หัวข้อเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์

กลุ่ม โต้วาที หัวข้อเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์

วันที่ 4 กันยายน 2553

1) โลกาภิวัตน์เริม
่ ต้นยุคไอที หรือเกิดมีเมื่อนานมา ?

กลุุม 1 โลกาภิวัตน์เริม
่ ต้นยุคไอที
1. นางสาว

พรปวีณ์

2. เรือเอกหญิง ยลทิตา

จำานวนสมาชิก

ตรังคชสาร เมษ์
นาถวรทัต

โอม

3. เรือเอก วัชรพงษ์

สุอังคะวาทิน มิ้น

5. นายพิพัฒน์

เกาทัณฑ์ทอง

ต้น

7. นางสาวปารุษยา

ดวงฉวี

แอม

ยศสมศักดิ์ Jay

4. นาวาตรีมณฑล

6. นางสาวอัมพิกา

เพชรพิเชฐวงศ์

หญิง

VS

กลุุม 2 เกิดมีเมื่อนานมา
1. นางสาว
2. เรือเอก
3. นาย
4. นาย

จำานวนสมาชิก

ธนั ชพร

คงแก้ว

วีรภัฎ

จักรพันธ์
พัฒนกิจ

รักแผน

แกล้วกล้า

5. นางสาว

พรธิดา

7. นางสาว

จรีรต
ั น์

6. ร้อยตำารวจโทณรงค์ฤทธิ ์

ฟอร์ม
วี

benny

รัตน์มณี บดีเดช
อุปลา

ศิรริ ณรงค์

โอ๊ค

แชร์
ตุาย

เกตุประดิษฐ์ เนย

2) ให้การค้าเสรีนำาไทย หรือกลับไปสุ่เศรษฐกิจพอเพียง ?

กลุุม 3 ให้การค้าเสรีนำาไทย
1. พันตำารวจตรีอภิเษก

จำานวนสมาชิก
ปิ ศโน

เษก

2. นางสาว

มนี ษา

ศรีพรหมมา เอ

4. นางสาว

เยียรยง

5. เรือโท วีรฉัตร

แดงมัน
่ คง

ยศสุวรรณ

6. นางสาว

ตวงรัตน์

เกษะโกมล นำ้าหวาน

3. นางสาว

7. นางสาว

ณั ฐน
ิ ี

กุลชา

ชวนสนิ ท
วี

รัตนานนท์ เจเจ

VS

กลุุม 4 กลับไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง จำานวนสมาชิก

เอิ๊ก

แนน

นางสาว รุงุ อรุณ 3. นางสาว ล้อมดาว บาซอ เมืองรัตน์ คงสมปราชญ์ ดา เหมี่ยว . นางสาว รัดจิต 4. นางสาว สมสกุล 5. นาย ธรรม์ธเนศ หาญศึกสกุล เนธ 4. นางสาว กัญญาภัสส์ รอดก่ล กล้วย 6. นาวาเอก มอน วิมลาภิรต ั ลิขนะจุล บุญญานุ สนธิ์ บุ้ง ชุอฉัตร แตงโม ปลา พัวพัฒนกุล ฟ้ า กระเทศ พี่ชุอ 4) โลกภิวัตน์เปิ ดทางให้ประเทศใหญุใจดี หรือ ตุอตีประเทศเล็กให้อับจน กลุุม 7 โลกภิวัตน์เปิ ดทางให้ประเทศใหญูใจดี จำานวนสมาชิก 1. นางสาว เบญจพร เครือหงษ์ 2. นาย ชญานิ ศ กันตภณ จี้ สงกรด ปราการพิลาส แอร์(น้อง) ณั ฐ สอนสมบ่รณ์ เอิร์ธ มงคลรัตน์ รุธ 3) ใช้ชว ี ิตกับวิถีแบบ “ไทยไทย” หรือ ปลุอยใจไปกับความสากล กลุุม 5 ใช้ชีวิตกับวิถีแบบ “ไทยไทย” จำานวนสมาชิก 1. นาย อมร ลัญจรังสิมาเลิศ 2. นางสาว ซ่ไฮดา พรรณพัชร มาสิงบุญ พี่บี 3. นางสาว 5. นาย รชฏ 6. นาย จำานวนสมาชิก ณภัทร 6. นาย ธิปไตย 5. เรือโท มัชฌิม เชาวน์สังเกตเดียร์ เจือกุนทร ดิว 4. นางสาว 4. นางสาว ฤทัยชนก โน๊ต 2.1. ร้อยตำารวจโทติรส ั กร ติณณกรวรานนท์ 2. นาย ปิ ลันธรณ์ กุลพงศ์ รวิ เอ ปาล์ม VS กลุุม 6 ปลูอยใจไปกับความสากล 1. นาย อนิ รุธ 3. ร้อยโท จันทรภาโส เอ๊ะ 3.

นางสาว รัตนาภรณ์ พุุมมัน ่ แอร์ VS กลุุม 8 โลกภิวัตน์เปิ ดทางให้ประเทศใหญูตูอตีประเทศเล็กให้อับจน จำานวน สมาชิก 1. นาวาอากาศโท ณั ฐพงค์ 5. นางสาว กนกวรรณ อุวมศิร ิ ป๊ ุก 4.5. นางสาว ภาจิรา 6. เรือเอก ณทรรศน์ 3. พันตรี นพดล สุขขี ไส้กรอก สุบรรณพงษ์ ส้ม ภาคาผล รัศมีเฟื่ อง นพ แด้ . ร้อยตำารวจโทปิ ยะวัฒน์ ทองอุทัย เป็ ก 2. นางสาว วชิรพร สุจริตจันทร์ ฝ้ าย 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful