You are on page 1of 30
RURALNIRURALNI RAZVOJRAZVOJ ZelenoZeleno--žžutiuti geografskigeografski klasteriklasteri BoraBora NUTSNUTS 55
RURALNIRURALNI
RAZVOJRAZVOJ
ZelenoZeleno--žžutiuti
geografskigeografski
klasteriklasteri BoraBora
NUTSNUTS 55
RURALNIRURALNI RAZVOJRAZVOJ AktivnostiAktivnosti ** RuralniRuralni razvojrazvoj predstavljapredstavlja dovoljnodovoljno
RURALNIRURALNI RAZVOJRAZVOJ
AktivnostiAktivnosti
** RuralniRuralni razvojrazvoj predstavljapredstavlja dovoljnodovoljno aktivnosti,aktivnosti, uslugausluga ii dodatnidodatnihh
sadrsadržžaja,aja, kojekoje organizujeorganizuje ruralnoruralno domadomaććinstvoinstvo nana svomsvom porodiporodiččnomnom
poseduposedu uzuz podrpodršškuku lokalnelokalne zajednice,zajednice, uu ciljucilju privlaprivlaččenjaenja zainteresovanihzainteresovanih
turistaturista ii stvaranjastvaranja dodatnogdodatnog prihoda.prihoda. TuristiTurističčkeke ponudeponude sese odnoseodnose na:na:
seoskeseoske sredine,sredine, termalnetermalne izvore,izvore, rekereke ii jezera,jezera, pripri ččemuemu sese gostimagostima
prezentujeprezentuje tradicionalnatradicionalna gostoljubivostgostoljubivost ii žživotneivotne vrednostivrednosti lokalnelokalne
zajednice.zajednice.
** RuralniRuralni razvojrazvoj predstavljapredstavlja aktivnostaktivnost ekonomsakogekonomsakog razvojarazvoja ii ooččuvanjauvanja
prirodnihprirodnih resursaresursa lokalnelokalne zajednice.zajednice. DanasDanas susu izrazitoizrazito poznatepoznate tturistiurističčkeke
ruralneruralne destinacijedestinacije EUEU uu Francuskoj,Francuskoj, AustrijiAustriji ii Italiji.Italiji.
RURALNIRURALNI RAZVOJRAZVOJ PromocijaPromocija ii afirmacijaafirmacija RuralniRuralni razvojrazvoj promovipromoviššee
RURALNIRURALNI RAZVOJRAZVOJ
PromocijaPromocija ii afirmacijaafirmacija
RuralniRuralni razvojrazvoj promovipromoviššee ii afirmiafirmiššee razlirazliččiteite oblikeoblike turistiturističčkihkih aktivnosti:aktivnosti:
** Agroturizam,Agroturizam, seoskaseoska domadomaććinstvainstva ii farmefarme nana kojimakojima turistituristi posmatrajuposmatraju
ii uuččestvujuestvuju uu tradicionalnimtradicionalnim poljoprivrednimpoljoprivrednim radnjama,radnjama,
** RekreacijuRekreaciju ii odmorodmor uu prirodnomprirodnom ambijentuambijentu (lov,(lov, ribolov,ribolov, jahanje,jahanje,
biciklizam,biciklizam, planinarenje,planinarenje, pepeššaaččenje,enje, splavarenje,splavarenje, skijanje
),skijanje
),
** EkoEko turizamturizam ii zazašštitutitu prirodnihprirodnih resursa,resursa,
** RuralniRuralni ambijentambijent (autenti(autentiččnostnost tradicionalnogtradicionalnog seoskogseoskog nanaččinaina žživota),ivota),
** KulturnoKulturno tradicionalnitradicionalni turizamturizam (etno(etno kultura,kultura, istorija,istorija, arheologarheologijaija ii
ostaleostale socijalnesocijalne ii drudrušštvenetvene karakteristikekarakteristike ruralnogruralnog podrupodruččja),ja),
** KombinovaniKombinovani oblicioblici turizmaturizma sasa posebnimposebnim interesovanjimainteresovanjima (dogadjaj(dogadjajii
ii festivali
).festivali
).
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM SezonskeSezonske aktivnostiaktivnosti RuralniRuralni turizamturizam predstavljapredstavlja
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM
SezonskeSezonske aktivnostiaktivnosti
RuralniRuralni turizamturizam predstavljapredstavlja obiobiččnono drugidrugi iliili tretreććii odmorodmor turistaturista uu tokutoku
godinegodine (traje(traje dodo 1010 dana)dana) iliili kontinuiranekontinuirane vikendvikend aktivnostiaktivnosti spespecificifiččnihnih
turistiturističčkihkih zaljubljenika.zaljubljenika. AktivnostiAktivnosti susu veomaveoma sezonske,sezonske, sasa najvenajveććomom
potrapotražžnjomnjom uu proleproleććee (mart(mart--maj)maj) ii jesenjesen (septembar(septembar--oktobar).oktobar).
OsnovniOsnovni elementielementi ruralnogruralnog turizma:turizma:
** RuralneRuralne zajednicezajednice ispodispod 5.0005.000 stanovnika,stanovnika,
** PrirodniPrirodni resursi,resursi,
** SlabaSlaba aliali dovoljnadovoljna infrastruktura,infrastruktura,
** KvalitetneKvalitetne individualneindividualne aktivnostiaktivnosti (primarne(primarne ii sekundarne),sekundarne),
** MaliMali objekti,objekti,
** PosediPosedi uu privatnojprivatnoj svojinisvojini lokalnelokalne populacije,populacije,
** KarakteristiKarakterističčnene sezonskesezonske aktivnosti,aktivnosti,
** PersonalizovaniPersonalizovani odnosiodnosi sasa gostimagostima ii turistima,turistima,
** EtiEtiččkiki razvojrazvoj ii ograniograniččenostenost (tradicija(tradicija ii autentiautentiččnost),nost),
** EtnoEtno ii ekoeko okvir.okvir.
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM MoguMoguććnostinosti KoKo sese momožžee bavitibaviti ruralnimruralnim
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM
MoguMoguććnostinosti
KoKo sese momožžee bavitibaviti ruralnimruralnim turizmomturizmom??
** UobiUobiččajenaajena pojavapojava jeje dada susu vlasnicivlasnici kvalitetnihkvalitetnih seoskihseoskih gazdinstava,gazdinstava,
veomaveoma pogodnipogodni zaza atraktivnuatraktivnu podnudupodnudu svogsvog ruralnogruralnog okruokružženja.enja.
** OsnovniOsnovni kriterijumukriterijumu nisunisu predstavljenipredstavljeni kaokao ograniograniččavajuavajuććii faktor,faktor,
vevećć predstavljajupredstavljaju stratestratešškeke razvojnerazvojne smernicesmernice ruralneruralne zajednicezajednice ii
kvalitetnogkvalitetnog seoskogseoskog domadomaććinstva,instva, kojekoje tetežžii prupružžanjuanju turistiturističčkihkih usluga.usluga.
** OsnovniOsnovni kriterijumi:kriterijumi:
-- procenaprocena turistiturističčkeke atraktivnostiatraktivnosti ruralnogruralnog podrupodruččjaja,, ii
-- procenaprocena kvalitetnihkvalitetnih sadrsadržžajnihajnih aktivnostiaktivnosti seoskogseoskog
porodiporodiččnognog gazdinstvagazdinstva
PROCENAPROCENA TURISTITURISTIČČKIHKIH ATRAKTIVNOSTIATRAKTIVNOSTI RURALNRURALNOGOG PODRUPODRUČČJAJA OsnovniOsnovni
PROCENAPROCENA TURISTITURISTIČČKIHKIH ATRAKTIVNOSTIATRAKTIVNOSTI
RURALNRURALNOGOG PODRUPODRUČČJAJA
OsnovniOsnovni elementielementi procene:procene:
** ZdravaZdrava klima,klima,
** NezagadjenNezagadjen vazduhvazduh ii voda,voda,
** OdsutnostOdsutnost bukebuke ii vibracijavibracija
** OdsutnostOdsutnost potencijalnihpotencijalnih opasnostiopasnosti (eksplozija,(eksplozija, poplava,poplava, radijaciradijacija
)ja
)
** OOččuvanauvana prirodapriroda ii slikovitslikovit ambijentambijent predela,predela,
** NegovanjeNegovanje narodnenarodne tradicijetradicije ii sociosocio--kulturnihkulturnih aktivnostiaktivnosti ii dogadjaja,dogadjaja,
** MoguMoguććnostnost slobodnogslobodnog kretanjakretanja ii razgledanjarazgledanja ruralnihruralnih vrednosti,vrednosti,
** KvalitetniKvalitetni usloviuslovi odmoraodmora ii rekreacije,rekreacije,
** KvalitetKvalitet ii autentiautentiččnostnost ugostiteljskihugostiteljskih objekataobjekata ii ruralnihruralnih predelapredela
(tradicionalna(tradicionalna jelajela ii pipiććaa ruralnihruralnih predela),predela),
** DobraDobra putnaputna ii informativnainformativna mremrežžaa ruralnihruralnih predelapredela (javna(javna komunikacija),komunikacija),
** BlizinaBlizina javnihjavnih objekataobjekata (ambulante,(ambulante, popoššte
:te
:
manjamanja odod 55 km),km),
,
** RazvijenaRazvijena tradicija,tradicija, gostoprimljivostgostoprimljivost domadomaććinaina ii podrpodršškaka lokalnelokalne zajednicezajednice
ruralnomruralnom turizmuturizmu (razvijeni(razvijeni ruralniruralni ii logistilogističčkiki kapacitetikapaciteti zaza veveććuu grupugrupu turista)turista)
(trgovinske(trgovinske radnje,radnje, kafane,kafane, bara
:bara
:
manjamanja odod 11 km)
,km)
PROCENAPROCENA KVALITETNIHKVALITETNIH SADRSADRŽŽAJNIHAJNIH AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI SEOSKOGSEOSKOG PORODIPORODIČČNOGNOG
PROCENAPROCENA KVALITETNIHKVALITETNIH SADRSADRŽŽAJNIHAJNIH AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI
SEOSKOGSEOSKOG PORODIPORODIČČNOGNOG GAZDINSTVAGAZDINSTVA
OsnovniOsnovni elementielementi procene:procene:
** PosedovanjePosedovanje odgovarajuodgovarajuććegeg obradivogobradivog zemljizemljiššta,ta,
** PosedovanjePosedovanje odgovarajuodgovarajuććegeg brojabroja žživotinjaivotinja uu uzgojuuzgoju (farme),(farme),
** PosedovanjePosedovanje odgovarajuodgovarajuććihih agroekonomskihagroekonomskih objekataobjekata ii mamaššina,ina,
** MoguMoguććnostnost prezentacijeprezentacije ruralneruralne svakodnevnicesvakodnevnice ii agrarnogagrarnog
žživotaivota ii rada,rada, gostimagostima ii deci,deci,
** AtraktivnostAtraktivnost ii autentiautentiččnostnost lokacijelokacije ruralnihruralnih stambenihstambenih objekataobjekata
zaza turiste,turiste,
** KvalitetniKvalitetni usloviuslovi boravkaboravka (pristup(pristup objektima,objektima, higijena,higijena, struja,struja,
toplatopla voda,voda, TV,TV, telefontelefon ii internet
),internet
),
** KvalitetKvalitet prupružžanjaanja uslugeusluge seoskogseoskog domadomaććinstvainstva
(prema(prema potrebamapotrebama turista).turista).
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM TradicionalneTradicionalne vrednostivrednosti ** PosebanPoseban preduslovpreduslov
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM
TradicionalneTradicionalne vrednostivrednosti
** PosebanPoseban preduslovpreduslov predstavljapredstavlja profesionalanprofesionalan odnosodnos premaprema gostu,gostu, zzasnovanasnovan nana
profesionalnomprofesionalnom odnosuodnosu premaprema svomsvom raduradu ii uslovima,uslovima, kojikoji susu proppropisaniisani zakonima,zakonima,
** NajNajččeeššććii razlozirazlozi zbogzbog kojihkojih sese domadomaććii iliili stranistrani gostigosti odluodluččujuuju zaza ruralniruralni turizamturizam
ii boravakboravak uu seoskomseoskom porodiporodiččnomnom gazdinstvugazdinstvu su:su:
-- slikovitaslikovita priodaprioda sasa ččistimistim vazduhomvazduhom ii vodom,vodom,
-- zdravazdrava klimaklima ii ooččuvanauvana žživotnaivotna sredina,sredina,
-- mogumoguććnostnost slobodnogslobodnog kretanja,kretanja, rekreacijerekreacije ii odmoraodmora uu prirodnomprirodnom ambijenambijentu,tu,
-- mogumoguććnostnost pepeššaaććenjaenja ii bavljenjabavljenja razlirazliččitimitim sportovimasportovima uu bliziniblizini rekareka ii planinskihplaninskih
predelapredela (plivanje,(plivanje, veslanje,veslanje, lov,lov, ribolov,ribolov, skijanje,skijanje, alpinizalpinizam,am, vovožžnjanja biciklom,biciklom,
jahanje,jahanje, fotografisanjefotografisanje ii sl.),sl.),
-- crkve,crkve, muzeji,muzeji, galerije,galerije, razlirazliččitiiti dogadjajidogadjaji ii posebneposebne uslugeusluge uu lokalnojlokalnoj zajednici,zajednici,
-- odrodržžavanjeavanje tradicionalnihtradicionalnih vrednostivrednosti ruralneruralne zajednice,zajednice,
-- sadrsadržžajiaji autohtonihautohtonih znanjaznanja (koja(koja turistituristi mogumogu koristitikoristiti ii prenetipreneti svosvojimjim prijateljima),prijateljima),
-- staristari tradicionalnitradicionalni zanatizanati ii aktivnosti:aktivnosti: pletenje,pletenje, tkanje,tkanje, grngrnččarstvo,arstvo, opanopanččarstvo,arstvo,
pinterstvopinterstvo ii sl.sl.
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM SadrSadržžajaj ** IakoIako turistituristi uužživajuivaju uu netaknutojnetaknutoj
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM
SadrSadržžajaj
** IakoIako turistituristi uužživajuivaju uu netaknutojnetaknutoj prirodi,prirodi, onioni susu naviklinavikli nana kvalitetankvalitetan svakodnsvakodnevnievni sadrsadržžajaj ii konforkonfor
urbanogurbanog žživota,ivota, kojikoji sese moramora minimiziratiminimizirati uu ruralnomruralnom okruokružženjuenju LokalnaLokalna zajednicazajednica moramora razvijatirazvijati
ii osavremenjivatiosavremenjivati infrastrukturuinfrastrukturu svogsvog ruralnogruralnog predela,predela, kakokako bibi stanovnistanovnišštvotvo kojekoje obavljaobavlja aktivnostiaktivnosti
njenognjenog ekonomskogekonomskog razvojarazvoja ii promocije,promocije, imaloimalo adekvatnuadekvatnu ponuduponudu zaza turisteturiste uu skladuskladu sasa zahtevimazahtevima
trtržžiiššta.ta.
** MoraMora postojatipostojati barbar nasipannasipan iliili asfaltiranasfaltiran putput uu ruralnomruralnom predelupredelu dodo seoskihseoskih gazdinstavagazdinstava (druga(drugaččijeije
nene bibi opstalaopstala ruralnaruralna ponuda,ponuda, zbogzbog konkurentnosti).konkurentnosti). OvakviOvakvi uslovuslovii sese odnoseodnose ii nana vodosnabdevanje,vodosnabdevanje,
snabdevanjesnabdevanje elektrielektriččnomnom energijom,energijom, savremenimsavremenim oblicimaoblicima komunikacije:komunikacije: tv,tv, telefontelefon ii iinternet,nternet, kaokao ii
dostupnostidostupnosti neophodnihneophodnih javnihjavnih objekata,objekata, uslugausluga ii servisaservisa (prodav(prodavnica,nica, etnoetno restoran,restoran, kafekafe bar,bar, popošštata
iliili banka,banka, ambulanta,ambulanta, autoauto servisservis ii sl.).sl.).
** UsloviUslovi smesmešštajataja ii boravkaboravka turistaturista uu stanbenomstanbenom objektuobjektu privatnogprivatnog seoskogseoskog gazgazdinstva,dinstva, morajumoraju bitibiti
adekvatniadekvatni ii predstavljatipredstavljati minimalnuminimalnu kvalitetnukvalitetnu ponudu.ponudu. ProstorijeProstorije uu kojimakojima boraveborave turistituristi trebajutrebaju bitibiti
suve,suve, prozraprozraččnene ii svetlesvetle ss primerenimprimerenim tradicionalnimtradicionalnim namenamešštajemtajem ii elementimaelementima (prema(prema nameni:nameni: zaza
boravakboravak iliili odmor),odmor), svakodnevnosvakodnevno odrodržžavaneavane premaprema higijenskimhigijenskim zahtevimazahtevima urbanogurbanog žživota.ivota. SvakaSvaka
sobasoba iliili najvinajviššee dvedve sobesobe (ili(ili apartman),apartman), morajumoraju imatiimati kupatilokupatilo sasa toplomtoplom vodomvodom ii WCWC--om.om. OsimOsim toga,toga,
potrebnopotrebno jeje ureditiurediti zajednizajedniččkuku prostorijuprostoriju zaza obrokeobroke ii dnevnidnevni boravakboravak gostijugostiju (pojedinaca(pojedinaca iliili porodice)porodice)
sasa svimsvim neophodnimneophodnim uredjajima:uredjajima: stosto sasa stolicama,stolicama, frifrižžider,ider, ššporet,poret, sudoperasudopera sasa potrebnimpotrebnim sudovimasudovima
ii priborom,priborom, popožželjnoeljno jeje instaliratiinstalirati telefon,telefon, TVTV ii PC.PC. ProstorijeProstorije uu kojimakojima boravboravee gostigosti morajumoraju bitibiti odvojeneodvojene
odod prostorijaprostorija porodiporodiččnognog gazdinstva,gazdinstva, radiradi miramira ii odmoraodmora gostiju.gostiju. DeoDeo spoljaspoljaššnjegnjeg prostoraprostora domadomaććinstvainstva
trebatreba imatiimati izgledizgled ii osobineosobine ruralneruralne arhitektirearhitektire predela.predela. PotrebPotrebnono gaga jeje drdržžatiati urednouredno ii sadrsadržžajnoajno opremitiopremiti
zaza aktivnostiaktivnosti turistaturista ii njihovenjihove dece.dece.
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM Iskustvo,Iskustvo, znanjeznanje ii vevešštinetine ** PotencijalnaPotencijalna
RURALNIRURALNI TURIZAMTURIZAM
Iskustvo,Iskustvo, znanjeznanje ii vevešštinetine
** PotencijalnaPotencijalna seoskaseoska porodiporodiččnana gazdinstvagazdinstva (i(i lokalnelokalne zajednice),zajednice),
nemajunemaju dovoljnodovoljno iskustvaiskustva ii potrebnapotrebna imim jeje pomopomoćć uu strustruččnojnoj
organizaciji,organizaciji, prepoznavanjuprepoznavanju ii afirmaciji,afirmaciji, osnovnihosnovnih ruralnihruralnih
vrednostivrednosti gazdinstavagazdinstava ii ambijenta.ambijenta.
** UzUz postojepostojeććee iskustvoiskustvo trebatreba stesteććii novanova znanjaznanja ii vevešštine,tine,
kojekoje jeje mogumoguććee primenitiprimeniti prilikomprilikom ekonomskogekonomskog razvojarazvoja ii
promocijepromocije tradicionalnogtradicionalnog nanaččinaina žživotaivota ii radarada uu razvijenomrazvijenom
ruralnomruralnom predelupredelu zajednice.zajednice.
PROFESIONALANPROFESIONALAN ODNOSODNOS PREMAPREMA GOSTIMAGOSTIMA ** ZajednicaZajednica ii svisvi njeninjeni
PROFESIONALANPROFESIONALAN ODNOSODNOS
PREMAPREMA GOSTIMAGOSTIMA
** ZajednicaZajednica ii svisvi njeninjeni stanovnici,stanovnici, kaokao ii domadomaććinstvainstva kojakoja primajuprimaju gostegoste uu svojesvoje
gazdinstvo,gazdinstvo, morajumoraju imatiimati profesionalanprofesionalan odnosodnos premaprema svojimsvojim turistturistimaima--gostimagostima
(ljubaznost,(ljubaznost, srdasrdaččnost,nost, spremnostspremnost dada sese gostugostu uvekuvek izadjeizadje uu susret).susret).
** DomaDomaććinstvoinstvo iliili zajednica,zajednica, moramora imatiimati animatore,animatore, kojikoji ććee gostimagostima boravakboravak
uvekuvek uuččinitiiniti ugodnimugodnim ii zabavnijim,zabavnijim, organizujuorganizujuććii aktivnostiaktivnosti premaprema potrebamapotrebama
ii zahtevimazahtevima gostiju.gostiju.
** HigijenaHigijena celogcelog ruralnogruralnog predela,predela, zajednicezajednice ii gazdinstavagazdinstava moramora bibititi
nana veomaveoma visokomvisokom nivou,nivou, jerjer predstavljapredstavlja ,,osnovni,,osnovni uslovuslov ii ogledaogledalolo
savremenesavremene ruralneruralne pripričče,,.e,,.
** ObziromObzirom dada gostigosti dolazedolaze uu ruralneruralne krajeve,krajeve, kakokako bibi uužživaliivali ii uu autentiautentiččnojnoj
gastronomiji,gastronomiji, domadomaććiniini trebajutrebaju gostimagostima uvekuvek nuditinuditi vlastitevlastite proizvodeproizvode
(degustaciju(degustaciju pipiććaa iziz vlastitihvlastitih podrumapodruma iliili postojepostojeććihih brendovabrendova ruralneruralne
zajednice),zajednice), specijalitetespecijalitete ii karakteristikarakterističčnana jelajela (prema(prema menijumeniju ruralnogruralnog predela,predela,
sasa prepoznatljivimprepoznatljivim lokalnimlokalnim brendovima),brendovima), sasa stavljanjemstavljanjem akcentaakcenta nana svesvežžojoj
domadomaććojoj ishraniishrani ii raznovrsnomraznovrsnom menijumeniju -- premaprema individualnomindividualnom zahtevuzahtevu svakogsvakog
gostagosta (npr.(npr. stranistrani gostigosti preferirajupreferiraju povrpovrćće,e, vovoććee ii sokove,sokove, kaokao ii lakulaku hranu,hranu,
dokdok domadomaććii gostigosti preferirajupreferiraju ishranunaishranuna bazibazi mleka,mleka, mesamesa ii jaja).jaja).
EVIDENTIRANJEEVIDENTIRANJE GOSTIJUGOSTIJU ** KnjigaKnjiga evidencijeevidencije domadomaććihih ii stranihstranih
EVIDENTIRANJEEVIDENTIRANJE GOSTIJUGOSTIJU
** KnjigaKnjiga evidencijeevidencije domadomaććihih ii stranihstranih gostijugostiju predstavljapredstavlja poslovnuposlovnu knjigu,knjigu,
nana osnovuosnovu kojekoje sese uu svakomsvakom trenutkutrenutku momožžee utvrditiutvrditi brojbroj gostijugostiju ii njihovnjihov
identitet.identitet. OsnovniOsnovni izvorizvor podatakapodataka zaza evidencijuevidenciju domadomaććihih gostijugostiju
jeje vavažžeeććaa liliččnana karta,karta, dokdok jeje zaza evidencijuevidenciju stranihstranih gostijugostiju vavažžeeććii pasopasošš
UU obaoba dvedve knjige,knjige, svakisvaki gostgost sese evidentiraevidentira podpod posebnimposebnim rednimrednim bbrojem.rojem.
DecaDeca mladjamladja odod 1616 godinagodina sese nene upisujuupisuju podpod posebnimposebnim brojem,brojem, vevećć uzuz
podatkepodatke gostagosta roditeljaroditelja (u(u kolonikoloni nepunoletnihnepunoletnih ččlanovalanova porodice,porodice, kojikoji susu
zajednozajedno odseliodseli uu seoskomseoskom porodiporodiččnomnom gazdinstvu).gazdinstvu).
** KnjigeKnjige evidencijeevidencije gostiju:gostiju:
-- knjigaknjiga evidencijeevidencije domadomaććihih gostiju,gostiju,
-- knjigaknjiga evidencijeevidencije stranihstranih gostiju.gostiju.
PRIJAVAPRIJAVA BORAVIBORAVIŠŠTATA StranogStranog gostagosta ** PrijavaPrijava boraviboravišštata gostagosta
PRIJAVAPRIJAVA BORAVIBORAVIŠŠTATA
StranogStranog gostagosta
** PrijavaPrijava boraviboravišštata gostagosta odnosiodnosi sese samosamo nana gostegoste iziz inostranstva.inostranstva.
PremaPrema nanaššimim postojepostojeććimim propisima,propisima, svakisvaki inostraniinostrani gostgost kojikoji boraviboravi
uu smesmešštajnomtajnom objektu,objektu, prijavljujeprijavljuje sese odeljenjuodeljenju unutraunutraššnjihnjih poslovaposlova
opopšštinetine -- policiji,policiji, nana ččijojijoj teritorijiteritoriji boravi,boravi, bezbez obziraobzira nana vremenskovremensko
trajanjetrajanje boravka.boravka.
** PrijavljujePrijavljuje sese svakosvako licelice starijestarije odod 1616 godina.godina. PrijavaPrijava sese podnpodnosiosi
nana propisanompropisanom obrazcuobrazcu najkasnijenajkasnije dodo 1212 ččasovaasova popo prijemuprijemu gostagosta
uu smesmešštajnitajni objekat.objekat. ObrazacObrazac prijaveprijave popunjavapopunjava domadomaććinin uu jednomjednom
primerku.primerku. PrijavaPrijava moramora bitibiti popunjenapopunjena ččitkoitko ii uredno,uredno, bezbez ispravljanjaispravljanja
iliili precrtavanja.precrtavanja. ImeIme ii prezimeprezime gostagosta upisujeupisuje sese velikimvelikim šštampanimtampanim
slovima.slovima. PodaciPodaci zaza popunjavanjepopunjavanje prijaveprijave uzimajuuzimaju sese iziz vavažžeeććee putneputne
iliili drugedruge ispraveisprave oo identitetuidentitetu (li(liččnini pasopasošš,, porodiporodiččnini pasopasošš ii sl.)sl.)
PRIJAVAPRIJAVA BORAVIBORAVIŠŠTATA GOSTAGOSTA ** NadleNadležžnini organorgan unutraunutraššnjihnjih poslovaposlova
PRIJAVAPRIJAVA BORAVIBORAVIŠŠTATA GOSTAGOSTA
** NadleNadležžnini organorgan unutraunutraššnjihnjih poslovaposlova momožžee zahtevatizahtevati odod
vlasnikavlasnika smesmešštajnogtajnog objektaobjekta dada izvrizvrššii ii odjavljivanjeodjavljivanje
gostijugostiju (individualno(individualno iliili kolektivnokolektivno -- pomopomoććuu spiskaspiska gostiju).gostiju).
** PrijavaPrijava boraviboravišštata sese nene odnosiodnosi nana gostegoste sasa diplomatskimdiplomatskim
ii konzularnimkonzularnim statusom,statusom, ššefoveefove drdržžava,ava, ministreministre inostranihinostranih
poslovaposlova ii ččlanovelanove njihovenjihove pratnje.pratnje.
** PrijavaPrijava boraviboravišštata domadomaććegeg gostagosta imaima karakterkarakter internoginternog
dokumenta.dokumenta. BoravakBoravak domadomaććegeg gostagosta uu smesmešštajnomtajnom objektuobjektu
nene prijavljujeprijavljuje sese odeljenjuodeljenju unutraunutraššnjihnjih poslovaposlova opopšštine.tine.
BORAVAKBORAVAK GOSTIJUGOSTIJU PrijavaPrijava ii odjavaodjava ** PosloviPoslovi prijavljivanjaprijavljivanja ii
BORAVAKBORAVAK GOSTIJUGOSTIJU
PrijavaPrijava ii odjavaodjava
** PosloviPoslovi prijavljivanjaprijavljivanja ii odjavljivanjaodjavljivanja gostiju,gostiju,
morajumoraju sese vrvrššitiiti krajnjekrajnje odgovorno.odgovorno. PodaciPodaci
kojikoji sese upisujuupisuju uu prijaveprijave boraviboraviššta,ta, predstavljajupredstavljaju
tajnutajnu ii nene smejusmeju sese davatidavati neovlaneovlaššććenimenim licima.licima.
PravoPravo uvidauvida uu podatkepodatke iziz prijaveprijave boraviboraviššta,ta,
imajuimaju samosamo ovlaovlaššććenaena sluslužžbenabena licalica nadlenadležžnognog
organaorgana unutraunutraššnjihnjih poslovaposlova opopšštine.tine.
KUKUĆĆNINI REDRED ** KuKuććnini redred predstavljapredstavlja spisakspisak pravilapravila kojekoje moramora dada
KUKUĆĆNINI REDRED
** KuKuććnini redred predstavljapredstavlja spisakspisak pravilapravila
kojekoje moramora dada imaima svakosvako domadomaććinstvo.instvo.
IstiIstiččee sese nana vidnovidno mestomesto uu objektuobjektu komekome
boraviboravi gost,gost, dokdok izvodizvod iziz kukuććnognog redareda moramora
postojatipostojati uu svakojsvakoj sobisobi uu kojojkojoj boraveborave gosti.gosti.
SPISAKSPISAK SOBNOGSOBNOG INVENTARAINVENTARA ** SpisakSpisak sobnogsobnog inventarainventara predstavljapredstavlja
SPISAKSPISAK SOBNOGSOBNOG INVENTARAINVENTARA
** SpisakSpisak sobnogsobnog inventarainventara predstavljapredstavlja spisakspisak
enterijeraenterijera kojikoji jeje datdat gostugostu nana korikoriššććenje.enje.
GostGost jeje dudužžanan dada papažžljivoljivo rukujerukuje stvarima,stvarima,
kojekoje susu mumu datedate nana korikoriššććenje.enje. UU slusluččajuaju bilobilo
kakvekakve nanaččinjeneinjene šštete,tete, dudužžanan jeje izvrizvrššitiiti njenunjenu
materijalnumaterijalnu nadoknadunadoknadu domadomaććinu.inu.
ZAKONSKAZAKONSKA REGULATIVAREGULATIVA II UDRUUDRUŽŽENJAENJA ** ZakonskaZakonska regulativaregulativa kojakoja ććee
ZAKONSKAZAKONSKA REGULATIVAREGULATIVA
II UDRUUDRUŽŽENJAENJA
** ZakonskaZakonska regulativaregulativa kojakoja ććee regulisatiregulisati oblastoblast ruralnogruralnog turizmaturizma jeje uu radnimradnim proceduramaprocedurama
ii prilagodjavaprilagodjava sese standardimastandardima EU.EU. ZaZa sada,sada, kodkod nasnas jeje uu primeniprimeni zakonskazakonska regulativa,regulativa,
kojakoja vavažžii zaza svesve ugostiteljskougostiteljsko turistiturističčkeke delatnosti.delatnosti. NavedeneNavedene aktivnostiaktivnosti prateprate ii podrpodržžavaju:avaju:
MinistarstvoMinistarstvo zaza poljoprivredu,poljoprivredu, ššumarstvoumarstvo ii vodoprivredu,vodoprivredu, MinistarstvoMinistarstvo zaza prostornoprostorno
planiranjeplaniranje ii zazašštitutitu žživotneivotne sredine,sredine, MinistarstvoMinistarstvo ekonomiekonomijeje ii regionalnogregionalnog razvojrazvoja,a,
kaokao ii drugadruga MinistarstvaMinistarstva RSRS kojakoja uu delokrugdelokrug radarada imajuimaju navedenenavedene aktivnaktivnosti.osti.
** UU SrbijiSrbiji postojipostoji osnovanoosnovano udruudružženjeenje preduzetnikapreduzetnika uu seoskomseoskom turizmuturizmu sasa sedisedišštemtem uu ValjevuValjevu
(sa(sa najvenajveććimim brojembrojem ččlanovalanova iziz podrupodruččjaja ZapadneZapadne Srbije.Srbije. ČČlanstvolanstvo ii pristuppristup susu slobodnislobodni
uzuz ččlanarinskulanarinsku naknadunaknadu odod 5.0005.000 dinara).dinara). ZaZa sada,sada, nene postojepostoje organizorganizacioniacioni oblicioblici edukacijeedukacije
zainteresovanihzainteresovanih ččlanova,lanova, kaokao nini afirmacijeafirmacije ii promocijepromocije ruralnogruralnog turizmaturizma uu IstoIstoččnojnoj Srbiji.Srbiji.
AfimacijiAfimaciji ruralnogruralnog turizmaturizma doprinosidoprinosi ECEATECEAT sasa sedisedišštemtem uu Beogradu,Beogradu, kojikoji jeje uu sistemusistemu mremrežžee
seoskogseoskog turizmaturizma EU.EU. TuristiTurističčkaka organizacijaorganizacija Srbije,Srbije, jeje 2005.godine2005.godine pripremilapripremila ii izdalaizdala brobroššuruuru
SelaSela SrbijeSrbije ii istuistu prevelaprevela nana nemanemaččkiki jezik.jezik. IdentiIdentiččnene aktivnostiaktivnosti nana afirmacijiafirmaciji seoskogseoskog turizma,turizma,
promovisalapromovisala jeje nana sajmusajmu turizmaturizma uu Beogradu.Beogradu. UU okviruokviru donatorskihdonatorskih projekata,projekata, 20062006 godinegodine jeje
uu LeskovcuLeskovcu odrodržžanan sajamsajam seoskogseoskog turizma.turizma.
** OstajeOstaje nam,nam, dada nana osnovuosnovu vavažžeeććee zakonskezakonske regulativeregulative ii postojepostojeććihih kapaciteta,kapaciteta, afirmiafirmiššemoemo
ekonomskiekonomski razvojrazvoj ii revitalizacijurevitalizaciju karakteristikarakterističčnihnih geografskihgeografskih podrupodruččjaja (sela(sela ii regija),regija), razvijemorazvijemo
savremenesavremene patnerskepatnerske mremrežžee ii udruudružženja,enja, kojikoji ććee uzuz logistilogističčkuku podrpodršškuku zajednica,zajednica,
uspetiuspeti dada unapredeunaprede svojusvoju infrastrukturuinfrastrukturu ii sasa ččlanstvomlanstvom stvoritistvoriti kvalitetnijukvalitetniju ponuduponudu svojihsvojih
tradicionalnihtradicionalnih prednostiprednosti ruralneruralne zajednice,zajednice, ččimeime bibi privukliprivukli novenove domadomaććee ii stranestrane turiste,turiste,
stvarajustvarajuććii uu kontinuiranomkontinuiranom razvojurazvoju svojesvoje dodatnedodatne prihode.prihode.
GLOBALNOGLOBALNO TRTRŽŽIIŠŠTETE RURALNOGRURALNOG TURIZMATURIZMA ** SavremenoSavremeno trtržžiišštete
GLOBALNOGLOBALNO TRTRŽŽIIŠŠTETE
RURALNOGRURALNOG TURIZMATURIZMA
** SavremenoSavremeno trtržžiišštete ruralnogruralnog turizmaturizma Evrope,Evrope, posedujeposeduje kapacitetkapacitet
okooko 190.000190.000 smesmešštajnihtajnih objekataobjekata sasa 1.700.0001.700.000 leležžajevaajeva zaza prenoprenoččiiššta,ta,
pripri ččemuemu sese samosamo 2%2% kapacitetakapaciteta nalazinalazi izvanizvan EUEU (u(u drdržžavamaavama kandidatimakandidatima
ii procesuprocesu pridrupridružživanjaivanja EUEU -- budubuduććee zemljezemlje EU).EU).
** GodiGodiššnjanja stopastopa eksploatacijeeksploatacije navedenihnavedenih kapacitetakapaciteta iznosiiznosi uu prosekuproseku 2525%%
(varira,(varira, premaprema pojedinimpojedinim destinacijamadestinacijama odod 1010--50%),50%), dokdok jeje cenacena jednodnevnogjednodnevnog
smesmešštajataja sasa hranomhranom ii nonoććenjem,enjem, uu manjemanje razvijenimrazvijenim podrupodruččjimajima okooko 1010€€
(dr(držžaveave novenove Evrope:Evrope: Poljska,Poljska, ČČeešška,ka, Madjarska,Madjarska, Rumunija,Rumunija, Bugarska Bugarska
23%23% trtržžiišštata EU)EU) ii razvijenimrazvijenim ruralnimruralnim regijamaregijama dodo 3030€€ (Nema(Nemaččka,ka, V.Britanija,V.Britanija,
Francuska,Francuska, Austrija,Austrija, ItalijaItalija -- 77%77% trtržžiišštata EU).EU).
** NaNa ovakoovako razvijenomrazvijenom trtržžiišštu,tu, kojekoje prupružžaa uslugeusluge domadomaććimim ii stranimstranim gostima,gostima,
proseproseččnini prihodiprihodi popo leležžajuaju zaza nonoććenjeenje sasa obrokomobrokom varirajuvariraju odod 1.0001.000--2.5002.500€€
ii punimpunim dnevnimdnevnim pansionompansionom odod 800800--1.8001.800€€
GOSTIGOSTI -- RURALNIRURALNI TURISTITURISTI ** UopUopšštete gledano,gledano, tipitipiččnini ruralniruralni
GOSTIGOSTI -- RURALNIRURALNI TURISTITURISTI
** UopUopšštete gledano,gledano, tipitipiččnini ruralniruralni turistaturista jeje visokovisoko obrazovanaobrazovana osoba,osoba, kojakoja volivoli dada punopuno putujeputuje ii uuččii -- upoznajeupoznaje
(kulturu,(kulturu, istoriju,istoriju, arhitekturu,arhitekturu, ekologiju
).ekologiju
).
ČČesto,esto, ovakavovakav gostgost koristikoristi autentiautentiččnene ponudeponude predelapredela ii umeume
dada uužživaiva uu raznovrsnomraznovrsnom odmoru,odmoru, rekreacijirekreaciji ii gastronomijigastronomiji (karakterist(karakteristiiččnana geografskageografska jelajela ii pipiććaa -- brendovi).brendovi).
ImaIma 4040 ii viviššee godinagodina tradicionalnogtradicionalnog urbanogurbanog nanaččinaina žživotaivota ii rada.rada. UUžživaiva sam,sam, uu paruparu iliili sasa porodicomporodicom
(automobilom),(automobilom), ponekadponekad ii sasa grupomgrupom turistaturista (autobusom,(autobusom, brodombrodom ililii avionom):avionom): 1010--taktak danadana uu godinigodini
(jednom(jednom iliili viviššee puta)puta) iliili preferirapreferira zdravzdrav žživotivot ii razlirazliććiteite oblikeoblike ruralnihruralnih aktivnostiaktivnosti ii odmoraodmora svakogsvakog slobodnogslobodnog
vikendavikenda (sa(sa promenompromenom destinacija,destinacija, uzuz obilazakobilazak tadatada vevećć svojihsvojih stesteččenihenih prijatelja).prijatelja). SvojeSvoje poseteposete organizujeorganizuje
prekopreko turistiturističčkihkih agencija,agencija, prijatelja,prijatelja, interneta,interneta, aa ponekadponekad svojsvoj boravakboravak rezerezervirviššee ii telefonomtelefonom (veoma(veoma jeje
komunikativan,komunikativan, zahtevan,zahtevan, humanhuman ii zaza svesve šštoto popožželi,eli, imaima dovoljnodovoljno novca).novca).
** AktivnostiAktivnosti kojekoje preferirajupreferiraju ruralniruralni turistituristi susu uglavnom:uglavnom:
-- UUžživanjeivanje uu ruralnimruralnim ambijentimaambijentima (75%),(75%),
-- GastronomijaGastronomija (70%),(70%),
-- JezerskeJezerske ii rereččnene aktivnostiaktivnosti (58%),(58%),
-- ObilazakObilazak istorijskih,istorijskih, kulturnih,kulturnih, arhitektonskiharhitektonskih ii geografskihgeografskih aatrakcijatrakcija ii predelapredela (41%),(41%),
-- RekreativneRekreativne aktivnostiaktivnosti ii sportsport nana vodi:vodi: lov,lov, ribolov,ribolov, splavarensplavarenje,je, plovljenjeplovljenje ččamcem
(32%),amcem
(32%),
-- RaznovrsniRaznovrsni oblicioblici sportasporta ii rekreacijerekreacije uu prirodnomprirodnom ambijentu:ambijentu: pepeššaaččenje,enje, jahanje,jahanje, biciklizam,biciklizam, alpinizam,alpinizam,
skijanje,skijanje, parablajding,parablajding, adrenalinskiadrenalinski sportovi sportovi
(24%)(24%)
** Gosti,Gosti, domadomaććii ii stranistrani ruralniruralni turistituristi susu uglavnom:uglavnom:
-- ParoviParovi bezbez decedece ii penzioneripenzioneri (veoma(veoma ččestoesto pojedinci,pojedinci, radiradi upoznavanja),upoznavanja),
-- PorodicePorodice sasa decom,decom,
-- IndividualciIndividualci iliili grupe,grupe, orijentisaniorijentisani nana posebneposebne aktivnostiaktivnosti ii ininteresovanjateresovanja kojakoja prupružžajuaju ruralniruralni predeli.predeli.
DISTRIBUCIJADISTRIBUCIJA -- KOMERCIJALIZACIJAKOMERCIJALIZACIJA ** ObziromObzirom dada jeje zaza kontinuirankontinuiran
DISTRIBUCIJADISTRIBUCIJA -- KOMERCIJALIZACIJAKOMERCIJALIZACIJA
** ObziromObzirom dada jeje zaza kontinuirankontinuiran rastrast ruralnogruralnog turizmaturizma najvanajvažžnijiniji,, zadovoljanzadovoljan domadomaććii gostgost
kojikoji jeje imaoimao autentiautentiččnini dodožživljaj,ivljaj, kojikoji ććee afirmisatiafirmisati ii promovisatipromovisati svojimsvojim poznanicimapoznanicima ii
prijateljimaprijateljima najkvalitetnijenajkvalitetnije sve,sve, potrebnopotrebno jeje dada lokalnalokalna zajednizajednicaca ii udruudružženjaenja razvijajurazvijaju
centrecentre uu kojikoji bibi marketinmarketinšškiki predstavilipredstavili geografskugeografsku ponuduponudu ii svesve bitnebitne informacijeinformacije
premaprema svakomsvakom potencijalnompotencijalnom gostu.gostu. NavedenaNavedena bazabaza podataka,podataka, veomaveoma neophodnaneophodna
raznovrsnimraznovrsnim gostimagostima ii uužživaocimaivaocima ruralnihruralnih aktivnostiaktivnosti ii odmora,odmora, predstavljenapredstavljena prekopreko sajtasajta
ii umreumrežženaena nana nivounivou nacionalnenacionalne iliili internacionalneinternacionalne ruralneruralne
mape,, mape,,
omoomoguguććilaila bi:bi:
-- PrezentacijuPrezentaciju standardnihstandardnih sistemasistema ponudaponuda ruralnihruralnih usluga,usluga, objekaobjekatata ii predela,predela,
-- SvakodnevniSvakodnevni uviduvid uu dinamikudinamiku (raspored(raspored dogadjaja,dogadjaja, prisustvoprisustvo turiturista
)sta
)
ii mogumoguććnostnost
rezervacijerezervacije ii korikoriššććenjaenja odgovarajuodgovarajuććihih ruralnihruralnih kapaciteta,kapaciteta, premaprema zahtevuzahtevu gostagosta iliili grupegrupe
turistaturista sasa svihsvih destinacija,destinacija,
-- PokretanjePokretanje medjuregionalne,medjuregionalne, prekograniprekograniččnene ii internacionalneinternacionalne saradnje,saradnje, ruralnihruralnih predelapredela
(ekonomski(ekonomski razvoj,razvoj, promocijupromociju partnerstvapartnerstva ii integracijuintegraciju lokalnelokalne zzajednice)ajednice)
** SvakomSvakom potencijalnompotencijalnom gostugostu sese moramora prupružžitiiti poptunipoptuni uviduvid uu svojsvoj budubuduććii dodožživljaj:ivljaj:
-- BroBroššuramaurama udruudružženjaenja ii lokalnelokalne zajednice,zajednice,
-- InternetInternet prezentacijamaprezentacijama ii komunikacijama,komunikacijama,
-- DirektnomDirektnom prodajomprodajom ii preporukama.preporukama.
FAKTORIFAKTORI USPEHAUSPEHA II OCENAOCENA POSTOJEPOSTOJEĆĆEGEG STANJASTANJA ** NaNa babazizi izvrizvrššeneene
FAKTORIFAKTORI USPEHAUSPEHA II OCENAOCENA
POSTOJEPOSTOJEĆĆEGEG STANJASTANJA
** NaNa babazizi izvrizvrššeneene evaluacijeevaluacije faktorafaktora uspehauspeha ii ocene,ocene, momožžee sese konstatovatikonstatovati
dada trenutnotrenutno dostignutidostignuti nivonivo konkurentnostikonkurentnosti SrbijeSrbije uu sferisferi ruralnruralnogog turizma,turizma,
nijenije zadovoljavajuzadovoljavajuććii (prose(proseččnana ocena:ocena: 1,5)1,5),, sasa ččinjenicominjenicom dada zaza ruralniruralni razvojrazvoj
postojepostoje identifikovaniidentifikovani potencijalnipotencijalni resursiresursi prirodeprirode ii kulturnkulturnoo socijalnisocijalni preduslovipreduslovi
ruralniruralnihh predelapredela ii regijaregija sasa autentiautentiččnimnim zajednicama.zajednicama.
** ObziromObzirom dada sese SrbijaSrbija nalazinalazi nana dobromdobrom putuputu izgradnjeizgradnje savremenesavremene ddrržžavneavne
zajednicezajednice ii trenutnotrenutno prolaziprolazi proceduruproceduru uskladjivanjauskladjivanja regulativeregulative premaprema
standardimastandardima EUEU (tranzicija(tranzicija privredeprivrede premaprema trtržžiiššnimnim pravilima,pravilima, privatizacijaprivatizacija
drudrušštvenetvene imovine,imovine, razvojrazvoj alternativnihalternativnih ekonomskihekonomskih aktivnostiaktivnosti ii revirevitalizacijatalizacija
infrastrukture,infrastrukture, demokratizacijademokratizacija drudrušštva,tva, partnerstvopartnerstvo ii integracija
),integracija
),
revitalizacijomrevitalizacijom ii razvojemrazvojem alternativnihalternativnih ekonomskihekonomskih aktivnostiaktivnosti zzajednicaajednica
ii njenihnjenih stanovnika,stanovnika, programskimprogramskim ii planskimplanskim aktivnostimaaktivnostima ravnomeravnomernogrnog
regionalnogregionalnog razvoja,razvoja, smanjivasmanjivaććee nejednakostnejednakost ii raspodeluraspodelu bogatstvabogatstva urbanihurbanih ii
ruralnihruralnih podrupodruččja,ja, ččimeime ććee zazašštitititi ii promovisatipromovisati svojesvoje praveprave tradicionalnetradicionalne ii
prirodneprirodne vrednosti.vrednosti.
KONKURENTSKAKONKURENTSKA STRATEGIJASTRATEGIJA RURALNIHRURALNIH PREDELAPREDELA UU SRBIJISRBIJI ** ObziromObzirom dada
KONKURENTSKAKONKURENTSKA STRATEGIJASTRATEGIJA
RURALNIHRURALNIH PREDELAPREDELA UU SRBIJISRBIJI
** ObziromObzirom dada nene postojepostoje odgovarajuodgovarajuććii razvojnirazvojni kapacitetikapaciteti zaza afirmacijuafirmaciju ii promocijupromociju ruralnogruralnog turizmaturizma uu Srbiji,Srbiji,
kojekoje jeje potrebnopotrebno uu kontinuiranomkontinuiranom procesuprocesu ekonomskiekonomski odrodržživoivo razvijati,razvijati, adekvatnaadekvatna konkurentskakonkurentska strategijastrategija
bibi podrazumevalapodrazumevala primenuprimenu nekolikonekoliko razvojnihrazvojnih faza/koraka:faza/koraka:
-- KreiranjeKreiranje razvojnerazvojne vizijevizije ruralnihruralnih podrupodruččjaja uu Srbiji,Srbiji, premaprema savremenimsavremenim razvojnimrazvojnim trendovimatrendovima
ii osnovnimosnovnim zakonitostimazakonitostima poslovanjaposlovanja nana trtržžiišštutu ponudeponude ii potrapotražžnje,nje,
-- DefinisanjeDefinisanje ruralnihruralnih podrupodruččjaja ii regijaregija uu Srbiji,Srbiji,
-- KvalitativnoKvalitativno jajaččanjeanje postojepostojeććihih kapacitetakapaciteta ii primenuprimenu sistemasistema klasifikacijeklasifikacije ii kategorizacijekategorizacije
atraktivnostiatraktivnosti ruralnihruralnih ponuda,ponuda,
-- PlaniranjePlaniranje ii implementacijaimplementacija nekolikonekoliko greengreen fieldfield inventivnihinventivnih prprojekata,ojekata, radiradi uspostavljanjauspostavljanja
savremenihsavremenih standardastandarda ii stvaranjastvaranja ,,ruralnih,,ruralnih brendovabrendova Srbije,,Srbije,,
-- KomercijalizacijaKomercijalizacija ruralnihruralnih ponudaponuda ii atrakcijaatrakcija (internet,(internet, partnepartnerskerske mremrežže,e, turistiturističčkeke agencije,agencije,
liliččnene promocijepromocije ii preporukepreporuke domadomaććihih ii stranihstranih gostiju
).gostiju
).
** PartnerstvoPartnerstvo uu planiranjuplaniranju ii implementacijiimplementaciji konkurentskekonkurentske strategijstrategijee podrazumeva,podrazumeva, kontinuiranukontinuiranu razvojnurazvojnu
aktivnostaktivnost drdržžavneavne ii lokalnihlokalnih zajednicazajednica sasa ruralnimruralnim predelimapredelima ii regijamaregijama (plan(planiranje,iranje, izgradnjaizgradnja ii
revitalizacijarevitalizacija infrastrukture,infrastrukture, zazašštitatita žživotneivotne sredine,sredine, afirmacijaafirmacija alternativnihalternativnih ekonomskihekonomskih aktivnostiaktivnosti
razvoja,razvoja, stvaranjestvaranje logistilogističčkeke ii marketinmarketinšškeke bazebaze podatakapodataka uu funkcijifunkciji kreacijakreacija ii ponudaponuda ruralnihruralnih
sadrsadržžaja
),aja
),
savremesavreme autentiautentiččnene inicijativeinicijative stanovnistanovnišštvatva radiradi povepoveććanjaanja prihodaprihoda svojihsvojih porodiporodiččnihnih
gazdinstava,gazdinstava, ooččuvanjeuvanje ii promocijupromociju tradicionalnihtradicionalnih vrednostivrednosti ii retkostiretkosti ruralnihruralnih mremrežža,a, centaracentara ii udruudružženja.enja.
POSEBNAPOSEBNA INTERESOVANJAINTERESOVANJA ** UU sklopusklopu razvojarazvoja inventivnihinventivnih ruralnihruralnih
POSEBNAPOSEBNA INTERESOVANJAINTERESOVANJA
** UU sklopusklopu razvojarazvoja inventivnihinventivnih ruralnihruralnih aktivnosti,aktivnosti, trebatreba posebnuposebnu papažžnjunju posvetitiposvetiti ii posebnimposebnim
interesovanjimainteresovanjima turista,turista, kojakoja susu veomaveoma raznolikaraznolika ii dodožživljavajuivljavaju sese uu neobineobiččnom,nom, egzotiegzotiččnom,nom,
udaljenomudaljenom iliili divljemdivljem ambijentu.ambijentu. VisokiVisoki nivonivo aktivnostiaktivnosti odod stranstranee turista,turista, kojekoje sese uglavnomuglavnom
,,do,,dožživljavaju,,ivljavaju,, nana otvorenomotvorenom prostoru,prostoru, dovodedovode ihih dodo odredjenogodredjenog nivoanivoa (kontrolisanog)(kontrolisanog) rizika,rizika,
uzbudjenjauzbudjenja iliili smirenosti,smirenosti, pripri ććemuemu testiratestira ii jajaččaa sposobnostisposobnosti svogsvog organizma.organizma.
** PriPri odabiruodabiru posebnihposebnih interesovanjainteresovanja odod presudnepresudne vavažžnostinosti zaza turistuturistu jeje izborizbor destinacijedestinacije ii atraktivnostatraktivnost
(ambijent(ambijent sasa blagimblagim iliili grubimgrubim ponudamaponudama aktivnosti):aktivnosti):
BlageBlage (soft)(soft) aktivnosti:aktivnosti:
GrubeGrube (hard)(hard) aktivnosti:aktivnosti:
-- kampovanjekampovanje
-- pepeššaaččenje,enje,
-- biciklizam,biciklizam,
-- rereččnene ekspedicije,ekspedicije,
-- vovožžnjanja 44 xx 4,4,
-- prirodneprirodne aktivnosti,aktivnosti,
-- jahanje,jahanje,
-- ribolov,ribolov,
-- vovožžnjanja kanuom,kanuom, kajakomkajakom iliili splavom,splavom,
-- prouprouččavanjeavanje kanjonakanjona iliili pepeććina,ina,
-- planinskiplaninski biciklizam,biciklizam,
-- akrobatskoakrobatsko skijanjeskijanje
-- planinarenjeplaninarenje ii penjanjepenjanje
-- paraglajding,paraglajding,
-- skokovi,skokovi,
-- safari safari
-- lov lov
STANDARDSTANDARD II KATEGORIZACIJAKATEGORIZACIJA ** VaVažžeeććii propisanipropisani standardistandardi ii
STANDARDSTANDARD II KATEGORIZACIJAKATEGORIZACIJA
** VaVažžeeććii propisanipropisani standardistandardi ii procedureprocedure uu Srbiji,Srbiji, definisanidefinisani susu PravilPravilnikomnikom oo razvrstavanju,razvrstavanju, minimalnimminimalnim
uslovimauslovima ii kategorizacijikategorizaciji ugostiteljskihugostiteljskih objekataobjekata ,,Slglasnik,,Slglasnik RSRS br.66/94br.66/94 ii 3/95):3/95):
-- PravilnikomPravilnikom sese razvrstavajurazvrstavaju ugostiteljskiugostiteljski objektiobjekti popo vrstamavrstama ususlugaluga kojekoje prupružžajuaju ii propisujupropisuju sese
minimalniminimalni usloviuslovi uu pogledupogledu izgradnje,izgradnje, uredjenjauredjenja ii opremanjaopremanja ugosugostiteljskihtiteljskih objekata,objekata, kaokao ii uslovi,uslovi,
nanaččinin ii postupakpostupak njihovenjihove kategorizacije,kategorizacije,
-- UgostiteljskimUgostiteljskim objektomobjektom sese smatrasmatra objekat,objekat, prostorija,prostorija, odnosnoodnosno prostorprostor uu komekome sese prupružžajuaju uslugeusluge
smesmešštaja,taja, pripremapriprema ii proizvodiproizvodi hranahrana ii obavljajuobavljaju drugidrugi radniradni procesiprocesi uu vezivezi sasa prupružžanjemanjem ugostiteljskihugostiteljskih
usluga,usluga, aa kojikoji uu gradjevinskom,gradjevinskom, tehnolotehnološškomkom ii funkcionalnomfunkcionalnom pogledupogledu ččineine celinu.celinu. UgostiteljskimUgostiteljskim
objektima,objektima, smatrajusmatraju sese ii sobe,sobe, odnosnoodnosno kukuććee ii stanovistanovi zaza odmor,odmor, kojikoji sese iznajmljujuiznajmljuju turistima,turistima,
-- UgostiteljskiUgostiteljski objekatobjekat zaza smesmešštajtaj jestejeste hotel,hotel, motel,motel, pansion,pansion, turistiturističčkiki apartman,apartman, turistiturističčkoko naselje,naselje,
kamp,kamp, kukuććaa ii stanstan zaza odmor,odmor, sobasoba zaza iznajmljivanje,iznajmljivanje, odmaraliodmarališštete ii drugidrugi objektiobjekti namenjeninamenjeni odmoruodmoru ii
rekreacijirekreaciji posebnihposebnih kategorijakategorija korisnika,korisnika,
-- KuKuććaa ii stanstan zaza odmorodmor jestejeste objekatobjekat uu svojinisvojini gradjana,gradjana, uu komekome sese tuturistimaristima prupružžajuaju uslugeusluge smesmešštajataja
ili/iili/i ishrane,ishrane,
-- SobaSoba zaza iznajmljivanjeiznajmljivanje jestejeste deodeo stambenestambene zgrade,zgrade, odnosnoodnosno stanastana,, uu komekome sese turistimaturistima prupružžajuaju
uslugeusluge smesmešštajataja ili/iili/i ishrane.ishrane.
TERITORIJALNOTERITORIJALNO GEOGRAFSKEGEOGRAFSKE KKARAKTERISTIKEARAKTERISTIKE NUTSNUTS 44 II NUTSNUTS 55
TERITORIJALNOTERITORIJALNO GEOGRAFSKEGEOGRAFSKE KKARAKTERISTIKEARAKTERISTIKE
NUTSNUTS 44 II NUTSNUTS 55 STATISTISTATISTIČČKOGKOG REGIONAREGIONA
BORBOR -- GRADSKAGRADSKA ZAJEDNICAZAJEDNICA OPOPŠŠTINATINA
DEVASTIRANDEVASTIRANOO PODRUPODRUČČJEJE
SASA POVLAPOVLAŠŠĆĆENIMENIM STATUSOMSTATUSOM UU NUTSNUTS 11 -- 33 STATISTISTATISTIČČKIMKIM REGIONIMAREGIONIMA
NUTSNUTS 55 STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONIREGIONI -- GEOGRAFSKIGEOGRAFSKI KLASTERIKLASTERI DEVASTIRANDEVASTIRANOO
NUTSNUTS 55 STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONIREGIONI -- GEOGRAFSKIGEOGRAFSKI KLASTERIKLASTERI
DEVASTIRANDEVASTIRANOO INDUSTRIJSKINDUSTRIJSKOO II RURALNRURALNOO PODRUPODRUČČJEJE
SASA POVLAPOVLAŠŠĆĆENIMENIM STATUSOMSTATUSOM UU NUTSNUTS 11 -- 33 STATISTISTATISTIČČKIMKIM REGIONIMAREGIONIMA
INDUSTRIJSKI
KLASTER
INDUSTRIJSKI KLASTER
(Naselja: Staro i Novo Selište,
Bakar i deo Mladosti IV i V MZ)
(Naselja: NGC, Metalurg,
Napredak-Bor II i deo
Mladosti GHI)
DEVASTIRAN
INDUSTRIJSKI KLASTER
(Naselja: Brezonik, Sever, Stari
Centar, Rudar i Sloga)
RURALNI
EKO KLASTER
RURALNI
AGRO KLASTER
DEVASTIRAN
RURALNI KLASTER
RURALNI
ETNO KLASTER
(Naselja: Zlot, Borsko jezero
i Brestovačka banja)
(Naselja: Brestovac, Metovnica
i Šarbanovac)
(Naselja: Krivelj, Oštrelj i Slatina)
(Naselja: Gornjane, Bučje,
Luka. Tanda, Topla i D.B.Reka)
NUTSNUTS 55 STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONIREGIONI -- RURALNORURALNO PODRUPODRUČČJEJE ZELENOZELENO ŽŽUTIUTI
NUTSNUTS 55 STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONIREGIONI -- RURALNORURALNO PODRUPODRUČČJEJE
ZELENOZELENO ŽŽUTIUTI KLASTERIKLASTERI -- GRADSKEGRADSKE OPTINSKEOPTINSKE ZAJEDNICEZAJEDNICE
SASA POVLAPOVLAŠŠĆĆENIMENIM STATUSOMSTATUSOM UU NUTSNUTS 11 -- 33 STATISTISTATISTIČČKIMKIM REGIONIMAREGIONIMA
RURALNI
EKO KLASTER
GRADSKEGRADSKE
OPOPŠŠTINSKETINSKE
(Naselja: Zlot, Borsko jezero
i Brestovačka banja)
ZAJEDNICEZAJEDNICE
OPOPŠŠTINATINA
RURALNI
AGRO KLASTER
NaseljeNaselje
BrestovacBrestovac
OPOPŠŠTINATINA
Naselja:Naselja: BorskoBorsko jezerojezero
ii BrestovaBrestovaččkaka banjabanja
(Naselja: Brestovac, Metovnica
i Šarbanovac)
OPOPŠŠTINATINA
OPOPŠŠTINATINA
NaseljeNaselje
NaseljeNaselje ZlotZlot
MetovnicaMetovnica
OPOPŠŠTINATINA
NaseljeNaselje
OPOPŠŠTINATINA
NaseljeNaselje GornjaneGornjane
ŠŠarbanovacarbanovac
OPOPŠŠTINATINA
Naselja:Naselja: BuBuččjeje ii
D.B.RekaD.B.Reka
RURALNI
ETNO KLASTER
(Naselja: Gornjane, Bučje,
Luka. Tanda, Topla i D.B.Reka)
OPOPŠŠTINATINA
Naselja:Naselja: Tanda,Tanda,
LukaLuka ii ToplaTopla
NUTSNUTS 55 STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONIREGIONI -- DEVASTIRANODEVASTIRANO RURALNORURALNO PODRUPODRUČČJEJE SIVISIVI
NUTSNUTS 55 STATISTISTATISTIČČKIKI REGIONIREGIONI -- DEVASTIRANODEVASTIRANO RURALNORURALNO PODRUPODRUČČJEJE
SIVISIVI KLASTERKLASTER -- GRADSKEGRADSKE OPOPŠŠTINSKETINSKE ZAJEDNICEZAJEDNICE
SASA POVLAPOVLAŠŠĆĆENIMENIM STATUSOMSTATUSOM UU NUTSNUTS 11 -- 33 STATISTISTATISTIČČKIMKIM REGIONIMAREGIONIMA
DEVASTIRAN
RURALNI KLASTER
(Naselja: Krivelj, Oštrelj i Slatina)
GRADSKEGRADSKE
OPOPŠŠTINSKETINSKE
ZAJEDNICEZAJEDNICE
OPOPŠŠTINATINA
NaseljeNaselje KriveljKrivelj
OPOPŠŠTINATINA
Naselja:Naselja: OOšštreljtrelj
ii SlatinaSlatina
Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od
Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru.
Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.
U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao:
analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne
poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke,
monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti
(sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni
multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine,
ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje,
marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija).
Goran Stojanović
Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva
ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja,
participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim
programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama
(International SEED training ,,Train the trainer,, and National
SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group &
International Finance Corporation; Workshop participation:
Strategical Planning, Project Management, Executive
Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF).
Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet.
U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu,
uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni
patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih
promena u neposrednom okruženju - budućnost
zasnovanu na realnim potrebama i stečenim
iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim
vrednostima, standardima i lokalnim resursima.
Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam,
na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije.
Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost
realizacije savremene vizije života i rada u Boru.
Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu
podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke
regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac,
Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija
(strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih
preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna
produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih
aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni,
ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti
lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti,
nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova,
asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju.
U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama
poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih
zajednica i njihovih tržišta.