PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN KEMAHIRAN MENULIS & MENGARANG

Disediakan Oleh : Rabi’ah Abdullah Nadhilah Alias PISMP PL 1 JAN ‘09 SEM 4 PENSYARAH : PN. ZALEHA TAMBI ADAM

DEFINISI
1) Penilaian - Gay (1985) : satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. - Popham (1975) : a) menafsirkan penilaian yang sistematik mestilah mengandungi satu tafsiran yang formal tentang nilai fenomena pendidikan.

2) Pentaksiran - proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu

KONSEP
1) Penilaian - Mengetahui keupayaan, kemahiran, atau pengetahuan asas sedia ada murid dalam perkara-perkara yang hendak diajar.

-Membanding pencapaian murid dengan rakanrakan sekelas atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. - Mengenal pasti murid yang tinggi dan amat lemah keupayaannya bagi menentukan kerjakerja pemulihan dan pengayaan.

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN & PENILAIAN TULISAN

• Pendidik dan pelajar menggunakan maklum balas dari hasilan pentaksiran ini untuk memahami dan memberi tumpuan bagi meningkatkan aspek berkaitan pembelajaran mereka. • Mengetahui apa yang murid tahu dan boleh buat. • Mengetahui sejauh mana mereka telah menguasai apa yang dipelajari. • Membantu memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran murid.

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN & PENILAIAN EJAAN

• Memastikan murid menguasai kemahiran asas dalam mengeja. • Memastikan murid mengeja sesuatu perkataan dengan betul. • Memastikan murid dapat membuat perbezaan di antara kedudukan huruf besar dan huruf kecil dalam sesuatu perkataan.

KEPENTINGAN PENTAKSIRAN & PENILAIAN MENGARANG

• Menilai keberkesanan murid dalam melahirkan idea. • Memastikan murid dapat membuat karangan dalam perenggan yang betul. • Memastikan murid dapat menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. • Memastikan murid menggunakan format karangan yang betul.

JENIS PENILAIAN

PENILAIAN FORMATIF
Semasa dan sepanjang proses p&p menggunakan pelbagai kaedah, alat, teknik dan sumber yang ada dalam mengelola, merekod, menterjemah dan melaporkan sesuatu

Membuat pertimbangan menggunakan pelbagai maklumat dan membuat penilaian (bertulis ata verbal) bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran murid

PENILAIAN FORMATIF

Tidak membanding murid dengan murid lain

Tidak meletakkan murid pada suatu skala nombor/abjad/band/skor/markah yang menunjukkan kedudukan tinggi/rendah

Hasil pentaksiran ialah maklum balas (feedback)

PENTAKSIRAN SUMATIF
Di hujung unit pembelajaran  Membuat pertimbangan menggunakan pelbagai maklumat dan membuat penilaian (bertulis) tentang prestasi, pencapaian dan keperluan murid untuk meneruskan pembelajaran  Maklumat dlm bentuk kualitatif dan/atau kuantitatif mengikut standard yang ditetapkan oleh sekolah  Tidak membandingkan murid dengan murid

INSTRUMEN

KEMAHIRAN 2 : Nama huruf kecil. Arahan Guru : Tulis huruf yang disebut oleh guru.

Edboy2001

KEMAHIRAN 2 : Melengkapkan perkataan dua suku kata awal KV+KV

KV+KV

Arahan Guru : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar di bawah
__ du

pa __

ma __

__ bu

Edboy2001

KEMAHIRAN 3 : Lengkapkan ayat.
Arahan Guru : Susun semula perkataan-perkataan yang diberi supaya menjadi ayat yang betul.
cuci Abu van bapa

KVK

jam baru beli Suma

beli beg Rani lama

Nina pen guna biru

Edboy2001

PELAKSANAAN PENILAIAN

KELAS

KUMPULAN

PELAKSANAAN PENILAIAN
INDIVIDU

• PENILAIAN KELAS - guru membuat penilaian kepada semua murid dalam kelasnya secara serentak - murid-murid yang mengikuti terdiri daripada murid-murid yang sama taraf keupayaan atau berbeza taraf kebolehan mereka - murid-murid dapat membuat ujian yang sama, dinilai dan diuji dalam perkara-perkara yang sama - memberi peluang guru-guru mentadbir dan mengendalikan kelas secara mudah

• PENILAIAN KUMPULAN - penilaian secara kumpulan menjadikan penilaian guru difokuskan kepada murid dalam satu-satu kumpulan tertentu - ujian yang digunakan adalah berbeza antara satu kumpulan dengan satu kumpulan yang lain - melibatkan murid-murid yang lebih kurang sama taraf keupayaan mereka - mereka ini diletakkan dalam satu kumpulan berdasarkan keputusan penilaian

• PENILAIAN INDI VIDU - mengamalkan cara penilaian yang menumpukan perhatian terus kepada seseorang murid dengan bahan penilaian yang dikhaskan kepadanya - bahan penilaian individu diwujudkan dengan mengambil kira perbezaan pencapaian serta kadar kepantasan murid - penilaian cara ini bertujuan supaya murid boleh belajar mengikut keupayaan sendiri

TINDAKAN SUSULAN

• Tindakan susulan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran.
• Selepas menilai sama ada secara lisan, pemerhatian atau secara portfolio guru boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.

• Mereka akan diberi sama ada aktiviti pemulihan, pengukuhan atau pengayaan.

• Murid yang memperlihatkan kebolehan menguasai kemahiran dengan baik akan diberikan pengukuhan. • Sebaliknya murid yang belum mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan perlu diberi bimbingan dan galakan agar kelemahan murid tidak terhimpun. • Aktiviti pengayaan pula dirancang untuk memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar.

SEKIAN, TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful