The family So v i h u h t các nơi khác trên th gi i, gia ñình nh n d ng là khá y u Anh, ñ c bi t là Anh.

T t nhiên, các ñơn v gia ñình v n là s p x p sinh ho t Anh ch c ch n ñi u này có nghĩa là r ng, ngo i

cơ b n cho h u h t m i ngư i. Nhưng

các gia ñình h t nhân. Có r t ít ý nghĩa c a b n s c gia ñình m

tr trong m t s dân t c thi u s v ch ng t c. Đi u này ñư c ph n ánh trong các kích thư c và thành ph n c a h . Đó là không bình thư ng cho ngư i l n c a các th h khác nhau trong gia ñình s ng chung v i nhau. S lư ng trung bình c a ngư i dân s ng trong m i h gia ñình Anh th p hơn trong h u h t cao

các nư c châu Âu khác. T l ngư i cao tu i s ng m t mình là tương t (>Quy mô gia ñình). Các s

ki n quan tr ng gia ñình như ñám cư i, ñám tang ngư i sinh và không t

ñ ng ñi

kèm v i các cu c t h p ñông ngư i. Nó v n còn ph bi n ñ ch ñ nh ngư i ñ vai trò nh t ñ nh trong nh ng d p như v y, ngư i ñàn ông t t nh t 'ch ng h n như t i m t ñám cư i, ho c m ñ ñ u và cha ñ ñ u khi m t ñ a tr ñư c sinh ra. Nhưng ñ i v i h u h t m i

ngư i nh ng cu c h n là c a Senti ¬ ch có ý nghĩa tinh th n. H không bao hàm trách nhi m su t ñ i. Trong th c t , h p m t gia ñình c a b t kỳ lo i vư t ra ngoài ñơn v h gia ñình là r t hi m. Đ i v i h u h t m i ngư i, h ñư c gi i h n trong kho ng th i gian, Giáng sinh.

Ngay c nh ng r p khuôn h t nhân gia ñình c a cha, m và tr em ñang tr thành ít ph bi n hơn. Anh có m t rale ly hôn cao hơn so v i b t c nơi nào khác châu Âu, ngo i tr Đan M ch và t l em c a ñ a sinh ra bên ngoài hôn nhân ñã tăng lên ñáng k và cũng là m t trong nh ng cao nh t (kho ng m t ph n ba c a t t c các sinh) (i> Tr em sinh ra ngoài hôn nhân Anh), Tuy nhiên, nh ng xu hư ng này không nh t thi t có nghĩa là các gia ñình h t nhân ñang bi n m t. Ly hôn ñã tăng lên, nhưng ph n l n các cu c hôn nhân Anh (kho ng 55%) không phá v . Ngoài ra, ñi u ñáng chú ý r ng kho ng ba ph n tư c a t t c nh ng ngư i sinh ngoài hôn nhân chính th c ñư c ñăng ký c a c hai cha m và hơn m t n a s tr em có liên quan ñư c sinh ra có cha m là s ng chung v i nhau vào lúc ñó.