Bài tập_Bài giải mẫu Bài 1 : Bài tập chỉnh bút toán do sai sót Trong quaù trình

kieåm toaùn BCTC nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31/12/2009 cuûa coâng ty XYZ, KTV ghi nhaän moät soá tình hình sau, haõy ñöa ra buùt toaùn ñieàu chænh caàn thieát cho töøng tröôøng hôïp, giaû söû caùc soá tieàn lieân quan ñeàu ñöôïc xem laø troïng yeáu. (chæ ñöa ra buùt toaùn ñieàu chænh ban ñaàu, khoâng caàn thöïc hieän vieäc ñieàu chænh toång hôïp treân caùc BCTC hay tính toaùn laïi thueá TNDN) 1. Ñôn vò ñaõ khoâng ghi nhaän moät khoaûn chi phí laõi vay ngaân haøng cuûa thaùng 12/2009 laø 30 trieäu ñoàng vaøo soå saùch keá toaùn vaø baùo caùo taøi chính naêm 2009 maø chæ ghi cheùp khi thöïc thanh toaùn soá naøy vaøo giöõa thaùng 1/2010.
2. Moät loâ haøng mua ngaøy 28/12/2009 ñaõ hoaøn taát thuû

tuïc mua, chuyeån giao quyeàn sôû höõu vaø nhaän haøng taïi kho ngöôøi baùn nhöng veà ñeán kho ñôn vò vaøo 3/1/2010. Hoùa ñôn mua haøng ghi ngaøy 28/12/2009. Hóa đơn đã về đơn vị ngày 28/12/2009. Ñôn vò khoâng ghi nhaän nghieäp vuï naøy vaøo naêm 2009. Giaù trò loâ haøng laø 100 trieäu (chöa coù VAT), thueá suaát VAT 10%, ñeán thôøi ñieåm 31/12/2009 ñôn vò chöa traû tieàn cho ngöôøi baùn. Bài 2 : Cơ sở dẫn liệu Khi thu thập bằng chứng kiểm toán đối với khoản mục “ Tiền và tương đương tiền’’ trên BCTC cần thỏa mãn những cơ sở dẫn liệu nào ? Bài giải

000 .……………………………. ..000.000. ……………………….000 Nợ TK 133 10. Nợ TK 151 100.Bài 1 : Câu 1: Điều chỉnh tăng chí phí lãi vay ngân hàng số tiền 30 triệu cho năm 2009 : Nợ TK 635 Có TK 335 30.000 Có TK 331 Bài 2 : Khi kiểm toán khoản mục ‘tiền và tương đương tiền’ cần phải thỏa mãn cơ sở dẫn liệu: Hiện hữu: Đảm bảo các khoản tiền và tương đương tiền là có thực Quyền : Các khoản tiền và tương đương tiền thuộc quyền sở hữu của DN Đầy đủ: Các khoàn tiền và tương đương tiền được hạch toán và đánh giá đầy đủ Ghi chép chính xác : Tiền và các khoản tương đương tiền được ghi nhận đúng khoản mục và về mặt số học Trình bày và công bố: Tiền và các khoản tương đương tiền được trình bày trên BCTC phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.000.000 30.cần phải thỏa mãn những cơ sở dẫn liệu nào? Trình bày cụ thể từng cơ sở dẫn liệu 110.000 Câu 2 : Bổ sung nghiệp vụ mua hàng vào năm 2009.000.. Phần bài tập sinh viên tự làm và nộp lại: Bài 1: Cơ sở dẫn liệu Câu 1: Khi kiểm toán khoản mục “ Hàng tồn kho’’.000.

000 Biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% . Bài 3: Trong quaù trình kieåm toaùn BCTC nieân ñoä keát thuùc ngaøy 31/12/2010 cuûa coâng ty XYZ. và trình bày sự ảnh hưởng trên BCTC.000 b) Đơn vị ghi nhận một khoản doanh thu bán hàng của năm 2011 vào danh thu bán hàng năm nay.000. Số tiền là 50.Câu 2: Khi kiểm toán khoản mục “ Chi Phí trả trước và tài sản ngắn hạn khác’’( Bao gồm: các TK : 141. giaû söû caùc soá tieàn lieân quan ñeàu ñöôïc xem laø troïng yeáu a) Đơn vị chưa kết chuyển khoản chi phí trả trước ngắn hạn (Bộ phận bán hàng) của năm 2010 một khoản tiền là 20.144…) Cần phải thỏa mãn những cơ sở dẫn liệu nào? Trình bày cụ thể từng cơ sở dẫn liệu.142. haõy ñöa ra buùt toaùn ñieàu chænh caàn thieát cho töøng tröôøng hôïp.000. KTV ghi nhaän moät soá tình hình sau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful