SEIU United Long Term Care Workers

ULTCW
report
2011;7Abril
ULTCW
A3s darwa carnanu ULTCW-n
h3ovrungalyx pazovm hama3nka3in
forovmnyr5 oronx nbadagn er
0cnyl` lov/ylov Galifornian glano.
dndysagan jcna=amu1
Hamacor/agxyl Hama3nknyri
Hyd` Lov/ovmnyr Cdnylov Hamar
2011 ;7 carovnu garyvor
=amanaga,r]an e ULTCW-i qnamki
dan antamnyri hamar5 kani or mynk
norix bydk e panagxynk myr qnamki
Qnamki Dan Ba3manacra3in
Panagxov;3ovnnyr5 L/wy4k1
(,arovnagyli 6-rt e]ovm)
(,arovnagyli 3-rt e]ovm)
2010 ;7p3ov]yda3in
grjadovmnyru irynx
hyd pyryxin unthanovr
DQ?? =amyri 3.6%
grjadovm1 {na3a/
a3t grjadovmnyru
ancam mod [ein
Nahancabyd
<warxnycyri
sba-naliknyrin5 ,ad antamnyri
hamar a3s grjadovmu barzabys
n,anagovm yn irynx wjara;yr;igi
ULTCW-n
Nyrga3axnovm e
Dna3in Qnamki
“oqanagman
?raciru
(,arovnagyli 7-rt e]ovm)
Yrgov,ap;i 0ru5 Abrili 4-in5 yrp
n,wovm e Togdor Mar;in Lov;yr Kinc
gr;syri sbanov;3an 43-rt darylixu5
ULTCW-i antamnyru ampo.]
Galifornia3i dara/kovm hawakwyxin
irynx hama3nknyrovm` ,arovnagylov
Togdor Kinci ba3karu a,qadawornyri
irawovnknyri hamar yv go[ anylov`
tataryxnyl hasaragagan a,qado.nyri
tym ov..wa/ wyr]yrs gadarwo.
har2agovmnyru1 Min[ San Pynido3i5
Ova;sonwili yv modaga a3l cawa-nyri
antamnyru gmiaworwyin5 Los An]ylysi
antamnyru miaxan hazarawor a3l
antamnyri Harawa3in Los An]ylysovm
cdnwo. First AME ygy.yxov mod1 ULTCW-i
Naqacah Lafonza Pa;lyru ir qosku
ov..yx =o.owrtin` asylow7 8A3s
bydov;3an hocin xxi e hanwa/1 Mynk
bydk e miaworwynk5 orbyszi wsdah
linynk5 or myr 2a3nu lsyli gta-na5
yv mynk bydk e ba3karynk artar
dndysov;3an hamar5 oru gba,dbani
a,qadawornyri irawovnknyru91
Min[yv Abrili 4-i cor/o.ov;3ovnnyru5
ULTCW-i antamnyru ba3karovm ein
a,qado.nyri irawovnknyri hamar`
masnagxylow Mardi 26-i Los An]ylysovm
ga3axa/ a,qadawornyri
hamyra,qov;3an yr;in5 orin
masnagxyxin awyli kan 20,000
masnagixnyr1 Antamnyru miaxan
Harawa3in Galifornia3i 160
miov;ynagan antamnyrin yv yrgov
0row janabarhwyxin tybi Matison5
Wisgosin` 0cnylov a,qadawornyrin irynx
panagxagan irawovnknyru ba,dbanylov
yv Nahancabydi a-a]arga/
p3ov]yda3in grjadovmnyrix qovsa’ylov
hamar darwo. ba3karin1
8Mynk o.] miov;ynagan
hasaragov;3an masn ynk gazmovm yv
a3ndy. xanganovm eink nyrga3axnyl
Galifornian1 Orbys a3tkan my/
miov;3ovn5 mynk pawaganin ov= ovnynk
a3ndy.i ga-awarov;3anu dy.ygaxnylov5
or nrank irawovnk [ovnyn grjadylov 4,000
martganx /racryrn ov a,qadanknyru95
6 asax Lovz Maria Gasdanon1
ULTCW-i Antamnyru Miaworwa/ Ba,dban yn
Gancnovm A,qadawornyri Irawovnknyrin
Mynk gabovm ynk ‘or2a-ov dna3in qnamagalnyrin` qnamki garik
ovnyxo.nyri hyd1
Myr Dna3in Qnamagalnyru` • Garygxo. yn
• Gharmarwyn 2yr crafigin • Naqahydazodwa/ yn • Hamabadasqanovm
yn polor nahanca3in bahan]nyrin
• “or2a-ov yn
• Qosovm yn darpyr lyzovnyroow
Art3o|k tovk
garik ovnyk
orag3al dna3in
qnamagali1
Y;y ta a3tbys e5aba mynk garo. ynk 2yz 0cnyl1 ULTCW
HomecareExchange.org
1-866-544-5742
2515 Beverly Blvd.
Los Angeles, CA 90057
A3s slaknyru cry;y amyn in[ yn asovm1 Galiforniaxinyru
;ylix yn gaqwa/1 Y;y tra badja-u nranx wjara;yr;igi
anoro,ov;3ovnu [e5 aba badja-u nranx a,qadank [ovnynaln e5
gam a3nbisi law a,qadank [ovnynalu5 oru nranx gda anhra=y,d
abahowov;3ovn1 Yv5 y;y tra badja-u a-o.]abahov;3an
wyrapyr3al ovnyxa/ mdahocov;3ovnu yv ty.ora3ki timax wjarylov
angaro.ov;3ovnu gam daryx an2in qnamylu [e5 aba badja-u
nranx yryqa3i gr;ov;3ovnn e1
Paxi tranix5 gorboradiw
,ahyru warovm yn mi 0ragarc5
or harwa/ovm e ygo. yv cnaxo.
hargadovnyrin1 )rinag` Wells
Fargo-n1 Mynk polors cidynk5 ;y in[
e Wells Fargo-n5 a3nbys [e|1 Isg
tovk cidy|k5 or nrank snangaxyl
yn1 Hamyna3ntybs5 nrank a3tbys
yn asovm1 A3nkan yn snangaxyl5
or nranx hargawor er $36 miliart
tolar5 orn el nrank sdaxan
orbys hsga yra,qaworacni mi
mas1 A3o5 nrank barzyl ein irynx
2y-kyru5 [na3a/ a3n ‘asdin5 or
nranx darygan ygamovdu 1998-2008
;;7 gazmyl e $95.8 miliart tolar1
A3n =amanag tovk gar/ovm eik5 ;y Wells Fargo-i a,qado.
nyru law covmar yn wasdagovm5 a3nbys [e|1 Nranx harxryk5 yv
nrank 2yz gbadmyn irynx parydys gosd3ovmnyri yv =bidnyri
ydyvovm ;aknwa/ darpyr badmov;3ovnnyr1 Wells Fargo-i panga3in
can2abahi mi]in a,qadawar2u gazmovm e =amagan $10.281
Ta e j,mardov;3ovnu1 Can2abahnyru da-abovm yn1 Ovrymn5
o|w e 0cdwovm1 Te i|n[1 )cdwo.nyrix mygu
Naqacahn e5 ow 2007-08 ;;7 wjarwyl e
$26.6 milin tolar1 Badgyraxnov|m yk1
Yv ta 8slaknyri ydyvovm9 ;aknwa/
badmov;3ovnnyrix mia3n mygn e1

Amynaahaworn a3n e5 or a3n =amanag5
yrp mynk a,qadawor undaniknyri
hamar ba3karylov hamar myr undrwa/
ba,don3anyri garikn ynk zcovm5 nrank
,arovnagovm yn harga3in ardonov;3ovnnyr
dramatryl amynaharovsdnyri 1%-in5 owkyr
wdanci yn yn;argovm myz hamar garyvor
/racryru1 )rinag7 a3nbisi /racryr5 oronk
azca3in mas,dapow yn wdanci yn;argwa/7
nranx sba-novm e modaworabys $44 miliart
tolari grjadovm1 Min[ty-5 yrgara2cylow
Pov,i =amanaga,r]ani harga3in grjadovmnyru5 oronxix 0cdwovm
yn Amyriga3i amynaharovsdnyru5 bydov;3an ygamovdu $42
miliart tolari gorovsd e sdanovm7 a3t covmaru awyli kan
pawagan glinyr a3s gynsagan /racryru yv /a-a3ov;3ovnnyru
bahbanylov yv ba,dbanylov hamar1 Sa mia3n 0rinagnyrix mygn
e5 oru paxadrovm e5 ;y orkanow e garyvor5 or myr undrwa/
ba,don3anyru myr 2a3nu lsyn par2r yv hsdag1
Saga3n amynagaryvor slaku a3n e5 oru
myz tovrs ghani a3s qa-na,’o;ix1 Ta a3n
e5 oru ov..wa/ e tybi ji,d ov.in1 Ta a3n
e5 oru myz norix gdani tybi artarov;3an janabarh1
Wyr]in mi kani amisnyri un;axkovm mynk mi kani panyr ynk
a-an2naxryl5 oronk myz awyli ji,d ov..ov wra ghanyn1

A-a]inu5 mynk bydk e
hasdadynk myr 2011-12 ;;7
Nbadagu5 in[bys ta lovsapanwa/ e
Darygan Zygov3xovm5 oru go[ e anovm
ov,atrov;3ovn gyndronanal tybi
Orag3al A,qadady.yru5 Antamnyri
Gazmagyrbovmu5 Myr A-a]nortov;3an
Amraxovmu yv Hzor Hama3nknyri
Sdy./ovmu1
Yrgrort5 mynk mi kani
anmi]agan ]ankyr ynk cor/atrovm5
orbyszi abaxovxynk myr
hnaraworov;3ovnnyru1 Sa untcrgovm e
Galifornia3i Bydagan P3ov]yi
a]agxov;3an hamar co/o.ov;3ovnnyrin
badrasdwylu5 oru gba,dbani
gynsagan /racryru5 Los An]ylys
Cawa-i gazmagyrbovmu yv haman3ka3in nyrcrawwa/ov;3an
untar2agovmu1 Ampo.] nahanci dara/kovm mynk h3ovrungalyl
ynk pazovm knnargovmnyr5 oronk ha3ndi yn orbys 8Myr
Hama3nku Jcna=am e Abrovm9 forovmnyr5 ordy. antamnyru
yv a3n hama3nknyri antamnyru5 ordy. nrank pnagwovm yn5
hnaraworov;3ovn yn ovnyxyl ov..agioryn qosylov irynx qntirnyri
wyrapyr3al5 oronx hyd nrank a-n[wovm yn
pnagarana3in5 a,qadanka3in5 gr;agan5
a-o.]abahagan yv hagaca.;aganagan
pnacawa-nyrovm1
Yrrot5 mynk oro, ov..agi 0cnov;3ovn yn
dramatrovm antamnyrin a3nbisi
naqa2y-nov;3ovnnyri ,norhiw5 in[bisik yn
Dna3in Qnamki “oqanagman ?raciru5
parylawwa/ adamnapov=agan nbasdnyru5
anwjar hargyr badrasdylov mi]oxnyru yv
an,ar= cov3ki a-crawman/wargaworman
0=antagov;3ovnu1 A3n in[ aryxin myr kov3ryrn
ov y.pa3rnyru Los An]ylys Cawa-ovm`
a,qadylow Wyragaxovnyri Qorhrti hyd
a-o.]abahov;3an oragaworman hamar
anhra=y,d =amyru amsagan 80-ix
i]yxnylow 77-i5 mynk garo. ynk anyl nayv a3l
cawa-nyrovm 1 Mia3n a3s cor/un;axu 0cnyx 2,000 qnamagalnyri`
bahbanylov irynx a-o.]agan abahowacrov;3ovnu1
Mynk polors cidynk5 or mynk abrovm yn t=warin dnydasagan
=amanagnyrovm yv4 azca3in5 yv4 dy.agan magartagow1 Saga3n5
a3s part =amanaga,r]anovm e5 or mynk bydk e awyli qoranank5
orbyszi cdnynk iragan hzorov;3ovnn ov ov=u5 oru calis e ULTCW
linylovx5 yv tranow hantyr25 bydk e cor/o.ov;3ovnnyri timynk1
SEIU ULTCW-i Naqacah Lafonza Pa;lyri go.mix7
Naqacahi Zygov3xu7
Cdnynk Myr Hama3nknyri` Jcna=amix Tovrs Calov Lov/ovmu
W
h
e
r
e
W
e
A
r
e

EMPLOYMENT
REAL
WAGES
SECURITY
OUTSOURCING
CORPORATE
PROFITS
CEO PAY
America’s
workers
are losing
ground
Electeds
are going the
wrong way
T
O
D
A
Y
’S
E
C
O
N
O
M
Y


Corporations
are calling
the shots
TAX CUTS
FOR THE RICH
ATTACKS ON
PUBLIC SERVICES
SCAPEGOATING
IMMIGRANTS
2
8Saga3n
amynan,anagalix
slaku a3n e5 oru myz
tovrs e hanovm a3s
qa-na,’o;ix1 Ta a3n
e5 oru ov..wa/ e tybi
ji,d ov.in1 Ta a3n e5
oru myz norix gdani
tybi artarov;3an
janabarh9
G
A
Z
M
A
G
Y
r
B
Y
L

{
A
"
A
N
I
<
N
Y
r
I

P
A
r
@
r
A
x
O
v
M
ULTCW-i Gazmagyrb[agan Pa=inu ,arovnagovm
e ]ankyr cor/atryl` 0cnylow a,qadawornyrin
irynx a,qadawa3rovm 2a3n ovnynalov1 Mard amsin
Py3krsfiltovm cdnwo. Valley ?yranox6Hiwantanoxi
a,qado.nyru 65% a]agxov;3amp timovm nyrga3axryxin
miov;3ovn gazmylov hamar1 Modaga 0ryrovm a3s
a,qadawornyru wyr]abys irawovnk govnynan miov;3an
2yvaworman 0cdin kwyargylov hamar1 <norhaworovm
ynk Valley ?yranox6Hiwantanoxi polor a,qado.nyrin5
owkyr krdna]an a,qadyxin` a-a]in ka3lu anylow
awyli law yv ba3/a- abaca ha.;anagylov hamar1
VaLLey ?yranox6Hiwantanoxi A,qado.nyru Ba3karovm yn
ULTCW-ow Nyrga3axwylov Hamar
dan ba3manacryri my/amasnov;3an hamar1 Hovnwar amsin
a-a]nortnyru yv agdiwisdnyru5 owkyr nyrga3axnovm ein awyli kan
40 qnamki dnyr5 masnagxyxin mi =o.owi5 ori nbadagn er myr
a-a]iga ba3manacra3in ar,awovm hzorov;3ovn sdy./ylu1
Hovnwar amsin ga3axa/ =o.owi art3ovnkovm myr antamnyru
mda/yxin5 or ,ad 0cdagar glini Panagxa3in Sdradycia3i
Han2na=o.owi 2yvaworovmu1 Han2na=o.owu ir a-a]in hantimovmu
anxgaxryx “ydrwar amsin` knnargylow lawacov3n modyxovmn
ov sdradycianyru5 oronk gbahan]wyn myz ar=anwov3n ov=y.
ba3manacryr ,ahylov hamar1

Han2na=o.owu nayv gwyrana3i myr un;axig ba3manacryri
crwa/ku yv ga]agxi oro,ylov panagxa3in sy.anin nyrga3axwa/
myr a-a]nahyr;ov;3ovnnyru1 A-a]nahyr;ov;3ovnnyru himnaganovm
himnwa/ glinyn 2011 ;7 Ba3manacra3in Harxa;yr;igi art3ovnknyri
wra5 oru nyrga3axwyl er a3n antamnyrin5 ovm ba3manacryru
agngalovm ein ,ovda’ov3; panagxovm1
Hadovg ,norhagalov;3ovn ynk ha3dnovm myr polor a3n
antamnyrin5 owkyr agdiw tyr yn qa.axyl 2011 ;7 Ba3manacra3in
Ar,awu a-a]nortylov cor/ovm1
Qnamki Dan Antamnyru Badrasdwovm yn 2011 ;7 Panagxov;3ovnnyrin
(,arovnagyli 1-in e]ix)
S
D
Y
>
?
Y
L

O
r
A
G
#
A
L

A
<
Q
A
D
A
D
Y
>
Y
r
Nor Darin ir hyd pyryx
Sdogdon` Galiforna3in Valley
Gardens Qnamki Dan a,qado.nyri
a-a]in ba3manaciru1 Antamnyru
miasnapar kwyargyxin ULTCW-in
mianalov yv a,qadawa3rovm 2a3n
ovnynalov 0cdin1 Nrank a3=m donovm yv
cor/atrovm yn irynx nor ba3manaciru1
<norhaworovm ynk polor nranx5 owkyr
o[ mia3n ampo.] ov=ow ba3karyxin irynx
a,qadawa3rovm 2a3n ovnynalov hamar5
a3l nayv ampo.] ov=ow ba3karyxin irynx
a-a]in ba3manaciru ha.;ylov hamar1
VaLLey Gardens-u Donovm e Ir
A-a]in Ba3manaciru1
Myntosino Cawa-i ULTCW-i antamnyri cry;y
myg ov gys darwa krdna]an a,qadanki yv nwirwa/
ov;3an art3ovnkovm mynk wawyraxryxink mi
ba3manacir5 oru gbahbani DQ??6i
a,qadawar2yru ir nyrga3ix magartagovm1
Min[ ba3manaciru5 nahanca3in yv dy.agan
p3ov]yda3in qntirnyri badja-ow Myntosino
Cawa-i DQ?? a,qado.nyru gancna/ ein
a,qadawar2i ta=an grjadovmnyri
wdanci a-a]1 Saga3n5 myr 2a3nu lswyx
par2r yv hsdag5 yrp mynk miaworwa/
eink orbys ULTCW yv a]agxov;3ovn
eink sdy./ovm hasaragagan
gazmagyrbov;3ovnnyri yv dy.agan
a-a]nortnyri mi]yv1
Myntosino3i Antamnyru Qo,or
Ha.;anag yn Cnahadovm1
3
S
D
Y
>
?
Y
L

O
r
A
G
#
A
L

A
<
Q
A
D
A
D
Y
>
Y
r
Nahanca3in P3ov]yi Art3ovnku Anha3d e
Hovnwar amsin Nahancabyd Praovnu
ha3dararyx ir 2011/2012 finansagan darwa
p3ov]yda3in a-a]argu1 Ov,atrov;3ovnu gyndronaxnylow
$26 miliart tolari bagasrortu lraxnylovn5
Nahancabydu a-a]argyl e grjadyl mi kani /racryr5
a3t ;wovm nayv $486 milion tolari grjadovm e
a-a]argwyl DQ?? /racrin
yv 10 dogos grjadovm` qnamki
dnyri finansawormanu5 oru
dramatrwovm e nahanci`
Qnamki Dnyri Orag3al
Qnamki )rinac/i (AB 1629)
go.mix1 {na3a/ ty- barz [e5
;y art3ok AB 1629-i
finansaworman grjadovmu iryn
zcaxnyl gda dy.agan qnamki
dnyrovm5 ;y o[5saga3n mynk
hasdad cidynk5 or DQ??6i
grjadovmnyru irynx zcaxnyl
gdan har3ovr hazarawor
daryxnyri5 ha,mantamnyri
wra5 in[bys nayv nranx wra5 ovm mynk qnamovm ynk1
Nahancabydu grjadovmnyr e a-a]argyl DQ??
/racrin5 a3t ;wovm nayv na a-a]argyl e wyraxnyl
dna3in /a-a3ov;3an =amyru a3n hiwantnyri mod5 owkyr
qnamk yn sdanovm irynx undaniki antamix5 gam5 owkyr
abrovm yn irynx qnamagali hyd nov3n danu7 unthanovr
a-mamp a-a]argwyl e 8.4% DQ?? =amyri grjadovm yv
p=,gi go.mix wawyraxovm5 orbyszi hiwantu irawasov
ta-na DQ?? /racrix 0cdwylov1
Yrp ha3dararwyx a-a]argwa/ grjadovmnyri
masin5 ULTCW-n yv SEIU Galifornian nor
finansaworman lov/ovmnyr sgsyxin ‘ndryl5 orbyszi
0cnyn ‘oqhadovxylov dna3in qnamagalov;3an
grjadovmnyru1 Art3ovnkovm5 Nahancabydu wyrana3yx
DQ?? /racri grjadovmnyru` ;o.nylow mia3n a3n
ba3manu5 or pov=agan sbasargo.u bydk e wawyraxni
dna3in qnamk sdanalov gariku1 xawok srdi5 xan-
gaxa/ a-a]argwa/ lov/ovm yv p3ov]yda3in wyrana3ovm
wdanci yn yn;argwa/5 kani or Hanrabydagannyru
qxanyl yn Hadovg Undrov;3ovnnyru5 oronk ;ov3l gda3in
kwyargo.nyrin kwyargylov hargyru yrgara2cylov
0cdin5 oronx =amgydu lranovm e am-anu1 A3s
hargyri yrgara2covmu garyvor hancamank er
yrgaradyv qnamki yv a3l /racryri grjadovmnyru
nwazyxnylov hamar1 A-anx
=amgydanx hargyru
yrgara2cylov5
Nahancabydu hnarawor
e5 or sdibwa/ lini
/a3rahy. grjadovmnyr
hargatrylov Ma3is3an
Wyrana3wa/ p3ov]yovm`
bagasortu lraxnylov
nbadagow5 oru a3l gyrb
garo. er lraxwyl harga3in
yrgara2cman mi]oxow1
Min[ Nahacabydu yv
nahanca3in
0rynstirnyru ,arovnagovm yn ba3karyl $26
miliart tolari bagasortu lraxnylov hamar5 Goncrysu
‘or2ovm e miliartawor ta,na3in tolarnyr grjadyl5
oronk 0cnovm yn bydagan /racryri finansawormanu1
{a’azanx barz e5 or Galifornia3i yv ta,na3in
ga-awarov;3an finansagan qntirnyru
‘oqgabagxwa/ yn5 yv a3t armada3in badja-u
bydk e hasxyacrwi5 orbyszi mynk ja,agynk
yrgaradyv qnamki a-a]un;axu o[ mia3n AMN6i
dara/kovm5 a3l nayv myr nahancovm1 A3t isg
badja-ow el mynk polors bydk e nwirwa/ov;3amp
a,qadynk a3l miov;3ovnnyri myr y.pa3rnyri yv kov3ryri
hyd` Artar Dndysov;3an Hamar Ba3karovm o[ mia3n
Galifornia3i5 a3l nayv ampo.] bydov;3an
dara/kovm1 Mia3n miasin linylow mynk ggaro.anank
anhra=y,d yrgaradyv ‘o’oqov;3amp a-a] danyl
Galifornian yv myr bydov;3ovnu1
Ordyl el5 or Tovk linyk5 hy,dov;3amp garo. yk sdanal
@yr harxyri badasqannyru yv dy.ygov;3ovn sdanal
untcrgwylov wyrapyr3al1 Zancaharyk ULTCW-i
Antamnyri Mardagan Gyndron1
ULTCW
M
A
C
ember
ction
enter
1-877-MY ULTCW
(698-5829)
ULTCW-n A]agxovm e sB 411-in` Dna3in Qnamki ?a-a3ov;3ovnnyri Oro,manu
Linylow ULTCW-i antamnyr5 mynk
krdna]an a,qadank ynk daryl
abahowylov5 or myr daryxnyrn ov
ha,mantamnyru sdanan
hnaraworins par2r magartagi
orag3al qnamk5 angaq nranix5 ;y
mynk gpar2raxnynk qnamki dnyri
[a’ani,nyru5 gam ga]agxynk
0rynstrov;3anu5 oru
ardaxolovm e myr dna3in qnamagalnyri garyvor
a,qadanku1 Saga3n5 cidy|k art3ok Tovk5 or
masnawor dna3in qnamagalov;3an pnacawa-u [i
yn;argwovm a3s nov3n [a’ani,nyrin1 Ta a3tbys e1
Saga3n5 Synadi 411-rt 0rinaci/u5 ori hy.inagn er
Synador Kovryn “ra3su5 g’oqi a3t` bahan]ylow5 or
masnawor dna3in qnamagalov;3an
cor/agalov;3ovnnyru lixynzaworwa/
linyn Hasaragagan A-o.]abahov;3an
Pa=anmovnki go.mix yv hamaba-
dasqanyn DQ?? /racri cry;y polor
[a’ani,nyrin1
I|n[ garo. yk tovk anyl5 orbyszi
nbasdynk Synadi 411-rt 0rinac/i
anxgaxmanu yv abahowynk5 orbyszi polor dna3in
qnamagalov;3an cor/agalov;3ovnnyru hamabadasqanyn
DQ?? /racri miyvnov3n [a’ani,nyrin1 Barzabys
a]agix namag ov.argyk7 Senator Curren D. Price, Jr. -
State Capitol Rm. 2057 - Sacramento, CA 95814.
@yr ULTCW-i hbardov;3ovnu xovxatryk @yr nor kardu
xov3x dalow1 A3o45 ta ji,d e5 modaga mi kani ,apa;nyri
un;axkovm ULTCW6i liiraw antamnyru ‘osdow gsdanan
irynx nor ULTCW-i Antamov;3an Kardu1 A3t kardu
g’oqarini ULTCW-i polor naqort kardyru5 oronk
hnarawor e5 or Tovk ovnyk @yr tramabanagovm1 @yr nor
antamov;3an kardi hyd miasin Tovk nayv dy.ygov;3ovnnyr
gsdanak Union Plus-i wyrapyr3al7 mi anwjar /racir5
oru myr antamnyrin gdramatri anwjar zy.]yr yv
/a-a3ov;3ovnnyr1 Mynk hasganovm ynk5 or mynk abrovm ynk
t=warin dndysagan =amanaga,r]anovm5 yv 2yr wasdaga/
3ovrakan[3ovr lovman ;ang e5 in[bys yrpyk1 Mynk hov3s
ovnynk5 or Union Plus-i
mi]oxow a-a]argwo.
/a-a3ov;3ovnnyru g0cnyn
@yz el awyli qna3yl @yr
covmaru1
Y;y Tovk nyrga3ovms
Antamawjar wjaro.
yk yv xanganovm yk
0cdwyl ULTCW-i liiraw
antam linylov nbasdnyrix5 aba qntrovm ynk zancaharyl
Antamnyri Mardagan Gyndron` 1-877-MY ULTCW
hy-aqosahamarow yv nranx asyk5 or Tovk hynx a3s0r
xanganovm yk ta-nal liiraw antam1
@yr ‘osdarg.ovm cdyk ULTCW-i
nor Antamov;3an Kardu1
ULTCW-n hbard e lovsar2agylov myr hama3nka3in
cor/ungyro]u` Galifornia3i Gan[in (California
Calls), oru naqginovm jana[wa/ er Galifornia3i
Ta,nagxov;3ovn anwamp1 Galifornia3i Gan[u angaq
ta,nagix e` pa.gaxa/ 27 hama3nka3in himk ovnyxo.
gazmagyrbov;3ovnnyrix5 oronk nwirwa/ yn wyragancnylov
Galifornia3i Yrazanku` pary’oqylow sqal p3ov]yda3in
ka.akaganov;3ovnn ov hydamnax harga3in 0rynknyru1
Galifornia3i Gan[u himnwa/ e dasu cawa-nyrovm7
Alamyta5 Fryzno5 Kyrn5 Los An]ylys5 _iwyrsa3t5 San
Pyrnartino5 San Tiyco5 Sanda Glara5 :ovlary yv
Wyrndovra cawa-nyrovm1
Galifornia3i Gan[i masin hawyl3al dy.ygov;3ovnnyr
sdanalov hamar5 qntrovm ynk a3xylyl ,ad ,ovdow
mygnargwo. wyp ga3ku` www.CaliforniaCalls.org1
HAMA#NKA#IN COr?UNGYrNYrI
LOvSAr@AGOvM`
GALIFOrNIA#I GAN{
SB 411:
Dna3in Qnamki
?a-a3ov;3ovnnyri
)rinaci/
5
ULTCW-n hbardov;3amp ha-
3dararovm e Lankasdyri myr
nor crasyn3agi paxovmu5 oru
cdnwovm e 42257 6th West Street,
Unit 301, Lancaster, CA 93534
hasxyovm1
LANKASDYrI CrASYN#AG
Orbys a-a]in ka3l5 masnagixnyrin qntryxin sdoracryl a]agxov;3an kardyr5
oronxow nrank hasdadyxin irynx miaworwylov yv Galifornia3i darpyr dndysagan
qntirnyri tym cor/o.ov;3ovnnyr 2y-nargylov mdatrov;3ovnu1 Hawyl3al dy.ygov;3ovnnyr
sdanalov yv lov/man masnagix ta-nalov hamar a3xylyk www.ULTCW.org ga3ku1
8Hama3nku Jcna=am e Abrovm9 forovmnyru5 oronk
anxgaxwyxin a3nbisi wa3ryrovm5 in[bisik yn tbroxnyru5
hasaragagan gyndronnyru yv miov;3an crasyn3agnyru5
xovxatrovm ein indyragdiw ,norhantysnyr5 knnargovmnyr
yv hasaragagan wga3ov;3ovnnyr1 Forovmnyri
anmi]agan nbadagu masnagixnyrin dndysagan
jcna=ami armadagan badja-nyri yv nyrga
aqdan,annyri masin paxadrov;3ovn daln er5 in[bys
nayv martganx hawakacrylu la3na/awal ,ar=ovmnyri
my]` a3s jcna=ami tym ba3karylov mdatrov;3amp1
Darpyr ka.aknyrovm forovmnyri pnov3;u darpyr er5
saga3n oro, darryr an’o’oq ein7 3ovrakan[3ovr =o.ow
barovnagovm er ,norhantys` nwirwa/ Galifornia3i
untla3nwa/ jcna=amin7 pangyri go.mix dnyri
a-crawovmix` min[yv cor/azrgov;3ovn5 hasaragagan
gr;ov;3an grjadovmnyrix` min[yv soxialagan
/a-a3ov;3ovnnyri wyraxovm1
Mi ;yma5 oru pawaganin hydakrkrov;3ovn
a-a]axryx5 undanygan ygamovdnyri anhawasarov;3ovnn
er` Galifornia3i amynapar2r yrgov dogos wasdago.
nyri yv mnaxa/ 98 dogosi mi]yv1 A3s irawijagu
pymaganaxnylov nbadagow nyrga3axno.nyru dasu
gamawornyri hrawiryxin nsdylov pymi timaxi masovm
dy.atrwa/ dasu a;o-nyrin1 A3novhydyv nranxix inu
sdibwa/ y.an wyr gynalov yv mim3an mi[yv pa=anylov
yryk a;o-nyru5 min[ dasnyrort an2u harmarawyd
mygnwyl er mnaxa/ 3o; a;o-nyri wra1 Imasdu hydyv3aln
er7 Hynx hima myr bydov;3an my] cyr6harovsdnyru
sba-ovm yn myr hawakagan harsdov;3an my/ masu5
min[ty- mnaxa/ poloru bydk e wijapanyn
mnaxa/nyri hyd1
Forovmnyru
crawyxin darpyr pnacawa-nyri martganx5 a3t ;wovm`
miov;3an antamnyrin5 hasaragagan agdiwisdnyrin
yv dy.agan pnagi[nyrin1 Nrank nyrga3axryxin
=o.owrtacragan qa-novrt5 orn a3nkan pazmazan er5
orkan hynx inku` Gaklifornian7 daryx ka.akaxinyr yv
manovgnyr5 darpyr azcov;3ovnnyri yv darpyr lyzovnyrow
qoso. martig yv darpyr dndysagan ygamovdnyri dyr
martig1 Unthanovr a-mamp 2,000 hoci masnagxyxin
forovmnyrin1
#ovrakan[3ovr forovmi =amanag nayv anxgaxwyn
Harx yv Badasqani mas ‘or2acydnyri yv
hasaragagan a-a]nortnyri hyd5 owkyr hajaq
dy.agan magartagow ov,atrov;3ovn yn tar2novm
dndysagan jcna=amin1 Saga3n 3ovrakan3ovr forovmi
zcaxmovnka3in himku unga/ er forovmi masnagixnyri
wga3ov;3ovnnyri wra5 owkyr grkow yv angy./oryn
qosovm ein irynx a-0r3a gynxa.a3in qntirnyri masin1
A3ndy. mi po.ok ardaha3do. ty-ahas a.]ig gar San
Pyrnartino3ix5 ovm ha3ru yrgrix tovrs er ardakswyl
ir ca.;aganagan qntirnyri badja-ow1 A3ndy.
mi mia3nag ma3r gar Lonc Pi[ix5 ow qosovm er ir inu
yryqanyrin snntam;yrkow yv hacovsdow abahowylov
qntri masin1 A3ndy. mi hanra3in koly]i ovsano. gar
Wigdorwilix5 ow tovrs er ;o.nwyl garyvor tasun;axix5
kani or tasaranu ly’6lyxovn er1 Darpyr wa3ryr5
darpyr qntirnyr5 saga3n amynovryk` unthanovr ;yma7
Galifornian gor/anovm e ir ka.akaxinyrin5 yv hynx
hima bydk e mynk ka3lyr 2y-nargynk tra tym1
8Hama3nku Jcna=am e Abrovm9 Forovmnyru Lovsar2agovm yn Artar
Dndysov;3an Ba3karu
(,arovnagyli 1-in e]ix)
G
A
Z
M
A
G
Y
r
B
Y
L

{
A
"
A
N
I
<
N
Y
r
I

P
A
r
@
ULTCW
United Long Term Care Workers ®
Our Community
in Crisis Forum
Our Community in Crisis
"We were at the epicenter
of the housing bubble,
and we are at the
epicenter of the fallout."
-- Stephen Levy, Center for Continuing
Study of the California Economy, quoted
in the LA Times
"Foreclosures keep
popping up. This is far
from over."
-- Hoss Ghitkammanee, Palmdale, CA
home owner, quoted in the LA Times
• 1 i n 45 US househol ds
recei ved a forecl osure noti ce
i n 2010

• 25 percent of al l mortgage
hol ders are underwater

• I n CA, one i n every 200
homes was i n forecl osure i n
2010

• 1. 2 mi l l i on homes wi l l be
repossessed i n 2011

• Not a si ngl e bi g bank CEO
has gone to j ai l as a resul t of
the mortgage cri si s
Home Foreclosures

Our Community in Crisis
A Forum For Coming TogeTher And Finding SoluTionS
And what can we
do about it?
What’s Going on with…
FindingGoodJobs?Foreclosures?
Education?Healthcare?
Let’s join as neighbors to understand the cause of the
crisis and work together to fnd solutions
Sponsored by SEIU ULTCW, United Long Term Care Workers
When:
Where:
Contact for more information:
Our Community in Crisis
Yes, there is a Crisis in Our Community, and I want to be a part of the
Community Empowerment Alliance. Sign me up!
NAME
EMAIL
ZIP
ADDRESS
CITY STATE
CELL PHONE HOME PHONE
__ BUSINESS PROFESSIONAL DEVELOPMENT
__ UNEMPLOYMENT/FINDING GOOD JOBS
__ HEALTHCARE
__ NEIGHBORHOOD BEAUTIFICATION
__ EDUCATION/IMPROVING OUR SCHOOLS
__ FIXING OUR BROKEN IMMIGRATION SYSTEM
__ FAITH-BASED OUTREACH
__ OTHER _______________________
i’m interested in learning more or doing something about: ULTCW
Our Community in Crisis
Yes, there is a Crisis in Our Community, and I want to be a part of the
Community Empowerment Alliance. Sign me up!
NAME
EMAIL
ZIP
ADDRESS
CITY STATE
CELL PHONE HOME PHONE
__ BUSINESS PROFESSIONAL DEVELOPMENT
__ UNEMPLOYMENT/FINDING GOOD JOBS
__ HEALTHCARE
__ NEIGHBORHOOD BEAUTIFICATION
__ EDUCATION/IMPROVING OUR SCHOOLS
__ FIXING OUR BROKEN IMMIGRATION SYSTEM
__ FAITH-BASED OUTREACH
__ OTHER _______________________
i’m interested in learning more or doing something about: ULTCW
Our Community
in Crisis Forum
6
Nyrga3axnovm ynk ULTCW-i Dna3in Qnamki
“oqanagman ?raciru
3.6% grjadovm5 oru5 in[bys mynk cidynk5 hadgabys
xawali e a3s t=warin dndysagan =amanaga,r]anovm1
Myr dna3in qnamagalov;3an antamnyrin hawyl3al
a,qadanka3in =amyr ha3;a3;ylov nbadagow 0cnylov
hamar5 orbyszi nrank lraxnyn irynx 3.6% grjadovmu
gam bahbanyn irynx a-o.]abahagan nbasdnyru5
mard amsin ULTCW-n sgizp tryx Dna3in Qnamki
“oqanagman /racrin1
Nman linylow myr naqginovm ovnyxa/
xovxagacrov;3anu5 Dna3in Qnamki “oqanagman /raciru
anwjar /a-a3ov;3ovn e5 ori nbadagn e 0=antagyl
daryxnyrin5 wydyrannyrin yv ha,mantamnyrin` cdnylov
orag3al ULTCW dna3in qnamagal5 ovm gariku nrank ovnyn
garjadyv gam yrgaradyv qnamk sdanalov hamar1
Nyrga3ovms5 Dna3in
Qnamki “oqanagman /raciru
hasanyli e Los An]ylys
Cawa-ovm pnagwo.nyrin yv
nbadag ovni ,ad ,ovdow /raciru
untar2agylov ULTCW-i a3l cawa-nyrovm1
Ka3l 1. @yr
timovmnaciru
nyrga3axryk
hy-aqosow5 ‘osdow
gam indyrnydow1
1 2
3
Ka3l 3. Yrp mynk cdnynk harmar
darpyrag5 mynk 2yz yrgovsit
gnyrga3axnynk mim3anx1
Ka3l 2. Mynk g’ndrynk
mi a3nbisi hiwanti5
ovm gariknyru
ghamabadasqanyn
2yr ovnagov;3ovnnyrin
yv a,qadanka3in
naqasirov;3ovnnyrin1
我是 (請選項): 居家照顧服務授權的護理接受人 私人付費的護理接受人
請項妥以下三項之一:
居家照顧服務社會工作者姓名:
居家照顧服務案件號碼 #: 19-
你的社會安全號碼 #:
列出兩位緊急情況聯繫人的姓名和電話號碼.
緊急聯繫人 1
電話
緊急聯繫人 2
電話
你使用什麼語言?
母語
第二語言
其它: □
請選出你需要協助的服務項目:
陪伴就醫看診
步行鍛練
沐浴
臥浴
大小便護理
腸道管理方案
衣著
家庭護理交流消費者申請表格
ULTCW
名字
電子郵件
郵遞區號
住址


手機號碼
住宅電話
性別: ____女 ____男
出生日期 (自由選項) ______/______/______
雜事
修飾整潔
徹底清潔工作
熨衣
洗衣
藥物分配管理
月事護理
照料動物
購物
矯正和假肢協助
保護監督
重定位及皮膚護理
烹飪
清潔工作
(你也可以上網 HomeCareExchange.org, 或致電: 1-866-544-5742 提出申請)
I am a (check one): IHSS-authorized care recipient private pay care recipient
Complete one of the following three items:
IHSS Social Worker’s name:
IHSS Case #: 19-
Your Social Security #:
List the names and phone numbers of two people we can contact in case of an emergency.
EmErgEncy contact 1
Phone
EmErgEncy contact 2
Phone
What languages do you speak?
Primary
Secondary
Other
Please check the tasks you would like assistance with:
Accompany to Dr. appoint.
Ambulation Exercises
Bathing
Bed Baths
Bowel and Bladder Care
Bowel Program
Homecare excHange
application Form For conSUmerS
ULTCW
NAME
EMAIL
ZIP
ADDRESS
CITY
STATE
CELL PHONE
HOME PHONE
GENDER: ____FEMALE ____MALE
DATE OF BIRTH (OPTIONAL) ______/______/______
Grooming
Heavy Cleaning
Ironing
Laundry
Medication Dispensation
Menstrual Care
Prosthetic Assistance
Protective Supervision
Repositioning and Skin Care
Cooking
Cleaning
Feeding
(You can also submit your application online at HomeCareExchange.org, or by calling: 1-866-544-5742)
Homecare Exchange 2515 Beverly Blvd. Los Angeles CA 90057
If you’re in need of short-term or long-term care,
Homecare Exchange can match you with the best
qualifed, pre-screened caregivers in your area
whom you can trust and who understands the care
you require.
Contact Homecare
Exchange today to
fnd your qualifed
in-home caregiver!
FREE of charge!
Call 1-866-544-5742 or visit us at www.HomecareExchange.org
a complimentary service of ULTCW
Long Term Care
United
Workers
Connecting experienced homecare providers with those in need
Our in-home caregivers are:
• compassionate
• fexible with your schedule
• pre-screened
• meet all state requirements
• experienced
• speak different languages
DO yOu nEED a
qualifiEd In-HOmE
CaREgIvER?
if so, we’re here to help!
Got questions about the Homecare Exchange?
Call our Homecare Exchange Hotline: 1-866-544-5742
Or check out the Homecare Exchange website:
www.HomecareExchange.org
DEar HomEcarE ProviDEr, EstimaDo ProvEEDor DE cuiDaDo En El HoGar,
SEIU-ULTCW
2515 Beverly Blvd.
Los Angeles, CA 90057
ULTCW
Long Term Care United
Workers
PLACEHOLDER
Want more
authorized hours?
Wecanhelp...
Connecting experienced homecare
providers with those in need
Conectando a proveedores de
cuidado en el hogar capacitados
con aquellos que lo necesitan.
¿Le gustaría obtener
más horas autorizadas?
Nosotroslepodemosayudar...
B u s i n e s s R e p l y C a r d
Trim to 6.000" x 4.000" DO NOT RESIZE!
Created by www.ReplyMailOnLine.com from Citation Software Inc. (508-436-2543, ext. 805)
NO POSTAGE
NECESSARY
IF MAILED
IN THE
UNITED STATES
BUSINESS REPLY MAIL
FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. 69415 LOS ANGELES CA
POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE
ATTN SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION LOCAL 6434
UNITED LONG-TERM CARE WORKERS' UNION
2515 BEVERLY BLVD
LOS ANGELES, CA 90057-9825
¿tiene preguntas
acerca del
intercambio
de cuidado en
el hogar?
Llame a nuestra línea directa
del intercambio de cuidado
en el hogar: 1-866-544-5742
También encontrará información
en el sitio Web del intercambio
de cuidado en el hogar: www.
HomecareExchange.org
1-866-544-5742
"MATCHING QUALIFIED HOMECARE
PROVIDERS WITH THOSE IN NEED OF CARE.”
Aha5 :y In[bys e Cor/ovm Dna3in Qnamki “oqanagman ?raciru7
(,arovnagyli 1-in e]ix)
Dna3in Qnamki “oqanagman /raciru
gabovm e ‘or2a-ov dna3in qnamagalnyrin
garik ovnyxo.nyri hyd1
Timylov hamar a3xylyk HomecareExchange.org ga3ku yv hydyvyk
egranin drwa/ hrahancnyrin1 Tovk garo. yk timovmnacir
bahan]yl` zancaharylow 1-866-544-5742 hy-aqosahamarin1
7
At 180,000 members strong, our
ULTCW family is spread across
this great state with an incredible
diversity not just of cultures, but
locations. Whether you live on
a city block or a country road,
we are all connected.
Many Voices, One Union
We Are ULTCW
ultcw.org
Hzoraxwa/ linylow 180,000 antamnyrow5 myr
ULTCW-i undaniku dara/wa/ e a3s hianali
nahanci ampo.] dara/kovm o[ mia3n [lswa/
m,agov;a3in pazmazanov;3amp5 a3l nayv
dara/ka3in1 Angaq nranix5 ;y tovk pnagwovm
yk ka.aka3in ;a.amasovm5 gam c3ov.i
janabarhin5 miyvnov3nn e5 mynk miasin ynk1
<ad @a3nyr5 Myg Miov;3ovn
MYNK ULTCW-N YNK