Ordonanta de urgenta numarul 18 din 04-03-2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

( Publicat in M.O. numarul 155 din data 12-03-2009 ) Guvernul Romaniei

Situatia extraordinara prevazuta de art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, consta in necesitatea reducerii consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior in apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului national de eficienta energetica." Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Reducerea consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Totodata, prin adoptarea de urgenta a prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiara internationala actuala le poate avea asupra sectorului energetic si al constructiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice nationale. Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt si mediu, se degreveaza bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu intretinerea blocurilor de locuinte prin reducerea facturilor cu incalzirea, se asigura sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca. Neadoptarea de urgenta a prezentului act normativ conduce la neindeplinirea obligatiilor asumate de Romania privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum si a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor. In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta. CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 (1)Prezenta Ordonanta de urgenta stabileste lucrarile de interventie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari. (2)Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta Ordonanta de urgenta are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. (3) Lucrarile de interventie prevazute la alin. (1) sunt investitii de interes public local. * Alineatul (3) a fost adaugat de ART. 1 din Lege nr. 5 din 6.1.2010 ART. 2 In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a)bloc de locuinte - cladire - imobilul format din proprietati individuale definite ca apartamente si proprietatea comuna indiviza. Expresia vizeaza atat cladirea in ansamblul sau, cat si parti ale acesteia - tronsoane de bloc - separate prin rost; b)program local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte - documentul fundamentat si elaborat de autoritatile administratiei publice locale ale municipiilor, oraselor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza Contractelor de mandat incheiate cu asociatiile de proprietari, aprobat prin Hotarare a consiliului local, intocmit in vederea fundamentarii alocatiilor de la bugetul local si de la bugetul de stat, denumit in continuare program local; c)program national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte - documentul elaborat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si aprobat prin ordin al ministrului, in baza programelor locale transmise de coordonatorii locali si a fondurilor alocate din bugetul de stat in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, denumit in continuare program national; programul national prevede alocatiile stabilite in aplicarea prevederilor art. 13 lit. a) pentru bugetele locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti; d)coordonatori locali - primarii municipiilor, oraselor si comunelor, precum si al sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, in calitate de autoritati Contractante.

21-06-2010

www.premierlegislatie.ro

Pag.1

CAP. b)inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente. 8 Asociatiile de proprietari din blocurile de locuinte identificate si inventariate sunt instiintate de catre coordonatorii locali asupra posibilitatii de inscriere in programul local. b)lucrari de interventie la instalatia de distributie a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte. sunt: a)izolarea termica a peretilor exteriori. coordonatorii locali realizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art. adoptata in adunarea generala cu acordul majoritatii proprietarilor. ART. (2)Solicitarea asociatiei de proprietari prevazuta la alin. cu tamplarie performanta energetic. 7 Etapele necesare implementarii programelor locale sunt urmatoarele: a)identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art. precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica. precum si alte clauze asupra carora partile convin. ART. 8 coordonatorul local transmite si proiectul de Contract de mandat semnat de acesta. (2)Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de catre asociatia de proprietari in vederea stabilirii masurilor si actiunilor ce se impun. 10 (1)Asociatiile de proprietari instiintate se pot inscrie in programul local prin solicitare scrisa inregistrata la coordonatorul local in a carui arie de competenta este amplasat blocul de locuinte. cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire. e)executarea lucrarilor de interventie. (1) este insotita de: a)Contractul de mandat semnat.premierlegislatie. in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter. 2 Lucrari de interventie ART. e)lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele / terasa blocului de locuinte. 1 alin. f)lucrari de refacere a finisajelor anvelopei. 11 (1)In etapa privind proiectarea lucrarilor de interventii. d)izolarea termica a planseului peste subsol. b)instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorii locali privind inscrierea in programul local. se realizeaza: a)expertiza tehnica. c)Hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea Contractului de mandat. stabilite prin prezenta Ordonanta de urgenta. CAP. justificate din punct de vedere tehnic in expertiza tehnica si/sau in auditul energetic: a)lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte. ART. pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte. astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire sa scada sub 100 kWh / m2 arie utila. (1). in conditiile si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta. 6 Odata cu efectuarea lucrarilor de interventie prevazute la art. b)Hotararea privind inscrierea in programul local. ART. 4 lit. a). (3)Prin Contractul de mandat se prevad obligatiile partilor. 3 Pentru fundamentarea programelor locale. g)receptia finala. ART.ART.ro Pag. c)termo . d)proiectarea lucrarilor de interventie.hidroizolarea terasei / termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei. d). inclusiv de refacere in zonele de interventie. f)receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica. prevazuta la art. 7 lit. 4 Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte. 21-06-2010 www. 3 Etapele necesare implementarii programelor locale ART. 1 alin. 5 Realizarea lucrarilor de interventie prevazute la art. dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani. c)lista proprietarilor din imobil. inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte. in vederea semnarii de catre asociatia de proprietari.2 . 4 se pot executa si urmatoarele lucrari de interventie. in doua exemplare originale. ART. 9 (1)Odata cu instiintarea prevazuta la art. auditul energetic si elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie.d) are ca scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. (1). in conditii de eficienta economica.

pentru blocurile de locuinte neincluse in programul national. ART. Contractorul proiectarii lucrarilor de interventie informeaza in scris coordonatorul local in vederea dispunerii de catre acesta a masurilor ce se impun. ART. 13 lit. 18 Autoritatile administratiei publice locale pot hotari si preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie. In cazul in care expertiza tehnica prevede necesitatea efectuarii unor lucrari de consolidare / reparatii care conditioneaza executarea lucrarilor de interventie. (1)se stabilesc si se aproba prin Hotarare a consiliului local.premierlegislatie. prin ordin al ministrului. c)elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie. CAP. 16 In limita resurselor bugetare alocate in acest scop prin Legea bugetului de stat. 5 Obligatii si raspunderi 21-06-2010 www. CAP.3 . pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea. b)Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei centralizeaza propunerile primite. (3)Elaborarea documentatiilor prevazute la alin. ART. 13. pe baza deconturilor justificative. necesarul de alocatii de la bugetul de stat pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. prevazute la art. corespunzatoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei. a). a). (1) lit. b)preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarului / proprietarilor din blocul de locuinte aflat / aflati in imposibilitate de a asigura sumele ce ii / le revin. precum si a documentatiei de achizitie pentru Contractarea executarii lucrarilor de interventie. a). in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie. respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 14 (1)Prin exceptie de la prevederile art. in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale. ART. 500/2002 privind finantele publice. 4 si 6 se asigura astfel: a)50% din alocatii de la bugetul de stat. a) se realizeaza pentru analiza structurii de rezistenta a blocului de locuinte din punctul de vedere al asigurarii cerintei esentiale "rezistenta mecanica si stabilitate". aferenta blocurilor de locuinte care vor beneficia de lucrari de interventie in anul bugetar urmator. ART. 29. in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei: a)aproba. c)20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite. si transmit programele locale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei. cu modificarile ulterioare: a)autoritatile administratiei publice locale stabilesc. verificate si aprobate conform legii. 12 Finantarea proiectarii lucrarilor de interventie prevazute la art. urmarind metoda calitativa prevazuta de reglementarile tehnice in vigoare. b) si c) se realizeaza dupa aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici prin Hotararea consiliului local. in conditiile legii. a). b)30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite.ro Pag. Autoritatile administratiei publice locale pot hotari cu privire la masurile aplicabile in vederea recuperarii sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%. ART. pe langa cota de 30%: a)preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de 20% ce revine asociatiei de proprietari. 13 lit. in cadrul programelor locale. autoritatile administratiei publice locale pot asigura. prin care aloca bugetelor locale fondurile aferente cotei-parti prevazute la art. 17 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei efectueaza lunar plata catre coordonatorii locali a sumelor aferente coteiparti prevazute la art. 15 La termenele prevazute in Legea nr. 13 lit. programul national. (2)Expertiza tehnica prevazuta la alin (1) lit. 13 lit. aferenta lucrarilor de interventie executate. 4 si 6 se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.b)elaborarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie si obtinerea autorizatiei de construire. b)repartizeaza si comunica autoritatilor administratiei publice locale fondurile alocate. 13 Finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. (2)Conditiile de preluare si criteriile de selectie pentru aplicarea prevederilor alin. 4 Finantarea ART. in baza carora include in proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. notificarea asociatiei de proprietari de catre coordonatorul local privind Hotararea consiliului local si incheierea actului aditional la Contractul de mandat privind stabilirea si individualizarea obligatiilor de plata pentru executarea lucrarilor de interventie.

gestioneaza si actualizeaza baze de date specifice. in care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul local. prin care il mandateaza pe acesta sa stabileasca masurile si actiunile ce se impun. prin sondaj. k)constituie. (1). precizand conditiile si modalitatea de inscriere in programul local. 22 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei: a)centralizeaza si prioritizeaza propunerile cuprinse in programele locale in scopul includerii blocurilor de locuinte in programul national. 19 Consiliul local aproba. Partea I. in cota prevazuta la art. care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. a programului local.ro Pag. al documentelor 21-06-2010 www.ART. b)semneaza Contractul de mandat cu coordonatorul local. cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire. pe care le pune la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei in vederea fundamentarii politicilor publice nationale in domeniu si cuantificarii economiilor de energie obtinute prin realizarea lucrarilor de interventie. prin centralizarea si prelucrarea datelor si informatiilor specifice furnizate de coordonatorii locali. e). cuprinzand datele si informatiile prevazute in notificarea de la lit. i)organizeaza receptia la terminarea lucrarilor si pune la dispozitia asociatiei de proprietari certificatul de performanta energetica. la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului. l)asigura controlul utilizarii eficiente a fondurilor alocate si al aplicarii prevederilor Contractuale. la solicitarea acestuia. d)participa la receptia la terminarea lucrarilor. pentru cresterea performantei energetice a blocului de locuinte. 23 Pentru finantarea executarii lucrarilor de interventie. precum si pentru realitatea. pentru implementarea. b)aproba programul national. bugetul de stat. toate documentele justificative. ART. precum si sumele aferente cotei-parti de participare ce revine fiecarei asociatii de proprietari. 25 (1)Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei organizeaza controlul propriu. CAP. c)incheie Contractul de mandat cu fiecare asociatie de proprietari instiintata. pe etape.4 . 24 Coordonatorii locali care beneficiaza de sume alocate de la bugetul de stat pentru finantarea executarii lucrarilor de interventie la blocurile de locuinte incluse in programul national sunt obligati sa puna la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei. f)transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei propunerile cuprinse in programele locale in scopul includerii blocurilor de locuinte in programul national. b)instiinteaza asociatiile de proprietari asupra prevederilor legale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. j)organizeaza receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani si transmite asociatiei de proprietari documentele care completeaza cartea tehnica a constructiei. d)Contracteaza proiectarea lucrarilor de interventie. exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate. ART. in numele unitatilor administrativ-teritoriale. m)informeaza asociatiile de proprietari privind programul local in toate etapele de implementare a acestuia. g)incheie act aditional la Contractul de mandat. in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie in bugetul propriu. d)cuantifica economia de energie rezultata in urma realizarii lucrarilor de interventie. b)programele locale multianuale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. 6 Monitorizare si control ART. in limita fondurilor alocate. ART. lista auditorilor energetici atestati pentru cladiri ART. raspunzand pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate. coordonatorii locali deschid un cont separat cu aceasta destinatie. 13 lit. h)Contracteaza executarea lucrarilor de interventie. 21 Asociatia de proprietari: a)aproba in adunarea generala a proprietarilor inscrierea in programul local. c)asigura finantarea lucrarilor. 20 Coordonatorul local: a)realizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte prevazute la art.premierlegislatie. la propunerea coordonatorilor locali: a)indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. ART. e)notifica asociatiei de proprietari Hotararea consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzatori lucrarilor de interventie ce urmeaza a fi executate. in conditiile si cu respectarea prezentei ordonante de urgenta. 1 alin. a). prin ordin al ministrului. e)aproba anual. precum si la receptia finala. c)constituie fondul de reparatii pentru asigurarea finantarii cotei-parti care ii revine in vederea executarii lucrarilor de interventie.

teren si/sau constructie. 26 (1)Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor blocuri de locuinte . 21-06-2010 www. 31 Pentru adoptarea unor solutii tehnice unitare si scurtarea perioadelor de proiectare a lucrarilor de interventie. diurna si cazarea.ro Pag. 34 Contractul de mandat constituie titlu executoriu pentru sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale in conditiile prevederilor art. 40 din Legea nr. regim de inaltime. monitorizeaza performanta energetica a blocurilor de locuinte si constituie banci de date specifice. se finalizeaza potrivit prevederilor legale in vigoare la data semnarii acestora. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. ART. (3)Cheltuielile ocazionate de activitatea proprie de control. a) si nerecuperate de la asociatiile de proprietari pana la receptia finala a lucrarilor de interventie executate. (2)Cheltuielile pentru realizarea. ART.elaborate in etapa de proiectare a lucrarilor de interventie. 32 (1)Certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie se elibereaza. prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor . Partea I. pentru executarea lucrarilor de interventie la partile comune. se suporta din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.1% catre Inspectoratul de Stat in Constructii. (1). precum si din administratia publica. CAP. in regim de urgenta. 7 alin. respectiv plata serviciilor specializate. constituite in baza art. ART. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. ART. (2)Prin derogare de la prevederile art. proiectarea si/sau executarea lucrarilor de reabilitare termica. ART. constituite in baza art. precum si a cotei de 0. prin exceptare de la prevederile legale in vigoare. 27 Contractele pentru audit energetic. transportul. (1) se suporta din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei. (1) lit. 1 si art. prin ordin comun al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei. (2)In realizarea atributiei de control propriu prevazute la alin. ART. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 7 Dispozitii tranzitorii si finale ART. institute nationale de cercetare-dezvoltare. cu modificarile si completarile ulterioare. ART. Contractarea executarii lucrarilor de interventie se face in conditiile de finantare prevazute de prezenta Ordonanta de urgenta. cu modificarile ulterioare. (1) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. cu scutire de taxa. sistem similar de realizare constructiva a anvelopei blocurilor de locuinte. a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare. Contractarea acestora se poate organiza si realiza pe tipuri de blocuri de locuinte. 10/1995.5 . nr. ART. utilizarea si actualizarea bazelor de date prevazute la alin. 40 din Legea nr.INCERC Bucuresti. republicata. ART. 10/1995 privind calitatea in constructii. 890 din 9 decembrie 2002. 30 In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 33 Pentru lucrarile de interventie prevazute in prezenta Ordonanta de urgenta. coordonatorii locali finalizeaza identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990. 14 alin.7% si 0. 35 In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 36 La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a)Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. prin exceptie de la prevederile legale in vigoare. ART. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei poate Contracta servicii specializate si/sau poate coopta specialisti persoane fizice din invatamantul universitar. autorizatia de construire se emite fara virarea cotelor de 0. b) din Legea nr. 28 In cazul blocurilor de locuinte ale caror proiecte tehnice si detalii de executie au fost finalizate pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. precum si al stadiului fizic de executie a lucrarilor de interventie. in functie de: perioada de proiectare / construire.premierlegislatie. perfectate si/sau aflate in curs de realizare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice se aproba norme metodologice de aplicare a acesteia.condominii. 211/2003. precum si de executie a lucrarilor de interventie.5% catre Casa Sociala a Constructorului din cheltuielile pentru executarea lucrarilor. 29 Blocurile de locuinte neincluse in programul national in anul in curs raman in baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programelor locale si nationale in anii urmatori. cu modificarile ulterioare. autorizatia de construire se emite fara prezentarea titlului asupra imobilului.

ministrul administratiei si internelor. nr.premierlegislatie.ro Pag. Gheorghe Pogea 21-06-2010 www. cu modificarile ulterioare.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate. Catalin Ovidiu Baba Viceprim . EMIL BOC Contrasemneaza: Ministrul dezvoltarii regionale si locuintei.6 . Dan Nica Ministrul finantelor publice. Partea I. PRIM-MINISTRU. 661 din 18 septembrie 2003. 1.b)Hotararea Guvernului nr. Vasile Blaga Seful Cancelariei Primului-Ministru.ministru.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.