POSLOVNI PLAN I FINANSIRANJE RAZVOJA KLASTERA

Glavna pitanja
* Zašto klasteru treba poslovni plan? * Struktura i sadržaj poslovnog plana? * O čemu prilikom izrade poslovnog plana posebno treba voditi računa? * Kako se planira i realizuje koncept finansiranja klastera? * Koji racionalni pokazatelji treba da budu raspoloživi u okviru controllinga? * Koji izvori finansiranja postoje za klastere? * O čemu treba voditi računa prilikom izbora podsticajnih sredstava? * O čemu treba voditi računa kod strukture finansiranja klastera? * Koje su tipične greške kod finansiranja klastera?

Šta je bitno?
* Poslovni plan, kao pisani ,,koncept preduzeća,, opisuje ciljeve i strategije klastera, spektar proizvoda, odnosno usluga, tržište i strukturu uprave i organizacije, * Postoji uska koncepcijska povezanost između strategije klastera i poslovnog plana, pri čemu poslovni plan prvenstveno služi, kao operativni instrument planiranja i vođenja za tržišno orijentisane aktivnosti klastera, * Poslovni plan ima važne, kako interne, tako i eksterne zadatke.

Funkcije poslovnog plana unutar klastera
* Instrument vođenja smernica: za strateško i operativno usmeravanje, kao i upravljanje klasterom na tržištu, * Smernice za praktičan rad menadžmenta klastera, * Monitoring: provera razvoja klastera kroz poređenje s poslovnim planom (poređenje planiranog i stvarnog stanja), * Instrument planiranja: poslovni plan kao polazište za kreiranje scenarija i dalji razvoj klastera, * Prikaz potreba za internim i eksternim resursima, * Prilika da se koncept klastera kritički razmotri i preispita s preduzetničkog aspekta.

Funkcije poslovnog plana izvan klastera
* Strukturirani prikaz ,,poslovne koncepcije,, klastera za prezentaciju prema spolja: ,,vizit karta klastera,, * Osnova za nabavku podsticajnih sredstava, kredita i kapitala od strane javnih podsticajnih institucija, banaka i investitora, * Polazište za razvoj i promovisanje specifičnog spektra proizvoda i usluga klastera, * Osnova za izradu komunikacionog materijala i materijala za odnose s javnošću (PR).

Struktura i sadržaj poslovnog plana
* Siže, * Opis klastera, * Ciljevi klastera i planirani investicioni projekti, * Organizacija i upravljanje * Šta bi poslovni plan pojedinačno sve klasterom, trebalo da sadrži i koji je obim svrsishodan, * Marfketing, tržišno takmičenje zavisi uvek od strukture klastera, njegovih i plasman, ciljeva, pravnog oblika i strukture članova, * Proizvodi i servisne usluge, * Finansijska analiza, * Osnovne teme koje moraju biti sadržane * Šanse i pretnje, * Prilog. u svakom poslovnom planu su:
* Kako bi poslovni plan mogao da ispuni sve definisane funkcije, mora biti uverljiv u pogledu svoje strukture i sadržaja,

Siže
* Sadrži sažet prikaz poslovnog plana (ciljeve klastera, ponuđene usluge, tržišni potencijal...), Sadrž saž (ciljeve ponuđene usluge, trž * Bitan je i uverljiv prikaz strateške konkurentske prednosti (Unique Selling Proposition) klastera, strateš (npr. stručnost partnera, sinergijski efekat...) Ili konkurentske prednosti za investitora u slučaju struč sluč njegove participacije. U zavisnosti od toga da li se radi o privatnom investitoru ili javnoj privatnom podstricajnoj instituciji, mogu se u ovom poglavlju prikazati i inovacije, nova radna mesta i povraćaj investicija, povrać * Ipak, najvažniji je prikaz tržišne orijentisanosti klastera, najvaž trž * Ovo poglavlje treba da se izradi tek na samom kraju, pošto je u njemu sažet sadržaj svih poš saž sadrž ostalih poglavlja, * Posebno je značajan, jer ,,čitaoci poslovnih planova,, često nemaju puno vremena za znač ,,č evaluaciju i veliku pažnju posvečuju upravo sadržaju sižea poslovnog plana, pri čemu je paž posveč sadrž siž neophodno izazivanje posebnog interesovanja ,,čitaoca,, i oduševljenje za koncept projekta. ,,č oduš

Opis klastera
* Logički uverljiva prezentacija poslovne ideje, na kojoj se bazira nastanak i razvoj klastera, * Kako za preduzeća, tako i za klaster važi pravilo: ,,Poslovna ideja mora imati jasnu korist za klijente,, * Osim formalnih podataka (pravni oblik i vlasnička struktura), potrebno je definisati i ključna područja poslovanja klastera (proizvodi i usluge klastera, zajednički istraživački rad i razvoj...).

Ciljevi klastera i planirani investicioni projekti
* Na osnovu aktuelne situacije klastera opisane u predhodnom pogla vlju, potrebno je prikazati razvojne perspektive klastera, * Formulisanje strateških ciljeva je od posebnog značaja, pri čemu se ne smeju formulisati samo kvantitativni ciljevi (porast dobitka i dobiti), već i kvalitativni ciljevi (podsticanje inovacija, osvajanje novih tržišnih segmenata), * Ako su klasteru potrebna finansijska sredstva za posebne, strateške investicione projekte, potrebno ih je prezentovati i objasniti, * Za prikaz daljeg razvoja klastera, pogodno je planiranje pomo ću ključnih tačaka (milestones), uz formulisanje važnih među-ciljeva.

Organizacija i upravljanje klasterom
* Potencijalnom investitoru je potrebno objasniti, kako i ko upravlja i vodi klaster upravlja (predstaviti organizacionu strukturu i organizaciju procesa, strukturu osoblja i načela upravljanja), strukturu nač * Ukratko predstaviti ključno osoblje klastera npr. klaster menadžera ključ menadž (funkcija, poslovno iskustvo, obrazovanje, dodatna znanja), * Može biti od koristi za klaster, da se navedu poznate i vidjene ličnosti iz politike i privrede Mož lič zajednice, koji su članovi savetodavnog tela (povećava se prestiž klastera, koji kod (poveć prestiž potencijalnog investitora izaziva veću pažnju i interesovanje za razvoj i integraciju klastera), već paž * Radi lakšeg razumevanja i boljeg pregleda organizacionih struktura, potrebno je dodati lakš potrebno i šematski prikaz organizacije, * Ovo poglavlje treba da se izradi s posebnom pažnjom, jer većina investitora ima vrlo malo paž već ili nikakvo iskustvo s klasterima i njihovim organizacionim strukturama, strukturama, * Značaj ovog poglavlja se ne sme podceniti, jer mnogi investitori, pojedinačno i iz privatnog sektora, Znač pojedinač zastupaju mišljenje i načelo, da ne ulažu u zamisli već u ljude i njihovo poslovno znanje (know-how). miš nač ulaž već (know-

Marketing, tržišno takmičenje i plasman
* Predstavlja prikaz pozicioniranja klastera na tržištu, trž * Centralni deo poglavlja predstavlja, analiza tržištata koja obuhvata analizu potencijalnih trž ciljnih grupa odnosno klijenata (interni i eksterni klijenti), konkurenata i trendova, konkurenata * Polazeči od rezultata analize tržišta, treba formulisati marketinško strateške smernice, Polazeč trž marketinš strateš koje utvrđuju kojim se ciljnim grupama treba obratiti, sa kojim proizvodima (servisnim uslugama) obratiti, i kojim tehnologijama. U tom kontekstu potrebno je opisati, načelnu usmerenost marketinške nač marketinš strategije klastera - norma strategije (diferenciranje, vođstvo na području troškova, koncentracija), područ troš * Prikaz MARKETING MIX-a (proizvodi, cene, distribucija i komunikacija), MIX* Za klastere koji su usmereni na izvoz, potrebna je izrada strategije za izvoz i nastup strategije na stranim tržištima, trž * Posebno srpski klasteri trebaju imaju na umu, da tehnička efikasnost i konkurentni proizvodi, tehnič nisu dovoljni za održivi uspeh na međunarodnim tržištima. Samo na temelju profesionalnog održ trž i dobro osmišljenog marketinškog koncepta, efikasnost klastera će biti stvarno percipirana osmiš marketinš od strane klijenata, jer nema koristi ni od najboljeg proizvoda ,,ako smo nevidljivi,,.

Proizvodi i servisne usluge
* Proizvodi i usluge klastera koji su spomenuti (u poglavlju Opis klastera) moraju se detaljno opisati, kao i proizvodi i usluge klastera planirani za budućnost (investiciona misao), buduć * Neophodno je navesti u kom se razvojnom stanju nalaze proizvodi i usluge klastera (ideje, prototip, spremnost proizvoda za tržište). Potrebno je naglasiti ključne prednosti trž ključ servisnih usluga klastera i njihovu korist za interne i eksterne klijente. Potrebno je opisati i procese povezane sa osiguranjem usluga, * Predstavljanje proizvodnog procesa klastera usmerenog na proizvode (koji obuhvata proizvode i opis lanca stvaranja novih vrednosti klastera), jer se potencijalni investitor uvek interesuje potencijalni posebno za ključne aktivnosti i procese stvaranja novih vrednosti (Value-Added Process), ključ (Valuena koje se treba posebno usresrediti, * Veliki problem za mnoga preduzeća i klastere u jugoistočnoj Evropi je pridržavanje standarda preduzeć jugoistoč pridrž kvaliteta, što se posebno odražava na izvoznu sposobnost članova klastera. Iz tog razloga, odraž potrebno je prikazati i nastojanja klastera, da poboljšaju kvalitet proizvoda i usluga, pri čemu poboljš treba posebno istaći nastojanja klastera i njegovih članova u području upravljanja procesima istać područ i sertifikacije prema ISO standardima.

Finansijska analiza
* Prikaz mogućnosti finansiranja i isplativosti koncepta klastera, od velikog je značaja Prikaz moguć klastera, znač za banke, investitore i javne podsticajne institucije, * Potrebno je opisati aktuelnu privrednu sistuaciju klastera (pod uslovom da klaster već duže vreme radi operativno). Važni parametri su: razvoj dobiti, troškova i rezultata, već duž Važ troš kao i godišnjih obračuna, razvoj u pogledu osoblja i finansijska situacija (krediti, godiš obrač obaveze, potraživanja), potraž * Prikaz budućeg razvoja klastera s finansijskog aspekta bazira se na operativnom planiranju buduć operativnom za narednih 3-5 godina i sadrži: planiranje dobiti i rezuktata, kadrovsko planiranje, investiciono 3sadrž investiciono planiranje i planiranje likvidnosti, * Važan pokazatelj predstavlja kretanje toka gotovine ,,cash-flow,, prema kome se ravnjaju Važ ,,cashpotencijalni investitori, obzirom da je on osnova za refinansiranje investicija i otplatu dugova. refinansiranje Takodje, predstavlja dokument kojim se može predvideti i razvoj likvidnost, mož * Detaljna razrada planova i drugih dokumenata iz ovog poglavlja (npr. planirani bilansi), (npr. moraju se priložiti u prilogu plana. prilož

Šanse i pretnje - SWOT

* Radi finansiranja projekta, potencijalni investitor ne želi da bude upoznat i informisan samo o šansama, već i o mogućim rizicima, * Glavne pretnje koje treba obraditi u okviru poglavlja su nepredvidljivi politički ili tehnički razvoji, nedostatak kapitala, smanjenje prodaje i nenaplaćena potraživanja.

Prilog
* U prilogu se navode detaljne informacije koje dopunjuju podatke iz poslovnog plana, * Biografije, tržišne analize, tehnički izveštaji, finansijska dokumentacija, statuti i druga važna dokumenta.

Šta poslovni plan čini dobrim?
Svake godine se izradi na hiljade poslovnih planova, koji se predstavlaju potencijalnim predstavlaju investitorima i vlasnicima kapitala radi njihovog sagledavanja i ispitivanja poslovne ideje. Većina poslovnih planova se odbije, mnogi se čak ni ne pročitaju, ali bitne tačke kojih Već proč tač se treba pridržavati, prilikom izrade poslovnog plana su sledeće: pridrž sledeć * Poslovni koncept treba da identifikuje jasnu korist za klijente i da bude usmeren na rastuća tržišta, rastuć trž * Inovativne usluge i proizvodi koji poseduju obeležje jedinstvenosti, obelež * Veliki potencijal u pogledu isplativosti, * Usmerenost na tržište i održivost, trž održ * Logičan marketinški koncept, Logič marketinš * Međunarodno usmerenje (globalizacija), * Prilikom izrade poslovnog plana, treba imati u vidu za koga se izrađuje i njihove interese (javne i privatne institucije). Iz tog razloga, korisno bi bilo da se u zavisnosti od ciljne grupe, izrade različite verzije poslovnog plana (prema interesima adresata) sa identičnim namenama. različ identi Trebaju se temeljiti na logičkim predpostavkama i činjenicama: objektivno i realno, logič * Profesionalan i iskusan menadžment tim, menadž * Usresređenost na bitno: kratak, precizan i logički prikaz. Obim 20-30 stranica, bitno: logič 20* Konstantni dalji razvoj poslovnog plana, * Tehničke sadržaje treba formulisati što jednostavnije i razumnije, Tehnič sadrž * Ukazivanje na tržišni potencijal i razvojne perspektive. trž

Praksa i faktori uspeha

* U praksi najveći uspeh imaju poslovni planovi klastera koji već postoje neko vreme i koji su se dokazali na tržištu. * Kroz poslovni plan treba iskazati činjenice kroz postojeće strukture, proizvode i usluge klastera i pre svega već postignute ciljeve i rezultate.

Glavni zadaci finansijskog plana
* Finansijski plan je najbitniji deo poslovnog plana i važan instrument za upravljanje klasterom. Solidno finansiranje, predstavlja osnovni preduslov za sposobnost delovanja i održivost klastera. * Glavni zadaci finansijskog plana su: - Pokrivanje potrebnog kapitala, i - Osiguranje likvidnosti. * Planiranje i realizacija koncepcije finansiranja sprovodi se u nekoliko koraka: 1. Utvrđivanje strukture troškova, 2. Izrada finansijskog plana, 3. Uvođenje funkcionalnog računovodstva, 4. Uvođenje sastava controllinga.

Utvrđivanje strukture troškova
* Utvrđivanje očekivanih troškova klastera predstavlja polazište za dalju kalkulaciju i planiranje, pri čemu se radi o pitanjima: Koji će troškovi nastati i Koliki će biti? * Uobičajene vrste troškova kod klastera su: - Troškovi za osoblje, - Troškovi za najam, - Troškovi za osnovna sredstva (npr. računari), * Upravo u fazi osnivanja i početka rada klastera, često nastaju dodatni troškovi koje takođe treba predvideti.

Izrada finansijskog plana
* Cilj finansijskog plana je da se u svako doba osigura likvidnost klastera, * Finansijski plan se izradjuje na način, da se plansko razdoblje (npr.12 meseci) nač sprovede proračun projektovanih prihoda i rashoda klastera i da se izračuna prorač izrač odgovarajuća razlika, odgovarajuć * Na temelju finansijskog plana se može utvrditi, kolika je potreba klastera mož za finansijskim sredstvima odnosno kapitalom, * Potreba za finansijskim sredstvima nastaje u klasteru kada njegovi prihodi njegovi i rashodi po pravilu nisu identični sa planiranim. To važi posebno za početnu identič važ poč fazu klastera. Iz tog razloga je dobro da se prilikom izrade finansijskog plana, finansijskog predvide male rezerve za likvidnost, * Zadatak uprave klastera i članova, je da pronadju odgovarajuće izvore odgovarajuć finansiranja i nabave neophodna sredstva za poslovanje klastera.

Uvođenje funkcionalnog računovodstva
* Računovodstvo predstavlja sistemsko evidentiranje, obradu, analizu, evaluaciju i brojčani prikaz svih privrednih događaja jednog preduzeća odnosno klastera (evidencija svih privrednih relevantnih podataka klastera i njihova evaluacija), * Poslovno računovodstvo sadrži: - Finansijsko knjigovodstvo, - Proračun troškova i efekata (račun vrste troška, račun mesta troška, račun nosioca troška), - Planski proračun koji se mora razviti i implementirati u okviru uprave klastera.

Uvođenje sastava controllinga
* Controlling predstavlja instrument informisanja i vođenja, koji obuhvata vođenja, područja planiranja, kontrole i upravljanja (sinteza finansijsko-privredne kontrole područ finansijskoi planiranja za klaster), * U okviru controllinga se pomoću stalne kontrole, uporedjivanjem planiranih pomoć vrednosti sa stvarno realizovanim vrednostima, pravovremeno mogu prepoznati slabe tačke unutar klastera (npr. odstupanje od finansijskih ciljeva), tač * Uprava klastera u tom slučaju na bazi utvrđenih odstupanja, može pokrenuti sluč odstupanja, mož odgovarajuće korekcijske mere, odgovarajuć * Preduslov za efikasan controlling je uvođenje efikasnog proračuna troškova i efekata, prorač troš * U okviru controllinga, klaster menadžer treba da raspolaže sa nekoliko ključnih menadž raspolaž ključ faktora: karakterističnih za uspeh i karakterističnih za finansiranje i likvidnost. karakteristič karakteristič

Karakteristiočni faktori za uspeh ,,controlling & management ratio,,
Rentabilnost vlastitog kapitala Bek = ____dobit____ x 100 ____dobit____ vlastiti kapital

Rentabilnost ukupnog kapitala

Brk = ____dobit + kamate na strani kapitala____ x 100 ____dobit kapitala____ vlastiti kapital + strani kapital

Rentabilnost dobiti

By = dobit x 100

Povratak investicija

ROI = ____dobit + kamate na strani kapitala____ x 100 ____dobit kapitala____ ukupni kapital godišnji višak (dobit) godiš viš amortizacija povećanje rezervi poveć smanjenje rezervi___ Cash-flow Cash-

Cash-flow Cash-

+ + =

Cash-flow

* Najvažniji podatak za klaster menadžera, * Predstavlja instrument za merenje snage preduze ća odnosno klastera za samofinansiranje, * Pokazuje da li se investicije, otplata obaveza i isplata dividendi, mogu realizovati iz redovne poslovne delatnosti.

Karakteristiočni faktori za finansiranje i likvidnost
Nivo likvidnosti (gotovinska likvidnost) Li = ____likvidna sredstva____ x 100 kratkoročne obaveze Zaduženost Bk1 = ____ukupno zaduženje____ godišnji višak

Izvori finansiranja za klastere
* Kako bi ostvarili zajednički utvrđene ciljeve i strateške prednosti za svoje članove u odnosu na konkurenciju, klasteri treba da imaju solidno i održivo finansiranje, * Pronalaženje odgovarajućih izvora finansiranja predstavlja elementarno pitanje za upravu klastera. Načelno se glavni izvori finansiranja u Srbiji, mogu podeliti u dve grupe: - Javna podsticajna sredstva, i - Izvori dobiti u privatnom sektoru

Javna podsticajna sredstva
* Subvencije državnih, regionalnih i lokalnih institucija zajednice, i * Podsticajna sredstva u okviru projekata EU.

Izvori dobiti u privatnom sektoru
* Članarine, * Prihodi iz usluga klastera, * Provizije i prihodi iz posredovanja poslova, * Prihodi od organizacije skupova, * Prihodi iz pribavljanja javnih projekata (nacionalni tenderi, EU...), EU...), * Učešće u prihodima iz zajedničkih patenata i licenci zajednič (klasteri koji se intenzivno bave istraživačkim radom), istraživač * Sponzorstva velikih preduzeća. preduzeć

Pribavljanje podsticajnih sredstava
Iako održivost treba da bude dugoročni cilj klastera, većina klastera, posebno održ dugoroč već u početnoj fazi, ima potrebu za javnim podsticajnim sredstvima, kako bi mogli poč da realizuju investicije u infrastrukturu klastera i da za svoje članove uspostave spektar usluga specifičan za ciljne grupe. Prilikom pribavljanja podsticajnih specifič sredstava, potrebno je voditi računa o sledećim kvalifikacijama: rač sledeć * Projekat treba pravovremeno da najavi i predhodno ispita stanje, stanje, * Treba se informisati o postupku dodele podsticajnih sredstava i tačno ga se pridržavati, tač pridrž * Treba se obratiti nadležnoj instituciji (nadležnost za donošenje odluka), nadlež (nadlež donoš * Izraditi logičan opis projekta odnosno klastera, potreban odgovarajući prikaz u vidu logič odgovarajuć poslovnog plana, * Projekat treba prikazati u kontekstu koji je relevantan za podsticajne institucije, podsticajne * Voditi računa o fokusu odnosno o ciljevima podsticajne institucije (radna mesta, izvoz, rač podsticanje inovacija), * Zatražiti od podsticajnih institucija savet, a ne samo postavljati zahteve, Zatraž zahteve, * U publikacijama i prezentacijama uvek treba navesti neophodna podsticajna sredstva. podsticajna

Od mešovitog finansiranja... ...do održivosti
* U zavisnosti od strukture i postavljenih ciljeva klastera, za prve dve godine poslovanja klastera prve preporučuje se mešovito finansiranje, sastavljeno od javnih podsticajnih sredstava i izvora preporuč meš prihoda iz privrede, pri čemu udeo iz javnih podsticajnih sredstava postepeno treba smanjivati smanjivati tokom vremena (degresivno finansiranje kroz javna sredstva), * Model finansiranja treba da se bazira na prihodima koji konstantno dolaze. Javna podsticajna konstantno sredstva treba isključivo da služe za dopunjavanje budžeta, ali nikako ne smeju biti glavni stub isključ služ budž modela finansiranja, * U normalnom slučaju klaster, posle treće godine poslovanja, treba biti u stanju da se sam finansira, sluč treć * Održivost i tržišna usmerenost su za srpske klastere posebno značajni, obzirom da su javna Održ trž znač podsticajna sredstva raspoloživa samo u ograničenoj meri. Iz tog razloga, srpski klasteri raspolož ogranič sa svojim spektrom usluga (usluge klastera) treba da ispune potrebe svojih internih i eksternih potrebe klijenata i što je moguće ranije osiguraju izvore finansiranja iz privrede. moguć

Preduslov za privrednu delatnost klastera - ispravan pravni oblik
Osnovni preduslov za finansijsku održivost je da pravni oblik klastera, dopušta privrednu delatnost održ dopuš i akumuliranje dobiti. Takav zahtev najbolje ispunjavaju društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), druš ogranič odgovornoš hibridni organizacioni oblici i privredna udruženja (npr. zadruge). Mnogi klasteri zbog nedovoljne udruž finansijske koncepcije doživljavaju neuspeh. Ako ne dostaju potrebna finansijska sredstva, onda se dož članovima ne mogu ni osigurati usluge klastera, ni za njih generisati dodatna vrednost. Zato članovi generisati brzo gube interesovanje i inicijativa propada. Najčešće greške koje nastaju prilikom finansiranja, Najč greš koje klaster menadžeri trebaju obavezno izbeći su sledeće: menadž izbeć sledeć * Podsticajna sredstva nisu zatražena pravovremeno, zatraž * Podsticajna sredstva kao glavni stub modela finansiranja, * Predviđeni suviše niski troškovi, suviš troš * Potreba za finansiranjem odnosno kapitalom, procenjena prenisko, prenisko, * Kod planiranja finansija, nije uračunata dodatna rezerva za likvidnost, urač * Pogrešno planiranje vremena potrebe za sredstvima i nabavke sredstava, Pogreš * Početna faza klastera, tokom koje nema prihoda, prekratko procenjena, Poč procenjena, * Određene preniske članarine, * Pogrešno procenjen platežni moral budućih spoljnih klijenata (rok za plaćanje dužnika), Pogreš platež buduć plać duž * Nije uvedeno funkcionalno računovodstvo, rač * Nedostaje controlling sistem, * Neobavezujuća obećanja u pogledu finansiranja, smatraju se sigurnim. Neobavezujuć obeć

Eksterni stručnjaci

* Budući da pitanje finansiranja klastera predstavlja vrlo složenu oblast, potrebno voditi računa o nizu društvenih i poresko-imovinskih aspekata. * Često je korisno da se za potrebe poslovanja i razvoja klastera angažuju eksterni stručnjaci (poreski savetnici, poslovni savetnici, konsultanti, advokati...)

Primer iz prakse
* Bugarski softverski klaster BASSCOM (www.basscom.org) je organizovan kao zadruga (www.basscom.org) i sastoji se od ukupno 45 članova (softverska preduzeća, univerziteti, istraživačke institucije). preduzeć istraživač U aktivnosti, odnosno servisne usluge klastera spadaju zajedničko osvajanje međunarodnih aktivnosti, zajednič tržišta (podsticanje izvoza), podsticanje tehnologije i inovacija, upravljanje kvalitetom, trž upravljanje obrazovanje i dalja edukacija, pribavljanje i sprovođenje javnih projekata i tendera i pribavljanje zastupanje interesa bugarske softverske industrije. * Model finansiranja klastera je sledeći: sledeć - Članarina (600 €/godišnje), /godiš - Prihodi iz servisnih usluga klastera (usluge klastera), - Prihodi iz dobijenih javnih projekata i tendera od strane EU. * BASSCOM raspolaže održivim organizacionim i upravnim strukturama, a udeo raspolaž održ samofinansiranja klastera iznosi 100%. Glavni nivoi za generisanje prihoda klastera generisanje su članarina i specijalizovane ponude usluga za članove (usluge klastera). klastera).

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija). Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF). Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.