REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E SUHAREKES DREJTORIA E ARSIMIT 05NR. ___ Datë 20.12.

2010 SUHAREKE OBJEKTIVAT E ARRITURA NË PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2010 Drejtoria e Arsimit në bazë të programit të punës të planifikuar për vitin 2010 ka realizuar këto objektiva: - Realizimi i plan-programeve mësimore. -Ngritja e suksesit dhe vijimi i rregullt i nxënësve në të gjitha nivelet e shkollimit -Ngritja e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënjes. -Ndërtimi, renovimi dhe rregullimi i objekteve shkollore. -Rregullimi,pastrimi dhe mirëmbajtja e ambientit të brendshme dhe të jashtëm të shkollave . -Vizitat (kontrollimet) në shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme të larta . -Përfshirja e të gjithë fëmijëve të moshës 6 vjeçare në edukimin fillor. -Emërimin e drejtorëve të shkollave. -Hulumtimi dhe bashkëpunimi me donatorë të jashtëm e të brendshëm për investime në shkolla ( BB, MASHT, Qeveria Japoneze,Motra Johana,KFOR,CIMIKU Austriak etj.) ♦ Suksesi dhe vijimi i nxënësve : Në gjysëmvjetorin e I-rë të vitit shkollor 2010/2011 në të gjitha nivelet e shkollimit mësimet i vijojnë 14911 nxënës (fëmijë): Në Qerdhe vijojnë 59 fëmijë të moshës 1-5 vjeçare të shpërndarë në grupe sipas moshës. Në arsimin fillor janë të regjistruar 6327 nxënës të shpërndarë në 287 paralele, prej tyre 5859 ose 94.1 % kanë kaluar me sukses pozitiv, 366 ose 4.3 % me sukses negativ dhe të pa notuar 102 ose 1.6 % e nxënësve. Në arsimin e mesëm të ulët janë të regjistruar 5121 nxënës të shpërndarë në 227 paralele prej tyre 3675 nxënës ose 73.1% % kanë treguar sukses pozitiv, 1351 ose 25 % sukses negativ, ndërsa 95 ose 1.9 % nxënës kanë mbetur të pa notuar . Në arsimin e mesëm të lartë janë të regjistruar 3404 nxënës të shpërndarë në 96 paralele prej tyre 1749ose 51.4 % e nxënësve kanë sukses pozitiv, sukses negativ 1601 nx. ose 47 % , ndërsa të pa notuar 54 nx. ose 1.6 % e nxënësve. Provimi i maturës :Për nxënës të klasave të XII dhe XIII të shkollave të mesme të larta provimi i maturës organizohet në dy afate .Në afatin e qershorit sipas analizës së rezultateve rezulton që në gjimnaz në drejtimin shkenca shoqërore sikurse edhe viteve të kaluara nxënësit nuk kanë treguar rezultate të kënaqshme,kjo është vërejtur edhe gjatë testeve provuese- vlerësimit të brendshëm si

4 % -DKA.ka përgatitur edhe tabelën krahasuese të suksesit të nxënësve në perioda të caktuara e cila u është shpërndarë edhe drejtorive të shkollave për ta përcjell metodologjinë e vlerësimit të njohurive të nxënësve sipas Udhëzimit Administrativ të MASHT dhe krahasimin e rezultateve të arritura të nxënësve. I-ra Gjithashtu në bashkëpunim me shkollat e mesme dhe me sugjerimet e MASHT e kemi bërë planifikimin e numrit të paraleleve dhe numrit të nxënësve për regjistrim në kl. Gjithsej janë 1003 punëtorë.dhe gjatë organizimit të mësimit plotësues ku nxënësit nuk kanë treguar interesim të duhur për përgatitje për test të maturës.deri në 50 nx.Për shkak të mungesës se lokalit dhe mjeteve financiare (buxhetit) në SHMT “S. .Nxënësit të cilët nuk janë regjistruar në këtë afat do të mund të regjistrohen në afatin e gushtit nëse i plotësojnë kriteret e konkursit. Vlen të theksohet se krahasuar me vitin e kaluar shkollor në SHMT “S. totali i kalueshmërisë të shprehur ne përqindje është 53. Ndërsa 117janë punëtorë administrativ dhe ndihmës në të tri nivelet e shkollimit. prej te gjitha klasave të IX –ta të shkollave te komunës sonë. Luarasi “ kemi ngritje të suksesit për 40% në provimin e maturës. ♦ -Në kuadër të SHMT “Skënder Luarasi “organizohet edhe mësimi jo formal (për të rritur) në këto drejtime : Profilet arsimore Nx.Me zbritjen e koeficientit të kalueshmërisë së provimit të maturës nga MASHT në komunën tone kanë mbetur pa e përfunduar provimin e maturës 10 % e nxënësve. DKA në bashkëpunim me shkollat fillore ka planifikuar numrin e paraleleve dhe numrin e nxënësve për regjistrim në paralelet parafillore dhe klasa të para. Krahasuar me vitin e kaluar numri i punëtorëve është zbritur për 11 . të regjistruar Gjinia Administrim biznesi 26 m-13 f-13 Instalues elektrik 15 m-15 Automekanik 12 m-12 Në bazë të raporteve të shkollave rezulton që në gjysëmvjetorin e parë të vitit shkollor 2010/2011 vijimi i nxënësve është në nivel. Sipas këtij planifikimi dhe në mbështetje të UA nr 16/2004 të MASHT është realizuar edhe regjistrimi i të gjithë fëmijët të moshës pesë vjeçare në paralelet parafillore dhe fëmijët e moshës gjashtë vjeçare në kl. Afati i Gushtit : Për nxënësit të cilët nuk e kanë kaluar testin e maturës MASHT në bashkëpunim me DKA –të ka planifikuar edhe afatin e dytë (afati i gushtit) .X. të X-ta. fillor dhe të mesëm të ultë janë të angazhuar 649 mësimdhënës prej tyre 621 janë të kualifikuar ndërsa 28 të pa kualifikuar. Sipas konkursit të shpallur nga MASHT është realizuar edhe regjistrimi i nxënësve në afatin e qershorit . ♦ Planifikimi dhe regjistrimi i nxënësve në klasa të I-ra të arsimit fillor dhe klasa të Xta te mesëm te larta. ♦ Personeli arsimor : Në arsimin parafillor. përveç rasteve ekstrem në shkollat e mesme ndaj të cilëve janë marrë masa disiplinore të cilët edhe e kanë ngritë numrin e mungesave krahasuar me këtë periudhë të vitit të kaluar. Luarasi “ është rritur numri nxënësve në paralele të kl. Testi i arritshmërisë për klasat e nënta: Janë testuar 1317 nx. Në arsimin e mesëm të lartë janë të angazhuar 158 mësimdhënës prej tyre 123 të kualifikuar e 35 të pa kualifikuar .

-Testi provues për klasat e XII-XIII të shkollave të mesme të larta.♦ Aplikimi dhe realizimi i plan-programeve të punës :Në bazë të vizitave (kontrollimeve) që ka bërë DKA-ja dhe raporteve të shkollave në kuadër të tri niveleve të edukimit rezulton se plan-programet e punës dhe ditët e mësimit-punës të planifikuara me kalendar shkollor janë realizuar për vitin shkollor 2010/2011. KK. Në kuadër të këtij aktiviteti DKA. Ky pyetësor u është shpërnda drejtorëve të shkollave me ndihmën e të cilit do t’i marrim opinionet e nxënësve për përgatitjen dhe angazhimin e mësimdhënësve gjatë orës mësimore.programit mësimor dhe ngritjen e suksesit të nxënësve . Trajnimin janë duke e ndjekur grupe të mësimdhënësve të SHMT “S.MASHT dhe donatorë të tjerë kanë investuar për kryerjen e këtyre punimeve: . ♦ Trajnimet e mësimdhënësve: DKA në Planin Strategjik (2005/2015) dhe në Planin Zhvillimor (2009/2011) ka planifikuar trajnimin e të gjithë mësimdhënësve për metodologjinë bashkëkohore të mësimdhënies dhe mësimnxënjes por në mungese të mjeteve buxhetore kemi ngecje në këtë drejtim. ♦ Testimet . ♦ DKA-Sektori i arsimit është duke përgatitur dhe formuluar kritereve për vlerësimin e punës së mësimdhënësve . -Garat “Gjuhëtari i ri” për shkollat nëntëvjeçare.PERFORMANCEN të cilën do ta fillojmë për ta realizuar gjatë këtij viti shkollor. Ndërsa MASHT në kuadër të përsosjes profesionale të mësimdhënësve po organizon trajnimin për aftësimin e mësimdhënësve në teknologjinë informative -ECDL. realizimin e plan. -Aktiviteti “Dita e vajzave”me nxënëse të klasave të IX –ta.garat .sektori i arsimit ka përgatit pyetësorin për vlerësimin e angazhimit-punës së mësimdhënësve në procesin e mësimdhënjes. ♦ DKA-Sektori i arsimit edhe për këtë vit shkollor ka planifikuar aktivitete dhe gara të ndryshme me nxënës të shkollave tona të cilat do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënjes. ♦ Objektet shkollore dhe pajisja me mjete mësimore:Gjatë kësaj periudhe DKA. -Testi provues për klasë të IX-ta . Luarasi” dhe të gjimnazit “Jeta e Re” e që do të vazhdoj edhe për mësimdhënësit e shkollave tjera. -Garat e recituesve me nxënës të tri niveleve të shkollimit. -Testi komunal për vlerësimin e njohurive për klasat I-IV të shkollave fillore dhe VI-VIII të shkollave nëntëvjeçare.aktivitete e lira dhe aktivitete jashtëmësimore: DKA –sektori i arsimit ka përgatit dhe ka realizuar projekt-propozimet për ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies : -Testi provues me të gjitha klasat e pesta të shkollave fillore. -Orientimi profesional për nxënësit e klasave të nënta.

00 € 50.Arberit Suharekë Suharekë Semetisht Reshtan DKA DKA 40.925.22 € 6.78 € 18.Shirokë.50 50.Manastirit Studenqan DKA 20.384.611.379.288.96 € Mbetjet nga prjekti i sh.00 € 0€ 2.041. Shirokës kanë mbetur edhe 2.555 € 77.Arbërit Ramë Bllaca Vendi Suharekë Shirokë Reshtan Bllacë Donatoret buxhetore DKA DKA DKA Shuma e zotuar 20.528.00 € 294.00 € 9.f.611.600.22 € 193.f.Arberit Vendi Buxheti DKA shuma 6.f. shkolla Arsimi 17 Shkurti F.50€ Investimet kapitale për vitin 2010 1 2 3 4 Furnizim me aparate fotokopjuese për shkolla (12 cop) Blerja e një veture për nevojat e Arsimit Ndërtimi-fasadimi.79 janë marr nga fondi I mjeteve vetanake 2010 dhe janë bart për lyerje ne sh.50 € barazim Blerja e mjeteve themelore.22 mjete janë te mbetura nga projekti i Reshtanit . Semetisht për renovim kulmi dhe oborr.f.00 € 343.925.75 € 6. 1 Përshkrimi i punës Emri i shkollës shkolla 17 Shkurti F.10 € 33.000.90 € Jeta e re Shkëndija H. Reshtnit 6.dru Furnizim me kompjuter për trajnim te arsimtarëve Mirëmbajtja e objekteve shkollore(Renovimi I nyjeve sanitare në Gjimnaz) Mirëmbajtja e objekteve shkollore(Ndërtimi I rrethojës dhe ndërrimi I dritareve. Shkëndijes dhe Gjimnazit 6.00 € 77. kurse 343.000.f.f.555.25 € Gjithsej Mbetjet nga prjekti i sh.78€ 18.00 € pagesa mbetja 13.Reshtan për lyerje brenda objektit. oborri me kubza) Renovimi I kulmit dhe oborrit Lyrja e brendshme e objektit 6 7 8 9 10 11 K.00 € -6.000.rrethoja.f. oborri i sh.(Veturë) 2 Aparate Fotokopjuese për shkolla) 3 4 5 Fasadimi.50 € Suharekë Shirokë Reshtan DKA DKA DKA .00 mjete kto nga rrethoja e Reqanit te mbetura nga viti 2009 janë bart ne sh.faza e dytë Ndërtimi i infrastrukturës shkollore Rregullimi I oborrit dhe kanalizimit Blerja e pajisjeve (Ndërrimi I kalldajave nga ato me lëndë djegëse naftë në ato me lëndë djegëse të ngurtë.96 vlera sipas kontratave 6.00€ 24.00 € janë bart ne sh.041.Prishtina F.37 € -91.rrethoja e oborrit.925.000.sportive faza e dytë Ndërtimi i infrastrukturës shkollore Emri I shko.074.913.908.00€ 14.78 18.04 € 2.63 € 59.00 € 9.528.301.074.00 € 80.913.920.379.22 € 292.711. MBETJET NGA PROJEKTET KAPITALE INVESDTIMET BUXHETORE 2.600.555.445 € 6.00 € 14. Reshatn Mbetjet e mbetura nga prjekti I sh.886.28 dhe mjetet 2072.000.Mjetet Kapitale 2010 Nr.28 € 6. ndërsa 2.f.00 € 60.594.000.000.528.00 € 77.

Takimet mujore me drejtorët e shkollave.00 € 4.Takime pune me inspektorët e arsimit të SIA-së në Prizren .973.Komunal DKA 8.000.00 € 4.88 € 8.Takimet mujore zyrtare në MASHT .shtatë shkolla sipas konkursit janë zgjedhur drejtorët kurse në një shkollë për shkak të numrit të .81 € 8.60 € 50.63 € 9.Arberit K.986.75 € 33.113.79 € 9.908.28 € 9.920.10 € 59. Veqilharxhi “në Muhlan të cilës i ka skaduar afati i përdorimit dhe paraqet rrezik për nxënës dhe stafin e shkollës por duke iu falënderuar donacionit të Motrës Johana dhe Komunës objektit të shkollës së re i është vënë gurthemeli ndërsa në shf”S.08 € 8.f.88 € 8. .mbajtjen e dokumentacionit pedagogjik dhe mbajtjen e higjienës në ambientin e jashtëm dhe të brendshëm te shkollave.Takimet javore me stafin e DKA-së .96€ 339.10 € 59.për fillimin e monitorimit të orës mësimore dhe funksionalizimin e aktiveve profesionale .dru Ndërtimi I rrethojës në Maqitevë Renovimi I kulmit-ndërtimi I rrethojës Renovimi I kulmit. Vlen të ceket se dokumentacioni pedagogjik dhe ai administrativ në shumicën e shkollave është mbajtur me rregull.81 € 8. ♦ Takime të rëndësishme të DKA-së: -Takimet e rregullta javore konsultative të drejtorëve komunal me kryetarin e komunës .886. pllatoja për nxënës Furnizim me kompjuterë për trajnim të arsimtarëve Ndërtimi I rrethojës dhe ndërrimi I dritareve Renovimi I nyjeve sanitare në Gjimnaz Lyerja e shkollës me polikolor Rregullimi I oborrit dhe kanalizimit ne Bllacë Totali I Investimeve F.489.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lyerja e shkollës me polikolor Ndërrimi I kalldajave nga ato me lëndë djegëse naftë në ato me lëndë djegëse të ngurtë.711.755. ♦ Konkurset. “N.Prishtina Shkolla e re Shkëndija Jeta ere Jeta e re Ramë Bllaca Reshtan Studenqan Maqitevë Delloc Semetisht Suharekë Suharekë Suharekë Suharekë Bllacë DKA DKA DKA DKA DKA DKA DKA DKA DKA DKA K.920.305.kërkesat dhe vendimet Gjatë këtij gjashtëmujori është mbajtur intervista për zgjedhjen e drejtorëve në tetë shkolla.755.908.75 € 33.60 € 67. CIMIC-un austriak dhe donator të tjerë rreth ndërtimit dhe riparimit të disa objekteve shkollore.00€ 17.986.949.28 € 9.711.489.79 € 9.Takimet në asamblenë komunale .Duhla” në Duhël ka mungesë të lokalit prandaj edhe mësimi organizohet në tri ndërrime.949.973.Gjithashtu është vlerësuar se vështirësi në organizimin e procesit të mësimdhënies dhe mësimnxënjes ka në: sh.113.08 € ♦ Vizitat dhe inspektimet në shkolla fillore dhe të mesme Vizitat (kontrollimet) janë kryer nga stafi i DKA-së për vlerësimin e zhvillimit të procesit mësimor.305.63 € 9.886.Manastirit Edit Durham Edit Durham H.96 € 339.Takime të ndryshme me KFOR-in. Gjatë këtyre vizitave janë udhëzuar drejtorët e shkollave për kompletimin e dosjeve të mësimdhënësve me informacione të nevojshme .

IX-ta dhe testit të kl. Sh.m. -Vizitë-kontroll i shkollave sipas planifikimit.f.Regjistrimi i të gjithë nxënësve në kl. Sh. Sh.u.vlen të theksohet që në kuadër të këtyre kërkesave për MASHT janë kërkesat për emërtim të dy shkollave fillore.u”Dëshmorët e Kombit”-Vraniq .pamjaftueshëm të kandidatëve. Shkollat në të cilat janë zgjedhur drejtorët: 1.u”Dëshmorët e Tivarit”Peqan 6. . Sh.f.u”Bajram Curri”-Nishor Numri total i kërkesave është 146. -Rregullimi dhe meremetimi i objekteve shkollore me prioritet.f. 5.Sh.f.m.m.X-ta -Organizimi dhe mbajtja e provimit të maturës.për ndërrim lokacioni të SHMP.”Dëshmorët e Greikocit”-Greikoc. 2.u”Sadri Duhla”-Duhël. DREJTORIA ARSIMIT D R E J T O R I: Xhemajli Shala .testit të kl.V-ta -Pajisja e shkollave me mjete mësimor.f.I-ra.për pagesën e punëtorëve që nuk janë në listë të pagave. 4. Numri i vendimeve gjatë kësaj periudhe janë gjithsejtë 93 Takime me drejtor të shkollave-6 ♦ Objektivat për vitin 2011 -Vlerësimi i punës së mësimdhënësve (PRFORMANCA) -Planifikimi i kuadrit dhe numrit të paraleleve për vitin e ardhshëm shkollor.Shpallja e konkursit dhe pranimi i kuadrit.m.për inventar shkollor etj.m. 3.m.f.u”Ramë Bllaca”-Bllacë. Sh. konkursi do të përsëritet. . Qerdhen “Fluturat”-Suharekë 7 Gjimnazin”Jeta e re”-Suharekë Shkolla në të cilat duhet të përsëritet konkursi është : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful