You are on page 1of 2

Bahagian B [30 markah]

Jawab semua soalan.

Rajin dan usaha tangga kejayaan

1 (a) Apakah maksud ungkapan di atas?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[1 markah]

(b) Berikan satu nilai yang sesuai dengan ungkapan di atas?

_____________________________________________________________________

[1 markah]

(c) Berikan tiga sikap orang yang mengamalkan nilai di atas?

i. _________________________________________________________________

ii. _________________________________________________________________

iii _________________________________________________________________

[1 markah]
Soalan 16 hingga Soalan 20
Arahan: Bulatkan pernyataan yang betul.

16. A Untuk berjaya, kita perlu mengembangkan potensi diri kita.


B Contohilah tindakan rakan baik kita, walaupun kadang kala tindakannya salah
supaya rakan kita tidak berkecil hati.
C Kita perlu mengetahui kelebihan diri kita supaya kita dapat berbangga diri.

17. A Sikap bertolak ansur tidak dapat diamalkan dalam masyarakat yang berbilang
kaum.
B Toleransi mewujudkan pergaduhan sesama manusia.
C Amalan nilai toleransi akan menjadikan kita lebih fleksibel.

18. A Kita tidak boleh menerima hakikat bahawa kita mempunyai kekurangan.
B Alam dianugerahkan oleh Tuhan istimewa untuk manusia sahaja.
C Orang yang menagih dadah tidak mensyukuri anugerah Tuhan.

19. A Siti berjanji untuk menghadiahi adiknya dompet tetapi dia menghadiahkan
adiknya sapu tangan.
B Jayan berjanji untuk menyimpan rahsia rakannya. Dia tidak menceritakan rahsia
tersebut kepada sesiapa pun.
C Ali berjanji untuk bertemu rakan pada pukul 5 petang. Dia sampai pukul 5.30
petang.

20. A Aminah mempunyai keyakinan diri yang tinggi.


B Diana tidak mampunyai wawasan diri dan matlamat untuk mancapai kejayaan..
C Ali cepat berputus asa.