FIZICA NUCLEULUI

Caracretristicile nucleului Elementele constructive ale nucleelor sunt protonii i neutronii. Protonii i neutronii au multe prppriet i comune i ei sunt deseori privi i ca dou st ri de sarcin diferit ale unei unice patricule numit nucleon.

Num rul A de nucleoni din nucleu este num rul de mas sau num rul nucleonic. Num rul pozitronilor d num rul de sarcin al nucleului sau num rul atomic pentru atomul respectiv Z. Num rul neutronilor va fi A-Z=N.

Notarea unui nucleu se va face: Nuclizii pot fi grupa i în urm toarele categorii: Izotopi definesc nuclizii care au aceea i sarcin Z: .

m.y Izotoni definesc nuclizii care au acela i num r de neutroni N=A-Z y Izobari definesc nucleele care au cela i num r de mas A Unit ile dimensionale în nuceu sunt de ordinul: Unitatea atomic de mas u. este a 12-a parte din masa nucleului de 126C Conoscând valorile precise ale maselor protonilor i neutronilor se poate calcula defectul de mas al nucleului.? ™ M p .a.

A M n A M.

! (.A .

Energia de leg tur raportat la num rul de nucleon are aproximativ aceea i valiare pentru toate nucleele stabile adic conform rela iei lui Einstein: Nuclear binding energy = mc2 .A . Aceast m rime corespunde energiei de leg tur a nucleului.

Stabilitatea tinde s se realizeze prin reac ii de fisiune în domeniul numerelor de mas mare i prin reac ii de fuziune în regiunea cu vqalori mici pentru A. . y Energia de leg tur per nucleon are valori de~8MeV adic mult mai mare dec t energia de leg tur a electronilor ~ eV.y Maxima stabilitate se manifest în regiunea nucleului de Fe .

RADIOACTIVITATEA NATURALA Anterior am ar tat caracterul instabil al unor izotopi. dar în practic se utilizeaz unitatea 1curie(ci) care este activitatea unei surse ce prezint 3. Dezintegrarea radioactiv este guvernat de o lege exponen ial de forma: Se mai definesc de asemenea: 0 Timpul de înjum t ire y Viteza de dezintegrare sau activitatea este num rul de nuclee dezintegrate în unitate de timp. sau dN ! dt ! PN ! PN o e Pt unitatea de m sur este s-1.7*1010dez/sec(activitatea unui gram de radiu). Aceste nuclee tind s se stabilizeze. . Fenomenul de radioactivitate a elementelor existente în natur este cunoscut sub numele de radioactivitate natural .

y Timpul de via .

78 MeV.Curie descoper În procesele de dezintegrare intervin: i radioactivitatrea artificial . · emisia particulei E prin efect tunel Energia particulelor este de ~8.În 1934 Irene i frederic Joliot. . 238 92 U p 234 Th 4 He 90 2 Xp A 42 Y 4 He 2 A Dezintegrarea E Dezintegrarea E a fost pus în eviden în cadrul procesului de dezintegrare radioactiv Natural i în general Se poate considera c procesul dezintegr rii E se desf oar în dou etepe: · Formarea particulei E în interiorul nucleului prin asocierea de nucleoni.

    A 1 Y 0 e  ~ R 1 . Emisia antiparticulei electronului pozitronul este numit tot radia ie F. 13 7 p 13 C 0 e 6 1 A Xp spectrul electronilor i pozitronilor emi i este continuu caracterizat de o energie maxim între 18MeV i 16MeV. Masa de repaus(<10-3moe) se poate considera nul .Dezintegrarea F Define te procesul de transformare spontan a nucleelor instabile izobare cu num rul de ordine (Z=s1 ca rezultat al emisiei unui electron. al unui proton sau a capturii unui electron din p turile electronice. 234 sau p Z 1 0 e  ~ R 1 Z Th p 234 Pa 0 e 90 91 1 sau Din legile de conservare a impulsului i momentului cinetic se impune ca dezintegrarea F s fie înso it de emisia unei partticule neutre i de mas foarte mic neutrino.

Radia ia K sunt fotoni de energie foarte mare. . Acest proces este înso it de emisia unei radia ii X specifice sau altfel spus emite raze K .Captura electronic const în capturarea de c tre nucleu a unui electron de pe o p tur electronic intern a atomului.

.Familii radioactive Din studiul radioactivit ii naturale s-a g sit c elementele radioactive se grupeaz în 4 familii.

.

nuclee de azot 14 7 4 Ep17 O1p 2 8 1 Mai târziu se realizeaz prima reac ie nuclear cu particule accelarate 7 3 Li1p p24E 1 2 ia în 1934 so ii Curie realizeaz radioactivitatea arti icial prin reac ia 27 13 1 Al4 Ep30 P*0 n 2 15 . rezultate dintr-un preparat radioactiv natural. D sau Z ' Z1 apZ' Z2 b 1 2 În 1919 s-a realizat prima reac ie nuclear bombardând cu particuleE .Reac ii cleare i pe cale Rutherford a fost cel care a demonstrat c transmuta ia nuclear poate fi realizat for at ceeace s Qumit mai târziu reac ie nuclear .

o împr tiere elastic Q=0. y Legeea conserv rii parit ii (func ia de und î i conserv caracterul par sau impar determinat de num rul cuantic orbital) . Reac iile endoenergetice pot fi declan ate numai de particule proiectil cu energie mai mare decât energia prag.Reac iile nucleare satisfac o serie de legi de conservare ale reac iilor nucleare: y legea conserv rii num rului de sarcini electrice elementare Z Z 1 ! Z' Z 2 y legea conserv rii num rului de sarcini baritonice (a num rului de mas ) A A 1 ! A' A 2 y legea conserv rii energiei relativiste a participan ilor la reac ie Reac iile nucleare pot fi o exoenergetice Q>0. o endoenergetice Q<0. y Legea conserv rii impulsului.

Sec iunea eficace de reac ie W se refer la probabilitatea ca un nucleu s produc într-o secund un anumit tip de reac ie nuclear .M rimile caracteristice reac iilor nucleare sunt sec iunea eficace de reac ie W i randamentul Ly . d ! W ndx ! 0e unde · No este num rul de particule proiectil care cad în unitatea de timp pe unitate de suprafa a intei. · n este num rul de nuclee existente în unitatea de volum. Wnx de Ly ! ( . · N este num rul de particule proiectil care ajung la o distan x în interiorul intei. Ambele m rimi au caracter probabilistic. Randamentul Ly este raportul între num rul mediu de reac ii produse fa num rul de particule proiectil utilizate.

. adic în prima faz nucleul con inând i particula proiectil se g se te într-o stare de puternic excitare i abea în a doua etap reac ia se desf oar pe diferite canale de reac ie.Mecanismul de reac ie.Exist reac ii nucleare care la acela i tip de particule incidente produc rezultate diferite deci se pot pune în eviden mai multe canale de reac ie: 64 ® Cu 1 p 29 1 ± 64 1 ± Zn 0 n 2 63 d 29 Cu ¯ 30 1 61 4 28 ± i 2 E 65 ± Zn 0 K 30 0 ° În explicarea acestui fenomen N. Bohr formuleaz ipoteza nucleului compus.

Strassmann i Liese Meitner i const în scindarea nucleului de uraniu sub ac iunea bombardamentului cu neutroni. .Reac ia de fisiune Descoperit de O.Hann. F.

.

.

Uraniul se g se te în ores pitchblend (U3 8) i carnotit (K2U2V2 12. Nu a fost considerat a avea valoare pân la descoperirea în 1942 a faptului c permitea fisiunea nuclear generând o cantitate enorm de energie.Uranium Uraniul este cel mai rar metal din grupul cromiului.3H2 ).. .

72%. Unele probe au prezentat concentratii de U-235 de pana la 0. De asemenea. Varsta estimata din miezul reactoarelor sugereaza o perioada de timp intre 1. Pentru U-235 (timp de injumatatire de 700 milioane de ani) si U-238 (timp de injumatatire de 4.9 milioane de ani in urma. frica de Vest in 1972. Una dintre observatiile interesante a fost aceea ca masivul de produse de fisiune se afla inca in depozitul geologic dupa aproape 2 milioane de ani. izotopii produsi prin fisiune ai neodiniului si samariului au fost descpperiti.Reactor NATURAL de fisiune nuclear In actualul Gabon. Se presupune ca apa freatica patrunzând printre forma iuni geologice a servit ca moderator natural pentru a incetini neutronii de fisiune.44% U-235 comparativ cu valoarea normal de 0. Aceasta ar putea fi o dovada ca stocarea geologica a deseurilor radioactive este fezabila. cercetatorii francezi au descoperit un deposit de uranium care prezenta numai 0.7 si 1. ceasta indica faptul ca o parte din U-235 a suferit o fisiune nuclear spontan la un anumit moment din trecut. in urma cu aproximativ doua milioane de ani. aceasta ar da o concetratie de aproximativ 3% pentru U-235 la momentul reactiei. . odele ale procesului au sugerat faptul ca reactiile de fisiune între inut au avut loc pe parcursul unui million de ani.5 milioane de ani).29%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful