-T 989138797 CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC DOTHI V

1083 LE VIET ANH NAM 1084 LE VAN SU NAM 1085 NGUYEN DUC CUONGNAM 1086 TRAN VAN QUAN NAM 1087 VUONG TRAN TUAN NAM 1088 DO XUAN HA NAM 1089 NGUYEN NGOC LAM NAM 1090 BUI QUANG TRUNG NAM 1091 TRINH TUONG LINH NAM 1092 DANG VAN KHANH NAM 1093 NGUYEN THANH TU NAM 1094 HOANG MINH TIEN NAM 1095 NGUYEN VAN TUAN NAM 1096 LE TUAN LOC NAM 1097 DUONG MANH PHONGNAM 1098 PHAM THANH TUNG NAM 1099 TONG XUAN NGOC NAM 1100 NGUYEN TIEN MINH NAM 1101 VU DINH SAM NAM 1102 PHAM XUAN PHONG NAM 1103 CU QUANG TUAN NAM 1104 NGUYEN MANH HIEN NAM 1105 NGUYEN BAO KIEN NAM 1106 NGUYEN SY PHUC NAM 1107 NGUYEN QUANG NINH NAM 1108 DAO QUANG HAN NAM 1109 PHAN DUY TU NAM 1110 LE VAN HUONG NAM 1111 LE SI QUE NAM 1112 DOAN DUC HUYNH NAM 1113 NGUYEN VAN CONG NAM 1114 BUI QUANG HIEU NAM 1115 NGUYEN VAN CHIEN NAM 1116 NGUYEN XUAN HOANG NAM 1117 NGUYEN MANH TUAN NAM 1118 DOAN XUAN TY NAM 1119 TRAN QUOC TUAN NAM 1120 DANG THE HUNG NAM 1121 LAI TUAN ANH NAM 1122 LE HUU SON NAM 1123 TRAN TUAN VIET NAM 1124 DANG VAN VIET NAM 1125 NGUYEN CAO CUONGNAM 1126 TRAN XUAN TIEP NAM 1127 TO MANH HIEP NAM 1128 PHAM CAO TUAN NAM 1129 NGUYEN MANH HUNGNAM 1130 LUONG MANH TAN NAM 1131 PHUNG VAN KHIET NAM 1132 HOANG XUAN TRUONG NAM

GIAM DOC 0913541438 CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC VAXAY D GIAM DOC 904041273 CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC XAYDUN GIAM DOC 983345466 CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUCICA VIET GIAM DOC 0988723757 CONG TY CO PHAN TU VAN KY THUAT VA DICH V GIAM DOC 0913283828 CONG TY CO PHAN TU VAN LOC VA CONG SU GIAM DOC 902220229 CONG TY CO PHAN TU VAN QUOC TE VA THUON GIAM DOC 913233681 CONG TY CO PHAN TU VAN SUC KHOE KHANH L GIAM DOC 0913317337 CONG TY CO PHAN TU VAN THIET KE CO DIEN V GIAM DOC 0913202025 CONG TY CO PHAN TU VAN THIET KE VA DAU TU GIAM DOC 915316380 CONG TY CO PHAN TU VAN THIET KE VA GIAMSA GIAM DOC 0988.468.495 CONG TY CO PHAN TU VAN THIET KE VA XAY DU GIAM DOC 0904151041 CONG TY CO PHAN TU VAN THIET KE VAXAY DU GIAM DOC 0989741402 CONG TY CO PHAN TU VAN VA DAOTAO TRI VIET GIAM DOC 0913562127 CONG TY CO PHAN TU VAN VA DAU TU NAM SAO GIAM DOC 989151585 CONG TY CO PHAN TU VAN VA DAU TU THANH P GIAM DOC 0938666868 CONG TY CO PHAN TU VAN VA DAU TU TRI VIET GIAM DOC 982448769 CONG TY CO PHAN TU VAN VA DICH THUATPHU GIAM DOC 0913247570 CONG TY CO PHAN TU VAN VA PHAT TRIEN HA T GIAM DOC 0913001979 CONG TY CO PHAN TU VAN VA THUONG MAI THA GIAM DOC 091.352.7286 CONG TY CO PHAN TU VAN VA THUONG MAIVIET GIAM DOC 0913070782 CONG TY CO PHAN TU VAN VA XAY DUNG CONG GIAM DOC 0986537775 CONG TY CO PHAN TU VAN VA XAY DUNG CONG GIAM DOC 977884488 CONG TY CO PHAN TU VAN VA XAY DUNG TRUO GIAM DOC 983748269 CONG TY CO PHAN TU VAN VA XAY DUNGBAC V GIAM DOC 0989382688 CONG TY CO PHAN TU VAN VA XAY DUNGQUOC GIAM DOC 0913217902 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG AN HOA TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 01686343598 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG DAI VIET GIAM DOC 912149923 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG MAXXVIE GIAM DOC 097795228 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG PHU DAN GIAM DOC 0985110099 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG QUOCTE GIAM DOC 913586842 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG VA CHUY GIAM DOC 904373236 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG VA THUO GIAM DOC 987882988 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG VA THUO GIAM DOC 0989193600 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNGAHC GIAM DOC 0916.096.366 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNGMHC VIET GIAM DOC 1273808311 CONG TY CO PHAN TU VAN-KIEM DINH VA GIAMD GIAM DOC 912229935 CONG TY CO PHAN TUAN KHIEM GIAM DOC 904.07 CONG TY CO PHAN UNG DUNG DICH VU KYTHUA GIAM DOC 04.35563469(108) CONG TY CO PHAN UNG DUNG VA CONG NGHET GIAM DOC 0919.356.999 CONG TY CO PHAN UNG DUNGCONG NGHE TAN GIAM DOC 944838668 CONG TY CO PHAN V & A VIET NAM GIAM DOC 0977575566 CONG TY CO PHAN VA CONG NGHE TRUYENTHO GIAM DOC 983371819 CONG TY CO PHAN VA GIAI PHAP VTECH . GIAM DOC 0904324368 CONG TY CO PHAN VAN HOA AU LAC GIAM DOC 0913.048.205 CONG TY CO PHAN VAN PHONG PHAM VIEN DO GIAM DOC 0903254237 CONG TY CO PHAN VAN PHONG PHAM VA THIET GIAM DOC 0916310986 CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN ANH VU. GIAM DOC 0975935255 CONG TY CO PHAN VAN TAI CAO NGUYEN. GIAM DOC 913226599 CONG TY CO PHAN VAN TAI LIEN HA MINH. GIAM DOC 0913520144 CONG TY CO PHAN VAN TAI THIEN DIEU.

1133 VU NGOC SON NAM 1134 DANG NGOC HE NAM 1135 VU CONG TRUONG NAM 1136 TRUONG QUANG LAM NAM 1137 NGUYEN TRUONG GIANG NAM 1138 NGUYEN VAN TUYEN NAM 1139 NGUYEN VIET HUNG NAM 1140 LE THANH PHONG NAM 1141 DO HUU DUONG NAM 1142 NGUYEN NGOC MINH NAM 1143 NGUYEN QUANG HUNGAM N 1144 PHAM CHI TRUNG NAM 1145 HOANG MINH CHINH NAM 1146 VU CONG DINH NAM 1147 DO THANH NGHI NAM 1148 NGUYEN CONG THANG NAM 1149 TRAN DUONG HAI NAM 1150 TRUONG DINH ANH NAM 1151 HO XUAN HAI NAM 1152 PHAM MANH HUNG NAM 1153 VU TUAN DUC NAM 1154 TRUONG AN HAI NAM 1155 NGUYEN HUNG TUAN NAM 1156 DO NGOC QUANG NAM 1157 DO DINH TU NAM 1158 PHAN VAN KHIEM NAM 1159 NGUYEN LY VIET NAM 1160 NGUYEN MINH DUC NAM 1161 TRAN QUANG HUNG NAM 1162 TRAN HOA NAM 1163 BUI THE DUNG NAM 1164 HOANG MINH HIEU NAM 1165 VU THE VIET NAM 1166 HOANG KIM BONG NAM 1167 TRAN LINH KHOI NAM 1168 NGUYEN VAN THANH NAM 1169 DINH VAN NGHI NAM 1170 HOANG DUC VUONG NAM 1171 BUI XUAN TRUONG NAM 1172 VU BA KHUE NAM 1173 VO TOAN THANG NAM 1174 NGUYEN VAN DAN NAM 1175 NGUYEN TIEN DUNG NAM 1176 NGUYEN DAC HUAN NAM 1177 NGUYEN TUAN HUY NAM 1178 DANG VAN THUAN NAM 1179 NGUYEN HUU DANG NAM 1180 PHAM TIEN THANH NAM 1181 DANG CHI TUAN NAM 1182 MAI THE CUONG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903434055 CONG TY CO PHAN VAN TAI THUONG MAI VA XA 916888080 CONG TY CO PHAN VAN TAI TU VAN VA DAU TUA 09899878585 CONG TY CO PHAN VAN TAI VA TIEP VANCHAU A 945568888 CONG TY CO PHAN VAN TAI VA XAY DUNGCONG 01239192311 CONG TY CO PHAN VAN TAI VAT TU GIAO THONG 0903427535 CONG TY CO PHAN VAN TAI VINH TUY 0913.557.731 CONG TY CO PHAN VAN TUONG NGUYEN. 0989245989 CONG TY CO PHAN VAN TUONG VIEN-EVC 0982156688 CONG TY CO PHAN VAN XUAN 983515689 CONG TY CO PHAN VAT LIEU HOAN THIENGIA NG 0913090260 CONG TY CO PHAN VAT LIEU VA MOI TRUONG 0912119955 CONG TY CO PHAN VAT LIEU VA XAY LAPVIEN T 902025226 CONG TY CO PHAN VAT TU KY THUAT BACVIET 0904550858 CONG TY CO PHAN VAT TU THIET BI ALPHA 0947598668 CONG TY CO PHAN VAT TU THIET BI XAY DUNG 984402417 CONG TY CO PHAN VAT TU XAY DUNG VA THUO 912852709 CONG TY CO PHAN VE SINH CONG NGHIEP ANH 0903411357 CONG TY CO PHAN VIEN THONG FPT 973456386 CONG TY CO PHAN VIEN THONG HAI HA. 0985.85.79.99 CONG TY CO PHAN VIEN THONG HUNG QUAN. 0912072053 CONG TY CO PHAN VIEN THONG VAN XUAN. 0913366683 CONG TY CO PHAN VIEN THONG VIET VU 903.49 CONG TY CO PHAN VIET AUTO 0913592113 CONG TY CO PHAN VIET CA 0986385199 CONG TY CO PHAN VIET CAN HA NOI 983707568 CONG TY CO PHAN VIET HAN 0914794259 CONG TY CO PHAN VIET LONG 0983283943 CONG TY CO PHAN VIET NAM XANH 0904130958 CONG TY CO PHAN VIET THANH 0903231762 CONG TY CO PHAN VIET TRI TUE 912868889 CONG TY CO PHAN VIETFONE 912095856 CONG TY CO PHAN VIET-HAN-FRIENDS 0904.322.899 CONG TY CO PHAN VIETNAMI 0913259348 CONG TY CO PHAN VIGLACERA DONG ANH 0913228167 CONG TY CO PHAN VIK XAY DUNG VA THUONG M 0915154545 CONG TY CO PHAN VINAHOME 915116899 CONG TY CO PHAN VINAPOL 0900.280416 CONG TY CO PHAN VINH THANH 0903419988 CONG TY CO PHAN VNTP 912962804 CONG TY CO PHAN VU BA 0918761160 CONG TY CO PHAN VU LE 913282594 CONG TY CO PHAN XA PHONG HA NOI 947640385 CONG TY CO PHAN XAY DUNG - KIEN TRUCVAN 0983803266 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAI TR 0903.204497 CONG TY CO PHAN XAY DUNG - THUONGMAI PH 975020509 CONG TY CO PHAN XAY DUNG ANH PHUONG. 0913002778 CONG TY CO PHAN XAY DUNG BAC HUNG. 0945.566.766 CONG TY CO PHAN XAY DUNG BINH AN. 912281279 CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG TRINHSAO 0912227656 CONG TY CO PHAN XAY DUNG CONG TRINHTHU

1183 NGUYEN MINH GIAM NAM GIAM DOC 0913037178 CONG TY CO PHAN XAY DUNG DAN DUNG VA CO 1184 NGUYEN HOANG TAM NAM GIAM DOC 0903445445 CONG TY CO PHAN XAY DUNG DAU TU VA PHAT 1185 NGUYEN HONG QUANGAM GIAM DOC N 0982910102 CONG TY CO PHAN XAY DUNG DONG DO. 1186 DINH KHAC LIEN NAM GIAM DOC 913212598 CONG TY CO PHAN XAY DUNG HA TANG NONG N 1187 DO XUAN LUONG NAM GIAM DOC 0913009944 CONG TY CO PHAN XAY DUNG HOANG ANH. 1188 DO MANH HUNG NAM GIAM DOC 0903211993 CONG TY CO PHAN XAY DUNG HUNG ANH. 1189 DAO THANH TUNG NAM GIAM DOC 0905.937738 CONG TY CO PHAN XAY DUNG NHA VA DO THIVI 1190 PHAM THANH NAM NAM GIAM DOC 989894346 CONG TY CO PHAN XAY DUNG NHA VA PHAT TR 1191 DUONG VAN DUY NAM GIAM DOC 0983.806.864 CONG TY CO PHAN XAY DUNG NOI THAT SO 6 1192 NHAM PHONG DAI NAM GIAM DOC 982885334 CONG TY CO PHAN XAY DUNG SAN XUAT VA TH 1193 NGUYEN DAC VONG NAM GIAM DOC 0912.742.478-0942.444.499 CONG TY CO PHAN XAY DUNG SO 8 HA NOI. 1194 NGUYEN NGOC KHOI NAM GIAM DOC 912188686 CONG TY CO PHAN XAY DUNG TAM THANH. 1195 TRAN MINH TUAN NAM GIAM DOC 0905858866 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THAI HOA. 1196 LUU QUOC TUAN NAM GIAM DOC 913573658 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THANH XUAN. 1197 BUI VAN VAN NAM GIAM DOC 0983377518 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAI 268 1198 DOAN XUAN MINH NAM GIAM DOC 936686383 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAI VA 1199 NGUYEN THAC ANH QUAN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN NAM 1998990688 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAI VA 1200 NGUYEN HUU TUAN NAM GIAM DOC 912548868 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAIHAI 1201 DUONG XUAN THANG NAM GIAM DOC 0953638848 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAIQUO 1202 NGUYEN XUAN VU NAM GIAM DOC 0983.941.776 CONG TY CO PHAN XAY DUNG THUONG MAIVA D 1203 LE DUC THO NAM GIAM DOC 0912656565 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU KHU D 1204 DAO DINH LUAN NAM GIAM DOC 0902290767 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU PHAT 1205 DOAN VIET HUNG NAM GIAM DOC 913557255 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU QUOC 1206 HOANG MINH NGHIA NAM GIAM DOC 988566223 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU VIEN 1207 NGUYEN THE SON NAM GIAM DOC 904065253 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DICH VUTHAI 1208 VU VAN CUONG NAM GIAM DOC 0972.288.288 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KET CAU THE 1209 TRAN THE VINH NAM GIAM DOC 913.54 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KIEM DINHDH 1210 PHAM NGOC DIEN NAM GIAM DOC 0989098019 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA KIEN TRUC AD 1211 NGUYEN XUAN BACH NAM GIAM DOC 0912172688 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA LAP DATCONG 1212 NGUYEN VAN LUU NAM GIAM DOC 0903212304 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA NOITHAT HOA 1213 KHUC DINH THEM NAM GIAM DOC 902055555 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1214 NGUYEN NAM CUONGNAM GIAM DOC 0982118875 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1215 BUI KIM TINH NAM GIAM DOC 0917884666 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1216 NGUYEN BA GIAN NAM GIAM DOC 0913584610 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1217 PHAN NHAN CONG NAM GIAM DOC 0988702668 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1218 HOANG DUC GIANG NAM GIAM DOC 0913322834 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1219 NGUYEN VAN PHANG NAM GIAM DOC 988598847 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1220 LUU QUOC LAP NAM GIAM DOC 0983661888 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1221 DO VAN PHAM NAM GIAM DOC 0943067590 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI 1222 VU ANH THANH NAM GIAM DOC 1226204468 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAID 1223 PHUNG TUAN SON NAM GIAM DOC 912033035 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA TU VAN THIET 1224 NGUYEN DANG CONGNAM GIAM DOC 912113590 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VAN TRUONG. 1225 NGUYEN TRONG DAI(CMT:012048683 NAM GIAM DOC 985991057 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VINCONSTEC1. 1226 NGUYEN VAN MINH. NAM GIAM DOC 0903444240 CONG TY CO PHAN XAY DUNG-THUONG MAIGIA 1227 NGUYEN TRONG DOANH NAM GIAM DOC 0903420710 CONG TY CO PHAN XAY LAP BAC BO. 1228 TRAN XUAN NAM NAM GIAM DOC 904162839 CONG TY CO PHAN XAY LAP CONG NGHIEP HA N 1229 LE THANH TUNG NAM GIAM DOC 912633439 CONG TY CO PHAN XAY LAP TRUONG AN. 1230 LE TIEN LUC NAM GIAM DOC 912320669 CONG TY CO PHAN XAY LAP VA DAU TU THUONG 1231 NGUYEN HONG MINH NAM GIAM DOC 913526061 CONG TY CO PHAN XAY LAP VA PHAT TRIEN TIN 1232 BUI DUC PHONG NAM GIAM DOC 903217377 CONG TY CO PHAN XAY LAP VA THUONG MAI CO

1233 NGUYEN HONG PHONGAM N 1234 PHAM VAN MAN NAM 1235 LE DINH PHAT NAM 1236 TRAN ANH TUAN NAM 1237 TRAN VAN CUONG NAM 1238 PHAN VAN LUONG NAM 1239 PHAN NGOC LAN NAM 1240 NGUYEN HUONG DUONG NAM 1241 NGUYEN THI HOA NAM 1242 VU TRONG KIEN NAM 1243 LE ANH TOAN NAM 1244 LE DANG TUAN NAM 1245 DO GIANG SON NAM 1246 VU TRUNG HIEU NAM 1247 NGUYEN QUANG TUAN NAM 1248 NGUYEN ANH HOANG NAM 1249 NGUYEN DUC HIEU NAM 1250 NGUYEN THE TRUONG NAM 1251 DO VAN XUAN NAM 1252 NGUYEN NGOC THAI NAM 1253 NGO HOANG HA NAM 1254 HOANG DUC DUNG NAM 1255 NGUYEN VAN THE NAM 1256 NGUYEN BINH DUONG NAM 1257 HUA VAN CHU NAM 1258 VU VAN CU NAM 1259 NGUYEN THO NIEM NAM 1260 NGUYEN HUU DAC NAM 1261 NGUYEN TIEN HAI NAM 1262 LE QUOC KHANH NAM 1263 HOA QUANG NAM NAM 1264 TRAN VAN MINH NAM 1265 LE CHI DUNG NAM 1266 PHAN ANH HUNG NAM 1267 DINH VAN THAI NAM 1268 NGUYEN NGOC LINH NAM 1269 TRAN HONG PHUONGNAM 1270 AN NGOC CUONG NAM 1271 LE DUC VIET NAM 1272 NGUYEN QUANG VINHNAM 1273 NGUYEN VIET ANH NAM 1274 PHAM THANH CONG NAM 1275 TRAN MINH LOAN NAM 1276 DUONG MINH TIEN NAM 1277 LE VAN CUONG NAM 1278 NGUYEN THANH KIEN NAM 1279 BUI SY HIEN NAM 1280 NGUYEN QUOC LONGNAM 1281 DANG NGOC SON NAM 1282 NGUYEN NGOC DINH NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903443355 CONG TY CO PHAN XAY LAP VA VAT LIEUXAY DU 0912033434 CONG TY CO PHAN XI MANG VIET PHAP. 0904.241.178 CONG TY CO PHAN XUAT KHAU THUC PHAM 988.71 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU ANDUONG 982925599 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU ANMINH 913034891 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU COMPACT 0903212557 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU CONGNGH 1222281128 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU DICH VU V 0975009999 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU DONG DU 912130707 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU G6. 09036008881 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU MAY VIET 0902746546 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU MUA BAN 934469992 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU O TOGIAN 903287166 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUONG 912293838 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUONGM 0904.128.979 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA THUON 903491105 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VATHUON 913211612 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAUPHUONG M 0904239066 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAUTHIET BI C 09797676659 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAUTHIET BI K 912444425 CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAUVA THUON 982171506 CONG TY CO PHAN XUC TIEN THUONG MAI VAD 984863294 CONG TY CO PHAN XUC TIEN THUONG MAIVA PH 0983656065 CONG TY CO PHAN XUC TIEN THUONG MAIVA Q 0913217120 CONG TY CO PHAN Y ANH DETECH 0904167402 CONG TY CO PHAN YBS VIET NAM 0903447972 CONG TY CO PHAN YEN LUU 902086680 CONG TY CO PHAN YLAN 0945048879 CONG TY COPHAN NGHIEN CUU VA TU VANTAI C 0913235415 CONG TY CP KINH DOANH XUAT NHAPKHAU AN 913242286 CONG TY CP AC QUY TIA SANG 904178197 CONG TY CP BAO BI THAI BINH DUONG 0903034712 CONG TY CP BAO HIEM BUU DIEN CHI NHANH TA 0982220118 CONG TY CP CN XU LY NEN MONG VN 0913.381.242 CONG TY CP CO KHI VA TM LAN THANH. 0903499699 CONG TY CP CONG NGHE CONG NGHIEP INTEC 983307102 CONG TY CP CONG NGHE ENCOMTECH. 0913543469 CONG TY CP CONG NGHE MOI TRUONG TOAN A 989693666 CONG TY CP CONG NGHE THIET BI 1TV. 913236299 CONG TY CP CONG NGHIEP THEP KHANH AN. 983616969 CONG TY CP CSC VIET NAM 0908766868 CONG TY CP DAO TAO NHAN LUC JOY. 0903741267 CONG TY CP DAU KHI AN PHA 0914341818 CONG TY CP DAU TU KHAI THAC TAI NGUYEN VA 988084843 CONG TY CP DAU TU MENO 0913203745 CONG TY CP DAU TU NGOC LAM. 903446141 CONG TY CP DAU TU PHAT TRIEN NHA VA TM SO 989559663 CONG TY CP DAU TU PHAT TRIEN THUONGHIEU 098.908.7575 CONG TY CP DAU TU SAN XUAT THUONG MAISK 912462119 CONG TY CP DAU TU SAN XUAT VA THUONGMAI

1283 NGO ANH TUAN NAM 1284 NGUYEN MANH TUE NAM 1285 NGUYEN VAN LANG NAM 1286 NGUYEN THI NGOC DUNG NAM 1287 DO TIEN DUNG NAM 1288 NGUYEN NAM THANH NAM 1289 PHAM MANH HA NAM 1290 NGUYEN THANH HUNG NAM 1291 NGUYEN TUU DUNG NAM 1292 NGUYEN VAN THUONG NAM 1293 TRAN QUANG HUNG NAM 1294 DANG QUANG CUONGNAM 1295 LAI HOAI NAM NAM 1296 NGUYEN VAN TUYEN NAM 1297 LE TUAN CUONG NAM 1298 DINH VIET PHUONG NAM 1299 PHAN DUC HUY NAM 1300 NGUYEN VAN TOI NAM 1301 MAI TIEN DUNG NAM 1302 TRAN VAN CUONG NAM 1303 NGUYEN THANH BINHNAM 1304 PHUNG MINH THANH NAM 1305 BUI THANH CONG NAM 1306 VU CHI CUONG NAM 1307 NGUYEN HONG DUNGNAM 1308 DO ANH TUAN NAM 1309 DAO TRIEU KIM CUONGAM N 1310 MAI VAN ANH NAM 1311 TRAN NHAT TRUONG NAM 1312 PHAM VIET HUNG NAM 1313 PHAM HONG SON NAM 1314 NGUYEN VIET HUNG NAM 1315 NGUYEN VAN DIEP NAM 1316 LE NGOC HOA NAM 1317 LE HONG SON NAM 1318 NGUYEN VAN TOAN NAM 1319 NGUYEN VAN DUC NAM 1320 PHAM TRUNG HIEU NAM 1321 NGUYEN NGOC MINH NAM 1322 TRINH TUONG LAN NAM 1323 NGUYEN HUY TIEN NAM 1324 NGUYEN HOANG ANH NAM 1325 NGUYEN DUC TOAN NAM 1326 NGUYEN HONG TRUNG NAM 1327 NGUYEN XUAN TAI NAM 1328 TRAN MANH THU NAM 1329 TA TRONG HOA NAM 1330 NGUYEN QUANG DONGAM N 1331 NGUYEN DUY CUONGNAM 1332 HO HOAI NAM NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

982518768 CONG TY CP DAU TU THUONG MAI VA CONGNGH 0984096777 CONG TY CP DAU TU THUONG MAI VA DICH VU B 912419999 CONG TY CP DAU TU THUONG MAI VA DULICH A 983158886 CONG TY CP DAU TU THUONG MAI VA XAYDUNG 912296666 CONG TY CP DAU TU VA DICH VU OTO LANG HA 988524668 CONG TY CP DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGH 9036150169 CONG TY CP DAU TU VA PHAT TRIEN TAY BAC V 983388456 CONG TY CP DAU TU VA TRUYEN THONG BINH M 983877267 CONG TY CP DAU TU VA XAY DUNG TAN PHAT 0913213962 CONG TY CP DAU TU XAY DUNG VA MAY CONG 913275941 CONG TY CP DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN 903432501 CONG TY CP DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN 0988771233 CONG TY CP DICH THUAT VA THUONGMAI QUOC 982169588 CONG TY CP DICH VU GIAO DUC EDUCARE. 0919 791 448 CONG TY CP DICH VU KY THUAT. 926688868 CONG TY CP DICH VU VA KY THUAT DO HOA A.L 0986 989 669 CONG TY CP ENOVIA VIET NAM 902223966 CONG TY CP GIAI TRI VA PHAT TRIEN TRUYEN H 0913205844 CONG TY CP GIAM DINH VINACONTROL. 0979991166 CONG TY CP HO TRO PHAT TRIEN CONG NGHET 0913324886 CONG TY CP HOP TAC DAO TAO QUOC TE. 0935278888 CONG TY CP KHAT VONG VIET 944441204 CONG TY CP KHOANG SAN C&T 0982106666 CONG TY CP KIEN TRUC XAY DUNG THU DO. 983197777 CONG TY CP KY THUAT XAY DUNG GIAO THONG 912294835 CONG TY CP KY THUAT XAY DUNG VA THUONGM 903443493 CONG TY CP LIEN KET CONG NGHE XAY DUNG. 982272222 CONG TY CP MAY CONG TRINH VA THIET BIHA N 0904.090.871 CONG TY CP MAY MOC THIET BI CONG NGHIEPC 913344678 CONG TY CP MAY TINH VA GIAI PHAP CONGNGH 904314546 CONG TY CP NGHE NHIN THANG LONG. 0983608114 CONG TY CP NOI THAT MY NGHE NHA 0979732326 CONG TY CP PHAN BAT DONG SAN TAM VIET 903460955 CONG TY CP PHAN CO KHI XAY DUNG PHU MY. 916092828 CONG TY CP PHAN DAU TU QUOC TE SONHAI 0913398952 CONG TY CP PHAN DAU TU THUONG MAIHOANG 0902022833 CONG TY CP PHAN MEM ESS VIET NAM. 913039852 CONG TY CP PHAN MEM VA PHAT TRIENCONG N 0983438100 CONG TY CP PHAN PHAN MEM VA TRUYENTHON 0963.565.189 CONG TY CP PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE XA 913039077 CONG TY CP PHAN THAM DINH GIA AVALUE VIET 0903.409.944 CONG TY CP PHAN TU VAN THIET KE VAXAY DU 0982942202 CONG TY CP PHAT HANH SACH VA THIET BI GIA 912125669 CONG TY CP PHAT TRIEN PHAN MEM VA CONGN 913554030 CONG TY CP PRODETECH 0903277000 CONG TY CP SAN XUAT VA THUONG MAI THUY T 988067282 CONG TY CP SUC KHOE VIET 0913275454 CONG TY CP TAP DOAN DAU TU VA CONGNGHE 0902250998 CONG TY CP THANH TOAN DIEN TU VIET. 912373938 CONG TY CP THE GIOI PHANG

1333 LE HOAI AN NAM 1334 NGUYEN DUC DUC NAM 1335 NGO VAN THANG NAM 1336 NGUYEN VAN DUC NAM 1337 DO DINH HUNG NAM 1338 NGUYEN THUAN HUAN NAM 1339 NGUYEN SON HA NAM 1340 LE TRUONG THUY NAM 1341 DO BUI DUC HUNG NAM 1342 DANG NHU QUYNH NAM 1343 VU TUAN NAM NAM 1344 CHU TRONG DUNG NAM 1345 PHI TUAN CUONG NAM 1346 LE KHANH THO NAM 1347 NGUYEN MANH HUNGNAM 1348 NGUYEN TUAN TU NAM 1349 HOANG VAN MAU NAM 1350 TONG SON HUY NAM 1351 BUI QUANG TU NAM 1352 TRAN ANH TUAN NAM 1353 NGUYEN DUC HUNG NAM 1354 PHUNG PHAT MINH NAM 1355 PHAM VAN TAI NAM 1356 KHUC CHI CUU NAM 1357 NGUYEN DINH THANGNAM 1358 TRAN DUC HUY NAM 1359 NGUYEN QUANG HUY NAM 1360 DUONG VAN GIAN NAM 1361 TRAN THE CHUNG NAM 1362 DO HOAI NAM NAM 1363 DANG VAN THANG NAM 1364 LE VAN THIEN NAM 1365 DINH TIEN DUNG NAM 1366 NGUYEN ANH TUAN NAM 1367 NGUYEN GIA THANH NAM 1368 NGUYEN DUY PHUONG NAM 1369 PHAM LE NGOC CHAUNAM 1370 NGUYEN LUONG THIEN AM N 1371 CAO THANH THUY NAM 1372 NGUYEN QUANG HUY NAM 1373 DINH PHU CUONG NAM 1374 DINH THAI HOANG NAM 1375 PHAM VAN HOA NAM 1376 PHAM TRUNG TUYEN NAM 1377 LE MINH NGHIA NAM 1378 NGUYEN THANH TUNG NAM 1379 LA QUOC DAT NAM 1380 MAI VAN SU NAM 1381 LE VIET CUONG NAM 1382 NGUYEN MANH DUNGNAM

GIAM DOC 903431199 CONG TY CP THIET BI NHA BEP TAM KIM. GIAM DOC 0913045699 CONG TY CP THIET BI TINH DIEN HA NO. GIAM DOC 0983680490 CONG TY CP THUC PHAM AN DUONG GIAM DOC 986665789 CONG TY CP THUONG MAI DAU TU HKD GIAM DOC 982903081 CONG TY CP THUONG MAI DIEN TU DHE. GIAM DOC 0913534078 CONG TY CP THUONG MAI QUY HANH GIAM DOC 0915211454 CONG TY CP THUONG MAI SON HA GIAM DOC 0983211915 CONG TY CP THUY DIEN MAI CHAU GIAM DOC 972228888 CONG TY CP TIEP VAN DONG DUONG. GIAM DOC 1699996666 CONG TY CP TM DICH VU CONG NGHEVA HE TH GIAM DOC 0903442252 CONG TY CP TM DUY PHONG. GIAM DOC 913315558 CONG TY CP TM DV VA VAN TAI THUAN AN. GIAM DOC 9132121505 CONG TY CP TM MINH TAN. GIAM DOC 0913231982 CONG TY CP TM THUY SINH GIAM DOC 0904162262 CONG TY CP TM VA DU LICH BAO ANH DI SAN VI GIAM DOC 0903232423 CONG TY CP TM VA DU LICH DONG TAM GIAM DOC 942026888 CONG TY CP TM VA PT CONG NGHE HA NOI MOI GIAM DOC 906111299 CONG TY CP TONG HOP BAC HA GIAM DOC 0902070507 CONG TY CP TPL VIET NAM GIAM DOC 916399355 CONG TY CP TRUONG QUOC TE VIET ANH. GIAM DOC 0903478588 CONG TY CP TRUYEN THONG CUA VIET. GIAM DOC 0913221085 CONG TY CP TU VAN DAU TU HA TANG VA DICH GIAM DOC 943157123 CONG TY CP TU VAN DAU TU VA PHAT TRIEN NH GIAM DOC 978849410 CONG TY CP TU VAN DAU TU VA PHAT TRIENCO GIAM DOC 913300255 CONG TY CP TU VAN DAU TU VA XAY DUNG CON GIAM DOC 983607276 CONG TY CP TU VAN DT VA THIET KE XAYDUNG GIAM DOC 988013252 CONG TY CP TU VAN THIEN TAN. GIAM DOC 978312239 CONG TY CP TU VAN THIET KE GIAM SATXAY DU GIAM DOC 0982.583.858 CONG TY CP TU VAN THIET KE KIEN TRUC NOITH GIAM DOC 913512799 CONG TY CP TU VAN VA MO PHONG GIAI PHAP K GIAM DOC 0983991219 CONG TY CP TU VAN VA THUONG MAINHUE GIAN GIAM DOC 985694981 CONG TY CP UNG DUNG CONG NGHE VA XUATN GIAM DOC 903210340 CONG TY CP UNG DUNG KHOA HOC CONG NGHE GIAM DOC 0982061166 CONG TY CP VAN TAI VA DU LICH TUAN KIEN LO GIAM DOC 01684451970 CONG TY CP VAN TAI XAY DUNG HA NOI. GIAM DOC 903209987 CONG TY CP VAT LIEU XAY DUNG DAT VIET. GIAM DOC 0937.36.79.67 CONG TY CP VIEN THONG TIN HOC CCTV. GIAM DOC 904326753 CONG TY CP XAY DUNG VA DAU TU PHAT TRIEN GIAM DOC 912391585 CONG TY CP XAY DUNG VA DIA CHAT KHOANGS GIAM DOC 098.711.8888 CONG TY CP XAY DUNG VA NOI THAT HT. GIAM DOC 93399000 CONG TY CP XAY DUNG VA THUONG MAI HOANG GIAM DOC 988475685 CONG TY CP XAY DUNG VA THUONG MAIMINH T GIAM DOC 0913392903 CONG TY CP XNK NONG SAN THANG LONG. GIAM DOC 984966733 CONG TY CP XNK THUONG MAI NGAN HA. GIAM DOC 982752626 CONG TY CP XUAN MY KẾ TOÁN TRƯỞNG 913202189 CONG TY CP XUAT NHAP KHAU MAY VAPHU TUN GIAM DOC 0906.568.809 CONG TY CP XUAT NHAP KHAU VA XAYDUNG MY GIAM DOC 0913512563 CONG TY CP XUAT NHAP KHAU VIET PAN. GIAM DOC 913248141 CONG TY CPSX VA TM DONG ANH GIAM DOC 986997872 CONG TY CPTM VA VAN TAI DUC DUY

1383 DOAN DUY TIEN NAM GIAM DOC 1384 PHAM NAM BINH NAM GIAM DOC 1385 TRAN VAN LIEN NAM GIAM DOC 1386 DAO XUAN QUANG NAM GIAM DOC 1387 NGUYEN VAN THANG NAM GIAM DOC 1388 PHAN XUAN DINH NAM GIAM DOC 1389 KHONG PHAN PHUC (KONG FAN FU ) NAM GIAM DOC 1390 HOANG ANH TUAN NAM GIAM DOC 1391 NGUYEN NGOC HUNGNAM GIAM DOC 1392 LE THIEN NAM GIAM DOC 1393 PHAM CHINH TAM NAM GIAM DOC 1394 HONG SUN HO NAM GIAM DOC 1395 NGUYEN TIEN THANH NAM GIAM DOC 1396 PHAM VAN TOAN NAM GIAM DOC 1397 PHAN THANH HAI NAM GIAM DOC 1398 TRAN VAN LE NAM GIAM DOC 1399 NGUYEN NGOC KHUONG NAM GIAM DOC 1400 SOREN ROED PEDERSEN NAM GIAM DOC 1401 HIDENORI AOSHIMA NAM GIAM DOC 1402 PHAM DUY NGOI NAM GIAM DOC 1403 TRAN THANH VINH NAM GIAM DOC 1404 NGUYEN ANH TUAN NAM GIAM DOC 1405 DO VAN KHANH NAM GIAM DOC 1406 NGUYEN BA ANH NAM GIAM DOC 1407 TA HONG DUONG NAM GIAM DOC 1408 NGO TUAN DUNG NAM GIAM DOC 1409 DANG MINH HIEU NAM GIAM DOC 1410 CAO MINH NGHIA NAM GIAM DOC 1411 WATANABE KENZO NAM GIAM DOC 1412 TA THANH BINH NAM GIAM DOC 1413 TRUONG HUNG VIET NAM GIAM DOC 1414 TRAN MANH THANG NAM GIAM DOC 1415 NGUYEN THANH NHI NAM GIAM DOC 1416 NGUYEN ANH NGOC NAM GIAM DOC 1417 TRAN VIET CUONG NAM GIAM DOC 1418 VU DINH HUNG NAM GIAM DOC 1419 NGUYEN VAN TUONG NAM GIAM DOC 1420 HOANG THE LONG NAM GIAM DOC 1421 TRAN ANH TRUNG NAM GIAM DOC 1422 LE ANH TUAN NAM GIAM DOC 1423 NGUYEN VU HOANG NAM GIAM DOC 1424 LUONG HAI BINH NAM GIAM DOC 1425 NGUYEN HONG THANH NAM GIAM DOC 1426 LE QUOC HUNG NAM GIAM DOC 1427 NGUYEN QUY THANH NAM GIAM DOC 1428 TRAN VAN LUU NAM GIAM DOC 1429 TRINH TIEN HA NAM GIAM DOC 1430 PHUNG VAN KHANH NAM GIAM DOC 1431 NGUYEN VAN HIEN NAM GIAM DOC 1432 PHAM DUC TOAN NAM GIAM DOC

0909595588 CONG TY DICH VU VA THUONG MAI 0912683399 CONG TY DICH VU VA THUONG MAI NABICO VIET 0913.205.976 CONG TY DIEN TU Y TE KY THUAT CAO. 0912.3215486 CONG TY EGS (VIET NAM) 0912230868 CONG TY HOP DANH KIEM TOAN HA NOI 0904031525 CONG TY LIEN DOANH CO KHI XAY DUNGHA NO 0903413902 CONG TY LIEN DOANH XAY DUNG HA NOI BAC K 0913.326.212 CONG TY LUAT TNHH BIEN BAC 945655099 CONG TY LUAT TNHH KINH BAC 906118116 CONG TY LUAT TNHH LE THIEN VA CONG SU 0913367893 CONG TY LUAT TNHH LEGALMAX 0953372425 CONG TY MAY TNHH GARNET NAM DINH 0913206869 CONG TY OTO TRUONG THANH 0977115599 CONG TY SAN XUAT XNK VA DAU TU 913203450 CONG TY THUONG MAI VA DAU TU VIETNAM 0913217049 CONG TY THUONG MAI VA XAY DUNG PHUONG L 0913546214 CONG TY TMHH THUONG MAI VA DICH VU HA NO 0912251946 CONG TY TNHH HUY THANH JULIE. 0913.280.831 CONG TY TNHH OHARA PLASTICS VIET NAM 0903419109 CONG TY TNHH PHAM DUY 0988535242 CONG TY TNHH THUONG MAI QUOC TE VINH PH 0912.398830 CONG TY TNHH 1 THANH VIEN QUOC TE ATA. 094.346.8486 CONG TY TNHH 1 THANH VIEN SAN XUAT VATHU 0926696678 CONG TY TNHH 1 THANH VIEN SAN XUATTHUON 0904.275.627 CONG TY TNHH 1 THANH VIEN THUONGMAI VA D 0913585943 CONG TY TNHH 1TVIEN TMAI VA DAU TUPHAT TR 0988.440.493 CONG TY TNHH 9 BIT 945.11 CONG TY TNHH A&A VIET NAM 904889860 CONG TY TNHH ABEISM VIET NAM 0912913582 CONG TY TNHH ACE 0903808058 CONG TY TNHH AGEL VIET NAM 0904653160 CONG TY TNHH AN CU HA NOI 0983224900 CONG TY TNHH AN DINH 0904056599 CONG TY TNHH AN THINH 0982358686 CONG TY TNHH ANH CUONG 0912848999 CONG TY TNHH ANH HUNG 0983209031 CONG TY TNHH ANH LY 0989149303 CONG TY TNHH ANH NAM 090.441.6633 CONG TY TNHH ANH PHAM 0972722722 CONG TY TNHH ANH TUAN 904367675 CONG TY TNHH AUST-VIET 0983216898 CONG TY TNHH BA 0983.111969 CONG TY TNHH BA THUAN 0913213690 CONG TY TNHH BAC BO 0913398450 CONG TY TNHH BAC HONG HA 0903414368 CONG TY TNHH BAO BI THANG LONG 0983217155 CONG TY TNHH BAO BI VA IN NAM MINH 0913031893 CONG TY TNHH BAO BI VA THUONG MAIKHANH H 0972175319 CONG TY TNHH BAO MINH 0953171594 CONG TY TNHH BAT DONG SAN EZ VIET NAM

1433 TRUONG VIET BINH NAM GIAM DOC 1434 PHAM TUAN HIEP NAM GIAM DOC 1435 SUNG BAEK CHO NAM GIAM DOC 1436 NGUYEN QUY CAN NAM GIAM DOC 1437 NGUYEN XUAN SON NAM GIAM DOC 1438 MIKHAIL IUREVICH SIMONOV GIAM DOC NAM 1439 DUONG DUC DUNG NAM GIAM DOC 1440 TA XUAN SINH NAM GIAM DOC 1441 VU DAI THANG NAM GIAM DOC 1442 NGUYEN CONG CHIEN NAM GIAM DOC 1443 CHU TIEN QUANG NAM GIAM DOC 1444 NGUYEN VAN LANH NAM GIAM DOC 1445 DO VAN HUNG NAM GIAM DOC 1446 NGUYEN MANH DUONGAM GIAM DOC N 1447 TRUONG ANH HUNG NAM GIAM DOC 1448 DANG HUU SINH NAM GIAM DOC 1449 DINH DAC HANH NAM GIAM DOC 1450 NGUYEN HONG HAI NAM GIAM DOC 1451 BUI THANH SON NAM GIAM DOC 1452 TRAN VAN HA NAM GIAM DOC 1453 NGUYEN CONG TIEN NAM GIAM DOC 1454 TRAN CAO KHANH NAM GIAM DOC 1455 TRAN VAN KHOAI NAM GIAM DOC 1456 LE MINH TUC NAM GIAM DOC 1457 NINH HUU CHAN NAM GIAM DOC 1458 LE XUAN LONG NAM GIAM DOC 1459 NGUYEN VAN VY NAM GIAM DOC 1460 TRAN TRONG VIET NAM GIAM DOC 1461 TRAN VAN KHUONG NAM GIAM DOC 1462 LUONG THANH DO NAM GIAM DOC 1463 NGUYEN ANH TUAN NAM GIAM DOC 1464 PHAM VAN KHOI NAM GIAM DOC 1465 DUONG THAI LONG NAM GIAM DOC 1466 TRAN PHU HAI NAM GIAM DOC 1467 HUYNH ANH DUNG NAM GIAM DOC 1468 LE MINH LONG NAM GIAM DOC 1469 LE THANH HAI NAM GIAM DOC 1470 PHAM HUY NAM NAM GIAM DOC 1471 DANG TRUNG KIEN NAM GIAM DOC 1472 DINH THANH BINH NAM GIAM DOC 1473 NGUYEN ANH TUAN NAM GIAM DOC 1474 NGUYEN PHUC HAU NAM GIAM DOC 1475 LUONG DUY LINH NAM GIAM DOC 1476 NGUYEN VAN THEM NAM GIAM DOC 1477 VO THANH MINH NAM GIAM DOC 1478 LY MAI TOAN NAM GIAM DOC 1479 LE THANH THUY NAM GIAM DOC 1480 HOANG TRUNG NAM GIAM DOC 1481 TA HA PHUONG NAM GIAM DOC 1482 TRAN DUC THUAN NAM GIAM DOC

0903432408 CONG TY TNHH BINH LY 0979791981 CONG TY TNHH BO DO SO 1 0913235061 CONG TY TNHH CACHEE VIET NAM 0913234619 CONG TY TNHH CAM CHAN 0983.368.283 CONG TY TNHH CAT CHAU AN 0904383317 CONG TY TNHH CBOSS CHAU A THAI BINH DUON 0904933333 CONG TY TNHH CDP 0912.396.870 CONG TY TNHH CDT 0913.510.726 CONG TY TNHH CHE HOANG MAI. 0904386666 CONG TY TNHH CHIEN - HANH 0903489798 CONG TY TNHH CHU GIA 0953087989 CONG TY TNHH CHUYEN PHAT NHANHANH SANG 0912077255 CONG TY TNHH CMS 0983707088 CONG TY TNHH CO DIEN VA XAY DUNG NAM DU 0903215686 CONG TY TNHH CO KHI - VAT TUHA NOI 0912729064 CONG TY TNHH CO KHI CHINH XAC NGOC AN. 0904394132 CONG TY TNHH CO KHI MAY GIA LONG. 0903236655 CONG TY TNHH CO KHI O TO HA NOI 0912417935 CONG TY TNHH CO KHI SON THIN 0982336719 CONG TY TNHH CO KHI THANH HA 0979701746 CONG TY TNHH CO KHI VA THUONG MAIHUONG 0937868883 CONG TY TNHH CO KHI VA TU DONG HOA CONG 0913565155 CONG TY TNHH CO KHI VA XAY DUNG PHU LINH 0988098059 CONG TY TNHH CO KHI VA XAY LAP THANH SON 0904407779 CONG TY TNHH CO KHI VIET HA 0985.210368 CONG TY TNHH CONG NGHE CO DIEN TUNHAT L 0984.695939 CONG TY TNHH CONG NGHE DI DONG. 0989136673 CONG TY TNHH CONG NGHE DICOM 0913044441 CONG TY TNHH CONG NGHE DUONG QUANG. 0987738118 CONG TY TNHH CONG NGHE HA NOI 0904949222 CONG TY TNHH CONG NGHE HOANG TUAN 0904151655 CONG TY TNHH CONG NGHE K. PHA 0912140976 CONG TY TNHH CONG NGHE K.I.P 0912184666 CONG TY TNHH CONG NGHE MGM. 0989581158 CONG TY TNHH CONG NGHE SAN XUAT VATHUO 0913095887 CONG TY TNHH CONG NGHE VA DICH VU KY THU 0913534342 CONG TY TNHH CONG NGHE VA SAN XUAT MINH 0904732332 CONG TY TNHH CONG NGHE VA THONG MINHVIE 0903283553 CONG TY TNHH CONG NGHE VA TICH HOPHE TH 0913539353 CONG TY TNHH CONG NGHE VA TICH HOPHE TH 0912696323 CONG TY TNHH CONG NGHE VAN XUAN 0913572433 CONG TY TNHH CONG NGHE VIEN THONGBINH M 0988359904 CONG TY TNHH CONG NGHE XANH THANH CHAU 0916606078 CONG TY TNHH CONG NGHIEP DANKO 0913220180 CONG TY TNHH CONG NGHIEP M VA H 0912866880 CONG TY TNHH CONG NGHIEP TIN VIET 0904494504 CONG TY TNHH CONG NGHIEP TRI CUONG 0913542330 CONG TY TNHH CONG NGHIEP VA KY THUAT DI 0913208427 CONG TY TNHH CONG NGHIEP VA XAY DUNG VI 0913201469 CONG TY TNHH CONG NGHIEP, THUONG MAI DU

1483 NGUYEN VIET DUNG NAM 1484 PHAM TIEN DUNG NAM 1485 DO CHU DAT NAM 1486 PHAN THANH SON NAM 1487 BUI QUANG TRUNG NAM 1488 NGUYEN HUU DUNG NAM 1489 NGUYEN TIEN HUNG NAM 1490 TRUONG XUAN THO NAM 1491 DANG MINH HIEP NAM 1492 TRAN TRI DUNG NAM 1493 NGUYEN VAN CAM NAM 1494 LE HUNG NAM 1495 NGUYEN VAN DINH NAM 1496 DOAN QUOC CUONG NAM 1497 NGUYEN QUANG TUAN NAM 1498 HOANG GIA TUAN NAM 1499 NGUYEN THANH DOAN NAM 1500 NGUYEN MINH TUAN NAM 1501 LE PHUC TUAN NAM 1502 NGUYEN VAN NAM NAM 1503 NGUYEN KHANH TOAN NAM 1504 PHAM THANH TUAN NAM 1505 NGUYEN VAN HANH NAM 1506 NGO VAN HA NAM 1507 LUU QUOC ANH NAM 1508 PHAM QUANG TUYEN NAM 1509 NGUYEN MANH HUNGNAM 1510 DUONG TUNG NGOC NAM 1511 VU THACH NAM NAM 1512 NGUYEN NGOC LAM NAM 1513 NGUYEN HAI SON NAM 1514 LE VAN HAI NAM 1515 LE HONG MINH NAM 1516 VUONG DUC QUE NAM 1517 NGUYEN QUOC DONGNAM 1518 CANH CHI QUAN NAM 1519 TRAN VAN HAI NAM 1520 NGUYEN VIET THANH NAM 1521 HA THANH HAI NAM 1522 PHAM HONG MINH NAM 1523 DO SI HUAN NAM 1524 NGUYEN TRIEU ANH LAN NAM 1525 NGUYEN TUAN ANH NAM 1526 TRAN THANH QUANG NAM 1527 NGUYEN SON BINH NAM 1528 TO HUY HOANG NAM 1529 NGUYEN HONG SON NAM 1530 LE DUY KHANH NAM 1531 DO PHAN HIEP NAM 1532 NGUYEN THAI BINH NAM

GIAM DOC 0904739919 CONG TY TNHH CREATIVO GIAM DOC 0903432615 CONG TY TNHH CUONG VA THINH GIAM DOC 0989.582.627 CONG TY TNHH D VA G VIET NAM KẾ TOÁN TRƯỞNG 0912.856668 CONG TY TNHH DA SON THUY GIAM DOC 0944800199 CONG TY TNHH DAI A GIAM DOC 0913.206.162 CONG TY TNHH DAI BAC GIAM DOC 0976226886 CONG TY TNHH DAI PHU LOC GIAM DOC 0904668868 CONG TY TNHH DAI XANH GIAM DOC 0936181919 CONG TY TNHH DAN COMPUTER GIAM DOC 0913.083663 CONG TY TNHH DAN HOUTTE VUONG VA DOI TA GIAM DOC 0903414280 CONG TY TNHH DANG THANH GIAM DOC 0986699446 CONG TY TNHH DAU AN TRUYEN THONG GIAM DOC 0913275786 CONG TY TNHH DAU KHI GIA DINH GIAM DOC 0913214051 CONG TY TNHH DAU TU CONG NGHE VATHUONG GIAM DOC 0915.005.242 CONG TY TNHH DAU TU CONG NGHEVA THIET B GIAM DOC 0913201170 CONG TY TNHH DAU TU DICH VU HOANG GIA GIAM DOC 0983325668 CONG TY TNHH DAU TU KY THUAT 4D. GIAM DOC 0975728768 CONG TY TNHH DAU TU KY THUAT CONG NGHEC GIAM DOC 0934201206 CONG TY TNHH DAU TU LE MINH GIAM DOC 0904264996 CONG TY TNHH DAU TU NAM VIET GIAM DOC 0914777980 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN ANBINH GIAM DOC 0986388889 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN CHIEN THA GIAM DOC 0913.210598 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN CONG NGH GIAM DOC 0904273337 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN HA VI. GIAM DOC 0915162888 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN VA THUONG GIAM DOC 0953302244 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN VIETNAM GIAM DOC 0913321807 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIENTHUONG MA GIAM DOC 0904637988 CONG TY TNHH DAU TU QUOC TE ANTHANH. GIAM DOC 0902118681 CONG TY TNHH DAU TU THACH NAM GIAM DOC 0985821895 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI NHAT PHU GIAM DOC 0.92 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI NGOC SON GIAM DOC 0976444963 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI PHONG HA GIAM DOC 0989198888 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH V GIAM DOC 0983.350.296 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH V GIAM DOC 0936476306 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH V GIAM DOC 0914800000 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH V GIAM DOC 0903260271 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA TU VAN GIAM DOC 0913553363 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA VAN TA GIAM DOC 0903460589 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VIET. GIAM DOC 0902 373 2886 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAIGLOMAX GIAM DOC 0907293939 CONG TY TNHH DAU TU TRUONG LAM. GIAM DOC 0983286888 CONG TY TNHH DAU TU VA DU LICH QUOCTE VIE GIAM DOC 0903430956 CONG TY TNHH DAU TU VA DU LICH TUONG VI GIAM DOC 0903465107 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN CONG N GIAM DOC 0903259446 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN DICHVU GIAM DOC 0912330088 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN HIEN AN GIAM DOC 0904134919 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN THI TRU GIAM DOC 0983581958 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN THUONG GIAM DOC 0913204056 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN TRA MY GIAM DOC 0903249608 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NH

1533 TRAN GIA LONG NAM 1534 DANG VAN DUC NAM 1535 BUI ANH DUNG NAM 1536 VU THIEU SON NAM 1537 VU LE QUAN NAM 1538 LE THI HAI NAM 1539 HOANG QUOC KHANHNAM 1540 NGUYEN THI HUONG LAN NAM 1541 TRAN NGOC SON NAM 1542 NGUYEN VAN TRONG NAM 1543 DANG HOAI NAM NAM 1544 NGUYEN HUY DINH NAM 1545 NGUYEN VAN HOA NAM 1546 NGO XUAN DAI NAM 1547 TRAN CONG LINH NAM 1548 NGUYEN XUAN LONG NAM 1549 TRAN MANH THANG NAM 1550 NGUYEN VAN THINH NAM 1551 NGUYEN QUE SON NAM 1552 CHU QUANG THU NAM 1553 NGUYEN KHANH QUYEN NAM 1554 NGUYEN BA DAO NAM 1555 NGUYEN NGOC HIEN NAM 1556 HOANG ANH TUAN NAM 1557 DO NANG TUAN NAM 1558 HOANG VAN TIEN NAM 1559 TRAN DUC HOANG NAM 1560 DO QUOC VIET NAM 1561 NGUYEN ANH NGOC NAM 1562 NGUYEN HOANG SONNAM 1563 DO MINH QUANG NAM 1564 LE NGOC VUONG NAM 1565 TRAN QUOC CHAM NAM 1566 TRAN TUNG LAM NAM 1567 VU HAI DUONG NAM 1568 DO DUY HOAN NAM 1569 NGUYEN VAN QUANG NAM 1570 LE BAO LONG NAM 1571 TRAN DINH CHINH NAM 1572 NGUYEN QUOC HUNGNAM 1573 DINH VAN BA NAM 1574 VU TUAN ANH NAM 1575 BUI QUANG DUNG NAM 1576 NGUYEN THANH CHUNG NAM 1577 NGUYEN VAN HONG NAM 1578 NGUYEN HUY TUE QUANG NAM 1579 NGO QUOC THUYEN NAM 1580 LUONG TAT THANH NAM 1581 DO QUYET THANG NAM 1582 DUONG DUNG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0904154343 CONG TY TNHH DAU TU VA SAN XUATVAN LY 0904555025 CONG TY TNHH DAU TU VA THUONG MAI VIET A 0982835668 CONG TY TNHH DAU TU VA THUONG MAIANH DU 0913323267 CONG TY TNHH DAU TU VA THUONG MAIHOANG 0904138277 CONG TY TNHH DAU TU VA THUONG MAITHUAN 097791982 CONG TY TNHH DAU TU VA TM ANH PHUONG . 0915332219 CONG TY TNHH DAU TU VA TM HOA NAM. 989186618 CONG TY TNHH DAU TU VA TU VAN BAO HUNG. 0904.138.536 CONG TY TNHH DAU TU VA TU VAN QUAN LYFAC 0989127316 CONG TY TNHH DAU TU VA XAY DUNG HOANGK 0913219991 CONG TY TNHH DAU TU VA XAY DUNG NENMON 0989125455 CONG TY TNHH DAU TU VA XAY DUNG THANHSO 0903268961 CONG TY TNHH DAU TU VA XAY DUNGDONG PH 0916110602 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG THUONGMAI 0913512819 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG 0982486696 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG 0904179835 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG 0913.548836 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VATHUONG 0916550586 CONG TY TNHH DAU TU XAY LAP VA THUONGMA 0936891360 CONG TY TNHH DAU TU XUAT NHAP KHAU CHU 0913514021 CONG TY TNHH DEFA HAI BINH 0982335548 CONG TY TNHH DGCO 0913015160 CONG TY TNHH DH VIET NAM 0978715588 CONG TY TNHH DIA CAU XANH 0913226894 CONG TY TNHH DICH VU - THUONG MAI D & T 098.4981888 CONG TY TNHH DICH VU AN NINH THIEN LONGV 0982101483 CONG TY TNHH DICH VU CONG NGHE THONG TI 0903415537 CONG TY TNHH DICH VU DAU TU VA PHAT TRIEN 0903265198 CONG TY TNHH DICH VU DIEN TU HAIDANG 0983052468 CONG TY TNHH DICH VU GIAI TRI VA CONGNGHE 093437888 CONG TY TNHH DICH VU GIAO NHAN VAN TAIUU 0913070790 CONG TY TNHH DICH VU HANG KHONG V & T 01236250123 CONG TY TNHH DICH VU KY THUATVIET NAM 91281177 CONG TY TNHH DICH VU LAM ANH 0908977799 CONG TY TNHH DICH VU QUANG CAO HA VI 0915206057 CONG TY TNHH DICH VU THE KY MOIS.O.J.U 0913231142 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI DIEN NUO 01999375420 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI LEBAO LO 0904139487 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI TIEN ICH 0912.183.840 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI VA DAUTU 0903436556 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI VA XAY D 0913587477 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAIVA DAU TU 0903407299 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAIYEN THE 0913208899 CONG TY TNHH DICH VU TIN PHAT 0912939699 CONG TY TNHH DICH VU VA GIAI TRI NAM HONG 0904242455 CONG TY TNHH DICH VU VA GIAI TRI QUANG AN 0904125076 CONG TY TNHH DICH VU VA THUONG MAI TOAN 0903247570 CONG TY TNHH DICH VU VA THUONG MAINGOC 0904648999 CONG TY TNHH DICH VU VA THUONG MAIQUOC 091.262.1858 CONG TY TNHH DICH VU VA THUONG MAITUNG

1583 BUI VAN CHIEN NAM 1584 PHAM TIEN PHONG NAM 1585 CHU VIET ANH NAM 1586 PHAM CONG THANH NAM 1587 VU THAI HA NAM 1588 PHAM DUY HIEN NAM 1589 NGUYEN VAN THE NAM 1590 HA TIEN DAT NAM 1591 NGUYEN THUY HONG NAM 1592 DOAN NAM NAM 1593 NGUYEN THANH BINHNAM 1594 HOANG QUY THAN NAM 1595 MAI NGOC DINH NAM 1596 DANG TIEN DUNG NAM 1597 HOANG MINH HAI NAM 1598 DOAN THE TRUONG NAM 1599 NGUYEN THI THUY LENAM 1600 LE HONG SON NAM 1601 VU TRUNG AN NAM 1602 TRAN ANH TUAN NAM 1603 PHAM TRONG TRUONG NAM 1604 BUI TRAN THANG NAM 1605 NGUYEN TRONG ANH NAM 1606 NGUYEN TRONG HANH NAM 1607 PHAN TU QUAN NAM 1608 TRINH ANH BAO NAM 1609 CHU VAN KIEN NAM 1610 HOANG QUOC TUE NAM 1611 VU MINH TUAN NAM 1612 DO MANH DUC NAM 1613 NGO VAN SUONG NAM 1614 NGUYEN THANH TUNG NAM 1615 HOANG TRUNG KIEN NAM 1616 TRAN BA DUY NAM 1617 DINH CONG THANH NAM 1618 NGUYEN THUONG QUAN NAM 1619 DANG THI PHUONG ANH NAM 1620 NGUYEN PHAN DUC NAM 1621 NGYEN VAN HUNG NAM 1622 VU CAO THACH NAM 1623 DINH VAN CUONG NAM 1624 NGUYEN VAN NHUONG NAM 1625 NGUYEN QUOC CONGNAM 1626 NGUYEN THANH TRUONG NAM 1627 BUI VAN TRUNG NAM 1628 PHAM NGHIEM VIET DUNG NAM 1629 NGUYEN TUYEN ANH NAM 1630 PATRICK JEAN BERENGIER NAM 1631 HIROSHI MASUDA NAM 1632 NGUYEN DANG HOAN NAM

GIAM DOC 0904060886 CONG TY TNHH DICH VU VA TU VAN HOANG PHA GIAM DOC 0904289977 CONG TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN TOANCAU GIAM DOC 0904528558 CONG TY TNHH DICH VU VAN CHUYEN VA THUO GIAM DOC 0936510686 CONG TY TNHH DICH VU VAN TAI BIEN HAI XUAN GIAM DOC 0937565688 CONG TY TNHH DICH VU VAN TAI VA DU LICH LIN GIAM DOC 0903.424.060 CONG TY TNHH DIEN - DIEN TU 3C. GIAM DOC 0912228571 CONG TY TNHH DIEN - TU DONG HOA MO DTM GIAM DOC 0982746869 CONG TY TNHH DIEN TU DIEN LANH GIA BAO. GIAM DOC 0912162115 CONG TY TNHH DIEN TU DIEN LANH PHU MY AN GIAM DOC 0903534537 CONG TY TNHH DIEN TU VIEN THONG HOANG DI GIAM DOC 0913377288 CONG TY TNHH DIEN TU Y TE HOANG GIA. GIAM DOC 098226670 CONG TY TNHH DIEN-NUOC-MOI TRUONG- VIEN GIAM DOC 0915427242 CONG TY TNHH DINH PHU GIAM DOC 0904110453 CONG TY TNHH DL TM MINH HOAN GIAM DOC 913386422 CONG TY TNHH DO GO HAI LONG GIAM DOC 0913526103 CONG TY TNHH DOAN GIA MINH KẾ TOÁN TRƯỞNG 0913322522 CONG TY TNHH DONG HIEP GIAM DOC 0989889788 CONG TY TNHH DONG NAM A KIM LOAIMAU GIAM DOC 0915078374 CONG TY TNHH DONG PHU GIAM DOC 0903404574 CONG TY TNHH DONG QUANG GIAM DOC 0915399933 CONG TY TNHH DONG SAN GIAM DOC 0904173856 CONG TY TNHH DRINKTECH VIET NAM GIAM DOC 098.9966.166 CONG TY TNHH DU LICH ANH GIAM DOC 0986202083 CONG TY TNHH DU LICH BINH MINH VIETNAM GIAM DOC 0903343586 CONG TY TNHH DU LICH CUA DONG NAM A GIAM DOC 0913522373 CONG TY TNHH DU LICH DAI PHAT GIAM DOC 0913510834 CONG TY TNHH DU LICH KHACH SAN VALENTINE GIAM DOC 0913214292 CONG TY TNHH DU LICH LAC DA GIAM DOC 0913546711 CONG TY TNHH DU LICH TM GIAM DOC 0913505609 CONG TY TNHH DU LICH TUAN LINH GIAM DOC 0913211006 CONG TY TNHH DU LICH VA DICH VU DAI DUONG GIAM DOC 0913535254 CONG TY TNHH DU LICH VA THUONG MAI TAM K GIAM DOC 0903292076 CONG TY TNHH DU LICH VA THUONG MAICAY CA GIAM DOC 0912264631 CONG TY TNHH DU LICH VA THUONG MAIG.A.L.A GIAM DOC 0978674142 CONG TY TNHH DU LICH VA VAN TAI THANH TIEN GIAM DOC 0913559096 CONG TY TNHH DU LICH XUYEN A GIAM DOC 0904.030.281 CONG TY TNHH DU LONG GIAM DOC 0904242337 CONG TY TNHH DUC DAI PHAT GIAM DOC 0903470303 CONG TY TNHH DUC HUNG GIAM DOC 0916390345 CONG TY TNHH DUC THAO GIAM DOC 0983217288 CONG TY TNHH DUOC PHAM HUU NGHI. GIAM DOC 0977758686 CONG TY TNHH DUOC PHAM NHAT TAM. GIAM DOC 0989898689 CONG TY TNHH DUY PHAT GIAM DOC 0914661919 CONG TY TNHH DV BAO VE TISTCO GIAM DOC 0906148312 CONG TY TNHH DV TM VAN TRUNG GIAM DOC 0904211711 CONG TY TNHH ESQ GIAM DOC 0983816686 CONG TY TNHH EVA VIET NAM GIAM DOC 0904011407 CONG TY TNHH FEAL ASIA GIAM DOC 0903408606 CONG TY TNHH FILTECH VIETNAM GIAM DOC 0912876742 CONG TY TNHH FIRST VIET NAM

1633 NGUYEN XUAN THANH NAM 1634 BUI TUAN MINH NAM 1635 TRAN VAN KHA NAM 1636 PHAM VAN CUONG NAM 1637 NGUYEN ANH MINH NAM 1638 NGUYEN HUU KHIEM NAM 1639 HOANG GIA HAI NAM 1640 NGUYEN DUY HA NAM 1641 NGUYEN HUU HIEP NAM 1642 NGUYEN TUAN MINH NAM 1643 NGUYEN HUU VINH NAM 1644 NGO TRONG THANH NAM 1645 TRAN MANH NHAT NAM 1646 VU THE CUONG NAM 1647 TRUONG VIET HUNG NAM 1648 TA HUY CUONG NAM 1649 VU VIET DUNG NAM 1650 NGUYEN TRONG KHAINAM 1651 NGUYEN QUOC TRUONG NAM 1652 TRAN QUANG HOA NAM 1653 LE SY QUYNH NAM 1654 NGUYEN KHAC PHUONG NAM 1655 TRAN VAN HUNG NAM 1656 AU DUY VUONG NAM 1657 TRIEU VIET DUNG NAM 1658 NGUYEN THE TUNG NAM 1659 DO VAN QUAN NAM 1660 DANG HUU NHO NAM 1661 NGUYEN NGOC HAI NAM 1662 DAO THANH TAM NAM 1663 TRAN THANH SON NAM 1664 LUU TRONG NINH NAM 1665 BUI THANH TAM NAM 1666 NGUYEN THAI HUNG NAM 1667 NINH VIET TU NAM 1668 DANG TRUNG HIEU NAM 1669 TRUONG HOANG HIEPNAM 1670 HO MINH HAI NAM 1671 HO KIM QUY NAM 1672 NGUYEN KHANH LAN NAM 1673 NGUYEN BAO LONG NAM 1674 TRINH LAN HUONG NAM 1675 NGUYEN VAN HUNG NAM 1676 HOANG XUAN NAM NAM 1677 HOANG KIM PHUONG NAM 1678 TA VAN DOANH NAM 1679 NGUYEN HOANG DUONG NAM 1680 VU XUAN HIEN NAM 1681 HOANG TU PHUONG NAM 1682 NGUYEN VAN TUAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0982779115 CONG TY TNHH FONDA 0904158871 CONG TY TNHH GA LE 0913284960 CONG TY TNHH GAMA-OB 0912459489 CONG TY TNHH GCL VIET NAM 091.320.2031 CONG TY TNHH GEO VIET NAM 0983391172 CONG TY TNHH GIA KHIEM 0982.788.695 CONG TY TNHH GIA MANH 0936888589 CONG TY TNHH GIAI PHAP DOANH NGHIEP VACO 0916986698 CONG TY TNHH GIAI PHAP GIAO DUC TOAN CAU 0913510902 CONG TY TNHH GIAI PHAP MINH THUONG . 0912507326 CONG TY TNHH GIAI PHAP PHAN MEM BEONE 0984441080 CONG TY TNHH GIAI PHAP QUAN LY THITRUONG 904148189 CONG TY TNHH GIAI PHAP VA CONG NGHE AST. 0942099112 CONG TY TNHH GIAI PHAP VA DICH VUAN CHAU 0903.224.470 CONG TY TNHH GIAI TRI DAU TAY. 0902916886 CONG TY TNHH GIAI TRI VA TRUYEN THONG CU 045132079 CONG TY TNHH GIAO DUC VA DAU TU SAOVIET 0989997668 CONG TY TNHH GIAO NHAN VA THUONG MAIAPE 0912.100.026 CONG TY TNHH GIAO NHAN VAN TAI NGOAITHUO 0903427848 CONG TY TNHH GIO XUAN VIET NAM 0906138668 CONG TY TNHH GIOVANNI VIET NAM 0988.775.545 CONG TY TNHH G-MART VIET NAM 0906175252 CONG TY TNHH GO TRAN HUNG 0906028855 CONG TY TNHH H.Y.V.A.D VIET NAM 0987888668 CONG TY TNHH HA NOI BON MUA 0942188168 CONG TY TNHH HA NOI MOI 0903443169 CONG TY TNHH HA PHU HUNG 0913232980 CONG TY TNHH HA THUY 0903255879 CONG TY TNHH HAI HUNG 0913217912 CONG TY TNHH HAI MINH 0989732222 CONG TY TNHH HAI SON LAM 0983339692 CONG TY TNHH HANG PHIM NANG MOI 0982200289 CONG TY TNHH HCOT VIET NAM 0982231160 CONG TY TNHH HE THONG CONG NGHIEP AMEC 0912494756 CONG TY TNHH HE THONG DIEN NTT. 0934356966 CONG TY TNHH HELIAS VIET NAM 0903294901 CONG TY TNHH HIEP XUAN 0912252512 CONG TY TNHH HO MINH 0903414932 CONG TY TNHH HO QUOC VIET 0903455645 CONG TY TNHH HO TRO CONG NGHE CAO 0906006012 CONG TY TNHH HO TRO KINH DOANH VA DAU TU 01254088587 CONG TY TNHH HOA TRINH GIA 0903401350 CONG TY TNHH HOANG HUNG 0903286377 CONG TY TNHH HOANG PHUC DAT 0915118666 CONG TY TNHH HOANG TUAN BAO 0913097887 CONG TY TNHH HOP DOANH 0932894110 CONG TY TNHH HOP TAC DU LICH QUOCTE HA N 0975.657.678 CONG TY TNHH HOP TAC QUOC TE THUONGMAI 0988882513 CONG TY TNHH HTE 0982.824.218 CONG TY TNHH HUNG ANH

1683 NGUYEN DUC TAM NAM GIAM DOC 1684 PHAM DUC HUNG NAM GIAM DOC 1685 DO BICH HONG NAM GIAM DOC 1686 NGUYEN HUU GIAP NAM GIAM DOC 1687 NGUYEN KHAC BAC NAM GIAM DOC 1688 VU HONG AN NAM GIAM DOC 1689 NGUYEN THANH BINHNAM GIAM DOC 1690 LE THANH HA NAM GIAM DOC 1691 HOANG TRUNG CHINH NAM GIAM DOC 1692 NGUYEN TIEN THAT NAM GIAM DOC 1693 LE VAN LINH NAM GIAM DOC 1694 NGUYEN TAM TU NAM GIAM DOC 1695 DAO TAN HUNG NAM GIAM DOC 1696 NGUYEN TIEN HOP NAM GIAM DOC 1697 TETSUO YASUDA NAM GIAM DOC 1698 KANG GUEON CHAN NAM GIAM DOC 1699 BUI VAN MINH NAM GIAM DOC 1700 BUI TUAN ANH NAM GIAM DOC 1701 NGUYEN HA BANG NAM GIAM DOC 1702 NGUYEN BA KHAN NAM GIAM DOC 1703 PHAM HONG HAI NAM GIAM DOC 1704 NGUYEN XUAN TRUONG NAM GIAM DOC 1705 TRAN THANH TUNG NAM GIAM DOC 1706 NGUYEN THANH KHIET NAM GIAM DOC 1707 NGUYEN QUOC TUAN NAM GIAM DOC 1708 DO DUC DO NAM GIAM DOC 1709 LE VIET DUNG NAM GIAM DOC 1710 DO NGOC HOA NAM GIAM DOC 1711 VU ANH TUAN NAM GIAM DOC 1712 TRUONG NGUYEN HUU HANH NAM GIAM DOC 1713 VU HUY HOANG NAM GIAM DOC 1714 HO THIEU TRI NAM GIAM DOC 1715 TRAN QUANG DINH NAM GIAM DOC 1716 PHI KIM DUNG NAM GIAM DOC 1717 PHAM DINH TIEN NAM GIAM DOC 1718 TRAN XUAN HOAI NAM GIAM DOC 1719 NGUYEN MINH TOAN NAM GIAM DOC 1720 TA DINH HOC NAM GIAM DOC 1721 BACH QUANG HUY NAM GIAM DOC 1722 PHILIPPE ROGER STEINER GIAM DOC NAM 1723 NGUYEN VIET NAM GIAM DOC 1724 NGUYEN HOAI ANH NAM GIAM DOC 1725 PHAM QUANG ANH NAM GIAM DOC 1726 NGUYEN HA DIEP NAM GIAM DOC 1727 TRAN HOP PHUONG NAM GIAM DOC 1728 LE VAN LINH NAM GIAM DOC 1729 CAO VIET PHUONG NAM GIAM DOC 1730 LUONG VAN DUNG NAM GIAM DOC 1731 PHAM QUANG HUNG NAM GIAM DOC 1732 LE QUOC MANH NAM GIAM DOC

0913352615 CONG TY TNHH HUNG HAO 0983213639 CONG TY TNHH HUNG LOAN 0913501999 CONG TY TNHH HUNG LONG L&T 0988562563 CONG TY TNHH ICE VIET NAM 090.604.1999 CONG TY TNHH IN BAC BO 0912714551 CONG TY TNHH IN HOANG LONG 0904230432 CONG TY TNHH IN NGOC VIET 0916080066 CONG TY TNHH IN VA QUANG CAO MY THUATQU 0983340272 CONG TY TNHH IN VA THUONG MAI HA NOI TRE. 0982063805 CONG TY TNHH IN VA THUONG MAI SONG LAM 0904.149204 CONG TY TNHH INOX THANH DAT. 0912880888 CONG TY TNHH IQ.NET 988552727 CONG TY TNHH IT HUNG VUONG 0988895568 CONG TY TNHH IU VIET NAM 0903481028 CONG TY TNHH KAI VIET NAM 0949226757 CONG TY TNHH KANG HWASEONG VINA 0904353534 CONG TY TNHH KET NOI MO 0972281668 CONG TY TNHH KHAM PHA DAT VIET 0986669593 CONG TY TNHH KHANG CUONG 0912902420 CONG TY TNHH KHANH HUNG 0912323959 CONG TY TNHH KHOA TRI 0913366922 CONG TY TNHH KHOANG KIM MACHINCO. 0983613312 CONG TY TNHH KIEM TOAN A CHAU 0904850511 CONG TY TNHH KIEM TOAN ASCO 0914375380 CONG TY TNHH KIEM TOAN HUNG VUONG 0913213613 CONG TY TNHH KIEM TOAN KE TOAN VADICH VU 0913.008282 CONG TY TNHH KIEM TOAN VA DICH VU TU VAN 0915341705 CONG TY TNHH KIEM TOAN VA TU VAN APEC. 0913253759 CONG TY TNHH KIEN CAU 0912381538 CONG TY TNHH KIEN TRUC AND 0973282828 CONG TY TNHH KIEN TRUC PHONG THUYTHANG 0913.231.531 CONG TY TNHH KIEN TRUC SU HO THIEU TRIVA 0979424785 CONG TY TNHH KIEN TRUC SU TRAN QUANG DIN 0913374279 CONG TY TNHH KIM HUE 0913075259 CONG TY TNHH KIM KHI DUC PHAT 0915056319 CONG TY TNHH KIM KHI VA THUONG MAI HOAI H 0913.213756 CONG TY TNHH KIM LINH 0912100654 CONG TY TNHH KIM NGUYEN 0913238181 CONG TY TNHH KIM THANH 6597889298 CONG TY TNHH KINESIS THERAPEUTICS VIETNA 0903.412.708 CONG TY TNHH KINH DOANH HANGHOA VA DICH 0915850088 CONG TY TNHH KINH DOANH INB 0913216181 CONG TY TNHH KINH DOANH NHA VINH HUNG 0904170461 CONG TY TNHH KINH DOANH THUONG MAI DICH 0936665679 CONG TY TNHH KINH DOANH THUONG MAI VA X 0904346291 CONG TY TNHH KINH DOANH THUONG MAIDUC L 0903493443 CONG TY TNHH KINH DOANH VA DICH VU HA AN 0913546489 CONG TY TNHH KINH DOANH VA DICH VUXE MAY 0913369914 CONG TY TNHH KINH MAT QUANG HUNG 0903409610 CONG TY TNHH KINH MAT VIET PHONG

1733 PHUA WEE MING NAM 1734 DOAN TRUNG THUY NAM 1735 LE CHI DUNG NAM 1736 LE DUC TAM NAM 1737 LE VAN THANG NAM 1738 TRAN VAN DONG NAM 1739 VO HUNG NAM 1740 NGUYEN TIEN ANH NAM 1741 DAM DUY TIEN NAM 1742 VU TRUNG HOA NAM 1743 PHUNG DUC THANH NAM 1744 HO VAN THAO NAM 1745 DO QUANG VIET NAM 1746 HOANG DONG HAI NAM 1747 LUU QUY LONG NAM 1748 DOAN THANH TUNG NAM 1749 CHUNG SEOK GI NAM 1750 NGUYEN VAN LAM NAM 1751 NGUYEN DINH LAM NAM 1752 PHAN QUOC LUONG NAM 1753 LAI HOAI QUANG NAM 1754 DANG THAI NHI NAM 1755 NGUYEN TIEN KIEN NAM 1756 TRAN VAN LOI NAM 1757 HO THANH HA NAM 1758 LE TUAN ANH NAM 1759 TRAN THANH NAM NAM 1760 PHAM ANH TUAN NAM 1761 DAO XUAN TAN NAM 1762 NGUYEN VAN HUYEN NAM 1763 TRAN MANH NAM 1764 NGUYEN VAN HUONG NAM 1765 NGUYEN HUU TUYEN NAM 1766 TRAN MANH CUONG NAM 1767 PHAN THANH PHONG NAM 1768 TRAN VAN NAM NAM 1769 VI VAN THONG NAM 1770 NGUYEN QUOC HUNGNAM 1771 DANG KY PHONG NAM 1772 NGUYEN NGOC BAY NAM 1773 DO MINH DAO NAM 1774 DO MINH TOAN NAM 1775 NGUYEN VAN DONG NAM 1776 NGUYEN NHU BOI NAM 1777 NGUYEN THO LUONG NAM 1778 PHAM TU LIEM NAM 1779 NGUYEN VAN HOC NAM 1780 VU VAN CHUNG NAM 1781 PHAM QUANG SON NAM 1782 DU DAI LONG TOAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903408833 CONG TY TNHH KNH 0982.01.2688 CONG TY TNHH KY NGHE THAI DUONG 0913533133 CONG TY TNHH KY THUAT DKA 0983413383 CONG TY TNHH KY THUAT DUC ANH 0989198454 CONG TY TNHH KY THUAT HOANG TRANG. 1913219293 CONG TY TNHH KY THUAT MAY BAY . 0913.204388 CONG TY TNHH KY THUAT THUONG MAI VAN LA 0912038883 CONG TY TNHH KY THUAT TIN HOC NAM THANH 0913002850 CONG TY TNHH KY THUAT TNT 0913247500 CONG TY TNHH KY THUAT TU DONG HOA VATHU 0913580384 CONG TY TNHH KY THUAT VA THUONG MAIDAI A 0904130269 CONG TY TNHH KY THUAT VA THUONG MAIOCT 0975185678 CONG TY TNHH KY THUAT VA THUONG MAITHIE 0903488081 CONG TY TNHH KY THUAT VIET NAM 0913058391 CONG TY TNHH KY THUAT VINASAW 0913229831 CONG TY TNHH KY THUONG MAI KY THUATTOAN 0913340693 CONG TY TNHH KYUNG SUN VIET NAM 01232218888 CONG TY TNHH LAM HUONG 0982933824 CONG TY TNHH LAM LINH 0987057525 CONG TY TNHH LE SON 0912606068 CONG TY TNHH LE XI 913203720 CONG TY TNHH LIEN HOP CONG NONG NGHIEPP 915022044 CONG TY TNHH LIEN KET THUONG MAIVIET TRU 0905488988 CONG TY TNHH LOI KHA 0903435442 CONG TY TNHH LONG ANH 0913343437 CONG TY TNHH LTA VIET NAM . 0903409609 CONG TY TNHH LU HANH HUONG GIANG HA NOI 0903280866 CONG TY TNHH LU HANH PHUONG DONG 0904425222 CONG TY TNHH LY AN 0989889900 CONG TY TNHH MALTHOP VIET NAM 0986396396 CONG TY TNHH MANH HAI 0902104404 CONG TY TNHH MAY CONG CU VA THIET BI QUA 0989741688 CONG TY TNHH MAY TINH 3T 091.3000008 CONG TY TNHH MAY TINH DUC CUONG 0914706939 CONG TY TNHH MAY TINH TUAN PHAT 0983004631 CONG TY TNHH MAY TRE XUAT KHAU HUY HOA 0912633985 CONG TY TNHH MAY VA THIET BI CONG NGHIEP 0903.457.977 CONG TY TNHH ME TAN 0903421313 CONG TY TNHH MEL VIET 0912518864 CONG TY TNHH MERCY VIET NAM 098.3356.113 CONG TY TNHH MINH DAO 0904747007 CONG TY TNHH MINH THI 0988.559.448 CONG TY TNHH MINH TRI VIET NAM 0903424257 CONG TY TNHH MINH TRUONG SINH 0984985584 CONG TY TNHH MINH VUONG. 0913545979 CONG TY TNHH MIRAI VIETNAM 0976.885.789 CONG TY TNHH MM NGUYEN 0936531176 CONG TY TNHH MOI TRUONG TRAN PHU 0908.315.067 CONG TY TNHH MOT CHAU A 0912038175 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN ANH LINH

1783 LE QUOC DUONG NAM 1784 LE THE DUNG NAM 1785 LE DOAN HUNG NAM 1786 NGUYEN HUU NGOC NAM 1787 KIM NAK KI NAM 1788 DANG THUONG QUANNAM 1789 NGUYEN HUU HAO NAM 1790 JOUNG SUNG IL NAM 1791 JA GEUM SUNG NAM 1792 CAO VAN LONG NAM 1793 NGUYEN DUC LUONG NAM 1794 THE HONG NAM NAM 1795 NGUYEN VAN DINH NAM 1796 CHOI DONG GWAN NAM 1797 DUONG DUC BACH NAM 1798 TRINH TU HUNG NAM 1799 NGO VAN LOI NAM 1800 LE TIEN DUNG NAM 1801 NGUYEN PHI LIP NAM 1802 PHAM KHANH AN NAM 1803 DO HOANG VIET NAM 1804 PHAN TUAN HUNG NAM 1805 LE VAN HIEN NAM 1806 NGUYEN MINH TU NAM 1807 PHAM TIEN BAO NAM 1808 NGUYEN VAN HUNG NAM 1809 TRAN HOAN SINH NAM 1810 VU QUANG DAT NAM 1811 HA TIEN NAM 1812 NGUYEN DUC VUONGNAM 1813 MAI VAN KE NAM 1814 LE QUANG HAI NAM 1815 DO QUANG BINH NAM 1816 PHAM HUNG NAM 1817 NGUYEN HOAI NAM NAM 1818 NGO NAM THANG NAM 1819 VU DINH NAM NAM 1820 NGUYEN HUU HIEU NAM 1821 DO MANH TAI NAM 1822 NGUYEN CAO BINH NAM 1823 DINH TRAN CANH NAM 1824 HAN MANH TIEN NAM 1825 NGUYEN MANH HUNGNAM 1826 NGUYEN TRONG TU NAM 1827 LE THANH HAI NAM 1828 NGUYEN TRUNG DUNG NAM 1829 NGUYEN DANG KHUE NAM 1830 NGUYEN SINH SON NAM 1831 DANNG NGUYEN THOINAM 1832 PHAM QUANG HUY NAM

GIAM DOC 0913544600 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CHAU AU GIAM DOC 0903421789 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CO KIMKHI BA GIAM DOC 0916260999 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHE T GIAM DOC 0913238572 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CONG NGHIEP GIAM DOC 0955651295 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CORE SEARCH GIAM DOC 0983521646 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DAU TU VA XA GIAM DOC 0934329736 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DAU TU VATH GIAM DOC 82.11.316.8991 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN GUJIN VIET NA GIAM DOC 0953316715 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN JA GEUM SUN GIAM DOC 949977686 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN KIM KHI THAN GIAM DOC 0913504082 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN KINH DOANHT GIAM DOC 903455928 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN PHA NAM HA N GIAM DOC 0936331568 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN PHAT TRIEN C GIAM DOC 915342907 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN SUNG SHINVIN GIAM DOC 0976738395 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TAN THIEN LO GIAM DOC 0988553669 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THE VA THIET GIAM DOC 0904.255.678 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI GIAM DOC 0913927199 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI GIAM DOC 0912642942 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI GIAM DOC 912366196 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TRUONG AN GIAM DOC 0913076080 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TRUYEN THON GIAM DOC 0983005819 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN TUAN HUNG GIAM DOC 0915664699 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN XAY DUNGVA GIAM DOC 0912.049405 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN XUAT NHAP K GIAM DOC 0913.288.519 CONG TY TNHH MY HOA GIAM DOC 0903460303 CONG TY TNHH MY PHAM DUC HUNG. GIAM DOC 0904358751 CONG TY TNHH MY PHAM SALONZO GIAM DOC 0904988969 CONG TY TNHH MY THUAT BIEN VANG GIAM DOC 01224363636 CONG TY TNHH MY THUAT DA PHUONG TIEN. GIAM DOC 0904300227 CONG TY TNHH MY THUAT DUONG DAI GIAM DOC 0912266836 CONG TY TNHH MY THUAT HUU NGHI GIAM DOC 0903218889 CONG TY TNHH NAKIO VIET NAM GIAM DOC 0913.511.410 CONG TY TNHH NAM BINH GIAM DOC 0913063423 CONG TY TNHH NAM HUNG GIAM DOC 0912390407 CONG TY TNHH NAM KHANH GIAM DOC 01684567468 CONG TY TNHH NAM THANG GIAM DOC 0983675555 CONG TY TNHH NEN MONG VA XAY DUNG NAM V GIAM DOC 0903222662 CONG TY TNHH NEXUS GIAM DOC 0979891962 CONG TY TNHH NGAN VU GIAM DOC 0902294687 CONG TY TNHH NGHE THUAT MA HOA GIAM DOC 0936.640.888 CONG TY TNHH NGHIEN CUU UNG DUNG CONG GIAM DOC 0903404580 CONG TY TNHH NGHIEN CUU VA TU VAN CHUYE GIAM DOC 0903.415.853 CONG TY TNHH NGOC CHAU GIAM DOC 0982730833 CONG TY TNHH NGOC TU GIAM DOC 0913344171 CONG TY TNHH NGOI SAO DAI DUONGXANH TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0983881368 CONG TY TNHH NGUOI KHAM PHA CHAU A. GIAM DOC 0913506049 CONG TY TNHH NGUON LUC CFO GIAM DOC 0983811618 CONG TY TNHH NGUYEN LINH GIAM DOC 0983650155 CONG TY TNHH NGUYEN THOI GIAM DOC 0913218318 CONG TY TNHH NHA NUOC MOT THANHVIEN GIA

1833 VU NGOC KIEM NAM 1834 VU TUAN GIANG NAM 1835 TRAN TRONG BINH NAM 1836 LE NHAT THANG NAM 1837 NGUYEN QUANG SINHNAM 1838 LE QUOC BAO NAM 1839 BUI VAN QUANG NAM 1840 NGUYEN VAN BAN NAM 1841 NGUYEN KHAC TAM NAM 1842 LE MINH TUAN NAM 1843 QUACH TU HOAI NAM 1844 NGUYEN VAN KHANH NAM 1845 LAM THANH LONG NAM 1846 PHAN SON NAM 1847 LUONG THI THANH VIET NAM 1848 NGUYEN TIEN CHIEN NAM 1849 NGUYEN HUNG SON NAM 1850 LE QUOC HUY NAM 1851 PHUNG QUANG HUNGNAM 1852 TRINH XUAN TRANG NAM 1853 DO HUU BINH NAM 1854 NGUYEN ANH PHIEN NAM 1855 PHAM MANH THI NAM 1856 TRAN KHAC VINH NAM 1857 NGUYEN VAN LAM NAM 1858 NGUYEN QUOC TUAN NAM 1859 UONG VAN CUONG NAM 1860 THAI HUY CUONG NAM 1861 NGUYEN TUAN ANH NAM 1862 HOANG ANH TUAN NAM 1863 PHAN VAN CHUYEN NAM 1864 NGUYEN VAN MANH NAM 1865 VU QUANG TUYEN NAM 1866 VU ANH TUAN NAM 1867 DAO MANH HUNG NAM 1868 LE DUC THUAN NAM 1869 NGUYEN VU HUY NAM 1870 NGUYEN DUC CUONGNAM 1871 LE KHAC TIEP NAM 1872 TRUONG QUANG HIEPNAM 1873 DUONG HOAI CHAU NAM 1874 NGUYEN THAI HIEN NAM 1875 PHAM TRUNG KIEN NAM 1876 NGUYEN TOAN THANG NAM 1877 VU DAO NAM 1878 DANG HUNG PHONG NAM 1879 PHAM HONG TRUONGNAM 1880 NGUYEN VAN PHUC NAM 1881 NGUYEN DUC PHU NAM 1882 DUONG QUY TU NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0976242278 CONG TY TNHH NHAN HUNG 0913204684 CONG TY TNHH NHAT HAI VIET NAM. 0913.224.985 CONG TY TNHH NHAT LONG 0908116463 CONG TY TNHH NHAT MA 0913023743 CONG TY TNHH NOI THAT AN SINH 0912.513.982 CONG TY TNHH NOI THAT BAO BINH 0913524844 CONG TY TNHH NOI THAT HA DAN. 098.839.9299 CONG TY TNHH NOI THAT HOANG DUY. 0903203487 CONG TY TNHH NOI THAT PHUC DUY. 0913309923 CONG TY TNHH NOI THAT TRE 989152861 CONG TY TNHH NOI THAT VA KIEN TRUC BAO LA 0985508965 CONG TY TNHH NOI THAT VA QUANG CAO TAO M 0913248637 CONG TY TNHH NOI THAT VA XAY DUNG LONG K 0945463819 CONG TY TNHH NUOC KHOANG SON THUY 0904925907 CONG TY TNHH O TO HYUN VIET 0913259090 CONG TY TNHH O TO TRUONG THANH - CHI NHA 0915086590 CONG TY TNHH OEZ VIET - SEC 0913.218.480 CONG TY TNHH OTO VA THIET BI CHUYE DUNGS 0987726363 CONG TY TNHH P& G KIM LOAI MAU 0913323898 CONG TY TNHH PHAN MEM SAO KHUE 0912461107 CONG TY TNHH PHAN MEM TRI TUE. 0913225909 CONG TY TNHH PHAN PHOI BINH MINH 0983935931 CONG TY TNHH PHAN PHOI DONG PHUONG . 0906088811 CONG TY TNHH PHAN PHOI SUNTEK 0973664466 CONG TY TNHH PHAT DAI LAM 0913003666 CONG TY TNHH PHAT TRIEN BAC VIET 0977826586 CONG TY TNHH PHAT TRIEN CONG DONG VIET N 0913231827 CONG TY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE VIET 0902096668 CONG TY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE AT 0903250595 CONG TY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE SO HA 0963.66.36.90 CONG TY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE VA TH 0989127638 CONG TY TNHH PHAT TRIEN DAU TU VA THUONG 0912303092 CONG TY TNHH PHAT TRIEN DU LICH TCD. 0913263888 CONG TY TNHH PHAT TRIEN KINH TE HOAVIET 0913235962 CONG TY TNHH PHAT TRIEN KY NGHETHUONG M 0989262554 CONG TY TNHH PHAT TRIEN KY THUAT CONGNG 0983471668 CONG TY TNHH PHAT TRIEN MINH HAI 0913560079 CONG TY TNHH PHAT TRIEN THE KY THUONG M 0104068757 CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI THAN 0913519246 CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAINGAN 0904186158 CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAITHAI0913568910 CONG TY TNHH PHAT TRIEN TRUYEN THONGVA 0913237172 CONG TY TNHH PHAT TRIEN VA DICH VU VIET TH 0903.445.068 CONG TY TNHH PHAT TRIEN XAY DUNG VA THU 0978.881.881 CONG TY TNHH PHONG SON TIEM 0913213471 CONG TY TNHH PHONG VA GIA DINH 0912.598.686 CONG TY TNHH PHU KHANG 0912212110 CONG TY TNHH PHUC HANG 0904.196.899 CONG TY TNHH PHUC LOI 0913232235 CONG TY TNHH QUAN LO

1883 NGUYEN MINH CHI NAM 1884 DANG TRAN THANH NAM 1885 DANG THI THU HUONG NAM 1886 DO DUY HAO NAM 1887 PHAM HUU NAM NAM 1888 DOAN QUANG TUNG NAM 1889 HA NGOC MANH NAM 1890 NGUYEN HAI ANH NAM 1891 TRAN THANH TUNG NAM 1892 NGUYEN NGOC DUNGNAM 1893 NGUYEN KIM HIEN NAM 1894 TRAN TIEN HUNG NAM 1895 HOANG LINH NAM 1896 TRAN QUANG DU NAM 1897 NGUYEN VINH QUANGNAM 1898 NGUYEN NHAT THANG NAM 1899 LUU DUC KHANH NAM 1900 TRAN QUY HONG NAM 1901 NGUYEN ANH TUAN NAM 1902 DAO PHAN VY NAM 1903 DAO XUAN HA NAM 1904 DUONG VAN HUY NAM 1905 TRINH HOANG LONG NAM 1906 NGUYEN DINH TUAN NAM 1907 MAI VAN LUONG NAM 1908 NGUYEN MANH HUNGNAM 1909 LE QUANG TIN NAM 1910 PHAN HONG SON NAM 1911 PHAN DINH MINH NAM 1912 NGUYEN DUC DO NAM 1913 VUONG THANH TRUONG NAM 1914 NGUYEN TUAN NAM 1915 LE DINH DUOC NAM 1916 CHU HOANG AN NAM 1917 PHAM NGOC THANG NAM 1918 TRAN VAN TRUNG NAM 1919 DANG VAN CUONG NAM 1920 MAI VAN BON NAM 1921 DANG VIET DUNG NAM 1922 QUACH VAN THANH NAM 1923 PHAM MINH HAI NAM 1924 DO VAN TINH NAM 1925 MAI NGOC TOAN NAM 1926 LE DAC AN NAM 1927 LE QUANG TUAN NAM 1928 VU HIEN HAU NAM 1929 TA VAN THANH NAM 1930 DO DUC KHANH NAM 1931 PHAM THANG NAM 1932 NGUYEN VAN CUONG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0904883663 CONG TY TNHH QUAN LY KNV 0988669702 CONG TY TNHH QUANG CAO MINH THANH. 0912391483 CONG TY TNHH QUANG CAO NHAT MINH. 0904039009 CONG TY TNHH QUANG CAO THUONG MAI DAI L 0915449545 CONG TY TNHH QUANG CAO THUONG MAI VA DI 0915932293 CONG TY TNHH QUANG CAO TRUYEN THONGCH 0988768191 CONG TY TNHH QUANG CAO TRUYEN THONGT& 0985572267 CONG TY TNHH QUANG CAO VA DICH THUAT AN 0903246002 CONG TY TNHH QUANG CAO VA GIAI TRIMY THA 0983305805 CONG TY TNHH QUANG CAO VA THIET KENET M 0913230579 CONG TY TNHH QUANG CAO VA TRUYEN THONG 0903266611 CONG TY TNHH QUANG CAO VA TRUYENTHONG 0987399338 CONG TY TNHH QUANG CAO VA XUC TIENTHUO 0915363767 CONG TY TNHH QUANG CAO,TRUYEN THONGVA 0913542150 CONG TY TNHH QUANG HAI 0983044045 CONG TY TNHH QUANG PHONG 0953355555 CONG TY TNHH QUOC TE KHANH SINH. 0983613236 CONG TY TNHH QUOC TE ODDO 0905.742.310 CONG TY TNHH QUOC TE QUANG CAOTRUYEN T 0947072998 CONG TY TNHH ROME VIET 091.650.5588 CONG TY TNHH SACH GIAO DUC HA NAM 0916518868 CONG TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAIALPHA 0903406474 CONG TY TNHH SAN XUAT BAO BI DUOC PHAM N 091.300.2321 CONG TY TNHH SAN XUAT DICH VU VA THUONG 0904.991.706 CONG TY TNHH SAN XUAT GIAO XAY DUNG THIE 0912047825 CONG TY TNHH SAN XUAT MINH NGOC. 0913221741 CONG TY TNHH SAN XUAT THANH TIN. 0987393787 CONG TY TNHH SAN XUAT THEP HINH VIET NHA 0913565520 CONG TY TNHH SAN XUAT THIET BI GIAODUC AB 0988198898 CONG TY TNHH SAN XUAT- THUONG MAI VIET T 0913207880 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI DIEN TU 0988870728 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0913584210 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0904681186 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0903291055 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0978076078 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0913067297 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0913377988 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VADICH 0982173339 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VADICH 0913552965 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VADICH 0903417480 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT N 0976388299 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUATNH 0913040168 CONG TY TNHH SAN XUAT VA DICH VU THUONG 0986699097 CONG TY TNHH SAN XUAT VA PHAT TRIENPHAN 0904602115 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI HOA 0903428072 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI QUO 0988759333 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI THO 0903.285.434 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VI K 0982733468 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAICAT 0982536609 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAICB V

1933 HOANG VAN LOI NAM 1934 NGUYEN DANG HUNGNAM 1935 HO QUOC KHANH NAM 1936 TRAN VIET CUONG NAM 1937 BUI HAI HIEU NAM 1938 VU DUC HANH NAM 1939 NGUYEN THANH HA NAM 1940 CHU VAN TAN NAM 1941 DAO TRUNG VIET NAM 1942 PHAM THANH TRUNG NAM 1943 LE ANH TUAN NAM 1944 DANG MINH TOAN NAM 1945 NGUYEN THE VAN NAM 1946 NGUYEN VAN CHI NAM 1947 THAM THE PHUONG NAM 1948 TRINH QUANG SON NAM 1949 TRAN MANH CUONG NAM 1950 PHAM ANH TUAN NAM 1951 TRAN HOAI NAM NAM 1952 PHAM QUANG TIEN NAM 1953 DANG HOANG NGUYEN AM N 1954 LE MANH TOAN NAM 1955 TA TRUNG HUNG NAM 1956 BUI ANH CUONG NAM 1957 NGUYEN VAN TRU NAM 1958 LE NGUYEN MINH NAM 1959 TRAN TUAN SON NAM 1960 NGUYEN ANH VINH NAM 1961 TRAN QUANG MINH NAM 1962 VO TIEN SY NAM 1963 NGUYEN TRUNG THANG NAM 1964 LE VAN HOANG NAM 1965 BUI MANH HUNG NAM 1966 LE VIET DUNG NAM 1967 LE THE KY NAM 1968 NGUYEN TUONG NHU NAM 1969 LE NHAT HOANG NAM 1970 KANG SEUNG IK NAM 1971 LE VU TAM NAM 1972 VU VAN THANH NAM 1973 DO MINH HAI NAM 1974 LE VAN LOI NAM 1975 NGUYEN QUANG HUYEN NAM 1976 PHAM TUAN LINH NAM 1977 DUONG PHU NAM NAM 1978 TRAN LOI NAM 1979 DINH VAN MINH NAM 1980 HIROSHI NAM 1981 NGUYEN VAN LOI NAM 1982 BUI THANH PHUC NAM

GIAM DOC 0904041617 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIDAI H GIAM DOC 0913531532 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIDICH GIAM DOC 0903248175-0904308865 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIDON GIAM DOC 0918.047.227 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIHA T GIAM DOC 0912121285 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIHON GIAM DOC 0904102188 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAILINH GIAM DOC 0955085558 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAISO 9 GIAM DOC 0915574272 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAITAN GIAM DOC 0904.761688 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAITIN P GIAM DOC 0904337299 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAITRUN GIAM DOC 0902196898 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAITUAN GIAM DOC 0983363633 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIVIET GIAM DOC 0936.630196 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONGMAI KINH KẾ TOÁN TRƯỞNG 0904365572 CONG TY TNHH SAN XUAT VA TM VIET THAI. GIAM DOC 0913558677 CONG TY TNHH SAN XUAT VA XUAT NHAP KHAU GIAM DOC 0906499702 CONG TY TNHH SAN XUAT XAY DUNG VA DICHV GIAM DOC 0903262612 CONG TY TNHH SAN XUAT, THUONG MAI & XUAT GIAM DOC 0983571516 CONG TY TNHH SAN XUAT-THUONG MAIVA DAU GIAM DOC 0903423645 CONG TY TNHH SAO NAM GIAM DOC 0903336011 CONG TY TNHH SAO THANH CONG GIAM DOC 0913542423 CONG TY TNHH SIEU THI TIN HOC. GIAM DOC 0913202768 CONG TY TNHH SIEU TOC GIAM DOC 912646646 CONG TY TNHH SINH THAI QUANG HUY GIAM DOC 0903.417.963 CONG TY TNHH SINH VIET GIAM DOC 098.9640028 CONG TY TNHH SITECH VIET NAM GIAM DOC 0905668899 CONG TY TNHH SO HOA MINH THANH GIAM DOC 0979979488 CONG TY TNHH SON PHAT GIAM DOC 0988883727 CONG TY TNHH SONG MA GIAM DOC 0903442954 CONG TY TNHH SONG NHI GIAM DOC 0903421521 CONG TY TNHH SONG VIET GIAM DOC 0913522193 CONG TY TNHH ST THUONG MAI DICH VU GIAM DOC 0983022300 CONG TY TNHH SU KIEN VA TRUYEN THONG HH GIAM DOC 0902062386 CONG TY TNHH SUNSYS VIET NAM GIAM DOC 0983896366 CONG TY TNHH SX & TM DAI VIET PHAT. GIAM DOC 0988553388 CONG TY TNHH SX-XNK & TM HOANG MINH. GIAM DOC 0913582233 CONG TY TNHH SY NGAN GIAM DOC 0912001212 CONG TY TNHH TAI CHINH VA KIEM TOANVIET N GIAM DOC 0955026178 CONG TY TNHH TAM NHIN IT VIET NAM GIAM DOC 0983601610 CONG TY TNHH TAM QUANG GIAM DOC 912081894 CONG TY TNHH TAM TRI VIET GIAM DOC 0912445667 CONG TY TNHH TAN DAI THANH GIAM DOC 0903406443 CONG TY TNHH TAN HONG GIAM DOC 0983411610 CONG TY TNHH TAN VIET HA GIAM DOC 0917657516 CONG TY TNHH TAO MAU VA IN LONG PHUONG GIAM DOC 0913340004 CONG TY TNHH TAP DOAN DUONG PHU GIAM DOC 0903445255 CONG TY TNHH TAP DOAN KY THUAT CAO HPG GIAM DOC 0955586868 CONG TY TNHH TBI VAN PHONG VA CONG NGHE GIAM DOC 0987639845 CONG TY TNHH TECMO KOEI SOFTWAREVIET N GIAM DOC 0913208902 CONG TY TNHH THAI LOI GIAM DOC 0912.210333 CONG TY TNHH THAI PHAT

1983 BUI DINH DAO NAM 1984 NGUYEN DUC NGOC NAM 1985 NGUYEN XUAN ANH NAM 1986 LE QUANG MINH NAM 1987 NGUYEN HUU TAI NAM 1988 NGO MANH TOAN NAM 1989 NGUYEN DUC MANH NAM 1990 NGUYEN DUC HIEU NAM 1991 DO VAN HAI VAN NAM 1992 TRUONG MINH TUAN NAM 1993 DO NGOC BINH NAM 1994 PHAM NGOC THANH HA NAM 1995 NGUYEN VIET PHAM HIEU NAM 1996 NGUYEN BACH THUY LINH NAM 1997 NGUYEN THE TUNG NAM 1998 NGUYEN VAN HAI NAM 1999 VU VAN CHINH NAM 2000 DO MINH GANG NAM 2001 HO DAI DUONG NAM 2002 NGUYEN QUANG MINH NAM 2003 DAO THANH CONG NAM 2004 PHAM NGOC HAI NAM 2005 BUI THAI SON NAM 2006 NGUYEN VIET DUNG NAM 2007 NGUYEN VAN TUAN NAM 2008 NGUYEN XUAN THANG NAM 2009 DO VIET LINH NAM 2010 TRAN DUY MINH NAM 2011 PHAM VAN KHOI NAM 2012 TRAN VAN HA NAM 2013 DO QUANG VIET NAM 2014 NGUYEN DINH SU NAM 2015 NGUYEN PHUONG DONG NAM 2016 NGO CHI HAU NAM 2017 LE VAN BAN NAM 2018 CHU TIEN DUNG NAM 2019 DANG THE DAN NAM 2020 NGUYEN QUY TINH NAM 2021 NGUYEN MANH HUNGNAM 2022 NGUYEN HUU NAM NAM 2023 NGUYEN KHAC DINH NAM 2024 DAO TRONG HIEP NAM 2025 LE THE HOANG NAM NAM 2026 TRAN QUOC DOAN NAM 2027 NGUYEN HONG THAI NAM 2028 NGUYEN HUU THUAT NAM 2029 PHAM THANH HAI NAM 2030 MAHARDJO LILA SANTOSO NAM 2031 DANG DINH HOA NAM 2032 NGUYEN DINH TUAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0913237084 CONG TY TNHH THAI VIET 0912212142 CONG TY TNHH THAN VUONG 0936237333 CONG TY TNHH THANG LONG 0913213140 CONG TY TNHH THANG MINH 0913008646 CONG TY TNHH THANH CAT 0936.500623 CONG TY TNHH THANH DO THANG LONG 0976020988 CONG TY TNHH THANH HAI PHAT 0913209177 CONG TY TNHH THANH LICH 903406689 CONG TY TNHH THANH LONG 0983564264 CONG TY TNHH THANH NGAN CHAU 0903434377 CONG TY TNHH THANH TAM 0912258227 CONG TY TNHH THANH TRINH 913395655 CONG TY TNHH THAO ANH 0904061838 CONG TY TNHH THE GIOI THUOI THO SNB 0912181548 CONG TY TNHH THE SON 0912818136 CONG TY TNHH THE THAO QUOC TE HL. 0913.271827 CONG TY TNHH THEP DAI LOAN 0904.237.066 CONG TY TNHH THEP DONG HUNG 04-6645142 CONG TY TNHH THEP H&D 0909568999 CONG TY TNHH THEP HOANG CAU 0987.354.422 CONG TY TNHH THEP PHU QUY 0913315537 CONG TY TNHH THIEN AN PHUC 0903453535 CONG TY TNHH THIEN CHI VIET NAM 0913227181 CONG TY TNHH THIEN VIET 0914628917 CONG TY TNHH THIET BI AN VIET 0912219382 CONG TY TNHH THIET BI CO DIENAN THAI 0913521540 CONG TY TNHH THIET BI CONG NGHE Y TE DHL 0904302345 CONG TY TNHH THIET BI CONG NGHIEPNANG TM 982120610 CONG TY TNHH THIET BI DIEN NHAT MINH. 0905658998 CONG TY TNHH THIET BI DIEN SON HA 0912222224 CONG TY TNHH THIET BI DIEN TRUNG VIET. 0916453636 CONG TY TNHH THIET BI GIAO THONG HONG DA 0903410480 CONG TY TNHH THIET BI IN SPM. 0913022979 CONG TY TNHH THIET BI KHOA HOC VA CONG N 0913208954 CONG TY TNHH THIET BI KHOA HOC, Y TE, GIAO 0983461378 CONG TY TNHH THIET BI PHU TUNGVIMICO 0982295815 CONG TY TNHH THIET BI THIEN TRUONG. 0913217958 CONG TY TNHH THIET BI VA CAC GIAI PHAPCON 0906525656 CONG TY TNHH THIET BI VA CO DIEN HUNG ANH 0914772666 CONG TY TNHH THIET BI VA CONG NGHE HDN 0913270837 CONG TY TNHH THIET BI VA DAU TU CONG NGH 091.2301239 CONG TY TNHH THIET BI VA PHU TUNG MINH DU 35188226 CONG TY TNHH THIET BI Y TE HAMEC. 0912567345 CONG TY TNHH THIET BI Y TE VIET NAM. 0912104949 CONG TY TNHH THIET BI Y TE XINRONGBEST VIE 0976969676 CONG TY TNHH THIET KE THUONG HIEU 0913202469 CONG TY TNHH THIET KE VA XAY DUNG NHA 0912749858 CONG TY TNHH THIET KE VA XAY DUNGPACIFIC 0903.420.277 CONG TY TNHH THIET MOC 0903298558 CONG TY TNHH THINH PHAT HA NOI

2033 NGUYEN TUAN VIET NAM 2034 NGUYEN ANH CUONGNAM 2035 VU XUAN TRUONG NAM 2036 NGUYEN DUC QUY NAM 2037 NGUYEN VAN NAM NAM 2038 LUU THANH HAI NAM 2039 PHAN NGOC HA NAM 2040 NGUYEN NGOC LAM NAM 2041 NGUYEN MANH HUNGNAM 2042 NGUYEN MINH TUAN NAM 2043 DOAN NGOC DUNG NAM 2044 LE NGOC ANH NAM 2045 DANG HONG PHUC NAM 2046 CAO VIET DUNG NAM 2047 DINH TRONG CUNG NAM 2048 NGUYEN VAN HIEN NAM 2049 VUONG VIET ANH NAM 2050 VU VAN HUONG NAM 2051 TRAN SY HUNG NAM 2052 BUI XUAN TRUONG NAM 2053 DOAN XUAN THANH NAM 2054 NGUYEN MANH HAI NAM 2055 NGUYEN VAN TUAN NAM 2056 NGUYEN HUU TAO NAM 2057 LE BACH DUONG NAM 2058 TRUONG ANH DUNG NAM 2059 NGUYEN KHAC DAO NAM 2060 MA WEN TSE NAM 2061 DANG QUANG NGOC NAM 2062 PHAM DUY KHANH NAM 2063 TRAN DINH NOI NAM 2064 LE THE CUONG NAM 2065 NGUYEN VAN HOA NAM 2066 NGUYEN GIANG DONG NAM 2067 NGUYEN NGOC KHIEM NAM 2068 NGUYEN DUY PHUONG NAM 2069 NGUYEN VAN DUNG NAM 2070 LE ANH VAN NAM 2071 CAO VAN DO NAM 2072 NGUYEN TIEN HAI NAM 2073 NGUYEN HUNG DUNGNAM 2074 HOA ANH TUAN NAM 2075 HOANG HIEP NAM 2076 NGUYEN DUC LUAN NAM 2077 NGUYEN THANH TUNG NAM 2078 NGUYEN NGOC LIEN NAM 2079 LE VAN TINH NAM 2080 LE VAN DUONG NAM 2081 VU NGOC SON NAM 2082 LE VIET BANG NAM

GIAM DOC 0989991188 CONG TY TNHH THU CONG MY NGHEVIET HUNG GIAM DOC 0903402805 CONG TY TNHH THU DO II GIAM DOC 0913.541.427 CONG TY TNHH THUAN HONG GIAM DOC 0903422248 CONG TY TNHH THUAN THIEN THANH GIAM DOC 0972.603909 CONG TY TNHH THUC PHAM LE MINH GIAM DOC 0904643003 CONG TY TNHH THUC PHAM VU HAI GIAM DOC 0912492670 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT CO GIAM DOC 0974508971 CONG TY TNHH THUONG MA VA XAY DUNG HON GIAM DOC 0913219299 CONG TY TNHH THUONG MAI CHUYEN GIAO CO GIAM DOC 0983607758 CONG TY TNHH THUONG MAI CONG NGHE KHAN GIAM DOC 0913580975 CONG TY TNHH THUONG MAI CONG NGHE POLY GIAM DOC 0917.895.555 CONG TY TNHH THUONG MAI CONG NGHIEPHOA GIAM DOC 0912345699 CONG TY TNHH THUONG MAI DAI BAO AN GIAM DOC 0903267111 CONG TY TNHH THUONG MAI DAI HAN GIAM DOC 913221063 CONG TY TNHH THUONG MAI DANG QUANG GIAM DOC 01672779998 CONG TY TNHH THUONG MAI DAU TU HIEN EMB GIAM DOC 0988001111 CONG TY TNHH THUONG MAI DAU TU VA PHAT T GIAM DOC 0983422276 CONG TY TNHH THUONG MAI DAU TU XAYDUNG GIAM DOC 0913219816 CONG TY TNHH THUONG MAI DAU TU YEN BINH. GIAM DOC 0904022525 CONG TY TNHH THUONG MAI DAU TUMINH PHAT GIAM DOC 0903200365(A.VINH) CONG TY TNHH THUONG MAI DF GIAM DOC 0953065555 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU HUUNGHI GIAM DOC 0948685399 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU TUANHUN GIAM DOC 0983507868 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VAN TAIT GIAM DOC 0912.365.662 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VASAN XU GIAM DOC 0912112829 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VATU VAN GIAM DOC 0977445445 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VIET HUN GIAM DOC 0912571571 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU XUATNHA GIAM DOC 0912988892 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VUCONG NG GIAM DOC 0912808081 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VUTIN HOC N GIAM DOC 0989188969 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VUTONG HOP GIAM DOC 0904.197149 CONG TY TNHH THUONG MAI DIEN LANHTHE PH GIAM DOC 0913205540 CONG TY TNHH THUONG MAI DONG LUC GIAM DOC 0983001962 CONG TY TNHH THUONG MAI DONG TUYET. GIAM DOC 0904025658 CONG TY TNHH THUONG MAI DU LICH VADICH V GIAM DOC 0986417888 CONG TY TNHH THUONG MAI DUOC PHAMCHAU GIAM DOC 0913572048 CONG TY TNHH THUONG MAI DUYEN ANH GIAM DOC 0915154540 CONG TY TNHH THUONG MAI H & H GIAM DOC 0913223752 CONG TY TNHH THUONG MAI HA DO GIAM DOC 0903402601 CONG TY TNHH THUONG MAI HAI TAU GIAM DOC 0904359119 CONG TY TNHH THUONG MAI HANG LINH GIAM DOC 0913218655 CONG TY TNHH THUONG MAI HOANG GIA LAM T GIAM DOC 0984663688 CONG TY TNHH THUONG MAI HOANG HIEP GIAM DOC 0982133611 CONG TY TNHH THUONG MAI HOANG TAN PHAT GIAM DOC 0974220088 CONG TY TNHH THUONG MAI IN ANH TU. GIAM DOC 0913319382 CONG TY TNHH THUONG MAI INOX HA NOI GIAM DOC 0912120969 CONG TY TNHH THUONG MAI INOX HUNG THINH GIAM DOC 0979769839 CONG TY TNHH THUONG MAI INOXVIET NAM GIAM DOC 0913228010 CONG TY TNHH THUONG MAI KHACH SAN AU CO GIAM DOC 0903251900 CONG TY TNHH THUONG MAI KIM SON

2083 NGUYEN VAN KHAI NAM 2084 NGUYEN VAN HA NAM 2085 DAO NGOC HAI NAM 2086 NGUYEN XUAN HUE NAM 2087 TRAN DUC LONG NAM 2088 HO DAC TRUNG NAM 2089 NGUYEN VAN VINH NAM 2090 NGUYEN GIA NAM NAM 2091 NGUYEN CONG MAN NAM 2092 TRAN NAM SANG NAM 2093 TRAN XUAN PHU NAM 2094 BUI HOAI THANH NAM 2095 NGUYEN MANH CUONGAM N 2096 PHAM QUANG HUNG NAM 2097 TRAN VINH LOC NAM 2098 DINH QUANG HOA NAM 2099 NGUYEN THANH TRUNG NAM 2100 LE QUOC DUNG NAM 2101 TRAN KIM LUONG NAM 2102 PHAM THANH TRUNG NAM 2103 HOANG CANH HA NAM 2104 PHAM KHAC TIEP NAM 2105 PHAN DINH CHIEN NAM 2106 TRAN CONG HUNG NAM 2107 TRAN TUYEN NAM 2108 TRINH THANH HUNG NAM 2109 THACH DINH THANG NAM 2110 PHAM TOAN THANG NAM 2111 NGUYEN MINH TUAN NAM 2112 NGUYEN MINH TUAN NAM 2113 NGUYEN BIEN CUONGNAM 2114 LE TRUNG DUNG NAM 2115 LUONG KHANH TOAN NAM 2116 VU ANH TUAN NAM 2117 THAI BA SON NAM 2118 NGUYEN HUU HUNG NAM 2119 NGUYEN KHAC CUONG NAM 2120 NGUYEN XUAN HAU NAM 2121 TRAN QUANG DUNG NAM 2122 NGUYEN VAN TRANG NAM 2123 NGUYEN DAC THANH NAM 2124 PHAM QUANG TUAN NAM 2125 PHAM ANH TUAN NAM 2126 DO VAN THINH NAM 2127 LE QUANG HUNG NAM 2128 DAM VAN TUYEN NAM 2129 PHAN MINH TRI NAM 2130 NGUYEN XUAN HA NAM 2131 HA MINH TOAN NAM 2132 NGUYEN TIEN VE NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0983368745 CONG TY TNHH THUONG MAI KY THUAT PHU MIN 0983082193 CONG TY TNHH THUONG MAI -KY THUAT VIET HA 0912866888 CONG TY TNHH THUONG MAI KY THUATVA DAU 0983026886 CONG TY TNHH THUONG MAI KY THUATXUAN HI 0912772468 CONG TY TNHH THUONG MAI L & L 0912687768 CONG TY TNHH THUONG MAI MAVINA. 0915218202 CONG TY TNHH THUONG MAI MINH TUE 090667467 CONG TY TNHH THUONG MAI MY GIA 0984647777 CONG TY TNHH THUONG MAI NAM CHAU 0912120459 CONG TY TNHH THUONG MAI NAM SON 0904011105 CONG TY TNHH THUONG MAI NGUYEN DUONG 0913003196 CONG TY TNHH THUONG MAI NHAN TIN 0903226618 CONG TY TNHH THUONG MAI NHAT TIN 098.3453389 CONG TY TNHH THUONG MAI O TO HUNG CUON 0904061061 CONG TY TNHH THUONG MAI PIANO VINH LOC 0914363267 CONG TY TNHH THUONG MAI QUANG CAO VATR 0979842366 CONG TY TNHH THUONG MAI QUOC TE NGOC AN 0903464898 CONG TY TNHH THUONG MAI QUOC TEBINH MIN 090.404.3888 CONG TY TNHH THUONG MAI QUOC TETHIEN AN 0904109459 CONG TY TNHH THUONG MAI SAN XUAT VA DICH 0904045000 CONG TY TNHH THUONG MAI SAN XUATVA DAU 0916389389 CONG TY TNHH THUONG MAI T VA HATQUOC TE 0903262222 CONG TY TNHH THUONG MAI T.C.O 0904010607 CONG TY TNHH THUONG MAI TAM KIM 0903416028 CONG TY TNHH THUONG MAI TAN HONG PHAT 0989067747 CONG TY TNHH THUONG MAI THAI HUNG 0903405393 CONG TY TNHH THUONG MAI THANG LINH 0975577898 CONG TY TNHH THUONG MAI THANG LOI 0989325885 CONG TY TNHH THUONG MAI THANH GIANG 0933.668.686 CONG TY TNHH THUONG MAI THIET BI CONGNG 0904170556 CONG TY TNHH THUONG MAI THIET BI TU DONG 0979051828 CONG TY TNHH THUONG MAI TKC 0907266868 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP APT 0913.228814 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP LAM AN 0913203969 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP MINH Q 0913.217.146 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP NGOC 0913225998 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP NGUYE 0914657868 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP QUOCT 0903417674 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP TAN VI 0982783456 CONG TY TNHH THUONG MAI TRI GIANG 0912522414 CONG TY TNHH THUONG MAI TRI THANH- TDC 0903408772 CONG TY TNHH THUONG MAI TUAN HOAI 0913248651 CONG TY TNHH THUONG MAI TUAN TUYET 0973708797 CONG TY TNHH THUONG MAI VA AM THUC NHAT 0985852260 CONG TY TNHH THUONG MAI VA CHE BIENTHUC 0904385886 CONG TY TNHH THUONG MAI VA CONG NGHE HA 0915233858 CONG TY TNHH THUONG MAI VA CONG NGHEMI 0983456956 CONG TY TNHH THUONG MAI VA CONG NGHETH 0903429529 CONG TY TNHH THUONG MAI VA CONGNGHE HA 0989530789 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DAU TU XAY DU

2133 DAO TRONG LAM NAM 2134 BUI THE ANH NAM 2135 NGUYEN VAN HOAN NAM 2136 NGUYEN HUNG DUNGNAM 2137 HOANG ANH TUAN NAM 2138 LAI THANG LONG NAM 2139 BUI HUY DUC NAM 2140 LE DUY LOC NAM 2141 TRAN BIEN CUONG NAM 2142 DINH QUANG ANH NAM 2143 TRAN HUU NHAN NAM 2144 TRAN MINH HAI NAM 2145 THAN MINH PHUONG NAM 2146 PHAM QUANG HUY NAM 2147 NGO NAM HAI NAM 2148 NGUYEN HAI NAM NAM 2149 PHAM GIA KHUONG NAM 2150 NGHIEM TIEN PHUONG NAM 2151 TRAN VAN CHUYEN NAM 2152 NGUYEN VAN HIEN NAM 2153 NGHIEM TRUNG NGHIA NAM 2154 DINH VAN THANG NAM 2155 NGUYEN MINH TUNG NAM 2156 NGUYEN NGOC TAN NAM 2157 DO NHAN DUC NAM 2158 TRAN DOAN HUNG NAM 2159 VUONG TUAN ANH NAM 2160 LE ANH TUAN NAM 2161 NGUYEN XUAN LOI NAM 2162 DANG NGOC THONG NAM 2163 NGUYEN VU ANH QUANAM N 2164 NGO THANH HIEP NAM 2165 TRAN THANH NAM NAM 2166 NGUYEN VAN CHIEN NAM 2167 CAO TRUONG SON NAM 2168 TRINH MINH TIEN NAM 2169 NGUYEN HAI DANG NAM 2170 PHAM QUANG HIEP NAM 2171 DO QUYET THANG NAM 2172 TRAN DUC THANH NAM 2173 NGUYEN DANH TRUONG NAM 2174 NGUYEN NHU TUAN NAM 2175 DAU XUAN HOA NAM 2176 DANG VAN TINH NAM 2177 TRINH XUAN DUC NAM 2178 MAI QUANG PHUC NAM 2179 NGUYEN BINH MINH NAM 2180 NGUYEN TRONG BO NAM 2181 DAO HONG HAI NAM 2182 NGUYEN VAN DUC NAM

GIAM DOC 0988893999 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DAU TU XAYDU GIAM DOC 0936378585 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DAU TUHUY PH GIAM DOC 0912396453 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU AN HU GIAM DOC 0926518116 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU ANH V GIAM DOC 0904360742 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU AST V GIAM DOC 0906180619 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU BAO L GIAM DOC 0905963333 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DP GIAM DOC 0983438568 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DU LIC GIAM DOC 0973138333 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DULIC GIAM DOC 0988865008 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DULIC GIAM DOC 0906278888 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU GIAO GIAM DOC 0904227161 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU HAI DU GIAM DOC 0913560235 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU HONG GIAM DOC 0985397398 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU HUY T GIAM DOC 0986966229 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KY TH GIAM DOC 0903442886 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KY TH GIAM DOC 0982552468 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU NAM T GIAM DOC 0915202007 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU NTC V GIAM DOC 0913096900 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU QUYE GIAM DOC 0913.221.532 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU THUY GIAM DOC 0983360252 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TRUNG GIAM DOC 0977886654 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TST GIAM DOC 0983.448.266 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VANTA GIAM DOC 0984409999 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VANTA GIAM DOC 0904378268 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINHP GIAM DOC 0989030880 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUAN THU GIAM DOC 0988897719 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUANH H GIAM DOC 0913.380528 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUCAT VI GIAM DOC 0978299637 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUCHEON GIAM DOC 0912588360 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUCOM V GIAM DOC 0903687775 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUHANG GIAM DOC 0904.308468 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUHANG GIAM DOC 0913386760 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUKHI HO GIAM DOC 0918336859 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUKY THU GIAM DOC 0914322481 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VULAM G GIAM DOC 0913342498 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VULONG GIAM DOC 913507646 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUMAY TI GIAM DOC 0912.916.014 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUNHAT T GIAM DOC 0912084242 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUPHU TH GIAM DOC 0913520072 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUPHUON GIAM DOC 0987694567 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUTONG GIAM DOC 0913521573 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUTONG GIAM DOC 0903.441.195 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUTRAN L GIAM DOC 0903.406111 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICHVU MINH C GIAM DOC 0913203393 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH ANH D GIAM DOC 0982322276 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH CON D KẾ TOÁN TRƯỞNG 0903.401.549 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH NHAT GIAM DOC 0913371787 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH THE G GIAM DOC 0953348388 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICHHONG GIAM DOC 0903429985 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICHNAM N

2183 LE NGOC CHUNG NAM 2184 BACH QUOC HUNG NAM 2185 NGUYEN NGOC ANH NAM 2186 HOANG DUC LONG NAM 2187 VU TRIEU DUONG NAM 2188 TA NAM HUNG NAM 2189 TRINH HUU QUOC KHANH NAM 2190 DUONG MANH DUNG NAM 2191 PHAM DO MANH NAM 2192 NGUYEN DUY CHIEN NAM 2193 NGUYEN NGOC HAI NAM 2194 BUI HOANG KE NAM 2195 KHUAT MINH THE NAM 2196 DINH THE CUONG NAM 2197 NGUYEN KHAC LONG NAM 2198 HOANG DINH DONG NAM 2199 TRAN QUANG HUY NAM 2200 PHAM QUANG HIEN NAM 2201 NGUYEN VIET TUNG NAM 2202 LE VAN VINH NAM 2203 NGUYEN DINH THI NAM 2204 PHAM TIEN BIEU NAM 2205 DO KIM ANH NAM 2206 DUONG BICH PHUONG NAM 2207 DAO HUU LONG NAM 2208 NGUYEN VAN DUY NAM 2209 NGUYEN TRUNG KIENNAM 2210 DO QUANG LOI NAM 2211 NGUYEN VAN CHIEU NAM 2212 LE VAN THANH NAM 2213 NGUYEN TUAN HUNG NAM 2214 PHUNG VAN VINH NAM 2215 DAO MINH TUAN NAM 2216 NGUYEN NGOC TUAN NAM 2217 NGUYEN THANH HAI NAM 2218 DAM HUU HOANG NAM 2219 BUI HUY VAN NAM 2220 PHAM THANH TOAN NAM 2221 CAO VAN THANH NAM 2222 LE QUANG NGOC NAM 2223 CAO VAN DUY NAM 2224 NGUYEN KIEU HUNG NAM 2225 NGUYEN THANH HAI NAM 2226 LE XUAN ANH NAM 2227 NGUYEN ANH NGOC NAM 2228 PHAM HONG THANH NAM 2229 PHAN MINH HUNG NAM 2230 NGUYEN MANH CUONGAM N 2231 CU TAT DAN NAM 2232 DO TRAN HIEU NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0977284699 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICHPHUON 0912073598 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICHS.K.Y V 0913.519772 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DUOC PHAM NA 0913522718 CONg TY TNHH THUONG MAI VA GIAI PHAP KY T 0913309702 CONG TY TNHH THUONG MAI VA GIAO NHAN A C 0913230888 CONG TY TNHH THUONG MAI VA HOA CHAT VIET 0978591646 CONG TY TNHH THUONG MAI VA HOA CHATDUY 0903.413.503 CONG TY TNHH THUONG MAI VA IN VIET TIEN. 0913309973 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUAT CON 0983999915 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUATBACH 0913507821 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUATHAI P 0903.215.643 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUATHOA 0913231311 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUATMINH 0986111972 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUATTAN 0914727228 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUATTHE 0932.369999 CONG TY TNHH THUONG MAI VA MY THUATHOA 0904469449 CONG TY TNHH THUONG MAI VA PHAT TRIEN CO 0912024556 CONG TY TNHH THUONG MAI VA PHAT TRIEN CO 0903436656 CONG TY TNHH THUONG MAI VA PHAT TRIEN TU 09043435544 CONG TY TNHH THUONG MAI VA PHAT TRIENCO 0988500039 CONG TY TNHH THUONG MAI VA QUANG CAO TH 0903.431085 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT BAO 942965659 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT HKA 0983.326.446 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT VIET 0913214414 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATDON 0912999834 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATGIAN 0913.039956 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATHOA 0903417064 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATLOI D 0918367105 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATMINH 0913.220.865 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATNGO 0913211082 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATNGU 0103838795 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATQUA 0904281606 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATVIET 0989126219 CONG TY TNHH THUONG MAI VA THI CONGCO G 0936181684 CONG TY TNHH THUONG MAI VA TIN HOC THANH 0909441229 CONG TY TNHH THUONG MAI VA TU VAN KY THU 0912074320 CONG TY TNHH THUONG MAI VA VAN TAI HA SO 913564378 CONG TY TNHH THUONG MAI VA VAN TAI HA TH 0982.901588 CONG TY TNHH THUONG MAI VA VAN TAI HUNGC 0913.283601 CONG TY TNHH THUONG MAI VA VAN TAIHA NOI 0904111053 CONG TY TNHH THUONG MAI VA VANTAI TUAN D 979888866 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG CON 0903231027 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG HAI 0982216868 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG KHA 0913514763 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG THA 0983221086 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGHOA 0913524380 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGHUN 0913026254 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGKIEN 0903433349 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGKIM 0942333679 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGTHU

2233 TRAN QUANG VIET NAM 2234 NGUYEN KIM QUAN NAM 2235 DO QUANG DUC NAM 2236 NGUYEN VAN NAM NAM 2237 CHAU ANH QUYET NAM 2238 NGUYEN THANH TRUNG NAM 2239 VU VAN MANH NAM 2240 DO DAI QUYET NAM 2241 NGUYEN ANH TUAN NAM 2242 HOANG VAN DUY NAM 2243 VO HAI HUNG NAM 2244 BUI THANH TUNG NAM 2245 LE DUC NAM 2246 NGUYEN TRUONG SON NAM 2247 LE XUAN HOANG NAM 2248 CAO MANH HAI NAM 2249 NGUYET VIET PHUONG NAM 2250 NGUYEN CHI VAN NAM 2251 NGUYEN HUU QUANGNAM 2252 NGUYEN QUANG HUY NAM 2253 BUI MANH TIEN NAM 2254 TRINH HUU THUY NAM 2255 NGUYEN TIEN HOP NAM 2256 NGUYEN VAN LAM NAM 2257 NGO VAN SANH NAM 2258 MAI TRONG THANG NAM 2259 NGUYEN TIEN ANH NAM 2260 PHAM LUONG TRUNG NAM 2261 VU SON HAI NAM 2262 DUONG THE HUNG NAM 2263 DAO LAM TUNG NAM 2264 NGUYEN THAI SON NAM 2265 NGUYEN VIET LAM NAM 2266 CAO XUAN HIEN NAM 2267 NGUYEN THANH TUAN NAM 2268 PHAM VAN THIEU NAM 2269 PHAM MINH BAO NAM 2270 VU MANH HUNG NAM 2271 NGUYEN DINH DUONG NAM 2272 NGUYEN TRUNG KIENNAM 2273 DO HONG QUANG NAM 2274 LE VAN TIN NAM 2275 HOANG DUY HANH NAM 2276 NGUYEN PHAM MUOI NAM 2277 TRAN TRUNG LIEU NAM 2278 DINH XUAN HOANG NAM 2279 TRAN QUOC TRIEU NAM 2280 TRUONG TUAN NGHIANAM 2281 DO TRUNG THANH NAM 2282 TRAN KHAC SON NAM

GIAM DOC 0988566165 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGTRU GIAM DOC 0913207805 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGVIET GIAM DOC 0913207274 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY LAP DUC D GIAM DOC 0982436349 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAPKHA GIAM DOC 0988522586 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAPKHA GIAM DOC 0989.323366 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAPKHA GIAM DOC 0983983659 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAPKHA GIAM DOC 0422063182 CONG TY TNHH THUONG MAI VAN TAI VA QUANG GIAM DOC 0913718099 CONG TY TNHH THUONG MAI VAN TAI VADICH V GIAM DOC 0904.252071 CONG TY TNHH THUONG MAI VAXAY DUNG HAI GIAM DOC 0913526040 CONG TY TNHH THUONG MAI VHS GIAM DOC 091.525.2237 CONG TY TNHH THUONG MAI VIET GIAM DOC 0913225844 CONG TY TNHH THUONG MAI XAY DUNGVA LAP GIAM DOC 0912356966 CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAUD GIAM DOC 0989516516 CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAUH GIAM DOC 0989.185.118 CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAPKHAU N GIAM DOC 0983363202 CONG TY TNHH THUONG MAI, KY THUAT TIN PHA GIAM DOC 0983343563 CONG TY TNHH THUONG MAI-DICH VU LONG VA GIAM DOC 0903441637 CONG TY TNHH THUONG MAIVA DAU TU QUANG GIAM DOC 09122223266 CONG TY TNHH THUONGMAI VA XAY DUNG PHA GIAM DOC 0982061179 CONG TY TNHH THUY AN GIAM DOC 090.2026789 CONG TY TNHH THUY HOANG GIAM DOC 0979182161 CONG TY TNHH TIEN HOP GIAM DOC 0913321629 CONG TY TNHH TIEN NAM GIAM DOC 0913.275.609 CONG TY TNHH TIEN NHAT GIAM DOC 0903406918 CONG TY TNHH TIEN PHONG GIAM DOC 0978819819 CONG TY TNHH TIEN THINH GIAM DOC 0936494999 CONG TY TNHH TIEP VAN A CHAU GIAM DOC 0989.090920 CONG TY TNHH TIEP VAN APEC GIAM DOC 0943001966 CONG TY TNHH TIET BI PHU TUNG VIET TRUNG. GIAM DOC 0904771268 CONG TY TNHH TIN HOC HUNG VUONG. GIAM DOC 0903409357 CONG TY TNHH TIN THINH PHAT GIAM DOC 0913345198 CONG TY TNHH TINH KY GIAM DOC 0904881338 CONG TY TNHH TM & DV THIEN NIEN KY. GIAM DOC 0983166268 CONG TY TNHH TM DICH VU QUANG CAOSAO BI GIAM DOC 0914255855 CONG TY TNHH TM DIEN TU VIEN THONG THANH GIAM DOC 0913215467 CONG TY TNHH TM TUONG MINH GIAM DOC 0913.095655 CONG TY TNHH TM VA DICH VU MANH HUNG. GIAM DOC 0983.368.919 CONG TY TNHH TM VA XAY DUNG NHA VIET. GIAM DOC 0989124458 CONG TY TNHH TM VA XNK HOA BINH GIAM DOC 0986846886 CONG TY TNHH TMAI & DLICH VIET LINH. GIAM DOC 0913303797-0913303792 CONG TY TNHH TMAI VA XDUNG TRIEU TIN GIAM DOC 0983534480 CONG TY TNHH TO CHUC HOI CHO THUONGMAI GIAM DOC 0913220614 CONG TY TNHH TOAN VIET GIAM DOC 0976324900 CONG TY TNHH TRAN LIEU GIAM DOC 0912255576 CONG TY TNHH TRANG HOANG GIAM DOC 0912485868 CONG TY TNHH TRI DAO GIAM DOC 04.37172642 CONG TY TNHH TRI MINH GIAM DOC 0912179610 CONG TY TNHH TRIEN KHAI CONG NGHE CAO GIAM DOC 0903478228 CONG TY TNHH TRIEU QUOC DAT

2283 TRAN HONG SON NAM 2284 NGUYEN THE TRUNG NAM 2285 VU DUC CHI NAM 2286 LE DUC CHINH NAM 2287 NGUYEN VAN MINH NAM 2288 NGUYEN DUY TRUONG NAM 2289 HOANG THANH DUY NAM 2290 NGUYEN DANG HUNGNAM 2291 PHUNG THE ANH NAM 2292 TRAN CHIEN BINH NAM 2293 TRAN MANH HUNG NAM 2294 NGUYEN MINH TUAN NAM 2295 NGUYEN HONG TRUONG NAM 2296 PHAM VAN THANH NAM 2297 MAI THANH HA NAM 2298 NGUYEN TIEN HAI NAM 2299 TRUONG CHI CONG NAM 2300 TRAN VAN MEN NAM 2301 BUI TIEN CHIEN NAM 2302 PHUNG VAN QUANG NAM 2303 NGUYEN DUC THINH NAM 2304 NGUYEN DO THANH NAM 2305 NGUYEN CAO LANH NAM 2306 NGUYEN LE MINH NAM 2307 DO VU HOANG NAM 2308 LE VAN THIEP NAM 2309 DINH QUANG VINH NAM 2310 NGUYEN DAC NGU NAM 2311 NGUYEN THANH SON NAM 2312 ENZO FILONI NAM 2313 BUI NGOC SON NAM 2314 TRAN NGOC TUAN NAM 2315 NGUYEN HONG TRUONG NAM 2316 NGUYEN DINH CHIEN NAM 2317 DINH GIA KHAI NAM 2318 PHAM LE DI NAM 2319 VU DUC QUAN NAM 2320 NGUYEN DOAN TU NAM 2321 TRAN PHUONG NAM 2322 VU VAN LONG NAM 2323 NGUYEN TUAN ANH NAM 2324 NGUYEN THANH BINH. AM N 2325 NGUYEN XUAN BANG NAM 2326 KIEU ANH VU NAM 2327 NGUYEN QUANG MINH NAM 2328 NGUYEN DUY NHU NAM 2329 NGUYEN VAN TUNG NAM 2330 NGUYEN VAN HIEN NAM 2331 MAI LE NGOC NAM 2332 NGUYEN THANH BAC NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0904070006 CONG TY TNHH TRUC LINH 0913283698 CONG TY TNHH TRUNG HANH LINH 0904175620 CONG TY TNHH TRUNG NAM HAI 0904235652 CONG TY TNHH TRUNG NGUYEN HOI 0903402926 CONG TY TNHH TRUONG QUOC TE HA NOI. 0912166205 CONG TY TNHH TRUONG THINH 0904990010 CONG TY TNHH TRUYEN HINH AN NAM 0913212517 CONG TY TNHH TRUYEN THONG DATVANG 0904276047 CONG TY TNHH TRUYEN THONG HA THE. 0903442100 CONG TY TNHH TRUYEN THONG HIEP LUC. 0912772868 CONG TY TNHH TRUYEN THONG MANG VIETNAM 0904222389 CONG TY TNHH TRUYEN THONG THC. 0903443435 CONG TY TNHH TRUYEN THONG TUOI TRE 0918351161 CONG TY TNHH TRUYEN THONG VA DICH VUTHU 912317772 CONG TY TNHH TRUYEN THONG VA HOI CHOQU 0916.856.199 CONG TY TNHH TRUYEN THONG VIET TOAN CAU 0913052779 CONG TY TNHH TU VAN C&M 0976612128 CONG TY TNHH TU VAN CHAT LUONG QUOCTE 0912230559 CONG TY TNHH TU VAN CHUYEN GIAO CONGNG 0912289932 CONG TY TNHH TU VAN CO SO HA TANG. 0948507868 CONG TY TNHH TU VAN DAO TAO THANH DAT. 0906264666 CONG TY TNHH TU VAN DAU TU P & E VIET NAM 0913541639 CONG TY TNHH TU VAN DAU TU THU DO. 0902288800 CONG TY TNHH TU VAN DAU TU THUONG MAI NG 0983203848 CONG TY TNHH TU VAN DAU TU VA CHUYEN GIA 0982582818 CONG TY TNHH TU VAN DAU TU VA GIAI PHAP K 0915676899 CONG TY TNHH TU VAN DAU TU VA THUONG MA 0912224092 CONG TY TNHH TU VAN DAU TU XAY DUNGKINH 0983161974 CONG TY TNHH TU VAN DU TU THUONG MAI VA 0903450444 CONG TY TNHH TU VAN EF 0913077328 CONG TY TNHH TU VAN KY THUAT CO DIEN LAN 0982566528 CONG TY TNHH TU VAN QUAN LY QMC. 0912102648 CONG TY TNHH TU VAN TAM NHIN SANG TAO. 0903213226 CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG HO 0983680068 CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG TU 0903435034 CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG VA 0974668866 CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNGVA 0983173847 CONG TY TNHH TU VAN TRANG TRI NOI THAT VA 0913003122 CONG TY TNHH TU VAN VA DICH VU DONG HANH 0904.050.068 CONG TY TNHH TU VAN VA THUONG MAI DAI LO 0976.280.884 CONG TY TNHH TU VAN VA THUONG MAI TRUYE 0913158889 CONG TY TNHH TU VAN VA THUONG MAI UU VIE 0909856688 CONG TY TNHH TUAN CUONG PLASTIC 0903933715 CONG TY TNHH TUAN MINH 0903406641 CONG TY TNHH TUAN THU 0912571190 CONG TY TNHH TUE LINH 0904032002 CONG TY TNHH TUNG NGA 0915897788 CONG TY TNHH TUONG THANH 0983510242 CONG TY TNHH TUYEN VIET 0973001188 CONG TY TNHH TUYET NGA VIET NAM .

2333 NGO VI SON NAM 2334 NGUYEN HUY HOANG NAM 2335 NGUYEN HOANG ANH NAM 2336 PHAM CHI NHAN NAM 2337 PHAN NGOC SON NAM 2338 PHAM KHAI NAM 2339 TRAN HUU DUYET NAM 2340 NGUYEN HONG THUY NAM 2341 DINH NGOC DINH NAM 2342 LE QUANG SON NAM 2343 PHUNG MANH HUNG NAM 2344 NGUYEN MINH DUC NAM 2345 TRAN VIET ANH NAM 2346 LE BAT LONG NAM 2347 DAO HUY THANG NAM 2348 NGUYEN XUAN LAM NAM 2349 NGUYEN CUONG NAM 2350 DO VAN HY NAM 2351 PHAN VAN MINH NAM 2352 DANG HOANG TRUNGNAM 2353 PHAM NGOC BICH NAM 2354 VU DUC LOC NAM 2355 VU DUC LOC NAM 2356 HA THI VAN ANH NAM 2357 NGHIEM XUAN THUANNAM 2358 LE VIET TU NAM 2359 NGUYEN TRONG TU NAM 2360 PHAM TOAN THANG NAM 2361 NGUYEN ANH DUNG NAM 2362 TRAN QUOC VIET NAM 2363 NGUYEN DINH HOA NAM 2364 TRUONG QUANG BINH NAM 2365 VU DUC TUAN NAM 2366 TRAN TRUNG HIEU NAM 2367 YU NENG MINH NAM 2368 LE MANH CUONG NAM 2369 NGUYEN VAN THAO NAM 2370 TRAN VAN TAM NAM 2371 NGUYEN QUANG VINHNAM 2372 LE DINH DUONG NAM 2373 VU VAN LAN NAM 2374 BUI VAN CHIEN NAM 2375 VUONG THANH GIA NAM 2376 PHAM QUANG CUONGNAM 2377 NGUYEN TRONG TOAN NAM 2378 HOANG VAN LAM NAM 2379 NGUYEN THANH QUANG NAM 2380 TRAN THANH VINH NAM 2381 LE GIA TRUNG NAM 2382 NGUYEN TUAN ANH NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0904068755 CONG TY TNHH UNG DUNG CONG NGHETT PHAT 0912476789 CONG TY TNHH UNG DUNG CONG NGHEVIET NH 0903448228 CONG TY TNHH VAN HOA 0978876677 CONG TY TNHH VAN NHAN 0903427697 CONG TY TNHH VAN SON 0903280655 CONG TY TNHH VAN TAI ANH HUY 0903212389 CONG TY TNHH VAN TAI HA PHUONG. 0912829825 CONG TY TNHH VAN TAI HOA BINH. 0913203351 CONG TY TNHH VAN TAI HOANG LINH. 0912252630 CONG TY TNHH VAN TAI HOANG SON 0913096040 CONG TY TNHH VAN TAI HON HOP H.T.S 0936622236 CONG TY TNHH VAN TAI THUONG MAI MINHDUC 0912030902 CONG TY TNHH VAN TAI TIEN NGHI HAIVE NU 0982455069 CONG TY TNHH VAN TAI VA CO KHI PHUNG NGO 0913236807 CONG TY TNHH VAN TAI VA THUONG MAIGIAP B 0913225568 CONG TY TNHH VAN TAI VA THUONG MAITHIEN 0936308888 CONG TY TNHH VANG AN PHAT 0913205446 CONG TY TNHH VANG-BAC-DA QUY HUYTHANH 0913209170 CONG TY TNHH VAT LIEU DIEN MINH PHUC. 0912016468 CONG TY TNHH VAT LIEU DIEN VA THIETBI CHIE 0918092128 CONG TY TNHH VAT LIEU MOI VA CHUYEN GIAO 0903203945 CONG TY TNHH VAT LIEU XAY DUNG HOANG LO 0903.203945 CONG TY TNHH VAT LIEU XAY DUNGHOANG LON 0982166922 CONG TY TNHH VAT TU THIET BI CONG NGHIEP 0913206152 CONG TY TNHH VAT TU THIET BI TUAN LONG. 0903455555 CONG TY TNHH VIEN THONG QUANG TRUNG 093610.8000 CONG TY TNHH VIEN THONG T&T 0913098898 CONG TY TNHH VIEN THONG TIA CHOP. 0913.201.555 CONG TY TNHH VIET A 0913228777 CONG TY TNHH VIET CHI 0903405093 CONG TY TNHH VIET HA 0989553329 CONG TY TNHH VIET MINH CHAU 903424523 CONG TY TNHH VIET THONG 0977113181 CONG TY TNHH VIETSTARS 01696995501 CONG TY TNHH VIETTEL CHT 0983969797 CONG TY TNHH VINA 3M 0913042888 CONG TY TNHH VINCO PHU VINH 0913531416 CONG TY TNHH VITA 0912.473669 CONG TY TNHH VPP THANG LONG 0986095555 CONG TY TNHH VU DUONG 0912.456.085 CONG TY TNHH VU LAN 0989555570 CONG TY TNHH VUONG LINH NGOC 0904246336 CONG TY TNHH VUONG TRONG 0989153064 CONG TY TNHH XAY DUNG , THUONG MAI DONG 0903486518 CONG TY TNHH XAY DUNG CONG NGHE TOAN T 0913230637 CONG TY TNHH XAY DUNG CONG TRINH HOANG 0913.2130.499 CONG TY TNHH XAY DUNG CONG TRINHHAI DAN 0913230924 CONG TY TNHH XAY DUNG DAN DUNG VA CONG 0915015995 CONG TY TNHH XAY DUNG GIA KHANH. 0989356998 CONG TY TNHH XAY DUNG GIA LONG.

2383 TRNH VAN HOANG NAM 2384 TRAN DINH DUNG NAM 2385 TRAN VAN SANG NAM 2386 PHAM DUC TIEN NAM 2387 NGUYEN DUY SINH NAM 2388 LE HOANG HAI NAM 2389 DAO SY KHOI NAM 2390 DANG XUAN TRUONG NAM 2391 NGUYEN TIEN QUANGNAM 2392 PHUNG VAN KHOI NAM 2393 VU XUAN BON NAM 2394 MR MINH NAM 2395 NGUYEN TUAN ANH NAM 2396 CAO XUAN THANH NAM 2397 DO NANG DICH NAM 2398 PHUNG HUU SON NAM 2399 NGUYEN XUAN BACH NAM 2400 THAI MANH THANG NAM 2401 LUONG VAN KHAI NAM 2402 TRAN DANG CUONG NAM 2403 NGUYEN VU ANH NAM 2404 NGUYEN THAI SON NAM 2405 DUONG TUAN ANH NAM 2406 TRINH QUANG BA NAM 2407 NGUYEN CHI DUNG NAM 2408 NGUYEN MANH TU NAM 2409 TRAN MINH NGHIA NAM 2410 PHUNG VAN TUNG NAM 2411 LE DAC LOC NAM 2412 TRAN BA HOE NAM 2413 LE QUOC GIANG NAM 2414 DO MANH HUNG NAM 2415 NGUYEN ANH TUAN NAM 2416 NGUYEN CONG VUA NAM 2417 NGUYEN VAN THANG NAM 2418 BUI THE LONG NAM 2419 NGUYEN BA LUONG NAM 2420 NGUYEN VAN TIEN NAM 2421 LE ANH TUAN NAM 2422 CHU HONG VU NAM 2423 NGUYEN VAN SON NAM 2424 PHAM HONG HA NAM 2425 LE HUU THO NAM 2426 NGUYEN XUAN THUY NAM 2427 NGUYEN VAN THUY NAM 2428 PHAM VAN CHINH NAM 2429 DOAN MANH DUONG NAM 2430 VU TRONG TRA NAM 2431 NGUYEN XUAN DUONG NAM 2432 DINH TRONG CUONG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0912.166290 CONG TY TNHH XAY DUNG HOANG DUONG. 0989059956 CONG TY TNHH XAY DUNG HOANG HA 0912287339 CONG TY TNHH XAY DUNG HONG NGUYEN . 0913228549 CONG TY TNHH XAY DUNG MINH TIEN. 0913238767 CONG TY TNHH XAY DUNG NEN MONG LONG XU 0988564006 CONG TY TNHH XAY DUNG NGUYEN LE 0904842250 CONG TY TNHH XAY DUNG NHAT PHONG. 0913510638 CONG TY TNHH XAY DUNG TAN HOANG GIA. 0913551572 CONG TY TNHH XAY DUNG THUAN DAT 0989099029 CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI TRUON 0904060668 CONG TY TNHH XAY DUNG- THUONG MAI VA DIC 0988 227 227 CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI VA DU 0912305556 CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI VADICH 0983990676 CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI VAPHA 0913567441 CONG TY TNHH XAY DUNG TIEN THANH. 0903225627 CONG TY TNHH XAY DUNG VA DAU TU HA DUY 0913.394.868 CONG TY TNHH XAY DUNG VA DICH VU THANHA 0912179376 CONG TY TNHH XAY DUNG VA DICH VU THUONG 0903753578 CONG TY TNHH XAY DUNG VA KINH DOANHNHA 0913092123 CONG TY TNHH XAY DUNG VA PHAT TRIENTHUO 0988.551902 CONG TY TNHH XAY DUNG VA QUANG CAO SAO 0912661997 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THIET BI DIEN TR 0919596686 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THIET KE NOITHA 0987771021 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI HO 0913342157 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI ANH 0913547029 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI HOA 0975137273 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI TMD 0972848868 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI TUN 0913208686 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAIHA V 091.245.5679 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAIHIEP 0912041512 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAIHON 0903447242 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAIHON 0948.006.868 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAINHA 0913216525 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAITHA 0907490157 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAITHA 0989056499 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAITHE 0906254646 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAIXUA 0903432689 CONG TY TNHH XAY DUNG VA TRANG TRI NOITH 0904642288 CONG TY TNHH XAY DUNG VA TU VAN THIETKE 0903238781 CONG TY TNHH XAY DUNG VAN TAI CMQ. 0979866997 CONG TY TNHH XAY DUNG VAN TAI SON THUY 0903406871 CONG TY TNHH XAY DUNG VAT TU KHOA HOCKY 0903451666 CONG TY TNHH XAY DUNG-THUONG MAI GIANG 0903226531 CONG TY TNHH XAY LAP VA DICH VU KY THUATC 0913203684 CONG TY TNHH XAY LAP VA SAN XUAT THIET BI 0903409201 CONG TY TNHH XCEL VIET NAM 0986.796.688 CONG TY TNHH XNK THUONG MAI VADICH VU TA 0913517709 CONG TY TNHH XUAN AN THINH 0989536143 CONG TY TNHH XUAN HOANG 0983185798 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU BACH THANG

2433 TRAN ANH MINH NAM 2434 DO DUC CUONG NAM 2435 NGUYEN CHI HUU NAM 2436 NGUYEN THAI BINH NAM 2437 TRAN MINH TAN NAM 2438 PHAM THANH NAM NAM 2439 NGUYEN BUI PHU NAM 2440 LE DINH TRUONG NAM 2441 NGUYEN VAN CHINH NAM 2442 TRINH QUOC THAI NAM 2443 DAO TRUNG KIEN NAM 2444 BUI TRONG DAN NAM 2445 NGUYEN HOAI THANGNAM 2446 LE VAN VE NAM 2447 LE TRUNG HIEU NAM 2448 LUU THI HONG GIANGNAM 2449 LE DUC PHUONG NAM 2450 NGUYEN HONG SON NAM 2451 TRAN VIET DUC NAM 2452 NGUYEN VAN ANH NAM 2453 NGUYEN VINH QUANGNAM 2454 DO QUANG KHUONG NAM 2455 PHAM DUC THANH NAM 2456 DO DINH KY NAM 2457 MR PARK DAL HONG NAM 2458 TRAN TRONG HAI KY NAM 2459 NGUYEN TIEN DUNG NAM 2460 NGUYEN MINH PHU NAM 2461 CHU XUAN KIEM NAM 2462 DUONG VAN KIEN NAM 2463 HIRAI TSUKASA NAM 2464 DOAN HO TAM NAM 2465 NGUYEN HONG THAI NAM 2466 DANG HUU HUNG NAM 2467 VU TUAN HUNG NAM 2468 NGUYEN THI NA NAM 2469 PHUNG TIEN BO NAM 2470 TRINH DONG LAN NAM 2471 LE HUU SON NAM 2472 NGUYEN THANH LONG NAM 2473 DO NGOC TUYNH NAM 2474 NGUYEN MANH TRUNG NAM 2475 BUI VAN MINH NAM 2476 NGUYEN DUC THANH NAM 2477 BUI NGOC TUAN NAM 2478 LE TIEN MANH NAM 2479 HOANG HA NAM 2480 NGUYEN VAN MAN NAM 2481 PHAM THE MINH NAM 2482 DUONG HOANG NAM NAM

GIAM DOC 0912323838 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU DELIA GIAM DOC 0918181071 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU DONGNAM A GIAM DOC 0909541062 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU DONGPHONG GIAM DOC 0982217696 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU KIM THAI DUO GIAM DOC 013188439 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU NAM HOA GIAM DOC 0903492000 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU NAM KY. GIAM DOC 0912260949 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU NGUYEN BOI. GIAM DOC 0983144578 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU PHUCDUONG GIAM DOC 0963618868 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU VA DAUTU BIN GIAM DOC 0903412649 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU VA DU LICH T GIAM DOC 0983.634154 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU VA THUONGM GIAM DOC 0913096048 CONG TY TNHH XUC TIEN DAU TUVIET NAM GIAM DOC 0904158635 CONG TY TNHH Y HOANG GIAM DOC 0903251961 CONG TY TNHH Y KHOA VIET GIAM DOC 0912034889 CONG TY TNHH Y TE TRI DUC GIAM DOC 0983262699 CONG TY TNHH Y TUONG PHAT TRIEN THUONG GIAM DOC 0903419884 CONG TY TNHH Y VIET GIAM DOC 0904167281 CONG TY TNHH YEN TRANG CR GIAM DOC 0905356699 CONG TY TNHN DAU TU THUONG MAI VA UNG D GIAM DOC 0988.502.364 CONG TY TRACH NHIEM HUU HANANH MUOI GIAM DOC 0944779996 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN VAN DAI GIAM DOC 0903440163 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN AN QUOCTHA GIAM DOC 01696962669 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN ATS VIET NAM GIAM DOC 0987607843 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN C&B GIAM DOC 904114782 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DAEYANGHA GIAM DOC 0913217319 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DAU TUSAN X GIAM DOC 0913204325 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DAU TUTHUO GIAM DOC 0989.530900 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DIEN LANH NH GIAM DOC 0913502304 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DO GO NOITH GIAM DOC 0904799799 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DU LICHBAO T GIAM DOC 0913785324 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN EIWO RUBBER GIAM DOC 0904.776.166 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HONG HIEP GIAM DOC 0914.556868 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HONGTHAI CO GIAM DOC 0913227345 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HTTHUAN PHA GIAM DOC 0913.219.733 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HUNG VA C GIAM DOC 913223696 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HUNGKHANH GIAM DOC 0987788110 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HUONG DI VIE GIAM DOC 0906141977 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN IN MY THUAT GIAM DOC 0919356999 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN O TO NHAPKH GIAM DOC 0904065628 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN QUOC TEQUA GIAM DOC 0904255767 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SAN XUAT GIA GIAM DOC 0903408868 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SAO VIET KẾ TOÁN TRƯỞNG 0912464455-NGHIEU CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SHIKI GIAM DOC 0904122234 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN SONG THANH GIAM DOC 0913235256 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN STM GIAM DOC 0903405229 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN TAY SON GIAM DOC 0913233286 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THEPVIET HA GIAM DOC 0913238241 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAI GIAM DOC 0913.204516 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAI GIAM DOC 0912141843 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAI

2483 PHAM VAN HUNG NAM 2484 HOANG TUAN ANH NAM 2485 DO THE HUNG NAM 2486 NGUYEN VAN HIEN NAM 2487 DANG NGOC BAC LY NAM 2488 NGUYEN HUU HAI NAM 2489 NGUYEN TIEN HAN NAM 2490 TRAN DAC XUAN NAM 2491 NGUYEN DUC THANG NAM 2492 NGUYEN NGOC LINH NAM 2493 TON THAT MINH NAM 2494 HOANG MINH CHAU NAM 2495 TRINH DUC PHU NAM 2496 DANG THANH BINH NAM 2497 NGUYEN TRAN LAM NAM 2498 NGUYEN MINH HAI NAM 2499 NGUYEN DINH TRUONGAM N 2500 HOANG VAN HA NAM 2501 BUI HOANG TUAN NAM 2502 DAO HUU HUYEN NAM 2503 TRAN CHI HIEU NAM 2504 TRUONG VIET THU NAM 2505 NGUYEN VAN HUY NAM 2506 PHUNG HAI PHONG NAM 2507 NGUYEN SY QUANG NAM 2508 PHAM CANH DUONG NAM 2509 NGUYEN THE TAI NAM 2510 PHAM TUAN DUNG NAM 2511 DANG QUOC THANH NAM 2512 BUI NGUYEN QUANG NAM 2513 BUI MANH HA NAM 2514 HOANG THE PHONG NAM 2515 TRAN VAN BANG NAM 2516 NGUYEN KHAC LUONG NAM 2517 VU VAN SON NAM 2518 NGUYEN VAN THUYEN NAM 2519 DAO DUY DUNG NAM 2520 NGUYEN TRUNG NAM 2521 LE DUC PHUONG NAM 2522 THAN QUOC DANG NAM 2523 NGUYEN DINH VINH NAM 2524 TRINH VAN TUAN NAM 2525 DANG VAN DUNG NAM 2526 TRAN MANH HA NAM 2527 NGUYEN HUU TRUONG NAM 2528 DANG DINH DANG NAM 2529 TONG DUC HOAN NAM 2530 LE MANH DUNG NAM 2531 DO VAN DUNG NAM 2532 NGUYEN BA THANH NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0913077087 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAIV 0982668866 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN UNG DUNGCO 0983460000 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN VAN TAIRATR 903247015 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN VAN TAITHUO 0913.529.219 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN VIGO 0902.177552 CONG TY TRACH NHIEM HUU HANMOT THANH V 0903.422.119 CONG TY TU VAN DAU TU VA THUONG MAI 0913217692 CONG TY XANG DAU KHU VUC 1 913340107 CONG TY XAY DUNG VA UNG DUNG CONGNGHE 2812721 CONGTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENCONG 0912542222 CONGTY CO PHAN GIAO NHAN DMG HA NOI. 0913218935 CONGTY CO PHAN NHUA VA BAO BI HANEL. 0936292929 CONGTY CO PHAN TRON GOI 0903.229687 CONGTY CO PHAN VAN TAI DU LICH VA XAY DUN 946586969 CONGTY CP THIET KE SANG TAO VIET. 0903217202 CONGTY TNHH DUOC PHAM U.N.I VIET NAM 0904797919 CONGTY TNHH QUANG CAO VA THUONG MAIRO 988963359 CONT TY CO PHAN MAY VA THIET BI THUY LUC T 0913.217.979 CT CO PHAN ALPHANAM CO DIEN. 982304063 CT CO PHAN BOT GIAT VA HOA CHAT DUC GIAN 0912.103.465 CT CO PHAN CONG NGHE DU LIEU TAPDOAN DC 982.16 CT CO PHAN CONG NGHE NGN. 0912468304 CT CO PHAN CONG NGHE PHAN MEMVIET MY 989067058 CT CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHE T 0983.826.228 CT CO PHAN DAU TU SOLATECH 0904149399 CT CO PHAN DAU TU TRIEN KHAI UNG DUNG TO 0982234102 CT CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG H.O.U.S.I.N.G 0913.039828 CT CO PHAN DAU TU VA XUAT NHAP KHAUTHAN 0973.43.8999 CT CO PHAN DT TM B.E.E 0979703980 CT CO PHAN KIEN TRUC NIWWIN 913297633 CT CO PHAN KINH DOANH THIET BI PHU TUNGT 0903.48.27.72 CT CO PHAN KY THUAT THIEN VIET. 903916619 CT CO PHAN PHAT TRIEN DAU TU-XAY DUNG BA 0912265384 CT CO PHAN SAN XUAT CONG NGHIEP VAXAY D 0903227439 CT CO PHAN TAN VIET MY 983396636 CT CO PHAN THIET BI THUY LUC VIET DUC. 90800933 CT CO PHAN THUONG MAI KY THUAT VIET NAM 0903.468.128 CT CO PHAN THUONG MAI PHUC TAM 0919688868 CT CO PHAN THUONG MAI VA PHAT TRIENCONG 0904127879 CT CO PHAN TICH HOP CONG NGHE VNISC. 914.36 CT CO PHAN TIN HOC UNG DUNG VA VIEN THON 0936688298 CT CO PHAN TRUYEN THONG QT 988683568 CT CO PHAN TU VAN DAU TU QUOC TE CHAU A T 912033830 CT CO PHAN TU VAN DAU TU XAY DUNG VA PHA 913217689 CT CO PHAN TU VAN DAU TU XAY DUNG VATHUO 904698868 CT CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAIBAC 9 913211523 CT CO PHAN XNK RAU QUA TAM HIEP. 913214105 CT CO PHAN XUAT NHAP KHAU OTO HA NOI. 0957.405.807 CT CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA THUONG MAI 903291994 CT COPHAN THIET BI CONG NGHE HA NOI.

2533 TO NGOC SON NAM 2534 DANG MINH TOAN NAM 2535 DANG HUNG SON NAM 2536 NGUYEN XUAN CUONG NAM 2537 TRAN THE TOAN NAM 2538 NGUYEN TIEN TUNG NAM 2539 NGUYEN BA TRI NAM 2540 LE THANH SON NAM 2541 LE GIA HANH NAM 2542 HOANG VAN HAI NAM 2543 NGUYEN MANH HUNGNAM 2544 NGUYEN VU PHUC NAM 2545 PHAM VAN TRUNG NAM 2546 DANG VAN GIANG NAM 2547 NGUYEN ANH SON NAM 2548 PHAM DUC HUNG NAM 2549 HOANG VIET DUNG NAM 2550 TRAN ANH DUNG NAM 2551 NGUYEN VIET HUNG NAM 2552 TRAN HONG THAO NAM 2553 PHAM XUAN BINH NAM 2554 NGUYEN DANG HUNGNAM 2555 NGUYEN THI LE BINH NAM 2556 NGUYEN KIEN TRUNGNAM 2557 NGUYEN AN NGOC NAM 2558 BUI THANH HAI NAM 2559 LE QUANG DUC NAM 2560 NGUYEN QUOC HOI NAM 2561 HOANG TIEN PHONG NAM 2562 LE MA LUONG NAM 2563 NGUYEN MINH DONG NAM 2564 NGUYEN HONG HOANGAM N 2565 VU MINH TIEN NAM 2566 BUI VAN HIEN NAM 2567 LE QUANG THO NAM 2568 VU NGOC THANH NAM 2569 TRAN VAN HA NAM 2570 TRAN DUC THAI NAM 2571 NGUYEN HONG SON NAM 2572 VU NGOC TOAN NAM 2573 NGUYEN HOANG LONG NAM 2574 TRUONG XUAN BACH NAM 2575 DO NANG ANH NAM 2576 KHUAT DUY LAN NAM 2577 TRAN CONG MINH NAM 2578 NGUYEN CAO THANG NAM 2579 NGUYEN TRAN TUAN ANH NAM 2580 NGUYEN VAN THU NAM 2581 VU THANG NAM 2582 DUONG XUAN THINH NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0913.22.90.80 CT CP BAT DONG SAN TOSON. 904369969 CT CP CAVICO XAY DUNG CAU HAM. 0903.440.303 CT CP CHUYEN GIAO CONG NGHEVIEN THONG 0983.057.975 CT CP CONG NGHE PAC VIET NAM. 0987.599.688 CT CP CONG NGHIEP UNIPRO VIET NAM. 983486882 CT CP DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHE BINH M 0904.254.630 CT CP DAU TU PT CONG NGHE ADC. 913349077 CT CP DAU TU THUONG MAI DV TRUONGSON 0983579358 CT CP DAU TU THUONG MAI VA XAY DUNGLE HU 983147088 CT CP DAU TU TM XNK THT VIET NAM. 0904.183.383 CT CP DAU TU TU LINH. 0945.038.888 CT CP DAU TU VA TM AN THUAN PHAT. 0904.11.39.14 CT CP DAU TU VA TM TAM LONG. 0903.406.586 CT CP DAU TU VA XAY DUNG SO 18. 912122311 CT CP DAU TU XAY DUNG VA KINH DOANHTHUO 0983.555.528 CT CP DICH VU THUONG MAI HUNG ANH. 0913.208.118 CT CP DIEN TU MITSUSTAR VIET NAM. 0903.456.556 CT CP DT KHOANG SAN VIET BAC. 0912.121.517 CT CP DT PHAT TRIEN CN AN VIET. 0904.108.288 CT CP DT PT DIEN TU VIEN THONG. 0912.067.985 CT CP DT PT VA CHUYEN GIAO CONG NGHE. 0902.200.227 CT CP DT THUONG MAI VA DICH VU CPT. 0985.277.989 CT CP DT TM XAY LAP AN BINH. 0913.52.00.99 CT CP DT XAY DUNG VA TM SAO VIET. 0985.288.888 CT CP DT XD VA PT HA TANG NGOC HA. 0912.123.666 CT CP DU LICH VA VAN TAI DAI DUONG. 0989.58.58.66 CT CP DUOC LIEU HA NOI. 0936.68.68.86 CT CP DUOC VAT TU YTE VAN THANH. 0988.071.977 CT CP DV BAO VE VA TM HOANG PHONG. 0908.968.686 CT CP GIAI PHAP CONG NGHE VA TRUYENTHON 0913.234.398 CT CP HA TANG THIEN AN. 0904.011.978 CT CP HOP DONG TM VA DICH VU. 0912.253.778 CT CP HOP TAC QUOC TE CHAN TROI MOI. 0903.430.580 CT CP HT PT NANG LUONG VIET NAM. 0977.931.968 CT CP KC THEP VA XD CN DONG ANH. 0936.180.068 CT CP KHONG GIAN DONG A 0912188323 CT CP KIEN TRUC CUOC SONG VA THUONGMAI 0942.516.868 CT CP KT CONG NGHE THIEN VIET. 0988.033.989 CT CP KT VA XD KHONG GIAN XANH. 0912.495.533 CT CP KY THUAT MOI TRUONG VIET. 0904.129.995 CT CP MANG VA VIEN THONG VIET NAM. 12459189 CT CP NGHIEN CUU THI TRUONG NGOI SAOXAN 0917.399.994 CT CP NGHIEN CUU VA PT PHAN MEM VN. 0912.109.437 CT CP NGHIEN CUU VA UD KT DIEN. 0936.314.464 CT CP NUOC GIAI KHAT QUOC TE. 904342866 CT CP PHAT TRIEN CONG NGHE THONGTIN VA T 090.343.4699 CT CP PHAT TRIEN HT CONG NGHE BSI. 933995999 CT CP PHAT TRIEN TM VA DAU TU HA THANH. 0988.508.653 CT CP PT VA HUONG NGHIEP GD DAO TAO. 0903.411.923 CT CP QC TM DL LU HANH TRE HA NOI.

2583 NGUYEN VAN MINH NAM 2584 VU TRUNG KIEN NAM 2585 NGUYEN DONG HAI NAM 2586 LE NGOC DUC NAM 2587 TRAN HUONG DUONGNAM 2588 PHAM DINH SY NAM 2589 NGUYEN DUC CONG NAM 2590 DUONG VAN VINH NAM 2591 NGUYEN TIEN HIEU NAM 2592 DANG QUANG DAM NAM 2593 DAO VIET HUNG NAM 2594 LE ANH VINH NAM 2595 NGUYEN HANH TIEN NAM 2596 NGO QUOC PHONG NAM 2597 NGUYEN TRUNG DUNG NAM 2598 CHU NGOC THANH NAM 2599 PHAM QUOC HUY NAM 2600 NGUYEN TRUNG THANH NAM 2601 TRAN KIEN NAM 2602 NGUIYEN VAN MANH NAM 2603 VU VAN DUNG NAM 2604 NGUYEN TUYEN TAM NAM 2605 NGUYEN MANH CUONGAM N 2606 NGUYEN MANH HUNGNAM 2607 NGUYEN TUAN ANH NAM 2608 BUI HUY BINH NAM 2609 HO NGOC KHIEM NAM 2610 VU XUAN QUANG NAM 2611 TRAN LE TRA NAM 2612 LE THANH LONG NAM 2613 TRAN HOP HUYNH NAM 2614 DO VAN HOC NAM 2615 LE XUAN TINH NAM 2616 NGUYEN BINH LONG NAM 2617 DANG HUNG LONG NAM 2618 BUI TUAN ANH NAM 2619 TRAN MINH HUAN NAM 2620 TRAN TRONG LE NAM 2621 TA TRUNG NGHIA NAM 2622 PHAM VAN VIEN NAM 2623 LE TUAN DUY NAM 2624 LE MANH HUNG NAM 2625 HOANG ANH DUNG NAM 2626 TRAN VIET SON NAM 2627 NGUYEN VAN CHIEN NAM 2628 DUONG QUANG THANH AM N 2629 PHAM THANH TAI NAM 2630 BUI ANH TUAN NAM 2631 NGUYEN NAM TIEN NAM 2632 VU DINH DUC NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0988.555.419 CT CP QT NONG NGHIEP VINAGREEN. 0979.79.87.84 CT CP SANG KIEN TT CHIEN LUOC. 0989.787.074 CT CP SO HUU THIEN TAN. 0904199869 CT CP TAP DOAN THANH CONG. 984343355 CT CP THIET BI CONG NGHE CHAU A. 0915.678.930 CT CP THIET BI VAT TU DIA CHAT. 0912.014.670 CT CP THUONG MAI HUONG VIET. 988.77 CT CP THUONG MAI THANH VINH 917286107 CT CP THUONG MAI VA DICH VU HTC VIET NAM. 913248594 CT CP THUONG MAI VA XAY DUNG NHAT MINH. 904122444 CT CP TICH HOP CONG NGHE INTEK. 0983.030.919 CT CP TK VA PT DO THI UDEC-GROUP. 0914.181.762 CT CP TM VA DAU TU VIET HAN. 0983.997.982 CT CP TM DV VA DAU TU GIA LINH. 0909096686 CT CP TM NGUYEN DUNG 0902247878 CT CP TM TONG HOP VA VAN TAI BINH MINH 0904.681.368 CT CP TM VA DICH VU UIS 0989.086.788 CT CP TM VA DV HONG HUNG. 0983.986.638 CT CP TM VA DV KY THUAT INCOMEX. 0913.079.391 CT CP TM VA DV MANH HUNG PHAT. 0912.066.269 CT CP TM VA DV OTO D.N.T. 0983.315.220 CT CP TM VA XAY LAP VIET LINH. 0983.597.681 CT CP TM VAT LIEU GOM SU HUNG THINH. 0913.592.928 CT CP TM XNK DICH VU LONG THANH. 913528828 CT CP TRUYEN THONG QUANG CAO DAPHUONG 913572970 CT CP TRUYEN THONG VA NGHIEN CUU T HI TRU 090.344.1788 CT CP TU VAN DT VA DV TC VINASHIN. 0949.788.488 CT CP TU VAN DT XD VA TM CONSTRACO. 0914.842.247 CT CP TU VAN PEAPROS. 0979.638.999 CT CP TU VAN VA DAU TU VIEN DONG. 913204837 CT CP TV DT XD VA TM CAO NGUYEN. 0913.506.201 CT CP TV TK VA KIEM DINH XD HA NOI. 098.333.2937 CT CP TV VA DV VAN THU LUU TRU HN. 0914.599.689 CT CP TV VA XL CONG TRINH MIEN BAC. 0904221431 CT CP VAT TU THIET BI VA PHAT TRIEN CONGNG 0904297077 CT CP VAT TU VA THIET BI 3A. 932256256 CT CP XAY DUNG THUONG MAI VA DICH VUAN P 0982900069 CT CP XAY DUNG VA DAU TU PHAT TRIENHA TAN 0912.67.22.09 CT CP XD VA TM BAC HA BACH KHOA. 0913.206.067 CT CP XD VA TM HONG HANH. 098.234.7986 CT CP XD VA TM TAM GIAC. 0915.570.338 CT CP XL VA BAO TRI DIEN LANH PTECH. 0904025759 CT CP XNK IN VA BAO BI BAO THINH. 0989069186 CT CPTM THIET BI CONG NGHIEP VA OTO. 0984.434.139 CT CPTMXD VA KTMO TAN HUNG THINHTHINH 0919659888 CT DAU TU THUONG MAI XUAT NHAP KHAUTHAN 0913378662 CT LUAT TRACH NHIEM HUU HAN PHAM DANH 0983.789.588 CT TNHH ASEANWOOD SX VA THUONG MAI. 0913.086.888 CT TNHH BAN VIET 0913209046 CT TNHH BAO BI VA TM ANH DUC.

2633 NGUYEN KHAC KHAI NAM GIAM DOC 0989136417 CT TNHH BAO CHE DUOC PHAM CONG NGHE CA 2634 NGUYEN QUANG OANH AM GIAM DOC N 0945921606 CT TNHH CHE BIEN VA XUAT NHAP KHAUTHANG 2635 NGUYEN TO NHU NAM GIAM DOC 0904.743.708 CT TNHH CITY GARDEN VIET NAM 2636 CHU VAN BINH NAM GIAM DOC 0983546683 CT TNHH CO KHI PHU CUONG. 2637 PHAN THANH LONG NAM GIAM DOC 0904294669 CT TNHH CO KHI VA XAY DUNG GIA LAM. 2638 TRAN DANG MANH NAM GIAM DOC 04.6294.6358 CT TNHH CONG NGHE VA VAT LIEU MOI TRUONG 2639 LE THUAN YEN NAM GIAM DOC 0903.468.546 CT TNHH CONG NGHIEP QUANG LOI. 2640 NGUYEN KHAC CHUNG NAM GIAM DOC 0904126253 CT TNHH CONG NGHIEP VA THUONG MAITHANH 2641 TRAN QUOC THAI NAM GIAM DOC 0903262413 CT TNHH DAO TAO VA PHAT TRIEN TRI THUC 2642 NGUYEN DINH HOA NAM GIAM DOC 0909755776 CT TNHH DAU TU BON SAU 2643 NGUYEN XUAN THUAN NAM GIAM DOC 0904339373 CT TNHH DAU TU CONG NGHE VA THUONG MAIS 2644 DINH MAI LAN NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0903.223.342 CT TNHH DAU TU DAT HUA 2645 TRAN HIEU NAM KẾ TOÁN TRƯỞNG 0982523333 CT TNHH DAU TU ICE VIET NAM 2646 TRAN HONG DIEN NAM GIAM DOC 0937896868 CT TNHH DAU TU PHAT TRIEN TRUNG ANH. 2647 NGUYEN THI DIEU LINH AM GIAM DOC N 0932200880 CT TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH VU TON 2648 NGUYEN THI THANH HUONG GIAM DOC NAM 0978565699 CT TNHH DAU TU THUONG MAI VA DU LICH HUY 2649 NGUYEN QUANG TRUNG NAM GIAM DOC 0904731388 CT TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI DO 2650 VU VAN TIEN NAM GIAM DOC 0913226266 CT TNHH DAU TU,XAY DUNG VA THUONG MAI FA 2651 BUI TUNG GIANG NAM GIAM DOC 0123.433.9999 CT TNHH DICH VU GIANG NAM 2652 DANG MANH HUNG NAM GIAM DOC 090.777.8999 CT TNHH DIEN LANH THUAN THANH 2653 DANG DINH TUAN NAM GIAM DOC 0985611312 CT TNHH DIEN TU HAU MAI NAM SON. 2654 DINH HOANG ANH NAM GIAM DOC 0912.449.414 CT TNHH DIEN TU TIN HOC MAY TINH. 2655 NGUYEN THE ANH NAM GIAM DOC 0985.348.338 CT TNHH DINH CAO 2656 NGUYEN TRONG BON NAM GIAM DOC 0976.000.333 CT TNHH DL QT MIKES HA NOI. 2657 NGUYEN THANH LAM NAM GIAM DOC 0912.442.658 CT TNHH DL VA VAN TAI TUNG DUONG. 2658 TRUONG VAN HUE NAM GIAM DOC 0913.214.604 CT TNHH DT PT CN VA TM MY ANH. 2659 PHAM KHAC CHAN NAM GIAM DOC 0982.231.568 CT TNHH DT VA PT DONG PHONG. 2660 TRINH VAN KHANH NAM GIAM DOC 0912783358 CT TNHH DU LICH DAN TOC THIEU SO 2661 HO ANH TUAN NAM GIAM DOC 0903373399 CT TNHH DUOC PHAM DA MY 2662 BUI ANH DUC NAM GIAM DOC 0988.185.899 CT TNHH DV SX VA XNK MIEN DAT UOC MO. 2663 NGUYEN VIET ANH NAM GIAM DOC 0915555484 CT TNHH DV THUONG MAI VIEN THONG SAO VIE 2664 NGUYEN MINH DUC NAM GIAM DOC 0913.296.801 CT TNHH DV VAN TAI BAC HA. 2665 NGUYEN DUC TIEN NAM GIAM DOC 0917.290.584 CT TNHH GIAI PHAP PHAN MEM DTN. 2666 LE NGOC TAM NAM GIAM DOC 0989.334.456 CT TNHH GIAI PHAP VA KT TU DONG HOA. 2667 CHAN CHI HUNG NAM GIAM DOC 915561281 CT TNHH GP CONG NGHE THONG MINH 2668 NGUYEN NGOC TU NAM GIAM DOC 0914.475.767 CT TNHH HANEX 2669 NGUYEN HUYEN DIEUNAM GIAM DOC 0913.232.538 CT TNHH HD VIET NAM 2670 NGHIEM BA HUNG NAM GIAM DOC 0903.236.118 CT TNHH HOA BINH VA HUNG THINH. 2671 HO SY QUE NAM GIAM DOC 0913203865 CT TNHH HOA CHAT VA XAY DUNG HO NGUYEN 2672 PHAM NGOC NAM NAM GIAM DOC 0912.795.858 CT TNHH HOA NAM 2673 NGUYEN DUY HAI NAM GIAM DOC 0913.514.384 CT TNHH HT TIN HOC VIEN THONG NDS. 2674 CHU VAN LUONG NAM GIAM DOC 0912.800.737 CT TNHH HUONG THINH 2675 DOAN MINH NAM NAM GIAM DOC 0983354555 CT TNHH KD TM QUOC TE NAM ANH. 2676 NGUYEN QUOC TUAN NAM GIAM DOC 0913521013 CT TNHH KHOA HOC CONG NGHE VA BAOVE MO 2677 PHAM DUY HUNG NAM GIAM DOC 0912112988 CT TNHH KIEM TOAN VA TU VAN DOANH NGHIEP 2678 LE NGOC SON NAM GIAM DOC 0914376957 CT TNHH KINH DOANH-CONG NGHE XUAN SON 2679 JOHN DAVID BROWN NAM GIAM DOC 0902.099.595 CT TNHH KT BROWN VA CONG SU. 2680 KHUC NGOC THANH NAM GIAM DOC 0913284385 CT TNHH KY THUAT VA DICH VU SATATEC. 2681 PHAN HA THANH NAM GIAM DOC 0913229239 CT TNHH LAC VIET PHIM 2682 NGUYEN VAN HOAN NAM GIAM DOC 0913.225.724 CT TNHH LOI HOAN

2683 DANG DINH THANG NAM 2684 LE VAN THINH NAM 2685 LE HUY HOANG NAM 2686 TRINH QUANG VINH NAM 2687 NGUYEN THAI CONG NAM 2688 VU XUAN QUANG NAM 2689 BUI THANH TUYEN NAM 2690 HOANG THANH DU NAM 2691 NGUYEN KIM VIET NAM 2692 NGUYEN BINH MINH NAM 2693 NGUYEN KHANH TOAN NAM 2694 NGUYEN ANH TU NAM 2695 NGUYEN QUOC TRUNG NAM 2696 LAI THANH TUNG NAM 2697 NGUYEN QUOC HUNGNAM 2698 DO ANH TUAN NAM 2699 MAI THE HONG NAM 2700 DANG XUAN TIEN NAM 2701 NGUYEN NGOC LONGNAM 2702 DO DINH HIEN NAM 2703 NGUYEN THE TUNG NAM 2704 VU DUC LONG NAM 2705 BUI QUOC HUNG NAM 2706 NGUYEN XUAN HAU NAM 2707 LUONG TAT THANG NAM 2708 NGUYEN VAN CHUNG NAM 2709 NGUYEN THE HUNG NAM 2710 LE TUAN DUNG NAM 2711 TRAN NGOC HUNG NAM 2712 NGUYEN ANH TUAN NAM 2713 HOANG VAN HOAT NAM 2714 MR PHAM THANH TRI NAM 2715 NGUYEN KIM HAO NAM 2716 NGUYEN DUC TUAN NAM 2717 BUI DANG DAO NAM 2718 NGUYEN HUNG MANHNAM 2719 DUONG VAN KHOA NAM 2720 DINH QUY CUONG NAM 2721 CAO NGOC PHI NAM 2722 LE HOANG THUY LINHNAM 2723 VU DUY TRUONG NAM 2724 LE ANH TUAN NAM 2725 NGUYEN HUY TIEN NAM 2726 VU NGOC DIEP NAM 2727 DANG CONG MINH NAM 2728 LUONG VAN PHU NAM 2729 NGUYEN TRAN PHUONG NAM 2730 BUI MANH HUNG NAM 2731 TO VAN DONG NAM 2732 QUACH TRUNG THANH NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0912321940 CT TNHH MAY TINH VA KT TRUYEN THONG. 912033652 CT TNHH MOT THANH VIEN DICH VU THUONG MA 09025.242486 CT TNHH MOT THANH VIEN LINH CHAU 0913.260.777 CT TNHH MTV AN VINH 0912824567 CT TNHH MTV PT KD HOANG MINH. 0903403459 CT TNHH MTV VU XUAN QUANG 0912.050.859 CT TNHH MTV XD CAU DUONG SO 18.6. 0902263686 CT TNHH NGHE THUAT SAN KHAU VA DIENANH-H 0912.732340 CT TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE MAY TINH VIE 0904.629.998 CT TNHH PHAT TRIEN HA TANG DI DONG. 0904191387 CT TNHH PHAT TRIEN HUONG VIET. 0986688157 CT TNHH PHAT TRIEN VA DAU TU CONG NGHES 0983.053.688 CT TNHH PRODUCTION THANH VIET. 0978.888.882 CT TNHH PT CONG NGHE DUC BACH. 0982536530 CT TNHH QUANG DAI 0913202851 CT TNHH SAN XUAT CONG NGHIEP VA THUONG 0913236693 CT TNHH SAN XUAT -THUONG MAI ANH QUAN 0912570391 CT TNHH SAN XUAT THUONG MAI DUNG TIEN. 0903293773 CT TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU N 0904155998 CT TNHH SAN XUAT VA TM THIET BI DIEN VINH Q 0989.568.516 CT TNHH SEIKI VIET NAM 0953374837 CT TNHH SINH PHAT 0916.585.888 CT TNHH SX TM THIEN PHUC 0914.56.78.68 CT TNHH SX VA THUONG MAI PHI YEN. 0903.459.922 CT TNHH SX VA TM THANH THANG. 0976688688 CT TNHH SX VA XNK HUNG GIA. 0988.743.419 CT TNHH TAN DAI HUNG 0913.219.760 CT TNHH TAN VIET PHAN 0903.413.725 CT TNHH TB KHOA HOC KY THUAT HAI LY. 0936.6676.238 CT TNHH TB Y TE SAO MAI. 0918143565 CT TNHH TBI VA CONG NGHE TU DONG TTH VN . 0903405383 CT TNHH THANG LOI VIET NAM 0903418288 CT TNHH THIEN THUAN TUONG CN HADONG 0983585876 CT TNHH THIET BI DIEN TU Y TE. 0984.656.060 CT TNHH THIET BI HONG DANG 0936308338 CT TNHH THIET BI VA CHUYEN GIAO CONGNGHE 01687211470 CT TNHH THIET KE KIEN TRUC VA THI CONGNOI 0907798668 CT TNHH THUONG MAI DICH VU SAO TOANCAU 0904274830 CT TNHH THUONG MAI DICH VU VA SAN XUATHA 0953339993 CT TNHH THUONG MAI MINH SAO 0904344098 CT TNHH THUONG MAI PHUONG LAM 0987888783 CT TNHH THUONG MAI UNG DUNG CONG NGHEK 0913230263 CT TNHH THUONG MAI VA BAO BI TUAN THINH 0988591948 CT TNHH THUONG MAI VA DAU TU MAI HOA 0903477077 CT TNHH THUONG MAI VA DICH VU MINH TUYET 0913035343 CT TNHH THUONG MAI VA DICH VUO TO PHU HA 0904008383 CT TNHH THUONG MAI VA DU LICH DS. 0913208336 CT TNHH THUONG MAI VA KY THUAT H VA D 0913.035706 CT TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT NOI THATD 0912818550 CT TNHH THUONG MAI VA VAN TAI THUTRANG

2733 LE ANH TUAN NAM 2734 DO THI CAM LE NAM 2735 PHAM QUANG VINH NAM 2736 BUI THANH HIEU NAM 2737 NGUYEN VINH QUANGNAM 2738 DO VU CHINH NAM 2739 NGUYEN TRUONG GIANG NAM 2740 VU THANH HAI NAM 2741 NGUYEN VAN THONG NAM 2742 NGUYEN VAN HIEU NAM 2743 NGUYEN MINH THUC NAM 2744 TRAN HAI BANG NAM 2745 DAO XUAN ANH NAM 2746 TRINH VAN NINH NAM 2747 PHUNG GIA KHAI NAM 2748 VU NHAT NAM NAM 2749 TRAN HOP PHUC NAM 2750 NGUYEN HONG MINH NAM 2751 LE THI MAI HUONG NAM 2752 NGUYEN TRONG KIENNAM 2753 QUAN TRONG DAT NAM 2754 PHAM TUAN DUNG NAM 2755 HOANG PHI LONG NAM 2756 NGUYEN QUANG HIEPNAM 2757 TRAN ANH DUNG NAM 2758 LE VAN MANH NAM 2759 DO MINH DUC NAM 2760 NGUYEN MINH CHINH NAM 2761 NGUYEN QUYET THANG NAM 2762 LE HAI HUNG NAM 2763 LAM BACH CHIEN NAM 2764 HOANG PHONG ANH NAM 2765 NGUYEN TUAN VINH NAM 2766 NGUYEN DUC HANH NAM 2767 NGUYEN QUOC HUY NAM 2768 VU MANH CUONG NAM 2769 NGUYEN VAN HIEN NAM 2770 TRAN DANH HOI NAM 2771 NGUYEN MINH CHIEN NAM 2772 TRINHVAN BANG NAM 2773 NGUYEN ANH QUAN NAM 2774 NGUYEN PHU THUAN NAM 2775 PHAM QUANG HUNG NAM 2776 NINH THANH SON NAM 2777 NGUYEN MANH HA NAM 2778 NGUYEN HOANG LONG NAM 2779 NGUYEN DUC HOA NAM 2780 HA NAM TRUNG NAM 2781 CAO VIET CUONG NAM 2782 VU DUC VUONG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0913217687 CT TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU THI 091.331.2345 CT TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAPKHAUDUC 0913310769 CT TNHH TICH HOP GIAI PHAP VIET NAM. 0988014498 CT TNHH TIN HOC VA TRUYEN THONG TAN NGU 0913.522075 CT TNHH TM & DV TONG HOP VINH QUANG. 098.838.6455 CT TNHH TM DV VA DT MINH HA. 0983.508.284 CT TNHH TM MAY TINH GIANG ANH. 0979.763.968 CT TNHH TM THEP QUOC TE DUONG VU. 0936.296.776 CT TNHH TM THEP XAY DUNG TOAN PHAT 0945066662 CT TNHH TM VA CONG NGHE DT PHU MINH. 0913.324.035 CT TNHH TM VA DAU TU HA THANH. 0912.071.252 CT TNHH TM VA DAU TU XUAN ANH. 0903.233.555 CT TNHH TM VA DICH VU ANH NGOC. 0903.281.882 CT TNHH TM VA DICH VU DAI HUY. 0904.22.8989 CT TNHH TM VA DT GIA PHAT. 0939.86.88.86 CT TNHH TM VA DV DU LICH NAM HUY. 0936.97.1368 CT TNHH TM VA DV HOP PHUC. 043.990.8964 CT TNHH TM VA DV KY NGHE MINH THANH. 0913.219.284 CT TNHH TM VA DV QUOC TE LE HAN. 0904.032.268 CT TNHH TM VA DV SAO PHUONG DONG. 097.99.55.888 CT TNHH TM VA DV SONG MA. 0913.221.375 CT TNHH TM VA XD THU NGAN. 040.343.6628 CT TNHH TM VA XD TRUONG THANH. 0913.21.92.96 CT TNHH TM XNK QUANG HUNG. 0913586169 CT TNHH TMAI DVU THOP BA DINH. 0912588634 CT TNHH TMAI VA DU LICH DUC LINH ANH. 0977669956 CT TNHH TO CHUC SU KIEN BOC. 0983036388 CT TNHH TRANG TRI NOI THAT VA QUANGCAO P 0903.425.768 CT TNHH TRUNG THU 0989.191.937 CT TNHH TRUYEN THONG T&G 0982398889 CT TNHH TRUYEN THONG Z.I.P HA NOI 090.325.5655 CT TNHH TU VAN DAU TU VA THUONG MAILINH T 0913.377.765 CT TNHH TU VAN DAU TU VA THUONGMAI NHAT 0972.45.64.56 CT TNHH VAT LIEU VIDIFI 0913217709 CT TNHH VAT TU KHOA HOC KY THUAT (LASI). 0987.711.886 CT TNHH VT TM MANH DUC. 0975868686 CT TNHH VT VA CN TT HONG QUANG 0978445669 CT TNHH XAY DUNG VA DU LICH DANH DU 0913541099 CT TNHH XAY DUNG VA LAM SACH SAO VIET 0913302642 CT TNHH XAY DUNG-THUONG MAI NHI HA 0913031283 CT TNHH XAY DUNG-TM TRUONG THANH. 0912.813.162 CT TNHH XD TB DT CT VH VA KD LSHA TAY 0904.022.224 CT TNHH XD VA TM SIEU HA. 0904481881 CT TNHH XD VA TM TUAN SON. 0904.101.288 CT TNHH XNK HA HUY 0904.428.899 CT TNHH XNK LONG THINH. 0903.404.046 CT TNHH XNK THIEN SON. 0988.533.444 CT TNHH XNK VA XAY DUNG BA DINH. 0903.520.356 CT XNK NONG LAM SAN VA VAT TU NONGNGHIE 932221368 CTCO PHAN THUONG MAI -HANGPHIM DONG DO

2783 NGUYEN LAM NAM 2784 TRAN ANH THAI NAM 2785 NGUYEN ANH TUAN NAM 2786 NGUYEN THANH DONG NAM 2787 NGUYEN ANH LINH NAM 2788 TRUONG CONG LE NAM 2789 TRAN VAN HOAN NAM 2790 TRAN VU VIET ANH NAM 2791 DUONG VAN BAC NAM 2792 VU MANH HUNG NAM 2793 HA TRUNG KIEN NAM 2794 PHAM QUOC ANH NAM 2795 PHUNG NGUYEN SON NAM 2796 NGUYEN THIEN HOANGAM N 2797 DUONG QUANG HUY NAM 2798 HOANG XUAN DU NAM 2799 PHAM SY NGUYEN NAM 2800 NGUYEN THANH BINHNAM 2801 TRUONG CONG BON NAM 2802 DAM XUAN NHAT NAM 2803 NGUYEN TU BINH NAM 2804 NGUYEN NGOC LINH NAM 2805 NGUYEN VIET THANG NAM 2806 PHAM VAN KHANH NAM 2807 NGO VAN HA NAM 2808 NGUYEN VAN LINH NAM 2809 DAO MAI ANH NAM 2810 VU HOANG ANH NAM 2811 DUONG MINH DUC NAM 2812 LE BA THO NAM 2813 LE MINH TOI NAM 2814 DINH VAN TINH NAM 2815 LUONG MINH THUC NAM 2816 DANG DUC PHUC NAM 2817 NGUYEN QUANG CHUC AM N 2818 BUI HUU CU NAM 2819 DO QUOC CHI NAM 2820 NGUYEN TA TIEN NAM 2821 DO XUAN THANH NAM 2822 LE TRUNG DUNG NAM 2823 NGUYEN NGOC TOAN NAM 2824 KIM ANH MANH NAM 2825 NGUYEN HOANG GIANG NAM 2826 DUONG DUC THANH NAM 2827 NGUYEN CHI CAO NAM 2828 PHAM THANH DO NAM 2829 NGUYEN QUANG TUYEN NAM 2830 TRAN CANH THAC NAM 2831 NGUYEN DUY CHIEN NAM 2832 HO MANH TIEN NAM

GIAM DOC 983550000 CTCP 2T VIET NAM GIAM DOC 912233590 CTCP CO DIEN VA CONG TRINH . GIAM DOC 0913571486 CTCP CONG NGHE BACH KHOA HA NOI . GIAM DOC 913098058 CTCP CONG NGHE VA THIET BI MIDO TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0912.546.668 CTCP DAI AN PHAT GIAM DOC 983225934 CTCP DAO TAO NGHIEP VU NHA HANG QUA TAO GIAM DOC 090.346.9988 CTCP DAU KHI BAT TRANG GIAM DOC 0983360709 CTCP DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHESOBIC GIAM DOC 934568858 CTCP DAU TU TAI CHINH THINH VUONG. GIAM DOC 900.28 CTCP DAU TU THUONG MAI HUNG PHAT GIAM DOC 979821872 CTCP DAU TU THUONG MAI VA XAY DUNG TRUN GIAM DOC 989.22 CTCP DAU TU TM VINACONEX VIET NAM. GIAM DOC 0903.225.627 CTCP DAU TU VA XAY DUNG HOA SEN. GIAM DOC 0975305555 CTCP DAU TU VA XNK A CHAU. GIAM DOC 989154103 CTCP DAU TU XAY DUNG VA KINH DOANH THUO GIAM DOC 0917.746.553 CTCP DAU TU XAY DUNG VINH PHAT. GIAM DOC 0912117783 CTCP DICH VU BAO VE VA THUONG MAI NHAT LO GIAM DOC 0906.598.599 CTCP DT XD VA KHAI THAC MO VIET BAC. GIAM DOC 0904029368 CTCP DTU XD VA TMAI PHUONG DONG. GIAM DOC 0913324768 CTCP DU LICH QUOC TE HANH TRINH CHAU A. GIAM DOC 0915.381.939 CTCP KIM KHI VA XAY LAP THANG LONG. GIAM DOC 0983.180.363 CTCP KY THUAT NEN MONG. KẾ TOÁN TRƯỞNG 0982899356 CTCP NUOC UONG THE THAO VIET NAM. GIAM DOC 982.33 CTCP PHAT TRIEN XAY DUNG VA THUONG MAIM GIAM DOC 0987135888 CTCP SAN XUAT VA THUONG MAI HA COM. GIAM DOC 913.33 CTCP SAN XUAT VA THUONG MAI TAN MY GIAM DOC 983120630 CTCP SPRINGBOARD4 VN. GIAM DOC 913558515 CTCP THIET BI VA DICH VU QUOC TE. GIAM DOC 0913521374 CTCP THUONG MAI DU LICH VA VAN TAI ANH DU GIAM DOC 0978206886 CTCP THUONG MAI TAM VIET VST. GIAM DOC 0979.282.888 CTCP THUONG MAI TTEC GIAM DOC 912440812 CTCP THUONG MAI VA CONG NGHESONG HONG GIAM DOC 944883333 CTCP THUONG MAI VA DICH VU GIAI TRI TU HAI. GIAM DOC 0904138875 CTCP THUONG MAI VA DICH VU THINH DUONG GIAM DOC 0914.387.789 CTCP THUONG MAI VA XAY DUNG VINH PHAT GIAM DOC 913205636 CTCP TIN HOC VA XAY DUNG HA LONG. GIAM DOC 0904974556 CTCP TM & DICH VU XAY DUNG CHI THUY. GIAM DOC 0913.572.785 CTCP TM VA DL TIEN PHUONG GIAM DOC 0982.434.288 CTCP TU VAN DAU TU VA XAY DUNG CONGTRIN GIAM DOC 0903481618 CTCP TU VAN DAU TU XAY DUNG CONGTRINH M GIAM DOC 983238416 CTCP TU VAN DT VA PHAT TRIEN TAY BAC. GIAM DOC 0989.580.801 CTCP TU VAN THIET KE KIEN TRUC NOI THAT VA GIAM DOC 986337777 CTCP TU VAN THIET KE VA XAY DUNG TRANG TI GIAM DOC 0913236666 CTCP VAT LIEU CONG NONG NGHIEP THANH HU GIAM DOC 0978.348.866 CTCP VAT LIEU XAY DUNG VA PHU GIA LICOGI 1 GIAM DOC 947831777 CTCP VAT LIEU XAY DUNG VA THUONG MAITD GIAM DOC 948448886 CTCP VAT TU THIET BI AN TOAN GIAO THONG Q GIAM DOC 988338798 CTCP VINASUNNY GIAM DOC 0983.234.568 CTCP XAY DUNG BAO AN GIAM DOC 0904236840 CTCP XAY DUNG CO SO HA TANG HUNG VIET.

2833 TRUONG TUAN MANH NAM 2834 DO VAN HIEU NAM 2835 NGUYEN VAN THANG NAM 2836 NGUYEN THANH TUNG NAM 2837 NGUYEN KHAC DUNG NAM 2838 TRAN ANH DONG NAM 2839 NGUYEN VAN LONG NAM 2840 DINH VAN HIEN NAM 2841 NGUYEN PHI LONG NAM 2842 BUI HONG KY NAM 2843 NGUYEN MINH VAN NAM 2844 LE DINH THUAN NAM 2845 TRAN VAN DONG NAM 2846 NGUYEN VIET TUYEN NAM 2847 TRAN VAN HUNG NAM 2848 VU HUU ANH NAM 2849 NGUYEN VAN NAM NAM 2850 BUI HOAI MAI NAM 2851 LE VAN HUNG NAM 2852 TRAN VAN HUAN NAM 2853 KHUC MANH CUONG NAM 2854 NGUYEN QUANG ANH NAM 2855 DUONG XUAN CUONGNAM 2856 TRAN MAI LE NAM 2857 NGUYEN VAN THANH NAM 2858 LE VAN HOA NAM 2859 NGUYEN NGOC HAO NAM 2860 TRUONG KIEU DUONG NAM 2861 NGUYEN DUC TUAN NAM 2862 NGUYEN THIEN TUONGAM N 2863 TRAN NGOC THANG NAM 2864 PHAM NGOC ANH NAM 2865 VU MINH GIANG NAM 2866 TRAN TRONG VINH NAM 2867 LE VIET HUNG NAM 2868 TRUONG CAO SON NAM 2869 DINH TUAN ANH NAM 2870 DINH XUAN VINH NAM 2871 HOANG MANH TAI NAM 2872 LE THANH NGHI NAM 2873 HA SON TUNG NAM 2874 DO QUANG HUY NAM 2875 NGUYEN VAN CUONG NAM 2876 LE HONG MINH NAM 2877 NGUYEN ANH TUAN NAM 2878 NGUYEN TIEN CUONGNAM 2879 VU VAN MANH NAM 2880 NGUYEN HONG QUANGAM N 2881 NGUYEN DUY THO NAM 2882 NGUYEN MINH CHI NAM

GIAM DOC 913233311 CTCP XAY DUNG HAI PHAT GIAM DOC 983230924 CTCP XAY DUNG LAM HOANG ANH. GIAM DOC 0913380628 CTCP XAY DUNG VA DICH VU THUONG MAI HUYE GIAM DOC 986068099 CTCP XAY LAP VA THUONG MAI THANH TUNG. GIAM DOC 913077786 CTCP XD VA KHAI THAC KHOANG SAN VIET NAM GIAM DOC 0904.331.166 CTCP XD VA PT VAT LIEU MOI VIET NAM. GIAM DOC 0988.891.156 CTCP XD VA TM NGUYEN LONG. GIAM DOC 0903.428.916 CTTNHH CO DIEN DL TU DONG HOA DKNEC. KẾ TOÁN TRƯỞNG 0903415668 CTTNHH CONG NGHIEP VAN BAO GIAM DOC 0982298888 CTTNHH DAU TU PHAT TRIEN HOANG PHAT. GIAM DOC 0912947489 CTTNHH DIA CHINH HUNG VUONG GIAM DOC 0904533451 CTTNHH DT VA XD LAP PHAT. GIAM DOC 0912.333.736 CTTNHH NOI THAT XD VA TM DONG DUC. GIAM DOC 0912323732 CTTNHH THUONG MAI VA SAN XUATLUONG PHU GIAM DOC 0904065958 CTTNHH THUONG MAI VA VAN TAI VU SON GIAM DOC 0982.424.846 CTTNHH XD VA BAO TRI NM CHAU A TBD. GIAM DOC 0903413556 CTY CONG NGHE HOA SINH VIET NAM. GIAM DOC 0913.592.393 CTY CP TU VAN TKE BAO TON DTXD DICAC. GIAM DOC 0913.090.494 CTY CP XUAT NHAP KHAU HOA ANH. GIAM DOC 0982910765 CTY TNHH CO KHI-XAY DUNG-THUONGMAI-PHA GIAM DOC 0983.668.039 CTY TNHH QUANG CAO TM HAI AU. GIAM DOC 0913030556 CTY CO DAU TU PT THI TRUONG VIET TIEN GIAM DOC 1686222886 CTY CO PHAN BELIFE. GIAM DOC 983230781 CTY CO PHAN XAY DUNG DAN DUNG VA THUON GIAM DOC 912345875 CTY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN DOTH GIAM DOC 913501771 CTY CO PHAN 179 GIAM DOC 982430365 CTY CO PHAN 7GMT GIAM DOC 0912483005 CTY CO PHAN AM NHAC M.E.L.O.D.Y. GIAM DOC 983577288 CTY CO PHAN AZENA VIET NAM GIAM DOC 0912265596 CTY CO PHAN BAC GIANG GIAM DOC 0912323232 CTY CO PHAN BAC HUNG THANH GIAM DOC 37191004 CTY CO PHAN BAO BI SAO VIET GIAM DOC 0913230692 CTY CO PHAN BAO BI VINACONEX. GIAM DOC 913214470 CTY CO PHAN BIEN BAC GIAM DOC 0978.221.368 CTY CO PHAN CDC TU VAN THIET KE XAY DUNG GIAM DOC 953228686 CTY CO PHAN CHE BIEN THUC PHAM SACH 3F. GIAM DOC 988501150 CTY CO PHAN CHUNG NHAN & GIAM DINHDQS-U GIAM DOC 983135877 CTY CO PHAN CO KHI CHE TAO MAY VA PHAT TR GIAM DOC 982737206 CTY CO PHAN CO KHI XAY DUNG HUNG MANH GIAM DOC 988092015 CTY CO PHAN CO KHI XAY LAP VIET CHUAN. GIAM DOC 0913565866 CTY CO PHAN CONG NGHE BAO HUNG GIAM DOC 908668468 CTY CO PHAN CONG NGHE DAI DUONG. GIAM DOC 982000563 CTY CO PHAN CONG NGHE DU BAO. GIAM DOC 0989581380 CTY CO PHAN CONG NGHE GIAI PHAPTICH HOP GIAM DOC 903921568 CTY CO PHAN CONG NGHE PHIM CUA SO. GIAM DOC 0989659170 CTY CO PHAN CONG NGHE PHU MINH. GIAM DOC 902028185 CTY CO PHAN CONG NGHE THAN THIEN MOITRU GIAM DOC 903285848 CTY CO PHAN CONG NGHE THIEN DUC. GIAM DOC 0904078919 CTY CO PHAN CONG NGHE VA THUONG MAINGU GIAM DOC 916453158 CTY CO PHAN CONG NGHE XAY DUNG VA THUO

2883 PHAM ANH TRUONG NAM 2884 VU TRONG HAI NAM 2885 NGUYEN ANH DUNG NAM 2886 VU MANH HA NAM 2887 NGUYEN MANH THANH NAM 2888 CHU MINH VUONG NAM 2889 PHAM ANH TUAN NAM 2890 NGUYEN DUC SON NAM 2891 NGUYEN NGUYEN TO NAM HUU 2892 NGUYEN VAN DUONG NAM 2893 TRAN NGUYEN HUNG NAM 2894 NGUYEN VAN TUYEN NAM 2895 NHO HONG LONG NAM 2896 HA VAN XA NAM 2897 VU THANH TRUNG NAM 2898 NGUYEN XUAN HOANG NAM 2899 PHAM VAN KINH NAM 2900 LE HOAI NAM NAM 2901 PHAM HONG HAI NAM 2902 DUONG VAN THUAT NAM 2903 NGUYEN VAN DUNG NAM 2904 LE VAN THUAN NAM 2905 HOANG VAN CUONG NAM 2906 VU XUAN HUNG NAM 2907 CHU XUAN LAI NAM 2908 NGUYEN QUANG HUNGAM N 2909 HOANG HUU THI NAM 2910 LE THANH THAO NAM 2911 HA VAN LONG NAM 2912 NGUYEN DUC THANG NAM 2913 TRAN VAN LAI NAM 2914 DO XUAN HAI NAM 2915 DO MINH TUAN NAM 2916 VU QUOC HUY NAM 2917 VU DUY THANH NAM 2918 NGUYEN DUC TOAN NAM 2919 TRAN NGOC HAI NAM 2920 NGO ANH TUAN NAM 2921 NGUYEN XUAN HOA NAM 2922 NGUYEN VAN THAN NAM 2923 NGUYEN PHI HUNG NAM 2924 DAO HOANG SON NAM 2925 LE DUY BINH NAM 2926 LE PHI DAM NAM 2927 PHAM TUAN DUONG NAM 2928 LY DUC THAI NAM 2929 VU VAN SON NAM 2930 NGUYEN DUY THANH NAM 2931 NGUYEN BAO KHANH NAM 2932 HOANG KIM HUNG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

977536546 CTY CO PHAN CONG NGHIEP AN THINH 0983.222.305 CTY CO PHAN CONG NGHIEP NAM KHANH 0913342023 CTY CO PHAN CONG NGHIEP TANO. 0904688888 CTY CO PHAN CONG NGHIEP TAU THUY VA XE M 939159999 CTY CO PHAN CONG NGHIEP VIET - MY 987770550 CTY CO PHAN CTV 0913229099 CTY CO PHAN CUU LONG 903430689 CTY CO PHAN DAI SON 0906292979 CTY CO PHAN DAO TAO VA THUONG MAISAO VIE 0977282828 CTY CO PHAN DAU TU AN PHAT 0903249249 CTY CO PHAN DAU TU AN PHU. 913387799 CTY CO PHAN DAU TU AN THANH. 0912056357 CTY CO PHAN DAU TU CONG NGHE HUY LONG 0904716106 CTY CO PHAN DAU TU HA AN. 0913202554 CTY CO PHAN DAU TU HA SON. 0983369586 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHE 953298888 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN DO THIDUC T 988852567 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN NGUON LUC 0903418891 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN O TO XE MAY 983498889 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN RAU SACHSO 982882860 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN VA THUONG 913212768 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIENNAM BINH 0913540846 CTY CO PHAN DAU TU PT XAY DUNG-THUONG M 977833727 CTY CO PHAN DAU TU SAN XUAT VA THUONG M 913216166 CTY CO PHAN DAU TU TAI CHINH CONG DOANDA 988360406 CTY CO PHAN DAU TU TAI CHINH VABE. 983655655 CTY CO PHAN DAU TU TAN MINH. 917.64 CTY CO PHAN DAU TU THUONG MAI PHAT TRIEN 0983989799 CTY CO PHAN DAU TU THUONG MAI PHUONDON 0913318438 CTY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA DICH VU 0904496498 CTY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA SAN XUA 0904211827 CTY CO PHAN DAU TU TMAI HA TRUNG 0912572572 CTY CO PHAN DAU TU VA CONG NGHE GITEX 0989089119 CTY CO PHAN DAU TU VA CONG NGHE VIET TIEN 0903449033 CTY CO PHAN DAU TU VA CONG NGHEHOP NHA 0917683836 CTY CO PHAN DAU TU VA HE THONG THUONG M 913.23 CTY CO PHAN DAU TU VA KINH DOANHBAT DON 0983950999 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DAT VIET 0913217985 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN GIAO DUC 0913232061 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN HUU NGH 0983231824 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN QUE HUO 936836999 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN THIETBI C 982139009 CTY CO PHAN DAU TU VA TAI CHINH DAI VIET. 913362390 CTY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI AVIETCO 972172386 CTY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAIHOANG D 988818888 CTY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAITHAI YEN 0125152539 CTY CO PHAN DAU TU VA XUC TIEN THUONG MA 983.24 CTY CO PHAN DAU TU VAN PHU-CONCRETE. 0989331978 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG BAO KHANH 0973347070 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG HUNG CUONG

2933 TRAN DINH DUNG NAM 2934 NGUYEN NGOC DUONGAM N 2935 VU NGOC TU NAM 2936 CAO VAN KY NAM 2937 LE QUOC TUAN NAM 2938 NGUYEN VAN TRUNG NAM 2939 VU HAI NAM 2940 PHAM DUY NGHIA NAM 2941 LA QUANG BINH NAM 2942 HA VAN QUANG NAM 2943 VU QUANG HOA NAM 2944 LE KIM VINH NAM 2945 LE ANH TUAN NAM 2946 MAI THANH PHUONG NAM 2947 NGUYEN TIEN TUNG NAM 2948 KHUC TRUONG SON NAM 2949 NGUYEN TRAN DUY NAM 2950 NGUYEN DUC TRONG NAM 2951 DINH VAN VIEN NAM 2952 NGUYEN PHUONG DONG NAM 2953 HA GIANG NAM NAM 2954 TRAN DANH BAO NAM 2955 NGUYEN TRONG QUANG NAM 2956 NGUYEN TO NINH NAM 2957 NGUYEN VAN CHINH NAM 2958 VU SONG TOAN NAM 2959 HUYNH PHUONG NGHIA NAM 2960 HOANG THANG NAM 2961 NGUYEN DUC DAN NAM 2962 NGUYEN NGOC CHUONG NAM 2963 DAO THE VINH NAM 2964 DAO TRONG HUNG NAM 2965 NGUYEN THIEN DUONGAM N 2966 TRINH QUOC CHIEN NAM 2967 NGUYEN HONG QUANGAM N 2968 HA TUAN ANH NAM 2969 DANG XUAN BANG NAM 2970 BUI DUC NGOAN NAM 2971 LE QUAN CAN NAM 2972 NGUYEN DUC LUONG NAM 2973 BUI HAI NINH NAM 2974 NGO DUC VIET NAM 2975 MAI NGOC AN NAM 2976 LE HOANG LE NAM 2977 LE XUAN HOP NAM 2978 NGUYEN QUOC TUAN NAM 2979 NGUYEN HUU TINH NAM 2980 HA VAN THANG NAM 2981 VU QUANG HUNG NAM 2982 NGUYEN HOANG THONG NAM

GIAM DOC 903402425 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG PHAT TRIENTH GIAM DOC 912104901 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG TAM THANH . TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 988198686 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG TUAN PHONG. GIAM DOC 913012778 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUONG M GIAM DOC 0903420110 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUONG M GIAM DOC 0912879777 CTY CO PHAN DAU TU XAY LAP THUONG MAI DA GIAM DOC 904388838 CTY CO PHAN DICH VU BAO VE THANGLONG VO GIAM DOC 0913083876 CTY CO PHAN DICH VU DAU TU VA DU LICHBAN GIAM DOC 0983574078 CTY CO PHAN DICH VU PHAN MEM SINO. GIAM DOC 0915021998 CTY CO PHAN DICH VU THUONG MAI VA DAU TU GIAM DOC 0915701560 CTY CO PHAN DICH VU VA GIAI PHAP CONG NGH GIAM DOC 0953356778 CTY CO PHAN DICH VU VA THUONG MAI PETECA GIAM DOC 0904114840 CTY CO PHAN DICH VU VIEN THONG FTS. GIAM DOC 0983427042 CTY CO PHAN DIEN GIA DUNG NAGAKAWA. GIAM DOC 903011196 CTY CO PHAN DIEN TU ANH KIET. GIAM DOC 0913212740 CTY CO PHAN DIEN TU GIANG VO. GIAM DOC 0983586668 CTY CO PHAN DINH GIA VA BAN DAU GIATAI SAN GIAM DOC 0983067345 CTY CO PHAN DO LUONG DIEU KHIENTIAS GIAM DOC 0936197711 CTY CO PHAN DOANH NGHIEP THANH XUAN. GIAM DOC 913307468 CTY CO PHAN DONG TIEN HUNG GIAM DOC 913565595 CTY CO PHAN DP NAM THANH GIAM DOC 0904009449 CTY CO PHAN DTU THUONG MAI VA XUAT NHAP GIAM DOC 0983533267 CTY CO PHAN DU LICH LU HANH QUOC TE. GIAM DOC 0903433375 CTY CO PHAN DU LICH VA THUONG MAI TAN SAN GIAM DOC 913581277 CTY CO PHAN DUOC VA THIET BI Y TE NGOCKHA GIAM DOC 0906778886 CTY CO PHAN EMOBI. GIAM DOC 0989058153 CTY CO PHAN GIA LOC PHAT GIAM DOC 0989133572 CTY CO PHAN GIAI PHAP DOANH NGHIEP VIET N GIAM DOC 983319380 CTY CO PHAN GIAI PHAP GIAO DUC VN. GIAM DOC 0903246897 CTY CO PHAN GIAI PHAP HOI TU SO NGAN HA GIAM DOC 0909999898 CTY CO PHAN GIAI PHAP THI TRUONG MOI. GIAM DOC 0904124773 CTY CO PHAN GIAO DUC LONG CO. GIAM DOC 0904171239 CTY CO PHAN GIAO THONG HA NOI. GIAM DOC 0913203594 CTY CO PHAN GO GAGO GIAM DOC 0913553475 CTY CO PHAN HE THONG THONG TIN LAM NGHIE GIAM DOC 903202808 CTY CO PHAN HIKARI VIET NAM GIAM DOC 902143433 CTY CO PHAN HOANG NAM ANH GIAM DOC 0904005199 CTY CO PHAN HOP NHAT VIET NAM GIAM DOC 0987368888 CTY CO PHAN HUNG DUC GIAM DOC 0982217009 CTY CO PHAN IFO-DAU TU PHAT TRIEN CONG N GIAM DOC 903246044 CTY CO PHAN IVG VIET NAM GIAM DOC 4.75 CTY CO PHAN KET NOI QUA TANG GIAM DOC 913003074 CTY CO PHAN KIEN TRUC TY LE VANG. GIAM DOC 0942545658 CTY CO PHAN KIEN TRUC VA XAY DUNG MINHDU GIAM DOC 913053944 CTY CO PHAN KIM KHI TAN BINH GIAM DOC 976622999 CTY CO PHAN KIM KHI VIEN DONG GIAM DOC 0989582688 CTY CO PHAN KINH DOANH THUONG MAIQUOC GIAM DOC 903201671 CTY CO PHAN KINH DOANH VA XAY DUNGHA TH GIAM DOC 903213993 CTY CO PHAN KY NGHE QUANG ANH. KẾ TOÁN TRƯỞNG 0983.308.596 CTY CO PHAN KY THUAT CONG NGHE VA TRACD

2983 NGUYEN NGOC DUNGNAM 2984 PHAM TUAN DUONG NAM 2985 NGUYEN DUC THU NAM 2986 TRAN CONG CHINH NAM 2987 NGUYEN THANH NAM NAM 2988 VU HOAI NAM NAM 2989 NGUYEN TUAN ANH NAM 2990 NGUYEN CHI HIEU NAM 2991 PHAN VAN DINH NAM 2992 NGUYEN MINH TRI NAM 2993 NGUYEN HONG CHUONG NAM 2994 PHAM HUY TRIEU NAM 2995 LUU VAN THANH NAM 2996 PHAM KHANH HUNG NAM 2997 NGUYEN DUC HUNG NAM 2998 PHAM VAN LAN NAM 2999 BUI DINH THAI NAM 3000 PHAM QUANG BINH NAM 3001 TRAN HUU TUONG NAM 3002 NGUYEN HUY LONG NAM 3003 NGUYEN TRUONG GIANG NAM 3004 NGUYEN HUU TUAN NAM 3005 DAO QUANG HAI NAM 3006 KIEU VAN LE NAM 3007 VU VAN HUNG NAM 3008 DANG KHUONG DUY NAM 3009 TRAN DUC DIEP NAM 3010 LE THANH LONG NAM 3011 LUU DANH THANH NAM 3012 LE THI THANH LAN NAM 3013 NGUYEN MANH HAI NAM 3014 VU THE THANG NAM 3015 DAO NGOC NAM NAM 3016 NGUYEN NGOC HOANNAM 3017 NGUYEN THANG LONG NAM 3018 TRAN THANH TRUNG NAM 3019 TRAN HOANG VU NAM 3020 NGUYEN DUC THO NAM 3021 LE VAN THANH NAM 3022 NGUYEN SY TRINH NAM 3023 TRAN QUANG HUNG NAM 3024 LE TUONG KY NAM 3025 DANG HUNG CUONG NAM 3026 NGUYEN ANH KET NAM 3027 NGUYEN DINH SINH NAM 3028 TRAN ANH VUONG NAM 3029 DO TIEN DUNG NAM 3030 BUI VAN THANG NAM 3031 NGUYEN DUC HUNG NAM 3032 DO TRUNG HIEU NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903292145 CTY CO PHAN LU HANH VA TM VIET NAM. 982232007 CTY CO PHAN MANG.PHAN MEM VIET. 0913.540.681 CTY CO PHAN MASTECH 989979382 CTY CO PHAN MOREHOME 0913218293 CTY CO PHAN NAM DO 0989526666 CTY CO PHAN NAM TRANG 0903440024 CTY CO PHAN NANG LUONG VA MOI TRUONG RC 914796360 CTY CO PHAN NETIMPLEMENTERS VIETNAM. 949720294 CTY CO PHAN NOI THAT BEP MOI 0913349945 CTY CO PHAN OHNEW 903406093 CTY CO PHAN PHAN MEM AM THANH & HINHANH 982300211 CTY CO PHAN PHAN MEM TRUC TUYEN VA THUO 0903402636 CTY CO PHAN PHAT TRIEN AN PHU. 908344560 CTY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE HA MIN 913557908 CTY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE DIEN HO 912372863 CTY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE THUYKH 916396999 CTY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE VA DICH 982402496 CTY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHEVIEN DO 0913.238.647 CTY CO PHAN PHAT TRIEN GOM KY THUAT. 912488688 CTY CO PHAN PHAT TRIEN PHAN MEM CHIEN TH 982781223 CTY CO PHAN PHAT TRIEN THUONG MAI VADU L 936636886 CTY CO PHAN PHAT TRIEN TUNA VIET NAM 913048444 CTY CO PHAN PHAT TRIEN VA XAY DUNG . 0904646858 CTY CO PHAN QUAN LY TAI SAN VINAASSET. 912355506 CTY CO PHAN QUANG CAO KY THUAT SO VIET 0913387711 CTY CO PHAN QUANG CAO VA THUONG MAIAN T 986986666 CTY CO PHAN SACH THIET BI GIAO DUC THANG 0905686866 CTY CO PHAN SAN XUAT MAY TINH SARAVNPC 972369396 CTY CO PHAN SAN XUAT- THUONG MAI VA AN N 988744844 CTY CO PHAN SAN XUAT VA KINH KINH KET CAU 0913342627 CTY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI HT 0986.333.696 CTY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI TIN DA 0982601599 CTY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAIAN VIE 912.54 CTY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAIBINH M 0913238043 CTY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAIINTIME 976659888 CTY CO PHAN SAPIO 983888899 CTY CO PHAN SPM TU VAN XAY DUNG. 918608469 CTY CO PHAN TAM NHIN DAI VIET 912656865 CTY CO PHAN TAN PHAT 913211199 CTY CO PHAN TAN PHU LONG. 16887771221 CTY CO PHAN TAP DOAN QUANG HUNG. 0913.287.257 CTY CO PHAN TAP DOAN VINH THAI ROTACOR 936395566 CTY CO PHAN TAXI TAY DO 0912290613 CTY CO PHAN THANH HA 0912216263 CTY CO PHAN THANH LONG 0913201999 CTY CO PHAN THEP BAC VIET 982088968 CTY CO PHAN THIET BI DIEN UTEN VIET-DUC. 989069587 CTY CO PHAN THIET BI PHONG CHAY CHUA CHA 0983972668 CTY CO PHAN THIET BI VAT TU Y TE H VA X. 913.56 CTY CO PHAN THIET KE XAY DUNG HONG HA

3033 NGUYEN ANH TUAN NAM GIAM DOC 982797988 CTY CO PHAN THIET KE XAY DUNG VA THUONG 3034 NGUYEN XUAN BAC NAM GIAM DOC 0903.233.090 CTY CO PHAN THONG MAI H.B.T 3035 VU HUY HA NAM GIAM DOC 904959696 CTY CO PHAN THUC PHAM CONG NGHIEPSON H 3036 NGUYEN VAN DOI (TUC MANH TOAN) NAM GIAM DOC 0913571979 CTY CO PHAN THUONG BINH MANH TOAN . 3037 NGUYEN MINH HAI NAM GIAM DOC 0982240201 CTY CO PHAN THUONG MAI CONG NGHIEPTHINH 3038 PHAM KHAC THAO NAM GIAM DOC 986588799 CTY CO PHAN THUONG MAI CONG NGHIEPVA DI 3039 NGUYEN THANH DONG NAM GIAM DOC 0904647337 CTY CO PHAN THUONG MAI DAU TU DONG ANH. 3040 NGUYEN THIEN TUNGNAM GIAM DOC 977346138 CTY CO PHAN THUONG MAI DICH VU TRUYEN TH 3041 PHAM DUC HOA NAM GIAM DOC 982244366 CTY CO PHAN THUONG MAI DICH VU VA XAY DU 3042 PHAM TRI KIEN NAM GIAM DOC 903214580 CTY CO PHAN THUONG MAI DICH VU VASAN XUA 3043 VU XUAN TAI NAM GIAM DOC 904946456 CTY CO PHAN THUONG MAI DU LCIH VA PHATTR 3044 LE GIO LINH NAM GIAM DOC 988993888 CTY CO PHAN THUONG MAI DU LICH VAXAY DUN 3045 HONG JAE EUI NAM GIAM DOC 0957243332 CTY CO PHAN THUONG MAI G&B VIET NAM. 3046 DANG ANH TUAN NAM GIAM DOC 989584123 CTY CO PHAN THUONG MAI QUOC TEVA CONG N 3047 LE DUC PHUONG NAM GIAM DOC 0986623666 CTY CO PHAN THUONG MAI TIN HOC PHUONG N 3048 PHAM DINH CHIEN NAM GIAM DOC 0904051588 CTY CO PHAN THUONG MAI TONG HOP DONG D 3049 DOAN NHU THANH NAM GIAM DOC 0983681103 CTY CO PHAN THUONG MAI VA CHUYEN PHAT N 3050 VU THE HE NAM GIAM DOC 0903 438 313 CTY CO PHAN THUONG MAI VA CO KHI XAY DUN 3051 NGUYEN VAN TRONG NAM GIAM DOC 0904966808 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU BINH MIN 3052 LE XUAN TIEN NAM GIAM DOC 983980508 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU VIET TIE 3053 NGUYEN VAN QUY NAM GIAM DOC 912575699 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU XAY DUN 3054 DANG QUOC HOAN NAM GIAM DOC 902969696 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU SEN VIE 3055 LUONG MINH CUONG NAM GIAM DOC 983503216 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUSON DO 3056 PHUNG VIET ANH NAM GIAM DOC 986596896 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUVIET LIN 3057 DUONG HUY PHUC NAM GIAM DOC 0983248650 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICH NGOI NH 3058 NGHIEM QUANG TU NAM GIAM DOC 973357777 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DV M.A.X. 3059 MAI THE DUNG NAM GIAM DOC 902227685 CTY CO PHAN THUONG MAI VA KY THUATDUONG 3060 NGUYEN VIET BACH NAM GIAM DOC 0913539286 CTY CO PHAN THUONG MAI VA PHAT TRIEN CON 3061 LAM KHAI PHONG NAM GIAM DOC 0913363123 CTY CO PHAN THUONG MAI VA TRUYEN THONG 3062 NGUYEN HONG KHANH NAM GIAM DOC 0989092610 CTY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNG KHS 3063 LE THANH TU NAM GIAM DOC 0913283574 CTY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNGBAO D 3064 PHAM DUY HUNG NAM GIAM DOC 0912028493 CTY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNGPHUO 3065 PHAM NGOC VIET NAM GIAM DOC 989101118 CTY CO PHAN THUONG MAI VA XAY DUNGVINH T 3066 MAI QUANG VINH NAM GIAM DOC 0904067272 CTY CO PHAN THUONG MAI VA XUAT NHAP KHA 3067 LE HUNG HAI NAM GIAM DOC 0912097368 CTY CO PHAN THUONG MAI VIET HUNG. 3068 PHAM XUAN DAC NAM GIAM DOC 0912761061 CTY CO PHAN THUONG MAI XAY DUNG VA DVDU 3069 NGUYEN MINH DUC NAM GIAM DOC 0906129993 CTY CO PHAN THUONG MAI XAY DUNG VACONG 3070 NGUYEN VU THANH NAM GIAM DOC 0904118707 CTY CO PHAN THUONG MAI-DICH VU VA XAY DU 3071 NGUYEN DUY SON NAM GIAM DOC 915123444 CTY CO PHAN TM DIEN TU RIENG. 3072 DANG HAI LONG NAM GIAM DOC 903448933 CTY CO PHAN TM RUA VANG 3073 NGUYEN MINH DUNG NAM GIAM DOC 0953335333 CTY CO PHAN TM VA KY THUAT NMD 3074 KIEU ANH TUAN NAM GIAM DOC 0168.9588818 CTY CO PHAN TO HOP DAU TU ABC. 3075 TRAN BA KHANH NAM GIAM DOC 0916015766 CTY CO PHAN TRANG THIET BI KHOA HOC KYTH 3076 NGUYEN HUU QUANGNAM KẾ TOÁN TRƯỞNG 903216388 CTY CO PHAN TRU TIEN 3077 LE TRUNG KIEN NAM GIAM DOC 0903293848 CTY CO PHAN TRUNG KIEN HA NOI 3078 NGUYEN XUAN HUONG NAM GIAM DOC 0982455886 CTY CO PHAN TRUYEN THONG CHUNGKHOAN V 3079 DINH VAN TO NAM KẾ TOÁN TRƯỞNG 982383555 CTY CO PHAN TRUYEN THONG NHK. 3080 DANG ANH PHUONG NAM GIAM DOC 0904.565.678 CTY CO PHAN TRUYEN THONG SO 1. 3081 DO HUY HOANG NAM GIAM DOC 0903202088 CTY CO PHAN TRUYEN THONG SUC MANH THUO 3082 CHU XUAN HIEU NAM GIAM DOC 915191519 CTY CO PHAN TRUYEN THONG VA GIAI TRITRUC

3083 VU GIA NAM NAM 3084 NGUYEN QUOC DAT NAM 3085 NGUYEN TIEN DOAN NAM 3086 DOAN TRUNG TINH NAM 3087 NGUYEN VAN HOA NAM 3088 NGUYEN THANH CHUNG NAM 3089 NGUYEN MANH TAI NAM 3090 NGUYEN VAN DINH NAM 3091 PHAM ANH TUAN NAM 3092 TRAN MINH THANG NAM 3093 LE XUAN VIET NAM 3094 TRAN ANH TU NAM 3095 BUI CHI THANH NAM 3096 NGUYEN HAI HA NAM 3097 DANG LE KHANH NAM 3098 NGUYEN VAN DUNG NAM 3099 NGUYEN HAI VAN NAM 3100 NGUYEN VAN CUONG NAM 3101 PHAM TUAN PHAP NAM 3102 LE QUANG TRUNG NAM 3103 TA DUY DAO NAM 3104 TRAN VAN KHA NAM 3105 NGO VAN HUNG NAM 3106 LE HUY NAM 3107 LE VAN VINH NAM 3108 PHAN HO DU NAM 3109 NGUYEN QUANG MINH NAM 3110 NGUYEN THANH CHUNG NAM 3111 TRAN ANH DUNG NAM 3112 HOANG THANH HAI NAM 3113 NGUYEN NAM TAI NAM 3114 LE TRUNG KIEN NAM 3115 NGO VAN VU NAM 3116 LUU SON TUNG NAM 3117 NGUYEN VAN MANH NAM 3118 NGUYEN VAN GIAP NAM 3119 NGUYEN THANH HUNG NAM 3120 NGUYEN KIEU HUNG NAM 3121 TRAN ANH MINH NAM 3122 TRAN MANH HUNG NAM 3123 TRAN VAN DUC NAM 3124 DOAN XUAN MANH NAM 3125 NGUYEN QUANG VINHNAM 3126 DANG MINH QUANG NAM 3127 NGUYEN VAN TUAN NAM 3128 NGUYEN NGOC KHANH NAM 3129 NGUYEN TRONG HUNG NAM 3130 CHU KIM CUNG NAM 3131 TRAN MANH HOA NAM 3132 VU CHAU A NAM

GIAM DOC 0984.389.922 CTY CO PHAN TRUYEN THONG VA THUONG MAI GIAM DOC 0904508509 CTY CO PHAN TU DONG HOA TAN PHAT. GIAM DOC 0913203135 CTY CO PHAN TU TAO VA PHAT TRIEN NHA GIAM DOC 913536779 CTY CO PHAN TU VAN CONG NGHE-XAY DUNGP GIAM DOC 0974.951.919 CTY CO PHAN TU VAN DAU TU VA XAY DUNG AR GIAM DOC 904.22 CTY CO PHAN TU VAN DAU TU DIA KY THUATVA GIAM DOC 01696872568 CTY CO PHAN TU VAN DAU TU XAY DUNG DAI NA GIAM DOC 0913212601 CTY CO PHAN TU VAN DTU PHAT TRIENGIAO TH GIAM DOC 914551242 CTY CO PHAN TU VAN KY THUAT MOI TRUONGV GIAM DOC 913233341 CTY CO PHAN TU VAN QDE GIAM DOC 0977887788 CTY CO PHAN TU VAN THIET KE CONG NGHEXA GIAM DOC 0914.796666 CTY CO PHAN TU VAN THIET KE KIEN TRUC VA T GIAM DOC 976101234 CTY CO PHAN TU VAN THIET KE KIEN TRUC VAD GIAM DOC 933666008 CTY CO PHAN TU VAN THIET KE QUANG CAO VA GIAM DOC 913514441 CTY CO PHAN TU VAN THIET KE XAY DUNG VA T GIAM DOC 982228899 CTY CO PHAN TU VAN VA DAU TU PHAT TRIENKI GIAM DOC 976007030 CTY CO PHAN TU VAN VA DAU TU THAI BINH. GIAM DOC 989856837 CTY CO PHAN TU VAN VA DICH VU KHOA HOCTA GIAM DOC 985231858 CTY CO PHAN TU VAN VA DICH VU TIN HOC TP. GIAM DOC 0912.476.894 CTY CO PHAN TU VAN VA THIET KE QUANG CAO GIAM DOC 934656999 CTY CO PHAN TU VAN VA THUONG MAI LAM HON GIAM DOC 913248843 CTY CO PHAN TU VAN XAY DUNG AEC. GIAM DOC 0904121206 CTY CO PHAN TU VAN XAY DUNG VA MOI TRUON GIAM DOC 0912647280 CTY CO PHAN TV VA PT QUAN LY QUOC TE ISM. GIAM DOC 0912.472.009 CTY CO PHAN UNG DUNG KHOA HOC MAYTINH A GIAM DOC 982089968 CTY CO PHAN UNILAND GIAM DOC 0904132189 CTY CO PHAN VAN TAI MINH HAI GIAM DOC 938788686 CTY CO PHAN VAN TAI QUOC TE NEWWAY. GIAM DOC 0903232788 CTY CO PHAN VAT LIEU KIEN TRUC VA XAY DUN GIAM DOC 0983225671 CTY CO PHAN VAT TU VA CONG NGHIEPTHANG GIAM DOC 0912.861973 CTY CO PHAN VAT TU XAY DUNG VA THIET BI DI GIAM DOC 906193456 CTY CO PHAN VEYE GIAM DOC 0983015803 CTY CO PHAN VIET NAM-THAI BINHDUONG GIAM DOC 903292656 CTY CO PHAN VIET NGA GIAM DOC 943690030 CTY CO PHAN XAY DUNG 205 GIAM DOC 944828808 CTY CO PHAN XAY DUNG AN TOAN HA NOI. GIAM DOC 987995509 CTY CO PHAN XAY DUNG BA SAO. GIAM DOC 0979.888.866 CTY CO PHAN XAY DUNG BAC HA. GIAM DOC 904001406 CTY CO PHAN XAY DUNG BAC HAI-EPC. GIAM DOC 0983014289 CTY CO PHAN XAY DUNG KIEN TRUC NHIET DOI GIAM DOC 0989532337 CTY CO PHAN XAY DUNG PHAT TRIEN NHA SO 9 TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 982129198 CTY CO PHAN XAY DUNG SAN XUAT VA THUONG GIAM DOC 0987930888 CTY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU BAT DONG GIAM DOC 0936.398.699 CTY CO PHAN XAY DUNG VA DAU TU PHAT TRIE GIAM DOC 947101458 CTY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIEN THUON GIAM DOC 903400386 CTY CO PHAN XAY DUNG VA PHAT TRIENKHONG GIAM DOC 988033988 CTY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI TRON GIAM DOC 0958268868 CTY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI2C GIAM DOC 913091336 CTY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAIDANG GIAM DOC '0904172437 CTY CO PHAN XAY DUNG VA TMAI ACTMIEN BAC

3133 NGUYEN MAU VINH NAM 3134 DINH PHUC HAU NAM 3135 NGUYEN DUY CUONGNAM 3136 NGUYEN HUY KHANG NAM 3137 LE HONG MANH NAM 3138 NGUYEN VIET HA NAM 3139 TONG HONG NHA NAM 3140 NGUYEN HOAI NAM NAM 3141 LE MINH TRIEU NAM 3142 NGUYEN TRUNG THANH NAM 3143 NGUYEN THANH TUAN NAM 3144 NGUYEN HUU HUNG NAM 3145 LE MINH LONG NAM 3146 HOANG SY NGUYEN NAM 3147 CAO ANH QUY NAM 3148 NGUYEN DINH PHUONG NAM 3149 NGUYEN HUU CHI NAM 3150 TRAN ANH CUONG NAM 3151 NGUY PHAN CHUNG NAM 3152 PHAN HUU SON NAM 3153 VU DINH CHUYEN NAM 3154 NGUYEN HOANG LONG NAM 3155 DOAN NGOC HOAN NAM 3156 TRAN THI NGOC ANH NAM 3157 TRAN TRI NANG NAM 3158 VU HOANG CUONG NAM 3159 VU MANH CUONG NAM 3160 LE TU ANH NAM 3161 LAI TUAN DUNG NAM 3162 NGUYEN QUANG HOAN AM N 3163 NGUYEN HUU HUAN NAM 3164 NGUYEN HUU DOAN NAM 3165 THAI VAN HUYEN NAM 3166 TRAN SY TRAO NAM 3167 NGUYEN VAN DAO NAM 3168 NGUYEN VAN BINH NAM 3169 VU KIM QUYET NAM 3170 CAO VAN ANH NAM 3171 HA HAI NAM NAM 3172 NGUYEN QUANG CHUNG NAM 3173 PHAM CHI CUONG NAM 3174 QUACH THI THUY LINH NAM 3175 NGUYEN VAN PHUC NAM 3176 LE QUANG LINH NAM 3177 TRAN MANH TIEN NAM 3178 NGUYEN QUOC TRUNG NAM 3179 NGUYEN QUANG HUY NAM 3180 NGUYEN NGOC PHUONG NAM 3181 NGUYEN MANH CUONGAM N 3182 NGUYEN VAN DU NAM

GIAM DOC 982297629 CTY CO PHAN XAY DUNG. THUONG MAIQUANG V GIAM DOC 0982567305 CTY CO PHAN XAY DUNG-DAU TU THANH CONG GIAM DOC 0983218444 CTY CO PHAN XAY LAP DIEN VA DO THI C.U.B. GIAM DOC 0986.466.379 CTY CO PHAN XAY LAP VA PHAT TRIEN KHOA HO GIAM DOC 989325899 CTY CO PHAN XE MAY NAM THANG LONG. GIAM DOC 982004177 CTY CO PHAN XENUS GIAM DOC 0904229855 CTY CO PHAN XNK HA TAY. GIAM DOC 095.3286868 CTY CO PHAN XUAT NHAP KHAU DAU TU THUON GIAM DOC 0904070011 CTY CO PHAN XUAT NHAP KHAU LE MINH. GIAM DOC 0912.304539 CTY CO PHAN XUAT NHAP KHAU VA THUONG MA GIAM DOC 988136696 CTY CO PHAN XUAT NHAP KHAUHUONG GIANG GIAM DOC 0989127494 CTY CO PHAN Y HOC VIET NAM GIAM DOC 912670067 CTY CO PHAN Y TE KHAM CHUA BENHVIET NAM GIAM DOC 0904205758 CTY COPHAN HOP TAC DAU TU SAO VIET . GIAM DOC 938939189 CTY COPHAN THIET BI KY THUAT VA DO CHOIAN GIAM DOC 0905527758 CTY COPHAN XAY DUNG HOP THANH PHAT. GIAM DOC 0983911973 CTY CP XD VA NT THANG LONG. GIAM DOC 904198189 CTY CP BAT DONG SAN VIET DO GIAM DOC 0906998866 CTY CP BOT GIAT VA HOA MY PHAM HA NOI. GIAM DOC 989831155 CTY CP BTA VIET NAM GIAM DOC 987.03 CTY CP CHAN NUOI TIEN PHUONG GIAM DOC 0988564493 CTY CP CHE BIEN GO THUAN PHAT GIAM DOC 912065556 CTY CP CHUNG KHOAN VNS GIAM DOC 906949494 CTY CP CHUYEN PHAT NHANH SUNSHINE GIAM DOC 0913325079 CTY CP CN THONG TIN TIEN TIEN VIET NAM GIAM DOC 0916111176 CTY CP CN MAY TINH VA KIEN TRUC HN. GIAM DOC 0913211061 CTY CP CNGHE TBI VA DT XDUNG HA NOIXAY DU GIAM DOC 904356535 CTY CP CO DIEN LANH VA THUONG MAI M&E. GIAM DOC 904300088 CTY CP CO KHI & THUONG MAI DAI VIET. GIAM DOC 0903230279 CTY CP CO KHI GIAO THONG HA NOI. GIAM DOC 0912299616 CTY CP CO KHI THUONG MAI VA XUAT NHAP KH GIAM DOC 0983647899 CTY CP CO KHI VA TM OTO THANG LONG. GIAM DOC 0982053294 CTY CP CO KHI VAN DINH GIAM DOC 462818037 CTY CP CON DUONG MOI VIET NAM GIAM DOC 983622980 CTY CP CONG NGHE APRO GIAM DOC 912239070 CTY CP CONG NGHE GIA LINH GIAM DOC 0913.572.430 CTY CP CONG NGHE HA TANG VA THUONG MAIH GIAM DOC 979899208 CTY CP CONG NGHE HOANG ANH GIAM DOC 916000102 CTY CP CONG NGHE HOI TU UCONSYS. GIAM DOC 903279289 CTY CP CONG NGHE NQC GIAM DOC 0906123480 CTY CP CONG NGHE PHAN MEM VA GIAIPHAP TR GIAM DOC 983856665 CTY CP CONG NGHE VA KINH DOANH THAI BINH TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 913224310 CTY CP CONG NGHE VA THUONG MAI QUOCTE F GIAM DOC 912302626 CTY CP CONG NGHE VA TRUYEN THONG TAHA. GIAM DOC 0903409827 CTY CP CONG NGHE VA TRUYEN THONGLOC PH GIAM DOC 913047688 CTY CP CONG NGHIEP AN PHU AT & P GIAM DOC 913343877 CTY CP CONSTREXIM SO 1 GIAM DOC 989833588 CTY CP CP XD HA TANG KY THUAT PHUONG DO GIAM DOC 983339330 CTY CP DAU TU XAY DUNG BAC CUONG. GIAM DOC 0989.993933 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI DIC

3183 HOANG VAN LONG NAM 3184 NGUYEN ANH TUAN NAM 3185 BUI MANH HAI NAM 3186 DAO THIEN TRUONG NAM 3187 NGUYEN TIEN HUNG NAM 3188 HOANG THIEU SON NAM 3189 MAI XUAN TRUONG NAM 3190 LUU VAN PHONG NAM 3191 NGUYEN HONG HAI NAM 3192 NGUYEN VAN TRUNG NAM 3193 TRAN THI MINH TAM NAM 3194 NGUYEN HUY TUYEN NAM 3195 LE BA MINH NAM 3196 NGUYEN NGOC SON NAM 3197 PHAM THE THANH NAM 3198 NGUYEN HUY TOAN NAM 3199 DOAN TRONG HUNG NAM 3200 VU DO HIEU NAM 3201 DANG VAN CUONG NAM 3202 HA LINH NAM 3203 PHAM VAN KHUONG NAM 3204 HO VIET HAI NAM 3205 TRAN VAN CAU NAM 3206 NGUYEN QUANG DUCNAM 3207 DAON MINH TAN NAM 3208 NGUYEN VIET HUNG NAM 3209 LUU VAN CONG NAM 3210 LE HONG BANG NAM 3211 TONG VAN THU NAM 3212 NGUYEN VAN CUONG NAM 3213 NGUYEN TRUNG THANH NAM 3214 TRAN MINH TUAN NAM 3215 NGO BINH DINH NAM 3216 NGUYEN TAT CAU NAM 3217 NGUYEN VAN SON NAM 3218 PHAM VAN HIEU NAM 3219 NGUYEN QUANG HUNGAM N 3220 LUONG HUU DO NAM 3221 NGUYEN VAN CHUAN NAM 3222 DANG NGOC QUYNH NAM 3223 NGUYEN NGOC HA NAM 3224 PHAM MANH CUONG NAM 3225 NGUYEN VAN MUI NAM 3226 NGUYEN HUU NHAN NAM 3227 NGUYEN NGOC MINH NAM 3228 PHAN ANH NAM 3229 NGO VAN DU NAM 3230 DINH VAN NGUYEN NAM 3231 TRAN DANG KHOA NAM 3232 NGUYEN DUY HIEN NAM

KẾ TOÁN TRƯỞNG 972317032 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA TM 189 GIAM DOC 915172609 CTY CP DAU TU &THUONG MAI PHU HAI. GIAM DOC 912123666 CTY CP DAU TU DU LICH THANG LONG. GIAM DOC 904199059 CTY CP DAU TU GIA MINH GIAM DOC 1686118888 CTY CP DAU TU HML GIAM DOC 0903000709 CTY CP DAU TU PHAT TRIEN 309 HA NOI. GIAM DOC 989068378 CTY CP DAU TU PHAT TRIEN CAC DAN TOC VIET GIAM DOC 985534168 CTY CP DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHET&P GIAM DOC 913202766 CTY CP DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHIEPHOA GIAM DOC 0913.303.396 CTY CP DAU TU TAI CHINH TOAN CAU. GIAM DOC 903406614 CTY CP DAU TU TAI CHINH VIET THANH. GIAM DOC 912391980 CTY CP DAU TU THUONG MAI DAI LOI. GIAM DOC 0983.438806 CTY CP DAU TU THUONG MAI MVN. GIAM DOC 0936391888 CTY CP DAU TU THUONG MAI SEN VIET. GIAM DOC 0989589567 CTY CP DAU TU THUONG MAI VA DICH VUVINH T GIAM DOC 0903420773 CTY CP DAU TU THUONG MAI VA GIAO NHAN VA GIAM DOC 0983836626 CTY CP DAU TU THUONG MAI VA XUAT NHAP KH GIAM DOC 0982039899 CTY CP DAU TU TM VA DV HUY LINH GIAM DOC 912474777 CTY CP DAU TU TU VAN DIA CHINH HA NOI GIAM DOC 0976.389.999 CTY CP DAU TU VA CONG NGHE OTO VIET. GIAM DOC 9012370737 CTY CP DAU TU VA DICH VU QUOC TE THANG LO GIAM DOC 983512209 CTY CP DAU TU VA KY THUAT DP THANG LONG. GIAM DOC 0903262063 CTY CP DAU TU VA PHAT TRIEN KIEN TRUC NOI GIAM DOC 0913045888 CTY CP DAU TU VA PHAT TRIEN XAY DUNG DUC GIAM DOC 912747100 CTY CP DAU TU VA THUONG MAI DICH VUDTT GIAM DOC 0913235679 CTY CP DAU TU VA THUONG MAI HOANG THANH GIAM DOC 935333339 CTY CP DAU TU VA THUONG MAI QUOC TE. GIAM DOC 978435795 CTY CP DAU TU VA THUONG MAI VIENTHONG PH GIAM DOC 983091137 CTY CP DAU TU VA TM BINH TIEN. GIAM DOC 985086085 CTY CP DAU TU VA TU VAN XAY DUNG CHC. GIAM DOC 982112045 CTY CP DAU TU VA TU VAN XAY DUNG TRUONG GIAM DOC 904191646 CTY CP DAU TU VA XAY DUNG HA TANG THANGL GIAM DOC 913399728 CTY CP DAU TU XAY DUNG GIAO THONG 6 GIAM DOC 913288515 CTY CP DAU TU XAY DUNG HIEU HUNG GIAM DOC 988579484 CTY CP DAU TU XAY DUNG HOANG HA. GIAM DOC 0904.172233 CTY CP DAU TU XAY DUNG HOANG PHAT. GIAM DOC 946268668 CTY CP DAU TU XAY DUNG ITOM VIET NAM. GIAM DOC 913205219 CTY CP DAU TU XAY DUNG PHU NGUYEN. GIAM DOC 0913587281 CTY CP DAU TU XAY DUNG SXKD XUATNHAP KH GIAM DOC 914729316 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN CON GIAM DOC 0904.169.229 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN PHU GIAM DOC 908806688 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA PTHATTRIEN THU GIAM DOC 939346868 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI HA GIAM DOC 0913.517228 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI THA GIAM DOC 09036363993 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAIVIET GIAM DOC 0983218344 CTY CP DAU TU XAY DUNG VA XUAT NHAPKHAU GIAM DOC 906073229 CTY CP DAU TU XD HA DUONG. GIAM DOC 913027266 CTY CP DAU TU XD VA KD BAT DONG SAN PHU T GIAM DOC 0903401212 CTY CP DAU TU XD VA TM ICTHA NOI GIAM DOC 0912821175/0989857648/0912820629 CTY CP DAU TU XUAT NHAP KHAU TAY DO.

3233 NGUYEN QUOC KHANH NAM 3234 TRAN DUC TRUNG NAM 3235 NGO VIET TUAN NAM 3236 NGUYEN QUANG HAI NAM 3237 PHAN DUC QUY NAM 3238 DINH QUOC TUAN NAM 3239 NGUYEN HUU TOAN NAM 3240 TRAN VAN HANH NAM 3241 NGUYEN CHINH DAI NAM 3242 PHAM ANH CHIEN NAM 3243 HOANG LUONG DUC NAM 3244 NGUYEN TIEN HUNG NAM 3245 NGUYEN DUC MANH NAM 3246 LE THANH HAI NAM 3247 NGUYEN VIET DUNG NAM 3248 NGUYEN QUOC THE NAM 3249 DUONG VAN MINH NAM 3250 LE MINH DUC NAM 3251 BUI ANH KHOA NAM 3252 BUI QUOC HOAN NAM 3253 LE PHU THI NAM 3254 HOANG MINH PHUONG NAM 3255 LE VAN MINH NAM 3256 DAO DUC TUNG NAM 3257 PHAM VAN TAN NAM 3258 ZHAO HAI JIN NAM 3259 TRAN DANG NGHIA NAM 3260 TRAN ANH TINH NAM 3261 NGUYEN THE THANG NAM 3262 NGUYEN HUY TUONG NAM 3263 PHAM VIET DUNG NAM 3264 NGUYEN VAN THOA NAM 3265 PHAM HOA KHANH NAM 3266 VU TUAN ANH NAM 3267 NGUYEN VAN BAO NAM 3268 PHUNG TIEN PHUONGNAM 3269 PHAM VAN PHU NAM 3270 NGUYEN VAN KHAI NAM 3271 NGUYEN THANH LAM NAM 3272 DINH VAN TRUNG NAM 3273 NGUYEN VAN HONG NAM 3274 NGUYEN BA QUYEN NAM 3275 NGUYEN VAN HAI NAM 3276 NGUYEN QUANG TRUNG NAM 3277 NGUYEN QUOC TIAN NAM 3278 TRAN QUANG DUNG NAM 3279 DANG MANH CUONG NAM 3280 NGUYEN VIET TIEN NAM 3281 NGUYEN DUY QUANG NAM 3282 LAI QUOC ANH NAM

GIAM DOC 976855558 CTY CP DIA OC DAT VANG VIET. GIAM DOC 0989556236 CTY CP DICH VU CO DIEN LANH CONG TRINH TS GIAM DOC 903410487 CTY CP DICH VU GIA TRI GIA TANG GK GIAM DOC 903441945 CTY CP DICH VU TAI CHINH NGAN PHO GIAM DOC 0913572874 CTY CP DICH VU THONG TIN TRUC TUYENONEC GIAM DOC 988714155 CTY CP DICH VU THUONG MAI VA DUOCPHAM H GIAM DOC 904572090 CTY CP DICH VU VA DAU TU PHAT TRIEN CONG GIAM DOC 904.4 CTY CP DICH VU VA PHA TRIEN THUONG MAIATN GIAM DOC 0982144730 CTY CP DICH VU VA THUONG MAI NHAN VIET. GIAM DOC 904203377 CTY CP DICH VU VIEN THONG CMC. GIAM DOC 0988345389 CTY CP DSM QUOC TE GIAM DOC 1223381668 CTY CP DT PT CONG NGHE VA NANG LUONG MO GIAM DOC 0977.280.866 CTY CP DT PT DV V.THONG THAI SON-VA. GIAM DOC 0912024559 CTY CP DT TM VA TRUYEN THONG VIET. GIAM DOC 0984181967 CTY CP DT VA PHAT TRIEN QUOC TE VN. GIAM DOC 0913.562.309 CTY CP DT VA PT C.NGHE VIEN THONG-PHAT TH GIAM DOC 912317164 CTY CP DT VA PT CONG NGHE CAO MINH QUAN GIAM DOC 91300959 CTY CP DT VA XD JUMEIRAH. GIAM DOC 903417217 CTY CP DT XAY DUNG & NOI THAT NEWTECH GIAM DOC 090.891.6688 CTY CP DTTM QTE DONG DUONG. GIAM DOC 0904011156 CTY CP DTU PHAT TRIEN CONG NGHE VIEN THO GIAM DOC 912356360 CTY CP DTXD VA PTTM HAI DANG. GIAM DOC 0904275907 CTY CP DU LICH KHAM PHA MOI. GIAM DOC 0936250000 CTY CP DU LICH VA HANG KHONG THONG NHAT GIAM DOC 913005849 CTY CP DU LICH VA THUONG MAI QUOC TEVINA GIAM DOC 0903.265.766 CTY CP DU UNG LUC TVN GIAM DOC 0913090179 CTY CP DUOC PHAM VA THIET BI YTE CHIA KHO GIAM DOC 0904329229 CTY CP DUOC PHAM MY KIM DUONG. GIAM DOC 904088177 CTY CP DV DONG NAM A GIAM DOC 0913236228 CTY CP DV TM XNK ANH MINHHA NOI GIAM DOC 949888868 CTY CP DV TRUYEN THONG. GIAM DOC 0936900911 CTY CP DVU THUONG MAI VAN TAI MANH DUNG GIAM DOC 982.64 CTY CP GIAI PHAP BAU TROI XANH. GIAM DOC 904345891 CTY CP GIAI PHAP DNGHIEP VA TTHONG AZ. GIAM DOC 0976201798 CTY CP GIAI PHAP MOI TRUONG VA DAU TUXAY GIAM DOC 0905605888 CTY CP GIAI PHAP THONG TIN VA TRUYEN THON GIAM DOC 0984.353.186 CTY CP GIAI PHAP TONG THE DOANH NGHIEP. GIAM DOC 909246888 CTY CP GIAI TRI TRUYEN THONG DAI DUONG XA GIAM DOC 912631303 CTY CP GIAI TRI VA DICH VU TRUC TUYEN TOAN GIAM DOC 982380004 CTY CP H.E.V.E.N.T GIAM DOC 169626655 CTY CP HA NOI QUOC TE GIAM DOC 0989590999 CTY CP HA TANGI VA DICH VU TRUYEN THONGL GIAM DOC 904345470 CTY CP HE THONG DO LUU LUONG. GIAM DOC 903207753 CTY CP HE THONG VA GIAI PHAP FINA TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 904020309 CTY CP IN QUOC GIA. GIAM DOC 0913205222 CTY CP IN VA TMAI VIET CUONG GIAM DOC 0915106671 CTY CP KD THIET BI DIEN MAY DAI LOI. GIAM DOC 0912570339 CTY CP KDSX DO GO NOITHAT VIETTIEN GIAM DOC 0914755999 CTY CP KHOANG SAN HA TAY GIAM DOC 0988558813 CTY CP KIEN TRUC VA CONG NGHE XAYDUNG T

3283 NGO DUY DAI NAM 3284 LE THANH VINH NAM 3285 NGUYEN NGOC LONGNAM 3286 NGUYEN TRAN VIET TUAN NAM 3287 LE QUANG NGOC NAM 3288 LE HUY DUONG NAM 3289 NGUYEN HONG KY NAM 3290 PHAM BA DINH NAM 3291 NGUYEN HUU TUAN NAM 3292 HA QUANG HUY NAM 3293 DO HUU KHOA NAM 3294 LUONG SON HIEN NAM 3295 NGUYEN MINH DONG NAM 3296 NGUYEN DUC TAI NAM 3297 NGUYEN THANH TRUNG NAM 3298 CAO TUAN ANH NAM 3299 DINH TRUNG VIET NAM 3300 DUONG MANH DUNG NAM 3301 NGUYEN CONG MINH NAM 3302 NGUYEN QUAN THANH NAM 3303 DO TRUNG NGHIA NAM 3304 NGUYEN HOAI NAM NAM 3305 NGUYEN MAI LONG NAM 3306 PHAN DUY THANH NAM 3307 DAO VIET THANH NAM 3308 LE DANG DUY ANH NAM 3309 NGUYEN QUOC THANG NAM 3310 NGUYEN DUC QUYNH NAM 3311 NGUYEN ANH SANG NAM 3312 LA VIET DUNG NAM 3313 PHAM VAN TUNG NAM 3314 VU MANH CUONG NAM 3315 LE VAN TUAN NAM 3316 BUI DANG DAT NAM 3317 NGUYEN BA DUC NAM 3318 LE DUY KHOA NAM 3319 TRAN QUANG HIEN NAM 3320 TA NGOC TOAN NAM 3321 DO THI HA NAM 3322 LE ANH DUNG NAM 3323 LE THE HIEP NAM 3324 PHAM HUNG TIEN NAM 3325 TRINH HOANG DUNG NAM 3326 NGUYEN VAN THUAT NAM 3327 TA NGOC DUY NAM 3328 NGUYEN ANH TUAN NAM 3329 LE NGOC TUNG NAM 3330 PHAM HIEU BINH NAM 3331 TRAN TRUONG THANH NAM 3332 NGUYEN HUU TOAN NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0983.183.404 CTY CP KIEN TRUC VA QUAN LY DU AN DE.MDS 986848696 CTY CP KIEN TRUC VA X. DUNG AVITYCO. 913318089 CTY CP KIEN TRUC VA XD ACC VIET NAM. 904119264 CTY CP KIEN TRUC XAY DUNG DAN DUNG VACO 0903218189 CTY CP KIEN TRUC XAY DUNG SO 1 HA NOI 912208089 CTY CP KIEN TRUC XAY DUNG VIET Y . 904230789 CTY CP KINH DOANH THEP VIET 0989.145.156 CTY CP KINH DOANH THIET BI T.A.B. 0913099311 CTY CP KINH DOANH THUONG MAI VA DICH VUM 904275509 CTY CP KT VA PT TRUONG THANH. 906127777 CTY CP KTA 904173815 CTY CP KY NGHE DIEN CHIEU SANG VN. 0989778459 CTY CP KY THUAT CONG NGHE HAN VIET 0913224850 CTY CP KY THUAT VA THUONG MAI VN . 913259375 CTY CP KY THUAT XAY DUNG SAFICO. 903218223 CTY CP KY THUAT XAY LAP VIEN THONG 0904242243 CTY CP MACRO 913.57 CTY CP MAY CONG TRINH MINH DAI AN. 0908899168 CTY CP MCM VIET NAM 0983.042.338 CTY CP MIEN DAT LANH 913204279 CTY CP MOI TRUONG VA NANG LUONG THAN TH 935508989 CTY CP MY THUAT VA DICH VU THUONG MAIA A 0982565664 CTY CP NAKAMA VIET NAM 0904175704 CTY CP NAM TRANG TIEN 0913565362 CTY CP NCUU VA CHE TAO CONG NGHIEP . 0915003686 CTY CP NHUNG CHU CAO VUI VE 913211989 CTY CP O TO DAI PHAT 0903.257.297 CTY CP PHAN MEM HN 913213283 CTY CP PHAN MEM TRO CHOI TOAN CAU 913551622 CTY CP PHAN MEM VA DAU TU CONG NGHE LIVA 934556868 CTY CP PHAN PHOI DIEN TU DIEN LANHMIEN BA 936936333 CTY CP PHAN PHOI VA PT PHAN MEM XFOCUS. 0983.236.436 CTY CP PHAN PHOI VIET THANH. 989199110 CTY CP PHAT TRIEN D&D VIET NAM . 0904352229 CTY CP PHAT TRIEN GIAI PHAP TRUC TUYENMO 909368468 CTY CP PHAT TRIEN HA TANG MIEN BAC. 0983.103.899 CTY CP PHAT TRIEN TAY HA 978350003 CTY CP PHAT TRIEN THUONG HIEU OHAYO. 906181836 CTY CP PHAT TRIEN TM VA DL HA NOI. 0916280286 CTY CP PHAT TRIEN VAN HOA THONG TINDAT V 984377999 CTY CP PHUC HIEP 906153933 CTY CP PT NGUON NHAN LUC BACH KHOA HN. 988886846 CTY CP QLY DU AN VA TU VAN DTU BDSSEN HO 912023028 CTY CP QUANG CAO THANH NIEN HA NOI. 0913.254491 CTY CP QUANG CAO VA TRUYEN THONGKY NGU 0909238588 CTY CP QUANG CAO VA TT THE GIOI. 0904333850 CTY CP QUANG CAO,KIEN TRUC VIET. 0912034690 CTY CP QUOC TE TRIEU VIEN. 913362467 CTY CP SAN XUAT VA KINH DOANH XUAT N HAP 0913238227 CTY CP SAN XUAT VA THUONG MAI BAOBI C.N.D

3333 NGUYEN XUAN HOANG NAM 3334 NGUYEN THUY DUONG NAM 3335 LE QUY TUYEN NAM 3336 LE CAO PHUOC NAM 3337 NGUYEN DUC CUONGNAM 3338 NGUYEN TAO CHUYEN NAM 3339 VU THANH TUAN NAM 3340 DANG VIET DUNG NAM 3341 LE THANH BINH NAM 3342 CHU DUC LUONG NAM 3343 NGUYEN VIET CONG NAM 3344 PHAM LE BINH NAM 3345 VU CHINH CUONG NAM 3346 LE VIET PHUONG NAM 3347 NGUYEN VAN VIET NAM 3348 PHUNG DUC HUNG NAM 3349 TRUONG VINH NAM NAM 3350 CAO MINH TUAN NAM 3351 PHAN MANH HA NAM 3352 TRAN NGOC QUANG NAM 3353 TA HUU CHUONG NAM 3354 TRAN ANH TUAN NAM 3355 PHAM DINH PHU NAM 3356 NGUYEN THANH TUNG NAM 3357 PHAM VAN SY NAM 3358 NGUYEN VAN NGHIA NAM 3359 VU TIEN LUONG NAM 3360 PHAM TRUNG HIEU NAM 3361 LE XUAN VU NAM 3362 NGO THANH BAC NAM 3363 HOANG VIET ANH NAM 3364 NGUYEN NGOC HANHNAM 3365 TRAN TRONG MINH NAM 3366 NGUYEN VAN LOI NAM 3367 HO QUANG DANG NAM 3368 NGUYEN BAO LINH NAM 3369 BUI THANH PHUC NAM 3370 PHAM TO VU NAM 3371 TRINH SONG HAO NAM 3372 VU VAN CHUNG NAM 3373 NGUYEN HUY HOAN NAM 3374 LE ANH TUAN NAM 3375 NGUYEN ANH TUAN NAM 3376 PHAM NGOC THAC NAM 3377 PHAM VAN ANH NAM 3378 NGUYEN QUANG HAI NAM 3379 TRAN MINH SON NAM 3380 VU LONG NAM 3381 DO HAI AN NAM 3382 NGUYEN PHUONG NAM NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903424963 CTY CP SAN XUAT VA THUONG MAI HONGBANG 988707206 CTY CP SAN XUAT VA XAY LAP INTOP. 906072299 CTY CP SANTO 936667786 CTY CP SINH VAT CANH HOAN PHUC. 983298198 CTY CP SINH VAT CANH VIEN LAM. 0983050745 CTY CP SO CHE NONG SAN NTC VIETNAM. 90202.87 CTY CP SX VA KINH DOANH XNK DONG NAM. 912.12 CTY CP SX VAN PHONG PHAM HAMATRA. 973108768 CTY CP TAM PHONG 0913213329 CTY CP TAP DOAN PHU MY 0984985986 CTY CP TB MAY CONG TRINH A CHAU. 0913239257 CTY CP TBI KHI TUONG THUY VAN VA MOI TRUO 0903296812 CTY CP TBI CONG NGHIEP VA XAY DUNG HN . 0904403918 CTY CP THANG 8 0913203350 CTY CP THEP VIET TIEN 913554925 CTY CP THIET BI AN TOAN DAI AN. 913207874 CTY CP THIET BI CONG NGHE VA TU DONGHOA 0913.297393 CTY CP THIET BI DIEN HA DONG 0903217548 CTY CP THIET BI PHU TUNG THANG LONG. 0986144679 CTY CP THIET BI VA GIAI PHAP CONG NGHE VIET 904089237 CTY CP THIET KE & DICH VU KT TAU THUYVIET H 0913007876 CTY CP THIET KE KIEN TRUC R&B. 903253438 CTY CP THIET KE KIEN TRUC VA DAU TU XAY DU 909091399 CTY CP THIET KE KIEN TRUC VA XAY DUNGTHAN 0984783523 CTY CP THIET KE KY THUAT VA VAT TU PHUONG 982002065 CTY CP THOI GIAN SO 947069706 CTY CP THONG TIN TRUYEN THONG VN. 0983.623.686 CTY CP THUC PHAM VA NUOC GIAI KHAT HA NO 982397529 CTY CP THUONG MAI DU LICH VA VAN TAI VIETT 0912190904 CTY CP THUONG MAI DU LICH VIET PHAP. 9719615 CTY CP THUONG MAI HUNG MANH 0904601499 CTY CP THUONG MAI MINH NGOAI PHU GIA. 913233715 CTY CP THUONG MAI MINH TAN. 988288289 CTY CP THUONG MAI NHAT HUNG 09135400388 CTY CP THUONG MAI PHAT TRIEN CONGNGHE V 0913248545 CTY CP THUONG MAI QUOC TE BAC KY. 0912210333 CTY CP THUONG MAI QUOC TE TIN PHAT. 979745008 CTY CP THUONG MAI SAN XUAT VA CHUYEN GIA 946548286 CTY CP THUONG MAI SONG AI PHUONG. 936781368 CTY CP THUONG MAI VA CONG NGHE DIENTU V 977986888 CTY CP THUONG MAI VA DAU TU DUJUN. 904379112 CTY CP THUONG MAI VA DAU TU XAY DUNG CON 933666345 CTY CP THUONG MAI VA DICH VU HUONG TUAN 0913205223 CTY CP THUONG MAI VA DICH VU PHAT TRUNG 0982784686 CTY CP THUONG MAI VA DICH VU THANH CONG 919408998 CTY CP THUONG MAI VA DU HOC TOANCAU. 943832222 CTY CP THUONG MAI VA DU LICH NUI VANG. 983098288 CTY CP THUONG MAI VA KHO VAN NOI BAI 0972999688 CTY CP THUONG MAI VA KY THUAT NANG LUON 907003399 CTY CP THUONG MAI VA PHAT TRIEN DICH VU N

3383 TRAN QUANG DAO NAM 3384 NGUYEN VAN LUAN NAM 3385 VU THUY LINH NAM 3386 NGUYEN NGOC TU NAM 3387 DO VIET HUNG NAM 3388 NGUYEN THANH TUNG NAM 3389 NGUYEN VIET HUNG NAM 3390 LE MINH THO NAM 3391 TRAN TIEN DINH NAM 3392 NGUYEN THANH NGOC NAM 3393 DO BA DOAN NAM 3394 VU DINH LAN NAM 3395 NGUYEN TAI ANH NAM 3396 AN XUAN PHUNG NAM 3397 NGUYEN VINH HIEN NAM 3398 LE TAT CO NAM 3399 TRAN HUU TUNG NAM 3400 TRAN THANH TUAN NAM 3401 NGUYEN ANH DUNG NAM 3402 CAO HAI NAM NAM 3403 TRAN VAN KHOA NAM 3404 NGUYEN VAN SU NAM 3405 PHAM HUNG NAM 3406 HA CHI NAM NAM 3407 PHAM TUAN NGOC NAM 3408 NGUYEN HUU CUONGNAM 3409 NGUYEN DUC DIEN NAM 3410 VU XUAN TRUONG NAM 3411 VU MANH TOAN NAM 3412 LE HONG QUYET NAM 3413 NGUYEN VAN HIEP NAM 3414 NGUYEN GIANG NAM NAM 3415 NGUYEN MANH CUONGAM N 3416 NGUYEN VAN LONG NAM 3417 NGUYEN VAN THU NAM 3418 BUI DUC PHONG NAM 3419 NGUYEN TUAN HUY NAM 3420 BUI VAN CUONG NAM 3421 NGUYEN TIEN HUNG NAM 3422 TRINH VIET HAI NAM 3423 SONG MING WANG NAM 3424 LE MINH TUAN NAM 3425 PHAM CHIEN THANG NAM 3426 PHAM TUAN ANH NAM 3427 NGUYEN QUANG THUAN NAM 3428 NGUYEN PHI HUNG NAM 3429 NGUYEN DINH TIEN NAM 3430 VU XUAN CHI NAM 3431 HUYNH THANG LONG NAM 3432 PHUONG MANH LINH NAM

GIAM DOC 916867876 CTY CP THUONG MAI VA SAN XUAT VINHTHINH GIAM DOC 0906179988 CTY CP THUONG MAI VA THIET BI AN TOAN 24/7. GIAM DOC 977.45 CTY CP THUONG MAI VA THIET KE DONG A. GIAM DOC 979518888 CTY CP THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAUHOAN GIAM DOC 0912466448 CTY CP THUONG MAI VIET CHIEN . GIAM DOC 906003838 CTY CP THUONG MAI VUONG THUAN PHAT GIAM DOC 0912908142/2751357 CTY CP THUONG MAI, DICH VU BAO VE 3S. GIAM DOC 0989898600 CTY CP THUONG MAI-DAU TU VA TRUYEN THON GIAM DOC 913580191 CTY CP THUONGMAI VA DAU TU THINH KHANG. GIAM DOC 0913.207.625 CTY CP THUYEN BUOM HANOITOURIST. GIAM DOC 0904167799 CTY CP TIEP THI VA TRUYEN THONGANH DUONG GIAM DOC 904300538 CTY CP TIEP VAN PL GIAM DOC 0904143061 CTY CP TM DV VA QC TRI TUE VIET GIAM DOC 0904785678 CTY CP TM CNGHE NHAT MINH. GIAM DOC 0953369699 CTY CP TM DUOC PHAM QUANG MINH GIAM DOC 913243646 CTY CP TM DUOC VAT TU Y TE HA NOI. GIAM DOC 0979129323 CTY CP TM DUONG MINH CHINH. GIAM DOC 912012087 CTY CP TM DV DU LICH TUAN HANG. GIAM DOC 0948275555 CTY CP TM PHAT TRIEN KY THUAT VA NHAN LUC GIAM DOC 986128912 CTY CP TM VA DAU TU XD HUNG VIET. GIAM DOC 936779699 CTY CP TM VA DICH VU AN NINH THU DO GIAM DOC 95333818 CTY CP TM VA DICH VU TIN HOC AN VIET. GIAM DOC 913539906 CTY CP TM VA DV CPN TAN SON NHAT. GIAM DOC 934668288 CTY CP TM VA DV HA NGUYEN. GIAM DOC 982461250 CTY CP TM VA DV TAN NGOC. GIAM DOC 904215747 CTY CP TM VA DV TTS HN. GIAM DOC 0912705522 CTY CP TM VA DV VAN CHUYEN HANG HOABANG GIAM DOC 983966605 CTY CP TM VA DVDL T VA D. GIAM DOC 0912.389.349 CTY CP TM VA KHO VAN THANH DONG. GIAM DOC 0912000982 CTY CP TM VA TU DONG HOA ADI GIAM DOC 0982370113 CTY CP TM VA UNG DUNG CONG NGHE DUOC TH GIAM DOC 933666868 CTY CP TM VA XAY DUNG CHU NGUYEN. GIAM DOC 0912374542 CTY CP TM VT XD VA LAP DAT DIEN MAY GIAM DOC 0912648989 CTY CP TMAI DVU VA XD THANG LONG. GIAM DOC 0989099718 CTY CP TO CHUC DICH VU TRUYEN THONG VNT GIAM DOC 912585050 CTY CP TO CHUC SU KIEN VA QUANG CAO VIET GIAM DOC 904840810 CTY CP TRO CHOI EMOBI GIAM DOC 912772773 CTY CP TRUYEN THONG CKC VIET NAM. GIAM DOC 986989686 CTY CP TRUYEN THONG DAI DUONG XANH. GIAM DOC 0983061811 CTY CP TRUYEN THONG DONG A GIAM DOC 979806598 CTY CP TRUYEN THONG HD GIAM DOC 0982825678 CTY CP TRUYEN THONG MINH QUANG. GIAM DOC 0989554445 CTY CP TRUYEN THONG QA VIET NAM GIAM DOC 0976381405 CTY CP TRUYEN THONG SANG TAO VA DICH VU GIAM DOC 902116682 CTY CP TRUYEN THONG TAI CHINH STOXPLUS. GIAM DOC 166665999 CTY CP TRUYEN THONG TRUYEN HINH THUC TE GIAM DOC 983160985 CTY CP TRUYEN THONG VA CONG NGHE BIT. GIAM DOC 0979860506 CTY CP TRUYEN THONG VA QUANG CAO DPI. GIAM DOC 913526682 CTY CP TRUYEN THONG VA QUANG CAOVIETNE GIAM DOC 090328668 CTY CP TRUYEN THONG VIET LINH

3433 NGUYEN DUC THINH NAM 3434 PHAN TUAN DUONG NAM 3435 LE DUC PHUONG NAM 3436 NGUYEN QUANG HUY NAM 3437 NGUYEN DUY LUAN NAM 3438 LE QUANG HUNG NAM 3439 TRAN QUANG UONG NAM 3440 DANG HUU HOAT NAM 3441 DAO VAN LOI NAM 3442 HA HAI PHONG NAM 3443 LE MINH THANG NAM 3444 NGUYEN MANH LUU NAM 3445 DO VAN BAO NAM 3446 NGUYEN THE PHUONG NAM 3447 LUU XUAN CHUNG NAM 3448 TRUONG DUC THANH NAM 3449 PHAM NGOC HOA NAM 3450 HOANG GIANG NAM 3451 PHAM SONG HA NAM 3452 DUONG VAN PHUONGNAM 3453 NGUYEN XUAN TAN NAM 3454 VU QUANG THANG NAM 3455 VUONG DINH GIAP NAM 3456 NGUYEN TIEN DUNG NAM 3457 NGUYEN THANH TRUNG NAM 3458 TA THANH VINH NAM 3459 DO TRONG HIEU NAM 3460 HOANG TUAN ANH NAM 3461 VU THI SONG KIEM NAM 3462 DO CHI CONG NAM 3463 NGUYEN QUOC TUAN NAM 3464 DUONG VAN MAU NAM 3465 NGUYEN NGOC BACH NAM 3466 PHAN HOANG MAI NAM 3467 NGO XUAN TRUONG NAM 3468 DAM XUAN HUNG NAM 3469 LE BACH NGOC NAM 3470 NGUYEN QUANG AN NAM 3471 DO BA HUNG NAM 3472 VU BA TUNG NAM 3473 NGUYEN QUOC HUNGNAM 3474 KHAU VAN CHUYEN NAM 3475 NGUYEN NGOC CHINH NAM 3476 LUU QUANG DIEN NAM 3477 CAO TIEN DUNG NAM 3478 NGUYEN MINH CHIEN NAM 3479 VU HOANG VIET NAM 3480 NGUYEN QUANG VINHNAM 3481 VO HONG QUANG NAM 3482 PHUNG VAN VINH NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0989588141 CTY CP TRUYEN THONG VIETSERVICES. 983654889 CTY CP TT DIS 913095526 CTY CP TU VAN DAU TU MO VA XAY DUNGTHAN 0903252599 CTY CP TU VAN DAU TU VA DICH VU NHAVANG 912579140 CTY CP TU VAN DAU TU VA XAY DUNG HA TANG 989185848 CTY CP TU VAN DAU TU VA XD QUOC TE. 983079328 CTY CP TU VAN DAU TU XAY DUNG VA THUONG 0904122646 CTY CP TU VAN DAU TU XAY DUNG VIET DUC 912655792 CTY CP TU VAN DT VA XL SONG HONG. 913258536 CTY CP TU VAN DTU XD CONG NGHE MOIHA NO 983883898 CTY CP TU VAN GIAI PHAP VA DICH VU TRUYENT 913554478 CTY CP TU VAN GIAM SAT HOANG LONG. 0912.031.675 CTY CP TU VAN GIAO DUC THUONG MAI VA DAU 989.14 CTY CP TU VAN KIEM DINH GIAO THONG XAYDU 0983.000.715 CTY CP TU VAN PHAT TRIEN KIEN TRUC VIET NA 983605699 CTY CP TU VAN THIET KE VA GIAI PHAP CONGNG 0913220459 CTY CP TU VAN THIET KE VA XAY LAP VIEN THO 912595985 CTY CP TU VAN THIET KE VA XNK XAY DUNG 0912168600 CTY CP TU VAN THIET KE XAY DUNG VA THUON 989745560 CTY CP TU VAN TRAC DIA BAN DO DAIVIET 913360611 CTY CP TU VAN VA DAU TU KINH BAC. 0904.232.461 CTY CP TU VAN VA DAU TU XAY DUNG DOTHI VI 904865446 CTY CP TU VAN VA NANG CAO NANG LUC QUOC 0913077009 CTY CP TU VAN VA PHAT TRIEN QUAN LY MCD 903255567 CTY CP TU VAN VA XAY LAP THANH XUAN HN. 913572512 CTY CP TU VAN XAY DUNG CONG TRINH BAC VIE 0904676769 CTY CP TU VAN XAY DUNG DAN DUNG,CONG NG 982270989 CTY CP TU VAN XAY DUNG DIEN THANG LONG. 983917145 CTY CP TU VAN XAY DUNG VA KIEM DINH CHATL 912106992 CTY CP TU VAN XAY DUNG VA MOI TRUONG DO 989127274 CTY CP TU VAN XAY DUNG VA THUONG MAITRU 913369545 CTY CP TV TKE VINACONEX XUAN MAI. 926336688 CTY CP TV VA DT CHAU A 0912813401 CTY CP TVAN THIET KE XDUNG DONG DO 936605555 CTY CP UNG DUNG CONG NGHE TIN HOCHTC 0912486405 CTY CP UNG DUNG CONG NGHE VA DAO TAO HA 942777968 CTY CP UNG DUNG CONG NGHE VA HOP TAC TH 913341499 CTY CP USS CONG NGHE VA TRUYEN THONG 0912020406 CTY CP VAN TAI THUONG MAI VA DU LICH HUNG 986783333 CTY CP VAN TAI A CHAU 983605393 CTY CP VAN TAI DU LICH VA TM DICH VU NHAT L 0983882731 CTY CP VAN TAI VA DU LICH THUONG MAI ANH L 982156793 CTY CP VAN TAI VA LAP MAY HA NOI. 0913591264 CTY CP VANG BAC DA QUY SJC HA NOI 904861458 CTY CP VAT TU KHOA HOC VA CONG NGHE SINH 0913.508318 CTY CP VAT TU THIET BI CAP THOAT NUOC H&C 0986.348.468 CTY CP VAT TU YTE HA NOI 0903401797 CTY CP VIEN THONG THE HE MOI. 0913281484 CTY CP VIEN THONG TRUONG AN. 0976.22.55.66 CTY CP VIET FUCO

3483 NGUYEN DANH TAO NAM GIAM DOC 989063712 CTY CP XAY DUNG CONG TRINH VA TM PHUC TH 3484 NGUYEN SY HUNG (LIEN LACGIAM DOC NAM TT) 915055566 CTY CP XAY DUNG CONG TRINH VAN HOA THE T 3485 NGUYEN TRUNG THANH NAM GIAM DOC 903414968 CTY CP XAY DUNG KIEN TRUC VA THUONG MAIA 3486 TRAN TRUNG KIEN NAM GIAM DOC 953321388 CTY CP XAY DUNG LD VIET NAM. 3487 LE KHA TIEN NAM GIAM DOC 913280865 CTY CP XAY DUNG NGOC MAI 3488 NGUYEN XUAN KHAI NAM GIAM DOC 0904042238 CTY CP XAY DUNG THUONG MAI DU LICH XUAN 3489 PHAM HAI AU NAM GIAM DOC 936128080 CTY CP XAY DUNG THUONG MAI VA DICH VUHAI 3490 PHAM QUANG HUY NAM GIAM DOC 915168688 CTY CP XAY DUNG TM DVU VA DU LICHHUNG TH 3491 LUONG ANH VAN NAM KẾ TOÁN TRƯỞNG 915462930 CTY CP XAY DUNG VA CO DIEN VIET NAM. 3492 NGUYEN HONG PHUONG NAM GIAM DOC 989608868 CTY CP XAY DUNG VA DAU TU DO THI HN 3493 TRAN MANH CUONG NAM GIAM DOC 912289962 CTY CP XAY DUNG VA KY THUAT HA TANG THAN 3494 MR PHAM QUANG MINHAM GIAM DOC N 0913361146 CTY CP XAY DUNG VA PHAT TRIEN THUONG MA 3495 NGUYEN QUANG VIETNAM GIAM DOC 0169.6969.666 CTY CP XAY DUNG VA SAN XUAT NOI THAT KB. 3496 PHAM VAN BEN NAM GIAM DOC 982761660 CTY CP XAY DUNG VA SAN XUAT VAT LIEUDAI C 3497 NGUYEN MANH CUONGAM GIAM DOC N 913326739 CTY CP XAY DUNG VA THUONG MAI A.T.D. 3498 VU QUANG CUONG NAM GIAM DOC 0903239979 CTY CP XAY DUNG VA THUONG MAI AN TRUONG 3499 NGUYEN PHUONG QUAN NAM GIAM DOC 904547868 CTY CP XAY DUNG VA THUONG MAI D&Q. 3500 TRINH HUU THOI NAM GIAM DOC 982545768 CTY CP XAY DUNG-DICH VU THUONG MAI PHATL 3501 NGUYEN PHUONG MINH NAM GIAM DOC 0912546689 CTY CP XAY DUNGTHUONG MAI VA DU LICH MIN 3502 NGUYEN HUU DANH NAM GIAM DOC 0989669969 CTY CP XAY LAP 29-2 3503 TRAN ANH TUAN NAM GIAM DOC 0439951584 CTY CP XAY LAP VA KHAI THAC VAT TU VIENTHO 3504 DOAN ANH TUAN NAM GIAM DOC 0912686481 CTY CP XAY LAP VA THUONG MAI DUC VIET. 3505 NGUYEN DINH THUYEN AM GIAM DOC N 0903226723 CTY CP XAY LAP VA THUONG MAI HA NOI. 3506 DANG VAN THANH NAM GIAM DOC 0912986567 CTY CP XD VA DTPT THI TRUONG QUOC TE VINA 3507 LE KHAC DONG NAM GIAM DOC 093661315 CTY CP XD VA DVTM PHUONG DONG 3508 LUU VAN NGHI NAM GIAM DOC 983031324 CTY CP XD VA NEN MONG CONG TRINH 3509 VU HUU HAU NAM GIAM DOC 0903456727 CTY CP XNK CONG NGHE NACENIMEX. 3510 DANG THANH HAI NAM GIAM DOC 906097468 CTY CP XNK DAU TU DANG GIA. 3511 TRAN XUAN TRONG NAM GIAM DOC 902106575 CTY CP XNK DAU TU TM XUAN PHUONG. 3512 NGUYEN VAN NGOC NAM GIAM DOC 0982402077 CTY CP XNK KAO DAT. 3513 TRAN BINH TRIEU NAM GIAM DOC 0983255155 CTY CP XNK SAO PHUONG NAM. 3514 VU VIET DUC NAM GIAM DOC 0912257066 CTY CP XNK THIET BI Y TE DONG DA. 3515 LE TRUNG HAI NAM GIAM DOC 903219731 CTY CP XNK VA DT CONG NGHE INC. 3516 NGUYEN VAN HAI NAM GIAM DOC 983221456 CTY CP XNK&XD SON NAM HAI. 3517 MAI PHAM DINH NAM GIAM DOC 0913584535 CTY CP XU LY NUOC VA MOI TRUONG MD. 3518 DAO HONG DIEM NAM GIAM DOC 0913551231 CTY CP XUAT NHAP KHAU BAO MINH. 3519 DO CONG THU NAM GIAM DOC 903228694 CTY CP XUAT NHAP KHAU KHOANG SANLONG A 3520 DO TRUNG DUNG NAM GIAM DOC 0902050531 CTY CP XUAT NHAP KHAU TAN MY VIET. 3521 PHAM HONG SON NAM GIAM DOC 0906.023.333 CTY CP XUAT NHAP KHAU THUONG MAI MEKON 3522 DUONG VINH LONG NAM GIAM DOC 0912098972 CTY CP XUAT NHAP KHAU VI PHONG. 3523 NGUYEN HONG GIANG NAM GIAM DOC 0913527352 CTY CPDT XNK THUAN PHAT. 3524 MAI TAT THANG NAM GIAM DOC 0903428228 CTY CPTM DAU TU PT VIET PHAT. 3525 CAO DUY HAI NAM GIAM DOC 912338894 CTY CPXD DIEN NUOC VA HA TANG HA NOI. 3526 NGUYEN HOAI VAN NAM GIAM DOC 0903235843 CTY DT VA DV TUOI TRE HA NOI 3527 BUI NGO LIEN NAM GIAM DOC 0912020644 CTY HDANH KIEM TOAN VA DINH GIA VN. 3528 TRAN ANH HUNG NAM GIAM DOC 0912589998 CTY LUAT HOP DANH BROSS VA CONG SU. 3529 NGUYEN NGOC CHINH NAM GIAM DOC 0904.080118 CTY LUAT TNHH CHINH TAM 3530 PHAM VAN THIEN NAM GIAM DOC 0904055483 CTY LUAT TNHH TU VAN BICO 3531 VU TIEN VINH NAM GIAM DOC 0945888668 CTY LUAT TRACH NHIEM HUU HAN BAO AN 3532 HA TUAN LINH NAM GIAM DOC 0912.225.674 CTY O PHAN DAU TU VA THUONG MAIHOANG HA

3533 NGUYN QUOC HIEP NAM GIAM DOC 913500932 CTY P DV TM VA XD HIEP HUNG. 3534 NGUYEN QUANG THANH NAM GIAM DOC 0903261816 CTY PTCN PHAT THANH TRUYEN HINHVIEN THO 3535 NGUYEN VAN BANG NAM GIAM DOC 0915042726 CTY SAN XUAT THUONG MAI BMM 3536 PHAM QUANG MINH NAM GIAM DOC 987596998 CTY SAN XUAT THUONG MAI DICH VU PHD. 3537 PHAM HONG HAI NAM GIAM DOC 0913518104 CTY SX THUOC THU Y TRUONG HANG VN 3538 PHAM XUAN TRUNG NAM GIAM DOC 0936.178680 CTY TNHH CONG NGHE MAY DGP. 3539 LE MINH TIEN NAM GIAM DOC 0904286768 CTY TNHH DT VA PT HOA ANH DAO. 3540 NGUYEN HUY VAN NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0912106560 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG HUNG SO 3541 LE TUAN ANH NAM GIAM DOC 0912609999 CTY TNHH TM VA DV SONG LE. 3542 NGUYEN DUC NAM NAM GIAM DOC 0983563096 CTY TNHH XAY DUNG NGOC AN. 3543 TRAN TRONG VE NAM GIAM DOC 0917512999 CTY TNHH 1 THANH VIEN O TO VA DAU TU THUO 3544 HO NGOC SON NAM GIAM DOC 912000572 CTY TNHH 1 THANH VIEN THUONG MAI KY THUA 3545 CHA MYUNG YUL NAM GIAM DOC 953358949 CTY TNHH 1 THANH VIEN XAY DUNG DEAMIN 3546 LE HOANG TU NAM GIAM DOC 0986116339 CTY TNHH 1 TV SAN XUAT KINH DOANH XUAT NH 3547 TRAN VAN CUONG NAM GIAM DOC 0903203567 CTY TNHH 1 TV TM&SX AN THINH 3548 TRINH XUAN HOAN NAM GIAM DOC 0904331951 CTY TNHH 1 TV TO CHUC BIEU DIEN NGHE THUA 3549 MR NGUYEN CANH TOAN NAM GIAM DOC 0989098502 CTY TNHH A RE CA 3550 BUI THE DUNG NAM GIAM DOC 0903447007 CTY TNHH AC 3551 HA NGOC HANH NAM GIAM DOC 0912633049 CTY TNHH AN HANH 3552 NGUYEN QUANG DUNGAM GIAM DOC N 0913091224 CTY TNHH AN VIET 3553 NGUYEN XUAN KIEN NAM GIAM DOC 0904100365 CTY TNHH ANH SANG VANG 3554 HOANG TUAN BAC NAM GIAM DOC 0983233599 CTY TNHH B VA M 3555 NGUYEN DUC VINH NAM GIAM DOC 0989552122 CTY TNHH B.L.I.T.Z VIET NAM 3556 NGUYEN THAI DUNG NAM GIAM DOC 0902278828 CTY TNHH BACH NGUYEN 3557 BUI THANH TUNG NAM GIAM DOC 0908262268 CTY TNHH BACH TUNG DIEP 3558 NGUYEN MINH TU NAM GIAM DOC 0988317997 CTY TNHH BAT DONG SAN TRI TUE VIET. 3559 NGUYEN QUOC TUY NAM GIAM DOC 0913230181 CTY TNHH BIEN DONG 3560 LE VAN BINH NAM GIAM DOC 0913580424 CTY TNHH BINH AN 3561 TRINH DINH BINH NAM GIAM DOC 914386754 CTY TNHH C&N HOANG KIM 3562 NGUYEN XUAN NAM NAM GIAM DOC 0975157056 CTY TNHH CHE BIEN LAM SAN XUAT KHAU DONG 3563 VU VAN DIEN NAM GIAM DOC 0904799151 CTY TNHH CHE BIEN NONG SAN VA TMTOAN DIE 3564 PHAM NGOC BAI NAM GIAM DOC 0913204619 CTY TNHH CHE TAO THIET BI BEP MALAYSIA VIE 3565 VUONG MINH TIEN NAM GIAM DOC 0904115868 CTY TNHH CHIEN THANG CONG NGHE MOI. 3566 NGUYEN PHUC HAI NAM GIAM DOC 0913521277 CTY TNHH CHUYEN GIAO CONG NGHE VADICH V 3567 VUONG DUC LANH NAM GIAM DOC 0982.977.689 CTY TNHH CO DIEN D & L. 3568 NGUYEN HUU TUAN NAM GIAM DOC 0913230560 CTY TNHH CO KHI HTM 3569 DUONG VAN DUNG NAM GIAM DOC 034.910803 CTY TNHH CO KHI HUNG PHAT 3570 TRAN NGOC VINH NAM GIAM DOC 0912154513 CTY TNHH CO KHI LAM NGHIEP NGOC LAM. 3571 DUONG VAN TAI NAM GIAM DOC 0977634615-0977634651 CTY TNHH CO KHI TUAN ANH 3572 PHAM THANH BINH NAM GIAM DOC 0983470112 CTY TNHH CO KHI VA XAY DUNG BAO NGOCMIN 3573 NGUYEN VAN DAU NAM GIAM DOC 0903450450 CTY TNHH CO KHI XAY DUNG VA THUONG MAI A 3574 NGUYEN TRONG HUNG NAM GIAM DOC 0913360501 CTY TNHH CO KHI XD VA TM HUNG ANH 3575 DO DUY CHINH NAM GIAM DOC 0913215822 CTY TNHH CONG NGHE THANH BINH HITACOM 3576 PHAM MINH QUAN NAM GIAM DOC 0949916713 CTY TNHH CONG NGHE BAO AN VIET NAM. 3577 LUU TIEN DAT NAM GIAM DOC 0943486899 CTY TNHH CONG NGHE DIEN TU DIEN LANHTHA 3578 PHAM TIEN HUNG NAM GIAM DOC 0913522416 CTY TNHH CONG NGHE DIEN TU VIEN THONG E. 3579 DINH VAN LICH NAM GIAM DOC 0913381016 CTY TNHH CONG NGHE DO LUONG. 3580 LAI PHU THANG NAM GIAM DOC 0983159992 CTY TNHH CONG NGHE DONG DO 3581 DINH THANH BINH NAM GIAM DOC 0975451068 CTY TNHH CONG NGHE MINH NGOC 3582 NGUYEN TRAN DOAN,CMT 370456565 NAM GIAM DOC 0919116849 CTY TNHH CONG NGHE MOI HOA BINH

3583 PHAN SON HONG NAM GIAM DOC 3584 NGUYEN NGOC MINH NAM GIAM DOC 3585 LE GIA BAO NAM GIAM DOC 3586 NGUYEN XUAN NHAM NAM GIAM DOC 3587 NGUYEN DINH LAM NAM GIAM DOC 3588 NGUYEN HONG LONGNAM GIAM DOC 3589 NGUYEN VAN THIEU NAM GIAM DOC 3590 BUI XUAN HUNG NAM GIAM DOC 3591 LY KIM BANG NAM GIAM DOC 3592 DONG VAN BOT NAM GIAM DOC 3593 NGUYEN CONG LIEM NAM GIAM DOC 3594 NGUYEN DANG,CMT: 012211042 DOC NAM GIAM 3595 NGUYEN DUY CHUC NAM GIAM DOC 3596 DO VAN MANH NAM GIAM DOC 3597 DANG TRAN THO NAM GIAM DOC 3598 DOAN HONG NAM NAM GIAM DOC 3599 TRINH PHI HUNG NAM GIAM DOC 3600 TRAN DIEU TUAN NAM GIAM DOC 3601 TRUONG DUY NGHIA NAM GIAM DOC 3602 BUI TIEN LUC NAM GIAM DOC 3603 NGUYEN DANG QUANG NAM GIAM DOC 3604 DINH VAN DUNG NAM GIAM DOC 3605 NGUYEN DUC TRUONG GIANG NAM GIAM DOC 3606 TA VAN DUNG NAM GIAM DOC 3607 TRAN MANH HUNG NAM GIAM DOC 3608 PHAM VU LONG NAM GIAM DOC 3609 NGUYEN DUC THANG NAM GIAM DOC 3610 TRAN QUANG DUNG NAM GIAM DOC 3611 NGUYEN HUU QUAN NAM GIAM DOC 3612 TRAN LAM HO NAM GIAM DOC 3613 PHAM HONG THANG NAM GIAM DOC 3614 NGUYEN ANH TUAN NAM GIAM DOC 3615 NGUYEN DUC CHINH NAM GIAM DOC 3616 NGUYEN THAI CONG NAM GIAM DOC 3617 TRINH VAN MINH NAM GIAM DOC 3618 TRAN HUU DUC NAM GIAM DOC 3619 VU HUU CUONG NAM GIAM DOC 3620 NGUYEN VAN NAM NAM GIAM DOC 3621 LE TRONG VINH NAM GIAM DOC 3622 BUI TRUNG LIEU NAM GIAM DOC 3623 DO TRUNG TRUC NAM GIAM DOC 3624 HOANG VAN SON NAM GIAM DOC 3625 NGUYEN DUC LONG NAM GIAM DOC 3626 PHAM QUOC KHANH NAM GIAM DOC 3627 NGUYEN DUC PHUONG NAM GIAM DOC 3628 BUI MANH TUNG NAM GIAM DOC 3629 VU VAN TRUNG NAM GIAM DOC 3630 TRAN NGOC KHAI NAM GIAM DOC 3631 NGUYEN VAN HANH NAM GIAM DOC 3632 VU XUAN QUAN NAM GIAM DOC

0903.400.789 CTY TNHH CONG NGHE THIEN HOANG 0903203063 CTY TNHH CONG NGHE THUONG MAI MINH ANH 0983055725 CTY TNHH CONG NGHE TSBK 0942898666 CTY TNHH CONG NGHE TU DONG HOAMINH ANH 0913135898 CTY TNHH CONG NGHE VA HOA CHAT CHEMTEC 0903412144 CTY TNHH CONG NGHE VA TM LAM SON 984966806 CTY TNHH CONG NGHE VA TRUYEN THONGTAM 0983464515 CTY TNHH CONG NGHE VA TT BUI GIA. 0953331115 CTY TNHH CONG NGHE VI SINH & MOI TRUONG 0903405284 CTY TNHH CONG NGHIEP QUANG MINH 0983514685 CTY TNHH CONG NGHIEP SON DONG 0982811107 CTY TNHH CONG NGHIEP VA TRUYEN THONG VI 098582986 CTY TNHH CONG THUONG LAN ANH. 0913011443 CTY TNHH CONG TRINH NUOC CONG NGHIEPVA 0988759181 CTY TNHH CO-NHIET-NANG LUONG BACH KHOA 0904083838 CTY TNHH CQAIE VIET NAM 0903405474 CTY TNHH CUNG CAP DO DUNG KHACH SAN 0904870101 CTY TNHH DA VIET NAM 0903431753 CTY TNHH DAI AN HUNG YEN 0913522639 CTY TNHH DAI LUC MINH QUANG 0904245468 CTY TNHH DANG QUANG A&C 0904164699 CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHEVA 0912019995 CTY TNHH DAU TU BAT DONG SAN VA XAY DUNG 0913369841 CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN HOANG DAT 0904.444888 CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN NGUYEN HO. 0983.742.886 CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN SAN XUAT VA TH 0904414545 CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN THUONG MAI &D 0912928829 CTY TNHH DAU TU PHAT TRIEN THUONG MAIKIT 0983.286.487 CTY TNHH DAU TU SAN XUAT DICH VUTHUONG M 0913209555 CTY TNHH DAU TU SAN XUAT TM VIET LONG. 0903461928 CTY TNHH DAU TU TAI CHINH ANH DUC. 0903409666 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI V.LONG. 0988555307 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH VU LAM 0936699888 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VA SANXUAT AN 0912915116 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VIET THANH 0988067876 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGHE 0935665666 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGHE 0912100939 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGHE 0903281898 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGHE 0982.315161 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN CONGNGHE 0903414042 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN OTO HA NOI 0979868636 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN SON TRANG 0977722218 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN THANHVUON 0912324549 CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI GIA HUNG 0988256262 CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI TAN KHANH 0933099998 CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI THANH TIN. 0913512984 CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI TRUNGDUC 0982251077 CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI VIET PHAT 0903454455 CTY TNHH DAU TU VA XD THANH LONG. 0982602466 CTY TNHH DAU TU XAY DUNG ANH QUAN

3633 TRINH VAN NINH NAM 3634 TRAN VAN ANH NAM 3635 NGUYEN TUAN ANH NAM 3636 LUU BACH TUYEN NAM 3637 NGO QUOC VIET NAM 3638 NGUYEN MANH HOA NAM 3639 NGUYEN VAN HUNG NAM 3640 NGO QUANG HUNG NAM 3641 DINH KHAC TUAN NAM 3642 TRAN ANH TUAN NAM 3643 NGUYEN PHUONG DONG NAM 3644 TRINH ANH TUAN NAM 3645 NGUYEN MANH THANG NAM 3646 BUI DUC KHUE NAM 3647 NONG HAI BANG NAM 3648 TRAN DINH TOAN NAM 3649 QUACH MANH LONG NAM 3650 NGUYEN QUOC CUONGAM N 3651 NGUYEN NGOC GIANG NAM 3652 NGUYEN VAN VIET NAM 3653 TRAN DINH NANG NAM 3654 LUU BA DUC NAM 3655 PHAM VAN DONG NAM 3656 NGUYEN DANG KIEN NAM 3657 PHAM VIET HOANG NAM 3658 DAO TUAN DUNG NAM 3659 VU MANH HA NAM 3660 NGUYEN ANH DUNG NAM 3661 DINH VAN HIEN NAM 3662 PHAM TUAN HUNG NAM 3663 NGUYEN VAN PHU XUAN NAM 3664 NGUYEN TAT HA NAM 3665 KHUAT THE HUNG NAM 3666 NGUYEN THANH TRUNG NAM 3667 DANG DUC VINH NAM 3668 PHAM VIET HAO NAM 3669 PHAM VAN TIEN NAM 3670 TRAN NGOC PHUONGNAM 3671 PHAN DUY TAN NAM 3672 TO NHU TOAN NAM 3673 PHUNG QUOC DAT NAM 3674 TA VIET QUANG NAM 3675 TRAN MINH HAI NAM 3676 MAI VAN QUYET NAM 3677 PHAM VAN MINH NAM 3678 NGUYEN NGOC BANH NAM 3679 NGUYEN LE HOAN NAM 3680 LE THAI HA NAM 3681 NGUYEN VAN MANH NAM 3682 VU TAT TOAN NAM

GIAM DOC 0903281882 CTY TNHH DAU TU XAY DUNG THUONG MAI DAI GIAM DOC 0984.353.579 CTY TNHH DAU TU XAY DUNG THUONG MAITAN GIAM DOC 0913523471 CTY TNHH DAU TU XAY DUNG VA KINH DOANH N GIAM DOC 0904224689 CTY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI B GIAM DOC 0977373656 CTY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAIT GIAM DOC 0978568866 CTY TNHH DAU TU XAY LAP VA THUONG MAIHOA GIAM DOC 0945451499 CTY TNHH DAU TU&XD QUOC KHANH. GIAM DOC 0903246541 CTY TNHH DE CAN IN VA TM HUNG THINH GIAM DOC 0988771268. CTY TNHH DICH THUAT CHUYEN NGHIEPCNN GIAM DOC 0904334489 CTY TNHH DICH VU AM THANH ANH SANGDUC T GIAM DOC 0913235738 CTY TNHH DICH VU BAO VE MINH DUC. GIAM DOC 0912713545 CTY TNHH DICH VU CHUONG TRINH QUANGCAO GIAM DOC 0912189104 CTY TNHH DICH VU DU LICH DAT VIET GIAM DOC 0983.567.858 CTY TNHH DICH VU DU LICH VA XD HTDA GIAM DOC 0913.237.754 CTY TNHH DICH VU HANG KHONG VA THUONG M GIAM DOC 0902109012 CTY TNHH DICH VU KY THUAT AN TIN. GIAM DOC 090.3287569 CTY TNHH DICH VU LONG HAI GIAM DOC 0953422842 CTY TNHH DICH VU PHAT TRIEN THI TRUONGA.A GIAM DOC 0913312867 CTY TNHH DICH VU QUOC TE HOANG SON. GIAM DOC 0913365261 CTY TNHH DICH VU THUONG MAI TONG HOPVIET GIAM DOC 0904588092 CTY TNHH DICH VU THUONG MAI VA SAN XUATT GIAM DOC 0979326666 CTY TNHH DICH VU TM VA SX DUC THANG. GIAM DOC 0904889885 CTY TNHH DICH VU VA THUONG MAI THANHDON TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 01238899639 CTY TNHH DICH VU VA THUONG MAI VIETKAE. GIAM DOC 0913513049 CTY TNHH DICH VU VAN TAI DUC HAI GIAM DOC 0983004266 CTY TNHH DICH VU VAN TAI THAN TOC VIET. GIAM DOC 0982127998 CTY TNHH DICH VU VAN TAI VA PHAT TRIENTHU GIAM DOC 0913317808 CTY TNHH DICH VU VAN TAI VA THUONG MAI DU GIAM DOC 0903268895 CTY TNHH DIEN AN GIAM DOC 0917355666 CTY TNHH DINH DUONG DONG VAT HTGROUP V GIAM DOC 0904188522 CTY TNHH DINH DUONG NONG NGHIEPVIET NAM GIAM DOC 0903.264103 CTY TNHH DONG CO QUOC TE NHAT VIET. GIAM DOC 0913304286 CTY TNHH DONG HA GIAM DOC 0912823824 CTY TNHH DONG NAM DUOC HOA LINH. GIAM DOC 0912644234 CTY TNHH DONG THANH GIAM DOC 0982086988 CTY TNHH DT XAY DUNG VA THUONG MAI TIN D GIAM DOC 0904 652 279 CTY TNHH DT-SX VA TM HOANG DUONG GIAM DOC 0913573950 CTY TNHH DTU THUONG MAI XUAT NHAP KHAU GIAM DOC 0987878797 CTY TNHH DTU VA PT HT THONG TIN DOANH NG GIAM DOC 0986678938 CTY TNHH DTU VA XD VIET NAM. GIAM DOC 0985666868 CTY TNHH DU LICH PHAT LOC GIAM DOC 0977768668 CTY TNHH DU LICH QUANG QUYEN GIAM DOC 0973222228 CTY TNHH DU LICH THU HA. GIAM DOC 0913.236.007 CTY TNHH DU LICH THUONG MAI TONG HOPTRA GIAM DOC 0988525446 CTY TNHH DU LICH TRUONG SON GIAM DOC 0902005111 CTY TNHH DU LICH VA THUONG MAI NGOCBANH GIAM DOC 0979799769 CTY TNHH DU LICH VA TM BON MUA. GIAM DOC 0917290447 CTY TNHH DU LICH VA TM TONG HOPLINH GIA GIAM DOC 0972833628 CTY TNHH DU LICH VA XUAT NHAP KHAUKINH B GIAM DOC 0913398724 CTY TNHH DU LIEU KIEN TRUC SU

3683 NGUYEN TIEN CHUONGAM GIAM DOC N 0913540020 CTY TNHH DUC TAM 3684 LE QUY PHUONG NAM GIAM DOC 0982593886 CTY TNHH DUOC PHAM HA DONG. 3685 DANG BAO THONG NAM GIAM DOC 0904147475 CTY TNHH DUOC PHAM THACOPHAR. 3686 VU MINH KHUONG NAM GIAM DOC 0984230004-0977648346 CTY TNHH DV DAU TU TM QUANG MINH. 3687 NGUYEN HUY QUANG NAM GIAM DOC 0983008575 CTY TNHH DV DAU TU VA XAY DUNG HN. 3688 NGUYEN QUANG TOAN NAM GIAM DOC 0936663699 CTY TNHH DV TM DT VA PTCN DONG TIEN 3689 THAN QUY THINH NAM GIAM DOC 0915825270 CTY TNHH DV VA TB Y TE PHU MY HA . 3690 TA KHAC HA NAM GIAM DOC 0913309915 CTY TNHH DV VA TM THIEN MY. 3691 PHAN MANH CUONG NAM GIAM DOC 0913346761 CTY TNHH DVU THUONG MAI PHAN THI 3692 NGUYEN LE DUC NAM GIAM DOC 0983277991 CTY TNHH GABVICO 3693 NGUYEN VAN HOA NAM GIAM DOC 0904197719 CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHE THONG TIN H 3694 NGO DUY KIEN NAM GIAM DOC 0982613333 CTY TNHH GIAI PHAP DAU TU K-PLEX. 3695 TRAN VU PHUONG NAM GIAM DOC 0915070015 CTY TNHH GIAI PHAP KINH DOANH DONG DUON 3696 DO DUC CHUNG NAM GIAM DOC 0987176686 CTY TNHH GIAI PHAP THI TRUONG VIETMARK 3697 TRAN DANG KHOA NAM GIAM DOC 0983697556 CTY TNHH GIAI PHAP THIET KE VA XAY DUNG VN 3698 LE MINH CUONG NAM GIAM DOC 0948917218 CTY TNHH GIAI PHAP TRUC TUYEN DONG SON. 3699 DO VAN HUAN NAM GIAM DOC 0913533511 CTY TNHH GIANG DUY DAT 3700 NGUYEN SINH DUNG THANG GIAM DOC NAM 01688116688 CTY TNHH GIANG VO - VINASHIN INCO. 3701 NGUYEN HONG NGUYEN NAM GIAM DOC 0904803215 CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI DUONG BIEN & D 3702 PHAM QUANG BINH NAM GIAM DOC 0912006178 CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI NHAT MINH 3703 VU THANH TRUNG NAM GIAM DOC 0903208579 CTY TNHH GIAP PHAP TONG THE. 3704 LE HONG THANG NAM GIAM DOC 0982860553 CTY TNHH GIONG CAY TRONG HONG THANG 3705 PHAM ANH QUAN NAM GIAM DOC 0903454666 CTY TNHH GMV VIET NAM 3706 NGUYEN THE ANH NAM GIAM DOC 0904555586 CTY TNHH HA NOI XANH 3707 VAN CONG TUYEN NAM GIAM DOC 0988772268 CTY TNHH HA TRANG 3708 LAI DINH HAI NAM GIAM DOC 0985.68.86.86 CTY TNHH HAI THINH PHAT 3709 PHAM QUANG SON NAM GIAM DOC 0914603911 CTY TNHH HANEL-CSF. 3710 DUONG DANG LONG NAM GIAM DOC 0903404352 CTY TNHH HINH ANH CHUYEN NGHIEPKY THUAT 3711 NGUYEN CHINH NGOC NAM GIAM DOC 0913229879 CTY TNHH HOA CHAT NGOC VIET 3712 NGUYEN NGOC DINH NAM GIAM DOC 0913231534 CTY TNHH HOA CHAT VA THIET BI KIM TRUONG. 3713 PHAM VAN CAC NAM GIAM DOC 0913231478 CTY TNHH HOA PHAM AN THINH. 3714 NGUYEN VAN CU NAM GIAM DOC 0903249255 CTY TNHH HOAN CAU - HUNG YEN 3715 DANG VAN HOAT NAM GIAM DOC 0913288305 CTY TNHH HONG GIANG 3716 NGUYEN HONG KIEN NAM GIAM DOC 0913033368 CTY TNHH HOP NGUYEN 3717 NGUYEN CHI QUANG NAM GIAM DOC 0912047714 CTY TNHH HOP TAC QUOC TE NHAT QUANG. 3718 TRAN TUAN DAT NAM GIAM DOC 0969989999 CTY TNHH HOP TAC XUAT NHAP KHAU VIET 3719 TRAN DUC THIEN NAM GIAM DOC 0903005712 CTY TNHH HTPP Q.TE DTU TAI VN 3720 TRAN VIET HUNG NAM GIAM DOC 0913.210346 CTY TNHH HUNG GIA 3721 NGUYEN THANH BINHNAM GIAM DOC 0982333689 CTY TNHH HUYEN DUONG 3722 LE DAC TRUNG NAM GIAM DOC 0914516833 CTY TNHH IN KINH BAC 3723 DANG QUANG CHIEN NAM GIAM DOC 0913554801 CTY TNHH IN TRUONG DAT 3724 TRAN DOAN HAI NAM GIAM DOC 0913513108 CTY TNHH IN VA THUONG MAI VIET ANH. 3725 PHAM HUY DU NAM GIAM DOC 0983502449 CTY TNHH INOX A CHAU 3726 LE QUANG HIEU NAM GIAM DOC 0913230468 CTY TNHH INOX THIEN HA 3727 LEUNG KA CHING KEVINS NAM GIAM DOC 0983162308 CTY TNHH K+K FASHION 3728 NGUYEN XUAN HOAN NAM GIAM DOC 0903405435 CTY TNHH KET CAU THEP,CO KHI XAY DUNG 3729 DO TA LIEN NAM GIAM DOC 0912481817 CTY TNHH KHANH VINH 3730 TRAN NAM TRUNG NAM GIAM DOC 0915151111 CTY TNHH KHOA HOC CONG NGHE VA SAN XUA 3731 TRAN THANH BINH NAM GIAM DOC 0913124885 CTY TNHH KHUON MAU THAI BINH DUONG 3732 LE THANH NGHI NAM GIAM DOC 0948965555 CTY TNHH KIEM TOAN AU LAC

3733 DOAN TIEN HUNG NAM 3734 VU LAM NAM 3735 NGUYEN CANH DUONG NAM 3736 NGUYEN CHI TRUNG NAM 3737 NGUYEN CHI TRUNG NAM 3738 LE TRUNG HIEU NAM 3739 LE DUY KHOA NAM 3740 VU NGOC KIEN NAM 3741 NGO VAN CONG NAM 3742 NGUYEN XUAN CAI NAM 3743 DO THANH TRUNG NAM 3744 NGUYEN BA TRUONG NAM 3745 NGUYEN VIET PHUONGAM N 3746 KHUAT MANH TUAN NAM 3747 BUI HUY TOAN NAM 3748 WE CHOUL NAM 3749 BUI VIET TIEN NAM 3750 NGUYEN ANH TUAN NAM 3751 BUI QUANG HUY NAM 3752 TRAN VAN BICH NAM 3753 DANG XUAN CHAT NAM 3754 NGUYEN VIET HONG NAM 3755 NGUYEN TIEN NGOC NAM 3756 DAM MINH DUC NAM 3757 NGUYEN DUC TOAN NAM 3758 NGUYEN VAN LAM NAM 3759 LE HOAI KHANH NAM 3760 NGUYEN HOANG HA NAM 3761 NGUYEN DUC TIEN NAM 3762 DINH XUAN LONG NAM 3763 DANG HOANG DUNG NAM 3764 NGUYEN HOANG LAI NAM 3765 NGUYEN VAN THANG NAM 3766 BUI KIM TRUONG NAM 3767 DUONG NGUYEN THANH NAM 3768 TRUONG NGOC ANH NAM 3769 NGUYEN VAN THUAN NAM 3770 PHAM ANH DAU NAM 3771 NGUYEN VAN HACH NAM 3772 BUI VAN HUYNH NAM 3773 TRAN NGOC LAM NAM 3774 LE ANH TOA N NAM 3775 PHAM QUANG THANG NAM 3776 DINH DOAN DUNG NAM 3777 NGUYEN QUOC ANH NAM 3778 PHAM TAN DAN NAM 3779 HOANG GIA HIEP NAM 3780 NGUYEN THAI BINH NAM 3781 HOANG GIA UY NAM 3782 KIEU VAN HUNG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

04.2813468 CTY TNHH KIEM TOAN QUOC TE UNISTARS. 0904141192 CTY TNHH KIEM TOAN SCS GLOBAL 0904243838 CTY TNHH KIEM TOAN VA TU VAN DCPA. 0913558382 CTY TNHH KIEM TOAN VA TU VAN NEXIA ACPA 0913.558382 CTY TNHH KIEM TOAN VA TU VAN NEXIA ACPA. 0989551477 CTY TNHH KIEN TRUC CONG TRINH VIET NAM 0903221204 CTY TNHH KIEN TRUC SU LE DUY KHOA VA CAC 01234828175 CTY TNHH KIEN TRUC VA XAY DUNG DONGSON 0913288933 CTY TNHH KIEN TRUNG 0903406274 CTY TNHH KIM KHI VA VAT TU THANGLONG 0982110726 CTY TNHH KINH DOANH ANH EM 37631553 CTY TNHH KINH DOANH THE GIOI VIET 0953347373 CTY TNHH KINH DOANH TM VA DVNGUYEN GIA 36433314 CTY TNHH KINH DOANH VA CHE BIEN LUONG TH 0913221919 CTY TNHH KINH MAT VIET NAM 0953336611 CTY TNHH KY NGHE CAO E TOPS 0983061076 CTY TNHH KY NGHE DIEN TU NAM PHUONG. 0912464880 CTY TNHH KY NGHI VIET 0983329876 CTY TNHH KY THUAT CO DIEN PHUONG BAC. 0989033868 CTY TNHH KY THUAT CO DIEN XAY DUNG AGOO 0904556604 CTY TNHH KY THUAT DUC SON 0903417777 CTY TNHH KY THUAT LANH MINH CHAU. 0913228796 CTY TNHH KY THUAT TNS 0983607791 CTY TNHH KY THUAT XAY DUNG HA NOI. 0989204366 CTY TNHH KY THUONG TRUONGPHAT 0913071060 CTY TNHH LAM VA DU LICH XANH. 0983691557 CTY TNHH LAUNCH TECH 08.9892931 CTY TNHH LIEN DOANH XAY DUNG NHA THEPTIE 0913137399 CTY TNHH LIEN KET CONG NGHE 0913230922 CTY TNHH LONG NAM 0913.059.573 CTY TNHH LUAT THUONG MAI VA DAU TU 0983429958 CTY TNHH MANG LUOI QUOC TE. 0912456092 CTY TNHH MANH THANG 0903262238 CTY TNHH MANH TRUONG BINH 0982122581 CTY TNHH MAT SAC VIET NAM 0913.033304 CTY TNHH MAY CONG NGHIEP DONG LUC. 0989.649358 CTY TNHH MAY TINH HUNG DUONG 01234668668 CTY TNHH MAY TINH VA VT AN KHANG 0913288320 CTY TNHH MAY TRE DAN YEN NGHIA 0904550167 CTY TNHH MAY TRE THANH PHU 0903420815 CTY TNHH MAY VA THIET BI TBD. 0936008881 CTY TNHH MAY XAY DUNG VA CONG NGHIEP. 0913215767 CTY TNHH MAY XUAT NHAP KHAU VA THUONG M 0913005898 CTY TNHH MINH DUNG 0913510658 CTY TNHH MINH NGOC ANH 0903444124 CTY TNHH MO EL VIET NAM 0913304569 CTY TNHH MOT THANH VIEN CHO THUE TAI CHIN 0988521339 CTY TNHH MOT THANH VIEN DICH VU THUONG M 0982396213 CTY TNHH MOT THANH VIEN HOANG DAI 0912030628 CTY TNHH MOT THANH VIEN HONG ANH

3783 NGUYEN DUC MANH NAM GIAM DOC 989066571 CTY TNHH MOT THANH VIEN KIEN TRUC UNG DU 3784 PHUNG VAN TUAN NAM GIAM DOC 989382402 CTY TNHH MOT THANH VIEN PHU MY HOA BINH 3785 NGUYEN DUC GIANG NAM GIAM DOC 0915363456 CTY TNHH MOT THANH VIEN QUANG CAO VA TH 3786 BUI QUYET THANG NAM GIAM DOC 0942335588 CTY TNHH MOT THANH VIEN SEHA VIETNAM 3787 NGUYEN HUY SINH NAM GIAM DOC 983049825 CTY TNHH MOT THANH VIEN SX VA TM XUAT NH 3788 NGUYEN HAI ANH NAM GIAM DOC 0975869686 CTY TNHH MOT THANH VIEN TAM THUAN PHAT. 3789 NGUYEN MINH HAI NAM GIAM DOC 0988399333 CTY TNHH MOT THANH VIEN THE HE MATTROI 3790 HA TRONG LOI NAM GIAM DOC 09047090391 CTY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI TIEN 3791 TRAN HAI NAM GIAM DOC 0983.693.579 CTY TNHH MOT THANH VIEN TRUONG HAI 3792 DAO VAN QUYET NAM GIAM DOC 0912870841 CTY TNHH MOT THANH VIEN XAY DUNG VA THUO 3793 HO XUAN DONG NAM GIAM DOC 090.326.5344 CTY TNHH MOT THANH VIENPHUONG DONG 3794 NGUYEN VAN VINH NAM GIAM DOC 01688246779 CTY TNHH MOT TV HA VINH 3795 LE ANH TRI NAM GIAM DOC 0988261898 CTY TNHH MTV ANH SANG HAI DANG. 3796 PHAM VAN HUNG NAM GIAM DOC 0913.317.007 CTY TNHH MTV THUONG MAI DICH VU VA XAY LA 3797 DO NAM KHOA NAM GIAM DOC 0906551502 CTY TNHH MTV THUONG MAI VA KY THUAT PHU 3798 NGUYEN VAN HAI NAM GIAM DOC 0913231857-CHI NGAN: 0983238427 CTY TNHH MTV XAY LAP DIEN I- DAI MO. 3799 NGUYEN DUC HAI NAM GIAM DOC 0913238597 CTY TNHH MY NGHE VA THUONG MAI HAILY 3800 NGUYEN TUAN MINH NAM GIAM DOC 0906013023 CTY TNHH MY THUAT HOANG NGUYEN 3801 TRAN DAI NGHIA NAM GIAM DOC 0913228724 CTY TNHH MY THUAT HOANG QUAN . 3802 NGUYEN MINH TAM NAM GIAM DOC 0903455784 CTY TNHH NAM TUNG 3803 NGUYEN DANG TAM NAM GIAM DOC 0913202360 CTY TNHH NANG LUONG VA DICH VU. 3804 NGUYEN HONG THAI NAM GIAM DOC 01222246876 CTY TNHH NCP 3805 CHOI BONG SIK NAM GIAM DOC 0903405192 CTY TNHH NETWORK CABLE VIETNAM. 3806 TU NGHIA NAM GIAM DOC 0913536916 CTY TNHH NGHIA SON 3807 TRAN DUY PHUONG NAM GIAM DOC 0905885366 CTY TNHH NHAT CUU 3808 DO VAN HUNG NAM GIAM DOC 0987.811.166 CTY TNHH NHU NGUYET 3809 NGUYEN HUU TUONG NAM GIAM DOC 0904445546 CTY TNHH NHUA A DONG 3810 TRAN THANH QUANG NAM GIAM DOC 090.329.1290 CTY TNHH NHUA AN PHA 3811 DO MANH KIEN NAM GIAM DOC 0914939938 CTY TNHH NHUA NAM A 3812 NGUYEN MINH TUAN NAM GIAM DOC 0982112546 CTY TNHH NINH DUC 3813 NGUYEN THANH GIANGAM GIAM DOC N 0913048445 CTY TNHH NOI THAT CHIA KHOA VANGVIET NAM 3814 LE VAN DUNG NAM GIAM DOC 0902010709 CTY TNHH NOI THAT KINH TAN DAI THIEN. 3815 PHAM HAI LAM NAM GIAM DOC 0912683338 CTY TNHH NOI THAT NGAN HA 3816 TRAN VAN NGHIEP NAM GIAM DOC 0916556686 CTY TNHH NOI THAT VINA PHAT 3817 DUONG VAN DANG NAM GIAM DOC 0913504826 CTY TNHH NOI THATKIEN TRUC VA XAY DUNGDA 3818 NGUYEN VIET KHOA NAM GIAM DOC 0938818182 CTY TNHH NUI VANG 3819 PHAM VAN SY NAM GIAM DOC 0983603095 CTY TNHH PHAM NGUYEN 3820 TRAN GIANG DON NAM GIAM DOC 0936631438 CTY TNHH PHAN MEM GIAI TRI VNSEE 3821 NGUYEN DUY HAI LINH NAM GIAM DOC 0988593505 CTY TNHH PHAT TRIEN A CHAU HERANO. 3822 NGUYEN VAN QUYET NAM GIAM DOC 0913.232.179 CTY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE ANHKIET 3823 VU Y TRONG NAM GIAM DOC 0912266408 CTY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE TAN HUNGT 3824 NGUYEN HUU LONG NAM GIAM DOC 0903445163 CTY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE VA THUONG 3825 CHU XUAN AI NAM GIAM DOC 0984875189 CTY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE VATHUONG 3826 TRAN PHUC DUONG NAM GIAM DOC 0988363674 CTY TNHH PHAT TRIEN GIAI PHAP CONG NGHE D 3827 VO QUY QUANG NAM GIAM DOC 094.99.66.999 CTY TNHH PHAT TRIEN KY THUAT DIEN VA VIEN 3828 DAO TRONG DUONG NAM GIAM DOC 904436246 CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI AN PHU 3829 NGUYEN MINH DUC NAM GIAM DOC 0988368313 CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI VA DICH VU 3830 LE XUAN BIEN NAM GIAM DOC 0915015656 CTY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI VA DU LICH 3831 NGUYEN VAN THAN NAM GIAM DOC 01666771998 CTY TNHH PHAT TRIEN XAY DUNG THAI HA. 3832 LO QUOC BINH NAM GIAM DOC 0983.313.596 CTY TNHH PHONG CACH VIET

3833 NGUYEN MINH NGOC NAM 3834 NGUYEN CHI HAO NAM 3835 NGUYEN TICH PHUONGAM N 3836 LE TIEN DUNG NAM 3837 NGUYEN TIEN THIEU NAM 3838 NGUYEN QUANG THANH NAM 3839 NGUYEN NGOC CUONGAM N 3840 DUONG VAN DUNG NAM 3841 TRINH TUNG NGOC NAM 3842 HOANG KHAC DUONGNAM 3843 TRAN HIEP NAM 3844 HOANG DUC THO NAM 3845 NGUYEN THAI HOANGNAM 3846 TRAN MANH LONG NAM 3847 HA DINH TUAN NAM 3848 NGUYEN VAN TUNG NAM 3849 TRAN MANH HUNG NAM 3850 NGUYEN VAN XUAN NAM 3851 NGUYEN VAN PHUNG NAM 3852 NGUYEN HUNG VI NAM 3853 DO HOANG TUAN NAM 3854 TRAN VAN DUC NAM 3855 TRAN HONG QUANG NAM 3856 TRINH QUANG TOAN NAM 3857 VO NGOC QUANG NAM 3858 NGUYEN LE CHUNG NAM 3859 VU MANH HA NAM 3860 LE VAN CUONG NAM 3861 DO DOAN SUNG NAM 3862 TRAN THANH DUNG NAM 3863 TRAN DUC MANH NAM 3864 LE VA DUONG NAM 3865 NGUYEN VAN BINH NAM 3866 PHAM HONG VINH NAM 3867 PHAM VAN HAU NAM 3868 PHAM HONG QUAN NAM 3869 NGUYEN SY CU NAM 3870 LE MANH NAM 3871 LE VAN UNG NAM 3872 TRAN QUANG DIEP NAM 3873 NGUYEN DINH DUNG NAM 3874 LUU HAI LONG NAM 3875 NGUYEN DINH DUY NAM 3876 DINH MINH HAI NAM 3877 PHAM VAN DAT NAM 3878 DANG QUANG MINH NAM 3879 NGO DAC LUONG NAM 3880 LUU VAN TU NAM 3881 DUONG QUOC VUONG NAM 3882 TUONG XUAN DAT NAM

GIAM DOC 0989551590 CTY TNHH PHU THIEN MY GIAM DOC 0982036797 CTY TNHH PHUC CHAU AN GIAM DOC 0912020356 CTY TNHH PHUONG HIEN GIAM DOC 0989386879 CTY TNHH PROMAX GIAM DOC 0989688334 CTY TNHH PT NGUON NHAN LUC VA TM THILOCO GIAM DOC 091566338 CTY TNHH PT TM TAN THANH. GIAM DOC 0988686087 CTY TNHH PTRIEN DVU KTHUAT. GIAM DOC 0903414622 CTY TNHH PTRIEN KT CONG NGHIEP HN. GIAM DOC 0936603775 CTY TNHH PTTM & XD NGOC VIET. GIAM DOC 0903429885 CTY TNHH PTUNG CK VA TBI DUY NGUYEN. GIAM DOC 0912232788 CTY TNHH QUA TANG C.CAP HT&EMOTION GIAM DOC 977991977 CTY TNHH QUAN HE THUONG MAI HOANG GIA GIAM DOC 0913049754 CTY TNHH QUANG BA VAN HOA VA BIEU DIEN NG GIAM DOC 0942388834 CTY TNHH QUANG CAO HIEU QUA GIAM DOC 0986368368 CTY TNHH QUANG CAO NGOC HA GIAM DOC 0913.524.279 CTY TNHH QUANG CAO THUONG MAI AHT. GIAM DOC 0982343034 CTY TNHH QUANG CAO TMAI PHONG CACH MOI. GIAM DOC 0904160287 CTY TNHH QUANG CAO VA NOI THAT HUNGSON GIAM DOC 0907876668 CTY TNHH QUANG CAO VA THUONG MAI P&G GIAM DOC 0989552466 CTY TNHH QUANG CAO VA THUONG MAICANH D GIAM DOC 0987866668-01686469828 CTY TNHH QUANG CAO VA TRANG TRI NOI NGO GIAM DOC 0983056086 CTY TNHH QUANG CAO VA TRUYEN THONG SAN GIAM DOC 0903436887 CTY TNHH QUANG CAO VA TRUYEN THONGAVIC GIAM DOC 0904852040 CTY TNHH QUANG TOAN GIAM DOC 0904628666 CTY TNHH QUOC TE G&M GIAM DOC 0904046166 CTY TNHH QUOC TE HOANG LONG. GIAM DOC 0904449922 CTY TNHH QUOC TE TRUNG VIET. GIAM DOC 0904167287 CTY TNHH QUOC TE VAN PHU GIA. GIAM DOC 0913.504229 CTY TNHH QUYET TIEN GIAM DOC 0983798888 CTY TNHH S.A.M.U.R.A.I GIAM DOC 0904697677 CTY TNHH SAN XUAT ,THUONG MAI VA DICHVU D GIAM DOC 0915154529 CTY TNHH SAN XUAT CO KHI XAY DUNG VA TMD GIAM DOC 0982157899 CTY TNHH SAN XUAT DICH VU THUONG MAITON GIAM DOC 0912.073126 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI COBA. GIAM DOC 0913985868 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA CONGNG GIAM DOC 0983600899 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU 2 GIAM DOC 0913032079 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU P GIAM DOC 0953.310.177 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICHVU T GIAM DOC 0912632780 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA XUATNHA GIAM DOC 01696289939 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA XUATNHA GIAM DOC 0936169888 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI XUAT NHAP K KẾ TOÁN TRƯỞNG 0903437767 CTY TNHH SAN XUAT TM VA DICH VU ZENTCO. GIAM DOC 0914566798 CTY TNHH SAN XUAT VA DAU TU PHAT TRIEN QU GIAM DOC 0913554447 CTY TNHH SAN XUAT VA DICH VU SAO DO. GIAM DOC 0912340280 CTY TNHH SAN XUAT VA DICH VU THUONG MAIB GIAM DOC 0912123632 CTY TNHH SAN XUAT VA DICH VU THUONG MAIM GIAM DOC 0973585151 CTY TNHH SAN XUAT VA DICH VU THUONG MAIT GIAM DOC 0989656232 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI MAT TRO GIAM DOC 0984202020 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI TAN TRU GIAM DOC 0983668611 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DAT THAN

3883 NGUYEN QUANG THANH NAM 3884 CAO VAN HA NAM 3885 DO ANH TUAN NAM 3886 NGUYEN CONG THANG NAM 3887 TRAN QUANG VINH NAM 3888 NGUYEN THE THANG NAM 3889 NGUYEN QUOC KHANH NAM 3890 PHAM TUAN BANG NAM 3891 DO VAN THAM NAM 3892 NGHIEM VAN THOA NAM 3893 CAO MINH TUAN NAM 3894 NGUYEN HONG PHONGAM N 3895 NGUYEN THE HUNG NAM 3896 USHIRABIRA HIDEAKI NAM 3897 PHAM DINH TRONG NAM 3898 PHAM VIET VUONG NAM 3899 BUI VAN MINH NAM 3900 PHAM HUY NAM 3901 THAI VAN LIEN NAM 3902 PHI VAN VUONG NAM 3903 NGUYEN HA QUY NAM 3904 VUONG DAI NGHIA NAM 3905 QUACH DUC CHIEN NAM 3906 DAO PHU UY NAM 3907 PHAN ANH TUAN NAM 3908 NGUYEN VAN TOAN NAM 3909 LE HOANG HAI NAM 3910 LE THANH LINH NAM 3911 NGUYEN KIM THANH NAM 3912 HOANG TRIEU HAI NAM 3913 NGUYEN DUY CUNG NAM 3914 VU THANH CONG NAM 3915 NGUYEN ANH DUNG NAM 3916 DUONG NGUYEN THANH NAM 3917 NGUYEN HOAN NAM 3918 LE THANH HAI NAM 3919 NGUYEN TRONG NANG NAM 3920 NGUYEN KHAC HOANG NAM 3921 LUONG NGOC THANG NAM 3922 VU VAN THI NAM 3923 NGUYEN DINH SON NAM 3924 NGUYEN DUC TAN NAM 3925 MAI THANH TINH NAM 3926 CHU THANH LONG NAM 3927 NGUYEN QUANG CHUNG NAM 3928 LE HUNG MANH NAM 3929 TRAN VIET HUNG NAM 3930 PHAM ANH TU NAM 3931 NGUYEN DANG HUNGNAM 3932 NGUYEN HAI DANG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0913574470 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DICH VU H 0913372826 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI HOANG H 0983667288 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI HT&T. 0988710768 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI NHAT THA 0903215417 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI QUANG T 0912693799 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI QUOC TE 0915076466 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI QUOCDU 0913010864 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI SONG VA 0904154554 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI TONGHOP 0989151799 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI VAN LOC 0983201679 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIGIA HIEN 091372433 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIHONG PHO 0904984368 CTY TNHH SAN XUAT VA TMAI XDESIGN 0919.791.650 CTY TNHH SAN XUAT VSM NHAT BAN 0904051968 CTY TNHH SANG TAO PHONG CACH SONG 0903439072 CTY TNHH SANG TAO TRUYEN THONG WIKI 0903497272 CTY TNHH SON ANH 0913344585 CTY TNHH SX HANG MAY MAC VA DVU TM VIET N 0913232309 CTY TNHH SX THUONG MAI VAN XUAN. 0904106716 CTY TNHH SX TM VA DICH VU TAY DO 0903211230 CTY TNHH SX VA TM CUONG PHAT. 0989099930 CTY TNHH SX VA DV TM TRUNG HIEU. 0902.090588 CTY TNHH SX VA TM HOA ANH . 0904.378.889 CTY TNHH SX VA TM TAN THINH PHAT. 0902468999 CTY TNHH SX VA TM TH HUNG LONG. 0903206899 CTY TNHH SX VA TM TRUONG PHAT 0903278530 CTY TNHH T.MAI D.VU HUNG HAI 0916446626 CTY TNHH T.THONG DIEU KHIEN HOA BAN 0982714385 CTY TNHH TAN LAP 0903420020 CTY TNHH TAP DOAN NAM HAI LONG 0977774498 CTY TNHH TBGD VA DO CHOI ANH DUONG. 0903403456 CTY TNHH TBI THE THAO CONG & GIA DINH. 0912584277 CTY TNHH TBI VP HA ANH 0982867998 CTY TNHH TECHCONVINA DICH VU CHAM SOC K 0904151292 CTY TNHH THAI HOAN 0913340021 CTY TNHH THANG MAY PHUONG BAC 0913218078 CTY TNHH THEP AN KHANH 0913230855 CTY TNHH THEU THANH NIEN. 0903415566 CTY TNHH THIET BI AN NINH VA UNG DUNG CON 0913212058 CTY TNHH THIET BI CONG NGHE TAN VIET TIEN. 0913216332 CTY TNHH THIET BI CONG NGHIEP NAM VIET 0913571133 CTY TNHH THIET BI CONG NGHIEP NGANH DIEN 0982592977 CTY TNHH THIET BI DIEN PHUC TIEN 0989811666 CTY TNHH THIET BI DIEN VA XAY LAP CONG NGH 0979516666 CTY TNHH THIET BI GIAO DUC VA DO CHOITHAN 0913226082 CTY TNHH THIET BI GIAO DUC VA DOCHOI TRAN 0913572889 CTY TNHH THIET BI KHOA HOC CONG NGHE KHA 0912006869 CTY TNHH THIET BI KHOA HOC KY THUATSONG 0987939968 CTY TNHH THIET BI PHONG CHAY CHUA CHAYTH 0913321977 CTY TNHH THIET BI THUY KHI

3933 NGO NGOC THANH NAM 3934 TRAN MANH TAN NAM 3935 NGUYEN HONG TOAN NAM 3936 VU HOAN NAM 3937 DAO THANH LONG NAM 3938 HOANG DUONG CHAUNAM 3939 NGUYEN LE TOAN NAM 3940 NGUYEN DANG SANG NAM 3941 NGUYEN HONG TUY NAM 3942 PHAM VAN MANH NAM 3943 BUI BINH HOC NAM 3944 NGUYEN QUOC MANHNAM 3945 NGUYEN VAN DUONG NAM 3946 NGUYEN XUAN RANG NAM 3947 CAO XUAN HUNG NAM 3948 TRAN XUAN NGOC NAM 3949 PHUNG DUC TON NAM 3950 NGUYEN HOAI NAM NAM 3951 NGUYEN VAN CAM NAM 3952 VU QUANG DUNG NAM 3953 NGUYEN VAN THANH NAM 3954 NGUYEN DANG DAO NAM 3955 CANH CHI QUANG NAM 3956 MAI XUAN QUY NAM 3957 HAU KIEN CUONG NAM 3958 CAO QUOC SON NAM 3959 PHAN HOANG ANH NAM 3960 NGUYEN BA PHUONG NAM 3961 DAO HUU DAN NAM 3962 NGUYEN MINH PHUONG NAM 3963 NGUYEN PHUONG THANG NAM 3964 NGUYEN DUY THANG NAM 3965 DANG HOANG KIEN NAM 3966 DUONG PHUC TUNG NAM 3967 HUYNH MINH SON NAM 3968 NGUYEN THANH PHONG NAM 3969 DO PHUONG NAM NAM 3970 LE THI THU HA NAM 3971 LE VAN THANH NAM 3972 LE TUAN ANH NAM 3973 TRAN VAN DUNG NAM 3974 BUI TRONG CHI NAM 3975 NGUYEN VAN KHANG NAM 3976 VU VAN CHIEN NAM 3977 QUACH DUC HAI NAM 3978 VU TU DUY NAM 3979 DANG TIEN DUNG NAM 3980 TRINH QUANG THANGNAM 3981 TRUONG XUAN DAO NAM 3982 PHAM THI QUYNH LANNAM

GIAM DOC 0904023535 CTY TNHH THIET BI TRUNG THANH. GIAM DOC CMT: 011663750 CTY TNHH THIET BI Y TE MINH QUANG. GIAM DOC 0912194775 CTY TNHH THIET BI Y TE TAT THANH. GIAM DOC 0912914041 CTY TNHH THIET KE QUANG CAO VA INIDGRAPH GIAM DOC 0975752816 CTY TNHH THIET KE TRANG TRI NOI THAT VA QU GIAM DOC 0903418188 CTY TNHH THIET KE VA TRANG TRI NOI NGOAITH GIAM DOC 0912286215 CTY TNHH THIET KE VA TRUYEN THONG HAVI. GIAM DOC 0988524063 CTY TNHH THUNG XE TST GIAM DOC 0913505763 CTY TNHH THUOC THU Y MINH LONG. GIAM DOC 0904318086 CTY TNHH THUONG MAI VA CONG NGHECAO QU GIAM DOC 0912023423 CTY TNHH THUONG MAI DAU TU VA DICH VU A D GIAM DOC 0906082885 CTY TNHH THUONG MAI & DAU TU PHU TUNGCH GIAM DOC 0904259275 CTY TNHH THUONG MAI & DICH VU TANTHOI GIA GIAM DOC 0942916868 CTY TNHH THUONG MAI & DICH VU VINHPHAT GIAM DOC 0913590899 CTY TNHH THUONG MAI & PHAT TRIENCONG NG GIAM DOC 0937868889 CTY TNHH THUONG MAI & SX BAO BI DUC MINH. GIAM DOC 0904780780 CTY TNHH THUONG MAI 2-10 GIAM DOC 0904242222 CTY TNHH THUONG MAI AU CHAU GIAM DOC 0912.100855 CTY TNHH THUONG MAI CAM THANH GIAM DOC 0933446659 CTY TNHH THUONG MAI D.KHOA GIAM DOC 0913220836 CTY TNHH THUONG MAI DAI THANH LOC GIAM DOC 0912123163 CTY TNHH THUONG MAI DANG DAO GIAM DOC 0987676666 CTY TNHH THUONG MAI DANG QUANG GIAM DOC 0982324766 CTY TNHH THUONG MAI DAU TU KINHDOANH TH GIAM DOC 0912892998 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU ARIRANGHA NO GIAM DOC 0913540800 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU DAU TU PHAT T GIAM DOC 0906116669 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU DIEUTHINH GIAM DOC 0912034430 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU KY THUAT NGU GIAM DOC 0988593518 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU KY THUAT O TO GIAM DOC 0912390594 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU MINH PHUONG GIAM DOC 0904396368 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU NGUYEN SINH GIAM DOC 0916230533 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU QUOC TE VIET GIAM DOC 0982889887 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU TIN HOCVA TH GIAM DOC 09.888.880.89 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU TUNGDUONG GIAM DOC 0904272334 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU VA SAN XUAT V GIAM DOC 0912309456 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU VA THIET BIVA GIAM DOC 1914716666-0904716666 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU VIET DO GIAM DOC 0904546668 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU XAY DUNG HA GIAM DOC 0912726972 CTY TNHH THUONG MAI DIEN TU TIN HOC MINH GIAM DOC 0903221579 CTY TNHH THUONG MAI DIEN TU VA CONGNGHE GIAM DOC 0913.399677 CTY TNHH THUONG MAI DUOC PHAMMAT TROI GIAM DOC 0904215798 CTY TNHH THUONG MAI DUONG CHAN TROI GIAM DOC 0913510641 CTY TNHH THUONG MAI HA PHONG GIAM DOC 0903448648 CTY TNHH THUONG MAI HAI BINH GIAM DOC 0983150974 CTY TNHH THUONG MAI HAI CUC GIAM DOC 0989098990 CTY TNHH THUONG MAI HOAN THIEN GIAM DOC 0913.203709 CTY TNHH THUONG MAI HUONG SON. GIAM DOC 0913388767 CTY TNHH THUONG MAI HUYEN NGOC GIAM DOC 0949281616 CTY TNHH THUONG MAI IN, PHUONG BAC. GIAM DOC 0914273116 CTY TNHH THUONG MAI KHANH HUNG

3983 HOANG VAN LINH NAM 3984 NGUYEN DUY KHANH NAM 3985 VU MINH THANG NAM 3986 NGUYEN DUC THU NAM 3987 NGUYEN CAO PHONGNAM 3988 TRAN TRONG LONG NAM 3989 PHAM HONG THANG NAM 3990 VUONG DUC NAM NAM 3991 VU HAI NAM NAM 3992 PHAM DUC TRONG NAM 3993 LUU VAN DONG NAM 3994 DELEVAUX ALEXIS NAM 3995 CONG VAN DUC NAM 3996 DINH XUAN TU NAM 3997 NGUYEN ANH TU NAM 3998 HOANG TRUNG CHIENNAM 3999 PHUNG MINH TIEN NAM 4000 TO QUANG MINH NAM 4001 PHAM XUAN BINH NAM 4002 NGUYEN TUAN NAM 4003 NGUYEN NGOC HAI NAM 4004 LUONG NGOC GIANG NAM 4005 LA VAN TIEN NAM 4006 NGUYEN TRONG OANH NAM 4007 TRAN VAN SAN NAM 4008 DAM MANH CUONG NAM 4009 PHAM VAN TUAN NAM 4010 HA MANH HUNG NAM 4011 BUI QUANG TUAN NAM 4012 PHAN VAN HUYEN NAM 4013 LE MANH CUONG NAM 4014 NGUYEN MINH TUAN NAM 4015 VU TIEN DUNG NAM 4016 DANG QUANG VINH NAM 4017 PHAM NGOC LAM NAM 4018 NGUYEN TIEN THANG NAM 4019 DINH QUANG TRUNG NAM 4020 HOANG VAN MINH NAM 4021 NGUYEN BINH DUONG NAM 4022 DOAN VIET BAC NAM 4023 TRINH TRUNG THONGNAM 4024 TRAN ANH CUONG NAM 4025 TO MANH HUNG NAM 4026 NGUYEN SY THANG NAM 4027 NGUYEN CHI HUONG NAM 4028 NGHIEM XUAN HUU NAM 4029 TRAN DUC THE NAM 4030 PHUNG THIEN TRI NAM 4031 NGUYEN PHUC ANH NAM 4032 BUI QUANG HUY NAM

GIAM DOC 0988887768 CTY TNHH THUONG MAI KHONG GIAN MOI GIAM DOC 0983.609.501-0913531611 CTY TNHH THUONG MAI KIM KHI HA NOI GIAM DOC 0913318827 CTY TNHH THUONG MAI KIM MA GIAM DOC 0913540681 CTY TNHH THUONG MAI KIM QUANG GIAM DOC 0914036868 CTY TNHH THUONG MAI KY THUAT TPCOM. GIAM DOC 0945.556654 CTY TNHH THUONG MAI LONG ANH GIAM DOC 0903356886 CTY TNHH THUONG MAI LONG THANH GIAM DOC 0917600579 CTY TNHH THUONG MAI NAM VUONG GIAM DOC 0913536447 CTY TNHH THUONG MAI NHAT NAM GIAM DOC 0983377184 CTY TNHH THUONG MAI NHUA - CO KHI -SON DU GIAM DOC 0903.239.879 CTY TNHH THUONG MAI QUANG DONG GIAM DOC 0912245906 CTY TNHH THUONG MAI QUOC LIEN GIAM DOC 0982291884 CTY TNHH THUONG MAI QUOC TE VA DAU TU AV GIAM DOC 0944368894 CTY TNHH THUONG MAI QUOC TRUNG GIAM DOC 0904170072 CTY TNHH THUONG MAI SAN XUAT GIAY DEP PH GIAM DOC 0982232926 CTY TNHH THUONG MAI SAN XUAT VA XAYDUN GIAM DOC 0913223917 CTY TNHH THUONG MAI TAN TIEN GIAM DOC 0983033333 CTY TNHH THUONG MAI THAI HA GIAM DOC 0913528590 CTY TNHH THUONG MAI THANG 5 GIAM DOC 0903466799 CTY TNHH THUONG MAI THIEN PHUC AN AUTO. GIAM DOC 0913346616 CTY TNHH THUONG MAI THUY KHIVIET HAN GIAM DOC 0913552261 CTY TNHH THUONG MAI THUY LINH GIAM DOC 0982212360 CTY TNHH THUONG MAI TIEN BAC GIAM DOC 091200684 CTY TNHH THUONG MAI TIN NGHIA GIAM DOC 0913276049 CTY TNHH THUONG MAI TONG HOP ANH QUAN. GIAM DOC 01683161711 CTY TNHH THUONG MAI TONG HOP CUONG LINH GIAM DOC 0983324003 CTY TNHH THUONG MAI TONG HOP QUYET THAN GIAM DOC 0904250983 CTY TNHH THUONG MAI TONG HOP VA DICH VUH GIAM DOC 0904941688 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VE SINH CO GIAM DOC 0912690276 CTY TNHH THUONG MAI VA BAO BI HA ANH. GIAM DOC 0983325525 CTY TNHH THUONG MAI VA CONG NGHE ISOLUT GIAM DOC 0913202178 CTY TNHH THUONG MAI VA CONG NGHIEPMY VI GIAM DOC 0936315588 CTY TNHH THUONG MAI VA CUNG CAP DICHVU D GIAM DOC 0904855388 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU CONG NGHE GIAM DOC 0904663858 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU KINH DOANH GIAM DOC 0989641255 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU MIEN DAT V GIAM DOC 0989654684 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU PHAT TRIEN GIAM DOC 0989332218 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU XAYDUNG H GIAM DOC 0983270797 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU AN KHANH. GIAM DOC 0912170026 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU BAO . GIAM DOC 0903268748 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DAU TU THA GIAM DOC 0913228980 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DU LICH KH GIAM DOC 0913000785 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DU LICH TH KẾ TOÁN TRƯỞNG 0983116669 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU HQS GIAM DOC 0983559855 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU HUONG DU GIAM DOC 0912.418.967 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU HUU HUNG GIAM DOC 0982876211 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU IN HA AN. GIAM DOC 0926611082 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KHONGGIA GIAM DOC 0913380558 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KY THUAT N GIAM DOC 0903429999 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KY THUAT N

4033 CAO TUNG THIEN NAM 4034 HOANG VAN NGUYEN NAM 4035 NGUYEN MANH LONG NAM 4036 NGUYEN PHUC TIEN NAM 4037 TRAN HOAI PHONG NAM 4038 TRAN VAN DOAN NAM 4039 NGUYEN MINH VUONG NAM 4040 LE KIEN CUONG NAM 4041 VU DUC HAI NAM 4042 LE MINH THAO NAM 4043 PHAM MAI ANH NAM 4044 NGUYEN VAN THINH NAM 4045 TO HOANG ANH NAM 4046 TRAN TRONG HUNG NAM 4047 DO NGUYEN DAI NAM 4048 NGUYEN VAN CONG NAM 4049 DANG DUY VIET NAM 4050 DONG DUC QUANG NAM 4051 LE NGOC SON NAM 4052 PHAM TAT HUNG NAM 4053 DANG BAO HIEU NAM 4054 DO MANH HUNG NAM 4055 CAO MANH HUNG NAM 4056 TU HAI SON NAM 4057 TRUONG TRUNG NGHIA NAM 4058 NGO ANH VU NAM 4059 NGUYEN HOANG DONGAM N 4060 NGHIEM VINH TUAN NAM 4061 LUC DUC THANH NAM 4062 VU VAN PHONG NAM 4063 PHAM DANG HAI NAM 4064 NGUYEN LUONG NGOC AM N 4065 NGUYEN CAO SON NAM 4066 PHAN VAN MINH NAM 4067 NGUYEN THE THAO NAM 4068 NGUYEN TUAN LONG NAM 4069 PHAM VIET ANH NAM 4070 BUI NHU SON NAM 4071 NGUYEN TUAN DAT NAM 4072 NGUYEN ANH DUC NAM 4073 PHAM NGOC NINH NAM 4074 LE HONG PHU NAM 4075 NGUYEN VAN CHUNG NAM 4076 NGUYEN ANH TUAN NAM 4077 TRAN DAN TIEN NAM 4078 NGO VAN NAM NAM 4079 PHAM MINH XUAN NAM 4080 NGO VAN TONG NAM 4081 NGUYEN DUC HOANGNAM 4082 NGUYEN TIEN DUNG NAM

GIAM DOC 0813321108 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KY THUATH GIAM DOC 0903437755 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU KY THUATH GIAM DOC 0913538893 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU L.O.T.A.B.E GIAM DOC 0953360608 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU NHATLINH GIAM DOC 0983366852 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU PHONGTHU GIAM DOC 0912062197 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU PHUONG H GIAM DOC 0912371328 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU QUANGTHA GIAM DOC 0913099900 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU QUOCANH GIAM DOC 0989.082868 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TAMNGUYE GIAM DOC 0989626262 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU THE KY. KẾ TOÁN TRƯỞNG 0913503007 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU THIEN LOC GIAM DOC 0987036877 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TIN HOC HO GIAM DOC 0913363048 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TONGHOP GIAM DOC 0983654080 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TONGHOP GIAM DOC 0912396240 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VAN TAIAN GIAM DOC 097.98669.580 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VAT TUTON GIAM DOC 0902028866 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU YENLINH GIAM DOC 09444001024 CTY TNHH THUONG MAI VA DIEN TU PHUC DAT. GIAM DOC 0903290427 CTY TNHH THUONG MAI VA DU LICH BICHTHUY GIAM DOC 0909888846 CTY TNHH THUONG MAI VA DU LICH HOIXAY DU GIAM DOC 0903458855 CTY TNHH THUONG MAI VA DU LICH TRONGDIEM GIAM DOC 0913305134 CTY TNHH THUONG MAI VA DU LICH VIETTHOI D GIAM DOC 0989.379338 CTY TNHH THUONG MAI VA DU LICHTAM SON GIAM DOC 0983661130 CTY TNHH THUONG MAI VA DV D6 HA NOI. GIAM DOC 0989048862 CTY TNHH THUONG MAI VA DVU KHANH VIET GIAM DOC 0983355636 CTY TNHH THUONG MAI VA HOA CHAT VIET TIN. GIAM DOC 0975222288 CTY TNHH THUONG MAI VA KHOANG SAN MIENB GIAM DOC 0913379096 CTY TNHH THUONG MAI VA KY THUAT NAMDO GIAM DOC 0913.007.941 CTY TNHH THUONG MAI VA PHAT TRIEN CONG N GIAM DOC 0913342877 CTY TNHH THUONG MAI VA PT DVU TRANGNGUY GIAM DOC 0903225694 CTY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT DOGO NO GIAM DOC 0913222088 CTY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT NAM PHA GIAM DOC 0903437098 CTY TNHH THUONG MAI VA SAN XUAT PHONG S GIAM DOC 0903452827 CTY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATBAO BI SO GIAM DOC 0913586998 CTY TNHH THUONG MAI VA THIET BICONG NGHI GIAM DOC 0913.022.729 CTY TNHH THUONG MAI VA TIN HOC RONGVIET GIAM DOC 0973731981 CTY TNHH THUONG MAI VA TONG HOPTRANG A GIAM DOC 0913379165 CTY TNHH THUONG MAI VA VAN TAI VIET TIEP. GIAM DOC 0904188333 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG HA NOI GIAM DOC 0936.260002 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG NAM A. GIAM DOC 0913528246 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG TAI NINH GIAM DOC 0913250877 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG THANH A GIAM DOC 0983171963 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG TRUNGK GIAM DOC 0913.547255 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGANH TUAN GIAM DOC 0912396559 CTY TNHH THUONG MAI VA XAY LAP DIENANH S GIAM DOC 0989131005 CTY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAUGI GIAM DOC 0983224428 CTY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAPKHAU TR GIAM DOC 0903411252 CTY TNHH THUONG MAI VAN TAI VA CONG NGHE GIAM DOC 0904186938 CTY TNHH THUONG MAI XAY DUNG VADICH VU M GIAM DOC 0913588877 CTY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU TIEN

4083 NGUYEN ANH BIEN NAM 4084 NGUYEN VAN BINH NAM 4085 TRAN VAN HIEN NAM 4086 LE DUC TOAN NAM 4087 NGUYEN TRUONG SON NAM 4088 NGUYEN VIET MINH NAM 4089 NGUYEN CHI DUNG NAM 4090 DO HOAI ANH NAM 4091 NGUYEN DUONG HA NAM 4092 PHUNG THE PHUONG NAM 4093 DO XUAN SY NAM 4094 NGUYEN MINH DAO NAM 4095 NGUYEN DUC HUNG NAM 4096 LU HONG QUAN NAM 4097 NGUYEN DINH LONG NAM 4098 LE HOANG LINH NAM 4099 NGUYEN TRUNG DUNG NAM 4100 DO NGOC THANG NAM 4101 HOANG VAN TU NAM 4102 NGUYEN ANH DUNG NAM 4103 LE VAN NGOC NAM 4104 TRAN QUANG KHANH NAM 4105 NGUYEN TIEN CHIEN NAM 4106 NGUYEN NGOC MINH NAM 4107 NGUYEN XUAN TAM NAM 4108 NGUYEN TIEN DUNG NAM 4109 TRAN MANH CUONG NAM 4110 NGUYEN XUAN CUONG NAM 4111 PHAM KHAC HAO NAM 4112 NGUYEN CONG LAM NAM 4113 NGUYEN BAO KHANH NAM 4114 LE QUANG TUYEN NAM 4115 NGUYEN VAN TRUNG NAM 4116 NGUYEN TUAN NAM NAM 4117 VU DINH THANG NAM 4118 TRAN VAN VINH NAM 4119 PHAN QUY HAI NAM 4120 PHAM VAN VI NAM 4121 LE THUAN VU NAM 4122 VU VAN CONG NAM 4123 TRAN TIEN THANH NAM 4124 NGUYEN HUU NGHIA NAM 4125 NGUYEN DAT HUNG NAM 4126 NGUYEN THANH SON NAM 4127 VU DINH HA NAM 4128 PHAM QUYET CHIEN NAM 4129 HOANG NGOC THANHNAM 4130 NGUYEN DUC CHIEN NAM 4131 NGUYEN VAN HAI NAM 4132 NGUYEN BA LONG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

09133.83382 CTY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAUHOAN 0903446224 CTY TNHH THUONG MAI&DAU TU CONG NGHE B 0904466529 CTY TNHH THUONG MAI, DICH VU VA DU LICH GI 0904068699 CTY TNHH THUONG MAI, DICH VU VA DU LICHHU 0989098557 CTY TNHH TICH HOP HE THONG MANG VIENTHO 0903221881 CTY TNHH TIEC LUU DONG TAM PHAT 0903496868 CTY TNHH TIEP THI TRUYEN THONG LOC PHAT 0903.409.959 CTY TNHH TIEP THI VA TRUYEN THONGTIEN PHO 0979978838 CTY TNHH TIEP VAN ATZ 0913022884 CTY TNHH TIEP VAN VA THUONG MAI PTN. 013.105571 CTY TNHH TIN HOC HOANG GIA 0983175379 CTY TNHH TIN HOC TRUNG DAO 0437538415 CTY TNHH TINH LAM 0913.208.937 CTY TNHH TM SAN XUAT TAN LONGG 0916022755 CTY TNHH TM THAN KHOANG SANHOANG PHAT 0904142553 CTY TNHH TM & DICH VU DU LICH TUAN LINH. 0904008877 CTY TNHH TM & DV DINH VAN. 0983866881 CTY TNHH TM & DV DU LICH CHIEN THANG. 0977722255 CTY TNHH TM & SX TBYT HOANG NGUYEN 0936381999 CTY TNHH TM & XNK TAN TRUONG PHAT. 0904464605 CTY TNHH TM CITY FOOD LE MINH 0913232969 CTY TNHH TM CN MAY TINH VIET. 0913383414 CTY TNHH TM DAI TIEN DUC 0902066699 CTY TNHH TM DAU TU THIEN HOANG 0912790022 CTY TNHH TM DICH VU T&T VIET NAM. 0985885588 CTY TNHH TM DICH VU TONG HOP DUNG YEN 0913237770 CTY TNHH TM DICH VU&XUAT NHAP KHAUVIET D 0904300007 CTY TNHH TM DIEN TU SAI GON. 0904151081 CTY TNHH TM DV VA QUANG CAO NAM HAI. 0913207928 CTY TNHH TM DV VA SX TUNG LAM. 0988893435 CTY TNHH TM KHANH NGUYEN. 0989100777 CTY TNHH TM QUOC TE NAM A. 0988569279 CTY TNHH TM SX THIEN NAM. 0913235466 CTY TNHH TM THANG LONG HN 0982792768 CTY TNHH TM VA CNTT TAY DO 0913212040 CTY TNHH TM VA DAU TU T&N. 0946819999 CTY TNHH TM VA DICH VU DU LICH KIM HAI. 0913524260 CTY TNHH TM VA DICH VU QUANG LOI 0917345868 CTY TNHH TM VA DV GIAO NHAN PHUONG NAM. 0913216706 CTY TNHH TM VA DV HA NOI. 0913526317 CTY TNHH TM VA DV HOAN HAO. 0913220810 CTY TNHH TM VA DV KT TAI LOC. 0936.531.343 CTY TNHH TM VA DV NAM A 0913219365 CTY TNHH TM VA DV TAN HOANG DAT. 0903288565 CTY TNHH TM VA DV TIN HOC HA VIET. 0912175191 CTY TNHH TM VA DV TRAN PHAM 0982986917 CTY TNHH TM VA DV XNK VAN XUAN. 0903429951 CTY TNHH TM VA KT XUAN THU. 0903437174 CTY TNHH TM VA SX THANH CONG. 0904861688 CTY TNHH TM VA TB CONG NGHIEP THU DO.

4133 NGUYEN QUOC DUNGNAM 4134 LE VIET CHIEN NAM 4135 NGUYEN ANH TU NAM 4136 DUONG TIEN VIET NAM 4137 HAN VU THANG NAM 4138 TO NGOC THANG NAM 4139 HUYNH THONG NHAT NAM 4140 NGUYEN HUNG SON NAM 4141 LUONG KHAC HUY NAM 4142 NGUYEN HOANG TUNG NAM 4143 TRAN MINH DUNG NAM 4144 NGUYEN HUY KHAM NAM 4145 VU HOAI BAC NAM 4146 DAO NGOC THINH NAM 4147 DANG HOAI NAM NAM 4148 VU DUC TOAN NAM 4149 TO TRUNG THANH NAM 4150 NGUYEN MANH TUAN NAM 4151 TRAN XUAN PHUONG NAM 4152 TRAN QUANG HUNG NAM 4153 LE XUAN DUNG NAM 4154 DAO QUOC TRUNG NAM 4155 BUI NGUYEN ANH NAM 4156 DO QUOC TRUNG NAM 4157 BANG MINH ANH NAM 4158 NGUYEN NGOC CAM NAM 4159 NGUYEN MINH HUU NAM 4160 NGUYEN KIM CUONG NAM 4161 NGUYEN PHUNG ANH NAM 4162 VO TUAN LAN NAM 4163 NGUYEN HOANG TUAN NAM 4164 HOANG HAI ANH NAM 4165 CAO VAN DU NAM 4166 LE VAN LONG NAM 4167 NGUYEN HAI LONG NAM 4168 NGUYEN THUY LINH NAM 4169 DAO QUANG MINH NAM 4170 PHAM HOANG GIANG NAM 4171 LA QUANG HUY NAM 4172 TRAN VAN DAN NAM 4173 VU NGOC PHONG NAM 4174 DANG NAM SON NAM 4175 BUI QUANG THANG NAM 4176 HOANG ANH VIET NAM 4177 LE ANH VAN NAM 4178 NGUYEN TAT DUONG NAM 4179 SUZUKI HIRONORI NAM 4180 NGO MINH TUAN NAM 4181 BUI QUANG DUNG NAM 4182 NGUYEN VU HAI PHUNG NAM

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0903209112 CTY TNHH TM VA VAN TAI GIA BINH 0915511438 CTY TNHH TM VA XD BAO YEN 0904061980 CTY TNHH TM VA XNK XANH TRANG. 0913211201 CTY TNHH TM VAN AN 0983235868 CTY TNHH TM VAT LIEU TONG HOP. 0904908888 CTY TNHH TM VAT TU KHOA HOC KY THUAT. 0988629041 CTY TNHH TM XNK VA DAU TU THE GIOI CHAU A 0913223167 CTY TNHH TM XNK VA DICH VU AN GIA VUONG. 0904.160.432 CTY TNHH TM&DT XAY DUNG HUY BAO. 0913529756 CTY TNHH TM&PT CONG NGHE AN PHAT. 0913287288 CTY TNHH TMAI DVU VA DTU HA TAY. 0988884879 CTY TNHH TMAI VA DVU NGOC CHAU . 0912562222 CTY TNHH TMAI.DU LICH TQB 0983078548 CTY TNHH TMTK VA IN BAO BI AN THINH. 0903281844 CTY TNHH TO CHUC SU KIEN VA THUONGMAI VI 0915224477 CTY TNHH TO VU PHAT 0913218977 CTY TNHH TONG CONG TY DAU TU VIET NAM 0983600777 CTY TNHH TQCSI VIET NAM 0912150258 CTY TNHH TRAN THAI SON 0913.090.298 CTY TNHH TRANG TRI NOI THAT HOAN MY. 0913230122 CTY TNHH TRANG VANG 0912489899 CTY TNHH TRUNG HUNG 0936038682 CTY TNHH TRUYEN THONG HOA BAN XANH 0912546566 CTY TNHH TRUYEN THONG QUOC AN 0913227077 CTY TNHH TRUYEN THONG QUOC TE VIET NAM. 0901.221128 CTY TNHH TSC VIET NAM 0903405506 CTY TNHH TTHONG TRUYEN HINH NAM HONG . 0953342666 CTY TNHH TU VAN VA DICH VU THUONG MAI C& 0913302033 CTY TNHH TU VAN CHE TAO THIET BI TIETKIEM N 0913075616 CTY TNHH TU VAN DAU TU NUOC NGOAI VA PHA 0936.806668 CTY TNHH TU VAN DAU TU VA XAY DUNG HOANG 0913393262 CTY TNHH TU VAN DAU TU VIET NAM. 0978150168 CTY TNHH TU VAN DAU TU, XAY DUNG VATHUO 0989462999 CTY TNHH TU VAN GIAM SAT VA XAYDUNG TL 01686126450 CTY TNHH TU VAN GIAO DUC VA DAO TAO HAI D 0983106436 CTY TNHH TU VAN PHAT TRIEN DONG DUONG. 0912123095 CTY TNHH TU VAN QUAN LY LEAN 0903200350 CTY TNHH TU VAN THIET KE KIEN TRUC VA NOI 0987217377 CTY TNHH TU VAN THIET KE THIEN PHUC. 0912151299 CTY TNHH TU VAN THIET KE VA CHUYEN GIAO C 0913380023 CTY TNHH TU VAN THIET KE VA XAY DUNG PHAT 0904149852 CTY TNHH TU VAN VA DAO TAO NETPRO. 0903403909 CTY TNHH TU VAN VA DAU TU KIEN TRUC-XAY D 0944534668 CTY TNHH TU VAN VA DAU TU VIET KIEU. 0904.183601 CTY TNHH TU VAN VA DICH VU HANH CHINH HA 09113500134 CTY TNHH TU VAN VA DICH VU NGUYEN DUONG 0938101811 CTY TNHH TU VAN VA DV MOI GIOINHAT BAN 0988876666 CTY TNHH TU VAN VA PHAT TRIEN CONG NGHE 0985882112 CTY TNHH TU VAN VA THUONG MAI ANH DUNG. 0906223388 CTY TNHH TU VAN VA TRUYEN THONG QUYPHA

4183 DANIEL PETER STEIN NAM 4184 VU XUAN TIEN NAM 4185 NGUYEN NGOC THANH NAM 4186 NGUYEN HOANG LONG NAM 4187 PARK HONG SOUK NAM 4188 NGUYEN VAN THACH NAM 4189 TRAN HA NINH NAM 4190 NGUYEN KHANH HA NAM 4191 NGUYEN TIEN VIET NAM 4192 TRAN TRUNG THU NAM 4193 NGUYEN VAN CHIEN NAM 4194 NGUYEN MANH TIEN NAM 4195 NGUYEN VAN TUAN NAM 4196 LE KY PHUONG NAM 4197 TRAN TRONG HIEP NAM 4198 NGUYEN HONG DANGNAM 4199 PHAM VAN DIEM NAM 4200 HUA NGOC HOA NAM 4201 PHAM HUU SON NAM 4202 BUI NGOC SINH NAM 4203 NGHIEM XUAN THOANNAM 4204 DINH VAN KHANG NAM 4205 BUI DUC THO NAM 4206 VU ANH NAM NAM 4207 DANG MINH HIEU NAM 4208 HUYNH NGOC TRUNGNAM 4209 DANG VAN TUAN NAM 4210 NGUYEN TRUONG GIANG NAM 4211 NGUYEN HAI DANG NAM 4212 NGUYEN VAN DAU NAM 4213 PHAM HOAI THANH NAM 4214 NGUYEN MANH CUONGAM N 4215 NGUYEN VAN QUYET NAM 4216 NGUYEN KIM HUNG NAM 4217 TANG VAN LONG NAM 4218 NGUYEN XUAN THANG NAM 4219 PHAM VAN VAN NAM 4220 DANG CANH QUAN NAM 4221 TRAN THANG NAM 4222 NGUYEN TAT DUNG NAM 4223 PHAM TRUNG TIN NAM 4224 DANG VAN TUONG NAM 4225 NGUYEN CHI TAN NAM 4226 NGUYEN DUC TINH NAM 4227 NGUYEN VAN CHINH NAM 4228 NGUYEN DANG HUAN NAM 4229 NGUYEN THE THINH NAM 4230 VU MANH DUNG NAM 4231 NGO VAN THANH NAM 4232 TRAN VIET PHU NAM

GIAM DOC 0988710287 CTY TNHH TU VAN VDM VIET NAM. GIAM DOC 0903493620 CTY TNHH TU VAN VFAM VIETNAM. GIAM DOC 091324741 CTY TNHH TU VAN Y DUOC QUOC TE. GIAM DOC 0902308866 CTY TNHH TVAN & XUC TIEN DAU TU LONG ANH GIAM DOC 0903121110 CTY TNHH TVAN VA XDUNG H&P VIET HAN . GIAM DOC 0985859966 CTY TNHH UNG DUNG CONG NGHE SINH HOCNO GIAM DOC 0988773969 CTY TNHH UNG DUNG KY THUAT CONG NGHE H GIAM DOC 0913530247 CTY TNHH V.I.S.T.A GIAM DOC 0913214063 CTY TNHH VAC GIAM DOC 0903422960 CTY TNHH VAN TAI LE THANH GIAM DOC 0913208255 CTY TNHH VAN TAI NOI DIA NAM HAI. GIAM DOC 0913288664 CTY TNHH VAN TAI TIEN HA GIAM DOC 0983233886 CTY TNHH VAN TAI TUAN ANH GIAM DOC 0903406928 CTY TNHH VAN TAI VA PHAT TRIEN KY NGHE. GIAM DOC 0904146456 CTY TNHH VAN TRANG GIAM DOC 0904287930 CTY TNHH VAN XUAN GIAM DOC 0904466599 CTY TNHH VANG BAC BAO QUY GIAM DOC 0904187989 CTY TNHH VANG BAC DA QUY HOA NGOC . GIAM DOC 0903253539 CTY TNHH VAT TU CONG NGHIEP HA NOI. GIAM DOC 0912263852 CTY TNHH VAT TU KY THUAT VA THIET BI CONG GIAM DOC 0913233351 CTY TNHH VAT TU THIET BI DAI PHAT . GIAM DOC 0904048090 CTY TNHH VI AN GIAM DOC 0989332486 CTY TNHH VIEN BANG GIAM DOC 0979559689 CTY TNHH VIEN THONG TAN NAM TIEN. GIAM DOC 0987.885.885 CTY TNHH VIET C.I.V.I.C GIAM DOC 0985686981 CTY TNHH VIET CAT SON GIAM DOC 0913227744 CTY TNHH VIET LINH GIAM DOC 0904165762 CTY TNHH VIET THANG LONG KẾ TOÁN TRƯỞNG 0904749955 CTY TNHH VONG BI CHAU AU GIAM DOC 0986817798 CTY TNHH XAY DUNG VA TM TAN TAO GIAM DOC 0913228062 CTY TNHH XAY DUNG & THUONG MAI MINHVIET GIAM DOC 0983607588 CTY TNHH XAY DUNG & THUONG MAI TUANTHAN GIAM DOC 0988887230 CTY TNHH XAY DUNG AN THAI GIAM DOC 0915721721 CTY TNHH XAY DUNG CO SO HA TANG IN BAO B GIAM DOC 0913584179 CTY TNHH XAY DUNG CONG NGHE TAN DAI XUA GIAM DOC 0913212958 CTY TNHH XAY DUNG KINH DOANH TONG HOP T GIAM DOC 0904847888 CTY TNHH XAY DUNG NGOC THANH GIAM DOC 0913248954 CTY TNHH XAY DUNG PHU AN GIAM DOC 0982958888 CTY TNHH XAY DUNG THUONG MAI DU LICH DAT GIAM DOC 0912990709 CTY TNHH XAY DUNG THUONG MAI VA DICHVU D GIAM DOC 0914281992 CTY TNHH XAY DUNG THUONG MAI VA DU LICHD GIAM DOC 0983077330 CTY TNHH XAY DUNG THUONG MAI&DAU TUNHA GIAM DOC 01682172986 CTY TNHH XAY DUNG VA LAM SACH CONG NGH GIAM DOC 0989066568 CTY TNHH XAY DUNG VA QUANG CAO THUONG GIAM DOC 0903689471 CTY TNHH XAY DUNG VA THI CONG NEN MONG GIAM DOC 0983558135 CTY TNHH XAY DUNG VA THIET BI MOITRUONG GIAM DOC 0903212335 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI DUC THIN GIAM DOC 0988772256 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI KHONG G GIAM DOC 0983214377 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI LIENHIEP GIAM DOC 0913588368 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI TRAN DIN

4233 PHAN THIET (HAI) NAM 4234 NGUYEN MANH CHIENNAM 4235 DAO VAN XUAN NAM 4236 NGUYEN DUC HUNG NAM 4237 NGUYEN VAN AI NAM 4238 LE THANH THUY NAM 4239 TRAN VAN PHUONG NAM 4240 TRAN THANH SON NAM 4241 TRINH HONG QUAN NAM 4242 CHUN KYUNG SU NAM 4243 NGUYEN HUNG TIEN NAM 4244 TRAN VAN TO NAM 4245 NGUYEN CANH THIENNAM 4246 NGUYEN VAN TUAN NAM 4247 NGUYEN DINH TUNG NAM 4248 PHAM XUAN CHIEN NAM 4249 NGUYEN QUANG HUY NAM 4250 NGUYEN XUAN SAM NAM 4251 TRAN TU UYEN NAM 4252 PHAN HONG HA NAM 4253 NGUYEN ANH TUAN NAM 4254 DO NGOC TUOI NAM 4255 DOAN XUAN CHIEN NAM 4256 NGUYEN TRUNG KIENNAM 4257 TA ANH DUC NAM 4258 HOANG CONG DOANHNAM 4259 PHAM KIM MAN NAM 4260 PHI TRONG HUNG NAM 4261 NGUYEN TAT THANG NAM 4262 LUU DINH HUNG NAM 4263 NGUYEN THE HAI NAM 4264 LE DUY HOANG HUNGNAM 4265 TRAN VAN MAY NAM 4266 NGUYEN HUY PHUONG NAM 4267 DAM HUU HOANG NAM 4268 TRAN KHAC CAO NAM 4269 LE QUOC KHANH NAM 4270 NGUYEN THAC THANG NAM 4271 DINH XUAN NAM NAM 4272 NGUYEN DINH TRUONGAM N 4273 BUI QUANG HOANG NAM 4274 NGUYEN DINH CONG NAM 4275 NGUYEN HUU CHINH NAM 4276 DINH DUC DUNG NAM 4277 NGUYEN VAN TRANG NAM 4278 NGUYEN PHUC LOI NAM 4279 TRAN VAN LUYEN NAM 4280 CHU VAN SON\ NAM 4281 NGUYEN ANH CHIEN NAM 4282 NGUYEN TIEN DUNG NAM

GIAM DOC 0989096221 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI TRANGVU GIAM DOC 0904226562 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAICHI BANG GIAM DOC 0988502316 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAIMANH TH GIAM DOC 0903438700 CTY TNHH XAY DUNG VA VAT LIEU CONGNGHE GIAM DOC 0986320780 CTY TNHH XAY LAP DUC ANH GIAM DOC 0983558884 CTY TNHH XAYDUNG &THUONGMAI HAI NAM GIAM DOC 0985384874 CTY TNHH XD THUONG MAI VA SAN XUAT INOX D GIAM DOC 04.8.722.864 CTY TNHH XD TM THE GIOI NHA. GIAM DOC 0904151719 CTY TNHH XD VA DV THUONG MAI ATZ. GIAM DOC 0919623311 CTY TNHH XD VA KY THUAT TAE SAN. GIAM DOC 0913507044 CTY TNHH XD VA TM LAM SON. GIAM DOC 0913364264 CTY TNHH XD VA TM NOI THAT NAM PHAT. GIAM DOC 0913320120 CTY TNHH XD VA TU VAN GIANG THANH. GIAM DOC 0904166268 CTY TNHH XD, CO KHI VA TM BINH MINH. GIAM DOC 04.7733943 CTY TNHH XE DAP THE THAO NGOI SAO GIAM DOC 0985.913.814 CTY TNHH XNK DAU TU&TM PHAM GIA. GIAM DOC 0904441585 CTY TNHH XNK TONG HOP VA PT CONG NGHEVI GIAM DOC 0912389595 CTY TNHH XUAN SAM GIAM DOC 0977.778.888 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU DICH VU DAUTU VA GIAM DOC 0912008433 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU INOXTHIEN PHU GIAM DOC 0904880199 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU MAY MINH ANH GIAM DOC 904716677 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU THAI HUNG. GIAM DOC 0903405929 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU THUONG MAI VADI GIAM DOC 0989199999 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU TRUNG KHANH. GIAM DOC 0913017455 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU VA THUONG MAI H GIAM DOC 0983321797 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU, THUONGMAI DICH GIAM DOC 0913506328 CTY TNHHH DONG NAM DUOC THANH THAO. GIAM DOC 0913283961 CTY TRACH NHIEM HUU HAN GIA DINH MINHNGO GIAM DOC 0913531265 CTY TRACH NHIEM HUU HAN NOI THAT HA ANH GIAM DOC 0912055988 CTY TRACH NHIEM HUU HAN PHAT TRIENCONG GIAM DOC 0983760798 CTY TRACH NHIEM HUU HAN SAN XUAT DICH VU GIAM DOC 0912244654 CTY TRACH NHIEM HUU HAN THIET BI GIAO DUC GIAM DOC 01683276627 CTY TRACH NHIEM HUU HAN THIET BI GIAODUC GIAM DOC 0982.393.685 CTY TRACH NHIEM HUU HAN TOAN PHUONG GIAM DOC 0903441229 CTYTNHH CUNG UNG THIET BI KHACH SANHOAN GIAM DOC 0913297197 CUA HANG BAN LE XANG DAU 68A TRAN DANG N GIAM DOC 0913211710 CUA HANG DICH VU VAN PHONG XEROX GIAM DOC 0913301173 CUA HANG HOA CHAT 133 PHUC TAN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0912351552 CUA HANG MAY DO DUONG HUYET GIAM DOC 0904135763 CUA HANG XANG DAU TRUONG SON GIAM DOC 0914746969 CUC PHUC VU NGOAI GIAO DOAN. GIAM DOC 0903233982 CY CP TU VAN TKE XD ADZ. GIAM DOC 0977685555 DAI DONG PRODUCTION AND TRADING. GIAM DOC 982411688 DDN JOINT STOCK COM PANY GIAM DOC 0976064669 DESIGN CONSULTANT AND SCIENCE AND. GIAM DOC 0913209498 DIEN LANH PHUC LOI GIAM DOC 0979249222 DN TN LONG TRANG GIAM DOC 0987666281 DN TU NHAN SAN XUAT TM TRUONG SON GIAM DOC 0983848986 DNTN HOANG CHIEN THANG GIAM DOC 0913210507 DNTN SAN XUAT VA THUONG MAI BANG KYLAM

4283 DO THI TUYET MINH NAM 4284 NGUYEN VAN BAC NAM 4285 TRINH NHU VIET NAM 4286 VU VAN CHUYEN NAM 4287 DANG CAO THAN NAM 4288 NGUYEN AN HUNG NAM 4289 BUI VAN KIM NAM 4290 NGUYEN VAN CHUNG NAM 4291 DO HUU QUE NAM 4292 NGUYEN VAN CONG NAM 4293 NGUYEN VAN SINH NAM 4294 NGUYEN VAN BI NAM 4295 NGUYEN VAN TIEN NAM 4296 DO XUAN TRUONG NAM 4297 DO VAN SAU NAM 4298 NGUYEN VAN THANG NAM 4299 TRAN VAN THANH NAM 4300 NGUYEN TRONG NAMNAM 4301 LE VAN KHOA NAM 4302 NGUYEN SON HAI NAM 4303 PHAM DUC VINH NAM 4304 PHAM VAN AN NAM 4305 NGUYEN DONG PHAN NAM 4306 TRAN NGOC LAM NAM 4307 DO QUANG THAI NAM 4308 TRAN THI KIM DUNG NAM 4309 LE NAM THANH NAM 4310 TRAN MANH CUONG NAM 4311 NGUYEN XUAN HUNG NAM 4312 NGUYEN KIM KHUONG NAM 4313 PHAM NGOC TU NAM 4314 NGUYEN VAN DUONG NAM 4315 DANG VAN VAN NAM 4316 NGUYEN DINH TUAN NAM 4317 NGUYEN NGOC HUNGNAM 4318 DUONG DUC HIEP NAM 4319 NGUYEN VAN HOP NAM 4320 PHAM THUC NAM 4321 CHU CHAN CUONG NAM 4322 LE DANH VINH NAM 4323 VU VAN SINH NAM 4324 VU THANH CONG NAM 4325 DO HOANG DU NAM 4326 NGO VAN QUYET NAM 4327 LE TAT THANG NAM 4328 DUONG ANH TUAN NAM 4329 NGUYEN VAN CONG NAM 4330 DAO THE HAI NAM 4331 NGUYEN THE HAI NAM 4332 VU NGOC BAO NAM

GIAM DOC 0912554675 DNTN SON MAI XUAT KHAU MINH CANH GIAM DOC 0978078868 DNTN TM VA DV LUONG THUC LINH HAI GIAM DOC 0913218503 DNTN VAN CHUYEN HANH KHACH HAI MINH GIAM DOC 0913.288.059 DOANH NGHIEP TU NHAN 10/6 GIAM DOC 0915243186 DOANH NGHIEP TU NHAN CAO PHONG GIAM DOC 0913309193 DOANH NGHIEP TU NHAN CHE BIEN GO VA DO M GIAM DOC 0947046688 DOANH NGHIEP TU NHAN CHE BIEN THUY SAND GIAM DOC 0917356886 DOANH NGHIEP TU NHAN CHUNG THUY GIAM DOC 0913.207017 DOANH NGHIEP TU NHAN DAU TU PHAT TRIEND GIAM DOC 0978982189 DOANH NGHIEP TU NHAN DAU TU PHAT TRIENG GIAM DOC 0903276661 DOANH NGHIEP TU NHAN DUNG HA GIAM DOC 0908.178.504 DOANH NGHIEP TU NHAN HOANG GIA PHAT GIAM DOC 0982745617 DOANH NGHIEP TU NHAN HONG NGOC GIAM DOC 0906.238.555 DOANH NGHIEP TU NHAN HUNG LIEN GIAM DOC 0915632699 DOANH NGHIEP TU NHAN HUNG THINH GIAM DOC 0904160189 DOANH NGHIEP TU NHAN HUONG TRA GIAM DOC 0913076766 DOANH NGHIEP TU NHAN KINH DOANHVANG BA GIAM DOC 0904663478 DOANH NGHIEP TU NHAN NAM HUONG GIAM DOC 0915511456 DOANH NGHIEP TU NHAN NGOC KHOA GIAM DOC 0903413937 DOANH NGHIEP TU NHAN NGUYEN HAI GIAM DOC 091.323.2288 DOANH NGHIEP TU NHAN NHA HANG VAN NAM. GIAM DOC 0902144804 DOANH NGHIEP TU NHAN NONG SANMINH ANH GIAM DOC 0904008687 DOANH NGHIEP TU NHAN PHU VINH GIAM DOC 0904299299 DOANH NGHIEP TU NHAN QUAN NHU GIAM DOC 0912.817.149 DOANH NGHIEP TU NHAN QUANG THAI TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0913232800 DOANH NGHIEP TU NHAN THANH TRANG GIAM DOC 0983025689 DOANH NGHIEP TU NHAN THIEN TAN THANH GIAM DOC 0983559453 DOANH NGHIEP TU NHAN THINH PHAT GIAM DOC 0913204830 DOANH NGHIEP TU NHAN THUONG MAI VA DICH GIAM DOC 0989839388 DOANH NGHIEP TU NHAN THUONG MAI XUAT NH GIAM DOC 0904022520 DOANH NGHIEP TU NHAN TIEN ANH GIAM DOC 0918514375 DOANH NGHIEP TU NHAN TIEN DUONG GIAM DOC 0983248516 DOANH NGHIEP TU NHAN TIEN VIET GIAM DOC 0903287928 DOANH NGHIEP TU NHAN TUNG DAT GIAM DOC 0903282345 DOANH NGHIEP TU NHAN VAN CAT GIAM DOC 0912124565 DOANH NGHIEP TU NHAN VAN TAI HA PHUONG GIAM DOC 0982891938 DOANH NGHIEP TU NHAN VAN TAI XUAN HOP GIAM DOC 0912390544 DOANH NGHIEP TU NHAN XI NGHIEP SAN XUAT GIAM DOC 0913523918 DOANH NGHIEP TU NHAN-XI NGHIEPQUANG VIE GIAM DOC 0901173359 DOANH NGHIEP XANG DAU LE VINH GIAM DOC 0913.093307 DOANH NGIHIEP TU NHAN TRUONG SINH GIAM DOC 982581889 DONG DO IMPORT-EXPORT AND CONSTRUCTIO GIAM DOC 912338901 DU AN VNM0014 THUOC CHUONG TRINH CHUNG GIAM DOC 0913323109 DUC PHU TRADING CONTRUCTION COMPANYLIM GIAM DOC 0912024398 E.G TRADING JOINT STOCK COMPANY GIAM DOC 0913.378.603 EDUCATIONAL MEDIA JOINT STOCK COMPANY GIAM DOC 0978.982.189 GIA VIEN TECHNOLOGY SOLUTIONS DEVELOP. GIAM DOC 988515555 HAI NGUYEN JOINT STOCK COMPANY GIAM DOC 0916199916 HAI PHONG IMPORT-EXPORT TRADING ANDCON GIAM DOC 0903413745 HIEP HOI GIAY VA BOT GIAY VIET NAM

4333 NGUYEN DANG KHANH NAM GIAM DOC 907612888 HN CONSTRUCTION AND INTERIOR DECORATIO 4334 NGUYEN VIET CUONGNAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0987085696 HO KINH DOANH CUA HANG THIET BI MAY VAN P 4335 HA QUANG TRUNG NAM GIAM DOC 0936566588 HO KINH DOANH VAN TAI HA QUANG TRUNG 4336 VU XUAN CUONG NAM GIAM DOC 0986380868 HO KINH DOANH VU XUAN CUONG 4337 HOANG ANH TUAN NAM GIAM DOC 0904389613 HOANG CORR JOINT STOCK COMPANY 4338 VU NGOC TRUONG NAM GIAM DOC 0983.015.389 HOANG HA SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD 4339 NGUYEN VAN HUNG NAM GIAM DOC 0912263951 HOP TAC XA DET LUA VAN PHUC 4340 NGUYEN THI NGA NAM GIAM DOC 0904195117 HOP TAC XA DICH VU HOANG THANH 4341 NGUYEN VAN TOAN NAM GIAM DOC 0905419429 HOP TAC XA DICH VU NONG NGHIEPMINH AN 4342 NGUYEN NHU TU(NGUYEN PHUC TU) NAM GIAM DOC 0902422862 HOP TAC XA KINH DOANH DICH VU TONG HOP 3 4343 NGO NGOC LAM NAM GIAM DOC 0903428948 HOP TAC XA THUONG BINH 27/7 4344 LE NGOC TUE NAM GIAM DOC 0988707075 HOP TAC XA TM DICH VU VA HO TRO VAN TAIMIN 4345 NGUYEN TIEN DUNG NAM GIAM DOC 0909.88.00.88 HOP TAC XA TM DICH VU VAN TAI VA XEP DOVIE 4346 DAO VAN BINH NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0903449768 HOP TAC XA VAN TAI 27-7 4347 NGO VAN THE NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0904395068 HOP TAC XA XI NGHIEP XAY LAP VAN TAI TIEN T 4348 NGUYEN VAN PHU NAM GIAM DOC 0917446868 HTX CONG NGHIEP THUC PHAM SOC SON 4349 MAI THANH HAI NAM GIAM DOC 0989331618 HUNG VIET TRADING AND IMPORT-EXPORT . 4350 DANG MINH GIANG NAM GIAM DOC 0989124628 INSIGHT VIET TRAVEL JOINT STOCK COMPANY 4351 TRAN GIA MY NAM GIAM DOC 8682627 INSTITUDE OF HEAT ENGINEERING ANDREFRIG 4352 HOANG QUOC THINH NAM GIAM DOC 903213968 ITV MEDIA.,JSC 4353 MAI XUAN NGOC NAM GIAM DOC 0436335794 KIM VIET TELECOMMUNICATION TRADING . 4354 NGUYEN MINH SON NAM GIAM DOC 0913039358 LIEN HIEP KHOA HOC DAO TAO SAN XUAT. 4355 PHAM VAN LUONG NAM GIAM DOC 0942495665 LUONG THANH DONG COMPANY LIMITED 4356 NGUYEN MINH HAI NAM GIAM DOC 0904128107 MAY VAN PHONG THAI BINH DUONG(NGUYENMI 4357 LUU VAN HOANG NAM GIAM DOC 098.356.7947 MINH KHUE DIGI4U 4358 DUONG TUAN ANH NAM GIAM DOC 0912300759 MINHTHANH INVESTMENT TRADING JOINTSTOC 4359 NGUYEN TIEN PHAT NAM GIAM DOC 986969908 MPIC.,JSC. 4360 NGUYEN DUC HANH NAM GIAM DOC 0972456456 M-VIDIFI CO., LTD 4361 DO VIET THANG NAM GIAM DOC 0912013810 NAM DUONG CONSTRUCTION AND TRADINGPRO 4362 NGUYEN THANH BINHNAM GIAMBINH10M@GMAIL.COM NANOTECH CO., LTD. DOC 4363 BUI XUAN DUNG NAM GIAM DOC 0913209600 NCPC 4364 NGUYEN CONG PHUCNAM GIAM DOC 913515169 NEWLIFE VIET NAM MEDICAL JOINT STOCKCOM 4365 PHAM NGOC QUANG NAM GIAM DOC 984798866 NGOC LAN TRAVEL JOINT STOCK COPANY 4366 NGUYEN MANH HUNGNAM GIAM DOC 0945.747475 NGUYEN ANH IMPORT-EXPORT COMPANY . 4367 PHAM DUC DUNG NAM GIAM DOC 0912166999 NHA MAY SAN XUAT OTO 1-5. 4368 PHAM DINH DUNG NAM GIAM DOC 0916837999 NHA SACH PHUONG DONG 4369 NGO TRAN AI NAM GIAM DOC 0909454205 NHA XUAT BAN GIAO DUC VIET NAM 4370 DANG TUAN THANH NAM GIAM DOC 0912121776 NHAC CU THANH THUY 4371 VU VIET NGHIA NAM GIAM DOC 0917880558 NHIPCAU VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 4372 TO VAN CHINH NAM GIAM DOC 0913.300.250 NPC VIET NAM JOINT STOCK COMPANY 4373 HA HUY THANH NAM GIAM DOC 0985882581 OPTIMZE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED. 4374 BUI KIEN THANH NAM GIAM DOC 903429090 P1706, TOA NHA THANH CONG TOWER, SO 25. 4375 HOANG VAN MUON NAM GIAM DOC 982155867 PB TRADING SERVICE AND RESOURCES-EN VIR 4376 NGUYEN NGOC DUYEN NAM GIAM DOC 912398004 PHAN BAN QUAN LY CO SO HA TANG DUONG SA 4377 NGUYEN KHANH XUAN NAM GIAM DOC 0912997017 PHAN VIEN KHOA HOC CONG NGHE MOI TRUON 4378 TRAN MINH TUAN NAM GIAM DOC 982968505 PHUONG HOANG TRANSPORT SERVICES . 4379 TRAN MANH DUNG NAM GIAM DOC 0903.412.796 QUY DICH VU VIEN THONG CONG ICH VN. 4380 NGUYEN THAC DUNG NAM GIAM DOC 0947786666 RODIS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 4381 MAI PHUONG NAM GIAM DOC 0916582608 SO 39 DUONG GIAP NHAT TO 5 NHAN CHINHTHA 4382 LE MINH DUONG NAM GIAM DOC 09133.00024 SONG ANH COMMERCE COMPANY LIMITED

4383 NGUYEN VAN HAO NAM 4384 NGUYEN ANH TUAN NAM 4385 NGUYEN MANH HUNGNAM 4386 LE HONG QUANG NAM 4387 DUONG THANH BINH NAM 4388 TRINH DINH DE NAM 4389 HIROSHI NAM 4390 PHAN MINH TUAN NAM 4391 VU NHAT THANG NAM 4392 LE XUAN HAN NAM 4393 CHU VAN HAI NAM 4394 TRAN MANH GIANG NAM 4395 PHAM QUANG KHAI NAM 4396 DAM XUAN HIEP NAM 4397 MAI VAN DONG NAM 4398 TANG QUOC CUONG NAM 4399 BUI MANH HA NAM 4400 NGUYEN THANH LUU NAM 4401 DANG ANH TUAN NAM 4402 TRAN TRUNG DUNG NAM 4403 PHAN VAN MINH NAM 4404 PHAM VAN HUNG NAM 4405 DINH THI TO NGA NAM 4406 NGUYEN THE LAP NAM 4407 NGUYEN QUANG TOAINAM 4408 NGO HUY DU NAM 4409 NGUYEN HOAI CHAU NAM 4410 VO HONG SON NAM 4411 VU HOANG HIEP NAM 4412 PHAM QUANG BINH NAM 4413 NGUYEN VAN HIEU NAM 4414 BUI XUAN HUNG NAM 4415 TRAN TUAN NGOC NAM 4416 DO HUY CANH NAM 4417 NGUYEN XUAN NGUYEN NAM 4418 DO TIEN THANG NAM 4419 TO VAN VINH NAM 4420 TRIEU VAN CUONG NAM 4421 NGUYEN NGOC HOANNAM 4422 DANG VAN DINH NAM 4423 TRAN DINH KIEN NAM 4424 NGUYEN TIEN LUAN NAM 4425 NGUYEN KIM XUAN NAM 4426 NGUYEN VAN NHIEM NAM 4427 VU TIEN HIEP NAM 4428 NGUYEN TIEN DUNG NAM 4429 MAI THE TRUYEN NAM 4430 LE QUY DUONG NAM 4431 TRUONG DUC HUNG NAM 4432 HOANG HUU HUAN NAM

GIAM DOC 936444988 T 3 NHA SO 8 DOI NHAN VINH PHUC BA BA DINH GIAM DOC 904017779 TAM SON MATERIALS METAL JOINT STOCK COM GIAM DOC 0903.452.979 TAN PHU THINH PRODUCTION ANDTRADING LIM GIAM DOC 0904072626 TANVIETHAN SERVICE COMPANY LIMITED GIAM DOC 0904177637 TAP CHI CO KHI VIET NAM GIAM DOC 5665329 TAP CHI TU DONG HOA NGAY NAY GIAM DOC 0934381301 THAU CHINH GT SO 3 DA XAY DUNG CAU NHATT GIAM DOC 983394158 TONG CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA GIAM DOC 1687759797 TONG CTY CP THUONG MAI XAY DUNG. GIAM DOC 913253850 TONG CTY MAY VA THIET BI CONG NGHIEP. GIAM DOC 982329083 TRONG DONG VIET TRD.,JSCTRONG DONG VIET GIAM DOC 913006785 TRUNG GIAN THANH TOAN CHO CBCNV CHICUC GIAM DOC 0903404040 TRUNG TAM CONG NGHE NANG LUONGVA MOI T GIAM DOC 913007603 TRUNG TAM DAO TAO NANG CAO GIAM DOC 983505658 TRUNG TAM DAU THAU VA DIEU HANH DU AN GIAM DOC 0987862696 TRUNG TAM DIA TIN HOC GIAM DOC 903406104 TRUNG TAM DICH VU TRUYEN HINH SO . GIAM DOC 933181688 TRUNG TAM HO TRO UNG PHO BIEN DOI KHI HA GIAM DOC 0904321818 TRUNG TAM KHAI THAC NOI BAI GIAM DOC 0912.570130 TRUNG TAM KHCN PHAT TRIEN DO THI VA NONG GIAM DOC 913015949 TRUNG TAM LAO DONG NGOAI NUOC GIAM DOC 913512689 TRUNG TAM LIEN KET DAO TAO TRUONG TRUNG GIAM DOC 912357903 TRUNG TAM NGHIEN CUU HO TRO XUAT BAN GIAM DOC 0904225589 TRUNG TAM NGHIEN CUU SUC KHOE MOITRUON GIAM DOC 935137150 TRUNG TAM NGHIEN CUU VA CHUYEN GIAOCON GIAM DOC 913521193 TRUNG TAM PHAN TICH VA MOI TRUONG GIAM DOC 913215466 TRUNG TAM PHAT TRIEN CONG NGHE CAO. GIAM DOC 0915514491 TRUNG TAM THANH LAP VA HIEN CHINH BAN DO GIAM DOC 0913316301 TRUNG TAM THI NGHIEM VA KIEM DINH CHAT LU TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 091.3093.980 TRUNG TAM THIET BI MAY VAN PHONG PHAM QU GIAM DOC 0912794368 TRUNG TAM THIET BI NGAN HANG VA MAY VANP GIAM DOC 0903236988 TRUNG TAM THIET KE MY THUAT QUANG CAO V GIAM DOC 0936005641 TRUNG TAM THU NHAN VA XU LY ANH VIEN THA GIAM DOC 0982993918 TRUNG TAM THUONG MAI HTC GIAM DOC 0913218959 TRUNG TAM TU VAN CHUYEN GIAO CONG NGHE GIAM DOC 04.35565328 TRUNG TAM TU VAN THONG TIN VA TRUYENTHO GIAM DOC 0912053142 TRUONG CAO DANG NGHE PHU CHAU GIAM DOC 913230213 TRUONG CAO DANG NOI VU HA NOI GIAM DOC 913319547 TRUONG CONG NGHE BAO HO LAO DONG VA BA GIAM DOC 0913300348 TRUONG DAI HOC CHU VAN AN GIAM DOC 0903226132 TRUONG DAI HOC MO DIA CHAT GIAM DOC 0903407549 TRUONG DH NGUYEN TRAI GIAM DOC 0913216891 TRUONG PTCS THUC NGHIEM GIAM DOC 0903463833 TRUONG QUAY CO LOA GIAM DOC 0947.899.555 TRUONG TRUNG CAP NGHE KY THUAT VA NGHIE GIAM DOC 0904.203.839 TRUONG TRUNG CAP NGHE THONG TIN VA TRU GIAM DOC 0988149371 TRUONG TRUNG CAP TIN HOC TAI CHINH KE TO GIAM DOC 0903252362 TT HO TRO XUC TIEN THUONG MAI & DAUTU CO GIAM DOC 0912015639 TT TIN HOC- BO KE HOACH VA DAU TU GIAM DOC 0913213282 TT UNG DUNG CONG NGHE DIEN TU VIEN THON

4433 PHAM TRUONG GIANG NAM GIAM DOC 0908339320 TTTM DICH VU 10B TRANG THI 4434 DAO THANH LONG NAM GIAM DOC 912188188 TTTMDV&XKLD PETROMANNING-CNCTCP PTNNL 4435 NGUYEN HONG CHUNGAM GIAM DOC N 982885588 TTTV ISO-DAVILAW-CNCTCPSHTT DAVILAWHUU 4436 LE VAN LONG NAM GIAM DOC 01999698888 TTVT H.CAU-CN CT TNHH TM TUAN MINH 4437 PHAM MINH TUAN NAM GIAM DOC 0912009008 TUAN PHI TRADING COMPANY LIMITED 4438 NGUYEN DANG VAN NAM GIAM DOC 983321334 UNION CULTURE MEDIA ONE MEMBER. 4439 PHAM XUAN DUONG NAM GIAM DOC 0988899926 VAN PHONG CONG CHUNG DAI VIET 4440 LE NAM CHUNG NAM GIAM DOC 915323179 VAN PHONG CONG CHUNG DONG DA 4441 TRAN QUANG SON NAM GIAM DOC 983.06 VAN PHONG CONG CHUNG THANG LONG 4442 HSU KANG MIN NAM GIAM DOC 0945584419 VAN PHONG DAI DIEN CAESAR DECORATION CO 4443 KIM KYOUNG PIL NAM GIAM DOC 04.62872902 VAN PHONG DAI DIEN COMSOC TECHNOLOGY P 4444 NGUYEN MINH HUNG NAM GIAM DOC 0913923068 VAN PHONG DAI DIEN CONG TY CO PHAN CONG 4445 QUACH VAN HIEN NAM GIAM DOC 904012341 VAN PHONG DAI DIEN CONG TY CO PHAN XAY D 4446 NGUYEN MAI TRUC NAM GIAM DOC 0912354110 VAN PHONG DAI DIEN CONG TY TNHH THANG LO 4447 PHAN QUYET THANG NAM GIAM DOC 0913123566 VAN PHONG DAI DIEN CONG TY TNHH THUONG 4448 CHOI CHUN BAE NAM GIAM DOC 0913211903 VAN PHONG DAI DIEN CONG TY YOUNG SHIN 4449 ZHOU XI JIANG NAM GIAM DOC 0985367680 VAN PHONG DAI DIEN GUANGXI T.TTRADING LTD 4450 LING KUO CHUAN NAM GIAM DOC 0904264823 VAN PHONG DAI DIEN KOYANG MECHANIC ORPO 4451 NGUYEN TUAN QUANG NAM GIAM DOC 01223968198 VAN PHONG DAI DIEN SALTLUX, INC TAI HA NOI 4452 LE VAN THE NAM GIAM DOC 904152023 VAN PHONG LUAT SU BACH MINH 4453 DAO NGOC CHUYEN NAM GIAM DOC 0913205456 VAN PHONG LUAT SU DAO VA DONGNGHIEP 4454 NGUYEN DUC QUANGNAM GIAM DOC 0909908899 VAN PHONG LUAT SU DUC QUANG 4455 BUI QUANG TU NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0903285213 VAN PHONG LUAT SU HOANG GIA 4456 HOA HOANG NHAT NAM GIAM DOC 0912.350235 VAN PHONG LUAT SU KHL 4457 NGUYEN ANH TUAN NAM GIAM DOC 0904100915 VAN PHONG LUAT SU MINH THANH 4458 NGUYEN THANH LONG NAM GIAM DOC 0913086186 VAN PHONG LUAT SU PHAT TRIEN DOANH NGHI 4459 TO HAO NAM GIAM DOC 989323369 VANHUU ARCHITECTURE AND TRADING.,JSC 4460 NGUYEN DUC HIEN NAM GIAM DOC 0917509999 VIEN CAC BENH TRUYEN NHIEM VA NHIETDOI Q 4461 TRAN VAN SUNG NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 913210527 VIEN HOA HOC 4462 DO VAN VU NAM GIAM DOC 0913210095 VIEN MAY VA DUNG CU CONG NGHIEP. 4463 NGUYEN QUANG THUAN NAM GIAM DOC 43.86 VIEN NGHIEN CUU CHAU AU. 4464 NGO VIET TRUNG NAM GIAM DOC 986986053 VIEN TOAN HOC 4465 NGUYEN THAI HONG NAM GIAM DOC 0903259909 VIET AUDITING COMPANY LIMITED 4466 LE XUAN THUY NAM GIAM DOC 944886111 VIET LIFE TRADING INVESTMENT 4467 NGUYEN KIEU AN NAM GIAM DOC 912142588 VIET NAM ADC COMUNICATION TECHNOLOGY . 4468 NGUYEN TRUONG SON NAM GIAM DOC 0903.22.99.83 VITHACOM CO.,LTD 4469 TRAN DUC CUONG NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0908556111 VP DAI DIEN CTYTNHH KIEM TOAN VA TU VAN TA 4470 DANG ANH DUC NAM GIAM DOC 0916886686 VP LUAT SU DANG VA CONG SU 4471 NGUYEN QUOC TRUONG NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0988773637 VP LUAT SU Q.A.G VIET NAM 4472 MANEESH RAMCHANDRA DANE NAM GIAM DOC 0908381990 VPDD CREATIVE EDM ENGINEERING PRIVATE LT 4473 VU VAN THANG NAM GIAM DOC 0913283837 VPDD GUANG XI PINGXIANG CITY FANGYUAGRO 4474 SYED ABRAR BUKHARI NAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0912212801 VPDD M/S ADNAN GLOBAL TRADE LINKS TAI HA 4475 ZHAO HAIJIN NAM GIAM DOC 0903265766 VPDD TCT CONG TRINH CAU DUONG KHU TUTRI 4476 PHAM TUONG LONG NAM GIAM DOC 0913226342 XI NGHIEP KD XE VA PHU TUNG - CN CTCP VAT T 4477 NGUYEN DUY XUYEN NAM GIAM DOC 903406830 XI NGHIEP KINH DOANH - XUAT NHAPKHAU TON 4478 HOANG HOA NAM NAM GIAM DOC 903231448 XI NGHIEP QUAN LY VA PHAT TRIEN NHA SO 2 4479 NGUYEN MANH VIET NAM GIAM DOC 904051368 XI NGHIEP QUAN LY VA PHAT TRIEN NHA SO4 4480 NGUYEN DAT TAN NAM GIAM DOC 0913204316 XI NGHIEP THUONG MAI DICH VU INTIMEX 4481 VU CHI LINH NAM GIAM DOC 091356568 XUONG NOI THAT QUANG CAO TIA SANG 4482 PHAN LE QUYEN NỮ GIAM DOC 906077388 ALPRO INFRANSTRUCCTURE CONTRUCTION.

4483 DUONG THUY LIEN NỮ 4484 LE THI MY LIEN NỮ 4485 NGUYEN THI UYEN NỮ 4486 HOANG THI THU GIANG NỮ 4487 NGUYEN KIM NGAN NỮ 4488 CHU LE HANG NỮ 4489 NGUYEN THI HONG BICH NỮ 4490 HOANG THI CAM TU NỮ 4491 LE THI VAN TRANG NỮ 4492 LUONG THI BICH LIEN NỮ 4493 NGUYEN THI PHUONGNỮ LIEN 4494 NGUYEN THI BICH THUY NỮ 4495 NGUYEN THI NGUYET NỮ HOI 4496 TRAN THI THANH HIEN NỮ 4497 CHU THI THUY NỮ 4498 NGUYEN HOANG MY LINH NỮ 4499 DAO THI HONG BICH NỮ 4500 TRAN THI LAN ANH NỮ 4501 NGUYEN THI MAI THU NỮ 4502 DOAN THI LUYEN NỮ 4503 DUONG THANH TRA NỮ 4504 NGO THI PHUONG NỮ 4505 HOANG THI KIM HUE NỮ 4506 NGUYEN THI THU NỮ 4507 TRAN THI HANH NỮ 4508 DANG THI ANH NỮ 4509 NGUYEN THI NGOC HUE NỮ 4510 HO THI MAI LOAN NỮ 4511 LE THI KIM YEN NỮ 4512 NGUYEN THI GIONG NỮ 4513 VU BICH NGOC NỮ 4514 NGUYEN LAN ANH NỮ 4515 NGUYEN VAN THAO NỮ 4516 BUI THI NGOC NỮ 4517 NGUYEN THI HOA NỮ 4518 DO THI THUY HANG NỮ 4519 NGUYEN THI KIM OANH Ữ N 4520 NGUYEN THI HOA NỮ 4521 NGUYEN THI NGA NỮ 4522 TRAN THI THUONG HUYEN NỮ 4523 LUU THI HUONG MAI NỮ 4524 TO THI HONG HANH NỮ 4525 NGUYEN THUY DUONG NỮ 4526 VU KIM HANH NỮ 4527 DOAN THI LIEN NỮ 4528 VU THI MINH PHUONGNỮ 4529 PHUNG THI NGOC THUY NỮ 4530 LE NGOC HANG NỮ 4531 DUONG THI MINH NGUYET NỮ 4532 NGUYEN THI THU HUONG NỮ

GIAM DOC 0903258444 ANSINH CO., LTD GIAM DOC 0912692279 APIC ARCHITECTURAL COMPANY LIMITED GIAM DOC 0903445578 BAN QUAN LY CHO LONG BIEN GIAM DOC 0912066991 CHI NHANH CONG TY CO PHAN CONG NGHIEP E GIAM DOC 904684104 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAI AN SINH GIAM DOC 912140683 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DAU TUTAY THIE TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0989287252 CHI NHANH CONG TY CO PHAN DUOC PHAMHAI GIAM DOC 0904105828 CHI NHANH CONG TY TNHH DICH VU GIAO NHAN GIAM DOC 0903218549 CHI NHANH CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG GIAM DOC 0903298953 CHI NHANH CONG TY TNHH TAM VIET PHUOC GIAM DOC 0984021981 CHI NHANH CONG TY TNHH TU HAI TPHA NOI GIAM DOC 0903413650 CHI NHANH CONG TY TNHHH DU LICH THUONG M GIAM DOC 913255067 CHI NHANH CT CO PHAN TAN THANH TAIHA NOI GIAM DOC 986429959 CHI NHANH CTCP QUOC TE MINH VIETTAI HA NO GIAM DOC 1699997888 CHI NHANH CTY CP DAU TU KHOA HOC CONG N GIAM DOC 0913550830 CHI NHANH CTY TNHH THUONG MAI VADICH VU GIAM DOC 0913349481 CHI NHANH CTY TNHH TM-DV NHAT THIEN GIAM DOC 0168 582 5671 CHI NHANH TAI HA NOI - CTY CP MAY TINH TIN H GIAM DOC 0904.000.065 CHI NHANH TRUNG TAM GIAO DUC QUAN LYVA H GIAM DOC 0915.836.866 CN CT CO PHAN ELLISHA VIET NAM GIAM DOC 0903.441.599 CN CT CP TM VA XNK HOANG LAN GIAM DOC 913239419 CN CTY CO PHAN THUY DAC SAN TAI HN. GIAM DOC 0915266156 CN CTY CP DVU S.XUAT K.DOANH XUATNHAP KH GIAM DOC 0912179407 CN CTY CP VAN CHUYEN SAI GON TOURIST TAI GIAM DOC 0904119646 CN CTY TNHH TM DV DANH GIA GIAM DOC 1683519525 CN CTYCP EN VIET TAI HA NOI GIAM DOC 0904.022.057 CN LUONG THUC THACH MY- CTY CP LUONG TH GIAM DOC 903465000 CN SO 2 CTY CP DUOC PHAM THIET BI Y TE HN GIAM DOC 0913249375 CNCTYCPDVNTTS HA LONG-TT KD DV THUY SAN GIAM DOC 902080699 CONG TY TNHHH TRANH DA QUY SAC NGOCVIE GIAM DOC 0913217749 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VATHUONG GIAM DOC 904122311 CONG TY CO PHAN PGL VIET NAM GIAM DOC 983595696 CONG TY CO PHAN A CHAU T&C GIAM DOC 983209700 CONG TY CO PHAN ALPOWER GIAM DOC 0913004714 CONG TY CO PHAN APOLO GIAM DOC 989207742 CONG TY CO PHAN ASITA GIAM DOC 04.5623533 CONG TY CO PHAN BA LONG. GIAM DOC 913586560 CONG TY CO PHAN BAC MY GIAM DOC 0984109555 CONG TY CO PHAN BAC MY A GIAM DOC 0912577083 CONG TY CO PHAN BACH LIEN GIAM DOC 0913.031.925 CONG TY CO PHAN BAT DONG SAN HA TAYTKV GIAM DOC 989551599 CONG TY CO PHAN BIDO VIET NAM GIAM DOC 904138585 CONG TY CO PHAN CAFESANGTAO GIAM DOC 0987597229 CONG TY CO PHAN CARAT GIAM DOC 0913232689 CONG TY CO PHAN CAT NGUYEN GIAM DOC 989154160 CONG TY CO PHAN CCN GIAM DOC 0983.033.612 CONG TY CO PHAN CHAM SOC CONG NGHE CAO GIAM DOC 975117368 CONG TY CO PHAN CHUYEN PHAT NHANH ADPV GIAM DOC 0979.760168 CONG TY CO PHAN CO DIEN 19-QP GIAM DOC 912475235 CONG TY CO PHAN CO KHI THUONG MAI HAIANH

4533 LE THI PHUONG NỮ GIAM DOC 0903276553 CONG TY CO PHAN CO KIM KHI BACH KHOA HA N 4534 NGUYEN HONG HAI NỮ GIAM DOC 0913514939 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BINH MINH. 4535 TRAN THI LAN ANH NỮ GIAM DOC 0913008552 CONG TY CO PHAN CONG NGHE HAI LONG. 4536 NGUYEN THI QUYNH HUONG GIAM DOC NỮ 934258666 CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA DICH VUNAN 4537 NGUYEN THI THANH VAN NỮ GIAM DOC 0913233306(CHUONG) CONG TY CO PHAN CONG NGHE XANH. 4538 NGUYEN XUAN VINH NỮ GIAM DOC 913210292 CONG TY CO PHAN CONG NGHE Y DUOCHA NOI 4539 CAO LAN HUONG NỮ GIAM DOC 912144121 CONG TY CO PHAN CONG NGHEP GIAY HAI MINH 4540 NGUYEN THI HUONG LAN NỮ GIAM DOC 0988750889 CONG TY CO PHAN CONG NGHIEPMO DAI SON 4541 LE THI DIEP NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 988368338 CONG TY CO PHAN DAU GIA AN GIA 4542 DAO THI HONG LIEN NỮ GIAM DOC 913526732 CONG TY CO PHAN DAU TU DIA OC DUONG LIEN 4543 TRUONG THI MINH HIEN NỮ GIAM DOC 0935115566 CONG TY CO PHAN DAU TU DUC HIEU. 4544 NGUYEN THI PHUONGNỮ HIEN GIAM DOC 0988761305 cONG TY CO PHAN DAU TU DUC VIET. 4545 NGUYEN THI LE CHI NỮ GIAM DOC 916110876 CONG TY CO PHAN DAU TU HOA VIET NAM 4546 MAI TRANG NỮ GIAM DOC 0936.419.344 CONG TY CO PHAN DAU TU HOANG HUY. 4547 PHAM THI LOAN NỮ GIAM DOC 904339298 CONG TY CO PHAN DAU TU KHANH AN. 4548 HUYNH THI VINH NỮ GIAM DOC 912254009 CONG TY CO PHAN DAU TU LAP DU AN DU LICH 4549 NGO THUY HANG NỮ GIAM DOC 936118918 CONG TY CO PHAN DAU TU NDK 4550 BUI THU HANG NỮ GIAM DOC 0985850505 CONG TY CO PHAN DAU TU NGUYEN PHAT. 4551 NGUYEN LE CAN NỮ GIAM DOC 915172886 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN THUAN 4552 HOANG ANH NỮ GIAM DOC 0912878090 CONG TY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN VIET AN 4553 PHAM THI QUYNH ANH NỮ GIAM DOC 983297794 CONG TY CO PHAN DAU TU QUYNH ANH. 4554 TRUONG QUYNH PHUONG GIAM DOC NỮ 918710086 CONG TY CO PHAN DAU TU SON THAI 4555 LA THI VAN ANH NỮ GIAM DOC 0904286414 CONG TY CO PHAN DAU TU TAI CHINH GIAO DUC 4556 TRINH THI THUY NGA NỮ GIAM DOC 0987.36.5555 CONG TY CO PHAN DAU TU TAI CHINH VA DIAOC 4557 VU THI THANH BINH NỮ GIAM DOC 0979.202.222 CONG TY CO PHAN DAU TU TAN DUC TIN. 4558 CAO THI PHUONG NỮ GIAM DOC 98790312 CONG TY CO PHAN DAU TU TAN THANH AN. 4559 NGUYEN THI BICH LIEN NỮ GIAM DOC 0982260566 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI QUOC 4560 DO THI YEN NỮ GIAM DOC 904143135 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA DIC 4561 PHAM THI THUY NỮ GIAM DOC 989065455 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA PH 4562 NGUYEN THU THUY NỮ GIAM DOC 913542589 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VAXUA 4563 NGUYEN THI THANH THUY GIAM DOC NỮ 974499573 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAIB&M 4564 TRAN THI THU HIEN NỮ GIAM DOC 0904167737 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAN PHOIDTJ 4565 TRAN THI THI TAM NỮ GIAM DOC 913043939 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BAC 4566 NGUYEN THI HAI HUYEN NỮ GIAM DOC 912171592 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN BAC 4567 PHAM THI TRANG NỮ GIAM DOC 0963222324 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CON 4568 DANG THI HONG LE NỮ GIAM DOC 932383936 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN TAM 4569 TRAN THI CHAM NỮ GIAM DOC 989838858 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN TAS 4570 DO HUYEN TRANG NỮ GIAM DOC 904490031 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENDIEN 4571 VU THI THUY THUY NỮ GIAM DOC 909668386 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENGIAO 4572 PHAM THI NGOC LAN NỮ GIAM DOC 949151979 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENPRO 4573 LUU THI BICH THUY NỮ GIAM DOC 912523005 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENTUAN 4574 NGUYEN ANH THU NỮ GIAM DOC 903250388 CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHATTRIEN BENH 4575 NGUYEN LAN HUONG NỮ GIAM DOC 912706666 CONG TY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAINGU 4576 NGUYEN MINH HANG NỮ GIAM DOC 0913.548.688 CONG TY CO PHAN DAU TU VA TRUYENTHONG H 4577 NGUYEN THI THU THUYỮ N GIAM DOC 0983278868 CONG TY CO PHAN DAU TU VA XAY DUNG MO LA 4578 PHAM LE VAN ANH NỮ GIAM DOC 0912672711 CONG TY CO PHAN DAU TU VBA 4579 NGUYEN LINH CHI NỮ GIAM DOC 916089962 CONG TY CO PHAN DAU TU VIET NAM. 4580 NGUYEN THI THANH HA NỮ GIAM DOC 904820083 CONG TY CO PHAN DAU TU VIET Y- PIAGO. 4581 NGUYEN THI THANH VAN NỮ GIAM DOC 902118069 CONG TY CO PHAN DAU TU VINAGOLD 4582 NGUYEN THI THANH HUONG GIAM DOC NỮ 0903215666 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA HOP T

4583 TA THI HA NỮ GIAM DOC 913227558 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT 4584 TRINH THI HANH PHUC NỮ GIAM DOC 914602299 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT 4585 NGUYEN THI NGOC LAN NỮ GIAM DOC 0983387485 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VADU LIC 4586 BUI THI QUYNH LAN NỮ GIAM DOC 0903220045 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNGVIEN THO 4587 DO TAM ANH NỮ GIAM DOC 0904.226.277 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY LAP ASEAN. 4588 NGUYEN THI THU PHUONG GIAM DOC NỮ 976682222 CONG TY CO PHAN DAU TU XUAT NHAP KHAUBO 4589 VU THI THU HANG NỮ GIAM DOC 0902.226699 CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE VIEN DONG 4590 PHAM THI TUYET MAI NỮ GIAM DOC 982176856 CONG TY CO PHAN DICH VU CHAN NUOI THU Y C 4591 NGUYEN HUYEN THI NỮ GIAM DOC 0912.425665 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI VA PH 4592 NGUYEN THI THUY NỮ GIAM DOC 913369178 CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI VA QU 4593 DANG HONG NGA NỮ GIAM DOC 915554632 CONG TY CO PHAN DICH VU TM VA DAU TUCON 4594 PHAN HONG LIEN NỮ GIAM DOC 0903443673 CONG TY CO PHAN DICH VU TRIEN LAM KINH KY 4595 HOANG THI THUY NỮ GIAM DOC 0904296855 CONG TY CO PHAN DICH VU TRUYEN THONG VIE 4596 HO THI ANH DAO NỮ GIAM DOC 904331186-946118686 CONG TY CO PHAN DICH VU VA THUONG MAI DA 4597 NGUYEN TRAN HUYEN NỮ GIAM DOC 0913220824 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI VA THUON 4598 NGUYEN HUU DAN NỮ GIAM DOC 0973.02.66.86 CONG TY CO PHAN DIEN TU TAN THANH. 4599 LE THU HA NỮ GIAM DOC 0989586668 CONG TY CO PHAN DINH DUONG NGANHA 4600 NGUYEN THI LAN HUONG NỮ GIAM DOC 0905.182.686 CONG TY CO PHAN DO THI MOI TAY HA. 4601 VU THI HUONG NỮ GIAM DOC 912281073 CONG TY CO PHAN DU LICH LINH ANH 4602 NGUYEN THI NGOC LAN NỮ GIAM DOC 0904994465 CONG TY CO PHAN DU LICH THANH HUNG. 4603 HOANG THI XUAN NỮ GIAM DOC 903.46 CONG TY CO PHAN DU LICH VA DICH VU HANG K 4604 PHAN HONG CHAU NỮ GIAM DOC 0913238686 CONG TY CO PHAN DU LICH VA DICH VU HY VON 4605 NGUYEN THU TRNAG NỮ GIAM DOC 904733833 CONG TY CO PHAN DU LICH VA THUONGMAI DA 4606 TRINH THI THU HA NỮ GIAM DOC 903410042 CONG TY CO PHAN DUOC PHAM HOANG GIANG. 4607 KHUAT THI THUY NỮ GIAM DOC 989896678 CONG TY CO PHAN DUOC PHAMHOANG MINH CH 4608 TRINH THI THANH TAM NỮ GIAM DOC 942657765 CONG TY CO PHAN EDUCAP 4609 NGUYEN MINH NGOC NỮ GIAM DOC 0904313535 CONG TY CO PHAN FLYCAM VIET NAM 4610 TA THI TU TRINH NỮ GIAM DOC 913235338 CONG TY CO PHAN GAMI THUONG MAI 4611 DAO LAN HUONG NỮ GIAM DOC 0915144099 CONG TY CO PHAN GIAI PHAP PHAN MEMHOA B 4612 MAI THI HONG VAN NỮ GIAM DOC 904222675 CONG TY CO PHAN GIAM DINH VA KY THUATDON 4613 HOANG THI KIM CUONG NỮ GIAM DOC 0912203373 CONG TY CO PHAN H.L.I.N.K.S 4614 DO THANH BINH NỮ GIAM DOC 0913221706 CONG TY CO PHAN HAI AU 4615 VUONG THI BICH HA (CMT011726562) NỮ GIAM DOC 989961199 CONG TY CO PHAN HCH 4616 TRAN THI THU HIEN NỮ GIAM DOC 0912278910 CONG TY CO PHAN HIEN LINH 4617 NGO THI MINH NGUYETỮ N GIAM DOC 983218648 CONG TY CO PHAN HOA CHAT NONG NGHIEP VA 4618 PHAM THI HANH NỮ GIAM DOC 904189671 CONG TY CO PHAN HOA MAI VANG 4619 DAM THI TUYET LAN NỮ GIAM DOC 936661881 CONG TY CO PHAN HOANG TUAN 4620 HA THI MAI ANH NỮ GIAM DOC 1687022981 CONG TY CO PHAN HOI CHO TRIEN LAM QUOCT 4621 PHAM THI THUY VAN NỮ GIAM DOC 916876567 CONG TY CO PHAN HONG MA 4622 TRAN THI MAI NỮ GIAM DOC 904239626 CONG TY CO PHAN I3C 4623 HOANG THI HONG ANH NỮ GIAM DOC 0912.397.969 CONG TY CO PHAN KEM AN MINH 4624 NGUYEN MINH CHAU NỮ GIAM DOC 0903260400 CONG TY CO PHAN KHONG CHE CON TRUNGVIE 4625 NGUYEN THU HIEN NỮ GIAM DOC 989336868 CONG TY CO PHAN KHU DU LICH DAO CAT BA 4626 NGUYEN TRI DUNG NỮ GIAM DOC 0913.529604 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC DUONG DAI. 4627 HO THI HUONG GIANGNỮ GIAM DOC 942895008 CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA XAY DUNGAN 4628 NGO NHU QUYNH NỮ GIAM DOC 982551744 CONG TY CO PHAN KINH BAC DAI THANH 4629 CHU THI NGOC NGA NỮ GIAM DOC 913247485 CONG TY CO PHAN KINH DOANH DICH VUBAT DO 4630 NGUYEN THI KIM THANH NỮ GIAM DOC 0912738854 CONG TY CO PHAN KINH DOANH THUONG MAI V 4631 NGUYEN DIEU LINH NỮ GIAM DOC 0989090363 CONG TY CO PHAN KY THUAT MANG CHAU A 4632 LE THI TUYEN NỮ GIAM DOC 986973112 CONG TY CO PHAN KY THUAT VIEN THONG NAM

4633 VU HONG THANH NỮ GIAM DOC 0989129335 CONG TY CO PHAN LIEN VIET 4634 NGUYEN THI THUONGNỮ GIAM DOC 0983.115.906 CONG TY CO PHAN LINH THANH 4635 NGUYEN MAI LINH NỮ GIAM DOC 0913202514 CONG TY CO PHAN LITI 4636 PHAM THI THANH HUYEN NỮ GIAM DOC 983960849 CONG TY CO PHAN LUC KY 4637 LE THANH THAO NỮ GIAM DOC 0903428959 CONG TY CO PHAN MAT TROI CHAU A 4638 NGUYEN THI HANG NỮ GIAM DOC 983.83 CONG TY CO PHAN MAY GIA VINH 4639 TRAN THI ANH NGOC NỮ GIAM DOC 913213503 CONG TY CO PHAN MU BAO HIEM QUOC TE VIET 4640 NGUYEN PHUONG ANH NỮ GIAM DOC 0904014285 CONG TY CO PHAN MUA BAN 4641 PHAM HOANG ANH NỮ GIAM DOC 982724599 CONG TY CO PHAN MY THUAT UNG DUNGHA NO 4642 NGUYEN THI HIEP NỮ GIAM DOC 985668881 CONG TY CO PHAN NGHE THUAT QUOC TE AZ 4643 DOAN THI THI KIM DOAN NỮ GIAM DOC 0913306073(CUONG) CONG TY CO PHAN NGOC LAN 4644 NGUYEN LINH BAO(OCONNOR LINH NGUYEN04.37192922 CONG TY CO PHAN NHA HANG V.I.N.E NỮ GIAM DOC 4645 LE THU HA NỮ GIAM DOC 913034666 CONG TY CO PHAN NHOM CHAU A THAI BINH DU 4646 HOANG THI THANH VAN NỮ GIAM DOC 902285831 CONG TY CO PHAN NOI THAT HOANG VAN 4647 TA THI PHU HA NỮ GIAM DOC 904161919 CONG TY CO PHAN NOI THAT QUA DIET 4648 DO THI HUYEN NỮ GIAM DOC 983332196 CONG TY CO PHAN NOI THAT THANH TRUNG. 4649 NGUYEN THI LIEN NỮ GIAM DOC 912391070 CONG TY CO PHAN NOI THAT VA THUONG MAIPH 4650 PHAM THI BICH HIEN NỮ GIAM DOC 914800410 CONG TY CO PHAN NONG NGHIEP NHIET DOI 4651 NGUYEN THI THEM NỮ GIAM DOC 0903205566 CONG TY CO PHAN O TO DAI XA. 4652 NGUYEN THI DUNG NỮ GIAM DOC 989.1 CONG TY CO PHAN O TO XE MAY HA NOI 4653 NGUYEN NGOC THUY NỮ GIAM DOC 0904225979 CONG TY CO PHAN OJT 4654 PHUONG THI THU THUY NỮ GIAM DOC 912102133 CONG TY CO PHAN PHAN PHOI CHAU A 4655 DO THI THU HA NỮ GIAM DOC 936689679 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN DAI DUONG XAN 4656 LAI THI KIM LIEN NỮ GIAM DOC 0983005859 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN KINH DOANH M 4657 NINH GIANG THI NỮ GIAM DOC 983585808 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN SAN PHAM SAO 4658 HOANG THI HA NỮ GIAM DOC 0912097926 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN SAN PHAMMOI N 4659 NGUYEN LE HANG NỮ GIAM DOC 0903452288 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN THI TRUONG 4660 DANG THI KIM TRAM NỮ GIAM DOC 0936800689 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN THIEN NHIEN XA 4661 VU THI KIM OANH NỮ GIAM DOC 0912492472 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN THUONG MAIPH 4662 THAI THI NGOC DUNGNỮ GIAM DOC 0988088166 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN VA UNG DUNG C 4663 PHAN THI HAI HA NỮ GIAM DOC 0983685588 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN XAY DUNGVA T 4664 VU THI XUAN HUONG NỮ GIAM DOC 0913000090 CONG TY CO PHAN PHU BAC 4665 TRAN THI LOAN NỮ GIAM DOC 915082098 CONG TY CO PHAN PHU MINH AN 4666 PHAM THI THU PHUONG NỮ GIAM DOC 975923568 CONG TY CO PHAN PHUC SANG 4667 HOANG THI LAN HUONG NỮ GIAM DOC 0904.205.868 CONG TY CO PHAN PIZZA NGON 4668 NGUYEN THI NHUNG NỮ GIAM DOC 983738386 CONG TY CO PHAN Q&G HA NOI 4669 TRAN THI NGA NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 912612414 CONG TY CO PHAN QUA TANG THANG LONG 4670 LE THI HONG NHUNG NỮ GIAM DOC 0988.930.757 CONG TY CO PHAN QUANG CAO - TRUYENTHON 4671 PHAM THI KHANH NGOC NỮ GIAM DOC 0978507819 CONG TY CO PHAN QUANG CAO MY THUAT XAY 4672 VU THI THANH NỮ GIAM DOC 0915568388 CONG TY CO PHAN QUOC TE ANH DAO. 4673 DO THI THANH MINH NỮ GIAM DOC 972198198 CONG TY CO PHAN QUOC TE DONG TIEN. 4674 DOAN TUYET LAN NỮ GIAM DOC 903.46 CONG TY CO PHAN QUOC TE KIM LONG. 4675 BUI THI DINH NỮ GIAM DOC 0913051972 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA DAU TUTRUNG 4676 HOANG THI THANH TAM NỮ GIAM DOC 0983513792 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI A 4677 NGUYEN THI DIEU HIENỮ N GIAM DOC 983782402 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI Q 4678 LE VIET HUNG NỮ GIAM DOC 986595794 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI T 4679 PHAM THI NGUYET NGA NỮ GIAM DOC 983.16 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAIL 4680 NGUYEN THI BICH HA NỮ GIAM DOC 915085850 CONG TY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAIT 4681 PHAM NGUYEN HANH NỮ GIAM DOC 0913.207.993 CONG TY CO PHAN SAN XUAT -XUAT NHAPKHAU 4682 TRINH THI NGA NỮ GIAM DOC 0913503289 CONG TY CO PHAN SAO LINH.

4683 BUI VIET HA NỮ 4684 VU THI TRANG NỮ 4685 NGUYEN HONG ANH NỮ 4686 BUI KHANH VAN NỮ 4687 NGUYEN THANH HA NỮ 4688 NGUYEN THI DINH NỮ 4689 DO THI THU HUONG NỮ 4690 NGUYEN THU HAI NỮ 4691 VU THI NAM NỮ 4692 NGUYEN THI VAN NAM NỮ 4693 LE ANH DAO NỮ 4694 DANG THANH HANG NỮ 4695 BUI THI THANH NỮ 4696 NGUYEN THI MINH PHUONG NỮ 4697 PHAM THI THUY NỮ 4698 TA THI MY HANH NỮ 4699 VU KIM PHUONG NỮ 4700 DO THI THU LICH NỮ 4701 PHUNG HONG HANH NỮ 4702 NGUYEN NHAN AI NỮ 4703 DUONG THI BICH PHUONG NỮ 4704 NGUYEN THI MINH HIEN NỮ 4705 BUI THI HIEN NỮ 4706 NGUYEN THI THU HUYEN NỮ 4707 LAM THUY HANH NỮ 4708 NGUYEN THI KHANH LYỮ N 4709 VI THI HONG NHUNG NỮ 4710 DUONG THUY ANH NỮ 4711 NGUYEN THI BICH NGOC NỮ 4712 NGUYEN THI HUONG NỮ 4713 NGUYEN THI KIM LIENNỮ 4714 VU THI HUONG GIANGNỮ 4715 NGUYEN THI HUE NỮ 4716 NGUYEN HUYEN THI NỮ 4717 VU MAI HUONG NỮ 4718 NGUYEN THI HUE TRINH NỮ 4719 NGUYEN THI VAN ANHNỮ 4720 HO NGOC HANH NỮ 4721 PHAM THI MAI HUONGNỮ 4722 NGUYEN THI HOA NỮ 4723 DO THI VAN HA NỮ 4724 NGUYEN THI LAN NỮ 4725 NGUYEN THI TAN NỮ 4726 TRAN THI HOAI NỮ 4727 NGUYEN THI DUNG NỮ 4728 DANG VAN DIEM NỮ 4729 CAO THI BICH THUY NỮ 4730 LE QUYNH ANH NỮ 4731 NGUYEN THI XUAN HOAI NỮ 4732 NGUEYN THI NGOC ANH NỮ

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

091.339.3399 CONG TY CO PHAN SAO TRUYEN THONG. 912.59 CONG TY CO PHAN SHC VIET NAM 988611555 CONG TY CO PHAN SU KIEN VA QUA TANG VAN 0936164164 CONG TY CO PHAN TAI NGUYEN VIET 0903435655 CONG TY CO PHAN TAP DOAN DUC VIET. 0913.029.293 CONG TY CO PHAN THE DINH 0903445640 CONG TY CO PHAN THE GIOI SO TRAN ANH 0983261638 CONG TY CO PHAN THE THAO NGOC XUAN. 0982226937 CONG TY CO PHAN THEP VA VAT TU XAY DUNG 0989195954 CONG TY CO PHAN THIET BI CONG NGHE CEVT 0904386587 CONG TY CO PHAN THIET BI EMS VIET NAM 0904085588 CONG TY CO PHAN THOI TRANG THANHHANG 0963685668 CONG TY CO PHAN THUAN XUONG 913024188 CONG TY CO PHAN THUC PHAM ASIMCO 904521869 CONG TY CO PHAN THUONG MAI BINH MINH TIE 0915.816.289 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DAU TU XAYDU 903457795 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU SAN X 0904558363 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU TONG 0917475858 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU VA DA 9048257779 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU XAY D 912338828 CONG TY CO PHAN THUONG MAI- DICH VUHUY H 0913.028.182 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VUVA SA 0983166769 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DONG DU 913541367 CONG TY CO PHAN THUONG MAI DU LICH VAVAN 912000919 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HOANG TUNG 904349913 CONG TY CO PHAN THUONG MAI HTC 0903237688 CONG TY CO PHAN THUONG MAI KHOA DO 903089999 CONG TY CO PHAN THUONG MAI NGUYEN DUON 949096688 CONG TY CO PHAN THUONG MAI NGUYENDUY 972.65 CONG TY CO PHAN THUONG MAI O TO CHIENTH 169.65 CONG TY CO PHAN THUONG MAI PHUC TIEN. 982307889 CONG TY CO PHAN THUONG MAI PSD VIET NAM 0912520168 CONG TY CO PHAN THUONG MAI QUANG THIEN 912425665 CONG TY CO PHAN THUONG MAI THIET BIVA SA 098.2455.275 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TONG HOP THA 0912159870 CONG TY CO PHAN THUONG MAI TRUONG NGAN 914233972 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICHVU VIE 090417473 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU DU 0915807668 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU HA 0904900944 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU HO 903416996 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU SA 983618158 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU TR 0913316414 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU VA 988646468 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VUDU 979722524 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICHVU HA 914110873 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA KHAOSAT A 903.2 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA TIN HOCBA 1686890000 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI LONG 0902001073 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VANOI THAT JI 0989600499 CONG TY CO PHAN THUONG MAI VIET TRUNG H

4733 NGUYEN THI NGA NỮ GIAM DOC 0983420086 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XAY DUNGVA S 4734 PHUNG THI TUYET NGA NỮ GIAM DOC 913383909 CONG TY CO PHAN THUONG MAI XUAT NHAP KH 4735 DOAN THI THANH HANG NỮ GIAM DOC 0903403969 CONG TY CO PHAN TIEN HOANG 4736 NGUYEN THU CUC NỮ GIAM DOC 982.94 CONG TY CO PHAN TIEN THOI GIAN 4737 NGUYEN THI HANG NỮ GIAM DOC 0165.708.6680 CONG TY CO PHAN TIEP VAN A AU. 4738 NGUYEN DUC HANH NỮ GIAM DOC 1234336699 CONG TY CO PHAN TIN HOC THANG LONG. 4739 PHAM THI THANH QUYEN NỮ GIAM DOC 0945.55.66.11 CONG TY CO PHAN TM PHU KHANH. 4740 PHAM THI NGOC LAN NỮ GIAM DOC 0903409526 CONG TY CO PHAN TPS VIET NAM 4741 TRAN THI DIEU THUY NỮ GIAM DOC 986201213 CONG TY CO PHAN TRAN VU VIET NAM 4742 TA VU NGUYET ANH NỮ GIAM DOC 936601499 CONG TY CO PHAN TRI TUE VIET 4743 TRIEU QUYNH CHI NỮ GIAM DOC 989539293 CONG TY CO PHAN TRIEU KHANH 4744 NGUYEN THI NGOC QUYEN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN NỮ 903700236 CONG TY CO PHAN TRONG DONG 5A 4745 LE THI THU THUY NỮ GIAM DOC 913516819 CONG TY CO PHAN TRUNG HIEU 4746 LE THI THU NGOC NỮ GIAM DOC 988658986 CONG TY CO PHAN TRUNG TAM HAN VIET 4747 CAO THI HOA NỮ GIAM DOC 91552288 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG DOANH NG 4748 DINH THI THUAN NỮ GIAM DOC 0973499660 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG DONG TAY 4749 NGUYEN THI KIM XUAN NỮ GIAM DOC 1225296988 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG DTM 4750 PHUNG THI THU HIEN NỮ GIAM DOC 0989339199 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG ETN. 4751 PHI THI HUONG GIANG NỮ GIAM DOC 913562776 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG KHONGGIA 4752 NGUYEN ANH THU NỮ GIAM DOC 912512351 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG NOI VIET 4753 TA HUE CHAU NỮ GIAM DOC 903602208 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG PHANXI PAN 4754 NGUYEN THI DIEU QUYEN GIAM DOC NỮ 983010101 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG QLT 4755 THAI THI HUE NỮ GIAM DOC 0915956691 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG QUANG CAO 4756 NGUYEN THI PHUONGNỮ LOAN GIAM DOC 0982929428 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG S.U.N RISE 4757 LE THI THU HA NỮ GIAM DOC 989558402 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG SONGHA 4758 NGUYEN QUYNH HUONG NỮ GIAM DOC 0913056968 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG TIEP THI BA 4759 NGUYEN THI THUY NỮ GIAM DOC 983662124 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG TNT 4760 NGUYEN THI THUY NỮ GIAM DOC 0912.281.215 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG TONKIN 4761 PHAM THI THANH HUONG NỮ GIAM DOC 0989149676 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG V 4762 TA THI HOA NỮ GIAM DOC 0912596468 CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG VA TIEP TH 4763 NGUYEN MINH NGOC NỮ GIAM DOC 915099520 CONG TY CO PHAN TU VAN CONG NGHE. 4764 TRINH VAN ANH NỮ GIAM DOC 983924877 CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC VA NOI T 4765 TRUONG THI HAI VAN NỮ GIAM DOC 985355562 CONG TY CO PHAN TU VAN KIEN TRUC VA XAY D 4766 DANG LAN HUONG NỮ GIAM DOC 913011339 CONG TY CO PHAN TU VAN QUAN LY DU ANXAY 4767 NGUYEN THI THU HA NỮ GIAM DOC 988964937 CONG TY CO PHAN TU VAN THIET KE XAY DUNG 4768 BUI THI THANH TU NỮ GIAM DOC 0983069896 CONG TY CO PHAN TU VAN VA DICH VU BUI NGU 4769 TRAN THI HAI VAN NỮ GIAM DOC 0977.888.666 CONG TY CO PHAN TU VAN VA THUONG MAI TUO 4770 HOANG MANH HUNG NỮ GIAM DOC 989651799 CONG TY CO PHAN TU VAN XAY DUNG VCSI VIE 4771 KIM NGOC HOA NỮ GIAM DOC 0904.089.696 CONG TY CO PHAN TU VAN,QUY HOACH VADICH 4772 DAO THANH HAI NỮ GIAM DOC 989083875 CONG TY CO PHAN TV, PTCN VA THUONG MAIDI 4773 NGUYEN THI THU HANG NỮ GIAM DOC 0989.090.516 CONG TY CO PHAN VAN HOA VA HOP TACQUOC 4774 NGUYEN THI THU HUONG NỮ GIAM DOC 0982214415 CONG TY CO PHAN VAN HOA VA TRUYENTHONG 4775 NGUYEN MAI HUYEN NỮ GIAM DOC 0904106209 CONG TY CO PHAN VAN MINH 4776 DO THU HA NỮ GIAM DOC 0987838383 CONG TY CO PHAN VAN TAI TAXI NU. 4777 VUONG THI THANH THUY NỮ GIAM DOC 0936056555 CONG TY CO PHAN VAN TAI THUONG MAITONG 4778 TA DUNG LINH NỮ GIAM DOC 987431086 CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DU LICH YSH. 4779 TRAN THI THU NGA NỮ GIAM DOC 0904646566 CONG TY CO PHAN VAN TAI VA THUONG MAI LIE 4780 NGUYEN THUY QUYNH NỮ GIAM DOC 915266266 CONG TY CO PHAN VIEN THONG CHAU AU. 4781 TRINH MINH CHAU NỮ GIAM DOC 0926.888.888 CONG TY CO PHAN VIEN THONG HA NOI 4782 NGUYEN THI THANH VAN NỮ GIAM DOC 909091488 CONG TY CO PHAN VIET NAM VANG

4783 TRAN THI THUY LIEN NỮ 4784 NGUYEN PHUONG DUNG NỮ 4785 LAM THI HONG VAN NỮ 4786 NGUYEN DUY DONG NỮ 4787 VU THI THU THUY NỮ 4788 NGUYEN LAN PHUONG NỮ 4789 PHAM DONG HAI NỮ 4790 PHUONG THI BACH LENỮ 4791 NGUYEN THI BICH HAO NỮ 4792 NGUYEN THI NGOC TRUC NỮ 4793 NGUYEN NGOC MAI NỮ 4794 BUI THI PHUONG LOAN NỮ 4795 PHAM THI LINH NỮ 4796 HOANG THI HUONG NỮ 4797 TRAN THI THUY HANGNỮ 4798 NGUYEN THAO HUONG NỮ 4799 CAO THI BINH NỮ 4800 LUONG THI THIEN NỮ 4801 NGUYEN THI DUNG NỮ 4802 DANG THI TUYET NỮ 4803 NGUYEN THI THU HUONG NỮ 4804 NGUYEN BAO TRAM NỮ 4805 TONG KIM XUAN NỮ 4806 PHAM KIM PHUONG NỮ 4807 HA THI THONG NỮ 4808 DAO THI THOM NỮ 4809 MAN NGOC ANH NỮ 4810 LE THI MAI HUONG NỮ 4811 TRAN THI CHUNG THUY NỮ 4812 LE THI THANH NỮ 4813 DINH THU HUONG NỮ 4814 HA THI MAI NỮ 4815 NGUYEN THI THU HANG NỮ 4816 NGUYEN THANH TUAN NỮ 4817 NGUYEN THI NOI NỮ 4818 NGUYEN THI THU TRANG NỮ 4819 NGUYEN THI DIU NỮ 4820 NGUYEN THI LAN NỮ 4821 DO THI TIEU YEN NỮ 4822 NGUYEN THI PHUONGNỮ LIEN 4823 NGUYEN THI TAM NỮ 4824 CAO QUYNH HOA NỮ 4825 NGUYEN THI THUY NỮ 4826 NGUYEN THI VIET NỮ 4827 NGUYEN THI BICH LIEN NỮ 4828 NGUYEN THI KIM TUYEN NỮ 4829 NGUYEN THI THUOC NỮ 4830 NGUYEN DO QUYEN NỮ 4831 PHAN THI KIM LAN NỮ 4832 VO THI DIEN NỮ

GIAM DOC 912283366 CONG TY CO PHAN VIET UNI GIAM DOC 0902181234 CONG TY CO PHAN VINA MEDIA GIAM DOC 0983.660.360 CONG TY CO PHAN XAY DUNG DELTA. GIAM DOC 0912.636.085 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DICH VUTHUO GIAM DOC 0902.179.283 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DICH VUTHUO GIAM DOC 0976758895 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA DICH VUTHUO GIAM DOC 902056968 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI GIAM DOC 989091428 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI GIAM DOC 0989095235 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAI GIAM DOC 903232317 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA THUONG MAIT GIAM DOC 989755148 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VA XUC TIEN THU GIAM DOC 0903219656 CONG TY CO PHAN XAY DUNG VIEN DONG. GIAM DOC 984811939 CONG TY CO PHAN XAY LAP DIEN VA CONGNGH GIAM DOC 0983.22.77.99 CONG TY CO PHAN XNK SAO NAM. GIAM DOC 976600330 CONG TY CO PHAN XNK TM THIEN VUONG TINH GIAM DOC 0982.44.6666 CONG TY CO PHAN Y TUONG CONG KẾ TOÁN TRƯỞNG 963 363 CONG TY COPHAN DAU TU PHAT TRIENTOAN CA 0915 GIAM DOC 4.51 CONG TY CP DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN GIAM DOC 989288665 CONG TY CP DICH VU THAI DUONG GIAM DOC 985739699 CONG TY CP DICH VU THUONG MAI HAM RONG GIAM DOC 987403377 CONG TY CP DU LICH 2PRO GIAM DOC 913573445 CONG TY CP DU LICH DONG KINH GIAM DOC 0904665995 CONG TY CP DU LIEU VA TRUYEN THONG VIET N GIAM DOC 0984.968.686 CONG TY CP GIAO NHAN VA CHUYEN PHATNHAN GIAM DOC 0905.488.888 CONG TY CP KIM LOAI MAU BAC HA. GIAM DOC 0902211838 CONG TY CP NANG LUONG QUOC TE DOLLA. GIAM DOC 0913.718.888 CONG TY CP PHAN TAP DOAN HANAKA GIAM DOC 0912301366 CONG TY CP PHAN THUONG MAI VA DU LICH RO GIAM DOC 0989531576 CONG TY CP PHAT TRIEN VAN HOA DAI VIET. GIAM DOC 0913203391 CONG TY CP PHAT TRIEN CONG NGHE SAONAM GIAM DOC 0912222230 CONG TY CP THUONG MAI DICH VU LONGHAI GIAM DOC 0953363669 CONG TY CP THUONG MAI VA KY THUATNGUYEN GIAM DOC 04.8730976 CONG TY CP THUONG MAI VA THIET BI DIEN GIAM DOC 917357272 CONG TY CP THUONG MAI VA VAT TU NGAN HAN GIAM DOC 903419562 CONG TY CP TM DV TONG HOP VIET NGA. GIAM DOC 0903200099 CONG TY CP TRUYEN THONG VA SUKIENTAF GIAM DOC 983316688 CONG TY CP TU VAN DAU TU TAI CHINH AFH. GIAM DOC 936053222 CONG TY CP TU VAN THUONG MAI HUY HOANG. GIAM DOC 982285588 CONG TY CP TUYEN VIET THANG LONG. GIAM DOC 913222557 CONG TY CP VAN HOA VA TRUYEN THONGNHA N GIAM DOC 0904361394 CONG TY CP XD TM DV VT HONG PHAT. GIAM DOC 0904236599 CONG TY CP XD VA TM ANH VU. GIAM DOC 972446033 CONG TY CP XUAT NHAP KHAU VA THUONG MAI GIAM DOC 0904069899 CONG TY LIEN DOANH TNHH SACIDELTA. GIAM DOC 090.6179909 CONG TY LUAT TRACH NHIEM HUU HAN ANHDUO GIAM DOC 904051617 CONG TY NHH DAU TU PHAT TRIEN CONG NGHE GIAM DOC 0988567895 CONG TY SAN XUAT CO KHI VA THUONG MAI VIE GIAM DOC 0904192492 CONG TY TAI CHINH CONG NGHIEP TAUTHUY CH GIAM DOC 0904132536 CONG TY TNHH 1 THANH VIEN NHA HANGMINH Q GIAM DOC 0913011045 CONG TY TNHH AN BA HA NOI

4833 VO THI VAN ANH NỮ GIAM DOC 0913092927 CONG TY TNHH ANH CHI 4834 NGUYEN THI MUI NỮ GIAM DOC 0913031172 CONG TY TNHH ANH DAO 4835 TRAN THI HA NỮ GIAM DOC 0982.983.226 CONG TY TNHH ATN-SOLUTIONS 4836 NGUYEN MINH NGOC NỮ GIAM DOC 0913583578 CONG TY TNHH BLUESKY 4837 TRINH THI MY NỮ GIAM DOC 0912265564 CONG TY TNHH CA BA 4838 CAO THI MAI HUONG NỮ GIAM DOC 0904231842 CONG TY TNHH CHAU LAN 4839 NGUYEN THI HUE NỮ GIAM DOC 0987258907 CONG TY TNHH CHE TAO THIET BI CONG NGHIE 4840 NGUYEN THI THU HIEN NỮ GIAM DOC 0973174509 CONG TY TNHH CHI DUC THAN G 4841 DINH KIEU DUONG NỮ GIAM DOC 0949368386 CONG TY TNHH CO DIEN LANH TAN THANH DAT 4842 NGUYEN THI BAY NỮ GIAM DOC 0903.458187 CONG TY TNHH CO KHI O TO SO 327. 4843 LUONG THI TUYET HUONG GIAM DOC NỮ 0913003455 CONG TY TNHH CONG DI DONG COMIT. 4844 NGHIEM THI MAI HUONG NỮ GIAM DOC 0912.066.585 CONG TY TNHH CONG NGHE MOI 4845 TRAN TUYET MAI NỮ GIAM DOC 091.6448886 CONG TY TNHH CONG NGHE PHAN MEM TRITUE 4846 LE THI THANH HUONGNỮ GIAM DOC 0903417788 CONG TY TNHH CONG NGHE SAO VEGA. 4847 LE MINH LAN NỮ GIAM DOC 0903413384 CONG TY TNHH CONG NGHE THONG TIN VADIEU 4848 TRINH DUY HUNG NỮ GIAM DOC 0913566849 CONG TY TNHH CONG NGHE VIET NAM 4849 NGUYEN TRA MY NỮ GIAM DOC 0983370912 CONG TY TNHH CONG NGHIEP THUONG MAI HIT 4850 NGUYEN VAN ANH NỮ GIAM DOC 091349586 CONG TY TNHH CONG NGHIEP VA THUONG MAI 4851 LE THI DUNG NỮ GIAM DOC 0904545673 CONG TY TNHH CONG NGHIEP XAY DUNGVA KH 4852 HOANG THI NHO NỮ GIAM DOC 091.3573399 CONG TY TNHH CONG VANG 4853 TRAN THANH HUONG NỮ GIAM DOC 0904678888 CONG TY TNHH CUNG UNG DICH VU VIEN THON 4854 NGUYEN ANH VAN NỮ GIAM DOC 0916116699 CONG TY TNHH DA QUY VIET-Y 4855 DUONG THI HANH NỮ GIAM DOC 0904388170 CONG TY TNHH DAU TU CONG NGHE DONG NAM 4856 NGUYEN THI MAI NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 976446626 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIEN THUONG M 4857 LE THI MAI NỮ GIAM DOC 0903434145 CONG TY TNHH DAU TU PHAT TRIENM.A.I 4858 NGUYEN THI HUONG GIANG GIAM DOC NỮ 0913.371678 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI QUYNH TR 4859 LAI THI TOAN NỮ GIAM DOC 0974642886 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI T&L. 4860 LE THI HANH TAM NỮ GIAM DOC 0904310695 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICHVU 4861 HOA THI MAI NỮ GIAM DOC 0913000948 CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICHVU 4862 TRAN THI THOA NỮ GIAM DOC 0945.668.833 CONG TY TNHH DAU TU TM DAT VIET. 4863 LE THI HONG VAN NỮ GIAM DOC 0983528587 CONG TY TNHH DAU TU TRAN GIA 4864 HOANG THI BICH NGOCỮ N GIAM DOC 0913505097 CONG TY TNHH DAU TU TRI TUE VIET 4865 VU THI THU HUONG NỮ GIAM DOC 0913502410 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN THUONG 4866 NGUYEN THI SEN NỮ GIAM DOC 0912345484 CONG TY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN THUONG 4867 NGUYEN THI HANH NỮ GIAM DOC 0904329601 CONG TY TNHH DAU TU VA THUONG MAI MINH T 4868 VU THI THOA NỮ GIAM DOC 0979567107 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG - THUONGMA 4869 PHAM THI THANH TU NỮ GIAM DOC 913308182 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG THUONG MA 4870 NGUYEN THI HUONG THOAN GIAM DOC NỮ 0903426222 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG 4871 NGUYEN THI NGOC PHUONGGIAM DOC NỮ 0904157911 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VA DICH VU 4872 TRINH THI HANG NỮ GIAM DOC 0983328548 CONG TY TNHH DAU TU XAY DUNG VA THUONG 4873 LE THI KIM CHI NỮ GIAM DOC 0904279744 CONG TY TNHH DIA CHINH NHA DAT HA NOI. 4874 NGUYEN THI PHUONGNỮ GIAM DOC 0936068666 CONG TY TNHH DICH VI NGOI SAO XANH 4875 BUI THANH HUONG NỮ GIAM DOC 0904128885 CONG TY TNHH DICH VU DU LICH VA THUONGMA 4876 PHAM LAM HONG NỮ GIAM DOC 0903440529 CONG TY TNHH DICH VU GIAO NHAN NHANH 4877 TRINH MANH QUAN NỮ GIAM DOC 0917888468 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI DAI LAM 4878 NGO XUAN THU NỮ GIAM DOC 0932233379 CONG TY TNHH DICH VU THUONG MAI VA DULIC 4879 NGUYEN THU HUONG NỮ GIAM DOC 0904114596 CONG TY TNHH DICH VU VA DU LICH THUONG M 4880 PHAM THI HANH NỮ GIAM DOC 0914164015 CONG TY TNHH DICH VU VA THUONG MAI DU LIC 4881 LE THU HANH NỮ GIAM DOC 0462732727 CONG TY TNHH DICH VU VAN TAI HOANG PHUON 4882 PHAM THI THU THUY NỮ GIAM DOC 0934683000 CONG TY TNHH DIEN MAY MAN NGUYEN VIET NA

4883 DOAN THI BICH NGOCNỮ GIAM DOC 4884 HA THANH NGOC NỮ GIAM DOC 4885 BUI QUYNH HOA NỮ GIAM DOC 4886 NGUYEN THI THANH HUYEN GIAM DOC NỮ 4887 PHAM THI BICH LIEN NỮ GIAM DOC 4888 NGUYEN THI MAI HUONG NỮ GIAM DOC 4889 NGUYEN THI PHUONGNỮ CHI GIAM DOC 4890 NGUYEN THI HONG HAI NỮ GIAM DOC 4891 NGUYEN THI QUE NỮ GIAM DOC 4892 NGUYEN THI THANH THUY GIAM DOC NỮ 4893 LUU THI THUC NỮ GIAM DOC 4894 DUONG THI SAU NỮ GIAM DOC 4895 NGUYEN THI PHUONGNỮ GIAM DOC 4896 NGO THI KHANH NỮ GIAM DOC 4897 NGUYEN THI NGOC THUY NỮ GIAM DOC 4898 JULIEN BENISTY NỮ GIAM DOC 4899 NGUYEN THU HIEN NỮ GIAM DOC 4900 NGUYEN THU VAN NỮ GIAM DOC 4901 NGUYEN PHAM NGOCNỮ DUNG GIAM DOC 4902 HA THI LUONG NỮ GIAM DOC 4903 PHUNG THI NGOC YEN NỮ GIAM DOC 4904 PHAM THI HONG HUONG NỮ GIAM DOC 4905 DOAN XUAN DINH NỮ GIAM DOC 4906 BUI THI THU HA NỮ GIAM DOC 4907 NGUYEN HAI VAN NỮ GIAM DOC 4908 NGUYEN THUY DUONG NỮ GIAM DOC 4909 LE THI NINH NỮ GIAM DOC 4910 PHAM THANH HA NỮ GIAM DOC 4911 HOANG THI LY NỮ GIAM DOC 4912 XARINXONA NỮ GIAM DOC 4913 PHAM THI MAI HANH NỮ GIAM DOC 4914 NGUYEN THI HONG SAM NỮ GIAM DOC 4915 VU PHUONG CHI NỮ GIAM DOC 4916 TRAN THU HAI NỮ GIAM DOC 4917 PHAM THI NU NỮ GIAM DOC 4918 VU THI QUYNH ANH NỮ GIAM DOC 4919 PHAM THI THU THUY NỮ GIAM DOC 4920 NGUYEN THI MAI NỮ GIAM DOC 4921 DANG THI KIM ANH NỮ GIAM DOC 4922 BUI THI MINH LAN NỮ GIAM DOC 4923 DO MINH HANG NỮ GIAM DOC 4924 TRAN THI KIM XUAN NỮ GIAM DOC 4925 PHAN THI HOANG ANH NỮ GIAM DOC 4926 CAO THI THANH HA NỮ GIAM DOC 4927 NGUYEN THI NGOC NGUYEN GIAM DOC NỮ 4928 DAO HUONG NGAN NỮ GIAM DOC 4929 VU VIET HAI NỮ GIAM DOC 4930 PHAM THANH NGA NỮ GIAM DOC 4931 TRINH THI TU NỮ GIAM DOC 4932 TRAN THI MINH HANG NỮ GIAM DOC

0918186918 CONG TY TNHH DOAN PHAT VIET NAM 0915051973 CONG TY TNHH DONG NHAN 0937937999 CONG TY TNHH DU LICH BAU TROI MO 0984914441 CONG TY TNHH DU LICH CANH CONG VIET 091.2056.930 CONG TY TNHH DU LICH FUJI 0904658089 CONG TY TNHH DU LICH VA DICH VU VAN TAIDY 0989980069 CONG TY TNHH DU LICH VA THUONG MAI THUAN 0912502844 CONG TY TNHH DU LICH VA THUONG MAIH&V 0122.721.1307 CONG TY TNHH DU TU VA DICH VU THUONG MAI 0983512642 CONG TY TNHH DUOC NANO 0983600817 CONG TY TNHH DUOC PHAM BINH AN. 0904488366 CONG TY TNHH DUOC PHAM ICH NHAN. 0913541346 CONG TY TNHH DUY VIET 0989978845 CONG TY TNHH EN VIET 0913214130 CONG TY TNHH GIAI PHAP KY THUAT NANGLUO 0912644309 CONG TY TNHH GIAI PHAP MO ANH DUONG 0957.743.999 CONG TY TNHH GIAI PHAP TRUYEN THONGTHIE 0983346787 CONG TY TNHH GIAO NHAN VA TIEP VAN SAO VI 0935609502 CONG TY TNHH GIAO NHAN VAN TAI BIENVANG 0978868379 CONG TY TNHH GIAO NHAN VAN TAI THUONG M 983699699 CONG TY TNHH HA NUL 0904.169988 CONG TY TNHH HA TRUONG 0948585858 CONG TY TNHH HA VIET HUNG 0913208240 CONG TY TNHH HAI DUONG 0903.29729 CONG TY TNHH HAI NGAN 988488866 CONG TY TNHH HAI TRUNG KIM 0912513524 CONG TY TNHH HAI VIET NINH 0913.345.689 CONG TY TNHH HOANG BACH 0937998998 CONG TY TNHH HOANG GIA DAI PHAT 0913216563 CONG TY TNHH HOANG NHAT MINH 0983057287 CONG TY TNHH HOC LIEU HA NOI 0904328686 CONG TY TNHH HUONG QUYNH ANH 01237236376 CONG TY TNHH HUONG SAC VIET 0945.689637 CONG TY TNHH IN VA SAN XUAT THUONG MAIBI 0913.309.692 CONG TY TNHH KET NOI THUONG MAI VA DICHV 0913090770 CONG TY TNHH KHUAN MAU THAN VUONG 0912242020 CONG TY TNHH KIEN TRUC VA CONG NGHEXAY 0192521636 CONG TY TNHH KIET LONG 0904022057 CONG TY TNHH KIM ANH 0912915589 CONG TY TNHH KIM LAN 0913211679 CONG TY TNHH KIM LIEN 0988557774 CONG TY TNHH KIM XUAN 091204465 CONG TY TNHH KINH DOANH BAT DONG SAN VA 0979750006 CONG TY TNHH KINH DOANH THUONG MAI KY TH 090.408.0175 CONG TY TNHH KINH DOANH THUONG MAIQUAN 0913558333 CONG TY TNHH KINH DOANH VA DICH VU TRA G 0983935696 CONG TY TNHH KY THUAT TRITECH VIET NAM 0982200447 CONG TY TNHH KY THUAT XAY DUNG VA KHOA 0985875367 CONG TY TNHH KY THUONG QUANG MINH. 0906221179 CONG TY TNHH LAM GIANG

4933 TRAN HUYEN TRAM NỮ 4934 VU THI THU THUY NỮ 4935 NGUYEN THI HONG MAI NỮ 4936 NGUYEN THUY HANH NỮ 4937 NGUYEN THI TUYET MAI NỮ 4938 BUI THI HUYEN NỮ 4939 NGUYEN THANH TU NỮ 4940 NGUYEN THI THU PHUONG NỮ 4941 PHAM MAI HIEN NỮ 4942 NGUYEN THI THU HANG NỮ 4943 DO THI KIM LAN NỮ 4944 PHAM THI LE THUY NỮ 4945 NGUYEN THI HAI YEN NỮ 4946 NGUYEN THI THAO HIEN NỮ 4947 HOANG KIM CHI NỮ 4948 LE THANH THUY NỮ 4949 TRAN THI TUYET MAI NỮ 4950 LE THUY HANG NỮ 4951 DANG THI XUAN CHI NỮ 4952 NGUYEN MAI HIEN NỮ 4953 PHAM THI XUYEN NỮ 4954 VO LE DUNG NỮ 4955 NGUYEN THI THAN HOA NỮ 4956 NGUYEN THI MINH HIEN NỮ 4957 TRAN THANH THUY NỮ 4958 NGUYEN THI THANH THUY NỮ 4959 NGUYEN THI KIEU ANH NỮ 4960 DINH THI HUE NỮ 4961 PHAM THI TRAM NỮ 4962 UNG THI ANH NỮ 4963 TRUONG THI THUY ANH NỮ 4964 LE THI DAU NỮ 4965 VU THI MINH PHUONGNỮ 4966 LE MINH PHUONG NỮ 4967 NGUYEN MAI PHUONG NỮ 4968 LE THI NGOC LAN NỮ 4969 DAM MINH THUY NỮ 4970 MAI THU TRA NỮ 4971 PHAM THI THUY LINH NỮ 4972 LE THI THANH TAM NỮ 4973 VO THI HONG QUANG NỮ 4974 TRAN THI QUYNH MAI NỮ 4975 VU THANH THUY NỮ 4976 DAO THI BINH NỮ 4977 TRAN THI HONG HOA NỮ 4978 NGUYEN THU HONG NỮ 4979 TRAN THI HA NỮ 4980 PHAM HOAI THU NỮ 4981 NGUYEN THI BICH VUONG NỮ 4982 TRAN THU TRANG NỮ

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

949991982 CONG TY TNHH LAM TRUONG GIANG 0944719668 CONG TY TNHH LAMER 0902.385353 CONG TY TNHH M.V 0913.283.698 CONG TY TNHH MAI HANH 0912043474 CONG TY TNHH MAI THUY TIEN 0904005122 CONG TY TNHH MAY TI NH VA THIET BI TRUYEN 0912462229 CONG TY TNHH MAY VA THIET BI THUAN THANH 0904307686 CONG TY TNHH MAY VA THUONG MAI TUANANH 0903455442 CONG TY TNHH MCK 0906012772 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DANG PHAT 0913355444 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN LAN HUY 0903415722 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN NAM CHAN 0983698468 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN QUANGHOA 0983436683 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THIEN DUONG 0904.169.045 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THOI TRANG K 983696669 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUAN THIEN 904262278 CONG TY TNHH MTV BAC MAI 0913904132 CONG TY TNHH MY PHAM THAO DUOC BAOLONG 0903418695 CONG TY TNHH MY PHAM TRANG THAO. 0912508668 CONG TY TNHH MY THUAT DAI LOI 04.37719895 CONG TY TNHH NGAN XUYEN 0912019831 CONG TY TNHH NGHIA ANH 0912307563 CONG TY TNHH NGUYEN THAI SON 0904.637.777 CONG TY TNHH NHA NUOC MOT THANH VIEN SA 0912025435 CONG TY TNHH NHUA - DIEN DUC THU. 0904.764.444 CONG TY TNHH PHAT TRIEN CONG NGHE QUAN 0903449447 CONG TY TNHH PHAT TRIEN DICH VU VA DU LIC 0904791788 CONG TY TNHH PHAT TRIEN DU LICH VIET NAM. 0972866318 CONG TY TNHH PHAT TRIEN PHUC LAM. 0975904088 CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI TONG 0989.189.868 CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAIVA CO 0984666940 CONG TY TNHH PHU MY HUNG 0904154688 CONG TY TNHH PHUC DAI VIET 0953335656 CONG TY TNHH PHUONG LONG 0985993839 CONG TY TNHH PHUONG NGUYEN 0913.579.403 CONG TY TNHH QUAN SON 0903403215 CONG TY TNHH QUANG CAO DOLPHIN 0437623227 CONG TY TNHH QUANG CAO NGOC VIET 0988015968 CONG TY TNHH QUANG CAO VA TO CHUCSU KIE 0983930904 CONG TY TNHH QUOC TE CHERIE HEATRS (VIET 0985750963 CONG TY TNHH QUYNH KHOI 0983172788 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DIC 0904340989 CONG TY TNHH SAN XUAT - XUAT NHAP KHAU V 0989058928 CONG TY TNHH SAN XUAT DAU TU THUONG MAI 091.434.6496 CONG TY TNHH SAN XUAT DET MAY MIEN BAC. 01683731936 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0973550126 CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH 0903404148 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI TTC 0912862117 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DAI 0914991693 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI KHA

4983 TRAN THI THU HIEN NỮ 4984 TRAN LE OANH NỮ 4985 NGUYEN THI THOM NỮ 4986 NGUYEN THI NGA NỮ 4987 VU THI VAN ANH NỮ 4988 TRAN THANH VIET NỮ 4989 CAO THI THUY HANG NỮ 4990 NGUYEN THI THU LANNỮ 4991 LE THI MAI PHUONG NỮ 4992 NGUYEN THI HONG NỮ 4993 TA THI MINH HONG NỮ 4994 NGUYEN THI HA NỮ 4995 NGUYEN THANH THAO NỮ 4996 MAI THI CHINH NỮ 4997 HOANG THI PHUONG NỮ 4998 NGUYEN HUONG GIANG NỮ 4999 PHAM THI LE XUAN NỮ 5000 NGO THUY VAN NỮ 5001 LE THI BICH TRAN NỮ 5002 HOANG KIM THU NỮ 5003 CHU THI HUONG NỮ 5004 NGUYEN THANH PHUONG NỮ 5005 NGUYEN THI HAN NỮ 5006 NGUYEN HOANG ANH NỮ 5007 TRAN THI MINH THU NỮ 5008 PHAM THI HUY NỮ 5009 NGUYEN MINH HUE NỮ 5010 VU THI KHANH VAN NỮ 5011 NGUYEN THI THANH HA NỮ 5012 NGUYEN THI HIEU NỮ 5013 NGO THI LIM LIEN NỮ 5014 CAO THU HANG NỮ 5015 TRAN THI HONG HANH NỮ 5016 NGUYEN THI HANH NỮ 5017 DUONG THI VAN NỮ 5018 NGUYEN HAI VAN NỮ 5019 NGO THI LAN ANH NỮ 5020 NGUYEN THI VAN ANHNỮ 5021 NGUYEN BANG THUONG NỮ 5022 DUONG THI THAI AN NỮ 5023 DANG THI BANG NỮ 5024 DOAN THI HOA NỮ 5025 NGUYEN HAI AU NỮ 5026 NGUYEN THI BICH MAINỮ 5027 NGUYEN THI HIEN NỮ 5028 PHAM THI VUNG NỮ 5029 NONG TUYET NHUNG NỮ 5030 HUYNH THI ANH THONG NỮ 5031 DAO THI YEN NỮ 5032 PHAM NGOC LAN NỮ

GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC GIAM DOC

0904353538 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI SAO 0913207855 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI THA 0915141238 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI TUA 0948421466 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIDAI H 0904051975 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIGIA P 0912442763 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAIINTE 0903501065 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAINAM 0989191691 CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAITAM 0913.215014 CONG TY TNHH SAN XUAT,THUONG MAI VADICH 0953396616 CONG TY TNHH SO HUU TRI TUE QUOC TE. 0983376288 CONG TY TNHH SON HUY 0904590568 CONG TY TNHH SON LOC 0912360859 CONG TY TNHH SON NOKIVA 0906.071721 CONG TY TNHH SON THINH 0985560960 CONG TY TNHH SON VIEN DUONG 0912398809 CONG TY TNHH SONG DINH 0982308644 CONG TY TNHH SUNG EUN VINA 0977781980 CONG TY TNHH SX VA PP HANG TIEU DUNGMINH 0903421921 CONG TY TNHH SX VA TM MINH PHAT 0912241748 CONG TY TNHH TAM TUNG 0904.976.768 CONG TY TNHH TAN RO 0904447799 CONG TY TNHH THANG VIET 09122477742 CONG TY TNHH THEP ANH NGOC 22106228 CONG TY TNHH THIEN BAO ANH 0912560665 CONG TY TNHH THIEN HA 0914258234 CONG TY TNHH THIEN NGOC MINH UY 0913206100 CONG TY TNHH THIET BI BAO VE VA DIEN TU TIN 091321312 CONG TY TNHH THIET BI CONG NGHE VA VAN TA 0912016723 CONG TY TNHH THIET BI DIEN MOLIK. 0948118080 CONG TY TNHH THIET BI DIEN TRUONG PHATHD 0903260962 CONG TY TNHH THIET BI GIAO DUC VA DICH VU 0903246892 CONG TY TNHH THIET BI MAY VAN PHONGCAO M 0913034068 CONG TY TNHH THIET BI TRUONG HOCSAO VIET 0912026315 CONG TY TNHH THIET BI VA CONG NGHE NAM T 01667106928 CONG TY TNHH THIET KE XAY DUNG VA VAN TA 0983789098 CONG TY TNHH THIET KE-XAY DUNG-THUONG M 0904991929 CONG TY TNHH THUC PHAM BO DUONG NIU DI L 0915585868 CONG TY TNHH THUC PHAM HOA ANH 0953723966 CONG TY TNHH THUC PHAM VAN LANG 0902158596 CONG TY TNHH THUONG MAI AN HAI 0915340363 CONG TY TNHH THUONG MAI BANG ANH 0988593516 CONG TY TNHH THUONG MAI CHAU THANH 0904237992 CONG TY TNHH THUONG MAI DAU TUVIEN TAY 0913018867 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU CHAU A 0904171328 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VA SAN X 0979241063 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VA VAN T 0983754484 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU VAXUAT N 0902022242 CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VUTONG HOP 0988899958 CONG TY TNHH THUONG MAI DIEN LANHHAI YEN 0913513017 CONG TY TNHH THUONG MAI DINH CAO MOI

5033 NGUYEN THI THANH VUONG GIAM DOC NỮ 5034 DAO TU KHANH NỮ GIAM DOC 5035 HOA THI MAI NỮ GIAM DOC 5036 PHAN THI GUONG NỮ GIAM DOC 5037 TRAN THI NGOC TRANG NỮ GIAM DOC 5038 NGUYEN LE HOA MY LINH NỮ GIAM DOC 5039 PHAN THI THU HOAI NỮ GIAM DOC 5040 MAI THI NAM HUONG NỮ GIAM DOC 5041 PHAM HAI ANH NỮ GIAM DOC 5042 LE QUYNH CHI NỮ GIAM DOC 5043 NGUYEN THI BICH LE NỮ GIAM DOC 5044 TRUONG THI LIEU NỮ GIAM DOC 5045 NGUYEN THI XUAN NHAN NỮ GIAM DOC 5046 VU TUYET LAN NỮ GIAM DOC 5047 LE THI THUY NỮ GIAM DOC 5048 DO LAN HUONG NỮ GIAM DOC 5049 VUONG THI THAO NỮ GIAM DOC 5050 NGUYEN MINH HUE NỮ GIAM DOC 5051 NGUYEN THI PHUONGNỮ HONGGIAM DOC 5052 NGUYEN THANH HA NỮ GIAM DOC 5053 NGO THI BICH HAU NỮ GIAM DOC 5054 HOANG KIM THOA NỮ GIAM DOC 5055 TRINH THI HOA NỮ GIAM DOC 5056 NGUYEN HA THANH NỮ GIAM DOC 5057 NGUYEN THE KHANG NỮ GIAM DOC 5058 NGUYEN THI BICH NGOC NỮ GIAM DOC 5059 PHAM NGOC BICH NỮ GIAM DOC 5060 TRAN THI HA NỮ GIAM DOC 5061 BUI SAO LY NỮ GIAM DOC 5062 TRAN NGOC LAN NỮ GIAM DOC 5063 VO THI THUY LOAN NỮ GIAM DOC 5064 MAI THI QUYNH UYEN NỮ GIAM DOC 5065 VU THI VIET NỮ GIAM DOC 5066 DUONG THU GIANG NỮ GIAM DOC 5067 DINH THI DUNG NỮ GIAM DOC 5068 TO THI MINH NỮ GIAM DOC 5069 LE PHU SONG LAM NỮ GIAM DOC 5070 NGUYEN THI HONG NHUNG GIAM DOC NỮ 5071 LUONG THI MINH NỮ GIAM DOC 5072 DO THU PHUONG NỮ GIAM DOC 5073 NGUYEN THI YEN NỮ GIAM DOC 5074 DAO THI KHOA NỮ GIAM DOC 5075 NGUYEN HONG SON NỮ GIAM DOC 5076 TRAN NGOC BICH NỮ GIAM DOC 5077 HA LAN ANH NỮ GIAM DOC 5078 NGUYEN THI VAN NỮ GIAM DOC 5079 LE THI LINH CHI NỮ GIAM DOC 5080 LE THI THUY HUONG NỮ GIAM DOC 5081 NGUYEN THI THU HA NỮ GIAM DOC 5082 NGUYEN THI THU HA NỮ GIAM DOC

0983004475 CONG TY TNHH THUONG MAI DONG A 0913.315.617 CONG TY TNHH THUONG MAI DTK 01689354685 CONG TY TNHH THUONG MAI DU LICH VAN TAI V 0989496239 CONG TY TNHH THUONG MAI HA PHUC 0913324796 CONG TY TNHH THUONG MAI HOA MY 0983.768.883 CONG TY TNHH THUONG MAI HOA MY LINH 0904344886 CONG TY TNHH THUONG MAI NAM HOANG VIET. 0422300388 CONG TY TNHH THUONG MAI NAM SANG 0912625300 CONG TY TNHH THUONG MAI NET VIET 0989.094599 CONG TY TNHH THUONG MAI NGUYEN KIM 0943924509 CONG TY TNHH THUONG MAI QUANGMINH 0983141491 CONG TY TNHH THUONG MAI QUOC TE VIETDAT 0902008999 CONG TY TNHH THUONG MAI QUOC TED.A.C 0982.684368 CONG TY TNHH THUONG MAI SAN XUATDICH VU 0906863422 CONG TY TNHH THUONG MAI SAN XUATLINH AN 0913036336 CONG TY TNHH THUONG MAI T.H.Y 0904.235.569 CONG TY TNHH THUONG MAI THAO ANH 988187858 CONG TY TNHH THUONG MAI THUC PHAM HA TH 0903288709 CONG TY TNHH THUONG MAI TIEN THANH 0913572144 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP HAI HA 0983845668 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP HAUGIA 949803822 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOP VU THA 0913304093 CONG TY TNHH THUONG MAI TONG HOPHOA HA 0904477985 CONG TY TNHH THUONG MAI VA CONGNGHIEP S 0989.193414 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DAU TU CONG 0913320797 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DAU TU NHAT A 0912217531 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DAU TU PHAT T 0913235168 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DAUTU PHAT T 0912184449 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DAT P 0904172372 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU GIA TH 0904382249 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU IN ANQ 0949243029 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU M.I.N.O 0913.208810 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU NGOC 0913229023 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU O TO N 0904505156 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU PHUO 090402373 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TONG 090415678 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TONG 0904425789 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VIENT 0983.073.166 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUBAY VI 0912784242 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUHA PHU 0953351026 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUHONG 0903432345 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUQUANG 0914853333 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VUTHACH 0906296888 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH BAC A 0903435568 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICH HA AN 0903.295.771 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICHKHUNG 0912034357 CONG TY TNHH THUONG MAI VA DU LICHNHUNG 0913.593.516 CONG TY TNHH THUONG MAI VA GIACONG KIM K 0945000456 CONG TY TNHH THUONG MAI VA KY THUATTHIE 0913527389 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATSON

5083 PHAN THI THUY LAN NỮ 5084 DINH THI HUONG GIANG NỮ 5085 PHAN THU HIEN NỮ 5086 PHAN THI YEN NỮ 5087 NGUYEN THI MINH NỮ 5088 NGUYEN THI HONG THAI NỮ 5089 LE THI LEN NỮ 5090 NGUYEN THI MINH NỮ 5091 LE THANH THUY NỮ 5092 NGUYEN MINH TRANGNỮ 5093 DUONG THI TINH NỮ 5094 DAO THI TUYET NỮ 5095 BUI THI MINH THU NỮ 5096 DUONG PHUONG ANHNỮ 5097 DAO THI THUONG NỮ 5098 BUI HOANG ANH NỮ 5099 MA THI HAU NỮ 5100 DANG THI HIEN NỮ 5101 PHAM HONG HAI NỮ 5102 LUONG THI THAI HA NỮ 5103 NGUYEN THI LOAN NỮ 5104 NGUYEN THU HAO NỮ 5105 PHAM THI HONG QUYNH NỮ 5106 NGUYEN THI THAI THANH NỮ 5107 DANG THI NGHIEM NỮ 5108 VUONG THI THANH HUYEN NỮ 5109 NGUYEN THY PHUOC NỮ 5110 BUI THI AN GIANG NỮ 5111 HOANG THI NAM LIEN NỮ 5112 NGUYEN THU HUONG NỮ 5113 NGUYEN THI HOAI PHUONG NỮ 5114 PHAM THI LOI NỮ 5115 PHAN THI HONG VAN NỮ 5116 HOANG ANH TUYET NỮ 5117 MAI PHUONG LINH NỮ 5118 TRINH THI NHUNG NỮ 5119 NGUYEN THI THUY NGA NỮ 5120 TRAN THI TUYET THANH NỮ 5121 NGUYEN TUYET NGA NỮ 5122 DO MINH HANH NỮ 5123 NGUYEN THU HA NỮ 5124 PHAM LE THUY NỮ 5125 HOANG ANH THU NỮ 5126 NGUYEN THI THANH HIEN NỮ 5127 TRINH THI HUONG LAN NỮ 5128 LE THI THUY LIEN NỮ 5129 VU THI LAN ANH NỮ 5130 NGO THANH HA NỮ 5131 LAI THI THUYET NỮ 5132 VU THI HOANG VUONG NỮ

GIAM DOC 0912945888 CONG TY TNHH THUONG MAI VA SAN XUATTAN GIAM DOC 0912043230 CONG TY TNHH THUONG MAI VA TIN HOCDAI DU TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0912.636067 CONG TY TNHH THUONG MAI VA TIN HOCDUNG GIAM DOC 0912572499 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG HAL GIAM DOC 0904.071162 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNG TRA GIAM DOC 0913075919 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XAY DUNGNHA GIAM DOC 01692258418 CONG TY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAPKHA GIAM DOC 0903.443.822 CONG TY TNHH THUONG MAI VAN NAM GIAM DOC 0982.986.988 CONG TY TNHH THUONG MAI VIET LE GIAM DOC 0985751517 CONG TY TNHH THUONG MAI WINCO GIAM DOC 0903408239 CONG TY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAU GIAM DOC 0903293342 CONG TY TNHH THUONG MAI XUONG MINH GIAM DOC 0982223383 CONG TY TNHH TICH Y GIAM DOC 0913201861 CONG TY TNHH TIEN PHU GIAM DOC 0903.228550 CONG TY TNHH TIN HOC TUAN THANH. GIAM DOC 0986098624 CONG TY TNHH TM DICH VU TONG HOP HOANG GIAM DOC 0989128617 CONG TY TNHH TM DUOC MY PHAM NAM PHUON GIAM DOC 0904116564 CONG TY TNHH TM KHANH NGOC GIAM DOC 0978615584 CONG TY TNHH TM QTE HOA NAM. GIAM DOC 0989485899 CONG TY TNHH TM VA DU LICH VIET HAN. GIAM DOC 01692117639 CONG TY TNHH TM VA DV HOANG MY. GIAM DOC 0904348876 CONG TY TNHH TM VA DV LAM THAI. GIAM DOC 0902255266 CONG TY TNHH TM VA DV QUYNH NHI. GIAM DOC 0983782833 CONG TY TNHH TM VA PHAT TRIEN CONG NGHE GIAM DOC 011433228 CONG TY TNHH TM VA VT DAI THANH GIAM DOC 0913235877 CONG TY TNHH TO CHUC SU KIEN VIET. GIAM DOC 0982208804 CONG TY TNHH TOAN CAU AN GIAM DOC 0906020426 CONG TY TNHH TONG HOP GIONG CAY TRONG GIAM DOC 0903492468 CONG TY TNHH TRANG LIEN GIAM DOC 0989545254 CONG TY TNHH TRI AN GIAM DOC 0983387368 CONG TY TNHH TRUYEN THONG THAI DUONG GIAM DOC 01238526768 CONG TY TNHH TRUYEN THONG THONG TIN VIE GIAM DOC 0912.153994 CONG TY TNHH TRUYEN THONG VA QUANG CAO GIAM DOC 0983603504 CONG TY TNHH TRUYEN THONG VUOT LEN GIAM DOC 0904011998 CONG TY TNHH TU DONG HOA THAI BINH DUON GIAM DOC 0983.650817 CONG TY TNHH TU VAN BAO HIEM DONG DUONG GIAM DOC 0983103623 CONG TY TNHH TU VAN TAI CHINH VA KE TOAN GIAM DOC 0986725670 CONG TY TNHH TU VAN VA DICH VU THIEN AN. GIAM DOC 0913207075 CONG TY TNHH TU VAN VA DU LICHTIEN PHONG GIAM DOC 091.203.7378 CONG TY TNHH TU VAN VA THUONG MAI CITVIE GIAM DOC 0989290394 CONG TY TNHH TU VAN VA XAY DUNG NHAVIET GIAM DOC 0903423308 CONG TY TNHH TU VAN VA XAY DUNG TAT. GIAM DOC 0903091121 CONG TY TNHH TUNG THU GIAM DOC 0904132152 CONG TY TNHH TUONG MINH GIAM DOC 0988086186 CONG TY TNHH VAN DAT THAI BINH GIAM DOC 0912323588 CONG TY TNHH VAN PHONG PHAM LISO GIAM DOC 0904246248 CONG TY TNHH VAN TAI BAC NAM GIAM DOC 0903.415.455 CONG TY TNHH VAN TAI HANG DAU GIAM DOC 0912147726 CONG TY TNHH VAN TAI PHU MINH GIAM DOC 0983361006 CONG TY TNHH VAN TAI TRAN PHONG

5133 NGUYEN THI HAI NINHNỮ 5134 VU THI HONG MAI NỮ 5135 NGUYEN THI MY PHUONG NỮ 5136 XARINXONA NỮ 5137 HOANG THI THANH TUYEN NỮ 5138 LE THANH THUY NỮ 5139 PHAM THI HUONG NGOC NỮ 5140 PHAN THI THANH HUONG NỮ 5141 NGUYEN THANH HANG NỮ 5142 NGUYEN LE PHUONG ANH NỮ 5143 NGO THI BICH DAO NỮ 5144 TRAN THI THU HANH NỮ 5145 PHAM THI BAO HOA NỮ 5146 NGUYEN VAN GAM NỮ 5147 NGUYEN THI HAI YEN NỮ 5148 NGUYEN THI THU TRANG NỮ 5149 DUONG THI KIM PHUONG NỮ 5150 NGUYEN THI BICH THUY NỮ 5151 NGUYEN THI THOM NỮ 5152 TRAN THI THU HA NỮ 5153 NGUYEN THI DINH NỮ 5154 PHAM XUAN QUE NỮ 5155 TRAN THU HA NỮ 5156 NGUYEN HUONG GIANG NỮ 5157 DANG HONG ANH NỮ 5158 LUU KHANH HOA NỮ 5159 LE THU HANG NỮ 5160 NGUYEN THI THANH TAM NỮ 5161 DINH THANH HANG NỮ 5162 BUI THU CHUNG NỮ 5163 PHAM BINH MINH NỮ 5164 TRAN THI HOANG YENNỮ 5165 LE PHUONG MAI NỮ 5166 NGUYEN THE VINH NỮ 5167 DO THU PHONG NỮ 5168 BACH TONG KHANH MINH NỮ 5169 PHAM THUY MAI NỮ 5170 HA THU KHANH NỮ 5171 NGUYEN THI VIEN NỮ 5172 NGUYEN THI THU NỮ 5173 LUU HOANG YEN NỮ 5174 TRAN THI THANH HA NỮ 5175 HO THI BACH NGOC NỮ 5176 NGUYEN THI LY CHIN NỮ 5177 HOANG THI TO TRINH NỮ 5178 TRAN THI HA NỮ 5179 NGUYEN THI TUYET NỮ 5180 PHAM MAI HUONG NỮ 5181 NGUYEN THANH HA NỮ 5182 VAN THI BICH NGOC NỮ

GIAM DOC 0913.254.181 CONG TY TNHH VAN TAI VA DU LICH HOAVIET GIAM DOC 0983688399 CONG TY TNHH VAN TAI VA THUONG MAIVU HOA GIAM DOC 0983136156 CONG TY TNHH VAT LIEU CHONG CHAY THANH GIAM DOC 0903408959 CONG TY TNHH VI THANH GIAM DOC 0934596793 CONG TY TNHH VIET DOANH GIAM DOC 0982986988 CONG TY TNHH VIET HA LE GIAM DOC 0904100567 CONG TY TNHH VIET THONG GIAM DOC 0976572130 CONG TY TNHH VIETWINGS TU VAN VA PHAT TR GIAM DOC 0904086602 CONG TY TNHH VINH PHAT VA LIEN DANH. GIAM DOC 0983768858 CONG TY TNHH VU SAM GIAM DOC 0916095566 CONG TY TNHH VUON DUNG VIET GIAM DOC 0903235188 CONG TY TNHH VUONG MY GIAM DOC 0913223602 CONG TY TNHH XAY DUNG BAO LONG GIAM DOC 0989191364 CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI VA THIE GIAM DOC 098.293.2386 CONG TY TNHH XAY DUNG VA DICH VU MK GIAM DOC 0907726300 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THIET KEPHONG GIAM DOC 0913356822 CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAIHA P GIAM DOC 0975986609 CONG TY TNHH XAY LAP THANG LOI GIAM DOC 0903.234.336 CONG TY TNHH XNK VA THUONG MAITHUY DUO GIAM DOC 0913281446 CONG TY TNHH XUAN LOC THO GIAM DOC 0912906825 CONG TY TNHH XUAN PHONG GIAM DOC 0913503873 CONG TY TNHH XUAN QUE GIAM DOC 0912598888 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU HA HOANG LO GIAM DOC 0934282628 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU HANG GIADUN GIAM DOC 0912815921 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU NONG SAN BI GIAM DOC 0903401916 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU THUONG MAI GIAM DOC 0982506526 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU VA DAU TU HU GIAM DOC 0915025585 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU VA THUONG M GIAM DOC 0909530718 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU VATHUONG M GIAM DOC 0988098888 CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU XUAN VU GIAM DOC 912015669 CONG TY TNHH Y DUOC HA NOI. GIAM DOC 0912255975 CONG TY TNHH YEN DUNG GIAM DOC 0953405225 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN CHUYENNGHI GIAM DOC 0943048999 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN DAU TUSWIDE GIAM DOC 0903443808 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN GIAY GIANG N GIAM DOC 0912093326 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN HOP TAC QUO KẾ TOÁN TRƯỞNG 0913521753 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANHV GIAM DOC 0913588897 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN PHONG HANG GIAM DOC 0913204678 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAI GIAM DOC 912232750 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAIS GIAM DOC 0906009999 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN VANG BAC DA GIAM DOC 944918337 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN XUAT NHAP K GIAM DOC 0983007578 CONG TY TRACH NHIEN HUU HAN HA NGOC GIAM DOC 01252887043 CONG TY TTNHH THUONG MAI LY CHIN GIAM DOC 0913040601 CONGT Y TNHH DU LICH TRUYEN THONGVIET GIAM DOC 0904233775 CONGTY CO PHAN CONG NGHE THONG TINTRU KẾ TOÁN TRƯỞNG 989063586 CT CO PHAN CONG NGHIEP VA THUONG MAI TO GIAM DOC 0979008361 CT CO PHAN DAU TU VA XD D&C GIAM DOC 913040244 CT CO PHAN DICH VU KY THUAT MANG VIEN THO GIAM DOC 043.628.8068 CT CO PHAN OTO TAN CAT TUONG.

5183 TRAN LAN ANH NỮ GIAM DOC 0902.716.068 CT CO PHAN TRUYEN THONG DANG SON 5184 LE THU HIEN NỮ GIAM DOC 0953321076 CT CO PHAN TRUYEN THONG VA CONG NGHE 2 5185 TRAN THI THU HIEN NỮ GIAM DOC 913099666 CT CO PHAN VAN TAI VA CUNG UNG VIETNAM 5186 NGUYEN THI HUONG NỮ GIAM DOC 902009999 CT CO PHAN VIEN THONG THAI BINH DUONG. 5187 TRAN PHUONG ANH NỮ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0913.534.458 CT CO PHAN XAY DUNG HITECH. 5188 NGUYEN THI KHANH VAN NỮ GIAM DOC 0903451964 CT CP TM VA DV PHU THINH. 5189 DANG THI THUY VAN NỮ GIAM DOC 0982.033.446 CT CP CK XD VA TM THANH PHAT. 5190 NGUYEN THI THANH THUY GIAM DOC NỮ 0917356999 CT CP CONG NGHE CAO VIET NHAT. 5191 DUONG THI LAN HUONG NỮ GIAM DOC 912259095 CT CP DAU TU CN CAO-HITEC. 5192 TONG THI NHU PHUC NỮ GIAM DOC 0904.261.540 CT CP DAU TU LAM 5193 NGUYEN HUE CHI NỮ GIAM DOC 098.909.8935 CT CP DAU TU PHAT TRIEN XAY DUNG VATHUON 5194 BUI THU HUONG NỮ GIAM DOC 0916.959.999 CT CP DT TM VA DV DAI CAT. 5195 NGUYEN THUY LAN NỮ GIAM DOC 0982.26.9022 CT CP DT VA TU VAN TM V 5196 TRINH MINH CHAU NỮ GIAM DOC 092.6.888.888 CT CP HTC VIEN THONG QUOC TE. 5197 UNG NGOC ANH NỮ GIAM DOC 0904018338 CT CP INTERNET VA VIEN THONG VIET NAM 5198 TRAN THI PHUONG LINH NỮ GIAM DOC 0915.341.180 CT CP PT DAU TU CONG NGHE FPC. 5199 NGUYEN THI BAC HAI NỮ GIAM DOC 984985028 CT CP QUANG CAO BAC PHUONG DONG. 5200 NGUYEN LINH TU NỮ GIAM DOC 912072888 CT CP SON NAM PHONG 5201 BUI THI QUYNH TRANG NỮ GIAM DOC 983423181 CT CP THIET BI KHOA HOC KY THUAT BINH MINH 5202 NGUYEN THI HANH NỮ GIAM DOC 0982.180.571 CT CP THUONG MAI BON MUA 5203 NGUYEN THI LAN HUONG NỮ GIAM DOC 982988688 CT CP THUONG MAI DICH VU VA XUAT NHAPKHA 5204 DAO NGOC THUONG THUONG NỮ GIAM DOC 0978717978 CT CP THUONG MAI DIEN TU CHO TROI 5205 NGUYEN THI THANH PHUONG NỮ GIAM DOC 0982.206.457 CT CP TM VIMEX VIET NAM. 5206 PHAM DUC HOAT NỮ GIAM DOC 0915.111.177 CT CP TM DAU TU VA TB CN PHU THINH. 5207 HOANG THI TAM NỮ GIAM DOC 0437841642 CT CP TM DV SX VA XNK HOA DANG. 5208 LE THI TUYET LAN NỮ GIAM DOC 983956635 CT CP TM THUC PHAM AN TOAN G.A.P. 5209 NGUYEN HUONG LAN NỮ GIAM DOC 0912.502.525 CT CP TM VA DAU TU S.E.R.I.S. 5210 NGUYEN THANH CONG NỮ GIAM DOC 0903.402.168 CT CP TM VA DV MAY XD KOMATSU VIET NAM. 5211 NGUYEN THI HUONG GIANG GIAM DOC NỮ 0913.363.636 CT CP TM VA PHAT TRIEN CONG NGHIEP. 5212 PHAM QUOC BINH NỮ GIAM DOC 0903.298.673 CT CP TM VA SX DIEP HA. 5213 VU THU PHUONG NỮ GIAM DOC 0903.22.00.63 CT CP TRUYEN THONG FAMI 5214 TRUONG THI LAN ANHNỮ GIAM DOC 0937109669 CT CP TU VAN THIET KE DAU TU VA XAY DUNGT 5215 NGUYEN THI VAN HUONG NỮ GIAM DOC 912503151 CT CP TU VAN VA XAY DUNG NOI THAT B VA B. 5216 TRAN THI HUONG GIANG NỮ GIAM DOC 0907.493.929 CT CP XNK QUOC TE CHAU A TRIIMPEX. 5217 NGUYEN THI HOAI HUONG GIAM DOC NỮ 0983399068 CT CP XUAT NHAP KHAU THUONG MAI DAILINH 5218 NGUYEN BICH VAN NỮ GIAM DOC 38512616 CT TNHH CN SONG HONG 5219 TRAN THI XINH NỮ GIAM DOC 0943.003.929 CT TNHH CONG NGHE ANH VIET HOANG GIA. 5220 TRINH THI HONG NHUNG NỮ GIAM DOC 0983322930 CT TNHH CONG NGHE CAO VE TB YTE ANH NGO 5221 DUONG THI THUY HANH NỮ GIAM DOC 0983898656 CT TNHH CUNG UNG DICH VU THUONG MAIVA H 5222 LE MINH THU NỮ GIAM DOC 0983122656 CT TNHH DAI LY SALLA 5223 LE THI CHUYEN NỮ GIAM DOC 0902179005 CT TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN DONG DUONG 5224 NGUYEN ANH PHUONG NỮ GIAM DOC 0904189570 CT TNHH DICH VU KHOA HOC KY THUAT. 5225 NGUYEN THU HUONG NỮ GIAM DOC 0913.531268 CT TNHH DICH VU MAY MAC VIEN DONG. 5226 PHAM THUY HANG NỮ GIAM DOC 0915.86.68.68 CT TNHH DT VA PT CN HOANG DAT. 5227 HO THI LE NỮ GIAM DOC 0123.820.4815 CT TNHH DT VA PT XD TRUONG GIANG. 5228 TRINH THI PHU NỮ GIAM DOC 0982015058 CT TNHH DUONG QUANG VIET NAM 5229 NGUYEN THI KIM VAN NỮ GIAM DOC 0913203120 CT TNHH FOODSCOM. 5230 CAO THI LAN ANH NỮ GIAM DOC 0913318888 CT TNHH LAN KHOA 5231 TRAN NU DIEU THUY NỮ GIAM DOC 0989096224 CT TNHH MARKETING NAM HAI 5232 NGUYEN VAN KHOAN NỮ GIAM DOC 012783352 CT TNHH MAY PHU TUNG OTO VIET NAM.

5233 NGUYEN THI VAN ANHNỮ 5234 DO THI LAN NỮ 5235 LE THI MAI HUONG NỮ 5236 TRINH THI THU HIEN NỮ 5237 HOANG THI BANG NGOC NỮ 5238 NGUYEN THI MINH THU NỮ 5239 PHAN TU QUYNH NỮ 5240 DO THI MINH HANG NỮ 5241 PHAM THI THANH NHAN NỮ 5242 DOAN NGAN CHI NỮ 5243 BUI KIM LAN NỮ 5244 TA THI NGOC HA NỮ 5245 NGUYEN THANH TU NỮ 5246 NGUYEN THI THUY NỮ 5247 PHAM THI KIM OANH NỮ 5248 LE MINH THANH NỮ 5249 NGUYEN LE HANG NỮ 5250 NGUYEN THI TUYET MAI NỮ 5251 NGUYEN THI OANH NỮ 5252 NGUYEN THI THANH TRAM NỮ 5253 PHAM THI THU HA NỮ 5254 LUONG NGOC DUNG NỮ 5255 TRAN DIEM HUONG NỮ 5256 HOA THI MAI NỮ 5257 PHAM THI THU HUYENNỮ 5258 HOANG THI KIEU YEN NỮ 5259 NGUYEN DIEU LINH NỮ 5260 NGUYEN MINH ANH NỮ 5261 DUONG THU THUONGNỮ 5262 NGUYEN THI CUC NỮ 5263 DO THI HUONG NỮ 5264 NGUYEN TRUC QUYNH NỮ 5265 LAM THI BICH NGOC NỮ 5266 DANG HONG THUY NỮ 5267 VU THI NGUYET NỮ 5268 QUE AN NỮ 5269 DINH THI TO NGA NỮ 5270 LE THI DUNG NỮ 5271 LE THI MINH CHAU NỮ 5272 NGUYEN THU HANG NỮ 5273 NGUYEN THI HOAN NỮ 5274 TRAN THI BINH NỮ 5275 NGUYEN THI HONG NỮ 5276 TRAN THI LAN HUONGNỮ 5277 DO THI VAN ANH NỮ 5278 DO THU HA NỮ 5279 VU THI THU PHUONG NỮ 5280 NGUYEN THI LOAN NỮ 5281 TRAN THI HONG LAN NỮ 5282 DANG THI BICH HOA NỮ

GIAM DOC 0988599433 CT TNHH MINH SON VIET NAM GIAM DOC 0912630789 CT TNHH MOT THANH VIEN BAO SON HA NOI. GIAM DOC 913233402 CT TNHH MTV DT VA PT CN BACHKHOA HN. GIAM DOC 0988.568.428 CT TNHH MTV DU LICH TRAU VANG. GIAM DOC 0936107029 CT TNHH NGHIEN CUU VA PHAT TRIENCONG NG GIAM DOC 0982100728 CT TNHH PHAN MEM VA DICH VU HA NOI. GIAM DOC 0912655445 CT TNHH PHAN MEM VA DICH VU MANGCLICKSO GIAM DOC 0912340255 CT TNHH QUANG CAO VA THUONG MAI HAPHUO GIAM DOC 0913533527 CT TNHH SAN XUAT VA THUONG MAITHIEN KIM GIAM DOC 09133689779 CT TNHH THE HE MOI VINH PHUC. GIAM DOC 0914686928 CT TNHH THUONG MAI DICH VU VA CONGNGHE GIAM DOC 0904485079 CT TNHH THUONG MAI DICH VU VA THIET BI Y TE GIAM DOC 0983637777 CT TNHH THUONG MAI VA DAU TU DAI NGUYEN GIAM DOC 0913059035 CT TNHH THUONG MAI VA DU LICH HONGPHUC GIAM DOC 0903646791 CT TNHH THUONG MAI XUATNHAPKHAU MYNGH GIAM DOC 0983364596 CT TNHH THUONGMAI VA XUAT NHAP KHAUTHA GIAM DOC 0904.136.678 CT TNHH TIN HOC AN VIET GIAM DOC 0936.331.971 CT TNHH TM DICH VU XUAN MAI. GIAM DOC 0912315383 CT TNHH TM DV DLICH VA XD HOANG ANH GIAM DOC 0912.232.907 CT TNHH TM KHI CN VIET ANH. GIAM DOC 0912.769.186 CT TNHH TM VA DICH VU HUY SON. GIAM DOC 0915010808 CT TNHH TM VA DL DUONG MON XANH. GIAM DOC 0912.418.083 CT TNHH TM VA DL TRAN ANH. GIAM DOC 01689934585 CT TNHH TM VA DU LICH AN PHAT GIAM DOC 0913.588.668 CT TNHH TM VA DV MINH MINH. GIAM DOC 0904140001 CT TNHH TM VA DV TONG HOP NGUYEN LE. GIAM DOC 0983.157.069 CT TNHH TM VA QUOC TE RICHLAND. GIAM DOC 091.322.0833 CT TNHH TM VA XAY DUNG MINH THANH. GIAM DOC 0166.857.4966 CT TNHH TM XNK ANH LINH. GIAM DOC 0903.483.272 CT TNHH XAY DUNG FELCON. GIAM DOC 0903.467.888 CT TNHH XD TM VA DL HUNG TRANG GIAM DOC 0905596969 CT TNHH XNK PHUC LOC THO. GIAM DOC 0933.59.2666 CT TNHH XNK SEPHORA VIET NAM. GIAM DOC 0984095592 CT TNHH XNK THUC PHAM MINH ANH. GIAM DOC 0977318999 CT TNHH XUONG CO DIEN LANH BACH KHOA. GIAM DOC 091.320.4910 CTCP DAU TU XAY DUNG E CON. GIAM DOC 904460368 CTCP DAU TU XAY DUNG VA THUONG MAI AN KH GIAM DOC 915341153 CTCP THUONG MAI DICH VU VA XAY DUNG TOAN GIAM DOC 983489499 CTCP THUONG MAI QUOC TE VA TU VAN DAU TU GIAM DOC 0904050451 CTCP THUONG MAI THIET KE IN KIM LAI. GIAM DOC 0982858659 CTCP TU VAN THIET KE VA THI NGHIEM XAY DUN GIAM DOC 0982.108.066 CTCP TU VAN XAY DUNG VA HOP TAC THUONG GIAM DOC 912084925 CTCP TV & XDVIEN THONG TIN HOC PHT. KẾ TOÁN TRƯỞNG 091324688 CTTNHH DICH VU DAU TU VINH HANH GIAM DOC 0983837676 CTTNHH XAY DUNG VA DICH VU THUONG MAITR GIAM DOC 0913214048 CTTNHH XUAT NHAP KHAU VA THUONGMAI VIET GIAM DOC 904657368 CTY CO PHAN 3D DUC THANH GIAM DOC 0936888689 CTY CO PHAN CHUNG KHOAN HOA BINH GIAM DOC 0903250288 CTY CO PHAN CHUNG KHOAN VINA GIAM DOC 0913203592 CTY CO PHAN CHUYEN PHAT NHANH BUU DIEN

5283 NGO THI NGUYEN NỮ 5284 NGUYEN DUC TUAN NỮ 5285 VO THI THANH HUONG NỮ 5286 TRAN THI LAN PHUONGỮ N 5287 NGUYEN THI CHUNG MIEN NỮ 5288 LE THI LAN NỮ 5289 TRAN THI ANH NGOC NỮ 5290 LE THI PHUONG NỮ 5291 LE THI QUYEN NỮ 5292 NGUYEN THANH HUONG NỮ 5293 DUONG KIM HOA NỮ 5294 NGUYEN THI MINH HUONG NỮ 5295 NGUYEN THI THUY HUYEN NỮ 5296 TONG THI QUYNH NGA NỮ 5297 VU THI HONG VAN NỮ 5298 DINH THI THANH HONG NỮ 5299 PHAM MINH NGOC NỮ 5300 NGUYEN THI NGA NỮ 5301 NGUYEN THU PHUONG NỮ 5302 TRAN THI KIM QUY NỮ 5303 NGUYEN THI THANH MINH NỮ 5304 VUONGXUAN BAC NỮ 5305 CHAU THI THU NGA NỮ 5306 NGUYEN THI HONG HANH NỮ 5307 NGUYEN THI HA NỮ 5308 NGUYEN MINH SANG NỮ 5309 NGUYEN THI THUY NGA NỮ 5310 NGUYEN THI MINH TAM NỮ 5311 PHAM THI LAN ANH NỮ 5312 NGUYEN THI VAN ANHNỮ 5313 VU NHU QUYNH NỮ 5314 TRUONG THI ANH XUAN NỮ 5315 NGUYEN THI THUY HANỮ 5316 LAI LAN CHI NỮ 5317 NGUYEN VAN TUNG NỮ 5318 HOANG THI MY DUNG NỮ 5319 BUI THI LIEN NỮ 5320 NGUYEN THI THU HIEN NỮ 5321 PHAM THI THANH HUONG NỮ 5322 TRAN LIEN HA NỮ 5323 DANG KHANH HA NỮ 5324 THAI THI LAN NỮ 5325 TA THI NGOC MY NỮ 5326 NGO THI TU THU NỮ 5327 TRAN MINH PHUONG NỮ 5328 HOANG BICH LIEN NỮ 5329 NGUYEN HONG VAN NỮ 5330 CAO THI QUYNH ANH NỮ 5331 NGUYEN PHUONG LAN NỮ 5332 DOAN THI MAI PHUONGỮ N

GIAM DOC 0979851925 CTY CO PHAN CONECO THUONG MAI. GIAM DOC 912056789 CTY CO PHAN CONG NGHE AU A GIAM DOC 983.45 CTY CO PHAN CONG NGHE VA THIET BI HTC. GIAM DOC 0462516498 CTY CO PHAN D GLOBAL GIAM DOC 904383344 CTY CO PHAN DAN LY GIAM DOC 935696869 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG TAN VINH THI GIAM DOC 988567699 CTY CO PHAN DAU TU NGAN SON. GIAM DOC 0989649026 CTY CO PHAN DAU TU PHAT TRIEN XAY DUNG T GIAM DOC 0916883868 CTY CO PHAN DAU TU PHUC THAI. GIAM DOC 0912.503.886 CTY CO PHAN DAU TU TAN HUONG DUONG. GIAM DOC 912125999 CTY CO PHAN DAU TU THUONG MAI VA SAN XUA GIAM DOC 936112626 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NG GIAM DOC 914989392 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN CONGNG GIAM DOC 903252538 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENNAM PHO GIAM DOC 988775631 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENNVM GIAM DOC 0957204849 CTY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIENTHUONG M GIAM DOC 904466879 CTY CO PHAN DAU TU VA QUAN HE QUOC TEVM GIAM DOC 912288865 CTY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAI ESPR GIAM DOC 435.57 CTY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAIKPATH GIAM DOC 0953306868 CTY CO PHAN DAU TU VA THUONG MAITHU DO GIAM DOC 913305787 CTY CO PHAN DAU TU VAN XUAN - HA TINH. GIAM DOC 904.15 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG DU LICH VA TH GIAM DOC 913207436 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG NHA DAT. GIAM DOC 0913546676 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUONG M GIAM DOC 0912038007 CTY CO PHAN DAU TU XAY DUNG VA THUONGM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 912252581 CTY CO PHAN GIAI PHAP DICH VU SO. GIAM DOC 986855333 CTY CO PHAN GIAO DUC QUOC TE - VIET. GIAM DOC 0983482595 CTY CO PHAN HINH ANH CHUYEN NGHIEP. GIAM DOC 0983515375 CTY CO PHAN KIEN TRUC NHA VIET. GIAM DOC 0904027477 CTY CO PHAN MAY TINH DIEN TU VN. GIAM DOC 913270807 CTY CO PHAN NU HOANG CHAU A GIAM DOC 0904213537 CTY CO PHAN OC DAO GIAM DOC 982295398 CTY CO PHAN PHAN MEM THANH AN GIAM DOC 977884774 CTY CO PHAN PHAN MEM VA TRUYEN THONGQU GIAM DOC 902718826 CTY CO PHAN PHAT TRIEN CONG NGHE VIETTB GIAM DOC 983242005 CTY CO PHAN PHAT TRIEN GIAO DUC VA DICH T GIAM DOC 0903481282 CTY CO PHAN PHAT TRIEN THUONG MAIHONG D GIAM DOC 912436666 CTY CO PHAN QUE VIET GIAM DOC 953337071 CTY CO PHAN SAC MAU VIET NAM GIAM DOC 0903420784 CTY CO PHAN SAN XUAT VA THUONG MAI TAN D GIAM DOC 090.3408958 CTY CO PHAN SON HA GIAM DOC 912500176 CTY CO PHAN SON LIEN DOANH ATP VIET NAM. GIAM DOC 0913212509 CTY CO PHAN TAN DA GIAM DOC 0913320747 CTY CO PHAN THANH GIAO MIEN BACLAM DUY GIAM DOC 0983041106 CTY CO PHAN THIET BI DO LUONG DONG DO GIAM DOC 0982.001.888 CTY CO PHAN THIET BI XE MAY MACHINCO GIAM DOC 0913002735 CTY CO PHAN THIET BI Y TE VA THUONG MAIHO GIAM DOC 0936673338 CTY CO PHAN THIET KE KIEN TRUC KY THUAT C GIAM DOC 912507756 CTY CO PHAN THONG TIN VA TRUYEN THONG Q GIAM DOC 0904088999 CTY CO PHAN THUAN HAI

5333 NGUYEN THI LAM NỮ GIAM DOC 913556642 CTY CO PHAN THUC PHAM NUGA 5334 TRUONG THI HIEP THUONG GIAM DOC NỮ 903205228 CTY CO PHAN THUONG MAI DICH VU SONGHON 5335 LE DIEU LOAN NỮ GIAM DOC 983798586 CTY CO PHAN THUONG MAI AU A 5336 NGUYEN THI NGUYENNỮ GIAM DOC 0903219570 CTY CO PHAN THUONG MAI DUOC PHAM A CHAU 5337 TRAN THI THU HUONGNỮ GIAM DOC 916851888 CTY CO PHAN THUONG MAI KY THUAT SONG PH 5338 NGUYEN LAN PHUONG NỮ GIAM DOC 987736868 CTY CO PHAN THUONG MAI TRUONG LOCPHAT 5339 VU THUY HANH NỮ GIAM DOC 0913222349 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DAU TU KHOANG 5340 DO TRA MY NỮ GIAM DOC 0903236701 CTY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU YTE VIE 5341 DO THI KIM OANH NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 912178842 CTY CO PHAN THUONG MAI VA TRUYENTHONG 5342 NGO THI THU HUONG NỮ GIAM DOC 0976898888 CTY CO PHAN THUONGMAI NAM PHUONG. 5343 LE THI LAN ANH NỮ GIAM DOC 983.41 CTY CO PHAN TRUYEN THONG APH. 5344 NGUYEN THI QUYNH TRANG GIAM DOC NỮ 0983308809 CTY CO PHAN TU DONG HOA VA MAY CONGNGH 5345 PHAM THI OANH NỮ GIAM DOC 0987553289 CTY CO PHAN TU VAN VA DAU TU TIN THANH. 5346 TRINH THI THANH HUONG GIAM DOC NỮ 0913516667 CTY CO PHAN TU VAN VA XAY LAP HA NOI 5347 HA THI NGOC LAN NỮ GIAM DOC 0903297428 CTY CO PHAN VAN DAI. 5348 NGUYEN THI HONG LUAN NỮ GIAM DOC 904966042 CTY CO PHAN VAN PHONG 5349 NGUYEN QUOC HUNGNỮ GIAM DOC 978.62 CTY CO PHAN VAT TU NONG NGHIEP HOANGNO 5350 LE THI PHONG NỮ GIAM DOC 936467175 CTY CO PHAN VY AN 5351 NGUYEN TU TAM NỮ GIAM DOC 988999976 CTY CO PHAN W.A.L.L VIET NAM 5352 NGUYEN THI HIEN NỮ GIAM DOC 0988653388 CTY CO PHAN XAY DUNG LAP MAY VA DAUTU CO 5353 DOAN HUONG LAN NỮ GIAM DOC 0903216246 CTY CO PHAN XAY DUNG VA DU LICH VIET NAM 5354 PHAM THI THAM NỮ GIAM DOC 985523724 CTY CO PHAN XAY DUNG VA KINH DOANHTHUO 5355 PHAM THANH THUY NỮ GIAM DOC 983130776 CTY CO PHAN XUAT NHAP KHAU D.P.M VIET NAM 5356 NGUYEN THI LAN PHUONG GIAM DOC NỮ 989055776 CTY CO PHAN XUAT NHAP KHAU PHUONG TU. 5357 NGUYEN THI THUY NHU NỮ GIAM DOC 906115899 CTY CP BN&V QUANG CAO TRUYEN THONG. 5358 NGUYEN HONG DIEP NỮ GIAM DOC 987712789 CTY CP CONG NGHE LIEN KET TOAN CAU. 5359 NGUYEN THI THU ANHNỮ GIAM DOC 0983769496 CTY CP CONG NGHE THE VIET NAM. 5360 NGUYEN THI VAN NỮ GIAM DOC 0946222666 CTY CP CONG NGHE VIEN THONG THAI BINH DU 5361 PHAM THI BINH NỮ GIAM DOC 989098251 CTY CP DAU TU BINH MINH. 5362 TRAN DANG KHOA NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 986717144 CTY CP DAU TU MAI LINH. 5363 LAM THANH HA NỮ GIAM DOC 913554116 CTY CP DAU TU THIET KE XAY DUNG VA THUON 5364 DANG HUYEN MY NỮ GIAM DOC 912512484 CTY CP DAU TU THUONG MAI & XAY DUNG 68. 5365 PHAM VAN ANH NỮ GIAM DOC 989898906 CTY CP DAU TU THUONG MAI SON ANH. 5366 BUI KIM CUC NỮ GIAM DOC 0914338399 CTY CP DAU TU TM KIM CUONG. 5367 NINH THI MINH NGUYET NỮ GIAM DOC 0949889999 CTY CP DAU TU VA HOP TAC QUOC TEVIET NAM 5368 TRAN THI LAM HOA NỮ GIAM DOC 0989.955.726 CTY CP DAU TU VA KHAI THAC BDS HOA TRAN. 5369 TRAN THU HUYEN NỮ GIAM DOC 0904111952 CTY CP DAU TU VA PHAT TRIEN CONG NGHE - T 5370 LUU NGOC NGAN NỮ GIAM DOC 04.8727353 CTY CP DAU TU VA PHAT TRIEN NGAY MOI. 5371 TRAN THI NGAN NỮ GIAM DOC 0912061104 CTY CP DAU TU VA PTTM AN PHU. 5372 NGUYEN DUC TUE NỮ GIAM DOC 984744788 CTY CP DAU TU VA THUONG MAI TAVICO . 5373 DO THANH HUONG NỮ GIAM DOC 903290228 CTY CP DAU TU VA XUAT NHAP KHAU THIETBI T 5374 CAO THU HUYEN NỮ GIAM DOC 0934569686 CTY CP DAU TU XAY DUNG VINASTAR. 5375 NGUYEN THI PHUONGNỮ GIAM DOC 904252829 CTY CP DICH VU BAT DONG SAN HA THANH. 5376 DINH BAO HA NỮ GIAM DOC 983688621 CTY CP DICH VU VA DAU TU VIET TRI. 5377 TRAN THI KIM HOA NỮ GIAM DOC 0986440381 CTY CP DICH VU VA MY THUAT DUY LONG. 5378 NGUYEN THI DUYEN NỮ GIAM DOC 904484908 CTY CP DICH VU VAN TAI VA DU LICH THAI BINH 5379 NGUYEN THI KHANH DUONG GIAM DOC NỮ 0904172848 CTY CP DICH VU VAN TAI VA KY THUAT KHAI KH 5380 HOANG THI DUC HANH NỮ GIAM DOC 912069789 CTY CP DT VA PT TM GIA BAO 5381 TRAN THI THU HA NỮ GIAM DOC 912697971 CTY CP DUOC PHAM 44 5382 DO THANH VAN NỮ GIAM DOC 936717661 CTY CP DUOC PHAM TAN HUNG.

5383 TA THI KIM THU NỮ GIAM DOC 982815098 CTY CP DUOC PHAM THAO TRANG. 5384 TRAN THI HOANG THAOỮ N GIAM DOC 0912919495 CTY CP DV THONG TIN KINH DOANH ABIX. 5385 NGUYEN THI LOC NỮ GIAM DOC 979111126 CTY CP GIAM SAT XAY DUNG ANH MINH. 5386 LE THU THUY NỮ GIAM DOC 913247811 CTY CP HUNG THANH LONG 5387 PHAM THI HONG NỮ GIAM DOC 987657777 CTY CP KHOA HOC DAU TU VA THUONG MAIQUA 5388 NGUYEN THI TRA MY NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 913237188 CTY CP KHOANG SAN CSC VIET NAM. 5389 TRUONG VAN TUNG NỮ GIAM DOC 0903256128 CTY CP KIEN TRUC HA NOI-BNC. 5390 NGUYEN THI KIM LIENNỮ GIAM DOC 0913272125 CTY CP KINH DOANH SAO VIET 5391 VU THI NGUYET ANH,CMT011700321 NỮ GIAM DOC 0913217519 CTY CP MAY M.D 5392 THAN THI BICH DAO NỮ GIAM DOC 987.44 CTY CP MAY TINH VAN PHONG PHAMTAN LO 5393 NGUYEN THI OANH NỮ GIAM DOC 978976868 CTY CP OTO CHUYEN DUNG VA THUONG MAIDA 5394 TRAN THI NINH NỮ GIAM DOC 986254689 CTY CP PHAT TRIEN CONG NGHE KINHTRUONG 5395 NGUYEN THI HONG NGA NỮ GIAM DOC 915044469 CTY CP PHAT TRIEN CONG NGHE VA DICH VU VI 5396 NGUYEN QUYNH TRANG NỮ GIAM DOC 988200178 CTY CP PHAT TRIEN PHAN MEM VA DICH VUTIN 5397 DO THI THUY LINH NỮ GIAM DOC 903411389 CTY CP PHAT TRIEN VCN HA NOI . 5398 PHAM THU NGA NỮ GIAM DOC 0904120471 CTY CP PTTM VA DAU TU SAN XUAT 5399 LE THI THUY HANH NỮ GIAM DOC 0915344679 CTY CP RUOU NUOC GIAI KHAT VA THUC PHAM 5400 NGUYEN THI LAN HUONG NỮ GIAM DOC 0903416465 CTY CP SAN XUAT VA XUAT NHAP KHAU VIET PH 5401 NGUYEN THI THANH HUONG GIAM DOC NỮ 0917.290.178 CTY CP SX VA KD PHU LIEU NGANH MAY HA NOI 5402 PHAM THI MINH HIEN NỮ GIAM DOC 904250736 CTY CP TAXI HOANG LONG 5403 NGUYEN BINH DUC NỮ GIAM DOC 0913248453 CTY CP TBI VIEN DONG. 5404 MAI THI NHUNG NỮ GIAM DOC 0903474849 CTY CP THE THAO TUYET NHUNG. 5405 VU DANG DUNG NỮ GIAM DOC 904.7 CTY CP THEP TAN HOANG MINH 5406 NGUYEN HOA PHONG NỮ LAN GIAM DOC 912172266 CTY CP THUONG MAI DICH VU KLEMAX. 5407 TRINH THUY HONG NỮ GIAM DOC 0982865566 CTY CP THUONG MAI HONG HA 5408 NGUYEN THI XUYEN NỮ GIAM DOC 0978016666 CTY CP THUONG MAI QUOC TE DONG BAC A. 5409 NGUYEN THI HANH BICH NỮ GIAM DOC 912161627 CTY CP THUONG MAI TONG HOP THIET BIVA CO 5410 PHAM THI NGA NỮ GIAM DOC 983125758 CTY CP THUONG MAI TRUC LAM 5411 PHAM THI THOA NỮ GIAM DOC 912233378 CTY CP THUONG MAI VA DICH VU C.E.L.A.D.O.N. 5412 NGUYEN THI HOAI TRANG GIAM DOC NỮ 984888123 CTY CP THUONG MAI VA DICH VU CONG NGHE H 5413 DAO THI HAI YEN NỮ GIAM DOC 0983035417 CTY CP THUONG MAI VA DICH VU YEN KHANH. 5414 TRAN THI PHUONG DUNG NỮ GIAM DOC 0912256561 CTY CP THUONG MAI VA DICHVU HAI ANH. 5415 HAN THI THU NỮ GIAM DOC 0915217115 CTY CP THUONG MAI VA DU LICH NGOI SAO DO 5416 PHAM THI BICH NGOCNỮ GIAM DOC 903459406 CTY CP THUONG MAI VA TU VAN DAU TU JVB. 5417 HOANG THI HUONG GIANG GIAM DOC NỮ 0912305235-0987757977 CTY CP THUONG MAI XAY DUNG LAC HONG. 5418 NGUYEN VO HOAI TRAM NỮ GIAM DOC 0908320001 CTY CP TIN TUC CONG 5419 NGUYEN THI KIM OANH Ữ N GIAM DOC 913205961 CTY CP TM DL HOANG PHO 5420 TRAN THI MY HANH NỮ GIAM DOC 904867979 CTY CP TM DL VA XNK HA NOI. 5421 VU THI HA NỮ GIAM DOC 983403384 CTY CP TM THE GIOI HOAN MY. 5422 HOANG THI LAN NỮ GIAM DOC 0983239445 CTY CP TM VA DV HOA HUONG DUONG. 5423 NGUYEN THI NGOC DUNG GIAM DOC NỮ 0913219797 CTY CP TM VA HT TRINH NGUYEN PHAT. 5424 DO THI DUNG NỮ GIAM DOC 913297666 CTY CP TM VA XD PHU MY HA. 5425 TRINH THI HAU NỮ GIAM DOC 0903439895 CTY CP TM XUAT NHAP KHAU KNH. 5426 NGO THI THANH THUYNỮ GIAM DOC 1262010286 CTY CP TRIEU SON 5427 NGUYEN THI THU TRANG NỮ GIAM DOC 0903.200.099 CTY CP TRUYEN THONG TIEU DUNG 24/7. 5428 NGUYEN THI BICH HANH NỮ GIAM DOC 903454801 CTY CP TRUYEN THONG VTC 1 5429 PHAM THI DUONG NỮ GIAM DOC 972352628 CTY CP TU VAN DAU TU TAN DAI DUONG. 5430 NGUYEN NHU LAN NỮ GIAM DOC 904424288 CTY CP TU VAN DAU TU VA XAY DUNG AN THAN 5431 DUONG THANH HUONGỮ N GIAM DOC 0904117459 CTY CP TU VAN DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRI 5432 NGUYEN THI MINH HOAỮ N GIAM DOC 0913218462 CTY CP TU VAN KHAO SAT THIET KE XAYDUNG H

5433 VU PHUONG THAO NỮ 5434 QUACH TO NGA NỮ 5435 NGUYEN THU PHUONG NỮ 5436 NGUYEN MINH THE NỮ 5437 NGUYEN THI THUY NỮ 5438 TRINH VAN THUY NỮ 5439 DO THI MO NỮ 5440 THACH HOANG NGOCNỮ 5441 DUONG HOAI THUONG NỮ 5442 NGUYEN HONG SAM NỮ 5443 VU THI MINH NGUYET NỮ 5444 NGUYEN THI DUNG NỮ 5445 NGUYEN THI THANH SON NỮ 5446 PHAM THI THU HUONG NỮ 5447 LE THI NOAN NỮ 5448 PHAM THANH MINH NỮ 5449 TRAN THI THU HANG NỮ 5450 NGO THUY HA NỮ 5451 CHU THI VAN ANH NỮ 5452 VU THI HONG NỮ 5453 HOANG THI KIM OANHNỮ 5454 LE THI HONG VAN NỮ 5455 BUI THI VAN ANH NỮ 5456 DINH LE HANH NỮ 5457 DINH THI MAI HOA NỮ 5458 VU KIEU NGA NỮ 5459 DO THI HUYEN NỮ 5460 HO THI LY NỮ 5461 NGUYEN THI HUONG NỮ 5462 PHAM THI HONG XIEMNỮ 5463 LUONG THI THUY LIEN NỮ 5464 VU THI NGOC THANH NỮ 5465 LE THI MAI NỮ 5466 VU THI MUI NỮ 5467 TRAN THI BAY NỮ 5468 NGUYEN THI TO CHINH NỮ 5469 BUI THI PHUONG HOANỮ 5470 TRINH THI TUYET MAI NỮ 5471 PHAM THI HUYEN NỮ 5472 BUI MANH HAI NỮ 5473 TRAN THI XUAN YEN NỮ 5474 PHUNG THI VAN ANH NỮ 5475 VU THU HIEN NỮ 5476 NGUYEN THI HA NỮ 5477 LE THU HANG NỮ 5478 NGUYEN NGOC LINH NỮ 5479 TRAN THI MINH THUAN NỮ 5480 DINH NGUYET ANH NỮ 5481 NGUYEN LAN HUONG NỮ 5482 VU THI BICH HAI NỮ

GIAM DOC 904329006 CTY CP TU VAN VA XAY DUNG DAI YEN. GIAM DOC 0912294998 CTY CP VAN HOA THANH THIEU NIEN GIAM DOC 0983.721586 CTY CP VAN TAI VA TM THANH PHUONG GIAM DOC 0912463429 CTY CP XAY DUNG VA PHAT TRIEN THUONGMAI GIAM DOC 904159909 CTY CP XAY DUNG VA THUONG MAI AN DO. GIAM DOC 0912593680 CTY CP XAY DUNG VA THUONG MAI HOP LONG. GIAM DOC 989028828 CTY CP XAY DUNG VA THUONG MAI THIENPHUC GIAM DOC 0974758888 CTY CP XDUNG VA CONG NGHIEP NSN. GIAM DOC 0912484868 CTY CP XL&XNK VAT TU THIET BI CN. GIAM DOC 913539256 CTY CP XUAT NHAP KHAU THUONG MAIVA DU LI GIAM DOC 0904154462 CTY CPDT.DL THIEN SON. GIAM DOC 0978607888 CTY TNHH 1 THANH VIEN MY LAN GIAM DOC 0913315936 CTY TNHH 1TV DICH VU TM VA QUANG CAOHOA GIAM DOC 0904422442 CTY TNHH ALUMAX VIETNAM GIAM DOC 0912906162 CTY TNHH AMITA BAO MINH GIAM DOC 0988220960 CTY TNHH BAO MINH BAT TRANG GIAM DOC 0913512750 CTY TNHH CHAM SOC SUC KHOE VA SACDEP PH GIAM DOC 0913201366 CTY TNHH CHE THAI HOA GIAM DOC 0982138556 CTY TNHH CHU LAI GIAM DOC 0982958090 CTY TNHH CO KHI VA XNK THAI LAN. GIAM DOC 0912100553 CTY TNHH CO KHI XAY DUNG THUONG MAIANH GIAM DOC 0983221766 CTY TNHH CO KHI-THIET BI PHU TUNG VA DICH GIAM DOC 0987991366 CTY TNHH CONG NGHE DELTA VIET NAM. GIAM DOC 0913.207.846 CTY TNHH CONG NGHE DIEN-DIEN TU. GIAM DOC 0903251444 CTY TNHH CONG NGHE LAM SACH HOANG GIA. GIAM DOC 0903442824 CTY TNHH CONG NGHE VAT LIEU XAY DUNGPHU GIAM DOC 0912858427 CTY TNHH CONG NGHE VE SINH MOITRUONG HA GIAM DOC 0912468322 CTY TNHH CONG NGHIEP THAI BINH DUONG GIAM DOC 0988559096 CTY TNHH CONG TRINH COMPLANT VIET NAM. GIAM DOC 0977937203 CTY TNHH CVIK GIAM DOC 0913225308 CTY TNHH DAI LUC GIAM DOC 0936.568.884 CTY TNHH DANH THANH GIAM DOC 0904228639 CTY TNHH DAO TAO TU VAN VA DAU TU AFTC GIAM DOC 0932.38.38.92 CTY TNHH DAU TU - THUONG MAI VACONG NGH KẾ TOÁN TRƯỞNG 0903286566 CTY TNHH DAU TU PHONG CHAY CHUA CHAY BA GIAM DOC 0904.066.588 CTY TNHH DAU TU PTRIEN TM QUOC TE. GIAM DOC 0914359089 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI THAI TUAN. GIAM DOC 943114868 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH VU KIM GIAM DOC 0912666678 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VA DICH VUVIEN GIAM DOC 0986391769 CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VA QUANGCAO GIAM DOC 0913513896 CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN THUONG NGH GIAM DOC 0902.283.333 CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI TRANGLINH GIAM DOC 0989627899 CTY TNHH DAU TU VA THUONG MAI VU LONG GIAM DOC 0912953320 CTY TNHH DAU TU XAY DUNG VA PHAT TRIEN C GIAM DOC 0983820520 CTY TNHH DICH THUAT DAO TAO VA DU LICH HA GIAM DOC 0989555916 CTY TNHH DICH VU PHU SI GIAM DOC 0983325125 CTY TNHH DICH VU SAN XUAT VA THUONG MAIN GIAM DOC 0902608668 CTY TNHH DICH VU THUONG MAI HUONGTHAO GIAM DOC 0904002291 CTY TNHH DICH VU THUONG MAI THANH TUNG. GIAM DOC 0912361381 CTY TNHH DICH VU TU VAN GIAO DUC VA DAO T

5483 NGO THI HONG AN NỮ GIAM DOC 5484 PHAM THI HUYEN NỮ GIAM DOC 5485 NGUYEN THI HOP NỮ GIAM DOC 5486 LA THI HUYEN NỮ GIAM DOC 5487 HOANG THU TRANG NỮ GIAM DOC 5488 TRAN THI TOI NỮ GIAM DOC 5489 NGUYEN THI PHUONGNỮ HANG GIAM DOC 5490 NGUYEN THI LAN HUONG NỮ GIAM DOC 5491 NGO LAN HUONG NỮ GIAM DOC 5492 NGUYEN NGOC OANHNỮ GIAM DOC 5493 NGUYEN NGUYET ANH NỮ GIAM DOC 5494 NGUYEN THANH HUYEN NỮ GIAM DOC 5495 DANG THI CHAU NỮ GIAM DOC 5496 NGUYEN THI THANH HUONG GIAM DOC NỮ 5497 TRAN THI HUE CHI NỮ GIAM DOC 5498 DAO THI BICH NGOC NỮ GIAM DOC 5499 BUI THU HANGH NỮ GIAM DOC 5500 HOANG THI YEN NỮ GIAM DOC 5501 DANG THI KIM HUONGNỮ GIAM DOC 5502 NGUYEN THI DOAN TRANG GIAM DOC NỮ 5503 NGUYEN TIEN DUNG NỮ GIAM DOC 5504 NGUYEN MINH CUONG NỮ GIAM DOC 5505 LE THI ANH TUYET NỮ GIAM DOC 5506 TRAN THI THAI NỮ GIAM DOC 5507 CAO BACH VIET NỮ GIAM DOC 5508 NGUYEN THI HUE NỮ GIAM DOC 5509 TRAN THI HOAI NAM NỮ GIAM DOC 5510 TRAN THI TUYET NHUNG NỮ GIAM DOC 5511 PHAN THI THU TRANGNỮ GIAM DOC 5512 DAO LAN HUONG NỮ GIAM DOC 5513 NGUYEN THU TRANG NỮ GIAM DOC 5514 LAI THI ANH NGA NỮ GIAM DOC 5515 BUI THI THANH THUY NỮ GIAM DOC 5516 NGUYEN THI THU NGA NỮ GIAM DOC 5517 LE HONG TRA MY NỮ GIAM DOC 5518 DINH T TAN HUONG NỮ GIAM DOC 5519 TRIEU THI HA NỮ GIAM DOC 5520 DANG THI NHI NỮ GIAM DOC 5521 BUI THI AN NỮ GIAM DOC 5522 TRAN THUY VAN NỮ GIAM DOC 5523 PHAM MINH HANG NỮ GIAM DOC 5524 NGUYEN THI BICH HONG NỮ GIAM DOC 5525 LE THI BICH HOI NỮ GIAM DOC 5526 NGO THI BICH HONG NỮ GIAM DOC 5527 NGUYEN THI THIN NỮ GIAM DOC 5528 NGUYEN THI THANH THUY GIAM DOC NỮ 5529 NGO THI PHUONG THAO NỮ GIAM DOC 5530 NGUYEN THUY HUONG NỮ GIAM DOC 5531 TRAN PHUONG THAO NỮ GIAM DOC 5532 PO THI QUY NỮ GIAM DOC

0913535153 CTY TNHH DIEN HOA TOAN CAU VIET PHAP. 0904.966.968 CTY TNHH DIEN NUOC QUANG HUNG 01239129888 CTY TNHH DIEN TU VIEN THONG TUNG HOP. 0983324610 CTY TNHH DT PT TMQT DONG PHUONG. 0905699728 CTY TNHH DT VA PT TM DIEN TU 0913.388.620 CTY TNHH DT VA XD TAN VIEN SON. 0983312576 CTY TNHH DU LICH VA DICH VU ANH SANG NEN. 0975277838 CTY TNHH DU LICH VA VAN TAI AN TAM VIET. 0904704570 CTY TNHH DU LICH, DICH VU VA THUONGMAI LA 0904126887 CTY TNHH DUC LOC THO 0904447796 CTY TNHH DUNG CU AN MI 0913300923 CTY TNHH DUOC PHAM HIEU ANH. 0913223019 CTY TNHH DUOC PHAM NAM THANH. 0904469889 CTY TNHH DUOC PHAM SONG HONG. 0904162666 CTY TNHH GIAO DUC CMN NAM VIET. 0912482369 CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI NAM LONG 0902028803 CTY TNHH GIOI HANG 0953316989 CTY TNHH HOANG YEN 0903443321 CTY TNHH HUONG LY 0912007883 CTY TNHH IN VA SAN XUAT BAO BI MINH THU. 0903416931 CTY TNHH KHAI THAC NANG LUONG VIETLINH A 0913540476 CTY TNHH KHANG MINH 0977446868 CTY TNHH KHKT VA Y TE BM VIET NAM 0912178436 CTY TNHH KHOA LONG 0976667777 CTY TNHH KIEN TRUC BACH VIET 0975.821.296 CTY TNHH KIEN TRUC XAY DUNG CANH QUANVI 0983658678 CTY TNHH KIM THACH THAI SON VIET NAM. 0903466886 CTY TNHH KINH DOANH TAN VIET HUNG 0904132079 CTY TNHH KINH DOANH THUONG MAI VAPHAT T 0989413566 CTY TNHH KINH DOANH VA DV KIM THANH 0915678852 CTY TNHH KY NHAT MINH 0983300395 CTY TNHH KY THUAT ASSURICH. 0903428168 CTY TNHH KY THUAT THANG LONG. 0913377712 CTY TNHH KY THUAT VA TM FORMA. 0913008447 CTY TNHH LE EM 0989080258 CTY TNHH MAY HA NOI 0912289099 CTY TNHH MAY THEU MINH PHUONG. 0904661899 CTY TNHH MAY TRE DAN XUAT KHAUTOT DONG 0913225823 CTY TNHH ME VA BE 0983569838 CTY TNHH MINH DANG QUANG 0912357969 CTY TNHH MINH HANG 0983177457 CTY TNHH MOT THANH VIEN BONG LUA VANG 0904.167.317 CTY TNHH MOT THANH VIEN KY THUAT VADICH 0982291282 CTY TNHH MOT THANH VIEN QUANG KHAI 982130552 CTY TNHH MOT THANH VIEN QUOC TETHOI TRA 0983440885 CTY TNHH MOT THANH VIEN SON THANH. 0915342091 CTY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI VA SA 0912320872 CTY TNHH MOT THANH VIEN VIET HOA - HA NOI 0904543626 CTY TNHH MOT TV TMDV VA DTU VPES. 986833993 CTY TNHH MTV DICH VU DU LICH & HOI THAOMIE

5533 MAI THI HUONG NỮ 5534 NGUYEN THI TUOI NỮ 5535 LUU THI HUE NỮ 5536 VUONG THI NGA NỮ 5537 DINH THI LIEN HUONGNỮ 5538 DANG THI THU QUYNH NỮ 5539 TRAN PHUONG LOAN NỮ 5540 NGUYENT HI HANH CHI NỮ 5541 TRAN THI VIET HA NỮ 5542 NGUYEN THI THANH THUY NỮ 5543 LE THI DUC HANH NỮ 5544 HOANG KIM THOA NỮ 5545 LE THI HUONG THUY NỮ 5546 HOANG THI KIM DUNGNỮ 5547 DANG TRUC QUYNH NỮ 5548 PHAM THI THANH MAI NỮ 5549 CAO THI SUOT NỮ 5550 DAO NGOC ANH NỮ 5551 DINH THI LAN HUONG NỮ 5552 TRAN THI PHUONG HOA NỮ 5553 MAI THI THANH HA NỮ 5554 PHAN HUONG GIANG NỮ 5555 NGUYEN THI HONG LE NỮ 5556 NGUYEN THI HIEN NỮ 5557 PHAM THI LOAN NỮ 5558 PHAM THU HUONG NỮ 5559 PHUNG THI THU HA NỮ 5560 NGUYEN THI PHUONGNỮ HOA 5561 TRAN THI NGA NỮ 5562 HUYNH THI HONG NỮ 5563 NGUYEN THI HONG HANH NỮ 5564 DUONG QUYNH CHI NỮ 5565 CAO KHANH PHUONG NỮ 5566 NGUYEN LAN ANH NỮ 5567 BUI THI HA NỮ 5568 LUONG THANH HANG NỮ 5569 PHAM THI BICH YEN NỮ 5570 NGUYEN THI NHAN NỮ 5571 DO THE THANG NỮ 5572 NGUYEN THI THUY QUYNH NỮ 5573 NGUYEN THI BICH LIEN NỮ 5574 PHUONG THI HIEU HANH NỮ 5575 NGO THI MINH CHAU NỮ 5576 NGUYEN LAN ANH NỮ 5577 LE THANH MAI NỮ 5578 NGUYEN PHUONG HANH NỮ 5579 TRAN THI NGUYET NGAỮ N 5580 NGUYEN THI THU HUYEN NỮ 5581 VUONG THI HANH NỮ 5582 NGUYEN THI KIM DUNGỮ N

GIAM DOC 0936231999 CTY TNHH MTV DV VA TM DUY DUC. GIAM DOC 914321969 CTY TNHH MTV TM & DV LAM DEP THAIHOANG GIAM DOC 0917294978 CTY TNHH MTV TM VA DL CAT LINH GIAM DOC 0915.051837 CTY TNHH MTV XNK PHU CUONG. GIAM DOC 913281677 CTY TNHH NGUON NHAN LUC CHAU A. GIAM DOC 0915588462 CTY TNHH NOI THAT VA THUONG MAI QUYNH DU GIAM DOC 0462850999 CTY TNHH O TO VIET HAI GIAM DOC 0942436884 CTY TNHH PHAN PHOI VIET FAST. TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0913520210 CTY TNHH PHAT TRIEN VAN TAI VIET HOANG. GIAM DOC 0902239117 CTY TNHH PHU AN PHAT R&B GIAM DOC 0903407296 CTY TNHH PHUONG DAT GIAM DOC 0913.030.188 CTY TNHH QUANG CAO NGOAI TROI VIET NAM GIAM DOC 0903443299 CTY TNHH QUANG CAO VA TRUYEN THONG SUC GIAM DOC 0912383378 CTY TNHH QUOC TE D.K GIAM DOC 0983117375 CTY TNHH QUYNH LAM GIAM DOC 0936515579 CTY TNHH SAN NAM GIAM DOC 0904060657 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI NHAT MINH. GIAM DOC 0912766842 CTY TNHH SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU B GIAM DOC 0912914814 CTY TNHH SAN XUAT TM VA DV SONG LOC. GIAM DOC 0975382278 CTY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI DUC DUY GIAM DOC 0989060615 CTY TNHH SAN XUAT VAT LIEU MOI. GIAM DOC 0903209669 CTY TNHH SANG TAO PHAT TRIEN GIAO DUCCA GIAM DOC 0904291993 CTY TNHH SELLEX VIET NAM GIAM DOC 0988838384 CTY TNHH SX DUC ANH GIAM DOC 01669234158 CTY TNHH SX NHUA VA TM HOANG SON. GIAM DOC 0913300833 CTY TNHH SX VA DV TM THANH TIN GIAM DOC 0903723580 CTY TNHH SX VA TMAI KIM DAI VUONG. GIAM DOC 0906117896 CTY TNHH TAN AU GIAM DOC 0987 695 656 CTY TNHH TAN HOANG PHI GIAM DOC 0903285329 CTY TNHH TAN HONG GIAM DOC 0903402234 CTY TNHH TAN HUNG PHAT GIAM DOC 0982780711 CTY TNHH TAO NGUON XUAT NHAP KHAUVA DIC GIAM DOC 0912003691 CTY TNHH TAP DOAN PHAT TRIEN CONG NGHE GIAM DOC 0912022798 CTY TNHH TAP DOAN TM HA NOI KHANH ANH TR GIAM DOC 0903285089 CTY TNHH TBI DIEN DONG NAM GIAM DOC 0903287114 CTY TNHH TBYTE HOA CHAT VA HOA MY PHAM . GIAM DOC 0913.234.058 CTY TNHH THANH TU GIAM DOC 0917682848 CTY TNHH THANH VUONG GIAM DOC 0913586583 CTY TNHH THE THANG GIAM DOC 0904169888 CTY TNHH THIEN QUANG GIAM DOC 01912343133 CTY TNHH THIET BI CHE BAN VA THIET KEDO HO GIAM DOC 0953357505 CTY TNHH THIET BI CONG TRINH VU GIA GIAM DOC 0959155028 CTY TNHH THIET BI XAY DUNG GIA HOP. GIAM DOC 0949500010 CTY TNHH THIET BI Y TE EURO MEDIC . GIAM DOC 0914374050 CTY TNHH THIET BI Y TE VA KHOA HOC KY THUA GIAM DOC 0903.255.099 CTY TNHH THIET BI Y TE VIET-NHAT . GIAM DOC 0983650691 CTY TNHH THIET KE VA THUONG MAI PHAT GIA GIAM DOC 01674555073 CTY TNHH THINH VINH GIAM DOC 0913210836 CTY TNHH THOI TRANG QUOC UY GIAM DOC 0913204454 CTY TNHH THUONG MAI . XNK ADT.

5583 QUACH THU HANG NỮ 5584 MAI THANH QUYNH NỮ 5585 NGUYEN THI NHAN NỮ 5586 NGUYEN MINH PHUONG NỮ 5587 TRINH LAN HUONG NỮ 5588 DANG THI MAI HUONGNỮ 5589 LE THI VIET THANH NỮ 5590 DO THI HOA NỮ 5591 VU THI PHUONG CHAM NỮ 5592 PHAM THI LUU NỮ 5593 CAO THI CAM TU NỮ 5594 NGUYEN LAN ANH NỮ 5595 VU THI HONG MAI NỮ 5596 NGUYEN THI THAM NỮ 5597 CHAU KIEU ANH NỮ 5598 VU THI THANH HA NỮ 5599 NGUYEN THI LY NỮ 5600 TRAN THI HOAN NỮ 5601 NGUYEN THI THANH THUY NỮ 5602 NGUYEN THUY HANG NỮ 5603 VU HONG HANH NỮ 5604 NGUYEN THI MINH HUYEN NỮ 5605 NGUYEN THI TUYET MAI NỮ 5606 VUONG KIEU OANH NỮ 5607 PHAM THI LANH NỮ 5608 NGUYEN THI HONG HANH NỮ 5609 BUI THI THU HA NỮ 5610 VUONG KIM DUNG NỮ 5611 TRIEU THI LE HANG NỮ 5612 NGUYEN THI HONG NỮ 5613 LUONG HUONG HIEN NỮ 5614 DO THI MINH THAO NỮ 5615 DO THANH VAN NỮ 5616 CANH THI DUNG NỮ 5617 BUI THI THANH NỮ 5618 BUI TO UYEN NỮ 5619 LE MINH DUNG NỮ 5620 TRAN NGOC QUYNH TRANG NỮ 5621 DANG THI LAN ANH NỮ 5622 VU THI NGUYET ANH NỮ 5623 NGO THI TAO NỮ 5624 NGUYEN THI MY NỮ 5625 NGUYEN PHUONG LAN NỮ 5626 NGUYEN THI HONG NỮ 5627 HOANG THI THU PHUONG NỮ 5628 TRAN THI HUNG NỮ 5629 DINH THI PHUONG NỮ 5630 HOANG THANH THUY NỮ 5631 NGUYEN THI THU HA NỮ 5632 NGUYEN THI THANH TAM NỮ

GIAM DOC 0913229208 CTY TNHH THUONG MAI DAU TU PHAT TRIEN TH GIAM DOC 0936.943.868 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU MAI QUYNH. GIAM DOC 0989.200692 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU VA DULICH PH GIAM DOC 0903265020 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU VA TU VANJOL GIAM DOC 0912103792 CTY TNHH THUONG MAI DICH VU VADU LICH DA GIAM DOC 0912293357 CTY TNHH THUONG MAI DU LICH VA DICHVU RO GIAM DOC 0912144806 CTY TNHH THUONG MAI DUY THANH VINH. GIAM DOC 0913563401 CTY TNHH THUONG MAI HOA ANH GIAM DOC 0982281059 CTY TNHH THUONG MAI MINH DUNG. GIAM DOC 0913365224 CTY TNHH THUONG MAI MINH TUAN GIAM DOC 0913236290 CTY TNHH THUONG MAI QUANGDUNG MIEN BAC GIAM DOC 0983212521 CTY TNHH THUONG MAI SYSTECH GIAM DOC 0903295729 CTY TNHH THUONG MAI THOI TRANG H.A GIAM DOC 0903213707 CTY TNHH THUONG MAI TONG HOP TUAN PHUO GIAM DOC 0903462768 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU MINH GIANG KẾ TOÁN TRƯỞNG 0903367231 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU THINH DUON GIAM 0988087166/090220268 CTY TNHH THUONG MAI VA DAU TU XAY DUNGP DOC GIAM DOC 983231866 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU DU LICH TA GIAM DOC 0915398588 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU LINH TRANG GIAM DOC 0913234775 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU SON LAM. GIAM DOC 0903400585 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TAN NHAT T GIAM DOC 0976379836 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TRANG NAM GIAM DOC 0912200779 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VE DEP HO GIAM DOC 0912298288 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VUONG AN GIAM DOC 0984741176 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VUNAM CHINH GIAM DOC 0977189889 CTY TNHH THUONG MAI VA DICH VUTRUYEN TH GIAM DOC 913066677 CTY TNHH THUONG MAI VA DU LICH HOANGSON GIAM DOC 0912760989 CTY TNHH THUONG MAI VA DU LICH QUOCTE VI GIAM DOC 0934299999 CTY TNHH THUONG MAI VA KINH DOANH TONGH GIAM DOC 0904844833 CTY TNHH THUONG MAI VA MAY MOC SOONG V GIAM DOC 0912113178 CTY TNHH THUONG MAI VA QUANG CAO SAO BA GIAM DOC 0918599868 CTY TNHH THUONG MAI VA THIET BI DUC THANH GIAM DOC 0974689988 CTY TNHH THUONG MAI VA TONG HOP THANHV GIAM DOC 0989931977 CTY TNHH THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU H GIAM DOC 01695876338 CTY TNHH THUONG MAI VAN TAI VA DU LICH TH GIAM DOC 0903226238 CTY TNHH THUONG MAI VAN TAI VA XAY DUNG M GIAM DOC 0989091687 CTY TNHH THUONG MAI XUAT NHAP KHAUTAN V GIAM DOC 0904781008 CTY TNHH THUONG MAI-DICH VU VASAN XUAT T GIAM DOC 0913584544 CTY TNHH THUONGMAI VA XAYDUNG THANH AN GIAM DOC 0906996886 CTY TNHH TIEP THI HE THONG VA TRUYENTHO GIAM DOC 0906176088 CTY TNHH TIEP VAN VIET LAO GIAM DOC 0983.742583 CTY TNHH TIN HOC NGUYEN NGOC. GIAM DOC 0936464494 CTY TNHH TIN HOC NHAT NAM . GIAM DOC 0913.025.552 CTY TNHH TM DV NAM PHUONG GIAM DOC 0935359558 CTY TNHH TM DVU VA SX DA CHU. GIAM DOC 0953240952 CTY TNHH TM HONG ANH CHAU. GIAM DOC 0916529666 CTY TNHH TM KY THUAT DAI PHAT. GIAM DOC 0904599966 CTY TNHH TM TAN PHU MY GIAM DOC 0912.484.673 CTY TNHH TM VA DAU TU THU HA. GIAM DOC 0912.868.351 CTY TNHH TM VA DL TRUONG SON

5633 NGUYEN ANH TUYET NỮ 5634 NGUYEN THI MAI NỮ 5635 HOANG THI NGOC THANH NỮ 5636 NGUYEN THI HOANG NGAN NỮ 5637 TRAN THI PHUONG NHUNG NỮ 5638 NGUYEN HOANG CONGỮ N 5639 NGUYEN THI QUY NỮ 5640 HOANG THI HONG NỮ 5641 NGUYEN THU HA NỮ 5642 NGUYEN THANH XUAN NỮ 5643 NGUYEN BACH TUYETNỮ 5644 NGUYEN MINH HUAN NỮ 5645 DUONG THANH HONGNỮ 5646 PHAM THI LOAN NỮ 5647 DO THI NGA NỮ 5648 VO THI CHIEN NỮ 5649 MAI THI PHONG LAN NỮ 5650 HOANG THI THU THUYNỮ 5651 DOAN PHUONG HOA NỮ 5652 BUI THI HIEP NỮ 5653 NGUYEN THI MINH PHUONG NỮ 5654 TRAN THI NHUNG NỮ 5655 NGUYEN THI MINH THU NỮ 5656 NGUYEN THI PHUONGNỮ LAN 5657 NGUYEN THI THANG NỮ 5658 TRAN THI THU NGAN NỮ 5659 LE PHUONG ANH NỮ 5660 LE PHUONG HOA NỮ 5661 DAO THI NGOC BICH NỮ 5662 QUANG THI HAI LY NỮ 5663 DO THI CHAU NỮ 5664 NGUYEN THI NINH NỮ 5665 NGUYEN THANH BINHNỮ 5666 PHAM THI THAM NỮ 5667 TA THI PHU HA NỮ 5668 DO THI VINH NỮ 5669 NGUYEN THI MINH LY NỮ 5670 HOANG THI NHAN NỮ 5671 NGUYEN THI DUYEN NỮ 5672 NGUYEN YEN CHI NỮ 5673 VU THUY HANH NỮ 5674 VU LAN DUNG NỮ 5675 VU THI LAN ANH NỮ 5676 BUI THI THANH BINH NỮ 5677 NGO THU HANG NỮ 5678 NGUYEN THI PHUONGNỮ 5679 NGUYEN THI ANH TUYET NỮ 5680 NGUYEN THI HIEN NỮ 5681 PHAN THI TAM NỮ 5682 NGUYEN THU HANG NỮ

GIAM DOC 9198683 CTY TNHH TM VA DL TUNG AN. GIAM DOC 0912031358 CTY TNHH TM VA DV DAU TU BAT DONG SAN HO GIAM DOC 0913236180 CTY TNHH TM VA DV MINH TIN. GIAM DOC 912364644 CTY TNHH TM VA DV NGAN PHU. GIAM DOC 0904127915 CTY TNHH TM VA DV O TO THUAN LOI PHAT. GIAM DOC 0946.049.291 CTY TNHH TM VA DV TU VAN KIEN TRUC NHC. GIAM DOC 0983681863 CTY TNHH TM VA DVDL CONG HUY. GIAM DOC 0906708668 CTY TNHH TM VA TBPT DIEN MAY GIAM DOC 914261357 CTY TNHH TM VA TRUYEN THONG HONG HA GIAM DOC 0915816406 CTY TNHH TM VA VAN CHUYEN HANH KHACH XU GIAM DOC 0903232614 CTY TNHH TM VA XD HA VIET. GIAM DOC 0904684996 CTY TNHH TM VAN TAI HUNG THANG GIAM DOC 0904066868 CTY TNHH TM& DV DU LICH NGOC THUY. GIAM DOC 0904346973 CTY TNHH TMAI DVU VA XD THINH DAT. GIAM DOC 01685753564 CTY TNHH TMAI TONG HOP TIEN MINH. GIAM DOC 437756378 CTY TNHH TMDVDL & LAP RAP DTU XUAN MAI. GIAM DOC 0903253194 CTY TNHH TMTH QUOC TE L&H. GIAM DOC 0913074810 CTY TNHH TO CHUC DU LICH VA DICH VUHANG K GIAM DOC 0936118066 CTY TNHH TRANG TRI NOI THAT LACEY. GIAM DOC 0913063005 CTY TNHH TRI VIET HUNG CUONG GIAM DOC 0988093683 CTY TNHH TRUYEN THONG CHUYEN DONG. GIAM DOC 0982761678 CTY TNHH TRUYEN THONG VIETSKY GIAM DOC 0904197566 CTY TNHH TST DICH VU KY THUAT VA THUONG GIAM DOC 0903407263 CTY TNHH TU DONG HOA MAY VA THIET BI DINH GIAM DOC 0904810468 CTY TNHH TU VAN DAO TAO VA HOP TAC QUOC GIAM DOC 0913049204 CTY TNHH TU VAN MOI TRUONG VA PHAT TRIEN GIAM DOC 0913.000.795 CTY TNHH TU VAN PHAT TRIEN DIA PHUONG GIAM DOC 0983040093 CTY TNHH TU VAN PHAT TRIEN THUONG HIEUTR GIAM DOC 0983000019 CTY TNHH TU VAN SKSS VA NHI KHOA THANH TA GIAM DOC 0936787828 CTY TNHH VAN PHONG PHAM HAI ANH GIAM DOC 0913225224 CTY TNHH VAN TAI THUONG MAI VA XAY DUNG T GIAM DOC 0989339338 CTY TNHH VAT LIEU DIEN VIET LINH. GIAM DOC 0903419522 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI H&B. GIAM DOC 0989131972 CTY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI TTC. GIAM DOC 0904.161619 CTY TNHH XAY DUNG XUAT NHAP KHAUHA LAM TRƯỞNG ĐẠI DIỆN91344046 CTY TNHH XD VA DV LAM SACH TOAN CAU. GIAM DOC 0913202504 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU AN BINH. GIAM DOC 0904551888 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU MAY MOC THIET BI GIAM DOC 0904947670 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU THUONG MAI VA D GIAM DOC 0978053728 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU THUY HAI SAN JI GIAM DOC 0916610998 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU VA THUONG MAI U GIAM DOC 0904126808 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU VA THUONG MAIVU GIAM DOC 0983423781 CTY TNHH XUAT NHAP KHAU VIET ANH GIAM DOC 0989998097 CTY TNHH XUONG RONG DO GIAM DOC 0982501082 CTY TNHHH THUONG MAI TUAN HANG GIAM DOC 0988553796 CTY TRACH NHIEM HUU HAN DICH VU VA THUON GIAM DOC 0986957766 CTY TRACH NHIEM HUU HAN SAN XUAT VA THUO GIAM DOC 0915419195 CTY TRACH NHIEM HUU HAN THUONG MAI VA DA GIAM DOC 0904223377 CTYTNHH CN TIN HOC VIEN THONG GIAM DOC 0913568166 CUA HANG DICH VU VAN PHONG

5683 NGUYEN HONG HIEN NỮ GIAM DOC 0915976327 CUA HANG DONG HO NGUYEN HONG HIEN 5684 CHAU KIM NHUNG NỮ GIAM DOC 0913000979 CUA HANG THIET BI AM NHAC TIN HOC 5685 TA THI THU HUYEN NỮ GIAM DOC 0904259705 CUA HANG THIET BI MAY VAN PHONG BINH MINH 5686 NGUYEN TUYET MINHNỮ GIAM DOC 0913295910 CUA HANG THIET BI Y TE MINH TAN 5687 DO THI THANH HUYENNỮ GIAM DOC 0903945856 CUA HANG THUC PHAM DUONG DUC TUYEN 5688 NGUYEN THI TICH NỮ GIAM DOC 0936582899 CUA HANG TM DV TAN PHUOC THANH 5689 DOAN THANH TU NỮ GIAM DOC 0916009899 CUA HANG TRANG THIET BI Y TE DUC TU 5690 NGUYEN THI THUY NỮ GIAM DOC 0986.541.970 DN TU NHAN VANG BAC THUY HOAN 5691 THAI THI VAN ANH NỮ GIAM DOC 0903418412 DN TU NHAN XI NGHIEP QUOC ANH 5692 PHAM NGOC LAN NỮ GIAM DOC 0913571399 DOANH NGHIEP TU NHAN CUOC SONG 5693 LAI THI HANH NỮ GIAM DOC 0918775686 DOANH NGHIEP TU NHAN DOANH HANH 5694 DANG THANH VAN NỮ GIAM DOC 0953387895 DOANH NGHIEP TU NHAN GIAI PHAP CONGNGHE 5695 LE THI KHANH NỮ GIAM DOC 0912737042 DOANH NGHIEP TU NHAN HAI KHANH 5696 TA TUYET PHUONG NỮ GIAM DOC 0988761383 DOANH NGHIEP TU NHAN HOANG PHUONG 5697 NGUYEN THI VINH NỮ GIAM DOC 0988221956 DOANH NGHIEP TU NHAN NGUYEN THI VINH 5698 PHAM THI PHUONG NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 0983203618 DOANH NGHIEP TU NHAN PHUONG MINH 5699 NGUYEN THI HUONG NỮ GIAM DOC 0972811968 DOANH NGHIEP TU NHAN THANH DAT VT 5700 LE THANH HUONG NỮ GIAM DOC 0904.810.203 DOANH NGHIEP TU NHAN THUONG MAIHUONG K 5701 MAI ANH THU NỮ GIAM DOC 0913005324 DOANH NGHIEP TU NHAN TIEN THU 5702 NGUYEN THI KIM TUYEN NỮ GIAM DOC 0988700456 DOANH NGHIEP TU NHAN VAN TAI HA ANH. 5703 NGUYEN ANH NGOC NỮ GIAM DOC 0936990699 HO KINH DOANH- CUA HANG Y TE NGOC THAO 5704 NGO THI BANG HUYEN NỮ GIAM DOC 0982.508.799 HO KINH DOANH NHA HANG NHAT BAN VIEN NG 5705 NGUYEN THI HONG NỮ GIAM DOC 913366679 HONG THANG PRODUCTION AND TRADING JOIN 5706 TRINH THI NHA NỮ GIAM DOC 0913.510.367 HOP TAC XA DET THU CONG QUYET TIENSILK 5707 DO THI THANH HUYENNỮ GIAM DOC 0912.870872 HOP TAC XA KINH DOANH THUONG MAI VADICH 5708 VU THI KIM KHUYEN NỮ GIAM DOC 0913237089 HOP TAC XA THONG NHAT 5709 DO HOAI ANH NỮ GIAM DOC 0903434978 KHACH SAN DIEN LUC 5710 NGUYEN THI THANH HUYEN GIAM DOC NỮ 938128899 KIEN MINH HOANG JOINT STOCK COMPANY 5711 DO THI TRANG NỮ GIAM DOC 0936934899 NANO MACHINERY TECH VIETNAM CO,LTD 5712 NGUYEN THI LAM NỮ GIAM DOC 947700800 NETTOUR JOINT STOCK COMPANY 5713 QUACH TO NGA NỮ GIAM DOC 0912.294.998 NHA SACH THANH NIEN 5714 NGUYEN THI LUYEN NỮ GIAM DOC 0915209115 NOMAD RESEARCH COMPANY LIMITED 5715 NGUYEN THI TAM NỮ GIAM DOC 01666605663 PHUONG HA COMAPNY LIMITED 5716 TRINH VAN DUONG NỮ GIAM DOC 0912130543 PROMOTION IDEAS AND PRODUTION JSC. 5717 NGUYEN THI LAN ANHNỮ GIAM DOC 0987468399 QUANG ANH ADVERTISING TRANGDING ANDSER 5718 NGUYEN THI TRUC CHI HOA GIAM DOC NỮ 0903411665 SO 174 THAI HA TRUNG LIET DONG DA HN 5719 NGUYEN THI LAN NỮ GIAM DOC 0912436668 SUNRISE DEVELOPMENT AND SERVICES COMPA 5720 PHAM THI HOA NỮ GIAM DOC 912010899 TAP CHI THUONG TRUONG 5721 NGUYEN THI THANH HIEU NỮ GIAM DOC 0912445588 THANH HIEU TRADING COMPANY LIMITED 5722 NGUYEN THI MAI THU NỮ GIAM DOC 0906000065 TRUNG TAM DAO TAO CHUYEN GIA MANG QUOC 5723 VO THI NGA NỮ KẾ TOÁN TRƯỞNG 903559779 TRUNG TAM HOP TAC QUOC TE GIAO DUC VATH 5724 NGUYEN THI PHUONGNỮ DUNG GIAM DOC 0983251705 TRUNG TAM PHAN PHOI VAN PHONG PHAMTHIE 5725 LE THI HOAI PHUONG NỮ GIAM DOC 0913003548 TRUNG TAM PHAT TRIEN CONG DONG BEN VUN 5726 NGUYEN HA THANH NỮ GIAM DOC 0912424809 TRUNG TAM THAM VAN VA HO TRO TAM LYGIAO 5727 VU THI MAI NỮ GIAM DOC 0936468176 TRUNG TAM THIET BI MAY VAN PHONGSHARP 5728 TRINH THI NHU TUYEN NỮ GIAM DOC 0985257899 TRUNG TAM THIET BI MAY VAN PHONGTHANH T 5729 DAO KIM THU NỮ GIAM DOC 0989255756 TRUNG TAM VINH KHANG 5730 MAI THI LAN ANH NỮ GIAM DOC 912103909 TRUONG TIEU HOC DAN LAP BAN MAI 5731 NGUYEN THI MINH HOAỮ N GIAM DOC 0912792666 TRUONG TIEU HOC HOANG DIEU 5732 LE THI MAI HUONG NỮ GIAM DOC 0913219284 TT TMAI D.LICH VA DV HANG KHONG -CNCT CP C

5733 NGUYEN THUY HANG NỮ 5734 VU TUYET MAI NỮ 5735 LE THI THUY HANG NỮ 5736 NGUYEN MAI HUONG NỮ 5737 HAN THI YEN BINH NỮ 5738 NGUYEN THI THUY VINH NỮ 5739 HUONG BI HUAN NỮ 5740 PHAM THI THANH MINH NỮ 5741 NGUYEN THI THUY NỮ 5742 NGO THU THUY NỮ 5743 TRAN THI HAI YEN NỮ 5744 NGUYEN THI HUONG NỮ 5745 DANG MAI DUNG NỮ 5746 TRAN KIM LOAN NỮ 5747 DAU THI THUY HANG NỮ 5748 TRAN THU THUY NỮ 5749 NGUYEN THI THU HIEN NỮ 5750 PHAM THI THANH VANGỮ N

GIAM DOC 903290665 TTAM BOI DUONG VAN HOA HOCMAI.VN-CNCTCP GIAM DOC 0903945170 TUYETMAI VICTORY-CHIEN THANG GIAM DOC 0983207780 TV. FILM CO,.LTD GIAM DOC 0912870888 VA PHONG DAI DIEN SPICHER GMBH TAI HA NO GIAM DOC 0983969526 VAN PHONG CON NUOI NN COW VIET NAM TAIHA GIAM DOC 917329476 VAN PHONG DAI DIEN CONG TY CO PHAN HA SO TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0913225768 VAN PHONG DAI DIEN CTY THUONG MAI NAM TIE GIAM DOC 0912972221 VAN PHONG DAI DIEN CTY TNHH MOT THANHVIE TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0982836268 VAN PHONG DAI DIEN CTY TNHH SX TM DVTHAI GIAM DOC 0913204131 VAN PHONG DAI DIEN JPC TAI HA NOI. GIAM DOC 0943236891 VAN PHONG DAI DIEN ONE & YOUNG ELECTRICC GIAM DOC 0982097789 VAN PHONG DAI DIEN PAMATEX,INCTAI HA NOI GIAM DOC 0919436159 VAN PHONG DAI DIEN POLA GENETICS TAI. GIAM DOC 0913547050 VAN PHONG DAI DIEN S.E.A.TELECOMMUNICATI GIAM DOC 098220.8891 VAN PHONG LUAT SU HUU PHAP TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 0989997769 VAN PHONG LUAT SU THIEN PHAP GIAM DOC 0903405306 VAN PHONG LUAT SU VDC GIAM DOC 0903406394 VP DD CTY TU VAN QUOC TE MY TAI HN

CÁC DOANH NGHIỆP LỚN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI
5750 5188 1318

ập nhật mới nhất tại http://doanhnhan.glinkads.com 5750 5750

100% 100% 100% 90% 23% DIA CHI LIEN HE TINH DIA CHI ĐKKD TEL 1 TEL 2 40/46 NGUYEN HOANG TON TAY HO HN HA-NOI 40/46 NGUYEN HOANG TON TAY HO HN 5A THI SACH NGO THI HA-NOIHAI 5A THI SACH NGO VIET NAM HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM NHAM BATRUNG HA NOI THI NHAM NGO 149 GIANG VO, DONG DA, HA NOIVIET NAM VO, DONG DA, HA NOIVIET NAM HA-NOI NGO 149 GIANG KHU CN NINH PHUC TP NINH BINH HA-NOI KHU CN NINH PHUC TP NINH BINH 04.2750068. 0909898826 181 LE DUAN CUA NAM HOAN KIEM HN DUAN CUA NAM HOAN KIEM HN HA-NOI 181 LE 04-9425097 61 NGUYEN VIET XUAN KHUONG N4 5/69 HOANG QUOC VIET HN HA-NOI MAI HN SOC SON HA NOI HA-NOI SOC SON HA NOI 170 PHAM VAN DONG HA-NOI CAU GIAYHA NOI MAI DICH 170 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAYH ANOI 233 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOIVIET NAM THANH XUAN HA NOI HA-NOI 233 NGUYEN TRAI P202 NHA N2D KDT TRUNG HOA NHANCHINH, TX, HATRUNG HOA NHANCHINH, TX, HA NOI HA-NOI P202 NHA N2D KDT NOI 42G PHO YEN PHU TRUC BACH BA DINHHA NOIPHU TRUC BACH BA DINHHA NOI HA-NOI 42G PHO YEN 29 LE DAI HANH HA NOI VIET NAM LE VAN HUU HA NOI VIET NAM HA-NOI 64 P1003A TTAM GIAO DICH CNTT185 GIANGVO, HA NOIDICH CNTT185 GIANGVO, HA NOI HA-NOI P1003A TTAM GIAO 164 PHO DONG CAC PHUONG O CHOPHO DONG DONG DA TPHN CHO DUAQUAN DONG DA TPHN HA-NOI 164 DUAQUAN CAC PHUONG O SO 7 PHAN HUY CHU-HA NOI HA-NOI SO 7 PHAN HUY CHU-HA NOI 8403210 SO 23 TO 60 PHUONG HA-NOI YEN HOA QUAN CAUGIAY HA NOIYEN HOA QUAN CAUGIAY HA NOI SO 23 TO 60 PHUONG 4.38 KHD MOI VAN KHE PHUONG LA KHE HDONGTP KHE PHUONG LA KHE HDONGTP HA NOI HA-TAY KHD MOI VAN HA NOI 34.65 16 NGUYEN SIEU HANG BUOM HOAN KIEMHASIEU HANG BUOM HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 16 NGUYEN NOI TOA NHA HAVISERCO, KHU TT NGUYENCONG TRU, PHO HUE, HAI BA TRUNG, HNTRU, PHO HUE, HAI BA TRUNG, HN HA-NOI CONG TRU, PHO HUE, HAI BA TRUNG, HNCONG SO 98 LE DUAN, P. CUA NAM, HOANKIEM HA NOI P. CUA NAM, HOANKIEM HA NOI HA-NOI SO 98 LE DUAN, 04.8585675 39410996 76 HAI BA TRUNG-CUA NAM-HOAN KIEM-HATRUNG-CUA NAM-HOAN KIEM-HA NOI HA-NOI 76 HAI BA NOI 124 NGUYEN PHONG SAC-DICH VONG-CAUGIAY-HN SAC-DICH VONG-CAUGIAY-HN HA-NOI 124 NGUYEN PHONG 36284888 04.9270194 SO 211 KHUAT DUY TIEN P.NHANSO 211 KHUAT DUY TIEN P.NHAN CHINHQ.THANH XUAN TP.HA NOI VIET NAM HA-NOI CHINHQ.THANH XUAN TP.HA NOI VIET NAM 04-7.664.200 TANG 2 SN 15 LO3 DAY A P.TRUNG HOAP.TRUNG HOATRUNG YEN CAU GIAY HN HA-NOI TANG 2 SO 15 LO 3A CAU GIAY HN 04.7831011 SO 52 PHO NGUYEN CHI THANH PHUONGLANG THUONG QUAN DONG DA HN HA-NOI SO 52 PHO NGUYEN CHI THANH PHUONGLANG THUONG QUAN DONG DA HN 437876045 112/H2 THANH CONG, HA-NOI BA DINH,HANOI, VIETNAM 15-17 NGOC KHANH, BADINH 8354499 913 GIAI PHONG QUAN HOANG MAI TPHA PHONG QUAN HOANG MAI TPHA NOI HA-NOI 913 GIAI NOI 438586166 46645662 P1105 17 T11 KDT TRUNG HOA NHAN CHINH CAU GIAY HA NOI NHAN CHINH CAU GIAY HA NOI HA-NOI P1105 17 T11 KDT TRUNG HOA P311,DN B,TOA NHA B15,DTM DAIP311,DN B,TOA NHA B15,DTM DAI KIM,DINH CONG, HA NOI HA-NOI KIM,DINH CONG, HA NOI SN67 - NGO 34 D.VINHHA-NOI TUY - P.VINHTUY NGO 34 D.VINH TUY - NOI SN67 - - HAI BA TRUNG - HA P.VINHTUY HAI BA TRUNG HN NC11 TT UBND Q CAU HA-NOI GIAY KHU DTTRUNG HOA Q CAU CHINH CG HN VN NC11 TT UBND NHAN GIAY KHU DTTRUNG HOA NHAN CHINH CG HN VN P 507 K16, P.BACH KHOA, Q.HAI BATRUNG, TP HA PHUONG BACH KHOA,QUAN HAI BA TRUNG, TP HA NOI HA-NOI PHONG 507 K16, NOI 04.36864764

38 NGO 22 PHUC XA BA DINH HA 38 NGO 22 PHUC XA BA DINH HA NOI HA-NOI NOIVIET NAM 16 LO 1E DUONG 11C TRUNG YEN TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 16 LO 1E DUONG 11C TRUNG YEN TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI 39144056 331 TRAN KHAT CHANHA-NOI NHAN HAI BAKHAT CHAN NOI VIET NAM HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM THANH 331 TRAN TRUNG HA THANH NHAN SO 32 TRAN DUY HUNG P.TRUNG HOA QCAU GIAY TPDAONOI HA-NOI SO 166 TRAN HUNG HA P TRUNG HOAQ.CAU GIAY TP HA NOI TANG 3, 1C NGO QUYEN,P.LY THAI TO,QHOAN KIEM, HA NOI THAI TO,QHOAN KIEM, HA NOI HA-NOI TANG 3, 1C NGO QUYEN,P.LY 0439727164 107 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 107 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY HA NOI VIET NAM SO 9B LO 24D TT HONG HA - PHUONGLIET - TX - HN HA-NOI SO 9B LO 24D TT HONG HA - PHUONGLIET - TX - HN 0913008739 SO 4 TAP THE BAO TANG HAU CAN MY DINH TUBAO TANG HAU CAN MY DINH TU LIEM HA NOI HA-NOI SO 4 TAP THE LIEM HA NOI 437855730 42 PHO CHUA VUA - PHO HUE - HBTHA NOI HA-NOI 42 PHO CHUA VUA - PHO HUE - HBTHA NOI KHU CONG NGHIEP LUONG SON,KHUHOASON HUYEN LUONG SONXA HOASON HUYEN LUONG SON HA-NOI XA CONG NGHIEP LUONG SON, HOA BINH 42427296 118 A1 TT BUU CHINH HA-NOI VIEN THONGNGUYEN KHANH TOAN QUAN HOA04.8215427 118 A1 TT BUU CHINH VIEN THONGNGUYEN KHANH TOAN QU CG HN P410 KTT873 TRUNG VAN TU LIEM HN KTT873 TRUNG VAN TU LIEM HN HA-NOI P410 8519008 SO 136 PHAM VAN DONG MAI DICH CAUGIAY HA NOI VN MAI DICH CAUGIAY HA NOI HA-NOI SO 136 PHAM VAN DONG 047562080 SO8 TRANG THI, HOAN KIEM, HN SO39A NGO QUYEN,P HANG BAI, Q.HOANKIEM, HN HA-NOI 42159100 DAN PHUONG HA TAYHA-TAY DAN PHUONG HA TAY NHA SO2, TO 40, PHUONG KHUONG TRUNGQUAN PHUONG KHUONG TRUNGTHANH XUAN - HN HA-NOI NHA SO2, TO 40, THANH XUAN TP HA NOI 25 TRAN KHANH DU, PHAN CHU TRINHHOAN KIEMDU, PHAN CHU TRINHHOAN KIEM HA NOI HA-NOI 25 TRAN KHANH HA NOI 10 ONG ICH KHIEM DIEN BIEN BA10 ONG ICH KHIEM DIEN BIEN BA DINHHN HA-NOI DINHHN KM20 QUOC LO 32 PHUNG DAN PHUONGH ANOI 32 PHUNG DAN PHUONGHA NOI HA-NOI KM20 QUOC LO 047891536 SO 2/5/306 DUONG DEHA-NOI LA THANH, O CHODUA, Q. DONG LA THANH,O CHODUA,Q.DONG DA,TP HN SO 2/5/306 DUONG DE DA, TP HN 9 NGO 25A PHAN DINH PHUNG BA DINHHA NOI HA-NOI 9 NGO 25A PHAN DINH PHUNG BA DINHHA NOI 5651447 P 101 NHA I CHUNG CU KHU CN TAN BINH TP HCM HA-NOI 3 D1 TRAN NAO PHUONG BINH AN QUAN 2TP HCM SO 4-NGACH 331-TRAN KHAT CHAN-THANHNHAN-HAI BA KHAT CHAN-THANHNHAN-HAI BA TRUNG-HA NOI HA-NOI SO 4-NGACH 331-TRAN TRUNG-HA NOI 5632912 0241826826 41 DUONG NGUYEN TRAI,PHUONG HUNGVUONG-PHUC YEN HA-NOI 41 DUONG NGUYEN TRAI,PHUONG HUNGVUONG-PHUC YEN 04.38682446 TT LAM SAN TAY BAC HA-NOI KHOI THANH BINHII MO TAY BAC KHOI THANH BINHII MO LAO HA DONG HN TT LAM SAN LAO HA DONG HN 2A-NGO GIA TU-GIA LAM-HA NOIVIET NAM HA-NOI 2A-NGO GIA TU-GIA LAM-HA NOIVIET048773989 NAM SO46 - PHO TAN AP - P .PHUC XASO46 - PHO TAN AP - P .PHUC XA - Q.BA DINH - HA NOI HA-NOI - Q.BA DINH - HA NOI 0913278000 SO 5 ONG ICH KHIEM BA DINH HA NOIVIET NAM KHIEM BA DINH HA NOI HA-NOI SO 5 ONG ICH 7337020 B3 TO102 PHUONG O CHO DUA DONG DAHA NOI HA-NOI B3 TO102 PHUONG O CHO DUA DONG DAHA NOI 5376346 4.54 SO 45, NGO 61, NGACH 17, PHUNG CHIKIEN, NGHIA DO, CAUPHUNG CHIKIEN, NGHIA DO, CAU GIAY, HN,VN HA-NOI SO 45, NGO 61, NGACH 17, GIAY, HN,VN 2182757 2153223 156 DUONG AU CO TUHA-NOI LIEN TAY HO HN 156 DUONG AU CO TU LIEN TAY HO HN 04.5140918 - 19 368 TRAN KHAT CHANHA-NOI NHAN HAIBA KHAT CHANNOI THANH 368 TRAN TRUNG HA THANH NHAN 04.9720027 HAIBA TRUNG HA NOI 225 CT2 VIMECO KDT NAM TRUNG YENCAU GIAY HA NOI G XUAN DINHTU LIEM HA NOI422250230 HA-NOI TANG 5 TOA NHA CT1 LO 0422250230/31 CANG KHUYEN LUONG TRAN PHU HOANGMAI HA NOI TRAN PHU HOANGMAI HA NOI HA-NOI CANG KHUYEN LUONG 04.644.0677 04.644.1254 P201-152 TOA NHA HANESC THUY KHUETAY HO HA NOI VIET NAM KHUETAY HO HA NOI VIET NAM HA-NOI P201-152 TOA NHA HANESC THUY 042660553 321 VINH HUNG-THANH TRI-HANG MAI-HNVIET NAM HA-NOI 321 VINH HUNG-THANH TRI-HANG MAI-HN6430836 233 KHAM THIEN, THOHA-NOI DONG DA,TPHA NOI, THO QUAN, DONG 043.732.5105 VIET NAM QUAN, 233 KHAM THIEN, VIET NAM DA,TPHA NOI, 85 NGUY NHU KON TUM, NHAN CHINHTHANH XUAN, TUM, NHAN CHINHTHANH XUAN, TPHN HA-NOI 85 NGUY NHU KON TPHN 043.732.5102 27 DUONG NGOC LAM, P NGOC LAMDUONG NGOC LAM, P NGOC LAM QUANLONG BIEN, 436500456 HA-NOI 27 QUANLONG BIEN, TP HA NOI 6446001 TP HA NOI NHA SO 8 HEM 15 NGACH 165 NGO 192 PLEHEM 15 NGACHDINH CONG HM HN HA-NOI NHA SO 8 TRONG TAN P 165 NGO 192 PLE TRONG TAN P DINH CONG HM HN 04.640.6820 036.833.221 SO 45/35 KHUONG HA, P. KHUONG DINHQUAN THANH XUAN, TP HN DINHQUAN THANH XUAN, TP HN HA-NOI SO 45/35 KHUONG HA, P. KHUONG 2128306 SO 21, NGO 2, DAI TU,HA-NOI LIET,HOANG MAI, HA NOI THINH LIET,HOANG MAI, HA NOI THINH SO 21, NGO 2, DAI TU, 043.6413277 C11, LO 9, KHU DTM DINH CONG, C11, LO CONG,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P.DINH 9, KHU DTM DINH CONG, P.DINH CONG,HOANG MAI, HA NOI 6403667 2158492 SO 18 D.GIAI PHONG, P.PHUONG SO 18 D.GIAI PHONG, P.PHUONG MAI,Q.DONG DA HN HA-NOI MAI,Q.DONG DA HN 04.5376413 26 NGUYEN GIA THIEU HOAN KIEM HN HA-NOI 763 TAN MAI HOANG MAI HN 49410656 67-NGUYEN VIET XUAN-HN HA-NOI 67-NGUYEN VIET XUAN-HN 5665992 SO 77 PHUONG TRAN HA-NOI MONG77 PHUONG TRAN NINH PHU,TX SO CAI,TINH QUANG PHU,TX MONG033.883121 CAI,TINH QUANG NINH SO 1 TO HIEU NGHIA DO CAU GIAY HNCAU GIAY DISTRICTCG HN VIET NAM HA-NOI SO 1 TO HIEU NGHIA DO HA NOI 04.37914792 04.7914792 SO 11 NGO 105 NGUYEN CONG HOAN-NGOCKHANH-HA NOI HA-NOI SO 11 NGO 105 NGUYEN CONG HOAN-NGOCKHANH-HA NOI 2599599 NHA 7D/239/34 LAC LONG QUAN NGHIADO CG HN HA-NOI NHA 7D/239/34 LAC LONG QUAN NGHIADO CG4.38 HN

KHOI 6 TT PHU YEN HUYEN PHU YENSON LA HA-NOI KHOI 6 TT PHU YEN HUYEN PHU YENSON LA 158 LE DUAN KHAM THIEN DONG158 HANOI VIET NAM HA-NOI DA LE DUAN KHAM THIEN DONG DA HANOI VIET NAM 4.35 64B QUAN SU, TRAN HUNG DAO, 64B QUAN SU, TRAN HUNG DAO, HOANKIEM, HA NOI HA-NOI HOANKIEM, HA NOI 049431063 65 QUAN SU, TRAN HUNG DAO,HOAN KIEMHA NOI HUNG DAO,HOAN KIEMHANOI HA-NOI 65 QUAN SU, TRAN 39411327 23B PHAN DINH PHUNG,QUAN THANHBA DINH,HAPHUNG,QUAN THANHBA DINH,HA NOI HA-NOI 23B PHAN DINH NOI 437343046 TANG2 TOA NHA CT1 LO G XUAN TANG2 TOA NHA CT1 LO G XUAN DINH TULIEM HA NOI HA-NOI DINH TULIEM HA NOI 7501418 310 TRUONG CHINH, KHUONG THUONG,DONG CHINH, KHUONG THUONG,DONG DA, HN HA-NOI 310 TRUONG DA, HN 43.57 P407 CT4-1-ME TRI HA-ME TRI-TL-HN CT4-1-ME TRI HA-ME TRI-TL-HN HA-NOI P407 7875809 21 PHUNG HUNG HANG MA HK HN PHUNG HUNG HANG MA HK HN HA-NOI 21 43.73 SO 105 THAI HA PHUONG TRUNGSO 105 THAIDA HN HA-NOI LIETDONG HA PHUONG TRUNG LIETDONG 43.54 DA HN 117 DONG CAC, PHUONG O CHO 117 DONG CAC, PHUONG O NOI DUA,QUANDONG DA,TP HA NOI HA-NOI DUA,QUANDONG DA,TP HA CHO 35130694 NHASO18, NGO121THAI HA,PHUONG TRUNGLIET,DONG DA,HA NOI. 04.2750068. HA-NOI NHASO18, NGO121THAI HA,PHUONG TRUNGLIET,DONG DA,HA NOI. KHU TM VINH TRUNG HUNG VUONG THANHKHE DA NANG HA-NOI KHU TM VINH TRUNG HUNG VUONG THANHKHE DA NANG 5113666020 437832586 SO 107 PHO HAO NAM, O CHO DUA,DONG DA,HAO NAM, O CHO DUA,DONG DA,4.51 HA-NOI SO 107 PHO HN HN 07 TT DOI XE 312 AN DUONG YEN PHUTAY HO 312 NOI DUONG YEN PHUTAY HO HA NOI HA-NOI 07 TT DOI XE HA AN 04. 7341388 50 YEN PHU, BA DINH,HA-NOI HA NOI 50 YEN PHU, BA DINH, HA NOI 9723585 P401, TANG 4 TOA NHA THANH DONG132-138 4 TOA NHA THANH DONG132-138 KIM MA HN HA-NOI P401, TANG KIM MA HN 35122560 P606 TANG 6 TOA NHA 23 LANG HATHANH CONG HN HA-NOI P606 TANG 6 TOA NHA 23 LANG HATHANH CONG HN 0435624946 384 DOI CAN HN HA-NOI 384 DOI CAN HN 66702592 62736056 TANG 5, 25 BA TRIEU, HA-NOI BAI,QUAN 25 BA TRIEU,HA HANG BAI,QUAN HOAN KIEM, HA NOI P. HANG TANG 5, HOAN KIEM, P. NOI 7224972 04.9364739 50-52 YEN BAI 1,P PHO HUE,Q HAI BATRUNG,HA NOI BA TRUNG-HN 049765556 HA-NOI 50-52 YEN BAI1-HAI SO 79-PHO BA TRIEU-PHUONG NGUYEN DUQUAN HAI BA TRUNG - HA04-9.445.122 04-9.445.129 HA-NOI SO 79-PHO BA TRIEU-PHUONG NGUYEN DUQUAN HAI BA TRUNG NOI TAN PHONG THUY PHUONG TU LIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI TAN PHONG THUY PHUONG TU LIEMHA NOI VIET NAM 4.22 122 TRIEU VIET VUONG-BUI THI XUAN-HAI BA TRUNG - HA NOI XUAN-HAI BA TRUNG - HA NOI HA-NOI 122 TRIEU VIET VUONG-BUI THI 04.9784588 04.7751.909 CANG HANG KHONG QUOC TE NOI BAI NHAGA HANG HOA T2TE NOI SOCNHAGA HANG HOA T2 VA T3 HA-NOI CANG HANG KHONG QUOC VA T3 BAI SON HN 05113896070 043.5842542 SO 76A, P. NGUYEN DU, P. NGUYEN DU,HAI BA TRUNG, HA NOI, VIETNAM 9330438 HA-NOI SO 76A, P. NGUYEN DU, P. NGUYEN DU,HAI BA TRUNG, HA NOI, VIETNAM 01 HOA HUE,P.7,Q.PN,HCM HA-NOI 01 HOA HUE,P.7,Q.PN,HCM 08.35178911 P714 CT4 KHU MY DINH 2 TU LIEM HN CT4 KHU MY DINH 2 TU LIEM HN HA-NOI P714 04.37871813 176B KHUONG THUONG DONG DA HA NOI HA-NOI 176B KHUONG THUONG DONG DA HA NOI 04.35636954 04.38353119 P603 LAU 6 TOA NHA THANH DONGSO LAU 6 TOA NHA THANH DONGSO 132-138 KIM MA HN HA-NOI P603 132-138 KIM MA HN 0422433158 SO 5 NGHACH 74 NGOHA-NOI HAO1 TONDUC THANG HANG BOT DONG DA HN THANG HANG BOT THINH SO 5 NGHACH 74 NGO THINH HAO1 TONDUC SO 18/10 DUONG D2 TO 8 KP DINHDUONG P.LONGDONGTAN-BIEN HOA-DN HA-NOI 93 DUONG LANG BINH DA HA NOI 04.35626941 0435626941 KM 10, DUONG GIAI PHONG, XA TU HIEPHUYEN THANH TRI, HA NOI HIEPHUYEN THANH TRI, HN HA-NOI KM 10, DUONG GIAI PHONG, XA TU 04.36815340 043.6815340 104 HOANG VAN THAI-KHUONG MAI-THANHXUAN-HN HA-NOI 104 HOANG VAN THAI-KHUONG MAI-THANHXUAN-HN 435666005 KDT VAN KHUE, NGO QUYEN, LA KDT VAN DONG, NGO QUYEN, LA KHUEHA DONG, HA NOI HA-NOI KHUEHA KHUE, HN 930/932 BACH DANG THANH LUONG HAIBA TRUNG HATHANH LUONG HAIBA TRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI 930/932 BACH DANG NOI VIET NAM 4.4 2A NGO GIA TU PHUONG DUC GIANGQUAN LONG BIEN HNDUC GIANGQUAN LONG BIEN HN HA-NOI 2A NGO GIA TU PHUONG 4.39 043.877.3989 9 TO 34 HOANG VAN THU HOANG9MAITP HN HA-NOI TO 34 HOANG VAN THU HOANG MAITP HN 042.2250.094 SO 3 NGO 190 TO 54 HOANG MAI SO 3 NGO 190 TO 54 HOANG MAI HA NOI HA-NOI HA NOI 462754317 25A TO 22 TRUNG HOA, CAU GIAY,THANH PHO HA NOI CAU GIAY,THANH PHO HA NOI HA-NOI 25A TO 22 TRUNG HOA, 043.556.5819 P 901, TOA NHA CONSTREXIM, C7, 901, TOA NHA CONSTREXIM, QUANTXBAC, NOI HA NOI HA-NOI P PHUONG THANH XUAN BAC, C7, P 04.2133785TX, TX, HA Q 1E TAP THE DET MO LAO HA DONG HN THE DET MO LAO HA DONG HN HA-NOI 1E TAP 04.66603503 16/76 NGO THINH HAOHA-NOI DA, HANOI THINH HAO 1, DONG DA, HANOI 234884 1, DONG 16/76 NGO 8 285 DOI CAN BA DINH HA-NOI VIET NAM CAN BA DINH HA NOI VIET NAM HA NOI 285 DOI 04.2662669 SO 3,NGO 208,HA HUY TAP,YEN VIEN,GIA LAM HN HUY TAP,YEN VIEN,GIA LAM HN HA-NOI SO 3,NGO 208,HA 04.8781170 SO 207 DOAN KE THIEN, MAI DICH ,CAUGIAY,HA NOI, VIET NAM CHINH BADINH, HA NOI, VN HA-NOI TANG 04 SO NHA 22 PHO DUC 04.7152866 04.2811979 26 DAO DUY - HOAN KIEM - HA NOI TRAN NHAT DUAT DONG XUAN HOANKIEM HA NOI HA-NOI 70 04.9284888 35 NGO 41 THAI HA, TRUNG LIET,25 NGO 12 HA NOI HA-NOI DONGDA, DAO TAN, BA DINH, HA NOI 5148575 SO 105 PHUONG MAI DONG DA HN 105 PHUONG MAI DONG DA HN HA-NOI SO 435771551 435765234 SO 175 BE VAN DAN, QTRUNG, HA TAYTAY VAN DAN, QTRUNG, HA TAY HA-TAY SO 175 BE 0912016488

222 BACH DANG, HOAN KIEM, HA222 BACH DANG, HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI NOI 39262028 043.9262028 SO 6 NGO 29 VU THANH DONG DA HN NGO 29 VU THANH DONG DA HN45122909 HA-NOI SO 6 0 TANG 4 KHU A TOA NHA 22 LANGTANG 4 KHU A TOA NHA 22 LANG HAQUAN DONG DA TPHN HA-NOI HAQUAN DONG DA TPHN 04.377.62.222 043.776.2222 193 LE LOI SON TAY HA NOI HA-NOI 193 LE LOI SON TAY HA NOI 33832078 33832901 TO 17, TRAN PHU, HOANG MAI, HA NOI TRAN PHU, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI TO 17, 6442786 P608 OCT 2 DN3 BAC LINH DAM, DAIKIM, HA2NOI BAC LINH DAM, DAIKIM, HA NOI 0436857045 HA-NOI P608 OCT DN3 043.6857045 SO 153D, DOI CAN, BAHA-NOIHA NOI 153D, DOI CAN, BA DINH, HA NOI 04.7225145 DINH, SO 74 XUAN DIEU,PHUONG TU LIEN,QUANTAY HO, HA NOI TU LIEN,QUANTAY HO, HA NOI HA-NOI 74 XUAN DIEU,PHUONG 228 MINH KHAI- HAI BA TRUNG- HA NOI HA-NOI 228 MINH KHAI- HAI BA TRUNG- HA NOI 6871965 SO 411A- A3 TO 31 PHUONG NGHIA DOCAU GIAY 31 PHUONG NGHIA DOCAU GIAY HN HA-NOI SO 411A- A3 TO HN 986269111 SO NHA 14, NGACH 1, HA-NOI NUITRUC, NUI TRUC, KIM MA, BA DINH,HA NOI 4.38 NGO 135 14/1/135 KIM MA, BA DINH, HA NOI LO A2 CN 8 KCN TAP TRUNG, MINH KHAITU8 KCN HA NOI, VIET MINH KHAITU LIEM, HA NOI HA-NOI LO A2 CN LIEM, TAP TRUNG, NAM 7805022 P220 CT3C KDT BAC LINH DAM P P220 CT3C KDT BAC LINH DAM P HOANGLIET Q HOANG MAI TPHN HA-NOI HOANGLIET Q HOANG MAI TPHN 807 NHA HH2 KDTM YEN HOA YEN HOA CAU GIAY HAYEN HOA YEN HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 807 NHA HH2 KDTM NOI 0914539207 P302 KHU NHA BAO AN NINH THU DO C.ATP HN DUONG TRAN THU DO C.ATP HN DUONG TRAN BINH H.TL HN HA-NOI P302 KHU NHA BAO AN NINH BINH H.TL HN 4.38 XOM 3, XA DONG NGACH , TU LIEM, HANOI DONG NGAC, TU LIEM, HA NOI HA-NOI XOM 3, XA 4.38 SN 822 TO 15 P.LANG HA-NOI QUAN DONG15 P.LANG THUONG DONG DAHN THUONG SN 822 TO DA HA NOI 7751255 04.6643690 PHONG 506,TOA NHA 133 PHO THAI HA-TRUNG LIET-DONGPHO THAI HA-TRUNG LIET-DONG DA-HA NOI. HA-NOI PHONG 506,TOA NHA 133 DA-HA NOI. 5377362 SN 38 NGO 191A DAI LA- DONG TAM- HOANG VAN THAI - THANH XUAN -HN HA-NOI 263 HN 4.63 SO 353 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN,HA NOI NGUYEN VAN CU, DUCGIANG,LONG BIEN, HN HA-NOI 26A, NGO 667, 8772277 SO 61 KHU B Z176 XA DUONG XAHUYEN GIA B Z176 XA DUONG XAHUYEN GIA LAM HN HA-NOI SO 61 KHU LAM HN 987436955 6782215 P200 KHACH SAN LIEU GIAI 28 LIEU GIAI BA DINH HN HA-NOI 106 PHO TON DUC THANG P QUOC TU GIAM Q.DONG DA HN 04.7623387 SO 93 PHO LANG HA, QUAN DONG DAHA NOI HA-NOI SO 93 PHO LANG HA, QUAN DONG DAHA NOI 04.3.8561499 DIEM CONG NGHIEP-TT CN THI TRAN CHUC SON CHUONG MY HA NOI CHUONG4.34 HN 913559570 HA-NOI DIEM CONG NGHIEP-TT CHUC SON MY 46 NGO 1 HOANG QUOC VIET CAU GIAYHA NOI NGUYEN KHANH TOAN QUANHOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI P301 DN11 B1 04.3791.5899 30/2 NGO 264 THUY KHUE,HN HA-NOI 30/2 NGO 264 THUY KHUE,HN 7225542 PHONG 804 TANG 8 TOA NHA VET SO 98HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA37554190 HA-NOI PHONG 804 TANG 8 TOA NHA VET SO 98HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOI NOI 7554190 P2508 TOA NHA THANH CONG,25P2508 TOA NHA THANH CONG,25 LANG 435160138 CONG, BA DINH HA-NOI LANG HA,THANH CONG, BA DINH, HA NOI HA,THANH 234 NGUYEN TRAI THANH XUAN TRUNGVANTHUY HOANG CAU O CHO DUAHA NOI HA-NOI A9 KTT HA TU LIEM HA NOI 435544275 SO 1C NGO TUOI TRE HA-NOI HOANG QUOCVIET HA NOI DUONG SO 1C NGO TUOI TRE DUONG HOANG QUOCHA NOI 37931268 145 HO DAC DI, QUANG TRUNG, DONG DAHA NOIQUANG TRUNG, DONG DAHA NOI HA-NOI 145 HO DAC DI, 8572764/5332267 P807 KHACH SAN CONG DOAN 14 TRAN BINH TRONG HOAN KIEM HA 04.942.9184 HA-NOI P 807 KHACH SAN CONG DOAN 14 TRAN BINH TRONG HK HN NOI 52 QUOC TU GIAM,PHUONG VAN 52 QUOC TUDA,HA NOI HA-NOI MIEUDONG GIAM,PHUONG VAN MIEUDONG DA,HA NOI 7474510 3 PHAN HUY ICH NGUYEN TRUNG TRUC BADINH HA NOI VIET NAM TRUC BADINH HA NOI VIET NAM HA-NOI 3 PHAN HUY ICH NGUYEN TRUNG 04.7150109 04.6332227 P202,KS BINH MINH,27 LY THAI TO,HOAN KIEM, MINH,27 LY THAI TO HA-NOI P202,KS BINH HA NOI 4.93 XOM 1, THON PHU DO, ME TRI, TU LIEMHA NOI PHU DO, ME TRI, TU LIEMHA NOI HA-NOI XOM 1, THON 7854479 848 DUONG LANG, PHUONG LANG THUONGDONG DA, HA NOILANG THUONGDONG DA, HA NOI HA-NOI 848 DUONG LANG, PHUONG 4.38 135 XA DAN 2 PHUONG NAM DONG DONG DA 2 PHUONG NAM DONG DONG DA HA NOI HA-NOI 135 XA DAN HA NOI 042422623 24 DAI CO VIET, HAI BA TRUNG,HA NOITION INZ, TU LIEM,HA NOI,VIETXUANPHUONG, TU LIEM HN HA-NOI A2 CN8 CUM CN TT VUA VA NHO XA 048217781 NAM 048217780 P113 B10 KTT KIM LIEN HN HA-NOI 503/23 VU NGOC PHAN LANG HA HN 04.2755578 04.8351016 SO 469 HOANG HOA THAM PHUONG 469 HOANG QUAN BA DINH HN VINH PHUC QUAN BA DINH HN HA-NOI SO VINH PHUC HOA THAM PHUONG 462736465 174 HOANG NGAN PHUONG TRUNG HOAQ CAU GIAY TP HA NOI TRUNG 462510126 GIAY TP HN HA-NOI 1504-17T3 HOANG DAO THUY P HOA Q CAU 48548841 SO1 KTT HOC VIEN CHINH TRI QUOC GIAHCM TO 47 NGHIA TANQUOC GIAHCM TO 47 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO1 KTT HOC VIEN CHINH TRI CAU GIAY HA NOI 04.2461908 P504, NHA N3B, TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH TRUNG HA NOI HA-NOI P504, NHA N3B, XUAN, HOA NHAN CHINHTHANH XUAN, HA NOI 435561556 435561555 SO 31 NGO 64 VU TRONG PHUNGTHANH XUAN TRUNG, HA PHUNG,THANHXUAN TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 31 NGO 64 VU TRONG NOI 989966236 296 LE TRONG TAN, P.KHUONG MAI, QTHANH XUAN, HN HA-NOI KHU CN BINH XUYEN HUYEN BINH XUYENTINH VINH PHUC 04-5665129 04.566.5128 90 HANG BAC HOAN KIEM HA NOI VIETNAM HA-NOI SO 12 NGACH 140/1 VUONG THUA VU KHUONG TRUNG THANH XUAN HA NOI VIETN 04.5651838 57 QUOC LO 2 PHU MINH SOC SON HN HA-NOI 57 QUOC LO 2 PHU MINH SOC SON HN 43.88 4.39 SO 54, LY THUONG KIET, TRAN HUNGDAO, THUONG KIET, TRAN HUNGDAO, HOAN KIEM, HN HA-NOI SO 54, LY HOAN KIEM, HN 9261495 SO 88 NGO THI NHAM HA-NOI TRUNGHAPHO NGO THI NHAM P. NGO THINHAM Q. HBT TP. HN HAI BA SO 88 NOI 4.28

6 LE THANH TONG QUAN HOAN KIEM HN HA-NOI 6 LE THANH TONG QUAN HOAN KIEM HN49334693 TANG 4 TOA NHA NHAT LOC PHATSO 168TOA NHA NHATGIANG VO HN 168NGOC KHANH GIANG VO HA-NOI TANG 4 NGOC KHANH LOC PHAT SO 37711666 437711000 THON TU HOANG XUAN PHUONGTHON TU HOANG XUAN PHUONG TU LIEMHA NOI HA-NOI TU LIEMHA NOI 7638990 2144232 TO 40 THINH LIET, HOANG MAI, HA NOIVIET NAM HA-NOI TO 40 THINH LIET, HOANG MAI, HA NOI 2118900 58 TON DUC THANG DONG DA HA NOINOI HA-NOI SO 20 NGO 21B CAT LINH DONG DA HANOI 37339158 437339158 15/15 TA QUANG BUU,HA-NOI TRUNG, HANOI KHOA, PHUONG BACH KHOA,HAI BA TRUNG, HA NOI HAI BA 27B-4B BACH 22108362 PHO MAI LINH XA DONG MAI TX HA DONGHA TAY DONG MAI TX HA DONGHA TAY HA-NOI PHO MAI LINH XA 343220928 DIEM CONG NGHIEP DUONG LA THANH PHUTHINH SON TAY HA TAY HA-TAY DIEM CONG NGHIEP DUONG LA THANH PHUTHINH SON TAY HA TAY 34.33 P109 NHA 5 TANG KHU CHUNG CU CAUBUOUTANG KHU CHUNG TT HN HA-NOI P109 NHA 5 XA TA THANH OAI CU CAUBUOU 4.69 THANH OAI TT HN XA TA NHA SO 9 QUOC LO 23B XA NAM NHA SO 9 QUOC LO 23B XA NAM HONGHUYEN DONG ANH TPHN HA-NOI HONGHUYEN DONG ANH TPHN 04 9582258 04.958.2258 DAI MO TU LIEM HA NOI VIET NAM MO TU LIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI DAI 4.38 SO 321,D.VINH HUNG,P.THANH TRI,Q.HOANG MAI,HA NOI HA-NOI SO 321,D.VINH HUNG,P.THANH TRI,Q.HOANG MAI,HA NOI 6440369 04.6441420 SO 88 NGO THI NHAM,HA-NOI TRUNG,HA NOI 64, NGO 337, D. CAUGIAY, DICH VONG,CG HAI BA TO 38, NGACH 2134940 THON TAN XUAN,XA XUAN DINH,HUYEN TULIEM,TPHAXUAN DINH,HUYEN438386258 HA 462693767 HA-NOI THON TAN XUAN,XA NOI TULIEM,TP NOI SO 9, TO 8, VAN PHUCHA-NOI THUONG, CONGVI, BAVAN PHUCNOI SO 9, TO 8, DINH, HA THUONG, CONGVI, BA DINH, HA NOI 39017825 37844458 272 LE TRONG TAN KHUONG MAITHANH XUAN, TPHN BA TRUNG,TP043.566.6750 HA-NOI 125 BUI THI XUAN, HAI HA NOI XA DAN PHUONG - HUYEN DAN PHUONGTINH HA 516 CT8A KHU DT MOIYEN PHUC HA DONG HA TAY HA-TAY TANG 5 PHONG TAY 04.2428468 SO 252 DUONG NGUYEN TRAI, TO 1, 252 DUONG NGUYEN TRAI, LIEM, XATRUNG VAN,TU LIEM,HN HA-NOI SO XATRUNG VAN, HUYEN TU TO 1, TP HN 4.36 SO 5 NG0 98/1/1 VU TRONG PHUNGTHANH XUAN TRUNG HA NOI HA-NOI SO 5 NG0 98/1/1 VU TRONG PHUNGTHANH XUAN TRUNG HA TANG 2 9A LE DAI HANH HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI 9A LE DAI HANH HAI BA TRUNG HA NOI 04.9743189 04.9743389 404 DN 3 NHA E KHU THANH MAI-PHUONG NHA E KHU THANH MAI-PHUONG HOANG VAN THU HA-NOI 404 DN 3 HOANG VAN THU-HM-HN 36339478 39148501 SO 31 PHO YEN THE-BA DINH-HAP1308 NHA B3C-NAM TRUNG YEN-TRUNGHOA-CAU GIAY-HA NOI HA-NOI NOIHA NOI 4.24 SO 35 DUONG GIAP NHAT, TO 5, P.NHANCHINH. GIAP NHAT, TO 5,HA NOI HA-NOI SO 35 DUONG Q.THANH XUAN, P.NHANCHINH. Q.THANH XUAN, HA NOI 0437611611 0435563125 60 NGO 95/8 CHUA BOC HA NOI SO 21 NGACH 319/20 NGUYEN TAM TRINHHOANG VAN THU HOANG MAI HN HA-NOI 04.8627932 04.9260196 SO 3 LO 12B KDT TRUNG YEN TRUNG HOACAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 3 LO 12B KDT TRUNG YEN TRUNG HOACAU GIAY HA NOI 4.85 4.78 P12A06-NHA A2-151A NGUYEN DUC CANH,TUONG MAI,NGUYENMAI, HN HA-NOI P12A06-NHA A2-151A HOANG DUC CANH,TUONG MAI, HOANG MAI 04.6627933 TANG 3 SO 137 PHO HOA BANG YEN HOACAU GIAY HN HA-NOI TANG 3 SO 137 PHO HOA BANG YEN HOACAU GIAY HN 462696951 TANG 3 NO - 25 TAN LAP, PHUONG QUYNH LOI, QUANLAP, BA TRUNG,0974528705QUAN HAI BA T HA-NOI TANG 3 NO - 25 TAN HAI PHUONG QUYNH LOI, HA NOI SO 34 NGO 242 DUONG LANG PHUONGTHINH QUANG DONG DA HA NOI HA-NOI SO 34 NGO 242 DUONG LANG PHUONG 2182177 KHU CN HN- DAI TU, SO386 NGUYEN VANLINH,Q LONG BIEN, NGUYEN VANLINH,Q LONG BIEN, HN HA-NOI KHU CN HN- DAI TU, SO386 HN 2456968 614 CT2A MY DINH 2 MY DINH TU 614 CT2A MY DINH 2 MY DINH TU LIEMHA NOI HA-NOI LIEMHA NOI 047871410 TANG 9, TOA NHA ARTEXPORT, SO 31,NGO QUYEN,ARTEXPORT, SO 31,NGO QUYEN, HANG BAI, HOAN KIEM, HA-NOI TANG 9, TOA NHA HANG BAI, HOAN KIEM, 9364668 3 LO 11A TRUNG YEN HA-NOI CAU GIAY HA NOI THUONG THANH LONG BIEN HN 7832434 6 TO 25 P201 SO 102/389 NGUYEN PHONG SACSO 102/389 NGUYEN PHONG SACHN HA-NOI P201 PHUONG DICH VONG CAU GIAY PHUONG DICH VONG CAU G 04.62972820 17 NGO 88/1 VO THI SAU, Q. HAI BATRUNG, HANHA B7 KHU TT KIM LIENPHAM NGOC THACH-P.KIM LIEN-DD-HN HA-NOI PHONG 1003 NOI 5771560 F103, B2, CC NHAC VIEN HN, NGO 125TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN HA-NOI F103, B2, CC NHAC VIEN HN, NGO 125TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN 7821608 5372031 48HANG TRE HOAN KIEM HA NOI 11A THANH HA DONG XUAN HOAN KIEM HANOI VIET NAM HA-NOI VIETNAM 04.2145312 P12.9 TOA NHA VIMECO, DUONG P12.9 TOA NHA VIMECO, DUONG PHAMHUNG, TRUNG HOA, CG, HA-NOI PHAMHUNG, TRUNG HOA, CG, HN 7820127 SO 276 KHAM THIEN THO QUAN DONG DAHA NOI HA-NOI SO 276 KHAM THIEN THO QUAN DONG DAHA NOI 04.5160116 2193900 SO 5 BAC HONG- KHUONG TRUNG- THANHXUAN- HA NOI HA-NOI SO 5 BAC HONG- KHUONG TRUNG- THANHXUAN- HA NOI 2119949 801 TOA NHA VET 98 HOANG QUOC VIETNGHIA DO 98 HOANG HA NOI VIETNGHIA DO CAU GIAY HA HA-NOI 801 TOA NHA VET CAU GIAY QUOC 4.73 SO 6, NGO 191, DUONG LAC LONG QUANGNGHIA DO,CAU GIAY, HA NOI, VIETBA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 94, TUE TINH, PHUONG NGUYEN DU,HAI NAM 2410048 9431685 501 NHA 14B TT DAI HOC NGOAI NGU,DHQG HN, P DICH VONG HAU, CG, HN HN, P 0439947284 HA-NOI 501 NHA 14B TT DAI HOC NGOAI NGU,DHQG 0439947283 DICH VONG TANG4 SN 115B NGO 562 DUONGTANG4 TO5115B NGO 562 DUONG LANG TO5 P.LANG HA Q.DONG DA TP.HA NOI HA-NOI LANG SN P.LANG HA Q.DONG DA TP.HA 2755422 NOI P706 TOA NHA THANHHA-NOI 25 P0706 TOA NHA THANH CONG, 25 LANGHA,BA DINH, HN 5140305 CONG, LANGHA,BA DINH, HN 04.5148305 P801 TOA NHA V.E.T 98 HOANG QUOCVIET HA NOI NGUYEN CONG HOANP.NGOC KHANH Q.BA DI HA-NOI SO 15 NGACH 7/105 4.63 4.76 SO 40 PHO PHUONG MAI, PHUONG PHUONGMAI, QUANPHUONG MAIDONG DA, HA NOI HA-NOI SO 40, PHUONG MAI , DONG DA, HA NOI 43.57 SO 130 , NGO 254 PHO MINH KHAI , P.HOANG VAN MINH KHAI -HOANG HA NOI 4.63 HA-NOI SO 130 NGO 254 THU- HOANG MAI - VANTHU- HOANG MAI - HN 4.22 SO 2 DAI CO VIET-LE DAI HANH-HN MAI HAC DE- P.BUI THI XUAN-Q.HBTHA 9743509 HA-NOI 79 NOI 58, 180/84 NGUYEN LUONG BANG QUANGTRUNG DONG DA HA NOI QUANGTRUNG DONG DA HA NOI HA-NOI 58, 180/84 NGUYEN LUONG BANG VIET NAM 5112827

SN 24 QL3 PHU LO SOC SON HA NOI 24 QL3 PHU LO SOC SON HA NOI HA-NOI SN 438847888 1701/CT3 KHU DO THI HA-NOI MOI VIMEXCO P.TRUNG HOA-CAU GIAY HN VN P.TRUNG4.22 1701/CT3 KHU DO THI MOI VIMEXCO HOA-CAU GIAY HN VN 23 NGUYEN NGOC NAI, KHUONG THON CAU, XUAN, HANOI HA-NOI MAITHANH TO 13, PHUONG THACH BANLONG BIEN, HANOI 62851557 7/31/554 NGUYEN VANHA-NOI CU LONG BIEN HANOI VIET NAM CU LONG BIEN HANOI VIET NAM 7/31/554 NGUYEN VAN 4.29 SO 316 B8 KHUAT DUY TIEN THANH XUANBAC HA NOI TIEN THANH XUANBAC HA NOI HA-NOI SO 316 B8 KHUAT DUY 437711211 SO 30 PHO NGUYEN THAI HOC, CONG VI,BA NGUYEN THAI HOC, CONG VI,BA DINH, HA NOI HA-NOI SO 30 PHO DINH, HA NOI 04.2730742 PHO TO UY NO DONG HA-NOI NOI ANH HA PHO TO UY NO DONG ANH HA NOI 04.38833555 SO 8 G19 THANH CONG BA DINH SO 49A TO 19P>NGOC HA Q.BA DINH HN HA-NOI HN 047734347/48 047734347 SO 30 LO 14A KDT MOI TRUNG YEN CAUGIAY HA NOI HA-NOI SO 30 LO 14A KDT MOI TRUNG YEN CAUGIAY HA NOI 437831702 SN2-NGACH 117-NGO HA-NOI LANG TRUNG-TO5-LANG HA,Q.DONG DA HN SN2-NGACH 117-NGO LANG TRUNG-TO5-LANG HA,Q.DONG DA HN 4.63 203 DOI CAN, HN HA-NOI 203 DOI CAN, HN 4.72 P919 CT1 KHU DO THI HA-NOI ME TRIPHAM HUNG THI LIEM HA NOI TRIPHAM HUNG TU LIEM HA MY DINH P919 CT1 KHU DO TU MY DINH ME 42919428 102 A3 DAM TRAU BACH DANG HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI 102 A3 DAM TRAU BACH DANG HAI BA TRUNG HA NOI 04.2913986 132/521 TRUONG DINH, THINH LIET,HOANG MAI, HA NOI THINH LIET,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI 132/521 TRUONG DINH, 912313323 B2-26 KHU DAU GIA, LE DUC THO, MYDINH, TU LIEM, HA NOI VN MYDINH 2, TU LIEM, HN HA-NOI P308,CT1A,DN1-KHU DO THI MOI 437830924 437830622 7/559 D.LAC LONG QUAN P.XUAN7/559 D.LAC LONG QUAN P.XUAN LA 04.37535358 NOI VIET NAM HA-NOI LA Q.TAY HO HA NOI VIET NAM Q.TAY HO HA SO 82 NGO THINH HAO 1 TON DUC THANGHA NOI, VIET MO DIA CHAT, XACO NHUE,TU LIEM, HN HA-NOI SO D2P3 KHU B TT DH NAM 7323982 SO 93/39/2 VUONG THUA VU THANH XUANHA NOI THUA VU THANH XUANHA NOI HA-NOI SO 93/39/2 VUONG 4.22 SO 88, TO 13, THI TRAN DONG ANH, HDONG ANH HN HA-NOI SO 88, TO 13, THI TRAN DONG ANH, HDONG ANH HN 0439655349 TO 19 THI TRAN CAU DIEN, HUYEN TULIEM, HA NOI LIEM, HA NOI HA-NOI TO 19, CAU DIEN,TU KHU CONG NGHIEP THUONG CAT TU LIEMHA NOI VIET NAM CAT TU LIEMHA NOI HA-NOI KHU CONG NGHIEP THUONG 437510251 15 NGO 62 TRAN QUY HA-NOI CAP, VAN MIEU NAM VIET HN 4.63 SO 32 PHO DONG QUAN, QUAN CAU 43, TO 35, PHAO DAI LANG, P.LANGTHUONG, DONG DA, HN HA-NOI SO GIAYHA NOI 2108059 8436778 234C LUONG THE VINH ME TRI TU LIEMHACHIEN THANG TT XUAN MAIHA TAY HA-NOI 142 KHU NOI 04.5534124 P904-N2F TRUNG HOA-NHAN CHINH-HNVN SOC SON SOC SONHA NOI VIET NAM HA-NOI 16 NUI DOI 62661806 THI TRAN BAN YEN NHAN MY HA THI TRAN BAN YEN NHAN MY HAO HUNGYEN 4.56 HA-NOI O HUNGYEN P211 DNB NHA B15 KDT DAI KIM HOANGMAINHANOI KDT DAI KIM HOANGMAI HA NOI HA-NOI P211 DNB HA B15 P 224, KHACH SAN BINH MINH, 27P 224, KHACH SAN BINH MINH, 27 LYTHAI TO, QUAN HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI LYTHAI TO, QUAN HOAN KIEM, HA NOI 04.9263411 P1006, NO 14B, KDTM HA-TAY DINH CONG,HOANGMAI, HA NOI DINH CONG,HOANGMAI, HA NOI P1006, NO 14B, KDTM 04.6407259 04.6880617 PC402 CC NHAC VIEN HA-NOI 125 TRUNGKINH- TRUNG22 NGO 125GIAY HA NOI TRUNG HOA- 4.38 GIAY HA NOI 22 NGO PC402 CC NHAC VIEN HOA- CAU TRUNGKINH04.3782.1956 CAU 54/B2 KHU DO THI MOIHA-NOI DAI KIMHOANG MAI HA NOI MOI DAI KIMHOANG MAI HA NOI 0373961946 54/B2 KHU DO THI 6410352 20 NGO 26 DOC TAM DA THUY KHUE TAYHODOC TAM DA THUY KHUE TAYHO HA NOI HA-NOI 20 NGO 26 HA NOI 47557687 124 NGO151 HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI VIET NAM HA-NOI 124 NGO151 HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI VIET NAM 04.9323701 NHA 26 LO 14B TRUNG YEN- TRUNG HOACAU NHA 4HA NOI 102 THAITHINH DONG DA HN HA-NOI TANG 2 TOA GIAY TANG VIET NAM 046.2660254 KHU CONG NGHIEP DINH TRAM VIET YENBAC GIANG DINH TRAM VIET YENBAC GIANG HA-NOI KHU CONG NGHIEP 2403866750 P301,B4 TT GIANG VO HA-NOI ,PHUONG GIANGVO , QUAN BA DINH TP HA GIANGVO , QUAN BA DINH TP HA NOI P301,B4 TT GIANG VO ,PHUONG NOI 7725664 1081 DUONG HONG HA, P.CHUONG DUONGQ.HOAN KIEM,TP HN HA-NOI 1081 DUONG HONG HA, P.CHUONG DUONGQ.HOAN KIEM,TP HN 04.2104020 04.2465636 SO 19/106 CAU GIAY QUAN HOA HN 19/106 CAU GIAY QUAN HOA HN HA-NOI SO 4.77 SO 2 NGO 31 NGUYENHA-NOI CHI THANH-P.NGOCKHANH- BA DINH-THANH-P.NGOCKHANH- BA DINH- HNOI SO 2 NGO 31 NGUYEN CHI HA NOI 437732411 SO 124 NGO 1 HOANGHA-NOI VIET CAU 3&4 SN124 NGO 1 HOANG QUOC VIET NGDO CAU GIAY HN QUOC TANG GIAY HA NOI 4.29 SO 13 NGO 350 DUONG KIM GIANG DAIKIM HOANG MAI HA NOI HA-NOI SO 74 NGO 29/70/2 PHO KHUONG HAKHUONG DINH TX HN 04.35592152 0435592152 SN 38, PHAN BOI CHAU, CUA NAM, HOANHIEM, HN CHAU, CUA NAM, HOANHIEM, HN HA-NOI SN 38, PHAN BOI 3.54 3.54 16 NGO 376 NGO GIA TU DUC GIANGLONG BIEN HA NOI DUC GIANGLONG BIEN HA NOI HA-NOI 16 NGO 376 NGO GIA TU 04.6523405 P401 NHA G KHU 7.2 HA KHU TT VINH PHUCG KHU 7.2HA NOI TT VINH PHUC BA DINH HA NOI HA-NOI P401 NHA BA DINH HA KHU 466505428 4665056428 THON PHUNG KHOANG XA TRUNG VANPHUNG KHOANG XA TRUNG VAN466584218 HA NOI HA-NOI THON TULIEM HA NOI TUTU LIEM TO 2, PHUONG DINH CONG, HOANG MAI,HA NOI DINH CONG, HOANG MAI,HA NOI HA-NOI TO 2, PHUONG 43.99 439902181 SO 255 NGO THINH QUAN QUAN DONG DATP HA NOIQUAN QUAN DONG 435630220 HA-NOI SO 255 NGO THINH DATP HA NOI P1403 TANG 14 TOA NHA SILVERWING137A NGUYEN VAN CU LONG BIEN HN NGUYEN VAN CU HA-NOI P1403 TANG 14 TOA NHA SILVERWING137A 6503955 164 TON DUC THANG,P.HANG BOT,Q.DONG DA,HA NOI HA-NOI 164 TON DUC THANG,P.HANG BOT,Q.DONG DA,HA NOI SO B49 KHU DO THI TRUNG HOA SO B49 KHU DO THI TRUNG HOA NHANCHINH Q THANH XUAN H HA-NOI NHANCHINH Q THANH XUAN HN 0437737917/18

68 BUI THI XUAN - HAI HA-NOI BA TRUNG68 BUI THI XUAN - HAI BA TRUNG - HN 436368150 - HN SO NHA 27 NGACH 41 HA-NOI PHO 94E DUONG LANGHOA.Q.CAUSO.Q.DONG DA.HA NOI NGO 184 SO HOABANG P.YEN P.NGA TU GIAY TPHN 35625585 SO 12-NGO THUY LOI 8-TT DH THUY LOIP.TRUNG LIET, Q.DONG DA - HN 2.166.401 HA-NOI SO12-NGO TH.LOI 8-TT DH THUY LOI-P.TR.LIET-Q.DONG DA-HN (04) SO 6E - TO 24 - NGO 22 - TON THATTUNGTO 24 - NGO 22 - TON- THATTUNG - KT - DD -HN HA-NOI SO 6E - - KHUONG THUONG DD -HN 912044674 XOM CHUA THON NHAT TAO XA DONGCHUA THON NHAT TAO HA NOI VIET NAM HA-NOI XOM NGACHUYEN TU LIEM XA DONG NGACHUYEN TU LIEM HA NOI VIET NAM 042128806 128-130 GIANG VO DONG DA HA NOI 177 DUONG DE LA THANH PHUONG OCHO DUA DONG DA HN HA-NOI SO 983.42 SO 170 PHAM VAN DONG MAIDICH QUANPHAMGIAY HN HA-NOI SO 170 CAU VAN DONG PHUONG MAIDICH QUAN CAU GIAY HN 04.7646914/15 SN 105-E11P, TT THANH XUAN BAC, HN HA-NOI SN 105-E11P, TT THANH XUAN BAC, HN SO 17 NGO 104 DINH CONG HOANG MAIHA NOI DINH CONG HOANG MAIHA NOI HA-NOI SO 17 NGO 104 04 2945388 88 DUONG NGUYEN THAI HOC-P.DIENBIEN-Q.BA DINH-TP HA NOI. HA-NOI 88 DUONG NGUYEN THAI HOC-P.DIENBIEN-Q.BA DINH-TP HA NOI 4.84 P1603 25 LANG HA THANH CONG P1603 25 LANG HA THANH CONG BA 04.8563096 HA-NOI BA DINHHA NOI DINHHA NOI TANG 3 SO 142 PHUONG LIET TX TANG 3 SO 142 PHUONG LIET TX HN HA-NOI HN 4.63 SO 17 THE GIAO, LE DAI HANH, HAI BATRUNG, HA NOI NHAN CHINH-HA NOI 4.22 HA-NOI P1208-34T-TRUNG HOA 977445656 P1110 CT3C-X2, LINH DAM, HOANG MAI,HA NOI LINH DAM, HOANG MAI,HA NOI HA-NOI P1110 CT3C-X2, 6410646 SO 9 DUONG GIAI PHONG, P.DONG TAM,HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 9 DUONG GIAI PHONG, P.DONG TAM,HAI BA TRUNG, HA NOI 0983155207 04.2914207 SO 2 VO VAN DUNG OHA-NOI CHO DUA DONG DAHA NOI SO 2 VO VAN DUNG O CHO DUA DONG DAHA NOI 4.34 4.35 SO 40-NGO235 NGUYEN TRAI-THANH XUANHA KHUYEN-VAN MO-HA DONGHA TAY HA-NOI 14A-NGUYEN NOI 42676668 15-4 TOA NHA A4 LANG QUOC TE15-4 TOA NHA A4 LANG QUOC NOITHANGLONG-DICH VONG-HA NO HA-NOI THANGLONG-DICH VONG-HA TE 043.972.4859 10 TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HA NOIVIET NAM P.TRAN PHU TX HAGIANG HA GIANG2193864898 HA-NOI 415 D.TRAN PHU 439447360 C12 KHU TT THOI BAOHA-NOI NAM DONGTT THOI DICH KT VIET VIET NAM XA MAI DICH HA NOI VIET NAM KT VIET C12 KHU XA MAI BAO HA NOI NAM DONG 0913545155-HUY P414 NHA N6A KHU TRUNG HOA PHUONG NHANH CHINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI P414 NHA N6A KHU TRUNG HOA PHUONG NHANH CHINH THANH XUA 466596690 198 QUAN NHAN-THANH XUAN-HA NOI HA-NOI 98 HONG LIEN - THANH XUAN- HA NOI 5587989 TANG 8 P8.2 VA 8.3 TOA NHA ETOWN,SO P8.2CONG HOA P13 QUAN TAN BINH CONG HOA P13 QUAN TAN BINH HA-NOI TANG 8 364 VA 8.3 TOA NHA ETOWN,SO 364 08.812.4770 108 PHO VAN PHUC BA DINH HA NOIVIET NAM PHUC BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI 108 PHO VAN 04.8329921 C8C, GIANG VO, GIANG VO, BA DINH,HA NOI, VIETNAM VO, BA DINH, HA-NOI C8C, GIANG VO, GIANG 4.73 P602 CT3C X2 KDT BAC LINH DAM HOANGLIET, HOANG MAI, TPHN HOANGLIET, HOANG MAI, TPHN HA-NOI P602 CT3C X2 KDT BAC LINH DAM 043.556.2008 5112591 SO 35, DUONG TRUNG VAN, TU LIEM, HN HA-NOI SO 35, DUONG TRUNG VAN, TU LIEM, HN35533622 SO 12 MINH KHAI HAI BA TRUNG HA NOI XA CO NHUE HUYEN TU LIEMHA NOI HA-NOI XOM 4A 04.248.5007 F1308CT4 A1 BAC LINH DAM HOANGTRAN QUOC TOAN HOAN KIEMP TRAN 6414709 HA-NOI 57 MAIHA NOI HUNG DAO Q HOAN KIEM HA NOI 98 NGO 81/24/47 LAC LONG QUAN NGHIADO CAU GIAYLONG QUAN NGHIADO CAU GIAY HA NOI HA-NOI 98 NGO 81/24/47 LAC HA NOI SO NHA 36 NGO 441 DUONG LINH NAMPHUONG LINH NAM HOANG MAI HA NOI HA-NOI SO NHA 36 NGO 441 DUONG LINH NAMPHUONG LINH NAM HOANG MAI HA NOI 042840160 SO22 NGO 36 DAO TAN CONG VI SO22 NGO 36 DAO TAN CONG VI BA DINHDA HA NOI HA-NOI BA DINHHA NOI 7762934-7762893 7762934 SN7 LO 4 DEN LU 1 - QUAN HOANG MAIT.P HA NOI HA-NOI 27 NGUYEN TRUONG TO 04 - 2.174.367 04 - 6.242.177 224 - PHO HOANG NGAN - P. TRUNG HOACAU GIAY HAVU- TO 68 PHUONGKHUONG (04) 9.156.888 HA-NOI 26/168 VUONG THUA NOI (04) 5.563.168 TRUNG- TX- HN P 1704 NHA 17T6 TRUNG HOA NHANCHINH HA NOI VIEN KHOA HOC THUYLOI NGO 45 CHUA BOC HA-NOI P 304A NHA A1 TT 42181111 2812912 SO 8 N5 KHU TT DOAN 5 TRUNG VANTU LIEM HA NOI HA-NOI SO 8 N5 KHU TT DOAN 5 TRUNG VANTU LIEM HA NOI 8545160 201B TOA NHA D10 GIANG VO BA201B TOA NHA D10 GIANG VO BA DINHHA NOI VIET NAM HA-NOI DINHHA NOI VIET NAM 04.7723361 XOM VUC, THANH LIET, THANH TRI, HANOI THANH LIET, THANH TRI, HANOI HA-NOI XOM VUC, 4.67 124 VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA 124 VINHNAM HA-NOI NOIVIET TUY-HAI BA TUNG-HA NOI 04.2423429 106 NHA A KDT MOI XUAN DINH XA XUAN DINH TU LIEM HA NOI VIETNAM DINH TU 04.7500999 HA-NOI 106 NHA A KDT MOI XUAN DINH XA XUAN 0983281978(KIEN HANOI LIEM SO 4 NGO THONG PHONG QUOC SO 5 NGO DINH DA HA NOI HA-NOI TU GIAMDONG TUONG THUAN CHO04.7325999 DONG DA HA NOI KHAMTHIEN 111 TO 1 NAM THANG HA-NOIKHUAT DUYTIEN, NHAN CHINH, THANH XUAN, HN 4.55 LONG, 111 TO 1 NAM THANG LONG, KHUAT DUYTIEN,N.CHINH, T.XUAN SO 21 NGO 200815/3, NGUYEN SON, BODE, LONG BIENNGUYEN SON, BODE, LONG BIEN HA NOI HA-NOI SO 21 NGO 200815/3, HA NOI 466506871 50 X1 QUOC BAO-THANH TRI-HA NOI3 TO 10 KHU QUANG TRUNG-MAO KHE-DONG TRIEU-QNINH HA-NOI SO 04.6471675 TANG 4-6 TOA NHA HN PRESS CLUB 59ALYTOA NHA HOAN KIEMCLUB 04.39367899 TO HKIEM HN HA-NOI TANG 4-6 THAI TO HN PRESS HA NOI 59ALY THAI 043.8234432 P510 NO 4A BAN DAO HA-NOI LINH DAM HOANGLIET HOANG MAI HNDAM HOANGLIET HOANG MAI HN P510 NO 4A BAN DAO LINH 422167988 SO 45 TT H26,BO CONG AN ,PHU SO 45 TT MO,TU LIEM HA NOI HA-NOI THU,TAY H26,BO CONG AN ,PHU THU,TAY MO,TU LIEM HA NOI 0422411540 35 CU LOC, THUONG DINH, THANH XUANHA QUANG DIEU, QUANG TRUNG,DONG DA, HA NOI HA-NOI 93B, TRAN NOI 5576037 1206 CT4 A2 BAC LINHHA-NOI KIMHOANG MAI HALINH VIET NAM DAM DAI 1206 CT4 A2 BAC NOI DAM DAI KIMHOANG MAI HA NOI VIET NAM 4.39 649 LAC LONG QUAN TAY HO HA SO 11 PHOHOAN KIEM HN HA-NOI NOIDONG NGUYEN QUANG BICH P.CUADONG HOAN KIEM HN 04.2581457

78 BACH DANG THANH LUONG HAI BATRUNG, HANOI, VIETNAM HA-NOI 78 BACH DANG,P.THANH LUONG,Q.HAI BATRUNG, HANOI, VIETNAM 0913024097 30BCD LY NAM DE HOAN KIEM HA NOITINH VINH NGO QUYEN TP VINH YENTINH VINH PHUC HA-NOI SO25 LY BON P PHUC VN 43.75 P0604 TOA NHA 71 NGUYEN CHI THANHPHUONG 71 NGUYEN CHI DONG DA HN HA-NOI P0604 TOA NHA LANG HA QUAN THANHPHUONG LANG HA QUAN DONG DA HN 04.2194047 04.7339994 P224 T2 KHACH SAN BINH MINH 27 LY THAI TO HOAN KIEM HA NOI LY THAI TO HOAN KIEM HA NOI HA-NOI P224 T2 KHACH SAN BINH MINH 27 04.9263411 SO 6 LO 3B KDT MOI TRUNG YENSO 6 LO 3B KDT MOI TRUNG YEN TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI 04 7830818 7830818 SO 658 DUONG NGUYEN VAN CUSO 658 DUONG NGUYEN VAN CU GIA THUYLONG BIEN HA NOI HA-NOI GIA THUYLONG BIEN HA NOI 4.65 B12-B14, COM VONG, DICH VONG HAU,CAU GIAY, HN DICH VONG HAU,CAU GIAY, HN HA-NOI B12-B14, COM VONG, 7688956 SO 9 DOC KE THON THUONG CAT XATHUONG CAT TU LIEM HNCAT THUONGCAT TU LIEM HN HA-NOI SO 9 DOC KE THON THUONG VN 7510150 SO 16 DUONG PHAM HUNG XA MY DINH HUYENPHAM HUNG XA MY DINH HUYEN TU LIEM TP.HANOI HA-NOI SO 16 DUONG TU LIEM TP.HANOI 04.7686756/48 TANG 1 NHA C1 TT DHHA-NOI CHAT NGO210 HOANG QUOCDIA CHATNOI VIET NAM MO DIA TANG 1 NHA C1 TT DH MO VIET HA 042427374 NGO210 HOANG QUOC VIET HA NOI VIET NAM P809 SO 27 LAC TRUNG, P.VINH TUY,Q.HAI BA TRUNG, HAP.VINH TUY,Q.HAI BA4.36 HA-NOI P809 SO 27 LAC TRUNG, NOI TRUNG, HA N TO 52 THI TRAN DONG ANH HA NOI VIETNAM HA-NOI SN 5 TO 20 SAI DONG LONG BIEN HANOIVIET NAM 4.88 KIOT 05+06 NHA CT8AHA-NOIVANKIOT 05+06 NHA CT8A KDTM VAN QUANHA DONG-HA NOI KDTM QUANHA DONG-HA NOI 4.34 SO NHA 352 TO 25 CUM 3 LAC LONGQUAN XLA TAY CUM 3 LAC LONGQUAN XLA 4.4 HO HA N HA-NOI SO NHA 352 TO 25 HO HA NOI TAY SO 5B NGO 143 PHO THUY LINH- SO 5B NGO 143 PHO THUY NOI LINHNAM- HOANG MAI- HA N HA-NOI LINHNAM- HOANG MAI- HA LINH66534201 903220797 SO 404 C2. VINH HO. THINH QUANGDONG DA. HA NOI. THINH QUANGDONG DA. HA NOI HA-NOI SO 404 C2. VINH HO. VIET NAM 043.563.3652 SO 5 NGO 199 DUONGHA-NOIKHUEP 5 NGOKHE DUONG THUYHA NOI VN THUY SO THUY 199 Q TAY HO TP KHUEP THUY KHE Q TAY HO TP HA NOI VN 4.73 SO 102-A10, TT PIN CAU BUOU, XATHINH LIET, THANH TRI, HA NOI HA-NOI SO 102-A10, TT PIN CAU BUOU, XATHINH LIET, HA NOI 2184701 SO 34 NGO 82 PHO 8/3 QUYNH MAI HBTHA NOI HA-NOI SO 34,NGO 82,PHO 8/3, QUYNH MAI,HAI BA TRUNG,HA NOI 9366694 16/6A THANH CONG BA DINHHN 16/6A THANH CONG BA DINHHN HA-NOI 62732705 SO 152 DUONG NGUYEN TRAI, TO 44,THUONG DINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 152 DUONG NGUYEN TRAI, TO 44,THUONG DINH THANH XU 435581706 TO 10, CU KHOI, LONG BIEN,HA NOIVIETCU KHOI, LONG BIEN,HA NOIVIET 36753298 HA-NOI TO 10, NAM NAM 38753119 33 TAN AP PHUC XA BA DINH HA 102 MINH KHAI HAI BA TRUNG HA NOIVIET NAM HA-NOI NOIVIET NAM 04.8293373 TANG 2 SO 73B LY NAM DE-CUA DONGHOAN73B LY NAM DE-CUA DONGHOAN KIEM-HA NOI HA-NOI TANG 2 SO KIEM-HA NOI 4.75 P506 SO 168 NGOC KHANH,GIANG VO, SO 168 NGOC KHANH,GIANG VO, BADINH, HN HA-NOI P506 BADINH, HN 04 2409222 P305 KHU DICH VONG, DICH VONG, CAUGIAY, HN HA-NOI P305 KHU DICH VONG, DICH VONG, CAUGIAY,4.63 HN SO 141A PHO HOANG HA-NOI HOA THAMSO 141A PHO HOANG HOA NOI P NGOCHA Q BA DINH HA THAM P NGOCHA Q BA DINH HANOI 4.85 SO 6 NGACH 68/92 NGUYEN HONG DONGDA HA NOI NGUYEN HONG DONGDA HA NOI HA-NOI SO 6 NGACH 68/92 4.28 72 C2 KHU DO THI MOI DAI KIM, HOANGMAI, DO HA NOI DAI KIM, HOANG 6412928 HA-NOI 72 C2 KHU TP THI MOI SO 54 NGO 120 PHO KIM GIANG QUANHOANG MAI TP KIMVIET NAM HA-NOI SO 54 NGO 120 PHO HN GIANG QUANHOANG4.36 TP HN VIET MAI 4.86 N1/27 XOM DUE QUANHA-NOI HOA CAU GIAYNH HA DUE QUAN HOA CAU GIAYNH HA NOI N1/27 XOM NOI 04.7675299 307-NHA I1-TT T.XUANHA-NOI BAC-THANH XUANHA NOI 307-NHA I1-TT T.XUAN BAC-THANH XUANHA NOI 04.295.3418 249 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HAHOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOIVIET NAM HA-NOI 249 NOIVIET NAM 7560334 048545622 15-17 GIAP NHAT, NHAN CHINH, THANHXUAN,179/64/25, VINH HUNGHOANG MAI, HA 04.38336800 HA-NOI SO 19, NGO HA NOI 04.39934923 NOI 56/92 NGO 124 AU CO HA-NOI - TU LIENTAY HONGO 124 AU CO NAM LIENTAY HO - HA NOI - VI 56/92 - HA NOI - VIET - TU SO 25 NGO 294/2 P KIM MA P KIMSO 25BA DINH TP P KIM MA P KIM MAQ BA DINH TP04.882.5053 HA-NOI MAQ NGO 294/2 HN 04.726.4070 HN THANH XA NGHIA HIEP YEN MY HUNG YEN2 NGO 10 TONTHATTUNG KHUONGTHUONG DONG DA HA NOI VIETNAM HA-NOI 5 NGACH 04.8526868 12A DINH CONG TRANG P PHAN CHU DINH CONG TRANG P TP HN CHU TRINH Q HOAN KIEM TP HN HA-NOI 12A TRINH Q HOAN KIEM PHAN 2184217 22184217 24 DOC NGU -BA DINHHA-NOI -HA NOI SO 8 NGO 629 KIM MA BA DINH -HA NOI 437724674 24 LUONG VAN CAN - HOAN KIEM24 LUONG VAN CAN - HOAN KIEM -HA NOI HA-NOI -HA NOI 04.9743367 SO 89,PHO TRAN QUOC HOAN,PHUONGDICH VONG HAU,QUAN CAU GIAY,TP HN HA-NOI HN 2696404 SO 81 TRAN HUNG DAO,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOANDAO,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI SO 81 TRAN HUNG KIEM, HA NOI 9410428 SO 1/32 DUONG NGUYEN VAN TROI PPHUONG LIET Q THANH XUAN TP HA NOI 4.63 Q THANH4.37 HA-NOI SO 1/32 DUONG NGUYEN VAN TROI PPHUONG LIET XUAN TP HA NOI 25 NGO 189 NGUYEN NGOC VU, PHUONGTRUNG HOA-CAU GIAY- PHUONGTRUNG HOA- CAU GIAY HA-NOI 25 NGO 189 NGUYEN NGOC VU, HA NOI 84466593227 SO 23 NGO 377 DUONG GIAI PHONGPHUONG LIET THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 23 NGO 377 DUONG GIAI PHONGPHUONG 4.34 THANH XUAN HA NOI LIET 4.36 36A NGUYEN HUY TU HAI BA TRUNG HANOI HUY TU HAI BA TRUNG HN HA-NOI 36A NGUYEN 9.01 SO 208 C7 NGHIA TAN, PHUONG NGHIATAN,NGHIA TAN, GIAY, HA NOI HA-NOI SO 208 C7 QUAN CAU CAU GIAY, HANOI 437564219 435527147 SO3, 604/33/16 DUONG NGOC THUY,P.NGOC THUY, LONG BIEN THUY,P.NGOC THUY,LBIEN,HN HA-NOI SO3, 604/33/16 DUONG NGOC , HANOI 27 THAI THINHHA NOI HA-NOI VIET NAM 55 TO 37 TT PV BC VA TT DICH VONGHAU CAU GIAY HN 916112789 SO 17 NGO 58 PHO MAC THI BUOI,P.VINH TUY, Q.HBT, HN THI BUOI,P.VINH TUY, Q.HBT, H HA-NOI SO 17 NGO 58 PHO MAC 04.6365809

LO KHE LIEN HA DONG ANH HA NOINAM LIEN HA DONG ANH HA NOI HA-NOI LO KHE 62945240 240 TON DUC THANG,DONG DA, HA NOIDISTRICT, HA NOI HA-NOI 240 TON DUC THANG,DONG DA, HA NOI 5131980 P1505 TOA NHA 8C TAHA-NOI BUU-HAIBA TRUNG-HA NOI QUANG P1505 TOA NHA 8C TA QUANG BUU-HAIBA TRUNG-HA NOI 04.8682642 A2-15 DAM TRAU,BACH DANG,HBT,HA NOI TRAU,BACH DANG,HBT,HA NOI HA-NOI A2-15 DAM 046416724 P31, TT 31 PHO THI SACH, PHUONG NGOTHI NHAM, QUAN HAI BA TRUNG, HA BA TRUNG, HA NOI HA-NOI P31,TT 31 PHO THI SACH,NGO THI NHAMHAI NOI 9718022 36 NGHI TAM YEN PHU TAY HO HA NOIVIET NAM PHU TAY HO HA NOIVIET NAM HA-NOI 36 NGHI TAM YEN 4.37 TT DAI DIEN LY XA DANG XA HUYENDAI DIENTHANHDANGHA NOI HA-NOI TT GIALAM LY XA PHO XA HUYEN 04.2462011/12 PHO HA NOI GIALAM THANH TANG1, SO 8, TO HIEU, NGUYEN TRAI,HA SO 8, TO HIEU, NGUYEN TRAI,HA DONG, HA TAY HA-TAY TANG1, DONG, HA TAY 69/151 NGUYEN DUC CANH, P.TUONG MAIQ.HOANG MAI, HA NOI HA-NOI 69/151 NGUYEN DUC CANH, P.TUONG MAIQ.HOANG MAI, HA NOI 0912656146 36/61 LAC TRUNG-HA NOIHAI BA TRUNG-HNDAM TRAU,P.BACH DANG,Q.HAI BA TRUNG-HN HA-NOI SO 411-A8 T9 TN PACIFIC 83B P.LY THUONGT9 TN PACIFIC 83B P.LY THUONGVIET NAM 4.39 KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI KIETTHDAO HOAN KIEM HA NOI KIETTHDAO HOAN 34 NGO 129 NAM DU, LINH NAM,HOANGMAI HA NOI HA-NOI 34 NGO 129 NAM DU, LINH NAM,HOANGMAI HA NOI 4.36 C9 KDT SONG DA 2 P VAN PHUC HA KDT SONG DA 2 P VAN PHUC HA DONGHN HA-NOI C9 DONGHN 0433.55.3692 53 BT 2 NGUYEN DUY HA-NOI HOANG MAIHA NOI DUY TRINH, HOANG MAI,HA NOI TRINH, 53 BT2 NGUYEN 436418162 SO 4 VAN CAO, HN HA-NOI SO 4 VAN CAO, HN 211.81 87 LANG HA-BA DINH-HN HA-NOI 23/187 HONG MAI-QUYNH LOI-HBT-HN 5147216 6251233 SO 2 NGO 465 LAC LONG QUAN XUAN NGO 465 LAC LONG QUAN XUAN LATAY HO HA NOI HA-NOI SO 2 LATAY HO HA NOI 04.7538662 CAU NGA XA VAN DUONG TP BAC NINHTINH BAC NINH THANH XUAN HANOI HA-NOI SO 15 LE VAN LUONG 04.275.1715 SO 15 NGO 145 PHO VINH TUY, PHUONGVINH TUY, Q.HAI BA TRUNG, TP.HA NOI HA-NOI SO 15 NGO 145 PHO VINH TUY, PHUONGVINH 4.63 Q.HAI BA TRUNG, TP.HA NOI TUY, 4.36 7C/61 DUONG BO SONG QUAN HOA CAUGIAY HA NOI HA-NOI 7C/61 DUONG BO SONG QUAN HOA CAUGIAY HA NOI SO 6 NGO 4 LE TRONG TAN, LA KHEHA4DONG-HA NOI STRR, LA KHEHA DONG-HACMT: 112374744 HA-NOI 6 No, LE TRONG TAN 433.52 NOI 5/267 TRAN KHAT CHAN HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI 5/267 TRAN KHAT CHAN HAI BA TRUNGHA NOI 04.9717114 04.9725430 XOM CHUA YEN XA TAN TRIEU THANHTRI HA NOI XA TAN TRIEU THANHTRI HN 4.37 HA-NOI XOM CHUA YEN 2B NGO BA TRIEU, P.LE DAI HANH, Q.HAI BA TRUNG, HA NOI HANH, Q.HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI 2B NGO TRIEU, P.LE DAI 4.67 SO 36, TO 34 PHUONG THANH XUANTRUNG, QUAN THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 36, TO 34 PHUONG THANH XUANTHANH XUAN, HA NOI 04.8585675 SO 1/19/102 TRUONG CHINH - P PHUONGMAI TRUONG CHINH - P PHUONGMAI - Q DONG DA - HN HA-NOI SO 1/19/102 - Q DONG DA - HN THON TRIEU KHUC, TAN TRIEU, THANHTRI, HAKHUC, TAN TRIEU, THANHTRI, HA NOI HA-NOI THON TRIEU NOI 36284888 439953051 SN46, NGACH 358/25, BUI XUONGSN46, NGACH 358/25, BUI XUONG TRACHKHUONG DINH, THANH X HA-NOI TRACHKHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI 04-7.664.200 4.39 T4 SO623 DUONG LA THANH-HN T4 SO623 DUONG LA THANH-HN HA-NOI SO 103 A4 TT CT CO KHI HA NOI,P.THUONG TT CT CO KHI HA NOI,P.THUONG DINH,Q.TX,HN HA-NOI SO 103 A4 DINH,Q.THANH XUAN,TP HA NOI 437876045 4.36 SO 55 NGO 61 DUONGHA-NOIDUYSO 55 NGO 61 DUONGQ CAU GIAYHUNG PTRUNG HOA Q CAU GIAY TRAN HUNG PTRUNG HOA TRAN DUY HN PHONG 206, DN2, OCT2, BAC LINH DAM,TO36,228, DUONG LE TRONG TANDINH CONG, HOANG MAI, HN, VIET NAM HA-NOI SO 28, NGO DAI KIM, HOANG MAI. HA NOI 438586166 256, TO 41 HUONG VAN THU HOANG MAIHA HUONG VAN THU HOANG MAIHA NOI 0903443301 HA-NOI 256, TO 41 NOI 36337471 KM SO 3 DUONG 430 HA DONG HA TAY 3 DUONG 430 HA DONG HA TAY HA-TAY KM SO 343.54 SO 29 PHO DAI AN VAN QUAN HASO 29 PHO DAI AN VAN QUAN HA DONGHA NOI HA-NOI DONGHA NOI 905516851 4.36 104 TRAN PHU, TT THUONG TIN , 104 HANOI PHU, TT THUONG TIN , TP HANOI HA-NOI TP TRAN 433765567 45A NGO61 TRAN DUYHA-NOI P.TRUNG HOAQ.CAU GIAYHUNG P.TRUNG HOAQ.CAU GIAY TP.HA NOI HUNG 45A NGO61 TRAN DUY TP.HA NOI 04.3556.1341 SO 101 TT DIA CHAT QUOC TE XA CO NHUEDIA CO NHUE HUYEN TU LIEM TP XA CO NHUE HUYEN HA-NOI SO 101 TT XA CHAT QUOC TE XA CO NHUE HN 043.916.047 YEN NOI - LIEN MAC- TU LIEM - HA NOI HA-NOI YEN NOI - LIEN MAC- TU LIEM - HA NOI 4.38 SO NHA 52 KHU TT TRUONG CAOKHU 5 THON PHUXA XA TU LIEM HNHUYEN ME LINH HA-NOI DANG INXA DAI DIEN DAI THINH 437656553 THON NHUE GIANG XA TAY MO HUYEN NHUE GIANG XA TAY MO HUYEN TULIEM TP HA NOI HA-NOI THON TULIEM TP HA NOI 04.2511520 XOM CAU DINH CONGHA-NOI MAI HA CAU DINH CONG HOANG MAI HA NOIVIET NAM HOANG XOM NOIVIET NAM 04.2180645 SO1NGO1 D.QUANG TRUNG P.QUANG TRUNGQ.HA DONG TP HN HA-NOI SO1NGO1 D.QUANG TRUNG P.QUANG TRUNGQ.HA DONG TP HN 4.36 435527256 457 MINH KHAI P.VINHHA-NOI TUY Q.HAI457 MINH KHAIHA NOI TUY Q.HAI BATRUNG TP HA NOI BATRUNG TP P.VINH 43.64 4.36 TANG 4 KHU LIEN CO VAN HO P LE DAIHANH Q. HAICO VAN HO P LE DAIHANH Q. HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI TANG 4 KHU LIEN BA TRUNG, HA NOI 4.98 169 NGUYEN THAI HOC,P.DIEN BIEN,Q.BA DINH, HA HOC,P.DIEN BIEN,Q.BA DINH, HA NOI HA-NOI 169 NGUYEN THAI NOI 4.29 SO 49 DAY H TO 5 - THANH XUANSO 49-THANHTO 5 - THANH XUAN NAMTHANH 4.94 - HA NOI 4.94 HA-NOI NAM DAY H XUAN -HN XUAN XOM CHUA, THON TRIEU KHUC, XA TANTRIEU, HUYEN THANH TRI, HN HA-NOI XOM CHUA, THON TRIEU KHUC, XA TANTRIEU, HUYEN THANH TRI, HN SO 15 PHO DOI NHAN HA-NOI PHUC Q.BADINH TP HA NOI P.VINH SO 15 PHO DOI NHAN P.VINH PHUC Q.BADINH TP HA NOI 043.7615409 B4 NGACH 61/23 TRAN DUY HUNG HA NOIVIET NAM LA THANH O CHO DUA DONG DA HA NOI HA-NOI 21 NGACH 371/3 DE 04.5569495

22-N2 TO 103 HOANG CAU P O CHO DUAQ DONG DA TP HA NOI CHO DUAQ DONG DA TP HA NOI HA-NOI 22-N2 TO 103 HOANG CAU P O 04.5110718 TOAN NHA K2 PHAM HUNG-TRUNG HOA-CAUGIAY-HA HUNG-TRUNG HOA-CAUGIAY-HA NOI HA-NOI TOAN NHA K2 PHAM NOI 046.2810.808 XOM 7 XA CO NHUE HUYEN TU LIEM TPHA NOI NHUE HUYEN TU LIEM TPHA NOI VIET NAM HA-NOI XOM 7 XA CO VIET NAM 912560558 E8 NGO 218 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOACAU GIAY, HA NOI TRUNG HOACAU GIAY, HA NOI HA-NOI E8 NGO 218 TRAN DUY HUNG, 7841212 SO 93, TO 4, PHUONG HA-NOI VAN THUHOANG MAI, HANOI, VIETNAM HOANG SO 93, TO 4, PHUONG HOANG VAN THUHOANG MAI, HANOI, VIETNAM 8632806 210 CT1A DN1 KHU DO THI MY DINH 2TU LIEM HAKHU DO THI MY DINH 2MY DINH TU LIEM HN HA-NOI P210 CT1A DN1 NOI 04.7871479 SO 94 DUONG QUANGHA-NOI QUAN 39 PHAO DAI LANGNOI HAM P. SO HOACAU GIAY HA - LANG THUONGDONG DA - HA NOI 437330741 SO 11 PHO DOI NHAN HA-NOI CONG VI BA DINH HA NOI PHUONG SO 11 PHO DOI NHAN PHUONG CONG VI BA DINH HA NOI 048326812 T2 TOA NHA HITC 239 HA-NOI XUAN THUY DICHVONGHITC 239 XUAN THUY DICHVONG HAU CAU GIAY HN T2 TOA NHA HAU CAU GIAY HN 435149392 102-KHUAT DUY TIEN-NHAN CHINH-THANHXUAN-HA NOI KHANH-BA 0435561006 NOI HA-NOI SO 923-LA THANH-NGOC DINH-TP HA 0915386666 NGO 3 CAU BUOU TA THANH OAI NGO 3 CAU HA NOITA THANH OAI THANHTRI HA NOI HA-NOI THANHTRI BUOU 046881464 04.2182031 P 209, KHU 5TANG, TRUONG CHINH,TRUNG LIET, THANH XUAN, HN HA-NOI P 209, KHU 5TANG, TRUONG CHINH,TRUNG LIET, THANH XUAN, 4.87 SO 45,PHO YEN BAI II,P.PHO HUE,Q.HAI BA TRUNG,HA NOI HA-NOI SO 45,PHO YEN BAI II,P.PHO HUE,Q.HAI BA TRUNG,HA NOI 04.9763993 2 DAI CO VIET P.LE DAI HANH Q. HAIBACO VIET HA DAI HANH HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI 2 DAI TRUNG LE NOI 439743467 106 NGUYEN KHUYENHA-NOI VAN QUAN106 NGUYEN KHUYEN VAN QUAN HA DONGHA NOI HA DONGHA NOI 4.34 433546516 2/182 Bach Dang Chuong Duong Hoan Kiem 182 BACH DANG CHUONG DUONGHOAN KIEM , HN HA-NOI SO 2 NGO Hanoi 4.39 21 DANG TRAN CON-QUOC TU GIAMDANG TRAN CON-QUOC TU GIAM-HN HA-NOI 21 -HN 4.64 NHA B8 TT UBND QUAN CAU GIAY PTRUNG HOA CAU GIAY HNOI TRUNGHOA CAU GIAY HNOI HA-NOI NHA B8 TT UBND Q.CAU GIAY P 4.36 SO 21 NGO 96 DUONGHA-NOI LAM,P.NGOCLAM, DUONG NGOC TP HA NOI NGOC SO 21 NGO 96 Q.LONG BIEN, LAM,P.NGOCLAM, Q.LONG BIEN, TP HA NOI 46.65 TO 87(SO MOI:445 DUONG GIAI PHONG)PHUONG LIET THANH XUAN HA NOI HA-NOI TO 87(SO MOI:445 DUONG GIAI PHONG)PHUONG LIET THANH XUAN HA NOI 36284888 SO 23 LO6 TRUNG YEN 13 TRUNG HOACAU GIAY HAYEN 13 TRUNG HOACAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 23 LO6 TRUNG NOI 437832547 29 NGUYEN SIEU HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 2/151 KHAM THIEN THO QUAN DONG DAHA NOI VIET NAM 4.39 21 LO12B TRUNG YENHA-NOI TRUNGYEN TRUNG HOA CAU GIAY HN 10 KDTM 21 LO12B TRUNG YEN 10 KDTM TRUNGYEN TRUNG HOA CAU GIAY HN 7854291 SO 741 TRAN TAT VAN, PHUONG SO 741 TRAN QUAN KIEN AN, TP HAI PHONG QUAN KIEN AN, TP HAI PHONG HA-NOI TRANGMINH TAT VAN, PHUONG TRANGMINH 313691979 SO 1 NGUYEN THUONG HIEN NGUYEN DUHAI BASON TRUNG LIETDONG DA HA NOI HA-NOI 5 NGO 178 TAY TRUNG HN 04.9410425 SO 501 CHUNG CU 302 NHA C VINACONEXP DICH VONG NHA C VINACONEXP DICH VONG CAU GIAY HA-NOI SO 501 CHUNG CU 302 CAU GIAY HN 4.27 TOA NHA COSTREXIMHA-NOI 8 NGUYENSO 198 NGUYEN TUAN NOI TRAITHANH XUAN HA THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN HA NOI 4.29 107 C2 KDT DAI KIM HOANG MAI HN C2 KDT DAI KIM HOANG MAI HN HA-NOI 107 435400911 587 LAC LONG QUAN TAY HO HA SO 589 LAC LONG QUAN TO 28 CUM 4P.XUAN 7.72 HA-NOI NOI LA Q.TAY HO SO 92 DUONG K1 CUM 6 PHU DIEN TU LIEM HA NOICUM 6 PHU DIEN TU LIEM HA NOI HA-NOI SO 92 DUONG K1 04.7649924 P101 PHU + 102 PHU, NHA B10 (CU),KIM LIEN,102 PHU, NHA B10 (CU),KIM LIEN, DONG DA, H HA-NOI P101 PHU + DONG DA, HN 43.99 S1 DAY3 KTT 16A LY NAM DE P HANG MAQUAN HOAN NAM DE P NOI MAQUAN HOAN KIEM - HA NOI HA-NOI S1 DAY3 KTT 16A LY KIEM - HA HANG 7473363 203 H6 THANH CONGNGO 12 LANG HA HN CO PHAN DICH VU THUONG MAIQUANG CAO FRIENDS HA-NOI CONG TY 8351852 413 NGUYEN VAN CU-LONG BIEN-HN NGUYEN VAN CU-LONG BIEN-HN HA-NOI 413 22105142 983208433 18/575/69 TO 33 KIM MA, NGOC KHANHBA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI 18/575/69 TO 33 KIM MA, NGOC KHANHBA DINH HA NOI VIET 37719153 LOC HA MAI LAM DONG ANH HA NOI HA MAI LAM DONG ANH HA NOI HA-NOI LOC 4.63 912669620 96 TO 33,D.LAC TRUNG, P.VINH TUYHBT-HN HA-NOI SO 96,TO 33,D.LAC TRUNG,P.VINH TUYQ.HBT-HA NOI 4.99 P1301 CHUNG CU 195 HA-NOI HA NOI CHUNG CU 195 DOI CAN, HA NOI 42816854 DOI CAN, P1301 SO9-P.VO VAN DUNG-P.O CHO DUAQ.DONG DA-HA NOI HA-NOI SO9-P.VO VAN DUNG-P.O CHO DUAQ.DONG DA-HA NOI 4574312 SO 4A,B18 YEN LANG,THINH QUANG DONGDA HA NGO THAI THINH 2DONG DA43.56 HA-NOI 45 NGACH 26/23 NOI HN 43.56 P111 TAP THE A25 NGHIA TAN CAU GIAYHA NOIA25 NGHIA TAN CAU GIAYHA NOI VIET NAM HA-NOI P111 TAP THE VIET NAM 04.2690830 S19-NGO343-DOI CAN-LIEU GIAI-Q.BADINH-HN HA-NOI S19-NGO343-DOI CAN-LIEU GIAI-Q.BADINH-HN 7624056 SO 30 TO 8 THI TRAN DONG ANHTP PHAN VAN TRUONG DICH VONG HAU,CAU GIAY TP HA9652742 HA-NOI 11 HA NOI 043 9652742 NOI SO 39 PHO GIANG VO HA-NOI CAT 39 PHO GIANG VODA THANHCAT LINHQUAN DONG DA THANH PHO HN PHUONG SO LINHQUAN DONG PHUONG PHO HN 435533649 B4 -F4 TO 111 HOANG HA-NOI CAU, PHUONG OCHO DUA, DONG DA, HN B4 -F4 TO 111 HOANG CAU, PHUONG OCHO DUA, DONG DA, HN 0438561358 4 TOA NHA 46 TANG BAT HO P.PHAMHONHA 46BA TRUNG HA NOI VN HA-NOI 4 TOA Q.HAI TANG BAT HO P.PHAMHO Q.HAI BA TRUNG HA NOI VN 4.4 SO2 DAY A1 TAP THE KHAOSAT PHUONGPHUC XATHE DINH HA NOI HA-NOI SO2 DAY A1 TAP BA KHAOSAT PHUONGPHUC XA BA DINH HN 4.21 SO6 NGO 6 GIAP NHI PHUONG THINH NGO HOANGNHI PHUONG THINH LIET HOANG04.38632220 HA-NOI SO6 LIET 6 GIAP MAI - HN 04.36423384 MAI - HN 142 LE DUAN DONG DA, HA NOITRUNG, HA NOI, VIET NAM THI XUAN, Q.HAI 5184070 HA-NOI SN18 NGUYEN DU, P.BUI BA TRUNG, HN 5184084 SO NHA 56 BT2 KHU BAC LINH DAM, DAIKIM, BT2 KHUMAI, HA NOI HA-NOI SO NHA 56 HOANG BAC LINH DAM, DAIKIM, HOANG MAI,6412370 6412570 HA NOI

KHU 7 QUOC LO 32 THI TRAN TRAM TROIH.HOAI DUC TP TRAN TRAM TROIH.HOAI DUC TP HA NOI HA-NOI KHU 7 QUOC LO 32 THI HA NOI 39998698 P105 B17 KHU DOAN NGOAI GIAO KIMLIEN KHU DOAN NGOAI GIAO P. 04.5744291 DONG DA HN HA-NOI P105 B17 DONG DA HA NOI KIMLIEN Q. C11 NGO 61/16 LAC TRUNG, VINHSO 477, PHOTRUNG, HA NOI HA-NOI TUYHAI BA MINH KHAI, P.VINH TUY,Q.HAI BA4.64 TRUNG,TP HN SO 112 NGO 107, LINHHA-NOI NAM, VINHSO 112 NGO 107, LINH NAM, VINH HUNGHOANG MAI, HN HUNGHOANG MAI, HN 4.22 C17-T9 O CHO DUA DONG DA HA C17-T9 O NAM DUA DONG DA HA NOIVIET NAM HA-NOI NOIVIET CHO 4.35 P2006 TANG 20 NHA 25 - LANG HA, THANH CONG, BA DINH, HA NOI THANH5147212 BA DINH, HA NOI HA-NOI P2006 TANG 20 NHA 25 - LANG HA, CONG, 15B/31 XUAN DIEU QUANG AN TAY HO HANOI DIEU QUANG AN TAY HO HANOI 4.37 HA-NOI 15B/31 XUAN TANG3 SO107 HOANGHA-NOIP.NHAN CHINHQ.THANH XUAN TP.HA NOICHINHQ.THANH XUAN TP.HA NOI NGAN TANG3 SO107 HOANG NGAN P.NHAN 4.37 4.37 LAI QUAN-XUAN NINH-XUAN TRUONG-NAMDINH NINH-XUAN TRUONG-NAMDINH HA-NOI LAI QUAN-XUAN 3503.89 373 PHO VONG, HBT, HA NOI HA-NOI 373 PHO VONG, HBT, HA NOI 4.63 SO 14 NGACH 16 NGOHA-NOI GIAY YENHOA CAU GIAY 79 CAU GIAY YENHOA CAU GIAY HA NOI 79 CAU SO 14 NGACH 16 NGO HA NOI 437589404 73 LY NAM DE - CUA DONG - HOAN KIEMHA NOI - CUA DONG - HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 73 LY NAM DE 04-7.664.200 SN 517 DUONG GIAI PHONG PHUONG DONGTAMGIAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SN 517 DUONG HAI PHONG PHUONG DONGTAM HAI BA TRUNG HA NOI 4.39 SO 4A NGO TRANG TIEN HOAN KIEMHA NOI 182/19 BACH DANGCHUONG DUONG Q HK HN HA-NOI 16 NGACH 4.39 350 DOI CAN BA DINH HA-NOI HA NOI 350 DOI CAN BA DINH HA NOI 047629835 43A NGO QUYEN, HN HA-NOI P102 C10 TT NAM THANH CONG, DD,8242841-9362025 HN 8242842 P108 G5 TT THANH CONG PHUONG THANHCONG QUAN BA PHUONG HN HA-NOI P108 G5 TT THANH CONG DINH TP THANHCONG QUAN 42946426 HN 4.29 BA DINH XOM DOC BINH MINH THANH OAIXOM DOC BINH MINH THANH OAI HA NOI HA-NOI HA NOI 4.34 11/23/250 KIM GIANG THANH XUAN HN HA-NOI 130 HANG THAO NAM DINH 4.22 SO 23 NGO 2 DINH CONG THUONG PHUONGDINH CONG HOANG MAIPHUONGDINH CONG HOANG MAI HA-NOI SO 23 NGO 2 DINH CONG THUONG TP HN 4.67 438389456 90-100 NGHI TAM YENHA-NOI HO HANOI AU CO NHAT TAN TAY HO HANOI PHU TAY 70 NGO479 04.7172324 XOM 2 THON MIEU NHA XA TAY MO HUYENTU LIEM, NHA XA TAY MO HUYENTU LIEM, TP HN 43.84 HA-NOI XOM 2 THON MIEU TP HN 438393420 SO 2 NGO 157 PHAO DAI LANG, PHUONGLANG THUONG, Q.DONG DA, TP HA NOI DONG DA, HN HA-NOI B16 -181 NGUYEN LUONG BANG, QUANGTRUNG, P217, NHA B16, TAP THE KIM LIEN,DONG DAB16, TAP THE KIM LIEN,DONG35659373 04.6415348 HA-NOI P217, NHA HN DA HN 34 THANH CONG, BA DINH, HA NOIHO, HA NOI HA-NOI SO 26-1/36 NGHI TAM, PHUONG QUANGAN, TAY HO, HA NOI 04.7725399 29 NGO 403 BACH MAI, BACH MAI, HAIBA 403 BACH MAI, BACH MAI, HAIBA TRUNG, TP HA NOI HA-NOI 29 NGO TRUNG, TP HA NOI 043.623.0578 043.627.4090 P301 NHA SO 1 NGO 120 TRUONG CHINHPHUONG MAI. DONG DA. HN.04.2856699 HA-NOI SO 1 NGO 120 TRUONG CHINHPHUONG MAI.DONGDA.HN VN LO TT6 M4 O10 BAC LINH DAM, DAI KIMHOANG MAI, HA NOI HA-NOI LO TT6 M4 O10 BAC LINH DAM, DAI KIMHOANG MAI, HA NOI 6416559 LO 58 TT4 KHU DO THIHA-NOI ME TRITU LIEM HA NOI MY DINH ME TRITU LIEM HA NOI MY DINH LO 58 TT4 KHU DO THI 437876045 15/31 XUAN DIEU QUANG AN TAY15/31 XUANVIET NAM HA-NOI HOHA NOI DIEU QUANG AN TAY HOHA NOI VIET NAM 4.72 24/26 BUI DINH TUY, PHUONG 26,24/26 BUI DINH TUY, PHUONG 26, QUANBINH THANH HA-NOI QUANBINH THAN, VIET NAM 08.351.17528 511 E1 NGO 27 TA QUANG BUU, BACHKHOA, HBT, HA NOI BUU, BACHKHOA, HBT, HA NOI HA-NOI 511 E1 NGO 27 TA QUANG P402 SO 22 NGO 125 DUONG TRUNG KINHTRUNG HOADUONG TRUNG KINHTRUNG HOA CAU GIAY H HA-NOI P402 SO 22 NGO 125 CAU GIAY HA NOI437821956 TANG 4 TTTM HA THANH-102 THAI THINHDONGHA THANH-102 THAI THINHDONGDA HN 439041288 HA-NOI TANG 4 TTTM DA HN 43.9 SO 300 DOI CAN CONG VI BA DINH HN DOI CAN CONG VI BA DINH HN462736475 HA-NOI SO 300 0 1401 - 18T2 LE VAN LUONG - NHANCHINH-THANH XUAN - HA NOI HA-NOI 1401 - 18T2 LE VAN LUONG - NHANCHINH-THANH XUAN-HN (04) 2.510.615 5 NGO75 HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI VIET NAM HA-NOI 5 NGO75 HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI VIET NAM 912146147 SO 2 NGO 58 NGUYENHA-NOI CHI THANH LANGTHUONG DONGCHI HN SO 2 NGO 58 NGUYEN DA THANH LANGTHUONG DONG DA HN 84437674890 0435633455 SO 112A, C3 TAP THE HA-NOI TU SO 112A, C3 TAP TU QUAN DONG PHUONGTRUNG TU QUAN DONG DA HN TRUNG PHUONGTRUNG THE TRUNG TU DA HN 439901147 TANG 13,SO 27 HANG HA-NOI PHAM DINHHO, HAI BA TRUNG, HA NOI TO7 BO 4.22LONG 22164612 CHUOI, SO 2 NGO 310/62/21 NGUYEN VAN CU DE BIEN HN SO 11 HEM 86/16/4 TOHA-NOI VINH DIENSO 11 HEM 86/16/4 TO THANH XUANKHUONG TRUNG Q TX -HN P KHUONG TRUNG Q VINH DIEN P TP HA NOI 04.22413388 04.8535274 SO 30 PHO BA TRIEU PHUONG NGUYENTRAIBA TRIEU PHUONG NGUYENTRAI TP HA DONG HA TAY HA-TAY SO 30 PHO TP HA DONG HA TAY 0903215179 SO 5A NGO 329 D.CAU GIAY TO 39 P.DICH VONG D.CAU GIAY TO 39 P.DICH VONG CAU GIAY T HA-NOI SO 5A NGO 329 CAU GIAY TP HA NOI 438586166 113 E2 NGO88 THO LAO DONG NHAN E2 NGO88 THO HA NOI HA-NOI 113 HAIBA TRUNG LAO DONG NHAN HAIBA TRUNG HA NOI 04.9714520 P 405, NO 5, BAN DAO HA-NOI LINH DAM, P 405, NO 5, BAN Q HOANG MAI, TP HN PPHUONG LIET, DAO LINH DAM, PPHUONG LIET, Q HOANG MAI, TP HN 6419325 NGACH 69 NGO 521 TRUONG DINH TAN MAI NGO 521MAI HA NOI HA-NOI NGACH 69 HOANG TRUONG DINH TAN MAI HOANG MAI HA NOI 5B TANG 5 TOA NHA 39 NGUYEN SO H2 TT CONG TY DIEN LUC P PHUC XAQUAN BA04.552.4142 HA-NOI TRA TXHA NOI 04.285.3710 DINH TP HN KM110 QUOC LE 5 DUONG BAO TRAN HUNGDAO, Q.DUONG TP HAI PHONG HA-NOI KM110 QUOC LE 5 HAI AN BAO TRAN HUNGDAO, Q. HAI AN TP HP 0313.555678 SO 211 TRAN DAN NINH DICH VONG CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 211 TRAN DAN NINH DICH VONG CAUGIAY HA NOI VIET NAM 7911966 04.37911966 SO 22 LANG HA-P.LANG HA-Q.DONG 22 LANG HA-P.LANG HA-Q.DONG DA-TP HA NOI HA-NOI SO DA-TP HA NOI 7764668 7764668(18)

TANG 1 LANG QUOC TE THANG LONG PDICH VONG Q TE THANG H A NOI2696465 HA-NOI TANG 1 LANG QUOC CAU GIAY LONG PDICH VONG Q CAU GIAY H A NOI 04 P211 TANG 2 NHA A6 TT GIANG VO BADINH CAU NGHE LINH NAM HOANGMAI HA NOI HA-NOI SO 7 TO 3 HA NOI 4.73 P202 TOA NHA CFM - 23 LANG HAP202 TOA NHA BA DINH HN HA-NOI THANHCONG CFM - 23 LANG HA THANHCONG BA DINH HN SO NHA 24,NGO117,THAI HA,TRUNG NHA 24,NGO117,THAI HA,TRUNG 048572323 DA,HA NOI HA-NOI SO LIETDONG DA,HA NOI LIETDONG 45 HO DAC DI, DONG DA, HA NOI,SO 4C, TO 45 PHUONG QUAN HOA,Q.CAUGIAY, HA NOI 38336256 HA-NOI VIETNAM 62764933 P2-A3, TT DHSPNN, P DICH VONG HAU,Q CAU GIAY, TPDICH VONG HAU,Q CAU GIAY, TP HA NOI HA-NOI P2-A3, TT DHSPNN, P HA NOI 04.7549260 04.8358380 SO 17 DUONG PHAM HUNG MY DINH17 DUONG PHAM HUNG MY DINH TU LIEM HN HA-NOI SO TU LIEM HN 47688995 SO 1109 NHA N05 KHU 5.3 HA DICH VONG CAU GIAY HN HA-NOI TO 21 TT DHSP DICH VONG CAU GIAY HANOI 160(LAU 4) NAM KY KHOI NGHIA P6.Q3 TP 4) NAM KY KHOI NGHIA P6.Q3 TP HO CHI MINH VN 87.63 HA-NOI 160(LAU HO CHI MINH VN 8.63 SO NHA 33 TO 13C,CUM3,PHUONG HADINH,QUAN THANH XUAN,TP HA NOI HA-NOI SO NHA 33 TO 13C,CUM3,PHUONG HADINH,QUAN THANH XUAN 62940233 947518585 SO 218 D.NGUYEN KHOAI P. THANH LUONG Q. HAI BA TRUNGTHANH LUONG Q. HAI BA TRUNG HA HA-NOI SO 218 D.NGUYEN KHOAI P. HA NOI 927 LA THANH NGOC KHANH BA DINH HANOI VIET NAM HA-NOI 927 LA THANH NGOC KHANH BA DINH HANOI VIET NAM 04.7755119 5TO 7 NGO 1 PHAM TUAN TAI DICH VONGHAU PHAM TUAN TAI DICH VONGHAU4.38 GIAY HN HA-NOI 5TO 7 NGO 1 CAU GIAY HN CAU 132 KIM MA BA DINH HA NOI HA-NOI 132 KIM MA BA DINH HA NOI 04.7760760 SO 389 LAC LONG QUAN PHUONG NGHIA DO LONG QUAN PHUONG NGHIA DO QUAN CAU GIAY HA N HA-NOI SO 389 LAC QUAN CAU GIAY HA NOI 422105422 TAN QUANG, VAN LAM, HUNG YEN HA-NOI TAN QUANG, VAN LAM, HUNG YEN 049289352 SO 23 HEM 66/13 NGOHA-NOI DINH DONG BACHMAI 66/13 NGO DINH DONG BACHMAI NOI SO 23 HEM THANH NHAN HAI BA TRUNG HA THANH NHAN HAI BA TRUNG HA NOI 04.38635712 13 NGO 192 TT XAY LAP II,PLIET,HNOIBA DINH, HA NOI HA-NOI 13 NGO 192 TT XAY LAP II,PLIET,HNOI 4.39 SO105, DUONG NGUYEN VAN LINH,P.PHUCDONG,Q.LONG VAN LINH,P.PHUCDONG,Q.LONG BIEN, HN HA-NOI SO105, DUONG NGUYEN BIEN, HA NOI 04.2167.240 NHA SO 1 A4 KHU TT CTY TVXD DIENNGUYEN XUAN NAM-HA NOI HA-NOI 337 1THANH TRAI-THANH XUAN-HA NOI 5521448 04.5521448 SO 65 HAM LONGHA NOI, VIET NAM 65 HAM LONGHA NOI, VIET NAM 043.943.4018 HA-NOI SO 27 - NGO TAT TO VAN HA-NOIDONG DAHA NOI TO VAN MIEU - DONG DAHA NOI MIEU 27 - NGO TAT 04-7.478.560 XOM 4 THON DONG LAO XA DONG LA HUYEN HOAI DUC TP HA NOI LA HUYEN HOAI DUC TP HA NOI HA-NOI XOM 4 THON DONG LAO XA DONG 43.36 043.360.8051 P.502, KHU TT DU LICH, 809 GIAIPHONG- GIAP BAT-LICH, 809 GIAIPHONG- GIAP BAT- HOANG MAI - HA NOI HA-NOI P.502, KHU TT DU HOANG MAI - HA NOI438646552 SO 99 DONG CAC, O CHO DUA, DONG DAHA-NOI HA-NOI SO 99 DONG CAC, O CHO DUA, DONG DAHA NOI 43.51 43.54 XOM 3 PHU DONG GIAHA-NOI NOI LAM HA XOM 3 PHU DONG GIA LAM HA NOI 4.7 4.88 SO3 DAY T2 TT Z179 TU HIEP THANHTRI HN TT Z179 TU HIEP THANHTRI HN HA-NOI SO3 DAY T2 04.36864764 30 NGACH 454/25 MINH KHAI, P.VINHTUY Q.HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI 30 NGACH 454/25 MINH KHAI, P.VINHTUY Q.HAI BA TRUNG H CUM CONG NGHIEP LIEN PHUONG-XALIEN PHUONG-THUONG TIN-HA TAY39144056 HA-NOI CUM CONG NGHIEP LIEN PHUONG-XALIEN PHUONG-THUONG TIN-HA TAY 71 A HONG MAI- HAI BA TRUNGHA NOI DUONG TRUONG DINH,P.TAN MAIQ.HOANG MAI, TP HA N HA-NOI SO 534, 16/1 PHAN DINH GIOT HA-NOI LIETTHANH XUANGIOT PHUONG LIETTHANH XUAN HA NOI VIET NAM PHUONG 16/1 PHAN DINH HA NOI VIET NAM SO 44 HANG CHAO DONG DA HN SO 10 DICH VONG CAU GIAY HN HA-NOI NHA 8 TT CONG TY TAY HO THON HOANG5CONG TY TAYHA NOI HA-NOI NHA 8 TT CO NHUE TL HO THON HOANG5 CO NHUE TL HA NOI SO 34 TRUNG LIET, DONG DA HNSO 34 TRUNG LIET, DONG DA HN HA-NOI 0913008739 8251147 LE PHAP TIEN DUONGHA-NOI ANH HA NOI TIEN DUONG DONG ANH DONG LE PHAP 437855730 3 NGUYEN VAN TROI, HA-NOI XUAN,TP HA NOI THANH 2-D8 THANH XUAN BAC, THANH XUANTP HA NOI, VIET NAM 11 VU HUU THANH XUAN BAC THANH XUANHA NOI VIET NAM THANH XUANHA NOI VIET NAM HA-NOI 11 VU HUU THANH XUAN BAC 42427296 P322- NO2, KHU DO THI BAN DAOP322- NO2, HOANG LIET.BAN DAOMAI, HA NOI HA-NOI LINHDAM. KHU DO THI HOANG LINHDAM. HOANG LIET. HOANG MAI, HA NOI 04.8215427 SO 5 LO E KHU TAI DINH CU 218 DOI 5 LO E KHU TAI DINH CU 218 DOI CAN, 8519008 HA-NOI SO CAN,HN HN 206 AU CO TAY HO HAHA-NOI NOI VIET NAM AU CO QUANG AN TAY HO HA NOIVIET NAM 206 04.36864764 GIA COC KIEU KY GIA HA-NOI NOI COC KIEU KY GIA LAM HA NOI LAM HA GIA 04.3677.0526 A3 NGO 217 DE LA THANH,P.O CHO DUADONG DA, HA NOI HA-NOI A3 NGO 217 DE LA THANH,P.O CHO DUADONG DA, HA NOI 39144056 GIAP NGO TT TRUC SON CHUONG MY NGO TT TRUC SON CHUONG MY HA HA-TAY GIAP HATAY NHA K2, PHAM HUNG, HA-NOI HOACAU GIAY, HA NOI TRUNG HOACAU GIAY, HA NOI TRUNG NHA K2, PHAM HUNG, CONG TY CO PHAN IHPTRUNG- Q. THANH PHO KHUONG TRUNG-P.KHUONGTRUNG- Q.THANH XUANHA-NOI 92 TO 12 XUAN HN 39944407 HOI PHU DONG HAI , DONG ANH HA NOI , DONG HOI , DONG ANH ,HANOI HA-NOI HAI PHU 0439610342 XOM 19A CO NHUE TUHA-NOI NOI 19A XA CO NHUE HUYEN TU LIEMTP HA NOI LIEM HA XOM 0913008739 10A NGO 3 NHAN HOA, NHAN CHINH,THANH NHAN HOA, NHAN CHINH,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI 10A NGO 3 XUAN, HA NOI 437855730 0462696761 PHONG 5, F5, P. QUYNH MAI, Q. HAIBA TRUNG, P. QUYNH MAI, Q. HAIBA TRUNG, HA NOI, HA-NOI PHONG 5, F5, HA NOI, SO 131 PHO CU LOC, P.THUONG SO 131 PHO CUXUAN,P.THUONG DINH, QTHANH XUAN, TP.HA3.56 HA-NOI DINH, QTHANH LOC, TP.HA NOI 42427296 NO

SO 74 PHO DOAN KE THIEN PHUONG MAIDICH QUAN CAU GIAY HA NOIMAIDICH QUAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 74 PHO DOAN KE THIEN PHUONG 04.8215427 6 TO2B PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI HA-NOI 3 TO2B 8519008 SO 12A/781 D.HONG HA CHUONGSO 12A/781 D.HONG HA NOI VN DUONGHOAN KIEM HA NOI VN HA-NOI DUONGHOAN KIEM CHUONG 04.36864764 SO 2 NGO 16 NGUYENHA-NOI LAI DONGNGUYEN PHUC LAI, O CHO DUADONG DA,HA NOI PHUC 21/16 DAHN SO 2B HEM 162/33/12 KHUONG DINH 2B HEM 162/33/12 KHUONG DINH HADINH THANH XUAN HN HA-NOI SO HADINH THANH XUAN HN 39144056 64 NGO 84 NGOC KHANH GIANG VOBA DINHNGOC KHANH GIANG VOBA DINH HA NOI HA-NOI 64 NGO 84 HA NOI P302 D8 TT THANH CONG P THANH CONGQ BA DINHCONG P THANH CONGQ BA DINH HA NOI HA-NOI P302 D8 TT THANH HA NOI P703 TANG 7,TOA NHA VIMECO,DUONGPHAM HUNG,TRUNG HOA,HA NOI HA-NOI P908,B3D,NAM TRUNG YEN,PHUONG TRUNGHOA,CAU GIAY,HA NOI 1/389/17/15 TO 40 DUONG NGUYEN PHONG SAC 40 DUONG NGUYENPHONG SAC KEO DAI HA-NOI 1/389/17/15 TO KEO DAI-HA NOI K10+500 QUOC LO 2 XA THANH XUAN SOCSON HA NOI VIET NAMXUAN SOCSON HA NOI VIET NAM HA-NOI K10+500 QUOC LO 2 XA THANH 0913008739 SO 25/125 PHO TRUNG KINH PHUONG TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI TRUNG HOA CAU GIAY HA N HA-NOI SO 25/125 PHO TRUNG KINH PHUONG 437855730 437821936 17 PHAM HUNG,DICH VONG HAU,CAU GIAYHA NOI HA-NOI 17 PHAM HUNG,DICH VONG HAU,CAU GIAYHA NOI SO 8/61 TRAN DUY HUNG CAU GIAY HNDUONG TP HAI AN DONG HUYEN ANDUONG TP HAI PHONG HA-NOI THON AN DUONG XA PHONG 42427296 P201-F8,NGO 238 NGUYEN TRAI THANHXUAN QUAN THANH XUAN-HN04.8215427 04.688.3707 HA-NOI P201-F8,NGO 238 NGUYEN TRAI THANHXUAN QUAN THANH XUAN-HN 275 NGUYEN TRAI, THANH XUAN,275, NOIHA NOI, VIET NAM XUAN HA NOI 8519008 04.5582352 HA-NOI HA NGUYEN TRAI, THANH P. 402 TOA NHA SO 2 LO 13B TRUNG YEN -TRUNG HOA-CAU GIAY -HN04.36864764 HOA-CAU GIA HA-NOI P. 402 TOA NHA SO 2 LO 13B TRUNG YEN -TRUNG 202 N6C DT TRUNG HOA NHAN CHINHNHAN CHINH THANH XUANCHINHNHAN CHINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI 202 N6C DT TRUNG HOA NHAN HA NOI 472 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIENHA NOI DUC GIANG LONG BIENHA NOI HA-NOI 472 NGO GIA TU 39144056 SO NHA 2 NGO 65 LAC TRUNG PHUONGVINH TUY HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO NHA 2 NGO 65 LAC TRUNG PHUONGVINH TUY HAI BA TRUNG HA NOI 3/484 YEN VIEN TT YEN VIEN GIA 3/484 YEN VIEN TT YEN VIEN GIA LAMHA NOI VIET NAM HA-NOI LAMHA NOI VIET NAM 241.38 26BT1 BAN DAO LINH DAM HOANG LIETHOANG MAI, HA NOI HOANG LIETHOANG MAI, HA NOI HA-NOI 26BT1 BAN DAO LINH DAM 61 TO 4 P YEN SO HOANG MAI HA NOI 4 P YEN SO HOANG MAI HA NOI HA-NOI 61 TO 1/178 THAI HA TRUNG HA-NOI LIET DONG DAHA NOIHA TRUNG LIET DONG DAHA NOI VIET NAM 1/178 THAI VIET NAM 0913008739 56 VINH PHUC-P VINH HA-NOI BA DINHHA NOI PHUC56 VINH PHUC-P.VINH PHUC-BA DINHHA NOI 437855730 243 GIAI PHONG, PHUONG MAI, DONGCN PHO NOI A, XA GIA PHAM,HUYEN YEN MY, TINH HUNG YEN HA-NOI KHU DAHA NOI 408 C2 KHU MY DINH 1 XA MY DINH TULIEM HA NOI HA-NOI 408 C2 KHU MY DINH 1 MY DINH TU LIEM42427296 HA NOI SO A70 TT9 KHU DT VAN QUAN HA DONGHA TAY DT VAN QUAN HA DONGHA TAY HA-TAY SO A70 TT9 KHU 04.8215427 P301A TOA NHA LICOGI 13 KHUAT DUYTIEN THANHP DOI NHAN P VINHPHUC Q BA DINH TPHN HA-NOI SO 1 NGACH 6/12 XUAN HA NOI 8519008 04.761.6899 57 NGUYEN PHONG SAC CAU GIAY HANOI VIET NAM SAC CAU GIAY HANOI VIET NAM HA-NOI 57 NGUYEN PHONG 04.36864764 SO 6/181 PHO QUAN NHAN,PHUONG 2 TO 40 TT DONG ANH HA NOI HA-NOI SO NHANCHINH,QUAN THANH XUAN,TP HA NOI 16 QUANG TRUNG- TRAN HUNG DAO- HOANKIEM HATRAN HUNG DAO- HOANKIEM HA NOI HA-NOI 16 QUANG TRUNG- NOI 39144056 22 LE QUY DON P BACH DANG Q P114 TANG 11 DON NGUYEN 1 TOA NHA15-17 NGOC KHANH BD HN HA-NOI HAI BATRUNG HA NOI 101 NHA A TAP THE NHAC VIEN 125 TRUNG KINHTHE NHAC VIEN 125 TRUNGNOI TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 101 NHA A TAP TRUNG HOA CAU GIAY HA KINH KHU DONG BE THON PHUONG BANG XASONG PHUONG HOAI DUC HNOI HA-NOI KHU DONG BE THON PHUONG BANG XASONG PHUONG HOAI DUC SO 110, PHO HA DINH,HA-NOI P. THANH SO 110, PHO HA DINH,XUAN, HANOI,VIETNAM THANH XUAN, HANOI,VIETNAM XUANTRUNG, THANH P. THANH XUANTRUNG, 11C-N2 TT BINH DOANHA-NOI 113 VINHHO, BINH DOAN 12 NGO 113 VINH 12 NGO 11C-N2 TT HA NOI 0913008739 THON LOC XUAN DINH TU LIEM HA NOI LOC XUAN DINH TU LIEM HA NOI 437855730 HA-NOI THON SO 9,NGO128,PHO VONG,PHUONG LIETTHANH XUAN,HA NOI HA-NOI SO 9,NGO128,PHO VONG,PHUONG LIETTHANH XUAN,HA NOI SO NHA 2 NGO 179/64/30 PHO VINHDINH CU X3- TRAN PHU- DAT TAIDINH CU X3- TRAN PHU HA-NOI SO 62 LO 60 KHU A10 KHU HOANG MAI-HN 42427296 36435002 K4 - P3 DAM TRAI - PHUONG LIETK4 - P3 DAM TRAI - PHUONG LIET -THANH XUAN - HA NOI HA-NOI -THANH XUAN - HA NOI 04.8215427 04.2406729 SO 625 CAU THANG 11 DON NGUYEN 7 CT5 KDT MOI MYDON NGUYENHACT5 KDT MOI MY DINH ME TRI HA NOI HA-NOI SO 725 CAU THANG 11 DINH ME TRI 7 NOI 8519008 P510 NHA C1 TT THANH XUAN BAC THANHXUAN HA NOI XUAN BAC P.THANH XUAN BAC TX HN HA-NOI P510 NHA C1 TT THANH 04.36864764 4.85 SO 35, NGO 292, KIM GIANG, HOANGMAI, HA NOI KIM GIANG, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI SO 35, NGO 292, SO 18B2 KHU DO THI DAM TRAU BACH DANG HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 18B2 KHU DO THI DAM TRAU BACH DANG Q.HBT HA NOI 39144056 SO 8 DAY A E681 LIEUHA-NOI DINHHADAY A E681 LIEU GIAI BA DINHHA NOI VIET NAM GIAI BA SO 8 NOI VIET NAM SO 478 DUONG MINH KHAI, P VINH TUY,HAI BA TRUNG,KHAI, P VINH TUY,HAI BA TRUNG, HA NOI, VIETNAM HA-NOI SO 478 DUONG MINH HA NOI, VIETNAM SO 297 P.VINH HUNG, HA-NOI HUNG,HOANG MAI, HA NOI P.VINH TO 4 CUM 2, DUONG DOAN KET, P.VINHHUNG, Q.HOANG MAI, HA NOI 53 LUONG VAN CAN - HOAN KIEM53HANOI - VIET CAN - HOAN KIEM - HANOI HA-NOI - LUONG VAN NAM P205 CHUNG CU COMA18, LE TRONG TAN,HA DONG,HA TAY TRONG TAN,HA DONG,HA TAY HA-TAY P205 CHUNG CU COMA18, LE 0913008739 0343.525.973 P408-N05 KHU 5.3 HA PHUONG DICHVONG KHU 5.3 HA GIAY HN DICHVONG Q.CAU GIAY HN HA-NOI P408-N05 QUAN CAU PHUONG 437855730 66556330

SO 3 XA TRA DOC HUYEN BAC TRA MYTINH QUANGHUYEN BAC TRA MYTINH QUANG NAM HA-NOI SO 3 XA TRA DOC NAM P12(1F)AY2,TT CUC QUAN Y,175B,P.THINH QUANG,THINHQUANG,DD,HANOI QUANG,THINHQUANG,DD,HANOI HA-NOI P12(1F)AY2,TT CUC QUAN Y,175B,P.THINH 42427296 26 QUAN SU, HANG BONG, HOAN26 QUAN NOI HANG BONG, HOAN KIEMHA NOI HA-NOI KIEMHA SU, 04.8215427 139 P.NGUYEN THAI HOC-Q BA DINHHA NOI- VIET NAM HA-NOI 139 P.NGUYEN THAI HOC-P DIEN BIEN -BA DINH-HN- VIET NAM 8519008 043.823.7240 P301 - C3 TAP THE TRUNG TU, PHUONGTRUNG THE QUAN DONG DA, HA NOI HA-NOI P301 - C3 TAP TU, TRUNG TU, PHUONGTRUNG TU, QUAN DONG DA, HA NOI 04.36864764 034.3543041 SO C2 NGO 210 HOANG QUOC VIET CAUGIAYTTDH MO DIA CHAT THON HOANG5 CO NHUE TL HN HA-NOI SO 2 KHU C HN XOM CHO, XA DAI MO,HA-NOI TUXOM CHO, XA DAI MO, HUYEN TU LIEM,HA NOI HUYEN LIEM,HA NOI 39144056 SO 47 TRAN DUY HUNG P.TRUNG HOAQ.CAU GIAYHUNG P.TRUNG HOAQ.CAU GIAY TP.HA NOI HA-NOI SO 47 TRAN DUY TP.HA NOI C4-191 KHU DO THI DINH CONG-DAI KIMQUAN HOANG MAI HA NOI MAI,Q. HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 13 NGO 295 BACH MAI, P.BACH 04.8632423 SO 80B, PHO TRAN HUNG DAO, P. TRANHUNG TRAN HOAN KIM, HN TRANHUNG DAO, HOAN KIM, HA-NOI SO 80B, PHO DAO, HUNG DAO, P. SO 6 LO B NGO 172 VU HUU, THANH 263 PHO GIANG VO P CAT LINH QDONG DA TP 0936139996 HA-NOI SO XU,HA NOI HA NOI 105 C28 TT TAN MAI- PHUONG TAN MAIHOANG MAI - HA NOI HA-NOI 105 C28 TT TAN MAI- PHUONG TAN MAIHOANG MAI- HA NOI 0913008739 SO 14 NGO 675 LAC LONG QUAN P706 NHA C7 KHU MY DINH I XA MYDINH TU LIEM HA NOI HA-NOI XUAN LATAY HO HA NOI 437855730 245 NGUYEN TAM TRINH, HOANG93A DONG KIM NGUU, THANH LUONG,HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI MAI, HANOI, VIET NAM 898B, TA QUANG BUU,HA-NOI HCM 30, NGO 30, PHO YEN PHU, PHUONGYEN PHU, Q.TAY HO, TP.HA NOI P.5, Q.8, SO 42427296 KHUAT DUY TIEN, NHAN CHINH, THANHXUAN,TIEN, NHAN CHINH, THANHXUAN, HA NOI HA-NOI KHUAT DUY HA NOI 04.8215427 323 THUY KHUE BUOI HA-NOI HA323 THUY KHUE BUOI TAY HO HA NOI TAY HO NOI 8519008 SO 36 NGO 28 XUAN LA TAY HO HA NOI NGO 28 XUAN LA TAY HO HA NOI HA-NOI SO 36 04.36864764 P1005 B5 LANG QUOCHA-NOI LONGDICH VONG CAU GIAY THANG LONGDICH VONG CAU GIAY THANG P1005 B5 LANG QUOC TE HA NOI 52 - LINH NAM - MAI DONG - HOANGMAI - HA NOI MAI DONG - HOANGMAI -39144056 (04) 8.626.162 HA-NOI 52 - LINH NAM HA NOI 17, NGACH 218/64 LAC LONG QUAN,NGACH 218/64 LAC TAY HO, HA NOI HA-NOI 17 CUM10, P BUOI, Q LONG QUAN CUM10P BUOI, Q TAY HO, HN 436503870 199 PHO KHUONG THUONG,PHUONGPHO KHUONG THUONG,PHUONGDA, HA NOI HA-NOI 199 KHUONGTHUONG, QUAN DONG KHUONGTHUONG, Q.DONG DA,HN 56 NGUYEN TRAI, THUONG DINH,56 NGUYEN TRAI, THUONG DINH, THANHXUAN, HA045582851 HA-NOI THANHXUAN, HA NOI NOI 68 TRAN HUNG DAO, PHUONG TRANHUNG DAO, DAO, PHUONG TRANHUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI 68 TRAN HUNG HOAN KIEM, HA NOI 114 LANG HA DONG DA HA NOI 114 LANG HA DONG DA HA NOI HA-NOI 0913008739 SO 12 PHO CAM HOI P.DONG MAC HBT HN CAM HOI P.DONG MAC HBT HN HA-NOI SO 12 PHO 437855730 SO 101 HOANG QUOCHA-NOI VIET PHUONG101 HOANG QUOC VIET PHUONG NGHIADO CAU GIAY HA NOI SO NGHIADO CAU GIAY HA NOI P618-CT1A-KDTM VANHA-NOI HA SO 14 NGO 107, LINH NAM, TRAN PHU,HOANG MAI, HN QUAN, DONG,HA NOI 42427296 FL 3,G17 THANG LONG INTERNATIONALVILLAGE,CAU GIAY, HA NOI, VIET NAM HA-NOI FL 3,G17 THANG LONG INTERNATIONALVILLAGE,CAU7569896 NOI, VIET NAM 04.8215427 04 GIAY, HA KHU CONG NGHIEP HA NOI-DAI TU SAI DONG QUAN LONG BIEN HA NOI DONG QUAN LONG BIEN HA NOI HA-NOI KHU CONG NGHIEP HA NOI-DAI TU SAI 8519008 SO 208 LE LOI, TP SON TAY, TINH HATAYLE LOI, TP SON TAY, TINH HATAY HA-NOI SO 208 4.34 0433832088/89 174 DUONG NGOC HOI TO 6 HOANG LIETHOANG MAI HNTO 6 HOANG 04.8611070 MAI HN VIET NA HA-NOI 174 DUONG NGOC HOI VIET NAM LIETHOANG 49 - YEN HOA - CAU GIAY - HA NOIVIET NAM HA-NOI 49 - YEN HOA - CAU GIAY - HA NOIVIET NAM 04.2822266 15 NGO 1043 DUONG GIAI PHONG THINHLIET HOANG MAI HN HA-NOI 15 NGO 1043 DUONG GIAI PHONG THINHLIET HOANG MAI HN 439763685 P205,H1,120,TT NGHIAHA-NOI TAN BAC, HOANGQUOC VIET, NGHIA TAN,QUOCGIAY, HN CAU GIAY DIST,HN P205-H1BLD,ALLEY120-HOANG CAU047562080 VIETST, 7/18 THUONG THANH LONG BIEN7/18NOIVIET NAM HA-NOI HA THUONG THANH LONG BIEN HA NOIVIET NAM 42159100 SO1 HEM 345/69/12 KHUONG TRUNG P.KHUONG DINH Q.THANH XUAN P.KHUONG DINH Q.THANH XUAN TP.HA NOI HA-NOI SO1 HEM 345/69/12 KHUONG TRUNG TP.HA NOI 187B GIANG VO, P.CAT LINH, Q.DONGDA, HA NOI P.CAT LINH, Q.DONGDA, HA NOI HA-NOI 187B GIANG VO, 5122317 32 PHO DONG QUAN NGHIA DO CAU GIAYHA NOI HA-NOI 32 PHO DONG QUAN NGHIA DO CAU GIAYHA NOI 4.84 57 TRANG TIEN, HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI 57 TRANG TIEN, P.TRANG TIEN, Q.HOANKIEM, HA NOI 6/165 DUONG QUANG HA-NOI GIAY HANOI BA DINH HA NOI VIET NAM HAM CAU 7 DAO TAN VIET NAM 047891536 165 NGO 35 PHO KHUONG HA KHUONG DINH PHO KHUONG HN KHUONG DINH THANH XUAN HN HA-NOI 165 NGO 35 THANH XUAN HA 42159100 SO 314/6B BAN DAO LINH DAM HOANGMAI HA NOI HA-NOI SO 314/6B BAN DAO LINH DAM HOANGMAI HA NOI 5651447 765A DUONG NGUYEN VAN LINH 765A DUONGDONG LONG BIEN HA NOI HA-NOI PHUONGSAI NGUYEN VAN LINH PHUONGSAI DONG LONG BIEN HA NOI SN9 KHU TT VIEN KHCN VA MT P SN 9 KHU TT VIEN KHCN VA MT P NGHIADO CAU GIAY HN HA-NOI NGHIADO CAU GIAY HN 5632912 B2 P 418 TO HIEU CAU GIAY HANOI VIET NAM HIEU CAU GIAYHA NOI VIETNAM HA-NOI B2 P 418 TO 04.38682446 THON NGOC BAI-NGOC LIEP-QUOC OAIHA TAY HA-TAY THON NGOC BAI-NGOC LIEP-QUOC OAIHA TAY 43995143 6408200 SO 402 TOA NHA HA THANH PLAZA102 THAI THINH DONG DA YEN- VINHPHUC HA-NOI KHU 9 PHUC THANG- PHUC HN VAN CON HOAI DUC HA TAY HA-TAY VAN CON HOAI DUC HA TAY SO 11/4/1081 HONG H HA-NOI A CHUONGSO 11/4/1081 HONG H A NOI DUONGHOAN KIEM HA CHUONG DUONGHOAN KIEM HA NOI

XA HIEP SON, HUYEN HA-NOI KINH MON,XA HIEP SON, HUYEN KINH MON,TINH HAI DUONG TINHHAI DUONG 4.63 189 P.DAI LA P.DONG TAM Q.HAI BATRUNGLA P.DONG TAM Q.HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI 189 P.DAI HA NOI VIET NAM 046422938 12 NGACH 72/170 HOANG NGAN P.TRUNGHOA Q.CAU GIAY NGAN P.TRUNGHOA Q.CAU GIAY TP.HA NOI HA-NOI 12 NGACH 72/170 HOANG TP.HA NOI 04.3556.7535 P105 NHA A5 TT TRUONG T36 P YEN HOACAU GIAY HA NOI T36 P YEN04.35543842 HA-NOI P105 NHA A5 TT TRUONG HOACAU GIAY HA NOI 4373016849 207H2 THANH CONG BA DINH TP 207H2 THANH CONG BA DINH TP HA NOIVN HA-NOI HA NOIVN 936027171 178 TRAN NAO, BINH AN, QUAN 2, TPHO CHI MINH HA-NOI 178 TRAN NAO, BINH AN, QUAN 2, TPHO CHI MINH 04-8.465.669 SO 234 DUONG PHAM HA-NOI VAN DONGSO 234 PHAM LIEM DONG CO NHUE TU LIEM HA NOI CO NHUETU VAN HA NOI 462857164 LO 43 CUM CN QUANG MINH ME LINHVINH PHUC VIET NAM ME LINHVINH PHUC VIET NAM HA-NOI LO 43 CUM CN QUANG MINH SN 242 NGUYEN HUY TUONG THANH XUANHA NOIHUY TUONG THANH XUANHA NOI HA-NOI SN 242 NGUYEN 204 T2 132-138 KIM MA, P.KIM MA, BAA DINH HA NOI MA, P.KIM MA, BAA DINH HA NOI HA-NOI 204 T2 132-138 KIM SO 32 DUONG NGOC THUY P. LONG 32 DUONG NGOC NAM P. LONG BIENHA NOI VIET NAM HA-NOI SO BIENHA NOI VIET THUY 46 NHUE GIANG TAY MO TU LIEM46 NHUE GIANG TAY MO TU LIEM HA NOIVIET NAM HA-NOI HA NOIVIET NAM SO 360, DUONG GIAI PHONG, PHUONGLIET, DONG DA, HN HA-NOI SO 360, DUONG GIAI PHONG, PHUONGLIET, DONG DA, HN 435830076 VPDD-CT CP NHUA VAHA-NOI AN LO 8 KCN NAM H.Q.VIET CAU GIAY HA NOI VN T.HAI DUONG VN BB AN PHAT SO8/106 SACH X.AI QUOC TP HAIDUONG SO 201A,DUONG MINH KHAI,P.MINH KHAIQUAN HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 201A,DUONG MINH KHAI,P.MINH KHAIQUAN HAI BA TRUNG,HN TO 4 YEN DUYEN,P YEN SO QUAN HOANGMAI TP HA YEN SO QUAN HOANGMAI TP HA NOI HA-NOI TO 4 YEN DUYEN,P NOI 439935097 61 LE DUAN-CUA NAM-HOAN KIEM-HA NOINOI HA-NOI 61 LE DUAN-CUA NAM-HOAN KIEM-HA NOI 42.25 SO 78, NGO 155 TRUONG CHINH, SO 78, NGO 155 TRUONG CHINH, PHUONGLIET, THANH XUAN, HN HA-NOI PHUONGPHUONG LIET, THANH XUAN, HA NOI KIOT SO 04 NO 8 BAN HA-NOI DAO LINH DAM-HOANGNO 8 BAN DAOMAI- HA NOI KIOT SO 04 LIET- HOANG LINH DAM-HOANG LIET- HOANG MAI- HA NOI P606 NHA C2 KHU DO HA-NOI DINH I TULIEM HAMAU TO 12 CAU DIEN TULIEM HA NOI THI MY 136 HO TUNG NOI 142 DOI CAN BA DINH HA-NOI VIET NAM CAN BA DINH HA NOI VIET NAM HA NOI 142 DOI 142 DOI CAN BA DINH HA-NOI VIET NAM CAN BA DINH HA NOI VIET NAM HA NOI 142 DOI 04-2.465.233 KHU TT TM THON PHUHA-NOI DINH-TL-HN THON PHU MY-MY DINH-TL-HN MY-MY KHU TT TM 01667888999 THON TIEN LU XA TIEN PHUONG THON TIEN LU XAMY HA NOI HA-NOI HUYEN CHUONG TIEN PHUONG HUYEN CHUONG MY HA NOI 04.37347802 912757727 SN8 NGACH 6 TTVIEN HA-NOI KHOA HOCSN8 NGACH 6 TTVIEN KHOA HOC VIETNAM NGHIA DO-CAU GIAY-HA NOI VIETNAM NGHIA DO-CAU GIAY-HA NOI 4.37 P206 SO 4 TRAN HUNG DAO HOAN KIEMHALY THUONG KIET P TRAN HUNGDAO Q HOAN KIEM TPHN HA-NOI SO 83A P NOI 043.763.5089 P102 C7 NGHIA TAN,P.NGHIA TAN-Q.CAUGIAY-HA NOI HA-NOI P102 C7 NGHIA TAN,P.NGHIA TAN-Q.CAUGIAY-HA NOI P914 NO2 KCC DICH VONG DICH P914 NO2 KCC DICHNOI VIET NAM HA-NOI VONGCAU GIAY HA VONG DICH VONGCAU GIAY HA NOI VIET NAM SO 132 PHO YEN BAI 2 PHUONG PHO HUEHBT HA NOI 2 PHUONG PHO HUEHBT HA NOI HA-NOI SO 132 PHO YEN BAI T2 53 NGUYEN CONG HA-NOI TRU DONGT2 53 NGUYEN CONG HN DONG NHAN HAIBA TRUNG HN NHAN HAIBA TRUNG TRU 6 NGACH 102/53 HOAN DAO THANH KG HN 102/53 HOAN DAO THANH KG HN HA-NOI 6 NGACH NHA B6-LO 20-KDT DINH CONG-HOANGMAI-HN HA-NOI NHA B6-LO 20-KDT DINH CONG-HOANGMAI-HN 4.39 4.36 SO 10 PHO TRINH HOAI DUC P CAT LINHQ.DONG DA HN TPHN P CAT LINHQ.DONG DA HN TPHN HA-NOI SO 10 PHO TRINH HOAI DUC P904 NHA N50, CHUNG CU TRUNG HOA,NHAN CHINH, TXUAN, HN HOA,NHAN CHINH, TX, HN HA-NOI P904 NHA N50, CHUNG CU TRUNG P704 C3 NHA E3 KHU DO THI MOIP704 C3 NHA E3 KHU DO THI MOI YENHOA YEN HOA CAUGIAY HA-NOI YENHOA P YEN HOA CAU GIAY HN 29 NGACH 5/34A TRAN PHU BA DINH HNHA NOI VIET NAM HA-NOI 14-16 NGO 254 BUOI CONG VI BA DINHHA NOI VIET NAM 189 PHO BACH MAI,P.CAU DEN,Q.HAIBA TRUNG,HN HA-NOI 189 PHO BACH MAI,P.CAU DEN,Q.HAIBA422468648 TRUNG,HN 4.87 930-932 BACH DANG P. THANH LUONGQ. DUONGTRUNGDANG PHUONGTHANH 4.37 HA-NOI 930-932 HAI BA BACH HA NOI LUONG HBT HN 2004209 SO 5 QUOC TU GIAM VAN MIEU DONG QUOC NOIGIAM VAN MIEU DONG DAHA NOI HA-NOI SO 5 DAHA TU THON CAO DINH XA XUAN DINH HUYENCAO DINH XA XUAN DINH HUYEN TULIEM HA NOI HA-NOI THON TULIEM HA NOI 04.6410236 SO 18 NGO 469 DUONG NGUYEN SO 18 NGO 469 DUONG NGUYEN TRAI,, THANH XUAN NAM, TX HA-NOI TRAI,, THANH XUAN NAM, TX , HA NOI 2121357 (04) SO 26B VAN HO2 P.LEHA-NOI DAI HANH HAIBA TRUNG HAP.LE DAI HANH HAIBA TRUNG HA NOI SO 26B VAN HO2 NOI SO66/71 TO 20B NGO VAN CHUONG2PHUONG VAN CHUONG DONG DA HA DA HA NOI HA-NOI 66/71 TO 20B NGO VAN CHUONG 2DONG NOI 0343.631406 TANG 16 TOA NHA HACISCO SO 15 NGO107 NGUYEN CHI THANH DONG DA7324268 HA-NOI TANG 16 TOA NHA HACISCO SO 15 NGO107 NGUYEN CHI THANH HN P3.9 NHA 27 LAC TRUNG, VINH TUY,HAI BA 27 LAC TRUNG, VINH TUY,HAI BA TRUNG HN HA-NOI P3.9 NHA TRUNG HN 0437642302 TANG 1,TOA NHA N16,HA-NOI KHU TDC 5,03 HADICH VONG,DICH VONG,CAU GIAY,HA NOI TANG 1,TOA NHA N16, KHU TDC 5,03 HADICH VONG,CAUGIAY,HN 2962032 SO8/470 DUONG NGUYEN TRAI PHUONG THANH XUAN QUAN THANH XUAN HNHN HA-NOI SO8/470 DUONG NGUYEN TRAI THANH XUAN 3/451 NGUYEN VAN CU GIA THUY3/451 NGUYEN VAN VIET NAM HA-NOI LONGBIEN HA NOI CU GIA THUY LONGBIEN HA NOI VIET NAM 4.39 207 NHA D5, LO C, NGUYEN PHONG SAC,CAU GIAY, CHINOI, VIET NAM HA-NOI P1106-71 NGUYEN HA THANH,HA NOIVIET NAM SO 1 NGO 425 DUONGHA-NOI P.NHATTAN, Q.TAY HO, HA NOI, VIET NAM AU CO, SO 1 NGO 425 DUONG AU CO, P.NHATTAN, Q.TAY HO, HN

117 K80D VINH PHUC BA DINH HN HA-NOI 117 K80D VINH PHUC BA DINH HN 0437833096 913276116 47 HANG DAO HOAN KIEM HA NOIVIET NAM PHU THANH LAC THUY HOA BINH HA-NOI TAN THANH 243A DE LA THANH - LANG THUONG -DONG DA - HA NOI HA-NOI 243A DE LA THANH - LANG THUONG -DONG DA - HA NOI 8342519 SO 5 NGO HO DAI PHUONG KHAM THIENDONG DAI HA NOI KHAM THIENDONG DA 04.554.2688 HA-NOI SO 5 NGO HO DA PHUONG HA NOI 2A-S1-K5-11 XUAN DIEU QUANG AN TAYHO HA NOI DIEU QUANG AN TAYHO HA NOI HA-NOI 2A-S1-K5-11 XUAN SO NHA 15, NGO 191, MINH KHAI,SO NHA 15, NGO 191, MINH KHAI, HAIBA TRUNG, HA NOI HA-NOI HAIBA TRUNG, HA NOI 124 VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA P302 NHA C4 NGO 44 KHUONG THUONGDONG DA-HA NOI HA-NOI NOI 0437170970 22 NGO 186 NGOC HA HA-NOI HA NOI 186 NGOC HA BA DINH HA NOI BA DINH 22 NGO VAN LOC, XUAN CANH, DONG ANH,HA NOI THUONG MAI DONG ANHHA NOI HA-NOI SO 95B,TT SO 10 THUAN HOA DUONG NGUYEN 10 THUAN HOA DUONG NGUYEN 047891536 HA-NOI SO VAN CU, NGOC LAM, LONG BIEN, VANNOI NGOC LAM, LONG BIEN, HA NOI HA CU, P3-NGACH 22-NGO 65-PHUC XA- BA DINHHN22-NGO 65-PHUC XA- BA DINHHN HA-NOI P3-NGACH 4.37 SO 42/161PHO THAI HA-PHUONG SO 42/161PHO THAI HA-PHUONG LANG HAQUAN DONG DA-HA NOI HA-NOI LANG HAQUAN DONG DA-HA NOI 04.9174789 1602-198 NGUYEN TUAN NHAN CHINHTHANH XUAN TUAN NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI HA-NOI 1602-198 NGUYEN HA NOI SO 18 LO 10A DUONG HA-NOI YEN KDTTRUNG YEN CAU GIAY HA NOI 042146461 YEN CAU GIAY H TRUNG SO 18 LO 10A DUONG TRUNG YEN KDTTRUNG SO 40 NGO 61 DUONGHA-NOIDUYSO 40 NGO 61 DUONGQ CAU GIAYHUNGTRUNG HOA CAU GIAY TRAN HUNGP TRUNG HOA TRAN DUY HN LO SO 1 KHU CONG NGHIEP QUOC OAI HUYENCONG NGHIEP QUOC OAI HUYEN QUOC OAI TINH HA TAY HA-NOI LO SO 1 KHU QUOC OAI TINH HA TAY P704 NO 6B BAN DAO HA-NOI LINH DAM, P704 NO 6B BAN DAOMAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HN HOANGLIET, HOANG LINH DAM, 0462736458 52 VUONG THUA VU, THANH XUANHA NOI THUA VU, THANH XUANHA NOI HA-NOI 52 VUONG 04.5597865 8/198 LE TRONG TAN P.KHUONG 8/198 LE TRONG TAN NOI HA-NOI MAITHANH XUAN HA P.KHUONG MAITHANH XUAN HA NOI SO 36 NGACH 162/29 LE TRONG TANKHUONG MAI THANHTRONG TANKHUONG MAI THANH XUAN HN HA-NOI SO 36 NGACH 162/29 LE XUAN HN LAI YEN- HOAI DUC- HA NOI HA-NOI LAI YEN- HOAI DUC- HA NOI 89 LANG HA - DONG DA - HA NOI 89 LANG HA - DONG DA - HA NOI HA-NOI 047301515 TANG 2 141 LE DUAN HA NOIVIETTANG 2 141 LE DUAN HA NOI HA-NOI NAM SO 29 NGO 178 TAY SON DONG DA HANOI 178 TAY SON DONG DA HANOI HA-NOI SO 29 NGO 616 DUONG BUOI P.VINH PHUC BA DINHHA NOI VIET NAM HA-NOI 2/176 LE TRONG TAN KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI VIET NAM 048687058 39 AN DUONG YEN PHU TAY HO HA AN DUONG YEN PHU TAY HO HA NOI913203722 HA-NOI 39 NOI SO 26 NGO 80 LE TRONG TAN, THANHXUAN LE TRONG TAN THANH XUANHA NOI HA-NOI 26 NGO 80 HA NOI 5651447 17 LO 1A TRUNG YEN HA-NOI 11A TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI 6 TO 63 PHUONG LIET THANH XUAN HN 7689178 7831882 9 DINH LE P.TRANG TIEN Q.HOAN KIEMHA NOI VIET NAM Q.HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 9 DINH LE P.TRANG TIEN 043.2510105 4.38 SO 48TT11B KDT VAN HA-NOI QUAN YEN SO 48TT11B KDT VAN QUAN YEN PHUC HADONG PHUC HADONG 0422212914 SO 216 B4 TAN MAI PHUONG TANSO 216 B4 TAN MAI HOANG HN HN HA-NOI MAI QUAN HOANG MAI TP MAI 4.37 12 NGACH 5 NGO 72 HOA BANG YEN HOACAUNGO 72 HOA BANG NAM HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 12 NGACH 5 GIAY HA NOI VIET YEN TANG 12,SO 27 LAC TRUNG,HAI BATRUNG,HA NOI HA-NOI SO 60,NGO 461 MINH KHAI,P.VINH TUY,Q.HBT ,HA NOI (04) 7.195.272 04.6363938 S1 TO 13 CUM 2 THU LE P.NGOC SO 1 TO 13 CUM 2 THU LE NGOC KHANHBA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI KHANHBA DINH-HA NOI SO 16 TO 18 NGHIA DO CAU GIAYSO 16 TO 18 NGHIA DO CAU GIAY HA NO HA-NOI HA NO SO 4/66/127 PHO HAO HA-NOI CHO DUA,DONG DA,HAONOI, VIET NAM NAM, O SO 4/66/127 PHO HA NAM, O CHO DUA,DONG DA, HA NOI, VIET NAM 15 LO D1 KDT MOI DAIHA-NOI KIM DINH CONGDAI KDT HOANG MAI HA NOI 15 LO D1 KIM MOI DAI KIM DINH CONGDAI KIM HOANG MAI HA NOI P716 CT1 KHU DO THI HA-NOI ME TRITU LIEM HA NOI MY DINH ME TRITU LIEM HA NOI MY DINH P716 CT1 KHU DO THI 0903421521 22/150 NGO XA DAN II HA-NOI DONGDONG DA XA DAN II P.NAM DONG DAHANOI P.NAM 22/150 NGO HA NOI SO 72 TT BINH DOAN 12,XOM 3, THONNGOC DAI,DAI MO TLIEM 3, THONNGOC DAI,DAI MO TLIEM HN HA-NOI SO 72 TT BINH DOAN 12,XOM HN SO 36 TRUONG HAN SIEU, P. TRAN HUNGDAO, HAN SIEU,P.TRAN HUNG DAOQ HOAN KIEM,HN HA-NOI S36 TRUONG Q. HOAN KIEM.HN SO 21, NGO 64, D. LINH NAM, P. MAIDONG, Q. 64, D. LINH NAM, P. MAIDONG, Q. HOANG MAI, HANOI, VIETNAM HA-NOI SO 21, NGO HOANG MAI, HANOI, VIETNAM SO 11,NGO 190 HA DINH, P.HA DINH,THANH XUAN, HA NOI P.HA DINH,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 11,NGO 190 HA DINH, 4.66 P806/NO 22 KDT PHAPHA-NOI HIEP,HOANG LIET, PHAP VAN TU HIEP,HOANG MAI, HA NOI VAN TU P806/NO 22 KDT HOANG MAI, HA NOI 5632912 SO 7 NGO 538 DUONGHA-NOIQUAN DDA LANG SO 7 NGO 538 DUONG LANG QUAN DDA 04.38682446 104 A14 NGO 106 HOANG QUOC VIETHO TUNG MAU MAI DICH CAU GIAY HA NOI HA-NOI 182 CAUGIAY HN 43995143 4.76 P101-NHA A8- NGO 95 HA-NOIBOCDONG DA- HA NOI- VIET NAM CHUA P14- NHA B1 -TT QUAN DOI -MAI DICHCAU GIAY-HA NOI-VN SO 33 NGO 37 TRAN QUOC HOAN DICHVONG HAU CAU GIAYHOAN DICHVONG HAU CAU GIAY HN HA-NOI SO 33 NGO 37 TRAN QUOC HN SN13 NGO 110 TRAN DUY HUNG PHUONGTRUNG HOA DUY HUNG PHUONGTRUNG HOA Q CAU GIAY HA-NOI SN13 NGO 110 TRAN Q CAU GIAY HA NOI SO 51 NGO 62 NGOC HA PHUONG DOI CANQUAN BA DINHPHUONG DOI CANQUAN BA DINH HA NOI HA-NOI SO 51 NGO 62 NGOC HA HA NOI 4.63 043.1992282

THON TAN NHUE, XA THUY PHUONG,HUYENNHUE, XA HA NOI HA-NOI THON TAN TU LIEM, THUY PHUONG,HUYEN TU LIEM, HA NOI 046422938 30B DOAN THI DIEM PHUONG QUOC TUGIAM HA NOI PHUONG QUOC TUGIAM HA NOI HA-NOI 30B DOAN THI DIEM 485 TRAN KHAT CHANHA-NOI NHAN HAI BAKHAT CHAN NOI VIET NAM HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM THANH 485 TRAN TRUNG HA THANH NHAN 430 VAN PHUC HA DONG HA TAYVIET NAM HOA THAM NGOC HA BA DINHHA NOI 0989090220 HA-NOI 18 HOANG 04.39726724 SO 112 TAM TRINH TOHA-NOI 16 PHUONG YENSO HOANG MAI HA PHUONG YENSO HOANG MAI HA NOI SO 112 TAM TRINH TO 16 NOI 04.38682446 SO 58B PHO BA TRIEU PHUONG HANG BAQUAN HOAN KIEM HN BACHQUAN BA DINH HN HA-NOI SO 61 CUA BAC PHUONG TRUC 04.5593534 04.7151433 P104 H8 KDT MOI VIET HUNG GIANG BIENKDT MOI VIET HUNG GIANG 0983343563 BIEN HA NOI HA-NOI P104 H8 LONG BIEN HA NOI BIEN LONG SO 36 DEN LU, DAY 1 TO 70, PHUONGHOANG VAN THUTO 70, PHUONGHOANG VAN THU QUAN HOANG MAI, HN HA-NOI SO 36 DEN LU, DAY 1 QUAN HOANG0422188699 MAI, HN XA SON DONG HUYENHA-NOI HOAI DUC, HA TAYDONG HUYEN HOAI DUC, HA TAY XA SON 43995143 SO 41 TT Z176 XA DUONG XA,GIASO 41 TT NOI, VIETDUONG XA,GIA LAM,HA NOI, VIET NAM HA-NOI LAM,HA Z176 XA NAM 115A DUONG PHAN TRONG TUE, 115A HIEPTHANH TRI, THANH PHO HA HIEPTHANH TRI, THANH PHO HA NOI HA-NOI TAM DUONG PHAN TRONG TUE, TAM NOI 510 NO 3 KHU DO THI PHAP VAN,HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI 510 NO 3 KHU DO THI PHAP VAN,HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI 6813945 SO 148 TRAN PHU, VAN MO, HA DONGHA TAY PHU, VAN MO, HA DONGHA TAY HA-TAY SO 148 TRAN 35568005 GIAO TAC LIEN HA DONG ANH HA NOIVIET NAM HA DONG ANH HA NOI HA-NOI GIAO TAC LIEN SO 44 PHAN PHU TIEN CAT LINH DONGDA HA PHU TIEN CAT LINH DONGDA2458889 HA-NOI SO 44 PHAN NOI HA NOI XOM CHUA, NGOC SON, CHUONG MY, CHUA, NGOC SON, CHUONG MY,HA NOI HA-TAY XOM HANOI B16 NGACH 46 NGO 191 LAC LONG QUANTAY HO HA NOI VIET NAM DONGDA HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 6 NGO 98 THAI HA TRUNG LIET XOM LO PHUONG THUONG THANH QUANLONG BIEN HA NOI THANH QUANLONG BIEN HA NOI HA-NOI XOM LO PHUONG THUONG 66509518 SO 5 NGACH 122/41, NGO 122 DUONGLANG, P.THINH QUANG, Q.DONG DA., HN HA-NOI SO 5 NGACH 122/41, NGO 122 DUONGLANG, P.THINH QUANG, Q.DONG DA., HN SO 896 DUONG LA THANH, GIANG VO, BADINH, HA NOI, VN GIANG VO, BADINH, HA NOI, VN HA-NOI SO 896 DUONG LA THANH, 43837223 177 TO 38A PHO CU LOC THANH XUANHA GIANG VO CAT LINH DONG DAHA NOI, VIET NAM HA-NOI 20/189/2 NOI 0986677998 9 LO E9 PHAM HUNG TRUNG HOATRUNG PHAM HUNG TRUNG HOATRUNG HOA CG HN VN HA-NOI 9 LO E9 HOA CAU GIAY HN VIET NAM 0437870037 SO 1, PHO GIAP BAT, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI, BAT, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 1, PHO GIAP HA NOI, VIET NAM 6648147 SO 6 NGO 95 DUONG HO TUNG MAU 6 NGO 95 DUONG HO TUNG MAU PHUONG MAI DICH CAU GIAY HA-NOI SO PHUONG MAI DICH CAU GIAY HA NOI SO 4 CHU VAN AN YET KIEU HA DONG CHU VAN AN YET KIEU HA DONG HN HA-NOI SO 4 HN 043.869.6375 P410-NHA C2 TAP THEHA-NOI XUAN BACTHANH XUAN QUAN THANH XUAN - HN XUAN - HA NOI THANH P410-NHA C2 TAP THE THANH XUAN BACTHANH 4.39 389 KIM NGUU-VINH TUY-HAI BA TRUNG-HN HA-NOI 389 KIM NGUU-VINH TUY-HAI BA TRUNG-HN 04.577.1932 04.6366689 P 15B NGO 318 DUONG LANG PHUONGTHINH QUANG QUAN DONG DA HN HA-NOI P 15B NGO 318 DUONG LANG PHUONGTHINH QUANG QUAN DONG DA HN SO 4, LANG HA, THANH CONG, BA DINH,HA NOI THANH CONG, BA DINH,HA NOI HA-NOI SO 4, LANG HA, 4.77 SO 20/120 PHO HOANG NGAN, PHUONGTRUNG HOA, QUAN CAU GIAY HA-NOI SO 20/120 PHO HOANG NGAN, PHUONGTRUNG HOA, CAU GIAY 23 NGO159 PHO CHUA LANG LANG THUONGDONG DA HA NOI LANG THUONGDONG DA HA NOI HA-NOI 23 NGO159 PHO CHUA LANG 37471495 449 AU CO NHAT TAN HA-NOI HA449 AU CO NHAT TAN TAY HO HA NOI TAY HO NOI 04.66713036 SO 4 DUONG VO VAN DUNG,PHUONG O CHODUA,DONG DA,HA NOI HA-NOI SO 4 DUONG VO VAN DUNG,PHUONG O CHODUA,DONG DA,HA NOI P1705, TOA NHA GTC,15-17 NGOC KHANH, NGOC KHANH, BANGOC HA NOI BA DINH, HA NOI HA-NOI P1705, TOA NHA GTC,15-17 DINH, KHANH, NHA SO 3 NGACH 105/16 PHO HONHA SO 3 NGACH 105/16 PHO HO TUNGMAU PHUONG MAI DICH HA-NOI TUNGMAU PHUONG MAI DICH CAU GIAY HN KDT MOI VAN KHE, LAHA-NOI DONG MOI VAN KHE, LA KHE, HA DONG HN KHE, HA KDT HNWARD,HA DONG, HA NOI,VIET NAM 8 TO HIEU, NGUYEN TRAI, HA DONG, HATAY NGUYEN TRAI, HA DONG, HATAY HA-TAY 8 TO HIEU, TANG 3 49A LE VAN HUU HAI BA TRUNGHA NOI GIAP BAT HOANG MAI HANOI 3.87 HA-NOI SO 14 NGO 111 TO 58, TT DONG ANH, HA-NOI DONG 58, TT DONG ANH, NAM HUYEN TO ANH,HA NOI, VIET HUYEN DONG ANH,HA NOI, VIET NAM SO 112, LUONG THE VINH,THANHSO 112, LUONG THE VINH,THANH XUANBAC, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI XUANBAC, THANH XUAN, HA NOI 4.55 34 AU CO, QUANG AN,HA-NOI HA NOIVIET QUANG AN, TAY HO, HA NOIVIET NAM 043.817.6001 TAY HO, 34 AU CO, NAM BAT TRANG GIA LAM HA NOI VIET NAM HA-NOI BAT TRANG GIA LAM HA NOI VIET NAM SO 5 B3 HOC VIEN CTQG HCM TO 41 5 B3 HOC VIEN CTQG HCM TO 41 NGHIA TAN CAU GIAY HN HA-NOI SO NGHIA TAN CAU GIAY HN 17/151B THAI HA DONG DA HA NOIVIET NAM TAY SON TRUNG LIET DONGDA HA NOI VN HA-NOI 21B/252/53 SO 4 NGACH 80/7 DUONG HOANG DAO THANH80/7 DUONG HOANG DAO NOI HA-NOI SO 4 NGACH P.KIM GIANG T.XUAN HA THANH P.KIM GIANG TX HN 318 BA TRIEU LE DAI HANH HAI BATRUNG HA NOI DAI HANH HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI 318 BA TRIEU LE 435577337 30B DOAN THI DIEM, HN HA-NOI 30B DOAN THI DIEM, HN 4.82 P804 B1 KDT MY DINHHA-NOI HA NOI B1 KDT MY DINH TU LIEM HA NOI TU LIEM P804 TANG 3 TOA NHA GAMI GROUP 11 PHAM HUNG 23 NGO 61 TRAN DUY HUNGTRUNG HOA C.GIAY HN HA-NOI NHA 3 NGACH TU LIEM HA NOI 462510456 KCN HA BINH PHUONGTHUONG TIN HA NOI HA-NOI KCN HA BINH PHUONGTHUONG TIN HA NOI 2.613.116

SO 1 NGUYEN THUONG HIEN HAISO 59 LY THAI TO,P.TRANG TIEN,Q.HOAN KIEM, TP HA NOI HA-NOI BA TRUNG HA NOI 0904845758 04.9365868 S 6 DUONG HONG LIEN, THANH XUANTRUNG, QUAN THANH XUAN, TP HA NOI QUAN THANH XUAN, TP HA NOI HA-NOI S 6 DUONG HONG LIEN, THANH XUANTRUNG, 047733686 P2408-TOA NHA-THANH CONG-57P2408-TOA NHA-THANH CONG-57 LANG HABA DINH-HA NOI HA-NOI LANG HABA DINH-HA NOI SO 406B PHO TRAN KHAT CHAN P THANHNHANTRAN KHAT CHAN P THANHNHAN Q HBT HA NOI HA-NOI SO 406 B PHO Q HBT HA NOI SO 11, NGACH 89/11A,HA-NOI PHUNGKHOANG,89/11A, NGO 89, PHUNGKHOANG, TRUNG VAN, NGO 89, SO 11, NGACH TRUNG VAN, TU LIEM, HN 04 BAO KHANH, HANGHA-NOI HOAN KIEMHA NOI, VIETTRONG, HOAN KIEMHA NOI, VIET NAM TRONG, 04 BAO KHANH, HANG NAM B4-F6 YEN LANG P.THINH QUANG Q.DONGDA HA NOI HA-NOI B4-F6 YEN LANG P.THINH QUANG Q.DONGDA HA NOI 0422147884 NHA SO 5 NGACH 2 NGO 13 GIAI PHONGDONG TAM2HBT HA NOI PHONGDONG TAM HBT HA NOI HA-NOI NHA SO 5 NGACH NGO 13 GIAI 4.76 SO 21 NGO 81/30/20 DUONG LAC SO 21 NGO 81/30/20 DO, CAULAC LONGQUAN, NGHIA DO, CAU GIAY, HA NOI HA-NOI LONGQUAN, NGHIA DUONG GIAY, HA NOI 936515758 DOI 14 THON BAI XUYEN XA MINH TANHUYEN PHU XUYENPHUNOI HA-NOI 14/BAI XUYEN MINH TAN HA XUYEN HANOI 04.33781002 142 LE DUAN DONG DA HA NOI VIET NAM TRIEU HANG BAI HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 108/23 BA SO 8E NGO 162/33 KHUONG DINH P HA DINH 162/33 KHUONG HA NOI DINH Q TXUAN HA NOI HA-NOI SO 8E NGO Q THANH XUAN DINH HA 279B DOI CAN, NGOC HA, BA DINH,HN DOI CAN, NGOC HA, BA DINH,HN HA-NOI 279B SO 236 KHAM THIEN DONG DA HA NOI KHAM THIEN DONG DA HA NOI HA-NOI SO 236 9438987 35160469 18 TO HIEN THANH - HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI PHONG 506/27 HUYNH THUC KHANGLANG HA, DONG DA, HN (04) 2.100.488 SO 210 NHA A2 NGO 79 NGUYEN SO 210 NHA A2 NGO 79DONG DA HN HA-NOI CHITHANH P.LANG HA NGUYEN CHITHANH P.LANG HA DONG DA HN 63 LE HONG PHONG, DIEN BIENBA DINH, HA NOI HA-NOI 63 LE HONG PHONG, DIEN BIENBA DINH, HA NOI 199 TO 16 TRUNG LIET DONG DA 199 NOI16 TRUNG LIET DONG DA HA NOI HA-NOI HA TO 485 NGUYEN VAN CU LONG BIENLO21 KCN HA NOI DAI TU 386 NGUYEN VAN LINH LONG BIEN HN HA-NOI HA NOI NHA E1A TO 91 P.O CHO DUA-DONG DA-HA NOI P.O CHO DUA-DONG DA-HA NOI 04.3.5118162 HA-NOI NHA E1A TO 91 THACH BICH, BICH HOA, THANH OAI,HA TAY BICH HOA, THANH OAI, HATAY HA-TAY THACH BICH, 034.519720 809 TRUONG DINH, HA NOI HA-NOI PHONG 302 - C11 TAP THE KIM LIEN,PHUONG KIM 042120599 LIEN, Q. DONG DA, HA NOI 507 THUY KHUE BUOI HA-NOI HA507 THUY KHUE BUOI TAY HO HA NOI TAY HO NOI 4.51 0913214492 SO50, TO3, LANG THANH CONG, THANHCONG, BD, THANH CONG, THANHCONG, BD, HN HA-NOI SO50, TO3, LANG HN 11 NGO 121 THAI HA DONG DA HA NOIVIET NAM MY HUNG YEN VIETNAM HA-NOI XA LIEU XA YEN 218/16/6 DUONG TRAN DUY HUNG,HA NOI, VIET NAM HA-NOI 218/16/6 DUONG TRAN DUY HUNG,HA NOI, VIET NAM 103, K15, 119 HO DAC HA-NOI DONG,DONG DA, HA NOIDI, NAM DONG,DONG DA, HA NOI DI, NAM 103, K15, 119 HO DAC 0989131466 SO 4 TON DUC THANG DONG DA 397 KIM MA NGOC KHANH BA DINH HN HA-NOI HN SO 1 DAY 1 TT CTY LONG GIANG P403 CT4-3 KDT ME TRI HA TUCAU GIAY HN HA-NOI NGO 15NGUYEN PHONG SAC LIEM HN NGA TU XUAN DINH - PHAM VAN DONG TRUNG VAN - XA TRUNG VAN - TULIEM - HA 02113812976 HA-NOI THON -TU LIEM - HA NOI 6724881 NOI KM 12 QUOC LO 1A TU HIEP, THANHTRI, HA NOI 1A TU HIEP, THANHTRI, HA NOI HA-NOI KM 12 QUOC LO P104-K6A-TT DH BACH KHOA,HA NOIVIET NAMDH BACH KHOA HA NOIVIET NAM HA-NOI P104-K6A TT SO 12 NGO 110 TRAN DUY HUNG SO 12 NGO 110 TRAN DUYNOI HA-NOI PHUONGTRUNG HOA HA HUNG PHUONGTRUNG HOA HA NOI 4.63 42A- TO VINH DIEN-P. HA-NOI TRUNG-QUAN THANHP.KHUONG NOI KHUONG 42A- TO VINH DIEN- XUAN- HA TRUNG-Q.THANH XUAN- HA NOI 04.8587479 SO1 NGACH 19 NGO 85, DINH CONGTHUONG, 19 NGO 85, DINH CONGTHUONG, DINH CONG, HOANG MAI HN HA-NOI SO1 NGACH DINH CONG, HOANG MAI HN 5148889 SO 46 NGO 1150 DUONG LANG PHUONG LANG THUONG QUAN DONG 034980391 THUONG QUAN DONG HA-NOI SO 46 NGO 1150 DUONG LANG PHUONGTP HN DA LANG 48/521 NGUYEN TRAI, HA-NOI XUAN NAM,THANH XUAN,THANH XUAN NAM,THANH XUAN, HA NOI THANH 48/521 NGUYEN TRAI, HA NOI 04.7747442 VAN PHONG 300B THUY KHUE TAYHO HA NOI HA-NOI SO 17 NGO 784 D. BACH DANG P.BACHDANG Q. HAI TRUNG HN 04-8735834 04.984.1930 SO 18 NGO 16 THAI HA Q DONG DA HN NGO 16 THAI HA Q DONG DA HN HA-NOI SO 18 KM9 D. BAC THANG LONG ,NOI BAI ,KHUCN QUANG MINH ME LINH HN HA-NOI KM9 D. BAC THANG LONG ,NOI BAI ,KHUCN QUANG MINH HN SO 42A TO 23 HO BA MAU PHUONG LIENDONG HO HA NOI PHUONG LIENDONG DA HA NOI HA-NOI SO 42A TO 23 DA BA MAU 04.8771887 906123689 SO 72D NGO 283 TRAN KHAT TRAN TO 3P. THANH TRAN KHATHA NOITO 3P. THANH NHAN HBT HA HA-NOI SO 72D NGO 283 NHAN HBT TRAN 0435654219 P102 B8 MAI DONG PHUONG MAI P102 B8 MAI DONG PHUONG HA NOI 046422938 HA-NOI DONGQUAN HOANG MAI TP MAI DONGQUAN HOANG MAI TP HA NOI 103E8 THANH XUAN BAC THANH XUAN HANOI XUAN BAC THANH XUAN HANOI HA-NOI 103E8 THANH 155 MAI DICH CAU GIAY HA NOIVIET NAM DICH CAU GIAY HA NOIVIET NAM HA-NOI 155 MAI P 102 SO 26 LIEU GIAI HA-NOIVI BADINHSO 26 LIEU GIAI CONG VI BADINH HA NOI CONG P 102 HA NOI 0438272025 SN 8, NGACH 2, NGO 151 DOI CAN, BADINH, HA2, NGO 151 DOI CAN, BADINH, HA NOI HA-NOI SN 8, NGACH NOI SO 14 - NGO 190 - DUONG NGUYEN TRAIP.THUONGDUONGQ.THANH XUAN - HN HA-NOI SO 14 - NGO 190 - DINH - NGUYEN TRAIP.THUONG DINH - Q.THANH XUAN - HN SN 17A,DAY N,TT KHAO SAT TIETP3107A NHA KHANH,Q.BA DINH TP NHANCHINH CAU GIAY HN HA-NOI KE,P.NGOC 34T KDT TRUNG HOA HA NOI 33B AN TRACH QUOC HA-NOI DONGAN TRACH QUOC TU GIAM DONG DAHA NOI TU GIAM 33B DAHA NOI

TAN LAP YEN MY HUNG YEN VIET NAM HA-NOI 20 LANG HA BA DINH HA NOI 047341872 P1308 TOA NHA B THAP DOI 17 TANG TO14,CAU DIEN, TU DOI 17HA NOITO14,CAU DIEN, TU LIEM HA-NOI P1308 TOA NHA B THAP LIEM, TANG 52 TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI52 TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI VIETNAM HA-NOI VIETNAM SO 107B YEN PHU, TAY HO, HA NOI 343 NHA B4 DOI CAN, BA DINH, HN4.38530852 HA-NOI SO 0 NV.B55 KDTM TRUNG HA-NOI HOA NHAN NV.B55 KDTM TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI CHINHTHANH XUAN HA NOI 04.5375501 XOM BAI , P THANH TRI ,QUAN HOANGMAI, HA NOI TRI ,QUAN HOANGMAI, HA NOI HA-NOI XOM BAI , P THANH P103-A5 TT DAI HOC CONG DOAN 167TAYTT DAI HOC CONG DOAN 167TAY 7336112 HA-NOI P103-A5 SON QUANG TRUNG DONG DA HA NOIQUANG TRUNG SON 11 T2 NGO 135 PHO NUI TRUC P KIMT2 NGO 135 PHO NUI TRUC P KIM 0435630195 TP HA NOI HA-NOI 11 MAQ BA DINH TP HA NOI MAQ BA DINH THON LAI DU XA AN THUONG HUYEN HOAIDUC TPAN THUONG HUYEN HOAIDUC TP HNOI HA-NOI THON LAI DU XA HA NOI 8/171 DUONG TRUONG CHINH PHUONG LIET THANH XUAN HA NOI HA-NOI 8/171 DUONG TRUONG CHINH PHUONG LIET THANH XUAN HA NOI 4.22 ROOM 401, V-TOWER 649 KIM MA,,BA DINH, HA NOI, VIET NAM MA,BA04.6340646 HA-NOI ROOM 401, V-TOWER 649 KIM DINH, HA NOI, VIET NAM 18 NGO 281 TRUONG DINH TUONG MAIHOANG MAI HA DINH TUONG MAIHOANG MAI HA NOI VIET NAM HA-NOI 18 NGO 281 TRUONG NOI VIET NAM 13 LO 14A TRUNG HOA YEN HOA 97 NGUYEN KHANG YEN HOA CAU GIAY HANOI HA-NOI CAU GIAY HA NOI 043.9121674 179/C4 KDT DAI KIM HOANG MAI HA NOI KDT DAI KIM HOANG MAI HA NOI HA-NOI 179/C4 94 HO TUNG MAU HA NOI VIET NAM CAU GIAY TO 59 PHUONG DICH VONGHA NOI VIET NAM HA-NOI 308 04.2511771 125 P.TAM TRINH MAI HA-NOIHOANG MAIHA TRINH MAI DONG HOANG MAIHA NOI VIET NAM DONG 125 P.TAM NOI VIET NAM 436339625 SN 286 NGUYEN TRAI HA-NOI VAN TULIEM HA NOITRAI TRUNG VAN TULIEM HA NOI TRUNG SN 286 NGUYEN 04.35543842 147 TO 16 HOANG VAN THU-HOANG MAIHA HOANG VAN THU-HOANG MAIHA NOI HA-NOI 147 TO 16 NOI 158 NGUYEN SON BO HA-NOI BIEN NGOC LAM GIA THUY LONG BIEN HANOI VIET NAM DE LONG 664 HANOI VIET NAM 4.39 247 NGUYEN KHANG CAU GIAY HA NOI HA-NOI P603 TANG 6 CHUNG CU NGO 67 DUCGIANG LONG BIEN HN 110 TRAN BINH MAI DICH CAU GIAY HN HA-NOI 110 TRAN BINH MAI DICH CAU GIAY HN 437950368 SO 22/75 THINH HAO 1,PHUONG HANG BOT QUAN DONG DA, THANH PHO HA Q DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 22/75 THINH HAO 1,PHUONG HANG BOT NOI 438735213 SO 8 -NGO 91-TRAN DUY HUNG-TRUNGHOA 91-TRAN DUY HUNG-TRUNGHOA CAU GIAY-HA NOI HA-NOI SO 8 -NGO CAU GIAY-HA NOI SO 9 NGO 123 DUONGHA-NOITHUY PHUONGDICH VONGXUAN THUY GIAY ,HN XUAN SO 9 NGO 123 DUONG QUAN CAU PHUONGDICH VONG QUAN CAU GIAY ,HN 5119800 SO22 A1 TO 25 PHUONG DINH CONG QUANHOANG MAI- HA NOI CONG04.7165651 HA-NOI SO22 A1 TO 25 PHUONG DINH QUANHOANG MAI- HA NOI 29, TO 7, P.YEN SO, Q.HOANG MAI, HANOI P.YEN SO, Q.HOANG MAI, HANOI HA-NOI 29, TO 7, 4.39 KIOSK 26 NGO 558 NGUYEN VAN SN11 NGO 49 HUYNH THUC KHANG LANGHA DONG DA HN HA-NOI CU LONGBIEN HN SO 9 DAY B2 TT XN 130 NGOC HOITHANH TRI HA NOI130 NGOC HOITHANH TRI HA NOI HA-NOI SO 9 DAY B2 TT XN 744 LA THANH, P.GIANG VO, Q.BA DINHTP HA NOI HA-NOI 744 LA THANH ROAD, BA DINH, HA NOI P237.SO 8,NGO 35,KIM MA THUONG, CONG VI, BA DINH,HA NOI, VIET NAM VI, BA DINH,HA NOI HA-NOI P237.SO 8,NGO 35,KIM MA THUONG, CONG E 101 A KHU TAP THE HA-NOI CO101 A KHU TAP THE NHA MAY CO KHILAM NGHIEP, NGO 53 P NHA MAY E KHILAM NGHIEP, NGO 53 PHAN TRONG TUE 936027171 133 NGUYEN HOANG TON XUAN LA TAY HOHAHOANG TON XUAN LA TAY HOHA NOI HA-NOI 133 NGUYEN NOI 034.822832 29 TO 32 P NGOC HA, BA DINH, HN TO 32 P NGOC HA, BA DINH, HN HA-NOI 29 7150580 45 KHU TT BO TONG THAM MUU PHUCDONG LONG BIEN HA-NOI 45 KHU TT BO TONG THAM MUU PHUCDONG LONG BIEN 034.719151 180 NGUYEN TUAN NHAN CHINH 180 NGUYEN TUAN NHAN CHINH THANHXUAN HA NOI HA-NOI THANHXUAN HA NOI 04.2516641 56BT4 KDT VAN QUAN,P.PHUC LA,Q.HADONG, HAQUAN,P.PHUC LA,Q.HADONG, HA NOI HA-NOI 56BT4 KDT VAN NOI 04.2.006.804 2512649 55A CUA NAM, HOANKIEM, HA NOI HA TRUNG, HOAN KIEM , HA NOI HA-NOI 29 P7 P13 NGUYEN AN NINH TUONGP7 P13 NGUYEN AN NINH TUONG MAIHOANG MAI HA NOI HA-NOI MAIHOANG MAI HA NOI 04.2453799 6, NHUE GIANG, HA DONG,HA NOI, VIET NAM HA-NOI 6, NHUE GIANG, HA DONG,HA NOI, VIET NAM SN 733 DUONG NGO GIA TU PHUONG DUCGIANG QUANGIANG-BIEN HN HA-NOI 733 NGO GIA TU -DUC LONG LONG 043.8698064 BIEN -HN 4.38 384 CAU GIAY P DICH HA-NOI CAU GIAYHN VONG Q 384 CAU GIAY P DICH VONG Q CAU GIAYHN 250 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI HA-NOI 250 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI 034.674517 CAN HO 506-H9 KHU DO THI VIETCAN HO 506-H9 KHU LONG BIEN, HN HA-NOI HUNG,GIANG BIEN, DO THI VIET HUNGGIANG BIEN, LONG BIE 310 N5 SO99 LE DUANHA-NOI CUA NAM HOANKIEM HA NOI VIET NAM 310 N5 SO99 LE DUAN CUA NAM HOANKIEM HA NOI VIET NAM 60/381, NGUYEN KHANG STR, YEN HOACAU GIAY,HA NOI,VN YEN HOACAU GIAY,HA NOI,VN HA-NOI 60/381, NGUYEN KHANG STR, 10/44 TRIEU KHUC THANH XUAN HA NOIVIET NAM THANH XUAN HA NOI HA-NOI 10/44 TRIEU KHUC SO 1 NGO 120 DG TRUONG CHINH PPHUONG MAI QTRUONG CHINH PPHUONG MAI Q DONG DA TPHN HA-NOI SO 1 NGO 120 DG DONG DA TPHN SO 17, TO 12A PHUONG DINH CONG-17, TO 12A PHUONG DINH CONG-043.763.4152 - HA NOI HA-NOI SO HOANG MAI - HA NOI HOANG MAI SO 8/102/53 HOANG DAO THANH SO 8/102/53HOANG NOI THANH KIMGIANGTHANH XUAN45591192 HA-NOI - THANHXUAN - HA DAO 8292203 - HA NOI THON TU THE, XA TRI HA-NOI QUA, HUYENTHUAN THANH, BACQUA, HUYENTHUAN THANH, BAC NINH THON TU THE, XA TRI NINH

SO 29 TAP THE UBND HA-NOI TU SO 29CONHUE TU LIEM HA NOI LIEM CONHUE TU LIEM HA NOI HUYEN LIEM TAP THE UBND HUYEN TU TANG 2/4, SO 25 TRAN HUU TUOC, PHUONG NAMTRAN HUU TUOC P NAMDONG Q. DONG DA, HN HA-NOI TANG 2/4 SO 25 DONG Q DONG DA TP HA NOI 6C3 HOANG NGOC PHACH LANG 6C3HA NOI NGOC PHACH LANG HA HA NOI HA-NOI HA HOANG 31 NGO 518 DOI CAN,HN HA-NOI 121 NGO 518 DOI CAN, HN 37191866 P2- DII- 15 BICH CAU- P.QUOC TUGIAM HN CC2 BAC LINH DAM P.DAIKIM HN HA-NOI P507- NHA 262 NGUYEN HUY TUONG,THANH XUAN, HN HUY TUONG,THANH XUAN, HN HA-NOI 262 NGUYEN SO 45 VAN HUONG , TON DUC THANG ,HA NOI VIET NAM DUC THANG ,HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 45 VAN HUONG , TON SO 5 NGO 156 DUONGHA-NOI HOANG TONP. XUAN LA, Q.TAY HO, HA NOI NGUYEN SO 5 NGO 156 DUONG NGUYEN HOANG TONP. XUAN LA, Q.TAY HO, HA NOI SO 58 PHO NGUYEN CHINH, P. THINHLIET, HOANG MAI, HA NOI, VIET NAM HOANG MAI, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 58 PHO NGUYEN CHINH, P. THINHLIET, SO 9 NGO 11 DUONG TO HIEU PHUONGNGUYEN TRAI HA DONG NGUYENTRAI HA NOI 433553960 HA-NOI SO 9 NGO 11 DUONG TO HIEU, HA NOI SO 88 TO 11 THI TRANHA-NOI CAU DIEN-HUYEN TU LIEM-TRAN CAU DIEN-HUYEN TU LIEM-HA NOI SO 88 TO 11 THI HA NOI SO 195 P.CHUA LANG HA-NOI THUONGQ.DONG YEN NHAN, HUYEN MYHAO TINH HUNG YEN 4.37 ,P LANG SO 279 TT BAN DA TPHN 433546768 383 AU CO - NHAT TAN - TAY HO -HA NOICO - NHAT TAN - TAY HO -HA NOI HA-NOI 383 AU TANG 8-TOA NHA VINAPLAST -39A NGOQUYEN-HN VINAPLAST -39A NGOQUYEN-HN HA-NOI TANG 8-TOA NHA SO 40 NGO 39 HAO NAM - O CHO SO 40 NGO- 39 HAO NAM - O CHO DUA -DDA - HA NOI HA-NOI DUA -DDA HA NOI 8340230 24 HANG BAC HOAN KIEM HA NOI HANG BAC HOAN KIEM HA NOI HA-NOI 24 2026668 109/C9 TO HIEU-NGHIA TAN-CAU 109/C9 TO HIEU-NGHIA TAN-CAU GIAYHA NOI HA-NOI GIAYHA NOI SO 1 NGACH 14 NGO 97 PHAM NGOCTHACH KIM LIEN DONG DA NGOCTHACH KIM LIEN DONG HA-NOI SO 1 NGACH 14 NGO 97 PHAM HN SO 71 NGO 10 TO 25 KHU VAN CONG71 NGO 10CAU25 KHU VAN CONG MAIDICH CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO MAIDICH TO GIAY HA NOI SO 96 DUONG NGUYEN KHANG YEN 96 NGUYEN KHANG YEN HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI SO HOACAU GIAY HA NOI TO 1, BANG A, P. HOANG LIET, HOANGMAI, HA NOIHOANG LIET, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI TO 1, BANG A, P. 36856422 SO 63 NGO 25 VU NGOC PHAN, QUANDONG DA,VU NGOC PHAN, QUANDONG DA, HA NOI HA-NOI SO 63 NGO 25 HA NOI SO 6 NGO 20 DUONG HUYNH THUC KHANGLANG HA Q HUYNHDA TP HN 462857164 Q DONG DA TP HA-NOI SO 6 NGO 20 DUONG DONG THUC KHANGLANG HA NGO 126, DUONG HOANG QUOC NGO 126, DUONG HOANG QUOC VIET,QUAN NGHIA TAN, CAU GIAY, HA NOI HA-NOI VIET,QUAN NGHIA TAN, CAU GIAY, HA NOI 04.8735686 P502 NHA CT3 AX2 LINH DAM,HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P502 NHA CT3 AX2 LINH DAM,HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI SO 3,NGO 267 TRAN KHAT CHAN,SO 3,NGO 267 TRAN KHAT CHAN, THANHNHAN,HAI BA TRUNG,HN HA-NOI THANHNHAN, HAI BA TRUNG, HA NOI SO 62 HANG BUOM PHUONG HANG BUOM HOAN KIEM HA NOI HA-NOI SO 22 PHO HANG NGANG PHUONG HANG DAO QUAN HOAN KIEM HN 04.6331921 1118, NHA 9A, BAN DAO LINH DAM, HOANG 9A,BAN DAO LINHDAM,HOANG LIET,HOANG MAI, HANOI HA-NOI 1118,NHA LIET, Q.HOANG MAI, HA NOI 11 LO14A TRUNG HOAHA-NOI CAU GIAY 11 LO14A TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI HA NOI SO33, NGO VAN KIEP, HA-NOI HK, HN SO4, DANG THAI THAN, P.PHAN CHUTRINH, HK, HN 8312443 SO 9, NGUYEN THUONG HIEN, NGUYEN DUHAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 9, NGUYEN THUONG HIEN, NGUYEN DUHAI BA TRUNG, HA NOI 4.38 36 HANG BAC HOAN KIEM HNNAM HANG BAC HOAN KIEM HN HA-NOI 36 39262579 336 BACH MAI, PHUONG BACH MAI, QUANHAI BA TRUNG, TP HA MAI, QUANHAI BA TRUNG, TP HA NOI HA-NOI 336 BACH MAI, PHUONG BACH NOI . 122/3 DUONG LANG THINH QUANGDONG DA HA NOI THINH QUANGDONG DA HA NOI HA-NOI 122/3 DUONG LANG 44 NGO 178 THAI HA PHUONG LIEN DONGDA THAI HA PHUONG LIEN DONGDA HA NOI HA-NOI 44 NGO 178 HA NOI 10 NGACH 24 NGO 254D MINH KHAI, NGACH DONG, Q.HOANG MAI, HN TOMAI DONG, Q.HOANG MA HA-NOI 10 TOMAI 24 NGO 254D MINH KHAI, 471 HOANG HOA THAM, BA DINH,471 HOANG HOA NOI HA-NOI HA NOIDIST.,HA THAM, BA DINH, HA04.2917833 NOI SO 3 NGO BA TRIEU HAI BA TRUNG HANOI VIET NAM HA-NOI NO 18/60/40 TA QUANG BUU HAI BATRUNG HA NOI SO 38, NGO 116 PHO NHAN HOA NHANCHINH THANH XUAN HA-NOI SO A3 TO 29 PHUONG O CHO DUA, DONGDA HA NOI SO 23 NGACH 159/26 PHO HONG SO 23 QUYNH LOI HAIPHOTRUNG MAIP. QUYNH LOI HBT 6250481 HA-NOI MAIP. NGACH 159/26 BA HONG HN VN SO 34 NGO 178 NGUYEN LUONG SO 34 NGO 178 NGUYEN LUONG BANG-QUANG TRUNG-DONG DA- HA NOI HA-NOI BANG-QUANG TRUNG-DONG DA- HA043.6645489 NOI SO 222 PHO NGOC LAM PHUONGSO 222 LAMQ LONG BIEN HA NOI NGOC LAMQ LONG BIEN HA NOI HA-NOI NGOC PHO NGOC LAM PHUONG 0982119996 SO1 HEM189/15/30(TT HA-NOIAN DUONGYEN PHU TAY HO HA NOI DUONGYEN PHU TAY HO HA NOI TDTT) SO1 HEM189/15/30(TT TDTT) AN SO 121 TO 67 NGO TRAI CA,P.TRUONGDINH,Q.HAI BA TRUNGHA NOI 04.2315689 HA-NOI 121 TRAI CA TRUONG DINH HA NOI 3/105NGUYEN CONG HOAN NGOC KHANH HN HA-NOI 1026DE LA THANH BA DINH HN 4362917719 SO 65 DAI CO VIET, PHUONG LE DAIHANH, QUAN HAIPHUONG LE HA NOI HA-NOI SO 65 DAI CO VIET, BA TRUNG, DAIHANH, QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI SO18,DUONG 800A NGHIA DO,CAU 13 LO 5 DEN LU II, HOANG MAI,HN 0438548014 HA-NOI O GIAY,HA NOI SO 10 NGO 497 NGUYEN TRAI P.THANHXUAN NAM, QTHANH XUAN HN HA-NOI SO 10 NGO 497 NGUYEN TRAI P.THANHXUAN NAM, QTHANH XUA SO G12 NGO 130 TRUNG KINH YEN HOAQ CAU GIAY HA NOI THUY LOIP TRUNG LIET DD HNOI HA-NOI P305 NHA 9 TT TRUONG DH 437821538 CUM CONG NGHIEP BAC VAN DINH, UNGHOA, HA NOIBAC VAN DINH, UNGHOA, HA NOI 433982576 HA-TAY CUM CONG NGHIEP

1111 GIAI PHONG GIAP BAT HOANG MAIHA NOI MOI PHAP VAN HOANGMAI HA NOI VIET NAM HA-NOI 1108 NO21 KDT SO 10B NGACH406/66 HA-NOI NHAT TANTAY HO CO NOI TAN TAY HOHA NOI VIET NAM AU CO 10B/406/66 AU HA NHAT SO 14 , PHO HANG BUN ,PHUONG NGUYENTRUNG TRUC ,PHUONG NGUYENTRUNG TRUC, QUAN BA HA-NOI SO 14 , PHO HANG BUN ,QUAN BA DINH HA NOI 0913017757 P107 A23 TT NGHIA TAN CAU GIAY HANOILANG NAM TE THANG LONGDICH VONG 047545131 HA NOI VIET NAM HA-NOI P204 B4 VIET QUOC CAU GIAY SO 20 DUONG NGUYEN VAN HUYEN 20 DUONG NGUYEN VAN HUYEN CAU GIAY HNDO CAU GIAY HN HA-NOI SO TO 47PHUONG NGHIA DO QUAN TO 47NGHIA SO 184 PHO NGUYEN HA-NOIBO DE LONGBIEN TP HA NOI VIET NAM LONGBIEN TP HA NOI VIET NAM SON P SO 184 PHO NGUYEN SON P BO DE TAP THE CONG TY CAU 3 THANGTAP THE CONG TY CAU 3 THANG LONGKIM NO DONG ANH HA NOI VIET NAM HA-NOI LONGKIM NO DONG ANH HA NOI VIET NAM P102 B7 TT TRAI GANG THANH NHANTHANH TRUNG HA NOI HAI BA TRUNG HA NOI 4.6227674 HA-NOI 349 HAIBA NHAN BACH MAI 0 SO 184 THAI THINH LANG HA DONG DAHA NOI, VIETNAM HA DONG DAHA NOI, VIETNA HA-NOI SO 184 THAI THINH LANG 04.2178312 68 LIEU GIAI, LIEU GIAI, BA DINH HANOI GIAI, LIEU GIAI, BA DINH HANOI HA-NOI 68 LIEU 937 SO 143 DUONG VAN QUAN PHUONG 143 DUONG VAN QUAN HA DONG HN 8649609 HA-NOI SO VANQUAN HA DONG HA NOI 713 GIAI PHONG, P. GIAP BAT, QUANHOANG MAI HA NOI BAT, QUANHA NOI,VIET NAM HA-NOI 713 GIAI PHONG, P. GIAP 8/31 PHUONG LIET, THANH XUAN,HA NOI HA-NOI 8/31 PHUONG LIET, THANH XUAN,HA NOI 4.63 SO 288 LAC TRUNG, P. VINH TUY,Q HAIBA TRUNG, HAP. VINH TUY,Q HAIBA TRUNG, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 288 LAC TRUNG, NOI, VIET NAM 4.35 9781524 469 BACH MAI-HN HA-NOI 469 BACH MAI-HN SO 52,NGO 45, PHAN DINH PHUNG,QUANTHANH,BA DINH,HAPHUNG,QUANTHANH,BA DINH,HA NOI HA-NOI SO 52,NGO 45, PHAN DINH NOI,VIET NAM 4.22 SO 898 DUONG BACH HA-NOI DANG THANH LUONGHAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM NOI VIET NAM SO 6 TO 33 THANH LUONG HAI BA TRUNGHA LAI HOANG YEN THUONG GIA LAM HANOI HA-NOI LAI HOANG YEN THUONG GIA LAM HANOI SO10 NGO159 PHO PHAO DAI LANGP.LANG THUONGPHAO DAIDA HA NOI HA-NOI SO10 NGO159 PHO Q.DONG LANGP.LANG THUONG Q.DONG 4.38 SO 315 TO 42 PHUONG HOANG VAN THUTO 42 PHUONG HOANG VAN THU QHOANG MAI HA NOI HA-NOI SO 315 QHOANG MAI HA NOI VIET NAM P402 C4 TT GIANG VOHA-NOI GIANGVOTT GIANGHA NOI VIET NAM PHUONG P402 C4 BA DINH VO PHUONG GIANGVO BA DINH HA NOI VIET NAM 47 NGACH 8 NGO 433 DONG KIM NGUU VINH TUY HAI BA TRUNG HA NOI VINH TUY HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI 47 NGACH 8 NGO 433 DONG KIM NGUU SO 47 NGO NUI TRUC,HA-NOI TRUCKIM MA, BATRUC, HA NOI TRUCKIM 8843645 PHO NUI SO 47 NGO NUI DINH, PHO NUI MA, BA DINH, HA NOI P304, NHA F ,CC XUAN LA NGO 28P XUAN LA ,Q TAY HO LA NGO 28P XUAN LA ,Q TAY HO ,TP HA NOI HA-NOI P304, NHA F ,CC XUAN ,TP HA NOI 04 2696513 SO 80 TO 13E PHUONG THANH LUONG Q.HAI BA TRUNG HA NOI LUONG Q.HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 80 TO 13E PHUONG THANH 047754197 24B, NGO 8, NGUYEN KHUYEN, VAN MO,HA8, NGUYEN TAY, VIETNAM MO,HA DONG, HA TAY, VIETNAM HA-TAY 24B, NGO DONG, HA KHUYEN, VAN P 17.3 TTI9 DUONG KHUAT DUY TIENP.THANH XUANDUY TIEN-THANH XUAN BAC-THANH XUAN-HN HA-NOI P17.3 TT I9-KHUAT BAC-Q. THANH XUAN-HN T6 TOA NHA MECANINEEX-SO4 VU NGOCPHAN DONG DA HN HA-NOI T6 TOA NHA MECANINEEX-SO4 VU NGOCPHAN DONG DA2753526 034.822591 HN 21 VU NGOC PHAN, LANG HA, DONG DA,HA NOI, VIET BA TRUNG, HA NOI HA-NOI 27 GIAI PHONG, HAI NAM 04-7.192.676 04.8353574 17C2 178 THAI HA TRUNG LIET DONG DAHA NOIHA TRUNG LIET DONG DAHA NOI VIET NAM HA-NOI 17C2 178 THAI VIET NAM SO 49, NGO 62, PHO NGOC HA, PHUONGDOI CAN, QUAN BA DINH, TP HA NOI CAN, QUAN BA DINH, TP HA NOI HA-NOI SO 49, NGO 62, PHO NGOC HA, PHUONGDOI SO5/149, NGUYEN NGOC NAI, TX,SO173, TO3, KHUONG THUONG, DONGDA, HN HA-NOI HN 37/228 DOI CAN,HN HA-NOI 37/228 DOI CAN, HN 16 LO 14 TRUNG YEN TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI DIEN TU LIEM HANOI HA-NOI 40 DUONG K3 TT CAU 124 KHU B THI TRAN SOC SON-HN KHU B THI TRAN SOC SON-HN HA-NOI 124 04.5952702 SO 24 NGO VAN HUONG DUONG SO 24 NGO VAN HUONG DUONG DONG DA HN HA-NOI TON DUCTHANG P HANG BOT Q TON DUCTHANG P HANG BOT Q DONG DA HN SO 18 NGO 259/5 PHOHA-NOIP.DONG TAMQ.HAI BA TRUNG HAP.DONG TAMQ.HAI BA TRUNG HA NO VONG SO 18 NGO 259/5 PHO VONG NOI 8548998 435532766 714 CT4B, X2, BAC LINH DAM, HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA HA-NOI 714 CT4B, X2, BAC LINH DAM, CUM CONG NGHIEP NGHIA MY,THI XATHAI HOA,NGHE AN MY,THI XATHAI HOA,NGHE AN HA-NOI CUM CONG NGHIEP NGHIA SO 91 TRAN HUNG DAO Q. HOANSO 91 TRAN HUNGNAM HOAN KIEM 042.2431050 HA-NOI KIEMHA NOI VIET DAO HANOI A5 THANH CONG, P.THANHCONG, Q.BA B18 NAM THANH CONG, P.THANHCONG,Q.BA DINH, HN HA-NOI SO1B- DINH, TP HA NOI 36282918 TANG 3, 59 THO NHUOM, HN HA-NOI TANG 3, 59 THO NHUOM, HN 9363820 SO 9, PHO DAO DUY ANH, QUAN DONG DAHANOI, VIETNAM KIEM,HANOI,5742740 HA-NOI SO 33, PHO BA TRIEU, HOAN VIET NAM LIEN LY PHU LO SOC SON HA NOI HA-NOI LIEN LY PHU LO SOC SON HA NOI 435830076 SN 94, NGO 678, LA THANH, GIANG VO,BA DINH, HN THANH, GIANG VO,BA 7622599 HA-NOI SN 94, NGO 678, LA DINH, HN LO A2 KCN PHUC DIEN XA CAM PHUCHUYEN CAM GIANG TINH HAI DUONG HA-NOI LO A2 KCN PHUC DIEN XA CAM PHUCHUYEN CAM GIANG TINH HAI DUONG 03203-630566 1016 TOA NHA B15 KDT DAI KIM HOANGMAINHANOI KDT DAI KIM HOANGMAI HA NOI HA-NOI 1016 TOA HA B15 35400956 4.68 88 NGO 67 THAI THINH THINH QUANGDONG THAI THINH THINH QUANGDONG DA HA NOI HA-NOI 88 NGO 67 DA HA NOI 915123686 47 TRAN QUOC TOAN HA-NOI HUNGTRAN QUOC TOAN P.TRAN HUNG DAOQ.HOAN KIEM HA NOI VIET NAM P.TRAN 47 DAOQ.HOAN KIEM HA NOI VIET NAM 4.38 PHONG816-CT4,KHU DO THI MY DINH2,XAMY DINH,HUYEN TU LIEM,HN 437871576 HA-NOI HN

34,NGO9,TO85 MINH KHAI, HBT,HA NOI HA-NOI 34,NGO9,TO85 MINH KHAI, HBT,HA NOI P401 TOA NHA SO 1 DINH LE, HOANKIEM, HA NOI HA-NOI P709 NHA A6 TRAN HUY LIEU, GIANG VOBA DINH, HA NOI 4.39 12A3 LY NAM DE, HA NOI HA-NOI P802 TANG 8 TOA NHA B3B KHU DO THINAM TRUNG YEN TRUNG HOA CAU GIAY H 62810269 SO 99 NGO 189 HOANG HOA THAM PHUONGLIEUHOANG HOA THAM PHUONGLIEU GIAI QUAN BA DI HA-NOI SO 99 NGO 189 GIAI QUAN BA DINH HA437674268 NOI 437674729 88 /444 DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET NAM HA-NOI 88 /444 DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET NAM 04-7.165.397 37622678 SO 18 TO 51 PHUONG HA-NOIHOA, CAUGIAY, HA NOI QUAN SO 18 TO 51 PHUONG QUAN HOA, CAUGIAY, HA NOI 4.38 342 NGUYEN VAN CU BO DE LONG BIENHN HA-NOI 342 NGUYEN VAN CU BO DE LONG BIENHN 43.57 P105, B5 TT TAN MAI, TAN MAI,HOANG MAITT TAN MAI, TAN MAI,HOANG MAI HA NOI HA-NOI P105, B5 HA NOI 04.8649508 41 DUONG THANH CUA DONG HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 41 DUONG THANH CUA DONG HOAN KIEMHA NOI VIET NAM 39930833 PHONG 201 NHA B8B, HA-NOI KIM LIENP KIM LIEN, QUAN DONG DA, HA NOI DONG DA, HA NOI TAP THE P201-NHA B8B-TT KIM LIEN-P KIM LIENQUAN 22433023 F206 A4 TT DAI HOC LUAT LANG HADONGTT DAI HOC LUAT LANG HADONG DA HN HA-NOI F206 A4 DA HN 0437736962 SO 30 THO NHUOM P.CUA NAM HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI SO 30 THO NHUOM P.CUA NAM HOAN KIEMHA NOI VIET NAM 439905783 19 LO 13B KHU DO THI MOI TRUNG YENTRUNG HOA THI MOI TRUNG YENTRUNG HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 19 LO 13B KHU DO CAU GIAY HA NOI 2588888 04 SO 44 NGO HOA BINH HA-NOI KHAIHBT NGO NOI BINH 7, MINH KHAIHBT - HA NOI 7, MINH SO 44 - HA HOA 4.63 P.238,KHU VP,NHA KHACH BO QUOCPHONG,33A PHO THUY KHUE-QUANTAY HO-HA NOI HA-NOI SO 32 NGO 167 PHAM NGU LAO,HA NOI 04.9334608 P 1205 T 12 TOA NHA INTIMEX SO 27LACTTRUNG VINH TUY HBT SO 27LAC TRUNG VINH TUY H HA-NOI P 1205 12 TOA NHA INTIMEX HN 436368413 SO 18/19 KIM DONG GIAP BAT HOANGMAI HA NOI VIETDUONG GIAP BATHOANG MAI HA NOI HA-NOI SO 01 NGACH 111/21 NAM 36649876 PHU MY, MY DINH, TU HA-NOI NOI LIEM, HA TANG 2, KHU TRUNG TAM THUONG MAI,THON PHU MY, MY DINH, TL, HN 17 BUI THI XUAN HAI BA TRUNG HA NOIVIETCAU DIEN TU LIEM HA NOIVIET NAM HA-NOI 16C3 /2/18 NAM 989848886 5/82 CHUA HA QUAN HOA CAU GIAY HANOI VIET NAM HOA CAU GIAY HANOI VIET NAM HA-NOI 5/82 CHUA HA QUAN 936288989 F9 TOA NHA 96 DINH CONG, HA NOI TOA NHA 96 DINH CONG, HA NOI HA-NOI F9 436417283 944757777 SO 787 DUONG NGUYEN KHOAI PHUONGTHANH NGUYEN KHOAI PHUONGTHANH TRI QUAN HOANG HA-NOI SO 787 DUONG TRI QUAN HOANG MAI HA NOI VN 62922134 30K3, PHO NGUYEN PHONG SAC,NGHIA TAN, CAU GIAY, HA NOI HA-NOI 30K3, PHO NGUYEN PHONG SAC,NGHIA TAN, CAU GIAY, HA NOI 04.7561129 SO 62 NGO 381 BACH HA-NOI BASO 62 NGO 381 BACH MAI HAI BA TRUNGHN MAI HAI TRUNGHN 903226506 28G, 109 LANG HA, DONG DA, HA 59 BA TRIEU, HA NOI HA-NOI NOIVIET NAM 04.9143246 SO 22 NGO 125 PHO VINH PHUC, SO 22 NGO 125PHUC VINH PHUC, PHUONGVINH PHUC BA DINH HA HA-NOI PHUONGVINH PHO BA DINH HA NOI 04.7663125 04.2101916 SO 10 TAY KET BACH DANG HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 10 TAY KET BACH DANG HAI BA TRUNG HA NOI 04.9844751 23/228 LE TRONG TANHA-NOI DINH CONG HOANGMAI HA NOI VIET NAM 87/192 LE TRONG TAN P.DINH CONG Q.HOANG MAI HA NOI VN 4.63 SO 4, NGO 223/24, P. DANG TIEN DONGTRUNG LIET,P. DANG TIEN DONGTRUNG LIET, DONGDA, HANOI, VIETNAM HA-NOI SO 4, NGO 223/24, DONGDA, HANOI, VIETNAM A302-C4 TT VIEN MAY HA-NOICU VA DUNGCUVIEN MAY CONG CU VA DUNGCU, DDA, HN CONG A302-C4 TT P.LANG HA, Q.DONG DA, HANOI 04.2450909 SO 40 VINH HUNG HOANG MAI HA NOI VINH HUNG HOANG MAI HA NOI HA-NOI SO 40 04.2920148 PHONG 1001 SO 25 LANG HA BA DINH HN1001 SO 25 LANG HA BA DINH HN 2413642 HA-NOI PHONG 120B NGO 1 HOANG QUOC VIET NGHIA DOCAU GIAY HA NOI VIET NGHIA DOCAU GIAY HA NOI HA-NOI 120B NGO 1 HOANG QUOC 04.7915127 TANG 1, NHA 17T11 TRUNG HOA NHANCHINH CAU GIAY HN HOA NHANCHINH CAU GIAY HN HA-NOI TANG 1, NHA 17T11 TRUNG 22456868 P201 NHA A12 KTT DONG XA PHUONG NHA A12 KTT DONG HN PHUONG MAIDICH CAU GIAY HN HA-NOI P201 MAIDICH CAU GIAY XA 912627787 SO 39,HEM 210/41/11 DOI CAN-PHUONGDOI CAN-QUAN BA DINH-HN HA-NOI HN 80 NGO 95/8 CHUA BOC DONG DA HATO 14MAINAM HOANG MAIHA NOI HA-NOI 15A NOIVIET DONG 04.6338478 SO 28B3, KHU TT QUAN DOI MAI DICH,P MAI DICH, Q CAUDOI MAI DICH,P MAI DICH, Q CAU GIAY, TP HA NOI HA-NOI SO 28B3, KHU TT QUAN GIAY, TP HA NOI 8374402 SO 90 PHO HANG BACHA-NOI PHUONG HANG BACQUAN HOAN PHUONG HA NOIBACQUAN HOAN KIEM TP HA NOI SO 90 PHO HANG BAC KIEM TP HANG 04.9341232 P3 HEM 58/23/33 PHO TRAN BINHP3 HEM 58/23/33 PHO TRAN NOI P.MAIDICH Q.CAU GIAY HNOI HA-NOI P.MAIDICH Q.CAU GIAY HA BINH 439949829 LO SO 268, XOM 4, THON PHU DO, XAME TRI, TU LIEM, HA NOI DO, XAME TRI, TU LIEM, HA NOI HA-NOI LO SO 268, XOM 4, THON PHU 042189949 SO 55 NGO 94 HONG MAI BACH MAI HAIBA TRUNG HA NOI BACH MAI HAIBA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 55 NGO 94 HONG MAI 04.6275453 X4, THON HA, ME TRI, HA-NOI TU LIEM,HA NOI X4, THON HA, ME TRI, TU LIEM,HA NOI 4.73 4.73 41 TAY HO HA NOI HA-NOI 62 LY THUONG KIET HA NOI 04.7199640 P809, TANG 8, TOA NHA CT4, KHU DOTHI MY DINH - NHAN CHINH THANHXUAN HA NOI HA-NOI 50 LE VAN THIEM, ME TRI, TU LIEM, HN 043.577.5785 PHONG 208 NHA B3B TO 46 P.TRUNG HOACAU GIAY HA NOI P.TRUNG HOACAU GIAY HA NOI HA-NOI PHONG 208 NHA B3B TO 46 04.2426375 11 PHO BA TRIEU, P LE DAI HANH, HAIBA TRUNG, DAI NOI HA-NOI 11 BA TRIEU, LE HA HANH, HBT, HN 9746471 P101, NHA E1B, PHUONG MAI, P PHUONGMAI,DONG DA, HA NOIP PHUONGMAI,DONG DA, HA NOI HA-NOI P101, NHA E1B, PHUONG MAI, 3.84 04.6275.1226 P16-N4 TT 108 VINH TUY-HBT-HA SO 487 KIM NGUU-VINH TUY-HBT-HA04.6361333 HA-NOI NOINOI-VIET NAM NOI 6361333 P204-TOA NHA VP-TTCPQG-87 LANG HATHANH CONG-BA DINH-HA NOI HA-NOI P204-TOA NHA VP-TTCPQG-87 LANG HATHANH CONG-BA DINHHN

SO 47 PHO NGUYEN TUAN THANH XUAN TRUNG THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 47 PHO NGUYEN TUAN THANH XUAN TRUNG THANH XUAN HA NOI 012157407 045533558 48/291 KHUONG TRUNG KHUONG TRUNGTHANH XUAN HA NOI VIET NAM435632275 HA-NOI 48/291 KHUONG TRUNG KHUONG TRUNGTHANH XUAN HA NOI VN P503 NHA N5C TRUNGHA-NOI HOA-NHAN CHINHTHANHTRUNG HOA-NHAN CHINHTHANH XUAN-HA NOI P503 NHA N5C XUAN-HA NOI 417 HOANG HOA THAM P.LIEUGIAI BA DINH HA NOI HA-NOI 417 HOANG HOA THAM P.LIEUGIAI BA DINH HA NOI 04.8586307 47 A HUYNH THUC KHANG, P. LANG A HUYNH THUC KHANG,NOI HA-NOI 47 HA,Q. DONG DA, TP HA P. LANG HA,Q. DONG DA, TP HA NOI 04.7735359 25 TANG 5 QUAN TRAM THO QUAN QUAN DONG DA HA NOI QUAN DDA HN 4.62 HA-NOI 25 TANG 5 QUAN TRAM THO 4.62 SO 158 DUONG GIAI PHONG PHUONGSODUONG GIAI PHONG PHUONGSO 158 DUONG GIAI PHONG PHUONG HA-NOI SO 158 158 DUONG GIAI PHONG PHUONG 4.36 P106,A1 TRUNG TU,DONG DA, HASO 31H,NGO HOA BINH 3,MINH KHAI,HAIBA TRUNG,HNOI,VN HA-NOI NOIVIET NAM 04.5737936 5737936 90 TRIEU VIET VUONG, P.BUI THI 90 TRIEU VIET VUONG, P.BUINOI XUAN, Q.HAI BA TRUNG- HA NOI HA-NOI XUAN, Q.HAI BA TRUNG- HA THI 04.9438763 14 NGO 773 GIAI PHONG HOANG 14 NGO 773 GIAI PHONG HOANG MAI HANOI 4.37 HA-NOI MAI HANOI SO 20 NGO 106/1 HOANG QUOC VIET10 B11 TT HOC VIEN HCQG HCM P.NGHIA TAN Q.CAU GIAY H HA-NOI SO CAUGIAY HA NOI 04.2341527 15A NGO THO QUAN PHO KHAM THIENP THO QUAN Q PHO KHAM THIENP THO QUAN Q DONG DA TP HA NOI HA-NOI 15A NGO THO QUAN DONG DA TP HA NOI P428,NHA 125E,KTT BO XD,NGO HOABINH7,MINH KHAI,HAI BA TRUNG,HA NOI HA-NOI P428,NHA 125E,KTT BO XD,NGO HOABINH7,MINH KHAI,HN 043.6243905 SO 5C, N2 TT BAC LINH DAM, DAI SO 5C, N2 TTMAI, HA NOI HA-NOI KIM,HOANG BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI 6412762 SO 2B NGACH 29 NGOHA-NOI 376 DUONG BUOI,QUAN BA DINH, HAHAI BA TRUNG, HA NOI SO 50 NGO 120 VINH TUY, NOI 4.76 7615077 44 NGO 167 GIAI PHONG,DONG TAM, HBTHA NOIDONG DA, HA NOI HA-NOI 58 PHO VONG, 04.36288829 043.6288829 409 NHA 5T2 NGO 62 NGUYEN CHI THANHLANG THUONG DONGCHI HN HA-NOI 409 NHA 5T2 NGO 62 NGUYEN DA THANHLANG THUONG DONG DA 43.77 29 LO 1B TRUNG YEN HA-NOI CAU GIAY HA NGO 67 THAI THINH THINH QUANG DONG DA HA NOI 60 NOI 7832454 41 DANG TRAN CON DONG DA HA NOIDA,HA NOI, VIET NAM DA HA NOI HA-NOI 41 DANG TRAN CON DONG 04.7321057 100 CUA BAC-QUAN THANH-BA DINH-HANOI HA-NOI 100 CUA BAC-QUAN THANH-BA DINH-HANOI 4.24 SO3, NGACH 29/28, NGO 29, KHUONG HAKHUONG DINH, THANH XUAN,HANOI HA-NOI SO3, NGACH 29/28, NGO 29, KHUONG HAKHUONG 0435596736 XUAN,HANOI 04.35596736 DINH, THANH THON THONG NHAT, XA KIM LAN,... HA-NOI GIALAM, HA NOI 8741152 TANG 4 SO 92 HOANGHA-NOITRUNG HOACAU GIAY HA NOI NGAN TANG 4 SO 92 HOANG NGAN TRUNG HOACAU GIAY HA NOI 45563807 5563806 SO 15 TO 5 KHU X3 NGACH 673/61 ANGOC HOI VAN DIEN THANH TRI HN VN HOI VAN DIEN THANH TRI HN VN HA-NOI SO 15 TO 5 KHU X3 NGACH 673/61 ANGOC 43.68 43.51 P1208 CT4B, X2, BAC LINH DAM, HANOI HA-NOI B07, KHU ABB, KM9, DUONG GIAI PHONGHOANG LIET, HA NOI 04.37875904 0437875904 TANG4 NHA 1 LO N15 TRAN DANG NINHDICH VONG CAU GIAY HA NOI 047913653 HA-NOI TANG4 NHA 1 LO N15 TRAN DANG NINHDICHVONG CAU GIAY HN 109 HO DAC DI NAM DONG DONG46 NGONOI HO DAC DI NAM DONG DONGDA HA NOI VIET NAM HA-NOI DAHA 10 04.8572731 SO 202 TOA NHA C2 KHU DO THI SO 202 TOA NHA C2 KHU DO THIHN DINH 1 XA MY DINH TU L HA-NOI MY DINH 1 XA MY DINH TU LIEM MY 462872559 TANG 1 NHA 8 DAY C TT DAI PHAT THANH ME 8 DAY C TT DAI PHAT THANH ME TRI TU LIEM HA HA-NOI TANG 1 NHA TRI TU LIEM HA NOI 04.39952911 281-D.GIAP BAT P.GIAP BAT Q.HOANGMAI HA NOIP.GIAP BAT Q.HOANGMAI HA NOI VIET NAM HA-NOI 281-D.GIAP BAT VIET NAM 564A TRAN KHAT CHAN PHO HUE HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI 35A/66 DE TO HOANG CAU DEN HAI BATRUNG 22106233 439937589 P104-C5 THANH XUANHA-NOI NOI BAC HA P104-C5 THANH XUAN BAC HA NOI 4.25 4.34 KIOT 3 NHA CT4B BACHA-NOI LINH DAM,LO DAT CC6 BD LINH DAM, HA NOI HANOI 36419404 SO 2 TAP THE TONG CUC 5 NGO SO 2 TAP THE TONG CUC 5 NGO 106 HOANG HANOI VIET NGHIA DO CAUGIAY HAN HA-NOI 106 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAUGIAY QUOC 8360135 04.8360135 SO 34 - THANH CONG HA-NOI - PHUONG THANHCONG - BA DINHPHUONG THANHCONG - BA DINH - HA SO 34 - THANH CONG - - HA NOI 04-2.465.233 P1118 NO 6A KHU DO THI MOI LINH DAMHOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P1118 NO 6A KHU DO THI MOI LINH DAMHOANG MAI, HA NOI 436419444 SO 9 TRAN BINH MAI DICH CAU GIAYHA NOI HA-NOI B12 TT NGUYEN AI QUOC CAU GIAYHA NOI 4.77 SO 93 TO 4-HA TRI-HAHA-NOI CAU-HD-HN 172B,QUANG TRUNG, HA DONG,HA NOI 433.55 SN 78/189 NGUYEN NGOC VU TRUNG HOA CAUGIAY HA TRUNG HOA NHANCHINH THANH XUAN HN HA-NOI P609 N6D KDT MOI NOI 35563437 04.35563437 21 YEN NINH TRUC BACH BA DINH HN VN HA-NOI 21 YEN NINH TRUC BACH BA DINH HN VN 047151269 P212 NHA E8 THANH XUAN BAC, Q.THANHXUAN,NGUYEN VIET NAM HA-NOI SO63 NGO 477 HA NOI, TRAI,Q.THANH 944838668 NOI 35524227 XUAN , HA 7 HA DINH THANH XUAN TRUNG TX HANOI VIET NAM HA-NOI 7 HA DINH THANH XUAN TRUNG TX HANOI VIET NAM 5122696 P413 A3 TT VP CP PHUONG MAI HN HA-NOI P413 A3 TT VP CP PHUONG MAI HN 4.36 435772661 645 KIM MA, BA DINH, HA-NOI HA NOIVIET NAM 645,PHO KIM MA,P.NGOC KHANHQUAN BA DINH,TP HA NOI SO NHA 2156263 TANG 2 TOA NHA THANH DONG SO 134PHOKIM MA-P.KIM MA-Q.BA DINH-HA NOI HA-NOI ... 35376178 178 CAU GIAY P QUAN HOA HN 178 CAU GIAY P QUAN HOA HN HA-NOI 04.7670013 B23 TRUNG HOA NHAN CHINH, THANHXUAN,NHANOI HA-NOI P501A TOA HA LAKE VIEW, D10 GIANGVO, HA NOI 04.5569945 SN 6B TO 37 CUM 5 P.TU LIEN Q. SN 6B TO 37 CUM 5 P.TU LIEN Q. TAYHO TP HA NOI HA-NOI TAYHO TP HA NOI 01667888999 SO 49 NGO HOA BINH HA-NOI MINH KHAIHAI BA TRUNG 3, PHO MINH KHAIHAI BA TRUNG HA NOI 3, PHO SO 49 NGO HOA BINH HA NOI 6331285 P 1204 TOA NHA 101 LANG HA-P LANG HA-DONG DA-HA NOI HA-P LANG HA-DONG DA-HA NOI HA-NOI P 1204 TOA NHA 101 LANG 5624703

B2 NGACH 61/23 TRAN DUY HUNG TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI B2 NGACH 61/23 TRAN DUY HUNG TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI 04.5569937 95 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI HA-NOI 95 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI 4.35 4.63 25 BA TRIEU, P.HANG HA-NOI BAI, Q.HOANKIEM. TP BA TRIEU, P.HANG BAI,Q.HOAN KIEM. HA NOI TANG5, 25 HA NOI 04.9364739 04.9364995 P721 DON NGUYEN 6 CT5 KHU DO THI DON NGUYEN 6 CT5 KHU DO THI SONG HN PHAM437854221 T HA-NOI P721 SONG DA PHAM HUNG ME TRI TU LIEM DA 4.38 HUNG ME SO 82 TO 6 D.NGUYEN VAN LINH SO 82 TO 6 D.NGUYEN VAN LINH P.SAIDONG Q.LONG BIEN HA HA-NOI P.SAIDONG Q.LONG BIEN HA NOI 04.36227353 3-5/27 VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA NOI VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA NOI HA-NOI 3-5/27 043.9876092 82 NGO 108 NGOC HA-DOI CAN-BA DINHHA NOI HA-NOI 82 NGO 108 NGOC HA-DOI CAN-BA DINHHA NOI 04.2439288 26 /55/61 TRAN DUY HUNG P.TRUNG/55/61 TRAN DUY HUNG P.TRUNG 04.5563513 HA-NOI 26 HOACAU GIAY HN HOACAU GIAY HN CUM DOAN KET-DI NAU-THACH THAT-HATAY KET-DI NAU-THACH THAT-HATAY HA-TAY CUM DOAN 0433597588 P508 CT2B KDTM VANHA-NOIHA DONGCT2B KDTM VAN QUAN HA DONG HN QUAN P508 HN 4.67 30 TO 7 PHUONG DICH VONG HAU CAUGIAY HA NOI VIET NAM HAU CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 30 TO 7 PHUONG DICH VONG 047563654 LOC HA, MAI LAM, DONG ANH, HA NOIVIET NAM HA-NOI LOC HA, MAI LAM, DONG ANH, HA NOI 9611268 116 KHU GIAN DAN MO LAO HA DONG HANOI DAN MO LAO HA DONG HANOI 4.34 HA-NOI 116 KHU GIAN 215A HOANG QUOC VIET CAU GIAY HAHOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 215A NOI VIET NAM 042650659 SO 20/125/1 TRUNG KINH TRUNG SO 47 TO 1 DUONG BO SONG TO LICHQUAN HOA,CAU GIAY,HN HA-NOI HOAHA NOI 04.37830357 SO 108E4 KHU TAP THE THANH CONG BADINH HA NOI HA-NOI SO 108E4 KHU TT THANH CONG BA DINHHA NOI 43.77 SO 44 DUONG SONG NHUE XOM SO 44 DUONG SONG NHUE XOM 6 HA NOI HA-NOI 6 XA DONGNGAC HUYEN TU LIEM XA DONGNGAC HUYEN TU LIEM HA NOI 04.3838.5354 SO 48 VAN BAO, BA DINH, HA NOISO 89 LANG HA, DONG DA, HA NOI HA-NOI 7601060 SO 5/240 LE TRONG TAN THANH XUANHA NOITRONG TAN THANH XUANHA NOI HA-NOI SO 5/240 LE 46.66 466572035 110 TO 12 CAU DIEN TU LIEM HA NOI TO 12 CAU DIEN TU LIEM HA NOI HA-NOI 110 4.27 SO 85, TRAN DIEN, HOANG MAI, HA NOIVIET TAN TRIEU, THANH TRIHA NOI HA-NOI XOM DINH, NAM 04.6403518 04.6403503 SO 58 PHO VONG, PHUONG MAI, SO 58 PHO VONG, PHUONG MAI, DONG DAHA NOI 04-8533482 HA-NOI DONG DAHA NOI 04-6281808 329 CAU GIAY CAU GIAYHA NOI VIET NAM SO 35 LANG HA DN C1 P.THANHCONG Q.BD HA NOI VIET NAM HA-NOI P511 CC 4.38 P0901 TANG 9 THAP THANH CONG 25CAT LINH, BA DINH HA NOI DONG DAHA NOI HA-NOI 15A LANG HA QUOC TU GIAM, 042423626 O3 LO4A KHU DO THI MOI DEN LU II TO44 HOANG VAN THU HOANG MAI HN HA-NOI LIEN PHUONG THUONG TIN HA TAY 046340382 No 2 HANG CHI HANG HA-NOI HOM HOAN KIEM HN HANG CHI PHO HANG HOM PHUONG HANG GAI HKIEM HN SO 2 NGO 4.39 P601-A1 KHU DO THI 54 HA DINH,P601-A1 HA DINH,THANHHA DINH, NGO85 HA DINH,THANH XUAN HA-NOI NGO85 KHU DO THI 54 XUAN 2850628 SO 302 PHO LAC TRUNG, PHUONG VINHTUY, Q.HAI BA TRUNG,TP HA 04.9877510TRUNG,HN HA-NOI SO 302 PHO LAC TRUNG, P.VINH TUY,Q.HAI BA NOI LO 37,KHU CN QUANGHA-NOI MINH,ME LINH,VINH PHUC KHU CONG NGHIEP QUANG MINH ME LINHVINH PHUC 0904130958 915 NHA CT4 - KHU DO THI MY DINH-METRI - XA KHUTRI -THI MY DINH-METRI - XA ME TRI - TU LIEM - HA NOI HA-NOI 915 NHA CT4 - ME DO TU LIEM - HA NOI 6415574 15 LAC TRUNG VINH TUY HBT HA15 LAC TRUNG VINH TUY HBT HA NOI 436367808 HA-NOI NOI 48 AU TRIEU, HANG TRONG, HOAN KIEMHA NOI HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI 16 CUA DONG, 462700467 439230742 SN 185 PHO DANG TIEN DONG, PHUONGTRUNG LIET, QUAN DONG DA, TP HN 4.22 HA-NOI SN 185 PHO DANG TIEN DONG, PHUONGTRUNG LIET, QUAN DON TO 35 TT DONG ANH HA NOI HA-NOI TO 35 TT DONG ANH HA NOI 0438832400 04.39655225 SO 20 NGACH 30 NGOHA-NOI CAN HN NGACH 30 NGO 194 DOI CAN HN 194 DOI SO 20 04.7223450 105 KHUAT DUY TIEN NHAN CHINH THANHXUAN HA NOI CHINH KHUONGTHUONG DONG DA HN HA-NOI SO 11 NGO 592 TRUONG 04.22115363 B12A NGO TRAN DUY HA-NOI HUNG TRUNG HOACAUCHUNG, HOAI DUC, HA TAY DAI TU, KIM GIAY HA NOI 4.28 THON PHAN BOI XA DIHA-NOI SU HUYEN MY HAOTINH HUNGDI SU HUYEN MY HAOTINH HUNG YEN THON PHAN BOI XA YEN 04.5665772 SO 167 TAY SON DONG DA HA NOIVIET NAM CHINH PHU SO 37 HUNG VUONG BA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI NHA KHACH 0903419988 SO 39 GIAP NHAT P. NHAN CHINH Q.THANH XUAN HN NHAN CHINH Q.THANH XUAN HN HA-NOI SO 39 GIAP NHAT P. 5563125 SO 1 NGACH 17 NGO 295 P.BACHSO 1 NGACH 17 NGO 295 P.BACH MAI, QHAI BA TRUNG, HA NOI, VIET NAM HA-NOI MAI, QHAI BA TRUNG, HA NOI, VIET NAM 04.2186132 2186123 223B NGUYEN TRAI, THUONG DINH,THANH XUAN, HA THUONG DINH,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI 233B NGUYEN TRAI, NOI 438587051 XOM 16 THON QUANGHA-NOI XA QUANGPHU QUANG NGUYEN XA QUANGPHU CAU HUYEN UNG HOA HA NOI NGUYEN XOM 16 THON CAU HUYEN UNG HOA HA NOI 433985598 422156612 SO 1-LO DUC-HAI BA TRUNG-HN 555 TO 32-HOANG VAN THU-HOANGMAI-HA NOI 04.8248661 HA-NOI 0983803266 KLCQ UBND HUYEN TU LIEM,DUONG VAOKDTM MY DINHLIEM, MY DINH, TU LIEM, XA MY DINH, TL HA-NOI KLCQ UBND HUYEN TU 1,XA DV KDTM MYDINH, 04.37645122 04.8340424 SO 129G DUONG NGUYEN TRAI PHUONG THUONGNGUYEN TRAI THUONG DINH THANH XUAN HN HA-NOI SO 129G DUONG DINH QUAN THANH XUAN HN 4.63 SO 16,NGO 2,NGUYENHA-NOI VIET XUAN,KHUONGMAI, THANH XUAN, HA NOI04.2413778 THANH XUAN, HN SO 16,NGO 2,NGUYEN VIET XUAN,KHUONGMAI, PHO NY XA TRUNG GIA HUYEN SOC SONHA NOI HA-NOI PHO NY XA TRUNG GIA HUYEN SOC SONHA NOI 43.89 43.89 34 TO 5C NGO 73 NGUYEN TRAI THANHXUAN HA NOI HA-NOI 34 TO 5C NGO 73 NGUYEN TRAI THANHXUAN HA NOI 4.25 10 TT KHI TUONG THUY VAN THONHOANG 5 XA COTHUY VANLIEM HN047630424 CO NHUE TU LIEM HN HA-NOI 10 TT KHI TUONG NHUE TU THONHOANG 5 XA

76 AN DUONG YEN PHU TAY HO HA AN DUONG YEN PHU TAY HO HA NOI HA-NOI 76 NOI 04.7169930 57 CU LOC, THUONG DINH-THANH XUANHA NOI-VIET NAMXUAN -HA NOI-VIET NAM HA-NOI 57 TO 4 CU LOC, THANH 04.8585344 9A, NGO 99 LE HONG PHONG HN 9A, NGO 99 LE HONG PHONG HN HA-NOI 22146041 CAN SO 13 DAY B LO SO 2 KHU DO THIMOI TRUNG YEN YENKHU DT MOITRUNG4.38 HN 37830897 HA-NOI CAN SO 13 DAY B LO SO 2 HOA CG HN YEN SO 4, 33/76 AN DUONG, YEN PHU, TAYHO, HA NOI, VN HA-NOI SO 4, 33/76 AN DUONG, YEN PHU, TAYHO,7166452 VN HA NOI, SO 116, DUONG NGUYEN PHONGSO 116, DUONG NGUYEN PHONG SACDICH VONG, CAU GIAY, HA NOI HA-NOI SACDICH VONG, CAU GIAY, HA NOI 04.7565079 39 PHAN PHU TIEN CAT LINH DONG DAHA NOIPHU TIEN CAT LINH DONGDA HA NOI HA-NOI SO 39 PHAN 04.37347802 SO 76/371 KIM MA, NGOC KHANH, BADINH, HA NOI NGOC KHANH, BADINH, HA3.77 HA-NOI SO 76/371 KIM MA, NOI 4.77 82 BE VAN DAN, QUANG TRUNG, 82 BE VAN DAN, QUANG TRUNG, HA 0343.515.062 HA-TAY HA DONGHA TAY DONGHA TAY P236-33A PHAM NGU LAO,HN HA-NOI P236-33A PHAM NGU LAO,HN 435625169 SO 28 NGACH 42/62 TRIEU KHU THANHXUAN NAM -HN HA-NOI SO 28 NGACH 42/62 TRIEU KHU THANHXUAN NAM - HA NOI 435522259 107C PHO MINH KHAI-HA-NOIHAIBA TRUNG MINH KHAI- QUAN HAIBA TRUNG HA NOI VIET NAM QUAN 107C PHO HA NOI VIET NAM 4.36 164 PHO TRAN VU PHUONG TRUC BACHQUAN BA DINH TP HA NOI BACHQUAN BA DINH TP HA NOI HA-NOI 164 PHO TRAN VU PHUONG TRUC XOM DONG THON VAN TRI XA VAN NOI HUYEN DONG ANH TP HA NOI HA-NOI XOM DONG THON VAN TRI XA VAN NOI HUYEN 4.4 DONG ANH TP HA N 4.39 TO 14B PHUONG THINH LIET, QUANHOANG MAI, TP HA NOI HA-NOI TO 14B PHUONG THINH LIET, QUANHOANG MAI, TP HA NOI 0983377518 SO 45 NGO 55 DUONGHA-NOI NGOC NAIKHUONG MAI- THANH XUAN-HN NGUYEN SO 45 NGO 55 DUONG NGUYEN NGOC NAIKHUONG MAI- TX-HN 4.22 P501 TOA NHA FIKOR HA-NOI SO 16 DUONG TRUNG YEN 5 QUAN CAU GIAY TRUNG YEN 5 P TRUNG HOA P501 TOA NHA FIKOR SO 16 DUONG 4.38 SO 6 THON MIEU THO HA-NOI DUOCTHON MIEU THO - XA TIEN DUOC-SOC SON - HA NOI - XA TIEN SO 6 -H. SOC SON - HA NOI 4.39 10/46 VAN CAO LIEU GIAI BA DINH HNVN HA-NOI 10/46 VAN CAO LIEU GIAI BA DINH HNVN 042126839 048282940 LO 2 KHU TAI DINH CUHA-NOI PHUONG LONGBIENTAI DINH CU PHUONG LONGBIEN QUAN LONG BIEN LO 2 KHU QUAN LONG BIEN HN 04.6296.1759 TANG 4.1 CT1 TOA NHA VIMECO2TANG 4.1 DUONG TRAN VIMECO2 NGO218 TRAN DUY HUNG HA-NOI NGO218 CT1 TOA NHA DUY HUNG TRUNG HOA 04.7820052 SO1/B3 TT DH NGOAI THUONG, LANGTHUONG, HN HA-NOI SO 190, DUONG LANG, TO11B, P.THINHDONG DA, HN 5620872-7754691 SO 1 HEM 418/1/4 LA THANH -O CHO 1 HEM 418/1/4 LA THANH -O CHO DUA DONG DA- HA NOI HA-NOI SO DUA DONG DA- HA NOI 4.39 LO 1 TT DUNG CU CHINH HINH TRUNGTT DUNG CU CHINH HINH TRUNG KINH YEN HOA CAU GIAY HA-NOI LO 1 KINH YEN HOA CAU GIAY HN 7831238 P1601 TOA NHA SONG DA DUONG PHAM HUNG MY DINH TUDUONG PHAM HUNG MY DINH TLIEM HN HA-NOI P1601 TOA NHA SONG DA LIEM HA NOI437689462 THON LAI XA XA KIM CHUNG HUYEN HOAIDUCXA KIM CHUNG HUYEN 043.763.5089 NOI HA-NOI THON LAI XA HA NOI HOAIDUC HA P302/B4 LANG QUOC TE THANG LONGTRAN DANG NINH DICH VONG CAU GIAY HA-NOI P302/B4 LANG QUOC TE THANG LONGTRAN DANG NINH DICH 5729985 88, GIAI PHONG, DONG DA, HA NOI 15, PHO THAI THINH, LANG HADONG DA, AH NOI HA-NOI SO 04.2407062 SO 9 TO 9 DUONG K3 TT CAU DIEN TULIEM HN HA-NOI SO 9 TO 9 DUONG K3 TT CAU DIEN TULIEM HN 7644297 NHA N2,99 LE DUAN, HOAN KIEM,HA NOI HA-NOI P203-27B1-PHO CAT LINH-P.CAT LINH-DONG DA-HA NOI 04.9454991 29 NGO 106 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI 29 NGO 106 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI 4.38 4.38 340 GIAI PHONG-THANH XUAN-HA NOIDISTRICT-HA NOI XUAN-HA NOI HA-NOI 340 GIAI PHONG-THANH 04.8649031 AN KHANH, HOAI DUC, HA TAY AN KHANH, HOAI DUC, HA TAY HA-TAY 0343845888 249/4 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAUGIAYQUOC VIET NGHIA TAN CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 249/4 HOANG HA NOI VIET NAM 047560336 SO 41 TO 40 GIAP TU, HA-NOILIET,HOANG MAI, HA NOI THINH LIET,HOANG MAI, HA NOI THINH SO 41 TO 40 GIAP TU, 0988702668 511 LAC LONG QUAN XUAN LA TAY HO HANOI VIET NAM HA-NOI 511 LAC LONG QUAN XUAN LA TAY HO HANOI VIET NAM 04.2181771 26/266/5 TO 7 NGOC LAM BO DE LONG BIEN HANGOC LAM BO DE LONG BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI 26/266/5 TO 7 NOI VIET NAM 4.87 M5 KHU TAP THE PHONG KHONGM5 KHU TT PHONG KHONG KHONG TU LIEM HNXUAN DINH TLHN HA-NOI KHONGQUAN X361 XA XUAN DINH QUANX361 04.5655033 SO 11 NGO C THON TAN XUAN XA XUAN DINH HUYEN TU LIEM HA NOI HA-NOI SO 11 NGO C THON TAN XUAN XA XUAN DINH HUYEN TU LIEM HA SO 551 MINH KHAI, P.VINH TUY, Q.HBTHA NOI KHAI, P.VINH TUY, Q.HBTHA NOI 4.63 HA-NOI SO 551 MINH 466700573 P607 TANG 6 NHA B TOA NHA LICOGI 13DUONG KHUAT DUY TIEN - THANH XUAN KHUAT DUY TIEN HA-NOI P607 TANG 6 NHA B TOA NHA LICOGI 13DUONG 35539068 SO 910 NO 9B, KDT LINH DAM, HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA HA-NOI SO 910 NO 9B, KDT LINH DAM, 43.64 SO 10 NGO 78 DUONGHA-NOI GIAI PHONGPHUONG 78 DUONG GIAI PHONGPHUONG PHUONG LIET Q SO 10 NGO PHUONG LIET Q DONG DA HA NOI 438687727 PHONG701-N09PHO TRUNG KINHPHONG701-N09PHOQUAN CAY GIAY 0903444240HOA QUAN CAY GIAY HA NOI. HA-NOI PHUONGYEN HOA TRUNG KINH PHUONGYEN HA NOI. 7849874 P13 A20 TT NGHIA TAN CAU GIAYP13 A20VIET NAM TAN CAU GIAY HANOI VIET NAM HA-NOI HANOI TT NGHIA 048363681 103 NGUYEN DUC CANH TUONG MAIHOANG MAI HN HA-NOI 103 NGUYEN DUC CANH TUONG MAIHOANG MAI HN 4.37 4.37 SO 7/31/97/168 KIM GIANG, DAI KIM,HOANG MAI, KIMNOI HA-NOI SO 7/31/97/168 HA GIANG, DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI 35593125 DOI 8 YEN XA, TAN TRIEU, THANH TRI,HA NOI TAN TRIEU, THANH TRI,HA NOI 4.63 HA-NOI DOI 8 YEN XA, SO 66 NGO 84 NGOC KHANH PHUONG GIANG VOCONG HOAN BA TP HAHA NOI HA-NOI SO 99 NGUYEN QUAN BA DINH DINH NOI 04 37712704 437719579 SO 55 NGUYEN VAN LINH PHUC DONGLONG BIEN HA LINHVIET NAM HA-NOI SO 55 NGUYEN VAN NOI PHUC DONGLONG BIEN HA NOI VIET NAM 4.39

TO 3-SO NHA 8-PHO DINH NGANG-PHUONGCUA NAM-QUANNGANG-PHUONGCUA NAM-QUAN HOAN KIEM-TP HA NO HA-NOI TO 3-SO NHA 8-PHO DINH HOAN KIEM-TP HA NOI (04) 7.875.102 46 TANG BAT HO HAI BA TRUNG HA NOITUYEN QUANG SON DUONG TINHTUYEN QUANG HA-NOI XA PHUC UNG HUYEN 027.836754 KCN CAU GAO DAN PHUONG HA TAY PHUONG TRI TT PHUNG DAN PHUONGHA TAY HA-TAY THON 0343.639.287 PHONG 206 NHA B3 KHU DO THI MY DINHI TUNHA B3 KHU DO THI MY DINHI TU 4.38 HA NOI HA-NOI PHONG 206 LIEM HA NOI LIEM P 411 KHU TT NGOC KHANH BA DINH HN HA-NOI P 411 KHU TT NGOC KHANH BA DINH HN 437710939 75 HOANG QUOC VIET, CAU GIAY,HA NOIVIET NAM HA-NOI THON CAO DINH,XUAN DINH,TU LIEM,HANOI,VIET NAM 4.38 8 NGACH 81/14 NGO HOA BINH 7 8 NGACH 81/14 BA TRUNGBINH 7 MINH KHAI HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI MINH KHAI HAI NGO HOA HN VIET NAM 0903212557 04.8629485 CUM 6 THI TRAN PHUC THO HUYEN PHUCTHO TINH HA TAY HUYEN PHUCTHO TINH HA TAY 4.29 HA-NOI CUM 6 THI TRAN PHUC THO 4.78 393 TRUONG CHINH,KHUONG TRUNG,THANHXUAN,HA NOI HA-NOI 393 TRUONG CHINH,KHUONG TRUNG,THANHXUAN,HA NOI 5682405 P210 K13 KHU DO THI HA-NOI VIET HUNGP210 K13 KHU DO THI VIET HUNG GIANGBIEN 4.25 BIEN HA NOI GIANGBIEN LONG BIEN HA NOI LONG 36A HOANG CAU, DONG DA, HA NOI,VIETNAM HA-NOI SO 36A HOANG CAU, O CHO DUA, DONGDA, HA NOI 2811075 SO 388 TRAN KHAT CHAN HBT HAU P BACH KHOA HBT HN QUANG BUUP BK HAI BA TRUNG HA HA-NOI TANG 2 NHA 8C SO 30 TA 04.9726602 TANG 1-5 TOA NHA 59HA-NOI VANHAM LONG,HANG BAI,HOAN KIEM,HN NGUYEN 45 CU,HA NOI 438736932 912349992 P 104 A6 TT KHUONG TRUNG- P KHUONGTRUNG -Q. THANH XUAN - HA NOI HA-NOI P 104 A6 TT KHUONG TRUNG- P KHUONGTRUNG -Q. THANH XUAN 903287166 20 HAN THUYEN P.PHAM DINH HO Q.HAIBA TRUNG HA NOIDINH HO Q.HAIBA TRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI 20 HAN THUYEN P.PHAM VIET NAM 4.39 PHONG 304 SO 66 BA HA-NOI TRIEU HOAN KIEMVIET SO 66 BA TRIEU HOAN KIEMVIET NAM (04) 8.226.236 PHONG 304 NAM (04)8.226.236 145, NGO 2, NGUYEN VAN CU, BO DELONG 2, NGUYEN VAN CU, BO DELONG BIEN, HN HA-NOI 145, NGO BIEN, HN 436524365 P207,CTVL XD VA XNKHA-NOI HA,NGO 109 TRUONGCHINH,PHUONG LIET,HA NOI HONG NGO 109TRUONG CHINH, HA NOI SO 1309 DUONG GIAI PHONG, HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA HA-NOI SO 1309 DUONG GIAI PHONG, 046.2884597 0462884597 SO 19/174 NGUYEN NGOC NAI, KHUONGMAI THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 19/174 NGUYEN NGOC NAI, KHUONGMAI THANH XUAN HA NOI SO 105 DUONG K3,THIHA-NOICAUHN TRAN DIENHUYEN TU LIEM,TP HA NOI 7646281 439873443 SO 26B, VAN HO2, LE DAI HANH,HAI BA TRUNG, HA NOIDAI HANH,HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 26B, VAN HO2, LE 84F4 KHU DTM DAI KIM HOANG MAI HANOI HA-NOI 2/413 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAUGIAY HA NOI 4.36 PHONG 104, D3 TT GIANG VO, PHUONGGIANGD3 TT GIANG VO, PHUONGGIANG VO QUAN BA DINH TP HN HA-NOI PHONG 104, VO QUAN BA DINH TP HN 0983656065 8354915 107 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG HAUCAU GIAY HA NOI VIET NAM HAUCAU GIAY HA NOI VIET HA-NOI 107 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG 04.37912170 SO 207, C5, TT QUYNH MAI, P. QUYNHMAI, HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 207, C5, TT QUYNH MAI, P. QUYNHMAI,6363752 TRUNG, HA NOI HAI BA 25/D3 TRUNG TU, DONG DA, HA NOI HA-NOI 25/D3 TRUNG TU, DONG DA, HA NOI 28 NGO 532 BACH DANG PHUONG BACHDANG HAI BA TRUNG HA NOI 04.984.0216 BA TRUNG HA NOI HA-NOI 28 NGO 532 BACH DANG PHUONG BACHDANG HAI 6/75 NGUYEN CONG HOAN NGOC KHANHBA DINH HA NOI VIET NAM 047914667 HA-NOI 6/75 NGUYEN CONG HOAN NGOC KHANHBA DINH HA NOI VIET NAM TANG 3 NHA CT3 PHAM VAN DONGXUAN DINH TU LIEM HA NOI KIEM04.22193069 04.37505068 HA-NOI SO 28 TRAN NHAT DUAT HOAN HANOI DAI LO TON DUC THANG AN DONGAN DUONG TP HAI PHONG DONGAN DUONG, TP HP 313835478 HA-NOI DAI LO TON DUC THANG, AN 0313.835.375 XOM BAO,VAN NOI, DONG ANH, HA NOI HA-NOI XOM BAO,VAN NOI, DONG ANH, HA NOI 4.39 R78 VO THI SAU NOI DAI, P.THONGNHAT, BIENLO 1K,DONG NAI BIENHOA, DONG NAI HA-NOI 52C/1, QUOC HOA, XA HOA AN, 0613955408 TO 55 TT DONG ANH HA NOI HA-NOI TO 55 TT DONG ANH HA NOI 0439689689 LO A2CN6 CUM CN TT HA-NOI NHO TULIEM CUM CNVIET NAM NHO TULIEM HA NOI VIET NAM VUA VA LO A2CN6 HA NOI TT VUA VA 043.780.5090 129T NGUYEN TRAI THANH XUAN129TNOIVIET NAM THANH XUAN HA045586404 HA-NOI HA NGUYEN TRAI NOIVIET NAM P103, NHA D11A, NGOHA-NOI BOCDONG DA, HA NGO 95 CHUA BOCDONG DA, HA NOI 95 CHUA P103, NHA D11A, NOI 4.56 SO 29 NGO 1 KHU TT TRUNG DOAN 17XA NGU KHU TT TRUNG DOAN 17XA NGU HIEP HUYEN TRI TP HN HA-NOI SO 29 NGO 1 HIEP HUYEN TRI TP HN 04.5659214 P1508 TOA NHA THANH CONG 57P1508 TOA NHA THANH CONG 57 LANG HABA 4.22 HN HA-NOI LANG HABA DINH HN DINH XA PHUONG TRUNG HUYEN THANH OAIHA NOI HA-NOI XA PHUONG TRUNG HUYEN THANH OAIHA NOI 4.23 4.63 P8B TANG 4 KS HORISON 40 CATP8B TANG 4 KS HORISON 40 CAT LINHHA NOI HA-NOI LINHHA NOI 437308188 462662608 N 22, 13, THANH XUAN TRUNG ,THANHXUAN HA NOI-VIET NAM XUANHA NOI-VIET NAM HA-NOI N 22, 13, THANH XUAN, THANH 0462512896 T3 HANOI TOWER 49 HAI BA TRUNG HANOI TOWER 49 HAI BA TRUNG HANOI HA-NOI T3 HANOI 9364364 55 NGOC THUY LONG HA-NOI NOI NGOC THUY LONG BIEN HA NOI 04.8716155 BIEN HA 55 SO 29 LO 4 DEN LU 1 HOANG MAIO SO 2, LO Q.HOANG MAI HN VIET NAM 436342285 H.MAI HN HA-NOI HNN THU, A, KHU DAT MO TAO,P.HOANG VAN THU LIEU TRUNG LIEU XA YEN MY HUNG YEN HA-NOI LIEU TRUNG-LIEU XA-YEN MY- HUNG YEN 03213.970381 04.5630419 SO 5 NGO HANG BOT PHO TON DUC 5 NGO HANG BOT PHO TON DUC THANGPHUONG CAT LINH DONG HA-NOI SO THANGPHUONG CAT LINH DONG DA HN 422422019 SO 19 KIM MA THUONG PHUONG SO 19 KIM MA THUONG PHUONG CONG989559663 TP HA NOI HA-NOI CONG VIBA DINH TP HA NOI VIBA DINH TO 8 TRAN PHU - HOANG MAI- HA NOI TRAN PHU - HOANG MAI - HA NOI HA-NOI TO 8 424 LINH NAM-TRAN PHU-HOANG424 LINH NAM-TRAN PHU-HOANG MAI-HN HA-NOI MAI-HN 04.3643.4558

SO 10 TO 25 MAI DICHHA-NOI CAU GIAY SO 10 TO 25 MAI DICH CAU GIAY HN HN 42453283 54/115 HONG HA PHUC XA BA DINH HANOI HA-NOI 54/115 HONG HA PHUC XA BA DINH HANOI 04.9057716 SO 5 DAI DONG KHAMHA-NOI DONG DA HNDONG KHAM THIEN DONG DA 422117788 THIEN SO 5 DAI HN SO 235 KHAM THIEN THO QUAN DONG DAHN THIEN THO QUAN DONG DAHN HA-NOI SO 235 KHAM 437931535 46 DUONG LANG HA, P. LANG HA. Q.DONG DA, TPHN P. LANG HA. Q.DONG DA, TPHN HA-NOI 46 DUONG LANG HA, 04-37763556 SO 270 LE TRONG TAN P KHUONG MAI QTHANH XUAN TP HA NOI MAI QTHANH XUAN TP HA NOI HA-NOI SO 270 LE TRONG TAN P KHUONG 43.57 043.730.14668 135 NGUYEN TUAN THANH XUAN135 NOI HA-NOI HA NGUYEN TUAN THANH XUAN HA NOI 4.56 P 302 NHA D KHU NHAHA-NOI VINACONEX3 P.DICH D KHU CAU GIAY HA NOI VIET NAM4.27 CAU GIAY HN P 302 NHA VONG NHA VINACONEX3 P.DICH VONG SO19 NGACH 1/44 PHAN DINH GIOTTHANH XUAN,2 THI TRAN BICH DONG,VIET YEN, BAC GIANG HA-NOI SO 20 KHU PHO HA NOI 4.37 53LO2 NGO51 LANG YEN THANH 53LO2 NGO51 LANG YEN THANH LUONGHAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI LUONGHAI BA TRUNG HA NOI 04.9711654 P301 NHA CT 4-5 KHU HA-NOI YEN HOAYENCT 4-5 KHU DT MOI YEN HOAYEN HOA CAU GIAY HN DT MOI P301 NHA HOA CAU GIAY HN 462812182 SO 1 TO 44 CU LOC THUONG DINH THANHXUAN LOC THUONG DINH THANHXUAN HA NOI HA-NOI SO 1 TO 44 CU HA NOI 5576988 TANG 5 TOA NHA DOAN GIA SO 8TANG 31PL TX HN DOAN GIA SO 8 NGO 31TRUNG, HA NOI HA-NOI NGO 5 TOA NHA 8689630 D45.D46 KHU DO THI CIPUTRA NAMTHANG LONG-PHU CIPUTRA NAMTHANG LONG-PT-TAY HO HA-NOI D45.D46 KHU DO THI THUONG-TAY HO 982169588 SO 21 LO 1B KHU DTMHA-NOI YEN,TRUNGHOA,CAU GIAY,HA NOI TRUNG SO 21 LO 1B KHU DTM TRUNG YEN,TRUNGHOA,CAU GIAY,HA NOI 047830537 1B MA MAY HOAN KIEM HA NOI 1B MA MAY HANG BUOM HOAN KIEM HN 2733056 HA-NOI P507 NHA B3B KHU DO THI NAM TRUNGYEN,TRUNG HOA,CAU GIAY,HN 912679692 GIAY, HA NOI HA-NOI P507-B3B KDT NAM TRUNG YEN, TRUNGHOA,CAU P.1203 TOA NHA 4F KHU DO THI MOITRUNG YEN YENKHU DO THI MOITRUNG YEN YEN HOA CA HA-NOI P.1203 TOA NHA 4F HOA CAU GIAY HA NOI 043 7868377 437868377 SO54 TRAN NHAN TONG, NGUYEN DU,HAI BANHAN TONG,NOI HA-NOI SO54 TRAN TRUNG, HA NGUYEN DU,HAI BA TRUNG, HA NOI 9433840-9436011 SO 18 HOANG QUOC VIET HA-NOI NHAA1 TT VIEN SOT RET KY SINH TRUNGTRUNG VAN TU LIEM HN 04.2850437 402 CT2 BAC LINH DAM, HOANG MAI, HANOIAN DUONG, YEN PHU, TAY HO,HA NOI HA-NOI 33A6 PHO 0913324886 SN 34, TO 49, PHUONG LIEN, DONG DA,HA NOI,PHUONG LIEN, DONG DA,HA NOI, VIET NAM HA-NOI SN 34, TO 49, VIET NAM 7668590 P1012,CT20D,KHU DO HA-NOI HUNG,P.GIANG BIEN,LONG BIEN,HUNG,P.GIANG BIEN,LONG BI THI VIET P1012,CT20D,KHU DO THI VIET HA NOI 4.67 466607862 SO 106 TO HIEN THANH, LE DAI HANH,HAI BA TRUNG, HA NOIDAI HANH,HAI5566045 HA-NOI SO 106 TO HIEN THANH, LE BA TRUNG, HA NOI 14 NGACH 196/46, LINH NAM, LINH NAMHOANG MAI,LINH NAM, LINH NAMHOANG MAI HA NOI, VN HA-NOI 14 NGACH 196/46, HA NOI, VIET NAM 436435334 SO 8 PHO TRANG THI,HA-NOI HANGTRONG HOAN KIEM HA NOIHANGTRONG HOAN KIEM HA NOI PHUONG SO 8 PHO TRANG THI, PHUONG 49380207 SO 48 PHAN VAN TRI, HA-NOITU GIAM,DONG DA, HN QUOC SO 48 PHAN VAN TRI, QUOC TU GIAM,DONG DA, HN 8234896 7/59 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAITHANH XUAN HA NOI HA-NOI 7/59 NGUYEN NGOC NAI KHUONG MAIHA NOI 982272222 SO 123 DANG TIEN DONG, PTRUNG LIETDONG DA, HA NOI PTRUNG LIETDONG DA, HA NOI HA-NOI SO 123 DANG TIEN DONG, 0904.090.871 P203A H7 TT THANH CONG BA DINH HN H7 TT THANH CONG BA DINH HN HA-NOI P203A 4.35 SO 26, NGO 81, LANG HA-NOI HA, THANHSO 26, NGO 81, LANG HA, THANH CONG,BA DINH, HA NOI CONG,BA DINH, HA NOI 2662649 462660497 SO 8, NGUYEN HOANG TON, XUAN LA,TAY HO, HN HA-NOI SO 8, NGUYEN HOANG TON, XUAN LA,TAY HO, HN 7580741 8461105 SO 95-NGUYEN THI DINH-TRUNG SO 95-NGUYEN THIHA NOI HA-NOI HOA-CAY GIAY-TP DINH-TRUNG HOA-CAY GIAY-TP HA NOI 0435561946 0913311926 KM 25+100 QUOC LO 6A, XA PHU KM 25+100 QUOC LO 6A, MY,PHUNOI HA-NOI NGHIA,HUYEN CHUONG XA HA NGHIA,HUYEN CHUONG MY, HN 422465300 SO 36 TRAN QUOC HOAN DICH VONG HAUCAU GIAYHOAN DICH VONG HAUCAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 36 TRAN QUOC HA NOI 437765188 P907 B2 MY DINH 1, TU LIEM, HA NOIDONG DA HA NOI THIEN-P.THO QUANDONG DA0320747965 HA-NOI SO 7 NGO 231 KHAM 2109537 HA NOI DUONG DO DUC DUC,HA-NOI THUONGTU LIEM, HA NOI PHUONG, THACHXA, THACH THAT, HA N ME TRI DUONG SO 9, CHUA TAY 04.22188221 04.33672670 SO 12F NGO 81 LANG HA-NOI HA THANH SO 12F NGO 81 LANG HA THANH CONGBD HN4.39 CONGBD HN P1212 OCT2 DN2 BAC HA-NOI LINH DAM, P1212 OCT2 DN2MAI, HA NOI DAIKIM, HOANG BAC LINH DAM, DAIKIM, HOANG MAI, HA N 6414654 SO 48 THI SACH P.NGO THI NHAM Q.HAIBA SACH P.NGO THI NHAM Q.HAIBA TRUNG TPHN HA-NOI SO 48 THI TRUNG TPHN (04) 8.273.063 P11.11 TANG 11 NHA E3 KHU DO THI YEN HOA 11 NHA E3 KHU DO THI YEN HOA TRUNG HOA CAU HA-NOI P11.11 TANG TRUNG HOA CAU GIAY HN 422432558 04 62691688 DUONG VAO KHU DT MOI MY DINH 1 XAMY DINH TU LIEM HN DINH 1 XAMY DINH TU LIEM HN HA-NOI DUONG VAO KHU DT MOI MY 92 PHO HAI BA TRUNG, P.CUA NAM,QUAN HOANTRUNG, P.CUA NAM,QUAN8250433 HA-NOI 92 PHO HAI BA KIEM,HN HOAN KIEM,HN SO 114 NGUYEN TRAI HA-NOI XUAN BACHA NOI TRAI THANH XUAN BACHA NOI THANH SO 114 NGUYEN 438542089 P705, TOA NHA N06 B2, DICH VONG,CAU GIAY, HN B2, DICH VONG,CAU 22213500 HA-NOI P705, TOA NHA N06 GIAY, HN 7832488 THON TRUNG OAI, XA HA-NOI TIEN DUONG,HUYEN DONG ANH,TIEN DUONG,HUYEN DONG ANH, HANOI THON TRUNG OAI, XA HANOI 9652032 2142022 187 NGHI TAM,P.YEN PHU,Q.TAY 187 HN TAM,P.YEN PHU,Q.TAY HO HN437191512 HA-NOI HO NGHI 435578541 22 NGACH 4/22 NGO 4HA-NOI MAI NGACH 4/22 NGO 4 PHUONG MAI DONGDA HA NOI PHUONG 22 DONGDA HA NOI 04.5778888 SO 2 G19 PHUONG THANH CONGSO 2 G19 PHUONG NOI HA-NOI QUAN BADINH HA THANH CONG BA0437737316 DINHHN 7, NGO 71 PHUONG MAI, DONG DA HN 71 PHUONG MAI, DONG DA HN 35761862 HA-NOI 7, NGO

194 THAI HA-TRUNG LIET-DONG DA-HANOI-VIET NAM LIET-DONG DA-HANOI-VIET NAM HA-NOI 194 THAI HA-TRUNG 32751130 SO 28C,PHO THANH BAO ,P KIM MA QBA DINHTHANH BAO ,P KIM MA QBA DINH ,TP HA NOI HA-NOI SO 28C,PHO ,TP HA NOI 7333011 SO 8 NGO 156 PHO KIM NGUU P THANH NHAN Q HBT TP HA NOI HA-NOI SO 8 NGO 156 KIM NGUU P THNAH NHANQ HBT TP HA NOI 04.2782103 SN 20 NGACH 20/102 NGO 102 HOANGDAO THANH, KIM GIANG, TXUAN, HN THANH, KIM983831717 HA-NOI SN 20 NGACH 20/102 NGO 102 HOANGDAO 462935993 GIANG SO 297 DOI CAN LIEU GIAI BA DINH HANOI CAN LIEU GIAI BA DINH HANOI HA-NOI SO 297 DOI 4.63 165 BA TRIEU,LE DAI HANH ,HAI BATRUNG HN PHUONG LE DAI HANHHAI BA TRUNG HN HA-NOI 165 BA TRIEU 0913534078 50 HOANG MAI, TRUONG DINH, HAI BATRUNG,KHAI, VINH TUY, HAI BATRUNG, HA NOI. HA-NOI 26/379 MINH HA NOI. 048633694 049193632 TIEU KHU 2,THI TRAN HA-NOI MAI CHAU, VP DAI DIEN P 1303 17T8 KDTBINH 0422414627 CHINH, TX HUYENMAI CHAU, TINH HOA TRUNGHOA, NHAN 0462511748 SO 8 C11 KHU DO THI HA-NOI DINH IMY DINH HA NOI MOI MY DINH IMY462872266 MOI MY SO 8 C11 KHU DO THI DINH HA NOI SO 607 NHA C1,C2 NGO 106 LE TRONGTAN KHUONG MAI 106HN TRONGTAN KHUONG MAI TX HN HA-NOI SO 607 NHA C1,C2 NGO TX LE 45659124 SO 3 DOAN THI DIEM, HA-NOI TU GIAMDONG DA,HA NOI QUOC TU GIAMDONG DA,HA NOI P QUOC SO 3 DOAN THI DIEM, P 5182139 P41AF2 KHU TT CO KHI TRAN HUNG DAOHAI BA TRUNG TU HUYEN DONGANH HA NOI HA-NOI THON PHUC HAU DUC HA NOI 043.822.1631 296 NGUYEN VAN CU, HA-NOIBIEN,HANGUYEN VAN CU, LONG BIEN,HA NOI VIET NAM LONG 296 NOI VIET NAM 913221505 SO 64 N 325 TO 14 KIM NGUU, THANHLUONG, TO 14 KIM NGUU, THANHLUONG, HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 64 N 325 HAI BA TRUNG, HA NOI 04.9873304 SO 128 - C1 PHO TAN MAI - Q HOANGMAI--C1 TAN MAI - HOANG MAI -HN HA-NOI SO 128 HN 0473055107 73-C7 PHO AN DUONG, P. YEN PHU, Q.TAY HO, ,TP HA NOI YEN PHU, Q.TAY HO, ,TP HA NOI HA-NOI 73-C7 PHO AN DUONG, P. 04.9429628 SO 117 TAM CHINH- MAI DONG- HM- HNHA NOI TRAN PHU- Q. HOANG MAI-HA NOI HA-NOI TO 3 PHUONG 2841914 C7 TO 122 HOANG CAU-O CHO DUA-DONGDA-HA NOI HA-NOI C7 TO 122 HOANG CAU-O CHO DUA-DONGDA-HA NOI 4.35 SO 40 GIANG VAN MINH, DOI CAN, BADINH, HN VAN MINH, DOI CAN, BADINH, HN HA-NOI SO 40 GIANG 7226640 SO 393 NGUYEN TRAI HA-NOI XUAN TRUNGTHANH XUAN HA NOI THANH SO 393 NGUYEN TRAI THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN HA NOI 437737297 TANG2, TOA NHA 81 TRAN QUOCTANG2, TOA NHA 81 TRAN QUOC TOANPHUONG TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HN HA-NOI TOANPHUONG TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HN 9428755 8532109 KM 9 DUONG NGUYEN TRAI, P THANH DUONG NGUYEN TRAI, P THANH XUAN NAM, 048515005 HA-NOI KM 9 XUAN NAM, THANH XUAN, HA NOI, VIET NAM THANH XUAN, HA NOI, VIET NAM 0913221085 SO 65 NGO 144 PHO QUAN NHANSO 65 NGO 144 PHO QUAN NHAN PHUONGNHAN CHINH THANH XUA HA-NOI PHUONGNHAN CHINH THANH XUAN HN 422472047 304 C9 TT KIM LIEN DONG DA HA 304 C9 TT KIM LIEN DONG DA HA NOIVIET NAM HA-NOI NOIVIET NAM 4.36 SO 17 KHU 3 XA PHU LO HUYEN SOC17 KHU 3HA NOI LO HUYEN SOC SONTP HA NOI HA-NOI SO SONTP XA PHU 438848439 SO 162 TO 4 PHO MO LAO HA DONG 162 TO 4 PHO MO LAO HA DONG HN HA-NOI SO HN 68/7 KHU TT HOI NGHIHA-NOI GIA 68/7 KHU TT HOIHA NOI VIET NAMMETRI TU LIEM HA NOI VIET NAM QUOC METRI TU LIEM NGHI QUOC GIA 4.38 437855974 XOM 8 THON TRUNG VAN XA TRUNG VAN HTUTRUNG VAN XA TRUNG VAN HTU LIEM TPHN HA-NOI XOM 8 THON LIEM TPHN 978312239 686 NGOC LAM LONG HA-NOI NOI VIETNAM5 TU DINH LONG BIEN HA NOI BIEN HA 4/26/72 TO 4.68 SO 19 KHU TTTW HOI NONG DANSO 19 KHU TTTW HOI NONG DAN HN PHODONG QUAN,CAU GIAY, HN HA-NOI VN, PHODONG QUAN,CAU GIAY, VN, 4.77 SO 101 DUONG CHO TO, XA TA THANHOAI, THANH TRI, HAXA TA THANH HA-NOI SO 101 DUONG CHO TO, NOI 04.6884904 P102, B7, THANH CONG, BA DINH, HANOI THANH CONG, BA DINH, HANOI HA-NOI P102, B7, 985694981 SO 9, NGO 27,PHO VONG THI, PHUONGP BUOI, Q TAY HO, TP HA NOI HA-NOI SO 9, NGO 27,PHO VONG THI, PHUONGP47535129TAY HO, TP HA NOI BUOI, Q SO 1075 DUONG LA THANH PHUONG1075 DUONG LA THANH PHUONG NGOCKHANH, Q. BA DINH, HA NOI HA-NOI SO NGOCKHANH, Q. BA DINH, HA NOI SO 48, NGO 66, PHO NGOC LAM, LONGBIEN, HA NOI NGOC LAM, LONGBIEN, HA NOI HA-NOI SO 48, NGO 66, PHO 6503983 TO 1 XA CAT QUE HUYEN HOAI DUC 1 XA CAT QUE HUYEN HOAI DUC HN422468648 HA-NOI TO HN SN42 NGO 505 TRAN KHAT CHAN, THANHNHAN, TRAN KHAT CHAN, THANHNHAN, HAI BA TRUNG , TPHN HA-NOI SN42 NGO 505 HAI BA TRUNG , TPHN 043.624.1283 PHO YEN BINH PHUC LA HA DONG HA NOI DUC, PHAM DINH HO, HBT, HN HA-NOI SO 76 LO 904326753 4.4 SO 1 KHU TT X16 BO CONG AN TO 83 KHUONGX16 BO CONG AN TO 83 KHUONG TRUNG THANH XUA HA-NOI SO 1 KHU TT TRUNG THANH XUAN HN 4.37 SO 32 LO D, KHUX1, KDT PHAP VAN,HOANG MAI, HA NOI PHAP VAN,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 32 LO D, KHUX1, KDT 04.6423195 SO 205 PHO TO HIEU P DICH VONG CAUGIAY HA NOI PHUONG DICH VONGQUAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 25 PHO TO HIEU 437914929 10 NGO 177/18 DINH CONG, HOANG NGO 177/18 DINH CONG, HOANG MAIHN-VN HA-NOI 10 MAIHN-VN 36407403 SN 122, NGUYEN TRAI, P.THUONG DINH,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SN 122, NGUYEN TRAI, P.THUONG DINH,THANH XUAN, HA NOI 045572651 618 NGO GIA TU, TO 11 P.DUC GIANG,LONG BIEN, HA NOI HA-NOI 618 NGO GIA TU, TO 11 P.DUC GIANG,LONG BIEN, HA NOI 04-62974172 KHU CONG NGHIEP PHU NGHIA, HUYENCHUONG MY,PHUTAY HA-NOI KHU CONG NGHIEP HA NGHIA, HUYENCHUONG MY, HA TAY 433264568 558 NGUYEN VAN CU, HA-NOI GIA THUY, 558 NGUYEN VAN CU, GIA THUY, LONGBIEN, HA NOI, VN LONGBIEN, HA NOI, VIET NAM 438771985 200 HAO NAM- DONG DA - HA NOI HA-NOI 8A/103/1594 DUONG LANG-DONG DA-HNOI 043.766.8662 P510-17T10 TRUNG HOA NHAN CHINH-TRUNG HOA-CAU GIAY-HN HA-NOI P510-17T10 TRUNG HOA NHAN CHINH-TRUNG HOA-CAU GIAY-HN 04.22115515 DOI 11 TIEN HUNG NGUYEN KHEDONG ANH HA NOI DONG ANH HA NOI HA-NOI DOI 11 TIEN HUNG 4.39 SO56,TO29, THI TRAN HA-NOIANH, DONGANH, HA NOI DONG ANH, DONGANH, HA NOI DONG SO56,TO29,THI TRAN 4.39

33 BA TRIEU, QUAN HOAN KIEM, HA BA TRIEU, QUAN HOAN KIEM, HA NOI 9344181 HA-NOI 33 NOI 9345981 SO 27 P MAI DICH QUAN CG TP HA NOIQUAN CG , HN HA-NOI SO 27 P MAI DICH QUAN CG TP HA NOI 2815010 04 SO 42F VO THI SAU Q.HAI BA TRUNG42F VO THI SAU Q.HAI BA TRUNG HANOI HA-NOI SO HANOI P403A NHA C4 LANG QUOC TE THANG LONG HA NOI QUOC TE THANG LONG HA NOI HA-NOI TANG 4 NHA C4 LANG 04.7545208 TANG 10 TOA NHA VET 98 HOANG QUOCVIET HA NOI KIM NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 9 NGO 97 CHINH VIET NAM 047554892 TAY MO, TU LIEM, HA NOIHANOI, TAY MO, TU LIEM, HA NOI HA-NOI VIETNAM 04.38390395 64 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOIVIET VAN CHUONG KHAM THIEN DONG DAHA NOI 04.9324892 HA-NOI NGO NAM 04.9324890 VIET NAM SO 3 TO HIEU CAU GIAY HA NOI P506 K40 PHU MY XA MY DINH HUYEN TULIEM HA NOI HA-NOI 04.7915386 901 TOA NHA CT1-2 ME TRI HA TU LIEMHANHA CT1-2 ME TRI HA TU LIEMHA NOI 4.2 HA-NOI 901 TOA NOI SO 4 LO 4C DUONG TRUNG YEN 1 PHUONGYEN HOA TRUNG YEN 1 NOI HA-NOI SO 4 LO 4C DUONG CAU GIAY HA PHUONGYEN HOA CAU GIAY HN 0437833133/30 437833133 NGUYEN SON GIA LAM HA NOI. SO 41 NGACH 200/15/35 NGUYEN SONBO DE LONG BIEN HN HA-NOI . LO C6-5, C6-6 KHU CNHA-NOI TINHNAM DINH CN HOA XA, TINHNAM DINH HOA XA, C6-5, C6-6 KHU 04.2512315 04.2512316 CONG TY OTO TRUONG THANHPROV., VIETNAMTRUONG THANH HA-NOI CONG TY OTO 046500478 NGO 234 DUONG NGOHA-NOI GIA TU,VIET HUNGLONG BIEN HA NOI NOI TO 4 DUC GIANG-GIA LAM-HA 8274897 SO 3 NGO 180 THAI THINH LANG HADONG DA HA NOITHINH LANG HADONG DA HA NOI HA-NOI SO 3 NGO 180 THAI 438535373 P306 SO 109 TRAN DUY HUNG-HNVN HA-NOI T2 CUM 5 KHUONG DINH-THANH XUAN-HN043.5563500 PHO MOI TRAU QUY GIA LAM HA PHO MOI TRAU QUY GIA LAM HA NOI046760464 HA-NOI NOI 355 AN DUONG VUONG- PHU THUONG-HN HA-NOI 355 AN DUONG VUONG-PHU THUONG-HN 33505535 LO B12/12 KHU CONG HA-NOI THANG LONG DONG ANH HA NOITHANG LONG DONG ANH HA NOI NGHIEP LO B12/12 KHU CONG NGHIEP 04.38812590 28, HOANG CAU, HA NOI HA-NOI 28, HOANG CAU, HA NOI 048514381 8B HAM LONG,PHAN CHU TRINHHOAN KIEM - HA NOI CHU TRINHHOAN KIEM - HA NOI HA-NOI 8B HAM LONG,PHAN 04-9.364.748 11/C12 TT PIN VAN DIEN THANH TRI HN TT PIN VAN DIEN THANH TRI HN HA-NOI 11/C12 04.36472076 043.647.2076 110B QUOC BAO-VAN HA-NOI DIEN-THANH TRIHA NOI 110B QUOC BAO-VAN DIEN-THANH TRIHA NOI CAN HO 314 NHA H2 TAP THE KHOA HOCXA HOI PHUONG CONG VI BA DINH HN PHUONG CONG VI BA DINH HN HA-NOI CAN HO 314 NHA H2 TAP THE KHOA 04.2110463 HOCXA HOI SO 204-A1, PHO LAC CHINH, P. TRUCBACH, BA DINH, HA NOI, VIET NAM 2121357 HA-NOI SO 204-A1, PHO LAC CHINH, P. TRUCBACH, BA DINH, HA NOI, VIET NAM (04) 18 LE TRUC-BA DINH-HA NOI HA-NOI 84 NGUYEN THAI HOC-BA DINH-HA NOI 04.7346569 P502-NHA CT3-KHU DO THI YEN HOA CAUGIAY HN DO THI YEN HOA CAUGIAY HN HA-NOI P502-NHA CT3-KHU SO 24A1 HOANG CAU,HA-NOI DUA, DONGDA, HA NOI O CHO DUA, DONGDA, HA NOI O CHO SO 24A1 HOANG CAU, 4.35 LO 47, KCN QUANG MINH, ME LINH , 47, KCN QUANG MINH, ME LINH , HANOI 4.38 0438182444 EXIT115 HA-NOI LO HANOI SO 17 NGO 25 NGACHHA-NOI 25/8 PHO CU LOCP.NHAN VP 126 Q.THANH XUAN HN P402 TOA NHA CHINH CHUA LANG LANGTHUONG DONG DA HN 0437669661 73 TRANG THI HANG BONG QUAN HK TPHN THI HANG BONG HK HN 043.9380557 HA-NOI 73 TRANG P716 NO 2 BAN DAO LINH DAM,HOANGLIET,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P716 NO 2 BAN DAO LINH DAM,HOANGLIET,HOANG MAI, HA NOI 04.6419239 6418340 SO 39 NGACH 34/156 VINH TUY P.VINHQ.HAI BA 34/156 VINH TUY P.VINHQ.HAI BA TRUNG TP.HA HA-NOI SO 39 NGACH TRUNG TP.HANOI 8629432 CUM CONG NGHIEP HA BINH PHUONGVAN BINH, THUONG TIN,PHUONGVAN BINH, THUONG TIN HA-TAY CUM CONG NGHIEP HA BINH HA NOI 0904056599 P 816 CT8B VAN QUAN YEN PHUC HADONG HA NOI HA-NOI P 816 CT8B VAN QUAN YEN PHUC HADONG HA NOI 0433545051 THON TRUNG XA LIENHA-NOI HUYEN DANPHUONG TINH HA TAY TRUNG THON TRUNG XA LIEN TRUNG HUYEN DANPHUONG TINH HA TAY 0343.631406 1B PHUNG CHI KIEN, CAU GIAY HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 62C LINH LANG, CONG VI, BA DINHHA NOI 62690092 16B/11 TAN LAP T6 QUYNH MAI HAI BATRUNG HA T6 QUYNH MAI HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI 16B/11 TAN LAP NOI VIET NAM 0436365597 36365597 SO 56 HANG CHUOI HAI BA TRUNG HNVIET NAM HA-NOI SO 56 HANG CHUOI HAI BA TRUNG HN 04.9726733 THON HA CAU, XA TIEN TAN , HUYENDUY TIEN, TINH HA NAM , HUYENDUY TIEN, TINH HA NA HA-NOI THON HA CAU, XA TIEN TAN 03516292939 43 QUAN THANH BA DINH HA NOIVIET NAM THANH BA DINH HA NOI HA-NOI 43 QUANG 62701888 P4, NHA A42, TO 30, THAI THINH,THINH QUANG, DONG DA, THINH,THINH QUANG, DONG DA, HA NOI HA-NOI P4, NHA A42, TO 30, THAI HA NOI 7324268 P7 NHA A TT TRUONGHA-NOI CBO QLY Y TE,SO A TT TRUONG CBO QLY Y TE,SO 138A GIANG VO, BA P7 NHA 138A GIANG VO, BA DINH, HN 04.5114538 SO 45B PHO GIANG VO ,PHUONGSO 45B PHO GIANG VO ,PHUONG CATLINH ,QUAN DONG 7366203 HA-NOI CATLINH ,QUAN DONG DA 7366202 DA D13/D14 DINH TRAM VIET YEN BACGIANG DINH TRAM VIET YEN BACGIANG VIET NAM HA-NOI D13/D14 VIET NAM 04.62966501 SO 17 TO 1 PHUC TANHA-NOI TAN Q.HONOIPHUC TAN P PHUC TAN Q.HOAN KIEM HN P PHUC SO 17 TO 1 04.37623063 0437623063 151 NGHI TAM- TAY HO- HN HA-NOI 151 NGHI TAM- TAY HO- HN 043.6448670 0913217155 1/6 PHAM VAN DONG-QUOC OAI-HA TAY PROVINCE HA-NOI THI TRAN QUOC OAI,HUYEN QUOC OAI,HATAY 7630884 THON THI TRUNG XA DINH DU VAN LAMHUNG YEN XA DINH DU VAN LAMHUNG YEN HA-NOI THON THI TRUNG 04.22430442 18/25 TRAN DUY HUNG CAU GIAY18/25 TRAN DUY HUNG CAU GIAY HA NOI 2108396 HA-NOI HA NOI

SO 14-16 NHA THO, HOAN KIEM, HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 302 BACH DANG, CHUONG DUONG,HOAN KIEM, HA NOI 8256334 SO NHA 9, NGO 379,PHO DOI CAN,PHUONG NGO 379,PHO DOI CAN,PHUONG LIEU GIAI, Q. BA DINH, HN HA-NOI SO NHA 9, LIEU GIAI, Q. BA DINH, HN04.2431439 KM 6 GIAI PHONG, THANH XUAN HA NOIVIET NAM THANH XUAN HA NOIVIET NAM HA-NOI KM 6 GIAI PHONG, 04.6644031 2 TRIEU QUOC DAT HOAN KIEM HATRIEU QUOC DAT HOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 2 NOI VIET NAM 04.9345003 39 NGACH 313/12 VINH HUNG TO 39 NGACH HUNG HOANG MAI HA NOI04.66704766 HOANG MAI HA-NOI 14 P.VINH 313/12 VINH HUNG TO 14 P.VINH HUNG 1502 TANG15 THAP HOA BINH 106 HOANGQUOC VIET HOA BINH 106 HOANG QUOC VIET CG HN HA-NOI 1502 TANG 15 THAP HA NOI VIET NAM 047557500 SN17 DUONG TRUNG YEN 11B , TRUNG YEN TRUNG HOA CAU GIAY HN YEN TRUNG HOA CAU GIAY HN HA-NOI SN17 DUONG TRUNG YEN 11B , TRUNG 7830550 KM9.2,DUONG THANGHA-NOINOI KM9.2,DUONG THANG LINH, HA NOI LONG BAI,QUANG MINH, ME LONG NOI BAI,QUANG MINH, ME LINH, HN 37341470 TO 5, DAI TU, DAI KIM,HA-NOI MAI,HN DAI TU, DAI KIM, HOANG MAI,HN4.6413732 HOANG TO 5, 0 52 NGUYEN THAI HOC, BA DINH HN TO 7 PHUC TAN, HOAN KIEM HN HA-NOI SN3, 37331830 XOM 6A THON HOANGHA-NOI CO NHUE TU LIEM THON HOANG CO NHUE TU LIEM HA NOI VIET NAM XOM 6A HA NOI VIET NAM 047912856 SO NHA 251 PHO QUAN NHAN, P SO NHA 251 PHO QUAN XUAN, TPNHAN CHINH, Q THANH XUAN,HN HA-NOI NHAN CHINH, Q THANH NHAN, P HA NOI 04.2378191 04.2379191 P105 C42 KTT QUAN DOI MAI DONGHOANGKTT QUAN DOI MAI DONGHOANG MAI HN HA-NOI P105 C42 MAI HN 04.22430538 SO34 TO41 PHUONG THINH LIET SO34 TO41 PHUONG THINH LIET QUANHOANG MAI TPHN HA-NOI QUANHOANG MAI TPHN 0983707088 36615215 40 PHAN DINH PHUNG, P. QUAN THANH,BA DINH, HA NOIP. QUAN THANH,BA DINH, HA NOI HA-NOI 40 PHAN DINH PHUNG, 04 8237394 042171014 NHAN MY MY DINH TUHA-NOI LIEM HN NHAN MY MY DINH TU LIEM HN 04.37680320 29 TO 19 SAI DONG LONG BIEN HA NOIVIET NAM HA-NOI 29 TO 19 SAI DONG LONG BIEN HA NOIVIET NAM 04.8753952 25 LE VAN THIEM-THANH XUAN-HA NOI HA-NOI SN 15A1, DAM TRAU, P.BACH DANG, HAIBA TRUNG, HN 5573236 E20 KTT K95 PHUC XAHA-NOI HA NOI K95 PHUC XA BA DINH HA NOI BA DINH E20 KTT 04.6447473 TO 1 NGO 6 DONG XA,D.PHAM VAN DONG,P.MAI DICH,Q.CAU GIAY,HN0437642302 DICH,Q.CAU GIA HA-NOI TO 1 NGO 6 DONG XA,D.PHAM VAN DONG,P.MAI TRUNG THANH HUU TU HUU HOATRUNG THANH HUU TU HUU HOA THANH TRI HA NOI HA-NOI THANH TRI HA NOI 04.6880322 SO NHA 7H NGACH 12/93 NGO190 NGUYENTRAI THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO NHA 7H NGACH 12/93 NGO190 NGUYENTRAI THANH XUAN HN 2962032 THON PHU MA XA PHU LINH HUYEN SOC SON HA NOI LINH HUYEN SOC SON HANOI HA-NOI THON PHU MA XA PHU SO 2 NGACH 1194/63 DUONG LANG, DONGDA, 1194/63 DUONG LANG, DONGDA, HA NOI HA-NOI SO 2 NGACH HA NOI 04.7662672 KHU D KCN PHO NOI A-VAN LAM-HUNG YEN PHO NOI A-VAN LAM-HUNG YEN HA-NOI KHU D KCN 0321.967467 P 1406 TOA NHA 198 NGUYEN TUAN P.NHAN CHINH Q.NGUYENXUAN HN HA-NOI P 1406 TOA NHA 198 THANH TUAN 04.32140936 P.NHAN CHINH Q. THANH XU 245 TON DUC THANG P.HANG BOT DONGDA HA NOI P.HANG BOT DONGDA HA NOI HA-NOI 245 TON DUC THANG 04.35133520 04.2961269 P508, TOA NHA 17T7, KHU DO THI TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH XUAN, 2811464 HA-NOI P508, TOA NHA 17T7, KHU DO THI TRUNG HOA NHAN CHINH , THANH XUAN , HN HN 8626967 214 BA TRIEU, P. LE DAI HANH, Q. HAI BA TRUNG, TP HA NOI HA-NOI 214 BA TRIEU, P. LE DAI HANH, Q. HAI BA TRUNG, TP HA NOI 3.97 2402202 SI 14 LY NAM DE HANG MA HOANSI 14 LY NAM DE HANG MA HOAN KIEMHA NOI HA-NOI KIEMHA NOI 0435147787 SO 5 KTT NHA MAY DET HA DONG AO SENMO LAO HA DONG DONG AO SENMO LAO HA DONG HN HA-NOI SO 5 KTT NHA MAY DET HA HN 0904949222 SO 40B TO 1 CUM 13 TRUNG LIETSO 40B TO 1 CUM 13NOI HA-NOI QUANDONG DA HA TRUNG LIET QUANDONG DA HA NOI 04.37669794 P102B17C TAP THE MAI DONG, PHUONGMAI DONG, Q. HOANG MAI, HN HA-NOI P102B17C TT MAI DONG, PHUONG MAIDONG , HOANG MAI, HN 04.8626411 SO 42 TO 23 PHUONG HA-NOI LIEN42 TO 23 PHUONG PHUONG LIEN04.5724999 DA HN PHUONG SO QUANDONG DA HN QUANDONG P210 A3 TT TAN MAI, HOANG MAI, HANOI TT TAN MAI, HOANG MAI, HANOI 6612007 HA-NOI P210 A3 2923558 SO 10 NGACH 12 NGOHA-NOI 61 DUONGSO 10 NGACH 12 NGO 61 DUONG Q.CAUDUY HUNG P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY HN TRAN DUY HUNG P.TRUNG HOA TRAN GIAY HN 5565894 4HEM 2/54/164 VUONG THAN VU KHUONGTRUNG THANH XUAN HA NOI HA-NOI 4HEM 2/54/164 VUONG THAN VU KHUONGTRUNG THANH XUAN HA NOI 5656668 P303 C9 THANH XUANHA-NOI THANH XUANQ THANH XUAN HA NOI BAC P P303 C9 THANH XUAN BAC P THANH XUANQ THANH XUAN HA NOI 5542360 SO 308 TO 41 PHUONG PHUONG SO 308 TO 41 PHUONG PHUONG LIEN QUAN DONG DA TP HA NOI HA-NOI LIEN QUAN DONG DA TP HA NOI 0903283553 SO 54 PHO DONG CAC P.O CHO DUA54 PHO DONG CAC P.O CHO DUA Q.DDTPHN HA-NOI SO Q.DDTPHN 5131201 XOM 8B XA CO NHUE HUYEN TU LIEMTP HA NOI VIEN DUONG TRUNG YEN9A YEN HOA CAU GIAY HA-NOI SO 22 TT GIAO 385 PHO VONG, DONG TAM,HBT,HA NOI VONG, DONG TAM,HBT,HA NOI HA-NOI 385 PHO 04.36280770 SO 106, TO 9A, P.THANH LUONG, SO 106, TO 9A, P.THANH LUONG, Q.HAIBA9870812 HA-NOI Q.HAIBA TRUNG,HA NOI TRUNG,HA NOI TO 26 THUONG THANH LONG BIEN HA NGACH 829/186 THANH AM THUONGTHANH LONG BIEN HN HA-NOI SO 1 NOI 04.36524734 37LE VAN HUU HAI BAHA-NOI HA37LE VAN NAM HAI BA TRUNG HA NOIVIET NAM TRUNG NOIVIET HUU 9437845 61 NGO GIENG, PHO DONG CAC, P1503 102 THAI THINHDONG DA, HA NOI HA-NOI PHUONGO CHO DUA, DONG HN 0437853647 043.7853647 25 NGO 260/28 CAU GIAY HA NOI P108 TT 242A MINH KHAI HAI BA TRUNGHA NOI VIET NAM HA-NOI VIETNAM 047673155 12A2 NGO 1104 (TUOI HA-NOI TRE) HOANG QUOCVIET HA NOI 35/45 NGO 194 DOI CAN BA DINHHA NOI VIET NAM 2176276 193 HONG MAI QUYNH LOI HAI BA TRUNGHA NOI VIET NAM HAI BA TRUNGHA NOI VIET NAM HA-NOI 193 HONG MAI QUYNH LOI 04.6275595 5A, P.TRUNG KINH,P.TRUNG HOA,Q.CAUGIAY, HA NOI HA-NOI 5A, P.TRUNG KINH,P.TRUNG HOA,Q.CAUGIAY, HA NOI 04.7841834

SO50,NGACH 62,NGO HA-NOI 256,TO12B,DUONG BUOI,CONG VI,BA DINH,HA NOI,VIET NAM SO50,NGACH 62,NGO 256,TO12B,DUONG BUOI,CONG VI,BA DINH, 04.66608432 1A/109/559 P.DONG KIM NGUU P.VINHTUY Q.HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI 1A/109/559 P.DONG KIM NGUU P.VINHTUY Q.HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM 04.8687512 SO 3B QUOC TU GIAMHA-NOI VAN CHUONGDONG DA TU GIAM VAN CHUONG04.7324333 SO 3B QUOC HA NOI TANG 2-NHA101-NGO518 DOI CAN-P.CONGVI-BA DINH HA NOI CAN-P.CONGVI-BA DINH HA NOI HA-NOI TANG 2-NHA101-NGO518 DOI 04.39054713 TO 52 TT DONG ANH HN HA-NOI TO 52 TT DONG ANH HN 04.66723896 04.366723896 65 VU NGOC PHAN, LANG HA, DONG DATP HN, VIET NAM HA, DONG 043.776.1445 043.776.1730 HA-NOI 65 VU NGOC PHAN, LANG DATP HN SO 47 QL2 PHU LO SOC SON HA NOI QL2 PHU LO SOC SON HA NOI 04.5830097 HA-NOI 260 501A TN SONG THAO 69 BA TRIEU N.DUHBT HA NOI VIET NAM HA-NOI 501A TN SONG THAO 69 BA TRIEU N.DUHBT HA NOI VIET NAM 0439438663 SO NHA SO 46 NGO 97 DUONG VAN CAOLIEU46 NGO 97 DUONG VAN CAO HA-NOI SO NHA SO GIAI HA NOI 0936181919 6/80 LE TRONG TAN KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI VIET NAM THANHXUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI 6/80 LE TRONG TAN KHUONG MAI LO B44 TRUNG HOA NHAN CHINH-P.TRUNGHOA-CAU GIAY-HA NOI HA-NOI LO B44 TRUNG HOA NHAN CHINH-P.TRUNGHOA-CAU GIAY-HA NOI 04.35568858 SO 88 NGO 95/8, CHUA BOC, TRUNGLIET, DONG DA, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 88 NGO 95/8, CHUA BOC, TRUNGLIET, DONG DA, HN 0986699446 LUU XA QUAT DONG THUONG TIN HA XA QUAT DONG THUONG TIN HA TAY HA-NOI LUU TAY 0433.764.848 TANG 12 CAU THANG 2 CT4 KHU DO THIMY DINH ME TRI PHAM HUNG HA NOI BA TRUNG HN HA-NOI NHA A1 NGO 102 DUONG TRUONG CHINHHAI 378.55 NHA SO 6 NGO 123 HOANG QUOC VIETCAUNGO 123 HOANG QUOC VIETCAU GIAY HA NOI HA-NOI NHA SO 6 GIAY HA NOI 04.37914807 22 HANG CHUOI HAI BA TRUNG HA NOIHAI BACHUOI PHAM DINH HO HAIBA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 22HANG TRUNG HA NOI 0439722214 90 CU CHINH LAN KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI HA-NOI 90 CU CHINH LAN KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI 22429545 55A NGO 497 AU COTO 15 CUM2 NHATTAN, TAY HO ,HN 15 CUM2 NHATTAN, TAY HO ,HN HA-NOI 55A NGO 497 AU COTO XOM 5 NINH HIEP GIA HA-NOI NOI LAM HA XOM 5 NINH HIEP GIA LAM HA NOI 043.6856616 SO 93 DUONG TRAN DUY HUNG P TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI P TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 93 DUONG TRAN DUY HUNG 0437833096 P115 F8 TT DUNG CU SO 1 THANH XUANTRUNG HA NOI 1 THANH XUAN HA-NOI P115F8 TT DUNG CU SO 04.2121428 SO 26 PHO GA, THI TRAN THUONG TIN,HUYEN THUONG TIN,HA NOI HA-NOI SO 6 NGO 3 TRUONG CHINH,PHUONG LIETHA NOI SO 32 NGO CHO KHAM THIEN KHAM 32 NGO CHO DA HA THIEN KHAM 04.2403600 DA HA NOI VN HA-NOI SO THIENDONG KHAM NOI VIET NAM THIENDONG XOM 2 THON PHU DO HA-NOITRI HUYENTHON PHU DO XA ME TRI NOI 043.7856007 THANH PHO HA XA ME XOM 2 TU LIEM THANH PHO HA HUYEN TU LIEM 0437856007 29/11 YEN DUYEN YEN SO HOANG MAI YEN DUYEN YEN SO HOANG MAI HANOI HA-NOI 29/11 HANOI 04.36453323 C10, PHONG 101,PHO HA-NOI LANG HA, PHUONGLANG HA QUAN DONG DA HN C10, PHONG 101,PHO LANG HA, PHUONGLANG HA QUAN DONG DA HN 04.7730336 917A GIAI PHONG-HOANG MAI-HA NOI GIAI PHONG-HOANG MAI-HA NOI HA-NOI 917A 04.6643192 SO 50, TT BAN VAT GIA CHINH PHU,NHAN CHINH, THANHCHINH PHU,NHAN 5569018TX, HN HA-NOI SO 50, TT BAN VAT GIA XUAN,HA NOI CHINH, 155 DANG VAN NGU PHUONG LIEN DONGDA HA NOI VIET NAM LIEN DONGDA HA NOI VIET NAM HA-NOI 155 DANG VAN NGU PHUONG 04.35727542 P305,TT36, PHO HAI BA TRUNG,P.TRANGTIEN,Q.HOAN KIEM, HA NOI 049365419 HA-NOI P305,TT36, PHO HAI BA TRUNG,P.TRANGTIEN,Q.HOAN KIEM, HA NOI 9365419 52, KIM MA, BA DINH, HA NOI, VIETNAM HA-NOI 52, P KIM MA, P KIM MA, Q BA DINH,HA NOI SO 11 LO C TO 26 CUM 5 HA DINH THANH XUAN HA CUM 5 HA DINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 11 LO C TO 26 NOI 043.5521585 THANH DONG TRUONG LAM VIETTHANH DONG TRUONG LAM VIET HUNGLONG BIEN HA NOI HA-NOI HUNGLONG BIEN HA NOI VIET NAM 04.8778804 046367682 SO 5 NGO 71 PHUNG KHOANG XA TRUNGVAN TU LIEM-HA NOI XA TRUNGVAN TU LIEM-HA NOI HA-NOI SO 5 NGO 71 PHUNG KHOANG TANG 3 54/115 HONG HA PHUC XA BADINH HA NOI HA-NOI TANG 3 54/115 HONG HA PHUC XA BADINH HA NOI 04.37172493 194 PHAM VAN DONG HA-NOI NOI CAU HA KHU DAU SAY,DAN PHUONG,HA NOI 04.37920089 Ba Dinh Ha Noi. HA-NOI SO 20 NGO 575, PHO KIM MA, BA DINH,HA NOI 0988839858 6448485 SO 21 NGO 408/54 NGO GIA TU DUCGIANG LONG BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 21 NGO 408/54 NGO GIA TU DUCGIANG LONG BIEN HA NOI VIET NAM 04-8772933 SO 99 PHO BA TRIEU HAI BA TRUNGHA NOI DUONG TAM TRINH HOANGVAN THU HOANG MAI HN HA-NOI SN 14B1-319 86 PHO SON TAY-PHUONG KIM MA-Q BA DINH TAY-PHUONG KIM MA-Q BA 22414136 HA NOI HA-NOI 86 PHO SON -TP HA NOI DINH -TP 304A, TO 7 NGOC LAM, BO DE, LONGBIEN, 7 NGOC LAM, NAM HA-NOI 304A, TO HA NOI, VIET BO DE, LONGBIEN, HA NOI, VN 62613698 SO 51 NGO 191 MINH KHAI P MINH KHAIQ HAI BA MINH KHAI P MINH KHAIQ HBT TP HA NOI HA-NOI SO 51 NGO 191 TRUNG TP HA NOI 04.6270659 27-29 LE HONG PHONG DBP HN 27-29 LE HONG PHONG DBP HN HA-NOI 047330517 TANG 5 434 TRAN KHAT CHAN HAIBA TRUNG TRAN KHAT CHAN HAIBA TRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI TANG 5 434 HA NOI VIET NAM 04.6225123 P 503 D3 NAM DONG, DONG DA, HA503 D3 NAM DONG, DONG DA, HA NOI HA-NOI P NOI 0422004707 31 NGUYEN THUONG HIEN HBT HA NOIVIET NAM HA-NOI 31 NGUYEN THUONG HIEN HBT HA NOIVIET NAM P104-D8,KHU TT VINH HA-NOI HO,P.THINHQUANG,Q.DONG DA,HA NOI P104-D8,KHU TT VINH HO,P.THINHQUANG,Q.DONG DA,HA NOI 04.2186717 P104 TANG 1 NHA A KHU 5 TANG P104 TANG QUYNH PHUONG THANHDAN 62511755 04.6228185 HA-NOI DI DAN HO 1 NHA A KHU 5 TANG DI NHAN HN HO QUYNH HN 94E TRAN HUNG DAO HA-NOI HOANKIEM HUNG DAO CUA NAM HOANKIEM HA NOI VIET NAM CUA NAM 94E TRAN HA NOI VIET NAM 0913204056 GAC 2, SO NHA 49, PHO THO NHUOM,P. CUA NAM, Q. HOAN KIEM, TP 04.8689076 Q. HOAN KIEM, TP HA NOI HA-NOI GAC 2, SO NHA 49, PHO THO NHUAMP. CUA NAM, HA NOI

31 NGUYEN SIEU HANG BUOM HOAN KIEMHASIEU HANG BUOM HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 31 NGUYEN NOI 04.39284758 SO 20 NGO 443 DUONG NGUYEN SO 29 PHAN XUANPHUNG YET KIEUHA DONG HA NOI HA-NOI TRAITHANH DINH HA NOI 04.22464419 0422464419 SO 78 NGO 71 TAN APHA-NOIXA BA DINHHA TAN AP PHUC XA BA DINH HAHA NOI PHUC 78 NGO 71 NOI 0437169573 1011 GIAI PHONG GIAP BAT HOANG MAIHA PHONG GIAP BAT HOANG MAIHA NOI VIET NAM HA-NOI 1011 GIAI NOI VIET NAM 04.22103373 51 NGO 376/12 DUONG BUOI HA NOILINH LANG CONG VI BA DINH HA NOI HA-NOI 11 04.7614448 10 NGO 3 KHU 2 XA PHU MINH HUYENSOC SON HN 2 PHU MINH SOC SONHA NOI HA-NOI SO 10 NGO 3 KHU 0462930794 SO 2, THO NHUOM, HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI SO 2, THO NHUOM, HOAN KIEM, HA NOI 9367749 P 107, KHACH SAN VAN NAM, 26 DUONGLANG, NGA TU SO, DONGDUONGLANG, NGA TU SO, HN HA-NOI P 107, KHACH SAN VAN NAM, 26 DA, HN 5639668 32/310/88 NGUYEN VAN CU LONG32/310/88NOI VIETNAM CU LONG BIENHA NOI VIETNAM HA-NOI BIENHA NGUYEN VAN 04.203.0808 04.2030808 SO NHA 12, NGO 83, DUONG NGOC HOI,P.12, NGO 83, NGOC HOI, DA, HN HA-NOI SO NHA HOANG LIET, Q.DONG DONGDA, HA NOI 043.8613371 1 NGO 27 BACH DANGHA-NOI CHUONG DUONGHOAN KIEM HA NOI 1 NGO 27 BACH DANG CHUONG DUONGHOAN KIEM HA NOI 04.39329409 P117, B1 TAP THE THANH XUAN BAC PHUONG THE THANH XUAN BAC04.38549011 HN XUAN BAC Q HA-NOI P117, B1 TAP THANH XUAN BAC Q. THANH XUAN PHUONG THANH 111E NGO 296 MINH KHAI MAI DONGHOANG296 MINH KHAI MAI DONGHOANG MAI HA NOI VIET NAM HA-NOI 111E NGO MAI HA NOI VIET NAM 8639143 SO 38 NGO 337 CAU GIAY DICH VONGCAU GIAY HN GIAY DICH VONGCAU GIAY HN HA-NOI SO 38 NGO 337 CAU 0422107354 SO NHA 17-PHO NGHI HA-NOI TAM-PHUONG YENPHU-QUAN TAY HO-HA NOI 0437170970 HN TO 10 LO A KHU X1 TAI DINH CU PHAPVAN A KHU X1 HOANG LIET PHAPVANMAI HN HA-NOI TO 10 LO PHUONG TAI DINH CU QHOANG P HOANG LIET HM 0436423864 XOM 1 THON ME TRI THUONG XAXOMTRIHUYEN TU LIEM HA NOI ME TRITU LIEM HA NOI HA-NOI ME 1 THON ME TRI THUONG XA 043.7856716 0437856716 THON CAM, XA CO BI, HA-NOI GIA LAM,THANH PHO HA NOI HUYEN THON CAM, XA CO BI, HUYEN GIA LAM,THANH PHO HA NOI 04.2612061 SO 4 TT4 KDT MY DINH SONG DASO 4 TT4 KDT LIEM HA NOI HA-NOI XA METRI TU MY DINH SONG DA XA 043.7876089 0437876089 METRI TU LIEM HA NOI 122 HANG BUOM HOAN KIEM HA NOI HANG BUOM HOAN KIEM HA NOI04.8266085 HA-NOI 122 VIETNAM VIETNAM 21/16 HUYNH THUC KHANG LANG HADONG DA THUC KHANG LANG HADONG DA HA 04.8630086 HA-NOI 21/16 HUYNH HA NOI 04.2142145 NOI SO 7 NGO 123 VAN CAO P.LIEU GIAI,BA DINH, HA NOI HA-NOI SO 7 NGO 123 VAN CAO P.LIEU GIAI,BA DINH, HA NOI 2104775 8327256 NGO 5 SO 65 TRUONGHA-NOI THANH XUANHA TRUONG CHINH THANH XUANHA NOI VIET NAM CHINH NGO 5 SO 65 NOI VIET NAM 04.8696028 49 HANG CHUOI PHAM DINH HO HAIHANG CHUOI PHAM DINH HO HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI 49 BATRUNG HA NOI 0903281631 NHA 6, DUONG 6, KHUHA-NOI THANHCONG, LANG HA, DONG DA, HA NOI 7733952 DA, HA NOI A NAM SO 1, NGACH 2, NGO 34, PHO NGUYENHONG, DONG 8570283 64 VUONG THUA VU P.KHUONG TRUNG Q.THANH XUAN HN- VN TRUNG Q.THANH XUAN HN- VN HA-NOI 64 VUONG THUA VU P.KHUONG 04.35682015 TO 55 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM TAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI TO 55 NGHIA 047540358 SO 4 LO1D, TRUNG YEN 11C, TRUNG8HOACAU GIAY HANOI TIEN DONG,TRUNG LIET DONG DA HN HA-NOI SO NGO 183 PHO DANG 7832190 SO 48 HAI BA TRUNG, HA-NOIKIEM,HA NOI YEN BAI I, HAI BA TRUNG,HA NOI HOAN SO 46 PHO 124 HANG BAC, P.HANG BAC, Q.HOANKIEM,BAC, P.HANG BAC, Q.HOANKIEM, HA NOI. HA-NOI 124 HANG HA NOI. 04.39262324 04.38245390 PHONG 801-802, 209 GIANG VO, CAT 209 PHO GIANG VO, P.CAT LINH,Q.DONG DA, TP HA NOI HA-NOI SO LINH, DONG DA, HA NOI 04 35147029 P1416 CHUNG CU VUON CHUOI SO 10 HOALU HBT HA NOICHUOI SO 10 HOALU HBT HA NOI VIET N HA-NOI P1416 CHUNG CU VUON VIET NAM 04.39745566 SO 2/23 NGO 336 NGUYEN TRAI - SO 2/23 NGO 336 NGUYEN TRAI - THANHXUAN TRUNG - HN HA-NOI THANHXUAN TRUNG - THANH XUAN 04.35577313 - HA NOI P15 A05 NHA 17T9 DO HA-NOI THI TRUNG HOA PHUONG NHAN CHINH Q TXHOA PHUONG NHAN462911002 P15 A05 NHA 17T9 DO THI TRUNG HA NOI 462811002 CHINH Q T 34 HO TUNG MAU MAI HA-NOI DICH CAU GIAY HANOI VIET NAM GIAY HA NOI 34 HO TUNG MAU CAU 7644556 SO 5 NGO 158 DUONGHA-NOI TRUONG DINH P.TRUONG DINH Q. HAI BA TRUNG HN SO 5 NGO 158 DUONG TRUONG DINH P.TRUONG DINH Q. HAI B 0438637764 04.38637764 SO 5-H2 TAP THE NGUYEN CONG TRU,HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 5-H2 TAP THE NGUYEN CONG TRU,HAI BA TRUNG, HA NOI 9780786 0439905192 17 NGO 374 (TO 33, CUM 4), DUONG NGO 374 (TO 33, CUM 4), DUONG AUCO , NHAT TAN, TAY H HA-NOI 17 AUCO , NHAT TAN, TAY HO, HN SO 41 NGO 44 PHUC XA BA DINH 17 NGO 72/2 PHUC XA BA DINH HA NOI HA-NOI HNVIETNAM 04.8291287 SO 19 NGACH 2 NGO 40 PHO TA QUANGBUU P. 22 NGO TRUNG TA P.KHAMTHIEN DONG DA HN HA-NOI SO 14 NGACH BACH KHOA HN 04.6230769 SO 372 DUONG NGUYEN TRAI XASO 372 DUONG NGUYEN TRAI XA TRUNGVAN HUYEN TU LIEM HN HA-NOI TRUNGVAN HUYEN TU LIEM HN 04.5540442 SO 517 KIM MA NGOC HA-NOI BA SO 517 KIM MA NGOC KHANH BA DINHHA NOI KHANH DINHHA NOI 04.7711179 04.2752225 SO 236 DUONG AU COHA-NOI PHUONG QUANG DUONGHO HA NOI VIETNAM 043.7195905HO HA NOI VIETNAM SO 236 ANTAY AU CO PHUONG QUANG ANTAY APPLE CAFE 116-118 VAN PHUC BA DINHHA NOI VIET NAM TRUNG TU DONGDA HA NOI VIET NAM HA-NOI 24/80 PHAM NGOC THACH 0913208899 15 LO 11A TRUNG HOA CAU GIAY23 TO 34/68 O CHO DUA DONG DA HA NO 7832882 0102296042 HA-NOI HA NOI SO 8 HANG BUOM HOAN KIEM HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 8 HANG BUOM HOAN KIEM HA NOIVIET NAM 39264185 TO 09 PHUONG VE ANHA-NOI NINH TINHBAC NINH AN TP BAC NINH TINHBAC NINH TP BAC TO 09 PHUONG VE SO 279 PHO MINH KHAI, PHUONG VINHTUY, HBT, HN HA-NOI SO 279 PHO MINH KHAI, PHUONG VINHTUY, HBT, HN 2137548 17 LE VAN LUONG-TRUNG HOA-CG-HNKIEM-HA NOI-VN HA-NOI 10/312 BACH DANG-CHUONG DUONG-HOANKIEM-HA NOI SO 27 PHO CAT LINH PHUONG CAT LINHQUAN DONG DA THANH PHO 04.8430.496 DA HA NOI HA-NOI 27 PHO CAT LINH PHUONG CAT LINHQUAN DONG HA NOI

SO 23/279 GIANG VO DONG DA HN 74 TO 59 PHO HAO NAM DONG DA HN HA-NOI SO 04.5130026 TANG 2 LO 1A2 HOANG CAU,P.O CHOTRAN CAO VAN-QNHON-BDINH 0435377746 HA-NOI 143 DUADDA,HA NOI SO 09 NGO 505 DUONG TRAN KHAT CHANTHANHDUONGHAI BA KHAT CHANTHANH NHAN HAI BA TR HA-NOI SO 09 NGO 505 NHAN TRAN TRUNG HN 04.36228888 04.39933666 SO 9, DUONG 39B, XA HA-NOI THUY HA, HUYENTHAI THUY, TINH THAIHA, HUYENTHAI THUY, TINH THAI BINH SO 9, DUONG 39B, XA THUY BINH 036.713268 036713268 P2 NHA A2,TT NAM DONG,DONG DA,NHA A2,TT NAM DONG,DONG DA, HN 5334186 HA-NOI P2 HN 8570979 18 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY HAGIAY HA NOIVIET NAM HA-NOI DICH VONG CAU NOI SO 5 NGO 158 GIAP BAT, HOANG SO 5 NGO 158 GIAP BAT, HOANG MAI,HA 36658538 HA-NOI MAI,HA NOI NOI SN 39, KIM MA, BA DINH, HN HA-NOI SN 39, KIM MA, BA DINH, HN 7331454 SO 4 DAY M3- TT6, BAC LINH DAM,P DAI KIM, Q.TT6, BACMAI. HA NOI DAI KIM, Q. HOANG MAI. HA NOI HA-NOI SO 4 DAY M3- HOANG LINH DAM,P 60 NGO 97 VAN CAO LIEU GIAI BA DINHHA NOI CAO LIEU GIAI BA DINHHA NOI HA-NOI 60 NGO 97 VAN 042146461 P216,NHA C6A,TT QUYNH MAI,QUYNH MAIHBT,HA NOI HA-NOI P216,NHA C6A,TT QUYNH MAI,QUYNH MAIHBT,HA NOI 04.8625226 SO 18 NGO 128 HOANG VAN THAISO 18 NGO 128 HOANG VAN THAI NOI HA-NOI KHUONGMAI Q.THANH XUAN HA KHUONGMAI Q.THANH XUAN HA NOI 8557534-8229468 TO 13 THI TRAN XUANHA-NOI TRUONG, HUYENXUAN TRUONG,TRUONG, HUYENXUAN TRUONG, TINH NAM DINH TO 13 THI TRAN XUAN TINH NAM DINH 0350.3753290 0350.753290 SO 2 DUONG 15 PHUCHA-NOI DINH HN DUONG 15 PHUC XA BA DINH HN XA BA SO 2 0904110453 PHAN NOI TANG HAM HA-NOI DONG,DUONGTRAN HUNG DAO-HA DONG-HN CHO HA PHAN NOI TANG HAM CHO HA DONG,DUONGTRAN HUNG DAO-HA DON 433515939 SO8 NGO 31PHUONG LIET THANH XUAN HN HA-NOI SO8 NGO 31PHUONG LIET THANH XUAN HN 8686066 CN7 CUM CN TAP TRUNG VUA VA NHO TULIEM, MINH KHAI, TU LIEM,NHO 37161095 HA-NOI CN7 CUM CN TAP TRUYNG VUA VA HN TULIEM, MINH KHAI, TU LIEM, HN SO 1, PHO GIAP BAT, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI, BAT, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 1, PHO GIAP HA NOI, VIET NAM 6648191/51 THON PHU DIEN XA PHU DIEN TUTHON HA NOI HA-NOI LIEM PHU DIEN XA PHU DIEN TU LIEM HA NOI 047645062 042186433 SO 25 NGO 37 TO 19 TAY SON PHUONGNGO 37 TO 19 TAY SON PHUONG NA TU SO HN HA-NOI SO 25 NGA TU SO DDA HN 04.62752499 460A DUONG BUOI P VINH PHUC 460A DUONG BUOI P VINH PHUC BA 0436649623 0436619623 HA-NOI BA DINH HA NOI DINH HA NOI 406-C5 TT CT V.TAI DUONG SONG 1 VOTHI SAU THANH NHAN HBT HN04.36401607 HA-NOI 406-C5 TT CT V.TAI DUONG SONG 1 VOTHI SAU THANH NHAN HBT HN VN VN P306 NHA E DEN LU1-P.HOANG VAN THU-Q.HOANG MAI HN HA-NOI P306 NHA E DEN LU1-P.HOANG VAN 043.5724709 THU-Q.HOANG MAI HN NHA SO 7 NGACH 1 NGO 132 CAU GIAY,HA NOI HA-NOI NHA SO 7 NGACH 1 NGO 132 CAU GIAY,HA NOI 7672815 P300 - TANG3 TOA NHA VIET THANG -15TANG3 TOA NHA VIET NOI HA-NOI P300 - TO HIEN THANH - HA THANG -15 TO HIEN THANH - HA NOI 9780186 536 DG TRUONG DINH,P.TAN MAI,QHOANG MAI,HN,VN HA-NOI 536 DG TRUONG DINH,P.TAN MAI,QHOANG MAI,HN,VN 8641696 955 HONG HA CHUONG DUONG HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 955 HONG HA CHUONG DUONG HOAN KIEMHA NOI VIET NAM 04.9328088 459 TRAN KHAT CHANHA-NOI TRUNGHA PHO TRAN KHAT CHAN P. THANHNHAN Q. HBT HA NOI HAI BA SO 459 NOI 04.6250739 181 CHUA LANG LANGHA-NOI THUONG DONG DAHA NOI LANG THUONG DONG DAHA NOI 181 CHUA LANG 04.37759251 PHONG 3 TANG 3 NHAHA-NOI8/3 QUYNHMAI HAI BANHA A4 TT 8/3 QUYNHMAI HAI BA TRUNG HA NOI A4 TT PHONG 3 TANG 3 TRUNG HA NOI 048625855 34 NAM NGU-CUA NAM-HN HA-NOI 34 NAM NGU-CUA NAM-HN 04.39424061 125 HONG HA, BA DINH, HA NOI 125 HONG HA, BA DINH, HA NOI HA-NOI 9262056 P1205 N04,KHU DO THI DICH VONG-TRANDANG 32,P.DICH VONG,Q.CAUGIAY,TP HA NOI 8336238 HA-NOI SO NHA 16,TO NINH,CAU GIAY, HA NOI 2811734 P403 TTCTY CONG TRINH GIAO THONG116THANH XUAN NAM HA THONG116THANH XUAN NAM HN HA-NOI P403 TTCTY CONG TRINH GIAO NOI 0435573182 SO 14 NGACH 64/30 PHAN DINH GIOT,PHUONG LIET, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 14 NGACH 64/30 PHAN DINH GIOT,PHUONG LIET, THANH X 04.8643865 9/121 LE THANH NGHI HA-NOITAM9/121BATRUNG HA NOI DONG HAI LE THANH NGHI DONG TAM HAI BATRUNG HA NOI 04.8695719 39B HANG BAI HOAN KIEM HA NOI VIETNAM BAI HOAN KIEM HA NOI VIETNAM HA-NOI 39B HANG SO 48 P KHAM THIEN P.KHAM THIENQ.DONG DATHIEN P.KHAM THIENQ.DONG DA HA NOI 35738267 HA-NOI SO 48 P KHAM HA NOI VIET NAM 04.35738267 VIET NAM P710- CT4CX2- LINH DAM, HOANG LIETHOANG MAI, HA NOI P. NAMDONG, 5331214 DA, HA NOI HA-NOI SO 7- K12B, TT NAM DONG, Q. DONG THON AN TRAI XA VAN CANH HUYEN HOAIDUC HA TAY CANH HUYEN HOAIDUC HA0912.458.273 HA-NOI THON AN TRAI XA VAN 04.22407762/64 TAY 2 NGO 155/116 TRUONG CHINH THANHXUAN HA NOI THANH XUAN HN HA-NOI 164 -62 PHUONG LIET 04.36613118 0913217288 SO 2 NGO 128 HOANGHA-NOI VAN THAI QUANTHANH XUAN HA VAN THAI QUANTHANH XUAN HA NOI SO 2 NGO 128 HOANG NOI SO 1194/12A2 DUONG HA-NOI LANG-LANG THUONGDONG DA-HA NOI SO 1194/12A2 DUONG LANG-LANG THUONGDONG DA-HA NOI-VN 043.7661717 KHU NHANG XUAN DINH TU LIEMKHUNOIVIET NAM DINH TU LIEM HA048388487 HA-NOI HA NHANG XUAN NOIVIET NAM048388478 SO 495(TO 18 CUM 2) AU CO - NHATTAN - TAY HO - HN AU CO - NHATTAN - TAY HO - HN HA-NOI SO 495(TO 18 CUM 2) 0906148312 P408 NHA B1 TAP THEHA-NOI CONG P.THANH TAP THE THANH CONG0462736458 THANH P408 NHA B1 CONG, Q BA DINH, HN P.THANH CONG, Q BA DIN SO 44 NGO 184 PHO HOA BANG-YEN44 NGO 184 PHO HOA BANG-YEN0462949399 HA-NOI SO HOA-CAU GIAY HOA-CAU GIAY SO 33 TRAN QUOC TOAN, P TRAN HUNGDAO, QUOC TOAN, P TP HA HUNGDAO, Q HOAN KIEM, TP HA NOI HA-NOI SO 33 TRAN Q HOAN KIEM, TRAN NOI 04.9434843 LO 72,73 KCN NOI BAI HA-NOI SOC SON HNVIET NAM NOI BAI SOC SON HN 04.35823885 LO 72,73 KCN SHOP ES17 TTTM BOURBON THANG LONG 222 TRAN DUY HUNG - TRUNG HOA-CG-HN DUY HUNG - TRUNG HOA-CG HA-NOI SHOP ES17 TTTM BOURBON THANG 047830793 TRAN LONG 222

19/91/50-NGUYEN CHI HA-NOI THANH-LANG HADONG DA HA NOI 19/91/50-NGUYEN CHI THANH-LANG HADONG DA HA NOI 04.39906062 51 TUE TINH - HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI 51 TUE TINH - HAI BA TRUNG HA NOI 9784949 MIEROVA 1435/37 GALANTA SLOVAKIA HA-NOI MIEROVA 1435/37 GALANTA SLOVAKIA 00421905366603 047665623 SO 327, NGO QUYNH, HA-NOI LOI, HAIBA NGO QUYNH, QUYNH LOI, HAIBA TRUNG, HN QUYNH SO 327, TRUNG, HN 2913477 69 BA TRIEU-HA NOI HA-NOI XOM 2 DONG NGAC-TU LIEM-HA NOI04.9445687 DOI 1, HUYNH CUNG, TAM HIEP, THANHTRI , HACUNG, TAM HIEP, THANHTRI , HA NOI HA-NOI DOI 1, HUYNH NOI 0436883251 NGHIA HAO PHU NGHIA CM HN NGHIA HAO PHU NGHIA CM HN HA-NOI 0982.788.695 P1216 NO3,KHU DO THI PHAP VAN,HOANGLIET,HOANG MAI, HAVAN,HOANGLIET,HOANG MAI,HN HA-NOI P1216 NO3,KHU DO THI PHAP NOI 043.6812689 04.36812689 P 34 TOA NHA 27 LAC HA-NOI HA SN 3 HEM 81/2/26 PHO LAC LONG QUANNGHIA DO CAU GIAY HN TRUNG NOI 04.6368206 P403, TOA NHA SONG HA-NOI NGUYENTUAN, THANH XUAN, HNHOANGDAO THANH, THANH XUAN, HN DA, 162A SO 3, NGACH102/2, KIM GIANG, 04.5597865 P12-H4 TT DAI HOC SP. P.XUAN THUY PDICH VONG HAU Q CAU GIAY TPHN HA-NOI P12-H4 TT DAI HOC SP. P.XUAN THUY PDICH VONG HAU Q CAU 38340572 SO 28 LE NGOC HAN, PHAM DINHSO 28 LEBA TRUNG, HANOI, VIET NAM HA-NOI HO,HAI NGOC HAN, PHAM DINH HO,HAI BA TRUNG, HANOI, VIET NAM 9762840 SO 16/155 GIAI PHONG - HAI BA TRUNG NGONOI DUONG LE THANH NGHI PHUONG DONG TAM Q HAI HA-NOI SO 16 -HA 159 904148189 2401914 47 HANG CHIEU DONG XUAN HOAN HANG CHIEU DONG XUAN HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 47 KIEMHA NOI 04.22462340 SO 14, NGO 378, NGACH 47 LE DUAN,DA, HN BAC, PHUONG HANG BO, QHOAN KIEM, HN HA-NOI SO 80 THUOC 04.8282262 303 CHUNG CU B10 KIM LIEN DONG DAHA NOI B10 KIM LIEN DONG DAHA NOI HA-NOI 303 CHUNG CU 35771492 0903916886 SN E3, TO 91, O CHO DUA, DONGSN E3, TO 91, O CHO DUA, DONG DA,HA NOI HA-NOI DA,HA NOI 042510659 0906485858 SO 102 A6 TT MAI DONG, PHUONG MAIDONG, Q.HOANG MAI, HA NOIMAIDONG, Q.HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 102 A6 TT MAI DONG, PHUONG 0989997668 SO 15A NGACH 172 NGO 405 NGOC THUYLONG BIEN HATHE BAC THANHCONG BA DINH HA NOI HA-NOI P302 NHA D7 KHU TAP NOI 043.8716510 THON TRUNG XA XUAN DINH HUYEN TULIEM THANH PHO HA NOI VIETTULIEM THANH PHO HA NOI VIET NAM HA-NOI THON TRUNG XA XUAN DINH HUYEN NAM SO 16 NGO 9 TO 85 MINH KHAI MINHKHAI HAI9BA TRUNG HA NOIMINHKHAI HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 16 NGO TO 85 MINH KHAI 04.2164156 P8-10 CHUNG CU A1-85 HA DINH,T.XUANTRUNG, TXUAN, HA DINH,T.XUANTRUNG, TXUAN, HA NOI HA-NOI P8-10 CHUNG CU A1-85 NOI 04.2750057 SO 45 TO 49 ,PHUONG YEN HOA ,QUANCAU GIAY TP HA NOI HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI SO 45 TO 49 PHUONG YEN 238115 2381152 25 TO 20 VAN CHUONG, DONG DA, HANOI VAN CHUONG, DONG DA, HANOI HA-NOI 25 TO 20 36855829 SO 3B LE THAI TO, P.HANG TRONG, Q.HOAN KIEM, HA NOI TRONG, Q.HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI SO 3B LE THAI TO, P.HANG 14F6 TT NMTL THANG HA-NOI LONG,TXUAN TRUNGTXUAN, HN,LONG,TXUAN TRUNGTXUAN, HN, VN 14F6 TT NMTL THANG VN 0435582936 SO 1 NGO 329, CAU GIAY,PHUONG DICHVONG,QUAN GIAY,PHUONGNOI HA-NOI SO 1 NGO 329, CAU CAU GIAY,HA DICHVONG, CAU GIAY,HN 0437673717 14 LE DAI HANH HAI BA TRUNG HA NOI NGO 71 NGUYEN LUONG BANG NAMDONG DONG DA HA NOI HA-NOI SO 18 04 9740694 049740694 179 KHAM THIEN DONG DA HA NOIHA NOI THIEN DONG DA HA NOI 0438564013 HA-NOI 179 KHAM SO 100 PHO LINH LANG P. CONG SO 100 PHO DINH HN HA-NOI VIQUAN BA LINH LANG P. CONG VIQUAN 8346513 HN BA DINH DUOC HA TIEN DUOC HA-NOI HA NOI HA TIEN DUOC SOC SON HA NOI SOC SON DUOC 04.38840807 SO 66, PHO NGUYEN THAI HOC, DIENBIEN, BA DINH, HA NOIHOC, DIENBIEN, BA DINH, HA NOI HA-NOI SO 66, PHO NGUYEN THAI 04.8436844 1- HANG DAU- DONG XUAN-HOAN KIEM-HA NOI-DONGNAM HA-NOI 1- HANG DAU- VIET XUAN-HOAN KIEM-HA NOI- VIET NAM 5665023 TANG 1 TOA NHA SONG DA LO 3B PHUONGLIET THANH XA DAN TIEN 04.8687104 HA-NOI XOM4 THON YEN LICH XUAN HA NOI HUYEN KHOAI CHAU TINH HY 5 Q13 NGO 126 NGUYEN AN NINH5HA NOI HA-NOI Q13 NGO 126 NGUYEN AN NINH HA04.6624746 NOI SO 42 NGO 612 DUONG LA THANH GIANGVO,612 DUONG LA THANH GIANGVO, BA DINH TP HN HA-NOI SO 42 NGO BA DINH TP HA NOI 0462948710 315 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI 04.8240614 HA-NOI 315 86 PHO TRIEU KHUC THANH TRI HA NOI XA TAN TRIEU HUYEN THANH TRIHA NOI HA-NOI XOM AN 66508919 5523920 17 BIS AN TRACH QUOC TU GIAM17 BIS AN TRACH QUOC TU GIAM DONGDA HA NOI0438234804 HA-NOI DONGDA HA NOI 04.38234804 58 HOANG HOA THAM, HN HA-NOI 58 HOANG HOA THAM, HN 04.8474887 139 NGO QUYNH, P.THANH NHAN,Q.HBTHA NOI HA-NOI 139 NGO QUYNH, P.THANH NHAN,Q.HBT 36254606 04.36254606 SO 43 DUONG PHAP VAN PHUONG YENDUONG PHAP VANMAI HA NOI 0466508910 HOANG MAI HA NO HA-NOI SO 43 SOQUAN HOANG PHUONG YEN SOQUAN VN 50 DUONG YEN PHU, TRUNG TRUC, DUONG YENNOI TRUNG TRUC, BADINH HA NOI HA-NOI 50 BADINH HA PHU, 9270764 04.39270764 SO 2 NHA 5 C5 TT PHAN LAN NUNG CHAYVAN DIENPHAN LAN NUNG CHAYVAN DIEN THANH TRI, HA NOI HA-NOI SO 2 NHA 5 C5 TT THANH TRI, HA NOI 0436472372 0903286377 SO 152, TO 29, P.VINHHA-NOI Q.HOANGMAI, TP HA NOI HUNG, Q.HOANGMAI, TP.HANOI HUNG, SO 152, TO 29, P.VINH 043 6422246 13A HANG HOM HOANHA-NOI NOIVIET NAM KIEM HA KM 29 NGUYEN HANH VAN TU THUONG TINHA NOI04.38258744 0913097887 VIET NAM SO 123 LE DUAN, P. CUA NAM,Q.HOANKIEM,HA NOI CUA NAM,Q.HOANKIEM,HA NOI HA-NOI SO 123 LE DUAN, P. 04.9410218 A17 C8 KDT DAI KIM HOANG MAI HA NOI KDT DAI KIM HOANG MAI HA NOI HA-NOI A17 C8 043.641.6728 373 PHO VONG, DONG TAM,HBT,HA NOI VONG, DONG TAM,HBT,HA NOI HA-NOI 373 PHO 04.3553143 XOM 1 THON PHU DE XA TUONG XOM 1 THON PHUT.HA NAM HA-NOI LINHH.KIM BANG DE XA TUONG LINHH.KIM BANG T.HA NAM 0982.824.218

KM21 DUONG 1A THON QUAT TINH XA QUAT DONG HUYEN THUONGXA QUAT DONG HUYEN THUONG TIN TINH HA HA-NOI KM21 DUONG 1A THON QUAT TINH TIN TINH HA TAY 0343.761.631 SO 10 NGO 30 NGUYEN TRUNG TRUCBA DINH HA NOI HA-NOI SO 10 NGO 30 NGUYEN TRUNG TRUCBA DINH HA NOI 04.8281985 SO10A,NGHACH21/111 DUONG GIAP BATP.GIAP BAT, HOANG MAI, TP (04)NOI HA-NOI SO10A,NGHACH21/111 DUONG GIAP HA 2136605BAT, HOANG MAI, TP HA NOI BATP.GIAP 8649087 SO 8, HEM 71/14/3 HOANG VAN THAIKHUONG TRUNG-TX-HN-VN THAIKHUONG TRUNG-TX-HN-VN HA-NOI SO 8, HEM 71/14/3 HOANG VAN 62851563 60 CUA BAC, BA DINH,HA-NOI HA NOIDISTRICT, HANOI CITY, VIETNAM 60 CUA BAC, PHUONG TRUC BACH, BADINH, HA NOI 04.38239146 XOM 4 GIAP TU, TO 39, THINH LIETHOANG MAI, HA NOI THINH LIETHOANG MAI, HA NOI HA-NOI XOM 4 GIAP TU, TO 39, 04.6615095 P304B NHA A15 TT NGHIA TAN P.NGHIATAN CAU GIAY HA NOI P.NGHIATAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI P304B NHA A15 TT NGHIA TAN 047911237 047914237 NGO 358/40/15(TO 3 CUM 5) BUI XUONGTRACH, KHUONG DINH, HA NOI HA-NOI NGO 358/40/15(TO 3 CUM 5) BUI XUONGTRACH,KHUONG DINH,HN 5377734 SO 20 CAU GO PHUONG HANGBAC QUANHOAN KIEM THANH PHO HA 0439260272 KIEM THANH PHO HA-NOI SO 20 CAU GO PHUONG HANGBAC QUANHOAN NOI SO 1 PHUNG CHI KIENHA-NOI DOSO 1 PHUNG CHI KIEN NGHIA DO CAU GIAY HA NOI NGHIA CAU GIAY HA NOI 04.2690316 04.7910120 XOM CONG HOA XA HUU HOA THANH TRIHA NOI XA HUU HOA THANH TRIHA NOI HA-NOI XOM CONG HOA 04.2142196 N15 KHU X2A YEN SO HA-NOI MAI HAKHU X2A YEN SO HOANG MAI HA NOI HOANG N15 NOIVIET NAM 046431728 SO 06 NGO 20 DUONGHA-NOI XOM THAP THON TRUNGDUONG XOMTU LIEM HA 37833418XUAN DINH TU LIE SO 06 NGO 20 XUAN DINH THAP THON TRUNG 04 NOI 1 NGACH 64/26 PHAN DINH GIOT,PHUONGLIET,THANH XUAN,HA NOI 04.2940950 HA-NOI 1 NGACH 64/26 PHAN DINH GIOT,PHUONGLIET,THANH XUAN,HA N LO I -1,2 KHU CONG NGHIEP THANGLONG, DONG ANH, HA NOI HA-NOI LO I -1,2 KHU CONG NGHIEP THANGLONG, DONG ANH,HN 04.39550020 208 18T1 TRUNG HOA HA-NOI NHAN CHINH THANHXUAN HAHOA NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI P208 18T1 TRUNG NOI VIET NAM 04.2915176 SO 5, NGO 25, TRIEU VIET VUONG, BUITHI XUAN, HAI BA TRUNG, HA BUITHI XUAN, HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 5, NGO 25, TRIEU VIET VUONG, NOI 04.2412021 04.8220636 9 VONG HA CHUONG DUONG HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 9 VONG HA CHUONG DUONG HOAN KIEMHA NOI VIET NAM 0462702208 04.62702208 XA HOA NAM HUYEN UNG HOA HA NOI HA-NOI HOA NAM UNG HOA HA NOI 0433.884.887 AN TIEN MY DUC HA NOI HA-NOI AN TIEN MY DUC HA NOI 203-E5 BACH KHOA- BACH KHOA P203 E5TRUNG - HA NOI - VIET NAM HA-NOI -HAIBA TT BACH KHOA, P. BACH KHOAQ. HBT, HA NOI 38684044 133 THAI HA TRUNG LIET DONG DA HANOIHA TRUNG LIET DONG DA HANOI VIET NAM HA-NOI 133 THAI VIET NAM 04.5377314 P212 OTC1 DN1 BAC LINH DAM, DAIKIM, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P212 OTC1 DN1 BAC LINH DAM, DAIKIM, HOANG MAI, HA N 04.2120720 4 TO 6 TT CUC THI HANH AN DICH VONGHAU CAU GIAY HA NOI TO 7 DICHVONG HAU CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 41 KHU TT DH NGOAI NGU HN 37930960 042416312 PHONG 808 TOA NHA CT5-DN2 MY DINHII 808 MY DINH HUYEN TU LIEM HA NOI MY DINH HUYEN TU LIEM HA NOI HA-NOI PHONG XA TOA NHA CT5-DN2 MY DINHII XA 0914375380 70 TRAN NHAT DUAT HOAN KIEMHATRAN NHAT DUAT HOAN KIEMHA 04.8689073 04.8689080 HA-NOI 70 NOI VIET NAM NOI VIET NAM TANG 10 TOA NHA V.E.T 98 HOANG QUOCVIET HA NHAN CHINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI 9/97 CHINH KINH NOI 043.7554892 04.37554892 P408 NHA 17T4 KDT TRUNG HOA P602 NHA E, KHU DEN LU I-P.HOANGVAN THU Q.HOANG MAI HA-NOI NHANCHINH, CAU GIAY, HN 6341346 SO 6,PHO NGUYEN NGOC NAI,PHUONGKHUONG MAINGOC NAI,PHUONGKHUONG MAI ,THANH XUAN,HA NOI HA-NOI SO 6,PHO NGUYEN ,THANH XUAN,HA NOI SO 4A4-NGO2-DUONGHA-TAY THANG-VANMO-HA DONG-HT CHIEN SO 4A4-NGO2-DUONG CHIEN THANG-VANMO-HA DONG-HT (04)62850439 SO 8 TO 48 CUM 8 PHU THUONG TAY HOHN CUM 8 PHU THUONG TAY HOHN HA-NOI SO 8 TO 48 0439918118 206 AU CO TAY HO HAHA-NOI NOI VN TANG 2/100 LO DUC P.PHAM DINH HOQ.HAI BA TRUNG HN 04.37191218 SO 173F NGUYEN THAI HOC DIEN BIENBA NGUYEN THAI HOC DIEN BIENBA DINH HN HA-NOI SO 173F DINH HN 0462732629 XOM 6 XA CO NHUE HUYEN TU LIEM TPHA NOI NHUE HUYEN TU LIEM 048385774 HA-NOI XOM 6 XA CO TPHA NOI 44 GIA QUAT, P THUONG THANH,44 GIA QUAT,BIEN, HA NOI HA-NOI QUANLONG P THUONG THANH, QUANLONG BIEN, HA NOI 0422134503 SO 103 PHO VU HUU PHUONG THANHXUAN HA NOI PHUONG THANHXUAN HA NOI HA-NOI SO 103 PHO VU HUU 35530002 SO 70, PHO NGUYEN HUU HUAN, SO 70, P NGUYEN TO, QHUAN, P LY THAITO,Q.HOAN KIEM, TPHN HA-NOI PHUONGLY THAI HUU HOAN KIEM,TP HA NOI 0913.213.756 SO 67 NGUYEN CONGHA-NOI NGOC KHANHBA DINH HA HOAN, NGOC 04.37719187 04.37332248 HOAN, SO 67 NGUYEN CONG NOI KHANHBA DINH HA NOI 81 HANG THAN, BA DINH, HA NOI,81 HANG THAN, BA DINH, HA NOI, VIETNAM HA-NOI VIETNAM 38281658 TANG TRET MANOR PLACE MY DINH TULIEM HN HA-NOI TANG TRET MANOR PLAZA MY DINH 04.37940134 TULIEM HN 656352080 SO 106 NGO THAI THINH 2 P THINHQUANG Q DONGTHINH 2 P THINHQUANG Q DONG DA TP HN HA-NOI SO 106 NGO THAI DA TP HN 04.562.6666 P903-PACIFIC PLACE -HA-NOI THUONGKIET,P TRAN HUNG DAO,HK,HN 83B LY P903-PACIFIC PLACE - 83B LY THUONGKIET,P TRAN HUNG DAO,HK,HN SN LINH NAM PHUONG VINH HUNG QUAN NAM PHUONG VINH HUNG QUAN HOANG MAI HN HA-NOI SN LINH HOANG MAI HN 04.37833165 SO 45 TRUNG KINH CAU GIAY HA17 NGACH 318/84 DE LA THANH O CHO DUA HA NOI HA-NOI NOI 8560970 SO 2 NGO 860 DUONGHA-NOIDANG P.THANH LUONG HBT HN VIET NAM BACH SO 2 NGO 860 DUONG BACH DANG P.THANH LUONG HBT HN 04730.5689 0473035679 SO 4 NGO 225 NGACHHA-NOI 89/1 DUONG LINHNAM-PHUONG LINH DUONG LINHNAM-PHUONG LINH NAMSO 4 NGO 225 NGACH 89/1 NAM- HM-HN 36432039 P303 K12 TT BACH KHOA P BACHP303 K12 TT BACH KHOA P BACH KHOAHBT HA NOI HA-NOI KHOAHBT HA NOI 8685611 SO 231 TON DUC THANG,P.HANGSO 231 TON DUC THANG, P.HANG BOT,Q.DONG DA, HA NOI,VN HA-NOI BOT,Q.DONG DA, HA NOI, VIET NAM 5116532 SO 26,NGO 175,D. HONG HA,P. PHUC26,NGO 175,D. HONG HA,P. PHUC XAQ. BA DINH, HA NOI HA-NOI SO XAQ. BA DINH, HA NOI 7172268 9428965 SO 20, PHO HANG HANH, PHUONG HANGTRONG, Q HANH, KIEM, HA NOI 8257388Q HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI SO 20, PHO HANG HOAN PHUONG HANGTRONG, 9322194

SO 8 CAT LINH, DONGHA-NOI NOIICT, HA NOI DA, HA SO 8 CAT LINH, DONG DA, HA NOI 0439744029 CO MIEU THUY LAM DONG ANH HA NOIVIET NAMLAM DONG ANH HA NOI HA-NOI CO MIEU THUY 04.3961.22666 8 NGO 299 TAY SON NGA TU SO DONG DAHA NOI HA-NOI 8 NGO 299 TAY SON NGA TU SO DONG DAHA NOI 04.5640230 54B PHO BA TRIEU,PHUONG HANG BAI,QUAN HOAN KIEM HN HA-NOI SO 2 NGACH 71/7,LINH LANG,BA DINH,HN 8254654/5372677 8254654 SO 1 NHA D TT HAI QUAN PHUONG PHUONG LIET THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 1 NHA D TT HAI QUAN PHUONG LIETTHANH XUAN HA NOI 0438686948 SAN BAY QUOC TE NBHA-NOI PHU MINHSAN BAY QUOC TE NB PHU MINH SOC SONHA NOI SOC SONHN 04.8865533 P110 C2 T2 NAM DONG DONG DA23-24 NHA 8 TAP THE NAM DONG QUANDONG DA HA NOI VN HA-NOI HA NOIVIET NAM 04.38515128 04.36411223 SO 52 PHO VONG PHUONG MAI DONG DAHNVONG PHUONG MAI DONG DAHN HA-NOI SO 52 PHO 04.36282899 0436282899 P 305, C2, TT NAM DONG, NAM DONG,DONG DAM, HA NOI NAM DONG,DONG DAM, HA NOI HA-NOI P 305, C2, TT NAM DONG, 04.5332208 SO 135 NGOC THUY PHUONG NGOC 135 NGOC THUY PHUONG NGOC 04.39263469 LONG BIEN TP HA NOI HA-NOI SO THUYQUAN LONG BIEN TP HA NOI THUYQUAN P501 D3 TAP THE PHUONG MAI DONG D3 TAP THE PHUONG MAI DONG DAHA NOI VIET NAM HA-NOI P501 DAHA NOI VIET NAM 04.9161907 04.281261 165 PHO TO HIEU PHUONG DICH 165 PHO TO HIEU GIAY HA NOI VONGQUAN CAU047530656 HA-NOI VONGQUAN CAU PHUONG DICH 047915073 GIAY HA NOI 46 LE VAN THIEM NHAN CHINH THANHXUANTHIEM NHAN CHINH THANHXUAN HA NOI HA-NOI 46 LE VAN HA NOI 04.62861408-09 2D KHAM THIEN DONG DA HA NOI VIET NAM HA-NOI 2D KHAM THIEN DONG DA HA NOI VIET N 0988508906 3B NGHACH 51/2 LANG YEN THANH LUONGHAI BA LANG YEN THANH LUONGHAI BA 049840149 NOI HA-NOI 3B NGHACH 51/2 TRUNG HA NOI 04.9840149 TRUNG HA SO 23/290 PHO KIM MA, PHUONGSO 23/290 PHO KIM TP HA NOI HA-NOI KIM MAQ.BA DINH, MA, PHUONG KIM MAQ.BA DINH, TP HA NOI 04.37262952 105 - TRUONG CHINH - THANH XUAN - TRUONG CHINH - THANH XUAN048687058 HA-NOI 105 -HA NOI -HA NOI SO 79 HA TRUNG-HANG BONG-HOAN KIEMHA NOI HA-NOI SO 79 HA TRUNG-HANG BONG-HOAN KIEMHA NOI 39287521 DAO NGAN, HOP DONG, CHUONG MY, NGAN, HOP DONG, CHUONG MY, HN HA-NOI DAO HN 04.33729332 LUONG DINH BAC SON SOC SON LUONG DINH BAC SON SOC SON HA 04.8855167 0988014538 HA-NOI HA NOI NOI XOM 2 THON HOANG, HA-NOI CO NHUE, TU LIEM,HA NOI XOM 2 THON HOANG, CO NHUE, TU LIEM,HA NOI 7541009 THON 8 XA EA LAI HUYENMDRAKTHON 8 XA EA LAI HUYENMDRAK TINHDAK LAK HA-NOI TINHDAK LAK 913203722 P 308 B9 KHU TT NGHIA TAN PHUONGNGHIA TAN QUAN CAU GIAYNOI NOI HA-NOI P406 TOA NHA 299 CAU GIAY HA HA 4322143544 SO 286 ,KIM MA QUANHA-NOI BA DINHHA NOI VN SO 286 ,KIM MA QUAN BA DINHHA NOI VN 7260038 8464635 34 TRUONG HAN SIEUHA-NOIHUNG DAOHOAN KIEM HA NOI VIET NAM04.38221131 TRAN 34 TRUONG HAN SIEU TRAN HUNG DAOHOAN KIEM HA NOI VIET NAM SO105 A23 TT NGHIA TAN CAU GIAY HANOI NGHIA TAN CAU GIAY HA0437915948 0913343437 HA-NOI 105 A23 TT NHA NOI SO 99 PHO BA TRIEU PHUONG NGUYEN DUQ. HAI BA TRUNG TPNGUYEN DUQ. HAI BA TRUNG TP HA NOI HA-NOI SO 99 PHO BA TRIEU PHUONG HA NOI 04.7333333 10 NGACH24 NGO203 HONG HA PHUC TANHOAN KIEM HA NOIHA PHUC TANHOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 10 NGACH24 NGO203 HONG VIET NAM 04.22001366 19/29 DICH VONG CAU GIAY HN 19/29 DICH VONG CAU GIAY HN HA-NOI 04.2816816 TANG 3, SO 3, LO14B, HA-NOI HOA,Q.CAU KHU TT LANG TRUNG,P.LANG HAQ.DONG DA, HA NOI TRUNG P508 M2 GIAY, HA NOI 7833147 XA DUONG LIEU-HUYEN HOAI DUC-TINHHA TAY HA-TAY XA DUONG LIEU-HUYEN HOAI DUC-TINHHA TAY 0343669063 SO 6, NGO 7, NGACH 2, DUONG PHUNGKHOANG, TRUNGDUONG PHUNGKHOANG, TRUNG VAN, TU LIEM, HA NOI HA-NOI SO 6, NGO 7, NGACH 2, VAN, TU LIEM, HA2516692 NOI 87 HONG MAI HAI BA TRUNG HA-NOI 87 HONG MAI HAI BA TRUNG SO 93 PHO LE THANH HA-NOI NGHI P.DONG 36 PHOHAI THANH NGHI P.DONG 04.6280413BA TRUNG HA NOI SO TAMQ. LE BA TRUNG HA NOI TAMQ.HAI SO 4 NGO 9 NGACH 9/21 DUONG SO 3 TANP NGOC2 P NGOC KHANHHA BADINH TP HA NOI HA-NOI DAO B15 THU LE KHANH BA DINH Q NOI 35576045 XA DONG SON HUYENHA-NOI CHUONG MY TINH HATAYHUYEN CHUONG MY TINH HATAY XA DONG SON 034.3723650 SO 114 DUONG TRUONG CHINH, PHUONGMAI, DONG DA, HN HA-NOI SO 114 DUONG TRUONG CHINH, PHUONGMAI, DONG DA, HN 0438688459 38688459 16B - NGUYEN TRUONG TO - Q. BA DINHHA NOI HA-NOI 15B - TRAN HUNG DAO - PHUONG PHANCHU TRINH - QUAN HOAN KIEM - HA NOI (04) 7.151.369 SO 1 NGO 91 DUONG HONG HA PHUONG PHUC XA QUAN BA DINH TP 0435379600XA QUAN BA DINH T HA-NOI SO 1 NGO 91 DUONG HONG HA PHUONG PHUC HA NOI P103-A4 TT GIANG VOHA-NOI HA NOIVIET NAM BA DINH P109 B6 TT GIANG VO GIANG VO BADINH HA NOI 0438461363 TANG 2 TOA NHA MINH DAO TOWER SO 13KHU NGUYEN DAO TOWER 04.33853618 0433.853618 HA-NOI TANG 2 TOA NHA MINH DU THUONG SO 13KHU NGUYEN DU THUONG TIN HN XOM 8B, CO NHUE, TUHA-NOIHA NOI,VIETNAMNHUE, TU LIEM, HA NOI,04.2129717 LIEM, XOM 8B, CO XOM 2 CO HUE TU LIEM TPHN HA-NOI XOM 2 CO HUE TU LIEM TPHN 04.383.64300 04.383.64500 KM2 PHAP VAN, YEN SO, HOANG KM2 PHAP VAN, YEN SO, HOANG MAI, HN HA-NOI MAI, HN 0438615535 THON NHAN TRACH XA PHU LUONG TP NHAN TRACH XA PHU LUONG TP HADONG TINH HA TAY. HA-TAY THON HADONG TINH HA TAY. 33533595 SO 8 NGACH 443/140 DUONG NGUYENTRAIPHUONG HA DINH Q THANH XUAN HN HA-NOI SO 8 NGACH 443/140 DUONG NGUYENTRAIPHUONG HA DINH Q THANH XUAN HN 04.9434043 P304 NHA A10-KHU DO THI DAM TRAUBACHA10-KHU DO THI DAM TRAUBACH DANG-HA NOI HA-NOI P304 NHA DANG-HAI BA TRUNG-HA 04.9845102 NOI MIEU MON, TRAN PHU, CHUONG MIEU MON, TRAN PHU, CHUONG MY,0906091277 HA-NOI MY, HN HANOI 74 XUAN DIEU, TU LIEN, TAY HO, 74 XUAN DIEU, TU LIEN, TAY HO, TPHN HA-NOI TPHN 04.3719.1168 043.933.3891 370 QUANG TRUNG-HA DONG-HA370 QUANG TRUNG-HA DONG-HA TAY343825085 HA-TAY TAY 0

XA QUAT DONG, HUYEN THUONG TIN, HATAY HA-NOI XA QUAT DONG, HUYEN THUONG TIN, HATAY 33765864 352 DUONG GIAI PHONG PHUONG LIETTHANH XUAN HA NOI HA-NOI 352 DUONG GIAI PHONG PHUONG LIETTHANH XUAN HA NOI 04.6642982 2 NGACH 381/60, DUONG NGUYEN NGACH 381/60, DUONG NGUYEN KHANGYEN HOA CAU GIAY HN HA-NOI 2 KHANGYEN HOA CAU GIAY HA NOI 7689178 F2 TANG 2 NHA A 109 QUAN THANH TANG 2 NHA NOI QUAN THANH BA DINH HA NOI HA-NOI F2 BA DINH HA A 109 04.8439815 A20 KHU DO THI MOI TRUNG HOA-NHANCHINH P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY HANOI HA-NOI A20 KHU DO THI MOI TRUNG HOA-NHANCHINH P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY HANOI 043.2510105 A 49 NGO 61 TRAN DUY HUNG CAU GIAYHA NOI HA-NOI SO 109 PHO QUAN THANH BA DINH HANOI 04.2812877 XOM LAC TRUNG OAI TIEN DUONG DONGANH HN OAI TIEN DUONG DONGANH HN HA-NOI XOM LAC TRUNG 0439563221 DIEM CONG NGHIEP DI TRACH DIDIEM CONG NGHIEP DI TRACH DI TRACHHOAI DUC 822346189026 HA-TAY TRACHHOAI DUC HA TAY 0936505422 HA TAY SO 53,NGO 91, TRAN DUY HUNG,HA NOI HA-NOI SO 53,NGO 91, TRAN DUY HUNG,HA NOI 04.210.5152 04.2105152 TU AM -THANH THUY-THANH TRI TU AM -THANH THUY-THANH TRI -HA NOI HA-NOI -HA NOI 4.34 SO 20 NGO 67 TO 15 GIAP BAT,HA NOI NGO 67 TO 15 GIAP BAT,HA NOI HA-NOI SO 20 0913504082 SO 11 LO 12A DTM TRUNG YEN PHO 11 LO 12A DTM TRUNG YEN PHO TRUNG HOA CAU GIAY HN HA-NOI SO TRUNG HOA CAU GIAY HN 4.38 4.38 SO 81 AN DUONG VUONG PHU THUONG TAYHO HAVUONG PHU THUONG TAYHO HA NOI HA-NOI SO 81 AN DUONG NOI 0936331568 04.2160606 SO 902 B3B NAM TRUNG YEN PHUONG YENHOA QUAN CAU GIAY TP HA 62691752 QUAN CAU GIAY TP HA-NOI SO 902 B3B NAM TRUNG YEN PHUONG NOI 04 YENHOA 04 62810781 16/18/81 TRAN CUNG CAU GIAY HA NOI HA-NOI YEN BINH DUONG XA GIA LAM HA NOI 04.2914770 XOM DOC XA TAY MO HA-NOI TU XOM DOC XA PHO MO NOI HUYEN LIEM THANH TAY HA HUYEN TU LIEM TPHN 66625576 04.38390282 SO 30 NGO 343 TRAN KHAT CHAN THANHNHAN HBT HA NOI CHAN THANHNHAN HBT HA NOI HA-NOI SO 30 NGO 343 TRAN KHAT 04.972.0809 SO 649 KIM MA ,PHUONG KIM MASO BADINH TP HA KIM MA ,QUAN BADINH TP HA NOI HA-NOI ,Q 649 KIM MA ,P NOI 7667745 P 102 - NHA T4 TT VIEN THU Y-PHUONGMAI - DONGVIEN HN Y-PHUONGMAI - DONG DA - HN HA-NOI P 102 - NHA T4 TT DA - THU 0438685962 3A-79/56 CAU GIAY HAHA-NOI NOI PHO 4 YEN NINH YEN KHANH NINH BINH 437822356 20 NGUYEN CONG HOAN, PHUONG NGOCKHANH, QUAN BA DINH, HA 0437711941 QUAN BA DINH, HA-NOI 20 NGUYEN CONG HOAN, PHUONG NGOCKHANH, NOI KHU 15, TIEN PHONG, HA-NOI HA NOI TIEN PHONG, ME LINH, HA NOI ME LINH, KHU 15, 0435202009 XA PHUONG TRUNG HUYEN THANHOAI, HATAY HA-NOI XA PHUONG TRUNG HUYEN THANHOAI, HATAY 0433873636 88 PHAP VAN HOANG HA-NOI LIET HOANG MAIHA NOI VIET NAM ANG H.THANHTRI TP HA 04.36890488 THON VINH TRUNG X.DAI 04.22188123/24 NOI VIET NAM THON AN TRAI XA VAN CANH HUYEN HOAIDUC TL TP HN HA-NOI THON AN TRAI XA VAN CANH HUYEN HOAIDUC TL 04.33996314 0913.288.519 TP HN 410 NHA CT4CX2 BAC HA-NOI LINH DAM MO RONGHOANG BAC LINH DAM MO RONGHOANG LIET HOANG MAI HA NOI 410 NHA CT4CX2 LIET HOANG MAI HA NOI 6410194 6415609 SO NHA 933C , DUONG DE LA THANH, NGOC KHANH, BA DINH , HA NOI HA-NOI SO NHA 933C, DE LA THANH, NGOC KHANH, BA DINH , HA NOI 7754998 PHONG 102, B8, NGHIA TAN, CAUPHONG 102, B8, NGHIA TAN, CAU GIAYHANOI, VIET NAM HA-NOI GIAYHANOI, VIET NAM 7569208 PHONG 211 D15 TT 8/3 QUYNH MAIHAI BA211 D15 TT 8/3 QUYNH MAIHAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI PHONG TRUNG HA NOI 04.66602836 SO 22 NGO TRUNG TA-THO QUAN -HNHA-NOI HA-NOI SO 22 NGO TRUNG TA-THO QUAN -HN 04.8516728 SO 1B,PHO YET KIEU,P.TRAN HUNG DAOQ. HOANKIEU,P.TRAN HUNG 04.36339147 KIEM,TPHA NOI HA-NOI SO 1B,PHO YET KIEM, TP HA NOI,VIET NAM DAOQ.HOAN 0436339147 SO 10, NGUYEN DUC CANH,HK,HN PHUC TAN,HK,HN HA-NOI 61 6627628 NGHIA HAO PHU NGHIA CHUONGNGHIA HAO PHU NGHIA CHUONG MY HANOI HA-NOI MY HANOI 0433.868.391 SO 1 NGO 93/28 PHO HOANG VAN THAITHANH XUAN, HN DINH, Q THANHXUAN, TP HA NOI HA-NOI SO 10, TO 8 P.THUONG 04.5638708 045638708 VIET NAM HA-NOI P6B-D1 KIM GIANG THANH XUAN HA 0422127345 0435657797 NOI KHU 7 PHO YEN TIEN PHONG MEKHU 7HANOI (VINH PHUC CU) ME LINH HN HA-NOI LINH PHO YEN TIEN PHONG 0211.878897 0211.214586 4/5 HONG HA PHUC TAN HOAN KIEM HONG HA PHUC TAN HOAN KIEM 049326410 NAM HA-NOI 4/5 HANOI VIET NAM HANOI VIET P2201, TOA NHA UDICHA-NOI LANG HAHN NHA UDIC SO 101 LANG HAHN5625055 SO 101 P2201, TOA 3 91 VU NGOC PHAN P.LANG HA Q.DONG DAHA NOI VIET P.LANG HA Q.DONGDA HA NO IVIET NAM HA-NOI T1/91 VU NGOC PHAN NAM 04.37762467 43 XUAN DIEU TAY HOHA-NOI VIET NAM K.SAN ATS 33B PHAM NGU 0902294687 HA NOI P323-324 LAOPHAN CHU TRINH HKIEM HA NOI 58/310 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HANOI GIA TU DC GIANG LONG BIENHA NOI HA-NOI 1135 NGO 04.62610398 34 LY THUONG KIET, P. HANG BAI. Q.HOAN KIEM. TP HA NOI HA-NOI 34 LY THUONG KIET, P. HANG BAI. Q.HOAN KIEM. TP HA NOI 04.9361442 04.2663076 51 NGHIA TAN, CAU GIAY, TP HA NOIGIAY DIST, HA NOI, VIET NAMNOI3.755.1789 HA-NOI 51 NGHIA TAN, CAU GIAY, TP HA 3.836.3190 43/175 THINH QUANG-HA-NOI DA- 43/175 THINH QUANG- DONG DA- HA 043.8530804 DONG HA NOI NOI NHA SO 1 DAY C3, TT DAI HOC NGOAITHUONG LANG THUONG DONGDA HANOI LANG THUONG DONGDA HANOI HA-NOI NHA SO 1 DAY C3, TT DAI HOC NGOAITHUONG 04.7756099 P1003, TOA NHA 25 LANG HA, THANHCONG, BA DINH, HA NOI THANHCONG, BA DINH, HA NOI HA-NOI P1003, TOA NHA 25 LANG HA, 04.5148267 16H PHUNG HUNG, P.HANG MA, Q. HOANKIEM, HA NOI HA-NOI 16H PHUNG HUNG, P.HANG MA, Q.HOANKIEM, HA NOI 04.39275858 52 NGO HUY VAN, TON DUC THANG,NGO HUY VAN, TON DUC THANG, 045131255HA NOI HA-NOI 52 DONGDA HA NOI DONGDA SO 19 NGO 84 KIM NGUU THANH SO 19 NGO 84TRUNG HA NOI HA-NOI NHAN HAI BA KIM NGUU THANH NHAN HAI BA TRUNG HA NOI 042781446 KHU A2 PHU DIEN, TU HA-NOI NOIHA NOI KHUE-P.THUY KHUE-Q.TAY HO-HA NOI LIEM, HA 152 THUY 8232772

DUONG 206 KHU CN PHO NOI A, XA LACHONG, HUYEN VAN LAM, HUNG YEN HA-NOI DUONG 206 KHU CN PHO NOI A, XA LACHONG, HUYEN VAN LAM, HUNG YEN 0321.997646 PHONG 2610 NHA 34T HA-NOI THI MOITRUNG NHA 34T KHU DO THI MOITRUNG HOA NHAN CHINH, TXUAN, HN KHU DO PHONG 2610 HOA NHAN CHINH, TXUAN, HN 8693027-7734743 7734751 109/53 DUC GIANG, LONG BIENHA NOI HA-NOI 209 TTHE KHO 6, TTRAN VAN DIENTHANH TRI, HA NOI (04) 6.556.560 SO 8 NGO 66 YEN LACHA-NOI TY SOHAIBA TRUNG TP HA NOI TY Q HAIBA TRUNG TP HA NOI P VINH Q 8 NGO 66 YEN LAC P VINH 04.36368170 SO 2, NGO 125/45 DUONG NGUYEN NGOCVU, P TRUNG HOA, Q CAU GIAY, TP HN TRUNG HOA, Q CAU GIAY, TP HN HA-NOI SO 2, NGO 125/45 DUONG NGUYEN NGOCVU, P 04.783212 04.7832152 SO 41 NGO 295 BACH HA-NOI MAI P BACH MAIQUAN 295 BACH MAI P BACH MAIQUAN HAI BA TRUNG TPHN SO 41 NGO HAI BA TRUNG TPHN 04.243.2315 SO 45 NGACH 29 NGOHA-NOI 10 PHUONGNGHIA DO Q.CAU TO 10HA NOI 191 TO SO 45 NGACH 29 NGO 191 GIAY PHUONGNGHIA DO Q.CAU GIAY HA NOI 047649071 151 NGUYEN TUAN-THANH XUAN-HA NGUYEN TUAN-THANH XUAN-HA04.557464 HA-NOI 151 NOI NOI 04.9199269 2 TO 27 NGO CHUA HA PHUONG QUANHOA QUAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 2 TO 27 NGO CHUA HA PHUONG QUANHOA QUAN 048342284 HA NOI VIET NAM 047672413 CAU GIAY 10 THAI THINH, DONG HA-NOI NOI NGO YEN THANH, CUA BAC, P.TRUCBACH, Q.BA DINH, HN DA, HA 4, 35378964 78 LE VAN HUU, HAI BA TRUNG, HA NOIVAN HUU, HAI BA TRUNG, HA NOI422181314 HA-NOI 78 LE P206 B5 KTT VINH HO HA-NOI SO DONGDA HA NOI HO NGA TU SO DONGDA HA NOI NGA TU P206 B5 KTT VINH 04.5633806 8 PHO DOI CAN P.DOI HA-NOI CAN Q.BA DINHHA NOI VIET NAM CAN Q.BA DINHHA NOI VIET NAM 8 PHO DOI CAN P.DOI 04.7334239 115/B10 THON 25 MAI DINH SOC SON HNHUYEN25 MAI DINH SOC NOI 04.8841653 HA-NOI 115/B10 THON SOC SON TP HA SON HN R808,34T, TRUNG HOA NHAN CHINH-CAUGIAY-HA NOI-VIET NAM HA-NOI R808,34T, TRUNG HOA NHAN CHINH-CAUGIAY-HA NOI-VIET NAM 0422212914 2 LONG BIEN II NGOC HA-NOI LAM LONG 2 LONG BIEN II NGOC LAM LONG BIENHA NOI BIENHA NOI 04.6500478 P.508, NHA 3B, KTT BO GD, NGO 79VONG HA, CHUONG DUONG, HK, HN HA-NOI P.508, NHA 3B, KTT BO GD, NGO 79VONG HA, CHUONG DUON 9321346 P601 43 TRAN XUAN SOAN HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI P202 TOA NHA VPHN 43 TRAN XUAN 04.9445147 HBT HA NOI SOANNTN 1/10,NGO MAI HUONG,P.BACH MAI,P.BACH MAI HUONG,P.BACH MAI,P.BACH MAI,HAI BA TRUN HA-NOI 1/10,NGO MAI,HAI BA TRUNG,HA NOI04.8636046 20 VONG THI PHUONG BUOI TAY 20 VONG THI PHUONG BUOI TAY HO 04.7590770 HA-NOI HO HA NOI HA NOI P1B-TOA NHA AN LAC,HA-NOI 38 HOANGP1B-TOA NHA AN LAC, 38 GIAY-HANGAN,TRUNG HOA-CAU GIAY-HA NOI NGAN,TRUNG HOA-CAU HOANG NOI 0437875018 047875018 P1120-NO2 BD LINH DAM HOANG P1120-NO2 BD LINH DAM VIET NAM HA-NOI LIETHOANG MAI HA NOI HOANG LIETHOANG MAI HA NOI VIET NAM TANG 13 SO 113H PHO CU LOC, THUONGDINH, THANH XUAN, HA THUONGDINH, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI TANG 13 SO 113H PHO CU LOC, NOI 04.62964605 P501 NHA N01 KHU TAI DINH CU P DICHVONG CAU GIAY NGOC KHANH Q BADINH HA NOI HA-NOI SO 100 DUONG BUOI P HN 04.2813613 SO 29 TO 4 CUM1 XUAN LA TAY HO HANOI 4 CUM1 XUAN LA TAY HO HANOI HA-NOI SO 29 TO 04.37100267 P608-59A LY THAI TO -HA-NOI - HNTRI, TU LIEM, HA NOI MANOR, XA METRI, TU LIEM, HA NOI HKIEM W901, KHU DO THI THE 04.39368018 0439368018 P 504 CHUNG CU VIEN Y HOC COP 504 CHUNG CU VIEN Y HOC CO TRUYENQUAN DOI DC HMAI HN HA-NOI TRUYENQUAN DOI DINH CONG HMAI HA NOI 04.2919348 P1302 - TOA NHA 198 NGUYEN TUANTHANHTT 3 KHU DO THI VAN QUANYEN PHUC - HA DONG HA-NOI NHA A66 - XUAN - HA NOI 048548512 144/72 DUONG QUAN NHAN-TRUNG HOA-CAU GIAY-HNNHAN-TRUNG HOA-CAU GIAY-HN HA-NOI 144/72 DUONG QUAN SO 5,NGO 133, TO 4C-THAI HA-P TRUNGLIET-DONG 4C-THAI HA-P TRUNGLIET-DONG DA-HA NOI HA-NOI SO 5,NGO 133, TO DA-HA NOI 5377269 SO 95 TO 57 THI TRANHA-NOI ANH HN TO 57 THI TRAN DONG ANH HN DONG SO 95 04.22431386 P710,NHA B11B NAM TRUNG YEN, CAUGIAY,HA NOI HA-NOI 5A-/8/38/292 LAC LONG QUAN,P.NGHIADO,Q,CAU GIAY,TP HA 2810740 NHA G03 RS1 KHU DTM NTLONG NHA G03 RS1 LONG QUAN XLA TAY HO HA NOI XLA04.37583711 HA-NOI CIPUTRALAC KHU DTM NTLONG CIPUTRALLQ 04.75853711 TAY HO HN C8C GIANG VO, PHUONG GIANG VO, QUANBA DINH, THANH PHO HA NOI 38569888 THANH PHO HA NOI HA-NOI C8C GIANG VO, PHUONG GIANG VO, QUANBA DINH, 401 LO A2 DN NGUYEN KHANH TOAN B6 THANH HA NOI BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI 510 CAUGIAY CONG VIET NAM 042811546 109TT T4 NGO 74 TRUONG CHINH THANHXUAN HA NOI VIET NAM NOIVIET NAM HA-NOI 2/2/11 NGOC THUY LONG BIEN HA 0438732275 SO 87 NUI TRUC, KIM MA, BA DINH, TPHA NOI HA-NOI SO 87 NUI TRUC, KIM MA, BA DINH, TPHA38461123 NOI CAN 3A TOA NHA BIEN BAC, 106832C HOI VU-P.HANG BONG-Q.HOAN KIEM-HA NOI HA-NOI DELA THANH, HA NOI 04.7711056 491 D5 KHU TT TAN MAI HOANG MAI HANOI TT TAN MAI HOANG MAI 04.22389411 0422389411 HA-NOI 491 D5 KHU HANOI 78 TRAN HUNG DAO, Q.HOAN KIEM, HANOI NGHIEP GA, XA PHU DIEN,HUYEN TU LIEM, HA NO HA-NOI TAP THE XI 9420407 8371551 SO 401/15 DUONG NGUYEN KHANG, 401/15 DUONG GIAY, HA NOI HA-NOI SO YENHOA, CAU NGUYEN KHANG, 04 784 1994 04 7841994NOI YENHOA, CAU GIAY, HA P406 NHA B1 KTT DONG XA TO 10 MAIDICH B1 KTT DONG XA TO 10 MAIDICH CAU GIAY HN HA-NOI P406 NHA CAU GIAY HN 04.37646838 28 LIEU GIAI CONG VI HA-NOI HA NOIVIET NAM BA DINH 28 LIEU GIAI CONG VI BA DINH HA NOI 04.7150406 53 THI TRAN DONG ANH, HUYEN DONGANH, HA NOI HA-NOI 53 TT DONG ANH, HUYEN DONG ANHHA NOI 39650360 SN 21 NGO 126 (NGO 4 CU) DUONG KIMNGUU P.THANH NHAN Q.HBT KIMNGUU P.THANH NHAN Q. HA-NOI SN 21 NGO 126 (NGO 4 CU) DUONG HA NOI 971.11 04.9711143 65 NGUYEN DU HA NOIHOANG MAI HA P21 NGO 121 NGUYEN AN NINHP TUONG MAI HOANGMAI HA-NOI SO 3 NOI 0439423535 94 AU CO - TU LIEN -TAY HO - HA 505 - 71 THINH HAO 1-TON DUC THANGHANG BOT- DONG DA HA-NOI NOI (04) 7.195.272 51 LE HONG PHONG DIEN BIEN BA DINHHA NOI VIET NAM BIEN BA DINHHA NOI VIET NAM HA-NOI 51 LE HONG PHONG DIEN 047343103 TO 6, LE HONG PHONG, TX PHU LY,HA LE HONG PHONG, TX PHU LY,HA NAM HA-NOI TO 6, NAM 0351.384.6677 60 HEM 481/69/72 NGOC LAM THUONGTHANH LONG BIEN LAM THUONGTHANH LONG BIEN HA HA-NOI 60 HEM 481/69/72 NGOC HA NOI 043.8715350

P601 TOA NHAN 4F TRUNG YEN TRUNG HOA CAU GIAY HA YEN TRUNG HOAA CAU GIAY HA NOI HA-NOI P601 TOA NHA 4F TRUNG NOI 04 22409202 0422409202 THON HA DUC XA DONG PHU HUYENCHUONG MY HA TAYPHU HUYENCHUONG MY HA TAY HA-NOI THON HA DUC XA DONG 04.62924015 30 NGO 109 CAU GIAYHA-NOIHOA CAUGIAY HA NOI VIET NAM QUAN P306 B4 LANG QUOC TE THANG LONGTRAN DANG NINH CAU GIAY HA NOI 047545113 SO 38C YEN BAI 1 PHO HUE HAI BA TRUNG HA NOI PHO HUE HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 38C YEN BAI 1 049760856 049844333 SO 40 PHO QUAN NHAN PHUONG TRUNG HOA QUAN CAU GIAY TP TRUNG HOA QUAN 22184169 TP H HA-NOI SO 40 PHO QUAN NHAN PHUONG HA NOI 0422184169 04 CAU GIAY P108-B2,TT VAN CHUONG,P.VAN P108-B2,TT VAN CHUONG,P.VAN CHUONG,Q.DONG DA,TP HA NOI HA-NOI CHUONG,Q.DONG DA,TP HA NOI 5181845 SO 6 DAY B3 KTT Z179 TU HIEP THANHTRI HN KTT Z179 TU HIEP THANHTRI HN HA-NOI SO 6 DAY B3 04.39945980 PHONG 101 KHU NHA HA-NOI 88 PHO5 LO 7 HO ATACKE TO 37THANH LUONG HAI BA TRUNG HA NOI A NGO SO VOTHI SAU HAI BA TRUNG HA NOI 046227245 P302,NHA A4,29 LAC TRUNG, HA BATRUNG,HA NOI HA-NOI P302,A4,29 LAC TRUNG,P.VINH TUYQ.HAI BA TRUNG, HN 6366489 04.6366489 P508 TOA NHA TUNGSHING 2 NGO QUYENHOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI TANG 5 TOA NHA TUNGSHING 2 NGO QUYEN HOAN KIEM HA NOI VIET NAM 04.9746435 NGO 109 TRUONG CHINH P.LIET TX HN HA-NOI NGO 109 TRUONG CHINH HN 04.8689556 SO 14 TO 31A DANG VAN NGU PHUONGLIEN DONG DA HN NGU PHUONGLIEN DONG DA HN HA-NOI SO 14 TO 31A DANG VAN 048521237 11 NGO 203/32 TON DUC THANG DONGDA HACHUA BOC TRUNG LIETDONG DA HA NOI HA-NOI TANG 5 245 NOI 04.22126006 P902 NO9A - BAN DAOHA-NOI LINH DAM-HOANGLIET-HAO I, PHO TON DUC THANGP.HANG BOT, Q. DONG DA, HA NOI SO62 THINH HOANG MAI - HA NOI 7324822 SO 514 PHO CHUA THONG, SON TAY, HATAY, CHUA THONG, SON TAY, HATAY, VN HA-TAY SO 514 PHO VN 88 2C GIANG VO THANH CONG BA DINHHA NOI VIET NAM CONG BA DINHHA NOI VIET NAM HA-NOI 88 2C GIANG VO THANH 04.38310278 SO 22A, HANG GIAY, HOAN KIEM,HA NOIVIETNAM XA TAY MO, TU LIEM,HA 9261718 HA-NOI THON MIEU NHA, NOI CUM 4 THON VINH THANH, VINH NGOC, DONG VINH THANH, VINH NGOC, DONG ANH, TP HA NOI HA-NOI CUM 4 THON ANH, TP HA NOI 04-62872936 SO 178 NGO XA DAN 2HA-NOI NGUYEN LUONGBANG XA DAN 2 NGUYEN LUONGBANG DONG DA HA NOI SO 178 NGO DONG DA HA NOI 5737128 TANG 1 TOA NHA 21 TANG LILAMA-124MINH KHAI, QHBT, HNLILAMA-124MINH KHAI, QHBT, HN HA-NOI TANG 1 TOA NHA 21 TANG 04.73081998 SO NHA 16 NGACH 35/46 CAT LINH QUANDONG DA HA NOICAT LINH QUANDONG DA HA NOI HA-NOI SO NHA 16 NGACH 35/46 04.38432924 SO 11 NGACH 35 NGOHA-NOI ANSO 11 NGACHLIEN Q TAY PHO AN DUONGP TU LIEN Q TAY HO TP HN VN 76 PHO DUONGP TU 35 NGO 76 HO TP HN VN 04.22410638 THON THAI BINH MAI LAM DONG ANH HANOI BINH NAMLAM DONG ANH HANOI VIET NAM HA-NOI THON THAI VIET MAI 04.6431821 GIA QUAT NGOC THUY LONG BIEN DISTHANOI VIETNAM LONG BIEN DISTHANOI VIETNAM HA-NOI GIA QUAT NGOC THUY 046.261.4240 DUONG 70 THON TAY HA-NOI TAY MO-HUYEN TU LIEM-HA NOI TAY MO-HUYEN TU LIEM-HA NOI MO-XA DUONG 70 THON TAY MO-XA NAM TRAI SAI SON QUOC OAI HANAM TRAINAM SON QUOC OAI HA NOI HA-NOI NOIVIET SAI SO 233B NGUYEN TRAI THUONG SO 233B NGUYEN TRAI THUONG DINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI DINHTHANH XUAN HA NOI VIET NAM04.8588136 P1202 T12 TN RUBY PLAZA 44 LE T12 TN RUBY PLAZA 44 HO NGOCHAN PHAM DINH HO HBT HA NOI VN HA-NOI NGOCHAN PHAM DINH LE HBT HA NOI VN 0439765314 XA CHI DAO HUYEN VAN LAM TINH HUNGYENHUYEN VAN LAM TINH HUNGYEN HA-NOI XA CHI DAO 0438571883 SO 33, NGO 5 DUONG HA-NOI QUOC33, NGO NGHIA DO,HOANG QUOC TP HANOI HOANG SO VIET,P. 5 DUONG Q. CAU GIAY, VIET,P. NGHIA DO, Q. CAU 37632728 SO 59 TO 58-PHUONGHA-NOI CONG-QUANBA DINH-TP HA NOI THANH SO 27,NGO THO QUAN,PHO KHAM THIEN,P.THO QUAN,Q.DONG DA,TP HN 5117131/2164687 SO 9 DOI NHAN PHUONG CONG VI QUANBA DINHPHUONG CONG VI QUANBA DINH THANH PHO HA HA-NOI SO 9 DOI NHAN THANH PHO HA NOI043.7615718 0437615718 THON NGOC LOI XA DUC TU HUYEN DONGANH TPXA DUC TU HUYEN 048826119 TP HA NOI HA-NOI THON NGOC LOI HA NOI DONGANH 188A LUONG YEN BACH DANG HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI 188A LUONG YEN BACH DANG HAI BATRUNG HA NOI 04.9712769 24 VAN DON BACH DANG HAI BA 24 VAN DON BACH DANG HAI BA TRUNGHA NOI VIET NAM HA-NOI TRUNGHA NOI VIET NAM 04.39712970 0439712970 KHU 7, PHO YEN,TIEN HA-NOI ME LINH,HA NOI PHONG,ME LINH, HA NOI PHONG, PHO YEN,TIEN 04.20474788 SN 43 NGO 55 VU XUAN THIEU SAI DONGLONG BIEN HN THIEU SAI DONGLONG BIEN HN HA-NOI SN 43 NGO 55 VU XUAN 04.38765413 SO 279 DUONG DE LA HA-NOI O CHO DUADONG DE LA THANH, O CHO DUADONG DA, HA NOI THANH, SO 279 DUONG DA, HA NOI 04.7645934 04.5140407 69 PHO MOI CAU BAY HA-NOI BAN LONGBIEN CAU BAY THACH BAN LONGBIEN HA NOI THACH 69 PHO MOI HA NOI 04.8768173 04.8750585 25 HANG BUOM HOANHA-NOI NOIVIET NAM KIEM HA 25 HANG BUOM HOAN KIEM HA NOI 04.39281814 130 NGO 107 LINH NAM VINH HUNG HOANG MAI HA NAMVIET NAM HA-NOI 130 NGO 107 LINH NOI VINH HUNGHOANG MAI HA NOI VIET NAM 04.7535460 SO 18 NGO 30 DUONGHA-NOI TUU LIET TT VANDIEN THANH TRI HA NOI 89 QUOC BAO THI TRAN VAN DIEN THANHTRI HA NOI 38611194 SO 1 NGACH 28 NGO 105 PHO DOAN KETHIEN MAI DICH CAU DINH TU 04.2186333 HA-NOI P204 CT1 CHUNG CU XUAN GIAY HNLIEMHA NOI 1116 LA THANH-NGOCHA-NOI KHANH-BA DINHHA NOI 1116 LA THANH-NGOC KHANH-BA DINHHA NOI 7717871/9171313 THON 1- XA DONG MY-HUYEN THANH TRI-HA DONG MY-HUYEN THANH TRI-HA NOI HA-NOI THON 1- XA NOI 6643762 36643762 50 NGO 295 BACH MAI, HBT,HA NOI NGO 295 BACH MAI, HBT,HA NOI HA-NOI 50 XOM TRAI DUONG PHUC DUC SAI SONQUOC OAI HA NOI DUC SAI SONQUOC OAI HA NOI HA-NOI XOM TRAI DUONG PHUC 0423466598 SO 28 THO QUAN, PHUONG THO QUANDONG DA, TP HA NOI THO QUANDONG DA, TP HA NOI HA-NOI SO 28 THO QUAN, PHUONG 8.515.676 DOI 1, XA CAT QUEN, HUYEN HOAI DUCTINH HAQUEN, HUYEN HOAI DUCTINH HA TAY HA-TAY DOI 1, XA CAT TAY 034.669039 A5 TT3 BAC LINH DAM, HA NOIVIET NAM HA-TAY THON DAI PHUNG, DAN PHUONG, HA TAY 034.3213777

44 NGO 670 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIEN HA NOI DUC GIANG04.8770164 HA NOI HA-NOI 44 NGO 670 NGO GIA TU LONG BIEN 188/52 QUAN THANH,P.QUAN THANH,Q.BA DINH,HA NOI HA-NOI 188/52 QUAN THANH,P.QUAN THANH,Q.BA DINH,HA NOI 7164014 SO 60 NGO 242 DUONG LANG THINHQUANG DONG DA HN HA-NOI SO 60 NGO 242 DUONG LANG THINHQUANG DONG DA HN 04.35624110 SO22 NGHACH 14/3 PHAO DAI LANG LANGTHUONG DONG DA HN HA-NOI SO22 NGHACH 14/3 PHAO DAI LANG 04.22105853 LANGTHUONG DONG DA HN 9A NGO 43 TRUNG KINH TRUNG HOA CAUGIAY HAN KINH TRUNG HOA CAUGIAY HAN OI HA-NOI 9A NGO 43 TRUNG OI 7848346 136 NGUYEN THAI HOC, DIEN BIEN, BADINH, HANOI HOC, DIEN BIEN, BADINH, HA NOI HA-NOI 136 NGUYEN THAI 04.38237889 SO 25 TO 48 PHUONG HA-NOI DINH CONG, QUANHOANG MAI, HA NOI CONG, QUANHOANG MAI, HA NOI SO 25, TO 48 PHUONG DINH 6641874 P506A TT 90C5 NGO 88 VO THI SAU HANOI VIET NAM HA-NOI SO 4 HAM LONG HOAN KIEM HA NOI 04.2005368 SN34 N554/33 NGUYEN VAN CU P. NGOCLAM LONG BIEN HA NOI VIETHN HA-NOI 107/437 NGOC LAM P NGOC LAM LB 04.22499688 04.6503505 NAM XOM 4 XA LAI YEN HUYEN HOAI DUC HANOI HA-NOI XOM 4 XA LAI YEN HUYEN HOAI DUC04.33659978 HANOI 145 TO 18D TUONG MAI HOANG MAI HANOI TUONG MAI HOANG MAI 04.22180786 HA-NOI 145 TO 18D HANOI 108 NGO 203 HOANG QUOC VIET 351 LAC LONG QUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI CAUGIAY HA NOI VIET NAM 047911949 LO A19 TO 100 HOANG CAU, O CHO DUA,DONG DA, HN CAU, O CHO DUA,DONG DA, HN HA-NOI LO A19 TO 100 HOANG 2148773 3.62 SO 43 NGO 71 TAN AP, P.PHUC XA, QUAN BA71 TANTP HA NOI XA, QUAN BA DINH, TP HA NOI HA-NOI SO 43 NGO DINH, AP, P.PHUC 37170744 CUM NHA PHUONG LONG BIEN QUAN LONGBIEN TP HA NOI HA-NOI CUM NHA PHUONG LONG BIEN QUAN LONGBIEN HA NOI 04.38750854 040.36524555 98 LINH LANG CONG VI BA DINH HA LINH LANG CONG VI BA DINH HA NOI HA-NOI 98 NOIVIET NAM 04.22102646 SO 30 TO HIEN THANH, BUI THI XUANHAI BA TRUNG, HA NOI,THI XUANHAI39781158 HA-NOI SO 30 TO HIEN THANH, BUI VIET NAM BA TRUNG, HA NOI 67 TO 14 TT CAU DIEN,H.TU LIEM, HN 14 TT CAU DIEN,H.TU LIEM, HN HA-NOI 67 TO 0983571516 SO 63 TRAN QUOC HOAN PHUONG DICHVONG HAU CAU GIAY HA NOI0437545370 0435370362 HA HA-NOI SO 63 TRAN QUOC HOAN PHUONG DICHVONG HAU CAU GIAY 12 LO4B KDT TRUNG YEN YEN HOA CAUGIAY HA DANG XA GIA LAM HA NOI HA-NOI KM8 QUOC LO5 NOI 04.2100560 SO 2,NGO 155,PHO TAY SON,QUANGTRUNG, DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 2,NGO 155,PHO TAY SON,QUANGTRUNG, DONG DA, HN 9439758 PHONG 301 NHA C SOHA-NOI 125 TRUNGKINH TRUNG HOA CAU GIAY HN 6659932 22 NGO PHONG 301 NHA C SO 22 NGO 125 TRUNGKINH TRUNG HOA CAU G 66569932 XOM MOI XA CAN KIEM HUYEN THACHMOI XA CAN KIEM HUYEN THACH THAT TP HA NOI HA-NOI XOM THAT TP HA NOI 433674240 433601313 A25 HAO NAM-O CHO DUA-DONGA25 HAO NAM-O CHO DUA-DONG DA-HANOI HA-NOI DA-HANOI 04.38511.811 38511811 110 E4 BACH KHOA-HAI BA TRUNG HANOI VIET NAM HA-NOI 110 E4 BACH KHOA-HAI BATRUNG-HA NOI 04.8684877 SO 5 TRUONG HAN SIEU, HOAN KIEMHA HOANG HOA THAM, THUY KHUETAY HO, HA NOI HA-NOI SO 386 NOI 6873888 DUONG 70B TUONG CHUC NGU HIEPTHANH TRI HA NOI HA-NOI DUONG 70B TUONG CHUC NGU HIEPTHANH TRI HA NOI 0436876197 P304 TT HOC VIEN HANH CHINH QG HCMNGHIA TANHANHGIAY HA NOI HA-NOI P304 TT HOC VIEN CAU CHINH QG HCMNGHIA TAN CAU GIAY HA NOI 04.7567817 SO 45 TAP THE MAY BAY A76 NGO A76 HOANG QUOC BAY A76 NGO A76 NOI HA-NOI SO 45 TAP THE MAY VIET CAU GIAY 047571398 HA 047541398 12/47 DANG VAN NGU,HA-NOI P.TRUNG TU, Q.DONG VAN NGU, P.TRUNG TU, 0903421521 HA NOI 12/47 DANG DA HA NOI Q.DONG DA SO 24 NGO 651 NGACH 26 MINH KHAI,THANH651 NGACH 26 HN HA-NOI SO 24 NGO LUONG, HBT, MINH KHAI,THANH LUONG, HBT, HN 0913522193 SO 93 B3 KDT DAI KIMHA-NOI MAI HANOI KDT DAI KIM HOANG MAI HANOI HOANG SO 93 B3 043.994.3897 SN 5 N211/237 KHUONG TRUNG TX-HNHA NOI KHUONG TRUNG TX-HNHA NOI HA-NOI SN 5 N211/237 04.35682192 19 B9 DAM TRAU, BACH DANG,HAI BA TRUNG, HANOI HA-NOI 19 B9 DAM TRAU, BACH DANG, HBT, HN 39842669 S26 NGO 1043 D. GIAI HA-NOI PHUONGTHINH LIET,HOANG MAI,HN 0988895329 PHONG S26 NGO 1043 D. GIAI PHONG PHUONGTHINH LIET,HOANG MAI KHU DONG MO, KIM SON, SON TAY, HATAY MO, KIM SON, SON TAY, HATAY HA-TAY KHU DONG 04.7263763 86/259 PHO VONG HAIHA-NOI BA TRUNG220 /02 BANNAM LINH DAM HOANG LIETHOANG MAI HN HA NOIIET DAO 04.22117389 16 LO 2C PHO TRUNG HA-NOI HOA P.YEN HOA QUAN CAU GIAYHOA P.YEN HOA QUAN CAU GIAY HN 16 LO 2C PHO TRUNG HN 04.7833418 P208 CT1ADN2 KHU DO THI MY DINH HN QUANG CAT QUANG XUONG T.HOA HA-NOI THON 5 86 THUY KHUE-TAY HO-HA NOIVIET NGACH 624/12 MINH KHAI-HA NOI HA-NOI 95 NAM 2060085 SO 27 TO 2 LANG THUONG PHUONG 27 TO 2 LANG THUONG P LANG THUONG Q DONG DA HA NOI HA-NOI SO LANGTHUONG QUAN DONG DA HA NOI 8342310 04.22152753 37 NGO 61 THAI THINH, DONG DA, HNDONG DA, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 37, NGO 61, PHO THAI THINH,DONG DA, HA NOI 04.5626618 SO 2 NGO 76 NGUYENHA-NOI CHI THANH,LANGTHUONG,DONG DA, HA NOI 04.37753844 DA, HN 12/47 NGUYEN CHI THANH, LANG THUONGDONG SO 131 DUONG TON DUC THANG, PHUONGHANG BOT, QUAN DONG DA, HA NOI HA NOI HA-NOI SO 131 TON DUC THANG,HANG BOT,04.2003569 DONGDA, SO 7 NHA B KHU 343 DOI CAN P LIEUGIAI Q B KHU 343 DOI CAN P LIEUGIAI Q BA DINH HN HA-NOI SO 7 NHA BA DINH HN 04.8329530 20 TRUONG CHINH, DONG DA, HA NOICAT LINH, Q.DONG DA. NAM, P.CAT LINH, Q.DONG DA, HA NOI HA-NOI PHONG 103 NHA I2, TT HAO HN, VIET NAM 04.6283657 SO 3 KHU DU LICH 12 MINH KHAI SO 3 KHU DU LICH 12 MINH KHAI THANHLUONG HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI THANHLUONG HAI BA TRUNG HA NOI 04.9874599 TANG 14 TOA NHA LADECO SO 266 DOICAN CONG VI BA DINH HA NOI HA-NOI TANG 14 TOA NHA LADECO SO 266 DOICAN CONG VI BA DINH P5C1, THU LE1, NGOCHA-NOI BD, HN THU LE1, NGOC KHANH, BD, HN KHANH, P5C1, 6624880 16 A19 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI 16 A19 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI043.7915070

14A7 LY NAM DE-HOAN KIEM-HANOIVIETNAM DE-81 PHU DOANHOANKIEM-HANOI-VIETNAM HA-NOI 21.4 LY NAM 048438974 SO 9, LO 4A, TRUNG HOA, P. YENSO 9, LO 4A, TRUNGNOI, VIET NAM HA-NOI HOA,CAU GIAY, HA HOA, P. YEN HOA,CAU GIAY, HA NOI, VIET NAM 7832488 8529686 SO 17A13 TT SAN BAYHA-NOI MINH 17A13 TT SAN BAY NB PHU MINH04.8840453 NB PHU SO SOCSON HN SOCSON HN 35 HANG CHIEU DONG XUAN HOAN HANG CHIEUVIET NAM HA-NOI 35 KIEMHA NOI DONG XUAN HOAN KIEMHA NOI VIET NAM 04.8282197 86C HANG CHIEU DONG XUAN HOAN HANG CHIEUVIET NAM HA-NOI 86C KIEMHA NOI DONG XUAN HOAN KIEMHA NOI VIET NAM 04.8267573 TANG 4 SO 5 QUOC TU GIAM PHUONG VANCHUONG Q. DONG PHUONG VANCHUONG Q. DONG DA HN HA-NOI TANG 4 SO 5 QUOC TU GIAM DA HA NOI XOM MUI-THCH BICH-BICH HOA THANHOAI HA NOI HA-NOI XOM MUI-THCH BICH-BICH HOA THANHOAI HA NOI 043.3560991 SO 117,PHO HUE,NGOHA-NOI THI NHAM,HAIBA TRUNG, TPNHAM,HAI BA TRUNG,HA NOI 117,HUE,NGO THI HA NOI 8263634 XA TAN MY - YEN DUNG - BAC GIANGVIET- NAM DUNG - BAC GIANG HA-NOI TAN MY YEN 37754285 XA PHUNG CHI KIEN HUYEN MY HAO TINHHUNG KIEN HUYEN MY HAO0983564264 YEN HA-NOI XA PHUNG CHI YEN TINHHUNG P101 B3 NAM THANH CONG P LANG HAQUAN DONG DA TP HA NOI HA-NOI P101 B3 NAM THANH CONG P LANG HAQUAN DONG DA TP HA NOI 0438350842 0437762366 SO 540 TAM TRINH-YEN SO-HOANG MAIHA NOI HA-NOI SO 540 TAM TRINH-YEN SO-HOANG MAIHA NOI 043.6451302 043.6248333 120 KHU A DONG NGAC TU LIEM HA NOINOI A TO 10 XA DONG NGAC HUYEN TU LIEM TP HA NOI HA-NOI SO 120 KHU 913395655 NHA SO 3,LO4D ,DUONG TRUNG YEN 10AKDT TRUNG YENTRUNGCAU0904061838 HA-NOI NHA SO 3,LO4D ,DUONG QUAN YEN GIAY HN TRUNG YEN QUAN CAU GIAY HN 10AKDT 7831001 15 KHUONG HA KHUONG DINH THANH XUANHA NOI VIET NAM THANH XUANHA NOI VIET NAM HA-NOI 15 KHUONG HA KHUONG DINH 0438552228 043.8552228 SO 70 DOC NGU, PHUONG VINH PHUCQUAN NGU, PHUONG VINH PHUCQUAN BA DINH, THANH PHO HA NOI HA-NOI SO 70 DOC BA DINH, THANH PHO HA NOI 7613940 047613940 P220 K2 KHU DO THI MOI VIET HUNGP GIANG BIENTHI MOI VIET HUNGP GIANG BIEN Q LBIEN HA-NOI P 220 K2 KHU DO Q LBIEN HN 04.2450398 64/408 DUC GIANG LONG BIEN HA NOIVIETNAM HA-NOI 64/408 DUC GIANG LONG BIEN HA NOIVIETNAM 2614037 TANG 4, SO147 NGUYEN VAN CULONG BIEN HA NOI HA-NOI SO15B, HEM36/1 NGO GIAP BAT P.GIAPBAT, Q.HOANG MAI, HN 650291/92 SO E1C TO 91, P.O CHO DUA, DONG E1C TO 91, P.O CHO DUA, DONG DA,HA NOI HA-NOI SO DA,HA NOI 8514814 THON VINH TRUNG XA KHAI THAITHON VINH TRUNG XA KHAI VIET NAM HA-NOI HUYENPHU XUYEN HA NOI THAI HUYENPHU XUYEN HA NOI VIET NAM 04.2968039 SO 12 NGACH 77 NGOHA-NOI LA SO 12 NGACH 77 NGO 612 DE LA THANHGIANG VO0438613018 612 DE THANHGIANG VO BA DINH HN 0437711355 BA DINH HN P 106 B2 TT VINH HO, P THINH QUANG,Q DONG DA, TP P THINH QUANG,Q DONG DA, TP HA NOI HA-NOI P 106 B2 TT VINH HO, HA NOI 04.5659478 04.2181331 13 CUM 5 PHUONG TUHA-NOI LIEN QUAN TAY HOHA NOI VIET NAM 21 TO 1B PHO RAP HAT PHUONG VE ANBAC NINH VIET NAM 64 YEN PHU, NGUYENHA-NOI TRUC, BADINH, NGUYEN TRUNG TRUC,04 2424504 NOI TRUNG 64 YEN PHU, HA NOI BADINH, HA SO 120, PHO DUC CHINH, PHUONG TRUCBACH, QUAN BA DINH, HANOI, VIETNAM QUAN BA DINH, HANOI, VIETNAM HA-NOI SO 120, PHO DUC CHINH, PHUONG TRUCBACH, 8239159 SO 7 LO C TT HOA CHAT CUM 2 XUAN LATAY HO HACHAT CUM 2 XUAN LATAY HO HA NOI HA-NOI SO 7 LO C TT HOA NOI 047542579 SO 7 NGACH 17/264 AU CO P. NHAT TANTAY HO HA NOI VIETP. NHAT TANTAY HO HA NOI VIET N HA-NOI SO 7 NGACH 17/264 AU CO NAM 04.2731300 04.8363205 51,NGO115,DINH CONG,THINH LIET,HNOI HA-NOI 51,NGO115,DINH CONG,THINH LIET,HNOI 4.66 SO 41 NGO 310 DUONG NGUYEN 877 NGO GIA TU LONG BIEN HA NOIVIETNAM HA-NOI VAN CULONG BIEN HA NOI 8727045 SN 44B, TO 6 P,THANH LUONG Q,HAI44B, TO 6 P,THANH LUONG Q,HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI SN BATRUNG HA NOI 39877914 NHA 202-B4 NGO 230 LAC TRUNGNHA 202-B4 NGO 230 LAC TRUNG B P. THANH NHAN HBT HN HA-NOI B P. THANH NHAN HBT HN 046656236 . SO 109 TRUONG CHINH, PHUONG LIET,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 109 TRUONG CHINH, PHUONG LIET,THANH XUAN, HA NOI 04.38698503 P108 K7 BACH KHOA, QHAI BA TRUNGKTT 12A, P LY NAM DE, P HANGMA, Q HOAN KIEM, TP HA NOI HA-NOI 48C, ,HA NOI 8684898 6A2 DANG TIEN DONG-P.TRUNG LIET -DONG DA - HA NOI TRUNG HOANHAN CHINH - TX HA-NOI P1405 - 17T1 KHU DO THI 2510387 THON VAN, XA THANHHA-NOI LIET, HUYENTHANH TRI, TP HA NOI THON VAN, XA THANH LIET, HUYENTHANH TRI, TP0436884091 04.36884091 HA NOI 21 NGACH 43 NGO 189 PHO NGUYEN NGOCVU,NGO 189 PHO NGUYEN NGOCVU, PHUONG TRUNG HOA,CAU GIAY, H HA-NOI 21 NGACH 43 PHUONG TRUNG HOA,CAU GIAY, HN 04.7710841 P501-A6, NGO 29 LAC TRUNG, P.VINHTUY, NGO 29 TP HA NOI HA-NOI P501-A6, Q.HBT, LAC TRUNG, P.VINHTUY, Q.HBT, TP HA NOI 04.36367574 P313 CT1A DON NGUYEN 2 DINH B2 LO 5 KHU DTM DINH NOI HA-NOI CONG,HOANG MAI, HA CONG- HOANGMAI- HA NOI 04.6405980 55NGO 178/1 THAI HA HA-NOI LIET DONGDA HA NOIHA TRUNG LIET DONGDA HA NOI VIET NAM TRUNG 55NGO 178/1 THAI VIET NAM 04.5377463 5 NGACH189/98 NGUYEN NGOC VUNGACH 189/98 NOI VIET NAM VUCAU GIAY HA NOI VN HA-NOI 5 CAU GIAY HA NGUYEN NGOC 049287053 645/NGUYEN VAN CU GIA THUY Q.LONG BIEN HA NOI VIET THUY Q.LONG BIEN HA NOI VN HA-NOI 645/NGUYEN VAN CU GIA NAM 04.38281599 PHONG 620,SO 142 LEHA-NOI DUAN,DONG DA,HA NOI SO 115 NGO 281 TRAN KHAT CHAN,P.THANH NHAN,HBT,HN 04.5188226 12/310 NGUYEN VAN CU LONG BIEN 6 PHUONG THUONG THANH QUAN LONGBIEN TP HA NOI HA-NOI TO HANOI 04.22433119 SO 29 NGACH 180/A NGUYEN LUONG BANGQUANG TRUNG, DONG DA, BANGPHUONG QUANG TRUNG, HA-NOI SO 29 NGACH 180/A NGUYEN LUONG HA NOI 04.8519213 045131273 LO 36 TAP THE CUC DINH CANH DINH CUXUAN LA TAY HO HA NOIDINH CUXUAN LA TAY HO HN HA-NOI LO 36 TAP THE CUC DINH CANH 04.7555747 LO G THUA G1 KHU DAU GIA DATLO G THUA G1 THANH TRI HN HA-NOI XA TANTRIEU KHU DAU GIA DAT XA046855712 THANH TRI HN TANTRIEU TANG 4 SO 38 PHAN BOI CHAU TRANHUNG DAO HOAN KIEM HA NOI VIET NAM LE HA NOI HA-NOI TANG 6 PHONG 607 TOA NHA SAVINA SO1DINH 04.9367062 6NGO 19 TRAN QUANG DIEU-DD-HA NOI TRAN QUANG DIEU-DD-HA NOI 38569684 HA-NOI 6NGO 19 SO 175, NGUYEN THAIHA-NOI DIENBIEN,NGUYEN THAI HOC, P. DIENBIEN, Q. BA DINH, HA NOI HOC, P. SO 175, Q. BA DINH, HA NOI 04.7344166

43 HANG DAU LY THAIHA-NOI TO HOAN KIEM HANOI LY THAI TO HOAN KIEM HANOI 43 HANG DAU 04.9362965 49-PHUNG HUNG-HNVIETNAM HA-NOI 49-PHUNG HUNG-HOAN KIEM 0439272130 9 NGO 85 PHO 8.3 P.QUYNH MAI Q.HAIBA TRUNG TP HA NOI MAI Q.HAIBA TRUNG TP HA NOI HA-NOI 9 NGO 85 PHO 8.3 P.QUYNH 04.36364780 SO 451 DUONG GIAI PHONG, HA NOI 451 DUONG GIAI PHONG, HA NOI04.8698561 HA-NOI SO 144 NGUYEN KHUYENHA-NOI VAN MIEU 144 NGUYEN NOI DONG DAHA KHUYEN VAN MIEU DONG DAHA NOI 04.7478494 32 NGO 422 TRUONG DINH TAN MAIHOANG MAI HA NOI VIETTAN MAIHOANG MAI HA NOI VIET NAM HA-NOI 32 NGO 422 TRUONG DINH NAM 04.6643264 6/392 TAY SON THINH HA-NOI DONG DAHA SON THINH QUANG DONG04.2246.2670 04.22462670 QUANG 6/392 TAY NOI DAHA NOI A1,D10 TAP THE BO TU LENH PHAO BINHXA XUANBO TU LENH PHAONOI HA-NOI A1,D10 TAP THE DINH,TU LIEM,HA BINHXA XUAN DINH,TU LIEM 04.6293.1578 SO 9 VAN MIEU DONGHA-NOI NOIVIET NAM MIEU DONG DA HA NOIVIET NAM DA HA SO 9 VAN 04.8230229 6 NGUYEN TRUNG TRUC BA DINH HA NOIVIET NAM TRUC BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI 6 NGUYEN TRUNG 04.9274538 TOA NHA 37, P 501, NGO 66 DE TOHOANG, 37, P 501, NGO 66 DE TOHOANG, HAI BA 04.6227404 NOI HA-NOI TOA NHA HAI BA TRUNG, HA NOI 04.6227322 TRUNG, HA 545 NGUYEN VAN CU - GIA THUY 545 NGUYEN-VANNOI - GIA THUY - LONGBIEN - HA NOI HA-NOI - LONGBIEN HA CU 04-2.922.726 88 NGO NUI TRUC PHO NUI TRUC KIM MABA DINH HA NOI HA-NOI 88 NGO NUI TRUC PHO NUI TRUC KIM MABA DINH HA NOI 04.7366742 SO 1/394 LAC LONG QUAN TAY HO HA NOI VIETTHANH NGOC KHANH 04.7190530 NOI HA-NOI SO 85B DE LA NAM BA DINH HA 04.7673937 4,NGO 16,TO 73 HOANG CAU,O CHO DUA,DDA,HN HA-NOI 28/29,NGO 82 NGUYEN PHUC LAI,O CHODUA,HN 5140227 59 TO 109 P.VINH TUY,Q.HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI 59 TO 109 P.VINH TUY,Q.HAI BA TRUNGHA NOI 0436337407 259 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM TAN CAU 22158118NOI VIET NAM HA-NOI 259 HOANG QUOC VIET NGHIA GIAY HA XOM 1 THON THUONG-ME TRI-TUXOM 1 THON THUONG-ME TRI-TU LIEM-HA NOI HA-NOI LIEM-HA NOI 0983422276 THON LANG MAY, XA VU LINH, YEN BINHYEN BAI XA VU LINH, YEN BINHYEN BAI HA-NOI THON LANG MAY, 0293880390 SO79, TRAN QUOC TOAN, TRAN HUNGDAO, HOAN KIEM, HN HA-NOI SO79, TRAN QUOC TOAN, TRAN HUNGDAO, HOAN KIEM, HN 8220441 THON DONG XOM8 CO NHUE TU LIEMHA NOI VIET NAM XUAN DINH TULIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI NGO3 CUM4 THON LOC 047554899 SO 115 NGUYEN VAN CU, NGOC LAM,LONG BIEN, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 115 NGUYEN VAN CU, NGOC LAM,LONG BIEN, HA NOI, VIET NAM 8735210 28 THI TRAN QUOC OAI, HUYEN QUOCOAI, THANH PHO HA NOI QUOCOAI, THANH PHO HA NOI HA-NOI 28 THI TRAN QUOC OAI, HUYEN 0948685399 SO 8 TRAN DANG NINH CAU GIAY HA NOIXA XUAN TUONG HUYEN THANH CHUONG TINH NGHE AN HA-NOI XOM 10 TO 6 KHOI DOC LAP PHUONG VAN PHUCTP DOC LAP PHUONG TAY PHUCHA DONG TINH HA TAY HA-NOI TO 6 KHOI HA DONG TINH HA VAN 034.3825413 SO 91, TRAN HUNG DAO, TRAN HUNGDAO, HKHUNG DAO, TRAN HUNGDAO, HK ,HN HA-NOI SO 91, TRAN ,HN 9427686 8720523 106/91/2 NGO 91 LUONG DINH CUAPHUONG MAI DONG DADINH CUAPHUONG MAI DONG DA HA NOI HA-NOI 106/91/2 NGO 91 LUONG HA NOI 04.354.000.62 SO 32-33 LO E NGO 61/25 LAC TRUNGVINHLO E NGO 61/25 LAC HA NOI HA-NOI SO 32-33 TUY HAI BA TRUNG TRUNGVINH TUY HAI BA TRUN 04.36367707 SO 1 PHO BA TRIEU HOAN KIEM HA NOINAM TRIEU PHUONG TRANG TIENQUAN HOAN KIEM TPHN HA-NOI SO 1 PHO BA 04.9367568 04.9367566 18 LE THANH NGHI-HAI BA TRUNG-HANOI HA-NOI 18 LE THANH NGHI-HAI BA TRUNG-HANOI 04.9683905 6450520 15E MAC THI BUOI - VINH TUY - Q.HBTHA NOI BUOI - VINH TUY - Q.HBTHA NOI HA-NOI 15E MAC THI 043.6360971 SO 5 NGO 255/45 TO 27 DICH VONGCAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 5 NGO 255/45 TO27 DICH VONGCAU GIAY HA NOI 0904.197149 P 1708-T17 ,NHA SO 27,DUONG HUYNHTHUC,NHA SO ,P LANG HAHUYNHTHUC KHANG ,P LANG HA , Q DD HN HA-NOI P 1708-T17 KHANG 27,DUONG , Q DD HN 04 8359011-109 TANG 2 SO 55 PHO NGUYEN LUONG BANGPHUONG NAM DONG, DONG DA,5729663 NOI HA-NOI TANG 2 SO 55 PHO NGUYEN LUONG BANGDDA, HA HA NOI 5/89C LY NAM DE HOAN KIEM HA 19 HANG NAM HANG GAI HOAN KIEM HANOI VIET NAM HA-NOI NOIVIET BONG 04.37472998/904.39715187 132C QUAN NHAN, THANH XUAN,SO NHA 5, B40 TO 41 PHUONG THINHQUANG, DONG DA, HN HA-NOI HA NOI 04.2118511 73 DUONG NGUYEN KHOAI P BACH DANG QHAI BA TRUNG TP HA NOI04.9870372 TP HN HA-NOI 73 DUONG NGUYEN KHOAI P BACH DANG QHBT 9 LUONG NGOC QUYEN HANG BUOMHOAN KIEM HN HOANG VAN THUHOANG MAI HN HA-NOI SO 55 DAY 5 TO 63 04.9262789 P406 B5 NAM THANH CONG P.LANG HA Q.DONG DA TPCONG LANG HA DONGDA HA NOI VIET NAM HA-NOI P406 B5 NAM THANH HA NOI,VIET NAM 04.6520463 SO 9, NGUYEN THAI HOC, CUA NAM,HOANKIEM, THAI HOC, CUA NAM,HOANKIEM, HANOI, HA-NOI SO 9, NGUYEN HANOI, 0438243627 57C DINH TIEN HOANG, HOAN KIEM , HANOI C T.THE GIAO THONG CONGCHINH, BA DINH, HN HA-NOI 4 DAY NHA 04.38518912 MIEU THO, TIEN DUOC, SOC SON, HN THO, TIEN DUOC, SOC SON, HN HA-NOI MIEU 04.22451573 042.2451573 458 KHUONG DINH, HA DINH, THANHXUAN, HA DINH, HA DINH, THANHXUAN, HA NOI HA-NOI 458 KHUONG NOI 043.8582468 THON LAP TRI XA MINH TRI HUYEN SOCSON HANOICUONG SOC SON 04.8840108 04.5995084 HA-NOI SO 6 NHA A4 PHU HN SO 47 TT TRUONG IN XA PHU DIEN HUYENTRUONG TP XA PHU DIEN HUYEN TU LIEM TP HA NOI HA-NOI SO 47 TT TU LIEM IN HA NOI 043.7659589 9/36 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA NOI HA-NOI 9/36 HOANG HA NOI 04.8779070/7104.8779070 SO 1133 DUONG GIAI PHONG THINH 1133 DUONGMAI HA NOI THINH 04.36423556 MAI HA NOI HA-NOI SO LIETHOANG GIAI PHONG LIETHOANG 609 TRUONG DINH HOANG MAI HA NOIVIET NAM HA-NOI 609 TRUONG DINH HOANG MAI HA NOI 0979769839 19 DUONG AU CO-PHUONG QUANG AN-QUANTAY HO -HN HA-NOI HN 0438238044 SO 2 CHUONG DUONG DO HOAN SO 2 CHUONG DUONG DO HOAN KIEMHA NOI HA-NOI KIEMHA NOI 04.9325853

SO NHA A9/4, NGO 8, QUANG TRUNG,P.QUANGNGO 8, QUANG TRUNG,P.QUANG TRUNG, TX HA DONG, HA TAY HA-TAY SO NHA A9/4, TRUNG, TX HA DONG,04.2516430 034.520956 HA TAY MY NOI BAC HONG DONG ANH HNHANOI -BAC HONG -DONG ANH -HA 04.39580424 HA-NOI MY NOI NOI 156 TAY SON,QUANG TRUNG , DONGDA, HA NOI HA-NOI 156 TAY SON,QUANG TRUNG, DONG DAHANOI 8222070 207B, 62 NGUYEN CHI HA-NOI HA NOIVIETNAM YEN 3, CAU GIAY, HA NOI 7830198 THANH, SO 15 TRUNG SO 16 NGO 208 THUY KHUE, HA NOI. 16 NGO 208 THUY KHUE, HA NOI.04.6422729 HA-NOI SO SO 6 VU NGOC PHAN LANG HA DONG DAHA NOI PHAN LANG HA DONG DAHA NOI HA-NOI SO 6 VU NGOC 043.5537680 SO 73/349 PHO MINH KHAI-P.VINH TUYHAI BA TRUNG- HA NOI HA-NOI SO 73/349 PHO MINH KHAI-P.VINH TUYHAI BA TRUNG- HA NOI 62781224 NGO 211 -KHUONG TRUNG-THANH XUAN 113 NHA A8B TT THANH XUAN BACP.THANH XUAN BAC-QTHANH XUAN-HA HA-NOI PHONG HANOI 04.5657166 XOM CHO DAI MO TU LIEM HA NOIVIETNAM DAI MO TU LIEM HA NOI 04.666.333.88 HA-NOI XOM CHO P318, CT8B, KHU DO THI MOI VAN QUAN, VANKHU DO DONG, HA TAY 04.2003689 HA-TAY P318, CT8B, MO, HA THI MOI VAN QUAN, VAN MO, HA DONG, HA TAY THON LUU PHAI, XA NGU HIEP, THANHTRI, HA NOIXA NGU HIEP, THANHTRI, HA NOI HA-NOI THON LUU PHAI, 0904011105 259 TRAN DANG NINH HA-NOI CAU GIAY HA NOIVIET NAM NINH CAU GIAY HA NOIVIET NAM 259 TRAN DANG 047911277 62 CHUA LANG, DONGHA-NOI NOIHA NOI, VIET NAM GIAY, P. QUAN HOA,Q. CAU GIAY, TP HA NOI DA, HA 35/260 DUONG CAU 7615718 SO 7B NGO PHAN HUY CHU P PHAN HUY CHU P PCHU TRINH P PHAN 04.972.3014 PCT Q HK HA NOI HA-NOI SO 7B NGO PHAN HUY CHU Q HOANHUY CHU NOI 04.9723014 KIEM HA P SO 9 KHU B HOC VIENHA-NOI AM NHAC QG VNHAO NAM O CHO DUA DONG DA HA NOI SO 9 KHU B HV AM NHAC QG VN HAO NAMO CHO DUA DONG DA HN 0439946265 SO 6 NGO 898 DUONGHA-NOI HA 103 KHUONG TRUNG MOI, THANH XUAN,HN LANG, NOI 0435682995 P1304, NHA C4, KHU DO THI MY DINH 1MY DINH, TU LIEM, THI MY DINH 1MY2871593 LIEM, HANOI, VIETNAM HA-NOI P1304, NHA C4, KHU DO HANOI, VIETNAM DINH, TU SO 106-TRAN VU-BA DINH-DONG 169-TO 29-PHUONG LIEN-DONG DA-HN 7151556 HA-NOI DAHA NOI P202-NHA A4-KHU TT THANH CONG-BADINH-HN PHU NU-LANG THUONGDONG DA-HN HA-NOI P17-A2-KHU TT 04.7750022 SO 4 PHO PHAN DINH HA-NOI GIOT PHUONG4PHUONG LIET QUAN THANH XUAN HN SO PHO PHAN DINH GIOT PHUONG PHUONG LIET QUAN THANH X 0438645439 SO 27 NGO 63 VU TRONG PHUNG P.THANHXUAN TRUNG, THANH XUAN, HN HA-NOI SO 27 NGO 63 VU TRONG PHUNG P.THANHXUAN TRUNG, THANH XUAN, HN 2947031/5577031 SO 5 LO B25 NAM THANH CONG LANG LO B25 NAM THANH CONG LANG HADONG DA HN HA-NOI SO 5 HADONG DA HN 0437732905 SO 54 NGO 121/11 VINH TUY PHUONG VINH TUY HBT HN TUY PHUONG VINH TUY HBT HN HA-NOI SO 54 NGO 121/11 VINH 04.9844615 SN 23A TRAN DUY HUNG PHUONG TRUNG HOA CAU GIAY HN HA-NOI 23A TRAN DUY HUNG CAU GIAY HN 35661157/58 04.35561159 23 DUONG 3 KHU TT F361 YEN PHU TAYHO HN HA-NOI 23 DUONG 3 KHU TT F361 YEN PHU TAYHO HN 048290746 XOM 6 XA DONG NGAC HUYEN TU LIENOI VIET NAM HA-NOI XOM 6 XA DONG NGAC HUYEN TU LIENOI VIET NAM 047572790 SO 3 CHO GAO HANG HA-NOIHOAN KIEM HN BUOM SO 3 CHO GAO HANG BUOM HOAN KIEM HN 04.38283619 14/5/5/120 PHUONG NGHIA DO QUAN CAUGIAY TP HANGHIA DO QUAN04.2580414TP HA NOI VIE NAM HA-NOI 14/5/5/120 PHUONG NOI VIE NAM CAUGIAY SO 72 PHO CAU GO P.HANG BAC SO 72 PHO CAU GO P.HANG BAC QUANHOAN KIEM TP HA NOI HA-NOI QUANHOAN KIEM -TP HA NOI 04.9333506 O 26 LO 7 DEN LU TO 26 PHUONG HOANGVAN THU TO 26 PHUONG NOI HA-NOI O 26 LO 7 DEN LU HOANG MAI HA HOANGVAN THU HOANG MAI HA 04.36330718 74 VO THI SAU, THANH NHAN, HAI BATRUNG, HA THANH NHAN, HAI BATRUNG, HA NOI HA-NOI 74 VO THI SAU, NOI 6254201 108 PHUC XA BA DINHHA-NOI HA NOI 108 PHUC XA BA DINH HA NOI 04.7471731 SO 19B NGO 96- DUONG NGOC LAM-QUANLONG BIEN-HN HA-NOI HN 0422131626 16TO2 - LUONG YEN - HA-NOI BACH DANG - HAIBA RUNGYEN -NOI 16TO2 - LUONG - HA BACH DANG - HAIBA TRUNG - HA NOI 04.9872313 9872313 432 LAC LONG QUAN -HA-NOI - HA NOI TAY HO 311 QUAN NHAN - THANH XUAN - HA 0913203969 NOI 58 NGUYEN KHANG YEN HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI 58 NGUYEN KHANG YEN HOA CAU GIAYHA NOI 0913.217.146 225 PHO VONG DONGHA-NOI BA TRUNGHA NOI TAM HAI 225 PHO VONG DONG TAM HAI BA TRUNGHA NOI 2117560 SO 14 P.MAC THI BUOI,P.VINH TUY,Q.HAI BA TRUNG, TP HA NOITUY,Q.HAI BA TRUNG, TP H HA-NOI SO 14 P.MAC THI BUOI,P.VINH 04.6368310 SO 2 NGO 4 DUONG AN DUONG VUONG PHUTHUONGAN DUONG VUONG PHUTHUONG TAY HO HA NOI HA-NOI SO 2 NGO 4 DUONG TAY HO HA NOI043.7588145 29/814/15B LANG THUONG DONG29/814 TO 15B LANG THUONG DONG04.2931709 HA-NOI DA HN DAHA NOI 2931709 802 K5 KDTM VIET HUNG GIANG BIENLONG BIEN HAHUNG GIANG BIENLONG BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI 802 K5 KDTM VIET NOI VIET NAM 04.36524439 SO 392 TRAN KHAT CHAN THANHSO 392 TRAN KHAT CHANNOI VIETNHAN HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI NHANHAI BA TRUNG HA THANH NAM 04.9717236 363 NGOC LAM LONG HA-NOI NOI NGOC LAM NGOC LAM LONG BIEN HANOI BIEN HA 80A 04.6500732 SO 8 TO 49 PHUONG QUAN HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI SO 8 TO 49 PHUONG QUAN HOA CAU GIAYHA NOI 0462966797 P311 TOA NHA HONG HA NGO109 TRUONGCHINH PHUONG LIET THANH XUAN HN PHUONG LIET THANH XUAN HN HA-NOI P311 TOA NHA HONG HA NGO109 TRUONGCHINH 04.2951718 74 TO 55 P.YEN HOA CAU GIAY HA NOI 55 P.YEN HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 74 TO 2377234 16A LY NAM DE HOANHA-NOI NOINAM NAM DE, HANG MA, HOAN KIEMHA7474025 KIEM HA 16A LY NOI SO 9 NGACH 345/69 KHUONG TRUNGTHANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 9 NGACH 345/69 KHUONG TRUNGTHANH XUAN HA NOI 0422670868 B5,LO 5,KHU DO THI DINH CONG,B5,LO 5,KHU DO THI DINH CONG,NOI HA-NOI P.DINH CONG,Q.HOANG MAI,HA P.DINH CONG,Q.HOANG MAI,HA NOI 6402141 6403241 10 NGACH24 NGO 165HA-NOI CAU GIAY QUAN HOA CAU GIAY HA NOI 10 NGACH24 NGO 165 CAU GIAY QUAN HOA CAU GIAY HA NOI 04.8336383

23B DAI YEN,NGOC HA,HN HA-NOI 23B DAI YEN,NGOC HA,HN 043.7224342 VUONG THUA VU, KHUONG TRUNG, THANHXUAN, HA NOI HA-NOI VUONG THUA VU, KHUONG TRUNG, THANHXUAN, HA NOI 042168585 2188585 SO 657 DUONG NGUYEN TAM TRINH 657 NGUYEN TAM TRINH, P YEN SOQ.HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO P.YENSO, Q.HOANG MAI, HA NOI043.8613581 0438613581 72 PHAM HUY THONG HA-NOIKHANH BADINH HA NOI NGOC KHANH BADINH HA NOI NGOC 72 PHAM HUY THONG 7830255 SO 9 NGO 41, PHO PHUNG CHI KIEN,NGHIA 41, PHO PHUNG CHI KIEN,NGHIA DO, CAU GIAY, HA NOI HA-NOI SO 9 NGO DO, CAU GIAY, HA NOI 0904360742 38369863 SO 138, DUONG GIANG VO, P. KIM MA,Q. BA DINH, HA NOI, VIETKIM MA,Q. BA DINH, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 138, DUONG GIANG VO, P. NAM 8462443 SO 2,TANG 12,DANG TIEN DONG,TRUNGLIET,DONG DA, HA DONG,TRUNGLIET,DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 2,TANG 12,DANG TIEN NOI 5377466 SO 8 ,D2 ,KHU DO THI HA-NOI NAM THANG LONGPHUONG PHU NAM THANGTAY HO ,HN SO 8 ,D2 ,KHU DO THI THUONG Q LONGPHUONG PHU THUONG Q TAY HO ,HN 25A PHAM HONG THAI,, P.TRUC BACHQ.BA DINH, HA NOI P.TRUC BACHQ.BA DINH, HA NOI HA-NOI 25A PHAM HONG THAI,, 0439275081 16 DUONG 19/5 VAN QUAN HA DONG HN HA-NOI 16 DUONG 19/5 VAN QUAN HA DONG04.22457966 HN C5-202B TO 14 KHUONG THUONG DONG DAHA NOI HA-NOI C5-202B TO 14 KHUONG THUONG DONG DAHA NOI 0437930658 SO NHA 12 PHO HUE P HANG BAISOHKHN12 PHO HUE P HANG BAI Q HKHN HA-NOI Q NHA 04.9446898 NHA SO 4 NGO 119 PHO TRUNG KINH P.TRUNG HOA Q.CAU GIAY .TPHN 35576646 HA-NOI 80LE VAN THIEM NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI 35576548 21 LO 10A TRUNG YEN CAU GIAY21 LO 10A TRUNG YEN CAU GIAY HA NOI 7832074 HA-NOI HA NOI DUONG K2, TO 14, THIHA-NOICAUDUONG K2, TO 14, THI TRAN CAU DIEN,TU LIEM, HA NOI, TRAN DIEN,TU LIEM, HA NOI,. 04.2462464 346 TRAN KHAT CHAN-THANH NHAN-HAIBA KHAT CHAN-THANH NHAN-HAIBA TRUNG-HA NOI HA-NOI 346 TRAN TRUNG-HA NOI 04.6887980 THON CAO DINH, XA XUAN DINH, THON CAO LIEM, THANH PHO HA NOI042186550 HA-NOI HUYENTU DINH, XA XUAN DINH, HUYENTU LIEM, TP HA NOI PHONG 215A TT 435A HA-NOI GIAI PHONGPHUONG PHUONG LIET THANH XUAN HN PHUONG LIET T DUONG PHONG 215A TT 435A DUONG GIAI PHONGPHUONG 6288987 04.6288987 SO 18 DUONG 2 PHU LO SOC SON HA NOI HA-NOI SO 18 DUONG 2 PHU LO SOC SON HA NOI SO 25, NGO TRAN CAO VAN, P.PHO HUEQ.HBT, HA NOI VAN, P.PHO HUEQ.HBT, HA043.8212044 HA-NOI SO 25, NGO TRAN CAO 043.821.2044 NOI P201 KHU C, TT LUONG KHANH THIEN,TUONGTT LUONG KHANH HA NOI HA-NOI P201 KHU C, MAI, HOANG MAI, THIEN,TUONG MAI, HOANG MAI, HA NOI 04.6615318 16 TO31 CAU DIEN TU HA-NOI NOI TO31 CAU DIEN TU LIEM HA NOI LIEM HA 16 8371831 04.7192069 SO 35A LO 3 KHU DO THI MOI DINH CONG P.DINH CONG Q.HOANG MAI HN P.DINH CONG Q.HOAN HA-NOI SO 35A LO 3 KHU DO THI MOI DINH CONG 0903441369 04.22411766 SO 02 TAN XUAN, XA XUAN DINH,SO 02 TAN XUAN,HA NOI HA-NOI HUYENTU LIEM, XA XUAN DINH, HUYENTU LIEM, HA NOI 0984409999 SO 158 XOM 16 XA XUAN PHUONG HUYENTU LIEM HA NOI PHUONG HUYENTU LIEM HA NOI HA-NOI SO 158 XOM 16 XA XUAN 0438340814 7 NGO 219/61, NGUYEN NGOC VU, TO 20,TRUNG HOA,CAU GIAY,HA TO 20,TRUNG HOA,CAU GIAY, HA-NOI 7 NGO 219/61, NGUYEN NGOC VU, NOI 5569511 NGO 22 THANH LAN-THANH TRI-HOANGMAI-HA TRI-HOANG MAI-HA NOI HA-NOI TO 15 THANH NOI 6431603 SO 51,NGO 1,BUI XUONG TRACH,KHUONGDINH, THANH XUAN, HN, VN HA-NOI SO 51,NGO 1,BUI XUONG TRACH,KHUONGDINH, THANH XUAN, HN, VN 048552757 04.8552757 SO 46A NGO 49 TO 26 HA-NOI THUY LINHSO 46A NGO 49 TOMAITHUY LINH LINHNAM HOANG MAI HN LINHNAM HOANG 26 HN 04.36434255 535/17 KIM MA NGOC KHANH BA DINH HANOI NGOC KHANH BA DINH HANOI HA-NOI 535/17 KIM MA 04.2192483 1 NGU XA TRUC BACHHA-NOI HA NGU XA TRUC BACH BA DINH HA NOI BA DINH 1 NOIVIET NAM 04.39262704 64 NGO 475 NGACH 20 NGUYEN TRAITHANH XUAN HA NOI HA-NOI 64 NGO 475 NGACH 20 NGUYEN TRAITHANH XUAN HA NOI 04.7326118 40 NGUYEN KHANH TOAN QUAN HOACAU GIAY TO18 KHU5 VINH HUNGHOANG MAI HA NOI HA-NOI 166 LINH NAM HA NOI 04.37676858 P 1803, TOA NHA 101 LANG HA, DONGDA, HA NOI 101 LANG HA, DONGDA, HA NOI HA-NOI P 1803, TOA NHA P101 TT DUONG SAT, P.NGOC KHANH,Q.BA DINH, SAT, P.NGOC KHANH,Q.BA DINH, HN HA-NOI P101 TT DUONG HN 2949178 SO 31 LANG HA THANH CONG QUAN 31 LANG HN THANH CONG QUAN0435143100/111 HA-NOI SO BADINH HA BADINH HN 125, CHUA LANG, LANG THUONG, DONGDA, LANG, LANG THUONG, DONGDA, HN HA-NOI 125, CHUA HN 7755904 SO 81A NGO 281 TRAN KHAT CHAN P. THANH NHAN Q. HAI BA CHAN P.HA NOI NHAN Q. HBT HN HA-NOI SO 81A NGO 281 TRAN KHAT TRUNG04.39726724 THANH SN 55,PHO BAC CO,PHUONG CHUONGDUONG, Q CO,PHUONG HN HA-NOI SN 55,PHO BAC HOAN KIEM, CHUONGDUONG, Q HOAN KIEM, HN 9325529/9321785 P301C,TT XNK THAN,P.QUYNH LOI,QUANHAI BA THAN,P.QUYNH LOI,QUANHAI BA TRUNG,HN HA-NOI P301C,TT XNK TRUNG,HN 04.6340358 SO 1B HOANG NGOC PHACH HN SO 1B HOANG NGOC PHACH HN HA-NOI 04.37765198 1/TTA2 NAM THANH CONG LANG SN1-KHU TT A2- NAMVIET NAM HA-NOI HA DONGDA HA NOI THANH CONGP.LANG HA- Q.DONG22131019 (04) 2.131.019 DA 72B - NGO 283 TRAN KHAT CHAN- THANHNHAN- TRAN KHAT CHAN- THANHNHAN- HAI BA TRUNG HA-NOI 72B - NGO 283 HAI BA TRUNG - HA NOI 04-9.723.355 G30 LANG QT THANG LONG P.DICH VONGCAU GIAY HALONG P.DICH VONGCAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI G30 LANG QT THANG NOI VIET NAM04.37567678 535 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI HA-NOI 535 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI 38542594 SO 101-K2, TT THANH HA-NOI P. THANHCONG, BA DINH,CONG, P. THANHCONG, BA DINH, HA NOI CONG, SO 101-K2, TT THANH HA NOI 7724766 1A TT THUY SAN, LE VAN THIEM THANHXUAN HA NOI HA-NOI 77A PHO YEN PHU PHUONG YEN PHU QUANTAY HO HA NOI 045585141 P100-C1 NGO 34A TRAN PHU DIEN BIENBA DINH HATRAN PHUNAM BIENBA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI P100-C1 NGO 34A NOI VIET DIEN 04.7471855 SO131 NHA A-KHU TT HA-NOI 2F-QUANG SO131 NHA A-KHU TT 2F-QUANG TRUNGHOAN KIEM-HA NOI TRUNGHOAN KIEM-HA NOI 04.9348187 SO 47 TRAN QUOC TOAN PHUONG TRANHUNG DAO TOAN PHUONG TRANHUNG DAO HK H N HA-NOI SO 47 TRAN QUOC HOAN KIEM HN 043822023 0438222023

P236 NHA KHACH QUOC PHONG P236 NHA KHACH QUOC PHONG 33A0436756926 LAO- HN HA-NOI 33A PHAMNGU LAO,P.PHAN CHU CHINH.HK.HN PHAMNGU SO 51 HANG BE,HANGHA-NOI BAC,HOAN KIEM,HANOIBE,HANG BAC,HOAN KIEM,HANOI SO 51 HANG VIET NAM 04.9261731 9261731 5B NGO 2 PHUONG MAI DONG DA HA NOIVIET NAM HA-NOI 22 -4/4 NGO 4 P.PHUONG MAI.P.PHUONGMAI Q.D.DA HA NOI VN 04.35460173 P102 NHA M22 BUI NGOC DUONGP102 NHA M22 BUI NGOC DUONG HN HA-NOI HN 04.6250481 2125099 P1105 NHA CT9 KDT MOI DINH CONG HOANG MAI HAMOI DINH CONG HOANG MAI HA NOI VIET NAM HA-NOI P910 NHA CT9 KDT NOI VIET NAM 04.2851854 P502 TOA NHA CT1-1 KDT MY DINH, NGO 189 KHUONG THUONG-DONG DA-HN HA-NOI 12 METRI-TU LIEM-HN-VIET NAM 7875264/65 7875265 HUYNH CUNG, TAM HIEP, THANHHUYNH CUNG, TAM HIEP, THANH TRI,HA NOI HA-NOI TRI,HA NOI 0436889190 60-HONG MAI-P.BACH HA-NOI MAI-Q.HBT60-HONG MAI-P.BACH MAI-Q.HBT HN HN 8632010 SO 33 NGACH 269 NGO QUYNH, P.THANHNHAN,269 NGO QUYNH, P.THANHNHAN, HBT, HN 9711989 HA-NOI SO 33 NGACH P.QUYNH LOI, HBT, HANOI 04.2958969 SO 26 DUONG CAU TIEN PHUONG THINHLIET QUAN HOANG MAI HANOI HA-NOI SO 26 DUONG CAU TIEN PHUONG THINHLIET QUAN HOANG MAI 04.6420597 04.5148667 SO 16B TO 1 NGO 395/22 DUONG SO 16B TO 1 NGO P NDO CAU GIAY HN HA-NOI LAC LONG QUAN 395/22 DUONG LAC LONG QUAN P NDO CG HN 047539123 SO 311-C4 KTT VINH HO PHUONG NGATU SO VINH HO PHUONG NGA TU SOQUAN DONG DA TP HA-NOI HA-NOI SO 311 KTT QUAN DONG DA TP HA-NOI 04.563.5211 311 PHO HOANG HOA HA-NOI P.LIEU GIAIQUAN BA HOA THAM, P.LIEU GIAIQUAN BA DINH, TP HN THAM, 311 PHO HOANG DINH, TP HN 8470053 22 NGO 53 LINH LANGHA-NOI VI BA DINHHA NOI VIET NAM CONG 22 NGO 53 LINH LANG CONG VI BA DINHHA NOI VIET NAM 04.7665462 TAP THE 319 TO 1 PHUONG BO DE QUANLONG BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI TAP THE 319 TO 1 PHUONG BO DE QUANLONG BIEN HA NOI VIET NAM 04.8726894 17/136 P.PHUONG LIET P.PHUONG LIETQ.THANH XUAN HA NOI VIET LIETQ.THANH XUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI 17/136 P.PHUONG LIET P.PHUONG NAM 0932.369999 293 TRAN KHAT CHANHA-NOI NHAN HAI BAKHAT CHAN NOI THANH 293 TRAN TRUNG HA THANH NHAN 049726031 HAI BA TRUNG HA NOI 048243534 P102 NHA 6A-TT DH THUY LOI-HNCAN HO 84 TT TRUNG DOAN 17-TO 8-P.DUC GIANG-Q.LONG BIEN-HN HA-NOI 04.5637939 2/68/62 DUONG CAU GIAY, TO 1QUAN HOA CAU GIAY, GIAY, TO 1QUAN HOA CAU GIAY, HA-NOI 2/68/62 DUONG CAU HA NOI 2132314 65 NGO THAI THINH 2 HA-NOIDA HA NOI THAI THINH 2 DONG DA HA NOI DONG 65 NGO 05378355 B170 TAP THE CO KHI HA-NOI SO 7 XALEN NINH THANH TRI HA SO 7 04.62916077 THANH TRI HA NOI XAY LAP B170 TAP THE CO KHI XAY LAP NOI XALEN NINH SO 6 NGO 781 DUONGHA-NOI HA SO 6 NGOCHUONG DUONG QUAN HOAN KIEM HA NOI HONG PHUONG 781 DUONG HONG HA PHUONG CHUONG DUONG QUAN HOAN KIEM HA 04.37915453 04.39900873 SO 71 NGO 557 TO 21 HA-NOI VAN LINHSAI 557 TOLONG BIEN HA NOI NGUYEN SO 71 NGO DONG 21 NGUYEN VAN LINHSAI DONG LONG BIEN HA NOI 4.4 P1405 TOA NHA ATEXT,172 NGOC KHANHBA NHA ATEXT,172 NGOC KHANHBA DINH, HA NOI 717.08 HA-NOI P1405 TOA DINH, HA NOI 04.7170805 SO 58 NGO 295 PHO BACH MAI P.BACHMAI Q. HAI BA TRUNG HA P.BACHMAI Q. HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 58 NGO 295 PHO BACH MAI NOI 36251976 SO 04 DAY N3 NGO 90HA-NOI TUANTHANH XUAN TRUNG THANH XUAN HN XUAN TRUNG NGUYEN SO 04 DAY N3 NGO 90 NGUYEN TUANTHANH 043.5527117 TANG 2 NHA 12A HOANG HOA THAM,NGUYEN 12A HOANG HOAHA TAY HA-TAY TANG 2 NHA TRAI, HA DONG, THAM,NGUYEN TRAI, HA DONG, HA TAY 0423.460388 SO 38, PHO DAI CO VIET , PHUONG LEDAI HANH, CO VIET , PHUONG NOI HA-NOI SO 38, PHO DAI HAI BA TRUNG, HA LEDAI HANH, HAI BA TRUNG, HA NOI 04.9746067 TANG 2 SIEU THI HOA HA-NOI BINH KHU BETONG DONG NGAC TU LIEM HA TAY HOHA NOI SO 27 TO 20 CUM 3 PHU THUONG NOI 04.37578947 529 GIAI PHONG-DONG TAM-HAI BATRUNG-HA NOI HA-NOI 529 GIAI PHONG-DONG TAM-HAI BATRUNG-HA NOI04-6.812.902 04-8.643.193 6/14/25 PHAO DAI LANG LANG THUONGDONG DA HA NOI LANG THUONGDONG DA HA NOI HA-NOI 6/14/25 PHAO DAI LANG 37555051 THON HA XA DUONG HA GIA LAMTHON HA XA DUONG HA GIA LAM HA043.6962335 HA-NOI HA NOI NOI SO 20 NGO 761 GIAI PHONG P.GIAP BATQ.HOANG MAI HN HA-NOI SO 20 NGO 761 DUONG GIAI PHONGQ.HOANG MAI08649008 04.8649008 HN 49 TO4A PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI HA-NOI 49 TO4A 04.2426167 04.9325572 P15 NHA C8 KHU TT HAM TU QUAN P.CHUONG DUONG Q.HOAN KIEM 0936181684 HA-NOI P15 NHA C8 KHU TT HAM TU QUAN P.CHUONG DUONG HK HN TP HN 24/125 NGACH 125/1 TRUNG KINH TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 24/125 NGACH 125/1 TRUNG KINH TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI 7820112 THANG LOI PHU MINH HA-NOI SOC SON HA NOI LOI PHU MINH SOC SON HA NOI THANG 043.9933464 SO 81 TON DUC THANG -PHUONG QUOC TUGIAM THANGDA HA NOI HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 81 TON DUC DONG DONG DA VIET38437895 04 NAM 437821601 SN 5 NGO 541 TRUONG DINH, TAN MAI,HOANG MAI HA NOI HA-NOI SN 5 NGO 541 TRUONG DINH, TAN MAI,HOANG MAI HA NOI 0437756378 043.7756378 455 TO 12 DUONG LANG, PHUONG THINHQUANG, QUAN DONG DA, HN HA-NOI 455 TO 12 DUONG LANG, PHUONG THINHQUANG, QUAN DONG DA, 04.2107336 SO 06 HEM 49/87/25,TO19 PHUONG DUCGIANG QUAN LONG BIEN, TPDUCGIANG LONG BIEN HN HA-NOI SO 06 HEM 49/87/25,TO19 PHUONG HA NOI 0904111053 0422158316 19/5 TRAN QUANG DIEU DONG DA HA NOITHANH XUANNGUYEN TRAI P.THANH 4.39 NAM Q.TX HA-NOI SO NHA 509 NGO 521 NAM Q.THANH XUAN HN XUAN 191 TO 3 TT KIM BAI HUYEN THANH OAIHATT KIM BAI HUYEN THANH OAIHA TAY HA-NOI 191 TO 3 TAY 04.33873105 71/58 NGUYEN KHANH TOAN PHUONG NGUYEN KHANH TOANGIAY TP04.37832456 - CAU GIAY -HN HA-NOI 71/58 QUANHOA QUAN CAU PHUONG QUANHOA HN SO 186 QUOC LO 3 XAHA-NOI HUYENSOC SONLO 3NOI PHU LO HUYENSOC SON HA NOI PHU LO SO 186 QUOC HA XA 0438843482 140 LE THANH NGHI, P. BACH KHOA, Q.HAI BA TRUNG,P. BACH KHOA, 04.6281255 HA-NOI 140 LE THANH NGHI, HA NOI Q.HAI BA TRUNG, HA NOI 590 LAC LONG QUAN TAY HO HNVIET NAM HOA BANG YEN HOA CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 14 NGO 150 04.7195603 04.8334647 XOM LAM THON CHI DONG XA QUANGLAM THON CHIVINH PHUC HA-NOI XOM MINHME LINH DONG XA QUANG MINHME LINH VINH PHUC 0211834267 SO 45 NGO 86 PHO HAO NAM PHUONG O CHO DUA QUANNAM PHUONGHA CHO DUA QUAN DONG HA HA-NOI SO 45 NGO 86 PHO HAO DONG HA TP O NOI 0438519336 0435147320 SO 8 NGACH 35/197 KHUONG HA SO 8 NGACH 35/197 KHUONGHN KHUONGDINH THANH XUAN HN HA-NOI KHUONGDINH THANH XUAN HA 042194084

P1105 NHA N2E KHU DO THI TRUNG HOANHAN CHINH DO THI TRUNG 04.5569840CHINH TX HN HA-NOI P1105 NHA N2E KHU THANH XUAN HN HOANHAN 460 MINH KHAI, HAI BA TRUNG, HA NOI XOM 16,THON THI CAM,XAXUAN PHUONG,TU LIEM, HA-NOI SO 307 046336855 20 NHA E4 KHU CHUNG CU CAU DIEN TULIEM HACHUNG CU CAU DIEN TULIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 20 NHA E4 KHU NOI VIET NAM 0913207274 26 NGO 9 DAO TAN NGOC KHANH BA1DINHHA TONG CUC 2 XUAN LA XUANDINH HA NOI HA-NOI SO F5 KTT NOI 04.2182559 XOM MOI, VAN DIEN , TU HIEP, THANHTRI, HA NOI HA-NOI XOM MOI, VAN DIEN , TU HIEP, THANHTRI, HA NOI 0988522586 SO 9 LE QUY DON PHUONG BACH DANG QUAN HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 9 LE QUY DON PHUONG BACH DANG QUAN HAI BA TRUNG HN 04.39725842 23 NGO 393 GIAI PHONG,THANH XUAN,HN HA-NOI 23 NGO 393 GIAI PHONG,THANH XUAN,HN 04.38318209 P501 G3 TT VINH PHUC (7,2HA) VINH 14 NGACHDINH HN HA-NOI SO PHUC BA 8 NGO 294 DOI CAN CONGVI BA DINH HA NOI 0422063182 0982382370 14 CUM 3 TU LIEN TAYHA-NOI NOI VIETNAM LIEN TAY HO HA NOI VIETNAM HO HA 14 CUM 3 TU 04.373017938 XA THUY HUONG HUYEN CHUONG MY HN HUONG HUYEN CHUONG MY HN HA-TAY XA THUY 034.867711 SO 502-A18 TAP THE DONG XA, P.MAI DICH, Q.CAU GIAY, TP HA NOI HA-NOI SO 502-A18 TAP THE DONG XA, P.MAI DICH, Q.CAU GIAY, TP 7629847 44 NGACH 29/78 KHUONG HA-THANH XUANHA NOI HA-NOI 44 NGACH 29/78 KHUONG HA-THANH XUANHA NOI 04.5593534 SO286, NGUYEN TRAI,HA-NOI XUANTRUNGTHANH XUAN, HN XUANTRUNGTHANH XUAN, HN THANH SO286, NGUYEN TRAI, THANH 5571692 8581967 P1202, A5 KHU DO THIHA-NOI KIM,DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI 049369917KIEM, HN MOI DAI 56D THO NHUOM, P TRAN HUNG DAO, QHOAN DOI 4 THON THO SON HA-NOI THI TRAN DAI NGHIA HUYEN MY DUCTRAN DAI 0913511912 0989516516 H DOI 4 THON THO SON THI TP HA NOI NGHIA HUYEN MY DUC TP LO 4 G5 PHAM VAN DONG, ANH DUNG,DUONG KINH, DONG, ANH DUNG,DUONG KINH HAI PHONG HA-NOI LO 4 G5 PHAM VAN HAI PHONG 0316273733 SO 13 TO 16 XA XUAN HA-NOI HUYEN TO 16 XA XUANNOI PHUONG SO 13 TULIEM TP HA PHUONG HUYEN TULIEM TP04.2671395 04.3763.4299 HA NOI 252R MINH KHAI, Q.HAI BA TRUNG, HANOI KHAI, Q.HAI BA TRUNG, HANOI HA-NOI 252R MINH 04.38621825 SO 3 B2 DAM TRAU, BACH DANG,SO 3BATRUNG, HA NOI HA-NOI HAI B2 DAM TRAU, BACH DANG, HAI BATRUNG, HA NOI 9437651 04.9437651 SO 23 PHO LANG YENHA-NOI THANH PHO LANG YEN TO 33ATHANH04.9710253 HN TO 33AP. SO 23 LUONG HN LUONG HBT SO 179 HANG BONG, P HANG BONG, 179 HANG BONG, PHANOI BONG, QUANHOAN KIEM, HANOI VIETNAM HA-NOI SO QUANHOAN KIEM, HANG VIETNAM 39380087 8269402 48 D.CHIEN THANG P.VAN MO TX48 D.CHIEN THANG P.VAN MO TX HADONG HA TAY VN HA-NOI HADONG HA TAY VN 04.5520680 THON TUU LIET, TAM HIEP, THANH TRI,HA NOI HA-NOI THON TUU LIET, TAM HIEP, THANH TRI,HA NOI 0979182161 THON GIAP LONG-XA THONG NHAT-THUONGTIN-HA TAY HA-NOI THON GIAP LONG-XA THONG NHAT-THUONGTIN-HA TAY 034.751.553 THON THUAN TIEN, XA DUONG XA, HUYENGIA LAM, TP HA NOI XA, HUYENGIA LAM, TP HA NOI HA-NOI THON THUAN TIEN, XA DUONG 0913.275.609 SO 190 PHO LAC TRUNG, PHUONG VINHTUY,HBT, HN HA-NOI SO 190 PHO LAC TRUNG, PHUONG VINHTUY,HBT, HN 04.9873938 04.8211920 NGOC TRI-KIM HOA-ME LINH-VINH PHUC HA-NOI NGOC TRI-KIM HOA-ME LINH-VINH PHUC 0211214511 PHONG 1102 - NHA CT3A, KHU X2PHONG 1102 - NHA LIET, HOANG MAI, HN. 6416472 LIET, HOANG MAI, HN. HA-NOI LINHDAM, HOANG CT3A, KHU X2 LINHDAM, HOANG 36 CAT LINH DONG DA HN HA-NOI 36 CAT LINH DONG DA HN 04.7338739 168 KHU CAU BUOU, PHAN TRONG TUE,THANHBUOU,THANHTRONG TUE,THANH LIET, THANH TR HA-NOI 168 KHU CAU LIET, PHAN TRI, HA NOI 04.6884795 12/326 NGUYEN TRAI,THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN, HA NOI, VIETNAM5586390 XUAN, HA NOI, VIETNAM HA-NOI 12/326 NGUYEN TRAI,THANH XUAN TRUNGTHANH 119B BUI THI XUAN, P.HA-NOI XUAN,Q. HAI BAXUAN, P. TP HA NOI BUI THI 119B BUI THI TRUNG, BUI THI XUAN,Q. HAI BA TRUNG, TP HA NOI 84.44 HA NOIKHUONG TRUNG THANH XUAN NGO 93 DUONG HOANG VAN THAIKHUONG TRUNG THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 9 5650916 SO 71 TO 6 TTTM-TT DONG ANH HA NOIANH DISTRICT, HA NOI CITY, VIET NAM HA-NOI SO 71 TO 6 TTTM-TT DONG ANH HA NOI 04.9651454 04.39651454 P 306 NHA A1 TO 17 TT DAI HOC TM TTCAU DIEN TU LIEM HNHOC TM TT HA-NOI P 306 NHA A1 TO 17 TT DAI 0422188699 SO 21 NGO 1 NHAN HOA THANH XUAN HANOI DE HOAN KIEM HA NOI HA-NOI 16A LY NAM 2858086 KM9 GIAI PHONG HA NOI HA-NOI 74A KHAM THIEN HA NOI 89 TO 2 NGO GIA TU DUC GIANG 89 TO 2 NGO GIA TU DUC GIANG LONGBIEN HA NOI HA-NOI LONGBIEN HA NOI 04.62613390 KM20 QUOC LO 6A CHUC SON CHUONG MYHA NOI CHUC SON CHUONG MYHA NOI04.33.582881 HA-NOI KM20 QUOC LO 6A 04.33.520.881 TO 16 TAM TRINH YENHA-NOI SO HOANG MAI HANOI TO 16 TAM TRINH YEN SO HOANG MAI HANOI 04.2163579 SO 15A, TO 24, CUM 3,HA-NOI LA, QTAY TO 24, CUM 3, P. XUAN LA, QTAY HO, TP HA NOI P. XUAN SO 15A, HO, TP HA NOI 04.7535128 04.7930686 932 DUONG LANG LANG THUONG HNDUONG LANG LANG THUONG HN HA-NOI 932 0462934541 1 KHOI CHIEN THANG HA-TAY HA TAY CHIEN THANG HA DONG HA TAY HA DONG 1 KHOI 0343.512058 . P109 D5V KHU GIANG HA-NOI VO, QUAN BA DINHHA NOI, VIET NAM QUAN BA DINHHA NOI, VIET NAM P109 D5V KHU GIANG VO, 04.7720234 7720234 P208 C30, TT KIM GIANG, THANH P208 C30, TT KIM GIANG, THANH XUANHA NOI HA-NOI XUANHA NOI 04.38552985 KM 12 QUOC LO 1A, TU HIEP, THANHTRI, HA NOI 1A, TU HIEP, THANHTRI, HA NOI HA-NOI KM 12 QUOC LO 2184940 6/659 MINH KHAI-HBT-HN HA-NOI SO 65B,TO 28C,P.THANH LUONG,Q.HBTTP HA NOI 04.9873119 SO 41 NGO 33 LO B TAN AP BA DINH HANOI BONG STR.,HANG GAI HOANKIEM DIST., HN, VN HA-NOI NO.65 HANG 04.37172642 27 CUA BAC BA DINH HA NOI VIET NAM BAC BA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI 27 CUA 04.7164415 04.8765070 SO 11 NGO 19 DUONGHA-NOI KIM DONG, GIAPBAT, HOANG MAI, HADONG, GIAPBAT, HOANG MAI, HA NOI SO 11 NGO 19 DUONG KIM NOI 6641204

47 NGO 165 NGACH 23 DUONG QUANG HAMCAU GIAY HA NOI PHU P.QUAN HOA CAU GIAY HN HA-NOI SO 47 TT BAN VAT GIA CHINH 7672927 SO 117-A1 TAP THE GIANG VO, GIANGVO BA DINH HAGIANG VO, GIANGVO BA DINH 0438350955 HA-NOI SO 117-A1 TAP THE NOI 0913283698 HA NOI SO 64 TO 3 LANG THUONG DONG DA64 TO 3 LANG THUONG DONG DA HN HA-NOI SO HN 04.37761302 043.7761302 SO 350 DUONG KHUONG DINH PHUONG DUONG KHUONG DINHXUAN 0435593717 QUAN THANH XUAN HN HA-NOI SO 350 HADINH QUAN THANH PHUONG HADINH HN 15 CAO BA QUAT DIEN BIEN BA DINH15 CAO VIET NAMDIEN BIENBA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI SO HANOI BA QUAT 047470003 THON THUONG PHUNG XA MY DUC HA NOI HA-NOI THON THUONG PHUNG XA MY DUC HA NOI 04.33747688 SO 681 DUONG KIM NGUU, P VINH TUYHAI BA TRUNG HN P.VINH TUYHAI BA TRUNG HN HA-NOI SO 681 DUONG KIM NGUU 0422173801 130 BUI THI XUAN,Q.HAI BA TRUNG, HANOI XUAN,Q.HAI BA TRUNG, HANOI HA-NOI 130 BUI THI 0913212517 P307 TOA NHA 87 LANG HA, THANH CONG, BA DINH,HA NOI THANH CONG, BA DINH,HA NOI HA-NOI P307 TOA NHA 87 LANG HA, 5147213 TANG 4,214 NGUYEN LUONG BANGDONG DA, NHA 131 BUI THI XUAN,QUAN5132927 TRUNG,HN HA-NOI TANG 5,TOA HA NOI HAI BA 93E LY NAM DE CUA DONG HOAN KIEM HANOI CUA DONG HOAN KIEM HANOI HA-NOI 93E LY NAM DE 04.7332175 26/95 CU LOC, THNAH HA-NOI HA NOITHANH XUAN DIST,XUAN,HN XUAN, 26/95 CU LOC, THANH HA NOI 2105872 90 DUONG LY THUONG KIET CUA90 DUONG LY THUONG KIET CUA NAMHOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI NAMHOAN KIEM HA NOI VIET NAM P302 TT TX 92 NGO 55HA-NOI NHU KONTT TX P NHAN CHINH TXNHUNOI TUM P NHAN CHINH TX NGUY P302 TUM 92 NGO 55 NGUY HA KON 04.3994.5328 XOM 3, THON PHU DO, XA ME TRI,TULIEM, HN PHU DO, XA ME TRI,TULIEM,7763478 HA-NOI XOM 3, THON HN 606-INDOCHINA PARK HA-NOI TOWER-04606-INDOCHINA PARK TOWER-04 NGUYENDINH CHIEU,P.DA KAO NGUYENDINH CHIEU,P.DA KAO QUAN 1 0916.856.199 PHONG 204B TOA NHA LICOGI 13PHONG 204BTIEN THANH XUAN HN HA-NOI KHUATDUY TOA NHA LICOGI 13 KHUATDUY TIEN THANH XUAN 6227274 16 NGACH 151 NGO 179 VINH HUNGHOANG 151 NGO 179 VINH HUNGHOANG MAI HA NOI HA-NOI 16 NGACH MAI HA NOI 04.2615082 P6 TANG 14 THAP B 102 THAI THINHDONG DA VAN TRI PHUONG QUOC TUGIAM QUAN DONG DA HN HA-NOI SO 24 PHAN HN 7321063 53 HOANG SAM NGHIA DO CAU GIAY HA NOISAM NGHIA DO CAU GIAY047566759 HA-NOI 53 HOANG VIET NAM HA NOI VIET NAM BIET THU 36 SO 10 DANG THAI MAI PQUANG AN Q TAY HO TP HN HA-NOI BIET THU 36 SO 10 DANG THAI MAI PQUANG AN Q TAY HO TP HN 04.7191244 125 YEN LAC, VINH TUY, HAI BA TRUNGHA NOIKHANG, CAU GIAY, HN 0906264666 HA-NOI 111 NGUYEN P308 CC2A, BAC LINH HA-NOI KIM,HOANG MAI, HA NOI THUY, P. OCHO DUA, DONG DA, HA DAM, DAI SO 19 KHU A, TT CTY HA 6416749 N8B 22 KHU DTM TRUNG HOA NHAN CHINHP.NHAN CHINH,Q.THANH XUAN, HN HA-NOI N8B 22 KHU DTM TRUNG HOA NHAN 0902288800 CHINHN.CHINH, T.XUAN, HN 31 NGACH 17/61 PHUNG CHI KIENNGHIA DO, CAU PHUNG CHI KIENNGHIA DO, CAU GIAY,HA NOI HA-NOI 31 NGACH 17/61 GIAY,HA NOI 04.7613156 1/1 THONG NHAT TO 2HA-NOI PHUONG CU KHOILONG BIEN HA PHUONG CU KHOILONG BIEN HA NOI 1/1 THONG NHAT TO 2 NOI 04.6754701 17 NGO 84 PHO NGOCHA-NOI GIANG VOBA PHO NGOC KHANH GIANG VOBA DINH HA NOI KHANH 17 NGO 84 DINH HA NOI 047712858 048258316 75 A KHAM DUC, KHAM THIEN, DONG DAHA NOI KHU DO THI NGHIA DO,P.QUAN HOA. Q.CAU GIAY. HA NOI HA-NOI TANG 1 NHA B3 SO 43 NGO 231/32 PHO CHUA BOC PTRUNG LIET Q DDA HN HA-NOI SO 43 NGO 231/32 PHO CHUA BOC PTRUNG LIET Q DDA HN 5724678 P802 TANG 8 17T7 KHU DO THI TRUNGHOA, NHAN CHINHDO THI TRUNGHOA, NHAN 0462512109 HA-NOI P802 TANG 8 17T7 KHU 0462512054 CHINH 64, TRAN QUOC TOAN, HOAN KIEM,HA NOI QUOC TOAN, HOAN KIEM,HA NOI 220373 HA-NOI 64, TRAN 8 6282667 P202 NHA V3.1 TT DH GIAO THONG VANTAI,KIM MA,BA GIAO THONG VANTAI,KIM MA,BA DINH, HA-NOI P202 NHA V3.1 TT DH DINH, HA NOI 0437668975 24 NGO 19/9 PHO KIM HA-NOIP.GIAP NGO 19/9 KIM DONG P.GIAP BAT Q.HOANG MAI HA NOI DONG 24 BATHA NOI 0438646247 SO 32 NGO 1 PHO BUIHA-NOI TRACHKHUONGPHO BUI XUONG TRACHKHUONG DINH THANH XUAN HA NOI XUONG SO 32 NGO 1 DINH THANH XUAN HA NOI 5593349 SO 1 -NGO 16 HOANG HA-NOI CAU-DONG DA-HNDONG DA DISTRICT-HA NOI-VIETNAM 177 TO 13A -THINH QUANG-DONG DA-HN 0422462490 42/36 LE THANH NGHI HA-NOI HAI BATRUNG HNNGHI CAU DEN HAI BATRUNG HN 047163536 CAU DEN 42/36 LE THANH VN 36275532 VN SO 14 M3-NGUYEN THI DINH-TRUNG 14 M3-NGUYEN THI HA NOI HA-NOI SO HOA-CAU GIAY-TP DINH-TRUNG 0435561886 0422401981 HOA-CAU GIAY-TP HA NOI 28 PHO HANG CAN, P.HA-NOIDAO,Q.HOAN CAN, P.HANG DAO,Q.HOAN0438283722 HANG 28 HANG KIEM, HA NOI KIEM, HA NOI SO 17 NGO 351/10/5 LINH NAM VINHHUNG HOANG MAI HANOI VINHHUNG HOANG MAI HN HA-NOI SO 17 NGO 351/10/5 LINH NAM 88 - 70 HOANG VAN THU - HOANG MAIHA NOI HA-NOI 88 - 70 HOANG VAN THU - HOANG MAIHA6.340.999 (04) NOI P207B NHA B7 NGO 222 LE DUAN, KHAMTHIEN, DONG DA, HN HA-NOI P207B NHA B7 NGO 222 LE DUANKHAM THIEN, DONG DA, 043.518.8821 PHONG204,NHA C1+C2 NGO 106 LE TRONGTAN KHUONG MAI 106 LE TRONGTAN KHUONG MAI THANH XUAN DONG HA-NOI PHONG204,NHA C1+C2 NGO THANH 0913158889 DA XUAN DONG 04.2181376 37 NGUYEN SON NGOC LAM LONG BIENHA NOI VIET NAM HA-NOI THON A0 XA MINH HAI HUYEN VAN LAMHUNG YEN 04.22183979 411 TT VIEN THU Y P.PHUONG MAI.Q.DONG DA,TP Y P.PHUONG MAI.Q.DONG DA,TP HA NOI HA-NOI 411 TT VIEN THU HA NOI 33724464 522 BUOI VINH PHUC BA DINH HA522 BUOI VINH PHUC BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI NOIVIET NAM 047560931 SO 4, LO 4, TO 28 TRUNG HOA, CAUGIAY, HATO 28 TRUNG HOA, CAUGIAY, HA NOI HA-NOI SO 4, LO 4, NOI 35568005 SO 12 LO DUC, PHUONG PHAM DINH12 LO DUC, PHUONG PHAM DINH04.9722267 HA-NOI SO HOQUAN HAI BA TRUNG- HA NOI HOQUAN HAI BA TRUNG- HA NOI SO 106 PHO THANH NHAN P.THANH NHANQ.HAI BA TRUNG HA NOI NHANQ.HAI BA TRUNG HN HA-NOI SO 106 PHO THANH NHAN P.THANH 04.6252452 36/22 Y LA TUYEN QUANG TINH TUYENQUANG VN QUANG TINH TUYENQUANG VN 027823856 HA-NOI 36/22 Y LA TUYEN 042106504 P1003 TN LOGICO 13 LE VAN LUONGHANGO VIET NAM HA-NOI SO 68 NOI 262B NGUYEN TRAI PHUONGTHANH XUAN TRUNG Q.THANH XUAN HN 04.35572232

SO 6A KHU TT HAI QUAN.P.PHUONG 6A KHU TT HAIXUAN TPHN HA-NOI SO LIETQ.THANH QUAN.P.PHUONG LIETQ.THANH XUAN TPHN 18/251 KIM MA, QUAN BA DINH, TP HANOI -DAI KIM -HOANG MAI -HA NOI HA-NOI P207-A5 04.7262616 SO 51 KIM MA, BA DINH, HN HA-NOI SO 51 KIM MA, BA DINH, HN 8235400 SO 2 NGUYEN SON NGOC LAM LONG BIENHN SON NGOC LAM LONG BIENHN HA-NOI SO 2 NGUYEN 0436368306 DUONG VANH KHUYEN NAM THANG LONG XOM NGAC TU LIEM HA NOI HA-NOI XOM 4A DONG 1 DONG NGAC 04.8362437 34 NGO GIA KHAM LONG BIEN HA NOIVIET NAM HA-NOI 34 NGO GIA KHAM LONG BIEN HA NOIVIET NAM 04.2434343 04.6502202 SO 11 NGO 42 TO 1A P.THANH CONG, BADINH, HA NOI HA-NOI 100A, TO 22, P.DUC GIANG, Q.LONGBIEN, HA NOI 011829102 37725671 KHU TT NOI THUONG, HA-NOI XA, GIATT NOI THUONG, DUONG XA, GIA LAM, HA NOI DUONG KHU LAM, HA NOI 36789048 THON TY KY PHUONGHA-NOI LIET QUANHOANG MAI HA NOI LIET QUANHOANG MAI HA NOI HOANG THON TY KY PHUONG HOANG 6871609 TDP CUA VIET TT TRAU QUY GIA TDP CUA VIET TT TRAU QUY GIA LAM HN HA-NOI LAM HN 0912252630 28 HEM 9/39 NGO AN TRACH 1-DOAN THIDIEMNGO AN TRACH 1-DOAN0439341748 HA-NOI 28 HEM 9/39 DONG DA HA NOI THIDIEM DONG DA HA NOI SO NHA 21 NGO 204 PHO LE THANH NGHIPHUONG DONG TAM HAI BA0438698745 NOI HA-NOI SO NHA 21 NGO 204 PHO LE THANH NGHIPHUONG DONG TAM HAI TRUNG HA 103 NGUYEN TRUONGHA-NOI TO TRUC BACH BADINHTRUONG TO TRUC BACH BADINH HA NOI 103 NGUYEN HA NOI 04.2173904 TANG 2 NHA 27 TO 20 HA-NOI DUC GIANG LONGBIEN HA TO 20 DUC GIANG LONGBIEN HA NOI VIET NAM TANG 2 NHA 27 NOI VIET NAM 2107266 SO 8 NGACH 33/66 PHO TAN MAI,PHUONG TAN MAI, PHO TAN MAI, TANMAI, HOANG MAI, HN HA-NOI SO 8 NGACH 33/66 HOANG MAI, HA NOI 36610023 SO 36 NGO GIA TU-P DUC GIANG-QUANLONG BIEN HA-NOI SO 36 NGO GIA TU-P DUC GIANG-QUANLONG BIEN 0436522568 SO 75A TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HNVIET NAM TRAN HUNG DAO HOANKIEM HA NOI HA-NOI PHONG 8 NHA 75A 39410326 23/10 PHO DOI CAN, QUAN BA DINH, HANOI DOI CAN, QUAN BA DINH, 04.7220777 HA-NOI 23/10 PHO HANOI 7220777 LO2-8B KHU CONG NGHIEP QUAN HOANGMAI,435A DUONG TAM TRINH-HVT-HN HA-NOI HN 0439765063 228 NGO 232 TON DUC THANG HANGNGO 232 TON DUCNOI VIETHANG BOTDONG DA HA NOI VIET HA-NOI 228 BOTDONG DA HA THANG NAM04.5130702 P307 B4 TT THANH CONG QUAN BA DINHTP HA NOI CONG QUAN BA DINHTP HA NOI HA-NOI P307 B4 TT THANH 0437722520 TAN TIEN - CHUONG MY -HA NOICHUONG MY HA NOI VIET NAM HA-TAY TAN TIEN - CHUONG MY -HA NOI 0903203945 048310782 DIEM CONG NGHIEP TIEU THU CONGNGHIEP NGHIEP TIEU THU CONGNGHIEP TAN TIEN CHUONG MY HA TAY HA-TAY DIEM CONG TAN TIEN CHUONG MY HA TAY 0343.711168 18/250/12 KHUONG TRUNG, KHUONG DINHTHANH XUAN HN KHUONG DINHTHANH XUAN HN HA-NOI 18/250/12 KHUONG TRUNG, 5634394 SO 6, KHOI 7A, THI TRAN DONG ANH,HUYEN 7A, THIANH, HA NOI ANH,HUYEN DONG ANH, HA N HA-NOI SO 6, KHOI DONG TRAN DONG 8823365 0438822262 SO 29, QUANG TRUNG, THD, HN P404-A5, TT KHUONG THUONG, HN HA-NOI 9434591 SO 66 NGO LUONG SU B P.QUOCSO 66 NGO LUONG SU B P.QUOC TU04.36700083 HA-NOI TU GIAMVAN CHUONG DONG DA HNGIAMVAN CHUONG DDA HN VIET NAM P1009 CHUNG CU VUON XUAN 71P1009 CHUNGTHANH HA XUAN 71 NGUYENCHI THANH HA NOI HA-NOI NGUYENCHI CU VUON NOI 04.8726313 P329-330 K/SAN AST-33B PHAM NGU LAONGU LAO STR., HANOI, VIETNAM8758454 HA-NOI P329-330 K/SAN AST 33B PHAM NGU (04) LAO 57 NUI TRUC KIM MA BA DINH HNVIET NAM HA-NOI 57 NUI TRUC KIM MA BA DINH HN 04.37366109 0437366109 62/6/12 DOI NHAN VINH PHUC BA P601 T6 NO73 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA CAU GIAY HN HA-NOI DINHHN 7612170/5567405 5567405/7612170 SO 12, 101 PHO THANH NHAN, PHUONGQUYNH LOI, HAI BA TRUNG, HA NOI, VN LOI, HAI BA TRUNG, HA NOI, VN HA-NOI SO 12, 101 PHO THANH NHAN, PHUONGQUYNH 049724279 9724279 89 K82, CONG VI, BA DINH, HA NOIVIET NAM HA-NOI 89 K82, CONG VI, BA DINH, HA NOIVIET NAM 048328938 047565285 SO 110 MAI DICH CAU HA-NOI NOI 110 MAI DICH CAU GIAY HA NOI 0466575882 GIAY HA SO TANG 5 CIT NGUYEN PHONG SAC DICH VONG HAU CAO HOA LAC KM29 DUONG LANG HOA LAC HN HA-NOI KHU CONG NGHE CAU GIAY HN 046.2692125 0462692125 TO 10 P. PHUC LOI Q. LONG BIENTO 10 P. PHUC LOI Q. LONG BIEN HANOI VIET NAM HA-NOI HANOI VIET NAM 046282905 SO B11, KHU TT TRUONG CBQL BONN VAKHU TT TRUONG CBQL HN HA-NOI SO B11, PTNT VINH QUYNH, TT BONN VA 2458889 PTNT VINH QUYN 12 NGO 80 CHUA LANG LANG THUONG DONG DA HA NOILANG THUONG DONG DA HA NOI HA-NOI 12 NGO 80 CHUA LANG SO 4 NGACH 376/35 DUONG BUOI VINH PHUC BA DINH HA NOI VIET NAMPHUC BA DINH HA NOI VN HA-NOI SO 4 NGACH376/35 DUONG BUOI VINH 04.37611575 SO 136 HO TUNG MAUHA-NOI MAI DICH CAUGIAY HA NOI MAU MAI DICH CAUGIAY HA NOI SO 136 HO TUNG 04.768.4329 TO 8 KHU CHIEN THANG XUAN MAICHUONG MY HA NOI XUAN MAICHUONG MY HA NOI HA-NOI TO 8 KHU CHIEN THANG 0433.720.112 XUAN THANH I THON DONG XUAN DINHTHANH I THON DONG NAM DINH TULIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI XUAN TULIEM HA NOI VIET XUAN 04.62580829 0438388811 KHU 7 PHO YEN XA TIEN PHONG KHU 7 PHOLINH TP HN PHONG HUYENME LINH HN HA-NOI HUYENME YEN XA TIEN 04.38165447 SO NHA 4/93 PHO VU HUU , P THANHXUAN BAC , Q VU HUUXUAN , TP HA NOI HA-NOI SO NHA 4/93 PHO THANH , P THANHXUAN BAC , Q THANH XUAN , TP HA NOI 5586507 04 6362744 305/45/43-45/130 DOC HA-NOI NGU VINH PHUCBA DINH HADOC NGU VINH PHUCBA DINH HA NOI VIET NAM 305/45/43-45/130 NOI VIET NAM 0903486518 LO 2 KDT DAI KIM DINH CONG DAI KIMHOANG MAI HA NOI VIET NAM 04.6411675 HA NOI VIET NAM HA-NOI LO 2 KDT DAI KIM DINH CONG DAI KIMHOANG MAI SO 9 - NGO 29 LANG HA -P.THANH CONGBA DINH - -P.THANH CONGBA DINH - HA NOI HA-NOI NGO 29 LANG HA HA NOI (04) 5.146.315 183 PHO BA TRIEU, P. HA-NOI HANHHAI BA BA TRIEU, P.NOI DAI HANHHAI BA TRUNG, HA NOI LE DAI 183 PHO TRUNG, HA LE 04.8217885 SO 54 THO NHUOM, TRAN HUNG SO 54 THO NHUOM, TRANVIET NAM HA-NOI DAO,HOANKIEM, HA NOI, HUNG DAO,HOANKIEM, HA NOI, VIET NAM 9032399 7333226 20 NGUYEN CONG TRU P.DONG NHAN Q.HAI BA TRUNG TP.HA NOI 04.7341879 TRUNG TP.HA NOI HA-NOI 20 NGUYEN CONG TRU P.DONG NHAN Q.HAI BA

THUC KHE HUONG SON MY DUC THUC KHE TAY HA-TAY HA TAYHA HUONG SON MY DUC HA 0343.849888 TAY P203 NHA N06 KHU TAI DINH CU DICHVONGN06 KHU TAIDANG NINH, DV, CG, HN TRAN DANG NINH, DV, CG, HN HA-NOI P203 NHA PHO TRAN DINH CU DICHVONG PHO 04.2945586 SO 23 NGO AO DAI PHO BACH MAI CAUDEN HBTDAI NOI VIET NAM CAUDEN HBT HA NOI VIET HA-NOI SO 23 NGO AO HA PHO BACH MAI 043.8631159 PHO LOC HA, MAI LAM, DONG ANH, HN HA-NOI K13+800, QL3, LOC HA MAI LAM, DONGANH, HN 9611418 24 NGACH 203/35 KIM HA-NOI NGUU THUONGTHANH, HAI BA TRUNG, HA NOI 0439870884 24 NGACH 203/35 KIM NGUU THUONGTHANH, HBT, HN NHA A4 NGO 49 XUANHA-NOI HONHANOI NGO 49 XUAN LA TAY HO HA04.37582099 LA TAY HA A4 NOI SO 10/553 GIAI PHONG GIAP BAT SO 10/553 GIAI PHONG GIAP BAT HN04.8646271 04..8646271 HA-NOI HN SO 136 PHO KIM NGUU, QUAN HAI BATRUNG, HA NOI HA-NOI SO 136 KIM NGUU, QUAN HAI BA TRUNGHA NOI 04.7172269 04.8211903 THI TRAN PHUC THO-HUYEN PHUC THO-HATAY THO-HUYEN PHUC THO-HATAY HA-TAY THI TRAN PHUC 034642505 P4-B11 TT CTY XD SO HA-NOI 1 PHUONGP4-B11 TT CTY XD SO 1 PHUONG THANHBAC THANH XUAN HN THANHBAC THANH XUAN HN 0989099029 04.5573421 P 901 NHA CT3-3 KHU HA-NOI MOI METRI HA - HA NOIME TRI HA PHAMHUNG ME TRI TU LIEM DO THI P901 CT3-3 KHU DT 04.7875411 SO 35 KHU D THI TRAN SOC SONSO 35 KHU D THI TRAN SOC SON HA NOI HA-NOI HA NOI 61 N E2 TT PHUONG MAI P.PHUONGN E2 TT PHUONG MAI P.PHUONG 04.35760345 DA HA NOI VIET NAM HA-NOI 61 MAIQ.DONG DA HA NOI VIET NAM MAIQ.DONG 269 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI 269 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI 047912942 TO 14, KHOI 6, THI TRAN YEN VIEN,GIA LAM, HA THI TRAN YEN VIEN,GIA LAM, HA NOI, VIET NAM HA-NOI TO 14, KHOI 6, NOI, VIET NAM 8784230 P212,NHA H1,KHU TT KHXH VA NV, 35KIM MA THUONG,KHXH VA NV, 35KIM MA THUONG, CONG HA-NOI P212,NHA H1,KHU TT CONG VI, BD, HN 37627255 39716404 SO 9 NGACH 41 NGO 184 HOA BANGYEN HOA CAU GIAY TPHN BANGYEN HOA CAU3.784.0499 HA-NOI SO 9 NGACH 41 NGO 184 HOA 0437822392 GIAY TPHN 17 KTT384 TU HIEP THANH TRI HA NOIVIET NAM HA-NOI 17 KTT384 TU HIEP THANH TRI HA NOI 04.36864624 TO14, LONG BIEN, Q.LONG BIEN, 56/3 GIAI PHONG -P.4-Q.TAN BINH-TPHCM HA-NOI HN 088475186 TO 3 KHU DAN CU BANG A PHUONG 3 KHU DAN CU BANG A PHUONG HOANGLIET QUAN HOANG MAI TP HA NOI HA-NOI TO HOANGLIET QUAN HOANG MAI TP HA NOI 6889913 SO 18 NGO 81/30/20, LAC LONG QUANNGHIA 81/30/20 LAC LONGNOI 043.7617189 HA NOI HA-NOI SO 18 NGO DO, CAU GIAY, HA QUAN,NGHIA DO, 45A GIANG VAN MINH,HA-NOI HA NOI 45A GIANG VAN MINH, HA NOI 04.7236506 654 LAC LONG QUAN,TAY HO, HASO 188 HOANG QUOC VIET, CO NHUE,TULIEM, HA NOI, HA-NOI NOIVIET NAM 04.37191314 THON CAM, XA CO BI, HA-NOI GIA LAM,HA NOI CO BI, HUYEN GIA LAM,HA NOI HUYEN THON CAM, XA 04.6762599 TO 39 PHUONG MAI DONG, HOANG MAIHA NOI MAI DONG, HOANG MAIHA NOI HA-NOI TO 39 PHUONG 66509518 10 - NGO 358/55/20 BUI XUONG TRACHKHUONG DINH TXXUONG TRACHKHUONG DINH TX35598632 HA-NOI 10 - NGO 358/55/20 BUI HN 04.35596613 HN DOI 4 THUY KHE SAI SON QUOC OAI HANOI KHE SAI SON QUOC OAI 0433679066 0433679663 HA-NOI DOI 4 THUY HANOI SO 28 LUONG KHANH HA-NOI- P.TUONGMAI - Q. KHANH THIEN HN THIEN SO 28 LUONG HOANG MAI - - P.TUONGMAI - Q. HOANG MAI 0436621020 SO 106 HOANG VAN THAI - KHUONG 106 HOANG VAN THAI - KHUONGNOI HA-NOI SO MAIQUAN THANH XUAN - TP HA 04.5651900 MAIQUAN THANH XUAN - HN XOM DONG-THON DINH CA-NOI DUE-TIENDU-BAC NINH CA-NOI DUE-TIENDU-BAC NINH HA-NOI XOM DONG-THON DINH 0241.383.8418 31 NGACH 117/69 THAI HA,TRUNG LIET,DONG DA,HA NOI HA-NOI 31 NGACH 117/69 THAI HA,TRUNG LIET,DONG DA,HA NOI 04.8571018 04.7538814 20 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAYHA NOI HA-NOI 20 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAYHA NOI 047644995 SO 91 NGUYEN KHUYEN QUAN DONG DAHA NOI HOC VIEN AN NINH,TANTRIEU,THANH TRI,HA NOI HA-NOI 9A4,KHU B2,TT 04.2426326 04.854.8618 SO NHA 679 DUONG GIAI PHONGSO NHA 679 Q.HOANG MAI HA NOIP.GIAPBAT Q.HOANG MAI HA N HA-NOI P.GIAPBAT DUONG GIAI PHONG 04.8641828 HUYEN KY PHUONG PHU LAM HA433/140 G5NOI 27HA DINH THANH XUANHA NOI HA-NOI DONGHA TO 04.73055774 17 NGO 43 VONG THI BUOI TAY HO HA NOI VIET NAM BUOI TAY HO HA N HA-NOI 17 NGO 43 VONG THI THON 7 XA PHU CAT HUYEN QUOC OAI 7 XA PHU CAT HUYEN QUOC OAI HN HA-NOI THON HN 0906254646 SO 117 DUONG TAM TRINH, P.MAI DONG,Q.HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 117 DUONG TAM TRINH, P.MAI DONG,Q.HOANG MAI, HA NOI 0462932007 0433877315 SO 452 LE DUAN PHUONG LIEN DONG DAHA NOI PHUONG LIEN DONG DAHA NOI HA-NOI SO 452 LE DUAN SO 34 NGO 66/68 NGOC LAM, LONG BIENHA NOI PHO NGOC LAM,Q. 04.8731046 HA NOI HA-NOI SO 34 NGO 66/68 LONG BIEN, THON CAO SON XA TIEN PHUONG HUYENCHUONG MY HAPHUONG HUYENCHUONG MY HA NOI HA-NOI THON CAO SON XA TIEN NOI 0433286588 0466592855 1003 NHA 4F TRUNG HOA CAU GIAY HANOI 4F TRUNG HOA CAU GIAY 04.2153931/30 HA-NOI 1003 NHA VIET NAM HANOI VIET NAM SO NHA 10B, NGO 460/44 DUONGSO NHA 10B, NGO 460/44 DUONG KHUONGDINH, P. TX, TPHN HA-NOI KHUONGDINH, P.HA DINH, Q.THANH043.559.3546 XUAN HN SO 45 TO 27 P.THANH HA-NOI LUONG,Q.HBT.HN 27 P.THANH LUONG,Q.HBT.HN SO 45 TO 04.6248052 04.9873313 SO 39 D2 TT NGUYEN HA-NOITRUSO 39 D2 TT Q.HAI BA TRUNG HA NOI CONG P.PHO HUE NGUYEN CONG TRU P.PHO HUE Q.HAI BA TRUNG HA 04.39763332 36 NGO 165/30 THAI HA LANG HA 36 NGO 165/30 THAI HA LANG HA DD04.8563771 HA-NOI DD HN HN 31 NGACH 61/255 LINH NAM-HA NOI NGACH 61/255 LINH NAM-HA NOI 043292.9292 HA-NOI 31 123 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAM HANOI VIET NAM VIEN GIA LAM HANOI VIET NAM HA-NOI 123 HA HUY TAP YEN 04.6522917 148 NGU NHAC, THANH TRI, HOANG MAI,HA NOI HA-NOI XOM GIUA, P.THANH TRI, Q.HOANG MAI,TP HA NOI P101,CHUNG CU LONG GIANG, 8/563 GIAI PHONF,GIAP BAT,HOANG MAI,HN,VN 0.29 BAT,HN,VN HA-NOI 101,CHUNG CU LONG GIANG,8/563 GIAIPHONG,GIAP 6649994

47 HANG TRONG, QUAN HOAN KIEM,HA NOI HA-NOI 47 HANG TRONG, QUAN HOAN KIEM,HA NOI 2141486 8231534 1351 DUONG GIAI PHONG, P.HOANG 1,GIAP BAT, P,GIAP BAT, HOANGMAI,HA NOI 04.6423619 HA-NOI SO LIET,HOANG MAI, HA NOI 04.6423618 SO 80 VAN HO 3, PHUONG LE DAISO 80 VAN HO 3, PHUONG LE HANOI,0909541062 BA TRUNG, HANOI, VIETNAM HA-NOI HANH,QUAN HAI BA TRUNG, DAI HANH,QUAN HAI VIETNAM 8338246 P205, NHA A1,TT VIENHA-NOI KIEM SAT NGO68CAUA1,TT VIEN KIEM SAT NGO68CG P QUAN HOA QCG,HN P205, NHA GIAY P QUAN HOA Q CG 0462955691 HA NOI TANG 4 SO 5 LANG HA P.THANH CONG 4 SO 5 LANG HA P.THANH CONG Q.BA DINH TPHN36417888 HA-NOI TANG Q.BA DINH TPHN 35149888 502 DN2 A2 NGUYEN KHANH TOAN DICHVONG CAU GIAY HA NOI VIET04.2811588CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 502 DN2 A2 NGUYEN KHANH TOAN DICHVONG NAM SO 01E, DAY D, KHU TTQD K80B-TCHCXUAN DINH, TU TTQD K80B-TCHCXUAN DINH, TU LIEM HA-NOI SO 01E, DAY D, KHU LIEM, HN 043.5763745 72 NGACH5 NGO115 NGUYEN LUONG BANGPNGO115 NGUYEN LUONGTP HA NOI HA-NOI 72 NGACH5 NAM DONG Q DONG DA042411457 BANGP NAM DONG Q DONG DA TP HA NOI P409 CC2 BAC LINH DAM HOANG P409HANOI HA-NOI MAI CC2 BAC LINH DAM HOANG MAI HANOI 2001886 6416877 SO 19B NGACH 45 NGO 194 DOI CAN19B NGACH 45 NGO 194 DOI CAN04-7661313 Q BA DINH HA NOI HA-NOI SO PDOI CAN Q BA DINH HA NOI PDOI CAN 04-9333110 47 NGUYEN TUAN THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI 47 NGUYEN TUAN THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN HA NOI VIET NAM 04.62852585 P205 TOA NHA THANHHA-NOI 132 KIM TOA NHA THANH MA, BA DINH, HA NOI DONG, P205 MAPHUONG KIM DONG, 132 KIM MAPHUONG KIM MA, BA DINH, HA NOI 7345713 DUONG DINH DUONG HA-NOI LAM HA NOIVIET NAM XA GIA DUONG DINH DUONG XA GIA LAM HA NOIVIET NAM 04.2426701 P710 CT5 DON NGUYEN 2 KHU DO THI CT5 DON2 MY DINH2TU LIEM HA NOI HA-NOI P710 MYDINH NGUYEN KHU DO THI MYDINH 2 MY DINH TU LI 0437870037 SO 219,LE DUAN,NGUYEN DU.HAI BATRUNG,HA NOI HA-NOI SO 219,LE DUAN,NGUYEN DU.HAI BATRUNG,HA NOI 9429999 PHONG 107B1 KTT NHA MAY IN TIEN QGCO NHUE ,HNHALIEM HN TIEN QG 7549498 04 7549498 HA-NOI PHONG 107B1 KTT TU MAY IN 31 NGO 429 KIM MA NGOC KHANH BADINH HA NOI VIET NAM HA-NOI 31 NGO 429 KIM MA NGOC KHANH BADINH HA NOI VIET NAM 049454580 304-ICT-SO29/228-LE TRONG TAN-THANHXUAN- HA NOI- VIET NAM HA-NOI 27-THINH YEN-PHO HUE- HAI BA TRUNGHA NOI- VIET NAM 2428123 29 TO HIEN THANH-BUI THI XUAN-HAIBA TRUNG-HA NOI TRUNG, THANHXUAN, HA NOI HA-NOI SO 78C, TO 13, KHUONG 04.2433212 XOM BAI, YEN BAI, BA HA-TAY VI, HA TAYXOM BAI, YEN BAI, BA VI, HA TAY 0343.969.166 16 TT GA LONG BIEN,P DONG XUANQUAN HOAN KIEM HN HA-NOI 16 TT GA LONG BIEN,P DONG XUANQUAN HOAN KIEM 0437480001 25 NGO 173 DUONG HOANG HOA25 NGO 173 DUONG HOANG HOA THAM HN HA-NOI THAM HN 048472376 SO 268 TRUNG KINH, YEN HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI VAN PHONG 1 KHACH SAN HACINCO-SO110THAI THINH-DONG DA62941193 2941193 SO NHA 32 NGO 12 TO 35 PHUONG NGHIADO QUAN CAU GIAY TP HANGHIADO QUAN CAU GIAY-HN HA-NOI SO NHA 32 NGO 12 TO 35 PHUONG NOI 0987607843 CUM CONG NGHIEP DONG DINH HUYEN TANYEN BACDONG DINH HUYEN TANYEN BAC GIANG HA-NOI CUM CONG NGHIEP GIANG 2403631374 SO 1/15 NGO 167 TAY HA-NOI SON DONG57 YENNOI TRUC BACH BA DINHHA NOI VIET NAM DAHA NINH 04.2752725 PHONG 601B, SO 181 NGUYEN LUONGBANG DONG DA HA NOI SU TO 59PHUONG YEN HOA CAU GIAY HN HA-NOI SO 5 TT CUC CANH SAT HINH 2117898 223 GIANG VO DONG DA HA NOI 223 GIANG VO DONG DA HA NOI HA-NOI 04.8251993 SO 174E,PHO DOI CAN,PHUONG DOI 174E,PHO DOI CAN,PHUONG DOI CAN,QUAN BA DINH, HA NOI HA-NOI SO CAN,QUAN BA DINH, HA NOI 8233953 04.7720053 10 NGO DAO DUY TU,P HANG BUOM, HOANKIEM, HN HA-NOI 10 NGO DAO DUY TU,P HANG BUOM,04.8281711 HN HOANKIEM, LO K5 KCN THANG LONG DONG ANHK5 KCN THANG LONG DONG ANH HA 39550125 HA-NOI LO HA NOI NOI 38550125 PHO MOI, TRAU QUY, GIA LAM, HA NOI HA-NOI PHO MOI, TRAU QUY, GIA LAM, HA NOI 04.8766.941 SO 25 NGO 154 PHUONG LIET ,THANHXUAN ,HANIEM, XA VINH NIEM,H. AN DUONG, TP HP HA-NOI CUM CN VINH NOI 3.87 3.87 SO 111, KHAM THIEN, HA-NOIDA, HA NOIVIET NAM NGO LENH CU, KHAMTHIEN, THO QUAN, 5113982 DONG SO 2 NGACH 34, 5116257 HN 102 G22 TT THANH CONG,P THANH CONG,BA DINH,HN HA-NOI 102-G22 TT THANH CONG,P THANH CONG,BA DINH,HN 04.214.6058 SO 17 NGO 364 DUONG MINH KHAIVINH TUY HAI BA TRUNG HN NOI HA-NOI 17 NGO 364 MINH KHAI HBT HA 4.39 4.36 P301 TANG 3 TOA NHA 12 DANG TIENDONG DONG DA HN DANG TIENDONG DONG DA HN HA-NOI P301 TANG 3 TOA NHA 12 5377835 SO 1/173 GIANG VO DONG DA HNCAT LINH, DONG DA, HN NGACH 35/71CAT LINH DONG DA HN HA-NOI P206 TT VIEN DUOC LIEU 04.7367738 P903, TOA NHA TECHCOMBANK,181NGUYENLUONG BANG,P.QUANG TRUNG,DONG DA HN HA-NOI P903, TOA NHA TECHCOMBANK,181NGUYENLUONG BANG,P.QT, HN 2203838 178 NGO XA DAN 2 NAM DONG DONG DAHA NOICAO THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN HA NOI HA-NOI 415/F8 TRUNG VIET NAM 5737128 5580333 KHU CAU DOI , THON PHU DO,XAKHUTRITU LIEM, HA NOI DO,XA ME04.8393329 HA NOI HA-NOI ME CAU DOI , THON PHU TRITU LIEM, 04.8350461 24-26 LY QUOC SU, HANG TRONG, HOANKIEM, HA NOI HA-NOI 24-26 LY QUOC SU, HOAN KIEM, HA NOI 04.8287666 8A HANG TRE-HA NOI HA-NOI AA HANG TRE-HN 0912464455 SN 217 LINH NAM, PHUONG VINHSN 217 LINH NAM, PHUONG VINH HUNG,QUAN HOANG MAI, HA NOI HA-NOI HUNG,QUAN HOANG MAI, HA NOI 2413649 2001440 73 NGUYEN VAN TROI, THANH XUANHANGO 41 PHO VONG,P.DONG TAM,HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 96 NOI 8687898/6648008 6649388 27 HEM 183 DANG TIEN DONG HA NOI HA-NOI 27 HEM 183 DANG TIEN DONG HA NOI 8579430 KM4, QL3, THON LY NHAN,XA DUC TU,DONG ANH, LY NHAN, XA DUC TU,DONG ANH, HA NOI HA-NOI KM4, QL3, THON HA NOI 04.2130752 135 DE LA THANH PHUONG O CHO DUAQUAN DONGTHANH PHUONG O CHODUA QUAN DONG DA HN HA-NOI SO 135 DUONG LA DA HA NOI 04.8518035 19 LANE 302 MINH KHAI, HOANG MAIDIST. 302 NOI KHAI, HOANG MAIDIST. HA NOI HA-NOI 19 LANE HA MINH 0913204516 67 LE VAN LUONG TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI 1, TAN TRAO, CAO DINH,XUAN DINH, TU LIEM, HA NOI HA-NOI NGO CHUA,KHU 5567594

SO 101 PHO VONG PHUONG DONG TAMQUANVONG PHUONG HA NOITAMQUAN HAI BA TRUNG HN HA-NOI SO 101 PHO HAI BA TRUNG DONG 0913077087 SO 168 NGUYEN NGOC NAI, THANH XUAN,HA NOI XUAN TRUNG, THANHXUAN,HA NOI,VIET NAM HA-NOI 47, TO 1, THANH 5659297 04.5659297 SO NHA 3C, NGO 651/29/6 TO 28BPHUONG THANH 651/29/6HBT28BP THANH LUONG HBT HN HA-NOI SO NHA 3C, NGO LUONG TO HA NOI 9872672 XOM UY BAN XA NGU HA-NOI HIEP HUYEN THANHTRI HA NOI HIEP HUYEN THANHTRI HA NOI XOM UY BAN XA NGU 6864658 SO 596, DUONG LANG, DONG DA,SO 42 TO 9, PHUONG YEN HOA, CAUGIAY, HA NOI HA-NOI HA NOI 04.32751445 DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HA TAY HA-TAY DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HA TAY 0343.910631 120B HANG TRONG HOAN KIEM HA NOI HA-NOI 120B HANG TRONG HOAN KIEM HA NOI 04.828.9562 P.DUC GIANG QUAN LONG BIEN -P.DUC GIANG QUAN LONG BIEN - HA048271400 HA-NOI HA NOI NOI SO 13-15 TAY HO QUANG AN Q.TAY HOHA TAY HO QUANG AN Q.TAY HOHA NOI .37 HA-NOI SO 13-15 NOI 4 4.56 PHONG604TANG6NHAHA-NOI B SO109QUAN THANHPHUONG QUAN THANH BA DINH HANOI. QUAN THANH BA DINH HAN PHONG604TANG6NHA B SO109QUAN THANHPHUONG 2812721 0903499699 SO 8 LO 3B DUONG TRUNG YEN 11 TRUNGHOA CAU GIAY HAYEN 11 TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 8 LO 3B DUONG TRUNG NOI 0437868393 TANG8 71 MAI HAC DEHA-NOI TRUNG HANOI VIET NAM DONG DA HA NOIVIET NAM HAI BA 2 CHUA BOC TRUNG TU 04.9743727 P701 TOA NHA 101 LANG HA -P LANG HAQ.DONG DA-HA NOI -P LANG HAQ.DONG DA-HA NOI HA-NOI P701 TOA NHA 101 LANG HA 0422455283 0936292929 LO 12 N8A KHU DO THI TRUNG HOA - NHAN KHU DO THI TRUNG HOA -HN HA-NOI LO 12 N8A CHINH P.NHAN CHINH TX 04.62946268 04.2946268 NHAN CHINH P.NHAN CHIN TO 17 DINH CONG HOANG MAI HA NOI DINH CONG HOANG MAI HA NOI 422182595 HA-NOI TO 17 91508113 PHONG 1216, TOA NHA CT4C-X2 BACLINH DAM, HOANG MAI, HA NOI 04.6416371 HOANG MAI, HA NOI HA-NOI PHONG 1216, TOA NHA CT4C-X2 BACLINH DAM, SO34/50 PHO KIM HOA PHUONG PHUONGLIEN KIM HOA PHUONG PHUONGLIEN DONG DA HA NOI. HA-NOI SO34/50 PHO DONG DA HA NOI 5728993 04.5728993 P105 G6A-PHUONG THANH CONG-QUAN BADINH HA NOI HA-NOI P105 G6A-PHUONG THANH CONG-QUAN BADINH HA NOI 4.77 437737409 02 DAI CO VIET HAI BA TRUNG TP HN HAC DE P BUI THI XUAN Q HAIBA TRUNG TPHN HA-NOI 79 MAI 04.974.3966 04.978.4885 18/44 DUC GIANG THUONG THANH LONGBIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI 18/44 DUC GIANG THUONG THANH LONGBIEN HA NOI VIET NAM 438271620 4.39 46 TANG BAT HO-HAI BA TRUNG-HNTANG BAT HO-HAI BA TRUNG-HN 04.9724859 HA-NOI 46 P201 NHA N08 KDT DICH VONGP P201 NHA N08 KDT DICH VONGP DICH VONG Q, CAU GIAY TPHN HA-NOI DICH VONG Q, CAU GIAY TPHN 04.2813.688 113 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 113 HOANG HA NOI VIET NAM 042696220 LO CC5A, BAN DAO LINH DAM, P HOANGLIET, Q DAO LINH DAM, P HOANGLIET, 4.36 HA-NOI LO CC5A, BAN HOANG MAI, HA NOI Q HOANG MAI, H 4.36 D18 KHU A NAM THANH CONG P.LANG HAQ.DONG DA TPHN HA-NOI D18 KHU A NAM THANH CONG P.LANG HAQ.DONG DA TPHN 04.773.6850 SO 02 NGACH 05 NGOHA-NOI THI PHUONG BUOINGO 10 VONG THI PHUONG BUOI TAY HO HA NOI 10 VONG SO 02 NGACH 05 TAY HO HA NOI 048362682 048247399 SO 8 TRANG THI HOAN KIEM HN SO 8 TRANG THI HOAN KIEM HN HA-NOI 04.9289241 1035 GIAI PHONG HOANG LIET HOANGMAI HA NOIDAO LINH DAM HOANGLIET HOANG MAI HN HA-NOI P 518 NO10 BAN 04.6423657 80B, PHUNG XA, THACH THAT, TP HANOI, VIET NAM HA-NOI 80B, PHUNG XA, THACH THAT, TP HANOI, VIET NAM 204 TOA NHA CTM 299HA-NOI CAU GIAY 204 TOA NHA CTM 299 CAU GIAY HANOI HANOI 042150440 125TRUC BACH, TRUCHA-NOI BA 125 TRUC BACH TRUC BACH BA DINH HANOI VIET NAM436756035 BACH, DINH,HA NOI, VIET NAM 0436756035/203 P306 C7 HOANG NGOC PHACH , LANG C7 HOANGDA, HA NOI HA-NOI P306 HA,DONG NGOC PHACH , LANG HA,DONG DA, HA NOI 043.78.75.923 B9 TANG 4 KHU VP KSHA-NOI HORISON 40 CATLINH DONG DA HA NOI VIET NAM 47366765 DA HA NOI B9 TANG 4 KHU VP KS HORISON 40 CATLINH DONG 7B/D TT TC2 XUAN DINH TU LIEM 7B/D TT TC2NAM DINH TU LIEM HANOIVIET NAM HA-NOI HANOIVIET XUAN 047532057 29/647 LAC LONG QUAN, XUAN LA, TAYHO, HA CIPUTRA, NGUYEN HOANG TON, TAY HO, HN HA-NOI P406 NHA G3 NOI 7589231 47 MAI DICH CAU GIAY HA NOI VIETNAM CAU DIEN TU LIEM HA NOI VN 47630045 HA-NOI 28 TO 12 P301 TANG 3 SO 26 TRAN QUOC HOAND.VONG HAU CAU GIAY HA NOI VIET5658501 NAM HA-NOI THON HAI BOI XA HAI BOI H.DONG ANHHA NOI VIET NAM SO 38 PHAN DINH PHUNG, BA DINH, HANOI 120 HOANG HOA THAM,P04.734.7650 Q. TAY HO, TPH HA-NOI SO 14 NGO THUYKHUE, 04.847.2208 SO 13B PHAN HUY CHU, PHAN CHU TRINHHOAN KIEM, HAPHAN CHU TRINHHOAN KIEM, HA NOI HA-NOI SO 13B PHAN HUY CHU, NOI 04.9332606 21 NGO 84/24 NGOC KHANH BA DINH HN 84/24 NGOC KHANH BA DINH04.2108644 HA-NOI 21 NGO HN C12/96 DINH CONG PHUONG LIET THANHXUAN HA NOI VIET NAM THANHXUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI C12/96 DINH CONG PHUONG LIET 4.37 47 VAN BAO LIEU GIAIHA-NOI HN 47 VAN BAO LIEU GIAI HN 04.7624744 04.7624407 3/108 LO DUC DONG MAC HAI BA 3/108 LO DUCLO DUCMAC HAI BA TRUNG3/108 LO DUC DONG MAC HAI BA TRUNG HA-NOI TRUNG3/108 DONG DONG MAC HAI BA TRUNG SO 27 NGUYEN DINH CHIEU HBT SO 10/81 DUC GIANG LONG BIEN HA NOI HA-NOI HN VN 912033830 50/174/50 LAC LONG QUAN BUOI TAY HOHA NOILONG NAM BUOI TAY HOHA NOI VIET NAM HA-NOI 50/174/50 LAC VIET QUAN 4.38 SO 9 NGO 66 VU XUAN THIEU SAISO 9 NGO 66 BIEN HA NOI HA-NOI DONGLONG VU XUAN THIEU SAI DONGLONG BIEN HA NOI 45561261 96 TUU LIET QUOC BAO VD THANH TRI LIET QUOC BAO VD THANH TRI HA-NOI 96 TUU 4.86 LO4 KHU4 TT CUC CANH SAT KINH TEXUANTT CUC CANH SAT KINH TEXUAN LA TAY HO HA NO HA-NOI LO4 KHU4 LA TAY HO HA NOI VIET NAM 42940307 177 XA DAN II NAM DONG DONG DA HANOI VIET NAM HA-NOI 177 XA DAN II NAM DONG DONG DA HANOI VIET NAM 043.869.6375 NHA T1 TO2 DUONG K1B CAUDIEN TULIEMTU DUONG K1B CAUDIEN TULIEMTU LIEM HA NOI VIET HA-NOI NHA T1 TO2 LIEM HA NOI VIET NAM 42936680

B4/128 THUY KHUE THUY KHUE TAY HOTP HA KHUE THUY KHUE TAY 043.974.7682 HA-NOI B4/128 THUY NOI HOTP HA NOI TANG 4, SON NGUYEN 1 CT4 KDTTANGMYDINH NGUYEN 1 CT4 KDT NOI MYDINH ME TRI TU LIEM HA NOI HA-NOI MOI 4, SON ME TRI TU LIEM HA MOI 04.378.544.19 437854419 NHA SO 9/28 NGO 250 HA-NOI P KHUONGNHA SO 9/28 NGO 250 P KHUONG TRUNGP KHUONG DINH Q THANH XUAN TPHN TRUNGP KHUONG DINH Q THANH XUAN TPHN 043.568.0447 04.356.80447 P1016 NHA NO2, TRAN QUY KIEN, DICHVONG CAUTRAN QUY KIEN, DICHVONG CAU GIAY TPHN HA-NOI P1016 NHA NO2, GIAY TPHN 04.628.13056 P626 K1 KHU DO THI VIET HUNG 34 DOC LA XA YEN THUONG HUYEN 0987.599.688 HA-NOI GIALAM TPHN 177/6 SONG PHUONG HA-NOI HOAI DUC HA NOIVIET NAM 177/6 SONG PHUONG HOAI DUC HA NOIVIET NAM 43659947 4.66 SO 139B NGUYEN THAI HOC HA NOI 15 TO 31B PHUONG NGOC HA Q BADINH TP HN HA-NOI SO 04.734.3726 103 B5 TO 28 . DUC GIANG Q.LONGBIEN TO HN. DUC GIANG Q.LONGBIEN TP HN HA-NOI 103 B5 TP 28 8.727.626 XOM TRAI DUN, THONHA-NOI XA KIMNO, HUYEN DONG ANH, TP HA NOI HUYEN DONG ANH, TP HA NOI THO DA, XOM TRAI DUN, THON THO DA, XA KIMNO, 04.8810241 75B DUONG NUOC PHAN LAN, TU178A NGO HO, HN QUOC VIET, CAUGIAY, HN HA-NOI LIEN,TAY 1 HOANG 04-37194010 7590986 1B H1 TT TRUONG DINH P TUONG MAIQTT TRUONG DINH P TUONG MAIQ HOANG MAI TPHN HA-NOI 1B H1 HOANG MAI TPHN 04.662.7725 VN HA-NOI 34 NGO HOA BINH, KHAM THIEN, HA NOI 4.39 1039 GIAI PHONG, TINH LIET, HOANGMAI, TP HA NOI, VIET NAM HA-NOI 1039 GIAI PHONG, TINH LIET, HOANGMAI, TP HA NOI, VIET NAM 043.664.9372 H2A SO 471 NGUYEN TRAI, THANH XUANNAM, THANH XUAN,THANH XUANNAM, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI H2A SO 471 NGUYEN TRAI, HA NOI 04.854.0401 043.552.6929 10/9A YEN HOA CAU GIAY HA NOI10/9A YEN HOA CAU GIAY HA NOI VIETNAM 4.38 HA-NOI VIETNAM 524 BACH MAI, TRUONG DINH, HAI BATRUNG, TPHN HA-NOI 524 BACH MAI, TRUONG DINH, HAI BATRUNG, TPHN 04.362.46375 SN 90 DUONG LANG PHA-NOI SO QUANDONG DA TPHN NGA TU SN 90 DUONG LANG P NGA TU SO QUANDONG DA04.853.1083 04.853.5262 TPHN 11/83 DAO TAN, NGOCHA-NOI BA DINHTPHN, VIET NAM KHANH, SO 28B4 PHAM HONG THAI, TRUC BACHBA DINH, TPHN 04.961.6758 31 NGACH 102/44, PHAO DAI LANG,LANG THUONG, DONG DAI LANG,LANG THUONG, DONG DA, TPHN HA-NOI 31 NGACH 102/44, PHAO DA, TPHN 043.775.9276 SO 8 NGACH 35 NGO 167 P PHUONG 8 NGACH 35 NGO 167 P PHUONG04.868.9775 043.852.4413 DA TPHN HA-NOI SO MAIP PHUONG MAI Q DONG DA TPHN PHUONG MAI Q DONG MAIP SO 4 NHA A2 TT DAU KHI P QUANSO 4 NHA A2GIAY TPHN P QUAN HOAQ CAU GIAY TPHN 834.27 HA-NOI HOAQ CAU TT DAU KHI 8342733/2468747 SO 6 HEM 29/62/16P KHUONG HA SO 6 HEM 29/62/16P KHUONGTHANH XUAN TPHN HA-NOI PHUONGKHUONG TRUNG Q HA PHUONGKHUONG TRUNG Q THANH XUAN TPHN 5599738 19/6 NGUYEN TRAI, KHUONG TRUNG,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI 19/6 NGUYEN TRAI, KHUONG TRUNG,THANH XUAN, HA NOI P507 TT BO GIAO DUCHA-NOI LINH QUANDONG DA DUC P CAT LINH QUANDONG DA TP HN P CAT P507 TT BO GIAO TP HN 04.577.1932 THON TRUNG, LIEN TRUNG, DAN THON TRUNG, LIEN TRUNG, DAN PHUONGTP HN HA-NOI PHUONGTP HN 043.363.1063 21 NGOC THUY THUONG THANHLONG BIEN HA NOI HA-NOI 21 NGOC THUY THUONG THANHLONG BIEN HA NOI 0912.123.666 SO 41 NGACH 163/3 PHO TU DINH PLONG BIEN Q LONG BIEN TPHN PLONG BIEN Q LONG BIEN TPHN HA-NOI SO 41 NGACH 163/3 PHO TU DINH 04.675.3828 04.675.2388 SO 62 VUONG THUA VU P KHUONG TRUNGQ THANH XUAN KHUONG TRUNGQ THANH XUAN TPHN HA-NOI SO 62 VUONG THUA VU P TPHN 04.35682202 04.22102.746 P107 KHU TT BO CONG AN TO 22CP. PHUONG BO CONG AN TO 22CP. 04.572.6766 HA-NOI P107 KHU TT LIEN Q.DONG DA, TP HN PHUONG LIEN Q.DONG DA, TP HN P604 TOA NHA SAVINA-SO 1 DINH LETRANG TIEN-HN HA-NOI P604 TOA NHA SAVINA-SO 1 DINH LETRANG TIEN-HN 04.2183591 04.6361026 907 GIAI PHONG, GIAP BAT, HOANG MAITP HN HA-NOI 907 GIAI PHONG, GIAP BAT, HOANG MAITP HN 664.81 043.664.8111 C53 SO 3 VONG DUC HANG BAI HOANKIEMVONG DUC HANG BAI HOANKIEM HA NOI04.385.41799 HA-NOI C53 SO 3 HA NOI 04.382.44496 2A HEM 2/245/3 KHUONG TRUNG 2A HEM 2/245/3 KHUONG TRUNG THANHXUAN TP HN HA-NOI THANHXUAN TP HN 043.568.2775 235 HOANG QUOC VIET, CO NHUE, TULIEM, TPHN VIET, CO NHUE, TULIEM, TPHN HA-NOI 235 HOANG QUOC 043.974.2284 NGIA LAI, UY NO, DONG ANH, TP NGIA LAI, UY NO, DONG ANH, TP HN HA-NOI HN 977931968 LO C15 KHU TAI DINH HA-NOI MAIDICH, CAU GIAY, TPHN 2,8HA MAIDICH, CAU GIAY, TPHN CU 2,8HA LO C15 KHU TAI DINH CU 043.763.2765 67B HOANG QUOC VIET HA NOI VIET NAM HA-NOI 6 NAM THANG LONG XUAN DINH TU LIEMHA NOI VIET NAM 047913248 048389534 7HEM50/5 THAI THINHHA-NOI QUANGDONG DA, TPHNII, THINH QUANGDONG DA, TPHN II, THINH 7HEM50/5 THAI THINH 355.376.96 SO 91 THO NHUOM P TRAN HUNG DAOQ HOAN KIEMP TRAN HUNG DAOQ HOAN KIEM TP HN HA-NOI SO 91 THO NHUOM TP HN 295.21 295.21 ME TRI, TU LIEM, TP HA NOI HA-NOI ME TRI, TU LIEM, TP HA NOI 04.35.53.7491 043.7302.0272 P307 SO 66 BA TRIEU HANG BAI HOANKIEM TPHN HA-NOI P307 SO 66 BA TRIEU HANG BAI HOANKIEM TPHN SO 445 PHO MINH KHAI P VINH TUY Q HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 445 PHO MINH KHAI P VINH TUY Q HAI BA TRUNG HA NOI 4.36 10 NGO 95 CHUA BOCHA-NOI LIET DONGDACHUA BOC TRUNG LIET DONGDA TP HN TRUNG 10 NGO 95 TP HN 043.564.1626 043.869.1764 5 LE VAN LINH, HA MA, HOAN KIEM, TPHA NOI HA MA, HOAN KIEM, TPHA NOI HA-NOI 5 LE VAN LINH, 0422.16.16.85 O116 LO C DT DAI KIMHA-NOI P DAI KIM QHOANGC DTTPHN O116 LO MAI DAI KIM P DAI KIM QHOANG MAI TPHN 04.641.1674 04.942.8545 7 HA DINH THANH XUAN HA NOI VIETNAM DAI KIM 26/DAI KIMHOANG MAI HA NOI VN 435592524 HA-NOI 3/250/39/73 435577505 456 XA DAN NAM DONG, DONG DA,HA NOIVIET NAM HA-NOI 456 XA DAN NAM DONG, DONG DA,HA NOIVIET NAM 573.78 SO 41, DAO TAN, NGOC KHANH, HA NOIHA NOI HA-NOI SO 41 DAO TAN, BA DINH, HA NOI 4.38 41 PHO VU THANH P O CHO DUA SO 112 NHA HA NOI HA-NOI Q DONGDA C3 HOANG NGOC PHACH PLANG HA Q DONG DA TPHN 04.512.2907 SO 1 PHO TAY SON P DIEN BIEN Q BADINH TAY SON P DIEN BIEN Q BADINH TPHN HA-NOI SO 1 PHO TPHN 7347095/9045502 904.55

163-D3 KDT MOI DAI KIM. HOANG 163-D3 KDT MOI DAI KIM. HOANG MAITP HN HA-NOI MAITP HN 043.540.0071 3 NGACH 9/9 AN DUONG VUONG 3 NGACH 9/9 AN DUONG VUONG PHUTHUONG TAY HO TPHN HA-NOI PHUTHUONG TAY HO TPHN SO 68 DS 7 ( GAN TT HOI NGHI QUOCGIA) KDT MY DINH II XA MY DINH 04.785.5974 HA-NOI A24 BT4 XA ME TRI TU LIEM HA NOI HTU LIEM TPHN KHU CN NGUYEN KHE, XA NGUYEN KHE,DONG ANH, HA XA NGUYEN KHE,DONG ANH, HA NOI HA-NOI KHU CN NGUYEN KHE, NOI 043.968.0949 P206-C4 GIANG VO, BA DINH HN P206-C4 GIANG VO, BA DINH HN HA-NOI 04-37710091 HUYNH CUNG TAM HIEP THANH TRI HANOI VIET NAM HA-NOI HUYNH CUNG TAM HIEP THANH TRI HANOI VIET NAM SO 175 PHO NGUYEN HA-NOI DUC CANH SO 175 PHO NGUYEN DUC CANH P TUONGMAI Q HOANG MAI TPHN P TUONGMAI Q HOANG MAI TPHN DINH XA VAN TU THUONG TIN TPHNVIET NAM TU THUONG TIN TPHN 0433.7515.45 0433.752.827 HA-NOI DINH XA VAN SO 66 CHUA LANG LANG THUONG DONG DAHN HA-NOI SN55 NGO 13 XOM THAP KHU TRUNG XUANDINH TU LIEM HN 437759987 SO 59 NGO 221 DUONG HOANG HOA59 NGO 221 DUONG HOANG HOA THAMBA4.84 HA NOI HA-NOI SO THAMBA DINH, HA NOI DINH, P16-A5 10/75, NGUYEN CONG HOAN,NGOC KHANH, BA DINH, HN HA-NOI P16-A5 10/75, NGUYEN CONG HOAN,NGOC KHANH, BA DINH, HN 7711659 3 NGACH 22 NGO 629 KIM MA NGOCKHANH, BA DINH, TPHNMA NGOCKHANH, BA DINH, TPHN HA-NOI 3 NGACH 22 NGO 629 KIM 3562.52 DOC VAT GIA TRUONG CD TAI CHINH QTKD TAN QUANG, VAN LAM, HUNG YEN HA-NOI DOC VAT GIA TRUONG CD TAI CHINH QTKD TAN QUANG, VAN LAM, HUNG YEN 043.984.2241 54B SAI DONG, LONG BIEN, TP HN HA-NOI 54B SAI DONG, LONG BIEN, TP HN 04.3875.0464 04.875.3701 28 NGO 315 NGUYEN KHANG YEN HOACAU GIAY TPHNKHANG YEN HOACAU GIAY TPHN HA-NOI 28 NGO 315 NGUYEN 042.211.3034 SO 38B, NGO 379 PHOHA-NOI MINH KHAIP.VINH TUY, Q. HAI BA MINH KHAI HN SO 38B, NGO 379 PHO TRUNG, TP 2182662 P304 NHA H1-3 NGO 445 NGUYEN TRAI,TX NAM, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI P304 NHA H1-3 NGO 445 NGUYEN TRAI,TX NAM, THANH XUAN, HA NOI 04.355.26617 SO 7 NGACH 139 NGOHA-NOI 35 KHUONG HA NGACH 139TRUNG Q THANH XUAN TPHN SO 7 PKHUONG NGO 35 KHUONG HA PKHUONG TRUNG Q THANH XUAN TPHN 04.295.1330 0241.867.333 371 HOANG HOA THAM, LIEU GIAI, BAHOANG HOA THAM, LIEU GIAI, BA DINH, HN HA-NOI 371 DINH, HN 04-7225846 SO 420 NGO GIA TU, DUC GIANG,SO 420 NGO HA NOI DUC GIANG, LONGBIEN, HA NOI HA-NOI LONGBIEN, GIA TU, 04.652.3499 31 LE VAN LUONG CAU GIAY HA NOI 24 NG60 NGO 75 DG GIAI PHONG PDONG TAM Q HBT TPHN HA-NOI SO 251.65 P704 CHUNG CU 671, HOANG HOA THAMVINH PHUC, BA DINH, HA NO HA-NOI P704 CHUNG CU 671, HOANG HOA THAMVINH PHUC, BA DINH, HA NO 629.36 04.629.36023 SO 5 TO 2 P TAN MAI Q HOANG MAITP TO 2 P TAN MAI Q HOANG MAITP HN HA-NOI SO 5 HN 04.662.0536 DOI 7 XA NGOC HOI HUYEN THANH TRITP HN HA-NOI DOI 7 XA NGOC HOI HUYEN THANH TRITP HN 686.59 TANG 18 TOA NHA VIET TOWER SO 1THAI TOA NHA VIET TOWER DA HN HA-NOI TANG 18 HA TRUNG LIET DONG SO 1THAI HA TRUNG LIET DONG DA HN 043.857.5555 P401 142 LE DUAN, KHAM THIEN, P401 142 LE DUAN, KHAM THIEN, DONGDA, HA NOI, HA-NOI DONGDA, HA NOI, 35374905 SO 120 P HANG TRONG P HANG TRONGQ HOAN KIEM TP P HANG TRONGQ HOAN KIEM TP HN HA-NOI SO 120 P HANG TRONG HN 04.828.7808 P714 NO 20 DO THI PHAP VAN TUP714 NO 20 DO THI PHAP VAN TU HIEPP HOANG LIET Q HOANG MAI TPHN HA-NOI HIEPP HOANG LIET Q HOANG MAI TPHN 0949.788.488 29B NGUYEN GIA THIEU, TRAN HUNGNGUYEN GIA THIEU, TRAN HUNG DAOHOAN KIEM, TPHN HA-NOI 29B DAOHOAN KIEM, TPHN 043.941.1880 043.941.1879 P909 CT6 DTM MY DINH II DUONG PHAMHUNG TU LIEM HATRAI P/THANHXUAN NAM Q TX TPHN HA-NOI SN 16 NG 477/1 NGUYEN NOI 04.787.5835 C1-7 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI 13 P DOAN KE THIEN P MAI DICH QCAU GIAY TPHN 2154027 HA-NOI SO 294.59 306 NHA V31 SO 637 PHO KIM MABA B1 TT HA NOI TH KT XA TA THANHOAI, THANH TRI, TPHN HA-NOI P1 DINH TRUONG 04.224.71234 04.362.48878 SO 3 NGACH 58 NGO 41 PHO THAI HAP TRUNG LIET Q 41 PHO THAI HAP TRUNG LIET Q DONG DA TPHN HA-NOI SO 3 NGACH 58 NGO DONG DA TPHN 857.16 04.857.1612 P1303, 172 NGOC KHANH, BA DINH, TPHA NOI, VIETKHANH, BA DINH, TPHA NOI, VIET NAM HA-NOI P1303, 172 NGOC NAM 04.355.760.82 P1418 NHA B15, KHU DTM DAI KIM,HOANG MAI, HA NOIDTM DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P1418 NHA B15, KHU 04.2842622 250 LUONG THE VINH,HA-NOI VAN, TULIEM, HN VINH, TRUNG VAN, TULIEM, HN TRUNG 250 LUONG THE 04-5535149 611 AN LAC MY DINH 1 MY DINH TULIEM HA NOI VIET NAM DINH TULIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 611 AN LAC MY DINH 1 MY 4.22 SO 18 NGUYEN NGOCHA-NOI NAI, KHUONG 18 NGUYENXUAN, HA NOI SO MAITHANH NGOC NAI, KHUONG MAITHANH XUAN, HA NOI 35658245 P1406 TOA NHA34T KDT MOI TRUNG HOANHAN CHINH PTRUNG HOA Q CAU GIAY HN HA-NOI P1406 TOA NHA34T KDT MOI TRUNG HOANHAN CHINH PTRUNG HOA Q CAU GIAY 246.34 P4 C1 TT VIEN SOT RET TRUNG VANTU TT VIEN SOT RET TRUNG VANTU LIEM TP HN HA-NOI P4 C1 LIEM TP HN 04.553.4163 SO 7 M6A TT6 BAC LINH DAM P DAI KIMQ HOANG MAI, TP DAM P DAI KIMQ HOANG MAI, TP HN HA-NOI SO 7 M6A TT6 BAC LINH HN 04.641.2604 SO18/14 NGO 559 KIM HA-NOIP VINH TUYQNGO BA TRUNG TP HNVINH TUYQ HAI BA TRUNG TP HN NGUU SO18/14 HAI 559 KIM NGUU P 04.636.2930 SO 26, NGO 66 PHO VONG THI PHUONG NGO 66 PHOTAY HOTHI PHUONG BUOI QUAN TAY HO HN HA-NOI SO 26, BUOI QUAN VONG HA NOI 04.5641140 SO 9 NGACH 61/26/1DUONG TRAN DUYHUNG TP HA NOI HA-NOI SO 9 NGACH 61/26/1DUONG TRAN DUYHUNG TP HA NOI 04.5565996 045566732 SO 6 TT THUY SAN NHAN CHINH THANHXUAN HA NOI HA-NOI SO 6 TT THUY SAN NHAN CHINH THANHXUAN HA NOI 042194793 04.5575203 P1816-CT3B-VAN QUANG-HA DONG- HT DAO SU, THI TRAN THUA, LUONGTAI BAC NINH HA-TAY THON 0919659888 18 LO 3 DEN LU 1 HOANG VAN THU-HM-HA NOI 1 HOANG VAN THU-HM-HA NOI-VN HA-NOI 18 LO 3 DEN LU 04.6342301 115 NGO 670 NGUYENHA-NOI THANHNGO 670 NGUYEN KHOAI, THANH TRIHOANG MAI, TP HN KHOAI, 115 TRIHOANG MAI, TP HN 043.644.3386 043.644.3586 28B NGO 89 QUAN NHAN, NHAN CHINHTHANH XUAN, TPHNNHAN CHINHTHANH XUAN, TPHN HA-NOI 28B NGO 89 QUAN NHAN, 0906.599.969 10A DUONG 10 PHUC XA, BA DINH, HNKHU CN VINH TUY, HOANG MAI,04-6445177 HA-NOI LO 5 HN

B6 NGO TUOITRE HOANGQUOCVIETNGO TUOITRE HOANGQUOCVIET 04.2108691 LIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI B6 CONHUETU LIEM HA NOI VIET NAM CONHUETU 047564084 PHU NGHIA CHUONG MY HA NOI PHU NGHIA CHUONG MY HA NOI VIET NAM HA-NOI VIET NAM 0433718123 90 TRIEU VIET VUONGHA-NOI NOI79-81 BUI THI XUAN TP HA NOI TP HA 04.822.6027 459D BACH MAI TRUONG DINH HAI BATRUNGMAI TRUONG DINH HAI BATRUNG TPHN HA-NOI 459D BACH TPHN 043.686.3474 0436863845 92 KTT DIEM THONG NHAT DUC GIANGLONG BIEN HA NHAT DUC GIANGLONG BIEN HA NOI HA-NOI 92 KTT DIEM THONG NOI 049057919 SO 1 DAY A NGO 172 LAC LONG QUAN-BUOI-TAY HO-HN LONG QUAN-BUOI-TAY HO-HN HA-NOI SO 1 DAY A NGO 172 LAC 04.6294.6358 0988928895 PHAP VAN, HOANG LIET, HOANG PHAP VAN, HOANG LIET, HOANG MAI,HA NOI HA-NOI MAI,HA NOI 36.414.877 KM13 QL32 NGUYEN XA MINH KHAI TU LIEM HA NOI VIET NAM KHAI TU LIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI KM13 QL32 NGUYEN XA MINH 047635699 047656480 SO 969 DUONG BACH HA-NOI P BACH969 DUONG BACH DANG, P HN 04-9841746 BA TRUNG TP HN DANG, SO DANGQ HAI BA TRUNG TP BACH DANGQ HAI SO 19 NGHACH 108 NGO XA DAN SO 19 NGHACH 108 NGO XA DAN HA NOI 7832361DONG DONG DA HA NOI HA-NOI IIPHUONG NAM DONG DONG DA 1PHUONG NAM 6 A28 NGHIA TAN CAUHA-NOI NOI VN NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VN GIAY HA 6 A28 04.7915032 SO 6 PHAN CHU TRINH-HN HA-NOI SO 6 PHAN CHU TRINH - TRANG TIENHOAN KIEM-HN 04.9343248 SO63 PHUC XA PHUONG PHUC XA BA DINHHA NOI HA-NOI SO63 PHUC XA PHUONG PHUC XA BA DINHHA NOI 0437165422 SO 12,NGO 121,TRUNG LIET,DONG DA,HN 121,TRUNG LIET,DONG DA,HN5378456 HA-NOI SO 12,NGO 6 NHA CHUNG HANG TRONG HOAN KIEM HANOIHANGNAM HA-NOI 6 NHA CHUNG VIET TRONG HOAN KIEM HANOI VIET NAM 04.39448488 920 NHA No3 KDT5.3 HA DICH VONGCAU GIAY KDT5.3 HA DICH VONGCAU GIAY VIET NAM HA-NOI 920 NHA No3 VIET NAM 047912919 047550566 49 NGO 259 PHO VONG P.DONG TAMQ.HBT,HANOI, VIET NAM HA-NOI 49 NGO 259 PHO VONG P.DONG TAMQ.HBT, HN 0904731388 SO 11, NGO 491/39 PHO LA THANH,P 11, NGOCONG, Q BA LA THANH,THANH CONG,BA DINH,HN HA-NOI SO THANH 491/39 PHO DINH, TP HA04.8312230 NOI SO 240 TO 2 TT CAU DIEN HUYEN TULIEM TP HA NOI DIEN HUYEN TULIEM TP HA NOI HA-NOI SO 240 TO 2 TT CAU 04.294.4879 SO 221 C, KHAM THIEN, THO QUAN,DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 221 C, KHAM THIEN, THO QUAN,DONG DA, HA NOI 04.3851.9351 O55 LO6 KHU DEN LU HA-NOI VAN THUHOANG MAI, HA NOI II,HOANG O55 LO6 KHU DEN LU II,HOANG VAN 0985611312 THU 62 TUE TINH, BUI THI XUAN, HAI BATRUNG, TPHN THI XUAN, HAI BATRUNG, TPHN HA-NOI 62 TUE TINH, BUI 043.625.7065 SO 121 BUI THI XUAN, HA-NOI P BUI THI XUANQ HAI BA TRUNG TP HNTHI XUANQ HAI BA TRUNG TP HN SO 121 BUI THI XUAN, P BUI 978.63.36 1 HANG PHEN, HANG BO, HOAN KIEM,HA PHEN, HANG BO, HOAN KIEM,HA NOI HA-NOI 1 HANG NOI SO 11 NGO 89 PHO VONG HA, P. CHUONGDUONG, Q VONG HA, P. TPHN HA-NOI SO 11 NGO 89 PHO HOAN KIEM, CHUONGDUONG, Q HOAN KIEM, TPHN SO 16 NGO 135 NUI TRUC KIM MA BADINH TPHN NUI TRUC KIM MA, BADINH TPHN HA-NOI SO 16 NGO 135 04.38465519 373.66 59 TAN AP, PHUC XA, BA DINH, TPHN,VIET NAM HA-NOI 59 TAN AP, PHUC XA, BA DINH, TPHN,VIET NAM 043.965.5312 04.223.057.86 35 HANG GIAY HANG BUOM HOAN KIEMHAGIAY VIET NAM HA-NOI 35 HANG NOI HANG BUOM HOAN KIEMHA NOI VIET NAM 049283186 45 PHO DUC CHINH TRUC BACH BA PHO DUC CHINH TRUC BACH BA DINHHA NOI VIET NAM HA-NOI 45 DINHHA NOI VIET NAM 047150313 P215 NHA B1 TT KIM LIEN P KIM LIENQ NHA B1DA TP HA NOI KIM LIENQ DONG DA TP HA NOI HA-NOI P215 DONG TT KIM LIEN P SO 1B NGO 243 DUONG NGOC LAM PHUONGNGOC LAM LONG BIEN HA NOI HA-NOI SO 1B NGO 243 DUONG NGOC LAM PHUONGSO 1B NGO 243 DUONG 043.6500746 P708 NO 20 KDT PHAPHA-NOI HIEP,HOANG KDT PHAP VAN, TU HIEP,HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI VAN, TU P708 NO 20 LIET, HOANG MAI, HA NOI 3.683.0075 TANG 19 27 HUYNH THUC KHANGHA NOI 14 PHO NGUYEN KHUYEN04.377.37594Q DONG DA TPHN HA-NOI P512 NGO PVAN MIEU 20 NGO 8 HOA LU, LE DAI HANH, HAIBA TRUNG, LU, NOIDAI HANH, HAIBA TRUNG, HA NOI HA-NOI 20 NGO 8 HOA HA LE 2800439 1702, 71 NGUYEN CHI HA-NOI THANH,BD,1702, 71 NGUYEN CHI THANH,BD, HN HN P805 F5 YEN HOA CAU GIAY HA NOIVIET NAM HOA CAU GIAY HA NOI 844.269.1591 04.269.1591 HA-NOI P805 F5 YEN SO A25 NGO 84 DG TRAN QUANGSO A25 NGO 84O CHO DUA Q DONG 04.537.7344 O 04.857.2559 DONG DA TPHN HA-NOI DIEU TO100 P DG TRAN QUANG DIEU TO100 P CHO DUA Q DA TPHN 6A1 HOANG CAU , P OHA-NOI CHO DUA, 6A1 HOANG CAU , P O CHO DUA, Q DONGDA, TP HA NOI Q DONGDA, TP HA NOI 04.240.1676 14 NGO 33 TA QUANG HA-NOI BACH NGO 33 TA QUANG BUU, P BACH KHOAHAI BA TRUNG, HA NOI BUU, P 14 KHOAHAI BA TRUNG, HA NOI 2157426 SO 10 NGACH 124/55 NGO 124 DG AU COP TU LIEN Q TAY HO TPHNAU COP TU LIEN Q TAY HO T HA-NOI SO 10 NGACH 124/55 NGO 124 DG 04.718.3580 030.770.333 7 NGO 131 THAI HA TRUNG LIET DONGDA, TPHN HA TRUNG LIET DONGDA, TPHN HA-NOI 7 NGO 131 THAI 043.537.6480 CUM CONG NGHIEP THON HOANG MAIHOANG NINH VIET YEN BAC GIANG HA-NOI CUM CONG NGHIEP THON HOANG MAIHOANG NINH VIET YEN 0240.866.676 SN 535 PHO MINH KHAI P VINH TUYQ HAI BA TRUNG TP HNVINH TUYQ HAI BA TRUNG TP HN HA-NOI SN 535 PHO MINH KHAI P 04.821.9426 SO 2/8 TAY SON P.QUANG TRUNGQUANTAY SON P.QUANG TRUNGQUAN DONG DA TPHN HA-NOI SO 2/8 DONG DA TPHN 04.851.3731 237/33A PHAM NGU LAO PHAN CHU TRINHHOAN KIEM HA PHAN CHU TRINHHOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 237/33A PHAM NGU LAO NOI VIET NAM 04.39334057 SO 215 NGUYEN TAM TRINH, P MAI DONGQ HOANG MAI HA NOI MAI DONGQ HOANG MAI HA NOI HA-NOI SO 215 NGUYEN TAM TRINH, P 048527687/38629 P902, SO 18, YEN NINH, TRUC BACH,BASO 18, YEN NINH, TRUC BACH,BA DINH, HA NOI HA-NOI P902, DINH, HA NOI 04.371.51.262 369 TO HIEU DICH VONG CAUGIAY HANOIVIETDICH VONG CAUGIAY HANOIVIET NAM HA-NOI 369 TO HIEU NAM 047569257 SO 85 HOANG HOA THAM, NGOC SO 85 HOANG HOA THAM, NGOC HA, BH,HN HA-NOI HA, BH,HN 8234723 XOM 19 XA CO NHUE HUYEN TU LIEMTPHN CO NHUE HUYEN TU LIEMTPHN 752.02 HA-NOI XOM 19 XA

313 PHO VONG, DONG TAM, HAI BATRUNG, TPHNDONG TAM, HAI BATRUNG, 628.34 HA-NOI 313 PHO VONG, TPHN XOM 9, YEN NGUU, TAM HIEP, THANHTRI, HA NGUU, TAM HIEP, THANHTRI, HA NOI HA-NOI XOM 9, YEN NOI 4.37 SO 9 DUONG 430 CAUHA-NOI PHUCTP HA DONG,CAU AM, VAN PHUCTP HA DONG, TINH HA TAY AM, VAN SO 9 DUONG 430 TINH HA TAY 043.827.409 TIEN PHONG, LA PHU,HA-NOI HOAI DUCHA NOI TIEN PHONG, LA PHU, HOAI DUCHA NOI 0433.652.868 0433.845.192 SO 373 PHO HONG HAHA-NOI PHUONG PHUC TANHOAN KIEM HA NOI SO 373 PHO HONG HA PHUONG PHUC TANHOAN KIEM HA NOI P304 K1 HAO NAM, CAT LINH, DONG DAHN HA-NOI P304 K1 HAO NAM, CAT LINH, DONG DAHN 2101655 T1 VA 2 TOA NHA LICOGI18, KCN T1 VA 2 TOA NHA LINH, HA NOI QUANGMINH, ME LINH, HA NOI HA-NOI QUANGMINH, ME LICOGI18, KCN 0462.875.201 P1-G4-A4,TT 8/3 P.QUYNH MAI-Q.HAIBA TRUNG-HA NOI HA-NOI P1-G4-A4,TT 8/3 P.QUYNH MAI-Q.HAIBA TRUNG-HA NOI 04.8622071 32 TRAN QUOC HOAN HA-NOI DICH VONG CAU GIAY HA NOI MY MY DINH TU LIEMHA NOI XOM HOA THON PHU 04.7545816 T3 TOA NHA SONG KIM, THUY KHUE, TAYHO, TPHN KIM, THUY KHUE,043.728.1617/18 HA-NOI T3 TOA NHA SONG TAYHO, TPHN 70/203 HOANG QUOC VIET HA NOI VN TO 5 CUM 1B XUAN LA TAY HO042690834 HA-NOI 5 N25 HN 32 NGACH 46 NGO HOA BINH 7-MKHAI-HN 46 NGO HOA BINH 7-MKHAI-HN HA-NOI 32 NGACH 04.39939969 0913349292 SO 5 NGO 30 TAY HO PHUONG QUANGAN QUAN TAY HP TPHN QUANGAN QUAN TAY HP TPHN HA-NOI SO 5 NGO 30 TAY HO PHUONG 01.718.2435 04.718.2435 SN 36 KDT MOI DINH CONG, DINH CONGHOANG MAI, TP HA NOI HA-NOI SN 36 KDT MOI DINH CONG, DINH CONGHOANG MAI, TP HA NOI 04.35.68.8350 04.212.8055 THON PHUONG BAI,XA BIEN GIANG,HA DONG,HA BAI,XA BIEN GIANG,HA DONG,HA NOI HA-NOI THON PHUONG NOI 66516105 0466516105 31/36 DAO TAN BA DINH HA NOILINH HA KCNVIET NAM HA-NOI LO49D NOI QUANG MINH QUANG MINH MELINH HA NOI VIET NAM 04.7667826 147 TO 47 PHUONG LIEN DONG DA HANOIVIET NAM LIEN DONG DA HANOI HA-NOI 147 TO 47 PHUONG 048525869 SO 197A THUY KHUE PHUONG THUY197A THUY KHUE HO TP HA THUY KHUEQUAN TAY HO TP HA NOI HA-NOI SO KHUEQUAN TAY PHUONG NOI 8473860 0435626267 389B LAC LONG QUAN NGHIA DO389B LAC LONG QUAN NAM DO CAUGIAYHA NOI VIET NAM HA-NOI CAUGIAYHA NOI VIET NGHIA 047539706 9/158 GIAP BAT GIAP BAT HOANG MAIHA NOI VIET NAM HA-NOI 9/158 GIAP BAT GIAP BAT HOANG MAIHA NOI VIET 04.38645381 04.36647195 NAM TO 6 THINH LIET, HOANG MAI ,TPHNVIET NAM HA-NOI TO 6 THINH LIET, HOANG MAI ,TPHNVIET NAM 043.664.5552 217 QUAN NHAN, NHAN CHINH, THANHXUAN, HN NHAN CHINH, THANHXUAN, HN HA-NOI 217 QUAN NHAN, 5573268 SO 184 PHO HUE P. NGO THI NHAM, Q.HAI BA HUE P. NGO THI NHAM, 04.851.2123 HA-NOI SO 184 PHO TRUNG TP HN Q.HAI BA TRUNG TP HN 352 GIAI PHONG THANH XUAN HA NOI HA-NOI 354 LAC LONG QUAN TO25 CUM 3 PXUAN LA Q TAY HO HN 04.664.9627 04.758.8636 YEN DUYEN, YEN SO, HA-NOI MAI, TPHNVIET NAM SO, HOANG MAI, TPHN HOANG YEN DUYEN, YEN 043.511.2257 P307-TT NAM THANH CONG-LANG HA HA-NOI P307-TT NAM THANH CONG-LANG HA 5121261 NGO 38 PHO DAI TU PHA-NOI Q HOANGMAI THANH XUAN CHINH PKHUONGMAI Q THANH XUAN HN DAI KIM SO 315 DUONG TRUONG 04.641.1867 SO 67 PHO TRAN QUOC TOAN P TRANHUNG TRANQ HOAN KIEMP TRANHUNG DAO Q HOAN KIEM HA-NOI SO 67 PHO DAO QUOC TOAN TPHN 822.47 P1 TANG 7 TOA NHA 29 P LE DAI HANHP LE DAI HANH 29 HAI BA TRUNG TPHN HA-NOI P1 TANG 7 TOA NHA Q P LE DAI HANHP LE DAI HANH Q HAI BA TRUNG TPHN 04.978.0235 978.02 37 VAN CAO, DANG GIANG, NGO QUYENTP HAI PHONG HA-NOI 37 VAN CAO, DANG GIANG, NGO QUYENTP HAI PHONG 0936.676.238 318A LE TRONG TAN , HA-NOITHANH XUANN DISTRICT KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI QUAN 318A LE TRONG TAN 04 66708631 45 NGUYEN CONG HOAN, NGOC KHANHBA DINH TPHN HA-NOI 45 NGUYEN CONG HOAN, NGOC KHANHBA DINH TPHN 043.771.2038 630 QUANG TRUNG, HA DONG,HA NOI HA-NOI 630 QUANG TRUNG, HA DONG, HA NOI 0433.550668/688 SO 185C DANG TIEN DONG ,PHUONGTRUNG LIET ,Q DONG DA ,TP HA NOI 5377213 ,Q DONG DA ,TP HA NOI HA-NOI SO 185C DANG TIEN DONG ,PHUONGTRUNG LIET KY OT SO 1-190 TRUONG CHINH KHUONGMAI THANH XUAN TP HN HA-NOI KY OT SO 1-190 TRUONG CHINH KHUONGMAI THANH XUAN TP HN 3.853.4220 P417 KHU TAP THE C2HA-NOI P.QUYNH MAIQ.HAI BA TRUNG TP HA NOI MAIQ.HAI BA TRUNG TP HA NOI P417 KHU TAP THE C2 P.QUYNH 0936308338 SO 98C, NGO CHO KHAM THIEN, P.TRUNGPHUNG, Q.DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 98C, NGO CHO KHAM THIEN, P.TRUNGPHUNG, Q.DONG DA, HA NOI 04.8569723 8569723 SO 35 PHAM HONG THAI, TRUC BACHBA DINH, HA NOI HA-NOI SO 35 PHAM HONG THAI, TRUC BACHBA DINH, HA 048294822 04.829.48.22 NOI KHU 7 THI TRAN TRAM TROI HOAI DUCHA NOIKENH XA DUC GIANG HOAIDUC HA NOI HA-NOI THON LUNG 0433661670 136 TAY SON DD HN HA-NOI 136 TAY SON DD HN 5333252 9320650 111 TRUNG TA KHAM THIEN VAN 111 TRUNG TA KHAM THIEN VANNAM HA-NOI CHUONGDONG DA HA NOI VIET CHUONGDONG DA HA NOI VIET NAM 0462932063 04.62932063 1/175/18 TO 55 P.DICHHA-NOIHAU Q.CAU GIAY HA NOI VIET NAM Q.CAU GIAY HA NOI VIET NAM VONG 1/175/18 TO 55 P.DICH VONG HAU 04.37950312 SO 15 NGO 49 PHUC XA BA DINH SN20 DUONG 19 PHUC XA BA DINHHA NOI HA-NOI HA NOIHA NOI 37170168 04.38291683 SO 11 NGACH 23/342 DUONG KHUONGDINH Q. THANH DUONG KHUONGDINH Q. TX,HN HA-NOI SO 11 NGACH 23/342 XUAN TP HA NOI 04.35576199 96 DUONG TO HOANGHA-NOI PHUONG O CAU DENHAI HOANG PHUONG O CAU DENHAI BA TRUNG HA NOI 96 DUONG TO BA TRUNG HA NOI 0422181718 177 TO 7 TU DINH LONG BIEN HA 177 TO 7 NAM HA-NOI NOIVIET TU DINH LONG BIEN HA NOIVIET NAM 046756488 SO 16 NGACH 191/32 NGO 191 LACLONG QUAN 191/32 NGO 191 LACLONG QUAN P.NGHIA DO Q.CAU GIAY HN HA-NOI SO 16 NGACH P.NGHIA DO Q.CAU GIAY HN 8363848 P702-17T3 TRUNG HOA-NHAN CHINH-HN HA-NOI P702-17T3 TRUNG HOA-NHAN CHINH-HN 04-2510267 775 DE LA THANH THANH CONG BA DINHHA NOI VIET NAM ANH HA NOIVIET NAM HA-NOI MY NOI BAC HONG DONG 04.62661275 29 LUONG KHANH THIEN TUONG 3/12/5 LUONG KHANH THIEN TUONG 0436612830 MAI HA NOI VN HA-NOI MAIHOANG MAI HA NOI VIET NAM MAIHOANG

SO 17 NGO 521 TRUONG DINH P.TAN17 NGO 521 TRUONG DINH P.TAN MAIQ.HOANG MAI HA NOI HA-NOI SO MAIQ.HOANG MAI HA NOI 8611307 02 LY THUONG KIET HA NOITRUNG HA NOI TRIEU LE DAI HANH HAI 04.9334101HA NOI HA-NOI 308 PHO BA BATRUNG 16 NGO 37 TO 32 DICH VONG CAU GIAYHN TO 32 DICH VONG CAU GIAYHN HA-NOI 16 NGO 37 048335998 8335998 SO 33/342 KHUONG DINH, HA DINH,THANH XUAN HN DINH, HA DINH,THANH XUAN HN HA-NOI SO 33/342 KHUONG 04.35573003 0435573003 93 THANH NHAN, QUYNH LOI, HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI 93 THANH NHAN, QUYNH LOI, HAI BA043.8211.791 043.8211791 TR THON VAN , THANH LIET, THANH THON VAN , VIET NAM HA-NOI TRI,HA NOI, THANH LIET, THANH TRI,HA NOI, VIET NAM 098.83.76.455 TUU LIET, TAM HIEP, THANH TRI, TUU LIET, TAM HIEP, THANH TRI, TPHNVIET NAM HA-NOI TPHNVIET NAM 043.623.0861 C1702 TANG 17 SO 124 MINH KHAIP PHUONG MAI, GIAI PHONG P.PHUONGMAI Q.DONG DA HN HA-NOI SO 5 NGO 263 D. HBT HA NOI 04.2016.896 THON NUI, DONG DU, HA-NOI DAO VIEN, QUE VOBAC NINHDU, DAO VIEN, QUE VOBAC NINH THON NUI, DONG DUONG 2,PHU MINH, SOC SON, HN HA-NOI DUONG 2,PHU MINH, SOC SON, HN 043.5831270 LO 34B9, KDT DAM TRAU, P BACH DANGQ HAI BA TRUNG, TPHN HA-NOI LO 34B9, KDT DAM TRAU, P BACH DANGQ HAI BA TRUNG, TPHN 04.984.2846 SO 35 PHO CU LOC P THUONG DINH 35 PHO CU LOC TPHN HA-NOI SO QTHANH XUAN P THUONG DINH QTHANH XUAN TPHN 557.23 NHA SO 8 NGO 1 NG1/2 P TRAN QUOCHOAN P DICH VONG TRAN QUOCHOAN P DICH VONG HAU QCAU GIAY TPHN HA-NOI NHA SO 8 NGO 1 NG1/2 P HAU QCAU GIAY TPHN 754.6 2 NHA 42A BACH KHOA, HAI BA TRUNGTP HN HA-NOI 2 NHA 42A BACH KHOA, HAI BA TRUNGTP HN 04.22.46.4886 P203 SO 10 KIM MA THUONG P CONG VIQ 10 KIM MA THUONG P CONG VIQ BA DINH TP HN HA-NOI P203 SO BA DINH TP HN 04.273.0579 44 VAN CAO BA DINH HA NOI HA-NOI 125 GIANG VO, CAT LINH, DONG DA, 043.767.4567 HANOI TANG 2 NHA SO 2 NGO 860 BACHTANG 2 NHA SO 2 NGO 860 BACH DANGTHANH LUONG HAI BA TRUNG TPHN HA-NOI DANGTHANH LUONG HAI BA TRUNG TPHN 0936.97.1368 121 HAM TU QUAN, PHUC TAN, HOANKIEM, TPHN HA-NOI 121 HAM TU QUAN, PHUC TAN, HOANKIEM, TPHN 043.990.8964 A13/12 DAM TRAU, BACH DANG, HAI BATRUNG, TP HN HA-NOI A13/12 DAM TRAU, BACH DANG, HAI 04.3984.1980 043.984.1980 BATRUNG, TP HN SO 1 TRANG TIEN QUAN HOAN KIEM 1 TRANGNAM QUAN HOAN KIEM04.39728001 HA-NOI SO HNVIET TIEN HNVIET NAM SO 299 PHO QUANG TRUNG PQUANG TRUNGTX HA DONG TINH HA TAY HA-NOI SO 299 PHO QUANG TRUNG PQUANG TRUNGTX HA DONG TINH HA TAY 04.211.0190 P2 NHA CT8B KDT VAN QUAN HA P2 NHA CT8B KDT VAN QUAN HA DONGTPHN HA-NOI DONGTPHN 0433.54.3908 8 NG197/136 THACH BAN, TO 7,THACHBAN, LONG BIEN, HA TO 7,THACHBAN, LONG BIEN, HA NOI, VIET NAM HA-NOI 8 NG197/136 THACH BAN, NOI, VIET NAM 0903.436.628 168 LO DUC, DONG MAC, HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI 168 LO DUC, DONG MAC, HAI BA TRUNGHA NOI 043.821.3402 04.821.3402 13 PHO THANH BAO KIMMA HN 13 PHO THANH BAO KIMMA HN HA-NOI 7341752 SO 4 NGACH 12/14 PHO LUONG KHANHTHIEN, 12/14 PHOMAI, Q HOANGMAI-HN P TUONG MAI, HA-NOI SO 4 NGACH P TUONG LUONG KHANHTHIEN, 04.6613242 11/30 TA QUANG BUU HA-NOI BACH KHOA HBTHA QUANG BUU BACH KHOA HBTHA NOI VIET NAM 11/30 TA NOI VIET NAM 0977669956 0422466269 902 CC NGAN HANGNoN VA PTNT CAUGIAYNGO NHAN NHAN 14 HQV THANHXUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI 30/144/4 QUAN 106 NGACH CHINH CG HN VN 047558108 97 CAU GIAY HA NOI VIET NAM SO 73 NGO 285 P DOI CAN P LIEU GIAIQ BA DINH TPHN HA-NOI 04.833.8273. 04.833.8273 192 NGUYEN HOANG TON XA XUAN DINHHUYEN TU LIEM TPHN HA-NOI 192 NGUYEN HOANG TON XA XUAN DINHHUYEN TU LIEM TPHN 0902.170.175 SO 125 DUONG HOA BANG, QUAN CAUGIAY, HA NOI BANG, QUAN CAUGIAY, HA NOI HA-NOI SO 125 DUONG HOA 04.62935634 610 TO 43-DINH CONG-HOANG MAI-HANOI HA-NOI 610 TO 43-DINH CONG-HOANG MAI-HANOI 090.325.5655 04.9366413 TANG 6-60A NGUYEN CHI THANHSO 15/28/260 CAU GIAY P.QUAN HOA, QCAU GIAY TPHN HA-NOI HA NOI 04.775.6717 775.67 TANG 4 TOA NHA VIT 519 KIM MA TANG 4 TOA NHA VIT 519 KIM MA NGOCKHANH BA04.222.09667 HA-NOI NGOCKHANH BA DINH HA NOI 04.222.09669 DINH HA NOI 345 KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH, KIM MA, NGOC KHANH, BA DINH,04-7712876 04-7712842 HA-NOI 345 HN HN 65-67 GIANG VAN MINH, DOI CAN, BADINH, TPHN MINH, DOI CAN, BADINH, TPHN HA-NOI 65-67 GIANG VAN 665.638.889 221 NGUYEN VAN CU LONG BIENSO 221 NGUYEN VAN CU LB HN HA-NOI HA NOIVIET NAM 36502244 DOI 2 LONG PHU QUOC OAI HA NOI 2 LONG PHU QUOC OAI HA NOI 04.33676207 HA-NOI DOI P512 CT3B KHU DT MY DINH II XAP512 CT3B KHU DT MY DINH II XA MYDINH7870660 HA-NOI MYDINH HN HN 109 TRUONG CHINH P.LIET TX HA NOI HA-NOI 109 TRUONG CHINH P.LIET TX HA NOI 04.8689737 04.8511800 P113 A1 TT 8/3 P.QUYNH MAI HBTP113 A1 TT 8/3 P.QUYNH MAI HBT HN HA-NOI HN 8627149 NGA TU SON DONG XA SON DONG H HOAIDUC TINH HA TAY DONG H0343.995.519 HA-NOI NGA TU SON DONG XA SON HOAIDUC TINH HA TAY SN 4 NG4/24 NGO 24 PHO DANG TIENDONG P NGO 24 LIET Q DONG DA TPHN537.62 HA-NOI SN 4 NG4/24 TRUNG PHO DANG TIENDONG P TRUNG LIET Q DONG DA TPHN SO 793,BACH DANG,P.BACH DANG,Q.HBTHA NOI HA-NOI SO 793,BACH DANG,P.BACH DANG,Q.HBTHA NOI 04.9842324 58B PHO HUE, NGO THI NHAM, HAI BATRUNG, THANH PHO HN HAI BATRUNG, THANH PHO HN HA-NOI 58B PHO HUE, NGO THI NHAM, 3.822.5203 04.628.72297 7 NGACH 147/67 TAN MAI, HOANG MAI,HA NOI, VIET NAM HOANG MAI,HA NOI, VIET NAM HA-NOI 7 NGACH 147/67 TAN MAI, 04.22.14.97.11 210 TRAN QUANG KHAI P TRAN TIENHOAN KIEM HA NOIHANG TRONG, HK,HN, VN HA-NOI SO 8 PHO TRANG THI, 04.936.8613 NHA SO 2 NGO 255 DG NGUYEN KHANGP 2 NGO 255Q CAU GIAY TPHN HA-NOI NHA SO YEN HOA DG NGUYEN KHANGP YEN HOA Q CAU GIAY TPHN 04.2115123 SO 68 DUONG TRUONG CHINH P SO 68 DUONG TRUONG CHINH P PHUONGMAI QUAN DONG DA TPHN HA-NOI PHUONGMAI QUAN DONG DA TPHN 04.868.9353 A39 TT TW DOAN TO51 QUANHOA CAUGIAYHA NOITO51 QUANHOA CAUGIAYHA NOI VIET NAM HA-NOI A39 TT TW DOAN VIET NAM 47671830

15 HOANG DIEU, BA DINH HA NOIVIET NAM DIEU, BA DINH HA NOI HA-NOI 15 HOANG 62969697 10/20 NGUYEN CONG HOAN NGOC KHANHBA DINH HA NOI NGOC KHANHBA DINH HA NOI HA-NOI 10/20 NGUYEN CONG HOAN 422166888 55 YEN NINH BA DINH HA-NOI HN 55 YEN NINH BA DINH HN 04.37152379 11/79 DUONG QUANG HA-NOI HAM,QUAN11/79 DUONG QUANG HAM,QUAN HOACAU GIAY HA NOI VIET HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM 2005567 C9 LO 3-KHU DO THI MOI DINH CONGHOANG MAI-HN 376-KHUONG DINH-HA DINH-TX-HN HA-NOI SO 5 NGACH 16-NGO 4.36 PHONG 201 D5 TO 80 DICH VONG, CAU GIAY, D5 TO 80 DICH VONG, CAU GIAY, HA NOI HA-NOI PHONG 201 HA NOI 437562986 TO 1, PHUONG THACH BAN, QUANLONG BIEN, HA NOI BAN, QUANLONG BIEN,3.87 NOI HA-NOI TO 1, PHUONG THACH HA SO 27 NGO 16 HUYNHHA-NOIKHANGDONG DA HN THUC 12 M5 TT5 LINH DAM DAI KIMHOANG MAI HN 7737266 TANG 6 SO 273 KIM MA PHUONG TANG 6 SO 273 KIM MAHA NOI HA-NOI KIM MAQUAN BA DINH PHUONG KIM MAQUAN BA DINH HA NOI 437264518 95-VUONG THUA VU-TX-HN HA-NOI 95-VUONG THUA VU-TX-HN 4.57 THON AN PHU XA XUAN PHU HUYEN PHUCTHO XA XUAN PHU HUYEN PHUCTHO HA NOI HA-NOI THON AN PHU HA NOI 433924514 SO 5 BA TRIEU, P. TRANG TIEN, HOANKIEM, HN P. TRANG TIEN, HOANKIEM, HN HA-NOI SO 5 BA TRIEU, 43.94 30-TRAN QUOC TOAN-HANG BAI-HN HA-NOI 30-TRAN QUOC TOAN-HANG BAI-HN 2158537 9716404 P 403 NHA A1 PHUONG PHUONG P403 NHA A1 PHUONG LIEN DONG DA4 7536682 HA-NOI LIEN Q.DONG DA HA NOI 0 A18 TO 54A PHUONG YEN HOA, CAU GIAYHA PHUONG YEN HOA, CAU GIAYHA NOI HA-NOI A18 TO 54A NOI 4.63 4.34 23-NGO 124-NGUYEN HOANG TON-PHUTHUONG-TAY HO-HN TON-PHUTHUONG-TAY HO-HN HA-NOI 23-NGO 124-NGUYEN HOANG 0917.681.875 69 NGO GIA TU, Q. LONG BIEN, HN NGO GIA TU, Q. LONG BIEN, HN HA-NOI 69 36523571 P206 NHA C6 K1 KDT MY DINH I XA MYDINH C6 K1 KDT MY DINH I XA MYDINH HUYEN TU LIEM TPHN HA-NOI P206 NHA HUYEN TU LIEM TPHN 28.72.411 04.794.0020 168 DUONG CHIEN THANG HA DONGHA TAY, VIETNAM HA-TAY 168 CHIEN THANG STREET, HA DONGHA TAY, VIETNAM 034.527668 TANG 8 TOA NHA 52 NGUYEN CHI THANHHN HA-NOI P401-D8B TAP THE CONG TY GIONG 04.37755888 TRUNG UONG P. HOANGMAI DON CAYTRONG 04.7755889 C1-LO 15-KHU DT DINH CONG-HOANG MAIHN DT DINH CONG-HOANG MAIHN 4.36 HA-NOI C1-LO 15-KHU SO 15 PHO SON TAY PHUONG DIEN BIENQUAN BA DINH HA NOI DIEN BIENQUAN BA DINH HA NOI HA-NOI SO 15 PHO SON TAY PHUONG 435576384 46 NGO 68 NGUYEN HONG HNTAN CAU GIAY HN CUNG TO 50 P. NGHIATAN CAU GIAY HN HA-NOI 11 NGO 79 TRAN 04.7739119 341/192 P.LE TRONG TAN DINH CONGHOANG MAI HA NOI VIET NAM HA-NOI 341/192 P.LE TRONG TAN DINH CONGHOANG MAI HA NOI VIET NAM 4.63 THON DAI LAN, XA DUYEN HA,THANH TRIHA NOIVAN DIEN, THANH TRI,HA 38619459 HA-NOI TO4, THI TRAN NOI 66557891 NHA SO 2 TT CUC QLY XE MAY TO 13 CAU DIEN TU QLY XE MAY TO 13 CAU DIEN TL HN HA-NOI NHA SO 2 TT CUC LIEM HN 43.76 27 NGO 16 HUYNH THUC KHANG 22 LO BIET THU 5 KHU DO THI MOIPHAP VAN-TU HIEP -Q. HA-NOI DD HN 7737599 P910-CT3A KHU DO THI MY DINH P910-CT3A KHU DO THI MY DINH II XAMY DINH TU LIEM HA N HA-NOI II XAMY DINH TU LIEM HA NOI 437950860 143 HOANG VAN THAI,THANH XUAN,HANOI VAN THAI,THANH XUAN,HANOI HA-NOI 143 HOANG 18 NGACH 14/3 TO 56 PHAO DAI LANGHN 14/3 TO 56 PHAO DAI LANGHN HA-NOI 18 NGACH 04.2104602 P443B-C2-TT HOC VIEN BUU CHINH VIENTHONG-HAVIEN BUU CHINH VIENTHONG-HA DONG HA NOI HA-NOI P443B-C2-TT HOC DONG-HA NOI 4.3 2951261 SO 73 TO4 PHUONG YEN SO QUAN HOANGMAI HA NOI HA-NOI SO 73 TO4 PHUONG YEN SO QUAN HOANGMAI HA NOI 436450022 39 TUE TINH HAI BA TRUNG HN 39 TUE TINH HAI BA TRUNG HN HA-NOI 439748338 SO 207 DOI CAN, BA DINH, HN HA-NOI SO3, TO 1, P.LINH NAM,HOANG MAI, HN 8234244 04.8234244 453 - 14 - HIM LAM - DIEN BIEN PHUDIEN BIEN LAM - DIEN BIEN PHUDIEN BIEN HA-NOI 453 - 14 - HIM (023) 812.248 (04) 5.623.668 SO 8 B25 NAM THANH HA-NOIPHUONG B25 NAM THANH CONG PHUONG LANGHA QUAN DONG DA HA N CONG SO 8 LANGHA QUAN DONG DA HA NOI 437733799 DOI 3, THON NHUE, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI HA-NOI DOI 3, THON NHUE, XA 38810935 52KH THON PHUONG VIEN-SONG52KH THON PHUONG VIEN-SONG PHUONG-HOAI DUC-HN HA-NOI PHUONG-HOAI DUC-HN 4.34 9 - PHAN TRONG TUE HA-NOI - VAN DIEN9 - PHAN TRI - HA TUE - VAN DIEN -THANH TRI - HA NOI -THANH TRONG NOI 04-8.611.129 111-B3 THANH XUAN BAC, HA NOI HA-NOI P.407C-E2, TT THANH XUAN BAC, THANHXUAN, HA NOI 35542573 22462576 P1207 NHA B15 KHU DO THI MOI DAIKIMNHA B15 KHU DO THI MOI DAIKIM977246268 HN HA-NOI P1207 P DAI KIM HN P DAI KIM PAE4,CUM E10 PHUONG THANH XUAN BACQUAN THANH XUAN-HA NOI BACQUAN THANH XUAN-HA NOI HA-NOI PAE4,CUM E10 PHUONG THANH XUAN 04.553.6207 SO 83 NUI TRUC KIM MA BA DINHSO 83 NUI TRUC KIM MA BA DINH HN 437367963 HA-NOI HN P201 N18 TT KHU DO THI TRUNG P201 N18 TT KHU DO THI TRUNG HOANHAN CHINH THANH XUAN HN HA-NOI HOANHAN CHINH THANH XUAN HN 2511073 KCN QUANG MINH, ME LINH, HA NOI QUANG MINH, ME LINH, HA NOI 04-2.423.126 HA-NOI KCN KHU TAP THE TONG CUC 2 KHU DAN CUSO 2 THON TRU 2 CO NHUE TU LIEM 2 THON TRU 2 CO N HA-NOI KHU TAP THE TONG CUC 2 KHU DAN CUSO HN 947831777 SO 8, NGO 127, DOC NGU, HA NOI 8, NGO 127, DOC NGU, HA NOI HA-NOI SO 62914252 1/61-NGUYEN VIET XUAN-THANH 1/61-NGUYEN VIET XUAN-THANH XUAN-HN HA-NOI XUAN-HN 2938668 490-TRUONG CHINH-HN HA-NOI 490-TRUONG CHINH-HN 4.39 P716 NO 8, KHU THI MOI PHAP VANHOANG MAI, HA NOI PHAP VANHOANG MAI, HA NOI HA-NOI P716 NO 8, KHU THI MOI 36658286

PHONG 214 DAY NHA CT3B KHU DO THIVAN QUAN PHUONG PHUC LATHIVAN QUAN PHUC LA HN HA-NOI PHONG 214 DAY NHA CT3B KHU DO HA DONG HN 433535888 TO 3 PHUONG THACH HA-NOI BAN QUANTO 3 PHUONG THACH BAN QUAN LONGBIEN HA NOI LONGBIEN HA NOI 436755180 139 TRUONG CHINH, HA NOI HA-NOI 139 TRUONG CHINH, HA NOI SO 46 TANG BAT HO PHUONG PHAM46 TANG BAT BA TRUNG HAPHAM DINHHO HAI BA TRUNG HN HA-NOI SO DINHHO HAI HO PHUONG NOI 439724859 SO 20 NGO 4 HOANG DIEU NGUYEN TRAIHA DONG HA DIEU NGUYEN TRAIHA DONG HA NOI HA-NOI SO 20 NGO 4 HOANG NOI 4.34 P205 NHA 4 TANG KXN HONG HA TO 5 BANG BTRUONG CHINHQUAN HOANGMAI TP HN HA-NOI NGO 109DG P HOANG LIET HA NOI04.629.0018 22 NGO 3-HOANG MAI-TRUONG DINH HBT-HN HA-NOI 22 NGO 3-HOANG MAI-TRUONG DINH HBT-HN 6620078/2924405 105 HOANG VAN THAI HA-NOI TRUNGTHANH XUAN TPHN KHUONG 105 HOANG VAN THAI KHUONG TRUNGTHANH XUAN TPHN 04.385.383.94 043.853.8394 298A MINH KHAI P MINH KHAI HAI298A MINH KHAI P MINH KHAI HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI BATRUNG HA NOI 0432126383 248 NGUYEN TRAI PHUONG THANH XUANTRUNG THANH XUAN HA NOI HA-NOI 248 NGUYEN TRAI PHUONG THANH XUANTRUNG THANH XUAN HA 0435583967 105 K3 NGUYEN PHONG SAC NGHIA TANCAU GIAY HA NOI VN NGHIA 042380796 HA-NOI 105 K3 NGUYEN PHONG SAC TANCAU GIAY HA NOI VIET LA COI, YEN VIEN, GIAHA-NOI LAM, TPHN COI, YEN VIEN, GIA LAM, TPHN LA THON VAN, THANH LIET THANH TRI TPHN HA-NOI THON VAN, THANH LIET THANH TRI TPHN 0462.780.459 XOM LE TAN TRIEU THANH TRI HA NOILE TAN TRIEU THANH TRI HA NOI HA-NOI XOM 0912323732 12/43 VONG THI BUOI TAY HO HA12/43 VONG THI BUOI TAY HO HA NOIVIET NAM HA-NOI NOIVIET NAM 047538113 15/158 NGOC HA, NGOC HA, BA DINH,TP HNNGOC HA, NGOC HA, BA DINH,TP HN HA-NOI SN 11TO7 0422.428.676 9 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VIETNAM TAN CAU GIAY HA NOI VIETNAM HA-NOI 9 NGHIA 048361752 92/24 DUONG KIM DONG GIAP BAT HNHOANG MAI HN HA-NOI 92/24 DUONG KIM DONG GIAP BAT HN 04.62933161 78 BA TRIEU Q.HOAN KIEM HNHANOI, VIETNAM HA-NOI 78 BA TRIEU Q.HOAN KIEM HN 04.943.7500 DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HA TAY HA-TAY DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HA TAY 034.910110 82A NGO HOA BINH MINH KHAI HN B3 TT KIM LIEN DD HN HA-NOI P11 6.29 04.2932081 1A NGO QUYEN, P.LY THAI TO HKIEMHA NOI HA-NOI 1A NGO QUYEN, P.LY THAI TO HKIEMHA NOI 8251489 8251458 XOM GIUA, THANH LIET, THANH TRIHAGIUA, THANH LIET, THANH TRIHA NOI 4.37 HA-NOI XOM NOI P209 NHA K8 THANH CONG QUAN BA DINHHA NOI HA-NOI P209 NHA K8 THANH CONG QUAN BA DINHHA NOI 7737610 43.77 3/7 TO HIEU HA DONGHA-NOI HA NOI 3/7 TO HIEU HA DONG HA NOI 4.34 SO 78 NGUYEN DUC CANH P.TUONG78 NGUYEN DUC CANH P.TUONG MAIQ.HOANG MAI HN HA-NOI SO MAIQ.HOANG MAI HN 36627337 SO 94 PHO PHU VIEN PHUONG BO DEQUAN LONG BIEN HA NOI VIET NAM 8727489 BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 94 PHO PHU VIEN PHUONG BO DEQUAN LONG 2782112 SO 18 HAO NAM, O CHO DUA, DONG 18 HAONOI O CHO DUA, DONG DAHA NOI HA-NOI SO DA,HA NAM, 5132622 P204 NHA A2 TT KIM GIANG TX HA NOI NHA A2 TT KIM GIANG TX HA NOI HA-NOI P204 4.38 P607-18T1 TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH XUAN, HOA NHAN CHINH,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI P607-18T1 TRUNG HA NOI 04.62510355 SO10,NGO 594/35 DUONG LANG, SO10,NGO 594/35 DUONG LANG, P.LANGHA, Q.DONG DA,8359055 HA-NOI P.LANGHA, Q.DONG DA, TP HA NOI 8359055-2751166 TP HA NOI SO 1, NGACH 35, NGOHA-NOI DUONG,TAY HO,HA NOI 76, AN 56,NGO 264 THUY KHUE,TAY HO,HA NOI 22424871 34 LANG HA DONG DAHA-NOI HA NOI 34 LANG HA DONG DA HA NOI 04.2811040 15B19, NGHIA TAN, CAU GIAY, HANOI, VIET NAM TAN, CAU GIAY, HANOI,47913858 HA-NOI SO 15B19,NGHIA VIET NAM 7913858 138 NGO TRAI CA TRUONG DINH 138 NGO TRAI CA TRUONG DINH HBT HN HA-NOI HBT HN 04.36241644 48 QUAN NHAN TRUNG HOA CAU48 QUAN NHAN TRUNG HOA CAU GIAYHN HA-NOI GIAYHN 435567775 101C22 TT MAI DONG,HA-NOI MAI, HANOI MAI DONG, HOANG MAI, HANOI HOANG 101C22 TT 39965796 38621300 40 GIAPNHAT NHAN CHINH THANHXUAN HN HA-NOI 40 GIAPNHAT NHAN CHINH THANHXUAN HN 439940625 58 TO 13 CAU DIEN TU LIEM HA NOI TO 13 CAU DIEN TU LIEM HA NOI HA-NOI 58 4.38 SO 11/790 TRUONG DINH THINH LIET11/790 TRUONG DINH THINH LIET HOANG MAI HN HA-NOI SO HOANG MAI HA NOI 4.39 6B10 DAM TRAU, P.BACH DANG, Q.HAI BA TRUNG, HA NOI DANG, Q.HAIBA TRUNG, HA NOI HA-NOI 17-A7 DAU TRAU, P.BACH 39844869 SO 18 PHO NGO QUYEN, TRANG SO 18 PHO NGO QUYEN, TRANG TIEN,Q.HOAN KIEM, TP HN HA-NOI TIEN,Q.HOAN KIEM, TP HA NOI 5148492 138A QUAN NHAN-NHAN CHINH-THANHXUAN-HA NOI HA-NOI 138A QUAN NHAN-NHAN CHINH-THANHXUAN-HA NOI 2781133/34/35 38/409 KIM MA, BA DINH, HA NOI P307,KHU TT CTY HOA CHAT,135NGUYENVAN CU,NGOC LAM, LONG BIEN, HN HA-NOI 8730079-2661804 2661804 P205 NGA CT3-3 KHU DO THI ME TRI HADUONG PHAM HUNG TU LIEM HA NOI 4.38 HA-NOI P205 NGA CT3-3 KHU DO THI ME TRI HADUONG PHAM HUNG TU L 18 NGO 460/7 THUY KHUE TAY HO HANOIVIET NAM KHUE TAY HO HANOIVIET NAM HA-NOI 18 NGO 460/7 THUY 047538741 D6-B DI HOC BACH KHOA HN SO 1 DAICOHOC BACH KHOA HN SO 1 DAICO VIET BACH KHOAMHBT,HN HA-NOI D6-B DI VIET BACH KHOAMHBT,HN 22181598 438551538 SO 1 TO HIEU HA NOI VIET NAM 506 K40 THI TRAN CAU DIEN TU LIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 4.9 4/18/432 DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET NAM HA-NOI 4/18/432 DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET NAM 047629677 P507, NHA B11B, NAM HA-NOI YEN, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN YEN, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN TRUNG P507, NHA B11B, NAM TRUNG 2924934

SO 18 NGACH 25 NGOHA-NOI DEONG BIEN HA NOI 193 BO SO 18 NGACH 25 NGO 193 BO DELONG BIEN 43.87 HA NOI 43.87 40 NGUYEN KHANH TOAN QUAN HOA CAUGIAY HN TOAN QUAN HOA CAUGIAY HN HA-NOI 40 NGUYEN KHANH 04.37675810/11 437675810 SO17, NGO20,PHO TRUONG DINH, PHUONGTRUONG DINH, HAI BA TRUNG, HN HA-NOI SO17, NGO20,PHO TRUONG DINH, PHUONGTRUONG DINH, HAI BA TRUNG, HN 04.6240240 TANG 4 TOA NHA GAMI SO 11 DUONGPHAM HUNG TU LIEM HA NOI THANHBA DINH HA NOI HA-NOI SO 109 PHO QUAN THANH P QUAN 04.7688147 TT GIA BINH - GIA BINH - BAC NINH HA-NOI P1208 TANG 12 TOA NHA 57 LANG HA HN 4.39 986699516 P102 NHA A6 TT VINH HA-NOI HO DONG DA HN P102 NHA A6 TT VINH HO DONG DA HN 39449472 39949472 343 TRAN KHAT CHANHA-NOI NHAN HAIBA KHAT CHANNOI VIETNHAN 049722227 THANH 343 TRAN TRUNG HA THANH NAM HAIBA TRUNG HA NOI VIET NAM SO 19 NGO 133 PHO THAI HA DD SO 19 NGO 133 PHO THAI HA DD HN HA-NOI HN 4.54 SO 10A DAY M4, BAC LINH DAM, HOANGMAI, HA NOI LINH DAM, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI SO 10A DAY M4, BAC 04.6410954 12/93 HOANG VAN THAI, HA NOI 12/93 HOANG VAN THAI, HA NOI HA-NOI 6415748 65 LUONG SU C,QUOC TU GIAM,HN NGO VAN CHUONG, KHAM THIEN HN HA-NOI 69B 047325055 THUY PHUONG TU LIEM HA NOI THUY PHUONG TU LIEM HA NOI HA-NOI 4.38 2B TRAN DAI NGHIA - DONG TAM SO26, TRUONG CHINH, PHUONG MAIDONG DA, HN HA-NOI - HAIBA TRUNG - HN SO78-NGO29-PHO KHUONG HA-P.KHUONGDINH-Q.THANH XUAN-HA NOI HA-NOI SO78-NGO29-PHO KHUONG HA-P.KHUONGDINH-Q.THANH XUAN-HA 8551424/5633223 04.5633223 297 HOANG QUOC VIET NGHIA TAN CAUGIAY HA NOI VIET NAM CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 12 CM2 TT QUAN DOI NGHIA DO 047564501 SO 36 NGACH 53/548 TO 9 NGUYEN VANCU GIA 53/548 LONGNGUYEN VANCU GIA THUY LONG BIEN HA NOI HA-NOI SO 36 NGACH THUY TO 9 BIEN HA NOI 04-8727072 04-6441439 SO NHA 26, NGO 71 LE HONG PHONG,PHUONG DIEN LE HONG DINH, HA NOI HA-NOI SO NHA 26, NGO 71 BIEN, BA PHONG,BA39441559 NOI 36470600 DINH, HA 2,44A KHUONG TRUNG,THANH XUAN, HANOI,VIET NAM HA-NOI 2,44A KHUONG TRUNG,THANH XUAN, HANOI,VIET NAM 5148436 532E DUONG LANG, P HA-NOI LANG HA, DONGDUONG LANG, P LANG HA, DONG DAHA NOI 532E DATP HA NOI PHONG 809 TOA NHA 262 NGUYEN HUYTUONG TXT TX 262 NOI VIETNAM 422116628 TX HA NOI HA-NOI PHONG 809 TOA NHA HA NGUYEN HUYTUONG TXT 48 TRAI CA TO 69B TRUONG DINHHAI BA TRUNG HN TRUONG DINHHAI BA TRUNG HN HA-NOI 48 TRAI CA TO 69B 436627510 SO 27, BT1, BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,BAN DAOMAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA HA-NOI SO 27, BT1, HOANG LINH DAM, 6418842 6418845 SO 9 NGO 9 THON DONG, THANHSO 9 NGO 9 THON DONG, THANH TRI, HA-NOI TRI,HOANG MAI, HN 6446998 6446953 16B NGO87 PHO TRUONG LAM-DUC GIANGHA NOITRUONG LAM-DUC GIANGHA4.39 HA-NOI 16B NGO87 PHO NOI 23 LANG HA THANH CONG BA DINH HANOIHA THANH CONG BA DINH HANOI HA-NOI 23 LANG 4.35 801 N04 KDT DICH VONG/49TRAN801 N04 KDTCG HNVONG/49TRAN DANGNINH CG HN HA-NOI DANGNINH DICH 462693689 TANG 5 SO 475 D.NGUYEN TRAI P.THANHXUAN- TP HA NOI TRAI P.THANHXUAN- TP HA 462852274 HA-NOI TANG 5 SO 475 D.NGUYEN 42852274 NOI SO 2 NGO 129/2 NGUYEN TRAI, THUONGDINH, THANH XUAN, HA NOI DA,HA NOI HA-NOI SO A18 TO 100 HOANG CAU, DONG 917.64 P306 KHU VP CT4 AX2HA-NOI LINH DAMTHI LINH DAM, HOANG LIET, DAM 6415538 KHU DT P306 KHU VP CT4 AX2 KHU DT LINH HN 9721277 SO 74,NGO THONG PHONG, TON SO 74,NGO THONG PHONG, TON DUCTHANG, DONG DA, HN HA-NOI DUCTHANG, DONG DA, HA NOI 7321325 0983318438 DUC TU QUANG TAN QUANG XUONG THANHHOA TAN QUANG XUONG THANHHOA VIET NAM HA-NOI DUC TU QUANG VIET NAM 0373.717414 SO 3,NGO 77 DUONG XUAN LA,TAY HO,HN 77 DUONG XUAN LA,TAY HO,HN HA-NOI SO 3,NGO TANG4 TOA NHA MATEXIM 36 PHAM VANTOA NHA MATEXIM 36 PHAM 047554809NAM NHUE TU LIEM HA NOI VIET NA HA-NOI TANG4 DONG CO NHUE TU LIEM HAVAN DONG CO NOI VIET P403 NHA 17T2 KHU TRUNG HOA P403 NHA 17T2 KHU TRUNG HOA NHANCHINH,TH,CAU GIAY,HN HA-NOI NHANCHINH,TH,CAU GIAY,HN 62511751 77 VU NGOC PHAN LANG HA DONG DAHA NOI PHAN LANG HA DONG DAHA NOI HA-NOI 77 VU NGOC 04.7763219 6B PHAM VAN DONG, CO NHUE, TU LIEM,HN HA-NOI 6B PHAM VAN DONG, CO NHUE, TU LIEM,HN 049037966 102 BA TRIEU P.NGUYEN DU Q. HAI BATRUNG HA NOI VIETDU Q. HAI BATRUNG4.39NOI VIET NAM HA-NOI 102 BA TRIEU P.NGUYEN NAM HA 4.38 P501, SO 79/81 BUI THI XUAN, HAI BATRUNG,HA NOI THI XUAN, HAI BATRUNG,HA NOI HA-NOI P501, SO 79/81 BUI 04.66564554 04.66564585 SO 187B, GIANG VO, CAT LINH, DONGDAHA NOI, VIET CAT LINH, DONGDAHA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 187B, GIANG VO, NAM SO 64B, TO 28 THANH HA-NOI LUONG-HAI BATRUNG-HATHANH LUONG-HAI BATRUNG-HA NOI SO 64B, TO 28 NOI 8211868 10B TO 87 HOANG CAU PHUONG SO 10 NGO 74 PHODA HA NOI HA-NOI O CHODUA DONG THANH CONG PHUONGTHANH CONG BA DINH HA NOI 045131854 SN 12F6 TT NHA MAY THUOC LA THANGLONG P.THANH XUAN TRUNG.Q. 435577337 HA-NOI SN 12F6 TT NHA MAY THUOC LA THANGLONG P.THANH XUAN-HN TX-HN SO 11 LO 4E DUONG 10A TRUNG SO 11 LO 4E DUONG 10A TRUNG YEN HN HA-NOI YEN HN 936687899 THACH LOI THACH XUAN SOC SON HN LOI THACH XUAN SOC SON HN 435811016 HA-NOI THACH 1116 NO 6B, KHU DO THI LINH DAM,HOANG MAI, HA NOI XUAN MAI, HUYENCHUONG MY, HA NOI HA-NOI KHU CHIEN THANG, TT 43.64 31 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HN NGUYEN VAN CU LONG BIEN HN HA-NOI 31 2615118 280759555 425 KIM MA, BA DINH, HA-NOI HANOI 33, NGACH 3, NGO 83, NGUYEN KHANG,Q.CAU GIAY, HANOI 37711016 KDT VAN PHU, PHU LA, HA DONG, HANOI PHU, PHU LA, HA DONG, HANOI 433.35 HA-NOI KDT VAN SO 2 NGO 47 PHO DOIHA-NOI CAN PHUONG2 NGO 47BA DINH HA NOI SO DOICAN PHO DOI CAN PHUONG04.8230843 DINH HA NOI DOICAN BA PHUONG TRACH VINHHA-NOI DONG ANHHA NOI VINH NGOC DONG ANHHA NOI NGOC PHUONG TRACH 04.22172848

SO A54 NGO 61 TRAN HA-NOI DUY HUNGSO A54 NGO 61 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA4.36 GIAY HA NOI TRUNG HOA CAU GIAY HA NOI CAU 4.36 107C MINH KHAI, P.MINH KHAI, HAI BATRUNG, HA NOI, VIET NAMHAI BATRUNG,HANOI,VIETNAM HA-NOI 107C MINH KHAI, P.MINH KHAI, 8633102 SO NHA 44,TO29,PHUONG NGOC SO NHA 44,TO29,PHUONG NGOC THUY,QUAN LONGBIEN,HA NOI HA-NOI THUY,QUAN LONG BIEN, HA NOI 438772603 LIEN HA DAN PHUONG HA NOI CUM 3 LIEN HA DAN PHUONG HA NOI 433631328 HA-NOI 52A T3 TT361 TO 42 P.YEN HOA Q.CAUGIAY HATO 42 P.YEN HOA Q.CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 52A T3 TT361 NOI VIET NAM 047842297 LO 33 KHU 30/4 DAI KIM, HOANG MAI,HA NOI 30/4 DAI KIM, HOANG MAI,HA NOI HA-NOI LO 33 KHU 2108584 SO 4 NGO 28 PHO HUONG VIEN P.DONGNHAN PHO HUONG VIEN P.DONGNHAN QUAN HAI 8773507 HA-NOI SO 4 NGO 28 QUAN HAI BA TRUNG HA NOI 9713417 BA TRUNG HA NOI S 66 NGO 16 VONG THI TAY HO HA 66 NGO 16 VONG THI TAY HO HA NOI 37868333 HA-NOI S NOIBUOI TAY HO HN 12 PHAN KE BINH PHUONG CONG VI BADINH HA NOI HA-NOI 12 PHAN KE BINH PHUONG CONG VI BADINH HA NOI 2154116 7680133 SO 1B NGO 65 LAC TRUNG-HAI BA TRUNGHA NOI CONG-BA DINH-HA NOI 2137114 HA-NOI 101 G3A THANH 2131998 P401, DON NGUYEN 11, LOB1, NGUYENKHANH TOAN, 11, LOB1, NGUYENKHANH TOAN, QUAN HOA, CAU GIAY, HN HA-NOI P401, DON NGUYEN QUAN HOA, CAU GIAY, HN 9189907 2811739 42A TRAN PHU DIEN BIEN BA DINHHATRAN PHU DIEN BIEN BA DINHHA NOI HA-NOI 42A NOI 04.7345516 2A-36 HOANG CAU-O CHO DUA-DONG DA-HA NOI. HA-NOI 2A-36 HOANG CAU-O CHO DUA-DONG DA-HA NOI. 04.5130872 5130872 SO 69/97 NGUYEN CHIHA-NOI PHUONGLANG HA QUAN DONG DA HA NOI 7734980 THANH SO 69/97 NGUYEN CHI THANH PHUONGLANG HA QUAN DONG DA HA NOI 9363075 22 THAI HA-DONG DA-HA NOI HA-NOI 22 THAI HA-DONG DA-HA NOI 5333006 168 NGOC KHANH BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI 168 NGOC KHANH BA DINH HA NOIVIET NAM 048344706 P104, SO 4B LY NAM DE HOAN KIEM HN 4B LY NAM DE HOAN KIEM HN 37343955 HA-NOI P104, SO 7347955 SO 51,NGO 87 DUONGHA-NOIHA-PHUONGTHANH CONG-Q.BA DINH-HN LANG SO 51,NGO 87 DUONG LANG HA-PHUONGTHANH CONG-Q.BA DINH-HN 5146786 132 NGUYEN TRAI,PHUONG THUONGNGUYEN TRAI,PHUONG NOI HA-NOI 132 DINHTHANH XUAN, HA THUONG DINHTHANH XUAN, HA NOI 04.5577178 XOM NGUYEN,THON TIEN HUNG,XA NGUYENKE,DONG ANH,HA NOI NGUYENKE,DONG ANH,HA NOI HA-NOI XOM NGUYEN,THON TIEN HUNG,XA 043.882.2109 SO 13, NGO THAI THINH II, P. THINHQUANG, Q. DONG DA. II, P. THINHQUANG, Q. DONG DA. TP HA NOI HA-NOI SO 13, NGO THAI THINH TP HA NOI 913565595 P506 SO 4 TRAN HUNG DAO PHAN CHU TRINH HOAN KIEM HAPHAN CHU TRINH HOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI P506 SO 4 TRAN HUNG DAO NOI VIET NAM 04.9334127 04.6558145 9/A12 KHU DAM TRAU,P.BACH DANG,Q.HAI BA TRUNG,TP HA NOI HA-NOI 9/A12 KHU DAM TRAU,P.BACH DANG,Q.HAI BA TRUNG,TP HA NOI 04.9841775 P1204 TANG 12 TOA NHA HITTC SO 185GIANG MANH TRINH PHUONG HIENNAM TX HUNG YEN - HUNG YEN HA-NOI DUONG CHU VO HA NOI 51217802 P720 NO 3,KHU DO THI MOI PHAPSO 2 NGO 92 NGUYENLIET,HOANG MAI,HN HA-NOI VANTU HIEP,HOANG LUONG BANG,DONGDA,HA NOI 35133189 4.35 36-HOANG CAU-O CHO DUA-HN 36-HOANG CAU-O CHO DUA-HN HA-NOI 5377078 045145868 SO 2 PHO DINH NGANG , CUA NAM , HK HA-NOI SO 2 PHO DINH NGANG , CUA NAM , HK 9363653 04.39363653 SO25 LE THANH TONG, PHAN CHU TRINHHN P.BACH KHOA, HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI P6, NHA F6, 8680659-9333199 SO 115 HOANG VAN THAI- THANH XUANHN 14/98 QUAN THO 3TON DUC 983319380 HA-NOI TANG 1 SO THANG-HN SO401/K7, TT DHBK HA NOI, P.BACHKHOA , Q.HAI BA HA NOI, P.BACHKHOA8693702BA TRUNG, TP HN HA-NOI SO401/K7, TT DHBK TRUNG, TP HN , Q.HAI 7500720 P1602-NHA 17T5 TRUNG HOA NHAN CHINHTXUAN,TRUNG HOA NHAN CHINHTXUAN, HN,VNAM HA-NOI P1602-NHA 17T5 HN, VNAM 0462812732 P1504 CT5-X2 LINH DAM, HOANG P1504 CT5-X2 LINH DAM, HOANG LIETHOANG MAI, 04.6407988 HA-NOI LIETHOANG MAI, HA NOI 04.7723418 HA NOI XA YEN NGHIA HA DONG HA NOI XA YEN NGHIA HA DONG HA NOI HA-TAY 043533702 7/29 VAN CHUONG 2-PHO KHAM THIEN-P.VAN CHUONG-Q.DONG DA-HN HA-NOI 7/29 VAN CHUONG 2-PHO KHAM THIEN-P.VAN CHUONG-Q.DONG DA-HN 04.5120745 SO 1008 NHA CT4 A1, BAC LINH DAMHOANG LIET , HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 1008 NHA CT4 A1 ,BAC LINH DAMHOANG LIET , HOANG MAI, HA NOI 6.42 TANG 15 PHONG 1504HA-NOI TOA NHAHAP.1504 THAP A TOA NHA HA THANH PLAZA102 T.THINH THAP A TANG 15 THANH PLAZA, 102 THAI THINH, HN 4.35 XOM 4. TUU LIET, TAMHA-NOITHANHTRI, HA NOI HIEP, XOM 4, TUU LIET, TAM HIEP, THANHTRI, HA NOI 4.37 4.36 SO 1, LO 12B KHU DO HA-NOI THI TRUNGNHA BT15-KHU VIMEXCO 2 TRUNG HOANHAN CHINH,CG, HN YEN,TRUNG HOA, CAU GIAY, HN 7831244 04.22462725 P1012 NO 1B BAN DAO LINH DAM-P.HOANG1B BAN DAO LINH DAM-P.HOANG LIET-Q.HOANG MAI-HN HA-NOI P1012 NO LIET-Q.HOANG MAI-HN P0404,TOA NHA MOMOTA, NGUYEN DUCCANH, HOANG QUAN NHAN,PHUONGNHAN CHINH, TX, HN HA-NOI SO 24D,NGO 178,PHO MAI, HA NOI 04.6230368 902 TANG 9 TOA NHA NO1 C/C DICHVONGCAU GIAY HN HA-NOI 902 TANG 9 TOA NHA NO1 C/C DICHVONGCAU4.63 HN GIAY 65 NGO 2 HOANG SAM NGHIA DO65 NGO 2 HOANG SAM NGHIA DO HN HA-NOI HN 4.28 904927294 SO 1, NGO 20, DAI LA, HA-NOI TRUNGHA NOI 20, DAI LA, HAI BA TRUNG 462510456 HAI BA SO 1, NGO SO 46, PHO NHUE GIANG, HA DONG, 46, PHO NHUE GIANG, HA DONG,034.3552588 HA-TAY SO HATAY HATAY DAI CAT LIEM MAC TULIEM HA NOI CAT LIEM MAC TULIEM HA NOI HA-NOI DAI 4.38 TO 12 TT DONG ANH TP HA NOI TO 12 TT DONG ANH TP HA NOI HA-NOI 4.4 23,NGO 392,BACH MAIHA-NOI MAI,HAIBAMINH KHAI PHUONG VINH TUYQUAN HAI BA TRUNG HA NOI , BACH SO 780 TRUNG, HANOI 04-2143682 04-2143692 SO 5 NGO 117/40 KHUONG DINH P. HADINH 117/40 KHUONG DINH P. HADINH Q.THANH XUAN-HN HA-NOI SO 5 NGO Q.THANH XUAN-HN 422425310 438587946 83B TRAN QUOC TOAN TRAN HUNG DAOHOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 83B TRAN QUOC TOAN TRAN HUNG DAOHOAN KIEM HA NOI VIET NAM 4.38 4.39 78 DUONG PHAM THAT DUAT PHUONG MAIDICH CAU GIAY HA NOI HA-NOI 78 DUONG PHAM THAT DUAT PHUONG MAIDICH CAU GIAY HA NOI 22415696

P601,602,A1,52 NGUYEN CHI THANHLANG THUONG,DONGCHI THANHLANG THUONG,DONG DA,HA NOI HA-NOI P601,602,A1,52 NGUYEN DA,HA NOI 04-9110145 305 D5A NGUYEN PHONG SAC KEO DAICAU GIAY CAU GIAY DICH VONGHAU CAU GIAY HN HA-NOI 305 D5 KDT MOI HN 4.8 SO 147 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HN TAP, XA NHAN HOA, HUYEN MYHAO, TINH HUNG YEN HA-NOI THON YEN 2.613.116 19 NGUYEN PHONG SAC KEO DAI HN HA-NOI 19 NGUYEN PHONG SAC KEO DAI HN 422122564 DIEM CONG NGHIEP BICH HOA, XA BICHHOA, NGHIEP THANH OAI, TINH HA TAYHUYEN THANH OAI, TINH HA TAY HA-TAY DIEM CONG HUYEN BICH HOA, XA BICHHOA, 034.979159 SO 27 NGO 134 TRUONG DINH,HAI BATRUNG,HA TRUONG DINH,HAI BATRUNG,HA NOI,VIET NAM HA-NOI SO 27 NGO 134 NOI,VIET NAM 0904845758 33 TRUNG YEN 9 KDT HA-NOI MOI TRUNG YENYEN HOA CAU GIAY HA NOI YENYEN HOA CAU GIAY HA NOI 33 TRUNG YEN 9 KDT MOI TRUNG 047733686 SO 4 VO VAN DUNG, P. O CHO DUA DONGDA HA NOI P. O CHO DUA DONGDA HA NOI HA-NOI SO 4 VO VAN DUNG, 35148760 368 THAI HA TRUNG LIET DONG DA HN HA-NOI 368 THAI HA TRUNG LIET DONG DA HN 4.63 H5 NGO 210 D.HOANGHA-NOI VIET CO NHUE TU LIEM HA NOI VIET CO NHUE TU LIEM HA NOI QUOC H5 NGO 210 D.HOANG QUOC 042157383 P301A3A TT GIANG VO, BA DINH ,P301A3A TT GIANG VO, BA DINH , HANOI 39425195 HA-NOI HANOI 38464191 14/83 NGUYEN KHANG HN HA-NOI 5/14/28/127 NAM DU LINH NAM HOANGMAI HN 42181623 SO6, NGO 53, PHO LINH LANG, CONG VIBA DINH, HNLINH LANG, CONG VIBA DINH, HN HA-NOI SO6, NGO 53, PHO 7665780/81 7665780 THON PHU MY, XA MYHA-NOIHUYEN TULIEM MY, NOI MY DINH, HUYEN TULIEM HA NOI DINH, THON PHU HA XA 4.56 68 HOANG SAM P.NGHIA DO Q.CAU HOANG SAM P.NGHIA DO Q.CAU GIAYTP.HA NOI VIET NAM HA-NOI 68 GIAYTP.HA NOI VIET NAM 4.79 2/32 LAC LONG QUAN HA-NOI BUOI TAY HO HN 2/32 LAC LONG QUAN BUOI TAY HO HN SO 31 TRIEU KHUC THANH XUANSO 31 TRIEU XUAN HA NOI XUAN NAMTHANH XUAN HA462852232 HA-NOI NAMTHANH KHUC THANH 46.29 NOI 9 K3 TO 11 TT CAU DIEN TU LIEM 9 K3 TO 11 TT CAU DIEN TU LIEM HN HA-NOI HN 437634456 SO 18 NGO 97/4 PHAMHA-NOI THACH18 NGO 97/4 PHAM NGOC THACH HN NGOC SO KIMLIEN HN 4.85 254 KHUONG TRUNG KHUONG DINHTHANH XUAN HA NOI HA-NOI 254 KHUONG TRUNG KHUONG DINHTHANH XUAN HA NOI 4.36 BANG A, HOANG LIET,HA-NOI MAI, HANOIHOANG LIET, HOANG MAI, HANOI HOANG BANG A, 36885575 58 NGO 24 DUONG KIM DONG QUANNGACH 17 NGO NOI VIET NAM TAYHO HA NOI HA-NOI 5A HOANGMAI HA 124 THUY KHUE 36658696 21/129 TO 11C P.THUONG DINH Q.THANHXUAN-TP HA NOI DINH Q.THANHXUAN-TP HA NOI HA-NOI 21/129 TO 11C P.THUONG 438585158 SO 361 KIM MA, NGOCHA-NOI BA DINH,HA NOI NGOC KHANH, BA DINH,HA NOI KHANH, SO 361 KIM MA, 7710179 301 B3A NAM TRUNG YEN,CAU GIAY ,HN NAM TRUNG YEN,CAU GIAY ,HN HA-NOI 301 B3A 462810216 9D DUONG 18 PHUC XA BA DINHHA NOI HA-NOI 27 DUONG THANH CUA DONG HOAN04.7170867 KIEMHA NOI 86 DUONG 7 ME TRI TU LIEM HA NOIDUONG 7 ME TRI TU LIEM HA NOI HA-NOI 86 TOA NHA 64 PHO CHUA LANG PHUONGLANG THUONG Q LANG P LANGTHUONG QUAN DONG DA TPHN HA-NOI TOA NHA 64 PHO CHUA DONG DA HN 04.7754790 NGO 1 THON NOI, THANH LIET, THANHTRI, HA NOI DINH, HA DINH, THANHXUAN, HA NOI HA-NOI SO 200 KHUONG 62973685 VIEN NGOAI VIEN AN UNG HOA HA NOINGOAI VIEN AN UNG HOA HA NOI HA-NOI VIEN 4.34 TIEN NU, TIEN PHUONG, CHUONG MYHA TAY PHUONG, CHUONG MYHA TAY HA-TAY TIEN NU, TIEN 0913342627 034.868686 19 NGO 46 NGOC HOI,HOANG MAI,HA NOIDUA WARD,DONG DA MAI,HA NOI VN HA-NOI 19 NGO 46 NGOC HOI,HOANG DIST, HA NOI, 0986.333.696 P707, NHA B3B KDT NAM TRUNG P707, NHA B3B KDT NAM TRUNG YEN,TRUNG HOA, CG, HN,VN HA-NOI YEN,TRUNG HOA, CAU GIAY, HN, VN0435563089 THON PHU DO XA ME HA-NOI LIEMHA NOI DO ME TRI TU LIEM HN 043.7649.192 TRI H.TU XOM 4 PHU TO 17 KHU GA, TT VAN DIEN, THANHTRI, HA GA, TT VAN DIEN, THANHTRI, HA NOI HA-NOI TO 17 KHU NOI 6871831 SO 16 NGO 214 THUY KHUE TAY HO HANOI 214 THUY KHUE TAY HO HANOI HA-NOI SO 16 NGO 422451102 85 NGACH 35/69 PHO KHUONG HA,KHUONG 35/69 PHO KHUONG HA,KHUONG DINH, THANH XUAN, HN HA-NOI 85 NGACH DINH, THANH XUAN, HN 4.36 2A NGO1 PHAM TUAN HA-NOI TAI NGHIA 102 KHU TAP THE NOI VIET NAM TAN CAUGIAY HA NHA HAT TUONG TRUNGUONG VIETNAM MAIDICH 42432638 No A3 TO 84 HOANG CAU O CHO No A3 TO 84 HOANG CAU O CHO DUADONG DA HN HA-NOI DUADONG DA HN 1152 DUONG LANG, DONG DA, HA NOIDA DIST,LANG, DONG DA, HA NOI HA-NOI 1152 DUONG HA NOI 4.25 30 TO 22B MINH KHAI HAI BA TRUNG HN HA-NOI 30 TO 22B MINH KHAI HAI BA TRUNG HN 4.63 104 G2 HAO NAM O CHO DUA HA 104 G2 HAO NAM,O CHO DUA,DONG 04-8.511.875 HA-NOI NOIVIET NAM DA,HA NOI VIET NAM TRUNG KIEN DUONG NOI HA DONG HA NOI HA-NOI TRUNG KIEN DUONG NOI HA DONG HA NOI 433.58 SO 7 A28 NGO 347 HOANG QUOCSO 7 A28 NGO 347 HOANG QUOC NOI VN HA-NOI VIET P.NGHIA TAN CAU GIAY HA VIET P.NGHIA TAN CAU GIAY HA NOI VN 04.7912708 THON HA, XA LIEN TRUNG, DAN PHUONGHA TAY HA-NOI THON HA, XA LIEN TRUNG, DAN PHUONGHA TAY 0343631421 53 DUC GIANG LONG BIEN HA NOI,VIETNAM HA-NOI 53 DUC GIANG LONG BIEN HA NOI 048770742 046559257 226 HOANG HOA THAM THUY KHUE TAY HOHA NOI HA-NOI 226 HOANG HOA THAM THUY KHUE TAY HOHA NOI 7478845 7478843 XOM 1A CO NHUE TU LIEM HN XOM 1A CO NHUE TU LIEM HN HA-NOI 462651335 SO 33 HEM 14 NGACHHA-NOI 122 KIMGIANG, HA NOI, VIET NAM 46 NGO SO 33 HEM 14 NGACH 46 NGO 122 KIMGIANG, HA NOI, VIET 38552139 18/23 NGO 34 NGUYEN HONG DD18/23 NGO 34 NGUYEN HONG DD HA NOI HA-NOI HN 4.58

SO 17 NGO VAN ANH-P.KHAM THIEN-HN HA-NOI SO 17 NGO VAN ANH-KHAM THIEN-HN4.2245.2226 0 73 TRUONG CHINH PHUONG LIET THANHXUAN, TP HN HA-NOI 73 TRUONG CHINH PHUONG LIET THANHXUAN, TP HN 627.83 49B NGACH 667/2 NGUYEN VAN CU,TO 29PHUONG NGUYEN VAN CU,TO 29PHUONG DUC GIANG, LO HA-NOI 49B NGACH 667/2 DUC GIANG, LONG BIEN, HA NOI 436525083 104 NHA K NGO 319 NGUYEN TAM TRINH,HOANG 319 NGUYEN TAM TRINH,HOANG VAN THU,HM, HN HA-NOI 104 NHA K NGO VAN THU, HOANG MAI, HN 2081160 6341649 1506 TANG 15 TOA NHA 262 NGUYEN155 TO 20 VINH TUY HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI SO HUYTUONG THANH XUAN 04.5640325 91 KHUAT DUY TIEN THANH XUAN HN 1 NGOC DAI DAI MO TU LIEM HN 422130595 HA-NOI CUM 23 TT CTY CHE KIM ANH MAI DINH SSHA NOI HA-NOI 23 TT CHE KIM ANH MAI DINH SSHA NOI 043.8842677 76/9 DAO TAN NGOC KHANH BA DINH DAO TAN NGOC KHANH BA DINH HN HA-NOI 76/9 HN 4.38 SO 79C DUONG QUANG TRUNG P. QUANGTRUNG, HA DONG, HA NOI HA-NOI SO 79C DUONG QUANG TRUNG P. QUANGTRUNG, HA DONG, HA NOI 433.21 7/122 YEN HOA CAU GIAY HN HA-NOI 7/122 YEN HOA CAU GIAY HN 437576999 THON TAN PHUCB SON DONG SON TAYTAN PHUCB SON DONG SON TAY HN 4.34 HA-NOI THON HN 28/7 NGO 93 HOANG VAN THAI-HN 59 NGO 93 HOANG VAN THAI- PKHUONG TRUNG- TX-HN HA-NOI SO P B252, KHU CT1, TRUNG HOA, CAUGIAY,KHUNOI, VN HA-NOI P B252, HA CT1, TRUNG HOA,CAU GIAYHA NOI, VN 0422250812 0122250812 4/210 HOANG QUOC VIET HA NOI 68/12 TO 3 VAN QUAN VAN MOHA DONG HA NOI HA-NOI 4.63 11/11/79 TRIEU KHUC THANH XUAN HN TRIEU KHUC THANH XUAN HN HA-NOI 11/11/79 0435536369 17 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOIVIETNAMTAN HOAN KIEM HA NOI HA-NOI 17 PHUC 04.9326843 SO 8, NGO 123, TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN HA-NOI SO 8, NGO 123, TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY, HN 5377975 105 BA TRIEU HA NOIVIET NAM 27 NGO 96 NGOC LAM GIA LAM HA NOIVIET NAM HA-NOI 04.8734224 30, NGO 107 NGUYEN HA-NOI CHI THANH, HANOI TO 5, P.LANG HA, Q.DONG DA,HA NOI SO 113, 62910059 1606 KHOI 2 KDT MY DINH 1 H.TU1606 KHOI 2 KDT MY DINH 1 H.TU LIEMHN HA-NOI LIEMHN 48371370 26 THAI PHIEN - P. LE DAI HANHQ. HAI BAPHIEN - P.HA NOI HANHQ. HAI BA TRUNG - HA NOI HA-NOI 29 THAI TRUNG - LE DAI 04.9742182 2A/251C THUY KHUE TAY HO HN 2A/251C THUY KHUE TAY HO HN HA-NOI 4.35 SO 31A NGUYEN CHI THANH NGOC KHANHQUAN BA DINH HANOI HA-NOI SO 31A NGUYEN CHI THANH NGOC KHANHQUAN BA DINH HANOI 4.25 SO6,NGO6,PHO VAN PHUC,KIM MA, BA DINH, HA NOI, VIET NAM MA, BA DINH,43.85 HA-NOI SO6,NGO6,PHO VAN PHUC,KIM HA NOI, VIET NAM SN 26 NGO 495 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI HA-NOI SN 26 NGO 495 NGUYEN TRAI THANH XUAN HA NOI 5526591 P409 TT IN THANH CONG,P.LANGP409 TT IN DA, HA NOI HA-NOI HA,DONG THANH CONG,P.LANG HA,DONG DA, HA NOI 66536782 4.67 SN 2 NGACH 629/25 PHO KIM MA SN 2 NGACH 629/25 PHO KIM MA P HA NOI HA-NOI P NGOCKHANH QUAN BA DINH TP NGOCKHANH Q. BA DINH HN 422601866 SO 177, PHO DOI CAN, PHUONG DOI 177, PHO DOI CAN, PHUONG DOI 04.8519021 BA DINH, HA NOI HA-NOI SO CANQUAN BA DINH, HA NOI CANQUAN P604 NO 5 BAN DAO LINH DAM, HOANGMAI, BAN DAO LINH DAM, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI P604 NO 5 HA NOI 6419785 601 C/C163 NGO 191 LAC LONG QUANNGHIA NGO 191 LAC LONG QUANNGHIA DO HA NOI VIET NAM HA-NOI 601 C/C163 DO HA NOI VIET NAM 047539851 90B1 TRAN HUNG DAO, CUA NAMQUAN HOAN KIEM, HA NOI NAMQUAN HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI 90B1 TRAN HUNG DAO, CUA 04.9427751 8516835 SO NHA 1 NGHACH 17HA-NOI TAN NHA 1 NGHACH 17 NGO 139 TAN 04.5641115 04.28513334 NGO 139 SO MAI-TAN MAI-HOANG MAI MAI-TAN MAI-HOANG MAI 102 A B2 TT KHUONG THUONG TRUNG B2 TT KHUONG THUONG TRUNG TUDONG DA HN 45745908 HA-NOI 102 A TUDONG DA HN 4.38 40 NGO 7 DUONG THAI HA, TRUNG LIETDONG DA, HA NOI TRUNG LIETDONG DA, HA NOI HA-NOI 40 NGO 7 DUONG THAI HA, 8574144 P3 B20 NGHIA TAN CAU GIAY HA P3 B20 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOIVIET NAM HA-NOI NOIVIET NAM 048361083 047560753 15 NGACH 2 NGO 282 TO 25 DUONGNGACH 2 NGO 282 TO 25 DUONG 04.2429537DAI KIM HM HN HA-NOI 15 KIMGIANG DAI KIM HOANG MAI HA NOI KIMGIANG SO 7,NGACH 260/1,PHO DOI CAN,LIEUGIAI,BA DINH, HA NOI,VIET NAM043.7628071 HA-NOI SO 7,NGACH 260/1,PHO DOI CAN,LIEUGIAI,BA DINH, HA NOI SO NHA 10,HEM129/2/29, DUONG SO NHA 10,HEM129/2/29, DUONG NGUYENTRAI-THUONG DINH-TX-HN-VN HA-NOI NGUYENTRAI-THUONG DINH-TX-HN-VN 0422147884 36B,TRAN HUNG DAO,PHAN CHU 6B,TRAN HUNG DAO,PHAN CHU TRINHHK,HN HA-NOI TRINHHOAN KIEM,HN 62963020 4A NGUYEN QUANG BICH, P.CUA4A NGUYEN QUANG BICH, P.CUA DONG466547833 HA-NOI DONGG 21 NGO THI NHAM, HANOI HA-NOI 46, NGO 324, THUY KHUE, P.BUOI, Q.TAY39454746 HO, HANOI SO 6 C3 HOANG NGOC PHAC, DONG 6 C3 HOANG NGOC PHAC, DONG04.2422861 HA-NOI SO DA,HANOI DA,HANOI 6,NGACH 575/29 KIM MA,NGOC KHANH,BADINH, HA NOI HA-NOI 6,NGACH 575/29 KIM MA,NGOC KHANH,BADINH, HA NOI 8317637 106G TO 19 NGHIA DOHA-NOI CAU GIAY 106G TO 19 NGHIA DO CAU GIAY HN HN 4.76 36 TO 42 KTT HOC VIEN AN NINH,TRUNGHOA,CAU GIAY,HN NINH,TRUNGHOA,CAU GIAY,HN HA-NOI 36 TO 42 KTT HOC VIEN AN 35561283 P203-TO 52-PHO TRUNG KINH-P.YEN4-NGO 161-THAI HA-P.LANG HA-Q.DONG DA-HA NOI 6500705 HA-NOI SO HOA-QUAN CAU GIAY-HA NOI 04.7821215 303 A4 TT TONG CUC KY THUAT NAMDONGHN HA-NOI 303 A4 TT TONG CUC KY THUAT NAMDONGHN 435728658 SO 135 PHO HOANG NGAN, P. TRUNG HOAQ. CAU GIAY, TP HA NOI. VN HOAQ. CAU 04-9.765.122 NOI. VN HA-NOI SO 135 PHO HOANG NGAN, P. TRUNG 04-9.765.086. GIAY, TP HA GIANG VAN MINH BA DINH HA NOI MA MAY HOAN KIEM HA NOI HA-NOI 16 04.2139868 LO B25 O D7 KDT MOI HA-NOI CAU GIAY DICHVONG CG HNMOI CAU GIAY DICHVONG CG4.4 LO B25 O D7 KDT HN

P509A CAU THANG 3 NHA C1 TAPP509A CAU THANG 3 NHA C1 TAP THE NGHIA TAN, P.NGHIA TA HA-NOI THE NGHIA TAN, P.NGHIA TAN, Q.CAU GIAYHN 04.224.07306 KM12, QUOC LO 1A, THINH LIET, THANHTRI, HA NOI. THINH LIET, THANHTRI, HA NOI. HA-NOI KM12, QUOC LO 1A, 6812037-2883181 8635113 28 TRAN NHAT DUAT DONG XUAN HOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 28 TRAN NHAT DUAT DONG XUAN HOAN KIEM HA NOI VIET NAM 04.8254375 SO 1 KHAM THIEN-P.KHAM THIEN-DD-HN HA-NOI SO 1 KHAM THIEN-P.KHAM THIEN-DD-HN 936515758 SO 107 HOANG NGAN HA-NOI XUAN HA NOI THANH SO 107 HOANG NGAN THANH XUAN HA NOI 04.22148102 04.22148012 107 DN2 CHUNG CU CAU BUOU, TA THANHOAI THANH TRI BUOU, TA THANHOAI THANH TRI HN HA-NOI 107 DN2 CHUNG CU CAU HN 4.37 189 LO DUC, HAI BA TRUNG HA NOI LO DUC, HAI BA TRUNG HA NOI 04.295.4618 0903214044 HA-NOI 189 162 TRAN QUANG KHAI LY THAI TOHOAN KIEM HA NOI LY THAI TOHOAN KIEM HA NOI HA-NOI 162 TRAN QUANG KHAI 04.9351523 O4, N5, TT5, BAC LINHHA-NOI DAM, DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI O4, N5, TT5, BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI 4.67 P212 H8 TT THANH XUAN NAM, P SO 40 PHO DAI AN THANHKIEN TRUCNOI HA-NOI THANHXUAN NAM TT DH XUAN HA HN 4.29 TANG 10, NHA CT4-2, KHU DTM ME TRIHA, MECT3-3, KHU DTM ME TRI 04.7875075 TU LIEM, HN HA-NOI PHONG 808 TRI, TU LIEM, HA NOI HA,ME TRI, 04.7875651 SO 4/38A TRAN PHU, BA DINH, HN 116B, THINH HAO, TON DUC THANGHANG BOT, DONG DA, HN HA-NOI SO 7473177-8434167 TANG 19 KHOI1 C6 K12 KDT MY DINH1TU LIEM HN K12 KDT MY DINH1TU LIEM4.63 HA-NOI TANG 19 KHOI1 C6 HN SO 75 NHAN HOA THANH XUAN TRUNGTHANHHOA THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN -HA NOI HA-NOI SO 75 NHAN XUAN -HA NOI 04.246.2266 42462266 22/165 P.CHUA BOC P.TRUNG LIET Q.DONG DA HA NOI VIET NAM HA-NOI 22/165 P.CHUA BOC P.TRUNG LIET Q.DONG DA HA NOI VIET NAM 4.36 NHA VAN HOA DAI TU HA-NOI 1 PHUONG NHA KIMQUAN HOANG1 PHUONG DAI KIMHOANG MAI HN DAI VAN HOA DAI TU MAI HA NOI 436415256 NHA 1 F6 TT CAO SU SAO VANG THUONGDINH THANHSAO VANG THUONGDINH THANH XUAN HN HA-NOI NHA 1 F6 TT CAO SU XUAN HN 3 TO 40,CUM5,XUAN LA,TAY HO,HATO 40,CUM5,XUAN LA,TAY HO,HA NOI HA-NOI 3 NOI 046.660.2902 6.6602.902 1 PHUNG HUNG PHUCHA-NOI DONG HN LA HA 1 PHUNG HUNG PHUC LA HA DONG HN 433547723 SO 04, DAY Q, NGO 22, NGO QUYEN,QUANG TRUNG, 22, NGO QUYEN,QUANG TRUNG, HA DONG, HA TAY HA-TAY SO 04, DAY Q, NGO HA DONG, HA TAY 0343.543726 SO 5A12 NGO 4 NGACH 15 PHO KHUONGMAI QUAN DONG DA HA KHUONGMAI QUAN DONG DA HA NOI HA-NOI SO 5A12 NGO 4 NGACH 15 PHO NOI 5770761 LO 214 KHU HA TRI 1, PHUONG HA LAU,HA DONG HN1, PHUONG HA LAU,HA DONG HN HA-NOI LO 214 KHU HA TRI 435520844 DOI 7 DINH THON MY DINH TU LIEM HN LA THANH THO QUAN DONG 04.62431149 HA-NOI 104 DE DA HN P520, NHA B1 TT THANH CONG, BA DINHHN B1 TT THANH CONG, BA DINHHN HA-NOI P520, NHA 37347372/74 SO 14 N6 NGO 90 NGUYEN TUAN 272 LE TRONG TAN THANH XUAN HN HA-NOI THANHXUAN HN 4.57 25 NGO TRUNG TA-KHAM THIEN-THO QUAN-Q.DONG DA-HA NOI HA-NOI 25 NGO TRUNG TA-KHAM THIEN-THO QUAN-Q.DONG DA-HA NOI 046.294.3145 SO 6, CUM 1, THON LOC, XUAN DINH,TU LIEM,HA NOI HA-NOI KHU DONG, XUAN DINH, TU LIEM, HANOI37557898 SO 8 THAI THINH DONG DA HA NOITR.,M2 TT MAI HUONG PHO BUI HA NOIDUONG BACH MAI HBT HN HA-NOI SO 2 BACH MAI, HAI BA TRUNG, NGOC 5665491 101B NGO 29 GIAP BAT HOANG MAI HNDISTRICT HA BAT HOANG MAI HN HA-NOI 101B NGO 29 GIAP NOI VIET NAM 04.9842158 04.2117511 SO 17 BACH DANG, P. HA-NOI DUONG,HOAN DUONG BACH DANG, HOANKIEM, HA NOI CHUONG SO 6 NGO 23 KIEM, HA NOI, VIET NAM 9328105 TT5 N1 LO 5 KHU DTMHA-NOI BAC LINH DAM,DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI TT5 N1 LO 5 KHU DTM BAC LINH DAM,DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI 6410590 SIO 13 TO 11 MAI DONG, HOANG SIO 13 TO 11 MAI DONG, HOANG MAI,HA NOI 4.39 HA-NOI MAI,HA NOI P107 SO 127 NG PHONG SAC DICH VONGHAU NG PHONG SAC DICH VONGHAU CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI P107 SO 127 CAU GIAY HA NOI VIET 042107222 NAM E 25 KHU TDC X4 MAI DICH CAUGIAY HN TDC X4 MAI DICH CAUGIAY HN HA-NOI E 25 KHU 4.38 100/120 TRAN BINH PHY MY MY DINH TULIEM HA NOIPHY MY MY DINH TULIEM HA NOI 974374333 HA-NOI 100/120 TRAN BINH 4.38 P12 B1 TT BV NHI TW LANGTHUONG DONGDA HN TW LANGTHUONG DONGDA HN HA-NOI P12 B1 TT BV NHI 462434476 46404417 XOM THUONG XA UY NO DONG ANH HN HA-NOI XOM THUONG XA UY NO DONG ANH HN 4.21 SO 2 TRAN QUANG DIEU, P.O CHO DUA,Q.DONG DA,HN HA-NOI SO 2 TRAN QUANG DIEU, P.O CHO DUA,Q.DONG DA,HN 5378196 SO 8 NGACH 3 NGO 1-HA-NOI PHO DINH SO 8 NGACH 3 CONG- Q. HOANG MAI- HN DINH CONG- Q. HOANG MAI- HN CONG-P DINH NGO 1- PHO DINH CONG-P 116- HOANG VAN THAIHA-NOI - KHUONG116- HOANGXUANTHAI - KHUONG NAM MAITHANH VAN - HA NOI - VIET MAITHANH XUAN - HA NOI - VIET NAM 5658414 SO 12/60 PHO TRAN DAI NGHIA, P.BACHKHOA, Q. HAI DAITRUNG, P.BACHKHOA, Q. HAI BA TRUN HA-NOI SO 12/60 PHO TRAN BA NGHIA, HA NOI 04.8680551 7 TT NM CHE KIM ANHHA-NOI MAI DINH SOCSONHN KIM ANH MAI DINH SOCSONHN 7 TT NM CHE 435831310 SO 16, BT1, BAC LINH HA-NOI DAM, HOANGLIET,BT1, BACMAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA SO 16, HOANG LINH DAM, 6410888 SO 12 NGO 155 NGUYEN KHANG 492 NGO GIA TU LONG BIENBIEN HN HA-NOI PHUONGDUC GIANG LONG HN 4.78 4.87 SO 15 YEN XA TAN TRIEU THANH6 TRAN NHAT DUAT QUANG TRUNG HADONG HA NOI HA-NOI TRI HNDONG HA NOI 947101458 P103, TOA NHA CT1 KHU DO THI, P103, TOA NHA LIEM, HA NOI THI, XUANDINH, TU LIEM, HA NO HA-NOI XUANDINH, TU CT1 KHU DO VIET NAM 437505020 37501498 601 KIM MA, BA DINH. HA-NOI HA NOI 601 KIM MA, BA DINH, HA NOI 7666389 47666389 SO 10 NGO 4 PHO YEN LAC- VINH TUY-HAI BA TRUNG- HA NOIVINH TUY-HAI BA TRUNG- HA NOI HA-NOI SO 10 NGO 4 PHO YEN LAC04.6367608 NGACH 124/76 AU CO,HA-NOI HA NOI 124/76 AU CO, TAY HO, HA NOI 437183494 TAY HO, NGACH 437191968 SO 31, DAI LO HO CHI HA-NOI MINH, P.NGUYEN TRAI, TP. HAI DUONG P.NGUYEN TRAI, TP. HAI SO 31, DAI LO HO CHI MINH, 3203.86

XOM CHO KIM NO DONG ANH HNXOM CHO KIM NO DONG ANH HN HA-NOI 439520839 THON HOANG XA, XA LIEN MAC, HUYEN TU LIEM, HA NOI HA-NOI THON HOANG XA, XA LIEN MAC, HUYEN TU LIEM, HA NOI 22119087 10B10, KHU DAM TRAU,P.BACH DANG,Q.HAI BA TRUNG, HA NOI DANG,Q.HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI 10B10, KHU DAM TRAU,P.BACH 39844887 10 PHAM TUAN TAI HNHA-NOI 251 AU CO QUANG AN TAY HO HN 4.37 TO 9 CAU DIEN TU LIEM HA NOI TO 9 CAU DIEN TU LIEM HA NOI HA-NOI 4.38 2/16-HOANG CAU-HN HA-NOI 2/16-HOANG CAU-HN 4.28 210 QUANG TRUNG, HA DONG, HA TAYVN HA-TAY 210 QUANG TRUNG, HA DONG, HA TAYVN 034-824293 32 DUONG GIAI PHONG HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI SO 361-C19 PHUONG QUYNH LOI HAI BATRUNG HA NOI 04.5771332 4/79 AP NAM THOI, THOI TAM THON,HOC MON, HO CHI MINH HA-NOI SO 39, NGO 36, PHO DAO TAN, P. CONGVI, Q. BA DINH, HA NOI 8913446 SO 3 NGO 34 DUONG XUAN LA, PHUONGXUANDUONG XUAN LA, PHUONGXUAN LA, QUAN TAY HO, HA NOI HA-NOI SO 3 NGO 34 LA, QUAN TAY HO, HA 04.7534387 NOI 605 B2 KDT MY DINH1,HA-NOI TULIEMHN MY DINH1, MY DINH TULIEMHN MY DINH 605 B2 KDT 462872621 50 BIS QUAN SU, HA NOI HA-NOI 50 BIS QUAN SU, HA NOI 39380079 SO 9B10 KIM LIEN - PHAM NGOC THACHHA NOI VN - PHAM NGOC THACHHA NOI VN HA-NOI SO 9B10 KIM LIEN 4.58 46 LANG HA DONG DAHA-NOI HA NOI 46 LANG HA DONG DA HA NOI 04.7764073 XOM 8 CO NHUE TU LIEM HA NOI XOM 8 CO NHUE TU LIEM HA NOI HA-NOI 211 XUAN THUY DICH HA-NOIHAU211 XUAN THUY DICH VONG HAU CAUGIAY HA NOI VIET NAM VONG CAUGIAY HA NOI VIET NAM 048342956 SO 200/8 DUONG NGUYEN SON BO DE Q.LONG BIEN HN VIET NAM HA-NOI SO 200/8 DUONG NGUYEN SON PHUONG BODE Q LONG BIEN HN 0438727617 C15, LO 18 KDT DINH CONG, DINH CONGHOANG MAI, HA NOI DINH CONGHOANG MAI, HA NOI HA-NOI C15, LO 18 KDT DINH CONG, 4.63 SO 69 TO 3, TRUNG HOA, CAU GIAY, 69 TO 3,VIET NAM HA-NOI SO HANOI, TRUNG HOA, CAU GIAY, 0462943266 NAM HANOI, VIET SN12 NGO2 VUONG THUA VU-HNSN12 NGO2 VUONG THUA VU-HN HA-NOI 22458866 DONG NANH,TIEN PHUONG,CHUONG MY HN HA-NOI DONG NANH,TIEN PHUONG,CHUONG MY HN 433.72 DOI 2 CTY CHE LONG HA-TAY THACHQUOC OAI PHU HOA DOI 2 CTY CHE LONG PHU HOA THACHQUOC OAI 0343676493 TANG 1, SO 9 DAO DUY ANH, HA NOI 1, SO 9 DAO DUY ANH, HA NOI04..35730073 04.5730073-666 HA-NOI TANG SO 14 NGO 80 HOANGHA-NOI TRUNG NGUYEN NGOC VU TRUNG HOA CAUGIAY HN NGAN 181 HOACAU GIAY HN 435334470 35561381 59A TRIEU VIET VUONG HA NOI 132-138 KIM MA-BA DINH-HA NOI HA-NOI 9438987 SO 312 C3 NAM DONG, NAM DONG, DONGDA, HA DONG, NAM DONG, DONGDA, HA NOI HA-NOI SO 312 C3 NAM NOI 5375949 107C9 THANH CONG BA DINH HA 79 NGUYEN TUAN THANH XUAN HA NOI HA-NOI NOI 04.2852383 SO1 NGACH177/74 T24 DINH CONG HANOI HA-NOI SO1 NGACH177/74 T24 DINH CONG HANOI 436404432 65 DUONG GIAP BAT, HOANG MAI HA NOIHOANG MAI DIST, HA MAI, HANOI 6649606 HA-NOI 65 DUONG GIAP BAT, HOANG NOI TAN TRIEU, THANH TRI, HA NOIVIETNAM HA-NOI TAN TRIEU, THANH TRI, HA NOI 04.5520814 THON CO DIEN XA HAIHA-NOI BOI HUYEN DONGANH TPXA HAI BOI HUYEN DONGANH TP HN THON CO DIEN HN 0912299616 THON DONG NHAN XAHA-NOI HUYENDONG ANH HNXA HAI BOI HUYENDONG ANH HN HAI BOI THON DONG NHAN 04.8813630 THI TRAN VAN DINH, UNG HOA, HA TAY HA-TAY THI TRAN VAN DINH, UNG HOA, HA TAY 0912053294 P405,17T1 TRUNG HOA, NHAN CHINH,CAU GIAY, HAHOA, NHAN CHINH,CAU GIAY, HA NOI HA-NOI P405,17T1 TRUNG NOI 462818037 972325858 THON DUC DIEN, PHU HA-NOI LIEM HN DIEN, TU THON DUC DIEN, PHU DIEN, TU LIEM HN 62952951 SO 2 NGO 392 BACH MAI HAI BA TRUNG HA-NOI SO 2 NGO 392 BACH MAI HAI BA TRUNG 6288713 NHA E1A(H590) TO 91,HA-NOI P. O CHO DUADONG DA HN 91, P. O CHO DUADONG DA HN NHA E1A(H590) TO 04.2.2456968 22456968 SO 319 GIAP BAT HOANG MAI HNTX-HN NGO 44 VU TRONG PHUNG THANHTX-HN HA-NOI P405 N2 435378853 6648797 SO 3 TO 6 PHUONG KHUONG DINH THANHXUAN HA NOI HA-NOI SO 3 TO 6 PHUONG KHUONG DINH THANHXUAN HA NOI F71-C8 NGO 41 PHO DONG TAC P KIMLIEN Q DONG DA HA NOI P KIMLIEN Q DONG DA HN HA-NOI F71-C8 NGO 41 PHO DONG TAC 436658099 96 NUI DOI SOC SON HA NOI HA-NOI SO 68 NGUYEN HONG LANG HA DONGDA HN 04.35737635 23 NGACH 1/22 AU COHA-NOI AN TAY HOHA NOI CO QUANG AN TAY HOHA NOI QUANG 23 NGACH 1/22 AU 437140123 P608-18T2-TRUNG HOA-NHAN CHINH-HN HA-NOI 2P608-18T2-TRUNG HOA-NHAN CHINH-HN 4.51 SO 303 B2 KHU DO THI MY DINH 1 THONPHU MY XA MY DINH TU LIEM HN HA-NOI SO 303 B2 KHU DO THI MY DINH 1 THONPHU MY XA MY DINH TU SO 2 NGACH 325/60 KIM NGUU-HAI BATRUNG-HA NOI LUONG-HAI BATRUNG-HA NOI HA-NOI SO 102 TO 24 THANH 9877068 SO 18 NGACH 528/65 NGO GIA TUDUC GIANG Q 528/65 BIEN GIAHN HA-NOI SO 18 NGACH LONG NGO TP TUDUC GIANG Q LONG BIEN TP HN 36230852 TOA NHA 2T KM9 PHAM VAN DONG MAIDICH CAU GIAY HA NOI HA-NOI TOA NHA 2T KM9 PHAM VAN DONG MAIDICH CAU GIAY HA NOI 37920038 HUNG XA YEN PHONGHA-NOI NAM DINH LANG HA BA DINH HN Y YEN P2502/57 4.35 P110,KHU TT KHI TUONG THUY VAN,LANGTHUONG,DONG DA, HA NOI HA-NOI P110,KHU TT KHI TUONG THUY VAN,LANGTHUONG,DONG DA, HA NOI 37755086 43.78 31NGO 357 PHO BACH MAI QUAN31NGO 357 PHO BACH MAI QUAN HAI BATRUNG HA NOI 2176598 HA-NOI HAI BATRUNG HA NOI 0439947361

44/207 LUONG THE VINH - THANH44/207 LUONG THE VINH - HN HA-NOI XUANBAC- THANH XUAN THANH XUANBAC- THANH XUAN HN 433553690 TO 36 BAC CAU II PHUONG NGOC THUYQUAN LONG BIEN HA NOI THUYQUAN LONG BIEN HA NO HA-NOI TO 36 BAC CAU II PHUONG NGOC 43.87 28 NGO HUYEN QUANG TRUNG HA NOI HUYEN QUANG TRUNG HA NOI 39381188 HA-NOI 28 NGO SO 2 , 6/30/6 DOI NHAN, VINH PHUC, 2 , 6/30/6 DOI NHAN, VINH PHUC, HA-NOI SO 37614231 6 PHAN CHU TRINH TRANG TIEN HOANKIEM HN HA-NOI 6 PHAN CHU TRINH TRANG TIEN HOANKIEM HN 4.67 39 NGO 48 HO TUNG MAU, CAU GIAY HN 48 HO TUNG MAU, CAU GIAY HN 39946987 HA-NOI 39 NGO SO 9 NGO 19 DUONG KIM DONG P.GIAPBAT19 DUONG MAI HN HA-NOI SO 9 NGO Q.HOANG KIM DONG P.GIAPBAT Q.HOANG MAI HN 22196900 P209 TT RAU QUA 433/8 KIM NGUU,HAIBA RAU QUA 433/8 KIM NGUU,HAIBA TRUNG HA NOI HA-NOI P209 TT TRUNG HA NOI 4.22 KIOT 2 TANG 1 NHA C5 KHU DT MOI MYDINH HN NHA C5 KHU DT MOI MYDINH HA NOI HA-NOI KIOT 2 TANG 1 422185788 P604 SO 1 DINH LE HKHA-NOI HN P604 SO 1 DINH LE HK HN 9365990 04.6361026 SO 52 PHO HANG BUN, PHUONG SO 52 PHO HANG BUN, PHUONG QUANTHANH, Q BA DINH, HN HA-NOI QUANTHANH, Q BA DINH, HA NOI, VN 4.37 P1106 TOA NHA CTY LAP MAY DIEN NUOC198 NGUYEN TUAN, NHAN CHINH, HNNGUYEN TUAN, NHAN CHINH, HN HA-NOI P1106 TOA NHA CTY LAP MAY DIEN NUOC198 2249343/7616916 7616916 SN7 NGO 124 - HOANG NGAN - TRUNG HOA - CAU GIAY -NGAN - TRUNG HOA - CAU GIAY - HA NOI HA-NOI SN7 NGO 124 - HOANG HA NOI 04.35568250 P.605 NHA G KHU DO THI DEN LUP.605 NHA G THU QUAN HOANG MAI 04.2969963 HA-NOI HOANGVAN KHU DO THI DEN LU HOANGVAN THU QUAN HOANG MAI HA NOI HA NOI KHU 13 TIEN PHONG ME LINH HASO 36 CHUA LANG LANG THUONG DONG DAHA NOI VIETNAM HA-NOI NOIVIETNAM 04.2752536 46 TANG BAT HO, P.PHAM DINH HO,Q.HAI BA TRUNG,PHAM DINH HO,Q.HAI BA TRUNG,39726870 HA-NOI 46 TANG BAT HO, P HA NOI 04 62780756 04 HA N SO 28B,NGO 132,DUONG CAU GIAY PHUONG QUAN HOA QUAN GIAY GIAY HA NOI HA-NOI SO 28B,NGO 132,DUONG CAU CAU PHUONG QUAN HOA QUAN CAU GIAY HA NOI 04-2813011 SO 6/16 NGO 555 KIM MA HNCAU SO 6/16 NGO 555 KIM MA HN HA-NOI GIAY HANOI 37920597 104 B10 NAM THANH CONG,LANG HA,DONG DA, HA NOI,VIET NAM HA,DONG DA, HA NOI,VIET NAM HA-NOI 104 B10 NAM THANH CONG,LANG 983339888 SO 316 LE TRONG TAN,DINH CONG,HOANGMAI, HN TAN,DINH CONG,HOANGMAI,HN HA-NOI SO 316 LE TRONG 04.36403.733 P3101, NHA 34T, TRUNG HOA NHANCHINH, HA NOI, VIET NAM NHANCHINH, HN, VN HA-NOI P3101, NHA 34T, TRUNG HOA 22462580 SO 108 B6 VINH HO. NGA TU SO. DONGDA HA NOI HA-NOI SO 108 B6 VINH HO. NGA TU SO. DONGDA HN 462766112 1B NGACH 12 NGO 207 BUI XUONG TRACHHA NOI 207 BUI XUONG TRACHHA NOI HA-NOI 1B NGACH 12 NGO SO 9B PHO LE QUY DON, P BACHSO 9B PHO LE QUY DON, TP HA NOI 04.9718700 TRUNG, TP HA NOI HA-NOI DANG,Q.HAI BA TRUNG, P BACH DANG,Q.HAI BA SO 28 NGACH 102/7 DUONG TRUONGCHINH P.PHUONG MAI Q.DONG DA-HA NOI HA-NOI SO 28 NGACH 102/7 DUONG TRUONGCHINH P.PHUONG MAI Q P508, TOA NHA 147 NGUYEN VANP508,HN NHA 147 NGUYEN VAN CU, HN HA-NOI CU, TOA 62944814 SO 1 LE QUANG DAO,ME TRI, TU SO 1 LE NOI HA-NOI LIEMHA QUANG DAO,ME TRI, TU LIEM,HA NOI 4.63 71 KIM LIEN MOI, PHUONG KIM LIEN,QUAN DONG DA, TP HA KIM LIEN,QUAN DONG DA, TP HN HA-NOI 71 KIM LIEN MOI, PHUONG NOI 4.29 504 TRUNG HOA, NHAN CHINH, THANHXUAN, HA NOI NHAN CHINH,THANHXUAN, HA NOI HA-NOI NO 504, TRUNG HOA SO 41 NGO 291 KHUONG TRUNG SO 41 NGO 291 KHUONG TRUNG - PHUONGKHUONG TRUNG - THANH XUAN - HA N HA-NOI - PHUONGKHUONG TRUNG - THANH XUAN - HA NOI 4.4 4.37 P411 LO A D5 KHU DTM CAU GIAY PDICH VONG HAU CAUCAU GIAY PDICH62692045 HN HA-NOI P411 LO A D5 KHU DTM GIAY HN VONG HAU 37 DUONG Y,TO DAN PHO NONG 37 DUONG Y,TO DAN PHO NONG LAM,TTTRAU QUY,GL,HN HA-NOI LAM,TTTRAU QUY,HUYEN GIA LAM,HN 8744148 36H3A NGO 475 NGUYEN TRAI-THANHXUAN NAM-HA NOI TRAI-THANHXUAN NAM-HA NOI HA-NOI 36H3A NGO 475 NGUYEN 4.55 CUM3-LIEN HA-DAN PHUONG-HN CUM3-LIEN HA-DAN PHUONG-HN HA-NOI 33631470 382/49 QUANG TRUNG, P10, Q GO VAP QUANG TRUNG, P10, Q GO VAP HA-NOI 382/49 4.21 6/29 NGO 762 BACH DANG HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI 6/29 NGO 762 BACH DANG HAI BA TRUNGHA NOI P201 C5B PHO HOANG NGOC PHACHLANG PHO HOANG NGOC PHACHLANG HA4.38 NOI HA-NOI P201 C5B HA HA NOI HA VPGD LO10 BT4 BAN DAO LINH DAM-HOANG PHU-HOANG MAI-HN HA-NOI TO17 TRAN MAI-HN 36417088 50C NGO HOA BINH 7,HA-NOI MINHKHAI,HOA BINH 7 PHUONG MINH04.6252023 BA TRUNG, HN PHUONG 50C NGO Q. HAI BA TRUNG, HA NOI KHAIQ. HAI 161 CHUA LANG, DONG DA HN 120A NGUYEN AN NINH, TUONG MAI HN 62811596 HA-NOI SO 66 DOC NGU CONG VI BA DINH HNVIETNAM CONG HOAN NGOC KHANHBA DINH HA NOI HA-NOI SO 29 NGUYEN 4221.48 804 TANG 8 SO 71 NGUYEN CHI THANHHN 8 SO 71 NGUYEN CHI THANHHN2751155 HA-NOI 804 TANG 4 KHU CAY XANH XA TIEN DUOC HUYENSOCXANH TP HA NOI HA-NOI KHU CAY SON XA TIEN DUOC HUYENSOC SON TP HA NOI 48849298 PE6, SO NHA 96, DINHHA-TAY PHUONGLIET, THANH XUAN, HA NOI CONG, PE6, SO NHA 96, DINH CONG, PHUONGLIET, THANH XUAN, HA NOI 04.6648789 48 NGO THINH HAO 1, HA-NOIBOT, DONGDA, HA NOI 1, HANG BOT, DONGDA, HA NOI HANG 48 NGO THINH HAO 3.73 D6 TT UBND QUAN CAU GIAY TRUNG HOACAU GIAY CAU GIAY TRUNG HOACAU GIAY HA NOI HA-NOI D6 TT UBND QUAN HA NOI 5569690 LUONG QUY,XUAN NON,DONG ANH, HA NOI HA-NOI LUONG QUY,XUAN NON,DONG ANH, HA NOI 4.67 108 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY HA NOI HA-NOI 108 NGUYEN PHONG SAC DICH VONG CAUGIAY HA NOI 4.38 SO 63, DUONG THANH, CUA DONG, HKHA NOI THANH, CUA DONG, HKHA 8288861 047623676 HA-NOI SO 63, DUONG NOI DUONG NOI, HA DONG,HN HA-NOI DUONG NOI, HA DONG,HN 0433.522.187 CMT:110011181

SO B14 BT7 KHU DTM HA-NOI VAN QUAN SO B14 BT7 KHU DTM VAN QUAN HA DONGHA4.34 HA DONGHA NOI NOI NO37, LOT 1A, TRUNGHA-NOI STREET,CAU GIAY DIST, HA NOI, STREET,CAU GIAY DIST, HA NOI, VIET NAM YEN 11B NO37, LOT 1A, TRUNG YEN 11B VIET047833741 NAM 102B1 NGUYEN KHANH TOAN QUAN HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 102B1 NGUYEN KHANH TOAN QUAN HOA CAU4.28 HA NOI GIAY P1208 CT4B X2 BAC LINH DAM, HA NOICT1 KDT MY DINH, TU LIEM, HANOI HA-NOI P716 903441945 97 NGUYEN KHANG-P.YEN HOA-CAU GIAYHN KHANG-P.YEN HOA-CAU0435746541 0435746540 HA-NOI 97 NGUYEN GIAYHN SO 55A NGO 281 TRAN KHAT CHAN THANHNHAN HAI BA KHAT CHAN THANHNHAN HAI BA TRUNG HN HA-NOI SO 55A NGO 281 TRAN TRUNG HN 439723574 SN 28, HANG THAN, NGUYEN TRUNG TRUCBA THAN, HA NOI TRUNG TRUCBA DINH, HA NOI HA-NOI SN 28, HANG DINH, NGUYEN 04 39271844 147 HOANG QUOC VIET NGHIA DOCAU GIAY HN HA-NOI 147 HOANG QUOC VIET NGHIA DO 4.63 SO 35 LO 7 KDT DEN LU 1, P HOANG 35 LO 7 KDT DEN LU 1, ,P HOANG 04.36330303 HN VN HA-NOI SO VAN THU, HOANG MAI HN, VN VAN THU, HM, 273 DOI CAN, NGOC HA,BA DINH,HN DOI CAN, NGOC HA,BA DINH,HN HA-NOI 273 7226688 362 NGUYEN TRAI, TRUNG VAN, TU LIEMHA NOITRUONG CHINH, HA NOI 22463939 HA-NOI 23B, NGO 554, SO 22 NGO 165 CHUA HA-NOI BOC DONGSO 22 NGO 165 CHUA BOC DONG DA HN DA HN 4.67 TANG 2 NHA C1 TO 122 HOANG CAU, HN NHA C1 TO 122 HOANG CAU, HN 3537.88 HA-NOI TANG 2 411 G1 TT HOC VIEN NGAN HANGDONG DA HOC VIEN NGAN HANGDONG DA HA NOI HA-NOI 411 G1 TT HA NOI 04.5736806 SO 67/84 PHO NGOC KHANH, P.GIANG VOQ. BA DINH, HA NOI - HA NOI04.8310556 HA-NOI 38 BA TRIEU, Q. HOAN KIEM 0.98 SO 3/32 PHO NGUYENHA-NOI VAN TROI, SO 3/32 PHO NGUYEN VANTHANH XUAN, HN PHUONGPHUONG LIET, Q TROI, PHUONGPHUONG LIET, Q THANH XUAN, HN 6647841 SO 28A, TT10, KHU DO THI VAN QUAN,YEN PHUC, HA DONG,VAN TAY HA-NOI SO 28A, TT10, KHU DO THI HA QUAN,YEN PHUC, HA DONG, HA TAY 34.35 114 YEN HOA CAU GIAY HA NOI 114 YEN HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI 913000959 68/481NGOC LAM, GIAHA-NOI LONG BIENHA NOI THUY, 68/481NGOC LAM, GIA THUY, LONG BIENHA NOI 4.65 A16 NGO84,TRAN QUANG DIEU,OA16 NGO84 TO 100,TRAN QUANG NAM HA-NOI CHO DUADONG DA,HA NOI,VIET DIEUTRAN QUANG DIEU,DONG DA,HA NOI 784.99 A19 LO6 KHU DO THI MOI DINH CONG HN HA-NOI THTHH 04.6405643 SN 24, DANG XUAN BANG, DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SN 24, DANG XUAN BANG, DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI 4.36 SO 8-46 PHUONG LIEN DONG DA SO 8-46 PHUONG LIEN DONG DA HA 04.5724637 HA-NOI HA NOI NOI 5724637 74 PHO AN THANH P YEN PHU Q TAY HOHA NOI HA-NOI 74 PHO AN THANH, P. YEN PHU, Q. TAYHO, TP HA NOI 7344546 54 NGUYEN DU, Q HAIHA-NOI BA TRUNG, TP HANOI DU, Q HAI BA TRUNG, TP HANOI 4.94 54 NGUYEN SO 16 PHAN CHU TRINH HOAN KIEM 16 PHAN CHU TRINH HOAN KIEM HN HA-NOI SO HNHA NOI, VIET NAM 4.38 28 NGO 211 TO 43 KHUONG TRUNGTHANH XUAN43 KHUONG TRUNGTHANH XUAN HA NOI 8538255 HA-NOI 28 NGO 211 TO HA NOI 04.8689402 P203 NHA 18T1 TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH XUAN, HOA NHAN CHINH,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI P203 NHA 18T1 TRUNG HA NOI 042513121 18 PHU VIEN BO DE LONG BIEN HN PHU VIEN BO DE LONG BIENHN HA-NOI 18 43.87 B3-TO 122-HOANG CAU-O CHO DUA-HNVIET NAM CAU-O CHO DUA-HN HA-NOI B3-TO 122-HOANG 045377780 04.8527920 30, VAN PHUC THUONG, CONG VI, BADINH, HA NOI HA-NOI 30, VAN PHUC THUONG, CONG VI, BADINH, HA NOI 76666885 THON XUAN CANH ,XA XUAN CANH, DONGANH,HA NOI XUAN CANH, DONGANH,HA NOI HA-NOI THON XUAN CANH ,XA 39500694 92/318 DE LA THANH, O CHO DUA, DONGDA, HA NOI O CHO DUA, DONGDA, HA NOI HA-NOI 92/318 DE LA THANH, 4.63 8.39 164 DONG CAC O CHO DUA DONG DA HN CAC O CHO DUA DONG DA HN HA-NOI 164 DONG 435133207 436133207 21A, TO 3, GIAP NHAT,HA-NOI CHINH,TXUAN,GIAP NHAT, NHAN CHINH,TXHA NOI, VIET NAM NHAN 21A, TO 3, HA NOI, VIET NAM 0902272988 P706, NO 9A, BAC LINH DAM, HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOIHOANGLIET, 6413072 MAI, HA HA-NOI P706, NO 9A, BAC LINH DAM, HOANG 139 NGO46 NGUYEN TRAI THUONG DINHTHANH XUAN THANH CONGTHANH XUAN HA NOI HA-NOI P10 NHA B6B TT BAC HA NOI 04.385.864.24 P401 DN11 LOB1 NGUYEN KHANH TOAN CAU GIAYNGUYEN KHANH TOAN CAU GIAY HN HA-NOI P401 DN11 LOB1 HN 4.28 23 VU TRONG PHUNG,HA-NOI HA NOIVIET NAM DONG CAU DO, HA CAU,HA DONG, HN, VNAM TXUAN, 15 NGO 3, XOM 462854041 33532837 P212 NHA 135 NGO 34HA-NOI VINH TUY HBT NHA 135 NGO 34 VINH TUY HBT 982380004 P212 4.36 SO 85NGO 230 DINH CONG THUONGHOANG 230 DINH CONG THUONGHOANG MAI HA NOI HA-NOI SO 85NGO MAI HA NOI 4.67 14 BT1 X2 LINH DAM, HOANG LIET, HANOI HA-NOI SO 28, TANG BAT HO, P. PHAM DINH 0989590999 TRUNG, HANOI, VIETNAM HOQ. HAI BA LO 11 SO10 KIM MA THUONG BA DINH HN HA-NOI LO 11 SO10 KIM MA THUONG BA DINH HN 4.27 P224 KS BINH MINH 27 LY THAI TO QHOAN KIEM HN 27 LY THAI TO QHOAN KIEM HN HA-NOI P224 KS BINH MINH 4.39 161-TO 12-NGOC HA-BA DINH-HN 161-TO 12-NGOC HA-BA DINH-HN HA-NOI 33, TAN AP, PHUC XA, HA-NOI BA DINH,HA NOIVIET NAMTAM, QUANG AN,HA NOIVIET NAM 6/22/310, NGHI 0462955315 22B-TO 9 K3 CAU DIEN TU LIEM HA NOI 9 K3 CAU DIEN TU LIEM HA NOI HA-NOI 22B-TO 125 BUI THI XUAN STR., HAI BA TRUNGDIST., XUAN-HAI BA TRUNG-HNVIETNAM HA-NOI 125-BUI THI HANOI, VIETNAM 7325029 XA DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HATAYXA DONG PHUONG YENCHUONG MY, HA TAY HA-TAY THON DOI 1, 034.910882 307 PHO TAY SON, PHUONG NGA307 PHO TAY SON, PHUONG NOI TU SO,QUAN DONG DA, HA NOI HA-NOI TU SO,QUAN DONG DA, HA NGA 5641120

11/59 LANG HA,THANH CONG,BA 11/59 LANG HA,THANH CONG,BA DINH,HANOI,VIET NAM HA-NOI DINH,HANOI,VIET NAM 4.51 SO 10 , KHU 1 XA PHUHA-NOI MINH HUYEN SOCSON 1 XA PHU MINH HUYEN SOCSON TP HA NOI SO 10 , KHU TP HA NOI 2167616 P34 H6 TT KIM LIEN, P.KIM LIEN,Q.DONG TT KIM LIEN, P.KIM LIEN,Q.DONG 39946902 HA-NOI P34 H6 DA, HA NOI DA, HA NOI P708 NHA 17T10 TRUNG HOA NHAN CHINHCAU GIAY HA NOICHINH, PHUONGLIET, THANH XUAN, HN HA-NOI NHA C1 NGO 109 TRUONG 2929264 SO34, NGHI TAM, YENHA-NOI PHU, TAY HO,HN-HN TAM, YEN PHU, TAY HO, 04.2510519 SO34, NGHI HN SO 15/8 THAI THINH DONG DA HN HA-NOI 15/2 THAI THINH DONG DA HN 435641397 C302 11A TT DH THUYHA-NOI LOI TRUNG LIETDONG DA HA NOI C302 11A TT DH THUY LOI TRUNG LIETDONG DA HA NOI 22117899 105/49 DUC GIANG,DUC GIANG,LONG BIEN,HA NOI HA-NOI 105/49 DUC GIANG,DUC GIANG,LONG BIEN,HA NOI 0989.145.156 436559006 9,P.TRANG TIEN, Q.HOAN KIEM, HA NOI DUAN, DONG DA, HA NOI HA-NOI 152, LE 04.5186775 X3 KHU TAI DINH CU TT VAN DIENH.THANH TRI HNCU TT VAN DIENH.THANH TRI HN HA-NOI X3 KHU TAI DINH 19 NGO 158 PHO NGOC HA- BD HN NGO 158 PHO NGOC HA- BD HN HA-NOI 19 437173113 437170998 4B/766 DUONG LANG LANG THUONG2F QUANG TRUNG HOAN KIEM HA NOI HA-NOI SO HN 437756807 86 YEN BINH PHUC LAHA-NOI HA DONG VANQUAN HA DONG HN QUYNH THANH TRIHA NOI XOM 3 QUYNH DO VINH 04.33547292 SO2, NGO 89 QUAN NHAN, NHAN SO 2 NGO 89 QUAN NHANNOI HA-NOI CHINH,THANH XUAN, HA NHAN CHINHTHANH XUAN HANOI 04.5576349 04.8533239 14 N7B KHU DO THI TRUNG HOA NHANTHANH XUAN HA NOI HA NOI HA-NOI SO 178B TRAN VU BA DINH 42100579 SO 2 NGO 220 DINH CONG THUONG HOANGMAI HA NOI HA-NOI SO12 NGACH 345/81 KHUONG TRUNGKHUONG DINH THANH XU 043.640.1889 SO29 NGACH 25/59 VU NGOC PHAN-LANGHA-DONG DA-HN HA-NOI SO 29 NGACH 25/59 VU NGOC PHAN 04.6291.9979 LANGHA DONG DA HA NOI SO 62 DUONG THIEN DUC TT YEN VIENGIA LAM THIEN DUC TT YEN VIENGIA LAM TP HA NOI HA-NOI SO 62 DUONG TP HA NOI 43.88 8/165 DUONG QUANG HA-NOI GIAY HN HAM CAU 8/165 DUONG QUANG HAM CAU GIAY HN 04.7675076 93 TRUC BACH - BA DINH - HA NOIDISTRICT, QUAT, P DIEN BIEN,Q BA 04.903.9994 HA-NOI 13 CAO BA HANOI CITY, VIETNAM DINH, HA NOI 68 LINH LANG, CONG VI, HA NOIJOINT STOCK COMPANY HA NOI HA-NOI 68 LINH LANG, CONG VI, 62813306 SO 308/D2,TT GIANG VO, GIANG VO, 308/D2,TT GIANG VO, GIANG VO, BADINH, HN HA-NOI SO BADINH, HN 2934478 SO 4 NGO 219 DOI CAN-BA DINH- SO 4 NGO 219 DOI CAN-BA DINH- HN0982565664 HA-NOI HN 543 MINH KHAI-HAI BAHA-NOI TRUNG-HN 543 MINH KHAI-HAI BA TRUNG-HN 6364084 43 VO VAN DUNG-O CHO DUA-DDA-HN HA-NOI KCN DONG VAN 1 HUYEN DUY TIEN-TINHHA NAM 2512414 P204,132-138 KIM MA BA DINH HAP204,132-138 KIM MA BA DINH HA NOI HA-NOI NOIHN 04.7346366 8573163 NGUYEN NGOC VU TRUNG HOA CAU GIAYHA NOIVU TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI NGUYEN NGOC 435568507 SO 22 NGACH 30 NGO 165 THAI 19 NGO THAI HA-THAI HA, P.LANG HA,Q.DONG4.35 HN HA-NOI HA DONG DA HA NOI DA, 4.35 SO A20 TT17 KDTM VAN QUAN NGUYENKHUYEN PHUC LA HA DONG HN 438539125 HA-NOI SO A20 TT17 KDTM VAN QUAN NGUYENSO A20 TT17 KDTM VAN P702 F5 TRUNG YEN YEN HOA CAU GIAYHA DONG TAC KIM LIEN HA NOI 2691550 HA-NOI 14 NGO 26 NOI 252 TAY SON TO 9A TRUNG LIET 252 HN SON TO 9A TRUNG LIET DD HN HA-NOI DD TAY 4.54 SO 20 NGACH 21 NGOHA-NOI THAT NGACH 21 NGO 10 TON THAT TUNG DDHN 4.67 10 TON 20 TUNGDD HA NOI 6 NG686 BACH DANG,HAI BA TRUNG,HN BACH DANG,HAI BA TRUNG,HN HA-NOI 6 NG686 32 MINH KHAI, HAI BA HA-NOI HA32 MINH KHAI, HA BA TRUNG, HA NOI TRUNG, NOI 8637023 SO 22, LO 10A, KHU DO THI MOI,TRUNG YEN,CANNOI QUAN UY CAU GIAY,HA NOI HA-NOI NHA A4, TT HA BO 04.7833606 16 NGO 77 PHO 8/3, P.HA-NOI MINH KHAI, Q.HBT, HA NOI KHU DT VIET HUNG,P.GIANG BIEN, Q.LONG P502 TOA NHA H1, 4.29 KM14-500 QUANG TRUNG - HA DONG - HATAY HA-TAY KM14-500 QUANG TRUNG - HA DONG - HATAY4.63 P202 NHA A, NGO 180,HA-NOI PHO NGOC HA,P.NGOCNGO BA DINH, HN P202 NHA A, HA, 180, PHO NGOC HA,P.NGOC HA, BA DINH, 39944142 SN7 DINH TIEN HOANG -HANG BAC-HN HA-NOI SN7 DINH TIEN HOANG -HANG BAC-HN 39263366 68/11 TO 82- KHU HOCHA-NOI VIEN QUAN Y-HOANG VAN THAI- HA NOI 520-CT5-DN3-MY DINH2-MY DINH-TULIEM-HA NOI-VIET NAM SO 32 KHU B TT Z176 XA DUONG SO 32 KHU BHN Z176 XA DUONG XA,GIA 36785451 HA-NOI XA,GIA LAM TT LAM HN TANG5 NHA A17 SO 17 TA QUANG BUUP NHA A17 SO 17 TA QUANG BUUP BACH KHOA HN HA-NOI TANG5 BACH KHOA HN 4.39 P309, CHUNG CU T36, HA-NOI KINH,YEN HOA, CAU T36, TRUNG KINH,YEN HOA, CAU GIAY, HN TRUNG P309, CHUNG CU GIAY, HN 2111123 O 21 LO 13 KHU DO THI DEN LU 1HOANG VAN THU HOANG MAI HN HA-NOI O 21 LO 13 KHU DO THI DEN LU 1HOANG VAN 4.38 HOANG THU 13.33 NGO QUYNH BACH MAI HAI13.33 NGO QUYNH BACH MAI HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI BATRUNG HA NOI 04.2019567 106B -F4 LANG HA NGO 171 THAI 106B -F4 LANG HA NGO 171 THAI HA 043.5148905 0906238588 HA-NOI HA HN HN SO 91 NGO 75 DUONGHA-NOI GIAI PHONG,P.DONG TAM,Q.HAI BA TRUNG-HN SO 91 NGO 75 DUONG GIAI PHONG,P.DONG TAM,Q.HAI BA TRUNG-HN 13 NGACH 12 NGO 61 TRAN DUY 13 NGACH 12 NGO 61 TRAN DUY HUNGTRUNG HOA,CAU GIAY,HN HA-NOI HUNGTRUNG HOA,CAU GIAY,HN 045568358 045542852 80 TO 29 NGO 165 CAU GIAY DICH VONGHN HA-NOI 80 TO 29 NGO 165 CAU GIAY DICH VONG 4.38 124 KHUONG DINH THANH XUAN DUONG 430, KHOI CHIEN THANG, VANPHUC, HA DONG, H A TAY HA-TAY HA NOI 0422188169

SO 14 DUONG VO VAN DUNG P OSO 14 DUONG VO VAN DUNG P O CHODUA, Q.DONG DA, HN HA-NOI CHODUA, Q.DONG DA, HN 3.54 04.5377274 SO 6 NGO 2 KHU C VIEN MAY, MYSO 6 NGO 2 KHU C VIEN MAY, MY DINHTU LIEM HN HA-NOI DINHTU LIEM HN 62966586 19/68 QUAN NHAN,TRUNG HOA,CAU GIAY,HN,VN HA-NOI 19/68 QUAN NHAN,TRUNG HOA,CAU GIAY,HN,VN 5569918 CN 19/46 PHO HOA BANG YEN HOA CAUGIAY HN HA-NOI CN 19/46 PHO HOA BANG YEN HOA CAUGIAY HN 437822589 587 HOANG HOA THAM VINH PHUC BA DINH HA NOI HA-NOI 587 HOANG HOA THAM VINH PHUC BA DIN 4.21 SO 1 CHO DAU MOI NONG SAN THUC PHAMXUAN DINH XUAN DINH TU PHAMXUAN DINH XUAN DINH HA-NOI SO 1 CHO DAU MOI NONG SAN THUC LIEM HN 04.22434375 04.3836036 P11-A4TT VAN CHUONG-P.VAN CHUONGDONG DA-HA NOI HA-NOI P11-A4TT VAN CHUONG-P.VAN CHUONGDONG DA-HA NOI 043.994.0941 THON DO HA - XA TIEN PHONG - H.MELINH HA - XA TIEN PHONG - H.MELINH - TP.HA NOI HA-NOI THON DA - TP.HA NOI 4.2 SN 33 HOANG VAN THAI-HN HA-NOI SN 33 HOANG VAN THAI-HN 35666080/023 XA PHU NGHIA -KM25+100 QUOC XA PHU NGHIA -KM25+100 QUOC LO 0343264568 MY HA NOI HA-TAY LO 6,H.CHUONG MY HA NOI 6,H.CHUONG SN295/3 NGO QUYNH P QUYNH LOI HBTHA NOIQUYNH P QUYNH LOI HBTHA NOI HA-NOI SN295/3 NGO 0984985986 B7 TT KHI TUONG THUY VAN HA-NOI B7 TT KHI TUONG THUY VAN 04.8356914 478 MINH KHAI VINH TUY HBT HN478 MINH KHAI VINH TUY HBT HN HA-NOI 04.6332356 22 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA22 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA CAU GIAYHN HA-NOI CAU GIAYHN 37832111 193 THANH NHANVIETNAM HA-NOI 193 THANH NHAN 94B PHO VONG, P. PHUONG MAI, 94B PHO VONG, P. PHUONG MAI, Q.DONG DA, TP HA NOI HA-NOI Q.DONG DA, TP HA NOI 913554925 141 LE DUAN CUA NAM HOAN KIEM HANOI VO TANG 13 P1304 HA-NOI 185 GIANG 4.39 YEN PHUC, BIEN GIANG, HA DONGHA PHUC, BIEN GIANG, HA DONGHA TAY HA-TAY YEN TAY 034.719454 034.826266 C7-P509 TT NGHIA TAN, P NGHIA C7-P509 TT NGHIA NOI, VIETNAM TAN,CAU GIAY HA NOI HA-NOI TAN,CAU GIAY HA TAN, P NGHIA 8361253 P500 NO 10, BAN DAO HA-NOI LINH DAM, 203B-B14, P. TAN MAI MAI,HOANG MAIHA NOI HOANGLIET, HOANG , Q. HA NOI 04.66624347 04.62932860 P407, 17T7 TRUNG HOA, NHAN CHINHTHANH XUAN HN HA-NOI P407, 17T7 TRUNG HOA, NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI 4.25 508-NHA 521-NGUYENHA-NOI TRAI-THANH XUAN-HN 508-NHA 521-NGUYEN TRAI-THANH XUAN-HN 04.8545210 8548210 SO 118/3 TO 13 QUAN HA-NOI GIAY HN TO 13 QUAN HOA CAU GIAY HN HOA CAU SO 118/3 4.77 32 LIEN KE 2 KDT MOI HA-NOI XA LA PHUC LAHA KE 2 KDT MOI XA LA PHUC LAHA 62966899 NOI 32 LIEN DONG HA NOI DONG HA SO 5/B3,TO 50 MAI DICH, CAU GIAY HN HA-NOI SO 5/B3,TO 50 MAI DICH, CAU GIAY HN 2945014 5 DAY A3 KTT A23 BO CONG AN, KHUONGDINH, XA TAN XUAN, HN HA-NOI THON HA HOI, THANH LAP, H.DANPHUONG, HA NOI SO 78 TRAN HUNG DAO P.TRAN HUNG DAOHOAN KIEM HN VN HA-NOI SO 78 TRAN HUNG DAO P.TRAN HUNG DAOHN 39421821 46/79 HOANG MAI HA NOI HA-NOI 46/79 HOANG MAI HA NOI 22111234 SO 359 MINH KHAI TO HA-NOI 64 P. VINH SO 359 MINH KHAI TO 64 P. VINH TUYHAI BA TRUNG HN TUYHAI BA TRUNG HN 3.64 SO 801 NGO 130, PHOHA-NOI DOC NGU, SO 801 NGOBA DINH, HA NOI VINHPHUC, 130, PHO DOC NGU, VINHPHUC, BA DINH, HA NO 6724881 SO 439 NGHUYEN KHANG, YEN HOA,CG,HN HA-NOI SO 439 NGHUYEN KHANG, YEN HOA,CG,HN 9719615 P618 NO 1B BD LINH DAM, HA NOI 63 KHUONG THUONG, TRUNG LIET,DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 36419839 77A TRAN HUNG DAO,HA-NOI KIEM, HANOIDIST, HA NOI HOAN KIEM, HANOI7151398 HOAN 77A TRAN HUNG DAO, KHU CN LAI YEN LAI YEN HOAI DUC HN LAI YEN LAI YEN HOAI DUC HN 433658499 HA-NOI KHU CN 343658499 78 PHAM NGOC THACH, PHUONG LIEN,DONG DA,THACH, PHUONG LIEN,DONG DA, HA NOI HA-NOI 78 PHAM NGOC HA NOI 04.5735146 SO 126 DE TRAN KHAT CHAN-HBT-HN DE TRAN KHAT CHAN-HBT-HN HA-NOI SO 126 9410150 7320028 SO 16 A19 NGHIA TANHA-NOI NGHIACAU GIAY HA NOI VIET NAM PHUONG SO 16 A19 NGHIA TAN PHUONG NGHIACAU GIAY HA NOI VIET NAM 2168169 7912656 34 HOANG SAM NGHIA DO CAU GIAY HANOI SAM NGHIA DO CAU GIAY HANOI VIET NAM HA-NOI 34 HOANG VIET NAM 4.38 P 2105 SO 71 NGUYEN CHI THANH LANGHA 71 NGUYEN CHI THANH LANGHA DONG DA HA NOI4.63 HA-NOI P 2105 SO DONG DA HA NOI 62758091 P104A-A13 TT THANH XUAN BAC,P104A-A13 TT THANH XUAN BAC, PHUONGTHANH XUAN BAC, HN HA-NOI PHUONGTHANH XUAN BAC, THANH XUAN,HN 45537156 P1403 TANG 9 TOA NHA SILVER WINGS137A NGUYEN NHA SILVER WINGS137A NG.VAN CU,LB,HN HA-NOI P1403 TANG 14 TOA VAN CU, LONG BIEN, HN 446503955 SO 8 NGO 29/93 DUONG HOANG MAI 8 NGO 29/93 DUONGHOANG MAI HNHOANG VAN THU HOANG MA HA-NOI SO P HOANG VAN THU HOANG MAI P 46.27 SO 6A NGO 2 CAU BUOU, TA THANH OAITHANH TRI BUOU, TA THANH OAITHANH TRI HA NOI HA-NOI SO 6A NGO 2 CAU HA NOI 4.22 42183791 P702 NHA 17T8 TRUNG HOA NHAN CHINH,THANH XUAN, HOA NHAN CHINH,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI P702 NHA 17T8 TRUNG HA NOI 0913205223 PHU MY BIEN GIANG HA DONG HA NOI HA-TAY PHU MY BIEN GIANG HA DONG HA NOI 0433541973 SO 6 NGO 105 TO 37 PHO YEN HOA CAUGIAY HANOI PHO YEN HOA CAUGIAY HANOI HA-NOI SO 6 NGO 105 TO 37 919408998 4.83 SO 74 AN THANH YEN HA-NOI HO HANOI PHU TAY 74 AN THANH YEN PHU TAY HO HA NOI 4.38 SO 1-B15 TAP THE NHA THO SB QUOC TENOI BAI NHA THO SB QUOC TENOI BAI HA-NOI SO 1-B15 TAP THE 43.88 P304 CT5-X2 BAC LINH DAM, HOANG MAIHA NOI HA-NOI P304 CT5-X2 BAC LINH DAM, HOANG MAIHA NOI 2180115 51 LE DAI HANH.HAI BA TRUNG.HN.VN DAI HANH.HAI BA TRUNG.HN.VN 435738223 HA-NOI 51 LE

462 DUONG BUOI VINH PHUC BA 462 DUONG BUOI VINH PHUC BA DINH HN HA-NOI DINH HNVIET NAM 437617138 SO 2 HEM 122/10/10 PHO VINH TUY, PHUONG VINH TUY QUAN HAI BAPHUONG HN TUY, Q HBT HA-NOI SO 2 HEM 122/10/10 PHO VINH TUY, TRUNG, VINH 2153230 SO 24 NGO 92 NGUYEN KHANH TOANP.QUAN HOA CAU GIAY HN TOANP.QUAN 46.3 CAU GIAY HA-NOI SO 24 NGO 92 NGUYEN KHANH VN HOA SO 53 TT DA QUY XA TRUNG VAN TULIEM HA NOI XA TRUNG VAN TUTU LIEM HA NOI HA-NOI SO 53 TT DA QUY SO 34 NGO 61 TAY SON DONG DA HA NOINOI TAY SON DONG DA HA NOI HA-NOI SO 34 NGO 61 35334732 SO 71 PHO BA TRIEU, HA-NOI P NGUYEN SO 71 PHO BA TRIEU, TP HA NOI DU, QHAI BA4.94 DU, QHAI BA TRUNG, P NGUYEN TRUNG, TP HA NOI P6 SO 33 NGUYEN BINH KHIEM HBT SO 33 NGUYEN BINH KHIEM HN HA-NOI P6 HNTRUNG HA NOI 66574157 9446309 P207-208/N2F-LE VAN HA-NOI N.CHINHTHANH XUAN, HA NOI N.CHINHTHANH XUAN, HA NOI LUONG, P207-208/N2F-LE VAN LUONG, 04.5569594 103 TAP THE 5 TANG CK120 NGO 103 TT 5/CK 120, 637 TRUONG DINHHOANG MAI HN HA-NOI 637TRUONG DINH HOANG MAI HN 436423599 18 LY THUONG KIET- HN HA-NOI 18 LY THUONG KIET- HN 936.03 D6 TO 9 HOANG CAU DONG DA HA NOI HA-NOI 169 HANG BONG HOAN KIEM HA NOI04.5132327 P 201 TANG 2 MICONSHA-NOI BUILDING P 201 TANG CAU DONGBUILDING B20HOANG CAU DONG DA HA B20HOANG 2 MICONS DA HA NOI 4.28 72 NGO 250 KIM GIANG-HOANG MAI-HN 250 KIM GIANG-HOANG MAI-HN HA-NOI 72 NGO 04.35592386 04.35592387 P812 A6 TRAN HUY LIEU GIANG VO BADINH HA NOI VIET NAM HA-NOI P812 A6 TRAN HUY LIEU GIANG VO BADINH HA NOI VIET NAM 04.7261087 SO 40-VINH PHUC-CONG VI-BA DINH 40-VINH PHUC-CONG VI-BA DINH HA-NOI SO 8326467 SO 17, PHO DUC CHINH, PHUONG TRUCBACH, QUAN BA DINH, TP HA NOI HA-NOI SO 17, PHO DUC CHINH, PHUONG TRUCBACH, QUAN BA DINH, TP HA NOI 4.36 4.56 304 DUONG TRUONG TRINH HN 304 DUONG TRUONG TRINH HN HA-NOI 0435633553 185B HOANG VAN THAI-THANH XUAN-HN HA-NOI SN96 DUONG 80 TO80C KHUONG TRUNG-THANH XUAN-HN 35665863 30 TRAN CUNG CO NHUE TU LIEM HA NOIVIET NAM NHUE TU LIEM HA NOIVIET NAM HA-NOI 30 TRAN CUNG CO 04.37556251 B14 TT9 DO THI VAN QUAN HA DONG 2 P201 E3 TT 128C DAI LA P.DONG TAM HBT HA NOI HA-NOI TANG 40B PHO PHUC XA BA HA-NOI NOI NOI DINH HA HA 7170788 8 TO 31 MAI DICH CAUHA-NOI GIAY HN 8 TO 31 MAI DICH CAU GIAY HN 435377848 SO 100 PHO LANG HA,HA-NOI HA,QUAN PHO LANG HA NOI P LANG SO 100 DONG DA, HA, P LANG HA,QUAN DONG DA, HA NOI 04.378.33111 SN 35 NGO149 GIAP BAT-HN HA-NOI SN 35 NGO149 GIAP BAT-HN 73038288 336 DUONG LANG DONG DA HA NOI DUONG LANG DONG DA HA NOI HA-NOI 336 38531250 43.85 1-NGO 76-YEN SO-HOANG MAI-HN HA-NOI 1-NGO 76-YEN SO-HOANG MAI-HN 8616121 104-NHA ICT-29/228 LE TRONG TAN-KHUONG MAI-THANH XUAN -TAN-KHUONG MAI-THANH XUAN - HN-VIET NAM HA-NOI 104-NHA ICT-29/228 LE TRONG HN-VIET 62851995 NAM 212 TOA NHA CQ 35 DIEN BIEN PHU BDHNNHA CQ 35 DIEN BIEN PHU BDHN 43.73 HA-NOI 212 TOA 71/310 DUONG DIEN BIEN PHU, TP HAIDUONG, TINH HAI DUONG TP HAIDUONG, TINH HAI DUONG HA-NOI 71/310 DUONG DIEN BIEN PHU, 4.39 SO2 NGO 331/20 TRAN KHAT CHAN, HBT 331/20 TRAN KHAT CHAN, HBT 9723350 HA-NOI SO2 NGO 93-A8 TAN MAI TAN MAI HOANG MAI HNTAN MAI TAN MAI HOANG MAI HN HA-NOI 93-A8 049326911 049331257 LO 15 DUONG 430 VAN PHUC HA LO 15 DUONG 430 VAN PHUC HA DONG HN 4.34 HA-NOI DONG HN XOM NGANG, DAI MO , TU LIEM, HN NGANG, DAI MO , TU LIEM, HN 04.8393724 HA-NOI XOM SO 20/24 KIM DONG-P.GIAP BAT-HOANGMAI-HN HA-NOI SO 20/24 KIM DONG-P.GIAP BAT-HOANGMAI-HN 046645992 6645992 NHA 128 LO A4 KHU DT DAI KIM PNHA 128 LO A4 HOANG MAI,KIM HA NOI HA-NOI DINHCONG, Q KHU DT DAI TP P DINHCONG, Q HOANG MAI, TP HA NOI 04.6416727 SO 2 LO BT3 KDT VANHA-NOIYENSO 2 LO BT3 KDT VAN QUAN YEN PHUCPHUC 0.43 DONG HN QUAN PHUCPHUC LA HA DONG HN LA HA TOA NHA HOANG CAU, 36 HOANG CAU, OCHO DUA, HA NOIHOANG CAU, OCHO4.35 HA NOI HA-NOI TOA NHA HOANG CAU, 36 DUA, P403 CT8 KDT DINH CONG HOANG MAICT8 KDT DINH CONG HOANG MAI HN HA-NOI P403 HN 22469788 SO 11 NGO 30 TA QUANG BUU, P.SO 11 NGO 30Q.HAI BA TRUNG, P. BACHKHOA, Q.HAI BA TRUNG HA-NOI BACHKHOA. TA QUANG BUU, HA NOI 2936728 43 NGO 108 NGOC HA HA-NOI HA NOI43 108 NGO 108 NGOC HA HA NOI 43 NGOC HA HA NOI 7339409 P405 TOA NHA CHUNG CU CTM 299 CAU GIAY HA NOI CU CTM 299 CAU GIAY 4.24 HA-NOI P405 TOA NHA CHUNG HN 2412346 P1802 TOA NHA 101 LANG HA DONG DAHA NOI 101 LANG HA DONG 043.3546988 HA-NOI P1802 TOA NHA DAHA NOI TANG4 TOA NHA VP,SO 8,NGO31 TANG4 TOA NHA VP,SO 8,NGO31 PHUONGLIET THANH XUAN, Hn HA-NOI PHUONGLIET THANH XUAN, HA NOI 04.6290031 123, XA DAN II, NAM DONG, DONG DA,HA NOI HOANG VAN THU, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI SO 4, TO 22, 0976.381.405 P2201-101 LANG HA, DONG DA HN HA-NOI P2201-101 LANG HA, DONG DA HN 5625055 9716572 A56/61 TRAN DUY HUNG, TRUNG A56/61 TRAN DUY HUNG, TRUNG HOA,CAU GIAY, HA NOI HA-NOI HOA,CAU GIAY, HA NOI 4.36 AN QUOC,YEN LO,YEN NGHIA,HAANH QUOC,YEN LO,YEN NGHIA,HA DONGHA NOI HA-NOI DONGHA NOI 4335577326 433570047 SO 3,NGACH 19,NGO 1194 DUONG LANG HA-NOI SO 3,NGACH 19,NGO 1194 DUONG LANG 2960579 P202 N15 K9 TT BO DOI BIEN PHONGBACH K9 TT BO DOI BIEN PHONGBACH DANG HN HA-NOI P202 N15 DANG HN 437713358 707-18T1 TRUNG HOA HA-NOICHINHHA NOI NHAN 40/43 NGUYEN NGOC NAI, KHUONG MAITX, HN

LO 18, KHU A, KHU TT HA-NOI Y TE CAU GIAY,TRUNG HOA, CAU GIAY, HNGIAY,TRUNG HOA, CAU GIAY, HN LO 18, KHU A, KHU TT Y TE CAU 5563585 2663381 P308 NHA H1 THANH XUAN NAM TXHA NHA H1 THANH XUAN NAM TXHA NOI HA-NOI P308 NOI 438547697 P2014 CT3B KHU DT VAN QUAN HA DONGHA NOI DT VAN QUAN HA DONGHA NOI HA-NOI P2014 CT3B KHU 4.34 304-17A1 NGOC KHANH, GIANG VO, BADINH, HA NOI-VN GIANG VO, BADINH, HA NOI HA-NOI 304-17A1 NGOC KHANH, 047263537 P302A CHUNG CU CAU BUOU THANH OAITHANHCU CAU NOI HA-NOI P302A CHUNG TRI HA BUOU THANH OAITHANH TRI HA NOI 202 NHA F5 KDTM YEN HOA TRUNG NGUYEN GIAY XUAN, KHUONG MAI,THANH 4.22 HA NOI HA-NOI 57 YENCAU VIET HA NOI VIET NAM XUAN, SO 31 NGO 84 TRAN QUANG DIEU, P.QUANG 84 TRAN Q. DONG DA, TP. HA NOI TRUNG, Q. DONG DA, TP. HA NOI HA-NOI SO 31 NGO TRUNG, QUANG DIEU, P.QUANG 4.54 SO 351 LAC LONG QUAN-NGHIA DO 351 LAC LONG QUAN-NGHIA DO HA-NOI SO 8363633 LY NHAN DUC TU DONG ANH HA NOI HA-NOI LY NHAN DUC TU DONG ANH HA NOI 4.4 SO 16 HEM 354/137/21HA-NOI CHINHKHUONG THUONG, DONG DA, HA NOI 4.36 TRUONG SO 16 HEM 354/137/21 TRUONG CHINHKHUONG THUONG, HN NHA 14,HEM146/11/8,VUONG THUA VU,KHUONG TRUNG,THANH XUAN,HA NOI HA-NOI NHA 14,HEM146/11/8,VUONG THUA VU,KHUONG TRUNG,THANH X 2872519 P105/A3 NGO 72 NGUYEN CHI THANHLANG THUONG DONGCHI HN HA-NOI P105/A3 NGO 72 NGUYEN DA THANHLANG THUONG DONG DA 4.38 SN 31A TO 6 TAN XUAN XUAN MAI CM HN CHUONG MY HA NOI HA-NOI XUAN MAI 0433.722.498 0433.840.280 NGO 109 TRUONG CHINH PHUONG LIETTHANH XUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI 102/33/102 D.TRUONG CHINH P.PHUONGMAI Q.DONG DA HA43.87 4.39 NOI 302 DN3 OCT 2 BAC LINH DAM P.DAIKIM HMAI HN HA-NOI 302 DN3 OCT 2 BAC LINH DAM P.DAIKIM HMAI 4.64 HN P116 KHU TT BAN VATHA-NOI GIA CHINH PHUCONG VI BA DINHGIA CHINH PHUCONG VI BA DINH HA NOI P116 KHU TT BAN VAT HA NOI 37674670 P4-D23 TT KIM LIEN, P.KIM LIEN,DDAHA NOI KIM LIEN, P.KIM LIEN,DDAHA NOI HA-NOI P4-D23 TT 5148889 8 NGO 260 THUY KHE HA-NOI HA8 NGO 260 THUY KHE TAY HO HA NOI 438433167 TAY HO NOI 437567203 SO 2 KHU TT DAI TU OTO,P.HOANG LIETQUAN DAI TU OTO,P.HOANG LIETQUAN HOANG MAI, TP HA NOI HA-NOI SO 2 KHU TT HOANG MAI, TP HA NOI 048619089 034829070 THON THANG TRI XA MINH TRI SOC SONHN HA-NOI THON THANG TRI XA MINH TRI SOC SONHN 912690159 P103B C3 KHU TT NGHIA TAN, P.NGHIATAN,Q.CAU GIAY, HA NOI, VIET NAM5654402 GIAY,HANOI HA-NOI P103B C3 KHU TT NGHIA TAN, P.NGHIATAN,Q.CAU SN 45, TO 18 NGO 129/2 DUONG NGUYENTRAI,NGO 129/2 DUONGTX-HN HA-NOI SN 45, TO 18 P THUONG DINH, NGUYENTRAI, P T DINH,TX,HN 4.56 4.78 SN 25A KTT TONG CUC 2 XUAN DINH25A KTT TONG CUC 2 XUAN DINH TULIEM HA NOI HA-NOI SN TULIEM HA NOI 974883186 P209-NHA 18T2 TRUNG HOA NHAN CHINHTXUAN, KIM GIANG,THANH XUANHA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 106 NGO 64, HNOI, VNAM 04362811197 SO 6, NGO 81 DUONG HA-NOIPHUONG NGATU SO, QUAN DONG DA HN NGATU SO, QUAN DONG DA HN LANG, SO 6, NGO 81 DUONG LANG, PHUONG 903255567 SO 10 NGO THAI THINH 2- THINH SO 10 NGO THAI THINH 2- THINH QUANGDONG DA HN 435625629 HA-NOI QUANGDONG DA HN 22631264 106-K6B - BACH KHOAHA-NOI TRUNG HN - BACH KHOA HAI BA TRUNG HN HAI BA 106-K6B 04.8692807 3/155 CU LOC, THUONG DINH, THANHXUAN, HA THUONG DINH, THANHXUAN, HA4.4 HA-NOI 3/155 CU LOC, NOI NOI SP 30 NGACH 99/1 NGUYEN CHI THANHLANG HA DONG DA HA NOI HA-NOI SP 30 NGACH 99/1 NGUYEN CHI THANHLANG HA DONG DA HA N 437732462 SO 404 C1 TAP THE VINH HO P.THINHQUANG Q.DONG DA HN P.THINHQUANG Q.DONG DA HN HA-NOI SO 404 C1 TAP THE VINH HO 35639109 SO 36/443, NGUYEN TRAI, THANHSO 36/443, NGUYEN XUAN,THANH XUANNAM, THANH XUAN, HN HA-NOI XUANNAM, THANH TRAI, HN 4.39 T2 VP 6-KHU DTM TRUNG HOA,NHANCHINH,T.XUAN,HN HA-NOI T2 VP 6-KHU DTM TRUNG HOA,NHANCHINH,T.XUAN,HN 4.63 NHA 1 NGO 7 SON TAY DIEN BIEN BD HN HA-NOI NHA 1 NGO 7 SON TAY DIEN BIEN BD HN 39275858ext302 THON NGOC TRUC,XAHA-NOI DAI MO,TU LIEM,HA NOITRUC,XA DAI MO,TU LIEM,HA NOI THON NGOC 0912813401 SO 354 LE DUAN, PHUONG LIEN, SO 354 LE HN HA-NOI DONGDA, DUAN, PHUONG LIEN, DONGDA, HN 6648338 SO 3 NGO 467 DUONGHA-NOI TAM3 NGO 46752 HOANG VAN THU, HOANG MAI, HN NGUYEN SO TRINHTO DUONG NGUYEN TAM TRINHTO 52 HOANG2163336 HOANG MAI, H 6334265 VAN THU, P503-B3D NAM TRUNG YEN PHUONG TRUNGHOA QUAN YEN PHUONG NOI42412123 QUAN CAU GIAY HA NOI HA-NOI P503-B3D NAM TRUNG CAU GIAY HA TRUNGHOA SN24/192/72 LE TRONG TAN-KHUONG MAITHANHTRONG TAN-KHUONG MAITHANH XUAN-HN HA-NOI SN24/192/72 LE XUAN-HN 35650554 SO 27 TO 4, THI TRAN HA-TAY XUAN MAI,CHUONG MY, HA TAY THI TRAN XUANMAI, CHUONG MY, HA TAY SO 12 KHU TAN XUAN, 034.840009 SO 21 CAO BA QUAT, BA DINH HA NOIVIET NAM QUAT, BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 21 CAO BA 37478166 127 PHUNG HUNG,CUA DONG,Q.HOAN KIEM HUNG,CUA DONG,Q.HOAN KIEM HA-NOI 127 PHUNG 983605393 PHO QUANG TRUNG,THI TRAN VAN DINH,HUYEN UNG HOA, TINH HA TAY HA-TAY PHO QUANG TRUNG,THI TRAN VAN DINH,HUYEN UNG HOA, TINH HA TAY 034980391 TANG 2, SO 22, TT XNK THUY SAN,NHAN CHINH, THANH XUAN, SAN,NHAN CHINH, TX,HN HA-NOI TANG 2, SO 22, TT XNK THUY HA NOI 4.36 27A PHAN DINH PHUNG HA NOI 27A PHAN DINH PHUNG HA NOI HA-NOI 04.7341673 17 NGO 121/10 PHO CHUA LANG LANGTHUONG DONG DA HA NOI LANGTHUONG DONG DA HA NOI HA-NOI 17 NGO 121/10 PHO CHUA LANG 462954340 SO14 TTTM KHU DO THI MOI DINH CONGHOANG MAI-HN HA-NOI 22 LE TRONG TAN-THANH XUAN-HN 565.47 04.5654708 SO 61 NGO 167 TAY SON DONG DA HNVIETNAM TAY SON DONG DA HN HA-NOI SO 61 NGO 167 04221.92355 043.997.3380 SO 4 NHA A2 NGUYENHA-NOI CHI THANH, LANGHA, DONG DA, HA NOI SO 4 NHA A2 NGUYEN CHI THANH DD 04.37753014 P409, NHA B11D, NAM HA-NOI YEN, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA YEN, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI TRUNG P409, NHA B11D, NAM TRUNG NOI 6647522 130 NGUYEN NGOC NAI-THANH XUAN-HN HA-NOI 130 NGUYEN NGOC NAI-THANH XUAN-HN 4.63

SO 20 NGO 24 DANG TIEN DONG-PHUONGTRUNG LIET-DONG DA-HA NOI 48573989 LIET-DONG DA-HA NOI HA-NOI SO 20 NGO 24 DANG TIEN DONG-PHUONGTRUNG P306 NHA B4 LANG QUOC TE THANG LONGQUAN CAU GIAY- HN HOA,QUAN CAU GIAY- HN HA-NOI 33/260 DUONG CAU GIAY, QUAN 04 22106905 SO 20, TO 12A, DINH CONG, HOANG MAIHA 12A, DINH CONG, HOANG MAIH 8689076 HA-NOI SO 20, TO NOI ANOI P1212 CT7A KHU DTM HA-NOI VAN QUANP1212 CT7A KHU DTM VAN QUAN PHUC343540697 HA NOI PHUC LAHA DONG HA NOI LAHA DONG THO DA KIM NO DONG ANH HN THO DA KIM NO DONG ANH HN HA-NOI 4.88 87 KHU TT BENH VIENHA-NOI GIAO THONG KHU TT BENH VIEN GIAO THONG VANLANG NAM 87 VANLANG THUONG DONG DA HA 047660190THUONG DONG DA HA NOI VIET NA NOI VIET SO 19, 80/164 VUONG HA-NOI THUA VU, KHUONGTRUNG, THANH XUAN, HA NOI SO 19, 80/164 VUONG THUA VU, KHUONGTRUNG, THANH XUAN,HN 4.37 SO 32 NGO 1 HOANG QUOC VIET SO 2 TO 49 QUAN HOA CAU GIAY HN HA-NOI CAUGIAY 4.79 SO 19, NGO 71, PHUONG MAI, DONG 19, NGO 71, PHUONG MAI, DONG DA,HA NOI HA-NOI SO DA,HA NOI 4.22 P212 NHA D1, KTT HO HA-NOI BACHDANG D1, KTT HO VIET XO, BACHDANG HN VIET XO, P212 NHA HN 39715893 21 NGO 199 TRUONG CHINH-KHUONG MAITHANH XUAN-HA NOI HA-NOI 21 NGO199 TRUONG CHINH-KHUONG MAITHANH XUAN-HA NOI 3.56 43.56 SO 72,NGO 371/9 PHOHA-NOI PHUONGNGOC KHANH, QUAN BA DINH, HA NOI KHANH, QUAN BA DINH, HA NOI KIM MA, SO 72,NGO 371/9 PHO KIM MA, PHUONGNGOC 04.7747442 SO 222A DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI VIET NAM HA-NOI SO 222A DOI CAN CONG VI BA DINH HANOI 435116459 SO 88, GIANG VO, CAT LINH, DONG DAHA NOI VO, CAT LINH, DONG DAHA2179707 HA-NOI .SO 88, GIANG NOI 42179707 3 HOANG NGAN,THANH XUAN,HA301B A1/45 CHUA BOC,TRUNG LIET,DONGDA,HA NOI HA-NOI NOINAM 43.56 SO 107 A5 TT QUYNH MAI-P.QUYNH MAI-Q.HAI BA TRUNG-HN HA-NOI SO 107 A5 TT QUYNH MAI-P.QUYNH MAI-Q.HAI BA TRUNG-HN 6360419 36360419 SO 6, NGACH 105/4, PHO THUY KHUE, PTHUY KHUE, TAY HO, HAKHUE, PTHUY 4.22 TAY HO,HN HA-NOI SO 6, NGACH 105/4, PHO THUY NOI, VIET NAM KHUE, XOM 18,CO NHUE,TU LIEM,HA NOI HA-NOI XOM 18,CO NHUE,TU LIEM,HA NOI 43.84 N3F7 HOANG CAU, O CHO DUA, DONG HOANG CAU, O CHO DUA, DONG DA,HA NOI HA-NOI N3F7 DA,HA NOI 5110437 322 KIM GIANG, DAI KIM, HOANG 322 KIMNOI HA-NOI MAI,HA GIANG, DAI KIM, HOANG MAI,HA NOI 8552559 SO NHA 14 NGACH 592/29 TRUONG CHINHDONG DA 592/29 TRUONG CHINHDONG DA HN 35641462 HA-NOI SO NHA 14 NGACH HN 04.36541462 SO 4 NGO 181 TRUONG CHINH HN 4 NGO 181 TRUONG CHINH HN HA-NOI SO 5665034 SO 9,NGO 119/63 DUONG GIAP BATP9,NGOBAT ,Q HOANG MAI - HA NOI HA-NOI SO GIAP 119/63 DUONG GIAP BATP04-8735834,Q HOANG MAI - HA NOI GIAP BAT 39 TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY,HNKINH, TRUNG HOA, CAU GIAY,HN HA-NOI 39 TRUNG 7831435 7841181 9 B5 TT DH NGOAI THUONG HN 9 B5 TT DH NGOAI THUONG HN HA-NOI 04.2752339 THON KHE NGOAI VAN KHE ME LINH HN HA-NOI THON KHE NGOAI VAN KHE ME LINH HN 438165278 SO 16 NGO 133 PHO THAI HA, TRUNGLIET, DONGPHO HA NOI TRUNGLIET, DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 16 NGO 133 DA, THAI HA, SO 5 NGACH 178/1 NGO 178 THAISO 5 NGACH 178/1 NGO 178 THAI HA HN 37759112 HA-NOI HA HN SO 7 NGO 165 THAI HA DONG DA SO 7 NGO 165 THAI HA DONG DA HN HA-NOI HN 22471810 KM 9, NGOC HOI, HOANG LIET, HOANGMAI, HA NOIHOANG LIET, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI KM 9, NGOC HOI, 6416539 2145674 P1203B TOA NHA LICOGI 13 KHUAT DUYTIEN THANH XUAN HA NOI DONG DAHA NOI HA-NOI P205 A4 NGUYEN HONG LANG HA 04.7763288 P1018 CT4B X2 BAN DAO LINH DAM,HOANG LIET,BAN DAOMAI, HA NOI, VN. 6415308HOANG MAI, HA NOI, VN. HA-NOI P1018 CT4B X2 HOANG LINH DAM,HOANG LIET, SO 515 NHA N3B LE VAN LUONG HN 515 NHA N3B LE VAN LUONG HN HA-NOI SO 903219731 51 DUONG QUANG HAM, QUAN HOA, CAUGIAY HA NOI HA-NOI 51 DUONG QUANG HAM, QUAN HOA, CAUGIAY HA NOI 4.77 C15 NGO 194/1 GIAI PHONG P.PHUONGLIET THANH XUAN HN P.PHUONGLIET THANH XUAN HN HA-NOI C15 NGO 194/1 GIAI PHONG 04.8683695 SO 307A, NHA C5 TT THANH XUAN BAC,THANH XUAN BAC, HAXUANVIET NAM HA-NOI SO 307A, NHA C5 TT THANH NOI, BAC,THANH XUAN BAC, HA NOI, VIET NAM 04.5568258 P1202 NHA A KHU CHUNG CU 17 TANG TO14( 20 MOI) TT CAU DIEN TL HN HA-NOI P1202 NHA A KHU CHUNG CU 17 TANG TO14( 20 MOI) TT CAU D 4.22 437634511 18/47 NGO HOA BINH 4-MINH KHAI- HAIBA TRUNG- HA NOI HA-NOI 18/47 NGO HOA BINH 4-MINH KHAI- HAIBA TRUNG- 04.5534987 04.8632840 HA NOI SO 30 NGO 55/24 HOANG HOA THAM,NGOCHA, HA HOANG HOA THAM,NGOCHA, HA NOI HA-NOI SO 30 NGO 55/24 NOI 433.55 SO 24, NGO 443/116 NGUYEN TRAI, HADINH, THANH XUAN, HA NOI HADINH, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 24, NGO 443/116 NGUYEN TRAI, 8545114 TO 7 PHUONG HOANGHA-NOI LIET QUAN HOANGMAI TP HA NOI TO 7 PHUONG HOANG LIET QUAN HOANGMAI TP HA NOI 046810654 SO 4 TO 2 PHUONG PHUONG LIEN QUANDONG DA TP HA NOILIEN QUANDONG DA TP HA NOI HA-NOI SO 4 TO 2 PHUONG PHUON 0903428228 7763004 XOM 3 CHUA TRIEU KHUC- TAN TRIEU-THANH TRIEU KHUC- TAN TRIEU-THANH TRI- HN HA-NOI XOM 3 CHUA TRI- HN 43.55 SO2 TRAN THANH TONG-P. PHAM DINH HOQ. HAI BA TRUNG PHAM DINH HOQ. HAI BA TRUNG -TP HA NOI HA-NOI SO2 TRAN THANH TONG-P. -TP HA NOI 8213175/8210146 8214872 202 XA DAN 2, NAM DONG, DONG202 XA DAN 2, NAM DONG, DONG DA, HN 2663057 HA-NOI DA, HN 5188339 P1705, TOA NHA GTC,15-17 NGOC KHANH, NGOC KHANH, BANGOC HA NOI 5374436 HA-NOI P1705, TOA NHA GTC,15-17 DINH, KHANHNGOC KHANH,BD,HA NOI P208-D11 TT VINH HO,HA-NOI QUANGDONGTT VINH HO, THINH QUANGDONG DA, HN THINH P208-D11 DA, HN 04.2922192 2922192 TO 3 KHU QUOC BAO, HA-NOI VAN DIEN, TO 3 KHU QUOC BAO, VAN DIEN, THANHTRI HN THANHTRI HN 047710127 P10 B12 TT NAM DONG,P.NAM DONGQ.DONG DA,HN HA-NOI P10 B12 TT NAM DONG,P.NAM DONGQ.DONG DA,HN 62764938 11 NGO 71-THANH LAN-THANH TRI-HOANGMAI-HN LAN-THANH TRI-HOANGMAI-HN HA-NOI 11 NGO 71-THANH 04.2411956

1-NGO 69-NGUYEN PHUC LAI-DONG DA-HN HA-NOI 1-NGO 69-NGUYEN PHUC LAI-DONG DA-HN 4.86 SO 65 LAC TRUNG-P.VINH TUY-Q.HAI BATRUNG-HA NOI LIET,Q. THANHXUAN, TP HA NOI6368378 HA-NOI NHA 15 LO D, P.PHUONG 04.6368378 KM SO 2 PHUNG HUNG, PHUC LA, HADONG, HA TAY HA-TAY KM SO 2 PHUNG HUNG, PHUC LA, HADONG, HA TAY 0343.541125 SO 9 NGO 347 NGUYEN KHANG CAU 9 NGO 347 NGUYEN KHANG CAU GIAYHN HA-NOI SO GIAYHN 987596998 31 BACH DANG(6/43 BACH DANG)-P.CHUONG DUONG-HOAN DANG)-P.CHUONG DUONG-HOAN KIEM-HA NOI HA-NOI 31 BACH DANG (6/43 BACH KIEM-HA 9322463-9322078 NOI 83A XOM 18B CO NHUE TU LIEM HN XOM 18B CO NHUE TU LIEM HN 043.7552191 0435540946 HA-NOI 83A 156 YEN PHU-TAY HO-HA NOI HA-NOI 42/12 DAO TAN CONG VI BA DINH HA04.7662366 NOI SO 85 PHO NGUYEN KHE-NGUYEN KHEDONG ANH HAKHE-NGUYEN KHEDONG ANH HA NOI HA-NOI SO 42 PHO NGUYEN NOI 04.8820025 SO 3/299/44 HOANG MAI HOANG VAN THUHA NOI MAI HOANG VAN THUHA NOI HA-NOI 3/299/44 HOANG 04.8621956 SO 43 TO 28 P.DICH VONG, Q.CAU GIAYTHANH PHO HA NOI HA-NOI 43, TO 28, P.DICH VONG,CAU GIAY, HN 8336358 489 NGUYEN VAN CU PHUONG GIA THUYLONG BIEN HA NOI HA-NOI 489 NGUYEN VAN CU PHUONG GIA THUYLONG BIEN HA NOI 0913363922 2613393 1 NGO CHO, VAN TRI, HA-NOI VAN NOI,DONG ANH, HA NOI 1 NGO CHO,VAN TRI,VAN NOI,DONG ANHHA NOI 22411609 2503-TANG 25-24T2 TRUNG HOA NHANCHINH CAU GIAY HA NOI' NHANCHINH CAU GIAY HN HA-NOI 2503 TANG 25-24T2 TRUNG HOA 4.28 P505, TOA NHA B11D NAM TRUNG YENTRUNG HOA-CG-HA NOI CAU DIEN, TU LIEM, HA NOI HA-NOI SO 20, NGO 1, TO 12 THI TRAN 04.62810632 DONG SON, CHUONG HA-NOI NOIVIET NAM CHUONG MY, HA NOIVIET NAM MY, HA DONG SON, 0433.910551 SO 1 TO 36 KHU TT TANG THIET GIAPNGO36 KHUNGHIA TAN Q CAU GIAY HN120 P NGHIA TAN HA-NOI SO 1 TO 120 P TT TANG THIET GIAPNGO 0437553492 SO 12, NGOC HA, BA DINH, HA NOI 12, NGOC HA, BA DINH, HA NOI HA-NOI SO 78 YEN NINH QUAN THANH BA DINHYENNOI VIET NAM HA-NOI 78 HA NINH QUAN THANH BA DINH 049274288 NAM HA NOI VIET 047342388 101 THAI HA TRUNG LIET DONG DAHA NOIHA TRUNG LIET DONG DAHA NOI HA-NOI 101 THAI 38574618 MINH KHAI LA PHU HOAI DUC HA MINH KHAI LA PHU HOAI DUC HA NOI 433845440 HA-NOI NOI 0 SN 5/254/42 NGO 254 DUONG BUOI-P.CONG VI-BA DINH-HN HA-NOI SN 5/254/42 NGO 254 DUONG BUOI-P.CONG VI-BA DINH-HN 04.7723207 5142383 5B NGO 68/15 QUAN HOA CAU GIAY NGO 68/15 QUAN HOA CAU GIAY HANOI VIET NAM HA-NOI 5B HANOI VIET NAM 047671488 TO 26 PHUONG DAI KIM-QUAN HOANGMAI-HA NOI-VN HA-NOI TO 26 PHUONG DAI KIM-QUAN HOANGMAI-HA NOI-VN 045599935 SO 100 TRAN HUNG DAO HK HA NOI TRAN HUNG DAO HK HN HA-NOI 100 04.62961725 P1-4 A4 LANG QUOC TE THANG LONGDICH VONG CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI P1-4 A4 LANG QUOC TE THANG LONGDICH VONG CAU GIAY HA NOI VIET NAM 047545427 SO 532A DUONG LANG LANG HA SO 532A DUONG LANG LANG HA DONG DAHA NOI 0904187997 HA-NOI DONG DAHA NOI 0435147883 SN 501 LE HOAN P.NGOC TRAO TP. THANH HOA P.NGOC TRAO TP. THANH HOA 0913230181 HA-NOI SN 501 LE HOAN 037720778 PHUNG CHAU, CHUONG MY, HA TAYVIETCHAU, CHUONG MY, HA TAY034.866299 HA-TAY PHUNG NAM PHO MOI, TO DAN PHO KIEN THANH, TTTRAU QUY HUYEN GIATHANH, TTTRAU 4.29 HUYEN GIA LAM HN HA-NOI PHO MOI, TO DAN PHO KIEN LAM HN QUY P205 NHA D1 TO 34 TT DONG ANH HN NHA D1 TO 34 TT DONG ANH HN HA-NOI P205 04.39682742 DONG QUYT, HOA SON, LUONG SON, HOABINH HA-TAY DONG QUYT, HOA SON, LUONG SON, HOABINH 0343.724716 41 KHU A DAU GIA MYHA-NOI LIEMKHU A DAU GIA MY DINH TU LIEM 04.37656976 DINH TU 41 HN HN 348 MINH KHAI HAI BAHA-NOI HA15 NGO 168 GIAP BAT HA NOI TRUNG NOI 8621204 7 NGACH 376/19 DOC K80 BUOI CONG VIBA376/19 HA NOI VIET NAM 047612227 HA NOI VIET NAM HA-NOI 7 NGACH DINH DOC K80 BUOI CONG VIBA DINH SN 54 NGACH 34/238 P.VINH TUY SN 54 NGACH 34/238 P.VINH TUY P.VINH TUY Q.HAI BA TRUNG HA-NOI P.VINH TUY Q.HAI BA TRUNG HANOI04.9910484 04.39910484 DAIWA K8 KHU CN THANG LONG 303 C13A TT KIM LIEN DONG DA HA NOIVIET NAM HA-NOI DONGANH HA NOI VIET NAM 049516437 NHAT TIEN, TRUNG YEN, CHUONG MY,HA NOI HA-NOI NHAT TIEN, TRUNG YEN, CHUONG MY,HA NOI 0433910803 0912174909 11A NGACH 443/116 NGUYEN TRAI HADINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI 11A NGACH 443/116 NGUYEN TRAI HADINH THANH XUAN HN 8547210 THON THANG TRI MINH TRI SOC SON HNHN HA-NOI THON THANG TRI XA MINH TRI SOC SONHN 04.5812018 YEN LO, YEN NGHIA, HA DONG, HA NOIVIET NAM HA-NOI YEN LO, YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI 04.66506038 0942027038 273 NGO 35 PHO KHUONG HA, KHUONGDINH, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI P102 H2 TT KIM GIANG, THANH XUAN,HA NOI 8551300 THACH LOI THANH XUAN SOC SON HA NOI THANH XUAN SOC SON HA NOI HA-NOI THACH LOI 04.5811449 109,NGO 53,DUC GIANG-LONG BIEN-HNHANOI, VIETNAM HA-NOI 109,NGO 53,DUC GIANG-LONG BIEN-HN 04.8771887 SO 37 HO DAC DI, P NAM DONG, Q DONGDA, TP DI, P NAM DONG, Q DONGDA, TP HA NOI HA-NOI SO 37 HO DAC HA NOI 04.8570044 PHAN XA UY NO DONG ANH HA NOI HA-NOI PHAN XA UY NO DONG ANH HA NOI 04.39654567 SO 8, DAY A1, DAM TRAU, P.BACH DANGQ.HAI BA TRUNG, TP HA NOI 04.9843942 TRUNG, TP HA NOI HA-NOI SO 8, DAY A1, DAM TRAU, P.BACH DANGQ.HAI BA 18 HOANG VAN THAI KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI HA-NOI 18 HOANG VAN THAI KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI 0435654219 SO 15B9, DAM TRAU, BACH DANG, Q.HAIBA TRUNG, HA NOI DANG, Q.HAIBA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 15B9, DAM TRAU, BACH 04.39843129 21/83 TRAN DUY HUNG,TRUNG HOACAU GIAY, HA HUNG, TRUNG HOACAU GIAY, HA NOI HA-NOI 21/83 TRAN DUY NOI-VN 5563944 SO 162 TO 6 PHUONG HA-NOI THUONGDONG DA HN KHUONG THUONGDONG DA HN KHUONG SO 162 TO 6 PHUONG 7545896

9B/4411 PHAN DINH GIOT-THANH35 KIM DONG-GIAP BAT-HA NOI HA-NOI XUAN-HA NOI 04.8643483 48/91 NGUYEN CHI THANH, LANG48/91 NGUYEN HA NOI HA-NOI HA,DONG DA, CHI THANH, LANG HA,DONG DA, HA NOI 043.7737094 SO 16/144 PHO QUAN HA-NOITHANH XUANTP HA NOI NHAN, 199 TRAN DANG NINH, CAU GIAY, HN 35577134 SO 33 NGO 77 TO 16B HA-NOI LANG YEN,SO 33 NGO 77 TO 16B LANG YEN, HAIBA TRUNG HA NOI HAIBA TRUNG HA NOI 8214988 SO22 TRAN QUANG DIEU, O CHOSO22 TRAN QUANG DIEU, O CHO DUA,DONG DA HN HA-NOI DUA,DONG DA, HN 5373982 65B TRAN QUOC TOAN, HN HA-NOI 65B TRAN QUOC TOAN, HN 9438992 P0960 NHA OTC3D KHU DO THI CO NHUE,XA OTC3D KHU DO THI CO NHUE,XA CO NHUE, TU LIEM, HA NOI , VN HA-NOI P0960 NHA CO NHUE, TU LIEM, HA NOI , VN 4.4 P307 CHUNG CU 46 NGO 230 LACP307 CHUNG CU 46 NGO 230 LAC NOI HA-NOI TRUNGP.THANH LUONG HBT HA TRUNGP.THANH LUONG HBT HN 04.39877778 72 NGO 218 LAC LONG QUAN TAY HO HANOI VIET LONG QUAN TAY HO HANOI VIET NAM HA-NOI 72 NGO 218 LAC NAM 047534021 53 DUC GIANG, LONG HA-NOI NOIVIET NAM BIEN, HA 53 DUC GIANG, LONG BIEN, HA NOIVIET NAM 6556217 8773483 18/219 NGUYEN NGOC NAI-HN 128-47 DICH VONG HAU-CAU GIAY-HN4.35666248 0463283685 HA-NOI 0 SO 10 NGO 106 DUONG HOANG QUOCVIET CAU GIAY HN HOANG QUOCVIET CAU GIAY HN HA-NOI SO 10 NGO 106 DUONG 7552789 43/381 NGUYEN KHANG YEN HOA CAUGIAYHN KHANG YEN HOA CAUGIAYHN HA-NOI 43/381 NGUYEN 04.37848758 SN 95K-NGO72-PHO QUAN NHAN-P.NHANCHINH-Q.THANH XUAN HN 04.35587416 HA-NOI SN 95K-NGO72-PHO QUAN NHAN-P.NHANCHINH-Q.THANH XUAN H SO 315 DUONG GIAP BAT-P.GIAP SO 315 DUONG MAI-TP HA NOI HA-NOI BAT-Q.HOANG GIAP BAT-P.GIAP BAT-Q.HOANG MAI-TP HA NOI 2165681 TANG 3 NHA SO 24 NGUYEN HONG, LANGHA HN 24 NGUYEN HONG, LANGHA HN HA-NOI TANG 3 NHA SO 0437735587 10A1 LY NAM DE HOAN KIEMHA NOI YEN NINH, QUAN THANH BA DINHHA NOI HA-NOI 82 7478739 407 C4 MY DINH 1 TU LIEM HA NOI C4 MY DINH 1 TU LIEM HA NOI 042872773 HA-NOI 407 SO 16, BIET THU 1, BAN DAO LINH DAMQ HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 16, BT 1, BAN DAO LINH DAM, HANOI 04.36418321 04.22180075 SO 5 NGACH 279/23 HOANG MAI,P HOANGVAN279/23 HOANG MAI,PHN HA-NOI SO 5 NGACH THU,Q HOANG MAI, HVT,Q HOANG MAI, HN 6246578 SO 26, NGO 62 PHO DANG VAN NGU,PHUONG LIEN, DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 26, NGO 62 PHO DANG VAN NGU,PHUONG LIEN, DONG DA, HA NOI 0904245468 SO 3, NGACH 70/2, NGOC KHANH, BADINH, HN 70/2, NGOC KHANH, BADINH, HN HA-NOI SO 3, NGACH 7711557 SO 45-NGUY NHU KON TUM-THANH XUANHA NOI KON TUM-THANH XUANHA NOI HA-NOI SO 45-NGUY NHU 0435539356 CUM CN DAN PHUONG, HA TAY CUM CN DAN PHUONG, HA TAY HA-TAY 045371566 123 MAI HAC DE-BUI THI XUAN-HAI BATRUNG HA NOI THI XUAN-HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI 123 MAI HAC DE-BUI 04.62780721 SO 1C, TO23, KHUONG THUONG, SO 72 TO 80 KHUONG TRUNG,THANH XUANHA NOI, VIET NAM HA-NOI DONGDA, HA NOI, VIET NAM 0983.742.886 62 NGUYEN HONG LANG HA DONG DAHALANG HA DONG DA HA NOI VIETNAM HA-NOI 16 TO 2 NOI VIETNAM 048359070 SO30 NGO93 HOANG VAN THAI-KHUONGTRUNG-THANH XUAN-HN HA-NOI SO30 NGO93 HOANG VAN THAI-KHUONGTRUNG-THANH XUAN-HN 0435635858 219 TO 40 DUONG KHUONG TRUNG KIM HOA PHUONGHN DONG DA04.3.5682358 HA-NOI 13 MOITHANH XUAN LIEN HNVIET NAM SO 104 HOANG CAU, O CHO DUA SO 104 HOANG CAU, O CHO DUA HN HA-NOI HN 38513535 SO2,NGACH 196/26 NGO196 D.CGIAY TO30 P.QUAN HOA Q.CAU GIAYHN HA-NOI SO2,NGACH 196/26 NGO196 D.CGIAY TO30 P.QUAN HOA CG HN 04.37676524 R602, 6TH FR NO2 HOANG QUOC602 TANG 6 SO 2 GIAY DIST,HA NOI,VIET NAM CG HN HA-NOI VIETROAD, CAU HOANG QUOC VIETNGHIA DO 0437545207 NHA A27 KHU DO THI TRUNG HOA NHANCHINH DO THI TRUNG HOA NHANCHINH , QUAN CAU GIAY, HA NOI HA-NOI NHA A27 KHU , QUAN CAU GIAY, HA 04-5567570 045567570 NOIVV KHU GA TO 11 THI TRAN VAN DIENHUYENTO 11 THI TRAN NOI DIENHUYEN THANH TRI HA NOI HA-NOI KHU GA THANH TRI HA VAN 046855881 P 301 A1, PHAM NGOC THACH, PHUONGLIEN,DONG DA,HN HA-NOI P 301 A1, PHAM NGOC THACH, PHUONGLIEN,DONG DA,HN 3.57 P520 CT3A X2 BAC LINH DAM, HOANGLIET, HOANG MAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P520 CT3A X2 BAC LINH DAM, 2090826 KIOT CTY LEN HA DONG DUONG KIOT CTY LEN HA DONG DUONG 430042146396 HA DONG HN HA-NOI 430 VANPHUC HN VANPHUC 328 DUONG NGUYEN TRAI, P. THANHXUAN TRUNG , THANH XUAN, HA NOI TRUNG THANH XUAN HN HA-NOI 328 DUONG NGUYEN TRAI, P. THANHXUAN 04.2414180 SO 3A/105 NGUYEN CONG HOAN SO 3A/105 NGUYEN CONG HOAN NGOCKHANH BA 04.2661622 HA-NOI NGOCKHANH BA DINH HANOI 04.7714584 DINH HANOI 202 D2 TT THANH CONG BA DINHHA NOI HA-NOI 114B NHA A2 TT THANH CONG BA DINH 04.2402332 SO 16, DUONG PHAM HUNG, XA MY DINHHUYENPHAM HUNG, NOI MY DINHHUYEN TU LIEM, HA NOI HA-NOI SO 16, DUONG TU LIEM, HA XA 0903414402 SO 88 TO 3 PHUONG DINH CONGSO 88 TO 3 PHUONG DINH VIET NAM HA-NOI QUANHOANG MAI HA NOI CONG QUANHOANG MAI HA NOI 8552284 04.2310475 379 NGOC HOI VAN DIEN THANH TRI HN HA-NOI 379 NGOC HOI VAN DIEN THANH TRI 04.36814689 HN P58 (SO MOI P413) B5 HA-NOI LIENDONG DA HA NOI B5 TT KIM LIENDONG DA HA NOI TT KIM P58 (SO MOI P413) 5742654 SN 14 NGO 1 XOM THAP THON TRUNG XUAN1 XOMTU LIEM HA NOI 04.37501369 TU LIEM HA NO HA-NOI SN 14 NGO DINH THAP THON TRUNG XUAN DINH SN 12 NGACH 139D/29HA-NOI NGO 195B SN 12 NGACH 139D/29 NGO NOI P MINHKHAI QUAN HBT HA 1985B P.MINH KHAI Q.HBT HA NOI 04.6333589 04.2151176 SO 19/548/15 PHO NGUYEN VAN CUPHUONG GIA THUY LONG BIEN HN HA-NOI SO 19/548/15 PHO NGUYEN VAN CUPHUONG GIA THUY LBHN 8721604 16/122 DUONG LANG-THINH QUANG-DONGDA -HA NOI VIET NAM HA-NOI 16/122 DUONG LANG-THINH QUANG-DONGDA- HA NOI- VN NHA A3-TO 84-HOANGHA-NOI CHO DUA-HN 84-HOANG CAU-O CHO DUA-HN CAU-O NHA A3-TO 04.5132286 THON XUAN SEN, XA THUY XUANTHON XUAN SEN, XA THUY XUANHA 034.3463055 0948720888 HA-NOI TIEN,HUYEN CHUONG MY, TINH TIEN,HUYEN CHUONG MY, TINH HA TAY TAY

131 HOANG VAN THAI HA-NOI THUONGTHANH XUAN HA NOI HA NOI KHUONG 404 THUY KHUE BUOI TAY HO 042464886 DUONG 3 XA TIEN DUOC HUYEN SOC SONHN TIEN DUOC HUYEN SOC SONHA NOI HA-NOI DUONG 3 XA 04.8840692 P1208 CT4C , LINH DAM, HOANG LIET,HOANG MAI, HA NOI GIAP BAT,HOANG MAI, 04.66519138 HA-NOI SO 224/658 TRUONG DINH, 043.6416067 HA NOI TO 3, HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI TO 3, HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI 043.6889326 70/80 HOA LAM VIET HUNG LONG70/80 HOA LAM VIET HUNG LONG BIEN HA-NOI BIENHA NOI VIET NAM 04.62693200 SO 22 VAN LOC, XUAN CANH, DONG 22 VAN LOC, XUAN CANH, DONG ANH,HA NOI HA-NOI SO ANH,HA NOI 18 NGO TAT TO,DONGHA-NOI DA HNDICTRICT HA NOI, VIET NAM HN 18 NGO TAT TO,DONG DA 38433109 SO 51 NGACH 129 NGO XA DAN IISO 51 NGACH 129 NGO XA DAN II NAMDONG DONG DA HN HA-NOI NAMDONG DONG DA HN 0903246541 470 NGUYEN TRAI, THANH XUAN 470 NGUYEN TRAI, THANHNOI HA-NOI TRUNG,THANH XUAN, HA XUAN TRUNG,THANH XUAN, HA NOI 62855588 15 HAI BA TRUNG, HOAN KIEM, HA NOI BA TRUNG, HOAN KIEM, HA NOI 39428639 HA-NOI 77A HAI 12-NGACH 45/10-NGO HA-NOI 45-NGUYEN HONG-HN45/10-NGO 45-NGUYEN HONG-HN 12-NGACH 04.7616435 TO 2 THACH CAU, LONG BIEN, LONGBIEN, HA NOI, VIETNAM HA-NOI P2, B9 TT MAI DONG, MAI DONG, HOANGMAI, HA NOI, VIETNAM 0462944629 0762944629 SO 215 QUOC BAO, TT VAN DIEN,SO 215 QUOC BAO, TT VAN DIEN, THANHTRI, HA NOI HA-NOI THANHTRI, HA NOI 04.6471701 14 NGO 228 LE TRONG TAN KHUONG MAITHANHTRONG TAN KHUONG MAITHANH XUAN HA NOI HA-NOI 14 NGO 228 LE XUAN HA NOI 04.5653645 104 PHO DUC CHINH, QUAN BA DINHHA NOI 124/22/53 DUONG AU COTU LIEN, TAY HO, HA NOI HA-NOI SO 3A,HEM (04) 2.460.700 (04) 2.148.986 6/125, BUI XUONG TRACH, KHUONG DINHTHANH XUAN, HA NOI HA-NOI 6/125, BUI XUONG TRACH, KHUONG DINHTHANH XUAN, HA NOI 04.22420539 46 TRAN QUANG DIEUHA-NOI DA HNNGP 53 QUAN NHAN NHAN CHINH04.35377877 DONG 30 HN 171(SO CU 4/175) DOI CAN, BA DINHHA NOI 4/175) DOI CAN, BA DINHHN HA-NOI 171(SO CU 165 MAI HAC DE, PHUONG LE DAI165 MAI HAC BA TRUNG HALE DAI HANHQ.HAI BA TRUNG HANOI HA-NOI HANHQ.HAI DE, PHUONG NOI 9903868 CHO KIM XUAN NON DONG ANH HA NOI XUAN NON DONG ANH HA NOI HA-NOI CHO KIM 04.38836224 SO 1013 DUONG DE LA THANH P.SO 1013 DUONG DE LA THANH P. NGOCKHANH BA DINH HN HA-NOI NGOCKHANH BA DINH HN 7759130 DOI 5 THANH LUONG BICH HOA THANHOAIHA NOI HA-NOI DOI 5 THANH LUONG BICH HOA THANHOAIHA NOI 0433978162 SO NGO 684 DUONG HOA THAM, SO NGO 684 DUONG HOA THAM, PHUONGBUOI, TAY HO, HN HA-NOI PHUONGBUOI, TAY HO, HN 04.2172258 27612103 4/78 TO 6 NGOC THUYHA-NOIBIEN HN TO 6 NGOC THUY LONG BIEN HN LONG 4/78 0422188556 0439519406 131 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI HA-NOI 131 HA HUY 043.8780581 28 NGO 1 DUONG PHAM VAN DONG,NGO 1 DUONG PHAM VANHA NOI 04.5131255 Q.CAU GIAY, HA HA-NOI 28 P.MAIDICH, Q.CAU GIAY, DONG, P.MAIDICH, 14C, TT NHA MAY THUOC LA THANG LONGTHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI 14C, TT NHA MAY THUOC LA THANG LONGTHUONG DINH, TX,HN 39935768 SO9,NGO 29 NGUYEN HA-NOI CHI THANH ,P.NGOCKHANH ,BA DINHTHANH ,P.NGOCKHANH ,BA DINH , HA SO9,NGO 29 NGUYEN CHI , HA NOI 04.38318136 14 NGO 535 PHO KIM MA P.NGOC14 NGO 535NOI KIM MA P.NGOC KHANH HA-NOI KHANHHA PHO 047717042 XOM CHUA, THON TRIEU KHUC, XA TAN TRIEU, HUYEN THANH TRI, HANOI HA-NOI XOM CHUA,THON TRIEUKHUC,TAN TRIEU,THANH TRI,HANOI 66602122 3/256 TRUONG DINH, TAN MAI, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI 3/256 TRUONG DINH, TAN MAI, HOANGMAI, HA NOI 04.2172769 SO 21 TO 45 PHUONG HA-NOI LIET 21 TO 45 PHUONG PHUONG LIET QUANTHANH XUAN HA NOI PHUONG SO QUANTHANH XUAN HA NOI 9874663 THI TRAN LIEN QUAN, HA-TAY THAT, HATAYLIEN QUAN, THACH THAT, 034842884 THACH THI TRAN HATAY 034542884 TO 30 PHUNG CHI KIEN NGHIA DO CAUGIAY HACHI KIEN NGHIA DO CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI TO 30 PHUNG NOI VIET NAM 047912878 B6,LO 20, DINH CONG,HA-NOI HOANGMAI, HA NOI, VIET NAMDINH CONG, HOANGMAI, HA NOI, VIET NAM B6, 20, DINH CONG, 22103936 26/104 DUC GIANG, DUC GIANG, LONGBIEN, HN HA-NOI 26/104 DUC GIANG, DUC GIANG, LONGBIEN, HN 0438272025 307 NGO XUAN QUANG, TRAU QUY, GIALAM HA NOI HA-NOI 307 NGO XUAN QUANG, TRAU QUY, GIALAM HA60 043.876 79 NOI DAY B TO 22 TT SAN KHAU DIEN ANHMAI DICHTT SAN KHAUHA NOI 045117967 Q.CAU GIAY HA NOI HA-NOI DAY B TO 22 Q.CAU GIAY DIEN ANHMAI DICH SO 16 NGO 11 TO 82 DUONG 82 -KHUONGTRUNG- THANH XUAN - -KHUONGTRUNG- THANH XUAN - HN HA-NOI SO 16 NGO 11 TO 82 DUONG 82 HN 44A SON TAY,P.DIEN BIEN,Q.BA DINH,HA NOI HA-NOI 44A SON TAY,P.DIEN BIEN,Q.BA DINH,HA NOI 8472152 26 NHA CHUNG, HANG TRONG, HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 26 NHA CHUNG, HANG TRONG, HOAN KIEMHA NOI 04.8246894 THI TRAN PHUNG, DAN PHUONG,THI TRAN PHUNG, DAN PHUONG, HA0977768668 034.885258 HA-TAY HA TAY TAY P204 N2 LINH DAM, HOANG MAI DISTHA NOI, VIET NAM HA-NOI P204 N2 LINH DAM, HOANG MAI. HA NOIHOANG MAI, HA NOI, VN 2487766 SO 104 C13 MAI DONG , PHUONGSO 104 C13 HOANG MAI ,HN HA-NOI MAIDONG, MAI DONG , PHUONG MAIDONG, HOANG MAI ,HN 091.323.6007 04.6332315 SO 24 HANG MANH, P.HANG GAI 24 HANG MANH HA NOI HA-NOI 8282814 THON DIEN XA QUANG TIEN SOCTHONHN HA-NOI SON DIEN XA QUANG TIEN SOC SON HN 04.5841064 4A HANG BUT, PHUONG HANG BO, QUANHOAN KIEM HA NOI HA-NOI 4A HANG BUT, HANG BO, HOAN KIEMHA NOI 2700945 SO 111, G3B TT THANH CONG, P THANHCONG, BA DINH, CONG, PVIET0917.290.447 DINH, HN HA-NOI SO 111, G3B TT THANH HA NOI, THANHCONG, BA NAM TANG2,SO NHA 5, NGO 251 KIM MA, PHUONG KIM5, NGO 251 KIM MA, NOI HA-NOI TANG2,SO NHA MA,Q.BA DINH, HA PHUONG KIM MA,Q.BA DINH 0436525701 19 LIEU GIAI -BA DINH HA-NOI -HA NOI 16 TRAN HUNG DAO,HOAN KIEM,HA NOI 047629576 049123566

NHA 1 DAY D,NGO 68 HOA MUC TRUNGHOA CAU GIAY HOA MUC TR.HOACAU GIAY HA NOI HA-NOI NHA 1 DAY D,NGO 68 HA NOI 043.5564804 0435564804 SO 68 TO 3 VAN QUAN VAN MO HA DONGHA VAN QUAN VAN MO HA DONGHA TAY 034.520378 HA-TAY SO 68 TO 3 TAY 034.470444 P1/210 HOANG QUOC HA-NOI VIET CONHUE TL HN P1/210 HOANG QUOC VIET CONHUE 0437555827 TL HN 99-PHAM HUNG-TU LIEM-THANH PHO HANOI HA-NOI 99-PHAM HUNG-TU LIEM-THANH PHO HANOI 0437857155 THON PHU MA XA PHU LINH HUYEN SOCSON HN PHU LINH SOC SON HN HA-NOI THON PHU MA XA 04.8851370 8/ A4 LY NAM DE HANG MA HK HN A4 LY NAM DE HANG MA HK HN HA-NOI 8/ 7473293 18/262 KHUONGDINH THANH XUAN HA NOITX HA NOI THANH XUAN HA NOI HA-NOI 18/262 KHUONGDINH 04.5659376 045659376 109 C4 TT TRUNG TU DONG DA HN 55 TO 38B MAI DONG HOANG MAI HN HA-NOI SO 04.5736839 04.6334282 SO 7, NGACH 49, NGOHA-NOI THIEN,HA NOI 49, NGO 1, KHAM THIEN,HA NOI 1, KHAM SO 7, NGACH 35180712 P3 C7 THU LE 1 PHUONG CONG VI QUANBA LE 1 PHUONG CONG VI QUANBA DINH HN HA-NOI P3 C7 THU DINH HN 37648723 30 DOC NGU VINH PHUC BA DINH HA NOIVIET VINH PHUC BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI 30 DOC NGU NAM 047615364 SO 16 TO HIEN THANH HAI BA TRUNG HANOI VIET NAM HAI BA TRUNG HANOI VIET NAM HA-NOI SO 16 TO HIEN THANH 39744533 14-4C CONG AN VU TRANG, QUYNH LOI,HAI BA TRUNG,HA NOI,VIET NAM 5581692 HA-NOI 14-4C CONG AN VU TRANG, QUYNH LOI,HAI BA TRUNG,HA NOI,VIET NAM 8328444 SO 23 NGO 62 PHO NG VIET XUAN , TXHA NOI PHO NG VIET XUANTHANH XUAN HA NOI HA-NOI SO 23 NGO 62 04.22424040 P413 TOA NHA RESCO B15, DAI KIM,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 20 NGO 210A, LE TRONG TAN,KHUONG MAI, T.X HN 6288600 2842589/2944439 P404 SO 115 PHAO DAI LANG LANGTHUONG DONG DATRUNG PHUNG 0948917218 HA-NOI 109 NGO CHO KHAM HN DONGDA HN SO295, GIAI PHONG, PHUONG LIET, TX,HN PHONG, PHUONG LIET, TX,HN HA-NOI SO295, GIAI 8692865 SO 168 NGOC KHANH,HA-NOI VO, BADINH, HN KHANH, GIANG VO, BADINH, HN GIANG SO 168 NGOC 37711688 SO 115, DANG VAN NGU, PHUONG PHUONGLIEN, DONG DA, HA NOI PHUONGLIEN, DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 115, DANG VAN NGU, PHUONG THON VAN-XA THANH HA-NOI LIET-HUYEN THANHTRI-HN THON VAN-XA THANH LIET-HUYEN THANHTRI-HN 04.6888458 C3 NHA 6 CUC TTLL BO CONG AN, DINHCONG, HOANG MAI HANOI DINHCONG, HOANG MAI HANOI HA-NOI C3 NHA 6 CUC TTLL BO CONG AN, 6644268 THAI PHU MAI DINH SOC SON HATHAI PHU MAI DINH SOC SON HA NOI HA-NOI NOI 043.8840178 SN12,NGO73 GIANG VAN MINH HN HA-NOI SN12,NGO73 GIANG VAN MINH HN 2151555 26 NGO14 TO 28 DONG QUAN NGHIA DOCAU GIAYDONG QUAN NGHIA04.7560118 HA-NOI 26 NGO14 TO 28 HN DOCAU GIAY HN XOM HOA BINH-XA YEN NGHIA-HA DONG-HA TAY HA-TAY XOM HOA BINH-XA YEN NGHIA-HA DONG-HA TAY 034.651701 034.651453 150 PHUC TAN, HOAN HA-NOI KIEM,HN 150 PHUC TAN, HOAN KIEM,HN 04.39845.465 SO 2 PHO CHUA BOC P TRUNG TU Q02 CHUA BOCHANOI HA-NOI SO DONGDA TP PHUONG TRUNG TU QUANDONG DA TP HA NOI 0435738318 58 TRAN NHAN TONG,HA-NOI P NGUYEN58 TRAN NHAN TONG, P NGUYEN DUHAI BA TRUNG HN DUQ HAI BA TRUNG HN 8684927 SO 89,NGO HOA BINH,KHAM THIEN,P.THOQUAN,Q.DONG DA,HA NOI,VIET NAM HA-NOI SO 89,NGO HOA BINH,KHAM THIEN,P.THOQUAN,DONG DA ,HA NOI 0462812787 SO 40,NGO 85 NGUYEN LUONG BANG, NAMDONG, DONGLUONG BANG, NAMDONG, DONG DA,HA NOI HA-NOI SO 40,NGO 85 NGUYEN DA, HA NOI 04.38562960 SO 76,NGO 66 PHO NGOC LAM, LONGBIEN HN PHO NGOC LAM, LONGBIEN HN HA-NOI SO 76,NGO 66 2123016 TAN QUANG-VAN LAM-HUNG YENHA NOI HA-NOI TAN QUANG-VAN LAM-HUNG YENHA04.8583110 NOI 8473979 SO 27 L 12 KDTM XALA,HA DONG,HN 10 KTT HVQY 103 PHUNG HUNG,PHUCLA HD,HN HA-NOI SO 0466712062 SO 5 NGUYEN THUONG HIEN NGUYENNGUYEN THUONG HIEN NGUYEN DUHAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 5 DUHAI BA TRUNG HA NOI VN SO 9B NGO 4C PHO DANG VAN NGUQUAN DONG DA HA NOIVAN NGUQUAN DONG DA HA NOI HA-NOI SO 9B NGO 4C PHO DANG 04.5737072 31A LANG HA, BA DINH, HA NOINAM HA-NOI P601, B2,MY DINH 1,MY DINH,TU LIEMHA NOI 04.22608888 SO 88A NGO 192 LE TRONG TAN KHUONGQ.THANH XUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 352 DUONG GIAI PHONG, P. PHUONGLIET, THANH XUAN, HN 6649335 6649334 SO 150 NGUYEN AN NINH,P DONG TAM,Q.HAI BA TRUNG,TP HA NOI TAM,Q.HAI BA TRUNG,HN HA-NOI SO 150 NGUYEN AN NINH,P DONG 6282666 6640478 SO 29 NGUYEN HOANG TON, XUAN LA,TAYHO, HA NOI TON, XUAN LA,TAYHO HA NOI HA-NOI SO 29 NGUYEN HOANG 04.2219.2451 04.22192451 P616 NO 3, CC BAN DAO LINH DAM,HOANG MAI, BAN DAO LINH DAM,HOANG MAI, HA NOI HA-NOI P616 NO 3, CC HA NOI 043.6418480 0436418480 SO 1 NHA 37 DAI HOC HA-NOI BACH KHOA HA NHAVIET NAM BACH KHOA HA NOI VIET NAM SO 1 NOI 37 DAI HOC 04.8690254 SO 8 NGUYEN HONG LANG HA DONG DAHA NOIHONGNAM HA DONG DAHA NOI VIET NAM HA-NOI SO 8 NGUYEN VIET LANG 043.7736268 37340188 SO 943, NGUYEN TAMHA-NOI HOANG MAIHA NOIVU TRONG PHUNG,THANH XUAN TRUNG, HN TRINH, SO 8, NGO 114, 6451447 505 GIAI PHONG, HA NOI, VIET NAMHA NOI, VIETNAM HA-NOI 505 GIAI PHONG-THANH XUAN-HA NOI 048698109 DIEM CONG NGHIEP, NGOC HOA,DIEM CONGCHUONG MY, HAHOA, NGOCGIA, CHUONG MY, HA-TAY NGOCGIA, NGHIEP, NGOC TAY 0343.717517 21-B18 NAM THANH CONG,LANG HA, DONGDA, HA NOIGIANG,LONG BIEN,HA NOI HA-NOI 150NGO GIA TU,DUC 043.6524199 SO 35 NGO 670/46 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIEN HN TU DUC GIANG LONG BIEN HN HA-NOI SO 35 NGO 670/46 NGO GIA SO 228, AU CO, QUANG AN, TAY HO, 228, AU CO, QUANG AN, TAY HO, 04.7555998 04.7199232 HA-NOI SO HNVIET NAM HN TO 13, K2 THI TRAN CAU DIEN TUTO 13, K2NOI TRAN CAU DIEN TU LIEMHA 2134039 042134039 HA-NOI LIEMHA THI NOI A8 NGO 10, NGUYEN THI DINH, TRUNGHOA, CAU GIAY, HA NOI BANG,YEN HOA,CAU GIAY, HN HA-NOI SO 1, NGACH 23, NGO 46, HOA 04.22106872 04.35561408

SO 83 NUI TRUC, KIM MA, BA DINH, HN NUI TRUC, KIM MA, BA DINH, HN HA-NOI SO 83 04.2108011 0989193533 P1503, TANG 15, TOA NHA VIT 519 KIMMA. BA DINH, HNNHA VIT 519 KIMMA. BA DINH, HN HA-NOI P1503, TANG 15, TOA 22200334 82 BACH MAI - HAI BA HA-NOI -HA NOI TRUNG 82 BACH MAI - HAI BA TRUNG -HA NOI 6227449 7672427 TANG 18 TOA THAP QUOC TE HOA BINH106 HOANG QUOC VIET CAUBINH106 HQV CAU GIAY HN HA-NOI TANG 18 TOA THAP QUOC TE HOA GIAY HA NOI 04.7556080 TANG 18 TOA THAP QUOC TE HOA BINH 106 HQV NGHIA DO CAU GIAY HN VNAM DO CAU GIAY HN HA-NOI TANG18 TOA THAP Q.TE HOABINH 106HQVNGHIA 04.37556080 SO A17 NGACH 521/46HA-NOI DUONGTRUONG 521/46TAN MAI HOANG MAI HN NGO 521 SO A17 NGACH DINH NGO 521 DUONGTRUONG DINH TAN MAI HOANG MAI HN 04.6615782 SO44, BT2, BAC LINH DAM, HOANG MAI,HA NOI LINH DAM, HOANG MAI,HA NOI HA-NOI SO44, BT2, BAC 04.36410782 135 TRAN DANG NINH-DICH VONG-CAUGIAY-HN NINH-DICH VONG-CAUGIAY-HN HA-NOI 135 TRAN DANG 04.66509209 NO 6 LANE 1 HA TRI,HA CAU,HA DONGTOWN, HA TAY PROVINCE,VIETNAM HA-NOI NO 6 LANE 1 HA TRI,HA CAU,HA DONGTOWN, HA TAY PROVINCE,VIETNAM 034829317 SO211 DUONG NGO GIA TU, DUCSO211 DUONG NGO GIA TU, DUC GIANGLONG BIEN HN 7542961 HA-NOI GIANGLONG BIEN HN 8773488 LO37B, BT2, BAN DAO HA-NOI LINH DAM, LO37B, BT2, BAN DAOMAI, HA NOI HOANGLIET, HOANG LINH DAM,HOANG 22158134 MAI, HA NOI 158 MAI DICH, CAU GIAY, HA NOI 158 MAI DICH, CAU GIAY, HA NOI HA-NOI 37631552 SN 33B VAN MIEU-HN HA-NOI SN1 TO31 CUM5 P.NGOC HA-BA DINH-HN37223679 SO 2, NGO 393, LINH NAM, HOANG MAIHA NOI HA-NOI 168 TRIEU VIET VUONG, HA NOI 36433315 138 B GIANG VO BA DINH HA-NOI 63 LE DUAN P.CUA NAM HOAN KIEM 04.7365505 CTY TNHH KY NGHE CAO E TOPS HA-NOI XOM 4 THON BAT TRANG - XA BTRANG-HN 0913.321.054 25/157 PHAO DAI LANG, DONG DA, HN PHAO DAI LANG, P LANG THUONGDONG DA, HA NOI HA-NOI 25/157 047752111 20 NGUYEN HUU HUAN, HA NOI 20 NGUYEN HUU HUAN, HA NOI HA-NOI 39262373 XOM CAU, THANH LIET, THANH TRI, HANOI THANH LIET, THANH TRI, HANOI HA-NOI XOM CAU, 36856537 SO 265 HOANG VAN THAI P.KHUONGTRUNGQ.THANH THAI P.KHUONGTRUNGQ.THANH XUAN HN HA-NOI SO 265 HOANG VAN XUAN HN 35682877 25 /12/14 NGUYEN VAN TROI PHUONGLIETNGUYEN VAN TROI PHUONGLIET THANH XUAN,HN HA-NOI 25 /12/14 THANH XUAN,HN 04.37756131 9 LO DUC PHAM DINH HA-NOI BA 9 LO DUC PHAM DINH HO HAI BA TRUNGHA NOI HO HAI TRUNGHA NOI 04.38683564 34 K4 CUM 9 THI TRAN CAU DIENTU K4 CUM 9NOI TRAN CAU DIENTU LIEM HA NOI HA-NOI 34 LIEM HA THI 047645354 O SO 3, LO P,KHU X3,DICH VONG,CAU GIAY HA NOI X3,DICH VONG,CAU GIAY HA NOI HA-NOI O SO 3, LO P,KHU 043.765.2380 LO 227 MO LAO HA DONG HA NOILO 227 MO LAO HA DONG HA NOI HA-NOI 04.22457366 SO 39 -LY THUONG KIET HOAN KIEM 39 -LY THUONG KIET HOAN KIEM HNVIET NAM HA-NOI SO HNVIET NAM 9436681 6436159 P01-T28 TT CUC DOI NGOAI, PHUONGMAI, DONG DA, HA NOI PHUONGMAI, DONG DA, HA NOI HA-NOI P01-T28 TT CUC DOI NGOAI, 04.66599730 LO 3 KHU CN BINH XUYEN THI TRANHUONG CANH BINH XUYEN TRANHUONG CANH0903331005 HA-NOI LO 3 KHU CN BINH XUYEN THI VINH PHUC 22108913 BINH XUYE 19,HEM 32/15/21 AN DUONG,P.YEN PHUQ.TAY HO,AN DUONG,P.YEN PHUQ.TAY HO, HA NOI HA-NOI 19,HEM 32/15/21 HA NOI 0437170706 436 NGUYEN TRAI TU HA-NOI NOI NGUYEN TRAI TU LIEM HA NOI 04.38545257 LIEM HA 436 39-NGACH 39-NGO 69B-HOANG VAN THAI-HN HA-NOI 39-NGACH 39-NGO 69B-HOANG VAN 04.35657997 THAI-HN SO 4B DO NGOC DU P.DONG NHAN.HAI DO TRUNGDU P.DONG NHANHAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 4B BA NGOC HA NOI 043.9975158 THON CAO SON, XA TIEN PHUONG,CHUONGSON,HA TAY PHUONG,CHUONG MY, HA TAY HA-TAY THON CAO MY, XA TIEN 0343.3866809 12 PHAN KE BINH, BA DINH, HA NOI PHAN KE BINH, BA DINH, HA NOI HA-NOI 12 62595959 SN64 TO 9 VU XUAN THIEU - SAI DONGLONG BIEN - HA NOI - SAI DONGLONG BIEN - HA NOI HA-NOI SN64 TO 9 VU XUAN THIEU 0982122581 20 NGACH 68 NGO 66 NGOC LAMLONG BIEN68 NGO 66 NGOC LAMLONG BIEN HA NOI HA-NOI 20 NGACH HA NOI 04.9274283 SO 4 TO 4A2 TO 1B PHUONG LIEN, HN TO 4A2 TO 1B PHUONG LIEN, HN4.5720096 HA-NOI SO 4 0 SO 210 THAI HA-TRUNG LIET-DONG DA THAI HA-TRUNG LIET-DONG DA HA-NOI SO 210 0435379888 THON DO LO, XA YEN HA-TAY HA THON DO LO, XA YEN NGHIA, HA DONG,HA TAY 034.519070 NGHIA, DONG,HA TAY 01683791579 KM28, QUOC LO 6A XA TRUONG YEN,HUYEN CHUONG MY, HA TAY 034.811121 HA-TAY KM28, QUOC LO 6A XA TRUONG YEN,HUYEN CHUONG MY, HA TAY LO 44H-KHU CN QUANG MINH-MELO 44H-KHUPHUC HA-NOI LINH-VINH CN QUANG MINH-ME LINH-VINH PHUC 04.5374507 16/239 NGUYEN NGOC VU TRUNG HOACAU GIAY HA NOIVU TRUNG HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 16/239 NGUYEN NGOC VIET NAM 0462811075 XA BINH MINH, HUYEN THANH OAI, TINHHA TAY HUYEN THANH OAI, TINHHA TAY HA-TAY XA BINH MINH, 034.877128 DAI TU KIM CHUNG, HOAI DUC, HA TAY KIM CHUNG, HOAI DUC, HA TAY HA-TAY DAI TU 0913005898 034663281 SO 7 TO HIEN THANH-HA-NOI XUAN-HAI BA TRUNG- HABUI THI XUAN-HAI BA TRUNG- HA NOI BUI THI SO 7 TO HIEN THANH- NOI 04.9746407 47/25 PHAN DINH PHUNG BA DINH HN PHAN DINH PHUNG BA DINH HN HA-NOI 47/25 047341872 TANG 1-2, NHA 34T, TRUNG HOA TANG 1-2, NHA 34T, TRUNG HOA NHANCHINH,CAU GIAY,HN,VN HA-NOI NHANCHINH, CAU GIAY, HN, VN 0422210482 SO 2 VINH PHUC 1 VINH PHUC BA DINHHA NOI HA-NOI SO 2 VINH PHUC 1 VINH PHUC BA DINHHA NOI 0102772502 0437502036 NGHIA HOA, PHU NGHIA, CHUONG MY,HA NOIPHU NGHIA, CHUONG MY,HA NOI HA-NOI NGHIA HOA, 0343.867784 0433 867784 XA HA BANG HUYEN THACH THAT HA NOI HA-NOI XA HA BANG HUYEN THACH THAT HA NOI 0433.685901 0934.551758

71A DUONG NGHI TAM QUAN TAY HO- HANOI NGHI TAM QUAN TAY HO- HANOI 4.37 HA-NOI 71A DUONG SO 7 NGO 151B THAI HA,LANG HA,DONGDA,HA NOI HA-NOI XA PHONG PHU,HUYEN TAN LAC,TINH HOABINH 5146678 30 NGO HOA BINH 3 P.MINH KHAI, QUANHAI BA TRUNG, HA KHAI, HAI BATRUNG, HA NOI, VIET NAM HA-NOI 30 NGO HOA BINH 3 MINH NOI 6246908 270 HOA LO, CAU DIEN, HA NOI 82 NGUYEN HUY TUONG, THANH XUAN TRUNG,THANH XUAN, HANOI HA-NOI 22462355 68 NGAC 3, NGO 64 TRIEU KHUC,68 NGAC 3, NGO 64 TRI, HAKHUC, TANTRIEU, THANH TRI, HA NOI HA-NOI TANTRIEU, THANH TRIEU NOI 983049825 4.22 SO 389 TO 26 P.HOANG VAN THUSO HOANG 26 P.HOANG VAN THU Q. HOANG MAI HA NOI HA-NOI Q. 389 TO MAI HA NOI 04.36248006 SO125A, DUONG AU CO, TU LIEN,SO125A, DUONG AU CO, TU LIEN, TAYHO, 7195262 HA-NOI TAYHO, HA NOI HA NOI SO 3 HANG TRONG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 3 HANG TRONG P.HANG TRONG HOANKIEM HA NOI VIET NAM 0439381300 36 NGO 4, BA TRIEU, NGUYEN TRAI,HA DONG,HA TAY NGUYEN TRAI,HA DONG,HA TAY HA-TAY 36 NGO 4, BA TRIEU, 0343.221.622 0343.553.035 XOM 1, THI TRAN VANHA-TAY DINH, HUYEN UNGHOA, HA TAY DINH, HUYEN UNGHOA, HA TAY XOM 1, THI TRAN VAN 3883661 TAN SON-HOA SON-LUONG SON-HB SON-HOA SON-LUONG SON-HB 0422.408.787 0438524560 HA-NOI TAN 79 TO 3 TAN XUAN, XUAN MAICHUONG MY, HANOI XUAN MAICHUONG MY, HANOI HA-NOI 79 TO 3 TAN XUAN, SO 31, NGO 25, TRIEUHA-NOI VIET VUONG,HA BA TRUNG, HA NOI VUONG,HAI BA TRUNG, HA NOI SO 31, NGO 25, TRIEU VIET 04.36410676 SO 1277-D.GIAI PHONG-P.THINH LIETQ.HOANG MAI-T.P HA NOI HA-NOI SO 1277-D.GIAI PHONG-P.THINH LIETQ.HOANG MAI-T.P HN 04-6.423.753 04-8.720.617 SO 48 TRUC KHE, LANG HA, DONG DA,HA NOI KHE, LANG HA, DONG DA,HA NOI HA-NOI SO 48 TRUC 04.62751454 THON CHO-XA DAI MO-TU LIEM -HA NOICHO-XA DAI MO-TU LIEM -HA NOI HA-NOI THON 0438391318 14 NGO HANG HUONG, P.HANG MA, NGO HANG HUONG, P.HANG MA, HOANKIEM, HA NOI HA-NOI 14 HOANKIEM, HA NOI 8439851 04.8439851 P103,NGO 10 NGUYEN HONG, LANG HADONG DA , HA NOI HA-NOI P103 NGO 10 DUONG NGUYEN HONGLANG HA , DONG DA HN 04.37737519 39 QUANG TRUNG HOAN KIEM HA NOIVIET NAMCA TRUONG DINH HAI04.6240901 HA NOI HA-NOI 114 NGO TRAI BATRUNG 375 DONG KIM NGUU HN HA-NOI 375 DONG KIM NGUU HN 6360130 36361132 46 TRAN HUNG DAO, HANG BAI, HK, TRAN HUNG DAO, HANG BAI, HK, HN HA-NOI 46 HN 9343594/9343587 THON YEN NGUU XA TAM DIEP HUYENTHANH TRI HA NOI DIEP HUYENTHANH TRI HA NOI HA-NOI THON YEN NGUU XA TAM 04.66507837 35 CU LOC, NGUYEN TRAI, THANH XUAN,HN HA-NOI 35 CU LOC,NGUYEN TRAI, THANH XUAN,HA NOI 04.5589664/5 SO 162H NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HN NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HN HA-NOI SO 162H 045541690 PHONG 1104B, 102 THAI THINH DONG HO 1104B TOA NHA 102 THAI THINHDONG DA HN HA-NOI CAN DAHN 22448989 TRUNG HOA - CHUONG MY - HN TRUNG HOA - CHUONG MY - HN HA-NOI 0433.811.111 SONG PHUONG HOAI DUC HA TAYTAY PHUONG HOAI DUC HA TAY HA-TAY SONG 343658245 P220 C12 TT KIM LIEN HA-NOI NOI P220 C12 TT KIM LIEN DD HA NOI DD HA 04.38527149 280 DUONG LANG PHUONG THINH QUANGQ. DONGPHUONG THINH QUANGQ. DONG DA HN HA-NOI 280 DUONG LANG DA HN 0435625066 MIEU MON, TRAN PHU, CHUONG MIEU MON, TRAN PHU, CHUONG MY,0982112546 034714394 HA-TAY MY, HATAY HATAY SHOP 16 HANOI TOWER 49 HAI BA TRUNGHA162 DOI CAN BA DINH HANOI HA-NOI SO 31 NGO NOI VIETNAM 0439365802 SN 12 N1 NGO 40 XUANLA XUAN DINHTU LIEM HA NOI HA-NOI SN 12 N1 NGO 40 XUANLA XUAN DINHTU LIEM HA NOI 0437501491 XOM I,THON MIEU NHA,XA TAY MO,TULIEM,HA NOI NHA,XA TAY MO,TULIEM,HA NOI HA-NOI XOM I,THON MIEU 04.38391893 SO18,TO20, YEN LUONG-KHUYEN LUONGTRAN PHU,HOANG MAI, HAI 0916556686PHU,HOANG MAI, HA-NOI SO18,TO20, YEN LUONG-KHUYEN LUONGTRAN PHONG KM2 QUOC LO 21B PHO XOM PHU LAMHA DONG,HN PHO XOM PHU LAMHA DONG HN HA-NOI KM2 QUOC LO 21B 0434531762 18, PHO YEN BAI 1, P.PHO HUE, Q.HAIBA TRUNG, HA P.PHO HUE, Q.HAIBA 39937685HA NOI HA-NOI 18, PHO YEN BAI 1, NOI TRUNG, 24/1 LUONG SU C, DONG DA, HA NOI LUONG SU C, DONG DA, HA NOI04.3724804 HA-NOI 24/1 429 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI HA-NOI 429 HA HUY 04.66618903 SO 2 NGO 122 KIM MA, BA DINH, HN 2 NGO 122 KIM MA, BA DINH, HN HA-NOI SO 2010231 169/20 TAY SON - QUANG TRUNG169/20 TAY SON NOI HA-NOI - DONGDA - HA - QUANG TRUNG - DONGDA - HA NOI 04-5.333.006 SO 10 NGO 3 PHO TRAN QUY KIEN DICHVONG CAU GIAY HN HA-NOI P505 A3 TT BE TONG XA DONG NGAC HUYEN TU LIEM HN 04.37931960 SO 8 NHA A2-TT VIEN KH LAM NGHIEP NHA A2-TT VIEN KH LAM NGHIEP -DONG NGAC-TU LIEM-HA HA-NOI SO 8 -DONG NGAC-TU LIEM-HA NOI 62626886 502 NHA C KHU 7 HA VINH PHUC CONGVI BA DINH HN VINH PHUC CONGVI BA DINH HN HA-NOI 502 NHA C KHU 7 HA 355 GIAI PHONG PHUONG LIET THANHXUAN HA NOI VIET NAM THANHXUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI 355 GIAI PHONG PHUONG LIET 2154056 P02 TANG 12A THAP BHA-NOI VINCOM, SO 191BA TRIEU, LE DAI HANH, HBT , 04.974.2642 P02 TANG 12A THAP B VINCOM, SO 191191 BA TRIEU, LE DAI HANH, HBT,HN HN SO 6/27 NGO 106 HOANG QUOC VIET44/15 THO QUAN P.THO QUAN DONGDA HN HA-NOI SO CAUGIAY HN 62690167 8511929 SO 15A NGACH 155/1 DANG TIEN SO 15A NGACH 155/1 DANG TIEN DONGTO 19A TRUNG LIET HN HA-NOI DONGTO 19A TRUNG LIET HN 04.62964384 SO 4 NGO 12/41 TRANHA-NOI HOAN, CAUGIAY HN TRAN QUOC HOAN, CAUGIAY HN QUOC SO 4 NGO 12/41 35841571 XOM MOI XUAN KY DONG XUAN SOC SONHA NOIKY DONG XUAN SOC SONHA NOI HA-NOI XOM MOI XUAN 04.38848711 12 TRAN QUY CAP DDHA-NOI HANOIVIET NAM 12 TRAN QUY CAP DD HANOIVIET NAM 04.7474500

THON THANH LAM XA HA-NOI HA DONG6 NGACH 10 MGO 420 KHUONGDINH THANH XUAN HN PHU LAM SO NHA 0435592285 0422142538 A6LO11 KHU DTHI DINH CONG HA NOI HA-NOI A6LO11 KHU DTHI DINH CONG HA NOI 5659469 THON VAN SON, XA HOANG VAN THONHUYEN CHUONG MY, HA TAY 034711688 HA-TAY THU, VAN SON, XA HOANG VAN THU, HUYEN CHUONG MY, HA TAY SO 3B, TO 34, PHUONG THANH LUONGHAI BA TRUNG HATHANH LUONGHAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 3B, TO 34, PHUONG NOI 04.35400342 SO111 NGUYEN NGOC NAI-HN 213- QUAN NHAN- NHAN CHINH- THANHXUAN-HN-VN HA-NOI 042944334 SO 33B PHAN DINH PHUNG BD HN 33B PHAN DINH PHUNG BD HN 04.7341805 HA-NOI SO 422 TRAN QUY CAP VAN MIEU DD HANOI,VIET NAM VAN MIEU DD HA NOI HA-NOI 422 TRAN QUY CAP 04.7735871 NHA 39 TO 30 PHUONG NGOC HANHA 39 TO 30 PHUONG NGOC HA 8470463 - NR HA-NOI NGOC TRUC, DAI MO, HA-NOI HA NOI TRUC, DAI MO, TU LIEM, HA NOI 38391982 TU LIEM, NGOC 2 THI SACH-NGO THI NHAM-HBT-HN SACH-NGO THI NHAM-HBT-HN HA-NOI 2 THI 8682291 TANG7 SO 89 TO 36 PHUONG HOANG VANTHU,TO 36 PHUONG HOANG VANTHU, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI TANG7 SO 89 HOANG MAI, HA NOI 04.39931049 253 PHO VONG DONGHA-NOI BA TRUNGHA NOITUY HAI BA TRUNG HANOI VIET NAM TAM HAI 139 TO 19 VINH VIET NAM 4.36 4.36 SO 7, NGO 178, TAY SON, TRUNGSO 7, NGO 178, TAY NOI TRUNG LIET,DONG DA, HANOI HA-NOI LIET,DONG DA, HA SON, 0913049754 XOM 9,P.LINH NAM,Q.HOANG MAI, HANOI HA-NOI XOM 9,P.LINH NAM,Q.HOANG MAI, HANOI 6339938 3 T2 14 NGUYEN TRUONG TO NGUYEN TRUNGTRUC BA DINH HN HA-NOI T2 14 NGUYEN TRUONG TO NGUYEN TRUNGTRUC BA DINH HN 04.38530852 SO 21 NGO 111 CU CHINH LAN KHUONGMAI TX HN CHINH LAN KHUONGMAI TX HN04.5764136 HA-NOI SO 21 NGO 111 CU 04.5659723 SO 17 NGO 463/7 DOI CAN VINH PHUCBA DINH HN DOI CAN VINH PHUCBA DINH HN 03203794394 HA-NOI SO 17 NGO 463/7 0982343034 SO 1 NGO 401 NGUYEN KHANG YEN 1 401CAU GIAY KHANG YEN HOA 04.7847760 04.8334896 HA-NOI SO HOA NGUYEN HA NOI CAU GIAY HN 270 TRAN KHAT CHAN-THANH NHAN-HAIBA KHAT CHAN-THANH NHAN-HAIBA TRUNG-HN HA-NOI 270 TRAN TRUNG-HN 04.9722353 324 TRAN KHAT CHANHA-NOI TRUNG HNVIET KHUONG THUONG P.KHUONGTHUONG, DONG DA, HN HAI BA SO 171 PHO NAM 39726619 SO 48A KHAM THIEN, DONG DA, HA NOI KHAM THIEN, DONG DA, HA NOI 35738293 HA-NOI SO 48A 7221291 SO 256 TO 23 P HOANG VAN THUSOHOANG MAI HA NOI VAN THU Q HOANG MAI HA NOI HA-NOI Q 256 TO 23 P HOANG 04.2416881 8/155 DANG TIEN DONG,PHUONGB26, TT6 DO THI YENDA, HA NOI HA-NOI TRUNGLIET, DONG PHUC, PHUC LA,HA DONG, HA NOI 04.5375501 SO 1 TO 42 LIEU GIAI BA DINH HA1NOI 42 LIEU GIAI BA DINH HA NOI 04.8230919 HA-NOI TO 20/292 HA HUY TAP GIA LAM HA NOIVIET NAM HA-NOI SO NHA 20 NGO 292 DUONG HA HUY04.7736778 TAPTHI TRAN YEN VIEN GIA LAM HA NOI P318, SO 319 TAY SON, DONG DA, HANOI HA-NOI SO 11,NGO 122/41 DUONG LANG, DONGDA, HA NOI 35639021 NHA 4, NGO 8, DUONG KIM GIANG,THANH XUAN, HA NOIKIM GIANG,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI NHA 4, NGO 8, DUONG 04.38552227 705 NHA A KHU DO THI XUAN DINH TUTU LIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 705 NHA A KHU DO THI XUAN DINH TUTU LIEM HA NOI VIET NAM 04.2425743 04.7501368 TT PHU XUYEN, PHU XUYEN, HA TAY HA-TAY TT PHU XUYEN, PHU XUYEN, HA TAY 0343.854220 P102, NHA E3, TT BACH KHOA, HBT, HANOI E3, TT BACH KHOA, HBT, HANOI HA-NOI P102, NHA 043.5400656 178 THAI HA TO 3 PHUONG TRUNG LIETQUANTO 3 PHUONGNOI HA-NOI 178 THAI HA DONG DA HA TRUNG LIETQUAN DONG DA HA NOI 043.5371372 SO 36 DUONG AN DUONG VUONG PHUONGPHUAN DUONG VUONG PHUONGPHU THUONG QUAN TAY HO HA NOI HA-NOI SO 36 DUONG THUONG QUAN TAY HO HA NOI 0421441832 042141832 THON 2 CANH NAU THACH THAT THON 2 CANH NAU THACH THAT HA NOI HA-NOI HA NOI 173C QUANG TRUNG, HA-TAY HA DONG, HA TAY 173C QUANG TRUNG, HA DONG, HA TAY 0343.826.743 0343.826037 389 NGUYEN KHANG -HA-NOI CAU GIAY 25 TO 42 KHU TT HVIEN CTRI QG HCM -NGHIA TAN CAU GIAYHN -HA NOI 04.37672708 XA HA HOI HUYEN THUONG TIN HA TAY HOI HUYEN THUONG TIN HA TAY HA-TAY XA HA 0433603005 0437892202 2 KHU TT GA YEN VIEN HA HUY TAPYEN VIEN GIA LAM HA NOI TAPYEN VIEN GIA LAM HN HA-NOI 2 KHU TT GA YEN VIEN HA HUY 04.8783082 SO 8, TO 25, CUM 3, TT TU LENH HOAHOC,25,TU LIEN,TT TAY HO, HA NOI HA-NOI SO 8, TO P CUM 3, Q TU LENH HOAHOC, TAY HO , HN 04.37196442 P405, KTT 5TANG NHAHA-NOI A,LUONG KHANHTHIEN, HOANG MAI,HA NOI VIET NAM P405, KTT 5TANG NHA A,LUONG KHANHTHIEN, HOANG MAI,HA NOI VIET NAM 6649793 7263249 13 TO 36 YEN HOA CAU GIAY HN 13 TO 36 YEN HOA CAU GIAY HN HA-NOI 0462813320 TO 18 CUM 2 TRUNG HOA CAU GIAY 18 CUM 2 TRUNG HOA CAU GIAY 0422182509 HA-NOI TO HA NOI HA NOI P301 C2 TT THANH CONG BA DINH HN C2 TT THANH CONG BA DINH HN HA-NOI P301 04.8313153 32 NGO 204 TON DUC HA-NOI DONGNGO 204 TON DUC THANG DONG 04.2169798 THANG 32 DA HN DA HN SO306, NHA H1, PHO HOANG DAO THANHKIM H1, PHO THANH XUAN, TP HA NOIGIANG , THANH XUAN, TP HA NOI HA-NOI SO306, NHA GIANG , HOANG DAO THANHKIM 8554496-5658648 8554496 XOM 1, THON BAT TRANG, XA BAT TRANGGIA LAM, TRANG, XA BAT TRANGGIA LAM, HA NOI HA-NOI XOM 1, THON BAT HA NOI 8743959 621 NGUYEN VAN CU, HA-NOI GIA THUY, 621 NGUYEN VAN CU, GIA THUY, LONGBIEN, HA NOI LONGBIEN, HA NOI 0438274522 HA LAM 3 THUY LAM DONG ANH HA NOI 3 THUY LAM DONG ANH HA NOI HA-NOI HA LAM 0973585151 19/604-NGOC THUY LONG BIEN HA NOI HA-NOI 19/604-NGOC THUY LONG BIEN HA NOI 0439907487 CUM 9 KM16 QL1A DUYEN THAI THUONGTIN HA NOIDUYEN THAI THUONGTIN HA NOI VIET NAM HA-NOI CUM 9 KM16 QL1A VIET NAM 0462934359 DOI 2, TA THANH OAI, HA-NOI TRI, HANOI THANH OAI, THANH TRI, HANOI 6856337 THANH DOI 2, TA

162-164 NGUYEN LUONG BANG, DONG DAHA NOI NGUYEN KHANG, YEN HOACAU GIAY, HA NOI HA-NOI SO 317, DUONG 04.5115078 P501. TOA NHA 7 TANG, KM14, QUOC LO1A, NHA 7 TANG, KM14, QUOC LO1A, XA LIEN NINH, H. THANH TRI, HN HA-NOI P501. TOA XA LIEN NINH, H. THANH TRI, HN 04.6864001 04.8681700 SO 19A NGO 2 CAU BUOU TA THANH19A NGO 2 CAU HA NOITA THANH0436886718 TRI HA NOI HA-NOI SO OAITHANH TRI BUOU OAITHANH 509 A8 TT NGHIA TAN HA-NOI CAU GIAY HN A8 TT NGHIA TAN CAU GIAY HN 04.37913694 509 NO 1B P1118 KHU BAN DAO LINH 23 NGO 132 KHUONG TRUNG THANH04.5633625 HA-NOI DAMHOANG LIET HOANG MAI HN XUANHA NOI PHO GA, THI TRAN THUONG TIN, PHO GA, THI TRAN THUONG TIN, HUYENTHUONG TIN, HA NOI HA-NOI HUYENTHUONG TIN, HA NOI 33760199 SO8,354/159/5 TRUONG CHINH,KHUONGTHUONG, DONG DA, HANOI HA-NOI SO8,354/159/5 TRUONG CHINH,KHUONGTHUONG, DONG DA, HN 36648824 P311 NHA G9 XUAN LA XUAN DINH TU LIEM G9 XUAN LA XUAN DINH TU LIEM HN HA-NOI P311 NHA HN 04.37501547 XOM 3, PHU DO, ME TRI, TU LIEM, HN,VN HA-NOI SO 3, 358/55 BUI XUONG TRACH, THANHXUAN, HN, VN 0462978003 KM9 QUOC LO 3 CO LOA DONG ANH HN HA-NOI KM9 QUOC LO 3 CO LOA DONG ANH 04.8837192 HN SO 48, P. VINH PHUC, HA-NOI VI,BA36 LO4TP.HANOI P. CONG SO DINH, TO 102 HOANG CAU, DD, HN 043.761.3411 043.7613411 1A8 THINH HAO3 HANG BOT DONG DA HN HAO3 HANG BOT DONG DA HN HA-NOI 1A8 THINH 0436870530 DOI 4 XA TA THANH OAI-THANH TRI-HNXA TA THANH OAI-THANH TRI-HN HA-NOI DOI 4 0436888865 KCN TAN TRUONG XA HA-NOI TAN TRUONG HUYENCAM GIANGTAN TRUONG 0320.3786838 KCN TAN TRUONG XA HAI DUONG HUYENCAM GIANG HAI DUONG 20/26 NGUYEN CONG HOAN, HA NOI NGUYEN CONG HOAN, HA NOI HA-NOI 20/26 7712540 P15 NGO 371/2/39 KIM HA-NOI DINHHA NOI 371/2/39 KIM MA, BA DINHHA NOI MA, BA P15 NGO -9428924 9428924 SO 8,TT 1534,DUONG VO THI SAUP THANH NHAN .Q HBT,HA NOI HA-NOI SO 8,TT 1534,DUONG VO THI SAUP THANH NHAN .Q HBT,HA NOI 04625207 SO 50, TO 16, P.NGOCHA-NOI Q.LONGDUONG NGOC THUY, P NGOC THUY,38716223 HA NOI THUY, 262 BIEN, HANOI GIA LAM B9-TO 9-HOANG CAU-O CHO DUA-HN 9-HOANG CAU-O CHO DUA-HN HA-NOI B9-TO 5118231 18 NGO 192 HA DINH THANH XUANHA NOI HA-NOI 18 NGO 192 HA DINH THANH XUANHA NOI 0435581318 SO 6 NGO 823 NGACHHA-NOI MAY DENCHUONG DUONG HOANMAY 04.9324149 819/9 TT SO 6 NGO 823 NGACH 819/9 TT KIEM HA NOI DENCHUONG DUONG HOAN KIEM HA NOI SO 21 VU TRONG PHUNG, P THANH XUANQ THANHPHUNG,HATHANH XUANQ THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 21 VU TRONG XUAN, P NOI 0903493686 P404-TT BO TU LENH CANH VE A2-DAOTAN-HN LENH CANH VE A2-DAOTAN-HN HA-NOI P404-TT BO TU 04.33632382 SO3 TO1 QUAN HOA CAU GIAY HN HA-NOI SO3 TO1 QUAN HOA CAU GIAY HA NOI 0904.378889 39 TO 65, TT TT THI NGHIEM DIENBACH65, TT TT THI NGHIEM DIENBACH DANG, HAI BA TRUNG, HN HA-NOI 39 TO DANG, HAI BA TRUNG, HN 0439022837 SO 3 NGO 168 THUY KHUE TAY HO HNNGO 168 THUY KHUE TAY HO HN HA-NOI SO 3 04.9900532 18 GIANG VO P.CAT LINH.DONG DA HN HA-NOI 18 GIANG VO P.CAT LINH.DONG DA HN 04.8235187 SO 15 NGACH 21 PHUONG MAI -PSO 107 KIM NGUUNOI HA-NOI PHUONGMAI HA THANH LUONG Q HBTHN772385 5 THON TAN LAP TRAN PHU CHUONG MYTAN LAP TRAN PHU CHUONG MY HATAY HA-NOI THON HATAY 0433714384 SO 108 TRAN VU P.TRUC BACH BA DINHNOI VIET NAM BACH BA DINH HANOI HA-NOI SO 108 TRAN VU TRUC 7160606 8251526 34 NGO 20 NGUYEN VIET XUAN KHUONGMAI THANH XUANXUAN KHUONGMAI THANH XUAN HN HA-NOI 34 NGO 20 NGUYEN VIET HA NOI 5655063 04.5655063 35 LE HONG PHONG, BA DINH HNNYLE HONG PHONG, BA DINH HN HA-NOI 35 LIMITED 8432222 139 NGUYEN THAI HOC-BA DINH-HN NGUYEN THAI HOC-BA DINH-HN HA-NOI 139 7336112 A106 KHU CHUNG CU HA-NOI XUAN DINH440 DUONG BUOI CONG VI BA DINHHA NOI VIET NAM TU LIEMHA NOI VIET NAM 047500975 04.7500975 87 TO 3 KHUONG THUONG,DONG87 TO 3 KHUONG THUONG,DONG DA,HN HA-NOI DA,HN 04.35377334 207 NGO QUAN THO 1HA-NOI PHO TON DUCTHANG 207 NGO QUAN THO 1 PHO TON DUCTHANG 045130631 KHU THUY LOI 2 XA TAN MINH HUYENSOC SON HN TAN MINH HUYENSOC SON HN HA-NOI KHU THUY LOI 2 XA 04.8852184 SN203 NGUYEN HUY TUONG-THANH XUANHN HA-NOI SN2 NGO34 NGUYEN NGOC NAI-HN 0435580960 267 HOANG QUOC VIET HA NOIVIET NAM HA-NOI 267 HOANG QUOC VIET HA NOIVIET NAM 048363648 SO 503 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN HNNGUYEN VAN CU, LONG BIEN HN 8272448 HA-NOI SO 503 P206,NHA 24T2 HOANG DAO THUY, TRUNGHOA, CAU GIAY, HN HA-NOI P206 NHA 24T2 HOANG DAO THUY, TRUNGHOA, CAU GIAY, HN 2811412 15/51 LANG YEN Q.HAI BA TRUNG HANOI VIET NAMTO 56 P.BACH DANGQ.HAI BA TRUNG HN VN HA-NOI 47 DONG NHAN B 04.2240603 0422404602/03 SO 2 NGACH 26/16 THAI THINH P.THINHQUANG DONG DA THINH P.THINHQUANG DONG DA HN HA-NOI SO 2 NGACH 26/16 THAI HN 0435630195 O SO 3 LO LK4 TIEU KHU DO THI MOIVAN PHUC HA DONG HN THI MOIVAN PHUC HA DONG HN HA-NOI O SO 3 LO LK4 TIEU KHU DO 0462977399 TO 14 NGO 8 LINH NAM P. VINH HUNGQ.HOANG MAINAMNOIVINH HUNGQ.HOANG MAI HA NOI HA-NOI TO 14 NGO 8 LINH HA P. 27 TRAN QUOC HOAN HA-NOIVONGCAU GIAY - HA NOI - DICH VONGCAU GIAY - HA 048641287 - DICH 27 TRAN QUOC HOAN 04-7912116 NOI P5 - H4,TO 26,PHUONG DICH VONG,CAUGIAY, HA NOI HA-NOI P5 - H4,TO 26,PHUONG DICH VONG,CAUGIAY, HA NOI 7855701 04.7855701 KHU TAP THE DET KIM HA NOI THON LOCXUANDET KIM HA NOI THON LOCXUAN DINH TU LIEM HN HA-NOI KHU TAP THE DINH TU LIEM HA NOI 7575707 NGO 7, TIEN HUAN, XA VIEN SON, TXSON TAY, TINH HA TAY SON, TXSON TAY, TINH HA TAY HA-NOI NGO 7, TIEN HUAN, XA VIEN 0987939968 RM.302, C3 BUILDING,HA-NOI NAM DONG WARD,DONG DA, HANOI, VIETNAM P302-C3-TT NAM DONG-HN 5332550

76 TRAN QUOC TOAN-P.TRAN HUNG DAO-Q.HOAN KIEM-HN HA-NOI 76 TRAN QUOC TOAN-P.TRAN HUNG DAO-Q.HOAN KIEM-HN 8521040 SO 4 NGO 35 DOAN THI DIEM, QUOC 4 NGO 35 DONG DA HN HA-NOI SO TUGIAM, DOAN THI DIEM, QUOC 0903266118 TUGIAM, DONG DA HN SO 1A/49/294 LINH NAM, P TRAN PHU,Q HOANG MAI,NAM, P NOI PHU,Q HOANG MAI, TP HA NOI HA-NOI SO 1A/49/294 LINH TP HA TRAN 04.2840147 SO 18D NGO 18 DUONG TO VINH THANH XUAN HA TRUNG Q. THANH XUAN HN HA-NOI DIENP. KHUONG NOI 0904287467 SO 10 NGACH 79/15 TRIEU KHUC SO 10 NGACHNAM HN HA-NOI THANHXUAN 79/15 TRIEU KHUC THANHXUAN NAM HA NOI 35526200 1/343 AU CO NHAT TAN TAY HO HN HA-NOI 1/343 AU CO NHAT TAN TAY HO HN 0462690210 DOI 6 NHAN MY MY DINH TU LIEM HN 6 NHAN MY MY DINH TU LIEM HN HA-NOI DOI 37680109 HANH DAN,XA TAN LAP,H.DAN PHUONG,HN HA-NOI HANH DAN,XA TAN LAP,H.DAN PHUONG,HN 04.33660225 101 H10/102 TRUONG CHINH PHUONG MAIDONG DA HN HA-NOI 101 H10/102 TRUONG CHINH PHUONG MAIDONG DA HN 12, LO 10, DEN LU 1, PHA-NOI VANTHU, LO10, DEN MAI, TPHOANG VANTHU, HOANG MAI, HA NOI HOANG SO 12, Q HOANG LU1, P HA NOI 04.6340646 SO 2A PHO HANG GA, HA-NOI HANG BO,QUAN HOAN KIEM, HOAN KIEMHOAN KIEM HA NOI PHUONG SO 2A HANG GA, HANG BO, HA NOI 04.3828023 38282023 38 LUONG SU C, QUOC TU GIAM, 38 LUONG HA NOI HA-NOI DONGDA, SU C, QUOC TU GIAM, DONGDA, HA NOI 04.2432407 SHOP ESC 01 TRUNG HA-NOI TAM THUONG MAIBIG C, HANOI, PHUONG THO QUAN,DONG DA, HANOI, VIETNAM SO 272 KHAM THIEN, VIET NAM 7832301 8529161 68A TRAN HUNG DAO HA-NOI HOAN KIEM HA TRAN HUNG DAO HOAN KIEM HA NOI 9427389 68A NOI SO190-PHO MAI DICH-P.MAI DICHQ.CAU GIAY-HA DICH-P.MAI DICHQ.CAU GIAY-HA NOI HA-NOI SO190-PHO MAI NOI 7640927 SO 15 NGACH 92 VAN HA-NOI TON 15 NGACH 92 VAN CHUONG TON DUCTHANG HN CHUONG SO DUCTHANG HN 39940343 KHOI 9 PHU LO SOC SON HN HA-NOI KHOI 9 PHU LO SOC SON HN 04.8844471 58 NGO 125,NGACH 125/2 TRUNG58 NGO 125,NGACH 125/2 TRUNG KINHTRUNG HOA HN HA-NOI KINHTRUNG HOA HN 36866168 LAP PHUONG, KHAI THAI, PHU XUYEN,HA TAY KHAI THAI, PHU XUYEN,HA TAY HA-TAY LAP PHUONG, 0343.856302 27 NGUYEN DINH CHIEU, HAI BA TRUNG,HA NOI HA-NOI 27 NGUYEN DINH CHIEU, HAI BA TRUNG,HA NOI 9746561 67 NGUYEN CONG TRU, HA NOI 12 DONG NHAN, P.DONG NHAN, Q.HAI BATRUNG, HA NOI HA-NOI 39765826 SO 43 DUONG LANG, TO 1B, P. NGA TUSO, Q. DONG DA, HA NOI NGA TUSO, Q. DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 43 DUONG LANG, TO 1B, P. 04.8531620 194 PHAM VAN DONG HA-NOI HN CUM7 THUY HOI TAN HOI DAN PHUONG HN 04.37920089 S7 NGACH 293.63 TAM TRINH HOANG VANTHU HOANG MAI HA NOI 0438627368 HA-NOI S7 NGACH 293.63 TAM TRINH HOANG VANTHU HOANG MAI HA NOI 66 HAI BA TRUNG PHUONG CUA NAM QUANHOAN KIEM HA NOI NAM QUANHOAN KIEM HA NOI HA-NOI 66 HAI BA TRUNG PHUONG CUA 04.9340985 9340985 163 PHUNG HUNG, CUA DONG, HOAN KIEMHA NOI CUA DONG, HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 163 PHUNG HUNG, 38288061 399/61 AU CO, TAY HO, HA NOIDISTRICT, HA NOI CITY HA NOI HA-NOI 399/61 AU CO, TAY HO, 04.39902813 SO 7 T O 41 P. KHUONG TRUNG, THANHXUAN, HN HA-NOI SO 7 T O 41 P. KHUONG TRUNG, THANHXUAN, HN 0435681848 SO 9 DUONG 5 TT QUAN DOI F361 ANDUONG , 5 TT QUANTAY HO , HA 048759206YEN PHU, TAY HO , HA NOI HA-NOI SO 9 DUONG YEN PHU, DOI F361 ANDUONG , NOI 048238767 841 GIAI PHONG GIAP HA-NOI BAT HOANGMAI HNPHONG GIAP BAT HOANGMAI HN 841 GIAI 0436644995 SO 11 NGO 444 THUY KHUE PHUONG BUOITAY HO HA NOI PHUONG BUOITAY HO HA NOI HA-NOI SO 11 NGO 444 THUY KHUE 04.7591301 P907 NHA 17 T10 KHU HA-NOI TRUNGHOAP.TRUNG HOA Q.CAUTRUNGHOAP.TRUNG HOA Q.CAU GI DO THI P907 NHA 17 T10 KHU DO THI GIAY HN 62872577 SO 21 NGO 165,TO 24,P.GIAP BAT, Q.HOANG 165,TO 24,P.GIAP BAT, Q.HOANG MAI.HA NOI, VN HA-NOI SO 21 NGO MAI.HA NOI, VIET NAM 0982889887 HOA THACH, QUOC OAI, HA TAY HOA THACH, QUOC OAI, HA TAY HA-TAY 0343.676578 19/133 AN XA PHUC XA BA DINH HA NOIVIET NAM HA-NOI 19/133 AN XA PHUC XA BA DINH HA NOIVIET NAM 047168572 XOM CHO TRONG THUY PHUONG TL HN HA-NOI XOM CHO TRONG THUY PHUONG TL HN 39953229 P201 NHA I3 TT PHUONG MAI, DDA, HNHN I3 TT PHUONG MAI, DDA, HN HA-NOI P201 NHA 049288770 9288770 XOM 13, XA XUAN PHUONG, HUYEN TULIEM, TP HA PHUONG, HUYEN TULIEM, TP HA NOI, VIET NAM HA-NOI XOM 13, XA XUAN NOI, VIET NAM 1148 DUONG LANG, Q.DONG DA, 1148 DUONG LANG,P.LANG THUONG,Q.DONG DA, HANOI HA-NOI HA NOI 39164145 P203 SO 120 TRAN QUOC HOAN QUANSO 120 TRAN QUOC HOAN QUAN HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI P203 HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM 047549061 SO 9 NHA N3 TO 103 HOANG CAU, O 9 NHA N3 TO 103 DA, HN CAU, O CHODUA, DONG DA, HN HA-NOI SO CHODUA, DONG HOANG 5130840 01 NGO470 NGUYEN VAN CU LONG BIENHA NOI HA-NOI 01 NGO470 NGUYEN VAN CU LONG BIENHA NOI 0983691678 046520999 TO 10 YEN DUYEN YEN SO HOANG MAI YEN DUYEN YEN SO HOANG MAI HANOI VIET NAM HA-NOI TO 10 HANOI VIET NAM 048611658 SO 295, GIANG VO, CAT LINH, DONG 295, GIANG VO, CAT LINH, DONG 04.35567044 HA-NOI SO DAHA NOI DAHA NOI 44/132 TO 24 KHUONGHA-NOI TRUNG-THANH XUAN HA NOI 44/132 KHUONG TRUNG-THANH XUAN HN 043.9121674 SO 8 NGHACH 44/26 NHAN HOA NHAN NGHACH 44/26 XUAN HA NOI 0989098990 04.36889811 NOI HA-NOI SO 8 CHINH THANH NHAN HOA NHAN CHINH THANH XUAN HA SO 31 TAY SON, QUANG TRUNG, SO 31 TAY SON, QUANG TRUNG, DONG DAHA NOI HA-TAY DONG DAHA NOI 04.6888566 125 QUOC LO 3 PHU LO SOC SON HAQUOC LONAM LO SOC SON HA NOIVIET NAM HA-NOI 125 NOIVIET 3 PHU 045830615 THON HOI TIEN II, QUYNH LUU, NHOQUAN, NINH BINH HA-NOI THON HOI TIEN II, QUYNH LUU, NHOQUAN, NINH BINH 04.6830052 04.6830045 184, TON DUC THANG,HA-NOI DA,SO 1, NGO 2/81, NGUYEN VAN CU, BODE, LONG BIEN,HA NOI DONG HA NOIVIET NAM 8721419 04.5131291

P1304 NHA CT1A DONHA-NOI 2P1304 NHA CT1A LIEM NGUYEN 2 KDT MYDINH TU LIEM HA NOI NGUYEN KDT MYDINH TU DON HA NOI 7871026 SO 389,DUONG HONGHA-NOI HA, P.PHUC TAN-HN SO 389,D.HONG HA,P.PHUC TAN-HN 0913531611 7195765 86 LO DUC HAI BA TRUNG HA NOI -179 DOI CAN -DA DINH- HA NOI HA-NOI 10 9763556 04.9763555 SO 147 DUONG NGUYEN VAN CU, PHUONGNGOC LAM, QUAN LONG BIEN, HN HA-NOI SO 147 DUONG NGUYEN VAN CU, PHUONGNGOC LAM, QUAN LONG BIEN, HN 2.613.126 2613126 SO 27 NGO 149 NGUYEN NGOC NAI TX HN 149 NGUYEN NGOC NAI TX HN HA-NOI SO 27 NGO 04.35666648 PHO GOT, DONG SON,CHUONG MY, HA NOI DONG SON,CHUONG MY, HA NOI HA-NOI PHO GOT, 11 THAI HA-DONG DA-HN HA-NOI 11 THAI HA-DONG DA-HN 04335376568 0435376568 1-A8 TTDHSPNN DHQG DICHVONG CAUGIAYHANOI VIET DICHVONG CAUGIAYHANOI VIET NAM HA-NOI 1-A8 TTDHSPNN DHQG NAM 047549804 119 A6 TRAN HUY LIEU, GIANG VO, BADINH HNHUY LIEU, GIANG VO, BADINH HN HA-NOI 119 A6 TRAN 7261840 P401 TOA NHA 17T9 TRUNG HOA-NHAN CHINH-HA NOI-VN HA-NOI KHU 14, THI TRAN LAI CACH, HUYEN 04.2511771 TINH HAI DUONG CAM GIANG, 606 TO 2 DUONG LANG P.LANG HA DONGDA HA NOI HA-NOI 606 TO 2 DUONG LANG P.LANG HA DONGDA HA NOI 04.37762644 SO9, TUE TINH, BUI THI XUAN, HBT,HNTUE TINH, BUI THI XUAN, HBT,HN HA-NOI SO9, 8225236 SO 1/10 PHU GIA,PHU HA-NOI THUONG,TAY HO,HA NOI SO 1/10 PHU GIA,PHU THUONG,TAY HO,HA NOI 37578977 BAI PHUONG, BIEN GIANG, HA DONG, HANOI BIEN GIANG, HA DONG, HANOI HA-NOI BAI PHUONG, 0433718858 XOM DONG VAN DIEN HA-NOI THANH DONG VAN DIEN TU HIEP THANH TRIHANOI TU HIEP XOM TRIHANOI 04.8612332 H16P11 NHA 16 KHU TT THANH XUANNHA 16 KHU TT THANHNOI HA-NOI P11 NAMTHANH XUAN HA XUAN NAMTHANH XUAN HA NOI 0432424366 SN 139 PHAN DINH PHUNG THI TRANPHUNG DAN PHUONG HA NOI 04.23473868 PHUONG HN HA-NOI SN 139 PHAN DINH PHUNG THI TRANPHUNG DAN 84B QUAN THANH BA DINH HA NOIVIET NAM VAN CU NGOC LAM LONGBIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI 543 NGUYEN 047164615 SO 12, KIM DONG, P. GIAP BAT, Q.HOANG MAI, TP HA NOI BAT, Q.HOANG MAI, TP HA NOI HA-NOI SO 12, KIM DONG, P. GIAP 04.8645707 SO 13 NGO 162 PHO KHUONG TRUNG,THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 13 NGO 162 PHO KHUONG TRUNG,THANH XUAN, HA NOI 38346855 516 TRAN KHAT CHAN, HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI 516 TRAN KHAT CHAN, HAI BA TRUNGHA NOI 9762263 198 TO 11 THI TRAN SAI DONG GIA LAM 11 THI TRAN SAI DONG GIA LAM8750031 HA-NOI 198 TO 04 8750031 T1-T2 DONG DAU DUCHA-NOI TU DONGANH HA NOITHON DONG DAU XA DUC TUDONG ANH HN KHU T1-T2 04.9614721 THON PHU THI, XA PHU THI, HUYEN GIALAM,THI, NOIPHU THI, HUYEN GIALAM, HA NOI HA-NOI THON PHU HA XA 38765210 SO 9 K1 KHU TT CO KHI TRAN HUNG 9 K1 KHU TT CO KHI TRAN HUNG 043.9716548NHAN - HBT - HN HA-NOI SO DAODONG NHAN HBT - HN DAODONG 043.976.5666 TO 1 KHU CHO THI TRAN VAN DIEN THANH CHO THI TRAN VAN DIEN THANH TRI HN 04.22167275 HA-NOI TO 1 KHU TRI HN 04.8619895 SO 19 TT116 PHUONGHA-NOI XUAN NAMQUAN THANH XUAN HA NOI 045524554 THANH XUAN HN THANH SO 19 TT116 PHUONG THANH XUAN NAMQUAN 1/58/23/4 TRAN BINH MAI DICHCAU GIAY HN HA-NOI 1/58/23/4 TRAN BINH MAI DICHCAU GIAY HN 0437686872 P10B-B11 KTT CTY XDHA-NOI SO 1-THANH XUANBAC-THANH XUAN-HA NOI XUANBAC-THANH XUAN-HA NO P10B-B11 KTT CTY XD SO 1-THANH 04.3354.6669 04.33546669 SO 82 NGO THINH HAO 1 HN HA-NOI SO 82 NGO THINH HAO 1 HN 1/21/251 NGUYEN KHANG-YEN HOA-CAUGIAY-HA NOI-VIET NAM HOA-CAUGIAY-HA NOI-VIET NAM HA-NOI 1/21/251 NGUYEN KHANG-YEN 047843878 XA LAC DAO, HUYEN VAN LAM, TINHHUNG YEN HA-NOI XA LAC DAO, HUYEN VAN LAM, TINHHUNG YEN 04.35148275 0321.981859 226 PHO NGOC LAM PHUONG NGOC LAMQUAN LONGPHUONG NOI VNLAMQUAN LONG BIEN HA NOI VN HA-NOI 226 PHO NGOC LAM BIEN HA NGOC 8730019 P502 B3 TT BAC THANH CONG, BA DINHHA NOI, VIET NAM HOANG MAIHA NOI, VIET NAM HA-NOI SN 5B, NGO 180, GIAP BAT, 0462737200 SO 144 TO 7 DUONG HOANG MAI,PHUONGHOANG VAN THU,Q.HOANG MAI,HA NOI VAN THU,Q.HOANG MAI,HA NOI HA-NOI SO 144 TO 7 DUONG HOANG MAI,PHUONGHOANG 046244858 11/281/76 TRAN KHAT HA-NOI CHAN,THANH NHANHBT,HN,VN CHAN,THANH NHANHBT,HN,VN 11/281/76 TRAN KHAT 0989641255 B111 CHUNG CU UBND HUYEN THANH CHUNG TRAN VANHUYEN THANH TRITHINOI HA-NOI B111 TRITHI CU UBND DIEN,THANH TRI, HA TRAN VAN DIEN,HN 6815269 SO 11 NGO 59 PHO LANG HA, BA KM3 DUONG VIET NAM TRIEU,THANHTRI,TP.HA NOI HA-NOI DINHHANOI, 70.XA TAN H10 NGACH 27 NGO 560 NGUYENH10 NGACH 27 NGO 560 NGUYEN VAN CUPHUONG GIA THUY LONG BIEN HN HA-NOI VAN CUPHUONG GIA THUY LONG BIEN HN 8774572 SO 60 LE TRONG TAN,HA-TAY TRUNG,HA DONG, HA TAY QUANG SO 60 LE TRONG TAN, QUANG TRUNG,HA DONG, HA TAY 034528100 P.401, NHA C3,TT THANH XUANP.TX BAC,Q.TX. TP HA NOI HA-NOI P.TX BAC,Q.TX. TP HA NOIP.TX BAC,Q.TX. TP HA 0903268748 24 HANG VAI- HOAN KIEM- HA NOILO, HUYEN SOC SON, TP HAII, XA VN HA-NOI SO 12C, NGO 3, KHU DUONG NOI, PHULO, HUYEN04.844675 04.8844675 SOC SON,HN LO 49 TO 35 DAI KIM, HOANG MAI,HA49 TO 35 DAI KIM, HOANG MAI,HA NOI 6412628 HA-NOI LO NOI SO 29 TO 1 VAN QUAN HA DONG SO 29 TO 1 VAN QUAN HA DONG HA 04.33546725 HA-NOI HA NOI NOI 112 TO 47 DICH VONGHA-NOI CAU GIAY 112NOI 47 DICH VONG CAU GIAY HA 04.37680922 HA TO NOI CUM 8 TT PHUC THO HUYEN PHUC THOHA PHUC THO HUYEN PHUC THOHA NOI HA-NOI CUM 8 TT NOI 04.33642099 04.33642009 SO 30 TAN MAI, HOANG MAI, HA NOI HO 55 NHA A5 TT DET 8/3, PHUONGQUYNH MAI, HA NOI HA-NOI CAN 36616980 63 TT CONG AN (HATAY CU) MO LAOHA DONG HN HA-NOI 63 TT CONG AN (HATAY CU) MO LAOHA DONG HN 0466609074 18 NGO 5 PHO HOANG SAM NGHIA DO CAUGIAYHOANG SAM NGHIA DO CAUGIAY HA NOI HA-NOI 18 NGO 5 PHO HA NOI 04.7564671 39-41 LY QUOC SU-HOAN KIEM-HN HA-NOI 39-41 LY QUOC SU-HOAN KIEM-HN 8289666

P205 A2 TT LIEN CO QUAN HOA CAU GIAYTT LIEN CO QUAN HOA CAU04.38336068 HA-NOI P205 A2 HN GIAY HN NHA 53B, NGO 302 DUONG LANG, PHUONGTHINH QUANG, QUAN DONG DA, HA NOIQUANG, QUAN DONG DA, HA NO HA-NOI NHA 53B, NGO 302 DUONG LANG, PHUONGTHINH 844.56 5624595 THON 1 XOM TRAI TAY TUU HUYEN TU LIEM HA NOITAY TUU HUYEN TU LIEM HA NOI HA-NOI THON 1 XOM TRAI 04.62871953 11A NGACH 64/26 PHAN DINH GIOTTHANH NHAN HA NOI DINH GIOTTHANH NHAN HA NOI HA-NOI 11A NGACH 64/26 PHAN 35657768 SO 8 NGO 10 NGUYENHA-NOI SIEU PHUONG HANGBUOM QUAN HOAN KIEM HN 36525341 QUAN HOAN KIEM SO 8 NGO 10 NGUYEN SIEU PHUONG HANGBUOM KM 6 DUONG CAO TOC THANG LONG NOI BAI XA NAM HONG DONG ANH HN HA-NOI KM 6 DUONG CAO TOC THANG LONG NOI BAI NAM04.8833204 04.9583685 HONG DONG ANH SO 64 KHU B TT TRUNG DOAN 664 XAVINH QUYNH HUYEN THANH TRI HN 22462120 HUYENTRI HA-NOI SO 64 KHU B TT TRUNG DOAN 664 XAVINH QUYNH SO 75 KHAM THIEN DONG DA HA SO 75 KHAM THIEN DONG DA HA NOI 4.8516681 HA-NOI NOI 0 SO1 HOANG HOA THAM-P.THUY KHUE.QUANTAY HO TP HN HA-NOI SO1 HOANG HOA THAM-P.THUY KHUE.QUANTAY HO TP HN 7330850 THON TRAI HO, XA COHA-NOI TP THON TRAI HO, NAM DONG, TP SONTAY, VIET, NAM DONG, SONTAY, VIET, XA CO 043.3686464 98 THANH DAM, THANH TRI, HOANG MAIHA NOI HA-NOI SO4, THANH LAN, THANH TRI , HOANGMAI, HA NOI 6432430 89 PHO VONG P DONG TAM HBT HNPHO VONG P DONG TAM HBT HN 36285031(32) HA-NOI 89 36285031132 319 TAY SON P. NGA TU SO DONG DA,HN SON P. NGA TU SO DONG DA,HN HA-NOI 319 TAY 90C NGOC HA DOI CAN BA DINH HA NOIVIETHA DOI CAN BA DINH HA NOIVIET NAM 04.7338620 HA-NOI 90C NGOC NAM 04.7343585 SO 6 NGO 40 PHO CAT LINH P.CAT LINHQUAN DONG DA LINH P.CAT LINHQUAN DONG DA HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 6 NGO 40 PHO CAT HA NOI VIET NAM 50 NGUYEN TRUONG TO TRUC BACH BADINHTRUONGVN TRUC BACH BADINH HA NOI VN HA-NOI 50 NGUYEN HA NOI TO 36 TO 4 CUM 1 YEN HOA CAU GIAY HN 49 HUYNH THUC KHANG HN HA-NOI 83 NGO 37737677 043.7737677 SO 135DONG CAC O CHO DUA D DA HNOI HA-NOI SO 135DONG CAC O CHO DUA D DA HNOI P 905- B7 PHAM NGOC THACH DONG DAHAPHAM NGOC THACH DONG DAHA NOI HA-NOI P 905- B7 NOI 5771434 SO 1 NGUYEN DINH CHIEU,P.DA KAOQ.1 , TP.HO CHI MINH HA-NOI SO 20 PHO GIANG VO,P.CAT LINH,Q.DONG DA , TP.HA NOI 08.9104432 SO15-NGACH4- NGO 47 NGUYEN SO15-NGACH4- NGO 47 NGUYEN HONG-LANG HA -DONG DA HN HA-NOI HONG-LANG HA -DONG DA HN 043.8357585 9/139 NGUYEN VAN CU, P NGOC LAM, Q.LONG BIEN HA NOI HA-NOI 9/139 NGUYEN VAN CU, LONG BIEN, HN 6501808 TRUNG QUAN, YEN THUONG, GIA LAM, HN HA-NOI TRUNG QUAN, YEN THUONG, GIA LAM, HN SN 104 PHO PHUONG HA-NOI LIET P.PHUONGLIET THANH XUAN HA P.PHUONGLIET THANH 04.9135944 SN 104 PHO PHUONG LIET NOI 04-6290098 XUAN HN SO 77 PHO YEN PHU, P.YEN PHU SO 77 YEN HN TAY HO HA NOI HA-NOI Q.TAYHO, PHU 0989098862 503 K11 NGUYEN HIEN, BACH KHOAHAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI 503 K11 NGUYEN HIEN, BACH KHOAHAI BA TRUNG, HA NOI 0983355636 SO3 TO 80,69B HOANG VAN THAI,KHUONGTRUNG, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 164, NGACH 145, NGO 192,LE TRONGTAN, DINH CONG, HN 04.2941076 SO 7 NGO THO QUAN HA-NOIQUAN DONG DA HAQUAN P THO QUAN DONGDA HA NOI P THO SO 7 NGO THO NOI 8515540 SO 4-NGO 106-CU CHINH LAN-KHUONGMAI-TX-HN CHINH LAN-KHUONGMAI-TX-HN HA-NOI SO 4-NGO 106-CU 0913.007.941 TO4, KHU CHO, THI TRAN VAN DIEN, HTHANH TRI, TPTRAN VAN DIEN, HTHANH TRI, TP HN HA-NOI TO4, KHU CHO, THI HN 6875885 901 NHA A5 KCC DEN LU 2 HOANG VANTHU HOANG MAI HA NOI HA-NOI 901 NHA A5 KCC DEN LU 2 HOANG VANTHU HOANG MAI HA NOI 04.34434715 P1010-N18T1-TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI P1309 NHA B3A KDT NAM TRUNG YENCAU GIAY HA NOI 2810835 SO 170 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 170 PHAM VAN DONG MAI DICH CAU GIAY HA NOI 04.37547175 04.7547175 56/12 DAO TAN, CONGHA-NOI DINH,HA QUANG MINH QUANG MINH H.ME LINHHA NOI VIET NAM VI, BA KCN NOI, VIET NAM 0904886827-MANH SO101, PHO LE DUAN,HA-NOI CUA NAM, SO101, PHO LE DUAN, CUA NAM, HK,HN HK,HN 8220670-9429149 9429149 P3 C3 TAP THE UY BAN KE HOACH NHATAP THE UY BAN KH NHA NUOC QUAN HOA CAU GIAY HN HA-NOI P3 C3 NUOC QUAN HOA CAU GIAY HA NOI 04.2133648 193 HA HUY TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI TAP YEN VIEN GIA LAMHA NOI HA-NOI 193 HA HUY 043.8780438 20, NGO 252/53 TAY SON, TRUNG20, NGO 252/53 TAY SON, TRUNG LIETQ DONG DA, HA NOI HA-NOI LIETQ DONG DA, HA NOI 0438571674 SO 15 NGACH 9/2 DUONG TRAN QUOCHOAN CAU GIAY - HA NOI QUOCHOAN CAU GIAY - HN HA-NOI SO 15 NGACH 9/2 DUONG TRAN 04.8364320 XA PHU LAM, HA DONG, HA NOI XA PHU LAM, HA DONG, HA NOI HA-NOI 0433.530309 0433.531714 SN 146, NGO 604 DUONG NGOC THUY, TO21, NGOC THUY, NGOC BIEN, HN 8712286 THUY, LONG BIEN, HN HA-NOI SN 146, NGO 604 DUONG LONG THUY, TO21, NGOC 10 KHU Q LO 2 PHU LO SOC SON 10 KHU Q LO 2 PHU LO SOC SON HN04.8841353 HA-NOI HNHN TUU LIET TAM HIEP THANH TRI HA NOI HA-NOI TUU LIET TAM HIEP THANH TRI HA NOI 0436870681 19631217 THON KHE NGOAI XA VAN KHE HUYEN MELINH HN XA VAN KHE HUYEN MELINH HN HA-NOI THON KHE NGOAI 0211.865821 SO 30 TO 31B PHUONG LIEN DD HA NOIHA 31B PHUONG LIEN DD HA NOI HA-NOI SO 30 TO NOI 04.5736208 1 TO HIEU NGHIA DO CAU GIAY HATO HIEU NGHIA DO CAU GIAY HA NOIVIET ANM HA-NOI 1 NOIVIET NAM 047913354 SO 32 PHO PHAN BOI CHAU, P.CUA NAM,Q.HOAN KIEM,CHAU, P.CUA NAM,Q.HOAN KIEM, TP HN HA-NOI SO 32 PHO PHAN BOI TP HA NOI 2750097 2166702 32/67TO NGOC VAN QUANG AN TAY HO HN HA-NOI 32/67TO NGOC VAN QUANG AN TAY HO HN 0438293144 KHU CHO XA KIM NO HUYEN DONG ANH TPHA KIM NO HUYEN DONG ANH TPHA NOI HA-NOI KHU CHO XA NOI 04.8811070 SO 124 DUONG TAN MAI, PHUONG TANMAI, HAI BA TRUNG, HA NOI TANMAI, HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 124 DUONG TAN MAI, PHUONG 6610912

145 KHU TRUNG XUAN DINH TU LIEMHA THON TRUNG XUAN DINH TU 043.8388176 HA-NOI CUM 9 NOI LIEMHA NOI 69 LE THANH NGHI-HOANG MAI-HA NOIHEM72/73/40 PHO QUAN NHANP.NHAN CHINH-Q.THANH HA-NOI SO50 5584811 04.5584811 SO 46, PHAN KE BINH,HA-NOI VI, BADINH, HA NOI, BINH, CONG VI, BADINH, HA NOI, CONG SO 46, PHAN KE 7623780 SO 2 DUONG TRUONG CHINH , PHUONGHUONG MAI, QUAN DONG DA HA NOI HA-NOI SO 2 DUONG TRUONG CHINH , PHUONGHUONG MAI, QUAN DONG DA HA NOI 8696221 P413,A3 TT THANH CONG, P THANH CONGBA DINH HN HA-NOI P413,A3 TT THANH CONG, P THANH CONGBA DINH HN 7732898 14B, NGO 6 VAN PHUC, PHUONG 14B, MAQUAN BAPHUC, HA NOI KIM MAQUAN BA DINH, HA NOI HA-NOI KIM NGO 6 VAN DINH, PHUONG 8234121 P501, SO 53 TUE TINH, BUI THI XUAN,HBT, HNTUE TINH, BUI THI XUAN,HBT,9762921 HA-NOI P501, SO 53 HN 59A, TRIEU VIET VUONG, HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI 119A DAI LA, TRUONG DINH, HBT, HN 9.454.398 9454398 228 NGUYEN VAN LINH TO 17 THACH NGUYEN VAN LINH TO 17 THACH BANLONG BIEN HN HA-NOI 228 BANLONG BIEN HN 22424808 38759727 P310 NHA M1 TT QUAN DOI MAI DICHHANHA M2 TT QUAN DOI MAI DICHHA NOI VIET NAM HA-NOI SO 34 NOI VIET NAM 04.7647622 18/91 NGUYEN CHI THANH, DONG DA, HN HA-NOI 18/91 NGUYEN CHI THANH, DONG DA, HN 0437733868 35 TO 6 PHUONG LANG HA DONG DA4HN TRUNG LIET DONG DA HN04.5377455 HA-NOI SO PHO SO 11 NGACH 370/20 THUY KHUESO 11 NGACH 370/20 THUY KHUE HN0437538415 0913594546 HA-NOI HN SN 34/306 TAY SON DONG DA HA35 TO 8B, P.NGA TU SO,Q.DONG DA, 04.22119195 0983208937 HA-NOI NOINOI HANOI T3 SO 71 BAT DAN CUA DONG HK HN B10 KIM LIEN HN HA-NOI P106 0916.022.755 123 LE DUAN, CUA NAM, HOAN KIEM, LE DUAN, CUA HA NOI HA-NOI 123 HNKIEM DIST, NAM, HOAN KIEM, HN 9411068 TANG 2 SO 11 LO DUC, QUAN HAITANG 2 SO HALO DUC, HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI BATRUNG 11 NOI 9428899 SN 12,KHU TTTM DONG ANH-DONG ANH-HN TTTM DONG ANH-DONG ANH-HN HA-NOI SN 12,KHU 04.38832766 112 KHAM THIEN - DONG DA - HA 112 KHAM THIEN - DONG DA - HA NOI 4.37614789 HA-NOI NOI 0 NH17-NGO55-PHO VU HA-NOI XUAN THIEUP.SAI DONG-Q.LONGXUAN THIEUP.SAI DONG-HN NH17-NGO55-PHO VU BIEN-HN 41B NGO 3 THAI HA DONG DA HA41B NGO 3 THAI HA DONG DA HA NOI HA-NOI NOI 5119800 85C-TRAN QUANG DIEU-HN HA-NOI 85C-TRAN QUANG DIEU-HN 5378478 SO 2 NGO 69A/ 12 HOANG VAN THAI KHUONG TRUNG THANH XUAN HN HA-NOI SO 2 NGO 69A/ 12 HOANG VAN THAI 04.35665900 KHUONG TRUNG THANH XUAN SO 3 NGACH 33 NGO 475 NGUYEN TRAITHANH33 NGOHA NOI HA-NOI SO 3 NGACH XUAN 475 NGUYEN TRAITHANH XUAN HA NOI 043.6416065 04.36416065 SO 3C, NGO 113/30 YEN HOA, CAU GIAYHN 113/30 YEN HOA, CAU GIAYHN HA-NOI SO 3C, NGO 39947506 SO 243 DUONG CAU GIAY, QUAN SO 243 DUONG CAU GIAY, QUAN HOA, CAU GIAY, HN HA-NOI HOA, CAU GIAY, HN 8341948 217 DUONG TRUONG TRINH HN SO 5, NGO 46A PHAM NGOC THACH HN 35665034 HA-NOI SN 124 XA DAN-DONGHA-NOI DA-HN SN10 NG2/20 NGO2 NGOC HOI-HOANG MAIHN 0983310985 84, TO 6 NGOC THUY, HA-NOI LONG BIEN,HATO 6 NGOC THUY, LONG BIEN, TPHA NOI 84, NOI 0438711087 1603 THANH CONG 25HA-NOI LANG HABA DINH HA NOI VIETNAM 1603 THANH CONG 25 LANG HABA DINH HA NOI VIETNAM 048563096 048266804 SO 3 NGACH 32/15/21 TT DOI XE 312AN DUONG TAY HO HA NOI 312AN DUONG TAY HO HA NOI HA-NOI SO 3 NGACH 32/15/21 TT DOI XE 04.7165651 21/93/8/93 HOANG QUOC VIET HN61 TO 18 CAU DIEN TU LIEM HA NOI 04.22411778 HA-NOI SO19 NGACH28 NGO93 HOANG VAN THAI-KHUONG TRUNG-TXUAN-HN HA-NOI SO19 NGACH28 NGO93 HOANG VAN 0435666718 THAI-KHUONG TRUNG-TXUAN-H 36 MAI HAC DE, HAI BA TRUNGHANOI, VIETNAM HAI BA TRUNGHANOI, VIETNAM HA-NOI 36 MAI HAC DE, 9721428-9445169 9721428 SO 10 PHAM HONG THAI HN HA-NOI SO 10 PHAM HONG THAI HN 04.9271989 19 HANG THIEC, HOAN KIEM HN 19 HANG THIEC, HOAN KIEM HN HA-NOI 38271917 SO 18 DAO DUY TU P.HANG BUOM Q.HOANKIEM HA NOI HA-NOI SO 18 DAO DUY TU P.HANG BUOM Q.HOANKIEM HN 0946819999 SN66 H2,NGO 33 NGUYEN AN NINH P.TUONG MAI-Q.HOANGAN NINH P.TUONG MAI-Q.HOANG MA HA-NOI SN66 H2,NGO 33 NGUYEN MAI-HN 04.35657494 0436623681 16 DAO DUY TU, P HANG BUOM, HOANKIEM HA NOI HANG BUOM, HOANKIEM HA NOI HA-NOI 16 DAO DUY TU, P SO 2 THUY LINH LINH HA-NOI NAM HOANG MAI HN LINH LINH NAM HOANG MAI HN SO 2 THUY 04.7345268 SO 499 DUONG NGUYEN TAM TRINH. PP DUONG NGUYEN TAM TRINH. PP HOANG VAN THU, Q HOANG MAI, TP HN HA-NOI SO 499 HOANG VAN THU, Q HOANG 04633221 MAI, TP HN 402-18T1 TRUNG HOA-NHAN CHINH-TX-HN, THANH XUAN, HATHAI KHUONGMAI TXUAN HA NOI HA-NOI SO 7 NGO 128 HOANG VAN NOI, VIET NAM 35666203 THON XUAN SEN - THUY XUAN TIEN -CHUONG MY - THUY XUAN TIEN 0343.472.726 HA TAY HA-TAY THON XUAN SEN HA TAY -CHUONG MY SO 9 DUONG GIAI PHONG P. DONG TAMHAI BA TRUNG HA MAI P.QUYNHMAI HAI BA TRUNG HN HA-NOI SO 116 C6A PHO QUYNH NOI VIET NAM 36284276 202 THAI HA DONG DAHA-NOI HN 202 THAI HA DONG DA HN 35379655 TO 11 GIA THUY LONG BIEN HN TO 11 GIA THUY LONG BIEN HN HA-NOI 04.7474666 7474666 SN 29B,NGO 293 TAM TRINH,TO 48 HOANG VAN THU,HOANG MAI,HN,VN 22466600 HA-NOI SN 29B,NGO 293 TAM TRINH,TO 48 HOANG VAN THU,HOANG MAI, 138-GIANG VO-KIM MA-HN HA-NOI 138-GIANG VO-KIM MA-HN 8461510 5132499 YEN XA-TAN TRIEU-THANH TRI-HA NOI HA-NOI YEN XA-TAN TRIEU-THANH TRI-HA NOI 04.8361099 048361099 P13-A13 NGO 120 HOANG QUOC VIET HNCAU GIAY HOANG QUOC VIET HNCAU GIAY HA NOI HA-NOI P13-A13 NGO 120 HA NOI 04.37557537

P401,TOA NHA 671 HOANG HOA THAMVINH NHA 671 HOANG HOA THAMVINH PHUC,BA DINH,HA HA-NOI P401,TOA PHUC,BA DINH,HA NOI 7616814 DANG GIANG HOA PHU UNG HOADANG GIANG HOA PHU UNG HOA HN HA-NOI HN THON 1 DONG MY THANH TRI HNTHON 1 DONG MY THANH TRI HN HA-NOI 04.6284203 112 LINH NAM, MAI DONG,HOANG MAI DIST., HANOI, DONG,HOANG MAI DIST., HANOI, VIETNAM HA-NOI 112 LINH NAM, MAI VIETNAM 0438626345 SO 2-K18 NGO 55 NGUYEN AN NINH,QUAN NGO 55 NGUYEN AN NINH,QUAN HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 2-K18 HOANG MAI, HA NOI 04.6626120 12 HANG DUONG HOAN KIEM HN 12 HANG DUONG HOAN KIEM HN HA-NOI 39284153 SN 447, DOI CAN, CONG VI, BA DINH,HN DOI CAN, CONG VI, BA DINH,HN 7622291 HA-NOI SN 447, SO 7 NGO 152 HAO NAM P.O CHO DUADONG DA HA NOI VIET NAM DUADONG DA HA NOI VIET HA-NOI SO 7 NGO 152 HAO NAM P.O CHO 337 NGUYEN PHUC LAI,O CHO DUA,DONGDA,HN,VN LAI,O CHO DUA,DONGDA,HN,VN HA-NOI 337 NGUYEN PHUC 2660274 04.3993.0965 35A, NGO 14 NGUYEN HA-NOI SAC , TO14, DICH VONG HAU HN SAC , TO14, DICH VONG HAU HN PHONG 35A, NGO 14 NGUYEN PHONG 37950149 TANG 2-TTTM MACHINCO 1-SO 10 TRANPHU-VAN MO-HA DONG 10 TRANPHU-VAN MO-HA DONG HA-TAY TANG 2-TTTM MACHINCO 1-SO 04.2850262 23/41 NGO THINH QUANG DDA HANOI THINH QUANG DDA HANOI HA-NOI 23/41 0988884879 SO 6 PHAN CHU TRINH HA NOI NHA 31,SO 2 NGO 319,NGUYEN TAMTRINH,HA NOI HA-NOI 9343171 2D KHAM THIEN-P.KHAM THIEN-DD-HN HA-NOI 2D KHAM THIEN-P.KHAM THIEN-DD-HN 04.3511.9577 173 NGHI TAM TAY HOHA-NOI HA NOITHANH NHAN, HAI BA TRUNG HANOI P304C TT HO QUYNH, VO THI SAU,THANHNHAN HAI BA TRUNG HN P901 NHA118 HOANG QUOC VIETP901 NHA118 HOANG QUOC VIET NGHIATAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI NGHIATAN CAU GIAY HA NOI VIET NAM 047552502 SO 9 NGO 84 PHO NGOC KHANH SO 9 NGO 84 PHO NGOC KHANH HA NOI 7714624 HA-NOI PHUONGNGOC KHANH BA DINH PHUONGNGOC KHANH BA DINH HA NOI 7714621 TANG 3 SO NHA 4 NGO 218 THAI HADONG DA HN 4 NGO 218 THAI HADONG DA HN HA-NOI TANG 3 SO NHA 046.2752607 62752607 SO 35 QUAN HOA CAU GIAY HA NOI 35 QUAN HOA CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 128 PHO THAI THINH,P TRUNG LIET, DDHATHAI THINH,P TRUNG LIET,DD,HA NOI HA-NOI 128 PHO NOI 3.5146.801 04.3514.6801 41 NGO QUYEN- HA NOI HA-NOI 41 NGO QUYEN 8244684 SN 51 NGACH 25 NGOHA-NOI TRUNG, HANOIXUAN-HAI BA TRUNG-HN04.6364261 61 LAC 177 BUI THI G13 DUONG B2 LANG HA-NOITE THANGLONG P DICH VONG CAU GIAY HN 39952653 QUOC G13 DUONG B2 LANG QUOC TE THANGLONG P DICH VONG CG P101B H1 NGO 120 DUONG HOANG QUOCVIETXUAT BAN VAN HOA DANTOC NGACH 2 NGO 84 NGOC KHANH HANO HA-NOI P105 TT NHA HA NOI VIET NAM 047554152 047554239 SO 8, NGO 103 KIM MA, BA DINH HN 33, NGO 135 HOANG HOA THAM, BADINH HN HA-NOI SO 37262666 30 NGO 47 NGUYEN HONG-LANG 30 NGO 47 NGUYEN HONG-LANG HA DONGDA HN HA-NOI HA DONGDA HN 37764289 SO16A5 TT CTY XD DUNG NGOC KHANH HN CTY XD DUNG NGOC KHANH HN HA-NOI SO16A5 TT 0437710379 SO 2 DAI CO VIET-LE DAI HANH-HAI BATRUNG-HN HA-NOI SO 2 DAI CO VIET-LE DAI HANH-HAI BATRUNG-HN 2755153 SO 918 CT4B X2 KDT BAC LINH DAM,HOANG LIET,KDT BACMAI, HA NOI HA-NOI SO 918 CT4B X2 HOANG LINH DAM,HOANG LIET, HOANG MA 0422192889 1C NHA B TANG 12 TOA NHA VINCOM NHA B TANG 12 TOA NHA VINCOM1917340961 HA NOI HA-NOI PC1 191BA TRIEU HA NOI VIET NAM BA TRIEU TO 20 PHUONG DINH CONG HOANG MAIHA NOI DINH CONG HOANG MAIHA NOI HA-NOI TO 20 PHUONG 04.7263546 TANG 2 SO 9A NGUYEN DU HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI TANG 2 SO 9A NGUYEN DU HAI BATRUNG HA NOI 39434007 SO28 NGACH24/132 CAU GIAY, QUAN HOA,CAU GIAY,HA NOI HA-NOI SO28 NGACH24/132 CAU GIAY, QUAN HOA,CAU GIAY,HA NOI 2410729 P318, NHA NO 10, KHU BD LINH DAM,HOANG LIET, HOANG MAI, HN 043.6419331 HOANG MA HA-NOI P318, NHA NO 10, KHU BD LINH DAM,HOANG LIET, SN A14, TO 28, TRUNG HOA, CAUSN A14, TO 28,VIET NAM HA-NOI GIAY,HA NOI, TRUNG HOA, CAU GIAY,HN, VN 38583132 35853132 SO 28 NGACH 2 NGO 125 TRUNG SO 28CGHA NOI NGO 125 TRUNG KINH CG HA-NOI KINH NGACH 2 0437617870 21, NGACH 199/10,NGO 199, THUY KHUEHANOI HA-NOI 21, NGACH 199/10,NGO 199, THUY KHUEHANOI 62580164 SO 431 DOI CAN, VINHHA-NOI BA SO 431 DOI CAN, VINH PHUC, BA DINH,HA 8461626 PHUC, DINH,HA NOI NOI P318 CT73, KHU DO THI VAN QUAN, HADONG, HA TAY DONG NHAN,QUAN HAI BA TRUNG,HN HA-TAY SO 18 TO 10, PHUONG SO 11 NGO 470 DUONG NGUYEN SO 11THANH XUAN TRUNG HA NOI 04.5573842 HA-NOI TRAI NGO 470 DUONG NGUYEN TRAI THANH XUAN TRUNG HA NOI 52 LE DAI HANH, HA NOILIET PROVINCE, THANH XUAN DISTRICT, HA-NOI 61 NGO 12 PHAN DINH GIOT, P.PHUONGLIET, THANH XUAN, HN 049745216 9745216 P. 204-17T4 TRUNG HOA NHAN CHINHHA NOIDUY HUNG TRUNG HOA CAUGIAY HA NOI HA-NOI 61/61 TRAN 2812723 18/91A LY NAM DE-P.NGUYEN DU-HOANKIEM-HN HA-NOI 8 VU HUU LOI-P.NGUYEN DU-HAI BATRUNG -HN 8458934 SO 57, NGACH 86/61 GIAP NHI, THINHLIET, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 57, NGACH 86/61 GIAP NHI,THINH04.22193608 LIET, H.MAI,HN 22193608 SO 14 NGACH 20 NGOHA-NOI CAN-CONGVI- BA DINH- HA NOI CAN-CONGVI- BA DINH- HA NOI 266 DOI SO 14 NGACH 20 NGO 266 DOI 04.7627057 628 BUOI VINH PHUC BA DINH HA628 BUOI VINH PHUC BA DINH HA NOIVIET NAM 048327375 HA-NOI NOIVIET NAM 047615430 P502E TOA VIGLACERA EXIM SO P502E TOA VIGLACERA EXIM SO 2 HQV 37914810 HA-NOI 2 HQV KHOI 1 THI TRAN DONG ANH H.DONG ANHHA NOI VIET NAM H.DONG ANHHA NOI VIET NAM HA-NOI KHOI 1 THI TRAN DONG ANH 048837773 P325 -A4 192 NGUYENHA-NOI NOI TRAI HA P325 -A4 192 NGUYEN TRAI HA NOI 0435738876 SO 53 NGO 168/1 PHOHA-NOI HAO NAM PHUONGO CHO DUA, QUANNAM PHUONGO CHO DUA, QUAN DONG DA, HA NOI SO 53 NGO 168/1 PHO HAO DONG DA, HA NOI 0437368069/8118

TANG 3 TOA NHA DMC LAKE VIEW,535 KIM MA, BA DINH LAKE VIEW,535 KIM MA, BA DINH HN HA-NOI TANG 3 TOA NHA DMC HN 2203196 P1605 TOA NHA M3-M4 NGUYEN CHI THANH NHA M3-M4 NGUYEN CHI 04.2662645 HA-NOI P1605 TOA DONG DA HN THANH DONG DA HN B18+19-KHU B-HOANG CAU-O CHO DUA-HN B-HOANG CAU-O CHO DUA-HN HA-NOI B18+19-KHU 5377274 17/252 GIA QUAT-P.NGOC THUY-Q.LONGBIEN-HA NOI HA-NOI 17/252 GIA QUAT-P.NGOC THUY-Q.LONGBIEN-HA NOI 0902308866 708 CT2B DO THI MY DINH II XA MY DINH TU LIEM HN DINH II XA MY DINH TU LIEM HN HA-NOI 708 CT2B DO THI MY 04.7871577 3 KIM HOA PHUONG LIEN DONG DA HANOI PHUONG LIEN DONG DA HANOI HA-NOI 3 KIM HOA 0435724715 42 NGUYEN NGOC NAI - P. KHUONGNGUYEN NGOC NAI- P.KHUONG MAITHANH XUAN HN HA-NOI 42 MAITHANH XUAN HN 04.9262846 SO 14, TO 1, PHUONG HA-NOI LIEN,QUAN1DONG DA, PHUONG LIENDONG 5569430 PHUONG SO 14 TO PHUONG HA NOI, VIET NAM DA-HA NOI 35569430 SO 128, XUAN THUY, DICH VONG SO 128, XUAN THUY, DICH VONG HAUCAU GIAY, HA NOI HA-NOI HAUCAU GIAY, HA NOI 04.37547834 SO2,NGACH 38,NGO 639 HOANG SO2,NGACH 38,NGO 639 HOANG HOA THAMBA DINH,HA NOI HA-NOI HOA THAMBA DINH,HA NOI 38326611 P405B 133 THAI HA TRUNG LIET DD HN 133 THAI HA TRUNG LIET DD HN HA-NOI P405B 04.5376499 SO 107 LY THUONG KIET, QUANG TRUNG,HA DONG, HA TAY HA-TAY SO 107 LY THUONG KIET, QUANG TRUNG,HA DONG, HA TAY 034824044 TT VAN DINH UNG HOA HA TAY TT VAN DINH UNG HOA HA TAY HA-TAY 0343980391 254B-THUY KHUE TAYHA-NOI HO-HN SO7-PHO TRUC KHE-DONG DA-HN 04.37732182 04.3511.2439 38A1 G5 TT60 THO QUAN DONG DA,HNG5 TT60 THO QUAN DONG DA,HN HA-NOI 38A1 0435634715 20 NGO 627 MINH KHAI VINH TUY20 NGO 627 MINH KHAI VINH TUY HBTHN HA-NOI HBTHN 0436365075 175 NGUYEN THAI HOC DIEN BIEN HNNH 50 HOANG VAN THAI KHUONG MAI HA-NOI 10 NGO 0904466599 SO 15 HANG BUN PHUONG NGUYEN 15 HANG BUN QUAN BA DINH HA NOI 8293187 04.38293187 HA-NOI SO TRUNGTRUC PHUONG NGUYEN TRUNGTRUC QUAN BA DINH HA P1002, NHA B3B, NAM HA-NOI YEN, CAUGIAY,B3B,NOI TRUNG YEN, CAUGIAY, HA NOI TRUNG P1002, NHA HA NAM 04.38689416 5A- TT KHUONG THUONG- TRUNG TU-DONG DA - THUONG- DONG DAHA NOI HA-NOI 5A-TT KHUONG HA NOI 042915796 KM8+600 QL3 VAN LOC XUAN CANH DONGANH VANNOI XUAN CANH DONGANH HA NOI HA-NOI KM8+600 QL3 HA LOC 0438837865 P912 CT5 CAU THANGHA-NOINHA MYDINH SONG DA TU LIEM HA NOI 5 TOA SO 29/159 PHAO DAI LANG LANG THUONGDONG DA HN 37855164 CUM 6 THON PHU DIEN XA PHU DIEN TULIEM HA NOI HA-NOI CUM 6 THON PHU DIEN XA PHU DIEN TULIEM HA NOI 04.37950945 114E6 TT QUYNH MAI-HN- VIET NAMNGO 64 VINH HUNG, HOANG MAI, 0466628674 HA-NOI 17 HN SO 10 NGO 15 BUI NGOC DUONGSO 10 NGO 15 BUI NGOC DUONG BACHMAI HN HA-NOI BACHMAI HN 4.39 SO2 NGO 15 HUYNH THUC KHANGPHUONG15 HUYNH DONG KHANGPHUONG LANG HA DONG HA-NOI SO2 NGO LANG HA THUC DA HN 04.7760755 15 THANH CONG, QUANG TRUNG, HA DONGHA TAY HA-TAY 15 THANH CONG, QUANG TRUNG, HA DONGHA TAY 034.822832 93 TRUC BACH P. TRUC BACH Q BA TRUC BACH P. TRUC BACH Q BA DINHHN HA-NOI 93 DINHHN 7150580 P302-C3 TT NAM DONG QUAN DONG DAHA NOI DONG QUAN DONG DAHA NOI HA-NOI P302-C3 TT NAM 5332550 PHUC CAU, XA THUY HUONG, HUYEN CHUONG MY, HAHUONG, HUYEN CHUONG MY, HA TAY HA-TAY PHUC CAU, XA THUY NOI 034.719151 C1701, TOA NHA LILAMA 21 TANG,124MINH KHAI,HAI BA TRUNG, HA NOI 8683883 HA NOI HA-NOI C1701,TOANHA LILAMA21 TANG,124 MINHKHAI, HBT, 2 PHAM VAN DONG XUAN DINH TU PHAM VAN DONG NAM DINH TU LIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI 2 LIEMHA NOI VIET XUAN 048383472 047574958 254 LAC LONG QUAN BUOI TAY HO HANOIVIET NAM BUOI TAY HO HANOIVIET NAM HA-NOI 254 LAC LONG QUAN 047536685 4C4 KHU DTM DONG XA, CAU GIAY, HA NOIDTM DONG XA, CAU GIAY, 62670520EXT:107 HA-NOI 4 C4 KHU VIET NAM HANOI 042670520 SO 7 NGACH 158/193 NGOC HA, BA DINH, HA NOI HA-NOI SO 7 NGACH 158/193 NGOC HA, BA DINH, HA NOI 7223439 82- HOANG VAN THAI-KHUONG MAI-THANH XUAN-THAI-KHUONG NAM HA-NOI 82- HOANG VAN HA NOI- VIET MAI-THANH XUAN- HA NOI- VIET NAM 5658488 THON AN DONG XA NGOC THANH THI XAPHUC YEN TINH VINH PHUC 0211863262 HA-NOI THON AN DONG XA NGOC THANH THI XAPHUC YEN TINH VINH P 19A NGO 260 THUY KHUE TAY HO HA NGO 260 NAM KHUE TAY HO HA NOIVIET NAM HA-NOI 19A NOIVIET THUY 048430111 289 TRAN KHAT CHANHA NOI HA-NOI SO7, NGHACH 3/29 PHO CU CHINH LANTRUNG QUAN THANH XUAN HA NOI VN 5680313 SO 1004 NO 6B, HOANG LIET, HOANGMAI, NO 6B, HOANG LIET, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI SO 1004 HA NOI 04.36412403 242 KHU B TT DH KIEN TRUC HA NOIVAN QUANDH KIEN TRUCTAY NOIVAN QUAN HA DONG HA HA-TAY 242 KHU B TT HA DONG HA HA 04.2516641 SO81KM2 HA DONG-VAN DIEN-TAN TRIEUTHANH TRI-HN DIEN-TAN TRIEUTHANH TRI-HN HA-NOI SO81KM2 HA DONG-VAN 043.3553.449 THON DONG XUAN DINH TU LIEMTHON DONG XUAN DINH TU LIEM HN04.2811732 HA-NOI HN 2811732 32 HO TUNG MAU, TU HA-NOI NOI LIEM, HA THON VAN TRI, XA MINH KHAI, HUYEN TU LIEM, HA NOI 22126077 SO 294 TO 30B KIM NGUU MINH KHAI294 TO 30B KIM NGUU MINH KHAI04.38623936 HA-NOI SO HAI BA TRUNG HA NOI HAI BA TRUNG HA NOI SO 559 TO 4 XA XUAN HA-NOI TU LIEMHANOI XUAN PHUONG TU LIEMHA NOI 04.7554308 PHUONG SO 559 TO 4 XA 04.7875380 28, NGO HOA BINH 7,MINH KHAI, HANOI HOA BINH 7,MINH KHAI, HANOI HA-NOI 28, NGO 0903212335 03 HANG GA HANG BO HOAN KIEMHA NOI GA HANG BO HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 03 HANG 0908772256 04.9230629 THON HUYNH CUNG, XA TAM HIEP, HUYENTHANH TRI,XA TAM HIEP, HUYENTHANH TRI, HA NOI HA-NOI THON HUYNH CUNG, TP HA NOI 36472216 SO111, PHU DOAN, HANG TRONG, HOANKIEM,HN HA-NOI SO111, PHU DOAN, HANG TRONG, HOANKIEM,HN 9743404-8288090

SO 201 D.GIAI PHONGHA-NOI TAM Q.HAI BA TRUNG HA NOI P.DONG SO 201 D.GIAI PHONG P.DONG TAM Q.HAI BA TRUNG HA NOI 043.6412329 043.9900397 SO 306 TRUONG CHINH KHUONGSO 306 TRUONG CHINH KHUONG THUONG HA-NOI THUONGHN 04.5638032 TRI THUY,PHU XUYEN,HA TAY TRI THUY,PHU XUYEN,HA TAY HA-TAY 0343.780.016 121 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOIVIET NAM SO DONG DA HA NOIVIET NAM HA-NOI 86 VINH HO NGA TU 047913379 KTT VAT TU THUY LOI HA-NOI THANHTRI TU THUY LOI TU HIEP THANHTRI HN TU HIEP KTT VAT HN 0438619966 37 NGO 191 LAC LONG QUAN NGHIANGO 191 GIAYLONG QUAN NGHIA 047535178 HA-NOI 37 DOCAU LAC HA NOI VIET NAM DOCAU GIAY HA NOI VIET NAM NGO 559 NHA SO 6 LAC LONG QUANHA NOI HOANG TON XUAN LA TAY HOHA NOI HA-NOI 74 NGUYEN 0985384874 142/144 TT LAC TRUNG T29 THANH LUONG HBT HN HA-NOI 142/144 TT LAC TRUNG T29 THANH LUONG HBT HN 04.2.006.804 172/46 NG124 AU CO, TU LIEN, TAY HOHA NOI AU CO, TU LIEN, TAY HO HA-NOI 172/46NG124 T7, TOA NHA SO 8, PHAM HUNG, MAIDICH, CAU GIAY, TPHN, VIET NAM HA-NOI T7, TOA NHA SO 8, PHAM HUNG, MAIDICH, CAU GIAY, TPHN, VIET NAM 04.62872586 177 TRUONG CHINH THANH XUAN HATRUONG CHINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI 177 NOI 04.9130679 SO 10 NGO 269 DUONG TRUONG SO 10 NGO 269 DUONG TRUONG CHINHHA NOI HA-NOI CHINHHA NOI 5650798 SO 20 NGO 272 DUONG TRAN KHAT CHAN HA NOI HA-NOI 20N272 TRAN KHAT CHAN, DONG MAC,HBT 0913320120 69/2 THAI THINH 1, THINH QUANG,DONGDA, HA NOI THINH QUANG,DONGDA, HA NOI HA-NOI 69/2 THAI THINH 1, 3.54 16/164 DOI CAN, BA DINH, HN HA-NOI 16/164 DOI CAN, BA DINH, HN 04.2130302 0904322626 3/283 TRAN KHAT CHAN, THANH NHAN,TRAN KHAT CHAN, THANH NHAN, HAI BA TRUNG, HN HA-NOI 3/283 HAI BA TRUNG, HN 04.39725994 SO 21/8/156 LAC TRUNG THANH LUONGHAI BA TRUNG HATHANH LUONGHAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI SO 21/8/156 LAC TRUNG NOI 04.39877797 XA DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HATAY HA-TAY XA DONG PHUONG YEN, CHUONG MY, HATAY 0912389595 401, CHUNG CU163, NGO 191, LAC LONGQUAN, HA NOI HA-NOI 401, CHUNG CU163, NGO 191, LAC LONGQUAN, HA NOI 04-2.777.888 TT3 A14 KHU DO THI VAN QUAN HA DONGHA NOI THI VAN QUAN HA DONGHA NOI HA-NOI TT3 A14 KHU DO 0433546565 TIEU KHU PHU MY, PHU XUYEN, HANOI HA-NOI TIEU KHU PHU MY, PHU XUYEN, HANOI 33791497 176 TO 9 THACH BAN, HA-NOI THACHBAN,LONG BAN, PHUONG THACHBAN,LONG BIEN,HN PHUONG 176 TO 9 THACH BIEN,HN 436754288 435765479 SO S NGACH 61/4 NGO 61 LAC TRUNG,HAI BA TRUNG,HA NOI GIAY),P.DONG XUAN,Q.HK,HN HA-NOI 66 A HANG KHOAI (83 HANG 0436361793 15/75, NGO 310 NGHI TAM, P.TU LIEN,TAY HO, HANGHI TAM, P.TU LIEN,TAY HO, HA NOI, VN HA-NOI 15/75, NGO 310 NOI, VN 0437191641 SO13, NGO383, TAM TRINH, PHUONGHOANG VAN THU , HOANG MAI, HN HA-NOI SO13, NGO383, TAM TRINH, PHUONGHOANG VAN THU , HOANG MAI, HN 6340446-6648738 201, NGUYEN TAM TRINH, MAI DONG,HOANG MAI, HN HA-NOI 201, NGUYEN TAM TRINH, MAI DONG,HOANG MAI, HN 6331774 SO 9 NGACH189/98 NGUYEN NGOC VUTRUNG HOA CAU GIAY HA NOIVUTRUNG HOA CAU GIAY H HA-NOI SO 9 NGACH189/98 NGUYEN NGOC 35566004 043.8253052 222 NGUYEN NGOC NAI,KHUONG222 NGUYENXUAN, HA NOI HA-NOI MAI,THANH NGOC NAI,KHUONG MAI,THANH XUAN, HA NOI 04.8535925 8535925 38 TRUONG CHINH, DONG DA, HA NOIVIET NAM GIAI PHONG,PHUONG LIETTHANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 379 DUONG 6280718 SO 8/630, TRUONG CHINH, NGA TU SODONG DA, HACHINH, NGA TU SODONG DA, HA NOI HA-NOI SO 8/630 TRUONG NOI 04.2453799 28A, NGO 236 DUONG HA-NOI DINH,PHUONG DUONG KHUONG DINH,HN 5573851 KHUONG 28A, NGO 236 HA DINH THANH XUAN HADINH THANH XUAN HN 3/316 LE TRONG TAN, HA-NOI XUAN,HA NOI THANH XOM 7, THON THUONG,PHUONG DINH CONGHOANG MAI,5598946 04.5659328/29 HA NOI 16 NGO 3 HOANG DAO THANH, KIMGIANG HA NOI DAO THANH, KIMGIANG HA NOI 0436887982 HA-NOI 16 NGO 3 HOANG 043.66703996 NAM PHUONG TIEN-CHUONG MY-HA NOI HA-NOI NAM PHUONG TIEN-CHUONG MY-HA NOI SO 03 LO 1A TRUNG YEN 1 YEN HOA03 LO 1A TRUNG YEN 1 YEN HOA CAUGIAY HA NOI HA-NOI SO CAUGIAY HA NOI 7831478 362 DUONG QUANG TRUNG, HA DONG, HATAY HA-TAY 68A TRAN DANG NINH, HA DONG, HA034.825518 TAY SO 20 NGO TUC MAI HOAN KIEM HA NOI HA-NOI SO 20 NGO TUC MAI HOAN KIEM HA NOI 38221260 133 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI VIETNAM HA-NOI 133 PHUC TAN HOAN KIEM HA NOI VIETNAM 048281849 36NGACH26NGO THAIHA-NOI II(CU F9B40)PHUONGTHAI THINH II(CU F9B40)PHUONG049101978 THINH 36NGACH26NGO THINH QUANG DONG DA HA NOI THINH QUANG DONG DA HA NO 9101978 CUM 9 XA DUYEN THAI, HUYEN THUONGTIN, TINH HA HAY HA-NOI CUM 9 XA DUYEN THAI, HUYEN THUONGTIN, TINH 048613854 04.8613854 HA HAY 10 LE PHUNG HIEU TRANG TIEN HOANKIEM HAHIEU TRANG TIEN HOANKIEM HA NOI HA-NOI 10 LE PHUNG NOI 04.9350081 04.9366299 SO 6 PHU DONG THIEN VUONG, NGO THINHAM HBT HA-NOI SO 6 PHU DONG THIEN VUONG, NGO THINHAM HBT 04.9764241 9130656 SO 101 NHA E2 KHU TT THANH CONG BADINHE2 KHU TT THANH CONG BADINH HA NOI HA-NOI SO 101 NHA HA NOI 2943112 7B 53 XUAN THUY- CAU GIAY- HN7B 53 XUAN THUY- CAU GIAY- HN HA-NOI 4.38 SO 5/33 THINH HAO 1-TON DUC THANG-HANG BOT-HA NOI DUC THANG-HANG BOT-HA NOI HA-NOI SO 5/33 THINH HAO 1-TON 04362947914 38A QUANG TRUNG, TRAN HUNG38A QUANG TRUNG, TRAN HUNG DAOHA NOI HA-NOI DAOHA NOI 9410525 124 DAI LA TRUONG DINH HA NOI124 DAI LA TRUONG DINH HA NOI 043.8698064 HA-NOI XA PHUNG XA THACH HA-NOI HA NOI THAT TP XA PHUNG XA THACH THAT TP HA NOI 0433928395 XOM MIT, THON DONG NGAN XA DONG HOIHUYEN DONG ANH XA DONG HOIHUYEN DONG ANH TPHN HA-NOI XOM MIT, THON DONG NGAN TPHN 04.984.3250 537.25 SO 45 LAC TRUNG, HAI BA TRUNG, HN LAC TRUNG, HAI BA TRUNG, HN HA-NOI SO 45 04-9710609

HA THAI, DUYEN THAI,HA-TAY TIN, THAI, DUYEN THAI, THUONG TIN, 034.851276 THUONG HA HATAY HATAY THON HA XA, DAI HUNG, MY DUC, HATAY XA, DAI HUNG, MY DUC, HATAY HA-TAY THON HA 0343.740067 SN 10, NGO 22, DOI CAN, BA DINH, HANOI, VIET NAM CAN, BA DINH, HANOI,7220087 HA-NOI SN 10, NGO 22, DOI VIET NAM LE TRONG TAN, VAN KHE, HA DONG, HATAYTAN, VAN KHE, HA DONG,0343.826.259 HA-TAY LE TRONG HATAY THON VINH LOC XA PHUNG XA H.THACHTHAT TP HN PHUNG XA H.THACHTHAT TP HN HA-NOI THON VINH LOC XA 33672353 THON THUY XA SONGHA-NOI HUYENTHUY XA SONG PHUONG HUYEN DANPHUONG TINH HA TAY PHUONG THON DANPHUONG TINH HA TAY XUAN TRACH-XUAN CANH-DONGXUAN TRACH-XUAN CANH-DONG ANH-HANOI HA-NOI ANH-HANOI 043.8834385 THON DAI DO VONG LA DONG ANH HA NOI DO VONG LA DONG ANH HA NOI HA-NOI THON DAI 04.39530290 TN NEW CENTER SO 27 T 41 TRUNG NEW CENTER SO 27 T 41 TRUNG 04.35566092 HA-NOI TN HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM HOACAU GIAY HA NOI VIET NAM 27 NGOC LAM LONG BIEN HA NOI27 NGOC LAM LONG BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI VIET NAM 2947478 55 BAT SU, HOAN KIEM, HA NOIHUYEN SOC SON, HN HA-NOI 55 BAT SU, HOAN KIEM, HA NOI 9232415 DOANH NGHIEP TU NHAN HOANG GIA PHATTIEN GIANG HA-NOI DOANH NGHIEP TU NHAN HOANG GIA PHATTIEN GIANG 073.213.521 CUM 4, XA THACH XA, HA-TAY THATHA4, XA THACH XA, THACH THATHA TAY THACH CUM TAY 034.674517 TRUONG YEN-CHUONG MY- HA TAY HA-TAY TRUONG YEN-CHUONG MY- HA TAY 0343.812.399 YEN THAI, DONG YEN,HA-TAY OAI, HATAY DONG YEN, QUOC OAI, HATAY QUOC YEN THAI, 034677348 KS HUONG TRA DUONG BINH MINH TX CUALO NGHE AN BINH MINH TX CUALO NGHE AN HA-NOI KS HUONG TRA DUONG 0438230461 17, HA TRUNG, HANG BONG, HOAN KIEMHA NOI HANG BONG, HOAN KIEMHA NOI HA-NOI 17, HA TRUNG, 9048286040 8353690 DONG PHUONG YEN CHUONG MY HA TAY HA-TAY DONG PHUONG YEN CHUONG MY HA TAY 0343.720.341 KM 29 QUOC LO 6A XA CHUONG YEN29 QUOC LO 6A XA CHUONG YEN CHUO HA-NOI KM CHUONG MY HA NOI 0343.811107 245 TO 21 TRUNG LIET DONG DA SO 9 LO 5 LANG YEN THANH LUONG 049716024 HA-NOI HA NOIVIETNAM HAIBA TRUNG HA NOI 27B LY THUONG KIET-HANG BAI-HOANKIEM-HA NOI HA-NOI 27B LY THUONG KIET-HOAN KIEM-HN 043.9347799 CHIEN THANG, XUAN MAI, HA DONG HA-TAY CHIEN THANG, XUAN MAI, HA DONG 034811099 94 HOA MA NGO THI NHAM HAI BA TRUNGHANGO VIET NAM HAI BA TRUNGHA NOI VIET NAM HA-NOI 94 HOA MA NOI THI NHAM 04.8211585 SO 299, PHO TON DUC THANG, PHUONGHANGTON DUC THANG, PHUONGHANG BOT, DONG DA, HN HA-NOI SO 299, PHO BOT, DONG DA, HN 5145799 5119872 SO 25 NGO 784 BACH HA-NOIP.BACHDANG, Q.HAI BA TRUNG, HN DANG, SO 25 NGO 784 BACH DANG, P.BACHDANG, Q.HAI BA TRUNG 04.39841442 131 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA NOI HA-NOI 131 HOANG HA NOI 047569188 XOM 4, HOE THI, XUAN PHUONG,XOM 4, HOE THI, XUAN PHUONG, TULIEM, HA NOI HA-NOI TULIEM, HA NOI 04.8373957 SO 11 NGACH 1 NGO 74 DUONG TRUONGCHINH, DONG DA, HA NOI 04.22430897 DONG DA, HA N HA-NOI SO 11 NGACH 1 NGO 74 DUONG TRUONGCHINH, 65/45/173 HOANG HOA THAM, HN 65/45/173 HOANG HOA THAM, HN HA-NOI 04.8470387 XOM 8 THOM TE XUYEN, XA DINH XUYENHUYEN GIA LAM, XA DINH XUYENHUYEN GIA LAM, TP HA NOI HA-NOI XOM 8 THOM TE XUYEN, TP HA NOI 0989839388 132 TRAN NHAT DUATHA-NOIKIEM HA NOIVIET NAM HOAN 132 TRAN NHAT DUAT HOAN KIEM HA NOI 04.39281311 THON 1 XA THACH HOA-THACH THAT-HN XA THACH HOA-THACH THAT-HN HA-NOI THON 1 043.368.5979 043.3685979 4 NGO 1 LE LA THANHHA-NOI QUAN QUANDONGTHANH NOI P.THO 4 NGO 1 LE LA DA HA P.THO QUAN QUANDONG DA HA NOI 045725443 34 DUONG 70, YEN XAHA-NOI TAN TRIEU,THANH TRI, TRUNG, HUYEN THANH 04.6880593 TAY XA PHUONG HA NOI OAITINH HA SO 143 NGUYEN NGOC VU PHUONG 143 NGUYENQUAN CAU PHUONG 04.8267423 QUAN CAU GIAY THANH PHO HA HA-NOI SO TRUNGHOA NGOC VU GIAY THANH PHO HA NOI TRUNGHOA 8267423 PHO TRAN DANG NINH, VAN DINH, UNGHOA,DANG NINH, VAN DINH, UNGHOA, HA NOI HA-NOI PHO TRAN HA NOI 04.33883508 THON DONG XUAN DINH TU LIEMTHON DONG XUAN DINH TU LIEM HA NOI 2580378 HA-NOI HA NOI SO 457 GIAI PHONG PHUONG LIET THANHXUAN HA NOI VIET NAM THANHXUAN HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 457 GIAI PHONG PHUONG LIET 8691872 20 HANG GA P.HANG BO Q.HOAN20 HANG NOI P.HANG BO Q.HOAN KIEMHA NOI VIET NAM HA-NOI KIEMHA GA VIET NAM 04.38283297 SO 632 TO 16, P. THINH DAN, TP.THAI NGUYEN P. THINH DAN, TP.THAI NGUYEN HA-NOI SO 632 TO 16, 0280854687 CAO VIEN, THANH OAI, HA TAY SO 21, NGO 97, VAN CAO, LIEU GIAI,BA DINH, HA NOI HA-NOI TANG 2 VAN PHONG XI NGHIEP XAY LAPDIEN PHONG XITU LIEM HA NOI HA-NOI TANG 2 VAN I DAI MO, NGHIEP XAY LAPDIEN I DAI MO, TL HN 51 NGO QUYEN-HA NOI HA-NOI 51 NGO QUYEN-HA NOI 043.9438231-131 439447111 27K5, KHU TT HANG KHONG, PHU CUONGSOC SON, HA NOI PHU CUONGSOC SON, HA NOI HA-NOI 27K5, KHU TT HANG KHONG, 04.35840573 SO82C,NGO185, MINHHA-NOI KHAI, TO25,P.MINH KHAI,Q.HBT, TPHN TO25,P.MINH KHAI,Q.HBT, TPHN SO82C,NGO185, MINH KHAI, 8637259-8754769 8637259 P29 C5 QUYNH LOI QUYNH MAI HAI BA TUNG HA NOI HA-NOI 95 VINH PHUC BA DINH HA NOI 04.6367426 27 NGOC LAM LONG BIEN HA NOI8/355 NGUYEN VAN LING PHUC DONG LONG BIEN HA NOI HA-NOI 04.3873.6690 56 NGO XUAN QUANGHA-NOIQUY56 NGO XUAN QUANGNAM QUY GIA LAMHA NOI VIET 436781995 TRAU GIA LAMHA NOI VIET TRAU 436760921 NAM XOM1 TO 16 P.DINH CONG, Q.HOANG MAIHA NOI HA-NOI XOM1 TO 16 P.DINH CONG, Q.HOANG MAIHA NOI 2147344 18C PHAM DINH HO-QUAN HAI BA TRUNG-HA NOI HO-QUAN HAI BA TRUNG-HA NOI HA-NOI 18C PHAM DINH 8210455 8774572

97 TRUNG KINH TRUNG HOA CAU GIAY HN KINH TRUNG HOA CAU GIAY HN HA-NOI 97 TRUNG SO 6,NGO125,BUI XUONG TRACH, KHUONGDINH, THANH XUAN, HA KHUONGDINH, THANH XUAN, HA NOI HA-NOI SO 6,NGO125,BUI XUONG TRACH, NOI 04.5500104 P58-B2 TT KIM LIEN, P.KIM LIENDONG DA, HA NOI HA-NOI P58-B2 TT KIM LIEN, P.KIM LIEN DONGDA HA NOI 0936566588 99C LINH QUANG VANHA-NOI CHUONG DD HN 99C LINH QUANG VAN CHUONG DDA0438439937 HN P702, SO209 GIANG VO, CAT LINH,DONG DA, HA NOI VO, CAT LINH,DONG DA, HA NOI HA-NOI P702, SO209 GIANG 5121661 46 NGO 24 KIM DONG HA-NOI HOANGMAI HA NOI VIET NAM GIAP BAT 46 NGO 24 KIM DONG GIAP BAT HOANGMAI HA NOI VIET NAM 04.22151.442 XA VAN PHUC TX HA DONG HA TAY VAN PHUC TX HA DONG HA TAY 034824345 HA-TAY XA 101 HANG DAO, HOANHA-NOI KIEM HN 101 HANG DAO, HOAN KIEM HN 8287721 THON XUAN SON, XA DUC MINH, THON XUAN SON, XA NONG HA-NOI H DAKMIL, TINH DAK DUC MINH, H DAKMIL, TINH DAK NONG 0501247090 DOI 2 XA TA THANH OAI,HUYEN THANHTRI,HATHANH OAI,HUYEN THANHTRI,HA NOI HA-NOI DOI 2 XA TA NOI 04.6885304 89A HANG MA, HA NOIHA-NOI 89A HANG MA, HA NOI 04.38266166 THON DONG BA THUONG CAT TU LIEM HN HA-NOI THON DONG BA THUONG CAT TU LIEM HN 04.37510895 A3-NGO HOA BINH-MINH KHAI-HBT-HN HA-NOI A3-NGO HOA BINH-MINH KHAI-HBT-HN 043.6248088 043.624.8088 70B HOANG HOA THAM BA DINH HA NOI HA-NOI 70B HOANG HOA THAM BA DINH HA NOI 04.37222514 SO 144 MINH KHAI- HAI BA TRUNG - HN MINH KHAI- HAI BA TRUNG - HN HA-NOI SO 144 0904385068 PHU MINH SOC SON HN HA-NOI PHU MINH SOC SON HN 04.841985 278, DUONG LANG, DONG DA, HA278, DUONG LANG,THINH QUANG, DONGDA, HA NOI HA-NOI NOINAM 04.5626380 810 NO9B BAN DAO LINH DAM HOANGLIET HOANG MAI HA-NOI 810 NO9B BAN DAO LINH DAM HOANGLIET HOANG MAI 9764595 C7 TRUONG DAI HOC BACH KHOA-HN HA-NOI C7 TRUONG DAI HOC BACH KHOA-HN 04.8682625 465 HOANG HOA THAM, VINH PHUC, BADINH, HOA THAM, VINH PHUC, BADINH, HA NOI HA-NOI 465 HOANG HA NOI 193 TAM TRINH MAI DONG HOANG MAI HAVIET NAM DONG HOANG MAI HAVIET NAM HA-NOI 193 TAM TRINH MAI 04.36335794 25 TRAN QUOC HOAN HA-NOI DICH VONG CAUGIAY HA NOI VIET NAM 105 A1 DUONG TRUNG TU DONG DAHA NOI VIET NAM 047910734 13, PHAM VAN DONG, HA-NOI TAN XUAN,13, PHAM VAN DONG, HA NOI XUANDINH, TU LIEM, TAN XUAN, XUANDINH,TU LIEM, HA NOI 0437915994 P501,B8 TT THANH XUAN BAC,T.XUAN,HNTT THANH XUAN BAC,T.XUAN,HN HA-NOI P501,B8 04.38545776 SO 91 PHO TRAN QUOC TOAN Q.HOANKIEM HA NOI VN TOAN Q.HOANKIEM HA NOI VN HA-NOI SO 91 PHO TRAN QUOC 04.397182906 4 NGUYEN BINH KHIEM NGUYEN 4 NGUYENTRUNG HN NGUYEN DUHAI BA TRUNG HN HA-NOI DUHAI BA BINH KHIEM 048228469 SO11 NGACH 4/14 NGO PHUONG SO11 NGACH 4/14 NGO PHUONG MAIP. PHUONG MAI DONG DA HN HA-NOI MAIP. PHUONG MAI DONG DA HN 04.35772.739 TANG 4 TOA NHA VIT 519 KIM MA 535 DINH HABA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI BA KIM MA NOI 04.2209669 KI-OT A27 CHO DAI TU, TO 2, P. DAIKIM,A27 CHO MAI, TU, NOI2, P. DAIKIM, HOANG MAI, HN HA-NOI KI-OT HOANG DAI HA TO 04.6411884 046411884 P801 HOA NHA JSC 34HA-NOI KHUAT DUY TIEN NGO 164 P401 C7 NAM THANH CONG HN 0422453738 0913216411 SO 6, NGO 543, DUONG GIAI PHONG 6, NGO 543, DUONG GIAI PHONG ,HA NOI HA-NOI SO ,HA NOI 6621161 8520475 NHA SO 1A NGO 3 VAN PHUC LIEU GIAIBA1A NGO 3 NOI VIET NAM GIAIBA DINH HA NOI HA-NOI NHA SO DINH HA VAN PHUC LIEU 37674936 P1204 THAP B TOA NHA HA THANH PLAZA102 B TOA NHA HA THANH PLAZA102 4.35 THINH HA-NOI P1204 THAP THAI THINH THAI 2/116 KIM HOA, PHUONG LIEN, DONG DAHA KIM HOA,PHUONG LIEN, DONGDA, HA NOI HA-NOI 2/116 PHO NOI, VIET NAM 04.35740661 KM 5, QUOC LO 3, TT. HA-NOIANH,HUYENDONG ANH, HA NOI, VIET NAM DONG KM 5, QUOC LO 3, TT. DONG ANH,HUYENDONG ANH, HA NOI, VIET NAM 8835150 SO 34 NGO D2 PHO TRAN HUY LIEU-P.GIANGD2 PHO TRAN HUY LIEU-P.GIANG VO-Q. BA DINH HA-NOI SO 34 NGO VO-Q. BA DINH-HN 04 39334654 04 9334654 81 TRAN HUNG DAO, QUAN HOAN KIEM, HUNG DAO, QUAN HOAN KIEM, 8220801 HA-NOI 81 TRAN 8222130 SO 14 HAO NAM, P. O CHO DUA, DONGDA, HA NOI,VIETCHO DUA, DONGDA, HA NOI,VIET NAM HA-NOI SO 14 HAO NAM, P. O NAM 0438516639 SO109 TRUNG TINH-KHUONG TRUNG-THANHTHANH XUAN -HN TRUNG-THANHTHANH XUAN-HN HA-NOI SO109 TRUNG TINH-KHUONG 04.8689386 SO 1/31 NGUY NHU KON TUM,NHAN CHINHTHANH XUAN, TPHN HA-NOI SO 1/31 NGUY NHU KON TUM,NHAN CHINHTHANH XUAN, TPHN 3.553.5422 385.89 SO5 NGO121 PHO THAI HA PHUONG TRUNGLIET DONG DA HANOI. HA-NOI SO5 NGO121 PHO THAI HA PHUONG TRUNGLIET DONG DA HANOI. 5377548 04.5377548 P1706, TOA NHA THANH CONG TOWER, SO25, LANG HA, HN HA-NOI P1706, TOA NHA THANH CONG TOWER, SO25 LANG HA HA NOI 5148289 SN 152-TG1-110 HOANG QUOC VIET-NGHIA TAN HOANG QUOC VIET-NGHIA TAN HA-NOI SN 152-TG1-110 437480021 95-97 LE DUAN,HN HA-NOI 95-97 LE DUAN, HN 4.82 TANG 2 SO 112 HOANG QUOC VIET CAU GIAYMA PHUONG NGOC KHANHQ.BA DINH TP HN HA-NOI 48A/409 KIM HA NOI 04.7711653 SN66 TO 53 NGHIA TAN CAU GIAY HANOI VIET NAM TAN CAU GIAY HANOI VIET NAM HA-NOI SN66 TO 53 NGHIA 4.4 53B LE VAN HUU HA NOI HA-NOI 53B LE VAN HUU HA NOI 04.944.7063 04.822.5224 TANG 8 TOA NHA THANH DONG, 132-138KIM MA, BA DINH, HN HA-NOI TANG 8 TOA NHA THANH DONG, 132-138KIM MA, BA DINH, HN 7347268 8230128 SO 39 DUONG GIAP NHAT TO 5 NHANCHINH TX H N NHAT TO 5 NHANCHINH TX HN HA-NOI SO 39 DUONG GIAP TO 58 THI TRAN DONG ANH HA NOIVIET NAM MAY OTO 1-5 KHOI 7C 04.8834.152 HN HA-NOI TAP THE NHA TTDONG ANH

T 3 NHA SO 8 DOI NHAN VINH PHUC BABASO 8 DOI NHAN VINH PHUC BABA DINH HA NOI HA-NOI T 3 NHA DINH HA NOI 423242222 P502 KHU TT 16B NGO TAT TO,P VANMIEU-HN 16B NGO TAT TO,P VANMIEU-HN HA-NOI P502 KHU TT 904017779 SO 292 DUONG HOA LO TU LIEM HAHOI DUONG HOA LO TU LIEM HAHOI HA-NOI SO 292 043.763.4152 14 TO 1A PHUONG LIET, DONG DA, HA NOIPHUONG LIET, DONG DA, HA NOI HA-NOI 14 TO 1A 04-2939226 4 PHAM VAN DONG CAU GIAY HA4 PHAM VAN DONG CAU GIAY HA NOI HA-NOI NOI 0437920651 SO 866 NGO 850 DUONG LANG-LANGTHUONG-DONG DA-HN DINH-HN HA-NOI 18 NGUYEN CHI THANH-BA 5665329 191/7 DONG ANH DONG ANH HA NOI VIETNAM HA-NOI 191/7 DONG ANH DONG ANH HA NOI 04.39655524 VIETNAM TOA NHA HH2 KDTM YEN HOA CAU GIAYHA NOI VIET NAMLE DAI HANHHAI BA TRUNG HN VN HA-NOI 39 NGUYEN DINH CHIEU 462812000 SO 201 MINH KHAI HAIHA-NOI BA TRUNG HN SO 201 MINH KHAI HAI BA TRUNG HN 4.39 SO 2 TRIEU QUOC DAT HOAN KIEM HNKIEM DISTRICT HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 2 TRIEU QUOC DAT HOAN KIEM HN 4.38 4.39 P504 TAP THE VIEN KIEM SAT NHAN DANTOI CAO GIANG NHAN DAN TOICAO GIANG VO BA DINH HA-NOI P504 TT VIEN KIEM SAT VO BA DINH HA438317065 NOI 38317065 143 HO DAC DI DONG HA-NOINOINAMHO DAC DI DONG DA HA NOI DA HA 143 4.53 SO 43 BT2 BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,BAN DAOMAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA HA-NOI SO 43 BT2 HOANG LINH DAM, 36417285 TANG 4 NHA B CO SO HA-NOI 1 TRUONG TANG 4 NHA B CO SO 1 TRUONG DH DIENLUC4.76 DH DIENLUC SO235 HOANG QUOC VIET HA NOI SO235 HOANG QUOC VIET HA NOI 70 AN DUONG YEN PHU TAY HO HA AN DUONG YEN PHU TAY HO HA NOI HA-NOI 70 NOI 4.72 4.85 SO 108, PHO CHUA LANG, DONG SO 108, PHO CHUA LANG, DONG DA, HN 7755657 HA-NOI DA, HNHA NOI 7754136 404 TRAN KHAT CHANHA-NOI HA NOI 65 LAC TRUNG VINH TUY HAI BA TRUNGHA NOI 49726024 49726023 A7-LO 3 -TRAN DIEU- DTM DINH CONG-HOANG MAI-LY NAM DE, PHUONG 436401580 HOAN KIEM-HN HA-NOI PHONG 106, SO 8 HA NOI HANG MANOIBAI INT'L AIRPORT, SOC SON,HANOI QUOC TE NOI BAI HA-NOI SAN BAY 38865765 100 DUONG TRUONG CHINH DONG DA HN HA-NOI 100 DUONG TRUONG CHINH DONG DA HN5147836 TANG 6 SO 85 NGUYEN CHI THANH, DONGDA, HA NOI HA-NOI TANG 6 SO 85 NGUYEN CHI THANH, DONGDA,4.73NOI HA P1401 102 THAI THINHHA-NOI DA HN DONG P1401 102 THAI THINH DONG DA HN 435372261 SO 12 NG 30/18 TA QUANG BUU P. BACHKHOA Q.TA QUANG BUU HNBACHKHOA Q. HAI BA TRUNG HA-NOI SO 12 NG 30/18 HAI BA TRUNG P. 4.21 SO 4 PHO BA HUYEN THANH QUAN, BADINH, HN HA-NOI SO 4 PHO BA HUYEN THANH QUAN, BADINH, HN 7346487 NHA SO 9, NGACH 7B,HA-NOI NGO 282, DUONGKHUONG DINH, NGO 282, DUONGKHUONG DINH,TX,HN NHA SO 9, NGACH 7B, Q.THANH XUAN, 982102323 HA NOI NHA SO 7 LO A NGO 25 LANG HA,NHA SO 7 LO A BA DINH, HA NOI THANHCONG, BA DINH,HA NOI HA-NOI THANHCONG, NGO 25 LANG HA, 48561279 SO 18 DUONG HOANGHA-NOI VIET CAU DUONG HOANG QUOC VIET CAU 437569134 QUOC SO 18 GIAY HA NOI GIAY HA NOI 108 CHUA LANG, DONG DA, HA NOI CHUA LANG, DONG DA, HN HA-NOI 108 7755653 0437752505 TRUONG DAI HOC KIEN TRUC HATRUONG DAI HOC KIEN TRUC HA NOI,VAN MO, TP HA DONG, HA TAY HA-TAY NOI,VAN MO, TP HA DONG, HA TAY 8542390-187 7243324 163D TO 10B PHUONGHA-NOI LIET DONGDA HA NOI TRUNG 163D TO 10B PHUONG TRUNG LIET DONGDA HA NOI 043.857.2456 3857.25 SO 490 TO 30 PHUONG HOANG VAN THUHOANG MAI-HN HOANG VAN THUHOANG MAI-HN HA-NOI SO 490 TO 30 PHUONG 73045089 SO NHA 26D NGO 470 HA-NOI 26 SO NHA 26D NGO DA HA NOI 26 D LANGHA DONG DA HA NOI NGACH D LANGHA DONG 470 NGACH 0903236988 CANH DONG BUN, MINH KHAI, TU108 PHO CHUA LANG, DONG DA, HA NOI 7638824 HA-NOI LIEM,HA NOI SO 68 NGO LUUONG SU C, P VANSO 68 NGO LUUONG SU C, P VAN CHUONGHN HA-NOI CHUONGHN 8432898 1001 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HANOI VIET NAM VIET CAU GIAY HANOI VIET NAM HA-NOI 1001 HOANG QUOC 04.7543490 04.7541834 TANG 7.115 TRAN DUY HUNG CAU GIAYHA NOI HA-NOI TANG 7.115 TRAN DUY HUNG CAU GIAYHA NOI 04.3556.5328 0904.192.295 62 HO TUNG MAU HA NOIVIET NAM HA-NOI 104-HOANG QUOC VIET HA NOIVIET NAM 37632758 SO 36 DUONG XUAN LA XUAN LA SO 36 DUONG XUAN LA XUAN LA TAY HOHA NOI HA-NOI TAY HOHA NOI 043.7532864/223 43752863 216 DUONG NGUYEN TRAI THANH XUANHA NOI HA-NOI 216 DUONG NGUYEN TRAI THANH XUAN216HA NOI 35542902 SO 2A DUONG BACH DANG TX HUNG YENTINH HUNG YEN TX HUNG YENTINH HUNG YEN HA-NOI SO 2A DUONG BACH DANG 0321.3515595 04.38588755 DONG NGAC TU LIEM HA-NOI HA NOI DONG NGAC TU LIEM HA NOI 04.8389633 04.8361308 KHU GD NGUYEN TRAI, PHU LUONG, KIENHUNG, TP HA DONGLUONG, KIENHUNG, TP HA DONG HA-NOI KHU GD NGUYEN TRAI, PHU 2734700 50 LIEU GIAI BA DINH HA NOI HA-NOI 50 LIEU GIAI BA DINH HA NOI 04.7622245 151 HOANG HOA THAM, NGOC HA, HN HA-NOI 151 HOANG HOA THAM, NGOC HA, HN 7281396 7281269 16C DUONG TAM TRINH - HOANGTANG 1 NHA CT 3-2 KHU DO THI ME TRIHA TU LIEM HA NOI HA-NOI MAI -HA NOI 043.633.9772 TAP THE HUYEN UY VAN DIEN THANH TRIHA NOIDONG DA HA NOI HA-NOI 30 TRUNG LIET 4.63 XOM 3 DONG NGAC TU LIEM HA NOICHIENHV KY THUAT MAT MA 141CHIEN THANG 04.37538096 HA-NOI KHU TA2 THANG NGUYEN TRAI TX HN 04.37578403 NGUYEN T SN2 LO BT3 KHU DTM HA-NOI VAN QUAN-HA DONGHA NOI- VIET NAM SN2 LO BT3 KHU DTM VAN QUAN-HA DONGHA NOI- VIET NAM 2924956 SO 2 HOANG VAN THU BD HN HA-NOI SO 2 HOANG VAN THU BD HN 8340132 40 PHUONG MAI, DONG DA, HANOI PHUONG MAI, DONG DA, HANOI HA-NOI 40 8520998

SO 10, TRANG THI, HOAN KIEM, HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 10, TRANG THI, HOAN KIEM, HA NOI 9289936 P11.2 CT3 VIMECO TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI P11.2 CT3 VIMECO TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI 4.22 SO 59 LANG HA, THANH CONG, BA DINHHA NOI THANH CONG, BA DINHHA NOI HA-NOI SO 59 LANG HA, 462756666 46275666 TTVT H.CAU-CN CT TNHH TM TUAN MINHDONG DA, HN HA-NOI TTVT H.CAU-CN CT TNHH TM TUAN MINHDONG DA, HN 04.35379633 0983437742 171 MINH KHAI - HAI BA TRUNG - 171 MINH KHAI - HAI BA TRUNG - HN HA-NOI HN 38634608 NHA T6 NGO 210 HOANG QUOC VIET HN NGO 210 HOANG QUOC VIET HN HA-NOI NHA T6 4.38 SO335 KIM MA,P.NGOC KHANH, Q.BA DINH , TP HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO335 KIM MA,P.NGOC KHANH, Q.BA DINH , TP HA NOI, VIET 04.3747.8888 37478888 374 376 DE LA THANH HA-NOI DUA DONGDA HN THANH O CHO DUA DONGDA HN O CHO 374 376 DE LA 35123066 SO 54 TRAN NHAN TONG Q. HAI BATRUNG HANHAN TONG Q. HAI BATRUNG HA4.39 VIET NA HA-NOI SO 54 TRAN NOI VIET NAM NOI SO 7 NGO 44 P SON TAY P DIEN BIENBA DINH HA NOI TAY P DIEN BIENBA DINH HA NOI HA-NOI SO 7 NGO 44 P SON 04 7346400 P3111 TOA NHA B5 KDT MY DINH P3111 TOA NHA B5 KDTTP.HA NOI X.MYDINH H.TU LIEM TP.HA NOI HA-NOI 1 X.MYDINH H.TU LIEM MY DINH 1 04.6287.2902 P506, TOA NHA SAO BAC, SO 4 DA TUONG, TRANSAO BAC, SOHOANTUONG, TRAN HUNG DAO, HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI P506, TOA NHA HUNG DAO, 4 DA KIEM, HA NOI 9.426.568 NHA SO 7 NGO 629 DUONG KIM MA PHUONG NGOC KHANH BA DINH BA DINH HA NOI 437930234 HA-NOI NHA SO 7 NGO 629 DUONG KIM MA HN 437669455 SO 4 NGACH 9 NGO 195 DOI CAN SO 62 LYHA NOI HA-NOI BADINH TU TRONG-P. HOA LAC- QNINH 04.8434106 6/29 DUONG CACH MANG THANGTO 25B, CUM 3, PHUONG TU LIEN ,Q.08-8230470 HANOI HA-NOI TAM ,P. BEN THANH , QUAN 1., TP. HCM ,VN TP. TAY HO, LO 6, BT 5, BD LINH DAM, HA NOI LO 6, BT 5, BD LINH DAM, HA NOI HA-NOI 6418913 103 C10 GIANG VO BAHA-NOI NOI C10 GIANG VO BA DINH HA NOI 04.8461385 DINH HA 103 SO 7 BT3 BAN DAO LINH DAM, HOANGLIET,BAN DAOMAI, HA NOIHOANGLIET, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI SO 7 BT3 HOANG LINH DAM, 6418672 2102 TOA NHA HA THANH, 102 THAI THINH, NHA HA THANH, 102 THAI THINH, DONG DA, HA NOI HA-NOI 2102 TOA DONG DA, HA NOI 04.35379321 101/A2 NGO 72 NGUYEN CHI THANH -P LANG THUONG - DONGTHANH -P LANG THUONG - 37756814 HA-NOI 101/A2 NGO 72 NGUYEN CHI DA - HA NOI 437756814 HN SO 3B, QUOC TU GIAM, VAN CHUONG,DONG DA, HANOI, VIETNAM HA-NOI SO 3B, QUOC TU GIAM, VAN CHUONG,DONG DA, HANOI, VIETNAM 7324612 6336364 P1005B M3M4 NGUYEN CHI THANH DDHAM3M4 NGUYEN CHI THANH DDHA NOI HA-NOI P1005B NOI 2752567/8 2118089 TO7B THUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI HA-NOI TO7B THUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI 292203 8 10 NGO 35 CAT LINH DONG DA HN NGO 35 CAT LINH DONG DA HN 043.7368085 HA-NOI 10 F101 B21, NGO45/2 PHO NGUYENSO 38 NGO 4 DANG VAN NGU TRUNGTU , DONG DA, HN 8436645 HA-NOI HONGDONG DA, HN 5735554-7763977 P 618A, TANG 6, TOA NHA VIGLACERASOTANG 6, TOA NHA VIGLACERASO 2 HOANG QUOC VIET HA-NOI P 618A, 2 HOANG QUOC VIET 047914716 15 NGO 30 LY NAM DE-CUA DONG-HK-HN30 LY NAM DE-CUA DONG-HK-HN HA-NOI 15 NGO 04-2700782 78 GIAI PHONG HA NOI HA-NOI 78 GIAI PHONG HA NOI 04.5764404 04.5764656 18 HOANG QUOC VIETHA-NOI DO18 HOANG QUOC VIET NGHIA DO CAU GIAY HA NOI NGHIA CAU GIAY HA NOI 4.76 4.76 46 LANG HA DONG DAHA-NOI HA NOI 46 LANG HA DONG DA HA NOI 04.8351014 176 THAI HA-DONG DA-HN HA-NOI 176 THAI HA-DONG DA-HN 4.86 913506800 A5 18 HOANG QUOC VIET CAU GIAY 18 HOANG QUOC VIET CAU GIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI A5 HA NOI VIET NAM 4.76 SO 86 TO 36 XUAN THUY,DICH VONG86 TO 36 XUAN THUY,DICH VONG HAUCAU GIAY,HA NOI HA-NOI SO HAUCAU GIAY,HA NOI 37674281 54/132 CAU GIAY HA NOI HA-NOI SO 1A LO C DH TONG HOP TO 26 CUM 5HA DINH TXUAN46260281 462690281 HN 413 BACH MAI P BACHHA-NOI HBT413 BACH MAI P BACH MAI Q HBT HN MAI Q HNTRUNG HN 2.25 153/3GOLDENLAND BUIL,4TH FLR SOIMAHARDLEKLUANG I, RAJDAMRI ROAD, LUMP HA-NOI 153/3GOLDENLAND BUIL,4TH FLR SOIMAHARDLEKLUANG I, RAJDAMRI ROAD, LUM 662.684.1212 2811099 NGO 374 TRAN KHAT CHAN, PHUONG THANH NHAN, HBT HA NOI HA-NOI NGO 374 TRAN KHAT CHAN, PHUONG THANH NHAN, HBT HA NOI 0439722737 04.39722737 108 HOANG VAN THAI,HA-NOI KHUONG MAI,THANH XUAN, HN KHUONG MAI,THANH XUAN, HN 108 HOANG VAN THAI, 109/10 PHAN VAN TRUONG CAU GIAYNHA A TT DAINAM LUAT DICH VONGHAU CAUGIAY HANOI HA-NOI 109 HANOI VIET HOC 047930036 132-138 KIM MA BA DINH HN HA-NOI 132-138 KIM MA BA DINH HN 04.7345759 088248363 TT2 B1 BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANGMAI, HA NOI, VIET NAM. HA-NOI TT2 B1 BAC LINH DAM, DAI KIM,HOANGMAI, HA NOI, VIET NAM. 6411182 P505 NHA B5 LANG QUOC TE THANG LONGCAU GIAY, HA NOI THANG04-37910501 HA-NOI P505 NHA B5 LANG QUOC TE LONGCAU GIAY, HA NOI 12 LO10A TRUNG YENHA-NOI HOA CAU GIAY HA NOI TRUNG HOA CAU GIAY HN TRUNG 12 LO10A TRUNG YEN SO 275 NGUYEN TRAI HA-NOI XUAN275 NGUYEN TRAI - THANH XUAN -HA NOI - THANH SO -HA NOI 04.8588061 360 DUONG GIAI PHONG, THANH 360 DUONG GIAI PHONG, THANH XUANHA6642817 HA-NOI XUANHA NOI NOI 252 TON DUC THANG, HA-NOIDA, 252 NOIVIET NAM DONG HA TON DUC THANG, DONG DA, HA NOI 43.51 172 BA TRIEU, HAI BA HA-NOI HN, VN TRIEU, HAI BA TRUNG, HN, VN TRUNG, 172 BA 49431887 439439064 P6070 THANH CONG TOA NHA THANH CONGBA DINH HA NOIKIEM HA NOI HA-NOI 96 TRAN HUNG DAO HOAN VIET NAM 0439424287 SO 25 NGACH 66 NGOHA-NOI PHONG PHUONG QUOC TU GIAM DONG DA HA NOI 04DONG DA HN THONG 25-66 NGO THONG PHONG PHUONG 04325531 GIAM 7325531 QUOCTU SO 1018 T10 N21 KDT PHAP VAN,SO 1018 T10 N21 KDT PHAP VAN, HOANGLIET HA-NOI HOANGLIET 04-3680157

P301 H3 THANH CONG BA DINH HN HA-NOI P301 H3 THANH CONG BA DINH HN 35377123 110 TRAN TU BINH NGHIA TAN CAU GIAYHATU BINH NGHIA TAN CAU GIAYHA NOI VIET NAM HA-NOI 110 TRAN NOI VIET NAM 04.37915887 189 DUONG HONG HA HA-NOIXA BA DINHHA NOI PHUC 189 DUONG HONG HA PHUC XA BA DINHHA NOI 04.9270724 442 TRAN KHAT CHANHA-NOI PHO HUE HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM HAI 04.9764518HA NOI VIET NAM 442 TRAN KHAT CHAN PHO HUE BATRUNG LK4B C4 LANG QUOC TE THANG LONGC4 LANG QUOC TE THANG LONG -CAU GIAY - HA NOI HA-NOI LK4B -CAU GIAY - HA NOI 4.38 70 LY THUONG KIET TRAN HUNG 70 LY THUONG KIET NOI VIET NAM HA-NOI DAOHOAN KIEM HA TRAN HUNG DAOHOAN KIEM HA NOI VIET NAM 4.39 B7,KHU THAP TANG, 181 NGUYEN LUONGBANG,DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 1, NGACH 7/10, NGO 7 THAI HA,TRUNG LIET,HA04.38574513 04.22189030 NOI SO 104 NGUYEN DU, P. NGUYEN SO 104 NGUYEN DU, P. NGUYEN DU,Q. HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI DU,Q. HAI BA TRUNG, HA NOI 04.9429432 7 NGO 143 TRUNG KINH TRUNG HOA CAUGIAY HA NOI HA-NOI 7 NGO 143 TRUNG KINH TRUNG HOA CAUGIAY HA NOI A1 LO 10 KHU DTM DINH CONG HOANGMAI HN DTM DINH CONG HOANGMAI HN HA-NOI A1 LO 10 KHU 04.7261622 P603 T6 THANH DONGHA-NOI KIM MA.BATHANHHN 132-138 P603 T6 DINH, DONG 132-138 KIM MA.BA DINH, HN 04-37152572 12 HANG CHUOI ,HAI BA TRUNG ,12 HANG CHUOI , HAI BA TRUNG , HANOI 9710869 HA-NOI HANOI 6333155 2208 24T1 KDT TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI VN HA-NOI 2208 24T1 KDT XUAN HA NOI VIET NAM 42462119 3203844400 LO 29 NHA TT4 KDT MOI MY DINHLO 29 NHA TT4 KDT MOILIEMDINH XA043.7875562/3 HA-NOI XA MYDINH ME TRI TU MY HN MYDINH ME TRI TU LIEM P405B NHA A12 THANH XUAN THANH XUANBAC HA NOI XUAN THANH XUANBAC HA NOI HA-NOI P405B NHA A12 THANH 43.55 972624179 SO 28 HANG VOI, LY THAI TO, HOANKIEM, HANOI, VIET NAM HA-NOI SO 28 HANG VOI, LY THAI TO, HOANKIEM, 7324888 VIET NAM HANOI, 116 TRAN VU, TRUC BACH, BA DINH,HA NOI PHUONG TRUC BACH, BADINH, HA NOI HA-NOI 96 TRAN VU, 04.37162270 70B THUY KHUE, P.THUY KHUE, Q.TAYHO, HANOI P.THUY KHUE, Q.TAYHO, HA 4.37 HA-NOI 70B THUY KHUE, NOI 258/P24 BUI DINH TUYHA-NOIBINHTHANH BUI HO CHI MINH QUAN 258/P24 TP DINH TUY QUAN BINHTHANH TP HO CHI MINH 0904.000.065 P0602 TOA NHA 71 NGUYEN CHI THANHLANG HA 71 NGUYEN CHI THANHLANG HA DONG DA HA NOI HA-NOI P0602 TOA NHA DONG DA HA NOI 04.240.3801 04.576.3323 SO 37 NGO 67 PHO DUC GIANG PSO 37 NGO 67 PHO DUC GIANG P DUCGIANG Q LONG BIEN TPHN HA-NOI DUCGIANG Q LONG BIEN TPHN 268 P101 TT BO THUY SAN , NGO 20 PHONGUYEN CONG HOAN - HA NOI HA-NOI P101TT BO THUY SAN ,NGO 20 PHONGUYEN CONG HOAN -HN 437711168 284 TON DUC THANG, HA-NOI HANG BOTDONG DA, HA NOI PHUONG 284 TON DUC THANG, PHUONG HANG BOTDONG DA, HA NOI 8513368 P703 TANG 7, TOA NHA THANH DONG, TANG 7, TOA NHA THANH DONG, NOI7346959 KIM MA, BA DINH, HA NOI HA-NOI P703 SO132-138 KIM MA, BA DINH, HA SO132-138 7930460 P 1 VA 2 TANG 1 PACIFIC PLACE 83BLY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI P 1 VA 2 TANG 1 PACIFIC PLACE 83BLY THUONG KIET, HOAN KIEM, HA NOI 049460106 7 SAN QUAN, KHAM THIEN, DONG DA, HN HA-NOI 7 SAN QUAN, KHAM THIEN, DONG DA, HN 35161363 THI TRAN LIEN QUAN THACH THAT HATAY LIEN QUAN THACH THAT HATAY 343.84 HA-TAY THI TRAN SO 44 LE DAI HANH HA BA TRUNG HNVIET DAI HANH HAI BA TRUNG HN HA-NOI SO 44 LE NAM 84-4-9760757 84-4-9747164 SO 8 NGUYEN CONG HOAN P.NGOC 8 NGUYEN CONG HOAN P.NGOC KHANHQ 2.14 04.2139175 HA-NOI SO KHANHQ BA DINH HN BA DINH HN SO 478 HOANG HOA THAM PHUONG 478 HOANG HOA THAM PHUONG BUOIHA NOI HA-NOI SO BUOITAY HO HN 4.72 P1002, NO7B BAN DAO LINH DAM,HOANG LIET,BAN DAOMAI, HA NOI. 046412367 HOANG MAI, HA NOI. HA-NOI P1002, NO7B HOANG LINH DAM,HOANG LIET, SO 51 NGO 75 DUONGHA-NOI GIAI PHONG TO 3CDONGDUONG GIAI PHONG HN 3CDONG TAM HAI BA TRUN SO 51 NGO 75 TAM HAI BA TRUNG TO 4.36 4.36 SO 593 DUONG THUY HA-NOIP.BUOI,Q.TAY HO - TP HA NOI KHUE, SO 593 DUONG THUY KHUE, P.BUOI,Q.TAY HO,TP HA NOI 04 22249352 SO 20 NGO 9 TRAN QUOC HOAN DICH VONG 9 TRAN QUOC HOAN DICH VONG CAU GIAY HA-NOI SO 20 NGO CAU GIAY 439949630 35B NGUYEN HUY TUONG, THANH XUAN,HA NOI HA-NOI 35B NGUYEN HUY TUONG, THANH XUAN,HA NOI 5573208 8544341 THON VUC, THANH LIET, THANH TRI, HANOI THANH LIET, THANH TRI, HANOI HA-NOI THON VUC, 977820000 81NGO THAI THINH II-DONG DA-HN HA-NOI 81NGO THAI THINH II-DONG DA-HN 0988082563 0988082565. XOM THUY VAN PHUONG THUONG THANHQUAN LONG BIEN HA NOI THANHLONG BIEN HA NOI HA-NOI XOM THUY VAN PHUONG THUONG 6558834 613 HOA LO XUAN PHUONG TU LIEM HANOI XUAN PHUONG TU LIEM02413832818 HA-NOI 613 HOA LO HANOI SO 32/128 PHO HAM TU QUAN, PHUONGPHUC TAN, HOAN KIEM, HNHOANKIEM, HA NOI HA-NOI 32/128 HAM TU QUAN, PHUC TAN, 04.9327905 THON PHUONG VIEN, HA-NOI PHUONGHUYEN HOAI DUC, HT PHUONGHUYEN HOAI DUC, TINH XA SONG THON PHUONG VIEN, XA SONG (04) 2.120.546 SN 5 NGO 135 PHO PHUONG MAI SN 5 NGO 135 PHO PHUONG MAI QUANDONG 4.22HN HA-NOI QUANDONG DA TP HN DA SO 10 NGACH 24 NGOHA-NOI 133 NGUYEN PHONGSAC24 NGO TANNGUYEN PHONGSAC NGHIA TAN CG HN SO 10 NGACH NGHIA 133 CAU GIAY HN 466617034 48363074 N8 B20 KHU DO THI TRUNG HOA NC B20 KHU DO THI TRUNG HOA NC 04.35561953 HA-NOI N8 HN HN P303, TANG 3, TOA NHA 181 NGUYENLUONG BANG, DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 5 HEM 173/24/7 HOANG HOA THAM,NGOC HA, BA DINH, HN 04.2203768 04.2016183 3 NGACH 36/8 NGO 36HA-NOITRUNG HOACAU GIAY HN TO 18 TRUNG HOACAU 4.38 HN TO 18 3 NGACH 36/8 NGO 36 GIAY SO 36/19 TRAN QUANG DIEU O CHO DUADONG DA HA NOI VIET NAM 0983.033.612 HA NOI HA-NOI SO 36/19 TRAN QUANG DIEU O CHO DUADONG DA KHU BIET THU BT2 LOHA-NOI DO THI ME TRI HA XA METIENTU LIEN HA NOI 18 KHU SO69/295 KHUAT DUY TRI THANH XUAN 435539262 62B No 7 TAN BINH-TTHA-NOIMAICHUONG TAN BINH-TT XUAN MAICHUONG MY-HA NOI XUAN 62B No 7 MY-HA NOI 0433.714212 110 NGUYEN THAI HOC DIEN BIEN BADINH HA THAI HOC DIEN BIEN BADINH HA NOI HA-NOI 110 NGUYEN NOI 37344616

102 A Z10 NGO 1 TA QUANG BUU 102 A Z10 NGO 1BA TRUNG HA NOI VIET NAM HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI BACHKHOA HAI TA QUANG BUU BACHKHOA 04.8695150 04.6642982 SO 456 TRAN KHAT CHAN P.PHO SO 456 TRAN KHAT CHAN P.PHO HUE, Q.HAI BA TRUNG HA NOI HA-NOI HUE, Q.HAI BA TRUNG HA NOI 04.39764441 P403 NHA D11 TT NAM DONG,NAM DONGDONG TT NAMNOI HA-NOI P403 NHA D11 DA, HA DONG,NAM DONGDONG DA, HA NOI 04.35334528 3/43 NGUYEN NGOC NAI,KHUONG MAITHANH XUAN, HN, VN HA-NOI 3/43 NGUYEN NGOC NAI,KHUONG MAITHANH XUAN, HN, VN 934258666 SO 8 NGACH 3/79 NGO 3 THAI HASO 8 NGACH DONG DA HA NOIHA TRUNGLIET DONG DA HA NOI HA-NOI TRUNGLIET 3/79 NGO 3 THAI 8573246 SO 37 NHA A, NGO 109 DUONG TRUONGTRINH,NGOHA NOI HA-NOI SO 37 NHA A, TX, 109 DUONG TRUONGTRINH, TX, HA 435400670 43.64 NOI SO 77 NGO 612 LA THANH GIANGSO 77 NGO 612 LA THANH GIANG VO HN HA-NOI VO HN 4.38 SO 6 N3, TT5, BAC LINH DAM, HOANGMAI, HA NOI LINH DAM, HOANGMAI, HA NOI HA-NOI SO 6 N3, TT5, BAC 36416150 SO 9 NGO 63 VU TRONG PHUNG THANH XUAN VU TRONG PHUNG THANH XUAN HN HA-NOI SO 9 NGO 63 HN 2946868 2933938 KIOT C3-1 NHA C3 KHU DO THI MOI MYDINHNHA C3 KHU DO THI LIEM,HA 462874007 DINH, H HA-NOI KIOT C3-1 1, X.MY DINH, H.TU MOI MYDINH 1, X.MY NOI 41 LY THAI TO- P.LY THAI TO-Q.HOANKIEM-HA NOI DAI HANH-Q.HAIBA TRUNG HA-NOI 308 BA TRIEU- P.LE 04.8249090 106 TRAN NHAT DUATHA-NOIBUOM HOAN KIEM HA NOI HANG BUOM HOAN KIEM HA NOI VIET NAM HANG 106 TRAN NHAT DUAT VIET NAM 04.8281399 SO D2/152 PHO THUY HA-NOI KHUE PHUONG THUYKHUE, QUAN TAY PHUONG THUYKHUE, TAY HO, HA NOI SO D2/152 PHO THUY KHUE HO, TP HA NOI 916110876 4.36 SO 183 BA TRIEU - LE HA-NOI DAI HANHHAI BA TRUNG - HA NOI SO 183 BA TRIEU - LE DAI HANHHAI BA TRUNG - HA NO 04-9.744.166 50 KIM MA BA DINH HN HA-NOI 50 KIM MA BA DINH HN 904339298 17 DANG TIEN DONG,P.TRUNG LIET,Q.DONG DA,HA NOI HA-NOI 17 DANG TIEN DONG,P.TRUNG LIET,Q.DONG DA,HA NOI 4.54 P 506 NHA N02 KHU DO THI DICH P 506 NHA N02 KHU DO GIAY HN VONGDICH VONG CAU GIAY H HA-NOI VONGDICH VONG CAU THI DICH 422109277 201 DANG TIEN DONGHA-NOI LIET DONGDAPHONOI TRUNG SO NHA 44 HA DANG VAN NGU PHUONGPHUONG LIEN QUAN DONG DA HA NOI 04.2119174 P315-316 A3A TT GIANG VO, P.GIANGVO, BA DINH GIANG VO, P.GIANGVO, BA DINH HN HA-NOI P315-316 A3A TT HN 8463711 SO 22 PHO HANG KHOAI PHUONG DONG XUAN QUAN HOAN KIEM THANH PHO HA NOI HOAN KIEM TH HA-NOI SO 22 PHO HANG KHOAI PHUONG DONG XUAN QUAN 5720045 04.8523580 SO 24 DUONG PHAM VAN DONG, SO 24 DUONG HUYENVANLIEM,HN CO422135564 HA-NOI XA CO NHUE, PHAM TU DONG, XA NHUE,HUYEN TU LIEM-HN ME TRI HA-ME TRI-TU HA-NOI LIEM-HN ME TRI HA-ME TRI-TU LIEM-HN 81 TRAN HUNG DAO,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOANDAO,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOAN KIEM,HN HA-NOI 81 TRAN HUNG KIEM,HN 04.9410562 04.9343395 SO 2A PHAM SU MANH P.PHAN CHU TRINHQ.HOAN KIEMP.PHANNOI 0987.365.555 KIEM TP HA NO HA-NOI SO 2A PHAM SU MANH TP HA CHU TRINHQ.HOAN SO 11C P PHUNG HUNG P HANG SO 11C P PHUNG HUNG P HANG MA 04.212.5519 KIEM TPHN HA-NOI MA QUANHOAN KIEM TPHN QUANHOAN 04.242.5519 P2.1 NHA A4 LANG QUOC TE THANG LONGP DICH VONG CG HA NOIHA NOI HA-NOI 133 HOANG QUOC VIET CAU GIAY 437912646 SO54 NGO154 DOI CAN,PHUONG SO54 NGO154 DOI DINH-HA NOI. DOI CANQUAN BA DINH-HA NOI. HA-NOI DOI CANQUAN BA CAN,PHUONG 04.7736526 3 NGO 219 DOI CAN,PHUONG DOI CAN,QUAN BACAN,PHUONG DOI CAN,QUAN BA DINH,TP HN HA-NOI 3 NGO 219 DOI DINH,TP HN 437227356 438433825 SO 1/21 PHO DAI TU PHUONG DAI KIM QUAN HOANG MAI HN DAI KIM QUAN HOANG MAI HN HA-NOI SO 1/21 PHO DAI TU PHUONG 4.4 SO 11 NGO 10 LANG HA, P. THANH CONGQ. BA DINH - HA-P. THANH CONGQ.BA DINH- TP HA NOI HA-NOI SO 11 NGO 10 LANG TP HA NOI 04 38266999 SO 13 NGO 198 LE TRONG TAN, THANHXUAN, DONGTRONG TAN, THANHXUAN, DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 13 NGO 198 LE DA, HA NOI 37191866 SO 4 A24 NGHIA TAN CAU GIAY HA NOIVIET NAM TAN CAU GIAY HA NOIVIET NAM HA-NOI SO 4 A24 NGHIA 042690125 187 YEN LAC,VINH TUY,HAI BA TRUNG,HA LAC,VINH TUY,HAI BA TRUNG,HA NOI HA-NOI 187 YEN NOI 913043939 SO 9 NGO DOAN KET KHAM THIEN HA NGO DOAN KET KHAM THIEN HA NOI HA-NOI SO 9 NOI 48518019 SO 35 A, NGO 2, PHO NGUYEN NGOC NAIPHUONG KHUONG MAI, THANH XUAN, HN KHUONG MAI, THANH XUAN, HN HA-NOI SO 35 A, NGO 2, PHO NGUYEN NGOC NAIPHUONG 04.2413357 F5 - TO 15 THINH QUANG DONG DA HNTOA NHA 71 NGUYEN CHI THANH HN HA-NOI P704 953337658 SO 3 NGO 212 HONG MAI QUYNHSO 3HAITRUNG HA NOI HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI LOI NGO 212 HONG MAI SO 72C NGO 283 TRAN KHAT CHANP.THANH NHAN HAI BA TRUNG HN HA-NOI SO 72C NGO 283 TRAN KHAT CHANP.THANH NHAN HAI BA TRUNG HN 39906630 23 H2B THANH CONG, HA-NOI THANHCONG, BA DINH,PHUONG THANHCONG,4.38DINH, HN PHUONG 23 H2B THANH CONG, HA NOI BA 92 MA MAY HANG BUOM HOAN KIEM HANOI VIET NAM HA-NOI 92 MA MAY HANG BUOM HOAN KIEM HANOI VIET NAM 43.93 SO 5 NGO 273, NGUYEN KHOAI, THANHLUONG, HBT, HA NOI HA-NOI SO 5 NGO 273, NGUYEN KHOAI, THANHLUONG, HBT, HA NOI TANG 2 TOA NHA 214NGUYEN LUONG BANG-QUANG NGUYEN LUONG BANG-QUANG TRUNG-DDA -HN HA-NOI 703 CHUNG CU 181 TRUNG-DDA -HN 4.53 25 TONG DAN - HOAN HA-NOIHN 3B LY THAI TO - HOAN KIEM - HN KIEM 043.9351.375 462931981 PHONG 1 NHA A1 PHUHA-NOI TT TRUNGP508 B5 TT TRUNG TU HN TU NGO46 PHAM NGOC THACH HA NOI 4.21 SO 1/175 DOI CAN, BA HA-NOI HNOI1/175 DOI CAN, BA DINH, TP HNOI 42750388 DINH, TP SO 0 SO 1TANG 7, 59 QUANG TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 18TRUONG HAN SIEU, P. TRAN HUNGDAO, Q. HOAN KIEM,HN SO 8, NGO 40, NGUY NHU KON TUM,NHAN CHINH, THANH XUAN,TUM,NHAN2426132 HA-NOI SO 8, NGO 40, NGUY NHU KON HANOI, CHINH,TXUAN,HN 11, LO I, KHU 4HA, PHUC XA, BA DINH, HA KHU 4HA, PHUC XA, BA DINH, HA NOI HA-NOI 11, LO I, NOI 43.65 436503278 SO 90A NGO 92 PHO CUA BAC P QUANTHANH 92 PHO CUA NOI QT BD HN48435425 HA-NOI SO 90A NGO BA DINH HA BAC P 1908-TTAM TMAI ICC,SO 71 NGUYENCHI THANH,DONG DA,HA NOI 04.2752344 HA-NOI P 1908-TTAM TMAI ICC,SO 71 NGUYENCHI THANH,DONG DA,HA NOI

SO1 TO2 TRUNG KINHHA-NOI HOA CAU GIAY HA NOI TRUNG HOA CAU GIAY 4.21NOI TRUNG SO1 TO2 TRUNG KINH HA TRI TRAN CHI DONG HUYEN ME LINH HANOI HA-NOI 18 LO 10A DUOGN TRUNG YEN 10 KDT TRUNG YEN HA NOI 4.38 SO 77, PHO DAO TAN, HA-NOI KHANH,BA DINH, HA NOI NGOC KHANH,BA DINH, HA NOI P. NGOC SO 77, PHO DAO TAN, P. 7664668 TO 36 HOANG CAU, O HA-NOI CHO DUA, DONG HOANG CAU, O CHO DUA, DONG DAHA NOI TO 36 DAHA NOI SO 4+5 LO 2 TO 101 HOANG CAU-DONGDAHA TO 101 HOANG CAU-DONGDAHA NOI HA-NOI SO 4+5 LO 2 NOI 042.2403.922 6C DOI NHAN VINH PHUC BA DINH HA NOI HA-NOI 6C DOI NHAN VINH PHUC BA DINH HA NOI 4.76 9/539 NGUYEN VAN CU LONG BIEN HA NOI VIET VAN CU LONG BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI 9/539 NGUYEN NAM 04.6503438 04.6503834 SO NHA D2 D4 98 TO NGOC VAN PHUONGQUANG AN TAY HOVANNOI 04 37185475 AN TAY HO HA N HA-NOI SO NHA D2 D4 98 TO NGOC HA PHUONGQUANG 437185475 THON PHUNG KHOANG, XA TRUNG VANHUYEN KHOANG, XA TRUNG VANHUYEN TU LIEM-TP HA NOI HA-NOI THON PHUNG TU LIEM-TP HA NOI 3.5535914/7502 P.414 SO 142 LE DUAN, P.TRUNG P.414 SO 142 LE DUAN, P.TRUNG PHUNGQ.DONG DA, HA NOI HA-NOI PHUNGQ.DONG DA, HA NOI 4.35 SN 12-14 HANG HANH HA-NOITRONG 12-14 HANG HN HANG SN HOANKIEM HANH HANG TRONG HOANKIEM HN 2158265 94 TRAN QUOC TOAN,P.TRAN HUNGTRAN QUOC TOAN,P.TRAN HUNG 04.9428686 04.7197350 NOI HA-NOI 94 DAO,Q.HOAN KIEM, TP HA NOI DAO,Q.HOAN KIEM, TP HA 20 NGO 41/10 DUONG HA-NOIHA PHUCTT TRUONG HN KTE HN NGO 140NGHIA DUNG PHUC XA BA DINH HN HONG KHU XABA DINH TH 04.7171389 04.7167604 SO 3, TO 40, CUM 5, P.HA-NOITAN, Q.TAY HO, HA NOI, P. NHAT TAN, Q.TAY HO, HA NOI, NHAT SO 3, TO 40, CUM 5, 439425992 9425760 T2 SO 55 LY NAM DE HANG MA HOANKIEM HA NOI HANG MA HOAN 04.7478489 04.8463420 HA-NOI 2 SO 55 LY NAM DE KIEMHA NOI SO 9 NGO 201 D. NGUYEN KHANG P.YENHOA Q.D. NGUYENTP HN P.YENHOA Q. CAU GIAY TP HN HA-NOI SO 9 NGO 201 CAU GIAY KHANG 04.242.3282 212 A2 THANH XUAN BAC, THANH XUAN,HA NOI XUAN BAC, THANH XUAN,HA NOI 04.2852731 HA-NOI 212 A2 THANH 042852731 TANG 8 TOA NHA NEW, SO 3 HOANG DAOTHUY, TRUNG HOA, NHAN CHINH HA-NOI 47 HUYNH THUC KHANG, YET KIEU,HA DONG, HA TAY 0905.182.686 04-8.465.869 P1706 NHA 17T7 KDTM TRUNG HOA, NHANCHINH, KDTM TRUNG HOA, 04.3993.4122 TX, HA NOI 4.4 HA-NOI P1706 NHA 17T7 P NHAN CHINH, TX, NHANCHINH, HN SO 200 TO 1A P. DINH HA-NOIHOANG200 TO 1A P. DINH CONG HOANG0422455882 VIET NAM CONG SO MAIHA NOI VIET NAM MAIHA NOI 0912593320 66 TRAN QUOC TOAN HA-NOI HOAN KIEM HA NOIVIET NAM 13 NGACH 532/1 D.BACH DANG P.BACHDANG Q.HBT HA NOI 4.22 112A HAI BA TRUNG, PHUONG CUA NAM,QUAN HOAN KIEM, HA NOI NAM,QUAN HOAN KIEM, HA NOI HA-NOI 112A HAI BA TRUNG, PHUONG CUA 04.9346688 47 NGUYEN DU HAI BA TRUNG HA NOIVIET NAM HA-NOI 158 NGUYEN SON BO DE LONG BIEN04.39448420/21 HANOI VIET NAM P1104 TOA NHA 71 NGUYEN CHI THANHDONG DA71 NGUYEN CHI THANHDONG4.63 HA NOI HA-NOI P1104 TOA NHA HA NOI DA 71 PHO VINH PHUC-BD-HN HA-NOI 71 PHO VINH PHUC-BD-HN 4.38 SO 6 LO 4C DUONG TRUNG YEN 1 PHUONGYEN HOA TRUNG YEN 1 NOI 37868493HOA CAU GIAY HA HA-NOI SO 6 LO 4C DUONG CAU GIAY HA PHUONGYEN 04 437868493 409 A5 GIANG VO BA DINH HA NOINOI GIANG VO BA DINH HANOI HA-NOI 409 A5 7662779 TANG 3 TOA NHA CT3 HA-NOI PHAM VANDONG XACT3 DUONG HUYEN TU LIEM4.38 XUAN DINH HUYEN TU LIEM HN DUONG TANG 3 TOA NHA XUAN DINH PHAM VANDONG XA HN 4.38 SO 18, PHO LE VAN VINH, PHUONG HANGMA,LE VANHOAN KIEM, TP HA NOI QUAN HOAN KIEM, TP HA NOI HA-NOI SO 18, PHO QUAN VINH, PHUONG HANMA, 2512484 45 NGACH 3/4 HOANGHA-NOI DAO THANH KIMGIANG THANH XUAN HA NOI KIMGIANG THANH XUAN HN 45 NGACH 3/4 HOANG DAO THANH 101 B1 NGO 133 THAI THINH LANG HADONG DA HA NOITHINH LANG HADONG DA HA NOI HA-NOI 101 B1 NGO 133 THAI 5624143 7B PHAN VAN TRUONG CAU GIAYHA NOI VIET NAM CONG VI BA DINHHA NOI VIET 047626804 HA-NOI 6 NGO 20 LIEU GIAI 047545402 NAM SO 7B/25 NAM THANH HA-NOI P LANG HA,DONG THANH NOI CONG, SO 7B/25 NAM DA HA CONG, P LANG HA,DONG DA HA NOI 165 NGUYEN DUC CANH-P TUONG MAI-QUAN HOANG MAI-HA NOI MAIQUAN HOANG MAI-HA NO HA-NOI 165 NGUYEN DUC CANH-P TUONG 2626364 SO 6 NGOC HA, P.DOI HA-NOI CAN,Q.BA DINH,HA NOIHA, P.DOI CAN,Q.BA DINH,HA NOI SO 6 NGOC 8237720 4.83 18 NGACH 96/67 NGO GIA TU LONG BIENHA 96/67 NGO GIA TU LONG BIENHA NOI VIET NAM HA-NOI 18 NGACH NOI VIET NAM 4.96 C62 TT9 KDT VAN QUAN HA DONG HA NOI HA-NOI TO 19 PHUONG TAN HOA, TP HOA BINH,HOA BINH 433540308 4.34 CUM 1 TRUONG LAM P VIET HUNG QUANLONG BIEN TP HA NOI HA-NOI CUM 1 TRUONG LAM P VIET HUNG QUANLONG BIEN TP HA NOI SO 34 LO1 KDT BAC LINH DAM,HOANGMAI, HA NOI HA-NOI SO 34 LO1 KDT BAC LINH DAM,HOANGMAI, HN 4.55 A18 TT15 VAN QUAN HA DONG HA NOI HA-NOI A18 TT15 VAN QUAN HA DONG HA NOI 433546768 CT3 PHAM VAN DONG, XUAN DINH, TULIEM, VAN DONG, VIET NAM TULIEM, TP HA04.375.05071 HA-NOI CT3 PHAM TP HA NOI, XUAN DINH, 04.375.050.71 NOI, VIET NAM 45A NGUYEN CHI THANH GIANG VO BADINH HA NOI VIET NAM HA-NOI 45A NGUYEN CHI THANH GIANG VO BADINH HA NOI VIET NAM 04.7719339 SO 1701- HA THANH PLAZA-102 THAITHINH DONG DA HN CAT BA-CAT HAI- HAI PHONG HA-NOI BAI CAT CO- ONG UNG437281408 SO 18KTT TRUONG NGUYEN HUE, NGUYENTRAI, HAQUAN, PHUC LA, HADONG, HA TAY HA-TAY NHA CT3 KDT VAN DONG, HA TAY 04.2421190 034.826120 SO 118 KHU TT DAI HOC KIEN TRUC HN KHU TT DAI HOC KIEN TRUC HNVA QUAN HA NOI HA-NOI SO 118 4.63 111 LAC LONG QUAN, HA-NOI DO, 111 LAC LONG QUAN, NGHIA DO, CAUGIAY, HN NGHIA CAUGIAY, HN 437591786 LIEN KE 4A CHUNG CU C4 LANG QUOC TETHANG LONG P. DICH VONG HN HA-NOI LIEN KE 4A CHUNG CU C4 LANG QUOC TETHANG LONG HA NOI 4.79 SO 27, NGO 58, PHO VU TRONG PHUNG NGO 58, PHO VU TRONG PHUNG ,PHUONG T.XUAN, T. XUAN, HA NOI HA-NOI SO 27, ,PHUONG T.XUAN, T. XUAN, HA NOI 0912738854 P5-C7,THU LE 1(SO MOI: 44/118,PHODAO TAN PHUONG CONG VI,QUAN BD,HN PHUONG CONG VI,QUAN HBT,HN HA-NOI P5-C7,THU LE 1(SO MOI: 44/118,PHODAO TAN 0989090363 SO 11-4/21 PHO QUANHA-NOI NHANCHINH THANH XUANNHAN, NHANCHINH THANH XUAN HA NOI NHAN, SO 11-4/21 PHO QUAN HA NOI 42933121

62 TO VINH DIEN KHUONG TRUNG THANHXUAN HA NOI VIET NAM THANHXUAN HA NOI HA-NOI 62 TO VINH DIEN KHUONG TRUNG 8536234 2/7 PHUNG CHI KIEN NGHIA DO CAUGIAY HACHI KIEN NGHIA DO CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 2/7 PHUNG NOI VIET NAM P201 KHU TT BO TU LENH LANG 26 LIEUGIAI CONG VILENH LANG 26 LIEUGIAI BA DINH HA NOI HA-NOI P201 KHU TT BO TU BA DINH HA NOI 0913202514 38326751 P910 NO 4A, BD LINH DAM, HOANG LIETHOANG MAI, HA NOI HOANG LIETHOANG MAI, HA NOI HA-NOI P910 NO 4A, BD LINH DAM, 4.22 9B PHO DA TUONG,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOAN KIEM,HN HA-NOI 9B PHO DA TUONG,P.TRAN HUNG DAO,Q.HOAN KIEM,HN 9429242 DOI 4 PHUONG LA KHE- HA DONG-HA4 PHUONG LA KHE- HA DONG-HA NOI HA-NOI DOI NOI 4.67 15 LO 14B TRUNG YEN 5 TRUNG HOA CAUGIAY HA NOI 5 TRUNG HOA CAUGIAY HA NOI HA-NOI 15 LO 14B TRUNG YEN 7830045 42 HA TRUNG, P.HANG BONG,Q.HOANKIEM,HA NOI HA-NOI 42 HA TRUNG, P.HANG BONG,Q.HOANKIEM,HA NOI 01265449288 525 NGUYEN TRAI, THANH XUAN,P103, H4, KTT THANH XUAN NAM,PHUONGTHANH XUAN NAM, THANH XUAN, HA NO HA-NOI HA NOIHA NOI, VIETNAM 5525922 8545664 PHONG 302 H2 TAP THE NGUYEN CONGTRU PHO HUE Q.HBT HA NOI HA-NOI PHONG 302 H2 TAP THE NGUYEN CONGTRU PHO HUE Q.HBT HN 985668881 479 THUY KHUE TAY HO HA NOI 479 THUY KHUE TAY HO HA NOI HA-NOI 7534118 SO 7 XUAN DIEU,P QUANG AN, Q SO 7 HOTP HA NOI, QUANG AN, Q TAY HOTP HA NOI, VIET NAM HA-NOI TAY XUAN DIEU,P VIET NAM 04.7192922 SO9-P.VO VAN DUNG-P.O CHO DUAQ.DONGDAO TAN-P.CONG VI-BA DINHHA NOI HA-NOI 58/12 PHO DA-HA NOI 8574312 XOM 3 TO 19 P.DINH CONG HA NOI HA-NOI XOM 3 TO 19 DINH CONG HA NOI 4.57 SO 13 NGO 110 TRAN DUY HUNG SO 13 NGO 110 TRAN DUY NOI HA-NOI TRUNGHOA CAU GIAY HA HUNG TRUNGHOA CAU GIAY HA NOI 904161919 4P26 TT TRUONG DINH P TUONG4P26 TT TRUONG DINH P TUONG MAIHOANG MAI HN HA-NOI MAIHOANG MAI HN 466637867 P1101, 17T11 TRUNG HOA NHAN CHINH,TRUNG HOA, CAU GIAY, HN HA-NOI P1101, 17T11 TRUNG HOA NHAN CHINH,TRUNG HOA, CAU GIAY, HN 462152930 P217, N6A, KDT TRUNG HOA, NHANCHINH, THANH XUAN,HOA, NHANCHINH, THANH XUAN, HN HA-NOI P217, N6A, KDT TRUNG HN 437852028 TT BTL TANG THIET GIAP PHAM VANDONG XOM6 CO GIAP PHAM VANDONG XOM6 CO NHUE HA NOI VIET NAM HA-NOI TT BTL TANG THIET NHUE HA NOI VIET NAM 047554623 04.7554624 CUM CONG NGHIEP QUOC OAI KM 18 DUONG LANG HOA LAC H QUOCLACQUOC OAI HA NOI HA-NOI CUM CN QUOC OAI KM18 LANG HOA OAI TP HA NOI 4.63 62814095 P314 C3 TT NAM THANH CONG LANG HADONG DATHANH CONGNAM 04.62753396 HA NOI VIET NAM HA-NOI P314 C3 TT NAM HA NOI VIET LANG HADONG DA SO 31 TO HIEU, NGHIA DO, CAU GIAY,HA NOI DUONG AU CO, TU LIEN, TAY HO, HA NOI 42947553 HA-NOI SO 7 NGO 81 42949662 294 KHAM THIEN P. THO QUAN Q. DONGDA,THIEN P. THO QUAN Q. DONGDA, HN HA-NOI 294 KHAM HN 435160028 906181836 SO 43 NGACH 167/37 TT DH CONG DOANTAY SON-TRUNGDH CONG DOANTAY SON-TRUNG LIET-DONG DA-HA NOI. HA-NOI SO 43 NGACH 167/37 TT LIET-DONG04.8572534 DA-HA NOI. P402 TOA NHA 27/7, SO 4 LANG HA,,THANH NHA 27/7, SO 4 LANG HA,,THANH CONG,BA DINH,HA NOI, HA-NOI P402 TOA CONG,BA DINH,HA NOI, 4.77 SO 229 PHO TAY SON,HA-NOI PHUONG NGA299 PHO TAY SON, PHUONG NOI TUSO, QUAN DONG9170039NOI SO TUSO, QUAN DONG DA, HA NGA 5736259 DA, HA SO 210A DUONG AU CO PHUONGSO 210A DUONG AU CO PHUONGNOI HA-NOI QUANG ANQUAN TAY HO TP HA QUANG ANQUAN TAY HO TP HA NOI SO 147E, PHO DOI CAN, PHUONGSO 147E, PHODINH, HA NOI HA-NOI DOI CAN, BA DOI CAN, PHUONG DOI CAN, BA DINH, HA NOI 8436444 4B TT THUY VAN NGO HA-NOI 203 HONG 112 PHUCTANHA THANH CONG BA DINH HA NOI HA H1 LANG HOAN KIEM HA NOI 04.7723023 SO 22 PHO TRAN HUUHA-NOIHA NOITHANH XUAN HA NOI VIET NAM KIMGIANG THANH XUAN HN TUOC 6 NGACH 80/48 HOANG DAO THANH 04.5737554 P308 TT 873 NGUYEN TRAI - TRUNG VANTU LIEM - HA NOI - TRUNG VANTU LIEM - HA NOI HA-NOI P308 TT 873 NGUYEN TRAI 8547188 111/283 TRAN KHAT CHAN, THANH NHANHAI BAKHAT CHAN,NOI HA-NOI 111/283 TRAN TRUNG HA THANH NHANHAI BA TRUNG HA NOI 04.9723972 04.39723972 SO 6 NGACH 12/3 PHO NGUYEN VAN6 NGACH 12/3 PHO NGUYEN VAN TROIPHUONG LIET THANH XUAN HA NOI HA-NOI SO TROIPHUONG LIET THANH XUAN HA NOI 4.39 3.68 338 BA TRIEU LE DAI HANH HAI BATRUNG HA NOI VIETHANH HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI 338 BA TRIEU LE DAI NAM 4.4 CT3, PHAM VAN DONG, XUAN DINH,TUPHAM VAN DONG, VIET NAM HA-NOI CT3, LIEM, TP HA NOI, XUAN DINH,TU LIEM, TP HA NOI, VIET NAM 04.375.050.72 043.750.5072 17 LO 7 KHU DO THI XA LA, HA DONG,HA KHU DO THI XA LA, HA DONG,HA NOI HA-NOI 17 LO 7 NOI 6663447 SO 12 NGO 564 NGUYEN VAN CU 101B B9 KIM HA NOI HA-NOI LONG BIEN LIEN DONG DA HN 422118082 7/22/159 HONG MAI-QUYNH LOI HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI 7/22/159 HONG MAI-QUYNH LOI HAI BATRUNG4.36NOI HA 04.36.366.661 P201 TAP THE VAN HOA NGO 61 LAC TRUNG P.VINH HOA Q.HBT HA NOI HA-NOI P201 TAP THE VAN TUY NGO 61 LAC TRUNG P.VINH TUY Q.HBT HA NOI 6362756 SO 16,PHO 8/3,PHUONG QUYNH MAI,QUANHAI BA TRUNG, HA NOI, VIET NAM HA-NOI SO 16,PHO 8/3,PHUONG QUYNH MAI,QUANHAI BA TRUNG, HA NOI, VIET NAM 2300790 SO 2, TRUNG KINH, TO 3 PHUONG TRUNGHOA KINH, TO 3 PHUONG NOI HA-NOI SO 2, TRUNG QUAN CAU GIAY HA TRUNGHOA QUAN CAU GIAY HA NOI 4.78 SO12 LO12A KHU DO THI TRUNG SO12-DUONG TRUNG THI TRUNGGIAY HA NOI 4.38 HA-NOI YEN LO12A KHU DO HOA -CAU YEN -DUONG TRUNG 437833160 HOA -CAU C12A KHU LASER HOANG CAU, DONG DAHN HA-NOI C12A KHU LASER HOANG CAU, DONG DAHN 04.7236506 4B NHA E TT QUAN DOI K93 HOANG NHA E TT QUAN DOI K93 HOANG HOATHAM HA NOI VIET NAM HA-NOI 4B HOATHAM HA NOI VIET NAM 048472267 SO NHA 306 KHU 2 XAHA-NOI HUYENSOC SONPHUNOI SOC SON HA NOI439962759 PHU LO SN 306 KHU 2 HA LO SO 434 DUONG CHUONG TRINH PHUONG101 SO 8 SO QUAN DONG DADD HN HA-NOI PHONG NGA TU NGO 95 CHUA BOC04 35726545 HA NOI 435726545 115A PHAN TRONG TUE TAM HIEP THANHTRITRONG TUE TAM HIEP THANHTRI HA NOI VIET NAM HA-NOI 115A PHAN HA NOI VIET NAM 22431342 109 NGUYEN VAN LINH PHUC DONG LONGBIEN HA LINHVIET NAM HA-NOI 109 NGUYEN VAN NOI PHUC DONG LONGBIEN HA NOI VIET NAM 4.39 SN 20, DUONG LINH NAM, PHUONG MAIDONG, HOANG MAI,PHUONG MAIDONG,HOANG MAI, HN HA-NOI SN 20, DUONG LINH NAM, HA NOI (84-4)9.626.436 6A SON TAY-DIEN BIEN-BA DINH-HA SON TAY DIEN BIEN PHU BA DINH HA HA-NOI 6A NOI 0913503289

P1508-71 NGUYEN CHI THANH-LANG HAHA NOI HA-NOI 21 HOI VU-HANG BONG-HOANG KIEMHA NOI 042.242.2929 34 NGUYEN TUAN, THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN, HA NOI HA-NOI 34 NGUYEN TUAN, THANH XUAN TRUNGTHANH XUAN, HA NOI 04.355.76773 043.557.6773 8 TRANG THI , HOAN KIEM ,HN 20 HANG BONG,HANG GAI, HOAN KIEM,HN HA-NOI 439945248 439323308 F3, TANG 1 NHA B10 NGO 22 PHOF3, TANG 1 NHA B10 NGO HA,PHO LANGHA PHUONG LANG HA, Q.DDA, HA NOI HA-NOI LANGHA PHUONG LANG 22 Q.DDA, HA NOI 9366811 8238053 30 TRAN QUANG DIEU,P.O CHO DUA, Q.DONG DA,HA NOI CHO DUA, Q.DONG DA,HA NOI HA-NOI 30 TRAN QUANG DIEU,P.O (04)5373897 CHU VAN AN, YET KIEU, HA DONG, HATAY AN, YET KIEU, HA DONG, HATAY HA-TAY CHU VAN 034.550629 1174 DUONG LANG, PHUONG LANG THUONGDONG DA, HA NOILANG THUONGDONG DA, HA NOI HA-NOI 1174 DUONG LANG, PHUONG 7666666 SO 6, NGO 459, PHO DOI CAN, PHUONGCONG VI,PHO DOI CAN, PHUONGCONG VI, Q BA DINH, HA NOI HA-NOI SO 6, NGO 459, Q BA DINH, HA NOI 8340230 P405 T4 133 THAI HA HA NOI HA-NOI P107 D2B NGO 30 LUONG DINH CUA 04 5376856 04376856 HA NOI PHUONG MAI DONG DA E1 NGO319 NGUYEN TAM TRINH HOANG VAN THU HOANG MAI HAHOANG VAN THU HOANG MAI HA NOI HA-NOI E1 NGO319 NGUYEN TAM TRINH NOI 04.6340557 16 LO 14A TRUNG YEN YEN HOA 40A TO 11 HA NOI K3 THI TRAN CAU 04 7832060 HA-NOI CAU GIAY DUONG DIEN TU LIEM HA NOI SO 9 CHO HOM, PHO HUE, QUAN SO 9BATRUNG HA NOI HA-NOI HAI CHO HOM, PHO HUE, QUAN HAI BATRUNG HA NOI 04.9445973 04.9015685 SO14,LO B6, HO VIET SO, PHO TAY KETP.BACH DANG,Q.HBT,HATAY KETP.BACH DANG,Q.HBT,HA NOI HA-NOI SO14,LO B6, HO VIET SO, PHO NOI 2026668 SO NHA 16/01 NGO 253 DUONG NGUYEN KHANG TO 253 DUONG NGUYEN46296077 39 YEN HOA C HA-NOI SO NHA 16/01 NGO 39 YEN HOA CAU GIAY HN KHANG TO MAI LINH DONG MAI HA DONG HA NOI HA-NOI 105 KHU BAC SON TT CHUC SON CHUONGMY HA DONG HA NOI 463265559 438583558 50 PHO HOANG NGAN, P.TRUNG HOA,Q.50 PHO HOANG P.TRUNG HOA,Q.50 PHO HOANG NGAN, P HA-NOI 50 PHO HOANG NGAN, NGAN, P.TRUNG HOA,Q. 4.36 1809 18T2 TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH TRUNG HOA NHAN CHINHTHANH XUAN HA NOI HA-NOI 1809 18T2 XUAN HA NOI 2510709 SO NHA 12 NGO K VAN PHUC KIM MA BADINH HA NOI HA-NOI SO NHA 12 NGO K VAN PHUC KIM MA BADINH HA NOI 8463257 SO 76 NGO GIENG PHO DONG CAC,PHUONGO CHO DUA, DONG CAC-P. OCHO DUA-DD-HA NOI HA-NOI SO 76 NGO GIENG-PHO DONG DA, HA NOI 04.37875898 SO 2 NGO 435A 9SO CU:CAN HO SO 1GNHA 435A DUONG GIAI PHONG 1GNHA 129) DUONG GIAI HA-NOI 2 NGO 129) 9SO CU:CAN HO SO HA NOI SO 8 NGACH 71 NGO GOC DE- MINH 8 NGACH 71 NGO THU- DE- MINH KHAIHOANG VAN THU- HM-HN HA-NOI SO KHAIHOANG VAN GOC HM-HN 36241196 SO 1 TO 3, MO LAO, VAN MO, HA DONGHA3, MO LAO , VAN MO, HA DONGHA TAY HA-TAY SO 1 TO TAY 0343.827.599 123 TRUNG KINH, TRUNG HOA,CAU GIAY,HA NOI TRUNG HOA,CAU GIAY,HA NOI HA-NOI 123 TRUNG KINH, 042662359 12 NGACH 178/29, NGO 178 PHO CHO KHAM178/29, TRUNG PHUNG DONG DA HN HA-NOI 12 NGACH THIEN NGO 178 PHO CHO KHAM THIEN TRUNG PHUNG 462917596 SO 72 NGO 165/85 PHO CHO KHAM THIENTRUNG PHUNG, DONG DA, THIENTRUNG PHUNG, DONG DA HA-NOI SO 72 NGO 165/85 PHO CHO KHAM HN 4.39 45 NUI TRUC KIM MA BA DINH HA45 NUI TRUC KIM MA BA DINH HA NOI HA-NOI NOI 2162426 SO 23/189 HOANG HOA THAM LIEU GIAIBA DINH TP HA NOI VIET NAM 04.8235611 TP HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 23/189 HOANG HOA THAM LIEU GIAIBA DINH P600 CONG DOAN HA HA-NOI NOIMPANYP507 B11B NAM TRUNG YEN P YEN HOA 39429616 HA NOI CAU GIAY 44 NGO 46 DOI CAN, HN HA-NOI 84 TON DUC THANG, HN 4.2 26 NGO 116 PHO NHAN HOA P.NHAN CHINH THANH XUAN HA NOI HA-NOI 26 NGO 116 PHO NHAN HOA P.NHAN CHINH972.65 XUAN HA NOI THANH TO 15 THACH BAN QUAN LONG BIEN15 THACH BAN QUAN LONG BIEN HANOI HA-NOI TO HANOI 46754113 4.68 369 HONG HA PHUC TAN HOAN KIEMHA NOIHA PHUC TAN HOAN KIEMHA466638074 HA-NOI 369 HONG VIET NAM NOI VIETNAM SO 95 DUONG 58 PHUONG KA LONG 95 DUONG 58 QUANG NINHLONG 033.883208 HA-NOI SO TXMONG CAI PHUONG KA TXMONG CAI QUANG NINH SO 30, NGO 43, PHUNG KHOANG,SO 30, NGO 43, PHUNG KHOANG, TRUNGVAN, LU LIEM, HA NOI HA-NOI TRUNGVAN, LU LIEM, HA NOI, VIETNAM 2425665 SO 02 TRUONG CHINH PHUONG QUAN TRUQUANCHINHAN TP.HAI QUAN TRUQUAN KIEN AN TP.HAI PHONG HA-NOI SO 02 TRUONG KIEN PHUONG PHONG 31.37 SO NHA 5 TO 49 PHUONG DICH VONGHAU Q CAU P DICH VONG HAU CAUGIAY HA NOI HA-NOI SO NHA 5 TO 49 GIAY TP HA NOI 04.2183713 042781145 81/83 KHUONG THUONG TRUNG LIETDONG DA HA NOI VIET NAM LIETDONG DA HA NOI VIET NAM HA-NOI 81/83 KHUONG THUONG TRUNG 4.73 255 TRUONG CHINH HA NOIVIET NAM HA LANG HA DONG DA HA NOIVIET NAM HA-NOI 4 THAI 04.5375647 KIOT A9 CHO DAI TU - HA-NOI P.DAI KIM -HOANG MAI - DAI NOI - P.DAI KIM -HOANG MAI - HA NOI KIOT A9 CHO HA TU 6415930 PHONG 415,TT 435A DUONG GIAIPHONG 415,TT 435A DUONG GIAI PHONGPHUONG04.8696427 HA-NOI PHONGPHUONG PHUONG LIET Q THANH XUAN HN 38696427 PHUONG LIET Q THANH XUAN H SO 4 NGO 612/16/1 DUONG LA THANH SO 10 LO 14B TRUONG TRUNG HOACAU GIAY HA NOI HA-NOI NHA PHUONG GIANG VO BA DINH HN 8352740 04 38352740 04 PHONG 309 H1-TT H1-PHUONG MAI - HN HA-NOI HN 4.22 422315213 SO 3B NGO 134 PHO QUAN NHANSO 3B NGO 134- PHO QUAN NHAN - NOI HA-NOI - NHANCHINH THANH XUAN - HA NHANCHINH-THANH XUAN HN 0904093908 23 HOANG VAN THAI KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI HA-NOI 23 HOANG VAN THAI KHUONG MAI THANHXUAN HA NOI 4.22 422464747 NGO 2 XOM DOC XA TAY MO HUYEN TU XOM DOC TAY MO TU LIEMHA NOI HA-NOI NGO 2 LIEM TP HA NOI SO NHA 131 NGO 291 LAC LONG QUANHN131 NGO 291 LAC LONG QUANHN HA-NOI SO NHA 24 TO 36 QUAN HOA CAU GIAY HA NOIVIET NAM HOA CAU GIAY HA NOIVIET NAM HA-NOI 24 TO 36 QUAN 4.77 SO 46 DUONG YEN PHU PHUONG NGUYENTRUNG TRUC QUAN BA DINH 422431346 TRUC QUAN BA D HA-NOI SO 46 DUONG YEN PHU PHUONG NGUYENTRUNG TP HA NOI 42431346 T2 TOA NHA BAO LONG, SO 3 DOT2 TOA NHA BAO LONG, SO 3 DO HANHHAI BA TRUNG HN HA-NOI HANHHAI BA TRUNG HN 04.9454991 SO 15, NGO 76, PHO AN DUONG, SO 15, NGO 76, PHO AN DUONG, PHUONGYEN PHU, QUAN TAY HO HA-NOI PHUONGYEN PHU, QUAN TAY HO, TP HA NOI 04 7190881 047190881

P1104 NHA 24T1 KHU DTM TRUNG HOANHAN CHINH CAU GIAY HA NOI VN HA-NOI P1104 NHA 24T1 KHU DTM TRUNG HOANHAN CHINH CAU GIAY HA NOI VN 04.2512013 44/6 DUONG TRUNG YEN 13 PHUONG TRUNG YEN 13 YEN HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI 44/6 YENHOA QUAN CAU GIAY HN 4.78 7830494 SO63, TO51, CUM10 TRICH SAI, P.BUOIQ.TAY HO, TP HA NOI SAI, P.BUOIQ.TAY HO, TP HA NOI HA-NOI SO63, TO51, CUM10 TRICH 9426286-7535129 9426286 P401 A8 HA THUY, HOANG CAU, O CHODUA, HN HA-NOI P401 A8 HA THUY, HOANG CAU, O CHODUA, HN 4.29 216 BACH MAI O CAU DEN HAI BA216 BACH MAI O CAU DEN HAI BA TRUNGHA NOI HA-NOI TRUNGHA NOI 10 DINH CONG TRANG PHAN CHU TRINHHOAN KIEM HA PHAN CHU TRINHHOAN KIEM HA NOI VIET NAM HA-NOI 10 DINH CONG TRANG NOI VIET NAM 43.93 439335468 NHA 43 NGO 27 DUONG DAI CO VIET PCAU DEN Q HAI BADAI CO VIET04.623.0811 Q 04.623.0812 HA-NOI NHA 43 NGO 27 DUONG TRUNG TPHN PCAU DEN HAI BA TRUNG TPHN P605 TOA NHA CFM, SO 23 LANG P605 TOA NHA CFM, SO DINH, HN HA,0903409526 HA-NOI HA, PTHANH CONG, BA 23 LANG PTHANH CONG, BA DINH, HN 164B TRAI CA, PHUONG TRUONG164B TRAI CA, PHUONG TRUONG DINH,QUAN HAI BA TRUNG HN HA-NOI DINH,QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI 986201213 D1708 TN 18T1 KDT TRUNG HOA NHANCHINH LE VAN LUONG TX HA LIETTHANH XUAN HA NOI VN HA-NOI 50/328/48 LE TRONG TAN PHUONG NOI VN 4.63 17 TONG DAN TRANG HA-NOI TIEN HOAN17 TONG DAN TRANG TIEN HOAN KIEM HANOI KIEM HANOI 9366838 SO 9 NGOC 44 PHO HAM TU QUAN PCHUONG DUONG Q HOAN KIEMPCHUONG DUONG Q HOAN HA-NOI SO 9 NGOC 44 PHO HAM TU QUAN HN 439326225 131/66 NGOC LAM, LONG BIEN, HA NOIDISTRIC, HA NOI CITY HA-NOI 131/66 NGOC LAM, LONG BIEN, HA NOI 438732684 PHONG 703 N5D KHU DO THI TRUNG HOANHAN CHINH DO THI TRUNG HOANHAN CHINHTHANH XUAN-HANOI HA-NOI PHONG 703 N5D KHU THANH XUAN-HANOI 437632767 117 P.BUI THI XUAN P.BUI THI XUANHAI BA THI XUAN P.BUI VIETXUANHAI 439743806 HA NOI VIET NAM HA-NOI 117 P.BUI TRUNG HA NOI THI NAM BA TRUNG SO NHA 11, PHO LY VAN PHUC, PSO NHA 11,PHO LY VANTP HA NOI 04.2106786 HA-NOI CATLINH, Q DONG DA, PHUC,P CATLINH, Q DONG DA, HN SO 4 NGACH 178/71 PHO TAY SON,P.TRUNG LIET, DONG DA, HN HA-NOI SO 4 NGACH 178/71 PHO TAY SON,P.TRUNG LIET, DONG DA, HN 4.35 NHA 144 B4 KHU DO THI MOI DAI NHA 144KIM, HOANGTHI MOI DAI KIM,DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI KIM,DAI B4 KHU DO MAI, HA NOI 2461688 P1910, CT3A, KDT VAN QUAN YEN PHUCHA DONG HA NOI HA-NOI P1910, CT3A, KDT VAN QUAN YEN PHUCHA DONG HA NOI 433543842 P10 NHA D2 TT QD SOHA-NOI THANHTONG- BACH DANG-TRAN THANHTONG- BACH DANG- HBT 1 TRAN P10 NHA D2 TT QD SO 1 HAI BA TRUNG-HN 38247240 162 PHUONG LIET, PHUONG PHUONG LIETQUAN THANH XUAN, TP HA NOI HA-NOI 162 PHUONG LIET, PHUONG PHUONG LIETQUAN THANH XUAN, HN 4.87 P411 NHA CT6, KHU DO THI YEN HOA, PYEN HOA, Q.CAU THI YEN HOA, PYEN HOA, Q.CAU GIAY HA-NOI P411 NHA CT6, KHU DO GIAY, HN 04 62812119 462812119 SO 123 NGO 8 DUONGHA-NOI THANGHA DONG, HAMY, XA MY DINHTU 042168895 CHIEN DOI 4 THON PHU TAY LIEM, HA NOI 042031191 SO 4B NGACH 61/16 NGO 61 LAC 307-D6 KHUBA TRUNG,TAN,NOI HA-NOI TRUNGHAI TT NGHIA HA PHUONGDICH VONG, Q.CAU GIAY, HA NOI 0982929428 S504 NHA F,CC XUAN HA-NOI 28,XUAN LA,TAY HO, HA NOI LA,NGO S504 NHA F,CC XUAN LA,NGO 28,XUAN LA,TAY HO, HA NOI 4.63 P306 B6 KHU MY DINH1 HUYEN TU LIEMHA NOIAU CO TU LIEN HA NOIVIET NAM HA-NOI 136A DUONG VIET NAM 047182576 204G DOI CAN,HN HA-NOI 204G DOI CAN,HN 983662124 408 TO 27 P.HOANG VAN THU Q.HOANGMAIP.HOANG VAN THU Q.HOANGMAI HA NOI HA-NOI 408 TO 27 HA NOI 04.221.25714 4.22 TANG 3 SO 221B TRAN DANG NINH CAU3GIAY HA NOI HA-NOI TANG SO 221B TRAN DANG NINH CAU GIAY HA NOI 047545378 SO95, NGO325, KIM NGUU, P.THANHLUONG, QUAN HAI BA TRUNG, HALUONG, QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO95, NGO325, KIM NGUU, P.THANH 04.9876458 NOI 75 NGUYEN NGOC NAI-THANH XUAN-HA NOI NAM-DONG DA- HA NOI HA-NOI 37 TO 40 HAO 5665316 68 NGUYEN DU- HAI BA TRUNG HA NOI CONG TY MY THUAT TRUNG UONGGIANG VAN MINH-BA DI HA-NOI SO 8 TT 422412610 22412610 P512 A4 CHUNG CU DEN LU 2 P.HOANGVAN THU Q.HOANG MAIP.HOANGVAN THU Q.HOANG MAI HA-NOI P512 A4 CHUNG CU DEN LU 2 TP HA NOI 4.36 P1108 TOA NHA 8C DAI CO VIET HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI P1108 TOA NHA 8C DAI CO VIET 4.36 6A NGO 28/76 XUAN LA TAY HO HA NOI 28/76 XUAN LA TAY HO HA NOI HA-NOI 6A NGO 2145709/7532169 7532169 TO 5 DAI TU, DAI KIM, HOANG MAI, HANOI TU, DAI KIM, HOANG MAI, HANOI 2884620 HA-NOI TO 5 DAI SO4-F3-TT TONG CUCHA-NOI 2-BO Q.PHONGXUAN DINH-TU LIEM-TPQ.PHONGXUAN DINH-TU LIEM-HN SO4-F3-TT TONG CUC 2-BO HA NOI (04) 7.535.837 PHONG 1105 N2E KHUHA-NOI TRUNG HOANHAN CHINH PHUONG NHAN CHINH TX HN DO THI P1105 N2E TRUNG HOA NHAN CHINH TO 11 THI TRAN SOC SON HUYEN SOCSONTRAN SOC SON HUYEN SOCSON TP HA 04.791.4086 HA-NOI TO 11 THI TP HA NOI 04.764.8967 NOI SO 11 NGO 97 VAN CAO,LIEU GIAI,BA DINH, HA NOI CAO,LIEU GIAI,BA DINH, HA NOI HA-NOI SO 11 NGO 97 VAN 47625220 SO 141 DUONG LUONG THE VINHSO 141 DUONG LUONG THE VINH XATRUNG VAN TU LIEM HA NOI HA-NOI XATRUNG VAN TU LIEM HA NOI 04.553.5818 SO 22, P.CAM HOI, P.DONG MAC, KHU TT H4, SO 14NGUYEN KHUYEN,P.VANMIEU, DONG DA, HA NOI, VIET NAM HA-NOI QUANHAI BA TRUNG, HA NOI, VIET NAM 2408842 SO 52 NGUYEN KHAC HA-NOI HIEU QUAN BA42 NGUYEN KHAC HIEU PHUONG TRUCBACH Q. BA DINH, HN SO DINHHA NOI 7168888 TANG 2 O 13 LO 1 DEN LU 1 P HOANG VAN THU HOANG MAI1HAHOANG VAN THU HOANG MAI HA HA-NOI TANG 2 O 13 LO 1 DEN LU P NOI 04.2405111 176 DINH CONG, HOANG MAI, HA 176 DINH CONG, HOANG MAI, HA NOI HA-NOI NOI 99 NGO 88 PHO TRAN HA-NOI PHUONG88 PHO TRAN QUY CAP PHUONG VAN CHUONG QUAN DONG QUY CAP 99 NGO VAN CHUONG QUAN DONG DA438515498 TP HA NOI 115 PHO LE DUAN,P.CUA NAM,Q.HOANKIEM,HA NOI HA-NOI 115 PHO LE DUAN,P.CUA NAM,Q.HOANKIEM,HA NOI 9429529 SO 134 HAO NAM PHUONG O CHO DUAQUAN DONG DA HA NOICHO DUAQUAN DONG DA HA NOI HA-NOI SO 134 HAO NAM PHUONG O 39784548 2 CHUA BOC TRUNG TU DONG DA TPHN BOC TRUNG TU DONG DA TPHN HA-NOI 2 CHUA 3.572.9833 SO2 NGO 155/37/3-CAU GIAY -P.QUANHOA-Q.CAU GIAY-TP HA -P.QUANHOA-Q.CAU GIAY-TP HA HA-NOI SO2 NGO 155/37/3-CAU GIAY NOI 7670092

P104 D6 TT GIANG VO, BA DINH, HN D6 TT GIANG VO, BA DINH, HN 04-37726858 HA-NOI P104 P802 TANG8 TOA NHAHA-NOI DONG 132-138KIM MA,BA DINH,HA NOI,VIET NAM DINH, HA NOI THANH SO284,PHO KIM MA, PHUONG KIM MA, QUAN BA 04.37347268 29 NGO 93 VU HUU, P.HA-NOI XUANNGO 93 VU HUU, P. THANH XUAN BACQ.THANH XUAN, HN THANH 29 BACQ.THANH XUAN, HN 43.79 2 NGO 233 HOANG MAI, HOANG VAN THUHOANG MAI, HAHOANG VAN046243795 MAI, HA NOI HA-NOI 2 NGO 233 HOANG MAI, NOI THUHOANG 04.362.43795 11 NGO 13 GIAI PHONG P.DONG TAM Q.HAI BA TRUNG TP. HA NOITAM Q.HAI BA TRUNG TP. HA HA-NOI 11 NGO 13 GIAI PHONG P.DONG 4.39 43.87 409 DOI CAN BA DINH HA-NOI HA NOIOI SO 30 NGO 16 HOANG CAU DONG DA HA NOI 0422126892 P206 LO 23 TT CONG TY CP XAY LAPDIEN 23VAN QUANTY CP XAY HN 04 38546692 QUAN HD HA-NOI P206 LO 1 TT CONG HA DONG LAPDIEN 1 VAN 37/18/4 KDTM DICH VONG DICH VONGHAU CAUDICH VONG DICH VONGHAU CAU4.4 HA-NOI 37/18/4 KDTM GIAY HA NOI VIET NAM GIAY HA NOI VIET NAM 818 DUONG LANG, PHUONG LANG THUONG,QUAN DONG DA, THANH PHO HA NOI DONG DA, THANH PHO HA NOI HA-NOI 818 DUONG LANG, PHUONG LANG THUONG,QUAN 047752923 SO 45 NGO 442 PHO VINH HUNG P VINHHUNG Q HOANG MAI TP HA NOI HA-NOI SO 45 NGO 442 PHO VINH HUNG P VINHHUNG4.22 Q HOANG MAI TP HA NOI 4.36 P206 NHA 109 TRAN DUY HUNG TRUNG HOA CAU GIAY HA HUNG HN HA-NOI P206 NHA 109 TRAN DUY NOI 435561622 CAN HO A5 TANG11 DON NGUYEN I SO 15-17TANG11 DON NGUYEN I HA NOI NGOC KHANH BA DINH HA NOI HA-NOI CAN HO A5 NGOC KHANH BA DINH SO 15-17 04.7735487 P8.2 TT DUONG SAT NGU HIEP THANHTRI HA NOISAT NGU HIEP THANHTRI HA NOI HA-NOI P8.2 TT DUONG 4.21 T4, SO 5 LANG HA, THANH CONG, BADINH, TP HA NOI HA-NOI T4, SO 5 LANG HA, THANH CONG, BADINH, TP HA NOI 04.99.44.165 TRUNG OAI-TIEN DUONG-DONG ANH-HN OAI-TIEN DUONG-DONG ANH-HN 5377946 HA-NOI TRUNG 4 NGO 62 VAN CAO, LIEU GIAI, BADINH, HA VAN CAO, NAM GIAI, BADINH, HA NOI, VIET NAM HA-NOI 4 NGO 62 NOI, VIET LIEU 04.376.26385 043.762.6385 99 PHO VINH PHUC, PHUONG VINH PHUC, QUAN BA DINH, HA NOI PHUC, QUAN BA DINH, HA NOI HA-NOI 99 PHO VINH PHUC, PHUONG VINH 0913512575 NHA 1 A12 SO 2 GIANG VO HN TANG 1 TOA NHA VIMECO LO E9 PHAMHUNG CAU GIAY HN HA-NOI 4.74 SO 102 PHO TRUC KHE PHUONG SO 102 PHO TRUC KHE PHUONG LANG 37738089 DONG DA HA NOI HA-NOI LANG HAQUAN DONG DA HA NOI 04 HAQUAN 04 37738090 PHONG 405-D2 KHU CHUNG CU DICH VONG CAU GIAY HN 218 TRANDUY HUNG CAU GIAY HN HA-NOI NHA A40 TRANG HAO NGO 04.6.2816105 P 202 K5 BACH KHOA HAI BA TRUNG 29 QUANG TRUNG TRAN HUNG DAO436231143 HA-NOI SO HNVIET NAM HN SO 20, TO TICH, HANGHA-NOI GAI, HOAN KIEMHA NOI SO 20, TO TICH, HANG GAI, HOAN KIEMHA NOI .38 4 So 1 to 1 Giap Nhat Nhan Chinh Thanh Xuan Ha GIAP NHAT, PHUONG NHANCHINH,Q.THANH XUAN,HN HA-NOI SO1,TO1,CUM Noi 5569608 21 NGO SAN QUAN,P.KHAM THIEN,DONGDA, HA NOI HA-NOI 21 NGO SAN QUAN,P.KHAM THIEN,DONGDA, HA NOI 22157753 4.67 19 TRIEU VIET VUONG, BUI THI XUAN,HAI BA TRUNG, HA BUI THI XUAN,HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI 19 TRIEU VIET VUONG, NOI 043.944.7888 P908 OCT2, DN2, DO THI MOI BAC LINHDAM, DAI KIM, HOANG MAI, HA NOI 6415828 HA-NOI P908 OCT2, DN2, DO THI MOI BAC LINHDAM, DAI KIM, HOANG CUM CONG NGHIEP DONG NGUYENTU SON -NGHIEP DONG NGUYENTU SON - BAC NINH HA-NOI CUM CONG BAC NINH - VIET NAM 0241-741.998 55 TRAN QUANG DIEU-DONG DA-HN DANG TIEN DONG -DONG DA-HN4.5375506/07 HA-NOI 127B 0 68 GIAP NHAT NHAN CHINH THANH XUANHA NOI HA-NOI 68 GIAP NHAT NHAN CHINH THANH XUANHA NOI 04.8510104 04.5569661 SO 15 TRUNG KINH, P.TRUNG HOA, Q.CAU GIAY, HA NOI HA-NOI SO 15 TRUNG KINH, P.TRUNG HOA, Q.CAU GIAY, HA NOI 7847275 04.7847275 109 TRUONG CHINH PHUONG LIET THANHXUAN HA NOI HA-NOI 109 TRUONG CHINH PHUONG LIET THANHXUAN HA NOI SO 32H LY NAM DE HOAN KIEM HA NOIVIET DONG HOANG MAI HA NOI04.37335303 HA-NOI TO 15 MAI NAM 47/66 NGOC LAM LONG BIEN HN 47/66 NGOC LAM LONG BIEN HN HA-NOI 04.8735686 SO 58 NGO 180 NGUYEN LUONG SO 58 NGO 180 NGUYEN LUONG BANG 435659410 HA-NOI BANG HN HN SO 2A- 890 DUONG LANG- LANG THUONGDONG DA- HA NOILANG THUONGDONG DA- HA NOI HA-NOI SO 2A- 890 DUONG LANG49782958 D6 PHONG 108 TT GIANG VO BD HA NOI HA-NOI D6 PHONG 108 TT GIANG VO BD HA NOI 04.7730822 P1035, TOA NHA PACIFIC PLACE, P1035, TOA NHA KIET,HK,HN HA-NOI 83BLY THUONG PACIFIC PLACE, 83BLY THUONG KIET,HK,HN 37755406 P505-H9 TT THANH XUAN NAM, THANHXUAN,THANH XUAN NAM, THANHXUAN, HA NOI HA-NOI P505-H9 TT HA NOI SN 30 TT 134 YEN HOA CAU GIAYSN 30 TT 134 YEN HOA CAU GIAY HN 973379379 HA-NOI HN 51B, NGO 35 DUONG KHUONG HA, KHUONGDINH,THANH XUAN, HA, NOI 913222557 HA-NOI 51B, NGO 35 DUONG KHUONG HA KHUONGDINH,THANH XUAN, HA NOI LIEN TRUNG DAN PHUONG HA TAY 12 NHUE GIANG TAY MO TU LIEMHA NOI HA-NOI SO 0904361394 P212 NHA D1, KHU TT HA-NOI XO, PHUBACH DANG, Q. XO, BACH DANG,HBT, HN HO VIET P212 KHU TT HO VIET HAI BA TRUNG, HN,5745275 VN 462 DUONG 21A LOC HOA TP NAM DINH HA-NOI 462 DUONG 21A LOC HOA TP NAM DINH503677707 3 TANG 5 SO 14 TRAN HUNG DAO HOANKIEM HA NOI HA-NOI SO 74 BA TRIEU QUAN HOAN KIEMTP HA NOI 04.9420422 CAN HO 2.9 NHA A1(T5C) KHU TAP THEQUAN NHA O CHO DUA DONGTHEQUAN DOI O CHO DUA D HA-NOI CAN HO 2.9 DOI A1(T5C) KHU TAP DA HN 04.35122617 THON CO DIEN XA HAIHA-NOI BOI HUYEN DONGANH THANG HAI BOI HUYEN DONGANH TP HA NOI THONG CO DIEN XA PHO HA NOI 438810136 104 PHO HOANG CAU HA-NOI QUAN DONG DA HANOI THON KHUONG TU XA THANH KHUONG HUYEN THUAN THANH B.NINH 04.38513535 120 HANG TRONG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM HA-NOI 120 HANG TRONG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM 04.38288439 SO 11 NGO 178 PHO CHO KHAM THIEN HANOI GA, P.HANG BO, Q.HOAN KIEM HA NOI HA-NOI SO 12 HANG 04.22465062 33A TRAN HUNG DAO HA-NOI PHAN CHU 33A TRAN HUNG DAO PHAN CHU TRINHHOAN KIEM HA NOI VIET NAM TRINHHOAN KIEM HA NOI VIET NAM 049435440

SO 11 NGO 195 DOI CAN HN HA-NOI P6,B12 THU LE, P.NGOC KHANH, HN 04.8433731 KHU CN PHU DIEN XA HA-NOI CO NHUE HUYEN TULIEM TP HA NOI NHUE HUYEN TULIEM TP HA NOI KHU CN PHU DIEN XA CO 04.37642218 04.38354600 SO 8 NGO 123 NGUYEN HUY TUONG,TXUAN, HANGUYEN HUY TUONG,TXUAN, HA NOI HA-NOI SO 8 NGO 123 NOI P103 B10 KIM LIEN DONG DA HN SO 11 NGACH 37 NGO QUYNH PHO BACHMAI P.THANH NHAN HBT HA-NOI 04.8351016 205 N16 TT K9 BO DOI HA-NOI BIEN PHONG,BACHTT K9 BO DOI BIEN PHONG,BACH DANG, HAI BA TRUNG, HN, VN 205 N16 DANG, HAI BA TRUNG, HN, VN 0912265564 P9- NHA NO3 BAN DAO LINH DAMP9- NHA NO3 BAN DAO LINH DAM - P.HOANG LIET-Q.HOANG MAI-HN HA-NOI - P.HOANG LIET-Q.HOANG MAI-HN (04) 6.418.206 SO 20 NGO 95 PHO KIM MA,PHUONG20 NGO 95 PHO KIM MA,PHUONG0437263445 BA DINH,HA N HA-NOI SO KIMMA,QUAN BA DINH,HA NOI KIMMA,QUAN 37263445 TO 1 DUONG TAM TRINH PHUONG YEN SOQUAN HOANG MAI HA NOI 0436451669 HOANG MAI HA NO HA-NOI TO 1 DUONG TAM TRINH PHUONG YEN SOQUAN 9/57/105 VONG HA CHUONG DUONG HOANKIEM HN CHUONG DUONG 04.9910335 HN HA-NOI 9/57/105 VONG HA HOANKIEM SO A8/357 DUONG NGUYEN TAM SO A8/357 DUONG NGUYEN TAMMAI 04.6331921 VAN THU HOANG MAI TP HA NOI HA-NOI CHINHHOANG VAN THU HOANG CHINHHOANG TP HA NOI SO 3/2 GIANG VO CATHA-NOI LINH DONG DA HANOI VO CAT LINH DONG DA HANOI SO 3/2 GIANG 04.7367692 SO 198 HOANG QUOCHA-NOI VIET NGHIA TANCAU GIAYQUOC VIET NGHIA TANCAU GIAY HA NOI SO 198 HOANG HA NOI 0437551979 04.37551979 515 KIM NGUU-VINH TUY-HAI BA TRUNG-HA NOI PHO AN DUONG-P.YENPHU-Q.TAY HO-HA NOI HA-NOI SO NHA 254-B14 04.6367977 04.9104136 SO 15 NGO 104 DINH CONG PHUONGLE DUAN, CUA NAM, HOAN KIEMHA NOI, VIET NAM HA-NOI 141 LIETTHANH XUAN HA NOI 049425628 SO NHA 34, NGO 121 THAI HA, TRUNGLIET, DONG DA, HA NOI TRUNGLIET, DONG DA, HA NOI HA-NOI SO NHA 34, NGO 121 THAI HA, 04.5376687 SO 36 PHO HANG THIECHOAN KIEM HA PHO HANG THIEC HA-NOI SO 36 NOI 049232854 9232854 SO 26, NGO 258 DOI CAN LIEU GIAIBA DINH HA NOI CAN LIEU GIAIBA DINH HA NOI HA-NOI SO 26, NGO 258 DOI SO 22 NGO 16 PHO HOANG CAU-PHUONG OCHO DUA-DONG CAU-PHUONG OCHO DUA-DONG DA-HN. HA-NOI SO 22 NGO 16 PHO HOANG DA-HN. 091349586 04.2119221. SO 26,PHO KIM DONG,PHUONG GIAP BATQUAN CAU GIAY,QUAN NOI 04.7821119 HA-NOI SO 79,DUONG HOANG MAI, HA CAU GIAY,HA NOI 7821119 SO 48 DUONG NGO QUYEN PHUONG48 DUONG NGO TP HA DONG TINHTRUNGTP HA DONG HA TAY HA-NOI SO QUANGTRUNG QUYEN P QUANG HA TAY 034.516169 6 HANG TRE LY THAI TO HOAN KIEM HANOI VIET THAI TO HOAN KIEM 04.9261344 NAM HA-NOI 6 HANG TRE LY NAM HANOI VIET 210 BM DOI CAN, BA DINH, HA NOIDIST.,HN HA-NOI C2, NGO 1,KHOI 6,P.VAN PHUC, HADONG, 7226219 HA TAY VIET NAM HA-NOI 69 NGO 12 PHAN DINH GIOT PLIET-TX 12 NGUYEN DU-PHUONG BUI THI HN HA-NOI XUAN-QUAN HAI BA TRUNG-TP HA NOI 973446626 SO 3/12/21, PHO DAO TAN, PHUONGCONG VI, QUAN BA DINH, HA NOI 04.7663550 HA-NOI SO 3/12/21, PHO DAO TAN, PHUONGCONG VI, QUAN BA DINH, HA NOI 74 NGO GIA TU DUC GIANG LONG BIENHA NOI HA-NOI SO 29 TO 60 PHUONG TUONG MAI, QUANHOANG MAI, HA NOI 04.6520044 DUONG CAO LO-XA UY NO-DONG ANH-HN HA-NOI DUONG CAO LO-XA UY NO -DONG ANH-HN 0974642886 043.8838248 163 NGUYEN DUC CANH HN HA-NOI 22 NGO 167 TAN MAI HOANG MAI HN04.66628976 SO 4 NGO 71 PHO NGUYEN LUONG BANGNAM PHO NGUYENDA HA NOI HA-NOI SO 4 NGO 71 DONG DONG LUONG BANGNAM DONG DONG DA HA 0913000948 SO NHA 65 PHO YEN LAC P.VINH SO NHA 65BA TRUNG, TP HN HA-NOI TUYQ.HAI PHO YEN LAC P.VINH TUYQ.HAI BA TRUNG, TP HN 04.292.8089 W901,THE MANOR-MEHA-NOI LIEM-HN TRI -TU W901,THE MANOR-ME TRI -TU LIEM-HN 37940179 SO 52-NGO 133 THAI HA-TRUNG LIET52-NGO 133 THAI HA-TRUNG LIET HA-NOI SO 0435379498 SO 68 TO 36 P.VINH TUY,HAI BA TRUNG,HA36 P.VINH TUY,HAI BA TRUNG,HA NOI HA-NOI SO 68 TO NOI 6362589 SO 36 NGO 191 MINH KHAI HAI BATRUNG HA 191 MINH KHAI HAI BATRUNG HA NOI HA-NOI SO 36 NGO NOI 2938439 2930639 P 208 NHA G DEN LU I HA-NOI HOANG VAN THU QUANPHUONGMAI HN VAN THU QUAN HOANG MA PHUONG P 208 NHA G DEN LU I HOANG HOANG 04.36453491 SO 140 NGO 15 DUONG AN DUONG VUONGPHU THUONGAN DUONG VUONGPHU THUONG TAY HO HN HA-NOI SO 140 NGO 15 DUONG TAY HO HN SO 309 DUONG GIAI PHONG PHUONGPHUONG LIETY PHONG XUAN HA NOI HA-NOI SO 309 DUONG GIAI THANH PHUONGPHUONG LIETY THANH XUAN HA NOI 4.36 P209 NHAD3 KHU TAPHA-NOI THE PHUONG MAIQUAN DONG DA HA PHUONG 04.35764388 P209 NHAD3 KHU TAP THE NOI MAIQUAN DONG DA HA NOI P104 NHAB5 TT TRUNG TU, HN P104 NHAB5 TT TRUNG TU, HN HA-NOI 046659919 SO 36 NGO 7 DUONG CHIEN THANG VANQUANDUONG CHIEN THANG 0438549535 DONG HN HA-NOI SO 36 NGO 7 HA DONG HN VANQUAN HA SO 5 NGO 17 TO 7 YEN HOA CAU SO 5 NGO 17 TO 7 YEN HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI GIAYHA NOI 043.6855812 N1-DAY B-TT KY THUAT DIEN ANH-NGO 24 HOANG QUOCDIEN ANH-NGO 24 HOANG QUOC VIET-HA HA-NOI N1-DAY B-TT KY THUAT VIET-HA NOI 069556512 6 NGACH 117/51 NGUYEN SON LONG BIENHA NOI NGUYEN SON LONG BIENHA NOI HA-NOI 6 NGACH 117/51 04.62973038 TANG 5, TOA NHA VOCARIMEX,SO 8,PHOCAT LINH,P.CAT LINH, Q.DONG DA,TPHN HA-NOI TANG 5, TOA NHA VOCARIMEX,SO 8,PHOCAT LINH,P.CAT LINH, Q.DONG DA,TPHN 7332511 77D KHOI 2 PHU LO SOC SON HA 77D KHOI 2 PHU LO SOC SON HA NOI 4.8843288 HA-NOI NOI 0 SO 9 THUYEN QUANG HA-NOI DU HAI BATRUNG HA NOI VIET NAM HAI BATRUNG HA NOI NGUYEN SO 9 THUYEN QUANG NGUYEN DU 0439412171 SO 56 NGO 46 NGOC HA PHUONG DOI CANQUAN BA DINHBA DINH HA7151941/2120435 HA-NOI SO 56 NGO 46 NGOC HA HA NOI NOI 8432128 SO234TAY SON-PHUONG TRUNGSO234TAY SON-PHUONG NOI. HA-NOI LIET-QUANDONG DA-HA TRUNG LIET-QUANDONG DA-HA NOI. 04.2752735 04.2752735. SO 17 NGO 24 KIM DONG PHUONG GIAPBAT 24 KIMHOANGPHUONG GIAPBAT QUAN HOANG MAI HA NOI HA-NOI SO 17 NGO QUAN DONG MAI HA NOI 0462732727 0973520000 46 TT4A VAN QUAN HA DONG HA 46 TT4A VAN QUAN HA DONG HA NOI HA-NOI NOI

23 NGO 106 CAU GIAYHA-NOIQUAN HOAHA NOI VIET NAM 12 QUAN HOAHA NOI TO 12 23 NGO 106 CAU GIAY TO 04.2429352 SO 26A PHO PHAN CHU TRINH PHUONGPHANPHANTRINH Q HOAN KIEM HN HA-NOI SO 26A PHO CHU CHU TRINH PHUONGPHAN CHU TRINH Q HOAN KIEM HN 38689097 SO 155, NGO 438, PHO TAY SONTHINH QUANG438, PHO TAY SON, THINHQUANG, DONG DA, HN HA-NOI SO 155, NGO DONG DA HA NOI 047325960 40A YEN PHU TRUC BACH BA DINH HA NOI VIET NAM BACH BA DINH HA NOI VIET NAM HA-NOI 40A YEN PHU TRUC 04.37152863 P110 TT TRUONG MUA VIET NAM P110 TT TRUONG MUACAU GIAY HN VN HA-NOI TO 26MAI DICH QUAN VIET NAM TO 26MAI DICH QUAN CG HN SO 5 LY THAI TO, HOAN KIEM , HN 5 LY THAI TO, HOAN KIEM , HN 0432701006 HA-NOI SO 23 NGO TRAM,P.HANG BONG,Q.HOAN KIEM,HA NOI HA-NOI 23 NGO TRAM,P.HANG BONG,Q.HOAN KIEM,HA NOI 8287280 42 HANG BE HANG BAC HOAN KIEM HANG BE HANG BAC HOAN KIEM HANOI VIET NAM HA-NOI 42 HANOI VIET NAM 04.39263868 SO 88 NGO 124 DUONG AU CO P.TU LIEMQ.TAY HO TP HA NOI P.TU LIEMQ.TAY HO TP HA NOI HA-NOI SO 88 NGO 124 DUONG AU CO SO 11, TO 101,PHUONG KIM LIEN, DONGDA,KIM LIEN, DONG DA, HA NOI HA-NOI 11 TO 101 HA NOI 5570025 SO 7 NGO 37 LE THANH NGHI,BACH KHOAHA NOI,VIET NAM HA-NOI SO 7 NGO 137 LE THANH NGHI HA NOIVIET NAM 6230145 45A TO HIEU CAU GIAY HA NOI VIET NAMHIEU CAU GIAY HA NOI VIET 047914041 HA-NOI 45A TO NAM P106 B4 TT NGHIA TAN P.NGHIA TAN Q.CAU GIAY HA NOI VIET NAM 048362885 HA NOI VIET NAM HA-NOI P106 B4 TT NGHIA TAN P.NGHIA TAN Q.CAU GIAY SO 9, NGO 117/20/21 NGUYEN SON, GIATHUY, LONG BIEN, HA NOI HA-NOI SO 9, NGO 117/20/21 NGUYEN SON, GIATHUY, LONG BIEN, HN 22448899 SO 77 TRAN QUOC TOAN TRAN HUNG DAOHOAN KIEM HA NOI HUNG DAOHOAN KIEM HA NOI HA-NOI SO 77 TRAN QUOC TOAN TRAN 4 NGO 124/22/66 AU CO YEN PHU4 NGO 124/22/66 AU CO YEN PHU TAYHO HA NOI HA-NOI TAYHO HA NOI 0904343601 SO 11-NGO 37- PHO HONG MAI-PH.BACHMAI-Q.HAI BA TRUNG- HA NOI HA-NOI SO 11, NGO 37, P.HONG MAI,PH.BACHMAI,Q.HBTRUNG, HN (04) 6.275.055 SO 24 DANG TIEN DONG P.TRUNG LIETQ.DONG DA DONG P.TRUNG LIETQ.DONG DA TP.HA NOI HA-NOI SO 24 DANG TIEN TP.HA NOI 04.5378797 8 HANG THAN NGUYEN TRUNG TRUC BADINH HA NOI HA-NOI 8 HANG THAN NGUYEN TRUNG TRUC BADINH HA NOI 04.9275035 612C NGO 612 HOANG HOA THAM TAY NGO 612 HOANG HOA THAM TAY HOHA NOI HA-NOI 612C HOHA NOI 047616864 19B2+3 DAM TRAU BACH DANG HBT HNHA NOI HA-NOI 19B2+3 DAM TRAU BACH DANG HBT HN NHA B1 NGO 2 TAP THE LADE HOANG B1 NGO 2 TAP THE LADE HOANG CAUDONG DA, HN HA-NOI NHA CAUDONG DA, HN 04.5130302 SO 9 DICH VONG CAUHA-NOI NOI 9 DICH VONG CAU GIAY HA NOI 0438339666 GIAY HA SO SO14/1, DAO DUY ANH, PHUONG SO14/1, DAO DUY ANH, PHUONG LIEN,DONG DA, HN HA-NOI LIEN,DONG DA, HN 5723588 13 P.NGUYEN CHANH HA-NOI LA13 P.NGUYENHA TAY VIET NAM TX 0903.429729 TAY VIET NAM P.PHUC TX HADONG CHANH P.PHUC LA HADONG HA SO 3 NGO 100 PHO TAY SON PHUONGQUANG TRUNG HASON PHUONGQUANG4.91 HA-NOI SO 3 NGO 100 PHO TAY NOI TRUNG HA NOI 29 NGACH 6/6 DOI NHAN VINH PHUCBA DINH HA NOI HA-NOI 29 NGACH 6/6 DOI NHAN VINH PHUCBA DINH HA NOI 048326277 04.8326277 SO 146, TO 19, P HOANG VAN THU, QHOANG 19, P TP HA NOI THU, QHOANG MAI, TP HA NOI HA-NOI SO 146, TO MAI, HOANG VAN 04.6243804 SO 43 TO 59 PHUONG HA-NOI THI TP NAM DINH TINH NAM DINHTHI TP NAM DINH TINH NAM DINH TRUONG SO 43 TO 59 PHUONG TRUONG PHO NOI THI TRAN BAN YEN NHAN HUYENMY TRAN BAN HUNG YEN HUYENMY HAO TINH HUNG YEN HA-NOI PHO NOI THI HAO TINH YEN NHAN 5118975 SO 62/158 TRUONG DINH HAI BA TRUNGHA TRUONG DINH, HAI BA TRUNGHA NOI 01699594428 HA-NOI SO 62/158 NOI 04.36242829 SO 17 TAP THE TRUONG TRUNG SO 17 TAP THE TRUONG TRUNG HOC XAYDUNG SO 1 VAN MO HN HA-TAY HOC XAYDUNG SO 1 PHUONG VAN MO HA DONG HT 0433504663 P201 CT9 KDT MOI MYHA-NOI TRIDUONGKDT MOI MY DINHDINHTRIPHAM HN DINH ME P201 CT9 PHAM HUNG MY ME TU LIEM HUNG MY DINH HN 01237236376 SN2- NGO 95 - DINH CONG - THINHLIET - HOANG MAI - HN CONG - THINHLIET - HOANG MAI - HN HA-NOI SN2- NGHACH 95 - DINH 04.22124261 18 NGO 230 DINH CONG THUONG, P.DINHCONG, HOANG MAI,HA NOI 04.6407545 HOANG MAI,HA N HA-NOI 18 NGO 230 DINH CONG THUONG, P.DINHCONG, 04.640.7545 9 NGO 286 NGOC THUY LONG BIEN HA NOI VIET NAM HA-NOI 9 NGO 286 NGOC THUY LONG BIEN HA NOI VIET NAM 2051033/2141746 2051033 364 TRAN KHAT CHANHA-NOI NHAN HAIBA KHAT CHANNOI VIETNHAN 04.2780717 THANH 364 TRAN TRUNG HA THANH NAM HAIBA TRUNG HA NOI VIET NAM DONG LAI, QUANG TIEN, SOC SON HNDISTRICT HA NOI SOC SON HN HA-NOI DONG LAI, QUANG TIEN, 04.2917833 PHO DONG CAM THI TRAN LIEN QUANTHACH THAT HA TAY LIEN QUANTHACH THAT HA TAY HA-TAY PHO DONG CAM THI TRAN 0343842244 50 NGO 132 LO DUC HAI BA TRUNG HA NOI VIET DUC HAI BA TRUNG HA NOI VIET NAM HA-NOI 50 NGO 132 LO NAM 04.2121759 SO 16 NG 4 PHO HOA LU P.LE DAI HANHHAIHUNG DAO HN HA-NOI 76A TRAN BA TRUNG 04.9428696/9804.9428696 SO 3 NGO 238 PHO THUY KHUE PHUONGTHUY KHUETHUYHO HA PHUONGTHUY KHUE TAY HO HA NOI VIET NAM HA-NOI SO 3 NGO 238 PHO TAY KHUE NOI 04.8472980 VIET NAM 37 NGUYEN KHANG TRUNG HOA 43 NGUYEN KHANG TRUNG HOA CAU GIAYHA NOI HA-NOI CAU GIAYHA NOI 37844995 10, CUM 7 TT CAU DIEN, TU LIEM,10, CUM 7 TT CAU DIEN, TU LIEM, HN HA-NOI HN 15 NGACH 146/11/8 TO 62-VUONG THUAVU-THANH XUAN-HA NOI THUAVU0-THANH XUAN-HN HA-NOI 15 NGACH 146/11/8 TO 62-VUONG 043.5652543 043.565.2543 1507 A5 DAI KIM DINH HA-NOIHOANG MAIHA NOI DINH CONG HOANG043.641.3566 CONG 1507 A5 DAI KIM MAIHA NOI SO 16 A1-TAP THE VAT GIA CHINH PHUNHAN CHINH, THANH CHINH HN HA-NOI SO 16 A1-TAP THE VAT GIA XUAN, PHUNHAN CHINH, THANH XUAN, HN 2411500 27 NGO 210 DOI CAN, BA DINH, HA NOI 210 DOI CAN, BA DINH, HA NOI HA-NOI 27 NGO 04.37226930 SO 164, DUONG NGUYEN TRAI, THUONGDINH, THANH XUAN, HA THUONGDINH, THANH XUAN, HA HA-NOI SO 164, DUONG NGUYEN TRAI, NOI 2137957 LO A A1 TT PHONG GDDT QUAN CAU GIAYHA NAM THANH CONG HA NOI HA-NOI P 208 I17 TT NOI 04.7920030

PHONG 402, KHU TAP HA-NOI PHO HONGPHUC, THE 45, PHO NOI THE 45, P402, KHU TAP BA DINH, HA HONG PHUC, BA DINH, HA NOI 4.38 4.39 SO122 NGUYEN NGOC NAI THANH XUAN HN HA-NOI SO122 NGUYEN NGOC NAI THANH XUAN HN 0435650959 5-02 TN VP TT HA NOI(HCO) 44B LYTHUONG KIET T.H.DAO HK44B LYTHUONG KIET T.H.DAO HK HN VN HA-NOI 5-02 TN VP TT HA NOI(HCO) HN VN 04.39346483 P37-A1 KHU TT GIANGHA-NOI VO-P.GIANG VO-QBA DINH TP HNVO-P.GIANG VO-QBA DINH TP HN P37-A1 KHU TT GIANG 43.77 043.835.0955 D9, SO 8 LY NAM DE, P.HANG MA, Q.HOANLY NAM DE, P.HANG MA, Q.HOAN KIEM, TP.HA NOI HA-NOI D9, SO 8 KIEM, TP.HA NOI 04 38438104 6M10(SO 42 MOI) NGOHA-NOI 18 HUYNH KHANG-LANG LA-DONG DA-HNKHANG-LANG LA-DONG D THUCKHANG-LANG LA-DONG DA-HN 0437736188 42 NGO 12 DUONG 800A NGHIA DO CAUGIAY HA NOI800A NGHIA DO CAUGIAY HA NOI VIET NAM HA-NOI 42 NGO 12 DUONG VIET NAM 04.2125724 20 TO 59 PHUONG LIET, THANH XUANHA NOI HA-NOI 20 TO 59 PHUONG LIET, THANH XUANHA NOI 0904307686 04.2180576 SO 73 TRUNG HA NGOC THUY LONG73 TRUNG HA NGOC THUY LONG04.8711012 HA-NOI SO BIENHA NOI BIENHA NOI 8711012 SO 12/232 TON DUC THANG, P.HANG12/232 TON DUC THANG,NOI HA-NOI SO BOTQ.DONG DA, TP HA P.HANG BOTQ.DONG DA, TP5131847 2150787 HA NOI 61 NGO 83 NGOC HOI,HA-NOI TO 7,HOANG LIETHOANG MAI,HA NOI 406 KHAM THIEN, DONG DA,HA NOI 04.66526936 04.62754811 SO 3 PHO NGOC KHANH, GIANG VO, 3 PHO NGOC KHANH, GIANG VO, 0438461624 HA-NOI SO BADINH, HN BADINH, HN NAM PHU, NAM PHONG, PHU XUYENHA NOINAM PHONG, PHU XUYEN0983698468 HA-NOI NAM PHU, 111664976 319 PHO TAY SON, PHUONG NGA319 PHO TAY SON, PHUONGHANOI SO,QUAN DONG DA, TP HAN HA-NOI TU SO,QUAN DONG DA, TP NGA TU 45 QUANG TRUNG HOAN KIEM HN, VIETNAMTRUNG HOAN KIEM HA NOIVIET NAM HA-NOI 45 QUANG 38726137 P902-17T5 KHU DO THI TRUNG HOA NHANCHINH- HNTHI TRUNG HOA NHANHA NOI HA-NOI P902-17T5 KHU DO 119 THANH BINH MO LAO HA DONG HN HA-NOI 150 THANH BINH MO LAO HA DONG HN 433560530 THON LA GIAN XA CO HA-NOISONTHONHANOI DONG TAY LA GIAN XA CO DONG SON TAY HANOI 0433686648 41C PHAN DINH PHUNG, PHUONGQUAN THANH, Q BA DINH, HN THANHBA 7340279 NOI HA-NOI 41C PHAN DINH PHUNG, QUAN DINH HA THON KIEU MAI XA PHU DIEN HUYEN TULIEMMAI XA PHU DIENNOI HA-NOI THON KIEU THANH PHO HA HUYEN TULIEM THANH PHO HA NOI 04.7914668 KM16 QL1A DUYEN THAI THUONG TINHA NOI AM, XA DUYEN THAI, HUYENTHUONG 0913312899 HA-NOI THON PHUC 04.33761292 TIN, HA TAY SO25 NGO1 PHO NGUYEN AN NINH, TO70P. DONG NGUYEN ANBA TRUNG, TP DONG TAM, Q.HAI BA TRUNG, TP HN HA-NOI SO25 NGO1 PHO TAM, Q.HAI NINH, TO70P. HN 04.8693335 NHA SO 5 TO 9 CUM 2 HA-NOI HOANGVAN THAI KHUONG DINH THANH XUAN HN KHUONG DINH THANH XUAN HN NGO 93 NHA SO 5 TO 9 CUM 2 NGO 93 HOANGVAN THAI 04.36810115 17NGO QUYEN-HOAN HA-NOI KIEM-HN SO 17-NGO QUYEN-TRANG TIEN-HOANKIEM-HN 4.93 4.82 98 DONG CAC,O CHO DUA,DONGHIEN GIAN,THUONG TIN, HA TAY HA-NOI DA,HN 22453687 NHA 3 - DAY B - TT KINH DOANH KIMKHI--DAY B - TT - THANH TRI - KIMKHI-TAM TIEP-TTRI-HN HA-NOI NHA 3 TAM HIEP KINH DOANH HA NOI 0903.285.652 SO 103 NHA I2 DUONG VU THANH P.CATLINH , DONG DA, HA NOI P.CATLINH , DONG DA, HA NOI HA-NOI SO 103 NHA I2 DUONG VU THANH 5122144 31 KHU SEN NGOAI 2 -HA-NOI LIET -DONG DA HA NOI 2 - THINH LIET -DONG DA HA NOI THINH 31 KHU SEN NGOAI 043.6645489 458 DE LA THANH O CHO DUA DONG DE LA NOI HA-NOI 458 DAHA THANH O CHO DUA DONG04.35123295 DAHA NOI SO 63, PHO TAN AP, PHUONG PHUC 63, PHO TAN AP, PHUONGNOI 042509373BA DINH, TP HA NOI HA-NOI SO XA,QUAN BA DINH, TP HA PHUC XA,QUAN SO 5- DUONG TRUNG HA-NOI TRUNG HOAQUAN CAUCONG--TP HA NOI 7.831.242 (04) 7.663.050 YEN 6 18-B17 NAM THANH GIAY LANG HADONG DA - HA NOI (04) SO 2, NGO 93, NGACHHA-NOI 20, HOANG VANTHAI, 93, NGACH 20, HOANG VANTHAI, HN SO 2, NGO KHUONG TRUNG ,THANH XUAN, KHUONG TRUNG ,THANH XUAN, HN 5630355 7366860 SO631DUONG LAC LONG QUAN, P.XUANLA, Q.TAY HO, HN QUAN, P.XUANLA, Q.TAY HO, HN HA-NOI SO631DUONG LAC LONG 7531997 SO 14, NGO 14, VAN HO 1, PHUONG LEDAI HANH,VAN HO 1, PHUONG LEDAI9740501QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI HA-NOI SO 14, NGO 14, QUAN HAI BA TRUNG, HA NOI HANH, 4 NGO 424 THUY KHUE TAY HO HA NGO 424 THUY KHUE TAY HO HA NOI HA-NOI 4 NOI 042412779 179 LE DUAN - NGUYEN DU - HAI BATRUNG - HANGUYEN DU - HAI BATRUNG - HA NOI HA-NOI 179 LE DUAN - NOI 04-8.222.434 SO 175 NGUYEN THAI HA-NOI HOC, PHUONG DIENBIEN, BA DINH, HA PHUONG DIENBIEN, BA DINH, HA NOI SO 175 NGUYEN THAI HOC, NOI 04.9362330 049362330 SO10,PHO PHAN KE BINH PHUONG CONG VI BA DINH BINH PHUONG CONG VI BA DINH HA NOI HA-NOI SO10,PHO PHAN KE HA NOI 0982119996 SO 41/26 NGUYEN HONG DONG DA HN HA-NOI SO 41/26 NGUYEN HONG DONG DA HN 04.2967106 55 XUAN DIEU TAY HOHA-NOI HA NOI 55 XUAN DIEU QUANG AN TAY HO HA NOI 04.2581817 P406-CT1B-KDT VAN QUAN-HA DONG-HANOI HA-NOI