நமது முதல் பாடம் ஒரு எளிதான, ஆனால், மிகவும் முக்கியமான விதிைய விளக்குகிறது.

"நான் ஒரு
மாணவன்" என்கிற ஒரு உதாரணத்ைத எடுத்துொகாள்ோவாம். இதைன ஆங்கிலத்தில் அப்படிோய
ொமாழி ொபயர்த்தால் "I a student" என்று வருமல்லவா? ஆனால், ஆங்கில இலக்கணப்படி, "I am a
student" என்றுதான் எழுத ோவண்டும். எனோவ, இந்த am தவிற இதற is மற்றும் are எங்ோக
உபோயாகிக்க ோவண்டும் என்பைதயும் நீங்கள் ொதரிந்துொகாள்ள ோவண்டும். கீோழயுள்ள
அட்டவைணகள் உங்களுக்கு இதைனத் ொதளிவாக்கும்.
Positive | ோநர்மைற
Example
I am a student.
I
He

am

நான் ஒரு மாணவன்.

is

He is a student.
அவன் ஒரு மாணவன்.
She is a student.

She

is

அவள் ஒரு மாணவி.
It is a student.

It

is

அது ஒரு மாணவன் .

We

are

We are students.
நாம் (நாங்கள்) மாணவர்கள்.
You are students.

You

are

நீங்கள் மாணவர்கள்.
They are students.

They

are

அவர்கள் மாணவர்கள்.

Negative | எதிர்மைற
Example
I am not a student.
I

am not

நான் ஒரு மாணவன் இல்ைல.
He is not a student.

He

is not

அவன் ஒரு மாணவன் இல்ைல.
She is not a student.

She

is not

அவள் ஒரு மாணவி இல்ைல.
It is not a student.

It

We

is not

அது ஒரு மாணவன் இல்ைல.

are not

We are not students.
நாம் (நாங்கள்) மாணவர்கள்
இல்ைல.
You are not students.

You

are not

You

are not

நீங்கள் மாணவர்கள் இல்ைல.
They are not students.

They

are not

அவர்கள் மாணவர்கள் இல்ைல.

தமிழில், எழுவாய்க்ோகற்ப, "மாணவன்" என்ற ொசால் "மாணவி", "மாணவர்கள்" என்ொறல்லாம்
மாறுவது உங்களுக்குத் ொதரியும். ஆனால், ஆங்கிலத்தில், இந்தக் குழப்போம இல்ைல.
"Student" என்ற ொசால் எல்லா வாக்கியங்களிலுோம மாறாமல் அப்படிோய இருக்கிறது; மாறுவது am,
is அல்லது are மட்டுோம. இப்ோபாது சில உதாரணங்கைளப் பார்க்கலாம்.
I am 15 years old. My sister is 12. எனக்கு 15 வயது. என் தங்ைகக்கு 12 வயது.
Raman is afraid of snake. ராமனுக்குப் பாம்ொபன்றால் பயம்.
It is nine O'clock. இப்ோபாது ோநரம் 9 மணி.
My brother is very tall. Heis a soldier. என் அண்ணன் மிக உயரமானவன். அவன் ஒரு
பைடவீரன்.
Balan and I are good friends. பாலனும், நானும் நல்ல நண்பர்கள்.
Your books are on the table. உன் புத்தகங்கள் ோமைஜயில் இருக்கின்றன.

Table of Contents | பாட அட்டவைண

Learn how to use am, is and are in questions. - am, is மற்றும் are
ஆகியவற்ைறக் ோகள்விகளில் எப்படி உபோயாகிப்பது?
இந்தப் பாடத்தில், am, is மற்றும் are ஆகியவற்ைறக் ோகள்விகளில் எப்படி
உபோயாகிப்பது என்பைதத் ொதரிந்துொகாள்ளப்ோபாகிோறாம். எளிைமயான ோகள்வி
வாக்கியங்களில் இவற்ைற எப்படி உபோயாகிக்கலாம் என்பைத, கீோழயுள்ள அட்டவைண
உங்களுக்குத் ொதளிவாக்கும்.

positive

question

Example
Am I a student?

I am

Am I?

நான் ஒரு மாணவனா?
Is he a student?

He is

Is he?

அவன் ஒரு மாணவனா?
Is she a student?

She is

Is she?

அவள் ஒரு மாணவியா?
Is it a student?

It is

Is it?

அது ஒரு மாணவனா?
Are we students?

We are

Are we?

நாம் (நாங்கள்) மாணவர்களா?
Are you students?

You are

Are you?

நீங்கள் மாணவர்களா?
Are they students?

They are

Are they?

அவர்கள் மாணவர்களா?

"I am" என்றால் "நான்"; "Am I?" என்றால் "நானா?". I-ஐயும், am-ஐயும்
திருப்பிப்ோபாட்டால் அது ோகள்வியாகிவிடுகிறது. அவ்வளவுதான்!
ோமலும் சில ோகள்விகள் உதாரணங்களால் கீோழ விளக்கப்படுகின்றன.
Where is your father? Is he at home? உன் அப்பா எங்ோக? அவர் வீட்டில்
இருக்கிறாரா?
Where are you? நீ எங்ோக இருக்கிறாய்?
What colour is your shirt? உன் சட்ைட என்ன நிறம்?
How are your daughters? Are they well? உன் மகள்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்?
அவர்கள் நலமுடன் இருக்கிறார்களா?
Who is that boy? Is he your brother? யார் அந்தப் ைபயன்? அவன் உன் தம்பியா?
Why are you angry? ஏன் ோகாபமாக இருக்கிறாய்?

இப்ோபாது நடந்துொகாந்டிருக்கும் ஒரு ொசயைலக் குறிக்க இந்த Present Continuous பயன்படுகிறது. இதுவும்
நமக்கு ஏற்கனோவ நன்கு அறிமுகமான am, is மற்றும் are ஆகியவற்ைற உபோயாகித்து விளக்கப்படுவதால்,
நீங்கள் எளிதில் விளங்கிக்ொகாள்வீர்கள். am, is அல்லது are-வுடன் "ing"என்று முடியும் ொசாற்கள்
(உதாரணமாக, coming, going, reading, jumping ோபான்றைவ) ோசர்ந்து வருவோத Present Continuous.
எளிைமயான Present Continuous வாக்கியங்களில் இவற்ைற எப்படி உபோயாகிக்கலாம் என்பைத, கீோழயுள்ள
அட்டவைண உங்களுக்குத் ொதளிவாக்கும்.
Example
I am not working.
I am (not)

-ing

நான் ோவைல ொசய்துொகாண்டிருக்கவில்ைல.
Balan is reading a book.

He is (not)

-ing

பாலன் புத்தகம் வாசித்துக்ொகாண்டிருக்கிறான்.
She is not running.

She is (not) -ing

அவள் ஓடிொகாண்டிருக்கவில்ைல.
It is not watching.

It is (not)
We are
(not)
You are
(not)
They are
(not)

-ing

அது கவனித்துக்ொகாண்டிருக்கவில்ைல.
We are eating.

-ing

நாம் (நாங்கள்) சாப்பிட்டுக்ொகாண்டிருக்கிோறாம்.
You are writing.

-ing

நீங்கள் எழுதிக்ொகாண்டிருக்கிறீர்கள்.
They are listening.

-ing

அவர்கள் கவனித்துக்ொகாண்டிருக்கிறார்கள்.

Lesson 4 : Learn about Present Continuous Questions. - Present Continuous-ஐக்
ோகள்விகளில் எப்படி உபோயாகிப்பது?
ொசன்ற பாடத்தில், Present Continuous பற்றித் ொதரிந்துொகாண்ோடாம். இந்தப் பாடத்தில்,
அைதோய எப்படிக் ோகள்வியாக மாற்றுவது எனபைதப் பார்க்கப் ோபாகிோறாம். "Iam doing" என்றால்
"நான் ொசய்துொகாண்டிருக்கிோறன்"; "Am I doing?" என்றால், "நான்
ொசய்துொகாண்டிருக்கிோறனா?"; I-ஐயும், am-ஐயும் திருப்பிப்ோபாட்டால் அது
ோகள்வியாகிவிடுகிறது. அவ்வளவுதான்! எளிைமயான Present Continuous-ஐக் ோகள்விகளில்
எப்படி உபோயாகிக்கலாம் என்பைத, கீோழயுள்ள அட்டவைண உங்களுக்குத் ொதளிவாக்கும்.
positive

question

I am

going

Am I

going?

He is

coming

Is he

coming?

She is

reading

Is she

reading?

It is

surfing

Is it

surfing?

We are

playing

Are we

playing?

ொபாதுவான கருத்துக்கைளத் ொதரிவிக்கவும், சிலோநரங்களிோலா அல்லது
எப்ோபாதுோமோயா நடக்கக்கூூடிய நிகழ்வுகைளக் குறிக்கவும் இந்த
Present Simple பயன்படுகிறது. எளிைமயான Present Simple
வாக்கியங்களில் இவற்ைற எப்படி உபோயாகிக்கலாம் என்பைத,
கீோழயுள்ள அட்டவைண உங்களுக்குத் ொதளிவாக்கும்.
I

go

We

come

You

read

They

surf
play
etc.,

He

goes

She

comes

It

reads
writes
plays
etc.,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful