‫مدل کارت امتیازی متوازن ‪))Balanced Score Card model‬‬

‫مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می باشد‪ ،‬به عبارتی دیگر مدل مزبور‬
‫تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان‪ ،‬ماموریت‪ ،‬استراتژی‌های سازمان‌ها بوده وچشم انداز آینده‬
‫شرکت حوزه اصلی بررسی‌های مدل ارزیابی متوازن می باشد‪ .‬کارت امتیازی متوازن صرفا نقش‬
‫کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی‌روند بلکه این معیارها‬
‫ابزاری جهت تبین استراتژی سازمان می باشد که با هماهنگی فعالیت ها در سطوح مختلف‬
‫سازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‌سازد‪.‬‬
‫ دلیل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان‬‫بر اساس تحقیقاتی که توسط کاپلن و نورتون در بیش از ‪ 500‬واحد صنعتی صورت‬
‫گرفت‪،‬بسیاری از مدیران ارشد واحدهای صنعتی ازاجرای استراتژی درسازمانها رضایت نداشته که‬
‫عمده‌ترین دلیل آن تدوین استراتژی در سطوح بالی سازمان وعدم مشارکت اعضاء در فرایند‬
‫برنامه‌ریزی استراتژیک می باشد‪.‬‬
‫در تحقیقات کاپلن و نورتون دلیل عدم اجرای اثربخش استراتژی های تدوین شده به شرح‬
‫زیربیان شده است‪.‬‬
‫‪-1‬عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت‬
‫استراتژی های سازمانی جهت حصول به نتایج مورد انتظار می بایست با مشارکت وتعامل کار کنان‬
‫کلیدی سازمان تهیه و تدوین گردد ‪،‬از اینرو تهیه و تدوین استراتژی های سازمانی بدون مشارکت‬
‫پرسنل سازمان از ضمانت اجرائی لزم بر خوردار نخواهد بود‪.‬‬
‫‪-2‬موانع مدیریتی‬
‫سیستم ها و زیر ساختار های مدیریتی در سازمان‌ها جهت کنترل و هماهنگی فعالیت‌ها واقدامات‬
‫تدوین شده است و می بایست متناسب با تغییرات و تحولت محیطی مورد ارزیابی و بازنگری قرار‬
‫گیرد‪ ٬‬لذا عدم تحقق این امر سازمانها را در مواجهه با تغییرات و تحولت محیطی ناتوان ساخته‬
‫است و موجب از دست رفتن مزیت های رقابتی می شود ‪.‬‬
‫‪ -3‬موانع عملیاتی‬

‫در بسیاری از سازمان‌ها فرایند برنامه ریزی بطور مجزا از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک انجام‬
‫می شود و این در حالیست که دوفرآیند مذکور به یکدیگر مرتبط بوده‌اند و عدم توجه بدین‬
‫موضوع منجر به بروزموانع و محدودیت‌هایی جهت اجرای استراتژی‌های سازمانی می شود‪.‬‬
‫‪ -4‬موانع کارکنان‬
‫عدم همسوئی اهداف کارکنان با اهداف سازمانی وعدم انطباق نظام انگیزش وارزیابی عملکرد‬
‫کارکنان با اهداف واستراتژیهای شرکت‪ ،‬موجب عدم تحقق استراتژی های سازمانی شده و درنتیجه‬
‫استراتژی های سازمان در اجراء با مقاومت کار کنان مواجه می شود ‪.‬‬
‫ازدید گاه کاپلن و نورتون عواملی که فوقا بدان اشاره گردید عمده ترین دلیل عدم اجرای موفقیت‬
‫آمیز استراتژی درسازمانها می باشد ومدل کارت امتیازی متوازن با هدف رفع موانع مذکور ارائه‬
‫شده است‪.‬‬
‫مدل کارت امتیازی متوازن‪ ٬‬نگرش جدیدی جهت اجرای استراتژی در سازمان می باشد و بدنبال‬
‫اندازه‌گیری انگیزه‌ها در سازمان می باشد به عبارت دیگر مدل مزبور بدنبال پاسخگوئی بدین‬
‫موضوع است که اساسا چه کارهائی باید انجام شود و چه شاخص‌های می‌بایست مورد ارزیابی‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫مدل کارت امتیازی متوازن بر دو مفهوم اصلی در سازمان‌ها اشاره دارد‪ .‬موضوع نخست تاکید آن‬
‫بر فرآیند تدوین استراتژی و هدف گذاری در تمامی سطوح سازمان و آنگاه ارزیابی میزان موفقیت‬
‫سازمان در دستیابی به اهداف تدوین شده می باشد‪.‬‬
‫تدوین استراتژی و اهداف و اندازه گیری آن برای سازمان‌ها دارای مزایائی به شرح زیر می‬
‫باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬شفاف سازی و بیان آشکار مفاهیم بیان شده در استراتژی های سازمان ‪.‬‬
‫‪ -2‬شناسائی انحرافات عملکردی و برنامه ریزی جهت بهبود آن‪.‬‬
‫‪ -3‬ایجاد اجماع نظر(اتفاق نظر ) درخصوص فعالیت های اصلی وتشویق روحیه کار تیمی در‬
‫سازمان‪.‬‬

‫دومین مفهوم اساسی مدل کارت امتیازی متوازن بر چهار مفهوم ادراکی در سازمانها تاکید دارد ‪.‬‬
‫کاپلن و نورتون دریافتند که فرآیند تصمیم گیری در سازمان ها تحت تاثیر محدودیت ها وپارامتر‬
‫های مالی قرار داشته که دو مورد از مشخص ترین آنها به شرح زیر می باشد‪:‬‬
‫‪ -1‬نخست اینکه پارامتر های مالی روندها‪ ،‬عوامل و تصمیمات گذشته سازمان را منعکس می‬
‫سازد که موجب ایجاد ارزش شده است واین عوامل و معیارها لزوما موجب ایجاد ارزش‬
‫برای سازمان درآینده نخواهد شد‪ .‬به بیانی دیگر‪ ،‬سازمانها نبایست تنها بر عوامل ومعیار‬
‫هایکه در گذشته موجب ایجاد ارزش در سازمان گردیده تمرکز نمایند واستفاده از شاخص‬
‫های مالی به تنهائی وتصمیم گیری برآن اساس همانند رانندگی اتومبیل از طریق آیینه‬
‫خودرو می باشد‪.‬‬
‫‪ -2‬دومین موضوع‪ ،‬تصمیم گیریهای سازمانی صرفا بر اساس منافع کوتاه مدت موضوعات‬
‫طرح‌ها می باشدکه این امر و تصمیم‌گیری صرفا بر اساس این شاخص‪ ،‬تهدیدی برای‬
‫سلمت سازمان می باشد ‪.‬‬
‫جهت رفع مسائل و مشکلتی که پیش از این بدان اشاره گردید‪ ،‬کاپلن ونورتون در مدل کارت‬
‫امتیازی متوازن چهار چهارچوب(دیدگاه) ادراکی را پیشنهاد نمودند که به شرح زیر می باشد و‬
‫مدل آن در نمودار (‪)1‬نشان داده شده است ‪.‬‬
‫ دیدگاه مالی ‪:‬آیا سهامداران سازمان از عمکرد ما راضی هستند؟‬‫ دیدگاه مشتری ‪:‬مشتریان چگونه به ما می نگرند ؟‬‫ دیدگاه فرآیند کسب و کار‪:‬در چه اموری باید سرآمد بوده واز مزیت رقابتی برخوردار باشیم ؟‬‫ دیدگاه یادگیری سازمانی‪ :‬آیا می توانیم همچنان به بهبود مستمر و ایجاد ارزش افزوده برای‬‫مشتریان‌مان ادامه دهیم‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful