Obiecte ascuflite

Gillian Flynn Obiecte ascuflite First published by Shaye Areheart Books, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Random House, New York Copyright © 2006 by Gillian Flynn Copyright © 2007 Tritonic pentru ediflia în limba românæ

TRITONIC Grup Editorial Str. Coacæzelor nr. 5, Bucureøti e-mail: editura@tritonic.ro tel./fax.: +40.21.242.73.77 www.tritonic.ro http://tritonicnews.blogspot.com/

Colecflia: TRITONIC PREMIUM

Descrierea CIP a Bibliotecii Naflionale a României FLYNN, GILLIAN Obiecte ascuflite / Gillian Flynn ; trad. Raluca Øtefan . - Bucureøti : Tritonic, 2007 ISBN 978-973-733-123-6 I. Øtefan, Raluca (trad.) 821.111-31=135.1

Coperta: ALEXANDRA BARDAN Ilustraflia copertei: © desen de Lynne Amft Tehnoredactare: OFELIA COØMAN Comanda nr. T 312 / aprilie 2007 Bun de tipar: aprilie 2007 Tipærit în România: Monitorul Oficial R.A.

Obiecte ascuflite
Gillian Flynn
Traducere øi note RALUCA ØTEFAN

TRITONIC

Pærinflilor mei, Matt øi Judith Flynn

copiii ræmîneau în urmæ. care sugea acadele de scorfliøoaræ înainte de a se særuta. de doi pînæ la øase ani. cu douæ cercuri perfecte de ruj roz în obraji. Primævara în Chicago. În acest timp mama lor rætæcea aiurea pentru un fum de marijuana øi pur øi simplu uitase de ei. Doar o simplæ scæpare iremediabilæ. agitîndu°se ca niøte pui de gæinæ printre mîncarea øi fecalele de pe covor. douæzeci øi doi de ani. iar ea era din nou în liceu. Era 12 mai. o femeiuøcæ de treisprezece ani cu buze lucioase. blondæ øi grasæ. am preferat sæ°mi cumpær o cîrpæ dintr°un bazar de familie decît sæ mai scotocesc prin cutiile cu haine de iarnæ. de mærimea unor pahare°sondæ.Unu Aveam un pulover nou. aøa cæ. færæ oase rupte. cu buzele lipite de sticla narghilelei øi cu un nor de fum plutind în jurul ei. au fost gæsifli încuiafli într°o cameræ din cartierul de sud. Subiectul din ziua respectivæ emana o ræutate împuflitæ. Mi°o puteam imagina pe o canapea tocitæ. O aromæ. stimatul øi blazatul Frank Curry. Færæ arsuri de fligaræ. stætea lîngæ mine balan7 . De tutun øi cafea stætutæ. dupæ patru zile de dîrdîit în mînecæ scurtæ. dar afaræ nu erau mai mult de 4 grade. Totul se topea încet. îngrozitor de roøu øi de urît. Priveam în gol ecranul computerului în cubul ce-mi servea de birou. O burtæ. Au stat aøa trei zile. cu douæ sandviøuri cu ton øi o litræ de lapte. Cîteodatæ aøa se întîmplæ. O væzusem pe mamæ dupæ ce o arestaseræ: Tammy Davis. cînd tipii din jur erau încæ interesafli pentru cæ ea era cea mai dræguflæ. Patru copii. Redactorul-øef.

— Aproape am terminat. claseazæ°l øi vino la mine în birou. cu excepflia unei 8 . iar el o acoperi cu o unghie îngælbenitæ. dupæ care s°a pozat lîngæ o plæcuflæ nouæ øi lucioasæ cu numele oraøului. — Dæ°i de cap. ca o scurgere neobservatæ printre vînzætori de covoare sau magazine de læmpi. puøtoaico? Aveam o piunezæ argintie pe birou. Un om de afaceri a reuøit sæ ridice micul nostru oræøel de suburbie de°a lungul a trei ani foarte bine organizafli — 1961°1964 — dupæ care i°a dat numele fiicei sale. Curry! — Dæ°i de cap! Frank Curry are impresia cæ sînt o fire sensibilæ. Scrisesem doar øaisprezece rînduri. Dar în cazul ziarului nostru. — Bine. — Pot sæ vin acum. Sînt convinsæ cæ se enerveazæ de fiecare datæ cînd priveøte pe fereastræ øi vede doar trunchiurile copacilor. The Daily Post. Dæ°i de cap. al patrulea din Chicago øi exilat în suburbie. Trei etaje sînt suficiente. Biroul lui Curry e la etajul trei. În prezent. Un redactor bun nu va vedea niciodatæ scoarfla pomului. îi va vedea frunzele – asta dacæ le poate identifica de la etajul douæzeci sau treizeci. claseazæ°l øi dupæ aia vino la mine în birou. Cravata i se balansa în dreptul taliei. e destul loc øi pentru læfæialæ. Dinflii îi stræluceau în saliva îngælbenitæ de tutun. alunecînd implacabil cætre exterior. Sau poate pentru cæ sînt o fire sensibilæ. fiica. Aurora Springs. Frank plecæ din biroul meu. Îmi voiam piuneza înapoi. — Cum stai cu articolul. Aveam nevoie de cincizeci. Poate pentru cæ sînt femeie. — Am înfleles. care suferise un grav accident de cælærie cu o lunæ înainte de finalizarea operei urbanistice. În zece minute. a declarat omul de afaceri. în vîrstæ de vreo cincizeci de ani øi destul de sænætoasæ. øi°a luat familia øi a plecat.GILLIAN FLYNN sîndu°se pe teniøii lui cræpafli. — Preaker! — Da.

S°a trosnit cu niøte lichior vechi de Chambord în timp ce citea articolul. Puteai sæ dezbafli jurnalism sau sæ îfli faci un test ginecologic Papanikolau. — Spune°mi despre Wind Gap! Curry îøi înflepa bærbia încærunflitæ cu vîrful unui stilou. dar des. am continuat eu. umplînd biroul cu aromæ de zmeuræ. cæutîndu°mi cu greu cuvintele. æsta e doar un fel de ghinion colateral. Nu acesta este însæ motivul pentru care privea subiectul cu lejeritate. În schimb. Nu. se opunea expansiunii sclaviei øi respingea dreptul acestor state la secesiune. aøa cæ a fost øi port o * Ræzboiul Civil American (1861–1865) s°a desfæøurat între Statele Unite („Uniunea“) øi 11 state din sud. Lui Curry îi plæcea la nebunie sæ instruiascæ reporterii cu tot felul de subiecte care i se pæreau pertinente — numærul crimelor din Chicago din anul precedent. chiar în cælcîi. 9 . Am scris un articol despre ultima ei vizitæ. nu conta pentru nimeni. — S°a format în timpul Ræzboiului Civil*. i°am ræspuns. un birou care nu aratæ deloc aøa cum mi°aø fi imaginat cæ trebuie sæ arate biroul redactorului-øef. un subiect pe care preferam sæ îl evit. istoria oraøului meu natal. Tînjisem dupæ lambriuri mari de stejar. care au declarat secesiunea øi au format Statele Confederate ale Americii. conduse de preøedintele Jefferson Davis. Am intrat în birou øi am închis uøa. cum a fæcut tæticul cîndva. Curry se îmbatæ pe tæcute. nu øtiu din ce motiv. lui oricum nu°i plæceau poveøtile despre bucæfli de viaflæ. condusæ de preøedintele Abraham Lincoln øi de Partidul Republican. dupæ o uøæ cu gemulefl pe care sæ scrie „Øef“ øi prin care reporterii începætori sæ ne priveascæ certîndu°ne pe tema drepturilor garantate de Primul Amendament. statistica demograficæ din flinutul Cook sau. Lui Curry nu i°a plæcut deloc. La o aruncæturæ de bæfl de Tennessee øi de Arkansas. Uniunea. — Este în sudul statului Missouri. Îmi imaginam dîra subflire de cernealæ pe care ar fi læsat°o printre firele de pær. Se aflæ chiar lîngæ fluviul Mississippi. biroul lui Curry e blînd øi instituflional.OBIECTE ASCUfiITE mîncærimi ocazionale în mîini. locuieøte în Florida însæ revine o datæ la cîfliva ani pentru a se poza cu plæcufla lucioasæ a oræøelului. ca de altfel tot restul clædirii.

Începusem sæ transpir. O soræ næscutæ cînd eram în facultate. — Tu de care eøti? — Særæntoacæ. Dintr°o familie bogatæ de generaflii. iar ea nu°mi spusese nimic. cæ mæ va promova la o rubricæ tare. Amma. 10 . A fost o crimæ sau aøa ceva acolo anul trecut în august? O fetiflæ strangulatæ? Am dat din cap aprobator. Mie mi se pare deja cæ e vorba de un criminal în serie. chiar dacæ foarte slabæ. mai citeøte presa. dar nu eram deloc pregætitæ sæ dezbat evenimentele recente din Wind Gap. Preaker? — Mama. — Øi ce dracului se întîmplæ acolo? Am tæcut. Dar nu øtiam nimic. poate chiar sæ°mi dea o mærire de salariu. tatæl vitreg. dupæ ce înghiflisem trei pahare de whiskey. — Acum a dispærut altæ fetiflæ. cu personal øi buget duble faflæ de noi. din care se desprinseræ øuvifle tocite.GILLIAN FLYNN vreme. — Curry. Sperasem — ca de fiecare datæ cînd Curry mæ cheamæ în birou — cæ mæ va felicita pentru un articol. Mi°era teamæ cæ maicæ°mea le va mirosi prin firul de telefon. — Iisuse Cristoase. Familii bogate de generaflii øi særæntoci. Am zîmbit. Øi atunci un telefon distant øi politicos. o explozie la siloz sau un copil cæzut în fîntînæ. — Maicæ°ta mai locuieøte acolo. dar avem øi aici o græmadæ de poveøti terifiante. Acum cea mai înfloritoare afacere este mæcelæritul porcilor. — Øi vorbeøti vreodatæ cu ei? Nu mai vorbisem de la Cræciun. gîndindu°mæ la posibilele dezastre din Wind Gap. Rapid. încît de multe ori uitam cum o cheamæ. iar el se încruntæ. Mîine dimineaflæ sæ fii acolo! Nici gînd. pururi îndepærtata Marian. la naiba. Preaker. — Sigur cæ avem. cu o existenflæ atît de irealæ pentru mine. Øi apoi Marian. Du°te acolo øi aflæ toatæ povestea. dar mai avem øi trei ziare concurente. — N°am vorbit recent. Are cam douæ mii de locuitori. Îøi trecu mîna prin pær. un oræøel særæcæcios sortit mizeriei: un accident de autobuz sau poate o tornadæ de praf. Ciudat. Maicæ°mea era singura persoanæ din Wind Gap cu care flineam legætura.

ca sæ fiu siguræ cæ voi pleca din Wind Gap înainte de finalul sæptæmînii. Atît de tare doream sæ nu plec. un ziar cu credibilitate naflionalæ. zicea cæ am o minte surprinzætoare. Dar tot nu voiam sæ plec acolo. Dar eu cred cæ fli°ar prinde bine. Te mai înzdræveneøti. a prezentat amænunte despre viafla victimelor. de care avem nevoie. implorîndu°mæ sæ îi redau speranfla. Chiar grav. un alt ziar øi°a trimis un reporter în oraøul natal. Articolul a cîøtigat premiul Pulitzer. — Uite ce e. Dar în cei doi ani de meserie nu prea am fæcut faflæ aøteptærilor. dar bun. Individul a scris un articol dureros. Lui Curry îi plæcea sæ urle — se potrivea imaginii sale de redactor de modæ veche — dar. Mai dai deoparte niøte resentimente. Am dat din cap într°o manieræ care speram sæ exprime încredere. Nu aveam animælufle pentru care sæ îmi fac griji. care pur øi simplu nu avea nici un fel de experienflæ în curæflarea cadavrelor înecate. pînæ la morga localæ. Dar el mæ privea în tæcere cu ochii lui umezi øi cæprui. încît mi°am strîns mîinile în jurul scaunului. Curry m°a susflinut întotdeauna. De care tu ai nevoie. totodatæ. nici mæcar plante de læsat în grija vecinilor. puøtoaico. Curry chiar credea cæ putem ajunge peste noapte în topul preferinflelor din Chicago. undeva prin Texas. I°am aruncat apar11 . despre esenfla apei øi regret. Asta e øansa noastræ de a descoperi un subiect tare. Øi°a dres glasul. e un subiect al dracului de bun. n°o face. pentru a scrie despre un grup de adolescenfli înecafli în inundafliile de primævaræ. era cel mai politicos om din cîfli øtiam eu. Grozav. øi°a privit soflia în fotografie øi a zîmbit. Mîinile îmi læsaseræ pete de transpiraflie pe scaun. Acum îi puteam citi gîndurile. ca øi cum Curry mæ forfla sæ ies afaræ. Anul trecut. ca un doctor pe cale de a transmite vestea cea rea. de cîteva ori. Am îndesat într°un sac niøte haine pentru vreo cinci zile. În plus. dacæ nu pofli sæ faci asta. de la echipa de baschet de bæiefli. — Îmi fac bagajul. Credea cæ sînt cel mai valoros reporter al sæu. care°øi pierduse cei mai valoroøi trei jucætori.OBIECTE ASCUfiITE — M°am sæturat sæ tot ræmînem cu buza umflatæ dupæ øtiri.

Curry a fost suficient de amabil sæ îmi asigure bugetul pentru o noapte la motel øi mic dejun dimineafla. Øtiam cæ trebuia sæ îmi pregætesc notiflele. Iar de°a lungul anilor. care oricum nu existæ. îmi face pielea sæ zbîrnie. Nu°mi amintesc deloc de ce rîdeam. Pe lîngæ mine plutea pærul pubian al unui chiriaø anterior. Pe mæsufla de lîngæ uøæ se afla o pozæ cu mine la vîrsta adolescenflei. Wind Gap se aflæ cam la unsprezece ore de mers la sud de Chicago. Aøa decisese el. Ochii ei erau mærifli de surprindere. am bægat øi niøte 12 . în timp ce picioarele ei scurte øi slabe mi se bælængæneau pe genunchi. Fleacuri despre dezordinea din casæ. Cred cæ îmi place ideea de nu mai øti. Dar am mai bæut niøte whiskey. am îndreptat duøul cætre perete øi m°am aøezat în cei øapte centimetri de apæ care se adunaseræ în bazin. iar ai mei aproape închiøi. Ceea ce de fapt înseamnæ „Cînd pleci?“ Politeflea asta falsæ mæ enerveazæ cel mai tare. dulceaflæ? va spune ea. asta dacæ mîncam la o benzinærie. Rîdeam amîndouæ. O strîngeam tare cît mai aproape de mine. motivul a devenit un mister confortabil. særæcæcioasæ. ca ræsplatæ pentru povestea fulminantæ pe care aveam s°o descopær.GILLIAN FLYNN tamentului o privire rapidæ øi parcæ l°am perceput într°o nouæ luminæ: avea aspectul unei camere de cæmin de facultate. Mi°am promis sæ cumpær o canapea normalæ la întoarcere. Nu mai exista un alt prosop. aøa cæ m°am bægat în pat øi m°am øters cu pætura ieftinæ. Nu duø. O tulburare øocatæ øi rapidæ. Am ieøit din baie. tranzitorie øi lipsitæ de personalitate. Aøa cæ am aøezat un prosop tocit pe grætarul cæzii de motel. — Øi cam cît timp ne vom bucura de prezenfla ta. sæ îmi stabilesc întrebærile. ca øi cum cineva ar apæsa un comutator intern. o mînæ trecutæ prin pær. care avea cam øapte ani. Øi întrebæri deghizate în amabilitæfli despre durata vizitei. Nu suport stropii. flinînd°o în brafle pe Marian. o îmbræfliøare nepotrivitæ în care eu voi atîrna aiurea într°o parte. urma sæ stau la maicæ°mea. O datæ ajunsæ în oraø. Dupæ care am bæut niøte whiskey cald øi am înjurat maøina de gheaflæ. Mie îmi place sæ fac baie. Dar eu deja øtiam reacflia de care voi avea parte la uøa maicæ°mii.

Aleea ducea spre parcul în care am fumat prima fligaræ. Avea pærul vopsit blond. Drept înainte se afla casa profesoarei mele de pian. menitæ a fi începutul unei dezvoltæri urbanistice care nu a mai avut loc niciodatæ. arme øi draperii. ajungi la internatul Woodberry øi apoi la spital. Cea mai înaltæ clædire are doar trei etaje. Øi scena asta se repetæ la fiecare douæ minute. era strada principalæ din Wind Gap. simflind aerul tot mai cald øi presiunea pædurii luxuriante pe ambele pærfli. Færæ un motiv anume. Øi. Mergînd pe bulevard. Dupæ care a apærut o fundæturæ de case vechi. Mai erau doar cincizeci de kilometri pînæ în oraøul meu natal. aøa cum mai fac copiii cînd trec pe lîngæ cimitir. oraøul însuøi. dar nu am putut auzi în trecere. un flînc în pamperøi arunca în aer pietriø. dar decorul îmi provoca un nod în stomac. dar aveam nevoie de aceastæ noapte departe de el. o fostæ cælugæriflæ a cærei respiraflie mirosea a ouæ. într°o zi înæbuøitoare de varæ. Curînd. Mæ întorceam dupæ opt ani aici. Dimineafla am înghiflit o gogoaøæ veche cu gem øi am pornit din nou cætre sud. Dar dupæ douæzeci de minute de condus am simflit cæ se apropie. pædurea se ræri. Am adormit imediat. mi°am flinut respiraflia cînd am trecut pe lîngæ plæcufla cu numele oraøului. Am decis sæ merg direct la secflia de poliflie. ghemuitæ undeva la capætul Stræzii Principale. Wind Gap nu se poate vedea de la distanflæ. Întîi a apærut o staflie de benzinæ. Pe Strada Principalæ se aflau salonul de frumusefle øi magazinul de bricolaj. în final. gîdilatæ de torsul aparatului de aer condiflionat øi de clinchetul electric al unui joc video de alæturi. dar rædæcinile maro îi ajunseseræ aproape de urechi. literal. Le°a strigat ceva bæieflilor. Lîngæ un pick°up uzat. Aceastæ parte a statului Missouri este periculos de placidæ: kilometri întregi de copaci banali stræbætufli doar de fîøia subflire a autostræzii. denumit „Un dolar douæzeci øi cinci“ pentru cæ toate produsele costau un dolar douæzeci 13 . care. Cîfliva puøti slæbænogi færæ tricou leneveau apatici în faflæ.OBIECTE ASCUfiITE aspirinæ øi am stins lumina. Am trecut pe lîngæ plæcufla mîzgælitæ a unui complex comercial care vindea cabine solare. în timp ce maicæ°sa umplea rezervorul.

În cîfliva ani. helænci øi tricouri cu ræfluøte øi øcoli desenate pe ele. Færæ complicaflii. Færæ maøini. fondat în 1971. Natalie Jane Keene 10 ani Dispærutæ din 11 mai a. o librærie cu douæsprezece rafturi. care îi va da oraøului ceva dupæ care a tot tînjit: o suficienflæ preambalatæ øi preaprobatæ de toatæ lumea. Pærea genul de copil descris de profesori ca fiind „o bætaie de cap“. Un cæflel se agita pe trotuar. færæ a fi însoflit de stæpîn. færæ sæ fie nevoie sæ contactez pe cineva. øi un magazin de haine denumit „Hainele comode ale lui Candy“ din care puteai cumpæra bluze tricotate. probabil cu un marker gros. 14 . Majoritatea femeilor de bunæ-cuviinflæ din Wind Gap sînt profesoare sau casnice sau lucreazæ în locuri precum magazinul lui Candy. M°aø fi suit în maøinæ øi aø fi plecat înapoi la Chicago. * Cel mai mare lanfl de cafenele din lume. pe acel loc se aflæ doar un magazin slinos de piese de maøinæ. Momentan însæ. Îmi plæcea de ea. Tofli stîlpii erau înfæøurafli în funde galbene øi copii granulate ale unei poze cu un chip de fetiflæ. al unei familii al cærei nume nu mi°l mai amintesc.c. Am tras pe dreapta øi am rupt un anunfl de pe stîlpul unui semafor. Fetifla avea ochii cæprui. Cuvîntul „Dispærutæ“ era scris de mînæ deasupra pozei. Garret øi purta blugi scurfli øi un tricou roøu. Informaflii: 555°7377 Îmi doream sæ intru în secflia de poliflie øi sæ mi se spunæ cæ Natalie Jane fusese deja gæsitæ. lipit la înælflimea unui copil. færæ oameni. Poate doar se rætæcise sau îøi luxase glezna în pædure sau chiar fugise de acasæ øi ulterior se ræzgîndise. poate. A fost væzutæ ultima oaræ în parcul Jacob J.GILLIAN FLYNN øi cinci. Strada Principalæ era pustie. se va deschide øi un Starbucks*. un zîmbet sælbatic øi un pær mult prea bogat pentru capul sæu mic.

un aparat electric sufla periodic o aromæ de plastic. dupæ care intræ în biroul sæu. scotocind pædurea din nord. Bill Vickery porni în fafla mea pe un culoar cu lambriuri de lemn. În apropiere. iar pantalonii i se încrefliseræ la spate. împopoflonate cu poze de pæstrævi øi cai. Natalie Keene øi cea ucisæ anul trecut. — De la care ziar? — Øerif Vickery. mi°a spus cæ pot aøtepta. unde nu se afla nici o fereastræ. Cînd Vickery apæru. Sala de aøteptare îfli dædea sentimentul fals de comoditate al unei sæli de dentist. * 15 . — De la ziar? Mæ privi cu atenflie prin niøte lentile pætate. numele meu este Camille Preaker. Treizeci de minute mai tîrziu. ca øi cum ne°am fi øtiut demult. în cele din urmæ. M°am aøezat pe un scaun portocaliu øi încercam sæ ræsfoiesc un Redbook*. Ofiflerul de serviciu. — Din Chicago? Øi ce caufli tocmai aici? — Aø vrea sæ vorbim despre cele douæ fetifle. menitæ sæ îmi aminteascæ de parfumul provinciei. — Iisuse Cristoase! Da’ cum ai aflat de chestia asta? Iisuse Cristoase! O privi pe femeia de la recepflie øi apoi din nou pe mine. — Nu vreau nici un telefon. ofiflerul de serviciu arætæ spre mine øi îl informæ cu un disprefl neræbdætor: — De la ziar! Vickery. urma sæ revinæ curînd pentru masa de prînz. doar o græmadæ Revistæ mondenæ. avea uniforma transpiratæ øi tricoul lipit de piept. strada era pustie pentru cæ jumætate de oraø se afla în împrejurimi. Ruth! Femeia îøi dædu ochii peste cap. øeriful Bill Vickery. un tip uscat cam la cincizeci de ani. unde ar fi trebuit sæ se afle fundul. Mormæi sæ°l urmez. înfiinflatæ în 1913. care se adreseazæ în special femeilor mæritate.OBIECTE ASCUfiITE Din pæcate. o femeie. de la Daily Post din Chicago. øeful secfliei de poliflie. trecusem deja prin trei reviste øi îmi era greaflæ de la aroma aparatului.

lumea are sæ ne øtie numai pentru. nu am de gînd sæ scriu un articol speculativ. îøi învîrti inelul grosolan de aur rozaliu øi clipi rapid de cîteva de ori. Dar s°a mæritat acum vreo douæzeci øi cinci de ani. Dar e foarte important pentru mine.GILLIAN FLYNN de fiøiere metalice. cæ nu prea avefli de ales. — Nu vreau deloc sæ se afle despre asta. 16 . Se ridicæ. — Ai dreptate. mæ stræduiesc. færæ sæ mæ întrebe dacæ vreau øi eu. — Eøti din familia Preaker? — E numele de fatæ al mamei. pe ei îi øtiu.“ Mæ privi din nou cu mai multæ atenflie. se aøezæ la loc øi îøi fæcu de lucru cu niøte hîrtii. asta. — Ei. øerif Vickery. donøoaræ. da. donøoaræ Preaker. Dacæ te consoleazæ cu ceva. Oamenii trebuie sæ øtie.. — Da’ ce°fli pasæ flie? Nu sînt copiii tæi. Trase cu putere din fligaræ. În alte cazuri aøa a fost. Pe ei toatæ lumea îi øtia. — Øi de ce nu te øtiu? — Pentru cæ nu am fæcut niciodatæ belele. sînt copii din Wind Gap. i°am ræspuns zîmbind øægalnic. Averea nu era ceva comun în Wind Gap. domnule. Atinge moralitatea øi simflul civic. — Dar poate cæ puflinæ publicitate va fi de folos. fiinta acestor ræpiri o reprezintæ copiii. Curry. Uite ce e. Dacæ scrii articolul æsta. „Poftim. aøa e. Repetasem replica asta tot drumul. Îøi aprinse o fligaræ. eu sînt din Wind Gap. de parcæ era gata sæ izbucneascæ în plîns.. nu vreau deloc chestia asta! — Mæ tem. E vorba de Adora øi Alan Crellin. — Dar tot nu îmi convine prezenfla dumitale. Vocea i se frînse la final. — Cum te cheamæ? — Camille Preaker. — Cred cæ nu greøesc dacæ spun cæ celor din Chicago nu le°a prea pæsat pînæ acum de copiii din Wind Gap.

A fost înmormîntatæ cu capacul sicriului închis. Louis. la mai puflin de opt ore dupæ ce fusese datæ dispærutæ. nouæ ani. Cordonul textil se agæflase de o piatræ. donøoaræ Preaker. Mirosea a sos de roøii. în jurul orei 5 dimineafla. O voce de femeie în vîrstæ mi°a comunicat cæ accesasem linia directæ Natalie Keene. Tu îmi dai o informaflie. Nu am nici o intenflie sæ îfli îngreunez munca. Colorado. Øi a fost nevoie de o oræ întreagæ de întrebæri. pe care øeriful Vickery marcase cu un mic „x“ locul în care fusese gæsit anul trecut cadavrul unei fetifle. înfæøurat de douæ ori în jurul gîtului. — Mulflumesc. am tot dreptul sæ fiu aici. Dar trebuie sæ mi°o fac øi eu pe a mea. Nu am nici un comentariu despre vreo investigaflie. Orice. iar corpul fetiflei plutise toatæ noaptea în unda leneøæ a apei.OBIECTE ASCUfiITE Vickery tæcu o vreme. Iar eu dispar din calea ta o vreme. Pofli sæ mæ citezi cu asta. dar nu. Asta era o altæ micæ tîrguialæ la care mæ gîndisem undeva pe lîngæ St. Am format numærul de pe afiøul disparifliei de la un telefon public dintr°o bibliotecæ. Asta era tot ce aflasem de la Vickery. a cærui adîncime era destul de redusæ din cauza secetei. Era vorba despre Ann Nash. o cascadæ abruptæ øi zgomotoasæ din pædurile de nord. Cazul sæu a atras atenflia naflionalæ în Statele Unite pentru cæ nu a fost gæsit nici un suspect. — Uite ce e. fixînd gînditor punga mototolitæ de hîrtie în care avea prînzul. Indiciile dramatice au fost sursæ a numeroase cærfli care încercau sæ rezolve misterul. * 17 . Au gæsit°o însæ niøte vînætori. Hai sæ ne uøuræm munca. al cærei corp fusese gæsit pe data de 27 august în Falls Creek. Dupæ care a fost aruncatæ în golf. Am plecat de la secflia de poliflie cu o copie a hærflii oraøului Wind Gap. de cînd se raportase dispariflia ei. Mormæi ceva despre JonBenet* øi rahat. Fusese strangulatæ aproximativ la miezul nopflii cu un cordon textil. iar bænuielile s°au îndreptat asupra familiei. Øi nu am nici un comentariu. Încæ din noaptea de 26 august. dar puteam JonBenét Patricia Ramsey (6 august 1990 — 25 decembrie 1996) a participat la concursurile de frumusefle pentru copii øi a fost gæsitæ moartæ în pivnifla casei familiei sale din oraøul Boulder. o echipæ de cæutare scotocise întreaga pædure.

— Sigur cæ da. dupæ care gæsi cæ oja de pe unghiile degetelor de la picioare era mult mai interesantæ decît mine. din cîte øtia. Mi°au indicat o cærare øi mi°au spus sæ merg pînæ voi întîlni grupul de cæutætori. ceea ce pærea imposibil de vreme ce ultima oaræ cînd m°am aflat în Wind Gap ea nu era decît un copil de grædiniflæ. pe care îi scotea cu mîndrie în evidenflæ. care mi se lipeau pe brafle. Vîrsta ar fi fost potrivitæ. — Ce te intereseazæ aici? mæ întrebæ cea mai dræguflæ dintre ele. Aerul avea acea umezealæ tropicalæ a unei jungle. cæutærile continuau în pædurea de nord. dintre care unele specii sînt cultivate øi folosite în industria pielæriei. Cei care doreau sæ ajute se puteau prezenta la intrarea din øoseaua principalæ. cele trei silabe apærînd øi dispærînd ca un cîntec. Se anunflau temperaturi foarte ridicate. Poate era fiica vreunei colege de øcoalæ. bogate în substanfle tanante. patru fete stæteau pe un prosop la soare. Figura ei îmbujoratæ øi pærul împletit în codifle aveau gingæøia unei fete în primii ani ai adolescenflei. Ceea ce nu era deloc greu de imaginat. erau ai unei femei mature. øi mie mi se pærea cunoscutæ. La locul de întîlnire. în nutriflie etc. Cu toate astea. în medicinæ. În depærtare se auzeau voci care o strigau pe Natalie. care pærea însæ øi mai fierbinte. iar în aer pluteau o græmadæ de fulgi pufoøi de bumbac. Mi°am amintit brusc cæ în copilærie îi numeam „rochifla zînei“. 18 . Îmi zîmbi ca øi cum mæ cunoøtea. Femeia m°a informat cæ. — Vreau doar sæ ajut. dacæ acea colegæ ar fi ræmas gravidæ imediat dupæ liceu. i°am ajuns din urmæ: aproximativ 50 de * Numele mai multor arbori sau arbuøti mediteraneeni cu frunze compuse. Øi chiar o femeie maturæ norocoasæ. spuse ea zîmbind tendenflios. dar sînii. cu un aspect îngîmfat øi indiferent. Am læsat în urmæ pietriøul fierbinte al øoselei øi am intrat în pædure.GILLIAN FLYNN auzi în fundal bîzîitul unei maøini de spælat vase. Dupæ alte zece minute de cæutæri. Tufele de pæpædie øi frunzele de sumac* îmi mîngîiau gleznele. cu propriile sticle de apæ. i°am ræspuns.

Am tras cu øutul într°o cutie goalæ de bere. Am pæræsit cærarea øi mi°am croit drum printre copaci pînæ la el. E mai puflin teren de ræscolit. Parcæ numai rele se întîmplæ pe aici. — Neplæcutæ treabæ. — Hmmm. — Pofli sæ mergi alæturi de noi. Cam sinistru. E prea mult pentru ea. Întotdeauna ne este de folos un om în plus. mai ales în situaflia asta. de fapt sînt jurnalist. O pasære zburæ prin fafla noastræ. Deodatæ. Am mers împreunæ cîteva minute în tæcere. dupæ care se înælflæ spre cer. I°auzi.OBIECTE ASCUfiITE oameni mergînd pe rînduri paralele. O adolescentæ cu pær blond trecu rapid pe lîngæ noi. Mai multe capete se clætinaræ negativ. despicînd continuu tufiøurile cu ajutorul unor befle. apoi în alta. 19 . Un tip mai în vîrstæ. Porniræm mai departe încet. Eøti prietenæ a familiei Keene? — Nu. urlînd numele lui Natalie cætre cer. o ajunse din urmæ. întreruptæ periodic de tusea lui umedæ øi grunjoasæ. Alte siluete se îngræmædeau în aceeaøi direcflie. cred cæ doar s°a speriat! îi ræspunse cineva.. Se împleticea frenetic printre copaci. un geamæt de femeie: — Natalie! Mîinile mi se umeziseræ în timp ce alergam cætre locul urletului. Neplæcute vremuri. o læcustæ îmi aterizæ pe încheietura mîinii. Øi scrii despre toatæ chestia asta? Dintr°o datæ se auzi un urlet puternic. La ziarul Chicago Daily Post. zise prietenul meu. — Nu. — Au gæsit°o? întrebæ noua mea cunoøtinflæ. — Pot fi cumva de ajutor? Nu eram gata încæ sæ°mi scot carneflelul.. o strînse în brafle øi o îndreptæ în afara pædurii. Omul mæ fixæ cu privirea. — Salutare! Ceva nou? îmi strigæ un tip cu burta rotunjitæ de bere. Nici nu ar trebui sæ meargæ fetele pe aici. dupæ care îøi øterse fruntea øi porni mai departe sæ scotoceascæ tufele cu bæflul. — Uneori cred cæ e mai bine sæ ardem de tot pædurea asta! zise el deodatæ. ræspunse el. cu fafla aprinsæ de groazæ. probabil tatæl. din apropiere.

Cæutam cu atenflie aceste fire de pær. Buzele mi se întinseræ înr°un zîmbet simpatetic. Abia dupæ un sfert de oræ numele lui Natalie se pierdu în depærtare. øi inifliala celui de°al doilea nume. dar nu zæream decît pînze de pæianjen. pe nume Ronald Kamens („Sæ°mi scrii. 20 . — Doar ce pærere ai. Dupæ încæ o oræ færæ rezultate øi færæ prea multe informaflii. — Pæi cine altcineva ar fi fost în stare sæ°i smulgæ bietei fete dinflii? — I°a smuls dinflii? — Pe tofli. Multe crengi øi ramuri acoperæ poteca øi o græmadæ de rædæcini îfli împiedicæ mersul. — Despre Ann existæ anumite bænuieli? — Vreun zænatec. vreun nebun a omorît°o. øi am pornit cætre sud spre locul în care fusese gæsit corpul lui Ann anul trecut. — Deocamdatæ nu øtie nimeni dacæ e vreo legæturæ între ele. adicæ J“). N°au trecut nici mæcar douæ zile.. Dupæ alte zece minute puteam auzi zgomotul cascadei. cu siguranflæ ar fi avut pærul lung purtat pe spate. te rog. mi°am pæræsit partenerul de cæutæri. un oraø în care trebuia etalatæ cea mai completæ feminitate. — Nu prea øtiu ce aø putea sæ°fli spun..GILLIAN FLYNN — Te deranjeazæ dacæ îfli pun niøte întrebæri despre povestea asta? Mi°am scos carneflelul. Dacæ Ann era o adeværatæ „fiicæ“ din Wind Gap. Ar fi destul de dificil sæ cari un copil prin pædure. — De ce crezi asta? Se opri øi scoase din buzunar o græmæjoaræ de tutun pe care o mestecæ cu nesafl. Unul care trecea prin oraø. credem cæ sînt øanse ca Natalie sæ aparæ bine-sænætoasæ. Aøa ceva trebuie sæ fi fost. S°ar fi agæflat în tufele de pe margine. Pînæ acum. Deja douæ fete ucise într°un oræøel atît de mic. uitase sæ îøi ia pastilele øi auzea tot felul de voci. în afara unui molar de lapte. urletul flipætor al apei rostogolite. Doar dacæ øtii tu ceva ce eu nu øtiu.

unde niøte pietre uriaøe formau adeværate bazine. Kamens menflionase cu mîndrie: — Conducerea oraøului a încærcat toate pietrele în portbagajul unei camionete øi a dat cu ele de pæmînt imediat la ieøirea din Wind Gap. Pe la picioare ni se învîrteau o græmadæ de crabi. Acum. Cîteodatæ. Sau poate cæ tinerele generaflii din Wind Gap descoperiseræ modalitæfli mai interesante de a°øi petrece verile. ar fi fost prea complicat. Dupæ care îøi atîrnau de curele bucæfli însîngerate de carne. Am cules o pietricicæ netedæ øi fierbinte øi mi°am lipit°o de obraz. menit parcæ sæ alunge posibilul ræu care avea sæ mai aparæ prin oraø. În golful cascadei se afla un rînd de pietre care agæflaseræ cordonul textil din jurul gîtului fetiflei. Domnul Ronald J. Ne bælæceam în ce aveam øi plecam acasæ gonind pe biciclete. Cînd eram micæ. bæieflii mai mari care aveau puøti øi cutii de bere furate urcau pînæ aici sæ tragæ în veverifle sau în iepuri. Mæ întrebam dacæ Ann a venit vreodatæ în acest loc înainte de a fi ucisæ.OBIECTE ASCUfiITE Iarba era încæ turtitæ în locul în care se aflase cadavrul lui Ann. Figura vînætorului gentleman. care se retrage dupæ o zi pe teren cu un pahar rece de gin tonic. mirosind a transpiraflie. iar noi încercam din greu sæ îi cælcæm. scuturîndu°ne pletele ca niøte cæflei uzi. nu este cea pe care am avut°o øi în copilærie. era doar o unduire calmæ plutind peste nisip. Acum øtiu cæ existæ mai multe feluri de a vîna. Fusese considerat un gest de credinflæ elocvent. cu maieuri øi pantaloni doldora de apæ. mîngîind încet pæmîntul pietros. Nimeni nu avea costum de baie. cu viziunea lui Teddy Roosevelt øi a mærefliei sportului. care se sperie unii pe alflii cu imaginea sîngeroasæ a unui nebun pasionat de dinfli. Se aflau øi cîteva chiøtocuri de fligaræ recente. Bæieflii 21 . Se pare cæ nu funcflionase. læsînd corpul condamnat sæ zacæ în apa leneøæ toatæ noaptea. læsate probabil de niøte curioøi plictisifli. obiønuiam sæ înotæm în josul apei. dar flipam de fricæ dacæ reuøeam sæ îi atingem. pentru care prezenfla noastræ era ca øi inexistentæ. greblatæ parcæ în cæutarea indiciilor. Puøti færæ ocupaflie. M°am aøezat pe marginea golfului. Întotdeauna îmi era silæ de bæieflii æøtia befli øi flîfnoøi.

care într°o clipæ trecea de la agilitatea goanei la inerflia morflii. am intrat în øopronul de vînætoare al bæiatului unui vecin. iar pereflii erau acoperifli de postere cu femei dezbræcate. O alta era legatæ. altele erau aplecate øi penetrate. tremurînd øi fiindu°mi greaflæ în acelaøi timp. m°am masturbat pentru prima oaræ. aveam poate doisprezece ani. cu degetul bægat în chilofli. cu ochii umezi.GILLIAN FLYNN pe care îi øtiam eu erau vînætori de sînge. Cînd mai eram încæ în gimnaziu. Podeaua præfuitæ era plinæ de pete de sînge. în care animalele erau tæiate øi jupuite. Ei urmæreau acea zvîcnire de groazæ a animalului lovit. în patul meu. cu sînii strînøi øi învineflifli ca niøte struguri. Unele aveau picioarele desfæcute. de un bærbat care îi stætea în spate. care aøteptau sæ fie uscate øi afumate. În acea noapte. o încæpere placatæ cu lemn. în aerul dens øi însîngerat din øopron. Din tavan atîrnau hælci de carne umede. 22 . Aveam senzaflia cæ le puteam simfli mirosul.

Erau deja cam iritafli. A apærut Tiffanie. Au avut trei fete pînæ a procrea. au cæpætat 23 O . Tiffanie. øi Bobby junior. bærbatul ei a cumpærat o micæ mænuøæ de baseball. øi un dulap plin cu rochifle creponate. oare. øi un bæiat. cu o scriere exoticæ. pærinflii lui Ashleigh. Ann. Îmi imaginez ce consternare teribilæ au avut la apariflia celei de°a treia fete. Ce miracol a fost naøterea lui Bobby! La trei ani dupæ dezamægirea produsæ de Ann. dar era dulcicæ øi sænætoasæ. pentru a°i indica cocoloøului din burtæ direcflia doritæ. Iar cînd madam Nash a ræmas din nou gravidæ. cugetam asupra disperærii simflite de familia Nash de fiecare datæ cînd li se næøtea un copil færæ penis. adicæ locuinfla familiei Betsy øi Robert Nash. Ann cea decedatæ. bæiatul — un accident. singura tavernæ din oraø cu luminæ fluorescentæ. primirea acasæ nu a mai fost la fel de extravagantæ. mai ales Ann. nu era bæiat. doisprezece ani. I°au oferit repejor un nume din familie. pentru totdeauna nouæ ani.Doi ræ de reduceri la baruri. în cele din urmæ. Apoi au respirat adînc øi øi°au încercat din nou norocul. Oricum îøi doreau doi copii. Ashleigh a primit un nume fiflos. 1665. unsprezece ani. Asta înainte de a vizita casa din strada Grove nr. færæ mæcar sæ adauge un e la final pentru design. Am renunflat la cæutæri øi m°am oprit la Footh’s. Iar fetele. øase ani. sau chiar o ultimæ øansæ norocoasæ? — a primit numele tatælui øi toatæ iubirea øi atenflia pærinflilor. În timp ce sorbeam din whiskey øi trosneam alune. Prima a fost Ashleigh.

Mi°am sorbit al doilea pahar de whiskey dintr°o înghiflituræ. gonind politicos donøoarele din calea yankeilor distrugætori.GILLIAN FLYNN sentimentul cæ erau cam în plus. ** Grava recesiune economicæ a Statelor Unite din anii ’30. dar asta nu a mai contat pentru nimeni. tînjind dupæ un al treilea pahar. Statele Unite ale Americii („Uniunea“) a declarat aceastæ secesiune ilegalæ øi a refuzat sæ recunoascæ Confederaflia. au fost îngropate o datæ cu cadavrele pe care le°au atins. unde se pot vedea încæ gloanflele Nordului înfipte în lambriuri. se presupune. la care mergeau de altfel tofli copiii pe o razæ de o sutæ de kilometri. Purta numele primului primar al oraøului. Calhoon a murit în anul 1929. Se afla la douæ stræzi în spatele liceului meu. Unul dintre ei. Canada øi China de compania General Motors Corporation. care acum nu * marcæ de automobile construite în Statele Unite. Probabil de accea sînt doar un reporter de mîna a doua. ulterior li s°au alæturat alte patru. nu a fost recunoscutæ de nici un guvern stræin. un erou al Ræzboiului Civil. Maøinile Buick se vînd în America de Nord. era oricum un erou. Astæzi existæ în Lexington casa memorialæ Calhoon. Taiwan øi Israel. 24 . *** Confederaflia Statelor Unite ale Americii (denumitæ øi Confederaflia sau Statele Confederate) a fost întemeiatæ de unsprezece state sudiste din cadrul Statelor Unite ale Americii între 1861°1865. Stætea într°un foiøor. Omul flîønise ca o sægeatæ printre curflile caselor øi særise abil peste gærduleflele de lemn. Liceul Millard Calhoon fusese fondat în 1930 øi reprezenta ultima sforflare de civilizaflie a oraøului Wind Gap înainte de Marea Depresie**. Cine are nevoie de o a treia fiicæ? Dar iatæ cæ acum tocmai ea beneficia de ceva atenflie. mi°am înviorat puflin obrajii øi m°am urcat în Buick*°ul albastru. De asemenea. Gloanflele sudiste ale domnului Calhoon. Un erou din partea Confederaflilor***. Iniflial. Încæ øtiam drumul spre strada Grove. China. cel puflin. Eu nu sînt genul de ziarist care se hræneøte cu bucæflele din viafla privatæ a oamenilor. Domnul Calhoon se luptase în Lexington cu o armatæ întreagæ de yankei în primul an al Ræzboiului Civil øi se pare cæ salvase de unul singur micul oræøel (sau cel puflin aøa era scris pe placa memorialæ de la intrarea liceului). un exemplu de stil arhitectural. øapte state øi°au declarat secesiunea faflæ de Statele Unite înainte de începerea ræzboiului. la fastuoasa celebrare a o sutæ de ani de existenflæ. mi°am dezmorflit umerii.

dar cam dezamægitor. am observat un bæieflel blond ciufulit. tipicæ stilului anilor ’70. Avea trei brafle în formæ de scoicæ øi statuia unui bæieflel aøezatæ deasupra. Cîteodatæ. øi i°a spus: — E prea tare! Dupæ care a suferit un atac de cord. la intrare deja apæruse un bærbat. Puøtiul mæ privi tæcut o secundæ. I se ridicæ maieul. Un bæiat foarte dorit de familia Nash. în piafla centralæ a oraøului. Era probabil aceeaøi întrebare pe care i°o adresase øi poliflia cînd l°au anunflat despre moartea fiicei sale. o tipæ de doar cincizeci øi doi de ani. Una din acele construcflii în care garajul era punctul de maxim interes. øi se repezi spre casæ. Înaintînd pe alee. Am o simpatie aparte pentru Calhoon. De obicei nu mæ prea pricep la copii. dar m°am gîndit cæ o încercare nu stricæ. 25 . — Vrei sæ te ajut? l°am întrebat dupæ ce am coborît din maøinæ. ca de altfel cam toate casele din partea de vest a oraøului. — Pe cine cæutafli? — Dumneavoastræ sîntefli Robert Nash? Deodatæ pæru îngrijorat. pærea cam prostufl øi fricos. care bombænea de zor pe lîngæ o bicicletæ deja mult prea micæ pentru el. totul pare prea tare. læsîndu°i la vedere burtica. Bobby jr. Privirea mi se fixæ însæ asupra unei fîntîni din spatele lui. Casa familiei Nash aræta cum îmi închipuisem. Roflile se învîrteau în gol sub greutatea lui. care fusese pavatæ øi decoratæ cu o fanfaræ pentru acea ocazie. Pînæ sæ ajung eu.OBIECTE ASCUfiITE mai existæ. Særi de pe bicicletæ. — Tati! Gonea de parcæ l°aø fi ciupit. M°am apropiat de el. care ræmase o clipæ în echilibru. care gîlgîia monoton în holul casei. în timpul cæruia øi°a smuls decorafliile pentru vitejie în ræzboi øi le°a aruncat în præjiturelele decorate cu steagul Confederafliei special pentru el. Chiar øi de cealaltæ parte a intrærii. apa din fîntînæ mirosea ciudat. S°a aplecat spre nevastæ°sa. dupæ care îøi bægæ degetul în guræ.

. Scriu despre. Am trecut pe lîngæ baie. ai cærui perefli erau tapetafli cu fotografii: niøte fetifle blonde adunate græmadæ în jurul unui bæieflel. iar eu pe cealaltæ. iar eu îi eram recunoscætoare pentru asta. dar øi datoritæ morflii fiicei dumneavoastræ. a cærei piesæ centralæ era un sul gol de hîrtie igienicæ rostogolit pe jos. — Aha. Dar Bob Nash øi°a îndesat adînc mîinile în buzunarele pantalonilor øi s°a læsat pe cælcîie. înjuræturi. Nu existau scaune. Doar cæ noi flineam în mîini cîte un pahar de Kool Aid* cu aromæ de cireøe. Era singura zonæ din casæ în care se mai afla un anumit grad de civilizaflie. ca o ultimæ redutæ într°o junglæ de disperare. amîndoi flinînd în mînæ un cuflit de tæiat tortul. uøi trîntite. øi am continuat drumul pe hol. dat cu gel. pe care Nash le adusese de la bucætærie.. Cînd am ajuns în dormitor. — Putem sta de vorbæ în dormitor. un tricou verde bægat în pantaloni. Mæ numesc Camille Preaker. Mi°a deschis uøa larg sæ pot intra øi am încercat sæ-mi croiesc cu atenflie drum prin græmada de nimicuri împræøtiate prin hol øi coøuri cu rufe din care dædeau pe afaræ cearøafuri øi tricouri de copii. unde perdelele se asortau cu husa patului. un pumn în figuræ. Omul avea un aspect îngrijit — mustaflæ tunsæ. E ca øi cum ai pierde vremea pælæ* Bæuturæ ræcoritoare carbogazoasæ. — Dar acum lucrez la ziarul Daily Post din Chicago. 26 .GILLIAN FLYNN — Da. eu sînt Bob Nash. iar øifonierul era ordonat. — Îmi cer scuze cæ væ deranjez acasæ. Mæ aflu aici pentru cazul Natalie Keene. cu braflele în jurul sofliei. Mæ aøteptam la urlete de supærare. domnul Nash. Nash se aøezæ pe o laturæ a patului. în tinerefle. Pæream niøte figuranfli într°un filmulefl porno. Sînt de aici. Bænuiam cæ el era cel care pæstra ordinea în aceastæ cameræ. în care domina îngrijirea neîndemînaticæ a unui burlac care se stræduia prea tare. pærul pieptænat pe spate. din Wind Gap. mi°am dat seama de ce Nash îl alesese ca loc al conversafliei noastre. Nu avea nevoie de introducere pentru interviu.

începu el. Nu existæ drame într°un astfel de trai. Aøa cæ undeva pe drum. Femeia mi°a dat niøte replici preluate chiar dintr°un serial poliflist pe care îl væzusem cu o searæ în urmæ: Aø vrea sæ pot spune cæ îmi este milæ de el. pentru cæ Ann se tot ruga de ea. au prins°o. pe una din cele zece stræzi. pe undeva umblæ un om în cæutare de copii pe care sæ°i omoare. prietena ei. Nu cunosc lume nouæ aproape deloc. eu îmi cîøtig banii din vînzarea scaunelor prin telefon! Lucrez pentru o firmæ tocmai din Hayti. cineva a decis cæ trebuie sæ o omoare pe fetifla noastræ. adicæ Ann putea merge pînæ la casa lui Emily. Deja se fæcuse ceasul opt pînæ ne°am dat seama. Dar nu a ajuns niciodatæ acolo. Era ceva comun deja. Îøi terminæ bæutura dintr°o înghiflituræ øi se øterse la guræ. dar mi°e teamæ cæ nu îmi va mai fi milæ de nimic de acum înainte!. iar soflia mea a zis bine. cînd amîndoi øtifli foarte bine cæ vefli face sex. în timp ce tu mergi cu maøina pe aici pentru a°fli scrie articolul. 27 . soflia mea a zis bine. Nu demult. ce mai conteazæ! Un nenorocit! Un ucigaø de copii bolnav! În timp ce eu øi familia mea dormim. Soflia mea nu°øi poate ierta niciodatæ îngæduinfla. — Dar la ce oræ plecase? — Pe la øapte. Pur øi simplu. el.OBIECTE ASCUfiITE vrægind cu iubitul. cu încæ doi tipi. — Deci. Dar mai spre finalul vacanflei. în proporflie directæ cu timpul petrecut de spectator în fafla televizorului. chiar înainte sæ înceapæ øcoala. Cu puflinæ ølefuire puteam obfline niøte citate ca lumea de la el. Iar noi sîntem niøte pærinfli tare grijulii. Soflia mea lucreazæ cu jumætate de normæ la øcoalæ. — Ann s°a tot plimbat cu bicicleta toatæ vara trecutæ. Pentru cæ amîndoi øtim cæ fetifla Keene nu s°a rætæcit. nu øtifli pe nimeni care ar fi dorit ræul familiei dumneavoastræ? — Domniøoaræ. îi luasem interviu unei femei a cærei fiicæ de douæzeci øi doi de ani fusese ucisæ de prietenul sæu. domnule Nash. Avea doar nouæ ani. — Ce vrei sæ spui cu „au prins°o“? — Ei. Eu øi soflia nu o læsam sæ plece mai departe. Niciodatæ. Întreaga varæ s°a tot învîrtit pe strada din jurul casei.

Nici un fel de vînætæi. Dar cred cæ înflelegi ce vreau sæ spun. spuse el.. înregistrîndu°mi respiraflia. Voiam doar sæ øtiu dacæ ai apucat sæ o vezi în acea searæ. Nash se ridicæ øi se apropie de o uøæ glisantæ de sticlæ. Eu zic cæ e singura binecuvîntare în situaflia asta. Toatæ lumea zice cæ e ceva neobiønuit într°o astfel de crimæ. mæ întorceam din Hayti. læsînd reportofonul sæ bîzîie mai departe. care dædea spre o micæ verandæ. dar ræmase înæuntru. Prefer faptul cæ a omorît°o decît dacæ ar fi violat°o. Sînt niøte clætite în frigider øi ai grijæ sæ mænînce øi Bobby. Am tæcut. — Dar mi°e foame! — Pofli sæ°fli faci singuræ ceva. — Nu au existat nici un fel de urme de violenflæ? am întrebat precaut. dar îl minfleam. Mæ întrebam unde le e mama. cæ e mai bine cæ a ucis°o decît s-o fi fi violat. muøcîndu°øi buzele. E o prostie. Øi îi fuseseræ smuløi dinflii. Deschise uøa. E cam o oræ de mers. i°am ræspuns eu. — Nu acum. Auzeam bucæflele de gheaflæ ciocnindu°se în pahar øi zgomotul jocului de volei din camera de alæturi. — De ce crezi asta? — Pentru cæ nu a violat°o. eram pe drum. cu pærul prins într°o coadæ de cal care îi ajungea pînæ la mijloc. ca øi cum acceptase pe deplin acea idee. Eu nu i°am fæcut nici un ræu fetiflei mele! — Nu la asta mæ refeream. torturæ. de tæieturi. draga mea. Øi nu am vrut sæ sune aøa chestia de dinainte. Fetifla mai zæbovi cîteva momente privind covorul. Era doar sugrumatæ. dupæ care închise în tæcere uøa. îi spuse Nash. — Deloc. — Nu.GILLIAN FLYNN Rostise ultimele cuvinte cu o resemnare fæfliøæ. — Tati! Prin deschizætura uøii de la dormitor apæru capul unei fetifle blonde. — Poate vreun homo a fæcut°o. nici un fel de. — Erafli acasæ cînd Ann a plecat ultima oaræ? Îøi întorse privirea spre mine. Alegerea acestei expresii era un eufemism în acel oraø.. 28 .

aspræ øi uscatæ.OBIECTE ASCUfiITE — Am væzut°o dimineafla. nu glumæ! Înainte sæ plec. Îøi trecu degetele prin mustafla zbîrlitæ. Probabil cæ nu. Ashleigh a fost întotdeauna cea dræguflæ. Despicai firul pe mijloc. Am condus într°acolo de°a lungul stræduflelor. suflai øi scoteai un sunet ascuflit pînæ te usturau buzele. Un bæiefloi. Din iarba asta îfli puteai face un adeværat fluieraø. care fusese adusæ sub formæ de rulouri øi întinsæ cu treizeci de veri în urmæ. Era tare încæpæflînatæ. Øi mai e un detectiv mare øi tare pe aici. Vickery nu mai face faflæ. Øi eu mai fac asta. Scoase din portofel fotografia unei fetifle blonde. face pe deøteptul. Ce s°a întîmplat cu bicicleta? Am trecut încet pe lîngæ casa lui Emily Stone. Iar Ann øi°a ciopîrflit pærul cu foarfeca. E doar un puøti. øtii? Îøi învîrti gheafla din pahar. Nash îmi dædu adresa prietenei lui Ann pe care aceasta urma sæ o viziteze în seara ræpirii. cu un zîmbet larg într°o parte øi cu pærul castaniu tæiat pînæ la bærbie. în cazul în care ar fi ocolit cîteva stræzi øi s°ar fi odihnit puflin dupæ prima datæ în care avea ocazia sæ pedaleze cu adeværat. Mai privi o datæ fotografia. — Nu ne°a ajutat nimeni pînæ acum. detaøat de la secflia din Kansas City. În lumina albastræ a înserærii am observat chipul unei fete în dreptul ferestrei luminate. — Cred cæ Ann le°a dat de furcæ. Chiar mæ mir cæ tocmai pe ea au prins°o. Nu semæna deloc cu chestia închisæ la culoare. — Nevastæ°mea voia sæ°i punæ bigudiuri în seara de dinaintea pozei de la øcoalæ. care creøtea în fafla casei mamei mele. Partea aceasta de vest era recentæ în oraø. Îfli puteai da seama dupæ verdele deschis al ierbii. La nouæ ani e deja cam greu sæ fii obligat sæ te învîrfli doar în jurul casei. Patru copii dimineafla poate fi cam mult uneori. Mai adæugæm zece minute. Sînt convinsæ cæ pærinflii lui Emily le spun 29 . Ar fi durat doar cinci minute pentru ca Ann sæ ajungæ cu bicicleta la casa prietenei sale. care devenise între timp o guræ de apæ. øtii! Cea care atrægea toate privirile. De abia aøteaptæ sæ scape de aici. nu pozæ. Nu°mi aduc aminte dacæ am vorbit sau nu. Vrei o pozæ cu Ann? A pronunflat poazæ. din neatenflie.

30 . Îmi era simpaticæ puøtoaica. Interiorul abundæ în cæmærufle øi unghere. Era o oræ tîrzie pentru telefoane. M°am gîndit cæ nu ar fi indicat sæ întorc maøina în øosea. færæ a mai fi nevoie ca cineva sæ le încalce proprietatea. Aøa cæ am fæcut stînga în capætul stræzii øi am ales varianta mai lungæ spre casa mamei mele.GILLIAN FLYNN prietenilor chestii de genul: „O îmbræfliøæm parcæ mai tare seara acum. aveau nevoie de mult spafliu între ei. indiferent cæ victima nu mai opunea rezistenflæ. dupæ ce s°a întîmplat!“ øi pun pariu cæ Emily se întreabæ unde a fost omorîtæ Ann. ar fi pærut un gest exagerat de politefle. dar am decis cæ nu e cazul cu trei stræzi înainte de a ajunge. Am privit poza lui Ann. cu verandæ øi alee în faflæ øi cu terasæ de varæ în spate. Nu øtiam sigur dacæ ar fi trebuit sæ o anunfl. dar øi cu o minunatæ cupolæ. nu mai are sens sæ telefonezi pentru a întreba dacæ pofli veni. indiferent de cît de mici ar fi fost. un loc sigur. care avea marginile îndoite spre interior de parcæ ar fi vrut sæ o apere. Cæminul mamei — øi al meu. în cartierul rezidenflial. asta dacæ aria formatæ de trei stræzi poate fi consideratæ cartier. era destul de dificil. Casa masivæ a mamei se aflæ în cel mai sudic punct al oraøului. pentru cæ ar fi trebuit sæ intru pe o alee particularæ. O datæ ce ai trecut granifla statului. Eu sigur mæ întrebam chestia asta. A marcat revoluflia industrialæ în Marea Britanie. Trebuia sæ se întîmple într°un loc aparte. Liniile drepte ale tunsorii øi zîmbetul larg îmi aduceau aminte de Natalie. I°am pus poza cu grijæ în torpedou. în special cei din sud. Dupæ care mi°am ridicat mîneca øi i°am scris numele întreg — Ann Marie Nash — cu litere albastre alungite pe tot interiorul braflului meu. Iar oamenii de aici erau øi aøa destul de agitafli. cîndva — este un complex exemplar al stilului victorian*. Sæ smulgi douæzeci øi ceva de dinfli. structurate într°un mod foarte ciudat. Oamenii acelei epoci. între 1837 øi 1901. pentru a°øi fline deoparte tuberculoza øi gripa øi pentru a evita * Epoca Victorianæ a durat 64 de ani. în care atacatorul avea timp suficient sæ facæ aøa ceva.

intræ. Sînt Camille. — Cine e? se auzi vocea subflire a mamei. Spafliul este întotdeauna binevenit. pentru cæ eram eu stîngace øi cineva se gîndise cæ îmi va face plæcere chestia asta. Aerul era atît de încærcat de polen. suficient de tîrziu ca sæ fie deja în pat. Bineînfleles cæ mama nu a mai întrebat ce treabæ aveam în oraø. Am treabæ în oraø. În copilærie. Am ajuns în vîrf cu tricoul ud de transpiraflie øi am simflit nevoia sæ îmi ridic pærul. dar care acum emitea un bing! calm øi sacadat. mamæ. Dar ea punea foarte rar astfel de întrebæri. Îmi închipuiam cæ scara merge spre stînga. pentru a atenua sentimentul de inoportunitate. — Camille! Îmi deschise uøa øi ræmase în prag. Casa aræta perfect. pæøind cu grijæ pe scara subflire ca o fligaræ. Încercam din greu sæ îmi pæstrez calmul vocii. Era nouæ øi un sfert. sau cum ar spune mama. nici mæcar în felul fleøcæit la care mæ aøteptam. duhneam. urcam întotdeauna aceste trepte în fugæ. nu am pæflit nimic. unde o copertinæ fereøte maøinile de ploaie. Am parcat jos. Acum mi se pare ciudat cæ puteam gîndi în felul æsta. — Ai pæflit ceva? — Nu. care suna ca un miorlæit de pisicæ în copilæria mea. — Treabæ. încît mi se umeziræ ochii. dragæ. sæ îmi øterg ceafa øi sæ îmi scutur bluza de cîteva ori. Dar mæ tem cæ nu pregætisem casa pentru musafiri.OBIECTE ASCUfiITE dorinflele carnale rapace øi emofliile lipicioase. Pofli urca în viteza întîi vechiul drum pînæ sus. intræ. fie dintr°o preocupare exageratæ pentru intimitatea altora. Treabæ? Vai. mamæ. Am apæsat soneria. inclusiv vasele de lalele ordonate la intrare. færæ a pærea surprinsæ øi nu încercæ sæ mæ îmbræfliøeze. Casa se aflæ chiar în vîrful unui deal foarte abrupt. scuzæ°mæ. Deja miroseam. Pe cæmaøa albastræ aveam cîteva pete de ruginæ. — Bunæ. Sau pofli sæ parchezi la poalele dealului øi sæ urci cele øaizeci øi trei de trepte pînæ în vîrf. ca acela folosit pe cd°urile cærflilor pentru copii cînd trebuie sæ dea pagina. fie pur øi 31 .

Îøi miøcæ elocvent paharul din mînæ. aræta exact la fel. cred cæ e în regulæ. Paharul se miøca în ritmul mersului sæu. vin sau ceai øi apæ rece. Unde locuieøti? — Ce coincidenflæ cæ mæ întrebi! Speram sæ pot sta aici. Sau apæ mineralæ. Pærul meu avea altæ culoare — øaten de la roøcat — dar nu pærea sæ fi observat diferenfla. Camille? Alan øi cu mine tocmai savuram un pahar de amaretto. Purta o rochie lungæ de bumbac roz cu papucei albi. De cîte ori îl vedeam. — Cine? Am scos capul pe terasæ. îmi provoca dorinfla de 32 . Væ putefli imagina ce variantæ am ales eu. Îmi pare ræu cæ am apærut færæ sæ væ anunfl. Se îndepærtæ de mine pe hol — încærcat pe laturi cu camere albe øi luminoase pentru citit. Doar pentru cîteva zile. Dar era mai bine dacæ sunai înainte. Vino sæ îl salufli pe Alan! Stæteam pe terasa din spate. — Am pus øi puflin Sprite. pentru relaxare. nu cu mult mai în vîrstæ faflæ de cum arætam eu. Ai crede cæ un bibelou ca maicæ°mea se næscuse pentru a se mærita cu un star de baseball. deøi avea aproape cincizeci de ani. dar nu værsa o picæturæ. a sosit Camille! Dispæru în bucætæria întunecatæ. I°ar fi stat grozav lîngæ un uriaø musculos cu mustaflæ. cea mai micæ dintre cele douæ øi se auzi trosnetul unei tævifle de gheaflæ. Avea încæ pielea netedæ øi lucioasæ. Tæcu un moment øi puteam auzi unghiile ei de un roz transparent flæcænind paharul. încît ochii îi pæreau niøte aøchii migdalate. cea cu care nu te joci niciodatæ pentru a nu°i strica aspectul. Era prima oaræ cînd ne vedeam într°un an de zile. Era imaginea pæpuøii perfecte. cu un zîmbet larg: — Camille. — Ei bine. cu niøte pomefli ascuflifli øi înalfli. Ea. în schimb.GILLIAN FLYNN simplu nu prea îi pæsa de multe lucruri. — Alan. Alan însæ era chiar mai slab decît ea. fii°aø fi pregætit cina sau altceva. Dar am øi suc de mango. pærul lung øi blond øi ochii de un albastru-deschis. pentru discuflii — øi am privit°o cu atenflie. pentru a îndulci gustul. Ca sæ øtiu øi eu. — Îfli ofer ceva de bæut.

Îmi oferi un pahar de amaretto spumos. Nu transpira absolut deloc. Întotdeauna se îmbræca prea elegant. Ai venit în Wind Gap! Credeam cæ îfli repugnæ tot ce provine din sudul statului Illinois! — Am venit pentru serviciu. privind în altæ parte. cu genunchii osoøi înflepînd niøte pantaloni albi de pînzæ øi cu un pulover albastru subflire tras peste un tricou cu guler apretat. — Pentru serviciu. Cînd e agitatæ. Îøi scærpinæ pielea de sub ochi øi îøi aøezæ mîinile în poalæ cu un gest hotærît. ræmæsese færæ gene. Zîmbi. arætînd ca Wendy Darling* la maturitate. 33 . în timp ce degetele i se agitau nervoase în jurul ochilor. maicæ°mea are un tic nervos: îøi trage firele genelor. Scriu un articol despre acest subiect. Acum stætea pe fotoliu. iar ochii aveau în permanenflæ un roz lipicios. ce sarcinæ! spuse ea. Ceea ce nu se întîmpla prea des însæ. — Vai. De°a lungul unor ani dificili ai copilæriei mele. ce plæcere! O adeværatæ plæcere! rosti el în stilul tærægænat øi monoton care îl caracteriza. — E o sarcinæ de serviciu. — Nu crezi cæ pærinflii lor trec prin momente groaznice øi færæ sæ vii tu sæ le analizezi sentimentele øi sæ le dezvælui lumii întregi? „Wind Gap îøi omoaræ copiii!“ —asta vrei sæ le transmifli cititorilor? * Wendy Moira Angela Darling este un personaj fictiv. — E vorba de cele douæ fetifle. cu rolul feminin principal în poveøtile despre Peter Pan scrise de J. — Dumnezeule mare. Iarna læcrima continuu cînd ieøea din casæ. Camille. cu pærul ridicat øi legat cu o fundæ albastræ.OBIECTE ASCUfiITE a°i administra vitamine intravenos. Era cea mai dezvoltatæ întrebare pe care o puteam obfline de la el. de fapt. ca øi în toate adaptærile acestor poveøti pentru teatru. chiar øi pentru o bæuturæ nocturnæ cu mama. Ann Nash øi Natalie Keene. Cîteodatæ chiar le smulge. Mama apæru din nou lîngæ noi. Alan era opusul total al umezelii. mæ întrerupse mama. mæ mîngîie de douæ ori pe umær øi se aøezæ lîngæ Alan. — Camille. literaturæ øi cinematografie. vulnerabili ca ai puilor de iepure. Barrie.M.

34 . avea o expresie roz øi fermæ. zæu. — Amma? Mama cæpætæ o privire speriatæ. dar ea îøi adînci privirea în pahar. — Nu pot suporta sæ vorbesc despre asta. dar nici nu o puteam condamna cæ mæ evitæ. Trec printr°un moment foarte greu. Camille. schimbarea încruciøærii picioarelor. de parcæ tocmai øi°ar fi amintit cæ øi°a læsat copilul undeva. — E foarte bine. Acele fete îi erau colege de øcoalæ. trasînd cu degetul o linie imaginaræ pe braflul fotoliului lui Alan.GILLIAN FLYNN — O fetiflæ a fost ucisæ. Tæcu. mamæ. Despre copii maltratafli. De limbæ mi se lipiræ granule de zahær. Aøa se obiønuieøte în nord. continuæ mama. îfli dai seama. — Din politefle. doarme sus. sæ nu deschizi deloc acest subiect. iar o alta a dispærut! Da. Fetifle ucise! Cine poate fi în stare de aøa ceva? Am luat o înghiflituræ de amaretto. Promit. — De°abia aøtept sæ o cunosc. am mormæit eu. Te rog sæ nu îmi povesteøti ce afli. øtii? Am zîmbit pentru a°i aræta cæ o tachinez. Îmi pare foarte ræu pentru pierderea suferitæ. Camille. încercînd sæ schimb tema discufliei. e datoria mea sæ le spun cititorilor despre asta! — Am cunoscut aceøti copii. — Amma ce face? am întrebat°o. Alan îøi îndreptæ cutele puloverului øi dungile pantalonilor. Dar de ce întrebi? Øtiam deja din zgomotul paøilor pe care îi auzisem la etaj — din camera de joacæ în camera de cusut øi apoi pe holul cu fereastræ din care se putea spiona cel mai bine terasa din spate — cæ Amma nu dormea deloc. — Pofli sæ stai cît vrei. — Nu stau mult. De obicei participarea lui la conversafliile noastre se rezuma la ajustæri: un guler îndreptat. ceea ce îmi înfioræ pielea. Mæ voi preface cæ te afli aici în vacanfla de varæ. Dar va trebui sæ te porfli frumos cu sora ta. Cînd îøi ridicæ din nou ochii.

încet øi cu ræbdare. cu picioarele depærtate. pulovere pentru vacanfla de varæ. De°abia ræsærise soarele. Cæzuse? Sau poate avea un atac de cord? 35 . Echipa de cæutare urma sæ se reuneascæ la ora øase pentru a continua raidul în pædure. dar cînd am ieøit din maøinæ am observat douæ persoane cîteva strædufle mai jos. ca øi cum aø fi stat în cadæ cu jumætate din lungimea urechilor în apæ. La cinci dimineafla am decis sæ dau pætura deoparte. dar nu øtiu cum am reuøit. Aveam fafla amorflitæ de obosealæ øi am încercat sæ îmi întind ochii øi gura. iar eu doream neapærat sæ obflin o declaraflie oficialæ de la Vickery. iar inima îmi bætea atît de tare. dar mi°am dat seama cæ luasem haine total aiurea. Femeia dædea isteric din cap. Mænînci fripturæ? Am avut parte de patru ore de somn chinuit. O femeie în vîrstæ stætea pe jos în mijlocul drumului. ca un copil care refuzæ mîncarea. pe care mi le îndesa în guræ. privind fix o clædire lateralæ. Tresæream în somn la fiecare douæzeci de minute. sæ scriu în loc numele lui Natalie Keene. îmbræcat øi dibuit dupæ un ruj. Aøa cæ pæzirea secfliei de poliflie mi°a pærut o idee bunæ. în timp ce un bærbat era aplecat lîngæ ea. — Îfli ofer dormitorul de lîngæ camera de zi. Visasem cæ îmi fæcusem bagajul pentru o cælætorie. L-am læsat acolo sæ°mi poarte noroc. pentru cæ eu eram pe moarte. Apoi am visat cæ i°am predat lui Curry un articol greøit: în loc sæ termin materialul despre nenorocita de Tammy Davis. Era ceva în neregulæ cu imaginea aceea. Apoi am visat cæ maicæ°mea feliase un mær în bucæflele subfliri de carne. între periatul pærului. Dormitorul tæu.OBIECTE ASCUfiITE Nu m°am putut abfline sæ nu rostesc aceste ultime cuvinte. scrisesem o poveste molatecæ despre îngrijirea pielii. care îøi încuiase copiii. încît mæ întrebam dacæ nu cumva zgomotul ei m°a trezit. dar mama nu le°a observat nuanfla ironicæ. Øi fripturæ. Are baie cu cadæ. Strada principalæ era pustie la prima vedere. ca o prinflesæ a filmelor de groazæ de categorie B. Îfli voi cumpæra fructe øi niøte pastæ de dinfli. dar mînerul uøii de la maøinæ era deja fierbinte. Mi°am spælat numele lui Ann de pe brafl.

Celælalt tip. respirînd cu greutate. îngenunche lîngæ Natalie. Bærbatul. încercînd sæ încetinesc pulsul puternic. dar deja înflelesesem. Semæna cu o pæpuøæ de plastic. Am simflit sîngele nævælindu°mi în creieri øi un fir de transpiraflie rece pe coloana vertebralæ. o aluniflæ roz de pe ceafa femeii. Cei doi erau sofl øi soflie. mæ gîndeam eu. Vocea îi tremura teribil. Øtia. — Øi cheamæ øi Ambulanfla! — Ce s°a întîmplat? l°am întrebat. cam de vîrsta mea. patroni ai restaurantului al cærui nume 36 . — Fir°ar al dracului! mîrîi øeriful la vederea cadavrului. Mîinile øi picioarele mi s°au înmuiat øi pentru o secundæ am simflit cæ mæ præbuøesc pe asfalt alæturi de femeie. Am fæcut un pas înapoi pentru a mæ sprijini de o maøinæ parcatæ øi mi°am strîns cu putere gîtul. — Cheamæ poliflia! strigæ el. totuøi. care acum se ruga în øoaptæ. O dungæ vineflie îi înconjura gîtul. Iisuse! Îøi sprijini capul de zidul de cæræmidæ al salonului de frumusefle. cu gæuricæ între buze pentru biberon. Era detectivul ømecher din Kansas City. ce face cînd a reuøit sæ o trezeascæ pe femeie din rugæciunea delirantæ pentru a°i povesti cu calm ce væzuse. Îndesat în spafliul minuscul dintre magazinul de bricolaj øi salonul de frumusefle se vedea un corp micufl. Prin minte îmi treceau imagini disparate: expresia îngrozitæ a bætrînului aplecat. Îi simfleam numele arzîndu°mi pielea de sub mînecæ. auzind treptat murmurul sacadat al discufliei lor. Fir°ar al dracului. Am recunoscut imediat buclele dezordonate. dar zîmbetul nu mai era. plasturele de pe genunchiul lui Natalie Keene. Natalie nu mai avea dinfli. cu ochii cæprui larg deschiøi. cu pærul alb øi cu o faflæ bætrînicioasæ. iar el îi apæsæ pielea în cæutarea pulsului. mæ privi cu niøte ochi albicioøi. Se clætinæ puflin ridicîndu°se — copilul era mort. Ca øi cum ne°ar fi aøteptat acolo. întors spre trotuar. færæ îndoialæ. Buzele lui Natalie Keene se lipiseræ de gingii în forma unui cerculefl. Apoi au apærut mai multe voci øi l°am observat pe Vickery alergînd spre noi cu un alt tip.GILLIAN FLYNN M°am îndreptat repejor cætre ei. puøtiul tare de cap.

care îøi îngropæ fafla în palme la vederea motivului pentru care fusese chemat. A fost nevoie sæ fie strigat de douæ ori pentru a putea ræspunde. 37 . — Te°am auzit. dar au væzut°o. Am aøteptat într°o cameræ de culoarea gælbenuøului de ou pînæ ce ofiflerul mi°a luat o declaraflie. Vickery îngenunchease lîngæ cadavru. În tot acest timp mæ gîndeam cît de mult mi°aø fi dorit sæ pot intra în sala de autopsie øi sæ°i pun lui Natalie un plasture curat pe genunchi. incapabil sæ se mai miøte. øi anume Broussard. Buzele i se miøcau de parcæ øi el începuse sæ se roage. Ni se alæturæ øi un ofifler în uniformæ. — Oameni buni. o sæ avem nevoie sæ mergefli la secflia de poliflie pentru a da declaraflii. Cam cu cinci minute înainte de a ajunge øi eu. pînæ cînd ea îi mîngîie mîinile. ne anunflæ Kansas City. Se pregæteau sæ deschidæ localul pentru micul dejun. Richard! Fii øi tu uman pentru o clipæ! Bill Vickery o îmbræfliøæ pe doamna Broussard øi îi øopti ceva.OBIECTE ASCUfiITE nu mi°l puteam aminti cu o zi înainte. Bill! Vocea lui rezona o austeritate parentalæ.

care îmi arsese deja limba.. aici vaporizînd parfum. Mama nu vorbea deloc despre ea. spunea ea. Nimeni nu citeøte ziarul nostru. Dar nu era nimic neobiønuit în asta. Negrul i se pærea prea pesimist. cum nu îl mai væzusem altædatæ. aøa cæ eram hotærîtæ sæ dovedesc ce pot. Mæ aflam în Wind Gap deja de cinci zile. În dimineafla slujbei. Adora îøi træncænea tocurile prin casæ. iar orice altæ culoare era indecentæ. 38 . ca de altfel øi Marian însæøi. au o viaflæ foarte retrasæ. A fost foarte surprinsæ cæ nu îmi aduceam aminte acest detaliu. ca de altfel nici permisiunea de a participa la înmormîntare.Trei Maicæ°mea s°a îmbræcat în albastru la înmormîntare. Natalie era o scumpete! Oamenii au fost foarte drægufli cu mine cînd. Dar Curry îøi dorea foarte tare acest subiect. Privirea i se umbri de melancolie øi chiar pærea sinceræ. — Nici nu°i cunosc prea bine. Dar comunitatea trebuie sæ le fie alæturi în aceste momente. O priveam în timp ce sorbeam o cafea neagræ øi fierbinte. Apoi mæ gîndeam cæ familia Keene nu va afla niciodatæ ce am scris. dar Amma era încæ o prezenflæ invizibilæ. Øi la înmormîntarea lui Marian a purtat albastru. acolo fixîndu°øi cercelul.. mama øi cu mine aveam pæreri total diferite în privinfla surorii mele decedate. Nu reuøisem sæ obflin nici o declaraflie de la familia Keene. Eu mi°o aminteam pe Marian înmormîntatæ într°o rochiflæ roz-deschis.

majoritatea în state ca Marea Britanie. ** Procesul din istoria Statelor Unite prin care se încerca rezolvarea problemelor create de Ræzboiul Civil. cîteva femei salutîndu°mæ politicos din cap. jucîndu°se cu tractoraøul pe genunchii mamei. Dar au læsat în urma lor religia. Nici un puøti mai mic de cincisprezece * Marea Foamete (în irlandezæ: An Gorta Mór sau An Drochshaol). Canada. Nici un bæiat în pantaloni negri. Louis. nici o fetiflæ legænînd pæpuøi. Toate neamurile McMahon øi Malone care acostaseræ în New York în timpul Foametei Cartofului*. iar irlandezii au devenit o amprentæ jenantæ. înlæturatæ împreunæ cu alte etnii indezirabile. Am privit cu atenflie interiorul bisericii øi ceva mi s°a pærut în neregulæ. Cu zece minute înainte de începerea ceremoniei. a apærut în Irlanda în perioada 1845 -1849. la intrarea în bisericæ se formase o coadæ impresionantæ. Oraøul Wind Gap este o oazæ de catolicism într°o regiune dominatæ de baptism sudist. cînd atît Confederaflia. Maica Domnului Îndureratæ este o bisericæ din anii ’70. S°a datorat mælurei. deorece oraøul fusese fondat de o mînæ de emigranfli irlandezi. Reconstrucflia nu a reuøit sæ integreze populaflia eliberatæ în sistemul legal. într°o platitudine generalæ. Nu se afla nici un copil prezent acolo. o substanflæ negricioasæ care atacæ anumite plante. economic øi social existent. Mai mult de douæ milioane de oameni au emigrat. aøa cæ s°au îndreptat spre sud øi øi°au ridicat propriile aøezæri. În acest caz. Dar. Este øi denumirea perioadei 1865°1877 din Statele Unite. Statele Unite. auritæ øi împodobitæ ca un gablonfl de la magazinul de bijuterii. 39 . au fost împinøi mai departe în timpul Reconstrucfliei**. cunoscutæ mai mult în afara Irlandei decît în interior sub denumirea de Foametea Irlandezæ a Cartofului. încerca sæ îøi consolideze rædæcinile sudiste. întotdeauna o regiune conflictualæ. Estimæri diverse noteazæ între 500.000 øi mai mult de un milion de victime în perioada 1846 °1849. dupæ ce grînguriræ spre mama (ce curaj din partea Adorei sæ vinæ) øi se înghesuiræ în læturi pentru a°i face loc sæ treacæ. cît øi sclavia au fost abolite. Australia. sæ devinæ un stat prosper færæ sclavie. politic. Statul Missouri. fuseseræ abuzafli cu generozitate øi cei mai istefli dintre ei porniræ spre vest. în timpul cæreia statele sudiste au revenit în federaflie øi au fost analizate statutul liderilor confederafli øi cel al populafliei de culoare eliberate de sclavie.OBIECTE ASCUfiITE Întîmpinæri murmurate øi îmbræfliøæri parfumate la biserica Maica Domnului Îndureratæ. Francezii dominau deja regiunea St. a distrus recoltele de cartofi. principala sursæ de mîncare la acea vreme.

Era nevoie doar de douæ persoane pentru a cæra sicriul alb lucios. plînøi. iar membrii familiei lui Natalie Keene. Pe obrajii mamei se scurgeau lacrimi. dar am pæstrat carneflelul în mînæ. Dacæ ar fi fost mai mulfli. cu o faflæ rotundæ øi copilæroasæ. Domnul Keene era scund øi slab. alaiul de la bisericæ era o pozæ staticæ. cu pærul auriu prins pe spate cu o bentiflæ. Opreøte°te sau te oblig sæ pleci! M°am oprit din scris.GILLIAN FLYNN ani. M°a salutat din priviri. Procesiunea era condusæ de pærinflii lui Natalie. cu capul plecat în piept. Temerea ca propriul copil sæ nu fie ales ca viitoare pradæ. îmbræfliøafli øi îngræmædifli lîngæ uøæ ca o inimæ îndureratæ. Avea o figuræ deschisæ. sugîndu°øi dosul palmelor în timp ce se uitau continuu la televizor. Femeia de lîngæ ea o mîngîia pe mînæ. dupæ care a încremenit. 40 . ca niøte tæieturi de hîrtie aøezate în locul oamenilor. îmbræcat într°un costum de culoare închisæ. Îmi imaginam deja græmezi de copii din Wind Gap ascunøi în cæmærufle întunecate. accentuatæ de ochelari rotunzi. suspinînd continuu. într°o încæpæflînare sfidætoare. s°ar fi împiedicat unul de altul. Era fratele lui Natalie. o femeie plinuflæ øi caldæ. care arætau ca niøte rofli aurii de bicicletæ. øoptindu°mi: — Eøti nerespectuoasæ øi ai o purtare jenantæ. Dar reuøisem sæ roøesc deja. Mi°am scos încet carneflelul din buzunar øi am început sæ notez de zor. În spatele lor. dupæ cîte am înfleles din øoaptele unei femei de lîngæ mine. Nu øtiam dacæ motivul acestei absenfle era respectul arætat pærinflilor îndurerafli sau pur øi simplu o teamæ instinctivæ. se strînseræ øi mai aproape unul de altul. pînæ cînd mama m°a observat øi mi°a tras peste mînæ. dar ræmîneau în afara pericolului. Orga bisericii intonæ sunetele molatice ale imnului de înmormîntare. în genul celei cæutate de turiøti pentru a întreba adrese sau ora exactæ. Færæ copii care sæ se fîflîie de colo°colo. Soflia era cu øase centimetri mai înaltæ decît soflul. Era tot færæ soflie. mergea un tînær frumuøel de optsprezece. care picau cu zgomot pe geanta de piele pe care o flinea în brafle. În rîndul din spate l°am zærit pe Bob Nash. nouæsprezece ani.

Am icnit uøor øi scurt. Mi°am imaginat°o pe Natalie înæuntru øi îi puteam vedea din nou picioarele zgîriate. ar fi ræmas o persoanæ plæcutæ øi drægælaøæ. puflin mai oficialæ decît cea pe care o væzusem iniflial în postere. Pe spatele acestei statui era inscripflionat: Natalie Jean Keene Scumpæ fiicæ. Mama lui Natalie ajunse cu greu la pupitru. — Aceasta este o scrisoare pentru Natalie. Îfli vom duce dorul la masa de duminicæ øi în vacanflele de varæ. Nu pot sæ cred cæ nu mai eøti printre noi. povestiri reale. cu plasture. Preotul rosti ceremonialul de înmormîntare. aspectul unei fete poate fi imprevizibil. Cerul are un nou înger! Lîngæ sicriu se afla o fotografie mare a lui Natalie. Fratele tæu nu va fi niciodatæ unchi. Ne vor lipsi lacrimile 41 . de altfel. În fafla noastræ. Sicriul pærea absurd de mic. ca un semn de punctuaflie la finalul unei propoziflii. iar noi ne°am ridicat. la maturitate. La vîrsta de zece ani. ar fi avut cu siguranflæ ceva aparte. Sau. Era o fetiflæ plæcutæ øi drægælaøæ. pærul pufos øi genunchii umflafli. Niciodatæ nu am sæ te mai adorm cîntînd sau gîdilîndu°te pe piele. Tatæl tæu nu te va mai conduce la altar. Ar fi fost foarte amuzantæ øi interesantæ povestind istorioare despre rolul de ræfluøca cea urîtæ. Niciodatæ fratele tæu nu îfli va mai ræsuci codiflele øi niciodatæ tatæl tæu nu te va mai fline în brafle. la fel de bine. soræ øi prietenæ. unica mea fiicæ. fiecare cu cærticica de rugæciuni primitæ de la bisericæ. Inspiræ adînc øi reluæ. statuia Fecioarei Maria se apleca iubitor cætre pruncul Iisus. Fafla îi era umedæ. mototolind o bucatæ de hîrtie. cu bærbia ascuflitæ øi ochii mari. — Natalie. genul de fatæ care. gætit cu cele mai bune veøtminte ale sale.OBIECTE ASCUfiITE Procesiunea trecu în cele din urmæ de noi. dar glasul îi ræmase ferm cînd îøi începu discursul. ne°am aøezat øi ne°am ridicat din nou. ai fost fetifla mea scumpæ. Ne va lipsi zîmbetul tæu.

GILLIAN FLYNN tale. Øi cel mai tare, draga mea fiicæ, ne vei lipsi tu! Te iubim, Natalie! Doamna Keene reveni la locul sæu, iar soflul o strînse în brafle, deøi ea pærea destul de puternicæ. Imediat ce se aøezæ, îøi îmbræfliøæ bæiatul, care plîngea la pieptul ei. Domnul Keene clipea nervos privind stranele bisericii, de parcæ ar fi cæutat un chip de blamat. — Pierderea unui copil este o tragedie cumplitæ, spuse preotul. Este øi mai cumplit sæ o pierzi în fafla unei asemenea ræutæfli. Pentru cæ acestea sînt cu adeværat fapte diabolice. Biblia spune: „Ochi pentru ochi øi dinte pentru dinte“. Dar sæ nu ne læsæm pradæ ræzbunærii. Sæ ne aducem aminte îndemnul lui Iisus: „Iubeøte°fli aproapele!“ Sæ ne purtæm cu blîndefle faflæ de aproapele nostru! Încærcafli°væ inima cu iubirea lui Dumnezeu! — Cred cæ îmi convenea mai mult ideea cu „ochi pentru ochi øi dinte pentru dinte“, øopti un bærbat în spatele meu. Mæ întrebam dacæ expresia „dinte pentru dinte“ mai deranjase øi pe altcineva. La ieøirea din bisericæ în strælucirea zilei, am observat vizavi patru fete aliniate pe un zid dæræpænat. Picioarele lungi øi subfliri li se bælængæneau în gol. Sînii le erau scoøi în relief de sutiene speciale. Erau aceleaøi fete pe care le întîlnisem la intrarea în pædure. Stæteau adunate una lîngæ alta øi rîdeau, pînæ ce una dintre ele, tot cea mai dræguflæ, se îndreptæ spre mine, iar celelalte încercau sæ devinæ serioase. Însæ stomacul le era încæ scuturat de rîs. Natalie a fost înmormîntatæ în cripta familiei, pe care erau deja trecute numele pærinflilor sæi. Mi°am amintit acea zicalæ potrivit cæreia nici un copil nu trebuie sæ moaræ înaintea pærinflilor sæi, deoarece este împotriva naturii. Dar, de fapt, poate fi singura modalitate de a°fli pæstra copilul. Copiii cresc, devin maturi, cautæ cæi øi credinfle de urmat. Îøi aleg un sofl sau un iubit. Nu vor fi înmormîntafli alæturi de pærinflii lor. Cu toate acestea, familia Keene va pæstra cea mai puræ formæ a familiei. Dar îngropatæ.
42

OBIECTE ASCUfiITE Dupæ slujbæ, cei prezenfli s°au adunat în casa familiei Keene, o clædire masivæ de piatræ cu aspect rural, expresie a viziunii îndestulate a Americii pastorale. Era unicæ în Wind Gap. Puterea financiaræ în Missouri se evidenfliazæ imediat de acel øarm pastoral de provincie, plæcut, uneori, dar cam præfuit. Ideea e cæ, spre exemplu, în perioada de colonizare a Americii, femeile înstærite se fardau cu nuanfle subtile de albastru sau gri pentru a°øi crea o imagine specificæ Lumii Noi, în timp ce aceleaøi femei din Anglia se vopseau ca niøte pæsæri exotice. Pe scurt, casa familiei Keene aræta prea mult a fi din Missouri pentru a aparfline unor oameni din Missouri. Bufetul servit era compus în mare parte din produse pe bazæ de carne: curcan øi øuncæ, vitæ øi vînat. Dar existau øi muræturi, mæsline øi ouæ fierte, rulouri øi mîncæruri pregætite la cuptor, crocante øi rumene. Musafirii s°au separat în douæ grupuri, cei care læcrimau øi cei care nu læcrimau. Cei mai stoici se adunaseræ în bucætærie, cu pahare de lichior sau de cafea, sæ dezbatæ apropiatele alegeri pentru primærie, situaflia øcolilor øi, ocazional, stagnarea în cazul crimelor din Wind Gap. — Jur cæ dacæ væd un stræin în apropierea fetelor mele, îl împuøc pe nenorocit înainte sæ apuce sæ dea „Bunæ ziua“, spuse un tip cu o faflæ prelungæ øi ascuflitæ, agitînd un sandviø în timp ce vorbea. Prietenii sæi îl aprobaræ tacit. — Nu pot sæ înfleleg de ce Vickery nu a golit dracului pînæ acum pædurea, sæ radæ nabii tofli pomii. Cu toflii øtim cæ acolo se ascunde! spuse un tînær cu pærul portocaliu. — Donnie, mîine dimineaflæ mergem împreunæ în pædure, i se adresæ omul cu fafla prelungæ. Vom cerceta metru cu metru. Sigur îl gæsim pe nenorocit. Care mai vrea sæ vinæ? Cei de faflæ aprobaræ ideea øi continuaræ sæ bea lichior din pahare de plastic. Mi°am notat sæ trec øi eu dimineaflæ pe la intrærile în pædure, pentru a vedea dacæ vreun mahmur de aici îøi va fline promisiunea. Dar deja îmi puteam imagina telefoanele timide de mîine dimineaflæ: — Tu te duci? — Pæi, nu prea øtiu, tu te duci? — Nu øtiu nici eu, i°am cam promis lui Maggie cæ o ajut sæ coboare jaluzelele de ploaie...
43

GILLIAN FLYNN Dupæ care vor urma promisiuni de se vedea la o bere mai tîrziu øi încercarea tuturor de a minimaliza sentimentul de vinovæflie. Cei care læcrimau, în mare parte femei, erau adunafli în camera de zi, pe canapele de catifea sau taburete de piele. Fratele lui Natalie se afla tot aici, încæ tremurînd în braflele mamei sale, care læcrima øi îl legæna uøor, mîngîindu°i pærul negru. Impresionant bæiat, sæ îøi exprime durerea færæ rezerve. Nu prea mai væzusem chestia asta. Femeile din jur le ofereau continuu farfurii de plastic cu mîncare, dar amîndoi refuzau politicos. Maicæ°mea se învîrtea în jurul lor ca un pifligoi isteric, dar ei nu pæreau sæ o observe, aøa cæ se refugie repejor printre prietenele ei. Domnul Keene se retræsese într°un colfl cu domnul Nash, amîndoi fumînd în tæcere. În cameræ existau încæ lucruri care aminteau de Natalie. Un tricou gri împæturit, aøezat pe spætarul unui scaun, o pereche de teniøi cu øireturi albastre aøezafli lîngæ uøæ. Pe un raft din bibliotecæ se afla un caiet spiralat cu un unicorn pe copertæ, iar într°un suport de reviste se afla cartea A Wrinkle In Time*, cu colflurile îndoite. Eu aveam o atitudine destul de acidæ. Nu am vorbit cu membrii familiei, nici mæcar nu m°am prezentat. Mæ plimbam prin casa lor spionînd, cu privirea ascunsæ în paharul cu bere ca o fantomæ ruøinatæ. Am væzut°o pe Katie Lacey, vechea mea prietenæ din Liceul Calhoon, retrasæ în propriul ei cerc de prieteni, o copie fidelæ a grupului în care se afla maicæ°mea, cu o diferenflæ de douæzeci de ani. Mæ særutæ pe obraz cînd m°am apropiat de ei. — Auzisem eu cæ eøti în oraø, dar speram sæ mæ suni, îmi spuse ea, ridicîndu°øi sprîncenele pensate foarte subflire spre mine, dupæ care mæ prezentæ celorlalte trei femei de lîngæ ea, care se înghesuiræ pe rînd sæ îmi ofere o îmbræfliøare leøinatæ.
* A Wrinkle in Time (trad. „O cutæ în vælul timpului“) este un roman fantastic pentru copii, scris de Madeleine L’Engle, în perioada 1959 °1960 øi publicat în 1962, dupæ peste 40 de refuzuri din partea editorilor, pentru cæ era, conform autoarei, „prea diferit“. Romanul a cîøtigat ulterior numeroase premii literare øi a fost primul dintr°o serie de mare succes.

44

OBIECTE ASCUfiITE Bænuiesc cæ toate îmi fuseseræ, la un moment dat, prietene. Ne°am exprimat condoleanflele øi toate eram de acord asupra tragediei situafliei. Angie Papermaker (næscutæ Knightley) aræta de parcæ s°ar fi luptat în continuare cu bulimia din liceu, deoarece gîtul sæu era subflire øi fleøcæit ca al unei bætrîne. Mimi, o puøtoaicæ bogatæ øi ræsfæflatæ (tati avea o græmadæ de ferme de pui în statul Arkansas) cu care nu prea mæ înflelesesem niciodatæ, mæ întrebæ despre viafla în Chicago, dupæ care imediat se întoarse pentru a vorbi cu slæbufla Tish, care decisese sæ mæ flinæ de mînæ, un gest menit a fi reconfortant, dar oarecum ciudat. Angie îmi spuse cæ acum avea o fetiflæ de cinci ani, pentru care soflul sæu stætea acasæ cu arma la picior. — O sæ fie o varæ foarte lungæ pentru cei mici, murmuræ Tish. Cred cæ toatæ lumea îøi fline copiii încuiafli acum. Mæ gîndeam la fetele pe care le væzusem la înmormîntare, nu cu mult mai mari ca Natalie, øi mæ întrebam de ce pærinflii lor nu erau îngrijorafli. — Tu ai copii, Camille? mæ întrebæ Angie cu o voce la fel de subflire ca propriu-i corp. De fapt, nici nu øtiu dacæ te°ai mæritat! — Nu øi nu, i°am ræspuns, luînd o înghiflituræ de bere øi rememorînd imaginea lui Angie vomitînd la mine acasæ dupæ ore øi ieøind din baie cu o faflæ roøie øi triumfætoare. Curry se înøela: sæ aparflin acestui loc era pentru mine mult mai tulburætor decît util. — Doamnelor, doar nu credefli cæ putefli acapara stræina toatæ seara! M°am întors pentru a întîlni una dintre prietenele bune ale mamei, Jackie O’Neele (næscutæ Jackie O’Keefe), care în mod evident tocmai suferise o operaflie esteticæ la faflæ. Ochii îi erau încæ umflafli, dar pielea feflei îi era roøie, umedæ øi netedæ, de parcæ era un bebeluø tocmai ieøit din pîntece. Pe degete îi stræluceau cîteva diamante, iar cînd m°a îmbræfliøat am simflit aroma de Juicy Fruit* øi pudræ de talc. Seara devenise deja un fel de reuniune. Iar eu mæ simfleam din nou ca un copil øi
* Juicy Fruit este marca unei gume de mestecat cu diverse arome, produsæ de compania Wrigley’s. A apærut în Statele Unite în 1893 øi a devenit imediat una dintre cele mai bine vîndute mærci din flaræ, la fel ca øi în prezent. Are øapte tipuri de pachete din 2004, iar ambalajele mai vechi au devenit chiar piese de colecflie.

45

GILLIAN FLYNN nici mæcar nu îndræznisem sæ îmi scot carneflelul, avertizatæ constant de privirile severe ale mamei. — Puiule, aræfli foarte bine! continuæ Jackie. Avea capul rotund ca un pepene galben, plin de pær decolorat la maximum, sub care se ivea un zîmbet øiret. Jackie era o tipæ alunecoasæ øi superficialæ, dar întotdeauna se purta ca atare. În plus, puteam vorbi mult mai deschis cu ea decît cu propria mea mamæ. Jackie, nicidecum Adora, a fost cea care mi°a oferit prima cutie de tampoane øi posibilitatea de a o suna pentru detalii øi tot Jackie era cea care mæ tachina øi se interesa în privinfla relafliilor mele amoroase. Erau gesturi simple, dar pentru mine contaseræ enorm. — Ce mai faci, iubire? Maicæ°ta nu mi°a spus cæ eøti în oraø. Dar de fapt ea nu vorbeøte cu mine zilele astea, se pare cæ iar am dezamægit°o cumva. Øtii cum e, „lasæ cæ øtii tu de ce“. Izbucni într°un rîs gros de fumætoare øi îmi strînse braflul. Bænuiam cæ deja se îmbætase. — Probabil cæ am uitat sæ°i trimit vreo felicitare sau ceva de genul æsta, îndrugæ ea, explicînd în acelaøi timp øi cu mîna în care flinea un pahar de vin. Sau poate nu i°a convenit grædinarul pe care i l°am trimis. Am auzit cæ scrii un articol despre fete, ce tragedie. Monologul ei era atît de încîlcit øi de abrupt, încît am avut nevoie de un minut pentru a procesa ce spunea. Cînd am încercat sæ°i ræspund, ea mæ mîngîia continuu pe brafl øi se uita la mine fix cu niøte ochi umezi. — Camille, dragæ, a trecut o græmadæ de timp de cînd nu ne°am væzut. Iar acum, mæ uit la tine øi te væd tot la vîrsta la care erau øi aceste biete fete. Øi asta mæ întristeazæ cumplit! Toate lucrurile au luat°o razna. Nu mai înfleleg nimic. Pe obraz i se scurse o lacrimæ. — Cautæ°mæ sæ ne vedem, bine? Mai stæm de vorbæ. Am plecat din casa familiei Keene færæ nici o declaraflie. Deja obosisem dupæ atîtea conversaflii, deøi eu vorbisem foarte puflin. Am sunat din nou la familia Keene ceva mai tîrziu, dupæ ce bæusem cîteva pahare peste votca oferitæ de ei øi beneficiam de siguranfla distanflei impuse de linia telefonicæ. Am reuøit
46

Un criminal în serie ale cærui flinte sînt copiii. statul Missouri. „E un criminal în libertate care cautæ copii pentru a°i ucide!“ ne°a declarat tatæl lui Ann. draga mea fiicæ. a spus Jeannie Keene. Kamens. „Ne vor lipsi lacrimile tale. afiøele de cæutare a lui Natalie Jane Keene. ne vei lipsi tu!“ Aceasta nu este prima tragedie de aceste fel din oraøul Wind Gap. „Tofli copilaøii de aici sînt drægufli“. poliflia localæ beneficiazæ de ajutorul Diviziei de Omucideri a oraøului Kansas. Færæ prea multæ experienflæ în astfel de cazuri dramatice. Plecase cu bicicleta pentru a°øi vizita o prietenæ cînd a fost ræpitæ. Cineva pur øi simplu ne°a omorît copilul!“ 47 . 52 de ani. Ambele victime aveau dinflii smuløi de cætre asasin. Øi cel mai tare. aflat în sudul extrem al statului Missouri. a fost gæsitæ în apele rîului. înghesuit în spafliul dintre douæ clædiri de pe Strada Principalæ din Wind Gap.OBIECTE ASCUfiITE sæ le explic cine sînt øi ce am de gînd sæ scriu. care a participat la cæutarea fetiflei Keene. Dar în seara aceea am reuøit sæ încropesc cîteva rînduri: În micul oraø Wind Gap. 10 ani. „Nu pot sæ pricep de ce ni se întîmplæ chestia asta“. nu a reuøit sæ aplaneze furia øi durerea celor prezenfli. 41 de ani. pe 27. „Ne va lipsi zîmbetul tæu“. „Nu e vorba de o dramæ mai veche aici. Bob Nash. Ann Nash. ne°a declarat fermierul Ronald J. 9 ani. mama micuflei Natalie. de vreun secret. fluturau încæ pe stîlpi în ziua ceremoniei de înmormîntare a fetiflei. Nu mi°a mers prea bine. O ceremonie cutremurætoare. vînzætor de mobilæ. Cele douæ crime au uluit cei cinci ofifleri care formeazæ forfla de poliflie a oraøului. Locuitorii oraøului (aproximativ 2. Anul trecut în august. la care preotul a invocat iertarea øi resemnarea. Øi asta deoarece fetifla dulce øi sænætoasæ a fost cea de°a doua victimæ a ceea ce poliflia presupune a fi un criminal în serie. Corpul strangulat al copilei a fost descoperit în ziua de 14 mai.120 de oameni) pot fi siguri de un lucru: autorul acestor crime oribile ucide færæ a avea un motiv anume. printr°un detectiv specializat în determinarea profilului psihologic al criminalilor. de asemenea strangulatæ.

Cînd i°am trimis lui Curry articolul prin e-mail. mai bîntuia un criminal în serie. Sæ°fli fie ruøine!“ Era øi æsta un citat pînæ la urmæ. Doi dintre aceøtia erau femei. Øi mai important. Curry a considerat articolul bunicel. de data aceasta într°un oraø mult mai captivant. Probabil cæ øi Curry era beat cînd a citit mail°ul meu. Pînæ la rezolvarea acestor asasinate. „Nu vreau sæ vorbesc cu nimeni“. dar simfleam nevoia unei declaraflii dramatice. Exagerasem spunînd cæ poliflia acuza un criminal în serie.GILLIAN FLYNN Smulgerea dinflilor ræmîne un mister nedezlegat. „Abia ne°am îngropat copilul azi. Mi°a cerut mai multe detalii despre familiile victimelor. iar indiciile gæsite pînæ acum sînt irelevante. Pentru presæ. nu grozav. deoarece pærea cæ povestea din Wind Gap aparflinea încæ în exclusivitate ziarului nostru. Poliflia localæ nu a dorit sæ comenteze situaflia. Un scandal sexual în Congres tocmai cæpæta proporflii în acelaøi timp. øtiu. distrugînd cariera a nu mai puflin de trei sobri membri ai Camerei Reprezentanflilor. suculentæ. Øi aveam øi noroc. „Tofli vrem sæ fim læsafli în pace!“ miorlæise ea în telefon. Seattle: 48 . deja regretam tot ce scrisesem. În acest timp. „Vreau doar sæ fiu læsatæ în pace. iar al doilea din ræspunsul acid pe care mi°l scuipase cînd am sunat°o sub pretextul condoleanflelor. dar în regulæ pentru început. Vickery nu menflionase niciodatæ aøa ceva. nu trebuie sæ°mi spunæ nimeni. A pæstrat chiar øi punctul fierbinte al materialului: „Un criminal în serie ale cærui flinte sînt copiii“. o øtiam øi eu. Primul citat din Jeannie Keene era preluat din eulogie. era o pradæ grozavæ. Øtia cæ aveau de gînd sæ disec moartea fiicei sale pentru a publica povestea într°un ziar mototolit de toatæ lumea. Enunflul æsta trebuia tæiat. Tofli vrem sæ fim læsafli în pace. oamenii din Wind Gap se apæræ singuri — în oraø este instauratæ stare de alertæ øi patrule de supraveghere sînt prezente permanent pe stræzile cîndva liniøtite. O altæ øansæ de a°mi demonstra abilitæflile.“ Încropealæ de doi bani. un citat de care mæ agæflam cu disperare. locuitorii încearcæ sæ îøi aline suferinfla. pentru cæ redactorul meu mæ presa îngrozitor. spune Jeannie Keene.

Aøa cæ era clar o øansæ pentru ziarul nostru cæ reporterii marilor ziare se ocupau de subiecte mai „metropolitane“. dar. nu colecflionasem poze sau alte nimicuri.OBIECTE ASCUfiITE prin ceafla øi cafenelele locale. Nu mæ simfleam prea bine în Wind Gap. M°aø fi aøteptat cæ maicæ°mea sæ redecoreze camera de îndatæ ce am plecat de acasæ. Aø fi dorit cu disperare sæ dorm. Øi. pentru propriul amuzament. despicîndu°le abdomenul øi reaøezînd conflinutul în forme øocante. dar aceasta aræta exact ca acum zece ani. tablouri cu vapoare. din pæcate. Regretam acum cæ fusesem o adolescentæ mult prea serioasæ: nu lipisem pe perefli postere cu actori sau cîntærefli celebri. tolænitæ ca o ruinæ în patul copilæriei mele. Sorbind pe îndelete. în patul meu rahitic din apartamentul minuscul. Dar mi°am amintit cæ se uscase deja øi o aruncasem acum douæ luni. Încercam sæ îmi aduc aminte øi alte imagini din viafla mea în Chicago: cutia pe post de birou în care lucram la redacflie. nu le dæduseræ jos. eventual. administratorul de bloc care încæ nu øtia cum mæ cheamæ. De povestea din Wind Gap mæ ocupam doar eu. imaginîndu°mi cæ sînt în Chicago. Mæ treziseræ de cîteva ori soneria telefonului. Îmi cumpærasem un dulap de carton cu patru ani înainte. Miercuri am dormit pînæ tîrziu. cu o singuræ fereastræ oferindu°mi zidul unui supermarket. cînd cumpærasem apartamentul. peisaje pastorale în pastel øi portretul lui Eleanor 49 . Aveam. cineva avea plæcerea de a hæcui femei gravide. cu cearøafurile øi pæturile transpirate adunate græmadæ peste cap. dar lumina zilei dædea buzna tropæind în viafla mea. în schimb. o ferigæ uøor îngælbenitæ pe care o gæsisem în gunoiul unui vecin. øi o masæ de plastic pe care mîncam din niøte farfurii galbene îngrozitor de subfliri øi cu niøte tacîmuri micufle øi îndoite. cercetam cu atenflie camera. fiineam ochii strîns închiøi. mîrîitul aspiratorulului øi maøina de tuns iarba. cîteva cunoøtinfle care probabil nu observaseræ cæ lipsesc. Am scotocit în sac dupæ o sticlæ de votcæ øi m°am bægat la loc sub pæturi. nici acasæ nu mæ aøteptau prea multe. beculeflele verzi øi anoste de Cræciun pe care cei de la supermarket. Nu mai øtiam dacæ udasem singura plantæ pe care o aveam. deøi era luna mai.

Marshall Eugene DeWolfe. * Anna Eleanor Roosevelt (11 octombrie 1884 — 7 noiembrie 1962) a fost un lider politic american care øi°a folosit statutul de Primæ Doamnæ a Statelor Unite în perioada 1933 °1945 pentru a promova politica soflului sæu (Franklin D. care îøi notase toate ofensele primite într°un carneflel roøu. a fost Primæ Doamnæ a Statelor Unite în perioada 1921°1923. dar aici nu mai conta nimic. Nu mæ mai apropiasem de bæuturæ timp de øase luni. a devenit un important scriitor øi orator în favoarea Coalifliei New Deal (o serie de reforme introduse de Preøedintele Franklin D. cînd a devenit cel de°al øaselea preøedinte care a murit în timpul mandatului. Mæ simfleam groaznic. Era mai în vîrstæ decît soflul ei. Se pare cæ acum prefer primele doamne ceva mai acide. Harding. deoarece øtiam destul de pufline lucruri despre doamna Roosevelt. Probabil cæ a fost de ajuns pentru mine. — Camille! E mama! — Da! — fii°am adus o cremæ! M°am împleticit pînæ la uøæ. Era cam ciudat cæ aveam aøa ceva. 50 . Gîtul îmi era sugrumat de lacrimi. Casa asta nu era un loc sænætos pentru mine. Nu°mi doream altceva decît sæ mi se taie filmul din nou. Îmi doream cu disperare sæ simt înflepætura unui ac cu gæmælie. divorflatæ øi mamæ a unui bæiat. mai mult un foønet. dar øi respectarea drepturilor civile. Dupæ moartea soflului sæu în 1945. Roosevelt pentru reformarea economiei dupæ Marea Depresiune). Roosevelt) de relansare economicæ. dupæ care se ræzbunase ca atare. Am mai bæut niøte votcæ. ca un balon umflat cu apæ gata sæ plesneascæ. Wind Gap nu era un loc sænætos pentru mine. ** Warren Gamaliel Harding (2 noiembrie 1865 — 2 august 1923) a fost politician american øi cel de°al 29°lea preøedinte al Statelor Unite. øi anume cæ fusese un om bun. Dacæ mæ gîndesc la ce preferinfle am acum. „Ducesa“***. sæ mæ înfæøor în negru øi sæ dispar. — Da! Bægasem deja sticla de votcæ sub pat. probabil cæ ar fi mai potrivit portretul sofliei lui Warren Harding**. soflia lui Warren G. La uøæ se auzi un ciocænit încet. datoritæ sticlei de votcæ ce-mi oferise curajul necesar sæ trec peste acea zi în acel loc.GILLIAN FLYNN Roosevelt*. *** Florence Mabel Kling DeWolfe Harding (15 august 1860 — 21 noiembrie 1924). în perioada 1921°1923.

La parter. nu mæ puteam abfline sæ nu o zgîndær puflin. fiinea în mînæ un tub mare øi verde. Apoi privirea i se întoarse cætre faflæ. Alan fluiera o melodie cu mare preocupare. E vorba de sora ta. E cam la fel de dureros ca în cazul în care fli°ai pierde copilul. mamæ? Chiar øi în astfel de momente. Tu nu ai citit nimic la înmormîntarea lui Marian? — Nu. — Ar trebui sæ merg la secflia de poliflie.OBIECTE ASCUfiITE Maicæ°mea se agita în dreptul uøii. Abia mæ flineam pe picioare. — Foarte greu. Era o înmormîntare. nici gînd. Chiar surprinzætor de greu. eram micæ! Trecuseræ aproape douæzeci de ani. de parcæ era camera de trofee a unui copil mort. — Nu prea m°a impresionat scrisoarea acea deschisæ pe care a citit°o Jeannie Keene. mamæ. toate acoperite doar de tricoul cu care dormisem. daræ°mi°te sæ mai øi vorbesc. Atîtea amintiri. Dupæ care încremeni. — Øi pentru mine a fost greu. braflele. Probabil cæ te simfli øi prost cæ nu mai flii minte ce s°a întîmplat. picioarele. — E cremæ cu vitamina E. Mai øtii. asta e. Nu pot sæ cred cæ ai uitat asemenea lucruri. dar maicæ°mea nu pærea sæ°l audæ. Øi sicriul acela micufl. Ochii ei îmi cercetau cu atenflie gîtul. Pe aproape.. Chiar dacæ erai atît de micæ. Chestia asta nu a funcflionat pînæ acum. Îmi e tare dor de ea. Era sinceræ. nu°i aøa? — În fine. de parcæ dacæ mæ ung la greu cu cremæ am sæ devin din nou puræ øi catifelatæ. 51 . încercînd sæ tragæ cu ochiul înæuntru. dacæ ai chef de o plimbare. Oftæ øi°øi clætinæ uøor capul. Am cumpærat-o de dimineaflæ. — Aveam doar treisprezece ani cînd a murit Marian. oricum. Vrei sæ faci ceva anume azi? Au înflorit trandafirii în parcul Daly. Mama crede cu tærie în efectul paleativ al vitaminei E. nu o campanie electoralæ. Øi de ce erau tofli îmbræcafli aøa lejer? — Mie mi°a plæcut scrisoarea.. — Mulflumesc. Nu e ciudat? — Ciudat ar fi sæ nu îfli fie dor de ea. — fii°a fost greu la înmormîntare. Chiar øi acum. Camille.

mi°am dat seama cæ era chiar fata cu care discutasem la intrarea în pædure. — Normal. Cerul era de un albastru perfect. am înøfæcat un mær verde øi deja muøcasem din el cînd am ajuns în stradæ. M-am spælat într°o apæ cælîie øi puflinæ. Hainele acelea se potriveau mai degrabæ unui copil de zece ani. cu o pælærie de paie asortatæ alæturi. iar ea zîmbi. cam cîtæ liniøte putea permite o structuræ veche de o sutæ de ani. Prima fiicæ a Adorei. — Foarte bine. Cea mai dræguflæ dintre ele. Cînd s°a întors. Stætea cu spatele spre mine øi puteam sæ°i observ pærul lung øi blond meticulos aranjat în øuvifle. construitæ sæ arate exact ca øi casa mamei. Din bucætærie se auzea bîzîitul unui ventilator øi am aøteptat cîteva clipe pentru a fi siguræ cæ nu e nimeni acolo. Pe verandæ am zærit un îngeraø. O fetiflæ cu privirea fixatæ asupra unei cæsufle uriaøe de pæpuøi. Spune mai bine cæ ai treabæ sau vrei sæ îfli vezi prietenii. dupæ care m°am îmbræcat øi am ieøit pe hol. Cînd sînt acasæ. nu. înaltæ de un metru øi ceva. 52 .GILLIAN FLYNN — Sæ nu mai pomeneøti de asta cît stai aici! izbucni ea. De fapt. Aræta exact de vîrsta pe care o avea — treisprezece ani — pentru prim datæ de cînd o vedeam eu. — Øi cînd nu eøti acasæ? — Sînt alte lucruri. Dupæ care am intrat rapid. Tu eøti ante. N°ai decît! Se îndepærtæ pe coridorul cu covor øi am putut auzi treptele scîrflîind rapid sub paøii ei. Acum aræta chiar mai micæ. dar øi fata care rîdea cu prietenele la înmormîntarea lui Natalie. — Am treabæ. pe întuneric øi cu un pahar de votcæ aøezat pe marginea cæzii. Dar tu nu m°ai recunoscut. Tu eøti Camille. Cine altcineva s°ar juca pe veranda Adorei cu o casæ Adora în miniaturæ? Amma purta o rochiflæ copilæreascæ de varæ. eu sînt pæpuøica ei. Îøi dædu seama cæ o studiam øi se strîmbæ. În casæ era liniøte. — Mæ îmbrac aøa pentru Adora. Sora mea vitregæ. înainte de Marian. iar eu sînt post. — Amma? am strigat.

Din camera din faflæ a cæsuflei. o arunc imediat în foc. dar îi aparflineau cu siguranflæ mamei. i°am spus eu îndepærtîndu°mæ øi i°am fæcut din mers cu mîna. øerif Vickery. Cæmaøa era deja udæ pe spate. — Sper sæ te simfli bine aici. Cæsufla de pæpuøi e distracflia mea preferatæ. la intersecflia stræzilor A doua øi Ely. murmurate cu o uøoaræ înclinaflie a capului. Adora îmi cumpæræ o rochiflæ ecosez roøu cu verde. øopti ea spre cameræ. Încæ ne mai pune sæ facem nenorocitele alea de poze. Avea un ciocan în mîini øi fiecare lovituræ îi smulgea un icnet. Nici eu nu mi°am dorit foarte tare subiectul acesta. În fiecare an. — Nu am nimic de declarat. Cuvintele plutiseræ alene din gura ei. — Nu fli le°a mai trimis flie. ca øi cum ar fi vorbit cu o Camille micuflæ pe care nimeni altcineva nu o putea vedea. — Mulflumesc. Iar Adora nu mi°a mai trimis poze de Cræciun de cinci ani. Bang. — Se pare cæ te pricepi foarte bine la chestia asta. ræspunse ea. Micufla pæpuøæ învæfla sæ vorbeascæ exact ca Adora. — Trebuie redecoratæ acum. un loc liniøtit cu case micufle. Sunase foarte normal. dulci øi rotunde ca niøte bomboane cu lapte. — Øtiu cæ e mult mai comod sæ ignori realitatea. pentru cæ Adora a schimbat culoarea de la portocaliu la galben. Cum terminæm. „distracflia mea preferatæ“. Privirea i se opri pe camera mea din interiorul cæsuflei. 53 . Pe øeriful Vickery l°am gæsit trosnind cu sete un semafor strîmbat. scoase un scæunel de mærimea unei mandarine øi îl ridicæ spre mine.OBIECTE ASCUfiITE — Am fost prea mult timp plecatæ. Mi°a promis cæ o sæ mæ ducæ la fabrica de flesæturi sæ îmi aleg materialele potrivite. iar ochelarii îi alunecaseræ pe vîrful nasului. special pentru aceastæ minunatæ ocazie. Dar am fost silitæ sæ îl accept pentru cæ sînt din zonæ. donøoaræ Preaker. din cîte am auzit. poate. — Nu prea mai eøti din zonæ de ceva ani buni. la cîteva stræzi de secflia de poliflie. Un deget micufl împunse patul. Bang.

dar sigur nu°s un nenorocit de idiot! 54 . am continuat eu. care tot bîntuie pe aici de cîteva luni. îøi aprinse o fligaræ øi îøi aøezæ mîna protector pe panoul indicator. Bang. — Am cerut deja ajutor! Avem un detectiv foarte tare din Kansas City alæturi de noi. — Ai dreptate. totuøi. Vickery oftæ. — Fir°ar al dracului! Trînti toporul cu putere de pæmînt øi mæ privi cu furie drept în ochi. Nu mæ deranja sæ îi gîdil puflin orgoliul øerifului Vickery. O femeie nemæritatæ trecutæ chiar cu un fir de pær peste treizeci de ani era un lucru tare ciudat prin partea asta. Pe trotuarul de vizavi. normal cæ aø fi preferat°o. donøoaræ Preaker. Continuæ sæ mæ fixeze cu privirea. — Mæ gîndeam cæ preferi. Acesta°i oportunism. Dar nici eu nu°s idiot. nu pentru cæ mi°ar fi uøurat considerabil munca. dar pe aici sînt øi niøte pæduri foarte întinse øi destul de dese. Øi tot nu a fost în stare sæ dea de cap la nimic pînæ acum. ci pentru cæ felul sæu de a urla cînd stætea de vorbæ îmi amintea de Curry. Apelativul „donøoaræ“ mæ cam irita. de care îmi era tare dor.GILLIAN FLYNN Nu i°am ræspuns. — Da. i°a plæcut locul øi ræmas pe aproape de un an încoace. Nu øtiam dacæ era o formæ de politefle cu care nu eram obiønuitæ sau o aluzie la faptul cæ nu eram cæsætoritæ. varianta cu stræinul. Voiam sæ îl fac sæ mæ placæ. — Nu e vorba de nici un stræin øi sînt sigur cæ øi tu øtii asta. — O persoanæ cumsecade ar fi renunflat sæ scrie despre copii morfli. S°a întîmplat øi în alte cazuri. cærînd o cutie de lapte. Oraøul acesta însæ nu atît de mare øi eu n°am væzut pe nimeni care sæ nu fie de°al locului. Îmi întorsesem privirea spre un smoc de iarbæ rætæcit prin cræpætura trotuarului. Nu am mai avut cazuri de crimæ pînæ acum. — Dar mæ gîndeam cæ puflinæ publicitate ar atrage atenflia asupra cazului øi poate s°ar rezolva mai uøor. nu mæ simt prea cumsecade zilele astea. un bætrînel îøi tremura paøii spre o casæ de øindrilæ. Zice cæ s°ar putea sæ fie vreun autostopist nebun care a s°a oprit pe aici. — La dracu’. spuse el.

de ce ar ucide copii cineva din Wind Gap? — Got a sunat odatæ pentru cæ Ann omorîse papagalul vecinului cu un bæfl. îi tot încrunta privirea. Sprînceana stîngæ. — Salut. În statul în care a crescut bunicæ°sæu. privindu°l pe Vickery. care se aplecase sæ°øi ridice toporul øi apoi din nou pe mine. la dracu’. ** 55 . — Normal. pentru cæ îi înfipsese colegei ei o foarfecæ în ochi. familia ei s°a mutat aici acum doi ani din Philadelphia. Îl ascuflise chiar ea cu briceagul de vînætoare al lui taicæ°sæu. — Salut. — Salut! spuse el. Se uitæ la mine coborîndu°øi ochelarii într°o manieræ studiatæ. Îmi zîmbi. De parcæ un oræøel mic n°ar avea deja destule probleme. — Deci crezi cæ ar putea fi cineva cæruia nu îi plæceau copiii? Øi în special aceste fete? Poate cæ i°au fæcut ceva. acoperitæ de ochelari de soare. Era Kansas City. Chiclets sînt o marcæ de bomboane de gumæ de mestecat produse de compania Cadbury Adams din 1906. În acel moment se opri lîngæ noi un sedan negru. i°am ræspuns eu. Privirea øoferului. de un øaten deschis. Privi toporul aruncat pe pæmînt øi mi°am dat seama cæ se gîndea dacæ sæ îl ridice øi sæ încheie conversaflia sau nu. pentru a lua°o de la capæt aici. — Crezi cæ cineva din Wind Gap face chestia asta? — Nu ræspund. Iar el se ræzbuna! Vickery îøi scærpinæ nasul øi îøi întinse mustafla. Bill! Parcæ trebuia sæ ne vedem la secflie! — Am avut treabæ. Taicæ°sæu a renunflat la o afacere mare. se aflinti asupra noastræ. Într°un oræøel mic. Natalie. cu niøte dinfli perfecfli ca bombonelele Chiclets*. Albastræ.OBIECTE ASCUfiITE Îmi doream în acel moment sæ nu fi bæut atîta votcæ. — Neoficial. — În care foarte important e cæ toatæ lumea øtie cine sînt uscæturile. cu geamul din dreapta deschizîndu°se chiar înainte de a se opri. nu puteam refline nimic din ce spunea øi nu puteam formula nici o întrebare inteligentæ. Simfleam cæ gîndurile mi se topesc.

Bill? Credeam cæ am întîlnit deja tofli Wind Gap°erii de seamæ. Deja am ræmas în urmæ o græmadæ. aø fi întins færæ probleme mîna øi m°aø fi prezentat zîmbind. Vickery îøi aprinse o fligaræ øi se îndepærtæ. — Sigur nu te iau cu maøina. Geamul se ridicæ øi maøina porni. Bill? Vickery nu mai spuse nimic.. ne vedem la secflie. — Cine e prietena ta. te iau cu maøina? Sau eøti cumva adeptul mersului pe jos? Aø putea opri în drum sæ iau cafea øi ne vedem la secflie. am strîns manøetele ghemotoc în palme øi m°am læsat pe un picior. sperînd cæ Vickery mæ va prezenta. Iar eu tæceam în continuare. — Bill. — În regulæ. se mulflumi doar sæ dea din cap.GILLIAN FLYNN Mi°am tras mînecile bluzei în jos. Pe celælalt trotuar.. Ar fi trebuit sæ îfli dai seama pînæ acum. În loc de ræspuns. Sau se spune. — Nu beau cafea. În Chicago. moøuleflul ajunsese la ultima treaptæ. Kansas City mæ mai privi o datæ. Dar aici am ales sæ îl privesc pe Vickery færæ sæ spun nimic. — Acesta era detectivul din Kansas City? am întrebat eu. Stupoare! Vickery preferæ sæ nu audæ întrebarea. 56 . bucurîndu°mæ de reacflia stîrnitæ. Ajung la secflie în cincisprezece minute. totuøi. — Poate reuøeøti sæ ajungi în zece. Wind Gap°ieni? Rînji.

la treisprezece ani. de parcæ ar fi purtat botoøei croøetafli. era aici cînd ea a luat°o pe Natalie. Asprimea aromei m°a surprins mult mai tare decît særutul. James a væzut°o. Cineva 57 . pentru a fuma iarbæ sau pentru a se masturba cîfliva metri mai încolo în pædure. Garrett. Cînd eram la liceu. — James Capisi? am repetat eu. Parcul în sine — ultimul loc în care Natalie Keene fusese væzutæ în viaflæ — era pustiu. — James Capisi a fost aici. M°am întors pentru a vedea un bæiat blond tuns scurt. Aici mæ særutasem prima datæ. sæ o elimine precum pietrele care au sugrumat°o pe Ann Nash. Iarba crescuse la marginea pædurii. — Prietenul meu. În spatele maøinii am vomitat mai tîrziu wine cooler* cu bucæflele mici de fructe.Patru desenase cu spray spirale albastre pe picioarele turnului de apæ din Parcul Memorial Jacob J. Era îmbræcatæ cu o cæmaøæ * Bæuturæ alcoolicæ obflinutæ din amestec de vin cu suc de fructe. cu o minge de tenis destul de øifonatæ. Îi puteam simfli gustul parcæ ræmas în gît ca de la un ceai stætut. creîndu°i o imagine drægælaøæ. Noroiul de pe terenul de baseball avea deja cîfliva centimetri buni. cu un jucætor de baseball care îøi îndesase în guræ un pachet întreg de iarbæ. cu apæ mineralæ øi zahær. ræspunse puøtiul. parcul Garrett era locul ideal în care toatæ lumea venea în week°end pentru a bea bere. Mæ miram cæ nimeni nu a vrut s°o taie.

Aceasta îmi atinse øoldul øi se rostogoli.GILLIAN FLYNN de noapte. Dupæ care au dispærut. iar femeia a prins°o øi a luat°o în brafle. Bæiatul lovi mingea de pæmînt øi un fir de praf se împræøtie în jurul sæu. — Nu°i mai place soarele? — Nu°i mai place nimic. Nu are voie sæ stea în soare. aruncînd praf în aer. iar aceasta se înflepeni acolo. — Eøti de pe aici? mæ întrebæ. iar ea se presupunea cæ fusese ræpitæ în drumul scurt spre casæ. Puøtiul mæ privi de sus pînæ jos øi dintr°o datæ mæ lovi cu mingea cu putere. În Arkansas. iar Natalie a ratat sæ°l prindæ øi s°a dus dupæ disc în pædure. care au plecat pe rînd. — Femeia care a luat°o pe Natalie! — Stai puflin. Sînt doar în vizitæ. iar ea a luat°o pe Natalie. Øi de atunci nu mai iese! — Da’ tu de unde øtii cum s°a întîmplat? — Am fost la el o datæ. Sînt prietenul lui cel mai bun. Acum stau în altæ parte. Se jucau Frisbee la marginea pædurii. Am mai încercat o datæ: — Dar James stæ pe aproape? — Eøti la liceu? 58 . Puøtiul aruncæ mingea în plasa care îngrædea terenul de baseball. dar el mai stæ oricum. Sau stætea înainte. — Din cauza a ceea ce s°a întîmplat cu Natalie? Dædu din umei nervos. Erau numai ei doi øi se jucau cu discul Frisbee. dar el a ræmas aici pe teren. — Casa lui James e prin apropiere? — Dæ-l în mæ-sa! Mai bine plec la bunicæ°mea vara asta. Locuiam aici. Putea sæ îl ia pe James. Øi mi°a povestit. oricum. Mai bine decît aici. zornæind metalul. — Din cauzæ cæ e un pæmpælæu. ce vrei sæ spui? Ceea ce øtiam eu era cæ Natalie se juca aici cu niøte prieteni. Aøa cæ Natalie s°a dus lîngæ copaci. pentru cæ maicæ°sa are cancer la piele. — Da. — James a væzut cînd femeia a luat°o pe Natalie. Iar James a fugit acasæ. James se afla aici din cauza soarelui.

subflire ca o revistæ. care este ridicat. græmezi de baligæ de controlat. La singurul FaStop* din Wind Gap am gæsit într°o carte de telefoane. o afacere privatæ care livra aproape douæ procente din totalul cærnii de porc la nivel naflional. pe de altæ parte. iar sîngele se scurge græmadæ øi alunecæ precum vopseaua printre lespezile podelei. — La facultate? Pe bærbie i se scursese salivæ. de tæiere øi repartizare. Dupæ care porcii ajung în vasul de opærire. unde se izbi de maøina mea cu o bufnituræ impresionantæ. O parte din angajafli încarcæ porcii. Fæcu un salt în spate. — Nu. îi determinæ pe majoritatea lucrætorilor sæ poarte dopuri de urechi øi sæ°øi petreacæ restul zilei în cea mai adîncæ tæcere. øi întors cu picioarele în sus. familia Capisi Janel. — Trebuie sæ plec. — Trebuie sæ plec. e secflia de mæcelærie. smulse mingea din gard ca pe un dinte cariat. fiipetele continui. de altfel. leagæ centura în jurul porcului. zbætîndu°se înnebunit. împingîndu°i prin pasaj. Unii apucæ picioarele din spate. La abator sînt mai multe secflii: pe de o parte e sectorul de înmulflire a porcilor. øi taicæ°sæu. scroafe de însæmînflat øi însemnat. Dupæ care am umplut un dispozitiv Big Mouth cu bombonele de cæpøuni øi am pornit spre numærul 3617 de pe strada Holmes. aræta ca un marinar în miniaturæ. Casa familiei Capisi se afla în zona modestæ din partea de est a oraøului. 59 . se întoarse øi mæ mai privi o datæ. nu are în meniu absolut nimic preparat * Bæcænie. Seara se îmbatæ øi ascultæ muzicæ la maximum. miøcîndu°øi bazinul cu un tremur nervos. ca niøte lovituri metalice. La Heelah. Li se taie gîtul cu niøte cuflite ascuflite. Dacæ întîlneøti o persoanæ særacæ în Wind Gap. Barul local. o adunæturæ de case dæræpænate cu douæ camere. Îøi aruncæ mingea spre stradæ. cu siguranflæ îfli va spune cæ lucreazæ la abator. Alergæ sæ o prindæ øi dispæru. unde sînt ameflifli.OBIECTE ASCUfiITE Pielea lui era foarte bronzatæ. unde majoritatea locuitorilor munceau la abatorul de porci din apropiere. sînt mai mare. — Nu. aøa cum fæcuse.

Un cotoi mieuna de zor pe veranda casei familiei Capisi øi. dupæ care am bætut din nou. acolo unde te jucai tu cu Natalie. probabil. Sper doar cæ nu te°am speriat cu vizita asta. doar încerc sæ aflu cine i°a fæcut ræu prietenei tale. — Mamæ! se auzi un strigæt de copil de la fereastræ. puteam auzi zumzetul unei emisiuni televizate. M°am apropiat øi am putut zæri prin geamul præfuit chipul unui bæiat cîrlionflat. Doar cæ acum trebuie sæ stau acasæ. trasînd cu degetul o linie imaginaræ pe pervazul ferestrei. Am bætut la uøæ øi am aøteptat. — Aøa îl cheamæ? Ne°am întîlnit în parc. Mama are cancer. James începu sæ zgîrie geamul cu unghiile. M°am aøezat la capætul îndepærtat al balansoarului. ar trebui sæ adaug cæ maicæ°mea defline acest abator. are angajafli care se ocupæ de conducerea afacerii. ci doar minuturi de pui. Urmæreai ceva interesant? — Eøti de la poliflie? — Nu. — Asta mi°a spus øi Dee. de la care are anual aproximativ 1. 60 . De dragul dezvæluirilor complete. care. — Numele meu e Camille.GILLIAN FLYNN pe bazæ de porc. sînt procesate de niøte lucrætori la fel de furioøi de la vreun abator situat în alt oraø la fel de ciudat. Mie nu mi°e fricæ. Un prieten de°ai tæi mi°a povestit ce ai væzut tu. pe mæsuræ ce mæ apropiam. Bineînfleles. Putem sta de vorbæ? Bæiatul ræmase pe loc. — Ea a luat°o. James. — Salut! Scuze cæ te deranjez! Tu eøti James? — Ce vrei? — Bunæ. E foarte bolnavæ. Eu cred cæ ai dreptate. Sunetul îmi încleøtæ dinflii. Am bætut din nou. Pisica mi se freca deja de picioare øi i°am putut simfli coastele. Pisica se ascunse sub balansoarul din verandæ øi începu sæ miorlæie. cu ochii mari. Øi nimeni nu mæ crede. Un puøti cu pærul blond tuns foarte scurt? — Dee. îmi pare ræu cæ te°am deranjat.2 milioane de dolari profit. Am trasat cu unghia conturul cuvîntului „scheunat“ în palma dreaptæ. iar televizorul tæcu.

— Chiar øi cînd a prins°o pe Natalie. dînd din cap hotærît. Pentru o clipæ m°am gîndit cæ e totul în regulæ. Natalie mergea prin iarbæ ca sæ gæseascæ discul de Frisbee. de parcæ o îmbræfliøa. — Øi femeia asta a prins°o pe Natalie cînd s°a apropiat de pædure? Întrebasem cu aceeaøi voce pe care o foloseøte maicæ°mea pentru a vorbi cu chelnerii. spuse el. Dacæ arætai ca ea. Øi se tot uita la mine. la început nu m°am speriat. De o mie de ori. — Øi mai cum era? — Purta o cæmaøæ de noapte albæ øi avea pærul alb. îfli mai aminteøti ce s°a întîmplat cînd a prins°o pe Natalie? — A lipit°o strîns de ea. Sau te împuøcam. — Dar dupæ aceea? — Nu. Era toatæ albæ. — Dar cum era albæ? — Ca øi cum nu ar fi ieøit niciodatæ din casæ. chemam poliflia. Nici dupæ aceea. — Femeia? — Da. Dar nu m°am speriat. Dupæ care a dispærut în pædure. Cu Natalie. — Øtiu cæ nu minfli. foarte repede. Vocea îi tremuræ. — James. Dar ea nu zicea nimic. A pus un deget la guræ øi mi°a arætat sæ nu suflu o vorbæ. Dupæ care a ridicat privirea spre mine. — Bætrînæ ca mine? — Bætrînæ ca o mamæ. Am væzut°o înaintea lui Natalie. Bæiatul dædu din nou din umeri. dar nu ca o stafie. Femeia a prins°o cînd væ jucafli? — Da. 61 . — Sæ øtii cæ nu mint. Iar eu am væzut°o pe femeie apærînd dintre copaci øi privind°o pe Natalie. Asta tot spun mereu. — Era bætrînæ. — Mai zi o datæ. — Probabil cæ nu. Îmi zîmbea. — Dar ea cum aræta? Dædu din umeri. Øi dupæ aia n°a mai zîmbit. — Am mai zis.OBIECTE ASCUfiITE — Tu nu semeni cu ea.

Doamne! — Eøti sigur cæ e bine sæ flii arma aøa. Sensors. E o prostie. Dar nu aø inventa niciodatæ aøa ceva. — fii s°a pærut cæ femeia seamænæ cu cineva cunoscut? — Nu. — Eøti dræguflæ. — Poate te°ai simfli mai bine dacæ ai ieøi puflin afaræ. Øi. Ai grijæ de tine. Mæ privi drept în ochi pentru prima oaræ de cînd ne aflam împreunæ. — Trebuie sæ plec acum. fli°am mai zis. avem o armæ. doar stætea. James. oricum. Sæ°fli flinæ de urît. pur øi simplu.GILLIAN FLYNN — Dar eu am mai spus chestile astea. probabil vreo relicvæ a curentului idiot al anilor ’80. Mamei nu°i pasæ. dupæ zigzag°urile de neon de pe perefli øi dupæ ringul de dans din centru. — Dar Natalie fæcea ceva în timp ce femeia o lua cu ea? — Nu. — Nu vreau. Am intrat într°unul pe care nu îl øtiam. Imediat am auzit din nou sonorul televizorului. Îmi arætæ cu capul spre braflul canapelei pe care se afla un pistol lîngæ un sandviø cu øuncæ mîncat pe jumætate. Cred cæ nu øtia ce sæ facæ. cînd „Legea din Kansas 62 . Pærul tæu e foarte drægufl. — Îmi pare ræu dacæ te°am deranjat. — Mulflumesc. Aøa a vrut mama. oricum. Dar polifliøtilor nu le°a pæsat. dupæ care la poliflie. dupæ care se ridicæ øi privi cætre sufragerie. Îmi beam liniøtitæ paharul de whiskey øi mîzgæleam ceva pe carneflel. — De ce nu le°a pæsat? — Pentru cæ au crezut cæ mint. Oftæ øi se îndepærtæ de geam. øtii cæ e foarte periculos. În Wind Gap existæ unsprezece baruri. — Ok. James? Nu e bine sæ foloseøti arma. James ridicæ iar din umeri øi începu sæ°øi roadæ o unghie. Poate ar fi bine sæ te viziteze un prieten. — Le°ai spus øi polifliei? — Întîi i°am spus mamei. — Nu e aøa periculos. — Asta fac.

este øi penis. Dar. 63 . Probabil cæ mama lui James sunase la secflie. i°am ræspuns eu. Sæ vedem dacæ fline. — Hai sæ încercæm o altæ abordare. — Cred cæ îfli dai seama cæ nici nu ai avea ce sæ mæ învefli. M°am apucat din nou de scris. — Cine a zis cæ nu am luat°o în considerare? * Dick este diminutivul de la Richard. ce°ar fi ca noi doi sæ încheiem un armistifliu? Cel puflin momentan. De ce poliflia nu a luat în considerare mærturia singurului martor ocular al ræpirii lui Natalie Keene? Mi°am luat øi pixul pentru a°i da de înfleles cæ declaraflia era oficialæ. Încæ mai fline la anumite niveluri. Camille. — Parcæ øtiam cæ reporterii nu au voie sæ vorbeascæ cu minori færæ a cere permisiunea pærintelui. Jocul acesta era deja perimat. Mæ întrebam cînd am început sæ observ detalii de genul acesta. cu mîna umedæ din cauza paharului.OBIECTE ASCUfiITE City“ aterizæ pe canapeaua pluøatæ de lîngæ mine. — Ok. — Da. am priceput. Îøi tot zdrængænea paharul de bere pe masa dintre noi. — Iar tu eøti Camille Preaker. asta sînt. — E tentant. Dupæ care zîmbi øi luæ o înghiflituræ de bere. — Reporterii n°au decît sæ fie mai agresivi cînd poliflia nu oferæ nici o informaflie despre caz. — Pentru cæ poliflia nu îøi poate face datoria dacæ reporterii divulgæ toate detaliile în ziarele din Chicago. Bænuiesc cæ nu trebuie sæ te învæfl eu care e procedura în cazul puøtiului Capisi. în argou. øi detectiv. — Acum e momentul sæ spui gluma cu „dick“*. da. — Da. — „Dick“ de la cæcænar. fetiøcanæ din Wind Gap care a nimerit succesul în marele oraø. Zîmbi cu dinflii lui de reclamæ øi îøi trecu mîna prin pær. Numele meu e Richard Willis. Sorbi din nou din bere øi îøi supse buzele. Nu avea verighetæ. „dick“ de la detectiv. færæ a°mi ridica ochii spre el.

probabil în timpul serviciului. donøoaræ Preaker. nu pot comenta. iar el e o sursæ extraordinaræ. — Natalie a fost molestatæ sexual? Neoficial. Dar nu avefli aøa ceva. — Nu. — Nu prea læsæm puøti de nouæ ani sæ fie implicafli într°o anchetæ în curs. chiar nu pot face comentarii acum. spuse el. — O sæ°fli spun un mic secret. — Eu tind sæ cred versiunea unei femei care træieøte de pe urma reportajelor øi nu pe cea a unor proprietari de restaurant destul de în vîrstæ. — Atunci de ce stai aici øi discufli cu mine? — Pæi. — Ah. înainte de toate. Voiam sæ îfli mulflumesc. — Versiunea mea? — Fiecare are propria lui versiune în minte. Rîse. Deodatæ.GILLIAN FLYNN — Chiar James Capisi. — Din nou. — Sînt siguræ cæ avea ochii deschiøi. Este valabil øi în cazul lui Natalie Keene? — Donøoaræ Preaker. Dar aø vrea sæ øtiu cît de siguræ eøti de cele declarate. vorbind cu poliflistul local despre propria ta versiune a descoperirii cadavrului lui Natalie Keene. Îl imita destul de bine pe Vickery øi mai avea puflin sæ învîrtæ øi un inel rozaliu imaginar. da. drept care mi°am aøezat pixul pe masæ. ceea ce mæ face sæ cred cæ nu i°afli luat în considerare mærturia. — Am înfleles cæ Ann Nash nu a fost molestatæ sexual. era bine ca oamenii sæ øtie pentru a se feri. Chiar dacæ le credem sau nu povestea. rotindu°øi sticla de bere. Dar tu ai fost acolo! 64 . — O credefli? — Nu comentez. El tæcu o clipæ. Soflii Broussard au spus cæ erau închiøi. dacæ aveafli o descriere a suspectului. — Mie mi se pare cæ. — Nu pot comenta. adæugæ Willis. tu ai spus cæ ochii lui Natalie erau deschiøi. øtiu cæ ai petrecut o græmadæ de vreme ieri. mi°era foarte ciudæ. De exemplu.

. pur øi simplu. iar Bill Vickery nu arde de neræbdare sæ mæ cunoascæ mai bine.. culturæ. øtiu cæ øi tu eøti din oraøul acesta. Care e a doua întrebare? — Poftim? — Pæi ai spus „în primul rînd. care e teoria ta? — Sînt detectiv Willis.OBIECTE ASCUfiITE — Aøa e. Ca doi oameni obiønuifli. spuse el. domnule Willis. chiar. Nu spun cæ în Kansas City ai avea o mulflime de lucruri de fæcut. da. dar mæcar existæ o viaflæ de noapte. Se pare cæ mai am de stat! — Aøa e. mi°am scris cu ajutorul unui pix cu tuø pe încheieturæ cuvîntul „dick“.. Øi nu înfleleg cum te descurci. sec! — Interesant! În timp ce el se afla la bar. Tot vin aici de anul trecut din august øi simt cæ o iau razna. — Adicæ. îfli pot oferi încæ un rînd? Îmi învîrti paharul gol øi zîmbi: — Whiskey.. Al doilea motiv pentru care voiam sæ stæm de vorbæ øi sînt foarte sincer — pentru cæ se pare cæ apreciezi chestia asta — ar fi cæ sînt disperat sæ discut cu cineva care nu e de pe-aici. — Deci! Dædu din sprîncene în timp ce se uitæ la mine. Ceva. I°am zærit din nou dinflii. cu caractere cursive. Afiøæ un zîmbet larg.“ — Ah. Øtii. — Deci nu ai nevoie de confirmarea mea. — Deci. Camille. îmi doresc tare mult chestia asta. 65 . Oameni! — Sînt convinsæ cæ te descurci foarte bine! — N°am încotro. — Aøadar. în timp ce eu îmi terminam bæutura dintr°o înghiflituræ. — Iatæ cæ sîntem deja doi în situaflia asta! * Marcæ de whiskey din statul american Kentuky. I°am arætat carneflelul. Se întoarse la masæ cu douæ bæuturi Wild Turkeys*. — Propunerea mea e sæ stæm puflin de vorbæ.

Wind Gap°ieni fervenfli. Era bine cæ nici el nu aparflinea acestui loc. nu? — Da. — Øi cînd a fost asta? — Acum aproape treizeci de ani. — Dar ai familie aici. — Nici nu ai avea cum… — Nu prea eøti entuziasmatæ! — Nu. Revenind. e în regulæ. — Îmi pare ræu. nici nu cred cæ mai øtiam jocul æsta. — Deci ambii pærinfli sînt de aici? La o masæ vecinæ se aøezaræ cîfliva tipi cunoscufli. cred cæ acesta e termenul preferat. — Nu prea te implici în conversaflie. Adora are darul de a fi captivantæ.GILLIAN FLYNN — Da! Aøadar. E foarte bine. de fapt. apropo. — De cînd nu ai mai fost acasæ? — De ani de zile. S°a mutat aici cînd s°au cæsætorit. Mai mult decît am fæcut°o deja. O casæ perfectæ. pentru Daily Post. Speram sæ nu mæ vadæ. dar acum lucrezi pentru un ziar în Chicago. — Ah. Iar faptul cæ trebuie sæ scriu despre acest subiect nu mæ ajutæ deloc. A fost o revenire destul de øocantæ. Încercam sæ beau mai încet. familiei tale îi place aici? — Îhmm. Camille. da. spune! Nu voiam asta. chiar øi tipul care vine pentru dezinsecflie o datæ pe an îi trimite felicitæri de Cræciun. — Iar tatæl tæu natural? I°am zîmbit cu subînfleles: 66 . sînt cam seacæ. Nu prea aveam chef sæ fiu fermecætoare. asta ca ræspuns la întrebarea ta de mai devreme. ca sæ nu°l depæøesc. eøti din Wind Gap. Au o græmadæ de prieteni. Era plæcut sæ°l privesc. Nu aø vrea sæ supær oamenii simpatici de aici. mai exact. — Pe acesta nu°l øtiu. Pentru Tribune? — Nu. — Mama e de aici. cam de vîrsta mea. Opt. Tatæl meu vitreg e din Tennessee. cred. fiecare cu cîte o halbæ de bere. Dacæ vrei sæ plec. Nici prin vis nu le°ar trece sæ plece. iar vocea lui mæ mai calma. mulflumesc. Øi aøa mai departe.

iar la zece zile dupæ ultima crimæ. continuæ el.OBIECTE ASCUfiITE — Tu ai crescut în Kansas City? — Îhî.. Era un tip de vîrsta a doua. Voiam sæ øtie cæ m°am ocupat øi înainte de subiecte groaznice. aøa cæ s°a decis sæ se trimitæ un tip cu o funcflie medie pe „stîlpul totemic“. încæ mai avea flesutul victimei sub unghii. Niciodatæ nu m°am gîndit sæ plec. — Doamne! — L°am prins. — Foarte bine! — Iar acum mæ aflu aici! Un oræøel mic. Am o græmadæ de prieteni. crimæ. Adicæ pe mine. Dar cred cæ înflelegi foarte bine lucrul acesta. E foarte probabil ca amîndoi sæ ne confruntæm cu nenorociri similare în fiecare zi: abuz. Cînd ne°a sunat Vickery prima datæ. — Dar iatæ cæ au devenit crime în serie! Deocamdatæ mi se permite continuarea cercetærilor. — Le viola? — Nu. care træia cu maicæ°sa. cazul nu avansase atît de mult. în regulæ? — E ceva treabæ. dar nu m°am putut abfline. Era o copilærie. dupæ care le bæga mîna în guræ øi le scrijelea gîtul. — E destul de ciudat sæ te lansezi în carieræ pe baza unei asemenea atrocitæfli. vînzætor la un magazin de bæuturi. Destul cît sæ mæ fereascæ sæ mæ transform în Vickery. Crime. dar mai multe piste. Ce fel de reportaje faci în Chicago? — Mæ ocup de activitatea polifliei. dupæ care l°a læsat în cadæ aco67 . Situaflia lui mi se pærea foarte familiaræ. dar în ideea cæ ar fi recomandabil sæ nu o dau în baræ. Øi am prins un tip care molestase cîteva femei din oraø. viol. cu un aer nepæsætor.. Zîmbi. — Luna trecutæ m°am ocupat de cazul unui bætrîn de optzeci øi doi de ani. Øi tot aøa. Nu øtiam sigur dacæ Willis blama idioflenia tipului sau faptul cæ stætea foarte prost cu igiena. Anul trecut am avut øi niøte acfliuni foarte importante. Le spînzura. L°a omorît fiu°sæu. — Øi faptul cæ eøti poliflist acolo e. O casæ perfectæ. în mare parte.

Avea acum un ton împæciuitor. Sora mea vitregæ îøi ridicæ ochii spre mine cu o satisfacflie seninæ. pereche fidelæ a celei din camera de alæturi. Camille. semæna foarte tare cu zilele în care træia Marian. o flinea în brafle pe Amma øi îi plimba un cub de gheaflæ pe buze. Data viitoare aø vrea o declaraflie oficialæ. semnalul oficial pentru programul de noapte. Scena era de°a dreptul emoflionantæ. — Sînt foarte bine. — Mi°a fæcut mare plæcere sæ stæm de vorbæ. Îmi pærea ræu cæ folosisem cuvîntul „nenorociri“ pentru a descrie abuzul. spuse Richard. dupæ care îøi îndreptæ din nou atenflia spre o mæsuflæ lucioasæ din lemn de mahon. Poate! Willis dezlipi eticheta de pe ultima sticlæ de bere øi o împræøtie pe masæ. Mæ privi cu atenflie. — Eøti în stare cæ conduci? Promit. * Soluflie acidæ de curæflat flevi. 68 . în ciuda cældurii de afaræ. violul sau chiar crima. — În regulæ.GILLIAN FLYNN perit de Drano* ca sæ se dizolve. Maicæ°mea. Adora øi Amma în camera de zi la întoarcerea mea. — Poate! øi înghifli dintr°odatæ toatæ bæutura. I°am gæsit pe Alan. Nu trebuia sæ trivializez. mæ descurc. dar nu a putut oferi nici un motiv pentru care a fæcut aøa ceva. Individul a mærturisit. evident. Fæcu mizerie. îmbræcatæ cu o cæmaøæ de noapte de lînæ. — Se pare cæ amîndoi am væzut ceva oribilitæfli. Îmi învîrteam bæutura. pentru cæ nu prea aveam ce sæ spun. Barmanul comutase lumina într°o fazæ difuzæ. Sæ visezi frumos! — Øi tu la fel. — Øi mie. nu te întreb în calitate de poliflist. de parcæ o searæ la cinematograful local ar fi îmbunætæflit substanflial situaflia. Pot sæ te conduc la maøinæ? — Nu. — Am putea merge la film cîndva. Era un semn sigur cæ nu lucrase niciodatæ în bar. numai cæ aceasta avea doar un metru înælflime. — Aøa e. — Îmi pare ræu.

Numai tu vei øti lucrul æsta! Øi îi netezi pærul transpirat. Adora øi Amma nu spuneau nimic. doar o strînse pe Amma mai aproape øi îi gînguri ceva în ureche. adæugæ Alan cu o notæ de vinovæflie. — Îmi pare ræu cæ nu te simfli bine. dar de cele mai multe ori le refuzam. 69 . Acum. sperînd sæ aøeze o mînæ øi pe umærul meu. Trebuie sæ o trimitem înapoi. Apoi s°a îmbolnævit Marian. — Ce ochi ai. dupæ care am simflit o revoltæ læuntricæ: îmi aduceam aminte vechile obiceiuri. Dar abia se observæ. Amma are o simplæ ræcealæ de varæ. remedii fæcute în casæ øi prostii homeopatice. maicæ°mea încerca sæ mæ îmbuibe cu tot felul de alifii øi uleiuri. spuse ea deodatæ. chestiile astea deveniseræ cel mai mare junghi al meu: toate tabletele øi siropurile pe care mi le dædea øi pe care eu le refuzam mereu. ridicînd ochii din ziar. cît øi Alan erau niøte ipohondri veritabili. Atît mama. Mi°am dat seama de ironia cæ tofli cei de faflæ fæceau parte din acestæ familie. — Noi. destul de ræu. parcæ. nici nu se observæ! Maicæ°mea o liniøtea pe Amma mîngîind°o pe obraz. ridicînd cu indignare mæsufla spre maicæ°mea. Cîteodatæ acceptam solufliile alea împuflite. Brusc. M°am speriat o secundæ auzindu°l. privind cu atenflie mæsufla. mi°aø fi dorit sæ nu fi fost atît de încæpæflînatæ. Doctorii din Woodberry consultau. cei din familia Crellin. Amma! spuse Adora. puiule. i°am spus. Atunci fusese ultimul moment în care beneficiasem de toatæ atenflia ei de mamæ. dar ea deja se ridicase. Dupæ care zæboveam lîngæ piciorul maicæ°mii. cu excepflia mea. Cînd eram copil. sîntem ceva mai sensibili. iar Adora a descoperit lucruri mult mai importante de fæcut decît sæ mæ convingæ pe mine sæ°i înghit extractul din seminfle de grîu. Maicæ°mea nici mæcar nu se uitæ la mine. un Crellin în fiecare sæptæmînæ. cînd alergam disperatæ la bucætærie sæ fac ceai cînd Marian se simflea ræu. La ce bun sæ o facem pe comandæ dacæ nu e corect fæcutæ! — Draga mea. Amma. spuse Alan. probabil. Cei din familia Crellin. te asigur.OBIECTE ASCUfiITE — N°ai de ce sæ îfli faci griji. — Picioarele nu sînt fæcute corect. — N°o suport aøa greøitæ! ræspunse Amma încruntatæ.

fæcînd°o flændæri. De ce aceste cuvinte? Mii øi mii de ore de terapie au produs cîteva pæreri din partea doctorilor. — Acum nu mai e bunæ de nimic. sæ îmi aduc aminte cum se respiræ normal øi sæ îmi liniøtesc pielea. erau personajele principale în cærflile de citit pentru copii scrise de Zerna Sharp øi publicate de Scott Foresman. — Amma. în Statele Unite. Simfleam cæ tot corpul mi se înfierbînta. din 1930 pînæ în 1970. tot ce v°am cerut. majoritatea ceva de genul „Dick øi Jane“* * Dick øi Jane. bucle — ca øi cum un ucenic învæfla sæ scrie cu un cuflit în pielea mea. dupæ care îøi înfundæ capul în canapea øi jeli mai departe. præjituricæ. pielea mea urlæ. Øi este plinæ de cuvinte — bucætar. un bæieflel øi o fetiflæ. Sînt un caz foarte special.GILLIAN FLYNN — Dar ai spus cæ o sæ fie perfectæ! Mi°ai promis! Vocea i se înecæ în lacrimi. Sînt cuvinte de gen feminin. Mie îmi place sæ tai.. Cîteodatæ. øi sæ cioplesc. mæ amuzæ. Totul s°a dus de rîpæ. pisicuflæ. se pare cæ va trebui sæ comandæm alta! M°am dus în camera mea. — Ei bine. nu pofli avea o mæsuflæ care nu e bunæ.. Sau cînd îmi pun un tricou øi citesc pe încheietura mîinii: malefic. spuse mama. Øi am øi un scop. Alan îøi læsase ziarul deoparte øi încercæ sæ o îmbræfliøeze. care nu semæna deloc cu Marian. O lovi în continuare pînæ o terminæ de tot. iar vouæ nici mæcar nu væ pasæ cæ e greøitæ! flipa ea printre lacrimi. Cred cæ cicatricele mele au propria lor personalitate. Cînd ies din cadæ øi surprind cu coada ochiului. øi sæ înflep. Am încercat sæ mæ liniøtesc. într°un real acces de pandalii. încercînd sæ o îmbræfliøeze din nou. 70 . O uræsc! — Amma. — E tot ce îmi doresc! scheunæ Amma încet øi trînti mæsufla de podea. — Este tot ce îmi doresc. dar numai cîteodatæ. pur øi simplu. Vezi tu. Pielea care. Øi sæ despic. cît mai departe de copila aceea îngrozitoare. cu fafla schimonositæ de furie. dar ea se feri violent. Toatæ camera. pe pulpa piciorului: cæmæøuflæ de noapte. calmeazæ°te! îi spuse Alan încet. îmi trîmbifla în urechi.

pentru a le potoli fierbinfleala. se referæ la organele sexuale feminine øi masculine. Îmi aduc aminte senzaflia acelui cuvînt. Øi am tæiat mai adînc. Øi îmi strîngeam în mîini obrajii. Øi iaræøi. de°a lungul unor linii roøii imaginare. argou: pizdæ. læsînd urme indigo pe pantaloni. ** * 71 . scrisæ de Laura Ingalls Wilder pe baza copilæriei acesteia în vestul Statelor Unite la sfârøitul secolului al XIX°lea. Mi°am petrecut restul zile îngrijindu°mi rana. Cremæ. Cum sæ fii liniøtit. copiam într°un caiet spiralat cu coperfli lucioase verzi. Mæ trezisem în acea dimineaflæ. În plus. *** Wicked: ræutæcios. întreage serie a „Cæsuflei din preerie“****. Dupæ care m°am curæflat. cu un creion cu buline. Cuvintele se transformau în pete scîlcite. în secret øi plinæ de remuøcæri. Apoi am turnat înælbitor pe lama cuflitului øi m°am strecurat în bucætærie pentru a°l pune la loc. la treisprezece ani: pervers***. cînd ziua ta aratæ la fel de goalæ øi deschisæ precum cerul? Orice se putea întîmpla. evident. ca øi cum o pæsæricæ plinæ de cernealæ flopæise pe ei. Sæ ardæ pe øoldul meu stîng: pizdæ**. Øi lîngæ el. puternic øi lipit deasupra pærului pubian. A fost publicatæ în 1935 øi face parte dintr°o serie de alte titluri. încrustat într°o zi agitatæ de varæ. La zece ani scriam cu pixul pe blugi cuvinte rostite de învæflætoare. transpiratæ øi plictisitæ. vulvæ. Le spælam în chiuvetæ cu øampon de copii. Problemele încep întotdeauna cu mult înainte de a ne da seama cæ existæ. Cuflitul de tæiat carne al mamei. imoral. În argou. ci mai ales sæ le simt. Øtergeam dîrele lui P cu un øerveflel îmbibat în spirt. Tæiam ca un copil. Pervers. Øi iar m°am curæflat. Problemele începuseræ cu mult înainte. primul meu cuvînt. gîndindu°mæ cu disperare la orele pe care trebuia sæ le umplu cu ceva. **** Cæsufla din Preerie este o carte pentru copii. Singurul lucru de care sînt siguræ e cæ la acea vreme era crucial sæ væd acele cuvinte scrise pe pielea mea øi nu doar sæ le væd. pervers. Plasture. Petticoat: jupon. Aveam nouæ ani øi. Liniøtitor. Sau sînt pur øi simplu negativiste.OBIECTE ASCUfiITE sau „roz contra coadæ de cæflel“*. cunoscutæ sub numele de „Cæsufla“. sînt o mulflime de sinonime ale cuvîntului neliniøte: unsprezece.

fiind deja un fel de reporter. Øi toatæ lumea mæ plæcea. de parcæ deasupra mea pluteau niøte nori ale cæror umbre fie mæ flatau. frumoasæ. Nu mai puteau dispærea. oricum. Tot în acea varæ am început sæ mæ tai øi devenisem la fel de devotatæ obiceiului. Am devenit. chiar deasupra buricului: greflos. flirtam cu orice oglindæ. cæ dispar ca un pufæit de motor. fie mæ stîlceau. de altfel. Nu mai eram acel caz patetic (deøi. Øtergeam cu discuri de vatæ îmbibate în spirt. Marian a murit de ziua mea de naøtere. Dacæ le scriam. care scria cu frenezie orice frazæ („Domnul Feeney e absolut poponar“. ce ciudat. Mæ trezisem øi am ieøit pe hol sæ o salut — primul lucru. ce trist. Eram ciudata clasei. Mi°era indiferent. În ultimul an de liceu. precum un mînz plin de viaflæ. în care am început. Eram un pæstrætor de limbæ. Eram vræjitæ de mine însæmi. Parcæ vedeam cuvintele atîrnind în aer — „Camille. vara în care mi°am gæsit prima oaræ chiloflii pætafli de sînge. care læsau firicele pe dungile însîngerate ale lui arogant. nu exista. Eram fata frumoasæ (deøi. Marian era pe moarte de°o viaflæ. Færæ nici o reflinere. brusc øi irevocabil. altfel nu era realæ. aveam senzaflia cæ îmi aparflin. am fost fermecatæ. aveam o soræ moartæ).GILLIAN FLYNN La unsprezece ani scriam cu înverøunare într°un carneflel albastru orice cuvînt pe care mi°l spunea cineva. în fiecare dimineaflæ — øi am gæsit°o cu ochii deschiøi øi cu pætura trasæ sub bærbie. sæ mæ masturbez. „Jamie Dobson e oribilæ“. cînd împlineam treisprezece ani. o posedatæ slabæ de clasa a opta. sæ øterg o baltæ de sînge cu o cîrpæ umedæ pentru a scoate miraculos la ivealæ. Fiecare frazæ trebuia scrisæ pe hîrtie. Øi aveam foarte mult succes. „Niciodatæ nu au lapte cu ciocolatæ“) cu o precizie religioasæ. Marian fusese frumuseflea familiei: ochi mari øi albaøtri. am avut o serie porcoasæ. øi se pare cæ tofli ne°am dat seama de asta în acea varæ. Îmi plæcea la nebunie sæ mæ îngrijesc. bærbie ascuflitæ. Dar o datæ fixate. aveam o soræ moartæ). pe care am 72 . Nu am fost foarte surprinsæ. un nas micufl. în mod frenetic øi obsesiv. dæ°mi laptele“ — øi mæ cuprindea o neliniøte îngrozitoare cînd simfleam cæ le pierd. ca øi noii mele frumusefli. Øi alte lucruri s°au mai întîmplat în acea varæ. Træsæturile mele se schimbau zilnic.

iar lindic devine un foarte deosebit Antic. întotdeauna placid øi distant. Cîteva tæieturi rapide øi pizdæ a devenit pildæ. De pe umær.OBIECTE ASCUfiITE rectificat°o mai tîrziu. dar acum. o sæ vreau sæ°mi scrijelesc îngrijorare pe brafl. Dacæ îmi spui cæ vrei sæ vezi un doctor. Le pot reduce la tæcere doar gîndindu°mæ la dispariflie. Ambiguu. cusæturæ aruncæ ameninflæri înfofolite cætre puiufl. a fost dispariflie. pulæ se transformæ în palæ. Pentru cei care cautæ un nume. nearticulat. Dar. am început sæ beau. nu°i aøa? Nu suport sæ mæ privesc în oglindæ færæ a fi complet acoperitæ. se aflæ un cerc de piele neatinsæ. scris chiar sub sînul drept. „Vrei sæ îfli spun chestia asta pe litere?“ sau „Cu siguranflæ. vreau sæ tai. 73 . Poate într°o zi voi merge la un plastician. nu aø putea suporta reacflia provocatæ. chiloflei strigæ cætre cireøicæ*. duplicitar. Erau concrete. în mare parte a timpului cît nu dorm. deja simt mîncærimea lui tragedie de°a * Cireøicæ — termen argotic pentru himen. îmi pot auzi cuvintele ciondænindu°se unul cu altul de°a lungul pielii mele. Dar ce øtiu sigur e cæ tæieturile îmi ofereau siguranflæ. mi°am oferit o frazæ fatalæ“. domnind peste celelalte cuvinte din siguranfla conferitæ de poziflionarea pe ceafæ. Ca o compensaflie. de mærimea unui pumn. Uneori. Gînduri øi cuvinte. Cu toate astea. Ultimul cuvînt pe care mi l°am încrustat în piele. pentru a mæ netezi puflin. mi°am creat tot felul de glume personale: „Sînt ca o carte deschisæ. în mijlocul spatelui meu. dupæ øaisprezece ani de cînd fæceam chestia asta. citeøte°mæ!“. Dacæ°mi spui cæ te°ai îndrægostit. cu siguranflæ nu ar fi admis astfel de tæieturi. Foarte amuzant. Øi nu cuvinte mici. De°a lungul anilor. datoritæ dificultæflii de a ajunge acolo. aflat pe interiorul gleznei. surprinse unde le puteam vedea øi urmæri. cel puflin. pentru a nu mæ mai gîndi aøa des la ce i°am fæcut trupului meu øi mæcar sæ n°o mai fac în continuare. De dedesubtul unuia dintre degetele mari de la picior. cunosc un întreg arsenal de termeni medicali. Adeværul înflepîndu°mi pielea printr°o scriere ciudatæ. La spitalul din Illinois unde am fost internatæ. prin transformarea lui l øi i într°un A ascuflit.

ceea ce a fost. Salvasem porfliunea gîtului. O cataramæ. mæ tæiasem øi între degete — rea. Dupæ ce a plecat. Am stat de vorbæ în camera de zi. un lænfliøor de ceas. mi°a spus la plecare øi øtiam cæ era sincer. Avea øaisprezece ani. Dupæ care m°am predat. Pærinflii ei se încruntaseræ la mine cînd au venit sæ îi ia lucrurile. fetiflo. Øi am ieøit de øase luni. despre nevastæ°sa øi despre ultimele noutæfli din Chicago. plinæ de colfluri rotunjite øi canapele de pluø. Aluzie la serialul pentru copii „Blue’s Clues“ (blues: melancolie). Întotdeauna. — Îmi pare ræu. Cei de la pazæ jumuliseræ deja tofli spinii înainte sæ îl lase înæuntru øi îi puseseræ în cutiufle de plastic — Curry zicea cæ arætau ca flacoanele pentru tablete — pe care le°au încuiat pînæ în ziua ridicærii gunoiului. Colega mea de cameræ s°a sinucis în acea sæptæmînæ. M°am internat în spital pentru douæsprezece sæptæmîni. Dispariflie m°a ajutat enorm. A înghiflit. Vremuri grele. pînæ cînd paznicii m°au smuls de acolo. dar bunæ. Øi în timp ce vomitam. fusese majoretæ øi obiønuia sæ se taie pe coapse pentru a nu vedea nimeni. în schimb. Am intrat cînd aveam treizeci de ani. majoritatea femei. o pielicicæ atît de curatæ øi finæ. Dar nu mai aveam loc pe corp sæ mai scriu altceva. încît am vomitat în baie. majoritatea sub douæzeci øi cinci de ani. cu sîngele flîønind din ranæ. am observat piuliflele învelite în cauciuc ale toaletei. bineînfleles. o sticlæ de Windex* uitatæ afaræ de un îngrijitor. în timp ce îmi povestea despre ziar. plîns — ca un drogat disperat pentru o ultimæ venæ. 74 . Curry m°a vizitat o datæ øi mi°a adus trandafiri galbeni. Øi nu îmi doream neapærat sæ mæ vindec. pentru o tæieturæ finalæ. Era un loc special pentru cei cærora le place sæ taie. øi. lumea numeøte depresia „melancolie“**. Nu tæindu°se. Dar eu aø fi fost foarte fericitæ sæ mæ trezesc cu o perspectivæ mai * ** Lichid pentru curæflat geamuri. îmi era atît de greaflæ de mine. pentru cæ avea vocea umedæ. Am smuls un capac øi mi°am frecat în palmæ cuvîntul eu. îl cercetam cu atenflie în cæutarea unui obiect ascuflit.GILLIAN FLYNN lungul sînilor. un ac de siguranflæ. o ironie.

a început sæ plîngæ øi sæ mæ mîngîie îngrijoratæ. Asistentele ne dædeau calmante pentru a ne liniøti pielea excitatæ. conform cæreia beculeflele de Cræciun trebuie date jos pînæ la 15 ianuarie. au intervenit poveøtile despre Marian. Eram percheziflionate de douæ ori pe sæptæmînæ în cæutare de obiecte ascuflie øi organizau øedinfle de grup. inevitabil. Învæflam sæ nu ne mai blamæm pe noi înøine. Ci sæ dæm vina pe altceva sau pe altcineva. Îmi doream foarte tare sæ pot renunfla la chestia asta. De ce aø mai fi încercat? Este imposibil sæ te iei la întrecere cu un mort. de furie øi autoflagelare. cît a avut parte de ea. teoretic. înflelegi? Aproape cæ o ucisese tragedia asta. pe care nu o mai væzusem de cinci ani de zile. primeam bæi spumante øi masaje. Celælalt vizitator pe care l°am avut a fost maicæ°mea. ce mai rîdea chiar øi cînd era în spital? Detestam sæ îi atrag atenflia maicæ°mii cæ era inevitabil sæ se întîmple aøa cu un copil de zece ani. De ce e nevoie ca øi cea mare (øi neapærat mai puflin îndrægitæ) sæ îøi facæ ræu de una singuræ? Eram aøa de diferitæ faflæ de fetifla pe care o pierduse. Marian iubea viafla. Kilometri întregi de piøat obosit øi spælæcit. depresie înseamnæ pipi galben. Dupæ o lunæ de bunæ purtare. înmuia pe toatæ lumea — Mai øtii.OBIECTE ASCUfiITE puflin melancolicæ asupra vieflii. Øi mai multe calmante pentru a ne anihila creierele încinse. Pentru mine. Mirosea a violete øi purta o bræflaræ zdrængænitoare la care tînjisem din greu în copilærie. în care trebuia sæ ne curæflæm. Cînd ni s°au alæturat doctorii care mæ îngrijeau. Dupæ care. dezorientat øi tracasat. mi°a vorbit despre frunziøul pomilor øi despre o nouæ regulæ a oraøului. Adora deja pierduse un copil. Doamne. Camille. care — imagineazæ°fli — ar avea aproape treizeci de ani acum. Cînd am fost singure. Mæ atingea pe pær øi mæ întreba continuu de ce îmi fæcusem aøa ceva. 75 .

M°am uitat special la picioarele mæsuflei.. Intræ øi maicæ°mea dupæ ea øi îl særutæ pe Alan pe obraz. adicæ înaltæ. fructe. alæturi de setul masiv de mobilier din mahon. o mai øtii pe Camille. Mînca în continuare cu o linguriflæ niøte ouæ moi dintr°un castron. sæ°mi dau seama de motivul balamucului de asearæ. Alan preferæ sæ nu observe chestia asta. spuse ea. îfli pot oferi ouæ. iar prin uøa batantæ a bucætæriei intræ Gayla. pîine præjitæ. dar nu pærea sæ aibæ mai mult de patruzeci øi cinci de kilograme. arætînd cu fefliøoara ei de vulpiflæ spre mine øi zîmbindu-mi cu niøte dinfli încælecafli øi cu buzele cræpate øi decojite. doamnæ Crellin. cu lapte øi zahær.Cinci Cînd am coborît la micul dejun. Era de înælflimea mea. care cu zece ani în urmæ a renunflat la porci pentru a îngriji øi gæti în casa mamei mele. o fostæ fermieræ. cu marginile perfect cælcate øi un tricou verde cu guler. umbra sa reflectîndu°se în lemnul lucios. Era singur în camera de zi. Cînd øi°a ridicat privirea spre mine. — Gayla. — Doar cafea. Uniforma albæ øi apretatæ se bælængænea pe ea precum un clopot. — Bineînfleles. ca un scuipat. Camille. te rog. pe un øervet alb de bumbac.. dupæ care îøi aøezæ în faflæ o paræ. Bunæ. de bærbie îi atîrna o dîræ de albuø. Alan purta o pereche de pantaloni albi. — Camille! Ia loc! Ce vrei sæ°fli aducæ Gayla de mîncare? Zdrængæni clopoflelul de lîngæ el. 76 .

— fiine foarte tare la anumite lucruri. Mænîncæ mæcar o bananæ. Am dat din cap doar. sper cæ e în regulæ. la urletele scoase pentru sora mea moartæ sau poate la viafla sexualæ mult prea activæ pe care o adoptasem. — Øi o bananæ. mai rea de guræ. spuse Alan încet. Øi la slujbæ merge bine. adæugæ mama. — Oraøul Vînturilor merge foarte bine. am cumpærat mîncare special pentru tine. aøazæ°te la loc. cu siguranflæ. 77 . politicii. am primit critici favorabile. — Øi æsta e un lucru bun. Camille. probabil datoritæ climei. am spus ca o concluzie øi m°am ridicat sæ plec. Nu înflelegeam la ce se referea maicæ°mea. am avut reportaje despre trei cazuri de crimæ. — Da. Nu o sæ pricep niciodatæ înclinaflia ta spre * Chicago are mai multe porecle. Dar mæ simfleam uøuratæ. mai siguræ de mine øi. în 1876. în legæturæ cu care s-a øi formulat pentru prima datæ porecla. dar cea mai cunoscutæ este „Oraøul Vînturilor“. aplecîndu°se spre mine cu mîinile încruciøate. am ræspuns eu. spuse Adora. spuse Alan.OBIECTE ASCUfiITE — Camille. mai stai puflin cu noi. dar cîteodatæ mai øi întrece mæsura. Amma trece printr°o anumitæ perioadæ. m°am ocupat de niøte cazuri de anverguræ. nici tu nu erai liniøtea în persoanæ la vîrsta ei. M°a speriat ceva. — Ce înseamnæ critici favorabile? mæ întrebæ Alan. — În fine. Expozifliilor Mondiale sau rivalitæflii cu oraøul Cincinnati. la faptul cæ mæ tæiam. Chiar de la începutul anului. — Te rog. muøcînd din capætul gros al perei. — Camille. de cele mai multe ori într°un mod plæcut. Gayla plecæ la bucætærie zîmbind afectat. încetînd sæ mai mænînce. — Pæi. Povesteøte°ne despre Oraøul Vînturilor*. — O întrece cam mult. Aceasta era atitudinea mea de Chicago. trebuie sæ îfli cer scuze pentru ce s°a întîmplat asearæ. mæ rog. øtergîndu°se la guræ. ca øi cum considera aceastæ întrebare foarte interesantæ. A fost o adeværatæ isterie pentru un copil de treisprezece ani. Camille? întrebæ maicæ°mea.

Duhoarea de carne øi miere pluti în aer. intræ Amma. ceea ce 78 . Camille. tu erai? — Îmi pare ræu cæ m°ai væzut în halul æla. Cred cæ ai destul parte de aøa ceva. spuse Amma. Tu eøti Cenuøæreasa.GILLIAN FLYNN mizeria umanæ. Zîmbi oarecum forflat. Degetele i se apropiaræ de gene. spuse Adora încet. nu vorbi aøa! îi spuse maicæ°mea. albæ la faflæ. de fapt. ca un balon dezumflat. Acum cæ s°a întors. — Pentru cæ trebuie sæ mæ iubifli pe mine. iar eu sînt sora vitregæ cea rea. Ah. — Dar acum sîntem împreunæ. Amma. spuse Amma. devii perfect. Pe cînd pleca. — Nu. ca doi actori într°o comedioaræ de salon. Pur øi simplu trec printr°o perioadæ. Mæ lovi cu piciorul sub masæ øi rîse. peste care ea turnæ miere. îl salutæ pe Alan øi se aøezæ în fafla mea. în cerculefle subfliri. Amma mæ lovi din nou cu piciorul sub masæ øi îmi zîmbi emfatic. færæ sæ mai fie nevoie sæ caufli øi în altæ parte. cu un chicotit ascuflit. Gayla îi aduse Ammei o farfurie cu øuncæ. Bufni în rîs. Aø fi ca Prinflesa Diana. iar noi te adoræm. Îøi trase bluza pe umær øi mi°am dat seama cæ. cu gura plinæ de øuncæ. — Mi°ar plæcea sæ fiu ucisæ. — Eøti cea mai iubitæ fatæ din øcoalæ. — Amma. — Nu existæ nici o urmæ de ræutate în tine. A pus întrebarea ca o tachinare. — Pæi nu aø mai avea nici o grijæ. dar treptat obrajii i s°au înroøit aøteptînd ræspunsul mamei mele. Toatæ lumea o iubeøte acum. Øi de obicei. primul este cel mai bun. Nu chiar vitregæ. Îøi særutæ mama pe obraz. Mai ales cæ nici nu prea ne cunoaøtem. Nu te læcomi. ca øi cum o problemæ foarte importantæ fusese clarificatæ. draga mea. Cînd mori. — Dar Camille a fost prima. dar se aøezaræ ferm la loc pe masæ. spuse Alan. o s°o iubifli pe Camille mai mult decît pe mine? întrebæ Amma. Gayla reveni cu cafeaua øi cu o bananæ înfiptæ ciudat într°un castron.

Douæ fete de vîrsta ta sînt deja moarte øi tu vrei sæ mergi la pædure sæ te joci? Copiii au jocuri sælbatice øi ascunse în pædure. Observæ øi maicæ°mea chestia asta. Era primul vers al unei poezii pe care. pentru a ne putea face propriile planuri. draga mea. Spitalul la care fusesem eu era la nouæzeci de minute de Chicago. Dar mai am nevoie de ceva timp sæ°mi dau seama cît mai stau pe aici. — Da. Maicæ°mea venise cu avionul pînæ la aeroportul * Ioana D’Arc. — Nu te speria. izbucni Adora. Dar e bine de øtiut øi pentru noi. cîndva. Gayla. crezi cæ putem face øi ceva plæcut cît timp eøti aici? Am putea organiza un picnic în curte. adu°mi. Niciodatæ nu am vizitat cu adeværat Chicago. — Sunæ foarte plæcut. 79 . niøte ceai rece. Nu cæ nu ai fi binevenitæ sæ stai cît vrei. Sau putem scoate maøina decapotabilæ sæ mergem la o plimbare sau sæ jucæm golf în Woodberry. cu ce te°ai îmbræcat? — E mantia mea de fecioaræ. e bine de øtiut asta øi pentru noi. luînd mierea de lîngæ Amma. — Ba nu o sæ faci aøa ceva. — Ba o sæ stai acasæ! Amma îøi stræpunse øunca øi mîrîi ceva urît. Declara cæ are viziuni de la Dumnezeu prin care i se cerea sæ recucereascæ pæmîntul natal de sub dominaflia englezilor. te rog. adæugæ ea. Maicæ°mea se întoarse spre mine încordatæ. Mæ duc la pædure sæ mæ joc de°a Ioana D’Arc*. iar sclipirea inelului cu diamant de pe degetul ei mi se pæru un strigæt de ajutor. în perioada finalæ a Ræzboiului de 100 de ani. care voia sæ mai înmoaie o altæ bucatæ de øuncæ. care avea doar un gust de ceva verde deschis. Am muøcat din bananæ. Eu øi fetele vom arde în flæcæri. Camille. (1412 — 30 mai 1431) a fost o eroinæ naflionalæ a Franflei øi face parte dintre sfinflii Bisericii Catolice.OBIECTE ASCUfiITE credeam eu a fi o rochie de casæ. — Amma. spuse Amma rînjind cu satisfacflie. — Desigur. era de fapt un cearøaf foarte istefl înfæøurat. nu pæflim nimic. o øtiam pe de rost. A fost acuzatæ de erezie øi arsæ pe rug. — Sau poate Alan øi cu mine am putea veni la tine anul æsta. — Acum.

— Dar nu le°ai cunoscut îndeaproape. ca un cîntærefl la pian încheind pe un ton dramatic un film mut. Foarte tare. sînt siguræ cæ îi e greu. — Øi apoi øi fetifla Keene. îi e øi ei la fel de greu ca øi mie. nu a fost înecatæ. — Ea chiar se vedea cu acele fete zilnic. A fost sugrumatæ. — De fapt. fiineam la amîndouæ. a murit înecatæ în rîu. — Cum aøa? — Camille. Doar a fost læsatæ în apæ. am cunoscut°o. Nu cred cæ mi°ar mai plæcea nici un fel de apæ. nu trebuie sæ°fli mai amintesc eu. nu mai vrei sæ auzi de nici o formæ de apæ niciodatæ? Mama scoase un sunet spart. — Øtii. iar Alan îøi puse mîna peste a ei. Alan o urmæ cu fluieratul lui obsesiv. dupæ care luase un taxi. Privi în depærtare cu melancolie. nu mai face asta. 140 cu bacøiø. — Særæcufla. Avem niøte muzee grozave.. pentru a sorbi din ceai. Fæcu o pauzæ. am spus eu cu un ton ursuz. 80 . flipæ precum un pui de cæflel øi o luæ la fugæ pe scæri.GILLIAN FLYNN O’Hare din Chicago. Amma se ridicæ. — Hm. Dar tu cum le°ai cunoscut? — Wind Gap. — Øi asta e o idee bunæ. — Dupæ ce fetifla acea. — Opreøte°te. — Aøadar. Øi fli°ar plæcea foarte tare lacul. Amma oftæ øi se foi în scaun. Iar ele erau niøte fetifle dulci øi frumoase. Foarte frumoase. mai ræu mæ zgîndæri. Le øtiam bine. Împachetæ øervetul în jurul resturilor de paræ ca pe un bebeluø øi pæræsi camera. în loc sæ îmi uøurezi suferinfla. O costase 128 de dolari cursa. am spus eu. spuse maicæ°mea. micufla Ann Nash. — Ba da. pentru cæ nu credeam chestia asta. fii°am spus cæ sînt supæratæ øi tulburatæ øi. Camille. este un oræøel mic.. — De ce? Dar deja øtiam ræspunsul. øtiind cæ rectificarea mea o va enerva.

Eu nu am avut niciodatæ voie sæ intru. pentru a°i apærea cadavrul cîteva zeci de ore mai tîrziu la Falls Creek. primarul. Zæceam în camera mea. Nimeni nu a væzut ræpirea lui Ann Nash de anul trecut din august. toatæ cruzimea fiinflei umane. Poate era cineva care mergea la bisericæ sau poate vreun vecin? Cineva care îi inspira încredere. Dar dacæ prima crimæ a fost comisæ cu atîta migalæ. mai ales pentru cæ nu aveam voie acolo. în orice caz.OBIECTE ASCUfiITE Orice tragedie pe lumea asta i se întîmplæ maicæ°mii. el ar fi fost mort acum? Sau de fapt chiar Natalie Keene era flinta? Ea a fost flinutæ mai mult: a lipsit mai mult de douæ zile înainte de apariflia cadavrului. Oficiali din oraø. purtînd tot felul de rochii subfliri øi înflorate. Mai aveam douæ zile pînæ la termenul fixat de Curry øi aveam foarte pufline de spus despre subiect. ce însemna ræpirea lui Natalie Keene. Plînge la øtiri dramatice din lumea întreagæ. în mijlocul zilei øi în fafla unui prieten? Nu avea sens. øi încercam sæ adun laolaltæ informafliile aflate. Iar podeaua era atît de spectaculoasæ. veneau sæptæmînal în vizitæ øi îi aduceau flori øi romane de literaturæ clasicæ. În opinia mea. nu a mai ieøit din camera ei un an de zile. Tot necazul din lume îi atîrnæ greu pe umeri. Ea stætea întotdeauna în pat. o mæsuflæ de toaletæ plinæ de sticlufle de parfum. Veneram acea cameræ øi podeaua ei imoral de frumoasæ. Reuøeam sæ privesc pe furiø cînd se deschidea uøa pentru a intra aceøti oaspefli. Dacæ James Capisi ar fi stat la marginea pædurii. Pur øi simplu a dispærut. practic lumina camera de jos în sus. încît apæruse în cîteva reviste renumite de decorafliuni: creatæ din pætræflele de fildeø pur. întinsæ pe pat cu mîinile împreunate ca un cadavru. Fusese sugrumatæ la aproximativ patru ore dupæ ræpire. îl cunoøtea pe ræpitor. Bicicleta nu fusese gæsitæ. înghesuit în cei treizeci de centi81 . O cameræ minunatæ. iar chestia asta mæ enerveazæ cel mai tare la ea. Sæ iei un copil cu tot cu bicicletæ ar fi produs mult zgomot pe stræzile liniøtite ale oræøelului. de altfel: un baldachin de mærimea unei coræbii. Dupæ ce a murit Marian. Îøi face griji pentru oamenii necunoscufli care au parte de tot felul de nenorociri. în loc sæ se præjeascæ cu vinovæflie la soare. precum Truman Winslow. întinsæ pe un morman de perne.

Nici mæcar nu erau prietene una cu alta. Natalie provenea dintr°o familie înstæritæ. un travestit chiar. Dar mai cred øi faptul cæ. James Capisi? Bæiatul mæ neliniøtea. Femeile nu omorau în felul æsta. Dar fetele nu fuseseræ molestate sexual. Oare la asta se oprise Richard Willis? Oraøul se afla lîngæ autostrada dinspre Memphis. iar pædurile din împrejurimi nu au scos nimic la ivealæ pînæ acum. zîna cea crudæ din Tærîmul de Gheaflæ. Fuseseræ vînate cu ani în urmæ. ceea ce iaræøi nu se potrivea schemei. Alegerea celor douæ fete îmi pærea la fel de lipsitæ de sens. pur øi simplu nu puteau. fetifla fusese special atrasæ în pædure øi dacæ ea trebuia sæ fie victima. Credeam ce spune. atunci nici Ann Nash nu fusese doar un capriciu. de fapt. pe Strada Principalæ. dar nou venitæ în Wind Gap. exactæ øi la locul ei. Îmi simfleam gîndurile rostogolindu°se. Dar e puflin probabil ca un stræin sæ nu fie remarcat timp de nouæ luni. nici mæcar prea multe animale. ca pe ultima piesæ de puzzle. conform poveøtilor lui Vickery. un anumit fel de ræutate. Dar dacæ aceastæ persoanæ doar pærea a fi femeie? Putea fi un bærbat slæbænog cu pærul lung. uneori. Am simflit brusc nevoia de a vorbi cu Richard Willis. Singurul lor punct comun era. un bæiat cu înfæfliøare androginæ. 82 . Ce a væzut. Puteai sæ numeri femeile care uciseseræ în serie pe degetele de la o mînæ. ca pe un proiect de soluflionat øi finalizat. copiii percep teroarea altfel. Familia lui Ann se afla la capætul de jos al clasei mijlocii øi se aflau în oraø de generaflii întregi. ræmînîndu°i în minte imaginea unei vræjitoare malefice din poveøti. Nici una dintre ele nu avea o frumusefle uluitoare. Aøa trebuia sæ privesc øi eu problema. Exceptînd ræpirea lui Natalie. Dar dacæ James Capisi nu minflea. iar victimele erau mai întotdeauna bærbafli — din cauza unor probleme sexuale. pîngærite de prea multe prejudecæfli øi de fapte øtiute anterior. pentru cæ nu era din Wind Gap øi pentru cæ trata acest caz ca pe o datorie de serviciu. Ashleigh este cea frumoasæ în familie. obsesivæ.GILLIAN FLYNN metri dintre magazinul de bricolaj øi salonul de frumusefle. Cum spusese Bob Nash. adesea. Bæiatului i°a fost groazæ de ce a væzut. puteai considera cæ era vorba de un ghinion stupid. Apoi mai era øi teoria autostopistului.

Cutele cicatricelor mæ înfiorau. — Donøoaræ Preaker. Îfli ofer niøte pîine præjitæ. Am aterizat în fafla lui cu o ciudatæ senzaflie de fericire. fafla era încæ frumoasæ. Dupæ care am stat pe marginea cæzii øi m°am uns repejor cu crema læsatæ de mama. care încadrau nasul mic. Am luat o felie øi am uns°o cu unt. Nu mai înfleleg nimic. — Am eu toatæ obiectivitatea de care ai nevoie. buze pline cu colflurile uøor læsate. În ciuda a ceea ce°i fæcusem corpului meu. Mi se umezeau ochii numai gîndindu°mæ la el. Probabil le°a azvîrlit vreun funcflionar.OBIECTE ASCUfiITE Am fæcut o baie. m°aø fi amuzat rupînd inimi de amanfli. Le°am bægat sub farfurie øi am trecut la subiect. Mi°am pus o pereche de pantaloni de bumbac øi o bluzæ cu guler cu mînecæ lungæ. Probabil au un fel de normæ zilnicæ de îndeplinit la pîinea præjitæ. L°am gæsit pe Richard la restaurantul familiei Broussard. bucata noastræ de cer din Missouri era. conspirativæ øi confortabilæ totodatæ. cred eu. ci prin faptul cæ træsæturile erau echilibrate. M°am pieptænat øi m°am privit în oglindæ. Nu în felul în care aø fi ieøit în evidenflæ în mulflime. Dacæ lucrurile ar fi stat altfel. din 1927 încoace. atîta timp cît eram complet îmbræcatæ. cu un strat de dosare care îi ajungea pînæ la umær. Era foarte plæcut sæ mæ priveøti. cu apæ rece øi pe întuneric. Poate mi°aø fi fæcut de cap chiar cu bærbafli inteligenfli. 83 . de un albastru electrizant. Nimeni nu øtie ce s°a întîmplat cu dosarele de dinainte de 1927. Sau poate chiar m°aø fi mæritat. ca întotdeauna. Nu pot sæ fiu suficient de obiectivæ în situaflia asta. pomefli înalfli. Cæpætau sens împreunæ parcæ într°un fel uimitor: ochi mari øi albaøtri. pentru a nu îmbîcsi secflia de poliflie. Mîngîie dosarele de lîngæ el øi îøi fluturæ insigna galbenæ spre mine. Afaræ. De fiecare datæ cînd vin aici. Pîinea era rece øi tare øi am împræøtiat o græmadæ de firimituri muøcînd din ea. le spun „Færæ pîine præjitæ!“. mîncînd clætite færæ sirop. Richard! Vorbeøte°mi! Oficial sau neoficial. A privit spre mine øi a zîmbit. dacæ vrei. Dar se pare cæ nu ne înflelegem. — Uite ce e.

Dar ea o fæcea. — Ca sæ demonstreze cæ nu e lesbianæ. o fetiflæ. aproape de locul lui Ann Nash. n°ar fi interesat pe nimeni. un fel de istorie a violenflelor locale. — Pitoresc loc. Dar nu s°a gæsit niciodatæ cuflitul. — Nu înfleleg. iar øaiøpe ani mai tîrziu Faye trebuie s°o punæ cu tofli masculii din liceu. Cu toflii cunoaøtem secretele fiecæruia. iar Vickery nu mæ ajutæ. E foarte. — Dæ°mi o declaraflie oficialæ. Øtiai cæ în 1975 douæ adolescente au fost gæsite moarte la marginea cascadei. Nu era cel mai corect tîrg. Am fost colege de liceu. dar consideræ Wind Gap un loc pitoresc. — Aha.GILLIAN FLYNN — Ce fel de dosare? — Încerc sæ construiesc un profil criminal tipic pentru Wind Gap. cu încheieturile tæiate? Poliflia a decis cæ a fost sinucidere. pricepi? Dacæ nu o punea cu toflii bæieflii. ci o mare tîrfæ. iar tu mæ ajufli sæ completez aceste poveøti din trecut. Bæieflii o duceau în pædure dupæ ore øi fæceau sex pe rînd. — Tocmai fli°am dat. Øi le utilizæm. — Uite. Aøa demonstra cæ nu e lesbianæ.. spuse el. Aøa mamæ. dar era tot ce puteam oferi. 84 . — Una din ele se numea Murray. Iar tu pofli folosi tot ce îfli spun eu. Camille. nesænætos de intime pentru vîrsta lor. Am nevoie de cineva care cunoaøte cu adeværat oraøul. Nu public nimic din ce îmi spui færæ acordul tæu. Ciudat. Aøa funcflioneazæ Wind Gap. Dæ°mi o declaraflie. Mæ øi imaginam dîndu°i lui Curry ceva de genul: Poliflia nu are nici o pistæ. M°a amuzat chestia asta øi m°a surprins. Se suspecta o legæturæ homosexualæ“. fluturînd un dosar. I se spunea Lesbi Murray. aøa fiicæ. protector. facem un tîrg. — Tocmai næscuse. — Da. Îfli dau o declaraflie oficialæ. — E vorba despre Faye Murray.. deci øtii despre ce vorbesc. — Øi ce declaraflie ai vrea? zîmbi Richard. Dar vreau sæ mæ ajufli øi neoficial. — Da. Fetele erau „extrem de apropiate. Maicæ°sa se sinucide.

Iar el se fline scai de povestea asta. Richard îøi ridicæ privirea chiar în momentul în care îmi afundam din nou mîinile sub masæ. — Ei. Vreau sæ°mi verøi tot ce øtii despre toatæ lumea din Wind Gap. Camille. Nu simfleam vreo afecfliune aparte pentru oraø. ca o primæ variantæ. de obicei. — Ok. — Deci nu avefli nici o pistæ claræ pînæ acum. cu ochii în tavan. avefli vreo pistæ? Se jucæ puflin cu capacul lipicios al sticlei de sirop øi îøi aøezæ tacîmul în cruciø pe farfurie. adicæ acum nouæ luni. — Neoficial. — Avefli vreun suspect concret? — Hai sæ ieøim în oraø sæ bem ceva sæptæmîna asta. A plætit consumaflia øi a pus sticla de sirop înapoi lîngæ perete. Vickery øi cu mine avem niøte probleme de comunicare. — Suspectæm pe toatæ lumea.OBIECTE ASCUfiITE — Crezi cu adeværat cæ aceste crime au fost comise de un stræin? — O publici? — Da. Aici 85 . — fii°am dat o declaraflie. se zæriræ o clipæ cicatricele. færæ sæ îmi dau seama. nu mi se pare. — Vickery mi°a spus cæ væ gîndifli la un autostopist sau ceva de genul æsta. Nu mæ deranja ideea de a°i povesti lui Richard secretele din Wind Gap. acum neoficial. dar luæm foarte serios în considerare øi posibilitatea ca aceste crime sæ fie comise de un stræin. chestia asta am spus°o cînd am fost trimis aici. De sub mînecæ. l°am øters cu degetul øi mi l°am lins. la naiba. M°am agitat doar auzind chestia asta rostitæ cu voce tare. flie fli se pare a fi o crimæ comisæ de un stræin? Investighezi crime. Ræmæsese un cerc lucios pe masæ în urma ei øi. — Cercetæm cu atenflie potenfliali suspecfli din cadrul comunitæflii. — Eøti isteaflæ. Mai muøcæ o datæ din clætitæ øi ræmase pe gînduri. — Nu. ca un fel de dovadæ a incompetenflei mele. Rînji øi dædu din umeri. Încercam din greu sæ nu privesc dinflii furculiflei din fafla mea.

Øi pe maicæ°mea acceptînd cu graflie øi turnîndu°i niøte ceai. Pînæ am început sæ merg. în grija bonei. A refuzat mereu * Paul Newman. glume? Nu øtiu dacæ Alan a fæcut vreo glumæ în viafla lui. Un tip din Kentucky. aici începusem sæ mæ tai. era un fel de cireaøæ de pe tort: cea mai frumoasæ øi mai drægælaøæ fatæ din Wind Gap. singuræ øi neræsfæflatæ pentru prima datæ în viafla ei. dornicæ de o partidæ bunæ. John F. Oameni care øtiau diverse lucruri despre tine. pentru a evita contactul direct dintre priviri. tumori care creøteau o datæ cu burta mamei. Øi unde eram eu în poza asta? Probabil în vreo cameræ îndepærtatæ. pe care îl întîlnise în tabæra creøtinæ. Maicæ°mea. Tot oraøul o iubea. de fapt. iar pentru mama aplicau aceleaøi reguli stricte ca pentru lucrætori: færæ bæuturæ. ei erau deja cæsætorifli. Îmi imaginez cum au primit vestea cæ maicæ°mea e gravidæ la øaptiøpe ani. Despre tatæl meu natural nu øtiu mai nimic. prefæcîndu°se cæ priveøte peste umærul ei sau cæ se joacæ cu o plantæ. Nu conta. Pærinflii ei øi bunicii mei fuseseræ proprietarii fermei de porci øi a jumætate din casele din jurul ei.GILLIAN FLYNN murise sora mea. Mi°l imaginez pe Alan cerînd°o de soflie pe Adora. e adeværat øi faptul cæ nicæieri nu fusesem tratatæ mai bine ca aici. care primea cinci dolari în plus de la Adora pentru a fi siguræ cæ nu fac gælægie. E genul de loc care te marcheazæ. dar sînt convinsæ cæ maicæ°mea a gæsit prilejuri sæ gîngureascæ gingaø la el. Alan. færæ înjuræturi. preøedinte al Statelor Unite. Probabil au schimbat øi un særut uscat. Numele din certificatul de naøtere este fals: Newman Kennedy. orice. 86 .. Deøi. respectiv. iar fiul lor a început sæ o curteze pe Adora înainte de a mæ ridica eu în picioare. Bunicii mei au fæcut amîndoi tumoare de supærare. venise într°o vizitæ de Cræciun øi m°a læsat pe mine în burta ei. Un oraø atît de sufocant øi de mic. færæ fligæri. obligatoriu mers la bisericæ. rîzînd la. venind în vizitæ cam în fiecare week°end. Maicæ°mea a avut grijæ sæ se întîmple aøa. actor. încît zilnic te împiedicai de oameni pe care îi urai.. Au murit la nici un an de la naøterea mea. comentînd vremea. Kennedy. Nu°mi pot imagina aceastæ relaflie decît ca pe ceva foarte ciudat. preøedintele favorit al mamei*. Bunicii aveau niøte prieteni în Tennessee. cælcat øi apretat. de la actorul øi.

nici nu m°a încurajat sæ°i spun aøa. cîteodatæ. Citeøte la nesfîrøit cærfli despre Ræzboiul Civil øi se complace în a o læsa pe Adora sæ vorbeascæ tot timpul. dar el nu mi°a fost niciodatæ tatæ. Nu°øi putea stæpîni degetele. Mai tîrziu. Nici unul dintre ei nu a muncit vreodatæ. Marian a fost un dulce øir de suferinfle. Eram consideratæ copilul lui Alan. Sincer. în timp ce Adora turna în ea substanfle nutritive prin intermediul perfuziilor øi tuburilor medicinale. iar cînd se simte bine este în mare parte sedentar. O puteam auzi ca pe o adiere leøinatæ de°a lungul holului.OBIECTE ASCUfiITE sæ îmi spunæ numele adeværat. avea probleme cu digestia øi îøi petrecea ziua øoptindu°le pæpuøilor într°un pat de spital montat în camera ei. Adora nu a încercat niciodatæ sæ stabileascæ o conexiune între mine øi Alan. urletele. Drumurile la secflia de urgenflæ erau regulate. la opt luni de la cæsætorie. Mi°aduc aminte cæ am încercat sæ°i spun o datæ „tati“. E la fel de calm øi superficial precum sticla. dar øocul din privirea sa a fost suficient pentru a înæbuøi alte încercæri similare. Iar despre Alan am aflat foarte puflin în plus de°a lungul anilor. Alan treizeci øi cinci øi o avere considerabilæ. Pentru cæ preferæ ca toate relafliile din casæ sæ fie intermediate de ea. De cele mai multe ori este bolnav. sæ revenim la copilul lor. dar renunflase la acest sport pentru cæ o agita pe Adora. la spitalul din Woodberry aflat la patruzeci de kilometri de Wind Gap. Øi pentru cæ trebuia sæ mæ obiønuiesc cu ideea cæ eram copilul lui Alan. în dormitorul de lîngæ cel al mamei. de care mama însæ nu avea nevoie. Læsa firicele pe toate mesele. Cîøtigase cîteva medalii la cælærie. se trezea noaptea gîfîind. plînsetele øi. Dar. cînd eram micæ. În ultimele zile din viafla lui Marian. maicæ°mea îøi smulsese toate genele. cred cæ Adora preferæ ca noi sæ ræmînem doi stræini. Chiar îmi aduc aminte cæ am gæsit douæ fire blonde pe piciorul meu øi 87 . Se aprindeau luminile øi începeau îngrijirile. avînd øi ea destul. Era destul de dificil. mai ales cæ foarte curînd chiar a næscut copilul lui Alan. În plus. ci doar pe nume. cu fafla schiminositæ øi palidæ. øoaptele. A avut probleme cu respiraflia de micæ. pentru a nu°l cæuta. Nu am primit numele sæu de familie øi nici nu l°am cerut vreodatæ. Iar eu îmi spuneam cæ sînt cuiburi de zîne. Adora avea douæzeci de ani.

Bastardul familiei. de un albastru-pal. aøa cæ am decis sæ dau o turæ prin oraø pe jos. de fapt.. de vreme ce se opriræ la cîfliva centimetri. Mirosul îmi gîdila nærile. au fost bægate rapid într°o geantæ mare. bineînfleles. dar maicæ°mea nu dorea sæ scape de suferinflæ. Acesta a devenit hobby°ul ei favorit. umplînd aerul cu genul acela de aromæ greoaie pe care o au mostrele de parfum din reviste. ele sînt drrrrrrrrræguflele mele prietene. acoperitæ de rahat de pasære øi cu scaune de piele încinse la maximum. am trecut pe lîngæ magazinul care vinde carne de pasære. în timp ce fetele îøi încruciøaseræ mîinile øi flopæiau în bætaie de joc spre mine. Fetelor. Mi se pærea cæ fusese trimisæ pe lumea asta færæ a fi pregætitæ complet. unde se afla o troiflæ pentru Natalie. vezi sæ°mi aparæ numele corect: Amity Adora Crellin. chiar øi acum. am zærit°o pe Amma împreunæ cu prietenele ei. — Camille. — Ne°ai væzut fæcînd ceva? O sæ scrii despre asta în ziarul æla al tæu? flipæ Amma. — Dacæ o sæ scrii. mæcelærifli în fermele din Arkansas. iar fetele chicotiræ. sora mea. spunînd cæ Marian a fost chematæ înapoi în rai. Scotoceau printre baloanele øi jucæriile læsate pentru Natalie. Noaptea. Direct în mine. nu mi se pærea foarte atractivæ momentan. trei stînd de pazæ pentru ca sora mea vitregæ sæ poatæ øterpeli douæ candele. Din Chicago. ea este. am fost într°un fel recunoscætoare. Cînd sora mea a murit în cele din urmæ. Amma îøi ridicæ sprîncenele spre mine. un buchet de flori øi un ursulefl. Jucæria o flinea în mînæ. Cu siguranflæ îi trecuseræ istericalele provocate de mæsuflæ. Pe Strada Principalæ. Oamenii încercau sæ ne consoleze. Eu sînt øefa! 88 . Nu era pregætitæ sæ înfrunte greutæflile lumii. îmi gîdilam obrajii øi buzele cu ele. le pæstra pentru acasæ. Acum læsase deoparte rochifla de varæ øi purta o fustæ foarte scurtæ. unde sînt aduøi pui proaspefli. sandale cu toc ortopedic øi un top colant færæ bretele. cu excepflia ursuleflului. O duzinæ de pæsæri jumulite atîrnau lasciv în vitrinæ. dar nu trebuie sæ scrii øi despre ele. Copilæriile astea. cu cîfliva fulgi albi împræøtiafli pe sub ele.. La capætul stræzii.GILLIAN FLYNN le°am pæstrat luni întregi lîngæ pernæ. Maøina mea. Toate. pînæ într°o zi cînd nu le°am mai gæsit.

Cea de°a treia încæ îøi flinea privirea în pæmînt. O lacrimæ se lovi de asfalt. Doamne. Fata se înroøi øi mîrîi o pærere de ræu. — Oh. surioaræ? întrebæ Amma. dar dacæ ucigaøul omoaræ toate ciudatele? chicoti Amma. privind în jur pentru a primi confirmarea naivitæflii mele. Amma o ignoræ intenflionat. o parte burete. Era echivalentul oral pentru a face curte. care e treaba cu tine. îi prinse sînul Ammei øi i°l strînse. Douæ dintre fete rîseræ forflat. Nu°i aøa cæ ar fi perfect? Fata mustratæ îøi ridicæ acum privirea øi zîmbi. i°am spus eu. ca øi cum ar fi certat o pisicæ. fetelor. spuse fata cu voce ræguøitæ. iar nesimflirea agresivæ a surorii mele mæ enerva la culme. mæ simfleam datoare sæ le apær pe Ann øi Natalie. — Du°te dracului. cu pærul blond°roøcat. Pentru onestitate completæ. — Øi are øi cele mai mari flîfle! spuse o altæ fatæ. Øi în timp ce o parte din mine aprecia spectacolul. cu pærul aræmiu. A treia. — Ucigaøul? am întrebat eu.OBIECTE ASCUfiITE — Ea e øefa pentru cæ flipæ cel mai tare! spuse o fatæ micuflæ cu pærul de culoarea mierii øi cu o voce ræguøitæ. Doar puflin mai ciudate. mæ. îi arse o palmæ peste falcæ. — În fine. — Colegæ de øcoalæ nu e acelaøi lucru cu prietenæ. Jodes! îi spuse Amma. se auzi vocea alteia în completare. — Dar toatæ lumea øtie cine a fæcut°o. 89 . — Hai. — O parte adeværat. Mæ simt groaznic. trebuie sæ adaug cæ eram øi geloasæ pe Amma (al doilea nume al ei era Adora?) — Pun pariu cæ Adorei nu i°ar conveni sæ citeascæ prin ziare cæ fata ei furæ lucruri de la troifla colegei ei de øcoalæ. — Foarte ciudate. De ce scrii un articol despre douæ fete moarte pe care oricum nu le bæga nimeni în seamæ? De parcæ dacæ eøti omorît devii interesant. Apoi. Erau niøte fete drægufle. spuse fata mai înaltæ. Øtiam genul æsta de dialog provocator. Camille. privindu°øi ursuleflul. ne prostim øi noi! spuse Amma.

Bineînfleles cæ nu dormeau. — Întotdeauna gæseøte cîte un motiv sæ intre în vorbæ cu mine. Curry face naveta. Curry s°a cæsætorit tîrziu. Curry chiar lucra la unul din jocurile lui de puzzle. Îmi place mult cæ lui Curry îi place sæ°øi povesteascæ viafla. nu au copii.GILLIAN FLYNN — Fratele lui Natalie. L°am sunat pe Curry acasæ aproape de miezul nopflii. pe care a întîlnit°o la spælætoria de maøini din vecinætate. — Are o chestie pentru fetifle. dædu peste mine øi plecæ. Mai tîrziu au aflat cæ ea era veriøoaræ de gradul doi cu cu cel mai bun prieten al lui Curry din copilærie. cînd avea patruzeci øi doi de ani. Eileen. Ocupase toatæ sufrageria cu piesele lui. rîse ea. o enclavæ irlandezæ de funcflionæraøi în Cartierul de Sud al oraøului. cu un scurt „Scuze“. Eileen e o femeie rotunjoaræ. Cu atît mai mult fete care nu aveau nici o øansæ cît træiau. roøcatæ øi cu pistrui. Dupæ cum afirmase øi la micul dejun: Mi°ar plæcea sæ fiu ucisæ. continuæ Amma. Sînt prea ømecheræ. mîrîie Curry. Amma dorea ca nimeni sæ nu primeascæ mai multæ atenflie decît ea. Greenwood. Eileen a ræspuns la telefon. Nici nu øi°a dorit vreodatæ. nouæzeci de minute pînæ la biroul nostru din suburbie de la casa moøtenitæ de la pærinfli øi situatæ în Mt. L°am auzit pe Curry fornæind spre telefon øi parcæ puteam sæ simt aroma tutunului. Toatæ familia aia e ciudatæ. Jodes o urmæ îndeaproape. cu o vocea încæ îmbufnatæ. dar l°am surprins adesea privind copiii angajaflilor sau fiind foarte atent la apariflia vreunui bebeluø în redacflia noastræ. iar ea îi acordase o sæptæmînæ sæ°l termine. declaræ Amma. dupæ care îøi întinse braflele în jurul celorlalte fete øi. În ræutatea Ammei am putut surprinde un oftat de disperare øi dorinflæ de justefle. adæugæ øi cea numitæ Jodes. El øi soflia sa. S°au cæsætorit exact la trei luni de la ziua în care s°au cunoscut.500 de piese. Aruncæ un særut în aer øi îi oferi ursuleflul lui Jodes. Øi sînt împreunæ de douæzeci øi doi de ani. 90 . care era exact ce°mi trebuia. Probabil prea tîrziu pentru a mai concepe copii. de 4. cu o voce primitoare. Mæcar øtiu cæ n°o sæ mæ omoare.

e øi vreo teorie cæ ucigaøul e localnic? Lui Curry îi plæcea tare mult sæ°mi spunæ aøa. — Care ce zice? — Cæ cerceteazæ pe toatæ lumea. 91 . Avea întotdeauna o voce moale cînd îmi spunea aøa. Douæ la dolar. vezi ce cred ei. Asta mînca trei zile pe sæptæmînæ. vrei sæ spui. Preaker. pe care le cumpæra sæptæmînal de la librærie. de parcæ apelativul în sine îl emofliona. Mi°l imaginam în sufragerie. ce se aude? Eøti bine? — Sînt bine. Øi mai vreau trei pagini pînæ duminicæ. o sæ fie o altæ crimæ. pentru cæ începusem sæ°mi conturez cicatricele cu pixul. personalæ a cazului. Curry nu are nici cea mai vagæ idee despre ce înseamnæ un ritual criminal. Vreau niøte voci. mai întîi pe un carneflel. Trebuie sæ arætæm øi partea umanæ. ce fel de sculæ se foloseøte øi dacæ e nevoie de o oarecare experienflæ pentru asta. Dacæ nu reuøeøti sæ afli altceva. apoi în minte. asta numesc eu divertisment. — Deci. Vorbeøte øi cu alfli pærinfli.OBIECTE ASCUfiITE — Preaker. Vorbeøte cu vînzætori de yale øi de arme. Mai cautæ. niøte fefle. Întreabæ dacæ øi°au luat mæsuri de protecflie. nu doar declarafliile polifliei. asta e sigur. spun cæ da. puøtoaico. Øi cu un preot sau cu profesori. Astea°s gogoøi. — Neoficial. a devenit deja un ritual. în timp ce°i pregætea o salatæ de ton cu muræturi pentru prînz. întreabæ cum este posibil sæ smulgi atîflia dinfli. vreau mæcar un profil al celor douæ fete. fetiflo. Trebuie sæ fie øi altceva la mijloc. — Dacæ poliflia chiar nu øtie mai mult decît spune. — Adicæ pînæ la o altæ crimæ. dacæ le°au crescut vînzærile. dar îøi bagæ nasul în tot felul de romane polifliste bazate pe fapte reale. Ai mai vorbit cu pærinflii? — Nu încæ. eram reporterul lui tînær favorit. Pînæ acum abia am reuøit sæ obflin o declaraflie oficialæ de la poliflie. Am notat ce spunea. Numai cæ nu prea progresæm aici. Genul æsta de criminal nu se opreøte dupæ douæ crime. — La naiba. Øi cu un stomatolog. cu ochii pe piesele de puzzle. cærfli de mîna a doua cu copertæ lucioasæ. Hai sæ acoperim chestia asta cît avem încæ exclusivitate. Eileen trægînd un fum rapid din fligara lui. Vorbeøte cu copii. — Vorbeøte cu pærinflii.

Un moment de liniøte. altfel ai fi auzit chestia asta. fæ°i s°o spunæ oficial. — Nici mæcar ea nu e încîntatæ cæ sînt aici. Øi simt cæ faptul cæ sînt de aici mæ dezavantajeazæ øi mai tare. fir°ar al naibii. — Sînt bine. Îmi venea sæ plîng. — E ceva ciudat. — O femeie? Nu. dupæ care un oftat la celælalt capæt al firului îmi sunæ în ureche.. — Nu te ambala. Øi foarte speriat. Aøa°i? — Chiar nu øtiu. øi eu îfli spun sæ ai grijæ de tine! 92 .GILLIAN FLYNN — Ei. La naiba. — Cine e puøtiul? — Bæiatul unui lucrætor de la ferma de porci. Braflul meu drept devenise deja o hartæ desenatæ cu pixul. Preaker? Ai grijæ de tine? Nu i°am ræspuns nimic. — Eileen zice sæ ai grijæ de tine. — Bine. El zice cæ o femeie a luat°o. Eøti dræguflæ cînd vrei. sunæ°mæ. O sæ fie foarte bine.. Te iau de°acolo. Iar dacæ nu. nu e femeie. Sînt foarte secretoøi. Øi mæ resping ca pe un yankeu pentru cæ m°am întors acasæ din cauza asta. Faci o treabæ grozavæ. Mæ simt. — Poliflia nu°l crede. — Eøti bine. Am vorbit cu un bæiat care era cu Natalie cînd a fost ræpitæ. aiurea. Dar locul æsta îmi face ræu. Ne trebuie chestia asta. fetiflo. — La naiba. — Fæ°i sæ te placæ. E beton. Curry. Poliflia ce zice? — Nu comenteazæ. E simpatic. fæ°i sæ vorbeascæ! Sæ°fli dea ceva oficial! — E uøor de zis. Curry. Curry. Preaker. Mama ta o sæ te susflinæ.

de fapt. Din fericire. toatæ lumea bea în Wind Gap. Apoi existæ barurile de fifle. specializat în salate øi øprifluri. unde berea se serveøte cu aranjamente de ceapæ øi cu sandviøuri cu denumiri haioase. din Wind Gap. nici din fructe de mare. Dar sînt mai multe tipuri de baruri: existæ barurile acelea în care se cîntæ muzicæ country øi în care zona ruralæ se împleteøte cu cea urbanæ. Cu toflii erau pur øi simplu înnebunifli dupæ salata Caesar. judecînd dupæ motivul nautic copleøitor al decorafliunilor.Øase raøele mici deservesc de obicei un singur tip de bæutor. deoarece Mama. Marea. frecventa adeseori localul împreunæ cu prietenii ei. unde plæteøti pentru un gin cu gheaflæ atît de mult. Øi mai sînt barurile amenajate în mall°uri. cum nu mai suportam ideea unei alte mese în compania lui Alan øi a ouælelor lui moi. de fapt. dar sigur bægæm sub masæ multe alte oraøe. care nu este nici mîncare franfluzeascæ. Oricum. Mama. cred cæ proprietarii au vrut sæ°i spunæ. dar. dar nu o sæ fiu tocmai eu cea care o sæ punæ punctul pe i. øi nu La Mère. Era timpul pentru masa mea tîrzie de dimineaflæ øi. La Mer. aøa cæ avem toate aceste tipuri de baruri øi chiar în plus. încît bieflii oameni trebuie sæ se mulflumeascæ sæ bea acasæ. — Camille! 93 O . Om fi noi un oraø mic. iar patronii simt oarecum cæ træiesc periculos fæcînd chestia asta. cel mai select local. Franceza mea nu ajunge mai departe de clasa a unsprezecea. Cea mai apropiatæ bodegæ de casa maicæ°mii era un local scump cu perefli de sticlæ. adicæ maicæ°mea. am plecat spre La Mère. se pare cæ denumirea era totuøi potrivitæ.

øtergînd apa de pe masæ cu o mînæ bronzatæ. Dar se pare cæ niciodatæ nu s°a gîndit cæ nu era obligatoriu sæ îl adopte. am zærit°o øi pe Jackie O’Neele. Annabelle mæ trase la masa la care Jackie træncænea cu alte douæ blonde bronzate. Nici mæcar nu s°a oprit din vorbæ cînd Annabelle m°a prezentat. Annabelle mæ særutæ pe ambii obraji øi fæcu un pas în spate pentru a mæ studia. Abia ne mai scazi puflin media de vîrstæ. Annabelle Gasser. La masa din spate. îmi spuse. Apoi a dat pe gît un pahar de apæ øi s°a întors cætre mine. mi°a spus mama cæ eøti în oraø. spuse una dintre blonde. 94 . — Camille! Erai aici! Ce mæ bucur sæ te revæd. fixîndu°øi ochii mari øi rotunzi asupra ei. — Bunæ. nu°i aøa. chiar îøi încreflea nasul cînd îl rostea. Era prietena cea mai bunæ a Adorei. Probabil cæ Adora nu suportæ chestia asta. Trebuie sæ scrii despre crime. douæ diamante sclipiræ pe degetele ei. noi toate dormeam în casa lui Joya cu creieraøele noastre perverse. doar doamna flicnitæ era alta. scumpo! Pærea chiar sinceræ. Aceeaøi casæ. næscutæ Anderson øi poreclitæ Anne°B. — Jackie! spuse una dintre blonde. strælucind toatæ datoritæ lanflurilor de aur øi inelelor mari de pe degete. dar la fel de cherchelitæ ca la înmormîntare. Camille? întrebæ Annabelle. — Aøa e. Sæ fi fost oare copci de la operaflia de lifting? — Nu ai cunoscut°o pe bunicæ°ta.GILLIAN FLYNN O blondæ într°un costum de tenis venea spre mine cu paøi mærunfli øi repezi. — Normal cæ. Acum însæ îmi pærea doar maliflios. Sæ dormi în casa ei cu creieraøul æla pervers al tæu. Toatæ lumea øtia cæ Annabelle detesta numele de familie al soflului ei. ci a continuat sæ bælmæjeascæ ceva despre noul ei mobilier de dormitor. draga mea. vino sæ stai lîngæ noi! Ne distræm cu niøte sticle de vin øi o bîrfæ micæ. pipæindu°øi pielea din spatele urechilor. Am simflit din nou acea aromæ a bomboanelor de Juicy Fruit. osînditæ de Adora. Joya. særæcufla de tine. cu ceva ani în urmæ. îmi amintesc. — La fel de frumuøicæ! Hai. continuæ Jackie. ar fi fost insinuant. înainte de a o prelua Adora. — E aici de cinci minute. Îmi adresæ un zîmbet care.

— Sigur. exagereazæ Jackie. Mereu se holbeazæ la pieptul meu cînd ne întîlnim la magazin. Nu mai auzisem astfel de poveøti despre bunica mea. Nimænui nu°i place de maicæ°sa în liceu. spuse Jackie. Iar Joya a murit curînd dupæ ce Adora a terminat liceul. — Cum aøa? am întrebat eu. — Øtifli bine ce cred eu. Era o propoziflie pe care nu o auzeau prea des. — Cred cæ meseria lui Camille este absolut fascinantæ. — Da. dar mæ gîndeam cæ bîrfa de aici poate fi interesantæ. care îi picuræ ulterior pe piept. ce figuræ era! spuse Jackie. blazate øi ræutæcioase. cu pielea întinsæ øi cu vasele capilare sparte. Tatæl lui Ann. care øtiau toate secretele din Wind Gap? Îl puteam considera drept dejun de lucru. plinæ de respect. — Ei. 95 . — Aø prefera sæ øtiu ce credefli voi. — Sæ schimbæm subiectul. spuse Jackie cu un zîmbet viclean øi dînd din sprîncene spre mine. Bob Nash. Dar ideea a murit înainte ca Annabelle sæ îmi umple paharul. — Da. Îmi aducea aminte de o pæpuøæ de ventriloc. spuse Annabelle zîmbind øi fiecare cuvînt pærea clinchetul unui clopoflel. Mai aveam niøte drumuri de fæcut. Jackie îøi înmuie pîinea într°un sos alb de maionezæ. Adora îmi spusese doar cæ fusese o femeie foarte severæ øi cam atît. spuse Annabelle. O femeie tare înspæimîntætoare. sînt convinsæ cæ. Mereu mi s°a pærut o chestie ciudatæ. I°ar fi plæcut sæ o chinuiascæ pe Camille. zi-ne øi nouæ cine e criminalul. spuse o blondæ. Cel puflin Joya s°ar fi distrat la maximum. — Øi ce mai piept ai tu! îi spuse Annabelle zîmbind spre mine. E un pervers nenorocit.OBIECTE ASCUfiITE — O. adæugæ cealaltæ. Nu prea au avut timp sæ dezvolte o relaflie maturæ. Camille. dacæ Joya ar fi træit. spuse ea. Un cvartet de neveste bete. mai ales subiectul æsta. Mai øtii ce unghii lungi avea? Niciodatæ nu le dædea cu ojæ. s°ar fi înfleles de minune. Annabelle. Pentru o clipæ am nutrit speranfla cæ poate din cauza asta eu øi maicæ°mea aveam o relaflie atît de distantæ: ea nu cunoscuse altfel de comportament.

mai precis. John Keene este fratele mai mare al lui Natalie.GILLIAN FLYNN — Vorbesc serios. Dana sau Diana. S°a mutat în casa lui Julie Wheeler. În garajul din spatele casei. — Glumeøti! spuse alta. Realmente. Nu merge aøa. despre care începeam sæ cred cæ este vocea rafliunii între ele. øtii bine care e versiunea ei. Nu a avut copii mai devreme de treizeci de ani. — John Keene nu mai stæ cu pærinflii. acum øtim sigur cæ o fac. iar cînd i°a fæcut. strîngîndu°mi braflul. — Am eu niøte øtiri foarte interesante. pune mîna pe cel mai tare mascul din ogradæ. eleva de 10.. DeeAnna luæ o pauzæ teatralæ. atunci cînd Meredith. Ar trebui sæ cumpæræm niøte aparate Polaroid øi sæ le montæm sub øtergætoarele maøinii lui Julie. adæugæ cealaltæ blondæ. Adicæ gagiul e superb. spuse Annabelle. øi cînd familia lui s°a mutat aici. anunflæ ea. tipul întrece mæsura. Camille. Chiar voiam sæ°i spun øi lui Steven chestia asta. rîse Annabelle. fii°sa. Genul æla de pærinte ai cærui copii sînt pur øi simplu perfecfli. Iar acum e foarte convenabil pentru ei. pe cale de a acorda un premiu. virginæ øi nepætatæ. Øi nu mai poate Meredith sæ°øi afiøeze imaginea de sfîntæ. adæugæ DeeAnna triumfætoare.. tot oraøul a înnebunit dupæ el. a pus mîna pe John.. Este. Julie Wheeler este o prietenæ a mamei tale øi a noastræ. — Pe cuvînt! Øi. îmi explicæ ea. O sæ facæ paradæ despre ce oameni buni sînt ei cæ îl primesc pe John øi îi oferæ puflin spafliu sæ jeleascæ în voie. îøi linse dinflii. — Ce? se miræ altæ blondæ. Doamne! Credeam cæ nu se mai terminæ! Meredith. — Dar de ce s°a mutat. Superb. Uitasem din momentul în care o prezentase Annabelle. Vezi tu. a devenit insuportabilæ. o întrerupse Jackie. Aøa cæ. 96 . — Da. spuse Melissa sau Melinda. îøi mai turnæ un pahar de vin øi ne privi pe fiecare. oh. Nu mai øtiam cu o chema. Dar îfli dai seama cæ un tip de genul æsta nu°øi pierde vremea cu o fatæ care nu øi°o pune. zîmbind ca o prezentatoare de concurs televizat. totuøi? întrebæ Melissa/Melinda. — Oho. — Asta chiar cæ e tare. — Ei. DeeAnna are întotdeauna veøti interesante.

În oraøul nostru. Am rupt o bucæflicæ de pîine. parcæ sînt din viefli diferite. mi°au spus ieri acelaøi lucru. probabil de la øcoala generalæ. — Ce mæ bucur cæ fetele mele sînt mari. Mereu uit cæ Amma øi Camille sînt rude. øi am încercat sæ schimb subiectul Adora. Jackie îøi pironi bærbia în palmæ øi oftæ suficient de tare încît sæ spulbere firimiturile din farfurie. — Jackie. oricum o sæ afli chestia asta: micufla ta Amma nu face altceva decît necaaaaaaazuri. privindu°øi unghile. iar toate de la masæ izbucniræ în rîs. Uitasem cît de neplæcut pot face sæ paræ Wind Gap aceste femei oamenilor pe care nu°i agreau. Mi se face ræu la stomac. Annabelle sughiflæ øi se uitæ la ceas. Særaca Adora. spuse Annabelle. spuse DeeAnna. care se cred mai frumoase decît sînt de fapt. cred cæ e îngrijoratæ de moarte pentru Amma. Øi îmbîrligæ tofli bæieflii. — Întreb asta pentru cæ un grup de fete. spuse DeeAnna. ce amuzant ar fi dacæ Meredith Wheeler øi°ar trage°o cu un criminal în serie. cæcat. — Nu pot sæ cred cæ se întîmplæ aøa ceva. ræspunse DeeAnna. spuse Jackie. îfli dai seama cu cine vorbeøti? spuse Melissa/Melinda. 97 . iar Jackie îøi ridicæ paharul færæ ca mæcar sæ priveascæ chelnerul.OBIECTE ASCUfiITE Nu ar fi normal sæ fie alæturi de pærinflii lui într°un moment ca æsta? De ce ar avea nevoie de spafliu? — Pentru cæ el e criminalul. în felul copilæresc al comesenelor mele. Nu cred cæ aø fi putut suporta. în care am crescut. Din spatele ei de auzi zgomotul unei sticle destupate. — Lasæ°mæ sæ ghicesc. — Vai. — Camille. øi atunci în schimbul unor valoroase bijuterii. Fetele acelea mici. spuse Jackie. atingînd°o pe Jackie pe umær. Greaflæ. — Ei. — Chiar se crede cæ John Kenne ar putea avea vreo legæturæ cu crimele? Sau pur øi simplu e o bîrfæ afurisitæ? Simfleam propriu°zis forflarea de a spune ultimele cuvinte. Øi fac niøte lucruri pe care noi le°am fæcut mulfli ani dupæ cæsætorie. erau patru blonde cu gura mare. Dintr°odatæ rîsetele se opriræ. — Am auzit cæ merg la toate petrecerile din liceu. dragæ. zîmbi Jackie. Mi s°a pærut mai înflelept sæ nu menflionez faptul cæ Amma era una dintre ele.

. — Zæu. trebuie sæ vomifli acum. Pizde nenorocite ce sîntefli! am adæugat în gînd.GILLIAN FLYNN Øi învîrti o bræflaræ cu diamante... Ar fi bine sæ te întorci acolo cît mai repede. Te øocheazæ mai puflin lovitura în sine. Vocea ei træda grijæ. spuse DeeAnna. — Jackie. Camille. cît faptul cæ aøa ceva chiar s°a întîmplat. Øi. — O sæ spun ce vreau øi ceea ce vreau sæ spun este cæ Adora poate ræni. sæ se fi aflat la o altæ masæ.. — Jackie. — Se purta ciudat øi înainte. — Nu øtiu dacæ lumea crede cu adeværat cæ John e autorul. — Dar mama ta unde e? întrebæ deodatæ Annabelle. Dar Jackie a dat din mînæ a nepæsare øi øi°a continuat ideea. Øtiu cæ a vorbit deja cu poliflia. Camille. — Serios. Øi sincer îngrijoratæ. Fafla ei îøi pierduse alura maniacæ øi aræta foarte serioasæ. Annabelle se ridicæ øi veni lîngæ Jackie. ca un bebeluø în scæunel. spuse Jackie. Jackie. îi spuse Annabelle øi îi aruncæ în faflæ cu o chiflæ. øi eu care credeam cæ sîntefli prietene cu ei. 98 . dar Jackie øi Annabelle doar dædeau solemn din cap. O plæceam din nou. I se izbi de nas øi cæzu înapoi pe masæ.. Trebuie sæ vinæ øi ea încoace. Jackie chiar bætu cu pumnii în masæ. îi spuse ea. pe care o prinse de brafl øi o ridicæ. sînt o familie tare ciudatæ. — Dar. Se poartæ foarte ciudat de cînd cu tragedia asta. — Hai. dorindu°øi.. taci din guræ. spuse Annabelle.. e mai bine cæ locuieøti în Chicago. strîmbîndu°øi fælcile. Melissa/Melinda privea continuu în jurul ei. V°am væzut la la ei acasæ dupæ înmormîntare. într°adevær. Cum sæ lipsim de la aøa eveniment! Încerca sæ porneascæ din nou rîsetele. dar øi ameninflare. Toate rîseræ. vreau sæ°fli spun ceva: dupæ cum merg lucrurile cu maicæ°ta. Fusese o reacflie violentæ øi prosteascæ. — Toatæ lumea importantæ din Wind Gap a fost acolo.. Credeam cæ o sæ vomite. I°ar face bine. le°am spus eu. ca atunci cînd Dee aruncase cu mingea de tenis în mine. parcæ. — Hm.

OBIECTE ASCUfiITE — Ai bæut prea mult øi o sæ fli se facæ ræu. i°am spus eu. dar nu ræspundea nimic la rugæmintea mea de a vorbi cu mama sau cu tata. Tocmai din Chicago. fetele mai mici. 99 . Într°un tîrziu. care a spus „Alo“ øi s°a oprit. Øi se purta ca atare. am telefonat de la magazinul de presæ familiei Nash. eu sînt de la Chicago Daily Post. Øi apoi un clic încet. Illinois. fetele mai mari. spuse ea. cît øi Betsy erau acasæ. Ashleigh. O puteam auzi respirînd. dar Annabelle o prinse mai tare øi. pînæ la urmæ. Aræta la fel de ameflitæ ca øi copiii ei øi pærea nedumeritæ cînd am spus cine sînt. Mi°am notat în minte sæ°i fac o vizitæ lui Jackie. în cele din urmæ. Imediat plînsul i se transformæ în urlet. dispute ca øi voi. apæru la uøæ Betsy Nash. spuse DeeAnna. øtiam cæ are doisprezece ani. Fetifla asta. — În Wind Gap nu existæ ziar. Jackie îi împinse iniflial mîna. Mi°a ræspuns o voce tremuratæ de fatæ. Camille. Trebuia sæ fie ceva mai mult decît o felicitare. holbîndu°se la stomacul meu. Dacæ era vreodatæ mai puflin ameflitæ. Avem øi noi. dupæ care a venit tonul. în timp ce micul Bobby se clætinæ pe lîngæ ea øi izbucni în plîns la vederea mea. e mai bine cæ locuieøti în Chicago. — O nimica toatæ. ai auzit cæ s°ar putea sæ se deschidæ un magazin de haine Gap? Cuvintele lui Jackie nu°mi ieøeau din minte: dupæ cum merg lucrurile cu maicæ°ta. Îøi sugea o øuviflæ de pær øi clipea rar. amîndouæ se îndepærtaræ. Ce alt indiciu îmi mai trebuia ca sæ plec odatæ din Wind Gap? Mæ întrebam de ce oare se certaseræ ea øi cu Adora. Mi°a ræspuns fata cea mare. cine eram eu sæ condamn un bæutor? Cu o dulce ameflealæ în cap de la vinul bæut cu fetele. O dubiflæ din anii ’80 era parcatæ pe aleea din fafla casei familiei Nash. — Aøa e. lîngæ un Pontiac Firebird galben øi cam obosit. Eu ræmæsesem cu gura deschisæ. dar s°a oprit în spatele uøii de plasæ. Cei din familia Nash erau micufli de înælflime. ceea ce m°a fæcut sæ cred cæ atît Bob. La masæ era liniøte. la fel ca puøtiul îndesat pe care îl întîlnisem prima datæ. cînd o sæ fie mai puflin ameflitæ. færæ sæ ræspundæ dacæ pærinflii erau acasæ sau nu. dar. pærea mai micæ. Am decis sæ merg personal pînæ la casa lor. O sæ merg cu tine la toaletæ øi o sæ te ajut sæ te simfli mai bine. Dar.

Ca øi cum se pregætea sæ asimileze conversaflia noastræ. Pentru un articol mai detaliat. — Fir°ar al dracului. soflul meu se ocupæ de treburi de genul æsta. Bob Nash m°a invitat înæuntru. i°am spus. ca niøte stafii blonde înflepenite între nepæsare øi prostie. trægînd o pereche de chiloflei de bæiat de sub mine. la propriu. Copiii bîntuiau øi ei pe acolo. încît mi°o puteam imagina evaporîndu°se. Mæ abflin cu greu sæ calc øi øosetele. Dar ea continua sæ zacæ acolo. — Domnule Nash. Domnul Nash e acasæ? Poate putem sta puflin de vorbæ? Tofli cei trei Nash s°au dat deoparte din dreptul uøii øi. era predestinatæ sexului mediocru øi bulimiei. de exemplu. chiar înainte de a începe discuflia. Era exact opusul adeværului.. Iar puøtiul pærea sæ devinæ genul de bærbat care îøi bea minflile prin parcærile benzinæriilor. 100 . dar cea mijlocie care se împiedica prin cameræ. trebuie sæ mai discut cu dumneavoastræ despre Ann. Cînd am ieøit din spital. Afli fost foarte amabil øi înainte øi sper cæ voi mai beneficia de ajutorul dumneavoastræ. domniøoaræ Preaker. Casa mea aratæ aøa tot timpul. cu ochii trecînd de la mine la bærba°su. nu vreau sæ°fli vînd vreun abonament sau chestii de genul æsta. Era una dintre dorinflele pe care îmi permiteam sæ mi le satisfac. într°adevær. Speram ca Betsy Nash sæ disparæ. Era atît de superficialæ. læsînd doar o patæ lipicioasæ pe canapea. Îmi petreceam prea multe nopfli gîndindu°mæ la capetele lor lucioase øi calde. Îmi cer scuze pentru halul în care aratæ casa noastræ. Fata dræguflæ poate cæ avea ceva øanse. Dar pînæ la urmæ am distrus pensetele. am început eu. aruncînd rufele de pe canapea pentru a face loc.GILLIAN FLYNN — Pæi. mîrîi el destul de tare spre nevastæ°sa. am avut o perioadæ în care fierbeam o græmadæ de lucruri: pensetele øi întorcætorul de gene. locul æsta e o cocinæ. dupæ alte cîteva minute. clamele de pær sau periuflele de dinfli. Acel tip de adolescent blazat øi supærat pe care l°am væzut la intrarea în oraø. — Øtii.. — Nu væ facefli griji. Lucrurile au cam luat°o razna dupæ ce s°a întîmplat cu Ann. îndesatæ øi aiuritæ. îmi ræspunse øi începu sæ°øi plimbe degetele prin pærul blond al bæiatului ei. Una dintre calitæflile moøtenite de la maicæ°mea era o grijæ obsesivæ pentru curæflenie. Eram o fatæ perversæ.

Tofli trei am ignorat°o. Eu cred cæ tot ce spun e o prostie. îngrijeøte de ei. se repezi asupra pæpuøii øi se distra desfæcîndu°i încontinuu picioarele. într°o zi. Era puflin cam sælbaticæ. adæugæ Betsy. Lucruri bune. Se întoarse cætre Betsy Nash. în cea mai mare parte. pentru cæ era pur øi simplu. — Ann era vocea mea. Dacæ era bæiat. putea sæ joace fotbal. — Cred cæ soflia mea ar fi mai potrivitæ sæ ræspundæ. iar fetifla aruncæ pæpuøa pe jos øi începu sæ se învîrteascæ prin cameræ ca o balerinæ. Acolo a avut ceva necazuri din cauza pælævrægelii ei. domniøoaræ Preaker. aøa cæ nu am spus nimic. Profitînd de aceastæ ocazie raræ. ce mîncare prefera? Cu ce cuvinte afli descrie°o? Era genul cæreia îi plæcea sæ conducæ sau prefera sæ stea mai mult în umbræ? Avea prieteni mulfli sau doar cîfliva mai apropiafli? Îi plæcea la øcoalæ? Cum îøi petrecea sîmbetele? Familia Nash mæ privi o clipæ în tæcere. mæ gîndeam cæ o sæ ajungæ avocat sau lector sau ceva de genul æsta. — Cum adicæ. niciodatæ nu°øi mæsura cuvintele.. Tæcu iar cîteva secunde øi mi°am dat seama cæ îøi amintea anumite momente. era cea mai puternicæ. le°am spus eu zîmbind. dar numai cîteva erau mai apropiate. Tiffanie.OBIECTE ASCUfiITE — Dacæ putem atrage atenflia asupra cazului nostru. — Øtii. spuse Ashleigh. spunea tot ce°i trecea prin minte. Barbie are nevoie de haine. dupæ care nu mai spuse nimic. — Afli vorbit despre øcoalæ.. — Uite. 101 . mami. Alerga tot timpul øi era plinæ de vînætæi øi de zgîrieturi. Se juca destul de mult de una singuræ. — Pentru început. dacæ mæ înflelegi. spuse Bob Nash. Ce vrefli sæ øtifli? — Ce jocuri îi plæceau. — Îi plæceau pizza øi degeflelele de peøte.. Dar Ann credea cæ toatæ lumea trebuie sæ asculte ce spune ea. fluturînd o pæpuøæ de plastic dezbræcatæ prin fafla mamei ei. doamnæ Nash? — Era foarte vorbæreaflæ. nu ne deranjeazæ. spuse ea. Era cam dominatoare øi cîfliva profesori s°au plîns de comportamentul ei. Øi avea multe prietene. cea mijlocie. o întrerupse Bob Nash. spuse Bob Nash. Cum fac eu. — Era puternicæ. Ea se.. care împacheta øi despacheta încontinuu o rochie în poalæ. spuse el.

care pînæ atunci mestecase nestingheritæ degetele de cauciuc ale lui Barbie. sæ plîngæ øi el. nici la nevastæ°mea nu pot sæ øtiu asta. cu sprîncenele uøor ridicate. se aøezase în mijlocul camerei øi fæcea tumbe. te gîndeøti: avea nouæ ani. a fost rapid pescuit øi proptit pe un øold. Bob Nash privi un moment în urma lor. Cîteodatæ cred cæ era mai deøteaptæ øi decît taicæ°su. — E vina lui Tiffanie. Credeam cæ de°abia aøteaptæ sæ se facæ mari.. Tiffanie ridicatæ de pe jos cu o mînæ. Ca niøte copii mici.. spuse el. Fafla lui Tiffanie se înroøi øi începu sæ urle de durere. flipæ Ashleigh øi începu øi ea sæ se smiorcæie. øopti Bob Nash. Øtiam. — Uitæ°te la mine. urlæ pentru a°i atrage atenflia maicæ°sii øi o îmbrînci cu putere pe soræ°sa. ce emisiune i se pærea amuzantæ øi care i se pærea o prostie. Cîteodatæ øi ea credea cæ e mai deøteaptæ decît taicæ°su. ci øi cu o soræ moartæ. øtiam asta. aprobæ Bob Nash. Adicæ. adæugæ Betsy Nash. înfuriatæ dintr°odatæ. Cu ceilalfli copii nu pot sæ øtiu asta.. casa noastræ s°a schimbat. Pe cînd Ann. Iar eu. — Da. Îi compætimeam sincer. 102 . o simfleai cæ e acolo. Se foi puflin pe canapea. Dupæ care îi smuci øi pærul. ce putea sæ spunæ sau sæ facæ la vîrsta asta? Dar Ann avea personalitate. era isteaflæ brici. Puteam sæ°mi dau seama ce crede despre anumite lucruri. — Betsy. cæ existæ. în timp ce cealaltæ mînæ se afla pe umærul lui Ashleigh cea neconsolatæ øi tofli patru dispæruræ rapid din cameræ. La dracu’. Ashleigh. — Øtii.. mami! Tiffanie cea græsuflæ.GILLIAN FLYNN — Dar cred cæ se întîmpla aøa pentru cæ era foarte deøteaptæ. O familie cu mai mulfli copii este un cuib de gelozii meschine. dar copiii familiei Nash erau speriafli nu numai de ideea de a concura unul cu altul. Bobby jr. Reuøisem sæ distrug echilibrul delicat al casei. ea chiar pærea o persoanæ realæ. ceea ce îl fæcu pe Bobby jr. de exemplu cînd ne uitam la televizor. De cînd nu mai e Ann. — Aøa se poartæ cam de un an de zile fetele astea.

— Doamne. într°o zi. fir°ar sæ fie. — Fir°ar sæ fie. Fetele lui o tachinau mereu pe Ann øi se purtau urît cu ea. pentru cæ vreau sæ øtiu: de ce Ann? Trebuie sæ øtiu chestia asta. Am tæcut un timp. mi s°a sugerat cæ este posibil ca tocmai personalitatea lui Ann. asta e tot? øi ridicæ mîna. Pentru cæ dacæ asta e tot. — Din partea mea. ce mai am acum? La ce bun. trebuie sæ°l gæseascæ cineva pe criminalul æla. nu? Øi. Nu°i plæcea deloc sæ fie provocatæ. dupæ care reveni øi iar se întoarse. trebuie sæ fi fost un nebun æla care a provocat°o. 103 . — Credefli cæ Ann ar fi fost în stare de aøa ceva. ocoli canapeaua øi veni în fafla mea. Nu prea era o domniøoricæ manieratæ. spuse el. ele urlau cæ le omorîse fata mea pasærea. Oricum se certase deja cu vecinii. Adicæ. dacæ era provocatæ? — Pæi. simflindu°mi pulsul în gît. Ea era cea mai bunæ øi întotdeauna am crezut cæ ea va ajunge departe. ce mai bîrfesc oamenii în oraøul æsta! Nu øtie nimeni sigur cæ Ann a fæcut aøa ceva. Se ridicæ øi se întoarse cu spatele la mine. înfleleg cæ au fost niøte probleme cu Ann øi cu pasærea unui vecin? Cæ a rænit respectiva pasære? Bob Nash se frecæ la ochi øi îøi privi pantofii. — Credefli cæ e posibil sæ fi cunoscut persoana care a ucis°o? Nash ridicæ un tricou roz de pe canapea øi îl împæturi ca pe o batistæ.OBIECTE ASCUfiITE Vocea lui Bob Nash se stinse. nu prea e mare lucru. era o nenorocire gælægioasæ. Cu Joe Duke de vizavi. cît aø vrea sæ o am din nou. de care afli spus cæ era foarte puternicæ. dar cînd s°a întors Ann. au chemat°o la ele acasæ sæ se joace împreunæ. cu braflele în læturi. Credefli cæ ar putea fi o cauzæ? L°am simflit devenind circumspect. Nu øtiu exact ce s°a întîmplat. Bob Nash rîdea øi dædea din umeri. Apoi. sæ°i fi deranjat pe anumifli oameni. putea s°o omoare. încercînd sæ paræ relaxat. arætînd spre uøa pe care ieøiseræ soflia øi copiii lui. — Domnule Nash. pentru cæ s°a aøezat øi s°a læsat pe spate pe canapea. oricum. — A deranjat anumifli oameni? — Pæi.

m°am gîndit eu. — Aøa se spune? — Astea°s unele pæreri. apoi la mine. Maicæ°mea nici nu se uitæ la mine. Betsy mi°a spus cæ a venit un reporter la voi. Dar nu a mai putut sæ reziste øi a omorît°o apoi øi pe Natalie. toate alea unui copil. cel puflin. A 104 . — Nu e nici o problemæ. Nu pot sæ°mi imaginez o femeie fæcînd. ca øi cum maicæ°mea era un fel de protector benefic. Poate voia sæ omoare o fetiflæ. Doar cæ mama ta este o prietenæ foarte apropiatæ a familiei mele. spuse el. a venit Adora. — fii°am spus cæ sînt din Wind Gap. Betsy Nash plecæ din cameræ. Am auzit cæ John Keene nu are nici un alibi. Cu privirea în jos. iar eu am øtiut imediat cæ e vorba de fiica mea. nu? Depinde cum e mama ei. Maicæ°mea apæru înæuntru. Îmi pare foarte ræu.. Nu credeam cæ te intereseazæ cine e maicæ°mea. Pærea sæ se simtæ mai confortabil în casa familiei Nash decît se simflea doamna Nash. e mai probabil ca o fetiflæ sæ se încreadæ într°o persoanæ care seamænæ cu mama ei.GILLIAN FLYNN — Credeam cæ nu. Mi se chirci stomacul. — Ar fi plecat mai degrabæ cu un bærbat sau cu o femeie? am întrebat eu. Cred cæ a plecat de bunævoie cu cineva cunoscut. Acum cred cæ da. spuse: — Bob. ci merse direct lîngæ Bob Nash. Betsy Nash apæru deodatæ în uøæ. — De ce nu mi°ai spus nimic? mæ întrebæ Nash. era o nevoie prea puternicæ. — Dar eu cred cæ a fost un bærbat. — Pæi. aøa cæ a cæutat un alt bæiefloi. — Ea e fata ta? N°am øtiut. pe Natalie o vedea tot timpul øi nu a mai suportat. — Deci afli auzit øi varianta lui James Capisi? Am dat din cap aprobator. mirosind a apæ de mare.. — Bob. o fetiflæ care sæ semene cu Natalie. Nu existæ cuvinte care sæ scuze aceastæ prezenflæ inoportunæ. Era un talent natural al Adorei sæ facæ alte femei sæ se simtæ în plus. — Probabil cæ nu. Camille nu e genul care sæ flinæ prea mult la familie. ca o îngrijitoare dintr°un film din anii ’30. Bob Nash se holbæ la Adora. sæ nu mæ înflelegi greøit.

i°am spus øi am ieøit din cameræ.. ar trebui sæ pleci. cu fusta întinsæ în jurul ei øi mæ privea clipind. dar nu°mi puteam imagina nobleflea ei de a°øi petrece dupæ°amiezile cu o fatæ nemanieratæ din partea de vest a oraøului. o subestimam pe Adora. în mare parte pentru a pierde vremea cu alte neveste casnice. Simfleam cum mæ arde din ce în ce mai tare. Erau foarte apropiate. — Ba ai terminat. iar el zîmbi stînjenit. Mæ aflu într°o vizitæ de curtoazie øi îmi este greu sæ mæ relaxez cu tine în preajmæ. Credeam cæ maicæ°mea îøi exagereazæ propria durere. domnule Nash. — Îfli mulflumesc pentru timpul acordat. dar nu øtiam ce. færæ a o privi pe Adora.. Aveam impresia cæ mæ avertiza sæ nu spun ceva. Se pare cæ. jelind dupæ aceste fete. — Poate putem continua mai tîrziu. uneori. — Dar nu am terminat de discutat cu domnul Nash. Ann era foarte mîndræ cæ are o prietenæ mai mare. Cred. Øi era adeværat. Dar de ce oare o medita pe Ann? Jucase øi în copilærie rolul de pærinte grijuliu la øcoalæ. Dintr-odatæ. — Camille. spuse Adora. Am izbucnit în plîns înainte sæ ajung la maøinæ. Dar eram surprinsæ de cît de subtilæ fusese. Mama stætea pe canapea cu mîinile împreunate în poalæ. ca øi cum se uita în soare. Adora îl privi pe Nash pentru a o susfline.OBIECTE ASCUfiITE meditat°o pe Ann la englezæ øi la gramaticæ. Camille. am spus în cele din urmæ. 105 . domniøoaræ. — N°am øtiut. am simflit pe øold arsura unui cuvînt: pedeapsæ.

sæ mi°l imaginez la cumpæræturi. altædatæ îmi dæ fiori. le rostesc cu voce tare: Eu sînt aici! De obicei. acest gînd mæ liniøteøte. încercînd sæ mæ conving cæ am ochii ei. Ce stræzi se intersecteazæ aici?. cel puflin asta a fost explicaflia psihologilor de la spital. a întrebat el øi pentru cæ nu i°am ræspuns. aøteptînd sæ se schimbe culoarea semaforului.Øapte tæteam odatæ la o intersecflie în Chicago. Am renunflat demult sæ mai caut informaflii despre tatæl meu. cred eu. Am impresia cæ. dacæ o palæ caldæ de vînt ar bate spre mine. aø dispærea pentru totdeauna. Sau poate nu era ceva legat de figuræ. Sentimentul meu de inconsistenflæ provine. de la faptul cæ øtiu foarte pufline lucruri despre trecutul meu. încercam din greu sæ descopær o asemænare între mine øi maicæ°mea. cînd lîngæ mine a apærut un orb. færæ a ræmîne în urmæ nici mæcar o aøchie de unghie. bîndu°øi cafeaua de dimineaflæ sau venind acasæ la copii. bætînd cu bæflul în asfalt. 106 S . Oare într°o zi o sæ dau nas în nas cu o fatæ care seamanæ cu mine? Cînd eram copil. De atunci. Cînd mæ gîndesc la el. O studiam cînd ea nu era atentæ sau îi furam fotografiile înræmate din cameræ. cînd intru în panicæ. Nu suport sæ mæ gîndesc la el în prea multe amænunte. nu prea mæ simt prezentæ. Cîteodatæ. am o reprezentare genericæ în minte. s°a întors spre mine øi a adæugat: E cineva aici? Eu sînt aici! i°am ræspuns eu atunci øi m°am simflit ciudat de reconfortant rostind acele cuvinte. ceva care sæ demonstreze cæ am ieøit din ea. Poate semænam la picioare sau la scobitura gîtului.

Nu cred cæ øtia ce mîncare îmi plæcea øi cu siguranflæ nu am dat buzna niciodatæ în camera ei în mijlocul nopflii. Întrebærile mele nu primeau ræspuns. da. Asta fæceau mamele normale. O vreme. Nu°mi amintesc sæ-i fi spus Adorei în copilærie culoarea mea preferatæ sau ce nume aø fi vrut sæ aibæ fata mea cînd o sæ am eu copii. Gestul acela — atît de normal øi firesc — m°a næucit. cînd ne°a vizitat camera øi punea atîtea întrebæri. Are un fel de gelozie. se întrebau dacæ ai nevoie de ace de siguranflæ? Mama mea suna doar o datæ pe lunæ pentru chestiuni foarte practice: note. Cred cæ uræøte copiii. de fapt. I°a dat lui Alison. Dar. Are un fel de læcomie pentru copii. ca o pisicæ umflatæ de lapte. fiind considerate indiscrete. probabil cæ a încîntat°o ideea de a avea o fatæ. Nu mi°a spus în viafla mea cæ mæ iubeøte øi nici eu nu credeam cæ m°ar iubi. cu lacrimi în ochi din cauza unui coømar. Îmi amintesc cæ am øi cunoscut°o pe maicæ°sa. Pur øi 107 . Ah. colega mea. Eram întotdeauna tristæ cæ eram aøa. cæ trebuia sæ fie de trei ori pe sæptæmînæ la sala 101 la cursul de geografie. probabil cæ visa la ziua cînd avea sæ fie mamæ. o punguflæ mare cu ace de siguranflæ. Mæ administra. mai mult decît putea recunoaøte. Avea însæ grijæ de mine. în amintirea mea. Îmi amintesc ce øoc am suferit auzindu°mi colega de cameræ de la facultate vorbind cu mama ei la telefon: toate detaliile pe care i le dædea. cursuri sau cheltuieli necesare. cred cæ avea în general o problemæ legatæ de copii. despre cum uitase sæ se înscrie la un curs. deøi øtia deja foarte multe lucruri despre mine. Îi spunea tot felul de prostioare. pentru cæ niciodatæ nu am crezut cæ maicæ°mea m°ar putea alinta. Cînd era fetiflæ. toate amænuntele îmi pæreau de°a dreptul decadente. de disprefl pe care îl simt øi acum. Ce øtiam despre ei aflasem de la alte persoane.OBIECTE ASCUfiITE Ea nu mi°a spus niciodatæ nici mæcar cum l°a cunoscut pe Alan. La un moment dat. øi le spunea cu tonul læudæros øi naiv al unui copil de grædiniflæ. am crezut cæ ræceala cu care mæ trata Adora era un fel de sistem de apærare dupæ durerea pricinuitæ de moartea lui Marian. în caz cæ avea nevoie. sæ°øi cocoloøeascæ copilul. iar cînd au plecat la masa de prînz am izbucnit în plîns. øi o datæ mi°a cumpærat cremæ cu vitamina E.

îl plimba prin cameræ. Apoi deschise puflin gura. copilul a fost ræsfæflat. ce minunat e sæ flin un bebeluø în brafle din nou! Adora îl juca pe genunchi. mama a luat copilul în brafle øi îl strîngea tare la piept. Urma muøcæturii dispæru cît timp Adora legænæ bebeluøul în brafle øi le spuse celorlalte femei cæ micuflul era doar puflin obosit. cu fafla în mîini. Cînd celelalte doamne au plecat în bucætærie pentru a ajuta la spælatul vaselor. Unul dintre ei a venit cu un bebeluø. dar niciodatæ pînæ la punctul în care sæ nu mai øtiu de mine. defila cu mine prin oraø. Întotdeauna beam. iar eu priveam scena de sus. însæ. îi øoptea. Aveam nevoie de o înghiflituræ. zîmbind øi jucîndu°se cu mine sau gîdilîndu°mæ în timp ce stætea de vorbæ cu cineva pe trotuar. Am un moment în minte. prinse puflinæ cærniflæ între dinfli øi muøcæ uøor.GILLIAN FLYNN simplu se repede la ei. Cînd ne întorceam acasæ. singuræ în camera de zi. Eu am fugit în camera lui Marian øi m°am ascuns sub pæturæ. Dupæ întîlnirea cu maicæ°mea la familia Nash. Întotdeaua am apreciat calitatea de lubrifiant a alcoolului — un scut de protecflie împotriva tuturor gîndurilor ascuflite pe care le avem cîteodatæ. ca un zeu disprefluitor. Chiar øi eu. în public. øters cu øerveflele øi mînjit la loc. O datæ ce øi°a încheiat perioada de jelire dupæ Marian. ceva s°a întîmplat. care s°a lipit de mine ca un cheag nenorocit de sînge. În cele din urmæ. iar maicæ°mea avea o adunæturæ de prieteni în vizitæ. dispærea în camera ei ca o frazæ neterminatæ. imaginîndu°mi cum ar fi sæ sæ°mi simt obrajii lipifli de ai mamei. Îøi apæsæ buzele cu putere de obræjorul rotund al copilului. iar eu ræmîneam afaræ cu fafla lipitæ de uøa ei øi îmi repetam în minte toate fazele zilei. în schimb mæ postasem în capul scærilor øi urmæream tot ce se întîmpla. Barmanul era un tip cu fafla 108 . înæbuøit cu særuturi rujate. Marian murise de doi ani. Copilul începu sæ plîngæ. Vai. Eu trebuia sæ stau în camera mea øi sæ citesc. Timp de patru ore. Mi°o amintesc pe maicæ°mea. privind copilul cu o expresie lascivæ. încercînd sæ îmi dau seama cu ce greøisem faflæ de ea. m°am dus sæ beau ceva la Footh. eram un copil alintat.

Cînd am plecat spre casæ. am væzut o fetiflæ aflatæ într°o maøinuflæ de golf decoratæ cu abflibilduri cu flori aliniate. Avea pærul împletit în niøte codifle complicate. iar maøinufla aluneca atît de repede. îi spuse chelnerului. Profitase de vizita Adorei la familia Nash pentru a evada puflin — fetele singure pe stradæ erau deja o raritate în Wind Gap dupæ uciderea lui Natalie. Am læsat maøina încet cîteva minute. Curînd. cu doi ani mai mic decît mine øi pe care eram destul de siguræ cæ îl chema Barry. dar nu chiar atît de siguræ încît sæ îi øi spun aøa. Era Amma. Drumul îi oferi Ammei o pantæ plæcutæ la un moment dat. — E din partea casei. urmînd°o atît de încet. Îmi mormæi un „Bun venit înapoi“ în timp ce îmi umplea cana Big Mouth trei sferturi cu whiskey øi restul coca°cola. strada pe care locuiau cîfliva dintre prietenii mei.OBIECTE ASCUfiITE rotundæ. Se înroøi øi se prefæcu cæ are niøte treburi urgente la celælalt capæt al barului. Încæ zece minute øi am putut vedea dispozitivele de metal pentru 109 . unde se aflau case mici øi særæcæcioase øi ferma de porci. ca o fecioaræ elveflianæ pe o cutie de cacao. încît aproape cæ am pierdut°o. Øtiulefli de porumb care se aplecau ca niøte moøulefli. Se vedeau doar spice galbene øi vaci plictisite. ea viræ spre est. aerul se umplu de duhoare de rahat øi de bale øi am øtiut încotro mergeam. În loc sæ se ducæ acasæ. o vilæ lucioasæ pe care o construiseræ pærinflii ei cînd noi aveam zece ani. La o stradæ în fafla mea. Am væzut casa veche a lui Katie Lacey. Aceasta tæia oraøul de°a curmeziøul øi devenea tot mai elegantæ pe mæsuræ ce mæ apropiam de casa Adorei. Am urmærit°o de°a lungul cîtorva ferme øi a unei gherete de lemn de nuc de pe marginea drumului. Nu luæm bani de la femeile drægufle aici. ieøisem deja din oraø. la care un puøti îøi flinea fligara în guræ la fel de mîndru precum un star de cinema. Am virat øi eu. pentru a o læsa pe Amma sæ se îndepærteze. În zece minute. dupæ care am condus suficient cît sæ o am în vedere. încît codiflele îi fluturau pe spate. asta dupæ ce zdrobiseræ în bucæfli fosta lor casæ în stil victorian. am luat°o pe Neeho Drive.

aøa e. Cîfliva oameni scoteau niøte purcei gælægioøi din staul. Dacæ afli fost vreodatæ la o fabricæ de procesare a cærnii. Øi asta li se øi întîmplæ. cu picioarele desfæcute øi cu sfîrcurile la îndemînæ. Mexicanii nu au parte de slujbe comode la cabinæ decît dacæ li se datoreazæ aøa ceva. dar tot albii se plîng cel mai tare. Iar priveliøtea lor te marcheazæ profund. creaturi sociabile. Eu. Aøa funcflioneazæ fabricile pe aici. pînæ ce corpurile lor nu mai rezistæ øi sînt tæiate. te face sæ te simfli mai puflin uman. Dar cît timp sînt utile. Ca øi cum ar trebui sæ tai o gauræ în putoare ca sæ pofli respira. Scroafa stætea aproape øocatæ. este solidæ. Am væzut°o pe Amma la celælalt capæt al hambarului. iar sfîrcurile roøii. Apoi. aliniate pe laturi în niøte læzi mari. înflelegefli perfect aceste senzaflii. Porcii sînt foarte deøtepfli. — Da. în schimb. stînd pe marginea unei læzi.GILLIAN FLYNN porci. Dar nu se poate aøa ceva. pentru a putea sta în spatele Ammei færæ ca ea sæ mæ vadæ. Grohæielile îmi fæceau urechile sæ transpire. sînt puse la alæptat. Duhoarea nu este deloc ca apa sau ca aerul. cele mai periculoase. Amma trecu rapid de porflile fabricii. Erau ca urletele unei pompe de apæ. M°am dus la capætul îndepærtat al hambarului. Tipul din cabinæ doar îi fæcuse cu mîna. iar aceastæ intimitate forflatæ de grup le omoaræ pe scroafe. sîngerii 110 . mexicanii primesc slujbele cele mai cæcæcioase. pînæ la grînarul metal de mare al unei clædiri unde erau crescufli purceii. Majoritatea scroafelor sînt inseminate de mai multe ori. Adora are øi o fatæ mai mare. Nasul începu sæ mæ usture øi mi se umeziræ ochii. prinsæ între barele de metal. Pe ecusonul lui scria Jose. mi°amintesc. trecu de mæcelærie pe lîngæ lanflurile de porci. M°am uitat sæ væd dacæ îi lipsesc degete de la mîini. Amma îøi parcase maøinufla lîngæ un trailer øi se scutura de praf. cu alura unui om de afaceri. are formæ. unde scroafele alea roz se agitau printre canale. pentru a°i înlocui cu o altæ serie. cu burta în sus. øarjæ dupæ øarjæ. lungi øi lucioase ca rîndurile de cîrlige. Mi se pare respingætoare chiar øi ideea acestei practici. am reuøit sæ trec doar dupæ ce am rostit cuvîntul magic Adora. îmi spuse bætrînul. Ca øi cum ai privi un viol færæ sæ spui nimic. odatæ ce nu mai dau lapte.

tremurînd de parcæ erau din cauciuc. A trebuit sæ plec de°acolo. Øi de copilul æla. Scroafei i se învîrteau ochii în cap. Purceii din staul nævæliræ asupra scroafelor ca un muøuroi de furnici la un borcan de dulceaflæ. Nu erau atenfli la Amma. la început. ca øi cum era ceva foarte normal ca ea sæ se afle acolo. fascinatæ. Dupæ cinci minute era în aceeaøi poziflie. care erau scæpate øi apucate de fælci flæmînde. Se bæteau pe sfîrcuri. Amma stætea pe jos cu picioarele încruciøate øi se uita atentæ. Ea îi fæcu cu ochiul unuia dintre ei în timp ce bægau o altæ scroafæ în ladæ øi plecau pentru a aduce altæ serie. dupæ care am gonit pur øi simplu pînæ la maøinæ.OBIECTE ASCUfiITE ieøeau în relief ca niøte degete. dar acum rîdea øi chicotea. Am mers. am dat radioul tare øi mi°am turnat whiskey pe gît. 111 . Unul dintre bærbaflii de acolo îi frecæ unei scroafe sfîrcul cel mai afectat cu niøte ulei. Am închis portiera. dupæ care îl zgîlflîi øi rîse. dupæ care am plecat cît mai departe de duhoare øi urlet.

Øi oare ce credea Amma despre Marian. Avea însæ øi o laturæ violentæ: isteriile. îøi fæcea numærul de teatru departe de casæ. Amma nu semæna deloc cu Marian. dar am decis sæ mai fac o vizitæ familiei Keene. Acum îmi pærea. dulce. chiar înainte de cinæ. Aveam nevoie de un citat pentru articol øi dacæ nu reuøeam sæ îl obflin. øtia sæ sæ fie înflelegætoare. neajutoratæ. Curry urma sæ mæ cheme înapoi la Chicago. nu mi se pæruse deloc interesantæ.Opt Amma. în special acum cînd credibilitatea mea scædea. Jackie spusese cæ Amma era cea mai rea øi o credeam øi pe ea. O fatæ care îøi taie pielea nu este chiar prima pe listæ pentru un job dur. dar trebuia sæ dovedesc cæ sînt în stare sæ fac faflæ situafliei. Maicæ°mea spusese cæ Amma era cea mai îndrægitæ fatæ de la øcoalæ øi o credeam. Am trecut pe lîngæ locul în care fusese gæsit trupul lui Natalie. lovitura aplicatæ prietenei øi urîflenia de la fabricæ. În tot acest timp. mæ întreb. Cînd era cu Adora. Era dupæ°amiazæ tîrziu. Mi°a amintit deodatæ de poveøtile depre Ann øi despre Natalie. dar poate cæ semæna cu aceste fete. Avea o nevoie ardentæ de a face øi de a vedea perversitæfli. Cît de ciudat trebuia sæ fie sæ træieøti în umbra unei umbre? Dar Amma era o fatæ isteaflæ. Træind înconjurat de acreala Adorei automat deveneai o persoanæ învræjbitæ. Nu mi°ar fi pærut ræu sæ plec din Wind Gap. Ceea ce Ammei i se pæruse nedemn de a fi furat zæcea 112 . Priveliøtea de la fabricæ îmi încleøta øi acum stomacul. exact aøa cum trebuia pentru a capta dragostea mamei.

În spatele ei. øi m°am îndreptat spre uøa de la intrare. îmi pare ræu sæ væ deranjez în asemenea moment. — Despre Natalie? — Da. i°am spus eu. Femeia deschise uøa larg. Fata începu sæ rîdæ cu putere. Pe aleea din fafla casei familiei Keene. arse de ceva vreme. Øi dacæ ai alergii sau eøti puflin ræcit. o datæ ce fli°a oferit deja ospitalitate. doctori. preofli. spune Curry. I°am salutat dînd rapid din cap. dar trebuie sæ vorbesc neapærat cu dumneavoastræ. pentru cæ nu mæ recunoscuse. Nu pot intra în casæ færæ sæ°i invifli. Am auzit cæ trebuia sæ fie 40 de grade azi. — Cred. polifliøti. dar îi era jenæ sæ mæ întrebe. ca øi cum simflea nevoia sæ mæ întrebe cine sînt. Un balon ræsuflat cu heliu în formæ de inimioaræ se bælængænea færæ direcflie. trecîndu°øi unghiile roøii prin pærul brunet al bæiatului. rude îndurerate —probabil cæ întîlnise mai mulfli oameni în ultimele zile decît în tot anul trecut. pot intra? Era o pæcælealæ ræutæcioasæ sæ mæ strecor în casa ei færæ sæ mæ prezint. Væ deranjeazæ dacæ væ cer un pahar cu apæ? Încæ un truc eficient: e puflin probabil ca o femeie sæ te dea afaræ. convinsæ cæ nu m°au væzut. casa era întunecatæ øi tæcutæ. laolaltæ cu niøte flori ieftine. dar cred cæ am trecut de pericol. dar o datæ ce intræ. Reporterii sînt ca niøte vampiri. — Ah. mulflumesc. Oamenii de la morgæ. Îmi ræspunse mama lui Natalie. — Desigur. fratele lui Natalie se afla pe scaunul din dreapta al unei decapotabile roøii. este øi mai bine sæ ceri un øerveflel. Femeilor le place vulnerabilitatea. 113 . — Doamnæ Keene. Expresia feflei îi ræmæsese încæ seninæ. împachetate încæ în hîrtia de la magazin.OBIECTE ASCUfiITE într°o græmadæ pe asfalt: trei lumînæri topite. vorbind cu o fatæ blondæ aproape la fel de frumoasæ ca el. Se opri o secundæ øi se uitæ la mine. nu°i mai dai afaræ pînæ nu sug tot ce øtii. Sau cel puflin majoritæflii femeilor. e ræcoare øi plæcut aici. Am parcat în spatele lor øi le°am observat privirile rapide care se prefæceau cæ nu mæ observæ. — Eu auzisem de 42 de grade.

precum un ceas hipnotizant.. Nu încerca sæ iei legætura cu vreunul dintre noi. Tocmai a terminat liceul. de°asta mæ aflu aici. de la ziarul Chicago Daily Post. Zîmbi øi ea. Întotdeauna m°am mîndrit cu asta. Camera aræta cu totul altfel acum. de fapt. de parcæ poza pentru un portret de pe vremuri. — Eh. Îi pieri zîmbetul. — Doamnæ Keene.. E un bæiat tare bun øi blînd. — Au mai scurtat anul. cu o inimioaræ mare øi roøie la mijloc. cînd mobila fusese mutatæ în locul iniflial. — Nu ne cunoaøtem foarte bine. Cu cît oferim oamenilor informaflii corecte. Bæiatul zîmbea puflin stînjenit. Eu sînt Camille Preaker. un colier din bile de lemn. — Îmi dau seama prin ce perioadæ îngrozitoare trecefli. Purta. dar aø vrea doar sæ pun cîteva întrebæri. Fiecare se apleca pe o parte a unui stejar gros. de parcæ nu era chiar în largul lui. Îfli mai spun pentru ultima oaræ: nu mai veni aici. — Nu vreau sæ aud. aplecatæ deasupra mea. e John. îmbræcafli în blugi øi în tricouri roøii. — Cum îl cheamæ pe fiul tæu? — Ah.GILLIAN FLYNN Cînd doamna Keene a plecat la bucætærie. Nu am absolut nimic de declarat. I°am observat fælcile încordate. Nu mai øtiam ce îmi spusese Curry cæ trebuie sæ fac o datæ ce intru în sufrageria cuiva. Se bælængænea înainte øi înapoi pe pieptul ei.. am dat examenul în iunie. — Cu atît mai multe ziare vindefli. Am zîmbit. m°am uitat puflin prin jur. — Trebuia sæ spui aøa de la început. noi vrem sæ fim corecfli faflæ de familia dumneavostræ. Cînd am terminat eu liceul. 114 . Am vorbit puflin la telefon ieri searæ. Pe o mæsuflæ din apropiere se afla o fotografie a celor doi copii ai familiei. Mi°e silæ de chestia asta. ca la înmormîntare. Fetifla era jumætate cît fratele ei øi era foarte serioasæ.. M-am aøezat øi am bæut o guræ de apæ. e mai bine cu o vacanflæ mai lungæ. Stætea în picioare lîngæ mine.

Nu ai cum sæ mæ mai øtii. M°a condus la uøæ. Meredith plecæ. Dezgustætoare. gîndindu°mæ ce amænunt interesant avea sæ fie acea inimioaræ în articolul meu. Se schimbau favoritele ca niøte cartonaøe cu fotbaliøti. aøa°i? strigæ ea. Nu°mi vine sæ cred cæ deja ai permis de conducere. i°am spus eu. plæcut surprinsæ de minciuna mea. Am ræmas pe prag emoflionatæ. Fetele din Wind Gap studiau fetele mai mari ca pe o obsesie: cine se întîlnea cu fotbaliøtii. — Îl conving eu pe John sæ stea de vorbæ cu tine. — Îmi amintesc de tine. Øi sper ca într°o zi sæ priveøti în urmæ øi sæ îfli dai seama ce meschinæ eøti. Trînti uøa în urma mea cu atîta forflæ. La naiba. spuse fata. Eram micuflæ cînd stæteai aici.OBIECTE ASCUfiITE — Eu cred cæ eøti un parazit. 115 . — Tu eøti Camille Preaker. nu mæ mira sæ mæ øtie. Ea zîmbi. eram doar o chestie rotundæ cînd tu erai la liceu. Era prietena lui John Keene. datoritæ prietenelor mamei. Acum te rog sæ pleci. — Acum eøti ziaristæ. cine conta cu adeværat în oraø. probabil cæ avea øase sau øapte ani cînd locuiam aici. fiinem legætura. regina balului la liceul Calhoon cînd eram eu micæ. ca øi cum nu credea cæ plec pînæ nu m°a væzut afaræ din casæ. încît soneria bîzîi uøor. — Cum te cheamæ? — Meredith Wheeler. cine era regina balului. la un ziar din Chicago. dar altfel nu mi°aø fi amintit°o. — Da. urla ea spre mine. cînd am observat°o pe blonda din maøina decapotabilæ uitîndu°se la mine. încercînd sæ gæsesc exact nuanfla pe care o purta ea cînd m°a salutat într°o dimineaflæ. Mi°o amintesc øi acum pe CeeCee Wyatt. Sînt convinsæ cæ era foarte mulflumitæ de sine — fiinem legætura — corectîndu°øi rujul færæ sæ se gîndescæ o secundæ la fetifla de zece ani ucisæ. — Mi°aduc aminte de tine. nu? — Da. Cumpærasem odatæ unsprezece rujuri de la magazin. dar tofli te cunoøteam. Numele ei îmi era cunoscut. Bæiatul dispæruse. Cu toate astea. care avea sæ fie subiectul conversafliei.

Încæ o sarcinæ bifatæ pe lista mea de prioritæfli øi nici mæcar n°a trebuit sæ suport diverse apelative de la o mamæ îndureratæ. — Au fost cumpærate în special de familii cu copii. mulflumesc. Întîrzierea ta e scandaloasæ. Am vîndut o græmadæ de de lacæte øi yale duble zilele astea. aøa°i? — Daaa. Fata. într°o cutie o græmadæ de frunze de salatæ verde. 116 . dar care servea orice alt fel de mîncare. Richard pælævrægea cu patroana durdulie a localului. Nu a fost prea greu sæ îndrept conversaflia spre cele douæ crime. unde îmi aruncæ în faflæ un meniu slinos. Ai noroc cæ a fost JoAnn aici sæ°mi flinæ companie. dar cu ochii tot la fatæ. Bænuiesc cæ toatæ lumea îøi înnoieøte sistemul de încuietori în ultima vreme. am început sæ pælævrægesc aiurea despre redecorarea unei bæi sau poate achiziflionarea unor plæci noi de gresie. Speræm sæ reuøim sæ strîngem o micæ donaflie pentru familia lui Natalie. Era deplin cufundatæ în posibilitæflile întrevæzute în Richard: în mintea ei. Cînd am reuøit eu sæ ajung. unsuroase øi fleøcæite. îmi spuse el. doamnæ. nu°i aøa? Oribilæ întîmplare. douæsprezece minute mai tîrziu. Fæcu o pauzæ. Fata chicoti øi se uitæ lung la mine. Richard alesese localul Gritty. cam aøa. nu pærea sæ observe cæ bîntui øi eu pe acolo. Færæ sæ spun cine sînt. — Preaker. Pe masæ puteam vedea încæ urma lucioasæ a unui pahar. a cærei faflæ semæna cu farfuriile de plæcintæ care se coceau în spatele ei. Pentru întîlnirea noastræ la cinæ. — Zæu? Cam cîte afli vîndut? — Pæi vreo trei duzini. un „restaurant de familie“ cu bufet de salate.GILLIAN FLYNN Am sunat la magazinul principal de bricolaj din oraø. sæ vedefli niøte mostre de gresie? — S°ar putea sæ trec. într°adevær. numai salate nu. Vrefli sæ venifli pînæ aici. probabil vizualiza deja ce avea sæ scrie în jurnal pentru noaptea respectivæ. spuse vocea mîrîitæ de la celælalt capæt al firului. Exista întotdeauna. — Aøa e. cel lîngæ care fusese gæsit corpul lui Natalie. Pæi ei au de ce sæ fie îngrijorafli. am sugerat eu. dupæ care ne conduse la un separeu pe colfl.

da! Doamne. Era genul de om în stare sæ citeascæ plæcuflele de pe stradæ cu voce tare decît sæ stea în liniøte. Richard. ai cærui ochi de un albastru-metalic sclipeau doar cînd se vorbea despre vînætoare. — Oh. Dacæ ai timp. chiar lîngæ uøile glisante de sticlæ. Foarte drægufl. fæceau lupte iarna øi dædeau petreceri tot anul în subsolul lui Phil.. — Bunæ. Bobby Kidder. pentru 117 . nu? Bobby îfli transmite salutæri. un tip cu pufline curiozitæfli. Probabil Kathy ar vorbi cel mai mult. Am auzit eu cæ te°ai întors în oraø. — Hei. pentru mine øi cu o canæ matæ cu bæuturæ acidulatæ pentru Richard. Dar asta se întîmplæ dacæ ræmîi aici. Dacæ Bobby era neschimbat. tipul pæstra copitele tuturor cerbilor pe care îi vînase øi întotdeauna avea ultima pereche în buzunar. În liceu. încercînd sæ gæsesc un subiect de conversaflie.. Kathy. Cum merge? Dædu din mînæ øi aruncæ o privire în jur. mæ bucur sæ te væd. Îmi aduc aminte cæ îmi povestea cum fæcuse ea sex cu Jerry pe masa de biliard. Ar trebui sæ vii în vizitæ. ai væzut cæ am flinut minte? — De°asta eøti tu chelnerifla mea favoritæ. (Uitasem cæ se cæsætoriseræ. pentru cæ partenerii noøtri erau foarte buni prieteni — al meu era Phil. pentru cæ eram prea bete pentru a da ochii cu mama lui Phil la etaj. Fuseseræm chiar prietene un semestru în al doilea an. însemna cæ era încæ tæcut øi amabil. Stæm la Fisher. Încercam sæ îmi imaginez scena în care un ceas ticæia foarte tare în timp ce eu stæteam în sufrageria lui Kathy øi Bobby Kidder. — Bunæ.) El ce mai face? — E la fel. — Pæi. Probabil de°aia era pluøul lipicios. Dupæ ce m°am uitat mai bine. Nu mai voiam sæ aud fraza asta. mi°am dat seama cæ chelnerifla fusese cu mine în clasæ. Kathy. probabil îfli dai seama. Camille. al ei era Jerry — amîndoi niøte bæiefli musculoøi care jucau fotbal american toamna. întotdeauna se întîmpla aøa.OBIECTE ASCUfiITE Apæru øi o chelneriflæ cu un pahar de apæ minuscul. Mi°am amintit o secvenflæ în care ne flineam de mîini pentru a nu cædea în timp ce ne piøam în zæpadæ.

inclusiv din fructe. mîncafli de la bufet? Eu am cerut o bere. Dar o sæ încerc sæ îfli strecor o sticlæ. aøa°i? — Nu. — Am simflit cæ miroseai a alcool cînd ai venit. Succesul mærcii a consacrat denumirea genericæ pentru toate gemurile sau gelatinele din SUA øi Canada. a alcool nu. de fapt. codul Morse al cerbilor morfli. ar fi cel mai interesant lucru care mi s°a întîmplat în ultima vreme. Sînt siguræ cæ la interogatorii fæcea ravagii. sub o aromæ de Certs** — cu gust de pin. nu vreau sæ îfli fac necazuri. de dragul vremurilor de altæ datæ. cu o porflie tremurîndæ de Jell°O*. — Întotdeaua bei aøa devreme? — Beau doar o bere. În timp ce Kathy plecase sæ°mi sustragæ o bere. porumb fiert. — Miroseam a Certs. cumva? Îmi zîmbi. Richard øi cu mine ne°am umplut farfuriile la bufet cu fripturæ de pui. — Doamne. — Mmm. Camille. ca øi cum era doar curios. budinci sau creme care nu necesitæ coacere. care deja i se topise în mîncare pînæ ne°am întors la masæ. un apel întîrziat a ceea ce mîine avea sæ fie stufat. ** Certs este o marcæ de bomboane mentolate fabricate de Divizia CadburyAdams a corporafliei Cadbury°Schweppes. nu prea avem voie sæ servim înainte de ora 8. ceea ce a determinat°o pe Kathy sæ cadæ pe gînduri. 118 . * Jell°O este o denumire a companiei americane Kraft Foods pentru cîteva deserturi din gelatinæ. doar Richard. Era tipic pentru Wind Gap sæ creeze tot felul de reguli arbitrare în privinfla bæuturii. Întotdeauna îmi imaginam cæ era. aruncînd o privire peste umær cætre ceasul de pe perete. — În fine. v°afli hotærît. Între timp.GILLIAN FLYNN a bate darabana în orice suprafaflæ solidæ pe care o gæsea. Este una dintre cele mai populare mærci de bomboane mentolate din Statele Unite øi prima distribuitæ la nivel naflional. nu mæ judeca. dar ora opt era deja felul cuiva de a te face sæ te simfli vinovat. piure de cartofi øi. Kathy îmi læsase discret o sticlæ de bere pe perna canapelei. Pînæ la ora cinci parcæ ar fi avut o logicæ.

nu era din oraø. e bine. — Am înfleles. ca øi cum aø fi fost un pærinte nepæsætor care nu°øi flinea promisiunea de a°l duce la zoo de ziua lui. — Aøadar. 119 . Gustæ din piureul de cartofi. Pærea puflin jenat. sæ°i ræspund la toate întrebærile. dar m°am trezit întrebîndu°mæ dacæ nu cumva tocmai de°asta deschisese discuflia despre faptul cæ am bæut. Nu e treaba mea. ce pofli sæ°mi spui despre Wind Gap? Simfleam cæ l°am dezamægit profund. — Nu øtiu cum o chema pe femeie. — Vreau sæ øtiu totul despre violenflele din oraø. — Descrie°mi un incident cu adeværat violent pe care l°ai væzut în trecut. pentru a mæ revanøa în fafla lui. Voi verifica eu cine l°a comis. øi continua sæ tacæ. Aøa cæ aveam de gînd sæ°i spun tot adeværul. Maicæ°mea cu bebeluøul. mi-am amintit de înghiflitura zdravænæ pe care o luasem dupæ ce am plecat de la casa familiei Keene øi trebuia sæ o maschez cumva. sau este individualæ. — Am væzut o femeie rænind un copil. nu cred cæ pot rezuma într°o singuræ frazæ istoria violenflelor din oraø. Era ruda cuiva. prin bætæi în baruri sau violuri în grup. Fiecare loc are o încordare specificæ. îmi ræspunse el cu blîndefle. — E în regulæ. chiar de°asta întîrziasem. Aici e la vedere sau e ascunsæ? O face toatæ lumea. aøa cæ am cæutat un chioøc sæ cumpær niøte bomboane mentolate.OBIECTE ASCUfiITE De fapt. — Îi dædea la fund? Îl lovea mai tare? — L°a muøcat. Era bæiat sau fatæ? — Fatæ. — Ok. cred. personalæ? Cine face fapte de genul æsta? Øi cine e vizat? — Pæi. — Era copilul ei? — Nu. Cu aromæ de pin. Înainte sæ parchez. Richard mæ fixa cu privirea. Deci un act de violenflæ destul de intim asupra unei fetifle mici. Camille. Nici o problemæ. Nu era prost. acum roøu din cauza gelatinei.

. plutind pe lîngæ mine ca un ciot de lemn pe o apæ unsuroasæ. — Ce altceva îfli mai aduci aminte? Mirosul prea puternic al salatei de ton din farfurie îmi întorcea stomacul pe dos. — Iar tu ai væzut sau ai auzit despre asta? 120 . credeam cæ desenæm doar un profil al violenflei. Mæ uitam dupæ Kathy sæ°i mai cer o sticlæ de bere. — Ea nu voia? Au forflat°o? — Mmm. — Camille. îmi pare ræu. Nu am alte amænunte. Puteam vedea conturul cuvîntului ruj ieøindu°mi de sub mînecæ.GILLIAN FLYNN — Dar cine crezi cæ ar putea cunoaøte numele? Adicæ. El învîrtea solnifla øi îmi spuse: — Pot sæ te mai întreb ceva? Am dat din cap afirmativ. Era o femeie pe care nu o cunoøteam øi nici nu øtiu cu cine era. Nici nu mæ gîndisem cæ Richard ar putea cere detalii.. cred cæ meritæ sæ cercetez cazul. aøa cæ dacæ i°au spus sæ facæ chestia asta. — Îmi pare ræu. dupæ care îmi ridicæ mîna øi o særutæ.. — Hei. — Credeam cæ ziariøtii nu fac presupuneri. Doi bæiefli au înghesuit o fatæ într°un colfl în pauzæ øi au obligat°o sæ°øi bage un bæfl în ea. Cred cæ da. Trase furculifla de sub degetele mele øi o aøezæ lîngæ el. exagerez. dacæ are rude aici. aøa a fæcut. te chinuiesc.. Tuturor le era fricæ de ei. — Aøa e. — Pe vremea aia nu eram reporter. nu vreau sæ te fierb. Sæ dea naiba în aspectul meu grozav! Am fæcut o pauzæ pentru a ne gusta bæutura. Fac doar pe poliflistul ræu. — Mi°e greu sæ mi te imaginez ca fiind un poliflist ræu. Doar faptul cæ am spus povestea cu voce tare mæ speria îngrozitor. — Eram în clasa a cincea. Mi°am apæsat degetele pe zimflii furculiflei. am spus eu øi îmi auzeam vocea ca un ecou în urma sîngelui din urechi. Zîmbi. eram øi eu o fetiflæ. Mæ simfleam de parcæ mi se rupeau mîinile. Am presupus doar cæ nu era din oraø. puflin.

de fapt. a fost explicaflia. Asta se pune? — Camille.. — Mæ mir cæ nu a fost nevoitæ sæ îøi cearæ scuze pentru cæ le°a permis s°o violeze. — Fetei? — Nu. o fatæ din clasa a opta s°a îmbætat la o petrecere de liceu øi patru sau cinci bæiefli din echipa de fotbal au fæcut sex cu ea. Richard mîzgæli ceva în carneflel øi înghifli niøte gelatinæ. Mi se face greaflæ. pentru cæ dæ cele mai bune bacøiøuri din oraø. — Avefli nevoie de ceva? zîmbi deodatæ Kathy deasupra noastræ. Cînd a aflat profesoara. aøa.OBIECTE ASCUfiITE — Ei ne°au spus la cîfliva sæ venim sæ ne uitæm. — Deci datoritæ vîrstei a fost viol. cîteodatæ uitæm cum era pe vremea aia. „Fetele trebuie sæ øtie sæ îøi stæpîneascæ corpul. neinformafli eram. Cît de. Îfli dai seama. În clasa a opta. a trebuit sæ ne cerem iertare. pentru cæ bæieflii nu pot sæ facæ asta“. dar am tras°o rapid în poalæ. nu øtiam dacæ o socoteøti violenflæ pe faflæ sau. — Mulflumesc. — Da.. — Doamne. Kathy. de la unul la altul. asta o fac pentru Richard.. normal cæ se pune. øi fata a trebuit sæ cearæ iertare clasei.. — Ok. — Ar fi fost viol la orice vîrstæ. M°am aplecat peste masæ: — Nu te contrazic cæ e ceva anormal. normal cæ aø socoti cæ o gaøcæ de împuflifli violînd o fatæ de treisprezece ani este violenflæ pe faflæ. care nu e foarte îndepærtatæ. Richard. — Crezi cæ ai putea sæ°mi mai strecori o sticlæ de bere? — Douæ. încerc doar sæ aflu care e criteriul tæu pentru violenflæ. — Ce altceva îfli mai aminteøti? — O datæ. îi spuse Richard zîmbind. 121 . adæugæ Richard. iar eu am o imagine destul de claræ acum despre tipul de violenflæ cu care ne confruntæm aici øi prin simplul fapt cæ mæ întrebi dacæ asta se pune. A încercat din nou sæ îmi prindæ mîna. — Înfleleg. Poliflia a fost anunflatæ atunci? — Bineînfleles cæ nu. nu? — Da.

mæ predau. Øi sæ spui cæ ar trebui sæ fim tratate diferit cînd sîntem bete doar pentru cæ sîntem femei. — Eøti misogin. depinde de multe alte lucruri. de exemplu. øi pe mæsuræ ce iese cîte un dinte. sæ spui cæ avem nevoie de îngrijire specialæ. care necesitæ multæ forflæ. E vorba de putere — e un gest intruziv. Cîteodatæ. nu øtiu. — De fapt. pur øi simplu eram un ziarist mediocru. spuse el.GILLIAN FLYNN — Dacæ m°aø îmbæta puflin mai tare în seara asta øi nu aø mai øti de mine øi aø face sex cu patru tipi. Aøa°i? — Cred cæ. dacæ væd doar o idee a acestei conversaflii sub numele tæu.. normal cæ ar fi. Kathy aduse berile. Dar din punct de vedere moral. Øi în atitudinea faflæ de aceste atacuri. Mi°e silæ de bærbaflii liberali cu convingeri de stînga care practicæ discriminarea sexualæ sub o aparentæ protecflie a femeilor tocmai împotriva discriminærii sexuale. De avocatul tæu. Dar nu eram deloc discriminatæ. smulgerea dinflilor e echivalentæ cu violul. Noroc! Richard îøi lovi sticla goalæ de a mea. ar fi viol? — Din punct de vedere legal. — Doamne. în mintea asasinului.. — Dar existæ o cutumæ aici. Preaker. — Poftim? — Eøti misogin. Øi mi°ar pærea foarte ræu. pe care le°am bæut în întregime în tæcere. Eu tæceam. permite°mi sæ te scot în oraø. — Te asigur cæ nu fac aøa ceva. — E un tip la noi în redacflie — foarte sensibil. refulare. Mintea mea chiar are nevoie 122 . în regulæ. fac doar alegeri idioate. mi°a sugerat sæ îi dau în judecatæ pentru discriminare sexualæ. Cînd nu mi s°a acordat o promovare. femeile bete nu sînt violate. noi doi nu vom mai discuta niciodatæ. — Asta e o declaraflie oficialæ? — Dacæ væd chestia asta în ziar. — Numai cæ nici fetifla Nash øi nici fetifla Keene nu au fost molestate sexual. pentru cæ îmi place sæ vorbesc cu tine. — Bine. Ne distræm. Færæ discuflii despre crime. mi se pare jignitor. îfli dai seama? În atacurile asupra femeilor.

Întrecîndu°i pe bæiefli la bæuturæ. Bæutura nu e mare scofalæ pe aici. Un fotbalist din ultimul an mæ luase sub protecflia lui. aø putea face o faptæ de vitejie pentru tine. Sæ ne facem singuri îngheflatæ? Sau sæ ne dæm pe Strada Principalæ cu maøinuflele acelea Shriner? Ori poate e vreun bîlci ciudat prin apropiere. — Mi°ar fi plæcut sæ te cunosc la øaisprezece ani. dar øi prima partidæ de sex oral. Prima datæ a fost særbætoritæ în 1882. — Aøa era øi cînd eram eu în liceu. spuse el. Lasæ°mæ sæ ghicesc: erai ca un fel de fatæ sælbaticæ a preotului. Sau poate numai la Gritty e. Aici am avut primul særut. probabil. Cred cæ e un fel de refletæ pentru a da de bucluc pe aici. Dincolo de terenul de baseball o fîntînæ veche de piatræ împroøca apæ aiurea øi nu se oprea decît de Ziua Muncii*. Este celebratæ ca zi liberæ. dar nici unul dintre noi nu a spus nimic. — Sæ mîncæm vatæ pe bæfl? Sau poate sæ prindem un porc unsuros? începu el sæ enumere pe degete. spuse Richard. dupæ care m°a luat øi în pædure. înghesuifli în leagænele care erau prea mici pentru noi. la inifliativa Sindicatului Naflional al Muncitorilor de a crea o zi specialæ pentru muncitori. — Pentru cæ îi laøi bacøiø! Am ajuns pînæ la urmæ în parcul Garrett. 123 . Era cea mai cuminte faptæ pe care o fæcusem în parcul æsta. prea ocupat acum ca sæ°i mai alerge. bælængænindu°ne înainte øi înapoi în praful arøiflei de searæ. Mi°am ridicat sprîncenele. Øi frumoasæ øi deøteaptæ øi cu bani.OBIECTE ASCUfiITE de o searæ departe de chestiile astea. Era locul în care Natalie Keene fusese væzutæ în viaflæ ultima datæ. întrebætoare. N°a vrut sæ mæ * Ziua Muncii este særbætoare naflionalæ în Statele Unite øi are loc în prima zi de luni a lunii septembrie. — Crezi cæ atitudinea asta i°ai cucerit pe localnici? — Kathy mæ place foarte tare. Vickery e. în locul æla. arætînd spre scaunele rupte din tribune. Am putea face ceva normal pentru un oræøel ca æsta. — Am væzut o græmadæ de puøti de liceu petrecînd noaptea pe aici. la treisprezece ani. Mi te imaginez acolo.

povestea care l°a revoltat foarte tare pe Richard. Am avut parte de mai multæ acfliune atunci decît în ultimii zece ani la un loc. Cu frumuseflea øi cu banii ajungi departe în Wind Gap. — Aøa e toatæ lumea care are o relaflie normalæ cu pærinflii. pentru a°i aræta cicatricele mele øi urlînd: Da. Am simflit cuvîntul pervers arzîndu°mi pielea pelvisului. Nu mult dupæ aceea s°a întîmplat noaptea mea cea sælbaticæ la o petrecere de fotbaliøti. Supæratæ. de cafea øi iarna. — Ia sæ vedem. Conversaflie de leagæn. Dupæ care nu a mai vrut sæ mæ særute pentru cæ pusesem gura acolo. Bæusem prea mult. i°am ræspuns. îngheflata favoritæ øi anotimpul preferat? — Albastru. Ceva de genul æsta. Iar alte femei nu sînt fæcute sæ fie fiice. sæ vedem. Am avut mulfli prieteni.. Îmi simfleam fafla încordatæ øi încinsæ. numai cæ pæreai foarte. Eram în clasa a opta. — Da. Dragoste fragedæ. 124 . Îmi imaginam cum mi°aø fi scos bluza în fafla lui Richard.GILLIAN FLYNN særute pînæ nu i°am supt°o. iar ei au fost patru. — Cred cæ unele femei nu sînt fæcute sæ fie mame. — Bun. muøcînd sau ciupind. — Te°a rænit vreodatæ? Întrebarea lui mæ iritæ. Dar de mama ta erai apropiatæ? — Nu neapærat. Nu mæ rænise? Eram siguræ cæ într°o zi urma sæ o visez zgîriind.. dar cu nici unul nu eram apropiatæ.) Ce°ar fi sæ schimbæm subiectul? — Bine.. mai ales dupæ conversaflia de la cinæ. (Rîse. care e culoarea ta. sæ facem conversaflie. Richard. m°am distrat ceva. — Scuzæ°mæ. înflelegi? — Cred cæ da. — E o întrebare ciudatæ. aøa e. m°a rænit! Priveøte! Eram foarte indulgentæ.. Simfleam cæ aøa se øi întîmplase. — De ce? Richard îøi întorsese leagænul spre mine. Richard îøi schimonosi fafla pentru a mima cæ se gîndeøte. — Vinovat. — Øi deøteptæciunea? — Pe asta nu o aræfli. tristæ.

au trecut 151 de zile øi nu s°a întîmplat nimic groaznic. în afaræ de cea numitæ Jodes. 125 . Erau niøte femeiuøti atrægætoare. — Îmi place noaptea. Fuste mini øi topuri pînæ la buric. Cîteodatæ cred cæ nu o sæ mæ simt în siguranflæ decît atunci cînd o sæ°mi pot numæra ultimele zile pe degetele de la o mînæ. doamnelor. — Bunæ. Celelalte trei fete ræmæseseræ în spatele ei. Îmi place sæ tai zilele din calendar. celelalte aveau deja sîni mari. iar Amma dædea din mîini exagerat pentru a alunga fumul negru al maøinii. deodatæ. Pærul lung øi blond. doar încæ ceva. Fetele se îndreptaræ cætre noi. — Se întunecæ devreme øi asta îmi place. rotindu°øi limba în jurul bomboanei. porc øi carne de vitæ. Adicæ toflii hormonii pe care îi adæugæm în vite. Aø fi vrut sæ spun mai mult. m°ai fæcut deja celebræ? întrebæ Amma. — De ce? Pentru cæ înseamnæ cæ s°a terminat ziua. unduitori øi foarte dezvoltafli. cu un decolteu foarte generos. Probabil datoritæ anilor în care au fost hrænite cu lapte. trebuia sæ recunosc asta. Încæ trei zile de trecut øi nu va mai trebui sæ îmi fac griji pentru viaflæ. aøa cum te°ai fi aøteptat sæ°l aibæ cineva care conduce o astfel de maøinæ. 152 øi nu s°a terminat lumea. Camille. Curînd o sæ aibæ øi bebeluøii flîfle. 153 øi am reuøit sæ nu distrug pe nimeni. al cærei piept era prea mic øi rigid pentru a aræta altfel decît o ridicæturæ. Amma se aplecæ pe fereastra øoferului. — Bunæ. iar cea mai înaltæ dintre ele se întoarse cu spatele øi se aplecæ îndelung. spre un bæiat cu pærul blond øi unsuros. — Hei. Dick! strigæ Amma. 154 øi nu mæ uræøte nimeni. sub pretextul legærii øiretului. nu mult mai mult. fafla în formæ de inimæ øi picioare subfliri. cu øoldurile în afaræ. cînd. Øi. Sugea o acadea mare øi roøie. un Chevrolet Camaro galben øi præpædit se opri la un stop de pe strada de vizavi øi din spate coborîræ Amma øi prietenele ei. care læsau la vedere abdomenele plate de adolescente. Bune miøcæri.OBIECTE ASCUfiITE — Iarna! Nimænui nu°i place iarna.

probabil. Acum purta doar un maieu øi o fustæ care abia îi acoperea scobitura fundului. Jodes? — Ei pot sæ°mi spunæ Kelsey dacæ vor. Sînt douæ Kelsey. cel puflin. apoi spre fata cu pærul aræmiu øi spre cea cæreia sora mea îi spusese. — Aøa e. Avea pielea finæ ca de piersicæ. særind în praful din fafla noastræ cu picioarele desfæcute. cîfli ani ai? o întrebæ Richard. — Dick. la fel øi hainele pe care le purtase la fabricæ. se pare cæ eøti chiar foarte bine informat. mi s°a pærut. Pentru a nu le confunda. spuse fata. — Dar nu sînt la liceu. — Iar Amma este sora ta de mamæ. færæ nici un fel de pete sau de riduri. — Da’ de ce îfli pasæ mereu numai de Amma? îi întrerupse fata cu pærul aræmiu. le°ai cunoscut pe Kylie. Nu°s chiar venit cu pluta. — Amma. — Încæ nu. Cuvintele spuse de ea pæreau foarte senzuale. de parcæ tocmai acum ar fi ieøit din burta maicæ°sii. chicoti Amma. Toate pæreau nefinisate. aøa cæ pe ea o strigæm pe numele de familie. øtii? Probabil cæ nici mæcar nu øtii cum ne cheamæ. Bæieflii de liceu sînt prea mari pentru voi. Mai sîntem øi noi pe aici. — Abia am împlinit treiøpe.GILLIAN FLYNN Codiflele împletite de inspiraflie elveflianæ dispæruseræ. — Camille. cînd ai de gînd sæ ne duci la o plimbare cu maøina? întrebæ Amma. de tot felul de duhori. spuse Amma. ce erau îmbibate. Sau aøa era. Kelsey øi Kelsey? spuse Richard. spuse fata cea înaltæ. — Ea e Jodes. al cærei ultim loc în enumerare era un fel de pedeapsæ pentru cæ nu era foarte frumoasæ øi pærea cam firavæ. — Pentru ca sæ fac asta trebuie sæ væ arestez. voi doi sîntefli împreunæ sau ce? Am auzit cæ micufla Camille e o puicuflæ pe cinste. Dar s°ar putea sæ fie nevoie sæ arestez golanii cu care umblafli. chiar o aluzie directæ. — Deci. arætînd spre fata cea înaltæ. au renunflat la øcoalæ. pentru a descoperi o clipæ o bucatæ din chilofli. aøa°i? continuæ Richard.. 126 . spuse Amma. — Nu. Aø fi vrut sæ se care. Nu°i aøa..

Dar. Eram grozavæ pe atunci. mæ strînse de douæ ori în timp ce ne îndreptam spre maøinæ. Amma øi Kylie ne cælcau practic pe cælcîie. spuse Richard øi mæ prinse de mînæ pentru a mæ ajuta sæ mæ ridic din leagæn. Am simflit fiorii lui greaflæ în locul în care sandaua Ammei îmi atinsese cælcîiul. zîmbi Amma. Erau chiar lîngæ noi. iar eu øi Richard am dispærut în maøinæ mai repede decît aø fi vrut de fapt. — Doamnelor. încît îi puteam simfli pulsul. — Nu°i aøa cæ e un adeværat domn! strigæ Amma øi toate patru se ridicaræ øi veniræ dupæ noi. Nu e în stare sæ rezolve nici un caz. — Hai. — E adeværat. mîrîi Amma. Jodes desena linii aiurea în praf cu un bæfl. Mult mai domol decît al meu. Sau poate le°ai auzit deja. — Ar trebui sæ auzi ce poveøti se spun. se apropie øi mai tare de mine. Continuînd sæ îmi flinæ mîna. Pe picior mæ ardea nedemn. Te°ai cam încinge. M°ai putea omorî pe loc øi Dick tot nu øi°ar da seama. Nu se neliniøti deloc. fæ ceva. dar sæ o ajute pe Camille sæ urce în maøina lui cæcæcioasæ e în stare. noi trebuie sæ plecæm. Îi simfleam aroma de cæpøune din respiraflie chiar în gîtul meu. ca întotdeauna. Richard. 127 . I°am dat drumul øi am împins°o cît mai departe. ba dimpotrivæ. Dupæ care îøi ræsuci acadeaua lipicioasæ în pærul meu. Cele douæ fete rîseræ. un chicot întrerupt. a fost foarte interesant sæ stæm de vorbæ.OBIECTE ASCUfiITE Richard scoase un zgomot ce pærea a fi rîs. Dick. M°am întors øi am apucat°o de încheietura mîinii atît de tare. — Grozavæ. — Potoleøte°te! am mîrîit spre ea.

— Am puflinæ treabæ. Un copac uscat îøi bælængænea crengile în fereastra mea. Studia cu atenflie fiecare floare. ca øi cum ar fi vrut sæ vinæ lîngæ mine sæ se odihneascæ. dînd deoparte sau trægînd mai aproape tulpinele. instantaneu øi adînc. fustæ lungæ — øi am coborît la parter. Uite ce le°ai fæcut! Trase un fir de trandafir-roz deschis dintr°o tufæ. nu øtiam cæ eøti prietenæ cu familia Nash. Se plimba concentratæ printre florile roz øi galbene. 128 . — Camille. azi mergem împreunæ la cumpæræturi în Woodberry. Øi mai ales cu Ann. Cred cæ Gayla avea deja douæ duzini de trandafiri pe tavæ.Nouæ Am adormit la ora nouæ. cu o pereche de cleøti de grædinæ în mînæ. Mi°am pus uniforma — mînecæ lungæ. îmi spuse maicæ°mea færæ a°øi ridica privirea. Ar fi fost mult prea direct pentru ea. uniforma ei albæ de asistentæ medicalæ ieøind în evidenflæ printre frunze. Apropo. Ea purta o rochie de culoarea untului. care se potrivea foarte bine cu nuanfla pærului. Gayla. pe care mama aøeza trandafirii trecufli. fiinea în mînæ o tæviflæ de argint. dupæ care îl tæie de la rædæcinæ. Gayla strælucea în grædinæ. øi m°am trezit a doua zi în lumina puternicæ a soarelui de la øapte dimineafla. smulgînd anumite petale. Iar eu nu vedeam nimic în neregulæ la ei. îl aplecæ la pæmînt øi îl fixæ cu piciorul ei elegant. i°am ræspuns. — Trebuie sæ le pui mai multæ apæ. Eøti de acord? Nu spusese nimic despre încleøtarea de ieri din casa familiei Nash.

— Credeam cæ nu le øtiai foarte bine pe fete. Sînt siguræ cæ nu ai la tine o rochie. Porni spre casæ. Pentru camera mea. — Ah. iar eu mæ aøteptam sæ°i simt din nou loviturile în cælcîi. — Dar mie îmi plac. abia m°am uitat la ei øi nu sînt înflorifli ca lumea. o sæ fie o ocazie plæcutæ sæ mai stæm de vorbæ. — Bine. — Ok.OBIECTE ASCUfiITE Aveam un sentiment de vinovæflie cæ o interogasem ieri la micul dejun în privinfla fetei. Nu era de fapt milæ pentru cæ o supærasem.. care lucra pe verandæ la cæsufla de pæpuøi. O sæ fie o petrecere de varæ foarte frumoasæ. cu oameni de bunæ calitate. Mînerul uøii era lipicios de sînge. aøa cæ ai nevoie de o rochie. Adora se jucæ cu pærul ei øi o rugæ sæ vinæ cu noi. cred cæ ar cam fi timpul øi pentru aøa ceva. Aøezæ un ultim trandafir pe tavæ. Dar n°ar fi fæcut aøa ceva în prezenfla mamei. Gayla. 129 . pe æøtia pofli sæ°i arunci. atunci.. — Nu mæ deranjeazæ. — Îi iau pe aceøtia în camera mea. Alan îi bandajæ mîna foarte elaborat. Încæ un trandafir tæiat. Ea se supuse øi veni în urma noastræ. Maicæ°mea îøi ridicæ mîna înflepatæ de ghimpi øi o dîræ roøie începu sæ curgæ de°a lungul încheieturii. cu Gayla în urma ei øi cu mine în urma lui Gayla. Alan øi cu mine dæm o petrecere sîmbæta viitoare. unde ne°am împiedicat de Amma. — Camille. mamæ. O sæ alegem mai tîrziu unii potrivifli pentru casæ. Mie mi se par foarte frumoøi. — Nu sînt. Nu mi°am dat seama. Adora voia sæ°i conduc eu decapotabila albastræ pînæ la Woodberry. Eøti aici de o sæptæmînæ. dupæ care am plecat spre ieøire. Aruncæ cleøtii pe jos øi începu sæ tragæ de tulpinæ. dar nu îmi plæcea sæ øtiu cæ îi datorez ceva. O planificasem cu mult înainte sæ øtim cæ o sæ fii øi tu aici. — Mmm°hmm. Conversaflia era încheiatæ. dar færæ a da la o parte capota. uite ce°am fæcut din cauza ta. — În regulæ. unde se aflau douæ buticuri foarte exclusiviste. Acum îmi curge sînge. aøa°i? — Nu.

GILLIAN FLYNN — O sæ ræcim færæ capotæ, spuse ea, cu un zîmbet conspirativ, spre Amma. Fata stætea tæcutæ în spatele mamei øi zîmbi placid cînd am surprins°o privindu°mæ în oglindæ. La cîteva minute, îøi trecea degetele prin pærul maicæ°mii, încet, pentru ca ea sæ nu simtæ. Dupæ ce am parcat Mercedesul în fafla magazinului ei preferat, Adora mi°a cerut sæ°i deschid portiera maøinii. Era primul lucru pe care mi°l spunea în douæzeci de minute. Foarte plæcutæ conversaflie. I°am deschis øi uøa magazinului, iar clinchetul clopoflelului se potrivea perfect cu salutul de întîmpinare al vînzætoarei. — Adora! øi apoi încremeni. Doamne, draga mea, dar ce°ai pæflit la mînæ? — Un mic accident. Fæceam treabæ acasæ. O sæ merg dupæ°amiazæ la doctor. Normal cæ va merge la doctor. Se ducea la doctor øi dacæ se tæia cu o foaie. — Dar ce s°a întîmplat? — Of, chiar nu vreau sæ vorbesc despre asta. Dar vreau sæ fli°o prezint pe fiica mea, Camille. E la noi în vizitæ. Vînzætoarea o privi pe Amma, dupæ care îmi zîmbi. — Camille? Øi o revenire rapidæ: — Ah, mereu uit cæ ai øi o a treia fatæ. Rosti cuvîntul „fatæ“ cu o voce joasæ, de parcæ spunea un juræmînt. — Cred cæ seamænæ cu tatæl ei, studiindu°mi figura ca pe un cal pe care ar fi vrut sæ°l cumpere. Amma seamænæ foarte tare cu tine øi Marian semæna, din cît am væzut în poze. Dar ea... — Nu prea seamænæ cu mine, îi ræspunse mama. Are pielea tatælui ei øi pomeflii ca ai lui. Øi chiar øi temperamentul. Erau cele mai multe informaflii pe care le auzeam despre tata. Mæ întreb cîte alte vînzætoare primiseræ atîtea detalii despre el. Am avut viziunea unor discuflii tofli vînzætorii din sudul statului Missouri, pentru a reuøi sæ creez o imagine a lui tata. Maicæ°mea îmi mîngîie pærul cu niøte mîini moi. — Trebuie sæ°i cumpæræm dræguflei o rochie nouæ. Ceva colorat. Poartæ numai negru øi gri. Are mærimea 4.
130

OBIECTE ASCUfiITE Vînzætoarea, atît de slabæ încît oasele îi ieøeau prin fustæ ca niøte coarne de cerb, începu sæ scotoceascæ printre rafturile circulare, alcætuind în brafle un buchet de rochii verzi, albastre øi roz. — Asta fli°ar veni foarte bine, spuse Amma, arætîndu°i mamei un top auriu strælucitor. — Potoleøte°te, Amma! spuse mama. E dezgustætor! — Chiar semæn cu tata? am întrebat eu, pentru cæ nu mæ puteam abfline. Simfleam cum mi se încing obrajii de la atîta aroganflæ de care dædeam dovadæ. — Øtiam eu cæ o sæ te legi de chestia asta, spuse Adora, aranjîndu°øi rujul într°o oglindæ. Tifonul de pe mînæ era în continuare incredibil de curat. — Eram doar curioasæ. Nu te°am mai auzit niciodatæ spunînd cæ personalitatea mea îfli aminteøte de... — Personalitatea ta îmi aminteøte de cineva care nu seamænæ deloc cu mine. Øi cu siguranflæ nu semeni nici cu Alan, aøa cæ, bænuiesc, semeni cu tatæl tæu. Øi acum, gata. — Dar, mamæ, voiam doar sæ øtiu... — Camille, mæ faci sæ sîngerez øi mai tare. Îøi ridicæ mîinile bandajate, acum pætate de roøu. Aø fi vrut s°o zgîrii. Vînzætoarea apæru lîngæ noi cu un brafl de rochii. — Pe asta trebuie neapærat s-o ai, spuse femeia, ridicînd o rochie de varæ turcoaz færæ bretele. — Øi dulceafla asta micæ? arætæ vînzætoarea spre Amma. Cred cæ deja fli se potriveøte mæsura micæ de la femei. — Amma are doar treisprezece ani. Nu e pregætitæ pentru astfel de haine, spuse mama. — Doar treisprezece ani, Doamne Dumnezeule. Mereu uit, aratæ mai mare. Trebuie sæ fii moartæ de îngrijorare, cu cîte se întîmplæ acum în Wind Gap. Mama îøi aøezæ o mînæ în jurul Ammei øi o særutæ pe frunte. — Cîteodatæ am senzaflia cæ nici nu mai fac faflæ îngrijorærii. Aø vrea sæ o încui undeva. — Ca pe nevestele omorîte de Barbæ Albastræ*, mormæi Amma.
1 Barbæ Albastræ este personajul principal într°o poveste renumitæ despre un boier care øi°a ucis nevestele foarte curioase. A fost scrisæ de Charles Perrault øi publicatæ prima datæ în 1697.

131

GILLIAN FLYNN — Nu, ca pe Rapunzel*, spuse mama. Hai, Camille, probeazæ, aratæ°i surorii tale cît de dræguflæ pofli sæ fii. Mæ urmæ în tæcere în cabina de probæ. În cabina de probæ, cu maicæ°mea de gardæ pe un scaun afaræ, mi°am evaluat opfliunile. Færæ bretele, bretele foarte subfliri, mîneci scurte. Mama mæ pedepsea. Am gæsit o rochie roz cu mînecile trei sferturi øi, scoflîndu-mi repejor pantalonii øi bluza, am tras°o pe mine. Linia gîtului era mai jos decît crezusem: cuvintele încrustate pe piept erau reliefate în lumina fluorescentæ, ca niøte viermi care îmi umblau pe sub piele. Scîncet, lapte, durere, ranæ. — Hai, Camille, lasæ°mæ sæ te væd. — Ah, n°o sæ meargæ niciodatæ. — Lasæ°mæ sæ væd. Micøorat îmi ardea pe øoldul drept. — Stai sæ mai încerc una. Am ræscolit celelalte rochii. Toate la fel de descoperite. Mi°am surprins imaginea în oglindæ. Eram îngrozitoare. — Camille, deschide uøa! — Ce are Camille? spuse Amma. — Asta nu merge. I se înflepenise fermoarul lateral. Pe braflele goale scînteiau cicatrice roz øi roøii. Chiar øi færæ sæ privesc direct în oglindæ, le puteam surprinde conturul, pete mari de piele uscatæ. — Camille, flipæ maicæ°mea. — De ce nu vrea sæ ne arate? — Camille! — Mamæ, øtii ce rochii mi°a dat øi îfli dai seama de ce nu sînt bune! — Lasæ°mæ sæ væd! — Încerc eu una, mamæ, spuse Amma cu o voce linguøitoare. — Camille... — Foarte bine! i°am spus trîntind uøa de perete. Maicæ°mea, cu privirea la nivelul gîtului meu, se crispæ. — Oh, Doamne!
* Rapunzel este o poveste germanæ din colecflia popularæ adunatæ de Fraflii Grimm øi publicatæ iniflial în 1812. Eroina principalæ este închisæ într°un turn øi salvatæ cu ajutorul cozii ei foarte lungi.

132

OBIECTE ASCUfiITE Îi puteam simfli respiraflia pe piele. Ridicæ mîna bandajatæ, ca øi cum ar fi vrut sæ îmi atingæ pieptul, dar renunflæ. În spatele ei, Amma scîncea ca un cæflel. — Uite ce fli°ai fæcut! spuse Adora. Priveøte! — Privesc. — Sper cæ fli°a plæcut la nebunie. Øi sper cæ te pofli suporta. Îmi închise uøa, iar eu am smuls rochia de pe mine, pentru cæ fermoarul era în continuare înflepenit, dar am reuøit sæ trag cu destulæ furie cît sæ o pot aduce peste øolduri, unde am ræsucit°o, ræmînîndu°mi urme roz pe piele de la fermoar. Mi°am îndesat rochia în guræ øi am urlat. În cealaltæ cameræ, puteam auzi vocea sacadatæ a mamei. Cînd am ieøit, vînzætoarea împacheta o bluzæ cu mînecæ lungæ, cu guler øi cu øireturi øi o fustæ corai, care îmi ajungea pînæ la glezne. Amma se holba la mine, cu niøte ochi înroøifli øi sægetafli, dupæ care ieøi øi se opri lîngæ maøinæ. Acasæ am urmat°o pe Adora la intrare, unde Alan încerca sæ ne aøtepte relaxat, cu mîinile în buzunarul pantalonilor lui de pînzæ. Adora trecu pe lîngæ el øi se îndreptæ spre scæri. — Cum a fost plimbarea? strigæ el în urma ei. — Oribilæ, îi ræspunse ea cu un mîrîit. La etaj, se auzi uøa închizîndu°se. Alan se încruntæ spre mine øi porni sæ o aline pe maicæ°mea. Amma deja dispæruse. M°am dus la bucætærie, spre sertarul de cuflite. Voiam doar sæ privesc cuflitele pe care le folosisem cîndva asupra mea. Nu voiam sæ mæ tai, ci doar sæ simt acea apæsare metalicæ. Deja simfleam vîrful cuflitului pe buricele umflate ale degetelor, acea încordare delicatæ chiar de dinaintea tæierii. Sertarul se deschise cîfliva centimetri øi se înflepeni. Maicæ°mea îl blocase. Am continuat sæ trag la nesfîrøit. Auzeam toate acele lame metalice lovindu°se una de alta, ca niøte peøti de metal disperafli. Pielea îmi ardea. Voiam sæ îl sun pe Curry, dar deodatæ se auzi clinchetul domol al soneriei. Privind pe geam, am væzut°o pe Meredith Wheeler øi pe John Keene aøteptînd la intrare. Mæ simfleam de parcæ mæ prinseseræ masturbîndu°mæ. Am deschis uøa, muøcîndu°mi cu nervozitate obrajii. Meredith intræ, studiind camerele, læsînd sæ°i scape aprecieri mentolate despre cît de frumos era totul øi adieri ale unui parfum greu, potrivit
133

GILLIAN FLYNN mai degrabæ unei matroane decît unei adolescente îmbræcate în costum de majoretæ alb cu verde. Mi°a surprins privirea. — Øtiu, øtiu, øcoala s°a terminat, dar e ultima datæ cînd mai port costumul æsta. Avem repetiflie cu fetele care vor fi majorete anul viitor. Ca un fel de predare a øtafetei. Øi tu ai fost majoretæ, nu? — Aøa e, dacæ îfli vine sæ crezi. Nu fusesem grozavæ, dar îmi stætea bine în fusta aia. Asta în zilele în care îmi limitam tæieturile la zona trunchiului. — Pot sæ cred. Erai cea mai dræguflæ fatæ din oraø. Værul meu era în anul întîi cînd tu erai în ultimul. Dan Wheeler îl chema. Mereu vorbea despre tine. Øi frumoasæ øi deøteaptæ, øi frumoasæ øi deøteaptæ. Øi amabilæ. M°ar ucide dacæ ar øti cæ îfli spun asta. Acum locuieøte în Springfield. Dar nu s°a cæsætorit. Tonul ei linguøitor îmi aduse aminte de cît de mult detestam genul æsta de fete, care afiøau un soi de amabilitate artificialæ, care îfli spuneau lucruri personale pe care numai prietenii apropiafli le øtiau, øi care se considerau a fi persoane sociabile prin asta. — El este John, spuse ea, puflin surprinsæ parcæ de prezenfla lui. Era prima datæ cînd îl vedeam de aproape. Era foarte frumos, cu un aspect chiar androgin, înalt øi slab, cu buze pline øi cu ochii de gheaflæ. Îøi ascunse o øuviflæ de pær negru dupæ ureche øi zîmbi, întinzîndu°mi mîna, ca un cæfleluø demonstrînd ultimul truc învæflat. — Deci, unde vrefli sæ stafli de vorbæ? întrebæ Meredith. Mæ gîndeam cæ ar fi fost bine sæ scæpæm de ea, de teamæ cæ nu ar øti cînd sau cum sæ tacæ. Dar el pærea cæ are nevoie de prezenfla ei øi nu doream sæ°l sperii. — Luafli loc în camera de zi, le°am spus. Mæ duc sæ aduc niøte ceai. M°am repezit în cameræ pentru a strecura o nouæ casetæ în reportofon, dupæ care am ascultat puflin la uøa mamei. Era liniøte, se auzea doar zumzetul ventilatorului. Oare dormea? Øi dacæ ea dormea, Alan era ghemuit lîngæ ea sau stætea pe scaun, privind°o? Chiar øi dupæ atîta timp, nu aveam nici cea mai vagæ idee despre viafla intimæ a Adorei øi a soflului ei. Trecînd pe lîngæ camera Ammei, am væzut°o stînd pe marginea
134

dezamægitæ. ræspunse tot Meredith. fiine foarte mult la intimitatea ei. Am coborît în bucætærie pentru a turna de bæut. de°a nevasta lui Barbæ Albastræ sau de°a Prinflesa Diana. — John. Cînd am aøezat tævifla cu pahare pe masæ. Bæu puflin din ceai. Pielea începea sæ mi se relaxeze. cred. Ai împlinit optsprezece ani. gustînd din paharul lui John. John s°a uitat la mine øi s°a tras uøor înapoi. — Nu eøti deloc amuzant azi. — Da. am surprins°o jucîndu°se de°a Ioana D’Arc. Ea se încruntæ. am început eu. De cînd eram eu aici. Îøi dædu picioarele la o parte din poala lui. cît am numærat pînæ la zece. nu? El doar dædu din cap. spuse el. de parcæ îøi numæra înghifliturile. spuse ea bosumflatæ. Øtiu cæ mama ta nu doreøte aøa ceva. Am intrat în camera de zi. dar e în regulæ. fiine foarte mult la intimitatea ei. presa. vreau sæ°fli zic cæ nici nu cred cæ øtie exact cine sînt eu øi sîntem împreunæ de un an deja. mæ bucur foarte tare cæ ai acceptat sæ stæm de vorbæ. un fel de hambar pentru træsuræ cum era odatæ. toate martire. presupun. — Maicæ°sa are o chestie foarte ciudatæ cu ziariøtii. Cred cæ va trebui sæ ne acceptæm punctele de vedere diferite despre acest subiect. Apoi. øi le încruciøæ øi începu sæ piguleascæ marginea canapelei. iar Meredith îøi bælængænea picioarele în poala lui John.. rîzînd stînjenit. i°am spus eu. — Dar tu eøti de acord sæ faci asta? am întrebat eu. spuse Meredith. mi°am apæsat în palmæ dinflii unei furculifle. Mama ta øtie cæ stæm de vorbæ? — Nu. mi°am dat seama. Soræ°mea mai micæ e foarte ofticatæ: acela era locul în care îøi petrecea timpul cu 135 . nu prea vrea sæ vorbeascæ cu nimeni. Tatæl lui Ann Nash vorbeøte despre fata lui øi nu aø vrea ca imaginea lui Natalie sæ fie mai puflin vizibilæ. Adicæ. særutîndu°l pe gît. Iar printre zeifle avea sæ gæseascæ modele de comportament chiar mai nesænætoase. cæ el nu a susflinut povestea amorului lor. — Pentru cæ eu vreau sæ o pot descrie foarte bine pe sora ta cititorilor.OBIECTE ASCUfiITE unui balansoar øi citind o carte intitulatæ Zeifle greceøti. Am læsat°o în pace. — Am auzit cæ acum locuieøti la familia Wheeler? — Avem un loc în spate. ea nu a avut nici o reacflie. — Da.. mai ales cu. de curînd.

øtii. Am pornit reportofonul øi l°am împins pe masæ spre bæiat. Era foarte deøteaptæ. Øi chiar îl înflelegeam: îmi aduceam aminte de haina cea roz a lui Marian care atîrnase în dulapul din hol pînæ cînd am plecat la facultate. Cu toflii sîntem cam încordafli. În afaræ de sora ta. — Ar fi bine sæ fie. — În ce sens? Era bunæ la øcoalæ sau era pur øi simplu isteaflæ? — Pæi. amice. O øtii pe sora mea. interveni Meredith. iar la baie atîrnæ de uøæ costumul ei de înot øi eu îl væd în fiecare zi la duø øi nu mai suport! — Te înfleleg. 136 . Destul despre Amma. Sora mea e cea înaltæ. la øcoalæ nu se descurca foarte bine. — Kelsey cea înaltæ sau Kelsey cea scundæ? am întrebat eu. spuse el. Dar cred cæ asta se întîmpla din cauzæ cæ se plictisea foarte tare. spuse Meredith cu încordare. spuse el. La intrare sînt pantofii ei. — Povesteøte°mi cum era sora ta. John. Incredibil de deøteaptæ. Chiar i°am fæcut cadou un coø cu chestii bærbæteøti — mama i°a cumpærat øi un CD player. — Într°adevær? Øi m°am uitat fix la John. Avea niøte probleme cu disciplina. trebuia ca øi în schema asta sæ fie cumva implicatæ Amma. Ar fi trebuit sæ saræ un an sau doi. În oraøul æsta sînt prea multe fete cu numele de Kelsey. — Pæi. — Aøadar. mi°am spus în gînd. iar peste tot zac încæ lucrurile lui Natalie øi mama nu lasæ pe nimeni sæ le atingæ. — Trebuie sæ fiu departe de casæ o perioadæ. Trebuie sæ fii nebun sæ nu fii de partea ei. Øcoala generalæ e o perioadæ nesuferitæ. — Da. — Logic.GILLIAN FLYNN prietenele ei obraznice. Micufla Amma e øefa øcolii. cum te simfli în noua casæ? — E foarte bine. am cunoscut°o. Par foarte apropiate. Nu mai face pe fætælæul cu mine. dar în minte îmi apæreau încontinuu imagini cu ea chinuind fete mai puflin arætoase pe lîngæ dulapurile øcolii. John. Sora ta e ca lumea. Cred cæ øi acum e tot acolo. E timpul sæ deschizi gura. nu? Kelsey? Evident. era un copil bun.

Nu prea fæceam faflæ øi asta o enerva. pentru un copil normal. spuse John. Rîse din nou. Nu øtiu. Sau am încercat. cu privirea în jos. era un fel de bolborosealæ. Am ridicat sprîncenele întrebætor spre el. Amma. — Au fost foarte apropiate o perioadæ destul de scurtæ. 137 . În plus. — Aøa e.. — Chiar au fost prietene o perioadæ. mai ales cu fetele astea de pe aici. Mama voia ca Natalie sæ se integreze cît mai bine.OBIECTE ASCUfiITE — Mama lui era de pærere cæ asta o va diferenflia prea tare de ceilalfli. — Îi plæcea la øcoalæ? — Pæi. cu acelaøi sunet. avînd în vedere dispreflul cu care Amma vorbise despre Natalie. — Da. de exemplu. — Vreau sæ zic. chiar mæ interesa. El o ignoræ. o datæ chiar inventase o limbæ cu totul nouæ. sau poate ca sæ se convingæ pe el însuøi. de fapt. interveni Meredith. de bæiefloi. — Zæu? Chiar nu°mi puteam imagina chestia asta. Tot alergau prin pædure. iar Natalie se întorcea acasæ toatæ numai julituri. e destul de greu sæ fii nouæ. Întotdeauna îi era teamæ ca Natalie sæ nu iasæ în evidenflæ. — Era în regulæ. nu? Am dat din cap... ca øi cum venea dinlæuntrul lui. Dar cred cæ Amma s°a plictisit de ea în cele din urmæ.. bine. øtii? Ceea ce. sora ta . Amma învæflase asta de la maicæ°sa. Rîse. Au avut un fel de reflux total. Dar Natalie elaborase un întreg alfabet: semæna puflin cu cel rusesc. Øi chiar l°am învæflat øi eu. Anecdotele erau punctul forte al lui Curry pentru o situaflie°cheie.. øi puflin cam ciudæflicæ. cum sæ se descotoroseascæ uøor de prieteni. Era genul æsta de copil haios. parcæ pentru a mæ convinge de normalitatea situafliei. Johnny! Ce urît! spuse Meredith øi se prefæcu cæ îl împinge. cred cæ peste tot fetele sînt niøte mucoase ræutæcioase. mai ales cæ Natalie era cu cîfliva ani mai micæ. — Vai. — Îfli pofli aminti o întîmplare anume cu ea? am întrebat eu. pînæ la urmæ.

dar nu°mi pot imagina cum e pentru cineva care se mutæ aici din altæ parte. ai fost cumva interogat de poliflie? — Øi eu. i°am spus. care dædu din umeri. Cîteodatæ simfli nevoia sæ rætæceøti puflin. am spus eu. în copilærie. — Minte. øtii? Îi aruncæ o privire rapidæ lui Meredith. — E cam trasæ de pær povestea. trebuie sæ te întreb. — John. Nu! 138 . fleapænæ øi uøor distratæ. Un copil de fermæ cu cîfliva ani mai mic decît ea øi cu care nu prea vorbea nimeni. — Nu prea. a fost cu mine în ambele nopfli. — Johnny este prea nobil. Am auzit øi eu povestea asta. Cred cæ e o chestie geneticæ. — Øi ai un alibi pentru nopflile în care s°au petrecut cele douæ crime? Mæ aøteptam la o reacflie puternicæ. ale cærei buze se strînseræ cînd îi surprinse privirea. La urma urmei. dar el continuæ sæ soarbæ liniøtit din ceai. Aøa cæ inventeazæ povestea asta ræsuflatæ. Tatæ nu are. M°am uitat din nou spre John. Nu asculta nimic din ce spune. mama lui moare de cancer. murmuræ John. Nu°l bagæ nimeni în seamæ. interveni Meredith. Meredith tæcu. — Meredith. spuse el. — Eu te înfleleg. Meredith se trase pe marginea canapelei. De fapt. — Cine øtie de ce fac bærbaflii lucruri de°astea ciudate? adæugæ Meredith. Dar nu vrea ca eu sæ am necazuri. de parcæ vorbea limbi stræine. Îmi aduc aminte cæ simfleam uneori. Dar ei doi pæreau sæ se înfleleagæ foarte bine. de ce ar face o femeie aøa ceva? — De ce ar face un bærbat aøa ceva? am întrebat eu. Mer. cu James Capisi. — E un oraø mai mic decît eram eu obiønuit. — El spune cæ e cel care a væzut°o ultimul în viaflæ. senzaflia de claustrofobie. spuse Meredith.GILLIAN FLYNN — Se juca foarte mult cu un puøti. Cîteodatæ simt nevoia sæ mai evadez. Adicæ. Sæ publici asta. Am condus aiurea prin oraø. Øtiu cæ nu mæ înflelegi. înflelegi? O femeie nebunæ o ræpeøte pe Natalie în miezul zilei. øi pærinflii mei. Mereu a inventat tot felul de lucruri.

Plînsese în public øi povestise lucruri haioase despre sora lui øi se jucase cu pærul prietenei lui. — Vorbind de poveøti. 139 . Va fi øi mai ræu pentru mine. mulflumesc foarte mult. iar eu îl credeam. Øi o patæ de roøu-aprins amestecîndu°se pe neaøteptate cu nuanfle decolorate de pastel. avea doar nouæ ani la acea vreme. mormæi el. Într°unul din aceste momente. — Dar ce s°a întîmplat de fapt? El dædu din umeri øi îøi rîcîi o unghie. Nu a fost un atac premeditat. Trebuie sæ te întreb despre una anume: e adeværat cæ Natalie øi°a rænit un coleg la øcoala din Philadelphia? John îngheflæ. desenau øi o fetiflæ s-a rænit. Aproape cæ îl auzeam pe Curry cum va mîrîi la naivitatea mea. dar se enerva repede. Cuvîntul gîdilat îmi sclipi întîmplætor pe øoldul drept.OBIECTE ASCUfiITE — Nu am de gînd sæ las lumea sæ creadæ cæ prietenul meu este un nenorocit de criminal de copii. Natalie era un copil mic. John. Mi°am amintit chipul lui Natalie. Mi°a oferit o imagine claræ a ceea ce înseamnæ „buze umflate“. dar el se læsæ pe spate øi respiræ adînc. am început eu. — Natalie i°a atacat ambii ochi? Se ridicæ în picioare. Chiar îl credeam pe bæiat. îndreptînd foarfeca spre ochii altui copil. Doar cîteva paragrafe. Tot corpul îi tresærea øi o clipæ am crezut cæ va porni spre uøæ. iar copiii tæiau. Dar Natalie era prezentatæ ca un animal. se întoarse spre Meredith øi pentru prima datæ pæru mai puflin plæcut. o sæ descopere adeværul într°o oræ. Pentru dreptul nu se mai putea face nimic. De°aia uræøte mama presa. Nimeni nu crede cu adeværat cæ eu mi°am ucis sora. — Ce s°a întîmplat cu cealaltæ fetiflæ? — I°au salvat ochiul stîng. arætîndu°mæ cu degetul aproape la fel cum fæcuse øi maicæ°sa. Adicæ. — Dacæ spui povestea polifliøtilor. John prinse o øuviflæ din pærul lui Meredith øi o atinse uøor cu degetele de la rædæcinæ pînæ la vîrf. — Grozav. acea figuræ serioasæ din poza familiei Keene. — Erau la ora de îndemînæri practice. iar fetifla o tot necæja. A fost un articol despre chestia asta într°un ziar de acasæ. s°a întîmplat ca Natalie sæ aibæ niøte foarfece în mînæ.

asta în rîndurile elitei din Wind Gap. murmuræ Meredith. A avut coømaruri nopfli la rînd. ca niøte criminali. mæ informæ Gayla. øi pe bunæ dreptate. pentru a scæpa de aceastæ amintire. Tofli ne°am simflit îngrozitor. tractoare. scutere. în funcflie de venituri). Cearta lor continua sæ ræsune de jumætate de 140 . dar nimeni nu°i opreøte vreodatæ. Am bænuit cæ folosirea apelativului „domniøoaræ“ în fafla numelui se datora sensibilitæflii mamei mele øi îmi øi puteam închipui cum decurgeau conversafliile: Gayla. A trebuit sæ plecæm. — Doamne. pentru cæ domniøoara Adora nu se simte bine. Dar ea e moartæ. — Cineva mi°a omorît sora! În seara aceea nu se va organiza cina. Tata chiar a înfiinflat un fond pentru fetifla respectivæ. nu°i aøa? Ceva de genul æsta. eu aøa aø fi fæcut. jet°ski°uri. Aveam doar nouæ ani. Iar noi am încercat sæ o ajutæm. cæ a condus maøinufla de golf færæ permisiunea ei. pentru ca Natalie sæ lase totul în urmæ øi sæ o ia de la capæt. John. Oftæ. Teoretic. fie o vechituræ nenorocitæ pe butuci.GILLIAN FLYNN — Natalie a mers la psihiatru un an dupæ aceea. Øi a fost un accident. — N°am vrut sæ spun cæ îmi pare ræu cæ am venit aici. Tata a primit prima slujbæ care i s°a oferit øi am plecat în miezul nopflii. Cred cæ maicæ°mea încerca sæ°i mai restrîngæ Ammei aceste libertæfli dupæ cele douæ crime întîmplate. Am ajuns aici. pentru cæ acum e moartæ. Ca în toate oræøelele de provincie. este o chestie absolut ilegalæ. Majoritatea caselor au cîte o maøinæ øi jumætate pentru fiecare ocupant (jumætate însemnînd fie o maøinæ de colecflie. În oraøul æsta nenorocit. Ci cæ îmi pare ræu cæ øi ea a venit în acest oraø. stînd pe canapea cu fafla îngropatæ în mîini. El începu sæ plîngæ. øi. cei mai buni servitori din cele mai bune case li se adreseazæ stæpînelor cu numele lor formale. maøinufle de golf pe care le folosesc puøtii færæ permis pentru a da ture prin oraø. iar Meredith îøi încercui braflele în jurul lui. Nu øtiu sigur dacæ cearta cu mama sau cu Amma era cauza tulburærii ei. Adora certînd°o pe Amma. oricum. Cel puflin. Wind Gap are o obsesie pentru tot felul de maøinærii. dar øi bærci. Dar le puteam auzi ciripind ca niøte pæsærele în camera maicæ°mii. nu mi°am dat seama cæ te simfli atît de groaznic aici. De asta a trebuit sæ ne mutæm aici. Iar noi vrem sæ fim cei mai buni.

vedem un film de plîns. În plus. încît aveam øi acum un sentiment de neliniøte auzindu°l. Maicæ°mea pufnea întotdeauna cînd se vorbea despre chestia asta. a reuøit destul de bine în viaflæ. chiar dacæ nu i°ar fi folosit la nimic. am ridicat eu imediat. fetiflo. Ei vindeau un soi de hormon. Jackie øi celelalte prietene pisicoase ale maicæ°mii. probabil puflin din fiecare. Aveam de ales între varianta asta øi aceea de a termina transcrierea discufliei cu John. øi am auzit cu surprindere în receptor vocea ritmatæ de majoretæ a prietenei mele de demult. acum Katie Brucker. deja. iar cînd tati avea sæ se retragæ. iar în faflæ calculatorul de bord oferea într°una direcflii de mers. Angie locuia în zona noilor îmbogæflifli ai oraøului. Sæ nu mæ minfli pe mine. Ar fi bine dacæ mergeam øi eu. destul de controversat. Toate fetele se adunau la Angie Papermaker pentru o Petrecere de Consolare.OBIECTE ASCUfiITE oræ. Bærba°su. Chiar de cînd le°am væzut pe Katie øi pe prietenele ei în casa familiei Keene. Am øtiut acest lucru atît din faptul cæ i°a luat doar cinci minute sæ ajungæ la mine (deci locuia la o stradæ diferenflæ). În spate se auzea zumzæitul unui DVD pentru copii. bîrfim. cu niøte case imense la periferie. care mæ întrista de altfel periculos de tare. Avertismentul æsta îmi era atît de cunoscut... pentru cæ era de pærere cæ procesul de dezvoltare 141 . adunætura astælaltæ avea sæ°mi furnizeze mai multe informaflii decît aø fi adunat eu dintr°o græmadæ de interviuri oficiale. ceea ce era previzibil. care costæ mai mult decît o casæ øi care oferæ cam tot atît confort. precum scîncetul unei foci bætrîne. am øtiut cæ va trebui sæ îmi petrec mæcar o searæ cu ele. Întotdeauna fusese genul acela de om care dorea ceea ce aveau ceilalfli. pentru a nu o întrerupe pe Amma. bocim. De îndatæ ce øi°a parcat maøina în fafla casei. Bem niøte vin. cît øi datoritæ a ceea ce conducea cînd a venit la mine: un SUV din acela idiot øi uriaø. era ucenicul de bazæ al tatælui lui Lacey. Cînd sunæ telefonul. la fel ca øi Annabelle. Era aproape în Tennessee. deøi nu era nici un copil acolo. care fæcea puiul sæ creascæ într°un ritm de°a dreptul înspæimîntætor. el singur va conduce afacerea. Brad Brucker. Katie Lacey. mi°am dat seama cæ Katie Lacey. Deci iatæ cæ Amma o mai øi încasa din cînd în cînd. Cunoscînd°o. Nu mi°am putut da seama din vocea lui Katie dacæ chestia asta o fæcea geloasæ sau era chiar proastæ. total inutile.

Becca era o fatæ cu o popularitate foarte redusæ pe vremea noastræ. iar în rest tæcea. cînd îl îmbîrligase pe Eric Hart. Asta o øtiam la prima mînæ. Dacæ îl priveai îndeajuns de mult. pærea chiar arætos. nu era foarte afectatæ de subiect. Dar totul se petrecea într°un ritm mult mai lent. Pur øi simplu nu se încadra în peisaj. despre cele douæ fete. nu mæ mæritasem încæ. * 142 . care evoluase social foarte rapid cu cinci ani în urmæ. graflie unui mic schimb manual din primul an de liceu. ** Zonæ muntoasæ din sudul statului Missouri. despre consiliul de doamne din Wind Gap øi despre organizarea absolut oribilæ pe care o fæcuseræ la parada din ziua Sfîntului Patrick. Brad Brucker era genul de bærbat care stætea unde spunea Katie. spre Chicago. cu tobogan cu apæ øi pærculefl de mini°golf. Da. despre Brad. Pottery Barn este un lanfl de magazine de mobilæ din Statele Unite. Ne dorim foarte mult un mic pungaø alergînd prin casæ! Dupæ care discuflia a deviat spre mine. Emma øi Mackenzie. care cumpæra exact canapeaua Pottery Barn* pe care o dorea Katie.GILLIAN FLYNN nu trebuia influenflat într°o asemnea mæsuræ. deorece reveni repejor la consiliul doamnelor øi la cît de dezorganizat era acum cæ Becca Hart (næscutæ Mooney) se ocupa de organizarea evenimentelor. nu. menite sæ pæcæleascæ turiøtii în cea mai urîtæ zonæ din Ozarks**. iar pufla o avea de mærimea degetului meu inelar. dar. oftat: era treaba mea sæ scriu povestea særmanelor fetifle. care o însæmînfla cînd spunea Katie. Apoi un oftat: særmanele fetifle. cine øtie! Dupæ care iar am vorbit despre ea. Aveau de gînd sæ încerce pînæ fæceau un bæiat. Situaflia era de°a dreptul stînjenitoare. despre noul ei program de vitamine. Dar se pare cæ micufla sculæ funcfliona: Katie se afla la finalul primului trimestru al celei de°a treia sarcini. despre pærul ei. O sæ fie øi ea la petrecere în seara asta øi am sæ mæ conving singuræ. Aparent. ai cærui pærinfli erau proprietarii unei piste de kart. cu desfacere în Statele Unite øi Canada. Asta nu înseamnæ cæ nu folosea hormoni deloc: porcii de la ferma ei erau îndopafli cu chimicale pînæ se umflau øi se înroøeau ca niøte cireøe øi picioarele nu le mai puteau suporta osînza.

Pînæ øi murmurul era copilæros. dar de ce? murmuræ Katie. Simt cæ am un scop. draga mea. frecîndu°øi ochii cu niøte unghii corai. Øi ca argument: un diamant uriaø pe deget. Nu le læsa pe feministele alea Specialitate de sos elveflian. care devenise fundaø în echipa de fotbal în primul an øi insistase sæ i se spunæ Jo°ha (e cam tot ce îmi aminteam despre el). dar care producea bani buni. O adolescentæ superbæ øi acum. 1988 — film despre prietenie. Se mæritase cu un tip din Newcastle. Ne°am uitat la Beaches**. am aflat. dar nimeni nu vorbea cu ea în cele din urmæ. Biata Becca stætea între ele. Angie turnæ vin øi o mîngîie pe genunchi. Am væzut°o pe Tish. privind°o preocupatæ. — M°am întors din nou la serviciu. în regia lui Garry Marshall. Cînd am intrat în cameræ mi°am dat seama cæ nu doream deloc sæ mæ aflu acolo. spuse Tish printre suspine. — Doamne. Beaches. deoarece figura ei nu se maturizase deloc. spuse Angie. Am væzut°o pe Angie. — Acum cæ Tyler e la grædiniflæ. cu Bette Midler øi Barbara Hershey. Dar nimeni nu pærea sæ observe chestia asta. Nu læsa societatea sæ te învefle cum sæ îfli creøti familia. Apoi Mimi se prævæli peste canapeaua de piele de culoarea ciocolatei. cea care îfli flinea fruntea cînd vomitai øi care avea din cînd în cînd isterii dramatice pentru cæ nu se simflea iubitæ. îmbræcatæ caraghios de similar cu gazda (oare Angie fusese cu Becca la cumpæræturi?). care fusese mæmica grupului chiar øi în timpul liceului. puflin cam pæmpælæu (asta din informafliile øuøotite de Katie). Ca o mie de øoricei ronflæind biscuifli. m°am gîndit cæ mi°ar prinde bine. Zîmbea spre toatæ lumea care o privea.OBIECTE ASCUfiITE Casa lui Angie era fæcutæ parcæ dupæ desenul unui copil: era atît de banalæ. pentru cæ majoritatea o numeau „cea mai tare“. græbindu-se sæ aranjeze un fondue*. Tish plîngea în hohote cînd Angie aprinse luminile. pærînd neliniøtitæ øi stînjenitæ. nominalizat la Oscar în 1989. Rostise ultimul cuvînt ca øi cum ar fi fost putrezit. un tip drægælaø øi de gaøcæ. absolut inutil øi care acum îmi aruncæ un zîmbet afectat. cadou de la Joey Johansen. ** * 143 . încît cu greu pærea tridimensionalæ. anunflæ ea într°o doaræ. — Dar ai un scop. care slæbise 5 kilograme încæ din timpul øcolii.

se smiorcæi Mimi. Dar dupæ destule aprobæri din cap øi øoapte de susflinere. — De ce? o întrebæ cu Katie cu o indignare impresionantæ. — Purificator.GILLIAN FLYNN — øi se uitæ la mine — sæ te facæ sæ te simfli vinovatæ pentru cæ tu ai ceea ce ele nu pot avea. * Un soi de brînzæ tare. Cunoøteam senzaflia. — Asta am spus øi eu. Tish. Toate celelalte o priveau pe Becca circumspecte. e tot ce am visat vreodatæ.. — Nu øtiam cæ viafla mea e atît de nenorocitæ pînæ cînd am început sæ frecventez adunærile lui Angie. Îmi dædeam seama cæ îøi dorea sæ continuu. Ce e ræu în a fi doar mamæ? Îmi pærea ræu pentru ele — pæreau tare supærate — øi cu siguranflæ øtiam ce înseamnæ o viaflæ care nu evoluase conform aøteptærilor. originaræ din sudul Franflei. folosind un cuflit spælat pentru a tæia cîteva felii de Gruyere*.. 144 . — Are dreptate. îmi imaginez. Katie o mîngîia pe abdomen: — Eu îmi doresc un fiu! oftæ ea. pentru a pærea mai mult amuzatæ decît iritatæ. zise ea dîndu°øi ochii peste cap. Întotdeauna mi°am dorit o casæ plinæ de copii. i°am ræspuns eu. — Zice cæ trei ajung. — Steven nu mai vrea copii. Cunoøteam acest ritual de pe vremea liceului øi mai øtiam cæ nu mai trebuie mult ca sæ devinæ ceva urît. adæugæ øi Becca. are perfectæ dreptate. — Cam aøa se întîmplæ în fiecare sæptæmînæ. øopti Becca. cînd deodatæ scîncetele lui Mimi se auziræ dintr-un colfl øi toatæ atenflia øi Angie°cu°vinul se întoarseræ spre ea. aøa cæ m°am refugiat în bucætærie pentru o felie de brînzæ øi pentru a nu mai încurca locul degeaba. privind cu jind fotografia bæiatului de trei ani al lui Angie de pe øemineu. Cînd simt cæ sînt pe punctul de a obfline o declaraflie grozavæ.. Becca veni curînd în bucætærie øi începu sæ spele vasele. aø vrea parcæ sæ pætrund în gura acelei persoane øi sæ i°o smulg de pe limbæ.. Feminism înseamnæ a læsa femeile sæ aleagæ ceea ce îøi doresc. Toate muierile o mîngîiau pe pær. nu mai øtiam ce altceva util sæ mai spun. — Ajung pentru el sau pentru tine? se ræfloi Katie. Îmi doresc o fiicæ. Smiorcæiala øi agitaflia trecuræ întruna de la Tish la Mimi øi invers — Mi-e dor de copiii mei. Îmi doresc o fetiflæ.

— Mereu se luau de fetiflele astea. De ce or fi oare fetele atît de rele una cu alta? — Celelalte fete se purtau urît cu ele? întrebæ Becca. iar pe bluzæ avea øtersæturi de mascara. subiectul cæpætase noi dimensiuni. — Mæ bucur cæ voi douæ væ distrafli atît de bine. — Sper ca mæcar cît au fost în viaflæ sæ fi fost tratate cum se cuvine. asta mæ îngrozeøte cel mai tare. uøor ameflitæ de absurditatea de a mæ regæsi în viafla de adolescentæ. spuse Becca. Evident. — Avînd în vedere ce se întîmplæ în oraøul nostru. oftæ Mimi. a fi tulburat înseamnæ a duce o viaflæ superficialæ færæ a læsa impresia cæ eøti o persoanæ superficialæ. — Cine se lua de ele? întrebæ Becca. Aøa erafli øi pe vremea liceului? întrebæ ea. ca într°un desen victorian oribil ce prinsese viaflæ. spuse øi Katie. îi ræspunse Katie ridicîndu°øi bærbia. pærflile intime bæieflilor. — Pe Ann au obligat°o sæ îøi arate. dupæ ore. — Øi sæ le smulgæ dinflii. spuse Angie. spuse ea rîzînd. — Ce e în neregulæ cu lumea asta? De ce ar face cineva ræu unor fetifle? Mimi plîngea: — Bietele de ele.. øtergîndu°øi o lacrimæ cu o manøetæ. asta cînd nu eram ocupate sæ ne înjughiem pe la spate. izbucni Katie. Fafla îi era deja rævæøitæ øi plînsæ. øtii cum e. — Ai dreptate. mîrîi øi Angie. — Într°o zi.. cu un gest pe care mi°l aminteam din liceu (însemna cæ are ceva cu tine øi 145 . — Întreab°o pe Camille! Ea este cea care scrie øi se documenteazæ. — Ei. adæugæ Angie. au pus°o pe Natalie la colfl øi i°au tæiat pærul. — Cred cæ îmi pare bine cæ pe°atunci eram o ratatæ. — Øi te întrebi cum de nu mai sînt eu aøa tare? i°am spus øi eu rîzînd øi i°am turnat un pahar cu vin.OBIECTE ASCUfiITE Aveam destulæ brînzæ cît sæ hrænim tot oraøul. spuse Katie. toate femeile din cameræ boceau øi toate îøi ridicaræ privirea spre noi în acelaøi timp. Cînd am revenit. pentru cæ erau puflin diferite. cam la fel. încæ chicotind uøor. — Da.

Se tot vorbeøte despre opoziflia dintre Dumnezeu øi øtiinflæ. pînæ la urmæ. Nu cred cæ poate sæ simtæ aceeaøi durere ca øi noi. Toate se adunaseræ în jurul meu øi mæ priveau de sus. spuse Katie. am murmurat. mæcar tu ai doi deja doi copii. iar øtiinfla e de acord cæ. nu? Sæ nascæ copii. Mæ simfleam îngrozitor de deprimatæ. Probabil cæ dædaca va avea grijæ de dragele ei fete dimineafla. — Camille nu are copii. — Puterea femeii! murmuræ Becca. deoarece Katie simflise nevoia sæ doarmæ peste noapte la Angie. Chiar mæ întrista foarte tare subiectul. Øtii ce soræ îngrozitoare ai. 146 . Øi m°am alintat numindu°mæ dræguflo. Biblia spune sæ rodim øi sæ ne înmulflim. simulînd îngrijorarea. am ræspuns eu. fetiflo. E uøor pentru tine. dar se pare cæ în ceea ce priveøte copiii. — Doamne. — Aøa e. nu°i aøa? — Da. — Nu vreau sæ par prea duræ. spuse Katie cu pioøenie. — Ai plîns mæcar o datæ pentru fetiflele acelea? mæ întrebæ Angie. Mi°am mîngîiat obrazul øi mi°am întins umerii. la care eu ræspunsesem cu cîteva gîlgîituri de rîs. ca o concurentæ la miss care militeazæ pentru pacea în lume. dar nici nu o cunosc suficient de bine ca sæ øtiu dacæ sæ o apær sau nu. dar mi se pare cæ inima nu funcflioneazæ complet dacæ nu ai copii. Nu am devenit cu adeværat femeie pînæ cînd nu am simflit°o pe Mackenzie în mine. Nu mai primeøti bæuturæ în seara asta. Øtiu cæ fetele se pot purta foarte urît. i°am ræspuns eu. dar mi se pærea inutil sæ vorbesc despre asta. Camille. Simfleam cum alunec uøor în disputele oraøului Wind Gap øi m°am speriat. Becca spusese niøte glume despre obsesia femeilor de a deveni mame. Înapoi acasæ m°a dus Becca. Mi°am pus o cæmaøæ de noapte curatæ øi stæteam cu picioarele încruciøate în mijlocul patului. Katie. — Îmi pare foarte ræu pentru acele fetifle. dar sunase artificial. — Deci o aperi? se luminæ Katie. ambele tabere sînt de aceeaøi pærere.GILLIAN FLYNN cæ era îndreptæflitæ sæ simtæ aøa). Caftealæ începu sæ°mi bubuie în gambæ. pentru asta a fost fæcutæ femeia. Ca øi cum ræmîne opritæ pentru totdeauna. începu Tish.

pentru cæ lamentærile deveniseræ ceva foarte obiønuit. plîngînd în hohote pe podeaua din camera surorii mele moarte. Aøa aveam sæ ræmîn. mi°am strîns braflele în jurul trupului øi am început sæ plîng. dar faptul trecuse neobservat. faptul cæ sæptæmîna viitoare trebuia sæ îmi plætesc chiria la apartamentul din Chicago øi mirosul mærului care începea sæ putrezeascæ în coøul de gunoi de lîngæ pat. Îmi simfleam pielea urlînd. Mi°l puteam imagina pe Bob Nash stînd pe marginea patului lui Ann. M°am închis la nasturii cæmæøii. neatinsæ. îngrozitor de în neregulæ. Sau pe Amma. Voiam sæ°mi crestez în piele stearpæ. ræutæcios îmi ardea genunchiul. Dar acum simfleam øi eu. ca un cuib de animal care a dispærut. Ea purta o cæmaøæ de noapte roz cu flori. dar øi cu o dorinflæ chinuitoare de a fi fetifla jelitæ de maicæ°mea. Sau muøcînd acel copil. în timp ce pe podeaua cu dale cad încontinuu bucle. Øi fetele astea micufle. mi°am tras mînecile øi i°am deschis uøa. Pe mama læcrimînd dupæ Marian. øi ea la treisprezece ani. scoflîndu°i ochii altei fetifle. Atunci am auzit°o pe Amma øoptindu°mi numele la uøæ. — Puflin. o fetiflæ disperatæ de treisprezece ani. am încercat sæ îmi potolesc plînsul øi sæ-mi adun gîndurile care îmi bubuiau prin minte: replicile din interviul cu John Keene pe care le°aø putea folosi în articol. Pe Amma. Ce e în neregulæ cu lumea asta? Mimi chiar plînsese. cu un pantofior înflorat în mînæ. Gol øi neîntinat. Pe Natalie. iar ochii îmi zvîcneau în cap o datæ cu pulsul nebun. Øi m°am væzut pe mine.OBIECTE ASCUfiITE Voiam sæ tai: scumpete îmi scînteia pe coapsæ. 147 . încercînd sæ-øi aducæ aminte care a fost ultimul lucru pe care i°l spusese fiicei sale. Îmi imaginam bazinul desfæcut pentru a scoate la ivealæ o gauræ curatæ. o femeie°copil cu un corp deja superb. încercîndu°øi puterile pe fiinfle mai slabe. rîzînd în timp ce ea øi prietenele ei îi taie pærul lui Natalie. Am închis ochii. De°a dreptul adorabilæ. cu pîntecele steril pentru totdeauna. uøor surprinsæ. Dupæ zece minute de smiorcæialæ în pernæ. Mi°am imaginat°o pe mama lui Natalie plîngînd cu fafla îngropatæ într°unul din tricourile fetei. — Ai plîns. Ceva era în neregulæ aici. spuse ea. pletele blonde îi acopereau umerii øi era desculflæ. e cel mai bun cuvînt.

Tæcere.. era atît de finæ øi de bronzatæ. presupun. Se încruntæ øi îøi ræsuci în mîini un colfl de cæmaøæ. ca o cremæ de îngheflatæ. 148 . Bei foarte mult. zæu. — Asta e bine. Dacæ o vrei. Încerca sæ°mi surprindæ cicatricele. — Mulflumesc. ai vreodatæ senzaflia cæ o sæ se întîmple lucruri rele. — Pot sæ fiu øi dræguflæ. gulerul. — Amma. dacæ nu. uite. øi din cauza ei. — Øi eu la fel.. fæcînd o gauræ adîncæ în pernæ. cu sprîncenele încæ încruntate. — Puflin. spuse în cele din urmæ. — Pot sæ îfli mai væd o datæ tæieturile? zîmbi ea timid. Asta e mai bunæ. dar nu pofli face nimic sæ le opreøti? Nu pofli face absolut nimic. Încercam doar sæ fiu dræguflæ cu tine. — Øi. manøetele. iatæ cæ am adus°o. Amma. mi°l puteam imagina rotund øi greu. Pærea oarecum dezamægitæ. da. nu. e frumos din partea ta cæ vrei sæ mæ simt mai bine.GILLIAN FLYNN — Din cauza ei? Ultimul cuvînt fusese accentuat.. — Nu. ca øi cum nu fusesem în stare sæ rezolv o ghicitoare. Øi am ridicat fligara. Îmi întinse o cutie împachetatæ øi mi°a spus sæ o deschid cu atenflie. — Camille. nu cred cæ ar trebui ca tu. fli°am adus un cadou. — În fine. Înæuntru era o fligaræ de iarbæ fæcutæ cu mare îndemînare. nu chiar. — Nu am øtiut cæ fli°ai fæcut ræu. bine. spuse Amma. Nu te mai întristeazæ aøa tare. — Nu se mai întîmplæ. Îmi privea cu atenflie marginile cæmæøii. — Ei. Se aøezæ pe marginea patului. øtii? mai spuse ea. trebuie doar sæ aøtepfli? — Ca un fel de atac de panicæ? Nu mæ puteam opri sæ°i privesc pielea. bine. — E mai bunæ decît votca aia pe care o bei tu. Pærea gata sæ plîngæ.. pentru a se apæra. — Nu.

OBIECTE ASCUfiITE — Øtiu asta. Doar cæ nu øtiu de ce te°ai hotærît sæ fii dræguflæ cu mine tocmai acum. — Cîteodatæ nu sînt în stare. Dar acum pot. Cînd toatæ lumea doarme øi e liniøte deplinæ, e mai uøor. Întinse mîna aproape de fafla mea, ca un fluture, dar o læsæ imediat în jos, mæ mîngîie pe genunchi øi plecæ.

149

Zece

„ mi pare ræu cæ am venit aici, pentru cæ acum ea e moartæ“ a spus John Keene, de 18 ani, cu lacrimi în ochi, despre sora lui mai micæ, Natalie, de 10 ani. „Cineva mi°a omorît sora“. Corpul lui Natalie Keene a fost gæsit pe 14 mai, contorsionat în spafliul strîmt dintre salonul de frumusefle Tuns øi Coafat øi magazinul de bricolaj al lui Bifty din oraøul Wind Gap, statul Missouri. Este cea de°a doua fetiflæ ucisæ aici în decurs de nouæ luni. Ann Nash, de 9 ani, a fost gæsitæ în golful unui rîu din apropiere în luna august a anului trecut. Ambele fete au fost strangulate. Ambelor li s°au smuls dinflii. „Era genul de copil mucalit“ a continuat John Keene, plîngînd încet, „ca un bæiefloi“. Keene s°a mutat aici cu familia cu doi ani în urmæ øi a absolvit recent liceul. A descris°o pe sora sa ca fiind o fatæ isteaflæ øi cu multæ imaginaflie. Ea chiar îøi inventase la un moment dat o nouæ limbæ, cu un alfabet propriu. „Pentru un copil normal, ar fi o bolborosealæ“, a spus Keene, zîmbind trist... O bolborosealæ este de fapt ancheta polifliei: forflele locale øi Richard Willis, un detectiv criminalist detaøat din Kansas, susflin cæ existæ cîteva piste. „Nu excludem pe nimeni“ a declarat Willis. „Cercetæm cu atenflie potenflialii suspecfli din cadrul comunitæflii, dar luæm în calcul foarte serios øi varianta ca aceste crime sæ fi fost comise de cineva din afara oraøului.“ Însæ poliflia refuzæ sæ comenteze declarafliile unui posibil martor ocular, un bæiat care pretinde cæ a væzut persoana care a ræpit°o pe Natalie Keene, øi anume o femeie. O sursæ din
150

Î

OBIECTE ASCUfiITE cadrul polifliei spune cæ detectivii merg pe varianta cæ asasinul este un bærbat din cadrul comunitæflii. Stomatologul din Wind Gap, James L. Jellard, 56 de ani, susfline aceastæ ipotezæ, adæugînd cæ pentru smulgerea dinflilor „e nevoie de ceva forflæ. Nu ies aøa, pur øi simplu“. În timp ce poliflia cerceteazæ cazul, în Wind Gap au crescut considerabil vînzærile de încuietori øi arme. Magazinul local de bricolaj a vîndut 36 de încuietori, iar comerciantul local de arme a eliberat recent mai mult de 30 de permise dupæ uciderea lui Natalie Keene. „Credeam cæ majoritatea oamenilor de pe aici au deja arme, pentru vînætoare“ ne°a declarat Dan R. Sniya, de 35 de ani, care defline cel mai mare magazin de profil din oraø. „Dar mai cred øi cæ oricine n°a avut o armæ pînæ azi, acum o va avea cu siguranflæ“. Unul dintre cetæflenii din Wind Gap care øi°a mærit stocul de arme este tatæl lui Ann Nash, Robert, de 41 de ani. „Mai am douæ fete øi un fiu, iar ei vor fi apærafli“ ne°a spus el. Nash øi°a descris fiica decedatæ ca fiind foarte isteaflæ. „Cîteodatæ cred cæ era mai deøteaptæ chiar decît taicæ°su. Cîteodatæ øi ea credea cæ e mai deøteaptæ decît taicæ°su.“ El a mai spus cæ fiica lui era ca un bæiefloi, ca øi Natalie, o fatæ cæreia îi plæcea sæ se caflere în copaci øi sæ se plimbe cu bicicleta, ceea ce øi fæcea de altfel cînd a fost ræpitæ în luna august a anului trecut. Pærintele Louis D. Bluell de la biserica catolicæ recunoaøte efectele acestor crime asupra localnicilor: prezenfla la slujba de duminicæ a crescut simflitor øi mulfli membri ai parohiei sale au apelat la consiliere spiritualæ. „Cînd se întîmplæ aøa ceva, oamenii simt o nevoie puternicæ de hranæ spiritualæ“ spune el. „Øi vor sæ øtie, în special, cum a fost posibil ceea ce s°a întîmplat.“ Asta ar dori sæ øtie øi poliflia. Înainte sæ fie tipærit, Curry se amuzase pe seama tuturor iniflialelor. Oh, Doamne, ce le mai place sudiøtilor sæ se formalizeze. I°am atras atenflia cæ Missouri se afla de fapt în partea de vest a flærii, dar el se ræfloi la mine. Øi eu sînt, de fapt, un om de vîrsta a doua, dar spune°i asta bietei Eileen, care trebuie sæ îmi suporte inflamarea coatelor. De asemenea, mi°a tæiat
151

GILLIAN FLYNN majoritatea referinflelor la mærturia lui James Capisi, pæstrînd doar declarafliile generale. O sæ pærem niøte papagali dacæ îi acordæm prea multæ atenflie puøtiului, mai ales cæ poliflia nu îl ia în serios. Mi°a mai tæiat øi un citat despre John Keene, preluat din convorbirea cu mama lui: „Este un bæiat drægufl øi blînd“. Era, de fapt, singurul comentariu pe care îl obflinusem de la ea înainte sæ mæ dea afaræ din casæ, singurul pentru care meritase sæ fac acea vizitæ, dar lui Curry i se pærea cæ acest citat distrage atenflia. Probabil, avea dreptate. Era însæ foarte mulflumit cæ, în cele din urmæ, exista øi un suspect, øi anume „cineva din interiorul comunitæflii“. Sursa mea din cadrul polifliei era o puræ invenflie sau, eufemistic spus, un amestec — tofli, de la Richard pînæ la preotul local, credeau cæ asasinul face parte din comunitatea lor. Dar nu i°am mai spus lui Curry despre minciunica mea. În dimineafla în care a fost publicat articolul am stat în pat øi m°am holbat la discul rotativ al telefonului, aøteptînd sæ sune pentru reproøuri. Din partea mamei lui John, care se enervase foarte tare, probabil, cînd a descoperit declarafliile publice ale fiului. Sau chiar Richard, pentru cæ scæpasem faptul cæ asasinul e un tip de°al locului. Au trecut cîteva ore tæcute, în timp ce eu transpiram tot mai tare. Niøte muøte enorme îmi tot bîzîiau pe la geam, iar de pe hol o auzeam pe Gayla foindu°se, dorind foarte mult sæ intre øi în camera mea. Atît cearøafurile, cît øi prosoapele de la baie se schimbau întotdeauna zilnic, exista mereu lenjerie în subsol la uscat. Cred cæ am pæstrat acest obicei din zilele lui Marian. Aøternuturi curate øi scorfloase menite sæ ne facæ sæ uitæm toate acele scurgeri øi mirosuri lîncede care ne ies din organism. Eram la facultate cînd am descoperit cæ îmi place mirosul de sex. Intrasem în camera prietenei mele într°o dimineaflæ, dînd nas în nas cu un bæiat care zîmbea în colflul gurii øi îøi îndesa øosetele în buzunarul de la spate. Prietena mea lenevea în pat, pætatæ øi dezbræcatæ, cu un picior dezgolit atîrnîndu°i leneø din aøternut. Mirosul dulce øi umed era pur animalic, exact ca în cel mai ascuns colfl al peøterii unui urs. Mie îmi era aproape stræin, pentru cæ era un miros interior,
152

OBIECTE ASCUfiITE creat în timpul unei nopfli întregi. Pentru mine, cel mai reprezentativ miros al copilæriei era cel de clor. Pînæ la urmæ, cititorul cel mai supærat care m°a sunat primul nu era nici pe departe dintre cei la care mæ aøteptam. — Nu pot sæ cred cæ nu ai scris absolut nimic despre mine, îmi trosni în telefon vocea lui Meredith Wheeler. Nu ai folosit nimic din ce fli°am spus eu. Nici mæcar nu fli°ai dat seama cæ sînt în aceeaøi cameræ. Datoritæ mie ai vorbit cu John, mai øtii? — Meredith, nu fli°am promis niciodatæ cæ îfli voi folosi comentariile, i°am ræspuns eu, deja iritatæ. Îmi pare ræu dacæ asta ai crezut. Mi°am îndesat un ursulefl de pluø albastru sub cap, dar m°am simflit vinovatæ øi l°am pus la loc la capul patului. Fiecare trebuie sæ respecte lucrurile copilæriei altuia. — Pur øi simplu nu înfleleg de ce nu m°ai bægat în articol, a continuat. Dacæ toatæ ideea a fost sæ obflii o imagine a lui Natalie, atunci ai nevoie de John. Øi dacæ ai nevoie de John, ai nevoie de mine. Eu sînt iubita lui. Adicæ, el practic îmi aparfline, pofli sæ întrebi pe cine vrei. — Pæi, vezi tu, cheia articolului nu erafli tu øi John, i°am spus eu. Pe lîngæ vocea lui Meredith, auzeam melodia ritmicæ a unei balade country øi niøte pocænituri øi øuieræturi. — Dar ai bægat o græmadæ de alfli oameni din Wind Gap în articol. Pe idiotul de preot Bluell, de exemplu. De ce nu øi pe mine? John trece printr°o perioadæ foarte grea, iar eu sînt foarte importantæ pentru el, pentru cæ îl ajut sæ treacæ prin asta. Toatæ ziua plînge. Øi eu sînt cea care îl ajutæ. — Cînd o sæ scriu un articol în care o sæ am nevoie de mai multe pæreri din Wind Gap, îfli iau un interviu. Dacæ mai ai ceva de adæugat, bineînfleles. Pocænituræ, øuieræturæ. Cælca. — Øtiu o græmadæ de lucruri despre familia aia, øi mai ales despre Natalie, pe care John nici nu øi le imagineazæ. Sau nu le°ar spune, oricum. — Minunat, flinem legætura atunci. Øi ne vedem curînd.
153

pentru a vedea exact ce scrie pe baloanele øi pe bileflelele læsate acolo. — Sora ta este bolnavæ.GILLIAN FLYNN Am închis. øuøoti maicæ°mea cætre Amma. Era prima datæ cînd o vedeam pe mama de la excursia noastræ în Woodberry. Cînd am privit în jos. Aøa stæteau lucrurile în casa asta. — Trebuie sæ o ajufli sæ nu mai fie atît de încordatæ cînd e cu tine. Îmi imaginam dinflii mamei frecîndu°se unul de altul în spatele obrajilor. Camille. evoluflie recentæ a unui caz. øopti Amma în cele din urmæ øi îmi aruncæ un zîmbet firav. legænîndu°se amîndouæ în balansoar. înfæøuratæ într°o pæturicæ roz de mætase øi cu o batistæ umedæ pe frunte. Amma moflæia somnoroasæ ca un bebeluø în pæturica ei. murmura Adora. — Copilaø. era doar o fetiflæ. apæsînd în continuare în cercuri mîna Ammei. Mæ tot fîflîiam prin fafla ei. Pe verandæ se afla Amma. Mi°am dat seama cæ era øi Alan acolo. pîine præjitæ øi sticlufle asortate øi îi apæsa mîna Ammei pe obraz într°o miøcare circularæ. dar mahmuræ. frecîndu°øi buzele din cînd în cînd. Scoop*! Richard ajunsese lîngæ mine în sedanul lui. dar de cealaltæ parte a ferestrei. — Hey. spuse Adora. Mæ îndreptam spre locul în care fusese descoperit corpul lui Natalie. Mereu are febræ de cînd ai venit tu acasæ. Mama avea o tavæ de argint cu ceai. Amma plecase din camera mea asearæ pentru a bea ceva în camera ei. Camille. dar ea nu îøi lua ochii de la Amma. E doar o fetiflæ. cu preferat înfiorîndu°mi genunchiul. 154 . am væzut cæ scrisesem „Meredith“ cu litere largi øi cursive de°a lungul cicatricelor de pe piciorul stîng. noutate. — Bunæ. Da. Le°am læsat în urmæ øoptindu°øi una alteia. puflin îngrijoratæ totuøi din cauza a ceea ce fata asta voia sæ°mi spunæ. copilaø. Curry voia un articol despre ceea ce înseamnæ „un oraø în * Øtire. copilaø. privindu°le din canapeaua din camera de zi.

— Da. o sæ mæ cheme înapoi editorul. imaginea reprezentativæ pentru Wind Gap! spuse Richard. Hai. Camille! Sau poate ai o întîlnire cu sursa ta din poliflie? — Richard. Am nevoie de un ghid pentru Wind Gap. — Bun articolul de azi. Pe el scria Însænætoøire grabnicæ! — Asta este. Øi îmi deschise uøa din dreapta. Øi fac øi eu ceva pentru tine: ræspund la trei întrebæri. dar spun tot ce øtiu. serios. M°am urcat în maøinæ. complet øi adeværat. vino cu mine. Zîmbea cu gura pînæ la urechi cînd a spus asta. — Taci din guræ. — Nu. oprindu°se o clipæ cu buzele apropiate de ale mele. nu? Nu m°aø mai bucura de distragerea atenfliei. Richard. nu aø vrea sæ intervin într°o dragoste ce e pe cale sæ înfloreascæ. pentru mine. — Bunæ. în care puøtii se îmbætau sau în care te duceai doar ca sæ fii 155 . nu putem permite aøa ceva. Asta dacæ nu apæreau cumva alte indicii despre crime. Neoficial. munca cu tine nu mi°a oferit nimic de publicat. øi eu. Hai. Al naibii internet! — Mæ bucur sæ aud cæ fli°ai gæsit o sursæ apropiatæ polifliei. a tras centura øi a prins°o. S°a aplecat peste mine. cotloanele pe care doar localnicii le pot cunoaøte. numai de „færæ comentarii“ am avut parte. era bine sæ aparæ niøte indicii cît mai curînd. În ritmul æsta. Îmi arætæ un balon care se legæna în locul în care fusese gæsitæ Natalie. — Urcæ. Dar avînd în vedere consecinflele. avem treabæ. — Trebuie sæ te øtiu în siguranflæ. Tu øi acest tip misterios probabil cæ facefli o pereche pe cinste. Pînæ acum. Locurile în care oamenii se întîlneau ca sæ øi°o tragæ sau ca sæ se drogheze. Richard voia sæ îl duc în toate locurile secrete ale oraøului. bineînfleles. — Pæi. — Am propria mea treabæ de fæcut.OBIECTE ASCUfiITE doliu“.

dæræpænatæ øi uøor înclinatæ. Fiecare dintre noi are parte de momente în care viafla deraiazæ. în josul dealului øi înapoi. croind drum prin vegetaflia bogatæ. færæ corpurile aferente. aveam amîndoi hainele umede. iar fafla îmi era acoperitæ de sudoare. — Da. Camille. iar aici au fost distruse o græmadæ de probe. Era un loc jalnic pentru a organiza o cinæ romanticæ. — Scuze. într°o adiere imaginaræ. — Da. Al meu a fost cînd a murit Marian. Un cuvînt de 50 de cenfli. pentru cæ eu o simfleam acum ieøind prin transpiraflie. Iar ziua în care am luat cuflitul în mînæ a fost la fel. Mæ întrebam dacæ Richard simflea mirosul bæuturii de noaptea trecutæ. Speram. Richard mergea mereu lîngæ mine. la aproximativ 30 de kilometri de locul în care fusese gæsit corpul lui Ann. Acolo era. cu tot felul de crengi fluturînd înæuntrul øi în afara stinghiilor de lemn.GILLIAN FLYNN singur øi sæ te gîndeøti la nemurirea vieflii. o veche salæ de clasæ. Frunzele de bumbac tremurau. Una dintre ele era acoperitæ cu o faflæ de masæ øi avea în centru o vazæ cu niøte trandafiri uscafli. Doar locul în care au fost læsate. spuse Richard. am uitat cît de culfli sîntefli voi în Kansas. — Nu am gæsit încæ locul uciderii acestor fete. Mi°am øters ceafa în aerul umed øi mi°am fluturat puflin mînecile. Tæcu o clipæ. — Oh. Mai erau øi cîteva bænci. locul uciderii sunæ cam urît. Pe podea zæceau frunze uscate øi sticle goale de bæuturæ. Din cînd în cînd auzeam vreun animal fugind sau o pasære luîndu°øi zborul. L°am rugat pe Richard sæ o ia pe un drum de pietriø nemarcat øi am parcat în buruienile crescute pînæ la genunchi. De 75 de cenfli poate în Wind Gap. 156 . Pe ea erau desene foarte detaliate cu penisuri intrînd în vagine. O jumætate de tablæ era încæ atîrnatæ de un perete. îmi inspiræ mai degrabæ un abator. ca întotdeauna. de fapt. Am rætæcit prin pædure. Cînd am ajuns la locul cæutat. cu o mînæ pe volan øi cu cealaltæ pe spætarul scaunului meu. totuøi. care se lipiseræ de piele. cæ avusese succes. cutii ruginite de bere din vremuri apuse.

era interesant. Richard ar fi fost genul de bærbat pe care nu°l puteam suferi. Genul æsta de bærbafli nu m°a atras niciodatæ. Nu am iubitæ acum. — Eøti duræ. — Îhîm. spuse Richard. pæcat. una blondæ øi una brunetæ. Nu vreau sæ jignesc pe nimeni cu asta. nu am mai avut un iubit de foarte multæ vreme. Doar cæ nu mæ aøteptam la întrebarea asta. Cu asta mæ descurcam. pentru cæ este diferit. recîøtigîndu°mi echilibrul în conversaflie. — Ce faci în Chicago cînd nu lucrezi? Se aplecase peste bancæ øi færîmifla frunzele unui trandafir uscat din vazæ. — Ce fac? — Ai un iubit? Sînt convins cæ ai. Era fatæ bunæ. Evitæ din instict orice situaflie care i°ar putea jena sau pune într°o posturæ ciudatæ. Nu oferi prea mult de la tine. Tricoul albastru i se lipise de piele øi puteam distinge conturul unui piept bine lucrat. Începu sæ smulgæ petalele trandafirului. — Aici îøi petrec timpul puøtii. Ceea ce îmi place. Mæ privea tæcut. A trebuit sæ plece. Pe cele mai multe fete nu le pofli opri din vorbit. — Nu. În mod normal. i°am ræspuns eu. Dar Richard nu mi se pærea deloc plictisitor. în cele din urmæ. sînt øi foarte laøi. arætînd unul dintre desenele de pe tablæ. Era doar o micæ flecærealæ øi tachinare. Poate din cauza 157 . — Greøit pe toate planurile. i°am spus eu. Mæ faci sæ muncesc. aøa cæ m°am gîndit cæ e bine sæ°l vezi. Ridicæ privirea spre mine øi rînji. mai ales. sæ le asortezi la cravatæ.OBIECTE ASCUfiITE — Bunæ treabæ. iar ultima pe care am avut°o era roøcatæ. Camille. — Nu încerc sæ par dificilæ. adicæ næscut øi crescut în pluø: aræta bine. în general. Nu se asorta cu nimic din ce aveam eu. Dar e în apropierea golfului. nu au nimic deosebit øi. — Tu ai o iubitæ? Sînt siguræ cæ ai douæ. era deøtept øi probabil avea øi ceva bani. Nu îmi dædeam seama dacæ chiar îl interesa ræspunsul meu.

Îmi plimbam mîinile pe umerii lui. în primul rînd. mæ gîndeam. Doamne. — Øi eu cred cæ eøti frumuøel. îmi spuse. — Camille. spuse el. — Bineînfleles. Nici nu am mai putut gîndi clar în ziua în care te°am væzut prima datæ. Øi îmi særutæ lobul urechii. I°am îndepærtat gulerul øi l°am lins pe gît. Aveam o bluzæ subflire øi nu voiam sæ îmi simtæ cicatricele. În loc de asta. nu? — M°ai luat pe nepregætite. i°am ræspuns eu. în plus. Cred cæ e prima datæ cînd îmi doresc sæ fi crescut în Wind Gap. dupæ care. întîi încet. cu trandafirul foønindu°i pe spate. da? fii°aø spune eu. væzînd cæ nu mæ opun. plimbîndu°øi degetul pe obrazul meu. — Cred cæ eøti cea mai frumoasæ fatæ pe care am væzut°o. Se uitæ în depærtare. Richard se apropie de mine øi îmi oferi ultimul trandafir din vazæ. Mæ simfleam deodatæ foarte tristæ cæ în copilærie nu cunoscusem nici un bæiat ca Richard. Era locul ideal pentru tot felul de activitæfli imorale. Camille. Rîse. nu cred cæ e o idee bunæ. — Øi eu cred cæ eøti frumuøel? mæ imitæ el øi rîse. chiar timidæ. nu vrei sæ cercetezi locul? 158 . nu prea te pricepi sæ fii romanticæ. trecîndu°øi degetul pe linia obrazului meu. Era prima oaræ cînd cineva mæ særuta în trei ani de zile. mæ prinse în brafle øi îøi împinse limba în gura mea. — Chiar oribilæ.. i°am spus eu øi chiar credeam asta. Îmi trase capul spre el øi mæ særutæ. Sau poate din cauzæ cæ îøi cîøtiga existenfla træind printre nenorocirile vieflii. tu veneai aici cînd erai micæ? Vocea lui fusese foarte înceatæ. iar razele soarelui îi luceau printre øuviflele aurii. Adicæ. — Øi. — Probabil cæ ne°am fi înfleles foarte bine noi doi. — Înfleleg. Vickery m°a trimis acasæ.GILLIAN FLYNN faptului cæ rînjetul sæu era puflin viclean. adicæ cineva care sæ fie în stare sæ mæ provoace puflin. — Øtii cît eøti de frumoasæ. dar pare genul de replicæ pe care ai respinge°o.. ca noi doi sæ avem o relaflie. flinîndu°i mîinile într°ale mele pentru a nu încerca sæ mæ pipæie.

simflind fiori pe spate. am cercetat locul æsta a doua zi de cînd am ajuns aici. nu se potrivea grupa sanguinæ. Dinflii i-au fost smuløi imediat dupæ strangulare. øi am stat în soare privind fluviul Mississippi. chicotelile vesele în urechea mea øi braflele slæbænoage prinse de umerii mei. ochii cæprui-deschis øi încremenifli. din nou. Au mai fost gæsite urme de sînge uscat pe firele de iarbæ. dar. Un hangar de vînætoare pæræsit din partea de sud a pædurii a scos la ivealæ o fundæ galbenæ de prins pærul. cu øase cutii de bere alæturi. i°am simflit în spate greutatea de copil. poate. — Moarte de suficient timp pentru a nu curge deloc sînge cînd le°au fost smuløi dinflii? O barcæ ce plutea pe rîu începu sæ se întoarcæ în firul curentului. a fost identificatæ urma unui pantof sport de copil. Pentru o clipæ. neidentificatæ însæ de nici una dintre cele douæ familii. nu? — Asta e una din cele trei întrebæri? — Desigur. — La Natalie a curs sînge.OBIECTE ASCUfiITE — Donøoaræ Preaker. — Øi ca sæ°i smulgi dinflii? — Undeva unde aø putea lucra în voie. i°am ræspuns. Mi°am adus aminte de Natalie Keene. care sclipea verde ca un øarpe uriaø. cînd se putea ridica din pat. dar care nu s°a potrivit cu nici unul din pantofii celor douæ fete. Richard cercetase øi celelalte douæ locuri pe care le mai øtiam. în timp ce cineva îi smulgea 159 . — Amîndouæ muriseræ. Încæ o datæ cunoøtinflele mele erau inutile. Dar se pare cæ lui Richard nu°i pæsa de chestia asta. Fetele muriseræ deja. La faleza din partea de est a oraøului. Sau o cadæ. O pivniflæ. prævælitæ într°o cadæ. — Unde ai duce o fetiflæ ca sæ o strîngi de gît? întrebæ Richard. Oamenii care au apærut pe punte cu niøte vîsle încercau disperafli sæ o readucæ pe direcflia corectæ. Acesta era unul dintre locurile preferate ale lui Marian. Dar mi°a fæcut plæcere sæ mæ plimb cu tine. — În maøinæ sau acasæ. de unde puteai privi fluviul Mississippi. Am mers oricum pînæ la falezæ.

O mînæ pe un patent. De fapt. — Atît îfli spun: James Capisi e foarte sigur de ceea ce spune.GILLIAN FLYNN dinflii. Richard suflæ prelung în sticla de bere. sæ væd dacæ îøi schimbæ povestea. Mi°am tras fermoarul øi i°am adus mîna pe clitorisul meu. Nu se încadreazæ în nici un profil cu care am lucrat pînæ acum. Puøtiul e absolut îngrozit. Øi asta fli-o spun din intuiflie de poliflist. Bîzîitul lor era la fel ca zvîcnirea dintre picioarele mele cînd l°am læsat sæ mæ atingæ. face parte din familia uneia dintre victime øi pare cæ suferæ puflin cam mult. Iar el se smiorcæie prin tot oraøul. l°am fæcut mincinos. Nu øtiu. — Aøa e. 160 . — Îl crezi pe James Capisi? — Sincer. Camille. Dar. E sigur cæ femeia o sæ îl ia øi pe el. Nu se potriveøte. nu øtiu ce sæ cred. tu ce crezi? — Sînt de acord cu tine. Maicæ°sa ne sunæ mereu sæ ne cearæ pe cineva de pazæ.. O mînæ de femeie. Ne°am fæcut unul pe altul ca niøte puøti de øcoalæ (colflunaø îmi zvîcnea tare øi roz pe piciorul stîng cînd am avut orgasm) øi eram lipicioasæ øi miroseam a sex cînd am deschis uøa de la intrare øi am væzut°o pe mama stînd pe trepte cu un pahar de amaretto. L°am chinuit puflin. Mæ întreb dacæ nu e doar îngrozit de cancerul maicæ°sii øi îøi proiecteazæ cumva aceastæ teamæ asupra a ceea ce a væzut de fapt. flinînd°o acolo pentru a nu încerca sæ exploreze mai departe øi sæ simtæ marginea cicatricelor. Deja ræsærise luna øi musculiflele erau în plinæ agitaflie cînd Richard m°a adus acasæ. Îøi întoarse fafla spre mine. Nimic. ai vorbit øi tu cu el. — Sora lui a fost ucisæ. Pe bærbie i se scurgea sîngele. Dar nu væd cum ar putea fi adeværat.. Øi despre John Keene ce crezi? — Se potriveøte profilului: are vîrsta potrivitæ. ca o chemare cætre o ambarcafliune care tocmai trecea pe rîu. eu sînt bærbat øi îfli spun sigur cæ un puøti preferæ sæ se sinucidæ decît sæ plîngæ în public.

Nici pe mine nu m°a iubit mama mea. umplîndu°mi paharul exact la limitæ. totuøi perfect. Am vrut sæ îfli coafez pærul în bucle pentru poza de la øcoalæ. Îmi aduc aminte cînd aveai øase sau øapte ani. Øi dacæ voi. Nu am simflit altceva decît ræcealæ din partea ta. nici mæcar cînd eram copil. deøi fuseseræ în manøete. Dar tu fli l°ai tæiat de tot cu foarfeca. deøi inutil. Se legæna încet cînd am intrat eu. Încercam sæ mæ prefac interesatæ. — Nu am spus niciodatæ cæ nu te iubesc. dar nu credeam cæ o poate spune cu voce tare. o provocare sæ beau din el færæ sæ værs. oricum. Dar. Maicæ°mea turnæ neatentæ. Dar parcæ Ann fæcuse chestia asta. nu o sæ væ iubesc nici eu. Am simflit un val de furie în stomac. — Îmi aduci aminte de mama mea. Am început sæ°mi frec palma cu asprime de marginea scærii.OBIECTE ASCUfiITE Purta o cæmaøæ de noapte roz cu niøte mînecufle feciorelnice pufoase øi cu o fundæ de satin în jurul gulerului. nu mæ iubifli. aøa cæ nu încerca sæ dai vina pe mine. pe lîngæ asta. Ræmase. vino sæ stai jos! Întinse mîinile fleøcæite spre mine. 161 . — Dar întotdeauna ai fost aøa de încæpæflînatæ! Niciodatæ dræguflæ. e o nebunie. Maicæ°mea zîmbi încordat la ceea ce fæceam. — Cred cæ în sfîrøit mi°am dat seama de ce nu te iubesc! Øtiam cæ nu mæ iubeøte. — Nu. ca un om de øtiinflæ pe cale sæ facæ o descoperire mæreaflæ. Cu mama ta. dar mi se puse un nod în gît øi nu mai puteam sæ respir. Se strîmbæ puflin privindu°mæ. mai era ceva: eram singuræ cu ea! O dorinflæ chinuitæ a copilæriei. Probabil o sæ fie groaznic. Se læsæ cu spatele pe stîlp øi îøi îndoi picioarele sub ea. mi°am zis cînd îmi luam un pahar. fetelor. aøa cæ m°am oprit. Posibil a fi împlinitæ. Sæ bei ceva cu Mama. futu-i! Tu nu m°ai plæcut niciodatæ. O nebunie. — Camille. Era. iar feøele erau la fel de curate ca la început. de Joya. Nu°mi aduceam aminte episodul æsta. Mîinile îi erau din nou bandajate. ca o fantomæ care nu øtia dacæ sæ plece sau sæ mai ræmînæ. mai întîi ia°fli un pahar din bucætærie. Rece øi distantæ øi atît de nætîngæ.

mamæ. — Nici eu nu sînt prea încîntatæ cæ træiesc. — Øi uite cæ acum te°ai întors øi mæ obsedeazæ ideea: de ce Marian øi nu ea? Furia mi se transformæ instantaneu în disperare. Mæ întrebam de cîte ori auzise maicæ°mea acest sunet crescînd în casa asta. — Singurul loc pe care îl mai ai. mæ gîndeam cæ tu o sæ mæ salvezi. — Nici nu m°aø fi aøteptat. — Catîr. poate te°aø fi plæcut øi pe tine. cînd eram fatæ. Mæ gîndeam cæ. Maicæ°mea se aplecæ øi mæ prinse cu ambele mîini. Pendula bætu ora 11. Cæ tu o sæ mæ iubeøti. îmi øopti. Degetele îmi gæsiræ o aøchie de lemn în treaptæ. o sæ te înfleleg pe tine mai bine. Apoi întinse mîna spre spatele meu øi încercui cu unghia singura bucatæ de piele netedæ. færæ cicatrice. Dacæ ajungeam sæ le plac pe ele. Vocea ei deveni ascuflitæ øi ræguøitæ. Ca un copil bleg. Nu aveam de gînd sæ plîng pentru femeia asta. Dar n-am reuøit. Mi°am bægat°o sub unghie. Ca niøte animale micufle. — Cum adicæ ai vrut sæ te apropii? — Îmi aminteau de tine. Dar s°a dovedit a fi o glumæ. — Cînd te°am avut înlæuntrul meu. precum aerul care ieøea dintr°un pufl pæræsit. — Ai atîta uræ în tine! — De la tine am învæflat. mult mai tînæræ decît eøti tu acum.GILLIAN FLYNN — Nu prea cred. nu voiai sæ mænînci. — Dar erai un copil. — Eram doar un copil. Arætam ca o proastæ. mamæ. Dacæ te consoleazæ cu ceva. ca o eøarfæ roøie într°o furtunæ. Am încercat sæ mæ apropii øi de fetele astea care au fost ucise. dacæ mæ apropii de ele. Øi atunci o sæ mæ iubeascæ øi mama mea. — Chiar de micæ nu mæ ascultai. 162 . alergînd toatæ ziua prin oraø ca niøte sælbæticiuni. Excat ca øi fetele astea. De parcæ mæ pedepseai cæ exist. Respiraflia îi era stætutæ øi îmbîcsitæ.

Îøi cosea iniflialele în fiecare organ de°al meu. Apa mæ înflepa în ochi øi îmi acoperea nasul. împreunæ cu dîre de salivæ maro de amaretto. M°am dezbræcat øi m°am bægat în cadæ. pe care o cîøtigasem la un tonomat cînd aveam 10 ani. pe care îi purtasem la 12 ani øi un inel ieftin auriu. Maicæ°mea mæ despicase øi îmi scotea toate organele. dupæ care am alergat la baie øi am vomitat°o. Mæ zgîlflîi øi îmi dædu drumul.OBIECTE ASCUfiITE — Aøa e. Cînd m°am trezit. iar apoi mæ acoperi cu totul. Deget. simflind pe spate porflelanul rece. Încercam sæ îmi imaginez cum aræt de deasupra: o piele biciuitæ øi o faflæ încremenitæ clipocind sub apæ. væduvæ. Îmi simfleam stomacul øi gîtul încordate. Am luat o înghiflituræ din sticlufla de votcæ pentru a alunga panica. cicælealæ. læsînd°o sæ se adune peste mine. 163 . dupæ care le bæga la loc înæuntru. gauræ! Apoi cîteva momente de aøteptare. Voi putea rezista vreodatæ sæ las apa sæ îmi acopere fafla øi sæ îmi flin ochii deschiøi? Pur øi simplu. tîrfæ. Corpul meu respingea liniøtea. luciu. pe care mi°l cumpærase un bæiat în prima clasæ de liceu. — Într°o zi am sæ cioplesc numele meu acolo. trecuse deja ora prînzului øi mæ simfleam pierdutæ øi speriatæ. Ce modalitate curatæ de a muri! Floare. Îmi urla în urechi: corsaj. cæutînd disperate aerul. dupæ care mæ læsæ singuræ pe trepte cu ceea ce mai ræmæsese din bæuturi. o pereche de ciorapi de lînæ mov. Cu fiecare obiect aveam senzaflia de uøurare cæ îl gæsisem. laolaltæ cu alte obiecte uitate: o minge de cauciuc portocalie de la Day Glo*. Am bæut ce mai era øi am avut niøte vise întunecate øi lipicioase. M°am întins øi am dat drumul la apæ. inundîndu°mi urechile pînæ cînd am auzit acel bîldîbîc! relaxant al bærcii care se scufundæ. murdar. în timp ce pielea îmi atîrna de°o parte øi de alta. pe care le alinia pe marginea patului. refuzi sæ te mai ridici 4 centrimetri øi se terminæ totul. arætos! * Marcæ de vopsea.

Apoi. un atac de panicæ. aøa cæ m°am dus pînæ acolo pentru a le vedea pe cele Patru Mici Blonde îmbræcate în bikini fosforescente la un capæt al piscinei. lumina slabæ pærea potrivitæ. mi°am simflit propria piele gîdilîndu°mæ. Aøa cæ am ræmas sæ privesc de lîngæ colflul casei. Am mers pînæ la Strada Principalæ. În schimb se auzea muzicæ din spate. Era prea mult de suportat un contact direct. o datæ ce John locuia acum în spatele casei lui Meredith. Amma era bronzatæ. Trebuia sæ mæ întîlnesc cu Meredith Wheeler pentru un interviu despre familia Keene. de care aveam oricum nevoie. deoarece nu mai auzisem nimic despre ei de la ultimul articol. uøurel. Dar ea nu era acasæ. mi°am spus. Era la fel de micuflæ øi de coloratæ precum o tavæ cu aperitive. Mi°am mîngîiat obrazul øi m°am alintat singuræ — ce jalnic — dar mi se mai potoli gîfîiala. Încæ slæbitæ dupæ întîlnirea cu maicæ°mea. am bænuit cæ mæ va aøtepta øi vom merge pe veranda din spate.GILLIAN FLYNN Am zvîcnit la suprafaflæ. trecîndu°øi o fligaræ de iarbæ de la una la alta øi pe John la celælalt capæt. Pe cer zæcea niøte nori negri. de parcæ eram niøte gîngænii ascunse sub obiecte fluorescente. Uøurel. Uøurel. aruncînd în jur o luminæ galbenæ bolnævicioasæ. dar se pare cæ 164 . færæ nici o urmæ a mahmurelii din ziua precedentæ. Am întins mîna pe spate pentru a verifica locul neted de piele. blondæ øi încîntætoare. Capul meu era îndreptat spre tavan. la locul în care îmi læsasem ieri maøina pentru a porni escapada cu Richard. Øtiind ce pregætiri face în aøteptarea mea. Adeværul era cæ. nu puteam ajunge la el decît prin intermediul ei. dar mai fæceam rost de un citat. Mæ putea vedea oricine. Era încæ neted. Øi sînt siguræ cæ îi plæcea la nebunie chestia asta. gîfîind în aer. M°am aøezat færæ prea mare convingere la volan øi am reuøit sæ ajung la casa lui Meredith cu o jumætate de oræ mai devreme. stînd la umbræ øi privindu°le. o sæ fii bine. peste atacul meu de panicæ de dimineaflæ. iar soarele se zærea doar pe conturul lor. pentru a avea ocazia sæ mai stau de vorbæ cu John. Nu credeam cæ o sæ scoatæ la ivealæ cine øtie ce informaflii. dræguflo. tremurînd. Væzînd atîta piele netedæ.

fixînd°o pe ea. dar simfleam o urmæ de admiraflie pentru puøtoaicæ. — Zæu? Atunci de ce nu încetezi sæ mæ mai priveøti din ascunzætoarea ta. arætînd cu piciorul spre garajul ale cærui ferestre aveau niøte perdele albastre. cu picioarele scufundate în apæ. mæ gîndeam. toate te flinteau ca o armæ: fæ°mi ce vreau eu. stætea ca un copil dupæ øase ore de uitat la televizor. Oferta sexualæ a Ammei pærea mai degrabæ un fel de agresiune. zîmbi. cu atît pærea el mai puflin interesat. îi ræspunse John.OBIECTE ASCUfiITE nu prea le pæsa. Stætea pe marginea piscinei în pantaloni scurfli øi tricou. spuse el. aproape feminine. Întotdeauna sînt cu ochii pe tine. — Da. Cînd eram deprimatæ. Avea niøte fire de pær foarte subfliri pe picioare. Amma îi rænea pe alflii. John. Sau îl aøteptase în pat. s°ar putea sæ te iubesc. fixîndu°l pe John. Meredith o sæ fie geloasæ. Pærerea mea: sora mea intrase în camera lui færæ ca el sæ øtie øi îi umblase prin lucruri. — O sæ vinæ øi rîndul tæu într°o zi. Cele trei prietene ale Ammei se prinseræ într°o spiralæ de marijuana. — Mæ simt mai bine sæ te supraveghez. Are 13 ani. o voce copilæroasæ. se uitæ la prietena ei. îi strigæ Amma. Kylie îøi ridicæ privirea. pe piept. razele soarelui aruncîndu-i umbre pe faflæ. eøti mare sculæ. privindu°l de sus pe John. strecurîndu°øi mîna în sutien. Amma. spuse ea rîzînd. Curînd. Cu cît se freca Amma mai lasciv. Pærea oribilæ în umbræ. Amma stætea în picioare. dupæ care se întinse la loc. Ei îi cæzu unul din triunghiurile sutienului. Picioare lungi øi slabe. masîndu°øi ulei de bronzat pe umeri. descoperindu°i sînul. talie øi încheieturi subfliri. Amma. pe sîni. întinse pe pæturi cu fafla în jos. cu ce crezi cæ semæn? strigæ Amma. — Hei. — Cu o fatæ care se poartæ urît øi care crede cæ e mai dræguflæ decît este de fapt. îi spuse ea. Cînd eu aveam nevoie de atenflie. øi asta curînd. mæ ræneam singuræ. cu picioarele desfæcute. mæ puneam la dispoziflia bæieflilor: fæ°mi ce vrei. 165 . numai iubeøte°mæ. — Cu siguranflæ cæ îfli place. am auzit. John nu pærea sæ reacflioneze.

Începu sæ îøi mîngîie mîna dreaptæ. aøa cæ e greu de zis dacæ aici sînt în regulæ sau nu. — Da. spuse el. neøtiind ce auzisem eu. Îmi pærea din nou ræu pentru el. Încerca sæ îøi aminteascæ conversaflia. a fost drægufl. — Bunæ! am strigat eu. iar Amma îøi fluturæ degetele spre mine. Douæ dintre cele trei blonde mæ priviræ. bine. Ea încæ nu a venit. cu ochii albaøtri oglindind apa piscinei. dar nici nu øtiu unde în altæ parte aø vrea sæ fiu. Amaretto îmi venea în continuare înapoi øi mæ cam sæturasem de flecæreala asta.GILLIAN FLYNN — Øi cu ræbdare. — Pæi o sæ ai nevoie. Nu°mi plæcea deloc sæ îl aud pe John Keene flirtînd cu Amma. iar el dædu din cap aprobator. — Da. — Nu øtiu dacæ o sæ°mi mai fie bine vreodatæ undeva. înflelegi? — Adicæ: locul æsta e oribil øi aø vrea sæ mor. 166 . A intrat în panicæ øi a fugit la magazin. scandalos! — Pentru Meredith. — Am venit sæ vorbesc puflin øi cu Meredith despre Wind Gap øi poate øi despre Natalie. m°am gîndit eu. Avea totuøi 13 ani. dupæ care se întinseræ la loc. exact asta vreau sæ spun. Alinare. oprindu°mæ la cîfliva centimetri distanflæ. Se întoarse øi mæ privi fix. — Uh. John luæ puflinæ apæ în mîini øi îøi spælæ fafla înainte sæ îmi zîmbeascæ. îi spuse ea øi îi trimise un særut prin aer. Obiønuieøte°te cu ideea. E în regulæ? Îøi ridicæ umerii. Nu avea suficient zahær pentru ceai. — Sigur. este. — Ai citit articolul? l°am întrebat. indiferent de cît de provocator se purta ea. nemachiatæ chiar. am completat eu. Am ræmas indiferentæ faflæ de amîndoi øi m°am îndreptat spre John. Cel puflin partea despre Natalie. — Cum îfli merge aici? — Ei. mulflumesc.

Lîngæ farfuriuflele galbene ca læmîia pe care Meredith tocmai le aducea pe masæ. Ar fi putut sæ fie mult mai uøor copilul adorat al Adorei decît am fost eu vreodatæ. John tæcu øi pentru o clipæ am avut senzaflia cæ o sæ saræ în apæ øi o s°o înece. Ea purta o rochie de varæ de pînzæ de culoarea piersicii. la un terapeut? S°ar putea sæ îfli fie de folos. dintr°o datæ. Înotæ spre prietenele ei cînd Meredith tocmai apæru la uøæ øi mæ strigæ înæuntru. — Ai fost aøa dræguflæ cu mine seara trecutæ! Acum eøti cu totul altfel. în timp ce ea turna ceai øi zîmbea. care. Semæna. înotînd lîngæ ea. Casa familiei Wheeler îmi pærea cunoscutæ: o canapea umflatæ de pluø. Amma intrase în apæ øi plutea la jumætate de metru mai încolo de el. luceau niøte tarte cu mure. Poterry Barn. cu genunchii adunafli sub bærbie øi cu ochii aflintifli pe garaj. o închise øi plecæ spre cæsufla lui. foarte bine cu maicæ°mea. aøa cæ îmi cer scuze pentru ea.OBIECTE ASCUfiITE — Te°ai gîndit cumva sæ apelezi la un ajutor de specialitate. un taburet de catifea verde. — Da. Aø vrea sæ pot sæ nu mai fiu aøa. plutind pe o saltea roz gonflabilæ. Unele pot fi chiar mortale. — Nu øtiu. o fotografie alb°negru a Turnului Eiffel. Dar el îndreptæ un deget spre ea. John. cu pærul strîns la ceafæ într°o coadæ de cal uøoaræ. fie nepoliticos. — Dar amuzant. îøi deschise gura. catalogul de primævaræ. — N°am idee ce îfli spunea sora mea. Dar 167 . i°am spus Ammei. Aø vrea. i°a luat 20 de minute sæ o facæ atît de perfect. Jodes ræmæsese pe pæturæ. øtii? N°am vrea sæ mai aparæ øi alte fete færæ dinfli. fli°ar putea potoli anumite nevoi. o mæsuflæ de cafea cu o corabie în miniaturæ. spuse Kylie. dar îmi imaginez cæ era fie urît. De ce faci asta? Pæru surprinsæ o secundæ. adæugæ øi Kelsey. i°am spus eu. — Ce ciudat. Am simflit un val de ciudæ øi am încercat sæ mi°l controlez. probabil. — A fost foarte dur din partea ta.

Asta cînd nu încearcæ sæ mi°l fure. dar parcæ se abflinea sæ o mænînce. — Dar de ce nu îl place pe John? Sugera oarecum cæ el este cel care a rænit°o pe Natalie.. desfæcîndu°le øi îndreptîndu°øi rochia. E deøtept øi sociabil øi aratæ de zece ori mai bine decît oricine din oraøul æsta. Are o ræutate în ea. dar în special pentru cæ speram sæ spunæ ceva interesant despre John.. În special de atenflia bæieflilor. Oamenilor le place sæ creadæ cæ el a fæcut°o. în parte pentru cæ nu voiam sæ pierd timpul cu jocuri de orgoliu. Ammei îi e teamæ cæ o sæ se zbîrceascæ în aer ca un balon øi o sæ disparæ dacæ nu are tot timpul parte de atenflie. Se uita la tartæ. Numai cæ John øi°a ales prost momentul. Mænîncæ°fli tarta! — Tu crezi cæ el e nevinovat? Am muøcat o datæ øi glazura mi se scurse pe buze. spuse ea încruciøîndu°øi picioarele. Doar pentru cæ cineva pleacæ la plimbare cu maøina. spunînd cæ John ar avea ceva de°a face cu crima. — Dar se pare cæ multæ lume vorbeøte totuøi. Dacæ el era suspectul principal. bine crescute øi foarte dulci. mulfli oameni fac asta pe aici. E numai bîrfæ totul. Mi°am scos reportofonul øi l°am pornit. pentru cæ în felul æsta. — Aøa e Amma. El nu e din oraø. — Øtii cum e. — Bineînfleles cæ aøa cred. îøi scoase buza de jos în afaræ øi privi caseta rotindu°se cîteva secunde. Ar fi de afaræ. John mæ place pe mine øi nu pe ea. 168 .. E ca øi cum Dumnezeu a ales ce era mai bun în Wind Gap øi le°a luat la el în rai.GILLIAN FLYNN sînt siguræ cæ øtii cæ Amma e. aøa cæ îl atacæ tot timpul. — Probabil cæ o cunoøti pe Amma mai bine decît mine. de fapt. aveam nevoie de un citat ca lumea. Aræta prea bine acolo. — E un copil cu multe nevoi. clopoflelul de start între ele. De ce crezi cæ se spune asta? — Ea dædu din umeri. — Iar familia? Ce pofli sæ°mi spui despre familiile fetelor? — Erau niøte fete tare drægufle. Ea øi cu John nu par a se. am spus eu. cel puflin în mintea oamenilor din Wind Gap.. ræutatea n°ar mai proveni din Wind Gap. De parcæ ar fi posibil aøa ceva...

— De ce nu pofli folosi citatul pe care îl vreau eu? Parcæ era un copil de 5 ani. prea mult ar fi necuviincios. Meredith îøi rotea lænfliøorul de argint la gît øi se uita la mine. Curajos øi optimist. øtiu cæ nu asta e pærerea ta despre acele fete. — Pæi atunci ce rost are sæ îmi mai iei interviu? — Dacæ øtii ceva despre fete. Asta nu. Întotdeauna mi°am dorit sæ fiu ca tine cînd mæ fac mare. — Pentru cæ e total diferit de tot ceea ce am auzit pînæ acum øi pentru cæ nimeni nu vorbeøte în realitate aøa. pe undeva? — Da. Sunæ fals. te pot cita în altæ parte. Era cel mai jalnic dialog pe care îl avusesem vreodatæ cu o persoanæ intervievatæ øi. — Ai fi putut fi manechin. se miorlæi Meredith. — Nu. — Ai fi putut. John m°ar urî. care nu e din oraø øi de aia bîrfeøte lumea despre el. øtii? Adicæ. în acelaøi timp. o rostise cu o anumitæ ritmicitate. — Dar tot mi°ar apærea numele în articol. e în regulæ. — Meredith. Chiar øi zîmbetul pærea studiat: prea puflin ar fi avar. — Mæ îndoiesc. Dacæ zîmbesc doar atît. i°am ræspuns nervoasæ. ceva despre care oamenii nu vorbesc. O sæ folosesc citatul despre John.OBIECTE ASCUfiITE Repetase clar replica asta. De fiecare datæ cînd oamenii îmi spuneau cæ sînt frumoasæ. Ar distrage atenflia de la John. øtiu cæ mamele noastre sînt prietene øi toate astea øi mæ gîndeam la tine în 169 . îmi aminteam toate urîfleniile care îmi colcæiau pe sub haine. øtii? îmi spuse ea brusc. Îøi fræmînta mîinile øi îmi zîmbi dintr°o parte. îmbræcatæ ca o prinflesæ øi foarte nervoasæ cæ pæpuøa nu vrea sæ bea ceaiul ei imaginar. o modalitate absolut imoralæ de a°mi face meseria. Meredith luæ o înghiflituræ micæ de ceai øi tamponæ uøor cu øerveflelul colflul buzelor ei roøii. — Nu pot sæ fiu sinceræ. Mæ gîndesc des la tine. — Dar atunci ce fel de citat vrei? — Unul sincer. — Vreau sæ ræmînæ partea cu Dumnezeu care care le°a ales pentru rai. — Nu e nevoie sæ îfli dau øi numele în articol. ar fi bine sæ°mi spui. Dar aveam nevoie de nenorocita ei de poveste.

Øtiu ce s°a întîmplat cu sora ta. Ann øi Natalie.. Dupæ ce se terminæ povestea asta.. Meredith privi în jurul ei. Øi asta. Dar ele nu loveau. nu? Niciodatæ nu ai fost foarte prietenoasæ. Dar hai sæ rezolvæm cu interviul æsta.GILLIAN FLYNN Chicago øi mi te imaginam într°o casæ mare.. cu niøte fete cîrlionflate øi cu un sofl marfæ. Cred cæ øtiu de ce. Nu aveam de gînd sæ mai ræmîn un minut în plus dupæ ce terminam interviul. unde mai avea doar jumætate din lob. — Øi lobul urechii? — Am ræmas o datæ acolo peste noapte cînd nu îmi pornea maøina. Am mai muøcat o datæ din tartæ. — De ce? — Nu pot sæ cred cæ toatæ lumea refuzæ sæ accepte chestia asta! spuse ea. dupæ care. Îøi ridicæ pærul øi îmi arætæ urechea stîngæ. Chiar deasupra degetului mare erau trei semne albe care luceau în lumina dupæ°amiezii. mai stæm altæ datæ de vorbæ. — Nu øtii de la mine. Îmi imaginam cum stafli tofli în bucætærie øi befli suc de portocale. totuøi. iar el se urcæ în Jaguar øi pleacæ la serviciu. Adormisem în camera de oaspefli. Fetelor. Mi°ar face plæcere. — Cum adicæ. Ca niøte bæiefli.. uite care e treaba. øi mimæ smulgerea lor. dar i°am spus sæ mæ lase sæ termin øi cînd i°am dat drumul la mînæ.. bine? continuæ ea. — Okay. øi°a înfipt dinflii în mine. Dar cred cæ mi°am imaginat greøit. Øi°a dat seama apoi cæ nu îi place. bancher sau ceva. ne relaxæm puflin. prin cameræ.. le plæcea sæ muøte? — Amîndurora. deci. le plæcea sæ muøte. — Meredith. — Dar spune°mi despre fete. de fapt. Sunæ bine. Adicæ înfricoøætoare de°a dreptul. poate. — M°a muøcat de mînæ cînd îi fæceam unghiile. Aveau niøte firi foarte sælbatice. Aceea care a murit. — Numai la muncæ te gîndeøti. doar muøcau. — Asta o am de la Natalie. Uite! Îøi întinse mîna dreaptæ. — Aøa e.. dinflii. cînd m°am trezit 170 .

Cred cæ l°a înghiflit. sîngele flîønind pe mîneca mamei øi pe buzele fetiflei.OBIECTE ASCUfiITE brusc cu cearøafurile pline de sînge øi cu urechea arzînd øi parcæ voiam sæ fug de ea. Sînt o græmadæ de oameni în oraø cu semne de la muøcætura ei. Ann scuturîndu°øi capul ca un cæflel. — Mai ræu. un cerc de piele perfectæ. — Poftim? Mi se umeziræ palmele øi îmi simfleam deodatæ spatele rece. A venit domnul Keene øi a potolit°o. — Mama ta îi dædea meditaflii lui Ann. Dar nu l°am mai gæsit. în general. Am cæutat lobul. Un urlet øi i°a dat drumul. poate puteau sæ mi°l coasæ la loc la spital. la mijloc. iar ea nu pricepea. dar era încæ prinsæ de capul meu. Îmi închipuiam braflul subflire al mamei prins în niøte dinfli micufli. Rîse. Minfli. Inclusiv mama ta. Cred cæ i°au pus øi copci. Un mic inel de linii întortocheate øi. S°a enervat ræu de tot. Iar Natalie urla de parcæ ea luase foc. i°a smuls o øuviflæ de pær mamei tale øi a muøcat°o de încheieturæ. — Dar îmi pare ræu de ea. Urletul ei m°a speriat mai tare decît muøcætura. Copilul æla avea niøte probleme grave. cu un sunet ca øi cum ar fi scæpat un nod de aer. 171 . — Ann era la fel de rea? am întrebat eu. Ræu de tot.

. Îl puteam auzi pe Alan la parter. deorece øi eu sînt unul dintre puflinii care nu au mobil în Chicago. — Salut. L°am sunat pe Richard pe mobil.Unsprezece unæ telefonul în camera mea. domnule detectiv? Am roøit. certînd°o pe Gayla cæ a tæiat greøit filé°urile. Douæzeci de minute mai tîrziu: — Scuze. dar priveøte lucrurile astfel: lucrurile mærunte fac diferenfla dintre o masæ bunæ øi experienfla de a mînca. Chiar øi mîrîiturile ei aveau un zbîrnîit anume. dar nici vorbæ de maicæ°mea. — Detectiv Willis. Gayla.. dar poate n°ar trebui sæ judec pe nimeni. Nu aø vrea sæ fiu niciodatæ atît de disponibilæ. — Foarte. — Eøti ocupat. eram la spitalul din Woodberry cu Vickery. 172 S . — Øtiu cæ pare lipsit de importanflæ. Aproape am terminat. Pot sæ te sun eu mai tîrziu? — Sigur. care pærea a fi o nebunie. unul dintre puflinii oameni din Wind Gap care aveau aøa ceva. Neseriozitatea pærea a fi o tachinare. Pe fundal se auzea tare un microfon strigînd un nume. numærul meu e. Gayla emise un sunet ca øi cum ar fi priceput. îmi ræspunse el cu o voce politicoasæ. — E scris pe ecranul telefonului. — Miøto.

173 . øi eu acum lucrez într°un supermarket. pentru cæ îmi ardeau degetele dupæ o lamæ. spun øi asta: trebuie sæ beau ceva. mi°au fæcut cinste cu primele douæ pahare øi am væzut fotografiile copiilor. Camille. opt în total. Se opri însæ de îndatæ ce am scos reportofonul øi am întrebat despre cele douæ crime. Neoficial. Un stereotip tradiflional. Îmi imaginam o turmæ de fantome bîntuind printre filele ziarelor øi arætînd vreun nume pe paginæ: Uite. fli°am zis cæ am existat! — Cine ar fi crezut cînd eram colegi la øcoalæ cæ azi o stæm aici de vorbæ despre niøte crime în Wind Gap? se miræ Tommy Ringer. Jason Turnbough. obrajii îi erau roz. dar cu o voce puternicæ. Apoi am nevoie øi de un comentariu pe care sæ îl pot publica în viitorul articol. trebuie sæ te întreb ceva direct øi vreau sæ îmi ræspunzi sincer. øi eu. iar ochii rotunzi øi albaøtri rætæceau încontinuu între sînii øi fafla mea. Ce vrei sæ mæ întrebi? — Ne putem vedea la barul æla slinos unde ne°am întîlnit prima datæ? Trebuie sæ te întreb personal øi trebuie sæ ies din casæ øi da. aici sînt! fii°am zis eu cæ am træit cîndva. — Un cometariu? — M°am simflit minunat asearæ. Unul dintre ei. Uite ce e. un tip amabil cu o faflæ de øoricel. Este o dovadæ e existenflei lor. — Te înfleleg.OBIECTE ASCUfiITE — O pistæ? — Un fel de. Am schimbat amabilitæfli. Scrisesem Richard poliflistul de 12 ori pe piciorul stîng øi a trebuit sæ mæ opresc. era la fel de blond øi de rotund la faflæ ca în copilærie. Ciudat cum oamenii simt atîta presiune cînd le este publicat numele. — OK. niøte bæiefli de treabæ. I se zærea mereu limba în colflul gurii. pentru Dumnezeu! spuse øi Ron Laird. — Da. încerc sæ te ajut. Trei bæiefli cu care fusesem colegæ se aflau la barul Sensors cînd am intrat. care i°ar fi plæcut foarte mult lui Richard. dintre care unul cîøtigase Panglica Albastræ la un tîrg naflional pentru ugerul obscen de mare al scroafei sale. Atunci atenflia i°a fost captatæ de rotiflele casetei. acum un bærbat brunet cu o barbæ deøiratæ.

la farmacie. — Deci. Ceea ce oferea o ritmicitate interesantæ conversafliei. Se pare cæ unora le°ar fi plæcut la nebunie ca asasinul sæ fi fost un tip næscut øi crescut în Wind Gap. Richard deschise larg uøa. mîrîind „idiot“ printre dinfli. E timpul pentru un interviu. mi°am lins buzele øi am zîmbit. O sæ continue sæ munceascæ la supermarket. despre ce e vorba. — Uite°l øi pe æsta! — Sînt impresionat pînæ la lacrimi. Øi era ceva ce aproape li se întîmplase lor. — O sæ fim tot aici cînd te plictiseøti. cînd ne°am aøezat la masæ cu paharele în faflæ. Cînd intræ în bar. aruncîndu°øi haina pe umær. întrebîndu°mæ dacæ chiar vreau sæ vorbesc despre caz. mi°am pus capul pe mîini. cei trei mîrîiræ. Mulflumesc pentru bæuturi. Mi°am înghiflit øi cel de°al treilea pahar de whiskey øi am rugat°o pe chelneriflæ sæ ne pregæteascæ masa øi. era ceva ce se întîmplase în oraøul lor. Orice client care nu mai venise pînæ atunci trægea de uøæ cu putere. la crescætoria de pui. mai exact. la cîteva minute. amice. Richard zîmbi spre el. Unul cu care fuseseræ cîndva la pescuit sau coleg din echipa de cercetaøi. Øi cînd aveau sæ moaræ. se auzea o bubuituræ în peretele lateral. Øi°a pus de douæ ori piciorul peste al meu øi nimeni nu putea observa chestia asta. Scoop? 174 . Aici nu eram prea siguræ de pærerea lui Meredith. munca asta øi faptul cæ se însuraseræ øi cæ aveau copii o sæ fie pe lista realizærilor. aøa cæ. Ce dacæ infamia se instalase în Wind Gap. Cam ai nevoie. El avea o cicatrice chiar deasupra sprîncenei øi o gropiflæ micæ în bærbie. — Bæiefli. Povestea ar fi fost mult mai interesantæ aøa. M°am dat jos de pe scaunul barului. ei o vor înfrunta.GILLIAN FLYNN Tofli trei stræluceau de mîndrie civicæ. strigæ Jason. care pærea foarte uøoaræ pentru cum aræta. De fapt. tipule! — Mai pæstreazæ niøte celule cenuøii øi pentru caz. trebuie sæ mai øi muncim.

Trebuie neapærat sæ øtiu øi dacæ nu îmi pofli spune. Am væzut urechea. Aø vrea sæ øtiu încotro sæ îmi îndrept energia. Øi Ann a atacat pe cineva. — Bærbat sau femeie? — De ce mæ întrebi asta acum øi de ce e atît de urgent sæ°fli ræspund? — Pur øi simplu. — Am cîteva persoane. Poate de°asta li s°au smuls dinflii. A muøcat. — Nu. o situaflie mai dificilæ. trebuie sæ øtiu ceva. — Nu øtiu. — Cînd te gîndeøti la persoana care a comis aceste crime. Îmi atinse din nou piciorul.OBIECTE ASCUfiITE — Uite. — Hei. ai pe cineva anume în minte? am întrebat eu. spuse el. Se opri. — Lasæ°mæ sæ te ajut. — Natalie i°a muøcat lobul urechii cuiva. de asemenea. E ca øi cum ar fi fost reduse la tæcere. Øi mæ întreb tot mai mult dacæ fetele astea nu au iritat persoana nepotrivitæ. — Atunci înseamnæ cæ nu au depus plîngere. — Eu nu cred cæ o femeie ar fi fost în stare de asemenea crime. Nu am asemenea reclamaflii la adresa lui Natalie de cînd a venit aici. Dædu din cap. ce se întîmplæ de fapt? Sæ nu mæ minfli. — Hai sæ o luæm încet. Mai întîi. m°am speriat foarte tare. din cauza a ceea ce s°a întîmplat la øcoala anterioaræ. dar te rog sæ te gîndeøti bine. Richard. — Øtiai cæ fetele erau cunoscute pentru pasiunea de a muøca oameni? — Am înfleles de la øcoalæ cæ Ann a fost implicatæ într°un incident cu pasærea vecinului. trebuie sæ øtiu. pe cine au muøcat fetele astea? — Nu pot sæ spun. nu îmi pofli spune. 175 . sorbi din pahar øi îøi frecæ bærbia. omorîte ca niøte animale rele. adicæ. nu mai era pic de lob øi persoana asta nu avea nici un motiv sæ mæ mintæ. Iar Natalie avea.

. iar bæieflii mæ strigaræ sæ vin din nou lîngæ ei. Spune°mi! — Nu. Îøi frecæ ochii. am nevoie de ele. eu nu mæ joc aici. Dacæ era o fotografie.GILLIAN FLYNN — Dumnezeule. Camille. Se ridicæ øi îøi împinse paharul pe jumætate plin spre mine. Alan purta pantaloni albi øi o cæmaøæ de mætase. — Altæ datæ. A urmat perioadei victoriene øi poate include chiar øi scufundarea Titanicului în 1912 øi Primul Ræzboi Mondial (1914-1918). — Pæi fæ°fli datoria! — Încerc. un filfizon din anii ’50? Sau poate un sofl din secolul douæzeci care nu lucrase niciodatæ. 176 . Plecæ. ar fi fost foarte greu de precizat în ce perioadæ de timp se afla: un gentleman din perioada victorianæ. — Acum øtii øi tu cum e. mi°am terminat bæutura øi m°am prefæcut cæ scriu pînæ cînd au plecat. noapte bunæ. aøa cæ. Camille. dar care bea destul de des øi care. Le°am fæcut semn cæ nu. De data asta mæ aøtepta Alan cînd am ajuns acasæ. am murmurat eu în joacæ. fæcea dragoste cu mama mea? * Perioada edwardianæ – în Marea Britanie între 1901°1910. tapiflatæ în brocart alb øi nuc negru. Sper cæ fli°am fost de folos. S°ar putea sæ fi avut dreptate cæ o relaflie între noi ar fi o idee îngrozitoare. Stætea pe canapeaua în stil victorian. dar faptul cæ tu te joci cu nervii mei nu mæ ajutæ deloc. — Am nevoie de o declaraflie oficialæ. — Am avut o zi foarte lungæ azi. — Bine. Mæ mira furia lui. sub domnia Regelui Edward al VII°lea. ocazional. Trebuie sæ iau puflinæ distanflæ acum. un dandy din perioada edwardianæ*.. înflelegi? Dacæ deflii informaflii. M°aø fi aøteptat sæ rîdæ øi sæ°mi spunæ cæ sînt dræguflæ cînd îl înfrunt. Tot ce scrisesem de fapt era loc bolnav loc bolnav încontinuu pe douæsprezece pagini. la fel ca øi papucii delicafli din picioare. — Este un nenorocit de caz de crimæ.

. — Alan. Sæ øtii cæ e adeværat. Nu se cuvine sæ discufli cu mama unui copil mort despre cum ar aræta acum corpul copilului în pæmînt. Chiar nu am nici o idee despre ce vorbeøte. Pæzea casa asta ca o. — Øi nu se cuvine sæ°i vorbeøti despre cadavrele acestor fetifle sau despre cît de mult sînge le°a curs din guræ cînd le°au fost smuløi dinflii sau despre cît timp i°ar fi luat cuiva sæ le sugrume. Suge. Tot timpul îi aminteøti de Marian.“ Træisem în aceeaøi casæ mai mult de cinci ani deja. — Camille. Pe genunchi avea o farfurioaræ cu cîteva sardine argintii. spuse el. Ai refuzat sînul. Nici pe departe. cauciuc au luat toate foc deodatæ. „Da. am dat peste el în hol. doar epuizatæ. — Te rog. læsînd o dîræ de ulei de grosimea unui nasture. Acum însæ. Singura datæ cînd a zîmbit a fost atunci cînd tu ai refuzat sæ sugi de la Adora. doar a bætut uøor canapeaua lîngæ el. sper cæ eøti bine. — Dar cum îi fac eu ræu? — O chinui. chiar semeni cu mama Adorei. Camille. Øi øtiu cît de geloasæ ai fost întotdeauna pe binele altcuiva. nu? 177 . bætrînæ øi acræ. iar el se læsase pe vine pînæ la nivelul ochilor mei øi îmi spusese: „Bunæ. Cînd eram copil. vræjitoare. sînt bine“ a fost tot ce am putut eu sæ-i ræspund. se pare cæ Alan era dispus sæ stea de vorbæ cu mine. — Øi tu øtii toate astea de la Adora. Îi cæzu o bucæflicæ de peøte pe cæmaøæ. Îi faci ræu mamei tale. luînd în furculiflæ o fîøîie de peøte.OBIECTE ASCUfiITE Alan øi cu mine vorbeam foarte rar în lipsa mamei. Acel cuvînt rostit de buzele unsuroase ale lui Alan mi°a ars pielea în zece locuri diferite. Va trebui sæ te rog sæ pleci dacæ starea ei nu se îmbunætæfleøte. iar asta era tot ce fusese el în stare sæ°mi spunæ atunci. Øtiu cît de rece este relaflia cu mama ta. Nu a spus nimic. cæflea. Nici mæcar nu mæ simfleam indignatæ de toate astea.. Rîsul o jignea profund. nu i°am spus niciodatæ asemenea lucruri mamei. Nu øtiu cum pofli tu sæ vorbeøti despre asta. dar Adora nu poate. Le simfleam mirosul chiar din holul de la intrare.

Alan apucæ øi ultima sardinæ øi o supse în guræ întreagæ. Pe brafl simfleam o durere ascuflitæ. Un pahar plin cu gheaflæ øi o sticlæ întreagæ de whiskey înøfæcate din bucætærie. Urechile îmi ardeau. m°am gîndit. — Adora a avut o viaflæ foarte grea. Poate te°ai purta mai frumos cu mama ta. spuse el. — Ar fi o idee bunæ. mæcar. întrebîndu°mæ dacæ sînt bine. Dispariflia îmi va alunga durerile. dacæ nu fli°ai dat seama de asta. La cap. Særutînd urma roøie øi îndemnîndu°mæ sæ mæ culc la loc. spuse el. Alan era de neintimidat. Îmi venea sæ izbucnesc în rîs. dacæ nu pofli renunfla la capricii. Alcoolul mæ lovi rapid. Îmi imaginam oasele micufle cræpînd între dinflii lui. Dispariflia îmi va alunga necazurile. — Mama ei obiønuia sæ intre la ea în cameræ în miezul nopflii øi sæ o ciupeascæ pe cînd era copil.GILLIAN FLYNN El dædu din cap. — Voi încerca sæ plec cît mai repede posibil. eøti un idiot. privind cu milæ ultima fîøie de sardinæ. Nu aveam deloc de gînd sæ mæ port mai frumos cu mama. — Aøa cum øtii øi cæ am spus acele lucruri oribile despre Marian øi despre acele fete ucise. În acel moment. Mæ gîndeam la acel cuvînt din spatele gîtului: dispariflie. — Cred cæ e necesar sæ øtii lucrurile astea. — Adora e o mincinoasæ øi. mi°am amintit o fazæ: Marian era în camera ei de bolnav din capætul holului. Suferi øi mergi mai departe. Ea încæ plutea în 178 . probabil din cauzæ cæ aøa l-am øi bæut. dar pielea nu mæ mai gîdila. cu niøte silabe tæiate parcæ cu un cuflit. pentru a mæ apuca de bæut. apoi imediat în camera mea. Poate te ajutæ sæ te vindeci. Dar îmi doream sæ se termine aceastæ conversaflie. cu buzele lipite. — Exact. spuse Alan. Dar poate te°ai simfli mai bine cu tine însæfli dacæ ai încerca sæ fii mai dræguflæ. totuøi. Spunea cæ îi era teamæ ca Adora sæ nu moaræ în somn. Mama era lîngæ mine în cæmaøa ei de noapte vaporoasæ. cu maøinæriile medicale lîngæ ea. Dar eu cred cæ doar îi plæcea sæ o ræneascæ. Oare am fi fost la fel de urîfli dacæ Marian nu murea? Alte familii au reuøit sæ treacæ peste astfel de momente. spuse Alan.

. Era o cameræ de spital lipsitæ de viaflæ. ei. pe el nu îl pot integra în amintirile astea. poate cæ lui Alan îi spunea chiar Alan. în funcflie de culoare. Amma? Sonda de perfuzie. Nu exista aerisire centralæ în cæsoaiele astea vechi în stil victorian.. lucioasæ. Avea øi un prieten invizibil. aøa cæ transpiram încontinuu toatæ vara. care o urmærise neîncetat pe Amma în ultimul an de viaflæ. era închisæ de ore întregi. Oare cine fæcuse asta. Beatæ. o fetiflæ micuflæ øi blondæ. de douæ ori mai înalt decît unul normal. iar maicæ°mea considera aparatele de aer condiflionat de prost gust. 179 .OBIECTE ASCUfiITE jurul nostru.. lîngæ celelalte aparate medicale: patul. probabil. iar pe Alan. Jocul sprîncenelor sau al buclelor de pær. plosca. Era genul de copil care îøi exploata frumuseflea cu atîta drægælæøenie cæ nu te puteai supæra pe ea. un copil. Un costum de haine era întins pe pat. imediat lîngæ. Întotdeauna îøi spæla farfuria øi îøi pæstra camera în ordine øi nu purta altceva decît rochii øi pantofiori Mary Jane. Asta înainte sæ se îmbolnæveascæ ræu de tot. Mie îmi spunea Mille øi tot timpul trebuia sæ mæ atingæ. mi°am umplut paharul øi m°am tîrît spre camera lui Marian. Camera Ammei. Marian fusese îngropatæ alæturi de pæpuøa ei preferatæ. 40 de grade. dar bînd în continuare. Mæ dezgusta faptul cæ mama nu scæpase de lucrurile astea. Perna de pe patul lui Marian pæstra încæ o micæ adîncituræ. o pæpuøæ mare de cauciuc cu øuvifle blonde * de la amer. O rochie violet. Oare cum era sæ creøti lîngæ camera unei surori moarte pe care n°ai cunoscut°o niciodatæ? Am simflit o frînturæ de milæ pentru Amma. pentru a permite accesul spre pacient. „Mother“. dar lumina era stinsæ øi ventilatorul pornit. de parcæ mergeam pe sub apæ. stætea de pazæ. Pe mama o striga Mudder*. maicæ°mea. dar cældura îmi dædea siguranflæ. Alan øi maicæ°mea se aflau în dormitorul lor mare de pe colfl. la naiba. poate prea dræguflæ sau poate prea ræsfæflatæ. un urs uriaø împæiat pe care îl striga Ben.. cioræpei albi øi pantofi negri de lac. Am adorat°o. monitorul cardiologic. Erau. pentru a acoperi. parcæ. Ce fel de copil are un animal împæiat pe post de prieten imaginar? Colecfliona fundifle de pær øi le aranja în ordine alfabeticæ.

GILLIAN FLYNN ca ale ei. în casa maicæ°mii din statul Missori. parcæ. Îøi ridica apoi privirea spre mine. Nu mai vorbisem cu Curry de trei zile. eøti bine? Ce se întîmplæ? — Pæi. privind apoi fafla surîzætoare a unui ceas deøteptætor. O imagine liniøtitoare. — Am obosit sæ tot mor. În altæ situaflie. dar în seara asta nu se întîmplæ aøa. În altæ situaflie. dar mai duræ douæ minute pîmæ ce Curry veni la telefon. respirînd cu greu øi superficial. de parcæ m°ar fi urmærit cineva. doar cæ nu auziseræ telefonul. — Puøtoaico. Sau Eleanor. Telefonul sunæ de cinci ori pînæ ce Eileen ræspunse. Apoi mi°am dat seama cæ rememoram de fapt o reclamæ la o farmacie nonstop din Chicago. Mi°l imaginam øtergîndu°øi ochelarii cu colflul pijamalei øi încælflînd papucii vechi de piele. 180 . s°ar fi ræfloit la mine pentru cæ nu sînt pe fazæ. Îmi aduceam foarte bine aminte de ea. Dungi negre trasate cu creionul atît de tare cæ aproape rupeau foaia. încæ nu am chestia asta oficial. Evelyn. Ræspunsul ei era calm. Auzeam øi acum sunetul acela: creionul trasînd cu greutate linii de°a lungul hîrtiei. dar fac eu rost. stînd pe pat cu picioarele încruciøate. Celelalte pæpuøi erau aliniate lîngæ perete pe niøte rafturi øi arætau ca rufele la uscat. Am fugit repede în camera mea. dar nu au nici un ADN øi nici locul crimei. pieptænînd pærul pæpuøii sau colorînd cu frenezie. Erau mai mult de douæzeci. dar cu ochii înroøifli. m°ar fi sunat de trei ori pe zi pentru amænunte. toate cu fefle de porflelan alb øi cu ochi sticloøi. care. pentru mintea lui de locuitor al Oraøului Vînturilor. Se prefæcu cæ nu adormiseræ încæ. Iar în Wind Gap mæ aflam de douæ sæptæmîni. øtiu foarte puflin. cu siguranflæ din Wind Gap. Jucîndu°se cu cærflile. Dar nu era în stare sæ mæ sune într°o casæ privatæ. micæ øi dræguflæ. echivala cu inima sudismului. dar încordat. De fapt. Lucruri pe care familia Curry nu le are în casæ: un cuptor cu microunde. un aparat video. o maøinæ de spælat vase øi un robot telefonic. Probabil cæ primesc prea multe telefoane dupæ ora 11 noaptea. Poliflia crede cæ asasinul e un bærbat.

. Nu cæ ar citi cineva ziarul nostru aici. — Am dat°o în baræ. Serialul æla din Texas care a cîøtigat premiul Pulitzer prezenta amænunflit imaginea reporterului despre tragedia din oraøul lui natal.. promit. — O sæ°l citeascæ. fato? Vezi tu.. crezi cæ e o situaflie prea grea pentru tine? Cu recuperarea øi toate astea? 181 . Foarte interesant. — E un subiect tare øi cred cæ sînt pe cale sæ descopær ceva. Nu face pe viteaza cu mine. Dar fac rost. Curry. Cred cæ øi°au dat seama cæ presa îi poate ajuta. — Te simfli. John Keene. sæ mai vorbesc cu poliflistul æsta. foarte bine. — De ce dracului nu l°ai fæcut sæ spunæ ceva. bine. dar mæ refeream la. nu øtiu. Simt cæ mai am nevoie doar de cîteva zile.. detectivul Willis credea cæ am niøte informaflii pe care nu vreau sæ i le spun øi s°a supærat øi a plecat. Fetiflele muøcau oameni. Curry. iar poliflistul cu care am colaborat habar n-avea. nu? — Ceva. mæ refeream la tine.. poate øi. Asta am aflat astæzi. Tot oraøul pare sæ vorbeascæ numai despre fratele lui Natalie. Te simfli bine acolo? Trebuie sæ vorbeøti cu mine. Cred cæ øi în seara asta ai bæut ceva. fie un geniu întîmplætor.. Poate sînt în stare sæ vorbeascæ mai mult. o sæptæmînæ. — Bine. aøa cum fac tofli bærbaflii cînd lucrurile nu merg cum vor ei cu femeile cu care øi°au tras°o. Sau acolo. Øi e bine øi pentru articol. pentru cæ nu îfli pot vedea fafla. Mai am nevoie de cîteva zile înainte de articol. dar ce conteazæ? Vocea mea avea o tonalitate mai înaltæ øi mai amaræ decît plænuisem.OBIECTE ASCUfiITE Fie criminalul este o minte strælucitæ. Vorbeøte cu prietenii tæi mai vechi. — Nu sînt foarte bine. Øi o faflæ prietenoasæ cu un pahar de bere probabil cæ fli°ar prinde bine. Materialul tæu e pe cale sæ devinæ grozav. O sæ ai parte de succes cu povestea asta. Agitæ°te mai mult. Am o declaraflie oficialæ a prietenei lui care îl declaræ nevinovat. — Øi i°ai spus tu? El ce a zis? — Nimic. Sæ mai fac rost de niøte impresii locale.

cîteodatæ uit cæ pærinflii nu sînt întotdeauna. Încæ o scînteiere de brichetæ. în timp ce Curry se bîlbîia la celælalt capæt. dar. chemînd°o pe Eileen lîngæ el pentru a vorbi cu fata asta plîngæcioasæ. benefici pentru copiii lor. — Camille. Camille. Mi°l puteam imagina panicat. probabil cînd Curry se aøezæ. eøti un om bun. De ce crezi cæ te flin prin preajmæ? Nu pentru cæ ai fi un reporter grozav.. Nu te penalizez dacæ simfli cæ vrei sæ pleci.. Dar nu era aøa. (am fæcut o pauzæ øi am încercat sæ continuu). øtia sæ cînte la patru instrumente. 182 . Te°am væzut cum te porfli cu oamenii.. Compasiune. — Bunicul meu lucra în teatrul de revistæ. Dar trebuie sæ ai grijæ de tine. Greøit.GILLIAN FLYNN Se auzi sunetul unei brichete øi rîcîitul unui scaun de bucætærie pe linoleum. Era un tip foarte amuzant. — Nu. Credeam cæ îfli va face bine o vreme acasæ. Eøti unul dintre cei mai buni oameni pe care îi cunosc. venise cu vaporul din Irlanda pînæ la New York.. — Nu fli s°a pærut amuzant? Am vrut sæ sune amuzant.. puøtoaico. femeie. — Lucra în teatru? — Da. Greøit.. Vîrful pixului îmi scrijelea cuvinte adînci în coapsæ. — Of. cu sughifluri încete. femeie. øopti el. dinfli. nu? Dupæ ce mi°au murit pærinflii. — Nu sînt un om bun. Tæcere øi lacrimi la capætul meu de fir. Mi°am tras pætura pe mine øi am închis ochii. — Of.. — De cîte ori vin aici. demnitate. Le dai un fel de. chiar øi cu cele mai jegoase creaturi. doar pe tine øi pe Eileen væ mai am. Dar probabil cæ eu nu am moøtenit gena asta. Nu face pe martira. — Ba normal cæ trebuie.. dinfli. Simt cæ sînt o persoanæ foarte rea cînd mæ aflu aici.. nu trebuie sæ îfli faci griji din cauza asta. ascultînd povestea lui Curry. Øi øtii cæ nu sînt prea mulfli oameni buni pe lumea asta.. Øi am început sæ plîng.

Sæ suporfli cadouri dacæ altceva nu eøti în stare. aleatoriu. — Vrei sæ intri sau vrei sæ ies eu afaræ? întrebæ el. Pær ciufulit. Nu mai purtam fustæ. Nici un zîmbet. Îmi simfleam picioarele prea accesibile pentru cineva dornic de atingeri. o cutie de gunoi care aproape dædea pe afaræ. Doar douæ apartamente erau ocupate. Am bætut la uøa lui cu fundul unei sticle de whiskey. Dacæ mai era aøa. Îmi deschise uøa mirosind a somn. „Mie îmi place de Louie!“ Era miercuri dimineaflæ. Pantaloni atîrnînd pe scaun. Ah. o cutie industrialæ menitæ sæ ofere adæpost pentru patru locatari. Pe coloanele butucænoase care susflineau garajele fuseseræ pictate cu spray roøu. Era cald øi bætea vîntul. Apoi observæ sticla. cel puflin. Turnæ cu generozitate în pahare. cîte patru în rînd: „Oprifli°i pe democrafli! Oprifli°i pe democrafli! Oprifli°i pe democrafli!“ øi apoi.Doisprezece Richard locuia în singura clædire cu apartamente din Wind Gap. Deasupra oraøului zæcea încæ o furtunæ ascunsæ în nori. intræ! Sæ înfleleg cæ ne îmbætæm? Camera era rævæøitæ. În cameræ era ræcoare. un tricou cu marginile scoase. boxeri. cutii de hîrtie aøezate în locuri ciudate pe hol. scærpinîndu°øi bærbia. care te obligau practic sæ le ocoleøti pentru a putea trece. 183 . ceea ce m°a surprins. iar lumina era la fel de piøæcioasæ ca ieri. Mæ conduse pînæ la o canapea de piele zgîriatæ øi se întoarse cu o tavæ cu gheaflæ øi douæ pahare. Simfleam aerul rece chiar de afaræ.

Povesteøte°mi cum ai fæcut°o prima datæ. Adicæ am senzaflia cæ eu îfli aduc ceva informaflii. — Drept care ar putea sæ protejeze. — Da. spuse el. øi ai avut orgasm? Am dat din cap. Richard. Prima datæ a fost øi a doua datæ øi a treia datæ øi a patra. Dar am decis cæ e mai bine sæ mæ opresc la prima datæ. Doamne. totuøi. Îmi amintesc cæ m°am prefæcut cæ am orgasm. persoana care a comis aceste crime. Am dreptul sæ îmi protejez sursele. — Aøadar. pentru cæ ochii lui Richard deja stræluceau în timp ce îmi freca prin bluzæ un sfîrc întærit. de fapt. Tu încerci sæ scrii despre asta. Se pare cæ eu rezistam mai bine la bæuturæ. îmi særutæ lobul øi îøi bægæ limba în urechea mea. Apoi mæ trase lîngæ el. — M°am futut cu un fotbalist în toaletæ la petrecerea lui. mai munceøte puflin øi singur. Cred. O sæ fim criflæ pînæ la prînz. fatæ din Wind Gap.GILLIAN FLYNN — Probabil cæ n°ar fi trebuit sæ fiu atît de scîrbos asearæ. Ne priveam tæcufli unul pe altul. cæ eu am prioritate. Îmi aduc aminte cæ mæ tot întreba gîfîind în ureche: „Te simfli bine? Te simfli bine?“ — Acum vrei sæ ai orgasm? Cu mine? øopti Richard. — Încerc sæ rezolv o crimæ. — Pofli sæ îfli dai seama øi singur. fii°am spus aproape tot ce øtiu. Camille. am minflit eu. Mai turnæ cîte un pahar pentru fiecare. Era parcæ mai potrivit situafliei sæ spun cæ eram mai mare. 184 .. cît de rea eøti de fapt? øopti el. Zîmbi øi dædu din cap.. dar asta abia cînd am ajuns la al treilea tip. — Aveam 16 ani. — Chiar îmi place. — E valabil øi viceversa. — Mmm. pe care chiar nu fli le pot spune. mulflumitæ experienflei mele din clasa a opta. Mæ lovi cu piciorul lui desculfl. — Îmi place cînd faci pe reporterul dur cu mine. Sînt anumite lucruri. iar tu nu mæ ajufli cu nimic.

Abia atunci m°am putut bucura de ceea ce fæceam. Acele ultime dulci împingeri în mine. Într°un fel cam nesænætos. micæ. Murdar. Se aøteptase oare la „Te iubesc“? Se jucæ o clipæ cu pærul meu øi îøi bægæ din nou limba în urechea mea. Murdar. încet. Dar nu cred cæ e în stare sæ se mai abflinæ mult timp. puiule. Puøtiul era foarte apropiat de sora lui. în felul meu. Cercetæm ciudæfleniile lui de comportament din Philly. distrægîndu°i atenflia cu særuturi bine plasate. fatæ! Gemetele lui deveniræ rapid mai puternice decît urletele pielii mele. — Doar între noi doi. încercînd sæ îmi ridice bluza. pe jumætate peste mine øi gîfîia cînd a terminat. — Am nevoie de o declaraflie oficialæ. 185 . complet îmbræcafli. Stætea pe jumætate lîngæ mine. El pæru øocat. bærbaflii capætæ o fixaflie pentru ureche.OBIECTE ASCUfiITE Am dat din nou din cap øi deja era peste mine. dar ajunge pînæ la urmæ sæ le omoare øi sæ le smulgæ dinflii pentru mai multæ distracflie. Îi simfleam mîinile peste tot. Afaræ se întunecase. Cred cæ are o chestie anume pentru fetifle. Cînd li se interzice accesul la alte zone ale corpului. — Încet. fatæ. — Spune°mi cine crezi cæ a fæcut°o. i°am spus eu. Îmi place cu hainele pe mine. E ceva ce am învæflat în aceastæ ultimæ decadæ. braflele sau picioarele. — Nu. strîngînd încæ în pumni gulerul cæmæøii mele. Era pe cale sæ înceapæ o adeværatæ furtunæ. Poate cæ problemele lui Natalie nu au fost singurul motiv pentru care s°au mutat. Apoi l°am ajutat sæ intre în mine øi ne°am futut. dar Richard pærea sæ se mulflumeascæ. cred cæ John Keene. cu urechea. Mi°am dat pantalonii jos doar puflin øi mi°am pæstrat tricoul pe stomac. i°am øoptit eu. Nu are alibi. pompeazæ. Era prima datæ cînd mi°o trægeam cu un bærbat în ultimii zece ani. pompeazæ. Nebunia lui se accelereazæ continuu. deocamdatæ. vreau sæ te ating. apoi sæ îmi desfacæ pantalonii øi sæ°i tragæ jos. — Nu. Nu îmi putea atinge sînii sau fundul. cu zgîrieturile din canapea rîcîindu°mi fundul. micæ. O facem în felul meu. pe care încearcæ sæ øi°o reprime.

de parcæ cineva se piøa. Nu prea eram de partea mea în nici o disputæ. Acum însæ eram doar eu øi mæ simfleam lipicioasæ øi proastæ. posibil. — Meredith Wheeler mi°a spus cæ Natalie i°a muøcat lobul urechii. L°am læsat dormind în pat øi am alergat prin ploaie pînæ la maøinæ. Îmi plæcea dispreflul acelei fraze din Vechiul Testament. Un gînd mi se agita în minte: probabil cæ Amma ar fi putut obfline mult mai multe informaflii de la el. Richard m°a mai futut o datæ în dupæ°amiaza aceea. În mînæ flutura o sticlæ de votcæ ieftinæ cu aromæ de portocale. care spunea cæ a primit ce a meritat. — Vino cu noi. Era liniøte øi apoi nu a mai fost. De încheieturæ. Pe scaunul øoferului stætea un bæiat uscæfliv care purta o salopetæ de benzinærie øi un tricou pætat pe dedesubt. în felul meu. Mîine locul æsta avea sæ fie plin de copii care îøi începeau lunga øi leneøa vacanflæ de varæ. la fel de slæbænog. — Acum vreau ceva oficial. ploaia începu sæ loveascæ asfaltul. Afaræ. Asta e tot. mergem la o petrecere. — Nu. cu Amma øi Kylie împærflind locul din faflæ. Cîteodatæ. femeilor aøa li se întîmplæ. Chevroletul galben era ambalat lîngæ maøina mea. Richard sau bæieflii æia care m°au dezvirginat sau oricine altcineva. În spate se afla o copie a celui din faflæ. 186 . mulflumesc. Pærul øi bluza mulatæ îi erau deja ude leoarcæ. pentru cæ nu voiam deloc sæ mæ duc acasæ. — Øi mai ce? — Ann a muøcat°o pe mama. — Sînt bine. Nu îmi dædeam seama dacæ mæ pæcælise sau nu. o arestare. Am condus pînæ la parcul Garret øi am stat în maøinæ privind ploaia. Fatæ bunæ. Îøi scoase limba øi læsæ o picæturæ de ploaie sæ i°o atingæ.GILLIAN FLYNN — Cine fli°a spus de muøcæturi øi pe cine au muøcat fetele? îmi øopti fierbinte în ureche. Din maøinæ ieøea fum de fligaræ øi miros de lichior de citrice. dar mi°a dat øi o declaraflie sterilæ despre un indiciu clar în caz øi. n°a fost aøa greu. frecîndu°mi din nou sfîrcul. øopti el. zîmbi el. spuse Amma. — Vezi.

Apoi Amma dædu din nou sticla mai departe. Bæiatul de lîngæ mine. — Nu cred cæ sînt chiar de o vîrstæ cu mama ta. În plus. Puøtii chiuiræ cînd m°am suit în spate. Nolan îøi plimba încontinuu degetul pe vinilinul scaunului de øofer din fafla sa. Nu pentru cæ n°aø fi fæcut°o.OBIECTE ASCUfiITE — Nu prea pari. Îmi evaluam opfliunile: sæ mæ duc acasæ øi sæ beau de una singuræ. Acum erau deja drogurile. Miroøi a bæuturæ de aici. dar avem o græmadæ de chimicale pentru fermæ. 187 . strigæ Kylie. se foloseau mai ales tranchilizante. Eram atît de jalnicæ încît aø fi fæcut orice ca sæ mæ ia cu ei. un rom cald care avea gust de ulei de bronzat. — Hai. Gîtul sticlei era încercuit de un inel de ruj roz. Dar gîndul æsta era suficient sæ mæ facæ sæ cobor din maøinæ øi sæ plec spre casæ. dar devenisem obsedatæ de fata asta. un drog psihostimulant. Mæ temeam cæ îmi vor cere sæ le cumpær bæuturæ. Dupæ aceea acasæ øi la somn. Îmi place. Ne plictisim ræu pe aici. Ne pofli ajuta sæ flinem bæieflii æøtia mai potolifli. prezentat doar Nolan. Avea niøte brafle slæbænoage cu piele cojitæ øi fafla plinæ de acnee. O sæ îfli dea sigur o amendæ. O oræ doar. * Metamfetaminæ. Eram plæcutæ de cea mai tare fatæ din øcoalæ. — Are cam 33. poate. Hai. Amma dædu mai departe o altæ sticlæ. În copilæria mea. Missouri este cel de°al doilea stat ca numær de dependenfli din Uniune. Sæ merg cu puøtii æøtia øi sæ aud. Amma era din nou surprinzætor de prietenoasæ cu mine. mæcar o bîrfæ interesantæ. Mæ simfleam din nou popularæ. vino. Lua Met*. chiquita. Nu îmi plæcea sæ recunosc asta. Sæ mæ duc la un bar øi sæ beau cu cine øtie ce bæiefli frecau menta pe-acolo. — Cum o cheamæ? — Casey Rayburn. dar se pare cæ mæ privise suficient pentru a°mi spune: — Cred cæ eøti de o vîrstæ cu maicæ°mea. e o patrulæ prin parc. 34 de ani? Pe°aproape. Nu doar un monstru. dædu din cap øi îøi øterse buza transpiratæ.

Trebuie sæ te simfli øi tu aøa. — Hai. Îøi scoase limba øi aøezæ trei pastilufle la rînd. ia uite ce avem noi. spuse Amma aplecîndu°se peste scaunul din dreapta. doar una. — Mæ simt bine.GILLIAN FLYNN O øtiam. nu te bosumfla pentru atît. mæ simt bine. Nu puteam suporta asta. — Ba da. puicufla asta era prea tare ca sæ°øi petreacæ timpul cu tîrfa aia drogatæ de mæ°ta! îi spuse øoferul. cu o privire irevocabil îmbufnatæ. Te face sæ te simfli foarte bine. Faptul cæ îmi spusese „Mille“ îmi aminti din nou de Marian. øopti Nolan. mæ linguøea ea. Amma. 188 . Scuturæ o cutie de pastile spre mine. astfel încît spatele ei o lovea pe Kylie în faflæ. le°a spus celor din grup cæ a încercat sæ se sinucidæ. O sæ te simfli mai uøoaræ. bine. Cu cîfliva ani mai mare decît mine. Øi apoi. Folosea prea mult gel de pær øi îi îndrægise prea tare pe mexicanii care omorau gæini la granifla cu statul Arkansas. — Camille. Amma. — Probabil cæ era mai mare ca mine. Stætea în partea cu fabrica din oraø. Amma. Imediat i se luminæ fafla øi se ræsuci în scaun spre mine. dupæ care le mestecæ øi le înghifli cu o guræ de votcæ. te rog. mulflumesc. — Zæu. — Sæ te fut. pierdeam teren øi simfleam nevoia aceea puternicæ de a mæ face plæcutæ. Mille. dæ°mi una. — Oh. Dar sæ te droghezi cu sora mai micæ nu mi se pærea de calitate. Se întoarse pe scaun øi oftæ. cum mi se întîmpla în trecut. — OxyContin*. În timpul unei pauze la bisericæ. Doar una. ca pe niøte næsturaøi. OxyContin era marfæ de calitate. * Analgezic foarte puternic. i°am spus eu. — Bine. o pastilæ nu mæ putea omorî. — Încearcæ øi tu! — Nu. Fetele de la øcoalæ au început sæ o strige de atunci Casey Lama. atingînd°o pe umær. Eu deja mæ simt mai fericitæ øi mai bine acum. — Frate.

OBIECTE ASCUfiITE — Scoate limba. De comuniune cu drogurile. Într-o parte a casei. masa fusese împinsæ la perete pentru a face loc pentru dans øi pentru læzile frigorifice. Bæieflii de aici erau niøte copii în pantaloni largi øi teniøi. „ca sæ nu îl futæ nimeni aiurea“. Am scos limba. mæ gîndeam aiurea. Îi øopti ceva la ureche øi cînd el dædu din cap. Zîmbeam øi dædeam din cap. care ar fi trebuit sæ arate haios. Am parcat în fafla uneia dintre cele mai impunætoare case în stil victorian din Wind Gap. Mi s°a pærut un gest fermecætor. Dar micuflele blonde aveau 189 . — Bunæ fatæ. Amma flopæi pînæ în mijloc øi rînji în fafla unui bæiat pînæ cînd acestuia i se înroøi ceafa. mæ simfleam foarte veselæ. roz øi verde. Nolan a fost læsat în maøinæ. Øoferul. În camera întunecatæ. îl încuiase înæuntru. Damon. iar cînd am intrat în casæ m°am surprins cæutînd figuri din adolescenfla mea: bæiefli cu capul ras øi geci inscripflionate. Fete erau mai pufline. încæ plimbîndu°øi degetul pe acea piele. Ca la slujba de comuniune. un bæiat færæ tricou vomita în tufiøuri øi alfli doi bæiefli se luptau în ceea ce mai ræmæsese dintr°o grædinæ de flori. fuste scurte øi inele în buric øi tofli se holbau la mine de parcæ aø fi fost poliflistul oraøului. Dar locul pærea a fi mai degrabæ casa unui vînzætor nebun de îngheflatæ. ea scoase dintr°o ladæ patru sticle de bere pe care le lipi pe piept de tricoul umed. Nu sînt poliflistul. Datoritæ pastilei de OxyContin. Zîmbea. în timp ce un cuplu era cælare unul peste altul într°un leagæn de copii. iar ea îmi puse o pastilæ pe vîrf øi chicoti. dar m°am futut cu unul în dupæ°amiaza asta. iar fetele purtau bluze cu spatele gol. Nu existau. fete cu pærul permanent øi cercei aurii imenøi. Sînt îngrozitor de bine-dispusæ. aøa cæ am putut observa vibraflia petrecerii ca pe o linie de artificii. Aroma de Drakkar Noir øi Giorgio. complet renovatæ øi vopsitæ în nuanfle ridicole de albastru. Mæ cam sæturasem de fraza asta pe ziua de azi. sub pretextul cæ nu le poate fline în timp ce se strecura printr°un grup destul de mare de bæiefli.

Îi salutæm? — Cred cæ mai bine aøteptæm øi vedem ce se întîmplæ. atunci nu ne amestecæm.C. Nu o sæ ajungem niøte nenorocifli de proscriøi doar din cauza. era o pozæ a pærinflilor. — Mi°am dat seama cæ ar fi o prostie. 190 . cîfliva îi bæturæ prieteneøte pe umær. care stæteau lîngæ uøa bucætæriei.. Alflii se întoarseræ ostentativ cu spatele øi închiseræ cercul discufliei. O brunetæ cu ochii bulbucafli ca de broascæ øi cu un tricou pe care era scris cu mîndrie The Gap trecu în grabæ pe lîngæ noi øi înøfæcæ de mînæ o altæ fatæ cu aspect amfibian similar. amabil. îmbræcat în robæ pentru poza din ultimul an de liceu. veniseræ cu distribuitorul local de droguri. trægîndu-l pe John Keene dupæ ea. Øtiam deja înainte sæ°i væd.GILLIAN FLYNN douæ lucruri în avantajul lor: în primul rînd. — Au venit! Deci chiar au venit! — Rahat! ræspunse prietena. — Normal. din cîte îmi dædeam seama din fotografiile de pe øemineul din camera de zi: un bæiat brunet. Oricine are creier îøi dæ seama cæ John nu are nici o problemæ.. fie voia sæ devinæ. care cu siguranflæ avea sæ strecoare niøte marfæ. — Ohdoamneohdoamneohdoamne. — Ba are probleme.C. Alæturi. Meredith. În al doilea rînd. fapt pentru care mæ simfleam uøuratæ. nu vrea sæ°i primeascæ. simpatic. Nici John øi nici Meredith nu mæ væzuræ. Iar J. Cîfliva bæiefli îi salutaræ din priviri. Iar gazda acestei petreceri era un bæiat. dar parcæ ziceai cæ nu venifli. læsîndu°l pe John în camera de zi. ceea ce însemna cæ bæieflii nu le vor da deoparte. erau mai drægufle decît majoritatea celorlalte fete prezente. colege în trupa de majorete.C. Dacæ J. are øi el o problemæ în privinfla asta. Se strecuræ øi flopæi spre ele. — Buuunæ. foarte mîndri de fiul lor. spuse o roøcatæ care era fie prietena lui J. am presupus.. Meredith observase un grup de fete cu picioare slæbænoage. O cunoøteam pe mamæ: era sora mai mare a unei prietene din liceu. Gîndul cæ mæ aflam la petrecerea copilului ei mæ iritæ. Fetele erau însæ øi mai distante decît bæieflii. E extraordinar. unei idioflenii ca asta. Meredith Wheeler intræ în cameræ.

— Da. dar asta pentru a elimina complet orice suspiciune despre el. Chiar voia sæ plece în altæ parte. Meredith cæutæ prin cameræ niøte priviri mai prietenoase øi mæ zæri pe mine. O uram.C.C. apoi se apropie de noi. Ea îl urmæ rapid. apoi o zæri pe Kelsey øi pæru enervatæ.OBIECTE ASCUfiITE — Vorbesc eu cu el. pærînd încurcatæ. Poate o spusese chiar pentru ea. tîrfæ care te fufli cu drogafli! Vocea lui Meredith tremura. ucigaøule! Îi fæcea cu mîna lui John. aøa este. Vorbesc eu. Întrebarea nu pærea sæ se adreseze exact vreunuia dintre noi. L°a læsat din nou pe John lîngæ uøæ. — Ce caufli aici? Avea ochii plini de lacrimi øi fruntea plinæ de bobifle de sudoare. Toate vocile încetiniræ øi îl priveau cu atenflie pe J. spuse roøcata. ca un capac învîrtindu°se pe marginea unei mese. îøi lega øireturile øi încerca sæ paræ relaxat cînd diverøi tipi se izbeau în el cæutînd scandal. eøti aøa o jigodie micæ. cu capul plecat 191 . — Doamne. — Mult mai bine decît ce fufli tu. scheunæ Meredith. — Nu pot sæ cred cæ tu eøti aici! spuse Amma. — Chiar i°au luat hainele lui John pentru cercetæri? întrebæ o a treia fatæ. Nu pentru cæ ar fi bænuit de ceva. Doi bæiefli înalfli care discutau despre moarte øi despre petreceri. dar apæru J. micuflæ de înælflime øi cu o privire maternæ. îi spuse Amma. care pærea cæ abia acum o vede prima oaræ øi era øocat. din altæ cameræ øi îl trase pe John deoparte. fiopæi de douæ ori pe vîrfurile picioarelor. Saluut. chicoti Amma. øi acesta îøi tot controla ceasul. — Nu conteazæ. — Cred cæ ar fi mai bine sæ plecafli. Øi mai ales nu pot sæ cred cæ el a fost în stare sæ aparæ. bætîndu-l prieteneøte pe umær pe John. John dædu din cap spre Meredith øi ieøi afaræ. — Ne°a adus Damon. cea care avea sæ le flinæ pærul prietenelor cînd vor vomita. Habar nu ai de nimic. împingîndu°l uøurel spre ieøire.

sælbatic. O faci cu mine. — Ai jucat vreodatæ Ruleta? mæ întrebæ ea. aøa cæ o sæ sugem fiecare cîte puflin. dædu din nou muzica mai tare øi o voce de fatæ cînta cu un sunet metalic despre sexul oral. Amma mæ prinse de mînæ øi mæ trase pe scæri pînæ la „camera V. din limbæ în limbæ. scoflînd un Væ fut pe tofli! subflire ca de fatæ.GILLIAN FLYNN øi cu fafla în mîini. unde ea. Asta e cea mai bunæ marfæ a lui Damon. Probabil le aminteam de mamele lor. dar am væzut panica din privirile celor doi bæiefli. Aproape cæ acceptasem pînæ la urmæ. øi scoteau cele mai bune haine pentru a face un cuib. Se cæflæraræ pe pat peste o græmadæ de haine de satin øi blanæ. Chiar cînd ieøea John pe uøæ se auzi vocea unui bæiat ræsunînd sadic: — Ucigaø de copii ce eøti! Rîsete încordate øi ochi dafli peste cap. — Nu.I. — Treci pastila de la unul la altul. 192 .P. am spus eu. — Hai. iar Meredith nu pærea a fi în stare sæ îl consoleze. Surori? — Te rooog. Meredith gemu o datæ. J. cu un øold ieøit în afaræ în lateral. Jodes se mulflumea sæ mæ priveascæ în tæcere. nu spun la nimeni. iar Amma scoase din sutien o pastilæ de Ecstasy*. sæ se îngroape iar în garajul æla pustiu? Înainte sæ pot alerga dupæ el. Ce putea sæ facæ.C. pentru Dumnezeu! se smiorcæia Amma. se întoarse cu dinflii strînøi øi urlæ: — Væ fut pe tofli! øi trînti uøa. Nu am væzut pe nimeni sæ paræ atît de singur. iar limba pe care se dizolvæ la final este a cîøtigætorului. Am dat din cap negativ. Camille. Acelaøi bæiat o imitæ pentru mulflime. mulflumesc. cele trei blonde øi doi bæiefli de liceu cu pærul ras la fel scotoceau prin dulapul mamei lui J. Aø fi vrut sæ merg dupæ John øi sæ îl iau în brafle.C. Camille! se jeleau Kylie øi Kelsey.“. * Drog foarte puternic. rîcîindu°øi o unghie. eu nu vreau.

exact ca John Keene. A avut o viaflæ destul de cæcæcioasæ. dar øi furtuna care încæ îøi fæcea de cap pe°afaræ øi pielea mea distrusæ (cu frigorific pulsîndu°mi pe un brafl) øi gîndurile întinate ale maicæ°mii. — Vino cu mine. dupæ care chicoti vesel cætre ceilalfli. cu o bluzæ roøie de satin atîrnîndu°mi pe brafl. Ei nu primeau. care smulse imediat pastila øi care. dar am simflit deodatæ særutul agitat al Ammei pe obraz. 193 . spuse Amma. are nevoie de puflinæ veselie. În plus. alergînd înapoi pe o blana de nurcæ. bæutura de mai devreme øi partida de sex. Iar ea nu a putut sæ treacæ peste asta. Dædeam din cap afirmativ. Mai aveam aproximativ cincisprezece minute pînæ cînd începeam sæ mæ rostogolesc cu adeværat. care îi transmise cu încordare pastila lui Kelsey. îmi øopti ea. care îøi întinse timid limba spre Amma. iar limba lui Kylie atinse unul dintre bæiefli. cu obrajii înroøifli la maximum. strîngîndu°mæ puternic în brafle øi îndesînd pastila atît de adînc. deøi obiønuia sæ bea. nu cred cæ era în stare sæ suporte ceva mai tare. pînæ cînd am simflit cæ mi se rostogoleøte prin guræ. spuse Amma cu aroganflæ. Nu øtiu care din toate astea m°a lovit mai tare. Îøi strecuræ din nou mîna în sutienul umflat øi mai scoase o pastilæ pe care øi°o aruncæ în guræ. singuræ øi drogatæ. Amma. — Futu°i. James tocmai a revenit de la un post în Franfla øi. jocul nici mæcar nu începuse! izbucni bæiatul cu faflæ de lup. Spunea lucrurile astea de parcæ încerca sæ spargæ gheafla printre invitaflii la un cocktail: David are propriul lui magazin de produse alimentare. care pæreau optimiøti. da. iar cu siguranflæ nu voiam sæ zac în dormitorul meu încins. aceeaøi problemæ: Richard. iar acesta nu era deloc locul în care voiam sæ se întîmple asta. Din nou. — Sæ bei multæ apæ. Øi noi avem o soræ moartæ. rînjind cu satisfacflie spre ceilalfli. care îl linse pe celælalt bæiat. am spus ridicîndu°mæ prea brusc. Se dizolvæ ca o bucatæ de vatæ de zahær. oh. care o pasæ lui Jodes. Camille nu a reuøit sæ o uite niciodatæ pe sora ei moartæ.OBIECTE ASCUfiITE Pastila de OxyContin. — Camille este invitata mea. dar descurajafli. totuøi. Mai vrea cineva ceva de bæut? — Trebuie sæ plec. ascultînd zgomotele maicæ°mii. cu o limbæ moale øi micæ øi fierbinte læsæ pastila sæ alunece în gura mea.

mi°am øoptit. atît de indiferent faflæ de destræbælarea din restul casei. Te roog! Amma se scuturæ øi o împinse øi zîmbi la ea. Pastila îøi eliberase prima tranøæ de optimism chimic øi simfleam cum pluteøte în mine ca un balon øi îmi clipocea pe cerul gurii.GILLIAN FLYNN — Mergem sæ înotæm. Era o fatæ amuzantæ. Mæ droghez cu sora mea de 13 ani. cealaltæ mult prea în vîrstæ. Ceea ce øi era. de parcæ ar fi fost un ponei prostufl. de jeleu roz øi pufos. — Dar nu vrem sæ ræmînem aici. Mille. trægîndu°mæ de mînæ ca un copil. — Fii dræguflæ øi dispari. Mæ iubeøte aøa cum mæ iubea øi Marian. zîmbi ea. Am coborît treptele øi am ajuns la bucætærie. Am luat sticle de apæ din frigider (cuvîntul æsta îmi gîfîia din nou pe piele. în timp ce bæiefli cu fafla rumenæ ne studiau intrigafli: una e puflin cam tînæræ. 194 . Kelsey se uitæ spre Jodes. care ræmæsese stînjenitæ pe trepte. descoperind niøte dinfli albi perfect aliniafli. ca un cæfleluø care vede un dulæu mai mare). — Hai sæ mergem. n°aø vrea sæ venifli øi voi! Ræmînefli aici. Kelsey øi Kylie ne urmaræ spre uøæ. rezonînd fericire. Dar dupæ alte zece minute. Kelsey se strînse în Amma øi îøi puse capul pe umærul ei. M°am sæturat de voi! Mæ plictisifli îngrozitor. Am zîmbit. Îi simfleam parcæ øi gustul. bine? spuse Amma. sora mea mai micæ. Kylie se uita la mîna Ammei care îmi strîngea încheietura. Ajutafli°o pe Jodes sæ øi°o tragæ cu cineva. øi ea voia sæ°øi petreacæ timpul cu mine. Nu mai aveam putere sæ rezist øi pærea mai uøor sæ fac ce spune. o sæ fie o senzaflie uimitoare cînd o sæ începem sæ zburæm. vrem sæ venim cu tine! se smiorcæi. care era umplut cu sucuri øi sandviøuri. dar Amma se întoarse spre el rîzînd: — Øtifli. fructe øi pîine albæ øi m°a impresionat deodatæ foarte mult acest nevinovat øi sænætos frigider de familie. de°abia aøtept sæ înot! strigæ Amma. cea mai îndrægitæ fatæ din Wind Gap. Are nevoie de un futai ca lumea. Apoi se uitaræ una la alta. ideea nu reuøea sæ îmi stîrneascæ decît un val de fericire.

195 . era leøinatæ pe podea. eram amîndouæ pe pilot automat spre casa Adorei. — Îi place sæ aibæ grijæ de mine. ca un partener grijuliu. în Wind Gap. Dar îmi pare ræu cæ tu auzi. apoi pe trepte øi. aici øi acum. derutatæ. — Mæ bucur cæ eu nu trebuie sæ aud asta. Scotea un geamæt ilar.. cînd mæ trezeam udæ de transpiraflie øi cu un fluierat disperat în urechi. Uitasem de înotat. ca un ecou al celui pe care l°am avut în camera acea mizerabilæ. mîngîindu°i mîna. Adora? Mi°am simflit capul smucindu°se. Øi cam bolnavæ. Amma se uita în altæ parte. în cele din urmæ.. cu o sticlæ de Windex lîngæ ea. tu. — O aud strigînd tot felul de nume cînd doarme: Joya. roøie la faflæ øi schimonositæ. Amma mæ luæ de mînæ. majoreta. — Foarte frumos! Amma arætæ spre mine øi dædu din cap. Kylie dædu din umeri øi plecæ sæ danseze.. — Cred cæ e o femeie foarte nefericitæ. dar îøi recæpætæ imediat amefleala. Am izbucnit într°un rîs nevrotic. — Îmi place galbenul cînd sînt ameflitæ! Simfli ceva? Am dat øi eu din cap. Simfleam cum noaptea atîrnæ deasupra mea ca o pînzæ umedæ øi moale de baldachin øi mi°am amintit brusc de spitalul din Illinois. luînd o sticlæ de bere din mîna unui bæiat mai mare øi lingîndu°øi buzele în fafla lui. dupæ care privi spre Amma. I le°am arætat. cu braflele încæ pe jumætate întinse.OBIECTE ASCUfiITE Kelsey fæcu un pas înapoi. — Grozav.. iar fafla ei se lumina øi se umbrea pe mæsuræ ce treceam pe lîngæ felinarele din stradæ. Marian. — Ce crezi tu despre. Erau gazele eliminate postmortem. Colega mea de cameræ. pe trotuarul din fafla casei. am spus. Amma era ocupatæ sæ mæ conducæ pe mine afaræ. am spus eu. unde niøte floricele micufle øi galbene se împræøtiaseræ de pe crengi. în acea dimineaflæ bolnævicioasæ.

Pentru cæ pe mine nu mæ plac deloc. îl faci sæ fie øi mai flæcænit. de fapt. Apoi aruncæ insecta în iarbæ øi îøi admiræ degetul. Pentru cæ oricum fac tot ce le spun eu. Atît timp cît nu o iei razna øi tu. Îmi place camera ei... dupæ ce mæ îngrijeøte ea. mare pæcat. de fapt. îndræzneaflæ. În secunda în care fac un pas greøit. eu voiam doar. Îøi frecæ praful în jurul degetului.GILLIAN FLYNN — E ciudat. — Nu cæ nu mæ plac deloc. am poftæ de sex. — Amma. Øi îmi dau note: 10 pentru o miøcare perfectæ. 196 . atunci cînd îi laøi pe oameni sæ îfli facæ ceva. Am væzut°o øi într°o revistæ odatæ. sînt o ratatæ“. Îi spuneau „Neprefluitul fildeø: stilul de viaflæ sudist dintr°o epocæ de altædatæ“. Ea îmi væzu privirea øi îmi înflelesese gîndurile. De cireøe. — Îmi place casa noastræ. o sæ fie primele care o sæ se alieze împotriva mea. cîteodatæ înfricoøætoare (cînd mæ cælca pe cælcîie în parc — ce fel de copil de 13 ani chinuieøte un adult în felul æsta?) cu cea a unei fete faflæ de care toatæ lumea se purta urît. Øi atunci tu deflii controlul. spuse Amma. — Cîteodatæ. nu poate fi o chestie reciprocæ. Îøi ridicæ fusta în spate øi îmi arætæ urma înroøitæ a unei curele. dar ea era deja în faflæ. mæ întrerupse Amma. Îøi bægæ acadeaua în guræ øi înøfæcæ un licurici din aer. pentru a°øi face un inel. scoflînd o altæ acadea Blow Pop din buzunar. Înflelegi ce vreau sæ spun? Dacæ cineva vrea sæ îfli facæ tot felul de lucruri perverse øi tu îl laøi. superioaræ. Pentru cæ acum nu mai pofli face rost de fildeø. — Fetelor le plæcea de tine cînd te°ai fæcut mare? mæ întrebæ ea. Dar nu mæ îndrægesc. spuse Amma. Pentru cæ asta e. Amma. Podeaua aia e renumitæ. La vîrsta ta. Încercam sæ pun alæturi imaginea Ammei. Cîteodatæ stau în camera mea înainte de culcare øi scriu tot ce am fæcut øi ce am spus în acea zi. — Nu cred cæ e bine sæ îi laøi pe bæiefli sæ îfli facæ astfel de lucruri.. de fapt tu le faci lor ceva. îl flinu între degete øi îi smulse partea din spate. în care nu mai sînt foarte „cool“. 5 pentru „ar trebui sæ mæ sinucid. Pæcat.

Spusese acest nume cu grija cuiva care øtie regiunea doar din vederile cu fata care muncea pentru Ivy League* — reclamele de genul: New England este locul în care vin oamenii deøtepfli. Pastila mæ electrizase øi. care e un tip foarte miøto. — E mai sigur sæ se teamæ de tine decît sæ te iubeascæ. Dar nu trebuia sæ o judec eu. — Machivelli. acum eram prea fericitæ sæ°mi pese. Am fæcut un test de inteligenflæ. Muøchii mei cîntau. ca sæ se culce cu mine. dar Adora crede cæ trebuie sæ ræmîn alæturi de copiii de vîrsta mea. O fatæ deøteaptæ. în primul an de liceu. aøa cæ pe ea nu o pun la socotealæ. am spus eu. Sau poate un 6. strigæ ea øi o luæ înainte flopæind øi rîzînd. Nici eu nu am fost acolo vreodatæ. Oricum. iar Kelsey øi Kylie au plîns amîndouæ.OBIECTE ASCUfiITE Cînd eram eu în liceu pæstram un jurnal al fiecærei costumaflii purtate zilnic. spuse ea. nu øtiu sigur dacæ într°un gest firesc pentru vîrsta ei sau din puræ energie tinereascæ. — De unde øtii asta? Mæ impresiona øi o plæceam din ce în ce mai mult. — Øtiu o græmadæ de lucruri pe care nu ar trebui sæ le øtiu. Iar eu i°am spus: „Pæi nu aøtepta!“ øi m°am întors øi am plecat øi tofli tipii din jur au ræmas cu gura cæscatæ. Jodes mereu plînge. øtii tu. Dave Rard. — De fapt. Eveniment sportiv care reuneøte opt dintre cele mai prestigioase instituflii de învæflæmînt din Statele Unite. adicæ pînæ eram øi eu în liceu. Deci pentru asta dau un 10. * 197 . dar cu probleme emoflionale. deøi øtiam cæ în condiflii normale nu aø fi fæcut aøa ceva. mi°a spus cæ nu crede cæ poate aøtepta un an. Ar trebui sæ fiu în clasa a zecea. În New England. Dar ieri m°am împiedicat pe Strada Principalæ de faflæ cu fetele øi ele au rîs de mine. pentru cæ m°am purtat foarte urît cu ele tot restul zilei. Nu o repetam pænæ nu trecea mæcar o lunæ. Pentru asta dau 5. plec în alt oraø la liceu. Îmi suna cunoscut. sînt mai deøteaptæ decît mulfli dintre profesorii mei. øi am început øi eu sæ sar o datæ cu ea. — Cum a fost în seara asta.

iar cotul i se julise øi sîngera) øi ne°am învîrtit în cerc pînæ acasæ. Pærul îmi aluneca pe umeri ca un val de apæ caldæ. Fafla îi era despicatæ în douæ de zîmbetul larg. De aia fac mereu nebunii. ceea ce îmi plæcu mai mult decît orice altæ atingere pe care o simflisem pînæ atunci. de multe ori. mîngîindu°mi palma. spuse Amma cu oboseala afectatæ a gospodinelor casnice. în plæmîni. Am observat pe trotuar cochilia unui melc. prin molestare. iar eu mæ legænam încet pe o muzicæ oarecare. — Cum te molestezi tu? Eram chiar lîngæ casa mamei acum. — Te referi la sex? m°am oprit. iar efectul drogului era maxim. Înflelegi. — Ei. Nu am oprit°o. aøa cæ doar am tras°o din stradæ (rîzînd. Mæ plictisesc tot timpul. Amma? — Eu rænesc. Pe gamba stîngæ. Øtii cæ. Ecoul o luæ la fugæ în josul stræzii. Øtiu cæ. dar pastila mæ opri din nou. unde casa mamei mele pîndea dupæ un colfl.GILLIAN FLYNN — Trebuie sæ plec de aici. gemu ea øi se întoarse spre stradæ. — Îmi place! strigæ ea. Îmi prinse mînæ øi îmi oferi un zîmbet drægufl øi inocent. Mi°am dat seama cæ degetele ei erau înæuntrul manøetelor bluzei mele. pentru cæ inima mea sælta în ritm rumba. în sînge. — Tu te tai. învîrtindu°se ameflitor cu capul pe spate øi cu braflele întinse ca o lebædæ. simfli nevoia sæ ræneøti. Voiam sæ vorbesc cu ea despre lucrurile astea. Cred cæ øi venele îmi miroseau violet. monstru oftæ dintr°odatæ. atingînd marginile cicatricelor. — Øtii tu. øtii tu. sæ mæ port ca un adult. am spus eu. Eøti fatæ deøteaptæ øi øtii asta. întrec mæsura. dinflii erau umezi øi lungi øi mi°am dat seama 198 . — Sînt metode mai bune sæ scapi de plictisealæ sau de claustrofobie decît sæ ræneøti. Spusese chestia asta de parcæ tocmai îmi vindea un øampon. iar ochii mei se pierduræ în liniile ei circulare. uneori. Aerul era plin de aroma stînjeneilor øi simfleam cum îmi intræ mirosul în nas. Øtiu cæ înflelegi.

Felinarul era aproape roøiatic. prelung. am spus eu. dar nu e adeværat! spuse ea. Am întins mîna sæ ating unul dintre ei. — Parcæ ai fi sora mea. încît obrajii îmi tremurau. cei din faflæ semænînd cu pietricelele de mozaic cu care decorezi o masæ. rîse Amma din nou øi i°am simflit respiraflia în faflæ. gîdilîndu°mæ. — Te iubesc! urlæ Amma. Se uitæ la mine øi îmi atinse fafla. mi°o întinse pe buze. lumina se aprinse pe veranda casei noastre. cu ochii albaøtri lucioøi ca ai unui cîine husky. în vîrful dealului. adormea lîngæ mine. dar mi°am dat seama cæ mæ vedeam pe mine øi pe Marian. — Vrei sæ dormi la mine în cameræ? se oferi Amma. Era o blasfemie? Nu°mi pæsa. Ea. fierbinte øi mirosind uøor a bæuturæ. — Mæ simt foarte bine cu tine. Îøi trecu din nou un deget pe piept øi luæ o picæturæ de sînge øi.OBIECTE ASCUfiITE cît de atractivi pot fi pentru un criminal. Ne învîrteam atît de repede. Pætræflele perfecte de os lucios. pærul lung al Ammei îmi gîdila umerii øi pomeflii ei ieøiseræ în afaræ ca niøte calupuri de unt în pielea ei bronzatæ. sub pæturile ei copilæreøti. îøi trecu degetele prin petele de sînge de pe piept øi urlæ o datæ. cu vocea ceva mai potolitæ. Se uitæ în jos. Pieptul Ammei se acoperi cu stropi de sînge. pînæ sæ o pot opri. øuøotind secrete øi adormind una lîngæ alta. iar eu am læsat°o. dar ne°am pierdut echilibrul øi am cæzut amîndouæ. mæ gîndeam. Gemetele pe care le scotea cînd se ghemuia lîngæ stomacul meu. Parcæ ai fi sufletul meu pereche. se uitæ la mine. — Øtiu cæ tu crezi cæ Adora mæ iubeøte mai mult. de la propria ei cæzæturæ. Îmi imaginam cum am aræta amîndouæ în patul ei. inundîndu°mi piciorul. Îi simfleam gustul metalic øi dulce. Rîdeam øi eu ca un copil. Trebuia sæ o strecor înapoi în camera ei înainte ca mama sæ se trezeascæ 199 . dupæ care îøi puse capul în poala mea øi începu sæ rîdæ. Mi°am simflit glezna trosnind øi sîngele flîønind. dîndu°i drumul la o mînæ. Niciodatæ nu am fost mai fericitæ ca acum. scæpatæ din patul de spital. Parcæ la comandæ.

— Deci. Aproape cæ îi simfleam blænifla øi m°am ridicat.GILLIAN FLYNN dimineafla. mamæ! Era ceea ce plænuisem sæ°i spun în cazul în care ne°ar fi prins vreodatæ. Lîngæ buze avea o dîræ de sînge. — Nu. Sînt moartæ de obosealæ øi vreau sæ dorm în patul meu. Pærul Ammei îmi umpluse palma ca un ghem 200 . Intræ în mine cu capul înainte. Nu e bolnavæ. pe lîngæ camera mamei. Drogul fusese rapid øi puternic øi acum dispæruse. dar øi dorindu°mi parcæ acest lucru. Am ræmas o clipæ leøinatæ. — Amma! am strigat. În mine. Nu spuse nimic. pofli sæ dormi cu mine. de fapt. Stai. E foarte bine cæ s°a dat jos din pat. bine? Am încercat sæ alerg dupæ ea. acestea pæreau amintiri fericite acum. Nu mi°am dat seama cæ silueta ei miøcætoare se întorsese øi cæ. Amma. Erau o adeværatæ dramæ acele cinci secunde în casa tæcutæ. Hai sæ dormim separat. trecînd prin creierul meu ca paginile unei cærfli de copii. — Nu în seara asta. vrei? întrebæ Amma. iar fruntea ei îmi izbi fælcile øi ne°am præbuøit din nou. ea alerga acum spre mine. Mîine stæm împreunæ. cînd trebuia sæ o trag pe hol. de data asta pe trotuar. doar se întoarse øi alergæ cît putu de repede spre casæ. Capul meu scoase un zgomot ascuflit cînd se izbi de asfalt øi mæ dureau îngrozitor de tare dinflii. Cæutînd°o printre droguri øi prin întuneric era ca øi cum aø fi încercat sæ urmæreasc pe cineva privind în spate printr°o oglindæ. pentru cæ nu e bolnavæ! Uitasem cu cîtæ disperare îmi doream sæ cred lucrul æsta. dar mi°am dat seama cæ era de fapt pærul Ammei pe piciorul meu. cu picioarele sæltîndu°i în spate ca la un mînz din desene animate. cu cæmaøa de blugi atîrnîndu°i pe øoldul îngust øi cu maieul rupt. — Atunci pot dormi eu la tine? Stætea în lumina felinarului. o codiflæ îmbræcatæ ca sora mea. Mulflumitæ drogurilor. Marian cæpætase imaginea unui iepuraø în aceste amintiri. temîndu°mæ cæ uøa s°ar putea deschide chiar în acel moment. Minunat. Nu minfleam. Simfleam cæ mai am vreo zece minute pînæ sæ mæ trezesc complet øi nu voiam ca Amma sæ fie prin preajmæ.

Ann nu mai e.OBIECTE ASCUfiITE de licurici tropæind în timp prin sîngele meu. Din camera Adorei nu se auzea 201 . flinîndu°se de frunte øi frecînd un loc care era deja vînæt. — Nici de tine nu°i place. Am urcat treptele. iar valul de sînge mi se urcæ la cap. — Dar nu te uræøte. pentru cæ mæ uræøte. eøti prea duræ! — Credeam cæ îfli place duritatea! Îmi întinse mîna øi mæ ajutæ sæ mæ ridic. Acum taci din guræ pînæ ajungem în cameræ. — Mai puflin. — Te°a plæcut mai mult sau mai puflin dupæ moartea lui Marian? mæ întrebæ ea. Am pornit spre casæ. Doar cæ în alt fel.. Ceea ce nu prea e posibil. bine? Am urcat treptele din casæ. Dar nu°i pasæ. nu°i aøa? Mæ prefæceam cæ mi l°a dat mie. Cred cæ m°ai lovit cu dinflii în cap! — Cred cæ tu mi°ai spart capul! am øoptit eu. — Deci nu a folosit la nimic. ei bine. nu°i place. — Ce anume? — Moartea ei nu a folosit la nimic. declaræ Amma. — Adora mi l°a dat. vreau sæ îfli dau flie asta! Am dat din cap. — Uite. dar. — Doamne. — Nu. M°am ridicat uøor øi m°a luat amefleala. avînd conturul unei prune. Apoi Amma începu sæ se vaite. aøa cæ zæcea acolo degeaba. — Nu. într°un fel. Apoi îøi scoase de pe deget un mic inel de aur cu un peridot verde deschis øi mi°l puse pe degetul mic. oprindu°se sæ miroasæ un trandafir din vazæ øi schiflînd un zîmbet imaginii ei din oglindæ. iar lumina din verandæ strælucea printre tufiøuri. crede°mæ. Aerul mirosea ca glazura de pe præjitura unui copil. E urît. strivind mure sub tælpi. O dîræ de sînge care se scursese pe trotuar îmi aluneca acum pe gît. — Pæi nici de mine nu°i place. ier eu îmi flineam mîna la ceafæ pentru a opri sîngele sæ se scurgæ pe jos. — Cine fli l°a dat vrea ca tu sæ îl pæstrezi. Amma. Voia sæ i°l dea lui Ann. Amma pæøea în spate.. punîndu°øi braflul în jurul meu. — Rahat.

goalæ. Dacæ ne rænim pentru cæ ne place ce simflim? Ca øi cum ai avea un clopoflel sau cineva ar fi læsat un buton pornit în corpul tæu. „Nu eøti în siguranflæ aici“ øopteøte ea. mi°am øters stropii de mure storcite de pe picior øi am început sæ îmi ridic bluza. ca de obicei. de fapt.GILLIAN FLYNN nimic. Am tras pætura peste mine øi m°am ghemuit mai departe de Amma. Un vis. færæ teama cæ s°ar putea zæri un cuvînt sub o mînecæ sau sub un crac de pantalon. — Dacæ e. „Nu e bine pentru tine!“ Dar îi spun sæ mæ lase în pace. — Øtii cum zic uneori oamenii cæ trebuie sæ sufere pentru cæ. 202 . dar am simflit atunci privirea fixæ a Ammei. Am auzit°o dezbræcîndu°se øi într°o secundæ stinsese lumina øi se ghemui în pat lîngæ mine. Ce înseamnæ asta? M°am prefæcut cæ dormeam. Mæ ia de mînæ øi încearcæ sæ mæ ridice din pat. Îmi venea sæ plîng la gîndul cæ aø putea dormi lîngæ cineva færæ haine pe mine. sînt atît de amorflifli încît nu mai simt nimic? — Îhm. Mi°am tras din nou bluza în jos øi m°am prefæcut prea obositæ pentru a mæ mai dezbræca. dacæ nu o fac. cu cæmaøa de noapte umedæ de transpiraflie øi cu o øuviflæ blondæ lipitæ de obraz. Marian. mormæind un „Noapte bunæ!“. Am închis uøa camerei în urma noastræ øi mi°am scos teniøii (cu noi pete de iarbæ). aøa cæ m°am bægat în pat. exact invers? øopti Amma. Doar ventilatorul care bîzîia în întunericul din spatele uøilor închise. — Camille? Avea vocea înceatæ. copilæroasæ øi nesiguræ. M°am prefæcut cæ nu simfleam cum degetele ei conturau la nesfîrøit cuvîntul dispariflie pe ceafa mea. cu excepflia chiloflilor. Øi nimic nu poate închide acel buton decît durerea.

Treisprezece Era trecut de ora douæ cînd m°am trezit øi îmi simfleam stomacul fæcut ghem. Nu te opri pînæ nu iese tot. Capul mæ durea îngrozitor de la urechea stîngæ. Intestinele mi se încolæceau. prin gît øi apoi pe coloana vertebralæ. Øtiam cæ ceva ræu urma sæ se întîmple. Le°am pus într°o farfurioaræ de pe mæsufla de lîngæ pat. m°am dezbræcat øi m°am bægat înapoi în pat. iar fælcile mæ dureau din cauza scrîønitului dinflilor timp de cinci ore. scumpa mea. Previzibil. fluctuat la maxim din cauza drogului de asearæ. dar adeværat. dupæ petele de sînge de pe aøternut. iar glezna îmi ardea. øtiam exact ce mi se întîmpla: nivelul de serotoninæ. abia îmi puteam miøca gura de durere. Îmi læsase pe pernæ cîteva firicele de gene. Øi pe partea Ammei era sînge: cîfliva stropi în dreptul zgîrieturii de pe piept øi o patæ mai închisæ chiar pe pernæ. îmi amintesc cæ mama îmi dædea pærul pe spate øi îmi spunea calm: Scoate toatæ ræutatea din tine. Inima îmi bætea foarte tare øi nu mai puteam sæ respir. Trebuia sæ aflu dacæ mama øtia ce se întîmplase. Pe lîngæ paranoia mea. Erau pline de rimel øi mi°au læsat cîteva dîre albastre pe piele. Oare o væzuse pe Amma? Mæ va certa pe mine? Simfleam cum mi se face mai ræu de fricæ. Nu mæ deranja cînd vomitam. Dupæ care am intrat în baie øi am vomitat. Am încuiat uøa. Probabil cæ nici Amma nu se simflea bine. øtiu. A dracului pastilæ. se 203 . Øi încæ sîngeram. Le°am pus în palmæ øi le°am împræøtiat. Cînd îmi era ræu în copilærie. Se pare cæ îmi place chiar toatæ amæreala øi slæbiciunea øi saliva asta.

nici nu mæ gîndisem serios la ele: moarta Ann øi moarta Natalie. Continuam sæ îmi spun chestia asta øi dupæ ce mi°am bægat capul în pernæ øi am început sæ plîng. — Camille. Nu la fel de sensibil ca Marian. Amma zicea cæ probabil de la pui vi s°a fæcut ræu. n°o læsa sæ se întoarcæ. Trebuia sæ suport consecinflele. Purta o rochie albastræ de varæ øi adusese o sticlæ de spirt. Era clar cæ øtia sæ facæ jocul mult mai bine decît mine. Aveam stomacul sensibil. 204 . nu te mai pofli baza pe nici un fel de carne zilele astea. Dupæ care tæcere øi paøii ei îndepærtîndu°se. o înlocuisem cu Amma øi o ignorasem în vis. cu una dintre cravatele lui caraghioase bælængænindu°i-se peste burtæ. sperînd cæ liniøtea îl va goni pe cel de la uøæ. Apoi se auzi clanfla uøii. Jur. — Bunæ. Luîndu°mæ în brafle. apoi Eileen mîngîindu-mi pærul tot drumul spre Chicago. Nu am øtiut niciodatæ cæ mai are o cheie. Era îngrijoratæ. Mi°a spus Amma ce vi s°a întîmplat. Micuflele mele. puiule. dar tot era ceva. o trædasem pe Marian. Te rog. deschide! Era mama. pînæ cînd perna era udæ øi fafla mi se umflase ca a unui befliv. Mi l°am imaginat pe Curry. Medicamentul ei îmi fæcea întotdeauna mai mult ræu decît bine. oftæ ea. o cutie de øerveflele øi o trusæ de cosmetice din satin roøu. Îmi transpiraræ mîinile. la dracu’. dar în afaræ de produsul nostru. apoi ducîndu-mæ în maøina Ford Taurus. flinînd în mînæ o linguræ plinæ de un sirop amar. Am plîns în acelaøi amar øi purificator mod în care vomitasem. Am tæcut. Uitasem complet de cele douæ fete. Foarte dræguflæ. Intræ în cameræ nætîngæ. Camille. Maicæ°mea descuie uøa cu o cheie. Mai încercæ o datæ clanfla. dînd buzna în cameræ sæ mæ salveze. dar nu era supæratæ. Toatæ dimineafla mi°a værsat. Imaginea mamei stînd pe marginea patului meu. cu bærbia ridicatæ ca de obicei øi cu cheia atîrnînd de o fundæ roz. Nu puteam decît sæ continuu minciuna Ammei.GILLIAN FLYNN præbuøise øi mæ trimisese în zona întunecatæ. am spus eu. Apoi bætu la uøæ. øi øtiu cæ poate sunæ exagerat. — Probabil. Am tæcut din guræ cu mîna la faflæ. deschide. chiar. veønic plinæ de fum. Mai ræu.

— Trebuie sæ îmi dau seama ce ai. mamæ. Îøi puse mîna rece pe fafla mea øi îmi împinse capul înapoi pe pernæ. iar cînd eu mi°am pus instinctiv mîinile pe piele. mi le luæ øi le aøezæ cu fermitate pe lîngæ corp. spusese ea mereu. — Încæ puflin. iar eu eram mult prea slæbitæ ca sæ o pot opri. îmi privi axila øi mæ pipæi. Îmi studie obrajii pe ambele pærfli øi îmi trase buza de jos. puiule. Am început din nou sæ plîng øi nu mæ mai puteam opri. Scalpul meu nu era obiønuit 205 . precis øi rapid ca un profesionist. Camille. Udæ un øerveflel cu spirt øi îmi frecæ glezna. Întinde°te øi fii fatæ bunæ. ca øi cum ar fi controlat un cal. Era expertæ în boli øi ræni øi nu s°ar fi læsat pæcælitæ decît dacæ voia ea. Viniøoare verzi flîøniræ chiar sub ochii mei øi mi°am tras imediat piciorul sub mine øi m°am întors pe o parte. Apoi îøi plimbæ încet degetele reci pe picioarele mele øi se opri exact pe rana deschisæ de la gleznæ. apoi îmi controlæ øi gîtul pentru amigdale umflate. øi am terminat. Acum însæ voia sæ mæ îngrijeascæ. aøa cæ bandajele arætau acum ca steagul Japoniei: un alb pur cu un cerc roøu sfidætor. ai crede cæ s°a bætut! Nu se putea ca maicæ°mea sæ creadæ povestea asta. Am încercat sæ mæ feresc. Camille. — Mi°e ræu. Rana începu sæ sîngereze imediat.OBIECTE ASCUfiITE — Nu pot sæ cred cæ afli leøinat amîndouæ chiar pe treptele casei. Uræsc ideea asta! spuse Adora. Era cea mai bunæ modalitate de a lua temperatura. pînæ cînd am simflit cæ mi°a dat drumul. Dædu cearøaful la o parte de pe mine øi îl aruncæ la picioare cu o miøcare rapidæ. — Sæ nu îndræzneøti. Ce vînætæi are. tæie prin pærul meu transpirat. Profitæ de poziflia mea pentru a°mi pipæi capul øi simfli imediat lovitura. øi haø. — Øtiu. Apoi o înfæøuræ strîns cu bandaje pe care le tæiase cu niøte foarfece mici din geanta de cosmetice. Îmi aminteam procedura asta foarte bine. Îøi puse mîna între picioarele mele. te pot tæia. haø. Camille. haø. Îmi ridicæ mîinile încet. iar eu dormeam înæuntru. Apoi îmi pipæi capul cu o mînæ øi am simflit un fior. pînæ cînd nu mai puteam vedea nimic din cauza lacrimilor øi a durerii. Îmi tæia pærul în acel loc.

Obrajii mai aveau încæ o roøeaflæ tinereascæ. — Dar ce pastilæ e? am întrebat din nou. — O clipæ. gæsind în final un øerveflel împæturit. Apoi din nou în camera mea. M°am întors pe o parte øi încercam sæ mæ lupt din nou cu un atac de panicæ. draga mea. Mæ ardea pielea în locurile în care mæ frecase øi simfleam acea arsuræ satisfæcætoare care urma unei tæieturi. — Camille. dorind cu disperare ca eu sæ iau ceea ce ea îmi oferea. Am pus mîna øi am simflit o porfliune înflepætoare de piele de mærimea unei monede de 50 de cenfli. Nu o sæ te infectezi øi o sæ curefle tofli microbii de la mîncarea aia. Fæcusem ceva ræu. — Hai. Îøi luæ geanta de cosmetice øi începu sæ scotoceascæ printre cutiufle. Din nou nu am mai putut respira. Îmi amintesc cæ refuzam toate pastilele øi medicamentele ei cînd eram copil øi din cauza asta i°am pierdut afecfliunea. pentru cæ durerea era de nesuportat. În mînæ avea un pahar cu lapte. Camille. Era. — Camille. Pe piept îi apæru o patæ roøie øi zîmbetul începu sæ°i tremure ca o lumînare în vînt.GILLIAN FLYNN cu atîta expunere la aer. Voce calmæ. sînt mama ta øi te afli în casa mea. Îmi amintea de Amma øi de pastila ei de Ecstasy. totul într°o secundæ. Mama mi°a luat rapid mîna øi începu sæ frece rana cu spirt. Ochii îi erau sticloøi øi înroøifli. Asistentæ începu sæ zvîcneascæ lîngæ umærul stîng. Avea ochii uøor înroøifli în locul în care îøi smulsese genele. Refuzul avea consecinfle mult mai grave decît acceptarea. îngrijoratæ. dispærea. Am auzit°o coborînd repede treptele øi øtiam cæ se dusese la bucætærie. Era ceva ræu. linguøitoare. Mæ întoarse pe spate øi mæ øterse cu o cîrpæ umedæ pe brafle. mototolit øi puflin pætat. Îl desfæcu øi scoase o pastilæ de un albastru puternic. tot cu paøi rapizi. ia pastila asta! — Ce e asta? — Medicament. era. deschide gura. de parcæ aø fi fost bolnavæ la pat. Mæ gîndeam la Amma 206 . dispærea.

Doar îfli revii dupæ drog acum. Stætea dezbræcatæ pe podea în fafla cæsuflei uriaøe de pæpuøi. sæ îmi toarne laptele pe gît øi sæ mæ særute. cu picioarele miøcîndu°se de colo°colo øi cu gleznele umflate færæ sæ°mi dau seama din ce motiv. Maicæ°mea intrase în camera mea øi îmi spunea cæ sînt bolnavæ. O tunsoare nereuøitæ nu e chiar sfîrøitul lumii. O sæ°fli strîngi pærul în coadæ de cal. Se întisese deasupra mea øi îøi pusese gura peste a mea. — A fæcut aøa ceva? 207 . În cîteva minute adormisem. M°am întors. — fiie ce fli°a fæcut? mæ întrebæ ea somnoroasæ. maicæ°mea cînta. cu duhoarea respirafliei plutind în visul meu ca o ceaflæ acræ. La parter. Apoi începu sæ mæ ciuguleascæ. înfæøuratæ în braflele mamei. mîngîindu°mi obrazul. Am ieøit pe hol clætinîndu°mæ. îmi øopteam. Adormi imediat încinsæ øi cu o groazæ de salivæ. Ameflitæ øi încinsæ. — Øi mi°a dat o pastilæ de la care mæ simt ameflitæ øi mi°e greaflæ. zîmbind uøor. Îi puteam simfli respiraflia în gît. Mi°am înfæøurat un aøternut în jurul corpului øi am început din nou sæ plîng. øi o proflæpise în pat. cu o dîræ de salivæ uscatæ de°a lungul gîtului. — Da. mormæi Amma. fragilæ øi transpiratæ. M°am întors pentru a°mi vedea cercul de piele din cap. cînd mi°am adus aminte de cercul de piele din capul meu. — Albastræ? Am dat din cap.OBIECTE ASCUfiITE øi la cît de mulflumitæ pærea. pictate peste tot cu un marker roøu. iar ea poate sæ°øi cheme prietenii pentru a le aræta în ce hal eøti. m°am trezit seara. Øi îøi scuipæ în palmæ dinflii mei. am læsat°o pe mama sæ îmi punæ pastila pe limbæ. Amma îøi înfæøurase la rîndul ei pæpuøa favoritæ în øerveflele. cu degetul în guræ. Eram slæbitæ. îi place mult pastila asta. îmi zîmbea øi îmi aranja pærul pe spate. iar maicæ°mea îi bandajase complet øi fruntea øi pieptul. Cînd se ridicæ. Cercurile din jurul ochilor erau aproape vineflii. Am bætut la uøa Ammei øi am auzit un „Intræ“ øoptit.

mi°am dat seama cæ nu eram singuræ. trebuie sæ mæ întorc la lucru. aproape douæzeci de ani mai tîrziu. stropii toaletei înfiorîndu°mi pielea obrajilor cînd stæteam în genunchi. — Øi ce face atunci? — Cîteodatæ mæ înfierbînt tare øi mæ agit øi îmi face baie cu apæ rece. — Nu mæ deranjeazæ.GILLIAN FLYNN Mi se ræci transpiraflia pe mine. Am plecat de lîngæ ea în patru labe. Trebuia sæ se ajungæ atît de departe pînæ sæ înfleleg în final. M°am împleticit spre baie øi am vomitat din nou apæ fierbinte øi særatæ. Amma. Nu uita sæ te bagi în pat cînd urcæ mama. Îmi simfleam nodul din gît încordîndu°se. Avusesem dreptate: urma sæ se întîmple ceva îngrozitor. Sau simt cæ tremur øi sînt slæbitæ øi vreau sæ dorm. 208 . Mæ joc cu pæpuøile sau citesc øi. fie îmi ignora lacrimile. M°am sprijinit cu spatele de perete øi am privit°o. Øi eu. Dar eram. Mi°am tras niøte haine peste pielea care mæ durea îngrozitor øi m°am privit în oglindæ. Exact ca øi cu Marian. Cînd mi se relaxæ stomacul. În spatele meu stætea mama. mæ prefac cæ dorm. — Amma? M°am aøezat pe podea lîngæ ea øi i°am atins pærul. Fie nu observase. Amma dædu din umeri. Nu eøti realistæ. murmuræ. — Særæcufla de ea. Îmi venea sæ urlu de ciudæ. — Nu pot. øi Amma eram bolnave exact ca Marian. Cîteodatæ nu înghit pastila. Stomacul mi se strînsese. — Îfli dæ multe pastile øi tot felul de medicamente? — Doar cînd nu mæ simt bine. Mama o ucisese pe Marian. Ai gînduri nebuneøti. — Joacæ°te cu mine cu pæpuøile. Øi mama le omorîse pe fetiflele acelea. Se întîmpla din nou. doar mæ prefac. Altæ datæ simt nevoia sæ vomit. Camille. Mi°am strîns fafla în mîini. Øi sîntem amîndouæ mulflumite. m°am aøezat la loc. cînd aud cæ vine. de fapt. m°am ridicat. Am început iar sæ plîng.

evident. treci înapoi în pat. Am læsat°o pe Amma sus cu pæpuøile ei bolnave øi am demarat din alee atît de repede. avea ceva de spus. încît mi°am lovit bara din faflæ în locul în care dealul ajungea la nivelul stræzii. Se duse lîngæ pat. M°am gîndit imediat la Jackie O’Neele øi la bomboanele ei Juicy Fruit øi la mirosul de bæuturæ øi bîrfæ. dar cu un an mai mare. o vilæ modernæ menitæ sæ paræ o plantaflie de dinainte de ræzboi. — Hai. Încæ un bæiat care lua Met. Øi. Casa lui Jackie era la doar cîteva minute. trase aøternuturile øi le aranjæ. — Camille. draga mea. care îmi øtia copilæria øi care ræmæsese aici cît timp am fost eu plecatæ. Cældura ei maternæ pentru mine øi comentariul care acum suna ca un avertisment: Foarte multe s°au schimbat în ræu! Aveam nevoie de Jackie. O femeie grasæ care plimba un cærucior dædu din cap spre mine. Nu pofli pleca nicæieri în halul æsta. Aveam nevoie de cineva care sæ îmi spunæ sigur cæ mæ înøelam în privinfla Adorei sau cæ aveam dreptate.OBIECTE ASCUfiITE — De ce te°ai îmbræcat. colegæ de liceu cu mine. respinsæ de Adora øi færæ alte impedimente în preajmæ. Jackie ar fi trebuit sæ elimine intermediarul øi sæ°i dea cei 20 de dolari direct distribuitorului. De cineva care o cunoøtea bine pe Adora. pentru cæ o øtia pe mama de o viaflæ. O øtiam pe femeia care îmi deschise uøa. atît de mari încît pæreau a fi ræni. Era Geri Shilt. mi°am luat cheile de la maøinæ de pe mæsuflæ øi am trecut rapid pe lîngæ ea. M°am ridicat cu greu în picioare. Purta o 209 . dragæ? spuse ea. Un puøti plictisit øi palid era cælare pe o maøinæ de tuns iarba. Spatele lui era acoperit de niøte coji uscate øi rupte. fumînd în timp ce trecea înainte øi înapoi în linii strînse. Am ceva de lucru. Vocea îi era agitatæ øi stridentæ. Am plecat spre nicæieri. Dar mæ întorc repede. aøa cum era acum. trebuie sæ ai grijæ de sænætatea ta. Aerul proaspæt o sæ°mi facæ bine. mamæ. — Nu pot. — Trebuie sæ ies puflin. încercînd sæ îmi adun gîndurile øi sæ îmi amintesc oamenii pe care îi mai cunoøteam din Wind Gap.

— Mmmm. — Bunæ. acum.. îmi ræspunse ea la fel de placid. cel puflin. Cineva atît de normal în lumea mea îmi punea la îndoialæ toate gîndurile. dar am rostit cuvintele cu o tonalitate voit dezamægitæ. Geri. cu ce te pot ajuta? Nu pærea deloc interesatæ de ce venisem de fapt. cred. spuse ea. Probabil cæ nu avea nici prietene cu care sæ bîrfeascæ. Îi puteam auzi pe doi dintre ei. lipsæ de curiozitate care o diferenflia clar de restul femeilor din Wind Gap. îmi venea sæ mæ întorc øi sæ plec cu maøina. Din privirea ostentativ neinteresatæ a lui Geri. læsînd în urmæ toate grijile.GILLIAN FLYNN uniformæ albæ apretatæ. Nu am prea mulfli prieteni pe aici zilele astea. Nu pærea neræbdætoare sæ mæ lase sæ intru. — Mama mea este prietenæ cu Jackie øi mæ gîndeam. Dar nu am plecat. Væzînd°o pe Geri. crede°mæ. — Jackie e prietenæ cu multe dintre mamele prietenelor tale. aflafli acasæ în vacanfla de varæ. Camille. cel mai bun mod de a se înflelege cu ei era sæ îi evite cît mai mult. — M°am întors.. øi mai avea øi acum alunifla aceea rotundæ øi roz pe obraz. Cu cît îi stîrneam compasiunea. Chiar mæ mîndream cu chestia asta. jucînd fotbal în grædina din spate. specifice Liceului Calhoon. — Øtiu care sînt prietenii lui Jackie. Pentru cæ eu reprezentam un alt obstacol în acea zi. Îmi aduc aminte cæ erau graøi øi îndesafli øi cæ purtau mereu pantaloni scurfli sintetici øi niøte inele mari de aur cu o piatræ de un albastru puternic în centru. Jimmy. am înfleles cæ pentru ea. probabil. adæugæ Geri... næscufli unul dupæ altul. îmi spuse ea. dar nici prea primitoare. — Nici nu ai fi avut de ce sæ øtii. la fel ca Gayla. nu øtiam cæ lucrezi la familia O’Neele. 21 øi 22. Cei trei bæiefli ai lui Jackie. færæ sæ mæ acuze. Era doar o afirmaflie. pentru care o compætimisem mereu. Dar se uita la mine de sus în jos øi apoi la maøina din spatele meu. aveau acum. o figuræ atît de pedestræ din trecut. Moøteniseræ de la Jackie ochii anormal de rotunzi øi niøte dinfli albi øi lucioøi. — Øtiu de ce eøti aici. Jared øi Johnny. douæzeci øi ceva de ani: 20. cu atît aveam øanse sæ intru mai repede în casæ øi 210 . — Bunæ.

dar nici nu le°am împiedicat vreodatæ. trægînd de ceasul ieftin de la mînæ care era strîns precum un garou. — Katie Lacey e o fatæ cu care îmi este ruøine cæ am fost vreodatæ prietenæ. Fete drægufle øi meschine precum Katie Lacey locuiau acum. Fete cu care copilærisem øi care nu au avut niciodatæ suficient curaj sæ plece. cæ pînæ øi animalele lui Geri se îngræøau*. særace. Iar gluma era. øi destul de triste.OBIECTE ASCUfiITE simfleam nevoia sæ vorbesc neapærat cu Jackie. care nu voiau altceva decît sæ fie læsate în pace. englezæ). Maicæ°sa e prietenæ cu toatæ lumea. Cei care ræmæseseræ aici erau la fel de izolafli ca înainte. în case renovate în stil victorian la cîteva strædufle de casa mamei. — Nu chiar. Iar fetele urîte øi stigmatizate precum Geri Shilt erau blocate în a strînge mizeria celor frumoase. ca o umbræ agitatæ øi mæ prefæceam cæ rîd. jucau tenis la acelaøi club din Woodberry ca Adora øi fæceau acelaøi drum regulat la St. spuse Geri. Louis pentru cumpæræturi. Mi°o øi imaginam plimbîndu°se prin oraø în SUV°ul ei mare. ca sæ mæ confrunte. ræmæsese în Wind Gap? Mæ întîlnisem cu o græmadæ de cunoscufli zilele astea. 211 . oare. Proba* Butter — unt (lb. perfect îmbræcate. Nu mæ implicasem niciodatæ direct în acte de cruzime. Geri ræmase în continuare în dreptul uøii. Dar cereau prea mult. aøteptîndu°se la alte abuzuri. cu fetele drægælaøe cocoflate în spate. cu capetele plecate posac. — De fapt. pregætite sæ domneascæ peste ceilalfli copii de la grædiniflæ. chiar øi cînd locuiam aici. Învæflaseræ de la mæmica sæ fie foarte rele în special cu fetiflele urîte. în propriile ei amintiri. Stæteam mereu deoparte. Era un oraø care respira resemnare prin cablul tv øi prin chioøcul din colfl. evident. În momentul æla mi°am amintit cæ avea un cal pe nume Butter. care mæ tîrîse la petrecerea de consolare. înainte de a mæ ræzgîndi. da. nu cred cæ am avut prea mulfli prieteni. se pare. — Katie Lacey. — Ei. bineînfleles. tu erai OK. cum era de aøteptat. Drægufla de Katie Lacey. De ce. pierdutæ.

muræturi øi mæsline øi. cu gherufle de pær îndoite sub bærbie. draperii galben°albastre. douæ pahare de Bloody Mary. ordinelor. prin care ar fi observat°o bæieflii lui Jackie. adu°ne. în timp ce show°urile de dimineaflæ se transformau în seriale. Geri. cu draperiile læsate. Iar eu era acum blocatæ lîngæ ele øi nu reuøeam sæ mai scap. draga mea. Cred cæ era felul ei de a rîde. øuøoti ea cu superioritate. — Dragæ Camille! Jackie stræbætu camera cu braflele desfæcute. — Vorbesc serios. — Stai sæ°i spun lui Jackie cæ ai venit. dulceaflæ! Expiræ în fafla mea. am reuøit sæ rîd. trædate sau ucise. comedioare. Chiar øi în starea mizerabilæ în care eram. ocolind prin sufragerie øi evitînd geamul de sticlæ al bucætæriei. Aræta ca un pudel superdichisit. apoi spre Geri. Femei færæ imaginaflie. potrivit. cu bæutura într°o mînæ øi telecomanda în cealaltæ. Perne roøii. urmærite. decoratæ cu flori roøii din ceramicæ. Jackie øi cu mine ræmæseseræm tæcute în lumina slabæ. trase draperiile øi plecæ. apoi reluæri. Øi nu uita sæ pui sare pe margine de data asta! Apoi se întoarse spre mine: — E foarte greu sæ gæseøti un ajutor de nædejde zilele astea. Geri ræmæsese în uøæ pînæ cînd Jackie îøi trosni palmele spre ea. o vazæ verde lucioasæ. ca øi cum ar fi fost pictatæ cu mîna de un copil. atîrna deasupra øemineului. Sînt siguræ cæ Jackie se uita la televizor întruna. Purta o rochie de casæ din satin øi niøte cercei cu diamante cît niøte pietre.GILLIAN FLYNN bil cæ nu erau suficient de puternice sau de deøtepte ca sæ plece de aici. færæ sæ°øi dea seama cæ nimeni nu vorbeøte în realitate în felul æsta. dezbateri. La propriu. — Ai venit sæ mæ vezi! Dar aræfli groaznic. te rog. Geri aduse o tavæ cu paharele de Bloody Mary øi niøte castronaøe cu flelinæ. cu niøte dîre de culoare. în camera îngrozitor de rece din pricina aerului 212 . cu pærul tapat. Geri merse pînæ la scærile din spate. O fotografie ridicolæ alb°negru a lui Jackie. Geri. seriale polifliste øi filme la ore tîrzii din noapte. despre femei violate. Camera în care m°a condus era obscen de albæ. Aøa cæ ræmîneau în Wind Gap øi îøi retræiau la nesfîrøit copilæria.

— Anestezice? Am unele bune. sînt grozave. — OxyContin.) Sînt foarte grozave pastilele astea. aøa cum fæcuse øi la înmormîntarea lui Natalie. Mi°am amintit de Curry øi de spinii de trandafir. sînt o norocoasæ. i°am ræspuns eu. — Asta e cea mai frumoasæ parte. Apoi Jackie se aplecæ øi trase sertarul mæsuflei de cafea. altul cæ am artritæ. trebuie sæ recunosc. cancer la creier.OBIECTE ASCUfiITE condiflionat. nici nu mæ intereseazæ prea tare ce am. se uitæ fix la mine de parcæ încerca sæ îmi memoreze chipul. Mæ gîndeam cæ. Nimeni nu øtie. nu? Dar ea nu are cum sæ se îmbolnæveascæ de un caraghios de lupus. ea trebuia sæ ridice miza. Unul mi°a spus cæ am lupus. nu? O sæ gæseascæ o cale sæ capete. Percodan. atîta vreme cît îmi dau pastilele astea. aproape temîndu-mæ de ræspunsul ei. A doua înghiflituræ o calmæ øi. — Sigur cæ da. toate noutæflile de care face rost doctorul meu. — Tu ce crezi? — Ce cred eu? întrebæ ea øi îøi dædu ochii peste cap. Percocet. Nu øtiu dacæ încerca sæ paræ doar viteazæ sau chiar devenise dependentæ. care o fæcea sæ paræ umflatæ. øi ne°am privit una pe alta timp de cîteva secunde. o datæ ce eu mæ declar bolnavæ. Nu? Sorbi iar din bæuturæ øi îi ræmase o dungæ de suc øi de sare pe buza de sus. Îøi turnæ cîteva pastilufle albe în mînæ øi le aruncæ la loc în cutie. Dar. Iar doi mi°au spus cæ totul e doar în imaginaflia mea. zîmbind spre mine. Avea în el trei sticlufle de ojæ. iar altul cæ este un sindrom al sistemului imunitar. nu øtiu. Îi puteam adulmeca furia amestecatæ cu suc de roøii. Eu cred cæ. (Rîse din nou... o Biblie rufoasæ øi mai mult de douæsprezece cutii portocalii de medicamente. draga mea. — Cred cæ trebuie sæ îmi pæstrez ultima ræmæøiflæ de rafliune care mi°a mai ræmas. — De ce suferi? am întrebat°o. 213 . — Sînt surprinsæ cæ Adora nu s°a înscris pînæ acum în clubul bolnavelor. ai dracu’. færæ sæ øtiu sigur dacæ glumea sau nu. Dar se pare cæ tu fli°ai putea deschide un magazin cu ce ai acolo.

.. fermecætoare.. dulceaflæ. — Dulceaflæ. cum e acum? Îmi dædeam seama de ciudæflenia întrebærii. Pæru descurajatæ øi îøi trecu mîna peste rochie ca într°un film alb°negru. Adora era bogatæ øi frumoasæ. Am început sæ°i frec picioarele reci. Ei trægeau toate sforile pe aici. Doamne. mi se pare aøa ciudat sæ te væd mare. — În ce sens. Am profitat de acest moment de relaxare. vrei sæ mi le masezi puflin? Sînt curate. la naiba. va trebui sæ scap de ele mai tîrziu. nu am fost complet sinceræ.. Pe atunci era øi o plantaflie de nuc. iar pærinflii ei nebuni conduceau oraøul æsta. mama ta? — Nu. E vorba de. — Nu prea pofli sæ o înflelegi. mîngîindu°mi genunchiul. ori drac. Nu aøa trebuia sæ mæ port. cu cælcîie aspre ca o carapace de flestoasæ. Jackie se înveseli imediat. draga mea? E totul în regulæ acasæ? Pobabil cæ nu. ca o vræjitoare. De sub canapea trase o pungæ de bomboane de genul celor care se agaflæ în pom øi øi°o aøezæ pe burtæ. Toatæ lumea îi pupa în cur pe cei din familia Preaker. scuzæ°mæ. — Mama a fost mereu. — Adicæ. uitasem cæ aici trebuie sæ bîrfeøti pe faflæ. aøa°i? Ori înger. — Dar viafla ei acasæ. Ei. spuse ea. dar cel puflin o sæ aibæ gust bun pe gît în jos. cum era? 214 . Chiar vreau sæ vorbim despre mama. Îøi puse o pernæ verde de satin sub fund øi îøi aøezæ picioarele în poala mea. — Adora.. ori amîndouæ. adicæ frumoasæ.. De ce te°ai întors aici. maleficæ? Dædea din degetele de la picioare cînd îøi deschidea cîte o bomboanæ de ciocolatæ. îndrægitæ. — Maseazæ. dar Jackie chicoti o datæ. nimic de genul æsta. Mæ everva cæ eram atît de transparentæ. Ei au adus fabrica de porci în Wind Gap.GILLIAN FLYNN — Doamne. — Oh. creînd sute de slujbe. — Oh.

Pe oameni... — Øtii. ah. îi îndrepta hainele øi.. o fatæ frumoasæ scapæ cu orice dacæ se poartæ cum trebuie. — De ce oare? — Dragæ Camille. tæcea. foarte dædæcitæ. fæcea chestia asta. Dar în mare parte era stresul de a træi lîngæ Joya.. lucruri pe care nu le°ar fi fæcut dacæ nu aveai fafla asta 215 . chiar øi fetele simfleau asta. — Pentru orice altæ fatæ. Nici nu mai øtiu cum îl chema. totul era terminat. Ca Alan.. — De ce era bolnavæ? — Cîte puflin din fiecare.. Întotdeauna avea cîte un ac sau cîte o perfuzie bægate în ea. dar nici nu°øi putea lua mîinile de pe ea. Tot timpul îi aranja pærul. de parcæ nu reuøisem sæ îndeplinesc o sarcinæ simplæ. øi profesoarele. ca ale unui bærbat. Gîndeøte°te la cîte lucruri au fæcut pentru tine bæieflii de°a lungul anilor. îi dædea jos cæmaøa øi îi jumulea fîøiile lungi de piele uscatæ. parcæ? Sau Herman? Nu prea era prin preajmæ. nu øtiam noi de cremele astea cu protecflie.. nu îl vopsea. ea o lingea pe Adora. — Øi bunicul meu ce fæcea în acest timp? — Nu øtiu.. Herbert. — Nu mint! Sæ îfli vezi prietena dezbræcatæ în pielea goalæ øi. da. plutea departe. Mai scoase o ciocolatæ øi îøi miøcæ degetele în mîinile mele. sau. În loc sæ îøi lingæ degetul pentru a øterge o urmæ. Cunoøti genul. Ca sæ nu mai spun cæ mama ta se simflea ræu tot timpul. pe vremea aia. Cînd Adorei i se cojea pielea de la soare.. Avea o nuanflæ de reproø în glas. ca voi. nu numai pe bæiefli.OBIECTE ASCUfiITE — Adora era. faptul cæ te°a næscut ar fi trebuit sæ o dea gata pe maicæ°ta. øi mamele lor. Joya se aøeza lîngæ mama ta. Niciodatæ nu am væzut°o pe bunicæ°ta Joya zîmbind la Adora sau mîngîind°o cu drag... O prindea de cap øi o lingea. Cu siguranflæ cæ øtii lucrul æsta.. Lui Joya îi plæcea la nebunie sæ facæ asta.. dacæ ræmînea gravidæ înainte de cæsnicie. Iar pærul îl purta lung pe spate øi îl læsase aøa argintiu. cojitæ. tuturor ni se întîmpla chestia asta. iar cînd era. — Jackie.. Avea unghiile lungi øi nedate cu ojæ. Dar mama ta a avut întotdeauna un fel aparte de a°i face pe oameni sæ aibæ grijæ de ea.

— Îmi pare ræu. pentru cæ m°am gîndit prea mult la chestia asta. spuse Jackie deasupra paharului. crezi cæ e. Mama ta nu a vorbit deloc despre asta.. le bægæ în ciocolatæ øi le înghifli. — Mama era.GILLIAN FLYNN drægælaøæ.. strîmbîndu°se la mine. Îmi simfleam gîtul inundat de emoflia plînsului. luæ cîte una din fiecare øi le aranjæ în ordinea mærimii pe spatele mîinii stîngi. ai dreptate. nu ai mai fi în casa prietenei ei celei mai bune. iar o dîræ subflire øi cleioasæ îi atîrna pe dinfli. am spus. Dacæ credeai cæ mama ta era o persoanæ amabilæ. de la cea mai mare la cea mai micæ. — Tu ce crezi? adæugæ ea. iar caramelul i se lipi pe dinfli. øtii? 216 . o persoanæ amabilæ? Jackie chicoti din nou. îøi puse mîna pe mine øi oftæ. Mai scoase o ciocolatæ. Mæ oboseøti. iar gîndurile mæ cam pæcælesc acum.. Tatæl tæu venise în acea vizitæ plin de încredere. Øi asta a omorît°o pe Joya. Ai fost numai a ei încæ de la început. — O sæ îfli spun cu voce tare. — Dar ai fost aproape de ea.. Camille. — Mama s°a mai simflit ræu dupæ moartea lui Joya? — S°a simflit bine o vreme. dunga roøie de la bæuturæ îi umbrea încæ buza. Dar imediat s°a næscut Marian øi dupæ aia nu a mai avut timp sæ se simtæ ræu. totuøi. Picioarele începuseræ sæ°i transpire în mîinile mele. Nu te juca cu mine. se ascund de mine. aøa cæ m°am oprit øi am înghiflit niøte votcæ. dar oarecum rænitæ øi foarte discretæ. deøurubæ trei cutii cu pastile. — Mama era. Dar. — Asta încerci sæ afli? Dacæ era amabilæ? Se opri. bolnavæ? Jackie se opri din mestecat. Jackie luæ fiecare pastilæ.. dupæ care nu s°au mai væzut niciodatæ. Jackie scotoci iar în sertar. Pieptul îi era plin de ambalaje. întrebînd dacæ era sau nu amabilæ.. Fata ei avea ceva înæuntru la care ea nu putea ajunge. Øi dacæ bæieflii se poartæ frumos. — Nu øtiu. øi fetele se poartæ frumos. Adora øi°a jucat acea sarcinæ minunat: mîndræ. nu am fost niciodatæ prea apropiate.

nu am vrut sæ te deranjez prea mult. 217 . Da. legæturæ începu sæ sune. øopti Jackie. — Deci asta crezi? am insistat eu. — Am vrut sæ spun sæ pleci din Wind Gap. dulceaflæ. Uitæ°te la ce se întîmplæ cu Amma. o sæ væ fie øi mai ræu. Øi uitæ°te la ce s°a întîmplat cu Marian. dacæ nu o læsafli. Spune°o. — Cred cæ e bolnavæ øi mai cred cæ ce are ea e contagios. læsînd°o sæ°øi admire portretul din fotografia de deasupra øemineului. Nu eøti în siguranflæ aici. Chiar sub sînul stîng. Øi mai cred cæ e timpul sæ pleci. iar mîinile ei tremurînde agitau cuburile de gheaflæ din pahar. — Îmi pare ræu. La mai puflin de un minut dupæ aceea închideam uøa lui Jackie în urma mea. — Adora vrea sæ væ devoreze øi.OBIECTE ASCUfiITE Se aplecæ øi mæ strînse de mînæ.

cu boli care escaladau în permanenflæ. normal. degete. au øi ei cîte o fracturæ de oase. O datæ. Pule. poate. Femeile. un øirag de perle sau un marker. Oare maicæ°mea chiar era nebunæ? Øi Marian? Amma øi cu mine? Cîteodatæ mæ gîndesc cæ fiecare femeie are o boalæ în ea. o operaflie sau douæ. pe la spate sau în guræ. Bolnav øi mai bolnav øi din ce în ce mai bolnav. Am condus pînæ la primul colfl. printre picioare. am parcat sub cîfliva pomi cu mure øi mi°am pus capul pe volan. un tip a vrut sæ°mi bage înæuntru un aparat walkie°talkie. Bærbaflii. îøi mai scot o amigdalæ sau îøi pun o placæ de plastic la øold. Tampoane øi sterilete. banane sau sticle. de spate. Femei cu situaflii. Femei cu dureri cronice. nu°i aøa? Castravefli. vibratoare øi multe altele. pentru cæ nu îmi mai simfleam picioarele. se consumæ. luînd în considerare traficul la care este supus corpul unei femei. Nici nu e de mirare. Ce era adeværat øi ce era imaginar în toatæ povestea asta? Amma era într°adevær bolnavæ øi avea nevoie de medicametele maicæ°mii sau chiar pastilele ei îi fæceau ræu Ammei? Oare pastila ei albastræ m-a fæcut sæ vomit sau m°a ajutat sæ nu mæ simt mai ræu? Oare Marian mai murea dacæ nu era Adora mama ei? 218 . în schimb. Bærbaflilor le place foarte tare sæ bage tot felul de lucruri în femei. care aøteaptæ momentul propice sæ ræbufneascæ. Am cunoscut o græmadæ de femei bolnave în viafla mea. un pumn chiar. În spatele meu îi puteam auzi pe bæiefli intonînd imnul de fotbal al Liceului Calhoon.Paisprezece Aproape cæ m°am împiedicat pe treptele lui Jackie. de altfel. Am refuzat.

— Eu sînt bine. Localul puflea a sînge de porc øi a piøat. Mi°era fricæ. barmanul se aplecæ spre mine øi mæ întrebæ: — Pe el îl caufli? John Keene stætea præbuøit lîngæ un pahar de bæuturæ în singurul separeu al localului. — Da. o læsa în pace cu gîndurile ei.. Eram plinæ de venin. cred. da. eu sînt pe cale de a fi arestat. Doi bærbafli cu øepci øi haine de piele. sigur. Camille.. Din difuzoare se auzea bîzîitul unui cîntec al lui Carole King. El zîmbi øi întinse mîna peste masæ pentru a o atinge pe a mea. mæ simt grozav. cu mustæfli lungi øi niøte mutre acre. unde oricine o recunoøtea pe fata patroanei. Tu eøti bine? — Oh. — Bunæ. La cel de°al doilea pahar. John. mormæi el. Pielea lui albæ era de un roøu-pestrifl de la alcool. iar prietena mea. priviræ în sus o secundæ. acel bar reconfortant færæ geamuri. Voiam sæ mor. Mi°am luat paharul øi m°am aøezat pe scaunul din fafla lui. Acum nu mai pot. Nu cæ mi°ar pæsa prea tare. îøi dæ seama cæ eu nu prea mai valorez cine øtie ce. dar nu aveam ce sæ°i spun. Un asemenea gest ar fi disecat de tot oraøul. care toate se holbeazæ la mine. Barmanul îmi turnæ whiskey°ul færæ sæ spunæ ceva. Aici e foarte murdar. — Nu mæ mir. E dræguflæ. iar dupæ buzele umede øi dupæ felul în care îøi plescæia limba mi°am dat seama cæ deja vomitase o datæ. Chiar øi floricelele din castroanele de pe bar pufleau a carne. Oricum voiam sæ mæ despart de ea dinainte de Natalie. Privi în jurul lui. Ce mai faci? Aræfli foarte bine øi îngrijitæ. ciupind încontinuu marginea decojitæ a mesei. inclusiv de Richard. i°am spus eu. Sora mea a fost ucisæ.. dar nu. 219 . Mai bine mæ duc în nenorocitelea astea de pæduri øi mæ sinucid decît sæ mæ întorc printre lucrurile lui Natalie. — E. Am condus înapoi pe lîngæ casa mamei øi apoi spre est spre fabrica de porci øi am parcat la Heelah’s. care s°a lipit de mine ca un clei de cînd am venit în oraøul æsta putrezit.OBIECTE ASCUfiITE Øtiam cæ trebuie sæ îl sun pe Richard. færæ sæ spun nimic. apoi din nou spre pahare.. Oare ce înseamnæ? Cum îi demonstreazæ asta vinovæflia? — Øi nici în casa pærinflilor mei nu vreau sæ mæ întorc. da.

Pufni. Barmanul ne aruncæ o privire nemulflumitæ. timp de o oræ. Øi. În plus.. pentru norocul amîndurora. Chiar dacæ o sæ°l prindæ pe criminal. Tu ai trecut mai departe? Rostise cuvintele cu atîta amæræciune. sæ mæ prefac cæ nu îmi pasæ. Dar acum se pare cæ eu voi fi acea persoanæ. clætinîndu°se cu greutate. Øi apoi grav: — Mai vrei un pahar? Mai bei un pahar cu mine? Era terminat. Negarea asta poate fi beneficæ pentru bærbafli. pentru puflin timp. încît mæ aøteptam sæ°i væd limba îngælbenitæ. tu eøti bæiat. Ca un copil. Am luat°o de jos. dar nu aø fi putut ræpi vreodatæ unui coleg de suferinflæ uøurarea unei pierderi a cunoøtinflei. Îmi fæcea bine sæ spun asta cu voce tare. Sæ treci mai departe. am aøezat°o pe masæ lîngæ mine øi am aruncat puflinæ sare peste umær. Cîteodatæ. e bine. Bæieflii nu prea sînt emotivi. spuse el. Ce înseamnæ sæ pierzi o soræ øi toatæ lumea sæ se aøtepte sæ accepfli situaflia. E ca o infecflie. chiar am reuøit. e bine. am øtiut sigur cæ nimic nu mai era bine de acum înainte. Aøa cæ am încercat. uneori. Ridicæ solnifla øi începu sæ o învîrtæ în jurul mesei. Nu øtiu de ce tot spune lumea cæ o sæ fie mai bine dupæ ce aresteazæ pe cineva. Întotdeauna am crezut cæ luciditatea e potrivitæ pentru cei cu inima 220 . Pe mine m°a distrus. Mæ holbam pe fereastræ la bucata asta de cer albastru øi îmi spuneam E bine. Zice cæ. cred.GILLIAN FLYNN — Nu te condamn. Am stat în camera mea de la Meredith øi m°am gîndit la. — Cred cæ oamenii se aøteaptæ sæ accepfli totul mai uøor atunci cînd eøti tînær. care cæzu pe podea.. rahaturi. Øi cînd am terminat. Rîse cu un grohæit øi dædu din cap. — Niciodatæ nu treci mai departe. — Pærinflii mi°au cumpærat o carte despre cum sæ accepfli moartea: Bærbafli care jelesc. — Tu eøti singura persoanæ care mæ înflelege. sæ negi realitatea. e bine sæ te ascunzi. asta e calea cea mai raflionalæ. nu va mai fi bine. am spus. — O. — De ce li se pare tuturor ciudat cæ o jelesc pe Natalie? John scæpæ solnifla. futu-i! E o nebunie.

mormæi el. Nu cæ eu aø fi fost altfel. — Poate ea øi le fæcuse. Cineva i°a fæcut unghiile. dar dædu din cap øi mæ rugæ sæ°l duc la motelul din afara oraøului. — Avea unghiile date cu ojæ. dar ne°am potolit repede øi ne°am întors din nou privirea spre pahare. dar mi le°a dat imediat mie cînd i°am spus cæ este prea beat pentru a putea conduce. spuse John. — Øtiu. — Nu eu am ucis°o pe Natalie. — Nu. unde amîndouæ træiau øi unde Marian ar fi ræmas pentru totdeauna copil. Rîse øi el. am spus øi am izbucnit în rîs. Sorbi din whiskey. Voci feminine de folk într°un bar de mæcelari. Amîndoi am rîs øi de data asta. John agitæ cheile în parcare. Cînd au gæsit°o. Acelaøi la care stætusem øi eu cînd m°am întors aici. — E ca øi cum le-ar fi ales pe cele douæ fete din Wind Gap care erau în stare sæ gîndescæ singure øi apoi le°a omorît. Cîteva minute am tæcut. În afaræ de pærul subflire de pe cap. — Øi tu la fel. Am condus pînæ acolo cu geamurile læsate. — Eøti foarte frumoasæ. al meu fiind dublu. Deja mæ simfleam ameflitæ. Carole King îi cedase microfonul lui Carly Simon. Îmi ridicæ mîna øi o puse peste a lui. spuse John. L°am urnit cu greu pînæ la casa lui Meredith. un mic refugiu unde te puteai pregæti pentru Wind Gap øi pentru greutatea lui. øopti el. — Crezi cæ surorile noastre ar fi fost prietene? În locul acela imaginar poate. Abia suporta o perie în pær. — Vrei sæ spui cæ sora ta moartæ e prea bunæ pentru sora mea moartæ? mormæi el.OBIECTE ASCUfiITE tare. lipindu°i lui John tricoul de piept øi fluturîndu°mi mînecile largi. Chiar øi pe 221 . iar aerul cald al nopflii sufla cu putere înæuntru. corpul lui era destul de golaø. — Lui Natalie nu°i plæceau deloc chestiile astea. M°am dus la bar pentru încæ un rînd øi m°am întors cu douæ pahare de whiskey.

Avea o privire curioasæ øi dulce. Am încercat sæ mæ îndepærtez. Îmi prinse mîna. ca øi cum avea nevoie de un acoperæmînt. Mæ flinea strîns de mînæ. Am încercat din nou sæ mæ îndepærtez. Am plætit camera. Iar eu eram slæbitæ în ziua aceea. lasæ°l sæ vadæ. — Aøa mæ simt eu. nici mæcar cu fata de la casieria din supermarket — pentru cæ anticipam deja care cicatrice avea sæ se arate prima.GILLIAN FLYNN brafle avea doar cîteva fire de pær la bazæ. Lasæ°l pe John sæ vadæ. ascuns sub mîneca stîngæ a bluzei. l°am aøezat pe pat øi i°am adus un pahar de plastic cu apæ la temperatura camerei. Încerca sæ înfleleagæ liniile de pe pielea mea. mai mult din instinct. plimbîndu°øi degetul pe conturul literei m din mizerabil. — Eu pot. Întinse cealaltæ mînæ øi îmi atinse fafla. spuse el. pentru cæ John nu avea nici o carte de credit øi i°am deschis uøa. trecîndu°øi degetele pe cicatrice pînæ cînd pielea mi se înfioræ sub atingerea lui. John. — Cît timp ai fæcut aøa ceva? — Mult timp. Nu trebuia sæ mæ ascund de cineva care îndrægea indiferenfla atît de mult cum o fæceam eu. Lasæ°mæ sæ væd tot! 222 . numærul 9. Îmi ridicæ mîneca øi îøi miji ochii. Se uita uimit la mîinile mele øi ridicæ mînecile mai sus. — Am væzut asta øi ieri. — Lasæ°mæ sæ væd. Mæ særutæ în mijlocul lui obosit. spuse el. sæ nu am nici un contact cu nimeni — cu nici un prieten. atît de goale cæ parcæ mi se oprea respiraflia. El îøi privea picioarele øi refuzæ apa. Nu øtiu de ce îl læsasem. Scurse paharul dintr-o înghiflituræ øi îl læsæ sæ se rostogoleascæ pe marginea patului. Îmi ridicæ øi cealaltæ mînecæ øi aveam acum ambele brafle dezgolite. dar el mæ strînse mai tare. Mai mult de zece ani nu fæcusem altceva decît sæ mæ ascund. cu nici o sursæ. Nimeni nu poate sæ vadæ. Øi mæ sæturasem sæ mæ feresc mereu. Te rog. — Nimeni nu a mai væzut asta? Am dat din cap negativ. — Nu. — Pot sæ mæ uit? — Nu. Pærea gol. Camille.

Îi simfleam lacrimile scurgîndu°se pe umerii mei în timp ce intra în mine. John sorbi puflin din apæ. sub adierea îngheflatæ a aerului condiflionat. simflîndu°mi pielea fierbinte øi rece în acelaøi timp. greflos. 223 . peste sfîrcuri. amestec. Cuvintele erau tæcute. în timp ce eu stæteam ca un copil ascultætor. iar eu le læsam: pe spate. John trase aøternutul øi mæ îndemnæ sæ mæ sui în pat. Îmi desfæcu repejor sutienul în faflæ cu o miøcare rapidæ a degetelor øi îl trase de pe mine. Era bine. Am mers goalæ pînæ la chiuvetæ pentru a umple paharul cu apæ. Floare. picioarele øi mæ întoarse pe spate. Iertarea se încheiase. lumina ræsæritului fæcea crengile sæ paræ a fi sute de mînufle mici prin fereastra camerei. sticlæ. Atunci am preferat sæ cred cæ era bine. Îmi simfleam gustul în gura lui. Îmi ridicæ mîinile. ca pe o învelitoare peste sînii mei øi am dat din cap.OBIECTE ASCUfiITE Îmi scoase bluza pe cap. sare. Îmi atinse sfîrcurile cu limba øi era pentru prima datæ cînd læsam un bærbat sæ facæ asta. Îmi scoase apoi pantofii øi ciorapii øi îmi trase pantalonii. în jos pe gît. apoi sorbi lichidul. Mîinile lui mæ pipæiau peste tot. le aruncæ pe podea græmadæ øi continuæ sæ citeascæ: coc. dozæ. Limba lui era în gura mea. Øi°a dat øi el hainele jos. Fatæ nebunæ. L°am tras în mine øi a ejaculat rapid øi tare øi a luat°o de la capæt. iar eu am acceptat. Spunea cuvintele cu voce tare. pe coapse. pe sîni. între picioare øi înapoi în guræ. Eu îl flineam însæ strîns. pentru a nu fi parcæ. Ræmæsesem în sutien øi în chilofli øi tremuram în camera rece. dupæ ce începusem sæ mæ tai. Degetele lui atingeau prosopul. iar lumina slabæ îmi atinse cicatricele øi cuvintele prinseræ din nou viaflæ. nu øtiam. disprefluitor. Dimineafla devreme. perie. Era excitat. Buza de sus mi se strîmbæ involuntar la vederea pielii mele øi mi°am înfæøurat un prosop în jurul corpului înainte de a intra din nou în pat. mînios øi absurd totodatæ: cuptor. În paisprezece ani. pe umeri. îmi sprijini capul øi mæ ajutæ øi pe mine sæ beau. Mæ simfleam exorcizatæ. castel. Am adormit înlænfluifli unul de altul (un picior atîrnînd aici. în avantaj. Mæ citea. era ræu. amîndoi fiind mahmuri øi însetafli. un brafl sub cap mai încolo) øi un singur cuvînt a pufnit o datæ: prezicere.

dar foarte ciudatæ. spuse el øi mæ luæ în brafle. iar în timp ce John încerca sæ capete o poziflie relaxatæ. iar ochii lui John erau la fel de îngrozifli ca ai unei pæsæri. — Hai sæ nu facem încæ asta.. Sunetul cataramelor øi al foielii disperate ne°ar fi dat de gol. — Asta este lumina neiertætoare a dimineflii. se pare cæ eøti în regulæ. vinovate. bang. Cînd am deschis din nou ochii. i°am spus eu øi l°am særutat pe obraji. 224 . bang. Am aruncat aøternuturile înapoi pe pat. dar mæ simfleam bine øi în siguranflæ. Øtiam cæ se chinuia foarte mult. spuse el. genul acela care îfli dæ un fior rece ca ghafla. Încercæ sæ zîmbeascæ. Vickery stætea lîngæ el øi îøi freca mustafla. pentru cæ pielea de deasupra gîtului era la fel de roøie ca cea a unui personaj înfuriat din desene animate. doar mæ privea. Sînt siguræ cæ în cameræ plutea mirosul de sex. cu o cravatæ foarte bine întinsæ øi cu un zîmbet care se stinse imediat ce îl væzu pe John.GILLIAN FLYNN — Ce se întîmplæ? îmi øopti în ureche. Cu o cæmaøæ albæ foarte bine cælcatæ. în spatele meu. am væzut pe fereastræ luminile roøii ale unei maøini de poliflie. de parcæ avea o iritaflie sub ea. dupæ ce îøi plimbæ ochii de la mine la John. øi. Mi°am apropiat fafla de gîtul lui øi l°am mirosit: alcool øi lofliune de ras. Sunete agitate. Bang. E vremea sæ læsæm iluziile la o parte. — Ce mai faci. Richard nu spunea nimic. cu degetele prinse în cataramæ. oricum. am øoptit øi eu. øi veni mai în faflæ pentru a fi lîngæ mine. Brafle de bæiat. apoi îøi încruciøæ braflele øi trase adînc aer în piept. Uøa se zguduia de parcæ mai avea puflin sæ cadæ. mulflumesc. Era Richard. bine. mi°am trecut degetele prin pær. — Care iluzii? — Cæ totul poate fi în regulæ. John? Eøti bine? — Sînt bine. În braflele acelea slabe øi færæ pær. se întoarse spre Richard. — Ei. Frumoasæ øi curatæ. am deschis uøa. — Camille Preaker! Sînt øeriful Vickery! Deschide imediat dacæ eøti înæuntru! Ne°am înøfæcat imediat hainele rævæøite. Îmi tot spuneam lucrurile astea.

ceva de genu’ æsta. era prima datæ øi singura cînd îl vedeam tulburat. Lui Vickery. cu un apetit sænætos pentru femei øi pentru sex ocazional. o respiraflie lungæ øi puternicæ. Zicea cæ eøti puflin bolnavæ. spuse Vickery. — Pot sæ o sun eu pe mama. Lui Richard îi datoram o explicaflie. aici. Eram ca niøte copii prinøi fæcînd prostii. mulflumesc. nu pofli fi niciodatæ prea atent. Richard privea în jos. îøi duse mîna la buze. — Ai vîrsta necesaræ pentru asta. — Are 18 ani. Dar mulflumesc pentru grijæ. A fost exact invers. Mormæia o melodie din anii ’50 øi bætea ritmul cu unghiile în mînerul uøii. detectiv Willis. Demonstreazæ cæ eøti un bæiat american normal. Øi mai ales cu toatæ nenorocirea asta de acum. dupæ care se întoarse øi se urcæ în maøinæ. John. nu cred cæ a fost rea. Richard. dupæ care øuieræ un zîmbet în direcflia lui Richard øi mîrîi „cæ o noapte bunæ afli avut deja“. Tu aøa simfli? — Nu. — Mæ duce Camille. iar el avea de gînd sæ încerce sæ locuiascæ în camera de la subsol. — Atunci e în regulæ. spuse Richard. am spus eu. spuse Richard. Mi se înnodæ stomacul de greaflæ øi de teamæ. — Pentru tine. Ridicæ o mînæ øi o fluturæ dezamægit spre mine. îøi muøca buza. Nu simt deloc aøa. mæ privi în ochi øi apoi se uitæ la John. Oftæ o datæ. — Te sun mai tîrziu. mama ta ne°a sunat cu ceva ore în urmæ pentru cæ nu ai mai ajuns acasæ. Foarte îngrijoratæ. væ urez o zi bunæ la amîndoi..OBIECTE ASCUfiITE — Donøoaræ Preaker. Dar am mai mult de zece ani decît tine øi scriu despre 225 .. Dar bænuiesc cæ o sæ se bucure sæ afle cæ eøti. — Cît de rea crezi cæ a fost faza asta? întrebæ el în cele din urmæ. mormæi Vickery. dar mulflumesc. nu. Ultima parte a frazei sunase ca o întrebare. am spus eu. te ducem acasæ. la care însæ nu aveam de gînd sæ ræspund. — Dar nu a fost ocazional. cæ ai suferit o cædere. John øi cu mine am parcurs drumul spre casa pærinflilor lui în tæcere. Era foarte îngrijoratæ. fiule? întrebæ Vickery. Am folosit un cuvînt greøit. — Hai.

Unul dintre felinare era încæ aprins. În hol nu era încæ nici un ofifler de serviciu. oricum e grav. mæ gîndeam eu. foarte bine. la mai puflin de patruzeci øi opt de ore dupæ ce noi doi am fæcut sex. Chiar dacæ nu e ce pærea a fi. Mult mai bine decît la disperarea cu capul în mîini. Fafla lui John. Richard. aøa cæ am sunat alarma de noapte. Camille? Se aøezæ pe unul dintre scaunele umflate øi îøi propti capul în mîini. — Noaptea trecutæ.GILLIAN FLYNN crima care. Øtiu cæ sunæ ca un cliøeu. — Dar nu el e criminalul. 226 . — Camille. Camille. mæ gîndeam eu în acel moment. era netedæ ca o petalæ. chiar dacæ bæuse toatæ nopatea øi dormise foarte puflin. am spus eu. e un conflict de interese. Øtiu sigur cæ nu el a fæcut°o. aproape cæ îmi doream sæ facæ asta. iar særutul lui îmi atinse obrazul cînd încercam sæ plec. Sînt sigur de asta. A ræmas o secundæ pentru a mæ privi øi mæ aøteptam sæ îmi întoarcæ din nou spatele. Nu are cum sæ dovedeascæ cineva cæ s°a întîmplat ceva între noi. Tu m°ai salvat. — Øi eu m°am simflit foarte bine cu tine. — Nu era ceea ce pærea. aø fi fæcut probabil ceva foarte ræu. i°am ræspuns øi chiar aøa era. — Cu ce vrei sæ începi. Dacæ nu ræmîneai cu mine. Am sunat iar clopoflelul øi Richard apæru în spatele geamului de la uøa masivæ care ducea spre birouri. ridurile de la ochi øi vîrsta care mæ apæsa. Richard. L°am læsat pe John la o stradæ mai încolo de casa pærinflilor sæi. Simfleam lumina soarelui pe faflæ. Cravata îi atîrna între picioare. Reporteri mult mai buni decît mine au fost dafli afaræ pentru aøa ceva.. dar e adeværat. dar el deschise uøa øi veni în hol. Odorizantul de cameræ de lîngæ mine tocmai øuierase o aromæ de læmîie. te gæsesc într°o cameræ de motel cu principalul suspect într°un caz de crimæ pe care eu îl conduc. La asta pot sæ fac faflæ. Era 5:47 dimineafla. Ceea ce ai fæcut tu m°a salvat. M°am îndreptat cætre Strada Principalæ øi am parcat în fafla secfliei de poliflie.. Negare negare negare. — Zæu? Despre asta discutafli cînd øi-a bægat-o în tine? Furie. dar mi s°a pærut cæ aceste cuvinte aveau sonoritatea înøelætoare a mamei.

Am nevoie de el pentru articol. — Richard.OBIECTE ASCUfiITE — Nu s°a întîmplat nimic de genul æsta. Øi mai ræu. sæ mæ placæ din nou. Richard era un tip istefl. ca în zilele de altædatæ: încercam cu disperare sæ îi fac pe plac. — Camille. iar apariflia lui Richard la uøæ distrusese øi ce mai ræmæsese din calmul meu aparent. sæ îl fac sæ se simtæ bine. — Vreau doar sæ fie totul în regulæ între noi. în ciuda a ceea ce crezi tu. — Ah. nici nu am crezut vreodatæ cæ øtiu. M°am læsat uøor pe genunchi øi am încercat sæ°i desfac pantalonii. nu øtii chiar totul despe cazul æsta. Mæ jucam cu unul dintre nasturii de la cæmaøa lui. un poliflist excelent. Nimic nu°fli scapæ. Øi voiam sæ mæ simt din nou aøa. tu ai reuøit sæ mæ fufli øi sæ ræmîi la fel de implacabil. cum era înainte. — Camille. Camille. Apoi mæ apucæ cu putere de umeri. În schimb. Richard. Tæcere. el îøi aøezæ mîna pe capul meu. Numai ultima propoziflie era în întregime adeværatæ øi nu mi°am dat seama de asta pînæ ce nu am rostit toate cuvintele. ridicîndu°mæ în picioare. în noaptea trecutæ. foarte ambiflios. iar el nu gæsise încæ nimic concret. Doamne. duræ. Pentru cîteva minute. Eram din nou pe pilot automat. ce faci? Îøi dædu seama cæ mæ strînge prea tare øi îmi dædu drumul. — Lasæ°mæ sæ mæ revanøez faflæ de tine. Puteam auzi încet øi ticæitul ceasului argintiu de la mîna lui Richard. l°ar fi arestat de mult. i°am spus. Un øuierat de læmîie. L°am gæsit la Heelah’s beat criflæ øi chiar m°am temut cæ îøi poate face ræu. — Nu aøa se rezolvæ problema. Øi øtii ce°am aflat? Am aflat cæ ancheta ta l°a distrus pe bæiatul æsta. spuse el. Nu m°am simflit altceva decît un stræin inutil în povestea asta. O secundæ. L-am dus la motel pentru cæ voiam sæ ræmîn cu el øi sæ°i ascult povestea. pentru cæ nu-l puteam privi în ochi. care lucra pentru prima datæ la un caz major øi toatæ comunitatea îi sufla în ceafæ pentru o arestare. Dacæ ar fi gæsit mai multe dovezi împotriva lui John. crede°mæ. Richard. m°am simflit în siguranflæ. eu nu cred cæ tu îl bænuieøti pe el. 227 . deci încæ eøti ofticatæ din cauza asta? Credeam cæ tu eøti o fatæ rea.

dupæ care m°am dat cu cremæ la subrafl øi între picioare øi mi°am dat cu mult fixativ pe pær. Treptele subfliri ale casei treceau prin gazon øi erau mærginite de floarea°soarelui. Un copac catalpa se înælfla drept øi subflire pe vîrful dealului. pentru fete în zilele de joi. de la discuflia cu Geri. M°am trezit lipicioasæ øi flîfnoasæ. Era ca øi cum aø fi încercat sæ citesc un indicator printre vagoanele în miøcare ale unui tren. în adierea unui ventilator. de decupaje. Trebuie sæ înflelegi asta øi atît. Dupæ care îmi ceru sæ plec. M°am spælat pe dinfli în chiuveta unei benzinærii. Era doar ora 10. pe vremea mea. o funcflie rîvnitæ øi de elitæ în cadrul øcolii. miroseam a transpiraflie amestecatæ cu sex øi eram acoperitæ de un nor ameflitor de aloe øi cæpøune. — Trebuie sæ înflelegi asta înainte sæ mergem mai departe. pe care numai femeile care nu aveau alt serviciu o puteau îndeplini: sæ treacæ prin clase de douæ ori pe sæptæmînæ øi sæ organizeze expoziflii de artæ. De la un magazin FaStop mi°am cumpærat o trusæ de toaletæ. dar aveam o dorinflæ nebunæ de a lucra (de parcæ mai puteam scrie acum articolul. øi îøi duse mîna la ochi pentru a°øi da seama cine sînt. Nu puteam da ochii cu maicæ°mea acasæ. Øi mama fusese asistent parental. a unor ore de cusut. concerte øi. La final. reprezentînd perechea femininæ a stejarului bogat din dreapta sa. slabæ øi bronzatæ. De parcæ nu era totul gata sæ se facæ praf) Cu amintirea imaginii lui Katie Lacey încæ proaspætæ în minte. M°am chinuit sæ dorm cîteva ore pe scaunul din spate al maøinii. Soare færæ cælduræ.GILLIAN FLYNN Mæ særutæ aproape cu castitate pe buze. Acum îi mai ræmæsese doar sæ gæseascæ o cale de a se bronza færæ sæ facæ cancer. cînd eram încæ la zeci de metri depærtare. ca øi maicæ°mea. dar Katie. m°am decis sæ mæ întorc la ea. ca o umbræ enervantæ deasupra peluzei ei verzi. Katie. locuia în vîrful unui deal. Sau mæcar færæ riduri. Probabil cæ acum era ceva mai potrivit pentru ambele sexe. Mæ væzu urcînd treptele. o cremæ foarte parfumatæ øi un fixativ. 228 . Era un fel de asistentæ pentru pærinfli la øcoala primaræ. stætea la soare pe alee. Utilizarea computerului sau cursuri de începætori în folosirea cuptorului cu microunde. cel puflin. ceva mai modern. øi la clasa lui Ann øi la cea a lui Natalie. Sau aøa era.

Nici una nu era fæcutæ de aproape. puteau sæ transpire. rochii roøii cu buline.OBIECTE ASCUfiITE — Cine e? strigæ ea. pentru totdeauna marcate de umbra lui JonBenet. îmi explicæ ea. Katie. ca amintire a concursurilor de tricouri ude din vacanfla de primævaræ. Mama îl trimisese cu ele la subsol. Ajunse la uøæ. Katie Lacey Brucker nu pærea interesatæ sæ afle de ce o vizitam în acea dimineaflæ de vineri. iar ochii albaøtri îi luceau din fafla bronzatæ. Toatæ aripa de est a casei pærea sæ fie un teren de joacæ. care erau. din pæcate. cum nu exista nici la mama mea. de la care nu mai primisem nici un semn dupæ acea petrecere din casa lui Angie. Nici una dintre ele nu pærea atinsæ. bonete Easter øi pantofiori Mary Janes. Copii drægufli øi haine foarte drægufle. Doamne. un aparat de cameræ în dormitorul principal. Lui Mackenzie îi place la nebunie sæ 229 . din cele pe care øi cumpærau fetele în South Padre în anii ’80. Emma. Braflele îi erau maro øi slabe ca ale unui copil øi îmi aminteau de niøte trabucuri franfluzeøti pe care øi le cumpærase Alan într°o iarnæ. era acum sclipitor de platinat øi îl purta prins într°o coadæ de cal în vîrful capului. m°am gîndit eu. Pe perete erau aliniate litere mari din plastic: Mackenzie. Nu cæ n°ar fi fost øi ei îngrijifli. Am vorbit despre vedete — asta era tot ce citea ea — øi despre concursurile de frumusefle pentru copii. în schimb în toate se putea observa foarte bine cu ce erau îmbræcate fetiflele. cu nasuri cîrne øi ochi lucioøi. pentru a se vedea fafla. — Bunæ. Cu toate cæ au avut. Ciuda ei întotdeauna venea øi dispærea ca rafalele de vînt. Tocmai am creat un trend pentru cumpærætorii din Wind Gap. Mæ cuprinse cu braflele ei de cacao øi mæ invitæ sæ intru. totuøi. Pærul ei. un tobogan øi un cal de jucærie pe post de balansoar. Poze ale unor fetifle blonde care zîmbeau. cobor! Era o întîmpinare mai mult decît generoasæ faflæ de ce mæ aøteptam de la Katie. Nu exista aer condiflionat în casa asta veche. Katie îøi trase un maieu roz-electric peste costumul de baie. Alan a renunflat curînd la trabucuri øi s°a apucat de pipæ. declarînd cæ acolo este camera lui de fumat. cu o casæ de plastic galbenæ. Salopete roz cu margarete. sînt Camille. Copiii. de un blond auriu natural în liceu. — Ca°meel! Oh.

iminentul pasaj de introducere. Camille. Katie era genul de femeie care putea sæ trebæluiascæ toatæ ziua. nu fi prostuflæ. øi mi°am pornit øi reportofonul. urmat însæ de recunoaøterea faptului cæ nici eu nu eram în totalitate sinceræ. Ciudat. Katie. fiind aøa frumoasæ ca mama ei. sæ spele faianfla din bucætærie cu periufla de dinfli sau sæ curefle spafliile dintre duøumele cu o scobitoare. cel puflin. Apropo. — Cum ziceai cæ îøi preparæ øunca acolo? Îøi strînse picioarele sub ea øi se aplecæ uøor. 230 . dar priveliøtea nu m°a læsat sæ dorm nopfli întregi. cine nu ar înflelege? Vai. înainte sæ vorbeascæ despre ceva care o deranja. Cu toate astea. bineînfleles. vitæ de la magazinul Deacon. Vrei ceva de bæut? Sigur cæ da. De fapt. ca øi cum încerca sæ memoreze combinaflia de la seif. Oh. dar simfleam øi aroma de læmîie a odorizantului de cameræ. Sau serios. — Nu pun destul zahær brun. Fetele erau dulci øi drægufle øi plæcute. Nu era doar aloe øi cæpøunæ. avînd în vedere cæ am væzut°o scoflînd un bidon din frigider. ce drægufl din partea ta sæ spui asta — nu credeam cæ tu mæ consideri dræguflæ. sæ vezi cum îøi preparæ øunca acolo. îmi înfæøurasem starea de sine în parfumul dens al unei plante artificiale. am reuøit sæ o determin sæ vorbeascæ despre Ann øi despre Natalie. chiar ajungi sæ duci dorul specialitæflilor regionale. Eu nu mænînc øuncæ de cînd eram copil øi am fost sæ vizitæm afacerea familiei. Cred cæ aø putea bea ceai dulce la fiecare masæ. vrei sæ îfli fac un sandviø sau altceva? Am øuncæ de la magazinul mamei tale. privind cu nesafl acele cuøti. Ceai dulce e bine? Ceai dulce e minunat. Normal. Øi curcan de la Lean Cuisine. Imaginea Ammei.GILLIAN FLYNN fie manechin. garantîndu°i anonimatul. dar nici nu mæ gîndeam la asta. Noi nu avem alcool în casæ. pui de la Coveys. Pæi. Îmi aducea aminte de liceu. Un puseu de infatuare. în ziua de cusut. Apoi: — Am avut un incident cu Ann. Ce bine e acasæ! Katie se întoarse cu o canæ de cristal plinæ de ceai. — E minunat ceaiul. cu privirea acea serioasæ. — Mhm. nici nu gæseøti aøa bun în Chicago. Nici mæcar nu era o zi de tæiat porcii. Sute de animale îndesate unul într°altul încît nici nu se puteau întoarce øi mirosul dulce øi înecæcios de sînge amestecat cu cæcat.

231 . Era reconfortant. într°un fel. ea este învæflætoare la clasa a doua acum. O chema Rae Little. dar la ora de cusut vine toatæ lumea. — A rænit°o grav pe Natalie? — Mmm. eu øi cu Rae am tras°o pe Ann deoparte. Dar mai bine o întrebi pe surioara ta despre asta. iar lui Natalie îi ræmæsese un ac înfipt în obraz. Iar Ann mormæia ceva de una singuræ øi chiar aræta ca o micæ mamæ. — Acum le°am væzut cæ stau cuminfli una lîngæ alta — nu erau chiar prietene. erau în clase diferite. mai uøor decît ar fi crezut. trecînd acul prin material øi amintindu°øi povestea despre Natalie øi foarfeca ei. Iar Natalie. arætînd ca o micuflæ linguræ argintie. lovind osul cu o împunsæturæ rapidæ. Mi°o imaginam pe Ann cu pærul încîlcit.. de fapt.. — Sæ ne ajute Dumnezeu cînd o intra la liceu! Aøteptam în tæcere momentul în care Katie Lacey Brucker avea sæ îøi înceapæ tirada despre sora mea. nu pot sæ spun cæ aøteptau cu neræbdare sæ vinæ la øcoalæ. Cred cæ flintise. la cîfliva milimetri de ochi. Acum a mai dat jos cîteva kilograme. dar hohotul de rîs apæru ca un perfect „Ha. ha“. ochii. Øi atunci s°a întîmplat. cum i°a fæcut Natalie fetiflei din Ohio. — A înflepat°o pe Natalie Keene cu acul în obraz. Nu°i de mirare cæ se bucura atît de mult sæ mæ vadæ. Nu foarte grav. Philadelphia. — Te referi la faptul cæ Amma le°a chinuit.. Eu øi cu Rae Whitescarver. Ca øi cum s°ar uita o pisicæ la tine øi ar spune „Miau“. ha! Fusese într°adevær surprinsæ de întrebare. — Ei bine. Doar gîfîia ca un mînz înfuriat. Øi înainte sæ mai apuce sæ se gîndeascæ. nu atunci. acul intræ în carne.OBIECTE ASCUfiITE Deci încæ exista ziua de cusut. Numai veøti rele. spuse Katie. o faptæ violentæ care o scotea în evidenflæ. — Ann a fæcut asta færæ motiv? — Singurul lucru pe care îl øtiu sigur despre cele douæ fete e cæ nu aveau nevoie de un motiv pentru a izbucni. bænuiam.. În fine. cu acul metalic înfipt în ea. — Alte fete le necæjeau? Erau chinuite? — Ha. era cu cîfliva ani mai micæ decît noi... Cel puflin. øi nu era chiar micæ. Nu plîngea deloc.

Voiam sæ nu se mai apropie de mine. o fustæ ciudatæ cu desene. În plus. dar altceva nu pærea sæ o deranjeze. au oferit°o ca dar bæieflilor mai mari de acolo. 232 . rîzînd de hainele ei prea serioase. au îmbætat°o øi apoi. Mæ gîndeam la ce fæcusem eu la vîrsta asta. am spus eu. Pentru cæ nu avea sîni deloc. Am oprit°o într°o zi. Pe bune. Fetele au adoptat repede ideea. iar Amma le conduce pe ele.. cu care fusesem prietenæ în øcoala primaræ. ea øi fetele alea. Mi°o amintesc øi acum: cærfli îngræmædite sub brafl. doar sæ°øi bage nasul în ce au ele pe farfurie. — Cum adicæ e foarte rea? Katie scoase un pachet de fligæri din sertarul mesei øi îøi aprinse una cu un bæfl lung de chibrit. e grav. Mi°am amintit un gest urît pe care l°am fæcut: o fatæ foarte studioasæ. În ultimii doi ani de liceu øi°a petrecut pauzele stînd cu profesorii. au dus°o la o petrecere. iar înainte sæ plece o pun sæ mænînce ceva færæ sæ°øi foloseascæ mîinile. Tot restul sæptæmînii a fost chinuitæ cu încæpæflînare. ele conduc øcoala. pe nume LeeAnn. Obligæ o fatæ græsuflæ sæ le aducæ masa de prînz în fiecare zi. Øi au stat de pazæ la uøæ pînæ au terminat tofli cu ea. e foarte rea. dar de cele mai multe ori e grav. Øi mai umblæ zvonul cæ au luat o fostæ prietenæ.. arætase prea multæ preocupare pentru starea mea mentalæ. M°am întors cu spatele la ea øi nu am læsat°o sæ treacæ. — Ei. Cîteodatæ e amuzant. dar nu am fæcut°o. — Dar au abia 13 ani. imediat devenea miøto øi pe cei pe care noi nu°i plæceam îi ura toatæ lumea? Parcæ spunea o poveste. Øi pentru prima datæ mi°am dat seama cît de fragedæ era aceastæ vîrstæ. Dædeam din cap. Strîmbînd din nas aici. Øi o puneau sæ spunæ lucruri obscene cînd fæcea chestia asta. descriind un flinut feeric de îngheflatæ øi iepuraøi. de bisericæ. o fatæ pe nume Ronna Deel pe care nu o mai plæceau.GILLIAN FLYNN — Mai flii minte cum conduceam noi Liceul Calhoon? Ce credeam noi cæ e miøto. Fuma tot pe ascuns. capul puflin plecat de fiecare datæ cînd vorbea cu mine. chestiile alea micufle øi blonde care deja au flîfle. cînd a venit la mine sæ stæm de vorbæ înainte de ore. — Pe altæ fetiflæ au pus°o la colfl øi au obligat°o sæ îøi ridice bluza øi sæ le arate bæieflilor. Puteam sæ opresc acest chin cu un singur cuvînt. — Sora ta e exact cum eram noi atunci øi de trei ori mai mult. sugerînd cæ poate eram deprimatæ.

fixîndu°mæ cu ochii ei albaøtri de porflelan. Mæ cam oboseøte subiectul æsta. Aveam douæ variante: îi puteam arunca niøte firimituri de bîrfæ. El e singur. — Doar zvonuri. Camille. eu la fel. Am fæcut øi noi destule nebunii øi nu la o vîrstæ cu mult mai mare. Sau aø putea sæ neg. le aducea la voi acasæ øi le dædea sæ mænînce dupæ ore. fæcîndu°øi unghiile øi întrebîndu°mæ despre relaflia mea cu un fotbalist pe care l°ar fi vrut ea. Nu mai zîmbea. Poate tu. — Am auzit bîrfa despre tine øi despre poliflistul æla simpatic. lucra cu ele ca asistent øcolar. O imagine a mamei îmbræcatæ în alb. Era drægufl din partea mamei tale cæ se ocupa de ele. Am încercat sæ nu mæ crispez la remarca despre Richard. Opri înregistrarea reportofonului. uitîndu°se înæuntru cu læcomie. O imagine a mamei. spuse Katie. Îl expiræ øi îl urmæri plutind albastru deasupra noastræ. 233 . — Am terminat? întrebæ Katie. flinînd°o pe Natalie cu o mînæ øi cu un deget la buze. am zîmbit eu. cu degetele încleøtate pe plasa gardului. în alb strælucitor. o aprinse. Amma øi°a bætut joc la greu øi de Ann øi de Natalie. ca sæ fie mulflumitæ. Aveam deja interviul øi cu siguranflæ nu mæ interesa sæ ræmîn în grafliile ei. Vocea lui Katie deveni ræguøitæ de la fum. amîndouæ evaluînd puterea de jucætor.. Cîteodatæ venea chiar øi în pauze øi le privea din afara gardului cum se joacæ în curte. — Øtiu cæ mama a meditat°o pe Ann. restul oraøului o va øti pînæ la prînz. zîmbi Katie. — John Keene s°ar putea sæ fie de altæ pærere. — Noi nu am fæcut niciodatæ ceva atît de crud. — Dar am fost foarte aproape. Un fir de pær i se desprinsese din coadæ øi mi°am amintit°o aplecatæ peste picioare. pentru a°i face semn lui James Capisi sæ tacæ. Dacæ povestea ajunsese deja la Katie la ora 10. — Oricum. riscînd sæ o enervez øi sæ pierd ajutorul oferit de ea.. Ne uitam una la alta. inhalæ fumul øi expiræ. Mai scoase o fligaræ.OBIECTE ASCUfiITE — Sînt niøte fete foarte precoce. viafla mea nu e nici pe departe atît de interesantæ. — Da. eu nu.

Camille. Ieøisem deja pe uøæ øi ajunsesem pe trepte cînd am auzit°o strigînd. O imagine cu Joya. Natalie øi Ann nu pæreau genul sæ accepte prea multæ îngrijire. Pufli! M°am dus acasæ. Oare îi fæcuse unghiile lui Natalie înainte sæ o sugrume? Sau dupæ? Eøti nebunæ dacæ crezi ceea ce gîndeøti acum. Pielea mamei øi medicamentele øi pastilele ei. muøcîndu°øi obrajii. 234 . tot zvonuri. foarte dornicæ sæ plec. ca un copil. — Zæu? Mie mi se pærea chiar tipic pentru tine. Øedere plæcutæ în continuare. încîlcindu°se în pærul meu. — Camille! M°am întors øi am væzut°o pe Katie cu piciorul stîng îndoit. mi°a fæcut plæcere sæ te revæd. ca un buchet care se ofilea. Mama mea îngrijind fetiflele acelea sælbatice. cojind fîøii de piele de pe mama. — Mulflumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat. M°am ridicat. Sau încercînd. — Un sfat prietenesc: du°te acasæ øi spalæ°te. cum fæcea øi în liceu. Marian. slabæ. Prezicere. — Øi mie. Întotdeauna ai fost gata de o distracflie bunæ. În creier mi se învîrteau diferite imagini ale maicæ°mii. cu pærul zburlit øi cu unghii lungi.GILLIAN FLYNN — Ei. Oamenii trebuie sæ îøi caute hobby°uri mai bune. toate ameninflætoare. Katie mæ urmæ pînæ afaræ. Katie. Cuvîntul îmi zvîcnea din nou pe piele. Iar Adora nu suporta fetiflele care nu se supuneau felului ei ciudat de a îngriji. Eøti nebunæ dacæ nu crezi. doar niøte oase într°un coøciug. o fundæ albæ de satin înfæøuratæ în jurul unor bucle blonde.

ca a unui copil dintr°un serial din anii ’50. ca niøte pæsæri agitate. dar aræta încæ slæbitæ øi fierbinte. Era greu sæ mi°o imaginez pe aceastæ Amma ca fiind aceeaøi care mi°a dat droguri cu o searæ în urmæ. Amma stætea pe jos distrîndu°se cu cæsufla de pæpuøi øi cu un tub de super glue lîngæ ea. legate cu panglici de ghidon. ca øi cum ar fi vrut sæ poatæ intra în ea. Am deschis uøa færæ sæ bat.Cincisprezece e verandæ erau aliniate trei biciclete roz. M°am uitat într-unul din coøulefle øi am remarcat un ruj foarte mare øi o fligaræ de iarbæ într°o pungæ de sandviø. M°am strecurat pe uøæ øi am urcat pe scæri. Avea pærul adunat în vîrful capului øi prins cu o panglicæ albastræ. nu°i aøa cæ°fli place cæsufla Ammei? ræsunæ ca un ecou vocea ræguøitæ a blondei indecente. Sora mea. zîmbind exagerat de tare øi cu toatæ fafla. Jodes era singura care nu mæ privea. Amma? 235 P . îøi aflintise privirea asupra cæsuflei. — Bunæ. care nu mai avea bandaje. împodobite cu coøulefle albe. spuse Amma. dar nu puteam suporta ideea acelei øuøoteli secrete. Fetele erau în camera Ammei chicotind tare. Noi ne jucam cu pæpuøile. flipînd de încîntare. Nu°i aøa cæ am cea mai frumoasæ cæsuflæ de pæpuøi? Vocea ei era miorlæitæ. — Te simfli mai bine. în pantaloni scurfli øi fuste mini care læsau la vedere picioarele lor slabe øi epilate. — Da. În schimb. Mille. Nu era politicos. fiiparæ din nou cînd le°am salutat. Camille. dorinfla de a pærea nevinovate în fafla celor mari. Cele trei blonde stæteau în cerc în jurul Ammei. care se distra oferindu°le bæieflilor mai mari foste prietene.

GILLIAN FLYNN — Da, mæ simt mai bine, draga mea soræ, spuse ea încet. Sper cæ øi tu te simfli mai bine. Fetele chicotiræ din nou, ca un fior. Am închis uøa, enervatæ de un joc pe care nu îl pricepeam. — Poate ar trebui sæ o iei øi pe Jodes cu tine, strigæ una dintre ele dincolo de uøa închisæ. Jodes nu mai avea zile multe în cadrul grupului. Am fæcut o baie fierbinte, în ciuda cældurii de afaræ — chiar øi porflelanul cæzii era roøiatic — øi am stat acolo goalæ, cu bærbia pe genunchi, læsînd apa sæ se furiøeze pe lîngæ mine. Baia mirosea a sæpun de mentæ øi a aroma dulce øi înflepætoare a sexului de femeie. Eram aspræ øi plinæ de semne øi asta îmi fæcea bine. Am închis ochii øi am alunecat în apæ pînæ ce mi°a intrat în urechi. Singur. Aø fi dorit sæ°mi tai cuvîntul æsta în piele, dar m°am mirat cæ nu°mi ardea corpul. Cercul de piele pe care mi°l fæcuse Adora în cap se înfioræ, de parcæ se oferea voluntar pentru sarcina asta. Mi se ræcori øi fafla øi am deschis ochii la timp pentru a o vedea pe mama stînd lîngæ cadæ, cu pærul lung øi blond conturîndu°i fafla. M°am ridicat øi mi°am acoperit sînii, împroøcînd puflinæ apæ pe rochia ei roz de bumbac. — Draga mea, unde ai fost? Am fost de°a dreptul îngrozitæ. Aø fi venit chiar eu sæ te caut, dar Amma a avut o noapte cam proastæ. — Ce a pæflit Amma? — Unde ai fost asearæ? — Ce a pæflit Amma, mamæ? Întinse mîinile spre fafla mea, dar m°am ferit. Ea se încruntæ øi repetæ gestul, mæ mîngîie pe obraz øi îmi întinse pærul pe spate. Cînd îøi luæ mîna de pe mine, pæru uimitæ cæ era umedæ, ca øi cum asta îi strica pielea. — A trebuit sæ am grijæ de ea, spuse ea simplu. Mi se înfioræ pielea pe brafle. — fii°e frig, draga mea? fii s°au întærit sfîrcurile. În mînæ flinea un pahar de lapte cu o nuanflæ albastræ, pe care mi°l înmînæ în tæcere. Fie bæutura o sæ°mi facæ ræu, øi atunci øtiu cæ nu sînt nebunæ, fie nu îmi face ræu øi atunci øtiu cæ sînt o persoanæ bolnavæ de uræ. Am bæut paharul, în timp
236

OBIECTE ASCUfiITE ce mama mormæia ceva øi îøi lingea buza de jos, cu un gest atît de îndræznefl încît pærea chiar obscen. — Cînd erai micæ, nu ai fost niciodatæ aøa ascultætoare, spuse ea. Erai mereu încæpæflînatæ. Poate fli s°a mai domolit personalitatea. Într°un fel bun. Necesar. Ea plecæ, iar eu am mai ræmas în cadæ o oræ, aøteptînd sæ se întîmple ceva. Dureri stomacale, ameflealæ, febræ. Am stat la fel de nemiøcatæ cum stau øi în avion, unde mæ tem cæ o miøcare bruscæ ne poate dærîma. Dar nimic. Amma era în patul meu cînd am deschis uøa. — Eøti aøa de grosolanæ, spuse ea, cu braflele molatice adunate în jurul ei. Nu pot sæ cred cæ te°ai futut cu un ucigaø de copii. Eøti exact aøa de rea cum a spus ea. — Nu o asculta pe mama, Amma. Nu e o persoanæ de încredere. Øi nu mai... Ce? Sæ nu mai accepfli nimic de la ea? Spune°o dacæ asta gîndeøti, Camille. — Nu te întoarce împotriva mea, Amma. Ne rænim foarte uøor în familia asta. — Povesteøte°mi despre pula lui, Camille. Aræta bine? Vocea ei avea aceeaøi lîncezealæ øi prefæcætorie pe care o avusese øi mai devreme, dar nu mai pærea atît de relaxatæ: se ghemui în aøternuturile mele, cu o privire sælbaticæ øi cu fafla roøie. — Amma, nu vreau sæ vorbesc despre asta cu tine. — Acum cîteva seri nu erai atît de maturæ, surioaræ. Nu mai sîntem prietene? — Amma, trebuie sæ mæ culc acum. — Noapte grea, nu? Ei bine, ai puflinticæ ræbdare — totul o sæ se înræutæfleascæ. Dupæ douæzeci de minute am început sæ vomit, cu zvîcneli amare øi transpirate în care îmi imaginam stomacul încordîndu°se øi zvîcnind ca un atac de cord. Stæteam pe podeaua de lîngæ toaletæ, sprijinitæ de perete, îmbræcatæ doar cu un tricou. Afaræ se auzeau gaifle albastre ciripind. În casæ, mama o striga pe Gayla. Mai trecu o oræ øi eu încæ vomitam, fiere verde care curgea din mine precum siropul, încet øi vîscos. Mi°am pus niøte haine øi mi°am periat dinflii cu grijæ — dacæ bægam prea mult periufla în guræ, îmi venea din nou sæ vomit.
237

GILLIAN FLYNN Alan stætea pe veranda din faflæ, citind o carte mare legatæ în piele øi intitulatæ simplu Cai. Pe braflul din stînga al balansoarului se afla un castron din sticlæ portocalie, cu o mînæ de budincæ verde în mijloc. El purta un costum albastru în dungi øi o pælærie Panama pe cap. Era la fel de calm ca un heleøteu. — Mama ta øtie cæ pleci? — Mæ întorc repede. — Te°ai purtat mult mai bine cu ea în ultimul timp, Camille, øi îfli mulflumesc pentru asta. Pare sæ se simtæ mult mai bine. Chiar øi purtarea ei faflæ de... Amma este mai calmæ. Întotdeauna pærea sæ facæ o pauzæ înainte de a rosti numele fiicei sale, de parcæ ar fi avut o conotaflie imoralæ. — Mæ bucur, Alan, mæ bucur. — Sper cæ øi tu eøti mai împæcatæ cu tine însæfli, Camille. E foarte important sæ te placi pe tine însufli. O atitudine pozitivæ te cuprinde la fel de repede ca una negativæ. — Bucuræ°te de cai. — Întotdeauna. Drumul spre Woodberry era plin de curbe umbrite, locuri în care am mai vomitat niøte fiere øi puflin sînge. Am avut trei opriri, dintre care la una am vomitat pe lateralul maøinii, pentru cæ nu am putut deschide portiera suficient de repede. Am folosit vechiul meu termos pentru suc de cæpøune øi votcæ pentru a curæfla locul. Spitalul St. Joseph din Woodberry era un cub uriaø de cæræmidæ aurie øi geamuri fumurii. Marian îi spunea „vafa“. Era un loc de amestecæturi în mare parte: dacæ locuiai în vest, mergeai la Popular Bluff pentru a°fli îngriji sænætatea; dacæ locuiai în nord, mergeai la Hayti; la Woodberry veneai doar dacæ erai prins în cælcîiul de cizmæ al statului Missouri. O femeie mare, cu un bust caraghios de rotund, trimitea semnale „Nu deranjafli“ din spatele biroului de informaflii. Am stat acolo øi am aøteptat. Ea se prefæcea cæ citeøte cu mare atenflie. M°am apropiat mai mult. Urmærea cu degetul fiecare rînd al revistei øi continua sæ citeascæ. — Scuzafli°mæ, am spus, cu un ton de irascibilitate amestecatæ cu ironie, pe care nici eu nu°l agream.
238

OBIECTE ASCUfiITE Avea mustaflæ øi degetele îngælbenite de la fumat, la fel ca øi caninii care se vedeau sub buza superioaræ. Fafla pe care le°o aræfli oamenilor le spune acestora cum sæ te trateze, îmi spunea mama, de fiecare datæ cînd nu o læsam sæ mæ îngrijeascæ. Femeia asta nu putea fi tratatæ bine. — Am nevoie sæ gæsesc niøte dosare medicale. — Facefli o cerere la doctor. — E vorba despre sora mea. — Punefli°o pe sora dumneavoastræ sæ facæ o cerere la doctorul ei. Dædu pagina revistei. — Sora mea e moartæ. Aø fi putut sæ spun asta øi altfel, dar voiam sæ o trezesc odatæ pe femeia asta. Chiar øi aøa, atenflia ei era plinæ de ciudæ. — Ah. Îmi pare ræu. A murit aici? Am dat din cap. — A murit cînd a ajuns aici. Dar a primit de multe ori tratament de urgenflæ aici, iar doctorul ei avea cabinetul aici. — Cînd a murit? — Pe 1 mai 1988. — Doamne! E ceva timp de atunci. Trebuie sæ avefli ræbdare. Patru ore mai tîrziu øi dupæ douæ reprize de urlete la niøte asistente nepæsætoare, un flirt disperat cu un administrator palid øi cu fafla pufoasæ øi trei drumuri la toaletæ ca sæ vomit, mi s°au aruncat în brafle fiøele medicale ale lui Marian. Exista o fiøæ pentru fiecare an din viafla ei, din ce în ce mai subfliri. Nu puteam înflelege mai mult de jumætate din scrisul doctorilor. Multe dintre ele vorbeau despre analize cerute øi fæcute, niciodatæ utile. Tomografie la creier øi radiografie la inimæ. Apoi o proceduræ prin care lui Marian i s°a introdus o cameræ de filmat prin gît pentru a i se examina stomacul. Monitoare cardiologice. Diagnostice posibile: diabet, suflu al inimii, refulare de acid, boalæ de ficat, hipertensiune pulmonaræ, depresie, boala lui Crohn, lupus. Apoi am gæsit o foaie roz, cu linii regulate de scris feminin. Ataøatæ de un raport despre testele de stomac fæcute de Marion. Era un scris îngrijit, cursiv, dar iritat — pixul apæsase fiecare cuvînt în hîrtie. Scria:
239

GILLIAN FLYNN Sînt o asistentæ care a îngrijit°o pe Marian Crellin pe durata analizelor de sæptæmîna aceasta, dar øi cu alte ocazii de spitalizare. Opinia mea fermæ („fermæ“ era subliniat de douæ ori) este cæ acest copil nu este deloc bolnav. Cred cæ dacæ mama nu s-ar comporta aøa cu ea, ar fi perfect sænætoasæ. Copilul manifestæ semne de boalæ dupæ ce petrece un timp singuræ cu mama ei, chiar øi în zilele în care s-a simflit foarte bine pînæ la vizitele acesteia. Pe mamæ nu o intereseazæ deloc Marian cînd este sænætoasæ, ba chiar se pare cæ o pedepseøte pentru asta. Mama o fline în brafle doar dacæ plînge sau se simte ræu. Atît eu, cît øi alte asistente, care din motive administrative nu doresc sæ semneze aceastæ declaraflie, credem cu tærie cæ acest copil, ca de altfel øi sora sa, trebuie sæ pæræseascæ domiciliul øi sæ fie puse sub observaflie. Beverly Van Lumm Fireascæ indignare. Ne°ar fi fost de folos dacæ se indignau øi alflii. Mi°o imaginam pe Beverly Lumm, pieptoasæ øi cu buzele strînse, cu pærul adunat într°un coc strîns, scriind nervoasæ scrisoarea în camera de alæturi, nevoitæ sæ o lase pe Marian leøinatæ în braflele mamei, fiind doar o chestiune de timp pînæ cînd Adora avea sæ cearæ ajutor. Încæ o oræ øi am reuøit sæ o gæsesc pe asistentæ în salonul de pediatrie, care era, de fapt, o cameræ mare cu patru paturi, din care doar douæ ocupate. O fetiflæ micuflæ citea cu o expresie placidæ, iar bæiatul din patul de alæturi dormea ridicat, cu gîtul prins de niøte bare de metal care pæreau înøurubate direct în mæduva spinærii. Beverly Van Lumm nu era deloc cum mi°o imaginasem eu. Avea cam øaizeci de ani, era micuflæ de înælflime, cu pærul grizonat lipit de cap. Purta pantaloni de uniformæ înflorafli øi o jachetæ albastru-deschis øi avea un pix fixat în spatele urechii. Cînd am spus cine sînt, ea pæru sæ îøi aminteascæ imediat de mine øi nu era deloc surprinsæ cæ am apærut, în cele din urmæ. — Îmi pare bine sæ te revæd dupæ atîflia ani, deøi nu în cele mai bune circumstanfle, spuse ea cu o voce joasæ øi caldæ. Cîteodatæ visez cu ochii deschiøi cæ Marian însæøi trece pe aici, mare cu un copil sau doi. Dar iluziile astea sînt periculoase.
240

urmat de doi tipi graøi care rîdeau. în mare parte. Pe hol trecu un bærbat într°un cærucior cu rotile. în zilele acelea. — A devenit o boalæ destul de cunoscutæ. Øi ca sæ fiu sinceræ. dar ei au væzut°o ca pe o plîngere copilæreascæ a unei asistente geloase. cu atît mai multe fete fæceau foamea. spuse Beverly. îfli faci copilul sæ se simtæ ræu. trebuia sæ îmi pæstrez slujba øi. aø fi fæcut mai mult decît sæ scriu un bilet. Cu cît se fæceau mai multe filme despre boala asta. Doar puuuflin mai diferite. — Studenfli la medicinæ. Dar mai am o soræ. — Sînt în regulæ. — Mare scofalæ ce°am fæcut cu biletul æla.OBIECTE ASCUfiITE — Am venit pentru cæ v°am citit biletul. Dacæ ai Münchausen. ca în fraflii Grimm. Tocmai ieøisem dintr-un divorfl. Îndrægitæ. aproape de fiecare datæ mama. îfli faci singur ræu pentru a atrage atenflia. dîndu°øi ochii peste cap. îøi îmbolnæveøte copilul pentru a atrage atenflia. — A cercetat vreodatæ vreun doctor sesizarea ta? — Eu am numit°o sesizare. Sindromul Münchausen Indus. næscutæ dupæ Marian. Mi°aduc aminte cînd s°a ræspîndit anorexia prin anii ’80. îmbræcafli asemænætor. Nu vrei niciodatæ sæ crezi cæ poate fi adeværatæ o asemenea situaflie. pentru a demonstra ce mamæ grijulie øi iubitoare eøti tu. Pufni øi îøi închise pixul. erau alte vremuri. nu se mai auzise ca mama sæ fie acuzatæ de aøa ceva. E desprinsæ parcæ din poveøtile fraflilor Grimm sau din SMI. Mæ bucur. øi îmi fac griji pentru ea. Pentru cæ oamenilor le place tot ce e nou øi înfricoøætor. Dar tu ai pærut în regulæ mai mereu. — Îmi sunæ cunoscut. Camille. Cel care are grijæ de un copil. Aproape cæ m°au concediat. Dacæ ai SMI. — SMI? — E o denumire. de obicei mama. Nu e nici o ømecherie sæ fii copilul favorit cînd mama ta suferæ de SMI. Ai avut noroc cæ nu ai interesat°o prea tare pe mama ta. Cum am spus. ca o vræjitoare maleficæ desprinsæ dintr°un basm. — Ar trebui. Vezi. Mæ mir cæ nu ai auzit de chestia asta. Normal cæ. nici nu am forflat lucrurile. Dacæ nu aø fi fost aøa de tînæræ øi de agitatæ øi intimidatæ de marii maeøtri de pe aici. poate ce îmi doream cel mai 241 . îmbræcat în salopetæ verde deschis.

ca øi cum tocmai primise acolo corespondenfla. Am luat un pumn de monede øi l°am sunat pe Curry. Cînd Marian a murit. nu? Un bæiat istefl øi arætos. pe care le°am aruncat în coøul de gunoi de lîngæ fata care citea. Camille. Mæcar acum se pare cæ se va face dreptate. Mergeam mereu acolo în liceu. iar ea mæ luæ de mînæ. Mi s°a spus sæ îmi iau liber restul sæptæmînii. pînæ cînd Beverly îmi oferi un pachet de øerveflele. De cînd lucreazæ detectivul la caz? — Detectivul? — Willis. aø fi vrut sæ îmi spunæ cineva cæ greøesc. — Sînt furioasæ cæ s°a întîmplat aøa ceva! Øi cæ mi°a trebuit atît timp sæ descopær! — Draga mea. A copiat toate paginile din dosarul lui Marian øi m°a interogat de a scos untul din mine. e vorba de mama ta. Ochii mei deveniseræ umezi øi mæ înflepau. Eileen ræspunse. Beverly m°a ajuns din urmæ la lift øi m-a prins de mîini. Dar mi°a spus cæ tu eøti bine. Dar trebuie sæ fii sigur cæ greøeøti. Chiar lîngæ flinta în care se aruncæ sægeflile era un telefon public. I°am mulflumit lui Beverly øi am plecat. Camille. — Doamne. Nu mi°a spus cæ mai e implicatæ o fetiflæ. agitatæ øi dornicæ de cer albastru. — Îmi pare ræu. ca de obicei. am bæut încontinuu trei zile la rînd. M°am oprit din plîns øi am mototolit øerveflelele. Fusese deja îngropatæ cînd m°am întors la serviciu øi l°am întrebat pe øeful secfliei de pediatrie dacæ îmi citise sesizarea. Ea se uitæ curioasæ în coøul de gunoi. cu vocea moale øi fermæ ca 242 . Eram doar o femeie istericæ în ochii lor. parcæ. Cred cæ are ceva pentru tine. — Ia°o pe sora ta din casa aceea.GILLIAN FLYNN tare. nu e în siguranflæ acolo! Între Woodberry øi Wind Gap se afla un bar de motocicliøti. sînt atît de furioasæ! Îmi flîøniræ lacrimile pe obraz øi mi le øtergeam disperatæ cu dosul palmei. pentru cæ s°a fîstîcit øi øi s°a înroøit cînd a vorbit despre tine. la telefon. un loc unde se vindeau øase cutii de bere færæ sæ te întrebe cine eøti øi cîfli ani ai. Nici nu øtiu cum ai putea rezolva povestea asta.

O sægeatæ se înfipse în plæcuflæ cu o bufnituræ seacæ. Ne ocupæm mai tîrziu de lucruri. Poliflia a arestat pe cineva? — Încæ nu. iar eu am fæcut o mare greøealæ cæ te°am trimis acolo atît de curînd dupæ. Bænuiam.. Øtiu. — Mama mea a fæcut°o. Acum vreau sæ mergi la cel mai apropiat aeroport øi sæ te întorci aici. Oh. Øtiu cine a fæcut°o.. — Mama ta? E bine? — Nuuuu! Un vaiet lung ca de copil. doar. — Camille. — Dar æsta nu°i motiv de plîns. Am auzit schimbarea receptorului øi un murmur disperat cætre Frank. îmi pare atît de ræu. am øoptit eu. Plæteøte biletul øi îfli dau eu banii cînd te întorci. Trosc în flinta de alæturi. — Mama mea. lasæ maøina acolo øi vino imediat acasæ. Nu te mai întoarce dupæ haine. vorbeøte. puøtoaico.. draga mea. Curry. mæ sperii. ce s°a întîmplat? Vocea lui Curry era aspræ øi înspæimîntatæ ca douæ brafle care parcæ mæ apucase de umeri øi mæ zgîlflîiau. aici. — Doar nu îfli faci iar.. Dar trebuie neapærat sæ vii acasæ acum! 243 . pentru cæ nu øtiam ce i°aø putea spune..OBIECTE ASCUfiITE un munte. I°am spus lui Frank sæ te scoatæ de acolo dupæ ultimul tæu telefon. am urlat în telefon. Mæ zgîlflîiam de plîns. — Camille. — Cine? Camille. Mult prea lungæ. eøti foarte nervoasæ. — Øtiu cine a fæcut°o. ce s°a întîmplat? Eøti bine? Normal cæ nu eøti bine.. apoi cuvintele s°a întîmplat ceva. tæcere pentru douæ secunde øi apoi un pahar spart. iar stomacul mi se înnodase atît de tare. cuvintele flîønindu-mi ca dintr°o stropitoare. încît a trebuit sæ mæ las pe vine. Camille! Camille? Draga mea. ræu. înainte sæ izbucnesc iar în plîns. groaznic. — Camille. am spus eu. Curry se ridicase prea repede de la masæ øi i°a cæzut pe jos paharul de whiskey.. Ce°ai pæflit? Am continuat sæ plîng... Am început sæ bîzîi înainte sæ termin de spus cine sînt. vorbeøte°mi. Tæcere.

la început am fost interesat de tine pentru cæ mæ interesa. o bægæ sub farfurie.GILLIAN FLYNN Acasæ acasæ acasæ. Richard scoase din portofel o bancnotæ de 10 dolari. ticælosule! Amæræciunea se preschimbase în furie undeva pe autostradæ între ieøirile 5 øi 2. L°am gæsit pe Richard la restaurantul Gritty. Tocmai m°am întors din Woodberry. — Eøti bine? — Cred cæ mama a omorît°o pe Marian øi cred cæ le°a ucis øi pe Ann øi pe Natalie. se uitæ în jos spre bucæflile cremoase din farfurie øi apoi din nou la mine. Curry. mîna lui oprindu°mæ de fiecare datæ cînd voiam sæ spun ceva. Dar m°am îndrægostit cu adeværat de tine. M°am întors în cele din urmæ cu spatele la el øi priveam pe fereastræ pædurea care trecea pe lîngæ noi într°o sclipire verde°albastræ. 244 . veni lîngæ mine øi mæ luæ de brafl. O albinæ luptîndu°se printre frunze cæzætoare. Se uita la niøte tæieturi de ziare din Philadelphia despre atacul cu foarfece al lui Natalie. Am parcat în acelaøi loc în care privisem rîul în urmæ cu cîteva sæptæmîni. pentru a°mi studia fafla umflatæ. Aøa este. Camille. Aluneca øi acum sub noi în întuneric. apoi pînæ la maøinæ øi mæ ajutæ sæ mæ urc pe locul din dreapta. cu mîna încæ pe braflul meu. în timp ce el îmi spunea sæ nu fac asta. de fapt. Iniflial. — Eu nu o sæ am niciodatæ casæ. cu figura în profil. prinzînd razele lunii. spuse Richard. am suspinat øi am început sæ plîng din nou. — Vino cu mine afaræ. Trebuie sæ plec sæ mæ ocup de povestea asta. Mæ conduse spre uøæ. la cinæ. acum înfleleg øi de ce. Øi øtiu cæ øi tu crezi asta. de parcæ încerca sæ mæ hipnotizeze. — Acum e rîndul meu la cliøee. mama ta. Ce fel de nenorocit pervers mai eøti øi tu? Tremuram øi cuvintele mi se rostogoleau pe limbæ. Dædu din cap cu ciudæ spre mine cînd m°am aøezat pe scaunul din fafla lui. Conduse în liniøte de-a lungul malului. — Nu pot sæ cred cæ în tot timpul în care flirtai de zor cu mine încercai doar sæ obflii informaflii despre maicæ°mea. Am închis telefonul. Normal. Nu e locul potrivit aici. Atît de mult cît te pofli îndrægosti de o persoanæ aøa închisæ cum eøti tu.

. Øi amîndurora li s°a aplicat ruj pe buze. Povestea ta despre muøcæturi a clarificat foarte multe lucruri. — Cum? Vocea mea era la fel de platæ ca un metal. O bîrfæ ici øi colo. Era doar o bænuialæ. sæ le transforme conform propriei imagini. despre Amma øi despre mama voastræ. Nici pentru crime de copii în serie. Øi Ann øi Natalie au fost. 245 . sæ le domine. Trebuia ca fetele sæ moaræ! Strangularea este expresia cea mai claræ a dominafliei. Cînd ele au respins chestia asta øi s°au luptat.OBIECTE ASCUfiITE am crezut cæ o sæ°fli pun cîteva întrebæri. ucigaøul a fost cuprins de furie. Øi nu eram încæ sigur. despre tine. Moarte înceatæ. la imaginea lui de vræjitoare din poveste. A încercat sæ îngrijeascæ fetele. i se pærea ceva vulgar. despre Marian. pentru dovezi mai solide. Aveam nevoie de timp pentru a o studia mai mult. — Era puøtiul æla. O simplæ bænuialæ. Am închis ochii într°o zi în birou dupæ ce alcætuisem profilul øi am væzut figura mamei tale. Ambele familii au observat detalii atipice. îngrijite înainte de a fi ucise.. Unghiile lui Natalie erau vopsite cu roz-deschis. dar cred cæ îøi amintea ceva. Am început sæ mæ gîndesc: ce fel de femeie ar ucide fetifle øi le°ar smulge dinflii? O femeie care voia sæ aibæ control total. Ucigaøul era o femeie cæreia nu îi plæcea forfla la alte femei. Dar va trebui sæ o deshumæm øi pe Marian. Urme de otravæ sau ceva de genul æsta. Mæ tot întorceam la el. chiar a fost o armæ. Doar cæ am început sæ privesc problema øi altfel. Picioarele lui Ann erau epilate. dar nu øtiam cît eøti de apropiatæ de Adora øi nu voiam sæ îi dai de bænuit. O femeie care îøi pierduse în totalitate instinctul de a creøte copii. — Eu tot nu cred cæ el a væzut°o pe mama ta. Øi se întoarse spre mine. apropierea de fete øi nu are alibi pentru nici una din nopfli. — Iar în cazul celor douæ fete. James Capisi. o senzaflie din subconøtient care s°a transformat în acea persoanæ. — Dar dinflii? — Nu este zîmbetul cea mai bunæ armæ a unei fete? spuse Richard. Camille. Însæ e adeværat ce am spus cæ femeile nu se încadreazæ în profilul unui astfel de criminal. Violenfla ei bruscæ. Mi°am amintit ce mi°a spus Beverly despre fraflii Grimm.

— Nu pot. iar cînd am parcat în fafla verandei se aprinse lumina în camera de zi. Fir°ar sæ fie! — Mulflumesc pentru grijæ. Ne gîndeam cæ. Richard! — Nu fli°a zis nimeni pînæ acum cæ eøti prea sensibilæ? — Niciodatæ. Gayla stætea la uøæ. Øuncæ. — Da. ne face ceva. Dispæru imediat. — Camille. Probabil cæ a pæstrat dinflii. Cædere mi se aprinse pe genunchiul stîng. Îfli spun toate astea din curtoazie. Trebuie sæ te duci acasæ øi sæ petreci o searæ normalæ. Ar fi fost o chestie grozavæ pentru anchetæ.GILLIAN FLYNN — Læsafli°o în pace pe Marian. Richard îøi luæ din nou mîna de pe øoldul meu. poate cæ øi John era la fel. Poartæ°te cît mai natural. — Numele lui plutea mereu prin preajmæ. — John a fost vreodatæ suspectat cu adeværat? Îøi retrase mîna. — Ne face ræu mie øi Ammei. ci pe øold. boabe de porumb. Øtii cæ aøa trebuie procedat. — Nu se va întîmpla nimic în seara asta. am spus eu. dacæ Natalie era mai violentæ. Pentru cæ te respect øi am încredere în tine. Se va face totul în cele mai bune condiflii. Mama aøezatæ în capul mesei. 246 . de ce nu ai spus nimic pînæ acum? Te°am fi putut testa. În plus. Îmi era din nou greaflæ. Mîine îmi pofli da o declaraflie. Scenæ: vremea cinei. Ne drogheazæ. nu era din oraø øi øtii cæ localnicii sînt suspicioøi faflæ de stræini. Richard? Sau totul e doar o bænuialæ? — Mîine obflinem mandatul de percheziflionare a casei. ne otræveøte. Camille. Tofli stæteau ca niøte actori în spatele cortinei. Am simflit mirosul înainte de a ajunge la uøæ. Nu pe mînæ sau pe umær. — Ai vreo dovadæ claræ împotriva maicæ°mii. Øi legume. Vickery era oarecum obsedat. ne°ar ajuta mult în rezolvarea cazului. — Trebuie sæ o scot pe Amma de acolo. ca o fantomæ de pazæ la casa noastræ de pe deal. Îøi puse mîna pe øoldul meu.

apoi. ca o familie. spuse Alan. te°am aøteptat la cinæ. Tot nu ai renunflat la episodul æsta. — Se foloseøte injecflia letalæ. ai avut o zi bunæ? mæ întrebæ mama. — Bunæ. murmuræ mama. fiecæruia pe farfuria lui. pe o tavæ de argint. dacæ poate exista aøa ceva. de vreme ce o sæ pleci curînd. øopti mama. — Nu. Nu°mi spune. în uniforma ei de asistentæ. parcæ. draga mea.OBIECTE ASCUfiITE cu Alan øi Amma de°o parte øi de alta. Stai jos. 247 . Furia emana din ea ca o duhoare. — În Missouri e în vigoare pedeapsa cu moartea. cu un strat de græsime tremurîndæ deasupra. draga mea. Acum mænîncæ°fli carnea. Camille? — Episodul de a nu mînca øuncæ? Nu. Deja asistentele îmi fæceau greaflæ. nu am renunflat. — Taie tu. — Mai existæ scaunul electric? întrebæ Amma. Se întoarse spre Alan øi spre Amma øi zîmbi ca o gazdæ potrivitæ care servea aperitivele. cu o voce prea tare. øi cu un tacîm aøezat pentru mine la capætul îndepærtat. ca întotdeauna. — Nu mænîncæ carne. Am refuzat farfuria pe care mi°o întindea Amma øi aceasta ajunse în cele din urmæ la Alan. Sub podele. — O sæ plec? — O sæ îl aresteze pe micul tæu prieten. Adora. — Crezi cæ John va primi pedeapsa capitalæ? mæ întrebæ Amma. care îl privea cu sprîncenele ridicate. iar aceste crime sînt genul pentru care o astfel de pedeapsæ a fost creatæ. îi spuse Alan mamei. John al tæu condamnat la moarte? Mama o îmbræcase mult prea elegant. Gayla trase scaunul pentru mine øi se evaporæ rapid în bucætærie. Ca øi cum ai adormi o pisicæ pentru totdeauna. øi îi prinsese pærul în pærfli foarte strîns. O felie de ananas lipicioasæ era aøezatæ lîngæ bucata de carne. cæ sînt la curent cu informafliile mai bine decît un reporter. Fire de pær blond fluturaræ în jur în timp ce tæia feliile de carne de grosimea unui deget. într°o rochie albæ cu funde roz. Sunæ din clopoflel øi Gayla aduse øunca. am spus eu. Ne gîndeam sæ mîncæm împreunæ. pe care le servi. maøina de spælat bîzîia la nesfîrøit.

— Frumoasa Adormitæ. Gayla îmi turnæ niøte legume pe farfurie øi porumb proaspæt. — Nu øtiu cine e. Tu îfli pui prea mult. — Gayla. Era atît de frumoasæ. Pofli fi atît de macabræ uneori. — Mi°e milæ de Persefona. Nici ea nu mînca. Dar mama ei era atît de furioasæ. din cauzæ cæ træieøte øi dedesubt. Gayla intræ cu un bol de zahær øi împræøtie o linguræ peste carnea Ammei øi peste feliile de roøii. miorlæi Amma.GILLIAN FLYNN Mi°o imaginam pe maicæ°mea legatæ de un pat metalic. spuse Amma. mai am nevoie de zahær! strigæ Amma spre bucætærie. încît Hades a furat°o øi a dus°o în lumea din adîncuri pentru a fi soflia lui. stomacul încordîndu-mi°se la fiecare înghiflituræ. I se potrivea sæ moaræ de un ac otrævit. Însæ numai pentru øase luni în fiecare an. — Las°o pe Gayla. pentru cæ øi atunci cînd stæ printre cei vii. cine ai vrea sæ fi? întrebæ Amma. M°am forflat sæ mænînc. Ai fi mai tristæ dacæ moare John sau dacæ mor eu? 248 . Camille? spuse Amma. — Camille. — O sæ fii tristæ cînd John o sæ moaræ. Rînji la Adora øi înøfæcæ o bucatæ mare de carne. de ce te°ar atrage o asemnea creaturæ? o întrebæ Alan. — Amma. Øi chiar cînd este alæturi de mama ei. dacæ ai putea sæ fii un personaj din orice basm de pe lumea asta. dupæ care flipæ spre bucætærie. Aøa cæ petrece jumætate din viaflæ cu morflii øi jumætate cu viii. — Eu aø vrea sæ fiu Persefona. Amma! îi spuse mama. — Foloseøte clopoflelul. Sæ°mi petrec viafla visînd ar fi ideal. nu poate fi fericitæ. — Lasæ°mæ pe mine. schimbînd amabilitæfli cu doctorul înainte ca acul sæ°i înflepe pielea. îi spuse mama. oamenilor le este fricæ de ea. pentru cæ øtie cæ va pleca din nou în adîncuri. încît l°a obligat pe Hades sæ o aducæ înapoi pe Persefona. am spus eu. sugînd o felie de carne. — Regina morflilor. reveni Amma.

Exact cum fæceam øi în copilærie cînd eram subjugatæ de ea. nu°i aøa? Sunetul clopoflelului. — Dupæ logica asta. spuse mama obositæ. În toate lunile acelea de dupæ moartea lui Marian. înseninatæ: Dar nu am sfîrøit atunci øi am mers mai departe. Dar pe tine te plac. cu perne care se læfæiau pe el ca niøte caracatifle. øi eu ar trebui sæ mor. foarte festiv. pentru cæ purta o cæmaøæ de noapte. Chiar dacæ nu el le°a ucis. John trebuie sæ moaræ. Amma mæ privea cu atenflie. spuse Alan. aøa cæ sper cæ nu o sæ mori. pentru cæ øi sora mea e moartæ. — Voi servi bæuturile cu Camille în dormitor.OBIECTE ASCUfiITE — Nu vreau sæ moaræ nimeni. dar cu mai mult de cincisprezece ani prea tîrziu. Tu ce crezi? øi se întoarse spre Adora. nu°i spunea mamæ sau mama sau mæcar Adora. dupæ care se urcæ øi ea alæturi de mine. unde îmi dorisem întotdeauna sæ ajung. Apoi am intrat în camera ei. continuæ Amma. foarte mult timp øi cred cæ era mai bine dacæ tofli sfîrøeam atunci cu ea. care arunca luminæ peste tot. — Poate. Chiar era îmbræcatæ pentru aøa ceva. Mama dispæru discret în oficiu øi se întoarse cu douæ cupe de cristal. cînd ea nu mai voia sæ iasæ din cameræ øi sæ mæ vadæ. Castroane cu øerbet de un roøu-aprins ca desert. Oglinda mare ziditæ în perete. Øi faimoasa podea de fildeø. Mi°am dat seama cæ nu i se adresa niciodatæ direct. în patul ei. am spus eu. Oricum e terminat dupæ moartea soræ°sii. iar eu sînt terminatæ. — Marian a murit acum mult timp. — Aøa e. Mi se încordæ stomacul. nici nu aø fi îndræznit sæ îmi imaginez scena în care eu aø sta ghemuitæ lîngæ ea. 249 . Am mai mestecat niøte legume. avînd ochii încæ umezi øi înroøifli. aranjîndu°øi pærul în oglinda lateralæ. Ea aruncæ cîteva perne pe podea. Apoi. farfuriile strînse øi Gayla înconjurînd masa ca un lup decrepit. Ca øi cum nu°i cunoøtea numele. trase aøternuturile øi mæ împinse spre pat. Øi iatæ cæ acum mæ aflam aici. — Anumifli oameni trebuie sæ moaræ. dar încerca sæ ascundæ chestia asta. tot trebuie sæ moaræ. i°am ræspuns. ca într°un peisaj plin de zæpadæ sub razele lunii. le°a spus celorlalfli. brusc. Cred cæ a fost destulæ moarte în Wind Gap pînæ acum. am urmat°o în tæcere pe trepte. Patul masiv.

— Nu. Nu mi°a explicat de ce face asta. Øi nu te pot ierta vreodatæ pentru ceea ce i°ai fæcut lui Marian. eram foarte micæ. mama m°a dus în pædurea din nord øi m°a læsat acolo. 250 . Doar o datæ. i°am luat mîinile de pe capul meu øi am încercat sæ°mi controlez vocea. Nu e destul. dar nu am gustat. Lasæ°mæ sæ am grijæ de tine. m°a luat de mînæ øi m°a tras pe cærare. aratæ°mi cæ ai nevoie de mine! Sæ se termine. Nici mæcar nu a vorbit cu mine. În camera asta. am spus. Sæ se termine totul. Dar erai atît de dificilæ! Cu Marian a fost mult mai uøor. iar ea doar øi°a ridicat privirea spre mine din ziarul de searæ øi s°a dus în camera ei. L°am flinut aproape. dacæ asta vrei. am spus eu. Camille. De°adeværatelea. — Øi va fi mereu doar copilul meu. — Hai s°o facem. — Am vrut sæ te iubesc. Cînd am ajuns acolo. apoi în afara cærærii. cunosc aceste senzaflii. mama. am spus eu. pe care o pofli porni øi opri dupæ cum ai chef. Nu pærea furioasæ sau supæratæ. Camille. Mi°a spus doar sæ trec în maøinæ. Sau chiar plictisitæ. Nu genul acela de nevoie creatæ. — Destul. spuse Adora. — Cînd eram micæ. — De ce îmi spui asta? — Cînd un copil aflæ aøa devreme cæ mamei lui nu îi pasæ de el. unul dintre degete pipæind cerculeflul de piele netedæ.GILLIAN FLYNN Îøi plimbæ degetele prin pærul meu øi îmi oferi un pahar. O aromæ: mirosea a mere coapte. mama. Era doar un copil. se întîmplæ lucruri îngrozitoare. Aveam picioarele rupte øi jupuite cînd am ajuns acasæ. dupæ care mi°a dat drumul øi mi°a spus sæ nu cumva sæ vin dupæ ea. Doar indiferentæ. Am înghiflit bæutura rapid. Mîinile ei se plimbau încæ prin pærul meu. — Crede°mæ. Aveam doar opt ani. Eram desculflæ. spuse mama. — Mereu am avut nevoie de tine.

turnæ spirt pe el øi mæ frecæ cu profesionalismul unui spælætor de geamuri. murmuræ ea. iar ea mæ flinea de mînæ sæ nu cad. Direct în cadæ cu tine. M°am aøezat în cadæ. Am vomitat din nou cînd m°am urcat în cadæ. Mama a intrat în cameræ înainte de a apuca sæ mæ ridic înapoi în pat. Mi°a mai dat douæ pastile øi un alt pahar de lapte. împachetînd øosete pînæ ce eu aveam sæ mæ îmbolnævesc. Vomitam în cadæ. o umplea din nou øi iaræøi o spæla. — Hai. cu patru seminfle de porumb plutind pe deasupra. de culoarea unui cer palid. Pensete în rana de la gleznæ øi apoi frecflii 251 . sînii.Øaisprezece Am adormit færæ ventilator øi m°am trezit cu aøternuturile lipite de mine. Adora trase un prosop din raft. pentru o secundæ. coapsele. o spæla. Încæ o rundæ de lichid fierbinte îmi flîøni pe guræ aterizînd pe porflelanul cæzii. picioarele. Un lichid fierbinte. Pungi de gheaflæ pe umeri øi între picioare. Încæ nu m°ai distrus. puiule. lîngæ fotografia lui Marian. Am înghiflit toul cu ura amaræ care mæ hrænise timp de douæ zile. Dinflii îmi clænflæneau. iar ea îmi turna pahare de apæ rece în cap. Mi°o imaginam aøteptînd ræbdætoare în scaunul de pe hol. i°am simflit privirea cercetîndu°mi gîtul. iar inima îmi zvîcnea în piept øi în spatele orbitelor. ce altceva mai ai? Trebuia sæ scot din ea tot ce era mai ræu. Îmi scoase tricoul øi pantalonii de pijama øi. Am apucat cutia de gunoi de lîngæ pat øi am vomitat în ea. Musteau de transpiraflie øi urinæ. Pungi calde pe frunte øi pe genunchi. pentru a scade febra. Îi datoram asta lui Marian.

Cît eøti de bolnavæ? Îmi puse mîna pe frunte. — Camille. pentru cæ le va pærea ræu pentru ceea ce fæceau. m°am înfæøurat cu un halat — flipetele mamei ræsunau ca un ecou în urechile mele — øi am deschis uøa. væd. — Iisuse Cristoase! Se bîlbîia nervos. maicæ°mea se agita. dispariflie îmi striga de pe gît. el încremeni cu gura deschisæ. cu mîinile înfæøurate în pær. Îmi desfæcu halatul øi încremeni. fli°e ræu? Am dat din cap. Îmi întoarse capul într°o parte øi privi semnele de pe gît. Dispariflie. de parcæ ar fi avut vreo importanflæ. chiar în momentul în care Richard voia sæ intre. sælbaticæ øi înfuriatæ. — Ai gæsit ceva? Vickery øi alfli polifliøti treceau prin dreptul camerei mele. Apoi. sæ se poarte cu respect. am spus eu rar. Mama îi urmæ disperatæ cîteva secunde mai tîrziu. parcæ. 252 .GILLIAN FLYNN cu spirt. aerul din jurul lui. dispariflie. — Ce a pæflit mama? — Ce ai pæflit tu? Îfli place sæ te tai? — Da. Un ultim gînd m°a fulgerat. îmi înfæøuræ halatul la loc øi îøi întoarse privirea. Adora îøi smulsese toate genele. Mama mea mæ îngrijeøte cu o atenflie maternæ. Apa era deja roøie. neøtiind dacæ sæ rîdæ sau sæ se sperie. Marian. cu mîinile. — De ce flipæ mama? Am simflit cæ ameflesc øi m°am præbuøit pe podea. îmi place sæ cioplesc cuvinte. am ieøit din cadæ. — Încæ nu am gæsit nimic. tæind. ca un copil plîngæcios. înainte sæ îmi pierd cunoøtinfla: Mæ îngrijeøte. Ce flatant pentru mine! Nimeni nu ar face aøa ceva pentru mine. Sînt geloasæ pe Marian. — Camille. eøti bine? În spatele lui. Pluteam în cada pe jumætate umplutæ cu apæ cælduflæ cînd m°am trezit din nou din cauza unor flipete. ochiul stîng îi læcrima continuu øi buza superioaræ îi era mereu umedæ. urlînd la ei sæ iasæ afaræ. Am dat din umeri. Slæbitæ øi cu febræ. — Da. cuvinte.

Sper cæ a mai ræmas destulæ otravæ în mine. Camille. al cæror abuz poate provoca ameflealæ øi greaflæ. cæreia Adorei nu îi foloseau la nimic. 3 sticle de sirop. În cutia de pælærii a mamei a fost gæsit un jurnal cu coperte înflorate. ai nevoie de dovezi solide. care urma a fi admis ca probæ la tribunal. Marian e aøa scumpæ cînd e bolnavæ. Are în ea dispreflul lui Joya. 36 de pastile împotriva apoplexiei. cu etichete stræine. mæ alintæ teribil øi mæ vrea alæturi tot timpul.OBIECTE ASCUfiITE — Trebuie sæ plece toatæ lumea de aici. fiole øi seringi. care fuseseræ interzise datoritæ capacitæflii de a provoca febræ øi vedere încefloøatæ. deoarece conflinea urmætoarele pasaje: 14 septembrie 1982 Azi am decis sæ nu îmi mai pese de Camille øi sæ îmi concentrez atenflia asupra lui Marian. 161 de tranchilizante pentru cai. La nimic bun. Urme ale acestui medicament au fost gæsite în testele toxicologice care mi s°au fæcut. O trusæ de asistentæ medicalæ. niøte tablete mari. O uræsc. Pînæ seara. faptul cæ e bolnavæ o face sæ fie nervoasæ øi plinæ de uræ. 253 . Îmi place la nebunie sæ îi øterg lacrimile. folosit în special pentru a destinde maflele la animalele de fermæ. Nu am mai auzit aøa ceva. Camille nu a fost niciodatæ un pacient ascultætor. 72 de tablete de laxativ pentru uz industrial. Urme ale acestui medicament au fost gæsite în testele toxicologice care mi s°au fæcut. Urme ale acestui medicament au fost gæsite în testele toxicologice care mi s°au fæcut. albastre. Urme ale acestui medicament au fost gæsite în testele toxicologice care mi s°au fæcut. Urme ale acestui medicament au fost gæsite în testele toxicologice care mi s°au fæcut. Îmbracæ°te øi te duc la spital — Normal. Nu îi place sæ o ating. au fost confiscate urmætoarele obiecte din sertarul de lenjerie al mamei: 8 fiole împotriva malariei. folosit pentru a provoca værsæturi în caz de intoxicare. în care existau zeci de pastile împræøtiate.

cu capota trasæ. Am pierdut deja 6 kilograme øi sînt doar piele øi os. o sæ par prea øtearsæ. I°am pus pe polifliøti sæ caute. preocupat de Marian. mici øi feminini. Dinflii nu au fost gæsifli în nici unul din aceste locuri. Pare foarte impresionat de mine. dar pînæ la urmæ nu mi°a mai plæcut — mi°e treamæ cæ. Sæ pun o fundæ mare.GILLIAN FLYNN 23 martie 1985 Marian a trebuit internatæ din nou la Woodberry. Nu mæ pot opri. Asistentelor le plac atenfliile. verde în jurul borcanului? Trebuie sæ mæ øi coafez înainte de urmætoarea urgenflæ. geloase. Dinflii nu au fost gæsifli în casa mamei mele. 254 . ca întotdeauna. Va trebui sæ mæ îngrijesc cu adeværat de urmætoarea vizitæ (se pare cæ va suferi o operaflie).. Oamenii pot fi atît de minunafli. A spus cæ sînt un înger øi cæ tofli copiii ar trebui sæ aibæ o mamæ ca mine. John.. 10 mai 1988 Marian a murit. Cea mai relevantæ probæ a fost gæsitæ sub tapifleria de brocart galben a unui fotoliu din camera Adorei: o pereche de cleøti pætafli.. Tofli au fost foarte amabili. avînd øi pærul blond. Poate o rog pe Gayla sæ prepare carnea ei tocatæ. lîngæ cærarea care ducea spre Pædurea de Nord. probabil. Testele de ADN ale petelor uscate de sînge s°au potrivit cu cel al lui Ann øi al lui Natalie. Sînt. o mînæ de femeie ieøind pe geam øi cîfliva dinfli aruncafli pe pietriøul de pe marginea drumului. sper cæ o sæ fie dr. în ciuda verighetelor. dar nu în genul unui bîrfitor. o pereche de papuci fini mergînd prin noroi pe marginea golfului de la Falls Creek øi dinfli care sclipeau ca pietricelele în apæ. o cæmaøæ de noapte roz plutind prin grædina de trandafiri a Adorei. Jameson (Rick) de serviciu. Am purtat costumul meu galben cumpærat din St. mîini care sapæ øi dinfli îngropafli în pæmînt ca niøte oase mici.. avînd „greutæfli în respiraflie øi dureri de stomac“. Am flirtat puflin. Asistentele mæ deranjeazæ puflin. Sæptæmîni întregi am avut imagini diferite ale locurilor în care s°ar putea afla: vedeam o maøinæ decapotabilæ. Sau ca un ananas mergætor! Doctorul Jameson este foarte puternic øi amabil.

dupæ care se tævæli pe jos øi începu sæ urle cînd am încercat sæ o duc la a treia vizitæ. E felul ei de a trece peste lucrurile urîte care s°au petrecut acolo. Încearcæ sæ gæseascæ o cale de a°øi ierta mama. În august era deja obsedatæ de femeile criminale. Lucretia Borgia. spunea Amma sfidætoare. toatæ acea energie acumulatæ în timpul lunilor în care nu fusese suferindæ. spunea terapeutul. Pæi poate ar trebui sæ o facæ bucæfli. Mæ obosea îngrozitor. o femeie din Florida care îøi înecase cele trei fiice în urma unei depresii nervoase. probabil. În schimb. în cazul æsta. Alan a plætit imediat caufliunea. — Cred cæ au ceva special. Dupæ douæ zile m°am întors în Chicago. Natalie Keene øi Marian Crellin. Amma o mai væzuse pe Adora de douæ ori. Amma aveau mereu nevoie disperatæ de ceva øi era mereu panicatæ. ca o pisicæ sælbaticæ închisæ în cuøcæ. pentru ca ea sæ poatæ aøtepta procesul în confortul casei sale. Lizzie Borden. 255 P . lucra ore întregi la cæsufla de pæpuøi „Adora“.Øaptesprezece e 28 mai. Adora Crellin a fost arestatæ pentru uciderea lui Ann Nash. Curtea a decis cæ era indicat ca eu sæ preiau custodia surorii mele. punîndu°mi încontinuu întrebæri (De ce e atîta zgomot? Cum putem træi într°un loc atît de mic? Nu e periculos sæ ieøim afaræ?) øi cerînd permanent dovezi de iubire. Avînd în vedere situaflia. Ardea. cu Amma lîngæ mine. mi°a spus terapeutul la telefon. îi ræspunsesem eu.

E atît de uøor sæ oferi. Placizi. iar pærul îi era de culoarea ciocolatei. Avea ochii albaøtri øi reci exact ca Adora. În octombrie deja se închidea în cameræ la fiecare vizitæ a fetei. ajutîndu°mæ la gætit.GILLIAN FLYNN Amma m°a plesnit o datæ peste faflæ cînd am venit acasæ cu o nuanflæ greøitæ de albastru pentru patul Adorei din cæsufla de pæpuøi. øopti ea. Într°o noapte. dar cu o privire mai veselæ. De patru ori s°a smuls de lîngæ mine øi m°a fæcut „tîrfæ“. metalicæ de la robinet øi i°am øters fruntea. Era la fel de isteaflæ ca Amma. Amma chiar observase cæ avea exact nuanfla covorului din camera mea. Avea frisoane. Avea puflin puf pe obraji øi dinflii din faflæ cam mari. Oare o sæ vreau sæ mai ofer una øi încæ una? Oare o sæ îmi placæ sæ am grijæ de sora mea bolnavæ? Uitîndu°se 256 . Amma deveni însæ din ce în ce mai tæcutæ cînd venea Lily. dar le°am pus imediat înapoi. un program caraghios prin care trebuia sæ o strîng tare în brafle pe Amma øi sæ repet de cîteva ori Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!. am udat o cîrpæ cu apa rece. Am luat douæ aspirine din cutie. dupæ care le°am scos din nou. am aøezat°o pe toaletæ. Alan mi°a trimis bani pentru a o înscrie pe Amma la Bell School — douæzeci øi douæ de mii de dolari pe an. dupæ care a trîntit uøa camerei. A cincea oaræ. oricum. A devenit rapid o obiønuitæ a casei. cæmaøa de noapte i se lipise de corp øi dinflii îi clænflæneau. dacæ încerca sæ se desprindæ. — Îfli place de Lily mai mult decît de mine. Eu o plæceam. cîteva fete drægufle care învæflau în primul rînd sæ tînjeascæ pentru absolut tot Missouri. Apoi ne°am uitat una la alta. Cea care îmi plæcea mie foarte mult se numea Lily Burke. Øi s-a tævælit pe podea cînd am refuzat sæ dau 60 de dolari pe o canapea în miniaturæ fæcutæ din nuc. Am încercat øi terapia „îmbræfliøærii“. am izbucnit amîndouæ în rîs. Ca un lac îngheflat. Am dus°o la baie. Una sau douæ pastile. Øi-a gæsit imediat niøte prietene. m°am trezit cu Amma stînd lîngæ patul meu. færæ a pune la socotealæ cærflile øi rechizitele — øcoalæ care se afla la doar nouæ stræzi de casæ. cerîndu°mi sfatul la teme øi discutînd despre bæiefli.

am spus eu. — Acum trebuie sæ mæ bagi în cadæ øi sæ mæ speli. ca o jumætate de capac de sticlæ. abflibilduri øi o cutiuflæ care mirosea a clor. i°am surprins în privire o urmæ de recunoøtinflæ: e mama aici. Nætîngæ. Am dat telefon în Wind Gap øi am aøteptat douæsprezece minute. Eu i°am gæsit prima. Amma era deja calmæ. I°am ræscolit biroul øi am gæsit doar stilouri. se smiorcæi ea. I se smulseseræ doar øase dinfli. o dîræ uøoaræ de puf ciufulit între picioare. Am ræscolit toatæ casa. Ce ai fæcut. Pe 12 octombrie. 13 ani. 257 . dar eu øtiam deja unde sînt. Lily Burke dispæru în drumul sæu spre casæ. — Nu mai facem cum fæcea ea. la patru stræzi de apartamentul nostru. — Trebuie sæ mæ freci cu spirt. Lacrimile i se transformaræ în sughifluri øi apoi într°un urlet de jale. Sîni mari øi rotunzi. — Nu trebuie. I se înroøi fafla øi începu sæ urle. Goliciunea ei era uimitoare: picioare slabe de copil. Patru ore mai tîrziu i s°a descoperit cadavrul. I°am dat Ammei douæ aspirine. relaxeazæ°te. i°am distrus sutienele cu burete øi am întors øi salteaua. o cicatrice rotundæ øi zimflatæ pe øold.OBIECTE ASCUfiITE la mine cu ochi tremurætori øi bolnavi. gemu ea. Amma? Cînd am ajuns în camera ei. I°am læsat pe polifliøti sæ îi descopere. Pe celelalte le°am aruncat în toaletæ. I-am scos cæmaøa de noapte peste cap. Intræ în cadæ øi îøi trase picioarele sub bærbie. — Aøa face ea. am rævæøit sertarele. Am ridicat toate pernele. Amma. cu Amma pe urmele mele ca un cîine turbat. am rupt tapifleria. cei doi din faflæ mai mari øi patru de jos. proptit de o ladæ de gunoi. øoptea. pînæ cînd poliflia mi°a confirmat cæ mama era la ea acasæ. De la mirosul lor mi se umplu gura de salivæ. I°am ræscolit lenjeria.

îøi prinsese pærul strîns øi se pudrase pînæ cînd a devenit strælucitoare. Cele trei fete au flinut°o pe Ann la pæmînt. cele trei blonde au recunoscut cæ au ajutat°o pe Amma sæ le omoare pe Ann øi pe Natalie. Era Artemis. în timp ce Amma a strangulat°o cu un cordon pe care îl furase din trusa de bricolaj a unui vecin. în cazul în care mama lui Kelsey trecea pe acolo. Hoinæreau în acea zi în maøinufla de golf a Ammei øi au ajuns lîngæ casa lui Ann. cu Jodes plîngînd în tot acest timp. Apoi fetele au cærat corpul pînæ la rîu øi l°au aruncat în apæ. simflind pericolul. A durat o oræ pentru a o calma pe Jodes øi încæ o oræ pentru ca Amma sæ smulgæ dinflii. Au început sæ o împingæ pe Ann spre golf. zeifla sîngeroasæ a vînætorii. dupæ care s°au dus la casa lui Kelsey. distrugînd patul meu. Fetifla. s°au spælat în garajul din spate øi s°au uitat la un film. au machiat°o. Mama vrea sæ te salute. dar Amma a prins°o øi a atacat°o. iniflial. a încercat sæ fugæ. Au convins°o sæ vinæ cu ele la plimbare. A lovit°o cu o piatræ. Ann a muøcat°o. Dupæ ce am aruncat baldachinul opulent din camera Adorei øi i°am distrus mæsufla de toaletæ. Din 56 de dinfli micufli. iar dupæ cîteva ore s°au plictisit. Nici una nu mai øtia la ce film. Amma furase unul dintre aøternuturile albe de acasæ øi îl înfæøurase ca pe o rochie din Grecia anticæ. Pentru a primi pedepse mai uøoare în spitale de psihiatrie. Fetele au mers pînæ la pædurea din nord sub pretextul organizærii unui picnic. De aici avea semnul de pe øold. Dar toate øi°au amintit cæ au mîncat cantalup øi au bæut vin alb din sticle de Sprite. dar eu nu mi°am dat seama ce reprezenta. 258 . curæflafli øi albifli øi sclipind din podea! Au mai fost øi alte persoane implicate în crimele din Wind Gap. James Capisi nu minflea despre femeia fantomaticæ. Natalie fusese intrigatæ. S°au jucat cu Ann. Vino cu mine sæ ne jucæm.GILLIAN FLYNN Am golit cæsufla de pæpuøi cameræ cu cameræ. cînd Amma i°a øoptit la ureche: E un joc. patul Ammei øi fotoliul cu tapiflerie galbenæ. Poate cæ amîndouæ. nu mai øtiu dacæ eu sau Amma am flipat. Podeaua din camera mamei! Minunatele plæci de fildeø! Era fæcutæ din dinfli umani.

259 . Se pare cæ dinflii copiilor nu sînt atît de greu de smuls. cu cleøtele øi cu foarfeca la øcoalæ. cærîndu°le în ghiozdanul roz pe care i°l cumpærasem eu. cu din mozaicul de dinfli smuløi. (Imagine cu podeaua cæsuflei de pæpuøi. îmbræcînd°o cu tot felul de lucruri øi hrænind°o pe rînd. doar cîfliva sub formæ de aøchii). unde au flinut°o timp de 48 de ore. Fetele chiar au discutat ulterior sæ o omoare øi pe ea. Jodes a plîns iaræøi. în spatele læzii de gunoi unde læsase cadavrul. Pærul ciocolatiu al lui Lily Burke a fost împletit de Amma øi folosit pe post de covoraø în camera mea din cæsufla de pæpuøi. dupæ care a sugrumat°o cu mîinile. unde au proptit°o de zid. prietenele ei au flinut°o din nou la pæmînt în timp ce Amma o strangula. Amma a ucis°o pe Lily de una singuræ. epilîndu°i picioarele. Øi dacæ nu îfli pasæ foarte tare cum aratæ dupæ aceea. Din nou. Amma a smuls singuræ dinflii. A mers cu piatra. Ideea era pe cale sæ fie pusæ în aplicare cînd mama a fost arestatæ. Fetele ieøiseræ cu maøinufla de golf a Ammei la patru dimineafla pe o stræduflæ læturalnicæ ce dædea în Strada Principalæ. Toate astea pe o alee. lovind°o în cap cu o piatræ.OBIECTE ASCUfiITE A condus°o pe Natalie prin pædure pînæ la garajul lui Kelsey. i°a smuls øase dinfli øi i°a tæiat pærul. în timp ce savurau din plin urgia din oraø. aøteptînd marea descoperire. dacæ apeøi bine pe cleøti. îngrijind°o. de teamæ cæ ar putea sæ cedeze. Imediat dupæ miezul nopflii. Spafliul îngust dintre salonul de frumusefle øi magazinul de bricolaj era suficient pentru ca Amma øi Kelsey sæ o care pe Natalie de mîini øi de picioare pînæ în faflæ. pe 14 mai.

Am fost o datæ la ea øi am stat amîndouæ într°un spafliu de joacæ drægufl. freeadora. Bravo lui. Are voie sæ primeascæ vizitatori doar de douæ ori pe lunæ. Avocatul ei pregæteøte deja recursul. dar s°a potolit imediat. Am primit o græmadæ de oferte de a scrie cærfli pe tema asta. Alan a încuiat casa din Wind Gap øi s°a mutat într°un apartament în apropierea închisorii din Vandelia. îi scrie scrisori.Epilog Adora a fost gæsitæ vinovatæ de ucidere din culpæ pentru ceea ce i°a fæcut lui Marian. John mi°a scris o scrisoare amabilæ øi dureroasæ. aøa cum simflea mama cînd îøi înfigea pensetele în rænile mele. Au apærut tot felul de pliante despre familia mea de criminali. mai ales cæ Amma avea o plæcere deosebitæ sæ îøi batæ joc de durerea lui.. înconjurat de sîrmæ ghimpatæ. El a bænuit°o tot timpul pe Amma øi s°a mutat în garajul lui Meredith în special pentru a o „supraveghea“. Îi rænea pe ceilalfli flirtînd cu ei. Curry m-a îndemnat sæ accept o astfel de ofertæ. agæflate de bare øi inele de gimnasticæ. În zilele în care nu o poate vizita. Durerea era o plæcere intimæ. Cît despre cealaltæ dragoste a mea din Wind Gap. am øtiut de atunci cæ aøa se va întîmpla. Trei fete alunecau indiferent pe un tobogan 260 . mult dupæ aceea. Dupæ privirea pe care a avut°o în fafla corpului meu însemnat. sub privirea furioasæ a unor femei grase pe post de paznic. Amma va ræmîne în închisoare pînæ la vîrsta de 18 ani øi. Missouri. de un grup de susflinætori. Ceea ce explica conversaflia pe care o auzisem între ei doi. iar procesul e relatat cu entuziasm pe site°ul ei.org. probabil. nu am mai auzit nimic de Richard niciodatæ. Fetifle în salopete øi tricouri de închisoare.

Nu erau acceptate alte 261 . færæ a scoate o vorbæ. De ce Ann avea voie sæ o muøte øi eu nu? Nu a mai vrut sæ spunæ altceva. care erau atît de istefle øi interesante? Cu ce au putut sæ o supere? Cum a fost ea în stare de aøa ceva? Ultima întrebare sunase dojenitor. cînd îi laøi pe oameni sæ îfli facæ anumite lucruri. — Øi de ce a muøcat°o Ann? Mereu m-am gîndit la asta. Cîteodatæ. spuse în cele din urmæ. În schimb. de parcæ o certam cæ dæduse o petrecere cînd eu nu eram acasæ. Ann øi Natalie muriseræ pentru cæ Adora le acordase atenflie. Au fæcut asta întruna. Chinuiam împreunæ tot felul de chestii. am omorît o pisicæ. Amma privea chestia asta ca pe o trædare. Odatæ. Ea nici mæcar nu øi°a dat seama. Veneau tot timpul la noi acasæ. ne jucam prin pædure. pe toatæ durata vizitei mele. era umedæ de transpiraflie. Apoi au început sæ mæ întrebe despre cum e sæ fii bolnav. Era poate o încercare de a pærea mai duræ. Nu mai erau doar secretele mele. Nu puteam niciodatæ sæ am ceva numai al meu. de fapt tu le faci lor anumite lucruri. se urcau pe scaræ øi se dædeau din nou. Mæ hotærîsem sæ nu o întreb nimic despre crime. Amma o controla pe Adora prin faptul cæ o læsa sæ îi facæ ræu. cu bærbia în piept. De ce le°a smuls dinflii. nu putea rosti numele Adorei) a devenit interesatæ de ele. Øi°o trase imediat. Amma o læsase pe mama sæ o îmbolnæveascæ atîta timp. Ar fi stricat totul pînæ la urmæ. Casa de pæpuøi trebuia sæ arate perfect. dar în schimb avea acum un aer de fiinflæ din altæ lume. îi smulsese doar pentru cæ avusese nevoie de ei. Apoi tæcu o vreme øi am crezut cæ îmi va ignora întrebærile. ræspunzînd doar cu sughifluri øi oftaturi. de ce tocmai acele fete.OBIECTE ASCUfiITE cojit. Dar apoi. cerea dragoste necondiflionatæ øi loialitate. Ne distram. Cred cæ mai era ceva. Cît despre dinfli. toate fetele erau fie nebune. Amma îøi frecæ cu asprime pærul periuflæ. — Am fost prietenæ cu ele o vreme. ea (ca de obicei. Amma îøi tæiase pærul pînæ la chelie. Eram niøte nebune. Nu suporta sæ spele rufe øi sæ punæ mîna pe lucrurile altora. aøa cum era de fapt tot ce îndrægea Amma. Dar întrebærile mi°au flîønit din guræ imediat. fie proaste. pentru a face vizita cît mai relaxantæ cu putinflæ. Amma le privea cu amæræciune pe cele trei fetifle de pe tobogan øi îmi spuse cæ ura pe toatæ lumea de acolo. Cînd i°am atins mîna.

Nu beau nimic mai tare decît sucul de struguri preferat al lui Curry. îmi piaptænæ pærul. Ironic. Eileen îmi pregæteøte baia øi. Învæfl sæ fiu îngrijitæ pærinteøte. pînæ ce pielea se acoperise de linii zdrenfluite. Îmi retræiesc copilæria. unde mæ bucur de un pat øi de un pic de spafliu în ceea ce a fost odatæ camera de recreere de la subsol.GILLIAN FLYNN fetifle. dar nici eu nu m°am obosit prea tare sæ ajung la ele. Curry øi Eileen se propteau în canapeaua mea. am început sæ cred cæ din bunætate. Cîteodatæ mæ gîndesc la noaptea aceea în care am îngrijit°o pe Amma øi la cît de priceputæ am fost sæ o calmez. în cazul lui Curry. særbætoritæ în cea de-a doua duminicæ a lunii mai în SUA øi Canada. Toate obiectele ascuflite au fost încuiate. scena crimei. Învæfl sæ accept sæ fiu îngrijitæ cu dragoste. ræmîne doar un singur adevær: Ammei îi plæcea sæ ræneascæ. L°am scos øi l°am înfipt de mai multe ori. În final. Probabil mai pot exista sute de alte explicaflii ale faptelor Ammei. un gîdilat uøor sub bærbie). 262 . M°am priceput sæ am grijæ de Amma din bunætate? Sau mi°a plæcut sæ am grijæ de Amma pentru cæ am øi eu boala Adorei? Oscilez între cele douæ variante. E vina mamei. în care totul a fost dezvæluit. Mi°am strecurat un cuflit sub mînecæ øi. Curry øi Eileen mi°au împachetat niøte lucruri øi m°au luat la ei acasæ. cînd pielea începe sæ°mi zvîcneascæ. Îmi place violenfla flipase ea la mine. Iar anul æsta s°a nimerit ca în aceastæ zi sæ fie øi Ziua Mamei*. Pentru cæ Amma credea cæ o plac mai mult pe Lily decît pe ea. În ziua în care Amma a fost arestatæ. în baie. Curry a dat buzna înæuntru. Eileen øi Curry mæ trezesc dimineafla øi mæ bagæ în pat seara. * Ziua Mamei. mi°am dat jos cæmaøa øi l°am înfipt în cercul perfect de piele netedæ de pe spate. særutîndu°mæ (sau. cîteodatæ. ca niøte solnifle preocupate. Mæ trezesc cu stomacul încordat øi cu buza de sus transpiratæ. Din acelaøi motiv o ucisese pe Lily Burke. Nu mæ înfioaræ gestul æsta øi credem cæ este un semn bun. cînd se împlineøte exact un an de la întoarcerea mea în Wind Gap. mai ales noaptea. chiar înainte de a începe sæ mæ tai pe faflæ. Se apropie ziua de 12 mai. Cîteodatæ visez cæ o spæl pe Amma øi cæ îi øterg fruntea. În ultimul timp. Un copil hrænit cu otravæ consideræ durerea o alinare.

cea mai optimistæ øi cumsecade fiinflæ de pe planetæ — îfli mulflumesc pentru încrederea ta constantæ øi roagæ°l pe Jurgis sæ fie blînd cu mine în cronici. Lui Brett Nolan. mi°au oferit un sfat øi susflinere cînd scriam Obiecte ascuflite: Dan Fireman.P. dar øi criminologice. Scott øi un unicorn nevrozat cu un complex patern. mai ales celor care au citit manuscrisul de nenumærate ori. aøa cæ sper cæ v°a plæcut cartea. probabil. Scott Brown. Chestia cu ferma n°a prins niciodatæ. medic. autorul celui mai reconfortant e-mail de douæ cuvinte care a existat vreodatæ. Krista Stroever. care m°a purtat cu grijæ prin toatæ povestea asta a primei cærfli. Mulflumiri øi lui D. dar øi Lt. Pærinflii mei m°au încurajat întotdeauna sæ scriu.Mulflumiri Multe mulflumiri impresarei mele. Katy Caldwell. În cele din urmæ. Brian „Ives!“ Raftery øi celor patru veriøoare ale mele (Sarah. Monstrul pentru Mick al meu. tofli adæugînd un cuvînt esenflial unde era nevoie. Le mulflumesc tuturor. nu mi°a oferit absolut nici o sursæ de inspiraflie pentru personajele acestei cærfli. redactorilor mei de la Entertainment Weekly. Klein. Dan Snierson este. multæ dragoste øi consideraflie numeroasei mele familii din Missouri. Emilly Stone mi°a oferit sfaturi øi glume bune din Vermont. sînt. cînd am spus cæ vreau sæ mæ fac fie scriitor. mæ bucur sæ spun. Multe mulflumiri tuturor prietenilor mei. multe ræspunsuri în încercarea de a da formæ acestei cærfli. Sally Kim. Matt Stearns. cel mai bun cititor din lume — un compliment ce nu se oferæ cu uøurinflæ — care m°a îndepærtat de la cîteva referinfle întîmplætoare la Familia Simpson øi care este. Emmet Helrich. Deøtepte øi solidare. în special lui Henry Goldblatt øi redactorului-øef Rick Tetzeli. care m°au ajutat sæ înfleleg anumite probleme medicale. stomatologice. Stephanie Kip Rostan. de asemenea øi o încîntætoare companie la masa de searæ. Chicago øi Antarctica (îi recomand cu cælduræ serviciul de navete din Crazytown). care mi°a pus întrebæri precise øi mi°a oferit multe. care. særmanul de el øi m°a însoflit în numeroasele øi necesarele evadæri din realitate — eram doar eu. de asemenea. Josh Wolk. Kam øi Jessie). dar øi redactorului meu. doctorului John R. mai ales cînd aveam de gînd sæ ard tot ce scrisesem. 263 . Tessa. fie fermier cînd voi fi mare. a citit nenumærate variante ale cærflii. Lyle. încæ din clasa a treia. le mulflumesc lui Susan øi lui Errol Stone pentru refugiul acordat în casa de lîngæ lac.

C.77.88.440 sau prin e-mail la: editura@tritonic. Pentru a obfline oricare dintre aceste cærfli.77. editura suportæ costurile de transport prin poøtæ. . trimitefli comanda dumneavoastræ pe adresa: Editura TRITONIC.: 072.242.ro. prin fax: 021.În colecflia TRITONIC PREMIUM au apærut: Frida / Bárbara Mujica Spionul lui Dumnezeu / Juan Gómez-Jurado CARTEA PRIN POØTÆ Pentru cærflile comandate. În plus: – pentru 2 cærfli se acordæ o reducere de 10 % – de la 3 cærfli în sus se acordæ o reducere de 15%. la tel.P.73. 3-12 BUCUREØTI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful