LAPORAN LATIHAN INDUSTRI

DI TELEKOM MALAYSIA ΠBERHAD, SIBU

ABSTRAK

Latihan Industri merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM).Pelatih disyaratkan lulus Latihan Industri sebelum ianya diperakukan untuk penganugerahan Sijil atau Diploma Politeknik KPTM. Pelatih diberi pilihan memilih sendiri tempat Latihan Industri ataupun melalui pilihan dari Unit Perhubungan Latihan Industri di setiap Politeknik. Pelatih akan ditempatkan di organisasi tertentu selama satu semester. Pelatih telah memilih Telekom Malaysia Berhad Sibu sebagai tempat untuk menjalani Latihan Industri bermula 29 November 2010 hingga 29 April 2011setelah permohonan diluluskan oleh organisasi tersebut. Di dalam laporan Latihan Industri ini pelatih akan menerangkan secara terperinci mengenai objektif Latihan Industri, maklumat tentang firma dan aktiviti atau tugasan yang telah dilakukan sepanjang menjalani Latihan Industri. Antara tugasan-tugasan yang dilakukan sepanjang tempoh 6 bulan menjalani Latihan Industri adalah seperti menghubungi pelanggan, melakukan kerja µjumpering¶, melakukan kerja penyambungan serta membaik pulih talian, mengaturcara telefon tanpa wayar [CDMA], menyambung dan memotong talian di Main Distribution Frame [MDF], mengenali Fiber Optik, melakukan penyambungan Fiber Optik, pergi ke tapak projek pemasangan dan penyambungan kabel, menyimpan data di dalam komputer,mengenali seksyen Data, memasukkan tetapan serta mengaturcara modem. Penggunaan peralatan pejabat juga merupakan perkara penting yang perlu diketahuai oleh pelatih sebelum memulakan sesuatu tugasan bagi memudahkan membuat tugasan kerja yang lain. Pelatih akan diawasi oleh Penyelia. Setiap tugasan yang dilakukan oleh pelatih akan diiringi dan mempelajari tugasan tersebut daripada kakitangan dan pegawai pejabat tersebut.

Sekian.DEKLARASI Laporan ini disediakan oleh saya sebagai bukti yang saya telah menjalani latihan industri di sini sepanjang tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak Politeknik dalam bidang Diploma Teknologi Maklumat Rangkaian. ________________________________ . Laporan ini adalah milik Politeknik Mukah Sarawak dan ianya tidak boleh diciplak atau di µedit¶ dalam apa carapun tanpa kebenaran bertulis daripada pihak Telekom Malaysia Œ Berhad Sibu.

Sibu yang prihatin dan komitmen dalam menjayakan Latihan Industri ini. Kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam membantu saya sepanjang tempoh Latihan Industri. Sepanjang penglibatan di dalam program Latihan Industri dan penghasilan laporan ini.Tidak ketinggalan kepada semua kakitangan Telekom Malaysia Berhad. banyak kerjasama. dan bantuan teknikal telah disumbangkan daripada pelbagai pihak. Sekian.PENGHARGAAN Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan. Latihan Industri sepanjang 20 minggu ini dapat dijalankan dengan sempurna. Sibu. sokongan moral dan spiritual. terima kasih ISI KANDUNGAN . rohani. Encik Anuar Manai kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menjalani Latihan Industri ini di Telekom Malaysia Berhad Sibu. Ucapan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Cik dan Cik. Dan tidak lupa kepada ´mentor´saya. yang telah banyak memberi galakan dan dorongan dari segi moral. yang telah bertungkus-lumus membantu menjayakan program Latihan Industri ini dan juga telah banyak membantu menguruskan hal-ehwal Latihan Industri.Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pengurus Telekom Malaysia Berhad. Penghargaan dan terima kasih yang teristimewa khusus ditujukan kepada semua ahli keluarga terutama kepada ayah dan ibu. yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan membantu saya menyiapkan laporan Latihan Industri ini. Semoga sumbangan anda semua mendapat ganjaran daripada Tuhan Yang Maha Esa. sumbangan dan bantuan dari segi nasihat. fizikal dan kewangan. saya juga mengucapkan jutaan terima kasih. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Encik Robin Wan Kwong Yong dan Encik Harun yang telah sudi mengambil saya untuk menjalani Latihan Industri di Customer Service Management [CSM] serta Cik Lemba selaku Penolong Pengurus Recess Network Operation [RNO] Access Sibu yangmembolehkan saya menimba sedikit sebanyak pengalaman bekerja di sana. Syukur kepada Tuhan.

1 LATAR BELAKANG ORGANISASI 2.2 VISI DAN MISI ORGANISASI 2.4 STRUKTUR ORGANISASI BAB 3 : KERJA TEKNIKAL BAB 4 : KOMEN DAN CADANGAN BAB 5 : KESIMPULAN BAB 1 : PENDAHULUAN .3.2 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI 1.BAB 1 1.3 KEPENTINGAN LATIHAN INDUSTRI KEPADA PELAJAR BAB 2 : ORGANISASI 2.1 PENGENALAN 1. OBJEKTIF ORGANISASI 2.

Latihan Industri merupakan sati komponen utama dalam kurikulum pembelajaran Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). Pelajar juga disyaratkan harus lulus latihan industri sebelum diperakukan untuk penganugerahan Sijil dan Diploma Politeknik KPTM.1 Pengenalan Politeknik Mukah Sarawak merupakan antara Institusi Pengajian Tinggi Awam yang mengeluarkan ramai mahasiswi dan mahasiswa yang berpengetahuan tinggi dalam bidang teknikal.2 Objektif Latihan Industri .1. iaitu pelajar Sijil semester tiga dan pelajar Diploma bagi semester empat. 1. Politeknik Mukah Sarawak telah mengeluarkan dua kategori pelajar yang akan menjalani latihan industri ini. pengurusan IT malah dalam pengurusan peniagaan turut ditawarkan dalam pengajian di Politeknik Mukah Sarawak.

y Pelajar dapat menambahkan perhubungan yang baik dengan melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan oleh pejabat atau firma berkenaan. y Memberi pelajar untuk lebih berdisiplin dalam mematuhi etika dan peraturan tempat kerja yang telah ditetapkan di tempat kerja. para pelajar boleh mempelajari dan meluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang yang dipelajari di tempat menjalani latihan industri ini.3 Kepentingan Latihan Industri kepada Pelajar . y y Mendekatkan para pelajar dengan mengalami situasi sebenar alam pekerjaan. Meluaskan dan meyakinkan pelajar dalam bidang komunikasi bersama kakitangan dan pegawai pejabat atau firma tersebut. Dalam tempoh satu semester tersebut. Antara objektif latihan industi ini adalah seperti berikut.Politeknik memberi peluang kepada semua pelajar latihan industri untuk menjalani latihan industri ini selama satu semester. 1. Namun sebelum para pelajar didedahkan dengan alam pekerjaan dan menjalani latihan industri. Tugasan yang diberikan haruslah setimpal dengan bidang pelajaran pelajar tersebut bagi memudahkan pelajar menambahkan pengetahuan beliau berkenaan alam pekerjaan yang bakal dialami pelajar nanti sewaktu bekerja. para pelajar terlebih dahulu akan diajar oleh kakitangan pejabat sebelum melakukan sesuatu tugasan yang diberikan bagi mengelak para pelajar melakukan kesilapan. y Menambahkan ilmu pengetahuan dengan perkara yang diuruskan oleh pejabat. para pelajar akan dinasihati agar menjaga perlakuan diri dalam menjalani latihan ini bagi menjaga nama baik politeknik dan sentiasa menunjukan disiplin yang tinggi. Semasa menjalani latihan industri ini. Disiplin yang tinggi mencorakan jati diri pelajar semasa dalam alam pekerjaan kelak. jabatan dan firma berkenaan.

selain memberi pengalaman dan pengetahuan terhadap perlaksanaan dalam realiti alam pekerjaan.Keadaan seperti ini boleh dikatakan para pelajar mendapat ilmu tambahan. Ia juga membantu pelajar menghayati realiti kehidupan alam pekerjaan. meningkatkan kemahiran pelajar dalam berkomunikasi dan memberi keyakinan untuk menempuh alam pekerjaan pada masa akan datang. di mana ianya dapat digunakan apabila berada dalam situasi yang sebenarnya.Latihan Industri adalah satu perkara yang penting kerana ia dapat memberi peluang kepada pelajar untuk melatih kemahiran yang telah dipelajari sepanjang pembelajaran di mana ia dapat diaplikasikan dengan berkesan. Apabila pelajar menunjukkan kelakuan dan disiplin yang baik. ini akan meningkatkan nama institusi di samping dalam menjalinkan hubungan baik dengan pihak luar. Selain itu. Latihan Industri juga merupakan satu cabang untuk membina keyakinan diri dan kendiri para pelajar bagi menghadapi alam pekerjaan yang sebenar. Ia juga dapat memberi peluang kepada pelajar untuk memperluaskan kemahiran serta pengetahuan yang dipelajari semasa latihan.Latihan Industri juga penting. di mana pelajar dapat memanfaatkan pengetahuan yang dipelajari dan organisasi mengenai bagaimana organisasi beroperasi. Justeru. BAB 2 : ORGANISASI .Memperkenalkan pelajar Politeknik dengan pihak luar. Latihan Industri ini turut memperluaskan pengetahuan tentang semua bidang walaupun tidak berkaitan dengan bidang yang diceburi.

Telekom Malaysia disenaraikan dalam Bursa Malaysia pada 9 September 1990.Perkataan µTM¶ yang berwarna biru memberi maksud kumpulan TM sebagai sebuah organisasi yang empati. perkhidmatan internet. Telekom Malaysia Berhad (TM) menyediakan perkhidmatan yang luas dari segi perkhidmatan suara. Panggilan . siaran dan pakar perkhidmatan rangkaian.Manakala merah melambangkan identiti Celcom.Pada April 2005. satelit. biru dan merah. perkhidmatan maklumat. perkhidmatan talian mudah alih. Telekom Malaysia secara rasminya menukar jenama dari Telekom Malaysia kepada TM.Warna jingga melambangkan semangat yang dipamerkan warga TM Net Berhad.Gabungan ketiga-tiga warna ini menunjukkan TM Net Berhad. TM Touch.Telekom Malaysia memegang hak monopoli untuk penyediaan rangkaian telefon talian darat serta mempunyai pegangan yang kukuh dalam pasaran komunikasi telefon mudah alih setelah mengambil alih Celcom Berhad dan mengabungkannya dengan perkhidmatan mudah alih sendiri. Telekom Malaysia pada asalnya dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan.1 : LATAR BELAKANG ORGANISASI Telekom Malaysia Berhad (TM) merupakan syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia dan kedua terbesar di Asia Tenggara.Perniagaan kecil. maritim dan radio. dan mempunyai semangat dan jiwa yang kental.Telekom Malaysia diswastakan pada 12 Oktober 1984 dan dikenali sebagai Syarikat Telekom Malaysia Berhad (JTMB). Logo baru melibatkan tiga warna iaitu jingga. Jabatan Telekom Malaysia (JTM). Celcom dan Telekom Malaysia berkerja seiring dalam mencapai matlamat organisasi. Terdapat tiga (3) jenis perniagaan yang dilaksanakan di dalam Telekom Malaysia. sederhana dan korporat membekalkan talian tempatan dan perkhidmatan panggilan jarak jauh.2. perancangan sumber syarikat.

Jualan keseluruhan TM menyumbang kepada industri telekomunikasi secara keseluruhan.Panggilan nasional merupakan panggilan yang dibuat di antara bandar dengan kawasan luar liputan sebagai contoh panggilan dari Sibu ke Kuala Lumpur manakala panggilan antarabangsa merupakan panggilan yang di buat ke luar negara seperti panggilan dari Malaysia ke Indonesia. Panggilan jarak jauh dibahagikan kepada panggilan nasional dan panggilan antarabangsa. Ianya juga pekar dalam mereka dan membekalkan penyelesaian infrastruktur telekomunikasi yang terbaik pada pelanggan TM.merupakan panggilan yang di buat di dalam kawasan bandar dan di antara bandar dengan bandar yang mempunyai caj dan kawasan liputan panggilan yang sama.2 : VISI DAN MISI ORGANISASI  Visi . 2.

. ii. Menjadi sebuah organisasi yang memberi tumpuan kepada pelanggan dan yang menyediakan penyelesaian setempat yang menyeluruh. 2.3 OBJEKTIF i. Untuk menyediakan kemudahan yang berkesan dan berfaedah. Menjadi majikan pilihan yang memberi inspirasi ke arah kecemerlangan prestasi. Membina hubungan yang berkekalan dengan pelanggan dan rakan niaga kita berdasarkan kepercayaan. Menjadi peneraju yang diiktiraf dalam semua pasaran yang kita ceburi.  Misi Berikut merupakan Misi TM iaitu : i. iii. v.Untuk menjadi syarikat telekomunikasi pilihan dengan penumpuan ke arahmenyampaikan nilai terunggul kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yangmemainkan peranan pentingan dalam syarikat. Menjana nilai pemegang saham dengan merubut peluang-peluang perniagaan di Asia Pasifik dan lain-lain pasaran serantau terpilih. iv.

Untuk menyediakan bangunan kerajaan yang berfungsi.3 STRUKTUR ORGANISASI . ekonomik dan mematuhi spesifikasi yang diiktiraf. selamat.ii. 2. iii. berkualiti. iv. Memberi peluang kepada pelanggan supaya dapat berkomunikasi satu sama lain. Untuk mempertingkatkan prestasi perniagaan para pelanggan dengan menyediakan penyelesaian maklumat dan komunikasi yang bernilai tinggi.

SARAWAK. 96000 SIBU. RECESS NETWORK OPERATION [ RNO ] ACCESS SIBU NAMA PENYELIA : CIK LEMBA ANAK UDOL JAWATAN :PENOLONG PENGURUS RNO SEKSYEN :RECESS NETWORK OPERATION [ RNO ] ACCESS SIBU CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT NAMA PENYELIA : ENCIK ROBIN WAN KWONG YONG JAWATAN :PENOLONG PENGURUS FLYING SQUAD SEKSYEN : CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT [ CSM ] BAB 3 : KERJA TEKNIKAL . PERSIARAN BROOKE.NAMA ORGANISASI : TELEKOM MALAYSIA ΠBERHAD ALAMAT : TELEKOM MALAYSIA ΠBERHAD.

) Data Link Layer 1. SWITCHING Merupakan salah satu seksyen yang mengendalikan serta mengawal semua talian telefon sama ada dari segi penyambungan dan pembatalan talian telefon.) Application Layer 6. kaedah pencahayaan digunakan untuk menghantar data. Manakala.) Network Layer 2. Transmission berkait rapat dengan Fiber Optik kerana hampir kesemua sambungan menggunakan Fiber Optik. bagi penghantaran yang dekat.) Physical Layer iv. OSI Model Layer : 7. Main Distribution Frame .) Presentation Layer 5. Data Services OSI Model memainkan peranan penting dalam perkhidmatan data.) Session Layer 4.) Transport Layer 3. Transmission Merupakan seksyenyang menyalurkan serta menghantar data melalui µRadiowave¶ dari Base Transmission Station [BTS] utama ke Base Transmission Station [BTS] yang lain. gelombang radio digunakan untuk menghantar data dari satu Base Transmission Station[BTS] ke satu Base Transmission Station[BTS].Di bahagian ini juga mengendalikan ii. iii. penukaran port talian dan penukaran nombor perkhidmatan.i. Bagi penghantaran data ke tempat yang jauh.

TR / Stremyx y y Membaiki talian telefon dan streamyx. CDMA [ Code Digital Multi Access ] Merupakan seksyen yang mengatur telefon tanpa wayar [ wireless ] yang dikenali sebagai CDMA. µC¶ order. µInstallation¶. Membaiki modem Telekom . Telefon CDMA ini kebanyakannya digunakan di kawasan luar bandar yang sukar mendapatkan isyarat telefon. µMaintenance¶. µVendor¶ v. Telefon CDMA berbeza dari telefon biasa kerana telefon ini mempunyai µbuild in card¶.y y y y y Menerima µorder¶ [ Jenis µorder¶ ] Membuat pemasangan baru [ µP order¶ ] Pemindahan µport¶ talian telefon dan streamyx. Telefon CDMA haruslah diprogram sebelum digunakan dan proses untuk memprogram telefon CDMA berbeza mengikut model. Antara contoh telefon CDMA ialah: y Dowtell Wireless Phone y Dowtell DTT800 [ Fax ] y ZTE 450 y ZTE 800 y HUAWEI 450 Mhz y HUAWEI 800 Mhz vi.

Civil : Melakukan tugas seperti membuat peta kawasan projek. menilai kawasan pemasangan. ZTE. Rehad : Melakukan kerja pembersihan di kawasan pemasangan. Kestabilan internet bagi µOptimus II¶ ialah: y DSL : Kuning y Internet : Hijau y Power : Merah y Voice : Merah Handset berperanan untuk menyemak nombor perkhidmatan melalui µtracing number¶ iaitu µ1313¶. Peralatan yang digunakan untuk melakukan tugas ini ialah µOptimus II¶. µjumpering wire¶. y y y viii. µJumpering wire¶ terdiri daripada: y y Biru putih : Talian telefon Merah oren : Talian streamyx Semua pemasangan ini dilakukan serta disimpan di dalam kabinet yang terdiri daripada kabinet APO [ American Post Office ]. Rehad dan Civil y Cable E/side : Memantau tugas pemasangan serta penyambungan µcable¶. µOptimus II¶ digunakan sebagai µtest gear¶ dan boleh dijadikan modem. µMainhole¶. µhandset¶.Selain itu. Cable E/side. µjumpering tool¶. . telefon. [melakukan tugas kabel bawah tanah ] Cable D/side : Memantau tugas pemasangan serta penyambungan µcable¶ di tiang µDP¶. µDP¶. membuat ukauran serta membuat surat izin lalu [ Wayleave ] daripada semua pihak yang berkaitan. µCabinet¶. membuat µsite survey¶. µMDF¶. µJumpering¶ Melakukan tugas seperti membuat penyambungan talian telefon atau streamyx yang baru. tugas seperti menyemak talian telefon turut dilakukan di seksyen ini. Huawei dan sebagainya. Krone. Dari µExchange¶. Cable D/side. membaik pulih serta pembersihan kawasan sekitar tapak projek. µcutter¶ dan µdocket¶.vii.

Fiber Optik merupakan kabel yang berbahaya kerana Fiber Optik diperbuat daripada kaca dan menyalurkan tenaga cahaya yang terdiri daripada kuasa laser yang boleh menyebabkan buta. x. Fiber y y y y y Membuat pemeriksaan kabinet untuk Fiber Optik.ix. Membuat pemantauan sekiranya berlaku µFiber cut¶. Selain itu. Memastikan peralatan Fiber Optik berada dalam keadaan baik. Produk & Servis . Membuat pemasangan serta penyambungan Fiber Optik memngikut kaedah serta langkah keselamatan yang betul Secara keseluruhannya. pengendalian Fiber Optik sekiranya tidak dilakukan dengan cermat boleh menyebabkan kematian.

Tiada sebarang bayaran diperlukan semasa memohon BROADBAND STREAMYX BLOCKBUSTER DEALS . sila emelkan maklumat peribadi dan salinan kad pengenalan ke adahasilkomputer@yahoo.8 sen seminit. . TELEKOM MALAYSIA ΠBERHAD telah memperkenalkan pelbagai produk-produk baru serta menyediakan pelbagai servis bagi membantu pelanggannya mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. sewa bulanan adalah RM25. Bayaran tersebut akan dimasukkan kedalam bil.com Maklumat yang diperlukan: NAMA PENUH SEPERTI DALAM KAD PENGENALAN ALAMAT PENUH NOMBOR KAD PENGENALAN NOMBOR TELEFON YANG BOLEH DI HUBUNGI. pelanggan perlu menyediakan wang cagaran sebanyak RM75. Untuk melanggan.00. Walaubagaimana pun.Bagi menambah dan meningkatkan jumlah pelanggan. Antara servis dan produk yang disediakan oleh TELEKOM MALAYSIA ΠBERHAD adalah seperti berikut: TALIAN TETAP TM Untuk melanggan talian tetap. Kadar yuran langganan adalah seperti berikut: Bagi ibusawat yang kapasiti melebihi 1000 talian.Broadband Streamyx.00 Bagi ibusawat yang kapasiti kurang dari 1000 talian.00 dan stem sebanyak RM10. Bagi pemasangan baru talian tetap TM. kadar sewa bulanan dan juga caj panggilan adalah percuma dan tanpa had bagi mereka yang melanggan perkhidmatan streamyx Block Buster Deals. TM menyediakan pelbagai tarif yang berbeza mengikut kapasiti ibusawat.00 Kadar caj panggilan adalah antara 4 sen . sewa bulanan adalah RM13.

Percuma 6. Modem tanpa wayar WiFi (RM130. sekurang kurang nya 3 karektor . 1.Percuma 3. PAKEJ YANG DI KEHENDAKI TALIAN TETAP TM PAKEJ VOICE DEALS TAWARAN PAKEJ VOICE DEALS .Telefon tanpa wayar (RM99. Sekiranya berminat sila emelkan maklumat berikut untuk pendaftaran. Ini akan menjadikan bil pertama tersebut agak tinggi sedikit dan kembali normal pada bulan berikut nya. Sewa bulanan talian tetap telefon (RM25) . Selepas tempuh tersebut pelanggan bebas untuk menamatkan atau meneruskan langganan. Harga pakej BB Deals bermula RM90.00 (512kbps). Panggilan kemana mana talian tetap TM . Yuran pengaktifan (RM75. RM110. Bil Pertama akan anda terima pada bulan kedua atau ketiga dan jumlah bil bulan pertama akan dimasukkan kedalam bil pertama tersebut. Yuran pemasangan (RM88. LOGIN ID (sila sediakan 3 cadangan._ _ _ @ Streamyx) 6. anda tidak akan menerima bil pada bulan pertama. NO HANDFON YANG BOLEH DI HUBUNGI 7.00) .Jika masih belum ada kami akan mohonkan talian telefon untuk anda 4.00) . RM130.Percuma 2.10 sen / minit Sila ambil maklum.Percuma 7.00.Percuma dan tanpa had 5. Panggilan ke mobile (semua operator) . ALAMAT LENGKAP PEMASANGAN 5. Tawaran adalah untuk pelanggan baharu sahaja.075.Percuma 4.00) . NAMA SEPERTI DI K/PENGENALAN 2.Semua pelanggan yang memilih pakej BlockBuster Deals akan mendapat tawaran istimewa dari TM spt berikut: 1.00 (2Mbps) dan RM140 (4Mbpa).00 (1Mbps).00. NO TELEFON UNTUK DIPASANG STREAMYX .00) . Syarat permohonan Terbuka kepada seluruh warganegara Malaysia . NO K/PENGENALAN LAMA & BARU SERTA SALINAN NYA (SCAN) 3. Sekiranya pemohon belum mempunyai talian tetap telefon hendaklah memohon nya terlebih dahulu. Langganan mestilah sekurang kurang nya selama 12 bulan dan jika pelanggan mahu menamatkan perkhidmatan sebelum tamat tempuh 12 bulan akan dikenakan penalti sebanayk RM350. Bukan warganegara Malaysia akan dikenakan deposit sebanyak RM1.

1 : Cadangan Untuk Telekom Malaysia Sibu .Percuma Dect Telefon.Selain daripada Blockbuster Deals. Maklumat yang di perlukan: NAMA SEPERTI DI DALAM KAD PENGENALAN NOMBOR KAD PENGENALAN / TENTERA / POLIS DSB ALAMAT LENGKAP PEMASANGAN NOMBOR TALIAN YANG BOLEH DI HUBUNGI PAKEJ YANG DIPILIH. Tiada sebarang bayaran di perlukan semasa memohon. caj panggilan yang rendah ke talian mudah alih dan rangkaian talian tetap yang lain dan telefon DECT percuma dengan tempoh jaminan selama 12 bulan Butiran pakej Voice Deals adalah seperti berikut: Voice Deals 38 (Yuran bulanan RM38.00) . BAB 4:Komen Dan Cadangan 4.Panggilan ke talian tetap TM percuma .Panggilan ke talian mudahalih percuma 120 mins pertama dan 10 sen bagi setiap minit berikutnya . Ciri-ciri utama Voice Deals termasuklah Tiada caj untuk sewa TM Homeline.00) .Percuma Dect Telefon Voice Deals 48 (Yuran bulanan RM48.Percuma Dect telefon. panggilan PERCUMA di antara pelanggan Talian Tetap TM.Panggilan ke talian tetap TM percuma .00) .Sewa bulanan dikecualikan .Panggilan ke talian mudahalih percuma 60 mins pertama dan 12 sen bagi setiap minit berikutnya . TM juga memperkenalkan promosi TM Homeline terkini yang dipanggil Voice Deals.Sewa bulanan dikecualikan . Voice Deals 68 (Yuran bulanan RM68.Panggilan ke talian mudahalih 15 sen / minit .Sewa bulanan dikecualikan .Panggilan ke talian tetap TM percuma .

Oleh itu. Semasa menjalani Latihan Industri ini. y Pihak TM juga seharusnya menyediakan sijil kepada pelatih setelah tamat latihan industri.Di sini saya ingin kemukakan sedikit cadangan untuk pihak Telekom MalaysiaBerhad ( TM ) agar pihak syarikat dapat membantu pelajar untuk mencapai 100%objektif sebenar latihan: y Pihak TM kurang memberi maklumat berkenaan dengan organisasiseperti latar belakang Telekom Malaysia bagi cawangan Sibu. Latihan Industri yang telah tamat saya jalankan di Telekom Malaysia Berhad Πtelah mencapai objektif sebenar latihan ini dijalankanmengikut kehendak Politeknik bagi setiap pelajar yang berada di semester tiga bagi peringkat Diploma dalam Teknologi Maklumat Rangkain. Komen Untuk TM Sibu Secara amnya. saya amat berpuas hati kerana kebanyakan pekerjanya memberi kerjasama yang begitu baik terhadap kami darisegi pergaulan dan dalam apa jua hal contohnya dalam menjelaskan sistem-sistem yang digunakan secara terperinci.pihak TM sepatutnya memberi penjelasan yang terperinci dan tepatwalaupun ianya hanya sebagai pengetahuan seseorang. banyak pengalaman dan ilmu yang dapat saya pelajari. sebagai bukti yang pelajar pernah menjalani latihanindustri di tempat berkenaan. BAB 5 : KESIMPULAN . Sepanjang Latihan Industri ini.

Dengan itu pelajar dapat membezakan antara teori yang telah dipelajari di Politeknik dengan kerjakerja yang dilakukan semasa menjalani latihan industri.Ia juga membolehkan pelajar memahami perbezaan antara teori yang dipelajari dengan kerja-kerja pratikal yang sebenarnya. para pelajar dapat mengetahui kebolehan kerja dan keselamatan kerja yang sebenarnya dan pada masa akan datang pelajar dapat mengubahkan kelemahan menjadi kebolehan dalam alam pekerjaan.Ia juga membolehkan pelajar itu sendiri memahami dari segikesanggupan berkerja. kebolehan dan mempunyai sikap yang baik sewaktu bekerjakepada bakal majikan. dengan adanya latihan industri pelajar dapat didedahkan ke alam pekerjaan yang sebenar dan selepas lulus kelak pelajartidak akan menghadapi masalah di tempat kerja.Dengan begitu.Latihan industri juga dapat mempratikalkan apa yang telah dipelajarioleh pelajar semasa menjalani pelajaran di Politeknik berkenaan tentang keperluan dan kelengkapan dalam jurusan Teknologi Maklumat Rangkaian.Ini kerana.Latihan industri adalah sangat baik untuk semua pelajar Politeknik. Latihan industri juga untuk meluaskan lagi pergaulan dan persefahaman antara pekerja dan masyarakat sekeliling lagi bagi mewujudkan interaksi yang sihatantara satu sama lain. . latihan industri adalah baik untuk para pelajar bagi meningkatkanlagi prestasi pelajar. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful