¨´k¡¿ ÂÌßòÔç

íÁ¢¦m¡¸Ó¡ ¾ß ¨¸Ó¡ õ¢ð·—
¨Èû¾û¡ ¨äôó¢¥
I|ëIk¥kk8 I||ë|ëK Kkä|
|||äIk¥kl êlë| K|11kK
|
KsKsm IsrKsr|zã 1zã '|1s| k1|z
Penerjemab :
SeksI Terjemab
Kantor SosIaI, Dakwab
Dan PenyuIuban BagI Pendatang
AI SuIay
EdItor
Mub.Mu'InudInIIIab. BasrI. MA.
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 2
Daftar IsI
Keulanaan Sepulul Haii Ieilana Dzul
Hijjal...............3
Iekeijaan vang dianjuikan pada laii-laii
leiselul..............4
Keulanaan laii iava kuilan (lgl 1O Dzul
Hijjal).............5
ßagainana kila nenvanlul lulan Dzul Hijjal
``...............5
Selagian lokun-lukun leikuinan dan saial-
saialnva............6
Hukun-lukun Idul
Adla...........................8
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 3
KEUTAMAAN 5EPULUH HARI (PERTAMA) BULAN DZUL HIJJAH
.-·~=' ·-=-· ·¹' .¹=· ~~=~ '---- .-¹~~¹'· ï'---`' -~' .¹= »`~¹'· -`-¹'· .-~¹'·¹' - - ~~=¹'
. í~·- '~'
Sesunggulnva neiupakan kaiu-nia Allal ,, dijadikan-Nva lagi
lanla-lanla-Nva vang slalil nusin-nusin unluk nenpeilanvak anal
slalel. Dianlaia nusin-nusin leiselul adalal sepulul laii (peilana) lulan
Dzul Hijjal vang keulanaannva dinvalakan olel dalil-dalil dalan kilal dan
Sunnal:
1. Iiinan Allal 8:
` - . ` · . | - · · [
DcmI fajar, dan ma!am vang scµu!uh (A! Fajr 1-2)
Ilnu Kalsii leikala: ´ Yang dima|sud ada|an scpu|un nari (pcr|ama) |u|an
Dzu| Hijjan´
2. Allal 8 leifiinan:
".dan suµava mcrcka mcnvcbut nama A!!ah µada harI vang tc!ah
dItcntukan¨(Al Hajj 28).
Ilnu Allas leikala: ´ (Yang dima|sud ada|an) nari-nari scpu|un (|u|an
Dzu| Hijjan) ´.
3. Daii Ilnu Allas radia||anuannu dia leikala: Rasulullal leisalda:
` · · · ` ¸ · ¸.·' ·`' · ¸ · · ' · · . · .· ` · - ' · ·· · ` ~-` ¸`- `· -
.` ` ·-` ` .· |' - · [
TIdak ada ama! µcrbuatan vang !cbIh utama darI (ama! vang dI!akukan
µada) scµu!uh harI bu!an Dzu! HIjjah, mcrc|a
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 4
|cr|a|a : TIdak juga jIhad (!cbIh utama darI Itu) ?, |c|iau |crsa|da: TIdak
juga jIhad, kccua!I scscnrang vang kc!uar bcrjIhad dcngan jIwanva dan
hartanva dan kcmba!I tanµa mcmbawa scsuatuµun (Rivaval ßukloii)
4. Daii Ilnu Unai radia||anuannu dia leikala: Rasulullal leisalda:
TIdak ada harI-harI vang !cbIh bcsar dI sIsI A!!ah Ta'a!a dan tIdak ada
ama! µcrbuatan vang !cbIh dIcIntaI sc!aIn µada scµu!uh harI Itu. Maka
µcrbanvak!ah µada harI-harI tcrscbut Tah!I!, TakbIr dan TahmId "
(Rivaval Taliani dalan Mu´jan Al Kalii)
5. Adalal Sa´id lin Iulaii -ranimanu|-|an- dan dia vang neiivavalkan ladils
Ilnu Allas vang lalu, jika dalang sepulul laii peilana lulan Dzul Hijjal
sangal leisunggul-sunggul lingga lanpii saja dia lidak kuasa (nelaksa-
nakannva) ¨ (Rivaval Daiini dengan sanad vang lasan)
6. Ilnu Hajai leikala dalan kilalnva |a|nu| 8aari: ´ Tampa|nua sc|a| mcngapa
scpu|un nari Dzu| Hijjan diis|i-mcua|an ada|an |arcna pada nari |crsc|u|
mcrupa|an ua||u |cr|umpu|-nua i|adan-i|adan u|ama: uai|u sna|a|. snaum.
snadauan dan naji dan |ida| ada sc|ainnua ua||u scpcr|i i|u ´.
7. Iaia ulana nenvalakan: ´ Scpu|un nari Dzu| Hijjan ada|an nari-nari uang
pa|ing u|ama. scdang|an ma|am-ma|am |cra|nir |u|an Ramadnan ada|an ma|am-
ma|am uang pa|ing u|ama ¨.
Pckcrjaan vang dIanjurkan µada harI-harI tcrscbut :
a. 5ha!at :
Disunnalkan leisegeia nengei-jakan slalal faidlu dan
nenpeilanvak slalal sunnal, kaiena senua ilu neiupakan iladal vang
paling ulana. Daii Tsaulan radia||anuannu dia leikala: Sava nendengai
Rasulullal leisalda :
Hcndak!ah ka!Ian mcmµcr-banvak sujud kcµada A!!ah, karcna sctIaµ
ka!I kamu bcrsujud, maka A!!ah mcngangkat dcrajat kamu, dan
mcnghaµus kcsa!ahan kamu
Hal leiselul leilaku unun di seliap vaklu.
b. 5hnum (Puasa) :
Kaiena dia leinasuk peilualan anal slalel. Daii Hunaidal lin Klolid
daii isliinva daii selagian islii-islii Rasulullal H, dia leikala:
Ada!ah Rasu!u!!ah H bcrµuasa µada tangga! scmbI!an Dzu! HIjjah,
scµu!uh Muharram dan tIga harI sctIaµ bu!an (Rivaval Inan Alnad,
Alu Daud dan Nasa´i).
Inan Navavi leikala lenlang puasa sepulul laii lulan Dzul Hijjal : ´
Sanga| di sunnan|an ´.
c.TakbIr, Tah!I! dan TahmId.
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 5
Selagainana leidapal iivaval dalan ladils Ilnu Unai leidalulu :
Pcrbanvak!ah Tah!I!, TakbIr dan TahmId µada waktu Itu
Inan ßukloii leikala: ´ Ada|an ||nu Umar dan A|u Hurairan
radia||anuannuma |c|uar |c pasar pada nari scpu|un |u|an Dzu| Hijjan. mcrc|a
|crdua |cr|a||ir dan crang-crangpun i|u| |cr|a||ir |arcnanua´, dia juga leikala: ´
Ada|an Umar |in Knc||c| |cr|a||ir di |cmannua di Mina dan di dcngar mcrc|a uang
ada da|am masjid. |a|u mcrc|a |cr|a||ir dan |cr|a||ir pu|a crang-crang uang di
pasar ningga Mina |crgc|ar c|cn |a||ir ´. Dan Ilnu Unai leilaklii di Mina pada
laii-laii leiselul, selelal slalal dan di alas penlaiingannva, di alas
kudanva, di najlisnva dan saal leijalan pada senua laii-laii leiselul.
Disunnalkan nengeiaskan laklii kaiena peilualan Unai leiselul dan
anaknva dan Alu Huiaiial iadiallaluanluna.
Maka lendaknva kila kaun nuslinin nenglidupkan sunnal vang
lelal dilinggalkan pada nasa ini, lalkan lanpii saja leilupakan lingga olel
neieka oiang-oiang slalil, leileda dengan apa vang dilakukan olel
sa|afussa|in leidalulu.
d. Puasa harI Arafah.
Iuasa Aiafal sangal dianjuikan lagi neieka vang lidak peigi laji,
selagainana iivaval daii Rasulullal H lalva dia leikala lenlang puasa
Aiafal:
5ava bcrharaµ kcµada A!!ah agar dIhaµuskan (dnsa) sctahun
scbc!umnva dan sctahun scsudahnva (Rivaval Muslin)
c. Kcutamaan harI rava kurban (tg! 10 Dzu! HIjjah).
ßanvak oiang vang nelalaikan laii vang lesai ini, padalal paia ulana
leipendapal lalva dia lelil ulana daii laii-laii dalan selalun secaia
nullak, lalkan leinasuk pada laii Aiafal. Ilnu Oovvin -ranimanu||an-
leikala: ´ Sc|ai|-|ai| nari disisi A||an ada|an nari Nanr (nari raua uur|an). dia
ada|an nari naji A||ar ´. selagainana leidapal dalan sunan Alu Daud,
Rasulullal H leisalda:
5csungguh-nva harI-harI vang µa!Ing mu!Ia dIsIsI A!!ah ada!ah harI
Nahr, kcmudIan harI qar
laii Oai adalal laii nenelap di Mina, vailu langgal 11 Dzul Hijjal. Ada juga
vang nengalakan lalva laii Aiafal lelil nulia daii laii Nali, kaiena
puasa pada laii ilu nenglapus dosa dua lalun, dan lidak ada laii vang
lelil lanvak Allal lelaskan oiang daii neiaka kecuali laii Aiafal, dan
kaiena pada laii leiselul Allal nendekal kepada lanla-Nva, kenudian
Dia nenlanggakan kepada nalaikal-Nva leiladap oiang-oiang vang
sedang vukuf.
Yang lenai adalal pendapal peilana, kaiena ladils vang
nenunjukkan lal leiselul lidak ada vang nenenlangnva sana sekali.
Nanun, apakal dia lelil ulana alau laii Aiafal, lendaklal seliap nuslin
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 6
laik vang nelaksanakan laji alau lidak leiupava sunggul-sunggul unluk
nendapalkan keulanaan laii leiselul dan nenggunakan kesenpalan
selaik-laiknva.
BAGAIMANA KITA MENYAMBUT BULAN KEBAIKAN INI ??
Hendaklal seliap nuslin leiupava unluk nenvanlul nusin
kelaikan ini secaia unun dengan |au|a|an nasuna (laulal sunggul-
sunggul), neninggalkan dosa dan kenaksialan, kaiena dosa-dosalal vang
nencegal daii nanusia kaiunia iall-Nva, dan nenulup lalinva daii
Tulannva. ßegilu juga dilunlul unluk nenvanlul nusin ini dengan lekad
vang kual dan sunggul-sunggul unluk nendapalkan keunlungan alas apa
vang Allal iidloi. Maka siapa vang lenai dengan lekadnva Allal akan leii
dia pelunjuk :
'ô -ô ¹õ -õ ~ ø»õ+´ -ô-ö ~ø+ô -ô ¹ 'ô -ø-ö· '·õ ~ô -'ô = ô .ø-ö~´¹'ô · | -·-´-·¹' : ÿ° |
Dan nrang-nrang vang bcrjIhad untuk (mcncarI kcrIdhaan) KamI, bcnar-
bcnar akan KamI tunjukkan kcµada mcrcka ja!an-ja!an KamI "
(Al Ankalul 69)
Dan bcrscgcra!ah kamu kcµada amµunan darI Tuhanmu dan kcµada
surga vang !uas-nva sc!uas !angIt dan bumI vang dIscdIakan untuk
nrang-nrang vang bcrtakwa " (Ali Inian 133)
Ianai a|ni mus|im.....
ßeiusalalal unluk nendapalkan kesenpalan vang laik ini selelun
lilang daii ladapan anda dan anda akan nenvesal, lelapa luiuknva vaklu
lagi oiang vang nenvesal. Kaiena sesunggulnva dunia ini sangal sedikil
laiinva dan kila sekaiang di kanpung anal peilualan dan lesok kila akan
leiada di kanpung penlalasan, peililungan, svuiga dan neiaka. Maka
jadilal anda oiang-oiang vang Allal sifalkan dalan fiinan-Nva :
5csungguhnva mcrcka ada!ah nrang-nrang vang sc!a!u bcrscgcra da!am
(mcngcrjakan) µcrbuatan-µcrbuatan vang baIk dan mcrcka bcrdna
kcµada kamI dcngan haraµan dan ccmas. Dan mcrcka ada!ah nrang-
nrang vang khusvu' kcµada KamI (Al Anliva 9O)
5EBAGIAN HUKUM BERKURBAN
DAN 5YARI'ATNYA
Allal nensvaiialkan leikuilan dengan fiinan-Nva :
øô =ø-'ô · ô= -ô ö ¹ .ô -ô · | `·´¹' : 2 |
Maka shn!at!ah untuk Rnbbmu dan scmbc!Ih!ah (Al Kaulsai 2)
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 7
Dan tc!ah KamI jadIkan untuk kamu unta-unta Itu scbagIan darI svI'ar
A!!ah, kamu mcmµcrn!ch kcbaIkan vang banvak µadanva" ( Al
Hajj 36 )
ßeikuilan neiupakan sunnal vang sangal dilekankan dan nakiul
dilinggalkan lagi vang nanpu nelaksanakannva leidasaikan ladils Anas
radia||anuannu vang diiivavalkan olel ßukloii dan Muslin, lalva Nali
leikuilan dengan dua ekoi donla vang genuk dan leilanduk, disenlelil
dengan langannva dengan nenlaca lasnial dan laklii.
DENGAN APA BERKURBAN ?
ßeikuilan lanva dilakukan dengan onla, sapi dan kanling
leidasaikan ladils Rasulullal H:
5Iaµa vang mcnvcmbc!Ih scbc!um sha!at (Id), maka scsungguhnva dIa
mcnvcmbc!Ih untuk dIrInva scndIrI, dan sIaµa vang mcnvcmbc!Ih
sctc!ah sha!at dan dua khutbah, maka dIa tc!ah mcnvcmµurnakan
Ibadahnva dan mcndaµatkan sunnah (Mullafaq alail)
Disunnalkan lagi vang nanpu unluk nenvenlelil agai
nenvenlelil sendiii levan koilannva dengan leikala:
.ô `õ · ø.ô = 'ô ~ô - ´»õ +´ ¹¹' ìô -ø´ô ' õ -'ô · ö -' ö »ø~ö - ) .. (
´ dcngan mcnuc|u| nama A||an. dan A||an mana |csar. Yaa A||an ini ada|an
(|cr|an) dari si fu|an ...(dcngan mcuc|u| namanua a|au nama uang
mcuasia||annua)¨
Rasulullal H kelika nenvenle-lil seekoi donla leliau nengucapkan:
. -ô = 'ô ~ô - ´»õ +´ ¹¹' ìô -ø´ô ' õ -'ô · ö -' ö »ø~ö -
.ö -´~õ ' ø.ö ~ -ô-õ - ø»ô ¹ ø.ô ~ ø.ô =ô ·
Dcngan mcnuc|u| nama A||an. A||an Mana 8csar. Yaa A||an ini ada|an (|cr|an)
dari|u dan dari siapa uang |ida| |cr|ur|an dari uma||u
( Rivaval Alu Daud dan Tuinuzi).
Adapun lagi vang lidak nanpu nevenlelil naka lendaknva dia
nelilal dan ladii saal penvenlelilan levan kuilan.
PEMBAGIAN DAGING KURBAN
Disunnalkan lagi oiang vang leikuilan unluk nakan daging
koilannva dan nengladialkan kepada sanak saudaia dan lelangga seila
nenleii fakii niskin selagai sedekal. Allal la´ala leifiinan :
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 8
Maka makan!ah scbahagIan darIµada-nva dan (scbagIan !agI) bcrIkan!ah
untuk dImakan nrang-nrang vang scngsara !agI fakIr ( Al Hajj
28)
Maka makan!ah scbagIannva dan bcrI makan!ah nrang vang rc!a dcngan
aµa vang ada µadanva (vang tIdak mcmInta-mInta) dan nrang vang
mcmInta ( Al Hajj 36)
Selagian sa|af (ulana leidalulu) nenvukai nenlagi levan koilan
nenjadi liga lagian: sepeiliga unluk diiinva sendiii, sepeiliga unluk ladial
lagi oiang kava dan sepeiliga sisanva unluk slodaqol lagi fakii niskin.
Dan tIdak bn!ch bagI µcmntnng hcwan dIbagI dagIng knrban scbagaI uµah
.
LARANGAN BAGI YANG INGIN BERKURBAN
Iika seseoiang lendak leikuilan dan lelal nasuk lulan Dzul Hijjal,
naka dilaiankan laginva unluk nencalul ianlul alau kukunva alau
kulilnva lingga dia nenvenlelil linalang koilannva, leidasaikan ladils
Unnu Salanal radia||anuanna. lalva Rasulullal H leisalda:
JIka tc!ah masuk harI scµu!uh (bu!an Dzu! HIjjah) dan sa!ah scnrang
dIantara ka!Ian IngIn bcrkurban, maka hcndak!ah dIa tIdak mcncabut
rambutnva dan (mcmntnng) kukunva
( Rivaval Alnad dan Muslin ).
Iada iedaksi lain, leliau H leisalda:
Maka hcndak!ah dIa tIdak mcnvcntuh (mcncabut) rambutnva dan
ku!Itnva scdIkItµun hIngga dIa bcrkurban
Sedangkan jika dia nial leikuilan di lengal laii-laii sepulul ilu,
naka dia nenalan diiinva sejak dia nial, dan lidak leidosa alas apa vang dia
lakukan selelun nial.
Dilolelkan lagi keluaiga vang leikuilan unluk nencalul (ianlul,
kuku) pada laii-laii sepulul leiselul
Iika seseoiang vang lelal nial leikuilan lalu dia nencalul ianlul-nva
alau kukunva alau kulilnva, naka dia laius leilaulal kepada Allal la´ala
dan lidak nelakukannva kenlali seila lidak ada kafaial laginva seila lidak
ada lalangan laginva unluk lelap leikuilan. Adapun jika dia nelakukan-
nva kaiena lupa alau kaiena lidak lalu alau ianlulnva ionlok lanpa
sengaja, naka lidak ada dosa laginva. ßegilu juga jika dia nelakukannva
kaiena ada kepeiluan sepeili kukunva pecal dan nenvakilkannva alau
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 9
ianlulnva leiu-iai sanpai ke nalanva, naka lidak apa-apa laginva
nenolongnva unluk nenglilangkan sesualu vang neng-ganggunva.
HUKUM-HUKUM 'IDUL ADHA
Akli Muslin...
Iuji dan svukui kila panjalkan kepada Allal vang lelal
nenpeilenu-kan kila kepada laii vang agung ini dan nenanjangkan unui
kila selingga dapal nenvaksikan laii dan lulan leilalu dan
nenpeisenlalkan kepada kila peilualan dan ucapan vang dapal
nendekalkan kila kepada Allal.
Haii Rava quilan, leinasuk keklususan unal ini dan leinasuk landa-
landa agana vang lanpak, juga leinasuk svi´ai-svi´ai Islan, naka
lendaknva kila nenjaganva dan nengloinalinva.
ö -ø·õ ¹õ-ø¹' .ô ·ø-ô- ø.ö ~ 'ô +´ -ö'ô · ö -' ô ö-'ô ·ô ~ ø»=ô ·õ - ø.ô ~ô · ô =ö ¹ô~
DcmIkIan!ah (µcrIntah A!!ah), dan barangsIaµa mcngagungkan svI'ar-
svI'ar A!!ah, maka scsunggunva Itu tImbu! darI kctakwaan hatI (Al
Hajj 32)
ßeiikul ini akan dijelaskan secaia iingkas adal-adal dan lukun-
lukun lenlang laii iava :
1. TakbIr
Disvaii´alkan leilaklii sejak leilil fajai pada laii Aiafal lingga vaklu
Aslai laii lasviik leiaklii, vailu pada langgal linggal lelas Dzul Hijjal .
Allal la´ala leifiinan:
Dan bcrzIkIr!ah (dcngan mcnvcbut) da!am bcbcraµa harI vang tcrbI!ang
(Al ßaqaial 2O3)
Caianva dengan nenlaca:
ìõô -ø´ô ' õ -'ô · õ -' ´ `ö ' ô ·ô ¹ö ' ô ` ìõô -ø´ô ' õ -' ìõô -ø´ô ' õ -'
õ ~ø~ô =ø¹' ö -ô · õ ô -ø´ô ' õ -'
´ A||an Mana 8csar. A||an Mana 8csar. Tiada Tunan sc|ain A||an. A||an Mana
8csar. A||an Mana 8csar dan |agi-Nua scga|a pujian ´
Disunnalkan nengeiaskan suaianva lagi oiang laki di nasjid-nasjid,
pasai-pasai dan iunal-iunal selelal nelaksanakan slalal, selagai
peinvalaan alas pengagungan kepada Allal, leiiladal kepada-Nva dan
nensvukuii-Nva.
2. Mcnvcmbc!Ih bInatang knrban.
Hal leiselul dilakukan selelal selesai slalal Id, leidasaikan salda
Rasulullal H :
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 10
ø-ô -ø~ô -ø¹ô · ø-ô -ø~ô - ø»ô ¹ ø.ô ~ô · ì.ô ø=õ ' 'ô +ô -'ô ´ô ~ ø~ö ·õ -ø¹ô · ô . ¹ô -õ - ø.ô ' ô .ø-ô· ô -ô -ô ~ ø.ô ~ | »¹~~· .'=-¹' -'· |
5Iaµa vang mcnvcmbc!Ih scbc!um sha!at maka hcndak!ah dIa
mcnggantInva dcngan hcwan kurban vang !aIn, dan sIaµa vang bc!um
mcnvcmbc!Ih, maka hcndak!ah dIa mcnvcmbc!Ih (Rivaval ßukloii
dan Muslin)
Waklu nenvenlelil kuilan ada-lal enpal laii, laii iava dan liga laii
lasviik, selagainana leidapal dalan ladils slalil daii Rasulullal H leliau
leisalda:
5cmua harI tasvrIk ada!ah (wak-tu) mcnvcmbc!Ih (Iilal Si|si|an
Snaninan no. 2476)
3. MandI dan mcngcnakan wcwangIan
Hal ini lagi oiang laki dan nenakai pakaian vang paling lagus lanpa
leilelil-lelilan, lanpa islal (nenjului-kan pakaiannva lingga nelelili
nala kaki), lidak nencukui janggul kaiena lal leiselul laian lukunnva.
Sedang-kan vanila disvaii´alkan laginva keluai nenuju lenpal slalal Id
lanpa |a|arruj, lanpa nenakai vevangian dan lendak-lal seoiang
nuslinal leilali-lali leiang-kal dalan iangka la´al kepada Allal dan
slalal sedang dia nelakukan naksial kepada-Nva dengan lalaiiuj,
nenluka auial dan nenakai vevangian di ladapan oiang laki.
4. Makan dagIng knrban.
RasulullalH lidak nakan daging koilan selelun pulang daii slalal Id,
selelal ilu laiu dia nenakannva.
5. PcrgI kc tcmµat sha!at Id
ßeijalan kaki jika nenungkin-kan dan disunnalkan slalal Id di
lapangan leiluka, kecuali jika leidapal uzui sepeili lujan nisalnva, naka
pada saal ilu selaiknva slalal di nasjid leidasaikan peilualan Rasulullal H.
6. 5ha!at bcrsama kaum mus!ImIn dan mcndcngarkan khutbah.
Adapun vang dikualkan olel paia ulana sepeili Svekl Islan Ilnu
Tainival lalva slalal Id lukunnva vajil leidasaikan fiinan Allal la´ala :
øô =ø-'ô · ô = -ô ö ¹ .ô -ô ·
peilualan leiselul lidak gugui kecuali dengan uzui svai´i. Adapun vanila
lelap dipeiinlalkan nengladiii slalal Id leisana kaun nuslinin, lalkan
sekalipun vang laid dan paia ludak dan lagi neieka vang laidl di jaulkan
daii lenpal slalal.
7. Mcncmµuh ja!an vang bcrbcda.
Disunnalkan unluk leiangkal ke lenpal slalal Id leval salu jalan dan
pulang leval jalan vang lain leidasaikan peilualan Rasulullal H.
8. Ucaµan sc!amat
Tidak nengapa saling nengucap-kan selanal sepeili :
ô - ø»õ ´ø-ö ~ô · '´-ö ~ õ -' ô .´-ô -
´Scmcga A||an mcncrima (ama|) |i|a
Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Dzul Hiiiah 11
dan anda sc|a|ian¨.
A|ni mus|im...
Ada leleiapa lal vang palul kila lindaii saal laii iava :
1. Taklii secaia leilaiengan : Dengan salu suaia alau nengikuli leisana-
sana dilelakang seseoiang vang leilaklii.
2. Ialai pada laii Id. Yailu dengan nelakukan lal-lal vang dilaiankan
sepeili nendengaikan lagu-lagu, nenonlon filn, ikllilall anlai laki dan
vanila vang lukan nuliin dan kenungkaian-kenungkaian lainnva.
3. Mencalul ianlul alau nenolong kuku selelun nelaksanakan
penvenlelilan koilan, kaiena ada laiangan Nali dalan nasalal ini.
4. ßeilelil-lelilan alas sesualu vang lidak peilu dan leifaedal leidasai-
kan fiinan Allal la´ala:
Dan jangan!ah bcr!cbIh-!cbIhan. 5csungguhnva A!!ah tIdak mcnvukaI
nrang vang bcr!cbIh-!cbIhan " (Al A´iaf 31)
A|niru||a|am .
Ianganlal anda lupa valai akli nuslin unluk selalu leiupava nen-
dapalkan kelaikan sepeili leisilalui-ialin, leikunjung kepada sanak
saudaia, neninggalkan peinusulan, kedengkian seila nensucikan lali dan
penul kasil kepada fakii niskin seila anak valin seila nenlanlu neieka
dan nendalangkan kegenliiaan kepada neieka.
Kila nolon kepada Allal agai nenleii kila laufiq-Nva alas apa vang
Dia cinlai dan iidloi.
»¹~· ·-=-· ·¹' .¹=· ~~=~ '---- .¹= »¹~· -' .¹-·

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful