You are on page 1of 1

รองศาสตราจารย์ ดร.

มารุต ดำาชะอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ผู้ไดูรับรางวัลนักวิจัยยอดเยีย
่ ม ของคณะมนตรีการศึกษาเอเซียอาคเนย์(ซีมิโอ) 2002
เรื่อง สิทธิเด็กต่อการศึกษา รับรางวัลที่ โรงแรมลีเมอริเดียน กรุงเทพ ประเทศไทย
ทีป
่ รึกษา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๒๐
โทร และ แฟกซ์ (๖๖)๐๒๕๒๑๒๒๘๘ มือถือ : ๐๘๔๐๙๙๒๘๖๗
ทีป
่ รึกษา : ม้ลนิธิจิตเป็นผู้ใหู ใจเป็นนิพพาน
๑/๒/๔ รามคำาแหง ๑๖๔ มีนบุรี กทม. ๑๐๕๑๐
Tel: (66)25176660-1,Fax: (66)29177426
ทีป
่ รึกษา: บริษท
ั เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ครีเอติวิต้ี คอนซัลแตนทซ์ จำากัด
๓/๑๙๓ ซอยพิงคะนคร ๑ แจูงวัฒนะ หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
(๖๖)๒๕๗๓๓๑๓๑๕, ๙๘๒๔๙๕๒, แฟกซ์ : (๖๖) ๒๙๘๒๔๙๕๓
Email: marutd042@gmail.com , dmarut@bunga.pn.psu.ac.th , d_dr_marut@hotmail.com