You are on page 1of 6

, ,

MQt so quy tic khi dan trangCo mot s6 to' nh~t bao hien nay duoc trlnh bay theo ki6u ... vo tQi va, chang theo mQt nguyen t~c gl, Ngay ca nhimg dQc gia it quan tam nhat den chuyen hmh thirc ciing phai nghi r~ng duong nhu cac bai duoc "t6ng" len m~t bao clnr khong h€ co ban tay hoa si,

Tat nhien la voi bao ngay thi da co master layout - thi€t k€ trang coo ban, hoa si tham chi khong duoc sua d6i nhieu. Nhung di€u do khong co nghia la khong cdn vai tro cua ho. S~p x€p bai the nao, d~t hinh anh ra sao, co chir cho tieu d€ the nao la dung, cit ca d€u co logic cua no. Va tren h€t, do la nham phuc vu t6t nhat cho dQc gia,

Herman Obermayer, ngiroi tirng theo du chuang trlnh Knight International Press da t6ng hop mQt s6 quy t~c din ban nhu sau:

LUlJ Y CHUNG:

- Trong layout theo chieu dung (vertical), nen s~p x€p cac y€u t6 theo thir tv sau: anh, chii thfch, tieu de, nQi dung.

- Tat ca cac bai nen theo hinh chir nhat. Cac trang bao se bao g6m nhimg hinh chit nhat ghep lai rna thanh.

- Khong d~t hinh ve a cU6i cQt chfr.

- M6i trang nen co mQt hinh minh hoa n6i b~t.

CRU:

- DQ cao m6i cQt chit tir 5cm den 25cm.

- CQt chfr khong rong qua 20 pica va khong hep han 10 pica.

- Sir dung cac kiSu nghieng, d~m hoac hieu irng d~c biet trong phAn nQi dung a rmrc t6i thieu,

- Chir nho han 8 point rAt kho doc,

TIEUDE:

- Bai nao ciing phai co tieu de.

- Tieu de nen ngan gon,

- CO' chir cua tieu de nen nho dAn voi nhimg bai a phAn dum cua trang.

Bai nho han thi cO' chfr cua tieu de ciing nen nho han.

- Khong bao gio xen mQt hmh ve minh hoa giira tieu de va b~t ddu cua mQt bai viet.

- Khong ng~t dong cac tieu de. N€u bUQC phai lam nhu v~y vai Idn trong mQt trang thi nen thay d6i kfch cO- va s6 dong cua cac tieu de.

- Viet tieu de: Tranh 16i viet cirng nhac, dung bi~t ngfr, thieu dQng tiro

ANH:

- Chup anh nguoi th~t dang hoat dQng.

- Nhirng anh co huang nhm nen quay ve phia phan chir di cimg.

- Khi khong ch~c ch~n thi nen dung mot anh to thay vi hai anh nho.

- Khi sir dung hai anh tro len thi nen lAy mQt anh lam chfnh - nrc la to han nhirng anh khac,

- Kich cO- cua cac anh (va ca cac bai viet) tren cling mQt trang nen khac nhau.

- Tranh gay hieu nhdm b~ng each m6i anh chi co mQt chii thfch va phan clni thfch phai sat voi anh rna no mo tao

- Khi chay chii thich ben canh cua anh thi nen co chien rong it nhAt Ia 6 pica.

- Khi chay chri thich ben dum cua anh thi d~t thang voi hai canh cua birc anh, Khong de phdn chii thfch rong hon anh,

- Tranh tmh trang mQt chfr Ie loi khi phan chii thich dai qua 1 dong.

- Khong d~t anh ngay tren mQt hlnh quang cao.

- Phdn nQi dung chay ben dum mQt birc anh nen co dQ sau it nhAt 2,5cm.

NHAYTRANG:

- MQt bai viet nen co dQ cao it nhAt 10cm tren trang bao truce khi "nhay" sang trang khac,

- Phdn ti€p theo & trang khac it nhAt nen dai it nhAt 15cm (bo cong dQc gia l~t trang).

tri.l.

- M6i bai viet chi "nhay trang" rnQt ldn rna thai.

- N6u co the, phdn ti6p thea cua bai vi6t & trang khac nen & cling vi