Cuprins Pagina Caset tehnic 2 Cuprins 1. Informa ii generale 4 2. Beneficii i avantaje 5 3. Structura i func ia panourilor 6 4. Date tehnice 9 4.

1 Date tehnice pentru Vaciosol CPC 6/12 9 4.2 Pierderile de presiune 10 5. Randamentul panoului 11 6. Pozi ionarea suprafe ei panoului 12 7. Pozi ionarea tuburilor de racord ale panoului 1 8. Asigurarea circuitului solar 14 8.1 Baza de calcul pentru determinarea dimensiunii vasului de expansiune 14 8.2 Baza de calcul pentru determinarea dimensiunii rezervorului preliminar 15 9. Posibilit i de conectare 16 10. Exemplu de instala ie 18 10.1 Exemplu de instala ie de prepararea apei calde menajere cu energie solar 18 10.2 Exemplu de instala ie de prepararea apei calde menajere cu energie solar , cu sus inere a înc lzirii 18 11. Instruc iuni de montare 19 11.1 Spa iul necesar la acoperi urile înclinate 19 11.2 Exemplu de instala ie referitor la prepararea apei calde menajere cu energie solar , cu sus inere a înc lzirii 20 11.3 Greutatea i amplasarea pl cilor din beton la acoperi urile plate 21

11.4 Spa iul necesar la montarea vertical pe fa ade 22 11.5 Spa iul necesar la montarea pe fa ade cu cadrul de col de 30° sau 45° 23 11.6 Specifica ii 24 Cuprins 2 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/121. Informa ii generale Orienta i panourile cât mai spre sud posibil. Dispozitivul de colectare trebuie montat în principiu întotdeauna în partea superioar . În cazul mont rii pe acoperi suprapus i acoperi plat, o declivitate minim de 15° este util pentru a facilita autocur area. Folia protectoare alb a tuburilor vidate se îndep rteaz numai dup punerea în func iune a instala iei solare. În circuitul solar se utilizeaz numai îmbin ri sau sisteme de fixare cu inel de strângere lipite corespunz tor. Izola i tuburile termic în conformitate cu HeizAnlV. Respecta i rezisten a la temperatur (150°C) i la radia iile UV (tuburile amplasate în aer liber). Umple i instala ia solar numai cu agent termic Tyfocor-LS . Panourile vidate sunt rezistente la grindin conform DIN EN 12975-2. Cu toate acestea, v recomand m s include i în asigurarea cl dirii daunele cauzate de condi iile meteorologice nefavorabile i grindin . Garan ia noastr material nu se extinde asupra daunelor de acest tip. Trebuie respectate indica iile de siguran ale DIN, DIN EN, DVGW, TRF i VDE.

Panourile solare necesit un marcaj sau o aprobare în conformitate cu prevederile na ionale în vigoare. Lucr rile de montare, între inere i repara ii trebuie efectuate de speciali ti autoriza i. Sistemul de tuburi al circuitului solar trebuie conectat conductibil electric în partea inferioar a cl dirii, conform

VDE. Conectarea instala iei solare la un paratr snet disponibil sau nou instalat, sau la un sistem de echilibrare a poten ialului, trebuie efectuat numai de speciali ti autoriza i. Norme, prevederi i directive CE Prevedere Descriere Montarea pe acoperi DIN 18338 VOB1 ): Opera iuni de învelire i de etan are a acoperi ului DIN 18339 VOB1 ): Lucr ri de tinichigerie DIN 18451 VOB1 ): Lucr ri de consolidare DIN 1055 Sarcini maxime pentru construc ii Racordarea instala iilor termice solare DIN EN 12975-1 Instala ii termice solare i componentele acestora - panouri Partea 1: Cerin e generale DIN EN 12976-1 Instala ii termice solare i componentele acestora - instala ii fabricate în conformitate cu cerin ele clientului - Partea 1: Solicit ri generale; Edi ia în limba german DIN V ENV 12977-1 Instala ii termice solare i componentele acestora - panouri Partea 1: Solicit ri generale; Edi ia în limba german DIN 4757-1 Instala ii solare de înc lzire, cu ap sau amestecuri de ap drept agent termic, cerin e pentru execu ia sigur din punct de vedere tehnic DIN 4757-2 Instala ii solare de înc lzire cu agent termic organic; cerin e pentru execu ia sigur din punct de vedere tehnic Instalarea i dotarea dispozitivelor de înc lzire a apei

DIN 1988 Reguli tehnice pentru instala iile de preparare a apei calde menajere (TRWI) DIN 4753-1 Dispozitive de înc lzire a apei i instala ii de înc lzire a apei potabile i a apei menajere; cerin e, marcaj, structur DIN 18380 VOB1 ): Instala ii de înc lzire i instala ii centrale de preparare a apei calde menajere DIN 18381 VOB1 ): Lucr ri de montare a instala iilor de alimentare cu gaz i ap reziduale în cl diri DIN 18421 VOB1 ): Opera ii de izola ii la instala iile tehnologice AVB2 ) Ap DVGW W 551 Instala ii de preparare a apei calde menajere i a tuburilor; M suri tehnice pentru diminuarea form rii bacteriilor Conexiunea electric DIN VDE 0100 Montarea instala iilor pentru curent de înalt tensiune de pân la 1000 V DIN VDE 0185 Paratr snet VDE 0190 Echilibrarea poten ialului principal al instala iilor electrice DIN VDE 0855 Instala ii pentru antene - se utilizeaz în mod corespunz tor DIN 18382 VOB1 ): Instala ii pentru cabluri i instala ii electrice din cadrul cl dirilor Prevederi importante pentru montarea instala iilor cu panouri solare 1) VOB Ordonan a privind angajarea în realizarea lucr rilor de construc ii partea C: condi ii contractuale tehnice generale pentru lucr ri de construc ii 2) Proiect pentru lucr ri de construc ii supraterane i respectarea normelor de construc ie de locuin e i a instala iei de evacuare a apei i verificare

precum i pentru montarea independent montarea pe fa ade Pentru înc lzirea apei potabile i a apei menajere. prin intermediul unit ilor de panouri complet prefabricate i al seturilor simple i i . în vederea înc lzirii par ial solare i a prepar rii apei pentru bazine Flexibilitate sporit . Beneficii i avantaje Construc ia i montarea inteligente: Adecvat pentru montarea pe acoperi uri înclinate i plate. prin modulele panourilor de l imi diferite Design superior Interval scurt de montare.Informa ii generale 1 4 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 5Beneficii i avantaje 2 2.

fiecare tub are o pozi ie orientat optim spre soare Rat de acoperire solar deosebit de înalt Randament superior prin intermediul absorberului acoperit cu material special Tuburile vidate reduc foarte eficient pierderile de energie termic ale unui panou solar. prin uruburile premontate. pe principiul termosului Siguran Reciclarea: Complet reciclabil prin construc ia demontabil Energia produs i puterea: brut redus a panoului i materialele reutilizabile de func ionare sporit . Îmbinare pur sticl -sticl .flexibile de montare pe acoperi uri înclinate i plate Tehnic simpl de îmbinare. influen ate de . Nu sunt necesare alte tuburi i este posibil izolarea termic suficient Turul i returul circuitului solar se pot realiza la alegere în partea stâng sau dreapt a panoului Este posibil schimbarea tuburilor f r golirea circuitului panoului racordare uscat Racord simplu al tuburilor de îmbinare hidraulic . rezultând îmbinarea exclusiv din sticl . prin tehnica sistemului de fixare cu inel de strângere. Etan eitate durabil vidate a tuburilor. prin utilizarea materialelor de superioar . Siguran a de func ionare: Siguran calitate de func ionare sporit i durat extins de func ionare. pentru extinderea mai multor panouri succesive. rezistente la coroziune. cum ar fi sticla borosilicat groas . prin racordarea uscat a tuburilor vidate la circuitul solar Cantitate extrem de mare de energie la o suprafa Prin intermediul suprafe ei rotunde a absorberului. cuprul i aluminiul cu strat anticorosiv. întrucât în vid nu exist aer care poate transporta c ldura de pe suprafa a absorberului c tre tuburile exterioare din sticl . f r suprapuneri sticl metal.

Eficien a acestei vechi tehnici a termosului a putut fi adus la cel mai înalt nivel numai cu ajutorul tehnologiilor de acoperire i al straturilor exterioare selective. cu un spa iu intermediar izolat cu vid termosul. Oglind CPC i caseta de colectare cu unitatea de transmitere a c ldurii Tuburile vidate Tuburile vidate reprezint un produs cu o geometrie i o putere optimizate. pentru a valorifica energia solar . chiar i iarna sau în cazul radia iei reduse 4 5 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12Structura i func ia panourilor 3 3. f r un schimb tor de c ldur conectat intermediar la panou Atât razele solare directe.condi iile meteorologice Agentul termic este condus direct prin tuburi. prin absorberul rotund Oglinda CPC i fluxul direct prin tuburile vidate contribuie la cantitatea extrem de mare de energie Cea mai bun izola ie termic prin vid i astfel un randament ridicat. Tehnica în prezent Panoul cu tuburi vidate const din 3 componente principale. cât i cele difuze sunt colectate întotdeauna optim în cele mai diferite unghiuri de inciden . Structura i func ia panourilor R d cini istorice inventarea termosului Fizicianul sco ian James Dewar a inventat în anul 1893 un recipient cu pere i dubli. care sunt complet premontate. Pe baza principiului termosului. Tuburi vidate. Patentele sale din acea perioad constituie i în prezent baza tehnicii moderne a tuburilor vidate. . înc din anul 1909 Emmet a proiectat tuburile vidate.

direct de ex. radia ia solar difuz 6 7 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12Caseta de colectare i unitatea de transmitere a c ldurii . tuburile interioare din sticl sunt acoperite la exterior cu un strat ecologic. foarte selectiv i astfel sunt alc tuite drept absorber. Pentru a valorifica energia solar . Acest lucru spore te cantitatea de energie a unui panou solar. Aceast acoperire se g se te astfel protejat în spa iul intermediar vidat. care sunt închise într-o parte în emisfer i sudate în cealalt parte. Tub din cupru Tabl conductoare de c ldur Tabl de ecranare Strat absorbant Tuburi vidate Oglind CPC 6 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 7Structura i func ia panourilor 3 Oglinda CPC Pentru a cre te eficien a tuburilor vidate. de ex. rezistent la intemperii. caracterizat de emisii foarte reduse i o absorb ie foarte bun . radia ia solar direct de ex. chiar i în cele mai nefavorabile unghiuri ale radia iilor. Geometria deosebit a oglinzii faciliteaz inciden a direct pe absorber a luminii solare directe i difuze. Este vorba despre un strat din nitrat de aluminiu pulverizat. Aerul dintre tuburi este evacuat i spa iul este închis ermetic (izolare în vid). radia ia solar oblic . în spatele acestora se afl o oglind CPC (Compound Parabolic Concentrator) foarte reflectorizant .Tuburile sunt construite din dou tuburi concentrice din sticl .

5 66. Racord de tur. respectiv retur se poate realiza la alegere în partea stâng sau dreapt . respectiv de distribu ie. Date tehnice 4. respectiv retur Teac de imersie pentru senzor Tub de colectare/Tub de distribu ie Izola ie termic Caset de colectare Tub în form de U Oglind CPC Tabl de conducere a c ldurii Tuburi vidate Structura i func ia panourilor 3 8 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 9Date tehnice 4 4. În fiecare tub vidat se g se te un tub în form de U.În caseta de colectare se afl tuburile izolate de colectare i distribu ie.5 . care este racordat la conducta de colectare. respectiv EN 12975 % 66.1 Date tehnice pentru Vaciosol CPC 6/12 Serie CPC 6 CPC 12 Num rul tuburilor vidate 6 12 0 (deschidere). cu flux direct. astfel încât fiecare tub vidat s aib aceea i rezisten Acest tub hidraulic . Racordul de tur. în form de U este presat cu tabla de conducere a c ldurii pe partea interioar a tubului vidat. DIN 4757-4.

28 2.721 c 2 cu vânt. respectiv deschidere W/(m2 k) 0.006 Prognoza randamentului kWh/m2 a 611 611 Dimensiunea cadrului (lungime x în l ime x adâncime) m 0.721 0.1 Suprafa a brut m2 1.06 x 0.97 1.1 1.82 Suprafa a deschiderii m2 1.c 1 cu vânt.006 0.43 2.56 Capacitatea panourilor l 0.91 Greutatea kg 24 46 Suprapresiunea maxim admis de func ionare bar 10 10 Temperatura maxim de repaus °C 295 295 .06 x 0. respectiv deschidere W/(m2 k 2 ) 0.39 x 2.70 x 2.

3 Materialul stratului absorbant selectiv Nitrat de aluminiu Tuburile din sticl (diametru exterior/ diametru interior/distan a pân la perete/ lungimea tubului) mm 47/37/1.L imea de racordare.56 m2 · 0.6/1920 Culoarea (profiluri din aluminiu ale cadrului.6 l/min · m2 = 3 l/min . tur/retur mm 15 15 Materialul panoului Al / Cu / Sticl / Silicon / PBT / EPDM / TE Materialul tuburilor din sticl Borosilicat 3. temperatura ambiant 40° C Date tehnice 4 Pierderile de presiune Debit [l/min] Debit nominal: 0. acoperite cu pulbere) RAL 7015 Culoarea (componente din plastic) negru Verificare CE a modelului de fabrica ie Z-DDK-MUC-04-100029919-005 Agent termic Tyfocor LS 8 9 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/124.2 Pierderile de presiune Pierderile de presiune ale panourilor cu tuburi CPC 6/12 Agent termic: Tyfocor LS.6 l/min · m2 Exemplul 1: 2 x CPC 12 => V= 2 · 2.

p CPC 12 (3 l/min) = 46 mbar p câmp de panouri (2 x CPC 12. Randamentul optic 0 nu ia în calcul aceste pierderi. 3 l/min) = 2 · 46 mbar = 92 mbar Exemplul 2: 2 x CPC 12 + 1 x CPC 6 => V= (2 · 2.28 m2 ) · 0. Aceste pierderi sunt luate în calcul de coeficien ii pierderii de c ldur c . Randamentul panoului O parte din radia ia solar (Eg) ajuns pe panouri se pierde prin reflexie i absorb ie. 3.8 l/min Ap CPC 6 (3.8 l/min) = 2 · 60 mbar + 1 · 30 mbar = 150 mbar 10 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 11Randamentul panoului 5 5. 1 x CPC 6.56 m2 + 1 · 1.8 l/min) = 30 mbar Ap CPC 12 (3.6 l/min · m2 = 3. La înc lzirea panourilor acestea sunt eliberate în mediu prin conduc ia c ldurii. radia ia c ldurii i convec ia c ldurii.8 l/min) = 60 mbar Ap câmp de panouri (2 x CPC 12.

c 2 · T 2 : Eg Dac diferen a dintre temperatura panoului i a mediului = 0. poate fi calculat conform urm toarei ecua ii. panoul nu are pierderi de c ldur în mediul ambiant. deoarece diferen a de temperatur dintre panou i mediu este aproape întotdeauna mai mare decât 0. Randamentul optic nu î i reg se te expresia în practic . Prin sc derea foarte lin a randamentului Vaciosol CPC. Coeficien ii pierderii de c ldur care i randamentul optic formeaz caracteristica randamentului panoului. chiar i la diferen e ridicate dintre temperatura panoului i a mediului se atinge un randament sporit. = 0 -c 1 · T : Eg . Randamentul panoului la o radia ie Eg de 800 W/m2 . iar randamentul este la maxim este vorba despre randamentul optic 0.1 ic 2 .

temperatura de pozi ionare a suprafe ei fierbin i etc. Datele din urm toarele 2 tabele trebuie considerate valori de referin valoare recomandat . Germania. Acestea nu sunt men ionate în majoritatea cazurilor. în func ie de dorin a clientului (confort. În condi ii limit diferite. comportamentul utilizatorului. cu pân la 25%. datele au fost calculate luând în considerare o orientare a câmpului de panouri spre sud i o înclinare a acoperi ului între 25° i 50°. suplimentar: necesarul de c ldur . În continuare. care pot avea o mai mic sau mai mare. pre ).T=T panou T aer ambiant [K] Randament 10 11 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/126. respectiv pozi ionarea suprafe ei panourilor pentru bazine de înot (Referin : Würzburg. Germania) Preparare exclusiv a apei calde menajere Prepararea apei calde menajere i înc lzirea par ial solar . Pozi ionarea suprafe ei panoului Pentru pozi ionarea exact a unei instala ii solare trebuie s fie cunoscu i urm torii parametri: la instala iile solare pentru prepararea apei calde menajere: necesarul de ap cald . se recomand pozi ionarea detaliat cu programe de simulare. la instala iile solare cu sus inere a înc lzirii. în localitatea Würzburg. profilul consumului etc. Valori de referin pentru pozi ionarea suprafe ei panourilor (deschidere) i dimensiunea boilerului în construc ia locuin ei.

6 100 9 10.3 1900 .5 900 6-7 7.5 900 21.7 600 14.4 500 11.7 600 4 5.1 1100 8 9.8 1700 12 12.0 700 16.9 00 7.0 700 5 6. persoane Suprafa a recomandat a deschiderii [m2 [ Dimensiunea recomandat a boilerului [l] Suprafa a recomandat a deschiderii [m2 [ Dimensiunea recomandat a boilerului [l] 2 2.1 400 3.2 1500 10-11 11.1 400 9.Nr.6 220 5.8 1000 24.2 800 19.

24° C Piscine în aer liber. v recomand m apelarea la programele de simulare.2 0. a hotelurilor.114.5 pot fi mai mici cu pân la 25 %. 24° C cu acoperi (m2 suprafa a deschiderii/ (m2 suprafa a deschiderii/ m2 suprafa a piscinei) suprafa a piscinei) (m2 suprafa a deschiderii/ (m2 suprafa a deschiderii/ m2 suprafa a piscinei) suprafa a piscinei) 0. valorile de referin unui necesar sporit de ap cald . valorile de referin pot fi mai mari cu pân la 25 %. a caselor pentru mai multe familii. Pozi ionarea suprafe ei panoului 6 12 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 1Pozi ionarea tuburilor de racord ale panoului 6 7. precum i pentru determinarea exact a suprafe ei panoului. În cazul m2 m2 f r acoperi cu acoperi f r acoperi În cazul unui necesar redus de ap cald .1 1100 26. Pentru pozi ionarea stadioanelor.3 0.9 2200 Înc lzirea bazinelor de înot Piscine acoperite. se poate calcula o propor ie medie de aproximativ 36 l/h m2 . Pozi ionarea tuburilor de racord ale panoului Pentru dimensionarea tuburilor.4 0.

Se utilizeaz cânep numai la dispozitivele de etan are rezistente la presiune i temperatur .0 Debit Litru/min 2.5 5.9 5.1 6. fitinguri galvanizate i garnituri cu grafit.0 4.0 4. V recomand m viteze ale fluidului între 0. Componentele utilizate trebuie s fie rezistente la agentul termic.( Pentru a men ine pierderile de presiune cât mai reduse în tuburile instala iei solare. Sec iunile se dimensioneaz ca în cazul unei instala ii de înc lzire. viteza fluidului în conducta din cupru nu trebuie s dep easc 1 m/s. Locurile de îmbinare a tuburilor trebuie lipite corespunz tor din cauza temperaturilor de repaus ridicate sau trebuie prev zute cu sisteme de fixare cu inel de strângere.5 Tub din cupru Dimensiune 12 x 1 15 x 1 15 x 1 18 x 1 18 x 1 18 x 1 .0 3. Valori orientative pentru dimensionarea diametrului tuburilor (la comutarea în serie a panourilor) High-flow Suprafa a deschiderii m2 2. radia ii UV i excremente de p s ri.4 7. Nu trebuie utilizate tuburi galvanizate.7 9.(aproximativ 0. v recomand m tuburi din cupru i fitinguri din alam ro ie. Pentru instalarea panourilor.6 3.3 i 0.6 l/ min m2 .5 6.5 m/s. în func ie de propor ie i vitez . Izola ia termic a tuburilor din aer liber trebuie s fie rezistent la temperatur . din comer .

1. Asigurarea circuitului solar Pentru asigurarea circuitului solar.25) . trebuie determinat mai întâi volumul urm toarelor componente ale instala iei.1 + Vabur . Formul : Vnominal (Vinstala ie . care trebuie stabilite exact în cazurile particulare. trebuie prev zut un supap de siguran a de 6 bar.1 Baza de calcul pentru determinarea dimensiunii vasului de expansiune La baza urm toarelor formule st o supap de siguran vasului de 6 bar. 8. DF (DF vezi tabelul de la pagina urm toare) Vnominal = Dimensiunea nominal a vasului de expansiune Vinstala ie = Con inutul întregului circuit solar Vabur = Con inutul panourilor i al tuburilor. Gradul de adecvare componentelor i pieselor proiectate trebuie verificat referitor la nivelul de presiune al acestora. 12 1Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/128.Datele diametrului tuburilor se refer la o lungime maxim total de 2 x 20 m a tubului din cupru i o pierdere medie a presiunii schimb torului de c ldur din boiler. Datele sunt valori de referin . pentru a putea calcula ulterior dimensiunea vasului cu ajutorul formulei de mai jos. 0. . Pentru calcularea exact a dimensiunii de expansiune.

Astfel.133 l/m + 2 . lungime 2 x 15 m În l imea static H: 9 m Con inutul schimb torului de c ldur din boiler i al instala iei solare: de ex. . 6. la volumul de abur Vabur se adaug con inutul tuburilor i panourilor respective. 2 x 2 m Con inuturile individuale ale componentelor instala iei pot fi extrase din tabelele de date din descrierea produsului. Pe pagina urm toare sunt prezentate con inuturile aferente dimensiunilor uzuale ale tuburilor din cupru i con inuturile panourilor cu tuburi CPC. Vabur =2 .4 l + 30 m . deasupra marginii inferioare a panoului Exemplu pentru determinarea volumelor individuale: Date: 2 buc i panouri CPC 12 Tuburi din cupru: 15 mm. 0.4 l Tuburile pentru abur: tub din cupru 15 mm. Vinstala ie = Con inutul: Schimb torului de c ldur din boiler + tuburilor + panourilor = 6. 1.care se afl în zona aburului.91 l = 14.21 l Tuburile de deasupra marginii inferioare a panoului (la mai multe panouri suprapuse este valabil panoul inferior) pot fi umplute cu abur în cazul repausului instala iei solare.

35 l . 0. 0.77 = 19 l Vasul de expansiune ales: 25 l Determinarea con inutului instala iei.1.133 l/m = 4. a presiunii prealabile i a presiunii de func ionare: Pentru determinarea cantit ii necesare de lichid solar.21 l .35 l (con inut de 2 x CPC 12 + 4 m tub din cupru 15 mm) Calcularea dimensiunii vasului de expansiune: Vnominal (Vinstala ie .91 l + 4 m . 0.77 din tabel Vnominal (14.25) . 1. 1. la con inutul instala iei trebuie s se ia în calcul i colectarea respectivului vas de expansiune. 2. .1 + 4.25) .77 Df (9 m) = 2. 2.1 + Vabur .

9 bar.9 l = 16.9 l Pozi ionarea suprafe ei panoului 8 14 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 15Pozi ionarea vasului de expansiune 8 Cantitatea necesar de lichid solar V: V total =V total instala ie + Vinstala ie = 14.Colectarea din vasul de expansiune se formeaz prin umplerea instala iei solare de la presiunea prealabil la presiunea de func ionare (în func ie de în l imea static procentul H ). referitor la dimensiunea aleas a vasului de expansiune i datele presiunii. Din urm torul tabel se pot extrage colect rii.7 % = 25 l . Tabel pentru determinarea factorului de presiune Df . presiunea de func ionare 2. 0. presiunea preliminar 2. 7.13 l Rezultat: Vasul de expansiune de 25 l este suficient. este valabil (vezi tabelul de la pagina urm toare): Vcolectare =V nominal . con inutul de lichid solar 16.13 l.21 l + 1.6 bar. La o în l ime static de 9 m.077 = 1.

1 % 2.58 8.6 2.2 2.1 % 2.41 8.1 12 3.9 3.27 9.5 % 2.1 % 2.0 2.5 2.21 9.8 % 2.7 8 2.3 4 2.0 3.3 2.8 9 2.13 7.3 .9 % 2.9 2.00 7.2 13.1 2.9 10 2.28 7.8 3.77 7.4 % 1.88 7.49 8.0 % 3.7 3.6 % 2.6 7 2.7 % 2.În l ime static (m) Factor de presiune Df Factor al compartimentului pentru ap Presiune preliminar MAG (bar) Presiunea de umplere a instala iei (bar) 2 2.5 6 2.3 % 2.4 5 2.3 % 2.4 2.2 2.0 11 3.34 8.67 7.

201 0.4 3.5 3.7 4.54 6.27 6.7 18 4.02 6.5 16 3.0 % 3.5 % 3.6 17 4.4 % 3.80 6.3 3.43 6. în fa a vasului de expansiune trebuie instalat un recipient preliminar.8 % 3.1 % 3.2 3.133 0.61 6.7 % 3.3 % 3.9 20 4.91 8.14 3. cum ar fi instala iile pentru înc lzirea apei potabile cu procente de acoperire de peste 60 %.314 0.1 3.0 Con inutul componentelor instala iei solare Tub din cupru Tip Cu12 Cu15 Cu18 Cu22 Cu28 Con inut în l/m 0.8 19 4.86 6.2 Baza de calcul pentru determinarea dimensiunii rezervorului preliminar Pentru asigurarea termic a vasului de expansiune.97 1.491 Panouri Tip CPC 6 CPC 12 Con inut în l 0. în special la sus inerea înc lzirii cu energie solar .4 15 3. Pentru dimensiunea recipientului preliminar este valabil urm toarea valoare orientativ : Vrecipient preliminar Vabur -V tuburi sub marginea inferioar a panoului pân la întreaga instala ie H .079 0.6 3.

1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 . Posibilit i de conectare Posibilit i de racordare pentru 1 panou Aten ie: pozi ia senzorului pe partea turului (fierbinte) Posibilit i de racordare pentru 2 sau mai multe panouri succesive Aten ie: pozi ia senzorului pe partea turului (fierbinte) Racord inversat posibil al direc iei de curgere. Posibilit i de racordare pentru 2 sau mai multe panouri suprapuse Aten ie: pozi ia senzorului pe partea turului (fierbinte) Indica ie: comuta i maxim 3 buc i CPC 12 sau maxim 6 buc i CPC 6 în serie.14 15 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12Posibilit i de conectare 9 9.

.sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 16 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 17Posibilit i de conectare 9 Posibilit i de racordare pentru 1 sau 2 panouri succesive i 2 sau 3 panouri suprapuse Aten ie: pozi ia senzorului pe partea turului (fierbinte) Indica ie: pentru o aerisire mai bun i pentru echilibrarea câmpurilor de panouri. la evacu ri trebuie montat câte un robinet cu bil pentru blocare.

Posibilit i de racordare pentru 1 sau 2 comut ri în serie succesive i mai multe comut ri în serie suprapuse Aten ie: Pozi ia senzorului pe partea turului (fierbinte) 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 .Indica ie: comuta i maxim 3 buc i CPC 12 sau maxim 6 buc i CPC 6 în serie.

1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 .

sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau .

Exemplu de instala ie 10.1 Exemplu de instala ie de prepararea apei calde menajere cu energie solar A) Panou B) Clapet de blocare C) Supap de refulare D) Pomp solar E) Supap de reglare a fluxului F) Manometru G) Supap de siguran H) Recipient de captare I) Dispozitiv de blocare ADG J) Vas de expansiune .2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 1 x CPC 12 sau 2 x CPC 6 16 17 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/1210.

K) Dispozitiv de evacuare a aerului L) Robinet de umplere M) Bucl gravita ional pentru împiedicarea microcircula iei în tub N) Boiler pentru ap cald Lungimea minim a tubului între panou i întreaga instala ie este de 10 m pentru retur i tur. Exemplu de instala ie 10 O) Recipient preliminar P) Boiler tampon cu boiler pentru ap cald integrat R P O 18 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 19Instruc iuni de montare 11 . La instala iile pentru înc lzirea apei potabile. dac procentul de acoperire a teptat dep e te 60 %. mai precis membrana vasului de expansiune este protejat prin con inutul rece al recipientului preliminar. se recomand montarea unui recipient preliminar. cu sus inere a înc lzirii Lungimea minim a tuburilor între panou i întreaga instala ie este de 10 m pentru retur i tur. La instala iile solare cu sus inerea înc lzirii. 10. se recomand montarea unui recipient preliminar.2 Exemplu de instala ie de prepararea apei calde menajere cu energie solar . Instala iile solare supradimensionate pentru sezonul estival intr frecvent în repaus.

80 2. CPC 6 CPC 12 Num rul panourilor .10 2 1. Instruc iuni de montare 11.10 2.10 2.25 2. CPC 6 CPC 12 Num rul panourilor Dimensiunea A (m) Dimensiunea B (m) Dimensiunea A (m) Dimensiunea B (m) 1 0.20 2.55 2.40 2.10 4.10 6 4.85 2.70 2.10 4 2.10 1.10 Spa iul necesar pentru un câmp de panouri pe dou rânduri.10 5 3.11.15 2.40 2.1 Spa iul necesar la acoperi urile înclinate Spa iul necesar pentru un câmp de panouri pe un rând.

15 8 2.40 4.15 4.55 4.15 12 4.15 6 2. incluzând i rezisten a peretelui frontal.15 2. Dimensiunea D Este de minim 3 rânduri de igl pân la coam .15 Dimensiunea C corespunde proeminen ei acoperi ului. În cazul iglelor aplicate cu ap apare riscul de a deteriora stratul de acoperire de pe coam .15 4.25 4.70 4.15 1.Dimensiunea A (m) Dimensiunea B (m) Dimensiunea A (m) Dimensiunea B (m) 2 0. D C C B .80 4.40 4.85 4.30 m pân la panou este necesar sub acoperi pentru racordul hidraulic.15 10 3.15 4 1.20 4. Distan a de 0.

49 6 4. pentru dou sau mai multe câmpuri de panouri.70 1.A 18 19 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12Instruc iuni de montare 11 11.40 1.20 1.49 2 1.0 Inutil Ap de consum Aprilie pân în .25 1.40 1.85 1.85 1.80 1.49 4.49 5 3. Distan Tipul de utilizare Durata principal de utilizare Distan a 30° (m) Distan a 45° (m) Ap de consum Mai pân în august 3.55 1.49 4 2. CPC 6 CPC 12 Num rul panourilor Dimensionare Dimensionare Dimensionare Dimensionare Dimensionare Dimensionare ABBABB 30° 45° 30° 45° (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1 0.85 1.85 1.85 1.49 2.2 Spa iul necesar la acoperi urile plate Spa iul necesar pentru un câmp de panouri pe un rând.15 1.85 1.49 1.49 Distan a liber dintre panouri.85 1.85 1.49 2.85 1.85 1.

5 AB 20 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 21A B Instruc iuni de montare 11.3 Greutatea i amplasarea pl cilor din beton la acoperi urile plate Indica ie: acoperi uri plate cu pietri : îndep rta i pietri ul de pe suprafa a de amplasare a pl cilor din beton.septembrie Inutil 3. 1. Orienta i pl cile din beton conform imaginii al turate. 1). Acoperi uri plate cu benzi din plastic: amplasa i pl cile din beton pe suporturi de protec ie (folie de protec ie pentru construc ii Poz.5 Ap de consum i înc lzire Martie pân în octombrie Inutil 4. CPC 6 CPC 12 Dimensiunea .5 Ap de consum i înc lzire Întregul an Inutil 5.

A Dimensiunea B Dimensiunea B Dimensiunea A Dimensiunea B Dimensiunea B 30° 45° 30° 45° (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 550 1225 915 1100 1225 915 În l imea cl dirii pân la 8 m Tipul panoului Num rul cadrelor de col Col ul cadrului Greutatea necesar a pl cilor anterioare din beton Greutatea necesar a pl cilor posterioare din beton .

CPC 6 2 30° 75 kg 75 kg CPC 12 2 30° 75 kg 75 kg CPC 6 2 45° 75 kg 75 kg CPC 12 2 45° 75 kg 75 kg În l imea cl dirii pân la 20 m Tipul panoului Num rul cadrelor de col Col ul cadrului Greutatea necesar a pl cilor anterioare din beton Greutatea necesar a pl cilor posterioare din beton CPC 6 2 30° 112 kg 112 kg CPC 12 2 30° 112 kg 112 kg CPC 6 2 45° 112 kg 112 kg CPC 12 2 45° 112 kg 112 kg A B 20 21 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12A B Instruc iuni de montare 11 11.4 Spa iul necesar la montarea vertical pe fa ade .

85 2.10 Spa iul necesar pentru un câmp de panouri pe dou rânduri.10 1.15 2.Spa iul necesar pentru un câmp de panouri pe un rând. CPC 6 CPC 12 Num rul panourilor Dimensiunea A (m) Dimensiunea B (m) Dimensiunea A (m) Dimensiunea B (m) 1 0.55 2.40 2.40 2.10 4.80 2.20 2.10 4 2.10 2.10 6 4.70 2.10 2 1. CPC 6 CPC 12 Num rul panourilor Dimensiunea A (m) Dimensiunea B (m) Dimensiunea A (m) Dimensiunea .25 2.10 2.10 5 3.

15 2.49 2 1.20 1.09 1.15 8 2.70 1.09 1.15 4.09 1.40 4.70 4.15 1.49 .70 1.49 1.09 1.49 4.80 1.B (m) 2 0.09 1.85 1.55 1.85 4.09 1.49 1.49 2 1.15 10 3.49 2.40 1.15 1.55 4.25 4.40 1.20 1.09 1.15 4 1.49 C Instruc iuni de montare 11 ABBABB 30° 45° 30° 45° (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1 0.49 5 3.80 1.09 1.80 4.09 1.15 B A 22 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12 23A B B A B B 30° 45° 30° 45° (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1 0.15 1.09 1.49 4.40 1.49 3 2.49 2.40 4.15 4.40 1.15 6 2.15 12 4.49 4 2.09 1.09 1.49 3 2.09 1.09 1.20 4.

55 1.85 1.4 2.49 4.49 5 3.09 1. CPC 6 CPC 12 Num rul panourilor Dimensiunea A Dimensiunea B Dimensiunea B Dimensiunea A Dimensiunea B Dimensiunea B 30° 45° 30° 45° (m) (m) (m) (m) (m) (m) 1 0.49 .09 1.49 2.09 1.09 1.70 1.40 1.40 1.20 1.15 1.09 1.09 1.09 1.49 2.49 2 1.49 1.5 Spa iul necesar la montarea pe fa ade cu cadrul de col de 30° sau 45° Spa iul necesar pentru un câmp de panouri pe un rând.49 C 11.80 1.09 1.

09 1.4 2.09 1.50 22 23 Instruc iuni de proiectare Vaciosol CPC 6/12Racordul de tur.55 1.90 Ap de consum i înc lzire Martie pân în octombrie Inutil 1. pentru dou sau mai multe câmpuri de panouri. Racordul se realizeaz cu sisteme de fixare cu inel de fixare de 15 mm. respectiv retur se poate realiza la alegere în partea stâng sau dreapt .49 6 4.49 Distan a C dintre panouri.49 5 3. panoul este acoperit cu o folie de protec ie împotriva razelor solare.10 Ap de consum Aprilie pân în septembrie Inutil 2.90 Ap de consum i înc lzire Întregul an Inutil 1.85 1.60 4.09 1. Reductoarele de 12 mm sunt disponibile în setul de accesorii pentru racord. Aceasta serve te la o punere în func iune . Pe ambele laturi de racordare ale panoului este disponibil câte o teac de imersie pentru senzor. La livrare. Tipul de utilizare Durata principal de utilizare Distan a C 30° (m) Distan a C 45° (m) Ap de consum Mai pân în august 4.25 1. Pozi ionarea senzorului se realizeaz întotdeauna pe partea fierbinte a turului.

6. Folia de protec ie împotriva razelor solare este îndep rtat dup punerea în func iune. Specifica ii 24 I . Astfel se previne evaporarea agentului termic i împiedicarea punerii în func iune. Instruc iuni de montare 11 11.f r probleme a instala iei solare. chiar i în cazul radia iilor solare puternice. Panoul trebuie pus în func iune cel târziu la 4 s pt mâni dup montare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful