You are on page 1of 548

Arhidiacon prof. dr. IOAN N.

FLOCA

BISERICII
CANOANELE
ORTODOXE
NOTE $I COMENTARII

- 1992 -

I. CA\OAIELE STIITILOR APOSTOII r, ,Pilr

' t t % ; "
-

r l

CANONUL 1 : (HiROTOI'{IA EPISCOPULUI)

Episcopul sd se hirotoneasci de citre doi sau trei episcopi'

(Can'.4LEc.;3VII'Ec-;79,23,Atttiohia;T2Laodiceea;rtSardica;
7 Canstantinopol an 394; 73,49, 50 Cartagina)

Pri6 acest canon se stabilcqtc rinduiala, ca la hirotonia fieciirui epis-
cop sd siujeascd.cel pulin 2 sau 3 episcopil. Nu este I'orba de atlegerea
episcopilor, ci de hirotonia propriu-zisi sau de actul sacratnentalal sfin-
Zanrora in cotren-
tirii. Precizdm acest lucru pentru c[ dupS culn spul-Ie
tariul canonului 1 Apostolic, in priurele veacuri ale Bisericii prin cuvintul
hirotonie se exprima gi actul alegerii, nu nulllai cel al sfinlirii silu con-
sacrdrii prin administrarea tainei preotiai. lntr-adevdr, cuvintul hirotonie
inseamnai punerea miinii (a intinde mina). act prin care se exprima cu
ocazia alegerii clerului yotul celor care erau de acord cu candidatii iutrc
care se ficea alegerea. De fapt cuvintul ltirotouie s-a folosit;i in scns
cle alegere piuir duPd veacul X.
ci in canonul prezent nu este nicidecurn vorba de alegere, ci llu-
mai de hirotonie, mai rezultd ,si din textul canonului urtndtor (2 Apos-
tolic) prin care se clispune ca presbiterul Ei diaconul 9i ceilalfi clcrrci,
si se hirotoneascir cle cdtre uu singur elliscop. C)ri se qtie cit in epoca
apostolici ;i tirnp indelungat dupii aceea,presbiterii q;i diacrluii nu crau
designati cle cltre episcopi, ci erau ale;i de cdtre credipcio5i 5i apoi
hirotonili clc citre episcopi; a5a cA nu rdmine nici o indoialii astlpra
faptului cd, atit prin intiiul cit, 9i prin al doilea canon al Sfintilor Apo:;-
toli, se dispune asupra hirotoniei, iar nu asupra aleqerii c'lerului.

1. ln ce privegte nuntirul de doi sau tre.i episcopiprer.:\zutde canontrlprezent, rnai observdm
cl atit prin canonul .1 al sinodului i ccumenic, cit 9i prin canonul unic al sinodului
particular
'f6nd de la Constantinopol din anul 39,1,se dispunc intr-un fel care inseamnd ln
abrogareacanonului 1 apostolic, prin faptut c:i aeestecanoane ultcrioare prevtrd
ci la hirotonia unui episcoptiebuie si fle cel pulin trei spiscopi plus mitropolitul deci
ln total patru episcoPt.
prin urrnare, in tnteles strict canonic, hirotonia nici unui epiacopnu se poate faee.ftrrl
prezenla a minirnum patru arhierei, ial nu a doi sau trei.cum prevedecanonul 1 apostolic

''$l&.*.fu

2 Ap.

CANONUL 2: (HIROTONIA PREOTULUI $I DIACOIIULUI)
Preotul sr se hilotoneascd tle citre un episcop, ;i diaco'ul
;i
ceilalfi clerici.
(Can. 26, 70 Apastolic; .19 L Ec,; 33 Trulary 1.1 VU Ec; 6 Gangra;
24,26, 30 Le,odicea,'5I, 89 Vasile cet Mare).
$i ln acest eanon este vorba de hirotonia, iar nicidecum de alegerea
clericilor, stabilindtr-se er un sinErr episcop poat-e str hirotoniseasctr Ei
presbiteri gi daconi; adici ii este_ingirduit-si facd acest lncru, singur,
fdrd a mai fi asistat dc alti erriscopi2.
Totodati sc n'tai pomeneEte'$i'de ..ceilaiqicleiici,,. pril'eaie :tfebuie
si sg inleleaga acei membri ai clerului care se num[rir de Ia diacon in jos,
gi anume: ipodiaconul, citeftrl, cintdreful, exorcistul $i ostiarul. arjp:i
cum ii cnumeri canonul 2.1 Laotliccea..precum;i alte trepto.nrai'rniti..
intre care - in vechime - se socoteaudiaconifeie,ba chiar 5i a5a zisele
fecioare,;efc. (Const. Ap. 3. 11; B, 16; B, lg; etc.j - prevdzindu-se ci
gi ..hirotonia({ acestora, adfcr hirotesia 1or, este tot de cornpetinfa episqo-.
pului care o poate sdvirgi sinqur.
. Mai notSm apoi, ci prin cuvintul cler, in sensul sdu mai vechi Ei
originar, se exprimr totalitatea s.lujitorilor Bisericii, intregul co.p ai
celor chemafi la soarta slujirii -preotiei,
preote$ti. Deci nu r')urnaisluiitbrii iirsti-
tuifi prin administrarea tainei adicd prin hirotonie, ci gi cci
institui[i prin hirotesic.
sdvirqirea hirotoniei in orice grad este de competen$a exclusivi a
_episcopuluiEi el nu o poate delega decit celui care ar iyea ""ueoti calitate
harici, adicr altui episcop sau simplu arhiereu Ei nicidecum' vreunui
presbitc'r (const. Apostolice 3. 11), pe cind hirotesia in orice gr.ad poate
fi sdvirgiti prin delegatie din partea episcopului ;i de cdtre lrrcsbiteri.
lucru ce nu se practicd de alt fel decit iri cadrul tnirnistirilor. uncle
staretii acestora, dacd sint cel pu[in ieromonahi - pot hirotesi citeti
!! ghi-ar ipodiaconi pentru mirnaistirilelor (canonul 14 VII'ecumelic; b
Nichifor l\{Srturisitortrl ).

2. Caeace pare netntelessau coDtrar felului ln carc cste folosit astdzi ternrenul ,.hirotonies
este-faptul cA ln textul canonului este nun'riti hirotonie atlt consacrareapresbitcrllor
gi diatorrilor clt gi a celorlalli clerici..\censtn a dat naEtercla plrerea ci instituirea
haricd In oricare din acestegrade s-ar putea face prin acela;i act de adnrinistrare a tai-
ne-ipreo[iei, 9i,ci deci, atlt sfintirea preolilor si a diaconilor, cit gi.,ac'eeaa clerieilor
inferiori, ar avea caracter <letaini sau iaracter sacramental.Aceasta'ar presupune afoi,
ci.sf-lnta.tairrl a prcofiei ar avea nu numai trei treptc-arhieria,preshitLriatul diacol
9i
natul-ci mai multe, ceeace este lnsl, contrar tnviliturii llisericii, care a stabilit pe
baza revela[iei (Sflnta Scripturi qi Sftr]ta Trartilie) cI existi trei trepte ale preo]iei
sacramentale.gi cd numai acestease conferi prin adrrrinistrareasfintei taine a pieoliei.
' Biserica a stabilit cA treptele clericale de lnstituire bisericeascinr.rse ins{ltue prin
adininistrareh taine preotriei,.ci prin binecuvlntlrile sau rugiciunile deosebite,crri se
citesc asupra lor tot dc citre episcop.
Adrninistrarea tainei preofel ln oricare din cele trei grade se sivtrqegte in altar gi se
numegte hirotonie, consacraresau sfintire, iar slvlrgirea rtnduielii'de binecuvtritare
-pentrq-.oricaredin gradele inferioare,ale.clerului,
de ia diacon ln jos, sc.facc ln afara
altarului gi se .numeqtc hlrotesie..

3,4 Ap.

Cuvlntul hirotesie a fost lns5 lolosit timp lndelungat pentru a exprima atlt actul. hiro-
toniei clt Ei pc ccl al hirotesiei. De aserneneaa fost hrtrebuinlat ln anrbelc sensuri qi
curilntul hirotcsie. Accasti folosire echivoci se lntilnes'tc ;i drrpl scc. X, chiar ;i lti
sec. XIV-XV la Sf. Sinrion Tesaloniceanul (+ 1129)

CANONUL 3: (PRINOASE LA ALTAR)

: Daci vreun episcop sau vreun presbiter, contrar rinduielii Dom-
nului despre Jertfi, er aduce la altar alte lucrurl, afarfl de spice de griu
nou, ori struguri la vreme potrivittr, fie miere. fie lapte, fie in loc de vin,
sichertr me;tegugiti (b[uturi nte;tepugittl), fie pisiri, fie animalc,
fie legume, s[ se cateriseasc5.Si nu fie deci ingdduit a sc aduce altceva
la altar, decit unttlelenrn pentru cantleli gi tdrniie la vrernea sfintei
atluceri i.nainte.
( L ' a n . 4 A p o s t . ;2 8 , 3 2 , 5 7 ,g g T r u l a n : 3 7 C r t r t , t g i n a )
.. . ln Biserica. veche era obiceiul ea unii ere$tini, dupir datinile cul-
telor pigine de la care fuseserd couvertifi, si aduci la bisericir pentrtt
jertfS, tot felul de daruri ca: lequrl.le, fructe. biittturi, p:isdri, al'limale,
etc. Tirnp indelunqat acest obicei a fost ingdcluit, pentru cii in sine nu
avea nimic rdu, totuEi pentru a nu se aidtura ideia de iertfii pitgitrl
ideii de jertfd cregtini, sau llentrlr a nu se confunda jertfa }lintuitorului
cu jertfele comune ale pieinilor. s-a interzis prin acest canoll aclucerea
la altar a oricdrui ait dar qi a oricdrui alt produs decit a uutedelemnului
pentru candeli $i a t.imiiei care i$i avea ;i ea obignuita intrcbuintare in
cult Pe lingi acestea se mai ingdduia si se aducd la bisericti pentru a
se binecuvinta spice de qriu qi struguri dintre cei dintii carc se coc.
ln mod special, episcopii 9i preofii sint opriti sub pedeapsacate-
risirii, fie si acluci' ei istfei de claruri sau iertfe la altar, fie sd tc pri-
meascd la bisericl de la credincio$i.

CAIVONUL 4: (PRINOASE PENTIIU CLER)
Toate celelaltc roatft: (produse) sI se ttirnitd ca pirgd episcopultli 9i
presbiterilor acasit, iar rru la altar. $i este clar (tlc infeles) ci episcopul
;i presbiterii le vor inrpirti diaconilor;i celorlalfi clerici.
(Can, 3, 38, 41 Apost.; 7, 8 Gangt'n; 37 Cartogina; I Teofil Ale-
rondrinul).
Texlril canonului acestuia pare o continuare ciirecti a canonului
anterior. intra-clcvi"rr.dupi cc canonul 3 interzicc sd fie aclusela altar
divcrsc protluse dupi cuin era obiceiui pdginilor, prin canonul prezeut
,<cclispune ce destinafie sd ii se dea produselor pe care cra obiceiul sii
It: iiduc:i ,si creditrcioiii $i clericii la bisericd, atit in chip de pirgi sau
dc ltlirnifii, cil li in mod obiqnuit ca daruri pentru'intrefinerea bisericii
si ri clerului.
. Acestea urr)lau sa fie duse la casele episcol:ului qi alc preoiilo.r;
ca ace$tia si ie foloseascirCeopotriv5, atit pentru irltre{increa lor cit

10
5 Ap.

qi pe'tru ceilalti clerici gi anume
a diaconiror, ipocJiaconiior.citefilor,
etc', cdci clupr cum se gtie, iri p.il"r"
veacuri "t"'gir".i"ii treptere cre_
rului erau mai nunreroasecrecii astdzi
;i toti il;t;i-i"r erarr angaiati
in murrci relieioase sau cu caracter misionar
gi cie asrstenta soeiar'.
Intre{inerea tuturor accstora cdcleain sarcina
"oir-rr.rnitatirorbisericegti.
dup,i.r-r'intul Dorrrnrrruicti "rt,., il*dni"
10) qi dupd ri'duiara sf Ap pauui]"a lucratorul de prata sa (r,fatei 10.
ccl ee p."ai"itranghelia, crupir
Evanshelic sd 5i triiasc;i (I Cor. ii, l+1.

CANONUL s: (SOIIILE CLERICILOR)

Episcopul sau presbiterul sau diaeonrrl
motiv (pretext) de evlalie. tar ju"a sI nu alunge sofia pe
u" alunga-o, ;t ; afuriseasci;
sttrruind (riminind neinduplecaq,;; $i
cateriseasci.
Ano'-t'; 'l t Ec: 6' 12' 13, 48 Trttlan;
q, c"{-r"rT,?,;ri,t 7, 4, !), t0 Gansra;

. -Prilr alungarea sau I.pAdarea sotiei.
zis' de=qitru i se spune pe l'lulfie. in .se inteleqe di'ortul propriu-
canorrul prezent se aratd cd unii cle*
al socotit motiv ae ciivori'chiar si evlarria. cur'
1-ei ..1."p!
pare sd fie mai ntult r-tn prettext, insd aceasta
se-interzice ori"" Ai.r,o.[pe vreun ast-
fel de temei, prer,dzind'-r,, p"a"npsa
afurisirii perrtru cle-ricul care ar
divorfa de sofia sa. srrb "u'iri1 a.-[i,ia.,ro,
cel eare ar persista in divorf.r ;i pedeapsacaterisirii pentru
doud
"t.,.i*llon"1?"l,ri?,Ji3ltid pedepse
dupiicum am vdzut$i arume,
Prin afursire se interege cxco'runicarea. adici i'depirtare. cuiva dc
-slt'to"iiile.t,:sanie,
la eomuniu'e. acric.i ta
.c]o
din comttnit:rteacrcclitrcioritor apoi inclepdrt.rea cuiv.
r"" ""iiraerea ctriva rlirr lJisericir.Aceastir
pedeansii'sub forrra
g,.igea "r"i g.;;; se rrrai cheaniti si afurisanie, bles-
tem sau anat.rni. acrici exco;rr;.,i;"; ;;ji";ti;;i"ilriitira
cu aplicare la cler insti, in r""t"i-""nonuiui de breste'r.
infeleee i:rclcniirtarc;r s.u oprirea de prezr:nt, prin a.furisire se
-dln
ta slu3ir;..-;;;;;;;*[;:^ili;;;r:,t;
lde la cele sfinte sau suspenclarea
iuir"tiuri",-.il-;;, alte cuvinte,
celuisancfionat
din'sluita'preo-1"asce,
nu insd
;ilti,i:rTi"ill,,ilr?u*urea
l' infelesur de astiizi aI acestor doui
cuvinte, afurisirea inseamna
excornunicarca temporald din Biseriea,
pdrtare din cler. pentru ca u'r i* "ut""i.i"*,* "o-pt"cta inde_
cleric sd fie afurisit, 1ii *"rt sens, adici
in sensul in care se aplicd ;"";te
;;4";i;i'-;i.""il,ir,*irtu
el mai intii sd fie. caterisit, caciin?Jpa"taie" necesar ca
pdrtarea lui din rindul crerului, r"i di,r'il".i"e, fara indu_
ii-'in""r-,rrra recunoasterea caritdfii lui
de.cleric chiar r;i in- afara niie.icii.
il;t;i;r;i;;;;:li;ili prezent insi.
ttebuie refinut ed afurisireu *uu u*"o-unicarea
-iu,i"tiu"ii
lipsirea. temporgrd de drepturir" cierr:rui inseamni numai
p*;Gti,']"." nu excludcrea
vreunui cleric din Bisericd.

11
6 Ap.

\.olll- vedea in legiluri
3. ln uernca cild a fost enlis canonul 5 apostolic 1i pini tlrziu cull]
tlrrpi rindrriaiu aposto-
cu canonut il "p. fili"-fS irutru, cpiicopii erau-si ci cdsitorili 'l-rttlatr,
sitlodul anrrl 692,
lici, la tel ca;i ""Juiti clcrici. Abia prin c*nonul 12 fi 48.
i n t e r z i c e J e c : i t r c B i s e r i c [ c l s l t o r i a c p i s c o p i l o r d u p i . c e tnri inainte o inter-
lncepe a se
tirziu (Cadex'
zisese lmpiratlt .rustiriian printr-o lege din alul 51ll 5i prin altcle de rlai
l, 2, 41 8; Nov. 6, 1 artul 535) -
'frulan
Trebuie sri obscrvarr] "t";, ",i SinoAul n-a iurpus tttonarhisnrdl cpiscopilor, .ci
' desphrti de sotiile
tloarcelibatul"."rto.uirrii"lrlrriSufirtlc-afinecrisitnritisaucleasc
pernris.ca,
lor in cazul cri au fosi ale;i episcopi elintre clericii cis:it.orili. Ilra.rlesigur jn
ilr viglolrc
cineva str Iie ales episcof Ei ,.linta" rnonali, insi rincluiala ltctltrr .llilt:rici
prirt veacul I ;i s-u ge-
nu dateazi din vremea aceea. Iia s-it iutrodus nrult rnai tirziu
s:ru a vreuttei hotdriri
neralizat abia clupii veacul X.Il, nu 1t-tsi pc baz-a vrduirui cirnt)rl
' general varlabiltr ln accst
sinodale ln gencrre, "A"i no existi canoane nici botlriri sinoclale
sens, ci prirrpr""ti"l,-ririn i*p"n"reaunui obicei care cu tirnpul a dobilrdit putere de
lege priri respectarea lui continuir 5i irrclelungati
ceiirratut,tn gerrcrat tl p_rinsinodul l'ryl1],1-,arespins.
olrsert.irnr eclibatul
i;;fi;ii.;;i; Aceas-
diaconilor preoliior Dar s-airnl'uscelibatu!episcopilor (can' 12"18)'
5i lcan"irl'
celibal'utui i1 gcrlere, ci a
ta insernneazd ci nu'litul siuod nu a cotidanttrat ilstitutia
restrlns-o nutttai la ePiscoPi.
Aceastl rlnduiali irtrir-a"ii"otttrari canoanelor ir 5i 51 apostolir:e, 5-a tnrpus totu;i ln
slnt obligali sti
Biserici gi a durat ptrii t. inlocuirea ei cu rlnduiala rlupri care episcopii
episcopilor
fie monahi. Areu, isojur trei rinduieli succesivecu prii'iru la starca citil{ a
gi auume: cisltoria, celibatul 5i monahistuul'
dupl ce tn
i\Ienlionirn ci t:elibatut episcopilor:r tlispiirut din Bise.rica Ortotlo-ri abia
schisma dintre Biserica din Apus 9i cea din Risdrit a tlevenit rnai
veacurile XI ;i XII,
peDtru intrc-
. pronunlatir gi ca o reacliune lmpotriva irnpunerii obligatorii a celibatului
XI si
gulclersacrarnentaltn'Biserica-dirlApustnccpln4.cu.itl(,rrujumritatcaveacului
mai ales crr veacul XII. ln aceasti siiua!ie, tii.iritt l a condatrtnat cclibatul ln genere'
nurnai ca
ca instit'!ie necanonici, 9i s-a lipsit :i tte ielibatul epircrrpilor. pernri!in4rr-l
exceptie pentrtt di'.rcoIli 9i prco'[i.

CANONUL 6: (INCoMPATIBILITATI)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul si nu ia asupra sa purtiri
de grtji lumelti; iar de nu, si se cateriseascS.
( C a n . 2 0 , 8 1 , 8 3 A p o s t . ;3 , 7 , l V . E c . ; 1 0 V I I E c ; 1 6 C a r t a g i n a ;
71 I -- il).
Orice fei de indeletnicire incompatibil5 cu func{iunea preoteasce
este oprita membrilor clerului. Drept incompatibile cu preo{ia sint soco-
tite toate trebrrrile lumeqti, adicd toate acele indeletniciri care ar pr-e-
iudicia demnitatea preofeascd Ei chiar ar determina deprecierea ei. Astfel
lint: negoqul, cdmftlria, administrarea unor bunuri pubiice, arend:rea,
tutela, curatela, apoi ocuparea demnitd{ilor sau funcliunilor civile ;i mi-
litare. etc.
Numeroase alte canoanc qi legi de stat in chestiuni bisericeqti, spe-
cificd indeletnicirile incompatibile cu preofia, aEa dupd cum ele au fost
apreciate cle citre Bisericd de-a lungul vremii. Menfionirn insd cd auto-
titotea bisericeasci a declarat ineompatibile funcliunile civile sau de
stat cu slujirea preoteascd, pentru motivul cd, multd vreme chiar plni
la finea ve"acului IV,' acestei erau impreunate cu sivir$irea obligatorie
a unor rituri pdgine. TotuEi, dupd ce cre$tinisrnul a devenit religie -de
stat, atit ln imperiul bizantin, mai ales din vremea lui Justinian, cind

t2
7. 8.,4p3

tofi episcopii au devenit inarfi cremnitar.i de stat,
i'tre demnitarii clc stat au fost riciicafi cit gi mai tirziu, ci'cl
$i-9il;l#ii,:;"
zilele noastre - s-a ingrcluit in moctrfi"esc-Eiffiiuiit]a""i, chiar pinii i'
sul Bisericii si al binelui obstesc iri gene.e, ca i' interc-
a'umite fefe bisericeqti sa
ocupe functiuni de stat gi sir se incleleiniceort,",
care n-au tnai fost ii""-ltf t""t,rri lur.c5ti,
-privite ca incompatibilo
; --r-'--..v ." i"n.ilirnile sacerclotale
(tutela, curatela, ete.).

CANONUL Z; (SARBATORTREA pAgTILoR)
Dactr vreun.opisco;r sau presbiter sau
riacorr, va sdrbirtori sfinta
zi a Pagtilor cu ruieii,'inai"t"'a u"itinocfurui
de pri'rivarir, si se cate-
riseascS.
(Can".61, 70.Apost.: tt Trulun; I ,ltztiohia;
73, 706 Cartagina). 37, i)g Laocliceea;J1,

. - Dispozifiilc cano.nului-pre-zgnt constituic baza lrotrririi iuaLii la sino-
dul I ccu'renic cu privire r; *ditti;.ea pagtilor6-;il;"
rire prin care se stabilesc urmitoarele: ci.eEtini, hoti,r_
1. PaStile se serbeaztiin zi clc durninici.
' 2. Aceastir durninicii trebuig
- -- .^'
ri fi; ;;irna durninicd cu rulii piipi
dupd echinor:fiul de prirnlvarai-
3' Daci in aceeaqi cruminicd ar cdd-eaqi pa$tere
pentru a se evita^serbarea pagtilor iudaiee, aturci.
cregtine cle'oa"ii cu cele iudaice,
creStinii vor serba pastile in ctuniinica urrndtoarc.
De aci se vede ch in hotjrririi sinorlului cle
estetrecutr la Niceea _ care nu
in vreun canonar acestuisinocr,'ciirrriiiJi-a"o" in-uIt"il
Iui.--. s-a ti'ut seam&de croui,i"ai,i"ri-i-;trt";#';o'1"""
canonul 7 z\postolic qi anume: re cupr:inde
a. si nu se serbeze_paqtilc inaintea echinocfiuiui
b. si nu se serbezc paqtiie deodatir cu lucleii. dc pri'rdvarii
Rinduielire acestea.compretatc.:i anti.ritivate
de sinodul,_I ecur'e+
nic trebuie- re_spectateintocmii, "a"i i" caz contrar,
clericii
"^""' ar fi supugi
eaterisirii, iar laicii in mocr coreipunz5io",-aJ""is"ii.''

CANONUT, 8: (IMPARTA$IREA CLBnULUI)
Daci vreun episcop sau presbiter sau diaco' sau
catalogul clerului, aducindu-su sfinta jertfi vreunur (artur) trirr
tulglrie) - i.x;i;si;iu-se SIinta Li-
nu s-ar.impirtrSi, sr ,purrr--,(--:rLiZA.
cuvintati, si aibd iertare; iar ,e n_ar spu'e_o, $fiil ea ar fi bine-
unul ce s-a ficut ''ino*at ac iurtr'"area poporului si se afuriseascl, ca
(sminteari) si a f6cut
si nasc5 binuiali impotriva ""I;i ;;;; a
adus- (sfirrta jertfi) ca gi cind
acesta nu ar fi adus-o dupir rinduiali (in mad
valiri).
(Can. !. 2 Ancira; 10 petru Aleranclrhnil). :
Dispozifiile canonului prezent se referi atit
la clericii liturgrrisi_
tori, cit qi la si'ri;li ciErici lcei care, nu au l,"r,it
E.*rlil, obligindu_i

'it I.)
9'Ap,

pe to{i deopotrivd'Sd se irirpdrtiqeasei de fieeare dati cind asistd ia
Siirrta'-Litttrghie, qi cu atit mai virios cind cei in drept participd la
'siujirea
sfiniei jertfe. Se ingircluie exceplie de la -aceasti rincluialS,
numai clacd cineva ar a\rea motive intemeiate (caz de oprire canonica)
si nu se impdrtd;easci si ar spnne 5i ar rriita aceste motir-,-, ineintea
celor ce sdvir;esc Sfinta Litrtrchie'

CANONUI. 1): (h{Pr\RTA$IRIin CREDINCIO$II.OIi)

Tofi credincio;ii care intrd (in biserici) ;i ascultd scr:iptrrrile clar
rru rimin la nrgicirrne (slujhd) ;i Ia sfinta impirtiSanie, aceia, trehtlie
si se afnriscascir(ereomrr11ice),ca ficind neorinclnialirin bisericS.
'(Con.
66, 80 Ttutan; 2 Antioh,ia; 1'1 Sarclica: 2 Dionisie' Aleron-
tli'imtl).

Participarea 1r Sfinta l,itrtrghie, este o clatorie a fieedrui crc-
dincios. Iia trel:uie ini,eieasii in sensul ci fitlcare cre$tin e dator
sir asiste la siuiba Sfintei Liturghii de la iirccpr-tt pini la sfirqit
'.si cd nu-i ingictuit sd intre. Ei sd iasd la timp nepotrivit din bi-
sericd, fircind neorinduiati gi ardtincl lipsd de respect fala de cele sfinte.
Tn Biserica vechc - a$a cunl spune Ei Zonara in comentariul la
acest, canon - ;i laicii ayeau oi:lica{ia si se impdrti;easci la sfirSiiui
Sfinici Liturghii, Ei clcci aveau obligalia si se comportc in ala fel ca s,i
fie vrednici cle a se lmpdrtdqi de fiecare dati. Desigur insi cd, dupd
cum rczulti ,si din text.ttl canonului prezent, obligafia accasta de a se
impirtii;i se referi nut:nai ia cei care puteau veni la biserich, nu .5i la
eei eare din fclurite pricini nu ar fi putut fi prezen{i.
AceeaEi obiigalie, cle a rhmine la shrjbd ;i de e se irlpirtdqi, se
irrrprrne;i prin canotrul 2 Antiohia
Dar: or:icit sic va fi strdduit in Biserica veche qi in unele epoci de
,rnai tir.ziu asrlDr3 obiigativit5lii impdrtaqirii la fiecare liturghie la carc
asisti creclincio;ii; aceasteirincltiialS nu s-a generalizat ,si nu a rdmas
obligatorie, pentru motivul cd nimeni nu poate fi primit si se tmpdrtd-
,seascidacd nu este pregatit gi cu atlt mai pufin poate fi constrins citl.eva
sd ,se.impdrtiEeascd eu newednicie. (Can. 1 Atanasie cel Mare; 2, 4
Dionisie Alexandrinul; 3, 5,7, 12 Timotei Alexandrinul; 28, Ion Post-
nicul; etc., etc.)'.

4. A;a cum spun o scamd cie canoane(2 Dionisie Alexandrinu; 7 Timotei Alexandrinul;
28 lon Postnicul), pentrn motiv de nccuritenie, femellc n-au voie sd sc lmpdrttr$eascd
in tirnpul rindniclii lor lunare.
Privitor la restricliile ce prive;te lmpdrtdqiren, se cuprind dispozitii ln nttmeroaseca-
noane ale sinoadelor ecumeniee,particuiare gi alc Sfinlilor Pdrinii (8 VIl Ilc.;83, 101
Trulan;4 Gangra;2 Sardlca;18 Cartagina;14 Laodiccea;47,48 loan Postnicul;23 Ni-
cirifor Mrturisitorul; ScrisoareaSf. \,rasilecel Mare citrc Cezaric etc.).

10.u Ap.

CANONUL 10: (OSINDIREA COMUNTUNTT CU CEI AFURISTTi).
Dacd cineva s-ar ruga, chiar ;i in cas5, impreun[ cu cel afurisit
(scosdin comuniune), acela si se afuriseasci.
Can. 77, 12, 32, 45, 48, 65 Apost.; 5 I Ec.; 2 Antiohia; g Cartagina).
Prin afurisire sau excomunicare, orice creEtin era pus ln afara
Bisericii. Aceasti pedeapsi se dddea pentry picate grele--sau pentru
astfel de abateri de la disciplin{, care in fond nu eiau altceva clecit
tot pdcate, peptru cd pedepsele pe care le aplici Biser.ica, se justificd
numai p_rin gravitatea pf,catului pe care lI irnplici unele fapte ale creE-
tinilor. Celui pedepsit cu excontunicareanu-i cra permis in hici o fermh
sd pistreze legituri cu membrii Bisericii si nici acestor.ilr'tr,rlc era in{i-
duit sI rrimini in corrtact cu eI. opreli;tea mefgea atit cle clt'perrteincit
.rrembrilor Bisericii nu li sc ingidtria nici miicar sI se roage impreunil cu
c'el excomunicat, pentnr cii orice tratarc cu indulgenlii a celui pedel:sit
de Bisericd, insernna desconsiclerareapeclepsei aplicatd cle Bis-crica qi
deci o abatere de la disciplina bisericeasci a celor care nu respectau
hotilirile conducerii biserice.lti. De altfel, izolareu in care era pus cel
afurisit, are in{elesul dc stilre in care respectivul trebuie sd mediteze
asupra plcatului sivir$it Ei sd se pocdiascS, pentru n se face vrednic
sI fie re'primit in Bisericd, clci afurisirea nu inseamni osindirea veg-
nic5, ci o pedepsirc mai asprti, prin care nu se urmilre;te totu;i moartea
pdcdtosului, ci, dupi cuvintul Scripturii ,rsd se intorrrci qi sd fie r.iu(,
adicd sd se reabiliteze.
Nesocotirea de citre ceilalfi creEtini a oricdror pedepse care se
aplicd vreunuia ce se abate de la rinduiala biscriceasc[,insramnd uneori
sprijinirea greqelii, incurajarea pdcatului, iar nu ajutorarea celui cdzut
ca sA se ridiee.s

5, In legituri cu afurlsirea sau excomunicarea, mai observim cd, tn Biserica veche ea avea
si lnlelesul de oprire temporeld de la Sf. tmpirtlganie sau de Ia cuminecare-cornunicare
,conrrnunjcatio" - tie unde ;i cuvlntul ,Excommunicatio" - excomuni(-are. Se gtie cd
.pi in sfintele calroanceste folosit{ uneori in acest sens (Can. 27. b8 Trulan; 47 Ioari Post-
nicul; Cod, 1, 3, 30),

CANONUL 11: (OSINDIREA COMUNIUNII CU CEI CATBRISITI)
Daci cineva cleric fiind s-ar ruga impreund cu un cleric caterisit,
si se cateriseasci gi el.
(Can. 28 Apost.; 4 Antiohia; 10 Cartagina).
se impune pentru clcrici de orice grad sd urrrr€Z€,fafa de clericii
caterisi{i, aceeagi rinduiald la care sint obligafi tofi credinciogii fa{i de
credincio;ii afurisifi, fiindu-i oprit fiecirui cleric sd se roage impreun5
cu clericii catersifi gi in primut rind sd iiturghiseased cu aceqtia.

12. 13 .{p.

CANONUL 12: (SCRISORI CANONICE DE RECOI\'{ANDARE)
Daci vreun cleric sau laic afurisit, sau {irrci) neprimit (in co-
muniune), mergintl in alt6 certatear fi primit fdri scrisori de recoman-
dare (incredinfare), sd se afuriseasc5 gi cel care l-a prirnit ;i cel primit.
( C a n . 3 2 , 3 3 A q t o s t .7; 1 , 1 3 I V E c . ; 7 7 T n i l a n ; 6 , 7 , 8 , 1 1 A n t i o h ' i a ;
41,42 Laodiceeu;I Sardica;23, 106Cartagina)'
In vechime se linea nu nttmai evidenfa ciericiLor, ei ;i a credincio-
silor clin fiecare comrrnitate. Iar dacit vreunul dintre clerici sau dinire
credincioli plecau dintr-o comunitate in alta, atunci, spre a fi primifi
intr-o etltii comnnitate, trebuiau sir prezinte scrisori de recomandare sau
cle incredintare dn partea elliscopilor, pctttru ci in vretnea aceea toete
comunitiitile aveau in fruntea lor episcopi. Aceastd miisura s-a luat
pentru ca nu cumva unii clerici caterisili sau afurisi{i, ori laici afurisili,
clintr-o colltllnitate, s;i tlcac[ in altii comttnitate drept clerici in func{ie
sau laici ach:ti$iin comr-rtliune,adicd in sitLrafiacelor care nrt s-ar gdsi
nici o opreli;te setupecleaPsA.
Cu privirc Ia clerici, rinduiala :rceastas-a pistr:it pinit astazi nu
insir 5i cu privire la sinrplii credincio;i laici.
Mai existau gi alte feluri de scrisori carc serveAupentru pistrarea
bunei rinduieli in rclafiile dintre comunitirfile cre;tine. Despre ele va fi
vorba la locul sar-r.(Can.23, 106 Cartaqina; 7, I Antiohia; 11 IV Ec';
l7 Trulan; etc.). Toate scrisorile acestease nllmesc scrisori sau epistole
canonice6.

6. Prin cuvintul ,neprimit" (adektos) .-* se ln!elcge un cre;tin - Iaic sau cleric - a eirui
$itualie bisericeaictl erl urrnitolrea: fusese supus eicomrtniclrii sau afurisirii, lndepli-
n e s t e c a n o n u l s e u p e n i t e n ! a < ' r i r ei s - l d a t , t l i u ' i I t t : : i n u i s - e f l c u t r e p r i m i r e n 1 n c o n i u n i u n e
li;a lncit respe(:tivttl Ilu errr (leplitt rertbilitat.
l)e obicei, cei l{r-rrisili trebuiru sri trerrcl un rnunlit timp printr-o serie de patrtn trepte
ale peniten!ei si nunrai tltrpi\ aceeali se lircea reprimirea in llissrici, in c,adml unei cere-
nronii speciale. I)ar nici reprirnirea lru .rvea loc orit'ind indnttr dupi indeplinire:r peni-
t e n l e i , c i n u n r a i l a a n u n r i t e z - i l cc l i n J r r e o j m a s i r b l t o r i l o r r n a r i , c u r n s e p r o c e d a $ i i n c a z u l
b o t e z u l u i c a t e h u m e n i l o r , a ; a t u c i t , u n t i n r p o u r e c . r r e ,c e i c e - s i l n d e p l i n i s e r { d e j a c a n o n u l
s a u p e n i t e n l a , s e g r { s e r t rirn s i t u a ! i r d e . . n e p r i n t i l i " , l ) a c i l r t n i i d i n t r c a c c l t i a n u s e p n r t a u
c u m t r t b u i e , l i s e a n r i t t u p r i r n i r e a i n l : l i s t ' r i c i rs a u l i s c p r e l r t n g e a l f u r i s i r e l .
I ) e s i r i n d u i a l a c o r r l u n a re r r t , c a c e i n l u r i - r i l i s l i - s i e x p i e z e p i r c a t e l e u r c i n d o b i s n u i t e l e p a t r u
trepte ale seitrii pociin!ei, totusi. tluhovnicul or-ea latitudincr si apreciez-epersonal
necesitatea uuei pociinle nrai sevcre si tnrri indelungate prin toote treptele, sau a unei
. pocAinte mai pulin severe, prin douii-trci, sau clriar prinlr-o singuri treapti.

CANONUL 13: (PRELUNGIREA AFURISIRII)
Iar daci (cineva) ar fi afurisit, aceluia sI i se prelungeasci afu-
risirea, ca unuia care a minfit gi a amtrgit Biserica lui Dumnezeu.
(Can. 72,33 Apost.; 17 Trulan)
Dupd cum este redactat acest canon, se vede ci el este prelunglrea
canonului anterior, dispunindu-se in continuare, cd, daci cei afurisi{i -
clerici sau laici - au amigit pe cei dintr-o altd comnnitate incit aceia

a$a dupl cum .. clar nrai tirziu nunrirrul tor . eparhii. 2. pe irrtinderi din ce in ce mai nrari.. [ir:i nrrnrai rlacir ar fi vt"o cauzd binecu- r.pte trecerea unui cpiscop c1c la un scaun. ci prin ctritr_ zrtinla yultor episcopi . gi se putca prelungi qi peste acest termen.transferarea unui episcop trebuie sd se facd dupd rinciuiald.fi.i"u"rri cina._ aclicir provincii_ sau {inuturi niscriceili.rnita{ilor biserice. 1T' Sarittcai qB Caixtgina).is eparirii.inci- pittl.ria..i parohia (eparhia) sa.am mai sprrs qi Ia comentariul canonului 10 aposiolii.1" .. ar fi constrins aproape la aceasta cle cdtre crecliir- cioqii altei.""*tlii. adici-prezent de la-o eparhie'la alta. -1dic6 numai prin hotdrirea mti rruttor episcopi..ti conclusede-prezbiteri. chiar tlacd ar fi silit 1ia acoartal rfe citre lnai mtrlti episcopi. chiar Ei i. se stabilegtc astfei pr. .r De aici rezultd clar ci. """u *" prir. putca aprecia dacf.'dripi . dupi curR spune Baisamon. ci o pedeapsir temporald. 7.ro". fie fn rindul laicilor. atunci acelora sd ri se prelungeascd afurisG". comunitatea bisericeased.ariptei credinle. In vechime. ea se poate ingadui. l""Tcite gAsea rrtr cpiseo. 14 Ai. ci. pii . ie adriiile-iransfo.r la incep't. un anurnit ter'ren.lingi comrrnitateadin cetate. S IV Ec.t. . 16. . L}.la alta.: buie insd ingdduitd cind ar fi vorba cle interes fersonal. I Ec. pirisinclu-.15. cd este interzisd transferarea episcopului dintr-o errarhie ilir-alta.} Apost. ip f.. i-au primit fie in rindul clerieilor. cirmuitd de un episcolr.u i.i cu cea urai nrare t.. - sau ve. putincl el sa aduci celor de acolo (din altr eparhie) \rre'rr folos mai . Se inlelege insi ci nu.'o p"A"p'*i-ie. si puni stipi'ire (si treaci) p-e. Zi Antiofuia..TL 74: (TRANStrERAREA BPISCOPILOR) Nu este.i adici.ar.il* cd eu minfit Biserica.poate fi . ca o excep{ie de la acest piincifiu. tg. eare l-ar cere stdruitoi. se nllmga parohie.. s-a z.nitdgilo*i o"_ ::_::4i:d scpTjl gantzatc. ""r" .a.alte canoane. Cu timpul insd acest nume a fost rezervat comr.- "nu1r"rr copi. li.ugiminte 1in urnra celei mai rnari st6minfc)..'aftrrisirea nu era.afurisifi. iar celor mai mari condG o. i:r eparhia in care urmeazd a fi transferat. C-{NONi.-ir.t.o" colnportarea eelui in cauzd.'il. aFa cum pre- cizeazd.p.e.la altul. Da' pi accasta (sd nrr o faci) de la sine.nic:i. fdrd a bdnui cr ei ar. este vorba tle interese superioare uis'ericelti sau cle-interese de alti natur6.mtea t'r'ror com. Dar .ea cu mctivarea cd respectivul episcop ai putea sd indrepteze o stare de h-i- cruri care lasai de dorit sub raportul rinduielii qi rnai ales al. ing[duit ca un episcop. 20 Trutan.intati care-l silostc sir faci acrtasta.'orba de transferare decit intr-o .rin. ii..it.a. dreapta crerli'fir... ajrrnqinciu-sesa reziclezenurlai in cetdti qi cle acolo'sd cirrnuiar"e. Dacd este deci in interesul Bisericii o astfel cle transferare. I {Can. Prin canonul se opre.i in cazul cind este motivatd ca fiincl in interes superior bi'sericesc. Toturs!. incd qi alte'con:unitafi clin afara..e"t. iare se ddclba plntr.

ca inv6fitor al ncorinduielii. aclicd iipsirea de preolie in sensul opririi definitive de la slujire Ei coborirea lui in rindul laicilor.rd voie) epis- eopului siu. 9i care i-ar primi in calitate de clerici.. nu s-a supus. transferarea este echivalentd de fapt cu o noud alegere Ei trebuie. nu polte si fie episcop sau presbiter iarr diacon. AEa incit. peruncirn ca aceia sd nu mai slujeascS.. sd fie supus afurisirii ca un stricdtor aI bunei rinduieli. (TRANSFERAREA CLERUI.75 Apcst. 75. 78 T. prin canonul prezent sc hotAregte ca episcopul care ar ncsocoti rinduiala stabilitd cu privire la ciericii fugari. clericul. si fie tctugi primit acolo in coinn- niune ca un laic.riiai ales dac5. 16 I Ec. este oprit temporal de la sivirEirea celor sfinte. sd se afuriseascd. CANOI{UL' 17:.urmate deci rinduielile canonice prescrise pentru aiegereaepiscopilor.17 3 Antiohia) ln continuarea . (Can. care-qi par. sair carc a luat concubini (fiitoare).15 . 77. (Crnt. 78 rlpost. 23.iei sale hotdriri. 17 Ap. lV Ec. oricare din rindul clericilor. '.. 12 Vasile cel Mare) j { . sd i se apiice pedeapsa. dulrd ce a fost chernat de episcopul sdu si se reintoarcS. sau peste tot orice altceva din rindul clet'ului (din catalogul stirii preo- testi). iar dacd persistd in atitudinea sa. dar se intelege cd nu in mod obligatoriu.90 Cartagina). 54.caterisirii. sd se mute dintr:o eparhie in alta.(STAREA CIULA A CLERULUI) 'cdsitorii Cel care s-a legat cu dodi clupl botez.1I Ec. 70. ci numai cu consimlimintul 1or. 20. . Prin efectul nesupunerii fa{a de propriul episcop. 3 Trulan. 17 eparhie vacantd. i-ar primi pe gi ca (fiind) clerici.i ccrmplctareanrlsurii prescrise in cbnonul 15 Apos- tolic.rulan.1.16 Sordi-ca. qi cu indeplinirea formelor corespunzdtoaregraduiui. s-ar duce in alta. sau numai pe baza propr. adicd afurisit in sensul in care se inlelege prin canoane afurisirea clericilor. 3 Antiohia..UI) Iar daci episcopul Ia care s-ar g[si (unii ca acegtia) nesocotind opfirea hotirritd impotrir. nefiind nic'idecum ingiicluit ca vleLln episcopcu de la sine putere. baza acestui canon se poate admite Ei transferarea preofilor gi a dia- conilor de la o parohie la alta. pirdsind parohia (enoria) sa. mutindu-se cu totul va trece in alti parohie (enorie). (Ccn.iseEteepirrhia Ei se mutd cu de la sine putere in altd eparhie. CANONUL 16.a lor. rirni- nind (persistild) in neorinduiali. 5. CANONUL' 15: (TITANSFERAREA CLERULUI) Daci vreun presbiter sau diacon sau in gencre. 5. Prin analogie. contrar socotinlei (ff.[ruLutt. pe.

an 1652 - glauele 61 Si 68). totupi pe cei cdsitori{i a doua oari nu-i prime$te in rindul clerului.7 Mai trebuie sd observtim ci prin opri- rea de a intra in cler a celor cale au fost de cloua ori cisatoriti dupii botez. se converte.prin acest canon se dispune ca gi aceia care nu au fost cisitoriti dar au avllt con- cubina. Ilinch-riala astdzi in vigoare care s-a introdus prin tradifie. 3. c a r e l ee s t e i n a i m a r e . fie ca a rdmas viduv. 3. rinduiala cra cd . ca dispozifiuni legale. sd nu se cdsatoreascdcu fernei a cdror stare satu reputa{ie morala ar fi necorespunzitoare. 7. c a p u l s d n u 5 i .Etie cd dupl rinduiala. puteuu avea 5i concubine tot inir-o forrnA adrnlsi de lege. 6. sau vreuna dintre cele de pe sceni-1actri1ay. 7.stirii anterioarc. Astfel. l8 DeEi Biseriea admite eisitoria a doua. . sau peste tot orice'clin rindut clerului (din catalogul stirii preofepti). ci el sd ia de femeie fecioarl din popors (Levitic XXI.. 18 Ap. dacd un ins oarecare. . Se. sd lie fecioara. care obligr pe viitorii clerici sd se cisito- reascd cu fecioare. . $ i a r h i e r e u l . . De asemenea. 26 Trulan. menliondm cele cuprinse in Novelele lui Justinian.nu poate sd fie episcop sau presbiter sau diacon. . nu se exclude primirea in cler a celor care au fost casiiioriti o data sau de douii ori inainte de botez.l descopere gi femeia ce o va lua. 77. . 42) (Fi in prauila cea Mare. (Not:. sau sclav6. 10-14). textul canonului prezent este luat aproape in intlr:(ime dupa locul citat din Vechiul Testament. CANONUL 18: (CLERrCri SA SE CASATOREASCA CU FECTOARB) cel ce a luat in crsrtorie viduv5.i datd dupi botez. gi dacd. 22. iiindcd prin botez omul renagte la o viafd nou6. 27 Vasite cel XLare) In interesul asigurarii unei cit mai bune condi{i morale pentru familia clericilor Ei ltentru siujirea lor. pe nici una dintre ace.isdtoieascd numai cu o fc- cioari. iar nu prin vreun canon.si episcopii puteau sd fie cdsdtorifi. Noo. DupA cum se vede. sd nu ieie nici virduvi. s-a luat mdsura ca nici unul dintre cei care doresc sr devind clerici. (Can. .stea sd n-o ia el. ei poate fi primit in cler chiar dacd inainte de a fi botezat ar mai fi fost cdsatorit. s-a cdsdtorit din nou o singur. sau leprdattr (alungati) sau des- frinatS.ul\'-YI. cei cishtorili legal.te la cregtinism gi dupa botez dovedeqte insugiri corespunzdtoare pcntru a deveni cleric. pe baza unei norme pri- vitoare Ia arhiereii vechiului restament. sd nu fie priniifi in cler.. este ca oric'ine urmeazti si devinir cleric sa se c.exis_t91tl !n imperiul roman. nici stricat5. curn in vrernea aceea. iatd textul din Vechiul Testament pe care se interneiazii' aceasti r i n d u i a l a : . nici lcpidati.i pistratl timp intlelungat ptntr prin veac. . prevederile canonului se refere gi la acegtia. nici desfrinatd. fie ci a divorfat. curdfindu-se de picatele . indiferent czirei religii va fi aparfinut.

78. din sila oamenilor.cu doud.spune Zonara $i Balsamon i este interzis oricdrui cleric.{t Cdsdtoria succesivS. 22 Ap. surori se aseamdnd cu cdsitoria de le- virat cunoscutd in Vechiul Testament 9i pe care cre$tinismul nu a admis-o. 9i este vrednic. grade in care nu se admite cdsdtoria. CANONUL 21: (CLERICI EUNUCI) Daci cineva a devenit eunuc (scopit.. Se infelege cd dispozi{ia canonului prezent referitoare la cdsdtoria succesivl a cuiva cU doui surori. nu este interzis acest lucru cind se face in interes bisericesc sau filantropic. 19 CANONUL 19: (IMPEDIMENTE DE INRUDIRE LA CASATORIA cLERULUI) Cel eare a luat (in cEsiiorie) doutr suroii. sauio nepoatd (de sorl sau de frate). fiindci sora sofiei . 2 Neocezareea.7 Sarclica. nu se ingdduie acestora nici cdsdtoria cu o ne- poata dreapta. (sd devie) episcop. (Can.8? Vasile cel Mare. j l 1 I t I { .a s-a niscut. iar in al doilea caz. De asemenea.rg .30 IV Ec. iar a doua dupd botez.6. acela si se facf.23.. nu poate sd fie cleric.surnnsfa . cdsdtoria este opritd pentru toti cregtinii. 5 Teofil Alerandrinul) . si se cateriseasci. (Can. pentru cd nepoata dreaptd este ruda de singe in graclul 3 colateral. In cazul prim. aqa cd nu se ingdduie nici criedinciogilor simpli cdsdtoria cu doul surori. si nu se facd cleric fiindc5 uciga$ de sine este qi vriirnas al crealiei (rinduielii) lui Dumnezeu. sau daci in persecufie a fost lipsit de cele ale birbafilor' sau daci a. necum sa se ingaduie aceasta celor care ar vrea sd devind clerici. ci la acei care vor fi contractat prirna cisd- torie inainte dc botez. r l r CANONUL 22: (LAICUL CARE SE CASTREAZA NU POATE DEVENI CLERIC) Cel ce s-a castrat (scoPit) pe sine.81 Apost.este rudd de gradul doi al cuscriei de felul I.3. potrivit dispozi{iilor canonului 17 Apostolic.26. cici indiferent cu cine s-ar fi cdsdtorit cineva de doud ori dupd botez.. nu se referA Ia cei care ar fi contractat aceste cdsitorii clupd botez. acela nu mai poate deveni cleric.75Cartagina) A da gir sau garanfii pentru treburi lurnegti .54 Tntlan. famen). CANONUL 20: (OPRIREA CLERULUI DE A DA GIRURI) Clericul care di giruri (garanfii).

ori in genere nu a ajuns la aceastd. 24) este vorba de eastrarea sau sco- pirea pe care eineva ca bdrbat o sufere. sau la care s-ar cleda el insusi din . l} CANONUL 25: (SA NU SE DEA DOUA PEDEPSE priNTI'. a oprit.20 23 . cdci este piznraSul propriei sale vie1i. sau in furtisag si se cateriseasci. folosind 6i-in serviiiui loi crsnic. 32. (lcl dintij dintrc inrpira\ii rornani care a interzis castrarea erfost Constantin ccl llare. tn.stare prin voin{d proprie.||e pot li egalate decit cu criina prin c:. ace-stespecimene-. prinzindu-se in desfrinare. C.Episcopul ori presbiterul ori diaconul.l-fi) : In aceste cano&ne (27. ?9. . vechiul principiu al dreptului roman: .e:leo pi canontd 1 Sin.70. 4.i a luptelor politice din imperiul bizantin. sub pedeapsa. Asemenea.-4. 3.ueau fost adugi in starea de mutilare.i ceilalfi clerici. Este cu totul altceva dacd vreun laic sau cleric se va castra pe sine. 27 Tru. eunuci. faccreade eunuci (codex Iust. ba chiar au gi adoptat-o uneori fatd de advcrsalii pulrtici. ci se ifiriscgte sau se excomunic5 pe timp de trei ani. 42. a luat-o inrpiratul r. (La toate aceste cctnoane21.urut anutui 325.sr se cateriseascr.9). 1.non bis in iclemu .22\. nu poate fi indepdrtat din starea clerical5 sau pedepsit in altfel.\SE AFURIST)gTi:].i lucru (Naum 1. In acest caz.ZT Car- tagina.a 8.eon I (4b'7-.eunuci . ci printr-o intimplarc indepenclenr de voin{a lui. 25 Ap. Dacd cineva suferi o astfel de mutilare din nricina riukitii oamenilor sau dacd s-a nescut famen.174) tot printr-o legc (cotlix Iust. cum ar fi de exemplu un accident sau o-boal6. sau in jurlmint strimb (sperjtr). bupi el aceeapi misuri. Se gtie cA in lume:r antictr se Jrrer:ticacastrlrea sclavilor sau altor persoaneqi ctr aceast{ practiCl cra ingiduitri de legc. 4.\NONUL 24: (LAICUL CArrIt Sn CASTREAZ_. I'ecumenic Si canonu"l8 Sin.iy.' Ou toate acestea.inrpiratii bizantini de tnai tirziu au tolcrat vechca pracii"i pigili.22.i ln serviciiltrpublice. se castreaztr (scopegte). ln istoria ereziilorca.23 gi 24 Apostolice. attrici este evident cd nici nu poate fi oprit de a deveni cleric. laicul nu nurlai ci _nu poate deveni cleric.lan.. Ei nici fiincl cleric. iar clericul se cateriseqte. I I Ec.U ACE- rA$r FAPT-{) .\ceste sub infiitenl. CANONUL 2S: (CLERICUL CARE SE CASTREAZA SE CATEITI- .a Clegtinismului. 8 Neacezareea. (Can. 30 4p9!t.sE$TE) Daci cineva cleric fiind.au lisat amintirea unor perversiuni c. este formulat . 22. +2.adici a$a eum spqn-ggi canonul prezent dupd cuvintul scripturii: nu se cacle ca eineva sd fie pedepsit de doud ori pentru aceeagifapid. 82lrasile cet Mare) . cu moartea. Laicul castrindu-se (seopindu-se)pe sine insupi. 23. si se afuriseasci trei ani.a se t.. ciei zice scriptura: si nu urgisesti de tloui ori pentru acela.motive de evlavie. 51. dar: si nu se afuriseasc[. cici este trcigarpul lui insupi. ca .

5 . iar nu inaintea ei. 3 . . Aci afurisirea este o pedeapsa mai. Cit pri- veste iufractiunile la care se referi canonul prezent. sau . iar al doilea se numefte adulterium. 25. 69 Vasile cel Mare) Sc interzice tuturor clericilor. Felurile afurisirji sau excornuniclrii ln cszul credinciogilor qi al clericilor.aplica abia dupd eaterisire. 3 0 . 6 . Primul se numegte foinicatio. orinduim cd se pot cdsitori nurnai citefii . nu mai atrage dupd sine 5i pedeapsaafurisirii. 7 0 Atteira. este cel rco:ris cu persoane care se gdsesc in legdturd de cdsltorie. 2 0 . 5 1 A p o s t . rici.si din alte drepturi ale stirii clericale.min in rin- dul celui nehirotonit. .si se cdsitoreiscd dupd hirotonie. adic6 a coboririi in rindul laieilor. prit't afurisire nu se intelege excomutlicareao ci doar oprirea de Ia cele sfinte .i gr:avitatea infracliunii. pe cind in canonul 5 apostolic ea este o pedeapsd mai u$oari decit caterisirea gi de aceea ii premerge acesteia. ' Aplicarea lui ln Biserici se admite ln prlmul rlnd pentru simonie-can' 29 apost. gi. a se vcdea Ia cornentariul can. cu excepfia citefilor gi cintAre[ilor. aqa incit in rnod firesc aceastl pedeapsir este aqezata dupd caterisire. prin afurisire se infelege de fapt exco- inunicarea.i dupd simpla hirotesic itt sazlll ipodiaconilor care nu devin clerici prin hirotonie ci prin hirotesie. 27 precis chiar in legriturl cu unele din cele mai grave infraetiuni. dupi gravitatea pdcatului. celc douir pedepse. 32. gravd decit cater:isirea.can.-*apoi pentru alte abateri grave . 7 3 . 30 Apost.este picatul comis cu b astfel de persoanii care nu sc ge- seSte in legiturd d-c cdsdtorie. . trebuie infeleasd in felul urmd- tor: in canonul 5 apostolic.i vreull mernbru al clerului.aga precum spune Grigorie de Nissa =- canonul 4 . a caterisirii . ' ( C a n .i psalfii (cintlre{ii). 51 (70) Vasile cel l\{are. . Raportul dintrc caterisire qi afurisire se mai constatl 9i din can. Aceastd nepotrivire aparenti. pe cind in canonul 25 apostolic. se apreciazi . Aplicarea principiului penal . itt canonul pre- zent sint puse in alti orcline decit cea pe care attt vizttt-o in canonul 5 apostolic. care vor. indiferent daclr intri in rindul clerului hirotonit. in genere orice infracliune in bisericd se judecl intii ca fdcat. pe care le-ar putea sdvir. Pdcatul numit al desfrindrii . 7 Neocezareea. etc.e g.. care dac:i se aplici.76 Cartaginn. trebuie sd facem precizarea cd. 1 2 . adicd a excomunic5rii. Canonul prcveclc pedeapsa caterisirii.26 Ap. 1 4I V E c . 4 8 T r u l a n . pe cind picatul nunrit adulter. pedeapsa afurisirii qi apoi pedeapsa caterisirii.non bis rn idemu mai este prevdzut dd Biserictr 9i ln Can.i a lfurisirii.qi care urtneazd a se. ca itr canonul 5 apostolic. GANONUL 26: (BSTE INTERZISA CASATORIA DUPA HIRO- TONIE) Dintre cei care au intrat in cler neinsurafi. se inglduie cdsdtoria tuturor celor caLrevor sa devinri cle. sau rf. 5 9i 10 apost. Dar. In acela5i timp. uncle intii este previizutS. 5 9i 45 apost.

monahism. intocmai ca gi cunr celibatarul ar fi 'luat u. .. aceastaa fost_lngiduittr'ln nlr".i l ) .--plltru ci Dom'ul niciieri.. iil.. fie cea de necdsdtorit.l l-a-acest canon.. iii"l'-'o"x"it.. iar cei care erau in- s-ar fi cdsdtorit dupd hirotonie.ii care pecetuiur". fie cea de cdsdtorit. in cazul ipodiaconiior - daci vor sd se cdsdtoreasci sau nu.io"uu pe care o do- rea. presbiterii.rp"u lui castitatiilo. cea de-a doua nu inseamnd nici intr-un caz o stare identicd cu cea monahald. cd pind ciericii ..ln legdtur{ cu alte canoanc(can.pi.. ' considerentepur morale. "i "iozui*"-ir.tu-l prezent.. lZ. ci doar pentru a nu expune nici Ia picat. care "r . 16 Cartagina. ci ea reprezinti ceea ce se cheamd starea celibatard. 26 apost.'C_pot869 (Sf. ni"i i" "lier""'te pe clerici. 9l . l"i-p" necredinciogii _pe cale au sEvirgit nedreptate gi care prin istfel ae iucruit-voiesc sr_i in_ fricopeze. 6. aratd prin insigi cuprinsul atunci cind a fost statornicitr p"in "uno. iar daci dorea' sd ie cdsitoreascd. episcopul sau presbiterul sau dia_ conul care ar bate credincio. p"i. nu din considerente dogmatice. Dar p"i"'rt"""o ielibatard nu se in{elege numai simpra stare de necdsatorit. pentru cd incd nu fusese oficializat monahismul in Biserica. 12' 13.. ci numai unul sfuyat. diaconii ipohiaconii erau intieLafi inainte de hi_ . nu r!is- i. ci fiecare."opilor rn ipeciat se referd can.qi rotonie .. ar fi de naturi sd constiluie un imperliment. u"u obligatorie sd fie nici cdsdto- ria. s-a introhus rinduiala de a nu ti se inai ingedui sd se cisito- reascddupd hirotonie. celibat. i CANONUL 27: (OSINDIREA CLERTCTLORCARE BAT) Poruncim si se cateriseasci. i. S"fi"i.) apliEareaet era lisati ln unele cazuri la aprccierea episcopului. care a interzis cu deslvlr- gire cisdtoria clericilm dup-dhirotoni".51 apost. lost reprodus textual tn canonul 6 Tbulan. Totugi nici aceasti rinduiald nu ro*i!"i*"ria.rt"irrare sau in gsceTi-. necisitorie.. iar oprirea ei nll are \rreun temei dogmatic. ci dimpotrivS. """n ce clovedegtcci ea continua si se practice chiar ln veacul vII. etc.- ( C a n .. crsdtori qi dupd intrarea la aceastdstare. votul 10' Canonul prezent a.eaa.26.era'Iiber sa-gi areigd . 26. 1o Ancira.rr"iru. adicd dupa'hirotonie sau dupd hirotesie. La starea civili a clerrrlui iD genere:c{sdtorie. 22 27 Ap. dup{ cum vom vedea. . se referl can' 5.ni"i-uii"i"n1u ln cazul ci aceastai se administreaz-icelui uiiotonitlcu tainei cununiei alte. El fiind lovit nu a dat tovitura i"upJi.r"cn". ln eoinentariy. zo rrutan.^la starea 9t"ili-. druma{i sd facd aceasta inainte de hirotonie. B. b1 aposl. De alifel.il.48 Trulanl 2 sin..r. nici necdsdtoria." constitui o picdic{ ln Biserica ortodoxi nimeni niciodatd nu a lnvtrlat ci starea haricl creattrprin hirotonie. cici primirea unei taine sau chiar a unei simple hirotesii.. Ia clsltoria cleru- lui dupd hirotonie se referi can. u ci. zonara aratd cd in vremea xI-xII) sa (sec...r. nu ne-a invitat aceasta.i"u. . curn cste rn cazul ipooiaconib{ pentru primirea altei taine. b. de asemenea ea mai aratd cd membrii clerului puteau uneori cdsdtori{i uneori lecasatorifi. gi cd . ei. io'. deci 6in . 1 Neocezareea. De starea monahalii nu putea fi vorba. 30 Trulan. 6. se cateriseau. Rinduiala de care este vorba. punde prin oearl pi pEtimind nu ameninli (I petri.adicd inainte de hirotesie.

Iar intre acele mijloace.Ia . 5 . 5 I Ec. 20)' Sr:ntipfa lui Petru inseamni ositrdirea dclinitivi a Iui Simon Ma- gul. este totu. str se cateriseased.a clericilor caterisi{i. qi anume.i si se taie cu totul din conruniune @isericX). .72. ca Sinrorr Magul de cdtre mine Petru.. Fapta lui Simon a fost calificatii ca una din cele mai grave cle cdtre Apostolul Pctru. cu toate cti ar trebui sa lie afurisirea.i anatema. tui Ghenaclie Si a lai Tarasie * Contra Simonieil Canonul prezent prevede douS pedepse grave pentru simonie.: 6 II Ec. ca unit ce s-a dat in mod intemeiat' CANONUL 29: (OSINDIREA SIMONIEI) Dac[ vreun episcop presbiter sau diacon ar dobindi aceasti vred- nicie (dernnitate) prin bani. Epist.i tttlatema. . acels sE se taie cu totul de la Biserici.dupd caterisirc.28 .i acela ce l-a hirotonit.'4. ar indrizni sd se atingd de slujba care i-a fost lui incredinfati oarecind. nici pe necredinciosi nu este ingdduit clericilor sir-i bata. 4 . adica pentru cumpdrarea celor sfinte pe bani.75 Antiohia. sint cu desiivirSire potrivnice invdtfiturii Mintuitorului. 2 3 T n i l a n . ceea ce poate insemna'pentiu totdeauna . 7 5 . dupd ce pedeaps. sI i se aplioe qi caterisirea . .65 Cartaginu. care ar con- tinua sd sdvirseascihcele sfirrtc.rcare li s-a aplicat a rimas definitivd.sfinttrl Apostc. 2 S o r c l i c a9. constringerea in trici un 1.pedcal:si. nefiind trimeni for{at sau silit sA se mintuiascS. 2 2 . .. 2 I V E c . cici fiecare este liber se accepte sau nu credinfa' se accepte sau l1u chetnarea la mintuire. V a - sile cel llIare. fiindcd pcdcpselc fizice. (Can. ( C a n .Argintul tiiu sa fie cu tild-spre pielzarc. 0 . in cazuL cind cineva ar dobindi hirotonia prin bani. poate sd figureze. 29 IV Ec. fiindcl ai socotit cd poli si dobinde$tidarul lui Durnnczeuprin bar-ri"(Fapte 8. Ei nimeni nu este rnintuit prin alte mijloace decit prip ccle cu care El it inzestrat Biserica Sa.i.. 29 Ap. 23 Nici pe credineioqi. CANONUL 28: (oSINDIREA CATERISITILOR CARE SLUJESC) Dactr vreun eDiscoD seu presblter sau diacon caterisit dup5 drep- tate. syriritului nroral creqtin gi normelor Dreptttlui Bisericesc. 1 9 \ l i l E c . 29..l Petru puterca dc J facc minuni. pentru vinoviiii invederaie (evidente). osipdire care se cheantd apatenli. 14 Sardico. Simonia este o infracfiune socotitd a fi de gravitatea crimei si ea rc ltulne$te astfel de la Simon Magul. ca Pi oricc constringerc la cilre s-ar recurge pril folosirc'a sanc{iunilor externe. a5a incit a dotta. Ninteni nu este chemat Ia llristos altfel decit prin mijloacele pe care le foloseqte El insuEi pentru a -i chenra pe oatreni la mintuire. care a incercat siir curnpere de. 88 Vasile cel Mare) se prescrie pedeapsa excolltunicSrii sau afurisirii fure termen. carc i-l zis: .

.r'-iri.unrnSri-ber. in astfel de cazuri se face ::":ltll.".fi. Folosirci puterii iurrreqti in trcbtrri niseriJe.g=" . ar alt altar.). adicd'prin mijroace puse ra dispozi{ie cle cdtre stdpi- nitorii lume$ti. E c . CANONUI (OSINDTREA SCI-rrSMEr) Daci vreun presbiter.$i a doua gi a treia stnruinfd partea episcopului. se inf1lge cd numai de aceasta vorba. r 3 . Deqi cano_ nul nu-i spl're pe 'este -nume pedepsei anatemd.p.". fiindcd se aplici pentru simonie.74 Sardica.i ceilaifi .i gravitate ca si in cazul'simoniei ' _.. s-ar -l_^---*I .B. insd . oou. oa_ p"nii.5 Antiottia. dispozilie aceastd putere. . folosind stdpinitori (dreg6tori) face prin ei stipin peste vreo bisericr. Nici una din aceste peaepse iar pen_ "u il.i'fluen{i prin bogd{ia ror: si abia in ar doilEu-"iri.cci funcfii publice.. desconsitlerind face adunare osehiti (separatl) si ar pune (a. 13 Load.nul prozent cste voiba grg gceiq .SOi O-SJNDIREi\ CELOR CARE SE I.i...eza) . :iij i Pcntru schism_I. 31 Ap.dintre episcopi carc: coteau rinduietilc bisericcqti fntru atit.b..ii. 3 4 T r u l a n .mecanic.i.Dg ursrgrea .i toli pirtagii (complicii) t. un amestee neingdduit al statultri in iurisdicfia Bisericii.i si sc afuri- seascE.Nonuis in idemii (Cd. faptd este socotii-d asern.. cdci este tiran (uzurpator). prevazin_ au-se.ir. eaterisirea gi afurisirea. de aceea gi cei cu"e tu -tt.. .'OLOSESC DF] I{LL-u^ElyTADREGAToRILCRr. I V ._ rici sau eparhie.indtoare . ci numai clupi o intreiu incercare de a.lS'siri.a lf . inci{' bcupil -. pe cei pornifi ie calea schismei..'7t Cartiginaj'IS.'o"ia. fn cano.i readuce in si- nul bisericii.il..r"ir"asce.t l ^ E cI.tro.ite nds-or di roiH bi*. "a . nevldindu-I eu nimic vrednic de osindd pe cpiscopul sdu pi a dreptdgii. sd se faci numai dupi una. sd fie apticatd ins5. .. fiindcd o identificam cu aceea care i s_a dat mon Magul.. intre clericii care fotoleau p.a) Iui.."i addug-a ii" t"".u "ui*io-our"a lunne... d.sii. tru laici afurisirea.deascmeni .ipost.'"l cili se vor 'nL'u"J"t"" -(ata.ti. 30..-'&iJi"a-:prezumtiaaitfet de o unor tranzac{ii simoniace.in cazul clericilor. 6 Gangra.rrnJ"X"ilniwi EPTSCOPT) DaeE vreun episcop. acera s:i se citeriseasci {" fi..t . CANONUL .. iar pentru a se sublinia gravitatoa iniracgiunii iui si_ numitd sirno- nie.r"ir1" dreptei credinfe ca iubitoir-de-Jtxpinire. se faee cxceptie de la cunoscutui principi.irrrul 'ind. s_eprevede caterisirea.4 I Ec. care hetin . 6 l I E c .ri."o seculard cu nesocotirea celei bisericegti sau chiar impotrivalei'E-Gt. J I . in eazul cumpdrdrii hirotoniei. iar Iaicii sd'ru-u].nlincipiul ped(lpse flproape dc aceea..-ril. Prin -stdpinitori"lumeEfi se inget"!--in-i. J VII Ec. lpittfr" la ordine) din . in icrem* (ca- nonul 25 Apostolic).nu chiai a"ut"ma.ria. ( C a n .pe propriul siu episcop." '31j .. 10. Can.. . Ii." pun la..

7 3 I V E c .ci fir[ scrisori de incredinlare (recomandare). decit numai daci din intimplare ar fi murit (s-ar sivir. 72. 6 Antiohia. Numai dup6 trecerea din viafi a episcopului care a afurisit vreun presbiter sau vreun diacon. 106 Cartagina) Scrisori de incredinfare sau de recornandare se dddeau clericilor care mergeau de Ia o bisericd la alta. . dindu-li-se lor cele dc tre- buinfi sd nu-i primifi pe ei in biseric[ (comunitate). sd fie primifi. 7 .sii nrt fie ingbduit si fie primit de altul (de alt episcop)..4 2 L a a d i c e e a . lnsd pentru cazurile cind nu existi vreun astfel de motiv. cit tirnp trdieEte episcopul care a aplicat o astfel dc pedeapsd. A n t i o h i a . sau pentru a le folosi acestora drept dovadd a calitdlii lor gi a faptului cd mdrturisesc dreapta credintS. fiindci mrtltc se fac prin vicleani ripire (amigire). pentru cd nu se desparte de episcop ci de o erezie. 15 I-II). 8 . poate sd ridice afurisirea. Se apreciazd apoi cd gi compiicii clericilor schismatici cad sub aceeagi pedeapsS. adici sd iasd de sub ascultarea lui. 9i daci vor fi propovdduitori ai dreptei credinle. fic chiar gi nutnaillocfiitor al viitorului episcop. trebuie sd sc supund cazul respectiv sinodului. . 71.32. 133Cartagina) Pentru pdstrarea bunei rinduieli in bisericd s-a stabilit ca niei un bpiscop sd nu se poatd amesteca in treburile altuia. GANONUL 33: (CARTILE SAU SCRISORILE CANONICE DE PREOTTE) ' Niciunul dintre episcopii . ci clericul este determinat de altfel de motive sd se despartd de episcopul sdu. 76 Apost. 73 Sarctica.i aducindu-le pe acestea. 6 II Ec. L 3 A p o s t . clericii sint liberi sd se desparti de episcopul lor. Cu toate acestea pentru a se evita orice in$eldciune chiar gi clericii care . ci tloar de citre cel care l-a afurisit p" "1.. 73. :al . 7 2 . care va hotriri intre el 5i intre cpiscop. cunr ar fi abaterea episcopului de la dreapta credinfd Ei de la comportarea dupl dreptate. 5 I Ec.i presbiterii sau diaconii striini si nu se prirnea-. CANONUL 32: (RIDICAREA AFURISIRII) Daci vreun prcsbiter sau tliacon se aftrriscstede cdtre episcop. de asemenea Ei vreun laic. el este liber sd se despertd dc acesta fdrd nici o formd (Can.. 33 Ap. succesorul lui in scaun.i din viafl) episcopul care l-a afurisit pe el. 23. bineinfeles dacd acegtia nu se despart de cpiscopul lor din motive intemeiate. ( C a n . Din tcxtul canonului rezul- td cd in asemenea cazuri. nu este permis sii se amestece vreun episcop strdin. sE fie ispititi (verificali). (Ccn. ln alte texte canonice se prevede cd daci vreun clcric constati.cd episcopul sdu profeseaze vreo erezie.29. . aqa incit nici in aceastd chestiune a ridicdrii pedepsei aftrrisirii. 7 7 . iar tle nu.

unei astfel der unitdli i se recu- noaqte tlreptul de a-gi avea o organiza{ic bisericeascr proprie..' este {inut sir nu facd ninric important fdrd incuviirrtarea intiisidtd- torului.itul cano- nului prezent qi in qcnere in spiritul cirmuirii biscricc. pe baza principiuiui etnic. 34 Ap. principiul iinba"titagii . c5.ii gi si-l socoteasci pe el drcpt cipetenie . De acest sinod sint linuti sd asculte toti.totu|i. cp .4.care pe atunci cra nritropolitul.l'ru estc de atributul personal al intiistatiitorului ci in calitate cle exponent 1l sir-ro- dului. este cel dintii dintre epis- copi. sc in(clcgc insd cir o astfel dc incuviirrtilrc. principiul ierarhiei cpiscopul. ciei numai astfel va fi infelegere pi se va m6ri Dunr- nezeu prin Domnul in Duhul sfint. dar in orice caz.de a-qi avca o cdpctenic propric in interiorul teritoriului siu.39 Trutan.' . nesupusir vreunei cdpetcnii bisericeqti din afara acestui teritoriu. :::.desi nu.iar a. auto- c-efald. iar fir:care episcop in llitrlr.u-n . .3 II Ec. cdci el este obligat sd nu facd nimic frirri infelegere cu ceilal{i.noi-n-ri1^faptui.i niul gfsfintul Duh. erau supusi la ispitiri pentru verificarea dreptei lor credinfe CANONUL 34: (AUTOCEFALIA gI AUTONOMIA) . . Dar nici accla (cel rlintii) se ".i iu"e in- cuviinfarea tuturor. (Cyry.i 'irnic nrai de seamd (insemnat) si nu faci fdrx incurtinlarea acestuia.sriu cunr i s-a spus nrai tirziu. principiul autocefaliei.te dreptul . ca un principiu de baza il autocefiliei . episcopii.36. Desigur cd in lumea de atunci nu putea fi vorba de o nafiune in sensul de istdzi al cuvintului. Principiul autocefaliei este exprimat in teirtul canonului prin doud lucruri $i anume: lntii prin faptut ca i se recunoa$te fiec'drui neatn dreptril dc a se conduce in cele bisericeqti printr-o cdpetenie pro- pric.Canonul prezent exprinti unnitoarele principii ale organizerii Bi- sericii: principiul etnie. degi exponentul puterii bisericegti dintr-o provin- cie cu o biserici constituita in cadrul etnic. . ii fiecare si fac6 numai acelea eare -privesc (se referd la) parohia (eparhia)-ceva'fird sa pi satele de sub stdpinirea ei.i principiui autonorniei cparhiale.::&!Xtlk !€?s4 .pe care il exprimr cuvintul auto- cefalie . inclusiv intiistdtirtorul lor. ZBIV Ec. capul snu ciimuircl clc cipctenie a unci astfcl cle biserici o formeazi sinodul episcopilor ei. adica i se recunoa.6.8 III Ee. iar mai tirziu a Dutut deveni patrilrhtrl ... 9 Antiohia) .2.in spir.ti . se vorbeEtc de o grupare quasi nafionald sau constituite pe o bazr de realitiifi etnice distincte.se cade ca episcopii fiecrrui neam sx cunoascb pe cel dintii dintre din.ll Textul canonului aratd cr se pot organiza unit6{i bisericeEti rnai mari qi autocefale. se a_ratiapoi.7 I Ec.principiu cxclusiv sau absolut -. aduceau scrisoare de recomandare datd de cdtre episcopi eompetenti. cd aceastd cipetenie este supusd gi ea Ia rindul sirtr sinodului format din tofi episcopil neamului respectiv. indepen- a"lE de alte organiza{ii bisericegti. TatSl .

Canonul acesta este unul. 54 Cartagina) Episcopii sint autonomi sau independenti in-conducerea eparhiilor lor si iiecai" iSi poate exercita in mod deplin dreptul de cirmuirc a npurhi"i proprii. L5 I Ec.organizeze in bisericd autocefalS. al cirui ln- leleslis-apirutmultoragrcudepitruns.. sau cum este cazul astdzi. de sub slujba lui Ei nu se poate amesteca in treburile unei eparhii strdine.2LAntiohia. iar de s-ar doledi ci a fdcut aceasta fSrE incuviinlarea celor care stdpinesc cetifile sau satele acelea. in materie de conducere il treburilor proprii.r e5fs obliSatorie. Nortla aceait. gi ci acest lucru nu-i este ingdduit nici mitropolitului. Rdmine |a latitudinea celor interesali s5-$i reclame qi s6-qi afirme un astfel de drept' 11. cit qi cu privire la alte lucritri. . 73 Ancira. 7? Trultn. Bl recunoaqte doar fiecdrui neam sau fieclrei naliuni. din iele mai discutate. ca tcmeluind in mod suficient autocefaliilc. 5 IV Ec. sau de (inut. poiitice. in. in sensul s5 s1 obli$a. sc . o Bisericd independentl sau autocefalS in caclru'etnic. si se cateriseasci gi ei . Canonul nu are caracter imperativ.35 Ap. prin care se lnlelege o gruparc etnici. aceia.nei autoritri!i bisericeEti clin afard.i pedeapsd ii love$te qi pe cei care ar fi fost hirotonifi cle el pe tcriioriul stidin. principiul etuic ca bazil a organizdrii bisericilor auto- cefale nalionalc a fost intotclcauna recunoscut.si cei pe care i-a hirotonit. (Can. 75 Sardica.Ei. Tocmai intr-o astfel cle independel{d consti ^autoccfalia.ipetenia ei Si nici sinodul ei uu sint supus('vrcu."p""" caterisirii. o unicitate distincti. condiliile tcritoriale.cetilile gi in satele care nu-i sint supuse lui. 3. nici c. fiecare neam. datoritd cuvlntului etnos. etc. trebuie sd obtinii in ace'st scop invoire din partea episcopului acelerieparhii.. 13. - ln nici un caz nu are ln{eles {e provincic.Defaptelestecheialnlelesului acestui canon. dreptul la o astfel de orqanizare. faptul c5 fiecare epis- cop este autonom in cadrul eparhi"i sale si a satelor (parohiilor). indiferent de faptul c{ respec- tiva provincie ar fi populati de creclincioSi cu aceeali origine etnici sau aparlinind tnai rnultor neanrnri.qi pentru ierarhii intiistdtatori clin fruntea mitropoliilor. arhicpiscopilor' sau patriarhiilor. t I I{ . Cel ce nu respecti aceasti rinduiald atit cu privire ia hirotonie. culturale. astfel de exemplu.48. deSi nu -a fost singurul pe baza cdruia s-a aclmis organizarea bisericilor autocefale. sd se..in bit"ti"u ortocloxit. In aceastir situalie nici ulul nu are dreptul sd se ames- tece in tieburile altei eparhii. CANONUL 35: (AUTONOMIA ITPARI{IALA) Episcopul s5 nu indrizneasci si faci hirotonii in afara eparhiei sale. canonul exprim5 apoi cit se poate de clar. care arc caractcristicilc unei nafiuni. AlAturi de el s-au recunoscut fi alte ele-*mentesau condilii naturalc. 8 III Ec. Cind ar dori vreunul sA sivirqeasefi vreo sfintd lucrarc pc teritorittl altei eparhii.: 2 II Ec. fiecare nafiune. 27 Organizatd in felul acesta. Sensul lui^nu poate fi rleclt acela de neanr.

. dupi eare alegerea intregului crer. atunci el sd rimind in cinste qi in calitate de upir*p.i diaconur.- coio fiind ales si hi"ot""i. pi ei si cerceteze impreunr dreptei credinfc si sr iezolvu p"ott"rrrul" . iar a doua oari. ao" 9i 'i-a sd se afuri- 'seascr iltreq clerur cettitii respective.ilor laici.rorultd carr. I Ec^.rrn"rorro doeumente pdstrate incepind cu vremea sfinlilo. ardtind cd se afurisegte qi epis- copul gi presbiterul Ei diaconul.: 20 Antiolia: 40 Laodiceea.n.i.ru i-a potolit pe credinciogi."u .I . pentru o anu- Titd localiiSte.. odati.Dupd cum s-a vdzut in canonul 34 apostolic.fi.ti upaigine sinriautui tuturor epis- copilor acelei provincii.-.'u ur stru'it poporul cel atit d".'. pinS in ziteie noastre.". acela . pentru cd .ERicil-otr CARE NU-$I ocu- PA SLU.TBA) Daci cineva fiind hiroto-*it episcop. Z.3T Trulan. 78 Ancira. 19 -'Mc.ese i-or ivi. in a doudsprez".i" pu ori"n. 28 36.. sd se pronun{e in -..si fie (sE rinrini) afurisit pi. din epoca apostolied.tl) lnfelesul canonului este simplu.-' .78.ii presbiterul .si con?Lc'erii liisericii.-ii-ro..ra lroporurri. CANONUL JG: (AFURISTREA cl.."i"i"-. t?.i a lui oc_ tombrie.ca principiu cle bazd orqanizaliei .."1 . In cazul cd vreun. in a patra sipti- urini a Cincizecinrii. nu ar prinri srujrra aceastaii purtarea de grijx a po. (CLn 34 Apo-s.pinga- mod liber pentru oricare dintre candidati.rr ce-o va pr.dalitS{ii.episcop va fi oprit sd-qi ocupe slujba di.gin. l.. ei -nu -mai puteau sd se impotriveascd introcluberii-lrr funcfiune o 6i"ii-' cului deja ales de ei. iir. (Can.76. Iar dactr ducindu-se tu"oioy'or''u.' fi prirrrit.u dreptul -u'oeau '.p"r.rlar clerul cetXfii ".ca. i s-a dat irr itinar lincrrJtlirrlatl'ir. 3 Ciril Alexandrin. t8 Antiohia. Practica veche..temciatd pe principiui si- no. presbiter.]. (episcop.ruza nlesiemetiei sd fie.'adici.i .--'' vg Trutan: ' 6 VII Ec. aserrcrlca.imi (slujba).23 C. . n-u ar voi sd-Ei ia slujba i" priiti. er se afuriseascl.rtl*i'r :. CANONUL 37: (SINOADELE PLENARE) De doui ori pe an sX fie (intrrr'it) sinodul episcopilor.. 'at i. nu dyqi voia sa (rru din pricirra sa).S I Ec.(ri'rin5) totu.ru indrumut gi ...: Z II Ec.i episcop.e dintre ei. clericii) t.dogmele (controverselc)bisericrsti car.sin. fiindcd (ei.9. *ineu.rt. puterea supremd de conducere a unei provi'cii biserice.t. canonul se referr ra rinduiala existenti in Biserica veche. rdmine aftr- rlslu a|ta trrnD cit nu Se vor prezenta la pOst.--diaconi. pricina impotrivirii credincio5iloi cetritrii pentiu care a foit ates hi'otonit. se recel piin participarea credincio.=i. ci din c. 37 Ap. 17 . e-ste oglindit in numeroase texte alc Siintei'scripturi si in . Dacd nu fiiceau uz de acest drept in momentur aregerii._IYE".

38 Ap.i. 12 Vll Ec. provinciilor ad- ministrative ale itnperiuiui. (Can.a isigure existen{a in condifii vrednice 4u lbr. 1:cntru intrc'tinerea slracilor.iracilor. rudelor' Singurl cheltuiala.33 Cartagina. In acest sens se aplicA ..i cind Dum- nezeu i-ar sta de veghe.i s5 le rinduiascd (chiverniseascS. apoi cele din cuprinsul mitropoliilor 9i in sfirgit. lipsifi oP. reglementinclu-se legal felul in care.anume odatil in a patra sdptdmind dupd Pa.sau si diruiasci rudelor proprii eele ale lui Dumnezeu. Episcopul si poarte grija tuturor bunrrrilor (lucrurilor) biserice. nici sI ddruiascf.8'(iangra.. 41 Apost. 26.easci ceva. datoritir faptului cd alaturi de miutttirea sttflctelor. El nv este insi ircltninistrator direct al bunurilor bisericeEti.ci sa le clirijeze pe acesteaprin subalterr-ri. 26 IV Ec. nici sti-rsiinsu. grija de cipetenie a cirrnuirii Bisericii era sd alunge suferinfele celor. 24'. 7. i € d{ t I d . in afard de nevoile Bisericii. Se Stie cai in Bi-ccI'icaveche avcrca Bisericii mai era 1umltA ti aY9- rea seracilor.i astizi. daci acesteafac parte din cateEoria s. ba ciiia.i insuqeasci ceya clin acestea. iu cadrul Iiecirei provincii bisericeEti sd se intruneased de doul ori pe an. pe citre o ingdduie caninul. I. iar a doua oari la 12 octornbrie' Canonul determini Ei competen{a sinoadelor provinciale' Care sint aceste sinoade provinciale? Au fost desigur in primul rind.' dar si nu-i fic ingiduit lui sd-. dar si nu vindd din pricina acestora.ti .ti.ti Ei dreptul de a le chivernisi in conformitate cu t'tc'voile Bisericii. (suh pretextul ajutoririi accstora) cele ce sint ale Bisericii. dispozi{ia canonuiui s-a aplicat constant 9i la toate sinoadele Bisericilor' autocefale sau autonome.ti. iar daci ar fi sirace. nu este ingacluit episcopului sd cheltu- iasci pcntru nimic. s5 le facl parte (si le hbrizeascd) ca sdracilor. pelTi- tind ca din bunurile Bisericii sir fie ajutate chiar gi rucleic cniscopilor. gi a altor sarrnani dintre nccredincioqi. 11. 10 Teofil AI etanclrinul : 2 C iril Alerandrinul ) -obligafiadeplini a episcopului in toatr: c:hestiu- Canonul aratd competenfa nile biscricegti. organizate pe teritorii mai mari decit in cadrul unei simple provincii.aclministreze) p! ele ca . 2S Prin canonul prezent se dd expresie aceluiasi principiu al sinoda- Utetii. ci este doar in- clrumAtorul 1i responsabilul acestei administralii. .a tuturor credinciogi- ii. L5 Ancira. cele din cuprinsul. nedestinata trcburilor bisericr:.^1 i . 35 Trulan. CANONUL 38: (EPISCOPII CA ECONOMI PRINCIPALI AI AVE- RII BISBRICE$TI) . De aceastd grijri s-a preocupat conclucerea bisericeascd iniotdeauna cind suferir-rfele siiracilor s-lu intefit. II. eI avind de a purta grija bunurillor biserice.25 Antirthia. intrucit dupa pilda Sfinfilor Apostoli nu se cade ca episcopii si se ocupe direct dc cclr' econornice. 7 sin. cste aceea pentru siraci.

i ca nici episiopul "au rudele Iui si-si risipeasc[ (bunurile) din pricina Bisericii. ci dupi curn lrrata canonil. cano- nul reflectii starea organizatoricd primard.r_ . 38. 10 Ap. c6ci acesta este cel ciruia i s-a incredinlat poporul Dorirnrr- lui gi acela de la care se va cere socoteali pentru sufletLle ior. l. epis"opiio.i pe episcopi canonul 3. adicA ln sensul ci intr-adevir preolii.te pe seama Bisericii .aga cum este situa{ia gi istdzi. iar nu numni ca sirnplu dclegat al episcopului.pentru ci in vremea aceea episcopii nu se recrutau cxclusiv clintre monahi. arhicpiscop. aclicd a rinitdfilor conduse la -inceput de cdtre cpiscbpi.eo{ilor ae episcop. gI Cartagina) Pentru evitarea oric.nei sofie si copii sau rude sau casnici. etc. . cbci este drept inaintea Iui D. _ (Can.i este urt pdstor. 47 tlpost.i t.1apostolic. (Can. L'l o desfigoard pe baza arcptutui's5i propriu.i diaconii si nu sdvirgeascd nimic firx incuviinfarea episcopului.33 Cartagina . pe care Ie cir- muiau. 35 Trulan. aceastd 'iila depenclenfd strictii..P^reolii qi diaconii sint datori cu ascultare fatd de episcop.i cum vrea.rie. 22.iceea.7. ei rdmin totugi supugi supravegherii gi controlului din partea episcopului. s-a lase ale sale cui vrea . a parohiilor... sau si'cad6 . 38. CANONUL 40: (AVEREA BPISCOPULU) si fie ardtate (cunoscute in mod lirnurit) bunurile (lucrurile) prJnrii ale episcopului.in'prezentul canon.ti.stilbunurile bonrnului.r$ar .. 26. cu privire la orice lucrare a p. 6.gi diaconii nu ar putea si sirvirgeasc{ trimic fili-incuviinfarea episcopului. $i a-i duce la mintuire. dcfinlnd puterea haricd si rnisiunea o" a jtirr.. atunci cincl el a" ar.. pu_ teau sd fie .si uoagterii bunurilor episcopului. 30 39.u"lyri proprii.recunoaqte episcopului dreptul. 12 VII Ec."ri tor.irei pricini.ri .iuu u.ldmurit) gi cele dornne. 24 Anti'hia.41 Apost.i cisdtorili.: cese)ai sii.i sn fie ale Bisericii). a oricdrei nein{legeri gi mai ales a defdimarilor care ar putea na. CANONUL 39: (ASCULTAREA CLERULUI DE EPTSCOPI) .rmnezeu 'a oamenilor. ci in acel seru ' rnai larg ln-care obligi. Presbiterii . 12. ca nici Biserica s6 nu sufere vreo pagubi clin pricina "u". 1in eazul cd ar avea gi bunuri propriij aritate (cunoscute in mod. . din pricina bunurilor acestora.ialailedinciosilor. {:}11"{*rCg.. se impune obliga{ia ca bunurile l3isericii gi bunurile personale ale episcopului. 22 IV Ec.la. I se.pe raspundere prcip.sd fie findte separat in evidenfti. ca in nici un chip sd nu se facd vreo confuzie intre eie. gi si nu se piarcld cele ale upir"o'p"tiri sub cuvint cd ar fi bunuri _biserice. mitropolit. se riu si'virpcasci limic mai in-tportant ffui dc incuviinlarea lntiistdtdtorului lor... ale cdror areffuri de nroqtenirea episc:opuluise recunoscp. iar aceastd lucrare i sa. a incetat. ciruia ii datoreazd ascultarea canonicdl2. Canonul nu trebuie lnlcles ln seus unilateral. avind solie gi copii gi alte rude. ST Laod. ca episco-pulsi aibi putere cind r-a" iroi"gi ain viate.40.coiui lnsus. unitali in caclrul cdrora preolii gi diaconii indeplincau funcliuni sacerclotalein clependen{{ strictd^de-epiii cop cind mai tirziu preofii au dobindit unitarli pastoraie. gi moartea lui si se acopere cleoc6ri.

31 4r.l ca qi oaspe{ii stririni trebuie sd fie lntrefinufi din bunurilc Bisericii. 60 Cartagina) Canonul prevede pedeapsa caterisirii pentru episcopi.ul nu poartd niciodati arnrele asupra vr5. CANONUL 41: (EPISCOPUL ESTE CAPETENIA EPARHIEI IN TOATII PRIVINTET-II) Poruncim ca episbopul sil albe stbilnirea bunurilor Bisericii.i a slujitorilor ei. 3 9 A p o s t .. 42 Ap. Prin felul in care se arat. 3 8 . 54 Apost. ori diaconul.ma. 6 M c .ori si se cateriseasci. 9i anunie. 1 2 V I I E c .qatin BisericA. cici legea Iui Dumnezeu a orinduit ca cei ce ostenesc la altar (slujesc altarului.2 4 .i cl din cele trebuitoale (dac[ ar avea trebuinfd) in lipsurile sale pre- sante .1 1 Teoiil Alerendrinul: 2 Ciril Aletandrinul) CanonuL prezcnt motiveazd dreptul episcopului de suprem cirmui- tor qi al treburilor economice ale eparhiei sale.rt[. atunci cu cit mai mult se cade ca el si porunceascl asupra banilor' ala cd toate si se cirmuiasci prin stdpinirea (autoritatea) sa. se distribuiau prin preofi qi diaconi. pentru ci nici osta. 24. Ea era incredin{ata unor institu{ii sau a$ezdmintc spe- ciale nirrr-ritexenodohii-case pentru primirea striinilor -' care au cxistat tirnp indclun.siporuncii exprese a Sfintei Scripturi (Mt. presbiteri E-i cliaconi in cazul cd se impitimesc in jocul de noroc sau in belie. CANONUL 42: (OSINDIITEA JOCURILOR DB NOttOC $I A BETIEI) Episcopul ori presbiterul. Cici daci sint a i se incredinfa lui sufletele cele de pref ale oamenilor.i pe episcop spre a li se da folosirea cuvcnitd acestor bttnuri. 9. 43.2. eu frica lui Dumnezeu pi cu toatS evlavia (cuviinfa). ( C a n . 9. 55 Laocliceeu. 15-17). 13).easci insi . apoi a sirracilor Ei a strAinilor sau a c5ldtorilor. Aratd apoi ce destinafie au bunurile bisericegti. . ori si irtccteze.10. ?. AceastA lredeapsi insd nu uruteazii a se apllc-a decit dupi ce. pentru ca in nici u1 chip ace.tia si nu sufere lips[.. se relevd faphrt cd existen{a_acestora era organizati.. 50 Trulon.i celor lipsifi sI li se factr parte (s5 li te hdr5zeascS)prin presbiteri pi diaconi. cel in ciuzi t " fi ihemat stiiruitor la orcline Ei silit sii se lase de pacatul respectiv.1 0 . pentru intre{inerea Bisericii . dupd dispozifia episcopului' $i calonul prczent reflectl organizarea primari a parohiilor ca unititi condLlsecle e1:iscoPi. s5 se impf. 22 VII Ec. petrecind cu zal'uri ti cu befii.ilor cu proviziile sale proprii. (Can. 2 5 A t t t i o l i a . Jlrecum Ei cine il ajut. . cle la altar si se hrineascl (I Cor. . 18.i in cele ale frafilor pe care-i addposteqte. Ajutoarele care se dddeau slracilor Ei in genere -celor lipsifi._gotrivit canonului b1 apbstoiic ^.

3b) gi'a fost inter- zisi inci din V. . SS Laocliceeo. 6 4 A p o s t .de suspendare din funcfiune.76 Cartagina. I I CANONUL 43: (OSINDTREA JOCURTLOR DE NOROC gI A BE_ Tiljr) Ipocliaconul sau citeful sau cintxreful. Pdcatul acesta este cu atit mai de condamnat cu cit iI savirqeEteun cleric.deasemeneapi laicul. exageratd. dobinda este En pacat (Mt.40. 3 4 .. 9 Tint. cu atit mai mult este oprit ca membrii Risc- ricii sarr clcricii sd se roage irnpretind cu aceEtia. . g . Cirnonui prevecle pedeapsa afurisirii.i cu ei. de cdtre clerici. 5. Ei este de-a dreptul o infracfitrne dc gravitatea crimei slujirea celor sfinte impreund. 23. 22 \rII Ec. in caz de'prac- ticare a imprumuturilor cu dobindd. Aler.. 50 Trulan. ori sa.1 0 . ori sd inceteze. ci orice fei de dobindd. 3 2 . iar: dacr le-a perrnis acesiora si sivir. g. c[ ace$- tiir. CANONUL 44: (OSINDTREADOBINDET gr CAMETDT) Episcopul sau presbiterul sarr diaconul. .easci cele sfinte).6 . 6. si se cateriseasci. iiclicaexcomunica{i clin Biserici Ei sint inter- zise relaliiie ob. 70 Trulan. 24.trz. ( C o n .. de la cei pe care ii imprumutS. 6 Grigorie de Nissoi canonul prezent nu interzice numai camdta. sd se afuriseasci.. CANONUL 45: (OPII. 4 6 . 43 . 14 ltosite cel hlare. .i poatc fi tratati cu incluigenf.(Can. 60 Cartogina) Pentru aceleaqi pdcate sau abateri ale jocului de noroc Ei ale beliei dacd le-ar sdvirgi i1:odaconii. 5. accleasi frcind. daci numai s-a rugat irn- prcunx cu ereticii..IREA COMUNIUNII CU ERETICTI) . pentru ci rjupd invatdtura creg- tina. Dacd prima abaterear putrr gisi vleo explicarc .tegti cu ci. canonul prezent prc- vede pedeapsacorespunzdtoarea afurisirii.casci ceva ca clerici (s:'rsbvir. care va cere dobindi (ca- mtrti). motiv pentru care se_prevedepedeapsa caterisirii. in sensul.circcrlc"fintc':all iir shrji inrprcun. cite[ii sau cintdre{ii. 84. dobincla spolia- toare. Can. 7 7 .2 .. 4 I I I E c .54 Apost. 42. ori si in- ccteze. ori si se afuriseascS. dacaiprovin dintre clerici. 19).apoi cea de-a :*S$ii*aae*:':'. gi pedeapsa afurisirii pentru acei clerici care le-ar ingldui clericilor eretici sir s'ujge. adici. 45 Ap. 17 I Ec. (Deuter.) Iireticii sint afttrisiti. Lc. . Episcopul satr presbiterul sau diacontrl. 4 Laodiceea.i. J T L a o d i - "' i teen. T. 9 3 . 30. * "it*_ risc:tsc5. in eazul clericilor care s-ar ruga imprcunl cu ereticii.

ci numai pdrdsite de acegtia.tia pot sduirSi botezul . contractind legdturi quasimatrimoniale ilegale cu alte femei libere sau cu unele nedivorlate legal de solii lor.rul daci ar boteza din nou pe cel ce are bo- tezul cu adevdrat sau dacl nu ar boteza pe cel spurcat de cdtre eretici (cei fird credinfd adevirati).in sacrisa cu ereticii? Nimic altceva decit a face cauzd comun. 8 7 . 7.i valide.27. CANONUL 46: (TAINIILE EIIFITICiLOR NU SINT TAINE) Poruncim si se cateriseascd episcopul sau presbiterul care au pri- mit (ca valid) botezul ori jertfa (euharisita) eretieilor.. 46. (Cctn. 8 L a o d i c e e a . ei ingigi nemaifdcind parte din Biseric5. 97 Vasile cel Mare) Se opreqte repetarea botezului valid. cdci ce inseamnd intercomuniunea . tainele lor nu sint validc. 15). 9 I E c . 7.72 Cartagina.i cu acegtia.48.i nu deosebeptepreotii adevirali de preofii mincinogi.9 5 T r u t a n . 6. 9 3 T r u l a n .35. 32 Lao.71 Vasile cel Mare) Canonul prevede pedeapsa afurisirii sau excomunicdrii pentru cre- diciogii laici care. 49. ( C a n . 48 Ap. .46 . 1 0 2C a r t a g i n a 9 . 3tl doua reprezintd un act de trddare a Bisericii qi trebuie sancfionat ca atare.nzai ace.i deci nu. 4 7 . . CANONUL 47: (BOTEZUL VALID NU SE ITEPETA) Episcopul sau presbitc. si se afuriseasc5. Cum ereticii au pierdut succesiuneaapostolicti.. Cici ce fel de im- pirtipire (infelegere) are Hristos cu Veliar? Sau ce parte are credincio- sul cu necredinciosul?(II Cor..i atitudine fafd de botezul ereti- cilor ca Ei'canonul 46. intrucit mrmni ace. s[ se cateriseascl. deci $i continuitatea preotiei. I I I {I i l . 19 I Et:. .tiu y:ot sd primeascd sau si respingd tainele sdvir. 7 . cLiceea. qi-ar abandona sotiile. iar clericnl care le va socoti totu. 7 trI Ec. sub pedeapsa caterisirii. 2 0 A n c i r a . ca unul care ia in ris crucea gi moartea Domnului .. CANONUL 48: (OSINDIREA CONCUBINAJULUI) : pErdsitd dc altul. 47. B. 7 I I E c . 6 8 A T t o s t .47 Vasile cel Mare) Canotutl se referd numcli Ia episcop $i la presbiter. fdrd motiv legal Ei cu uEurin{d. 5A Apost. la fel qi nebotezarea celor care au primit de ia eretici un botez n€cur&t: Tcxtql 'canonului cxprima aceea. ( C a n . este supus caterisirii.1. .i celelalte sjinte taine . 95 Trulan. 84.ite de eretici.48.

12 Neocezareea.:ii. 46.45.. ci in trei tili a. p"nt".aceea care se dd (se practici) intru noartea Domnului. ci: rnerginrl. 7 4 A n c i r a . _GilGOBISMUL TATARNIC gr HUt. ci. gI Vasite cel Mare).47. interzicindu-se astfel orice abatere cle la rinduiala si. iar nu se indrumeazA spre moarte cei ce vine Ia llristos. 7g. Asemenea gi laicul.1. g4. se prevede pedeapsii . gI Vasile cel Illuret Impotriva acelora-dintre episcopi. CANONUL 49: (BOTEZUL SE SAVIR$E$TE NUMAr IN SFTNTA TREIME) Daci vreun--ep-is1op-saunresbiter nu ar boteza rlup6 orinduirea Domnului.nu nurnai-printr-o singtrri afundare.i"""p"i sau in trei firi sau in trei mingditori sd se cateriseascb. 71. l.dinscirbaj treci'd cu vederea (ui- tind) ci toate sint foarte bune .\NoNUL 50: (BOTEZUL SE SAVIRSE$TE PRIN TREr AFUN_ DARi) Dacd vreun episcop sau presbiter nu ar sivir. gS Trulan. p""lru cd nu a zis nomnul: intru moartea mca botezafi. ori str se cateri- Biseriei (str se afurislasca).lr-ul" Tntirlui .rrtEA LUI DUMNEZEU SE O. c. "i. iar. adici in .(Can. ^ ! C 9 " . botezindu-i pe ei. nupentru infrinarc. 2 5 . I J T n t l a n . se supune clterisirii..i femeie.saupresbiteri.48. _ .t-a-tacut Dumnezeu pe om' ci hulind.abilifii dc Domnui in privinfa Botezuiui Ei consemnatdia Matei 28. nlr ar sdvirqi Botezul in numele sfintei rreimi. 5 3 .i de cir- nur-i. in numele t'atXlui 5i aI niului Si . si se cateriseasci. c_ezaree&. 49 Apost. (Can.-50. i"rlilagi toate neamurile.-.r .i eele trei afundrri ale _unei singure sfinliri (a botezului). . 19 si Marcu 16.1 .i ce bdrbat .. 2 .te in numele Sfintei Treini. . inchipuind prin aceastadoar nioartea Domnului. 16. ci numai o afundar.te o noui via{i! in nurnele invierii bomnuiui qi in numele intregii puteri dumnezeie.i al Fiului . 5r Ap. 5 .i al st'intului Duh.i a lucririi tuturor celor trci fete ale dumnezeirii. in Tatil . 49 . cum fac uniiirctici. 47.virqe.47 Cartagina.46. Cine se abate de la aceastiirindu- iala. 21 Gangra).48 Laodiceea.(f. prin trei afur-r{tir!.. l9). 7 II Ec.22. sau oricine din ea- talogul (_cinul)preofesc. ar cleveti seasci gi si se indrepteze din {!rtgr-a.-68 Apost.iit*. gS. 110 Cat:taghw.ti . se fi'e departe {s-ar abfinej de nunti .irl. GANONUL 51.i Sfintului Duh (lllatei. 28. daca este episcop sau presbiter..SINDESC ITVDOTT) Daci vreun episcop sau presbiter sau diacon.1 6 M c . 6 6 A p o s t . Ilotezul se si. ori sd se indreptc. 12 Neo_ l^tl_pc. prin botez se impartaqe. 96 Trutan.i-_de vin. 47. <4ld&g=.i in Fiul si in Duhur sfint.4l Laocliceea. care luinclu-sedupd eretiqi. 4 .

I' In spiritul invifiturii Mintuitorului. 43. 57.). dar mai ales in zilele I -. fie ain rdtdcire. si se cateriseasci. dupd cuvintele Sfintului Apostol Pavel (I Tim. Acela dintre clerici care oricind.. fie din vanitate. ciericilor urmind a Ii se aplica in- tii caterisirea gi apoi afurislrea. CANONUL 52: (PRIMIREA IN BISERICA A CELOR CB SE POCATBSC) Daci vreun episcop sau presbiter nu prime.) se aplice doui pedepse pentru aceiaqi vin[.i re- ciamd o indoiti pedeapsd. ca gi al laicilor care ar socoti ca stricdcioase cdsetoria. Accastd rinduiald se cerea a fi plstrati. 2. admi{indu-se exceplie de la principiul .. scirbindu-se' iar nu pentru infrinare.rigorismul neintemeiat al unor fefe bisericeEti. dacd nu se indreaptd. adicd pentru acelaqi pilcat. 4. trebuie sf. si se cateriseasci.66 Apost. el ce a zis: . ce se pocdieqte sincer pen- tru pdcatelersale. ci il indepirteaz6 (il respirrge).tiinfi pi care s-a ficut multora pricinuitor de srnintealS. contrard invdtiturii Domnului Ei misiunii preo{iei. 74 Vasile cel Mare). Textul canonului aratf. cdci doar cei bolnavi au nevoie de doctor nu cei sdndtoqi' CANONUL 53: (RIGORISMUL FATARNIC SE OSINDE$TE) Dacd vreun episcop sau presbiter sau diacon nu se infruptl (nu mdninci) in zilele de sbrbitori din cirnuri si din vin. Dupd cum se vede gi in cazul hulirii lui Dumnezeu. consumul cdrnu- riloi gi a vinului. Canonul condamnd .2-1). 3 I Ec. 25 Apost. fie primit de cltre duhovnic sd se mintu- iascd. erau_osin- diti ca mincinogi qi falarnici. pentru ci mihnefte pe Ifristos.te pe cel ce se intaorce de Ia picat. datd fiind gravitatea lui deosebild 9a1e . 7). cel. 702 Trulan. ci qi cpiscopii erau cdsdtori{i. vechea orinduiald bisericeasci dupi care nu numai diaconii gi presbiterii. care este un lucru ingdduit. 29 Apost.a l I . (Can. ca 9i in cazul simoniei (can. declarind cI unii ca acegtia hulesc natura . iar cei ce erau impotriva ei. iar laicilor afu- risirea. ca unul care pi-a vitimat propria sa con. Canonul face deosebire intre infrinare sau'post.rnu este p5cat care sd birttiascd iubirea de oameni a lui Dumnezet(.52 .27 Gangra). cdci dupd cutn spune Balsamon: .non bis in idern(' (can. inseamnd in primul rind o atitudine necreqti- neascb gi apoi o abatere de la misiunea preo{easc5.Bucurie se face in cer pentm un pi- cdtos care se pncliegte" (Luca 15. O atitudine contrarS.. gi intre dispre{uirea unor anumite bucate.53 Ap. cu dreptate se prevede pedeapsa caterisirii impotriva duhovnicului care indepdrteazd de Ia mintuire pe cei ce se pocdiesc de p6catele lor. (Can. 74 Ancira.intrucit. pentru o ast- fei de lucrare.. rrl.i pe Crea- torul eri Ei sint vrednici de pedeapsd.

sub pedeip.\ Eprs- coPULUr) DacS vreun cleric ar cd .faf6i clerici.. sr se afuriseasc5. De. lnapte 2r. condamindu-le ca pe un lucru rau.risc sau ii vorbesc de rau pe episccrpi.l se excepteazd .. este vrednicr de pedeapsdindoitd. ." aici are sensul suspencldrii din func[iune (vezi can. 9 Trutan. 27 Laotticeea.iri. Sg Laod.Deci inta un sens nou aI cuvintului caterisire. si se afu- riseasc6. cu aplicare la clerul inferior. (Prin cuvintul caterisirg. de sdrbdtoare se abline de la errnuri qi de la vin..'1i- nuta morald a acestora le interzice petrecerc'a ir1 astfei'cle localuri sau qi frecventarea lor in. stti- ruindrr-se in tot chipul ca ei sd nu se faca de simnteali..ii^ "". 9i"ll" local:rrile ptrbiice. circiumile sau localurile ln care oamenii igi dau drumul unor por- niri nestapinite. .i"ili". .drum (in cilitorie) a tras de voie la ospltirie.ii defaima. CANONUL 54: (OPRIREA CLERiCILOR DE A PETRECE llv C?RCIUMI) DacE vreun cleric ar fi r'izut (prins) mincind in circiurni. in''care le-este ingaduit crericilor si intre'ciria nevoia drumului i_ar oetermlns la aceasta.1. de a ed.opyl de a petrece.sigur. 78 I Ec. ca Ei simonia gi hula impotriva iui Dirmnezeu. 5. afar6 numai daci fiind la.clestivirsit clin pott"u cefo. devine pricind de sminieali pentru r"-"rrii sai qi i-pi- tri'a acestora cu dreptate se prevede pedeapsa caterisirii. Cei ce. nici clerului.ror comportlre se-ocupd numeroase canoane. . :t6 54 . pecleapsa inclepiirtirii di" . ospittiriiie qi'rostaurantele. sc. sint cu totul neindicate pentru-piein"]u "i". Deci smin- tea1a.UI) Dacd vreun cleric ar oc5ri pe presbiter sau pe diacon. . (Can.T Cortaginal lPiscoPii sint asemuifi cu. S apoii. 39 Apost.nu le dau respe-ct.39 vasite cel L[ore1.in-sd. CANONUL 5S: (PEDEPSiREA PENTRU DEFAINIT\RI|.40 Cartagina). z rrur"an. ii ocd.ilor.1i.rir .j. 37. intrucit la ei nu poate fi r'orba de caterisiie in serisul in care aceastg pedeapsd se apiicd clericilor hirotoni{i (preo{i gi cliaconij.. 56 .se supun caterisirii. sd se cateriseascii pentru tdti nr-l t'"f grdi de "au. (can..iceea. nici credincio. 24 Laocliceea. ne- (Can.canon. 8 IV Ec..episcop.cdpeteniile cele rnai inalte ale poporulli fi lor li se cuvine ul rgsp-ect.pe mai marele poporului -ociri pe . cr cei dintii paznici ai demnitd{ii episcopale sint episcopii inqigi.) CANONUL 56: (DEFAIMA]TEA PRBOTULUI $I DIACONUI. trebuie sii se in{eleagd in prezentul .sa'it".trr. 34 Trutan.

pe al{ii.Dutttttezcu itr frcce 'ctipe pentru ce i-a pizit de nenor6cirile care i-au lovit. o{bi. (Can. . 57 Aqostt). in pici un caz nu se poate re_nunfa-la ttnna- .121.iirritotuu lor preofeasia. ci tinindu-t" i"u-t de ierarhie.dit't partea celor teferi. 58 AP.sd-i instruiascl pc accsti-a. .ura ".aita peaeapsdurm.723Cct'rtagina)' Dupd porunca Mintuitorului. nu se prevede pedeapsa caterisirii -. cle Lsemenea 5i tuturor celorialti clcrici inferiori (ipo- diaconi.'invifa{i " toate neamurile.. il datoieazi qi presbiterilor r.57. ca.Mer- gind..G. iar stdruind in nephsarepi in lenevie.pir"op. ci doar pe aceia cte suspendaredin slujba.( (Matei 28' 19). Cei loviti de soarti. r:lt:ricii inferiori aces- ---- tora. si sc cateriseasc[.ca in cazul cind l-ar ociri pe lor .-:-A. in cele ale credinlei. ca sjchiopi.i diaconilor. CANONUL 58: (INDATORIREA CLERULUI DE A CATEI1IZA $I PREDICA) Episcopul sau presbiterul aritind nepbsare (neglijind) clerului sau poporului . sd se afuriseascd. pentru cazul cd vreunul dintre clericii inferiori presbiterilo. 29-. adici sir-i itrve!. episcopii 9i -preofii sint datori. str se afuriseasci.il" de credin!5 Si si-i llmureasci in nedumeririie pe care le-ar avea cu privire la ele.si neinvifindu-i pe acegtia dreapta credinff..qi diaconilor dacd-i '-rci- ilr" p" prusbiteri. in acest scop.azii a se aplica.si sa catehizbze' a"p'a rf""oile 9i imprejurdrile condifiile in care igi pot desfi.-]n vederea iucrlrii de mintuire a credincioEilor.9Trulan. ca gi pe clericii inferiori. care sJcade sri mul{utleascir-lui. fie pe cel orb.R1e11- zindu-se doar ltedeapsa afurisirii lor _. sau in orice cliip iluti'lati s-au schiloclili' t19- buie sI facd obiectui unei griji si unei asistenfep)indde cotnpitsiune. 'sauei trebuie-sd predice. fie pe cel vdtlmat la picioare.19 Laotl'iceea. batjocolindu-i pe eei care se gesesc in astfei cle stdri..e adeva- "u. se gradeazir qi pedepsele. D"'rcdmai alei vreunul dintrc clerici s-ar comporta altfel.IOCURA CELOR CU DEFECTE FIZICE) Daci vreun cleric ar batjocori (ar lua in bdtaie de joc). . fie pe cel surd. eic') daci i-ar ociri pe presbiteri sau pe diaconi' ci\NoNuL 5?: (PEDEAPSA PENTRU BAT. fie pe cel gchiop. i-ar oeiri pc acegtia. 1..in sens cle inclepirrtare din siujba . ?7 Acelagi respect pe care-l clatoreazdepiscopului toli clericii inferiori acestuia. in seus de suspeudart: ditt tunc- ii.71. pedeapsa afurisirii nu are sensul de excomunicare.r sau diaconiioi. t*9'' el sdvirqe$te un pacat gi"in acelagi timp se face'pricinh db sminteald pentru altii Si i$i atrage afurisirea."ii aita de Mintuitorul tuturor slujitorilor Bisericii: . 11 Sard-ica. Totuqi. . lectori. $i in canonul prezellt ca 9i in alte canoane (5. 51. asemeneaqi laicul.

.1. -se. si se cateriseascl.13 13' vechea organiza{ie bisericeasci.r. 9i.41 Apost. unere erau p"nr""t* sul> numele sfinfilor Apostoli.-intr-adevdr. CANONUL 5e: (OCROTTREA CLERTCTLORSARACT) Dacd vreun episcop_sau presbiter sau diacon nu ar da cele de tre- buinfi vreunuia dintre clerici "aru a" fi ripsifi isar""il. i meni dedical.7.-9"i' ci aparfin tuturor. piine gi nu-i ajutd..u-p"rt" grija ceror materiale pentru tofi cei lipsifi dintre. in 'rod indirelt sd ajute "tor. (can. canonul interzice rispindirea ca sfinte .a unor scrieri apocrife. 37 Cartagi.cdci.instiiu{iile spcciale de asistentri-"Jrrii..u instit.60 Laocriceea.r "J"gtr sau corpuri de oa. i"i" o"!"iirur. din eie trebuind sd se satisfacd nevoile cultului qi apoi cele impuse de ajutorarea sdracilor.4.38.l-esti...p"" pugoba popomlui .lx se afuriseasctr..r. iar altele chiar sub numelc Mintuitorului. organizatd in Biserica veche.nici cuvlntului gi pe iatura materiald economicd a vicfii' tn domeniul cireia a desfdsurat. abandonlndu-seaceasti oritrduire socialtr ei'anghclic:i. rn prlmele trei veacuri ale Bisericii s-aiinut ln mod cieosebit. "t"" io bazd proprietatea ob.teascd. .. pe bitrrri.r" a ucis pe fra- tele s5u._Astfer.oriclti greutate a. neindcplinii"u oHilutGi' a" a asigura existenta materiald a clericilor sdraci ci Ei a cetortaTli'credinciogi n""p"Ei mizeriei.ri".i actiune dc asistenfi social{ t-'.ii.""riaou. in genere' fac--parte Ei clericii lipsiti. sg. presbiteri Ei diaconi exista obiceiut' b9""*i d".prin organizat"o "ririu"1"i sociale. 38 59.g Teofil AIe_ eandrinul) Bunurile bisericeqti au fost numite averea Domnului sau averea sd- racilor. "n.na. doltii e-tc'Pe llngi. pentru cle- i.u"iti1*-actelor 'ca.. .. .24 cartagina). iar stdruind.r'p" vdduve. c5rfile cu titlrrri (nume) false ale necredinciogilor (ereticilor). institute numite dupri specificul fiecdteia: orfinotrofii...'hiro"onriij gncrontocomii. t Gangra.-nu-a neglijat-si nu"a desconsiierai.-"i.'cel pe eei lipsili de.A . opera de asisten{d soeiald cregtini a fost cit poate d."-po. "pi"g".r-rrir.:ri$. _(Ca?. pJntru epis- copi.i a clerului."i"ia"""- unor anu_ -iti 9u.rigior.. 'u nurlai raicii. In cadrur ei. "o*""itetii3r tocate. 60 Ap.islujirii altora. aur asezirnintclor menite-si adiposteasci qi si ingriieas"lir. u"i tr. xeno- ". pn "*" ereticii'le-au pus in circulafie sub diverse numiri de naiuri si inctrci in eroare pe cre- dinciogi qi chiar pe cfer-ici. si se cateriseasci intocmai ca'unul . In-bine a'cest seop.ai fost asiglrati in une-le-sectoale punercll la dispozi!ia "nqi"i. ca sfinte.iuilitate de uci- dere a -?proapeiui..pus pe propivirluirea lucrarea celor sfinte. cum au fost parabolaiii. g vII Ec. crc'dinciogi.re-i. Din categoria sdra- cilor.. la asigurarcacelor necesare traiultti tuturor cregtrnilor din bunuriie obi. Aceasta inseamni cd nu sint gi "r.deci de aceeaqi valoare cu cErfile inspirate.liilor sau "trr-. era socotitl ri ne bun6 dreptate. o actiune l:t_{lt g"jrs[inutd si cle importarite ci qi ""a . de g. . I l^rr1iJi1'rcsilni ai lumii vechi_ CANONUL 60: (CARTILE APOCRTFE gr ERETTCE) DacE in Biserici ar rrspindi cineva.63 Trulan.aceia.. este ucigaEut cum sipuneinsu$i canonul.85 Apost'.

7 0 . . fie a lrcunrri elin.i sti le aibi cineva pentru a deveni membru al clerului. Din pricina presiunilor pe care le-a exercitat asupra creEtinilor di- l'crsi necre. 7 2 A n c i r a . Ei sint exclugi pentru totdeauna din Bisericd Ei predafi celui rdu. 62 Ap. dupd cuvintul Sfintului Apostol Pavel. se prevede pedeapsa caterisirii. asupra curi{iei mo- rale a acestuia. si se indepdrtcze din BisericX (si se dea anatetnei).c\ina. 5. Desigur cd aceastl lredeapsl li se aplicir nurnai duirA ce mai ina- inte sint supugi caterisirii.prin sldbiciune sau prin lipsa de hotdrire s-au ficut nevrednici de a mai fi clerici.tini qi eretici.i. Ca urrnare.12 Nerscezdreed:128.iurdri. 1 0 I E c . (Can. 7 . Pentru cei care urmeaze a intra in cler. CANONUL 61: (PACr\TB CARE OPRESC DE LA PREOTIE) Dactr impotriva urrui credincios. ETtistola ltti Atonnsie eel Mare cdtre Rufinian). qi e firesc ca cel care rdspincieqtein Bisericir. sir fie tratat ca si un eretic. Grigorie de lfisso. De altfel.:prirliti in cler. acela sE nu se inainteze in cler (sir nu devie cleric). 6 II Ec. ci numai in rindui laicilor. aibd mlrturie bunl Ei de la cei dirr atara Bisericii (I Tim. Cei dintii se dau anatenrei. se faco vreo invinuire de des- frinare sau de adulter sau de o alti oarecare fapti opriti. 9. aceEtia neputind purta cu vrednicie slujirea preofcascdEi r-riciseri'i ca pildi pentru credincio. accentuind in special. 729.dar pocdindu-se si fie primit ca laic. Cei din a doua categorie.it'uiesitepen- tru inlSturarea de la intrarea in prcofie a celor care nu au dlis o viafd morali corspunzirtoare. 5i s-ar dovedi. 2 Teofil Alexandrirtul. clrfile ereticilor. iar dac6 lea- pidd nurnele de cleric sd se cateriseascd. 25 Apost. 2 . 33 Trulan. 1 4 P e t r t tA l e r a n d r i n u l .' 3. vreun cleric cumva leapidi numele lui Hris- tos.. ricii care ar rdspindi astfel de cirfi prezentindu-le ca qi cind ar fi de aeeeaqit'aloare cu cele sfinte. Cu atit mai virtos se cere astfel de mdrturie de la cci din Bisericd. de aceea se caterisesc pentru totdeauna. sf. 6 Teofil Aletandrinul). . fie numai de calitatea de clerici. pedeapsa e'stc aceiasiica li cea prevlzuti pentru crezie.6r. in timpul perseculiilor sau in alte impre.89 ltasile cel llate. ( C o n .: 2. 130 Carta. CANONUL 62: (APOST AZLA CLERULUI) Dacd pentru frica orrrerteascdfie a vrerrnui iudeu. se eere. asa incit chiar daca se pocaicsc. 3. 12 Ancira: 7 . unii dintre clerici s-au lepidat fie de credinfd. 3 . adici de la credincio. ?). nu luai pot fi r. adicl excomunicArii celei mai grave. -Q. ncfiind vrednici a se numdra nici intre laici. priutrc credincioqi. 70 I Ec. sau a vreunui eretic. se inlelege dc cc qi canonul st.

(din cinul preotesc)ar minca fie carne in sirrse ryeofesti viu. Fapte lb. . 7 0 .orii soteriologioe a practicilor religioase ale altor reiigii Ei ale ereticilor. ( C a n . CANONUL 63: (MINCARI OPRTTE) Daci vreun epis-cop-sarr-presbiter sau diacon. lce- nezd 9. p.ie." iu sugrumare. sub pecleapsaafurisirii. pentru cr legea a oprit aceasta.i"i. poate asigura mintuirea credinciogilor.. cu p. sub pedeapsa caterisirii qi afurisirii. ciatoritd antagonismului in care se geseau erels- tinii cu ereticii qi cu necregtinii. In_ tre acestea s-int'qi cele. ilnpotlite'ruii--.. a cdror consurnarc. ln Biserica veche.qi la _cdrnuri clin. 64 Ap.fie animalmupcat(r6nit) de fiai?. . fie in afari. 2 Gatryra) ^ ^.7 I T r u l a n . fie in locaqurile de cult ale acelora.Numeroase prescijiplii ale vechiului restament au fost observate tn blserlca veche si socotite norrnative pentm clerici gi creclincioli. iar daci ar fi laic. cd dacd anumite rela{ii comune cu ereticii Ei cu necregtinii nu pnte. pentru aceste motive.J g Laodiceea). 2 1 A p o s t . care ar fi de naturd sd-i aduci in situafia de a se ruga impreund nu puteau fi tngdduite. fapt care este contrar pozi{iei principiale pe care s-a situat Biserica fafi de eretici gi necregtini. cdci intr*adevdr.i. xugiiciunea impreund cu necrcqtinii sau cu ereticii inseamnd o recunoag- tere implicitd a credinfei ior.. Zg). s-a impus in mod spontan un separa- tism riquros in relafiile fafd de acestia. apoi relafiile cu caracter strict religios. oricdrui cleric ii este interzis. apoi eere referitoare la. !1^" ue :1_T3tt. De altfel este de la sine in{eles.il. 2 9 . prin mijloacele harului sfinfitor. . CANONIIL 64: (OPRIREA COMUNTUNTTCU NECRtr$rrNiI gr ERETICII) Dacil vreun cleric sau laic ar intra in sinagoga (adunarea irrdeiloi sau a ereticilor) spre a se ruga. animale. . Recunoaqterea val.morticiuni. . Acelagi lucru este interzis Ei laicilor. sugrurnat sau inecat).Ae ii"re sdlbatice. sE se aflris"u. 3 : J . inseamnd implicit recunoa"sfsreanetemeiniciei pozifiei pe care s_a situat Biserica fafi de necrcrstini qi eretici. sd se roage cu ere- ticii gi cu necreqtinii.u sd fie evitate qi deci interzise.4. 3 7 . seasci. 4 5 . sau oricare din c4_ j:lt*Ii:rii. mortaciune' sd se-cateriseascd. este interzisa cr""icito. (Can. 7 A n t i o h i a6 .r$"ute. Ea singuri esie depo- zitara adevdrului mintuitor relevat qi ea singurd. depselc ardtate in canon. 7 . 6r. 67 Trutan. s6 se pi cateriseascd gi sI se pi afur. irr.-$i-ili.

57 Vasile ccl LIare. 56. s5 se afurismscS. chiar daci ar fi slraci. !n Biserica veche era interzis cu desdvirqire si se posteascSdumi- nica Ei simbeia.i credincioqii.lovituri'. 2 5 .i. CANoNUL 6?: (OSINDIREA cELoR cE STRICA FECIoARE) Daed cineva ar apuca cu de-a sila (ar strica. Dupi vechea rinduiaid nu ar trebui sd _se posteascd nici in dumi- nicile Ei^simbetele celor patru mari posturi. iar ln cazr-rllaicilor. iar nu de intristare $i de pocdin{5' adici de post. iar nicidecum prin alte 'rnijloace. 74 Ancira. 2 2 . Peniru icest motiv nu s-a ingdduit decit in mod excep- tionaf -'afard de una . ( C a n . clericii trebuie s5 evite in orice chin amestecarea intre iei ce -ie incaierd 5i sd caute a-i lumina cu mij- foni":puiniee. 8."-. (Can. . 49.pe. 29. 27 Apost.iar de ar fi laic. si se afuriseascS. 78. 55. 41 65-6? Ap. 57 Laodiceea).s sint obligati preolii sir-i.ilGsi.prin. Deci una inseam- nd invierea qi transformarea lttmii. . (stricat-o)..21 Gangra. ta"a excepfie. 22. 9 2 . 9 8 T r u t a n .Iumineze 9i s-i-9i inaruri"r"ie . dupd ... Tn acelaqi scn.de_peste. cdci certele si ina5iererile. CANONUL 65: (BATAIA SAU LOVIREA SE OSINDE$TE) Dac6 in cearta (sfadd). 9 sin. De nceea . : l CANONUL 66: (POSTUL DE DUI\'IINICA $I SIMBATA) Dacd vreun cleric s-4r afla postind in zi de duminici sau simbfitfl (afard numai de una). iar alta inceputul lumii. 16 IV Ec. 54.i -a- tunci eind unii ar a'iunge la gilceavd.in simbdta PaEteiiri.pe alta' ci"pe aceea si o fie. clerul estc chemat sd-i pdstoleascapc credincio5i prin putertra ctt- vintului $i al harului. si se cateriseascdpentru pripirea sa' iar dacd ar fi laic. si se cateriseascS. 1 1 A n c i r a . 6 9 V a s i ' l e cet tr[are) .2 6 . vreun cleric ar lovi pe cineva . (Can. an.. fractica bisericeasci a impus rinduiala existentd astdzi. iar simbita fiinclci ea aminteqte crearea lumii. sA se posteascd 9i nici- deeum in altelc..i"Ja. iifr. pc care a ales-o.51. Amindoui evenimentele sint prilej de bucurie. ar silui)' o fatd ne- logoditfi.53 Apost.rrisirea. caterisirea. 73. 5 Grigorie de Nisso/.2 ? M c . Cu toate aces- ilu. deci gi duminicile qi simbetele. 3 0 . I-il. 23 Ancira.si sd nu-i fie permis _aceluia a lua. in toate zilele posturilor respective. in cazUl Clericilor. si se afu- riseascS.semenii lor' pdcat pentru'care canonul prevede..i clintr-o lovituri l-ar omori. Duminica pentru motivul cd este ziua in care a inviat flriot.55 Trulan. ii duc cu uSurinti qi pe clerici qi pe laici inisitualia cle a ucicle.

"-r.t..-N. dupd care .". sT. ci este 'ru""*" cdtre cretici. .i in spefr cu privire la ro''ano- catolici si la cei ce apar{in bisericiror 'zise eterod"". ca botezul hirotorria accstorasI fic recunoscute ..rlicl.ni. biserieeasctia stabilii. 3Q Laocliceea.. nici hirotonia.S-_apu-1sproblerna recunoagterii vali_ ditrtii hirotoniilor anglicane. 36.boteza{i din nou.6g Cartagina...'.ii.sarr frirotonifi Je ti"tlial*1e'Ia eretici.r. "i.. . si fie botezafi.unii "" ut"iii". cuharlirii.. 48.. 6p. trr:buiesc hiro- tonifi dir-rnou.t". 9i ta rornano-catolici gi la cei cc apar[irr Bisericilorzise cterodox6^q1-1 "x1.tituiu un impedi- ment_la cdsdtorie. i Jg iiiiti" "it iir"f" Dupd cum arrr vdzut la cano. nici o uita tuirra De aceea. va primi a doua 'cateriscasci rotonie de la altcine*a'.ar sirvirqi acest pdcat. Celui care picdtuia cu logodnica altuia gi nu i se ingdduia cdsdtoriu'cu . afari de cazul ci ar do'edi "a "i.at-unci. iar p.iri"ri""i" ri cei ce sint botezati..o ." "j]a.. nu poste. 8^.i. i8. strrns lcgate tre srrccesiirnea npnrloii"e. 47 Apost. sau' considcrind'-i totusi erciici.ea ale unora earc in genere. cu una sdracd.n. I Ec. --9".t .i. la anur CANONUL 69. p*"iica t_isericear..ri" JoririJ. Aceste -canonul chestiuni. put.."p.trr-'a fi considerati crecrir"rcioqi.breascd.:te insd ingdduit.iar cracdci'eva'era obligat .trginei. 42 68.ete sfinta patruzeeime a pastilor (ma- .. canonul impune ouiigatria cel care ar pdcdtui au. schismaticii. i se ipiicd pldeapsa afurisirii. presbiter sau diacon. Daci vreun episcop sau presbiter sau <iiaeon sau ipodiaeon sau citef sau vrun cintiref. nu nuntai cd nu se ing.fi primifi Dupi aceastirrincluialti deci. chiar daci _ releva mentalitatea 'rernii c]e. sub pedeapsa caterisirii.ul 46 gi 42.liii. nici cterici.i urtu cu putirrfi sE fie nici credinciosi.iduie.. in scnsril c. 46. sit fie '':rtioate hirotoniirc lor prin iconomic.i"i-i"p"turea hiroto- -riici' niei' clacii ele au fost sdvirgite in mod v.t. hirotonie.i gi ta valide."'liao".privire la schis.. t. in gi-se.irarit.la 14' cu privire la schirnaticilnsi tn spefdcu privire. a-fi considerali clerici.u edsdtori cu ea.t. cuvintele de incheier" "i" "ano. 69 Ap.. vS III 'L' L'v'' Ec.i de ".pot.i r al sftntului tin.ri.'- (Can.i.faptul era considerato pedeapsd. ca qi notezuiii'hirotonia Ai..t.[i qi nici cre- clitrciosii ca fiincl botezafi.nu sint 'alide. au legriturr cu vasile ccl Mare gi c-"neanomrl ".-. "upeta""a botezului. practica acc-storasd fie rccr'os_ cute ca valide. CANONUL 68: (IITROTONIA SA NU SE REPETE) Dacr vreun episcop.i.ica-'. Nici -au pierdut preolia cizind aiil succesiuneaapostolicd botezul'acestora.maticiinsd s.puctiva. (pOSTURTLE DE CAPETENTE) . nici euharistia..sdrdciaar ii saracd "on.i hirotoniti din -ca cei botezafi qi hirotoni{..".irtii. cici -. pentru eu o fecioard nelogoditd.. -ii este rotez. 4_ II Ec. Totugi celui ce. ei tre_ buie. tainele ereticilor .si-sau se hi- "1 ii "u-t'"" I-a hirotonit.i se aplica o pedeapsi aspri... .. aierua. preofii ereticilor nu. .

sau oricare dirr ca- (ar ser6a' talogpl (rindul) cleiicilor. . 3 8 L a o d i c e c a .j clericilor si laicilor. cre$- inter- tinismului . este oprit.1. 94 Trulan. 11. st. sau ar praznui ar tTnel'sirbitorile cu ci.:ligioasiicu P5- ginii sau cu iudeii.cu desdvirqire nu nttmai pentru clerici ci . cu al Sfi'terlor Pagti se numdrd patru posturi rnari.de aceqtia. 49.care au dus tirnp indeiungat iuptii deschisi. ?. sau ar prirrri de la ei darurile de sdrbdtoart" p""lo* azimele sau ceva de acest fel.rinuli 15 petru Alerandriiuti 8. apoi miercurea Si vinerea sdptdminii brinzei.J . 7.38. postul sin Petru (aI sfintjlor Apostoli Petru si Pavel) qi postul Si"ti-aiibi (al aclormirii Maicii Domnului) ca posturi mari.i. ----' -i. 37. 7 3 . 7 .tin ar cluce unttlelemn sau ar aprinde luminiri la templul piginilor sau la sinagoga iudeilor.ci.i pentru laici. adicd boala. 3 7 . sau miereurea sau vinerea. 2 9 . atit sti posteascd. iar dacd ar fi laic si se afuriseasc6.'70. si se afuriseasci.'uiubil pentru dezlegarea cle post. 1 Antiohia. 50. afari numai dacd ar ii impiedicat de slSbiciunea trupeasci. IUDEII) CANONUL ?O: (OPRIREA COMUNIUNII RELIGIOASE CU Dacd rrreun episcop sau presbiter sau diacon. in sirllitorilc lor. aqa incit i-p["":. rele post). 64.i.b pedeapsaafurisirii. (Can.i separatism fatir cie necreqtini 9i in speciai fa{A de iudei. 7 T r u l s n : 1 A n t i o h i a . faptul cd cineva s-ar gisi in cdldtorie sau in li-altele. . etc' 'Postui afard de Paqtilor. La aceasta se mai adaugi ca de exemplu. 5 1 .impotriva. 43 70. ( C a n . 1 0 6C a r t a g i n a ) Datorita aceluia. 29. si se cateriseasc[' iar dacb ar fi Iaic.tia' CANONUL ?1: (OPRIREA COMUNIUNIi CULTICE CU PAGINII $r TUDEII) " Dacd vreun cre. eonstituie un insd motiv .70 APost. 24 Ancira. 6 4 . 56189 Trulan. .-57 Laodiceea. sq9 tind slrbdtorilc cu .canonul extinde mdsurile de izolare fa!5. a -suferit in timp o lerie ae schimbdri gi anume: se excepteazl miercurea 9i vinerea din sdp- tdmina de dupi Paqti. 7 1 A p c t s t . ! plo-yi sie Aietand. impre'iurdri de for{A majori in care nu se poate posti. cit Si sd primeascd daruri ca caracfer religios de la ace. Biseric-aa mai rinduit_gi postul Cra- ciunului. apoi 'de miercurei qi vinerea din-sdptdrnina dinaintea duminicii l5sitului'sec carne. 29. itt gutt""" numai neputinfa trupeas. 79 Gangra. Timotei Alerandrinul) Rinduiala veche pe care o infdliEeazi canonul prezen-tcu privire la -pistul postul pa$tilor gi la de miercurea Ei vinerea. (Can.. 7l Ap. si se afu- riseascb. ar posti cu iudeii.'se iudeii. si se cateriseasci.39 Sardica:27 Cartagina) Oriee act de cult prin care s-ar ar5ta comunltlnce rr.

72 ..i aaca :e v1 inf6!i9a gi va mirturisi. oaci ar fi si acimitem. apoi afurisirea qi la urmi imenda. pentru clerici... ci restitrirea incincit a'iucruriio. d. si se afuriseasci qi si irrtoarcd (rcstituie) incilcit inrpre- urri eu ceeace a luat. sau pirrz6 (sfinfitd). oii ar fi dovedit.. 15. ln cazul acesta ar trebui str adrnitem_ci i se aplici trei pedepsepentru o vini gi anume: lntli carerisirea. ""ru a" *"r" nici o rafiune gi nici nu se pornenegtein vreo lLgislalie oriclt'dc o. 2. t.tris in idem..^_(Con.pentru ci altfel. 2-5. specificindu-sc cd ea se extinde Ei la alte lucruri sfinte pe lingi cele'aretate prin canonul anterior Ei prevdzindu-se aceeagi sancfiune a afurisirii. aclicd ne- cinstirea lucrurilor qfinte. Apost. ca pedeap-siprevizutd de prezentul canon.i clc unul tpai grav. CANONUL 73: (OSINDIREA SACRILEGIULUI sAU IEROSILIEI) V=u^r. iar daci fiind chemat. sfinfit de aur sau de argint. mai lnsugeascEspre i'trebuinfare proprie. rar de "-a" vidi "inioa lfacinJ-una ca aceasta)."t*.a'til chemat. se cheama ierosilie. sinodul si . trimifincru-se dup6 er doi episcopi.i in acest serls. .9iaceasta indiferent ci s-a fdcut vinouot be ierdsitic uii cleric sau un laicls.--'il..a.i eple.ede r. sau sacrileglu. nimeni sE nu-. lntelesul afurisirii. sI se pedepseasc5cu afurisirea. CANONUL 74: (JUDECAliiiA EPISCOPILOR) Epis_copul-pirit pentru oarece de cxtre oameni vrednici tli'incre- dere.-care dupd c-um spune Balsanron..) CANONUL 72: (osiNDIIrBA SACIITLEGIULUI sAU rERostlrEr) f)aci r-. pe ringd insa..etc. g Grigorie de Nissa.\lr __ _ Dispozifia canonie. 38. sd fie "rt"ttiaJ-ri a treia oar€.eun clcric sau laic ar fura tlin Sfinta Biserici ceari sau untdelemn. 6.s-i a doua oari.ll.^. cici este lJcru fdrx ae Iege (po-trivinic legrr). furate. cd este acela este v6rba Oeaturisirelropriu- zisr. 14-15.i_. 2 Ciril Alerandrinul) $i in acest canon este vorba tot de ierosilie.5 Antiottia.73 lv?s. ci de .esuslenda-re. 74 . 72 Apost. In canonul prezent nu estc vorba cre un sirnplu furt. I_II: g Grigori. io" daci nici astfel nu se va supune (nu va asculta). pbntru cei ce s-ar face vinova{i de aeest pdcat. pedeapsa lui nu este numai afurisirea.. se intemeiazd pe sfinta scripturi (II Cor.25." f . t0 sin l_-il. o6"i oi fi vorba "" a" lrri./ . sr se'hotirasci peieapsa. trimifinrlu-se din nou doi episcopi Ia el.38.so.i aceasta hotirasce i-pririi. fiu se va supune (nu ar da ascultar. in idem" ceeace se poate admite ln mod exceplional."oni.i.'rar daci nesocoiirra (o astfel de chemare) nu se 'a infifi.10 sin. acela si fie chenrat-neapdrat de cdtre (ceilalfi) episcopi. (Cgry. qi.

'reo astfel de pird.7-8. 128. L01. ln esen[5.ti. Care sint acegtia ne arat5 alte canoane Fi anunre 6II Ec. . 3 7 . ( C a n . principiul fiind ca ea sd se adreseze clpeteniei sinodului de care depinde episcopul in cauzd (6 II Ec.79.este gata sd se sltpu- nd aceleiaqi pedepse care s-ar da episcopului acuzat. Abia dupi a treia citare se va proceda la judecarea in lipsd a eelui pirit. adicd sint nedemne.707. B. 7 5 A-Laodieeea. fdcuti de persoane vrednice de incredere.9Cariagina). lar celui ce a formulat mai multe acuze impotriva episcopuiui sau a ori- cdrui cleric. care se urrneazti dupi prevederile prezentului canon. sd se incieplineascd complet procedura evanghelici a citirrii (Matei 18.. Se infelege cd nici un fel de eretic sau ichismatic Ei nici necreEtinii. 21 IV Ec. nu i se mai permite sd susfini pe celelalte (130 Cartagina).732 Cartagina. excomunicafii. atit in fa{a autoritA{ilor. trebuie sa fie cercetatd in mod temeinic (3. altfel se pedepse..Acuzatorul trebuie sd fie intii de credinfd creqtind ortodoxd (6 II Ec. cd este vorba de acuze care s-ar ridica in chestiuni bisericegti. ace$tia. 9 Teofil Aleran' clrinul) Canonul prezent se ocupd cu judecarea episcopilor. 6 Teofil Alexandrinul).gteca un cdotnniator (19 Cartagina). 72.! . in asemeneacazuri. 6 I I E c : . .i instan{elor biserice. sinociul putind sd pronunle pedeapsape care o va socoti de cuviin{d. ca si nu i se par[ a ci. 73. 8. Cel ce acuzd pe episcop.. apoi caterisi{ii. 128. ca ast- fei dupd trei poftiri. in cale fiecare persoanA lezata in drepturi de citre vreun epscop sau de cdtre alt cleric. . I*II. adici po{tindu-l la sinod prin episcopi. Numai in cazul cind nu se va infdfi9a la sinod episcopul citat. Se infelege ins5. 77.etc. ci numai oamenii vrednici de incredere.g . 59. Se prevede intii.?'l Ap. i se va repeta citarea incl de doud.729. 2 7 I V E 9 .ori. lui cele ee i se va p[rea (potrivite). iar nu prin oricine. cit . dac6 nu poate dovedi una dintre ele. 7 9 . { : j T. ardtind. dacd ridicd r. 40 4 Sardica. nu au dreptul si ridice pird impotriva episcopului. 129 Cartagina.ti. cipetenia sinodului respectiv va indeplini proceclura de citare.i in fala celor civile. trebuie sd dea in scris cd . cd nu oricine poate s5-l acuze pe episcop. Orice piri insi. nu in chestiuni particulare. I a n . - :. ea nu este luati in consi- dcrare de cdtre forurile biserice. 1.. 7i.. De indatd ce s-a introdus pira canonicd impotriva unui cpiscop.730. etc. 70. . 74. sau mai bine zis. poate si-i reclame pe. Acuza impotriva episcopului se inainteazi mitropolitului sau 9i pa- triarhului. 15-17). iqi:. . 7 7 .) 5i este dator sri-qi sus[ind pira. 75.---r.. adicd in genere. in cazul cind la cer- cetarea lucrurilor se va dovedi cd episcopul este nevinovat( (6 II Ec). 19. 3 4 . orice persoane care din punct de vedere al cre- din[ei Ei moralei creEtine ortodoxe sint nevrednice de incredere.tiga fugind de judecati : p o s t . 8 T r y . sin. 29 Antioiia. procedura care trebuie urmat5..

'4. S. tz raotttiieai . 19 vII Ec. testis .^79:Bg Apost.-rar aaca va face cineva aceasta.. pi.i nici numai un singur credincios. ci necurdfirea sufletului.i 3.. 7Jr. 2. 5.stricici'nea (defectur. 46 15 . -{Cg!.ita- tea episcopalS pe cine voie.intul.e.a .-9.'ca u"rrra.23. g weocezaieea.dreptul de afurisirea lui.. 1g.^"^1.pc.ept sr se rinduiasci moptenitori episcopiei. 7t Ap. martori nu poate fi susfinuta nici o cauza ca adevirata in fata justifici. CANONUL 77: (DEFECTB FIZICE SIMPLE NU IMPIEDIC.1. 22.uu fi. g reoJil Aretancrrinul) canonul prezent aratd ci ereticii lu pg! fi nici martori. f6l. prin acest fel de afurisire trebuie sd infeleagd doar suspendarea din funcfiune (can.t ._si fie (si devie). (EPISCOPIA NU SE MOSTENE$TE) orinduim cx nu se cuvine ca episcopul si hi'otoneasci in dem. 2J Antiohia. diruind_o fratelui . Dc asernenea canonul menfioneazd (exprimi) un principiu totdeauna adrnis in justi{ie. 9i .. pentru ci nu se cade a pune Biserica lui Dumnezcu sub moptenitori.ntru ulserlcll nu pot fi chemafi decit aceia pe carc-i rinduiegte Biierica iar nu cei designali de un singur om. 4.l!.te. s. fie el-chiar si episcop. singur 'rartor nu poate clepune mdrturie . . diruinJ simfirii (patimei) onrenegti cele ce sint ale lui Dunrnezeu. 2 IV Ec.ir. sd nu se primeascd e'e- ticul .^2q. 16. sub pedeapsa anul5rii hirotoniei respective gi a afurisirii celor cure s-ar preta la una ca aceasta. l\ilentiondm din nou cd nefiind vorba intii de caterisirea episcopului. CANONUL 76.u" uftoi rude. dar este vrednic. nu numai .. 4g Carta.cea impotriva episcopului.rtoi .).. cici 'u este d.:?i:-"np..iu. hirotonia si rimini ta"a ta"iu ia" 1f . lii. nu le este ingdduit cpiscopilor in funcfiune sd transmitd clemnitatea'episcopala.\ IN- TRAREA iN CLER) Daci cineva ar fi cu ochiul vitimat sau cu piciorur rdnit. CANONUL 75: (MARTORII IMPOTRIVA EPISCOPULUT) i! La mirturia.d_eepiscopie. ci nici ca mogtenire fiului sau.stori supremi . adicd fdrit cle miriimtim clciisau trei. 22. dupd cum nu pot fi nici acuzatori impotriva episcopilor." p"a"p_ seascdcu afurisire ^ (Can:.t Apost. zs rrurani 1. _cici prin gura lmirturia) a doi sau tru:i rnartori se va intemeia tot cur. in al-t chip. i0.clina) j Este interzis in qenere brice trafic gi orice angajament cu clenrni_ cd Ia aceastd clcmnitare d.vsribila nrullus( ._ 2_2. 22.. 732 cartagina. lb.. sg.in guri a doi sau trei martori sttr cuvintul adevdrului{i. 4 I Ec. (Maiei tg.s unus. G II Ec.trltor-rudc. 1g. d-e-a.cdci aga cunr spllne qi Sfinta Scripturd nuinai . 75.. cdci nu ... 30 Apost. 70 I Ec. trupului il spurci pe el. 1. 3 VII Ec. (can' 2 I Ec.

.. ". . 4 .4. Ca un astfel de defect socoteqte 9i lipsa miinii drepte. ci pentrll ci] si nu impiedice (si nu irtcurcc) cele biseri- cc. CANONUL 79: (DEMONIZATII NU POT INTRA IN CLER) Dacd cineva este indricit (are demon). 2.4 . 8 sin. nu pentru cd ar fi spurcat. 2 3 . 4 5 . g0 Vasile cel l)Iare.chiop.sau care ar putea si-l lipseascti cu totul de prestanfa preoteascd pe respectivul.6 Grigorie de lfissa) i Defectele fizice simple. ca de exemplu faptul cd cineva ar avea vreun dcfect la vreun picior sau ar fi vitdmat la ochi intr-un fel oare- care nu constituie piedici in intrarea in cler 9i nici chiar la intrarea in episcopat. 7 7 . decit dupA ce se vor insdndtoEi' *. precum Ei cei epileptici.te pe surd sau pe orb sa clevin5 episcop. I-II. 7 5 .1 9 V I I E c ' .74 Timotei Alerandrinul) Cei bintuifi de duh necurat sau ndpEstui[i de duh. sd se facd (cleric).61. sd nu fie (si nu se fac[) episcop. 82. l Z L a o a i c e e a5. 64. 8 0A p o s t .C a r - tagina. I V E c ' . . numai atunci se opre.stie.". nu pot fi primifi in cler. Dupir cum se . 2 2 .. si nu se faci (si nu devie) cleric. 2 9 .3.ci aceasti opreligtc priveltc in gencre iutrarea in orice trealrtit tt c'lerului. 45. 5. 75.'*d . 2 5 .7 0 . si se primeneasci gi daci ar fi vrednic. insi curifindu-se.ire-l fac pc cel in cauza inapt pentru indeplinirea serviciului preo{e'sc. 9A Vasile cel Mare. 5. (Can.6 Grigor'1211cNtis'sa/ canonul opre. 5 . 7 0 I E c .8. 2 3 T r u l u t t .82. 9 . 2 . 6 3 .i nunlai dacir 1rc ambii ochi vdtima{i gi urechile surde sau un alt defect prin care ar Ii oprit sii indeplineascd lucrdrile slujbei arhierelti.. 2 .. de care arhiereul nu poate sdvirSi cele sfinte.sini-ti. dar nici sI nu se roage impreun[ cu credinciogii. se intelege . C'\NONUL 78: (DEFECTELB FIZICE GRAVE IMPIEDICA IN- T}IAIiEA iN CLEIr) far surd fiind si orb. spune cI daci cineva are defecte la trup sau la ochi sau claci c . Legea noui inqircluie intrarea in "lo. 7 6 .78. Zonara in comentariul la acest canon. fiirf. 2 2 .legea'veche (Levitic 27. 67. 79 Ap. defecte mai mici. 1 5 .21) oprea intrarea in preo{ie pcntru orice fel de dcfcct fizic.te intrarea lui in episcopat. 67. poate si devini episcop. 63 Cartagina.ti. oprind-o numai in cazul dc:icctelor c. 60 Trulon. Balsamon in acelagi canon arati cd cei care au devenit orbi sau surzi dupii ce au intrat in cler. 5. nu pot fi lipsili de demnitatea clericala pen- tru acest motiv.77. sau smintifi ori stdpini{i de boli psihice. 16. ( C a n .

face) indatd episcop. CANONUL B]: (FUNCTIUNI PUBLICE INCOMPATIBILE CU SLUJTREA PREOTEASCA) Am zis ci nu se cuvine ca episcop.8I. si iie altora inv6!dtor. Z I Ec. 6 .^*" f[rE invoirea stipinilor.( C u n . 4 Ciril Aterandrinul) se interzice celui de curind botezat.ci sx se harnzeasca laeaicei ne- voilor (treburilor) bisericegti.t- blice de statsau de alta natur5.te. in sensul cd numai func{iunile'prrotice incompatibile cu . ori sd se cateriseasci.'afari numai dac6 aceastaie face prin harul rtimnezeiesc. 6.i. dispozi{iile acestui canoi. 83 Apost. Deci ori sr se supund a nu face aceasta.J.. 1 0 v I I E c . -. dem.sirea caselor.nitatca. "" "stu?upi aJ rindui (promova. Biserica nu a aplicat Ei ru poate aplica in sens rcstrictiv gi dupi litera lui. . ntr poate sluji la doi domni (Matei 6. 4 IV Ee.venit) din petrecerea upuraticr (prcitoasd) a viefii. _ . tZ Laodiceea. s i t l I-. adicd prin intervenfia exCeplionald a pgterii dtimnezeegti. BO: (NEOFITII NU POT FI.24r. 82 Ap. FACUTI EPISCOPI) Pe cel ce a venit din viafa pEgineascd gi a fost botezat. gS Trulan. "im"ni :6:i. si se iaci.. 64.ul s-ar arita cindva vrednic' pentru hirotonic in vreo treaptd' precum s-a aritat gi onisim al nosfru gi vor ingidui stepinii -ti-l voi elibera. . (Qan.voi slobozi (lisa) clin casi..pricinuiegte (duce la) pribu. sau (pe cel eg_a.f. .. Iar daci sclar. spr€ mihniiia stdpinilor "ut" i-uo dobindit pe ei. 77 sin l-il. CANONUtr. Dc altfcl nrci nrai dernul! qi nici astdzi. 80 .. dupd-_por'^5[uireaDomneascd (a f)ornnulrril. .rl sau presbiterul si qe pogodre pe sine in ocirmuiri ob. g2 Car_ tagina) \ . adicd in in:- 'funcfi"ni lclesul cd ar fi in_terzismctnbrilor clerului sd indeltlincascd p.sd fie primif in clar cu au- osebire in episcopat. cu cii care inci n-a aritat in nici un chip deitoinicie (pricepere).. S Gangra. cind acest lucru:ar'fi'in interesul Biseiicii san aI intregii obqti a poporului.3 . pentru ci una ca aceasta. cici este lucirr nedrupt. 72 Neocezareea. . 8 3 A p o s t . I0 Snr_ dica. CANONUL 82: (PRIMIREA SCLAVILOR IN CLER) perr'item si se rinduias-c5-(promoveze)in cler casnicii (scravii). Numai in mod excep{ional se poate aa-iiu Ei &. (Can. ! U_II Ec. 2 0 .1 6 C a r t a g i n c itI.t I ) _ In{elesul acestui oanon a fost ldmurit in legaturii crr textul cano- nului 6 Apostolic.. sau celui de pufinr vreme re- intors prin pocdin{d de la g yia{e p€cdtoasd. cind vreun semn deosebit ar indica aregerea unei pe"soane prin harul lui Dumnezeu.preo{r:ascd sint interzise membrilor clerului. T I V E c .sti !nubiicc).

(Cam. { . Aceasta'inse.. Intre ocupa{iile incompatibile cu preofia. ci rectinosclnd egala lor indreptdfire-iq Pisqj rici. .amn5. CANONUL 33: (PREoTIA )Si or\STEr\ .i voind si le lie pe amindouE. (IANONUL B4: (PED-EPSIRII. 6. fie ele de combatari{i.VgsilecelMgre) :. fie adminis- trative.'A 4g- ceptat-o ca pe o rinduiala a statului gi a respectat-o. sint ale Cezarului.(llatei 22.in cazul clericilor . iar pe de alti parte. gi ale lui Dumnezeu.si dacd este cleric. nefdcind distinc-Nlein aceastlPri: vih!6 intre sclavi Ei liberi.leet.'aqa incit ql prin 'Orinduirii ca^nonul preiet'rt.sau pe dregitor. dbcd sint vrednibi.\ $I DEiTAIMABEA'$IAPINIRII'DE srAT) .. se dispune ca clintre sctavi iA nu fie primi{i in cler decit hri.) I O"uru sau defdimarea stapinirii civile este consideratd abatere de ta obligalia cregtinilor de a fi loiali fatd de stat.55._In sens mai restrins ins5.SINT IICQMPATiBILE) Episcopul sarr prrsbitertrl sau dia'conul. referinpu-se la o legiuire specificd Sociale sblavapiste. 1. Din iategoria' casiiiciloi f&rfriliei romant' cii' $i a' edldir gfCieqti fd- cceu plrte femeile..1:sin l1-ll. DaeE cineva ar oc6ri fErE dreptate pe impdrat (cirmuitor). Irar dacd simpla defdi- nare se pedepseEtegrav. din categoria celor pu- bliee. pot sd fie primi{i in. prin cas- nic se inleiqge sclavul.pq de o parte. 76 Cmtagina.clr caterisirea. sint ale lui Dum- ncz"-u. copiii li sclavii.farl a. . iar in cazul laicilor cu afurisirea.. 7 IV Ec. 87 Agtostj 3. ci Biserica iqi afirmi punctul ei de vddere.. Cu toate acestea.. cler. 'Definerea unor astfel de fttncfiuni de'odtre cleriei. nenumdrate mdrturiile despre in- deletnicirile militare ale clericiior in timpuri de grea incercard pentfu Bisericd sau pentru !5rile in care aceqtia au trdit.83 .: . 84 AP. 2l). si se cateriseascd. ocupinduise cu'oastea (exbr- citind o lunclie urilitari). mai cei peirtru care se obfine invoirea stdpinului. sint.pentru c5 ale Cezarnlui. . neinlelegind sd nesocoteascd aceste. fdr5 ca Biserica si'ril dice obiecliuni. atunci cu cit mai grav trebuiesc pedepsite aetele de impotrivire fali de stdpinire sau cele de uneltire impotriva stEpinirii. iar daci este laic si se afuriseasci. ci sd se supunE |or. Degi dupd invitatura cregtini nu l9 p.. si se cateriseascb. sE sufere pedeapsa.qr$ .$l-g Insu$i. se nuindri func[ir-rnile rnilitare.' totugi Biserica a acceptat legislalia r'omand sclavagis'tA. ardta loialitatea sa fa{[ de legile'etatrilrri de a- tunci. ca sclavii. (Can: 55-56 Aptost'. dregitoria ro- rrranl cle stat gi cirmuirea preofeascX. 10 VII Ec'. se pedepseqte cu caterisirea.oate face deosebire intre sclav {i liber li nici nrl poate fi raprobat'sclavaiql.

t!: ."-ia .' Ie5ir.nrai adaugl gi." caloane.1u*io. a lui jllarcu. a lui Ezechil una. Pe deasupra s6 r i mai fic aminte (si vi se mai adau_gevoui) spre a invdla pe tiirerii r. una a lui lacob. trei ale lui Solomon ..irfile carc pot fi citite r:u 0: ei.il Prin textul acesta nu se stabileqte canonul cirfilor sfintei Scrip_ turi.orinduirile" (agezimintele.i.i ' dae{ veli rimine intm ele.ea.optri: inlelepciunea mult invifatu'lui Sirah.i r.. a lui ltut . 't^" post.Cintarea Cin_ tirilor.i prio pacein Sftntul f)uh $i s. constitufiilc) ficute eunoscute voui epis- copilor in opt c5rfi. 1I l .rh. din pricina lucrurilor tainice dintr-inscle. CANONUL 85: (DESPRE CANONUT CARIjILOR .unB.J:entru orientarei practice'i a llgdinciogilor cum sint cirfile Macal:eilor.. cel sjngur-vegnicai ficrtorut. patrrr ale Impbrafilor. 1 ) lSiirtagnra ..r o sermi de cirfi care nu au ficut qi nu fae prrte din eanonul .p.dupi ._ strvi uneasc{ pe voi po toj.trfie r.-16' f)rept lncheiere la canoanele. Iar ale noastre (adic5 ale Noiltri . va ve1i supune intrevoi.vol.troiiry patru Evanghelii: a lui lltatei.stinfilorApostoli.16.Cqrtagina.rt'iitrt{ luind oslrxl{ pentru-neiscultare. p a g . cel . solirea (mijlociiea) prea iubitului S5u l. a lui Luca gi a lui loani palr_usprezeceepistole ale lui Pavel. acum ti pururea ln vecii'vecilor. trei ale rlracabeilor.l'acercr.iu lisus I{ristos.i"u..i. a Jutlccitolilor .i vd intlreptezespretot lucrul lrun. '60 Laodiceea. trei aie lui loan.tr.SFINTEI SCRrp_ TLIRI) I'oui luturor clericilor laicilor si r. * ropt"i* Apostolilor no..lesiastul. s0 85 rtp. Grigorie Teologul': Dispre irrr.iie Sfintei Sittptru. l l . 24. a lui risus Navi .-\teniantr. 'i lrnpreun:l 5i cu a Sfintului I)uh cu a \lingiietorului.Pilclele."i'..IlI&re: Desprg srirbdtori.i. doui paralipomenrr ale c6rfii zilelor..sfintei scripturi. 1. intelepeiunea lui lisu. ".- beEte canonul 60 apostolic. tl_}. a toat-c.ii ro.i sfinte adicd -pi ale l'echirrlui l'estameut: cinci ale lui -lloise --. a r.i. 60 . douir epistole ale lui Clenrerrt $i . etc.Acesteas-au orJndu-ittour episcopilor'decrrtre. doul epistole ale ltri Petru. a lui Isaia una. tfua de pri- hanll 6i str vtr tnvredniceasc:Ivjelii velnicc impreuni.e{i :lvea pace..Le- viticul.una.tn'irt"r"t"iegcrc.r. i". f)euteronornul.una a lui lor. fiul lui Sir.una.2 T. vef!fimunciti(pedepsi!i)lipururea vcli area "i. rpqtlu a se evita citirca cnirfilor apoc:rjfc. una a lui Iuda.'cu caJ este rnArireacea mai presusde toste a lui f)umnezeu "iat{!. Er.. ci se recomandi nr"rnrai credincio. f)ar Dumnezeu.5rfi cinstite . dfsprc ca. .Ll 'oL* lqlq.-."li trrtntui . llumerii.ulan". st"toiiii"i iurali. Constitufiile Apostoiice.1 i{ .ilor c. lntre cele inqirate'se numir. lar v.. ale Proorocilor douisprezece. a lui Daniil una. lit. Ja"ii nu (lor). Amfilohie: Despre cd.tt" s/infei ' Scri'pttu'i.i.textul ur- mrtor: .. 4. ciar care sint de folos pentru zidires sr-rfleteasciqi. una Estir.ului nostiu. prin mine Climent care nu trebuiesc a fi date in lileag _intre tofi.-Ltcnasie -(Can. doui Ezdra. a f)urnnezeului Fi }Itniriito.. una a Psaltirii. unele coleclii.

t0l CANOANELE STNODULUI r ECUMENIC DE LA NICEEA (AN 325) : : CANONUL f. Precum este lucrul vidit. CANOAIiNLE SI\OADELOR tsCUIIEITICD gl .(AUTOMUTILATII NU POT FI CLERICI) \'. B sin. nu trebuie si se irrainteze(in cler). dispunq s5 fie indepdrtat din cler.Ii:. .ug (s-a operat) de citre nedici.t.42. pe unii ca acegtiacanonul ii prime... s-a tiiat cu megte. fie din nevoie. imediat .]s gt? : .:. s-a socotit ci este bine.te in cler..23.nul dintre cei de felul acesta.. (Can. iar daca cineva sdndtos fiind s-a t6iat pe sine.:. 22. 27. : zice autornutilarea.. II.. se aduc indatd la baia spiritual5.dupa biruin{a creqtinismului in imperiul roman. acesta si rdmini in cler. fie in alt chip. l "-l .r. se admite castrarea pen- tru..rt i/ "te i !. castrareaoamenilor sanitogi (Codex 4. De altfel. iar in cazul cd un membru aI clerului srar automutila. l). t r .motiv de boal5 gi nu se socoteqtedrept vini nici cea sdvirqita in im- prejririri de for{5 majori.I qcril oiud.. .i..? lrltll:. nici u. acesta.i deodatd cu botezarea se ina' inteazi la episcopat sau la prezbiterat.I*ll) . Dacd cirreva in boali. r. t1. insi altrninterelea s-ar g6si vrednici. j In partea finali se reproduce dispozilia canonului 21 apostolic.. .24 Apost. ca de j i I1 d" i j .motiv ca cineva Fd nu fie primit in clef. ci (aci) se vorbegte despre cei ce fac isprsva aceasta inadins gi care indriznesc si se taie pe ei iryigi.r . se ca4e si inceteze (a nrai face parte din cler . .. chiar claci se num6ri in cler. la stiruinfa oamenilor incit oamenii abia venifi de la I'iafa p6gineasci la credinfd 9i care in scurti vreme au fost cate- hizali.i de acum inainte. impiratul Constantin cel l\{are a emis o lege prin care a interzis. dar in genere. sau de citre barbari s-a tiiat. tot la fel (este vidit cd) dacd oarecari au fost scopifi (fdcufi eunuci) de bitre barbari sau de cdtre stdpini. i lri 'r . acest act este condamnat ca potrivnic voinlei lui Dumnezeu Ei legilor naturale.. (chiar dacd este membru al clerului). Dupd cum se vede din textul canonului. : : li i7 . sub pedeapsa cu moartea. pe care o considerd. cewonTJL 2: (NEOFITII SA NU FIE PRIMITI IN CLER) I)eoarece multe s-au ficut impotriva canonului bisericesc.

emeifdri binuiara.. 'l'ebaida.dfiiffiilru al acestuia.tn_urma intt'rventiei .r tiu boLrut A-curind* qi porun_ cindu-i chiar rui rinrdiei astfel: ...g..80-Apost.Neocezareea. cr aceastapdr..o "it*t iieaX timp G. ca unul care a cutezat sd se impotriveasci mareiui sinod. . l. 1' Interpretat ln mod forl-at pi intcresrrt.i. dul I ec'mcnic s-a propus de citie unii prriicipanli.it. ..remii.lJli:r .l in "or.. or-uprucdrona j"t"u "" sd existe bi- nuiala ca triiiesc in cui.. llti.!.i necdsrltorit l)afmrtie din a cdrui propuncrc contrard a fosf adoptatr ununiirn-gi'li* iiuiiuot propunerea . sd aiba in casa lor numal f. ulterior unere pdcate care i-ar fi oprit s:i devind clerici. Iar cel ce ar face (ar proccda) impotriva acestora. .""ne de genul feminin" din pricina c. . adicd feme.. I ... 13. cpiscopul. fie episcopului.. Marele sinod a oprit cu desXvirpire. cici este limuriti sc'riptura apostolici ""'ri"oi. 3.. sau. -a"-pulJour.. gg Vasite cei Marel In canonur prezent este vorba de aga zisele "feminae subintro- ductaes.p..75..."iai.r. 5.i. lg.r"ii. fra"r. "-a" ufla'o""o cu pri'ire la o persoani (a unei persoane)). 6)..g Ancira. {iL oricui dintre-cei care fie prssSils- rl"t il. pi s-ar'dovedi sufleteascb de citre doi sau trei rnartori.25.l. fie diaco'ului.il. aai"i-numii astfel-il.i" n" . unul ca acela sa inceteze iin cler.tra'iau firi titlu lega.'. i :.L. 4... sora.r Jilir"ptur ci p sino- propunerea a fost respinstr. hirotonifi Ei in sarcina clrora s-ar dovecri .. 52 3 I acum inainte nimic de acest fel s6 nu se mal factr. _sfintut _spirnind ca nepiscopii-.aparenlci lui Ia cler)."ra de relafii nepermisecu respectivele. aceluia i se va pune la inaoiali calitatea de cleric (in privinJa. invocat "" renili p"ntrl suslittereacelibatul'i.lar daci cu trecerea r. 3 t0 Sordica. 38.u afara doar de sau numai artiut cu pri'ire la care a fugit toati bdnuiaia-1prin l"r" " scdpat de iub toatd binuiaia).."iur. 22 VI Ec. mdtusa sau alteler. canonul dt. a se apira demnitatea mo- canonurinterzice.misr-rri pentru inilepirtareu ii" a". $j mai ares grabnica primire in cler a.70 Cartagina.i in tanlul (. (Can. pentru rald a clerului. si Ii se rn- gdduie a avea femeie impreund rocuitoare.}{iinile augrabe fe. canonul... pentru ci ii trebuie de mai_multr ispitire celui care . 61..4 Crtgorti ii Uiril canonul opreqte grabnica botezare .-i.neofifilor. a ceror re_ pede.ilvolului.. J.22). mami.""ului) pi tlupa botez. iirter.t n-. sd mai loeuiasedcu astfer de femei. CANONUT B: (CLERICII SA NU ArBA TITTOARE).70. S.aoopiarea r.lu-Io".-{/ Ec. rului.lvo mindrindu-se sd cada in osinrti o*ofit. ri. sau sori...1TI-II.uu in regdturd conjugald eu crericii ei. (Can.prezent a fost..Trulan... se ingdduie insd -rnoi it9-salcu vreuntrl dintre'crerici la care ar lo- -crericift" """a. 'pe"atuire (I Tinr.ri" iegald unor re_ comandiri pe care Apostol pav-el le-a fdcut in Eplstola r catre Timotei. luind.irora ""'poitu J.i eale nu se . 26 Apost. lZ.g. Laodiceea. mdt-upd. 5.Acesteasint: mama.i*""i sd nu-{i pui{i (I Tim. dar .r""r"rui"a).'89 ttasile"6t ruor:n..aiori{i sau vaduvi.irl"irrri clerical.

(Can. eccles.. avlnd lu fruntc un sinoo alclLuit din to{i episcopii provinciei sub pre}iden}ia mitropo- litului. celibatul ca institulie. Textul canonului spune de altfel precis.. adic5 $ub forma unei rinduieli jruidice conrplexe. Cu privire la aceastddispozilie preciztrm urrnitoarele: ' Prin cuvlrrtul eparhle se ln{elege o provincie a impcriului. provincie). Organizareaunittrfilor mari biscriceqti s-a f{cut pe clt posibil ln cadrul unitllilor adnti- nistrative ale statului.ea Ia intervale mari dupl alegere. sau tntru pres- biter. Ca urmare.lti' (lntr-o wenre circa 90.te atit de alegerea cit qi de hirotonia episcopilor.6 Sardica. sE se dea in fiecare eparhie (rnitropolie) mitropolitului. clreia ii corespundenu o simpll eparhic in sensul dc :rstlzi al cuvlntului.I I 53 de respingerea celibatului clerical. corespuudeaprovineiei bisericegti trumitii mitropolie.I nccisitoritt. reglernentlud starea civiltr a clorului. dar ln nici un caz si nu lie obligali sir se despartl de acea femeie pe care mai inainte de accasta.asau libertatea ca cei care nu vor sE sc clsdtoreascS.dupl vechca tradilie a Biserlcii... Fireqte ci intii se fdcea .a aqezas qi al lui .nu toli pot purta rigolile unei lcgi atit de strictc. cum am mai spus. 72 Laod'iceea. pentru ctr dupI. CANONUL 4: (ALEGEREA $I HIROTONIA EPISCTOPILOR) Se cuvine a. iIist. iar dacd ar fi greu un lucru ca acesta. iu sensul ci i s-ar fi interzis c{strtoria. llenlionlm ci imperiul roman cra tmptrrfit din vrernealui Dioclelian (284-305)ln urntr- toarele mari unittr{i administrative: prcfccturi. ci rtrrnlnea la libera lor alegere si se clsAtorcascAsau ou. In accastdschemtra uniti{ilor admi- -. ci doar lngtrdutn!.ptrstrlndu-sevechearlnduial{ ca ' toti clericii strse poattr clsdtori inainte de a primi hirotonia tdtru diacon.. si nnume: 1 a Oricn- tului. .alegereaqi apoi hirotonia. corespundeateritoriului unei cetdli. 3 VII Ec. iar hirotonia ntt se s{vir. fie pentru vreo nevoie stdruitoare (presantf. Se mrai adaogi c. nimeni dintre cei care doreau str devinl clerici nu erau obligati si se cistrtoreasci. apoi 4 a Galiei Si Spanieii fiecare pre{ectur{ era lmptrrfitd ln dioceze(doutrsprcz.. patru Ia numtrr.. impreuni aleg5tori fircindu-se gi cei absenfi gi con- simlind ptin scrisori.i intdrirea strl confir- marea celor fdcute ii revin in fiecare eparhie mitropolitLtlui?. . spunlnd cd: onu trebuic a se impune clericilor 9i per' soanelorsacerdotaleacest jug greu (al celibatului).. Clcricii nec[' sitorili se numescpe netlrcpt celibatari. ci imediat. 2.atlar ca episcopul sd se a5eze (catistaste) cle cdtre tofi (episcopii) cei din eparhie (rnitropolie. apoi ajungitrd la peste 100). fie pentru lurrgimea drumului. afari de aceea. gi este de ajuns dactr. adicl :r episcopuluidin capitala provinciei. 50 Cartagina) In canonul prezent se vorbeq. cir intii si se facii votarea chiar Ei in numeie ce: lor absen{i qi "auoi'r hirotonia. fiind corespondentul lui . 7 Apost. ln ortodoxie nu existi institu!ia cclibatului. ln acelagitimp. iar cea ce s-a numit mai tlrziu eparhie sau episcopie tn sens pmpriu. 3 a [taliei pi Africei. atunci si se fac[ hirotonia. Priveqte deci intreaqa lucrare Ia a. Iar intirirea celor f6- cutc. 11).ece) Ei fiecare dioceztiapoi Ia rindul s5u ln provincJi r. deoarccecdsitoria esteun lucru ono- rabil. adunindu-se in orice chip trei la un loc.ezare:r unui episcop in funcfiune. provincia sc rnai nunrea greceptegi eparhie. celor care au irrtrat dcja ln cler nu li se permite s1-9i la fcmee dupil aceca. Castitatea adevdrati sc nurrrcStelegitura dintre btrrbat pi sofia legitinS. nistrative ale irnperiului ronran. 2 a Iliricului.49. ci un grup de episcopii sau epdrhii. lrr a5a fel lnclt provincia sau epuhia administrativtr de stat.. nu este acceptat tle citrc sirrodul I ecumerric.a instituis. 23 Antiohia. I.sI rirrnln. constringitoare). 7 Constantinopol. 79. 13.atunci clnd erau laicil qi-au luat-o ln nrod legitiru" (Socrat. cdci prin termenul catistaste se in{elege Ei alegerea si hiro- tonia.

" d.il. ' "i . .or care era lnfirli.-rt:.fr."rrru- l9u qi -in Antiohia.. Iar sinoadele sd aibi patruzecimii. ca nu cumva ace^Stia si fi ajuni excomunicati din impufin_a_reasufletului micimea de sufiet) sau clin ". ST Apost.find care hotiriste "i. --' -. sinoadelor qi rinduindn-r" "u ii"olur mitropolitan sd se lind de doui ori pe an: unul primivara qi altul toamna. cam in vremea toamnei. darul si ru aau"a curat lui Dum- nezeu.^"j eare in mod vtrdit s-au ridicat impotriva episcopului.. se aqeazd toati greutatea eirmuirii bisericeqti pe sinodalitate. Li se dd posibilitatea celor excomunicafi sd se adreseze sinoadelor. ci nurnai la o con.. 77.il crer. 6^VI!. alfii.pi. sE aducd in privinfi acestora o liotdrir6 echitauita.".i obiceiul episcopului Ilomei. sau sd upric!-'p[au"prf . in fi""a.-beJi Fr.i crin Libia . ln vremea adrninistrative bise- sinodului I ecumenic. Pentapole apa incit episcopul din Alexandria si . 32. s-i socotit (pdrut) ca *ste bine sd aibi roc (sd .. cANoNuIr 6: (EXARHATELE.78. fie--si o menfind. pentru l:". sacramentali a constatareale"r.ire . 7J.20enuoilio'.vreo contirr'rare'propriir-"isl hirotonici episcopalc. si^nu . 2. 72. aupe'dreptatl J fie socotifi de..rrrcaunittrlii . ca acestea sd judece cazurile in ultimd instanfd..."uiua sau din vreo alti scidere de acest -({in fie cercetal -fbl a episcopului.' O. sd cerceteze i'trebdrile cere de ".r' irrra una mai gravd decit cea dintii. copii din fiecare gna5hie 9e au fast excomunicafi (afurisiti) de citre epis- (mitroporie. J4.Ec.r"rot acesta si {"pe-cuviin!r. mrmit:i mitropolie.':gali CANONUL b : (SINOADELE MITROPOLITANE) rn privinla celor- . cele din Egipt--d.23.. 11.se tin5) sinoade in fiecare an.rpa *"o""r . pentru...'<i-raoatceea. 5{ 5 .tagina. 73. pentru ca obgtea tuturor episcopiior eparhiei rmitro'poriliJ adunati la qn loc.#. 9e!1e tofi. fie dint're'.t i.^afurisilil de cdtre u'ii. . "u-t.-8. ' b" a.se lie obiceiurile cere vechi.ricesti. nlitropolitul nu avea atribulte Ia confirmarea hirotoniei. 1 Sofia) Hotdririle canonului prezent sint urm5toarele: .1.episcopilor i s-ar pirea (potrivit). ii"rliir. 76.. putind fie sd re- ducd excomunicarea.. SE se cercetezeinsi.106 Ca.:ui^l"ofi (izgonifi. asa incit textul canonului nu sc referi la. ALEGEREA Epl..:ii"ii tr nlescriiceluirrirotorrit . Ig IV Ec... pind cind ob.. J3.i din peste'toate acestea' pentru ci acesta este . si fie pri- mit de cdtre un alt episcop. ..excornunicafi.tei.rjt"'"iira'.li Sardica. ' {[. 6 r cu aceste klmtrriri. fie dintre cei din starea laicd-sd ge "inauiata ""u a.i la i.*-^i Ia confirrnarea alegerii.. (mitropolie). iar al doilea.aO. rele- vindu-se importanla. se precizeazi autonomia episcopuiui qi prin faptur cd nu se in- gdduie ca un cleric sau laic excomunicat cre ciire un episcop. 6 II Ec.12Trutw grZ."il.i in -gelelalte eparhii (p"o"in"iiy J ri se pistreze Bisericilor intiietifile (privilegiile).i . .29 ZJ.i-. ^ __-_(C_an."fii[t1ii. de doui ori pe an.Gr se linay unul inaintea ca inliturind orice pulinitate de sufiet.se lnlclege mai u.scoprl-oR) s5.

5i ca.i textul canonului la Roma. apiruse ca organizalie stperioarii acesteia. Prin canon se impune rinduiala. In aceastdcetate . fiind ea (cu temei) binc irrtenteiati ..79Antiohia.sr . 2 II Ec. cuprinzind pror. sd aibl tirie votul (iro- tiirireti) celor mai ntulfi.4 I Ec. Clt despre drepturi insi. 5i ridicb acest obicei. qi alta cu eentrul la Antiohia. qi forma reprezentatd prtn aga numitele . ll Ec. 28 l1/ Eq. 12 IV Ec.ut tlrie obiceiul . 34 Apost. ci daci cineva ar deveni episcop.. I III Ec.36 Trulcfit.dieccze'r..riorit5fii episcopilor.. pistrindu-se insi pe s€ama mitropoliei propria ci vrednieie (demnitate) (Can. aritind cd Roma nu reprezenta nimic deoseilit. De ia acestea iqi lu.rajbd (pisnri) proprie. *'t. Diecezele bisericeqti dnau coresprtuzltoare in cea mai nrare partr: unitdfilor administrative ale imperiulrri rciman nu- mite gi ele dieceze. CANONUL ?: (CINSTIREA SCAUNULUI DIN IERUsRltlr. 9. 34 Apost. deci nu des- . apoi alta cu centnrl Ia Roma. firl incuviinlarea nritropolitului. prin felul in eare se r:efer. Libia qi Pentapole de lingi Alexandria. sd aibd putere votul mljoritritii.tl Deoarece a at.e bisericeqti fornriate pe miisura dieeezelor civile.t l c3 Este apoi cu totul invederat lucrul acela. qi in mod onorific o ridic5 astfel deasupra tuturor celorlalte. Aceste diq- ceze s-au mai numit bisericeqte qi exarhate Ei dupd cum se vede. ea'nicidecun'r filri invoirea mitro- politului sd nu se aleagi vreun episcop.z.s-aorganizat o episcopie eare era supusi mitropolitului clin Ceza::eeaPai lestinei. Canonul accepti rindrriala administratiti a.73 Cartagina) : { i fIIEi : Din eanonul prezent se t'ede ci in afari de organizafi'a mitropoli+ tan5. 36 Trulctrt 19 Antiohia) Prin Elia se infelege cetatea Aelia Capitolina pe care a ridicat-o impiratul Adrian (117-38) pe ruinele lerusalirnului. marele sinod a hotdrit ea urrrrl ca acesta nu sc cade si fie episcop. Canonul recunoagte episcopiei lcrusalimului onorurile cuvetrite unei episcopii care-Ei are sediul in sfinta cetate. Nu este nicideeum vorba de weun primat al episeopului din Roma. i s-ar opune doi sau trei djntre cei nemul{umi{i. Iar dacd alegerii cotnune tuturor. si aibd urmarea (continuarea) cinstei (acesteia).i vechea predanic (tradilie) ca epis- copul din Elia (Ierusaiirl) s[ se cinsteasci (si se bucure de cinste..i s-ar int: potrivi doi sau trei din r.. qi in oricc caz nimic superior ce- lorlalt. ci din eon.rserd numele noile unitl{i admi- nistratir.16. la valgare de lege. 3. cum au ciutat unii sd tilcuiascd textul respectiv din eanon. se constituise una cu centrul in Alexandria.tfel creati prin obicei. in cazul cind alegerea utrui ppiscop fricutA lefirl prin votul m.inciile Egipt. ') . dupir dirirnarea Ierrrsalimrrltri.). (Can1. motivind cu exemplul Romei organizarea diecezei bisericeqti a Alexarrdriei.... centrc bisericeStiinrportantc.l trd.i dupit canonul bisericeqc.

carlggina.6 Sarr.a:74 l. din . fie (cd sint) in sate. afard numal daca nu cumva i s-ar pirea episcoprrlui (potriviti siJ impirt6- . In veacul aI ilIl-lea.-p-rimiti Catarii Ln Bisericd. ."s" in cler. 12 Teolit Aletandrinut) . adicd rn-embrii sectei Nova$ienilor - nrlnith astfel de la intemeietorii ei Novat si Novalian...u"" c3zut -tn -vrernea prigoanei (persecufiei)... Ei sint tratafi ca scfisingficii iar.eretiei. 10 Anti.fie de horepiscop.i'apostoleasca Biserici.. 89 Vclsite eel Mare.dcd vor. Dar inainte de toate se cuvine ca ei si mirtu- riseasci in scris ci vor qrimi (s9 vqr uni.oe earc.9sre po. . .!orirofesau. rnf..66. gg Cartaglina:I.ii catari. 8.mare.si cu cei cisdtori$i a doua oard si "o .dogmele Biiericii:sobor- niceqli qi aposto'lice. ii apbstolice. . ur. vor fi de acordl ii voi uLma d. catarii.. . fie de preshiter. r:::i.ei .urma intocmai. . :ci conti- nue: ca el sd rdmlni un scatrn sufragan al mitropoliei djn cezareea. cu privire Ia care s-a rinduit pocdinta) pi s-a hotirit sorocrrl (termenul de iertars). lVlembrii ei.ep-iscopIa ' a. n3rryri singuri cei-care -s-ar gdii hiroionifi. fie (cd sint) in orage.Iiea.. pentru ca totu.sichip (in acelaEi cin. 14 VIt Ec. nerecu- noscindu:l-se gi scaunului din Ierusalirn dreptul mitropolitan. Mai menfionem apol c5.rturisirc urma"sii li se purld miirri}e.te. daci yor renunta Ia rdticirile.(atunci). . iar acela ce se nulne. s.tia to{i.ecumenic. rrin urmarc ace. sd rdmintr in acela.a nlruj sfintglgi g! marelui . sr i se-gn- sea:94 un..6i canonul prezent consacri obiceiul ca izvor al drep- tului. ca si nu fiu aoiifrr- copi intr-o cetate.Ioc. JAeind in aeeraqitimp mdr- turisire de credinfd scris...episcopul . acbstea rirninimitrbpoliei:din CbzareearFaldstinei. . este invede- rat .ca . pu .lhia.gsmele biperici-i sobornicegti. ca punindu-se miinile asupra-lor. CANONUL B: (PRIMIREA SCIIISMATICTLOR in BTSDBTCA) ': rn privinla ""Ior "u s-ad numit pe sine cindva catarl (eura!i) iap 'i acum (9e reintorc) vin la sobornicirea '. (adicir) ""i "u ll ga.icii sobor- nrcesri. -- limp:I ^(de aga ilcil ace-stia(catarii) -sd uqmgze intru toaie dogmele Biser.Dup{ aeeasti. ST.. . 47. dispunindu-se cd aceqtia pot sa fie primi{i rn Bisericd cu gradul lo.ygEi-enau impotriva primirii in Bisericf a celor "a^f a" Ia credinfd in timpul persecu{iilor. Sinodul intii.13 Ancit.Iisericii va avea vredr_riciaere episcop. E I I In'E'onor:uri. anume ci vor dvea cofio+ -* qu"g ^(impdrtd$Tre) . pri- pul'din .i si se vadi cr el este in cler. in aceeaEistare).69.a zi.rnotio" de rigorism condamnau gisatoSja.: 7'II Ec. va al'ea vrednicia de presbiter. (Cai:68 Aittst. stabileqte prin caqonul prezent Condi{iile in . ca..eascd pe acesta Ia cinstea numelui. recunoscindu-i putereade lege.r.sinod. doi presLiteri.17.3^9o. iar dacx luf nu i-ar plEcea aecst lucru.ci. . ' . sd ldmini f5tfel -in cler.provocaserd o schismd aeitut d-gputernicr in Bisericd. qi-al doilea din-Roma.t sd fie.ieo_ cezareect. 95'Tiulan. 1 . li se recunoaqte hirotonia clericilor lor.rlan daci acolo unde (existd) episcop sau presbiter ar Bi-sericii so- bomicesti' se reintorc (revin) oarecari (dintre clericii catari).

erau hirotonili.care nu permit' intrarea in cler. sau poat! sd devind horepiscop sau si indepli- neascd dorar funcfiunea de prezbiter. 2 Grirtorie de Nisa) . ..r"rri vTeun episcop reintors de lra Catari.enedinf5.rt. 9 .i. . impun indepdrtarea din cler a celor ce s-aU fdcut vinova{i de ele. . erau respinqi." ac*rta'canonul nrr-l prittrc. -'{' Canonul mai stabileqfe apoi o rinduiald de bazd a organizdrri bi- sericeqti. (Can. aceasta nu'aducb slSbire (preiudiciu) canonului bireri- cesc.10r1 adicd sd Ii se dea o blnecuvintarea.tiini6 ma. daci nu.prei'ccle .cdzuserS de ia.te (i1 cler). fie cu .. 73 Vasile cel Mare. .. dar nu-qi poate exercita func{iunea in aceiaqi ce- a"*"i[tuo l"iu ti" aceeaqi eparhie.. 10: (CEI CE AU CAZUT ODATA DE LA CREDINT'A' NU POT INTRA ]N CLER) oricili dintre cei cazuli (de la credin!6) au fost inaintafi (in cler) fie din ne$tiinfi.u ..3. Dacd se con- statd cd indeplinesc condiliile pen1..i i"il"iii. p. Md- . 2. CANONUi. 1 0 I E c . .se caterisesc.. citinduli-se rugdciuni de impdcare"tn Biserica.2 .r"du cd 6piscopul poate indeplini qi'numai furriliunea de simplu presbiter.oarte firesc.ti miinile pe unul ca acesta_impotriva_cano- rt..i mirturisindu-se el.ii'itil. 9. . prin aceerac5 interzicl funclionarea q doi episcopi intr-o epar- hie. atunci cind nu i se incredinleazd fulcliunea de epis' cop.i dlnalnte (a stdrii. i .in tirnpul persedutiilof.pentru ci dupd ce se vot eunoRste.9 1 Ec.fopt ' fdcu{i clerici dintre'dQi ce.. urmind apoi mdrturisirea acestora.. | .eare .. .Pe acesteale aratd canoanele 25 qi 6l apostolice. Daci cineva firi de cercctare a fost inaintat (rinCuit) pres}iter' sau f6cindu-i-serispitirea gi-a rndrturisit picatele. 2 5 . De aci . sau -care fiind vddite ulterior.u a fi admiqi in cler.. 1 .6. 7 0 ' N e o' c e z a r e e a7:7 s i n " I ' I I : ' 3 . 5. 70 Pcftu'-'Alexandrimtl. Teofil Alexandrinut: 89 Vasile eel fiIare) Sint pficaft.0. { t: J I .lor) din partea celor ce i-au inaintit. acesta poate s[-qi Oe episcoi.lrrisura ' caterisirii penttd cei . 6 7 : A p o s t . cind ne gindim cd funcfiunea epis- cu- conald se exercitd in mod autonom qi cu puteri biserice.. 12 Att'eira. ic6si lucru este f. c5ci Biserica soborni- ccasci apirn (rcvcndicd) numai ceea ce estc flri de prihanl ( C a n .ti depline in prinsul eparhiei. ur p.. CeuoNuL 9: (ISPITIREAcELoR cE INTRA lN cLER) .Cq1pnul. trebuia si se faed cercetarea cuveniti in legdturd cu insuqirile religioase- morale iale candidafilor. ------Canonul mai prevedea cd acolo unde existd episcop al Bisericii. 62 Apost. .au . : Dln textul canonului rezulti cd inainte de primirea cuiva in cler. t : .'qi pdstreze u" .

irnpreurrdstdtdto_rii (sistantes. 6 2 A p o s t . ..In -a" sil6. pentru a fi primi{i. 6 .consistentes). ( C a n .. umiiiiea. orinduieste ca qi cei cdzufi fird cairzi de for{a majord. "u . 2 . cum s_a in- tinrplat sub tiranii lui Liciniu:-i . cea mai.1) Iar cei ce au fost chema$i de har ..1 .I Z .. generalti impdrfire a timpurui penitenfei i1 rgtlu etape sau.igi.G c-"irt""iiii'"li iii"ru.i iuptu uni'sa se srnercasci (sd se.oiii. fie fdri de ttiinti episcopi- CANONUL11: (TREprEr.l silu proqterneft'a.4 . CANONVL 12 (POCAINTA CELOR CE VIN DIN OASTEA PA- G?N. lor hirotonisitori. 1 4 I E c .Y-r" ciiese cu . ple- care.rga"ii.' de rr"i*i.care penitenfii stiteau'in bisericir toatii vrem"i}. _ .lg . insr re- apoi dl qapte ani si apoi ab doi ani.. ln Biserica veche_erau in chip felurit reglementate penitenfele. Deci dintre ei ca ('igte) credi'cio. .i"'.EpocAllrrEr cEiJoRcAzuTr cREDTNTA) DE LA privinfa celol ce-au lepidat credinfa. iar a"if a"u"a's_au intors ca ciinii la propria . ceva a.JE credineioqi sa se roage pentru ei: oscurror€c. cinci sau chiar mai mrilte etape. sii stea p_leca!i).o pu_ teau impdrtigi. rrmili{ii sau inqenunchetorii (qenuflecterrt"i).rrnc1i. si se milosiiveasci sinoauiui cb de. fie cu stiintir.i au aritat la ineeput zel (pornire) Iepidind cingdtorile.. sau f5rd primejdui"" iuu fAra .ii.. . I g Laodiceea... pentru catehumeni.43 Cartagina.. patm. cind trebuiau sr iasd afari..?" i" a duhov_ nieilor' l r. in c. g -' . pi"! r" .-" pirut vrednici de omenie.. ocupindu-se de situafia c_erorcdzuli de inainte de biruintd creqtinismuli.se clea posibililqtSe de a fi reprirni{i in Bisericd...r"r" fie reclus[ sau aprecierea episcopilor'. 12 I sura aceasta urmeazd a se aplica de indatd ce vor fi descoperiti astfei cle elerici.r .umileasci. credinfd. sE fie tnatali cu blindefe qi s5. sau fdri luarea averilor.-g". .trepte gi anume:' pttng"iei'-""-frr"iatorii este cea (flentes). ao. fdrb .ri iel. deci in toiaf bl-it. putea sir-g". tI Grigorie ae'Niisaj ' canonul.i.i ra. fi.. rr.rre penitenfii stiteau pind la sfirqitul slnjbei d .-i.. etapd in care peniten{ii-stiiteau in pridvorut bisericii.i in u"i"aii_si ol bligafia ei. prrlgii'a $i . 7 3 . trei.t fie totugi trata{i cu indurare). canonul ii obligi.'. "_ fqf in. pufir.i nu sint ioJwi ..iar doi ""i'ii"e i*part4iru ----r vor lua parte la rugdciuni cu poporul.cifi ade_ ylrat' sd petreaci trei ani intre asculHiori . fiinrl obligati sd iasi dupd rostirea rugiciunii pentru catehumen i: starea irn- Ttreuttd. smereiia.g-'. Dunata fiecdrei eventual prelungiti dupii-etape a stdrii de peniten(d. Z..etapa ultimi. Z ' l A t t c i r a :Z .sau "j"iirt?iorii'tuujian1"il. . etapd in care penitenfii staiteau la uqire disericii. . care fuseserd liirotonifi.li.pe-acegtiaIa o penitenfr indetungatr.

. i.- episcopului fii'du-i i'giduit sx hotirasci ii"ip" r" rugiciunile cornune). incit daci cineva sti si moar6. sI rru fie lipsit de cea mai de pe urmi .i"riietisci.t#til-.:lindlibertate pentru a-i grafia pe cei vinovali rigorile legii.2-' f- ii'iiia:rti"{. zs.i cu faceri de bine. incit unii .---. tepaaindu-se implicit de credinfi' Pentru aceqtia se indspreqte penitenla.i arginfi (bani) au cheltuit . "chipul cdutrau in iot a le redobindi."i"muriere la rugiciuni) .i rnai trebuitoare trrerinde. se lnlelege insd cd unii dupS ce pdraseau funcliunile din armatd.2. ci ele cuprind o dispozi{ie speciald pentru anumite cazuri ce s-au petrecut in timpui de- persecutiilor.t"iii"li. t4..e in ea- credinfir dn. pi nrai utttuttoJ cu privire la aceqtia.." Biserici.pedeplin)tinrpul(peniten- !iei). trebuie relevat cA i se lasir episcopului sart pentru a imblinzi 1. Semnul prin iare ei iqi pdrdseau. CANONUL 13: (IMPARTA$IREA MURIBUN ZILOFI) In privinfa celor carc stau si moard (dintre cdzuli) sd se observe gl acum vechea gi canonica lege....2. Dar peste tot Pi in pririnfa oricui ar sta si moari.-ie.83 Apost. s"-i" .rtdqi cu . chipul). so- le este deajuns forma (aparenla) intrbrii in i|ift o""i.. a{vastt6 cer Mare. dar nu de formd (cu. adicd a centurilor. lepSdind.4. De asemcnea..-i.71-N-e-ocezclreea. Grigoriede /Vissa) Pentru a inlelege textul acestui canon. 9' 21 (Can.'zsl gt.i au .. acela sd fie impreuni cu cei ce iau parte numai la rugieiune. felut cSinfii' Iar ci'ti i"fi-""dt* trebuie sI se'cerieteze bunlvoinfa 9i lor cu fapte.4" de credinl5. 6..!3.1].letry' Ancira. ci cu fricS arat6 intoarcerea implinind vremea si cu lacrimi si cu rabdare .{unc{iile din ar- rnate.^'nrtitre ei u"ii-pilt""au sd pdrdseascd serviciul militar decit sd . Iar dacd fiind desnidijduit 9i luind impdrtSgirea' s-ar numira tlin nou (vor r5- mine) intre cei ce trdiesc (intre cei vii). 2.i clin nou la slujbS in oaste. s" vui irnpdrtdgii neapSrat de rugdciuni (vor par- . cerind a se face pSrta. I E9'.rl armatei erau obligati si sacrifice zeilor. Cartagina. trebuie si se cunoascSfap- tul cn itruint" de'Coistantin cel Mare. de cumineeiturb (a se impf. acegtia as"urletii. dupi.5.13't prin daruri au lor voniit6tur6.titidinba si dispund qi mai blind cu privirc la . 702. aceptia z-ece arti si se plece izlutina si ajungd Dar la tirnpul cte trei ani al ascultirii..siplineasciintrutotul(intocmai. 19 l-aod'iceea. Iar cifi au (sd dispuni) ceva ftlind) suferit^"e-(suportat) cu nepdsare (indepirtarea de -i.Trutani4:5' 6'-7' 8' 23 3.62..u-se de ."a iiu"ua'urile canonului nu se referi la serviciul militar in genere gi nu interzice creEtinilor acest serviciu.u6. era depunerea cingdtorilor militare.. creqtinii care aveau sluil. aqa cum gl{^a textul canonultti' a- -piscoput avind inse l.la care ar constata o ceia pocdintS sincerd' e"te de retinut.

71.I dispune ea orice creqtin insd. . ia"-a"pi aceea sd se roage cu catehumenii.^72I_Ec. "u "pi. ' -Z Neocezaree(r.J. . "ai"e--"" va muri. adicd cei care se instruiesc ln vederea primirii roil" bi.fiereq- tinii proprirr-ziqi. o r:enitentd mai ugoard. '' cer ltIare.rtrgcit aceqtia n1 puteair sd se eonsidere vinova{i in aeeeaqimdsurd in care era. 20 vasile ' i . se invoci pentru intemeierea acestei timpul peni_ ha.i ai"'tffupt" sau etapaa patra a peniten{ei.^p". Cite vor fi fost aeeste categorii ra numdr. 6.ieeea. -.'u_ miti aseultdtori (etapa a doua . ' canonul prezent stabileqte. 73 Vasile cel &Iare. firri a se impdrtdgi . a.iiiu i-fartaqit dacd cere.7g Laod.. 6 T'hnotei itemnarrn"t. sd-r facr p6r- * tag sfintului dar (prosfoiei.rrri . putind sd stea impreund cu credincioqii Ia rugdeiune toatd vremea sfintei iturghii..1i:"-*pii"it Jintre acegtia este tenfei.vin!acelor sfintului si marerui sinod. nu se poate preciza. sd fie impd*nqit "ttiit ou"e ". oi"""it satr ingenun_ ehetori.-i i" relua stareade penitent si u"u-" i" . sd se ereeze mai multe categorii corespunzdtoare gsx6llrlui -1or de pregdtire pentru a se lnvredniei de primirea Botezului. spre a "".rr.diseiplina care trebuie observatd i' regiturd cu penitenfii..72.:ir. a"pt. de trei ani. ca acestianumai trei ani si fie ascrrl- trtori. (_C:!.... Z Carta.erau cel pufin dou5. De asemenease "uiu ir Ju * -ou"b.au c6zut (de la credinld). adici iptre cei ce se invrednicese de primireasfintei-nunarstii-iare. Instruirea aces_ tora se face un timp mai seurt sau mai lung.a penitenfei)..iCliit)lexandrinur) Prin catehumeni se intelege candidafi ra Botez.r.il"ust.'"u"nuu gi canonica Ieges.r nu prirnise incd Bott:zul. eonsidera.rpa "fiecierea episeopu- lui sau a presbiterurui.. s-a ajuns cu timpul ca qi intre ei. "i-i. Dar in cazul cd cel impdrtdgit in stare disperita va ti satvat.R CAZUTT) __ clr3 lu f_ostgi care.. dintre peniten{i. sd fie impdrtdqifi numai. 2-2Ancira.ca tofi cei ce s-ar gdsi inrr-o "'iuur de situafie. atunci el totr-rsillu se va socoti intre cregtinii c-omplei ""uuititufi. (Can. 5? Ap?:t:.-Z. in rincl cu penite'tii. fiincr cd cei crin eateroria eatehumenil.u-"al"u i"'"il" jr"#ia.. Desigur cd ele . gina.i. ci erau doar in curs clc pregdtire pentm acesta. sa-i i'rnparffigeascil. (in treapta ascurtirii). g6 Trulan: S Neocezareea."oprl va aprecia situa{ia. . eu privire ra catehumenii cazrrti de la crodint5. dispunindu-se. certetare (ispitire). insd cu oanecare ispitire. 4.i s:ri pdrut^Io. 14 I Euharistla) (stabilim ca) episcop. canonul^stabiligtg ca in eazul cincl vreunut muribund."ricd prin Botez. prima simirari cu categoria ascultdtorilor dintre peni_ tenfi qi a doua simirari cu categorio cel"or.S Grigorie ele Nissal Tot cu privire la .2: 11. CANONUL 14: (poCArNTA CATEHUMENTL. ca qi intre peniten{i.75| Ee.-""iii.

ire obiceiul. s-a pirut (potrivit) si se inlSture cu deslvir. Pentru cazul cb totuEi s-ar incerca o astfel de transferare. g i n a l . Si in textul aeestui canon. 7 7 . 16 r 6t CANONUi.lvirqitd impotriva rin- drrielilorbisericeqti. 2 3 I 1 ' E c . ( C a n . 5 I E c . flerecunoscind nici canonul bi- sericesc. sau s-ar dcda rrreunor trebtrri de acest fel.4 8 . sau dacd stdruiesc (persistii).1 5 A p o s t . . 1 6 S o r d i c a . 4. ci trebuie si fie siliti. ca nici episcopul. acqtia nu trebuiesc sI fie primifi nicidecum in altd Bisericd. trebuie sd fie excomunica{i (s5 fie fard de impdrtigire). 7 0 . CANONUL 16: (OSINDIREA CLERICILOR CARE SE MUTA SiN- GURI) - Cili dintre presbiteri sau diaconi.nicr presbiterul . 1. 6 . 2 .2' 0 . Iar daci ar pi indrdzni cineva sd rdpeasci pe cel ce este al altuia (aparline altuia) gi s5-l hiro- toneasci in Biserica lui.: I : 1 . 7. 2 0 M c . 5 4 . 15). :5 . 8 0 .r-rspen- dare din functie. Iar daci cineva. . aceia sA fie excomunicafi. 7 4 .eze din nou in Biserica in care a fost hrotonit epis- copul. Canonul ia atitudine impotriva unui obicei nepotrivit pe care-l' in- firmd adici nu-i conferd putere de lege. excomunicarea aie infeles de r. 15. cei ce pleacd la altele. 7 7 . 7 6 A p o s t . ca s. vor pleca de la bisericile lor. . dupi aceasti orinduire a sfintului pi rnare- lui sinod ar incerca sX meptepugeasciceva de felul acesta. 5 .. cei ce se num6r5 in cler (sint socotili in rindul clerului). 3 . sau presbiterul (acela). dispune. 7 2 . 1 0 . 1 4 . 1 6 . 3 . 7 6 S o r d i c a .t l A n t i o h i a .5 apostolice prin care se opreste cu de1 sivirqire transferarea clericilor dintr-o unitate Ia alta. Iar in cazul cind un cleric inferior ar fi hirotonit de episcopul altei eparhii fdr& consimtdmintul episeopului propriu. si se lipseasci cu desdvirgire de o atare uneltire . . 2 .15. 5 .i in cazul cind nu s-ar rclntoarce la pos- turile 1or. fdr6 incuviinfarea episcopului propriu de Ia care a fugit cel ce este numdrat in cler (cste socotit in rindrrl clerului) sd fie hirotonia (lui) firi tirie. . 2 1 A n t i o h i a .1 . ca qi canonul anterior interzicind cu desdvirEire transferarea clerului. . . contrar canonului apostolic (14. OPRITA) Pentru multa tulburare gi pentru gilcevile' ctre s-au ficut. (TRANSFITRAREA CLERULUI ESTE. 5 4 . in chip cutezitor.i sd se a. ! t u 3t . ( C a n . ci din contrd il interzice ca unul ce est€ contrar canoanelor 14. 1 8 T r u .1 8 . hirotonia aceasta sd fie fira valoare. 6 5 . 9 0 C a r t u . 1 . si nrt treacd (si nu se strArnute) din cetatc in cetate. 2 0 T n d a n . dispre{uind rinduielile canoniee ale bi- sericii. 9 A C a r t a g i n a ) Canonul prezent. care s-a mai gisit in unele plrfi. sau peste tot. 7 3 17 5 . episcopii qi presbiterii Ei dia- conii care nr intreprinde-o sint obligati sd se reintoarcd la posturilt lor anterioare. neavind inaintea ochilor nici frica lui Dumnezeu.i nici diaconul. . 2 0 . ca s[ se reintoarci in parohiile (eparhiiie) lor. I I E c . ca .7 .

(Can. Dar si nrr le lie permis diaconilor nici sir p"ui:. Z. au uitat crurnnezeiiscascripturd ca-re zice: "argrntut s6u nu l-a dat pentru camiti (dobinda)( (ps. 75.:i lanler !:_-up-Lt"oqi.. ridi- cindu-se la nivelu.te intretuinfarilor diverse gi impor_ ::. 74 vasil"e cel Mare. . 15 I Ec. sau cerind inapoi odati .. S-a nrai cunoscut . s-a manifestat din partea diaconilor tendin{a ae a-Ei i"iiuJ" mirsura.adar toate acestea si inceteze. care Ii s-a dat in administrarea treburilor bisericegti.. si se cateriseascrdin cler .tig ru.i junritate. diaconii dau presbiterilor cumineeXtura ceea ce nici canonul si nici obiceiul nu a predanisit.c'u cimiitiiria). si dca trupul lui l{ristos crlor ce jcrtlesc (celor cc acluc sfinta jertfa).ea cleruh_ri). 16 Carta- dina 2. LCaV:_la Apost. indiferent in ce formd s-ar praclica ea. imparta.. altceva niscocind pentru t'i. 14. aclici dobinda impovdrdtoare si spoliatoare este cu desavirEire interzisi pentru clerici. atit in apus. Dar daci cineva pi dupx aceste orinduiri nu al. r7.a rinduiali cu- rninecdtura (erriraristia) presblteli. prh membrii clerului se infeleg to"tu gradelesaclamentaleginesacramentalealeacestrtia CANONUL IB: (Locul. ca cei'ce nu au puterqa de a aduce jertfa. r.ite.l"g" . dind im- prurnut ceri sutinri (procerrte).-inos). tt I CANONUL 17: (OSINDIREA DOBINZTT gr A CAMETET) Deoarece mulfi dintre cei care se 'umdri in canon (sint socotili in rindul clerului) urmirind licomia gi cigtigul ru9inos (alergind cu liruonrie.i cet6!i. 39 Apost.cezarea.tirea) ci unele rocuri '(euharisita). s-ar gisi cineva luind camiti din indeletnicire (cu treaba aceasta. 4 Laod"iceea. bi une- Faptui rc <latorc.pi Sd primear. cit qi camata._tiind cd ei sfnt dar mai mici decit prestiiterii. J Grigorie cl"eNeo. ci dacii dupi act. astrer ie .rri".i aceea ci unii iirrt"" cliaconi l. 6 crigoiii ai iir"l 'Atit dobinda si_mpli. a Biscricii.. 20 Lao- diceea) -r : In Biserica veche ca $i mai tirzlu. tliduJi-o lor fie episcopul.asti orinduire.i 'rarele si'od (. 5). 16 . fie lupn presbiterul. sau astfel invirtind lucru. '. cici ceea ce s-a fdcut este impotriva canorruiui gi impotriva rinduielii. tocmelile- -lor). ca imprurnut simplu satr ca dobindd.l presbiterilor sau chiai depdqindu-i pe aceqtia.inos. sfintul li nur..5.. . in ierarhia pur achninistrativl pe pozifii superioare preo[ilor qi chiar mdltor ierarhi.anie) chiar' . .irutan. iar diaconii si rdrnini in rnfsurile lor (in rinduielile. S Antioh.la_ci.. slujitori ai epscop"r"i =asaJuil"."t. Acestei au dus la . 19 VII Ec. sd inceteze din diaconie.. cit gi in rdsf..o otirig de cuminecituli (euharis.i inaintea upir"ofiitoi A.situarea unor diaconi. DIACONILOR IN RTNDUL cLERui-Lrr) A venit la sfintul .ia. in rindul presbiterilor.au . In canonul prezent.rit.rripedeapsa ca_ terisirii..socoiit a fi cu drepiate.tig.ele sinod a ryi .ru. voi a'se srr_ pune.i sii fie strrin de ca_ non (de sti{l. t0 Trulan.

. care qi rrnii . Pavlichienii se numesc ereticii care au adoptat doctrina antitrini- tard a lui Pavel de slrmosata.ii chcami ll ordine.r'ea . Pentru cazul cle nesupLrrreresc prevcde inclepirtarea din diaco- nie. nici botezul. C. CANONUI. Iar daci unii in timpul trccut s-au nurnirat in cler (au licut partc din c. 6. nrai pe urmi la soborniceasca Bisericl.a ci acestea si fie soeotite neapirrat intre laici. in schcrna)cu toate ci nu au nici o hi- rotesie. 19: (ERETICII Pr\VLICHIENI) In privinfa pavlichenilor care au alergat (s-au intors. eare qi in cele sacramentaleciutatr sii o i:r inaintea gradelor srrperioaresau str ne- socoteascaraporturilc ic'rarhice fa{a de aceEtiir. iar clerieii flupd ce vor fi botezali.i incii oc'latliimportanta obicciirlui indelungat care are putere de lege. nu se rnai poate tiansmite nici uni din sfintele taine. gi Trtilan.i peste tot in prilinfa cclor numirafi (socotili) ir cler. Pe acestea nu le socoteqte valicle. care ftrsese episcop al Antiohiei intre anii 2 6 1q i 2 6 9 . obscrvind iritocmui rul:orttil ierorhic fafir de rces.46.i claci se arati neintinafi gi neprihinifi. trebuie sa fic supuEi episcopilor Ei pres- bitelilor'.tia.'Daei insi vreunul dintre cei hirotonili din nou se va dovedi nevrednic. t retieilor. sc cuvine a-i caterisi pe ei.(Drocrclurii). Daci insi cercetarea i-ar gasi pe ei nepotrivifi (nevrecl- ni. se a.botezali din nou sd se hirotoneascii de citre episcopul Biiericii sobornicelti. qi fdri de acesta.i in privinla <iiaconi[elor . . A. dupd'ce vor fi . prin atribuiiile lor admir"ristrrrtive.tcr). care s-au intors la adevrrata Biserica. si fie hirotonifi din nou. . pentnr ci prin cdderea in erezie s-a intrerupt succesiunea apostolicd a harului.la rebotezarea qi la hirotonia din lou. este-reprczentalivdpentru atirudinea Risericii vechi fafa q de tainele srvirqite de eretici.eiapirindrrialir.qi ca rlrmare. Dispozi{ia canonului cu privire .i pe cliaconi$elenu- pi'rrate (socotite)in cin (in clrr'. inalfi demnitari la patriarhia riin constan- tinopol.47.ijdr. si sc observe ac. daci vor fi gasifi vreclnici. 126 (:-a"tcigina. prin care se inlelege caterisirea sau coborirea lor in rinclul laiciior. sii fic botezafi din nou. ari- tind cd prctenfiile lor nu se inten:eiazai nici pe canoane. a. Am pornenit insi .49 Apost. laici qi clerici.:nonul precizeazi cutegoriu raportlrl icrarhic dintre cele trei gre- de alc preofiei saclamentale gi relev.liscopllor qi mi- tropoi.. Pavlichienii fiind antitrinitrri.ci). 15 IV Ec. canonul vrind sa frincze lipsa de masurii a cliaconilor. nici pe vreun obicei indelr"rngrat.r9 I 0s crearea mai tirziu in biserica Romei a diaconilor cardinali gi crearea in rdsarit a diaconilor arhonfi.eazi rinduiala ca ei si fie neapdrat bo- tezafi din nou.i alrii ajunseserii superiori chiar e. (Can. nici hirotonia ior nu erau valide.lilor. l ['asile cel Mare) ir canonul dispune ca ereticii pavlichieni. si fie caterisit.

cit se poate cle solemnd.ilecel Mare) cel dintii Iucru pe care-l face al doilea sinod ecumenic este confir- m4rea adevdrurilor de credin{d definite de intilul sinod ecumenic. (Can. CA}iOr NELE DELA :1' :+TI.canon se -m'ai aminteqte despre diaconi{ele pavlichienilor.ciunile sd fie aduse (fdcute) Iui Dumnezeu. Eunomicnii sint adeplii ereticultri Errnomirr.si pleaci genunchii (ingenunheazd) Du- minica .i enumer.2 Carta- gino. dind anataroa asupra citorva dintre principalele erezii contrale credinlei de la Nicqca. 90 Trulaq 78 Gangra. Eu- nomienilor li se mai zicea qi eudoxieni dupd numele lui Er_rcloxie.. in Biserica veche existau si alte societdti reugioase feminine ..: 66.piscopal cizi- cului pe la anul 360. au hotlrit si nu se lnliture (schimbe. 1 Vas. clespre d care spune cd.1HNIC Cr\NOl'iUL 1: (INTr\RIREA CREDINTEI DE LA NICEEA) . $i. z\l5turi de diaconite. stind ei in picioare.Duh ca cel dintii qi cel mai mare dintre creirtori. tI postolice 3. Fi aceea a semiarienilor. prrdseascd) credinfa celor trei sute optsprezece pd- rinfi care s-au adunat in Niceea Bitiniei. .i aceia a sebelienilor . CANONUI. In. 20: (OPRIREA INGENUNCHIERII IN UNELE ZILEI Deoarece sint u-nii care i.7 II Ec.societate de femei devotate slujirii bise- ricii.. . (Can. aceea a vdduvelor. 9l Vasile cel Mare. 15 petru Alerandrinul.si fel in fiecare parohie (eparhie). in Riserica veche diaconi{ele erau hirotesite chiar de cdtre episcopi. sfintului sinocl i s-a piruf 3s rugf. Ele erau ajutitoare in multe privinte ale clerului 5i rie. pe ('arg Ie .I1:. nu au rhirotesia: Dar dupd cum se Etie (Constitutiunile A.lost . 7.i aceea a fotinienilor pi aceeaa apolinar$tilor.d. Zg Laodiceea. 1. Slinfii PSrin{i cei adunafi in Cnnstantinopol."".i aceea a marcelienilor .i in zilele flincizecimii .epis- .btind sfintul. fiind numdrate in rindul clerului indatd dupd diaconi qi avind toate privilegiile cleruiui..pentru cd toate sd se pxzeascf.gi anume. sob.puneauvotul castitSfii intr-o formd. 66 Apost. in acela.*. 7 Teofil Alexandrinul) ' Rinduiala prevdzutd de acest eanon. .i ca nici nu prezinti de altfel vreo importanld deosebitd. 21 Gangrtt. deEi se va fr men{inut tiniil tnde-'lungatin blseric5. EIe formau o . aclier a pnev- rnatornahilor. ci (credin{a) aceea sE rimini tare 9i sE fie datd anatemei orice erezie.. 11).cu deosebire aceeaa eunomie- nilor. i5 Tntlan. lj Laodiceca. .YJ. a fecioarelor 6i a pres- bitcrelor. cafe invd{a glelit despic Fiut 9i ciespie otrtrut sfint. 20r rtI . totugi nu a supravieluit pind astdzi . adici aceea a eudoxienilor.

Marcelienii se numesc astfel dc la MaiCei. 22.sd nu se intindd (treacd) asupra bi- sericilor din afara hotarelor lor. 9. ucenicul iui Marcel. insi nu lUi Dumnezeu. cd Fiul:pi Sfintui Duh'nu sint prin nimlg egali nici-intre ei Ei niei cu Tatdt. Pedeapsa anatemei. despre care se vorbegte in canon. aqa c5. ln asemenea cazuri se aplicd reco- i mandarea Mintuitorului cuprinsd in cuvintele: . Aceasti pedeapsd echivaleazd in ordinea civili eu pedeapsa cu moartea (I Cor. episcopul Alexandriei si cirmuiasc[ nu:mai pe cele (bisericile) din Egipt. care Ei el invdla grcqit desprb Hristos qi anume despre uniunea iposiaticd cu privire la care negraelementul uman.indeplinit o parte din vointa lui Dumnezeu. 9i episcopii diecezei Asiei sd dhiverniseaici numai-cele (bisericile) din dieceza Asiei. Gal. care invdla ci Fiul nu este vegnic. are inteiesul de a-l da ne cineva Ca dar.Eudoxie invflfa. de excomunicarea propriu-zisd. .erniseascd (administreze) nu- mai Orientul. pdstrindu-se pe searna Bisericii antiohienilor intiietdlile (privilegiile) cele din canoanele de la Niceea. este petleap- sa cea mai grea pe care Biserica o aplicd in cazuri extrente.tema ca pedeapsii . adicti luptdtorii im' pottiva Sfintului Duh. .'s6miarienii sau pnevmatornahii. neascultind nici de aceasta.i anume a- tunci cind nu exist| nddejdea indreptdrii. ci potrivit canoanelor. sd-{i lie lie "u r-tn pdgin Ei vanre. B). CANONUL 2: (DIECEZDLE.reprczintd definitiva indepSrtare a cuiva din Bisericd sau afurilirea iea hai gravd. numai pe ale (diecezei) Pontului pi cei ai Traciei. fbst episcop al Laodiceii (Siria) in veacul IV.' iar episcopii Orientului si chir. ci un om simplu." (['1t'-18. numai pe 'i j i . cind se sivirgegte pdcate im- potriva Duhului Sfint sau cind cineva se imilotrivegte cu inddrdtnicie Bi- iericii.' pi cei ai (diecezei) Pontului. Spre deosebire de afurisenia simplfi.. 16. care implicd lepddarea celui pdcdtos de la Dumnezeu qi predarea iui Sitanei. care intre altele inviifa cd Fiul qi impdr!{ia Lrri vor tua sfirqit cind lumea se va sfirqi. anatemei i se mai zice tsi afurisanie sau blestem. iurd a-acestuia era cd nu numai Fiul.De nu va asculta nici -ql de BisericS. invd{au cd Duhul Sfint este inferior Tat|lui qi Fiului qi incepAtorul creaturii. eop'aI inire'altele. Principala invA{d. ci Ei Tatal a pdtimit pe'cruce. rtici sX nu tulbure bisericile. 3. 2ll -Constantinopolului. fost episcop aI Ptolemaidei (Pentapolea Libiei) in prima jum5tate a veacului IIi. Fotinienii iEi trag numele de la Fotie. fiind cd amindoi iar forma o persoand. AUTONOI\{IA IERARHILOR $i A UNTTATILOR BISERICE$TI). deve' nit episcop al sirmiului. contemporan cu Eunomie. 5. 1. Cuvintul ana-. ndscut din Maria qi folosit ca mijloc prin care s-a. ana- . tema inseamn[ .'pentru cd Fiul nu ar fi veqnic. foilt eliiscop al Ancirei pe la mijlocul secolului IV. . iar expresia: a da anatemei.dar. Rom. ci diavolului. : Sabelienii iqi qu numele de la Sabeiiu.: Apolinarienii sau apoiinariqtii iqi trigeau numele de ii" Apoli- narie. 17). 5.! Episcopii pugi peste o diecezS.

34. Unitd{ile administrative bisericeqti. bisericile lul Dumneieu gefe .ari (lu_ * crdri de cirmuire bisericeasci) cirmuiri biseric. trebuie si se cir.ce-sint la popoarele barbare.. Iar.25.g. investind. Fiecare provincie mitripoiitani suo- ordonatd unui astfel -de episcop. 34...hiq. aEa cum trebuie socotite toate die_ cezele bisericesti ardtate in eanon.\lexandriei. 88 2II ale ' (diecezei) Traciei si 'te cirmuiasctr.39Trulan.muiasci dupd obice- iul pdrinfilor. gS. Iar nechemafi. 26. -1. organizate in provinciile care ir. gB. este clar ci cele pr:i- vitoare la fiecare epar. obiceiul indelungat. I*II) La canonul 6 al sinodului I ecumenie am vizut ci unona dintre e- piscopi. qi anume episcopului din Alexairciria. in lrtmte cu cpiscoputIiiacleeir.. 37 g -!Oost1 4t 5. Mai multe eparhii formau o diecezd. b Ei 6 ale sinodului I ecumenic.li s-au recunoscut privilegii de intiisteLitr:ri asupra mai multor provincii mitropolitane. Z I Ec. 79.care dicceze-biserice. mitropolitul din capul cliecezei a dobindit uncle pri. adiea-provinciilor impe- riului roman. !! R.mui sinodul eparhiei (respectiv. . S il Ec. s-a ajuns dupi cum am v. 3.e va cir. dieceza Asiei proconsulare.a":i. astfel qi acest canon cu putere de lege. dieceza Pontului in frunte cu episcopul cezarei Ca- padochieiqi diecezaTraciei. adicd o unitate administrativd su- perioard eparhiei. canonul de care ne ocupdm. lrn_ trivit celor orinduite (hotirite) Ia lrficeea." vdzute de canoanele 4. chiar autocefale.. 6. 23 Anti. in sensul cd ele sint decla- rate autonome sau. Jeiui ain Roma. Mai multe mitropolii. episcopii s[ nu treaci peste dieceza lor pentru hirotonie sau pentru alte oaiec._ trau in alcdtuirea r-rnei diecezer au format in mod firesc o unitate ad- ministrativi bisericeascd corespunzdtoare unitifii de stat nrrmita die- "gr5'. cit Priveqte cirmuirea bisericeasedla popoarele Lrar.1. celui din Antiohia qi altora.91 qstfel.76.ti erau cleja organizate ca unitdfi in ca- druI diecezelor statului din rdstiritul imperiirtui |i le enumerd astfel: die- ceza Egiptului in frunte cu episcopul . organizintiu-se in ca{rul unitd{ilor administrative ale statului. ZB I..pizinclu-se insi ca- nonul stabilit mai inainte-privitor la chivernisiri.. 3 Sardi.ut91 {ine legaturr normali. canonul dispune ca aceasta sii se {acir 'dupd obiceidl de pind atunci. legitimind privilegiile mitropoli{iJor din capitalele diecezelor. 1. t7.:).6 VII Ec. 78. eTa organizatd in cadrul unei provincii cle stat numitti eparhif. 73. 40 Laodice_2a. : . canonul prezent vine sa specifice.* "rrntti?. sau sd arate mai p_recis.Y !".36. care s-a finut. F vilegii de intiisGtitor fa{5 de mitropblilii din restul provinciilor u""f"'iiqi x dieceze.. 73.- (Can.caj 14 sin.egti.. ca mitropoliile si corespundd eparhiilor. Z0. lg. 26.hie l..3E. devenit superior mitropolifitor obiq_ lgtli. Totbdate se'mai 1r"u_ reglementeazi gi naporturile dintre dieceze. 120 Cartagiia.i o consacrd dcia canonul 6 aI sinodului r ecumenic..bare. men{ine dreptui sinoadelor iritropolita. Aceastd situa{ie o consftrtd . clieceza orientului in frunte cu episcopul Antiohiei. III Ec.Ig. in frunte cu episcopul Efesului. .

28 IV Ec.' I 5 .purtlnd chiar numele ei caracteristic. Degi istoricegte nu se poate susfine cI lnainte de sinodul lV ecumertic s-ar li introdus i. arc inlelcs de clrmuire superioarl politici. este acela cd cetatea aceasta. .cel de mitropolit sau rnai ttrziu de arhiepiscop. unii mitropoliti care s-au glsit in fruntea diecezelor. Numai ln sens irnpropriu s-a ajuns a se folosi cuvintul diecezd pcntru a designa eparhia propriu-zisd. D (Can. pentru ci (cetatea) aceasta este Roma nouI. t+(. provincie mitropolitarrri. prin mutarea ei din Roma veche. t't L'. exarh sau patriarh. ci a revendicat doar. cel de patriarh. Din cuprinsul canonului acestuia se vede cd temeiul pentru care i s-a conferit scaunului din Constantinopol primatul de onoare imediat dupd.. cum aratd canonul 2 al acestui sinod. lipsind de tirie toate cite s-au ficut in privinfa lui gi de cdtre el. conlinutul acestei dernnittrJi se definise mai dinainte. -+ totugi ^. Este prea evident cd nu din alte considerente s-a1l fdcu[ a- ceste ierarhizdri onorifice intre principalele scaune bisericeqti. un primat de onoare pe al doilea plan.ei slnt numiti ln canoanc episcopi Si uneori loarte rar. CANONUL dimorot{tll. in cadrul nomenclaturii unittrlilor administrative de stat. EI) Iar dupd episcopul Romei. de ctrmuire bisericeascl superioarl. ln sistcmul organizirii biscricegti. ci numai {inind seama de importanfa politicd a oraqelor in oare rezidau. dupi cum lnsuli cuvtntul eparhie. adicd noua capitalS a imperiului. nu qi fafi de scaunul Romei. gi inrinte firegte de sinodul II ccumenic. scarrnul Romei..on Nu sINT }IlRd- TONII) . In privinfa lui lltarim Cinicul $i a neorinduirii ce'3-a ficut d6 citre el in Constantinopol (hotdrim) c[: Maxim nici nu a fost fdcut episcop.. Cuvtntul dieceztr lnseamntr chivernisire sau clrmuirc. lia anul 330. au dobindit pe llngl privilegiile de mitropolili superiori rnitropolitilor comuni. '! cANONUL3: (ROMANOUA$r pnrrlrlEGIIL. i i: . in orice treapttr a cle- rului (nu sint clerici). . de asernenea 9i . care la inceput tnscrnna in limbaj bisericesc. qi acum noua capitald nu intentiona sd intunece gloria vechei Rome. demnitatea patriarbali ln Bisericd. sau unitatea episcopall. 36 Trulan) i Primatul de onoare al scaunului din Constantinopol se recunoaqte numai fald de celelalte scaune. .4 II 67 1. . dupi acela aI capitalei vechi'al Romei vechi.ln Biserica veche. avea acelagi lnfeles. .n ERETtbu. nici nu este. intiietatea cinstei (primatul de onoarej s5 o aibi episcopul Constantinopolului..3. De aci urmeazi cd Romei vechi i s-a recunoscut la inceput primatul de onoare pe baza faptului ci era capitala imperiului. a ajuns si lnsentne apoi pinl '. care r5- mine oa primat in fruntea tuturor. t. incl si tillul de cxarh gi apoi de la sinodul lV ecunenic lncoace. in calitate de noud capttali. gi nici cei hirotoniti de el. mitroPoliJ i. astizi unitate adrninistrativ{ cirtnuite de un episcop 'r''r Indiferent ce titlu aveau respectivii episcopi. chiar mai lnainte de sinodul I ecumenic curn arati canorrul 6 al sinodului I ecurnenic.Constantinopolul - devenise qi se numea noua Romd.

*Iioti*rea iiii"t ioiRo.tuturor. 88 5 .rt 378.i cJ "t"i-*iire (in rnt-rdcalurnuios) pl6smuiesc trise- pricini 'a- recari impotriv_a episcopilor oitodocpi "ut* o"irtiruliesc uisericiie. Ei tulburind Biserica. CANONUL5: (PRII'IIREAtN BrsERrcA A uNoR ARTENIDrN ANTTOHTA) privinfa . eei ce de tle_ mult au-fost indepirtafi din Bisericd . Dar ttacd "irt""u i-ar adu'ce episcopurui vreo in- vinuire proprie. IT -tntiohia.. primim gi pe cei din care m[rt.i"a'"lrir"rpilo" ortodocgi. fost dafi anatemei de citre noi.r.J. cu deiconside- rarea (deconsiderind) legilor c€nonice.j .-i in anul 369 qi care a condamnat unele turu uriu"u. El a izbutit prin_intrigd si fie hirotonit episcop. -. qi nu in mod sehismatie.hd ?ai. dar nlci ai inldtura pe to!i. precum qi a hirotoniei sale.. nimic altceva urmirind clecit-a -p6ta buna cinstire a preofilor gi si puni Ia cale tulburbri intre cretrinciogii papnici rp6." a"pl.i*t"to (personale) piritorilor. de Nazia''.i a r.{aql piri contra celor care pistoresc bisericile.".r.'vrincl si ia rocui sii"i"rri6G. Deoarece unii voind a tulbura ."Iigi.J CANONUL 6: (NU I)RTCINE POATE piRI pE EPISCOP) . :. c6ci in orice "riip. .i p" "ui ce lreficindu-se cE .i p9 cei ..rua$ie . canonul declard cd se primesc in Biserica arienii . {fui-c ^s5-se ispiteascd (cerceteze) atunci tre- mai intii sh nu se i. iar pe li'gd a"qtia .. se caa. . rnirtu_ risind drept in ceea ce priveEteSfintiTreime..s'oan"l piritului. .-pentru lucruri biserice.. Iar ereiici-.isturna buna rinduiall ticeasci.episcopilor intrunigi'la stantinopol. pe atunci episcop ral bbnstantinopoluiui.*-'_.u in aceste teze a fost acceptati qi de un sinod fntmnit cu."i..-- virqite de ilIaxim cinicul. cum et procJaose intr-adevir ca un eretic cinie.iri"-I.'.ti. fpt nedreptdfit s5-pi dobindeasei drepturile" ori iide : ce'lege {. nodul II ecumenic a luat m6suia anulArii tutuior-icielor bisericeqai. llreptarului (tomosurui) apusenilor... adici (particulard).prri i-p"ii. pentru ca a^ fa"e .. 7. nici legea (reiigia) Iui.II Ec.il. ca si cuge- tul (congtiinla) episcoputui ie fie slobod (qurat) "" rr cel ce zice c6. I.)rinsA ru a"-ii. cu vri. rar daci invinuirea adusi episcop'rui ar fi bisericeasci. I Tntlan..cereetare pi nici a i'gidui tuturor s1.ghd'i" *"bti"iio. 2 Cartagina) fn canon este tiorba de tomosul unui sirro.. si_ . ca "rr"l "!"u a fost pigubit -aparte sau pentru ci ar fi suferit altoeva impotriva dreptilii de la aceli (ie la episcop). la invinuirile de acest fel sd nu se cerceieze nici r"ta tpe. Fi'iuf :i o-ou_ hului Sfirrr (Can.. ca sd ntl se mai primeasci inviniitorii con_ iaia.u'"uuuu.. . se conformeazd hotiiririlor sinodului de la Roma clin inut 36g.r'isesc o'ctumnezeii"ui roia]ui ii. fi el. paEnice).r.i:cale . 6 r I " ": tr{a-tirn era un alexandrin'cd gcoala filozofici cinici.di' aceasti pricini i-a pirut sfintului sin-od aI..

hrirtin- du-se eine are dreptul sd facii aceasta qi cine nu are drepttrl.l . -. nici afurisili (excomunica!1. 11. aduse lor.4ntiohi. sau afurisifi (excomuuicati) fie din cler' fie iiti "tui"u laici.stricat brtna rinduiald biscriceascd. Iar dacd s:ar iirtinrpla ca cpiscopii din epar:hie (mitropolie) s[ nu fie in stare a ln- drepta invinuirile atluse'episcopului.i inaintea aeestora sd dovedeascd invinuirilc in acele pricini.i azvirliti (lepddati. Apoi 9i daci vreunii diltre cei ai Ui*itcii ar'fi oiindifi mai inainte pentru oarecang pricini . 7 4 . nesocntind cele statornicite dupfi celc ar[tate mai inainte. 129. 1 4 . 1 5 . iar altii ilu sint inclreptiti:ti s.relic:u: 8. 3 7 . 15.. 130.9. 20 . unul ca acesta nicidecum si nu fic primit la pifd. I-II. In special . multor mitropolii .in leg5tur6 cu instanlele eare *au competenta si-i judece pe episcopi. De asemenea gi cei ce se glsesc sub invinuirea porniti mqi dinainte.apoi ca a cloua instan{d.adiei al mai . neimpreunali ctt Hristos).epirtr bisericeascE impotriva episcoprrlui. Iar dacd vreurrii ttu ar fi nici erLtici. 2 7 I V E c . nici osindi{i sau piri{i mai inainte pentru oa-' r""arl flrldelegi (infrac{iuni). I T r u l a n . chemafi impreund (colr'ocafi) pen- tru pricina aceista dar pira si nu se ia in seami (re!ind) mai inainte. 7 5 A p o . inai"te de a se fi dezbrdcat (cur!1.r'intului. sinodr:l diecezei. canonul mai cuprinde qi dispozifii. sd nu fie primifi la pira episcopului sa-u a altor clerici' inainte rle a se dovedi pe ei nevinovafi de invinujrile. oricine poate avea 'calitatea de reclamant lmpotriva episcopului. 18. 132 Cartugrina:13 in.9 s T e o f i l .: I 1 . 7 9 . ) : tol Prin canonul prezent'se 'reglementeazi felul in eare sc poate in- troduce pird sarr ac{iune juileedtorebsci impotriva episcopilor. in principiu. qi ca'a tr€ia qi ultimi'instant5. 19' i o t n 4 107:125. { l c r . preeum 9i cazurile in care unii sint indreptAfili. atunci ei s5 meargd la sinodul mai nraie al episcopilor diecezi aceleia. aritindu-se ca prim5 irrstan!5 si- nodul eparhiei. ( C a n . pinE ce ei (acuzatorii) nu vor accepta in scris sd {ie pedepsifi cu aceeagi pedeapsl dacd la cercetarea lucrurilor s-ar dovetli cd au clcvetit (ca1om- niut)' p" episcopul pirit.tri canonici. ifintul sinod ponrnceite ca accgtia s5-ri infiti- . 3 4 .at) m_ai^intii de propria. dati anatemei). 7 7 . indiferent de religie sau de atitudine morald a'pes1:ectivu- lui. . iar dac[ cin"va. 10.. aceastd calitate.a:40 I'aoclieeea: 4 Si. gi ar zice cd au oarecar..6II mirturisesc credinfa cea sinitoastr. dupi intelesul de atunci al eu- . nici acestora s[ nu le fie ingdduit sd pirascd P9 epis- cop. pe cind in chestiuni bisericeEti. s f . ng o .s-earati cd pentru ches- iiuni particuiate.idice a-mitropoliei. lipsindu-i de cin- stire pe to(i episcopii diecezi. ar inclrdzni si supere urechile impdrdtepti sau judecdtoriilc cir- muitorilor lumesti. . s-au ficut schisrnatici Si se adunE impotriva episcopilor no. 12.lor in- vinuire.poi ivea decit cei care nu sint lovili de nedemnitate din'punct de vedere -bisericese. sinodul e:umenie' . sau si tulburc silodul ecumeltic. ca unul cir" a defiinrat canoanele pi it.i porneasCi acliune contra episcopilor.ezl mai intii pirile lor la toli r:piscopii eparhiei (nritropoliei) .

pe macedonieni. ' Drept principiu statornicit in materie de acuzare a episcopilor.r-tater num€sc. .:.reclamarea-episcopilor. cANoNur. Or-t" i"_a _schismd. intre acegtia sint incluqi qi schis_ maticii' Faptul ar pdrea de neinfeles. adici a invdfdturii despre ?ierarhia.tj"lq^de ra invs{dtura -de_ t""ai"1a-ii " ..i apostoreascisi'ii pecilfluim.inclusivinia{aqefuluistatu. atit de ra invdfitura de ricii. in parteu "uro" "r'l'l mintuiesc..ti..il disciplina Bisericii. in fond.i-.i pi tout" celerarte latenilor) pe toti care dintre ace. -ri" qi eretici. urmeazi sd primeasca ei in$iqi puJ""j..rarturisirea con_ qtientd a ereziei sau prin --ig'orarea din partea sctrismaticilor a .i-.u..du"a ai..sile o lepidare ""91 partri din invdfdtura despre Bisericd. 9u-o -singurd afundare. ^ Pe aceia dintre eretici care revin la-ortodoxie.eceni. ceit cd orice abatere de-Ia disciplinii.i.t" I abatere incon_ s. vtI Totodati se interzice.implicd in.-1"" zapis (scri_ sori de m5rturisire de ciedintll ii. adici pe cei ce se-".glinari.. i rn canon..i.r"Jaaa"ir"-ao zi ii cercetim orcizim).r cei ce-..qi'urtoiitutea aqa incit cei ce fac schisma. gi.i.u care i s_ar fi guvenit celui acuzat.iai a treia ii t" ru"". pe elnsidet""i"i-"a-r.-".si po-. ci eei ce nu-gi vor dovedi p" .tia aorescsd pornesc din lara Ga_ "e aaaoel-(ataseze)orto- doxiei.disciplina Bise- .i. rLi"'"a". ii prirnim dupn rinduiir"-"iii l. liJentiiaien'i:iui.cfiiar..i b.i pe sabatinieni p" g."$ii"itil". aduc impotiiva vreunui episcop.-"it o abatere congtientd $i in_ ddrdtnicd.sti tq"&toJ"cimanil. cu desconside_ rarea autoritd{ii bisericeqti.. intre. suflind asupra rLr de t""iii'i in fal5 gi soturru(ii ex_ in urechi . "."p..i (tetraditi). vorbindu-se de eretici.. orruiu-ui nu c'getd (inva!n) cum cuget5 (invati) sfinta tiati erezia care soborniceascr-.a.#sil.pentru chestirrni bisericesti infa{airrstan{elorcivile. iar prin abaterea de Ia discipfi"j. se infelege aba_ terea de la doctrind.""irreni obicei.lui.apoi pe-pa-trusprez. schisrnd reprezintd mai mult o abatere ce se poate indrepta mai ugor. faptului cd ei au devenit ur"tiii_--' In limbaiur bisericesc se men{ine totuqi deosebirea qi erezie. iilr"gem mai intii pecetluindu-ipe ei zicem:peceteaaarutuinuhului . pe Ior eatari gi stingaci. pi care inval6 cd Fiul esie tot orra aici r"igiu"llli pe sabelieni.ri eare fac pi alte oarecarelucruri ae .nezeu Biserici cu sfintul mir' adicd fruntea 9i octrii pi nirile.-"i'.i urechile gi Siiir-- Iar pe eunomieni.U^'Eii. pri. pe cind erezia'repr-ezintd -""'uai"t. pe cei ce se boteazi pe montani.o -acyzl . luind caracterul ""ei rar-"iaiiri impotriva a_ cesteira. deosebindu-se de aceqtia fie numai prin aparet ""-"i iu.ruirrdur)"i cu Tatil) si erezii (cdci multe sint aici mai cu seamacele.. u" u. "ar"e r-i. ?: (pRIMIREA ERETICILoR IN BISERICA) .rpa arieni.... se stabileqte._ i '': ': 'T'.li (adici) i.".i g"* . sirif ln-totdeauna bisericeasci. intrucit. adici pe ii prirrlim-e...i zic mercura..care ii. daca se . .". intrucit pril .il.i astfel ii .. ii primim ca pe erini (pigini):.io a doua zi catehizdm..

Atit novalienii cit Ei sabatienii nu admiteau c5sitoria a doua qi nici primirea in Bisericl a celor cdzuli de la credinfi in tinrpul persecufiilor. exorcizare qi botez. ca eunomienii Si cei ardtati cu dinqii. . adicl prin catehi- zare.i facem si petreaci timp ildclungat in biserici . 5 7 Cartagina. Biseriea ii consideri ca Si pe pdgini. De asemeneaei nici pu botezau in nurnele Sfintei Treimi. care indentifica pe Dumnezeu Tatdl cu Fiul. ci formeazi o singuri persoani cu doui denumiri. apoi despre macedonieni. niEte rigoriEti ca nova- [ienii care igi ziceau ei inEiqi Catar:i. . 1 9 I E c . 6 8 A p o s t . canonul ar:rinte. urmeazd a fi primifi ca p5ginii. pe care il recttnoaqtealtgra.Sti Si invitau c-i Duhul Sfint ar fi identic cu Mohtan Si care practicau un rigorism deosebit. pe citd vreme alfi eretici.r de neinfeles ed.5.originari din Frigia. cinnuitorii Bisericii orieutindu-se practic in astfel de cazuri dupi gradul de indepdrtare de la dreaptr ere- dinfd a acelor in cauzi. de unde 5i nuntele lor de frigi sau frigieni .' : ( C a n . . . 4 6 . invdli1d cI ei nu sint desplrfifi. rinduiala prirnirii ereticilor gi schismaticilor in Rsericd nu a fost de la inceput unilard.-cau tetradifii .9 5 T r u l a r t . dupd ce aceqtia se vor lepdda de erezie qi vor rndrturisi dreapta credin{i. 8 L a o d i c e e a .47 Vasile cel Mare) In vremea veche.7IT t! 7l catehizdm . ba chiar rcstrinsd prin puterea naturii divine.miercuragii si apo- iinarigtii.te pe . uerceunoscindu-ledeci botezul. se dispune ca in prima zi sd fie fdcufi creqtini qi apoi catehizatt.i si asculte Scripturile . deoarece aveau un dispref accentuat pentru mina stingS. stabilincl cI arienii . .i atunci ii botezim. Quattodecimanii l$i au numele de la faptul ci serbau Paqtele in ziu:r pntrusprezecea a lunii Nisan. ir . li se mai zicea gi stingaci. care-gi au numele de la Sabeliu. care negau dumnezeirea Sfin- tului Duh.eunomieni care invS{au cd Duhul Sfint este subordonat Tatilui 9i Fiului Si ci este o simpli creaturtr. 7. Din a doua categorie de eretici. urmeazd a fi primifi numai prin administrarea Tainei Sfintului Mir. 8 .{tau cir natura umani a lui Flristos estc diminuatA. indiferent in ee zi a slptiminii ar cddea ziua aceasta. adicd cura{i. Ar pire. 7 . apoi pe montani$ti . Pe lingi faptul ctr ei se mai numeau catari sau curafi din pricina rigorismului lor.si alti puSi in raceiaqicategorie cu ei. un antitrinitar.care erau rigori. fn eanon se vorbeqte de arieni.\poiina- rigtii inv. 4 7 . care dupd cum so qtie negau dum- nezeirea Fiului.Li se mai ziceau tetradili pentru cd posteau $i in ziua a patra a sdptiminii. In aceeaEicategorie cu cei amintifi se mai inEiri si ara-ziqii Qudl ttodecimani . apoi despre sabatieni sau savatieni. Canonul prezent reglementeazd in parte pri: mirea unor anumiti eretici in Biseric[. despre cei clin catcgoria asimilati clt t'r'i- ginii. apoi pe sabelieni.patrusprezecenii . Canonul aratl ci pe unii dintre 'eretici. adicd Miercuri sau pcntm ci intpreunir cu alfi ere- tici invdtau cir Sfinta Treirne intrnneqte patru naturi distincte.

"i."ei*. sau ar cugeta cele ale iui Celestir.trebuie leagd insi doar ince.5i in aeeasta'che.h. .j..-u-"ieosot (atasat) si_ nedriului (adundrii) (celoq dezbinafi).i cei ce au lipsit cle la sfintur sinod si au rdmas. bisericeasc5 de 'a 1. (BOTEZ'L ERETTCTLOR NU ESTE gOieZl : _ . dupi cum observd cu dreptate gi N. dupd q9 yl ii "tjr"p _cor. ' ^ srNoDUL AL rrI_LEA ECUMENIC DE LA EFES (AN.-.pe la !ar6 sa-uprin cetate pentru vreo oareca*.. Prin expresia ."U"ifo. 8 I I _ T I I I exorcizafi gi botezafi..'i.'.il..- .1-iirln* .i aupa aceasta s-ar . Ie va iugeta (invdta).prin I sinod.a numai gapte canoane ale sinodului I. Toate colcctiire numiir..espunzdtorinainie oe boi"" vor fi cate- hizali qi vor fi ascultat Sfirita S". fiind indepartat din orice comuniune aculn inainte.putul inciegtindrii lor."1 qaptc. . al sfintul Mir.. reprezintd doar un fragment ain cinonuJ-Eip-t" sinodului II ecumenic. chiar . Dar el va fi sub ascultarea atit "pis"opitor lp-u*i-i .. lacem "irrro""rt sfinfeniei dragosteivoastre..cd daci vreun mitlogolii'"1"""i "pu"r.i ccumenieiiui sinod. --Cqi -botezafi priq!-r--o singru.i "bt.stiune ": CANONUL 8.creEtini(.H'i#rri- seriee-asci. . acesta nu poate in nici un chip si faci ceva'impotri"u "pirl"opil. do.ra dinsul (sd gi 1u ignoreze cele ce s-ul: itito"nic'it1."".i'" dai"i r"routJ Iegald o consacr..# zicind creEtini {o.il.tini creprini.fi .desbindrii adduga. iar nu declararea sd se in[e- acesrora ca ryurbrii ai Bisericii in rindur celor care_au primit deja botezul. lepidindu-se de erezie gi mdrturisila areapta "i"ai"t! qi reintorcin_ du-se in Bisericd. pi . sE fie priniili-ca Etinii lpe"ginii.reiu.seric6..iptu.-iar al opturea este adiugat la irnele "u "ri up""ai""-i. se vede insd cd aeest. sar$tienii ii Frigii.t"d.i. CANONUL 1: (OSINDA IERARHILOR CARE DEVIN ERETICI) : Deoarece se cuvened ca ..irrt*it". incrusiv comentariul-"r lui fdcut de Aristen.fie trupeasci. intrd in rinclul "ru. Eunornienii. cici el.canon.lii despirfindu-se de sfintul .. devenind cres. diq slujba)..ii facem.ti'ir.i .i afundare.I ecu- rnenic.l.ar.-*-. \{enfiondm cd q"ltry -a justifica intreaga rinduiaii privitoare' ra primirea ercticitor in'bi. t'gi"ra.. "bi. . sd nu fie in negtiin$E de cele ce s-au orinduit . Miiag. e1se.spunind ed eei prevdzrili i1. . 43r) .'j hiei (mitropoliei)..-"* "o" fi catehizati gi botezati. .'oo"a .incgpirtori. e. Aristen adaugd insi textul de mai sus ca aI optulea canon ace- luiaqi sinod.rot.

sau cei care s-au intors citre sinedriul (ceata) dezbi. sau ar ilcerca s6 se adauge (ataEeze). .":inleleg episcopii din cuprinsul unei mitropolii. cu totul strf. poruncim ca acei clerici care cugeth deopotrivi (invald de acorci) cu sinodul ortodox . de c6tre Nestorie Pi de cdtre cei impreund cu dinsul pentru cd cugetl drept (pentru inv5litura lor clreaptd). :. fie aparte (in.i dobindeascS (primeasci) dir-r nou treapta proprie. Luindu-se aceastd hotdrire cle cdtre sinodul ecumenic..RIENI) Iar daci oarecare dintre clericii din fiecare cetate.i' Canonul bnulea2d toate peclepsele care au fost date de' Nestorie blericilor ortodocfi $i ii scoate^pe ace$tia cu totul de sub jurisdiclia ori- iSrui episcop eretic sau schismatic. Canonul prevede. . am indrept6tit :i pe acegtia s[-. iar nu episcopti ebarhioli iniscnsul hn ci. pe'ntru a designa pe episcopii care se gdsesc in fruntea cite unei eparhii. : ' . cd toti ierarhii treculi fortnal th hestorianisnr sau gi numai in curs de trecere. cd omul se poate mintui 9r fdrd har gi ci pdcatul lui Adam nu este ereditar. irrdrf.i ecumenic sI nrr se supunl nici de cum ti in nici un chip cpiscopilor care s-au dezbinat' sau celor care se despart (de Bisericd).4 trl liei) cit pi mitropolifilor dirnprejurcare cugeti (inva!i) cele ale ortodo- xiei. . fie in obste (in rnqd pu6hc) sE cugete (invg!e) cele ale lui .u se intiebuinfeazd astdzi acest-cuvint.'. ndrii.zlri ca. Prin expl'esia episcopii din 'bparhie.) canonul prezent stabile$te cA mitropolifii care s-au_dcsp5r{it de Biserici ataqindu-sb schismaticilor sau ereticilor. CANONUL 2: (OSINDA IERARHILOR TRECUTI LA NESTORIA- NISM) ..2 -." : . Dintre eretici est€ pomenit . dup[ socotinfa Sfintului sinod. : i . adicd de a-i caierisi.1' 'Daei oareeari epbcopi din 'oparhie (mitropolie) au lipsit de la sfintul sinod gi s-au adiugat (ataqat). care invS{a impreUnd cu Pelagiu. . cu toate cd au subscris (iscdlit) caterisirea lui lt{estorie acestia sh fie. ..Celestiu.' tt: 'lt:: CANONUL 4: (OSINDA CLERICILOR TRECUTI LA NESTORIENI) -. 6 II Ec. dezbinirii. iEi pierd prin ilsuqi acest fapt atit iurisdic{ia in calitatea de ierarh cit qi scaunul. . . sd fie caterisifi. ' :..ini de preofie .i sd cadd d i n t r e a p t d . fiind excomunica{i. ca qi drep- turiie obiqnuite ale creqtinilor. CANOI\IUL 3: (OCROTIREA CLERICILOR LOVITI DE NBSTO- . Iar. ca sd se scoatd cu totul din treapta episcopiei (episcopatului)' (Can.particuiar).Iar dacd unii clcrici s-ar rlczhina :i ar. ori sat (iocali- tate de la !ari).in genere. li se recunoa9te totu$i episcopilor qi rnitropolifilor vecini dreptul de a-i judeca "si de a-i inlitr-rra cu totul' din treapta episcopalfl. au fost oprifi de la preofic.

'sfintui sinod a grin$u!! (hotirit) ci daci aceStia ar fi episcopi sau cGrici. pentru fapte.iiderea.i acestora in mod necanonic a incercat sau ar incerca-Ne^storie. am grsit -cu dreptate. sd cadi cu totul din treapta proprie. lneimperta- .epis- . prevdzind impotriva celor care ar vrea si schirnbe acestc ho- tdriri pedeapsa caterisirii. sE Ie.din pdginisln sau din iurlaisnl sarr <lin or.dupl nesocotinfa tui in toate. sau si scrie. Pedeapsa caterisirii cste previzutii pentru orice cleric care ar nler- turisi in particular sau in public ereziile iui Nestorie sau ale lui Celestin.- tarit).l si'od a orinduit (hotarit) ca . 5 . sd fie instr. neimpreunati. Iir cei ce inclriznesc. Prin analoqie. fie sd o acrucr. ?-nI Nestorie sau cele ale lui Celestiu. sau sr intoc- Tel:"n. iar daci ar fi laici. de cXtre Sfintul sinod s-a socotit cu dreptate. ih. sau sd le-o infifigeze (propo- vEduiascd) celor ce voiesc a se reintoar. fie cd sint. afari de aceea care s-a orindui.nonul apdrd hotdririle luate in orice privirrfi de cdtre sinodul eare le-a emis.(alcdtuiasca). Ei cea a excomunicirii. daed ar fi episcopi sau clerici. ca ei sE fie firi folos (din acestea) pi si ri'iina nimic mai mult decit caterisifi."t11credi'f6.e ri* ur""isi1f qi!i.iinali (sEse lipseascr). sfint.osinditi -de cdtre sfi'tul sinod sau de cdtre epis- necuviincioase.tia si fie caterisifi.ce la cunoa. Canonul dispune anularea tuturor a'ctelor drejurisdicfie savirqite de edtre Nestorie qi de citre adepfii lui in legdturi cu acei clerici care au fost intr-un fel sau altur condamnafi cie cltre sinoclul ecumenic sau de cdtre episcopii ortodocEi.- copii lor. ni- mrnui sd nu-i fie i'giduit si dea la iveald.. ca gi ace.icefel de erezie. CANONUL 6: (HOTARIRILE CANONICE ALE SINODULUI ECU- MENIC RAMIN NESTRAMUTATE) f. de citre sfinfii pirinfi.tia. _ a- ce. in cazul laicilor. . . ori cei care cugetd (invatd) cele ale lui.dispozifiile acestui canon se aplici tuturor clericilor eretici. Ca. CANONUL 5: (CLERICII I1EARILITATI DE NESTORIENI RAMIN osiNDrTr) rar cifi au fost . CANONUL 7: (HOTARIRILE DOGMATICE ALE SINOADELOR ECUMENTCE SA SE TiE PINA LA SrIR$rT) Dupi ce s-au citit acestea. impreuni cu Sfintul Duh s-au adu- nat in cetatea Niceenilor. fic si intocmeascd (ai- cdt-uiasci) o alti credinfi. L r . in cazul clericilor. .dea inapoi'comuniunea sau treapta. dacd cineva ar voi si strEmute in orice chip cele ce s-au_fdeut pentru fiecare la sfintul sinoa cet ai"-ilt"r. care.terei adeydrllui. excomunicali).

tttll" care .i care primejduie.care $i-au fdcut aritarea in slintul sinod. dupi cum s-a zis mai inainte.i in epar- hiile (mitropoiiile) de pretutindeni..iscopie. clericilor care ar in- cerca sd' o schimbe $i pedeapsa anatemei lmpotriva laicilor care ar in- drizni sd faci acelaqi lucru. care au 9i fost doborite. adic5 spurcatele 9i pidosnicele (condamlatele' stricatele) invifdturi (dogme) ale lui Nestorie.8 III copii de episcopie . ne-au ficut cunoscttt un lucru nou s"o"hit. fie episcopi. pentru cI suferinfele ob.i hotbririi sfintului .te. : In textul canonului se aminte$te numele presbiterului Harisios. fie cugetind. sd fie f5- cute de citre din. Iar dac6 cineva a euprins (oelpat) eparhie striini 5i in chip sil- nic a pus-o sub el (srtb sttipilirr:a lrti). sd fie supu. Drept a- ieea.i aduc stricdciune mai mare qi mai alcs fiindcl nici nu s-a urmat (observat).i nici sub euvint (sub chi- 7 1 I . dupi canoanele cuviogilor pirinfi pi dupd vechiul obicei. potrivnic (contrar) rinduielilor bisericepti .te (atinge) libert_atea tuturor. iar daci ar fi laici' sd se dea anatemei. iar clericul deasemeneasi cadd din starea clerului. ca episcopul cetlfii Arr- tiohiei si faci hirotoniile cele din Cipru. scrisori) Fi prin glasurile lor proprii au ardtat (au confirmat) prea- evlaviogii bir6afi. iar dacd eineva ar fi laic. Aceasta sd se pazeasci (observe) . Iie invdtind cele din arltarea (expune- rea) adusi inainte cle citre presbiterul Harisios despre intruparea Unuia Niscut Fiul lui Dumnezeu.a' ca episcopul sd fie instriinat (inclepdrtat) de la ep. fie clerici. l Trulan.i ecumenicului acestui sinod. vreun obicei tnai vechi. 1 II Ec.(mi- tropoliei) cipiienilor. ' (Can. qi adigd' a. a arltat cI unii du$mani ai ortodoxiei au alcdtuit o rndrturisire de credinlf noq[' in care s-au strecurat cu dibdcie ereziile iui Nestorie.. pe aceastasI o dea inapoi (res- tituie). intiisti- titorii sfintelor Liserici din Cipru si aibd putere. prevdzind pedeapsa caterisirii impotriva. CANONUL B: (AUTOCEFALIA BISERICII DIN CIPRU) Preaiubitorul de Dumnezeu episcopul Iligin . -si incit nici unul dintre prea-i-ubitorii de Du'mnezdu episcopi nu cuprindd (sI nu apuce) alti eparhie' care nu a fost mai demult . dupi curn prin zapise (docu- mente.i in eelelalte dieceze .i Evagrie. Iar daci unii. 2 Cartagina) Canonul prezent confirmd credinla stabilitd de cdtre sinodul de la Niceea.i canoanelor sfin- filor apostoli .ii hirotoniile prea errlavioqilor episcopi. pe care el le inEird in scri- soarea sa.si sd fie eaterisit.. iiindca acesta printr-o scrisoare adresatd sinodului.ti au trebuinli de vindecare trrai nlare' "a . Zenon . fie laici intocmai in ace- Iagi chip s-ar v!di. fird tulburare 9i fSrd sild. ca sd nu se calce canoanele pirinfilor .i dintru inceput sub sripa lui sau acelor dinain- tea lui.i ceilalfi impreuni cu dinsul preaiubitori de l)umnezeu episcopi ai eparhiei . gi acesta sd fie dat anatemei.i clericii de starea clerului.

_.r-i.seze trufia stipinirii Iu..-uu intocmit (hotrrit). Dar prirrcipiLLi u tnot cunoscute gdlea aplicare numai la unitafile bisericegti a"to". Nu este insr prima datd cind se consacrd autocefalia ca principiu ar organiza{iei bisericeqti. 6...rielile deEi aeeastd Biserici uste orjunillta canonice.l ".n).(copiire) ca pentru propria rui asi- "uio" "o-.. reprezentativ pentru definirea iutocefaliei-i" g-"i"". ca cere ..Fi totul cu chibz.i ie- * ..' cunoscindu-i*seputere de lcqe.ii celei insufrate 1i'spirate) de Dumnezeu calc zice: .+tioxul 9. etc. lar dacd cineva ar inf5fiia " h. 34 apostolic.':c. Totodati callo_ nui infiereazi spiritur iaic de care ar fi animafi unii ierartri..i..uinf6. ca aceasta sb fie fdri tdrie.l u-i"tiil. Autocefalia Bisericit ? fos-t apdratd de epiJcopii ai" cip"ul-il. 76 9rrr{ pul . si se furi. conclarnnl incercarea acestora de a proceda dupi tu"[oa"tu-f. Ee. 39 Trutan.o. mentc consacrdautocefaliaBisericiiclin Ciprui ""tocirlii* existentaclin timpuri vechi si intemeiatd atit pe oti"ui-iiJ-ii-. 3.-(II'-IrARIIrINU poT DEr\rrsIoNADrrclT ix caz FORTAMAJORA) se eurine nrai.i si nu trecern cu vederea cr'piercrem "-d_ p.. de la inceprlt g! de murt. . (mitropolie) drepd.-a pirut intregului ifint pi-"""-""ie sinod.rb"' !..ia asupri ei.. vechime."rt iel sa-.. a$ada'' sfintului pi ecunrenicului sinod.i.".ncercdriior Bise- ricii din Antohia de a-Ei intinde jurisOi". care erau diecezele.pr-efextul)dc lucrare-sfinfitE.orind'ite acum. (t. i-s.. 77 Sard.. 35 Apost. ci Ei "pir"opii qi . In fine sc relevd importanfa obiceiului pentru dreptr-rlrri..... sd clribzuiasci cei ri^eluifi. devenind ast- fel.ica)' *^*. 34.*otini . pen_ tru ci se ajunge.aresca.ft" slorrozenia (ri.i. cu toat6 hrarea a'rinte (cumpdtatea..episcopito. prin canonul 2 al sinodr.satr.Jr!9"1anfa canonulyiprezentconsti in faptul "a piir$"t'iiiiba.. filil.. apoi iar sub fo'nr de autocefalie a unitdtilor mai ntari bisericesti. oo"" ca o mitropolie.rr forma a" u"to"uiulie Iiilor' principiul acesta a fost recunoscut prin canonul a mitropo- prin canonul 6 al sinodului I ecumenic. -Jfarrrie r s-a prrut... 20.. "iii iu unere uni- tdfi mai mici.'itr:opoiii autocefale. avind gurare (siguranta) "a^ il opiiere. In afard de autocefalia Bisericii di-n cipru. prin sorfi sprc sfinta slujire. pentru "a ... bertatea).episcopii ri mitropoiii autonome. potrivit s_criptul. T I. acrivia) asupra tuturor ceror ce treubia si Ic facd. mepti' .-i. re- '.u 'potrivnicd "uio".rlui II ecumcnic. (Can. fent"u ci Biserica vlche cunoagte nrr tumai. canonul nu mai consagpi $i autocefalia cliecezelor qi a tuturor "nto"tuit!--ilrilr"ri"Iii.pe care ne-a d6ruit-o noud cu singele sdu Dornnur 'ostru Iisus Hristos.. dupi obiceiui fiecare mitropolit' ingrduinii-1[ur-i'""ea).r"d$ti 5i bisericeascE i" .Zz Antiohia. 73.r.i nestrimtorate (neatinse).' .ie care i se cr- vin ei.. Izbtvitorul (Eliber"ior"il tuturir oamerritor. g.f. g6.. ea cei care doresc sd vieluiasca']" ". "u ii""u"" sd pizeasci curate .Z II Ec.

9 III

meluiascd in nidejdea buni cele ale lor, ;i sd fie du;i ca purtafi de vint
in cele dupd dorinla lor. $i mult adevir cuprinde cuvintul acesta. Dar
c'iteotlati se intimpla, ci vreo durere sfi.5ietoare ;i de nosuferit abituti
asupra minlii, o tulburl grozav pi o intoarce de la cbutarea celor tre-
buitoarg gi o inrpinge si priveascd ceva (considere) ca fiind dintre cele
folositoale, ceea ce din lire este dimpotriv5. Ceva de felul acesta am vf,-
zut noi cI a pitinrit gi prea evlaviosul ;i prea cinstitorul de Dumnezeu
episcop Eustatie. Cdci acesta, dupi ce a fost hirotonit, precutll se mdr-
turise;te, in nrod canonic, a fost tulburat, dupd curn spune el, de cltre
oarecare ;i impins in irnprejuriri nealteptatc; apoi, din prea multi ne-
Irrcrare ajungincl neindeminatic sd facb fafd grijitor care i-au fost im-
puse, cu toati cd putca sf, respingd defiimirile din partea celor ce s-au
riclicat asupra lui, totu$i, nu gtim in ce chip, a adus (prezentat) scrisoare
de alizicete (demisie). Dar trebrtia, ca odati ee i s-a inct'eclinlat purtarea
de griji prpoteasce, si o fie (poarte) cu tdrie sufleteascl ;i astfel si in-
frunte ostenelile ;i sd indure (suporte) sudorile cele ce vor fi rispli-
tite. Dar pentru ci s-a aritat odati pe sine nepdsdtor, pbtinrind aceasta
mai mult din nelucrare de cit din delSsaresau lene, cucernicia voastrl de
nevoie a hirotonit pe prea evlaviosul. gi prea cinstitorul de Duurnezeu
fratele 9i impreund episcopul nostru Teodor, ca sd poarte grija Bisericii:
cdci nu era cu cale ca ea sE rimini vdduvi ;i si petreacd firi cirmui-
tor oile Mintuitorului. Dar fiindcl a venit la noi plingind, nu pentru ce-
tate si nici pentru BiseficE pricindu-se (certindu-se) cu amintitul, prca
cinstitorul de Dumnezeu episcop Teodor, ci doar cerind cinstea ;i nu-
mele de episcop, cu tolii ne-am unit cu durerea bitrinului, socotind la-
crimile lui ca fiind de obgte (ale noastre comune), ne-aln grdbit sX afl5m
dacd numitul a fost supus caterisirii dupi lege, sau dacd a fost numai
dovedit de oarecare abateri, de citre cei ce ii birfeau renurnele siu.
$i intr-adevir, am aflat cd el nu a sivirgit nimic de acest fel, ci cI mai
curind abzicerea (demisia) i s-a socotit ca vini (in loc de vinl).
Drept aceea, noi nu prihtrnim nici pe cucernicia voastrS, pentru c5,
dupi trebuin!tr, afi a;ezat in locul Iui pe amintitul, prea evlaviosul epis-
cop Teodor. De aceea, neurmirind a certa aspru nelucrarea acestui trir-
bat, se cade ca mai degrabi si-l miluirn pe bdtrinul care este ;i in afara
cc'tir{ii care l-a niscut (1-a adus) pe cl, ;i care se afl5 de o vreme atit de
indelungati departe de silaqurile pirinte;ti, * am gdsit ci este cu drep-
tate gi am orinduit (hotarit) fird nici o impotrivire (opoziiie), ca,el s5
aibd ;i numele ;i cinstea gi impirti;irea de episcop; astfel insd, ca el
sd nu hirotoneasc5, nici ocupind biserica si liturghiseasci din proprie
stipinire - gi, sau impreund poftit, sau ingdduindu-i-se, de s-ar in-
timpla (potrivi), de cdtre vreun frate gi impreun6 episcop, dupi indem-
nul liuntric ,si dupd dragostea cea intru Ifristos. Iar dacl vefi chibzui
ceva mai folositor cu pririre la el, fie in viitor, fie dupi aceea, va place
$i ace.stuisfint sinod. ,t{ ,t.r"rujt
(Can. 76 I-II; 10 Petru Aleranclrinul; 2, 3 Cirh Ateranclriiilt)

it
!
I

I

r.2IV

_ Textul prezenl este extras dintr:o scrisoare pe care sinodul al trei,
lea ecumenic a trimis-o sinodului mitropolitan diir pamfilia, in iegiturd
cu Eustatie, Iostul mitropolit al eparhiei pamfilia. EI nu'conteiza de
fapt ca'al noudlea canon aI sinodului III ecumenic, care in toate colec-
tiile numdri numai ,opt canoane, dar ocupindu-se de un caz a cdrui re-
zolvare poate servi drept norrnd pentru cizuri analoage, l-am adaugat,ta
acest loc.
Dupa cum se gtie, demisia din scaun este interzisd episcopilor qi se
-ca
sancfioneazd cu caterisirea, dar scrisoarea prezentd aratd ei poaie fi
admisi in cazuri de- for{d maiord. Astfel, in cazui mitropolitutui bustitie
al Pamfiliei, care fusese caterisit in urma demisiei, iinodut ecumenic
gdsind demisia determinatd de for{i majord, hotdrdEte sd se revind asu-
pra caterisirii, ldsind insd la aprecicrea sinodului mitropotitan respectiv
felul in care urmeazd a i se da o intrebuinfare corespunzdtoaremitro-
politului reabilitat.
Aceastd hotdrire a sinodului III ecumenic mai este importanti $i
pent-rq fqntql cd respectd autocefalia unei mitropolii, in cazi:l concret,
a celei din Pamfilia. fr

't |ttt

SINODUL IV ECUittENIC DE LA CALCEDON (.r51) ,i IUJ
-ii r

CANONUL 1: (INTARIREA CANOANELOR PRIMELOR TREI SI-
. NOADE ECUMENTCE)
Arn gxsit cn e.stq.cu dreptate (bine) si se
fie ca'oa'cre a;ezate de
citre sfinfii Pnrinfi la liecare sinoelde ptna acum.
(Can.2 TruI.; 1,VII Ec.; 7 Cartagina) j
Prin canonul prezent se confirrni gi se men[in in vigoare toate
canoanele celor trei sinoade ecumenice anterioare de ia NiceEa, Constan-
tinopol 9i Efes. Nu se 1;oate presupune ci ar fi vorba si de'canoanele
sinoadclor particulare, destul de numeroase; care s-au finut pinii la acea
datd, pentru cd pe de ,o parte, acestea nu sint amintite in mod expres;
iar pe d e altd parte chiar cu o suti de ani mai tirziu, impdratul Jisti-
nian prin Novela 131 capitolul 1 (an 545) recunoagte ca iivind puterea
legilor de stat numai canoanele sinoadelor ecumenice care -s-Lrtin^ut pina
in vrenlea lui, adici a primelor patru sinoade ecumenice.

CANONUL 2: (OSINDA SIMONIEI) 'r'i'x?*'r J eb r(' ij
;i:'
Dacd 'reun episcop
-ar srvir;i hirotonia pentru bani ;i ar cobori
intre lucrurile de vinzare harur care nu .se vi.ie, 5i ar hiroior.i ,,pir*p
ori horepiscop, ori presbiteri, ori diaconi, ori pe altcineva dintre aceii
cat.e se numirS in cler, sau pentru bani ar inainta (ar institr-ri,
ar rinauil

3IV 7S

econom sau ecdic (apdritor, avocat bisericesc) sau paramonar sau pe
oricine din cler (din rindul slujbagilor bisericeqti) pentru ciptig ru;inos
pe seanu sa, cel dovedit ci a fleut aceasta sd se primejduiasci in pri-
vinla propriei sale trepte (spi1c), iar cel hirotonit si rru aibi rrici un fo-
los din hirotonia sau inaintarea aceea din ncgo!; ci si fie striin de vred-
nicia sau de slujba pe care a dobindit-o prin bani. Iar dacl cineva s-ar
vidi (ar apdrea) ca mijlocitor in astfel de apucdturi (afaceri) rupinoase
gi nelegiuite (neingdduite), si cadi ;i acesta din treapta sa, daci ar fi
cleric, iar daci ar fi laic sau cilugir (trSind ciltrgdregte), si fie dat ana-
temei.
( C a n . 2 9 A p o s t . ;2 2 , 2 3 T r u l a n ; 4 , 5 , 7 5 , 1 9 V I I E c . ; 1 2 L a o d i c e e a ;
2 Sardica; 90 ltasile cel ilIare; Scrisourea pastorald"a lui Cilrcnadie; Scri-
soqres pastoralii a lui Tarasie)
Canonul pedepsegtesimonia, adicd vinzarea celor sfinte pentru bani,
asimilind cu simonia orice trafic cu funcfiuni bisericegti, chiar Ei acelea
care nu sint legate de starea clericala. Ca atare cste socotitd $i vinzarea
funcfiunii de econom, de ecdic sau de avocat bisericesc,de paramonar, etc.
Prin econom se infelege administratorul general al averii episco-
pale, care se alege de obicei dintre clerici, dar poate fi gi laic. El cores-
punde consilierului cconomic de astiizi. Prin ecdic sau avocat bisericesc
se infelege jurist-consultul sau dcfensorul sau apiritorul intereselor
bisericegti, care indeplinea nu numai func{iunea de avocat propriu-zis,
ci $i aceea de chestor al Bisericii. Prin horepiscop se infelege un episcop
vicar al episcopului epaririot. Acesta nu rezidd in cetate, ci ia {ard, de
unde i s-a tras Ei numele de horepiscop - episcop dc tar5, $i el avea
nuurai jurisdictia pe care i-o conferea episcopul eparhiot. Prin paramo-
nar se intelege administratorul bunurilor bisericeEti, deosebit de econom
sau de clerici. Ei aveau in griia lui cu deosebire aqezdmintele de asis-
ten{i sociald ale Bisericii, ca Xenodohiile, Nosocomiile, etc. (Vezi Indru-
mitor canonic gi Indicele tematic bibliografic.)
r A"
i._
!;' CANONUL 3: (SE OPIrE$TB TNDELETNICIREA CU TREBaIRI
INCOMPATIBILE CU STAREA CLERICI\LA)
A venit la Sfintul Sinod (la cunogtinta Sfintutui Sinod) cir oa-
recari dintre cei cuprin;i (inclu;i) in cler, se lac arenda;i ai averilor str.i-
ine pentru cigtig ru;inos ;i se incleletnicesc crr treburi (afaceri) lume;ti,
apoi, lenevindu-se in slujirea lui Dumnezeu ;i alergind prin casele oa-
menilor, din iubire de argint iau asnpra lor ;i minuirea (administrarear)
de averi. De aceea,sfintul gi marele sinod a orinduit (hotdrit) ca de acum
inainte nimeni, nici episcopul, nici clcricul, nici monahul, si nu ia in
arendi averi, nici si se vire (ar:restece)pe sine in chivernisirea (aclmi-
nistrarea) lucrurilor lume;ti, afari numai dacd ar fi chernat cumva dupi
legi Ia epitropia de neinl5turat (obligatorie) a nevirstnicilor (nrinorilor),
sau daci episcopul cetdfii l-ar rindui si poarte grija lucrurilor bise-
rice;ti sau a orfanilor sau vSduvelor neajutorate sau a persoanelor care

4IV

mai ales au trebuintd de^ajutor bisericesc pentru frica rui Dumnez.eui
Iar dacd cine\.a de acum inainte ar incerea;a.;i;;-;;ie-rir"airil"'trrJ,
tdrite), unul ca acela si se supun.i pedepserorbisericesti.
(Can. 20,81, 83 Apo,t.; Z IV Ec.; I0 Vn Ec; 16 Ctntagina;
11 I_II)
Canonul ()pregte clerul de la o seami de indeletniciri socotite in-
conrpatibile cu starea clericald sau cu misiunea preofeascdin genere.
opreliptea se referii in special la indeletnicirea * ti"rr"ii r"mlEti-a"t"i
rninatc de dorin{. dc cigtig ruqinos sau iubirea de argin{i. Dintre
. -cle
acestea totuqi se exccpteazd epitropia minorilor la caie e:.ari ourigili
prin legi de stat to{i cetafenii romani, iar dispozitiile acestor legi,
"u'"o'-
nu] le resprectaintocmai, fiindcir Biserica adbptasr: fald de stat o ati_
tudine loiala.
In canon se mai amintegte ca episcopul poate sd dea in sarcina
cleric.ilor qi purtdri dc. grijd rumeqti, atunci bind'acesteu ,i"i1f"" fol;;;i
Bisericii, Ei anume, cind ele se referd fie ra lucruri bisericeEti,
fie ra
asistenfa orfanilor, vdduvelor sau a altor persoun" """" ar
avea nevoie
de aiutor din partea Bisericii. prin urmare, episcopul, in calitatea tui
ae
ocirmuitor aI eparhiei poate ingddui gi indeletnicirea lnor clerici cu tre-
buri iumegti, dacd aceastaar fi in interesul Bisericii.
In vremea vectle, Biserica in-tre{inea o seamd de institufii sociaie in
care se asigura celc necesare orfanilor, vdduvelor, copiilor'abandonati.
bolnavilor, cdldtorilor, etc. (vezi: Incliccre tematic-qi 6iuuogritioy.----'-'

CANONUL T: (MONAHII SE SUPUN JURISDICTIEI iERARHIEI
BrsERrc]t$Tr)
cei care cu ade:drat gi fnrr prihani- (cura!i) petrec viala cea singura-
|egx Jmpryhald), sd fie invrednicifi- de ciristea'cii,enitd. odi fii"J"a'r"ii,
lolosind -chip-ul,monahal cu fifi-rnicie, tulb'ri bisericile gi treburile-si-Si po-
litice, pribegind cu gepisare prin cetdfi, ba purtindo-"L .o ginaU
intemeieze lor gi mlnisliri, s-a pdrut' (sinodului; "i ,ri-".ri qi niciieri
sd nu zideziscd sau sd ridice mdnistire'sau cas6 de rugi
invoirea episcopului cetnfii. lUisericay iara
far cei care triiesc I'ia!-a monahali fie in vreo cetate, fie la
si se supuni-episcopului;i iE pizeasci linigtea;i sd peireaci'umii !ari,in
post ,si rugiciune, rSminind neincetat in locurile in cire au
fost. rindu-
ifi,' sd nu tulbure niei. treburile (lucrurile) bisericepti, "i"i cete
ate vielii
ob$te;ti (lu,meEti), nici sd nu se amestecb in ele p6risindu-9i rndndsii-
rlle lor' frrd numai dacr ar fi rintruifi de citre episcopul cetifii, pen-
tru vreo trebuin!5 urgenti (arzdtoare). rar in m5nistiri si- nu se
primeascd nici un'sclav irool pimtru-a se face monah, firi invoirea
st6-
pinului siu.,rar cel ce ar cdica aceastd orinduire (hotdrire)
a noastri,
orinduirn sr fie afurisit (excomunicat), pentru ca sr'nu se huleascd
nu-
rnele lui Durnnezeu. Iar episcopul cetilii trebuie si poarte grijr
tre-
buitoare rninistirilor. .: :

.,., ._ (9on; 82 Ap_ost.;-?4IVEc.; 40-4g,BS'Truttut;1?-21 VII Ec.:3 Gangrci;
6 i ( - u r t a g i n a i1 , - 7 ,I - I l ) , " . . . r ; .; '

5.6rv

.. Prin eanonul prezent se r.eglementeazE pentru prima datd -in linod
Iegal, printr-o hotlrire a unui sinod ecumenic Si in genere printr-url
canon valabil ,in intreaga l3iserici - raporturile dintre starea monahalS
Si dintre autoritatea bisericeascd,in sensul cd monahismtil este subordo-
4at episcopilor.
Se dispune ca monahii sd trdiascd in conformitate cu pravilele' Ior,
sd :nu vagaboncleze,sd nu sc amestece in afacerile bisericeqti sau lu-
meqti, ci sA rdrnind neincetat in locurile in care s-au)retras, apoi ca.ni-
meni se nu ridice vreo mdndstire fdri aprobarea.episcopilor, etc'
. De fapt, pind: la acea datd, monarhismul reprezenta o societate reli'
gioasd-mistica particulari, adicl neincadratd in corpul organizat al Bise'
ricii. Deqi monahismul iqi avea iegile lui, acestea nu erau privite ca legi
bisericegti, pentru cd nici nu erau de fapt decit legi aparte ale unei so-
eietafi particulare. l
' Ecumenic d[ cinstea cuveniti monahismului, dar il
Sinodul IV ii
gi supune integral jurisdic{iei autorit5{ii biserice,sti:
Canonul mai cuprindc' 9i dispozitia ca nici un sclav sd nu fie prl'
r,nit in rrrindstire fdrd invoirea stapinului sdu, nortnd care nu. trebuie
in{eieasd in sensul cd Biserica gi-ar fi in-suqit institulia sclaviei, ci nu-
mai cd ea a linut si respecte legile orinduirii sociale qi de stat din
epgca reslrcctivd.

' CANONUL 5: (SE OPRE$TE TRANSFERAREA CLERULUI)
. '. In privinfa episcopilori sau clericilor care umbli din cetate in-,ge-
tate, s-a pirut ci trebuie s5 aibi tirie (vigoare) canoanele care au fost
a;ezate de sfinfii Pirinfi in privinfa aceasta.
'
( C a n , .1 4 , 7 5 A p o s t . ; 7 5 , 7 6 I E c ; 7 0 , 2 0 , 2 3 M c . ; 17,78 Trur,an;
73,21 Antiohia; 75,76 Sardica; 54,90 Cartagina)
'
Prqzentul canon confinni clispozi{iile canoauelor 14 Ei 15 aposto-
Iice ,si ale canoanelor 15 Si 16 I ecumenic $i ale can. 2, II ecumenic, prln
care'se interzice transferarea episcopilor 9i clericilor de la o biserici la
alta sau dintr-o cetatc in aita.
, Numai cazurile de forfd majord sau interesele superioare biseri-
cegti, dupd cum se vede din alte canoane, pot legitima transferarea epis-
copilor $i a preotilor.

6: (SE OPRE$TE FIIROTONIA FARA DESTINATIE)
. CANONUL
:
Nimeni si nu fie hirotonit fird sorocire (destinalie, absolut fdrl
legiturl, legat de vreun loc), nici presbiterul, nici diaconul' nici altcineva
oaiecare din starea bisericeasci (clericali); numai daci cel ce: se hiroto-
negte va fi anume sorocit (destinat) pentru biserica unei cetdfi sau a unui
sat,rsau altarului (sanctuarului) unui mucenic (martir), sau min6stiri. Iar
in privinfa celor hirotonifi fdrd soroace (destinalie), sfintul sinod a orin-

't

t
I

82
ltv

duit. (hotdrit), ca o astfel de hirotesie (hirotonie) str fie firi tlrle
niclieri sr nu poati slrrji (lucra) spre ocara celui ce i-a hirotonit. ;i ca

(Can. 15 Apost.: 15, 16 I Ec; 73 Neocezareea)
Canonul interzice hirotoniiie zise absolute, aclicd ieird sorocire $au
destinafie, Dcntru mr:tivul e:i drrpi invdfdtura bisericii, taina hirotoniei
se adrninistreazd numai celui ct' are sit .serveascdBiserica intr-un anu-
mit loc, h anumit altar, care era indicat cu ocazia hirotoniei. l,"gai"ra
care. s.-,stabile;te prin hirotonie intrc mrl ce primegte aceast:i sfinta tai-
nd gi airarul la care.urmeazii sa slujeascd,este considerati ca inclisoiubiia,
qi ca atarc, ea trebuie ardtati precis cu ocazia hirotoniei.
llinduiala ace;rsta striivecire nu se mai obser','alpretutindeni, ci
pentru a putea facc fafd nevoilor bisericqti, se procedeazir la hirot6nia
clericilor pe hramul catedralelor, adicd cu de.stinatriade a sluji la altarul
catedralelor episcopale, pentru ca cei irirotoni{i astfel sa poati fi rindui{i
la olicare dintre altarele clin cuprinsul unei eparhii, socoiindu-re hramul
Biseri^cii,catedralec:rintiiulhramalfiecirei.Bisc-ricic1inepirhie
In textui canonului se foloseEtealaturi de cuvintul hiriotonieqi cu-
vintul hirotesie in acelaqi inleles de hirotonie, ceea ce doveclegteci la acea
datd (anr-rl{51) ambele cuvinte erau folosite ii acelasiinteles.
Dtl ilsamence, pe linga bisericiie din orage, site ;i mdnilstir.i, sint
amintitc si sanctuarele martirilor, aclic'i bisericile sau altarele riciicate
pe nrormintele maltirilor sau pe locurile unde ace;;tiaau suferit moalte
martiric5, fapt care dovecle;te ca martirii se bucurau dc un cult special,
clrnoscLrtin intreaga Biserica. 1'otuqi, in vremea aceea insii nu se-gene_
laliziise rinduiirla ca la nltarele tuturor bisericilor sa fie a$ezate moagre
sau oscmite cle ale marlirilor.

..jri. , C{ITONUL.T; (CINUL PII,EOTESCSi CLL CTALUC_.\IIISCSA NU
'
I.\ SI-Lj.lllr\ LU\,IllASC.\)
A'r hotirit (orinduit), ca cei ce au fost rostuifi (a5eza!i), odati in
cler, precurn gi rrronahii, si nu intre nici in o&stc, nici'irr dregitorie lu_
measci; iar dacd ar indrrzni aceasta pi nu s-ar pocii, incit s]d se rein-
toarcii la aceea ce nrai intii au ales pentru l)umnez.eu,sd fie dali anatemei.
(Can. 6, 20,8j, q3 ATtost.;3, 16 ll/ Ec; 21 1'rttlan; 10. Vll Ec.; 16
Clartagitta;11 sin. l-ll)
canonul stabile;te incompatibilitatea intre serviciui pe care il in-
dcplinesc clericii 5i monahii $i irltre serviciul in oaste satl in orice dre-
ertorie lurnea.sci, previzind pedeapsa anatemei pentru cei ce ar parasi
starcl clericali sau cca monahala gi ar intra in oaste sau in dregitorie
civilii.
In generc este interzisi demisia clin cler ca gi pdrasirea monahis-
mului, dar pe lingd funcfiunile laice incompatibile iu starea clericali,
exisr.rt5i astfel de iuncfiuni care nu pot fi con"siderateca incornpatibile
cu aceastd stare gi pentru care autoritatea bisericeascd a acordat intot-
deauna dezlefare de la canoane, pentrtr unii clerici san nronahi. ,ri

8.9IV

CANONUL B: (ORICE CLBRIC SA FIE SUB JURISDICTIA UNUI
EPISCOP)
Clericii ayezdnrintelor (azilurilor) pentru sdraci $i ai m6ndstiriior
;i ai altarelor mucenicilor (sanctuarele martirilor), sd rimind sub'cir-
muirea (jurisdiclia, ascultarea) episcopilor ce sint in fiecare cetate' dup6
predania (tradilia) sfinfilor Pdrinfi, pi sI nu se tragi (sustragi) cu tru-
fie de sub oblSduirea episcopului propriu. Iar cei ce indriznesc sd rds:
toarne o astfel de tocmire (orinduire) in orice chip, 9i cei ce nu sint
supqi propriului lor cpiscop, daci ar fi clerici s[ fie supu;i pedepselor
'canoanelor,
iar daci ar fi monahi sau mireni (laici), si fie afurisi{i (ex-
comunicali).
(Can. 75,i6'l Ec;; 6, 10 IV Ec.)
Canonul dispune ca nu numai clericii slujitori ai Bisericilo" sau
comunitdtilor biseriiegti obiqnuite, ci qi ciericii mdndstiriior s.i ai altor
institutii sau agezlminte bisericeEti, si fie supu.li jurisdic{iei episcopului
local. Frin aceasta se stabileqte principiul, ca toti clericii din cuprinsul
unei cparhii trebuie sd. se gdseascdsub jurisdiclia episcopului cirmuitor
al eparhiei respective. Mai mult, se rinduiegte ca gi monahii qi laicii an-
gajat^r
- - in serviciul bisericesc, sd fie_supuq! aceleiaqi.jurisdic{ii episcopale.
, in acest canon se amintesc azilurile de sdraci (ptohia) ca aEezdminte
biserice$ti deservite de clerici. Zonara 9i Balsamon in cotnentarul la acest
canon, amintesc pe lingS'azilurile de bdtrini fi celelalte aEezdmintesau
institutii de asiitenld ,sociald pe care le intrelinea odinioard Biserica,
ba chiar qi in timpul lor $i anume, in primul rind orfanotrofiile Ei hiro-
comiile, adicii orfelinatele 9i azilele pentru vdduve'
,,,
CANONUL 9; (SE RTNDUIESC INSTANTELE DE JUDECATA
BISERICEASCA)
Dac6 vreun cleric are pricin5 (vreun litigiu) cu alt cleric, s6 nu lase
pe episcopul slu propriu si si alerge la jutlecltorii lumepti' ci mai intii
si se cerceteze treaba (chestiunea, cauza) de cStre episcopul sdu propriu'
sau, cu invoirea aceluiagi episcop, de cbtre aceia pe care i-ar voi amin-
doui pdrfile sI se intocmeasci (stabileascd) cele ale dreptdfii (sd se faca
judecata). Iar dacd cinet'a ar purcede (proceda) itnpotriva acesttira, si
se supuni cercetirilor (pedepselor)canonice.
Iar daci vreun cleric are pricini (litigiu) cu episcopul siu propriu
sau ;i cu un alt episcop, sd se judece de cdtre sinodul eparhiei (mitro-
poliei). Iar daci un episcop sau cleric ar avea neinlelegerc cu mitropoli-
tul aceleia;i eparhii (mitropolii), si fie luat (solicitat judecdtor) exarhul
diecezei sau scaunul irnpirdtegtei cetifi a Constantinopolului; pi de citre
acestasd se judece.
'
lcon:74,75 Apost.;6 I Ec; 6 II Ee.i 77,79, ?1,28 -IY Eg'; 8 TrulaS;
14.;75, Z0 lntiottiai EO taoaiceea; 4 Surdica; 8, 70, 77, 72, 75, 78, 79, 59,
104,707, L28, 129, 130, 732 Cartaging) ij

I
I
I
1

r0 Iv

Dupd eum era Ei-
firesc, canonul ii indrumi pe clerici, intii sd-si
caute a-qi solufiona litigiile in fafa instanfelor biseiice;ti, iar nu in fali
instanfelor eiviie, - in a ciror alcatuire se rnai giseau in vremea aceea
incf, dp-stuipdgini, - si stabileEte ca primi instan[ti bisericeascd.pe enis-
gopul de care {inea fiecare cleric. Episcopul are insii. latituclindi cj sa
ingiduie judecarea litigiilor dintre clerici gi de c6tre persoane asupra cd-
rora cad de acord pdrlile care se gisesc in litigiu.
PenLru litigiils dipt5e clerici gi episcopi, canonul stabileqte ca in-
stanfd sinodul mitropoliei, iar pentru litig.iul pe care vreun episcop sau
cleric l-ar avea cu vreun mitropolit, sta6ilegte dreptul de a ie "?"esa
exairului diecezei respective sau patriarhului de Constantinopof, fri"!i"-
feles nu persoanelor acestora,ci sinoadelor lor.
In textul canonului, mitropolia se cheami eparhie, iar
i:rin diecezi
se in{elege, ,aga precum am vdzut, o unitate biseiiceascd adririnistrativi,
bare_cuprin{e mai multe mitropolii de pe teritoriul urrli ai"""r. "ii;ir*i
adicd o subdiviziune a prefecturilor.

CANONUL 10: (CLERTCII SA LOCUIASCA IN LOCALITATEA
UNDE SLU.iESC)
Si nu fie inglduit ca un cleric sI se nunlere deodati la bisericile
a doui cetSfi, adici Ia aceea pentru care de Ia inceput s-a hirotonit si
la aceeala care a fugit fircgte ca la una rnai rnare, - din pofti dupi slavl
departi. Iar cei ce ar iace aceasta,sd lie alezafi iara;i (reptirsi)la tiserici
lor, la care de Ia inceput au fost hirotonifi gi' nurrrai i"ojo'"1e iiri""r"E
Iar dacl cineva ar fi fost transferat de la o biserici la alta, acela
str nu aibl nici o irnpdrti;it'e Ia treburile bisericii celei dintii ru" fo o"u-
lea. ale altarelor
.(sanctuarelor) martirilor sau ale agczimintelor (aziluri_
lor) pcntru srracl sau pentru prirnirea striinilor care (iin) se gds;escsub
acea (Bisericd). Iar cei ce ar intlrizni, ca dupi oriniuirea
lhotarirea)
aeestui mare ;i ecumenic sinod, str faci cer,a dintre cele caie au fosi
acunr oprite (interzise), a orintluit (hotririt) sfintul sinorl sI cadi, lin pro-
pria lor treapt6.

.(Can, 15 Apost.; IJ, t6 I Ec.; S, Z0, ZS Mc.; ' tZ,lgTrulan,lSVII
Ec.; 3 Arltiohia; 75, 76,19 Sordfca,.54, gA Cartagirn)

ghs.,S-e intelzice-.crtorice cleric si func{ioneze simultan la doui Biserici,
lmpunindu-se obliga{ia sd se respecte dreptul fieciiruia numai la slujirea
fi achninistrarcaunei singure Biscrici. in textul carionulul sint amintite
cu numele lor obiSnuite de ptohia-azilurile de sdraci ..siapoi Xenoclohia
; azilurilc de striiini sau casele pentru primirea striinilor,
ca clepinzind
clc cite o Biserici. ln veacul v numirul alezrmintelor de acest fel era
foarte mare. Ele indeplineau o misiune foartq importantd qi religioasi
;i
de asistenfd sociald sub condueerea Bisericii de aceea insugi canoanele
sinodului IV ecumenic le pomenescmai des.

11-13IV

CANONUL 11: (CARIILE SAU EPISTOLELE CANONICE)
Am orinduit (hotdrit), ca to{i siracii ;i cei care au trebuinfi <teaju-
toare si c6litoreascE, dupi ispitire (gi verificare), cu scrisori 5i adici nu-
nrai cu scrisori biserice;ti de pace, nu cu scrisori dp recotnandare (dc
incredinfarc), pentru cd scrisorile de recomandare se cade str se dea nu-
mai fefelor (persoar:elor)care stau sub bdnuiald.
(Can. 72t 13,32,33 Apost..'13 IV Ec; 17 Trulan; 6, ?,8, l7'Antio'
hio; 41,42 Laodiceea;7, 8,9, Sardica;23, 106 Cartagina)
Se stabileqte rinduiala ca a$a zisele scrisori de recomandare, cu care
cildtoreau cregtinii dintr-un loc intr-altul, sd se dea numai persoanelor
care s-ar gisi sub vreo binuiald, pentru a se arita cd sint inafard de bi-
nuialS. Se'mai amintesc qi scrisorile de pace care se dddeau in primul
rind celor lipsifi, dac5 trebuia si cdl5toreasci diutr-un loC intr-altul. duiri
ajutor.

CANONUL 12: (/\LCATUIRILE BISERICE$TI SA NU SB SCHIM-
BE PRIN INTET{VENTIE LA PUTBREA LUMEASCA)
' A venlt (la cuno$tinta noastri), cd inrpotriva aqezlmintelor (legilor)
bisericegti, alergind la stipiniri, au t[iat in doud o eparhie (rnitropo]ie)
prin act inrpdrtrtesc (rescript, carte impdriteasc6), a9a incit din aceastl
pricind sint doi mitropolili in aceeaqi eparhie (mitropolie). Drcpt aceea'
sfintul sinod a orinduit (hotirit), ca de aeum inainte si nu se ruai in-
drizneasci nimic de acest fel de cltre vreun episcop, iar eel ce va in-
cerca (intreprinde) un lucru ca acesta, sd cadi din treapta (spita) sa. fnr
cetlfile cite s-au gi cinstit (onorat) cu numele de rnitropolie prin scri-
sori (rescripte, cdrfi) impEritesti, precum ;i episcopul care ocirmuie;te
acea Biserici, si se bucure (bcneficieze) numai de cinste, pistrindu-se
adici pe seama adevdratei mitropolii drepturile ei proprii.
( C A N . 3 4 A p o s t . ;6 , 7 I E c , ; 2 , 3 I I E c ; 8 I I I E c ; 2 S I V E e . ; 3 6 , 3 9
Trulan)
' , Canonul interzice impdrlirea rnitropoliilor, Ei in genere modifiearea
teritoriilor unitirtilor biserice$ti numai prin hotiriri irnpdriteqti, adici
prin mdsttri unilateral luate de stat. De asemenea,dispttne, ca i! cazurile
in care s-a procedat astfei, mitropolia cea noud, adici unitatea bisericea-
cii nou infiin{at5, ca qi ierarfiul din fruntea ei. si-$i pdstreze numai nu-
mele sau cinstea, pe cind drepturilg sd le exercite vechea unitate din
care s-a desprins, precltm Si intiistdtdtorul ei'

CANONUL 13: (CARTILE CANONICE ALE CLEITULUI)
Clericii striini gi necunoscufi, si nrt slujeasci nicidecum gi ni-
ciieri irr altii cetate, firir scrisori de recomandarc (incredinlare) de la
episcoprrl lor propriu.
(Can. 12,13, 32,33 Apost.; 11 IV Ec.; 17 Tralan)

I

i!

I

ltl. '15 I\r

scrisririle de recomanilare pomenite in acest.canon"sint ceea ce noi
nulnim cdr[ile canonice, adicd documente oficiale prin care se certificd
calitatea clericilor care trec dintr-o eparhie intr-aita, 'preofia
precum gi cd nu
s-int opri{i de la cele sfinte sau pedcpsiti, ci cd au lubritoare.

CANONUL 14: (CASATORIA CLERULUT INI|ERIOIT)
' "' De vreme ce,in unele eyqrhii (mitropolii) se permite citefilor (lec-
cinti-re-1itorsd se cisdtoreascx 19'ioupa hirotesie) sfi;tui si;;
!"ljg"),;i.
a o.rlnduit
-(hotaiit) s5- nu fie ingiduit vreunuia dintre acegtia sd ia fe-
meie eterodoxS. Iar cei ce dintr-o astfel de cdsdtorie au gi dobindit copii,
dadd-nu au apucat si-i'boteze ru "".,ri"i'ir"-".i;er"riti"'dintr-i,rgii, si-i
a{.gci pe acegtis Ia impreunarea cu soboruicuur"r Cir"i.icd (in comuni.r-
-nea--Bisericii'sobprniceqti),iar daci nu i-au botezat, sE nu poatd (sE nu
permis)
lg.lt_g
sarorre cu eretic.s5-i boteze pe ace,stiaIa eretici, si nici sa-i rise ipl; fel
ori cu iudeu ori cu prgin, decit nunrai dacf fali
lper_
so.qna)gare vrea sr- se lege (prin cdsdtorie) cu celrortodox, va figddui rpro-
mrte) ca va trece la credinfa ortodoxi. Iar daci cineva ar c6lca aceast5 -"-"--
orinduire (hotirire) a sfintului sinorl, sn fie srrpus
rr"a"pr"i1";i;,,.
'Cartagi,na)
27
ln unele Biserici (mitropolii) s-a incercat, duld curn obscr.\z it zoiara
Ei Balsamon, l- a se opri cisdtoria citelilor 6i cintire[ilor clupir hirotesie,
fireqte sub influen{a unor pdreri rigorisie conclamnate'deBiserici. A"""s-
.ta ople^ligte,n! e luatd in considerare, menfinindu-se rinduiala generali
(can. 26 apost.) care le permite casitoiia
Ei dupa triroteiie. canoirui prc-
vede totuqi -opre_ligteade a se cisdtori atit ei cii 9i copiii lor cu eterodoqi
sau necreqtini. se admite exceplia numai atunci'cind persoana neortodo-
'
xd se angajeazd cd va trece la credinla ortodoxd.
,
CANONUL iS: lnaCnREA DTACONTTELOR)
Femeia, inainte de 40 de ani si nu se sfin{eascd (hiroteseascd,con-
saere) intru diaconifd, dar ;i aceasta (sd se faci) dupd o ispitire cu luare
a.minte (cercetare temeinicd). Iar daci primind'hirotesia si rrminind un
timp oarecare in slujbE, se dE pe sin6 cdsitoriei,-impieund
batjocorind harul lui
Dumnezeu, una ca aceasta sd fie dati anaternei, cu acela ce
s-a legat cu ea.
(Can. 79 I Ec.; 74,40 Trulan; 44 Vasite cel Mare)
canonul stabileqte virsta de 40 de ani pentru primirea in gruparea
sau societatea diaconi{elor. Se ;tie insd ci iceasta iocietate rcligioasd a
diaconifelor, exista din,epoca apostolicd Ei cd, dispoziliile
'cap.date 3e sfin-
tul _Apo,stolPavel lui Timotei (Epistola cdtre Tim6tei 5,'irnpliniierd
9-10), in
rindul diaconilelor nu puteau fi primite decit femeile cire
virsta de 60 de ani. Dar virsta primirii in rindui diaconifelor i sufcrit
modificdri, dupd cum a suferit qf aeeea a primirii in rindui clerului.

\ liu SE C. C.rile- Ior).In legdtrrrii crr drerptttlepiscopultti de e dis- pune cu poeorornit'tt in ceea ce privc5te anlicarca pedepselor previizute dc cr:noane. intr-o anumiti chestiune. (Can. si ri- mini nestrimutate la episcopii care le fin (de!in.d in accata privin!5 dispozifiile prczentuiui catton. clupi apreciere:r sa .Se lasii apoi Ia aprecierea episeopului ugurarea pedcl:sei 1>revizute. cu cateltizarea..7 lV Ec.i diaconi{ele. Li sc interzice si altora casito- ria sub pedeapsa excomuniclrii. CANONUL 1?: (DESPRE PRESCRIPTIB SI CA UNITATILI] BISE- rllCE$Tr SA SE RINDUIASCA DUPA CELE DE OR$TE) Parohiile cele de la tari (de pe cimp) sau de prin alte sate.depuneau votul castitdJii. dei unde rezulti ci $i fecioarele fiiceatt votul castiteifii ca . 20.silc eel Illare) ln afard de societateadiaconifclor. ca cpiscopul locului si aibtr putere de a fi cu pogordmirrt (uitirutltrrr. in canonul prczent se iliu mirsuri similarc in Ie- gdturd cu fecioarele 5i apoi cu rlonaltiilc.. episcopul nr-t este finut su aplicc intocmai prevctlerile cauoattc'lor.scricii. Iar claci s-ar afla ficind aceasta si fie afrrrisite (excomunicate).i pe riispunderea sa. se aplicd deopotriva qi clericilor nu numai ciilugarilor.enu rtun:ai cuvintul hirotesie.tl cu privire la prevederile tuturor canoanelor disciplinare. 19.\SATOP. si ineheie cisltorie.I].xistai Si alte societdfidc fenrei cuvioase.tituiau prin hirotesie gi . 44. 46. consacrat) pe sine Donrnului Dutnrtezeu.Sisens dc hirote- sie. 17 11' e7 Se mai aratd cd diaconifele se in. dc asameneanici monahiilor (ciilugd. crr ingliduirrld) fati de aeestea..60 Vo. insl in acela.i aceeaa fecioarelor. in legituri cu ingrijirea Biscricilor. p lingii cir estc recunoscut prin pre- zentul canon. IV ecnmernic. I)iaconi{elc se rccrlrtau dc obicci din rin- dul acestoradin urm5.cu aceas- ti ocazie.romenit.\NONUL 16: (IIEI'IEILE INCIIINATD DOIINULUI S. rc:levdm cir acest drept. I\{enfiondm apoi c. a cirui aplicare fie- carc episcop o p:oateface in spiritul Ei limitele puterii lui suprcme de a lega qi dezlega cele ce se intimpla in cuprinsul eparhiei sale. el mai estc un drcpt qener. Prin urma- re. Diacorri[clc iudeplineau felurite ascultAri sub indrumarea qi in -"ub- ordinea clerului.ir pres- biterelor .s-au luat unele rnrisuri in legiturit cu diaconitele.. Dupd ce prin canonul 15 sin.cr.16. stdpinesc) gi mai ales .\SCr\) Nu este ingiduit ca fecioara care s-a inchinat (consfin{it. cu botezul ft:meilor gi in generc in lucraree de asistetr{ii sociala a B. in Biserica vec]re au nrai . ci gi cuvinaul hirototrie.ci poate si procedeze cu blinde{e.fiinciu-li: intcrzis sub pedeal)ica ana- temei sd se nrai ciisAtoreascd.i anuine socictateavdduvelor.47 Trulan: 79 Arrciru:6.Dar am orirrduit (liotririt). 18.irr textul c:rnonului sc folosc5t.

74.ti. ^ (Qan.. Iar clac6 cineva s-ar nedrept5li de citre rnitropolitul siu.r 'j .atit atunci cind sint indreptate impotrivi autoritdlii de stat. g411QlV_t-i_r..p"op"io.(hot6rite) de canodrre . vreu-n cleric sau cdlug6r ar fi gdsit.'55. Si alte u4ititi cu. fie uneltind-. IV).intinzind capcane (curse) episcopiloi sau clericilor celorimpretrnicudingii. Ie-au cirmuit timp de treizeci de ani.a ciror: cornpctcntii cecle soiutio. 88 18. sinoadele diecezelor . 6 E c .stqpinire a.77Cartagina. s. s-a iscat (ndscut) sau s-ar putea isca (nagte) vreo neinfelegere asupra lor. (rnitro_ polii) rtu ss fae. C .ipi cum s-a zis mai inainte (can. a unirii iainice in ceatd). .9 M g .sinoadele episcopilor statornicite. dispunind ca ete si fib p-edepsite... 6 Gangra. a r yI . r! . 2 5 T n t t a n ) . _ig. .6-tI Ec..numegte crimd atit conspirafia cit gi constituirea de grup sau ceatr tainicd.'15. .rirou litiBiiioi dintre parohii.73.5Antiohia. 3_1:. Pentru cazul cd induntru acestui termen sc procluc cfinteslatii se stabilesC. 74Sardica..I-II) canonul . J III Ec. tie ortdcindu-se.ei sau de citre-scaunul constantinopolului.. fie_.' A venit la urechile noastre: (la auzui nostru) cd . cu mult mai virtos se cuvine a se apdra (interzice) sd se faci aceasta'in Biserica Iui Dumnezeu. r\ceste instante sint in'ordine iera"hicd. de'stat).si faci pirr (sd intioduca acliuncJ despre acest lucru la sinodul eparhiei (rnitrlpoiiei). 31. . 19 rv daci st6pinindu-le pe ele ftrr5 siIE.u daci s-ar inoi de agunq inainte (in viitor) 4tunci alcituiiilor politice pi obgte.adicd tentative de conspirafie.teritoriilor bisericeqti. sE fie ingdduii eelor ee spun ci se nedreptifesc (ndpdstuiesc). ( . sau a ort5cirii {a faeerii _fl-e ceatd..i *""- . cit Ei cind sint indreptate impotriva autoritd{ii bisericeqti sau a hembrilor clerului. si se judece de cdtre exarhul ai"cl. !! Apgst.. sI urrneze gi orinduirea parohiilor'biserice.70. pentru cazuiile ae'titisii dintre eparhii. caracter qbqrtesi . : Iar daci vreo cetate s-ar fi inoit prin puterea impdrrteasc5.(SiNoADELE MTTROPOL1TANE SA SE TrE DE DOUA ORI PE AN) .instanfelein. Ilacd agadar'. rar dacd in cuprinsul (iniuntrul) celor treizeci de ani.ti.. Sq. ale Statelor.:tabilegte timput de S0de "nt lu turn. a.s5cadicutotuIdintr-aIortreapt5 . sinoaui "piini"i: dici aI mitropoliei. J4 Trutan.i sinodul pairiarhal de'ta Con- stantinopol canonul prezent este important si pcntru cd eI fixeazd in mocl foar- te clar p4incipiul cd impdrfirea unitdtilor administrative ale Bisericii sd se facd tjnildu-1e seama de felul in care sint impEr{ite unitStrite aaminis- tratiye.sin.in eparhii.rig {q. . *u oprugto'cu totul pi de citre legile din afar5 (din afara Bisericii. i CANONUL 18: (OSINDA CONSPIRATIEI) -_ -Fdr5delegea de moarte a conjurafiei (crima cqnspiraliei)."rde prescripiiii. 9.

5. se interziee transferarea clcricilor db la o biseric5 la alta.75. Drept aceea sfintu-l sinod a orinduit PSrinfi.u pdrdsit locurile in care au slujit mai inainte' CANONUL2I:(SArrIE\IERIFICATICEICEPinAScPECLE- RICI) ' ' ilericii sau laicii care pirdsc pe episcopi sau pe clcrici' te..1 Ec. opiindu'i p" "lii. aflindu-se in cet6- (liberi) tile lor. sd se indrepteze toate cite s-ar ivi.. 40 Laocliceea. acolo undg ar socoti episcopul mitropoliei (mitropolitul).uq- tre fr5leste i (Can.-fiieglijeazl). i s-a pdrut (sin6' sI fie afurisit (excornunicat) atit cel primit cit li-cel ce l-a primit. 15 Apost'. pierzindu-. ' .:i primcasci la pird dq-a drcptrrl .i strimtor5toare. : t t dat5.i de nevoie propxia lqr patrie. foloseqte pentru plipa c.. $i in acelea petrccintl in stare de sdnitate 9i fiind slobozi d" orice't.2II Ec.anont adics' ri4cluit.'.sinoadele rnitropolitate... Se sau de-la o epar- ia*it" transferarea sau mutarea de ia o llisericd la alta. cu referire la hotairirile cuprinse in canoanelerS qi 1'0 ale'aeeluiaqi Sinod.'90 Cartagha) .fiecare Grotaritl.ealid tle neirrldturat (inevitabikl) . patria ili. ': Iar daci vreun episcop.adici a$a cum plevdd canoanele.-.'. cuvintul canonl2at.a .u precum am 9i orinduit (Uotatit. se va reintoarce Ia Biserica sa prspdg' (Can.^'i.37 Apost..... "u pot"iroit "atro"tt"lo" sfinfilor lparhie"(mitropolie) sd se adune laolalti de dou5 ori pe an. si q9 m.. ar primi pe un cleric care se cuvine (aparline) altui episcop. 10'23 IV Ec'. 6 VII Ec.tcais+. lar cpiscopii "i"u tru ar verri (la sinod)..5. ..td."pi sd primeascd in eparhiile lor cleriei care apar[in altora.G numai "i""icno" care de nevoie ^5i-aupierdut si !i a. de doud ori pe an: . iului) 'oitta pit e clerictll care s-a mutat.4l. dupi aceasta orinduire (hotdrlre). .20-2rw si' c[ dln pricina aceastor multe lucruri bisericeSti^ care au tpbutqF. 17'18 Trulan.$ i"Aiirr6". ci mai Intli Ji se cercetezefainta lor.. episcopii clin. afard lumeascS cu aceea 1s'gare s*au invrednicit a sluii de aceea (cu exceptia agelora) care. nu este-per1i9 sx fie rinduili la Biserici altei cet5li clericii care slujesc la o Si19ric6' ci si se mul- dintru inceput.34. \.76 Saia. 5. 20 Antio'- hia. spre . 8 Trutan. au trecut la altd Biserici. S Ati- tiohii. de cairou' !"priti" lapt"f ia "n lucru este slaUllit de CANONUL 20: (SE OPRE$TE TRANSFERAREA CLERULUI) A.i firi ispitire (verificare). lri canon se.73 Cartagina) :Se reinoieqte obliga{ia de"a se line reglementar.78.76 -I Ec.

G garea clericilor sau a monahilor coro . (provocind) zguduiri scornind lagiialii.stantinopotutui.i"l--ruri taici*. c. B.l. Ii Z! IV Ec.3.ii. i.trecere in tirn_ pul edreia s-ar deda la neorinduieli. celor in iar'pinri atunci. ispravnicul . iar cei ce ar face aceasta. 34 Antiohia.te". -C4NgNUL 23: (OSiNDA CLI]RICILOR $I I\{O}iAIIILOR VAGA. nou principiul. GAN. ca piriEi. u"-'. BONZr) A venit la urecrrile (la auzul) sfinturui sinod ci unii crerici 5i monahi.'p. privinfa trepteror (Can.atori. 40 Apast. 26.". ristoarni lstrica. 15 Anost. ii.. ca .rt.G (ecdic) op""u locurile ror).. Si'casut* unora. i"auireitu"" din cetatea rr'_ Iar daci (acegtia) "i. ZZ.*ini"au_ru.a se 'plriteasci. defensorur.-u grsi il il.^Li.22: Si nu se ingiduie clericilor.i pentru arun- petrecind acolo firii vreo delegare sau fdrd vreo pricini binecuvintata._petrec -t'Iiruri'rl timp inder'ngj-inii-irrr..". 1! I E9. . gl Cartagino) .-18 Trtdan.ea (rnoartea) epis_ copului lor..avocatus seu d.rt chiar fiind afurisiti ("*lor'rrrrii"ril a" citrc ior.sir sc prirnejduiascd proprii.. Avocatul este numit ecclic pi el este unul dintre demnitarii centre- lor mari bisericeqti."u.iie) aceluia. c6tre episcop.i. 2 2 .cupii"r" .r.sE rN- STRAINEZB). .1 canonul interzice deplasarea fdrd rost a clerieiror $i'.i" pi si se reintoarc:-rta tocirile'r". ba citeodati acera.i nimeni nedemni'' pot fi'adrniqi -_ ci.reia qi se preeizeaza cli. (Can. rs.'pLou-" drept si allurne Bisericii sa-urnoqtenitorilor lcgali.r (apar!i') pi ceror care re iarr in pri_ 1opr"c-5ti-'aceastai mire. --.cqdeosebire petreeerea acestora in Ei a monahilor. dupd cum-se apiri care i sc-cur-i. io slrai"i. Pentru curmarea acestor neorinduieli. apucind si meargr Ia impiritescul constarrfinopol. in a ctrrui atrinutii intrau nu numai chestiunile avind . si 'Epeasei_b.unurire(lucru.. urmincl ci acestea si iie i.i"tu ca unii ca aceptia mai i. 35 Trulan. dintrc cei itnpotriva clericilor.eccresiae) prea sfintei Biserici din constantinopol. ca dupi pristivir. oi cartagi.rilpersista) leagi fapte' si fie arungaii in ace_ ei ta"a i'ria tor prin u""ioii'irpra"r. Drept aceea sri_ntursinod a ri'duit (hotdrit) intii si Ii se atragi ruare "r.i rinduiala (intocmirea) bise- rleeasci. nicidecum irnputernicifi d.. se autor izeazd avocatul sau defensorul bisericesc ai corr. It Antiohia:z.g.".u-.ali" """"ti""iiiprtrr-"pa"atorul (avo- catul. pds* trdtori lor egali sint rnitropolifii.se interzice in orice clrip instrdinarea bunurilor care rdrnin clupd moartea episcopiior.. .NUL (M'$TENIRDA IERARIITL'* sA NU .2 3 Ttr' se-.t"l"i. -'' 17.. S.. .

i ecrtdrilor cc. Toate aceste lucrdri trebuie fdcute in decurs de trei luni.lor din canoane. el si fie supus certirilor (pedepselor) biserice$ti. Se in{elege insd cd vreo alti destinatie biserieeasei i se poate da. 1 sin. 77. de arhie- piscop. de exarh sau de patriarh. fie de mitropolit. rdrninind continuu leeiquri bisericeqti gi neinstrdinindu-li-se tjunttrile care le-au fost desti- nate. 77 sin.. Iar dac5 (mi- tropolitul) nu ar face acest lucru. i s-a pdrut sfintului sinod.21. 25 lV Iegdturd cu justifia. nu are sensul specific de hirotonie. dupE cum am auzit din zvon. sd se pistreze. (Can. CANONUL 24: (MANASTIRILOR SA NU LI SE SCHIMBI' DES- 't- t Mindstirile odati sfinfite (consacrate) cu invoirea (aprobarea) epis- torpulrri. 35 Trulan. . afard daci nu cumva vreo trebuin!5 de neinlSturat. 79. I-ll) Se stabileqte la trei luni termenul in care mitropolilii sint obligati sd procedeze la indeplinirea luerdrilor de ocuparea scaunelor episcopale. 49 Trulan. ci in acelaqi timp qi un fel de questor sau i:ds- trdtor aI ordinei in Bisericd . 77 VII Ec... (neglijeazd) turmele incredinfate lor gi aminl ]ri- rotoniile episcopilor. 723 Carta' gina. iar nu simpla hirotonie. . ii acestea (ministiri) sE nu se' mai faci loca. 72 Sardica. Cuvintul hirotonie. iar venitul Biscricii viduvitX si se pistreze nevitdmat de cltre economul acelei Biserici. ci cel de aSezare sau instituire. 58 Apost.uri lurnesti. Iasi fdri grijd. care se foloseqte in textul canonului. ca hirotoniile episcopi- Ior si se facl in cuprinsul (iniuntrul) a trei luni (in decurs de trei luni). (inevitabilS) ar rin- dui (determina). Hotirirea aceasta de principiu este valabili penru ocu- parea oricSror scaue vacante. sI rbmind pentru totdeauna rndnistiri . 4 IV Ec. 727. ci qi cele care pri- veau buna rinduiald sau disciplina in viala bisericeascd. 77. averile care atirnd (tin) de ele (le aparlin lor).aqa incit el nu era un simplu avocat. . I-II. CANONTJL 25: (SCAUNELE VACANTE DE IERARHI SA SE OCUPE IN DECURS DE TREI LUNI) De vreme ce unii dintre mitropoli{i. 73. fie de episcop. iar cei care ar ingtrdui (ierta) si se facd aceasta'si fie supu. act care cuprinde qi alegerea qi hirotonia qi introducerea in funcfiune a noului 'ales. sau cu apArarea intereselor legale.i bunurile (lucmrile). ca timpul arninlrii si se prelungeascX. 2 Ciril A[p- randiinul) Se interzice secuiarizarea nrindstirilor qi a butrurilor acestorar pre- cum gi sd li se dea mlndstirilor vreo destinafie lurneasci. (Can. vorbin- du-se de fapt cd unii mitropolifi ar amina hirotoniile episcopilor. permitindu-se ' prelungirea acestui termen numai in caz de forfd major{.

I-I. . si cadi din treapta lor. sau nirtaSii. to TeofitAte_ Aleranclrinut) .i grave prejuclicii gi lor pcr- sonal.:x ar fi clefici. 26. c-9cei ce **. ai"'.u". drept despre care va fi vorba la acel canolt. 22. a pistra e rqvl intacte bunurile scaunelor ierar_ hicevacante.. si aibd gi econonr din clerut propriu (at Risericii.i npii :i1l::rpu$i oc a accepta economii..i. a Du ss faee ei in.o"i oi daruh. 9i Truta-n.numaici esteneduhovniceasci. 7.fet.ti""r") dacE eI (episcopul) nu ar ra"o'tu8"ui pr-rii*.. 2.42. "hi". "unoni"" qi..dispozifiilorcuprinse in prezentul eanon. CANONUL 27: (OSINDA CELOR CE IIAPESC FEMEI) sfintul sinod a (hotdri!). r-.mai. ca nu curnva sd fie fir6 de martori gospod5rirea gjseriiii ri-"u ai._.x se risipeasci bunurile ei si sd se infiereze 11iig'."i. ulu.'i0.i"pii"i#_ indatoririlorde stuiitori-ii"". diu"oni Ei-""urir]'iur.li"t.revine si obiigalia'de ardtind ci aces_ .lii a^r.. iuuroi sub cuvi't r". pe care i-ar institui rincl obligafiei lui lor de clevolutiune. rla. CANONUL 26: (FIECARE EPARHIE SA AIBA ECONOM) De vrerne ee in unerc Biserici dupi episcopii minuiesc (arlnrinistre"raj-i.en!.. ca fiecare -angajeze pentru admi.ir"i qi de..oir.nr.5iinstitufiei pe c€rreo serveau.eobrcel aplicindu-se indrumareir piscopii instituiau economi dintre de'ra Fapte 6.-. rentru ncexecutarea. timp indeiungat.iorii c<'I'r ce Ie ripesc.. 27 lV Canonul ....i* cum am auzit ain z\. Aqa cum se Drecizeazd in canon.si de economul Bisericii. arraremei.it" Biscricii i s-a are episcop..Anti"1ri. economii o..tilor canoane. (Can. tuia ii .rrr.an.1J Ancira. Se impune categoric obigatia existcntd episcop sd Ei pini atunci..ederilo.38...' pre'ai"t" i" cu'onut ry1t..ifiJ"icr"rului eparhiei resF€ctive. zdndrinul. ZS.Epiu- 11 al sinocrutui vti ecurne_ nic. . .i. ZS M E'". 0. Istoria Biseri.ttayite ... IZ VII Ec.iar acesta. pirut (sinodului) ca'fiecare gis""iJe-.isi chivernisitori J" f"""ri . ZS.3g Trul.istreze) cere bisericepti dupi socoti'fa "iri"-"op"r* sdu.irir.cd economii se alegeau adeseori in'alptini.cii dintre laici.. care indeletnicire nLl ci i-ar ri ipniga-i""i"*ri'i" i". epis_ prev.t"ilii mult r"lLlJvrsq priceperea qi corectitudinea in chivernisirea celor economice. 6? Apost.rlui Dumnezeu gi le-ar jr_ *ql atit nepliceri cit .. ""r M(:. anumci. 2 Ciril i_ii.i." ecoponri t.i'Voi"iS"cn tos:ii"'.:8Gansra:24. ar:atd.r.riii. _orinduit de cdsStorie.?pi$eS!e ... defdirnarea.. 6am.._uice$tidupe i naiq.or..i-. iar daci ar ti taiei ." bozo d.r". dar fiindcd--gi practica 'p.i1ii..rr-A-nch.ea funcliunii acesteia nu era absolut necesard stare cteiicaill..""J1-o"!ril'.tistrarea averii eparhiale cite un eco- nom sau adrninistrator al acestei averi. -materiale.ii iiJ' Lli scopilor. si fie supus dumnezeie..a.lltl trebuic sd administreze L'.'.41 Apost.e.t Z6. J6.

( C a n .si a Traciei. .' ti adic5. in noua Rorni. dupi ce potrivit obiceiului s:ou flcut alegpri intr-un glas (unanimr') .28 rV Indiferent pentru care motiv cineva ar comite crima de rdpire a unei femei. considerent). 39 Trttlan.i noi. 7 V I V E c . Pe temeiul' aceluiaqi 'considerent.ti. 3 .te (poruncegtc) prin tlumnezeie. Intr-adevf. intocrnai ca qi aceea si se faci de mare (mdreascii. devreme ce pi scaunului Romei vechi. sub marele Teodosie. :a fost faptul cd era capitala imperiului.si ie statornicim . I I E c . . 9 . canonul aratS ci se conferi si scaunului din Constantinopol . slr se inalle). CANONUL 28: (PRIVILBCIILE qCAUNULUI DIN CONSTANTI- NOPOL SI DIASPORA CRE$TINA) Urmind intru totul orinduirilor (hotdrlrilor) S{infilor Plrinfi gi cu- noscind canonul abia cltit al celor 150 de Dumnezeu prea iubitori epis. I Antiohia) Canonul prczent este unul dintrc cele mai controvcrsatc.i care a dobindit intiietlfi (priviiegii) deopotrivi (egale) cu ale vechii Rome inrplrbte. aceleagi le ori_n- duirn (hotarim) . se pedepsegte potrivit prevederilor ca- nonului.4 . socotind a fi cu dreptate. plrin$ii duptr dreptate i-au dat (conferit) intiietatea (privilegiul) pentru (rnotivul) ci cetatea aceea era cetate im- pbrirteascS. fostul implrat de pioasS atnintire.r. ca cetatea care s-a cinstit (onorat) cu inpirir{ia 5i cu senatul (sinclitul). : 36.i i s-au adus lui Ia cuno. $i cei 150 episcopi prea iubitori de Dumnezeu.tile canoanei ial mitropolifii po- mcnitelor dieceze si fie hirotonifi.. sd se hirotoneasci de cltre pomenitul prea sfint scaun al prea Sfintei Biserici din Constantinopol.Acest fapt il _con- iirma $i o dispozi{ie precisd din Novela 143 a lui Justinian (anul 563)' prin eare este cleclaratd iiegaii cSsdtoria dintre rdpitor gi femeia ripit t. . nici nu poate fi vorba sa li se permitd cisdtoria cu eventualele femei ripite de ei. . impreuni cu episcopii clin eparhle (rni- tropglie) hirotonind pe epi. fie mirean. 2 . De aceea se pedepsescEi complicii Ei tlrinuitorii. precutn . fie cleric. 6 . 3 4 A p o s t . Se intelege cii celor pedepsi[i pentru asemenea fapte. in el ni se spune ti sihgunrl considerent pentru care Romei vcchi i s-au atribuit unele privilegii. . b Asiei. despre intiietifile (privilegiiie) prea sfintei Biserici a aceluiapi Constantinopol. 7 I E c . indemnali (impinfi) 'de acelapi fel (scop.tingi.prea Sfintului scaun al Romei noi. pcntru cir argu- nientarea pe care o cupriude aratd lipsa de tcmeinicic a preten{iilor scaunului roman la primatul dc jurisdictie. care s-au intrunit in irnpirriltescul Constarrtitropol. fiecare 'mitropolit al diecezelor pomenite. dup[ cum s-a spus. au diruit (conferit) intiiet5fi (privilegii) egale. .Iiind ncac- Cepiat de Biserica apusean:i nutnai din nrotive de tru-tie.i in lucrurile cclc bisericepti fitnd a doua dupd aceea De aselnenea (s-a hotirit) ca numai mitropolifii diecezei Pontului.scopii din eparhie (rnitropolie) duph culn se rinduie. copi. a nouei Rome. de cltre arhi- episcopul Constantinopolului. I I I I E c .i episcopii din finutrrrile barbare ale dic- cezelor nurnite mai inainte.

Ei in aceai- ti calitate nu numai ci este numit Roma Noudlchiai qi de canonul 3 al sinodului II ecumenic. scaunului din cetatea constantinopdtutuf sau din Noua Rom6. ci de*naturd lumeascd sau poii- tici. qi acelea.la'ai-rul 381'scaunului din constalli^nopol.ti..cuprinse in alte canoaner ca de exemplu.A.9i 17 al sinodului IV ecumenic. etc. Asiei Ei a Traciei.nriohiei. 1a-'itablirea ieraihiei dintre principaleie scaune ierarhice ale Bisericii.l s-a conferit. cit priveqte .- mai . cetatea -nom. cdci intre timp. atunci fdrl indoiala in frtrntea tuturor ar fi trebuit sd fie scaunul de la lerusalim. adici pentru faptul cd. qi cle &. pentru ci Roma Veche se. dacd ar fi fbst l'orira cle eonsiderente dc naturti religioasd sau bisericbEti. cu toate acestea.pe realita{i religioase ori biserice. cdruia de fapt abia la sinodul IV Ecumenic i s-a recunoscut al cincilea loc intre aceste scaune.. qi asttef. constantinopolul devenise capitala imperiului. Yg"liondm aPoi cd incd inainte de a fi dobindit scaunul Corxtan- tinopolului locul al.i-. Alexan- driei pi . . orlqul cel mai insemnat al imperiului din toate punctele de vcclere era Aie- xandria. constantinopolului. inci prin canonul 3 al sinodului II ecumenic.i temeiuri justificd conferirea unor privilegii egale cu acelea ale Romei vechi. II Ecumenic. adica primatul de onoare intre scaunele principale ale Bisericii. N. etc. i s-a recunoscut Ei pe mai departe scaunului ei privilegiut primatului de onoare. piin canor-rl 3 al sin. Care sint mai precis acestc. rangul al doilea dgpd cel clin Roma.. va si zici in urma Romei. 94 28 IV privilegii esale cu cele ale vechii Rorne. Aqa se explicd de ce scaunul din Roma a fost de la inceput in frun- tea celorlalte scaune ierarhice princiqate ale lisericii. de asemenea gi pe epiicopii din finuturile bar- bare ale acestor dieceze. Alte ^privilegii sint. in care este vorba de' privi legiile judiciare ale scaunului constantinopolitan. in canoanele-9.privilegii? o parte din ele sint ardtate in canon qi anume: privilegiul episco- pului constantinopolului de a hirotoni pe mitropoutii din dieiezele^ pon- tului. in ce priveEte raporturile cu ierarhia din subordinea sa.i adici_noii capitale. de la anul 330. indat{ gupe Roma la anul aor. cdci. Nici vorbii deci de stabilirea raporturilor ierarhice dintre scaune pe vreun considerent de na-turd reiigioasi care ar fi indreptdfit scunul Romei la vreun primat fundamentat pe chestiuni de credinfi s'a. se reduce justificarea privilegiilor deosebite p" &r" t"_a avuu Roma veche. fiindci pina la nrutarer capitalei imperiului de la Roma la consiarntipopoi. cis-a-gi precizat cd i se cuvine privilegii egale cu cele ale scaunului Romei Vechi. i se cuvin aceleagi privilegii ca'qi Romei vechi. La astfel de terneiuri nebisericeEti. spune canonul.blrcura de consideratia capitalei strdvechi gi glorioase a imperiului. i s-au recu- noscut qi_acesteia privilegii egale cu cele ale Vechii Rome. aeest loc il deline scaunul clin Alexandria. imperiului. pentru a nu se scddea insd prin nimic pozi{ia noii capitalc.i Constantinopolului a devenit capitala. doilea.

) ciiecczelorqi ai eparhiilor' (ai mitropoliilor) sint nunri{i mitropolifi. daci sint condarrrnafi din une- le pricini binecuvintate. unii reprezentanli ai Patriarhiei din Constantinopol au incereat sil-gi reclame pe seama scaunului ecutnenic. si se reintoarcir iari.a) ari fost indeprrta{i din dregirtorie. cirrnuitorii diecezclor rcspective ale Pontului. putel sd se ocupe clin cintl in c'ind. In fine. s-a zis de citre unii tilcuitori. nici in alte canoanl. nu-gi putea excrcita in mod regierncntar juriscllctia Lor. cd prin ele s-ar inlelege linuturile in care existd aqa numi- tele comunit5ti sau orgnizatii bisericeqti mai complexe. nu se ca{e ca ei si aibi (de!ie) $ci .bari.ta i'redniiia 1de-- nitatea) episcopali. Iar daci vreo pricini dreapt:i ii indepirteazi pe aceia (pe episcopi) de la lucrarea episcopaTi.tinr"rturilt. Prin canonul prezent se aratl c{ demnitatea de' lririepiscop era superioari in vremea trcrea demnitafii r^ritroJrolitane. cu drept cuvint nu sint vrednici nici m6- .un loc de presbiter. in mod eficient.ericeascl general valabila in Ortodorie. nu are insi nici un ternci in prezentul canon.ltres. Ciici potrivit vechii rinduieli tradilionale. Pe ten-rciul trnei astfcl' dc tilcuiri.i. ctre se- conda prin acfiunile sale bisericeEti. ln canonul prezent prin cxpresia {inuturi barbare se infeleg teri- toriile din afara grani{eiol constante ale imperiului romano-bizantin asu- pra cdrora. Anatolie' prea evlaviosul arhiepiscop al constantinoporului a zis: Aceptia desprs care se sr)'ne cr au fost cobeirifi de Ia v'ednicia (demni- tatea) episcopald. fiecare Bisericd autocef. obiceiului devcnit leqe. (Jn atrre dr. 9. Iar dacl flri r.rli are drept de jurisdicgie asupra diasporci nroprii. 1? sin.reo t. cu caracter de diasporu. pe care le respecti .reu clupA cum se schimb:i.actiunile politice multilaterale ale irnperiului. apoi abandotrate iar altele ori supuse semi- suveranitSlii irnl>eriului. de trc- burile biserrccqti din c. soarta ar- rnclor. fiind uneori cuceritc. canonul 28 IV eculn. gi pe terneiul principiilor canonice pe care se reazimi autocefalia in Ortodoxie. schirnbindu-se mL.inor. IV ecunr.i dispune si fie rinduite dupi ele cor€s- punzirtoarele treburi bisericegti.fiindca erau sub stipinirea cornpletii sau gi numai parfial a barbarilor -.cici numai episco* pul Constantinopollllui c'stc numit arhicpiscop... sc refclii clirect la disltozi$iile cano- nului 3 al sinodului 1I ecrrmenic.. iar mitropoli[ii (exarhii can. aciic{ din . adica ncincadrlte rc(lemcntar in unitifile biserice$ti adminis- trative obilnuite.tprinstrl lor. dreptul de jurisdiclie lsupra in- tregii diaspore ortodoxe.'pt. numli scaunul Constantinopolului. sorotit gi ca un privilegiu. Situafia acestor teritorii. -.2S tV s6 {inuturile barbare pe care le amintegte canonul prezent. in vremea mai nou5. Asiei $i Traciei. gl ip nici o hotirire bi:. in treaJrta prcsbiterului.despre care spLme cir s-a citit chiar la sinod (la sinodul IV ecunrenic) gi ta canoanelc 4 5i 6 ale sinodului I ecumenic.ifie grea (gral. CANONUL 29: (SE OPRL$TB RETROGRADAREATREPTELOR PREOTTET) A-l aduce (a-l cobo'i) pc episcop irr treapta presbiterilor este ie- rosilie (sacrilegiu).

a" ii"l"pi*"!..- q-eqsqi_ vreun sacrilegiu.arhiepiscop qi :Lcon' al Romei gi acclaSi titlu i se recunoagte qi epi.) .!6 Ap2t!.'r.tiecaie treapta prin hirotonic-.i..tr:iin1or"a l..'din punct de vedeie ai alrri"itilii-J. : .(.d.n ? r". .. g.scopului Alexandriei.rl'B ur iino- dului I ecumenic. fdrd ca p.4. i:J:T:li"i. treaptd .ci zicinrl cX este obiceiul in dieceza Egiltulrri a nu se fac. C. . r". ln cazul insd.b _.in aceasta sa sl sflvi.!C-1". ci. a detine vleg altd treaptA inferioard:siu de a servi i' oaie"ure oltj {e treaptd a preofiei sacramentale.r. firi in".e ofere gar..82 Vq.r.i1ia) (pasulre) prna la hirotortia viitolului episcop al lrrarii c.mai-. se {r. 2 Anc:ira.i. 25.Neocea:ariea:.cind nu este indepirtat pen!. si-gi ia'ain nou vr.'t.lg:.. 70 Vasile cel Mare) Desigur retrogradarea in materie de demnitate preofeascd:sacra- nrental. Astfel. ae unae se vecte egalitate intre aceste scaune. 9 . nimic de acest fel. cuvintatd au fost coborifi (retrogradafi) intr-o. epilcopul poaie initeplini $i iuncti. ca qi acela de'presbiier. CANONUL 30: (PRIVILEGIUL ARHIEpIscopuLUi ALEXANDRT- . 34.-dupd cum se vede din text. ca acestora sd li se tlea ingdduinla la"orcia co'cesi.: tci icrarhice in care se. crxn s-ar zice astdzi..i. .. .putua sau de a nu avea loc pentru qlujile.r. . $i ln acest canon. p" """" i aulirre . dupi cum aratd gi "o. ':.."rril.tan. respectiv'l poete.! :. saii p{inljurimintsevorfacevrednicitlecr:ezinrint... ilfi"a {g vicar. Drept aceea' riminind ei in propria lor stare (treaptd).'-------' 27.i o func{ie inferioard.o *.dacd acest rucru Ie eiie cu putinfX.indeplini .gdseau. Dar dacd cineva este i"aupaotui airiti. arhiepiscopului-sicer si li se f. : t I i. 9 Antiohiq .- S[Ie cel Mare) rn eanon este pomcnit cu titlu de.^"l devine.*r motiv intemeiat.20.tgEt" doar in situa{ia.to.int vrednici. I. 8. iar daci.ednicia (demnitatea) episcopali pi preofia.d. si dea urigrr"i"i (scliseJ' . ..r" de'a mai funcfiona in acea calitat_u.: (lrr-".-t-4t.l Sardica.l"qi. ^institrd) arhiepiscopul marii ""ie1i J Aluxandrinilor.e (h'eapta) in cetatea:impdritr:aslil'. episcopul constanti- nopolului este numit arhiepiscop. 3.etii!i a ilcxardri- nilot ni s-a pirut 'oui cd este lucru cu bu'i cuvii'1n'1ili. . este un lucru contrar stirii harice. 26 Tru. va hirotoni (ageza. 30. EI FATA DE STNODLTLPROPRIU) D-t'oareceprca er ra'iosii episcopi ai Egiptului au anrinat pind acur' a iscili scrisoarea prea cuviosului arhiepi""gn Leon.bine. 8I Apost. prin insuqi acest iapt El iiuJ"*.rrdi mi"a.n!ii).... nu iirsi'pe"t""-ni- s-ar impotiivi credin$ei s-obornicegti.. quperioard pentru motive care-l fac nedemn de a o -ui .i-naltE potrivit demnithtrii sale saceqdoiuie. i 1 .i cu ornenie.. t*. I Ec. dacir s-ar v_idi (arEta) nevinovafi. t0.r) tre a rimine in propria I'r star. firr vreo pricini (cauzi).ili.tr\/ ear^de cinstire-a presbiterului.. 6.ifi".

este. v. : :il t.692) 'r rli irua str r.care sau adunat in aceasti cetate impird- teasci in vrernea lui Teodosie care a fost impiratul nostru... iar pe necuratul Macedonie izgonin- . i -- .ei (impotriva politeismului sArr). pinA se va aiege un nou arhiepis-.i'vl ECUMENTC DE l-ia CONSTANTINOPOL (691-. fdrq de car:e.Ramirrfud igaunt{".) r $1. cuvintul hirotonie este intrebuin- fat ln in{eles de lucrare complexS. sau cum este mai potrivit a zice.. ca eretici. ne-au descoperitnoud .treprezentan- tii acestui scaun Ia sinod nu au semnat epistola dogmaiicd a lui Leon al..si risturnind .ei ar fi fost caterisili sau lipsifi de treapta in care se gdseau. dupd cuvintul teologuiui.i credinfi. cererea cerindu-li-se insd garan[ii.r'1. " ! t I t L t . ll J/{r.t i. I'icind . l i t rriil '.ind (primind) noi rostirile lor teologice. cerind s:i li se iimiie acest lucrll. iar juciliile cele copillre.canon.ascunsi sub obrocul necunos- tinfei. ca acea creclin!5 care ne-a fost predanisit6 noui de citre martorii vizltori (oculari) 9i de citre slujitorii Cuvintului (Luca 1.acum inceput. 'ttl i. irnpotriva inchindrii la mai mulfi dunrnez.I De asenreneaintirim qi credinta propoviduit* de cdtre cei o . de instituire prin alegOre.vacant. sd irrceapd de ia Dumrlezeu .l SINODULt'nnrr-rn'(aif '692)sid srNonrtr. prin care se condamtrd lrlorror fizi{ii.. pc'tru cd la ei exista obiceiul sd nu facd nimic fdra aprobarea acestuia.{'Sb' SiNoADE BCUhTtiNICll SA SE TIB NESTRAMUTAT) . avind una. orinduirn cu dumnez€- iescul har. viosului) nelegiuitului Arie gi impotriva dumnezeirii (religiei) striine 9i pigine. 2).i ne-au limurit unitatea de naturi a fiinfei dumnezeiegti cea in trei persoane. ..i aceea. irnpotriva (necq. . neingdduind ca aceasta si stea.i dreapta credinfd s-a .imbrdfi. V E: Vl €r{l. .arhiepisopal il: Alerandniei .i sporegte. ci invdfind limurit pe credincio.i sur- pind invifdtura despre spifele neasemenea(treptele inegale) ale dumne- zeirii.i a se inchina cu o singuri in- rhin6ciune . . t iirl .in[a) a celor trei sute gi optsprBzece sfinfi .i Tat[Iui pi Fiului 9i Sfintului Duh. pribu.ti flcute din nisip de citre eretici im- potriva ortodoxiei. .i propoviduit de noi la mare dcplrtare.i si se incheie cu Durnuezeu. .te .li Biserica la terrrelia clreia std Ilristos neincetat cre.'il t:{ rq CANONUL 1: (INVATATURA CELOR DINTII S.sutd cincizeci de sfinli pirinfi.cari p5rinfi.si fericifi pdrinfi c&re S:flu adunat la Niceea in vremea lui Con" stantin care a fost (fostului nostru) impiratul nostru. adic6 de citre IJumnezeu alegii apostoli.si. .sindu-le pi nimicindu-Ie.' ilr. sd se pdstreze fdri innoire gi nestrSmutat6.r"upe vreun cuvint sau vreo lucrare. incit ea se intinde deasupra cedrilor Libanului. cop al Alexandriei.^ Rinduiala cea mai bun5 pentru cel "u"u i. omei catre l-lavian al Constantinopolului.i in: ac€st:. Drept aceea' . hirotonie $i a$ezarein scaun a unui ierarh.r . : IVlen[ionilm ci s. de asemenea gi (cred. sfintelor cuvinte.ti (inv5!ate) Iiurite de el. Li s-a admis.

" Dc asemerlca primim (cinstin:r. cal'e a fo.i aceea. calele s-a intlu- pat' gi prcitslilirxl pe neplihiinita si pururea fecioara care L-a niiscut pe El firir de r6tninti. VI (Trul. intiirtl fiind sus{initorul si all5r'Storul irnpirtir. c. .d I)ornnul s-ar fi iptrupat firi'r de judecatd (raliririt:). invititorul Nestorie si pe Origt l 1i pc Didirn .'rrfirea aceea de.i crr nilucirik: nrinfii 1i cu visuri ne-au scolrrit din nou tr. dirr pilfi contrare ale legiuirii. irnpreuni osintlind cu acest spurcat .i pe Dioscttr. . in rlenrea lui Justinian. -.i.i{irn'li pe ttrtnasii no.i ii inr.'ir:r:-) s-a t'ostit (. ale unor lrupuri si ale sufletelor . !.giuirea cc:r irtclaici. $i din nou mir. si elristoln numiti a lui llia. . ca fiind aicvea . liind 1i el de aci (d. lumii.ittr taina 1i- dejdii noastre. care a fost irnpiratul nostru.eele scrise de citrl leo-dorit inrpotrir"a dreptei credinfe .st inrpiratul nostru cel ce in {reapta credin{i s-a Pristivit.trcrrrr.i in chip nelegiuit au hulit inrpotriva invierii rnorfilor. fiul Iui Arcadie.. ag cizrrt ip aceeali pripastic a pierzirii pi n nccinstirii tui l)rrnrrrezeu (a necreclintei).r'i p:irin!i.i irnpotriva celor 12 capitole ale Fet.i transf'rrrrniiri.i gi s. . qi pe Apolinarie. care au pl:-rsnruit din nou hasme etine. ca pc unul cale cu'incipifinare a indrirznit a-l socoti (sii-l considerc) ca pe utr sclav pe acela cart: stipineste si a sfi.tem) inci si dreptcredincioa- sele lostili ale celor o sutd saizeci . carc s-au intrunit in accasti impirritrasci cctate. ci unul llrislos. .ia unitatca cca netiriati (r:edt:iDirrtitti) pur- eezind (proceclinri.ririi) s-a silirsit in chip parrrt (aparcnt).rntat)<.chinr- biiri (lirze . carele de cu'ind s-a intrunit in aceasti impirriteasci ce- ::* :r:. iar pe Fjutihie cel desert la cttget' care inva!it cli lrrart'a taini a iconumiei (ntii:tr.i firrir rle suflet.ecer.'rlirltii).e Ie rcci..ti.tulisim a pislls neatinsi cretlinfa sfintului sinotlr al 'lil-lea.. Dinsii (piirintii) au clat anattnra in chip singtlal si iu condanrnat pe Teotlor al illopsuestiei. in vt'emea ltri il{arcian. iar celi- lalt al anresteciirii )i can.i credinfa ortodoxi cea statorniciti (1'ornrrr- latl) de eitre cei lase sttte treizeci de l)urnrrezcu alesi pirirrli i1'rnitro- polia Calcedonenilor.icitului Ciril.i pe Neslolie .i cinci purtiitoli tle Dirrnnczeu pi- rinti. . ca si cintl nu af' fi desirvir. l)t' asemenea intrrinr incd.o- poviduind ei pc tttr Hlistos. cll pe o putere de ntbiruit 3 clreptei crcdinte pr. l-a scos din nrarsiuile sfinte ale Bisclicii ca pe o oBrccare lepi<laturi .ii de mai inainte ai adevlrului.ca aduse (inspiratc) de f)uhul . a prgclani- sit-o cu glas inalt pini la mal'ginilc.ii. Ii'ir. .arelc a fost si t'l ilngliratul trostrtr. care in nt6tl rtelegiuit (iiet rr. care s-au adunat nrai ctornult in cetatea Efesenilor.lncunou.i care a turtrat im' potriva ader.i lepidind irnp.tri.cal'e (c'r.I fir.Srului.ts- t:i p:ircre) de socotinfi. pe un fiu ll lui f)rrmnezeu.stc :rnrindou.rllui Durnnezeu este alci- tttit tlin tlouli firi si cd s-a ploslirlit in act.i pe Evagrie.' iar inrplcuni cu el . in vremea lui Teodosie.ma.i spurciciune. V .ie ca pe una stri- in5 de stiirea (conciilia) cea du:nne'zeiasci si care irtvaftr ci untri llrisros c'ste om deosebit 5i L)ttn'rnezeu deoscbit . tilhircltr:. cit nrintrrirea noaslli ar fi nedesir-irsit5.) du-l impreuni cu vrl. tiinuitorul rirrtlfii..artir a lui Nestor.i pe . IJar nrai pecetluim inea 1i invifiittrrile agezatel de citre cei dorri sute de r)unrnezcu prrrtiitr.i care a inuoit nclt.i cu adt"r'irat Niscltoare de Dum- nezeu.

Pavel .I : V . gi care au invilat poporele cd intr-unul Domnul nostru lisus llristos este (numai) o voinfi . 1 II Ec. nic.itul veacului prectlm .cu- vintul teologului'.i invirfStulile (clogrnele)prcclanisitelor de l)umnezcu. .i sI rdurinii neclStinati pinl la sfir. (ale sinodului) pentru neprimejduire (siguranld) in toate vca- culile. ucenicul acestuia . . pe Serghie.i nu va gindi (crede) .nr'l i'r'': insemndtatea eanoiri. pe $tefan. avind intr-inpii cuvintul vie{ii . pe Onoriu al Romei. ci ar incerca si se ridice impotliva acestot'a. qi dupd felul in care se pronunfd'asuprh hotdririlor dogrnatice ale sinoadelor anterioare. .2 Cartagina) Ij.i Petru. pi-i nurnim adicd (pe ace. . ': t { . dupd dll Vl-lea sinod ecumenic (an 680). pe Chir al Ale- xandriei.it ci nici nu este a se atliuga ceva.i sI fie scos . in vremea impiratului nostru de sfinti pornenire Constantin - care (creclin{d) a primit mai mare intdrire prin aceea c5 drept credin- eiosul irnpirat a intirit (confirmat) prin pecefi hotlririle acestuia. ln textul canonului se face pomenirea chiar de la inceput de .fost hirotonit la anul 361 intru presbiter.(Can.stia):pe Teodor al Faranului. dupd ce a . t..i propovdrlui astfel. $i pentru a vorbi pe scttrt (concis). Pir..ti in iconomia intrupdrii a unuia l)ournului nostru Iisus Hristos' a f)umnezeului ader'brat. . face impresia unui sinod 'ecumenic deosebit de sinodul VI ecumenic.tescul Trup al lui llristos I)umnezeul nostru.ij\ . a cdrui continuare este totuqi. care &u fost inaintestitdtori in aceasti de Dumnezeu p[zitd cetate.. pe Macarie.. gi care (sinod) a osindit prin judecata dreptei credinfe (hotirirea) pe cei ce au stricat (alterat) dreapta invdfdtrrri a adevir:ului (clogma adevdratd). Iar noi.i scricrile . care lucru pentru nici un cuvint (motiv) nu l-anr putut (face).-incercind sd justifice retragerea sa in singurdtate. s'a tinut la anttl 692.i ca pe cei care s-au intiritat in degert impotriva lui Dunrnezeu . rri.{ tare . Sinodul care'a emis acest canon. Iar dacX ciueva dintre to{i nu ar line 1i nu ar primi (imbritiga) invlfitulile pomenite (dognrele) mai inainte (rnenlionate) ale dreptei ercdinte. care a fost cpriscopal Antiohienilor.. ca credirt{a tuturor blrba{ilor care au strdlucit in Biserica lui Dumnezeu . statornicim. 7.ca pe vrd. si mirturisirn doui voinfe firqti.-l VI (Irul.i care au fosl hurrirratori in lume.d se !in. ob.i ferici{ii pdrinfi aritafi tnai inainte. .ste cuvintarea rostitd de Grigorie de Nazians Ia anul 362.ma5ii adevirului . sd fic anatema . pistrind de aci inainte neatins.i (numai) o lucrare. dupl orinduirea (hotl- rirea) acum atezati drl citro sfinfii .i care s-au striduit si ridice nedreptatca intru indlfime.lepidind qi noi Pi dind'anatemei ps cei pe care ei i-au lepirlat . '.i i-au dat anaternei.tineascd (din catalogul creltinesc) ca un strlin (vrii'imas). care e.ilui constir in faptul ci prin el 'sd hcdtifirme toate hotiririlei dogmatice: ale primelor qase sinoade ecumenice. dupi cele rnai inainte orinduite (hotirite). .i a se scoate (din ele) ceva.care (sinocl) ne-a l5murit pe noi cu dragoste de Dumnezeu.) 09 tate. 7 III Ec.i pe Polihroniu cel fird minte. am priceput deslvir. adici doul vreri qi doud lucrdri fi- re.i sd eadl din starea (ceatri) cre.

r la (iangra..lmetropc. \.. trecut in rindul slinfilor..ci din vechirne li s-au rnai adriugat iintrodus) prin oart:cari raticifi docgi) urrclc lucruri mincinoase . si care au fost inr:a si predanisiteltotriictt(sub)rrrrrrrt. I)ar devrerne ce in aceste cilu(rare. rris- cocirile ruincinoaseivortriri erelice.Iiri trebuie rem..r"J I turLi]*.. a. sute optsprezecesfinfi de la Ancira. si ale celor gase srrte treizeri de sfinf f ricili pirinfi din calcetlon.'!. Pecetluirrr irrs-i (intarinr) . tr*.A$UZATII PINA ACUM) '.pr. dar nu cd ei ar fi fost infaijibili.rc:rt apoi.i (intreagii) des.afiitura cle creclinfa predanisitd...\DEV.i (cr:le) ale celor tle li Antiohia .tri pdrinfi.faptul cA pe unii dintre iii...deci nu tdfi acei'cjre'a."a . .islivi!i|orapostoli. VI {Trut } Textul banonului ii nunreqtesfinti si. irici si siriei d:rr alt: ceior o suti cincizeci care s-att adunat in accasta de Durirnezeupiiirri pi inrparateasca cetate si ale celor d. .i.piscopultfix""i-ffoil".{REs(j -.ia) a f. spre aidiree si ferir"ea ite prirnejttie prea cnrsfine. spre tdnrdduirca su{letelor 1i vindecarca srrferinleioi.la anul j4"t) si r:j pe e.i stinfii . cei mai inainte de iroi. intreeqa inr.'fesenilor..i"ii.a ca.irvirsitrl i..nour si pri_ tnim orinduirile acelora.car-grai. nici intr-un chip judeci...ri-fericifii parinfi.tei t*ig"i.fcricifi pe parinfii.(sE pRtN.i inc:i si ale celor din Cartagina. ^li aaii.r 'la alti cs1r.i striiine dreptei credinfe (false).iniir=i numt'|te clirect cLt nLltrtt. .i c:rro aveau intr-lnfii cuvintul viefii cu scriitorii Sfintei Scripturi. .(r.f de acunr irrainte si rirrnini t"ri gure) .ant-Iacut lcpidarea cc.imurit de Biserici prin asistentruDuhtitui singii.i pe toate ct.'. .rl ce.uncestr.logme). c:u invatiLura curati (autcntica) . :olft C.inrite intirite de citre .:reticrnonotelit.i slinfi apostoli clate prin C)lerpt-nt.si fe- din sardica .te buii si de mare insenrnirrat". {eter.r.lesfinfilor.i statornise." de cipetenie .i cinci de canoanc.uia .j (615*-638)ii nurliester.ru apostolilor.care au fost pr.ruluil.id u in rind. CANOANL-. iar lingd-acestea. este l.... de asemeneapi alt: celor .rds- 'sinoacielor tratA in Biserici prin asisten[a Siintului Duh.ui sute care s-au intrunit mai clcniurt i. ci'piistratori 'siinr'in ai adevE.rerarterdnoorr* care au fost apezate de cltre sfinfii si fcricilii rro.i a celor de si ale celor clin Ltodiceea !'rigiei. tri- cele optzeci . care au luat parte la sinoadele ecunrenice..retinut fuptr.i.o- spre paguba Bisericii.i. ci nunrai ce{au rinvifat in maioriiltea lor adevirttriie pistrate cle ljiseric.. V .. crre li s-a dat ecumenice -5i ca t'l este mdrtrtrisitii neintrerupt cle r::itre toti sfinfii pi- rinfi 9i r*rarii lurrrinatori ai luruj.' dele ecunienice. apoi inci pi a celor ce dc curind s_au adunat .si ale celor: ceror de Ia Neocez{rcea.rir'ltircle sfirr[i sau ier:ici1i (c:urlreste de piiUi Ciril ai Alexandriei nrort. De ase:ncneatmai trebrtie. 'leestui sfint sinod i s-a rnai pirut gi aceia. adici incretlinqata cle ]JumncroL.il de curiinli a urlor astfel de orinduiri.i carc ne-au intunecat frurnusetea cuviincioasi a'aur"_ nezeieptilor -invifaturi .li se p(r.lilsc bI sE iltT-.lJis".eitttt trebuie socoti[i infailibili 1i nici inspira{i. luat individual. c:i este un lucru fga. inci si ati -par-inti care s-au intruriit Ni.\I]ATEi-U I."".\NONUL.

Cu toate cI 9i pind la aceastii datd au fost fdrd indoiaii folosite numeroase canoane adoptate de sinoadele partiCulare.ictttlenice.g \' . VI 0rul.lti- torilor ponrenif i mai inairrte (nrentionati) si nu't:ai dupi obi- ceiul pre.. .i intpa- ritesti cetifi. $i nirndnui sir nu-i fie ingirduit a stricn cele tnai inainte ardtatc c3nr)arle sau a It'lepdda (abrog.i inrpdrirteascb cetale irr t'l'r'ltlnr irri Net:tarie. dar .rre a fost arhiepiscop al Alexarrdriei. .ale cdror rostiri in chestiuni de orga- nizare qi de disciplinfi bisericeascd au dobindit puterea r:nor adevlrate canoitne. aEa cd 9i atunci . aceea trcbule socotit5. I V E c . sd fie invinuit.) 101 in aceasti de Durrrrrezeu plziti . de cele particularg sau de unii sfinti pirrin(i pini la acea datir. si cu atit n ai pufin a|e cattrlaneior Sfin{ilor P5rin{i. ale lui \-asilie arhiopiscopttl Ceza- re6i Capadociei. ale lrri Itala.i ale lui Petru. cit qi pe Sfintii Pdrin{i. ( C a n .: daci vreo incercare asen:rndtoare in ce privegte canoanele s:a Dtai ficut cle c5tre sinodul 4 ecunrenic.op) al .sau incercirrd a-l surpa.'alabilitatea generald irr BisericS. ale lrri Arlfilolric al lconiei li ale lui care a fost nrai denrult drhiepiscop al Alexanclriei . inaintestititorul acesti:i cr:tifi inrpilrite.danisit lor. : 7 C a r t a g i n a .ie.sinoacicle r. in lipsi cle dovezi ntai sigurei doar ca o confirulare a cattoanelor sinoaclelor ecutnenice auterioare.i alr: ltti f)ionisir: care a fost arhi- episcop al niarii ceti{i a i\lexandriei. prin canonul l. arhiepiscopul acclea5i mari cetlfi a Alexandrinilor. care can()n a avut tirir: (a fost in vigoare) irr l':cr:rile inaintest. a ceir:r particular. ial' nu . care a fost arhiepiscop al !irii Africanilor 5i tnaltir. Iar dacd cinela s-ar printle innoind vrcun canorl dih cele zise. 5i de cltrc sirrodrrl linrtt srrb el. pe citfl vre- lr"rr-. ale lui (irigorie episcopul Nisci. carc a fcst patriarh al aceste:i de f)trnlnezeq pizite .. qi numcroase ca- noane ale Sfintilor PArinS. 1 1 1 1 1E c . 8 5 A . pind ia consacrarea lor prin canonul prezent.ti.prima .\lexandriei qi rrrartirul' li ale lui Grigorie' care a {ost episcop al Neocezarcei ii de minuni ftcitorut ('l-ariiitaturgrrl). prirnindu-5i osinda preerrtll rinrlu- ie5te un asemenea eanon impotriva ciruia a grctit pi prin aceasta se virt- dcci rle eeea ce a grc5it. arhiepiscopul Alt-'xandriei.. totuqi acestea nu au avut r. 1 . p o s t .i) sau a prirni in afarS de cele de fa!5 stabiiite (aratatr') alte carroane. acelssi sinod procedeazii l.codificare expresl $i eOm- pleti a carroanr. 1 0 L l l ) lrJ Drrpii ce prin canonul 1 ai sinoclrrlui Trulern confirrn5 hotdririle dogmatice ale tuturor sin6adelor ecttnlenice de pind la anul 692.i ale lui Teofil.i a canoa:relor sinoadelor parti- culare. prin canonul 2. . : i 'codificarea Deci insemnittertea canonului 2 rezitli ir-r canonicii p-e ** tii'.lor orrise clq--. care il fost (arhiepi-*r. nlincitlos intitulale de citre unii care le-au alcltuit si caro au ittt:crcat sa precupefeascd ade- r-irrtl.:at clc cdtre Ciprian.canonul prezent iriSiia nqtnele a toate sinoaclele e'culilettice Si..r . dar irrci Si canonul asq. Si alc lui Tcofil c. ale lui Chiril arhiepiscopul Alexandriei li ale lui Gheiartie. alc lui (irigorie Teolo' 'firrrotei' gul.

f inte"iq.iepiseop al cazareici capacrociei.ioii.i-ir"".cur}.'?l' ::i..la acest canbn inaintq i"t* "i _"i existi $i nu se mai poate face nici o deosebire in-ce privegte prlll* sau valoare lor. toate valoarea canoanelor emise de sinoa_ dele ecumenice.numai suU'nuniete.. orm sint in. auxiiiar ar Dreptuh:i tsisericesc.e ne ocupim clcclarrj apoo. titlul de patriarhi si pe'unii "ui". Lt"o' ioutu """"".1 3'#i'i: sinodului i.u ele ereticii intuneca lu'rina--ir'a6turii adev.ni-Ipo. au rdmasele pini asteii-in corecfiai""o"i""rtarri fflhi:" a BisericiiEi sc ineepe cu canoanele a'ostolice. ci din u aouu "ut"j. in unele pdrfi ale Bisericii.ril.i'r. ele nu -obrigad-decit sau doar-pe-ceicare voiau sa fe ac"?prc.ierarhr stroeriori in srad mitropoliiiror.rA ate Sfintilor ... ar- tele ca fiind ate .!o1.ib astfel dc greseti..i. s-a v:izut.Lil"..roJi"ie diferiteror sinoade in ca'onul pre. Trebuie mentionat. Canonul dc car.enice. "J aori iri"ca'onrrl r difcrite canoane sfnt ard_ tate pe categorii. unele ca fiind ale "m"a-nro" ecurnenice. oliiceur predanisit ...mai tirziu. sq continur apoi cu cere are atosinoaiiicii'particrru'" ii l. i'r"". aqa zisele Orinduiri * atribuite uneori Romanul sau puse. l"p. -ra"a pe aceea care au dobinciit aproape la tnldtimea_aeestora." ) rn canonul z^ Truran. of":-::ii.rrrlfn.ilaefi{': ori exarhii ai diecezelor.'-gi-rn. h f.) cihd au fost folosite.iitt"r damentalide canoanea rise"icii. totugi.e s_a pdstrat ry u.aei.*.1" .ife Apostolice sau constitutil...:" "o" fi cupri.ff:"i.iratu "n. el a. si cl-eonri-txti. ..i".r-u.^"t""""ir recunoaqte gi canonul de care ne ocupdm.. se ridicaser5 fiind d. a deveni patriarhi..g. fost intro- dus in mod pracric.si altele- -"i" ca ni.1.*-' in rindui izvoarelorfun_ -d"pi"""..:11^1q:lg" 9*ii"". ril"i " tacii intrat . . Dacii desisur in'vremea aceea consffiu.rJi'b..s lssun6s_ logte au cut caracterul eeujnelic.r sd fi fost.s pina astdzi.. .ceea ce crenoti ci Biserica a proeedat la eriminarea .."rriJ"iiia o fost mcreu folositd gi serveste si astdzi ". adicd nu din categoria izvoareror luniorountare '-"' 2 Trutan.DUrnoi celor din tirilc acelea.firiili i91"igil.il. -si.""u-."...r..c.Pdrinfi. r02 V -'VI (Trut. pdrinfii noade ecumerice sint numifi diverselor si- se folosegtepentru a-i desijna . lui clement transmis de la Sfin{ii-.. lru se mai'grsese a" or"i ti..perii"t . pc care Ie ingiri canonrrl 'id Mai mentionS-1 apoi..f"* .i. ettrn a fost ciprial tt-t. Ei A.ti provenienld valoare.v^asiiccer M"".-.iirrt..incif coi""tio . intrucit fiind acum_ "a"i.&Tr.l._.s-o-.acestuia.'i"" A..-:"lJ.i.tit"^p"i"i*""'rjn5j""a"Li" i s.tr"r-d" greqeri.i. in colecfiafun- damentate ale Dreptutui Bis.rrpostoii __-u"atinA ca unul care lc_ar fi ar fi strecurar sresefi tare ar "a-i"''. si canonrlJ sinodului {inut sub Ciprian al cartaginei a fieut'murtti vremJ'p""?tu ai' aceeaEicategorie a izvoareror auxiliare ale nreptului BiserG. Dare "fJ1i:!!#. a'a.Ti"u i." ia"*gdii" ffii.i de arhiepiscop pe"iJ"a"hii principarelorscaune.ii "..i... cu toate acestea..dupi {:inut srib ciprian...liroporiti primagi. totqi de .n.anume.1r.iraie.

'rt se tie) canonul tlragostci dc oarrrerri(orrcrtiei)1i al irrfelegerii (compasiunii). sd fic lrt:onrt'rtoasil r. s[ fie supuli cateri'. Socotim (hotlirirri) aladar irrrprcnnd ca cei ce s-au itrertrcat cu doui ef.errnare. fie ci ar fi fost presbiter san diacon.atr fost robifi pica.ai.oftrCANC)NUI.l. iului . pnrrlrq ci cci (dclegafi).ti. indati si fie pu. Iar cei ce au cizut in picatul accsta al cdsirtorieia doua (bigarniei)' dar irrainte de aceastl cercetare a noastri au cunoscut.sI s-t: aratr: cura!i .eascii) de cinstea scaurrrtlui li a stiirii lor. ccl care estc datol' si-5i vin- cleceprrrpriile salc rini.i acei care au cdutat si sc intoarci.tsi pe acilltia din rrrrn!i trc- I'egiuite.pteasfirrttrilliserici ai Ilornarrilor.attlelrarte aceasti strtind .VI (frrri.i din rrou (reapezati).i impirr[te1ti cetnfi (au ..ca cci co 5e irurtrhri i1 r'ler. Iar le-am statornicit cu privire la cei ce au fost gisifi irt tnai itt.\ OHI Nl' l'()T Ii{ ' ct. Iar cei legafi de o singurl sofic. daci cc'a luati a fost vbdutd.i au tiriat rlul dela ei inSifi 5i au alurrp. ca si tru ldsitrr nici ca blindc{ea si fie ingildrritoaro (t_o- ierllnti. au proptls sir se {ie canontrl asllt'itrrii.igicli). li mai ales cincl.Pe tingi accaita.fi sd fie supu5i . sart .::u) (crudd. la o treapt5 mai inaltS' - :sc intelege insi.:ri).pentm un oarecare titnp anutnit la cerrsetiri (epitimii).i nelegiuitr-rimpr.i cci curc it'trpdrtirlt'sr:altora cclc rlrttnrrezeic.i r-redrlici dc jertfa cea duhor ni- ccascda nrtrelui l)umnezcu. iirrlestulin- du-se cu inainte sederea pi plingirld iltairttt-'a l)otrtnului' ca sd le iertc lor nelcgirtirea cca dirr rreltiinfi.i ArhicrcY.ccea cc cste fo- lositor . 'cici este fairi dc cale (necuviincios)' si binecuvinteze pc altul. a indiitionului al pattulea. carele estc .cirl) acestui sfint ii er:tttttcnicsirrod.. dar sI aibl par- ie (sA se intpirtd.ealas-a intins la o nrulfime destrrl clc nrarc de birlbali. .i slujitori nc'prihirrrif i .i nici cir asprilrlea (rc:r'critrrt.i Jcrtfd .) . rroi. {il'i1).3: {CEI CASATORITI Dn DOU.oprindu:i pentru un oarecare pulin tirrrp de la sfinta sluibii. slabir).i cei ce dupf ftirotonie au triit intr-o singuri cisfito- rie nelegiuitd. din rreltiinfS.a ':t \' .i s-a pirrut sinodului' ci accqtia si incetezc de la oricc slrrjire sau lncrare preo{easc5..sau cci alc clror fettrci clin a tloua cisStorie au dccedat. Fi numai in privinfa felelor .t- intelc aritate grepeli (cAdr. pini la cincisprr:zesr-r ale lunii ianuarie. fi certirrdrr-i (supu- rruindu-i epitimiilor). Ic-atrr itrrpreurtat pdrirrtelte cu iullire dc I)utntrr'lzeu ire arrrindoul..sdtorii. invitlind din nou infelepcirrnea pi pdr5sild repede nelcgiuirikr lor dc ntai inainte.irii ca- nonice..lHICl) f)e vrenrit']ct.i care pinl la cirrcisprezecc ale tretlrtei luni iartualic dirr al patrulea incliction trccut al atrului 6199 (an. cX dupi ce acegtia s-au dezlegat cle inso{irea nelegiuitI.. dupd eurn s-a zis. * de asemenea .t.bilrccreclinciosulli tlc Ilristos iubitorul lrottrrl ini- pirlat a griiit (s-a acirc. 5i sh curd- teasci cele nccurab (pri Iliittitrr) carc: ii a1l.i nu au vrut a sc curirfi de accsta.iar cci de sulr (stii- pinirea) scaunul acesta al de Drrnrr'lez(ru pizitt'i . adici presbiterii ti diaconii 9! ipodiacorJii. gr:e.in treptcle lor proprii dar in nici un caz inaintindu-i.

impir:atul Justinian.sau pre$- biter sau diacon. . 27 vasire eerMare) r . el constitui. prccum si au't*ii'ir"i".. a celor "iiu.. servi . ---1. sau' sclavi. Tuturor acestora le stabileste un r*:qim de pedepsc$i de rea_ daci au siivir5it. o femeie inchinatd (afierositi). sau r"st".'.'ll. i Canonul nrevede.. -C_ANONULA: PACATLTTRE. Daci vreun episcop..ir..ilil".ti lain rincfuf'"i.'cicrici.Et. sau peste .nici-ii.-io.-pilrlr a" "t.: 9 t tcli. dedicata sau .ivili r clerului.) preofegti orlnduind noi (hotdrind) de'hcrirrr rnainte gi innoincl carronur core rinduieste. "i. '.lb N. sau..ru r * .14s '-9 Neoeezareea.ri pila-r" lilianuarie ateapul nTtf.rnr.r d. fecioa_ .r-! _rr6 u:-r ' 'i" .j ' rilq i.I bU TENAUI TNCFIINATE' ESTE IEROSILIE) "')' .. iar dacd ar fi laic. r i.irrruinfi."*ar)._sau peste tot orice altceva din catalogul st5rii preo_ lqti (clericale): cleaserirenea$i cel ce a luat veduve desfrinatE.".p"in care poate si de pildd pentru cazuri simiiare.{-.care 'niale eanonul a indreptat .l?irrfi.e. Aceeaqi Iiste o prevede opre_ si pentru cci care . 18 Apost..dintre cele care fac parte di" "it"e"ii" -afierositd."u (imprcu'a) eu .i acum drept ..:"H _cci poati fi nici -episcopi.* s-au.) :: Textul eanonullri este mdrturie a faptului 'la episcopii se puteau caiatori cA pind acea d.'i.. _-_interzisssL5 lueru' El mai constituie apoi aeest ."a6'iornnt."t"g'iuii'a"pi hiroionii . rroui cisitorii (nunti) crupi -ca 1-o tez sau care a luat concubin' (tiitJare) bo- sd nu poatb {i episcop. Trutan: 19 Ancira. cdsrtorit reglementar. j 104 V*-VJ (Trut. j i_r.Mare) Prin..lr"ti"u-lint"" sau Iepddati sau c. s-ar u*uri*. 26 Traran.. Sc dispune insd pe'iito/. starea clericari.nrpi"iii:. -. nici arti..'\ '!L tot ru orice din cata- logul stirii preofe. ' (can: zs Apost. pe mireasa rui lrristns.sJujba prco!e.r orlia" sau ipod.77. se cateriseasci.: Dl:40.' consacrata (dedicata) rui Durn'ezeu.rlii. Ei din fiincr.. . se in{elege oricare *i-*irtrJl.""fiO..-iz.' B. "a"iiii"-"i. pentru cei rriiolJ"in'..-:'.. cf.t.iotit" ruatrimo_ ale clerului. rz. -_ cu vrco 100 cle ani inainte. rn fine. cu privire'il rt". prin felul in .1nt"qerc fermitate 'in acelasi tim_p... io.i dupd botez.'"H'll. ins'g1ri.".i ..ifi.nici prcsbiteri.---"iurici O"t. t.iacon.cer. ferneie inchinatd.oito. si se afuriseascl.indeplrtarea din.ati.-". si . eanonul 17 si 18 apostolic.. sau presbiter. nefiincl anterior cdsAtoriti.-":'.si o advaoa a tendinteror riqoriste ale Bise- ricii din Roma. stdrile provocate d" neo.. Din canon rezultd dupd : : :.t .. .. ' -- i. (can. t:cl "g1o iigit ". sau diacon .i"i. p"l*ri (actrita) sd nu poatr fi episcop.inji. r:ra adniisa o cAsAtorie I e g a l dS i d u p i h i r o t o n i e . t..i 'car(' ce s-au cdsdtorit'nu credoud or.r . ca si -unur care i strieat '.' ol tt...^44. 6.le d. .ri.ic.1r"r.-abarr.. . ro" *.^"u toate ci inci . u cartagrlniii.. . sau -presbiter."uelsr.Aialon cite! sau cintdref. casatorit a doua oarS' De asemenea nrerrede nedepse telmporalc pentru crericii eare nu s-au cashtorit reqrementar chiar'inainte'ae care s-ar fi cdsdtorit in mod r.

V:. l. 2 2 Vll'ic. p_urtin{ grijd (preocupindu- ie) de a lor'neprihinire. are in Parte in{elesul ei propriu. 69 Vasile cel Mare) 1. 38.tii s6 se cisitoreisci (se'pot cdsbtori). .' ...57 Apost. . 4'..u"ti.. deqi fuse- serd-osindite inc6 de sinoclul I ecutnenic prin canonul 3' Prin femei spurcate se infeleg aEa numitele femei introduse pe aseuns (nelegal) (feminae subintroductae) despre care vorbeqte eanonul 3 al sinodului I ecumenic. 42. si se afuriseascS.1 3 T r u l a n . . orinduim. 3 I E c .SA NU STEA FEMEI CANONUL 5: (IN CASELE CLERICILOR -(i CARE DAU DE BANUIT) Nici unul dintre cei tlin catalogul clcrului sX nu-.iar dacfi ar fi laici.7 2 . 1 8 . Daci insi ar voi cineva dintre cei ce urrneazi a intra in cler. 5 . dupb hirotonia Iui. cir vreo. Acela. 2 6 A p o s t -7.)."o numirului lor. sau intru diacofl. ci dintre cei care au fost inaintafi (introduEi) in cler necdsitor!$!' numai citelii . Iar cine ar indrdzni'si facd acest lucru sd se cateriseasci. N Ancira. sau presbiterul. zent.Can. 5.i noi pdzind (ob- Se""inal acest lucru (aicastd hot6rire). 2 3 . iar in Parte are infelesul de indepirtare tlin functiune' r:lnd e vorba de elerici nehirotoni$i. ( C a n . s-a interzis spoti. 3A 'Trulan'. 2 1 . Pdcdtuirea. cum s-a p. ?1. astfel de' femeie este so- cotitd ierosilie. impdriteqti (incd de la consiantin cel Mare _1-2). 2 4 . iar cei ce o calcd (hotdrirea aceasta). . 26.i eunucii (scopilii. l! -lV nc. degi prin canoane (22. . VI (Trul. 25'. 9up4. se vede "5 gypq exemplele orien. Iar daci cileva calci cele orin- duite thoterite) dc noi. 70 Cartagina.i (p&s- trindu-gi) prin aeeasta neprihinirea sa. ca de_acum inainte. Caterisirea.i ott' chip ipodiaconul."i acest lucru qi mai tirziu..i ia (clobindouscff. infierind unele obiceiuri rcle care se vede cd persistau. sd facd acest lucru inainte rle hi- rotonia intru ipodiacon. si se lege cu o fe- meie prin cEsitorie dupi lege (legalh). (Ca1. tale.:sauintru presbiter' (. continuau si se facd eunuci fi in veacul al vll-leu.codex 4. tini) femeiS sau slujitoare.i lucru sI-l plzeascl (sa-I observe) . cit a durat impcriul bizantin' CANONUL 6: (CASATORIA DUPA HIllOTONill ESTE oPRiTA) De vreme ce s-a zis in canoanele apostolice.. 3. in oi. si nu aibi in- g5duinli a'incheia (s[-Ei incheie) insofire de cisitori-e. 26 Apost.i cintire. . castrafii). sau diaconul. 2 2 .-!3. 16 Cartaginn. 88 Vasile cel Mare) Canonul ia mdsuri pentru apdrarea viefii morale a slujitorilor bise* ricegti. 23r 2! Apost-) Ei prin legi . 7 Neocezareea. 105 5i'6. -- Cif Aespre eunuci. totuEi. . sd se cateriseasci.) reior Ei apoi a monahiilor. ca PedeaPsil prevdzutd pentru ciefici in canonul pre- 'simplii cind e vorba de clericii hirotoni{i. 7A Ancira.dac6 ar fi clerici si se cateriseascd. in afara acelora care se afl5 trecute ih cinon ca fefe fird binuiali (care nu dau cle biinuit) finindu-.

a'cie"icitor.trecutecu 'ecrerea lffi. .ji"ojJ.le.t i.".:rcspcctal aerxtoi 'incru_ Fa. ar t. se prcr-erl.rie.i"iu....) Prin cano'ur prbz-ent se interzice apsotolic. pent..?r.eci rnte de a se hiroto'i presbiteri. t.. tilffi: b _-. eanonul r0 al sinodurui sd se c'sitoreasc' din Ancira..ili'oUtigi pe iei cc I se conformeze. sd..5ratu5q acestei lopretigti." . apostolic.ar.ii rrir"iliil'. icli. in chestiunea ciisitorjei .*tn.i'. ff "::i?lilll.p.i..ecesar s..i-.!.prctica biscriceasci.... preofiei.oiteritor..ie sc spurc -ilrai."i.ito_ rease5 ?naintc de a oevcni EL"""i"ii. t06 \.t.care i'tor_ eu aplicarc in:ccliati t" "nru.'ii hirot."r.l..existd opi"iu-"" de a se contracta c&sritoria ioi.l"aria eJi"""i"i. iuainte. lucruri.il.tui "a Biserica ar fi invdf.t:] cir^sstoria si clupirhirotesiain iporriacon.rd". potrivit canr:nului 26 ipodiaconil".t*. ri rlJ:ri""tivur oar. dupir .. harur care taina p. "ili chiar rindttiala canoni* ...rn"on sau direcl in trerpta presbitc- rului. Fie cri hirotoriio"-.. i'giciuie criaconuiui d-. trc..-ci-r in-tcxtrlt cairorrtrrui r:erice intr:i in clnr ci plt'ri'incrre. se gd'scau atunci in situatii..:1" de ril_ . pentru-L J' o.i.i".iui."{. De fapt... rintruiari canoniei.. fdrd a se nrai *ari.r"i'gloqiti "il.'intinng" nu numai cistitoria.. dupi hirotonic. ffi..pT... si pe alocuri.\'r (Trul.". dispunirdul.i adn:il...'ill..i-catorieregalir.iil r rrttrLr nercspcctarea II.irotr:sia.... ciisi"rtoria. criacon sau Dirr ferrrl irr care'edcrn cli este...iii int. in orice grad. de hirotonie.. ca'onul prezent zicc eisitoria etnrului .aiu"oni.red.#:-Jilul::Al. sd . ina_ nu renunf5 de tot la cdsitoria. ."oitiu .* cii nu ar fi rost r.t'il. cu nou.firij'f.t rJr"5p1's ilirtrr.u.. Estc vrednic de re':ar. clin nou.i. ..rpru.-io a"lirol-permiteau contrar canonului 26 neaiunsinea no""iJ g#.i". lsavirsi .ctat caur)ru..i"i in cazut ci. "o"""ter dog: matic ai cd deci cesaifia-*c. si a.sifi ipodiaconi sd se cr." putea fiirii a se nrai facc rrirotcii" .rsrrarca tainei fi:i.i-.oi"ril..t cindva cd pentru adminisr.s. ".:tat faca jognlai prin canonrrl unui menic' care a codificat sinrcl ecu_ si " i'treaga legisrafie canonica.1iir"::...a.*# "erito.ipodia-conril.i. un i'rpr."" in Biseriea veche..lrta criacoirurui i" iiJ.1o1 ni." diacon..se ia nriisuri de ciitrc sin'clui Trul..bui ri ""-al-5"i"u"" despre tai'a hirotoniei.u i'a iritt."otriui.'.i numai de a prinri lr. Ambele practici sint cunoscute nu le consacri ins'.ti. i.-..:tul cii a-fosi no.fie i'ainte Ti.".:-.r.a deciarat l^i ci vrea.nu tri"olonln.. mai exprirnd qi nornra spcciali. ci ...d Dc altfel. "i p ri"o.u're p.In-aceastii_dat. a" r.i'"nn"....i.a *" "i ii=u.se cisritoreasci dupir hirotonie.rarea tainei "e*at-o"ir.pe. I"p...il".tt"r de tezi sa fie adevirati.ip3 r.. i.i Riserici__ a.torri"o....."r generari de princ.. f. ar crup."te. in orice caz.ecunr .i.nurnai in cazur ci'd.i..n. irr scnsirl ".rr putea irrtr:_ ar*ate.te o-c.-ni""uin1or"r iriiotSnitl-.s-. i..'"iirtl"t"'irirra ticii cdsitoriei dupii rriroto.uoJ:rltlft.j" hirote..".itf"r practi_ se "L.d".ie 'trr'ci ir pr.r..i.ri.il-"prigai.'. aceeaa dlaeo_ nului _sictriara preotdlui..rc_ 'i.rrr.face crirect i.diment crenaturi rrari- s-ar camunicacuiva prin sau-ci. ln ee priveste.

ca nor^" canonice prin care se interzice cisdtoria dupi hirotonie. demnitate)' a- dicn in orice fel de dregitorie bisericeasc5._). s-ar ghsi in altd cetate pentru'vreo . se in{elege. orinduim (hotarim) ca diacotrul. absolut necesari ln acest scop.taine gi. chiar Si in termcn de 10 ani dupir hirotonic. poate sd acorde dispensir. iar cum rczultir clirrtr-o aitii Novt''lii l ir(:{rq- tuia.genere cisAtoria clup:t hi. esie posibil5. de la sine. credinf5 sau pe principii de moral5. gi ca atare.vire la pres'biterri1. unul ca acesta si nu gadd inaintea presbiterului. De lrsernenear^ in aplicrea aceleaqi dispozitii.ii.sed inaintea presbiterilor. cir oprirea ciLsatoriei dupl hirotonie este o misuri cu caracter discil:linar.X-1ea se . este posibil5'qi aclmisibild '<i c:lsitoria dupd iiirotrrnic a cleri- cilor rirmagi v5dttvi.e intut"en cf.i din aceasti pricinS. unii dintre ei' purtindu-se cu ingimfare pi cu samavolnicie (dupd bnmrl plac) -_ (fiicind uz de aro- gan!6 gi de independenli).. care permitc r:Ssatoriacliacolrilor dtrpri hi- rotonie $i prip analogic ctl car-c s-a introdus acecttgi practic.jn special al tainei cununiei' f)ar nicdieri in Biiericd ntt existi vreo unrir despre o astfel de invdtiiturA Mai mult. chlar dael s-ar g[si in vre6 vrednicie (slujb[.7 "V.: pe adeva- - ruri de -ir. spune Aristcn in r:ornentariul lrr catronul '6 Trulai .' I\{ai rlenfionbm in fine. atit episco. . t - legdturd cu aceasti problemd. pentru ci fiind posibild in. iar uu o chestittrt€ de crcdnli.ul-lllctl.tlact-erdOg- matic.iar t-tu. din partea episcopului sau dn partea sinodului. lSil).dupa cum. ca orice nornrl sau reguli disciplinari. ritmine 'in vigoare ca norml disciplinard 6bligatorie.\t. insuti canonul 10 al sinodului dir-r Ancira.i cu pri- .3 episcop sau de la sinod.stearespectivd are tltrlnai carar:ter discipliirar. .(sint. cil- ract. cit qi sinodul. consl-ituic o cior-itdii r:rr'iitoare impr.clericilor sd se ciisitgrea gi rlupS'hirotonie.enire' Din'celc arltate se vedJcit se poate clc clar. Este deci o chestiutre de discilrlitr. trebuie sd vedem contittua confilt.i-. care. iar ntt c.:r doctrilar. hirotonie. vI.:ii indiviclual itr cpar-- Liile 1or. insd rtutntr| in clecursde cloi ani.+tvl (Trul') 107 imun pentru primirea altor. afar6 de nortnele intetrrr-'iatt. fiii dactr finind locul felei (persoanei) patriarhu- lui sau a mitropolitului slu (propriu). insd numai cu dezlegare sau dispensd d5: 1. Fiind insd vorba cle dispensa. itldiferent prin ee autoritate ar fi fost aqezatd. deslllc 1t gi111r1. se inieiegc ci iru este vorba insi nicidecuur de episcopf.otoirie. aqa precum rezulti din l{tlvela 3 a ltri Leon Filozofql.mai practica rincluiaia de a pernfite tututror. ca opreli. cit- sitorie dupi l-rirotonie nu ntai gisim pon':.trebuie confundatd cu abrogarea ei' ' CANONUL 7: (TREPTELE HIROTONIEI STABILESC TREPTELE TnaRHIEI BISERICEqTI) De vrerne ce am aflat. se pune aceea a c:isitoriei cleltilui rdmas viduv prin deces.triva tezei clesirre caracterul doqmatic irl misurii prin care 5i opre:pte adurinistrarea tainei cununici clupd. in lumina celor pini itcum lirtnurite. pentru ci dispetrsa de la o norme nu. :. Cici in puterea 1o-rsti cle se diipensa de ia oric'e normd.lare a opinici juste. cI qi ciriar iir yeacul aI IX *. c[ in unele Biserici se g[sesc diaconi care au dregrtorii bisericegti .

_ hartofilax.r.) treabl (eeUZA)de ctipeterrie.'etc.. ..ii. si nu "" aceasta: cind te agczira rocur cel mai de frunte..a- a". si rie . dg ne fozi{ii furrrelti. si-!i zicn fie: di-i rocul iei r.-au . i.r "-hil.yo.'o*ri.. cici atunci i Se r. u"onomr aproide ajuns ca in mc_rd3fu2iv si se socoteasci a fi srrperiori"p. ..cel ce tu-a'che-ut .ir tg. cici a spirs "et.ru.ti..il.---:' vt t L CEL PUTIIil.". ci chiai a.teo stare de lucruri din veacul v si care_a continuat i' care a apdrut inc5 . precum din detinind fun<:tiuni adrninistrative."'sa . vu TiE .. pi atunci. ca ae'"xenipiu-*r Biserici.eva Ia nunti.s5. de apoerisiar. 1'08 18 \' . diaconii. ca nu cumva unul mai de einste decit tine'*a .rp. 'ifi :rr' . p_.ti.ne de sederile in frunte..ut*..-pu considerente de funcfitrni administrative. luirr"iu. cobo- rindu-se din treapta sa proprie.te ra'rr. i-" smere$te pe sine. pentru cd tot "Lr "u t""_rij'p"" -.pe eI. rrnul ca acela.1ari (demnitdiilo. Donrnu*r nostru povifuie.in -alLinist"ativd."Sito.tllijt"'7'""p_to ciericale). si venind cel ce te-a chemat p"-ii"" gi acestuia. inversind-astfcl...nivelul presbiierilor.u-iir.iiGl -. sI sivirgeasci'uJra ca eutepanfa aceasta.i"l..estiteriror ri uiieo"i-itir.:. sint mai pre- (Can.. fiecare an si- noade ale episcopilordin fiecare "p""fri" unde ar soeotiepiscopulrnitropoliei 19 IV iqriirJp"fijl u"rfo (localitatea) ic..rricd a diverselgr qlade ale preofiei ierarhice intemeiate lmpotriva schimbdrii nefireEti a rapoittrlui dintre treptele preofiei.a iiil"'io". Iar daei va indrlzni cinerra..-o "..'r. ci decit vredniciile .e_gi "i"a Ji".).j. f. Cdci intr_ade" vdr atit la scaunur de la constantinopol cit gi la eelelalte scaune ierarhiee mai importarte $i la c"L oin Roma. rr.. ca atunci cind ar veni. inver- 91ntt:: membrii preotiei saerame''taiu.urile pe starea h. i4. ' r a. starea irr care se nurniri el-in itiserics sa. pentru ci cunoasrem. Ec.r cer mai din urnri' ci cind eiti chemai.O DATA lN AN) -s voind si noi a fi'e intru toate cere atezate yrrinfi.i """u "r^rr. sub pedeapsa sarea raporturilor asprd.otrivit irrvi$Iturii a.'"-uliu poitit ri"r-J"-. ""h:CANOUUL B: (SINODULMITROPOLIEI SA\ SE ..o'irr""r:. runcliun-e nu "y-ui^lo. urci_te mai sus.i..i..ezatd ca de insupi oomnrrr si Dumnezeul nostru.{.r.i".i.. . episcopilor. de-ffifii.a da cinstea ca unrria co line locul aceluia. sus cele duhovnice.pe urmx. illlfq. ageazd-te Ia rocur'""t'ilui'de "pii"r"n*.. 20 Laotticeea) canonul nrezent oqlincre. iar cer cc se (L. 18 I Ec. 1'I (Trul. 16 Trulan. p.t*-fa tofi eei din ce se afli Ia Sfintur_Evanghelist r. raporl.uco.iui . atunci ili va fi fie cinste in fata tuturor "*lo" "" sed inrpreuni cu tine. B_ a"*fuiJ"f""ru sr se fini ins' gi in celelalte 1I)- s.'iir-ap"s Este rrorba de ridicaren oiu"oniiol'. continud Ei astdzi.buni prarte tot timpul cit a crurat imperiul bizantin in Riisdrit.ira! egti chemat de ci.ruiustult. ior in-eii".i.innoim gi canonur tle eitre sfinfii nogtr. incepi "u .a'Jintr... purtindn_se cu (folosind) tiranici (despoticd). se ridicd pdrinfii sinodului rruran qi interzic..

g.introSfintr'le})astiiisfirlitrrlluniioctombrie' P $i in acest canon parin[ii intruni{i la sitrodul anterior sint numifi sfinti pdrinti. care de buni seamd se I'or ir i. 2... .) t09 t!'. care nu mai trebuie doveditir.! ta (Can. pentru nir.:. clispozifiile unor banoane anterioare (menfionate la sfirgitul lui) referitoare la sinoadele mitropoiitane.{NONUL 10: (CIERICII SB OPRESC A LI. CANONUL9. 5i si se apuce rle cceil ce nu-i tui ingiduit? (nu-i este ingiiduit).ilirile barbarilor.24Laodiceea. .. Iar daci ar face cela de acest fel.\ DOBINDA SAU hii ui'. ( C a n .i pentru alte pricini (cauze) care s-au abdtut (au survenit. odati pe an sd sc lie in fiecare epalhie (initropolie) sirtoCrrl episcopilor rnai inainte aritafi.nrotiv. Lt) Cartagina. cle- ricilor. iar mitropolia r:ontinud a fi nitmitli cparhie. aflindrr-se in cctifile lor.c.qia1]llme. r i 1 / I I E c : . (Ctn.17 I lic. ivit. Pentru r:5 rlacd unuia ca acestl nu i s-a ingiduit a intra in circiunri.9 5 C a r - talintt) Canonul r:rezent reinoieqte. ori si inceteze.riede Nisa) t I . iar epi. lntre indeletnicirea cu negolul de bauturi qi dregitoria preo{easbi crsteo incompatibiiitate morald.J. iscat).i slobozi (liberi) de orice treabi de neinliturat (inevitabild) si strimtor[toare (presanti).iro v-vI(Tml.ile (chestiu- nile) biserice. 6 Grigct- '.: j ifi . nllrne pe iingi eare se folosegtegi cel de mitropolie.t$.dupi cum s-a zis. cd nu li se poate ingddui. procunr . si fie mustrali frife. 5 I E c . I)e vreme ce insi. este cu nep{rtinlS (a intiistitatorii bisericilor sd poati facc.40 Cartaginc) 'rUl ri ti't. circir:rnii). din motive binecuvintate.: 19 Vll [. sd tina circiumi sau localuri in care se face negof ci:. : 1 9 I V E c .scopiicare nu ar venl (la sinod). 11 \losile eel hlare. sub nici un .tilor . 3 7 A p o s t . luind canr:it6 sau ata nu- tnitele sutinri (procente).itul lunii lui octombrie l fiecirui an. in localitatra pc care-l va socerti.-sinoadede dnud ori pe an. De aceea se inlelege dc la sine. bduturi*- C. (in tirnpul) dn la sfinta slrbitoare a Pr. ori sd se cateriseaseS.. apoi ele trr:buie firrute cel pufin o dat5pean. .4 Laot]iceea.. dispunind. 3 Cirigorie Neocezureea(Tuumaturgul) . ful'-- sau prestriterul.44 Ap.. .. . cri clacanu se vor putea inl-runi acesteade doui ori pe an. ori si se cateriseasci.i : r I I llltr:)t.te (Can.i pini la sfir.letni- cirei'circiumireasci (prirvailie. 2 0 A r t t i o h i a . aqa cum el insugi spune. 19 IV EC). ori si inceteze.C. sau tliaconul.. episenpul nritropriliei (mitropolitul).{IvIATA) i"e """Episcopul.ti. si in actlea pr'trecirrCin stare de sinitate . 54 Apost. pgnlpu trebur. i s-a pdrut (sintrdtrltri)ci in orice chip.i. cu cit nrai virtos (nrr-i este ing{- duit) si slujeasci altora in aceasta. {CLBRICIISE oPirnSC A'trACE NECOI' CU ilAU- TURI) iri rq liici unui cleric si nu-i fie ingdduit si aibl silap pcntru intlr.

. cle la ei.rt.o. r'irirea (slava) rui Durn- nez(:u sd te facefi.it)asupr. ra rnr.de catre clerici in.."..rt.aror.au o.o..p.caz. ir.r."rraii.r sau eretica.""i"1i.." ci purtind srija .i i.. si.u prac tutu'ur..Cartagina) . spr.r un cc opre.'\NONUL 11: (CIiE$TrNIr SA NU I\iBA IMPARTT\$IRE CU lL-Dl-1il) .rropuurc6(intorri_ riseascd) cu acestia.i.ci. cit qi orice fel de dobinzi care interzicindu_ce atit s.. 7 Arttiottitt. CANONUL 13: (EPISCOPII SA NU VIETUIASCA IMPREUNA CU sol'Ili_n LoR) -'.u_uori.4 :Apostolie. rincl ingi'i morr. Iar lu-crul "r\.it..rna se afuriouor"d.sdvir. (prilej) de vreo'prihani si caci zicc dumnezeieicut iipo. lz V.i.ul rciiei ar imltr. .rrte pr. a'p.. . u"ugiio i" bdi.c'.i.rinduiciirc s-.s. .. l'ac pe plac. separatismur o" 'c.r.i . 5..u"a-'"u frrpr. daca s-ar prinde cincr.l.sc:I_*.ircest scparatism.i iiatura ii.rm i-uu prlcticat .i nicidecurn sii se .. nu pentru -. 3 I Ec.a iuiiti"li u* ri.i".ici . prc"um (r Co1.i*"11_"i folosul nreu.!''u pupoar*ro.. Agadar. (s-ar apu('a) si faci :" -"1_r". 'i s-a pi."rii ii"f.il. .i"i.tiot:-inut" ir"irt"i* stirii prcotesti.i ort" I..lut? crupi "..r.cregtini ri fatd de eretici a fost intotdeauna p.lua.ruc. Vf 1Trul..ar.t. 106 clicri.i popoarelor . pentru a nu se cla.. acum inainte un lucru ca acesta.isurpa*" "gi" .. .eexiincle nu nunrai ra relaliile de _inguste-ale vcchiut"i-b.- i"rpr:i...r.ra celor mulfi. r Trulan.:statitorii piscopii) rle acolo nu se {e.4. 110 lt.kfn. (1. alte locuri. calrata.-' rucru ca acesta (adici ct..lg i. pr.ut ci in.uro" celor cre sub rnina 'oastri. ca si se rnintuiaic-A-..e fiind rirrra noasr. cu cei cle crectrnta pdgin."-.iu'J"pu._ s.sc.37.51.te canonul)..t"..urnutaeltora bani..r mo..-n""ioti...stu (\..la al eual lui ""*ltn.]lt) Iaic sr n* rrini'ce azirnile cere de ia iudei . Spi. punin.ni.'i.juacitor nilor (clinilor) si Risericii rui Du'rnci.tinfa noastrr.iicticat in Biserici. lr.a .t leriferer.a ticin.ui*ln"i.origii fafii tinispr 9i in primul..lniint.ii. (prilejr-rind) poticni'e ..38Laocticeea.da (Can.. ps toti ii nrullu...:'Il"4 pi acest rircru h'r. {igi .sminteali (cregtinilor).!i r Nici rrnul tlintle cci nurnirati in starea preofcasci.i rar {"j:jrr-.^ si pigi_ p*rcu_fiIsi c. .ir ca t'ate ..-ii"ux''ia'aoctorii .".. dacd ar if iar dacir ar fi laic.enit ra cuno.ii*.zi.il.-iisi?asa.! (]. ?i.....'""it (s-a.f...) .... Apost.. Libia ..nia care u . chiar pi dupi hirot.. 2s."a s-. ci gi relatii dt-' alta naturd.revitimltori (f.zc.o'i.i"ii.*'il"i . ." .31_3i." inrimpre de risturnarea (abroearea). J0. . 3.ii ... rlar.irc lor sofii..i.in Africa.70.i"io"..rrr*rrr..60. Iar .. .tist dc crey tenit in IJiscrica crin.esc de a viefui 1e.rintuirii ffiuite apostoresrt. .r i'cumeta ca aceq5f4.:d ?1 Apost.pornind can'nul irisi ee-ri "n t"-"i .-rl..i i. ci pe act.i.l. Se:reproduce dispozifia canonului 4. ZS. sau si-i "tr*tt " f.i".ii se cateri.

clar .nici pe vleo leqe emi-sdde autolitatca dc stat.i episcopi ciiluglri 9i epist:opi ditr clcrul dt. inciusiv episcopul.ncercarea de a o pre- zenta ca nepotrivitd canoanelor apostolice.constatu in r:apitolul XI. cii cpiscopul s.sura luatd prin canonul prezent cu toatd i. dcsphrlifi dc . satt ale'ginCr"r-sedintre necrilttgiiri. ci nutllli pc pr:tc- ticir.Iu:. 3.ca episcopul sir iic rincluit . In fine.sau in pdrerea care .XI .i bunei rirr- duieli apostolice. str dea m[rturie (declarlrc-) cI nu se irnpreuni ntai rnult cu sofiile lor.dintre c:lcricis (Nov. este totu[i in cnntrazicere cu canonul 5 ap<-rstolic. incepincl de pe \:rcmea lui .care intcrzice ca vreun cleric. Prin'rlrmare. 1.\T) f)c vreme ce anl cunoscut ci in Biscrica romanilor s-r predanisit (transniis) in chip (calitatc) tle catron (ctt putere de canon) ci cei ce \'t'(rau si se invredniceascl de hirotonia intru tliacon sau intre presbiter. vrettr s[ aibi tirie .siin demnitatea episcopald.irii) cumpltifii .clecittirziu.piscopii dintre monahi.IB. ace.. Justlnian a inter- zis printr-o lege (anr-rl 531) ca episcopii sa-qi mai pdstrezc sofiile dupl intrarea lor in funcliune.tiniiln .' noi. clsltoriile cele dupd lcgi ale bdirbafilor sfinfifi (ale cle' ricilor). arati cd episcopii trliau incit vi*ta con.ttlit'.ia Cu 150 de ani n:. prin care se mai dispune pentru pritna iatl in legisla{ia bisericeascd.fie rlintre mo- nahi.iirir. in mod oficill altia la 1625 tr{arturi"sircade credinfa a lui Mitrofan Critopulos.i nutnai dinlre uronahi.XIV. adiui convicfuiau cu sofiile lor $i dupi ce srall afeza{i in scaune. tsaptul cii in anul 691-692 a devenit necesari o mf. i)e rrltfel rindtriaia aceastade a se alege c. Dc fapt.i Plnii in vr:rcrrl XIII .APAR. 6.i-a creat-o rnasa credincioqilor despre viafa prarticularii a episcopilor. cu nrotivarea ed un astfel de trai al eplscopilor. c€ea ce determini misura luat.i episcopi casirtorifi.iugala.ri inainte. au existat . $i aceasti iincluialir insi. 1. Mii.i de acunr inainte. (Cod. AcelaEi iucru il interzice .tia cle insofirea (unirea) intreolalti (unrtia cu altul) la timpul cuvenit. dar .e bise- riceascli. 7).-an 535). CANONUI.I DE CEI. linind ca ace$tia sd fie nectisltori{i sau nrircar si nu convieluiascii ctt so(iile lor dupd ce au fost alc. nu se intemeiazir nici pe o lei. in nici un chip tlesficind legirtura cu sofiile lor. 13: (CLERUL INFtrRIOR SIi.surii ca acecil cuprinsi in canonul de care ne ocupdm.otiile lor.V-Vl(Trul. 48).. .i prin novela 6 (novela 6.e alegc nttrnai clin clcrul cilu!'i-tresc. sau pc obiceiul ridicat la valoare de lege.)::i tl C*ronul intefzice convietuir€a cu $ofiiie lor a celor cal€ au fost ale$i episcopi.opiisi {ie alc.tia ttrmeazi si depuni voturilc monahale.nrirrveacuriieXl\: x\" de cincl s-a impus rinduiala ca episc. sit-gi plrirseascil sofia sub cuvint de evlavie.si dintre clerici de tnir -_ in:ti ftiri restriclia dc nrai inainte cu privire la so{iile acestora era vec:hc gi nu a fost sclrimbatii in sensui iu care ea exista astiziinRiscricii. ar aduce poticnire qi sminteali intre crediucioSi. . fie.i de sinod este o cauzi obieetivA care constil in starea de spirit . rrrnrind vechiul canon al acriviei (de. nici lipsindu-i pe ace. cu toate cI de. 1.

care ating sfintelc taine 1i diaconii 5i presbiteiii.r.tri. 5 .ii-"arifitei I ecurntnic.. (.6la En'ira lspania).sofire cu ru.Ec. 13 14 -+. iar sti'ui*d (pcrsistind).ii Apus cisAtorl. (Evr.. 88 Vasile cel Mare) .u curi-tia wielii '.sto- pe c4reva dintre cei sfinfili (clerici) .i i.i: De fapt rigorismur care a dus la ad. sofia sa sub .d9piiri. s6 se Ia cete". diverse ."M# tirziu... 19 Ancira.jain aceastapricina)- cisitoria (nunta) eea legiuiti (rinduita) de Dumn"r!" ""u bd. adice. 27.Prin canonul de faq s. .r:agtc interziccrea ""tiUfiut.dupir aceea.i mdsuia ca .iefuiesci*pru""a.re *" lateriseasci.i aP..imprii. dobindi eeea ce cu i'imi curati (in mocr . pe colo.. adoptd aceea. .irr.26-.tin11 anul 314. VIt.pi.i" r"ii""iti. Jp. 3 0 T r u t a n St g N.il . cdci giasul Evangheliei "t"ige: ceea ce Dumnezeu a-inlpreunat (imperecheat).-p. uu ci' ipodiaconii.5. 3 I l c i .. po"-i. sinodul din (Galia).i'iiir".ca cei "u"u.qetor sfinte.i al (glasul) Apostnlului care invafd: cinstitd este nunta gi 1fit.i trac6 vreun "r.rar.-i. sd lie intri'agi il.i-. lucrind (procedind) impotriva canoanclor lice. ar indrdzni si. 9i intre. a".ptarea ceiibatului ain aprr. I .-viefuind i-p"u- uni cu -solia cea dupd lege."J'g.o. t l I V _ E c . il nici un chip s6 fie oprit de to """irea la o ustfel de treapti. crerici de a se Dupd cum se .6rnul ..j1.. 6 .i". A p o s t .5 . A.5i.r "ur" r.. de s-ar afla pineva vrednic pentru . rar dacd cine'a. si . f" ur"*itc soroace. diuconi 9i ipodiicdrll.ru "pri.ijderea presbiter sau rriacon alungS pe.77.)."*li"oa anul 30.hotf.^ sa sotie.ania ." [ut"r..ext) dt.sinodul ol"-gi"il.: hirotonie intru ipodiacon sau intru diacon..fafi (prezenga sa). "^""-' nutie din Egipt. 4) ..'qi u""*." "i-i. nici cumva s6 i se ceari in tiripul rriroioniei.ri tatd prin fiinfa sa tie...a respin".nu ti'r siiili'a ra insofirea iegali "o p"opriu ociri t".".\post.l. sau intru presbiter :icesta. -.s-a elericilor s_a ridicat chiar unul dintre pdrinfii aicezi prezenfi sinod...-pu"t"ulu"* il{"1"-gl. I C"ngrw.a fite.t^iqgul sivirgirii.zG .r'ri *"i-"r".i lo:pirtin.eoeezareeo. 27).1i afirrnat la inceput i:r sp.iliiuiiror. 72. dinire presbiteri sau diacg$ sau ip-odiaconi. 7.. patul ne'spurcat.-ra ? mirturiseascd ed se va depirta -(re!ine) crc..VI 1Trul.1$g noi sa pizim la *" ii fer cere care s-au.". s5 convietuiascd cu .ie.7A Cartagina. (I Cr:r.tid. femeia? nu c5uta o*zresar.ul sinod.i inferior (p'esbir'tri.. cunoscind vremealieca'ui iu"r.rasci (ca'.zicem .pl. a postului $i rugiciunii. 13.. *ri" lr. si cu ocazia sinodurui discutat problema aceasta... penrru ca si.! prept aceea.. vremc.lujito'ilor (de -cele $inte).s..i: legatu-te-ni ". qi anume paf_ la. er. t."rrti cer de la Dum- Ilezeu. intrunit in diaconilorl oricdrui alt cleric. si se afuriseasci.soliile lo.1.u l upropie tle altar iy.Arles _ln o9).tie din istorie.". lipseas-caae tegitur. predanisit prin Apostoli si care s_au linut chiar gi din vecrrime. opreliqtea'pentru respectir.rlesparti 9' ti).-:.dn ct"ruttll se introduserie pe ici. cici se cuvine.gi in Franfo.".dar it-.-B 1 l .i. 3:r| .t printr_un canori . : (Can.

cind incd 5i in ltalia. chiar tlac6 ar fi om cu totul vrednic.it gi dupi hirotonie.* in tnonahism.ri-i" d" u" fu"" cu acest lel de celibat. ci sd aqtepte.t" cle normald'rinduiate s-a pistrat pin[ in ve-acul aI XIII-lea sau bhiur al -\IV-lea pentru toate gradele clerului. fapt prin care se lasi libere raporturile ilegale. sau ca dupd alegere sd fie obligali i i.rvcmtotuSi in Biserica R5sdriteand o orinduire canonicd prin "i. TotuEi.sinodului tridentin.i"du-sd cea mai veche rinduiaH bisericeasci in aceastd-privin{5. cdci nu li s--a impu.i aib6:tdrie pi in aceea. Prin institulia celibatului se iniuf"g"'"orapleiul de norme legale.iit idi"i" c. celibatul este ingaduit.. pii si fie alc. fiird a se generaliza aceastd mdsurS. dar de atunci ea a incetat ae a mui fi o rin'ttuiald pentru episcopi.ce se cheamd institu{ia celi- batului qi starea celibatard de necls5torit.. episcopilor.i numai dintre monahi.i de Dumnezeu:.b impune celibatul episcopilor in sensul de institufie juridicS. adoptate de autoritatea bisericeascd aplseind. Aceastd fireascd 9i cit se p.tiinfd. cind s-a aiuns la statornicirea rinduielii-ca gpisco. fdrd a-i obliga insa la viald in infrinare sau fdri a lc impune votul monahal al castitdlii. se mai giseau i:lerici.. iar nu in iensuf de stare lasatd ia airecierea episcopilor. ln veacurile urmitoare. mdsu_ra^ntta devenit 1e. ".99 putEa insi -categoric general5 Ei obligatorie. pind ii "Lrl"r al XV-lea. ca sE nu se hirotoneasci presbiter inainte de trei- zeci tle ani. adicd cu ceea ce am numit itrJtitrrtiu celibatului. ralS celibatul clerului'cle toate gradele. ca o:"o*p"r. 9i aceasta s-a regle- mentat prin canonul 48 Trulan cit de neintemeiati este institulia celibatului in genere. In acest veac ins{.! de atunci epiicopito. au cdutat sd impuni -ca normd ge!e.) alte sinoade apusene"Ei unii papi. monahismul. ci doar celibatul. dectt de la anul 1562. ba chiar Ei in Roma.tri s. ai Trebuie sd facem clistincfie intre ceea.14 V-VI (Truf. papa Grigorie al VII-lei a iiterzis cu desdvirEirt cisdtoria clerului.. ci este trecutd intr-o ches- tiune de cons.ii.u . fie celibi.fie pentru cea de cdsdtorit. Oupl """" se permite fiecdrui lnemru al clerului sd se hotdrascd fie pentru stai"o de celi-batar.rt. episcopii erau fie monahi. fie cisdtorifi' Neexistind o rincluial[ canonice prin care se impune monahismul cpiscr]pilor. Se inlelele de Ia sine ci starea de celibatar sau de neclsdtorit nu . ln aceastl a doua formd a sa' ca stare celibatard. i. dar cu qanse schimbdtoare pinl prin veacul XI. Chestiunea raparturilor clerului cu fcmeile nu este reglementati legal. cdrora incd din weacul al Vl'lea i"*p" a li se ingridi iibertatea de a-alege-intre cdsitorie 9i celibat' Cel ai"lii care a inipuS in Biserici celibalul . gi in Biserica Orien- tuff. iar nu ca institufia celibatului. la 10?4. prlin care clericilor le este interzisd cu desdvirEire cisdtoria .purt5torilor parin{ilor no-. printr-o hotdrire . se arat6 destul de iimpede din textul insugi al canonului Trulan' CANONUL 14: (VIRSTA CANONICA A HIROTONIEI PREOTILOR sI DIACONILOR) canonul sfinlilor . inciusiv episcopi cdsdtorifi." .otrie pentru interzicerea raporturilor matrimoniale legale. cSci Iisus . este impdratul Justinian printr-O novel5 din anul 531.

degi cu privire ia deosebirea de fapt dinlre acestea..e.in cazul cliaconifelor. _g$ici majoratul civil. ci de hirotesie. 77 Iieocezareea.i numai pcntru cei din anrrmitc corpuri politice reprezcntative. alteori cel militar. : : . iar in alte. ci virsta canonicA a episcopilor a suferit si ea unele rnodificari. dupa prevederile canoanelor. incd din epoca apostolica'sb cerea virsta de 60 de ani (I Tim. stabilit de legilc diverselc.irsta.in in:prejuriri cclrespunzdtcta- .a lor pi sub virsta aceasta. qi pfin canonul prezent. apoi in mod practic'a fost redusA. virstn stabilitl de lbgile statclor pentru inalfii deninitari. D-uR. gi anurne: potrivit Constitu{iunilor^Apostolice (2. virsta de 40 de ani.ogi. nd poate fi vorba de hirotonia propriu-zis5.. si se fixeze drept virsLi cdnonici pentru eie.. iar alteori cei po- Iitic.ajungindu-se ca prin canonul ib Mc. gi apoi Ia 30 cle ani. prin care se stabilegte c5_presbitcrii nu pot fi irirotoni{i decii cle la virsta cie 30 de ani (can.piul. (Can. s-a orientat. nu incape nici o disiu{ie.) Hristos Domnul s-a . 75 Tnr.nonul anterior. f?l l5 Vr _ VI (TruI.rL. ir.. Numai cu privire Ia episcopi. canonul confirma irotiririle unor sinoade ante- rioare.rr State.1.'ipodiaconilor:. hiro- tonie. sa fie virsta la care cineva poate fi adnris in furrctiunile publice -ale Starului.i la 40. adese- 'la dirlergele Biserici ortodoxe.). dar urc'i . 7L Neocezareea. 11 Neocezareea). 1). s-a {inut la dispozifia carc fixeazi .botezat in al treizecile4 an ..\ Ii)ODlACONII. Ci timpui insl s-a ingdauit primi rr. stabiiindu-se nai tirziu la 35 de ani printr-o Noveli s lmpiratului Jus- tinian din anul 5-16(Novela 123. sau chiar . CANONI-. s-au orientat dupd norrirele referitoare . str se cateriseascir. Pntctica de mai rirziu a tsisericii cu priyire la virsta canonicd a tuturon graclelor clerului.'. 15 lV Ec.se stabileFte la 20 de ani virste canbnich pentru hirotesia.rc_un1 -se-giie.OR) Ipodiacon si se hirotoneasci nu mai ntic de douilzcci tte ani. imprejurdri. 15 lV Ec. (Can.. clar incd nici in -U--p.2).15: (\'IITSTA CANONICi\ . acest act. dupd princi- . 16 Cortagina) .ci virsta la care cineva poate fi adnris in serviciul pr"rblicaL Bise- ricii.virsti care de obict. t rES-'. Pcntru diaconi se lixeazd virsta canonicdde 25 de ani.iai diaconilele de lb virsta de 40 ani (can.ar Ii hirotonit in afara anilor rinduifi (tAri a aveq anii rirrduili). Este cazul si amintim. 5.i nu coboariisub 30 de ani. pentru diaconife...16 Cartaginal F Dupa cum se vcde.lan.. sI nu se hirotoneasci (hiroteseascd). 74 Trulatt. dar gi in aceasti plivinhi.i ..rt sinodului VI Trulan nu se face distinc{ie verbala categoricd intre hirotonie qi hirotesie.i a inceput si invefe: la fel nici diacon inainte de douizeci . sau diaconili inainte de patruzeci de ani. 15 IV Ec. piintr-o Novel5 a aceluiagiirnpirut din anul 56{ (Nbvela'137. i) aeeasta vir:siA se fixeazi la 50 de bni.canonicala minimum 30 de ani.i cinci de ani... 9).dar folosind acelagi cuvint. gi pentru. iar daci cint:r'a dintre cei din orice stare (treapti) clericalS.'Completindu-se ca. Se in{elege insa car.

ptini de Duh Sfint 9i de in{elepciune pe care s6-i rinduim (agezdm)la trebuinfa aceasta. prin felul ln care prevede pedepsirea celor care ar cdlca dispoziliile canonului 14 cit Ei ale canonului 15. Agadar. ser- vindu-Ie ambelor acestor canoane drqpt incheiere.. Aga- dar. cei doisprezece chemind nrulfimea invifdceilor au zis: nu este duph cuviinfd (potrivit) ca noi.ar. cum cle nu s-a' dezbinat mullimea la alegerea birbafilor (acestora).. . iar noi votn stirui in rugdciune pi in slu: jirea cuvintului.7 Trulan. Se tilcuiegte canonul 15 al sinodului de la Neocezareea. pirdsind cuvintul lui Dumnezeu. NUN. Apoi este neccsar a gti. socotesc cd nu era cunoscut 9i aritat. Drept aceea.IARUL $I SLUJBA DIACONILOR) De vrerne ce Cartea Faptelor predanisegte ci .apte diaconi au fost agezafi (instituili) de citre Apostoli.tia.i pe Partnena 9i pe Nicolae pro- lelitul clin Antiohia.dupi canon' trebuie si fie . (Irerpte 6. Tilcuind acestea. in canoanele a.i' . dascdlul (invdfdtorul) Bisericii. ci ci accptia sint cci cdrora li s-a incredinfat purtarea de grijd a trebuinfei ob.i pe Nicanor .ardtindu-se 'ctr Sfintii Apostoli. 78 I Ec. si slujim meselor. iar cei (pirrinlii) de la sinodul din Neocezareea. cd erAu trecute cu vederea vddu- vele lor la slujirea cea de toate zilele (ia impdrlirea ajutoarelor). .i noi.cdci atunci existau doar a €:9i* I '-.' .) i.. $i a pldcut cuvintul inaintea intr. am aftit ci cuvintul lor nu era despre bdrbafii care slujeau tainelor. oare ce fel dc r:rednicie aveau ace.caDonului.. nici numele diaconilor nici al preo{ilor. ci despre slujire (servirea) la trebuinfele meselor.. Drept aceea. pe care i-au pus inaintea Apostolilor .stegti a celor adunafi atunci: ei ni s-au ficut noud micar prin aceasta pildd de dra- goste de oameni (filantropie) 9i de rivnl fafi de cei lipsifi. ttt' Partea finalS a . oricit de mare ar fi cetatea. ci numai apostolii.te: e vrednic de a se rninuna (dc admirat).egii mulfimi.'t .sapte diaconi.20 Laodiceeal . (Can. si se incredin{eze (oricine) despre aceasta din Car- tea Faptel6p(' . pe temeiul aeestora. 1-O). inmulfindu-se ucenicii. curn de nu au fost infruntafi (dezaprobali) apostolii de citre ei.noi potrivind cugetul pirinlilor la _spusa apostolici. nu au instituit de fapt treapta clericald a diaconiei prupriu-zise. potrivit invdfdturii tilcuite mai ina- inte. Cartea Faptelor astfel spunind. ci cei papte diaconi pornenili mai sus nu trebuie sd fie socotifi ca slujitori la taine. ". Sau este oare aceasta rinduirea (instituirea) presbiterilor? Dar atunci incl nu era nici un episcop. foan Gurd de Aun astfel grbie..i pc Tirnon -.ezate de din. In zilele aceleA. b6rbat plin de credinfi 9i de Duh Sfint 9i pe Filip' 9i pe Prohor . 75 Neo.ii' astfel au trecut (au pus) in chip l[mufit c5: . CANONUL 16: (trELUL.cezareea. facem cunoscut (invdlirm) . s-a ficut cirtire din partea elirriqtilor impotriva evreilo-r. . eind au instituit pe cei 7 diaconi. si ce fel de hirotonie au pri- mit? Oare pe aceea a diaconilor? Dar acest Iucru nici nu este in Biserici. privegte direct Ei canonul anterior.16 Vr-W"(TruI.i au ales pe $tefan. cdutafi frafilor dintre voi papte birbali cu buni mdrturie.

J. .5. ci ar aduce ru. pen- tru c5. 78 T'rulan.ine a. .i el .ezafi in Biserici striine firS incuviin$area (invoirea) episcopului proprirr.OR DB CATRIT CLtrRICI) Poruncim. cel ce nu ar. ln vechile noastre pr:avile. sd nu aibl ingiduinfd si fie rinduifi in alti tsiserici fird scrisoare (zapis) de slobozenie (carte dc iertdciune. cleci clerici sacramentali. ZJ IV Eg. 33 Apost. I se zice carte canonicd. 16. generalizindu-se rlnduiala. 1. tocmai fiindca este prevazutii in ca- noane. 75. au alergat la alfi episcopi . pizi (observa) acest lucru de acurn inairrte. In acelaqi sens tilcuiegte locul respectiv din Faptele Apostolilor qi Sfintul Ioan Gurd de Aur.13. iar.i. in ln{e- lesul cd prin ea se dd iertare. CANONUI. plrtrsinct Ilisericile lor. 6 Antiohia.orinduirn.) apostolii $i nu erau instituifi nici episcopii gi nici presbiterii. s4 clericii. precurn qi transferarea nereglementard a clerului. in care au fost hirotonifi.. 47.:VI (Trul. 72.. ca nici un cleric sd un mai poati trece dintr-o eparhie in alta. adici si: dezleagA sall se slobozeste pentru plecare din eparhie clericul in cauz5.supra celui care i-a dat hirotonia (I-a hirotonit). De fapt. care sub cuvint de nlvdlire barbar. cind va inceta pen- . 10. S. 71. scrisoare canonicd.. 18 V. independent de instruirea celor 7 diaconi slujitori ai meselor.o 116 17. i. nici unul dintre toli clericii. 6. 18: (NIIMAI SII. sau ccrp din vreo altr imprejurare s-au rnutat (au enfgrat). 10ri Cartagina) Se confirmd normele canonice care interzic hirotonia fdrf. s6 fie caterisit .ci au rinduit numai 7 slujitori speciali sau diaconi. _ (Can. ca de la luna lanuarie a indicationului al 4-lea trecut. diaconii slnt totuEi amintifi ca treapti sacramentald.de denritere) a propriului siiu episcop. cirora li s-a incredinlat purtarea de griji in opera lilantropici qi de asistengdsocialS a Bisericii.A IARTA PARASIRT]A BISERICII. 42 Laodiceea. 20. destina- fie.earte de icrticiune.:iscrisoare se numeqte obiqnuit carte cirnonicii sau clrte de demitirc.5. chiar in orice treapti s-ar gisi. o!i- nind ci cei 7 cliaconi instituifi de Apostoli nu trebuie considerafi slujitori ai tainelor. chiar dacd nu existau incd preoli Ei episcopi. 1. care cuprindea pe tofi membrii comunitafii. i. i se zice .. 75. CANONUL 17: (CLEITICII SA NU FIE PRIMITI IN EPARHIE STRATNA FARA CARtn CANONTCA) De vreme ce clericii feluritelor Biserici. 19 Surel'ica..i cel care fbrl chibzuiali l-a prirnit pe'el.d. 32. scrisoare de demitere i se zice in infelesul cd i se ing6duie. adici dispensii dc la normele comn- nc ctre nu pcrmit trensferarea clerului. iar prin aceasta se intimpli ca ei si ajungb (devina) nesupu..i au fost a. fdri scrisoare sau carte de slobozeniede la episcopul propriu.. Aceast.6 I Ec.

TZEZE) Se cuvine.58 Apost. s5-. intregul cler . cauza respectir. ca inaintestdtdtorii Bisericilor si invefe in fiecare zi. i$i lucreazi lom-ii mirrtuirea.H. ca nu cumva sX ajungh (in situalia) ca fiind neiscusili (nedestoinici) pentru aceasta. 7 0 .7 5 . . si sc afuriseasci pind cind s-ar reintoarce la Riscrica sa. (Can. pe acesta si nu-l tilcuiasc[ (interpre- teze) altfel decit au arltat (expus) luminatorii gi dascllii Bisericilor prin scrierile lor proprii gi mai virtos intru acestea si se mulfumeasci.123 Cartagina) Canonul impune episcopilor (inaintestltitorilor) obiigalia clea pro- povldui continuu aclevZirulcredinfci.19 Inodicem. CANONUL 19: (CLERUL ESTE DATOR SA PREDICE $i SA CATF. ln aceast[ lucrare a lor. trebuie si ss inleleage inse numai oprirea de la cele sfinte sau suspendareadin functiune.i de frica pedepselor care 6it sa vle. Carrsnul este important cu deosel:irepentru faptul cI aratl valoa- rea Sfintei Traditii. Dar .5 . 3 Antiohia.) tru ei starea (pricina.71. ei trebuie si se {ind mai ales de predania . culegind din Scriptura dumnezeiascS inlelesurile pi judecdfile adevirurilor gi s[ nu treacd (depdgeascd)hotarele cele ce . orientindu-se dupir scrierile acestora..tiin{ei.7 5 . 79 Sardica) : Pdrisirea Bisericilor de cdtre clerici se ingiduie numai din motive de for(d majord. .tin. .i potriveasel viafa spre mai bine qi sE nu fie cuprinpi de patima ne. Prin aceastd excomunicare sau afurisire temporali in cazul clericilor.A) sau nlvilirile barbarilor pen- tru care au fEeut retragerea (din pricina c6rora s-au refugiat).. De remarcat este faptul. Iar daci cinevfl. condifionati de executarea celor dispuse prin canon. 2I Ec. rrl se poarti-r dupi canonul dc fafi. decit alcdtuind cuvint5ri proprii. 5i eu deosebire in durninici. precum pi a celor nefolositoare gi de lepXdat.ta celor vrednice li de dorit. .1 5 V I I Ec. ci luind aminte la invifi-rturl. l i a l9 V-VI (TruI. 2 3M C . insd nunai pind la incetarea cauzelor care ii determind si-gi pdrlseascd locurile gi sd enrigreze.7 6 I E c .i ttopor' cuvintele dreptei cre- dinfe.i episcopului care il fine (re!inc) pc cl.i daci s-ar dez- bate vreun cuvint din ScripturX.i sint puse. sd se abati de la eeea ce se cu- vine (adicd si greqeasci). 1 7 T r u l o n . 75. 121. Pentru ci popoarelc prin irrvifitrrra pomeni' lilor pirinfi au ajuns la cuno. 2 0 . .76. 17 Sardica. sau predania de Durnnezeu purtitorilor pdrinfi.i catehizincinrai alesirr zileie de duminici. pentru a :ru greEi. predicind . ci se prevede pedeapsa afurisirii sau excomunic5rii temporale.Sfintilor P5rinti.. Acelagi lucru sE se faci. ( C a n .A p o s t . so feresc pe ei ca sE nu pifeasci ceva rdu.i sd nu le pirdseasci timp indelungat' fdrd pricini. de indatd si se intoarci la Bisericile proprii. .

Ap.neacaz... 71. se -permite. ^ .etc. desigur el.8J Altos!. Vastti' i"il UorL.-i. a aceluia caie cade r"u p"""uhirii" "". i Alexandrinttl) In eanon este voi6a de caterisirea. dar nimic'-ai -"ti. sd sd.. b"..Z II Ec.. pentril inr.ost..a"liuni . qi o caterisire tempo"ute c"" dintii se aplici-peatru fapte grave. Este cazul si ardtdm insd cd nu orice caterisire produce c6derii din har. Ia' dac5 no i:o. 118 20. 75.pi.-atug" .. atunci sd se tund5 in chipul clerurui. prin faptul episcop striin nu i se ingdduie nici marca*e i.i..5.ronurui pre- i:t:oi:lil zenr.. iO.sdvirgiti'sad definitivi gi per- pe-tud' ceea ce aratd cd existd. 3.ir.irea-respectivilor clerici in rindul laicilor. g.de.i din pricina aceasta au Jost supu.. Mai relevim apoi-e6. cum ri se ingdduie si spuns -. ci numai lipsirea de episcopald.-.-irqeascd insd c'ele ui" inlelege retrogradarea de la episcopat la presbiterat.*n":J" cuvintele: . J sdvir.^62. i. Z0 Iil Ec...". iar de s-ar prinde cineva ficind acest lucru.ri. aceasta. adici nu i.9 Neoce_ -CiiU zareea. prin mdsu.9 III Ec. ci numai caterisirea pentru erezie sau pentru pdcatefectul impo- . ce preferat vielii cereEti.eiJ cd nici unui are.riul unei. sau.."dJ._ te pdrul tuns ln chipur clerului. 74. IZ I Ee. ? IV Ec.dafi (impin9il in starea (rocul) iaicilor.f CANONUL2_0:(EprSCopuLEsrE opRrr sA pRopovADUrAScA IN EPARHTE SrnarNaj ' se nu fie ingiduit episcopului sd invefe in chip obgtesc public) in altr cetate cgge^hu (in mod fine rte eI (n9 *t" .trairri a"'a.-72 Siraiiil canonul rerevd autonomia fiecdrui episcop.. orieare episcop irebuie sa iiua "p"6uu""u piscopului competent.uia. lntr-un aseme. sd hirotoneascd." canonutlsi p".itatea haricd.22 Antiohia.. ca cei au prefuit mai mult petrecerea in lume decit viala.cea cereasca. deqi .nu mai poate indeplini decit siuj_ F3 d" presbiter.ra cuprinsi in-p*ruit"""r"i"..easc5 (lucreze) insi cele ale presbiterului. 16 sin. I_fl..'i caterisirii aErxii"i:il gi pentru tot- deauna-(perpetui). 2l V *' Vl lTrul.. unora ca_aceqtia daci'se vor pocdi.----' r-e'. .(9q"..ire .g. IS I _89...petrecerea in lume) (au (Ca!:.."p..credinfei pe un-teritoriu nesypus jurisdicliei lui.i pentru a predica pe terito_ -* .sdfhcb_ teze de la episcopie. dacr insi spre intoarcere (pocdin!6) reapaaa pe"ut"i p"rrliu care au cizut din rrar_gi s_e lac -pe ei'cu desivir..s5sfinfeasc5sfintu1.mir.i*ero"li- "iu"I tele ei sint cdderea_din harul preotiei ji cono. de buni voie pornind.8I."" .. 36.g. 29 IV Ec.eparhii s-trdine. Deci.. cd sint con_ siderafi in adevArcizuti din har. 78 Aneira."u-j"risdiclia sa). poarte semnele exterio_areale preoliei.^85 .' CANONUL21:(PocArNTAgr REPRTMTREA cELoR cATERIsrrr) cei ce s-au ficut vinovali de grele fdr'ddelcgi (infracfiuni) canonice . -3G Cartagina. sE inceteze de Ia "pir. atunci sd-gi lase pirul sr creascr intocrnai ca iaicii.

ci ii depune numai din orice treaptE preofeascd. SPECTACOLE NEPOTRiVITB CU STAREA LOR) s6 nu fie ingaduit cuiva dintre cei ce se numard in starea preo- teascf bau dintre monahi. 4. celui pe care il implrtigesc cu prea culata cumineclturi. si meargi la alergdrile de cai (hipodrom) sau ia fi" dc fafn (sd ia parte) la jocurile de teatru (irrgne puhlice).sind cu prea curata cuminecitur[. Cici nici harul nu se poate vinde ..) se vorbeSte de simonie ca qi in eanonul anterior. Epistola pasto- rald a lui Tarasie) Hirotonia pe bani. 54:Laodiceea.l- delegi. celor vrednici de darul (acesta). (Can. caiificatd drept sirnonie. Epdstold pastorald a lui Ghenadie. fie orice altfel de elcrici. fie episcopi. se $edepseqtecu cate- risirea ambelor pdrfi. Iar daci s-ar prinde cinet'a astlpra acestui fapt.fiedintre presbi- teri siu diaconi.te. ci ea trebuie datd fir. "uT "r"n ar pretinde c-evaasemlnitor pentru ea. bani sau ceva asenrlndtor.I se inflep[deze. 2 lV Ec. cind ar incepe jocurile cele pentru gntdgire (necuyiineioase). 2 IV Ec. 65 Trulan.* I . 29 Apost. 4. sd se cateriseascl ca un riv- nitor al r5tdcirii . fie dintre episc^opi.i al rdutlfii lui Simon (Cgn. Nu putem Sti insi in ce consta aceasta. sd se cateriseasce. impbrt[. ins6 numai in -bani'sau prer'Szindu-se pedeapsacatelisirii.ire.. adicd a vestitului intru f5r. sau sd inceteze. petttru o ast- fel de irnpdrt6s. 90 Vasite cet llare..29 Apost. Ei a celui hirotonit gi a celui ce hirotoneqte.Zz_24 V_VI(Trul. ca cei ce au fost hirotorrifi pe bani.'dar gi cel ce i-au hirotonit. pentru legaturd cu sfinta irnpdrtSganie. Iar dacl s-ar vidi cineya din- tre cei ce se nurndri in cfer. (L'an. iar nu dup[ ispi- tire $i dupi alegerea vielii (celei preoteqti). 23 Trulan. 5. 22 Trulan.63 Cartagind) i .e. cerind ceva de orice fel.Dar de s-ar Si chema yreun cleric la ttttnt5.45. 19 VII Ec. pe cind caterisirea pentru alte infracliuni nu-i lipseqte de har pe cei caterisifi..62. astfel pomncindu-ne noul invifitura p[rinfilor. 2 Sardica.) 119 triva Duhului Sfint. sir se scoale fi indatd s. oprindu-i cu desii'virqire de la slvirqirea lucririlor sfinte.. CANONUL 23: (OSINDA CUMINECARn SIMONIACE) (s-a orinduit) ea nici unul. sau si se cateriseasci. 57.. -.15.i !e.i nici sfin{enia yi- Duhului nu o impirtdSim (dirn) pentru bani..i clenire.' CANONUL 22: (OSINDA IIIROTONIEI SIMONIACE) Poruncim. CANONUL 24: (CLERiCII $I MONAHII'SA NU IA PARTE LA . si nu ceari ile la cel care se impdrtd. VII Ec.. 75. Se aminte$tc totodatl qi nurnele incepltorului simoniei. In Biserica veche era obiceiul ea clericii si se poarte tunEi intr-un fel deosebit clecit laicii. Simon Magul.

ci o astfel de ntrnt[ rrelegiuit[ sc va .provocau defdimarea acestora Ei demoraiizarca cre- dinciogilor.si p5streze scaunul.i vindcce propriile sale rini. . si rimini nestrimutate la episcopii care le !in. s6-. (Can. nici sd nu facl o altd slujbh (nici si nu oficieze altceva). dar si fie linut departe (si se opreascd) de cele- Ialte lucriri. sau monahali. De asemenea menfionim. Iar dacd in cuprinsul (iniuntrui) celor treizeci de ani. care din ne. nepotrivite cu starea clerieS.elii celei din ne.) Se interzice participarea clerului.5tiinti.}ib'.adar nici in chip ob. adicd de Bisericd pus5-sub cirmuirea unui episcop. jocurile scenice erau irnpreuna- te cu tot felul de manifestdri nepotrivite cu prezenla clerului Ei a mo- nahilor. innoirn gi canonul eare rinduie. ' Canonul ttebuie tilcult finlndu-se seama de faptul.77 IV Ec. pentru cI destuli ii este iertarea unuia ca acesta. dup5 cele ce ne-au fost legiuite nouX de cdtrer sfintul canon. prin Bisericd se inlelege Biserica epis- copald. . li mai ales dacd'stipinindu-Ie (deliriiiicTrr-le)pe ele firl silii le-au cirmuit timp de treizeci de ani. . s-a niscut sau s-ar nagte vreo nein{elegere asupra lor si fie ingiduit celor ce spun ci sint nedreptnfili sd faci piri (si introducd ac- liune) despre acest lucru. InsI este f5ri de cale sb binecuvinteze pe altul. ale fiecirei Biserici (episcopii).tesc (irr mocl publiO nici osebit (aparte. se intelege provincia mitropolitanir sau mitropolia.irea sfinfeniei.. . ci in prima propoziliune a canonului prezent. 26 V .ste (porunce$te) ca parohiile cele de Ia fari (de pe cimp) sau de prin sate. ca s5-i ierte lui nelegiuirea cea clin ne- . in particular) si nu binecuvinteze. Cdci este invederat.tiinfi s-a incurcat intr-o c6s5torie nelegiu- itn (ilegald).tiinf5. iar cel ce pe aceasta nu o are din pricina gre. cum va imp5rtipi altuia? A. . in sensul de eparhie. 120 2t. ci prin cul'intul eparhie din ultima propoziliune. gi astfel . VI: (Trul. nici trupul Domnului si nu-I impdrtigeasci altora.. ci indestulindu-se (mullumindu-se) cu inaintegerlerea. Aici mai relevdm doar. CANONUL 26: (OSINDA' O*"OrU"Ut CASATORTT IN MOD NELEGIUIT) Presbiterul.. cel carc este tlator sd-. cdci binecuvintarea este impdrti.) Se reinnoiesc dispozifiile canonului 1? al sinodului IV ecumenic de care ne-am ocupat la vremea sa.qi monahilor la alergdrile de cai Ei la orice reprezenta{ii scenice. ci ln antichi- tate sau qi in vremea sinodului Trulan. sd plingi inaintea l)omnului. CANONUL 25: (JURISDICTIA BISERICEASCA SE PRESCRIE DUPA 30 ANI DE NEEXERCITARE) -Impreun5 cu altele. la sinodul eparhiei (mitropoliei).

s t .) Canonul reglementeazd situa{ia preo[ilor -astfel care personal au incheiat edsitorie ilegald. nici in cale mergind. potrivit unui oarecare obicei care se line (este in vigoare).32 Trztt: . CANONUL 2?: (OBLIGATIA DE A PURTA HAINE CLERICAI"E) Nici unul dintre cei ce se numiri in cler si nu se imbrace cu haind nepotriviti. in cazul clerultri. 4 M c .i spre iertarea p6- catelor. Iar aducerea strugurilor si fie socoJitd ca o pirgi. itujitorii celoi sfinte ii impreund pe acqtia cu jertla cea fdr6 de silge a iumineciturii (a aducerii lnainte).) t2l 27. spre mulfumire dititorului rodurilor prin care trupurile noastre cresc pi se hrdnesc dupb orinduirea bisericeascX. prezent anrintesc pe cele ale canonului 3 Trulan.TiiSTRCE VINUL EUI. 9i anume. sPre zidirea viefii . (Can. Vasile cel Il[are.am chibzuit impreun5 ca sI nu mai facl lucrul acesta vre- urrul dintre cei sfinfifi (clerici). 2 1 T r u l a t t ' . dispunind ca aceasta sa fie potrivith stdrii preoleqti.21 Gangra) Canonrtl se ocupd de imbrdcdmintel clcrului. : Mdsurile luate prin canonul. nici petrecind in cetate. pedeapsa cea mai simpli din cite se intilnesc in canoane.28 desface. 72. iar mai precis se confirmi cele ale canonului 2? al Sfintuiui Vasile cel Mare. disptlnindu-se ca o de cdsdtorie si se dezlege.7. 1 7 A p r s . ci sir rd- min. se inlelege insd doar suspendarea. clup5 ce se aduc stru- guri la altar. (Can. I N e o c e z a r t : e 2a 7. Daci agadar' vreun cleric ar face impotriva celor . ' Prin afurisire.IARISTIC CU MUST DE STRUGURI) De vreme ce am aflat. ( C t n . se numird -- dacx cineva ar faqe urr lucru ca acesta.3. ci.rorttncite (rinduite) sd se cateriseascI.4 '1p. . iar cei care au incheiat-o si nu mai poatd sdvirqi cele sfinte.) . care se aplicd abia in urma caterisirii. iar nicidecum excotxunicarea sau afurisirea propriu-zis5. 3 .sit (sd i se dea poporului) numai cu (pros- forir) cuminecXturS.ltTCortg. poporul sd fie impirti.i preofii binecuvintind-o osebit (aparte) sX o dea celor ce o cer pe aceasta. . in felul in care ea era deja stabilitd' Pentru abaterea de la aeeastd rinduiali se prevede . 16 VII Ec. . cd in felurite Biserici. iar astfel le impart pe amindorrl poporului. gi c[ nicidecum birbatul nu va avea parte de viaf6 cu aeeea' pentru care s-a lipsit de sfinta lucrare (slujire). sd se afrrriseasci pc o siptdmind. afurisirea pe timp de o sdptdmind. 6 . V-VI(Trul. CANONUL 28: (SA NU SE AI.l doar cu calitatea de clerici. ci si intre- buitt1""u imbric5ininlile care pi sint rinduite (destinate) pentru cei ce --iu" in cler.

122 yJ (Trut. 4..a -(rnai ' irr- Telegrnd'-se cu propriile lor sofii. aea ie"tincit). 30 V - se interzice a se aduce ra altar alte jertfe decit cea rinduiti de Domnul. (Can... I ec.ta generald in bis"rila. gi pluttu i'striinarea si nestatornicia obiceiurilor lor (nrorar.formd de pogordmint prin canonul 41 al sinodului din Cartagi". 15.luim. ardtindu-se cd acel pogo"dmint ni poate fi socotit 6a reg.. acei dumnezeiegti.te cina domneasci. urmind predaniilor apostolice li pnrintelti. am judecat si-i p--og. ca in fclul acesta sd ne arate dlvada desd'ir. un astfel de pogordmint. de a-i aciuce'la ordjire p"in . lZ.ha"i".ri seamE atunci. .D.) .pretext de evlavie. 3 sin. . orinduim ca in nici un chip. pi a necinsti (astfel) intreaga Patruzecinre. crr^ preofii . 5 Ap.ci luma! pentru ingustimea judccdfii ior.ur care (spune) cr sub cuvint de evlavie s6 nu arungi propria'so1ie fi G I:::*ry:!" rnult{-gcit)celeces-auorinduit.. care interzice clericilor s5-Ei abandoneie sotiile sub pretexi au n. 1. Dar aceasta re-am fdgrduit-o 1"on"".a. l0 Gang. nu pentru art- ceva. Aler.-Lrilorior). i"uqfru celZr iipsili in'generr\ precum gi clerieilor CANONUL 29: (POSTUL MARE SA FIE TINUT TN TNTREGIME) canonul celor din cartagina rinduie.. in afara (cu exceptiar) unei zile din an in care se sdvirpe. fblositoare riseriiii"in u'ell'6.. 89 TruI. (Can.p"ru din {inuturile barbare.ryin_ua se dezlega ioia -ultiurei s5ptdmini aitt putt. 16 Tim.tratdm cu pogoramine". se anuleazi prin nrezentul canon. chiar qi sub.ar pe noi nimic nu'nc indeamn5 (cleterrnini) sd pirisipr asprimea. 60 Laucl.) 29. folosirrcl ae t u..""ri" li se face nu- mai finindu-se seama de inapoic-reaEi de'Iipsa ror a" i"tur"e"re.r"ecirne.iar fri" i""irta p"i"i. dispunindu-se ca in eazur cind !e of"" itr"liiii sd fie considerafi drcpt pirgd! care se distr-ibuie la altar."o'acfiune clireetd. gi 1le Bisericii barbare (din pirlile barbare).-orina. 69 Ap..te ca sfintele altarului si nu se sivirgeasci decit de cdtre oameni care postesc..teritorii a-supracArora Biscrica nu-1i putca clgcit cu greu exercita controlul siu.orimint (am socotit id-i .ru "o g...ea Bisericii. aceasti "o.iim "i . se indepirteazd (se relin) cle la im- preunarea intreolalti.) .. 4I-4T Cartg. g. gi desi- qur ^d9imposibilitatea. care ar nesocoti nurnitul cunon. 4g Tntt.. dat fiind cd sc gdseauin.i. pentru oarecare qricini (ctrvenite conditli). ceea ce in mod exceplionhl qi clin considerente locale s-a ingddr-rit sub."-p. "a ""'viefuiasc6 im- pre-u15 cu acelea.. Prin derogarea de la canonul cinci apostolic. (pe a-locuri).E BAR- BARE) Vrind noi ca toate si se facd spre zidir. clericitor -a"..'4 Cartg.it6 a fi_ giduinfei lor.pariltr-.o1ior.. CANONUL 30: (CELIBATUL PREOTILOR DIN PARTII.a a" a" sofiile lor. tiaci'ei cugeti cE se cade sE treacx peste (sd nesocoteascd)'canonul uportoii".

inviind (Iisus). Apoi .se administrau chiar unele dintre taine pentru tiau sfintele.tinteriorul caselor."ta "".I-ll. 72 sin. 26. merg impotriva (se opun) predaniei apostolice.t. Aceste Pariiclise care se g-iseau dupd cum "i." Aceasta a fdcut-o smulgind din rid6cini o alti erezie vltimd- toare. i-a predanisit a amesteea vinul cu ap6. : *r9*r . ..' s-a luat misura interzicerii oricirui tet ae stuiUa in aceste parlclise.' fi.ile iur. ardtind (Iisus) ci gi cinil a alezat tainele . clericii care liturghiscsc sau boteazi in paraclise' cqre se gisesc iniuntrul caselor. 70 Cartg') Se intcrzicc oficicrea sfintelor slujbe in paraclise particulare' f5rd ap"oba"ea episcopului local. nu a bdut apd ci vin.TAICU APROBAREA EPISCOPULUI) Orinduim ca. f5rd invoirea episcopului' CANONUL J2: (LA SFINTA 'IERTFA VINUL SB AMESTECA CU APA) De vreme ce a venlt la cunoptinfa noastrd.Din care pricind oare. a alcituit cuviniul pornenit. ci dascdlul (inr'5!itorul).. 3 1A p . pentru ca si nu mai fie stdpinili . i. s i n . Drept aceei.i cind. 29).si se cateriseasc5. ci in lara armenilor. daci t'reun cleric nu va pizi acest lucru in felul acesta (aqa).. . ( C a n . pe care le avea Biserica.-cbci de vrerne ce sint unii care folosesc apa la taine. 3 4 . cei ce "e"iti"r"-Jertfa cea nesinger6asS. ardtind ampstecareasin- iet"i li a apei din cinstita coasti a Riscurrrpirltorului li lllintuitorulrri iostru Hrisios Dumnezeu.32 V-VI (Trul. 22. inviind a asternut (a pus) masi sim- pli qi in afara tainelor. 58 Laod. 7 . he cult reglementare. si tacd aceasta. slujbe sau eredincioqii c"""Ji addposteau. 7 8 .si de acum inainte de negtiinl6. iar pe de altd parte.te (produce) vi_nng_a95. sint nTai ales p-aracliseale a$ezimin- ietor tetu"ite cle asistentd social5. a folosit (dup[ cum) zice: . 7 a s i n ' V l I e c ' . CANONUL 31: (iN PARACLISB PARTICULARE SB POATE SI.. surpind invititura nelegirritX a unei astfel de erezii aritincl ci aceia (idroparastafii).sau carc e-rauangajati in serviciul lor. bin aceista socotesc ei. Ioan GurE de Aur. ln eie se ofi- . 5 Antioh. dar vila na.i.spune acestea: . pe de o parte. cind ar tre- bui s[ sL sivirpeasci iertfa cea f[ri de singe. I V e c . aduc la sfinta masd ngmai vin. autoritatea episcopali.II NUN. intemeindu-se ei pe dascXlul (inv6!5to- rul) Bisericii.) 123 .i Bisericii sale in care i s-a incredinlat eir- muirea paslorali. Pentru ca totuqi s5 se afirme. descoperim in chip ortodox cugetul Pdrintelui: Existind doar de tlemult. (armenii). * . 5 9 T r u l ' . prin tilcuirea la Evanghelia lui Ma- teii .totrl. pentru ca nimeni si nu evite bisericile pr-opriY-3isq -to"uS. 6 G a n g ' . a5a c5... ne- "-"ri""i"au-l pe acesta cri ap5. Mt. vitd-etoa"ea erezie a idroparastalilor care in jertfa tor foloseau numai ap5 in loc de vin. acest de Dumnezeu purtdtor b6r- bat.Din rodul yifei(( (Lc. care (singe) s-a virsat pentnt a da viafd lrt- mii intregi gi pentru rdscumpdrarea pircatelor. cu invoirea episcopului din locil accla.U.31. care. (incit). ar rds- turna aducerea apei la sfinta iertf5.

si rosteasci. 3.i se a. s-a _tot fr&nrintat pin.iJd {inut la Tvin. decit numai au"a "rl""ul ca accsta . ca dc acurn inainte si nu le fie pe. adicd piine .scau'ur Bisericii lerusalimitenilor.-$i . VI (Trul. g1 TruI. i. astfef orinduii.. JZ Cartg." i*irrt"ozi.-. eare savir5eau sfinta . temclie.ti. sE caute la neamul celui ce .a dreptei credinfe Ei a br-rneirincluieli ii gi*ri"i.latt-. fie ci s-au n5scut din si_i inainteze slu- strhmoii pi"o1i ii" "a "..'-" di. arnrnrii au introdu.^.. d.i'. sfintul potir si ro'piinuurci a din .. ca ..rlrr- von.* git taina.ri ""t"". cdci chiar si racob fratel dupi trup. Ap. sfinta jertfd nunrai vin neamesteeatcu aoi:r. am preuni.l . si ca inrroind eele preilanisite. cleclaratfor- mal mottofizitd.i i.i care ne--au pre4anisit in seris tainica lucrarc sfinfitl.i cornbatc practica lor ca eretieil. amestecind "i""r'ri "u apd. De atunci incoace..i- riir. nu face (rucreazi) dup' rin- duial-a predanisitd dc citre apostoi. s-tipines.$i.inovafiile" care s-ar introduce inrpotriva prcclaniei.. jtur-1o"c. ce aduce "*l"l jertfa cea preacuratd.t"to canoane...'oiesc a inainta pe oarecare in cler. _ pc aceltia jitori biserice... ea la cere sfinte sr nu se aducr nirnic mai mult. b.iririle sinoclrrlulIV ec.i "ona*rrrria .rtdrc{i .se ingiduie vreunuia dintrr: tn!i. Iar daci vreun episcop sau presbiter. cuvintele cele dumnezeie. CANONUL 33: (PREOJIA NU SE nTogTENEgTE) De vreme ce am cunoscut ci in fara armenil'r se ri'd'iesc (se in- troduc) in clcr numa.i citefi ai durnnezeicscului loca$. _ cei ce incearcI sX faci aceasta urmind obiceiurilor iudaice. pre'i'rzind pentru orice cleric care gi-ar insugi-o.=91"onul Jertra nurnal cu apd s. prczent sc opune iclroparastafilor..i t.i. $i cuvio$ii pir.J.i c. Dar nici si nu."il d" . ci ispi tindu-i dupi rinduielile (no'nele).*e obiceiuri ale lor proprii in rinduielle bisericeqti inire ca. ce au fost agezatei. Biserica st5p. pedeapsacaterisirii. pe . precunr si insu.-. iar unii dintre ci cttar . ..inti care s-au adunat la Cartagirra. . a cotrdatnnathot.) Dupi ce sinodul IV ecumenic a eondamnat monofizitismui.i. ca pri'rul cr- ruia i s-a incredin{at . ca Ia dumnezeiascaliturghie.rtii chibzuit iru_ ""io"iu. 124 V . decit trupul-..si'.. predanisit.. a clrui faimd s-a rlspindit i" ToLoigu lume. 4. ca rlupi rindrriala celor num5rafi in cler.i cind r* dn"i'igo.inc5 in fiecare Bisericd in care au strilucit luminatorii duhovni- cetti.ti. ca vestind nedesivir- (Can.eazi cir.zeu. al lui Hristos r)umnezeur nostru.pt. poporurrri ". atrag limurit luarea aminte.ru.i-sirrgele Domnului. canonul subliniazd valoarea tradiliei sau precra'iei apostolice.initd qi de tendinfa de independenF fati ae Biserica 1T". dacd ar fi vrednici si se numere'in cler.gi d9 ggam preofesc. gi vasile ar_ hiepiscopul Cezareei. si sc cateriseasce._..."$ Impe_ riului-Bizantin.i din vin.i vin amestecat cu api.._te- (se !ine) aceastd rindrriaif .

) Se combatc qi se interzice tot o practicd armeneascd. ci chiar Ei acceptare practicf. si cadi cu totrtl dintr-a lor treaptd (c. ariitindu-se cd numai tunderea cle- ricalir inclrepta{egte pe cincva sd se numere in rindul clerultti 9i sI inde- plincasca fr-rncfiile clelicitlc. in cazul clericilor qi monahilor. este socotitl de gravitatea crimei . 1. nici intre elini. s6vir.easci fie lucrurile (br-rnurile) aceluia.i pedepsitS. Se mai vorbeqte in canon de tundere.i insu. iar nu tunderea monairalS.lstor. 75.. dacd ar fi gisifi unii clerici sau monahi. Cu toate acestea. ca qi a celei bisericeqti.duim a pdzi ca. IV ec.) 84.76 Ap. si se afuriseasci. ereditatea de cast5 la recrutarea clerului. L-II) Atit conspira{ia sau uncltirea. nici intre sclavi. 14 sin. 78 sin. dupi cum rezultl ... a conspiraliei). Cum acest princil. apoi cu mult rnai virtos se cuvine a se apira (interzice) sd se faci (intimple) aceasta in Biseriea lui Dumnezeu. fie intinzind capcane (curse) episcopilor sau clericilor cclor itnpreuni cu din.IV ec. Prin urmare tunderea monahald nu este un act prin care cineva intri in rinclul clerului. si ia sau sd-. fie . prin care se intelege tunderea clericald. 18 IV ec. ea. cit -si tentativa de uneltire impotriva autoritdtii de stat. care a influ- en{at uneori Ei cirmuirea treburilor biserice. cu caterisirea sau cu indepdrtarea din treap- ta in care s-ar gdsi.indu-se din viafi un episeop aflat sub scaunul siu (. ci\NoNuL 34: (oSlNDA CONSPIR. Iar dacd s-ar priude cineva fdcind impotriva celor ce s-au scris mai inainte.. Ei anume. era firesc ca el sd fie osindit. si se invrednicette de tundere clericaltr gi prirnqte in mod canonic bine- cuvintarea de la propriul sdu p. 70 Cartg. istoria a inregistrat 9i in alte Biserici de mai tirziu. cf. 5 Antioh. $i noi ne strf. potrivit mentalitifii laice de castd sau de clasi. a acestuia. fic uneltind. sau a orticirii (a urzirii. gi deci monahii -simpli nu fac parte din cler. CANONUL 35: (PASTRAREA BUNURILOR IERARIiILOR DE- FUNCTI) Sd nu fie inglduit nici unui mitropolit (cuiva din tofi rnitropolifii). fie orticintlu-se. (Can. (Can. nu numai incercdri de afirmare a acestui principiu. aceea dupi care s-a introdus in Biserica armeani.ti..tc limurit canonul prcofesc. sin.\IIEI SAU A UNELTIRII) Inci ri aceasta orinduie.i din cele spuse de Balsamon tn corrrentariulacestui cftnon.). care nu face distinclie nici intre iudei. qi nici intre stdpini. .riu era potrivnic invS[iturii de bazd a Bisericii.ii. ir-tclusiv impotriva oricdlui membru al clerului.5Laod.V_VI (Trut. faccrii de cete) 9i de t:trtre legilc cele din afari (de stat).. 31 Ap. 74. 13. daci se opregte cu totul flrdelegea de moartc a uncrltirii.sub juris- diclia sa). (crima conjuratiei.

usalimitenilor. sin. sin. CANONUL 36: (IEIIARHIA SCAUNELOR PATRIARHALE) Innoind cele legiuite de c6tre cei 150 de sfinfi pirinfi. ie"aaJ"s. canonul 28 al sinoclului IV ecumenic. gi ile citre cei . 24 Antioh.. predindu-le pe toate episcopului care va fi hirotonit (rinduit).u. gi s-a continuat prin .ri- rim). ca pi acela.i s" agezein ele cu starea (calitatea) sa preofeasci..noi pizind prefuirea . Ap.ase sute treize'ci care s-au.) Canonul nu:face decit sd extindd'9i privire la mitropolili dispcj. De aceea canonul prezent nici nu spune cd hotdrdqte ceva nou."care incd de li sinodul IV ecumenic au dobindit titlul de patriarhli..i cinstirea prcofici. ZZ. t" url scaunului Ro- rmei.. 20t 2. Alexandria. cetifi a alexandrinilor. pini la inaintarea unui alt cpiscop.) ' Irentru a se curma definitiv pretenliile neintemeiate ale scaunului romanr se stabileste din nc. 7. gi dup5acesta. Si ii anurne' prin hotdrirea care conJerd demnitate patriarhal[ tuturor celor cinci scaune principale ale Bisericii. deopotrivd (egale).5 sin. apoi al Antiohiei. II ec. 126 36.i impiriteascd cetatd. J. noma.. IV ec. ci numai cd inno- ieEtecele ce s-au lcgiuit ntai inainte CI\NONUL 37: (SILA NU IA PUTEREA trpiSCOpALA) De vrerne ce in osebite vremuri s-a intimplat ndvilili barbale si pricind ttrut..arii s-a ldcut prin canonul'B al sin.te lI asa 1="ou:!6 ca' -cetdfi au ajurs itp. 6.acelaaIcctifiiier.) 4e Bisericii hii. 26..ca-in lucrurile cele bisericegti.le va pistra pe acestea neimpufinate. 81 Cartg.. (Can. I ec.. Fi-. intrunit in calceclon. 2g sin. ca scaunul constantihopolului sd aibi parte (si beneficieze.rr.d astfer. 40. inainte -tle stitdtorul (cpiscoprrl) unci astfel cetifi si 1u fi putut si ocupe propriul siu scaun'si . fiind aI doilea dupi acela (can.cuprinsd in eanohul 22 al sinodului IV _c_u eiumnic. cici atunci rnitropolitul.' afar6 numai daci nu au rimas prcofi in Biserica aceea. si vrind . referitoire ia inaa- . in orclinea ardtatd rnui . Constantinopol. dupi obiceiul care se (este in vigoare) si faci :hirotoniile gi sd indeplineasci toate cite line se cu- vrn eprscor)ului' ... in mod clar gi compiet. netrecuti in texiui "i""""J". zifia.vechi. rv ec. II ec. sr se bucure) de intiietdfi (plivilegii.'28 sin. Aceastd ordine se fixeaz. 2. icrarhia onorifica a principalelor scaune episcopale.toririle clerului de a pdstra neatinse bunurile rdmase de pe u"mi epii"o- pilor defuncfi.'si se facd tot atit de mare. orinttuim (h.. si ca astfel. (Can.*ut. Antiohia si Ierusalim Inceputul ierarhi-. 37 V . preeizinclu_se printr'-o hotirire a rrt'eiuiaqi sinocl.. tlin aceastd pricind. care s-au adunat in aceasti de Dumnezeu pizitd . VI (Trul. aupa "u"u "i se numere scaunul ma1ii. lV ec.rru "uro. ei si stea (acelea) sub paza cleruIul Bisericii al c6rei intiistdtitor episcop era cel ce s-a'sivirgit.

38.6. Cici ingridindu-se asprimea (limitinclu-se rigoarea legii). aclici sa'se acomodeze acesteia.te (rasfringe) irotarul cirmuirii. chiar daca timpurile ar ziidarnici exercitiul acesteia.te vechiul principiu dupd c:areorganizatia bisericeasci trebuie sd find seama 9i de organizarea de.i osteneala iubitorului de Hristos pi binecre- dinciosului nostru impdrat s-a mutat (a emigrat) irnpreun6 cu poporul stru din numitul ostrov. ln r:anonul 17 al sinodului IV gdsim exprimat literal acelaqi principiu.i si fie statornici si lcgiuiti toatS cirmuirea care vine de la ei.saca ei si facd in mod canonic si hirotoniile ose- bifilor clerici. I e c . 7 7 .) 127 (cdutind)'ca in nici un chip obida (apdsarea) pigini sE nu lucreze spre paguba drepturilor biserice.).i orinduirea lucrurilor bisericegti sb urmeze alcXtuirile politice (de stat) . i CAJVONUL39: (AUTOCEFALIA BISBRICII DIN CIPRU) De vreme ce din pricina ndvdlirilor (impresurdrilor) rrarbare. robia pigini pi pentru a se supune in chip cinstit sceptrelor preacregtinescu- lui stat (stipinirii preacreEtinegti). ca acei episcopi. (atunci) .) . tZ sin. 18. fra- tele gi impreund slujitorul nostru Ioan. {inuli departe) de orice pagubi (prejudiciu). 7. I I e e. I V e c . sa fie considcrafi in deplinul exercifiu al drepturilor care li s-ar cuvcni. nici extensiunea jurisdic{iei. sd se organizeze Ei corespunzdtoarele unitafi adminlstrative ale Bisericii. aqa incit tn cadrul unitdtilor aclministrative ale sta- tului. $i noi p5zirn canonul agezat de pirinfii nogtri. IV ec.ti. III ec. ... ) Se contirmd qi se innoie. CANONUL 38: (UNITATILE BISEIUCI1STLSA SE RINDUIASCA DUPA CEr. 77. 7 s i n . Ap. (Can. stat. 2. care din rnotiv de forfd majord nu gi-au putut ocupa scaunul pentru care au fost aleqi. 39 I/-VI (Trul.se plzeascl fbrd innoiri intiietifile date (privilegiile .ci s-ar reinnoi de acum inainte (in viitor'). ca cei ce astfel au fost hirotonifi. 3. 1 8 . nu se rnfugine..prin purtarea de grijl a iubitorului de oarneni Dumnezeu.. sau da. .i foloseasci (sa-Ei exercite) in granifa proprie pu- terea (autoritatea) de intiistitdtor. ca sd se slobozeasci (elibere'ze) dc.. nu s-au agezat in scaunele lor. inainte stitrtorul (elriscopul) ostrovului (insLrlei) ciprienilor.E Dlr OBSTE (STAT).9 sin. 29 sin.Se rincluieste. .Antioh. din pricina aritati (navirlirii barbare). I ec. de nevoia vremii. . 15 sin. -:n soco- tim (hotdrim) ca sI. gi sd-. 36. a. cA imprejurArile nu y:ot sd le stringi nici competcnla legalS.te. 4 .3 s i n . 2 8 s i n . 6 . dupd principiul.ti (can. ( C a n .78 Ancira. . Ciril AIet. si fie apdra{i (protejali. gi care.i ob.. in eparhia (n'ritropolia) de Ilelespont. cel care rinduie ast- fel: daci vreo cetate s-a reinnoit plin gruterea iurpiriteasci. am stabilit impreuni.IV ec.

tere gi cu judecatE. Si fie a.eazi fecioria.i episcopul cet6lii acesteiaa cizicienilor. 17.. spu- nindu-se inaintestititorului pomenitului rustinianopol. gi cd se insistr in mod sr:ecial asupra indetoririi de a se pdstra vechiul obieei..) Canonul lcglementeazii o schimbare surveniti.te si intre sub jugul monahal nu mai rnic decit de 10 ani.34 Ap. pe t'ci carc ipi aleg viafa singu- ratici (monastici). a. sd se hirotoneascd . 1B).lI ec. dacd a irnplinit al .37. 6.i este fdcut cu cunoa. gi incr sporindri-le insr numai. rinduiala prBclani..i in privinla ispitirii acestuia. dupi implinirea minlii (dezvoi- tarea deplini a raliunii). s-a refusiiat idtii- stdtitorul ciprului.stfi noui de cltre Pdrinfi.._totusiunrrind noi pildei (rinduiclii) celci pentru viduve . ca. ... . nu trebuie sd se inleleagi altceva decit cd aceste drepturi i se confeid doar cu pri- vile la mitlopolia Helespontului. sin"IV ec. 3. gi care inrbrifi. de citre sinodul de Dumnezeu purtdtorilor pirrinfi adunafi mai demult la Efes.clin pricina inva- ziei arabilor. remarcdm faptul cd. Dar fiindcir .i) firr de vrcme.inaintestititorul avind . sin I ec. gi dupi vechea datini + sd se hirotoneascd de cdtre proprii sdi episcopi.ta lor.in situafia Bisericii din Cipru. arn stabirit prin-asemrhare (anail .i cI pre6 iubitorul de Dunrnezeu episcop. glrsuiegte. Zg. 9 Antioh. prin conferirea unor drepturi egale cu scaunul Constantinopolului. ci si pizim .gte(apreciaz6) ci este mai folositor aceluia. pe teritoriul cdreia. str-i sporeascb timpul pentru intrarea (introdu6erea)'9i ipezarei lui iri viafa monahalS.ezat in acea (cetate) si fie inainte stititor tuturor celor din eparhia (initropolia) helespontinenilor.aptesprezeceleaan. cici cu toate ci Sfintul vasile cel Mare in sfintele lui canoane (can. .7.\ PENTRU INTRAREA IN MONA}IIST. VI (Trul. de sub nunritul dc Drunnezeu iubitorul ina- intestititoml (episcopul) Ioan.2 sin. asemena tu- turor celorlalfi episcopi. prin retragerea tlin zgortro- tele viefii. (Can.i de Durn- nezeu purtitorii nogtri pirinli au judecat (stabilit) sr se pdstreze obi- I ccirtrile cele din fiecare Biserici. sI se nulnere in ceatd (star-r'afecioarelor).adar cel ce voie. cind aceasta este cleja statornicd .vcchile privilegii. este (un lucru). pentru timpul cit durcazd schimbarea aritatd in canon. 1:18 V . noul lusiinianopol si aibi dreptul Constantinopolului. cd cea care se aduce pe sine de bunx voie lui Dumnezeu.8 sin.. foarte mintuitor. Trul.i episcopul cetilii cizicienilor. . asigurind intiistdtdtorului Bisericii acestea. aga ci (incit) atunci se cade a prin:i mirturisirea (votul) r'iefii celei dupd Dumnezeu. .i in privin.. dacd socote. III ec.. de citre care daci cere trebuinfa.i pentru diaconife. . 36. CANONUL 40: (VIRSTA CANONIC. scaunului principal din Cipru. Este utii sii.1) ' De vrerne ce a se lipi de Dumnezeu.se cuvine ca noi sl nu primim fdri ispitire (. x{en{ionim de asemeneacd in canon cuvintul eparhie se mai folosegte incd in sens de mitropolie.) conferite) scaunului rnai inainte numltului birbat.

Ei pe aceasta o fixeazd la 10 ani" insd numai uzind de mare pogordmint Ei strdduindu-se si arate c5. adicS a depunerii voturilor monahale. Principalul act de schimbare a stdrii civile este cdsltoria. s6-[ insemnim cu binecuvintarea harului ca printr-o oarecare pecete. (Can. 8. Pricepind qi noi desivir. vizind cI Biserica a devenit mai puternici prin harul dumnezeiesc. $i cd merge inainte.40 v-VI(Trul. in BisericS. De aitfel.fixatl de autoritatea bisericeasci virsta intrdrii in monahism. virstf. trebuie. ca si nu fie prea nepdsdtor.i decit cei care au atins majoratul matrirnonial.cunoaStereEi cu judecatS(. adicd mai tindr. 9). iar nu ca . ci in mod norrnal cel care urmeazd a intra in mona- hism. se hotdrisc in deplini cunogtin{d de cauzd cu . votul monahal nu poate fi primit decit de la acele persoane care au ajuns la dezvoltarea deplinl a ra{iunii. 'apostol Cici este scris de durnnezeiescul (I Tim. acest majorat era fixat uneori in {5ri1e din bazinul mediteranean.) 129 logie).i la sdvirEirea actelor de schimbare a stArii civile..la 18-20 de ani. in func[ie mai ales de climd intrucit aceasta determind maturizarea mai rapidd sau mai inceatd a tinerilor.. ci chiar in ridul cdlugdrilor. care se stabilegte dupd {dri. se poate mai bine dezvolta duhovnicegte.i la acest act si fie adrnigi numai cei care au implinit virsta de la care sint admi. trebuie s6. incepind cu virsta de 12-14 ani.. este virsta minimd la care cineva poate intra in monahism. 74 Trul. pentru cei ce gi-au ales viafa monahald. aqa incit de aici se ptrate stabili principiul cI nurnai cei care sint socoti{i majori pot fi primi{i in monahism. deci nu in ministire ca simplu vieluitor sau novice. vdduva la 60 de ani si se numere (aleaga). In funcfie de aceste considerente. spre statornicirea in- tr-insul. zisul an (virsta ardtatd). Astfel. 706 Cartg. gi care astfel. fi ajuns la maturitate. poate si difere dupd fari. este firesc ca . cineva intrind mai devreme in mindstire. 6. actul intrdrii in monahism fiind echivalent cu un act de sehimbare a stdrii civile. iar s{intele canoane au predanisit ca diaconifa si se diaconeasc6 (aEeze)la 40 de ani. dar in mod obiEnuit. 79 sin. 5. si"i. Al doilea lueru imporlant de care se ocupd prezentul canon..24 Vas. pe cind in fdrile nordice intotdeauna a fost fixat cel nrai devreme incepind cu virsta de 16 ani. Intii se enun{5 principiul care trebuie urmat intotdeauna in aceastd privinf5. De aici rezultS. in ce privegte virsta pentru intrarea in monahism. 15 sin lV ec. gi poate astfel sd se hotdrasci mai repede la alegerea vielii cdlugdreqti. De aici se vede ed virsta minim5 de 10 ani. 5.it acest lucru. c. 44.Mare) Canonul stabileqte o primd orinduial5 rezonabilii. gi sd nu ziboveascS' $i mai virtos s6-l impingem cdtre alegerea binelui. gi prin aceasta s6-l indemndm pe cl. I ec. apoi gi tdria 9i rinduiala credinciogilor in {inerea poruncilor dumnezeiegti. gi la incheierea acestui act nu sint admi. arn orinduit dupd dreptate sd inceapi nevoinlele cele dupi Dumnezeu degtab.. este socotitd vlrsta de la eare cine'ra poate fi primit ln mfn5stire ca simplu viefuitor. Iar aceastii rnaturitate este identicd cu ceea ce se cheamd majorat. I-II. gi anume cA. care fireEte.

cle accea canonul dispune c[_episcopul are dreplui sd aprecieze cricd este cazul si mai prelunseascd tirnpur. nu trebuie acceptate nicidecum la virsta minimd prevdzutd pentru acestea. seama de faptul cd din canonur ig d si. cle la 12 ani.. iar tund. apoi cd virsta primirii in ceata sau societatea diaconifelor s_a fixat de canoanela 40 de ani (can. De fapt. se infelege. In canon se arnintegte-cd Sfintul Vasile a fixat virsta cle 1? ani pentru primirea fecioarelor in ceata sau in societatea speciald a acest. DUT preculll. iar'cAsaioria de la 14 anl gi in cazuri excepfionale. in cazuri excepfionale."_ zultd cd el fixeazd la 16 sau 1? ani virsta primirii ca novice. in viafa calugireaicd."il. "J intrarea in mi- ndstire. se putea face la virsta la care se putea incheia cdsiitoria. Similitudinea c-eastaperfectd intre cele doud feluri de acte.a.) ToTal propriu-zis.ispitirii". iar pe alti pirte intrarea in mindstire Ei apoi intrarea in monahisn. adicd in jurul anilor 40_b0.normelor clreptului romano-bizantin. pavel.ereain monahisrn gi depunerea voturilor. la virstei d. canonul aratr cd in Bisericd pen_ tru fiecare stare existd rinduieli creosebite. deci intrarea in monahism.in epoca respectivd o analogie perfecti intre cele doud feluri aparte de acte.cd respectivii nu pbt duveni monafii propriuiiisi.iar alfii mai incet. intocrnai ca .'ci clin contrd. aup""". 9i cd abia de la aceastd virstd putind fi primit in rindul celor care se pun la iDcercare timp de mi'imum patru ani (can. mai devreme de implinirea virstei de 14 ani.l ou-" de rindu_ ielile care se referd Ia -stdri cleosebitede cea monahald. s-au fixat rindu- ieli inscrise in canoane Ei cu privire la monahi sau la starea monahalA. pri. ar-nindouiirepreientincl schimbar"i a" fapt a stirrii civile. Lnii se dezvolti si ajung la maturitate mai repecle. tot la fel nici intrai'ca in rnindstire si nici depunerea voturilor. .pen_truintrarea in monahism. aceasti rinaiiati .itirsa viaia mona- hald. invocarea rind..^.io . trebuie observatd a- oricind. dacd se cere de citre cineva..: punerea voturilor..). .Trul.uielilor respective nu este de naturi sd plecleze pentru coborirea limitei de virstd in cazul monahilor la 10 ani. ele pledeazd pentru fixarea unei virste mult mai inaintate ca virsta-minipS. Prin urmare. exista.ti aceea.e.visite.1p_Iy qc)... si anume' pe de o parte rogodna qi cdsdtoria in viafa raicd. ai dezvoltarii pina la rnaturitate a celor ce doresc a irnbr. urmeaz6 cd. $i cle fapt intrarea in minastire are carac_ terul corespunzator u4ei logodne. iar cle cdtre Sfintul Ap.Prin menfionarea acestei rinduieli. nici logodna. s_a statornicit ca in rindul societdlii vdduvelor si nu fie primite clecit I'emei care au implinit virsta de 60 cle ani. qi i" g. are caracterul corespunzdtor unei ciisdtorii. fiindcd practica a ridicat-o la rangul unr:i principiu c. 41 . r3b 40 V .. finind.. nici cdsdtoria nu sint obligatorii la virsta nrinimi la care ele pot fi incheiate. idica at incercirii.u permanentri plicare concretd. care nu inseamnd clecit inceperea schimUXrii ltarii civile ca si logodna.oi- "n_ turilor. VI 0rul.chiar de lai ani. {inin..gi ca. cici tocmai ca gi in cazur logoclnei gi a cdsdtoriei. .. prin care se schimbi stirea civild.". a_ . se putea face. cu privire la fi potrivit carbra logoclna se putea incheia de la 10 L4 ani..Totugi.. prin analosi". -. .l.j s zinta confirmarea 'logodna gi ciisatorie.

I-'II) Canonul Prevede trei ani de ispitire sau de noviciat in mlnistire si apoi'un'an de incercare in afara niinestirii. dupi cunt este scris ci . i. sd se (episcopul) din acel loc. 47.) cu binecuvintarea episcopului flin acel loc..marturisind ei (""il. iar dup5 aceea.t" pentrii insupi binele cel adevdrat. etc')' Trulan."it chip lor. locuinta) afari daci i-ar tiri la acest lucru vreun folos ohqtesc sau vreo l""tri. de care atit din textul ca- nohului prezctrt. trebuie infeleasd in spiritut prozelitismuh:i mona]ral.teascd. qi sd. "a tt ai aerrtin si se arate scopul ci urmiresc Jonua'a (increclinlare). CANONUL4l:(NOVICIATUL$IISPITI1iDACELORCESE CALUGARESC) cei clin cetafi sau sate. mai intii sd fie zivorifi.lV ec. rinduiala pentru intrarea in mo- nahism ar treUui stabiiitd astfel: la 10 ani se pot primi simpli vie{uitori sau frati. intiiiiat. claustre).r"hir. 4 sin.-o im- ispiteasci (cer- Lri."-enitele (numitele) locuri inchise (claustre). cit qi clin altele (41. (f[rd de motivele amintite).arte. 43. pentru a exprima doar actttl hirotesiei prin care sint instituite diaconilele. gi vreme de.u trei ani sd se supuni in frica lui lanaho'eticir.i aceasta (sir sc facf. punind qlna sa pe plug 9i intorcindu-se ind5r5t (spre cele clinapoi).. "ruf intii str intre in min-6stire . 46.i sd-.rtorului (exarhr-rlui) mindstirii. nu este vrednic (apt) de im- pirifia cerurilor" (Lc. ii"-""r*". voind s6 se retragi in locuri inchise (si- li se cade hSstrii. 48. . aEezarea.' clar .49.4r v . eelor care vor si devin5 monahi. ca astfel sd poatl fi veri- i'i""ta hotirirea 5i statornieia. la 16-17 ani se pot primi in noviciat.i' .sd'i vindece pe ei cu posturi. cd nu r-ineazd miriri de.ti. flrd voia i. Cdci atunci vor cla (produce) i.i ci.sullor.i . 44. Norma inscrisi insd in canonul 45 Trulan. Iar cei ce ar incerca sI iasl din strla. in afara pricinilor po- menite. 9.i grija in singuritate. cd Ei in canonul de care ne ocupdm' se foloseEte cuvintul hirotonie.e cdtre inaintestatitorul sd peireaci cu stlruinii timp de un alt a'."d. ci aceasti iir-.-'i dorinla) dgsttle alege.-. clupi cum se cuvine.la 20-27 ani pot fi tungi in monahism. Dup[ aceea. Iar' 6uni implinirea """i utitu tinrp. $i astfel.ti- ind noi. 62).fa ob.implineascb as- cultarea cea intru toate. Se inter- 'l j I . se poate vedea c5 erau animali parinfii intrunili la sinodul Men{ionim in fine. daci ar rimine in aceea9i alegere' ei si fie inchi.i poarte loru.45. 4 sin.reaunei asemenea viefi'-. in afara locului i" ".i sd se deprindd cu via{a schimniceascd .e de acest silag (aditpost. singuratic6). (Can. care i-ar sili (pripi)' spro rnoirte.nici unul. cazne). 42. Vr (Trul.) 131 In lumina principalelor norme canonice. cu privire ia iimita mini- n-ri clevirstd pentru intrarea in mindstire 9i apoi qi in rnonahism.si'cu alte nevoinfe aspre (strimtttri.i. ceteze) d..rr le fie ingScluit sd se indeplrtez. sa1 vreo alti nevoie.earA pe aceasta cie buna voie din toati inima.i .

precum gi pentru a 6vitb defdimarea stirii monahale. (Can.I-II.". .nimeni neputind fI resplns.. daci tunzindu-.si 4_"uga viafa ascetici.) canonul stabilegte principiur cd nici o gregeali sdvirgitd de cineva.2.si pretere. 6.ca unul care apare ca prim staref al tuturor'mindstirilor din ep^arhie^. Iir de nu a" ul"g* aceasta. measci schima (chipul Ei_rinduiala) celorialfi monahi. cutreierd "Lte1r" petie- -c-u-p-leJe cind printre birbafii laici. nl. 42. 1 (Can. agadar. si intre i" i"i"artire.. s6-. 3?)... sd fie cu -desivirgire goni$i din cetdli. gi ca.1Y ec. dispune sa fie alunga{i din cetd{i in pustiuri. l_' ace. . carleera cle fapt iclen-: tica cu cea monahald Ei intemeiatd pe vot cdlugdiesc. chiar dac5 ar ti tost p"i". .. vief. o incuviinfim (aprobdm) celui ce cu adevdrat (in mod sincer) i ie herizepte (dedicd). nu-l scot afari.' cANoNUL 4a (oRIcE pAcATos sE.poate constitui o piedici in calea intririi ln monahism. CANOi{TJL 42: (PUSTI.l-il) . "ulreie"iu lutnss dedindu-se Ia acte neconforme cu starei lor. pE- rdsind viforul cel prea tulburat al treburilor-vie{ii.. 4 sin. ti moa nereglementar. iar pentru cazul cd ei nu ar Ji de acord.rire . (In. se mai relevd importan{a Ei autoritatea episcopului. (votul). pi in nici un chip (fapta vielii lui de mai inainte) nu-I impiedici pe el de la implinirea (ajungerea) .srd se -tundd dupi chipul cel rnonahal. 43 V * VI (Trul.: . l .mai exist_aupustinici sau eremili independen{i de agezdrite-minasfiregti'gi-de ierarhia bisericeascd.IV ec.i si locuiascl pustiuriie de la care gi-au pldsmuit gi numirile.) zice apoi 1eglrea din mindstire fdrd cauzd binecuvintatd.pe ticd zugrSvindu-ne (infdliqfu1du-ne) noua viafa cea intru' pociinf5.. areg (doiesc) 'ra pli. . care sint imbrEcafi in negru gi p-urtind canetele (nu-Ei tund parur). c6ci Mintuitorul nostru Dumnezeu a zis: cel ce vine la Mine. sin.lor_ proprie.. cano- nul dispune inchinovierea acestora in mindstiri. a i f . . penrru a curma o stare ilegald in care se gdsesc acegtial fa-{d_ de noimele existente cu privire Ia rnonahi.re cd Ei in veacul al qaptelea.tia sI-iie agezafi in ministire pi si se numere printie frafi. iri orice cddere in grepeali. rirrr! lintei sale. Din cuprinsul canonului se ve. gi.4. qi se previd mijloace de indreptare pentru cei care ar iegi din mtndsti"e.poATEcALUcART) fi -e-steingiduit cregtinului. Fi printre femei pf aufAi*irra 1usiie1l-flga- duinfa. trdind un' timp prin pustirr"i. pentru moti_ r/ul ce starea monahali este o stare de pociinfr.4 sin. .4 sin.IICU SA NU UMBLE PRIN LUME) orinduim ca cei numifi pustnici. Acegtia. irlr cei ce vor s{ se poca_ iasci trei:uie neapirat adrnigi la aceasta.

orinduim (hotdrim) ca de acgm inainte acest lucru sd nu se mai facS. condarn. prin propria sa alegere' (ho- tlrire).r-qii iemeie pentru insofi-re in .mintd cn haina cea-neagre. cici nici nu este cuviincios. 6. CANONUL 44: (OSINDA CALUGARILOR PENTRIT CALCAREA CASTITATII) .nindca de$ertdciune Si sminteli...79 Vas' c' Mare) Dispozi{ia eanonului se referS la pdzirea. .ietre icumpe) astfel. ori pentru impreund (tara cdsdtorie). cisitorie. ca aceea care. incit ajunge (se intimplS). (Can'. . ca nici mlcar o lacrimd sd nu mai poat5 varsa. li indatb se sivirgese (face)..i sd-Si tulbure sufletul aselnenea valurilor cart n[ptrdesc (inrrndd) .i Ie inve. dttnF r-urn este firesc.IV ec.inclinarea.votului castitdlii. CANONUL 46: (CALUGARITA SA NU' TASA SINGTIR. ci in unele mindstiri de cdlrrg6ri{e. vreo micd lacrimfi. Si astfel venind la mindstire. leasta prin cugetdri neclatinate. (33 44-46 V--vIGrul. sau luindu-Fi (du- vie- "itr6. Dar Fi de ar sc1pa.i care se intorc incoace fi ineolo.stilcEcioas6 Si trec5toare. ea s5 fie socotittr de citre cei ce vi"l cX se intimpld acest lucru.726 Cartg.16 st'n.i cele dln lume' (Can. sI se supunX. (aplicarea) cd- tre asceti-canevoin!5. Monahul prinzindu-se (gSsindu-se) in desfriu. eele "" oo" te se invredniceascd acelui sfint chip (de chioul acela sfint). gi sd araie prin trirp umilinla cea din inim5. cele pe care le-a gi-dat uitdrii (cele cirora le-a $i fdcut uitate).A' DIN MINASTIRE) Cele ce si-art alcs viafa rscetici li sint a. prevd- zina pea'eps"i" "o""spunzdtoare pentru monahii care s-ar cisdtorii sau care ar sdvirsi desfrinare. eare se introduserd sub influenf.) Canonul aratd eum nu trebuie si se procedeze la pregdtirea cere- moniei de tunclere fn monahism a femeilor.78. nu atit pentru .l necre"stineascd. mai intii se imbraci de e6tre cei ce Ie acluc in haini de mitase si de tqate felrrrile gi chiar crr podoabe impestrifate cu aur 9i cu piatrS (o. se dezhracE de vcgmintul cel dintru atit de scumpe rnaterie. asupra lol binecuvintarea cea pentru schiml .) . dupi canoane (pedepselor) pentru i"i"u cei ce au desfrinat. . CANONUL 45: (LUXUL SMINTE$TE PE CALUGARITE) De vreme ee am aflat. 79 Aneira.si-i vie din nou aminte printr-o podoabd ca aceasta. unele obiceiuri neconforme cu seriozitatea aetului. Iar daci le-ar tiri (impinge) pe ele sprc acest lucru. iar din ac"a"ir sI ajungd (devini) nehotlriti . cu voia ei lepficlind acurn (deia) toatl elesfdtarea vietii Ei ittrbr6- qi intarind*o pe a- tigind petrecerea (viefuirea) cea dup6 Dumnezeu.czate in rrrin6stirc si nu iastr deloc de acolo. cit pentru a p6rdsi lumea . aproiiitrdn*se de altar.

.' in'spccial.Ji.. Ests ao p. . necuvinta-rea gi cu invoirea inaintestitdtuai.b.ecu A"s"i"..78.rr.t.'l. dupd p_orunca cirmuitoarer (proiestoasc) Gg"-"r*ii afarl (de mindstirci n*Ie este lor nicidecu...rin i..". rrentr.riiri"uu adevdrati. sir iasd clin rnin5rlire far?i Ei fdri incr-rriiinqar..i'.iri -inarti"'i atk. $J#|:"T:J[.uintoa) "te"ic.iata lor spl'e ceea cc este cu bun chip (bine uli. divorfind hirotonia e.r pentru arta cd se aplicd pentru un timp determinat. uri ac-al iiJir. ci cu oarecare bitrine si cu ceie. "u bdrbafii pentru pentru clerici $i laici. Pentru pistrar-ea bunei rinduieli in-ce. se in{erege insd.i. se interzice ci feme'e .u.r .u c5 se cade. gr CELTtsATUL DIN CLERUL DE 1\4IR) Eprscoprl. rar rraed 'a face cineva a"uit l.ri.u.'INASTIRE) si nu doarmi nici femeia in min-rstire bxrbiteasch. Cdlugdritelor. sd-I faci cu bi_ da" fi-'ut.47 Trutan) . dac' i-ar apdsa rrevoia..u.. VII ec. gi sd-qi i"a*pt" r.. "."'. ci aceastd afurisire suspendarea..rj$r Femeia celui ridicat Ia vrednicia.rie ailo.L..irpr. sd iasd si ei cu binecuvintarea celui ce-ir]o-i""t"ai"1nt -ori. nici rriirbat i' cea femeiasctr.r.. Ii se interzic.pisco-paliasupra irii i."ireciproci) dupi r""i !e intre intr-o mini. iar nu date pentru ilr1"gr"* CANONUL48 (Dr"vJgj1TUL.(demnitatea) mai inainte de birbalur sru.20.i"i ri ra uirrr . fiunte din minxstire.. 4E v -. $i cd numai in cazul in cazul clerieiror este doar riiciior . a. 22 sin.rjuite conducerea legumenia).) vreo nevoinfr de neinliturat (inevitabila..ru. vt 1Trul.." episcopiei. 134 47.. c[ pentru o-"rtr"r de infracfiune respective trebuid .ii ministirii rcs_ pective.. _sicdlugErilor.ui."" remei.-'fi" cu termen.r"i au u"-ii laic si se afu_ riseasci.til s5 doarrnd in mrnsstiri $de f. CANONL 47: (NECALUGARII SA NU DOAR'\.ril"."i-p.."i.stire zi<ritd de- parte de srtagul (locuinla) upi.Ji". Deci nu se prevede nici pentru "l-tu'"i.i"iiirii'.i .p.: Se interziee cdlugdrifelo-r vreo cauzd binecuvintatd.. uronahard.oi. sd dolirrnii in afara min5itiriior. si fi.r"r.il.oR Al... neapdrati).) .'.""eficicze) trc .a cd cei ce calci rinduiara cea u".i'i"n ararr de orice bxnuial' si sminteard.cut. tt bdrbafi.A'"i... priveqte viafa mindstireascti. (Cart. u..r.'i ri"-"'piei #r.j."txrlo':1p"a*lr- (Cart.rf"r"g".fA lN T\. nu ele si'- Bure de sine..i). 9i statorni" lui I)'mnezeu..r.g?J"itl"'' io" a rrormi irr Dar qi birbafii care duc viaf'.

de la canonul (orin- duirea). CANONUL 49: (MINASTIRILE SA NU SE SECULAP"TZEZE) lnnoind qi acest sfint'canon. nici sd se dea acestea de citre cineva. de ele (le aparlin lor).)' In prezetul canon gdsim intrebuinlat cuvintul. 5 1 .-Iar cei ce s'ar apuca (incunreta).in cadrttl viefii minlstire$ti. pdrinlii sau alte.continuau conviel. I e c : . se afld in strinsi legdturd cu aceezra canonului 12 ai sinodului Trulan.l V e c . In canon se mai vorbegte qi de treapta diaconieri'llritl carc trcbuie sd se infeleagd desigur o slujbd nr:nronahalS. V I I e c . 3 s i n . A p . o indeletniciie asemdnitoare cll aceea a diaconilelor din viala laic5. odatd sfinfite (consacrate) cu invoirea episcopului. si fie sultttli cercetdrilor (pedcpselor) eelor din canoane (prev5zute in canoane). I V e c .)' 135 ingrijirea (cea) tlin partea episcopulrti. pi bunurile (lucrurile. 2 4s i n . qi nici pentru solia sa. 2 5 . care atirni (!in). . 4 . Interpretatd astfel. este ci dispozifia acestui canon. 70 Cartg.au gdsit cd pot face uz de ea. aqa incit. orinduim ca in nici un cfiip s5 nu aibd iarie 1sanu se !ie). ) . Nu pufine dintre acestea refuzau sd se duci Ia ministit'e. rude. ea nici nu a fost apiicatd decit in cazul cind cei in cauz6. orinduim ca min5stirile. divorf i se iecon.totdeauna minis- iiti.i dispozi{ia referitoaie la aceasta.i la treapta (slujba) diaconifei. 7 2 . ss rIlJ s-a impUs ca norrnd generald decit prin veacul al XIV-lea. iar de s-ar arita vreclttici. ( C a n . intrucit ea nu este insolitd de sanc[iuni.divor!.49 v-vr(rrul. . ( C a n .uirea cu soli. ceea ce trebuis refinut in mod special.<ecu- tarea Li.si"at-ti"iunadintreelenupoatefipusddeacord'cudispozilia canonuiui 5 apostolic. o re- comandaie clecit ca o oblig:alie. 12 Trttl. oa- menilor (b[rbatilor) lun-reqti (rrireni). 3 ' 4 .' fie cd tr5iau in lume in mijlocul familiei lor. 5 . si se iniinteze. 1 3 s i n .poate fi invocati spre a-l legititna. Abi:r foarte tirziu. 7 4 . iar ei ingiqi sd devind monahi. 9i chiar la mindstire erau libere s5 intre sau nu in monahisn.ifie ca igi . In fine.i lor devenili episcopl. cdreia. i s-a dat canonului interpretarea cd sint obligate sofiile celor aleqi episcopi sd intre in mo- nahism. care interzice ca lln cleric sd-9i pdrdseascdsolia pentru ' rnotive-de evlal'ie (vezi interpretarea can.) Dispozifia canonului prezbnt a fost interpretata mai mult ca. itripreuni cu copiii. divorlui clericilor pentru motive binecuvintate. 7 5 s i n . prin veacul 13-14. adicd pentrtt notivul cd ntise prevedeuici o pedeapsbin caz de nee. dup5. din textul canouului tru rezultd t'tici petltru episcop ol-rli- gafia de a se calugdri. prin analogie. .andd sd intre-in ministire.uri lumegti. sd r6min5 pentru . de fatd (ilainte) s5-I facd. averile). ci chiar dacd s-a Si intim- plat acest lucru pin6 acunr. s. iaq nu o treaptd monahald. sd se pflstreze (pe seama) mindstirii 5i si nu se lrai poatA face ace- lea loca. 3 0 T r u t ' .Sotiile puse in aceastdsituatie se duceau la mindstire numai clacd voiau.

Trul.-. ca Liturghia darurilor sdvirqeasci in toate zilele postutui-Mare. ".".24.. vE v .i se uu . care interzic qi ele in canoanele 42 qi 48 56cui'cu zaruri. s" introduce regyl-a. CANONUL 51: (CRESTINII SA NU SE FACA MASCARICI) . spectacoreiede artd qi nici alte reprezcntalii cu caracter distracii".'"lu. 50.) .f. IV u".-'... fie dintre laici.... (Can. se raJa stnta Litur_ (Can. dispozi{iile cuprinse apostoliee.. 49. rar dace cinevu . Nu u condamnat gi nu ... t36 50-52 V-W(Trut. el reprezinti reinnoirea dispo_ ziliei -cyprinse in canonur 24 al sin.) canonul condamnd anumite ma'ifest5ri.. canonului aratd.i. de ar fi cleric si se cateriseasc5. 66. acricd mai inainte sfin{ite si se al porl pagti.. CANONIJL 52: (I.eas"x.i'au..".a riui'"rintelor ndvestire.."i.42.. fie clintre cle_ fgi -sEnu joace"a".ln atitd'ai"i'i'"oiaie sauin finuti iffi?Jat:. .r*ro"otu.ITURGHIA DARURILOR.IS Cartg.i.i.:. iar craci ar Ii laic si se afuri-.) Se reinnoiesc. 54 Laod. 'p"i. uneorimerseau care oini ra cruzime. acestora. seascd. cu exceplia zileror de simbitir qi auminici:-i..i fume.65.ir.. fie_cd-i supuneau fe unii profesi.a. (Can.3-"911 sfint 9i ecumenic sinod ii oprepte cu totul pe cei ce se numesc mEscdrici (mimi).i taiila eevade acest fel.iar ce sint de ar fi laic si se afuriseasc6. zilei de Bu_ .'si afar5 de sim- ghie a celor mai inainte sfinlite. daci ar fi cleric re ru "iiu"i. tie ca-iqlitqd!a litri.. Biserica nu a condamnat arta Ei nici distrac- fiile morale gi decente. care sub pretextur distrac- ttgi sag al artei.-sau'sd Prin aceasti m6suri.i . aJ Ap.utiv.te (dispre- luiegte) canonul de. de _urii"rtiri. bxti si duminici si de sfint a zi i finavestirii. asemeneanici pe cei angaja{i pentru astfel de etc. p.-ri" e..apoi creasemenea$i p-_rec^um qi a se imprini (exe_ cuta) iocurile de r"":1-(dt" cort)..66.tii--^^ .nigti la suferinfe.) . 57.-acestea oprite. in. sine Ia ."i.r"i. $i in genere jocurile de noroc' ca incompatibile cu principiile morale si "oi""itEiura crestineascd.a-ciprimejdu_ apar' F i".Dupi eum textul .paTte.MAI INAINTE SFIN- TITE) rn toate zilele post'-lui sfintei patruzecimi (pdresimi).si nriygJiptile (spectacolele) priveliptile lrepiezeritaliile) ae'"'iiiiouru_.69 Ap." CANONUL 50: (OSINDIREA PENTRU JOCURILE DE NOROC) De acum inainte-nimenea clintre to!i. .fala .SZ Laod. "ir...i"" mindstirile sd fie trnsformate in ldca.

unii ca aceqtia si se lase (depirrteze) rnai intii de Ia aceasti insotire nelegiuitX. este de fapt o ristdlmiclre amlgitoare.si d[tdtorul de mintuire botez. lntr-un atare caz. fiind. se infelege c5. adici in gradul II al inrudirii spirituale. spre a-i des- coperi ruginea ei" (3 Moise 18. folositi In cele mai dubioase scopuri. clt gi sub raport spiritual. iar dac{ nici raporturile fizice dintre soti. ei formlnd amtndoi un suflet. gi anume aceeaci daci tatdl tsi tine propriul siu fiu la botez este obligat sI divorleze de solia sa.) 137 CANONUL 53: (RUDENIA NA$IEI DE LA BOTEZ) De vreme ce rudenia (inrudirea) cea dupi suflet este mai mare decit leg6tura trupurilor. nimeni si nu rnai facd un lucru ca acesta.w (Trul. ar tlrma si admiti exagerdrile unor legiuitori. in gradul I. dar cu amindoui gltindu-ne noud €eea ce este de folos.l Fr 1. lntruclt ei formeazi lmpreuni o fiin{d. qi cu atlt mai putin o lnrudire spi- ritualtr. 9i dgpl aceea in- cheia insofire de nunt6. in spiritul canonului qi in rnod logic. Se interzice cisitoria lntre naqi qi mama finului. pentru faptul c.53-54 \r . Fdrd indoiald ci este'exagerati teza canonului. ca sd nu spurce cuvintarea prin vorbe.Si nu intri Ia nici o rudE a trupului tiu. iar celor clstrtorifi li se interzice con- vieluirea si slnt obligati str divorleze. care pare ln fond ittstl din punct de vedere al unul tnteles formal. Aceasttrinterpretarc.. orin- duim ca de la (canonul)'de faf5.{ lntre sot si sotie nu tncape . (cdsitorie) cu mamele v[duve ale acelora. s-a ntrscocit o metodd noutr de 4ivor!. de singe sau de cuscrie. a dat nastere la nurneroaseabtrzut'i. Menlionim si curiozitatea c{ prin aplicarea acestui c?non. de Dumnezeu purtXtorul Vasile a nu- m6rat (inEirat) in canoanele sale proprii citeva dintre cdsitoriile oprite. nici un fel rle lnrudire. adicd intre nagi qi fini. . trecind cu vederca pe eele mai multe. Daci teza respectivd ar fi real5. cd rudenia spiritu- a15 ar fi mai presus decit lnrudirea cea dupd trup intrucit aceastdrude- nie spirituali nu are totusi caracter de tainfi. Iar dacS oarecare ar fi pringi f6cind acest lucru.. Aceastl interpretare pare numai a fi justI. CANONUL 54: (RUDENIA DE SINGE $I DE CUSCRIE) De vreme ce. nu produc vreo lnmdire fiind amtn- floi un trup. Astfel. . Cdci lSsind Ia o parte mullirnea numirilor celor rupinoase.De aici se vede ctr lnterpretarea atit de cunoscut{ pe care am mentionat-o qi care a tost . zr plrea ci solia devinl rud{ spiritualtr de gradul II cu so}ul . Intr-adevtrr. ci numai gelleral. este interzisd clsdtoria gi intre rudele spirituale de acelaqi fel. iar apoi sd fie supuSi certdrilor (pedepselor) celor pentru desfrinafi. iar noi am aflat ci in unele locuri unii pril mesc copii din sfintul . sau si numai tilcuirile mai tirzii de canoane. apoi nici raporturile de naturd spiritualI nu produe vreo astfel de lnrudire tntre soti. . a cuprins necurEfiile . dumnezeiasca Scriptur6 ne invafi pe noi in chip Idmurit astfel: . dupX canonul de fa!d. care a extins impedimentul inrudirii spirituale la grade mai indepirtate decit ar fi cele ale inrudirii fizice. molal- religios. rrici dc slnge nici de cuscrie. care se naqte prin actul finerii la botez. attt sub raport fizic. iar nu o interpretarc propriu-zistr. 6).si lntr-un asemenea grad de lnrudire spiritualS este interzisd cisitoria.

.. sd posirrl urmind .rr""iu.r*'o""ea mari a Pagtelui.'orinduind de acum inaintl. sau croi lr.-pdrinfii. p'intr-o astfel cle tdcere 'rin oprirea neli- .. insdgi fir. de a se al paEter. .i fiul cu clouE femci surori.ci s-au extins ra inrudirea cresinge pi"ti.) r Pentru a se intrzibe practica existentr in Biserica posti in zilele de simbdtd ale marelui post Romei.chip neschimbat.'Ja^si-caaa sub ca'o'ul de 7 ani.inica qi in zire de sirnbdtd. -i.66 Ap.rudul siv. care interlice a-sl. Dc vreme c.Menlionirn cd aceste opreliEti nrl au rdmas la linrita fixatd de c.drc spune: Daci verun cleric s-ar gEsi postind "finto duminicd sau sirnbXti. T g . iar la inrudirea_de cuscrie. cn spre iuso{ire {e -rnama si tu rilci.2. romanilor si aib5 tdrie :. a" ui:]i iaic sd se afuriseasci.l acric5 la o practicd i.i:'il. . 9i pind ra gradur IV at riideni.l se enumeri citeva 9a7uri precise de inrudire de singe gi de i'rudiro a cuscriei.r"a"operit) cele in privinla aceasta. 11 Tim. (Can. de asemen"u dupf vII inclu_ "ur" f" prezenta cazul.. M. sau rrra'ra si fiica .iiti" Bisericii. sinoai "i"nir""i"" lui f)rrnne- zeu cea din intreaga lume. sau tatir ii tiut..e ins6..r-o am chibzuit (socotit) i'rpreunhli .rno- nul Frez_ent. I38 55.toriile cele nelegiuite. VI 1Trul.. ..a. cE cei din cetatea romanilor postesc b-etele sfintului post al palruze-cintii'eat"riLil". unil m5nined oud pi brinzE in simbetere ri durninicile sfintei pltruzecimi (pd_ resimi)' r-s-a pirut a.rr*i-. I r u t . afal.-pi"a ra graclul IV al rudeniei de singe.. arrtdm'urai pe toli-1. Z S .. ( C a n .de buni seami crupd ce aceia s-au dcspirfit cte inso{irea nelegiuitS.irrgure riuduieri. "'j'ii peste Biscrica in.j s-q pdrut sfirrt"i"i Sir"'a.i.ste.adar si aceasta fsf. sau tatrl .cel ce s-a impreunit cu r/ara sa (clintiia).iu..re sine. 56 v ."tri'a in sim- rinduierii biseric-eptipredaniste. CANONUL 55: (POSTUL MARE SA NU SE TIE CA ROMANII) De vreme ce am aflat.Z T . J.. fie .prin care ne-a ar[tat noui peste tot cisf.'"1i "ii doud surori. se repetd dispo_ zifia canonutui 66 apostolic.i.-eier."'aoi ili. 2 N e o c e z . c. i CANONUIT b6: (posrul MARE NU sE TINtr cu ARMENII) De asemeneaam^aflat -ci in lara armenilor 5i in. 5 3 ...i 'uirr"rt"cat muritx a cisitoriiror celoi neregiuite. Ei la rinduiala bisericeascdpreda_ nisiti sau traditionard. 3 .T g .VI sau chiar si VII. gi anuin". S feoj. 1 9 s p . in care este interzisd cdsdtoria. se n-iai referd. pind in graclul V _.E dc una sirrgurS. g T Vas.alte locuri.itraia-o"Ji. : 2 6 . A[er.sE se cateiiseaica.qi'*".i'. nrmti (cdsdtorie).ii-h. a simbetei canon.) prin numiri indeob. cu exceplia unei singure-simueie.. .. 6 g . T 6 . .

al paEtelui.i (sd nu se imp5rtdgeascdpe sine insil9i ctt) dutnnezeie. in paraclisul care se gdse. apoi s. interzicindu- se a se aduce in chip de prinoase la altar. dispunind ca _postul sd .chiar 9i acest fapt aratd practica desei impdrtdqiri in vremea aceea' CANONUL 59: (BOTEZUL SA SE SAVIR$EASCA NUMAI TN BlSERICA) In nici un cltip.:i in fine de faptut ci mulli doreau a se itnpelrtiqi 6ai des decit nuteau sd vini la biserici.i }apte' CANONUT. si nu-. Iar cel ce ar indrdzni ceva de a""tt f*1. sau a diaconului. miere . ca '.ilor de a minca oud. 1 2 . luindu-gi Sfinta Curnineclturd de la RisericS. sau a presbiterului. .32.99 TruI. cr-edincio5ii.i de faptul cd al{ii mergeau in cdl5torii indeplr- tate. inr'Sfindu-se dc aici sd nu cugete ldespte sinc) mai nrult decit trebuie sd cttgete (Rottr. CANONUL 57: (i'llINOr\SE OPRITE) (Orincluim) cd nu se cuville sd se aducd la altaro trrierc .eau iinguri. "it t rodul . Din aceastd practicd se interzice numai a doua Pqrte' adicd practica.i facerile (produscle) celor de la care infrinam. I ec. ci acei care doresc si se ilvrecfu. i i .) Canonul se referd la o practicd mai veche dupd care credincio$ii laici.i dea lui insu.tile taine. de a se imp5rtiqi singuri.73.si brinzd "a".3 ) . De asemeneaobiqnuiau a se face accst lucru chiar si in fata cterulii. chiar qi in fala clbrului sacramental.te iniuntrul uirei case. nici unul dinir" ""i "ur" sint rincluifi intre laici. 18 sin.riceasclde I .i ne de oui . fie in biseriid fie in afari de bisericl' Aceste practici au fost cleterminate de mai muite cauze' qi anume de faptui cl Lnii erau bolnavi.ti aurriniciie marelui post .3 AP. Relevdm cd gi canonul prezent prevede afurisirea temporala qi cu terrnen. Iar de n-ar pizi-o pe aceasta.." lit a in intreaga Bisericd. 28.in Smbeiete . (Can.i lapte.o duceau acasd9i se irnpirtd. 6 9A P ' ) Se condarlni practica armer.5?-59 v-VI(Trul') gi si se infrineze (depdrteze) 5i anuure de orice fel de sugrurnari. pe tirr-rp numai de o sdptSminS. iar nu dupi mai rnulte. dacd ar fi cleric s6 se cateri- seasci iar dacd ar Ii laic si se afuriseasci' ( C a n .i anume. dupd o singurl rilduiala tradilona]i.) se repeta o parte din clispoziliile canonului 3 apostolic.r. (Ccm. sd se afuriseascd pe o siptimin[. ca unul carc iucreazd (face) impotriva celor poruncite (statornicite). s[ nu se sdvirgeascahotezul. 58: (I{IRENII SA NU IA SINGURI ST1NTA CUMINE- cATURA) In prezenta episcopului. 37 Cartg.laici. 6 6 . ..i brinz6.

.) Iumlnarea cea neprihdniti (de sfintur Botez).....trebuie sE fie i"o"ui-. de Domnul -6. ?11..5. (Can.6ipe cei ce-se ".9i vdtdmrea cetor sim- mulfime de alte oarecarezieeri de acest'fei. S Antioh.. (Can.prefac. sau a eelor ce sau a altora de acest fe!..(moravurilor) Ior..1 Se r-epetdparfial dispozi{ia canonului 31 Trulan.i's-a p6rut inchipuiesc r. _ sau impreunx petreeere are Bisericu l"i ee cu ia'oliir sau ce parte . pierzel{rc se feresc de astfel ii p"eiiisii ("ii."ipi.31. acolo si se fac5 p6rtaii au *oJ dan lar de s-ar !i prinde cineva nepdzi'd cele orindriie d! "oi-ai"e*o."u*ua diayolulu!.i"oairr"il.'spre rtrentate sint slobozire de t. Gti"'l ?"" ce ei ar voi sd le deseoperelor. simureazi amE- ntzarea.. aceleiasi -(aistraclia) cei ce trag dupd "i"?ir'ili. iar dac5 ar fi laic sX . p"""irtti-"i"auiesc qi sd fie reptr- sfintele canoane. ceea ce nu inseamni insd."procrusd a canonului 31.Co_r.pi supupi cei cu adevdrali indrlcifi. botez'rrl in paraclisele particulare se poate sivirgi'toiugi a se mai arita * "p-.*ulogia) 9i o bele cele desartealg trup' vor- 33te-c. .:Tii'j astfel de dobitoacespre invesetirea pli' qi cei ce spun noiocul si "*uurx sp!1a'neamutul.. De-19eea6i pe cei:g s".il.VII ec.-IB sin.se-aimriseascX. ca ire ra aceia re i".s! nu se schimbi gi nu de meetesuguri. 24 Ancira.i despre acegtia.. 60: (OSINDA CELOR CE SE PREFAC I\iDRACITI) De vreme ce Apo.70 sln.-. pentru gl:i^:""r*nilor qi pentru explcatarea crecluritdlii ror.61 v-W(Trul."t" se numesesutagi.. una" rr"i" i"gxtora cu acela. c.nitori gi vrijitori.. 9i cei ficitori de nori.. cei ce strruie acestea .rr'.6i din prieina stric5ciunii obiceiurilor.!!.. si cadx sub canonul de 6-""ii.r. (talismanuili-erri"itori.Tnil... *oa i""it"i"git cele acelora (fapt-e).st-olul vestegte.37 An.tia cu aceleagt u:p1u _"9"9!nfe pi "rrrrr. "E. ar fi abrogatl. "uto inv"ae"_i "A Si-"J.6 Gang. SSLaoct.-ii "turi" sE se ca- teriseasci.'. 1{b 60.(I.M. demo- CANONUI. ae' apaiet"are. "" r""l"r* chip sx-i certe pe ace..i. predi (uneqte) pe sine potrivnicului (se tu"el. episcopulrri.-[_fu. l'li CANONUf.1ii.) canonul prevede mdsurire de vindecare are celor care."i"pa orinduit (hotdrit) rnai inaint" au "1i"" pirinfi cele ce s-au iertiri (pedepse)..."."-.'iliii. acela sd meargd ra bise_ rlcile cele obgtqti.it0 Cartg. ii.?*it"[".79 Ap. fdrd cd.. (simuteazdj'" iiiff...cd cel oe se lipegte este un singur duh cu EI. c'ci ce impHrtipie are lumina cu intunericirli-b"-nezeu precum zice apostolul. IV^ec. gJ Vas.i. Z sti. cd u"uirtl'bu"i" . 61: (OSINDIREA SUPERSTITIILOR ---v+r*ar!vr! LEPRACTICA) $Ir A CELOR CE Y Cei ce se dau pe mina ghicitorilor.i- dafi cu totul din Biseric'.. .

24. ca nici un bdrbat si nu se irnbrace in iraini femeiascS. sau de batjocuri (sa- tirice) inchipuind satiri. l CANONUL 62: (PRAZNICILE $I DATINILE PACINE$TI SA NU FIE TiNUTE DE CRESTINI) Apa zisele Calende gi cele numite Vota . pi priznuirea care se face in cea dintii zi a lunii lui Martie. 65. fie de femei. cu preziceri.. si amdgeascdpe oamenii mai simpli. indiJerent cum s-ar numi acestea. 13 Gong. umblind cu vrdjitorii.65 Trul.ti.45. 9i nu le-ar abandona. qi care se manifestase.ce se fac dupd un obicei vechi qi strdin vie{ii cregtinilor. de cdtre elini (pagini) pi slujbele (ceremoniile). apoi sf. dacb ar fi clerici si se cateriseascdiar dacd ar fi laici sd se afuriseascd. 14-16). din spiritul concesorilor cre$tinismului. M. 75. ca gi indeletnicirile menite sd ducl in eroare. dar nici sd nu puie asupra lor obraze (mdsti) de haz (comice). etc. . se num5r5 mai ales aqa zisele ceremonii ce se sdv'lrgeau in primele zile ale lunilor care se numeau Calendc.acestol'a poruncirn.) t41. 72. sd nu fi dispdmt ugor din obignuinla cregtinilor. 7. sau de naturd si provoace imoralitatea. sau de jale' (tragice).. 54 Laod. 3 Gang. care fusese deosebit de puteruic din primele veacuri. . 24 Neocez.. ca anumite practici pdgine" legate de cultul politeist. sau femeia.62 V-VI(Trul. ca acegtia. (Can. De aceetr cei care de acum inainte s-&r apuca sd facl ceva din cele zise mai inainte. Era firesc de altfel. 6. Ifar rnai lep6dSm pi jo- curile obtte. urmeazd a fi supuEi pedepsei excomunicdrii. 83 Vas. sint condamnate de BisericA in genere. 87.ti (dansurile publice). in numele (cinstea) celor numifi in mod mincinos. apoi obiceiurile pdgiuegti gi indeletnici- rile imorale in sine.ilor. superstilii. care se convertiseri de Ia diverse religii pigine.) Orice practici. gi ca putind nagte (provoca) multi pagubi pi vdtimare dar incd 9i jocurile (dansurile) jucate (executate) fie de bSrbafi. 65 Trul. ale femeilor' ca necuviincioase.Cei ce s-ar deda Ia practi- carea lor. nicl turnind vinul in vase si nu stirneasci (provoace) risul.stin$5.orinduind.Cartg. sub chipul neqtiinfei sau al degertdciunii. are credinciosul cu necredinciosul? Sau ce potrivire este intre llristos gi Veliar? (II Cor.57. iar pe dq gltd parte.) Se condamn6 superstifiile.au durat timp indelungat prelungind semipdginismul. cind se strivesc strugurii in teascuri. dumnezei. voim ca de indatd sd fie'scoasd din viefuirea credincio. nici sd nu se strige nu- mele blestematului Dionisos.. in cea care se potrivegte blrbafilor.63.i cele chernate llrumalia. (Can. fiptuind cele ale riticirii diavole.. dupi ce au fost pugi in cuno. c. 36 Laod.. chiar gi dupd Constantin cel Mare. Multe dintre acestea..rhdtrtrile impreunate cu petreceri zgorr:otoaseEi . ca un fel de stare care a rezultat pe de o parte din rezistenla tradi$iei pdgine. Intre practicile pdgine care au supraviefuit.

i. din care nrai tirziu s-au alcituit viefile de sfinti sau sinaxariile. 14 sin.. nu .ea: ...tia.. ci si se supund rinduielii predanisite de cdtre Domnul. sdrac fiind.. dupd cuvintul Apostolului (I Cor.gi dispune arclerea acestora.osebite madulare a facut Dumnezeu. cum erau aga numitele vota qi Brumalia. pedepsirea Ei eu anatema acelor care le-ar cinsti.d?.'picior fii.i apoi spune: . tilmrcindu-l in ornilia 26 araii lrmurit' rin- cluiala cea intru ace.) 63.'12. ^ .r).Iar de s-ar prinde ciner. . (Tlul. g sin. 64 VI indecente.profefi.martirologiile false.i?. nu tofi apostoli.a ati'gintl (cirlcinci)canonrrl tlc fafii. sd nu tilcuim toliu.pe aceasti rincluiali si o cinstim ft.a- tilor' pe_aceasta si o pizim. sau le cinsteic yic ele ca adevirate. . 64: (MIRENII SA NU-\SI IA SLU. unul si fie ureche. (Can. cici in Biscrica "uo rr. altul mini.te":.r.-ci se.i ca s6-i aduci la . CANONUI.gi cel ce-inva{d (sa o faca) cu . ale vielilor sau si numai aie pdtimirii martirjilor. in chip' ca s-6i defSimeze pe nrucenicii (martiri) Iui Hristos. altul limbi.60 Ap. De aici se vecle grija pe care .ilty9f" cele_durnn-ezeiegti de !a ace.i cel ce slujegte (sa o faci) cu rivnd. ace. ci accla sd se dea focului. amincloua legate puternic de cultul pdgin. sr nu tim toti limbi. 112 V .rfiA DE PROPOVA- ' DUTTORT) (orinduim) ci nu se cnvirre ca laicul sr fi'i cuvintare sau si in- vefe in chip obgtesc (public) insuginclu-gi de aici slujba invaletorrrarcl. . 2. si in art Id . cu ccl bogat. CANONUL 63: (SE OSINDESC MARTIROLOGIILE Fz\I_SE) Poruncirn ca patimile rnucenicilor (chinurile rnucenicilor) rrrarti- rol-ogiile.tofi .unul si invefe. .magii adevdrului.)i.59 Ltrcttl. De ce te apuci s[ comanzi oaste.'oaiefiind? ce te faci cap. nici nu ciuta sr fii mai in[elept a"cii i-"fli lepfii". fiind rinduit (pus) intre bsta.) . iar altul si invege (de la i*i.. pe care Grigorie Teologul.. altul altceva. ailiju- lette) sa o taci cu bucurie.VII ec.i.33TruI.Nu fi grabnic in cuvinte . (C'an. interzicildu-se difu- zarea lor prin biserici. Iar pe cei ce Ie prinreic pe acest-ea. qi anurne. sdrbiitorile vinului sau ale zeului Dionisos 1f:acfriiry.. 9i Brumalia.tia zicind: . sr se afuriseasci pe 40 de zile..i si dcschidi urechea spre cei ce au luat darul cuvintului de discilie (invdtitorcsc) .: lepciunea-p_orunce..si nu se rispinrleasci plin Bisericr. cele plSnuite de citre vrd. sdrbdtorile oilor sau ale zeului Panll. pentru cd martirologiile er^aucolec{ii orinduite calen- daristie. Vota. lucrul cel mai cu inclinare (pentru to!i).i ll.r""""- din!6 pe cei ce le asculti .rpr*f 9i ""f "...- Fil:p: . ii clirn anaternei.) Nu numai cd se condamnS.VII: IS Laocl.".Biserica a plls-o Ei in pdstrarea texte- lor cdrlilor cle cult. t" rn5sura (intinde).Ce G faci ns tine pd-stor.

. 10. Adici nu-i este ingdduit sa trateze in public chestiuni de doctrind. (4 Imp. sau a caselor.5.) 143 i in canon se aratd in mod plastic Ei cu exemple din Sfinta Scripturd precum gi din tilcuirea unor texte ale ei de cdtre Sfintul !tigg"i.i a inrnullit facerea ri- ului inaintea Domnului ca si-l minie pe El. dupi un obicei vechi se apuci si le sarb.A LUNILE }iOI SA INCETBZE) ' Poruncim de la canonul de fafX (inainte) sd inceteze focurile care se aprind de cdtre unii la lrtnilc noi.i indeletnicindu-so cu citirea dumnezeie5tilor Scripturi gi indestulindu-se cu Sfintele Taine. in cele doui curfi ale casei Domnrrlui.i :t tt'ecut plin foc pe fiii sii. inaintea silagelor proprii de lucruri. 13 Gang. sau sd rosteascdorice altfel de cuvint in public. 54 Laod. CANONUL 65: (DATINA APRINDERII F.ordine fiecare trebuir: sd indeplineascdslujba care i s-a incredinlat. in psalmi . nu este permis nici laicului care nu a primit puterea invSldtoreascd ln BisericS. Pazind aceasti.precum gi irnpotriva superstifiilor gi vrA'iilor [n generc.62 Trul.Cartg. 10. decit cu aprobarea autoritdfilor biseri- cegti. De aceea.65. . Cici astfel vom fi .UMI- NATE) Se cuvine ca. daci at' fi cleric si se cateri- seasci iar dacd ar fi laic sd se afuriseasci.) Ca qi prin canonul 62. Rom. .rrila annmite soroace. careia i s-a incredinlat aceasti putere de cdtre insu. (duminica ttrmitoare) intreaga siptimind si o petreacS credinciogii fird intrerupere in sfinta Bisericd. Dumnezeul nos- tru pini Ia noua duminicf. 32). I Tim.$i a zidit l\{anase altar intregii osti a cerului.i a f6cut griitor din stotnac. (ventrilogi).in nici un chip . (Can. de la sfinta zi a fnvierii lui Hristos.chiar Ei la noi. bttcurindu-se intru Hristos. 21. Cir:i este scris in (cartea) tt IV-a a Impdrafilor: . 1.s-a pistrat pinii azi la diverse popoare. la care ne-a chemat Et. Ctr' rinduiala deci..OCULUI I.i cintece (imne) petrecind gi in cintdri duhovnice. 15. 57. CANONUL 66: (RINDUIALA PITAZNUIRII SAP'IAMINII I. fiind de altfel toli credincioqii obli- ga{i sa mdrturiseascir pe Hristos gi aclevtirulile credintc'i.i Nlintuitorul. ceva de acest fel.. (Mt. sd predice fdra incuviin{area din partea celor care delin aceastdputere. De aceea. si preziceau din setnne .. 28.45.i sirbitorind . (NIt... Astfel fiind. Obiceiui de a -. poate sti invcle cele ale credinlei citiar gi laicul. 63.i ghicea clin zborul pisirilor. 3. dacd este cunoscdtor. 24. se ia atitudine impotriva unor practici tradi- {ionale pdginc. 19. 5-6). oricine ar face. . . 2)." Teoiogul.i pe care. cit de ttecesari este buner rinduiali sau orclinea in Biserica. gi a inmulfit pe ghicitori.sti. $i sd nu caute a-gi insuqi vreo misiune sau vreo putere care nu i s-a dat. daci are aprobarea vreunui episcop sau vreunlii preot. 66 V -VI (Trul. insugindu-gi puterea invalitoreascA.5ri peste focr.i in- viali irnpreuni cu Hristos gi impretrni inil[a{i.

r"i. deEi.1'"".. .1"^ 'zarifilo" 1or . pre cd. Iar daci cinevu r-a"-apu"a (i'curneia)..) Amrilohie: Des- Canonul apdri de distrugere atit cdrlile Sfintei Seripturi cit gi scrierile Sfinfilor Pdrinfi.. Z.ug piefac (pregdtesci i" . cl s-ar apuca (incumeta) si Ie strice pe acestea. ii certrrn @eaepsim) drrpr-cuviin!6. ""i-iri" p"icina moliilor. (Can.i Noului TTta+.. Teorog.i.st aregrlor (incercalilor) nogtii propoviduitori.. celor ce se numesc ficatori de parfumuri sau artcuivi--aii. crespre sdrbdtori."ui"ai-"Ei cer ce cum- "" r" ri""-p""tr"'ioi*..60 Laoit.i"- gele oricirui animal gi astfel il'mdnincd pe acesti. 68 V . VI (Trut. 2 Gang.'. 24-cartg.i -al ot. c1rig.st f"i..pii"i"l-"o".. -si nu fie ingdduit cuiva dintre tofi (nimdnui). Scriptura dumnezeiasci n_e-a_poruncit nouf. .. nici nu le-ar da Lit_"ia "-p"" iul"r" uiou gi spre a Ie p6stra. 03 Ap.ru *". t44 67. ori apei.. aica ar }i''. j. De ur"-utauu (ra ru pdrd astfel de cdrti._ i:l :. (Can' 85 Ap-. canondl interzice i'n m'oa . de sugrumat pi de desfrinare.. -i".Tru!. 'riu sau sd le dea spro nimicire."-"i"u o opreliEte mai in orice chip a singelui de animale.rfile Sjintei Scripturi. prevazind pedeapsa irapotriva celor care af contribui intr-un fel sau altul la clistrugerea acrstora.::"f. 2 Antioh. t . Despre cd4ite sltntii'siiiil"ii.. dacr acera u... . re" cel prins de acum inainte ci face ceva de acest fel sE se afu- ristlscS-pg -un an. $i are sfinfi- -"ai1i ii dasc5ii. si ne ferim de singe. cu oarece rneqte.t""i" si se cateri- seasci iar daci ar fi Iaic s6 se afuriseasci. Atatwsie cerMare..) : ' : 'c 'J Dupd cum se vpde rimpede. decit dacd au ajuns curnva cu totul ile nefolosit.chip duhovnicesc evitind petre_ ceriie de altd naturi.) -P9ntru sdptdmina luminati se recomandd cregtinilor sd frcventeze bisericile gi-si petreacd toatd vremea in. ori intr-un alt chip.nt.a"iroJ.61 Cartg. Agadir.se pornegte de ra cuprinzdtoare. 24 Trut..r* inainte si mdnince in orice_chip singe de animal. si stricc vechiutui .) sr nu se fae5 in zilele aritate alergiri de cai sau alte jocuri obgtqti (populare). (Can..rr lui propriu. pe cei "uru airr-iricina lacomului stornac (pintece).l.i (de.. CANONUL 67: (CREgTrNrr sA NU MANiNCE SINGE) .. 9 Ap. CANONUL 68: (CARTILE SFIINTE SA FIE PASTRATE cU EVLAVTE) (orinduim). . fie ao 1nu ril.

' (Can. negrstot'ii Cc ctrrli erau mai rnulL ncgustori de hirtie.sau Iu- minarile. . servieiului divin. folosite la scrierca allor textc pe ck:.ii. 16. I Cor.r l i u r i. care rru tlcbuic euiilunCa'ei cu lil:r'arii. in }pgdtgra pu sfinta slujbd. exceptindu-se . r u s c p r i t l S t e r g c f e a tcxtului lor dc pc hirtia pe carc lusescll scrisc.3.cl. atttnci cind.?0:(l.34-35) . cdci la acest fel de obicei.CANoNUI.) Intrarea oricd.]A) 'Si nu se ingiduie femeilor si vorbeasci in timpul ddrnnezeiq- tilor liturghii. si-.' i s r i * in canon (68) so amiutrsr'lt!rgrrsLot.Iar de voiesc sX inve{e ceva.) 146 e"'Remilrcdm faptul cii pedeapsa prevdzutd de canon este afurisirea pe timp de un an.J (Can.ii tli: cirrti (zarafji). ial pind in veacul XII chiar Ei a calugirilbr nehirotonili. Din veacul XII incoace. sd intre iniuntrul sfintului altar in nici un chip.69-?0 V-VI(SruI. ci mai ales disculiile . . De asemeneil li s-a permis cu timpul Ei altor laici care irnplineau unele serl icii. CANONUL 69: (iTINDUIALA PENTRU. 44 l. a fost cu ciesavirgire inte'rzisd. i s r i f i c d i s l . insi nutnai cind trebuiau sd aprinda .impirralii. L4. puterea gi stdpinirea imllirdteascd. fie calle ' \:opseapuginilc. Iii cumpirau cirli. ar voi si acluci daruri ClreatorUlui. rinduiald care s-a pdstrat plnd astazi.66 Trul.candelele.rr-rilaic in altar. dupd oa- I'ccare predanie foarte veche. satt sd indepiineascJr vrco aitd a. citci tlup:i cunl spune Zonarl gi lliilsarnon in comcntaliilc Ia accst cattott. ci dttp[ cuvintul apostolului Pavel. Acest ncgo! dc hirtie gi rle cArti.4'4l"aoc:-. se referd expresia: orDttpdoarecare predanie foarte vcchc".. Prin ultimele cuvinte ale canonului se subliniaza importan{a Ei valoarea obiceiului de clrept. lrr tirnpul Renlslttr.(' (Fac' . i r e i i g i o ... car si le poall vindc peutru a fi :.ESATACA1NBISnRI(.fiecIptergc:ruscrisultle pe ele.i intrebe acasX pe bdrbafii lor. precum si legca zice: .INTRAITEA lN ALTAR) Sd nu-i fie ingSduit vreunui din tofi cci carB fac partc dintre laici..scultare.ri. p r r .ci sd se supund. pentru cd ntl li s-a ingiduit lor a vot'bi.ntru sfintul altar. |'.publice cu caracter religios-dogmatic. adicd excomunicarea pe timp limitat.la care li se inter:ricr: femeilor in speeialsi ia parte. cirrora Ii s-a recunoscut privilegiul clc a intra atunci cillcl adu- cr:atrdrrruri pc. ciruia i se recutloaEte puterea de lege.Il)N1EII.) Opreliqtea pe care o cuprinde canonul nu reprezintd numai o mi- 'suri privind disciplina in timpul. Ii s-a permis Ei cAlugaritor 9i cilttgari{elor sa intre in altar.19. si tacd.e t l i n o p c r e l c c l a s i c c a l e s c i i t o r i l o r a n l i c i . ntt este insi opritd de la acest lucru. gi. a fitrcut ca mull.ii s-a girsil" urijlocul < l t ra f a c e s i r c : r p u r i s c r i s u l c c l i i i n t i i p e a s t f e l d e h i r l i i .

ca legald.. 746 71. _ !el.tifi... ceeace Ii se interzicea cu clesivirsirc.te prin birbatrr (I'Cor.. . sau...te-ci este bi'e (consimte) si "rli": iasci cu sofu! cel credincios.a-. cisitoria (nunta).edincioas.) Din textul canonului ludm cunostinti cd in vrcrneit accc'a (an 691- . a : q rar daci unii gdsindu-se inci in nec'edinti.i. fie despdr. 1l sitt.ea nelcgiuitri) s6 se desfacd.31 Laocl. si cd studenfii aces- tora deqi erau crestini. si zicent peste tot in genere. 9i femeia ne- cfedincioasl se sfinfe. sau dimpoflilri.ilorj iar aaca cincva a' cllca cele orinduite de noi.r bf.' lil .6S Tnil. (Can.nu.rrt .ii.nici in timpul cirrd incep invifiturile. 9"i ce invafi legilc politice' (de stat). trinte. si se socoteasci fxri dc tdrie. .. lupte).e sfir- ..62.i socote. sarr sd se i'rblace cu haine care sint in afara fo"tosiniei ouj $!e.!i'. cdsdtoria acestora.l canonul interzice categoric cisitoria cu cretici precum si intfi cregtini .i cdsitoria (inso{i. iar femeia necredincioasd se sfinlegte prin bdrbatul credincios.) i .51. l4l. intreolalti. prin ca- sdtoria legiuiti. Iar daci cineva cle acum iirainte ar indrirzr"risd faci aceasta.24..tol: .i apoi urrur dintre ei alegirr.IiSTINI) . 21 Cartgt.|T CANONUL Z2: (CRESTINII SA NU SE CASATOREASCA CU BRETICI SI CU NECIi.i -nici p_nrlii-lui Hristos cu soarta (ceat.i anume aceea care se inteme^iazdpe cuvintul sfintului Apostol pavei.cici nu se cade a amestecacele ce n-au arnestecare..692)existau gcoli superioarep€rntrustucliul drepttilui.nici ca femeia ortodoxi si se uneaii (p"in casatorie) cu un birbat eretic. iar celilalt a fost (inut.ele a atergat la ru- mina adevdrului. si se afuriseasc5. . t .nici oii si se imperecheze "" l"p"f.ti lpegine) nici s6 se duci la teatre sau si faei (execute)cele ce se nunlesc tdvdliri (rostogoliri.sau regat (potrivit).situl lor.vadi (sa ia in iearnir) 'ru"uli- clu'rnezeieptij daci solia cea nec.easci (sr ia) obiceiurile eline. dupi dumnezeiescul ..sd. (stirpinit) de legatura sirdcir. necre.Cici birbatul necredincios se sfinfe$6 p. de-a lungul acestui fel de invifitqrd. ci de s-ar si vddi cd s-a fic.. VI (Trut.tini. si se afuriseisci. il. sd. permitind o singurir excepfie.necredincios cu sofia cea credincioasi.rior unul a devenit cregtin.sd nu se ingiduie ca bdrbatur ortodox si'se lege (prin cdsatorie) cu femeia -eretic5. (Can. 70. . sau cind ajung spi.IV ec.. . cdsdtoria incheiatd intre doi ne_ cregtini dintre care ulte.. nealegind (ncdorind). 24 Ancira.) CANONUL 71: (OPIiIREA DATiNILOR PAG1NE STUDENTE$TI) -.) pdc5to.'cai birrbatul necredin_ cios se sfinfeEte prin femeia credincibasd.. T. nefiind incr 9i. cdutau sd pirstrezetradi{iile viefii studenfesti pd- gine. numirafi in turma ortodocpiror. '.ti de cdtre vreunul clintre tofi... se poate recunoagte prin ingdduinld. . nu se cuvine si foloseascd s5-pi insu. apos- f""rel. cuvinte in virtutea cdrora. 72 V .

atl:irr.. c i r m e s t e c a z u l a n t i t r i n itarienilor (unitarienilor)' dintre c a r e L r n a a r c b o t c z u l l j p s e : i t c s t l t r e a h a r i c l c o r c s p u n z t l t o a r c . l i s t r ralirl si tflillil (ttrttlllici. ori sd ince- i".27.i cirsAtoriile dintre credinciogii aparlinind cliverselorconfesiuni cre$tine. -tiruinlei iir L"t. in afari de cdsitoriile intre creqtini--qi necreqtini...uri. pitni.tto.. i s-ar adresu' $i aceasta .-"rii *" [ii""ici. gi nici unei pelsoatr" cin(l acesta din iurml ar trece la crestin ncortorlox. daci trce'. r47 itt.i'i. teze...i botcz.t.tini care slnt Lrotez'a!i in nrodi'rlitl.28. de.. T4 . Laod'. niei orici'trot crc.cdsdtorie pe care canonul o i.iniuntrul casei (Domnului).t'u. I3iserica Orlocloxi il iecunoalteia itr mod valid botezul' i \ s e r D e n e ac a z c s t e l o r b a d e ( l u u I p c r s o a n e t c a r c a u P r i n l i t poutc ntlministra in mod s i I n s . r (casele) Nu se cuvine a se face cele ce se numesc agape in dorrrr. 42 Cartg') religioase Agapele erau r. "un.cer aritindu-ne noui mintuirea. cisdtoriilor mixte mai intrd. CANONUL 73: (SEMNUL CRUCII SA NU SE PUNA ORIUNDE) crl.in1ii. fie 9i numai membri- tie ini. clar cu botez rialitl. .".nese care se clSdeau la sf. ori si se afuriseascd."" tu"ofo) culcu. (pe jos' .se cade-"ca -riaiuinfa De viafd fScdtoarea noi s6 p. 17 Gong. tlet:it in cazul ortr'rtloric. .itu-1'slujbelor participat la acestea. i a l l s o l r t l . r e o to r t o d o .il st cu .tia tlintre ci e:ite ortodcx' prcotultti ortodo\ sil administTeze taina flnduielile t..** toata spre. fi q a$- iar ""i ce inclrizrrcsc a face aceasta.r. Orinduirn a. i (.gor" in vigoare. .rc al tloctriirei canonice iuterneiatc pe lnv[][tura de in mod velid taina cunu c l i ' t i r r ] l i s e r i c i i r i o a s t r e . { i (Can. . ]n afara acestei exceplii.t.i . ea a clevenit prin convertirea unuia dintre sofi g tesatirie *i*te. ai noastre. tdici sh-Si cre- .o"nrit acest semn.s!ttlIIlilcRr'nrcleclara. n c c e s a r i pentru ca admi- t ctrci in accst clrz lacil clr:cttrle. qi a minca.adar.rr.i.ainlbr'iitillt:reditr!aortclt|oxil.' persoantl apar!inind oric{rci con- { Irire. si se afuriseasci cei ce cle acum inainte ir face chipul crucii pe pimint' (pc' pardoseli).ir. nrt 'erntit insi ortotloxe care s-ar cisltori cu un . . ca . ""to" cic alte coniesiunc.t"a.{ a r p u t e a r . V -VI (Trul. c c a s t r ls t a r c t t a r i c .) nu se desparte. Nu sc lroatc insri a<irninistra taina cununiei clnd este vorba i n v e l i d .il.a'trorli). nu se recunoaqtc legalitatea nici unei alte cirsAtorii intre creqtini si necreqtini' in categoria.c ar fi si sc ingitluie crlsirtoria unui ortodox cu o Iiinrl valid' lntr-un 1:si'ni crt:.Canonulreleviimportanlasfinteicruciqiia'misuripentruca semnul ei si nu fie expus in nici un chip batjocorii' CANONUL 74: (IN BISERICI SA NU SE FACA AGAPE SI NICI SA SE LOCUIASCA) . l f " " " . de doud persoane. poruncim. .. .crlr...r.ri"". d m i n i s t r a . Drept accea' ginJul cu cuvintul cu simfirea.harice' nistrurt:r tainei cttnttnici sir Iic eficirce.ti1". u n 1 . si ..r".tinc.i senincle crlucii ficute de oarecare p..o c o n f e r i b o t e z u l . l c . crc.'iii" pun"t dc vedt.tiot"t prin cSlcarea de cdtre cei care umbla' s5 p"1'p".a-i da toatd cinstea cuvcniti aceleia dindu-i nrin care am fost "iint"ili'cle cdderea cea veche. intrc un creqtin qi un necre-stin..Sgii comunitiii-care a .

97 Trut. CANONUL 77: (CRE$TINII SA NU FACA BAIE DUPA OBIC]EIUL PAGTN) .llentrr-ra exprrrna t riiirnl. a poruncit a r1u se face casa tatilui sru.sau cle- rici.se chemau agape. (Can. sau si se faci alte vlnzari' cinstirea bisericii pitind-o. precurn gi in gener. .d. nu se cuvine a se pune (aqeza) circiuma induntrul sfintelor curli sau -cele pentru feluri de rninciri. CANONUL ?6: (Sd dEiiNSrN NtrG()TUL lN CURTEA BISI|RICII) (orinduirn) cd..) 'lor'sdraci ii comunitSlilor bisericeEti. F. sd .. Jinerea agapelor in biserici.\R. -in"a.lrr:J\ \. constituind o vie tnirturie despre valoarea practicd a credintei """9iinn. cd ele sint expresia dragoslei.u se folc.cici sfintul cuvint a invifat pe fiii lui Israei si fie .o.rdcnire.r in lliserica. . in prirnul rind.te relafiile dintre cregtini.sint rintlu. ' r :\ . 121 1Trul. r.cuVintelenepotrivite. inclrrsivmelodiile nepotrivite. Se rinhriieSte ca in bis'ericd si se cinte in mod iuviinqi.) i l . CANONUL 75r -(lN_glSERrCA SA SE CiNTIi CU BVLAVIE.ci cu multi luare aminte gi smerenie. fusesr. rel ig'ioasii. iai in al doilea rind. 31) (Can. evitindu-se vaietele..u. vrind:sir se arate prin cuvintul agapi. 74.i'r r. Agapele au avut un in-rpc-rrtantrol religios educativ .r -': --'.""_ nici (3 Moise 15.upr"6 celor ascunse.r_rrilcclr_. r. sd se scalde in baie ".Elei.. Ternplul licag ob. sau monahii (asce!ii). 75 -... pe cei'".i nanii imonezile) schimba- torilor de bani.q . r' (orinduim)'ei'nu s6 cuvine c&rcei din starea preofeascd. sd aducd cintxri lui Dum'ezeu cel care vegheazi as.lr. Cici iflintuitoml si Dunrnezeul nos- tru invifindu_-ne pe noi nrin viefuirea sa in trup.tesc -(local public) rar clacr-rcineva-ai ti lrrins ersupraarirtatei cilciri a legii.interzisri incd din veacul al 'patrulea. In canon se rnai interzice asternerea in ]oca.{ VAIETE SI RACNBTE) _ !oim.7 . 15 Laod.seasctr de strigite netocrrrite(farir de rinduial5.. 1 . clar se vecle cd nu dispiruse nici in vrenrea.casr de negusiorie. .ite cte Bisericii care nu-i sint nici potrivite nici cuviincioase. ' .51cu toatd cvlavia. pentru cd-prin ele. l '' se interzice cu desdvir.ire subfpedeapba. i-a impristiat . se cultiva in pelrnanen!5 spiritul c1esoliciaritatelntre creqtini.i si sileasci firea sple .t iurrui si nici vreun ...\i: .i i-a izgonit. vaiete). care .ii' strigitelc. care stdpi- ne. V .'J') .i social. ca iei ce se afld in biserici spre a cinta. ia""o.1 . nici si adauge ceva in afard de cele ce.) '\". 7..73 Ap.nfurisirii practicarda vre_ unui fel de negot in curtea bisericilor. se venea in ajutor ceior lipsili. adausele. sd se afuriseascir. sinodului Trulan.cult A rlnor 'culcuguri pentru dn-rme{i.d i.

: Canonul prcvecle un pr(xlrall c'atclreticde p. 140 78. . C{NONUI.i..:. Iar claci de icum inainte s-ar prinde cineva fdcind ceva de acest fel. CIci.t. dupd ziua sfintei napteri a lui Hristos Dumnezeirl ncstnr se aratl pl'ijind fruntea fdiini (semidnr'le. Ia aselrenea bdi erau to{i eoi.. practici pe care le qi condamni canonul. i . sd sc cateriscascS..iq !ii.' Pentru motive *u. gi propovifluind intlegii turme.5i in a cincea zi a s5ptarninii (joia). cd clumnezeiascanaptere cea ditl F'ecioari a fost f6rd lehlzie. de ar fi cleric.rt.i dupi ale noastre (care se referi la poi) acest lucru nu cste cinste pentru Fecioara. rtu sc foloscitu costumc do baie.care.it"i iuhorii a'neprihdnitei Maicii Fecioare.teaula creqtiuistn. 19.) ':' "("r' fti I '''' rll '.. DESPRIT .:.. apoi rlonaliitor Ei iaiiitot sd facd baie impreunA cu femei. cd .te din astfel de infelegeri.!CANONUL79: (OSINDACELORCB. dupi cele de obgte (comune.TEHUMENILOB').ui irtittau cineva asupra acestui fa. sin. .i a" grai a nf.! eC. dup! obiceiul pigin.urile sau lcuzcle de irnoralitate din partea pdginilor. iar de ar fi laic sd sc afuriseascS' i i.'".SPUNVITUTE>I NEVRUTE Nl\srtritEA DOMNLILUI) _. t'i' "'M6i.fsincl noi. obignuite) . canonul rir. cSci aceastl cste cea dintii ilviluire irtaintea p6ginilor' De r. orice. (Curt. a tilcui (a de- fini) pi a zugrdvi cele despre na$terea sa cea negrdit6 (inefabilS). care mai presus d9 min' iu .i .1"pJ'"cutn 9i pcntru a evila r$ib.!.si implrfind-o pe aceastaintrcolaltir. VI (Trul. . pentru a se evita inlelegerile greEite.scut cu trupul pe cuvintul cel necuprins (negr5it). urnlittd ca in a Clncea. fiindcd in vremea aceea. iar de ar fi laic s5 se afuriseasca..'46I'aod"'). orinduim ca uimic de acest fel sd nu se inf6ptuiascd de citre credincio.96 Trul. pentru cei care su "6n1.: . idine fina) . 79 Y .rcluiegteca si nu vorbeascd oricine. sub cuvint de cinstire . de ar fi cleric si se cateriseasci.zi a s5pt5n1inii.. se itlterzice tuturor celor din starea clericalA. . .J.episcopului sau presbiterilor' ' (Cam:2. precum' qi practicile'care s-ar na. s5 invele crerlirrfa.ri. si dea '1:'.78: ($COLI}r!lz\ CA. 9i sd nu se vorbeascd oricui despre na. Drept accea.) n .' seanla (idspundi). (Orihduirn) ci sc cuvinc ca cei ee sint a se lumina (a se boteza catc- humenii). ii supunenr inclreptdrii pe cei ce din neqtiinfi fac ceya din cele "" r." cuvin. .tlB cregtin laic.pentru c[ unii. clupil vechea numirrirtoarc a zilelor sdptillrinii era Jbia.74. 30 I'trotl.terea cea mai presus de fire a Mintuitorului. progresul pe care l-au fdcut.i f5rx dc sxnli6{d s-4 fdcut.or".rtru zile 1rc'sdptlmind.cr. str onis"opului sau presbitelor. lflfe l r :. ui" .

i'tre care in speciararme..ii.".: dinfSr ji.".. ur mer. 66 TruI.. crr toati e'ravia de citre Sfinfii nogtri pirinfi ii dnm anatemei.56. ci_fiind (petrecind) in cetate. . un mohah.SO: (OSINDA'CLERICILOR $I LAICILOR CARE NU MERG REGULAT LA BISEITICA.) .1ireg.cer ce te-ai rdstignit pentru noi.'CANONUL.II . -::"":'1 adaosul... ru .: $isau in \ireun alt chip -o adaugd la cirrta. Daci vreun epi_scop.'..) se impune pentru 'rc-rnbrii crerurui ca qi pentru toli credi'cioqii laici.rir"olit o astfel de ros- t]. ca sd lipseascd rnai multd .-..i----:- t' Adausul respectiv provine de la rDonofizitul petrc .9g TntI.J:r. .tie.8. care a triit in a doua jumitate a veacului v.' impreuni cu nelegiuitul eretic care a .-s-a lepidat din cintarei cea de acest fel. ct.'. ori diacon. 11 Sarcl. ra cintarca cea intreit sfintb (tls3ehion).r. lupr .. (Can.eclnicia preo$eascd.r".n..tea freeventirii bisericii cel pufin odata ra trci sipti_ 4rini... Iar dac5 (sacerdot). crioi. sub pedeapsa caterisirii pcntru c:lerici. de ar ii "ru"i".t o"""""r" ispr:ivi monofizite si prin Antiohia.i".ge (la biscrica).. Z Antioh.cel ce te-ai ristignit pentru nni..t.ir... primesc in bisericl o astfef d"' ..tr. ...rd..rr" de Ia biserica lui.porunci'r sx se -des^poaiede v.giiorl. au addugat ra cintarea cea intreit sfinti 9i textul . rrnde izbLrtisc sli:llungc a. t50 80."-oi intirind cele mai inainte statornicite. p.ca cea intreit sfintr cel ce calci cele o'induite. Ap. pe .I|r .siruFulon. si depus lu anul 171.9.u.de fafi. mit.) : ... io" ci acesta (ridausul.rrti. iar de ar fi laic si fie inde.lt'.. sau a exconrunicirii. eei care.e se cateriseasctr... 8t II VI (Trul. cste din cinur preofescit..".. dacE este ti" . afurisit).. prin textul acestas-e'exprinri teza monofizitd. 6 . . monarr sX se afuriseasc5..r.presbiter. obligativi_ tatea aceasta nu existd decit atunci.sfinte firi de rnoarte'.. CANONUL 81: (OSINDA RATACTRTIMONOTTZITE) j De vreme c€r 8'r afrat cd in unele fdri... . Gnafevs. pentrtr laici' se in{elege i'sd cd aga precum aratd text'l ca'onului. ra..<li Ia Constantinopol.iar. sau vreun laic. obligativit.osindind astfel din nou si erezia pc care o expri.Ig (Can:'23. 33. se rosteste in chip de adaus: .atriartrut ortodox pi astfel il ocup{ et.ndtrnnat.. sau dintre cei nrrlrrdralii in cler (in clerul inferibr)... ' l'' Ilonofizi{ii..-ili " ii. trei zile de durninici-in trei siptimini.. dupd orin_ d. pin:1 t'c a lost.-"rroiL.uu irc'l. de n_ar a\rea nici o nevoie prea grea sau vreo treabd anevoioasa. cd in Hristos pitimit a qi s_a rdstirnit lrentru'noi irunrai firca divi'd. nu gi cea omene.di'tat de'ra inrpirtafi.re.i. ca strdin . cind intervin cauze de for{d majord care sd opre-ascdpe clerici sau pe laici de a participa la sfintele siulbe.:.

care sd spund c6 acegtia sint f[rf.Nirneni s6 nu clea Crrminecitura (Euharistia) trupurilor celor ce air murit (Mt. 1 8 C a r t g . .) CANONUL 82: (CUM''SA FID 9I CUM SA NU ITIE ZUGRAVIT M1NTUITORUL) In unele chipuri ale cinstitelor icoane. .i noartea Sa lliltuitoare. 5 . mielul se zugrive5tc ara- tat cu degetul cle fnaintcmergitot'ul (Sf. dar truprrrile celor rnor{i nu pot lua nici nlinca. orindtriur. caci a trecut urnbra Legii. 26. I e c .ri) (sinrboiuri). 26). -ca nu cumYl g' astiel de indoiald sb-i lipseas"a pe ei de aceasti curdfire a sfinlirii.estedesdvirpit sd se infdfi. . primindu-l pe cl (pe " ele) ca plinire a Legii. 5 3 T r u I . de patilna Sa . 26).i in icoane dtipi chipul sbu cel omenesc in locul vechiului miel. pentru ca infelegind prin aceastamdrefia lui Dumnezeu Cuvitrtul." ca chip aI harului. chipurile .. CANONUL 83: (MORTII NU SE CUI\TINECA) . (L'It' 26. 4 95. 0 A : p . CEci este scris: . cal'c s-a ficut prin aceasta' Se dispune. (hotdrim) ca de acurn inainte Hlistos Dumnezeul nostru.i nici a"". qi a venit vrernea harului $i adcvirrr-rlui. Ioan Botc'zr.st:rment) pe_adeviratul miel. firept aceea. care se ficea clupd cele scrise in Vechiul Testatnent. ca tradilionaiu r:cprczeutaresimbolicit ir Mintuitorr'rlui in chip de ririel.l.^indoiali boteza{i' . Te. ) . M . ' CANONUL 84: (tsOTEZUL COPIILOR GASITI) Urmind a.ttorul). I I e c .i spre aducerea aminte de pe- treceqea lui in trup. infSfisindu-ne noud mai inainte prin le- ge (prin Legea V. 7 .pent'ru ca aceeace. predanisite Bise- iicii. .Luafi miucafi('.t t t " t t i { C d n . 7 ' 9 7 ' V a s c.ugul culorilor.i umbrelc vechi ca selnne -(llrcfigurir. .i de riscutnpirarea (izbdvirca)lumii. acegtia trebuie si fie botezafi f6rd nici o poticnire.i inainte de a trece din aceastl v-iatd. 7 1 0 C a r t g ' .2 . nu ar fi'in stare din cauza virstei si rdspundS anumit asupra sfintei lucriri (tainei) care li s-a dat (irnpdrtSgit) lor.eze ochi- lor tuturor pi prin ine.orin- duirn gi despre prunci: Ori de cite ori nu se gisesc martori deplin in- crediniafi lsigLrri. 7 s i n . 7 2 . .ezimintelor (rincluielilor) canonice ale Pirilfilor. Cu tnotivarea ardtata in canon. pe Hristos Dumne- i"ri' nostru] Cinstind agatlar.82-84'V-VI(Trul. . .at (rr-. (Can.tii (pnrncii).i inchipuiri 'cinstirn ale adevirului. 13 sin. si fie iniocuitd cu reprezel-Itarea Mintuitorului dupi chipul sdu otr'Ienesc.3 . 4 5 . . noi in priniul rincl harul gi adevhlul. sc interzice pe viitor acest lucru. 4 8 .. si firn inclrumali . G r i g . c l e N i s a . de a se da sfinta Cuminecdturd gi mor{ilor carc nu aPucascraa se impirrti. ) Exista un'obicei vechi in Biseric. deci it trccut vrellea simbolttltti. 1 6 T i m ' A l e r . Mielul care a ridicat pXcatul lumii' ii ti" infifi. .prezcntat).care (ni-el) u-u i"Ff".te.

_ . 2 ."".rl lor ie reduce ra trei. Drept aceca orirrdrr- im ca sclavii slobozifi (elibcrati) de c5tre stipinirl lor'sr dobindeasci o astfel de cinste in fafa a trci inartori. adund rlesfrinato gi le intr_efin_(hr5nesc). in cazur crerieiror..i--i"rrr"i". g.Jn. dupi Sfintul gi dumnezeiescul Vasile.e ca sii 1e suspendeimediat -celvinovat 9i apoi sr se juclecesi ie. 1.sch.lt. 16).. cANoNUi85: (RINDUIALA ELTBERARII scLAVILoli...) 'Atit canonul prezent cit gi canonul 5s rrulan.-A"_"uucare. lg cale o reglcme'teaztl canruur. ( C a n . . ci se arati numai proceciura d. r.. t'4 sE fier( (Icrt:ir.cercr: o. 1 Neocez.stat. i"L-.-"r t5. t . crste .rriaa cl.tn t" cele sfinte.r"C*p. "u"" pido liine a ales acest lucru.. t Z t l . (acest din profefia lui ferer'ia: cA'.n * se . ts. este repetarea botezulgi. celor ctr s-au f5cut. lntii afurisrea eu in{elesul de suspenduru.ui ' ' : CANONUL 87: (OSINDA ADULTERTJLUT) .or . 87 V .tie bi se poate stabili cd ar fi fost boteza{i. eei ce siut dc iata vor da intr- rlie slobozirii (o r./ . sE nu se intoarci la b6rbatul""i. a7 iip ). 1). ( ' .3. 7 5 A p : l l . se prevedc.partea stipinilor ror si se facii i. care interzice repetarea sfintei Taine a Rotezrriui (can...- cealalta chestiu-ne importairti.8 2 .ri satr mai multi inarto{ e.. 732 85 -. SZ. __ aceasta ca cxccptie cle 1. "" sj actul elibcri:rrii din. . iar de ar fi laici sd se afurisea. j Am luat aminte. AlqJ:) Canonul arat5. "-.{t. :g Teoj. ci prin rloi sau trei rnartori sn adevere.p"i. : ( . ta rlgu'la generald. t. (Can. .fli ior.25 Ap. ca despre un lucru prea firesc qi obisnuit.l pentru aceeasi infracliune.te tot cuvint-ul (5 i\{oise to.. Pentru fdrdderegea ardtatd in canon. .i 'or cia increcrir.r'jr""r""fu a trei martori. Orinduim ca cei carc spre pierzarea sufletelor. si'rincluiest". .rri-rsi:. vorbesc clespre.'.. dupd cuvintul Scripturii.:" Deci el sd fie strspendatpini la pr:onrin!a.st-evalabild.t i+'i-:. se infelege ci de ra crata acrestuicanon.*l*i -cjtat) (va fi) a altui brrbat.. : 1 .l* iodatri) spu.*t."l irt. Aceasta nu insearrnd doui poa"p. clar prin eanonul prezent numd.. lB.'Ei anur. dispoziliile cahoincc aveau'in Imperiul gizzrntin-""u"uEi putere cum ca $i Iegile de.i i.) i .. ::1i]119i rn vecnrme.botc_ zul pmncilor. 1'I (Trul..se "" cateriseascd.. sctavii se puteau elibera gi numai in fafa a trei martori.{){.. s j r r . dupi scriptnr5. -in cazul copiilor ciespre "i. 1 : .onfirma) .i apoi caterisirea. riseasci.lar" J" la ei.1.:] . la eliberarea sclavilor tretluia sd fie prezenti cel pu{in cinci martori.ca_ 11it*1 adurteri. cJr numai mar.tf. 59. 2( q r t g ..$ANONUL 86: (OSINDA CELOR C0 INTRETIN OUi"nrUr..i-a p5r5sit bdrbatul gi se duce rlupd altul est'6I'dulte_ r5. 3.. sr se afuriscascr ri sa se catc. rlac6 ai fi clcrici.

itrtre ele fiind qi divortul prin cosens. cel pulin de la trei arri in sus. .(Nov.1. Iar ccl care-. 4 6 . sau miii tirziu gi de atentatul unui sof la viata celuilalt. c M . cici s-a canonizat (s-a orinduit) canonic cle c5tre. Iar iertarea i se r.g 0 V a s .cap.98 T. 3) moartea civili .". insA numai in cazul cind respectivii doresc sd clucl o vialir asceticE.20 Ancira.sau cind sotul este alcs episcop.s€ supune osindei adulterului (pentru adulter). el este vrednic de iertare. Pirinfii nostri. . . Toate aceste motive de divort au rdrnas valabile pini azi in Orto- doxie cornpletindu-seprin altele.(Proverbe18.a cla acestuia spre a se uni (spre a fi in contuniune) cu Biserica. . . 1i). cirsdtoria se putea desfaee. sau cu o pedeapsi privativd de iibertate pe timp mai indelungat. Dar de s-ar r'ddi ci a fugit. 1. ori de alte acte asemin5.i necredincios (pdgln)'(. 3 5 . Justinian insd prin Novela 22 gi Novela 117. lichidind astfel legdtura conjugalS dintre ei.) Canonul pune problema dcspArtirii sau d'ivorlului. firi cuvint (pricind) de Ia trirbat.72. cqmit adulter.l.ec. l.du-.. .avind gravitatea cr:irnci. 7 7 ..i'$l in conformitate cr-r invd{dtura Bisericii. Iustinian impS- ratul a statornicit principial mativele de divorg pe care le admite Ei Bise- rica.34din anul 542.?sin. lirnitat la cazul ciird solii p-ar hotdri pentlu via{a asceticS. doi ani sd asculte. Canonul maj prevede qi mijloace de indreptare pentru eei carer nedespArfir.i a5a s:*rse invrerlniccasci de inrpirtipanic. adicd cu lacrirni.tT V-Vl(Trul.prin Novela 1.. i.i dupii lege legitura conjugalS. 3 1 . 4) n-roarteafizicd parfiald . cu adulterul. .. qi in fine 5) consim{dmintul sotilor. admisc pe cale de analogie. 2 7 . trei ani si cadi (in gr:nunchi).isitoreqte sau convietuieqte cu o'persoand str:iind..34.care se socotea a fi provocatd de pedepsirea cu nloar- tea a unuia dintre sofi. aritind cd divor- ful fdrd nrotive este asimilat..'clacA cel ce are iniliativa sc c.i aduce pe alta. 48 Ap".* (Can.care este provocatd de neputinla fizic6.sI se c5lugdreasc5.23).cu cele din categoriile ardtate. in viqoare Ia clata cmitcrii aeestul canon. sall prin deportarea sau disparilia in condilii nedeterminate a unuia dintre soli. de se vor po- cdi. dupd dreptul rotnan se reduceau la aqa zisul -repudium((. 93. $i chiar mai tirziu. c[ unii ca aceqtia tirnp de un an sd se tinguiascd (sd plingd).. 3 6 .: toare.i in al paptelea si stea imprcrrnX cu credinciogii.roduee'in mod legal nentru urrn5toarele motive: 1) rnoartea moralir . care consti in ceeace se cheamdcarte de despirlire (iibellus repudii). 2) t'noAr- tea religioasit care se -cocotcaa fi provocatir de erezic:qi chiar de schismir. sari tlivor{ul se putea i. fonnalitifile de divor!.care se socotea a fi provocatd de adulter.i. 102 Cartg.. folosind . a interzis ca ilegali procedura de divorf a repudierii.dacd 'ele ar interveni intre soti.t'ul. 9 . ea insi cle certare. a indeplinirii obliga- tiilor conjugale. ln veacul al qaselea. : I\{enfionirl cd pini gi in vremea lui lustinian.i pirisegte ferncia llc carc ti-a luat-o in mod legiuit .) --BE nebun . 4 9 . dupi hot6rirea Dornnului. " Dupi lcgile civile. pe care oricare dintre soti il putca trimite celuilalt.

iscultarea.ii.. ca: tinguirea. 88 .T_ ten{ei. msre nevoie' pi fiind lipsit de addpost .i silap. timp de sapte ani.-' . SS TruI.re. cdci daci nu ar fi bigat dobitocul induntru. Je cade si+i inceteze postul in . cuprins d... 1g.*u. in aqa fer. ( C a n . cdderea in genunchi. ciertinii.tilor sd inceteze in sr'rbirta .riul la can.rn noaptea "i*L"t"i Iilalt prin rostire (expresia):.. eanonul prezent ne dd o pildd de titcuire duirA inleleJul sau'dupa duhut'care face iiiu.il"-"r"'p"'r. I ec. afari nurnai <Iacx cineva cilrtorind. gi dcci bucuria Invierii nu mai ingdduie postire..14 Ancir6. constau in trecerea cclor vinovati prin'nnirn"it. tle va fi cleric si se cateriseascx (sa fie ca- terisit). Eedereacu credincioqii (a se vedea dcspre acestea coment. sin.i ferirea cle suferinfi a ornului. pcntru ca atunci indatd spre dirnineataa inviat Mintuiiorul. fdri nevoier pr€curl s-a zis. ^.. gi prin aceasta ajungind in neputinfd tle n-gi continuu "atet*iu.."..II CANONUL BB: (TN I]ISIIRICA SA NU SE ADAPOSTEASCA DOBITOACE) Nimeni sd nu bage indurrtrul sfintei biserici (sfintului ldcaE).Trcptele peniten{ei sint ardtate. iu.. spre simbdta mare.Rcspcctiu"tc niiitouce de indreo- tare. aga ci se cade a se socoti ci pe'tru ioate (aceste pricini). 21 Gang. 28.i.. ^(Can. ) i Impotriva celor. r) iar ce- tf..66Aqt. 51 Laod.. qi in . s:&l'supune (expune) primejdiei de moarte. Dar noi sintem i'vifafi (stim) ci sirnbita pentru om s-a frcut (N{c' 2. va trage la vreun aitfct de. 9 7 T ' n i l . s-ar putea ca uneori acesta sb se pripideasc5. 1u dupir litera care ucide. .se rinduiegte ca postur ma.) pa. 7 3A p .au i'fdti.aj.Iicag (bisericd). -.). 75... dupi lor-. trebuie sE fie aleasd mintuir-ea .firlit starea ilp.--. . prin pierderea dobito- cului.^^S7r 53_.i"iitri' ""r dintii prin rostirea (expresia): .rrrito ain{p-nTgzul nopfii. pe la miezul noptii.dirnineafi adinci( iut. . fiindcx-dunrnezeie$tii evan- gheli-sti Matei -si Luca ne.'. iar el. li al sin. 49. 2 4 .at adincul inaintat ai .. CANONUL SU: IPO'STUL PA$TILON 1NCUTEAZA IN NOAPTEA lNVrERrr) petrecind in post si rugdciunil --: ."Z+. 2 6 . IV ec. iar de ar fi laic sX se afuriseasci. Iar daci s-ar prinde cineva bigincl dobitoc^ i' biserici iir-r sfintul to"..'p..a fi" adrniEi la sfinta in-rpdrtdqanic.-cuvintul canonizare spre a arata ci s-a lrotirit ceva in rnoclcauonic.. a unor dispozifii care interzic intloducerea dobitoacelorin bisericd. 89 trZ: VI (Trut. 28.lici un fel de dobitoc.16. l. ca numai in anul aI qaptelea. 27).) (pentru primaldat5' in textele banonice)..i in srnerenia inimii zilele patimii Mintuitorului.ce tilcuicsc legile dppS litera lor.

. dacX ar fi clerici' si cadd din treapta lor. ca.. f""f-rii Mi. "'l (Con. CANONU.. cinstind (astfel) Inr''ierea no. dup6 intrarea in vremea (noas- cind indata genunchii. . interzice 9i prezentul canol. 27 sin. c. 30' 36.e . (Can. sau sfituitorii celor ce le rdpesc. identica cu ucigagilor.ului' (Can. cle la Dutnnezeu pf""ir"--g*uncltii in durnineci.ii. r5pirea femeilor.M') ij Canoirut. Aceas- ti rincluialS insd nu s:a p5strat in Bisericd DupS rinduiala canonttlui Drezent. iar dacd ar fi laici sd fie dafi anatemei. canonul dispune in cc chip gi cind se cuvine a ingeuuuchea in biserici. de aiunci incepetn in clip 4u- spre lumin6' hovnicesc cintirile.tri.r. r CANONUL 91: (AVORTUL ARE CAN()NUL UCIDERII) Pe cele care dau doctorii lepidatoare de fdt (provocatoare cle ".c. ple- seara unndtoare. sfir'$ind sirbXtoarea de la intuneric al zilei intregi' sX sirbdtorim noi ca de aici inainte in-"urrul nopfii 9i Invierea. 21 Ancira.."ilg"r. de prunci.. irind dun-rinica seara.. ca de simbirtir noapteil. 2. 155 90-92 \/-VI(Trul') . sub grele pedepse.tc lnvierea lui Ilristos.L 92: (OSINDA RAPITORILOR DE FEMEI) sfintul sinorl a orinduit.i"a"i.65 AP. cei ce r5pesc fetnei. sau pirta. acestei (porunci). 66 91 Vas. c_a-siP.. cu motivarea ci-t . cincl.42 Vas. (poruncim) preofiloi in altar' potrivit obiceiului bdta.) .67 AP.ni'a duminica se cinste..rtrnem pedepsei uciga. Xt. calificind acestea drept crimi.ro Drept acu"o "a si nu nesocotitn chipul lSrnurit al fincrii lui Hlistos.rortiir-p" ""iu-"u"" primesc otrdvuri pierzStoare (omoritoare).interzice atit avorturile cit gi evitarea naEterilor prin ale distrugerea embiionului. s5 nu se ingenuncheze in Bisericl. lirnperle credinciogilor.. lntocmai ca gi canonul 27 al sin. . in ciripul acesta sd aducem rugSciunile ii"i or*"ulul.i. 8 Vas. oprind ingenuncherea in zilele de clutninicd. ar trebui. cdci socotirn noaptea cea dupd simbati ca inainte mer- gjio*.IV ec. sub cuvint de elsdtorie..tuitorului nostru. INGENUNCHERII IN BISERICA) CANONUL 90: (RINDUIALA purtitorii -Pdrinfii Am primit in rnod canonic. IV ee. c. ca Ei cornplicitatea la astfel de acte. M. le su. dupi intrarea cea tle sear6 a pinS duminica """"'r" fine 1in "igo"r"l nici unul ri no plece genunchii lurninindei.

aastfer. ". catari si. 2 8 . neptiinfei. 8 18.incredinfa 9espre moa-rteasolurui disprrut. CANONUL e4: (JURAMlmrul FAGIN SE OPRE$TE) '..46 Vas. 37. ) .ut) ea s€: cdsitore. 03.&ii"". 36." un att birbat. fiind cl ne. ca incom- patibile cu calitatea.. I V .'. M." CANCNUL 95: (RINDUIALA PENTRU PRI}{IREA ERETICIIbR iN BTSERICA) Pe aceia dintre eretici' care se -adaugd (ataEeazd) '.l::-yi: ca osta$ul reintors acasd.i $!.i zic loru.'r se cdsdtoreasciiinaintc de a se.A p . tgt"lt din ne.6. . .9are.daci este ds acord. .. 4 precum si acelea..te aclulter." pu "ui" care ar proced. echivalau uneori cu lepiclarei credinlei ".. Insi aici luc." ui iertare.te cu altul inainte de a se increclinla.i." -'. _ii primim drlpd rinauiata li obicei: pb arieni . .. . cel pdrisit pentru o vrcme de citre sofie.. ( C a r t 2. 2 ! r a s c.) canonql intelzice ca vreo femeie s. din lipsei luj nrai intlerungate. (Can.7 7 .i birbatul"i "u*"'r-'1"*tjr" * ea in a doua cdsitorie. precum gi pentru cd ur"u inrpr"unate.-95 V + VI (Trut. 1 0 . fi.binuiald de moarte. ri pe qua't'ckrci'rari adici pe t.. DTSPARUTI) ' Aceea al cirui birbat este plccat. ain pricin" irbscnfeiprea indr:lungatir-asofilor. . In fine. Iar aceea care s-a cisitorit clin neptiintd c. ilerlrru' mgartci a. canonul supune cert6rilor (pedepselor) pe cei care se juri cu jurdrnint elinesc (prginesc).-I]. se arata totu.ste mare . absentacare poate naqte binuiala ca ei ar fi-morfi'-Aceeagi ing5duinfd se aratd gi ferneilor "ur" i-uu cAsdtorit cu ". _din pricina.r. .ilor.i..apoi lisinrl_o pe ea. Iar dacd intr-un tiurp oarecare s-ar inapoia ostasul a cdlui sofie. ps 'racedoneni ne nova$ienii "are-.i ingdduinfd fafd de acele femei care s-ar cdidtori. cele ale cdror. 2 9 .din pricins cilitoriei biibatului "u_i aStcap_ tE. .te nu stiau cd era cirstirorit. sotia. 5 .. c.sivirge. fie i' vreo cdidtoric.i so- fiile osta. .CANOITIUL'93: (NINDUIALA PBNTRU CASATORIA CELOTT .pricina acesta (ostagul) dac6 voi."i-ol dar ai li nrai bine dacd ar rdmine a$a. poate sti-Ei revenaide .soliit'. sofi -fii'd neptiu$i tJirpar"trl se cisitoresc.e pentru ci-i e..i. .oiia sa.i""" ortodoxiei qi n_a{ii celor ce se mintuiesc.de cregtin. fie in a1t chip.s-a unit'(in.-(patrurp. petrtrrr cr s-a reintors la el cea tri'tii cu toate ci a siivirsit aclulter. reintoarcerea. t"'ii. 6 4 .tiinfe :(gi) agadar nu se oprcpte de ra cisdtorie.: .t':... chiar dacd aceastairrtre timp se miritase. stingaci.rptc si-qi ia indatd pu .\.-. 9i noi Ie hotdrim'acestora afurisirea.. dindu-i-. co formu]9. .tiut (disltdr."r"""rif. canonul prevcde :l:j:1. _ :".11.care.celuia.ul are oarecare iertar. r'ie ca ostag. De asernenease supun aceleasi certdri. declarind adurte.. (la fel).iil se interzice pentru creEtini forosirea jurA'rinteror p5gine. .

5 7 1 2 6 ( ' u t ' t g . ctl suflarea . cugetd sfin- ta soboriceascd .i 3) Rebotezarea celor care vin cle la ercziile cele mai grave. gi pe toate celelalte erezii. ca neapirat accltia si Iie botezafi din nou. Ial pe eunonieni. ( C a n .0b' Vij VI (Trul. gi pe Dioscur'. I e c . care invafd ci l'iul este tot una (deopotrivd) cu Tatil . de acord ctr ncela.Pecetea l)arului Duhului Sfint".privitoarela prin-rircaerr-'ticilor nonul prezent stabilegte.ca- ale canonului7 sin. .i pe montanigti cei numifi aici frigi.:..si eutihienii . ii prinrim dind zapise (scris-ori) gi dind anatemei toatd erezia care nu cugeti (inva!a) cuur ..5q tradifi (miercuraEi).de trei ori in fald gi in ochi. pe. 9i cei din erezii asemenea (aqestora) trebuie si IacI zapis (scrisori) 9i sd dea anatemei ert-'zia (riticirea) lor. pe apolinarigti. cei boteza{i intr-o singurd cufundare.. nestorieni. r'ri Dar. qi lre Sever .7 .tc 1.tofi care vniesc dintre ace. 1 9 s i n ' .i aturrci ii botezirrn pe ei. vilt din fara galatenilor.pentltt pritni- '"" . $i ii {aceur sI zi'rtrnveasciin Bisericl . . ir. ii boteziur din nou. .tinare iar in a doua catehurneni.i si asctrltc Scripturile .sir5 . r.tia si se adauge ortodoxiei ii prirnirn ca pe p6gini (elini) pi (aclicii). Iar despre pavlicieni.i alte oarecale rele (lttcrr-tri de neindurat).'manihei gi severieni. II ec.-'turiou. r'alentinieni. care r:evin'la Biserica soborniceasci. pecetluindu-i.i inainte .i astfel ii catehizin i)e ei. 7 .i care fac .i apostoleasci a lui Dumnezeu Biserica.r.rscris.(.ti tain". Fi pe.i sevet'ienii.':il'i"1t'j}?o"x. t' "'I:. .si pe Nestorie . s-a Lsiezatorinduirea. in prima zi ii primim spre cre. marcionifi. 8 . .trei pr"ocedee. torc de la erczii mai pulin grave.i. in siuul carora s-a pierciut succesiunea apostolici a preoliei deodatl cu ceil a . I .'r"itftt:ii13i:T'""'. . apoi in a ircia zi le facem lepddirilc de satana (ii exorcizam).i pe ceilalli incep6tori (corifei) ai unor astfel cle erezii.i urechile. prirnindu-i ca pe pigini (elieni).gi .i pe Eutihie. . 7 .tl .i gura.i a5a sI se impbrtd. adici ungindu-le tnai irrtii cu sfintul lfir.i pe cei ce eugetd cel. . 2) Unqerea cu sfintul Mir pentru cci ce nu all plimit aceir. . frtrntea 9i ochii. .i mai ates in Biserica. ..e ale lor gi toate ereziile ardtate me. sintctizind dispoziliiic canonice".". Pr'eze'ntttl canon'li mai in.si pe manihei.eascI cu sfinta CumirreciturS. pentru ci urulfi sint aici mai ales'cei care pornesc..i pe sabelieni. . am lSrr-iurit aceastd problemi.rzul'cb'ro.credin[ei. sau care profeseazd erezii de o gravitats mai mare decit cei ciin pritllt categorie . 'aritind qi ce profesau cei mai multi dintre ereticii pomenifi. gi pecetluindu-i pe ei zicern: .oid rn- i' c. 8 L c t r t c l . eutihicni gi severieni. I I e c . . .. ln cornentariile la canoaneie B Si 1gi ale'sinodului I ecumenic gi la canoanele 1 gi 7 ale sinodului II ecumenic. Iar nestorienii . "a. 7 s i n .#'u.i ndrile .i pe cei veni{i din erczii as€- lnenea (acestora).

lii'eraueretici gnostici.i impodobirea indecentii.rns1sn celor ce-i vdd. dispunid. cu virtufi .sd nu mai fie ingdduili nici rnicar in sdlile destinate catehumenilor. sau. Iar tlacb cineva s-ar purta impotriva "utrotrt'tluide fafd. de ar fi cleric. CANONUL 96:}(OSINDIREAIMPODOBIIiII DESi\RTE). si in acest chip stind in ele.de a dispune asupra tuturor clddirilor destinate h-rcrdrii reliriioase a Bisericii gi aparlinind oricdrei Biserici locale.urile sfinte ii purtindu-se cu nesocotin(i (dispre!) fafr de ele. prin curi- fenia viefii. . eutihienii suslineau monofizitismul.r . .i din casele catehumenilor ""le din (-preajrna)cinstitelor biserici.ADTRILEBISERICESTi SA SE T.te.ifd din ritdcirea potrivnicului.lrfr cei ce l-au imbricat pe Hristos. gi dupd putinfi sd se apropie de f)umnezeu. fdcuti scopuri imorale. valentinienii gi marcioni.i neprihhnite.i invilindir-i si viefuiascd cu infelepciune. si se afuriseascd. 7 4 .OCUIASCA . canonul condur-nni nu ingrijirea sau gatirea dercenta a fapturii omenegti. ti sd impodobeasci mai mult pe ornul cel din lduntru.ti (transformincl in localuri pubrice) Idca. . ) .t?i. povifuindu-i pe ei .erticiunea cea clin fipturi (fire). Iar daci cineva nu ar. Nestorienii numeau pe Maica Donrnului ndscdtoare de orn. 7 6 .i III.Acestea apAruserdin veacul II . i Canonul interzice ca cineva sti locuiascd in rnocl necuviincios in clSdiriie bisericegti. . Aderenfii lor purtau fiecare nurnele inte. . . prin botez. 97 V .ci extravaganfele.locuind impreund cu sofia. .in CANONUL 97: (lN CT.meietortrlui ramurii gnostice respective. s-a afirmat clreptul autoritililor bisericeEti.ti. lN MOD CUVIINCIOS) Pe cei c€. si se afuriseasci.iar de ar fi laic. au mirturisit sr ur- meze viefuirea lui cea dupi trup.i cu obiceiuri preabune .te cu certare (pedeapsa) potriviti. ca si nu poarte in ei nici o rimx. ci si fie scogisi din accstca. si-.si prin aceasta pricinuind amigire sufletelor slabe.ii vindecim nirinte.r. Prin aceasta mdsurd. 7 3 A p . i .rdicd preclominareg naturii divine in Iisus Flristos. iar seve- rienii erau o ramuri a monofizifilor. . Agadar pe cei ce-pi infrumusefeazd gi i. rrrlr. si se cateriseascE. .i gdtesc perii capului cu rniiestrie de impletituri. sprs y[ff. iar nu de Dumnezeu.adici girtirea . sau in alt chip ficind ob.pina la desfiin{areu celei umane. pizi acest lucru. ca cei care ar face rina ca accasta. .i fericiti. P a n .) i' Maniheii.titt.i poarte mintea nein- trerupt citre viala cea nestricitoare .i cu fricd s6 petreaci intru curifenie. poruncim sd-i scoati . tlecit pe cel din afar5.9 7 T n t l . ca piiasind amrgirla gi de.i deci al insrigi terneliei Bisericii.care negau caracterul divin al Revelafiei crestine. 96. VI (Trul.

chipuri care amdgescvederea . se relevd unele practici armeano-iudaice.. dispunindu-se iniitturarea lor din Biserici. orinduim si npi fie ingiduit vreunuia dintre llreo(i. pentru cd aceastA cdsdtorie se socote$te ca a doua. (Can. dacd vor si devinii elerici.or ce se logodeau. Poruncim apadar ca cle 'acum inainte.{l$ . promisiune care echivuleazi cle fapt. 32. 23...i care .) 'ln Ca $i prin alte canoane ale acestui sinod. Se inlelege deci cd in cazul acesta. cdci se incheia prin faccrea promisiunii reciproce de clsirtorie a cel. 22. cf. ci ace. Drept aceea.. sX fie pus sub invinuire de adulter' (Can.cu toatl paz'a tinerefii inima ta'( porunce. cdci sirnfirile trupului lesne strecoari in suflet cele ale lor. si ia pirfi anumite din cir- nuri de la eei ce le aduc.te Inlelepciunea (Provcrbc 4. nu permite hirotonia acelor candidali la inirarea ln cler care au fost logodili bisericegte 9i apoi au stricat logodna. 25). 56 Trul. fie altcurnva infifi. si se afuriseascd. fie pe table (tablouri).) 150 A-. in oricc formi s-ar pritcticit <'lc. ficindu-se acest fel de aducere in afara bisericii Iar dacS cineva nu ar face acest lucru asa. le fac prinoase impirlinrlu-le preofilor bucifi din ele. . pdzind neil. (apoi). in chip iudaic (dttpa obiceiul iudaic).33. 77 Ancira. in nici un chip si nu se mai zugrdveasci. CANONUL 98: (SE OPRE$TE CASATORIA CU LOGODNICA ALTUIA) .1 : pe femeia logoditi cu altul' 'irdind Cel ce ia spre insofire de cdsdtorie *. CANONUL 100: (Si OStirrnE$TE PICTURA IMORALA) "( ''i" . 37 Cartag..tia sd se ildestuleze cu cele care ar binevoi aclucitorul. Am aflat cX in fara armenilor se intimpld gi aceea inc[. este vorba de ofrandele dc carne pc caro canortl le interzice in interiontl bisericii.Ochii tii sI priveasci cele drepte".3 Ap. tt'. pedepsele previizute pentru cei care stricd loglodna eratt asemdnltoare cu acelea pentru cei care stricd o cdsdtorie. ...rtinar. CANONUL 99: (PRINOASE OPiTITE) .i asimi- llnd logodna cu cdsAtoria. Biserica a cosiderat intotdeaua gi actul logodnei ca avind o impor- tanti asemlndtoare cu acela al cAsirtoriei si de aceea a supus Ei logodna aproape aceluiaqi regim ca Ei cdsatoria. cu cousim{imintul necesar ar:elea pentru cei care stricd o cisittorie. unii frigind in interiorul sfiptelor altare pirfi din cirnuri.OB-100 V-VI(Trul.ate.. consi- derindu-i ca $i cind ar fi divorfafi si neingdduindu-le sd se cdsdtoreascd cu o altd persoani. Pina astdzi Biserica trateazd logodna cu aeeea'siseycritate. In caz concret.69 Vasile cel hlare) Logodna era socotitd gi asirr-rilat[ in rnulte privinle cu cdsltoria. inci logodnicul.ea Biericii. pi .

fdcindu-si miinile irr forura crucii.i bind pe llris- tos. mincind .meascl impirtS. af lindu-se pus rnai presus decit toatd zidirea sirnifitoare. hotirirea canonuiui prezent cuprinde condamnareain principiu a folosirii oricdrei arte. existenta in veacul vrl. dind preacur.easci cu Preacuratul Trup in vremea adu- nirii (liturghiei).ce le I - 'aducepe aeestea.i in ace.A TURU) ^.a si se apropie ..i prin acensta se socotescvrednici prea- culatei pricestanii (de preacurata imparta.esc astdzi clericii. si se afuliseascd.. al lui Hrist<ls. pentr. ' Deqi se ocupd numai cu pictura.i loca.i trupul. cANoNIJil 101:(RlNDUr.c'd prin analogie.u pri- nrirea dunrnezeiescului dar.ar vrea cineva si se impdrti.'.ata curninecdturi celor ce aduc ni.i astfel si aduci bolii lintlecare4 po- trivitd. ca nu cumva folosindu-le pe ami'doui f6r6 mdsur. Cdci pe cei ce in loc de mini. Canonul interzice folosirea unor rcceptacelesru vase pentru prin:ilcir slintei cuminecdturi.superioritatea lor falti de cei simpli Ei in genere falf cle siraci.i supusi miinii omului..g! de a dezlega' si cercetezefelul (calitatea) picatrrlui .siarate prin'vase sculnpe gi prin lucru deosebit.irea harului. se impreuni pentru totdeauna cu viafa vepnici. condnurnind folosirea ei pentru propagareairrroralitatii.introdus mai tirziu. . VIr (Trttl. condamnind trufia celor care voiau ca s. prin impdrt5girea cu dumnezeiescul har. se poate consiclerd. CANONUL 102: (MAIIISTII. cdci nu dste sinrpli boala pdcatului.i sI pri- . pENTRUpnIMIntr. exista practica de a se impirrtdqi mircnii a$a culn se impiirtd. aratd cd . pregdtesc oarecare vase (receptacole)din aul sau din altd materie.tigire (participarc) una cu acela. . Ier daci s-ar prinds cineva... ci feluritd si in multei chipuri. pi ndscrtoare cle multer .te pe ontul cel zidit clupi chipul lui Durnnezeu.--Dumnezeiescul Aposto{ eu glas inalt numc.cei actuala rinduialir lrentru impdrtiisirea mirenilor s-a .in scopuri irnoralc. si-! se afrrriseasci L..IA DUIIOVNICULUi) Se cade ca cei ce au primit de la Dumnezeu puterea rle a lcga . cel cp a dobindit vrednicia cereasci prin pbtirnirea rnintuitoare.anie).i el gi cel . Drept aceeadaci .{r.6 si grepeas- 'ci. sfinfindu-i.te vase (receptacole) ca acestea.) strici mintea gi' imping spre afilirile pldcerilor rupinoase. a. Asadar.in' privinfa izbivirii celui incircat (suferinci).i aplicarea sple intoarcere a celtti ce a picituit. cu nici un gind ntr-i intirim (aprobdm) ca pe unii care cinstesc nrai mult ruateria cea ne- insuflefiti . 102 V . in rnod logic si liresc. ceea ce inseantnA. . Folosirea receptacolelor.i sZr se facd prin irnpir.\ cuMINECA:. Iar claci cineva s-ar apuca (s-ar incumeta) si faci act'st lucru.st cltip sa-. 160 r :10I.i su- fletul . decit chipul lrri Drrmnezdu.. tlup .

161 I vlr . ''.din pr:iCinA folosirii doctoriilor puse . angajerazilrt ceermai grga rdspunder-e pe.nb.\CUM) celor care au dobindit vrednieia (demnitatea) preofeasctr...UI VII ECUMENIC DE LA NICEEA'(787) ' : ! ' .irccstora.."u de a lcga gi dezicga. I ec.le.lintrc timp) cle intoarcereii (rcstabilrea) sa. ':'. cel chemat spre iiiatucirea cca'cle'su:. mai iutii trcbuic sa celceteze starca (clispozilin)ceirti ce a picd- .'urnrlrii chipul-ccl' m6i inditinat. Drept aceea.-Aiadar.i gi cu o niiiestrie. C. 74'.impreund -cu dumnezeiscul vestitor David' cdtre !om- . lic prin doctoriile cele rnai aspre (uqoare) .nul Drimrlezeu..Iec: L4. :j.Ei daci inclini spre sindtate sau'climlroti'iv6.i si vindece pe cca lnulcatit de 'arpe. .INONUL 1: GA BISEhICA PINA . pe care primindu-le c1 bueurie.dar ii-. 4. cintim .5. .7 enctrd\t'Enciclq'lui' Atanasie cel !. rlntiu- ielile canonice le sint midurii 9i indreptiri. 3.i mai blilde . fie fi'i' cele' rnal rnoi (stiportabile) .rlrilostivirea tlupd v rednicie.tilnf5 cloctoriceascir (meclicala) ip privip{a suflg- tului.si vegheze cum se ingrije. 2.dicii in tratarea bolnavilor. rl')arr)adulrovnicilor.uotne ipva{d pe noi Sfintul .i v4tdma{ea sulletului. 7. folosinclu-lc.i'inaj iu!i-.r o impingd .aceasta. clrmqitorii sutlr-Itelor crt'rlincio.iloi'.. . .i nici a sl^6bi -dispicfuirea iti.treb'ie ca 'ei sd lc gti'r pe anr...de obicei)-. difl care r'6ul se r:evarsS di*r plin 9i merge inainte: pind s-ar opri prin pttterea vindecdtortrlui (a doctorului).pr:ipastia deznidljduirii . 2. circi tot cuvintul (toata grija) lui DumneaQu. c"l "* aratii .i.[ntru calea mdrturiilor tale m-am desfdtat .obiceiului (certite. asemitnitto:rreaceleia pe care o foLosescme- .stricSciunii. Ior.a sulerinfci (patimei). cercetind -ioadele pociinfei qi ingriiiqd ct1 infelepciune.. in clzul cirmuirii .'(Can.utertr spune cu dreptate cr't pretgtindeni. 1.te in vre- rnea'. priu..opre. . r l CANOANELE SINODUI.' ci in orice (fcl de) chip si stea-irgpotrir.rrcA) (sa oaia cea rdticitd . pi daci nu se irnpotrive.ii astfel sI se mdsoare .duhovnicii. 8. molcgirea .fare citlt'e'RuJh't. Vasilgr.JI PRIMITE DE INTREA- . mesterului (doctorului). (SE iNT \TTESCCANOANIIT..vlistare ale .. credincioslii siqt ega plecum i. este sd adtrci inapoi s-a 'intoi. 1'2sin.tc .spre .i ale celui cdruia i incrcdinlat cii'ruuir:ca de .7 5. !i "ppc".' ii fA*l 'ici s. la cei cars nu primesc asprimea. Grig' tv"i's'/. 5.ii rpt.zicind: .rijirea rncdicilor' : Pentru a releva iprpoitinqa pe care o are milicstria duhovnicilor. de lucruri mult mai delicate si mai inportante in acelaqi timp' tlccit sint celc ce ceclsub inr..asupra ei. 84: 85 V ast..cireami la sine insdqi'boala prin nlravui'ile sale.tUit.si spre viefii. Cuprinsul canonului este cie cea mai tlare intltoltar-r[ii pentru ind-rti. p9 gmul.ii sa s" nevoiasci (iupte) spre inchiderea (cicatrizarea) rinii. p$stor (pas{orala). citrc sint povdfui{i sa procedeze cu infelepciune fafd de piicito.indoud' fi /pe cele AIe asprirnii gi pe -celeale .

fS.intr_u toatS bolafia(( (ps..i"..orinduit cele de folos.lesti'voui. La acesteaobservdm. ----. sau inger din cer de ar biner.onoi.t.r 11a.iu sint hotiriri luate de cdtre sinoade in aceragi chip inefauit. in care s-au adus hotdririle dbgmatice ale acestora..sugi. .. ac "ii.." sfinfii de. cI ele r'irnin neclitinate si ne. 1..li". cdtre primere qase sinoaclc ecumenice. . primip in inimile noastrs sfintele canoane. I zeiescul apostol Petru. de cdtre unul gi u"uiu.u ^sinoadele apostoli.trimbife ale Duhului..irt"n!a sfintului Duh. sfint buh. con- fi'.a.i nestrdmutata_o_rinduire a lor. numindir-i 1:etofi cei care au agezatcanoanere.. $i-pe acei pe care "i ii-r"i"n anatemei.i cle Du'rnezeu ll{oise zice astfel. alg te sinoade ecumenice..im). iu-u scazut 'aloarea celor anterioare.. gi are telor ce 's-au intrunit.pi"it"r. $i daci glas'l p'oo'ocesc (profetic). intirim intrea_ ga .iu apostol cele negrdite.2 Trul.. infelepgegte-rni.rrrre.ii auu certdril (epitimiei) .trimbi{e ale tiuhuluiifint. pa'eliice:'.turru 'oastri. se interzice apoi ca la canoanere existente sa se mai adauge ceva..r."-ol.. celor pase sfin_ io"ar pentru ape- zarea unor asftel. iar nu in litera iui.. gi 'oi ii afu.i"oJ"r vII ecunenic a adiugat canoane noi la cele vechi.. ii O" cei care ii :upun afurisirii.10 sin.rrr""gte noui si pizim in veac nrirturiile lui^Durnnezeu^gi sa riiefuirn i"i.|". iar pe cei pe "u"u.d^ iubire de argini si fie p".. 762 rvu c3 .118." '. l Cartg.i.iu in. ci in ce priveEte sau prterea canoaneror.i are sfinfiror 'o. st{sn ld'rurit: . Astfel. 1BB_114). sz1. ale preasltrvifilor apostoli. (Can. Trebuie re'rarcat in mod deosebit faptul. a celor ""-. acelasi lucru. au.. .Spiu "i"e. nu trebuie sd se creadi cd toate.i bucurie (ne insu. cle rinduieri.: . lnvr'.Ai poruncit '"t1.isim.9i.. de cai.sin.il..- este pentru e6 .mai scurte. te a" citre sfin_ tele. IV ec..tru po"...i"i"i"..I_II..i* . 14) 9i: . $i dacd..il desigur nici ""rn" din urmi. ca"i *i tofi sint lurninati de cdtre unul gi acela.'. (I petrr: 7. ca mSrturiile tale si fie clreptate in veac.. inlelesul canonului trebuie ldmurit l" .-. cd in.. prosldvindu-se intru'"t" * .strimutate.--.. acestea^astfel fiind.r'i. este in'ederat (evident). si fie anaterna.- r.fiind... se statornicegteo colecfie a canoane- lor emise pind atunci si acceptate ca formind cociul oficial de canoane al Bisericii' canonul prezent face in cuvinte .i ingerii doresc si priveascd.al.. se aratd prin canonul prezcnt valoareo ii clc sint emise de crtre oameni luminali. fapt care n.i noi agijderea ii_ supunem.' .. by.. bucurin_ 9"-rg de ete ca .si cind cineva ar'sis^i "o*o"i .gi a. 9i noi ii caterisim."*u ce lr_om binevestit noi voui. dar nu a preju'diciat ni"i"uroo".ind canoanelecmisc pini tn..tri paringi.1sin. cici dumnezeisscul Pavel care s-a urcat in ar treirea cer pi a auzit ". 1Z)... gi pe cei care ii lupu-n^caterisirii.lui_(zBZ). vrind sd li se arate in feluf acesta valoarea lor ve.i noi ii drm anaterner.) Prin canonur 2.i Duh. clci si "ir. locale gi de cdtre sfinlii parinli.r. Agadar. .i fiindu-ne noui mirtnrie.Chiar dacd noi.i nici nu este si se scoatd (ceva) dintr-insere (5 Moise -rt"iia: ti. Truran.si 'i"-J.Acestora nu este a li se adiuga (. B).nicd... sau sd sc scoati ceva dintr-insele. indss- ttrlindu-vi cu cele de fafi (pe care le"ave!i).(Gal.

6). 9i adic[. nu se poate face decit de organele care ciefin clepiin puterea lcgiuitr:re a Bisericii. cintiud ne incretlinfdm lui Dumnozeu: . .) Canonul arati ci episcopul trebuie sii fie neap[rat un om invdfat' cunoscind nu in mod superfieial. gi s5 se poarte dupi poruncile dumnezeielti. iar cele de cuprins juridic disciplinar.12 Laod. iar nu in trccere (superficial).tinii s[ pizeasci acest lucru. . ci tot cel ce vrea s5 fie inaintat irr treapta episcopiei. din aceasta. . pcntlu ca astfel.19 Trul. Atit unele cit gi celelalte s-au dat de sinoade..desivir. . se intemeiazd pe revcla{ie.l ec.it Psaltirea. precum o detinea gi ln epoca sinoadelor ecumenice' Prin urmare. 9i anume. CIci Dumnezeu a zis ip chip de prooloc (profetic): .. . 6).i toati dum- nezciasca scriptur6.Iar dacd s-ar ildoi. de cdtre sinodrtl ectrmenic.'cit 9i sfintele canoane. Drept acgea. De vreme ce..Despre lerarhia Bisericeascd'j).lntru drep- t[file Tale voi cugeta. deosebim in mod precis calloanc care nu sc pot schitnba qi canoane snprlse schimbirii. Cauoaneie de cuprins dogmatic nu se pot schimba.i ifittta Evanghelie. precum a rostit marele Dionisie Aeropagitul (In sc'r'icrca sa .. s[ faci qi si inve{e astfel. Si so ispiteasci insi cu dinadinsul de citre mitropolit. CANONUL 2: (EPISCOPUL TREiIUIE SA I'IR CARTUII:\Ii $I si' RivNIToR) . pentru il sc' . pentru oricine. nu voi uita cuvintele Tale" (Ps. ca Ei inmullirea lor.: unele de cuprins dog- matic Ai altele de cuprins juridic . dacii are osirdie si citeasci cu pitrundere.. atit sfintele canoane cit . pe cind cele care nu au _cuprins dogmatic.n :ttt (Can 58. pot sa fie schirnbate de cdtre puterea legislativa a Bisericii Ecumenice. sint simple misuri legale.1-8Cntg. si nu se hirotoneasci.disciplinar. si se indemne a invifa 9i intreg clerul siu.i s6 invefe poporul siu. C[ci fiinfa ierarhiei noastre sint cuvintele celc pre- aanisite de Dumnezeu. orinduim. . este mfntuitor ca tofi cre. dupd cum aceeaqi putere poate sd mai adauge altelc noi intruclt este evident.Tu ai lepddat cunoa.terea .80 ap.i Eu te voi lepdda pe Tine cd nu-mi sluje.tere a dttmnezcic. ci temeinic. dar canoanele de cuprins dogmatic. atit Sfinta Scripturd. 118. adic[ adevirata cunoa. cit gi caltea dumnezeiescului apostol... De asemenea sb cunoascd trinr: Psaltirea. cd puterea legiuitoare a Bisericii nu a incetat dupd epoca sinoadelor ecumenice' qi cd Biserica o de{ine ltr intregimea ei gi azi. s5 gtie (cunoasca). carei ftlra indoiala au avut asistenla Sfintului Duh.2 !. Este evident insl cA schirnbarea canoanelor. ci clatoritd cttprinsului lor. . .i 1-ar plimi bu- curos.II intre canoane deosebim doud categorii.tilor Scripturi. nu datorita faptului ca ele au fost acloptate in forml dc canoilne.i.j 2 sin.tQ Sard". dar cu deosebire ct'i imbricali cu vrednicia preofeascb.t.ti mie ca preot" (Osea 4.ri.. care nu au caracterul neirecdtor al adevdrurilor revelate..

cxci zice ap^ostolur: . 9i 1r:.._a^ae cdtre epis_c-opi. 164 3.-6. . dupi canonuJ ca.siir. sar nrai degrabi in- tg'esgl. sd nu plSnuiascS nicidecum a cere aur.ria.al sin..EGE SI-U... gi statornicincl ca alegerea uiui episcop sd se facd de cdtre cel pufin trei .I i. .ropoviidLrito_ Tul). sau argint.enili in ajutorul celor necreclineiogi. sau altceva de la episcop.r"op.. in frunte cu un mi- tropolit. canonul de fa{d confirmd dispozifiile acelora. iar daci ar fi greu vreun rucru ca acesta. sau de diat. . '4 VIt vedea..Argintul sau aur. . si se cateriseasci .6- lie). a errit deschis astfel: .. ori 'duim.:. fie pentru vreo nevoie strimtordtoare.i .. _ Drept aceea. canonul aratd cd trebuie sa fie ri..Dacd \:rcun episcop. .dg la acela.tig.ib "l (ii sint su- pusi).a]tfelnu. folosind dregrtori.rlui..i-dftt. 4...ec. cade s.6 Sard.l .:(II Cor. 14).tr.fer.1 C-poL. lie inaintat la episcopie. adunindu_se in orrce chrp trei la un loc impreund alegitori fdcindu-se sesc (absenti) gi incuviinfind (consimlind)' prin scrisori.on.(presantd).i.icit a d$ decit a lua(( (l-."ga- tori lumepti.. g) .-.IITORII SAI) Orics alegere de presbiter.'1g.ul sau haina 'imihui .l.ls uhei examindri aproiun_ date partca (cte cdtre) mitropolitului comp.lume.. 1.episcopi.Can': 75.Nedrepfii riu vor rnopteni imparrgia tui Dumnezeu(((I cor....pretexte) in 1i'icini ir" pi*- !e...i si se afui'iseasci (de arel!r. rar intirirea celor ficute si se clea in fiecare eparhie (mitropolic). . --.ui cin _(corp) preofesc (rinduiala) asernenea u'ui caron."ea) tofi lui" (Can.sir se {-eaS.). gi cunogtin{e suficient.ti. 30 ap.'r *:.rt si se a. CANONUL 3: (NUMAI BISERICA ISI AI. S!^ap.Nu sint'cratori copiii si'agoniseasci pirin- filor.3 I"ctod. .l care zice: . ndscoci'd pentru ci. t.'23 .ji. qi numai clac{ va _din dovedi riy1d..' .i-r. i.49. mitropolitului.e zice: .tia s-ar face stipin pe o biserici.episcop indeplineEte sau nu acestc condiluni. sau monahii cei car. si r'Sminir fxri tirie.arnestecul c1reg1- torilor lumegti in alogerile c1e-cpiscopi...c. fie pentru lungimea d"trm.) Reproducind cuprinsul canoanelor 30 apostolic...agezind (rincluind) presbitelilor dirr Efes.i.eze mai cu seamd de citre toli (episcopii)cei di' eparhie ('ritrep'.invifindu-ne. .lntioh. gi prin ace.:r . ca cel ce vrea sf. 20. I ec.b" """f"u ca "pi.p. toate vi le-am aritat voui.:.33-30). ficuti de citte . 4 sin.i: .i cei care lip- atunci sl se facd hirotonia...si daaa va intruni gi arte insugiri. t?.. ruginos (nasbociri. 2.piscop'I.S0 iartg.. cxci astfel ott""iiia.etent. (Can. ci pirinfii copiilor.cd cel ce urmeazd. candidatullaepiscopiepoatefihirotonit. . Ap. sau clericii.socotind voi c6 este nrai.e se aflX .a deveni.ri (1. interzicind. I . CANONUL 4: (SE OSINDE$TE IUBIR}IA DE ARGINT $I SIMONLA) Dunrnezeicscul apostol Pavel vestitorul adcvdrul. i.I ecumenic.ii cici se cu'ine.dtrpi cum s-a orinduit (froHrit) de cdtre sfin_ lii pdri'fi cei de la Niccca in canon. si 4.

i se va Fi intoarce riutatea lui asupra capu- iui s6u (Ps. clin aceastd pricin6.. se inlelege. decit supunerea fafd de f)umnezeu.. : . 7.tig ru. In ace$tia nu este Domnul Dumnezeu. cd este condatnnatd orice mdsurd prin care .cdpetenia (corifeul) diltii al apos- tolilor porunce5te: . este dacl se ridicd cu cer- bicie (incdp5linare) irnpotriva dreptei credinfe Pi a adevdrului.. 9i se impo- triyesc rinduielilor lui canonice..ycu.33. 19 sin. 22. ca un' cilcdtor al pcruncii lui Duurnezeu 5i al rin- cluielilor apostoliie. ec. pre{uind mai mult pe Mamona. punindu-pi nddejdea in acest obicei riu. ci cu rivpi. 9i pdrinlii apar astfel in chip de straini asupritori.' si . CANONUL 5: (SE OSINDE$TE SIMONIA) Picat de moarte se considerd. Drept aceea.. care instr5ineazi de la Dumnezeu. |n textul . (Can. Dar -si mai riu decit aceasta. Este vorba firgte numai de ciEtig rtt.) Cuprinsul cbnonului. sau inchizincl vreo cinstiti (sfintir) biseric5.ie.canonulu'ise enutneri Si se condamni.. cdci prin eI . 9 Vos.. nu ca $i cind a{i fi stlpini ai ob.i.B sd' s-ar gdsi cirleva (d4tre episcopi) oprir-rd de ia slujbi (Iiturghie) . de nu cunlva smerindu-se i.inos. $i prin anaiogie. 9i de la toatd preofia' . 9i trecind (intir-rzind) nebunia lui asupra (lucru- lui).r'ir. neadmis in chip lcgal.i vor veni in fire (se vor trezi) din gre.i in ca slujbele lui Dumnezetr.e de cei zdrobifi cu inima (Ps. spre a lltl se sf.. 17).Pdstorifi turma lui Durnnezeu cea intru a voastri (grije). aqadar. ci pildi facindu-vi tur- lnei. prirnifi cunulla cea neve-stejitd a rndririi(' (I Petru 5. cdci trebuie ca aceptia cu tot dinadinsul sb se apropie de Dumne- zeu pi cu inirnd zdrobit[ sd c-eardlisarea 9i iertarea acestui plcat gi sd nu se mindreascd cu danie nelegiuiti.5Vil 165 lrl.inatd qi in gura urare (cu gura neacoperitA).tilor (pirstorili}or). Ghenadie. CIci . prin cuvinte ocdritoare batjocoresc pe cei ce au fost ale.i care.. sau pentru vreo patimd .impotriva arghirofiiiei qi impotriva celei mai urite manifestdri a ei.eala lor. daca totuqi Sc stoarce. gi.M..'Z Sarcl. 29 Ap. 75. clup5 Dutnnezeu..preZent este o pledoar.i de . cu fafa neru. 23 Tru'\. prin dare de aur (prin diruirea aurului).'cei ce se fdlesc cd au fost rirrdui{i in Biserici. vreun ierarh sau vrib altd fali bisericeasc5.'. citcv:t diutrc c:e:lc rnai frecvente forme de rnanifestare a arqhirofiliei ierarhilor din vremea rospbctivd. atlevdrat fdri sirnfire fiind (ace1a)se va su- pune.lV.. si cind se va ardta 1\ritipdstorul. r-cghind asupra ti.i aceleapipdtimiri.. 2 sin.Petru.ar cduta si-istoarcl venituri sub orice pretcxt de la subalterni.i afurisind pe vreunul dintre clericii supuli lui.. .tig ce nrt i se cuvine.2-_4). rimin neindreptafi..'.ic. Enciclica lui T'arasie. cis. stoarcereaaurului sau a'vreunui alt soi. 12 lttocl. pcltru.inos. celui nesimfitor. VII ec'. . 5.Cdci:.Domnul e aproap... qi nu cu silnicie ci cu tragerc de ininr5.19).care.. sirronia. nu cu cdutare de ci.Se ia piinea fiilor((. cind oarecari pdcituind. Enciclica lui. constituie 1n pdcat grav. Daci.

J?_op.uay ca mijlocitori in de apucit. 75.il. (epitimie).) Prin canon se.De doui ori pe an. sh ia t'eapta cea tlin u'ni cinului lor. c.ba- rle seama sa. ori horepisc'p. ar "ivirgi hirotonie bani .ie primejduiasci in privinla propriei sare trepte (spite).(existd) un canon care zice: . IV cc. h :. sX se cateriseascd .cond. cdl5torie.sarr presbiter.oi .e (a starii propriiy.ricina) s5 se lind odatS pe an (sinoclul).d. ori. in fiecare eparhie (mitiopoiie) trebuie si se facl cercctirile cano'ice de crtre adunarea episcopiror" (can.b A.. pe acest canon il innoim noi. 2 ^t^in_IV ec.rici-u. vreun episc<rp. . ca Simon Magul de cdtre nrine petm(r (Can. s-ar afra vreu' dr&r gdtor oprind acest lucru sd se afuriseasc5. apa. _(C?n.-1Jr. 2 sin. avocat) bise_ 3.a unor c1:rrrni- td{i bis_ericegti. Encictica'ur raraisle.. sd cadi gi acesta din treapta sa.jresbiter.adar.-ori pe altcineva dintre aceia ce se nuinird'in cler.. . ci si fie strrin de vrednicia sau de sluj- -6ani. ofeiita in scopul dofinairii ac. sx.r.reptafi p.inos stu.sau a oricdrui ser'iciu clerical. IV cc.. sau tliacon ar prin bani (demnitatea) aceastl vrednicie.ite sd se indrepteze (Can. 90 vas. rlcesc' sau paranl'nar' sau_pe orieine din canon (di' caiatogut gilor bisericesti). si dae5.j . ale cdror texte se 5i reproduc. Encicrica lui Glrcnadie.rul rind simonia indirectd.._ iar ae ar fi laic sau cdlugdr.DacX vreun episcop.astfel 1"tu"*ij. 6 VII citre Duhul'sfint. fdrx dare do aur (atunci). ecdic (apdrtitor..ir. -dobindi care zice: . impdrtdqire)..Daci. firi (a fi) .1. . sau pentru bani rindui). - . cu'i- s5iir pirinfi ai sinodului c'rp tr pe'tru . g frut. Apoi simonia propriu-zisi se condamnd urrnindu-se intocmai dispozifiil" """bonuilr-lg 'qi ' ip. daci ar fi cleric.ricina oboserii celor ce se intrunesc .'ce.i a lipsei lucrului trebuito" p"'i.i ar cobori intre lucrurile de . si se afuriseascd.:1"tlll ligslitui. mai iniii cei ce fac aceasta. 19 sin. iar cel hirotonit si nu aine.i care au fost rinduifi (in-Biserici).i cel "" i_" rrirotonit gi sd se taie cu t-otul gi din. 2 sin. eornuniune iruii"a.tri piri'fi de Ia Calcedon.. 2 sard. Iar dacd vreunul clintre nri- tropolifi nu ar avea griji (rr neglija) sE se faci rucrul acesta. pentru ciglig ru.)..i acela.i dupi al doilea canon ar cuvfopilor rro.(Can. ba pe care a dobindit--o prin Iar daci cineva s-ar r-idi 1". 'M.. 3z ap.. 22. cer rlovedit ci a ficut (intreprins). ori tria- con. care zice: . U Laod. econom sau. -aI paselea(ecumenic) a orinduit ca in orice orice-cuvint (1.. 25 Trul. acga. CANONUL 6: (SINODUL MITROPOLIEI SA SE ADUNE ODATA " PB AN) De vreme ce este.i ar hirotoni pentru ba_ni episcop.l it ."".to. iar _a dacb ar stdrui (persevera).).harut carl nu se #"t* vi'cle..amnd in pri. practicati sub formi de daruri.!a.. pentru bunEtatea (virtutea) viefii Ior . Zg ap.ariiderea .i"*r" si nelegiuite. dirr hirotonia sau inaintarea acea-din nego!. Iar dacd cineva s-ar vldi cindva fdciird aceasta intru hirotonic (crr prilejul hirotoniei) si se u'neze dupr ca'onur apostolic.'inr""".i cele gre. s[ fie inrl... VII ec. 4.

Agadar. nelegiuite a clevetirilor de cre.t.adar. .i alte p[cate.Porunca Domnului este strilucitoare' li i'drumarea. pentru cd . (gii nr-raibe iuminind ochii" it t. 167. !t't Cattgl') se dispune. le urmeazi .\I CU SFINITE MOA$TE) Dumneizeiescul apOstol Pavel zice: .au luat (scos)din bisericd chipul cinstitelor icoane (sfin- ielor icoane). in timpul iconoclas- mului.i cvanghelice' sr: pizirea cuvine ca episcopii intrunifi sd fie cu osirdie li cu griid intru de viafl fdcdtoa-relor poryn9: ale.. 8 TruI'. CANONUL 7: (BISERICILIT SE TIRNOSESC NUM..i silS gi fSri vreo binecuvintatd pricin6. cite cinstite biserici s-au tirnosit fdrl cinstitele moagte ale mucenicilor (martirilor).31." cind se finc sinodul pentru treburi canouice . i-au urtnat _. up. preficindu-se ci . . 37 ap.i nescris.edi ficincl lucrul acesta. carc trebuiesc sd fie innoite . 24).tat1..i este tnustrarea -f6clie este porunca. Dau rnitropolitul si nu fie volrtic .i alte oarecare obiceirtri. L8. cd 9i in tirnpul sinodului qapte ecumenlc' clr- cu rn^scriplia teritorialir nritropolitarl5. B). 7. ig tiu sfinlite din nou. ie.te. si se dea inapoi inrpiitrit. au pirdsit'.tini. oarecareriticifi din legea (retigia) evreilor. $. (Can. Iar cel ce va fi tirnosind biseric[ fdrd sfintete ntoalte. 37 5 Antioh. CANONUL 8: (NUMAI CEL SINCER CONVERTIT SE PRIME$TE IN BTSERICA) De vreme ce. A. 5... 83 Cartg') Canonul restabile"lte vechea rinduiald a folosirii sfintelor moaEte-la sfitrtirea bisericilor. s6 fie supus cercetSrilor eanqnicer ----l. cu rugeciunea obi$nuitd.. 20 Att'tioh. 8 vrl nevole . se nttmerstetot eparhie. $i calea viefii (Prov.. fie dobitoc.lui Dumnezeu' Cici durrrrr""uiurtilor ii intiu pariiea acestora multi rdsplati este"' 1Ps' 1B' 11)..si firiute iritocprai dupd a. orinduim ca in ele si se facd aFezareamoal- telor. Cici de s-ar dor.IV ec.. qi . 4 sin. rdtdcirii alte nelegiu- iereriei.. punindu-se intr-insele 9i sfinte moa.'Pdcatele unor oanrcni sint vb- dite iar alc altora urmeazi dup[ acelea" (I Tim. cere din'cele ce aduce episcopul cu sine. Din text se con. ca unul care a cilcat predaniile bisericegti sd se cate- riseascS. iar legea este lunlin5.ite. (Can. O. CEci pr""u. 9 sin' IV ec'.in conformitate cu alte canoane si indeosebi cu cano- nul 3i aposiolic'qi B trulan-ca cel pulin odatd pe an sir sc intruneascd sinodul fieedrei mitroPolii. dispunincl ca in bisericile dip care icoanele au fost azvtitite sau care au fosi sfi'tite fdrd sfintele moaqte.ezinritul (tegea)scris . fie altceva (alt s. 'l'rul.t.i..oi). Astfel.i iri. picatc- lor mai inainte sSvir. 5 sin' I ec'. cre- deau ci pot sX ia in ris pe llristos'Dunrnezeul nostru.

) Canontrl dispune in c.. r ( l .. ci'si fie pe e'rei...Jri r t r ' r ..prinfiii.. acesta sd se primeascx . 37.pe.irrla se lepdda {ab!ine) de nre. ?n ceea..se ve= rifica sinceritateaconvertirii.impirtdsire.fel sd fie primiti ln Biselicri eweii eare sc converstescla credinfa cregtind|insistincl asiupra 'ecesitdfii.60 ap...) t.re. sE nu se primeasc5ei in nici urr chip. ..intre ei se intoarce (r:onve*e... . I' seotinclrr*se astfel din circfrlatie.i.. (Can.iai.'t j:- CANOISUL 9: (DEF'AIMAREA ICOA}. Ci ea nu renrezinti o nrisuri discriminatorie fati de errrcl.. 1 Antioh. 77. .. 63 Trul. . r. dar' lepidindu-r. r . care trebuie observat in toate caztrrile de convertire a oriciiror necrestini Ia creclin{ti c:r..l..ile respectiun..*. pe II (rre... Ia crin cazurile posibile. . ixtuger.rplieare a unui principiu gcneral.. . . biruind datirrele si treburiio lor. l i i r r x l d r 1 t i l . sx se afuriseasc*.p.. n-ebuneqti... inigi i*n fiir"_ ric5..lo -se prirneasci nici la.riale clin vr. Zg. (Can.. ei.i....c... ?0.accelttarea..'rezultd 9i din faptut cd. dupd legea (religia) roi'.la Patriarhia din Constantinopol. -. o: r. pe care canonul le nume$te jucdrii sau ehiorrri copildreqti.foi daci s-ar afla cineva ascunzindu-Ie pe acestca. presbiter.isctav.doar:.srr'e o fi rrrr. . spre deosebirc a" "niii"li"'i"ei'r".!tecir. Sg Laod.? "" 9l scrlerlle eontra icoanelo?.-. a scriefilbf..r..i iu i. . ori diacon. intei:itri.in ' Bisericd a celor convertiti dintre.c'piii krr sd nu-i boteze.i .i alte lucruri iirdaice -'orinclui- '""ge"i ". ii .tc)' din crcdirrfii cinstiti (sincerr).i grunrele neburrcsti.". . . ti . -. Fi.ti i.r:a*tindu-le consideralia cuvenitd un_or oalxeni. se interzic qi se. 5i cele cat'e s-au fiedt (alcitirit) inrpotrir-a cinstltctorl i.iar de al fi laic ori. -<ublirqiaza. iar claci nrr ar filastfcl. apoi unetE gtd. rar dacr vreunul d.outio. : .21 ap.gindu..arfii.li 'c..a ifJ"pir* :l 1"-$". Ea nu trebuie privitd ca o mdsura special acloptatd in-u'nrrt privinta evreilor.i .re. . 9"rpnul dispune scoaterea din eirculafie . f r.eti.A aceea' canonul prezent nu cuprinde nimic potrivnieevreilor ci. ..de a. 3g La.*(.i:'ici.-. Aceast:i nri'tstiri are insd clrracter de principiu. si copiii kii sd tie. ascuns pi {ininrl simbrta in tain5.gstinir. . .i sr se boteze.cum iint unele inchipuiri sau figuri.L)i"in.l-f o parte (scoa*se din cirt'ulafie) irlrprrruni cu cclcla.ii. g4 Trut. alcdtuite lmpotriva icoanelor.64. 'fic-incl.. ci nrrmai ca o ..necesitatea unor elq: menta:'e rTrisuri de prudentfi.tineazx.care erau niste versnri sau cintece'uai3ocoridare.a nrrrturisi- din toati inima' st)re a-i-incredinfa (convingd $i a-i inrJrepta pi.-.dispunc ee textele qi chipu.i-' Iroes€. . -sEse cateriseascd.TELOR SE I'OSINDE$TE} Toate jucdriile copildre. nicilat3 si cumpere sau sidobindrisci rob..tl 1.sclielilc.a.te5ugrrrile evreie5ti. 168 I VII se tncre. j .cerprivolte . ni. trebuie s[ se predea episcopului cr-rnstantinopor*lui. a Din canon se vede cd spre a r::rtjocori sfintelc icoanc mli foloseim pe lingi scrieri gi alte rr-rijloace...ca eretice.

CANONUL 11: (liCOi\iOMlI $I DITEPTUL D-U DEVOLUTIUNE iN BiSERICA) Fiind cu'tofii indatora{i (obligali) si pizirrr dumnezeie.nebisericeqti.. nesocotirrd rinduiala cauottici.oia). .. 3 7 . far claci lcinet'a s-ar prinde avind asuprXsi o sarcinS mai tnare decit cele zise. 1 5 A r t c i r a . . 2 3 . 3 5 T n t I . 2 6 s i n . .ir-rd sfintcle slujbe. 65. 5 . 7 6 s i n ' ..tirea rnai inainte polne- nililor preofi (vlSdici). . 1 2 s i t ' r ' V IeI c .i mitropolifilor. ca fiind oprili dc cdtre dutrrnezeiegtile canoane a face aceasta. . 4 7a p . 8 1 . 8 3 a p .i lucru (aceeagi rinduiali) si se pdzeasci (observe)5i in privinfa ministililor. 8 . 2 0 .|69 1{r. 3 .i luat moptenire preofia."de gi iTleacd a episcopului locului in care ar vred sii se aqeze. 2 5 .I g c T i3 . daci episcopii supupi lor nu voiesc' (nu se hotflrdsc) sd ageze economi i1 bisericile lor. 90. chiar si in ciizul cind ar avea ir-rvoirilearitate.Cifi insn fac lucrul acesta cu . 7 .1.CANONUL 10: (CIIHRUL SA TIE PRAVILELE $I LA MUTARI] $I .si stau (se stabilcsc) Ia dregdtori lunre..i-lir:"rinvolraa epi-<coptilui. t n. . 34. .tile canoane sintenr clatori sd-l linem cu orice chip nevdtimat gi pe cel care zicc sE fie economi in fiecare bisericS. 11 sin' I-IL) Canonul interzice preotilor s4-s. sX se caleriseascb. 26. I V e c . 2i Atttiolt.. 1 9 Lnocl. 75. : 7 7 . 7 6 . pe ace.ti. 5 8 . li sc intcrzice preofilor sd ia asupra'1or sarcit-ticonrune. cetindu-le lor cu sthruinfi Scripturile. .De asenrenea. I Gang.. 7 3 .i a episctlltultti Con- itantinopolului. 5 9 . 72. (littirghii). 3. 7 0 - 2 0 . . ca slujitori ai Risericii.VtI . . . 33 Cartq. acela. Iar daci va face cineva 9i ar stirui (in ceea ce a fdcut). s i n . 4 . ( C a n . Prin capol se afirtnd competen{aexclusivir a autoritii{ilor bisericeqti 'chestiunile ln privintt drcpturilc gi obligaliile clericilor. 80.-II 10 Teof. . 48.1..I V e c ..ipdrAseascdparohiile qi si se anga-' la care jOzc'sluiitori la capclele particular'e. 7 5 . 2. nu le este ingEduit a lua asuPra lor purtdri tle grije lumeEti si de ale vielii. 77.:: :. 24. 2 7 A t t t i o h .i.I. 7 5 . 2 Ciril Alex.2 0 .. Aqadar nrai bine s[ se ducl (preotul) sirre inl'dfarea copiilor gi a cas- nicilor (sclavilor). cici spre aceasta a . 7.76. pdrlsinclu-gi parohia lor aleargi la alti palohie. .7. $i daci fiecare nitropolit aFeazdeednonr in biscrica lui bine este. 6 4 T r u I . Apijderea . sivir. Aler. in paraclisele (capelele) Ior. 727. Iar de nu.i nrai cu seami ip aceasttrrle Dumnezeu p[ziti gi implrlteascl cetate. 3 8 . 76 Sctrcl. episcopului (patriarhului) Constantinopolului ii este ingdduit ca' din propria sa putere sE rilduiascd (instituie) econoln in biserica aceluia. 2 . 123 Cartg'.tia rtu este ingiiluit a-i iprimi in nici un fel de' cas6 sau bisericir. .ts ( C a n . LA PURTARE) Dc vreme ce unii clintre clerici. oli sd incetezc ori sd se cateriseasci.) .. episcopului pt'opriu . firi (i.

deii-"il..1-i. sau cind ar lucra chiar impotriva rnr.si a" ".falrt o intorverr_ tie devolutivS.. prin gura i doi . ci --. interverrtia autorititii superioare in competenfa autoritSfii inferio""e.s" intut"g" care nu a im- insd ci.'i" neindepri_ plinit-o autoritatea inferioard. drepturui cle clevoluiiune. iar'de nu"te'va "r*ft". nunrai la o anumitii activitate.osto de.lo. $i vames(. unui as_ lxistLnt cle rr. totusii cl. . sau la un anumit aspect soilrii orice autoritate care funcfioneazd al activitdtii pe care o desfd.".. i.rfru. er este cuprins in intrc..injrg autoritirfile superioare.itatea superioardcobnar.tbi':r prin acest canon s-ar fi introdus ir.i." nitd funcfiunea sau-lucrarea..spre Este gregit insJ sa sc creadi cir . potrivii cuvinteror scripturii de ra Matei 18.lt" ^nu cd este necesar -u'unritd si firesc.u. al cclorlaltc clrenturi. Dar nu 'umai ci atito...aceasta pro""dlrza toc.i nur.--r r* 'ive- lul celei inferoare.i. fiecare d.i cre devolu{iunc nu este altceva. cr exercitiur lui nu are caracterul constant sau ordinar.leeataii. cind acestea ntr se conformeazi lcgilor existente." J devolueze. .nai un drept asa zicind extraordinar.. .ic"asc.e. ... niceased.. il- sericeascit.r rn . spune-I. avind dreptul a."qtu. adie5. unde cjlirn: "pu-ii'va greEi f*tlf"'ter.'"ghere.itul drept' pentru cd a i se fi pe nurrle.. si de nu va asculta nici de Bisericd. dccit un fapt'iiresc ar unei a"touiaqi^ruperioare.sd intervind autoritai"" . Acest fcl de intcrvcntie.conform.'"i fu ansamblr:l functiunilor autoritdfl ..fiind un drept inerent oric:irei adrninistra{iiorganizateier3r6ie. tniptini"a'tcigea in locul oi.rft in . 15-17. rno'd legal.-.. a dreptului de supravoqhc. de fiecare zi.". $. de a intcrveui. gi_t rnustri intre-tine qi el singur. sau cinr{. raportat la pozitiile .rnd cu tine inci unul sau g9i.il.'r.p. b...devolufiune ierarhicd. ea in cazul cind autoritatea inierioard indepli. in sensul.il...io.rfurio*ri'.abia dupd .i.iiun". . rnente' sau chemiri_ Ia ordine.prinsut acesiul.. . uU=oi"i-n"""i"ia.t. ci ea i . una prir care autoritatea superioard coboard _- q'ici aceasta inseamnd cuvintul devolutio -_ coborire - la nivelui autn- rititii inferioare.i ".. in virtutea pozitiei "i i*iai"" superioare. uzantelor'tegate aplicdrii legil-orbisericeqti.aqa Jdr3 4s legislatie bisericeascd.i""a cre faptur cA aeeasta trebuie sd fie motivatd cre'carenta autoritdtii i.riee euvint.""fiilU. se poate produce automat.oiuiu-- bill.""1'nu"ra.. ii substituie nc"iu."rpectirr. forr'ald. aci\astaeste vorba in canonul prezent.t"-nu..: p".. r" niverurile Ia eare se gdsesc autorititile de care se trateaz.5-1i fie qie'ta . uwl Pri' fd'x{ul i-anonului prezent se dd qi expresie pect al dreptului de..1st_ fel nu se exercite g. deoarece ni.va-.adicii una in care autoriti{ile conclucdtoare.i sd se *. control $i de irdrumare."pt"r a".-.( .ascultape stator_ ei.lai celor prescrise de 're're... cind autoritatea interioari ii dd_prilei celei superioa.ica are orqanizafie ic_:rarhicd.r..Biserieii.i. Degi nu i se zice pe nulne. otdi.i in spiritul cel pufi'r doud sau trei avertis.l1"i'"i" irrp. rnoa--i"g"i. insd numai atunci.sint oiinduite ierarhic. o 'i-pot"i"" funclie tn. 'r" 'r"r"rd cit privegte c.i.9i ca u'lrare. __'.llir\ drepturilor autoritdtilor inferioare.to."..re.. trei m".ii..u. contror si indrumare' asupra celor de grad inferi.

.ii. preotii lar bunul plac al p-top-opifoi.p'6nrintuladucepagubb dea locul (te- si o6 nu este spre nici un folos. culn ar fi de exempltt cea de a institui economi' adici a."u.dmi.riil'J""ga.eascd ceva clin ""*.i prin urm€re. canonul dc care t'ru-n". in cazttrile cincl obliga{iile indeplineasid omitc s6 faca acest lucru.ti . n-rir-rf...Episcopul 'si 'rintluiaicd -s6. supc'rioarc' 5i inferioare bisericcgti ar fi ia bunul pjo".3.r'.""lioi pe' Iar dicd ei ar folosi vicle. care i . intervenlia autoritl{ii bisericeEti superioare in compe' ten[a-autoritafii biserGqti'inferioare."' in pii. i.zice: .. pi (bunul) sd fie intors. frotopopii.i RILOR BISERICE$TI) instriinirrd in Dacd s-ar afla vreun episcop' sau vreun egunren' sau rrrirrdsti- efrscopiei mind dregitoreasca din agoniselile. se aga cum prevcde $i canonul minSstirilor de cdtre conclucerile eparhiale.la iar cpiscopilor. 38 aP. in virtutea cdruia. sau chiar refuz:i si-qi bunu- pentru administrarga lag*le. Iardac6arpune(pretexta)eipricind.toate lutoritntile fi exercitat ca un .tpatn. 9i-'iiirtit. iar episcopul sau egumenul care a {[cut acest ... (restituit) min6stirii.iil.r"rr. ar bunul plac aI pat.i"i-ril din nri- tr"rr.i dregitorul-va cump5ra plugar (agricultor). si f1e al"trgui.4" lucrurile sau funcliunile autoritdlii i'fcrio-arc spccificatir in p. (chiverniseasch) bunurilor (t. ci clericilor sau plugarilor (agricultorilor).s1-.u .. i.it*j-.ug urit. t7l 12 vtl .sti.tdup"rta. dar s'i nu vincld din pti"i"" (can.n. dupd ca- rii. in acest mintul de la un cleric sau de'la un 9i epis- clip sa fie vinzarea fdrd t5rie.. ca unii ce riu risipesc cele ce nu au atlunat' ..i"i. iar egunretrul :rrri' .a aruptul de devoiufiune.iiserice.tt le exercita cirepturilor proprii ale fieciruia Ei asuprq . iar daci ar 's6'- u""'tot"' cele ale Bisericii" racilor. episc'opul din episcopie.. apoi upir"opii ta uunut pinc oI arhiepiscopilor' insemna T::iil* strlcareit o astfel'de rinduialii. .rerti"u.pqsipila 9i legal:: :1.stirileavea.." la anumite func{iuni.r-lt. gstg. nici in acest fel sd nu tocatnici. sau oricdrei exercitd qi asupra Me'liondm. di" ilxtul c6ruia rezultd.-i.'aatuiascd ia rudelor proprii Iui .sX "eg}t".1nt*"tif"l- "ii"i p""r|""".c5. u""n" autoritatea inferioard nistratori ai bunurilor bisericeqti...!9fyl^ fotrivnic legalita{i in genere' ii-oricarui drcpt in genere. "f autoritA{ilor bunul plac al . nu llnple- Din cele ardtate se vede clar c5 dreptul de devolttliune adicd asupra biscricesti. r*.'nt de autoritSlile coordonate sau superloare' qi nici "" }?9Lt-o Dreptul a" a""oi"tiune nu trebuie nicidecum in{eles direclionar. catroauelor oricdror rinduieti..IustRATuAREABUNU- ...nume. sau dindu-le poarte grij6 tuturor nonul Sfinfilor Aili..'t cle a institui econolni rilor biserice. lcazir asupra autonomiei ficcirei autoriiirli in tiber!1!f^-1"^:. 'un faci parte-'ea ii id"""u' sd le eele ale lui Dunrnezeu..1"".. c5 in vremea aceea decit o au azl' eparhiale' o independentl mai mare faF de conclucerile CANoNUI-:12:(RINDUIELIPENTRU. i".).:i"ii3 qi 'u nu'litr cu i.i insu.ti"ea unui tf"t* "t.i j" le lu-i fie ingXduit pe ele ca gi cind Dumnezeu i-ar sta dar. ia fi" fdri tirie predarea lor...

care fuseserd destinate cultului sau chiar si activitdfii cle alti naturd a Bisericii.). pelrtru pdcatele noastre s-a _ab5t-qtasupra bisericilor. bisericesc.. 41. se'rc'produce integral textul cano4ului 38 apostolic. 2 4 .ca gi aite imobile alc btsericiloi. De vreme ce din pricina necazului.iirresc . cei ce Ie stxpinesc pe acestea.4 0 . 14 \'ll ( C a n .ca fiinrl osinditi. . Z S s i n . iar de nu. -se impotrivesc glasului iui flurnnc. risezaminte..pentru cE vedern ci unii pl.\. 4 7 . bine li frumos este.. unele sfinte IScasuri (biserici si aseziminte) gi episcopii si ministiri sl s-arr preficut in sdla. sAr.i-iiou (rest:rrrilitc) dupd veehea stare. sau celor iare trdiese cli:r '.-7. <Ie cXtre Tatil.-' BISERICESTI sA sE DUPA PR. (r-estituie).riru viermele nu se sfi.. se interzice ca ceva clin bunurile biseri- ceqti sd fic trecute in orice form{ in miinile dregirtorilor lumelti. trtate anrrnte (cu preciziunr.i. ii .rncir' 'riei'ii si se ca.adar.. 73.caguri sfinte.12 13. 'sinorlul VII cc. 24.in mocl special. IV ec.-a." hirbati.a luat mdsuri p*ntru restituirea bunurilor.meu cas5 de. po. 2.e liu ur"roti u. 3 9 . .r) preofesti.) Din textul canonului se vecie cd fn tirnpul iconoclasmului rluite lc. 7I.4.. 46). : 4 g TruI.ci).lS Cartg.rptci irirpotriva icoanelor $i fireqte. Ale:r.r.1+r.4let-. (C'cm.ez!.. iu"*1i casa TatEIui .sd li se vindd acestora pdminturi d"eale bisericii. sE se afuriseasc5. au fnst rdpite cle'cXtrc ou.. Z Ciiit AJer.: I sin. ' SLUJTTORTLOR BrsERrcE$Tr SA 11. se faci). cu l.Este prea inve.e cle rind (actdposturi'nust"sti. case cle ri.AgE DE RIND) .9. y I-9 a"q inapoi. iar dac5 sint monahi sau laici.._T4$EZAREA . ain'-centrele epu"itiaft si.) Canonul itrterzict'in gencrc instrdinarca in orice fornrd a vrcunui bu. 26. care i se luaserd Bisericii in timpul h. qi airp"- nindu-se ca atunci cind ar apirea vreo astfel de necesitate..' arez-ate-'ai.i sint din catarogur (cin.de binefacere sau institufii bisericeEti gi de q-sistelrt6socialS. ..' 'u..derat_tuttrror lpen_tru to{i) c6 in preofie truuuit si domneascd rinduialu.zeu "or. (Tn."n.EA SLUJITORILOII '--. sin V. I-II: 2 Cltiril . 15.AVILA) . oprin- du-se chiar gi.seasciaeeqtia dac. vinzarea si se faci clericilor..seste ('' rnoare) si focul nu se sti'ge (NIc. . ca cere ale insrituirire i' lxeofie.21 sin. 3 8 .oiesc (se hot6rrsc)..si de crtre FiuI si de cltre sfintul n"r..iir. 16). in prirnul rincl pentru restituiiea imobileloi. 10 Teofil.I V e c .lI ec. Z J A p . Anciro. CA_NONUI. 1 .*t:l--ir:credinfi. negustorie. -CANONVL 1a-.'r* pJ-ir-rtului. fiinclcE '. Apadar. sX se ii.. D-ac5. T. Tnd. . (4$EZAI'. ca sx fi.ACA ii --" . 4g. Fi este binepl5cut lui oo*r.chiar mindstiregti arr fost transfornratc in locaqrri a" rind.. restabiiind cultui ic<ianelor. 25 Antioh. care. Drept temei pentru interzicercir oricdrel instririniri a bunurilor bisericegti. t-eri. .

. r\saclar.' nu I'e :.sia pentru cirmuirea (treapta) de egumerl' Agijderea..Ui""i:.i. 20. .lclicul sf. hirotesia citelului este ingiduit fiecirui clacd egun'enultri .ti stea Ia o singur6 biselicir. i a c i ..u "" este dator sh i'imin6" se fac in trebttrile bise-rice. 7 4 .. cici acest lucru este de lreaba (pto4t_.ii. Iar pelt1u trcbttin!.l.)/ u" i. canonul i. .str5i'e cle f)ttmnezeu."*it-f o. 'celle 'trebuincioasc trupului. ca rinduielilr: privitl. i S A r t t i o h ' .rt" "pif"opuiui'vicar.. fire.ea sa ..i viefi..inii de cite!.' s i p e c e l i l a l t i l(\{t' Yil iubi. 3 3 T r u l ' . 5f.. a bfh. De acum inainte (de la c'itnonttl cle'fatir inainte)' .' CANONULl5:(Cl.ai'te c^iucrul acesta fdr6 de rinauiatA (necinonic).mindstircit si-i'--- tesia in accarstat.i.-ti"t..iit'.t. t i g u l u i r u l i n o s ...in. hiroie. 2 7 . dln i"lit"-""ti. nrii- 'rele . d4)' $i acestea-(sa se observe) .tig. 1 0s i n V t i " i . -Ei qi se dispunc ca 'egumerl'''.-iurrciamenterrea clovaclir copilor. 7 5 .uEt"obiceiurui putcrc icge.i (ti"d. intru "".&i'i-.. sii clacJrreste presbiter a primit hirotesia ill trcaptii clt" i recunoa. cele din : aceastd cle Dumne zia pizitd cetate. .i15 VII nemailuind hirotesia tunderea in oler' din pruncie Idrd hirotesie . ' . ..ri"" indeplir-rirca funcfir.1 ' ' ' ' ' : " ? ' ''ri ( C a n .. i c i t i n c l d e p e a n l \ / o. . egumenul...nile acestca au ti.adar..tilil('ULSA'S[-L]'IEASCAL"\()SINGUIIA BlSElitcA) c. ). sint indelet'iciri (rncgtc.il. cici vrea cineva. sd-si "i. din pricina lipsei oamenilor' ec': 17' 18' (Cun..tig"". insa numai ciud are tnanciat horepis- acestui tlrelrt al partea episcopuiui". sau de unul.. 2 4-'A.a o'fa"a i"-ioi"isti. .i:. 5. .uitr"i.ili."i:. . ' l i s t r S i r r o b i c epoate i t r l u i bcirlcva i s c r i c esi s c ."::..cu invoirea episcoputttt' ..tl n e g u s t o r i e i .rinduiasca ta ao*e-biserici. Acelaqi clrcpt -se exprc:..i.. 14. . 1 6 .i. ' 1 5 L a t t t l ' )i ' in' lt'-il'i' Canonul dispune. 75. .1t'tittiil"it p r e o l e a s c a s e s e o b s e r v e c u p r e c i z i u n c i n l a t u r i l r c { u _ s c .. clc . de aI' i""."upia. 10t l!' -sin' ly S n r t l ' " 5 4 ' 9 0 C a r t g ' ) ir ': 3 1 T r t ' t t ..i.te ". i"". ia. i s-a clat dc citre episcop insu.t. :.apoi' d e l a e p i s c o p ...te gi horcpisqol:ulYl'ia poata hirotesi cite!.. citel. 7.dupd cuvintul Apostolului 20) si'r (I Cor'.iipi.a-lucrui acesta.n l a a d u n a r e ( s l u j b acum a r ) ' f ai.t\rJJ .. .". . intru ceea ctl .ifitil"'evoile iil (r'' Ap.(e1'nicinrca tle privin[a c?ilugiirilor si se pd- si nu se mai fa. ap.elupdVechiulobiceipilrorepiscopiistrcadesirinairttclze (hiroteseisca.t.ugiri).Jt liincl pres6iter.ilu j e a s c h l a c l o i d o m n i . si se inglduie. felurite. .it. . c a " i ' u t ' p " t t " t ' l i l ' v a u r i . In special Jl"i".'. iar in zeascl aceea.i ale celor ce sint c' .". 75.i pe celSlalt il va nesocoti (dispre!ui)(6 b'.si a fosi irfr"-ut. 7 5 .fiecare..i numai in aceasta.'il"^i. iar in locurile (localitirlile) uiu"e.ra i t t c hiqo- rilcdclit acestea. sltt- Circi am auzit din inruii-?i"r"r Domnului cir .-p." ". 76 sin'-l ec. cici celc ce "i.t din acestea Inine.' ittpt q" constituie o nou'r ....

ci au lepbclit .ace. cici tot ceea ce se ia. nici nu au adrugat la nrarginea ve.ti gi. r.d si ascurte. atunci cind este lipsi de clerici.d). fiecare La. '.i s:a implinit intr-insii ceea ce este scris: .. A.\ceeasi ".nat di1 starea preofeasci se pulta cu inrbricimintea cum se cade (modc:sta)gi ctrviin- cioasi._ {e se vor gisi oar.. prin certare si se indrepte.. precrrrii prrtvila sctrrtii 49 pt.rgmaniiicoanelor.i ca un preot sd slujeasctila doua sau mai mr:lte biscrici. f)t'ept aceea.'lf vrl ' : Se interzice slujirea unul preot la doud biserici.mintelor bucrfi de alti culoare. I.pr:eofeasci.Llriciurre ests picitosslrii cinstilea lui Dumnezeu(((Sirah. . iai aaca ar avea cele (trebr-ritoare) se opreascir pe'trrr isprdvire. nu di' t.tia trebuie si se indrepteze. . .i podoabatrupeasci.i de inchin5ciune neavind cele (trebuitoare) pentru isprivire (daci atadar.apuca rsi faci rucrul "..rO o. pri'i"'tu 9i clericilor'.rt bisericii sobornice.adar episcopii -""rtr"1u sau clericii. ae et. Se ingaduie totu. cei ce au primit-o pe aceasta.u. sr de cit. . a..' 'ronahi.de ulur5tate (desertlciunc'.i-. 21 Gangra. cade sub invinuirca zice nrarele \rasilc (in.. ci pe'tru impodobire.i CANONUL 1?: (FARA 1NVOIRhA Epr.i ne-voi. Pentru ci.. iar daci ar stdrui si se dea cert5rii.tini.ite matase. calificind acest lucru drept negustorie qi goand dupA iiqtig rusinos.ebuinfi.Ui NU SE FACL MINASTIRE) oarecare cilugiri. cici au auzit din li'rlla graiului tlumnezeiesc. rdddcina amiriciunii odrislind in sus. canonul condamnii luxul in gehere gi al clerrrlui if1:'special. (Can.e episcopul-locului.dtx- mind (iig-nind)^pe -cei ce rviefuiesc in chip cuviincios si cucernic . nu numai ci au urgisit zugrivirile de icoane. pirisincl mEndstirire lq1:.i toatr evlavia. sd fie dusd la capit (indeptinire) cete plariJiic 'in ---i""". cineva (dintre cdlugdri) s-ar. .Dar nu se irnbldcau nici cu inrbrirCdrnintepestrifd cliri fesnturi. I . ritdcirea (erezia) clevetitorilor de creptini trriciune s-a ficr.". clEltut-ut) : Toati upurdtatea(frivolitatea) . cu rlr.lr .ijclerea gi cei ce se urlg cu miresme. ' . l I ' l ri' - cANoNITL 16: (sB ostNDE$TItLuxut. se in{elege insd cri si la mai multe..ecare luinclu-i in lis pe cei imbrdcafi crr hainr de rind 1si'rpla. 174 16.ci cei ce poarti haine moi sint in caseleinrpirafilor (Matei 11.) 'nn.i". 24). sint striine dg rinduiala .. (rindrriald) si se pizeasci (obse*'b.. sr apuci sh zideasci roca..scopur. c6ci din vremurile niai' clernult. B)..ttl .i (r-nindre).Tot* tli . .o'ooaZi sminteald gi chiar se alimenteaza rdticirile hulitoriior de cle. .27 Trut. .ui-utq ca prin lux se p. si cuviincioasi..ro fost cazul. i t . cE unii ce ndzuiesc si 'stbpineasc6. ar-.i de starea.-neciribzuinlri.: . t. care se -irnpodobescpe ei cu haine strilucitoare .

Iar daci s-ar . ctitorii de loca. de fald fiind episcopul sau . 32).IV ec.i pe laici.i al casclor episcoPale. dind in cornpetelnlacpisco- pilor.i ai \.) : .ind iinritJ institu{iei canonico-juridice a ctitorului . uitind porunca Domrltrlui. i i CANONUL 19: (SE OSINDE$TB SIMONIA) . (can. 25.i celor. a. NICI SA SLUJEASCA) Fifi f5rd poticuire (sminteala) ...egurnenul. M. cd esttr . Daci. SA NU STEA FEMEI.oi episcopul sau egumenul. 26 ap.zice dunrrrc- zelescul Apostoi (I Cor'. in timpul aceln femeia nicidecttnt sit nu faci vreo treabi dc slujire.88 Vasile c.sa ereticilor . CANONUL 18: (LA CASELE EPISCOPALE $I iry MAN. 5-8.42. 1 sin.iar stiruirrd si se cateriseasc5. I ec. pi dintre femei.uri sfinte ficuseri ttn mart: pas tnainte in ceea ce priveqre dreptrlie care gi-lc asrgur-auprin ctitorig.dintre care cei mai activi erau pe atunci iconoclagtii defriimeze c l c r l t l . cil palro- nii ramin proprietari ai ctitorilor. C)prcli. . $i se intinrplfi precum zice marele Vasile.4.a c[ oarecare dintre bdrbafii care se nunresc evla- Ei viofi.38. 8. 72.46 Trul.. si faci o cildtoric la cele de acolo (metoacef (atunci).Trttl.) ttprob. s-au amdgit gi fac pentru aur primirile celor ce vin spre cilttl pt'eofesc. 19 Artcira.clepseasci).3 sin.3... mdnistiri.I-II) itttt it 'l . Iv^ ec. pe ci4d ctjtorii propriu-zi.r i Se interzice gederpa femeilor la episcopii qi in rnAnAstirilede ci- lugirri. 'prinde s-ar cineva cd are sclavd (roabd) sau slobocld (liberd) in epis- copie sau in mdnistile pentru indeplinirea vretrnei slujiri' si se celte (pr.tca cuprinsd in canon estc cleterminati desigur dc grija sinol- dului de a fcri de blnuiali pe episcopi gi pe cilugiiri..i spre -r'iafa sirr- ggratecd (rnopahali).I'/1 ec. 5. Iar a viefui (a locui) femeilc in minis- tiri (dc caiugiiri). Este de relevat faptul cA-n vre: hea sinoclului VII ecumenic. pinl-l se va intintpla pleca- rea episcopului (va plcca episcopttl). si zidcasca iiird 'he'observarea normelor prescrise.. canonul opregte pe cilugdri. ca .70 Cartctg..i tlec' in proprietatei Bisericii agezdmintelc ctitorite de ei.4.: 20. (Can. sin.sirr.rrcir fcntru intemeierea gi zidirea mandstirii.18.i prin alte canoane de altfel.i . ace.stc'adepii. 47. 47. ca sd nu dca Prilej . este lucrul pricinuitor de toath sminteala.i deter- minind aparilia instituliei juridice bisericeqtia patronatului' Deosebirea esenlial[ dintre acestea doud consti in faptul. din afar6. . l9 VII 175 -ni 'r:(Can. \ Atit de rtrult s-a instipinit uriciunea iubirii de algin{i Ia cirmui- -to1ii BiSericilor.:i iltimpla si fie femei la rnetoace (in strburbii) . 22. pe clerici .3. 4 sin. . precunl Ei angajarea acestora in serviciul manlstirilor de b5rbagi .. pentru nebinttire. ci si se ose- beasci (izoleze) in alt loc. 10. 73. .\STIRILE DE CALUGARI.

claci mii'tut'isesc cei ce le aduc ci acestea'sint inchi- nate (afierosite..i i sc aplica pedeapsa caterisirii. consacrnte) lui Durunezert. T n i .{t. am orinduit. far de-ar fi egurnenS.i egunreiul care iu are hirotonie intru pre-sl:iter. V I I t . i 20 vII de lepxdat.este (se face) smintcali . bri si se cateriseasci.rsebir. acelea sd rdmini in mdnistire. si numai in cazul cind nr-r r.. c... tlupi canonul al Z-lea al Sfintului Sinod cle la Calcedon. Dacd a. insd numai claci nu ar fi cietenrfnaL Iu lccusta cle vrco vinii a egumenuiui.henmtie.ale. ci . . - -trr'. pentru ci acest lucrrr rnultor. sau oarecale din starea preofeascir.c avind Itirotonia.cq. afard dac:i n-ar f i vina inaintestititoruliti (egumenului.numai dacd nu..: 2.'90 vas. si se izgoneasci din mdnistire. c . mixtir).esbiter.2 3 .infa lucrurilor (bunuriior) cclor date de pirinfi copiilor dlept zestre.i pentru primirea simoniaqd in rninastire nu sc Ilrevede t'rr-rmai decit caterisirca... (1\. . fie din activitatea proprie -* vreun frate cle manirstire.din zestre. ^(Catt. Pc'ntru hirotoniile simoniace se prcvccle impreunit cu cunenul 2 ai sin.) risindc-.r. in nrod sinroniac.. dupi fdgiduinfb aceluia (carc le-a adus). daci este episcop s8u egumen...adar. ori de ar iegi.in clerul lui.i artruile : cA cgumenii pot l:i rrlcyi ji dintre cdlugarii care nu au hirotonic intru pr. Iar dacii unii.'i ptunci cind respcctir. Enciclicct L. n r r l( . sane{iunc clccit pentru egurnc.in. ci. t t o c l . ncamurile (rudele) lor yoicsc (se liotirrisr-) a.i lui illamona. Enciclica lii c. Orinduirn ca tL' la cauorrttlde fafir inainte. apoi ca egu_rneniior 'celc avcall aceastd hirotonie li se aplicau .ca . s-ar grsi cineva ldcind acest rucru. Este relevat in special. ori de al rimine. IV cc. disl:unindu-se ca egumenui vinovat de sinronil:.l dt'actr'. l. trar in prir. : - "' ' : . l\1.l) . faptui. 1 . c g u t r r c .C tl rtOtl '. sint primifi de vreun episcop . are hirotonia intru prr:s6iter. alte nonne ck. C AN O N U L 2 0 . n u t r i : aceasta hirotonie. pentru ie-sirea din mdnastire a aceluia).22 2 sard. ca bunirrire pc iare lc uducc -.lume)..sli qiimini in proprietatea maniistirii. I)e aici sint cle refinul dqua luqruri .care .ur:4ra ..ietii . inrlrreunl-r. cd prin canonul prezent.tir la astft.6. ltosil:iiitatce de a reveni asultra lor. sau a celor acluse clin averea lot (proprietatea lor). lV ec. rrlrnc:rz.r. chiar .24).te simonia si dispunc.\i t.i intregul. si a. l S s i n .nii firti hirotonie.Grri N A .canonul . nu Se clispurib rtumai in privinla hirotoniilor simoniace. j . ori s5 ilrceteze. Ii 2 l .29 ap.fig. .eintre c g u m c n u l c a r e a r e l r i r o t o n i a . sb fie indeptirtat din mlnirstire .r i.ul ar pSrasi mandstirea.evinc. s-elepitra (ilo.i si fie preclat5 la o altd mdndstire spre ascultare.i poticnire. si nu mai lic nrirrir- tire de dou5 feluri (dubli. i n t r u p r e s b i t e r s i . iar pcntru piirnirca sinrbnitrcri in clurul ('i)arllial ca .t : s:r ' uU M. Agijdcr. cir in canon se frrcc cit. .i in privinfa cclor car. catcrisirca. r r ' ( . atr'cirui inceput este netrcbnic cici nu este in- gbduit a sluji lui Dumnezeu. Mai relevdtn dc asemenca. ci sc lusu celui care s-ar plt.tti Tarasie.

. Iar cele ce au fost pini acum de doui feluri (duble. bdrbafii se cade si meargd in mindstiie birbi- teaicS.ci impreun:i viefuirea prilejuieqte adulter. lici si se_culce cilugdrttl in mindstire fertreiascS.i fiind alaturi unar de alta. 21 \. si fic neapbrat gizduit.47Trul... . sin' I'Il) Se opregte trecerea c[lugdrilor de ia o mindstirc Ia alta dupi bunul lor plac.a ' :-'' Can. Iar dg s-ar intimpla lucrul acesta. cf.lugdrifa' sau cllu- girifa.)..ar fi fost altccvl decit doua minastiri distincte" unE dc. acela (caie se duce). rr . ca tfili cSlugSr sd voiascl a veclea vfeor?lhd['l prin pufine .19 sin.por{ii.dupti I-egi1ebisericc. mixte). nici sI nrdnince cilugdrifa singuri impreunf. iar femeile sd intre in ministire femeiasci. 4. .aduc cele trebuincioase 'traiului de citre partea bdr- blteasci la canonice (ciitugiirile . . 78.se. 9i indat6 sd se indep1rteze (sd plece).22. S1:'(MIITARfiA CALUGAITILOR SE I"ACE CU INVOI- REA EGUMBNILOR) : Nu se cuvine. .II 177 singuratice (monahale). dar nu se cade sd fie pri- mit (in alti minastire) fdrd invoirea egumenului siu.Sd. cir mindstirile mixt9. . de la dinsa. femei care trdiesc dupa rinduiala sall canonul cAlug:iriei). ca monahul sau monahia si-pi pariseasci minbs- tirea proprie . calugari 9i alta de cilugirile.i cilugiri!e. ' ! r ' i r .3.tc cluble.:i r*-rlir 'Iar de s-ar intinrpla. avind o singurd conducere cu . Sd nu aibi c[lugdrul vorbire slobodi cu cf.putea observa destula severitate nornlele cu privire la izolarearcalueirilor de cilugarifc' In canon se indicti . II'''i'. Ial cind . altfel decit cu invoirea egumenului propriu.nu viefuiasci (locuiascd). Din aceasta pricina qu sg.i si se ducd in alta.i sc vedc ci pe alocupi s6ntinua sa t'xistc.intr-o ininistire cilugiri . interzicindu-se primirea lor in rindurile monahilor altei minS- stiri. IV ec.i scurte cuvinte si vorbeascd cu aceasta.. in fiinfa de fa!6 (fiind de fa!A) a egumenei.i norprele respective. egumeha ministirii ferrreie. 4 sin.tc) Dumnezeu.dersi nu erau ingirduite dtrpa rinduielile monastice Ei . (Catt.ti impreund cu T oarecare monahie bdtrinil si le primeascd pe acestea (cele necesare traiului)..VII ec. in afara. pentru ca intru aceastase bucttrd (se tlttl!ume. Canonul intt'rzi<t' fi infarea minastirilor mixte de cdlugari 9i c51u- gdrile care .VIl ec.ti liftr lui'Justinian.totu. cilnuite dupi cattonul sfintului lostru pirinte Vasile. sd fie. sin. cu acela.CAI{oNU'I. li dupd porunca lui care astfel orinduiegte: .:si yorbeascd deosebit 'cu cilugbrul.. 80 Cartg'2. Nu trebuie sii se infeleagi insi. .pe care clnonul le nurne.

asupra cilora vine iles- temtrl proorocesc (profetic) care zice astfel: .f'Sit VII ec. si se indrep- teze.. este lucru fdri de ocari (reproE) a rninca laolalti uarba. gg Vcs. cdci nu numai adulterrrl se supune cer- tdrii (pedepsegte.tii cu femeile. 1?8 22 Vrl -: CANONUL 22: (VIETUIREA CRE$TINILOR SA FIE CUVINCIOA' 'J SA.. Dar nici care .tia. 62 Trut. 5. 43. .zice dumne. decit doar cu oaiecare de Dumnezetr temitor .. 60 Carg. 10.i pentru cei a cdror viafi este in cdsbtorie .i sivirgit adulter cu ca in inima lui(' (Mt.i cle nevoie vrea si tragd fie la han (ospitarie).i . . 2B). 5. si aibi tdrie asupra lor cele apezate in chip "ut otti. Acelagi lueru si ie faci osiin privinfa rudelor.c t c . dar nu cu oarecare apucdturi de teatru (scenice). (precum) este prea de lipsi fiecirui birbat si minince il pentru a trii. acela si fie volnic (sn aibd-voie) a face lucrul aeista.cer ce a ciutat (s-a uitat) la femeie spre a o pofti pe ear a . si ia jugul cdlugiresc.i aceasti mincare impreuni si ducd la zidire (indreptare) duhovniceasch.. CSci .i femei. a poruncit si s9 -1ai9 inceputruile p5catelor. zeiescul ap<lstol. I0. sl.. ori tle befi.25 sin. t ti r' Mare lucru este a inchln'd' tdttil lui f)umnezeu. CLERICII $I CALUGARII SA NU INTRE IN OSPATARII DECIT DE NEVOTE) .rri(lfi. fie la' casa cuiva. 1g. .toate spre slava lui Durnn€zeu si le. lJi g:.) de cdtre El. . 79 Ancirra. .. ..Cdci. cle eitre cei de dinaintea noastri. in Evangheliile sale. precum invdfdrn din rostirea apostolici. sau cu cintece satanice si de cetere gi prin unduiri (rnlddieri) desfrinste.tini.i-au ales viafa preofeascbnu le estJ ingdduit nicidecum se minince osebit impreuni cu ferrrei.4f. 31). dar nu toate folosesc" (I Cor..i nu infeleg lucrul miinilor sale(( (Is. ca sirit de nevoie. . din aceasta invifindu-ne. M) canonul cuprinde regulile de conduitd morald gi sociala pentru laiei. facefi" (I cor. I rrlullilill J$.i au copii pi stare laici. 54 dp:.i singuratici (solitare). 24 Laod.23).i nu se uiti la lucrurile Domnulni . . nrrmai (sd-l faca) cu evlavie. preoti qi cdlugiri. infierind mai ales exeeselecare se petreceau pe la mesei o s p c f e . iar de nu.rr. si stea singuratic .. intre cre.r) l}lll .i daci .i cu harfi . ca .tl.. 42.i : .i sI tacd. e. 72). numai si aducd urul{umire eelui ce di hran6.i cvlaviopi bnrbafi . ASadar. sintem datoli si ne curifirn cugctele. .vai celor ce beau vinul cu (cetera) .gob 9b rnlt'.. cei care s-a indatorat Domnului Dumnezeu.. zicind el: ..4g. Iar Hristos Dumnezeul nostru. rar pentru cei a ciror "ia1x este 3 liniptiti . 40. ci 9i pornirea cugetului spre sivirgirea (comiterea) adulterului se osindegte. Apadar. ori de mincafi.It :rll t. (Can.toate sint ingiduite. $i dacd ar fi cumva unii ca ace.'gltstitlrlftet. .ra nu se robi dorinfelor proprii. Iar cle s-ar gi intimpla cindva 'ca monahul satr un birbat eir cinul p_reofesc'si nu-qi ia cele de trebuinf i neapdrati.

casd de ad5post pentru toati lumea care are nevoie' fie aflindu-se in drutl. . ospdtSria este numiti (. fie din alte Pricini. canonul ii dezleagd totuqi de Ia aceastd opreliSte. ca preolii sau monahii sd intre in circiumi sau ospdtdrii.Pandohion(). i-ar sili nevoia sd intre in astfel de localuri a minca.22 Vtl 179 Fiind oprit in genere. adicd han.. in cilatorie. in cazul pentru cind fiind la drum.

.. CANONUL 1: (BOTEZUL ERETICILOR $I SCHIZMATICILOR. i e 'tt:. fiind afard de Bisericd. am citit scrisorile tri- mise de la voi. la Numere zice Domnul: . $i iar5.lXItLE SIIOADELOIT L(Xl. '1*t I . Ii .t r.5116.ti SFINTULUI CIPRIAN IN ANUL 256 . CA scris estc: .$i de toate. . o impirtdpim vou5. 15-16). 9i voi da voud inimd nou5.. Deci cel qe nu poate lepdda pdcatele sale proprli. care una este.Depiftafi-vi de apd striin5.t. fiind noi intrunifi in sfat.nu vi punenr inainte o socotinff.si acum tot ceea ce eu tirie gi statornicie totdeauna finem. 79. pentru c8 cu insusi botezul sd poatl . $i se cuvine ca mai intii apa si se curifeasci Pi sE se sfin{easc[ de preot. e eu . 2.si pdstrati de noi. ]: i8 Ee . cum poate.. decit cd aceasta se poate da in catoliceasca biserici. sE dea altuia iertare de p5cate? CEci pi insSgi intrebarea. '.i gi-au slpat lor gloape gdrrroase.i voifi sd cerce- tati accrastadin dragostc obpteasc5. pi adlugim. -si vin la eatoliceasca bisericd. pi si nu befi din izvor str'6in" (Pilde 5. III. Insi fiindci sir-rtefi in comuniune cu noi. fiindci botezul este unul pi se aflS numai in catoliceasca tri- seric5.: .lN0. (l.'carenu pot fine ap[" (Ier.i ne rena.tern.t. .tLB '!e. care cum se pune la botez. in care ne botezdm . gi care nu este Duh Sfint" (Ezechil 36. Dar la eretici.$i vE voi stropi pe voi cu ap5 curatd gi vi voi eurili pe voi. cdci zicind celui ce se cerceteazdz. necurate vor fii' (Num. hotirind . ori de schismatici. care se va atinge cel necurat..Crezi cE primegti iertare de picate 9i via[5 vegnicS?" nu zice altceva.terge pdcatele omului celui care se bo- teaz[. noud. 13). Itflllir tit' . acum fomrulatS. i 'j CANONUL SINODULUI DE LA CARTAGINA TINUT PE TIMPUL . 25). iar. . botezind. 22).. unde nu este bisericd.Pe tnine m-a pirisit' izvorul de ap5 vie. In privinfa cirora sintem incredinfali ci pi voi ingivi procedind in acelapi chip pistrafi tlria canonului Bisericii eeurnenice. ci pe cea din vechime cercati cu toati acura- tefea . in privinfa celor care cred ci sint botezafi de eretici.i Sfinta Scr{pturi vestind inainte zice: . qi duh vE voi da vou5.. $1 prin proorocul Ezechil zice Donmul: . ci nimeni nu se poate boteza afard de catoliceasca bisericS. Deci nu poate cur6{i li sfinfi api cel ce insugi este necurat.i : rir ' ' r'I !]"t 'i. i'i SUCCESIUNEAAPOSTOLICA) Iubigilor frafi.. este dovadS adevdrului.i sirguinla de inairrtapii noptri. de.

gi sintem inzestrati 5i dupd 'oinfa r. n-are pe Dutrrul sJint si nu poate .r""ii" Domnului a scris mai inainte in epistole: .roate sfin{i untdelemn spre lucra- rea harului. pi acum inei s-au ficut mulfi aniihristirr 6'Ioan 2. pe acela il aseulttrc (Ioan. cxci'aami- terea botezului ereticilor si schismasticilor cuprinde in sine si consim- lirea din partea celor boteza{i de clinsii. Cdci ne este ldrrrurit ci Ia aceia cu nici un chip nu se . si se facd pirta. prin Sfinta Biserici tnfelegem cd se <IX iertare pxcatelori dar cine poate si dea ceea ce eI insu$i nu are? sau eum poate sXvirli cele 'duhovnice5ti cel ee leaptrdi pe Duhul Sfint? pentru aceasta cel ce vine extre BisericE este dator a se reinnoi. ce vine...dinpli.i de aceasta prin Botezul adevE- r3t 5i bisericese. .ui. care nrr are nici jertfelnic. primind unger€a. . zice -D-omnul (Levitic 11. si se ungl de eretici. abE- t-indu-se vreunul. toate sint fdrd valoare. deoarece botezul este unul.30). ceea ce chiar dedemult a vestit Duhul sfint in psarmi.i a inlrtrrr. ea si se sfinfeascx inlSuntru prin sfinfi. de n-a .si 'unul este Duhul sfint 5i una Biserica intemeiatd cle Irristos Dom- nul nostru. . aflindrr-se in rxtieire.' pentru ca gi cel rrrins de rrtxeire sd se dezbraee $i et insu. rioi datori sintem a pri"epe: qi a inleleee cx vrajrttriiii Do'rrnului. in afari de BisericH.. pxstrrm unirea cu r]o-mn}I.putut. dupmanii lui Irristos. sint in star. Z). . dac5 a putut sE boteze. pEziria *r. a putut sd dea si lre Duhul sfint.ii Apostolul puttr cx ea este in-temeiat5 pe: unitatei prin urnlare cele ce se s5virlesc de . 140). 2.. nu poate sfinfi undelmnul. $i pentru aceasta noi cei ce sinte. prin ur- mare nicidecunr nu poate fi ungere Ia eretici. urmx. si cel ce.a . 1ps. ca nu cumva. Fiindc6 sintem datori a sti ti a nu ignora ci s-a scris: . nu adrrni cu Mine risipclte" (trTatei 12. clcci ereticuf.0. Iui lrristos. fiind cr oricare orn venind citre Dumnezeu. cEci scris este: . ci de este cineva cinstitor de Dunrnezeu gi voia r.c a da harul Domnului.i departe fiind. Trebuie i's5 ca cel ce se boteazd str se si uirg6 cu sf. dar.u 1rn'"uru Domnul in Ev_anghelii ii numeste. 182 I Carfg.Fi!i sfilfi. si'tem datori a i.r cu Donrnul.Dunlnezeu pe cei pic5tosi riu'ascult[. -. a cxzut in sacrilegiu..n-au fost dintre noi. vrijmasi. potrivnici ai SIi:- . ci nimic nu poate fi primit 5i ales cle Dumnezeu dintre cele ce se fac de aceia. fiindcx dintru incepui a z. pi cru- tind un preot. lB): drept aceia stim cE esie yremea cea de pe..pa.Drept aceea si.. mincinoase .r. daci nu cumva sX le atribuie si biserici scelora. (256) neputinli a primi iertarea p5catelor.9' 31). Mir.icd.ui o face... gi rEt5cindu-se de Ia carea cea dreaptd. $i prin urrnare ap5r[torii ereti- cilor sint datori sau sd schimbe intrebarea.ri iui. adnri- nistrind pr'eo{ia Lui in Bisei. Dintre noi au iegit. pentru ca. Fiindcr nu poate fi valld iir parte.iu .ari auzit-:ci vine Antihrisi. deoarece Serip- tura zice lcx . sau sr apere adevdrul. din cauzx cd este. 44. crci culn se r'" "uga pentnr cel ce s-a botezat cel ce nu este preot. . nici bisericE.rJntuldelernn al pxcrtosrrlui si nu ungi capul rneu..botgza pe cel. 2.i eei ce se nunnescantihristi.despre care susfin ci au botez.Cof n-u-este cu Mine.ir4potriva mea este. precurn sfint si. ei sacrileg qi pIcXtos.lg. gi fericitur Apostol roarr.

$i celor. au cerut sd fie reprimili in Bisericd. . tlt. 62 apostolic care dispune sd se excluda din Bisericd toli cei ce au decizut de la credin{d..in timpul cdreia multi dintre cregtini. sau in general sd sdvir. . care vin de la ritdcire gl r[zvrdtire la cunoa. I ec.62. (Con. Prevederile acestui canon nu au fost respectate in intreaga Biserici. a analizat in amdnunt cazurile de speli stabilind.ti . 9i apoi iari. adici vrijmapii . Cormciaiagniga. ln privinla sanclitrnii ce trebuie sd se aplice in speld.: (Can. 14 Petru AIet. dar nutnai ca laici. 1 si 2 VI ec. pdrinlii pun in aplicare prevederile can. Se gdseqtein Sintagma Ateniand 1vot. se reprimeascd in comunitate. sau sI propoviduiascE. abatindu-se astfel cle la credintd Si ficindu-se vinovali de infrac- {iunea de apostasie.I Anc. j. 2..ti si le ddm indeobstc taina puterii dutnnezeiepti. cu tnenliunea cd cei ce se pociiesc dintre clerici.s-au tdcut vinovali de apostasie (lepddare de credinfd). care au jcrtfit idolilor. i.gi a disprefui gi a socoti ca spurcate pe toate ce le sivir'5esc potrir'- nlcii lui.. i)'! r t. 9i a unirii. CANOANELE PRIMULUI SINOD LOCAL DE LA ANCInA (314) I IDOLiLOR) . nici induplecind pe prigorritor ca sd pard numai cd s-au supus ehinurilor. 183 .i a creclinfei .) Sinodul de la Ancira fiind convocat in mod expres pentru a regle- utenta stdrile de fapt create de persecufia lui Maximilian. care' pocdindu-se.tii.a doua a canonului apostolic. darnu este iertat ca ei si aducd jertfd. s5.i a adevirului.easci de cinste $i de . In primul canon se regletnenteazd situafia reprimirii in Biserici a presbiterilor care din team5-sau lipsd de tdrie sufleteasc[ au jertfit ido- iilor.' canonul lipseqte din colecfiunile: Nomocanonul in XIV titluri. reglementind situalia acelora dintre presbiteri c5zuli de ia credinld (apos- ta!i). . condi{iile reprirnirii in Bisericd a acelora dintre apostati.tia sd se im- pirt6. atrigindu-le pe acestea asupra lor numai la aparenfE . 10 Sirl.terea credinlei adevirate gi biserice.i s-au luptat in prigoane pentru crcdinfd. ci cu adrev5rat. 72 Artc.CANONUL 1: (PREOJII CARE AU JERTFIT In privinta piesbiterilor.clerici gi laici. Prezentul canon intregeEte partea . care pocdindu-se cu adevdrat au f5cut qi dovada acestui fapt prin . nu irtsd prin vreo preflcitorie. 62 Ap) .Ap. sirrodul a hotdrit ca ace. .edere. p. . Indreptarea legii gi Cniga Pravil. nici punind lucrurile la cale de mai inainte.i dc formi. ci nutnai in Biserica din Africa aga culn se aratd in can.eascX ceva din slujbele ierarhlce. 3. 26).si antihri... 70. nici lu- crind cu intenfie vicleanS.

:iii"a i.se 'a dovedi -p. 181 2 Adc... Mare.de . d.]" """ ca_ non. j } CANONUL 2: (DIACoNri CARE AU JERTFTTrDoi.-suportind cu neinfricare chinurile supu. . Menfionind aceastapdrinfii au avut in vedere pe biteri.{.4.sE fie reprimifi.i.ri acordat se condi{ioneazi de dovcada ce trebuie sd o facd """siiu c6 in ins.cu .in ed _s-au pociiit sincer si care n-au intenfiontrt tr."rre a saivirgi vreo func{iune. dar dupi ::.riiil.u""11t*.u-ug. prevtizuli in pri- mele_can_oane..e-v.a aplice ..y credinfE. 'L'l 10. ...t. $r ln cazul diaconilor ca Ei al presbiierilor gi al episcopilor.arat{ zel pentru credinfd $i nu in mod viclean. 2J). altcunr sX aibe cinste. nnii. dispunind ca la.stentd-rn Bisericd. '#g^ sau de a propovrdui. -al'-presilter dac& cer. t2 sin.rt'aqi fi supuqi si episcopii sa'cfir:ni vor -aposiati. cipiian in scrisoareadcsp."d. preoteascd de conduceo. dar sE irrceteze de orice sluibd sfint5. I ec. :1. fac dovada ci se cdiesc sincer. ti: rigi s-au luptat pgltl.care pentru a se reabirita tratau cu prigonitorii at:eiadirrtre pres.rL6R) .Ei cgtre persecutori..ap: 10. :. iU.""*t. mai uqoard sau mai gr"u. adicir cre a aduce sfinta Jertfd. -sau umirinta bli'defii. qi de' a aduce piinea sau lraharul..i numai fati' de. viclenie. t< petrtt Atex: SVasiIe c. .tia vreo rivnr. cu interdictia de a exercita-slujba aii.. sc consideri] ca ra ir.oi p. in_ -"* terzicindu-le in 'rod-cxpres de a ma..-. si.".. acei presbiteri va opera g. At.i.parinfii. (6!. ri rrtiiciin^tnr- 68).-". 702 TruI. Fulro".q .i -sruji in caritaie dc prco(i. . tinind seama acordd de sinceritatea uo- cdintei si n-rodul de viatd al per-ritenlilo.""tia lucrdtoare. Agijderea si diaconii.""pie "fribzuin{a.pdrin{ii de la sinod acoida in'gu"Jui-giatrierea celor c(_. adici admifind anumite circumstanle-atenuairt" s.r . Dac[ insi oarecare rlintre eiriscopi . . a p.. gi sa poarte qi pe n-rai departe riumete bucure de cinstea sederii intre preotj. pentru a fi supu$i la ehinuri nnrrai in mod aparent si nu in'tJpt.. ca'e a' .iil.-------.care aurfost . \S. zelul ior pentru Hristos. Desi nu se face mcnfiunc. dinsii au puterea sX facl acest lucru.. iractica exi.rdzutd tiune_dupd caz...in cazul diaconilor.: 'prn.aiierea la care.e unii "" ""uEli". I De la aceastd normd_general.r"-ooi-rd Ie dea ceva mai mult.-ri-t" -.-"u'precizarea cinstea de aduce (administra) sfintele daruri gi de a citi ruqdciu.'^si p"ti"""i"t.""iei.-. . dar pentru Ei si se cd au paicrituit jertfind idolilor sint considerafi nevreoriici ae n ..i mod sincer qi adevrrat.opoviclui. I.f.'J' .deoareee -(in Bisericd) fiecare cloctorie sufleteasci depinde de judecata episcopuluic 1sint... aga cum se eonfir"ni si de Sf.*i"il.riu". episcopii aposta{i. sau s5-i ierte..pledeazd Fentru. Balsamon comelrtind acest ""rori motiveazd aceasti spunind de ci s-a socotit aEa .iertfit idoril'r. . epjscopului dreptul' ca de ra caz ra'caz.o" de searnx Ia ace. 12 2' L p Anc. unii ca acestia iqi vor pdstra diacon. inti.5 Grigl Niss) subiect ar infractiunii de apostazie in acest canon sint diaconii. c.

. . sau de sil5 primincl o oarecare tnincare de la idoli.in care. ca unii care nimic nu Bu p[c5tuit. mdrturisind neincetat cd sint cre$tini. In privinfa celor care prin constringere au jertfit idolilor 9i pe lingi acegtia . sau din nepriceperea unora.. . ' CANONUL 4: (CERTAIIEA CELOR SLABI IN CREDINTA) . Combntato-i ca Zonara (Sint.'Q6IrI9NUL. { Anc' 1s5 ir.stabilind <ir unii ca ace$tiirsi nrt se o- preasci de la impirtisanie. Prirna parte a canonului reglemerrteazd situatia claricilor $i mire* nilor. sau au fost tridafi de ai lor. saU in ternnifX s-au aruncat."ilriau. I ec.i infdfi. S-a mai cercetat deodatd . . qi cd nu osinde-stepe cei ce. |n partea a doua se reglet"rlenteazdsitualia mirenilor.dar si-au] pistrat credinta mlrturisincl-o cu statornicie' in to. si au fost sfi. sau au suferit chinuri.eargi in alta 23).. din situatia aceqtia aritatd...i aceea dacd se pot inainta in treapta prco- teasctr laicii. ca in cazul in care silt prigonifi iltr-o cetate sd n. iar de 1u s-au .ifJ. dar gi-au lrlentinut cu tlrie creclinta.inarr-t" cii r-r-au pdcltuit cu nimic. dac5 viefuirea lor de rnai inainte s-ar afla dreapttr. .se afate cd Domnul nostru lisus Hristos a indrumat pe sfinlii sdi ucenici. trddali de ai lor. care fuqinct din calea prigonitorilor.3: (CEI TARI IN CRIIDINTA) " r*"ti.tini. (62 Ap.: ".r:r .fost intemnifati sau cu sila au linut in miini lucruri idolesti sau au_primit mincare clin jertfa idolilor).i.i timpr-rl martiriului.tia.i pentru ceilalfi laici. continuind sd duc5 o viati in srtrerenic cregtinescd. 2. in cazul lu care din prea mare strictele. au suferit consecintelc pcisecu{iei. 12 sin. stabilindu-5s s[ unii ca poi fi hirotoniti cu condilia ca sd indeplineascl cerinlele irnpuse candi- da(ilor la hirotonie. unii ca aceqtia 3u fost excluqi de la inrpirtdsapic. fiild afari de p[cat. 10. cu precizarea ci. iII. sau altfel au fost clespuiali de a1'eri. . gi stligild ci sint cre. 12 Anc.. si ntr se opreasci de la irnplrt5-sire.4. Aceasta este in vigoare deopolriYZr-pi pentru cei din cler .i pe cdi ce au iugit si au fost prinqi.eare c€r sd fie primi$i in cler. (l4t: 10. . At.i oprit de cdtre cirreva din strictefe prea nrale.i in privinfa celor care au participat la ospefele de la . deci s-a hotdrit ca aee$tia si se prohiriseascd (hirotoneascd).iafi' sau cu sila punindrr-li-se ceva Iucru idolesc in miini de cXtre siluitott. indatd si se primeascI.. sA fie reprirriti de inclati in comtnitate cu toate dreptu- . 10. 25) si Pctru al Alexandriei (in can. au suferit de pe urma persecu[iilor'. cre au c[zut in urma aceleiaSi silnicii. sau din nepriceperc. insi nrirturisind neincetat cX iint crrptini.3. in un'rra trtidirrii confrafilor lor.i cu smerenia viefii.area lor. li s-au luat averile. 13) mentioneJrzihotS- rirea pirinfilor ca fiind bazatd pe invdlitura Sfintei Evanghelii. 11.14 Pe'tru Atet). unii ca ace.i mihnirea asupra celor ce li s-a intimplat artrtind-o pururea cu toatS atitudinea . 1'3. au fost supu_Eila chinuri (au .

pot fi reprimili numai chlRd ce iEi'vor fi-ispa. . c.'i""'*iiii-ir.ezi.care.stearnd $i d9i ".Mare..l an pdrinfii precizeazd ti'pul de peniten{d poate fi p.it pedeapsa. "":.'unii nici o mihnire din cauza cd li se."iti.e.Ei bei ce. conuniurrn ttrJ'i. gi trei ani sd se pro.) In' acest canon.I ee.ti"ipat. 4o!. rn mod cu rlihnire--qi'intristare... zg. menteazd modul reprirnirii in Bisericd " ""toi "" iu p". t lntre acestiase f1ce.. g. ?s. 17 sin. sinodui u. 2 Laod.fi.i cg au mincat. toli aceia. d.3 pe:truot Ai". tlaci au niune f5ri de imp5rti. 'regrementeazd . Dar inai'te dc toate sE Ii se cerceteze atit viafa rlc mai inainte. Episcopii insi sE aibd putere ca. au..."ra]i blind.-'. care cle.si asa si se misou*-LfinJ"1uu. 2 Z. 11 sin.. 81.rrir'easci in-cornur.ip" iir_oi Ia ruglciune. las. canonul 1l al sinodului I de'iu'iil-i"*u. c..a1ie in prosternare gi ul. I ec."l sd-r petreacd in ascurtu"".r.. sau si nrelungeas"e *ui--"it rrateze si rnai tinrpul cle poc'infd.84 Cart. al Neoc.'2.I. cerceti'd f"lul..-. II N. tN cREDTNTA) i Iar cei ce au rners Ia ospefele -"]. S ietri at Aler..i r*"i cloi ani pro$_ ternindu-se.ti.o.-int"u"J"rii-i"i. cr.eocez..i.'... 2 Grig. -Pdrinfii in acest canon condifiile repri'ririi'irr Bi_ Fericd a acelora {ill:u cr_edinciogi.'ea idoliror cu rrain' jalnicx pi .....sd cd sau prelungit de la eaz la caz .i#at._tt Grig.Vos. f. cANoNUL b: (cERTAnsi'cnl-on sil..lat in.i. prin constriirgere au tbst silifi s{. .anie).(lnereu l5crimind qi imbrdcafi in tr"ina O"A"fi"l.catci in.. ca si ia cere.ugaciunu."de treapta a treia de penitenfS a celor petrebcre in ce se progtern si incd un tirnp (rig- precizat) in treapta a patra. 4 Arc.idolegti.rtoia"it ir ca un an ie fie ascultitori. .nu:au mineat. intr-ir treilea'u"-.ni. 'JJ=rr.l"r ce n_au mincat din cete . previizutd 3i de. ."g-p""!::ip:_ numai ta .. la ospelele date in cinsila i.-'.. (62 Ap."i".piirfdranie) sd li se dea sfinta:i-pa.dg pocdin!5 (1.. si se primeasci in comu_ au mincat.distinctie inl"9 "".75. t86 '5 Anc idoli. st.picioare ci-aJii. mers acolo cu infifiqare mai veseld pi au imbricat haind n ai t.l In Biscricd. dar in toite implinit timpul de_t19i ani al Sederii au l'crimat.. aducd jertfd idorilor.uru ce este desdvirSit.".aselca an vor fi adrnisi la irrrpir.rotiio. Z Grig.iune fdrd de impxrtdSanie.t""rr""ii..bilind ea: cei . ' (62 Ap.43 73.i anume gase api. silit.1" ./ .. 2. ..i ctoi ani sI .indt'are1 regre. si li se dea cuminecdtura A"ia aoi uni petre_cuti de tr. . Niss.d Ia mas' au mincat. dar au sdvirEit' d. Z.ire in comuniune." jrua'}oruncit prigonitori cu senindtate gi veselie" nearitind de crtre 'credinfa.. 81.fara'inffiu.continuintr cazurile similare (asem.a-r" ..i fiinil sedu. g Anc.. Nis.iaqand.(petrecere ir. i"er-"ni ra r" pro. gi numai atunci sd se apropis ..rxoare . . I[are.84..ani"l ia.-r5lirsitu'in ar n"t""ili "".s1.-"" irir"pi"tatit fdri rczervi din osprful pregilit. . cit ii cea rrrai din urm5..gtearn5. aupl-"*" in at .

Unii ca ace. incit intreg timpul de lase ani s6-l impli- neascE. 5. sal'de a exil5rii.5 Grig. (6 Ap.'7Cart.i pin5 in .pacd unii din penitenli se va intimpla s5. 72. sinodul a hotarit ci pinl la ziua cea mare sd se pro.65lre episeop finind seama de circutnstanfele atenuaute\sau ag'ravanl te invocate de perritenli. nici nu s-au intors' acum insfi in timpu! ii"dant. Dac[ ins. de la acel timp sX li se socoteasc[ incelrutul celor .2. ec..i mincind insi acolo bucatcle .i ajungind la hr-.irlite..ase ani de pociinlE. in preajma gi in titnpul dezbaterilor sinodului de la Ancita. sau din alta oarecarg priei15.i dup[ alfi doi sd se prinreasc6 in comuniune.6.lor ce' au inceput penitenfa inaintea datei intrunirii sinodului termenul de Ease ani se va calcula de la acea dati.e insdndtoqire. I e. Iar dac6. . .i ln acest canon se reglementeazd modul reprirnirii i1 Biseried'a a: celora care de teama ca prigonitorii si nu le producd pagube rnatOriale s-au lepddat de credinta in Ilristos qi nu s-au pociit-imediat. 8. trei ani in treap- ta a treia. ci abia dupl terrninirca persecufiei..'77'. fie po patul de(Ynoarte. adicd obliga{iunea lor de a prelungi peni- ienla ir:r caz d..nBl tx cnnb\rtrTA)'1' In pril'infa celor gc au cedat numai de atueninfarea nluncilor jertfit idolilor .tearnd trei ani.) qi pini ia hicul PaStelor sI rirnini in treapta a doua de penitenld.. 7. cloi ani in a patra . In sensul cesta se va da eurs cererilor apostalilor acestora in vederea reprimirii lor in BisericS. g.tia se vor Plimir L"m?i daci fac.vedea$i Can.ri apiopiinclu-se . .4. ? Anc.i a. . Neoces. lntre elrcumstan[ele atenuante se numirdr ciintg sineerd qi dovida cd viata lor anterioard a fost in conformitate gtr inv5- lalura tsiscricii..a si vind la cele ileslr. .tErirea intoarcerii.In privinla celor ce impreunS s-au ospatat la serbarea p5gineascb. s-ar intimpla primejdie qi a. siptimina a patra a eincizecimii (can.qase ani penitentd rsi anulne de la ziua intoarcerii.5i Zonara Sint' At' III' 34)' I CANONUL 7: (CERTAREA CELOR SLABI N CNNOTNTA) i . . in locul hotdrit pentru p5gini. Ce.?sin. 1. pind la implinirea termenului de qas€ ani (A se. f[ra de imp6rt5lanie. data tinerii praz' sinodului. 1.) . 2.I.teptarea morfii din boaie. Anc.I.e. Nis. 37 ?P. ducind .. ace5tia si se primcascd dup5 rlorlna de fat5. oarecare mai inainte de acest sinod s-au primit Ia poc5infS.3.si abia in al q'apteleaan s5 se invredni' ceascdde sfinta cuminecdturS.i a luErii uo""ilo".5i au timpul de fa!6 nu s-a poc[it. ' CANoNUL 6: (CERTAIiIiA cELoR sl. . de . pdrinlii siabiiesc ca aceiEtia sE fie reprirnili ln comuniunea bisericeasci pgtrivi! qlr-rduielilorexistente.

84Vas.apostazie ira1i.... I ee. bit *:lxi.' . subiect al infractiunii de fiincr cei ce s-au repidat de credinld silind la aceasta.73...it""a 10 crau dovaira de ciin{5 sincera qi se constatti cil au avut -in tot acest nrorald !.a1i. unii ca ace$tia pot fi reprimifi nyr. Neoeez. 87. ace.. 1I Grig.r. se prirni cu pi de a cerceta cealaltd viafi a fiec5ruia. CANONUL B: (CERTAREA CELOR SLABI IN CREDINTA) Iar cei ce a doua oard . 2.:t"i ei 73. un an sd se primeascd in cohruniune fdrni inrpdrtirganie qi abia duo5 "rli impliniti id se irvrednicea.j''. 1-1. i irj-.e' fie reprirnifi dupd s..1c. Z Ci. 3 petru Ater. iar ori de' trebuierte--fi.a "n-sJ'i. iar doi ani rnuniune' fbri irnp'rti.:i."a o" i. 71.u de. patru ani sd se pro.ilr". 'care nu nurnai s-_aulepidat de ra credinfi... g4 Ve.i pe alli.est -canon... 2. penitenfd ooi.. .d.i ri.4J Catt.j. episcopii_au dreptur si judece... tn .iiarii..sr tirrrp.6 dne. ei au drrcptur 162Ap.. 5. I Laod". sinodul a hotirit ca timp de doi ani progternindu-se si se primeasci in comuniune. N.Wiij In accst caD6n se arata ci cei ce prin- constringere au fost siri{i sd jertfeascd idoiilor pot fi reprimili ".) . gase ani.at siluit ci s-au fe f.pi-s-a""ril"i siluirii. Mare.'S beiri-'A"".i'drpJ'i"r""""i gi anu're: patru ani in treapta u treia.sin..i h{ure.teasci.-9 Ane. to"ut ai". iu..'a impxrtiganie.gspd{u-lcl.ai dupi 10 ani cle penitenfd 9i anume: trei ani si stea la locul ascultdrii..: 4..g. lor proprii.pa. c. 188 t.i tirnp o purtare ireproEabild.81...t in "l"rt"a-1loriro.u^i'i]e gi abia in al qapteleaan si se invredniceaicr de sfinta i'rpirrtiqa'iel ! .'it 9i se (62 !!.in"cer aI prosterni_ rii. ridicat gi impotrivE .Gi. CANONUL 9: (OSINDA VINZATORTLOR DE FRATI) rar tofi aceia.i a tleia oarl au jertfit idolilor de sil5.. care de tea- ma martirirJui ou"rtcipau la mincind acolo alimente propqii ... ZS.s..i. Z. xpi"flu ".anie.tia trei ani sn sc prir'neasci 'Ia' pricinuitori ai gase ani in cel ar pro'ter'erii.75.scr insi si=" se _ cerceteze cre cele uiit "i"1u rqr din'' ac. i*. irt . in arfi si alt an sd se primeascb rn comuniune fErE impirtxsanie' ru!! ani implini. iCiiS.. . J"&"a--ii .I ec. 'J"i.f:.tr..-.se stabiles[e cr accia clintre creqti'i.cotin{a episco_ pului dar nu nrai devreme Oe doi ani cle prosternare. ::. "f-i i" af si se prinreasc5 in co- plinteascS. . sin....ra"i..

) ln acest canon. Tofi cei ce sint pu. Sinodul a hot5rit ca eei ce au iertfit idolilor mai inainte de Bo- tez. (.diaconi. . 3 0 . . sin. tji! . 2 1 . cum s-a stabilit prin canonul Zii apostolic.i: rri no. 3 0 T n i . hi- Prin can. sd sc inainteze in t'eapti. se reglenrenteazit problema cdsdtoriei diaconilor in sensul ca aceEtia puteau contracta cA- sdtorie nu numai inainte de hirotonie. ( 6 7 A p . si rdlnini in slujbd pr+utru ci li s-a dat lor voie de citre episcop. 6 Cart.I V e c . cate- . . ci 'si pot rA- dupi hiroionie daca declarau cu ocazia hirotoniei.|: CANONUL 11: (RAPIREAjLOcoDNICETl. . 69 Vas..i sili de la aceia. care s-au logodit. . . 9 2 . j|1: ' ' . s5 se dea inapoi celor ce mai intii s-au logodit cu ele. acegtia insurindu-se dupd aceasta. Fi dupd aceia s-au botezat.i.iltrril. 2 7 ' i i n I V e c . 9 8 T r u 1 . " f.1. pf dupd aceea au fost r{pite de allii.ltr. ii al sinodului truli'rn se intcrzice insA casAtoria dupd -"Lstabilindu-se astfel vechc-'tr rinduiala prevAzuta in canonul 26 "oto"iu. 2 5 . Mare. t N e o c e L l "1. 6 9 1 / c t s 'c ' M) Prevederile accstui canon care stabilegte ci--tlogodnicilc rapite sa se de'a inapoi logodnicului lor. avindu-se in vedere obiceiul lgcal. ..i r . tlcind . chiar dsci au fost siluite de riipitor.rtn. chiar de ar fi suferit . fiildci nu pot r'6mine a.. gi ulterior se casatoreau.i cum se aratd $i in A.i primindu-se la hirotonie cu condi(ia si rdmind a. privitor la primirea apostalilor. '1.. In cazul ca nu fAceau o astfel de declaratie la hiroto- -iii* nie. Sinodul a hotdrit ca fetele.). 5 1 A p . i ( 5 . . 2 6 . (74. l .3 . 5 Neocez. stabilind cd.i . dac5. trebuie sd inceteze din siujbai diacorriei.|. I ec. intrau in cler necdLsatorili numai apostolic.lor ca ei nu "u"iratoriti.potrivit cdreia diptre cei ce cite[ilor Ei cintirrefilor li se da voic sA se casittorearscA' irt. . tre- ales buie coroborat cu canonul 67 Apostolic si 98 VI Ecumenic Ei rnai laiq ta aprecierea logodnicului li- cu canonul 22 al sfintului Vasile care sau nu pc logoclnica rupita'rsi necinstitl dc aitul' bertatea cle a reprimi : i l C A N O N U L ' 1 2 :( C A T E I I U M E N { I C A Z U T I ) ' t " . 1 3 . 189 CANONUL 10: (CASATORiA DUPA IIIROTONIE) i.rt' i. J. il: i " tn acest canon se revine la . c.u. 4 9 .ini . 17). Daci insd oarecare.a.1(Fl2 Anc. 1 4 ' : i t t .ir1i1. 2 6 . 6 . cazurile de spefd reglementate in Pri- mele noud canoane.. | . dar dupi aceia s-au ilsurat.eznmintcle apostolice (vII. ca unii ce sint spilafi de pdcat. chiar la punerea lor au rndrtu- risit pi au zis cI trebuie si se insoare.5 Chiril Aler. si inceteze din diaconie. F: l . ' .2 2 ...

5J. ..esbitelii. le-au vindut. ' In acest canon se au in vedere clerieii. humenii ce alr jertfit idoliloq prin botez se ?onsideri spilafi de pdcat. 14 I Ec. . se prevecle sanc[ionarea acestora cu clepunereadin treapti.. aici se are in vedere Ei prevederile ean.. dar incE nici presbiteri pentru cetate. '- ( 3 8 . _sigur. . sii se infrineze cle la ele. Z Chiril A. in alte circumscripfii puteau irirotonii insa rrumai cu delegatie scrisS de la episcopul locului. 81 Cart. 3 9 .j-?i rl r: I : cANoNUL rs: fionrrrscoerr. . 12-.q.a tle vor voi. in caz cd.. ld ..22.e s-a sta- bilit modtrl 9i timpul de penitenlir aI catehumenilor apostali.. sinotlul a hotdrit ca ei sd se atingi de ele. pr. 52 Laocl.In privinfa lucrurilor apar{inEtoare Biserici. c. g ii:.. 10 Atttioh. r'egei tarieni. stabilind ci instrdinarearacestora. ..nu se poate iace.89: Vas. pe care p. 2 5 .. 7 ec. si inceteze ei din treapti.1r.13 sin. si astfel de nu se vor su- pune canonului. in ca.86 Vq.. ce sint puse iingi c{rrruri.. S?-I:. .. 53. pdrinlii obligd pe unii ca acegtia sd guste din mincarile cu carlle servite ia a- gape. Gangrct. 2.. 2 6 S i n . .eofi Ei diaconi.al (8 sin. j CANON IJL 74: INtrRINAREA FATARNiCA) Presbiterii sau diaconii cei din cler.rv.i refuza sd mdnince si legumele...28. 7 3 A p . . nu vor si le mxnince...prertit"ri sau. diacon in altl eparhie. . neJiind episcopi. care se refin de lu""i*u..t. fiindcd de multe ori venitul celor vindute le aduce mai rnulte clccit preful.sr . fdrd a fi obliga{i sd'manince. 74 Neocez.27. f 1 _t r r .. ce sint puse lingi cirnuri. $i sti in c'hibzuin{a episcopului de se cuvine a lua preful inapoi oii nu. Pentru a nu produce sminteald in rindul credincio.5 3 . llIcn'e) In acest canon se stabilegte statutul juriclic al horepiscopilor star. 2 2 .: .."U .statutul juridic-r.: .i. .I\Iare).!6rr' llor"oiscopilor nu le 'este iertat sd hiroton"u.refuzd sa faci acest lucrtt .t . 190 13-15 Anc. .I V e c .al bunurilor.ilor. I I . 74 sin 7 ec.. Biserica sd le reclame inapoi. 25 Antioh. 24. 2 4 .66 Ap. 4 0 . 8.. pro- prietatea Bisericii. VII ec.. I in acest canon se'reglementeazd . qi nici iegumele. iar de nu vor vrea.ter. 4 g T n i l . 4 7 . gi apoi i. (51.aocl. bilind cd aceEtia aveau dreptul sd hirotoneasca preofi ql iliaconi numai l i pe raza circurnscripliiior lor. decit nurnai cu incuviintarea episcopului clatd prin scrisori. CANONUL 15: (BUNURILE BISERICIII . la Teofil Alet) .

COBORI- '. ar vrea sd meargi in alte eparhii. 4 Grig. si se inrpirti..*.) '. apoi irnpli- nind cinci ani in aceasti comuniune. l itl. epis- copul nou numit avind dreptul sd revendice bunul sau si refina pretul. Iar cei ce au trecut peste virsta aceasta.easci de cuminecitur. ' In acest canon ca gi in urmitorul.*1r.i pdstoria .ternindu-se cincispre- zece ani. oarecare fdri curnpit a rdtnas in picate. aceia sd se afuriseascd.* *e all plicd sodomitilor.ACE)) . 63 Vas.: i .ttry (16 Attc. -. au pdcdtuit. CADEREA (AMESTBCAREA) CU DO- BITOACE (BESTIALITATEA) .i si inliture pe cei a.: 7.tia si se roage cu iernaticii (cei ce stan in locul deschis clin fafa u.63l'as. eI este declarat nul. In cazul in .. Dar si li se cerceteze .i.. 191 fdrd incuviintarea episcopului. ace. Nis.easci de comuniunea ruglciunii.! ir. . au cdzut in picatul acesta. C.i si afife impotriva aeelora riz- vrdtire. sau au fost leprogi. sd se supuni progternerii celei lungi.si se pt'optearnd25 de ani.. se stabilesc'Iancliunilo'. : (17 Afte. t .anie.'.d. celor ee intrefin relafii scxuale cu anirnaie rrl s" CANONUL 1?: (SODOMIA (AMESTECAIiEA CU DOBITO.' Daci unii care au fost pu.care in timpul vacan{ei epis- eopale. CANONUL 16: (SODOMIA. .irea din viafi si primeasci irnpdr- t6. Dacd. pro. si li se ia lor . c. Mare. 7.au pt'imit de :epar*1 hia pentru care au fost numi{i.' cifi atl pleituit inainte de a fi de doudzeci de ani. presbiterul ar incheia un astfel de act. .eza{i acolo.. insi ar vrea sd rbmini in paro- hia unde au fost mai inainte presbiteri. h[are: 4 Grig. daci. unii pi femei avind gi trecind de cincizeci de ani.i t 'r: : Dintre cei care au pXc[tuit sau irdcitui'esc cu' dobitoace. .. i ' /.') CANONUL 18: (EPISCOPIINEPRINIITI iN I'IPARHII. ie.eascd de comuniunea rugdciunii. gi apa sI dobindeasci blindefea. tinind seamade interesul gi rentabilitatea actului incheiat.e impotriva episcopilor a. t Sfintul sinod a poruncit ca cei ce picXtuiesc cu dobitoace -si sint lepro. Iar .) Vezi canonul anterior '1"ttt. . Nis.i viafa lor din timpul progternerii. numai la . iar daci se vor ridica cu tulburar.i episcopi.i si fie lepidafi (sd fie erclusi din Biserici). RBA iN TREAPTA) .ezafi acolo. apoi si se imp5rt6.t '''"1l Ii ..ii Bisericii).16-1E Anc. Iar daci.i ntr s. dupi aceea inrplinind cinci ani in cornuniunea rugiciunilor si se impart6. attrnci si se atingd de cumineci- turi. . .i avind sotii. sd nu fie lepidafi din demni- tate.

. . C.. cor]firmi prevederire acestui canon stabilind treptelc J:enitenfei.inodul va decicle asLlpra ocuDarii sciillnu- lui pentru carc a fost hirotonit.."" lll cei ce l[gdtluind fecioria. A. M. I-II. 7 2 . L J .. si se supund hotaririti pentru cei ce se cdsitoresc a doua oar6. trei ani in a treia. Z 0 ..3. Parin[ii dispun . care nu .it. c. CANONUL 19: (C. ' In partea ultimir se interzice vie{uirea fc'cioarelor (care au depus votul castita[ii) impreunii cu barbali.I . s i n .crrziede sminteala intre credinciogi. 4 4 . 3T TruI.. 3 s i n . un astfbl de episcop sI se afuriseascd.un ar1in treapta prinrd.I e c . . 77 sin. 2 2 s i n . . 60 Vas. .. . IT. 87.). 9 sin. In cazul cd un astfel de epi. . doi ani in a doua.^1. T r u l .urr ca unui aitfel ctc epis-: cop sI i se asigure toate drepturile presbiteriale..ca unuia ca acesta sd i se ia parohia $i sd se excluda din Biserici. ! 5 . piqit cind s.I L . 36 Ap. 7. 3 . . pedcap. V i l e c . 7 0 C a r t . 4 4 . III ec. potrivit treptelor care duc acolo. .a ce se dd cr:rlorcastitoriti :r doua oard."rr.t . sd pdstreze parphia pe ca'e a a- vut-o ca presbiter.'tlCIOnIE. adici oprirea pentru un an de la impartAEanie (Can.adrcd sd nu mai aiba dreptul erse bucura cle cinstea cu- venita episcopilor Dacd fdrii rea' inten{ie. 6 . doregte...scopprod.apte ani si dobindeasci cele derlvir. ca suroi-i. si numai in anul aI optulea te po{i irnpirtagi. 1g Antictlt. intcnlioncazA sa rapeasci prin violeulti.lr I a l $ '. sau daci cineva conrite adul- ter.I V e c . 20 Arrel (14.(I'ltci()rirA)) . 4 6 .ucc tulburAri impotriva c1-ris- copului locului. 4 8 . 4 . I sin. . Parinlii disl. 3 . 4 . . t.r. se cuvine ca acela Ia . CANONUL 20: (ADULTERUL) Dacd solia cuiva a comis adulter. VI ec. ! .i-a pu- tut ocupa scauntrl destinat lui.. 4. 3 8 . can. 2 6 A p . 19. IV ec. .\DEREADE I-A I. prevdzind pentru cei ce savirgesc aceasta. violeazx votul. eparhia altui episcop legal instituit.2. J Z .ite. 5 . dispunir-rd ca. Chiril Aler. 1 g . Mare) in prima parte s acestui canon se are in vedcre infrac{iunea cll- cdrii fdgdduin{ei castita{ii prin incheierea legald tr ciisdtoriei. 2 5 . unul in a patra.l g .ijderea am oprit ca feeioa: rele si viefuiasci impreund cu oal'ecare bdrbati ca surori.) In canon se are in veclere cazul cincl un eprscop.. 29 sin. 4 0 . I ec. Vas.. 7 6 s i n .

i ornoarS f6tul 9i se indelet- nicesc cu pregdtirea mijloacelor de avort.se pro. 36 Laod'.) Canonul menlioneazd doud hotdriri existente -pentru sancfionareh trcigaqilor din impiuden{d.i aoi ani de ruglciune. 72. am hot6rit ca vreme de 10 Dar.:]2: (UCIDEITEA DE VOIE) In privinfa uciderilor de voie.' Sfintul Vasile cel Mare prevede in canonul 57 o penitenld de 10 ani in acest caz.Itl. (61.i-. stabilind ca unele ca ac€stea prin treptele stabiliie. Mare. trei ani de progteinere . Nis.77.si cu oprirca de la impirrtdqanie pina la moarte' CANONLi].ELE DB$ARTE $I VRAJIToRIA.i pentru curdt'e' si cad5 sub canonut penitenfei de cinci ani. (97 Trul. (8. iar de cele desdvirgite si se invredniceasca numai la sfir: gitul viefii.. 65 Trul. 1516 irnpf... 5 Grig.eascd in prnitenf5.1 A se vedea qi canoanele Paralele' r''tb L' : cANoNuL 23: (UCIDEREA"FARA VOIE) In privinfa uciderilor f5r5 r. pi aceasti hotSrire se line indeobpte- gisind ceva spre a le trata mai blind.i si se su- rnijlocesc altora si facd avoit. 57 Vos. 56 Vas. Mare. i Pe femeile care sint desfrinate . (SUj PERSTITIA $I MAGIA)) i' Prezicitorii li cei ce urmeazi moravurile piginilor. trecincl respectat prin care astfel de fapte se sanctioneaza i" oii""i"f existent . (8. cANoNuL 21: (AVORTUL o. 2. 8 Vas.83.revadd astfel de io"cii""i.7. vinovafii s6. potrivit treptelor hot-6- rite.itela anul al 9ap- sd impli- telea potrivit treptelor hotiritei iar a doua hotdrire porunce. 193 2l:-24 Anc.S Crig: Nls. hotdrirea de mai inainte le-a oprit pina ti iepirea din viaf6. 87.'sE ani impli. fiindcd nu exisid nici un canon cale sd p. proba6il stabilite P! -ca}e ao %fii""i. Vas. 65. c' Mare) provoaci avort sau cilrc canonul are in vcdere pe femeile carc-. c.. fdrd premeditare.rtSganie.3 Gng! Nis') . CANoNUL 24: (CREDIi\f. potrivit treptel't' hotirite.oie.te neasci vreme de cinci ani.tearni viafa lor intre&6.c.OPADAREA DE PRUNCI)) r. prin derogare de p""a "piti-ii de 10 ani. ori intlodu'c in casele lor pre oarecare spre aflarea farmecelor sau . c. hotirirea de mai inainte poruil- cegte ca'cei vinovafi sE dobindeasc6_cele-desdvir.are.

. 68. . 1 3 . ciunea comund cu credinciogii din bisericd gi va fi trecut in rindul pe- nitentilor.I Femeia. ( 5 . CANONUL 2: CASATORIA CU DOi FRATI) . Iar daci va muri femeia. dupd care poate trece ln treapta a patra.. de eonc. 2 6 . e.7 0 A n c . logodindu-se cu o fecioari.69 Vas.. 32. Mare) . Idsind aceasta la aprecierea episcopului.Vas.I V ' e c . dacd se va mXrita cu doi frafi. potrivit treptelor hotdlite. . va desface cSsitoria. COMITE ADUI. iar cea necinstiti s-a sinucis. sd se excludl cu desdvir- . if CTINONUL 25: (CADERE (PACATUIITE) CU SORA LOGODNICII) In cazul cind cineva.. 11 sin. 5 1 A p . 7B Vas. dar numai in rindul mircnilor. Mare) ln acest eanon se stabileqte pentru preotul (respectiv pentru tofi cei din cinul preolesc) care se c6sltoregte pedeapsa caterisirii. (19 Ap. ISrA sE arate cit trebuie si petreacd in aeeasti treapti. 2 Neocez. iar do va fi desfrinat. menfioneazd cd preotul desfrinat qi adulter va trebui sd treacd prin toate treptele de pocAinfa gi numai dupd aceea se va invrednici de implrtSganie.) Pornind probabil de la un caz concret.i dupd aceea s-a cunrrnat cu cea logoditS.TER SAU BSTE DESFRINIT) Presbiterul daci se va insura. iar pen- trl cel ce comite desfriu sau adulter pedeapsa excluderii de la rugd. ftreindu-se sdnitoasi. 23.UI AL DOII.78. 2 1 . atunci pentru partea rimasd in vlafi cu anevoie va fi pociinfa. (54 Trul. . 6 . intru acest fel de cdsdtorie fiind.1 6 C a r t . sau bdrbatul. etc. sd se scoatd din treapta sa..STE DUPA HIROTONiE. prezicdtori.. c. Pdrin$i prevdd pentru complici la infrac{iuni 10 ani de penitcn[A in plima treaptd (pocdin!a). In acest canon se sancfioneazd cei ce practicd moravuri pagine. Mare. se pomncegte ca conr- plicii si se primeasci intre cei ce stau impreuni Ia rugdciune in biserici dupd 10 ani de pociinfd. 7 4 s i n . incit a rlmas gi gravidS. c.194 25 Ancl 1-2 Neocez. 54 Trul.siregi s[ se supuni penitenfei. 3 . I ec.E SINODUI. sau va comite adulter. CANOANEI. Can. . 76. totupi dac[ in wemea morlii va zice c5. 87. atunci clin mili va avea pocdin{5.urs de infracfiuni.EA LOCAL DE LA NEOCEZAREEJi (315) CANONUL 1: (OSINDA PREOTULUI CARB SE CASATORtr. 3 0 T n L I . si se scoati din comuni- une pin6 la moarte. a necinstit mai inainte pe sora ei. farmece.

cit anume.4.fi sanc{ionind pe cel ce face aceasta cu scoterea din co- pifri fu slitqit. .Vas. ) r :!. 19 Laod.rantl.i . Mate. . 20 T'imotei Alet.mai trai in cdsdtoria nelegiuitd. iar dacd gi ascultitor fii'd va pdcitui.. sdtoria nelegiuitd.80. 9i infdptutrea' Lonar-a rinia qi lupta. iar infdptuirea se va pedepsi' ri' CANONUL 5: (CATEHUMENII) catehumenul.""a ca i"urtu poate fi sburtat in funcfie de credin{a respectat..-iuli-"" pa"ei"i. precizeazi dorin{a iriiiiit"-qi-nu devin"hbtdrire qi faptd'nu se pedepsesc.." n.i propune a^ s9 culca cu dinsa' dar hotirir"u . partea rdmasd in viald' se spune in canon. (70 Vas..:'72. c' Mare) !n canon se vorbegte despre cei ce rdmin vdduvi dupa cdsAtoria a cloua gi se cdsdtoresc din nou.Hotdrirea se va ilil. (79 Anc..6 .13t 74 sin. 'cANoNut +: @anul'i{hanA DE PACAT) i' Daci cineva poftind o fenreie.fdrd s5 arate. lupta. din -. fiindcd nu e $. c. precizindu-se ca unii ca acegtia trcDule *a .i. :...) l..rt vieiii. cu -Ei viafa lor. -Bisericd. si se excludd .t.. dacd vor fi invinse de isi. .{2. ' . .i. hotdrirea (consim{dmintul). 77.i va deveni fapt6. face releriie la un obicei existent 9i stabilit in nici strnfflrioo. ' J :. dacd se face sdnS- tos nu va .rr ." judecdlii Ei acuzei.7 Neocez'. adicd viala intreagi va rdmine intre penitenfi. 9. pecil do- (pofta). A. c. 50. I ec. i.re *ui pacatuiaJce. cANO:{uL 3: (oslNDA CA. se vede cE prin har a fost scdpat. 9i promite c5.i.. 5 Chiril AIer. primului sot este ctarata nei"g.. . In cazul in care una din -va pdrfi va muri.cu anevoie fi p6cdinla". care a intrat in Bisericd pi st6 la locul catehume- "n*.-.SATO}iIILOR NEPRAVILNICE (NE- LEGALE)) Pentru cei ce cad in mai multe nunfi este invederat timpul hotarit pentru peniten!6. respectiv sora. de este dintre ingenunchetoli.. clacd nrt se pocdieqte Ei nu desface cd- il. DacS se afla pe patul de nroarte. Ncocea de- cSsdtoria incheiatS cu fratele. Vas. dar intoarcerea 9i credinfa lor le scurt:eazd timpul penitenfei. i se poate permite sd se mirturiseascd qi si se impdrtdqeasc5. 1e5 !-5.. si asculte firi .r"m"r" timpul stabilit cle penitenfd. Mare) J Aici se face referire la cele patru trepte ale stdr-ii dc.1. ffi' Z5-Bb).6 TruI.

L6'ii Moise 2.iu"*le sdu. lngenunchetori gi ascultiitori. stauiriia care interziee a ie preot.'. 3. este raic. se ii""r.i intru aceasta cind 'a vrea. se cornite un catehumenul va fi depus intr-o treapta inierioard l.ou un so[.. care oprea femeia gravidd sd _"?Tb:t"^_inv4aty." T. -rld. el ^ Iar. (18 Ap.. 7 Laocr.. "r"jnu-p"*t*isc6. pd_ . dinsa va comite adulter dupd hirotonie. cu privire ta slujba Pornind de la principiul biblic cd prin cdsdtorie se stabileEteo strinsl legdturd. (BoTEzuL DUAL)) ESTE INDIVI_ Femeia gravidi trebuie sb se r. c. 9i statiiffi ao". a doua oard. CANONUL T: (CASATORTA A DOUA) Presbiterur s6 nu minince Ia nunfile celor cds'torifi deoarece nunta a doua ccre peniienfi..3_ se boteze. pentru rn canon r" gregitd despre botez.rarataInvi_ fdturi precizindu-sece botezul'este un act individual' care presupune mdrturisirel-qeygytd a c..i_":t.slujba .i se boteze. clus. dacb tste d.d. 7g Anc. incredinfat.presbiter... iar de va vielui cu dinsa. ii.."?ri""az s_ar srivirpi .. nu poate fine. unul ca ac-el-a nu-poate ou.. (DIVORTUL CANONIC AL CLERU- LUI) De se va vrdi in pubfic cd solia curva care .i.socotinh.i. CANONUL 8: (DESPARTIREA CANONICA A CLERULUI (PEN- TRU ADULTERUL SOTIEI)..rrpr.a"iiqi. Mare) ln acest canon se face referire la norma canonicd doua cdsdtorie fdri sdvirEirea epitimieicuveniti. cdci ceea ce nagte nu este pirta.umineze(boteze).26 Trut." . c.. qi botezul pruncutui p3:1ta!in pintece.. qi in final ex- " CAN'NUL 6: (BoTEzuL copIILoR.. 1s8 6-8 Neocez.. si o cremit6.. in caz cd.ri i.' cine ". a comis adulter. s.. 12 vas. fdrd sd afecteze persoana prunculuT dacd vrea poate ar" pi. 73. ea devenina o ""iiuiu. stabilinJu_se cd. 2? Vas. In canon se face menfiune'de doud din treptele catehumenatului.ts.." pentru a nu se crede cd eI aprobd ceva pentru care el u i. 3 Neocez. 3. Mare) In acest canon pdrinfii au avut in vedere eventualitatea sofie devine adulterd gi consecin{ele ce le produce cind o preo!eascd.E m consecrntii parinlii arata cd fcrneiir gravidi. 24) pdrinfii precizeazd cd orice pa"oi . Pdrin{ii oprelg pe preot ia participe la nunta .redinfeica act riUerae voi.. "piti_i". 3 Trur. care prin participarea sa Ia ospltare aprobi aceste nunfi? (1'7 Ap.niscut. cu cei ca si se arate voinli propril a iieclruia la mirturisire.6. intre sof Ei sofie .

6 . se cere sd se aibd in vedere qi prevederile altor canoane. qi hotdrdsc in consecinld urmi- teazl. I' ec.II ec. (25. dovedit cle desfriu.l? i-n"'! . CANONUL 10: (PACATELE DINAINTE DE HIROTONIE) A. c. atunci el insu. 7 0 . 3 .brrnul nume in soqiLtate qi prin can. 3. 9. . care impune can- clidafilor la preofie sd indeplineascd o serie de condifri privind. 6 Ttofil AIet) !n lurnina rinduielii stabilite prin can. dacd.. Dia- conul se va scoate din diaconat 5i va deveni slujitor bisericesc. si nu jertfeasci" rrminina in celelalte. cdci rnui{i au zis ci gi hirotonia iartd cele rrai multe pdcate. 8. 70 sin. sc.I I e c . 7 2 N e o c e z 3. I ec. se prescrie aceleaEisancfiuni ca Ei pentru preot.. obligd pe preotul a cirui solie este doveditd de adulter s5 divorfeze de ea. I ec-:6 sin.4 ' 2 1 . 57.i are puterea de a hottrri ce sE facd. M o r e . in canonul a- cesta se are in vedere cazul presbiterului care a desfrinat inainte de hirotonie dispunindu-se urmitoarele: Daed preotul insuqi a mlrturisit sii se cdiegte sE se opreasci de Ia aducerea Jertfei. 2. I sin. pdrinfii lasi pe seama eonqtiin|ei presbiterului insugi sd judece dacd este sau nu vrednic sd aduia :ir*ta lui Dumnezeu. 32. 61 Ap. s5 aibS nurnai treapta slujitomlui bisericesc. Ei ounga pe preotul care nu vrea sd di- vor(eze de so{ia doveditd adulterd sd se lase de preolie. A n c ' . 10 Neocez. 6 1 A p . CANONUL 9: (PACATELE DINAINTE DE HIROTONIE) Presbiterul. 70.4. . dar sd-gi pdstreze onorurile isd SadA intre preofi.. 61 ap. La sanclionarea presbiterului instituit fdrd examinarea canonicd prealabild. in- tre care se numdri gi can.in eare se face dovada viefuirii in desfriu" gi presbiterul nu recunoaqte. 9. 21. 8 9V o . Privind pe diaconul.insu. 70.. pentru zelul sru de altfel. in acelaEi timp-promovdrii toarele: interzicerea in cler a unui credincios a cdrui solie a fost dovediti ca adulteri.invocindu-se pdrerea unora cd oeesiea se iartd prin hirotonie". h[are. de va c5dea in acelapi pacat. in lumina doctrinei cenonice. cazul. 1 2 . 7 0 s i n . 7 . gi va mirturisi cd a picfituit inainte de hirotonie. in cazul in eare este bdnuit fdrd a se face dovada qi fdri ca cel invinuit s5 recunoasci. etc. LS? Ei pe celdlalt sof. T e o f i lA l e x ' ) Canonul este o continuare a celui precedent. 2 . 89 Vas. ( 2 5 . un astfel de presbiter trebuie sd se cateriseascdqi si fie lipsit de toate o- norurile. 3 2 . . far. '1-r!. .I e c .23 . si se cuminece in altar. cit pri- esc pdcatele mai miei se apreciazd: . daci el. 82. 5 7 .0. 2 3 T r u l . .i nu mdrtrrri- seFte Si nu se poate dovedi ardtit.. iz w"o""zj 3'. : 6 .). prin eare se impune ca inainte de hirotonie candidaiul si fie supus unui examen sever. ' g . 9 . 8 2 . 8 . s i n .ijderea si diaconul. s-a inaintat dup5 ce mai inainte a pacatuit in trup.' .

1. in timpul rugiciunii. cdci Iisus Hristos Ia 30 de ani s-a botezat gi a inceput si invefe. atunci sd dea piinea pi paharul. sin. fdrd destina{ie. fiind de -sate--nu pot fafi episcopul sau presbiterii cethlii. nici. Mare. ci si a.I ec. e . 89 Vas. 75.intre preofii urbani gi preofii rurali. CANONUL 12: (CEI BOTEZATT IN.scricadin cctate. II ec. I ec...) Pdstrind distincfia . prcotul rural era cxpres invitat sd slujeascd sin- gur.CANONUL 11: (VIRSTA CANONICA PENTRU PREOTI) Presbiterul mai inainte de 30 de ani si nu se hirotoneascd.. IV ec. .nu fie promova{i in cler.insi. nici'paharut. eiceptind cazul cind din lipsd de preofi urbani..7 sin. 115Ap.) Fixind virsta de s0 de ani pentru candidatul la hirotonie s€ res- ecta intocmai cele stabilite prin can. qi .i singuri vor fi chemafi Ia rug5ciune. cinstindu-se pentru zehit lor fafd de s6raci. care interzice hirotonia absolutd. flrd numai poate in urma zelului gi credinfci sale] gi de mai apoi. :rL.IV ec. DE EOALA) Dacr cineva bolnav fiind s-a luminat prin botez. (74 Trul. . gi din lipsa cle oameni (candiclali). CANONUL 14: (HOREPISCOPII) H3repiscopii-. pot sX aduci jertfi in bi. 95 Trttl. iar dacl cei din urrnd nu sint de fa!d. c6ci credinla lui nu est'e din convingere.. . de ar fi chiar bbrbat vrednic pentru toate. 198 ll-14 Neocez. sin. 5. nu se poate inainta l_a presbiterie. . 1 sin I-II. Prin acest canon se solufioneazd.. prrinlii prin acest c€rnon interzic preo{ilor rurali sd slu- ieascd sfinta Liturghie in bisericile urbane. 6. "i Jin - nevoie. 76.sint dupi chipul celor Sipfezeci de ucenici. 14 VI ec.tepte. qi res- pectind dispoziliile can.o veche controversr pe terna cd cei botezafi in stare clinicd sint sau nu sint valid botezafi. j CANONUL 13: (CLERUL DE LA TARA $I CEL DIN CETATI) ' Presbiterii de la jertfi in biserica eetifii. excepiind Lazurile in care acegtia dddeau dovadd de mult zel qi credinfd staiornicitd in tirnpi dacd nu erau alti candidati.a da piinea. 6 sin. ' -ei 9a impreund liturghisitori .ai episcopilor.STARE . diipunindu-se ea unii ca acegtia sd..

. -:. f)espre aceasta insd te vei increclinfa din cartea Faptelor.) Pdrintii condamni inv5f5tura greqitd a lui Eustatiu despre ci- sdtorie. (57. Mare) ) c Respectind prevederile can. ar urgisi-o sau ar defiima-o' ca gi cum nu ar putea intra in impdrSlia cea cereasefi.. 13 Trul. 8.. 67 TruI.e. le peimite acestora sd sdvirqeasei sfinta li- turghie lib-er qi in biserica din cetatea episcopali... 74 sitt. 70 Antioh.63 Ap. . care se considerd a fi dupl ehipul. care considerd cdsdtoria ca pe o iscodire diavoleasci. c. i b ._deEi pdstreazd deose- bir6a de grad dintre ace$tia. VII ec'. sd fie anatema. (5. 74 Ancir. c.I ec.. Mare) .sfinli1or-apostoli. CANONuL 2: (INFRINAREA FATARNICA) ._admisd pe linie administrativi.. Trulan.57 Ap.te cu carne. 53... 74 Gang.70. 51 qi 63 ap. sd fie anatema.9. 89 Vas. Fixeazi numdrul de gapte diaconi pentru fiecare cetate repro- ducind prevederile din Faptele Apostolilor gi prevederile din can' 16 sin. afari de singe pi de jertfd idoleascl i. pdrinfii sancfioneazi cu anatema pe toli cei ce pretindeau infrinarea firlarnic5.r* gb Prezentul canon considerind pe horepiscopi ca impreuni liturghi- sitori cu episcopul eparhiot. ca 9i cunr acela nu ar avea nidejde din cauzi ci se implrtS. se considerd ci nu poate fi invocatd pe linie saera- r:rentald.86 Vos.:t .. 4. 57 I'aod'.Ir .i de sugrumat. anatemati- zind pe cei ce implrtdEeau aceastdcredin[i. credincioasi find gi evlavioasi. Daci cineva ar osindi pe cel ce cu evlavie 5i cu credinfd mXnincS carne. CANONUL 15: (NUMARUL DIACONILOR) Potrivit canoanelor diaconii trebuie sd fie sapte' oricit de mare ar fi cetatea. Difbrenjierea dintrc episcopii eparhioti qi horcpiscopi.undc sint egali.OR CE DEFAIMA CASATORIA) Daci cineva ar defdima nunta gi pe ceea ce se culcx cu bxrbatul s[u. CANOANELE SINODULUI AL TIIEILEA LOCAL DE LA GANGRA (340) . 1-2 (8 sin.70 de ucenici. GaIrg' 199 16 Neoeet. CANONUL 1: (OSINDA CEI. 13 Attc. ' episcopieparhioti Ei .. . ca fiind dr-rpdchipul celor.

.-i Vis. defxirnind Biserici. 5 Ap. gS Trul. 2. 2. 641... rl u" voi sd lu... BZ Cart..i si-gi piriseasc5 srujba.ugtu aceasta... l0 Gang.-Il ec. c. impo- triva Bisericii..47 Ap.i . lS iin t_ti.15. CATYONUL6: (SCHTSMA$r osINDA EI) Daci cineva ar s'virqi slujbele cele biserice. in &Best canon se anafernatizeaz| tofi cei ce defiimd Biseriia gi pe preo- lii ei..inva{.iturilor gregite ale eustafienilor...-.. 42 Vas. hlare) Cor-rsacrdstarca sociald existentii a impir{irii societdtii laice in stdpini gi sclavi. B in lare se spune ca noninuiui .s6 fie. I Ec..34 TruI. I. si fie anatema.III ec..31. 20 Gang. sau a le da celor cc sint afari de Biserici i*p"t"i*'*.... (31.creze cere'ale riir""i'"ii.7g sinIV ec. interpretind eronat textul de la I Tim. 1l Sard. (82 Ap.... g(t(t 3-7 Gang. ] 80 Trul.74. CANONUL 4: (APARARBA CLERULUI CASATORIT) Daci cineva ar afirma cE nu se cuvine a primi cuminecitiira de Ia un presbiter insurat.*. .. cind liturgfr.ti intenfionat. ! CANONUL Z: (CHIVERNISIREA PRINOASELOR) = Duqi ci'erra ar vrea si ia rodurile aduse pentru Bisericd..x-.3 sin. 14 Sard. continuind sirul osindirii .i rx to:"ur.i"f*ii aclcvdra{i. IV ec.rti"iui cpiscopului. 3 sin. 5 Antioh.4g Trul. 6-sin. 4 Cart.iapi nului siu cu bunlvoinfi gi cu toa16 cinstJa.. -impotriva nefiind impre*ni cu presbiteruri socotinfei episcopulrri. .. g.77 Cart. ...j se condannii eustatienii care desconsiderau casa Domnului si nesocotesc rug5ciunile din Biseric5. c. CANONUL 3: (RoBr (SCLAVT) STApiNr) $r Daci cineva sub pretext de evlavie ar invifa pe '"" un sclav sd defaime pe st5pin . Mare).10... 7J. act legal cdsd_ CANONUL 5: (OSIT{DA I{ULITOiTILOR BISERICII) Daci cineva ar invlfa despre casa lui Durnnezeu ci este de dispre- luit qi adun6rile dintr-insa. 4 sin. sd fie anatema.) Condamnd pe eustatieni care nll recunosc drept toria preofilor. sd fie anatema.r"^"""sa"*. . . vizindu-se astfer preofii elstatienito. uiratu*u.c1 i" orice loc.

24. 5 7 . 9i de cel ce este rinduit pentru orinduirea caritifii. ti cheami la agape pe frafi pentru cinstea Dornnului.47 Ap. 3 8 . .) CANONUL 10: (OSINDA CELOR CE BATJOCORESC CASATO- ITIA) Dacd cineva dintre cei ce traiesc in feciorie pentru Dornnul. . 35 Trul. 7 ' d . '2l. .. 7 3 . ct . 7 3 . Fi ti-ar bate joc de cdsitorifi. I-il. . 7 2 s i n ' V i l e c ' 7 5 A n c ' . si fie anatema- ( 5 . nu pentru'bunStatea .i cel ce prime9te. 3 s i n .fr DacE cineva ar ttBf5ima pe cei ce fac agape din credin{i. 4 8T r u t ' .i sfintenia fecioriei ci pentru cd scirbindu-se se indepflrteazi de cisX- torie. 75 An: cira.I e c . .si dacd n-ar voi a se face pirtagi chem6rilor fiindci disprefuiesc ceea ce se face. 7 sin. I e c .26 ( 4 .1 6 s i n .) ln aceste canoane (9-10) se condamnd invSfdtura greqitd Ei fA- 'prnicd a eustatienilor despre feciorie gi cdsdtorie. 4 0 . CANONUL II:(AGAPELE) . 7 7 .0 Teofil Alet. I V E c . 1 . 41 Ap. 9 .. . . 3 9.. ciruia i s-au incredinlat acestea. 7 6 s i n . 2 5 T r u t .. 4 0 .. .. 4 8 T r u l . A p .) CANONUL B: (CHIVERNI'SIREA PRINOASELOR) Dacd cineva ar da.si fie anatema. 4. 8 Gangra. ? Gang... 1..I V e c . 4 .I V e c ' . . 2 Chiril Aler.. 33 Cart. CANONUL 9: (OSINDA CELOR POTRIVNICI CASATORIEI) Dacd cineva se dedic6 fecioriei 9i infrintrrii. 77. ' | 4 Gang.i cel ce dd . 4 Cart. 201 sau a aceluia. 26. . 7 stn. si fie anatema. 4 . VII ee. sd fie anatema.ZS s i n . I-II. 7 . sau ar primi rodurile destinate Bisericii flri de episcop.. IV ec.. 70 Teofil aL Alet'. 72 sin. eittolt. 4 Cartag. 38. 26. ( 5 . 4 L A p .) Prin aceste doud canoane (7-B) se condamni eustatienii care des- considerau rinciuiala potrivit cdieia averea bisericeascd se chiverniseqte numai de episcop.-sE fie anatema.8-11 Gang.S s i n . sin. ' 7 4 Gang. 26. 25 Antioh. 2 Chiril Aler. gi n-ar voi si procedeze dupi socotinfaaceluia. 33 Cart.

pen- tru a-gi ardta virtulile. gl in locul hainei ferneicpti obi. . spre cuvenita cinstire de f)umnezeu. sd fie anatema. 76 sin. (74 TruI.) ' Pdrinfii condamnd pe eustalienii care defdimau pe cei ce purtau eu evlavie haine comune sau de lux.28 Laod:. pdiinlii osindesc pe femeile care din scirbd iEi pirdsesc birlbatur. pentru cd ei in mbd fifarnic. sE fie anatenta. ar lua imbrdciminte b5rbSteasci. :. ar defri- Fa pe cei ce cu. VII ec. CANONUL 12: (EVLAVTA FATARNTCA) Dacd vreunul dintre bdrbafi din ascezi pdrutd intrebuinfeazl haini invelitoare. sd fie anatema.i ca .) Pdrinfii osindesc pe eustafienii care cereau femeilor sii poarte a- ceeagi haini ca qi bdrbatii gi sanc{ioneazd pe femeia care . g.4. scirbindu-se de cisdtorie. 202 12-15 Gans.) ? . evlavie poartd mitdsuri.) ll .Vizind -[nv5{5tura gregitd a eustafienilor fafd de cdsatorie..r.nuite. sI fie anatema..8Z Trut.) CANONUL 15: INDATORIRILE PARINTILOR FATA DE COPII.EAGA DE INDATORIRI LEGALE FATA DE coPrr) Dacd cineva gi-ar pXrisi copiii sii. qi pe cei ce intrebui n[eaz6 imbrdcimintea obgteasc5. (27 TruI.i cum pri. 51 Ap. CANONUL 14: (OSINDA CELOR CE DEFATMA CASATOnTA) Daci vreo femeie ar pir6si pe b5rbatul siu . 42 Cartg. 27....IEILORCARE I]\{BRACA VESMIN- TE BARBATE$TI) DacI vreo femeie din ascezi pdruti gi-ar schimba irnbricimintea.. 73.) Se condamnd cei ce. urmind invd{dtura eustafienilor. (ASCEZA NU DEZI. (OSINDA FEN. (62 Trul. purtau haine aspre. 9i nu i-ar mai crepte gi nu i-ar indrepta cit atirnd de eI. (5. .si obipnuitd.i ar vrea sd se retragi. :\ CANONUL 13.48. 10 Gang.din ascezd pdrutS" ar purta haine bdrbdtesti. 7. ci sub pretextul ascezeii-ar neglija. al (35 Cartag. refuzau sd meargd la agapele oferite de cei avufi intru cinstirea Domnului.n aceasta o" arrea dreptatea..

56.50."it"""u Ei educareaacestorape motiv de evlavie' ''cauoxut 16: (INDATORIRI ALE coPIILoR FATA DE PA- DE INDATO- RINTI). din Pdrintii continud ideea 9i condamni la fel Si Pe lor.reunul dintre cei ce practicd asccza. Biserica. sd fie anatema' (7. pentru ascezi p6ruti at aiuna anatema.TDionisieAler'..J d.) ' Se interzice femeilor q5-si tundi pdrul. sd-qi tundi pdrul" tienilor care cereau femeilor' ca s"*t CANONUL 18: (DUMINICA NU SE POSTE$TE) duminica' si fie Daci cineva.73. 75 Petru Atex. aviia icela 9i mintea intreaga' (69Ap.49.29' 49 51' Laod') . desconsiderindu-le.*"tpt"aducereaamintedesupunere'sifieana- tema ca una ce strici porunca supunerii' (7. pretinsd evlavie.pe-cei -ce urmind pe eustafieni pectai port'uril" iinduitu de Biserica..EFATA DE PARINTI) de cei credin- DacS oarecarefii s-ar depirta de pdrin{i' mai.74. ales pdrinfilor' gi ng ar'da luvenita cinste ciogi.f6r5 nevoie frupeasci' qi care se ar aispretui pi ar iirl"Sa posturile cele transmise indeob. vizind invdfdtura eusta- d" evlavie.55 Trut'. -(69 duminica' Condamnd pe eustalienii care lnv5{au se se ajuneze CANONUL 19: (POSTURILESA SEt'1rrVa N CINSTE) DacS r. A v i n d i n v e d e r e i n v d { d t t r r a g r e q i t i a e u s t a ( i e n i l o r . c ainr eascezd' cereaua- a"ptiio"---for sa-Ei pariiuut"a famitii Ei copiii Ei sd triiascd pdrintii supune """ilolii p" parintii care perdseau-copiii qi nu se ingri- j.: 8. 203 tG-t9'Gang. .IV ec'.89Trul.74 Gan'7. nu se ingrijesc sau nu respectl Pe Pirinfii -s: CANONUL 1?: (FEMEILE SA NU-$I TUNDA PARUL) tunde pirul' na"a vreuna dintre fernei pentru asceza p.29.'16 sin. Ap. .) coPiii care.-d'" .te sd fie anatema' ft".5rute $i-ar ceil-adatDumne". sub pretext de evtavie preti"i"au-se de cdtre ei evlavia.70 Timotei aI Aler') nu res- Pdrinlii anatematizeazS. (EVLAVIA Nu-I DEZLEAGA PE COPII RIRILE LEGAL.52Laoc\'. 74 Ancira.57. 75 Gang..

. gi pe cei ce introduc inovafii impotriva scriptu- l. CANONUL 20: (CINSTIREA SFINTTLOR) Dacd cineva. 83 Cartag. .. nu spre a stirpi pe cei ce vreau sd prac_ tice asceza in Biserica lui Dumnezeu potrir. iar de Ia n6zuinfele spre moriciune . ci cittriina-. adicd practicatd cu evlavie gi nu din rnindrie. nu inchi- zind in casr cinstirea de Dumnezeu. 5 : A p .-.i"a celor ce mai simplu. si. .t"u1iro".t zis. S Gang. . 'toaie Ie l[udirn.sur1e zidite in numele Iui Dumnezeu pi adunarea ee se face in Bisericd spre folisul obgtei o. -intrebui'find socoteali disprefuitoare gi scirbindu-se ar prihdni adunirile.. continui girul osindirilor vizind si pe cei ce. din scirbd. . si scur. 11 Sarct. n4 20. . . S Antioh.it scripturilor.. gi pomenirile lor. 5 Antioh.- flti:'^TTlr_onind te :lu canoane se anatematizeazdseparat toate punctele. 2 0 G a n g .zci spre mindrie.2 7 ... Avind in vedere invdtdtura gregitd a eustafie'ilor care eereau practicarea unei asceze rigicle.83 Cartag. ^. 9i facerile de bine irnber.f$"i::" rilor si canoauelor^bi. .-zl Gang.aprob5'r. 5 ! . . prinrim inirinarea "Luu "u se face cu demnitate pi cu evlavie . i.l. io. uau liturghtiic ce se fac intr-insele. ci pe . iiclicindu-se iiiipot. 21. perinlii susfin cd adevdrata ascezd este numaicea propovdduitd de Bisericd.. 4 sin. si fie anatema.'"aa reguiiie g€""rir" pentru tofi cregtinii ortodocgi.serice. 80 Trut. 7 6 s i t .. V t I e c . 77 Sard.i. pe rind fiecare punct al acestei invatitu. IV ec. I V e c . iar in can.) .. confonn prer. i j : i n . urmind pe eusta- {ieni. 3 ! ..Agadar noi inc6 admirdm.i fecioria cea cu.ce se -fin in cinstea mucenicilor..) canonul acesta formulat ca o concluzie generald a canoanelor pre- eedente (1-20) prezintd in a'rdnunt invdfdtu"ra mincinoasd a Iui Bus. ."i "e iau pretextul asce... fac-potrivit predaniei bisericesti pe'tru s5raci. 31. adundrile cL se {in in cinstea mucenici_-- lor.5 .ip: -cu turi. referindu-se la acea invdfdturd. CANONUL 21: (EVLAVIA $i INFRINAREA FATARNICA SE O- SINDESC) Acestea ins5 Ie scriem.rrrrrru"eiegtile Scripturi 9i de Predania Apostolic5.. care servegte numai pentru simpla u"op"- rlre a trupului.^ (31 Ap. . smeren'e.rrn. dorirn sr se faci in Bisericr cele predanisite d" a.i nu defdiminr bogilia cea'dup'd dreptate agonisiti 9i impreunati cu caritatea gi ldudirn iimplicitatea'pi cumpdtul in imbr5cdminte.. i. ( .si aprobxm retragerea cu srnerenie de la rucrurile rumepti qi c_instim legitura venerabild a nunfii.i casele rui Dumnezeu Ie cinstim pi aduntrrlle care se fac intr-insele ca sfinte si folositoare le irnbrifi. dispre{uiau.ederile sfiirtci s".--i"i-.i lux in imbri- cdrninte ne intoarcenr. 8 0 T r u I .ti.ugitu ui*.il. sau liturghiile ce se fac in cinstea acestora'gi ponreni.

106 Cart. c) bun lucru se consideri gi abfinerea de la afaceri lur]egti qi trdi- rea in retragere. indemnuri Ei sfaturi. i 7 . gi de cinstea exterioari. 5 7 . daca nu se invocd in fata altora ca un merit.I I e c . daci vor stdrui a se impotrivi din poftd de cearti impotriva celor bine hotirite' .i lepidafi din BisericS. CANOANELE SINODULUI AL PATRULEA DE LA ANTIOHIA (341) CANONUL 1: (PRAZNUIREA PA$TILOR) Toti cei ce indrdzncsc sd desfiinfeze hotdrirea marelui li Sfintului Slnod intrunit in Niceea in prezen{a evlaviosului .) . Iar cei caterisifi si se lipseascf.si nu numai pe acegtia ii caterisegte din slujb5. b) infrinarea este bunS dacd este cu demnitate gi evlavie $i dacE se practicd cu sinceritate qi cu intenlii bune creqt-ne. Sfintul Sinod a judecat ca acela si fie strSin de Biserici de acurn inainte ca unul ce Pi-a ingr6- mddit picate nu numai siegi.I Aatioh.ii Bisericii. i) serviciile divine sd se cinsteasca. 7 3 . f) simplitatea Ei moderafiunea este lucru ldudabil.dacd este agonisitd in chip cinstit $i dacd este impreunatd cu caritatea.ti.si sd serbeze Pagtile cu evreii. Ei anume: a) fecioria impreunatd cu smerenia sd se prefuiasc5. L a o d . Condamnind falsa invd[Atura a eustalienilor pdrinlii enun{d in a- cest canon $i o serie de linii directoare.si de Dumnezeu prea iubitorului impirat Constanain. 7 1 . h) bisericile gi adunirile frafilor sa fie cinstite. 6 4 . A p . . cu valoar€ de porunci. 7 0 . ci s-a fdcut multora pricind de striciciune pi de zdp6cire . 3 8 . . ln incheiere se subliniazi faptul ca Biserica singurd ne PdzeEtede Invdldturi greEite de aceea se cere ca S A se respecte invifSturile ei.si acestea si fie zise pentru laici. g) luxul in irnbrdcdminte este condamnat. j) str se aprecieze faptul c6 cei avu{i oferi mese siracilor prin inter- mediul bisericii. Iar daci vreunul dintre proesto. canon gi preofia lui Dumnezeu. de care i-a fdcut pirtagi sf. si fie excomunicali . sd se osebeasci spre ziplcirea popoarelor pi spre tulburarea bisericilor . 3 4 . e) avufia sd nu se osindeascS. 3 7 . . va indrdzni dupd hotirirea aceasta. episcop ori presbitcr ori diacon. ci qi pe cei ce vor indrizni sd se impirtigeasci cu acegtia dupi caterisire. in privlnla sfintei sdrbitori a mintu- itoarelor Pa-sti. dacd aceasta se face cu inten{ie bund 9i cu smerenie. 7 1 T r u t . 7 s i n . cl) cdsltoria sd se respecte ca un lucru voit de Dumnezeu. ( 7 .

care urmeazd echinocfiului de primdvarS. episcopul Lyonului. I Antioh. Chestiunea s-a repus la sinodul I ecumenic (325). ucenicul Iui Poiicarp. La acasta rispunde Victorin. . . Episcopul MeUton de Sardes (Lidia) publici o scrisoare in care apdrd obiceiul bisericilor din Asia Mic5. Congresul panortodocs din 1923 de la Constantinopol. in temeiul carbra PaEtile se vor serba in fiecare an in prima duminicii dupi luna plin5. eare scrie papei Victorion. admisd in apus Ei neacceptatS in rAsdrit. a produs gi un nou decalaj intre rdsirit gi apus. O astfel de disputd s-a iscat Ei la Laodiceea. amenin- find cu excomunicarea pe cei ce nu acceptd obiceiul apusean. pdrin[ii de la An- tiohia au emis acest canon. pronuntindu-se pentru obiceiul apusean implorind insd pe papa sA nu tulbure pacea Bisericii. s-a dispus urmdtoarele: Pag- tile creEtine sd nu se serbeze odatd cu iudeii. In disputd intervine cu succes Irineu. prin can. pe viitor va fi hotdritor momentul. . sd se amine cu o sdptimind. Cuvintul autoritar al lui Irineu a potolit spiritele gi s-a restabilit pacea.- lendarele cregtine in uz calcularea datei lunei pline nu este exactd (ci intirzie cu cinci zile). care serbau Pasca deodatd cu evreii la 14 Nissan.telui si se menfind dispo- zi{iile canonice ale sinodului I ecumenic de la Niceea. in ceea ce priveqte serbarea PaEtilor. papa Romei (189-199). trimifind enciclice bisericilor. sd se serbeze in prima du- minicd cu lund plina dupd echinoc{iul de primiSvard. ce urmeazd dupd echinoc[iul de primivard. Iar dacd s-ar intimpla ca data . Sfintul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in privinfa serbdrii Pagtelui a hotdrit: 1) cu-privire la serbarea Pa. Din istorie se cunoaEte disputa care a avut loc in primele vreacuri intre creEtinii din Asia Micd. dacd duminica. Ei cregtinii din Apus care serbau Invierea Domnului in prima duminicd dupd 14 Nissan. lntrucit nu to{i s-au conformat acestei hotdriri. la care pentru a se introduce o practicd uniformd. fiecare pistrindu-Ei obiceiul incetd[enit. se aratd deasupra Sfin- tului Mormint al Domnului din lerusalim. Episcopul Policarp aI Efesului rdspunde papei respingind ameniF {area gi declarind cd cei din Asia pdstreazd tradilia apostolicd. cade deodatd cu Pasca iudaic6. Primul canon prevede pedeapsa cu caterisirea pe seama celor ce serbeazd pagtile deodatd cu evreii. Considerind insd ci dupd ca. Hotdrirea sinodului I ecumenic a fost insd respectaG de Biseriii Indreptarea calendarului fdcutd de papa Grigore XIII la 1582 prin care s-a introdus qi o noud pascalie. 7. qi obligd pe episco- pul Alexandriei. sd comunice data exactd a serbdrii Pagtilor. in care luna plind. a acceptat lndreptarea calendarului iulian respectat plnd aici. ca unii care incalcd hotaririle sino- dului I ecumenic. fi apoi la trei zile serbau Invierea Domnului indiferent de ziua sdptiminii.

1 7 '7 3 s i n ' l V ' ( g . rdrii' .""ti"a"iali.e-i.-2)SSrbdtorile apoi numdrul iunilor. 9 ' 23. diaconi.i"uilita dup6 vchea nourt"i-pas"uli". 3!i5. 7 2 .r --^ D Maiamintimcdsfintulsinodal-BsericiiortodoxeRoma n e psfintelor data rinlro- tdrirea sa din 31 . ca tnai inainte' 3) Aqe- la tocui lor intocmai zilelor din siptamd.rf fgii.#".uo ou"""ore din^canon(catalogul ca unul ce i..Apostolului qi a zarea glasurilor. parohia sa' nu va asculta' chemindu-l . 3 2 . utrenei' a. apoi des6virsit din pr.i i A n t i o n ...) chestiune' Vezi can.^.oriingenere-oricineclintreeei duce in alta.*"*1i. ..1" tulbur'6 canonul Bisericii' e c ' . e c . ca unul acela sd p"i-uu""a-. "" .t sd'fie eicomunicat nica cu "ri u*"o'i." ira "oi"-uriul igzs a dispus. . .9i daci caterisit fiind p""i. se va ta put""aci timp indelungat in alti parohie' mutindu-se.oridiacon. in acel caz serbirii PaEtilor astfel stabilita s5 coincidd serbareaPagtilor"ou't'useamindpeduminicaurmdtoare.i^in Pasti sd se caiculez. pa"arilrJu-gi p-arohia sa. 1 7 . 7 0 .." mai reintegrezg sau de serviciu..rghie.iii*tt. l-ar primi alt episcop-'.2.i"dl octoniUrie ziua de pentru luna octombrie pentru. 6 5 4 p . "ur" u tiuii. .i atunci ruginau-se e s t e i e r t a t i n l A s a ' c o m u n i c e c u c e i e x c o mroagS'irnpreuni u n i c a { i ' n i c i u m bcu l i n Biserica' dincase cei "" ""-i" -rr S se roage ...otie. g.liu'potrivit mdrturisi 9i nu vor ardta se vor lcpede din Bisericb. .. .. "u iu"u""a- daci episcopul siu propriu acela sd . urr.. care trateazdaceeaqi CANONULs:(CLERULSEI\.rt .71.tt.. va vndi c6 oarecare dintre episcopi' clericilor)' va comu' . 106 Cartg. torl-.si ttatuinai-i sa se intoarci in desdvirgit si se cateriseasci din sluib6' Iar de va stirui i". Iar incit nicid""o* J. a svetilnelor cu evanghelia ca 9i rnai inaite in lepdtura cu sfintelor Evanghelii-. i a spoporul' c u l t d s f i n t e lsc e Sferesc c r i p t uder i . . pin6 cind nu. i+ ociomurie.iln sinodului de Ia Niceea' CANON tJL 2:(AFURISIRE $I AFURISITI) T o f i c e i c e i n t r 6 i n B i s e r i c 6 . 7 5 . +l$aia i. s i r r "I 77 sard.. 8 0 r r u i ..ro *ui^^iit""gttiruarca mai alei. .-.12 Ap'. \a _locul aceastb [ricin6.i i" ".t"t in conformitate cu ho. care desfiin- de la sinbdul obptesc.ilil. nare Ia sfinta nurruri.fiiii-iu feazd legiiririle biserice9ti' .1. i 4 7 "4 2 l l a o d i c e e a ..-il iit. vol' putea primi iertare..i at fixe gi zilele fixe ai"-""pri1sul siptaminii.ca trecut' adica tot ca . nu le roduri de pociinfd.r"ufrutui. Iar..np"". dpartici- arnu sau particip[ ta "uga"it"'u imp""t"'e-cu ace$tia sd se oarecarei nerinduieli. ' s ... .70. 1 8 . .9.t"a cu *i "u tu adunS impreuna in nici s6 se primearJ in altS Biserica sau pres- alt6 Biseric6. 6 6 . 1 7 .t"i "uf""au" indreptatl-a fixat serbarea pagtiior. cu Pasca ebraicd.TUTANUMAIDUPAPRAVILA) DacSvreunpresbiter. 3 Antioh. 5 .-.2 8 .

. gi'"orroirrgirrd sinodul.. ori ca diacon.III ec. t5 sin. CANONUL 5: (SCHISMA) .. 31. . 2 0 . 14 Sard.65 Cdrtg. ..competente pentru a fi pedepsit pentru rdzvrdtire. t 0 . . CANONUL 6: (STAREA CELOR AFURISITI) Dacd cineva a fost excomunicat de episcopul sdu. pi chemindu-l episcopul nu s-ar supune.si rnai ales. 54.. 6 Gang. dac6 cunoscind ei hotxrirea cea dati impotriva celor amintili mai sus. 4._ (31 Ap. . ar indrizni sI comunice cu dinSii. ori diacon. nici nu ar voi sb i se plece.34 Trut. -saur finindu-se. 7 2 . .. 2g sin. IV ec.gg Vns. ori presbitcr. 90 Cartg. nici sd nu mai poatd primi cinstea sa.. 6 sin.9.i episcopul sdu..cd singurd autoritatea bisericeasci este indreptdfitd sd judece -caterisire. (28 Ap. dac6 nu_ s-ir prlmi de insu.I V e c .preofeascd potrivit celor obignuite a le indeplini nlai inainte. Maiej Respectind dispozi[iile canonului 31 Ap. nici s5-l asculte.sinod. Mare) -canon'il repet-a gi intregegte can. 16 Ap. Aici se intdregte rinduiala. ar primi altd-sentinti. 1 5 .. acela des6- virgit si se cateriseasci. t0. 3 -sin. II^ec. t7 Cartg.or"iita gi a ridicai altar. 6 Gang.i rizvrdti Biserica. . pi a ficut adun"r". acela sX nu se primeasctr mai inainte de alfii. defaimiird pe episcopur siu s-a d-esp5rlit pe sine de Biserici. prin care se dispune cI un cleric pedepsit dacd nu se supune igi pierde dreptul legal de apel la un for superior gi nici nu poate fi iertat.. acela si nu mai poati avea nidejde li alt sinod nici de reintegrare. 7 8 T r u t .72. 5. 2 J s i n . 75. 13. 15.. IV ec.i diaconi ii pentru tofi cei din canon.. I e c ...29. $i hotdrirea aceasta are'valoare p. nici de a se putea apira. 206 4-6 Antioh. ar indrdzni sd sivirpeascd ceva din slujba. II ec. pdrin(ii adaugd cd. ori ca episcop. ori diacon c-aterisit de episcopul -sbu propriu. dupd ce a fost caterisit sd se predea aut6ritdfilor de stat.. 16 Sard. -91"a vreun p-resbiter.tru mireni Ei presbiteri . fiind chemat intiia gi a doua oarr. 12 Ap. delic- ventul rdzvrdtit. gi nicidecum s6 nu mai dobindeaicd serviciul. c. ! 6 s i n .74. pi prezentindu-se J-ar apdra. 3. cANoNuL 4: (srAREA cLERIcTLoRcATERrsrTr (RAspoprTr) Daci vreun episcop caterisit de sinod.r- nic! cu ei toli sE se lepede de la Biserici. 14 Sard.18 sin. ! 1 1 . 1 9 A p .. -"" q ti cei "oro. tS Antiohia.'I-Ii. iar in cazuri extremb dupa fostul cleric poate fi judecat de autoritatea civild in starei lui de mirean. pe clericii in funcfiune. acela prin stdpinirea externd si se pedepseasci ca un tulburdtor. Iar de ar strrui in a tulburi .) Vezi can. c. 0 sin. S .7 Vas.. 5 sin. I ec.

3 3 A p .. 706 Cartag. 32 ap.i hirotoneascd atit piesbiteri cit . 3 2 A p . 2 0 L a o c l .. 106 Cartagina. 3 2 . I sln. 28 sin' IV ec. 5i ceilalfi episcopi si nu facd nimic mai insemnat fird de dinsul.. -t'.. Laodiceea... 13 Ancira. stabilind rindu- iala ca un excomunicat sau afurisit de episcop nu poate fi primit decit numai de cel ce l-a pedepsit sau dacA sinodul va hotdri ltltfel. . 7 7 . ingiduindu-le doar sd emitd simple scrisori cdtre episcopii invecinafi.77. III. 4. 1 1 A n t i o h . nJn acest canon se interzice presbiterilor rurali sau protopopilor sI eiiiiiS scrisori canonice. II ec. 7 1 . I Ec.. horepiscopii neprihdnifi insd si dea scrisori de pace. . decit numai cele ce privesc fiecare parohie in parte. 9i care deline purtarea de grijd a ioati eparhia. ( 1 2 .. Pentru acaea s-a hotirit ca aceasta si aibi precftlere in cinste.73'sin. 9. 7 3 . 8 .) . 39 Trut.1 3 s i n .. 36. CANONUL 7: (SCRISOIiI SAU CARTI CANONICE) Nici rrnul dintre strhini si nu se primeasci fdrd scrisori de pace.(12.:8 sin. 4 1 . 6 s i n .. con- sfinfindu-se organizarea mitropoliilor autonome.. Si sd dispunS toate cu juclecati.7 sin.. 29.ee. CANONUL B: (SCRI'SORISAU CARTI CANONICE) Nici presbiterii rurali si nu dea scrisori canonice. 34 ap. Sard. 5 s i n . nici acesta fdri de socotinfa celorlalfi. pentru ci in capitala metropoli se intrunesc din toate pdrfile lofi cei ce au afaceri de aranjat.33Ap. pi s-o cirmuiasci potrivit evlaviei cuvenit[ fiecSruia .te Ei dezvolta pe larg prevederile can. decit nurnai citre episcopii invecinafi si lrimiti scrisori.. a9a ca sd .i linuturile de sub dinsa.)i. 13.32. 42.tri. 7 6 .) Canonul lntfege. . ( 1 2 . . lV ec. . .I e c .70 Antioh.I V e c . 3 sin. Ir (34 Ap.. 4 2 Laod. . 8. 1 : i .. $i indeosebi can' 11 IV ec.7 3 S a r d .. SoJ/ o(r B . 7. 7 7 T r u l . I I e c . 57. 2. far fiecare episcop sd aibd stdpinire ileste parbhia sa.i diaconi. aga cum se admite acelaEilucru Ei horepicscopilor' CANONUL 9: (AUToCEFALIA $I AUTONOMIA) Episcopii din fiecare eparhie trebuie si recunoasci pB_episcopul proestoi dil capitala metropold. dar mai mult nimic sE nu se apuce si fac6. firi episcopul capitalei rnetropolei. * 7-9 Antioh. .17 Trul. 23. care erau de fapt biserici na{ionale (etnice). potrivit vechiului canon in vigoare al Pdrin{ilor no.i sb iife griji de tot linutul supus cetifii sale. 6. Vezi canoanele paralele. .) . . 133 Cartg.. ' In acest canon se intdresc prevederile can. .

VII ec. I ec. Mare) Prin acest canon se reglementeazl in chip dctaliat cercul de compe- tenld al horepiscopilor. .7. 104.i sd cirmuiasci bisericile supuse lor. J fdrx episcopul din cetatea cdreia este supus atit eI cit . s6-. 73 Ancira. sd a$eze adic6 ci- tefi .I Antioh. sau ti un episcop caterisit de sinod. 74 Neoceznreea. s-ar porni sd meargi la impdratul.i si se mulfumeasci cu inaintarea aces- tora.. acela sI se caterlseasci & . $i horepiscopul si se factr de c6tre episcopul cetdfii.i teritoriul lui. CANONUL 72: (ApEr.UL CLERICTLOR LA CAPBTENIA STA- TULUD GMPARATUL NU ESTE INSTANTA BISE}iICEASCA) DacE vreun presbiter.21 Sard. Il ec... sau de Ia far5. 9i sd se mulfumeasci cu ingrijirea gi administrarea acestora. 89 Vas. (6 sin. sau ata nu- mifii horepiscopi. pentru a curnta dezordinea.9. clreia este pus. interzic categoric clericilor sub pedeapsa caterisirii de a merge la curtea imperiald.. CANONUL 10: (HOREPISCOPII) Sf. dar sd nu indrdzneascd a hirotonii nici presbiteri.ti.i scrisorile episco- pilor din eparhie . nici diaconi. sau diacon caterisit de episcopul s6u. acela sX se izgo- neasci gi lepidat sd fie. fdrd . de ar fi pi luat hirotonie de episcop. ca unul care cuteazd si supere urechile prea iubi- torulu.8.. Iar de ar indrizni ciner-a sd ealce cele hotdrite.i sd se lipseasci de cinstea ce o are. ar indrizni sr molesteze urechile im- piratului. ci qi din demnitatea de care era pirtap. prevenindu-i cd vor Ii depugi din treapti dacii vor depdgi limitele competenlei lor. impotriva orinduirii biserice. cuvenindu-se a se adresa sinodului m:ri mare al episcopilor.i ipodiaconi gi exorcipti . aceasta s6 o facd cu chibzuirea gi socotinfa episcopului capitalei eparhiei pi a celor ce sint intr-insa. gi cu scrisorile acestora sd se inzestreze pentru cdlitoriB.) Pdrin{ii.210 10-12 Antioh.i rnai ales ale celor din capitali..i de Dumnezeu impdratul nostru. Sinod a hotdrit ca cei de pe sate.12 Antioh. 106 Cartg. nu numai din comuniune.i cunoascd mEsura dt'epturilor lor . L4 sin. Iar de ar cere vreo nevoie urgenti a se adresa impdratului. 57 Laod.tirea .. c. (8 sin. CANONUL 11: (INFATISAREA CLERUTUI LA CAPETBNIA STA- TULUi) non. 7n caz de nece- sitate se pot duce cu scrisoare de recomandare emisi clin partea sino- duhri mitropolitan.

6 sin.i sd aptepte de la dinpii cercetarea 9i sentinfa. 74 Ap. 17. 15 sin.B (Ih-STANTIiLE) DE JUDECATA Itlt^"t PntirRU Episcopl) l$l . II ec. lV'. 12. 0 sin..) Prin acest canon se intiregte'regula stabilitd c5 infrac[iunile sdvti- gite de clerici cu caracter bisericesc se judecd nurnai de forurile judec. s-ar duce f5ri rinduiali pentru hirotonirea oarec6- rora pi pentru orincluirea afacerilor bisericegti. (14.metropolitan nu a cdzut ln unanimitate de acord. lI'ec.. a cdrui prevederi le reia intdrindu-le.74'. . 73 Ancira. 74.. 4.' I Dacd vreun episcop s-ar judeca pentru oarecare invinuiri..14 Anfioh.tlohiu.54 Cartg. 75 .mute de la o epai'hie la alta. 1 sin. III ec. 7. . care era chentat sd judece eazulile arnpra Ctrrora sinodul .. III ec.Ap. 35 np. spre a scipa de toati indoiala.i- toreEti bisericeqti qi interzice apelul la irnpdrat sau la forurile civile. 35 Ap. 5. II ec. in al ciror teritoriu s-ar duce. 17 sin. 2 sin.ec.. 17 TruL. nici nddejde de reintegrare viitoare sd nu agtepte..9.. 9. sd o supuni mai multor episcopi. 2tL gl dreptatea ce socotegfe ci o are.13. CANONUL 13: G/TUTAREA (. decit numai dacd s-ar duce che- mat fiind prin acela... 3. .TRANSFERARFIA) iERARHILOR) Nici un episcop sd nu indrlzneascd si se . apoi acela nu este vrednic de nici o iertare. gi el incd s5-qi ia pedeapsa cuvenitl herinduielii sale .Antioh. apoi s-ar intimpla si nu fie de acord in privinfa lui episcopii din eparhie. Sinod a hotdrit ca episcopul rne- tropoliei (mitropolitul) sd cheme din eparhii invecinate pe alfi ciliva episcopi. iar alfii vinovat. 705.) A se vedea ean. Cei ce incalcA acest principiu pierde posibilitatea iertdrii Ei reintegrdrii in post.27.48. 21 Sard. gi sd hirotoncasc[ pe oarecare in Bisericd pentrq indeplinirea slujbei nici sI aduci cu sine pe alfii.29.3. I sin. 4. I ec..65. nici loc de apdrare sd aibir.) ln acest eanon se instituie ca for de judecatd sinodul epLscopiior 'din eparhiile invccinate. unii adicd declarindu-l nevinovat pe cel ce se judecX. 75 An. (28.. 704. sX fie nule cele f5cute cle dinsul. 5 sin. iar dacd el disprefuind pe aceptia ar rnolesta pe impdratul. CANONUL t. Sard. Sf.. In chestiuni bisericeryti este admise illsd calea recursului Ei apelul la forurile superioarebisericeqti. ' (28. care nu-l privesc pe dinsul. 17 sin.. IV ec.\: (SCAUNEI. caterisit fiind ime: diat de acum inainte de Sfintul Sinod. 4. 8.15 Sard.. carp sd hotdrasc[ pi sd dezlege indoiala' spre a intiri ir-npreund cu episcopii cei ai eparhiei pricina supusi spre iudecare. IV ec. Iar daci nefiind chemat de cineva.. 9.i intreprinderii ilegale.22Antioh. L06Cartg.

sau pentrur alti. 3. ( 2 8 . I-II.I V e c .21 Antiott.1.o_hotdrire. 7 Z . 7 2 . 5. pirit pentru oarecare vinor. 48 Cartg.. pi tofi de acord a" od. . gg Vas. adica p1e-zidgt^de -rnitropolit.$r IA SCAUNUL tN PRIMIRE) Daci vreun episcop luind hirotonie de episcop. 2. 1g Antioh. 29 sin. aceasta sd nu se mai judece de alfii. chiar daci .eitre tofi episcopii din eparhie.. Iar sinod complet eite acela. 7. I ec. 272 15-18 Antioh.-- .) Canonul intdreEte rinduiala cd rinduirea gi instituirea episcopilor in fun{ie este de competenfa sinodului mitropolitan competent.29. Chiril Aler. . acela sd fie lepddat. IV ec. ny ar primi slujba. ia o hotarire luatd cu unani- niitatc' de sinodul rnitropolitalt nu se admite recurs sau apcl.5. 76 sin.. IV ec. 37 Trut. Sarcl.5 sin. g . aruncindu-se pe sine asupra unei biserici fdri episcop.I ec. ci si rdmini in- tdritd sentinfa dati cu unanimitate de c6tre episcopii ain epartrie. .i de slujbS. pentru care a fost hirotonit _nl dil pricina sa.7.. la care este pre- zent gi cel al capitalei. care nu s-a produs din partea sa. CANONUL -15: (JUDECAREA E. nici nu s-ar indupleca sr *"or- gd la biserica incredinfati lui. numai si nu nerinigteascI afacerile . 17 sin. 4 . (14 Ap.I I e c . 4. 74. chiar dacd poporul intreg l-ar solicita pe acesta. Ei rinduiegte cd cel ce nu respectd aceasta rindu- iald sd fie lepddat. Ir[are1 se intdreEte rinduiala potrivit crreia. s-ar judcca de. c. ci. 6 s i n . ar r5pi scaunul fXr6 de hotdrirea sinodului complet.i 3..r"r impiotriva lui.. . icela str fie pirtag gi de cinste .2.ifie. 2 g s i n . (36 Ap.. mitropolitul..5 sin. pricini.7 4 .. 1g Ancira. sau din caiza refuzurui poporului.. acela sd fie excomunicat pini cind fiind silit ar primi. Cartg. pi rinduindu-se a cirm'd poporul. sau pini cind sinodul complet al episc-opilor eparhiei ar hotdri altceva in privinfa lui.roporul intreg pe care l-a ripit l-ar alege pe el...PISCOPILOR) (SCAUN UNIC DE"IUDECATA) (INSTANTA UNICA) Dacd vreun episcop. CANONUL 17: (EPISCOPUL CARE NU.) Vezi canoaneleparalele. CANONUL 18: (EPISCOPUL CARE NU-$I POATE LUA tN PRIMIRE (OCUPA) SCAUNUL) DacE vreun episcop nu ar merge la parohia.A p . s i n . ' CANONUL 16: (RAprRE DE SCAUN EPTSCOPAL) Daci vreun episcop firi episcopie.Antioh. 65. 17 Sard.2A Trul.I i e c .

fie prin scrisori. .. Pentru trebuinfele bisericelti gi pentru dezlegareapricinilor con- troversate. . 6 Laod. iar de s-ar face altceva irnpotriva celor hotdrite de sinotlul pre- zent. dar unii s-ar opune din pofta lor deqartS.. Chiril Aler. hirotonia sE nu aibe t6rie. I ec. 3 sjn.: 5 sin. 72 Lsodiceea.78.. 77 si. VII ec. (36 Ap.i pe care cel din capitala se cuvine ai chema prin scrisoare... care este a zecea zi a lunii lperverteu: ca la adeste sinoade sd vini pres- biterii pi diaconii pi tofi celor ce li se pare cd sint nedreptd{i{i. rnai bine este sE fie impreun5 cu dinsul tofi irnpreund slujitorii din eparhie . iar de va fi cu greu aceasta totupi negregit tre- buie si fie de fa!6 mai mulfi. 20 Antioh. 4. |TII ec. CANONUL 20: (SINOADELE MITROPOLITANE) ' . este numai sinodul mitro- politan competent. lV ec. sau nrajoritatea voturilor membrilor. iar sinodul al doilea si se tinX la idele lui octombrie. 79 sin. $i de s-ar face instiiuirea potrivit eanonului hot5rit. in care se exprimd consimfdrnintul expres gi clar. 4 Ei 6 ale sin..) . luatd cu una- nimitate. ceea ce va hot6ri si- nodul complet al eparhiei. 1 C-poI.d.73 Cartg.r0. judecind cele ce i s-au supus. sd aibi tlrie votul celor mai rnulfi. prezidat de rnitropolit. 213 Bisericii. I ec. 76 sin.l-II.. pdrinfii intdresc rinduiala cd alegerea. hirotonia gi instalarea unui episcop sd se fac5 de cEtre mitropolit pe baza hotdrirji sinodului rnitropolitan. 49 Cartaguna) Repetind prevederile can. I ec. s-a hotirit ci este bine sE se find in fiecare eparhie de douX ori pe an sinoadele episcopilor: intii adicl dup6 a treia s[ptE- nrinX a sirbdtorii Paptilor.n.i acesta neapdrat fiind de fafd. fie prin vot direct. 17 Antioh... (1 Ap. 40 Lac. addugind cd competent sd decida situafia episcopului care nu-gi preia postul sau care nu poate sE gi-l preia. 7..i de la sinod sd dobindeasci judecati. (37 Ap. 29 sin IV ec.. t. 6 sin. astfel ca in a patra siptimind a cincize- cimii sE sq incheie sinodul. 8 Trul..... 37 Trul. 13. 2..tiinfind pe episcopii eparhio{i. in.. I ec.. sau prin votul lor si se faci institui- rea. unde ar petrece.) Acest canon ca qi precedentul repetd prevederile canonului 36 ap...$i mai bine este de se vor intruni tofi. InsI sd nu poatd oarecari de sine si fini sinodul f5ri aceia.. !6 Sard. 9i aga sau cu prezenfa celor mai mulfi. 78 Ancir. 6 sin. ori prin scrisori sE consimtd. . cirora li s-au incredinfat rnitropoliile.. pi si primeasci acela.... lI ec.. CANONUL 19: (ALEGEREA $I HIROTONIA EPISCOPULUD Eplscopul sI nu se hirotoneascl fdr6 sinod pi fdrd prezenfa celui din capitala eparhiei .3. cel din capital5. 2 sin.

) Reia .".. nici silit de popor. 16 Antioh. 26 ap. _ (46 Ap..rednic. nici ilin.49 Cortg.. CANONUL 23: (EPI.si cu buna conptiinl5 pi qu .' sq intdre-ste rinduiala potrivxt clreia sinodul n.. 17 TruL..I_n:. . I ec.epi_ timie de Ia sinod. gi ci la acest sinod se vor dezbate toate pricinile ivite.ec.ici cu toatd grija . V6 Ap. 15 si. IT Sard. ci sd ri- mini la biserea pentru care a fost sortit de Ia irrcep.e dupi adoimirea ""rui': - terea de a prorno\-a pe cel r. ehiar de ar fi sfirpitul vietii..n I ec.itropolitan se intrunegte de doud . CANONUL24: (CHIVEITNISIREA BUNURII-. Z. Repetind prevcderile can. pentru hirotonia cuive. J.Episcopul sx nu intre in cetate str6ind. 20 TruI. nici ionstrins de episcopi. B5 ap. . .u pund altfel lpiscop a"-c'li"u*ui pi cu hotxrirea episcopilor. . nici in linutul care n-u line :"'i -de eI. Bine este ca cele ale Bisericii si se pistreze .4g. iar cle s-ar faee. VII ec. hirotonia sb fie nuld. B sin. 75 Sarcl.a .ori pe an: ln sdpti_ nrina. si dinsul sl 'primeasin .4 sin. Iil'ec. 54 Cartg. -rap.credinfi cltre iiotvdzEtorul Fr .. "ibi "x a. 27 ap. 15 siy. IV ec. 5 sin.OR EISNiIIISTII''. 14 ap..) Intdregte prevederile can. _ _ (3J Ap. .. $i sE se pdzeasce1*giri""* bissriceascl ce zice cr nu trebuie !i .patra dupl Paqti Ei in luna octombrie. 13 Ancira. r..: S sin. cu sinod car. 2 sin.te prevederile can. voia sa_aruncindu-se. addugindu-se insd prevedqrea ca regui intrunit acest sinod este numai dacd el se convoac5'clemitropolitul in drePt' r.pentru Bisei. eeva rle acest fel' firi tErie sd fie agezarea.9i l5 i cc. CANONUL 22: (AUTONOMIA EPARHIALA) ...iu.i si nu se strimute de la ea.g sin. 22.) Repetd gi intdre..it an'iiir"i"*"u".214 21-81 Antioh. 48 Cartg..SCOPIANU SIr MO$TENE$TE) sr nu fie iertat ca episcopur si aseze in locul sdu pe artul mos- !e1it9r. potrivit hotdririi date acum.. Iy ur. ' CANONUL 21: (MU'IAREA EPISCOPILOR ('IRANSFIIRUL)) Episcopul si nu se mute de la o parohie la alta. Il .. 7.ecan. I. care nu este supus[ lui.mai inai"i* in accastd privin!5. Iar cle ar indrizni ci_ neva una ca aceasta.30. cleeit nu- rnai cu voia episcopulrri propriu al finutului.i intdreEtcprevederil.eze presbiteri sau diaconi in locurile supuse altui episeop....

i el de cele trebuincioase. de se intimpld episcopului sd moar5. 2 6 .si in alt chip s-ar invinui episcopul sau presbitdrii eei impt'euni cu eI. nici cele proprii ale episcopului s5 nu se surpe sub pretextul lucrurilor bisericegti.. $i cunoscute si fie cele ce apar- lui. cu gtirea presbiterilor gi diaconilor dimprejurul ace. si se impirtlpeascd . cit . 4 7 A p . 4 0 . 2 2 .IV ec. 3 9 .: 2 Chiril Aler. 3 5 T r t t l .tesc sub pretextul bisericii. . dacd . a se chivernisi cu judecata gi stipinirea episcopului.si 48 ap. Iar..47 Ap. sau cei ce-i aparfin si cadd in proces pi pe lingd aceasta din- sul dupd moarte sI se acopere de ociri. cu toatd evlavia . nici aces- tea sd nu lipseascd li sd nu se piard6.a nevoile sale constring6toare. acela si dea seami sinodului eparhiei. cunoscute fiind lucrurile cele ce aparfin Bisericii. ca. iar cele ale Bisericii pe-ntru dinsa a se plstra gi nici Biserica si nu sufere vreo pagubS. dup5 dumnezeiescul apostol care zice: . 1I Teofil AIer. ca fin Bisericii. caruia ii este incredinlat poporul intreg pi sufletele celor c.ti pentru trebuinfele sale casnice gi veniturile Bi- sericil.tia sd gtie gi sd nu le fie necunoscut care silt cele proprii ale Bisericii.i pe cei ce chivernisesc in felul acesta.) . dar. sau din altd afacere bisericeasc5. Acestea se cuvin. incit si nu fie lipsifi in nici un chip. ca astfel prin unii ca aceStia sE se pEgubeascdpe ascuns gestiunea Bisericli. ( 3 8 .38. 6. 70. l. 72 sin. CANONUL 25: (EPISCOPUL ESTE INTIIUL CHIVERNISITOR AL BUNURILOR EPARHIEI) : .. A se vedea normele in vigoare in Biserica Ortodoxd Romdn5 prevdzute de Statutul de Organizare . cu acestea ne I'om indestula(' (I Tim. . ci casnicilor sii sau rudelor. 215 Judecdtorul llumnezeu. iar de nu s-ar indestula cu acestea ci ar schim- ba lucrurile biserice. incit nimic sd nu le fie ascuns. daci ar fi lipsit.25 Antioh. Vil ec. . ) Vezi gi cahonul 38 .e se adund la biseric5.tia sd fie pu. 8 1 C a r t g . ca $i cum cele ce aparfin Bisericii' sau din larine.5i Func{ionare a Bisericii Ortodoxe Romdne qi Regulamentuiui pentru ad'ninistrarea averilor bisericeqti. B). unde se trateazd aceleaqi chestiuli. sau fralilor sau fiilor sdi le-ar da puterea de a le chivernisi. lici episco- pul si nu lie [psit de bunurile sale in favorul ob. sau rodurile larinilor.i frica de Dumnpzeu. hot5rind Sfintul Sinod cele cuvenite. Episcopul s[ aibd stipinire asupra lucrurilor bisericepti ca sE le chiverniseasci pentru tofi cei ce sint lipsifi. gi frafii.i in ordine. cSci drept 9i pla- cut este atit inaintea lui Dunrnezeu cit gi a oamenilor ca cele proprii ale epicopului sd le lase oriclrora ar voi el. 26 sin.40.Avind hrani pi imbrdcdminte. care se gdzduiesc la dinsul. b (35. le iau ei pentru sine incit si strim- loreze pe siraci gi astfel si acopere de elevetire qi ocard atit gestiunea Bisericii.I V e c .. nu le-ar chivernisi cu ptirea presbiterilor ori diaconilor. 2 2 s i n .ace.

pdrin{ii de ra Laodiceea.-trt.43. Mare) . I ec. .. M.exprimd .. 'osputere1z ap.)." nunte a doua.:11 cor.. A se vedea Statutul si Regulamentul pentru admi_ nistrareabunqlil6. r02 TruI. Ig Ancira. . 12 sin. concepfia aceasta riguroasd a Bisericii referitoare la cdsdtoria a dgtg tg.' 5z ap.-uj-nici o p"rroo"a edsitoritd a doua oard nu poate fi consacratd in cinur pr6otru. 7 lr"o". 7'^19.i in alte canoane. e.un anumit ."(can.7 x? 1.: 2 Ancira.liber qi legal.: Repetind prevederile "u. care se respecti intrutotul Si fn Biserica noastrd. Vas.. T. g? Trul..i au stiruit in rugiciunea mdrturisirii .oru. 1i_-t.nu se pot cununa cu ritualui'prescris pentru intiia nuntd (can.i s-au intors desdvirgit de la rrut6fi. I ec. unii ca ace. i. CANONUL 2: (PRIMIREA CELOR CE SE POCAIESC DE PACATE) cei ce au phcituit in felurite gregeii . pe care l-au petrecut in rugiciuni . ca celor care liber 91. T-Neocez.i pocdinfei .3 N e o c e z . (17 Ap. 47 ap. 12 vas' -c.. 87. indicina e[itimia [a cdsdtori{i sI . potrivit misurii gre- selii' sd se primeascd in comuniune pentru indur5rile ri bundtatea lui Dumnezeu. c. 2 Nichifor).i nu s-au-clsitorit clandes- tin.dupiiertaretrebuies5liiedeaimp5rid. dupi ce li s-a dat vreme de pociinf5..ania. r+ Vezi prevbderile can.t..il'* ") ""i ce se cdsd- toresc a doua oard. 3.tinrp sc. 8 sin. Mare) Pornind de ia indemnurile sfintului Apostol pavel (Rom.i" cANoANE"'#Tf?i111f":J'il:ILEA LocAL' " I CANONOUL 1: (CASATOTIrA A DOUA) Am hot6rit potrivit canonului bisericesc.iposturi..4. spune un an) cp rugdciune gi cu post.. lgsiuit s-au impreunat prin nunta a doua. C. 22.. .(sf. 99 Vas. rc :.ingdduie doua cesdtoril.tia.bisericegti.. b) preotur nu trebuie sa particild--tu de la nunta celor cdsitorifi a doua oard (can. M'). pdrinfii previid ca tofi cei ce se cdiesc cu since'itate gi se reapddd dc pdcat sd se primeascd qi sd se invredniceascd de sfinta Impdrtdsanie. 7 4v a s . dup5 ce a trecut un timp scurt. potrivit "a. 2 Laod.. ci dupd rituarul prevdzut 'in moriti"t"i" p""1. (52 Ap. """. _sia-cei daca ea se incheie petreacd . lZ.. 3.

79. care st:1ruie in erezie sd nu fie ad- misi in Bisericd. A se vedea gi can. 4 sin.32.lfi'i ':TV{-}i' -i.49. 64 Ap. sd nu se primeasci inainte de a antematiza tot eresul. adicl dintre novafieni sau fotiniani. Parin{ii intdresc rinduiala traditionald Ei dispun ca alegerea s5 ca la ale- se facS numai a" m"*tlrii cu depline drepturi in bisericS. 76 Sard. 73... 2. 89 Vas. dacd st5- ruie in eres. Mare. 4 Grig. III ec.2. 9.l CANONUL 3: (CEL CE CURIND BOTEZAT NU SE PRiME$TE IN CLER) Nu se cut'ine ca cel de curind luminat si se aducd in tagma ie- rarhiceascS.:'. ec'.. 75. Nis. pi mai ales pe eel de .. I ec' CANONUL 4: (DOBINDA $I CAMATA SE OSINDESC) sE Nu se cuvine ca cei ierosifi si imprumute bani pe dobinzi' 9i jumdtate' ia camiti .. VII ec. 2 sin.I ec'. 70 TruI. c. 1. (10. gi apoi pe cei ce se ziceau la dingii credinciogi. 37 I'aod'. i. (67.] .. .) Cuvintul de hirotonie'intrebuinfat in acest' canon are sensul de alegere. 50 Cartg.i cele ce se zic camete pe (44 Ap. 17 I ec. 72..6 Grig' Nis') . 9 sin.f. 2t7 3-?. 2. 1\{t' 1?' 30)' . 3 sin...Cel ce nu este cu Mine. 73 Laod..ur" .. sau quartodecimali ori catehumeni. 33. 3 Grig' Neocez'. care a spus -c5: (Lc' 11.. 80 Ap.ri: F? . 19 sin' VII. I ec.) A se vedea 9i can. 70 Neocez'. (4 sin... 4 Laod'.. CANONUL 7: (PRIMIREA ERETICILOR) l ' Cei ce se intorc din eresuri. go*oNUL 5: (ALEGEREAcLERULUI) "ri* Nu se cuvine sd se facd hirotoniie in prezenfa ascuttdtorilor. I Tim' Aler') Pornind de la precizarea fdcutS de Mintuitorul. 23 Antioh'. 7 C-pol." fineau. 45. impotriva mea est'. li Vas. c. Mare.rn-.Leod. 9. I ec.5' 16 Cartg'. 34. 70 Sord"' 77 sin' l-II..23. invS- ." pa"-til dispun categoric' ca ereticii. ori credincioti cle ai lor. 9i geri sd nu asiste cei fdrd drept de vot sau strdinii' CANONUL 6: (ERETICII SA NU INTRE lN BISERICA) Nu este ingiduit ereticilor sX intre in casa lui Dumnezeu. 17 sin.

(can. Mare) ": CANONUL 8: (PRI\{IREA ERETICTLOR) cei ce se intorc de la eresul celor ce se zic frigi.95 Trul. ori la cele ce se zic locuri mucenicepti "ut" o"i"x"or Ia cirnr- cretici.. !7 4p. 5. s i n I e c . i . l4)..i mir- ' . findu-i simboalele. I. c. fa". 4 7 .La toate sinoadele s-a dispus cd aceste cdsdtorii sint interzise. 7 g . 46. 45. ca gi la sin. 77. II ec. IV ec. . sin. 14 sin. .. 47. pdrinfii de la Laodiceea (vezi gi can.. sin.cu nebdgare de seami.r"i *iii.. 8.. gi le per- mit numai in cazul in care partea neortodoxd trece la ortocloxie. qi unii "u'""usiio. tratatd in acest canon. IV ec. sd se pfim"as"e.'c. a celor ce nu respect5 aceasti dispozi{ie. (10. SZ. 20 Ap. TZ. (26. 2. 7. CANONUL 9: (ocoLrREA A$BZAMTNTELOR ERETICILOR) celor ee sint ai Bisericii nu Ie este ingiduit sd meargd tirele.S? Cartg.-. 8 Laoct... Atex) Interzicind vizitarea cimitirelor ereticilor pdrinfii sanefioneazA ne cei botezafi cu oprirea tempcrari de la impdrtd5arrieqi cu prelungirba termenului de catehumenat^. .) Problema cisitoriiror mixte.sin. cei ce nu au in vedere aceastd rinduiald gi incheie cisdtorie. pl"ei"du_se furisindu-se cd au gregit... TruI. 6 8 A p .. 4. . . 5.i in clerul cel de Ia din. ti """ai1-r"ioli sd se exeomunice pinl. de ar fi .pind la pocdinfd.. 7. II ec.eietiri"i...-credinfg-i-9i ungindu-i cu sfi'ta rJngere. 65.. (46. 1 qi Z sin.III ec. EJ Cartg.4T Vas. 95 TruI. 79-sin. episcopii 5t .7 ha 8-10 Laod. . II ec.. Z2). (can.. 31 Laod. 6. T'Laocl.sii socotit.I ec. 3T Laod.l .. . 57 Cartg. 21 Cartg... 45. Vas. J4. ?'. pentru rug5ciune ori pentru^vindecare. s-a discutat Ei reglementat qi la sin.) interzic cdsdtoriile mixte.Itiurel In privinfa primirii ereticilor a se vedea gi can. gi s-ar zice cei . CANONUL 10: (OpRIRpa CASaTORTEI CU ERETICTI) . ap si se imp5rtigeasci cu Sfintele'Taine. unii ca aceg- tia sd se cateriseascd cu toat5 sirgui'fa gi si se boteze-'de presbiterii Bisericii.. VI ee. 9 .. 9 Tim... 64.:u' Nu se cuvine ca cei ce sint ai Bisericii sd iinpreune cu nebdgare de seami pe fii lor cu ereticii prin leglturu . pdrinfii o eali= ficd ca fiind fdcutd .. 7.. Ap... JS.lu g" tirnp anumit. 6. 37 Laod. t t _ _ _ ( 4 6 .

ig) ca fiind organizate intr-o societate il.80 Ap.iunea de catehete pe searna femeilor.-p-omcnite de Sfintul A- iii{iiHiti'i"^.' fi agezafi in Nu se'permite plebei sd facd alegerile celor ce vor preofie.ii.(sA NU MAI FIINTEZE)) adic6 Nu se cuvine a se a$eza in BisericS ccle ce se zic presbitere.I. ec'.70 AP. .ittI. 1C-poI'. 32 Laod') ..cIJ R1NDUIALA) .. sin.. sarcind rezervati diaconilelor... Tit'. (4 sin.t"nrindu-se de cinste deosebiti mai Ele nu aveau voie si predice gi nici sd a- nraloriiatea erau qi in virstd. fiind -examinafi jdil$tt.. SEi nU. 2 Antioh. 13'.-i.-i0 Sii.-ri"f . . se trimltd Cele Sfinte in alte parohii Ia sdrbltoarea Pa.maselor (Plebei). a se mai -. S. si- oostol pavel G Tim. 219 11*14 Laod' CANONULIl.4...i in bisericd.i..'4:I ec': 19 VI :-:'ao*oNul'13: (clBnul... *"i"a . 50 Cartg') care produceau de Pirinlii interzic ParticiParea. de unde au primit si nu- . 3) qi cunoscute de pdrin{ii rr Niceea (Can.t" il iliezarea ierneilor..ti- lor. obicei dezoidine la alegerea clerului' CANONUL L4: (SFINTA CUMINECATURA NU SE TRIMITE DINTR-O LOCALITATE IN ALTA) j :.il .interzic obicreiul de a se trinrite'celor din afara bisericii faci acest cete Jtfrte.. 77 sin' I-il) 5.72 Laod. 6.i.i...-! ec-.Perintii . asemSndtor cu cel al con- aparte prin consacru* a"pa'un rituil -femei ir.-."1u """ait1ei..49. 5. ed urm5- Probabil din cauza mindriei lor qi mai ales a-. dupi chipul cum trimit piinile cele binecuvintate' (9. i.VII-ec':79 Antioh'. 2.i""afdtoarele primului..'-uai"a Siinta Curninecdturd.... dar permite sd se Ei . cit pi a conduitei dreptei viefi' '(58.sA FIE ALES .faptului pen- pSrinfii de Ia Laodiceea interzic reau adeseori interese rrateriale. iirtlistalato""6.i'd" ales cd *.U.ddt .i.i"t-a" anumit. in- tropoli{ilor * " "pil"opitor ""to" dimprejur. 2 VII ec' A se vedea indeosebiqi cqn' 58 ap'.50 Cartg'. Prezbiterele sau intii stdtitoarele pe care phrinlii-interzic db bine'i. indru- sacririi diaconilor.. 2.:(CEATAPRBSBITERELORSAINCETEZE.70 Sard'.I ec. intiistEtdtoare.79 Antioh. 2' 3 sz1t"..l2^. 19 Trul'. fi'I. tru viitor sd se mai instituie prezbitere sau intiig:zdtoare' CANONUL 12: (ALEGEREA EPISCOPILOR) EpiscopiisSseaseze|a-conclucereatrisericeasc5cuhotdrireami- vreme.rp"u""gt i"a p" .

CANONUL 15: (CINTARETTTBTSERTCESTT) .) Prin acest canon se introduce rinduiara. CANONUL 12: (CTTTREAPSALMILOR) Nu se cuvine.Piinea binecuvintatd".) Prima oari despre cintarefii canonicegti se _ face pomenire in canonul 59 Laod. impreuni cu alte Scripturi. CANONUL 16: ($I SIMBATA SE FACE SFINTA LITURGHIE) . pu"ir" $i sd se ci- a dezrdddcina obiceiul la unii cregtini de a urma simbdta rinduielile ebraice (vezi qi can. J3. 49."u pr"r-rlui sd i" int"oa...inte secondind pe cintdieful oficlal.- (26 Ap' 7G sin. a. 13). sfintul Ag_ nef gi celelalte pdrticelc obiEnuite la proscomidi. In acest . Simbita. 14 sin VII ec. interzic . qi ele . a nu obosi pe scop Psaltirea s-a impdrlit in mai rnulte ""iir-".7 l5-lE Laod.. ci se dii indrumarea ca acestasd c.." . Zg.credinciogi. TS Trut. care se urcd pe caite.. iar despre cartriie cle piete dupd care se executd cintarea ne pomenegte sfinttil Aposior pavet (I Tir". I ec. ..ti). oin "u.' .51 Laocl. -. CANONUL 18: (VECERNIA) : Aceeapi slujbi a rugEciunilor trebuie sE se faci totdeauna gi Ia ceasul al noulea gi seara. 15 Laocl.-". Ei can..-4. 108 Cart. 4. ci in inte. 66 ap. .56 Trut. Si 29 Laod.r"d gi unere ci- tiri. lucru cu' .prescuri)..l (15. gi alte cdrfi sfinte. altora nu ri se permite si cinte in amvon gi cintS din uiseric5. 10J Cartg..vatur in aclunxrile ae... 108 Cartg. 55... (66 Ap.. dupd cinta. 59 Laod.u1' gu la slujbe. contrard vechiului obi- :.rugdciu'ile se pot citi atit la ceasur al noudlea cit gi stabilite. . anafora (piinea care rdmine -r"os din prescu_ rile (din cele cinci binecuvintate.--se impreuna (cintarea) psarmilor (slujbelor dumnezeie.i"ri iu-ru"ernie." psalm sd se faci citire.dufi*. 59 Laod. .).) '' Pdrintii considerind ca sint suficiente. Prin aceasta nu se int-erzice poporului sd cinte.. (75 TruI.) Se dispune ca qi slmbdta sd se sdvirqescdslujbe divine teascd din sfinta Evanghelie... si se citeascd gi Evanghelia. in s-coppractic didactic p"nt".i Afar5 de cintirefii canonici.

ci sd padd Ia porunca presbiterului. dup[ predica episcopilor. (15. cum probabil se incetate- nise in unele locuri. s-a statornicit gi prin can. 43 Laod. CANONUL 22: IPODIACONII) . 18 I ec.a pacea si se dea: pi dupd aceea presbiterii vor da episcopului pacea.) . 43 Laod. 24. si se faci istfel irei'rugdciuni pentru credinciopi. 69 sin.stecanoane (21. 22r astfel introducerea neoficiald de noi texte... 5 Antioh.. sd se faci rugiciunea celor ce sint irr pocdinfi. 24. gi aga sd se sdvirgeascl Sfinta Jertf6. can. care uzurpau drepturile diaco- nilor.add inaintea presbiterului.) A se vedea indeosebi Trul. Ei 7 Trul' : CANONUL 21: (IPODIACONIII) Nu se cuvine ca slujitorii bisericegti sa-.menilor. aqa cum o gdsim gi in Agezlrnintele Apostolilor. 7.. nici a plrdsi ugile. una. 39 Ap. Ei pe tofi ceilalfi sd nu poarte orar. . atunci mirenii s5 dea pacea. 23. :q .1 CANONUL 19: (VECHEA LITURGHIEI) : se cuvine ca. gi veninid ace.i a treia cu glas inalt si se plineasci. CANONUL 20: (DIACONII) Nur se cuvine ca diaconul sd .) Prin ace. 76 Trul'. 25. 20.si indepirtindu-se. p5strate pini azi. sd nu dea sfinta piine.i al . Asernenea pi diaconii si aibi cinste cle la slujitorii bisericegti 9i de la tofi clericii. sd nu se atingd de vasele sfinte. adici cea dintii. 6. mai intii s6 se sdvirgeasc[ gi rugiciunea catehu. I ec. 'irr .) ln acest canon se expune rinduiala veche a sfintei liturghii. VII ec. 75 TruI. Permisiunea numai a persoanelor sfin{ite de a intra in altar. 20.tia sub mini . 44 Laod. Nu se cuvine slujitorului bisericesc a purta orarul pe umir. apoi a. 22.si numai celor ie- rosifi le este iertat si intre in altar gi sd se curninece' (69 Trut. 21. 25. 22. . r1{ t. citefii 9i psalfii.19-22 Laod. in tain6' iar a doua . (4. 6. 78 sin. care apoi a fost inlocuitd cu rinduiala stabilitd de sfintul Vasile cel Mare Ei sfintul Ioan Gura de Aur. indrumindu-i pe ipodiaconi sd stea la uEile de intrare. 75 TruL.i aiba locul in diaconi- con qi sd se atingi de vasele sfinte. 75. (4. 25) pdrin{ii pun capit dezordinii produse de ipodiaconii.i.

.) CANONUL 26: (EXORCI$TIr) .. 16. tI Gang. Nu se cuvine ca cei ci: nu sint inainta$i de citre episcopi si cate- hizezp. (54 Ap. sr-. sau psarfilor a purta orar.in case Ei apoi in biserica ti botez.) .. Laod.persoanelor necdsdtorite sd se instituie in-func{ia de exorcigti.. : (74 TruL.. ori celJr di" . . ascefitor. nici in case. nici in biserici. pe viitor se interzice 9i -exorcist.. cit gi in case parti- culare. lV ec. 4. sau: si binecuvinteze paharul..^prima . 42 Cartg.._ se cunoaqte cd exorcigtii pregdteau pe "it"rrrturri . 20. 40 Cartg.interzice. ori citefi. I\/ ec.*"irra " airpa""i prin introdrgcgrgapedobap{smului. Despre a doua sarcinj ni se p.) CANONUL 21: (ESTE OPRITA INTRANEA CLERICILOR lN cRI$l\... 24..pcrsoanesd mai exercite funcfia de CANONUL 27: (RINDUIALA PENTRU AGAPE) Nu se cuvine c1 cei ieraticegti.....1 ! Nu se cuvine ca. 6..) lnstituie interdicfia clericilor de a iirtra in localuri cle consirmatric publicd (circiumd). ori laicii. unor astfei de .II ec. gi aga sE citeascd sau si cinte..10J Cortg. sa catehizuiu.. De aceea.25 Trut. CANONUL 25: (IPODIACONII) ... 15 Trul. ori ugi6ri..7 23-27. 43 Laod. -apoi cei din tagma bisericeascd pind la slujitorii bisericegti.) Prin canon se. 28 Lao(t.rE) . I TruI. deoarecerinduiara rirJ"Lil"a se acopere (Ie iqi!=" ocara.{ry I ec. 4 .streaza u. I0 Antioh.. (29r 5_9Ap. momentul tn care sivirgitorul intreaba: .in. 33. de la presbiteri pin[ la gi diiconi.me in rinduiala _botezului.59 Laoct. sI intre in circium6. utit in biserici.pSALTrr (CINTARETTT) Nu se cuvine citefilor..ZZ. ori cintire{i.22. 14 sin. (4. ori^ clericii.i Nu se cuvine slujitorului bisericesc s6 dea Sfinta Piine. ori exorcigti.i aleagi parfi. CANONUL23:(CrTETrr. 21.. (7 sin.Te lepezi de satana?' in vremea sinodului de'la Laodiceea exersau astfel de func{ii pcrsoanc necdsetorite. ?.cei ierarhicegti.. mai inoii particular. chemafi fiind tj. .

ziua Invierii. 2Z.gi sfintul -Co".STIREADUMINICII) Nu se cuvine crcAtinilor si urmeze obiceiurilor iudaice pi sirnbita s-o petreaci in repaus.de ie-ar fi cu putinld"' Aceasta insetnneazd cd nu tofi sint obliga{i si nu lucreze duminica' La aceasta Valsamon (Sint. sd o petreaci in odihnd ca (Si) cregtini. At. 21. 66. 1 Antioh. interzicindu-se unele obiceiuri compromi{5l9ul": '. III 19?) adaugd cd in caz de nevoie sau siricie sau din leapdratd necesitate se poate lucra gi duminiea. 32) Ei .. Iar de s-ar gdsi cd sint iudaigti.. (73 Ap. gi nici cre.. si fie anatema de la llristos. 66 ap. speci- ficindu-se cd de Ia mesele din case particulare sd nr1 se ducd nimic acasir. sau clericii. nu se cuvine a face cele ce se zic agape. Ei sd nu se lucreze (Eusebiu Ist. (77 Trul. dispun categoric ca sinibdta sd se lucreze.64.. tniliat se {ineau g$ata. 76. Apostot pavel (t 71. 106 Cartg. 73. 70. zi de bucurie. nici pdginilor. 47. 74. 223 CANONUL 28: (AGAPELE NU SE FAC IN BISERICA) In casele domnegti.) !n motivarea la aceastd dispozifie se invocd cuvintele sfintului Apostol Pavel. 12). 2E-30 Laod.).. sS nu se posteasei (can. 27 Laocl. nici iu-deilor.ul. 77 Gang.aod. 55. IV. cu sfinta litur- ghie. Ei apoi dupa liturghie. 20 lin. sau ascefii' si se scalde in baie cu femei. CANONUL 29: (CIN..tinul. pi a minca in casa lui Durnnezeu 9i a agterne culcu. se f5"eau seara in biserici sau incdperi special ame- najate sau c-aseparticulare. ln aceste canoane se interzice a se face urif"l do mese in biserica (uncle unii obiqnuiau sd faca qi aEternut).) t |t Parintii avind in vedere tendinfa unor creqtini de a serba atit simbtrta cit $i duminica.42 Cartg') ln aceste canoane se reglementeazi modul de servire la agape sau mesele dragostei. Aceasta pentru ci pdginii acuzau pe cregtinici Ia acestemese se dedau la desfriu. ci si lucreze in ziua aceasta. iar duminica. sau laicul. 10. pentru a nu fi de ocari. de le-ar fi cu putinfS. str nu-qi plece genunchii la rugdciune (can.. I ec. CANONUL 30: (RINDUIALA PENTRU BAILE OBSTE$TI) Nu se cuvine ca cei ierarhicegti. 9i unii ca aceqtianu vor cddeasub PedeaPsd. nici Bisericilor lui Durnnezeu (I Cor. 71.). 66 Trul. ulterior s-au separat du siintu liturghie. cdci aceasta este cea dintii osindire din partea piginilor. potrivit cdruia creEtiniilor nu se pot face sminteald. sau in biserici. (7. 19. Despre agape ne face pomenire sfintul Iuda (5.. 77 Ap... inainte de liturghie. 20) .97 Trut. 38 I L.76.. 18.57. 37.. duminica insd cin- 'stind-o cu deosebire.

. 11. Vas.. IV ec.p5'""- -s!_qiprin can. Aler. 64 Ap. 4 sin. 6.. 72 Trtd." oe a nu avea CANONUL 33: (SE OPRE$TE RUGACIUNBA .: 7 sin. 4 sin.. Cu nici un eretic nu se cuvine a incheia cis5torie.) si 's'u' Acest canon. Mare. au"'ru admit in caz ci partea neortodoxd trece Ia ortod.t17. 7 ] .. 45. . 3 Laod. 3 4 Laod.S. 46. sI se ingrijeascd de cele bune nu numai inaintea Domnului. M&re: g T'im.. ci mai ales a-i lua. In aceastd ordine cle idei se interzice cregti_ nilor sd facd baie impreund cu femei.1 4 . 14 a interzis acest obi^iei s1]ntre c. g ..) Acest canon intregegte can.. 72 Trul. 65 Ap. sau cu schismaticii. 47 Va. care mai murt sint absurditnfi decit binecuvintdri.. 7 7. intrucit aceasta atrage osinclire din partea pdginilor. 1 0 . . III ec. 6 . 10 privind cdsdtoriile zind cd in princioiu se interzice cdsdtoria cu mixte. 'i[a 3l-33 Laod. I ec. (10. 7g sin. 21).T .s.. 3 2 . 64 Ap. Z sin. 47. t0 Lacd. g . ci se f. CANONUL 32: (BINECUVINTAREA ErrETrcIr-oR NU E BINE- CUVINTARE) Nu re cuvine a primi binecuvinti'ile ereticilor. Aler.. ERETICiI CU -'-----^ SI scHrsMATICrr) Nu se cuvine a suthga impreiirtftfileieticii. Motivur invocat este trimird unii cd'"""il"ii ""avind preo{ie adevAra. sau a se da fiii sau ficele dupi eretici. 6 . I ec. 45..: g Tim.... 7. II ec. B . 3 5 .oxie. ? .6. 9 5 T r u l ... _ 45 ap. problema'este dezbdt"ti .td nu pot. c. 79 sin. 45. ci gi inaintea oamenilor (II Cor B. 1 1 . adaugd cd orto- docgii nu pot avea comunitate de credintd niei cu sehismatieii.. preci- eretici.. 2. 2.. 7 0 .t" cregtinii contacte directe cu ereticii. care repetd prevederile can.egtinii-"arJ .copul mdsurii l. 3 7 .) i'l i Prin acest canon se interzice obiceiul de piine sau prosfore binecuvintate de *"rji..i J" can. .. 8 . 46. . 3 1 .$. 14 sii. . (70.21 Cartg. a primi de la eretici ai.ac (26.c. IIItec. la al{ii astfel de piine.binecuvinta. 5 4 . dacl ar f5gidui cre$tini. 1 4 . 9 5T r u l . II ec.

2 . 23. gi sd se indepdrteze. men{ionat qi de evanghe}istul Matei. Fiul lui Dumnezeu.Dumnezeu. 9.. 24 Ancir.si a venit la idolatrie.te idolatrie ceea ce sfintul Apostol Pavel a numit siujirea ingerilor nu fiindcd cinstirea ingerilor . legind partea bolnavd a corpului.filacterii'1. sau clericii. 83 Cartg. CANONUL.. L 1 .. 83 Vas.. d. (Mt. 65. sau legdturi Ia eap qi la git dupa obiceiul iu- claic. ci fiindcd prin aceasta necuratul lndepdrteazd pe om de la rugiciunea cdtre Iisus Hristos. .).I I I e c . 5). 7 0A p . 4 5 . care consi- derau cd trcbuie sii ne rugdm ingerilor gi nu lui lJristos.81. nostru Iisus lfristos.. Despre aceastA erezie ne {ace pomenire gi sfintul Apostol Pavel (Col. sau la cei ce mai inainte au fost eretici. ' : ! : t CANONUL 36. ori astrologi. Aler. . care trateaze aceeagi:. 3 2 . c. Mare. 3 7 L a o d . al'. 1B). 4 s i n . 6 4 . care fdceau ghicitorie. Fdrin{ii de la Laodiceed osindesc la fel qi pe matimatici ori astrologi. considera pdrin{ii. (OSINDA VRAJITORIEI SI A CI1trDINTELOR DE$ARTE) Nu se cuvine ca cei ierarhicepti. Canonul are in vedere o anume erezie a angeiicilor. ( 7 0 . gi si invoce pe ingeri.e Nisa) Chestiunea celor ce se indeletnicesc cu vrdji qi descintece este tra- 'Ancira tatd Si de cal. Canonul nume. intre- gind dispr:zi{ia. . Candnul'reia prevederile can. se cuvine creptinilor si pdrdseasci Biserica lui Dumnezeu. (61 Trul. . Unii ca aceltia. ei fiind de bund credin{d. . ca 9i pe cei ce poartd . Deci de se va afla cineva ch stdruiegte in idoiatria aceasta ascunsi si fie anatema. cinsteau pe martirii "tgliqi]g1 din ignoran{d sau fiindcd au fost seduEi. cdci acegtia sint strdini de .25 CANONUL 34: (MARTIRII . Deci cei ce se vor duce la dingii sd fic anatema.72. invocind sme- renia. sau"in rnod inten[ionat.. 7. 3 Grig. 9 Tim.ind in vedere de asta data pe cei ce cinsteau pe pseudomartiri . Pe unii ca acegtia li san{ioneazdcu pedeapsaanatcmei. 9 . ori matimatici. 3 3 . care sint legituri ale sgfletelor lor. 24 Ei 61 Trulan.. cd trebuie sd se exCluclddin Biseric5.chestiune gi uncle se aveau in vedere cei ce . cici a pdrdsit pe Domnul.rr fi idolatrie. gi astfel sintem impingi spre idolatrie. Iar cei ce Ie poartd.6 . 35: (SCHISMA $I IDOLATRIA) Nu.OR NU SINT MARTIRI) ' Nici un cregtin nu se cuvine sd piriseascd pe rnartirii trui Hristos $i si se ducd la pseudomartiri adici la ai ereticilor. sau sd facd ce 'se zic filacterii. si fie vrdjitori ori 'cele descintitori. am poruncit si se arunce din Bisericd. pi sI faci adun6ri' cici acestea sint oprite.cu deplina dispozilie sufleteascd" cum spune canonistul Valsamon in comentariul sdu. 2. 4 6 . .ERETICII. sau tn scop tau- maturgie.34-36 Laodiceea 2.

3 4 . 8. 77. ii9. 13. :i (37 Ap. 7 7 T r u l . fdrd numai dacd ar lipsi din cauza vreunei eventualitdfi extraordinare.33 Ap. sau a se impirtdpi cu pdgindtdlile lor. 78. 6. 7 1 A p . 9 . 32.) A se vedea canoaneleparalele. 4 ec. 45 Laod. nici a serba impreund cu ei. si birfeascd. A se vedea canoanele paralele. 7. 20 Antioh. I ec. 706 Cartg. 37 ap. 9 A n c i r a . unul ca acesta pe sine insu. . 9 A n c i r a .ind qi intarid prevederile can. sau sd se inve{e pentru inrlreptarca Bisericii gi a celorlalfi. I Sard.. (72. 61.226 37-41 Laodiceea CANONUL 37: (ESTE OPRIT A PF.) Canonul impune ouiigHiirritutea participi"iis"efiscopilor la sinodul mitropolitan. 95 #+ Cartg. 38. Chestiunea va fi tratatd similar qi la sinodul de la Ancira ca gi la sinodul Trulan.) Aceste canoane (37. 3 3 . Iar de ar birfii.iGiNILOR NU SD TIN) Nu se cuvine a fine sdrbitorile cu pdginii 9i a se face plrtagi de nclegiuirea lor.. 94 Tntl. 17 Trul. (7. . .) CANONUL 40: (SINODUL MITROPOLITAN) Nu se cuvine ca episcopii chemafi fiind la sinod.TRBCE CU NECREDINCIOSII sr ERETICTT) Nn se cuvine a primi de la iudei sau eretici. ' 39Lao- diceea.32.. 9 . . 7 7 T r u l .76.. 6 sin. 6 . 7 ec. in special canoaneleapostolice. ) CANONUL 39: SARBATORILE p.13 sin IV ec. 7 0 . 39) reiau chestiunea interdicfiei de a avea comuniune de credin{5 Ei in viald cu iudeii 9i pdginii stabilitd deja prin * canoanele ?0 Ei ?1 ap.i se acuzi.8. 3 9 L c t o d . 31. 71 Ap. relu. 3 7 .. CANONUL 41: (EpISCOpUL ApROr3A CALATORTILE CLERTCI- LOR) Nu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul si cdlStoreasci fird porunca episcopului. ci si meargl pi sI invele. 79 sin.. ( 6 4 .. darurile trimise de sdrbitori. CANONUL 38: (ESTE OPRIT A PRIMI AZIME) Nu se cuvine a primi azime de la iudei. 6 . 11 Antioh. 71. 33.7. 5 sin. :.... 2 9 . ' (71 Ap... 70. 2 9 .

Laodiceea
227
42-45

CANONUL 42: (SCRISORILE SAU CARTILE CANONICE)
iNu se cuvine ca cel ierarhicesc sau clericul s5 cdl5toreascl fdrd
clrfi canonice.
(72, 73,32,33 Ap.; 7L,13 sin'lV ee; 77 Trul'; 6,7.,8, 17 Arttioh';
41 L.toct.;7, 8,9 Sard.23, 106Cartg.)
" itq''i' :? {rt i"' '; 'li
Vezi canonul 12 ap.

,,,. CANONUL 43: (IPODIACONII)
Nu se cuvine ca slujitorii bisericepti, chiar pentru vreme scurtS
sd piriseascd u.sile ;i si ziboveascl in rttgdciune'
' '
( 4 , 6 , 1 5 ' l r u l . ;2 0 , 2 7 , 2 2 , 2 ' 1 , 2L5a o d . )
^ :? d,
VeZi canoeneleparalele. .
,rirlri o" ,'i ,,1r,, ,r'u

CANONUL 44: (FEMEILE NU INTRA lN ALTAR) ''
Nu se cuvine ca femeile sI intre in altar.
(69 Trul.; 79 I'aod.;)
zonara, in comentariul sau spune c6 dacd parin{ii de la sin. vI ec'
(T'rulan) interzic tuturor laicilor ia intre in aftar (can. 69 Trulan,, 19
Laod.), cu atit ntsi mult se interzice aceasta femeilor, care, independent
de voinla lor, au lunar scttrgeri de singe. . ,nii ,.:,) ..,np,
'''::rt
6^t6*ufi +5:Got'Ezut ietci{uvIENILoR) i'r $tri''':tl',?
Nu se cuvine a se Primi catehumenii spre luminare duP6 douE
s[ptdmini ale Patruzecimii. . j
9e 3P.',, tl:'t
(14 sin. I ec,; 78 Trul.; 46 Laod')
Prevederile acestui canon se referS la rinduiala ca cei ce urmau
i+ Yl:
s5 fie botezafi in simuiia mare trebuiau s5 se anunle episcopului
ale pentru ca episcopul, in prima zi a postului
timele zile ,,ciElegilort'
"'t.t^"
m*J ra le poatd do cregtin ;i sd fie treculi intre cei ce se pre-
sc poatd hotcza.in simbdta cea ma-
laG." pentru tun.rinire (botcz) ca-si
iu,lnt".nul de timp-in'"u""'unii ca ac^eqtiae1ali .opli*.a{isd posteascd'
ia's. ao"g. neintrerupt 9i in fiecare zi si meargd la bisericii'
in primele
Pdrinlii dispun ca cei ce nu se afiuntd, cel mai -tirziu
celor ce se vor
cloua iapiimini cie post, s5 nq se mai admitS in rindul
in faptut cd unii ca aceEtia
boteza in simbSta *ur". Motirrarea consta din vre-
cotnplet canonul de rugdciune
,;;;;t";" 9i .,,t iEi indeptinesc
po.t"lui. Dispozifia aceasta nu exclude insd posibilitatea botezdrii
,n-r"u*
la alta datd. ! i,, ;l{i; i.i3 b I

.?28
46-50 Laodiceea

CANONITL 46 : (pREGATTREA CATEHUMENTLOR)
'a'''' se cuvine ca cei ce vor sh se lumineze
sd invefe
--upil"op,.r.ri
credinfa pi in a
cincea zi rJin fiecare srptrmind s[ dea ,*-u
sau pres-
biterilor.
2, 74 sin. Il ec.; ?9, 96 Trul.; 19,45 Lctod,) ''
- i .i
In acest canon se intdregte obligafia catehumenik:r de a-gi insu$i
invS{Aturs de credin{6 in mod sistemitic, iar in fieca;; zi
a cincea din
sdptimini (Joi) sd se prezin-te in_fafa
-episcopurui sau prezbiterului pen-
t.u a ardta ceea ce^au scopul'".*i.ii "*'""'cei
-invdfat. ce veneau la
botcz si fie de,plin fortificali in crcdin6.

CANONUL4z: (CATEHUMENTT
BOTEZATT
IN cAZ oa r:o.r.#y
se cuvine ca cei ce in boarE au primit luminarea gi apoi
sculat, sd invefe credinfa ;i si cunoasc-d c6 s-au i"vreani"ii- s-au
-,la;
d;
dumnezeiesc.
(2, 14 sin. I ec.; ZB,96 Trul.; 72 Neocez.;79,45,46 Laoct.;
45 Cartg.)
catehumcnii care se irnbolniiveau puteau fi botezafi inainte de
se-fi implinit in intregime tirnpul_presciis pu"t* inil"tti" a
(inva{dmin-
tul.de.credin{d) (can. 14 I ec.; +o taorr.). Dicd se i"ra"alo;"au
insa erau
obligati sd continue inst*frea- gi edlca.*u prui""iiri pentru catehu-
meni, gi a ardta cd s-a lnvrednieit de darul aumnuzeilsc'al lumindrii, ;

CANONUL 48: (MIRUNGEREA)
se cuvine ca cei ce se lumin4azil, botez str se ungi cu haris-
md cereascd9i si fie pdrtagi impnrifici fui{uptr
ff"isto-r.
(7 sin.Il ec.; 95 Trul.) L, ,,i irV
Prin acest cano-nse intdregte obligafia adrninistrdrii sfintei taine
a l\{irungerii imediat dupd botez.

,.]Li-lcANoNUt49:(RlNDUIAI,APENTRUPosTULft[ARE).ei'.
Nu se cuvine a ss jertfi piine in patruzecime, decit numait
sim-
bdta pi drrminica.
(66,69 Ap.; 52 Tnil.; 50,57 Laod..) , :
. Vezi comentariile de la canonul b2 Trulan.
ri i..
CANONUL 50: (POSTUL MARE) o,
, Nu se cuvine jgia din sdptEmina cea de pe urmd din
-sd se dezlege- patruzecimea
Patruzecime, gi astfel a neciniti intreagn; ci se cuvine a
ajuna toatd Patruzecimea cu minciruri useate,

t1-56 Laodiceea 229

(66, 69, Ap.; 29, 89 Trutr.;7 Dion. AIex.; 8, 10 Ti,m. Aler.)

Vezi canoaneleparalele.

CANONUL 51: (POMENIREA SFINTILOR)
Nu se cuvine a s6vir;i in Patruzecime praznicile na;terii rnucenil
cilor, ci pomenirea sfinfilor mucenici sd se fac6 in sirnbete 9i duminici.
(66,69, Ap.; 52 Trut.; 49,50,52 Loocl.)
StabileEte rinduiala ca ;sfintii si se pomeneascd in :postul , marc
numai simbdta qi duminica. {I

CANONUL 52: (NU SE FAC PETRECERI IN POSTUL MARE)
Nu se cuvine a fine nunti sau zile de naptere in Patruzecime.
(66, 69 Ap; 52 Trut.; 49, 50,52 Laod.) , ,
rnterzicenuntilegipetreeer1le?ntimpulpostu1uimbre.

CANONUL 53: (CRE$TTNII SA FIE CUVIINCIO$I LA NUNTI)
Nu se cuvine ca, cregtinii, mergind la nunfi, sd joace sau sE sar5,
ci sE mdnince sau si dejuneze cuviincios, pieeum se cu'.'ine cregtinilor.
(24 Trul.; 54 Laod)
.1,;.!: t.lr:i.,:? ^1,
i. R

CANONUL 54: (PETRECERI OPRITE PENTRU CLER)
' 'Nu
se cuvlne ea cel ierarhiceiti orl clerlcii sd priveasci oarecare
spectacole Ia nunti sau Ia ospefe, ci mai inairrte de' a intra teatraligtii,
sd sc scoale;i sE plece.
(24 Trul.; 54 Laod.)
Canoanel.e53. 54, 55 stabilesccomportamentul cregtinilor Ia nunfi.

CANONUL 55: (OFRANjDELE SA NU FIE FOLOSITE PENTRU
PE"TRECERI)
Nu se cuvine ca eei ierarhiceqti ori clericii sd fac5 ospele din con-
tribufii, dar nici mirenii.
'j
(60 Cartg.)
11, r

; CANONUL 56: (CINSTIREA CUVENITA EPISCOPIJLUI) )
:
Nu se cuvine ca presbiterii inainte de intrarea episcopului str intrB
ti si .sad5in altar, ci dup5 episcop sd intre; firi nurnai de ar fi nepu-
tincios sau episcopul ar fi ciltrtorit.
( 2 , 3 7 , 3 9 , 5 5 A p , ; 8 , 2 3 s i n .I V e C . ;1 7 T r u l . )

5?-60 Laodiceea

Impune prezbiterilor de a da cinstea cuvenitd bpiscopului in tim-
pul serviciului religios
,..1.

CANONUL 57: (IIoREPISCOPII gI PERIODEVTIi)
Nu se cuvine a a;eza episcopi in sate gi la !ari, ci periodefi; iar
cei agezafi mai inainte, si nu faci nimic fdrd de socotinfa episcopului
cetSfii' dar asemenea nici presbiterii s5 nu faci nimic firi de socotinfa
episcopului. 5w, r ,r .,)s,.
(8 sin.I ee.; 13 Ancira; 74 Neocez.;8, 70 Antioh.; 6 Sard.) :iii
Pentru a men{ine autoritatea episcopului se clispune ca pe viitoi
sd nu se a$eze episcopi la sate (parohii mici), ci periodevfi, adicd preofi
superiori din preajma episcopului din cetate, care in numele episcopu-
lui inspectau biserici'le de la sate din cuprinsul eparhiei si raportau dcs-
pre starea acestora episcopului. Locul acestora l-au luat azi protoiereii,
protopopii sau blagocinii cum ii numesc sclavii, care conduc unitafile
administrative teritoriale. numite in Biserica noastrii azi protopoiate.
Periodev{ii ca qi episcopii de tard, nu au voie sd facd nimic fdrd incu-
viinfarea episcopului eparhiot care se afl5 in cetate.,) li,

CANONUL 58: (LITURGHIA NU SE FACE IN CASE PARTICU:
LARE)
Nu se cuvine a aduce jertfi prin case de cltre episcopi sau
prcsbiteri.
(31 Ap.; 18 sin.IV ec.; 37,34;59 Trul.; 7,70, sin-VII ec,; 6 Gang.;
5 Antioh.; 10 Cartg.;12 sin.I-II) ^l
irl
'rtir,.
Vezi canoanele paralele.
"! rv l ; ,\
CANONUL' 59: (CINTARTLE$r CTTTRTLEDiN BTSERICA)
Ntl se cuvine sd se citeasci in bisericd cintiri speciale, nici cirfi
necanonice, ci numai cele canonice ale Testamentului Vcchi si Nou.
(60 Ap.; 63 Trul.; 103 Cartg.;)
,.,i re?.*3 .,r1r. ' e* rl{
P r ' 1 , . ..'
CANONUL 60: (CANONUL SFINTEI SCRIPTURi) .
.i l.ir
cirfile Testamentului Vechi care trebuie si se citeascd sint: 1. Fa-
cerea lunrii; 2. Ie;irea din Egipt; 3. Leviticul; 4. Numerii;5. A doua Lege;
6. Isus a lui Navi; 7. Judecltorii ;i Rut; 8. Estir; 9. Ale impdralilor intiia
gi a doua; 10. AIe impdrafilor a treia pi a patra; 11. Paraliponiena intiia
;i a doua; 12. Ezdra intiia 9i a doua; 13. Cartea psalnrilof 150; 14. pil:
dele lui Solornon; 15- Ecclesiastul; 16. Cintarca' Cintirilor; lZ. Iovi
18. Cei doisprezece proroci; 19. Isaia; ?0. Ieremia ;i Baluh, Plingerile

1. 2 Sa'rdica 231

pi epistolelei 2l.Iezechil; 22. Daniil. Iar ale Testamentului lfou acestea:
Patiu Evanghelii, a lui Matei. a lui Marcu, a lui Ioan; a lui Luca;Tap-
tele Apostolilor; $apte opistole catolice: a lui Iacob una, a lui -Petru
dou[, i lui Ioan trei, a Iui Iuda una; patrusprezece epistole a lui Pavel:
Cdtre Romani. Citre Corinteni doud, Cdtre Galateni una, Citre Efe-
seni una, Citre Filipeni una, Citre Coloseni una, Citre Tpsaloniceni
doui, Cdtre Evrei una, Cdtre Timotei doua, Citre Tit una ;i Cdtre
Filimon una.
(85 Ap.; 24 Cartg.; Atanasi.e cel Mare despre sdrbdtori; -Gr!0179.o1.,
despre cariite Sf. Scripturi; Amfilochiu despre cdrfile Sf. Scripturi).
Prin canonul 59 se impune ca in bisericd sd se cinte numai cint6-
rile canonice (autorizate) cu text luat din Sfinta SripturS,- iar. in eano-
nul 60 se araid care sint cdr{ile care alcituiesc canonul Sfintei Scrip-
turi, qi anume 22 de cdr{i ale Vechiului Testament qi !o1te c5rfile Nou-
Iui Testament, afard de Apocalipsa, care probabil in Frigia nu era cu-
noscutS. Se remarcd ci sint ardtate toate cdrtile pe care 9i azi le con-
siderdm ca atare (canonice).

CANOANELE SINODULUI AL $ASELEA LOCAL, DE LA SAIT'DICA
(343)

CANONUL 1: (MUTAREA (TRANSFERAREA) BPISCOPiLOR)'
Osiu, episcopul cetdfi Corduvei zise: ,,Nu atit obiceiul cel riu,
cit mai virtos corupfia cea preavitlmltoare a cirmuirii afacerilor bise-
rice;ti trebuie sd se'dezridicineze chiar din temeliile ei, ca nici unuia
dintre epscopi sI nu-i fie iertat a se muta dintr-o cetate mici in alt[
cetate. Ceci Lste vddit pretextul acestei caaze, pentru care se fac unele
ca acestea. Cici niciodati nu s-a putut afla vreunul din episcopi, care
sI fi nfizuit a se muta de la o cetate rnai mare la o cetate mai mic6,
prin ceea ce s-a dovedit cX unii ca ace;tia s-au aprins cu un infocat
ihip al l[comiei dupl averi, ;i au slujit mai mult trufiei, ca s[ se para
ci iu ci;tigat stflpinire mai rnare. Pritr urmare nu sint oare de acord
ca astfel de r[utate sE se pedepseascdmai aspru, cdci socotind ci unii
ca ace;tia nici comuniunea laicilor nu se cuvine sI o aibS?" Episcopii
ziser5 cu tofii: ,,Toti sint de acord".
(14 Ap.; 75 sin. I ec.; 5 sin. IV ec.; 20 Trul.; 73, 76, 18, 27 Antioh.;
2,77 Sard.,48 Cartg.)

cAxroNul, 2: (IN$ELACTUNEA, LA MUTAREA (TRANSFERAREA)
., EPISCOPiLOR.)
Episcopul Osiu zise: ,,far de s-ar afla r,reunul a;a de nebun ori
indrdznef, incit sX fie de pirerea de a aduce o oarecare scuei pentru
unele ca acestea,adr,'r'erindcd i s-au adus scrisori de la popor' v5dit

232
3 Sardica

este cd,s-a putut corupe. ciliva oarecari cu platd gi cu pref pentru ca
sI
facr turburEri in Biseiicr, ca pi cum ar dori, firepte srli aib6 pe dinsul
episcop. Deci socotesc ca acest fel de viclepuguri
;i-n.,utti"i sini cit mai
vrednice
_de pedeaps5, incit unul ca acesta n*ici Ia ,riiiitur viefii se nu
se invredniceasci nici chiar de cornuniunea laicilor. Rispu",i"ii-
a"J
ori de si'rtefi de acord cu aceastd socotinfi?" Rdspuns-aui
,,su'aprob6
cele spuse.,. i.i,
(14 Ap.; 75 ,fn. , "r.t S sin. IV ec);20 Trttl.; 7J, 76, 7g,27 Antiohj
_
7,17 Sard..;48 Canfg.)

. Pdrinfii de la sarciic. ir primul canon au in vedere abuzul unor
episcopi'care din ldcomie gi dorinla de a ob{ine puL.e m"i mare
se mu-
tau abuziv de la o cetate mai micd ra alta mai mare. penru a curma
pe viitor un astfel de abuz clispun ca unii ca acegtia $i
sd se cateriseascd
qi- sE fie privali de orice drepturi, incrusiv de acela cl"
co-uniune a lai-
cilor; .i
In cel de at doilea canon men[ioneazd fapt.l cd dacd unii ea a-
cegtia vor cduta si motiveze, in mocl netemeinic, cd au f.icut aceastd
la.
cererea credincoEilor (care aveau drept la alegere), p5rinfii aispun ca
unii ca acegtia nici in ceasul morlii sd nu.se inireciniceascd de cbmuni_
rrnealaicilor.
{.
CANONUL 3: (AUTONOMIA EPARHIALA. JUDECAREA PRICI-
ITILOR DINTRE IERAR}III DIN APUS. SINODUL EPISCOPTLOIT
VECINI)
'Episcopul osiu zise: ,,Aceasta i.cd este de nevoie
u ." "aa.rs; ";
unut dintre episcopi sd nu treaci de la eparhia sa in alti eparhie,
fici
in care se grsesc episcopi, firr numai de s-ar chema de frafii cei ce
sint intr-insa; spre a nu se pdrea cd noi inchidem u;ilc dragostei. Ase-
menea trebuie si ne ingrijim ;i pentru ca, dacd vreo eparhie careva
dintre episcopi ar avea pricini impotriva fratelui ;i impreund episco-
pului s5u, nici unul dintre ace;tia si nu eheme episcopi clin altd eparhie
drept judecxtori. Iar dacd cumva vreunuia tlintre episcopi i s-ar pxrea
cd este condamnat in vreo pricind gi ar socoti cr pricina lui nu este rea,
ci bunE, ca astfel sE se innoiascr judecata, de s-ar pdrea dragostei voas-
tre sd einstim memoria Sf. Petru ;i sE se scrie lui Iuliu episcopul Romei,
in privinla celor care s-au judecat, ca prin episcopii vecini ai eparhiei, de
ar trebui, sd se innoiasc5 judecata, ;i el sX dea pe judecEtori. Iar de nu
s-ar putea dovetli cd pricina lui este de acest fel, incit sd fie nevoie de
1.doua,judeqatd, atunci ccle' orlatd iudecate si nu se mai desfac5,,sicele
fXcute sI rdmind intdrite.
,
(35 Ap.; 75 sin. ec.;S sin.:IV ec.; 7J, 16,21 Antioh.; 2,4, S Sora')

l; 5 Sardlca 233

CANONUL 4: (SINODUL EPISCOPILOR VtrCINI.) i .;'

Episcopul Gaudenfiu zise: ,,Dacd vreunul dintre episcopi s-ar
caterisi prin sentinfa episcopilor', care se afld in vecin6tate gi ar zice
cd din nou va aduce motive de apdrare pentru sine, atunci si nu se
puni altul in scaunul siu, pind ce episcopul Romei, cunoscind chestiu-
nea, ar da hotdrire in privin{a aceasta.
(74,74 Ap.; 3, 5 Sard.; 76 sin. I-II) ' rJ
:
CANONUL 5r (RINDUIALA EPISCOPTLORDrN APUS") i8
Episcopul Osiu zise: ,,Hotdrasc6-se cI dac6 vreun episcop s-ar piri
gi, intrunindu-se episcopii acelui teritoriu, l-ar scoate din treapta lui'
qi el ca gi cind ar fi fost chemat s-ar refugia (cu apel) Ia prefericitul
episcop al Bisericii Romei, gi acesta ar voi sd-l asculte ;i ar socoti
ci este cu dreptate a se cerceta din nou pricina lui ;i va crcde de cu-
viinti, sd scrie episcopilor invecinafi cu eirarhia, ca acestia si cerce-
teze totul cu deanndnuntul gi cu temeinicie, .si sd aducd sentinfd in
chestiune, potrivit fidelitdtii adevlrului. Iar dacl vreunul dorind sd se
asculte din nou pricina lui ;i la rugimintea lui episcopul Romei ar so-
coti sd judece, ;i acesta ar trimite presbiteri din partea sa, si fie in pute-
rea acestui episcop de a judeca ori de este bine 9i de a se hot[ri dac5
trebuie sI trimit5 judecdtori impreuni cu episcopii invecinafi, ca iu-
decdtori vor avea puterea aceluia de a judeca, care i-a trimis; gi aceas=
ta este a se primi. Iar daci episcopul flomei ar socoti ci pentru cunoa;-
terea pricini episcopului ajunge 9l sentinfa datd mai inainte impotriva
episcopului si faci ceea ce s-ar pZrea preainfeleptului sdu sfat cd este
bine". Episcopii au r[spuns: Se prirnesc cele spuse.
(14,74 Ap.; 5,6 sin.I ec.; 2,6 sin. II ec.; 79,77,28 sin.IV ec.;
11, 15 Antioh.; 3,4, Sard.;23,28,705,725Cartg.)
,.?
. In canonul 3 se trateazi trei chestiuni:
In partea primi se intdreqte rlnduiala cd nici un episeop nq are
dreptul sd se amestecein treburile altei eparhii; '
In partea a doua se intireqte rinduiala ca, controversele dintre
episcopi sd se judece de episcopii acelei circumscrip{ii, adicii din ca-
drul mitropoliei.
ln partea ultimd se reglementeazd modul in care se judeci un
proces in recurs, qi anume, se cere pirfilor sE se invoiascd ca in cadrtrl
patriarhhatului Romei sd fie imputernicit in mod solemn papa Romei
ca instant[ de apel, care sd fie in drept sd respingd sau sd admitd cere-
rile celor ce se socoteau neindreptififi. Astfel ca, in caz de respingere
a cererii, sd rdmini valabitd sentin{a dat5, iar in caz de admitere a cererii
sd se trimitd cererea pentru a fi judecat cazul din nou, intr-o instan!5
alcdtuitd din episcopii vecini, al{ii clecit cei ce au judecat in prima in-
stan[d, sigur din aceeaEimitropolie.

.w

6. 7 Sardica

ln can. 4, se stabileqte ca sd nu se ocupe scaunul episcopal pind
llu se _pronun{d sinodul episcopilor vecini, dicd papa Iuliu ai Romei
a-aprobat cererea de judecare in recurs a cazului;-iai in can b, se pre-
cizeaz6,,in final, cd din instan{a de recurs a episcopilor vecini,'pot iace
pa-rte nu numai episcopi ci ,si unii presbiteri, p-e cn.b papa Iuliu va con-
sidera sd-i trimitd

CANONUL 6: (ALEGEREA EPISCOPILOR.)
Episcopul Osiu zise.' ,,Dacd s-ar intimpla vreo eparhie, in care se
afld episcopi mai mulfi, sd absenteze un episcop qi acela pentru oa-
recare lenevi/e nu ar voi sd se infif$eze ;i si hotirascd impreuni a-
supra agezdrii episcopilor, iar mulfimile adunindu-se s-ar ruga si se
facl agezarea episcopului cerut de din;ii, trebuie ca mai intii episcopul
cel ce a absentat si se ingtiinfeze prin scrisorile exarhului eparhiei
(inteleg adicl al episcopului mitropoliei), ci mulfirnile se roagi a li se
da lor pistor; socotind cum cd bine este a se a;tepta ca sd vie de fafd
pi acesta- Iar de nu ar veni, fiind poftit Si pnin scrisori, 9i nici
nu ar rdspunde prin scrisoare, trebuie sd se satisfac5 voinfa mulfimii.
Trebuie sE se cheme insd ;i episcopii eparhiei invecinate pentru ape-
zarea episcopului mitropoliei. Dar in general si nu fie iertat a pune
episcop intr-un sat sau intr-o cetate micI, pentru care ajunge 5i un
singur presbiter; cici nu este nevoie sI se a;eze episcopi acolo" ea sE
nu mic;oreze numele pi autoritatea episcopnlui. $i episcopii eparhiei,
dupl cum am spus mai inainte, sint datori a aieza eniscopi in alte ce-
t5!i, in care s-a gisit cE si mai inainte au fost episcopi. Iar de s-ar
afla ci intr-o cetate a;a de mult a sporit numirul poporului, irrcit sd
se socoteasc5vrednic5 ;i de episcopie, apoi aceia si primeasci pi epis-
copi. Tofi sint de aeord cu aceasta?" REspuns-au to!i: .,f)e acord((.
(1 Ap.; 46 sin.I ec.; 76, 79 Antioh.; 72, 5T Laod.; 53,56 Cartg.)
In canon se trateazd trei chestiuni: alegerea episcopilor; institu-
irea mitropolitilor si interzicerea asezdrii de episcopi in localitdfile mici.
In privin{a alegerii episcopilor, pdrin{ii respcctd hotdririle sino-
dulrri I- ecumenic (can. 4), potrivit cdiora aiegerea o fdceau clericii gi
fruntagii cet6{ii. In aeest canon se vorbegte insd de popor, ca dovadd cd
aeesta, adicd poporul, fie dircct, fie prin reprezentantii sdi, alcgcau pe
eplscop.
ln privinfa instituirii mitroprlitului se aratd cd ra acest act tre-
buie invita{i 9i episcopii vecini.
ultima parte intdregte rinduiala, aritatd $i in canonur b7 Laod.

CANONUL 7; (LEGATURA EPISCOPILOR CU CAPETENTA STA-
TULUI.)
Episcopul osiu zise: ,,starea clefavorabild a imprejuririlor noas-
tre' gi multe striduinfe ;i cererile nedrepte ne-au f6cut si nu avem

235
8.'9 Sardica

atita tihn[ ti libertate, citd trebuie str avem. CEci mulli dintre epis-
copi nu intrelasd a se duce in tabdrd, ;i mai ales cei din Africa, care,
p"L"rrrn am aflat cle la iubitul nostru frate gi irnpreund episcop Gratu,
nu primesc sfaturile cele mintuitoare, ci le defaima a;a incit un om
ia.r"" la lagdr cele mai multe ;i deosebite cereri, care nu pot sf, fie
de folos bisiricilor .si nu ajuti gi nici nu spriiinesc pe siraci .si pe mi-
reni sau pe vSduve, cum ar trebui sd se intirnple ;i cu_meste de cu-
viinfd, si mijlocesc unora demnitili ;i funcfiuni lumeqti. Deci aceasti
anoriralie ne pricinuiepte pagubX nu fdri oarecare sminteal6 9i osind6'
-cui.iincios
Ci am socotft a fi mai ca episcopul sd dea a.iutorul sau
aceluia, care este asUprit de cineva, sau daci vreuna tlin rtidUve s-ar
nedrepiili, sau iaripi daci vreun orfan s-ar lipsi de cele ce i se cuvin,
ae cumva gi aceste ca]Ulzear avea cerere drreapta. Deci, iubili frafi,
fiind cu tolii de acord asupra acestei chestiuni si hotiri{i ci nici unui
episcop nu-i se cuvine s5 mearg[ la tabdri, afar6 de aceifl, pe care
i-a chemat prea evlaviosul nostru imp[rat prin' scrisorile sale. Dar
fiindci d,,emulte ori se intimpl[ ci unii, avind trebuinfi de gra-tier-e'
se refugiazi la BisericS, deoarece pentru pdcatele lor s-au osindit la
inchisoare sau Ia deportare in vreo insul[, sau daci li s-a clat orice
fel de pedeapsb, .tttoiu ca ace$tia sd nu li se denege ajutorul, ci fir6-
intirzieie fi inra indoiald sd li se ceard iertare. Deci daci sinte-fi de
acord cu acestea, cu totii sI volafi pentru('. Rxspuns-au to{i: ,'Si s'e
hotdrascd aceasta{'.
(17 Antioh,i 8,9,20,27 Sard.;704, 706Cartg.)
!'
A se vedea comentariul canonttlui 11 Antiohia

CANONUL 8: (SOLII BI'SERICE$TI AI EPISCOPILOR)
Episcopul osiu zise: ,,Infelepciunea voastra s6 hotSrascd .si aceas-
ta: deoarece s-a socotit ca nu cumva vreu,nul dintre episcopi,_ducin-
du-se la tabiri, s6 cad6 sub osindd, daci unii ar avea cereri de acest
fei, de care am pomenit mai sus, si le trimitd pril diaconul siu. Cici
la(a slujitorului nu este odioasi, ci cele ce i s-au incredinfat, m'al- c9.-
rina le poate exopera". R[spuns-au tofi: ,,Ac'estea inc[ se hot6r5sc".
(11 Antioh.i 7, 9, 20, 21 Sard.; 704, 706 Cartg')
' ' I

CANONUL 9: (RINDUIALA PENTRU SOLII BISERICESTI AI
EPISCOPILOR.)
Episcopul Osiu zise: "Socot ca ;i urmitoarele- si se hotirasca:
naca eiiscopii aitt oarecare eparhie - ar trimite cereri cdtre fratele ;i
i*p""""a eiiscopul lor, cel ce se afli in cetatea mai mare, adici in
""oituU. ,nut"opole, et si trimitd pe diaconul siu gi cu acesta cererile'
airia"-i'acltuia'Si scrisori d,e recomandare, scriind deci fireste, 9i citre
frafii pi impreuni episcopii no,stri, care ar fi petrecipd in acela;i timp in

2?.8
.10 Sardlea

Iocurile, ori in cet5file,'daci
in care prea
afacerile obgtegti. Iar, . -evlaviosur impirat chiver'isegte
vreunul dintre "pi-"rpil" avea prieteni
Ia curtea palatului, gi ar voi sd-i roage pentru ceva prcacuviirrcios,
sE nu se sfiascl de_a-i
cinarea ca s5 acorde celui IuBa pi prin diaionrrl *e,r, * a" u Ie cla inr;ir_
ce se roagi aj'torul'ror cer folositror. Iar
cei ce se duc Ia Roma, precum am zii ,rrui inuirrt", t""t
rri" sX <Iea ce-
rerile pe care le-ar avei iubiturui nostru r."t"
ii'iiirpr.urrx episcop
Iuliu, ca eI mai inainte si Ie cerceteze,ca nu curl\,a
'rerrra din ere
sd fie prea indrdzneald si a;a s5-i trimite ta iaulra, lcordina'-re
torul .,si ingrijirea sat'.^To1i episcopii au rdspu's cE sint aju_
de acord;;i ci
hotdrirea aceasta este foarte
iotrivitX.
(11 Antioh.;2, 9,20,27 Sard.;70.4,106Cartg.)

CANONUL 10: (SA SE TII{A RINDUIAL,A CANONICA
A TREP-
TELOR PREOTE$TI. TREPTELE PRIN CARE SE
AJUNGE LA
EPISCOPAT)
Episcopul osiu zise: ,,socotesc cr este de trebuinf5 gi
aeeea ca str
se cerceteze cu toati grija- gi sirguinfa, cd dacd ,r"".r.,
bogat, ,u, i"o_
Iastic din for, s-ar invrednici u rJ fo* episcop, sE nu
se areze in epis-
copat mai-inaintc, pin6 nu va fi indepti"it sruiLa au "itut,
pi de presbiter, ca prin si de tliacon,
-f_iecaretreapth. de s-ar socoti-vred"i", re pouii
p59i. progre-sind .spre inilfimea episcopiei. $i va """u--gradul fiecirei
trepte lungime de
cunoa5te credinta lui-vreme,- f-ire;tef nu prrea micd, prin care sii se poati
qi ferul onestitilii rnora"rJiio",
buna ,.i ituto*i"I;-;i
-cuviin!5 a lui; ;i soeotindu-se el vredni" ao rrr.notia cea drrmrre-
zeiascd sE se bucurg de cinstea cea mai mare. ca"i'"i.i
nu se euvine,
El nici prieeperea, _nici bunele moravuri nu adrnit u ," U"a" i;
Ia episcopie, cu indrEzneard gi cu.u;uri"te, i""il-""i ;;;;
Jii."op.rl, ori pres-
biterul, ori diaconur sE se- p,*a i"' lnir,1l"iril",'
"a?" c, drept cu_
vint s-ar socoti neofit; fiindca ct;ar 'a
;i preafericitur Aposto!, care
fost .si invdfdtorul neamurilor, se verle'ea'" ;t;it
grab5 agez5rile in treptele ierarhice; fiindch ;t^Ji;;";";;';":
;;i;-; f6cutd intr_un
tlmp .mai ^indelungal^va putea ardta dupr cuviinfd- ",inluirea
ravurile fiecSruia". zis-ai to{i ci sint de ri n!o-
aco"t ,;t nioia".rrr.,., nu tre_
buie sE se desfiinfeze acestea.
(80 An.; 2, 9
r,
Neocez.:2,3,72 Laocl.; _-siz.I ec.; 74, lS Trul.; 2 sin. 7 ec.;g, 10, 11, 12
16 Cartg.;Ii sin.I_II;4 Chiril Ater.)
ln acest canon se intireqte cele stabilite prin ean. g0
ec'. eonform gi cu recomandirile sfinturui Apostol paver Ap., Si 2 I
qi 5, 22), de a nu se promova in crer eei (I Tim. 3, 6
de clrind boiezati gi ca nime-
nea sE nu fie hirotonit prea pdrinfii eer si se examineze
_degrabd.
ee urmeazd a fi primit in cler bine cel
sd se treacd prin toate tiept"t" preoiiJi iri
care sd petreaci un anumit timp, adicd "rungime de vrcme
nu prea micd,,
sau timp necesar a ardta cd iirdeplinegte toate conaiiite
si este vrednic

7 . . gi epis- copul acelei cetdfi nu ar fi iscusit la invifare. 80 Ap. I ec.coNcEDruL. sd se inl[- ture de la impirtS. dar. 6 6 . ca nimeni si nu-gi pdrdseascd eparhia sa. B 0 T r u l . nici nu folose.i - ' n''CAnorgrJL (AUToNoMIA t2: EPARIITALA. . nesfiindu-se a-gi pdrdsi biserica. Cici vi aducefi atninte ci in vrelnea trccuti Pdringii noptri au hotirit cd dacd vreun mirean (petrecind in cetate) in trei zile de duminicd in trei siptimini nu ar merge la serviciul divin.I-II).4 8 . . . LrpsA BPiSCOPTLOR DrN EPARHTE) Episcopul Osiu zise: . 7 5 s i n .. 7 5 . prin can.C a r t g . 1? sin. nu trebuie. indelungat de la biserica sa gi si mihneascd poporul ce i s-a incredinfat('. ( 8 . 2 0 . LrPSA EPiSCOPILO1T I DIN EPARHIE) Episcopul Osiu zise: . Deci daci pentru mireni aceasta s-a legiuit. gi-au agonisit . 14 ap.. dacd nu ar avea nici o nevoie mai grea. . PSrinlii au avut in vedere aici rinduiala stabiliti pentru mireni prin can. 3 3 . gi ar voi si zdboveasci mai multi vreme acolo. 1 7 S a r d . s-a dispus ca un epis- cop sd nu lipseasci mai mult de gaseluni. cdci acest pretext obignuiegte a produce tulburdri. 21. 7 3 . dacd un episcop vine dintr-o cetate intr-alt5 cetate sau dintr-o eparhie intr-alt5 eparhie. 2. si nu-l delaime gi sd nu vorbeasci intr-una ndzuindu-se si rugineze gi si injoseasci persoana episcopului de acolo. gi nu se cuvine.Avem datoria sd hotdrim gi c6. 3 5 A p .i impreuni epis- copi li se pare cE in cetifile unde au'fost pugi episcopi. 9i hotdrirea pdrin{ilor de la Elvira (Spania 307) prin can. si lipseascl tirnp mai. 15 Trulan). sd se hotlrasci .Deoarece nimic nu trebuie sI se treaci cu vederea. 7 2 . Ulterior. 8 . IX local).i a se muta la alta.I . sau tleabd anevoioasS.. 1. Pentru a curma abuzul unor episcopi de a se amesteca:in trebu- rile altor episcopi s-a intdrit rinduiaia ca sd se respecte autonomia eparhialS. 6 sin. 9 . 7 8 . 2 . 3 . 2 .sire. sau de sfiq- tenia religiei. 14 sin. .'unora dintre frafi .i acestea. 7 7 . Tofi episcopii ziseri: . Tirnpul sau vremea legald cit sd petreaci in fiecafe treapt5 stabilegte autoritatea bisericeascdcompetentd (can.te ca episcopul. CANONUL 11: (AUTONOMIA EPARHIALA. 16 al sinodului IX local.. gi prin viclenia aceasta urmiregtp si-gi ciqtige gi sd-gi acapareze scau- nul cel striin. pentru fal6 slujindu-se de laudele sale.Hotdrim ci gi pirerea aceasta este foarte potrivit6". care i-a dat lui . deoarece a nu primi pe episcop s-a socotit a fi lucru neornenesc li b6- diran. 7 6 .ll Sardica iI (can. 5 s i n .I e c . 7 4 . Deci trebuie sd se hotirasci timpul spre acest scop. in orice caz accst timp nu pcate fi scurt.. Ei mai ales cd episcopul sd nu lipseascd din eparhie mai mult de trei sdptdmini pentru a nu produce tulburdri. 2 1 A n t i o h .V e c .

Iar de ar indrizni si facd aceasta. Tofi episcopii ziseri: -cel ce se scoate sr aib5 putinfa a se adresa episcopului capitalei. I ec. adici si petreacd ei la averile lor. presbiter. 76. CANONUL 13: (PEDEPSELE DATE DE UN BPISCOP AU TARIE IN INTREAGA BISERICA) Episcopul osiu zise: .duminici ia biserica parohiaia. pentru ca si nu se pari ci el estl fnrx sldjba dumnezeiascd. in chipur acesta nici aieriie lui proprii nu vor suferi n-ici o pagubi in urrna absen$eilui. CANONUL 14: (INSTANTA DE APEL PENTRU CLERICI..68. .. Tofi episcopii zist. l" i"iri*rl este obligat sd meargd in fiecare...oid"l".) vezi comentariile la canoanele paralere Ei in special comentariul a canonul 32 ap. sd asiste la sfinta Jertfd.si aceasti dispozofie. S.ii cel mult.si aprobe tofi pi acestea: Dacd vreun dia- con' sau presbiter.i gtie cd s-a dezbinat cle'comu- 1iu-nea cu episcopul siu. l2-t4 Sardica prea puline averi proprii.adici trei sipt5mini. 71 Sarct. nu trebuie sd-i acorde aceruia comuniu.) . 5 sin. In aceJ timp se atrage atenfia ca episcopul sd nu meargd cles prin cetate. au cigtiguri mari. ipro- piatd de mogia sa.pot si. mi- . unde aie regecliriqa episcopul eparhiot pentru a nu produce nepldceri acestuiu. gi si liturghiseasci ..ri:.. 6 Antioh. 12. APELUI CLERTCTLORPEDEPSTTTDE EPTSCOP) Episcopul Osiu zise: . 33 Ap. zis-au epis- copii: . Ap.nea. pe cind in alte locuri. 80 Trul.._pi si rneargd la biserica din apropiere. care-l cunoagte ._ ^(!3..Md simt indemnat sI nu trec cu ticerea nici cele ce md agitd permanent: Dacd s-ar gisi vreun episcop iute rle fire.21 Cartg.tine slujba dumnezeiasci.. in "u"u r.. 19. tJ3 Cartg. 29.a inl6_ tura invinuirea truliei gi a nrino'riei. sd se poarte grijd ca unul ca acesta si nu se osin- deascd indati. ficind ocard fratelui siu episcop. Ace.i ajute pe siraci. Deci socotescsi li r" irrgadrri" lor a... e . dacd ar vrea si meargi la averile lor. spre a stringe rodurile. t_II.Se apro_ bi . 12 reglementeazd o stare speciari a episcopilor care au rnoqii pe teritoriul. can. si gtie ci. nici si se despoaie de comuniune".trei sdptdmini pentru a-qi aduna..i sn nL meargi prea adeseori in cetate in care este episcop.sa ci. din care-ei. 7t. ar vrea sd-l scoati pe acela din Biserici. altor eparhii... 71. !36. trei zile de duminicd. .Hotirirea aceasta va pistra totdeauna pacea gi va menline uni- tatea tuturora". $i se pare cd se r. 1 Sof. 32.76 sin.tia pot ramine la icele mo. ceea ce trebuie si fie departe de un astfel de bdrbat pi pornindu-se in grabi impotriva unui presbiter sau diacon.. adunindu-se episcopii. va fi tras la rispundere'. 1.i s-ar refugia la alt episcop. . sau oricare dintre clerici ar fi excomunicat. 20 Gang.

) . prevdzind. CANONUL 15: (AUTONOIIIA EPARHIALA) Episcopul Osiu zise: .Cu tolii hotirim incd qi urmitoarele: Daca vreun episcop ar voi sd puni vreun slujitor bisericesc striin din alti parohie in vieo treaptd. . 5.i impreuni episcopii no. 54.. 7 3 . CANONUL 16: (LIPSA (CONCEDIUL) CLERICILOR DE LA BiSERICA LOR) Episcopul Aeliu zise: . 3 2 a p . sX meargd la cel mai apropiat. prezbiterii Ei diaconii pot sd se adreseze mitropolituiui vecin autorizat de mitropolitul locului sd-l inlocuiascd. 7 5S a r d . 132 Cartg.) Prin canonul acesta pSrin{ii intdresc rinduiala stabilitS prin can 5 I ec.16 Sardica 239 tropolitului acelei eparhii.15.20. Iar daci oarecare . I ec.. 29. . -spe{di ca"ui in cind.. 2 sin. . 76 sin.rept. 6 .Aceastd hotdrire incd si fie inalterabild". 73 Ancira. care prevede cd prezbiterii gi diaconii afurisi{i sau caterisi{i de episcopul eparhial se pot adresa cu apel la mitropolit. Zis-au tofi: .r.. . vor vedea trufia gi mindria lui.i nemulfumindu-se a . 77.. 9... Iar epis- copul acela. 48.tri". ( 1 2 .. II ec. 1? Trul. ori va suferi modificare. estc claior sd fie cu ribdare spre a faqe cercetarea pricinei . care l-a lepddat pe el pe drept sau pe . III ec.ne'd. datoritd lipsei cu totul intimplatoare a mitropo- litului. 20 sin. Cdci dupd cum episcopul este dator sii ofere slujitorilor dra- goste curati gi tratarnent bun. gi si se roage ca sd se cetceteze caLrzalui cu temei- nicie. trebuie ca aceptia sd se admonieze gi si se indrepte ipre calea cea fuund de cdtre frafii .si diaconi din alte eparhii .90 Cartg. 2 0 A n t i o h ^ . Iar claci adunindu-se oarecare clerici. l e c .. 70.i hotdrirea lui ori se va confirma. cel lipsit de comuniune sI nu-pi atribuie siegi comuniunea pind nu se va limuri cauza. Dar mai inainte de s-ar cerceta toate cu bdgare de seamd 9i cu credin{6. IV ec. f6r5 de invoirea episcopului siu propriu. fiindcd nu se cade ca cei ce se roagd sd nu fie ascultafi. :'1 Vezi comentarille la canonul 35 Ap. (35 Ap.te cele ce se cuvin. Fiindci de multe ori se duc acolo presbiteri . 73. 4 . in acelagi chip 9i supupii cu sinceritate trebuie si indeplineasci pentru episcopi cele ale slujbei". de- oarece nu este cuviincios a suferi ocara .. 1 6 .i-ar permite acest lucru. acest iel de agezare si se considere nuld qi firi tdrie.si mustrarea nedreapti' tre- buie sd-l indrepte pe acela spre calea cea bund cu cuvinte mai aspre gi mai grele ca si ie supuni gi se aseulte de cel ce porunce. 5 s l n . iar dac6 cel al capitalei lipsegte. 6..Nu vi este necunoscut ce fel de rnari lu- . 8 sin. cruri se intimpld in Illitropolia Tesalonicului. 2 8 . in partea a doua pdrintii recomandd ca prezbiterii Ei diaconii in cauzi sd aqtepte cu rdbdare hotdrirea gi sd nu cleveteascd Ei cirteasci.22 Antioh.

.i aceasta ca. se se hotirasci incS. l0. !3_. 2. B. 75..II ec.. CANONUL 18: (INGADUINTA NEINTEMBIATA) .. si nu fie oprit a petrece acolo pin6 cind s-ar inapoii.i tot timpul il petrec acolo.r' . . 17: (pRIMTREA EPTSCOPILOROS1NDiTT) . 79 Sard. CANONUL 19: (NUMAI EPISCoPII SAVIR$CIC HIRoToNII) Fiindc6 avem datoria sr fim linigtifi gi r6bd6tori ii s6 fim "" .ll Ei 12 prin care s-a stabitit ca ipiscopul sd nu lipseasca din eparhia sa mai mult de trei sdptdmini. deoarece nu Ii s-a geiit tor nici o vind. alungat din scaun.Dispozifiile canoanelor 11 gi 1B ale sinod. Z6 Gang. Aici s-a avut in veclere cazul lui Atanasie cel Mare.i20'.-33. sd se hotdrasci a fi p_rimfi toli aceia.si blindefe(.4.75 sin.Tu gtii frate Aefiu. daca v"e""-uplrcop suferind $fa s--11scoate pe nedrept. 15 sin. ori pentru gtiinla... 1g 't.-ii'Sara.. ci de cind ai fost a.. IV ec.ttioh.-!5.71. referitoare la absenfa.1 ... Z0. . 17-19 Sardica petreee vreme scurti.VII ec.rJrmind pi propunerii fratelui nostru olirn- piu. totdeauna a stipinit' pacea: pentru ca sd nu r6min6 niei o urmi de divergen!6. . ori pentru apbrarea'aAevirutui. 71. se aplicd prin acest c.76 sin. I ec.. r. ZS sin.50Car:tg.) :il i ' . sau pin6 "u a" putea gdsi scipare de ocara ce i s-a ficut. 78 Ancira..anon cu privire la presbiteri gi diaconi. 48.1 Prin acest canon se instituie o excepfie de la prevederile canoa- nelor...76Sard. _Ap.dg nEreri-in privinla persoanelor bisericegti. S sin.i abia un timn foarte indelungat sint silili a se iiapoia ia bisericile'lor..i .r{otiririle care s-au adus in privin{a episcopilor.. i. Zis-au tofi: ...a se hotirascd in privinfa acestora(.rluiprezent."iior- ... .2..r. IV ec. (4 sin. . cdci durer.-69. 121 Cortg.rul.' . i: (8. 75.^36: S! Trut. .. 10^. Episcopul ori" "ir": .episcopilor din eparhiile lor. tl.80 21 Anfioh. 70. . CANONUT. Episcopul osiu zise. dar fiind supus jude_cdfii-nevinovat. J A.17. t6 stn.1.I-il.sa se hotirascd pi aieasta.* tugina A. I cc..'i. care au fost ptrgi ae museu'li Eutihian.os gi ^p"ua greu lucru este ca cel ce a suferit prigoani neclreaptr si nu ie prim&sca de noi. ori pentru mirturisirea Bisericii catolicegti. unul ca acesta trebuie s6 se primeasc-d cu prea multd bun6- tate .r""i ._16. (L5 Ap. S.. 74. ar merge irr" alt6 "utiti. s6 'e observe gi peniru aceste persoane".1..^ezat episcop.. care iqi petrecea tirnpul in Apusul Europei.. mejdie.. Episcopul Gau_denfiu zise: . 9....) . rXmin.

rinduindu-se ca episcopii ie nu meargd nechemafi pentru orice chestiuni. CANONUT..104.. cdci si in.r ..) Prin aceste'canoane (20. vizind pe un episcop. Vezi gi canoanele paralele.i-l revendice pentru sine gi nici Museu si nu se socoteasc[ drept episcop.. 17 Antioh. si nu iscileasci nici scrisorile lui. nizuind s6 placd mai mult truIiei gi mindriei decit lui Dumnezeu.9. iar mi- reneasca comuniune. 7. ori pentru cererile unora s-ar sirgui a merge la tabrr6.i de va merge chemat fiind sd nu i se pund nici o piedici cdlitoriei lui.i indeplinitX e6 daci fiecare dintre noi episcopii. .) 1 . frafii no.) CANONUL 27: (RINDUIALA PENTRU LEGATURA trPISCO- PILOR CU CAPETENIA STATULUI) . de ar cere-o. nici si nu aibi comuniune cu acela".Se aprobi". 9.i potrivit stirii noastre a ierarhilor. . 18 Sard.i venerabilul nume al preofiei a ajuns adeseori sub osind[ pentru neru. plicute lui Dumnezeu gi oamenilor.. precum s-a spus mai sus dragostei voastre.un caz aparte din biscricd din Tesalorric..i ci unde merge.tri.A€asti dispozifie incd si fie prea cunoscuti .104. 7.i de va afla cd acela merge Ia tabird. 1r0: (SE INTARESC HOTARiRTLE CATVONTCEADUSE DE SrNOD) Episcopul Gaudenfiu zise: . Iar de va rn€rge pentru de. Zis-aa toti: . . care sintem agezafi pe lingi drurnuri sau canal. de acurn inainte sd nu se primeascd..i demnitatea episcopiei". iar Eutihian nici nurnele de episcop si nu .Hot6rirea aceasta o gdsim potrivitd gi o aprobdm".. Ambele canoane (1U. 8. | ... care au fost odat5 promovafi in clerul bisericesq de c5tre vreunul dintre.. intdrind regula cd intituirea clericilor intrd exclusiv in cornpetenfa cpiscopului. 706Cartg. 21) se intdregte rinduiala stabilitd de-ia prin canoanele 7.te . 19) reglementeaz6.. Deci dacd ar indrizni sd facX altceva impotriva celor hotirite de to{i.21 Sard.ertdciuni. Zis-au tofi: .20. (11 Antioh.105Cartg.inarea citorva. Rispuns-au tofi: . si cunoasci chiar de acum cd s-a ficut pe sine vrednic de a fi tras la rdspundere gi de a pierde cinstea . la curtea lmpdratului. firi numai daci hotiririlor aduse va urma frica.Cele hotdrite spre mintuirea qi cu unanimitate . daci nu vor voi si se ina- poieze la bisericile la care au fost numifi. (4 sin. 8. II ec.tirn cd durnnezeiescul . nu trebuie si li se denege(t.21 Sardica zlil teniq statornici fafd de tofi.ine .i aceasta.Se hotird. . B si 9 ale acestui sinod. sd cerceteze condifiile ardtate mai sus .. 20 Sard. l-ar intreba despre pricina cbldtoriei .

firi a osirrdi cele trecute. 7 4 7 . 14. 1 0 4 .nutnai trei epis- copi trebuie sd fie de fafi. DE LA.Impotriva ""to" "" mai -sint nu se poate aduce hotirire de reprobare. !. ) . sau n.J. ci daci se poate. Aravian. 70. 34. episcopul constantinopolului zise: . NICI DoI. 1 3 0 .ru"uu prea cucernicului episcop Aravian.pe cele trecute le osi"d". zise-: . inai ales dacE fiind in viafr nu au fost osindi. 1 3 s i n . 37.20. 75.r vedere pu . .. md tem insi ca unii luind puiere din cele zise sd nu indrizneascx unele ca acestea... 40 Laod. 4g. eu insl am pus intrebarea.i e t". mi se pare c[ nu . Nectariu. Constantinopol (:]94) CANONUI. doud persoane nu pot nici sd hirotoneascS.og Sfiniul sinod "e. care orinduiegt.! ec. 8.. Ig. 9 . pentru ca condamnarea celui ce este vrednic de-caterisiri. Flavian episcopul Antiohiei zise: ..ipru unor propu- neri . Vil ec.- difionat gi firi indoiald. se pr"r""i" nu se va aduce nici un prejutticiu. dar ca in viitor s6 nu se mai poatd intirnpla asemenea luclu.. .i prea sfinfitul pi prea cucernicul episcop Teofil.te sinodul fericifilor Pirinfi de la Niceea. 9 T e o f i lA t e r ' . 'ru zise: . POT CATERISI PE ALTUL.I. sau nu? pricinei $i ori d.7 2 8 . precum logic 9i in chip uman gi-a fixat pirerea prea sfinfitul episcop Teofil. ternindu-mi in pii"inlu celor viitoare. Eu doresc deci ca voi s6 v6 pronunfafi linrurit.. 1 3 C 2 m t g . gi mai virtos de doi episcopi.Nu pentru pricina de laf6.. . acestea se hotdrdsc fird si se fini seama'de weo pricind personalS. voind si se hotirasci in privinfa ceror din viitor.. ci temindu-md pentm intreaga viaf6 viitoare.L[murite sint cele ce le-a propus prea sfinlitul gi prea cucernicul episcop Nectarie. TTNIJT IN ANUL 394 CANONUL 1. vollt hotiri p""i"" viitor('.' 75. 12.u? poate face aceasta-in absenfa-mitropolitului. AL SAPTELEA LOCAI.Deliberindu'se ar. si nici mitropolitul si nu fie absent.. cd urmind sinodului de li Niceea.. Agaclar precum a propus prea sfinfitur episcop Aravian.' 7g. l sin. Nectarie episcopul constantinopolului zise:. ..e ca cei ce hiro- tonesc sr nu poati fi^mai prrfin decit trei episcopi.' ..__12. 6 Sgrd.deci vi rog si rdispundefi.1g. daf nu"or.. se hotirSgte ca in viitor cel supus judecdfii s6 nu se cateriseasci nici di trei. si'fie mlf temeinici qrin votul mai multora. 7 2 9 . daci insr cineva a"e i. (7. A.I I . episcopul Ancirei zise: .74 !p.pu"lrio1i. 242 L.- nunle ^ori de pot doi episcopi sd cateriseascx. NICI TRIII NU PoT CATE- RISI PE ALTUL) ' Aravian episcopul Ancirei.0. tofi episcopii . 7J. ci cu votul unui sinod mai mare gi adic5 a celor din eparhie. J--ir".ti.iudabild'este prbpu."u vor trebui si se caterise-asciin viitor. I . (CATERISIRiiA EPISCOPILOR (Ciii EPISCOPI . CONSTANTINOPOL. precum au orinduit pi canoanele apostolice-... episcopul Alexandriei _cateriseascd_peun episcop. gi tofi ai Bisericii Ie int5rim(. 23 Antioh.si orinduiri legale. fiind de fafi gi cel judecat. nici sd dupi altele Teofil..tS..

Cnrtaglna . (I s. 5 al sinodlrlui de' ld Sardicai pdrinfii pentru a rdspunde papei.. se referea.(' tot.) i.A I'. ca eJ:iscopul sd fie judecat de un for legal de judecatd. Episcopul Aureliu zise: .'.i a Duhului Sfint.i a Fiului .l. CANOANNI. apoi rinduiala bisericeasci sd se lini cu invoirea fiec6ruia gi cu consimfdmintul tuturor. -.a le vom invifa gi pe popoarele lui Dumnezeu.II ec.. hotir5sc sd se pastreze hotiririle de la Niceea ca Ei cele luate de-ei. se cuvine a adduga cele ce le-am primit prin hotirire intdriti de Ia Fdrinfi ci uniunea Treitnei. IV ec.la lcan. : . iar pronunfarea sd se dea de sinodul complet..7 sin. fiincl cxemplare fidele de pe cele originale 9i pe care Pdrinfii nogtri le-au adus c1 sine la timpul sig de la sinodul din Niceea. in fapt.OTiDE 1. . in sensul cano- nului T4 Ap.i mirturisire. '?l..si impreuni episcopilor noptri celor de curind hirotonifi.OCAL DE LA Ci1'RT/\GINA : (419) CANONUI. papa pretindea e5-i revine acest drept in baza hotdririlor sinodului I eeumenic..-.. a. uti-...CANONUL 2: (SFINTA TREIME) Sinodul intreg zise: . adici a Tatdlui .Precum voiepte Dumnezeu inainte de toate crerlinla bisericeascE. ca invinuitut sa tle citat gi audiat. Dar spre intilirea minlii frafilor . 1: (iNTARIIIEI\ CANOANI'L. 1 .iICBtrA) . din cadrul mitropoliei. cind un episcop a fost caterisit de cloi.:llijrli :rI". : . astfel.sa invifim.ce s-a prcdat de noi.n. pistrindu-se tipul acelora. si se pSstreze intirite . format clin episcopii eparhilor.' r. citindu-I pe aeesta. si o finem sfinti in minfile noastre. : t : .1 . cind. aga finem.E SINODUI.:l '.aga tofi episcopii instituifi de curind ziseri limurit: -Afa primirn. de la Niceea. . a. care este cunoscutd cd nu are nici o deosebire. .l Trttl. 2 T'nil.. urmind credinlei evanghelice irrrpreu- nE cu invS{5tura voastrd".Agadar aceste orinduieli' care se gisesc' la noi.Pornindu-se de la cazul in spefd. parintii declaia ilegatd hptdrirea.Il/ ec. gi precum am invdfat noi.i cele hotdrite de noi". contestind astfel drcptul invocat de papa Romei' . in frunte cu mitropolitul. agezincl in locul lui un a}t episcop. sd se rnirturiseasci in acest sldvit sinod cu aceea.UI AL OPTULEA I. iL.Vll ec...episcopi'in absenfa ocestuia.) Sinodul de la Cartagina din 419.. 7 s:irt. intrucit.iU1 . s-a intrunit pentru a hotdri in privin{a dreptului papei de Ia Roma de a primi apelul de Ia episcopii din provincil. . 9i intiresc ritrduiala.(1 sin.

j se indoiegte cd este mama tuturor relelor. 12. . finem ceea _ ( 5 . rar despre cele ce dumnezeiasea scripturi a legiuit prea luminat. CANONUL 3: (INFRINAREA) ( Episcopul Aureliu zise: . se cuvine cuviogilor episcopi ..precurn la sinodul examinat condifiile infrinirii . 6 . c . nici impotriva evangheliilor.70 Cartagina.ste ca iofi cei qe stau sau slujesc Ia altar sd respecte infrinare."op"i ir p"iriii""ii''.si se decidi "a "pi.'5.. L2. noui nu ni se cade si hot6rim. 7 7 .*""ui cineva pentru ciptig peste hotarele Pirinfilor. . trebuie sr se reprime ca nimeni sd nu se foloseascd de cele striine.n hotiri in privinfa lor.'Tb C"ig.i aiaconi.. 2 6 . sd fie intru toate inirinafi. . se trotara. . CANONUL 5: (LACOMTA) . S l A p . 7 4 s i n . reprezentantul Bisericii de la Roma zise: . ZS. S s i n . nici si fie-ingnduit cleric si ia in. 7 4 s i n . Episcopul Aureliu zise: . IV ec. despre "u"" .I e c . 7 7 . 4.i" 9i neschim_ bat5. 4 Gang.il.. 7 3 T i n t . ) Ambele canoane trateazd despre necesitatea infrindrii membrilor elerului. Tofi episcopii au rispuni: . 2 7 .A I e r . 5. sinodul intreg a zis: .derea sd -d" lu ce ni s-a transmis prin Apostoli $i s-a pistrat chiar din r.vreun chip camiti pentru vreun rucru. M a r e .4Ga. 7 2 .V-I_I ec."V -*r]F 244 3-5 Cartaglna ' rn acest canon se aratd cd mdrturisirea de credinga.deoarece.i levi.. 1J.. 6...22. 5 . S ' s i n .. J se^relini de Ia femei'. 3 0 Trul. nici sd treaci -". . 79 Ancira. firi primejdie de a ti puaup'rii.Patima rdcomiei. :15. . 8 8V o s .'JS. 7g Ancira.t. J{) Trulan.i castitrfii. 7. c. i5 .i noi api.. presbiteii . finut mai inainte s-au "a cei din cele trei. sd poatd primi ceea_cecer in genere Dumnezeui ca .'p""'"". I e c ..-impreunate prin oarecare legitur[ a curiliei prin consacrare vorbes-c adicd despre elliscopi.tilor si srujitorilor dumnezeieEti consacriri. J!::.. 1 2 .. pe baza ei s-a emis canoanu in scopul intirririi ordinii canonice.i diaconul 9i tofi -cei ge se ating de cele sfintej pazitori'ai'infri'arii.'Zi. VII eCuntenic. se vor cerceta de noi ii ss 1.ri-*rri . $iiele de curind aduse.. prin urmare ceea ce este. g Neocez. ci mai virtos si le urmdm. formulatd mai inainte de Sfintii pdrin{i trebuie sd fie pdstratd ""-ii. Mare. 88 Vas.i iereiror lui Dumnezeu . 7.. 5 7 a p . de imputat cu atit mai virtos se cuvine a se osindi la clericirt. 2 6 . ( 5 . I V _ e c ..trepte.) ii CANONUL 4: (INFRINAREA CLERICILOTTDE LA SOTIE) TaustiL episopul Picenului^din provincia potentinei..Nimeni nu poate lucra impotriva pro- orocilor.echime(. fiind intunecate gi cu totul ascunse. 7 5 . 78 sin. I Neocep.Se hotdri.

2. sau grafierea penitenfilor' sau sfinlirea fecioarelor gi locurilor li bisericitor si nu se facd de qresbiteri. I I I e c .ir CANONUL 8: (CINE POATE PlRl PE CLERICI?) lj't ' Numidlu.Se hotirIgte ceea ce sfinfenia voastri crede de cuviinli si aproblm in chip necesar". gi apa.. episcopul Mazulitaniei zise: . 43 Cmtg. 73 Vm. 22 Ancira. 6. ce zicefi in pii"i"1a aceasta?.. 2. 17 sin.. . copi.Aprobd .. ( 5 2 A p . Neocez. (52 Ap.\Iredniciile voastre au auzit cele propuse de fratele gi conliturghisitolul nostru Fortunat. cu aprobarea episcopului.. VII ec. 3 Grig. .I e c .7. Mare. aceasta este p5rerea tuturor". care socotescci pot f[rd deosebire s[ pirasci pe pdrinli pi p9 ep!s.6 Grig. 73 sin. ce trebuie si hotirascd in privinla lui?" Episcopul Aureliu a rdspuns: . I ec. dupd dispozifia acestuil. 7 s i n .. Dar'dacd cineva se va dovedi cd face aceasta.. Tofi episcopii au rdspuns: . 7 6 s i n . 102 Trul. 43. 16 Cartg'.VII ec. ...Ne aducem aminte c5 la sinoadele linute mai inainte s-a hotirit ca Sfintul Mir. de Nisa) Se condamnd ldcomia si cdmAtdria' CANONUL 6: (SFINTIREA MARELUI MIR) Episcopul Fortunat zise: . 44 Cartg') Prin prezentul canon se interzic presbiterilor patru lucruri: pre- gdtirea sfintului gi Marelui Mir. pot fi absolvifi de pedepse Ei de presbiter. dacd episcopul iipseqte. rezervindu-se acestea numai pe sea- ma episcopilor. Mare.'6-t -Cartagina 44 Ap. 71.. nici nu este ingdduit presbiterului si impace pe cineva la liturghia publicS.. sI se primeascd-acegtia ori nu?" Episcopul Aureliu zise: ..Sint mulfi cu viefuire imo- raltr.. Zis-au tofi episcopii: . 1 9 s i n . 70 Trul. 2 Neocez.. 4 Laod".: ? sin. 48 Laocl.Daca cineva fiind in primejdie de moarte ar cere si se impace eu sfintele altare. impdrlagindu-i cu sfintele taine.Pregitirea Sfintului Mir'Si consacrarea fecioarelor si nu se faci de presbiter. c. 4 . 74. lipsind episcopul. sd impace pe cel ce este in pericol de moarte' aceastd rindu- ialtr trebuie si-o iniirim prin hotSrire mintuitoare". de Nisa) ln acest canon se admite o exceplie de la prevederile canonului prececlent. . 9 5 . consacrarea fecioarelor. CANONUL 7: (DEZLEGAREA CELOR CE SINT PE MOARTE) Episcopul Aureliu zise: .. c.Vas. 7 2 . 5 Grig. atunci este cu dreptate ca piesbiterul s[ intrebe pe episcop. tirnosirea bi- Iericilor Ei gralierea penitenlilor. stabilind cd peniten{ii in caz de moarte. 3 7 . 7 3 . 79 sin. I ec... I V e c .

g T r u l .e u "pi""op.er)isco- pul sdu. c 1\Iare) CAI{ONUL 11: (APELUL PRESBITERILOR OSINDITI 'DE. iAb crilg. 7 3 s i n . .. RIDICA DE UN ALT EPTSCOPsAU Pi-tEoT) . u'ul ca aeesta are datoria sd vesteasci ou "rrir"rrrii vecin5tate. acela incd impreund cu cei ce fug ae _se_puo* u fi risnu'zitor . si aducd separat rui Durnne""" "ur" er sfinte.IJ si. Episcopul Augrr-sri'1.cele propiir*'Ji"'fratele "f Alipiu sint necesarmente in conglisuitu ""-"r:iJi"ta rinduiara.4 Sarcl. c'mi'drie.l\g.reprezentanturpro'iucici Nurnidia zise:... .b." .I I e c . nbtarireu "unoni.. 9. 34 Tnil. 13A Cartg.i llrin ei si se. . ^ 3 7?. 6 . 6 sin. ( 1 1 ..episcopii au zis.- (31 Ap. din provinciaNumitriei. I4I. . sau presbiter.I V e c . S s i n . ca.tl prestritur.. . 7 5 A p . IV ec. 14. 5 2 . 1g sin.. il"i*t'. I-lI. 7 3 .{?_ CANONUL 9: (OSINDA PUSA DE UT\ EPISCOP -NU SI.acegtia asculti'tl lucrul.. .t 14 Sard. purtarea lui. 15. S Antiott.40-Laod. '248 9.. ! 3 4 _ .. 5 J A p .cel cb ai cleveti sd nu se primeasci. 10.. 6 9y"S. ..irr- .iid_ ' riceasc6..I e c . .....nGtrir zise: .ci ceea ce s6 nu.Oare sd nu se hotxrasci gi aceea c6 dacd r*u. 1 Ves... .'1J. A s.r.41. 8..e. Tofi. .l'.i-jr"ilo.42 Laict. 20 Antiolt. 11 Cartg.Se alrrobi din partea tututior((. s i n .' CANONUL 10: (PRESBITBRII OSINDITI SA NU MA\ FACA SCiJiJ Episcopul Alipiu.Daci 'reun prtrsbitcr ar fi osindit pentru 'ii. .r*rou de crtre episcopursdu propriu. rar de nu ar face aceasta. ziseri ceva ru.. | ..i'os sE ridice i"ir'"pir*pii: .. ar primi in comuniu"l pg_""i ce clupi merit"r "i"*.".n:.ie u"eeasi vinovifie.ide#: unul ca acelasd nu scape vileniiu..g ) t Z . 9 TeoJiI AJex.c r.. 7 2 . Z I s i n ..) Canoanele B. p4. upi. 16 sirt.. ori"ai"a"ast. I V e c .i din Biserici."opui""i.r.. t4. 4 ... Tofi episcopii ziqeri: .'EPI- SCOPI) .astfel spunefi ce se pare ciiagostei voastre?(...)" .ia ar socoti cE trebuie.iipace cu:.. o*i uii altar ar socoti sd ridice impotriva crettirigei li t *i"aJi*lii bi. ince'rnat iiina a* t""ii" a""fui"u.Jui Ior propriu.-U''Cattagina oare dragostea voastrr ca cei ce si't incurcafi in glas de acttzare impotriva pdrinfilor?'. .ir'Jr"iii s_c-qry _nepe<repsit..vefi file -dg cuviinfd sd hotdrifi ci daci vre-un episcop. 7. 3 sin.11 Antioh.fie.. 31..' . 1 1 . . t g . reprezentantrrl prorrinciei Nulnidia zise:. II ec.edou conrentariul la cirnoanelc lele. 6 ..13 Sarcl. IZg..t T T i r d .. III ec.

ar aduce lui . Episcopul Felix zise: .C€ zice sfinfia -vogt1{.rt"u primatuiui..i sd piardl locul sdu. episcopi se declarau nemultumiti.\NONUL 13: (ALDGEREA EPISCOPILOR) Episcopul Aureliu "i5s.. 9i anume f. 4.."Ju episcop (ceea ce sd nu se intlmple) ar cidea f' o""o invinovilire 9i apar multe piedici incit _ngise pgt aduna n. lo'" a" . intruni sinodul episcopilor dintr-o mitropolie in frunte cu. pe episcop "o por.i.. PRI]SBIT!- RUL DE 7' DIACONUI. 74..96.Sard'. $i-aaca vrettnul s-ar impotrivi intru- ceya rnirturisirii sau isciliturii sale. n""i aduni'tlu-s-e nrulfi episcopi sd hirotoneasca irei-episcoii. 73. 6 Sard. 13 Cartagina gimfindu-se. iar presbiterul de . VII ec'.34'I'rul. 49..o fi ". .5sin.. $i diaconul de trei". prcsbiterilor Ei diaconilor. acela se va lipsi pe sine insugi de cinste". .L sLn. (74 Ap. 23 Anti'Llt.4. ditt oti"aru loc ar fi.ase episcopi pentru judecarea piesbiierului Ei de trei episcoPi tru judecarea " diaconului.6Antioh'.u.I.ase episcopi . 3 sin. 31Ap.ec. vor hirotoni cop.1'8sin.mitroplo^itul pen- extra- tru a se institui in for de juclecatf. 74.. I ec.tui--"f1i.C-pol. 70. c{acdo.50 Cartg.IVec. acest for de in cazul ln care cei condamnali de buie inleies ntlmai ca for de recurs.ir..i de al siu. 5 sin. atttnci si se instituie un for orli.5.acestea?(' ca To(i episcopii ao respuns: . lV ec. 247 12. 12 Laod.Trebuie si tinern hotdririle date de noi sd rxmi- nu cumva primalii . . C. unul ca aceia sd se socoteascl anatema .I5 sin' I-II) Pdrintii instituie regula r:a in cazul osindirii unui presbiter.. I C-pol. 15' 20 Antioh. 73.luunui-'uparhii oarecare din nechibzuinti pe eprs- ne neglijalf. despre ... bagindu-se de seami ca nil cuml-a si aib5 pir6 dreapta impotriva episcopului.707Cartg') Pdrinlii stabilesc rinduiala ca atunei cind nu se poate. -privintra judecat5 tre- 1. 15.29 Cartg.) .t ca. 6 Gtng. (1 Ap. ca prin rnijiocirea acestorasd se impace lucrurile' CANONUL 1'2: (EPISCOPUL SE JUDECA DE 12.i fe"ind schismd impreuni cu oar"care.. 6 sin lI ec... e sin. s-ar despdrfi pe sine de comuniunea cu episcopul s6u.Dumrrezeu cele sfinte. DE 4 EPISCOPI (12 EPISCOPI SA-$I ALEAGA). 9 siyt !V'ec'.31. e- piscopul si trimitd cazul spre judecare 1a episcopii din vecindtate. sd se audieze tle ll episcopi.Potrivit celor hotarite la sinoadele din ve- c5irne propu.. 79.t aitt tZ episcopi pentru judecata episcoiruliti pen- de . atunci p""tiu "u u""l invino'd1it _si nu rdmind sub acuz6.. 74.-14.. 6.

. 6 sin. 15 Cartagina lntdrind hotdririle l-ugte.i . 1T sin. sd vinx un. tri"i "e Ie priveasci.."i'i" care unur qi_ar retracta hotdrirea luatd sd fie lipsit de cinste. ]ii. .i acesta inc5 se hotaiistJ.i lini locul sdu.... ci au judecat din dug- dar s_au -it.* s-ar pronunfa sentir._ iotu."p"ecum s-a spus mai sus.episcop in delegalie gi din cauza sdriciei pro- judece de 5 cpiscopi. . .i-a"lurta ra cere cri- minale.1 se reslernenteaz'' o situaliev rspeciald vLLrsrq a 4 stdrii cia Tripolitania. daci de la oarecari judecxtori bisericegti s-ar face apel Ia alfi ludec5tori biseri_ ce-sti cu putere mai mare. 9 sin.72. degi ar fi ^vor alege rinduifi.o ""i ce a cxror sentinfd se anuleazr. . ar .pentru ac"a"ta totdeauna ca si se fini departe de ace_ Iea .. II ec..in. In partea a dou. . il..ti. in cazul in care stdrile de fapt sint dc competentainstan{elor bisericesti. sau clerici...' ' (74 Ap.'roi"rr."ildintd a Bisericii. )tdrrr existente exr\l in provin- CANONUL 15: (PETRECERI OPRITE. si nu fie ing6duit-. t4 Sarct.i. '248 rl4. ec.:4. 6.. refuzi"a voi sd se disculpe in fafa judecdtoriilor Jume. JUDECATA LUMEASCA i SI CEA BISER. 2 g . 5. lS. 6 sin. se interzice copiilor clericilor de a participa ra spectacole. 1 4 S a r d .iai"ut-i. 62.i si nu mearg5 uncle sini (se audivorbe de huld.iit. ibZ_ec...54 taoci.-u sau presbiteri. 14.I-II) In prima partc..i s6 piardi r. vinciei. sau din patim5. :"a""aiJ"iu'uir""iceascd. p"o"us. Iar ca copiii iereilor nici si nu meargd. IV Antioh. . 75. iar in cele civile. craci.rdecdtoreqticivilc. prin can. SI. IV ec.i. 24.tinilor. II g s.15 Antioh. a acestui canon se interzice a face apel la in- stanlele j'. ... 73.9. JUDECATORI ALESI) De asemenea s-a hotdrit ca oricare dintre episcopi 'sau diaconi. 1 2 . I ec. ""-. intru nimic sd nu-i "ui"i"u"f. 6 1 .. 20.. Z0 Cartg. I ec.1Z.. fapt i'terzis dealtfel pentru toti creqtinii. iar dacd prin invoirea p5rfilor se judecitori. S'sin. g T .1 2 2 Cartg.ca.56 Trul.i vreo pricin5 criminalx ori civild.hi. privind alegerea qi hirotonirea episcopului. 14... r'a pierde cere ce ..5._<Iacd nu se poate dovedi mXnie. firegte sub pregedenfiaepiscopuluilui propriu. 5 sin.. 1 0 4 . sau cE prir. Ia spectacole rumegti. in scopul men_ finerii unei vieti morale conform cu ir-rvdfdi""u a".. impotriva cdruia . sir"ri. 4 f ec.ilid". CANO]\TUL 14: (PREOTUL SE JUDECA DE 5 EPISCOPI IAR DIA_ CONUL DE 3) Asijderea s-a hot5rit ca din Triporitania. parinlii'rt"tld . s-a oprit incd Si tuturor cre.... mai pufini decit cei .rfain favorul lui. (74'Ap.ICEASCA.. de va vrea sd-.-96. diaconur ca presbiterul de acolo sd se at s.

74. se stabile. ca la virsta junefiei. .I e c . s-a aplicat numai in Biserica din Africa. c. $i diaconii sd nu se hirotoneascXinainte de 25 ani.. Astfel. Apoi citefii.i. Mare. 8 3 A p . STAREA CIULA A crTETrLoR. 96. daci imprumuti bani.turor episcopilor. Apadar. s5 pri- meascd banii sii inapoi. iar dacd va imprumuta. ajungind la virsta junefii. Asemenea s-a hot[rit ca clericul.te ca episcopii.. NICI BOTEAZA. s5 aibi pe propriul siu primat. Regula generald impusa prin canonul 26 Ap. . de Nisa. 6 .3 . 77 sin. CANONUL 17: (MITROPOLIILE DIN AFRICA DE NORD) S-a hotirit ca Mauritania Sitifensis.sfiind lui Dumnezeu. 9 . 7 7 s i n . deosebit de primatul provinciei Numidia' de la care din sinod s-a despdrfit. si fie silifi sau a se cisd- tori. 4 L a o d ' . .) : Reglementeazi situatia ivitd in urma reorganizdrii politice a A- fricii. presbiterii gi diaconii sE nu se faci arenda. 7 0 . cei ce-i hirotonesc mai inainte si le puni in urechi cele hotdrite de sinoade. 3 3 T n t I . cind organizarea administrativd a Bisericii se impunea sd. 2 0 . 89. sau a face figiduinfd de infrinare. . 5 7 . 6 Grig.16-18 Cartagina 245 CANONUL 16: (TNDELETNICIRI OPRITE.. osta. sub altd form6. .te ca $i noua provincie Mauritania Sitifensis sd-qi aiba un prim ierarh aI sdu. 4 4 . VIRSTA CANONiCA A DIACONTLOR) Agijderea se hotir5.ur- meze organizdiii politice. Dar nici citefii sI nu se inchine citre popor ( 5 . MORTII NU SE CU- MINECA. 1 3 . 69 Vas. pentru depirtarea prea mare i s-a admis. se incurcd pe sine in lucruri lume. cANoNuL 18: (HIROTONIA CLERICILOR. sau sd facd fdgiduin{d de infrinare pe toatd via{a. I-Il. precum a cerut. V I I e c . 126 Cartg. . nici s5-pi agoniseascd hrana din vreun Iucru rusinos sau. sau arlministratori. 127 Cartg. 7 4 s i n . cu inlelegerea tuturor primafilor din Africa .I V e c .Nimeni. 8 7 .i cu a tu. .) Norma referitoare la obligalia cite{ilor. necinstit. 7 5 s i n . sau si se cdsitoreascd. era cd acegtia se puteau cisdtori cind voiau. sI pri- measci cit a dat.. 2 6 .5 ' 25. 7 4 . (6 sin. 7 0 A n c i r a . hirotonindu-se episcopu!.I ec.ti". L 0 . clci sint datori a avea in vedere cele scrise: . SINOADELE EXARHALE DIN AFRICA) ' Agijderea s-a hotdrit ca. ori clericul. 6 . ca nu culnva lucrind impotriva hotlririlor sinodului sd se cdiasc[. . 7 .

liirt1u de dezvir:o- vEfire -in cuprinsul altei luni. pentru ca sinodul intrrrnit sE poatd avea deplinE arrtoritate '(37 Ap. acuzatorul trebuie sE inainteze rrira Ia (cniseopii) cei ce sint.- n9d. dar dupi a tloua lunx sd nu mai fie in comuniune.i constrin- gdtoare. *no.. . .e cayZ!. In partea a cloua se interzice darea lmpirtirsaniei trupurilor moarte ea gi botezul acc.i cel ce este nirit nici de la comuniune si rru se lipseas- ci' fird numai daei clremat fiind plin serisori spre a da r5spuns Ia"iucle- fu.Aici in partea ultirni se men{ioncazd ci.) In prezentul canon se . Daed ar ardta insd eI oarecare pricini adevrrate . rar daci nu . I ec.J sr?re a rrspunde impotriva celor ce s-au atlus contra lui drept acrrze. dar trupurile morfilor nu pot nici a lua.. """r.77.. nici-a minca gi ca presbiterii s[ nu boteze din negtiinfi pe cei ce au murit deja. Dar pirisul lui. 7g sin IV ec. s-ar prczenta Ia iiua hotiriti.. CANONUL 19: (RINDUIALA (PFTOCEDURA)JUDECARII EPI- scoPrloR AFRTCANI) Episcopul Aureliu zise: . .general sd se intruneasei in viitor nu'mai atunci cind era necesar. 3. VII ec..Daci vreunul dintre episcopi cstc pirit.r'a voi sE se prezinte in fafa sinoclului anual general. rnincafi".^ .capitala la cartagina s_dse intrune-"ascdin fiecare an. $i ca la acest sinod fiecare eparhie sd delege ce) pu{in doi reprezentanii'plus -t*"i1:::1ara aceastase va .I celor alegi a-l judeca. nici in parohie.sE aibf..'nain""o.. nicidecurn' nu.^ se va judeca cd el insusi a rostit impotriva sa hotdrire de osindire. Cici s-a scris: . daci insd pirigul ar lipsi ur"rn"i-* .atrage atenfia presbiterilor de a ol:serva in tot cursul vielii cele ce au primit ca invrtdturi cu ocazia hirotoni- sirii. 20 Antioh. 73. sI se convoace in fiecare an pentru pricinile bisericesti. p.95 Cartg. Drept aceea si se intireasci in acest sinod ca potrivit celor hoti- rite Ia Niceea. pind ce nu se va dovetli curat.. 230 l9 Cartagina ' Tot aSa sa hotdrit sd nu se dea Euharistia trupurilor celor morfi. po_trivit rinduielii stabilite la Niceea -sinodul general al Africii procon- sttlare cu.nicidecum si nu se lipseasci de comuniune.stora.r. imprrnindu-se obliqatia ca sinodul... ca rnrcar acolo sd se rezoll. nSipe timpul.. 76. in care este afarr Ae comnrtiun". ". adrl5 in termen de o lun5.Luati. 9.Iui. care iI impiedici de a se infnfi..I s. care de multe ori se intirzie spre pieirea poporului. sin.e nu se im- pdrtdpeasci nici in biserica sa. dac5 nicicind nu a absentat in zilele in "are i-a dezbitut afacerea. de Ia ziua in care s-ar dovedi cd a primii scrisorile.: 8. la care sinod topi cei ce lin primele scaune ale eparhiilor sx trimitd clin sinoadele ior gpiscopi reprezentanli pe doi sau gi pe cifi vor alege.in fliltea provinciei lui. g.

9. atunci. (38. '' "' (34..tii din bunurile lor.) Canunul cuprinde trei pdrfi 9i expune in general procedura jude- cdtoreascd.iV ec. de ar putea dovedi ci la termen a absentat nu pentru cd nu a voit.. 4 0 L a o d . 132Cartg. 7 2 .I-II. 1 5 .IV cc. sE nu introducd acelora in prietate nirric prin dona.) Interzice copiilor clericilor de a se cisitr:ri cu eretic Ei pngin. ci pentru cd nU a putut sd se prezinte. cici este clar.22 sin. precum s-a zis.conului.ccrcetlrilor 9i a persoanelor. sau diaconii. sau clericii. 7 5 . O sitt. insi pentrtt cele bisericegti". . diaconilor qi a celorlaifi clerici...i-ar eere cei pirifi.'?il'+22: Cartagina 251 du-se. adicd gase la caurzapresbiterului.) ln acest eanon se expune procedura pentru judecarea presbite- rilor. ' (14 Ap. iar cauzele celor- talgi clerici le va cerceta pi solufiona gi singur episcopul locului. decit numai dacd ar vrea sd aclioneze .i.40 Aqt. r-l CANONUL 20: (RINDUIALA (PROCEDURA) JUDECARII PNES- BITERILOR..'Il ec.15 Cartg.-. dar a$a ca sd nu i se ia lui putin{a susfinerii acuzirii. nicidecu. ' 4S a r c t . pdstrindu-se intre acuzatori . Antioh.m.conformd Ei prevederilor canonultsi 74 Ap'. 7 0 . 37. . 73 sin. imprlund cu acegtia 9i episcopul propriu al celor pirifi'-va cer- ceta priciniie lor. pe care . 7 7 .4 Antioh. 130. Pi _trei la cea a dia- . 2 ' 0A n t i o h .37 Laod. cX introdu- sE fiind aciiunea inaintea judecElii episcopilor.. piri. 5 9 . reintegrindu-se episcopul in cornuniune. 70. 77.ec: 8 Trul'. lV.. 81 Cartg.1 2 8 ' 129. CANONUL 22: (CLERUL SA NU DEA (SPOREASCA) NINTIC (lN PROPRIETATEA) NBCRESTINILOR $I ERETICILOR) Episcopii.72 TruI.) . 27 sin. pentru cazul cind rtn episcopeste pus sub bcuzare. CANONUL 27: (ESTE OPRITA CASATORIA CU NECRE$TINI $I ERBTICI) :-. completindu-se mai ina- inte nuln[rul legal al episcopilor ale..pgntru afacerea sa prqpric.. dacd pirigul s-a prihdnit. .ul insupi se va lepicla de comuniune. Agijderea s-a hot5rit ca copiii clericilor sd nu se cisdtoreasca cu pdgin sau cu eretic. 72. 79.. DIACONILOR SI A ALTOR CLERICI) IlacS se vor piri presbiterii.8. Aler. (4 sin... a. atunci nu ie va primi la acuzare. 9 sin.IV ec. I Teof. 74.. 35 Trul. 1 0 7 . a termenilor. 74 Ap..si plrili -aceea$irindulati a zilelor. din locurile invecinate. 7 0 4 ..

r. deoareee noi de Ia P5rinfi am primit sa Ie citim in Bserici . Isus qlJul Navi. 14 epistore ale lui pavet. rov. Tovit.sei lui loari. De observat cd in privinfa "a"iiio" sfintei scrip_ turi.. 23.ricu'-lo. constituie o particularitate a Bisericii din Africa.va di gi scrisoarea'de recomandare...op. feremia. o Cirte a Apocalip. dou5 ceili Ezdra. Tobie.. Mare cte'pre stirbdtori: Grig.pe care. fsaia. tar aceasta se face cunoscut fratelui gi conritrrghisitorului nostru Bonifaciu.. la impdrat sau ra episcopul Rorr^ei..doua L'ege. f5rd nunrai cu hotdrirea episcopului propriu aI seaunului celui dintii din fi""are eparhie. Estir. gg. . sau de recomanhur".primite in calitate de cirfi "uro. "".gt.ta. CANONUL 24: (CANONUL CARTILOR SFINTEI SCRIPfURI) Asijderea s-a hotdrit cx afard de scripturile canonice nimic sI nu se citeascx in Biserici sub numere cle dirrnnezeie'ti Scripturi. 9i Iudit. patru cirfi ale im_ pdrafilor' doud cirfi Par'alipomena.) Prin acest canon sinodul stabileEte rinduiala ca epscopii africani s5-nu meargd la Roma.pri intirirea *"r""f"i-f.. trei..t_ nului edr{ilor sfinte din biserica latind."ii--pat*" Evinghelii. Iegirea.Nu cdr{ile Ma_ cabeilor. 11 Antioh.. o calte_ a Faptelor Apostolilor. a. tntretepciu- _ nea fiului lui sirach (Ecclesiarh. dar sint ye1!io1at9: Infelepciunea lui soi-o*o._l? cdrfi ale. ca-re sint.ul). fL (60. $i Biserica ortodoxd le enumerd intre cirtile canonice erleTestarrentului. consemnarea aceasta. 'u"*rt"". despre cdrlile sf .ui Petru. Zg. 73 sin.. psaltirea..decit cu in- voirea mitropolitului care. adicd de nur va lua mai ales de ra insu. (33 Ap.. fudit. .ale Apostolului roan.i primatul .rr. Iezechil. Daniil. "itt"i "a4i ale lui So_ !oT. Rut. gi celor- Ialfi episcopi din acele pdrti.-prorocilor. Amfilohiu crespreac:6ieist" cartil In canon se enumerd cdrfile Vechiului restament vrednice sd se citeascd in Bisericd. Atanasie _c. ceea ce se zice scrisoare de trimitere formald. croui el postolul. 705Cartg. una a Apostolului luda.IV ee.-ale Noului Te.espunde . sau canonul acesta al cdrfilor Vechiului res- tament.Pdrintii interzic creqtinilor si facd acte de donafie pe searna e- terodocEilor CANONIJL 23: @PTSCoPII AFRICANI SA NU MEARGA LA ROMA DECIT CU CARTI CANONICE) _ Asemenea episcopii sE nu c5ldtoreascapeste mare. adicd patru din cdrtile .ri "j" lacob. Leviticul. 24 Cafiagina . una a apoitot. cu semndturd qi gtampild.rt. sint mentrionate . scripturi. Judecitorii.ae trimitere sau formald.. 9? loqa. lai 'Nunerii. scripturile canonice sint acestea: Facerea. 85 Ap. Teol.

i infrineze de la sofii la timpuri anu- mite. 26 Cartagina 253 Menfionarea acestor cdrfi in acest canon trebuie sd o ln{eiegem in sensul cd toate aceste cdrfi.) Prin acest canon se impune gi ipodiaconilor sd se relind de la relaliile sexuale cind se pregdtesc pentru sfintele Taine (vezi gi can. care se ating de Sfintele Taine cit . $i dacS un bun bisericesc nu ar avea venituri . 13 Tim AIer. 2 Chiril Aler.88 Vos. 78 sin. Sinodul intreg a zis: . 26 sin. 6...)... propun ceea ce s-a intirit la diferite sinoade ca atit ipodiaconii.'17. 8 Neocez. incit sE nu se poati sfitui inainte de a vinde atunci episcopul sd cheme spre mdrturie mdcar pe cei invecinafi. deoarece s-a adus spre dezbatere chestiunea despre infrinarea unor clerici de la sofiile lor. 24. 74 sin. (5. : CANONUL 26: (NUMAI SINODUL POATE IIOTARI INSTRAI- NAREA AVERII BISERICE$Ti) Agijderea s-a hotdrit ca nimeni si nu vindi averea bisericeasci. 13 VI ec. 40. 77. 4 Cartg. cit gi pe cele necanonce ale Sfintei Scripturi.. ca sI fie ca gi cum nu le-ar avea. si se . ceea ce de nu va face atunci vinzdtorul se va arita vinovat inaintea lui Dumnezeu . Rinduiala biserceascd permite gi chiar reconandd ca oamenii piogi si citeascd atit carfile strict canonce. 5L Ap. 5. 70 Cartg. 75 Ancira. ceea ce de nu vor face. cu excepfia citefilor.. 26. IV ec. dacd folosirea lol era permisA. iar ceilalfi clerici si nu se constringl la aceasta.30 Tru!. 27. prin canon se permit a se citi in Bi- sericS.. avind grijl si arate sinodului toate imprejurdrile intimplate bisericii lui.i a sinodului gi strSin de demni- tatea sa proprie.i diaconii $i presbiterii.. 3 sin. VII ec.).In- tirim cele propuse dupi cuviin!5 de sfinfenia Voastrd..25. fiind sfinte . 85 Ap. vrednice cte cinstire qi sfinte.) . I ec. Mare. 41.. 72. 72. 5. decit numai la virstd inaintat6". 49 TruI. (38. 35. se vor scoate din slujba bisericeascd.i plScute lui Dumnezeu((. dar pi episcopii. CANONUL 25:' (INFRINAREA CLERICILOR DE LA SOTII) Episcopul Aureliu a zis: . 73 Ap. aceasta sI se arate celui ce std in fruntea acelei eparhii pi impreuni cu numlrul hotirit al episcopilor si se hotdrasci ce este de ficut. fiind cdrfi bune qi instructive (vezi gi can. 4. 1"3. Vil ec. 72... 33 Cartg. 39. .Prea venerafi frafi. Iar dac5 ar sili o nevoie atit de rnare a Bisericii. 24. IV ec. 25 Antioh.. 7. 1 3 sin. 4 Gang. c. 3. Aler. 19 Ancira. 1 0 Teof. 11.i o nevoie mare ar sili. 35.

pil" .fri"t] ". (6 sin.3.episcopuluilocuiui dul general condus de mifroporitul primat "a ini6nli'a"'"p"r... disciprinare gi de . a averilor care nu sint rentabile gi indicd procedtrra de urmat.urui episc6pito" "nici"i cooptafi la cererea inculpaturui a episcopilor cu invoirea. si nu se primeascd in comuniune in Africa..t""-u"". '9 qr .ri.20.tumijT cu judecdt'riile episcopilor lor. ori diaconii. tI. .._r. ie inainteze in treapta clerului ea celor ce s-au botezat din nou. 27 Trut. " dului eparhiei locului. c.\TBi " Asemenea s-a hotirit ci daci presbiterii. IZ. 28 Cartagina _ Prin acest canon ca qi prin numeroase alte canoane s-a stabilit rinduiala cd nimeni nu are voie-sd vindd averea bisericeascd Prin derogare..."li vof ..iil pri"inia-epis- copilor.125Cartg.) stabilegte ordinea ierarhicd a instanfelor.47. ci cd cei ce s-au curifat de pdcale p"i" p. 57 Vas. au"a ttr ar'ti mur-.i"ai"ia (ceea ce-se numegte botezare) sint acu_mc'ra{i de pdcate..i. admit vinzarea in caz de necesitate urgentS.32..cei ce nu respectd aceastd ierarhie gi fac apel ta Roma . prin urmare daci'ctriar-q" diilf.*urt-e ori.^riiciodatd nu mai poate inaupli"i-"1-: serviciu in calitate de preot. sr nu apereze la judecitoriile de.epid-p. nici s6 nu li ie dea voie sb trrociiesc. t0. li..68 Ap. CANONUL 27: (pOCATNTA CLERULUT CAZUT iN pAC. ci Ia primafii eparhiilor proprii. . 27. g sin. ... IV ec. 4g Cartg. s-ar dovedi vreodatd in vreun pdcat-mai greu.. care trebuie sd-i inliture din slujbe.roi (25.ca celor ce s-au botezat din nou". 105. CANONUL 28: (AUTOCEFALIA BISERICILOR DIN AFRIqA) Apijderea s-a. preeum s-a hotdrit ae.'.i..-..riii_ iudc- cata in Biserica Africii Ei anume: instanta'. rar cei ce vor apela Ia judecdtoriile de pu.hotdrit ca p_resbiterii ri diaconii si ceilarfi clerici inferiorl in pricinile ce re au. pdrin{ii de la cartagina..ii Ie vor rezolva epjscopii cei chLmafi episcopului propriu.se scot din comuniune. si sino_ . . fiina i"to"-ui ca gi cei ce s-au botezat din nou. Expresia . I singd. atunci s5-i asculte episcopii i""u"iriuiiii cete dintre din_ '"orrimie-i"t"r . 4 Antioh. nu trebuie infereasd ci se repeti botezul.o*ti si apeleze pi de Ia dingii. In spe{d clericii catLrisiii nu se mai po! reprimi in cler. de nimenea.' 23. Mare) l Prin accst canon se instituie rinduiala ca cel ce a fost odatr lepal caterisit din treapta -ierarhici. 14. Il ec. sd nu -se puni asupra lor miinire ca peste cei ce se oui "a peste laicii credincio$i. adicd in starea imeaiat aupa rroi"i..

255 29-32 Cartagina CANONUL 2e'lCEr AFURiSITI NiJ SE CUMINECA) . -CANoNTJLSZ:(AVEREAAGoNISITAopCLERICI(AGONISEALA DE DUPA INTRAREA IN CI-ER BSTE A BIStrRICII)) Agijderea 'c-are s-a hot[rit ca episcopii.IIec. (3g.15.easci inainte de a fi ascultat. dac5 oarecare dintre clerici . I nn' IV ee.i 18 Ancira. 14 Sarct.i aleagi un loc deaproape. care pentru oarecare pricini constringi- toare afe bisericilor'Ior ar vrea s6-l inalfe la dem-nitatea mai mare in sd biserica lor. daci promovati .4. 55 Ap.rr*ui" lor. .70..72. sau acuzatorul.. se vor despuia gi de slujba ce o indeplinesc in treapta in care se gdsesc.i diaconi n-u . dac6 in timpul excomunicdrii sale. ar indrizni sd se irnpdrtd. Cei ce refuzd ascultare. chiar fdrd voia acestora.L9.J. . 15 sin. Nlare) lnterzice irrlpartiqirea celor excomunica{i' CANONUL 30: (ALEGEREA LOCULUI DE JUDECATA) A.tarini. .Iec.78Trul'. undc se va rezolva cauT'a.. 10. n-au avut nimic. 34 Trul'. 77 Sard') Se instituie norlna cd cei impricinati igi pot alege locul de judecatd' CANONUL 31: (CLERiCII NU SE POT IMPOTRiVI TNAINTARII LOR) Tot aga s-a hotdrit ca. (28Ap.i-ar cumpara pe timpui episcopatutui sau clericatului lor. Agijderea sinodul intreg a hotSrit ca cel ce pentru lenevirea sa a fost excomunicat. sI nu mai slujeasci nici in treapta din care n-a vrut ias5. s-ar teme de vreo violenfd a rnulfirnii inCr5z.88 Va. sd se considere ca gi cind gi-ar fi insu.ijtlerea s-a hotarit ca acuzatul. presbiterii. sau orice fei de cleric. daci in locul unde estl cel ce acuzd. la care nu-i va fi cu gleutate si aclucd martori.77. sau oricare clerici.Vti ec.23sin'IVec.4.5.sau orice fel de mopii p" .-u" . (75Ap.it ?runurile Dom- . fiind. 3 Antioh.-- nete.29sin'IVec.s.Iec.. diaconii.16sin.6sin.15Antioh'.5sin. 57 Laod'. acela sd se juclece cX insupi a adus asupra sa hot6rire de condamnare.65 Cartg.c. 89 Vas' c' Mare) se instituie norrna ci episcopul are dreptul s5 promoveze pe cle- ricii sdi la trepte mai inalte. sa-..20. sau episcopi..tpurr" episcopilor loi. 5.

sd se facd cunoscutd stabilitd conform hotd- ginei de cdtre Biserica din AlexandrL.iui"i"tu altd _cale particulard episcopul . 22 sin.. _poate sa.a a-iip". de. ZS Antioh. 81 Cartg. de ase_ menea nici episcopilor nu Ie este ingiduit s6 vindd mogii fdrr .'sa 1*a se judece ca nigte netrebnici.r. 106 Cartg. 24. 1 ""rii"a nici o nevoie. daci nu cumva admoniafi fiind le-ar restitui Bisericii.il dupi ..S L . ? sin' II ec'. T s i n . mai cu seami Iar daci din ddruirea cuiva. . 11 Trut.* . (4. 7 . le-ar reveni ceva in proprietatei lor. CANONUL 34: (pAgTrLE tN BrsERrcA AFRTCII) ' . . 256 33._scurt articol. nici sd se adauge.64.clerului. . in care episco- au rost consacrafi. 23. averea bisericeascd.lega1d. sau din mogtenirea rudelor.'I-II) Pdrintii fdcind deosebire intre averea bisericii qi cularr a. cu aceea sd faci dfit . .71 A p . 37. alcdtuit din cere hotdrite la sinodul din Iponia socotim si.). 40. gg Ap..i.. I I e c . 7. . rco JJitfj' Se. 7 31r Carte.stabilegte regula ca data sfintelor pagti ririlor sinodului I ec. afarr de aceea ca ziua sfintero" paiti-"e'se"-publice pul sinodului'. 3 g L a o d . 34 Carfagina nului.2T Ci... g ? .nu "" -oaiii"u nimic.) . 38.70. ca qi intre averea personard averea parti- .j clis_ u. se intdregte de a nu se instriina ^rind-uiala A se vedea gi can. . moEtenitd Ei acumulatd I in timpul serviciului. 47.cea cigtigatd din urma-venilurilbr din servi^cii nu poate ins.^ celor crin provincia carta_ o"ur6-riioirii. ._dispune ci de averea cigtigatd <l prin mogtenire sau '"r. t 7 T r u t . 22..ne' gi^se impune sr o transmitd Bisericii. Z stn. IV ec.stirea sinodufui.26. fiindcd exrsta gi-ar fi insugit bunurile Domnului.ri general care s e { i n e a d e o b i c e i i n l u n a a u g u s t ' ( c a n . Deci ale'Bisericii.i.. fiind nevrednici de demnitatea bisericeasci.Ap.23. sau presbiterilor lor.fa lor.rn acest..Z 3 . Dar dac6 ar voi sr le retragi chi_ar-gidupi ce le-au oferii t"-d"a nis"ri"ii). 38...31. nici-episcopului nu-i este ieitat si abuzeze de averea inscrisa in regis- tru bisericesc.3s Lacid. bdnuiala cd CANONUL33:(PASTRAREA AVtrRrrBrsERrcBgTr) Tot astfel s-a hotErit_cq-presbiterii s6 nu vindd f6r6 gtirea pilor lor vreun lucru de-al BiSericii..pniscop-ul Epigoniu zise: . in tim- 70' 77 Ap. (7. 35 Trul.

adici piine pi t vin amestecat cu api. 4 . Celibatarismul incd nu s-a generalizat in apus ta vremea sinodului (417). 127. pdrintii dispun ca Ia altar pentru cele sfinte sd nu se aducd decit numai biine qi vin amestecat cu apd. 32. l S s r .. 1 7 . pentru ca si se deosebeasci de taina Trupului pi Singelui Dom- nuilui. drept garanfie.i din griu.-a copiilor.3 . ..independenfi {sui juris) emancipare. iar lapte.de I { emancipa{iune a celor de sub puterea pdrinteascd. decit cea din struguri . miere numai la data clnd se boteaz[ pruncii. precum se obipnuiegte. se vor- begte de copiii episcopilor Ei clericilor ne face dovada cd ace'stia erau cisdtori{i qi nu celibi. PRINOASE) La cele sfinte nimic mai mult si nu se aduci decit trupul gi sin. . precum gi insugi Domnul a predanisit. 88 Vas.face.I V e c . 7 5 G a n g . 5. i 1 9 A i c i r a .) Respectind prevederile canonului 3 AP.27. :. 2 6 .si lor. 3 0 T r u l ' . s5 se aduc6. S s i n . decit dac6 s-ar incredinfa de moravurile ii viista ioi. presbiterii. Ei aie canonului 32 Trulan. ci sd facd acest act numai atunci cincl sint incredinfali cd. 7 2 . V I I e c .cum suslin teologii apuseni. c.73 Tim. $i diaconii si nU se hirotoneasci inainte de ar face creptini ortodocai pe tofi cei din casele lor.. 35-3? Cartagina CANONUL 35: (COPIII CLERICILOR (EMANCIPARE)) Episcopii -pringi clericii sd nu lase pe fiii lor a se. sau de miere sau de lapte. 5 .123Cartg') Se impune ca o condi{ie pentru intrarea in cler. CANONUL 36: (!'AMILIILE CI-ERICILOR TREBUIE SA FiE cRESTINE) Dpiscopii.