Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 4 nr.

____/________ MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 4 PRIMARIA SECTORULUI 4

APROBAT PRIMAR POPESCU Cristian Victor Piedone

REGULAMENT de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului sectorului 4

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Primăria sectorului 4 şi serviciile publice aflate sub autoritatea administraţiei publice locale funcţionează în temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . Sediul Primăriei Sectorului 4 este situat în B-dul George Coşbuc nr.6-16, Sector 4. Primăria Sectorului 4 este o instituţie bugetară, având personalitate juridică, reprezentată prin Primarul Sectorului 4. Obiectivul activităţii sale este administraţia publică locală, respectiv soluţionarea problemelor curente ale colectivităţii locale şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 4. Art.2 (1) Primarul Sectorului 4 este conducătorul Administraţiei Publice Locale a Sectorului 4, răspunde în faţa Consiliului Local al Sectorului 4 de buna funcţionare a acesteia şi reprezintă sectorul în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (2) Atribuţiile primarului sunt cele prevăzute în art.63 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, şi sunt exercitate prin dispoziţii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă persoanelor interesate, conform art.68 din Legea nr.215/2001. (3) Primarul delegă prin dispoziţie viceprimarului competenţa exercitării unor atribuţii, cu respectarea prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală. Art.3 Structura organizatorică a aparatului propriu cuprinde: direcţii, servicii, birouri şi compartimente.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI PROPRIU AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 4

Art.4. Organigrama cuprinde următoarele direcţii, servicii şi birouri: I.DIRECŢIA COMUNICARE PRIMAR SI RELATII CU MASS-MEDIA I.1.Serviciul CABINET Comunicare Primar I.2.Serviciul Relaţii cu Mass-Media II.DIRECŢIA ECONOMICĂ II.3.Serviciul Financiar,Salarizare

1

II.4.Serviciul Contabilitate, Buget II.5.Serviciul Urmărire Contracte

III.DIRECŢIA INSPECŢIE SI CONTROL III.6.Serviciul Control Comercial III.7.Serviciul Inspecţie Control Constructii III.8.Compartimentul Autorizari Activitati Comerciale III.9.Biroul Control Sanitar 10.Serviciul Prestări Servicii Comunitare – serviciu aflat sub directa coordonare a Primarului sectorului 4 IV.DIRECŢIA RESURSE UMANE IV.11.Serviciul Managementul Resurselor Umane IV.12.Serviciul Sanatatea si Securitatea Muncii, PSI, Evidenta Rezervisti IV.13.Biroul Formare Evaluare Personal

V.DIRECŢIA RELATII CU COMUNITATEA LOCALA V.14.Serviciul Informatii si Relatii cu Publicul V.15.Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari V.16.Biroul Acord Unic V.17.Compartiment Arhiva Documente VI.DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ VI.18.Serviciul Administrare Patrimoniu VI.19.Serviciul Tehnic Administrativ VII.DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN VIII.DIRECŢIA JURIDICĂ VIII.20.Serviciul Contencios VIII.21.Serviciul Legalitatea Actelor VIII.22.Serviciul Autoritate Tutelară

23. Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente - Electoral 24. Compartiment Juridic Consiliul Local 25. Biroul administraţie publică IX.DIRECŢIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SI SERVICII PUBLICE IX.A .ARHITECTUL SEF IX.A.a.26 .Serviciul Disciplina in Constructii IX.A.b. DIRECTIA EVIDENTA URBANISM SI AMENAJARE TERITORIU IX.A.b.27.Serviciul Cadastru IX.A.b.28.Serviciul Urbanism IX.A.b.29.Biroul Avize , Autorizatii Publicitate

2

IX.B . DIRECŢIA DE MEDIU IX.B.30.Serviciul Protectia Mediului IX.B.31.Serviciul Programe si Proiecte de Mediu IX.B.32.Serviciul Spatii Verzi IX.C. DIRECTIA DE DEZVOLTARE URBANA IX.C.33.Serviciul Monitorizare Lucrari Edilitare IX.C.34.Serviciul Gospodarire Domeniu Public IX.C.35.Serviciul Parcari IX.C.36.Serviciul Licitatii IX.C.37.Serviciul Urmarire Investitii IX.C.38.Serviciul Management Programe si Proiecte Comunitare

SERVICII AFLATE IN DIRECTA SUBORDONARE A PRIMARULUI 39.Consilieri Personali Primar 40.Serviciul CORP CONTROL Primar 41.Biroul Management Situatii de Urgenta 42.Serviciul Informatică si Sisteme de Management al Calitatii 43.Serviciul Spatiu Locativ 44.Serviciul Culte si Integrare Minoritati 45. Serviciul Sport, Organizare Evenimente Publice

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR 1 . Serviciul Stare Civila 2 . Serviciul Informatii si Relatii Publice , Secretariat 3 . Serviciul de Evidenta a Persoanelor Nr.1 4 . Serviciul de Evidenta a Persoanelor Nr.2 5 . Serviciul de Evidenta a Persoanelor Nr.3

Art.5 Primarul conduce activitatea Primăriei Sectorului 4 şi a instituţiilor publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local, cu sprijinul viceprimarului şi al secretarului.

Art.6 Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama Primăriei Sectorului 4 şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei pentru protecţia drepturilor copilului, conform Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art.7 Directorii, şefii serviciilor şi birourilor colaboreaza permanent în vederea îndeplinirii în termen legal şi de calitate a atribuţiilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituţiei (respectiv primar, viceprimar, secretar).

3

CAPITOLUL III ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI PROPRIU AL PRIMĂRIEI SECTORULUI 4 Art.8. Activitatea Primariei Sectorului 4 se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare si dupa cum urmeaza pe domenii de activitate I.DIRECŢIA COMUNICARE PRIMAR SI RELATII CU MASS-MEDIA I.1. Serviciul Cabinet Comunicare Primar – are ca obiect de activitate asigurarea comunicarii continue si transparente intre Primar, Viceprimar, Secretarul Sectorului 4, compartimentele din aparatul propriu, institutiile si serviciile publice de interes local cu cetatenii, in vederea solutionarii eficiente si oportune a problemelor comunitatii, precum si elaborarea si aplicarea unei strategii de relatii publice care sa induca o imagine corecta, pozitiva si credibila, asupra performantelor administrative ale Primariei Sectorului 4.

I.2. Serviciul Relatii cu Mass-Media 1. Coordonează activitatea de comunicare dintre direcţiile şi serviciile Primăriei sector 4 cu mass – media, instituţii ale societăţii civile şi cu cetăţenii, în baza unei strategii de comunicare realizată pe termen scurt, mediu şi lung; 2. Întocmeşte raportul anual de activitate al Primarului, în baza rapoartelor primite de la compartimentele Primăriei; 3. Monitorizează impactul acţiunilor Primăriei sector 4 prin analiza mass – mediei şi opiniei publice locale şi propune măsuri clare de îmbunătăţire a procesului de comunicare cu cetăţenii; 4. Promovează acţiunile administrative ale direcţiilor şi serviciilor Primăriei sector 4 şi realizează materiale de prezentare şi promovare a Primăriei; 5. Evaluează prin intermediul institutelor de sondare şi cercetare a opiniei publice starea de spirit a cetăţenilor, evoluţia nivelului de trai al cetăţenilor, gradul de mulţumire sau de nemulţumire faţă de activitatea Primăriei sector 4 şi potenţialele crize de comunicare ale Primăriei sector 4 cu cetăţenii; 6. Contribuie la dezvoltarea unei culturi comunicaţionale a Primăriei sector 4, bazată pe legalitate, echidistanţă politică, obiectivitate şi imparţialitate; 7. Îmbunătăţeşte, prin acţiuni de instruire, capacitatea personalului aflat în contact direct cu cetăţenii, mass-media şi alte instituţii de a comunica eficient şi deschis în legătură cu problemele solicitate; 8. Coordonează publicarea şi actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informaţiile de interes public, accesul, conform Legii nr. 544/2001; 9. Informează direcţiile şi serviciile din cadrul Primăriei sector 4 şi Consiliul Local cu privire la evenimentele socio-economice şi cele ale vieţii comunitare la zi; 10. Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Primăriei; 11. Acordă asistenţă de specialitate coordonatorilor de servicii în probleme de relaţii publice şi relaţii cu presa; 12. Redactează şi transmite comunicate de presă; 13. Promovează în mass-media programele de dezvoltare iniţiate la nivelul Primăriei Sector 4 de serviciile de specialitate; 14. Planifică şi organizează acţiuni de comunicare internă pentru stimularea şi motivarea personalului, în vederea creşterii performanţelor, eficienţei şi eficacităţii Primăriei; 15. Colaborează cu Poliţia sector 4, Jandarmeria Română şi Poliţia Comunitară sector 4, pentru informarea cetăţenilor pe probleme de siguranţă şi ordine publică; 16. Promovează competenţele şi acţiunile serviciilor publice oferite cetăţenilor de Primăria sectorului 4, considerate drept instrumente ale procesului de dezvoltare socio-economică comunitară. 17. Prezintă mass-mediei activităţile de interes public desfăşurate de Primăria sectorului 4, organizând conferinţe de presă, în scopul informării locuitorilor sectorului 4, asupra acestora şi prezintă orice informaţii de interes public solicitate în cadrul acestor conferinţe; 18. Asigură zilnic difuzarea de comunicate, informaţii de presă, privind activitatea instituţiei; 19. Primeşte înscrierile în audienţă de la Serviciul Informaţii şi Relaţii Publice, le transmite compartimentelor implicate, participă la audienţele primarului, urmărind în funcţie de rezoluţie, modul de rezolvare

4

indemnizaţiile consilierilor. Prezintă rapoarte despre activitatea Direcţiei Economice solicitate de Primar. Furnizează. Administraţia Financiară Sector 4 şi Prefectură. 23. 3. Urmăreşte prezentarea răspunsurilor în termen legal. 10. Întocmeşte statele de plată ale salariilor personalului din Primărie. căsuţele poştale din sector şi pe adresa poştală a primăriei 21. colaborând în acest sens cu direcţiile subordonate Primăriei şi Consiliului Local pentru respectarea termenelor prevăzute în Legea 52/2003 şi în Legea 544/2001 24. 7. Întocmeşte dări de seamă statistice. 9. e-mail şi urmăreşte modul de soluţionare al acestora. II. Asigură controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activităţii serviciului. Serviciul Financiar Salarizare 1. 6. 7. mijloacelor băneşti. Serviciul Contabilitate. Înregistrează în contabilitate operaţiile patrimoniale. Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanţarea cheltuielilor. Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul autorităţilor executive (alimentarea cu mijloace băneşti. a decontărilor cu debitorii şi creditorii. avizează pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajaţii Primăriei Sectorului 4. Întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi celor lunare din fondul de salarii de 10%. prezentând situaţiile cerute de membrii acestora. viceprimari. sosită prin Registratură. eliberări de valori materiale şi pentru alte operaţiuni specifice. indemnizaţiile de naştere.20. Organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli.DIRECŢIA ECONOMICĂ II. Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 4 în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Urmăreşte împreună cu Direcţia Juridică executarea creanţelor. Consemnează şi monitorizează corespondenţa adresată conducerii primăriei. 5. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. bunurilor de inventar. precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai sectorului 4 sau la Trezoreria Sector 4. 2. 6. Consiliul Local al Sectorului 4. Asigură legătura cu instituţiile administraţiei locale şi centrale.4. 10. 2. Inventariază patrimoniul unităţii. Consiliul Local al Municipiului Bucureşti. prin adresa de e-mail. 5. Buget 1. respectiv 2% . după care se întocmesc statele de salarii atât de avans cât şi de lichidare. 8. 12. Asigură publicarea buletinului informativ al Primăriei sectorului 4 22. 4. 9. Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii. plăteşte ajutoarele sociale. Răspunde în scris solicitărilor adresate Primarului sectorului 4. conform rezoluţiilor conducerii II. Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale. ţinând cu ajutorul lor evidenţa tuturor drepturilor fiecărui salariat. precum şi cu petenţii prin direcţiile de specialitate. fax. 8. 3. Participă la audienţele ţinute de primar. a valorilor materiale. Întocmeşte fişele de salarii şi operează în acestea toate modificările survenite. Efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv. Centralizează dările de seamă statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea Primăriei şi le înaintează organelor superioare. 11. Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4. 4. plăţi reprezentând cheltuieli din bugetul propriu). publică şi păstrarează informaţiile cu privire la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute de unitate. Întocmeşte bilanţul contabil. 5 . 3.

Ia măsurile necesare pentru recuperarea eventualelor debite. 6 . foi de vărsământ). 5. Direcţia Generală de Administrare a Unităţilor de Învăţământ. 21. Sanitare şi Creşelor sector 4. Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii Primăriei Sectorului 4. 20. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activităţii serviciului. etc. Realizează evidenţa tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii nr. Centrul Militar sector 4.R. Verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar. 26. Serviciul urmărire contracte 1. Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”. Colaborează cu terţele persoane implicate în contractele încheiate cu Primăria sectorului 4 Realizează şi urmăreşte cheltuielile de investiţii conform bugetului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4 cu întreaga documentaţie ce necesită acest lucru. Direcţia Generală de Administrare a Unităţilor de Învăţământ. Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4. materialele existente în magazie. Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite bugetare pentru serviciile publice (Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4. Constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe. Sanitare şi Creşelor sector 4. viceprimari. 5. 17. 8.C. 6. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. precum şi elaborarea tichetelor gratuite C. obiectivelor de inventar de scurtă durată şi mică valoare. Urmăreşte derularea contractelor economice pe stadii de realizare pe baza proceselor-verbale de recepţie şi a situaţiilor de lucrări verificate de serviciile de specialitate şi ia măsurile necesare în cazul apariţiei oricăror desfuncţionalităţi. 27.F.. Ţine evidenţa contractelor şi le înregistrează. Stabileşte necesarul de credite bugetare pentru: Primăria Sectorului 4. Direcţia economică. 18. 4. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4. 14.13. 25. precum şi evidenţa timbrelor poştale necesare bunei desfăşurări a activităţii Primăriei Sectorului 4. Inspectoratul de Protecţie Civilă sector 4).chitanţiere. imputare. Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (B. Inspectoratul de Protecţie Civilă sector 4. Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Autoritatea Executivă. Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”. conform aceleiaşi legi. bunurilor materiale. Completează ordanaţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise. cecuri. 15. Verifică documentele contabile referitoare la activitatea terţilor în cadrul contractelor de asociere în participaţie încheiate de Primăria Sectorului 4 pentru exploatarea pieţelor agroalimentare din sector. II. Direcţia de investiţii. Propune măsuri de casare.. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4. Participă la audienţele ţinute de primar. Centrul Militar. Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al sectorului 4. înregistrând minusurile şi plusurile de inventar. timbrele şi mandatele poştale. Întreţine relaţii de ordin profesional cu următoarele compartimente din cadrul Primăriei sectorului 4: Direcţia juridică. 3. 2.F. Avizează contractele încheiate cu terţii. 42/1990. 23. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 4. Protecţia Civilă. 16. 10. confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun. 19. privind: numerarul existent. Verifică şi centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordine (Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale sector 4. 24. 7. Centrul Cultural “Niculae Bălcescu”. Întocmeşte şi prezintă Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului sectorului 4. Desfăşoară corespondenţă cu terţii. 9. 22. Urmăreşte evidenţa datoriilor către bugetul local ale terţilor şi ia măsurile necesare pentru reglarea acestora. Sanitare şi Creşelor sector 4). Centrul Militar al sectorului 4. Direcţia Generală de Administrare a Unităţilor de Învăţământ. în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Serviciul Control Comercial 1.L. Serviciul Inspectie Control Constructii 1. comerţul stradal în chioşcuri şi tonete.. Constata . internet-café. Dupa caz. conform legii. inspectorii fiind răspunzători de modul de întocmire a proceselor verbale şi urmărind finalizarea acestora. precum şi cazurile de contravenţie care îi depăşesc competenţa. croitorii. 5. conducerea Primariei asupra concluziilor constatate cu prilejul controalelor si a masurilor intreprinse. 5. Informeaza. 8. Direcţia de Sănătate Publică. 6. a normelor din domeniul constructiilor. unităţile de alimentaţie publică. asigurând aplicarea dispoziţiilor legale din actele normative care reglementează acest domeniu pentru desfăşurarea ordonată şi civilizată a comerţului şi prestărilor de servicii şi anume: comerţul cu amănuntul desfăşurat în magazine indiferent de profilul acestora. 12. Biroul de Metrologie Legală. Sesizează Administraţia Financiară a sectorului spre urmărire şi reţinere a debitelor contravenţionale de la persoanele care nu au achitat jumătate din minimul amenzii. periodic sau la cerere. Oficiul pentru Protecţia Consumatorului şi alte organe abilitate de control în vederea desfăşurării civilizate a comerţului în sectorul 4. precum şi cel desfăşurat în pieţe agroalimentare. activităţile prestate de persoane la domiciliul propriu în mod independent. Intocmeste evidenţa acestor somaţii şi procese-verbale de constatare a contraventiilor si transmite Serviciului disciplina în construcţii în vederea urmăririi de către acest compartiment a modului în care se respectă măsurile stabilite în acestea. contraventiile in domeniul constructiilor. privind cazurile de încălcrare a prevederilor legale. Inspectoratul Teritorial de Muncă. servicii funerare. Rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii. 4. Ia masuri.DIRECŢIA INSPECTIE SI CONTROL III.A. Poliţia Comunitară sector 4. ateliere de reparaţii diverse etc. Aplică prevederile legii – prin constatarea şi întocmirea de procese verbale de contravenţie – în cazurile de încălcare a legislaţiei comerciale. conform legii. a constructiilor efectuate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al sectorului. 10. acolo unde este cazul. Întocmeşte procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. Verifică legalitatea comerţului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul sectorului 4.III. 3. Efectuează la solicitarea conducerii executive acţiuni de verificare împreună cu alte servicii din cadrul Primăriei. prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ. prestări servicii în service-uri auto. 8. Registrul Auto Român. vulcanizări. instantele de judecata si/sau organele de cercetare penala. 7 . 7. 6 . 2. de catre persoanele fizice si juridice. informând. 11.P. Transmite Direcţiei juridice procesele-verbale de contravenţie şi alte documente. 7. în vederea înaintării la Judecătorie. Întocmeşte rapoarte de control şi note de constatare şi aplică prevederile legii în cazuri de abatere de la legislaţia în vigoare.7. 3. în limitele competenţei acordate de lege. 4. În colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu. comerţul cu ridicata din depozitele specializate. 9. Întocmeşte somaţii şi procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii. Direcţia Sanitar Veterinară. în 48 ore de la data aplicării contravenţiei. interpelărilor consilierilor şi întocmeşte răspunsuri în condiţiile legii. cât şi cel ambulant. depistarea constructiilor care se executa fara autorizatie de construire sau cu incalcarea proiectului aprobat. III. Inspecţia de Stat în Construcţii din M. sesizeaza.T. Îndrumă agenţii economici şi cetăţenii pe specificul de activitate al serviciului. Întocmeşte programe de control şi organizează acţiuni de verificare pentru buna desfăşurare a activităţilor de comerţ. în colaborarea cu Serviciul disciplina în construcţii pentru dezafectarea. Efectueaza controlul in teritoriu pentru verificarea respectarii.. Verifică şi soluţionează sesizările şi plângerile cetăţenilor. aducând la cunoştinţa conducerii neregulile constatate. 6. Organizează şi participă la acţiuni de control împreună cu Poliţia sector 4. 2.

descurajează şi combate comerţul stradal neautorizat. colaborează cu SC PROTAN şi cu ADPP sector 4 în vederea ridicării cadavrelor de animale de pe teritoriul sectorului 4 9. prin constatatea şi întocmirea de procese-verbale de contravenţie. se indruma agentul economic in vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea in legalitate. colaborează cu Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru siguranţa animalelor şi cu Direcţia de Sănătate Publică a Muncipiului Bucureşti în scopul prevenirii apariţiei unor cazuri de îmbolnăvire a populaţiei. 7. 4. Redacteaza materialele de sinteza referitoare la nevoile social-economice si de amenajare a teritoriului sectorului 4. 2. colaborează cu instituţiile specializate în vederea desfăşurării unor acţiuni de dezinfecţie. Unităţii Locale de Sprijin de la nivelul sectorului 4 6. 6. răspunzând de toate lucrările. Primeste si elibereaza acordul de functionare-comercializare pentru cadouri in perioadele prestabilite de Primaria Municipiului Bucuresti. 5. aplică prevederile legii.13. III. arhiveaza documentatia in vederea intocmirii si actualizarii permanente a inventarului agentilor economici. activează Comandamentul Antiepizootic Local în cazul apariţiei în sector a bolilor infecto-contagioase de mare difuzabilitate. In cazul existentei unei necorelari intre documentele depuse si activitatea desfasurata. participă şi efectuează secretariatul. Organizeaza primirea si rezolvarea reclamatiilor primite la Primaria Sector 4 care are legatura cu activitatea serviciului. III. Sesizeaza alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora. Asigură şi permite documentarea si specializarea permanenta in domeniul de activitate a salariaţilor compartimentului. verifică şi soluţionează sesizările şi plângerile cetăţenilor referitoare la condiţiile de creştere. în special comercializarea produselor de origine animală 10. colaborează cu ADPP sector 4 în vederea adăposturilor pentru animale comunitare. produse agro-alimentare în pieţele volante) 3. sesizează instituţia abilitată cu supravegherea animalelor fără stăpân în cazul apariţiei sau existenţei câinilor comunitari. îngrijire şi circulaţie a animalelor pe raza sectorului 4 4. agentii economici sau persoanele fizice de pe raza Sectorului 4. dezinsecţie şi deratizare 7. precum şi urmărirea prestaţiilor firmelor prestatoare de servicii în acest domeniu. 8 . amplasate pe domeniul public 10. 14. pepeni. Compartimentul Autorizari Activitati Comerciale 1. Serviciul Prestări Servicii Comunitare – are ca obiect de activitate realizarea functiei de control privind respectarea legislatiei si actelor normative care reglementeaza starea de salubritate si ecologie urbana de catre societatile de salubrizare. se ocupă de declararea epizootiilor şi instituirea măsurilor de carantină ce se impun în cazul evoluţiei bolilor infecţioase pe teritoriul sectorului 4 3. în vederea capturării animalelor respective 8. 2. Intocmeste si fundamenteaza proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului in domeniul sau de activitate. Biroul control sanitar 1. Elibereaza acordurile de functionare pentru diversele activitati desfasurate de agentii economici Eliberează acorduri de funcţionare pentru activităţile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare mărţişoare. în cazurile de încălcare a legislaţiei pe specificul de activitate al biroului 5.9. 8. informează şi îndrumă populaţia cu privire la respectarea normelor sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare 12. datorate deţinerii şi creşterii animalelor în condiţii necorespunzătoare 11.

Controlează şi verifică. 5. Poliţia Comunitara sector 4. Verifică şi semnează statele de plată privind drepturile salariale ale angajaţilor (salarii. pomi) şi necesarul de material urban (bănci. Verifică şi controleaza agenţii economici producători de deşeuri speciale. 6. împreună cu reprezentanţii prestatorului. inclusiv în domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice. 5. Întocmeşte comandă pentru prestare şi monitorizează lucrările de spaţii verzi şi mobilier urban şi o predă Direcţiei economice cu viza şefilor ierarhici. 12. Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei sectorului 4. zilnic.). Întocmeşte programul prestărilor de servicii comunitare. periodic sau la cerere. iar atunci când este cazul. Jandarmerie. medicale). cu instituţiile publice de interes local şi cu agenţiile teritoriale de protecţia mediului sau alte organe specializate. 14. 11. 8. În acest scop. În colaborare cu şefii compartimentelor şi conducerea primăriei. prestaţia de servicii de către societăţile de salubrizare şi consemneaza. 3. 9. Întocmeşte rapoarte săptămânale şi lunare privind rezultatele activităţii prestatorului. Întocmeşte somaţii şi procese-verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea măsurilor stabilite prin continutul acestora. 4.Sector 4 şi prin intermediul Direcţiei juridice. întocmeşte documentaţia necesară elaborării proiectului de hotărâre privind Organigrama Primăriei Sectorului 4. program curăţire spaţii verzi. clase. de catre agenţii economici.1. coşuri. cu instanţele competente. program toaletări. grade (trepte) profesionale a aparatului propriu şi a personalului de conducere din unităţile subordonate. menţine legătura cu Directia Generala de Impozite si Taxe Locale . asupra situaţiei constatate cu ocazia controalelor. 6. Participă la acţiuni de control comune cu alte organisme abilitate (Poliţie sector 4. Centralizează lunar fişa colectivă de prezenţă a personalului primăriei. rezultatele controlului. conform prevederilor legale în vigoare. Asigură angajarea personalului prin concurs/examen pe bază de competenţă în conformitate cu prevederile legale şi cu statul de funcţii al Primăriei Sectorului 4. flori. în scris. categorii. în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunităţii locale din sectorul 4 13. 10. informează. Agenţia pentru Protecţia Mediului. Întocmeşte documentaţiile necesare pentru numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4. Stabileşte necesarul de material dendrologic (sămânţă gazon. 3. 8. Verifică modul de ocupare temporară a terenurilor aparţinând domeniului public al Sectorului 4. plantări flori. Pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate. Urmăreşte respectarea contractelor cu firmele prestatoare de servicii de salubrizare şi amenajare a domeniului şi spaţiilor publice. Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă. 7.11. Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea şi salarizarea personalului pe funcţii. etc. conducerea Primăriei. IV. Verifică organizarea de activităţi specifice de sortare şi colectare a deşeurilor pe categorii de materiale. Preia şi coordonează programul de activităţi pe domeniul public privind spaţiile verzi: plantări pomi. 15. prin acţiuni programate sau inopinat. persoanele fizice şi juridice. Întocmeşte documentaţia necesară organizării examenelor pentru promovare. Serviciul Managementul Resurselor Umane 1. 9 . 7. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 4. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile stabilite persoanelor fizice şi juridice care se fac vinovate de nerespectarea acestora. Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 4. gărduleţe metalice). DIRECŢIA RESURSE UMANE IV. 2. 2. program salubrizare spatii verzi. program stropit şi cosit. Gestionează fişele de evaluare a posturilor şi a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu şi conducerea unităţilor subordonate. Verifică şi controlează starea de salubritate la nivelul Sectorului 4 şi ia măsuri de respectare a normelor specifice activităţii. concedii de odihnă.

PSI. 3. 15. le transmite la termen Serviciului Electoral. tabelul nominal cu ofiţerii de serviciu care asigură permanenţa în zilele de sâmbătă. acordate gratuit salariaţilor primăriei. Coordonează specializarea şi perfecţionarea personalului. 10. Eliberează adeverinţele solicitate de actualii şi foştii salariaţi ai primăriei. Verifică dacă rezerviştii respectă regulile de evidenţă militară şi iau măsuri ca aceştia să se prezinte la centrele militare pentru clarificare situaţiei militare. 5. 17.s. 24. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. corespunzător funcţiilor exercitate. 4. 19. Întocmeşte dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi le înaintează Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.i. Stabileşte pentru salariaţi obligaţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul protecţiei muncii şi a prevenirii şi stingerii incendiilor. Monitorizare Acte Administrative. 11. 2. 10. 22. Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor pe linie de protecţie a muncii şi p.încorporare precum şi un furier. Asigură întocmirea şi completarea. strict necesar continuării activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. Colaborează cu Centrul militar zonal Bucureşti şi centrele militare locale şi judeţene precum şi Direcţia de Mobilizare a Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare. 20. plecările din serviciu precum şi schimbările în datele de evidenţă a acestora. Programează şi urmăreşte respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către salariaţii Primăriei sectorului 4 la angajare şi anual. IV. în termenul prevăzut de lege. Asigură informarea fiecărei persoane. Întocmeşte lunar. 7. pe toată durata funcţionării acesteia. Controlează respectarea disciplinei muncii. Ţine la zi evidenţa salariaţilor cu obligaţii militare şi comunică lunar centrelor militare de sector sau judeţene încadrările.B.T. 12. 21. 16. 6. Întocmeşte Carnetul de Mobilizare stabilind necesarul de produse alimentare şi nealimentare pentru aprovizionarea populaţiei din sectorul 4 în sistem raţionalizat în situaţii deosebite. Ţine evidenţa rezerviştilor angajaţi şi elaborează şi actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligaţii militare. Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară şi îl supune spre aprobare primarului. urmărind respectarea lui. Ţine evidenţa fişelor de post pentru aparatul propriu al Primăriei Sectorului 4 şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Primăriei sectorului 4. 26. Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă pentru personalul din aparatul propriu şi conducerea unităţilor subordonate şi comunică schimbările survenite Direcţiei Economice. Desemnează un delegat care face parte din Comisia locală de recrutare . 14.9. pliante. Întocmeşte lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din aparatul propriu al primăriei.A. anterior angajării în muncă. Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri. 18. Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a normelor generale de protecţie a muncii şi stabileşte categoriile de instructaje în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. 13. Evidenţiază şi comunică Direcţiei Economice concediile de odihnă şi concediile medicale. 11. pentru eliberarea şi vizarea permiselor de călătorie pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Bucureşti. 23. 9.i : afişe. Ţine evidenţa şi înregistrează declaraţiile de avere şi cele de interese ale salariaţilor. viceprimari. Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul propriu şi urmăreşte efectuarea acestora în perioadele stabilite. le supune aprobării primarului. Colaborează cu R. Evidenta Rezervisti 1.12. a fişelor individuale de instructaj privind protecţia muncii şi a fişelor individuale de instructaj p. 12. Păstrează şi ţine la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu şi conducerea unităţilor subordonate. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum şi asupra mijloacelor de prevenire necesare.s. 25. Serviciul Sanatatea si Securitatea Muncii. 8. emite note de serviciu aprobate de către primar. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activităţii serviciului/biroului. Participă la audienţele ţinute de primar. 10 . duminică şi sărbătorile legale şi confirmă ziua de recuperare pentru serviciul efectuat.

9. IV. Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru şi de protecţie pentru angajaţii ale căror locuri de muncă prevăd aceasta. 14.13. 2. raport care va fi adresat Primarului si va fi facut public.13. Raspunde in scris solicitarilor de informatii de interes public. 4. Serviciul Informaţii şi Relaţii cu Publicul 1. 11 . Asigura inregistrarea petitiilor (solicitari. precum şi evaluarea activităţii acestora la încheirea perioadei de stagiu. distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate. Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă. Trimite in termen de cinci zile de la inregistrare petitiile gresit indreptate autoritatilor sau institutiilor publice in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie si instiinteaza petitionarul despre aceasta. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă. 5. Participa la seminarii. Urmareste circuitul corespondentei si prezinta periodic informari cu privire la stadiul rezolvarii acestora. cursuri si la alte forme de organizare si formare profesionala in domeniul de activitate 11. Inainteaza Serviciului Managementul Resurselor Umane situatia centralizata a evaluarilor anuale in vederea stabilirii promovarilor 9. 3. in timpul rezervat programului cu publicul. 6. Organizează activitatea privind modul în care se desfăşoară perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi. Ţine evidenţa tuturor instruirilor interne şi externe ale salariaţilor care au benerificiat de o formă sau alta de instruire sau formare profesională. 5. in termenele prevazute de lege. Asigura informarea publicului asupra metodologiei de lucru a Primariei Sectorului 4 cu privire la intocmirea dosarelor in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare. Intocmeste anual raportul privind accesul la informatiile de interes public. Claseaza petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petentului. Biroul Formare Evaluare Personal 1. 14 . 7. cereri) adresate Primariei Sectorului 4. autorizatii de constructii diverse si a locuintelor etc. Indeplineste si alte atributii in domeniul instruirii. Asigura accesul publicului la informatiile de interes public si cele furnizate din oficiu prin afisarea acestora sau prin consultare la sediul Primariei Sectorului 4 in punctul de informare si documentare. 2. Colaboreaza cu compartimentele primariei in vederea intocmirii necesarului de instruire profesionala solicitata de catre sefii acestora 7. Întocmeşte şi supune aprobării conducerii insituţiei planul anual de instruire şi perfecţionare a personalului în funcţie de propunerile existente în fişele de evaluare a performanţelor individuale. 3. Întocmeşte documentaţia privind angajarea şi ordonaţarea privind cheltuielile cu instruirea şi formarea profesională a salariaţilor instituţiei. conform prevederilor legale în vigoare. Asigura informarea si consilierea salariatilor primariei in vederea pregatirii profesionale conform functiei detinute si a evaluarii profesionale 6. sesizari. Înaintează şefilor de compartimente ofertele de cursuri în vederea instruirii şi formării profesionale a salariaţilor din subordine.DIRECTIA RELATII CU COMUNITATEA LOCALA V. cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă. in vederea solutionarii in termenele legale. pe baza referatelor aprobate de conducere şi primite din partea compartimentelor din cadrul Primăriei sectorului 4 4. Asigura publicarea buletinului informastiv al Primariei Sectorului 4 care va cuprinde informatiile de interes public. certificate de urbanism. Organizează şi coordonează activitatea privind întocmirea şi centralizarea fişelor şi rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale salariaţilor instituţiei 8. 10. 8. perfectionarii si evaluarii salariatilor primariei V. tinand astfel evidenta intrarilor si iesirilor de corespondenta la nivelul institutiei. 15.

12. organizează cu sprijinul unui comitet de initiativa din cadrul asociatiei de proprietari o adunare generala care va dezbate probleme ivite in activitatea asociatiei de proprietari şi. Confirmă depunerea situaţiei soldurilor de activ şi pasiv de la 31 decembrie. Primeste si verifica documentatiile depuse de solicitanti (persoane fizice si juridice) care privesc eliberarea acordului unic. in situatia in care proprietarii doresc să-şi instraineze apartamentele sau spatiile cu alta destinatie decat cea de locuinta. 13. consiliile locale. respectand procedura de inscriere aprobata de conducere. in colaborare cu organizatii neguvernamentale.15. constată şi aplică contravenţii specifice. Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari 1. a proiectelor de hotarari si a hotararilor adoptate. In cazul depunerii unor documentatii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor si reglementarilor in vigoare. Indrumă si sprijină asociatiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta in scopul infiintarii asociatiilor de proprietari. Confirmă “achitarea la zi” a cheltuielilor comune de întreţinere prin dovada eliberată de presedintele comitetului executiv si de administratorul asociatiei de proprietari. 11. Intocmeste procesele verbale de afisare si le comunica serviciului de specialitate. seminarii de instruire pentru presedintii si administratorii de condominii. Organizează. Primeşte. în vederea atestării. aceasta se restituie solicitantului in cel mult 5 zile de la data inregistrarii. V. hotarari civile. respectiv cea de la 30 iunie a fiecărui an. 4. participă în mod direct la examinările administratorilor. in conditiile legii. 10. Pregateste si propune documentatiile tehnice in vederea emiterii acordului unic. Inregistreaza comunicarile (citatii. 4. Asigura afisarea la avizier a dispozitiilor de convocare a Consiliului Local. Un angajat din cadrul serviciului. V. Indrumă si sprijină asociatiile de proprietari pentru respectarea de catre acestea a prevederilor legale în vigoare. 5. Organizează si asigură exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiilor de proprietari. 12. date în competenţă şi întocmeşte procesele verbale de constatare şi/sau de contravenţie. 7. de către asociaţiile de proprietari care au organizată contabilitatea în partidă simplă. organizează chiar noi alegeri: 9. 3. 2. 16. 12 . 11. 6. in conditiile legii. prin acest compartiment de specialitate. Intocmeşte si distribuie materiale informative de interes pentru asociatia de proprietari prin care sa contribuie la buna desfasurare a acestora. Verifică pe teren situaţiile deosebite semnalate de către membrii asociaţiilor de proprietari. In situatia in care comitetul executiv al asociatiei de proprietari si presedintele acesteia nu isi indeplinesc obligatiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale şi statutului. posta speciala) adresata Primariei Sectorului 4 si asigura distribuirea acesteia catre compartimentele de specialitate. înregistrează şi întocmeşte răspunsuri în scris la sesizările şi cererile cetăţenilor pe teme specifice date în competenţă. Emite avize in vederea autorizarii functionarii agentilor comerciali. daca este cazul. Indrumă si sprijină asociatia de proprietari pentru indeplinirea de catre acestea a obligatiilor ce le revin pentru intretinerea si repararea constructiilor si instalatiilor din condominiu. Biroul Acord Unic 1. Asigura inscrierea in audienta a solicitantilor. 13. Primeste si inregistreaza corespondenta (posta. cu motivatia necesara si solicitarea de documente in completare. Intocmeste rapoarte si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor Primarului in domeniul de activitate al serviciului. incheieri de sedinta) si le transmite directiilor responsabile.. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 2. Asigură evidenţa şi prezintă “comisiei de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului local al sectorului 4” cererile de atestare depuse de administratorii de condominii de pe raza sectorului. 3. membru în comisia de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4.10. 8.

furniturilor de birou. VI. asigurând predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare. pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei. echipamentelor de lucru şi de protecţie. 2. asigurându-l împotriva distrugerii. Colaboreaza cu Serviciul informaţii şi relaţii cu publicul in vederea transmiterii catre beneficiarii interesati sau catre proiectanti a datelor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte. 3. activitatea privind arhivarea. exploatare şi întreţinere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sector 4. 8. face propuneri de îmbunătăţire a măsurilor privind păstrarea şi conservarea fondului arhivistic în condiţiile corespunzătoare. ca fiind nefolositoare. materialelor de curăţenie.5. prin personalul din subordine. calculatoare şi imprimante. materialelor şi pieselor de schimb pentru copiatoare. extrase sau certificate ale actelor pe care le crează sau deţine Primăria sectorului 4. Convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care. 5.. imprimatelor şi tipizatelor cu regim special. a consumabilelor. în conformitate cu prevederile legale privind informaţiile de interes public 11. operându-le în fişele de magazie. conform prevederilor legale. dispozitii ale Primarului ori primite de la sefii ierarhici.. prin hotarari ale Consiliului Local. La solicitarea şefilor de compartimente organizează. de transfer. 5 Participă împreună cu Direcţia Economică la activităţiile de inventariere a patrimoniului Primăriei Sector 4. în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar. în vederea consultării acestora. Prin magazinerii din subordine. sustragerii şi comercializării. 4.18. Întocmeşte formele legale pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale. Organizează şi desfăşoară întreaga activitate de administrare. 7. 4. la întocmirea formalităţilor de scoatere din funcţiune a bunurilor casate. necesare întocmirii diferitelor documente sau acte administrative 9. 6. ţine evidenţa documentelor solicitate de către salariaţi 10. a carburanţilor şi lubrefianţilor. pot fi propuse pentru eliminare.Compartiment Arhiva Documente 1. predare – primire etc. a documentelor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi arhivate din cadrul acestor compartimente 3. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile pe care le elaboreaza. gospodărire. Arhiveaza documentele eliberate. conform nomenclatorului arhivistic aprobat. gestionare. DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ VI. V. în principiu. cu respectarea legislaţiei în materie. Răspunde de activitatea de arhivarea şi păstrare a documentelor produse de compartimentele insituţiei 2.17. în baza referatelor aprobate de cei îndreptăţiţi sau a contractelor încheiate . întocmeşte inventare pentru documentele neinventariate aflate în arhiva 7. Participă. gestionarea şi scoaterea din uz a ştampilelor şi a sigiliilor din cadrul insituţiei 6. gestionează şi ţine evidenţa primară: a mijloacelor fixe. Serviciul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative. obiectelor de inventar. Serviciul Administrare Patrimoniu 1. Asigură spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea în condiţii optime a angajaţilor Primăriei Sector 4. colaborează cu Arhivele Naţionale pentru întocmirea şi aprobarea nomenclatorului de arhivare a documentelor şi pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate în vederea defsăşurării activităţii arhivistice. de mişcare. întocmeşte registre de evidenţă pentru documentele care nu sunt evidenţiate în vreun fel 8. pune la dispoziţia salariaţilor documente aflate în rahivă. 13 . 12. etc. claseaza corespondenta si elibereaza duplicate din arhiva serviciului. întocmeşte notele de intrarerecepţie şi constatare a diferenţelor. conform prevederilor legale. întocmeşte răspunsuri către persoanele fizice sau juridice care solicită eliberări de copii. degradării. 5. bonurile de consum. Ţine evidenţa şi asigură confecţionarea.

19. Comanda la furnizor tichetele cadou. 24. Ţine evidenţa facturilor ce fac obiectul contractelor iniţiate sau urmărite de personalul din subordine. în baza referatelor de necesitate primite de la direcţiile şi servicile Primăriei Sector 4. VI. în condiţiile legii. Efectuează aprovizionarea cu piese de schimb pentruutilaje. materialele. aparate. 28.buna funcţionare a aparatelor de aer condiţionat şi a copiatoarelor din dotare. Asigură evidenţa situaţiei folosirii Sălii de Şedinţe şi se îngrijeşte de dotarea şi buna funcţionalitate a acesteia. a V-a şi a VI-a. 16.calcularea consumului normat de carburanţi şi lubrefianţi pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu şi urmăreşte încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. Desfăşoară activităţile necesare organizării şi coordonării parcului auto al Primăriei sectorului 4. ce se procură din fondurile de investiţii.I. Întocmeşte ordonanţările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu. 14 . 9. 30. . Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4. 14. Asigură şi întocmeşte documentaţiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilităţi. modernizare şi reparaâii capitale necesare a fi executate. servicii pentru licenţa Lege 4. conform dispoziţiilor legale în vigoare. Asigura prin contractat. controlul şi recepţia acestora. 11. Organizează şi asigură multiplicarea necesară. le comandă la furnizor şi se îngrijeşte de distribuirea acestora.întocmirea referatelor şi caietelor de sarcini pentru contractarea.6. 31. 20. cu actele normative publicate în Monitorul Oficial Partea I. a documentelor elaborate de unele direcţii şi servicii din Primăria Sectorului 4. întocmeşte propunerile detaliate ale cheltuielilor bugetare anuale şi notele de fundamentare. 22. Serviciul Tehnic Administrativ 1. 8. . 10. a carburanţilor auto şi asigurăriilor RCA şi CASCO. 27. 26. Organizează execuţia lucrărilor. urmăreşte executarea lor şi participă la recepţia finală. Întocmeşte lista principalelor dotări independente necesare Direcţiei Administrative. reactualizează dispoziţia şi anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe şi mobile. care presupun: . Planul anual al achiziţiilor publice. Asigura prin contract de service . Împreună cu Poliţia Comunitară întocmeşte planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sector 4. 18. privind necesitatea şi oportunitatea realizării acestor cheltuieli. prin serviciul Achiziţii şi/sau prin contractarea service-ului auto. 19. Asigură buna funcţionare a maşinii de francat şi alimentarea ei cu sumele necesare expedierii corespondenţei primite de la direcţiile şi serviciile Primăriei Sector 4. Asigură verificarea cu regularitatea a stării clădirilor. Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiţii.întocmeşte documentaţia în vederea achiziţionării contractelor de lucrări. Face propuneri privind reparaţiile imobilelor din patrimoniul Primăriei Sector 4 şi a instalaţiilor din dotare . Organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. Face propuneri de imputare pentru consumurile depăşite. încăperilor şi celorlalte elemente aferente construcâiilor din administrarea Primăriei sector 4. 13. Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securităţii muncii la personalul din subordine. servicii şi lucrări cu furnizorii şi urmăreşte derularea acestora pe specificul său de activitate. Centralizează referatele de necesitate primite de la direcţiile şi serviciile Primăriei Sector 4 pentru bidoanele de apă necarbonatată.întocmirea documentelor legale şi necesare în vederea asigurării echipamentelor. Asigură dotarea cu mobilier pentru spaţiile aflate în admnistrarea Primăriei sector 4. 25.S. În baza referatelor de necesitate primite de la direcţiile şi serviciile Primăriei Sector 4. Analizează situaţia convorbirilor telefonice lunare . Asigură. materialelor şi a pieselor de schimb. 7. 15. agregate şi instalaţii aflate în custodia direcţiei administrative. Asigură pe linie de P. 21. 29. Centralizează şi întocmeşte. 17. instalaţiile şi pichetul de incendiu. versiunea reţea cu număr nelimitat de utilizatori şi furnizarea pachetelor de actualizare a bazei de date existente. 12. conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă şi contractului încheiat în acest sens. 23. planifică şi urmăreşte executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la cconstrucţie şi instalaâiile clădirilor aflate înb admnistrarea Primăriei secctor 4.

Asigură reîncărcarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului central al Primăriei. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al Primăriei Sectorului 4 sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate. 16. Asigură buna funcţionare a centralei telefonice. Elaborează norme metodologice proprii specifice activităţii Primăriei Sectorului 4. Organizează şi asigură curăţenia în sediul Primăriei Sector 4 prin îngrijitorii din subordine. .I. Urmăreşte şi controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat pentru sediul central al Primăriei Sector 4 şi celelalte locaţii din sector. vânzarea. plăţile asumate prin angajamentele legale şi bugetare inclusiv din fondurile comunitare. 5.2. regularitate.C. 9. verificarea periodică a coloanelor de gaz metan. respectiv modul de autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţă. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate. 3. 7. inclusiv.evidenţa rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte. 12. carburanţi şi uleiuri. 11. 7. mecanice. progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor. coordonează şi răspunde de activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în Primărie. Centrului Militar Zonal din str. Asigură buna funcţionare a centralelor termice din sediul Primăriei Sector 4. 8. Auditează cel puţin o dată la trei ani. precum şi de la Centrul Militar Zonal sector 4. 5. fără a se limita la aceasta. Ţine evidenţa facturilor ce fac obiectul contractelor iniţiate sau urmărite de personalul din subordine. raportează Primarului Sectorului 4 şi structurii de control intern abilitate. a gazelor naturale. conform normelor tehnice în vigoare. 13. 2. apei potabile şi evacuarea apelor uzate. Principatele Unite nr. 11 Iunie nr. Raportează periodic. următoarele: angajamentele legale şi bugetare din care derivă direct au indirect obligaţii de plată inclusiv din fondurile comunitare. de instalaţii etc. şi din celelalte locaţii din sector. precum şi pentru Centrul Militar Zonal sector 4. până la data de 15 ianuarie. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. VII. Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare. analizate şi avizate de UCAAPI. 14. 10. .A. materiale. Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4. concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. necesare întreţinerii imobilelor din patrimoniul Primăriei. 8. 9. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern pe care-l supune aprobării Primarului Sectorului 4. Avizează în calitate de organ ierarhic superior normele metodologice proprii elaborate de entităţile publice subordonate care îşi organizează audit public intern. eventualele prejudicii/iregularităţi constatate în timpul misiunilor de audit public intern. echipament de lucru şi de protecţie a personalului de întreţinere. Asigură condiţiile optime desfăşurării sedinţelor de orice natură în sala de festivităţii a Primăriei. îl supune analizei şi aprobării Primarului Sectorului 4 după care îl transmite la structura teritorială U. precum şi informaţiile referitoare la pregătirea profesională). 4.2. 15. Asigură contractarea materialelor electrice. 6. îndrumă. atât Primarului Sectorului 4 cât şi UCAAPI asupra constatărilor. DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN 1. detecţie automată de incendiu.2 şi Jandarmeriei din str. precum şi despre consecinţele acestora.26. Casei de căsătorii din str. Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securităţii muncii la personalul din subordine.răspunde de parcarea în siguranţă a parcului propriu de autovehicule. a sistemului de alarmare efracţie. eficienţă şi eficacitate. Gramont nr.P. 6. 3. Asigură curieratul Primăriei Sector 4.urmărirea consumurilor de piese de schimb. Participă la organizarea şi efectuarea activităţii de inventariere a patrimoniului.. constituirea veniturilor publice. gajarea. .A. Întocmeşte ordonanţările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern (care cuprinde principalele constatări. precum şi a facilităţilor 15 . precum şi a celorlalte echipamente tehnice. 4. economicitate. a sistemului de supraveghere cu Tv şi circuit închis. Urmăreşte şi controlează modul de furnizare a energiei electrice . concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public/privat al statului sau cele aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4 şi Consiliului Local al Sectorului 4.

3.acordate la încasarea acestora. Asigura realizarea bibliotecii juridice. La solicitarea instantelor judecatoresti. crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi incredintati unei terte persoane. VIII. VIII. Formuleaza actiuni.Serviciul Autoritate Tutelară 1.22. catre serviciile din cadrul Primariei Sectorului 4 care au sesizat Directia Juridica pentru solutionarea lucrarilor respective. Efectuează anchete sociale cu privire la: modul de intretinere. 8. in activitatea specifica fiecarui serviciu in vederea respectarii dispozitiilor legale. Avizeaza procesele verbale ale comisiilor constitutive la nivelul Primariei Sectorului 4. Formuleaza in termen legal raspunsuri scrise catre petenti. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme. Raspund interpelarilor formulate de consilierii locali pentru problemele specifice activitatii desfasurate si le transmit in termen de cel mult 20 de zile compartimentului de specialitate 14. Legalizeaza si investesc cu formula executorie hotararile judecatoresti definitive si irevocabile.21. Tin evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a termenelor de judecata. se stabileşte implicit caracterul conform al avizului.20. pe diverse domenii de activitate. 9. intampinari. plangerile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie. la solicitarea acestora. contestatii in anulare. 2. definitive si irevocabile. recursuri. 3. 4. Studiaza si prelucreaza legislatia nou aparuta cu sefii compartimentelor care au responsabilitati specifice fiecarei noi prevederi legale. Asigura consilierea juridica a serviciilor Primariei Sectorului 4. Răspunde interpelarilor formulate de consilierii locali. respectiv cu privire la declararea mortii prezumate. unuia din parinti ori unei institutii de ocrotire. sistemul contabil şi fiabilitatea acestora. situatia materiala a unor condamnati care solicita amanarea sau intreruperea executarii pedepsei din motive familiale. Avizează cu caracter facultativ actele supuse avizării consilierilor juridici din cadrul Serviciului Contencios. cu excepţia situaţiilor în care prin lege şi alte acte normative. Tin evidenta citatiilor emise de instantele judecatoresti si a publicatiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecatoresti. in vederea punerii sub interdictie. pe baza referatelor justificative inaintate serviciului. 7. 2. Formuleaza in termen raspunsuri scrise la sesizarile cetatenilor in legatura cu litigiile aflate pe rolul instatelor judecatoresti. 16 . potrivit prevederilor legale în vigoare 5. sistemele de conducere şi control. Asigura realizarea bibliotecii juridice . sistemele informatice. Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti. 4. 11. alocarea creditelor bugetare. minorii care au savarsit fapte prevazute de legea penala fata de care se dispune o masura educativa sau privativa de libertate. declararea judecatoreasca a abandonului. apeluri. asigura realizarea procedurii prevazuta de lege cu privire la declararea disparitiei persoanei. persoanele care urmeaza a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legala. a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi. Sesizeaza Camera Notarilor Publici in legatura cu succesiunile vacante. Transmit titlurile executorii (hotarari judecatoresti) catre organele de specialitate in vederea executarii silite. Formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale Primariei. 5. spre competenta solutionare. Transmit hotararile judecatoresti. 10. Serviciul Legalitatea Actelor 1. interogatorii. 6. cereri de revizuire. in vederea afisarii in avizierul Consiliului Local Sector 4. 7. Inainteaza catre instanta de judecata. Avizeaza proiectele de dispozitii ale Primarului. sistemul de luare a deciziilor. Serviciul Contencios 1. a organelor de urmarire si cercetare penala cat si a notarilor publici. VIII. 12. 6. 13.DIRECŢIA JURIDICĂ VIII. 8.

după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. Asigură convocarea şefilor de compartimente în vederea participării la lucrările şedinţelor comisiilor de specialitate sau şedinţelor în plen ale Consiliului Local pentru susţinerea proiectelor de hotărâri iniţiate. 9. Înregistreazã Hotărârile Consiliului Local al sectorului 4 şi le inainteaza în termen de 3 zile de la adoptare Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. Redactează. conducerii executivului sectorului 4. 14. Ţine evidenţa solicitărilor cetăţenilor venite pe adresa de e-mail a Consiliului Local al sectorului 4. Serviciul Tehnic Consiliul Local . după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. le repartizează conform rezoluţiei Secretarului. Urmăreşte primirea răspunsurilor la interpelările formulate de consilierii locali. ori cu capacitate restransa. 12. Înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere. 5. 13. 4. Înregistreazã Dispozitiile Primarului sectorului 4 şi le înaintează în termen de 10 zile de la emitere Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. Difuzează. 19. 7. 5. Intocmeşte proiecte de dispozitii pentru stabilirea numelui si prenumelui copilului abandonat. atât în notele comisiilor de specialitate. precum si a persoanelor capabile. 2. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate Dispoziţiile Primarului sectorului 4 în vederea aplicarii acestora. 7. Intocmeşte lucrari si propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor. Asigură pregătirea materialelor necesare pentru şedinţele în plen ale Consiliului Local. stabilirea numelui si prenumelui copilului parasit. Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Dispoziţiilor Primarului sectorului 4.2. 18. Ţine evidenta Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti. difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local. Consiliului Local al sectorului 4 şi compartimentelor de specialitate – în funcţie de specificul activităţii acestora Dispoziţiile Primarului General al Municipiului Bucureşti. Intocmeşte proiecte de decizii. 3. În vederea aducerii la indeplinire. urmăreşte şi transmite răspunsurile primite de la compartimentele de specialitate nominalizate. centralizează şi înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate prin rezoluţia Secretarului. Consiliului Local al sectorului 4 şi compartimentelor de specialitate – în funcţie de specificul activităţii acestora Hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti. le multiplică şi distribuie conducerii executivului şi consilierilor. 17 . 16. 21. cât şi în şedintele în plen ale Consiliului Local. inregistrarea nasterii copilului si eliberarea extrasului de nastere pentru uz oficial 23. 17. 10. Acordã asistenţă compartimentelor de specialitate în vederea întocmirii proiectelor de hotărâri iniţiate. Instituie tutela pentru minorii ramasi fara ocrotire parinteasca si pentru persoanele puse sub interdictie judecatoreasca. 11. Asigură legătura între comisiile de specialitate şi iniţiatorii proiectelor de hotărâri. Aduce la cunoştinţa publică ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local prin afişarea acesteia în locuri publice. a persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu. 6. conducerii executivului sectorului 4.Documente -Electoral 1. 3. Verifică modul in care persoana obligata sa presteze intretinera isi executa obligatiile contractuale. interpelările formulate de consilierii locali în şedintele în plen ale Consiliului Local. 6. 15. instituţiilor subordonate şi conducerii executivului sectorului 4 Hotărârile Consiliului Local. 23. 22. Solicită compartimentelor de specialitate răspunsurile la interpelări. cu documentatiile si avizele necesare pentru: instituirea tutelei si curatelei. Informeaza consilierii şi conducerea executivului sectorului 4 în legătură cu Hotărârile Consiliului Local anulate sau suspendate. Centralizează adresele inaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Hotărârilor Consiliului Local al sectorului 4. Difuzează. Ţine evidenţa notelor cu probleme reieşite din şedinţele comisiilor de specialitate. Asigură convocarea consilierilor sectorului 4 la şedinţele Consiliului Local al sectorului 4. 8. aflate in neputinta de a-si apara singure interesele. 20. Verifică si descarcarcă de gestiune tutorii. Difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. 4.

Colaborează cu toate direcţiile din cadrul Primăriei sectorului 4. Asigură aducerea la cunoştinţa publică. 48. 44. toate comunicările provenite de la judecătoriile teritoriale. Asigură. Difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. 27.M. Asigură punerea la dispoziţia Direcţiei Juridice a întregii documentaţii ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului Bucureşti. după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. 26. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate Dispoziţiile Primarului sectorului 4 în vederea aplicarii acestora. Primeşte de la Serviciul Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei. Poliţia. debilii mintali conform comunicărilor provenite de la compartimentul de autoritate tutelară. copiile listelor electorale şi le înaintează birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru a fi consultate de cetăţeni. Colaborează cu Prefectura Municipiului Bucureşti. renumerotări. sub coordonarea primarului şi cu ajutorul celorlalte compartimente din cadrul Primăriei sectorului 4. 50. 45. Comunică. artere desfiinţate. 33. Asigură securitatea registrelor care conţin listele electorale permanente. înscrierile greşite sau a oricăror erori din listele electorale şi le transmite Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei Bucureşti spre rezolvare. în vederea formulării apărării. referitoare la modificările arterelor din sectorul 4 (redenumiri. prin afişarea dispoziţiilor emise de Primarul sectorului 4. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate Dispoziţiile Primarului sectorului 4 în vederea aplicarii acestora. după obţinerea avizului de legalitate al Prefectului Municipiului Bucureşti. Asigură aducerea la cunoştinţa publică. Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind omisiunile. artere noi. 18 . 41. Primăria Municipiului Bucureşti. 35. în condiţii optime. Înregistrează sesizările şi întâmpinările electorilor privind întocmirea şi eliberarea cărţilor de alegător şi le transmite Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei Bucureşti spre rezolvare. preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.24. Înregistreazã Dispozitiile Primarului sectorului 4 şi le înaintează în termen de 10 zile de la emitere Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. 51. Judecătoriile teritoriale. 31. prin afişarea dispoziţiilor emise de Primarul sectorului 4. 34. 43. Propune primarului măsuri pentru informarea cetăţenilor asupra drepturilor şi îndatoririlor acestora referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultatea listelor electorale.). 47. 39.). radiază persoanele decedate conform comunicărilor provenite de la compartimentele de stare civilă şi radiază alienaţii. Ţine evidenţa comunicărilor provenite de la judecătoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale căror drepturi electorale sunt suspendate. comunicarea schimbării de domiciliu. Colaborează cu Direcţia Resurse Umane în vederea eliberării şi vizării periodice a legitimaţiilor consilierilor sectorului 4. Difuzează compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. Asigură punerea la dispoziţia Direcţiei Juridice a întregii documentaţii ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului Bucureşti. Prezintă Primarului activităţile ce se desfăşoară pe durata campaniei electorale şi termenele stabilite prin programul calendaristic aprobat de Guvernul României. 29. 40. persoanele condamnate care au pierdut drepturile electorale conform sentinţelor penale rămase definitive. 42. în vederea formulării apărării. 46.B. Înregistreazã Dispozitiile Primarului sectorului 4 şi le înaintează în termen de 10 zile de la emitere Prefecturii Municipiului Bucureşti în vederea efectuării controlului de legalitate. 38. La solicitarea Serviciului Independent de Evidenţă Informatizată a Persoanei transmite Hotărârile C. modificările intervenite la listele electorale. de îndată. 25. 37. Întocmeşte foaia colectivă de prezenţă a consilierilor la şedinţele comisiilor de specialitate şi la şedinţele în plen ale Consiliului Local. după trimiterea copiilor la secţiile de votare. etc. 36. serviciile de specialitate aflate în subordinea directă a Primarului sectorului 4 şi serviciile descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4. Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Dispoziţiilor Primarului sectorului 4. etc. 28. organizarea şi desfăşurarea procesului electoral. Operează în baza de date care gestionează fondul electoral. Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti pentru confirmarea legalităţii Dispoziţiilor Primarului sectorului 4. Ţine evidenţa comunicărilor provenite de la compartimentele de stare civilă pentru cetăţenii decedaţi. Întocmeşte şi sigilează dosarele şedinţelor în plen a Consiliului Local după primirea avizelor de legalitate de la Prefecturã. Difuzeazã compartimentelor de specialitate programarea şedinţelor comisiilor de specialitate. păstrarea în bune condiţii a cărţii de alegător. 30. 49. 32.G.

Apărără interesele consiliului local în faţa instanţelor de judecată pe baza împuternicirilor primite şi semnate de preşedintele de şedinţă 3. 11. inclisiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu 7. actele normative care reglementează activitatea administraţiei publice locale. se abtine de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii institutiei. acorda asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii. asigurarea documentării şi informării consilierilor.loialitate. formuleaza actiuni. 4. 25. 6. 7. a actelor normative specifice domeniului de activitate al Primăriei Sector 4. Aduce la cunoştinţa conducerii executivului sectorului 4 şi Consiliului Local al sectorului 4. luând măsurile legale ce se impun. În colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu.recursuri.ridica exceptii. Verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii. în vederea formulării apărării. raspunde de indeplinirea cu profesionalism .Compartiment Juridic Consiliul Local 1. prin afişarea dispoziţiilor emise de Primarul sectorului 4.24. Participă împreună cu Serviciul inspecţie control construcţii.intampinari.in conditiile legii. Colaborează cu Serviciul inspecţie control construcţii în redactarea răspunsurilor în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii. în numele si pentru sustinerea intereselor legale ale consiliului local.Biroul administraţie publică 1. 2. 3.apeluri.A.26. 8. 5. Verifică respectarea parametrilor tehnici stabiliţi de autorizaţiile de construire eliberate de Serviciul urbanism. raspunde de pastrarea secretului de serviciu. 10. instituţiilor subordonate şi persoanelor nominalizate în vederea întocmirii răspunsurilor . 19 . Serviciul Disciplina în Construcţii 1. 6. 4. participarea obligatorie la sedintele Consiliului Local al Sectorului 4. 4. 3. pastreaza secretul datelor si informatiilor cu caracter confidential detinute sau la care are acces ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. 5. 8. Asigură punerea la dispoziţia Direcţiei Juridice a întregii documentaţii ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului Bucureşti. acorda consultanta juridica cetatenilor sau grupurilor de cetateni care doresc sa initieze proiecte de hotarari la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4. IX. raspunsuri la interogatorii. la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public. 2. Răspunde de actualizarea legislaţiei şi punerea la dispoziţia direcţiilor/serviciilor/birourilor. 12.corectitudine si in mod constiincios a indatoririlor de serviciu . Centralizează adresele înaintate de Prefecura Municipiului Bucureşti şi le transmite conducerii cu propuneri de soluţionare în termen 6. Asigură aducerea la cunoştinţa publică. participa la sedintele comisiilor de specialitate. 2. Intocmeşte proiecte de dispoziţii şi proiecte de hotărâri. asigura consultanta juridica directiilor descentralizate din subordinea Consiliului Local Sector4. întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale. DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SI SERVICII PUBLICE IX. Salariaţii din cadrul acestui compartiment îţi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului sectorului 4 şi colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local. Participă la activităţi ce ţin de organizarea alegerilor 5. la solicitarea acestuia. Difuzează aceste adrese compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei sectorului 4. privind cazurile de încălcrare a prevederilor legale. 9.

22. Participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare. Completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti. 20 .M. 3. Înaintează Direcţiei Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie. efectivele de animale (din speciile: bovine. 6. Informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol. În anul în care se efectuează recensământul general agricol. prin dispoziţiile Primarului General şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar. Ia în evidenţă şi comunică instituţiilor şi serviciilor Dispoziţiile Primarului General privind modificarea denumirii străzilor şi a numerelor poştale de pe raza sectorului 4. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Direcţia Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activităţii serviciului. 42/1990. Completează şi ţine la zi datele din registrul agricol. 8. Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii Municipiului Bucureşti. Evidenţa Proprietăţi. Întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar. 24. 11. Legii nr. măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri.L. Analizează şi soluţionează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătorii agricoli.A. 15/2003. Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor. Direcţia Patrimoniu. 17. ovine. 4.B. S.L. Eliberează certificatele de producător agricol şi biletele de proprietate a animalelor. mijloace de transport şi maşini agricole. 10. şi cu circumscripţiile sanitar veterinare de pe raza sectorului 4. 11. Eliberează adeverinţe din registrul agricol.F.. 13. 14.B. 2. 10.27. în colaborarea cu Serviciul inspecţie control construcţii pentru dezafectarea.. porcine. Înaintează Comisiei municipale contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legiilor fondului funciar. 19. Întocmeşte chestionare anuale cu privire la producţia vegetală şi animală obţinută de gospodăriile populaţiei.7. Berceni. pe care o inainteaza la C. Colaborează cu alte servicii la identificarea şi măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea Legii fondului funciar şi a Legii Cadastrului. 25. 5. 23. Colaborează cu Direcţia Agricolă din cadrul C. Aceste cereri sunt verificate la Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale. Întocmeşte procese-verbale de punere în posesie. 44/1994 şi Legii nr.V.C. 16. 21. Cadastru şi Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.C. Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Întocmeşte centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei.L. 15. 9. Stabileste ordinea de prioritati a constructiilor cu destinatia de locuinta si participa la licitatia organizata in vederea atribuirii inspectorilor tehnici atestati MLPTL.I.A. şeful serviciului activează în cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului şi furnizează datele necesare pentru identificarea exploataţiilor agricole şi împărţirea teritoriului în sectoare de recensământ. Identifică. Ia masuri. 20. 9.A. Ia în evidenţă cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. S. IMOBILIARA – D.B. cabaline) şi familiile de albine. Intocmeste „Lista solicitarilor si estimarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica a constructiilor cu destinatia de locuinta”. conform legii. terenurile din proprietate pe categorii de folosinţă.G. 26. 18. 8. Serviciul Cadastru 1. În urma validării lucrărilor de către Prefectura Municipiului Bucureşti participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri. 12. Transmite situaţii Direcţiei de statistică a C.M. IX. a constructiilor efectuate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al sectorului.. Eliberează adeverinţele de teren pentru şomaj şi burse sociale. suprafeţele cultivate şi producţia obţinută. Urmăreşte respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul Primăriei Sectorului 4 sau ale instanţei de judecată cu privire la aducerea în starea iniţială a terenului. urmând să fie analizate în funcţie de disponibilităţile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri.M. 7. Eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor.

U. Participa la rezolvarea reclamatiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul ) de activitate . pentru firme si reclame publicitare pe raza sectorului 4 . avize (panouri publicitare mobile-pliante. Participa la organizarea si desfasurarea manifestarilor stiintifice. Intocmeste adrese si referate cu privire la documentele primite si alte sarcini dispuse de Biroul de Publicitate. Gestioneaza Planul Urbanistic General (P. Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului. Participa la rezolvarea reclamatiilor si sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate . IX.U. Serviciul Protecţia Mediului 1. 4. Participă la acţiuni de control cu alte compartimente şi instituţii pe probleme de mediu. viceprimari.verifica in teren declaratia de incepere a lucrarilor. 2. Monitorizează serviciile descentralizate pe probleme de protecţia mediului şi colaborează în acest scop cu autorităţile competente pentru protecţia mediului. 4. 5. 10. DIRECTIA DE MEDIU IX. Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului. bannere. 6. aprobate de organele competente.) al Municipiului Bucuresti pe raza administrativa a sectorului 4 . specifice domeniului de activitate (simpozioane. 5. verifica in teren solicitarile de avize. Promovează o atitudine corespunzătoare a comunităţilor în legătură cu importanţa protecţiei mediului. Serviciul Urbanism 1. IX. Soluţionează sesizările şi reclamaţiile având ca obiect probleme de protecţia mediului şi ecologie urbană. Asigura pastrarea si conservarea in siguranta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a copiilor dupa documentele si informatiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4 . 2.B.D. Emite in baza legale în vigoare certificate de urbanism.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P. IX. Initiaza si promoveaza proiecte de hotarari privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire. Urmareste realizarea lucrarilor de constructii autorizate. 3.G. Elaboreaza si asigura prezentarea si promovarea documentatiilor urbanistice la nivel de Planururi Urbanistice Zonale (P.A .U. Participă la audienţele ţinute de primar. asigurand reprezentare la receptia finalizarii lucrarilor respective .panouri montate pe vehicule special montate. Propune si sustine program de pregatire a personalului in cadrul Biroului de Publicitate.) . colocvii. 4. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Serviciul contencios în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local sector 4 specifice activităţii serviciului. 7. Identifica posibilitati si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului .U.D) .29. Biroul Avize Autorizaţii Publicitate 1.30. 6. grafica cu autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp). Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarari la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P. 21 . certificate de urbanism sau autorizatii de construire. 3.B. 7. 2.U. Emite in baza documentatiilor de urbanism. 29. 28. vor asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. conform competentelor . Asigura secretariatul comisiei speciale tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului . 3. autorizatii de construire . etc. certificate de urbanism si autorizatii de construire.28.A. Tine evidenta documentelor si a fluxului acestora . 5. 8. precum si sarcini de secretariat in interiorul Biroului de Publicitate.). în acord cu planificarea de mediu. 9.Z) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.27. Asigura legatura cu serviciile ce au atributii in domeniul urbanismului .

Se documentează şi realizează schimburi de experientă cu instituţii similare sau de profil din ţară şi din străinătate. a suprafeţelor oxigenate şi a tăierilor abuzive de arbori. Preia şi rezolvă sesizările privind activităţile de spaţii verzi existente. Verifică şi urmăreşte respectarea măsurilor de împrejmuire a terenurilor de pe teritoriul sectorului 4 pentru evitarea depozitării necontrolate a deşeurilor şi degradării solului terenurilor virane. monitorizare şi evaluare a proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri UE 9. 4. 11.32. conducere. 14.B. 5. persoane fizice sau persoane juridice. reactualizează strategia de protecţie a mediului în sectorul 4 2. 3. inventariază şi ţine evidenţa spaţiilor de joacă pentru copii. localizează şi diminuează sursele de poluare. a aliniamentelor de arbori. având la bază principiul Dezvoltare Durabilă. colaborează cu organizaţii şi autorităţi silimare din ţară şi străinătate şi reprezintă instituţia în relaţiile specifice domeniului de protecţie a mediului 6. 2. 7. în elaborarea politicilor publice de mediu. Întreţine relaţii cu societatea civilă.6. 9. iniţiază programe şi proiecte în parteneriat cu insittuţiile de învăţământ şi ONG cu privire la aplicarea normelor de protecţie a mediului. 10. Urmăreşte şi monitorizează menţinerea. 6. pentru elaborarea strategiei de dezvoltare sociourbană pe raza sectorului. Derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de iniţiere. Inventariază. a parcurilor. norme tehnice. a suprafeţelor oxigenate şi a tăierilor abuzive de arbori. a perdelelor de protecţie stradală şi a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică. promovare. 12. 10. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. IX. monitorizează în vederea prevenirii eliminării accidentale de poluanţi sau a depozitării necontrolate de deşeuri. 13. estetică şi recreativă. elaborează recomandările şi acţionează pentru integrarea politicilor de mediu în strategiile şi politicile sectoriale 3. În acest scop tine o legatura permenenta cu Serviciul protectia mediului. ONG-uri. Ia măsuri contravenţionale împotriva celor care nu protejează spaţiile verzi. promovează şi elaborează proiecte de mediu în colaborare cu ONG privind importanţa protecţiei mediului şi educaţiei eco-civice pe teritoriul sectorului 4 8.B. pe agenţii economici. inventariază şi ţine evidenţa spaţiilor de joacă pentru copii.Serviciul Spatii Verzi 1. 8. sectoriale şi regionale 7. fundaţii şi alte instituţii. Inspectează.Serviciul Programe si Proiecte de Mediu 1. IX. 7.31. Cooperează cu celelalte compartimente ale primăriei. iniţiază proiecte de acte normative. întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi. Supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului. programele şi politica de protecţie a mediului din sectorului 4 IX. împreună cu şeful Serviciului protecţia mediului înfiinţarea de noi spaţii verzi. Urmăreşte întreţinerea spaţiilor verzi existente şi propune. În cazul nerespectării legislaţiei în vigoare de către persoane fizice şi juridice Serviciul Protecţia Mediului aplică sancţiuni contravenţionale conform OG NR. Monitorizează depozitele neamenajate de deşeuri şi ia măsuri pentru sancţionare conform legii. DIRECŢIA DE DEZVOLTARE URBANA 22 . Sesizează situaţiile de încălcare a legislaţiei privind ocuparea spaţiilor verzi.C. reglementări şi proceduri specifice 5. coordonează activitatea de instruire în domeniul protecţiei mediului 4. colaborează cu autorităţile centrale de mediu şi cu organizaţiile neguvernamentale de profil. pune la dispoziţia publicului datele privind starea mediului. Inspectează.

2. împreună cu Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari. Propune înfiinţarea de noi parcări ecologice şi transmite propunerile Serviciului urbanismi. 5. 18. IX.) având în vedere susţinerea sesizărilor cetăţenilor faţă de activitatea acestora.T. 7. Intervine pentru remedierea deficienţelor existente în privinţa iluminatului public.35. 9.C.) Stabileste impreuna cu Serviciul Urmărire Investiţii Programul de modernizare străzi. Participă la predări/primiri de amplasamente şi întocmeşte documentaţia aferentă. Verifică şi acţionează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului. Serviciul Parcări 1. 4. ROMTELECOM. 3. pentru remedierea deficienţelor privind furnizarea apei potabile. 8. 19. Participă la acţiunile comune iniţiate de Primăria Sector 4 (împreună cu celelalte servicii de control din Primăria Sector 4. Participă la recepţii provizorii şi definitive. 14. în urma sesizărilor locatarilor.C. Monitorizează parcările în vederea dotării şi marcării acestora. a sesizărilor primite şi solicitării conducerii şi îl transmite Serviciului Licitaţii. Redactează adrese către alte instituţii (PMB. Întocmeşte referate de specialitate şi colaborează cu Serviciul Contencios Administrativ în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4.34. Monitorizează autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri publice sau private ale municipalităţii. 23 . 12. 15. făcând propuneri pentru implantarea unor semne de circulaţie. când este cazul. 2. IX. introducerii unor restricţii de circulaţie pe unele artere. introducere canalizare şi apă. Colaborează permanent cu regiile (RADET. pentru remedierea deficienţelor privind furnizarea agentului termic şi a apei calde menajere. Ia măsuri contravenţionale.investiţii.33. în urma sesizării locatarilor sau a agenţilor economici.C. pentru remedierea deficienţelor reclamate. Elaborează avize pentru autorizaţiile de branşamente. cînd este cazul. Serviciul Monitorizare Lucrari Edilitare 1. etc. 3. Intervine pentru remedierea avariilor în reţeaua de furnizare a agentului termic (conducte sparte). Poliţie). 2.A. 7.DISTRIGAZ. 20. aplicând sancţiuni contravenţionale. etc. Face verificări în sector şi propune remedierea drumurilor şi utilităţilor din sector. Redactează şi transmite răspunsuri scrise petenţilor urmare sesizarilor.IX. aplicând sancţiuni contravenţionale. trotuare). 4. asociaţiilor de proprietari şi agenţilor economici. Serviciul Gospodarire Domeniu Public 1. Stabileste impreuna cu Statul Major de Protecţie Civilă Planul de Apărare Impotriva Inundaţiilor. racorduri şi investiţii. Intervine la regiile prestatoare de servicii. 17. Intervine la Primăria Municipiului Bucureşti-Departamentul Transport Public şi Căi de Comunicaţii. 5. specifice activităţii serviciului.B. 8. 16. 9.regii. 3. în limita competenţelor. Verifică şi soluţionează sesizările cetăţenilor. Intervine pentru remedierea avariilor din reţeaua de apă potabilă. Intervine la R. Verifică problemele privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice în Municipiul Bucureşti. 6. Gardieni publici. Monitorizează lucrările edilitare: branşamente. Execută programul de achiziţii pentru domeniul public în urma verificărilor în sector. Analizează şi controlează problemele privind organizarea asociaţiilor de proprietari. Intervine. în urma sesizării locatarilor. 6.racorduri avarii. 11. 10. Preia şi coordonează activitatea de lucrări edilitare. Intervine la RADET. în urma verificărilor în teren. APA NOVA. aplică sancţiuni contravenţionale când este cazul. Verifică evidenţa parcărilor din sectorul 4. împotriva executanţilor unor lucrări edilitare. pentru remedierea deficienţelor sesizate pe linia transportului în comun. în cazul în care aceştia nu respecta legislatia in vigoare. 13. Face propuneri privind repararea sau modernizarea unor străzi (carosabil.

4. 9. 7. 6. Asigura prelungirea autorizatiilor de construire.G. 13. Verifica existenta notelor de comanda pentru lucrari suplimentare sau a notelor de renuntare. Transmite rapoarte trimestriale privind contractele atribuite . Elaborează planul anual al achiziţiilor publice. 15.C.U. Verifica stadiul fizic al lucrarilor în teren. IX. în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul a 10000 Euro pentru fiecare achiziţie de produse. Asigură corespondenţa produselor. eficienţa utilizării fondurilor publice. transparenţa. 8. 8. 3. 10. Încasează taxele aferente parcărilor din sector. Întocmeşte temele şi caietele de sarcini pentru documentaţia privind reparaţiile sistemului rutier. Iniţiază şi finalizează procedura privind achiziţionarea directă de produse. Întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru toate contractele atribuite. Întocmeşte comenzi pentru marcare.C. 24 . respectând principiile: libera concurenţă. participarea la acestea. negociere competitivă. servicii sau lucrări. Elaborează contractul de achiziţie publică. tratamentul egal şi confidenţialitatea. Estimează valoarea contractului de achiziţie publică şi selectează pro-cedura aplicată pentru atribuirea acestuia (licitaţie deschisă. Aplică procedurile specifice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Atribuie locuri de parcare la solicitarea cetăţenilor sectorului 4 în limita locurilor disponibile. 6. Propune măsuri pentru remedierea neconformitatilor. Transmite spre publicare în Monitrul Oficial al României anunţurile de intenţie. Serviciul Licitaţii 1. Întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. 2. 4. 7. dotare şi monitorizează prestarea Redactează şi trimite răspunsuri scrise la sesizări specifice activităţii. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.asistenta tehnica si cota prevazuta de legislatia în vigoare catre Inspectia de Stat în Constructii. 7. Participa la receptia partiala si finala a lucrarilor de investitii. Totodata verifica daca acestea au fost acceptate sau nu de persoana juridica achizitoare. 9.4. serviciilor. constatate în teren. nr. Verifica daca obiectiunile din procesul verbal de receptie au fost solutionate în termen. 3. împreuna cu dirigintii de santier.36. împotriva celor care îşi abandonează autovehiculele pe locurile de parcare şi împotriva celor care îşi parchează autovehiculele cu o masă mai mare de 3. Transmite invitaţiile de participare. Întocmeşte dispoziţii privind comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor. 9. negociere cu o singură sursă. IX. 10. 5.37. Verifică situaţiile de lucrări aferente reparaţiilor de sistem rutier. 8. concurs de soluţii). 5. Verifica legalitatea decontarilor pentru lucrarile de constructii si montaj la obiectivele de investitii. Asigura convocarea comisiei de receptie finala. 14. 12.5 t. 11. Verifica decontarea cheltuielilor efectuate pentru dirigentia de santier. procesele-verbale aferente acestor recepţii.34/2006 . Verifică stadiul fizic al lucrărilor pe teren privind reparaţiile sistemului rutier. comunicările privind rezultatul apli-cării procedurii aplicate şi răspunsurile la clarificările solicitate de ofertanţi.19 din O. conform art. către Di-recţia generală a finanţelor publice. 6. Serviciul Urmarire Investiţii 1. în conformitate cu legislaţia în vigoare. 11. licitaţie restrânsă. şi lucrărilor cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în CPSA. Asigura eliberarea garantiei de buna executie dupa încheierea procesului verbal la terminarea lucrarilor sau procesului-verbal de receptie finala. servicii sau lucrări. 5. de participare şi de atribuirea contractului de achiziţie publică. Ia măsuri contravenţionale împotriva celor ce parchează în locuri neautorizate. Asigura organizarea receptiei la finalizarea lucrarilor. cerere de ofertă. 2. Ia măsuri contravenţionale.

Intocmeste.-urile de pe raza sectorului 4 si a Municipiului Bucuresti pe domenii de activitate. Ţine legatura permanent cu organizatiile neguvernamentale informând operativ seful de birou despre problemele care apar în acest domeniu.G. 2. conducere. urmând sa centralizeze rezultatele. 12. Serviciul Management Programe si Proiecte Comunitare 1. parteneriate cu ONG-urile si alte organizatii civice.Consilierii Personali Primar 1. administratia centrala si locala. referate si sinteze. 11. work-shopuri.N. Asigura consultanta de specialitate pentru solutionarea problemelor. Participa cu materiale de sinteza. 3. Încheie parteneriate cu toate O. Întocmeste si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda finantari de proiecte si oportunitatile de realizare de programe (cereri de finantare) cu finantare UE. la solicitarea Primarului. Actualizeaza baza de date care cuprinde toate O. conventii de colaborare. note. Verifică stadiul fizic pe teren şi a situaţiilor de lucrări aferente amenăjării de parcări ecologice. la urmarirea si aplicarea standardelor de calitate in actul administrativ. 39. Face invitatii pentru discutarea si solutionarea unor sesizari precum si pentru încheierea unor potentiale parteneriate. 15. Reprezentarea institutiei Primarului in raporturile cu cetatenii. 5. Acorda consultanta compartimentelor Primariei si institutiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de scriere a de proiectelor (cereri de finantare). 19. la solicitarea Primarului.N. internet). la nivel national pentru a face cunoscuta activitatea primariei în domeniu. 16. elemente de sinteza necesare adoptarii unor decizii privind strategia si proiectele de dezvoltare durabila.38. 9. Contacteaza orice alte organisme abilitate de lege respectiv. 2. prezinta conducerii (prin intermediul directorului direcţiei relaţii cu comunitatea locală) noi modalitati de colaborare respectiv: contracte. 13. informari. 5. seminarii. 3.G. Întocmeşte temele de proiectare. organisme guvernamentale. 17. cu finantare UE.-urile care doresc colaborare cu Primaria Sectorului 4. IX.C.) proiectele cu finantare UE realizate de administratia publica locala a sectorului 4. Stabileşte obiectivele privind amenajarea de parcări ecologice şi cuprinderea lor în planul de investiţii anual. 18. neguvernamentale si culte si prezinta directorului direcţiei relaţii cu comunitatea locală propuneri de repartizare a lor la serviciile interesate. Face propuneri si împreuna cu celelalte servicii din primarie. Centralizeaza informatii cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea sectorului 4 si resursele ce stau la dispozitia comunitatii .-urilor. 8. Întocmeste fisa O. Elaboreaza. Întocmeşte dispoziţii privind comisiile pentru recepţiile la terminarea lucrărilor şi finale. 7. promovare. 14.16. etc. 25 . armonioasa si spatial echilibrata a Sectorului 4. Desfăşoară activităţi cu privire la accesarea de fonduri internaţionale de finanţare pentru dezvoltare şi modernizare. Participa la implementarea aquis-ului comunitar in administratia publica a Sectorului 4. raspunsuri catre diferite institutii sau cetateni. neguvernamentale sau societati comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetatenilor de pe raza sectorului 4. 4. Disemineaza (prin pliante. monitorizare şi evaluare a proiectelor cu finanţare din banii publici şi fonduri UE. persoane fizice si juridice din tara si strainatate. la diferite manifestari organizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti. alte institutii si organizatii. proceseleverbale aferente acestor recepţii şi participarea la acestea.G. Primeste cererile si sesizarile organizatiilor guvernamentale. 4. in baza competentelor stabilite de Primar . 10.N. Monitorizeaza beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezinta aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media. 6. primeşte şi verifică proiectele. Derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de iniţiere.

Întocmeşte Planul de apărare împotriva inundaţiilor. 7. gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă al Sectorului 4.E.D. si Consiliului Local al Sectorului 4. Dispozitiilor Primarului General si ale Primarului Sectorului 4. 5. 3. Participa la dezvoltarea si utilizarea corespunzatoare a sistemului informatic integrat. 6. 8. 40. siguranta nationala si ordine publica. Analizeaza si propune masuri pentru imbunatatirea sistemului de relatii functionale din cadrul Primariei. Verifica si propun masuri privind cazurile semnalate in legatura cu coruptia. sesizate de cetateni sau prin constatari proprii. Colaboreaza cu organele specializate in mentinerea ordinii publice. Autoritatea de sănătate publică. de natura a prejudicia patrimoniul si imaginea Primariei Sectorului 4. delimitarea competentelor si responsabilitatilor.U.se subordoneaza direct Primarului si are ca obiect de activitate asigurarea respectarii legislatiei si actelor normative in vigoare. sigurantei cetateanului. 2. 11. Participă la aplicaţiile. Primeste si verifica continutul petitiilor adresate Primarului Sectorului 4. Apa Nova. 7. după caz Instituţia Prefectului şi alte instituţii abilitate în domeniu. Executa dispozitiile Primarului privind efectuarea actiuniilor de control/verificare si propune modalitati de solutionare pentru cazurile repartizate. Planul de protecţie civilă şi Planul de apărare împotriva dezastrelor pentru Primăria sectorului 4. traficul de influenta ori sustragerile de valori si bunuri materiale. cresterea calitatii serviciilor si stimularea inovarii. 8. a Hotararilor C.T. Extinde controlul în vederea stabilirii eventualelor prejudicii. Întocmeşte Planul privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în sectorul 4 al angajaţilor şi bunurilor Primăriei Sectorului 4. 4. precum si executarea prevederilor acestora. Controleaza si verifica modul de cunoastere. cu Serviciul de prevenire pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” din Bucureşti şi cu serviciile descentralizate şi deconcentrate la nivelul sectorului – R.B. grupele şi echipele de protecţie civilă.6. 5. aplicare si respectare a legislatiei in vigoare. 2. 10. 8. Asigura reprezentarea Primariei la manifestarile organizate de structurile militare de aparare. exerciţiile şi concursurile de specialitate conform Planului de pregătire aprobat prin Dispoziţia Primarului Sectorului 4. informează şi centralizează situaţiile deosebite de pe raza sectorului 4 raportând Primarului sectorului 4 şi la dispoziţia acestuia. rutiere. 10. Serviciul CORP CONTROL PRIMAR . Distrigaz. Electrica.M. a Comisiei pentru Probleme de Apărare. 7. Colaboreaza cu celelalte compartimente sau. Analizeaza si propune masuri privind cazurile de incalcare a legislatiei sau drepturilor cetatenilor. 4. Asigură secretariatul tehnic permanent al Comitetului Local pentru S. Biroul Management Situatii de Urgenta 1. 9. dupa caz. Întocmeşte documentaţia de protecţie civilă care conţine Dosarul de organizare. hotararilor si dispozitiilor. Întocmeşte Planul de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi /sau alunecări de teren. Constituie formaţiunile. 9. Inventariază. 1. 41. Urmareste modul in care se indeplinesc prevederile Hotararilor Consiliului Local si dispozitiile Primarului. precum si pentru situatii de urgenta. 3. cu reprezentantii organelor si institutiilor cu atributiuni in combaterea coruptiei si criminalitatii organizate. manifestarile de birocratism. cu ocazia semnalării unor iregularităţi constatate în rapoartele de audit public intern întocmite de Direcţia de audit public intern cu ocazia misiunilor desfăşurate la nivelul Primăriei sectorului 4 şi al serviciilor publice de interes local. repartizate spre solutionare Corpului de Control.G. Face propuneri de constituire prin decizia conducătorului instituţiei. neglijenta in serviciu sau acte de coruptie.A. Colaborează cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” al Municipiului Bucureşti. 26 . specifice administratiei publice locale. 6. Întocmeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor în caz de accident chimic. al sectorului 4 pentru situaţii de urgenţă. Participa la evenimente si actiuni publice menite sa contribuie la crearea unei imagini pozitive si unei bune reputatii Primariei si personalului acesteia.

Asigură baza de date necesară desfăşurării activităţii pentru situaţii de urgenţă în cadrul Primăriei sectorului 4 şi la nivelul sectorului 4. Asigură realizarea măsurilor stabilite de organele de control 42. 13. Constituie formaţiunile. pliante etc. 14. Inventariază. Asigură informarea fiecărei persoane. corespunzător funcţiilor exercitate. 17. precum şi mijloacele de prevenire necesare. întocmirea şi completarea. 23. Propune conducerii Primăriei sectorului 4 luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor pe linie de situaţii de urgenţă: afişe. la nivelul Primăriei sectorului 4 şi cel al sectorului 4 servicii de urgenţă voluntare. 2. 24. 15. 19. Asigură recertificarea serviciilor la temenele prevăzute de organismul de certificare. coordonează şi efectuează auditul intern privind evaluarea SMC. 12. Efectuează instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. Întocmeşte şi actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces şi operaţionale specifice serviciilor din primărie pe baza principiilor de management al calităţii. anterior angajării în muncă în cadrul instituţiei. 13. 16. 9. 8. Oferă servicii suport pentru colectarea de informaţii şi date statistice din sector 5. Urmăreşte menţinerea calităţii serviciilor la standardele la care au fost certificate. 18. 10. 17. Asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a regulilor privind respectarea Normelor privind situaţiile de urgenţă şi stabileşte categoriile de instructaje în acest domeniu. Analizează instrumentele necesare în desfăşurarea activităţilor şi proceselor Primăriei sectorului 4 3. Stabileşte şi implementează la nivelul instituţiei stategia privind sistemul informatic integrat. Realizează şi actualizează conţinutul paginii web a Primăriei. SERVICIUL INFORMATICĂ SI SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII 1. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă. 20. Stabileşte o stratege informatică unitară la nivelul sectorului 4. grupele şi echipele pentru intervenţie şi prim ajutor pentru situaţii de urgenţă. 21. Stabileşte pentru salariaţii Primăriei sectorului 4 obligaţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul situaţiilor de urgenţă. 21. 11. 16. Asigură aplicarea principiilor de management al calităţii şi controlează respectarea aplicării acestor principii. 22. 15. Coordonează şi urmăreşte îndeplinirea acţiunilor corective şi preventive rezultate în urma auditului intern privind evaluarea SMC. Asigură buna funcţionare a sistemului informatic al Primăriei Sector 4. 23. 6. Asigură continuitatea în funcţionare. Stabileşte strategia de informatizare a administraţiei publice locale a Primăriei sectorului 4. 14. Întocmeşte Programul anual de audit. 22. 27 . Propune soluţii privind înlăturarea neconformităţilor. Constituie. 24. Participă la şedinţele de pregătire pentru situaţii de urgenţă organizate de Instituţia Prefectului şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” a Municipiului Bucureşti. după caz. 19. Asigură instruirea personalului din cadrul primăriei cu privire la documentele SMC. a fişelor individuale de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă. Efectuează şi ţine la zi reviziile şi ediţiile documentelor SMC. Gestionează documentele SMC. Organizează. 7. Implementează documentele Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în cadrul tuturor compartimentelor din primărie. Face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii pentru situaţii de urgenţă în cadrul Primăriei sectorului 4 şi la nivelul sectorului 4. 20. Întreţine relaţii de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele primăriei şi cu organismul de certificare . Supraveghează modul de funcţionare al sistemului de management al calităţii şi informează primarul cu privire la neconformităţile apărute. 18. Asigură realizarea acţiunilor corective rezultate în urma auditului de certificare şi a celor de supraveghere.12. în termenul prevăzut de lege. şi după caz Instituţia Prefectului şi alte instituţii abilitate în domeniu. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate organelor de control din partea Instituţiei Prefectului sau alte organe abilitate. uşurinţă şi accesibilitate în exploatare a informaţiilor gestionate 4. Actualizează procedurile generale şi manualul calităţii în funcţie de modificările intervenite. centralizează şi informează primarul sectorului 4 cu privire la situaţiile deosebite de pe raza sectorului. securitate.

10. pentru defecţiunile grave vor apela la firma specializată cu care există contract de service 32. Pune în valoare resursele informaţionale centralizate (informaţii şi date statistice centralizate. pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local. Întocmeşte periodic referate privind greutăţile întâmpinate în desfăşurarea activităţii 37..F. etc).a. funcţie de punctajul obţinut şi le supune spre aprobare. Întocmeşte referate şi le supune “Comisiei sociale de repartizare a locuinţelor” în vederea aprobării şi emiterii repartiţilor pentru locuinţe. ca urmare a unor legi reparatorii. includerea sau excluderea unor persoane în fişa locativă. SERVICIUL SPAŢIU LOCATIV 1. 26. Salariaţii compartimentului instruiesc şi coordonează responsabilii informatici nominalizaţi de şefii de serviciu 43. 2. calculul chiriei.). 28. 5. cererile de modificare a contractelor de închiriere pentru locuinţele administrate de A.25. Întocmeşte note informative privind funcţionarea defectuoasă a tehnicii de calcul din dotare. proiectarea şi implementarea informatizării activităţii celorlalte servicii ale primăriei şi integrarea lor în sistemul informatic existent 39. Calculează punctajele fiecărei cereri. ş. 28 . rapoarte etc. diferenţiat. verifica pe teren sesizările şi reclamaţiile cu privire la unele aspecte ce ţin de spaţiu locativ. 9. Coordonează activitatea de culegere de date statistice cu privire la viaţa socio-economică a sectorului 4 şi colaborează cu instituţiile abilitate în domeniul statisticii. Constată defecţiunile apărute la posturile de lucru şi asigură service-ul acestora (defecţiuni ce pot fi remediate. 4. încadrează şi întocmeşte răspunsurile la cererile de locuinţe depuse de către cetăţenii sectorului 4. în vederea contractării sau cumpărării. erori apărute datorită utilizării necorespunzatoare a diverselor aplicaţii. 8. verifică în vederea avizării. Utilizează eficient tehnica de calcul din dotare şi nu permite accesul persoanelor neautorizate la aceasta 33. Consiliului local. în imobilele proprietate de stat şi ia măsuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor. 7. pe categorii de locuinţe (sociale. structurate pe număr de camere. evidenţiind motivele care au generat această situaţie 36. transcrierea. Face parte din comisia de achiziţionare a echipamentelor hardware şi software 42. verifică. în fiecare an. bănci de date publice etc. demonstraţii organizate de instituţii specializate din acest domeniu 41. prezentări. Studiază documentaţii şi publicaţii de specialitate 43 . analizează. Acordă asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primăriei 29. Urmăreşte şi acordă asistenţă de specialitate tuturor serviciilor pentru satisfacerea cerinţelor de maximă urgenţă solicitate de conducerea primăriei 40. Urmareşte utilizarea tehnicii de calcul în interesul instituţiei 34. Participă la simpozioane. Asigură asistenţa tehnica primară pentru aplicaţiile achiziţionate 30. blocarea sistemului. Paticipă la analiza. persoanelor ale căror locuinţe au fost retrocedate sau sunt în curs de retrocedare foştilor proprietari.). cu chirie pentru tineri. ş. asigură minimă asistenţă juridică şi acordă îndrumări. 6. colaborând cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei sector 4 şi cu alte instituţii. bănci de date. Întocmeşte referate privind calitatea lucrărilor de întreţinere/service a tehnicii de calcul din dotare – executate de firmele cu care instituţia are contracte în acest sens 38. Întocmeşte listele de priorităţi. având situaţii locative ce necesită un spaţiu de locuit sau extinderea celui existent. 3. urmăreşte derularea contractelor de închiriere emise de Primăria sectorului 4. Centralizează documentele ce conţin informaţii de interes public şi realizează baze de date statistice de interes general (nomenclatoare.) necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Primăriei sector 4. 27. Primeşte. întocmeşte contractele de închiriere pentru locuinţele ce sunt în patrimoniul Primăriei sectorului 4 sau/şi date în administrarea acesteia. privind transcrierea. supunerea spre aprobare a schimbului de locuinţă sau a rezilierii contractului. în funcţie de situaţia socială şi cea locativă prezentată de către solicitant.I. Foloseşte eficient materialele consumabile necesare bunei funcţionări a tehnicii de calcul din dotarea serviciului 35.). (modificarea.a. verifică şi întocmeşte răspunsuri la solicitările ce se referă la situaţii juridice privind unele imobile naţionalizate. Adiministrează reţeaua de calculatoare 31.

8. 3. de manifestari sociale. 7.E. programe pentru diversele activitati publice si evenimente artistice. 45. 6.S. 9. culturale. Stabileste legaturi cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale in scopuri artistice. stiintifice.instituţiilor sau persoanelor cu care primãria are relaţii de colaborare. Initiaza si organizeaza intâlniri. culturale. 14. Ministerul Muncii. Asigura legatura cu Ministerul Educatiei si Cercetarii.2005 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi ale H. 4.01. Concepe şi organizeazã programe de acţiuni referitoare la problemele de integrare ale minoritãţilor şi a altor categorii sociale defavorizate sau marginalizate social.. 4. rezolvarea unor aspecte referitoare la tineret. Asigurã relaţia Primãriei sectorului 4 cu confesiunile. Initiaza si organizeaza.C. în condiţiile legii referitoare la problemele de integrare ale minoritãţilor. Intocmeşte anchete şi interviuri. în colaborare cu alte instituţii abilitate şi organizaţii ale societãţii civile. sportive etc. alte manifestãri ale criminalitãţii) în vederea recuperãrii sociale a acestora. Solidaritatii Sociale si Familiei. Urmareste programul (Calendarul) U. seminarii. Analizeaza cererile. 3.C. manifestari locale. 5. Ministerul Culturii si Cultelor.01. in colaborare cu alte institutii abilitate si organizatii ale 2. SERVICIUL SPORT ORGANIZARE EVENIMENTE PUBLICE 1.L.SERVICIUL CULTE ŞI INTEGRARE MINORITĂŢI 1. monitorizeaza nevoile si propune proiecte care privesc 7. 10.2005 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor. ateliere de lucru pe teme de interes public. Participa la identificarea si realizarea de activitati cultural-sportive si recreative in sector. societatii civile.4 nr. Transmite invitaţii. de mediu etc si organizeaza. în numele Primãriei sectorului 4. consum de droguri. Organizeazã şi participã.2/13. sport desfasurate in Sectorul 4. etc. 11. la acţiuni de caritate. programe alternative pentru cei predispuşi la activitãţi antisociale (delicvenţã. cultele şi organizaţiile religioase recunoscute official de pe raza sectorului 4. 12. Efectueaza activitatea de protocol a Primãriei sectorului 4 şi de obţinere a paşapoartelor de serviciu şi a vizelor necesare. 5. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR Această structură organizatorică funcţionează în baza prevederilor H.7/27.4 nr. sportive. 6. felicitãri. Concepe şi executã machete pentru afişe. impreuna cu celelalte resorturi de specialitate. Ministerul Sanatatii. dezbateri. cultura. 29 . culturale. diplome. invitaţii.L. cadori şi alte materiale promoţionale. Propune şi organizeazã.44. Agentia Nationala pentru Sport si urmareste aplicarea de catre institutiile de profil din Sectorul 4 a reglementarilor . 2. 13. Urmãreşte şi coordoneazã evidenţa dosarelor organizaţiilor partenere şi a proiectelor de finanţare în curs de desfãşurare. Organizeazã acţiuni de susţinere financiarã şi organizatoricã pentru comunitãţile implicate în construirea/restaurarea locaşurilor de cult.S.

atât ale posturilor de conducere cât şi ale celor de execuţie privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor. pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei. . şefii de compartimente: . reclamaţiilor.13 Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu. incluse în fişa postului. se sancţionează conform legislaţiei muncii şi Regulamentului de Ordine Internă.Colaborează cu toate compartimentele Primăriei. 30 . Art.15 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr. completând fişele de post ale acestora.Colaborează cu diverse instituţii publice de la nivel local sau guvernamental în funcţie de competenţele stabilite de lege şi atribuţiile specifice domeniului de activitate.188/1999 republicată privind statutul funcţionarilor publici şi cu Codul Muncii. precum şi cu instituţiile publice de interes local în măsura în care activitatea compartimentului o impune . sesizărilor şi propunerilor care se referă la activitatea compartimentului. Art.vor studia. Art. În cazul apariţiei de noi reglementări legislative în domeniu. analiza şi propune măsuri pentru creşterea operativităţii şi eficienţei în rezolvarea problemelor profesionale şi pentru o încărcare judicioasă a fişei postului fiecărui angajat. (3)Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine şefului de compartiment în cauză.sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal.informează operativ conducerea primăriei asupra activităţii desfăşurate şi propun măsuri de îmbunătăţire a acesteia.12 (1)Toţi şefii compartimentelor din cadrul Primăriei sectorului 4 au ca atribuţii comune. şefii compartimentelor vor repartiza salariaţilor din subordine sarcinile ce le revin acestora. informând conducerea primăriei. În acest sens. în vigoare. organele centrale ale administraţiei publice şi instituţiile specializate. vor întreţine relaţii funcţionale cu Primăria Municipiului Bucureşti şi Prefectura Municipiului Bucureşti. statutul funcţionarilor publici şi Regulamentul de Ordine Internă.CAPITOLUL IV ATRIBUŢII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR DISPOZIŢII FINALE Art.colaborează permanent între ei. .14 Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului de activitate si vor raspunde de aplicarea corecta a acesteia. Atribuţiile ce decurg din legislaţia nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Primăriei Sectorului 4.Îndeplinesc şi alte atribuţii în domeniu. . a cererilor.11 În desfăşurarea activităţii. viceprimar. asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată. serviciile de specialitate din Primăria Sectorului 4 şi serviciile de interes public local. Art. . cu conţinut secret. Art. specifice primăriei. .Prezintă rapoarte despre activitatea compartimentului solicitate de Primar si Consiliul Local al Sectorului 4 sau alte institutii ale statului care au asemenea competente . . împreună cu angajaţii care au aceste bunuri în fişele de inventar. (2)Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor.asigură securitatea materialelor.Participă la audienţele ţinute de primar.16 Şefii compartimentelor participă la şedinţele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 4 şi la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate. (4)Întregul personal al aparatului propriu are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii. Art. .vor analiza periodic şi vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivelul activităţii pe care o coordonează. Art.9 Şefii de compartimente vor întocmi fişele de post şi fisele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine. Orice comunicare făcută de Primăria Municipiului Bucureşti sau organele centrale va fi adusă la cunoştinţă conducerii primăriei. prezentând situaţiile cerute de membrii acestora.Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4. astfel încât orice problemă de serviciu apărută şi sesizată de salariaţii unui compartiment să fie adusă la cunoştinţă şefului care-l coordonează. în conformitate cu prevederile legislative în domeniul evaluării pe tipuri de funcţii (funcţii publice şi funcţii contractuale).10 În fişele de post vor fi cuprinse atribuţii. . răspund de scurgerea de informaţii şi de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc. şi obligatorii următoarele : . luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

6.17 (1) Toţi salariaţii primăriei au obligaţia de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. în vederea publicării acestora pe site-ul instituţiei.21 Şefii compartimentelor din cadrul Primăriei Sector 4. Art.20 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor. 5. 11.22 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 . are obligaţia să întocmească un raport privind constatarea în teren şi să-l prezinte şefului de compartiment în cauză.(1). Notă: Elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a fost realizată cu consultarea Direcţiei juridice La întocmirea prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare s-au avut în vedere următoarele norme legislative: I. 3. 7. Art. 1. HCGMB si HCL Sector 4 . 12. luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii din subordine. 2. 10. ___/________ şi intră în vigoare la data aprobării. sub semnătură.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 8. 2. persoane fizice sau juridice. Legea nr 82 / 1991 – Legea Contabilitatii . 11. 9. 1. au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor informaţiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleşi. II. Art. 5.188/1999 mofidicată şi completată privind statutul funcţionarilor publici. prevenirea si sanctionarea coruptiei . OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor . a functiilor publice si in mediul de afaceri . prevenirea si sanctionarea coruptiei . 8. şefii acestora asigurând. Art. 7. Deplasările în teren în timpul programului de lucru.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica . (3) Nerespectarea alin. efectuate de salariaţii Primăriei Sectorului 4. Art. a functiilor publice si in mediul de afaceri . 4. Art. DIRECTIA ECONOMICA Legea nr. va purta în mod obligatoriu număr de intrare de la Serviciul informaţii şi relaţii publice şi va fi distribuită compartimentelor cărora le este adresată sau care au atribuţii în conformitate cu obiectul corespondeţei.19 Toate compartimentele au obligaţia să trimită Serviciului informatică informaţiile de interes public. republicata Legea nr 19 / 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 31 .23 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 3. 10. 4.18 Corespondenţa venită în primărie din partea unor instituţii de stat. 6. (2) atrage după sine aplicarea sancţiunilor disciplinare conform Codului Muncii şi a Legii nr. (2) Personalul Primăriei Sectorului 4. vor fi consemnate în registrul aflat la poarta principală a instituţiei. prin hotărârea Consiliului Local. conform legii.Art. 9. DIRECTIA COMUNICARE PRIMAR SI RELATII CU MASS MEDIA Legea nr. care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu.

HG nr 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice 37. OMFP nr 1753 /2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv 32. Legea nr 273 / 2006 privind finantele publice locale 26.criteriilor. Codul Fiscal 18. HG nr 264 / 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli . evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale 24. OUG nr 123 / 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar 20. precum si organizarea . HG nr 1660 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din OUG nr 34 /2006 48. OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica . HG nr 1860 / 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autorităţilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. Legea nr 53 / 2003 – Codul Muncii 16. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii . Legea nr 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii 15. Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 13.12. OG nr 9 / 2004 privind unele contracte de garantie financiara 32 . Ordinul MFP nr 1792 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea . precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii. modificata si completata 43. lichidarea ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice . in interesul serviciului 29. OG nr 81 / 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice 34. HG nr 909 / 1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 15 / 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale 36. Legea nr 449 / 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora 39. Codul de Procedura Fiscala 19. Legea nr 341 / 2004 –legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 31. OUG nr 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar 25. OUG nr 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 46. Legea nr 32 / 1994 privind sponsorizarea 41. HG nr 71 / 2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice a contractelor de concesiune de servicii prevazute de OUG nr 34 / 2006 49. OMFP nr 1487 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial 38. Decretul nr 209 / 1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casa 28. OMFP nr 522 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive . Legea nr 519 / 2003 –legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2004 17. Legea nr 15 /1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale 35. Legea nr 500 / 2002 privind finantele publice 40. Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii 42. constituirea de garanti si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor 33. procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice 21. cu modificarile si completarile ulterioare 27. Legea nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca 14. Legea nr 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale 23. HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 44. OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 45. HG nr 518 / 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 30. OUG nr 192 / 2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici 22. Legea nr 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . HG nr 168 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr 54 /2006 47. a contractelor de achizitie publica .

22. 15. 1. 19.11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea. Legea nr 210 / 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii 4. 13. DIRECTIA INSPECTIE SI CONTROL Legea nr. 26. OUG nr 195 / 2005 privind protectia mediului 33 . 53.republicata .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. 10.50. targuri si oboare HG nr 843 / 1999 privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice OUG nr 78 / 2000 privind regimul deseurilor OUG nr 195 / 2005 privind protectia mediului Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.republicata Legea nr 12 / 1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite Legea nr 210 / 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii OG nr 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor HG nr 128 / 1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor Legea nr 61 /1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala . 52. OUG nr 78 / 2000 privind regimul deseurilor 7. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor 6. modificata si completata Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 modificat de OMDLPL nr 1329 / 2007 Legea nr 101 /2006 legea serviciului de salubrizare a localitatii HG nr 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HCGMB si HCL Sector 4 Legea nr. 14. precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice HG nr 573 / 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor HG nr 732 / 1996 privind unele masuri de comercializare a produselor agroalimentare in piete . 4.asociatiilor familiale si persoanelor juridice . OG nr 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor 5. combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 16. republicata . Legea nr. 7. 10.a ordinii si linistii publice . 6.U. OG nr 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice Legea nr 571 / 2003 – Codul Fiscal HGnr 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii571/2003 HCGMB si HCL Sector 4 . 54. Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici 3. 21.221/2006 pentru aprobarea O. 3. 12. nr.SERVICIUL PRESTĂRI SERVICII COMUNITARE 1. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Codul de procedură fiscală III. 24. 18. 8.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici HG nr 661 / 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator OG nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata HG nr 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000 Legea nr 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica . 11. 55.modificata si completata OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . modificata si completata OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor HG nr 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice Legea nr 359/ 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice . 2. 25. inregistrarea fiscala a acestora . 20. 5. 9. 51. 17.G. 23.

13. modificata si completata HG nr 1194 / 1996 referitoare la atributiile agentilor economici .52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică HCGMB si HCL Sector 4 10. 23.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public O. Legea nr 446 /2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare Legea nr 45 / 1994 privind apararea nationala a Romaniei Legea nr 481 / 2004 privind protectia civila Legea nr 477 / 2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare Legea nr 132 / 1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public Legea nr 319 / 2006 a securitatii si sanatatii in munca .nr. DIRECTIA RESURSE UMANE Legea nr. incorporarea si evidenta militara HG nr 1204 / 2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu. Legea nr. 477/2007 privind condul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora .G. 5.27/2002 privind reglementarea de soluţionare a petiţiilor Legea nr. a functiilor publice si in mediul de afaceri . 2. 17. 25. 26. prevenirea si sanctionarea coruptiei . 28.8. 19. 18. HG nr 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HCGMB si HCL Sector 4 10. modificata si completata OG nr 80/2003 privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene . 16. 1. 31. 12. precum si ale primarilor si viceprimarilor OUG nr 123 / 2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar Legea nr 19 / 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 14. 15. 21. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 IV. 11. 29. modificata si completata OG nr 6 / 2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007 . 7. 30. 27. Legea nr 101 /2006 legea serviciului de salubrizare a localitatii 9. 24.la mobilizare si pe timpul starii de razboi Legea nr 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare Legea nr 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor OMAI nr 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta Legea nr 349 / 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun . 20. 22. 3.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 53 / 2003 – Codul Muncii HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 1344 / 2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina Legea nr. modificata si completata prin OG nr 9 / 2008 OG nr 10 / 2008 privind nivelul salariilor de baza si a altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr 24 / 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr II si III la Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica . 8. 6. 9. precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale . 34 . 4. institutiilor publice si autoritatiilor administratiei publice privind recrutarea .

(modificata de OMDLPL nr 1329 / 2007 ) Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii HG nr 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism . 11. 20. 6. 7. 16.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . bunurilor . Legea nr 333 / 2003 privind paza obiectivelor . 22. a contractelor de achizitie publica . modificata si completata Legea nr 114 / 1996 Legea locuintei . Legea nr. 4. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 V. 24. 8. 12. modificata si completata 10. 14. 3. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 8.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. modificata si completata HG nr 1275 / 2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 114 / 1996. DIRECTIA ADMINISTRATIVA 1. Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 5. 19. modificata si completata Legea nr 333 / 2003 privind paza obiectivelor . autoritatilor sau instutiilor publice 35 . organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari HG nr 1588 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 230 / 2007 OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . bunurilor . prevenirea si sanctionarea coruptiei . HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 11. modificata si completata 9.modificata si completata . a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii . 15. republicata . 18. Legea nr 477 /2004 privind Codul de Conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice 4. 23. modificata si completata Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991republicata . modificata si completata Legea nr 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 3. constituirea de garanti si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici .legea locuintei . modificata si completata Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 VI. 13. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 7. Legea nr 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor . republicata . valorilor si protectia persoanelor . 9. Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. autoritatilor sau instutiilor publice Legea nr 16 / 1998 Legea Arhivelor Nationale .republicata . valorilor si protectia persoanelor . OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica . HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 6. 10. Legea nr. OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 12. DIRECTIA RELATII CU COMUNITATEA LOCALA 1. constituirea de garanti si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici . 2. 5. republicata Legea nr 230 / 2007 privind infiintarea . 21. 25. a functiilor publice si in mediul de afaceri .28. 17.

11. republicata Legea nr 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea nr 230 / 2007 privind infiintarea . 6.1995 privind valorificarea bunurilor scoase din functiune apartinand institutiilor publice 21. modificata 16. OG nr 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice 17. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 VII. republicata 14. 14. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Legea nr. 3. prevenirea si sanctionarea coruptiei . 11. HG nr 841 / 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice 20. 9. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari HG nr 1588 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 230 / 2007 36 . 15. HG nr 2139 / 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe 19.10.13. 20. Legea nr 15 /1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale 15. 15. DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN 1. 13. 5. a functiilor publice si in mediul de afaceri . Legea nr 53 / 2003 –Codul Muncii OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 11.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 571 / 2003 – Codul Fiscal HG nr 44 / 2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571 / 2003 OG nr 92 / 2003 Codul de Procedura Fiscala Decretul nr 31 / 1954 cu privire la persoanele fizice si persoanele juridice Decretul nr 32 / 1954 de punere in aplicare a Codului Familiei si Decretului nr 31 / 1954 Legea nr 53 / 2003 – Codul Muncii Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici Legea nr 146 / 1997 privind taxele juridiciare de timbru Decretul nr 167 / 1958 privind prexcriptia extintiva Legea nr 31 / 1990 –legea societatilor comerciale . 19. 5. 6. 17. 12. 2. Regulament din 23. 4. 2.Legea nr 672 / 2002 privind auditul public intern OMFP nr 38 / 2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 VIII. DIRECTIA JURIDICA 1. 8. 12. 9.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 7. 18. 16. 10. 3. 13. 8. OMFP nr 1753 /2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv 18. Legea nr 82 / 1991 – Legea Contabilitatii . 4. Constitutia Romaniei Codul Civil Codul de Procedura Civila Codul Penal Codul de Procedura Penala Legea nr. 14. 7. HCGMB si HCL Sector 4 22. OG nr 89 / 2004 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea eficienta a veniturilor cu destinatie speciala in sectorul energetic . 10.

119/1996 cu privire la actele de stare civilă 51. OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite .legea locuintei . republicata . modificata si completata 41. modificata si completata 29. precum si a celor aflate in patrimoniu regiilor autonome de interes local . a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii . republicata . a legii administratiei publice locale nr 215 / 2001 si a legii nr 393 / 2004 privind statutul alesilor locali . Legea nr 36 / 1995 legea notarilor publici si activitati notariale 45. prevenirea si sanctionarea coruptiei .1945-22. 5. modificata si completata 35. Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . modificata si completata 26. in perioada 6. Legea nr 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere . republicata . modificata 6. modificata si completata 27. 43. Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea nr. 4.21. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Tehnic Consiliul Local . Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 modificat de OMDLPL nr 1329 / 2007 30. 3. a contractelor de achizitie publica . Codul Familiei 46. modificata si completata 40. republicata Legea nr 35 / 2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr 67 / 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale . OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 37. 30. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 50. Legea nr 514 / 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic 25. Legea nr 272 / 2004 –privind protectia si promovarea drepturilor copilului – modificata 48. HG nr 1275 / 2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 114 / 1996. HG nr 168 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr 54 /2006 39.republicata . OUG nr 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica 38. Legea nr. OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica .modificata si completata 31. a functiilor publice si in mediul de afaceri . Legea nr 393 / 2004 privind statutul alesilor locali . Documente .Legea nr 18 / 1991 privind fondul funciar . republicata . HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 23.03. OG nr 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare 28. Legea nr 17 / 2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice – republicata 47. Legea nr 114 / 1996 Legea locuintei . 35 HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 36. Legea nr 554 / 2004 privind contenciosul administrativ 24. HG nr 489 / 2005 pentru aprobarea modelului declaratiei privind interesele personale ale alesilor locali 37 . 2.1989 . HG nr 1341 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr 550 /2002 42. solicitate potrivit prevederilor Legii nr 18/1991 si a Legii nr 169 / 1997 32.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 67 / 2004 pentru alegerea autoritatilor publice locale .12.Electoral 1. modificata si completata 7. HCGMB si HCL Sector 4 52. HG nr250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr10/2001 34. Legea nr 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv . republicata . OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 44. modificata si completata Legea nr 340 / 2004 privind prefectul si institutia prefectului . Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 22. Legea nr 550 / 2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate private a statului si a celor de prestari servicii aflate in administrarea consiliilor judetene sau locale . modificata si completata 33. Ordonanta nr 41 / 2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice – modificata si completata 49.

modificata HG nr 720 / 2000 privind listele electorale permanente . 9. modificata si completata Legea nr 3 / 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului . 19. 7. modificata si completata HG nr 697 / 2000 privind calitatea de alegator . 15. Decret nr 1051 / 2002 pentru promulgarea legii privind aprobarea OG nr 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor Locale 5. Legea nr 370 / 2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei . 21. republicata . 10.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. a functiilor publice si in mediul de afaceri . a functiilor publice si in mediul de afaceri . Codul Muncii 3. 5. Ordonanta 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor Locale 6. 14. prevenirea si sanctionarea coruptiei 7. Legea nr 673 / 2002 privind aprobarea OG nr 35 / 2002 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor Locale 4. prevenirea si sanctionarea coruptiei Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Compartiment Juridic Consiliul Local 1. 11.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Codul Muncii Legea nr 67 / 2004 pentru alegerea autoritatilor publice locale . 10. Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 9. republicata OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . 20. 13. 3. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 11. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Biroul Administratie Publica 1. OG nr 27 /2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 8. 4. 2. 12. 6. 13. 18. Legea nr. 14. modificata si completata Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 393 / 2004 privind statutul alesilor locali Legea nr 554 / 2004 privind contenciosul administrativ Legea nr 514 / 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 38 . modificata si completata Legea nr 340 / 2004 privind prefectul si institutia prefectului . Legea nr.8. 16. HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 10. 11. modificat Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica OG nr 27 /2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . 8. 12. 9. Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . HCGMB si HCL Sector 4 12. 17.

13. lucrarilor si a constructiilor HG nr 62 / 1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii si de dezvoltare . republicata HG nr 896 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 15 / 2003 Legea nr 68 / 1991 privind registrul agricol 28. atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor . 36. 29. 19. 10. 32.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Codul Civil Codul de Procedura Civila Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.50/1991 Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 modificat de OMDLPL nr 1329 / 2007 Legea nr 571 / 2003 privind Codul Fiscal OG nr 92 / 2003 privind Codul de Procedura Fiscala HG nr 44 / 2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571 / 2003 Legea nr 554 / 2004 privind contenciosul administrativ Legea nr 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Legea nr 184 / 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect Hg nr 273 /1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente acestora HG nr 1739 / 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si / sau autorizarii privind securitatea la incendiu Legea nr 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia . republicata . cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor Legea nr 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice . 2. precum si unele drepturi ale invalizilor si a vaduvelor de razboi HG nr 1217 /2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor a. 15. 12. Legea nr. solicitate potrivit prevederilor Legii nr 18 / 1991 si ale Legii nr 169 /1997 Legea nr 7 /1996 –legea cadastrului si a publicitatii imobiliare Legea nr 341 / 2004 –legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 Legea nr 44 / 1994 privind veteranii de razboi . 35. 24. 14. 34. 25. cu corespondent in devizul general al lucrarii . a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate . 39 . pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General OMLPAT nr 34 / 1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului .A. 20. art. modifica si completata Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii – modificata Legea nr 114 / 1996 Legea locuintei . modificata si completata HG nr 584 / 2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban HG nr 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism OG nr 63 / 2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii HG nr 766 / 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii HG nr 925 / 1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor . republicata . 37. DIRECTIA EVIDENTA URBANISM SI AMENAJARE TERITORIU 1. precum si a criteriilor de realizare a acestora . 26. 21. 31.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38. a executiei . precum si unele masuri adiacente HG nr 890 / 2005 pentru aprobarea regulamentului privind procedura de constituire . 18. 9. 4. 6. 30. 5. 7. 11.13 alin 3 si 4 din Legea nr 44 /1994 Legea nr 247 / 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei . 17. 22. 16. modificata si completata Legea nr 1 /2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere . precum si punerea in posesie a proprietarilor Legea nr 15 / 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala . 27. 8. modificata si completata Legea nr. precum si a documentelor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor Precizare MLPAT nr 5122 / 1999 privind modul de constituire si virare de catre investitori sau proprietari a cotei de 0.IX . 3. 23. 39. republicata .5 % din valoarea devizului de constructii . DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SI SERVICII PUBLICE IX. 33. modificata si completata Legea nr 18 /1991 legea fondului funciar .

215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici OUG nr 195 / 2005 privind protectia mediului OUG nr 78 / 2000 privind regimul deseurilor HG nr 621 / 2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HG nr 128 / 2002 privind incinerarea deseurilor OMMGA nr 756 / 2004 pentru aprobarea normativului tehnic privind incinerarea deseurilor OG nr 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor OG nr 21 / 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale OG nr 71 / 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local . 46. 52. 3. 2. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 IX .40. Legea nr. OG nr 1 / 1992 privind registrul agricol HG nr 175 /2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007 – 2011 HG nr 661 / 2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator OG nr 21 / 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale Legea nr 230 / 2007 privind infiintarea . Legea nr 107 /1996 Legea apelor 50. 51. OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . 54. 3. modificat si completat 11. republicata HG nr 273 / 1994 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora – modificata si completata OG nr 71 / 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local . 41. 9. 16. 6. 10. 11. 45. 42. C. modificata Legea nr 325 / 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica Legea nr 230 / 2006 a serviciului de iluminat public 40 . Codul Fiscal Codul de Procedura Fiscala OG nr 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor . modificata si completata 48. 4. Legea nr. 7. OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 47. organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari HG nr1588 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 230/2007 OG nr 36 / 2003 privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar – fiscala Legea nr 252 / 2003 privind registrul unic de control 46. 47. 15. modificata si completata Legea nr 241 / 2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare –modificata si completata OG nr 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor . 5. HCGMB si HCL Sector 4 13. 43. 44. DIRECTIA DE DEZVOLTARE URBANA 1. 53. 8. 6. 17.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 7 / 2004 privind Codul de Conduita a Functionarilor Publici Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata OG nr 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare OG nr 21 / 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale Legea nr 199 / 2000 privind utilizarea eficienta a energiei – republicata HG nr 1259 / 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 199/2000 Legea nr 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice . 8. 14. 9. 48. 5. Legea nr. B. DIRECTIA DE MEDIU 1. 55. republicata HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 IX. 56. 12. Legea nr 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice 49. 50. 13. 10.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane 12. 7. 2. 4. 49.

HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici 32. H. HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 8.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată. Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice .421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale 34.nr. Codul Muncii 3. HG nr 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare 20. modificata si completata 5.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 23. OUG nr.156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora . republicata . Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 4. a functiilor publice si in mediul de afaceri . Legea nr 10 / 1995 privind calitatea in constructii – modificata 29. modificata si completata 19.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. OUG nr 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica . Legea nr.421/2002 35. OANRMAP nr 155 / 2006 privind aprobarea Ghidului pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica 22. HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici 31.modificata si completata . HCGMB si HCL Sector 4 37. a functiilor publice si in mediul de afaceri . HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru 41 . prevenirea si sanctionarea coruptiei 9. OMAN nr 30 / 1995 pentru aprobarea precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului . modifica si completata 21.(modificata de OMDLPL nr 1329 / 2007 ) 26. precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor 27. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Corp Control Primar 1. Legea nr. Ordin MTCT nr 1430 / 2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 25.18. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Consilieri Personali Primar 1. Legea nr. HG nr 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism 28. Legii nr 50/1991republicata . modificata si completata 24. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 6. Legea nr 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.G. Codul Muncii 3. prevenirea si sanctionarea coruptiei 30. Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 4. 33. Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice . OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata 10.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. Legea nr 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia . a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii . cu modificările şi completările ulterioare 36. Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica . Legea nr. HCGMB si HCL Sector 4 11. Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 7. a contractelor de achizitie publica .

14. 7. 2. 11. 4. 3. 2. 10. OUG nr 27 / 2003 privind procedura aprobarii tacite . 9. 13. Legea nr. modificata si completata Legea nr 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata . 4.672/2002 privind auditul public intern OMFP nr. 7. prevenirea si sanctionarea coruptiei Legea nr. 2.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici HG nr 1209 / 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici HG nr 611 / 2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici OG nr 27 / 2002 privind reglementarea de solutionare a petitiilor modificata si completata Legea nr 8 / 1996 privind dreptul de autor . republicata Legea nr 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor Ordinul MAI nr 712 / 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale privind instruirea salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta .Cerinte SR EN ISO 9001 : 2001 Sisteme de management al calitatii. modificat Ordinul MAI nr 786 / 2005 privind modificarea si completarea Ordin MAI nr 712 / 2005 Ordin MAI nr 163 / 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare inpotriva incendiilor Legea nr. Legea nr. HG nr 950 / 2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr 19 / 1994 42 . 5. 3. 3. 8. 12. 12. a functiilor publice si in mediul de afaceri . modificata si completata HG nr 58 / 1998 privind strategia de informare la nivel national Recomandari elaborate de CNI SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitatii. 11.38/2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Biroul Management Situatii de Urgenta 1. Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare Legea nr. 6. 10. 4. 8. 7. 10. 8. 6. Ordonanta nr 19 / 1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte pentru tinerii casatoriti cu varsta de pana la 35 de ani modificata prin Ordonanta nr 76 / 2001 si aprobata prin Legea nr 734 / 2001 6. 9. personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora .215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 481 / 2004 privind protectia civila . modificata si completata Legea nr 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public HG nr 123 / 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea nr 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice .45/1994 privind apărarea naţională a României Legea nr. 12.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Informatica si Sisteme de Management al Calitatii 1.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 114 / 1996 –legea locuintei republicata si modificata prin Legea nr 145/1999 HG nr 1275 / 2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 114/1996 5. 6. 11. 5.5. 9.Principii Fundamentale si Vocabular HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Spatiu Locativ 1.

7. 5. in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti 14. Legea nr 112 / 1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului 12. Legea nr 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte 9. HCGMB si HCL Sector 4 17. OUG nr 40 / 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte . Legea nr. 3. 8. modificata si completata de Legea nr 241 / 2001 8. Legea nr. Codul Muncii 3. Legea nr 69 / 2000 Legea Educatiei Fizice si Sportului 6. OUG nr 68 / 2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national 11. 6. OUG nr 83 / 2001 privind transmiterea temporara a unor imobile situate in Municipiul Bucuresti din administrarea Regiei Autonome Locato . HG nr 775 / 1998 privind aprobarea metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora . OUG nr 51 / 2006 pentru aprobarea Programului National privind Sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala 15. Organizare Evenimente Publice 1. HCGMB si HCL Sector 4 7. modificata si completata 5. 4. Legea nr 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv 13. OMIRA nr 166 / 216 / 2007 privind aprobarea normelor metodologice de punere in aplicare a Programului National privin sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala 16. HG nr 962 / 2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr 152 / 1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte .7. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Gheorghe SĂVULESCU 43 . modificata si completata prin HG nr 165 / 2008 10. Legea nr 154 / 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiei pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica 4.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala 2. Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Culte si Integrare Minoritati 1. 2.215 / 2001 privind Administratia Publica Locala Legea nr 188 /1999 privind Statutul Functionarilor Publici Legea nr 84 / 1995 – legea invatamantului Legea nr 103 / 1992 – privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult Consiliul Europei – conventie cadru pentru protectia minoritatilor nationale din 1995 HG nr 78 / 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor HCGMB si HCL Sector 4 Dispozitiile PMB si Dispozitiile Primarului Sectorului 4 Serviciul Sport .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful