CHINHPHU

CQNG HO~ xx HQI CHiT NGHiA ~T NAM Dqc l,p - T\f do - Hanh phuc

S6: Ol/2010IND-CP

Ha N9i, ngay 04 thdng 01 nam 2010

CONfJ tHONG TIN DI~N Tif CHiNH PoU

" ""'" A'

CONG :VAN DEN

. sOr···~r.····)f·":·········l" Ngay··7···.t11ang ..• l..( •• na~{w •••

Kinh chuye·n: ••...•....••....••••..•..•..••••••

NGHJDJNH

V). h' b' ;t h). .'" l ., e c ao an co p an rieng e

CHINH PHU

Can cir Luat re chirc Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001; Can cir Ludt Doanh nghiep ngay 29 thang 11 nam 2005;

Can cir Lu~t Bau tu ngay 29 thang 11 nam 2005;

Can cir Luat Chirng khoan ngay 29 thang 6 nam 2006; Xet d@ nghi cua B9 tnrong B9 Tai chinh,

NGHJDJNH:

Clnrong I

NHUNG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Pham vi di~u chinh

Nghi dinh nay quy dinh v@ hoat d9ng chao ban cd phan rieng le va xu phat vi pham hanh chinh trong hoat d9ng chao ban cd phan rieng le cua cac cong ty cd phan thanh l~p va hoat d9ng tren lanh thd mroc Cong hoa xa h9i chu nghia Vi~t Nam (sau ddy goi chung la t6 chuc chao him).

Cong ty cd phan thanh l~p va hoat d9ng theo phap lu~t mroc ngoai khong duoc chao ban co phan tren lanh tho mroc Cong hoa xa h9i chu nghia Vi~t Nam, tnr tnrong hQ'P di@u iroc quoc te rna Vi~t Nam la thanh vien co quy dinh khac,

Di~u 2. D8i ttrQ'og ap dung

1. Cong ty cd phan,

• 2. Cac doanh ng~i~p chuyen ddi ~h~ cong ty cd phan , n~o~i tnr cac doanh nghiep 100% von nha rnroc chuyen doi thanh cong ty co phan,

2

f)i~u 3. Ap dyng phap lu,t

Hoat d9ng chao ban c6 phan rieng le cua cac doanh nghiep kinh doanh nganh nghe co di~u kien phai tuan thu quy dinh cua Nghi dinh nay va cac quy dinh khac cua phap lu~t chuyen nganh.

f)i~u 4. Giiii thich thu,t ngil

Trong Nghi dinh nay, cac til ngu sau day diroc hieunhusau:

1. Chao ban c6 phan rieng Ie la viec chao ban c6 phftn hoac quyen mua c6 phftn true tiSp va khong su dung cac phuong ti~n thong tin dai chung cho m9t trong cac d6i nrong sau:

a) Cac nha dAu tu chirng khoan chuyen nghiep;

b) Duoi 100 nha dAu tu khong phai nha dAu tu chimg khoan chuyen nghiep. 2. Cong ty dai chung la cong ty c6 phAn dap irng du di~u kien theo quy

dinh tai Di~u 25 va Di~u 26 Lu~t Chung khoan.

f)'A 5 M" h " A hA leu. en gra co p an

1. C6 phAn chao ban rieng Ie tren Hinh th6 mroc Cong hoa xii h9i chu nghia Vi~t Nam duoc ghi bang d6ng Vi~t Nam.

2. Menh gia c6 phAn chao ban rieng le la 10.000 (mum nghin) d6ng Vi~t Nam.

Chirong II

NHI~M VV vA QUYEN H~N CVA co QUAN NHA NUaC co THAM QUYEN QUAN LY cHAo BAN co PHAN RIiNG LE

f)'A 6 C h'" thA A ., I' h' b' A hA

leu . f1 quan n a mroc co am quyen quan y c ao an co p an

rieng Ie

CO' quan nha mroc co th&m quyen quan Iy chao ban c6 phan rieng le (sau day goi chung la co quan nha mroc co thb quyen) bao g6m:

1. Ngan hang Nha nuoc Viet Nam: trong tnrong hop t6 chirc chao ban c6 phAn rieng le la t6 clnrc tin dung;

2. B9 Tai chinh: trong twang hop t6 chirc chao ban la doanh nghiep bao hiem c6 phan;

3

3. Uy ban Chung khoan Nha mroc: trong tnrong hop t6 chirc chao ban la cong ty c6 phan clnrng khoan, cong ty c6 ph~ quan Iy quy, cong ty dai chung (tnr cac cong ty dai chung la doanh nghiep hoat dQng trong linh vue tin dung, bao hiem);

4. So' K@ hoach va f)~u tu, Ban quan Iy khu cong nghiep, khu ch@ xu~t, khu cong nghe cao, khu kinh t@: trong tnrong hop t6 chirc chao ban la cong ty c6 ph~ khong thuoc d6i tUQ11g quy dinh tai khoan 1,2 va 3 f)i~u nay.

Di~u 7. Nhi~m vy, qUY~D han ella coo quan Dha nuoe co th§m qUY~D

1. Ti@p nhan h6 so dang ky chao ban c6 ph~n rieng Ie theo quy dinh cua Nghi dinh nay va phap Iu~t co lien quan.

Truong hop h6 so chua dAy du va hop I~, trong thai han 10 ngay, kS tir ngay nhan diroc h6 so dang ky chao ban c6 ph~ rieng le, co quan nha mroc co tham quyen phai co y ki@n bang van ban yeu c~u t6 clnrc chao ban b6 sung, sua d6i h6 so.

2. Trong thai han 15 ngay, kS nr ngay nhan duoc h6 so dang ky d~y du va, hop l~, co quan nha mroc co tharn quyen thong bao cho t6 chirc dang ky biet va cong bo tren trang thong tin di~n tU (website) cua co quan danh sach t6 chirc dang ky chao ban thuoc pham vi quan ly cua rninh theo rn~u quy dinh tai Phu luc V ban hanh kern theo Nghi dinh nay.

Truong hop t6 clnrc chao ban la doanh nghiep kinh doanh nganh nghe co \ di~u kien, n@u I?hap lu~t lien quan co quy dinh khac thi trinh tv, thu tuc ti@p nhan va xu ly ho so thuc hien theo quy dinh cua phap Iu~t co lien quan.

Trinh tv, thu tuc ti@p nhan va xu Iy h6 so dang ky chao ban c6 phan rieng le phai duoc niem y@t cong khai tai co quan co tham quyen,

3. Cham nh~t vao ngay 05 hang thang, co quan nha mroc co tharn quyen co trach nhiem giri cho BQ Tai chinh (Uy ban Chirng khoan Nha mroc) danh sach bang van ban va file di~n tu v~ t6 clnrc da dang ky chao ban c6 phan rieng le cua thang tnroc co h6 so d~y du va hop I~ theo rn~u quy dinh tai Phu I \IC IV ban hanh kern theo N ghi dinh nay.

4. Cham nh~t vao ngay 25 hang thang, BQ Tai chinh (Uy ban Chung khoan Nha mroc) co trach nhiem t6ng hop va cong b6 danh sach t6 chirc chao ban rieng le thuoc moi d6i tUQ11g cua thang tnroc theo rn~u quy dinh tai Ph\I luc V ban hanh kern theo Nghi dinh nay.

5. Giarn' sat hoat dQng chao ban c6 phan rieng Ie va xu ly theo tham quy~n cac hanh vi vi pharn quy dinh v~ chao ban c6 phan rieng le tai Nghi dinh nay.

4

Ch unng III

CHAo BAN co PHAN RIENG LE

DiSu 8. DiSu ki~n chao ban cB phin rieng Ie

1. La doanh nghiep thuoc d6i tUQ11g quy dinh tai DiSu 2 Nghi dinh nay.

2. Co quyet dinh thong qua phirong an chao ban cd phfin rieng le va phuong an su dung s6 tiSn thu duoc tir dot chao ban cua Dai hQi d6ng cd dong hoac HQi d6ng quan tri thea DiSu l~ cong ty hoac uy quyen cua Dai hQi d6ng cd dong cho HQi d6ng quan tri (d6i voi cong ty cd phan); hoac HQi d6ng thanh vien, chu sa hfru cong ty (d6i voi cong ty trach nhiem hfru han chuyen ddi thanh cong ty cd phan); hoac chu doanh nghiep 100% v6n mroc ngoai, HQi d6ng quan tri doanh nghiep lien doanh (d6i voi doanh nghiep co v6n dAu tu mroc ngoai chuyen d6i thanh cong ty c6 phan).

Phuong an chao ban phai xac dinh ra d6i nrong va s6 IUQ11g nha ddu tu duoc chao ban duoi 100 nha dAu tu va han ch~ chuyen nhUQ11g cd phfin t6i thieu trong vong 01 nam k~ tiI ngay hoan thanh dot chao ban.

Truong hop chao ban cho cac d6i tac chien hroc, t6 chirc chao ban phai xay dung tieu chi xac dinh, 19a chon d6i tac chien hroc. D6i tac chi~n hroc la cac td chirc, ca nhan trong va ngoai mroc co nang lire tai chinh, quan tri doanh nghiep; chuyen giao cong nghe moi, cung irng nguyen v~t lieu, phat trien thi tnrong tieu thu san pham; g~n bo loi ich lau dai voi doanh nghiep.

Nhirng nguoi co quyen 19i lien quan d~n dot chao ban rieng le khong diroc tham gia bi~u quyet thong qua Nghi quy~t Dai hQi d6ng cd dong vS viec nay.

3. Co h6 sa dang ky chao ban cd phan rieng le dAy dti va hop l~ thea quy dinh tai DiSu 9 Nghi dinh nay gtri toi co quan nha mroc co tham quyen cham nhAt 20 ngay tnroc ngay du ki~n thuc hien viec chao ban, tnr tnrong hop phap lu~t chuyen nganh co quy dinh khac,

4. Truong hop td chirc chao ban la doanh nghiep thuoc linh vue nganh, nghS kinh doanh co diSu kien, ngoai viec phai dap irng cac quy dinh tai khoan 1, 2 va 3 DiSu nay, phai dap irng cac diSu kien thea quy dinh cua phap Iu~t chuyen nganh lien quan.

5. Cac dgt chao ban rieng le phai each nhau it nhAt sau thang,

6. Dam bao tuan thu cac quy dinh vS ty I~ gop v6n, hinh thirc dAu tu,

trong tnrong hop co su tham gia cua nha ddu tu mroc ngoai.

Do" 9 H" a'"' k' h' b' A h" .... I" leu . 0 SO' ang y c ao an co p an rreng e

H6 sa dang ky chao ban cd phdn rieng le g6m:

.

1. Bao cao chao ban cd phfin rieng le thea mdu quy dinh tai Phu luc I kern thea Nghi dinh nay.

5

2. Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dang hoac HQi d6ng quan tri (d6i voi cong ty c6 phan); hoac HQi d6ng thanh vien (d6i voi cong ty trach nhiem hiiu han chuyen d6i thanh cong ty c6 phan); hoac chu doanh nghiep 1000/0 v6n mroc ,ngo~i, HQi d6ng quan tri do~ n~hi~p lien doanh (d~i va~ doanh nghiep co von dau tu mroc ngoai chuyen doi thanh cong ty co phan) thong qua phuong an chao ban va phuong an su dung s6 tiSn thu diroc nr dot chao ban. Phuong an chao ban va phuong an su dung s6 tiSn thu dugc tir dot chao ban co nhtrng nQi dung chu ySu theo quy dinh tai Phu luc s6 I ban hanh kern theo Nghi dinh nay.

3. Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong hoac HQi d6ng quan tri theo DiSu l~ cong ty hoac uy quyen cua D~i hQi d6ng c6 dong thong qua tieu chuan d6i tac chien hroc, nguoi lao dQng, trong tnrong hop chao ban cho d6i tac chien hroc, nguoi lao dQng trong cong ty.

4. Quyet dinh cua HQi d6ng quan tri thong qua danh sach d6i tac chien hroc, nguoi lao dQng, trong tnrong hop chao ban cho d6i tac chien hroc, nguoi lao dQng trong cong ty.

5. Tai lieu cung cap thong tin vS dot chao ban cho nha dfru tu neu tai khoan 3 DiSu 10 Nghi dinh nay.

6. Tai li~u chirng rninh dap irng ty l~ tharn gia cua nha dfru tu mroc ngoai va tuan thu quy dinh vS hinh thirc dfru tu, trong tnrong hop chao ban cho nha dfru tu mroc ngoai,

7. Cac tai lieu khac theo quy.dinh cua phap lu~t co lien quan.

Chuang IV

NGHiA VV CVA TO CHUC CHAo BAN CO PHAN RIENG LE

f)i~u 10. Nghia v\I cua tA chuc chao ban khi th,!c hi~n chao ban cA ,ph§n rieng Ie

1. Trong thai han 90 ngay, truce va trong khi thirc hien vi~c chao ban c6 phan rieng Ie, t6 chirc chao ban khong duoc quang cao viec chao ban tren cac phtrong ti~n thong tin dai chung, trir tnrong hop cong b6 thong tin theo phap lu~t vS chimg khoan va cac van ban phap lu~t co lien quan. Vi~c cong b6 thong tin khong duoc chua dung nQi dung co tinh chat quang cao va moi chao vS viec chao ban c6 phfrn rieng le,

2. Giri co quan nha mroc co tham quyen h6 so dang ky chao ban c6 ph§n rieng le theo quy dinh tai DiSu 8 va DiSu 9 Nghi dinh nay; sua d6i, b6 sung h6 so theo yeu cfru cua co quan nha mroc co thdrn qUYSn truce khi thuc hien chao ban. Truong hop qua 15 ngay sau thai han quy dinh tai khoan 2 DiSu 7 Nghi dinh nay rna t6 chirc chao ban khong nhan duoc y kien cua co quan nha mroc co tham quyen, t6 chirc chao ban diroc ti6n hanh chao ban c6 phdn rieng le theo h6 so da dang kyo

6

3. Cung c~p thong tin v€ dot chao ban cho nha dau tu theo quy dinh tai Phu luc II ban hanh kern theo Nghi dinh nay.

4. T6 chirc thirc hien viec chao ban theo dung phirong an dff dang ky voi co quan nha mroc co thdrn quyen,

5. Ti€n rnua chirng khoan phai duoc chuyen vao tai khoan phong toa rna tai ngan hang thuong mai cho d8n khi hoan t~t dot chao ban.

6. Truong hop la cong ty dai chung, ngoai viec thuc hien theo cac quy dinh tai khoan 1, 2, 3,4 va 5 Di€u nay, phai thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t v€ chirng khoan.

f)i~u 11. Nghia vy ciia tB chuc chao ban sau khi chao ban cB phin rieng Ie

1. Trong vong 10 ngay, kS tir khi k8t thuc dot chao ban, t6 chirc chao ban co nghia vu gui Bao cao k8t qua dgt: chao ban va danh sach c6 dong (theo rnftu quy dinh tai Phu luc III ban hanh kern theo Nghi dinh nay) cho co quan nha rnroc co thdrn quyen dang thai cong b6 k8t qua chao ban tren website cua t6 chirc chao ban (neu co).

2. Sir dung v6n thu duoc tir dot chao ban theo dung phirong an dff duoc thong qua theo quy dinh tai khoan 2 Di~u 8 Nghi dinh nay. Truong hop thay d6i muc dich sir dung v6n, t6 chirc chao ban phai cong b6 thong tin v€ ly do thay d6i va Quyet dj~ cua Dai hQi, dan~ c6 dong ho~c HQi dang quan tri (neu diroc Dai hQi dong co dong uy quyen) ve viec thay doi.

3. N QP cho co quan nha mroc co tham quyen va cong khai bao cao tai chinh theo quy dinh cua phap lu~t v~ k8 toano

4. T6 chirc chao ban khi cong b6 thong tin dang thai phai bao cao co quan nha mroc co tham quyen v~ nQi dung thong tin diroc cong b6. Viec cong b6 thong tin phai do nguoi d~i dien hop phap cua doanh nghiep hoac nguoi duoc uy quyen cong b6 thong tin thuc hien. Nguoi dai dien hop phap cua doanh nghiep phai chiu trach nhiem v~ nQi dung thong tin do ngiroi duoc uy quyen cong b6 thong tin cong b6.

5. Ngoai nghia vu cong b6 thong tin theo guy dinh tai Nghi dinh nay, t6 chirc chao ban co nghia vu bao cao va cong bo thong tin theo quy dinh cua phap lu~t khac lien quan.

6. Sau khi chao ban c6 phan rieng le rna tro thanh cong ty dai chung, t6 chirc chao ban co nghia vu dang ky cong ty dai chung theo quy dinh tai Luat Chirng khoan,

7. T6 chirc chao ban tro thanh cong ty dai chung do viec chuyen nhirong c6 ph~n gitra cac c6 dong, trong vong 7 ngay sau khi thuc hien viec chirng nhan chuyen nhirong tao ra s6 c6 dong cua cong ty tir tren 100 c6 dong theo quy dinh tai Di~u 25 Luat Chirng khoan, co nghia vu:

7

a) Thong bao b~ng van ban cho tat c~ c6 dong v8 viec tro thanh cong ty dai chung va ke hoach dang ky cong ty d~i chung;

b) Giri cho co quan nha mroc co tham quyen ke hoach dang ky cong ty dai chung va danh sach c6 dong tai thai diSm gAn nhat; _

c) Lam thu t\1C dang ky cong ty d~i chung trong thai han 90 ngay thea quy dinh tai Di8u 25 va Di8u 26 Lu~t Chung khoan,

I)i~u 12. Han ch~ chimg nhfn chuy~n nhmmg c8 phin chao ban rieng Ie

1. T6 chirc chao ban khong dugc clnrng nhan chuyen nhirong c6 phAn trong thai gian han che chuyen nhuong thea phuong an chao ban da dang kY voi co quan nha mroc co tham quyen,

2. Truong hop t6 chirc chao ban tro thanh cong ty dai chung do viec chao ban rieng Ie, trong thai gian thuc hien dang ky cong ty dai chung, t6 chirc chao ban khong diroc chimg nh~ chuyen nhirong c6 phan.

Cheong V XULYVIPH~M

Myc 1

NGUYEN TAc XULYVI PH~M, HINH THUC XUPH~T VI PH~M HANH CHiNH vA THAM QUYEN xu PH~T

I)i~u 13. Nguyen tic xu Iyvi pham

1. T6 chirc, ca nhan co hanh vi vi pham quy dinh cua Nghi dinh nay va cac quy dinh khac cua phap Iu~t co lien quan den hoat dQng chao ban c6 phan rieng le thi tuy thea tinh chat, rmrc dQ vi pham rna bj xu Iy ky lu~t, xu phat vi pham hanh chinh hoac bi truy ciru trach nhiem hinh su; neu gay thiet hai thi phai b6i thuong thea quy dinh cua phap luat.

2. Viec xu phat vi pham hanh chinh d6i voi hoat dQng chao ban c6 phan rieng le thuc hien thea quy dinh cua Nghi dinh nay va phap Iu~t v8 xu ly vi pham hanh chinh.

I)i~u 14. Cae hlnh thirc xu phat vi pham hanh chinh va bi~n phap khic phuc hfu qua

1. T6 clnrc, ca nhan co hanh vi vi pham quy dinh cua Nghi dinh nay phai chiu mQt trong cac hinh thirc xu phat chinh sau:

a) Phat canh cao;

b) Phat tien.

8

2. Tuy theo tinh chat, mire dQ vi pham, td clnrc, ca nhan vi pham con co thS bi ap dung mot hoac nhieu hinh thirc xu phat bd sung sau:

a) Dinh chi co thai han hoat dQng chao ban cd phAn rieng le;

b) Tich thu toan bQ cac khoan thu trai phap lu~t co diroc tir viec thuc hien hanh vi vi pham,

3. Ngoai cac hinh thirc xu phat quy dinh tai khoan I va khoan 2 DiSu nay, td chirc, ca nhan vi pham con co thS bi ap dung mQt ho~c nhieu bien phap khac phuc h~u qua sau:

a) BUQc chap hanh dung cac quy dinh cua phap lu~t dBi voi hanh vi vi pham hanh chinh;

b) BUQc huy bo, cai chinh nhirng thong tin sai lech, thong tin sai su that;

c) Trong tnrong h91' nha dAu tu co ye~ cAu, bu?c p~ai thu h6i sB cd ph~n dii chao ban, hoan tra tien d~t CQC hoac tien mua co phan cong them liii tien giri khong ky han cho nha dAu tu trong thai han 30 ngay, kS tit ngay huy bo dot chao ban cd phan rieng le.

Di~u 15. ThOi hi~u Xtl phat

Thai hieu xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dQng chao ban cd phan rieng le la hai nam, kS nr ngay vi pham hanh chinh diroc thuc hien.

Di~u 16. Th§m quy~n Xtl phat vi pham hanh chinh

Co quan nha mroc co tham quyen theo quy dinh tai DiSu 6 Nghi dinh nay co trach nhiem xu phat vi pham hanh chinh cac hanh vi vi pham phap lu~t vS chao ban cd phAn rieng le,

Di~u 17. Tho tuc xii' phat vi pham hanh chinh

Thu tuc xu phat vi pham hanh chinh vS chao ban cd phan rieng le duoc thuc hien theo quy dinh cua Phap lenh Xu Iy vi pham hanh chinh va cac van ban phap Iuat khac co lien quan.

M1}c 2

VI PH~M HANH CHINH, HiNH THUC XU PH~ T vA MUC xu PH~ T

Di~u 18. Vi pham quy dinh v~ h8 so, di~u ki~n va tA chuc vi~c chao ban 1" Phat tien tir 30.000.000 d6ng den 40.000.000 d6ng d6i voi td chirc chao ban va td chuc, ca nhan tham gia l~p, xac nhan h6 sa chao ban dii thuc hien mot trong cac hanh vi vi pham sau:

9

a) L~p h6 sa chao ban co nhtrng thong tin sai lech, gay hieu nham cho nha d~u tu ho~c khong chinh xac; khong ~o d~y du thong tin theo quy dinh cua phap lu~t;

b) NQp h6 sa chao ban khong dung thai han hoac khong b6 sung, sua d6i h6 sa chao ban cho co quan nha mroc co thfun quyen theo quy dinh tai khoan 2 DiSu 10 Nghi dinh nay.

2. Phat tiSn til 40.000.000 d6ng d8n 50.000.000 d6ng d6i voi t6 clnrc chao ban thuc hien viec chao ban c6 ph~ rieng le khi chua dang ky voi co quan nha mroc co tham quyen theo quy dinh cua phap lu~t.

3. Phat tiSn til 50.000.000 d6ng d8n 70.000.000 d6ng d6i voi t6 chirc chao ban va t6 clurc, ca nhan tham gia l~p, xac nh~ h6 sa chao ban va t6 chirc viec chao ban dii thuc hien mQt trong cac hanh vi vi pham sau:

a) Co su gia mao trong h6 sa chao ban, gay thiet hai cho nha d~u tu;

b) Thirc hien chao ban khi khong dap irng du cac diSu kien chao ban quy dinh tai DiSu 8 Nghi dinh nay;

c) Thuc hien chao ban khong dung voi nQi dung cua phirong an chao ban trong h6 sa chao ban nQP cho co quan nha mroc co thAm quyen;

d) S if dung v6n thu duoc til dot chao ban khong dung voi phirong an dii dang kY theo quy dinh tai khoan 2 DiSu 8 Nghi dinh nay; trir tnrong hQ'P co su thay d6i muc dich sir dung vdn theo quy dinh tai khoan 2 DiSu 11 Nghi dinh nay.

4. Phat tiSn til 70.000.000 d6ng d8n 100.000.000 d6ng ddi voi t6 chirc chao ban dung cac thu doan gian d6i dS thuc hien chao ban trai voi quy dinh cua phap luat,

5. Hinh thirc xu phat b6 sung:

a) Dinh chi dot chao ban trong thai han ba rmroi ngay d6i voi hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 3 DiSu nay; trong thai gian bi dinh chi chao ban, t6 chirc chao ban phai khac phuc duoc vi pham;

b) BUQc huy bo dot chao ban n8u sau thai han dinh chi quy dinh tai diSm a khoan nay rna t6 chirc chao ban v~n khong khac phuc diroc hanh vi vi pham,

6. Ap dung cac bien phap khac phuc h~u qua:

.. a) BUQc ~h§'p hanh dung cac quy dinh cua phap lu~t vS viec chao ban c6 phan rieng le;

10

b) BUQc thu h6i s3 c6 phdn dff chao ban, hoan tra lai ti~n d~t CQC ho~c ti~n mua c3 phdn cong them liii ti~n giri khong ky han cho nha ddu tu, neu nha ddu tu yeu cdu huy bo viec d~t mua trong thai han ba rmroi ngay, kS til ngay bi dinh chi dot chao ban theo quy dinh tai diSm a khoan 5 Di~u nay.

f)i~u 19. Vi pham quy dinh v~ bao cao va cong b8 thong tin

1. Phat canh cao ho~c phat ti~n til 10.000.000 dang den 20.000.000 dang d3i voi t3 chirc chao ban khong bao cao, cong b3 thong tin hoac bao cao, cong b3 thong tin khong ddy du, kip thai, dung han thea quy dinh tai khoan 3 Di~u 10 hoac Di~u 11 Nghi dinh nay.

2. Phat ti~n til 20.000.000 dang den 30.000.000 d6ng d3i voi t6 chirc chao ban thirc hien cong b3 thong tin nhung trong do co chua dung nhtrng nQi dung sai lech, sai su that.

3. Phat ti~n til 40.000.000 d6ng d8n 50.000.000 d6ng d3i voi t6 chirc chao ban thirc hien quang cao tren cac phuong tien thong tin d~i chung v~ dot chao ban.

4. Ap dung cac bien phap khac phuc h~u qua:

a) BUQc chdp hanh dung cac quy dinh cua phap lu~t v~ bao cao va cong b3 thong tin d3i voi hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 1, khoan 2 Di~u nay;

b) BUQc huy bo, cai chinh nhftng thong tin sai lech, thong tin sai str th~t d3i voi hanh vi vi pham quy dinh tai khoan 2 Di~u nay.

f)i~u 20. Vi pham quy dinh v~ elurng nh~n chuy~n nhueng c8 phin chao ban rieng Ie

1. Phat ti~n til 10.000.000 dang den 30.000.000 dang dBi voi t6 chirc chao ban va ngiroi co lien quan thuc hien chirng nh~ chuyen nhirong c6 phdn trong thai gian han ch8 chuyen nhuong thea quy dinh tai Di~u 12 Nghi dinh nay.

2. Ap dung bien phap kh~c phuc h~u qua:

BUQc chdp hanh dung cac quy dinh cua phap lu~t v~ thai gian han che chuyen nhuong c6 phan,

Chuong VI

DIEU KHoAN THI HANH

m~u 21. Hieu lire thi hanh

. .

Nghi dinh nay co hieu luc kS til ngay 25 thang 02 nam 2010.

Di~u 22. TB chuc thtre hien

. .

11

1. BQ tnrong BQ Tai chinh co trach nhiem huong d§n thi hanh Nghi dinh nay.

2. Cac BQ tnrong, Thu tnreng co quan ngang BQ, Thu tnrong co quan thuoc Chinh phu, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh ph6 tnrc thuoc Trung irong . v~ cac t6 chirc, ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi dinh nay.!.

Nai nhpn:

- Ban Bi thir Trung irong Dang;

- Thu tuong, cac PM Thu nrong Chinh phu;

- Cac BQ, C<Y quan ngang BQ, C<Y quan thuoc CP;

- VP BCD TW v8 phong, chong tham nhiing;

- HDND, DBND cac tinh, TP tnrc thuoc TW;

- Van phong TW va cac Ban cua Dang;

- Van phong ChU tich mroc;

- HQi d6ng Dan tQC va cac DB cua Quoc hQi;

- Van phong Qu6c hQi;

- Toa an nhan dan t6i cao;

- Vi~n Ki~m sat nhan dan t6i cao;

- DB Giam sat tai chinh QG;

- Kiern toan Nha mroc;

- Ngan bang Chinh sach Xa hQi;

- Ngan bang PMt tri~n Vi~t Nam;

- Uy ban TW M~t tr~n T6 qu6c Vi~t Nam;

- CO' quan Trung irong cua cac doan th~; .

- VPCP: BTCN, cac PCN, C6ng TTDT,

cac Vu, C\lC, don vi tnrc thuoc, Cong bao; - Liru: Van thir, KITH (5b).M .teo

TM. CHINH PHU THUTUONG

Nguy~n Tin Dung

......... (ten t6 chirc chao ban) bao cao vS dot chao ban c6 ph§n rieng le nhu sau:

I. GiOi thi~u v~ t8 chilc chao ban

1. Gioi thieu chung (ten, dia chi, s6 dien thoai, fax, Gifty chirng nhan

dang ky kinh doanh, v6n diSu l~ thuc co, nganh nghe hoat dQng kinh doanh)

2. KSt qua hoat dQng kinh doanh

3. Tinh hinh hoat dQng tai chinh

4. KS hoach heat dQng kinh doanh (t6i thiSu 03 nam tiSp theo) II. Thong tin v~ dQ't chao ban c8 phftn rieng Ie

1. Loai cd phan

2. Menh gia cd ph§n

3. S6 IUQ'ng cd ph§n dang luu hanh

4. S6luqng cd ph§n du kien chao ban rieng le

5. Gia chao ban du kiSn

6. Phuong phap tinh gia

7. Phuong thirc phan ph6i

8. Thai gian phan ph6i

? Dang ~y ~ua cd ~hAn (Thai han, s6, IU9'?g, ~huong t~uc t~anh toan, chuyen giao co phan, quyen IQ'i nguoi mua co phan, so hrong co phan d~t mua t6i thieu, thai han va each thirc tra lai tiSn d~t mua cd phAn trong tnrong hop s61uqng cd ph§n dang ky mua khong dat mire t6i thieu)

..

10. Phuong an sir dung s6 tien thu duoc tu dot chao ban

2

11. Gioi han vS tY l~ nb giil' d6i voi nha ddu nr mroc ngoai

12. Cac thong tin lien quan d~n viec han ch~ chirng nhan chuyen nhirong cB phan chao ban rieng le

,

III. Danh sach cac dBi tac chi~n hrC}'c d" ki~n da dU'Q'c D~ti hQi dAng c8 dong thong qua

, ha '"

..... , ngay ... tang .... nam ...

(t6 chuc phdt hanh) NgU'Oi d,i di~n theo phap IUft

cua doanh nghi~p ,

(/0/, ghi ro ho ten va dong ddu)

2. Nganh ngh8 kinh doanh (theo Gidy clnrng nhan dang kY kinh doanh s6 ... ):

3. San phdm va dich vu chu ySu:

4. Tai san chu ySu cua doanh nghiep

- TAng s6 dien tich ddt dai doanh nghiep dang sir dung, trong do:

+ Dien tich ddt thue: m2, tai .. " (ghi ro dang sit dung ad lam gi)

, 2 -r

+ Dien tich ddt giao: m , tai (ghi ro dang sit dung ae lam gi

va gia tri quyen sir dung adt tinh vao gia tri doanh nghiep la bao nhieu)

- May moe, thiSt bi:

- Phuong tien v~n tai:

5. Danh sach nhtmg cong ty me va cong ty con

6. Tinh hinh hoat dQng kinh doanh va kSt qua hoat dQng san xudt kinh doanh tnroc thai diem chao ban cA phdn rieng le:

..

a) Tinh hinh hoat dQng kinh doanh: - San IUQ'Ilg san pham/gia tri dich vu

- Nguyen v~t lieu

+ Nguon nguyen v~t lieu;

+ Su An dinh cua cac nguon cung cdp nay;

+ Anh huang cua gia ca nguyen v~t li~u toi doanh thu, loi nhuan. - Chi phi san xudt (cao hay thap, co tinh canh tranh hay khong")

- Trinh dQ cong nghe

- Tinh hinh nghien ciru va phat trien san pham moi (neu co)

2

- Tinh hinh kiem tra chAt hrong san pham/dich vu + H~ thong quan ly chAt hrong dang ap dung;

+ BQ ph~ kiem tra chat hrong cua cong ty.

- Hoat dQng Marketing

- Nhan hieu thuong mai, dang ky phat minh sang ch~,VaQ~ quyen

. .' .~:."J,"

- Cac hQ'P d6ng Ion dang duoc thuc hien hoac da duoc kY k~t (neu ten, tri gia, thai gian thuc hien, san pham, d6i tac trong hQ'P d6ng).

b) Tinh hinh tai chinh va k~t qua hoat dQng san xuAt kinh doanh truce thai di€m chao ban cB phan rieng le:

Chi tieD DO'n vi tinh
.
1. V 6n chu sa theo sB sach k~ toan
2. No yay ngan han:
trong do: No qua han:
3. No yay dai han:
trong do: No qua han:
?
4. Tong doanh thu
5. TBng chi phi
6. Loi nhuan thuc hien
,
7. Lei nhuan sau thue
8. Ty suAt 19i nhuan sau thu~/v6n Cac chi tieu khac (tuy theo d~c di€m rieng cua nganh, cua cong ty d€ lam ro k~t qua hoat dQng kinh doanh).

c) Nhtrng nhan t6 anh huang d~n hoat dQng san xuat kinh doanh cua cong ty (Neu ro nhirng nhan t6 tac dQng chinh d~n tinh hinh kinh doanh cua cong ty. Truong hQ'P tinh hinh kinh doanh cua cong ty giam sut, c~n giai trinh ro nguyen nhan),

7. Vi th~ cua cong ty so voi cac doanh nghiep khac trong cung nganh - 'li th~ cua cong ty trong nganh;

- Tri€n vong phat trien cua nganh;

3

- Danh gia v€ su phil hop dinh huong phat trien cua cong ty voi dinh huang cua nganh, chinh sach cua Nha mroc, va xu thS chung tren thS gioi,

8. MQt sB thong tin chu ySu v€ kS hoach ddu tu va chien hroc phat trien

doanh nghiep

9. Thong tin v€ dot chao ban cd phdn rieng le - Loai cd phan

- Menh gia cd phan

- SB hrong cd phan dang luu hanh

- SB hrong cd phdn du kien chao ban rieng le

- Gia chao ban du kiSn

- Phuong phap tinh gia

- Phuong thirc phan ph6i

- Thai gian phan phBi

- Dang ky mua cd phdn (Thai han, s6 hrong, phirong thirc thanh toan,

chuyen giao cd phan, quyen 19i ngiroi mua cd phan, sB hrong cd phdn d~t mua tBi thieu, thai han va each thirc tra lai ti€n d~t mua cd phdn trong twang hop s6 hrong cd phdn dang ky mua khong dat mire tBi thieu)

- Phuong an sir dung sB ti€n thu duoc tir dot chao ban

- Gioi han v€ ty l~ nam gift dBi voi nha ddu tu mroc ngoai

- Cac thong tin lien quan dSn viec han chS clnrng nhan chuyen nhirong

cd phdn chao ban rieng le.

10. Nhtrng nguoi chiu trach nhiem chinh d6i voi nQi dung cac thong tin

v€ doanh nghiep: ..

, ha ....

..... , ngay ..... t ang .... nam

(td chirc phat hanh) Nglfiri c.1\li di~n theo phap luit ella doanh nghi~p

(kY ghi ro ho ten va dong ddu)

..

Phu luc III

QuA »QT caxo BAN CO PHAN RIENG LE kem thea Nghi dinh s6 01120101ND-CP :----.~.~ .. ~l"'~ • .l' 04 thdng 01 ndm 2010 eua Chinh phu)

Ten tB chirc chao ban:

Dia chi tru sa chinh:

Bien thoai:

Fax:

I. C8 phin chao ban rieng Ie

1. Ten cB phan chao ban:

2. Loai cB phan:

3. Menh gia:

4. S6IUQ'Ilg cB ph§n dang ky chao ban:

5. Tong kh6i IUQ'Ilg v6n huy dQng du kien:

6. Thai han dang ky mua: til ngay ..... den ngay .....

7. Ngay thanh toan ti~n mua cB phan:

8. Ngay ket thuc chuyen giao cB phan:

II. K~t qua chao ban c8 phin rieng Ie

D6i Gia chao S6 S6 S61UQng S6 S6 S6 nguoi S6 c6 Ty l~
tUQ'l1g, ban lUQ'I1g c6 luQ'I1~ c6 c6 phdn ngiroi ngiroi khong phdn c6
mua co (d6ng/c6 phan du ph§n diroc l?han dang ky diroc diroc phan con lai phdn
phdn phan) ki€n dang ky phoi mua phan ph6i phan
chao ban mua ph6i ph6i
1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9=3-5 10T6ng s6 III. TAng hq'p k~t qua dq't chao ban cA phin rieng Ie

1. TBng s6 cB phan da: phan ph6i: .... , chiem .... % tBng s6 cB phdn du kien chao ban.

2. TBng s6 tien thu til viec chao ban cB phan: dAng.

2

3. TBng chi phi: dBng

- Phi phan ph6i c6 ph~n:

- Phi kiem toan:

4. T6ng thu rong til dot chao ban: dBng

IV. CO' ciu vBn ciia tA chire chao ban sau khi k~t tlnie c191 chao ban:

8TT

Danh muc

861UQ1lg c6 phAn

Ty l~ (%) 86 cB dong (ngiroi)

TBng s61uQ1lg cB phAn phB thong: - C6 dong sang l~p:

- C6 dong 100:

- CB dong n~rn gift dirci 1 % c6

phan co quyen bi8u quyet:

Trong do:

Nha mroc:

Nguoi mroc ngoai:

Danh sach va tY 1~ so hfru cua cac cB dong 100: (dinh kern)

V. Danh sach va tY l~ sa hi'u eua eac cA c10ng sau khi k~t thiic c1Q't chao ban:

STT

sf> Gidy CMND ho~e HQ sf> hrong e6 phdn chieu (df>i voi e6 dong la ca

nhan) hoac GCN DKKD hoac

Gidy phep TL va Hf) (df>i voi

e6 dong_ la t6 chirc)

Tene6 dong

Ty l~ (%)

..

, h r '"

, .... , ngay ... tang .... nam '"

(t6 chuc phdt hanh) Ngu-Oi c1,i di~n theo phap lu,t

cua doanh nghi~p ,

(kY, ghi ro ho ten va dong ddu)

TEN co QUAN NHA NUOC CO THAM QUYEN

CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA Vl¢T NAM DQc lip - TV do - Hanh phuc

Kinh giri: Uy ban Chung khoan Nha mroc - Be? Tai chinh .

............ (ten co quan nha nuoc co tham quyJn) thong bao danh sach t6 chirc da dang ky chao ban c6 phan rieng le cua thang ..... nam nhu sau:

TT

Mfnh gia

? ).

co phan

Nam van diiu If sa hlQ'Dg

thanh I~p (trifu dAng) c8 phin ph8thong

sa hlQ'llg c8 dong (ngllOi)

Ghi chu

Ten doanh nghifp

, h ' ~

..... , ngay ... tang .... nam ...

Nguai d~ti di~D co thim qUY~D eiia CO' quan (/0/, ghi ro ho ten va dong ddu)

..

Phyluc V

theo Nghi dinh s6 01120101ND-CP thdng 01 nam 2010 cua Chinh phu)

TEN CO QUAN NHA NUOC . CO THAM QUYEN

CQNG HoA XX HQI CHU NGHiA VI~T NAM DOc lip - T\f do - Hanh phuc

, h ' ~

..... , ngay ... tang .... nam ...

DANH sAcH TO CHUC CHAo BAN CO PHAN RIENG LE

sa hrQ'llg c6 (fong (ngll'Oi)

TT Ten doanh nghi~p

Nam Van (fiiu I~ sa 11I'Q'Ilg

thanh 19P c6 phin

(tri~u (fang) ph6 thong

M~nh gift

~ ). co phan

Ghi ch6

Ngtriri d,i di~D co thim qUySD cti~ coo quan (IcY, ghi ro ho ten va dong ddu)