You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011
Áñ. Öýëëïõ 4391
ÔÉÌÇ 0,60 Åõñþ

ÍÝïé
áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

ÓΕΛ. 11-14

Για το χρέος του δήμου Ιωαννιτών και το είδος της επιτήρησης

Το κυριότερο θέμα στη
συνεδρίαση της Δευτέρας

Η Κανονιστική για
τους κοινόχρηστους
χώρους στο δημοτικό συμβούλιο ΙωανΣΕΛ. 3
νίνων

Αποφάσισε η Σύγκλητος για την Τετάρτη
11 Μαΐου

Αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, λόγω
ΣΕΛ. 5
περικοπών

Άλλο «πορτοκαλί»
κι άλλο «κόκκινο»...
4 Αποσαφηνίσεις αναμένει η
δημοτική αρχή από το υπουργείο Εσωτερικών, όπως δήλωσε χθες ο αντιδήμαρχος Νίκος
Μάντης, για το ποια έσοδα
νοούνται ως «τακτικά» και ποια
μέτρα θα εφαρμοστούν, τονίζοντας ότι ήδη ο δήμος έχει
μπει σε διαδικασία... αυτοεξυγίανσης
4 Αντί αυτοκριτικής... πανηγυρίζει η παράταξη του Ν. Γκόντα, αλλά η δημοτική αρχή τις
καταλογίζει μη επαφή με την
ΣΕΛ. 6-7
πραγματικότητα

Aναμένεται από Ιούλιο η λειτουργία

Τη Δευτέρα συνεδριάζει
το διοικητικό συμβούλιο

Στη «Δωδώνη» οι
κτηνοτρόφοι για να
πάρουν τιμές ΣΕΛ. 4

Προετοιμάζονται τα διόδια
σε Τύρια και Μαλακάσι

✔ Σύντομα οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση
του προβλήματος στο Περιστέρι
ΣΕΛ. 3

ãíþìç ç ì þ í ã

Απογραφή στον τόπο διαμονής
και όχι τόπο καταγωγής
ΣΕΛ. 2

«Σφραγίζεται»

η επάνοδος
στη Σούπερ Λίγκα
ΣΕΛ. 22

Τον Ιούνιο στα Γιάννινα

Ημερίδα για τον
ορεινό τουρισμό

4 Αποφασίστηκε σε
συνάντηση του Θ.
Οικονόμου με τον Γ.
Νικητιάδη
ΣΕΛ. 10

2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

ãíþìç ç ì þ í ã
Απογραφή στον τόπο διαμονής
και όχι στον τόπο καταγωγής
Παλιά συνήθεια πολλών από τους συμπολίτες είναι όταν
γίνεται απογραφή να απογράφονται στους τόπους καταγωγής και όχι στον τόπο που διαμένουν.
Στην προσπάθεια να μη δείχνουν τα χωριά ερημωμένα και
οι περιφερειακοί δήμοι να μη δείχνουν ότι συρρικνώνονται, κάνουν την απογραφή τους στα χωριά από όπου
κατάγονται και έχουν πατρικό σπίτι .
Αυτό όμως μειώνει δυνατότητες και έσοδα στους μεγαλύτερους δήμους που μπορούν να προέρθουν από το μέγεθος του πληθυσμού που δηλώνεται και που τελικά είναι
και η πραγματικότητα.
Η διαφορά της απογραφής και του πραγματικού πληθυσμού
είναι τεράστια.
Πολλές χρηματοδοτήσεις εξαρτούν το ύψος τους από τον
πληθυσμό, που έχει απογραφεί. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους μεγάλους δήμους ενώ δεν προσθέτει
τίποτε ιδιαίτερο στους μικρούς.
Στην αναγκαιότητα χρηματοδότησης έργων, πολλές φορές
εξαρτάται και από το πόσο πληθυσμό εξυπηρετούν αυτά
τα έργα. Έτσι όμως χάνεται η ουσία της αναγκαιότητας
και των πολλαπλασιαστικών οφειλών που πρέπει να
έχουν οι προτεραιότητες των έργων.
Οι νέες λογικές που πρέπει να επικρατήσουν είναι οι πληθυσμοί να απογράφονται στον τόπο διανομής τους ώστε να
καταγράφονται οι πραγματικές ανάγκες.
Η ύπαιθρος δεν μπορεί να σωθεί από την ερήμωση και τη
γήρανση του πληθυσμού δείχνοντας μικρά και διασπαρμένα δείγματα πληθυσμού.
Εδώ χρειάζονται άλλου είδους πολιτικές που να είναι στοχευμένες στο πρόβλημα. Δηλαδή οι περιοχές που μειώνουν πληθυσμό να έχουν προτεραιότητα σε χρηματοδοτήσεις αλλά για καθαρά αναπτυξιακούς λόγους που θα
προσθέτουν πραγματικά νέο πληθυσμό.
Αστυφιλία είναι παγκόσμια τάση και αυτό γιατί οι περιοχές
που γίνονται οικονομικά πιο ενεργές λόγω της αύξησης
του πληθυσμού έλκουν ακόμη περισσότερους.
Η περιοχή της Ηπείρου δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση
και οι πρωτεύουσες των μεγάλων δήμων μοιραία θα
συνεχίζουν να συγκεντρώνουν πληθυσμό αυξάνοντας
παράλληλα τις υποχρεώσεις τους.
Ο διευρυμένος δήμος Ιωαννίνων έχει πολλές δυνατότητες
και αναπτύσσει ακόμη περισσότερες αρκεί να δείξει
περισσότερες από 120.000 πληθυσμό που σημαίνει επιπλέον 5,5 εκ κάθε χρόνο.
Τα Ιωάννινα υποχρεωτικά τείνουν να γίνουν η μητρόπολη
της Ηπείρου και αυτό δεν εμποδίζεται. Αντίθετα πρέπει
να επιδιώκεται να αναδειχτεί ένα πραγματικά ισχυρό
οικονομικό κέντρο που θα διαχέει και στην περιφέρεια
τα όποια θετικά αποτελέσματα.
Δεν υπάρχουν απεριόριστοι πόροι, για να γίνεται πολυδιάσπαση δυνάμεων. Έτσι χάνεται χρόνος και χρήμα.
Τα ισχυρά κέντρα δημιουργούν και εύπορους δορυφόρους
γι’ αυτό έχει νόημα η πραγματική απογραφή του πληθυσμού και η χωροθέτηση των δυνάμεων στην Ήπειρο.
Βαγγέλης Αθανασίου

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ
ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος
Καζάκος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñùôßáò: Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò
ÓïåëåìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò

Αλέκα Μπούση, Υπεύθυνη Διαχείρισης Πελατών
Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï
ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 6,5%
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
Web page: www.neoiagones.gr
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr

Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει το «Dancing with the stars» τόσο δημοφιλές.
Η περίπτωση να γελοιοποιηθεί κάποιος είναι μικρή, αφού οι μισοί είναι επαγγελματίες. Ακόμα χειρότερα, ο τηλεθεατής μπορεί να νιώσει χοντρός κι αγύμναστος. Οι διασημότητες είναι β’ κατηγορίας – αν
ήταν α’, κάποια αδυναμία τους θα ανέβαζε το κέφι, αν ήταν Δ’ θα έκαναν τον τηλεθεατή να νιώσει ανώτερος. Η επιτροπή θα είχε ενδιαφέρον αν ήταν πραγματικά κακή ή πραγματικά ξινή, μόνο που δεν είναι.
Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: γιατί ο κόσμος βλέπει μία εκπομπή με ένα είδος χορού που δεν έχει
ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Η πραγματικότητα μας διδάσκει πως οι Έλληνες όχι μόνο δεν ξέρουν βάλς,
αλλά αποφεύγουν τον χορό εν γένει. Υπάρχουν τα σκυλάδικα. Εκεί ο στόχος είναι το sexiness για τις
γυναίκες και η αρρενωπότητα για τους άντρες – η διασκέδαση είναι πάρεργο. Υπάρχουν ειδικοί χώροι
γι’ αυτή τη διαδικασία με το όνομα «κλαμπ», που έχουν χάσει αυτό το ρόλο προ πολλού. Στόχος και πάλι
ιη επίδειξη, αυτή τη φορά συνδυασμένη με φαγητό στα σκοτεινά και ένταση μουσικής που διαλύει τα
τύμπανα και κάνει τις σκέψεις φράκταλ.
Μυστήριο, αλλά αληθινο: είμαστε πανέτοιμοι να στριμωχτούμε με αγνώστους, αλλά απολύτως απρόθυμοι να τους γνωρίσουμε. Παλιά με ρωτούσαν που είναι η τάδε οδός. Τώρα, αν με πλησιάσει, από την
καχυποψία μου δεν μπορώ να κατανοήσω τις πρώτες λέξεις. Έχω ακούσει για τόσο πολλές επιθέσεις, που
αναρωτιέμαι πότε θα έρθει η σειρά μου.
Ίσως έτσι εξηγείται το φαινόμενο «Dancing with the stars»: είναι όσο ξένο χρειάζεται προκειμένου να
ταιριάξει στις νέες μας συνήθειες.
ΑÍ.ÄÅ.

Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
Προβλέπονται λίγες
νεφώσεις οι οποίες τις
μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα
ηπειρωτικά
θα
αυξηθούν.
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με
Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ
6 μποφόρ.
Θερμοκρασία σε
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
μικρή άνοδο.
Í. ÁÑÔÁÓ
¢ñôα: Αίθριος.
ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
Σάββατο 7 Μαΐου
Κορδάτου, Του εν ουρανώ φαν.
Τιμίου Σατυρού, Ακακίου
Κυριακή 8 Μαΐου
+ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ιωάννου του Θεολ. &
Ευαγ. Αρσενίου Μεγ.

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ
ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ:
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ
ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
ôçë. 2651099111

ÂñÜäõ: Αίθριος.
Çãïõìåíßôóá:
Αίθριος.
ÂñÜäõ:
Αίθριος.
ÉùÜííéíá: Αίθριος.
ÂñÜäõ: Αίθριος.
ÐñÝâåæá: Αίθριος.
ÂñÜäõ: Αίθριος.
ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
ÁÑÔÁ
140 Ýùò 200 C
ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 120 Ýùò 210 C
ÉÙÁÍÍÉÍA
120 Ýùò 210 C
ÐÑÅÂÅÆÁ
120 Ýùò 210 C

áíôßäïôï
ò
ù
.
..
Þ
ã
õ
ö
éá
Ùò ä

αι
σ
ε
ν
ί
γ
ς
ό
κ
ι
Πολιτ
εις
ξ
ά
λ
λ
α

ν
α
γι
– όχι
α
τ
α
μ
γ
ά
ρ
π
εις
σ
ί
ν
ω
ι
α
ι
δ
α
για ν
ια
τ
σ
ώ
ρ
ρ
α
ν
τη

ÁÍ.Ä.Å

ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Αναμένεται από Ιούλιο η λειτουργία

Το κυριότερο θέμα στη συνεδρίαση της Δευτέρας

Προετοιμάζονται οι σταθμοί διοδίων
της Εγνατίας σε Τύρια και Μαλακάσι

Η Κανονιστική για τους κοινόχρηστους
χώρους στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων

✔ Σύντομα οι αποφάσεις για το έργο αντιμετώπισης του προβλήματος στο Περιστέρι

Τελική ευθεία για το έργο που θα ...σταθεροποιήσει το επίχωμα στο Περιστέρι και θα επιτρέψει να δοθεί και η
γέφυρα στην κυκλοφορία
Εργασίες προετοιμασίας στα σημεία που θα στηθούν οι προσωρινοί σταθμοί διοδίων στην Εγνατία,
γίνονται αυτό το διάστημα από τον ανάδοχο του
έργου.
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει παράδοση των
σταθμών στο Μαλακάσι και την Τύρια μέχρι το τέλος
Ιουνίου.
Αντίθετα για την κατασκευή του Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στο Ελευθεροχώρι, ο ανάδοχος δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη, υπογράφτηκε όμως
η σύμβαση. Σε τελικό στάδιο βρίσκεται και η μελέτη
για την αντιμετώπιση του προβλήματος με το επίχωμα στο ύψος του Μεγάλου Περιστερίου, μετά τη γέφυρα και αναμένεται να επιλεγεί ο τρόπος εκτέλεσης του
έργου που δεν θα κοστίσει και λίγα...

Προετοιμασία για τους σταθμούς
Ήδη για τα προσωρινά διόδια στο Μαλακάσι γίνεται διαπλάτυνση στο σημείο που προορίζεται να στηθεί ο σταθμός, ενώ στην περιοχή της Τύριας και ειδικότερα σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τον
κόμβο(με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα) άρχισε η
τοποθέτηση της αναγκαίας σήμανσης, όπως μας ενημέρωση ο Διευθυντής της «Εγνατία οδός» στην Ήπειρο, Θέμης Σιόντης.
Και οι δυο σταθμοί θα είναι προκάτ και θα τοποθετηθούν πάνω σε νησίδες. Ανάδοχος είναι η «ΑΚΤΩΡ
Α.Ε» η οποία έχει κατασκευάσει πολλά τμήματα της
Εγνατίας και η εκτίμηση είναι ότι ο Ιούλιος θα έρθει
με διόδια στην Εγνατία. Το αντίτιμο της διέλευσης
δεν είναι γνωστό, πιθανόν να είναι το ίδιο με άλλους
σταθμούς στη Μακεδονία.
Η λειτουργία των σταθμών αυτών και άλλων τεσσάρων στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι προσωρινή και
μέχρι να εφαρμοστεί το σύστημα των ηλεκτρονικών
διοδίων που είναι δικαιότερο και για όσους μετακινούνται εντός νομού ή περιφέρειας.
Τελικά αποφεύχθηκαν για το νομό Ιωαννίνων τα

διόδια στο Δροσοχώρι, όχι όμως και σε επίπεδο
Ηπείρου μεταξύ Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, παρά το
αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου να ισχύσουν
μια και καλή τα ηλεκτρονικά.
Η «Εγνατία οδός» άργησε πολύ να λειτουργήσει
διόδια, έσοδα δεν υπάρχουν και τα έξοδα είναι
πολλά για συντήρηση και εξυπηρέτηση δανείων.

Ο ΣΕΑ Ελευθεροχωρίου
Για τον Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών στο
Ελευθεροχώρι, έχει υπογραφεί η σύμβαση με την
εταιρεία «ΑΕΓΕΚ». Η εγκατάσταση του αναδόχου
αναμένεται για την έναρξη κατασκευής. Προηγούνται οι αναγκαίες εργασίας προετοιμασίας του
χώρου, στις δυο πλευρές του αυτοκινητοδρόμου,
όπου σήμερα λειτουργούν πάρκινγκ, αρχικά με πρατήριο καυσίμων και σταδιακά με άλλες υποδομές που
προβλέπονται στη σύμβαση.

Το επίχωμα στο Περιστέρι
Σε τελικό στάδιο για να οριστικοποιηθεί είναι η
διαδικασία για τη μελέτη που αφορά την παρέμβαση
που θα λύσει το πρόβλημα με το επίχωμα μετά τη
γέφυρα στο Περιστέρι.
Η παρέμβαση στο επίχωμα αφορά όλο του το
μήκος, σχεδόν 170 μέτρα από το άκρο της γέφυρας
και προς το Περιστέρι και προβλέπει εργασίες και
στα δυο πρανή στις όχθες του ποταμού.
Ένα χρόνο μετά την ...επιχειρούμενη τότε απόδοση
στην κυκλοφορία και του τελευταίου τμήματος της
Εγνατίας, εμφανίστηκε το πρόβλημα στο επίχωμα.
Οι μικρομετακινήσεις που παρατηρήθηκαν δεν
επέτρεψαν να δοθεί μαζί με τη γέφυρα στην κυκλοφορία και οδήγησαν στην εκπόνηση μελέτης. Το έργο
δεν θεωρείται μικρό, θα κοστίσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, όμως είναι αναγκαίο και απομένει να επιλεγεί από την «Εγνατία οδός Α.Ε» ο τρόπος εκτέλεσης.
Χ. Καζάκος

Η Κανονιστική Απόφαση για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, που αφορά και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και την τοποθέτηση στεγάστρων, είναι
το κυριότερο θέμα από τα 13 της ημερήσιας διάταξης
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων
την ερχόμενη Δευτέρα με έναρξη στις 6 το απόγευμα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λήψη απόφασης για
τον τρόπο λειτουργίας των δημοτικών γυμναστηρίων.
Αναλυτικά στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα θέματα:
- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης
για «Κανονιστική πράξη χρήσης παραχωρούμενων
κοινόχρηστων χώρων».
- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης –
εισήγησης σχεδίου για «Κανονιστική απόφαση για τις
άδειες μουσικής – μουσικών οργάνων»
- Ενημέρωση και έκδοση ψηφίσματος για επαναλειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου Σχολείου
- Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκθεση ελέγχου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Νεολαίας Ιωαννίνων, περιόδου 18/11/2009
– 31/12/2010
- Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Νεολαίας
Ιωαννίνων
- Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. 442/2009
του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία: Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας»
- Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφές οφειλών και επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
- Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της πρότασης
για δωρεά και τοποθέτηση αγάλματος του Οπλαρχηγού των Βαλκανικών Αγώνων Μιχαήλ Μελαδάκη.

Απάντηση Μαγκριώτη σε Καλογιάννη

Είναι στο σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών
ο άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομμάτι
«Η κατασκευή του κάθετου άξονα της Εγνατίας που
θα συνδέει την Ηγουμενίτσα με την Αλβανία, μέσω
Σαγιάδας, είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για το λόγο αυτό το
Υπουργείο θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση τη μελετητική
ωρίμανση του έργου και στη συνέχεια θα προχωρήσει
στη χρηματοδότηση της κατασκευής του».
Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του υφυπουργού Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή της Ν.Δ Σταύρου Καλογιάννη.
Ο υφυπουργός υπενθυμίζει όμως ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση, μολονότι ανακοίνωσε τον Απρίλιο του
2009, την έναρξη της μελέτης του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα- Μαυρομάτι, δεν φρόντισε για την
ένταξή του σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ούτε
γενικότερα για τη χρηματοδότησή του».
Ο βουλευτής και τομεάρχης δημοσίων έργων της
Ν.Δ, Στ. Καλογιάννης, με ερώτηση του, είχε καλέσει
την κυβέρνηση να απαντήσει γιατί δεν συμπεριέλαβε
στους νέους κάθετους άξονες της Εγνατίας και τον
άξονα Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι και να ενημερώσει αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Υποδομών να χρηματοδοτήσει τον συγκεκριμένο άξονα ο
οποίος έχει μεγάλη εθνική σημασία.
Να σημειώσουμε ότι ο κ. Μαγκριώτης στην τελευταία
επίσκεψη του στην Ήπειρο είχε ανακοινώσει ότι η
«Εγνατία οδός Α.Ε» θα αναλάβει την σύνταξη της προμελέτης του έργου.

4 ÑEÐOÑÔÁÆ

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Τη Δευτέρα συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο

Στη «Δωδώνη» οι κτηνοτρόφοι για να πάρουν τιμές
Συγκέντρωση στο εργοστάσιο, την ώρα της συνεδρίασης του διοικητικού
συμβουλίου της «Δωδώνης» στις 11 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας,
οργανώνουν οι κτηνοτρόφοι με αφορμή την λήψη απόφασης, όπως έχει
δεσμευθεί η γενική συνέλευση, για τις τιμές εκκίνησης στο γάλα και
τη...διόρθωση προς τα πάνω που ζητούν.
Με τη στήριξη και των Ενώσεων-μετόχων περιμένουν, τουλάχιστον, οι
τιμές εκκαθάρισης της προηγούμενης γαλακτοκομικής περιόδου να οριστούν ως τιμές εκκίνησης της τρέχουσας. Το επιχείρημα τους είναι ότι
υπάρχουν τα αδιανέμητα κέρδη ύψους 3,5 εκ. ευρώ για τους μετόχους και
η καλή πορεία και το 2011, ενώ οι ίδιοι λόγω του αυξημένου κόστους
παραγωγής βρίσκονται σε δεινή θέση.
Ο εκπρόσωπος του Πανηπειρωτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού,
Μιχάλης Τζίμας τους κάλεσε να μετέχουν μαζικά, ενώ ο πρόεδρος της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων, Χριστόδουλος Μπαλτογιάννης, τόνισε σε δηλώσεις του ότι μπορεί η εταιρεία να ανταποκριθεί σε
καλύτερες τιμές.
Οι τιμές εκκίνησης που ισχύουν από τον Οκτώβριο είναι 1,05 ευρώ το
λίτρο για το πρόβειο, 58 λεπτά για το γίδινο και 40 λεπτά για το αγελαδινό. Με την εκκαθάριση οι τιμές, κατά μέσο όρο, για την προηγούμενη
περίοδο ήταν, 1,0935 για το πρόβειο (στο 1,11 ευρώ περίπου η ανώτερη),
0,59594 στο γίδινο και ο,43621 στο αγελαδινό.
Χ.Κ
Οι κτηνοτρόφοι, που είχαν λάβει
δάνεια με εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου, θα έχουν περιθώριο μέχρι
τις 27 Μαΐου 2011 να ζητήσουν από
τα πιστωτικά ιδρύματα, υπαγωγή σε
ρύθμιση της οφειλής τους, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού
Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, το
οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς
απάντηση ερώτησης της βουλευτού
του ΠΑΣΟΚ, Ελένης Τσιαούση, η
οποία είχε επισημάνει ότι οι πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του
Έβρου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, διότι τα πιστωτικά ιδρύματα
δεν προχωρούν σε καμία ρύθμιση για
τα δάνεια αυτά. Το πρόβλημα είναι
σοβαρό και στην Ήπειρο, τόσο για την
πτηνοτροφία, όσο και για κτηνοτρόφους που έχουν συνάψει τέτοια
δάνεια.
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι στις 28
Μαρτίου του 2011 εκδόθηκε απόφαση
του υφυπουργού με την οποία «παρασχέθηκε η ευχέρεια στους αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρό-

Για πτηνοτρόφους και κτηνοτρόφους

Μέχρι 27 Μαίου η ρύθμιση δανείων που έχουν
ληφθεί με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
φους και πτηνοτρόφους, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών
προσώπων ή νομικών προσώπων των
οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και στους οποίους χορηγήθηκαν
δάνεια με εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου δυνάμει υπουργικής απόφασης του 2007, να προβούν σε ρύθμιση
των με ημερομηνία 31.12.2010 εγγυημένων από το Δημόσιο οφειλών τους
προς τα πιστωτικά ιδρύματα».
Όπως ειδικότερα αναφέρει ο κ. Σαχινίδης, ορίστηκε ότι η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης είναι
εξαετής, εξοφλούμενου σε ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη

καταβλητέα την 31.12.2011 και τελευταία την 31.12.2016. Ο υφυπουργός
αναφέρει επιπλέον ότι «λόγω της
παρεχόμενη εγγύησης του Δημοσίου,
σε ποσοστό 80%, καταβάλλεται ετησίως, από έκαστο δανειολήπτη, και
μέχρι τη λήξη του δανείου, προμήθεια

ασφαλείας σε ποσοστό 2% επί του
ανεξόφλητου, κάθε φορά, υπολοίπου
του δανείου». Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για υπαγωγή στην ανωτέρω
ρύθμιση υποβάλλονται στα πιστωτικά
ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αυτών την 27.5.2011.

Έκθεση της EUROPOL για το οργανωμένο έγκλημα

Τα Βαλκάνια κέντρο διακίνησης ναρκωτικών
4 Από πολυεθνικές εγκληματικές ομάδες σε Κόσσοβο, ΠΓΔΜ και Αλβανία
Κεντρικό μέρος της οδού παράνομης διακίνησης ναρκωτικών από και
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζονται τα Βαλκάνια στην τελευταία έκθεση της EUROPOL για το
οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι
πολυεθνικές εγκληματικές ομάδες
έχουν συσπειρωθεί γύρω από το
Κόσσοβο, την ΠΓΔΜ και την Αλβανία και ότι η ηρωίνη από την Τουρκία και η κοκαΐνη από τη Λατινική
Αμερική αποθηκεύονται στα Βαλκάνια πριν από τη μεταφορά τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η μαριχουάνα που πωλείται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (μεγάλες ποσότητες κατασχέθηκαν στ σύνορα
Αλβανίας-Ελλάδος και στην περιοχή μας), καλλιεργείται στην περιοχή των Βαλκανίων, αναφέρεται στην
έκθεση, στην οποία σημειώνεται ότι
φορτία κοκαΐνης φθάνουν στην
αγορά της Ευρώπης μέσω λιμανιών
του Μαυροβουνίου.
Από την άλλη πλευρά, τα χημικά
ναρκωτικά που παράγονται στην
Ευρώπη ταξιδεύουν προς αντίθετη
κατεύθυνση μέσω της ίδιας οδού,
των Βαλκανίων.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι
εγκληματικές ομάδες δραστηριοποιούνται στο Κόσσοβο, στην
ΠΓΔΜ και στην Αλβανία, όπου η
ανάμειξη των πολιτών στο λαθρεμπόριο κοκαΐνης και ηρωίνης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.
Μεταξύ των σημαντικότερων
εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονται στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Ευρώπη είναι η «δυτικοαφρικανική ομάδα», κυρίως οι Νιγηριανοί, αλλά και υπήκοοι γαλλόφω-

νων χωρών.
Σύμφωνα με την έκθεση, ακολουθούν οι οργανωμένες ομάδες αλβανόφωνων. Όπως σημειώνεται, εντός
της ΕΕ οι αλβανόφωνες ομάδες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο
κοκαΐνης, ηρωίνης, συνθετικών ναρκωτικών και μαριχουάνας και ορισμένα από τα έσοδά τους έχει αναφερθεί ότι διοχετεύθηκαν για τη
στήριξη ένοπλων οργανώσεων,
όπως ο «Απελευθερωτικός Στρατός
του Κοσσόβου».
Η τρίτη ισχυρότερη εγκληματική
ομάδα είναι η λιθουανική που δραστηριοποιείται στη βόρεια και δυτική Ευρώπη και στο χώρο της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης.

Βιολογικό ψωμί

ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Δυο ερωτήσεις με αποδέκτη την υπουργό Παιδείας κατέθεσε
για το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, Γιώργος Ανατολάκης. Η πρώτη αφορά το κτίριο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών που δεν έγινε και αυτό δε επέτρεψε και την
αναβάθμιση του σε σχολή και η δεύτερη (απευθύνεται και στον
υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) την μη λειτουργία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην πανεπιστημιούπολη.
Για το πρώτο θέμα ο βουλευτής αναφέρει μεταξύ τρων άλλων:
“Απογοήτευση έχει σκορπίσει τα τελευταία έτη στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων η μη ύπαρξη αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος για το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου. Το συγκεκριμένο Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 364/1996 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές
το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Έκτοτε πάνε πάνω από δέκα
χρόνια που αποφοιτούν φοιτητές από το Τμήμα, ακούγοντας
μόνο υποσχέσεις για την μεταστέγασή τους από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου σε άλλο αυτόνομο
κτιριακό συγκρότημα εντός της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων. Αυτό φυσικά θα μπορούσε να επιτευχθεί σε συνδυασμό με
την αναβάθμιση του εν λόγω Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με την προσθήκη ομοειδούς Τμήματος (π.χ. Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής
κλπ.), κάτι που επίσης αποτελεί διαχρονικά διακαή πόθο της
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η
οποία συνεδρίασε την Πέμπτη αποφάσισε ομόφωνα την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας
του Ιδρύματος την Τετάρτη 11 Μαΐου 2011, διαμαρτυρόμενη για τις πολιτικές επιλογές του
Υπουργείου Παιδείας και συνολικότερα της
Κυβέρνησης, οι οποίες, όπως αναφέρεται και στο
ψήφισμα που εξέδωσε, οδηγούν σε μαρασμό τα
Πανεπιστήμια.
Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος εκφράζει τη βαθύτατη αγωνία της για το μέλλον του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων γιατί αν και η Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προέβλεπε, με αμοιβαία δέσμευση, το ποσό των 14.200.000 ευρώ,
ως κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματός για το
2011, τελικά, η προβλεπόμενη επιχορήγηση
περιορίζεται στο ποσό των 7.224.000 ευρώ.
Η μη τήρηση από πλευράς της Κυβέρνησης
της ως άνω επίσημης συμβατικής υποχρέωσης,
καθιστά πλέον σχεδόν αδύνατη την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου, αναφέρει το ψήφι-

Από τον βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ Γιώργο Ανατολάκη

Ερώτηση για το κτίριο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών
✔ Και για την ίδρυση υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ακαδημαϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων και που επίσης έχει
παραπεμφθεί στις καλένδες».
Ο βουλευτής ερωτά την υπουργό:
- Υπάρχουν ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις
οικείες Πρυτανικές Αρχές και την Περιφέρεια Ηπείρου για την
χρηματοδότηση της δημιουργίας αυτόνομου κτιριακού συγκροτήματος;
- Υπάρχει πρόταση από τις οικείες Πρυτανικές Αρχές στο
Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
(Σ.Α.Π.Ε.) για ίδρυση Σχολής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
- Πόση είναι η ανεκμετάλλευτη έκταση του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων σήμερα και τι σχέδια υπάρχουν ώστε να καταστεί η
έκταση αυτή χρήσιμη;

Σε ότι αφορά τη μη λειτουργία ταχυδρομικής υπηρεσίας
σημειώνει ότι αρχικά είχε προβλεφθεί χώρος αποκλειστικά για
αυτό τον σκοπό, ωστόσο ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία. Αυτό
καθιστά δύσκολη την καθημερινή ζωή της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, που απαριθμεί πληθυσμό περίπου
10.000 ατόμων και ερωτά τους υπουργούς:
- Για ποιόν λόγο δεν έχει λειτουργήσει επί τόσα χρόνια το
προβλεπόμενο υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. εντός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;
- Τι ενέργειες γίνονται από τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε
να τεθεί σε λειτουργία το υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ. εντός του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προς εξυπηρέτηση του τοπικού κοινωνικού συνόλου;

Αποφάσισε η Σύγκλητος για την Τετάρτη 11 Μαΐου

Αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, λόγω περικοπών
✔ Θα συμμετέχει στην απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
σμα, αναφέροντας μια σειρά άλλων «παρενεργειών» εξαιτίας των περικοπών όπως:
Το «πάγωμα» των διορισμών εκλεγμένων
μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων του Πανεπιστημίου,
των προκηρύξεων θέσεων Δ.Ε.Π., λόγω παραιτήσεων, αποχωρήσεων, άγονων εκλογών και νέων
θέσεων, των προκηρύξεων εξελίξεων μελών ΔΕΠ,
των προκηρύξεων νέων θέσεων, λόγω παραίτησης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Διοικητικού
Προσωπικού,
θέτει σε άμεσο κίνδυνο την εκπαιδευτική λειτουργία των Εργαστηρίων και των Τμημάτων του

Απαντήσεις αρμοδίων υπουργών σε σχετική ερώτηση

Οι δήμοι μπορούν να καθορίσουν το ύψος τελών,
ανάλογα με το βάρος των σκουπιδιών
«Κανείς δεν εμποδίζει τους δήμους να καθορίσουν τα δημοτικά τέλη ανάλογα με το βάρος
των απορριμμάτων που απορρίπτει ο κάθε
δημότης», επισημαίνει η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη.
Με αφορμή ερώτηση των ανεξάρτητων βουλευτών, Θανάση Λεβέντη, Νίκου Τσούκαλη και
Γρηγόρη Ψαριανού, για τη συσχέτιση των κριτηρίων καθορισμού των δημοτικών τελών με τη
διαχείριση των απορριμμάτων, διαβιβάστηκαν
στη Βουλή έγγραφα από τα υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.
Ως προς την αρμοδιότητα του υπουργείου
Περιβάλλοντος, η κ. Μπιρμπίλη αναφέρει ότι η
εφαρμογή της τιμολόγησης βάσει ζυγολογίων
θα εισάγει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για
αύξηση της ανακύκλωσης και μείωση της παραγωγής απορριμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο, όπως δηλώνει η κ. Μπιρμπίλη, ψήφισε το 2010 και το
νόμο που ορίζει ότι τα τέλη τελικής διάθεσης
που πληρώνουν οι ΟΤΑ για τη χρήση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των ΧΥΤΑ, είναι
ανάλογα με τις ποσότητες των απορριμμάτων
που απορρίπτει ο κάθε ΟΤΑ, ώστε να ισχύσει η

αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να υπάρξουν
ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα στους ΟΤΑ, για
να καταστούν υπεύθυνοι και ενεργοί στη μείωση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.
«Ακόμα και σήμερα οι δήμοι της χώρας δεν
εμποδίζονται ουσιαστικά να καθορίζουν τα
δημοτικά τέλη ανάλογα με το βάρος που απορρίπτει ο κάθε δημότης», αναφέρει, επίσης, η
υπουργός στο έγγραφό της.
Αλλά και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιώργος
Ντόλιος, ενημερώνει, με έγγραφό του, τους βουλευτές ότι «η δυνατότητα τροποποίησης του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τα κριτήρια επιβολής των δημοτικών τελών, υπό το πρίσμα του συστήματος Πληρώνω όσο Πετάω, και
με ταυτόχρονη υιοθέτηση συστήματος διαφοροποιημένης τιμολόγησης, ανάλογα με την παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων, θα εξεταστεί
σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος».
Ο κ. Ντόλιος αναφέρει, πάντως, ότι η συζήτηση αυτή θα γίνει στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων,
και έπειτα από ουσιαστικό διάλογο με τους
εμπλεκόμενους φορείς και τη γνώμη της
ΚΕΔΚΕ.

Πανεπιστημίου.
Στην ίδια Συνεδρία της η Σύγκλητος,
πέραν της συμβολικής αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος στις 11-5-2011 στο διδακτικό και διοικητικό του έργο, αποφάσισε και
τα εξής:
Συμμετοχή της Συγκλήτου στην πορεία

της προγραμματισμένης απεργίας ΓΣΕΕ –
ΑΔΕΔΥ στις 11-5-2011.
Συνέντευξη τύπου της Συγκλήτου την ίδια
μέρα (11-5-2011 και ώρα 9.00)
Συνεργασία με τα άλλα Πανεπιστήμια της
χώρας για κοινή αντιμετώπιση της κρισιμότητας
της κατάστασης.

Έφτασε το νέο Nissan Micra

Με μια ματιά
Μικρό με χώρους για όλα
Με πολύ οικονομικό κινητήρα (4,3lt/100km)
Στο στάνταρ εξοπλισμό 6 αερόσακοι και ESP
Κορυφαία περιφερειακή ορατότητα στην κατηγορία
Από 9380€ ! (Με απόσυρση)
6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΑΤΟΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Γιάννα Καλλή ΕΠΕ

5ο χλμ. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τηλ. 2651085180 - ISO 9001

6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nikoszarbalas.gr

Το κακό παράγινε!

Κάποια βράδια κάνω κανένα ζάπινγκ.
Το τι έχουν δει τα μάτια μου και το τι έχουν ακούσει τ’ αφτιά
μου δεν λέγεται.
Πέφτω επάνω σ’ εκπομπές, που δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω
ή να γελάσω.
Ξέρω, ξέρω. Δεν κομίζω γλαύκα. Όλοι έχετε την ίδια εικόνα για
την ελληνική τηλεόραση.
Μόνο που δεν είναι πρέπον να σιωπούμε μπροστά στο έγκλημα που διαπράττεται καθημερινά.
Σε βάρος της αισθητικής, της γλώσσας…
Να κλείσουμε το χαζοκούτι!
Ναι αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Όπως πάνε τα πράγματα σε λίγο καιρό θα μας φαίνεται ο
Φώσκολος Μπέργκμαν.

Η Ν.Δ. έκανε
σαράντα μέρες ν’ αποφασίσει αν θα υπερψηφίσει την αύξηση του χρόνου
εργασίας στο δημόσιο
στις 40 ώρες.
Καλά σαράντα!

Το μέτρημα των αποδείξεων
* Ωραία περνάμε πολλοί οικογενειάρχες αυτές
τις μέρες μετρώντας τις αποδείξεις μας.
Μετράμε και ξαναμετράμε, γράφουμε σβήνουμε μέχρι να πιάσουμε τα… όρια που έθεσε το
υπουργείο Οικονομικών.
* Τι ευχάριστο βρίσκω σ’ αυτή την ενασχόληση; Εεε πως…
Ας πούμε ανοίγεις το φάκελο του καλοκαιριού
και βρίσκεις τις αποδείξεις από τις διακοπές.
«Τη βλέπεις γυναίκα αυτή την απόδειξη από το
ξενοδοχείο; Δεν πρόκειται να ξαναδείς
τέτοια…». Έχεις δηλαδή μπροστά σου ένα συλλεκτικό κομμάτι.
* Πόσο μακρινό και πλούσιο φαντάζει κιόλας
το 2010;
Την ώρα που μ’ ένα μικρό κομπιουτεράκι
αθροίζω τις αποδείξεις φωνάζω ένα ένα τα μέλη
της οικογένειας.
«Ποια πήρε καλλυντικά τον περασμένο Μάιο;»
«ποιο καλόπαιδο ήπιε καφέ σ’ αυτή την καφετέρια που είναι «φαρμακείο;».
* Δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο ευεργετικό
για τις σχέσεις των μελών της οικογένειας αλλά
με πλημμυρίζουν οι θύμησες.
«Να το play station, που αγοράσατε με το χαρτζιλίκι των παππούδων» τους λέω και κρατάω μια

απόδειξη στο χέρι.
Νομίζω πως τα παιδιά με κοιτούν παράξενα
αλλά δεν βαριέσαι.
* Ως του χρόνου θα το συνηθίσουν.
* Υποθέτω ότι θα μαζεύουμε για πολλά χρόνια
αποδείξεις. Γιατί αν περιμένετε χτύπημα της
φοροδιαφυγής με άλλο τρόπο ατυχήσατε.
Άκουσα, άκουσα τι μας είπαν τέσσερις υπουργοί σε συνέντευξη τύπου.
* Θα τσακίσουν τη φοροδιαφυγή!
Μη παίρνετε κι όρκο γι’ αυτό. Εγώ ξέρω ότι
όταν κάποιος φοροδιαφεύγει πας και τον πιάνεις
στα πράσα. Δεν δίνεις συνεντεύξεις.
Δεν κάνεις εξαγγελίες, ούτε εξαγγελίες υποθέσεων.
Κάνεις συλλήψεις.

Στον απόηχο της «πορτοκαλί» και όχι «κόκκινης»... κάρτας που «είδε»
ο δήμος Ιωαννιτών από το υπουργείο Εσωτερικών εξαιτίας των χρεών του
που κυμαίνονται από το 100% μέχρι το 120% των τακτικών του εσόδων,
ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος για τα οικονομικά, Νίκος Μάντης με δηλώσεις του χθες τόνισε ότι η τραγική κατάσταση των οικονομικών του
δήμου ήταν γνωστή, όπως και η εξυγίανση που ήδη άρχισε, προσθέτοντας όμως ότι θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διευκρινήσεις από την
πλευρά του Υπουργείου για τον τρόπο με τον οποίο εξήχθησαν οι αριθμοί που ανακοίνωσε, όπως για παράδειγμα τι εννοεί με τον όρο «τακτικά έσοδα».
Είναι άλλωστε πολύ διαφορετική η επιτήρηση επειδή είναι τα οικονομικά στο «κόκκινο» από το «πορτοκαλί» που κατατάχθηκε ο δήμος Ιωαννιτών.
Παράλληλα η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει κι
αυτή ότι αναμένει την πλήρη αποσαφήνιση των μέτρων από το υπουργείο Εσωτερικών, δηλώνοντας πάντως έτοιμη να διαχειριστεί το όποιο
πρόγραμμα εξυγίανσης της επιβληθεί.
Κι ενώ θα περίμενε κανείς... σιωπή από την προηγούμενη δημοτική
αρχή, η παράταξη του Νίκου Γκόντα σχεδόν... πανηγύρισε που δεν βρίσκεται ο δήμος Ιωαννιτών στους εντασσόμενους σε αυστηρό πρόγραμμα
επιτήρησης, για να εισπράξει ανάλογη απάντηση από τη δημοτική αρχή.

Διευκρινήσεις για τα «έσοδα» ζητά ο δήμος
Η είδηση μπορεί να μην ήταν αναμενόμενη, σύμφωνα με τον κ.
Μάντη, αφού ο δήμος ευελπιστούσε ότι θα γλίτωνε από την «τσιμπίδα»
του Υπουργείου, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει ριζικά κάτι
στην οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει η δημοτική αρχή, η
οποία έχει σαν στόχο την εξυγίανση του δήμου, κάτι που φάνηκε άλλωστε και από τον προϋπολογισμό που ψήφισε.
«Δε θέλαμε να γίνει αλλά είμαστε σε επιτήρηση. Εδώ και μήνες το
είχαμε πει ότι τα οικονομικά του δήμου δεν είναι σε καλή κατάσταση»,
είπε ο κ. Μάντης, αναλύοντας τους
γνωστούς λόγους για τους οποίους ο
Ρεπορτάζ:
παλιός δήμος Ιωαννιτών είχε τόσα
Αλέξανδρος Θεμελής χρέη, εξαιτίας, ανείσπρακτων οφειλών και σύναψης δανείων.
Παρόλα αυτά η δημοτική αρχή και
ο κ. Μάντης ως υπεύθυνος για τα οικονομικά του δήμου, αναμένουν
ακόμα ορισμένες διευκρινήσεις για το τι τελικά είναι αυτό το πρόγραμμα επιτήρησης αλλά πολύ περισσότερο πως εξήχθησαν τα νούμερα που
ανακοίνωσε το Υπουργείο και πως διαμορφώθηκε η τελική κατάταξη των
δήμων ανάλογα με τα χρέη τους.
Τόνισε δε, ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας αλλά και με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Γιάννης Ραγκούσης,
δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς θεωρήθηκε ως έσοδο βάση του οποίου ανακοινώθηκαν τα ποσοστά των χρεών.
«Θα πρέπει να διευκρινιστούν κάποια θέματα σε σχέση με το τι ορίζει
σαν έσοδα. Ο δήμος Ιωαννιτών έχει διάφορες πηγές εσόδων», είπε ο κ.
Μάντης.
Αυτό μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια για μερικούς, όμως δεν είναι,
αφού αν στον όρο «έσοδα» που έβαλε το Υπουργείο περιλαμβάνονται
μόνα αυτά από τους ΚΑΠ και τη ΣΑΤΑ, τότε υπάρχει ένα μεγάλο μέρος
που δεν έχει υπολογιστεί κι αν αυτό γίνει, σίγουρα το χρέος θα είναι
μικρότερο απ’ αυτό που ανακοινώθηκε.
Για παράδειγμα δεν έχει αποδοθεί η τελευταία δόση της ΣΑΤΑ του
2010, δεν ξεκαθαρίζεται
αν τα ανταποδοτικά τέλη υπολογίστηκαν ως έσοδα ή ακόμα και τα
προνοιακά επιδόματα που πληρώνονται πλέον μέσου του δήμου, μιας
και, όπως είπε, «αν υπολογίσουμε τα ανταποδοτικά τέλη ή κι άλλες
πηγές τότε τα πράγματα δεν είναι τραγικά».

Είχε ήδη ξεκινήσει η εξυγίανση
Με την εικόνα που είχε βρει η νέα δημοτική αρχή στα ταμεία του νέου
δήμου να είναι όντως προβληματική, είχε ήδη εκπονηθεί από την ίδια
ένα πρόγραμμα εξυγίανσης του δήμου.
Αυτό σίγουρα θα συνεχιστεί, αλλά όπως είπε ο κ. Μάντης, από τη στιγμή που ο δήμος θα τεθεί υπό επιτήρηση από την κυβέρνηση, θα υπάρξουν νέα δεδομένα.
«Θα έχουμε ελέγχους στα οικονομικά μας, θα ληφθούν περιοριστικά
μέτρα που έτσι κι αλλιώς τα είχαμε πάρει, όμως θα πρέπει να περιμένουμε τι θα ορίζει η ΚΥΑ», υπογράμμισε για να προσθέσει ότι το νοικοκύρεμα του δήμου θα γινόταν είτε αυτός εντασσόταν σε υποχρεωτικό πρόγραμμα εξυγίανσης, είτε όχι, επισημαίνοντας ότι θα ήταν καλό αυτή η
προσπάθεια να μην επιβαλλόταν.

Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèåñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) - Ïéêéáêþí
âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Τμήμα Συνοικεσίων - Ιäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)
Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðåëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óακελαρίου 18, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6971536313

ÅIÄÇÓÅÉÓ 7

ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò,ΣΑΒΒΑΤΟ
ÔÑÉÔÇ 117 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
- ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ
2007
2011

έργα από τους πολίτες και να υλοποιήσει
στο ακέραιο το πρόγραμμά της.

Για το χρέος του δήμου Ιωαννιτών και το είδος της επιτήρησης

Άλλο «πορτοκαλί» κι άλλο «κόκκινο»...
4 Αποσαφηνίσεις αναμένει η δημοτική αρχή από το υπουργείο Εσωτερικών, όπως δήλωσε
χθες ο αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης, για το ποια έσοδα νοούνται ως «τακτικά» και ποια
μέτρα θα εφαρμοστούν, τονίζοντας ότι ήδη ο δήμος έχει μπει σε διαδικασία... αυτοεξυγίανσης
4 Αντί αυτοκριτικής...πανηγυρίζει η παράταξη του Ν. Γκόντα, αλλά η δημοτική
αρχή τις καταλογίζει μη επαφή με την πραγματικότητα
κά», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιωαννιτών
περιλαμβάνεται σε αυτούς που από το
Υπουργείο Εσωτερικών χαρακτηρίστηκαν «πορτοκαλί» και θα ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης σαφώς η Δημοτική

Σχεδόν 50 εκ. ευρώ τα χρέη
Τα χρέη του δήμου, μόνο από τις
δανειακές υποχρεώσεις του φτάνουν τα
32,5 εκ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος
τους να έχουν συναφθεί με ιδιωτική τράπεζα και όχι με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο, σύμφωνα με
τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, είναι
διατεθειμένο να προχωρήσει σε επιμήκυνση αποπληρωμής δανείων, χαμηλότερο επιτόκιο και χορήγηση περιόδου
χάριτος για ορισμένες περιπτώσεις
δήμων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ελάχιστα
χρέη μπορούν να διακανονιστούν με
ευνοϊκότερους όρους, καθώς είναι πολύ
δύσκολο να δεχτεί μια ιδιωτική τράπεζα
κάτι τέτοιο.
Εκτός όμως από τα δάνεια, ο δήμος
χρωστάει περί τα 16,5 εκ. ευρώ σε

«Πανηγυρίζει» η παράταξη Γκόντα
για την μερική επιτήρηση
4 Καμία επαφή με την πραγματικότητα,
η απάντηση της δημοτικής αρχής

«Καλό θα είναι να μην σου επιβάλλουν την εξυγίανση. Θα έπρεπε και η
προηγούμενη Δημοτική Αρχή που όντως
αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα
και η σημερινή από μόνη της να δρομολογήσει διαδικασίες για την εξυγίανση
του δήμου», είπε ο κ. Μάντης.

Στην αναμονή η Δημοτική Αρχή
Εντωμεταξύ και η Δημοτική Αρχή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημειώνει
ότι από νωρίς τοποθετήθηκε με απόλυτη
ειλικρίνεια για την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε και είπε με απόλυτη

σαφήνεια την πλήρη αλήθεια παρουσιάζοντάς τη με αναλυτικά στοιχεία στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
«Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε
παράλληλα το πρόγραμμα, τις δράσεις
και τις πολιτικές για την εξυγίανση της
υφιστάμενης κατάστασης, ιεραρχώντας
την μάλιστα ως τη σημαντικότερη προτεραιότητα. Άλλωστε στον προϋπολογισμό
που πρόσφατα ψηφίστηκε περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση του νοικοκυρέματος του Δήμου,
όπως είχαμε δεσμευτεί και προεκλογι-

Οι ανακοινώσεις του Γιάννη Ραγκούση οδήγησαν σε μια διαφορετική «ανάγνωση» από την παράταξη του Νίκου Γκόντα, η οποία με ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι κατέρρευσε ένας προεκλογικός μύθος της Δημοτικής Αρχής, θεωρώντας προφανώς ως επιτυχία το γεγονός ότι ο δήμος δεν κατατάχτηκε σε
αυτούς με τα χρέη τους να ξεπερνούν το 150% των εσόδων τους, αλλά «μονάχα» στο 120%.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ένας ακόμη προεκλογικός μύθος που καλλιέργησε η νέα Δημοτική Αρχή
και που χρησιμοποίησε κατ’ αρχήν ως κορωνίδα του προεκλογικού της αγώνα
και στη συνέχεια ως κύρια δικαιολογία για την πλήρη ανυπαρξία της, κατέρρευσε ακολουθώντας την πορεία όλων των υπολοίπων προεκλογικών και μετεκλογικών μύθων που δημιούργησε για να παραπλανήσει τους πολίτες.
Και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά η εικόνα που διατύπωνε για την οικονομική κατάσταση του Δήμου Ιωαννιτών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την
πραγματική εικόνα τους, αλλά και με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ραγκούση.
Η νέα Δημοτική Αρχή διατύπωνε σε όλους τους τόνους μια εικόνα για
«άθλια» οικονομική κατάσταση του Δήμου, για αδυναμία παραγωγής έργου
λόγω των οικονομικών, για «μνημόνιο Γκόντα» στο Δήμο, για οικονομικά του
Δήμου στο «κόκκινο». Η εικόνα αυτή διαψεύδεται από την πραγματικότητα και
καταρρέει πλήρως μετά τις ανακοινώσεις του κ. Ραγκούση.
Οι δικαιολογίες και τα ψέματα τελείωσαν για τη νέα Δημοτική Αρχή.
Η θεωρία της «καμένης γης» κατέρρευσε».
Όπως ήταν φυσικό η ανακοίνωση της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας», προκάλεσε την άμεση αντίδραση της δημοτικής αρχής η οποία σε απάντησή της τονίζει πως η «Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία» αποδεικνύει ότι
έχει απολέσει την επαφή με την πραγματικότητα, όπως είχε απολέσει προ πολλού την επαφή με την αλήθεια.
Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Προσπερνά το γεγονός ότι ο Δήμος Iωαννιτών μπαίνει σε μερική επιτήρηση, εξ αιτίας των δανείων και των υποχρεώσεων που δημιούργησε και των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων που άφησε πίσω της.
Προσπερνά επίσης το γεγονός ότι άλλοι 250 από το σύνολο των Καλλικρατικών Δήμων της χώρας δεν βρίσκονται αντιμέτωποι με κανενός είδους οικονομικό πρόβλημα, ούτε περιλαμβάνονται στις λίστες των υπό επιτήρηση.
Ίσως να είναι ικανοποιημένη επειδή ο Δήμος Ιωαννιτών δεν περιλαμβάνεται
στην «κόκκινη» λίστα, γεγονός που θα κόστιζε πολύ ακριβά στην πόλη.
Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών είναι απολύτως σαφείς. Δεν
χρειάζονται ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις για να γίνουν πλήρως κατανοητές
από τους πολίτες. Αν κάποιοι θεωρούν ότι με ψεύδη και με την τακτική να
παρουσιάζουν το άσπρο- μαύρο, μπορούν να δημιουργούν εντυπώσεις,
κάνουν τεράστιο λάθος.
Η αλήθεια είναι πολύ σκληρή για την τραγική πολιτική που ακολούθησε ο
κ. Γκόντας και η παράταξή του, όσο κι αν κάνουν πως δεν την βλέπουν και δεν
την καταλαβαίνουν.
Πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της
Επιτροπής Διαβούλευσης, όπου θα κληθεί ο κ. Γκόντας για να παρουσιάσει
όλα τα οικονομικά «αριστεία» της θητείας του.
Εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής θα κατατεθούν μόνο τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών, που αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και το ύψος
του δανεισμού, όπως ακριβώς είχε γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία δεν τα είχε αμφισβητήσει».
Αρχή δεν το επεδίωκε, αλλά σε κάθε
περίπτωση είναι έτοιμη να το διαχειριστεί».
Καταλήγοντας, σημειώνει ότι η Δημοτική Αρχή αναμένει την πλήρη αποσαφήνιση των μέτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τότε θα τοποθετηθεί με ακρίβεια στα νέα δεδομένα και δεσμεύεται
ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια
ώστε να μην στερήσει υπηρεσίες και

συμπολίτες για ρυμοτομίες, προμηθευτές, εργολάβους κτλ, κάτι που ανεβάζει
το συνολικό χρέος στα 49 εκ. ευρώ.
Από την άλλη, έχει λαμβάνειν σημαντικά έσοδα από ανείσπρακτες οφειλές
ετών ή ακόμα και δεκαετιών.
«Υπάρχουν ενοικιαστές που έχουν να
πληρώσουν μισθώματα εδώ και δώδεκα
ή και δεκαπέντε χρόνια», είπε ο κ.
Μάντης.

8 ÈÅÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ
Τα νομοθετικά κενά τα οποία δεν
επέτρεπαν στο κράτος να φορολογεί το
«μαύρο χρήμα», δηλαδή να φορολογεί
τα έσοδα που δεν δικαιολογούνταν από
εμφανείς και νόμιμες πηγές, φαίνεται
πως κλείνουν ύστερα από τη νομοθετική ρύθμιση που έγινε με τον πρόσφατο
φορολογικό νόμο.

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

αφού προηγουμένως συνεκτιμηθούν τα
πραγματικά στοιχεία.
Με την προσθήκη αυτή απομακρύνεται πλέον ο κίνδυνος να παραμείνουν αφορολόγητα τα πολύ σημαντικά
ευρήματα των ελέγχων του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε
τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτικών

Το «Μαύρο» χρήμα στην φορολογική τσιμπίδα
Με σχετική εγκύκλιό του η Δ/νση
Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών
παρέχοντας οδηγίες για την ορθή και
ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων επισημαίνει ότι σε κάθε
περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον
έλεγχο οποιαδήποτε
προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται
από άγνωστη πηγή και
αιτία προέλευσης ή
πρόκειται για προσαύξηση περιουσίας που
δε προκύπτει από διαρκή και σταθερή πηγή
και την
Του φορολογικού συμβούλου ο π ο ί α
προσαύΓιώργου Κρανά
ξηση δεν
μπορεί
να δικαιολογήσει ο ελεγχόμενος, τότε
χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από ελέυθερα επαγγέλματα και φορολογείται με
την καταβολή των αναλογούντων
φόρων και των αντίστοιχων προστίμων
και προσαυξήσεων.
Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε αυτούσια τη συγκεκριμένη
διάταξη με την οποία ορίζεται: «Σε
προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος
μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την
πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής
της, είτε ότι φορολογείται από άλλες
διατάξεις, είτε ότι απαλλάσσεται από το
φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου
αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα
από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε
η προσαύξηση».
Έτσι, στο εξής κάθε κατάθεση, κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε
μορφής, όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, πάσης
φύσεως χρεώγραφα, καταθέσεις κ.λ.π.
της οποίας η πηγή προέλευσης δεν
μπορεί να δικαιολογηθεί από τον
φορολογούμενο που φέρνει και το
βάρος της απόδειξης, θα φορολογείται
με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή με
τους συντελεστές από 18% έως 45%,

προσώπων, επώνυμων ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρηματιών και λοιπών
φορολογουμένων, που ελέγχονται στο
πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών για
μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και
βεβαίως ακυρώνει και με τυπικό νόμο
το 1119/π.ε.2004/ 25.1.2006 έγγραφό
του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας που διατύπωνε την
άποψη ότι στην περίπτωση που δεν
υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις, τα
έσοδα που δεν δικαιολογούνται από
εμφανείς πηγές (εισόδημα, δωρεές,
δάνεια, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) δεν
αποτελούν εισόδημα κατά την έννοια
του άρθρου 4 του ν.2238/1994, δεδομένου μάλιστα ότι η απόκτηση νέων
περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση
της περιουσίας ή η κατοχή αυτών δε
θεωρείται εισόδημα, εκτός αν άλλως
ορίζει ειδική διάταξη τυπικού νόμου!.
Με την αποδοχή της παραπάνω άποψης από την τότε πολιτική ηγεσία τέθηκαν στο αρχείο και δεν φορολογήθηκαν ούτε και δημεύτηκαν τα εισοδήματα που αποδεδειγμένα προέρχονταν
από αφανείς πηγές, με την αιτιολογία
ότι στερούνταν τα χαρακτηριστικά της
έννοιας του εισοδήματος που απαιτεί
να έχει περιοδικό χαρακτήρα, μόνιμη
πηγή προέλευσης και να γίνεται τακτική εκμετάλλευση της πηγής.
Το κεφάλαιο λοιπόν της ατιμωρησίας σε καραμπινάτες μορφές φοροκλοπής ή απόκτησης εισοδήματος που
προσαυξάνει την περιουσία έκλεισε και
απομένει το δυσκολότερο κομμάτι που
είναι η εφαρμογή του νόμου. Μια και
ως τώρα, αν και έχουν ληφθεί σημαντικά φορολογικά μέτρα δεν υλοποιούνται , λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης ή λόγω πιθανής ανικανότητας προσώπων ή εξ αιτίας των αδυναμιών που
παρουσιάζει ο φοροελεγκτικός και
εισπρακτικός μηχανισμός με αποτέλεσμα η Χώρα μας να θεωρείται ως διεθνές πρότυπο διαφθοράς, εκτός και αν
συνεχίζει να ισχύει αυτό που λένε τα
μόνιμα φορολογικά υποζύγια: ότι σ’
αυτό τον κόσμο τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός από το θάνατο και τους
φόρους.

Ðáñá
Γκρίνια
Στις εφορίες υπάρχει γκρίνια, καθώς το υπουργείο
Οικονομικών συγκρότησε εκτάκτως έξι ειδικές και ολιγομελείς ομάδες που θα πάρουν πάνω τους όλο το εγχείρημα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τα στελέχη των
ΔΟΥ νιώθουν μάλλον υποβαθμισμένα, ωστόσο το υπουργείο φαίνεται ότι συγκρότησε τις ομάδες με μεγάλη
πανουργία και ευρηματικότητα. Δεν εξηγείται αλλιώς το
γεγονός ότι οι πέντε από τους έξι επικεφαλής και συνολικά οι 17 από τους 29 που στελεχώνουν τις ειδικές ομάδες
είναι γυναίκες!
***

Μπουμ στην πράσινη ενέργεια
Εντυπωσιακή άνοδο εμφανίζουν οι επενδυτικές προσπάθειες στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
με αιχμή τα αιολικά πάρκα αλλά και τα φωτοβολταϊκά.

-

Γιατί πωλείται
η «ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Γ.Η.»
Πριν λίγες μέρες δημοσιεύτηκε σε όλα τα ΜΜΕ ρεπορτάζ για την Γ.Σ.
Μετόχων της «ΔΩΔΩΝΗ Αγροτικής Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου»,
όπου αναφέρονταν ότι ήταν κερδοφόρο το 2010 και για τον λόγο αυτόν θα
δοθεί αύξηση στην τιμή με την οποία η εταιρεία πληρώνει το γάλα στους
κτηνοτρόφους-παραγωγούς, ηπειρώτες κατ’ εξοχή.
Καλό νέο. Και σύμφωνο με τον τίτλο και τον σκοπό ίδρυσης της εταιρείας.
Εύλογα όμως εγείρεται στο μυαλό καθενός «απλού» έλληνα το ερώτημα:
«Μα τότε γιατί την πουλάνε»;;;
Η απάντηση κατά την γνώμη μου είναι διφυής.
ΠΡΩΤΟ: Την πουλάνε ακριβώς επειδή είναι κερδοφόρα. Διότι ποιός
ιδιώτης «επενδυτής» θα αγόραζε μια ζημιογόνα επιχείρηση; Είμαι σίγουρος ότι έχετε σημειώσει τί ακριβώς έγινε με την «Ολυμπιακή»: Χωρίστηκε
σε «τομείς», σαλαμοποιήθηκε, πουλήθηκε ο κερδοφόρος τομέας και τη
ζημιά την φορτώθηκε ο ελληνικός λαός. Την ίδια ακριβώς «τεχνική» ετοιμάζονται να εφαρμόσουν και στον ΟΣΕ και στην ΔΕΗ...
ΔΕΥΤΕΡΟ (και κυριότερο):
Πουλιέται από τους παραληρηματικούς εραστές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας(*) και της «ελεύθερης» Αγοράς, διότι μόνον αυτή μπορεί να
δωροδοκεί. Και ξέρουμε βέβαια ποιοί είναι οι ...συνήθεις δωρολήπτες.
Ως δημόσια και προφανώς κοινωφελής επιχείρηση η «ΔΩΔΩΝΗ» δεν
έχει καμιά ανάγκη να δωροδοκήσει. Ενώ η ιδιωτική ομόλογός της, η
«ΜΕΒΓΑΛ» είχε. Όποιοι τυχόν δεν
Του
ξέρουν το, επί ΝΔ, σκάνδαλο «των
Ναπολέοντα Παπαδόπουλου* κουμπάρων», ας καταφύγουν στις
εφημερίδες της εποχής.
Το άριστο παράδειγμα των βλαβερών συνεπειών της ιδιωτικής ...υστεροβουλίας το έχουμε δει στα Γιάννενα, στην «ΟΑΣΗ», η οποία μπαίνει
στον 4ο χρόνο που στέκει ξεκοιλιασμένη, ρημάδι και σκουπιδότοπος στη
μέση της πόλης μας.
Από χρόνια πολλά η «ΟΑΣΗ» παραδόθηκε για «αξιοποίηση» σε ιδιώτες,
με την, ανόητη κατά την γνώμη μου, αιτιολογία ότι «ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τον καφετζή»(**)...
Ακούγονται πολλά, όχι υποχρεωτικά αληθινά, για το πώς κατάφερε ο
τελευταίος ...«επενδυτής» της «ΟΑΣΗΣ», όχι μόνο να φεσώσει τον Δήμο
με 300.000 ευρά, αφήνοντας απλήρωτα κάπου 20 ενοίκια, αλλά και,
κλείνοντάς την και φεύγοντας, να... «αποσύρει» ανενόχλητος όχι μόνον
τον εξοπλισμό και τα τραπεζοκαθίσματα αλλά κι αυτά τα ίδια τα κουφώματα!!!
Είναι διακαιολογημένη η υποψία των Γιαννιωτών ότι τα... «στραβά
μάτια» οι υπεύθυνοι δεν τα έκαναν χωρίς δωροληψία.
Γίναμε νομίζω σοφώτεροι πιά μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις ότι
η δωροδοκία δεν είναι απλό «σύμπτωμα» είτε κακή έξη της ανέντιμης
διοίκησης μιας κάποιας μεγάλης εταιρείας, των διαβόητων «μάνατζερ»,
αλλά συνήθης πρακτική όλων... ή σχεδόν όλων.
Μετά τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα Ζήμενς, ΜΑΝ, Μερσεντές, υποβρυχίων κ.ά. έχει φανεί καθαρά ότι με την δωροδοκία όχι μόνον «έκλειναν
δουλειές» αλλά και χρέωναν υπερβολικές τιμές, ώστε να προσπορίζονται
αμύθητα βρώμικα κέρδη. Ποιός δωροδοκηθείς θα τολμούσε να τις ελέγξει... Ενδεικτικά μόνον παράθεσα τους παραπάνω τίτλους εταιρειών, που
βέβαια δεν δωροδοκούσαν μόνον στην Ελλάδα...
«Ηλίου φαεινότερον» ότι αυτά είναι απλώς λίγα, κραυγαλέα και αποκαλυφθέντα..., παραδείγματα της πάγιας πρακτικής της Ιδιωτικής Υστεροβουλίας και της «ελεύθερης» Αγοράς.
Σκλίβανη, 6/5/2011
Ναπολέων Αλεξ. Παπαδόπουλος

Ïéêïíïìßá

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», σήμερα λειτουργούν αιολικά πάρκα δυναμικότητας 1.350 μεγαβάτ,
ενώ η συνολική δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών
ξεπέρασε τα 1.900 μεγαβάτ σε όλη τη χώρα, με εντυπωσιακά άλματα στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Το ποσοστό προσεγγίζει το 17% της ηλεκτρικής ενέργειας που
καταναλώνουμε στη χώρα μας.
Στο τέλος του 2011 υπάρχει προσδοκία για αιολικά
πάρκα δυναμικότητας 1.600 μεγαβάτ, από 1.350 που
είναι σήμερα και από περίπου 1.300 μεγαβάτ που ήταν
στο τέλος του 2010, ενώ στα φωτοβολταϊκά παρατηρείται
αληθινό «μπουμ», που πάντως προβληματίζει: από 53
μεγαβάτ το 2009 στα 198 το 2010 και περίπου 400 μεγαβάτ υπολογίζονται στο τέλος του 2011- αύξηση 100%!
Σημαντικό ρόλο στην ταχύτατη διείσδυση έπαιξε η
ψήφιση του Νόμου 3851 του 2010 από την υπουργό
Περιβάλλοντος κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, με τον οποίο επιταχύνθηκαν σημαντικά οι χρονικές δεσμεύσεις για την
υλοποίηση ενός έργου. Η διαφορά είναι ότι σήμερα οι
διαδικασίες κινούνται παράλληλα η μια με την άλλη,
δηλαδή οι αδειοδοτήσεις λαμβάνονται την ίδια χρονική

περίοδο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κάποιος την
άδεια σκοπιμότητας για να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο που είναι η άδεια παραγωγής. Η διαδικασία κινείται
παράλληλα και είναι πιο σύντομη.
***

Χωρίς ελέγχους
Συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, που
έχουν βεβαιωμένες οφειλές στο δημόσιο, βάζει στο στόχαστρο το νέο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για
την πάταξη της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες, αντιμέτωποι, κατά προτεραιότητα, με την Εφορία θα βρεθούν οι κάτοχοι ακινήτων σε Μύκονο, Σαντορίνη και Κολωνάκι, οι προμηθευτές του κράτους στον
τομέα της υγείας, οι εκμισθωτές ακινήτων στο δημόσιο,
όσοι δέχτηκαν μεγάλες κληρονομιές, καθώς και οι τραγουδιστές. Ωστόσο ανάλογοι σχεδιασμοί έγιναν και στο
παρελθόν, οπότε ας κρατήσουμε μικρό καλάθι.

ΣΧΟΛΙΑ 9

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï
Χρειάζεται ξεκαθάρισμα
για εντός ή εκτός «Μνημονίου»
Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών αναμένει η δημοτική αρχή Ιωαννίνων και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Μάντης για το αν ο δήμος θα υπαχθεί
στο...αυστηρό πρόγραμμα οικονομικής επιτήρησης και
εξυγίανσης ή σε ...χαλαρότερο. Κι αυτό γιατί δεν είναι
αποσαφηνισμένο ποια νοούνται ως έσοδα και ποια ως
χρέη για να βγει το αποτέλεσμα.
Φυσικά και δεν διαφωνεί κανείς με το γεγονός ότι ο
δήμος έχει οικονομικό πρόβλημα, όπως το παρέλαβε η
σημερινή δημοτική αρχή, κυρίως και αποκλειστικά από
τον «παλιό» δήμο και ως εκ τούτου προσάρμοσε την
οικονομική της πολιτική και μέσα από τον προϋπολογισμό στα αυστηρά πλαίσια του ...νοικοκυρέματος.
Κι ενώ η δημοτική αρχή αποδέχεται την κατάσταση
και αναμένει νεώτερα για να τοποθετηθεί, η προηγούμενη δημοτική αρχή του Νίκου Γκόντα με ανακοίνωση της
σχεδόν...πανηγυρίζει που ο δήμος είναι στο «πορτοκαλί» και όχι στο «κόκκινο».
Δηλαδή ο...προθάλαμος της επιτήρησης είναι θετικό
γεγονός;
Μην τα σκαλίζουμε τώρα, η ουσία είναι ότι σε αυτή τη
χώρα έπρεπε να έρθει η Τρόικα για να αποφασίσουν με
το ...μαχαίρι στο λαιμό να βάλουν μια κάποια τάξη με
μεγάλη παράπλευρη απώλεια το εισόδημα και τη ζωή
των μισθοσυντήρητων και συνταξιούχων και να πάρει
η...μπάλα και την αυτοδιοίκηση.
Τουλάχιστον να αλλάξει κάτι τώρα, έστω και υπό
αυτές τις συνθήκες.

Οι βιολογικοί θέλουν και αποδέκτες...
Σε πρόσφατο ρεπορτάζ για τους νέους βιολογικούς
καθαρισμούς στην Ήπειρο, έργα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ, γράφαμε για το πρόβλημα με τον αποδέκτη για τον βιολογικό της Παραμυθιάς και δεν αργήσαμε να επιβεβαιωθούμε.
Να μην είναι ο Κωκυτός, παραπόταμος του Αχέροντα,
λένε οι του δήμου Πάργας, αφού είναι ήδη επιβαρυμένος ο Αχέροντας (αλήθεια τα φυτοφάρμακα και λιπάσματα σε αυτόν δεν καταλήγουν;) και στις εκβολές του
στην Αμμουδιά θα επιφέρει πλήγμα στην τουριστική
ανάπτυξη.
Έχει μια βάση το επιχείρημα, όμως τα ποτάμια είθισται να αποτελούν τον φυσικό αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων (όχι πως δεν πέφτουν και αυτούσια), όπως
ο Καλαμάς, αν και δεν λείπουν τα προβλήματα...
Ωστόσο, ο δήμος Σουλίου συζητά για εναλλακτική
λύση η οποία δεν είναι και τόσο απλή και εύκολη. Οι
περιβαλλοντικές ευαισθησίες είναι θεμιτές και ενίοτε
επιβάλλονται.
Όμως ούτε τα έργα γίνονται χωρίς επιπτώσεις, ούτε
και περιμένουν οι χρηματοδοτήσεις, εκτός κι αν κάποιοι προτιμούν να πέφτουν αυτούσια λύματα σε ποτάμια.

Όσο νωρίτερα βρουν λύση, τόσο το καλύτερο. Και δεν
είναι μόνο η Παραμυθιά με πρόβλημα, κι αλλού ...σκοντάφτει η ωρίμανση τέτοιων έργων στον αποδέκτη. Θα
χαθεί το ΕΠΠΕΡΑΑ και άντε να βρεις μετά χρήματα...

Δύσκολο...σταυρόλεξο
οι λαθρομετανάστες της Ηγουμενίτσας

Μόλις καταγραφούν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν
τον όρο που έχει τεθεί, θα μπορεί κανείς να εξάγει
συμπεράσματα. Μακάρι να βρεθούν και οι 650 και να
διατεθούν οι 2.000 ευρώ στον κάθε δικαιούχο. Μην
ξεχνάμε ότι για α πληρωθεί το προσωπικό και να καλυφθούν τα έξοδα, από αυτή την επιδότηση θα εξευρεθούν τα χρήματα. Όσο περισσότεροι μπουν στο πρόγραμμα, τόσο περισσότεροι θα εργαστούν στη δομή και
τα χρήματα θα καταβληθούν στο τέλος του 2011.

Γλιτώνουν την ταλαιπωρία

Και τι καινούριο προσέθεσε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής για να λυθεί το πρόβλημα των λαθρομεταναστών στην Ηγουμενίτσα;
Απλά επανέλαβε μιλώντας στη βουλή (απαντήσεις σε
ερωτήσεις βουλευτών) ότι η λύση είναι τα κέντρα υποδοχής και τα οργανωμένα κέντρα διαμονής, μέχρι να
βρεθεί τρόπος να μην εισέρχονται στη χώρα μας.
Που θα γίνουν αυτά είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Υπάρχει κανείς στη Θεσπρωτία που θα δεχθεί να φιλοξενηθούν οι εκατοντάδες μετανάστες και αν είναι κοντά
στο λιμάνι μήπως θα μένουν ...φρόνιμοι οι άνθρωποι
αυτοί που στόχο έχουν το πλοίο για Ιταλία;
Μήπως σε γειτονικό νομό διατίθεται τέτοιος χώρος
και δεν το ξέρουμε;
Μπορεί σε ένα απόγευμα να συλληφθούν όλοι οι
μετανάστες, είπε ο υπουργός, αλλά δεν έχει νόημα
αφού δεν θα ξέρουν που να τους μεταφέρουν.
Υπό αυτές τις συνθήκες η λύση που ζητούν επίμονα
οι κάτοικοι και οι φορείς της Ηγουμενίτσας, πως θα
επιτευχθεί;

Θέσεις υπάρχουν, θα καλυφθούν όμως;
Κανείς δεν μπορεί να μην στηρίξει την προσπάθεια
του δήμου Ιωαννιτών για να προσφέρει όσο το δυνατόν
περισσότερες θέσεις ωφελουμένων από το «νέο» (με
ετήσια διάρκεια και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο με αυστηρούς όρους) πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι», αλλά οι 650 είναι μεγάλος αριθμός. Όχι γιατί δεν υπάρχουν στον νέο μεγάλο δήμο
τόσοι έχοντες ανάγκη για φροντίδα στο σπίτι τους, αλλά
πρέπει να έχουν άνεργο ή απειλούμενο με ανεργία συγγενικό πρόσωπο.
Υπό αυτή την έννοια και για να είμαστε ρεαλιστές, το
ποσό του 1.280.000 ευρώ που ανακοινώθηκε ως ένταξη
στο πρόγραμμα, δεν ανταποκρίνεται, από τώρα, στην
πραγματικότητα.

Θα γλιτώσουν την ταλαιπωρία, της μετάβασης στον
Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Κοζάνης, οι
πληγέντες από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες του
περασμένου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στο νομό Ιωαννίνων (και οι πλημμυροπαθείς της Θεσπρωτίας), αφού
οι αιτήσεις για στεγαστική συνδρομή ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές σε σπίτια και κτίρια, θα γίνονται στα
Γιάννινα.
Στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων-Μεγάλα
Έργα Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ-ΜΕΔΕ) επί της λεωφόρου Παπανδρέου τα γραφεία της.
Έχουν περιθώριο άλλων πέντε μηνών για αιτήσεις.

Μια από τα ίδια στη Γαριβάλδη,
έρχεται η κανονιστική
Το ... ίδιο έργο παίζεται, όπως τουλάχιστον καταγγέλλουν, επωνύμως μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής Σιαράβα, για την...δράση ορισμένων καφετεριών και μπαρ επί
της οδού Γαριβάλδη και σε σχέση με το πάρκο Κατσάρη. Κατάληψη χώρου του πάρκου και κλείσιμο περασμάτων για όσους θέλουν να μπουν σε αυτό, σύνδεση
με τον δημοτικό φωτισμό και άλλα.
Η δημοτική αρχή καλείται να εφαρμόσει τις προεκλογικές εξαγγελίες της, αλλά μάλλον μέχρι να ψηφιστεί
και εφαρμοστεί η νέα κανονιστική απόφαση (την Δευτέρα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι το
κυριότερο θέμα) δεν μπορεί να έχει επιτόπου τη δημοτική αστυνομία για να ανοίγει δρόμους προς το πάρκο
ή να διώχνει καρέκλες και τραπέζια. Χρειάζεται και οι
επιχειρηματίες να αντιληφθούν ότι δεν είναι όλα ...ίσιωμα.

10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Με τον υφυπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού, Γιώργο Νικητιάδη, συναντήθηκε ο βουλευτής Ιωαννίνων του
ΠΑΣΟΚ, Θανάσης Οικονόμου σε μία
κοινή προσπάθεια να αντιμετωπιστούν
τα θέματα του τουρισμού στην Ήπειρο
και ειδικότερα στα Γιάννενα.
Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου στον
Υφυπουργό ο τουρισμός στα Γιάννενα
παρουσιάζει πτώση, ειδικά μετά τον
Ιανουάριο, γεγονός που προβληματίζει
τους πάντες και ειδικότερα τους επιχειρηματίες των σχετικών κλάδων.
Στη συνάντηση ο Θανάσης Οικονόμου αναφέρθηκε στη σημασία που έχει
ο τουρισμός για την περιοχή και τις
τοπικές οικονομίες αλλά και την ειδική
προστιθέμενη αξία που αποδίδουν σε
αυτόν οι γιαννιώτες στην κατεύθυνση
της εξωστρέφειας αλλά και «προβολής
και αξιοποίησης της ηπειρωτικής ταυτότητας», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Ο Υφυπουργός Τουρισμού από την
πλευρά του επαναβεβαίωσε τη σημασία
που αποδίδει το Υπουργείο για την
αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων
που αφορούν τον τουρισμό στα Γιάννενα και στην Ήπειρο γενικότερα, δεσμευόμενος για τη διοργάνωση μίας μεγάλης ημερίδας για τον ορεινό τουρισμό
στο νομό μας και συγκεκριμένα μέχρι

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Προγραμματίζεται να γίνει μέχρι τον Ιούνιο με την συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων

Ημερίδα για τον ορεινό τουρισμό
Αποφασίστηκε στην συνάντηση του Θανάση Οικονόμου με τον Υφυπουργό Τουρισμού, κ. Νικητιάδη

τις αρχές Ιουνίου.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς, οι σύλλογοι αλλά
και οι ιδιώτες να προετοιμάσουν τις
προτάσεις τους.
Παράλληλα, ο Θανάσης Οικονόμου

«Η αναδιάρθρωση του χρέους (haircut) δεν αποτελεί εναλλακτική, διότι συνεπάγεται την καταστροφή
της χώρας, την επιστροφή της δεκαετίες πίσω Αυτές οι
συζητήσεις δεν κάνουν καλό. Αυτό που πρέπει να
κάνουμε είναι να συγκεντρώσουμε όλοι τις προσπάθειές μας ώστε να επιτύχουμε τους εθνικούς στόχους
για δημοσιονομική προσαρμογή και μεταρρύθμιση
της οικονομίας της χώρας. Μπορούμε και πρέπει να
πετύχουμε. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε».
Την επισήμανση αυτή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κ. Απόστολος
Ταμβακάκης (φωτό) σε ομιλία του στα Ιωάννινα προχθές Τετάρτη, σε δείπνο στο οποίο παρεκάθησαν
περί τους 600 επιχειρηματίες και μεγάλους πελάτες
της Τράπεζας.
Παράλληλα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας προσδιόρισε και τους τομείς όπου η ελληνική οικονομία μπορεί να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να επιτύχει ορισμένες σημαντικές και «γρήγορες νίκες». Και επεσήμανε ότι: «Στη συστράτευση
αυτή η Εθνική Τράπεζα είναι και θα είναι παρούσα
και γιατί το θέλει, και γιατί το μπορεί, εξαιτίας του
μεγέθους της, του κύρους της και του θεσμικού της
ρόλου. Αυτός ο θεσμικός της ρόλος την οδήγησε να
αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες. Η Εθνική Τράπεζα δεν έμεινε και δε θα μείνει αδρανής, θα συνεχίσει
να λαμβάνει μεγάλες πρωτοβουλίες». Για το θέμα των
συγχωνεύσεων είπε ότι «οι συγχωνεύσεις είναι μονόδρομος για την ανασύνταξη του πιστωτικού συστήματος. Η χώρα χρειάζεται ισχυρές τράπεζες που θα
παραμείνουν ελληνικές» κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Απ. Ταμβακάκης.
Στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ήπειρο ο
Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τραπέζης κ. Απ.
Ταμβακάκης είχε διαδοχικές συναντήσεις και συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο
Καχριμάνη και τον Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Φίλιππο
Φίλιο. Επίσης συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής
Μακεδονίας κυρία Δήμητρα Γεωργακόπουλου - Μπάστα, με την οποία επίσης αντάλλαξε απόψεις για τα
ζητήματα που απασχολούν την περιοχή.

με την ιδιότητα του Γραμματέα της
Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και
Εμπορίου της Βουλής συμμετείχε σε
συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Τουρισμού του Γερμανικού
Κοινοβουλίου.
Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ανταλλαγής απόψεων για το σχεδιασμό και την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, καθώς και τη στήριξη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας από τη
Γερμανία, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε
στην ανάγκη στήριξης του ευρωπαϊκού
τουριστικού προϊόντος συνολικά,
καθώς εκτιμά ότι μία τέτοια πανευρωπαϊκή προσπάθεια θα συμβάλει πέρα
από το προφανές οικονομικό όφελος,
στην εμπέδωση της αλληλεγγύης μεταξύ
των κρατών και των λαών της Ευρώπης.
Προσκάλεσε δε τους αντιπροσώπους
να επισκεφτούν τα Γιάννενα, υπενθυμίζοντας τη ροή Γερμανών τουριστών
στην περιοχή μας και ειδικότερα στο

Ζαγόρι και τα Τζουμέρκα, «μία παράδοση που δεν έχουμε την πολυτέλεια
να χάσουμε, πόσο μάλλον που οι ηπειρώτες μετανάστες μας στη Γερμανία
αποτελούν ένα διαρκή και ζωντανό
σημείο επαφής».
Οι Γερμανοί βουλευτές από την πλευρά τους επεσήμαναν το ενδιαφέρον
τους για την αποκατάσταση της εικόνας
της Ελλάδας στη Γερμανία, καθώς και
την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα
μας.
Τέλος, πρότειναν την πραγματοποίηση «Συνόδου Κορυφής» σε διμερές επίπεδο το Φθινόπωρο στο Βερολίνο, με
συμμετοχή κοινοβουλευτικών και μεγάλων φορέων των δύο χωρών από το
χώρο του τουρισμού και το σχεδιασμό
ενός «master plan» με διατυπωμένους
σαφείς στόχους.
Η ελληνική πλευρά καλωσόρισε την
πρόταση.

Η αναδιάρθρωση δεν είναι λύση
Η χώρα χρειάζεται ισχυρές τράπεζες που θα παραμείνουν ελληνικές επισήμανε
ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας συναντήθηκε με τον Πρύτανη κ. Τριαντάφυλλο
Αλμπάνη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με τους οποίους συζήτησε προτάσεις της

Διακοπή αναμετάδοσης
Ύστερα από εισαγγελική εντολή και εντολή του Εθνικού Συμβουλίου Τηλεπικοινωνιών και
Μεταφορών, ο Δήμος διέκοψε
την ηλεκτροδότηση του οικίσκου
στο Νεοχωρόπουλο όπου ήταν
εγκατεστημένοι αναμεταδότες
τηλεοπτικών σταθμών. Το σήμα
που εξέπεμπαν, σύμφωνα με τις
αρμόδιες αρχές προκαλούσε
παρεμβολές στην αεροπλοΐα
γεγονός που έφερνε το δήμο αντιμέτωπο με βαρύτατα πρόστιμα,
καθώς οι εγκαταστάσεις λειτουργούσαν παράνομα.
Ο Δήμος εκφράζει τη λύπη του,
επειδή μία μερίδα συμπολιτών
μας, δεν θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει τηλεοπτικούς
σταθμούς που εξέπεμπαν από το
συγκεκριμένο σημείο. Ήδη έχει
κινήσει τη διαδικασία ώστε να
χορηγηθούν οι νόμιμες άδειες

Εθνικής Τράπεζας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης
της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και προτάσεις
για τη χρηματοδότηση ανάλογων δράσεων. Επίσης
επισκέφθηκε καταστήματα της Τραπέζης στα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα. Τέλος παρέστη σε συγκέντρωση του προσωπικού της Εθνικής στην Ήπειρο
και παρουσίασε τη γενικότερη στρατηγική της Τράπεζας καθώς και τις δράσεις της για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της περιοχής.
Αρχής γενομένης από την Ήπειρο, η Διοίκηση της
Εθνικής υλοποιεί κύκλο περιοδειών στο σύνολο της
χώρας, σε μια προσπάθεια περισσότερο ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του πελατειακού της δυναμικού
αλλά και των εργαζομένων της.

για την αναμετάδοση των τηλεοπτικών σταθμών.

τοστατεί ο Σύλλογος Αποφοίτων
Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Σχέδιο νόμου για τα πρότυ- Πρόσκληση για ευπρεπισμό
πα σχολεία
της ΟΑΣΗΣ
Τροπολογία στο νομοσχέδιο
του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία επαναφέρονται
πραγματικά τα πρότυπα σχολεία,
ως σχολεία αρίστων, υπέβαλε η
ΝΔ διά των βουλευτών Τασούλα,
Σπηλιωτόπουλου, Ταλιαδούρου
και Λυκουρέντζου.
Με την τροπολογία καλείται η
Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της ως προς την ανάγκη επαναφοράς ενός θεσμού που καταξιώθηκε και που άστοχα και λαϊκίστικα καταργήθηκε το 1985.
Σημειώνεται πως στην όλη πρωτοβουλία που εδώ και χρόνια έχει
αναληφθεί για την επαναλειτουργία των προτύπων σχολείων πρω-

Γιαννιώτες και Γιαννιώτισσες,
ελάτε την Κυριακή το μεσημέρι
να συμμετάσχετε στον ευπρεπισμό {καθαριότητα, λουλουδοφύτευση, «συγύρισμα», απόφραξη...} της ‘ΟΑΣΗΣ, για να γίνει
στοιχειωδώς χρήσιμη άμεσα,
αυτήν την Άνοιξη, αυτό το Καλοκαίρι.
Στο 25ο Κυριακάτικο Καφενείο
μας παράλληλα μπορείτε να πιείτε έναν καφέ, έναν χυμό, ένα
κρασί ίσως, να παίξετε κάνα
τάβλι, ντόμινο ή σκάκι, να διαβάσετε τις εφημερίδες...
Σας περιμένουμε από τις 12 ή
μετά τις 1μμ, που θα τελειώσει κι
η ποδηλατική πορεία, αν συμμετέχετε {που πρέπει...} σ’ αυτή.

Çðåéñïc

ÁÖÉÅÑÙÌÁ 11

o ðïëéôéóìüò ìáò

«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Μαΐου 2011

ΕΗΜ 2000, Γιώργος Μήτσης, Μιχάλης Οικονομίδης, Αθηνά Σχοινά, Πηνελόπη Παπά, Άρτεμις Μανέκα, Άννα Δερέκα, Ευδοκία Παπαγεωργίου, Γιώτα Παρθενίου, Παύλος
Βρέλλης, Κώστας Βλάχος (φωτογραφικό Αρχείο Άννας Δερέκα)

Άρτεμις Πουτέτση - Μανέκα
Έñåõíá - παρουσίαση áöéåñþìáôïò: ¢ííá ÄåñÝêá - Μέρος Γ’
Αν η Άρτεμις Πουτέτση Μανέκα, μας
παρακολουθεί από
τον εικαστικό ουρανό στον οποίο βρίσκεται, θα γελάει
με τον τρόπο που
την χαρακτήριζε,
αφού και με την
αποχώρησή της
ακόμη, κατάφερε να
μας συγκεντρώσει.
Και εμείς μαζευτήκαμε όπως τότε,
αυτή τη φορά όμως,
για να σχεδιάσουμε
το πορτραίτο της.
ΑΝ.Δ.Ε

Γυφτόκαμπος 1954 (φωτογραφικό αρχείο Βάκη Μανέκα

12 ÁÖÉÅÑÙÌÁ
«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Μαΐου 2011
Πώς να γλιτώσουμε από τη μνήμη
που απρόσκλητα έρχεται κατά τις
νυχτερινές περιηγήσεις της ψυχής και
αποτυπώνει το ίχνος της εκεί που το
ελάχιστο φως σιγομουρμουρίζει!
Ένδυμα μεσαιωνικό, αφόρητο, ενδύει
το ελάχιστο του υγιούς σώματος και ως
τα τέλη του πρόσκαιρου βίου ανάμιχτο
με καπνό, υπερήχους και κβαντικές
ερμηνείες, μετονομάζεται σε σύγχρονη
ανησυχία.
Δεν γλιτώνουμε από τη μνήμη. Και
κάτι ακόμη: Αν και εφ’ όσον η λυτρωτική πορεία περνάει και από τα κανάλια
της τέχνης, τότε είναι που η στρατηγική
της αράχνης μας εμπλέκει όλο και πιο
πολύ στον γόρδιο δεσμό της και τράβα
μετά στις Βερσαλλίες, στο Πράντο και
αλλαχού να βρεις άκρη με τις αλχημείες άλλου καιρού και άλλων ανθρώπων
άστεα.
Και συ παιδική Ελλαδίτσα. φιόρο
δωρικό, τι γίνεσαι: Και συ ακραία
αίσθηση, που παιδιόθεν ΧΕΙΜΑζεσαι
χωρίς μιαν άσπρη μέρα, τι να σου
πούνε ΚΑΙ τι να σου μολογήσουνε τα
αφαιρετικά σχήματα, κινητική τέχνη,
όταν το σπασμένο χέρι του Μακρυγιάννη πάνω από τον Κορινθιακό ζητάει
ασταμάτητα έναν νάρθηκα.
Και να το μικρό σύνολο της ορυκτής άνοιξης της Μανέκα - πάνω σε
χαρτιά, μπλοκ, μουσαμάδες -επιπλέει
αιθεροβάμον την αιγιήτιδα προς την
καρδιά του αθώου
Πανικού:
Η
Γράφει:
μητριαρχία
του
η Άννα Δερέκα
χάους εν πλώ και
άνωθεν της το νεανικό σφρίγος της παιδιαρχίας ως έντομον
εμβολιάζει την όραση και τη λανθάνουσα μνήμη και αγαλλιάζονται οι ελαιώνες, τα ηλιοτρόπια, οι παπαρούνες, οι
βάρκες και οι γιαλοί.
Όταν πλησιάζεις την τέχνη με τη
λογική αυτά παθαίνεις και άλλα. Τα
αυτά είναι να φεύγεις από την Ελλάδα
για να πάς αθώος ή μη στις σχολές της
Εσπερίας για σπουδές και τα άλλα ο
γυρισμός σου εδώ σαν σε ξένη χώρα
και το μητρικό πρόσωπο της πατρίδας
νάναι εχθρικό, ως η μάννα του κούκου.
Κυττάζω την ζωγραφική της αγαπημένης μου Τέμις, στην αίθουσα της
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και
εφάπτονται οι Μορφές των έργων της
ασθενικής οράσεως μου και την επαναφέρουν στις πρώτες οράσεις άλλων
αγαθών χρόνων ΚΑΙ γίνομαι ένα με την
ζωγραφική και το αγαθό μένος της.
Και τότε εν μια στιγμή, ανακαλύπτω
πώς δεν γεννήθηκα σήμερα, αλλά η
ηλικία μου συνέχιζε και προς τα πίσω,
εκεί που το λυτρωτικό φάος των Ελλήνων
έκανε
καλά
τη
δουλειά
του. Τεχνοκράτες εσάς, τα λέω, που
θέλεται τα χρώμα τα αιτιολογημένα και
τα σύνολα μεγάλα, έτσι που εμείς, εσύ.
να μην φαίνεσαι.

Όπως το θαυμάσιο συναίσθημα που δίνει στη ζωή
το χάραγμα μιας ακόμη διαφορετικής ημέρας…

Άρτεμις Πουτέτση – Μανέκα
Μικρά σύνολα μιας γεωτρήσεως στην καρδιά της άνοιξης…
του κόσμου και το μυστήριο της ζωής
Και κάθε απάντηση προϋποθέτει μια
συνείδηση που αποδέχεται ή μεταβάλλει την τάξη του κόσμου που επιβάλλουν δυνάμεις που μας ξεπερνούν. Μα
και η ανθρώπινη συνείδηση είναι κι
αυτή μια φυσική δύναμη που διαφέρει
όμως από όλες τις άλλες, γιατί μόνο
αυτή μπορεί να κατανοεί, ή να θέλει να
ανατρέψει με τα έργα της την Καθορισμένη τάξη του κόσμου. Ο ψυχισμός
μας εναρμονίζεται με τον αντικειμενικό
κόσμο, αλλά ταυτόχρονα επιθυμεί τη
μεταβολή του. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος, αν μπορούσε θα ξανάφτιαχνε διαφορετικό τον κόσμο, αλλιώτικη τη ζωή.
Γι’ αυτό πολλές φορές δημιουργεί μορφές που θα μπορούσαν να υπάρχουν,
αν είχε τη δύναμη γι’ αυτό. Η τέχνη
γίνεται τότε μια πρόταση για μια νέα
ζωή.

Η Ζωγραφική της Μανέκα, σαν
κατάφαση

ΕΗΜ, 2000, αναδρομική έκθεση Τέμης Μανέκα: Μίνα Κοντούρη, Αντρέας
Δόνος, Άρτεμις Μανέκα (φωτογραφικό αρχείο Ξενοφών Κοντούρης)
Το λέω αμέσως: θα μεταχειριστώ
όσα μέσα διαθέτω στο γράψιμο, όσους
τρόπους κατέχω στην ποίηση, για να
μπορέσω να μεταδώσω στον αναγνώστη, από τις πιό πολλές πλευρές
που μπορώ τη σημασία του έργου της
Μανέκα. Θα το έβρισκα μικρόχαρο να
πάρω μιαν άποψη, για να φτιάξω TΟ κείμενο μου συγκροτημένο γύρω από ένα
κέντρο νοηματικό ή τεχνοκριτικό. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά
στο φαινόμενο να έχουμε ένα
έργο ακεραιωμένο, ολόκληρο.
Λειτουργία που θρέφεται από
πολλές ρίζες, σημασίες που
συνεισφέρουν δηλωτικά και βιωματικά σε πολλές κατευθύνσεις
και από πολλές κατευθύνσεις,

×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ
ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882

γλώσσα και νόημα γνώση και κεραίες,
φτασμένες σε ίση ανάπτυξη να συγκλίνουν και να τροφοδοτούν αυτήν την
ακεραιότητα, που συγχρόνως είναι κι
αποδειξη της πληρότητας μιας τέτοιας
λειτουργίας. Έτσι ο δέκτης, ο θεατής
μπορεί να σταθεί από διάφορες πλευρές, από διάφορες θέσεις, και από
κάθε πλευρά να παραλάβει το νόημα ή
το φόρτισμα αυτού του έργου, που εξ’
αρχής δεν διαφοροποιούνται και τελικά ταυτίζονται. Δεν μπορώ λοιπόν να
το πάρω από μια πλευρά αυτό το έργο,
αφού πολλές πλευρές σκέψης μου
παρακίνησε, πολλά στρώματα βιωμάτων, νοημάτων, αναμόχλεψε.
Κάθε έργο τέχνης είναι μια απάντηση που δίνει ο άνθρωπος στο αίνιγμα

Η Μανέκα κατά κάποιο τρόπο διαποτισμένη από τις αρχές που χαρακτήριζαν άλλωστε σε όλες τις εποχές, τους
γνήσιους, τους αισθαντικούς: παγανιστική και ταυτόχρονα ιδεαλιστική
κοσμοθεωριακή αντίληψη, θετική και
καταφατική θέση απέναντι στη ζωή,
ποιητική διάθεση και αγάπη για την
ομορφιά, τη χάρη και τη λάμψη του
κόσμου. Το ηπειοώτικο τοπίο της πάει
η χρωματική του υφή
και το φως
του που το καταυγάζει ανταποκρίνονται τέλεια στην καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία της Μανέκα.
Αλλά χωρίς να θέλει κανείς οπωσδήποτε με βάση τη γεωγραφία να εξηγήσει το χαρακτήρα του έργου της ζωγράφου αυτής, είναι αδύνατο να την αγνοήσει. Άνθρωποι σαν την Μακένα, που
δεν έχουν σε καμμιά περίπτωση διεθνοποιηθεί, είναι άμεσα δεμένοι, με
τον παράγοντα χώρο. τον οποίο άλλωστε ερμηνεύουν και εκφράζουν. Γι αυτό
η ζωγραφική της Μακένα είναι μόνο
μέσα στα ελληνικά πλαίσια δυνατή,
είναι ελληνική και ακτινοβολεί βασικά
χαρακτηριστικά της ελληνικής νοοτροπίας και αντίληψης· χαρακτηριστικά,
που τόσο στο παρελθόν όσο και στο
παρόν αποτελούν ενδείξεις αυτού που
μπορούμε να ονομάσουμε «ελληνικό».
Η Μανέκα, όπως ο αληθινός Έλληνας όλων των εποχών, αντιμετωπίζει με
αισθησιακή - αισθητική χαρά την εικόνα του κόσμου, ακόμη κι όταν η εικόνα
αυτή διακυβεύεται από το βίωμα του
τραγικού. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η
ζωγράφος αυτή δεν έδειξε κανένα
ενδιαφέρον για την αφαίρεση, παρά το

ÁÖÉÅÑÙÌÁ 13
«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Μαΐου 2011

Οι κυρίες Ελευθερία Τζιάλλα, ζωγράφος, Ευδοκία Παπαγεωργίου, γλύπτρια, Άρτεμη
Μανέκα, ζωγράφος, ο κ. Νίκος Τέντας, συγγραφέας, και ο κ. Τένης Παναγιωτίδης
φωτογράφος
ότι έζησε από πολύ κοντά την άνθιση
και εξάπλωση της στον ελληνικό χώρο.
Παρέμεινε πιστή στη μαγεία που εξασκούσε και εξασκεί επάνω της η εικόνα
της πραγματικότητας με την οποία είναι
συνυφασμένη, χωρίς να δυσανασχετεί
για την εξάρτηση αυτή. Αντίθετα: Εξάρτηση γι αυτήν σημαίνει ταύτιση και έτσι
αλληλοαγκαλιάζονται αυτή και ο
κόσμος μέσα στον οποίο ζει.
Αποτέλεσμα της ενότητας αυτής είναι
η ζωγραφική της Μανέκα - το αντιλαμβάνεται κανείς από την καθαρά αισθητική όσο και από τη θεματική πλευρά.
Το χρώμα της είναι εκείνο του περιβάλλοντος. Προέρχεται από το βίωμα των
αντανακλάσεων του φωτός, έτσι όπως
καταυγάζει άπλετα τα βουνά και τις
κοιλάδες, την ύπαιθρο και την πόλη.
Στο βορρά έχει άλλο χαρακτήρα και
άλλο στο νότο. Συλλαμβάνεται σαν
χρωματική γκάμα και απλώνεται
αυθόρμητα πάνω στην εικονιστική επιφάνεια.
Από συνθετικής πλευράς παρουσιάζουν τα έργα της Μανέκα. μια ορθολογιστική συνέπεια μεγάλης απλότητας
και καθαρότητας. Έζησε το δράμα του
πολέμου, πόνεσε μαζί με τον άμαχο
πληθυσμό, τους γέρους, τις γυναίκες,
τα παιδιά, τους πρόσφυγες. Όμως η
φύση της είναι ουσιαστικά ρομαντική ιδεαλιστική και γενικά ανθρωπιστική.
Αγαπά ό,τιδήποτε ενισχύει την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου
και μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις
γίνεται κατανοητή η νοσταλγία της για
τον παλιό κόσμο που χάνεται, με βασικό σύμβολο τα παλιά σπίτια που ερημώνουν ή κατεδαφίζονται από την εξαλλοσύνη της αξιοποίησης. Ήρεμα ρεμβάζουν οι ερημικές γειτονιές, σαν μια

όμορφη ανάμνηση κάτω από την πατίνα
του χρόνου που πέρασε από πάνω
τους. Αντιπαραβάλλονται προς τα
άψυχα τσιμέντα μεγαθήρια, ή συνειδη-

τοποιείται η στιγμή της ανήλεης καταστροφής. Απόψεις όμορφες, πόρτες με
ανάλαφρο κιγκλίδωμα, παράθυρα,
μπαλκόνια, μεταβάλλονται σε ζωγραφιές και περισώζονται από το σάρωμα
της μπουλντόζας. Σαν ιερά λείψανα

Μικρό Πάπιγκο 1995, πρωϊνό στο εξοχικό της Άννας Δερέκα με αφορμή την έκθεση
της Τέμης Μανέκα: η ζωγράφος Άρτεμις Μανέκα, η αρχιτέκτων Δέσποινα Δερέκα, και
ο αρχιτέκτονας Στέλιος Δερέκας

Από αριστερά η κριτικός τέχνης κα Αθηνά Σχινά, η κα Άρτεμη Μανέκα και ο τότε
πρόεδρος της ΕΗΜ κ. Θεόδωρος Γεωργιάδης
περιμαζεύονται και συμπλέκουν μια
νεκρή φύση ή ένα επιτύμβιο της μελαγχολικής και ευγενικής θλίψης.
Αλλά η Μανέκα είναι πάνω απ’ όλα
ζωγράφος.
Θεωρεί το θέμα της σαν ζωγραφική
αφορμή και με σίγουρη αυθορμηοία
ξέρει να μεταβάλλει το βίωμα της σε
εικόνα. Ίσως γι’ αυτό η ζωγραφική της
φαίνεται απρόσκοπτη, είναι γνήσια και
ανταποκρίνεται στην αιώνια αξία που
αντιπροσωπεύει. Δεν έχει καμιά σχέση
με μανιερισμούς ή φανατικούς νεωτερισμούς. Δεν θέλει να είναι τίποτε άλλο
από αυτό που είναι: δηλαδή μια εμψυχωμένη έκφραση, που αντανακλά τον
ενθουσιασμό του ευαίσθητου ανθρώπου που υπάρχει μέσα στον κόσμο, κι
ας πρόκειται για έναν κόσμο των
αντιθέσεων.
60 χρόνια, δουλειάς, μέσα στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών.
Μικρές πραγματοποιήσεις μιας
μεγάλης πορείας, που ήταν μαζί ανακεφαλαίωση και συνέχεια, ανίχνευση και
διεύρυνση,
ενδοσκόπηση
και
προχώρημα, επανάληψη και αναδημιουργία. Με δυο λόγια, η αποκάλυψη
του διαφορετικού μέσα από το πάντοτε
ίδιο, όπως το θαυμάσιο συναίσθημα
που δίνει στη ζωή το χάραγμα μιας
ακόμα διαφορετικής ημέρας...
Αυτό το ευχάριστο ξάφνιασμα του
ίδιου και από την αρχή καινούργιου
μας επεφύλαξε και πάλι η Άρτεμις
Μανέκα, παρουσιάζοντας τη δουλειά
60 χρόνων. Μια δουλειά, που ενώ λειτουργεί απλά, χωρίς να χρησιμοποιεί
σύνθετους νοηματικούς ή πλαστικούς
κώδικες στοιχείων, διατηρεί ωστόσο
μέσα της μια πυκνότητα και μια καθαρά
πνευματική αυτάρκεια.

Όπως τα σχέδια του Picasso αποτελούν στην πραγματικότητα ένα ημερολόγιο των εμπειριών του, έτσι και η ζωή
της Μακένα, είναι μια αδιάκοπη ποιητική απόκριση σε ο,τι βλέπει, σε ό,τι
συλλαμβάνει σαν ουσία μέσα από την
φευγαλέα ροή των γεγονότων.
Και τούτο ακριβώς είναι το σημερινό
περιεχόμενο της τέχνης - να ξεχωρίζεις
και να ζεις μέσα από το παράλογο
κυνηγητό στόχων και επιδόσεων εκείνο
που μόνο έχει αξία για την ζωή, δηλαδή την μορφή.
Η Μανέκα, ζωγραφίζει όπως κανείς
αναπνέει, και μάλιστα ακολουθώντας
τους ίδιους τους σφυγμούς της ζωής,
που ο καθένας τους αφήνει το χνάρι
του, ακόμα και στην μικρότερη πινελιά,
γρήγορα, πιο γρήγορα, φθάνει μόνο η
πράξη του ζωγραφίζειν να ολοκληρώνεται. Οι πίνακες της είναι έργα υφής
και ατμόσφαιρας.
Αναπλάθεται με λάδια, ακουαρέλες,
παστέλ, το μοριακόν βάρος της καθαρής οράσεως. Τι τα θέλεις τώρα, τι τα
ρωτάς.
Οι φακοί επαφής διορθώνουν τη
βλέψη, αλλά το κρύσταλλον Βοημίας,
εμπεριέχει το αναπότρεπτον σφάλμα
της μηχανής.
Εντοπίζω τον ερωτισμό της ζωγράφου στην διακριτικότητα και τους σιγανούς ήχους του μυστηρίου, στις ακρώρειες των χρωμάτων της.
Μοσχοβολάει ο Απρίλης πάνω από
την Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών,
ενδεχομένως από αγαλλίαση για τη
μέγιστη προσφορά!

«ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Τρίτη 25 Απριλίου 2000

Στον εκθεσιακό χώρο του Μικρού Παπίγκου, 1995, Γκόλφω, Τέμη Μανέκα, Άννα
Δεράκα (φωτογραφικό αρχείο Άννας Δερέκα)

14 ÁÖÉÅÑÙÌÁ
«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Μαΐου 2011
Με πρώιμο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική
και σπουδές σε ελεύθερες σχολές στην Ελλάδα
και το εξωτερικό η Άρτεμις Πουτέτση Μανέκα,
που ζει και εργάζεται στα Γιάννενα, έχει δώσει
και εξακολουθεί να δίνει έργα που διακρίνονται για την ευαισθησία και τον εκφραστικό
τους πλούτο. Με συμμετοχές σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και παρουσίαση των προσπαθειών της και σε πολλές ατομικές, εργάζεται σε
όλες τις τεχνικές - υδατογραφία, ελαιογραφία,
μολύβια - και δεν περιφρονεί καμιά θεματογραφική περιοχή -προσωπογραφία, ηθογραφία, τοπιογραφία και ειδικά αστικό χώρο - ενώ
απασχολείται ιδιαίτερα και με το σχέδιο. Πέρα
από την καλλιτεχνική δημιουργία μετέχει ενεργά στην πνευματική ζωή της πατρίδας της,
διδάσκει τέχνη, κάνει αισθητή την παρουσία
της με όλες τις δραστηριότητές της. Η Άρτεμις
Πουτέτση - Μανέκα που γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1923 θα αρχίσει να ζωγραφίζει πολύ
νωρίς, χωρίς ακόμη να έχει δάσκαλο, αλλά δεν
είναι αυτοδίδακτη. Γιατί αργότερα θα έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα σε
ελεύθερα εργαστήρια στην Ελλάδα αλλά και το
εξωτερικό, ειδικά στο Παρίσι στην Ακαδημία
Ζουλιάν, την πολύ γνωστή. Και θα αρχίσει να
παρουσιάζει εργασίες της από το 1950 όσο
μου είναι γνωστό, ενώ θα παίξει σημαντικό και
ενεργητικό ρόλο στην πνευματική ζωή της
ηπειρωτικής πρωτεύουσας, την εταιρία ηπειρωτικών μελετών, την ηπειρωτική εστία, τη στέγη
γραμμάτων και τεχνών Ιωαννίνων και άλλες
προσπάθειες. Είναι ακόμη ιδρυτικό μέλος του
Εικαστικού Εργαστηρίου του πνευματικού
κέντρου του Δήμου Ιωαννίνων, στο οποίο μάλιστα διδάσκει τα τελευταία έξι χρόνια.
Ό,τι διαπιστώνει εύκολα ο μελετητής της
ζωγραφικής της Αρτέμιδος Πουτέτση - Μανέκα
είναι μια προοδευτική ωρίμανση, τόσο της
τεχνικής της, όσο και της εκφραστικής της
γλώσσας. Αφετηρία όλων των προσπαθειών της

Xρύσανθος Α. Χρήστου
καθηγητής ιστορίας της τέχνης
στο πανεπιστήμιο Αθηνών
Ακαδημαϊκός
είναι η οπτική πραγματικότητα, φυσικός και
ανθρώπινος χώρος, ενώ το μορφοπλαστικό της
λεξιλόγιο κινείται στην κατεύθυνση της επιβολής όλο και σαφέστερα προσωπικών τύπων.
Μάλιστα ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα
ενδιαφέρον και γόνιμο στην καλλιτεχνική της
δημιουργία, είναι το ότι δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει νέες στυλιστικές αξίες, αν κάτι
τέτοιο ολοκληρώνει καλύτερα τις προθέσεις
της. Στις σχετικά παλαιότερες προσπάθειές της
με θέματα του φυσικού χώρου, γνωστά και
οικεία τοπία, είναι μια περισσότερο ρεαλιστική
διάθεση που δίνει τον τόνο. Σε χαρακτηριστικά
έργα της, της κατηγορίας αυτής λάδια και υδατογραφίες, συνδυάζεται με προσωπικό τρόπο
πιστότητα της περιγραφής και ποιητική διάθεση που καταλήγουν σε εξαιρετικά εκφραστικά
αποτελέσματα. Ο προσεκτικός θεατής νιώθει
ότι τα θέματά της δεν της είναι αδιάφορα, είναι
αυτά που την αγγίζουν περισσότερο και με τα
οποία συνδέεται ιδιαίτερα. Διαπιστώνει δηλαδή κανείς μια εσωτερική επαφή με τον φυσικό
χώρο και παράλληλα τη δυνατότητά της να
μεταφράζει τα ερεθίσματά της σε σύνολα με
πλούσιες εκφραστικές προεκτάσεις. Αλλά ίσως
η μεγαλύτερη ομάδα έργων της Μανέκα είναι
αυτή στην οποία εικονίζονται θέματα του αστικού χώρου και ιδιαίτερα των Ιωαννίνων, οικοδομήματα κάθε κατηγορίας. Πρόκειται για
έργα στα οποία σημειώνεται σαφέστερα και η
πορεία της από τον αντικειμενικό ρεαλισμό
στον υποκειμενικό ρεαλισμό - δηλαδή τον
εμπρεσσιονισμό. Γιατί ενώ σε σχετικά πρώιμα
έργα της από τη δεκαετία 1950-60 είναι περισ-

H ζωγραφική της Πουτέτση - Αρτέμιδος Μανέκα
από τον αντικειμενικό ρεαλισμό στον εμπρεσιονισμό
και τις περισσότερο προσωπικές αναζητήσεις

Γκαλερί Αμυμώνη, Ιούνιος 2000. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ ΝΤΕΜΗ ΜΑΝΕΚΑ
(αρχείο Άννας Δερέκα)
σότερο τα εξωτερικά περιγραφικά στοιχεία που
παίζουν καθοριστικό ρόλο, στα χρόνια που
ακολουθούν είναι σαφέστερες οι εμπρεσσιονιστικές διατυπώσεις που ολοκληρώνουν τις
προσπάθειες της: τώρα σε θαυμάσια τοπία,
όπως αυτά της λίμνης των Ιωαννίνων με τα
βουνά στο βάθος και διάφορες γωνιές της
πόλης. Πρόκειται για έργα, στα οποία καθοριστικό ρόλο δεν παίζει η εξωτερική περιγραφή,
όσο η προσπάθεια να αποδοθεί ο ίδιος ο χαρακτήρας των θεμάτων, με την έμφαση στο ατμοσφαιρικό, τον ρόλο του φωτός και τη σύλληψη
του μεταβλητού, του κινητού και του στιγμιαίου. Και μας δίνει η Μανέκα μερικές από κάθε
άποψη εξαιρετικές προσπάθειές της, στις οποίες τα θέματα της είναι μόνο απλά ερεθίσματα,
τα οποία της επιτρέπουν να συλλάβει το χαρακτήρα του φωτός και το ρόλο του χρώματος και
να δώσει σύνολα, που διακρίνονται για την
εσωτερικότητα και την ποιητική φωνή τους.
Έτσι και τα θέματά της, βαριά οικοδομήματα ή
μικρά σπιτάκια, λίγα δέντρα και ανθρώπινες
μορφές κάτω από τις ομπρέλες του ήλιου, αποκτούν και νέα χαρακτηριστικά, μεταφέρονται
σε καθαρά ζωγραφικές αξίες. Μάλιστα, όταν
στα θέματα αυτά του αστικού ή και του φυσικού χώρου μας δίνει η Μανέκα και ανθρώπινες
μορφές, αυτές είναι σχηματοποιημένες και
ελλειπτικές και παρουσιάζονται σαν μια προέκταση του τοπίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν
έργα της κατηγορίας αυτής, όταν η προικισμένη αυτή καλλιτέχνης και όταν επιλέγει να μας
δώσει γραφικές γωνίες των Ιωαννίνων δεν είναι
τα γραφικά στοιχεία που δίνουν τον τόνο, αλλά
οι ζωγραφικές αξίες στο κλίμα του εμπρεσσιονισμού. Ακόμη σε μερικά έργα της, όπως τη
λίμνη των Ιωαννίνων με το βουνό - το Μιτσικέλι - να υψώνεται απότομα, διαφαίνεται και μια
κάποια επαφή της με τον Σεζάν και ειδικά έργα
του σαν το βουνό Σαιντ Βικτουάρ. Εντύπωση
που ενισχύεται και από τον τρόπο με τον οποίο
το χρώμα εμφανίζεται σαν ογκομετρική αξία
περισσότερο και τονίζονται τα δομικά χαρακτηριστικά του θέματος. Μια άλλη όχι τόσο
θεματογραφική όσο στυλιστική κατεύθυνση
έχουμε σε μια σειρά άλλα έργα της, λάδια και
υδατογραφίες, με θέματα του φυσικού, όσο και
του αστικού χώρου. Πρόκειται για έργα στα
οποία η Μανέκα κάνει ένα καθαρά προσωπικό
βήμα στο κλίμα του φωβισμού, με τη μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση του χρώματος, την έμφαση στον χαρακτήρα του χώρου, την υποχώρηση
των σχεδιαστικών στα χρωματικά στοιχεία. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα σε έργα της όπως τα
ΣΠΙΤΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
ΣΤΕΓΕΣ τη λίμνη και τα βουνά
στο βάθος, έργο στο οποίο
έχουμε και μια μελετημένη
συνομιλία ψυχρών και ζεστών
χρωμάτων, κινημένων και ήρεμων επιφανειών, σχηματοποίησης των μορφών και έμφασης
στον εκφραστικό χαρακτήρα
του χρώματος. Ανάλογα καθαρά φωβιστικά χαρακτηριστικά

Έκθεση Έρσης Χατζημιχάλη: Άκης Ζυσόπουλος, Άννα Δερέκα,
Αγγελική Στεφαοπούλου, Έρση Χατζημιχάλη, Άρτεμις Μανέκα
(αρχείο Άννας Δερέκα)

έχουμε και σε άλλες προσπάθειές της, έργα
όπως το ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΙΒΑΔΙ και τις
ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ στα οποία πλησιάζει ακόμη
και τύπους του εξπρεσσιονισμού η ζωγραφική
της Μανέκα. Εξαιρετική για τις εκφραστικές
προεκτάσεις τους έργα έχουμε επίσης με τα
θέματα των γυμνών δένδρων - γυμνών από
φύλλα - που συχνά εικονίζονται στην άκρη της
λίμνης, με τρόπο ώστε να αντανακλώνται και
στα νερά. Γιατί στην κατηγορία αυτή των έργων
δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα των σχεδιαστικών στοιχείων που επιβάλλεται στον
θεατή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλεται ένας διάλογος πραγματικού και
ζωγραφικού, των πραγμάτων με το είδωλό τους.
Στην ίδια κατηγορία έχουμε και έργα, στα
οποία διαπιστώνεται καλύτερα η ποιητική διάθεση και ο εκφραστικός πλούτος της ζωγραφικής γλώσσας της Μανέκα. Έτσι μπορεί να
σημειώσει κανείς ιδιαίτερα έργα σαν... ΤΟ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡ-ΚΩΣΤΑ στο ΒΑΛΤΟ, με
τα τραπεζάκια στη σκιά, δεντράκια μπροστά
από παλιά σπίτια και πλάι σε μπαλκόνια, για
να καταλάβει όλο τον ποιητικό πλούτο της
ζωγραφικής της αυτής. Μάλιστα σε μερικές
περιπτώσεις με τα γυμνά δένδρα, τα παραμελημένα έξω από τα έρημα οικοδομήματα, με τους
ερειπωμένους τοίχους, τα παραθυρόφυλλα που
λείπουν, τα χόρτα στη σκάλα, κατορθώνει να
μιλάει και για την ίδια τη μοίρα των πραγμάτων. Δίνει δηλαδή και καθαρά συμβολικές
προεκτάσεις στη ζωγραφική της.
Μια άλλη ομάδα έργων της Μανέκα έχουμε
με την ανθρώπινη μορφή - προσωπογραφία με
ιδιαίτερο και καθαρά προσωπικό χαρακτήρα.
Σε μερικά σχέδια της από την κατηγορία αυτή,
παιδικά κεφάλια αλλά και γεροντικά, η καλλιτέχνις δεν απομακρύνεται από τη ρεαλιστική
περιγραφή. Μας δίνει δικά της όπως φαίνεται
πρόσωπα και ενδιαφέρεται για τη φυσιογνωμική πιστότητα όσο και την εσωτερική αλήθεια
των θεμάτων της. Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις αποβλέπει και στην αξιοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικών των προσώπων, για να
ολοκληρώσει σαφέστερα την εικόνα τους. Για
τη δύναμη χαρακτηρισμού της διακρίνονται
και μερικές προσωπογραφίες της σε άλλες
τεχνικές, ελαιογραφία και υδατογραφία, στις
οποίες ο μελετητής διαπιστώνει και την αγάπη
της δημιουργού για τα πρόσωπα που εικονίζει.
Και ενώ σε σχετικά πρώιμες προσωπογραφίες
θα περάσει από το ρεαλισμό στον εμπρεσσιονισμό, όπως φαίνεται σε εσωτερικά με γυναικεία
μορφή του 1964, γρήγορα θα προχωρήσει και
μακρύτερα. Στα έργα της πάντως από το 1964,
όπως στο «ΑΤΕΛΙΕ ΡΑΠΤΙΚΗΣ» στο
«ΓΡΑΜΜΑ» διαφαίνεται και μια χαρακτηριστικά απαισιόδοξη διάθεση. Διάθεση που δεν
εξαρτάται τόσο από τα θεματικά στοιχεία, όσο
από την κλειστή σύνθεση και την έμφαση στα
ψυχρά περισσότερο χρώματα.
Στην απόδοση της ανθρώπινης μορφής θα
προχωρήσει, όπως και στην τοπιογραφία η
Μανέκα και στην κατεύθυνση του φωβισμού με
μια χαρακτηριστική σειρά έργων. Έργων που
αποβλέπουν όχι στο ειδικό αλλά το τυπικό, όχι

το εξωτερικό αλλά το εσωτερικό, και που
εκφράζονται ιδιαίτερα με το ρόλο του χρώματος. Σε έργα σαν το παιδί σε εσωτερικό Ο
ΣΤΑΥΡΟΣ με τα τονισμένα κόκκινα χρώματα,
την ανδρική μορφή με το γυμνό επάνω σώμα Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ, τις ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΕΣ και τη ΡΑΦΤΡΑ
διαπιστώνει κανείς χωρίς δυσκολία την επιβολή του τυπικού στο ατομικό. Στη μια περίπτωση η αμφιβολία, στην άλλη η βεβαιότητα, στην
τρίτη η εσωτερική σύνδεση των αδελφών, στην
τέταρτη η προσπάθεια γίνονται εικόνες. Χωρίς
να περιγράφεται τίποτα ουσιαστικά, με την ίδια
την εκφραστική δύναμη του χρώματος, την
έμφαση στο τυπικό μας δίνει η Μανέκα, τον
χαρακτήρα και την πνευματική διάσταση των
προσώπων που εικονίζονται. Σ’ αυτό παίζει
καθοριστικό ρόλο από τη μια πλευρά η αυστηρή οργάνωση και ο ακαθόριστος χώρος και
από την άλλη ο χαρακτήρας και η δύναμη υποβολής του χρώματος.
Όπως ειπώθηκε, ήδη, δημιουργός με ενδιαφέροντα για όλες τις θεματικές περιοχές, όλες
τις τεχνικές και όλες τις στυλιστικές κατευθύνσεις, η Μανέκα δεν απομακρύνεται ποτέ από
την οπτική πραγματικότητα. Αλλά και σε καμία
περίπτωση δεν περιορίζεται σε μια απλή ρεαλιστική αναφορά της σε μια περιορισμένη
περιγραφή των εξωτερικών χαρακτηριστικών
της. Επιδιώκει και κατορθώνει σχεδόν πάντα
να μεταφέρει στο θεατή την εσωτερική επαφή
και την αγάπη της για τα θέματα και τα πράγματα που την ενδιαφέρουν. Αυτό ακριβώς είναι
που την βοηθά να προχωρεί μακρύτερα και να
δίνει στον θεατή κάτι από το εσωτερικό τους
περιεχόμενο. Πρέπει να μείνει κανείς ιδιαίτερα σε μερικά από τα οικοδομήματα και τις
γωνιές των Ιωαννίνων για να καταλάβει ότι η
Μανέκα δεν γνωρίζει και δεν ζωγραφίζει
απλώς, αλλά ζει με τα ίδια τα πράγματα. Όπως
πρέπει να πλησιάσει μερικά από τα έργα της με
τη λίμνη των Ιωαννίνων με την περιοχή της για
να συλλάβει όλο το εσωτερικό περιεχόμενο του
φυσικού χώρου. Την ηρεμία και τη μεγαλοπρέπειά του, την ασφάλεια ακόμη και την πνευματικότητά του. Χωρίς να ενδιαφέρεται να μείνει
σε μια στυλιστική κατεύθυνση η Μανέκα
ζωγραφίζει κάθε έργο της με τον τρόπο με τον
οποίο μπορεί να δώσει καλύτερα τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του. Χρησιμοποιεί τόσο το ρεαλιστικό λεξιλόγιο για να δώσει τοπία, που διακρίνονται για τα ειδικά στοιχεία τους, το εμπρεσσιονιστικό για να μεταφέρει στον θεατή την
ατμόσφαιρα και το φως μιας ορισμένης στιγμής, το φωβιστικό για να μεταφράσει σε χρωματικές αξίες τον χαρακτήρα τους. Το ίδιο και
στην προσωπογραφία και πιο γενικά στις
ανθρώπινες μορφές της. Δεν ενδιαφέρεται για
τη στυλιστική μονομέρεια όσο για την εκφραστική αλήθεια.
Έτσι στα έργα της έχουμε μια ζωγραφική
που διακρίνεται για την πηγαιότητα και την
ειλικρίνεια των διατυπώσεών της, την πληρότητα και τη σαφήνεια της εκφραστικής της γλώσσας. Μια ζωγραφική που διακρίνεται για την
επαφή και την αγάπη της για τον άνθρωπο και
τα πράγματα, τα οποία τα εκφράζει με συνέπεια και αμεσότητα, που παρασύρουν τον
θεατή.

ÅIÄÇÓÅÉÓ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. πρωτ.: οικ. 840

Ιωάννινα 2/4/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτός
διεθνής διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
μειοδότη με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά για το υποέργο 5: «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού» για το
έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της
Περιφέρειας Ηπείρου» (Ομάδες Α, Β, Γ & Δ)», με συνολικό
προϋπολογισμό 813.008,13 ευρώ (χωρίς την αξία του ΦΠΑ) σύμφωνα
με την αρ, οικ. 838/02-05-2011 Προκήρυξη.
2. Ο παραπάνω συνολικός προϋπολογισμός αναλύεται στις εξής
ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α’: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Ερπυστριοφόρου
Φορτωτή συνολικού προϋπολογισμού 235.772,36 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
ΟΜΑΔΑ Β’: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου Συμπιεστή
Απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 357.723,58 ευρώ (χωρίς
ΦΠΑ).
ΟΜΑΔΑ Γ’’: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου ελαστιχοφόρου
εκσκαφέα - φορτωτή, συνολικού προϋπολογισμού 81.300,81 ευρώ
(χωρίς ΦΠΑ).
ΟΜΑΛΑ Α’: Προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου, συνολικού
προϋπολογισμού
138,211,38 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει όλες τις ομάδες ή κάθε
ομάδα που ενδιαφέρεται.
3. Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της
προμήθειας ισχύουν:
α) Οι διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του
Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
β) Οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας της διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργου,
προμηθειών και υπηρεσιών» και
γ) Οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/07)
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους
- Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα,
την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της
ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το
Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε και ασχολούνται τουλάχιστον κατά τα
τελευταία τρία (3) έτη με αντικείμενο συναφές του διαγωνισμού.
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενώσεις ή κοινοπραξίες
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους
όρους που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007
5. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι για κάθε ομάδα της
παραπάνω προμήθειας η εξής:
ΟΜΑΛΑ Α’: 14.500,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β’: 22.000,00 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ’: 5.000,000 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Δ’: 8.500,000 ευρώ
6. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Δημοσίων Έργων
Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
(5° χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης/ Ιωάννινα) την 24-06-2011 ημέρα
Παρασκευή και με ώρα λήξης την 10:30 π.μ.
7. Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την
προηγούμενη του διαγωνισμού (23-06-2011) ή κατατίθενται στην
υπηρεσία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 24-06-2011 ώρα
10:30, ώστε να αποσφραγιστούν από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού,
8. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά.
9. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΚΑ και είναι ενταγμένη
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
2007 - 2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και
Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή της παραπάνω προμήθειας θα γίνει μετά
την οριστική παραλαβή των Μηχανημάτων.
10. Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική,
Επίσης οι όροι του διαγωνισμού περιγράφονται στο τεύχος
Προκήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Επίσης στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προμήθεια
ειδών στο οποίο περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το
αντικείμενο της προμήθειας και επίσης αυτό αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της προμήθειας.
11. Η ισχύς της προσφοράς της παραπάνω Προμήθειας είναι εκατόν
είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Η καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των τευχών είναι η
17-06-2011
13. Η ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης είναι στην Ε,Ε. η 0205-2011, στο ΦΕΚ η 03-05-2011 και στον ελληνικό τύπο αμέσως μετά τη
δημοσίευση στο ΦΕΚ και την ανάρτηση στο «Διαύγεια».
14. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τα τεύχη από την Δ/νση
Δημ. Έργων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ,
Μακεδονίας έναντι αντιτίμου εκατό (100) Ευρώ.
15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες για τον
διαγωνισμό κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από την Δ/νση Δημοσίων
Έργων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου — Δυτ.
Μακεδονίας μέχρι την ημέρα που παύει η χορήγηση των τευχών.
16. Πληροφορίες λεπτομερειών και όρων της Διακήρυξης, Τεχνικών
Προδιαγραφών κλπ, θα δίνονται από τον υπάλληλο Απόστολο Ζιώγα
Μηχ/γο - Ηλ/γο Μηχ/κο το τηλ 2510-90230 Fax 26510 60959.
Ε.Γ.Γ.Π
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Δημοσίων Έργων Ηπείρου
Γεώργιος Σταμουλάκης Χημικός Μηχανικός

Ζητείται απόφοιτος ΤΕΙ Αισθητικής για πλήρη
απασχόληση σε κέντρο αισθητικής στα Ιωάννινα.
Προσφέρονται: ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ασφάλιση, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να καλέσουν τον αρ.:
6936 162 004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. πρωτ.: 280092/2938

«Άνοιξη 2716» μέχρι 24 Μαΐου
Ιωάννινα 6/5/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, διενεργεί
πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση
ηλεκτρικού πίνακα (7 πεδίων) και καλωδιώσεων αντλιοστασίων Α2
Λαψίστας και Α4 Ροδοτοπίου», με προϋπολογισμό 73.800 ΕΥΡΩ. Το
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία
ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 59.988,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), Η ημερομηνία λήξης υποβολής
των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η
13-05-2011, ώρα 09:00’π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.
Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού τα γραφεία της Δ/νσης Τεχν.
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί
διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι
τάξεις: Α1 ή Α2 ή 1η τάξη (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν), στην
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής Είναι 1.200 ΕΥΡΩ. Το χρονικό διάστημα
δέσμευσης για την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υποβολής της. Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 030
Ηπείρου. Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά. Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
Περισσότερα στοιχεία και Πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται
μέχρι τις 10-05-2011 στο τηλ.& Fax: 2651087311, αρμόδιος υπάλληλος
Κος : Τασούλας Kωv/νος, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,
Πλατεία Πύρρου 1 -452 21 - Ιωάννινα. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. Τέλος σας γνωρίζουμε
ότι το κείμενο αυτό δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Περιφέρειας Ηπείρου: www.php.gr.
Ο πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Περιφερειάρχης Ηπείρου
Αλέξανδρος Καχριμάνης

Εκδηλώσεις για την ψυχική υγεία από την Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου
Έναν κύκλο εκδηλώσεων ο οποίος περιλαμβάνει διαλέξεις,
ποδοσφαιρικούς αγώνες, προβολές ταινιών και μουσική, ξεκίνησε η Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας της.
Ο Γενικός τίτλος των εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει η
Ε.ΠΡΟ.ΨΥ.Η. ονομάζεται «άνοιξη 2716»
Η αρχή έγινε στις 2 Μαΐου στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης όπου έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο
«2716/99».
Κατά την ημέρα των εγκαινίων απονεμήθηκε ο Τίτλος του
Επίτιμου Προέδρου στον Άρη Λιάκο, πρώην πρόεδρο της Εταιρίας.
Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν τη διεξαγωγής ενός
τουρνουά ποδοσφαίρου το Σάββατο 7 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη ΠΑΣ Γιάννινα, μια συναυλία των μαθητών
του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων την Τρίτη 10 Μαΐου στο
Πνευματικό Κέντρο, δύο ομιλίες στις 16 και 18 Μαΐου στην
Ζ.Π.Α., ένα χοροθέατρο τη Δευτέρα 23 Μαΐου στο Καμπέρειο
και κινηματογραφικές προβολές την Πέμπτη 12, την Τρίτη 17
και την Πέμπτη 19 Μαΐου στο Οdeon.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Μαΐου 2011 στον Ιερό Ναό Περιβλέπτου
Ιωαννίνων ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
λατρευτού μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου
ΧΡΗΣΤΟΥ Δ. ΡΟΓΚΟΤΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όσους τιμούν τη μνήμη
του να προσέλθουν να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις των προς τον

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 6/5/2011

Τα παιδιά: Μιμίκα Ρογκότη & Κώστας Κυριόπουλος, Δημήτρης

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ρογκότης & Κατερίνα Τσιρκινίδη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων
μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του διατελέσαντος από το έτος 1996
μέχρι και το έτος 2011 μέλους του συλλόγου μας Γεωργίου Μιχάλη του
Ιωάννη, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση και αποφάσισε τα ακόλουθα:
Να εκφράσει στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου τα θερμά
συλλυπητήρια όλων των δικηγόρων μελών του.
Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
Η πρόεδρος
Αναστασία Γιόγλη

Ύψιστο.

Ο γεν. γραμματέας
Βασίλειος Γοργόλης

AΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ

Από τις πιστωτικές κάρτες εντός 5
λεπτών, με ή χωρίς υπόλοιπο,
υπέρβαση ή τρίμηνη καθυστέρηση
ανεξάρτητα υπερδανεισμού ή Τειρεσία μόνο με την ταυτότητά σας
Μέχρι 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις
Εγγυημένη εξυπηρέτηση με υπευθυνότητα & εμπιστοσύνη
Καθημερινά και Σαββατοκύριακα

κ. Γεωργίου τηλ. 6988888850 - 6988888804
Ερχόμαστε στο χώρο σας

Τα εγγόνια: Γιάννος – Μαργαρίτα – Χαρά
Τα αδέλφια: Στάθης & Βούλα Ρογκότη, Ευτυχία Νικολοπούλου
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
Συλλυπητήρια θα δεχθούμε στην αίθουσα της εκκλησίας.
Γραφείο τελετών «ΔΟΓΟΡΙΤΗ»
Πααφίλου 64 Ιωάννινα, τηλ. 2651036900, 85598, 6944692438,
6948542954

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò
(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445

16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá
äõÜñéá,
êáéíïýñéá
óôçí
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2.
Ôçë. 6977815139.

Πωλείται οικία 64 τ.μ. με
οικόπεδο 500 τ.μ. στον
Νάρκισσο Φαναρίου (κοντά
στο
Καναλάκι).
Τηλ.:
6972820955
Πωλείται πολυτελή μεζονέτα
στο Κάτω Νεοχωρόπουλο.
Τηλ.
6973988548,
6939008359 (13/1)
Πωλείται αποθήκη 45 τ.μ.
στην οδό Πυρσινέλλα 16 και
Γρ. Σακκά. Τηλ. 6984334458
(15/3)
Πωλείται οικία 60 τ.μ. ισόγειο
και 60 τ.μ. υπόγειο στο χωριό
Πλαγιά και Ζέρμα Κόνιτσας σε
υψόμετρο 1100 μ. με θέμα και
σε περιοχή με κυνήγι πλησίον
της Πυρσόγιαννης 30 χιλ. από
Κόνιτσα κατάλληλη για κάποια
κατοικία ή εξοχικό, τιμή πολύ
καλή. Τηλ. 6944904697 και
6977168804
και
2108022244. (29/11)
Πωλείται στην Καραβατιά σε
τριώροφη οικοδομή έξι διαμερισμάτων κτισμένη σε 620
τ.μ., διαμέρισμα Α’ ορόφου
κατασκευής 2001, 99 τ.μ., με
αποθήκη, αυτονομία, πάρκινγκ, μεγάλες βεράντες. Αποκλείονται μεσίτες. Τιμή λογική
συζητήσιμη.
Τηλ.
2651022048, 6938438188.
(7/9)
Πωλείται διαμέρισμα 4άρι
(80 τ.μ.) οκταετίας στο 2ο
όροφο με κλειστό γκαράζ και
δυνατότητα χρήσης σοφίτας
και βοηθητικούς χώρους στην
περιοχή Βοτανικός έναντι σχολείου, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.
6972212035 (6/9)
Πωλείται στην Πρέβεζα
3οροφη οικοδομή με δύο
3άρια διαμερίσματα των 85
τ.μ., ένα δυάρι και μία γκαρσονιέρα. Τηλ. 6974118957, Χ.
Τρικούπη 34-36. (2/9)
Πωλείται στα Ιωάννινα στο
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμσας 128 τ.μ. στον 4ο
όροφο, ανακαινισμένο, δύο
θέσεις πάρκιγκ και δύο αποθήκες. Τηλ. 6974118957.
(11/9)
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì
åðß ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ
11 óôçí Çãïõìåíßôóá. Ôçë
6946318159
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò
ðïëõôåëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò (ìáéæïíÝôåò), 100 ì2
êáé Üíù óôï Íõäñß ËåõêÜäáò,
ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá óôï Óêïñðéü, ÌåãáíÞóåé ê.ë.ð, êáé ç
êáèåìßá äéáèÝôåé: éäéüêôçôï
ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï óôñåììÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá, ôæáêïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé.
Ôçë.
6945495293,
6948587895, 2651085403 Þ
40315.
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåòäõÜñéá óôçí Çãïõìåíßôóá áðü
30.000 åõñþ. Ôçë. 26650
24931, êéí.6932-381842
Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα
90 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, υπόγειο, πάρκινγ στο
κέντρο
Ανατολής.
Τηλ.
6956115698 (6/10)

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÁÊÉÍÇÔÙÍ
Eνοικιάζεται 5άρι lux, 140
μ2 με αυλή στη Νεοκαισάρεια
Ιωαννίνων. Τηλ. 2651092971,
6946719293 (20/1)

Ενοικιάζεται 3άρι, 80 τ.μ.,
στη Νεοκαισάρεια. Τηλ.
2651091542 (4/5)
Eνοικιάζεται στα Σεισμόπληκτα οροφοδιαμέρισμα πρώτου
ορόφου, διαμπερές 40 τ.μ.,
δύο μπαλκόνια, τέντες, αυτόνομη θέρμανση, χώρος στάθμευσης, στάση αστικών. Τηλ.
2682024571, 6945712209
(7/2)
Ενοικιάζεται 3άρι, αυτ. θέρμανση χωρίς κοινόχρηστα
απέναντι από σχολές ΟΑΕΔ,
Γιαννιώτικο Σαλόνι. Τηλ.
2651045580, 6976890086
(22/3)
Ενοικιάζεται 3άρι με αποθήκη και πάρκινγκ στους Αμπελοκήπους, Καζαντζάκη 1
δίπλα στα σχολεία κάτω από
την
εκκλησία.
Τηλ.
2016919397, 6975786002.
Eνοικιάζεται διαμέρισμα 3άρι
στο κέντρο της πόλης (έναντι
μητροπόλεως), κεντρ. θέρμανση. Τιμή προσιτή. Τηλ.
2656022608, 6945150126.
(24/11)
Ενοικιάζεται 4άρι διαμέρισμα (χωρίς κοινόχρηστα) στην
περιοχή Αμπελοκήπων (Πίνδου 30). Τιμή προσιτή. Τηλ.
6945150126 (24/11)

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011
Eνοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα
120 τ.μ. στο κέντρο της πόλης,
Ν. Ζέρβα 37, τηλ. 6937406867
(24/3)
ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 85m2 óôçí ïäü ×.
ÔÑÉÊÏÕÐÇ 41/4ïò üñïöïò.
Ôçë. 6932 398937 & 210
2134311.
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé 84
ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç ðÜñοäïò, áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñìáíóç.
Ôçë. 6944816030.
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï
ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò
êïéíü÷ñçóôá óôï êÝíôñï ÁíáôïëÞò.
Ôçë.
26510-43774
6944371366
ΕíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï
óå êåíôñéêü äñüìï ôùí Éùáííßíùí ãéá öïéôçôÝò.
Ôçë.
6978175682.
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 ì2
ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç,
Ìðéæáíßïõ
29,
ôçë.
2651033757 êáé 38335.

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ.
óôç ÍåïêáéóÜñåéá. Ôçë. 6938377730.

Πωλείται οικόπεδο 500 τ.μ.
στην παραλία Καναλακίου
Πρεβέζης, 50 μ. από τη
θάλασσα, εντός οικισμού. Τηλ.
6972777454 (18/4)
Πωλείται οικόπεδο άρτιο και
οικοδομήσιμο στην Πεδινή
1050 τ.μ., σ.κ. 0,5 (νερό ρεύμα) τιμή συζητήσιμη. Τηλ.
6947566354, 6947566355.
Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò
7 óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ
ü÷èç ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç.
Ôçë. 2657041508, âñáäõíÝò
þñåò.

ÆÇÔÏÕÍ
ÕÐÁËËÇËÏÕÓ
Ζητείται απόφοιτος ΤΕΙ λογιστικής. Τηλ. 6972213677, κ.
Βαγγέλη (28/3)
Από κομμωτήριο Χρήστος &
Δημήτρης ζητείται πεπειραμένη κομμώτρια για χτένισμα.
Προϋπηρεσία άκρως απαραίτητη. Τηλ. 2651029565.
(17/2)

Πωλείται οικόπεδο 1225 τ.μ.
στην Μπάφρα, άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. 2651041761
(4/5)

Zητούνται 3 άτομα (άνω των
22 ετών) για εργασία από το
χώρο τους, μέσω Η/Υ. Μερική
ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6975593625
ή στο site www.time-formoney.gr (18/1)

Eνοικιάζεται 2άρι διαμέρισμα στην Ανατολή, 50 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση. Τηλ.
2651047141, 6955296285
(21/6)

Ενοικιάζεται κτήμα 5,5 στρ.
επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων - Τρικάλων με φάτσα 150
μέτρων επί της Ε.Ο., κατάλληλο για επαγ. χρήση. Τηλ.
6955849685 6977276918
(24/3)

Ζητείται καθαρίστρια για
μόνιμη εργασία στο Suites
Hotel Apartments. Νόμιμες
αποδοχές - ασφάλεια. Τηλ.
2651044633-4, βιογραφικά
στο φαξ: 2651045437.

Ενοικιάζεται 3άρι διαμέρισμα απέναντι από Σχολές
ΟΑΕΔ, αυτ. θέρμανση. Τηλ.
2651045580, 6987989623
(3/5)

Πωλείται οικόπεδο 600 τ.μ.
άριο και οικοδομήσιμο στο
δρόμο Πλατανιάς - Δαφνούλας
πριν τον Αγ. Δημήτριο. Τηλ.
6936691123 (21/3)

Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí
æçôïýíôáé õðÜëëçëïé ìåñéêÞò
áðáó÷üëçóçò. Ðëçñ. Ôçë.
6979203175
êáé
2651064949.

Πωλείται κτήμα 13 στρ. στο
Μεσοβούνι Θεσπρωτίας 16
χιλ. από την Ηγουμενίτσα, 1
χιλιόμετρο από τον κόμβο της
Εγνατίας προς Καρτέρι, με
ογδόντα ελαιόδεντρα περιφραγμένο. Τιμή ευκαιρίας
22.000
ευρώ.
Τηλ.
2665095326, 6942443977
(21/3)

Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï
Deal óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò.
Ãßíå áíåîÜñôçôïò óõíåñãÜôçò
ìáò ãéá ìåãÜëá êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ Ýêðëçîç óôï
÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë.
6931818549.
2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ
óáí äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá
åéóüäçìá óå áíåîÜñôçôç
óõíåñãáóßá ìå ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò åîÝëçîçò óôï ÷þñï ôùí
ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéáôñïöÞò.
3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí
30 åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ÷ïõò åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç
åðé÷åßñçóç.
Äõíáôüôçôåò áíÜôðõîçò óå
ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë.
6931818549.

Eνοικιάζεται γκαρσονιέρα στα
Καρδαμίτσια με αυτόνομη θέρμανση και ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Τηλ. 6936438261
(8/9)

Ενοικιάζεται στο κέντρο (Σταδίου 11Α), 3άρι, 85 τ.μ. στον
2ο όροφο, ήσυχο με λίγα κοινόχρηστα. Τηλ. 6973221216
(22/4)
Ενοικιάζεται στα Ιωάννινα
αποθήκη 65 τ.μ. ιοόγεια, καινούρια χωρίς υγρασία, πλήρως εξασφαλισμένα εμπορεύματα, ύψος 6 μέτρα, λογικό
ενοίκιο χωρίς κοινόχρηστα.
Περιοχή είσοδος πόλης από
Αθήνα. τηλ. 6986004338 και
2610451071 κ. Παντελή.
(16/2)
Eνοικιάζεται χώρος για επαγγελματική στέγη σε κεντρικό
σημείο στα Ιωάννινα (κοντά
στα δικαστήρια). Πληρ. μόνο
καθημερινές
στο
τηλ.
2651076900, κα Χρυσαυγή.
(19/12)
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απέναντι από την Μητρόπολη, στη
γωνία των οδών Ιωαννίδη 1 και
Μητροπόλεως, ΕΝΟΙΚΙΑ-ΖΕΤΑΙ
για ένα φοιτητή ή φοιτήτρια
γκαρσονιέρα 3ου ορόφου, 40
τ.μ. καθαρά, με δύο χώρους
(κρεβατοκάμαρα - καθιστικό και
κουζινοτραπεζαρία, με μπάνιο),
ήσυχη, σε οικογενειακή οικοδομή, με θέα όλων των χώρων
(ακόμη και του μπάνιου) στη
λίμνη, δίπλα σε στάση για το
πανεπιστήμιο.
Τηλ.
6932624885 κ. Γιάννη
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò
73 m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå áõôüíïìç èÝñìáíóç óôçí ïäü Ë.
ÁÊÑÉÔÁ 57, ðëçóßïí ÉÊÁ ÉùÜííéíá. Ôçë. 26510-37149.
ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá ôñéÜñé 70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (áõëÞ
ðåñéöñáãìÝíç ãéá ãêáñÜæ) ìå
áôïìéêü êáëïñéöÝñ, çëéüëïõóôï,
èÝóç ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò
ÓôñáôÜñ÷ïõ ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò 15. Ôçë. 2651036066.
ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé åðéðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå öïéôçôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïéôÞôñéåò) óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ,
ìå åëÜ÷éóôá êïéíü÷ñçóôá, áõôüíïìç èÝñìáíóç, boiler êáé
êÞðï, åðß ôçò Ëåùöüñïõ Ó.
ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã áðÝíáíôé
áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü óôÜóç
áóôéêïý ðñïò ÐáíåðéóôÞìéï.
Ôçë. 6977-834581.

Πωλούνται στο Γραικοχώρι
Ηγουμενίτσας 600 μέτρα από
τον κόμβο της Εγνατίας 2
μεζονέτες ημιτελείς (στα
σοφατίσματα) 125 τ.μ. η κάθε
μία με 800 τ.μ. οικόπεδο περιφραγμένο και συνδεμένες με
τα δίκτυα ύδρευσης, ΔΕΗ και
ΟΤΕ. Τιμή 100.000 ευρώ η
κάθε μία. Τηλ. 266502257
(21/3)
Πωλείται οικόπεδο, άνω του 1
στρέμματος, εντός οικισμού,
30 μ. από τη θάλασσα, Β’
Ζώνης, σε προσιτή τιμή. Tηλ.
6992798597, 2665022319
(1/2)
Πωλούνται 3 συνεχόμενα
οικόπεδα στο Δ.Δ. Βράχος Δήμος Πρέβεζας 900 τ.μ. έκαστο 200 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ. 00491717446662,
2651076900 (11/1)

Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35
åôþí ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò
ðùëçôÞò. Ðñïûðüèåóç Üäåéá
ïäÞãçóçò, áðüöïéôïò ëõêåßïõ
ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëçñùìÝíç
óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. ÅðéèõìçôÞ ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò
ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò
6947 944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ 10:00-15:00.

Μάστορας (καλουπατζής)
ζητεί
εργασία.
Τηλ.
6974236341 (2/8)

ÄÉÁÖÏÑÁ
Πωλείται σε τιμή εξαιρετικής
ευκαιρίας επιχείρηση βιβλιοπωλείου - χαρτικών στο κέντρο της
πόλης και με εξασφαλισμένη
πελατεία λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλ.
2651028024,
6932656870 (15/3)
Πωλείται πρατήριο υγρών καύσιμων – καφετέρια ελεύθερο
από συμβάσεις μαζί με το ακίνητο σε εθνική οδό της Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ 6972249481.
Πωλείται τριφύλλι και άχυρο.
Τηλ. 6932396375 (1/2)
Eνοικιάζεται περίπτερο στα
Καρδαμίτσια, έναντι Δημοτικού
Σχολείου. Τηλ. 6942664736
(28/9)
Αρσενικό πεκινουά όμορφο
και φιλικό αναζητά θυληκό για
διασταύρωση.
6939231302
(1/3)
Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðáâñáìüðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ÷åé ðñïóùðéêü åðéëåãìÝíï ìå
áõóôçñÜ êñéôÞñéá, óõóôÜóåéò
êáé ðñïûðçñåóßá ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sitters, öñïíôßäá
çëéêéùìÝíùí áôüìùí, íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜëëçëïé
îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí,
åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞôùí.
ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝôçóç
üëï ôï 24ùñï. Ergasia center
ôçë. êÝíôñï: 210-5226000

ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ
Έμπειρος καθηγητής παραδίδει μαθήματα Φυσικής –
Χημείας σε μαθητές Λυκείου. Τηλ. 6946466072 –
26510 - 78961
Καθηγήτρια με πολυετή πείρα
παραδίδει μαθήματα γερμανικών σε λογικές τιμές. Τηλ.
26510400169, μετά τις 20:00
(20/4)
Φιλόλογος του Π.Ι., κάτοχος
Proficiency (Cambridge), πεπεριαμένη σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών και
Φιλολογικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Επίσης, αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού σε όλα τα μαθήματα. Με υπευθυνότητα και
πλήρη συνεργασία με τους
γονείς. Τηλ. 6972897179.
(08/10)
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από καθημήτρια χημείας
(φυσική - μαθηματικά) σε μαθητές δημοτικών - γυμνασίου λυκείου, τιμές προσιτές. Τηλ.
6958450482 (13/9)

Πωλείται οικόπεδο στο
κέντρο της πόλης 300 μέτρα
σε τιμή ευκαιρίας, 100.000
ευρώ στην οδό Πανδοσίας 19,
δεξιά από την οδό Δομπόλη με
συντελεστή 0,8. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να οικοδομήσει
ότι έρθει το Ρυμοτομικό σχέδιο στην Πολεοδομία. Τηλ.
2651022030 (1/12)

ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþôñéáò ìå ìéóèü, áóöÜëéóç,
ìðüíïõò êáé ðñïïðôéêÝò
åêðáßäåõóçò ãéá åñãáóßá óå
êïììùôÞñéï. Æçôåßôáé åðßóçò
ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ
ìå
åìðåéñßá. Ðëçñ. óôï ôçë.
6974/917176.

Kαθηγητής φυσικής παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα φυσικής και
μαθηματικών σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου καθώς επίσης
και στο μάθημα Ανάπτυξη
Εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Τιμές προσιτές.
Τηλ. 6977936042. (2/9)

Πωλούνται αγροκτήματα οικόπεδο περιοχή Κόνιτσικας.
Τηλ. 2651051041 (26/10)

ÆÇÔÏÕÍ
ÅÑÃÁÓÉÁ

Καθηγήτρια απόφοιτη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πανεπιστημίου Θες/νίκης με
πείρα στο φροντιστηριακό
χώρο παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα
κατ’
οίκον.
Προσιτές
τιμές.
Τηλ.
697348007

Πωλείται στην Καλλιθέα
Κονίτσης οικόπεδο 500 τ.μ. με
παλιά οικία 60 τ.μ. Τιμή
30.000
ευρώ,
τηλ.
6983740670 (18/10)
Πωλείται εντός ζώνης και υπό
ένταξη σε σχέδιο πόλης αγροτεμάχιο 3.400 τ.μ., περιοχή
Σταυράκι. Τηλ. 6972471250.
(15/9)
Πωλείται οικόπεδο 2.000
τ.μ. στο Μπιζάνι, εντός
οικισμού, εντός σχεδίου,
άρτιο και οικοδομήσιμο.
Τηλ. 6972777454

Μητέρα δύο παιδιών, απόφοιτη Ελληνικού Λυκείου, 47
ετών αναλαμβάνει φύλαξη παιδιών με φροντίδα και υπευθυνότητα, πρωινές ώρες και εντός
πόλεως Ιωαννίνων άριστες
συστάσεις από προηγούμενες
υπηρεσίες. Tηλ. 697860852
Θέλετε να κερδίζεται χρήματα
άμεσα και απλά γίνεται ανεξάρτητος συνεργάτης στον όμιλο
εταιρειών nwa, χωρίς καμία
δέσμευση. Τηλ. 6971802761
(15/3)

Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλογος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου
και Φοιτητές. Τιμές προσιτές. Τηλ. 26510 76950
και 6936406803

Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò
äéäÜóêåé: Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ,
ÍÝá ÅëëçíéêÜ, ÍåïåëëçíéêÞ
Ãëþóóá-¸êèåóç, Éóôïñßá, ËáôéíéêÜ óå ðáéäéÜ äçìïôéêïý,
ãõìíáóßïõ, ëõêåßïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. 26510
76950 êáé 6936 406803.
Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò ìå
åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá. Ôçë. 69745505999.
Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá ðïëùíéêþí áðü Ðïëùíßäá
êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò éäéáßôåñá
ðñïóéôÝò. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò: 6992861414
Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ ôìÞìáôïò Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííßíùí ðáñáäßäåé
éäéáßôåñá ìáèÞìáôá åëëçíéêþí
êáé áããëéêþí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíáóßïõ- Ëõêåßïõ.
ÔéìÝò
ðñïóéôÝò.
Ôçë.
6947518877
Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå
ìáèçôÝò Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ.
ÔéìÝò
ðñïóéôÝò
(ôçë.
6997119263
Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìáôéêþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíáóßïõ êáé Á’ Ëõêåßïõ. ÔéìÝò
ðñïóéôÝò. Ôçë. 6946 352368 /
6943 112424
Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò
Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò
Äçìïôéêïý (Ãëþóóá-ÉóôïñßáÌåëÝôç) êáé Ãõìíáóßïõ (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë. 6955103676.
Παραδίδονται μαθήματα Αραβικής γλώσσας, καθομιλουμένης και γραπτής. Χορήγηση πτυχίου γλωσσομάθιας. Τηλ.
6937693960.

ÐÙËÇÓÅÉÓ
ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
Πωλείται ALFA 159 JTS
Distinctive (full edition), 1859
cc, μεταλ. χρώμα, έξτρα συναγερμό, μπάρα αντίστροφης
στρέψης σε στροφές, νέα ελαστικά, 44.000 χλμ., όλα τα
service σε εξουσιοδοτημένο
server. Τιμή 19.000 ευρώ. Τηλ.
6949476021 (2/3)
Πωλείται αυτοκίνητο smart
for two 599 κυβικά, μοντέλο
2001, 85.000 χλμ. Διαθέτει
γνήσιο παιδικό κάθισμα smart.
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή
4.500,00
ευρώ.
Τηλ.
6944356632. (7/2)
Πωλείται Smart 600 cc, μοντέλο 2002, ηλ. παράθυρα, ηλ.
καθρέφτες, φιμέ τζάμια, συναγερμό, air condition, 4 αερόσακοι, 40.0000 χλμ., κατάσταση
άριστη, δεκτός κάθε έλεγχος.
Τιμή 5.000 ευρώ, συζητήσιμη.
Τηλ. 6937682626 (3/3)
Πωλείται fiat seicento sporting,
1100 cc, μοντέλο 2000, φιμέ τζάμια, ηλ. παράθυρα, ραδιοσιντί,
περασμένο ΚΤΕΟ, 94.000 χλμ.,
κατάσταση άριστη. Τιμή 2.800
ευρώ,
συζητήσιμη.
Τηλ.
6937682626 (3/3)
Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc
ìïíô. 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò. Ôçë.
6932914791
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
áðü
ôï
Îåíïäï÷åßï
ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
Ôçë. 6974553536
***
Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
ÌïíÜäùí
Åóôßáóçò
ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
Ï.Å. æçôÜ:
1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí åíôüò
åêèÝóåùò
(áðáéôïýíôáé
ãíþóåéò Ç/Õ)
2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
ÁðïóôïëÞ
âéïãñáöéêïý
óçìåéþìáôïò
óôï
öáî
2651045909. Ðëçñïöïñßåò
óôï ôçë. 2651045933

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Στις 16 Μαΐου κυκλοφορεί, από τις
εκδόσεις, Μεταίχμιο το νέο βιβλίο του
Αρτινού συγγραφέα Γιάννη Καλπούζου
«Άγιοι και Δαίμονες Εις ταν Πόλιν».
Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα το
οποίο εξελίσσεται στην Κωνσταντινούπολη από το 1808 μέχρι το 1831.Η
πρώτη έκδοση του βιβλίου θα είναι
40.000 αντίτυπα και οι σελίδες του
752.
Στις 27 Μαΐου θα γίνει παρουσίαση
του βιβλίου στην Άρτα, στην αίθουσα
«ΣΚΟΥΦΑΣ»

«Άγιοι και Δαίμονες Εις ταν Πόλιν»
Tο νέο βιβλίο του Αρτινού συγγραφέα Γιάννη Καλπούζου

Δυό λόγια για το βιβλίο
Μυθοπλασία και πραγματικότητα
συνυφαίνονται στο υφαντό της Πόλης
από το 1808 ως το 1831. Καθημερινή
ζωή, έρωτες, δυνατές φιλίες, πλούτη,
φτώχεια, οραματιστές, συμμορίες των
δρόμων, χασικλήδες, δερβίσηδες, γενίτσαροι, αρνησίθρησκοι, κρυπτοχριστιανοί, δεισιδαιμονίες, ερωτικά ξόρκια,
χαμένα όνειρα, οι γυναίκες στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, πυρκαγιές,
παζάρια, βεγγέρες, καπηλειά των 1000
τ.μ., η τρομερή φυλακή του Μπάνιον,
το μπουντρούμι και η αστυνομία του
Πατριαρχείου, κοινά σχολεία, η Μεγάλη του Γένους Σχολή, ερωμένες
Πατριαρχών,
λεσβίες,
αρώματα,
λάσπες, βασανιστήρια, πανούκλα, προεπαναστατική
Από
περίοδος, Φαναριώτην ¢ííá ÄåñÝêá
τες, συνωμοσίες,
μυστικές εταιρείες,
προδότες, μισαλλοδοξία, οι σφαγές στην Πόλη το 1821,
Ρωμιοί, Οθωμανοί, Αρμένιοι, Φράγκοι,
Εβραίοι.
Κι ακόμα, Πόντος, Χίος, Δραγατσάνι,
Μανιάκι, Αλεξάνδρεια.
Πόθος, φόβος, όχλος, άγιοι και δαίμονες.
Ένα επικό μυθιστόρημα που καθηλώνει τον αναγνώστη με την περιπετειώδη
ζωή των ηρώων του, την ατμόσφαιρά
του, τη χειμαρρώδη γλώσσα του, το
συναίσθημα, τον στοχασμό, τις αστείες
καταστάσεις και την ολοζώντανη αναπαράσταση της εποχής εκείνης.
Ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε στο
χωριό Μελάτες της Άρτας, το 1960.
Από το 1982 ζει και εργάζεται στην
Αθήνα. Το 1990 και το 1992 εξέδωσε
τις ποιητικές συλλογές: «Έρως και
Ευρώς» και «Με το ρυθμό της βροχής».
Τα περισσότερα ποιήματα της δεύτερης
συλλογής τιμήθηκαν από την Εταιρεία
Ελλήνων Λογοτεχνών με τον έπαινο
«Λιλής Ιακωβίδη». Έκτοτε έχει εκδώσει
τρία μυθιστορήματα, ένα βιβλίο με διηγήματα και άλλες τρεις ποιητικές συλλογές («Το νερό των ονείρων», Ελλ.

Γράμματα, 2000, «Το παραμιλητό των
σκοτεινών θεών», Ίκαρος, 2006, «Έρωτας νυν και αεί», Ίκαρος, 2007). Από το
1995 έχει υπογράψει τους στίχους για
περισσότερα από 65 τραγούδια, μεταξύ
των οποίων και τα «Γιατί πολύ σ` αγάπησα» του Ορφέα Περίδη, «Δέκα μάγισσες» του Γιάννη Σαββιδάκη, κ.ά. («Απ’
την Πρέβεζα στα Γιάννενα», «Όπου πας
να πηγαίνω», «Με το ραβδί του
Μωυσή», «Τι μου ‘χει λείψει», «Των
άστρων οι φωνές», την ελληνική εκδοχή
του «Brazil», κ.ά.) Επίσης έγραψε τους
στίχους του παιδικού θεατρικού έργου
«Τρυφεράκανθος», της Ελένης Πριοβόλου. Το μυθιστόρημά του «Ιμαρέτ»
(Μεταίχμιο, 2008), τιμήθηκε με το
Βραβείο Αναγνωστών του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου και των Λεσχών Ανάγνωσης, το 2009. Δείγμα γραφής:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ: Μη θαρρείς πως είναι εχθρός... η κρίση
Βγήκε από το στενό και πλησίαζε. Με
σκυφτό το κεφάλι. Σα να τον βοηθούσε
το βάρος του στο περπάτημα. Με τα
χέρια στις τσέπες του παντελονιού του.
Ή κρύωνε ή τα έκρυβε. Συνηθισμένη
φιγούρα σε ασυνήθιστη ώρα. Έφθασε
στο πάρκο και κοντοστάθηκε. Κάτι έψαχνε. Ή κάτι φοβόταν. Κοίταζε γύρω του.
Ίσως κάτι έχασε. Ή τα έχασε όλα. Ή

έχασε εκείνο το ένα που ήταν όλη του η
ζωή.
Πλησίασε στον κάδο απορριμμάτων.
Δεν κρατούσε τίποτα να πετάξει.
Έσπρωξε το καπάκι προς τα πίσω. Ως το
τέρμα. Άνοιξε στόμα μεγάλο ο κάδος.
Έτσι είναι τα στόματα, μεγάλα. Ανοίγουν και καταπίνουν. Κι ύστερα τα ξερνούν. Λίγα, λίγα ή όλα μαζί ή τα κρύβουν και τα ξερνούν χωρίς να φαίνονται. Έχει και στόματα που μόνο καταπίνουν. Ή δεν ξέρουν τι να πουν ή δεν
θέλουν να πουν. Χάνεσαι εκεί. Στη
σοφία ή στο τίποτα.
Ξανακοίταξε γύρω του. Σκαρφάλωνε
στον κάδο. Ανέβαινε. Ίσως πίστευε πως
ανέβαινε. Είναι αυτή η διάσταση του
ανεβαίνω. Το πάνω και το κάτω. Έχεις
δει ποτέ ορειβάτες; Έτσι ανέβηκε. Τους
έχεις δει ν’ ανεβαίνουν; Είδες κανέναν
να μένει στην κορυφή του βουνού;
Έχεις δει αποστολή να ολοκληρώνεται
χωρίς το κατέβασμα; Και πες πως είσαι
ψηλά στη στρατόσφαιρα και βλέπεις
κάτω. Κάτω δε θα λες πως είναι αυτοί
που ανεβαίνουν; Και πες πως είσαι
κάτω απ’ το χώμα και οι άλλοι περπατούν από πάνω. Πάνω δε θα πεις πως
είναι; Κι ακόμα πες πως πήγες μόνος
σου κι ανέβηκες στο Έβερεστ. Δίχως
κανένας να το ξέρει και ποτέ κανείς να
μην το μάθει. Να μην το πεις σε κανένα.
Μπορείς να μην το ξέρει κανείς; Μπορείς να μην το πεις; Και για ποιόν είναι
τότε το ανέβασμα εκτός από σένα; Και
είναι τότε ανέβασμα για σένα; Είναι;
Εκείνον δε φαινόταν να τον νοιάζει
αν βλέπουν το ανέβασμά του. Σκαρφάλωσε στον κάδο κι ύστερα χώθηκε
μέσα. Ακούστηκε κι ένας χτύπος. Σα να
έπεσε στο εσωτερικό του κάδου. Κατεβαίνοντας. Το ήξερες ότι στο κατέβασμα συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα; Τράβηξε το καπάκι. Το’ συρε
σιγά, να μην κάνει θόρυβο μέχρι που
έκλεισε. Το σφράγισε. Έτσι αθόρυβα
σφραγίζεται κανείς. Σφραγίστηκε μέσα
στον κάδο. Σφραγίστηκες έτσι ποτέ;
Κλείστηκες ποτέ μέσα σε κάδο σκουπιδιών; Μην το πεις. Μην το πεις πως δε
σφραγίστηκες ποτέ. Μπορεί και να μην
το ξέρεις ή να μην το θυμάσαι. Να το
έσβησες με σφουγγάρι απ’ τον ουρανό
σου.
Αποφάσισα να περιμένω. Από
περιέργεια. Να δω τι θα κάνει. Κι έμει-

να όλη νύχτα. Περίμενα ως το πρωί. Ο
κάδος δεν ξανάνοιξε. Ή μάλλον άνοιξε
κατά τις έξι. Γυναίκα τον άνοιξε. Πήγα
να φωνάξω, «Μη έχει άνθρωπο μέσα!».
Αλλά μήπως γυναίκα τον έσπρωξε στον
κάδο και δεν ήθελε να τον βγάλει πάλι
γυναίκα;
Δε φώναξα. Ήθελα να δω αν θα πεταχτεί πάνω. Μονάχος του αν θα πεταχτεί. Και γιατί να φωνάξω; Εγώ παρατηρητής ήμουν. Τρίτος. Έσπρωξε το
καπάκι και πέταξε μέσα τη σακούλα με
τα σκουπίδια. Απ’ τον κάδο τίποτα.
Αντίδραση καμία. Ούτε όταν επαναλήφθηκε το ίδιο λίγο αργότερα. Ούτε την
τρίτη, ούτε την τέταρτη φορά.
Ως τις εφτά, όταν έφθασε το απορριμματοφόρο ο κάδος είχε γεμίσει μέχρι
απάνω. Το καπάκι πλέον έμενε ανοιχτό. Γεμάτο στόμα. Ξέχειλο. Από μέσα
ούτε κίνηση, ούτε φωνή. Οι οδοκαθαριστές προσάρμοσαν τις υποδοχές του
κάδου στο ανυψωτικό μηχάνημα.
Κόμπο έκανα πάλι τη γλώσσα μου. Δεν
είναι να μπλέκεσαι. Κάθε Διογένης έχει
τον κάδο του. Γιατί να τον ενοχλείς;
Το απορριμματοφόρο τίναξε δυο
τρεις φορές τον κάδο, ν’ αδειάσει ως
τον πάτο το περιεχόμενό του. Σα μεγάλο στόμα που ρουφάει τα μικρότερα.
Φωνές, εγκεφάλους. Σαν πολιτική
συγκέντρωση. Καθαρτήριο. Κάνει τόπο
για νέα συγκομιδή.
Το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε. Θυμήθηκα πως όταν τον πρωτοείδα
δεν κρατούσε τίποτα στα χέρια του.
Αυτό ήταν! Δεν είχε τίποτα να πετάξει
στον κάδο. Αυτό ήταν! Δεν είχε τίποτα
και κάτι έπρεπε να πετάξει. Και πέταξε
τον εαυτό του. Αυτό ήταν!
Το ήξερα. Πολύ καλά το ήξερα. Γιατί
εγώ ήμουν στον κάδο!
Από κάπου ακουγόταν ένα τραγούδι
σε ηπειρώτικους μουσικούς δρόμους.
«Όλος ο κόσμος/ νύχτα και δρόμος/
στα δυο σου μάτια μοιάζει/ λίγα τα
λόγια/ σαν χελιδόνια/ μες τη βροχή
και το χαλάζι». Κι ύστερα το ρεφρέν:
«Μα μη θαρρείς πως είν’ εχθρός ο
πόνος, ξαναγεννιέται ο άνθρωπος σα
μείνει μόνος».
Αλήθεια; Είναι αλήθεια;
«Άνθρωπος στο σκουπιδιάρικο!»,
«Ακούει κανείς!», «Ακούει κανείς!».

18 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Εκδηλώσεις από την Περιφέρεια Ηπείρου

Πανελλαδικός εορτασμός της ημέρας λήξης
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
Ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού
των εθνικών αγώνων και της εθνικής
αντίστασης κατά του ναζισμού και του
φασισμού καθιερώθηκε, με το άρθρο 4,
παράγραφος 1 του νόμου 2703/1999, η
9η Μαϊου κάθε χρόνου.
Στο πλαίσιο του εορτασμού οργανώνονται εκδηλώσεις με περιεχόμενο την
έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης
από το έθνος τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και
τα θύματα του ιερού αγώνα και της
Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του
ελληνικού λαού, εναντίον των εχθρικών
στρατευμάτων.
Ο φετινός εορτασμός, θα γίνει σ’ ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα 9 Μαΐου

2011.
Η Περιφέρεια Ηπείρου, για να τιμήσει την ημέρα λήξης του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου πραγματοποιεί :
Στα Ιωάννινα, τη Δευτέρα στις 10:30
π.μ. Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Αθανασίου και κατάθεση
στεφάνων στις 11:00 π.μ. στο Ηρώο
Μπιζανομάχων, στην κεντρική πλατεία.
Στην Άρτα, στις 10:30 π.μ. Δοξολογία
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και
κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο
(μπροστά από το Ναό).
Στην Πρέβεζα, στις 11:00 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους και κατάθεση στεφάνων στις
11:30 π.μ. στο Μνημείο Εθνικής Αντί-

στασης (κεντρική αγορά).
Στην Ηγουμενίτσα, στις 10:15 π.μ.
Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κατάθεση στεφάνων στις 10:45 π.μ. στο Μνημείο
Ηρώων.
Σημαιοστολισμό και φωταγώγηση των
δημοσίων καταστημάτων την ημέρα και
το βράδυ της εορτής σ’ όλες τις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στις εκδηλώσεις - για τις οποίες δεν
θα σταλούν ιδιαίτερες προσκλήσεις καλούνται να παραβρεθούν οι πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές
του τόπου, οι αντιστασιακές οργανώσεις, εκπρόσωποι νομικών προσώπων
και άλλοι φορείς που το επιθυμούν.

Εξόρμηση στο Σμόλικα από τον Ορειβατικό Σύλλογο Πρέβεζας

Ιστιοπλοϊκή έξοδος στο Ιόνιο
Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων μαζί με
τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων συνδιοργανώνουν για τα μέλη τους κοινή μονοήμερη
ιστιοπλοϊκή έξοδο στο Ιόνιο, το Σάββατο 14
Μαΐου 2011. Θα χρησιμοποιηθούν ιστιοπλοϊκά σκάφη μελών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου, με σημείο εκκίνησης την Πρέβεζα ή τη
Λευκάδα.
Στην ιστιοπλοϊκή έξοδο είναι ευπρόσδεκτα
να συμμετάσχουν και ανήλικα παιδιά μελών
των δυο συλλόγων, αν συνοδεύονται από
τους γονείς τους. Στα σκάφη προβλέπεται να
υπάρχουν έμπειροι ιστιοπλόοι, μέλη του
Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων.
Τα πληρώματα καθώς και άλλες λεπτομέρειες της εξόδου θα αποφασιστούν σε συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων που θα
γίνει την Πέμπτη 12 Μαΐου, στις 21:00, στο
Λεμβαρχείο αρ. 11 του ΕΑΝΚΙ.

Εξόρμηση στον Σμόλικα (2.637 μ). θα πραγματοποιήσει το Σαββατοκύριακο (7 & 8 Μαΐου) ο
Ορειβατικός Σύλλογος Πρέβεζας. Η αναχώρηση
θα γίνει το Σάββατο από την πλατεία Ανδρούτσου στη μια το μεσημέρι για το χωριό Αγία
Παρασκευή Κόνιτσας (ώρες 3). Από εκεί ξεκινάει ανάβαση μέχρι την Δρακόλιμνη (υψόμετρο
2.150 μ) όπου θα γίνει διανυκτέρευση σε σκηνές.
Την επόμενη ημέρα θα επιχειρηθεί ανάβαση
στην κορυφή Σμόλικα (2.637 μ) και επιστροφή
στο χωριό Αγία Παρασκευή από την ίδια διαδρομή. Ώρες ανάβασης συνολικά 7, με βαθμό
δυσκολίας 3.
Θα υπάρχει και πιο εύκολη εναλλακτική διαδρομή αναλόγως με τη συμμετοχή και τον εξοπλισμό, η οποία θα περιλαμβάνει διανυκτέρευση
σε ξενώνα στην Αγία Παρασκευή και ανάβαση
την Κυριακή στη Δρακόλιμνη, με ώρες πορείας 5

Το Ριζάρειο Δημοτικό
Σχολείο Μονοδενδρίου ανεβάζει θεατρική
παράσταση
Το Ριζάρειο Δημοτικό Σχολείο
Μονοδενδρίου ανεβάζει για δέκατη χρονιά θεατρική παράσταση
που φέτος είναι αφιερωμένη στην
«Οδύσσεια», τη Δευτέρα 9 Μαΐου
στις 8:30 το βράδυ στο Αμφιθέατρο της Ριζαρείου Σχολής στο
Χαλάνδρι Αττικής.
Οι μαθητές του Σχολείου καταπιάνονται με τις περιπέτειες του
Οδυσσέα που τις γνώρισαν κι από
την ελληνική μυθολογία μεταφέροντας τες περίφημα στο θεατρικό
σανίδι που τόσο πολύ το έχουν
ζήσει, αγωνιώντας κι αυτοί ,άραγε
πότε θα φτάσουν στην Ιθάκη τους.
Η «Οδύσσεια» είναι διασκευασμένη απ’ το Νίκο Σφαιρόπουλο
ειδικά για παιδιά που δε λείπει το
χιούμορ, η συγκίνηση, η περιπέτεια και η θεατρική ευχαρίστηση
που απογειώνει την παράσταση.
Η σκηνοθεσία-διδασκαλία-κίνηση είναι του ηθοποιού Νίκου
Σφαιρόπουλου, η μουσική των
τραγουδιών του Αλέξη Ιωάννου, η
τεχνική επιμέλεια του ήχου του
Δημήτρη Ντάρα, τα κοστούμια
επιμελήθηκε η Σοφία Θεοδωράκη, ενώ τα σκηνικά κατασκεύασε
ο Γιάννης Γιώτης.
Παραστάσεις θα δοθούν επίσης:
Στο Καμπέρειο Θέατρο Ιωαννίνων τη Δευτέρα στις 6 Ιουνίου και
ώρα 20:30.
Στο Υπαίθριο Θέατρο Μονοδενδρίου την Τετάρτη στις 8 Ιουνίου
και ώρα 20:00.

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò
ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ

ÐÁÈÏËÏÃÏÉ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ

×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ

ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò
2651027126

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
28ης Οκτωβρίου 49, 1ος όροφος
Δέχεται καθημερινά: 12:00 - 14:00
Απόγευμα με ραντεβού: 18:00 - 20:30
Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο κλειστό
Τηλ. 2651036039, 6945399755

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ, D.D.S.
Χειρούργος Οδοντίατρος
Πτυχιούχος
Κarolinska Institutet
Στοκχόλμης, Σουηδίας
10ετή εμπειρία εργασίας στο Λονδίνο
l Ψηφιακή ακτινογραφία
l Λεύκανση με τη μέθοδο Zoom!2
l Αισθητική οδοντιατρική
Ώρες λειτουργίας
09:00-14:30 êáé 17:00 -21:00
Σάββατο 10:00-14:00
28çò Ïêôùâñßïõ 10, 2ος όροφος
Τηλ. 2651020040, 6985126526
e-mail: info@dentalsuite.gr
Webpage: www.dentalsuite.gr

ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ
×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ)
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267
Ïéêßáò: 2651072035
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30
ÊÜèå áðüãåõìá
êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå
ñáíôåâïý

ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
(ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651033960
Kéí.: 6937184653
Ïéêßá: 2651030602

ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ
×. Ôñéêïýðç 2
Ôçë. 2651024133
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ
28çò Ïêôùâñßïõ 31
Ôçë. 2651032778
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
×. Ôñéêïýðç 16
Ôçë. 2651038960
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΡΓΙΑΣ
Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος
Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο
28ης Οκτωβρίου 32 - 2ος όροφος
Τηλ. fax 2651037444, 6948210510
email: geokourgias@yahoo.gr
Δευτέρα - Παρασκευή
Πρωί 08:00 - 14:00
Απόγευμα 18:00 - 20:30
Σάββατο 09:00 - 13:00
Τετάρτη απόγευμα κλειστό

ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. 2651064640

ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ
ÓÏÕÆÁÍÁ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ
09.30-13.30 êáé 18.30-20.30
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß
ìå ñáíôåâïý
28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò
Ôçë. 2651032800, 6944301801
ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÐáðÜæïãëïõ 4, 2ïò üñïöïò
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330
ïéêßáò 2651048983
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
Áñáâáíôéíïý 2 - Ôçë. 2651038797

ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ
Äùäþíçò 44
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
Ìüíï ìå ñáíôåâïý

ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
Κοραή 10-12
Ôçë. 2651033577, Κιν.: 6998436282
Οικία: 2651034002
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πτυχιούχος ΑΠΘ
Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ ισόγειο
Ôçë. 2651072422
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗ
Χειρούργος οδοντίατρος
Λεύκανση με το σύστημα ΖΟΟΜ 2 (usa)
Ψηφιακή ακτινογραφία
Αισθητική οδοντιατρική
Δαγκλή 7
Ôçë. 2651029328

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΠΑΝΤΟΥΛΑ
Ψυχολόγος ΑΠΘ - σύμβουλος ζευγαριών
Συντονίστρια - εκπαιδεύτρια
σχολών γονέων (εξελικτικό σύστημα
Μαρίας Χουρδάκη)
Επιστημονική συνεργάτιδα Γ’ ψυχιατρικής κλινικής νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
Θεσ/νίκης
Πουλίτσα 3 & Κουγκίου
(πίσω από τα δικατήρια)
Τηλ. 6974022088 (δέχεται με ραντεβού)
ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ
ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ
Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17
ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10
Ôçë. 6932251875, 6947722308

NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221

ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Ôçë. 2651078852, 6993987222
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
(üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΡΑΚΚΑΣ
ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Συνεργασία με όλα τα ταμεία
Καθημερινά 9:00 με 14:00
και 18:00 με 21:00
Σαλαμάγκα 4, 1ος όροφος, Ιωάννινα
Ôçë. 2651026068, 6972356409

Ù.Ñ.Ë.
ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ
ÊáëéÜöá 1á
ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
ïéêßáò 2651046817

ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ 19

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Επιμέλεια: Ηλίας Μπαρμπούτης..

Εργαστήριο για τον εμπλουτισμό της Wikipedia
στα Ελληνικά από τη Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Με επιτυχία διεξήχθη στις 5 Μαΐου το
εργαστήριο για τον εμπλουτισμό της
Wikipedia στα Ελληνικά που διοργάνωσε η
Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, στα Ιωάννινα. Το εργαστήριο παρακολούθησαν 47 συμμετέχοντες οι
οποίοι ενδιαφέρονται για την Wikipedia, τη
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που χρησιμοποιείται και συντάσσεται από εκατομμύρια
ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Στο σεμινάριο συζητήθηκε η νέα κατάσταση που εισάγει η Wikpedia στη γνώση (συγγραφή λημμάτων, εξέλιξη άρθρου με παράλληλη συγγραφή και συνεχώς αναμορφούμενο
περιεχόμενο), συζητήθηκαν εμπειρίες συμμετοχής στην ελληνική wikipedia από χρήστες, συγγραφείς λημμάτων αλλά και ανθρώπων που συμμετέχουν με άλλους τρόπους,
όπως εικαστική παρέμβαση, μετάφραση,
ορθογραφική ορθότητα κειμένων, κ.λπ.
Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν στη χρήση και αξιοπιστία της
Wikipedia, αλλά και στην ποιότητα του υλι-

κού, που αναρτάται στην διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια. Τέλος οι συμμετέχοντες έκαναν
επιτόπου συγγραφή άρθρων της επιλογής
τους (hands-on workshop).
Ιδιαίτερη σημασία θεωρούμε ότι είχε η
ευρύτητα του κοινού που συμμετείχε στο
σεμινάριο.
Οι 47 συμμετέχοντες, διαφορετικών ηλικιών, από μαθητές γυμνασίου έως συνταξιούχους, προέρχονταν από ποικίλα μορφωτικά
στρώματα και κάλυπταν διαφορετικούς εργασιακούς χώρους, όπως εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιστήμονες,
επαγγελματίες και στελέχη οργανισμών και
συλλόγων, οι οποίοι έδειξαν ενεργά το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στην κοινότητα
της ελληνικής Wikipedia.
Το εργαστήριο, εμπίπτει σε μια σειρά δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο για το επόμενο διάστημα στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τον εμπλουτισμό της Wikipedia στα Ελληνικά. Στόχος των

εκδηλώσεων είναι η ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης και η εξοικείωση με την
Wikipedia (Βικιπαίδεια), ώστε να αποτελέσει
ένα σημαντικό εργαλείο για την εκπαίδευση
και την καθημερινή ζωή της ελληνικής κοινωνίας.
Παράλληλα, οι εκδηλώσεις στοχεύουν στον
εμπλουτισμό των λημμάτων της Wikipedia στα
Ελληνικά μέσω της συμμετοχής ομάδων, κοινοτήτων αλλά και φυσικών προσώπων που
αισθάνονται ότι είναι μέρος της Κοινωνίας
της Γνώσης, μιας γνώσης που δεν περιορίζεται σε επαΐοντες αλλά αναπτύσσεται με την
εθελοντική συνεισφορά, την τεκμηρίωση και
την αμφισβήτηση της μονοδιάστατης αυθεντίας.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη
Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), την
Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και τους
συντάκτες της Βικιπαίδειας.

Με μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων Η Νένα Βενετσάνου εμφανίζεται τη Δευτέρα
η «Πανηπειρωτική 2011» στα Γιάννινα στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων
Η «καρδιά» του εμπορίου και
της επιχειρηματικότητας θα χτυπήσει στα Γιάννινα σήμερα, όπου θα
ανοίξουν οι πύλες της Πανελλήνιας
Γενικής
Έκθεσης,
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2011».
Η Έκθεση θα πραγματοποιηθεί
στο εκθεσιακό κέντρο Ε.Α.Ν.Κ.Ι
ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ από 7 έως 15
Μαΐου 2011. Σε ανακοίνωση της η
διοργανώτρια εταιρεία «ΚΥΚΛΟΣ
Οργάνωση Εκθέσεων», αναφέρει:
«Σε μια ακτίνα 8.000 τ.μ. επιχειρήσεις τόσο από την περιοχή της
Ηπείρου , όσο και του ευρύτερου
ελλαδικού χώρου, στήνουν τα
περίπτερα τους.
Η φετινή διοργάνωση της έκθεσης αναμένεται να σημειώσει
μεγαλύτερη επιτυχία από τις προηγούμενες. Άλλωστε αυτό φαίνεται

και από τις συμμετοχές, των επιχειρήσεων.
Βασικός μας στόχος, καταλήγει
η ανακοίνωση, είναι να διασφαλιστεί η παρουσίαση, η ανάδειξη και
η προβολή της παραγωγικής
φυσιογνωμίας των επιχειρήσεων
της περιοχής της Ηπείρου και όχι
μόνο».
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Σάββατο: Εγκαίνια 20.00
Κυριακή : 10.00 – 14.00 και
18.00 – 23.00
Δευτέρα – Παρασκευή : 18.00 –
23.00
Σάββατο – Κυριακή : 10.00 –
14.00 και 18.00 – 23.00

Η ταλαντούχα συνθέτρια και τραγουδίστρια Νένα Βενετσάνου
θα εμφανιστεί για μια βραδιά στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας»,
με δικές της συνθέσεις, γνώριμα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, ένα αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλλη και …άλλα μυστικά!
Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Ιωαννιτών, η Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων και ο Σύλλογος Φίλων
Πολυφωνικής Μουσικής, τη Δευτέρα 9 Μαΐου και ώρα 9 το
βράδυ. Τιμή εισιτηρίου: 10 €.
Συνοδεύουν οι μουσικοί: Βιβή Γκέκα, μαντολίνο, Σταύρος
Αγιαννιώτης, κλασική κιθάρα, Σόλης Μπάρκης, κρουστά, και
Μανόλης Γεωργοστάθης, μπουζούκι.

Έκθεση ζωγραφικής
Πρόσκληση για την έκθεση ζωγραφικής της Μ. Σταματοπούλου – Σχολική Σύμβουλος Καλλιτεχνικών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου, Κερκύρας και Λευκάδας, 9
Μαΐου έως 15 Μαΐου 2011 στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία. Αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος Ιωάννινα.

Στην Άρτα ο Συμπαραστάτης του Πολίτη
O Συμπαραστάτης του
Πολίτη και της Επιχείρησης
Περιφέρειας Ηπείρου κ. Απόστολος
Οικονόμου,
την
Πέμπτη 12 Μαΐου και ώρα 10
το πρωί θα βρίσκεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης), για να δεχτεί
αιτήματα και καταγγελίες
πολιτών και επιχειρήσεων της
περιοχής.

Εκδήλωση των Δωδωναίων Εκπαιδευτηρίων
Τη Δευτέρα 9 Μαΐου και
ώρα 7 το απόγευμα θα γίνει η
παρουσίαση των εργασιών
των Ομάδων Δραστηριοτήτων
του Γυμνασίου των Δωδωναίων Εκπαιδευτηρίων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό
Κέντρο του Ξενοδοχείου
Cezaria.

Συναυλία σήμερα
το βράδυ στη Ζωσιμαία
Σήμερα Σάββατο 7 Μαΐου
και ώρα 8.30 το βράδυ το
Ίδρυμα Κωνσταντίνου Κατσάρη διοργανώνει συναυλία με
το Μουσικό Σύνολο «Ελληνικό Τρίο» στην αίθουσα
«Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Η Επιτροπή Λόγου
και Τέχνης τιμά
τον Δημήτρη Χατζή
Η Επιτροπή Λόγου και
Τέχνης με αφορμή τη
συμπλήρωση 30 χρόνων από
το θάνατο του κορυφαίου
μεταπολεμικού πεζογράφου
Δημήτρη Χατζή, διοργανώνει
εκδήλωση μετονομασίας της
αίθουσας Λόγου και Τέχνης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε αίθουσα Λόγου και
Τέχνης
«ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΣ» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαΐου
και ώρα 8:30 το βράδυ.
Στην εκδήλωση θα παρίσταται η κυρία Καίτη Αργυροκαστρίτου-Χατζή και θα προβληθεί μια μαγνητοσκοπημένη συζήτηση με τον Δημήτρη
Χατζή (1976) από το αρχείο
της ΕΡΤ.

20 ΕΚΔΗΛΩΣÅÉÓ

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Η Κινηματογραφική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Κ.Ο.Π.Ι) σε συνεργασία με την Επιτροπή Λόγου
και Τέχνης παρουσιάζουν την τελευταία ταινία του αφιερώματος «ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΗΡΩΑ».
Τη Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαΐου, στο Πολυθέαμα και ώρα 10 το βράδυ προβάλλεται η ταινία του John
Ford «Ο Καταδότης».
Παίζουν οι ηθοποιοί Victor McLaglen, Heather

Εκδήλωση για την Ημέρα
της Ευρώπης
Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, στο
πλαίσιο των συνεργασιών με
εκπαιδευτικούς φορείς και
εκπαιδευτήρια, με αφορμή την
9η Μαΐου - Ημέρα της Ευρώπης, θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2011 στις εγκαταστάσεις του τον Δρα. Νίκο Γιαννή, Καθηγητή Ευρωπαϊκής
Πολιτικής, ο οποίος θα δώσει
σχετική διάλεξη με θέμα: «9η
Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης».
Τη διάλεξη θα παρακολουθήσουν οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΝΕΣΙΣ, εκπαιδευτικοί και γονείς.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης θα διανεμηθεί υλικό από
το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ηπείρου EUROPE
DIRECT.

«Ο Ειρηνοποιός»
από την Κ.Ο.Π.Ι.
Η Κινηματογραφική Ομάδα
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(Κ.Ο.Π.Ι) σε συνεργασία με την
Επιτροπή Λόγου και Τέχνης
στo πλαίσιο της Κινηματογραφικής Λέσχης παρουσιάζει
την τελευταία ταινία για το
εαρινό εξάμηνο με θέμα «ΟΙ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ ΚΩΜΩΔΙΑΣ».
Την Τετάρτη 11 και την
Πέμπτη 12 Μαΐου στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης, και ώρα
8:30 το βράδυ προβάλλεται η
ταινία «Ο Ειρηνοποιός».
Η σκηνοθεσία και το σενάριο
είναι του Woody Allen ενώ η
μουσική είναι του Sergei
Prokovief. Παίζουν οι ηθοποιοί: Woody Allen, Diane
Keaton, Despo Diamantidou. Η
ταινία ήταν υποψήφια για τη
χρυσή άρκτο στο φεστιβάλ
Βερολίνου όπου και κέρδισε το
βραβείο της διεθνούς κριτικής
επιτροπής (Unicrit).
Είσοδος ελεύθερη.

Αναβολή Εκδήλωσης
H προγραμματισμένη για την
Κυριακή 8 Μαΐου και ώρα
11.30 το πρωί συναυλία με
Ρωμανιώτικα και Σεφαραδίτικα
τραγούδια, η οποία θα πραγματοποιούνταν στην αίθουσα
«Διώνη» του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ιωαννίνων, αναβάλλεται λόγω ασθένειας των
συντελεστών.

Κινηματογραφικές Δευτέρες και Τρίτες από την Κ.Ο.Π.Ι.
Angel, Preston Foster, Margot Grahame, Wallace Ford.
To σενάριο είναι του Dudley Nichols, βασισμένο στο
ομώνυμο μυθιστόρημα του Liam O’Flaherty.
Η ταινία κέρδισε 4 βραβεία Oscar, καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρώτου ανδρικού ρόλου και μουσι-

κής το 1936. Επίσης κέρδισε τα βραβεία καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας από την ένωση κριτικών κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την παγκόσμια ένωση κριτικών κινηματογράφου.

Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενδοοικογενειακή Βία
Η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν.
Θεσπρωτίας, Πηνελόπη Φωτίου και ο Σχολικός Σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών Επιστημών Ιωάννης Αδαμόπουλος σε συνεργασία με
την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του νομού Θεσπρωτίας υπό την αιγίδα της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα, την Τετάρτη 11
Μαΐου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ηγουμενίτσας με
θέμα: «Το κοινωνικό φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής Βίας: Το Θεσμικό Πλαίσιο και
η Εμπλοκή των Εκπαιδευτικών Παραγόντων».
Ομιλητές θα είναι:
Ο κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος, σχολικός σύμβουλος Νομικών-Πολιτικών επιστημών.
Ο κ. Βασίλειος Παπάς, ψυχίατρος, επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχικής
Υγείας Ηγουμενίτσας.
Ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, Προϊστάμενος
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πρεβέζης.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση
των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και
των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο για το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο όσο και για πρακτικά θέματα και τρόπους αντιμετώπισης περιπτώσεων
ενδοοικογενειακής βίας στο χώρο του σχο-

λείου.
Η ημερίδα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε
Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς σχολικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-

Την Κυριακή στην Πρέβεζα

«Ιστορική»… ποδηλατοπορεία διαμαρτυρίας
Την Κυριακή 8 Μαΐου
όλη η Ελλάδα ανεβαίνει
στο ποδήλατο με σκοπό
να σώσουμε τις πόλεις,
με αναβαθμισμένες Δημόσιες Συγκοινωνίες, περισσότερους, ανοιχτούς και
ασφαλείς Ποδηλατόδρομους και Πεζόδρομους.
Η κίνηση φίλων ποδηλάτου της Πρέβεζας έχει
αφιερώσει τη συγκεκριμένη διαμαρτυρία στο ιστορικό κέντρο της πόλης
και τονίζει ότι δύο χρόνια
μετά την πρώτη συμμετοχή μας στην ετήσια
πανελλαδική ποδηλατοπορεία διαμαρτυρίας για
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ελληνικών
πόλεων, τα προβλήματα
–όπως και τα αιτήματα–
παραμένουν ίδια, παρά
τις υποσχέσεις. Αν και η
διοίκηση της πόλης άλλαξε, οι συνειδήσεις και οι
νοοτροπίες φαίνεται ότι
δεν αλλάζουν.

μιας Εκπαίδευσης, σε συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων, σε εκπροσώπους μαθητικών κοινοτήτων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο
πολίτη ή φορέα.

Η «Ανθρώπινη Φωνή»
στο Πολυθέαμα
Το Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εξαύδα»
παρουσιάζει την «Ανθρώπινη Φωνή», ένα
υπέροχο έργο του Ζαν Κοκτώ, σήμερα και
αύριο και στις 13-15 Μαΐου στο Πολυθέμα
στις 9:30 το βράδυ.
Πρόκειται για την απεγνωσμένη προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μιας
γυναίκας με τον εραστή της που την εγκαταλείπει, η ανθρώπινη φωνή, η έκφραση
της απόλυτης αφοσίωσης, η άλγεβρα μεταξύ των συναισθημάτων του ανθρώπου και
του
ρεαλισμού
της
μηχανής...
Η σκηνοθεσία είναι του Θανάση Τζάτσου,
την ανθρώπινη φωνή κάνει η Νέλλη
Σαβράνη και στο πιάνο είναι η Μαρικλέρ
Παπαμιχαλοπούλου.
Είσοδος 5 ευρώ
Τηλ. κρατησεων: 6983 093797

Ημερίδα διοργανώνει
το Τμήμα Φιλολογίας
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει ημερίδα την
Τρίτη 10 Μαΐου και ώρα 9.30 π.μ στην
αίθουσα Λόγου και Τέχνης με θέμα:
Μετά το Πτυχίο: Φιλολογική Εκπαίδευση και Προοπτικές Απασχόλησης.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Αναρμόδια κήρυξε εαυτόν η Πειθαρχική Επιτροπή
της ΕΠΟ για να εκδικάσει τις ενστάσεις της Καλλιθέας
σχετικά με τις παράνομες μεταγραφές του Εθνικού και
του Ιωνικού τον περασμένο Ιανουάριο, που κατηγορούνται για πλαστές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες. Η πειθαρχική της ΕΠΟ έριξε το "μπαλάκι"
στην Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή της Football
League.
«Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ με την υπ΄αριθμ.
206/06-05-2011 απόφασή της κηρύσσει εαυτή αναρμόδια προς εκδίκαση των υπό κρίση α) αιτήσεως, με υπό
ημερομηνία 13/04/2011, της ΠΑΕ με επωνυμία «ΓΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ» κατά των ΠΑΕ με την επωνυμία «ΑΟ

Αναρμόδια η πειθαρχική της ΕΠΟ
για τις ενστάσεις της Καλλιθέας
ΙΩΝΙΚΟΣ» και «ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΝΗΣ» και β) της πρόσθετης, υπέρ της αιτούσας, παρέμβασης υπό ημερομηνία
26/04/2011, της ΠΑΕ με την επωνυμία
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1904 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» και παραπέμπει
την εν λόγω υπόθεση στην Πρωτοβάθμια Πειθαρχική

Επιτροπή της Football League».
Αν, πάντως, παραταθεί η εκκρεμοδικία θα υπάρξει
πρόβλημα με την επικύρωση της βαθμολογίας και δεν
θα μπορέσουν να αρχίσουν στις προγραμματισμένες
ημερομηνίες τα play-off και κυρίως τα play-out.

«Σφραγίζεται» η επάνοδος
στη Σούπερ Λίγκα
Χειροκρότημα και γεμάτο γήπεδο αξίζει στους παίκτες για την προσπάθειά τους
Την τρίτη του ευκαιρία να εξασφαλίσει
και μαθηματικά την άνοδό του θα έχει την
Κυριακή με τον Εθνικός Αστέρα ο ΠΑΣ
Γιάννινα και ας ελπίσουμε ότι αυτή θα
είναι και η… τυχερή, αφού πριν το Πάσχα
ο ΟΦΗ δεν «σκόνταψε» στην Ηλιούπολη,
την δεύτερη φορά ο ΠΑΣ «σκόνταψε» εκείνος στην Δράμα και τώρα είναι η τρίτη
ευκαιρία για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου που είναι η άνοδος. Όσο για
την κατάκτηση του πρωταθλήματος; Υπό
προϋποθέσεις μπορεί ο ΠΑΣ να στεφθεί
και πρωταθλητής, αλλά εκτός της δικής
του νίκης επί του Εθνικού Αστέρα, απαιτείται τουλάχιστον ισοπαλία του Παναιτωλικού με τον Διαγόρα σ’ ένα ματς φιέστα
για την επιστροφή των Αγρινιωτών στη
μεγάλη κατηγορία μετά από 34 χρόνια.
Μάλιστα η διοίκηση έχει ετοιμάσει μεγάλο γλέντι την Δευτέρα, όπου στην πλατεία
δίπλα από το γήπεδο θα σουβλίζονται
αρνιά υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής, αφού για την πόλη θεωρείται μεγάλη υπόθεση η παρουσία της ομάδας στα
«μεγάλα σαλόνια»! Ανάλογη φιέστα,
πάντως, ΔΕΝ προβλέπεται στα Γιάννενα.
Έτσι τα πράγματα θα κυλήσουν σε πιο
χαλαρούς ρυθμούς, με τους οργανωμένους μόνο να δίνουν ένα δικό τους χρώμα
από τις εξέδρες. Το δυσάρεστο είναι ότι το
γήπεδο δεν προβλέπεται να γεμίσει, αλλά
από την άλλη το φθηνό εισιτήριο των 10
ευρώ αναμένεται να φέρει στο γήπεδο

κού τότε. Στον Εθνικό Αστέρα συναντάμε
κι έναν παλιό γνώριμο, τον Θοδωρή Γκίτκο, που είχε αφήσει καλές αναμνήσεις
από το παρελθόν.
Τέλος να σημειωθεί ότι αν ο ΠΑΣ Γιάννινα κερδίσει, θα φτάσει στους 74 βαθμούς και θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συγκομιδής πόντων της Β’ Εθνικής που κατέχει ο
Ατρόμητος από την προ διετίας παρουσία
του. Βέβαια το ρεκόρ απειλεί να σπάσει
και ο Παναιτωλικός (τώρα έχει 69 β.), που
θα χρειαστεί 2 νίκες με Διαγόρα εντός και
Ηλιούπολη εκτός έδρας.

Αξιολογημένος διαιτητής
περισσότερο κόσμο από τον συνήθη μέσο
όρο των 2.000 που παρακολούθησαν τα
φετινά ματς.
Η προετοιμασία της ομάδας ολοκληρώνεται σήμερα το πρωί, με τα γνωστά προβλήματα που αφορούν τις απουσίες 4 παικτών που είχαν συμπληρώσει κίτρινες
κάρτες. Έτσι, λοιπόν, από τον αγώνα θα
απουσιάσουν οι Πάντος, Κυριάκος, Τζάνης και Ντε Βινσέντι. Μάλιστα για τον
τελευταίο η χρονιά ολοκληρώθηκε πρόωρα, αφού έχει συμπληρώσει 7 κίτρινες
κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής
στα δύο τελευταία ματς. Δυστυχώς ο Ντε
Βινσέντι σαν τελευταία εντύπωση άφησε το
τραγικό λάθος με το οποίο δόθηκε η δυνα-

τότητα στον Κάπελ να κάνει το 2-0 για την
Δράμα και να «σφραγίσει» τη νίκη της.
Με τις παραπάνω απουσίες παικτών που
συνήθως ξεκινούσαν βασικοί, ο καταρτισμός της ενδεκάδας γίνεται γρίφος και
αναμένονται κάποιες μικροεκπλήξεις.
Πιθανή ενδεκάδα: Κηπουρός, Ντάσιος,
Μιχαήλ (ή Βάντερσον), Κώτσιος, Πατσατζόγλου, Κεϊτά, Ανδράλας, Τζημόπουλος,
Μπουχάν, Σκούφαλης, Μπακαγιόκο
Μία «ιδιαιτερότητα» έχει το αυριανό
ματς κι έχει να κάνει με τον προπονητή
του Εθνικού Αστέρα. Ο Γιάννης Πετράκης
είναι ο μόνος προπονητής που κατάφερε
στις 21 Νοεμβρίου να πάρει βαθμό μέσα
στα Γιάννενα όντας προπονητής του Ιωνι-

$
Η εφημερίδα «Νέοι Αγώνες»
ΤΩΡΑ πρώτη (και με διαφορά)
στο διαδίκτυο για την Β.Δ. Ελλάδα.
Διαβάστε τους «Νέους Αγώνες» στην ηλεκτρονική
τους διεύθυνση www.neoiagones.gr
Διαφημιστείτε στην ιστοσελίδα των «Νέων Αγώνων»
για να σας βλέπουν και να σας διαβάζουν παντού.
Τηλ. διαφημιστικού τμήματος 6988897366
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr
υπεύθυνη κ. Αλέκα Μπούση.

Αξιολογημένους διαιτητές όρισε και
πάλι η ΚΕΔ στους αγώνες της 33ης αγωνιστικής της Football League με τον Πραξιτέλη Ζαχαριάδη του συνδέσμου Μακεδονίας να σφυρίζει στο ματς του ΠΑΣ Γιάννινα απέναντι στον Εθνικό Αστέρα. Βοηθοί
του θα είναι οι Λάζαρος Δημητριάδης
(Μακεδονίας) και Αλέξανδρος Γρεβένης
(Χαλκιδικής). Τέταρτος ορίστηκε ο Γεώργιος Κομίνης (Θεσπρωτίας) και παρατηρητής ο Χριστόφορος Ζωγράφος (Αθηνών).
Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την
ΕΤ-3, αλλά θα υπάρχει παράλληλη σύνδεση και με άλλα τρία γήπεδα της Football
League και συγκεκριμένα με το Αγρίνιο,
τον Εύοσμο και την Βέροια. Το ΠιερικόςΟΦΗ θα δείξει εξ’ ολοκλήρου το CONN-X.

22 ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Σπουδαίο φιλικό βετεράνων
ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακού
Θα ξυπνήσουν μνήμες το Σάββατο 4 Ιουνίου στο
Εθνικό Στάδιο, σε φιλικό παιχνίδι μεταξύ των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΣ Γιάννινα και του Ολυμπιακού, ένα φιλικό που αναμένεται να συγκεντρώσει
πολύ μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών από τις δύο
ομάδες. Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο ερασιτέχνης
ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ από πλευράς Ολυμπιακού ο Αντώ-

Âáèìïëïãßåò - Επόμενη αγωνιστική

Football League

νης Νικοπολίδης είναι αυτός που έχει αναλάβει να
καλέσει τους παλιούς του συμπαίκτες για να παραβρεθούν στα Γιάννενα. Άλλωστε σε πρόσφατη συνέντευξη
που είχε δώσει στον NOVA SPORT FM είχε απευθύνει
πρόσκληση στον «αέρα» στον Τζόρτζεβιτς να συμμετάσχει κι εκείνος.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μερικά από τα ονόμα-

Football League 2

Âáèìïëïãßá (σε 32 αγώνες)

Âáèìïëïãßá (σε 32 αγώνες)

1. ΠΑΣ Γιάννινα
2. Παναιτωλικός
3. ΟΦΗ
4. Λεβαδειακός
5. Τρίκαλα
6. Διαγόρας Ρόδου
7. Δόξα Δράμας
8. Πανθρακικός
9. Βέροια
10. Πιερικός
11. Ιωνικός
12. Ηλιούπολη
13. Εθνικός Αστέρας
14. Αγροτικός Αστέρας
15. Θρασύβουλος
16. Εθνικός Πειραιώς
17. Αν. Καρδίτσας
18. Καλλιθέα

1. Επανομή
2. Καλλονή
3. Φωκικός
4. Αν. Γιαννιτσών
5. Νίκη Βόλου
6. Πόντιοι Κατερίνης
7. Τύρναβος
8. Εορδαϊκός
9. Δόξα Κρανούλας
10. Αετός Σκύδρας
11. Αναγέννηση Σερρών
12. Ναυπακτιακός
13. Μ. Αλέξανδρος
14. Εθν. Φιλιππιάδας
15. Ζάκυνθος
16. Κοζάνη
17. Μακεδονικός

71
69
65
54
54
52
50
44
44
40
37
35
35
34
32
31
29
19

Πρόγραμμα 33ης αγωνιστικής
Κυριακή, ώρα 17:15
Παναιτωλικός-Διαγόρας Ρόδου
ΕΤ-3
Ηλιούπολη-Εθνικός
Τρίκαλα-Ιωνικός
Αγρ. Αστέρας-Πανθρακικός ΕΤ-3
Λεβαδειακός-Καλλιθέα
Πιερικός-ΟΦΗ
CONN-X
Θρασύβουλος-Αν. Καρδίτσας
ΠΑΣ Γιάννινα-Εθνικός Αστ. ΕΤ-3
Βέροια-Δόξα Δράμας
ΕΤ-3

Β’ Ερασιτεχνική, Α’ Όμιλος
Âáèìïëïãßá (σε 33 áãþíåò)

1. Ροδοτόπι
2. Ατρόμητος ’95
3. Καμποχώρια
4. Αμφιθέα
5. Ολυμπιακός Ι.
6. Καρυές
7. Αγρ. Αστέρας
8. Πεντέλη
9. Περίβλεπτος
10. Αγ. Μαρίνα
11. Νησί
12. Α.Ε. Ρίζας
13. Πρωτόπαππας
14. Πανφρουριακός
15.** Ζωοδόχος
16.*Α.Ε. Γιάννενα
17. Κεφαλόβρυσο
18. Πετσάλι

83
77
76
56
55
54
51
49
48
42
39
37
35
34
34
28
27
12

*Η Α.Ε. Γιάννενα ξεκίνησε με –2
βαθμούς
** Η Ζωοδόχος έχασε στα χαρτιά με
3-0 τον αγώνα με τον Πανφρουριακό και της αφαιρέθηκαν 3 βαθμοί
στο φετινό πρωτάθλημα και 2 από
το επόμενο.
***Λόγω του υποβιβασμού της Ελεούσας υποβιβάζονται απευθείας οι
16οι της Β’ ερασιτεχνικής
Πρόγραμμα 34ης αγωνιστικής
Σάββατο, ώρα 15:00
Ατρόμητος ’95-Κεφαλόβρυσο
Σάββατο, ώρα 17:00
Περίβλεπτος-Νησί
Πανφρουριακός-Αγρ. Αστέρας
Καμποχώρια-Ροδοτόπι
Αμφιθέα-Α.Ε. Ρίζας
Α.Ε. Γιάννενα-Πετσάλι
Αγ. Μαρίνα-Πεντέλη
Ζωοδόχος-Καρυές
Κυριακή, ώρα 12:45
Ολυμπιακός Ι.-Πρωτόπαππας

54
53
50
48
44
43
42
42
41
41
41
36
36
33
33
33
14

Πρόγραμμα 33ης αγωνιστικής
Κυριακή, ώρα 17:00
Φωκικός-Κοζάνη
Επανομή-Αν. Γιαννιτσών
Αν. Σερρών-Ν. Βόλου
Εορδαϊκός-Δόξα Κρανούλας
Πόντιοι Κατ.-Ζάκυνθος
Μακεδονικός-Μ. Αλέξανδρος
Αετός Σκύδρας-Φιλιππιάδα
Καλλονή-Ναυπακτιακός
Ρεπό: Τύρναβος

Β’ Ερασιτεχνική, Β’ Όμιλος
Âáèìïëïãßá (σε 33 áãþíåò)

1. Κουτσελιό
2. Πεδινή
3. Χουλιαράδες
4. Πλατανιά
5.* Μέτσοβο
6. Χρυσοβίτσα
7. Καρδαμήτσια
8. Λογγάδες
9. Μαβίλης
10. Κάστρο
11. Δαφνούλα
12. Κόντσικα
13. Σερβιανά
14. Μουζακαίοι
15. Κοσμηρά
16. Ρωμανό
17.* Κουκλέσι
18. Ανήλιο

75
74
66
64
63
56
45
44
43
43
41
40
39
35
34
34
17
Αποχώρησε

*Το Μέτσοβο ξεκίνησε με –2 και το
Κουκλέσι με –8
**Λόγω του υποβιβασμού της Ελεούσας υποβιβάζονται απευθείας οι
16οι της Β’ ερασιτεχνικής
Πρόγραμμα 34ης αγωνιστικής
Κυριακή, ώρα 12:00
Λογγάδες-Χουλιαράδες
Κυριακή, ώρα 17:00
Χρυσοβίτσα-Μαβίλης
Κάστρο-Σερβιανά
Δαφνούλα-Κουκλέσι
Ανήλιο-Κόντσικα
Κυριακή, ώρα 17:15
Μέτσοβο-Κοσμηρά
Μουζακαίοι-Πλατανιά
Κουτσελιό-Ρωμανό
Καρδαμήτσια-Πεδινή

0-3 α.α.

τα παικτών που πρόκειται να αγωνιστούν με τον ΠΑΣ
Γιάννινα είναι οι Παπαχρήστου, Παπαγγέλης, Χαρίσης,
Λιάκος, Μπελά, Οικονόμου, Μπονόβας, Σιχλιμοίρης
κ.α.
Με τον Ολυμπιακό αναμένεται να αγωνιστούν Νικοπολίδης, Γιαννακόπουλος, Γκόγκιτς, Γεωργάτος, Τζόρτζεβιτς κ.α.

Α’ ερασιτεχνική

Δ’ Εθνική
Âáèìïëïãßá (σε 25 αγώνες)

Âáèìïëïãßá (τελική)

1. Τηλυκράτης
60
2. Θεσπρωτός
50
3. Αστήρ Ρόκκα
50
4. Όλυμπος Κέρκυρας
46
5. ΠΑΣ Πρέβεζας
41
6. Οδυσσέας Νυδρίου
41
7. Μεσολόγγι
40
8. Φιλοθέη Άρτας
39
9. Θρίαμβος Λούρου
37
10. Όμηρος Νεοχωρίου 36
11. Σούλι Παραμυθιάς 29
12. Θύελλα Ελεούσας Αποχώρησε
13. Απ. Πάργας
Αποχώρησε
14. Άρης Φιλιατών
Αποχώρησε

1. Πίνδος Κόνιτσας
2. Προοδευτική Περάματος
3. Ανατολή
4. Α.Ε. Μικρασιατών
5. Καλπάκι
6. Μουσιωτίτσα
7. Βουνοπλαγιά
8. Θ. Κατσικά
9. Α.Ο. Βελισσαρίου
10. Ηλιόκαλη
11. Κρύα
12. Λαψίστα
13. Ασβεστοχώρι
14. Καστρίτσα
15. Ραφταναίοι
16. Χαροκόπι

Πρόγραμμα 26ης αγωνιστικής
Κυριακή, ώρα 17:00
Θρίαμβος Λούρου-Τηλυκράτης
Φιλοθέη-ΠΑΣ Πρέβεζα
Νυδρί-Αστήρ Ρόκκα
Παραμυθιά-Όλυμπος Κερκ.
Όμηρος Νεοχ.-Θ. Ελεούσας 3-0 α.α.
Άρης Φιλιατών-Θεσπρωτός 0-3 α.α.
Απ. Πάργας-Μεσολόγγι
0-3 α.α.

Γ’ Ερασιτεχνική, Α’ Όμιλος

73
69
62
49
45
44
42
40
38
36
35
34
32
32
29
6

*Λόγω του υποβιβασμού της Ελεούσας υποβιβάστηκε απευθείας και ο
13ος της Α’ ερασιτεχνικής

Γ’ Ερασιτεχνική, Β’ Όμιλος

Âáèìïëïãßá (σε 29 áãþíåò)

Âáèìïëïãßá (σε 25 áãþíες)

1. Πωγωνάτος
2. Σταυράκι
3. Αμπελόκηποι
4. Ανάργυροι
5.* Ελπίδες Ι.
6. Καρίτσα
7. Δαβάκης
8. ΠΑΣ Γραμμένο
9.* Ζίτσα
10. ΠΑΟ Κόνιτσας
11.* Κληματιά
12. Γεννάδιος
13. Πανζαγορισιακός
14. Μάρμαρα
15.* Ελεούσα ‘94

1. Βαρυάδες
2. Συρράκο
3.* Θεριακήσι
4. Πήγασος
5. Αετοράχη
6. Περιστέρι
7. Επισκοπικό
8. Λάκκα Σουλίου
9.* Δροσοχώρι
10. ΠΑΟ Ιωαννίνων
11. Αμπελιά
12.* Σιστρούνι
13. Βοτονόσι
14. Πράμαντα

68
65
63
62
57
53
46
37
31
26
24
18
14
14
Αποχώρησε

*Ζίτσα και Κληματιά ξεκίνησαν με
–2 βαθμούς και η Ελεούσα ’94 με
–5. Οι Ελπίδες κέρδισαν στα χαρτιά
τον αγώνα με τον Δαβάκη με 3-0.
Πρόγραμμα 30ης αγωνιστικής
Σάββατο, ώρα 17:00
Δαβάκης-Σταυράκι
Κληματιά-Καρίτσα
Ζίτσα-Αμπελόκηποι
Γεννάδιος-Ανάργυροι
Μάρμαρα-Ελεούσα ’94 3-0 α.α.
Κυριακή, ώρα 15:00
Ελπίδες Ι.-ΠΑΣ Γραμμένο
Κυριακή, ώρα 17:00
Πανζαγορισιακός-Κόνιτσα
Ρεπό: Πωγωνάτος

57
57
53
48
47
43
41
41
33
28
20
19
3
Αποχώρησαν

* Το Δροσοχώρι ξεκίνησε με –4
βαθμούς, Θεριακήσι και Σιστρούνι
με –2.
Πρόγραμμα 26ης αγωνιστικής
Σάββατο, ώρα 17:00
Συρράκο-Λάκκα Σουλίου
Αετοράχη-Βαρυάδες
—:— Βοτονόσι-Αμπελιά 0-3 α.α.
—:— Πράμαντα-Επισκοπικό 0-3 α.α.
Κυριακή 8 Μαΐου
10:30 Πήγασος-Θεριακήσι
13:00 Σιστρούνι-ΠΑΟ Ιωαννίνων
15:00 Δροσοχώρι-Περιστέρι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

Θα βγάζει «υπερπρωταθλητή» η Football League 2
Δεν τελειώνει σε 2 αγωνιστικές το πρωτάθλημα της Football
League 2 για τις ομάδες που θα καταταγούν πρώτες στο βαθμολογικό πίνακα, παρά το γεγονός ότι θα έχουν κερδίσει το
εισιτήριο της απευθείας ανόδου στη Football League. Με
απόφαση της Ένωσης Β’ και Γ’ Εθνικής κατηγορίας, οι δύο
πρωταθλήτριες ομάδες του Βορείου και Νοτίου Ομίλου θα
αγωνίζονται μεταξύ τους σ’ έναν «τελικό» από τον οποίο θα
αναδεικνύεται ο υπερπρωταθλητής της κατηγορίας, και μάλιστα ο αγώνας αυτός θα καθιερωθεί από εδώ και στο εξής, αν
φυσικά στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων της
ΕΠΟ στις 3 Ιουνίου δεν αποφασιστεί συγχώνευση των δύο
ομίλων, μιας και βρίσκεται στο τραπέζι του διαλόγου η αναδιάρθρωση σε Β’, Γ’ και Δ’ Εθνική.
Με ανακοίνωσή της η ΕΕΠ αναφέρει τα παρακάτω: «H
FOOTBALL LEAGUE & FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑΠ, αποφάσισε όπως διεξαχθεί αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ των
Πρωταθλητών του 1ου και του 2ου Ομίλου, προκειμένου να
αναδειχθεί ο "ΥΠΕΡΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ" της FOOTBALL
LEAGUE 2, για την αγωνιστική περίοδο 2010 - 2011.
Στις διαγωνιζόμενες ομάδες θα απονεμηθούν τα έπαθλα
της πρωταθλήτριας ομάδας για κάθε όμιλο, καθώς επίσης και
το έπαθλο του νικητή του αγώνα. Επίσης θα τιμηθούν οι
συντελεστές οι οποίοι συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων.

Στην εκδήλωση αυτή θα παραστούν επίσημοι προσκεκλημένοι από το μέγα ΧΟΡΗΓΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ την ΟΠΑΠ
ΑΕ, την ΕΠΟ, τη SUPER LEAGUE, τον Πρόεδρο της
FOOTBALL LEAGUE,πολιτικές αρχές, τοπικούς φορείς,
Ε.Π.Σ., κ.λπ..
Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι η διεξαγωγή του ανωτέρου
αγώνα θα διεξαχθεί για πρώτη φορά και καθιερώνεται εφεξής».

Όσο πιο ψηλά ο στόχος της Κρανούλας
Αντιμετωπίζει τον Εορδαϊκό στην Πτολεμαΐδα
Αδιάφορο βαθμολογικά θα είναι το
παιχνίδι της Κυριακής για Εορδαϊκό και
Δόξα Κρανούλας που θα διεξαχθεί στα
πλαίσια της 33ης αγωνιστικής της
Football League 2 και το μόνο κίνητρο
για τις δύο ομάδες είναι να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς και να τερματίσουν όσο ψηλότερα
γίνεται στο βαθμολογικό πίνακα. Για την
Κρανούλα ο στόχος δεν αλλάζει όπου κι
αν αγωνίζεται κι έτσι θα ταξιδέψει στην
Πτολεμαΐδα με στόχο τους 3 βαθμούς. Η
Κρανούλα θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί και το κλίμα που επικρατεί εκεί,
καθώς οι γηπεδούχοι αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα και τώρα που ο
στόχος της παραμονής επετεύχθη οι παίκτες ο ένας μετά τον άλλο αρχίζουν να
λύνουν τα συμβόλαιά τους. Ευτυχώς στην
Δόξα Κρανούλας η χρονιά κύλησε χωρίς
το παραμικρό πρόβλημα. Οι ποδοσφαιρι-

ÅðéìÝëåéá:
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò
giannakis1@mail.gr
στές ως τώρα έχουν λάβει το 70%-80%
όσων είχαν συμφωνήσει και μέχρι τις 30
Ιουνίου το ΤΑΠ θα έχει εξοφλήσει και
όλες τις τελευταίες υποχρεώσεις του,
ώστε στη συνέχεια να καταθέσει έναν
πλήρη φάκελο και να είναι και πάλι από
τις πρώτες ομάδες που θα αποκτήσουν το
πιστοποιητικό συμμετοχής για το επόμενο πρωτάθλημα.
Στο αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης, ο Ανέστης Ζώης θα έχει δύο απουσίες. Πρόκειται για τους Κολιό και Σταμούλη που υπηρετούν τη στρατιωτική
τους θητεία στην Κοζάνη και θα αρχίσουν να υπολογίζονται και πάλι από την
έναρξη της προετοιμασίας και μετά που

υπολογίζεται να ξεκινήσει το 2ο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Οι 19 παίκτες που θα ακολουθήσουν
την αποστολή της ομάδας θα είναι οι:
Βασιλειάδης, Κοτσίνας, Χήρας, Διαμάντης, Γκόλιας, Τασιούλας, Γκαρόζης,
Μπιλιλής, Ρόβας, Βατσής, Φραγκίεβιτς,
Γιάκος, Κρολ, Δάσκαλος, Παπαρούνας,
Χαμπίμπης, Ναυρόζογλου, Σταμάτης και
Θρασκιάς.
Από εκεί και πέρα, η Κρανούλα ενδέχεται να δώσει ένα φιλικό την Τετάρτη
στην Κόνιτσα με την πρωταθλήτρια της Α’
ερασιτεχνικής, ενώ οι προπονήσεις θα
συνεχιστούν και την εβδομάδα μετά τη
λήξη του πρωταθλήματος, όπου ενδεχομένως να κλειστούν και 1-2 ακόμα φιλικά
παιχνίδια μέχρι να αποχαιρετίσουν οι
παίκτες για καλοκαιρινές διακοπές.
Αποφάσεις σχετικά με την προετοιμασία για τη νέα σεζόν δεν έχουν ληφθεί

προς το παρόν, αλλά ενδεχομένως ένα
στάδιο της προετοιμασίας να γίνει και
πάλι στο Σέλι.

Ο Μανούρας θα διευθύνει
την αναμέτρηση
Ο ρέφερι από τα Τρίκαλα, Χρήστος
Μανούρας, επελέγη από την ΚΕΔ για να
διευθύνει τον αγώνα του Εορδαϊκού με
την Δόξα Κρανούλας την Κυριακή στις
17:00. Ο κ. Μανούρας είχε σφυρίξει
φέτος και στον αγώνα της Κρανούλας με
την Ηράκλεια Σερρών, όπου οι «πορτοκαλί» είχαν επικρατήσει. Βοηθοί του θα
είναι οι Ευθύμιος Κούρεντας και Βασίλειος Παπανικολάου από τον ίδιο σύνδεσμο. Τέταρτη θα είναι η Ανδρομάχη
Τσιοφλίκη (Λάρισας) και παρατηρητής ο
Ιωάννης Μέριανος (Κέρκυρας).

Πέφτει η αυλαία σε Β’
και Γ’ Ερασιτεχνική
Ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο
η σεζόν για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΕΠΣΗΠ με τη διεξαγωγή των τελευταίων αγωνιστικών στους
δύο ομίλους της Β’ και Γ’ ερασιτεχνικής.
Ήδη από το προηγούμενο Σάββατο ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα της Α’ ερασιτεχνικής, με την Πίνδο Κόνιτσας να ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και να ξεκινάει
σιγά-σιγά το σχεδιασμό της για την επόμενη χρονιά που θα τη βρει ως μοναδική
εκπρόσωπο του Νομού Ιωαννίνων στην Δ’
Εθνική.
Όσον αφορά αυτό το Σαββατοκύριακο
και τους αγώνες που θα διεξαχθούν, το
μόνο «ανοιχτό μέτωπο» στον Α’ Όμιλο της
Β’ ερασιτεχνικής είναι η κατάληψη της 2ης
προνομιούχου θέσης της βαθμολογίας,
όπου τη μάχη δίνουν ο Ατρόμητος ’95 που
θα υποδεχτεί το ήδη υποβιβασμένο Κεφαλόβρυσο και η Α.Ε. Καμποχωρίων που
υποδέχεται τη νέα πρωταθλήτρια ομάδα
του Α’ Ομίλου, το Ροδοτόπι. Ο Ατρόμητος
με το ένα βαθμό διαφορά που έχει στη
βαθμολογία από τα Καμποχώρια θέλει
οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στο Κεφαλόβρυσο και τα προγνωστικά είναι ασφαλώς
με το μέρος του. Άλλες εκκρεμότητες δεν
έχει ο όμιλος, αφού το Ροδοτόπι έχει κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα,
ενώ Α.Ε. Γιάννενα, Κεφαλόβρυσο και
Πετσάλι έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά. Μεσοβδόμαδα σε εξ’ αναβολής αγώνα
οι Μουζακαίοι κέρδισαν με 0-3 το Πετσάλι.
Στον Β’ όμιλο, η τελευταία αγωνιστική
κρατάει σε αγωνία τους φίλους του ερασιτεχνικού σε δύο μέτωπα. Το ένα αφορά την
ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα,
αφού η κακή πορεία του Κουτσελιού για
αρκετές αγωνιστικές, έδωσε τη δυνατότητα
στην Πεδινή να μειώσει την απόσταση στο
1 βαθμό. Το δεύτερο μέτωπο αφορά το
ποια ομάδα θα ακολουθήσει στη Γ’ ερασιτεχνική το Κουκλέσι και το Ανήλιο. Στην
επικίνδυνη ζώνη είναι αυτή τη στιγμή το
Ρωμανό που ισοβαθμεί με την Κοσμηρά,
ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται και οι Μουζακαίοι που είναι μόλις 1 βαθμό πάνω από τη
γραμμή του υποβιβασμού. Ματς «κλειδί»
για το τι θα συμβεί και στα δύο μέτωπα του
ενδιαφέροντος είναι αυτό ανάμεσα σε Κουτσελιό και Ρωμανό.
Όσον αφορά τα σενάρια των ισοβαθμιών,
αν ισοβαθμήσουν στην κορυφή Κουτσελιό
και Πεδινή, τότε θα πρέπει να γίνει αγώνας
μπαράζ ανάμεσα στις δύο ομάδες για να
αναδειχτεί ο πρωταθλητής. Στην ουρά, η
ισοβαθμία Κοσμηράς-Ρωμανού οδηγεί στη
Γ’ κατηγορία το Ρωμανό. Αν ισοβαθμήσουν
Κοσμηρά και Μουζακαίοι πέφτει η Κοσμηρά, αν ισοβαθμήσουν Ρωμανό και Μουζακαίοι, υποβιβάζεται το Ρωμανό και τέλος
σε τριπλή ισοβαθμία υποβιβάζεται το
Ρωμανό.
Στο πρωτάθλημα της Γ’ ερασιτεχνικής, η
τελευταία αγωνιστική θα ξεκαθαρίσει ποια
ομάδα θα ακολουθήσει τον Πωγωνάτο και
το Σταυράκι στη Β’ κατηγορία. Αμπελόκηποι και Ανάργυροι θα δώσουν τις μάχες
τους για το ποια θα πάρει το 3ο εισιτήριο
ανόδου. Οι Αμπελόκηποι αγωνίζονται
εκτός έδρας με την Ζίτσα, ενώ οι Ανάργυροι επίσης εκτός έδρας με τον αδύναμο
Γεννάδιο. Να σημειωθεί ότι λόγω του ρεπό
που έχει ο πρωτοπόρος Πωγωνάτος, είναι
εξαιρετικά πιθανό να έχουμε ισοβαθμία
στην 1η θέση αν το Σταυράκι κερδίσει
εκτός έδρας τον Δαβάκη. Σ’ αυτήν την
περίπτωση θα χρειαστεί αγώνας μπαράζ
για την ανάδειξη του πρωταθλητή, αφού οι
δύο ομάδες έχουν αναδειχτεί δύο φορές
ισόπαλες με 1-1 τη φετινή σεζόν.
Στον Β’ όμιλο, οι τρεις θέσεις της ανόδου
έχουν ξεκαθαρίσει και απομένει να οριστικοποιηθεί ο πρωταθλητής. Αυτή τη στιγμή
ισοβαθμούν στην 1η θέση Βαρυάδες και
Συρράκο, αλλά στα μεταξύ τους ματς υπερτερούν οι Βαρυάδες. Οι δύο ομάδες έχουν
από μία νίκη στα μεταξύ τους ματς, αλλά οι
Βαρυάδες έχουν κερδίσει με μεγαλύτερο
σκορ.

ÍÝïé

ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 7 - ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2011

áãùíåò

ÇÐÅÉÑÏÕ

ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ
Σε σχετική επιτήρηση
ο δήμος
ΣΤΟΝ προθάλαμο του μνημονίου
βρίσκεται ο δήμος Ιωαννιτών μια
και τα χρέη του είναι περισσότερα
από τα έσοδά του.
Μπορεί να μην βρίσκεται στο
πρώτο γκρουπ των δήμων με τα
μεγαλύτερα χρέη στη χώρα, αναλογικά με τα έσοδά του, ωστόσο η
θέση του κάθε άλλο παρά καλή
μπορεί να χαρακτηριστεί.
▲ Η εξέλιξη αυτή λοιπόν επιβεβαιώνει όλα όσα μέχρι τώρα λέγαμε
για χρέωση του δήμου από την
προηγούμενη δημοτική αρχή.

Σε …πορτοκαλί
συναγερμό
Ο δήμος Ιωαννιτών λοιπόν βρίσκεται από πλευράς κινδύνου στην
πορτοκαλί ζώνη.
Τουτέστιν στο τρίτο γκρουπ επικινδυνότητας.
Στο πρώτο βρίσκονται 24 δήμοι
με χρέος πάνω από 150% των εσόδων τους.
Στο δεύτερο 12 δήμοι με χρέη
μεταξύ 130 και 150% πάνω από τα
έσοδά τους.
Και το τρίτο γκρουπ στο οποίο
βρίσκονται 22 δήμοι που έχουν
χρέη από 101 μέχρι 12ο% πάνω
από τα έσοδά τους.
▲ Σε αυτό βρίσκεται και ο δήμος
μας.

Το τζαμί και η «ΠΙΤΣΟΣ»
ΕΙΔΑ μια ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση της ΠΙΤΣΟΣ σε
αθηναϊκές εφημερίδες με την
οποία προπαγανδίζει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης που ξεκινάει σε
μεγάλες πόλεις της χώρας.
Για την πόλη μας το «σήμα κατατεθέν» που περιλαμβάνει η διαφήμιση είναι το… τζαμί.
«Ούτε στην Κωνσταντινούπολη να
βρισκόμουν», μου είπε κάποιος
φίλος στο τηλέφωνο.
▲ Τελικά η πόλη έχει ένα πρόβλημα με το σήμα που θα την καθιστά αναγνωρίσιμη σε όλη της Ελλάδα.

Η κολακεία του… γλύφτη

ΣΤΟ χωριό μου λέει ότι όταν σε
κολακεύει ένας γλύφτης θα πρέπει
να ανησυχείς γιατί στα σίγουρα
κάτι δεν έκανες σωστά.

ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
Έλα μου
και μη
φοβάσαι.
Το μνημόνιο που θα
επιβληθεί
στο δήμο
μας θα σου
δείξω

Μικρά και ενδιαφέροντα
✔ Το γεγονός ότι ο δήμος μας βρίσκεται στην
πορτοκαλί (τρίτη ζώνη) επικινδυνότητας, λόγο
των χρεών του σημαίνει λήψη μέτρων.
✔ Βέβαια ακόμη δεν ξέρουν ποια είναι τα
μέτρα που πρέπει να πάρουν για να ισοσκελίσουν τα έσοδα με τα έξοδα.
✔ Αυτό θα το μάθουν τις επόμενες μέρες από
το Υπουργείο Εσωτερικών.
✔ Ωστόσο έχουν μια πρώτη εικόνα των
μέτρων.
✔ Τα οποία, προς στιγμή, δεν επηρεάζουν
τους δημότες.
✔ Μια και περιορίζονται στον… περιορισμό
των εξόδων που αφορούν δημόσιες σχέσεις,
χρηματοδοτήσεις εκδηλώσεων κλπ.
✔ Περιορισμό δηλαδή σε δαπάνες που αποκαλούνται ελαστικές.
✔ Είναι προφανές ότι πρέπει να εφαρμοστεί
μια σφιχτή πολιτική προκειμένου να μειωθούν
τα χρέη.
✔ Γιατί αν δε συμβεί αυτό τότε θα ακολουθήσουν σκληρά μέτρα που θα αφορούν στην αναστολή προσλήψεων, ακόμη και στην μη κατασκευή έργων.
✔ Με δεδομένα όλα αυτά δικαιολογείται η

αγωνία του Δημήτρη Γιωτίτσα, Προέδρου του
δημοτικού συμβουλίου, αναφορικά με την επικείμενη απογραφή.
✔ Μια και η βασική πηγή χρηματοδότησης
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων συναρτάτε άμεσα με τον πληθυσμό που θα απογραφεί.
✔ Άλλωστε το σύνθημα «δίνω δύναμη στο
δήμο μου» δεν είναι τυχαίο…
✔ Ούτε το «ζω Γιάννινα, μένω Γιάννινα».
✔ Όσο έγραφα τη στήλη δεν υπήρχε ακόμη
κάποια ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία», του Νίκου Γκόντα.
✔ Ως εκ τούτου δεν έλυσα την περιέργεια
που είχα για το πώς θα δικαιολογήσει την υπερχρέωση του δήμου.
✔ Μια πρώτη εκτίμηση που έχω για το όποιο
επιχείρημα επικαλεστεί είναι ότι θα πει ως έγιναν έργα.
✔ Ξέρετε εκείνο το ανάλατο περί πρωταθλητισμού στα έργα.
✔ Περιμένω όμως να διαβάσω την ανακοίνωσή του.
✔ Την οποία πιστεύω ότι θα εκδώσει…
✔ Καλό Σαββατοκύριακο

Όπου γλύφτης το καθήκι που
πουλάει ακόμη και την ψυχή του
στο διάβολο προκειμένου να επιβιώσει, να κερδίσει, να ζητήσει
χάρες.
Ο τύπος αυτός γίνεται ακόμη
ποιο επικίνδυνος όταν γλύφει εκεί
που φτύνει.
Τύπου… ομελέτας να πούμε.
▲ Οπότε ας προσέχουν όσους
κολακεύουν τα… αυγά.

Στη διακομματική
ΔΕΝ θα διαφωνήσω με την πρόταση που λέει ότι η πώληση του
17% της ΔΕΗ πρέπει να αποφασισθεί μέσα από διακομματική επιτροπή.
Και δε θα διαφωνήσω γιατί απλά
με τη διαδικασία αυτή θα εξασφαλιστούν πολλά πράγματα με πρώτο
και κυρίαρχο η διαμόρφωση μιας
θετικής άποψης από τους πολίτες.
Είναι άλλο πράγμα να αποφασίσει μόνη της η κυβέρνηση και άλλο
πράγμα η όποια κίνηση να αποτελεί απόφαση διακομματικής επιτροπής.
▲ Σε τελική ανάλυση η κυβέρνηση δεν είναι αυτή που ζητάει
συνεννόηση και συναίνεση;

Να αναλάβουν ευθύνες
ΓΙΑΤΙ στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα πρέπει όλα τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες
τους.
Από τη στιγμή λοιπόν που, όπως
είπε και ο Πρωθυπουργός στη
βουλή, δεν βιαζόμαστε να πουλήσουμε άρον – άρον το 17% υπάρχει η δυνατότητα να συζητηθεί το
θέμα.
Σε όλες τις παραμέτρους.
Να αξιολογηθεί τι θα σημάνει η
πώληση και αν αυτή είναι προς το
συμφέρον της ΔΕΗ, των καταναλωτών και εν τέλει της χώρας.
▲ Στα δύσκολα κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με
ευρεία διακομματική αποδοχή.

Και κάτι ακόμη
ΚΑΙ κάτι ακόμη επί τους θέματος.
Η όποια διακομματική απόφαση
ληφθεί θα ακυρώσει την άκαμπτη
στάση της ΓΕΝΟΠ και των συνδικαλιστών της.
Γιατί ναι μεν κατανοώ τις αντιδράσεις των Φωτοπουλέων της
ΔΕΗ, πλην όμως δεν ανέχομαι τους
εκβιασμούς τους.
Και θεωρώ προκλητικό αυτό που
λένε «θα αγωνιστούμε όπως μόνο
εμείς ξέρουμε».
Σιγά τον αγώνα. Κατεβάζοντας
τους διακόπτες γιατί μπορούν να το
κάνουν.
▲ Αν μπορούσε να το κάνει αυτό
και ο μπακάλης τους χωριού μου
θα το έκανε και θα τον λέγαμε
και… αγωνιστή.

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr