ANG MISA NG SAMBAYANAN

PASIMULA Awiting Pambungad
PARI (P) : Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. BAYAN (B) : Amen! P: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat…

B:

At sumaiyo rin!

PAGSISISI SA KASALANAN
P: Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo’y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. P & B:

Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala
(ang lahat ay dadagok sa dibdib)

sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
P: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

B:

Amen.

PANGINOON KAAWAN MO KAMI
P: B: P: B: P: B: P: Panginoon, kaawaan mo kami.

Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami.

Kristo, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami.

Panginoon, kaawaan mo kami.
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

B:

Amen.

CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME

1

Aking Tanglaw Panginoon. sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama naming makapangyarihan. Hilumin Mo Pag-Aalaala Pag-Aalay Ng Puso Pagbubunyi Ng Misteryo Ng Pananampalataya Aba Ginoong Maria Aleluya Ang Kaluluwa Ko'y Nau-Uhaw Ang Panginoon Ang Aking Pastol Ang Puso Ko'y Nagpupuri Ang Tanging Alay Ko Awit Ng Paghahangad (Cenzon) Buksan Ang Aming Puso Dakilang Pag-Ibig Diyos Ay Pag-Ibig Gabing Kulimlim Gugma Hesus Hindi Kita Malilimutan Humayo't Ihayag Isang Pagkain. Kapanalig Lupa Lupa Man Ay Langit Na Rin Magpasalamat Kayo Sa Panginoon Magsiawit Kayo Sa Panginoon Manatili Ka Mapapalad Narito Ako O Hesus. ikaw lamang.. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.GLORIA/PAPURI SA DIYOS SA KAITASAN (kapag nakatakdang ganapin. kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Panginoong Hesukristo. Isang Katawan. Sapagka’t ikaw lamang ang banal. ikaw lamang ang Panginoon. Pinupuri ka namin. Isang Bayan Isang Pananampalataya Kahanga-Hanga Kaibigan... Isang Katawan. Kapatawaran Panunumpa Papuri Papuri Sa Diyos (Gloria) Purihin Ang Panginoon Purihi't Pasalamatan Sa Hapag Ng Panginoon Sa 'Yo Lamang Saan Kami Tutungo? Santo Santo Silayan Sino Kayo Sino Ako Sinong Makapaghihiwalay Siya Stella Maris Tambuli Tanging Yaman Tinapay Ng Buhay 40 24 12 23 32 30 19 7 5 22 17 36 10 37 47 18 15 38 57 50 43 39 2 1 16 54 20 52 6 33 46 31 42 44 55 34 21 49 - PANALANGIN PAMBUNGAD P: Manalangin tayo. dinarangal ka namin. maawa ka sa amin. pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Amen. Panginoong Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. tanggapin mo ang aming kahilingan. Hilumin Mo Pag-Aalaala Pag-Aalay Ng Puso Pagbubunyi Ng Misteryo Ng Pananampalataya Paghahain Ng Alay Paghahandog Paghahandog Ng Sarili Pag-Ibig Mo Pag-Ibig Mo Ama Pagmamahal Sa Panginoon Pagtitipan Panalanging Maging Bukas-Palad Pananagutan Pananalig Panginoon. Panginoong Diyos. Kapanalig Lupa Lupa Man Ay Langit Na Rin Magpasalamat Kayo Sa Panginoon Magsiawit Kayo Sa Panginoon Manatili Ka Mapapalad Narito Ako O Hesus. ang Kataas-taasan. . sinasamba ka namin. Isang Bayan 26 25 9 59 61 11 Isang Pananampalataya Kahanga-Hanga Kaibigan. Bugtong na Anak. maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos.. 2 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 31 .. Anak ng Ama.. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. ipinagbubunyi ka namin. Hari ng langit.. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. aawitin o darasalin ang awit na ito). B: Amen. ***Listed as Song Numbers 35 4 3 14 27 28 53 41 45 58 56 51 29 13 48 60 26 25 9 59 61 11 40 24 12 23 32 30 19 7 35 4 3 14 27 28 53 41 45 58 56 51 29 13 48 60 - INDEX Aba Ginoong Maria Aleluya Ang Kaluluwa Ko'y Nau-Uhaw Ang Panginoon Ang Aking Pastol Ang Puso Ko'y Nagpupuri Ang Tanging Alay Ko Awit Ng Paghahangad (Cenzon) Buksan Ang Aming Puso Dakilang Pag-Ibig Diyos Ay Pag-Ibig Gabing Kulimlim Gugma Hesus Hindi Kita Malilimutan Humayo't Ihayag Isang Pagkain. O Hesukristo.. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.

ang bawat dalangin Dahil sa 'yo lupa man ay langit na rin Umasa kang ikaw ang iisipin Pangalan mo ang laging tatawagin Mahal naming Panginoon hindi ka lilimutin Pagka't ikaw ang siyang gabay ng damdamin Ikaw ang nagturo ng tamang landasin Sa puso at aking damdamin Dinggin ang papuri. Kaya ngayon dapat ika’y magbago. ISANG KATAWAN. Koro: Iisang Panginoon. ika’y magbago Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. iisang Katawan. (Pagkatapos ng unang Pagbasa) T: Ang Salita ng Diyos! B: Salamat sa Diyos! PSALMO RESPONSORIO (Ito ay maaring awitin ng Koro) IKALAWANG PAGBASA T: T: B: Ang ikalawang pagbasa mula sa …. Kami nawa’y matipon din at maging bayan mong giliw. (Koro) 061 – LUPA MAN AY LANGIT NA RIN Nakita ko ang tunay na pag-asa Natagpuan ang tunay na ligaya Mahal naming Panginoon ako'y sumasamba Pagka't sa piling mo'y walang kasing ganda Ikaw ang nagturo ng tamang landasin Sa puso at aking damdamin Dinggin ang papuri. ISANG BAYAN Katulad ng mga butil na tinitipon. Habang may panahon ika’y matuto Pagmamahal sa kapwa ay isa-puso mo. ang bawat dalangin Dahil sa 'yo lupa man ay langit na rin Dahil sa 'yo lupa man ay langit na rin PAGPAPAHAYAG NG SALITA NG DIYOS UNANG PAGBASA TAGAPAGLAHAD (T): Ang unang pagbasa mula sa …. At sumaiyo rin! Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay __…. Habang may panahon.. upang maging tinapay na nagbibigay-buhay.Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan Dahil tayo ay lupa lamang Coda: Kaya pilitin mong ika’y magbago. (Ulitin) Katulad din ng mga ubas na piniga at naging alak: sino mang uminom nito: “may buhay na walang hanggan. Isang bayan. Papuri sa iyo. Panginoon! (Pagkatapos ng ebanghelyo) Ang Mabuting Balita ng Panginoon! Pinupuri ka namin. isang lahing sa ’yo’y nagpupugay.” Kami nawa’y maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag. Panginoong Hesukristo! HOMILIYA 30 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 3 . 060 – ISANG PAGKAIN.. (Pagkatapos ng ikalawang Pagbasa) Ang Salita ng Diyos! Salamat sa Diyos! ALELUYA MABUTING BALITA P: B: P: B: P: B: Sumainyo ang Panginoon.

Ipamalita sa buong mundo Pag-ibig ng Diyos. Ng gintong aral at pag-asa. namatay at inilibing. Sa puso’t diwa. Ipinako sa krus dahil sa atin. Tayo’y isa lamang. Sumilang at hindi ginawa. gayundin sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Tanging Ikaw ang kaligtasan Sa panganib ingatan ako. nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Paririto Siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo. na may gawa ng langit at lupa. na siyang sumakop sa Bawat pusong uhaw sa pagsuyo (ulitin ang koro) Diyos ay pag–ibig (2x) 059– 059– LUPA Nagmula sa lupa nagbabalik na kusa Ang buhay mong sa lupa nagmula Bago mo linisin ang putik ng ‘yong kapwa Hugasan ang ‘yong putik sa mukha Kung ano ang di mo gusto. Diyos buhat sa Diyos. ayon sa Banal na Kasulatan. H’wag gawin sa iba Kung ano ang ‘yong inutang. aking tanglaw. Sikapin sa ating pagtungo. Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon at nagbibigay-buhay: na nanggagaling sa Ama at sa Anak: Sinasamba Siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak: Nagsalita Siya sa pamamagitan ng mga Propeta. Kahit na tayo’y magkawalay. Ang lingkod Mong hahanap sa 'Yo Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan Lingapin Mo at kahabagan Panginoon. (Koro) Pag-ibig ang siyang buklod natin. Umakyat sa kalangitan: at lumuklok sa kanan ng Amang Maykapal. (lahat ay yuyuko hanggang sa “naging tao”) Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Magmahalan tayo’t magtulungan. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. AKING TANGLAW Panginoon. kaisa ng Ama sa pagka-Diyos: at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Sumasampalataya ako sa iisang banal na Simbahang Katolika at apostolika. Sating puso at kalul’wa At siyang nagdulot. Ang lingkod Mong nananalig sa 'Yo Ang tawag ko'y 'Yong pakinggan. Lingapin Mo at kahabagan Anyaya Mo'y lumapit sa 'Yo. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Bugtong na Anak ng Diyos. At kung tayo’y bigo ay huwag limutin Na may Diyos tayong nagmamahal. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. ng lahat ng nakikita at di nakikita.IBIG Pag–ibig ang siyang pumukaw. Amen. Ay siya ring kabayaran Sumasampalataya ako sa isang Diyos. aking tanglaw. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo. Siya ay nanaog buhat sa kalangitan. huwag kang magtago Sa bawat sulok ng mundo. sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Tanging Ikaw ang kaligtasan Sa masama ilayo Mo ako. sa ating buhay. (Koro) Koro: Pagkat ang Diyos nati’y. Diyos ng pag-ibig.PAGPAPAHAYAG NG PANANAMPALATAYA P & B: 057– 057– PANGINOON. AYAN PANALANGIN NG BAYAN (Ito’y sumusunod sa panahon) 4 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 29 . Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Huwag magkubli. Di mapapawi kailan pa man. 058– 058– DIYOS AY PAG. liwanag buhat sa liwanag.

ang pangalan Niya'y sinasambit 055– 055– STELLA MARIS Kung itong aming paglalayag. buong bayan ngayo'y nagtitipon Upang pagsaluhan ang kaligtasan. sa 'ming pagbibigay puri Anupamang pagtangis. . Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong Sambayanan niyang banal. Hinirang na tala ng umaga Kahit alon man ng pangamba. sa panahong ang ani'y sagana Sa panahon ng digmaan at kaguluhan.. kami’y nagbubunyi sa iyong kadakilaan: 28 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 5 ...054– 054– SA HAPAG NG PANGINOON Koro: Sa hapag ng Panginoon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. At aakayin Ko ang pagsikat ng umaga Yakapin mo'ng kaloob Kong buhay sa iyo Sa piling Ko damhin mo ang mundo Sa kapwa mo muling mabibigo Kapayapaan Ko lamang ang sasagip sa iyo. Itinaas na namin sa Panginoon! Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. B: Amen! PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT P: B: P: B: P: B: Sumainyo ang Panginoon. ang banal at makasalanan Ang bulag at lumpo. At sumaiyo rin! Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. handog ng Diyos sa tanan Sa panahong tigang ang lupa. At aakayin Ko ang pagsikat ng umaga PAGDIRIWANG NG HULING HAPUNAN PAGHAHANDA NG MGA ALAY Awiting Pag-aalay (Prusisyon ng pag-aalay ng tinapay at alak) P: B: Manalangin kayo... Anumang tagal ng gabi. sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. narito Ako Ang buhay Ko'ng nagdudulot ng buhay sa iyo. PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY P: Ama naming Lumikha.. ang lahat ay inaanyayahan Sa 'ming pagdadalmhati. Papawiin Ko ang lumbay mo Kukumutan ka ng saya. Marapat na siya ay pasalamatan! PREPASYO AT PAGBUBUNYI P: Ama naming makapangyarihan. Papawiin Ko ang lumbay mo Kukumutan ka ng saya.. Sa kalangitan naming pita Nawa'y maging hantungang. Di mo man tanto. Inabot ng pagkabagabag Nawa'y mabanaagan ka.... Di alintana sapagkat naro'n ka Ni unos ng pighati.. Kadilimang ito ay kakayanin mo Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako. sa panahon ng kapayapaan Ang mga dakila't dukha.. Ika'y tala ng kalangitan Ningning mo ay walang pagmamaliw Inang sinta.. Pinakamimithing kaharian (Koro) 056– 056– GABING KULIMLIM Pagsapit ng gabing kulimlim naririto Ako... Inang ginigiliw Tanglawan kami aming ina.. mga kapatid. ang api at sugatan. kasama mo Ako. hapo't pasakit. . At kadiliman ng gabi (Koro) Koro: Maria sa puso ninuman.

Panginoong Diyos na makapangyarihan! Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon! Osana sa kaitaasan! ANALANGIN NG PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT P: Ama naming banal. ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Ikaw ang laging hanap. Ika’y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal.. Kamalia’y tutuwirin. Amen (Maaring kantahin ang Dakilang Amen) B: 6 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 27 . ‘pagkat ang tulong Mo sa twina’y taglay. hinawakan niya ang tinapay. Katarungan magbubuhat.. Kaloob Mong talino atas Mo’y pagyamanin Sa pakikihamok lagi naming gamitin Karahasay’y pipiitin. .. (Koro) Koro: Sino kayong uusig sa di makatarungan Sino kayang lulupig sakim na umiiral Sa sinumang sa Diyos mulat. Kaligtasa’y t’yak kung hawak Mo ako. Gayun din naman. Coda: Umaawit. muli ka niyang pinasalamatan. (Koro) Koro: Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay. P: B: P: Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. umaawit. noong matapos ang hapunan. Kaya’t sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa ami’y maging Katawan at Dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Ikaw ra ang bugtong paglaum kahayag sa takdang madulom ug {ako/kami} Magpadayon Ginoo sa pagsilbi ka nimo. Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad. Magdiriwang ang hari. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin: ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo….. O Ginoo. S’yang dahilan.. iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alangad at sinabi: Tanggapin ninyong lahat ito at inumin: ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.. Ama. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang sa Iyo ay nangako galak yaong makakamtan. hinawakan niya ang kalis. at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. (Koro) 053 053– AWIT NG PAGHAHANGAD (CENZON) O Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo. Diyos Amang makapangyarihan.. kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo. umaawit akong buong galak. kaming makasalanan Saan kami susulong. pinaghati-hati niya iyon. kasama niya. Dadalangin akong nakataas aking kamay. pinasalamatan ka niya. umaawit akong buong galak.. ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga. 052– SAAN KAMI TUTUNGO? 052– Saan kami tutungo. santo. Sa lilim ng Iyong mga pakpak. magagalak na aawit ng papuring iaalay. iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi: 051– 051– GUGMA Gugma ang naghagit ka {nako/namo} Sa paghalad sa {akong/among} kinabuhi Gugma ang nagdasig ka {nako/namo} Sa pagsalig ka nimo.P & B: Santo. Ikaw Poon ang hantungan. santo. ang Diyos. si Kristo'y nabuhay Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. dahas lagging kapisan Ikaw Hesus ang susundan. Si Kristo'y namatay.

Alleluya! 049 – TINAPAY NG BUHAY Koro: Ikaw Hesus. At patawarin mo kami sa aming mga sala Para nang pagpapatawad namin. sumasalangit ka. kalinga Niya'y wagas. B: Sapagka’t iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan man! Amen. Siya'y papurihan! Araw at tala Siya'y parangalan! Ating 'pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan! Alleluya! At isigaw sa lahat. Bigyan mo kami ngayon. Sambahin ang ngalan mo. ANG PAKIKINABANG PANALANGIN NG PANGINOON ANALANGIN P: Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos ipayahag natin nang lakas-loob: P & B: Ama namin. Siya'y papurihan! Araw at tala. Panginoon. Sa aming mga kasamaan. sa nagkakasala sa amin. (Koro) Marapatin sa kapwa maging tinapay. Buhay na ganap ang sa ami'y kaloob at pagsasalong walang hanggan. At iadya mo kami sa lahat ng masama. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. ang tinapay ng buhay. kami’y gabayan at huwag mong kalilimutan Pagdating sa ‘yong kaharian. 26 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 7 . binasbasan. KAPATAWARAN Panginoon. dito sa lupa para nang sa langit. Mapasaamin ang kaharian mo. kapatawaran sa aming mga makasalanan Ito’y aming kahilingan. Basbasan ang buhay naming handog Nawa'y matulad sa pag-aalay Mo Buhay na laan nang lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. inialay. kami’y kaawaan Sa aming mga pagkukulang. singningning ng bituin. hinati't. Liwanag ng Diyos sumaatin! Langit at lupa.048 – HUMAYO’T IHAYAG Humayo't ihayag (Purihin Siya!) At ating ibunyag (Awitan Siya!) Pagliligtas ng Diyos na sa Krus ni Hesus Ang Siyang sa mundo'y tumubos! Langit at lupa. pag-ibig Niya sa inyo ay tapat! Halina't sumayaw. P: Hinihiling naming kami’y iadya sa lahat ng masama. ng aming kakanin sa araw-araw. sa tanan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Sundin ang loob mo. Kayong dukha't salat. Kagalakan sa nalulumbay. sanlibutan Ang ngalan Niyang angkin. iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng Tagapagligtas naming si Hesukristo. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Katarungan sa naapi At kanlungan ng bayan Mong sawi. buong bayan! Lukso sabay sigaw. Siya'y parangalan! Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. (Koro) 050 – PANGINOON. O Kristo.

At sumaiyo rin! Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa’t isa. na s'yang unang nagmamahal. ang bawat kapatid at kapwa. hinubog sa lupa't kahinaan. sinabi mo sa iyong mga Apostol: Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. B: Amen. buong puso.. (Koro) Coda: Inampon sa Kanyang pangalan. Iwasan lahat ang pagkapoot. na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. at sumusunod sa kanya.. upang Iyong alipin manatili sa pag-ibig Mo. saan man manahan. 047 – PAGTITIPAN Hesukristo. D'yos ay naroon. B: P: B: P: Amen. pagpalain S'yat liligaya.PAGBIBIGAYAN NG KAPAYAPAAN P: Panginoong Hesukristo.. halaga ay higit sa ginto. Panginoon. Aking buhay pagpalai't bihagin. P: B: Ito ang Kordero ng Diyos. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Kordero ng Diyos. sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. maawa ka sa amin. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala... Sundin ang landasin ni Hesukristo. Sino kayong tatanggol sa pananampalataya? Sino kayong daan ng biyaya at pagpapala? Sino kayong inanyayahan Niyang makapisan? Pagtubos sa mundong kapalit. na naglingkod sa taong mahal. Purihi't ibigin ang ating D'yos.. Kaya't buong pag-ibig din nating mahalin. . Ama naming mapagmahal. Kanyang kamatayan. maawa ka sa amin. walang alinlangan. Awit sa Pakikinabang PANALANGIN PAGKAPAKINABANG P: Manalangin tayo. Kordero ng Diyos.. ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. at ito'y halimbawa ng D'yos. ang sarili Mo'y inialay. Mapalad ang gumagalang sa D'yos. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. sa Haring nakapako sa krus. pag-aalinlanga't yamot. Kayo'y taong makasalanan. 8 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 25 . PAGHAHATI-HATI SA TINAPAY AT PAGSASALO P & B: Kordero ng Diyos. ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. sa tingin Mo. inampon sa Kanyang pangalan. na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Hesus. Panginoon. Tatamasahin N'ya ang kanyang biyaya. na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo nguni’t sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo pagpasawalang hanggan. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa. AKILANG 045 – DAKILANG PAG-IBIG Koro: Dakilang pag-ibig.. (Koro) Koro: Kayo'y taong makasalanan. 046 – SINO KAYO Sino kayong napabilang sa Kanyang kapisanan? Sino kayong tinawag N'yang katoto at kaibigan? Sino kayong sasagisag sa Krus N'yang pinapasan? Makikibaka alang sa dangal at katarungan. Pagkat D'yos ko tangi Mong hinahanap. munti ngang handog ko sa iyo.

Siya ay akin at ako’y sa Kanya. At ngayon sa aking buhay sa tuwina Siya’y nagbabantay. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. at Espiritu Santo. Siya ang tanging Panginoon. At mapapawi ang takot sa ‘kin ‘pagkat taglay lakas Mong angkin. (Koro) PAGHAYO SA PAGWAWAKAS P: B: P: B: P: B: Sumainyo ang Panginoon. Ikaw lamang ang pangakong susundin. Tanging kay Hesus. si Hesus ang daan. Kaibigan. Ang pag-ibig Niya’y tunay na walang kapantay. Amen! Tapos na ang Misa. Salamat sa Diyos! Awiting Pangwakas 24 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 9 . Kahit ang puso ko’y nalulumbay. Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa ‘yo magpakailan pa man. magpakailan pa man. at Anak. Siya ang aking gabay. sa takbo sakdal. Asahan mo ang katapatan ko. Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. 044 – SIYA Buhay ko’y may kaguluhan ang landas walang patutunguhan. mayro’ng tagumpay. Ikaw ang siyang pag-ibig ko.043 – PANUNUMPA Ikaw lamang ang pangakong mahalin sa sumpang sa ‘yo magpakailan pa man. ano kaya ang kahahantungan? Ngunit salamat ako’y natagpuan binigyan N’ya ng kapayapaan. Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. liwanagan ang daan. Siya sa aki’y nagbigay buhay. Ama. Yakapin Mong bawat sandali ang buhay kong sumpang sa ‘yo lamang alay at mapapawi ang takot sa ‘kin pangakong walang hanggan. (Koro) Koro: Siya ang aking patnubay. mananatiling ikaw pa rin. Si Hesus ang katotohanan. At sumaiyo rin! Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos (†). Hinding-hindi na ako mangangamba si Hesus laging kasama.

Buksan ang aming palad. Lahat ay makayakap. Sa ating pagkabagabag. Tulungan Mong ihanap. alleluia Magsiawit. Koro: Buksan ang aming isip. (Koro) Ang pasaning mabigat sa 'ting mga balikat Pinagaan nang lubusan ng D'yos na Tagapagligtas. Koro 2: Magsiawit kayo sa Panginoon. bugtong na Anak Panginoong Diyos Kordero ng Diyos. (Koro) APURI 002 . (Koro) CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME Panginoong Diyos hari ng langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo. Hipan ninyo ang trompeta. Amen (2x) Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan 10 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI 23 . Pag-uusig o gutom o tabak? At kahit na ang kamatayan. Anak ng Ama Papuri sa Diyos (2x) Papuri sa Diyos sa kaitaasan Ikaw na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa Ka (2x) sa amin lkaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin Mo ang aming kahilingan (2x) Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama maawa Ka (2x) sa amin Papuri sa Diyos (2x) sa kaitaasan Sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang Kataastaasan Ikaw lamang 0 Hesukristo ang Panginoon Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Walang makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng D’yos. sa D'yos tayo'y tumawag. Sa bawat pagkukuro. Sa ating mga kaaway. dinarangal Ka namin Sinasamba Ka namin ipinagbubunyi Ka namin Pinasasalamatan Ka namin Dahil sa dakila Mong angking kapurihan 040 – MAGSIAWIT KAYO SA PANGINOON Koro: Magsiawit kayo sa Panginoon. 042 – SINONG MAKAPAGHIHIWALAY Koro: Sino’ng makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino’ng makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng D’yos? Paghihirap ba. Saan man sa langit o lupa. Sa Panginoon.MGA AWIT 001 . kapighatian. Walang makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng D’yos. Nang kusang matangkilik. siyang nagbigay Ng buhay sa ating lahat. ipahayag ang dulot niyang Kaligtasan. Habambuhay ay purihin kagandahang-loob n'ya sa 'tin. (Koro) Kung ang Diyos ay nasa panig natin. ang landas n'yay tahakin. (Koro) Ang Ama kayang mapagtangkilik. magsiawit Magsiawit sa Panginoon …. Kami ng bagong malay. (Koro) Dakila ang Poon dapat na purihin Siyang nagbigay. alleluia Magsiawit sa Panginoon. Tungkuling nabanaag. Ano pa ang ating pangamba? Walang anumang kapangyarihan ang makapaghihiwalay sa atin Sa pag-ibig ng Diyos. purihin ang kanyang pangalan Ipahayag. O Anak na nag-aalay ng lahat.PURIHIN ANG PANGINOON Koro: Purihin ang Panginoon. Turuan Mong mag-alab. 041 – BUKSAN ANG AMING PUSO Buksan ang aming puso.PAPURI SA DIYOS (GLORIA) Papuri sa Diyos (3x) sa kaitaasan At sa lupa'y kapayapaan (2x) sa mga taong kinalulugdan N'ya Pinupuri Ka namin. tayo ay kanyang iniligtas. Sarili’y maialay. (Koro) Kaya Panginoon'y dinggin. Sikatan ng liwanag. Purihin. At tugtugin ang gita--ra at ang kaaya-ayang lira. umawit ng kagalakan. (Koro) Kayong mga angkan maghandog sa Poon Luwalhati at papuri Ialay sa Panginoon.

lahat na ay ialay sa Kanya . Aleluya Purihin ang Diyos. Ay simula ng karunungan Ang kanyang kapuriha’y. Bawat tao’y nalulumbay. Aleluya. ng kaluwalhatian Mo Osana. Ang kagandahang loob mo. Nayon sa ‘Yong hapag. Aleluya. sa iyo O Panginoon ko. (Koro) Koro: Hindi ka man. mga awitin. (Koro) 039 – PAPURI Itaas na ang mga mata sa Panginoong lumikha Ng mga lupa at tala. lakas mo't kaluwalatian. Osana. Kalikasa'y nangagpupugay. Panginoon Diyos na makapangyarihan Napupuno ang langit at lupa. Wikain Mo. Alelu. Manatili magpakailanman 003 . pag-iisip.a . Osana. Amang mapagmahal. Tula't damdamin. sa atin ‘binibigay (Koro) 038 – PANANALIG Sa Puso kong umiibig. at katapatan. Tula't damdamin. walang tubig ako’y nauuhaw O Diyos hangad kitang tunay. masilayan. lahat na ay ialay sa Kanya.SANTO SANTO Santo. sa ngalan ng Panginoon. Alelu. Iyong patibayin.. pagmamahal. sa kaitaasan. Aleluya 005 005. Osana. nakikinig ako sa Iyong mga Salita. Siya’y ating pasalamatan. Aleluya. (Koro) 006 006 .sa kaitaasan Kahanga-hanga ang gawa ng D’yos. At init mo’y maglaho ng tuluyan Pag-ibig ko sa ‘yo. ang papuri sa Diyos Ama Lahat ng lugod at lahat ng saya’y ialay sa Kanya (repeat verse 1) Itaas na sa Kanya mga himig at kanta. walang nananaig Kungdi yaong pananalig sa sintang iniibig. Mananatili kailan pa man. Santo. Santo. Alelu. Ang kaluluwa ko’t nauuhaw. (Koro) Purihin ang Panginoon. karapat-dapat pag-aralan Ng tanang mga taong sumasamba sa Kanya (Koro) (Koro) Koro: Ang kaluluwa ko’t nauuhaw. sa kaitaasan. kalul’wat katawan. (Koro) Kaya kita'y minamasdan. Poon. . sa iyo ako’y nauuhaw.AGMAMAHAL 037 – PAGMAMAHAL SA PANGINOON Koro: Pagmamahal sa Panginoon. (Koro) Koro: Itaas na sa Kanya mga himig at kanta. higit sa buhay sa mundo Kaya ako’y magpupuri. may mga huni pang sumasabay. doon sa iyong dalanginan Nang makita kong lubusan. kami’y nag-aalay Alak at tinapay. ngalan mo’y aking sasambitin (Koro) 004004-ALELUYA Aleluya. sa iyo O Panginoon ko. Aleluya. Aleluya Purihin ang Diyos. Ialay sa Kanya. . alak at tinapay. at ‘di mapalagay. alay ng ‘Yong bayan (Koro) Buhay.. Sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak Dakilang gawain ng D’yos. Osana. kaya’t muling hain Upang sa biyaya. Ang lahat-lahat na taglay ng ‘Yong bayan (Koro) Ito’y sa ‘Yo galing. 22 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 11 . Alelu.. Sana’y tanggapin mo.PAGHAHAIN NG ALAY Koro: Buhay. Hangga’t hindi nahihimlay. (Koro) Coda: Isigaw sa iba. sa puso mong dalisay. Osana.sa kaitaasan Pinagpala ang naparirito. ng kaluwalhatian Handog ay kaligtasan. O Alelu..a.ANG KALULUWA KO’Y NAU-UHAW Katulad ng lupang tigang. mga awitin. Pagpupuri ang nadarama sa Diyos na'ting Ama. Osana. Osana. ng gabi at umaga.

kundi kaibigan ko Lahat nagmula sa Ama’y nalahad ko na sa inyo Kayo’y hinirang ko. ay i-handog mong lubos.ABA GINOONG MARIA Aba. at kal’walhatian. nagsaya’t nagningning Kumislap unimindak ang mga bituin Nalikha ang lahat ng mga lupain Pag-ibig mo Ama ay hatid mo sa amin Malaya’t matindi hindi magmamaliw. tulad ng pagmamahal ko sa inyo May hihigit pa kayang dakila sa pag-ibig na laang Ialay ang buhay alang alang sa kaibigan Kayo nga’y kaibigan ko Kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. mga kaibigan ko. Pag-ibig mo. Ibigay mo sa kap’wa Lalong-lalo na sa manga maralita Sa langit may naghihintay ng pagpapala sa buhay Mong may magandang Nagagawa kaya pag-ibig mo Ay ialay mo sa D’yos. Ang lahat ng Kanyang linalang nagpapatunay. Ang Diyos ay sumasa ‘yo. 009 . Ang puso mo. Ginoong Maria.PAGBUBUNYI NG MISTERYO NG PANANAMPALATAYA Si Kristo’y namatay. Pinuno ng aliw ang aba at ang dukha Ng magmamahal binigay mong sadya Matupad sa gawa ang iyong salita Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim Buong kalangitan. Magpasawalang hanggan.PAG-IBIG MO AMA Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim Buong kalangitan. ay i-handog mong lubos.007 007 . Ina ng Diyos. di ako ang hinirang n’yo Loob kong humayo kayo at magbunga ng ibayo Ito nga ang s’yang utos ko nabilin ko sa inyo Magmahalan kayo. (2x) Amen 036 036 – PAG-IBIG MO Pag-ibig mo. sa pagpupuri sa ating Ama Tinanggap nati’y buhay at pagmamahal na sa puso’y bubukal (Koro) Sa paglalakbay kahit saan man. hanggang sa S'ya'y dumating.KAIBIGAN. sarili ay inihain bilang pagkai't inumin pinagsasaluhan natin. 010 . Pag-ibig mo. Ang lahat ng Kanyang linalang nagpapatunay. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.PAGBUNYI SA AMA NAMIN Sapagka’t sa iyo nagmumula ang kaharian Ang kapangyarihan. Pag-ibig mo Ama ay hatid mo sa amin Malaya’t matindi hindi magmamaliw. Dinilig sa tuwa ang mga nilikha. Ibigay mo sa kap’wa Lalong-lalo na sa manga maralita Sa langit may naghihintay ng pagpapala sa buhay Mong may magandang Nagagawa kaya pag-ibig mo Ibigay mo sa kap’wa. hanggang sa S'ya'y dumating. Ay magmahalan kayo. ang bawat kapwa ay kaibigan Pagibig at buhay ng Poong Maykapal sa lahat ipamigay (Koro) 035 035 . 12 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 21 . si Kristo’y nabuhay. KAPANALIG Ang atas ko sa inyo. ipanalangin mo kaming makasakanan Ngayon at kung kami’y mamamatay. Si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon. 008 . Ang puso mo. (ulitin) O Si Kristo ay gunitain. 034 034 – TAMBULI Koro: Tambuli ng Panginoon lagi nating pakinggan Sino man at saan man. At pinagpala naman ang ‘yong Anak na si Hesus. Pagka’t Siya ang lumikha ng ating buhay. lahat tayo’y magmahalan Lahat tayo ngayo’y maligaya. magmahalan kayo. ay ialay mo sa D’yos. Kayo’y di na alipin. Santa Maria. ay ialay mo sa D’yos. Pag-ibig mo. Pagka’t Siya ang lumikha ng ating buhay. napupuno ka ng grasya. nagsaya’t nagningning Kumislap unimindak ang mga bituin Nalikha ang lahat ng mga lupain.

At hagkan ang sakit nang magningas ang rikit. Hapis at pait. maghahari ang Diyos sa inyo Mapapalad. diwa’t katawan Ay gawing daan ng ‘Yong kaligtasan.. Panginoon ang mga katulad mo 20 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 13 . sapagka't aaliwin kayo Mapapalad. kita'y mamahalin. hilumin Mo. (Koro) 033 033 . Ng aking mahango kapwa kong kasimbigo. Sa piging sariwain: pagliligtas N'ya sa atin. Sa labi ng imbing kamatayan itangi yaring pagmamahal . (Koro) Aking sugatan. Sinong may pag-ibig.. muling magtipon.SINO AKO Hiram sa Diyos ang aking buhay. kaaawaan kayo ng Diyos Mapapalad kayong tumatangis. awitan ang Panginoon. isayaw ang damdamin..030 . Kung di ako nagmamahal. Sino ako? Sino ako? Sino ako? 032 – O HESUS.MAPAPALAD Mapapalad kayong mahihirap. Iyong patamisin. ang buhay kong hiram sa Diyos. ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko ng ako’y isilang pagka’t tao ay mayroong dangal. S'yay gumawa ng buwan at mga bitwin Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa Magpasalamat kayo sa Panginoon Dahil sa kagandahang loob Nya'y magpakailan man At pagpalain ang Diyos habambuhay Na S'yang nagligtas sa Kanyang hinirang bayang Israel O ating purihin ang Po?on na mahabagin na mahabagin sa atin O magpasalamat sa Kayan mga biyaya at awa S'ya'y gumawa ng buwan at mga bitwin Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim At ating purihin ang Poon na mahabagin sa atin At pagpalain ang Diyos habambuhay Na S'yang nagligtas ng Kanyang hinirang bayang Israel O magpasalamat sa Kayan mga biyaya at awa S'ya'y gumawa ng buwan at mga bitwin Upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim 012 . Dulutan mag-tapat sa 'yo hirang lahat ng araw . Paanong ‘di tayo lingapin? (koro) Bayan.PAG-AALAALA Koro: Bayan. kundi ko man bigyang halaga Ang buhay kong handog. HILUMIN MO Koro: O Hesus.SILAYAN Silayan at bigyan ng pag-asa.. Kung di ako umibig. kandili N’ya’y ating awitin. ang kaharian ng Diyos sa inyo Mapapalad kayong nagugutom.MAGPASALAMAT KAYO SA PANGINOON Magpasalamat kayo sa Panginoon Na S'yang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. sinong nagmamahal? Kundi ang taong D’yos ang pinagmulan. lahat ng araw . 031 . Bayan. walang sawang purihin ang Poon nating mahabagin. Panginoon ang mga katulad mo Mapapalad kayong maawain. pag-mamahal pusong nagdurusa Iwasan ang pag-a-alinlangan. ‘Di ko ninais na ako’y isilang. Bayan. kita'y mamahalin. (koro) Koda: Sa piging sariwain: pagliligtas N’ya sa atin. ating alalahanin: panahong tayo’y inalipin nang ngalan N’ya’y ating sambitin. sapagka't liligaya kayo Mapapalad kayong inuusig. aking sugatang puso. 011 .. ikaw at ako’y tanging handog lamang. sapagka't bubusugin kayo Mapapalad kayong nahahapis..

Koro 2: S'ya ang 'yong kailangan. Wala aking sindak. sa dalangin Mo'y tugon. Tulay: Kaya't ang lagi mong pakakatandaan. Ang mga bansa Tayo'y tinuring ng Panginoon. Para sa sarili lamang Walang sinuman ang namamatay. S'ya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. (Koro) 015 . S'ya noon. S'ya ay si Hesus sa bawat sandali. tanging kay Hesus makakaasa. Para sa sarili lamang Koro: Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't-isa Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling N'ya Sa ating pagmamahalan. Paano n'yang matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina. Sa tumpak na landas. wala nang iba pa Akong hinihiling. tumawag ka at S'ya'y naghihintay. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko. Siya’y kasama ko. Kung ang buhay mo ay walang sigla. puso at kaluluwa Di ko makayanang makapagkaloob Mamahaling hiyas at gintong nilukob Ang tanging dalangin O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin Ito lamang Ama.HINDI KITA MALILIMUTAN Hindi kita malilumutan.PANANAGUTAN Walang sinuman ang nabubuhay. pag-ibig na tunay! Coda: S'ya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. S'ya ang araw mong lagi at karamay kung sawi. 029 – HESUS Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. laging takot at laging alala. At paglilingkod kanino man Tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan (Koro) Sabay-sabay ngang mag-aawitan. pag-ibig na tunay. S'ya at si Hesus. Kung kailangan mo ng daramay. sandigan. ngayon. Ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan. kaibigan mo. Hindi kita pababayaan Nakaukit magpakailanman. aking Panginoong Hesus Ako’y inibig Mo at inangking lubos Ang tanging alay ko sa Iyo aking Ama Ay buong buhay ko. Kailan ma'y hindi pababayaan Hindi kita malilimutan. Hatid sa kalul’wa ay kaginhawahan.ANG TANGING ALAY KO Salamat sa Iyo. Kailan ma'y hindi pababayaan 014 . kaibigan mo. Sa 'king palad ang 'yong pangalan Malilimutan ba ng ina. bukas. S'ya ay si Hesus sa habang panahon. S'ya lang ang may pag-ibig na tunay. sandigan. (Koro) Madilim na lambak man ang tatahakin ko. kaligtasan.013 . sigla’t tanggulan ko. Koro 1: S'ya ang 'yong kailangan. S'ya ay si Hesus. Ang anak n'yang tangan Hindi kita malilimutan. Bilang mga anak (Koro) Ayon sa ipinangako N'ya sa ating mga magulang Kay Abraham at lipi n'ya at ito'y sa magpakailanman Luwalhati sa Ama sa Anak at sa 'Spiritu Santo Kapara noong unang una ngayon at magpakailanman 028 .ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL Koro: Ang Panginoon ang aking pastol Pinagiginhawa akong lubos Handog niyang himlaya’y sariwang pastulan Ang pahingaan ko’y payapang batisan. Tangan niyang pamalo. S'ya ay si Hesus sa bawat sandali. 14 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 19 . lubos na ligaya. Siya ang patnubay.

pakinggan mo ang aming panalanging Dalisay na pagibig sa ami'y humapit (Koro) Mga alagad ko pa'no makikilala? Tapat nilang pagibig wala nang iba pa (Koro) Kaya nga.PURIHI’T PASALAMATAN Koro:Purihi't pasalamatan sa masayang awit Purihin natin at pasalamatan ang D'yos ng pag-ibig Sa 'Yo Ama salamat sa mayamang lupa't dagat at sa magandang kalikasan at sa aking tanang buhay (Koro) Salamat din kay Kristo sa Kanyang halimbawa. at sa buhay Niyang inialay sa ating kaligtasan (Koro) At sa Espiritu Santo salamat sa 'Yong tanglaw na nagbibigay ng liwanag sa taong humahanap (Koro) 017 .PANALANGING MAGING BUKAS -PALAD Panginoon turuan mo akong maging bukas palad Turuan mong maglingkod sa Iyo Na magbigay ng ayon sa nararapat Na walang hinihintay mula sa 'Yo Na makibakang di inaalintana. Dagling tatalima ako lpagkaloob Mo lamang ang pag-ibig Mo At lahat ay tatalikdan ko ANALANGING 018 .ANG PUSO KO’Y NAGPUPURI Koro: Ang puso ko'y nagpupuri.ISANG PANANAMPALATAYA Koro: Isang pananampalataya isang pagbibinyag Isang Panginoon angkinin nating lahat Habilin ni Hesus noong Siya'y lumisan Kayo ay magkatipon sa pagmamahalan (Koro) Ama. Ang aking kalayaan. Mga hirap na dinaranas Sa twina'y magsumikap na hindi humahanap Ng kapalit na kaginhawahan Na di naghihintay kundi ang aking mabatid Na ang loob Mo'y s'yang sinusundan Panginoon turuan mo akong maging bukas palad Turuan mong maglingkod sa Iyo Na magbigay ng ayon sa nararapat Na walang hinihintay mula sa 'Yo 18 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 15 . sana'y Iyong hawian ang aming mga puso ng mga alitan (Koro) Tingin Kanyang dugo sa ati'y iniligwak Ngayon ay sundan natin Kanyang mga yapak (Koro) 027 . ang aking kalooban. isip at gunita ko Lahat ng hawak ko.026 . O Ama. nagpupuri sa Panginoon nagagalak ang aking espiritu s'aking Tagapagligtas Sapagkat nilingap Nya kababaan ng kariyang alipin Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa Sapagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon At kinahahabagan N'ya ang mga sa Kanya'y may takot At sa lahat ng salinlahi ang awa N'ya'y walang hanggan At ipinakita Niya ang lakas ng kanyang bisig At ang mga palalo'y pinangalat ng Panginoon binulid sa upuan ang mga makapangyarihan Itinampok itinaas ang mga mababang loob At Kanya namang binusog ang mga nangagugutom Pinaalis walang dala ang mayamang mapagmataas Inampon N'ya ang Israel na Kanyang aliping hinirang Sa dakila N'yang pagmamahal at dala ng laking awa N'ya 016 . muli kong handog sa ‘Yo Patnubayan Mo't paghariang lahat ayon sa kalooban Mo Mag-utos ka Panginoon ko. ng loob ko.PAGHAHANDOG NG SARILI Kunin mo O Diyos at tanggapin mo. ay aking alay sa lyo Nagmula sa ‘Yo ang lahat ng ito.

Nangungulila sa 'Yo sinta. O Panginoon. (Koro) 021 . aking sumpa. Sa kasulatan 'Yong turo. Koro: O D'yos. wala nang kailangan sapat na ito. sa sangkalupaan Ipinagbunyi mo ang Iyong kamahalan. Ang tanging ninanais ko. Buuin muli ang 'yong sarili Magtiwala ka't tayo'y magwawagi. Pagtulong Mo't pusong dalisay. Nitong pusong ikaw lamang ang saya Sa ganda ng umaga. lahat na nga ay kakamtin. Ikaw ang Poon ng lahat Kahanga-hanga ang Iyong pangalan. ay matamo lamang ang pag-ibig Mo. Nawa'y h'wag ko 'tong ipagpaliban o ipagwalang bahala. Ito'y para lamang sa 'Yong kalwalhatian. (Koro) 024 . tumalima lamang sa 'Yo. Naghihintay sa utos Mo. Kalinisan.MANATILI KA Manatili ka kahit sandali. Lahat ng yaman ko. Ikaw an tanging buhay ko. sa tamis ng pagsuyo Tanggapin yaring alay. Buong puso kong inaalay sa 'Yo. sa sulok ng puso. pagdaralita. Anhin pa ang kayamanan.TANGING YAMAN (Koro) Ikaw ang aking tanging yaman. Lahat ay iiwanan ko. sa sangkalupaan Ipinagbunyi Mo ang Iyong kamahalan. Batid ko nga. lahat ng ito'y nagmula sa Iyo. Tinig Mo'y mapakikinggan Sa ulan na biyaya ng langit. sa Iyo'y nilalaan Dahil atas ng pagsuyo.PAGHAHANDOG Ang himig mo ang awit mo. (Koro) 022 . at natanto. Lahat ay biyayang aking inampon Aking buhay at kakayahan. Yayakapin Ko lahat mong sakit Manahimik na't mata'y ipikit. Na 'di lubusan ma-sumpungan Ang nilikha Mong kariktan. ihahayag.SA 'YO LAMANG Puso ko'y binihag Mo. Hanggang sa dulo ng dagat. Kabutihan Mo'y makakamtan Kahanga-hanga ang Iyong pangalan. (Koro) Ika'y hanap sa t'wina. Bubulungan ka ng 'sang oyayi Kailan titigilan ang 'yong katatakbo Kailan pipigilan pagpasan mo sa mundo Manatili ka kahit sandali. ay alay ko sa 'Yo. Ng mga ibong lumilipad Pinahahayag ng kabundukan. Hihilumin Ko ang iyong hapdi Bakit lagi nang nagmamadali. Itulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na 'to. (Koro) 'Yong pagligtas. aking ikakalat. pagtalima. O anumang kabutihan ang maari kong ipadama. 020 . Sapagka't di na ko muling daraan sa ganitong mga landas.NARITO AKO Koro: Panginoon. Tangan kong kalooban. O Panginoon. Sa buong kalangitan Ipinagbubunyi 'Yong pangalan. O Panginoon. Hangad pa ring masdan ang 'yong mukha. Sa buong kalangitan 16 PARA SA MISA LAMANG – HUWAG IUWI CHURCH FOR CHURCH USE ONLY – DO NOT TAKE HOME 17 . O Panginoon. Sa buong kalangitan Sa dahong hinihipan ng simoy. Pakikinggan at itatago. Koro: Sa 'Yo lamang ang puso ko. (Koro) 023 . ako'y iyo habang buhay.019 019 . sa sangkalupaan Ipinagbunyi mo ang Iyong kamahalan. Di malilisan ang 'yong pighati Isaysay sa 'Kin lahat mong pait.PAG-AALAY NG PUSO Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito Kaya anuman ang mabuting maaring gawin ko ngayon. narito ako. Sa kapwa ko kita laging nadarama Sa iyong mga likha. Muling ihahandog sa 'Yo. Sa 'Yo lamang ang buhay ko. Ang pulang ulap ay mahahawi 025 025 . Sulyap ng 'Yong kagandahan Ika'y hanap sa t'wina.KAHANGA-HANGA Kahanga-hanga ang Iyong pangalan. luho at karangalan? Kung Ika'y mapasa'kin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful