CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Încheiat azi___________la ………………….

Intre părţile 1. …………………………. domiciliat în ……………………… posesor al …….. seria …… nr. …….., în calitate de proprietar 2. ............................. cu sediul în .............................., cod unic de înregistrare ................., nr. O.R.C. ..................., administrată legal de .................................., în calitate de chiriaş. Părţile convin perfectarea prezentului contract de închiriere a ............................... cu destinaţia .............................. 3. Prezentul contract se perioada ........................................., cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional, în cazul în care părţile convin acest lucru până la data de ........................... 4. Suma percepută pentru închirierea spaţiului este de ................./..............., plătită în echivalentul în LEI , la cursul BNR , din ziua plăţii, sumă ce se va achita în contul curent nr. .............................deschis la ..................................., la începutul fiecărei luni până în data de 5(cinci). 5. Chiriaşul, adică ............................................., se obligă: - la plata utilităţilor (asociaţie, curent, gaz, cablu TVS) la zi, facturile respective se vor prezenta în contabilitate cu chitanţele aferente, luna următoare; - chiriaşul se obligă să folosească apartamentul în condiţiile în care a fost preluat, fără ai aduce modificări; - să comunice proprietarului intenţia de a rezilia contractul cu minim 30 zile înainte;

. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei ) exemplare.. .schimbarea proprietăţii sau încetarea contractului. 9. . .efectuarea unor lucrări de modernizare sau de dotare. Încetarea contractului se va face în următoarelor situaţii: .să predarea apartamentului să facă dovada achitării tuturor taxelor de consum şi întreţinere la zi. iar vecini au adus reclamaţii. PROPRIETAR CHIRIAŞ . 7.să permită proprietarului accesul în apartament pentru a verifica modul de folosinţă al acestuia. câte unul pentru fiecare parte . Orice litigiu între părţi se va rezolva pe cale amiabilă. . .. 6 .la solicitarea uneia dintre părţi cu anunţarea intenţiei cu 30 zile înainte.la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul contract. ..unilateral de către proprietar.să anunţe chiriaşul cu 30 de zile înainte de luarea unei hotărâri privind: .a perturbat în mod repetat orele de linişte. când chiriaşul nu a respectat condiţiile de folosire a apartamentului. .schimbarea chiriei.Obligaţiile proprietarului: .să ia act de sesizările chiriaşului privind unele aspecte legate de folosirea apartamentului şi să ia măsurile corespunzătoare. 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful