You are on page 1of 34

POSLOVNI PLAN I FINANSIRANJE

RAZVOJA KLASTERA
Glavna pitanja
* Zašto klasteru treba poslovni plan?

* Struktura i sadržaj poslovnog plana?

* O čemu prilikom izrade poslovnog plana posebno treba voditi računa?

* Kako se planira i realizuje koncept finansiranja klastera?

* Koji racionalni pokazatelji treba da budu raspoloživi u okviru controllinga?

* Koji izvori finansiranja postoje za klastere?

* O čemu treba voditi računa prilikom izbora podsticajnih sredstava?

* O čemu treba voditi računa kod strukture finansiranja klastera?

* Koje su tipične greške kod finansiranja klastera?


Šta je bitno?

* Poslovni plan, kao pisani ,,koncept preduzeća,, opisuje ciljeve


i strategije klastera, spektar proizvoda, odnosno usluga, tržište
i strukturu uprave i organizacije,

* Postoji uska koncepcijska povezanost između strategije klastera


i poslovnog plana, pri čemu poslovni plan prvenstveno služi, kao
operativni instrument planiranja i vođenja za tržišno orijentisane
aktivnosti klastera,

* Poslovni plan ima važne, kako interne, tako i eksterne zadatke.


Funkcije poslovnog plana
unutar klastera
* Instrument vođenja smernica: za strateško i operativno usmeravanje,
kao i upravljanje klasterom na tržištu,

* Smernice za praktičan rad menadžmenta klastera,

* Monitoring: provera razvoja klastera kroz poređenje s poslovnim planom


(poređenje planiranog i stvarnog stanja),

* Instrument planiranja: poslovni plan kao polazište za kreiranje scenarija


i dalji razvoj klastera,

* Prikaz potreba za internim i eksternim resursima,

* Prilika da se koncept klastera kritički razmotri i preispita


s preduzetničkog aspekta.
Funkcije poslovnog plana
izvan klastera

* Strukturirani prikaz ,,poslovne koncepcije,, klastera za prezentaciju


prema spolja: ,,vizit karta klastera,,

* Osnova za nabavku podsticajnih sredstava, kredita i kapitala


od strane javnih podsticajnih institucija, banaka i investitora,

* Polazište za razvoj i promovisanje specifičnog spektra proizvoda


i usluga klastera,

* Osnova za izradu komunikacionog materijala i materijala za odnose


s javnošću (PR).
Struktura i sadržaj
poslovnog plana

* Siže,
* Kako bi poslovni plan mogao da ispuni
* Opis klastera,
sve definisane funkcije, mora biti uverljiv
* Ciljevi klastera i planirani
u pogledu svoje strukture i sadržaja,
investicioni projekti,
* Organizacija i upravljanje
* Šta bi poslovni plan pojedinačno sve klasterom,
trebalo da sadrži i koji je obim svrsishodan, * Marfketing, tržišno takmičenje
zavisi uvek od strukture klastera, njegovih i plasman,
ciljeva, pravnog oblika i strukture članova, * Proizvodi i servisne usluge,
* Finansijska analiza,
* Osnovne teme koje moraju biti sadržane * Šanse i pretnje,
u svakom poslovnom planu su: * Prilog.
Siže

* Sadrž
Sadrži saž
sažet prikaz poslovnog plana (ciljeve ponuđene usluge,
(ciljeve klastera, ponuđene usluge, trž
tržišni potencijal...),

* Bitan je i uverljiv prikaz strateš


strateške konkurentske prednosti (Unique Selling Proposition) klastera,
stručnost partnera, sinergijski efekat...) Ili konkurentske prednosti za investitora u sluč
(npr. struč slučaju
njegove participacije. U zavisnosti od toga da li se radi o privatnom
privatnom investitoru ili javnoj
podstricajnoj instituciji, mogu se u ovom poglavlju prikazati i inovacije, nova radna mesta
povraćaj investicija,
i povrać

* Ipak, najvaž
najvažniji je prikaz trž
tržišne orijentisanosti klastera,

* Ovo poglavlje treba da se izradi tek na samom kraju, poš


pošto je u njemu saž
sažet sadrž
sadržaj svih
ostalih poglavlja,

značajan, jer ,,č


* Posebno je znač ,,čitaoci poslovnih planova,, često nemaju puno vremena za
evaluaciju i veliku paž posvečuju upravo sadrž
pažnju posveč sižea poslovnog plana, pri čemu je
sadržaju siž
neophodno izazivanje posebnog interesovanja ,,č ,,čitaoca,, i oduš
oduševljenje za koncept projekta.
Opis klastera

* Logički uverljiva prezentacija poslovne ideje, na kojoj se bazira


nastanak i razvoj klastera,

* Kako za preduzeća, tako i za klaster važi pravilo:


,,Poslovna ideja mora imati jasnu korist za klijente,,

* Osim formalnih podataka (pravni oblik i vlasnička struktura),


potrebno je definisati i ključna područja poslovanja klastera
(proizvodi i usluge klastera, zajednički istraživački rad i razvoj...).
Ciljevi klastera i
planirani investicioni projekti
* Na osnovu aktuelne situacije klastera opisane u predhodnom pogla vlju,
potrebno je prikazati razvojne perspektive klastera,

* Formulisanje strateških ciljeva je od posebnog značaja, pri čemu se


ne smeju formulisati samo kvantitativni ciljevi (porast dobitka i dobiti),
već i kvalitativni ciljevi (podsticanje inovacija, osvajanje novih
tržišnih segmenata),

* Ako su klasteru potrebna finansijska sredstva za posebne,


strateške investicione projekte, potrebno ih je prezentovati i objasniti,

* Za prikaz daljeg razvoja klastera, pogodno je planiranje pomo ću


ključnih tačaka (milestones), uz formulisanje važnih među-ciljeva.
Organizacija i
upravljanje klasterom
* Potencijalnom investitoru je potrebno objasniti, kako i ko upravlja
upravlja i vodi klaster
(predstaviti organizacionu strukturu i organizaciju procesa, strukturu načela upravljanja),
strukturu osoblja i nač

ključno osoblje klastera npr. klaster menadž


* Ukratko predstaviti ključ menadžera
(funkcija, poslovno iskustvo, obrazovanje, dodatna znanja),

* Mož ličnosti iz politike i privrede


Može biti od koristi za klaster, da se navedu poznate i vidjene lič
zajednice, koji su članovi savetodavnog tela (poveć
(povećava se prestiž
prestiž klastera, koji kod
veću paž
potencijalnog investitora izaziva već pažnju i interesovanje za razvoj i integraciju klastera),

* Radi lakš
lakšeg razumevanja i boljeg pregleda organizacionih struktura, potrebno
potrebno je dodati
i šematski prikaz organizacije,

* Ovo poglavlje treba da se izradi s posebnom paž većina investitora ima vrlo malo
pažnjom, jer već
ili nikakvo iskustvo s klasterima i njihovim organizacionim strukturama,
strukturama,

Značaj ovog poglavlja se ne sme podceniti, jer mnogi investitori, pojedina


* Znač čno i iz privatnog sektora,
pojedinač
zastupaju miš načelo, da ne ulaž
mišljenje i nač već u ljude i njihovo poslovno znanje (know-
ulažu u zamisli već (know-how).
Marketing,
tržišno takmičenje i plasman
* Predstavlja prikaz pozicioniranja klastera na trž
tržištu,

* Centralni deo poglavlja predstavlja, analiza trž


tržištata koja obuhvata analizu potencijalnih
ciljnih grupa odnosno klijenata (interni i eksterni klijenti), konkurenata
konkurenata i trendova,

Polazeči od rezultata analize trž


* Polazeč tržišta, treba formulisati marketinš
marketinško strateš
strateške smernice,
koje utvrđuju kojim se ciljnim grupama treba obratiti,
obratiti, sa kojim proizvodima (servisnim uslugama)
i kojim tehnologijama. U tom kontekstu potrebno je opisati, nač načelnu usmerenost marketinš
marketinške
strategije klastera - norma strategije (diferenciranje, vođstvo na područ
području troš
troškova, koncentracija),

* Prikaz MARKETING MIX-


MIX-a (proizvodi, cene, distribucija i komunikacija),

* Za klastere koji su usmereni na izvoz, potrebna je izrada strategije


strategije za izvoz i nastup
na stranim trž
tržištima,

tehnička efikasnost i konkurentni proizvodi,


* Posebno srpski klasteri trebaju imaju na umu, da tehnič
održivi uspeh na međunarodnim trž
nisu dovoljni za održ tržištima. Samo na temelju profesionalnog
i dobro osmiš marketinškog koncepta, efikasnost klastera će biti stvarno percipirana
osmišljenog marketinš
od strane klijenata, jer nema koristi ni od najboljeg proizvoda ,,ako smo nevidljivi,,.
Proizvodi i
servisne usluge
* Proizvodi i usluge klastera koji su spomenuti (u poglavlju Opis klastera) moraju se detaljno
budućnost (investiciona misao),
opisati, kao i proizvodi i usluge klastera planirani za buduć

* Neophodno je navesti u kom se razvojnom stanju nalaze proizvodi i usluge klastera


(ideje, prototip, spremnost proizvoda za trž ključne prednosti
tržište). Potrebno je naglasiti ključ
servisnih usluga klastera i njihovu korist za interne i eksterne klijente. Potrebno je opisati
i procese povezane sa osiguranjem usluga,

* Predstavljanje proizvodnog procesa klastera usmerenog na proizvode


proizvode (koji obuhvata
i opis lanca stvaranja novih vrednosti klastera), jer se potencijalni
potencijalni investitor uvek interesuje
ključne aktivnosti i procese stvaranja novih vrednosti (Value-
posebno za ključ (Value-Added Process),
na koje se treba posebno usresrediti,

preduzeća i klastere u jugoistoč


* Veliki problem za mnoga preduzeć jugoistočnoj Evropi je pridrž
pridržavanje standarda
odražava na izvoznu sposobnost članova klastera. Iz tog razloga,
kvaliteta, što se posebno odraž
poboljšaju kvalitet proizvoda i usluga, pri čemu
potrebno je prikazati i nastojanja klastera, da poboljš
istaći nastojanja klastera i njegovih članova u područ
treba posebno istać području upravljanja procesima
i sertifikacije prema ISO standardima.
Finansijska analiza
* Prikaz mogućnosti finansiranja i isplativosti koncepta klastera,
Prikaz moguć značaja
klastera, od velikog je znač
za banke, investitore i javne podsticajne institucije,

* Potrebno je opisati aktuelnu privrednu sistuaciju klastera (pod uslovom da klaster


već duž
već duže vreme radi operativno). Važ
Važni parametri su: razvoj dobiti, troš
troškova i rezultata,
kao i godiš obračuna, razvoj u pogledu osoblja i finansijska situacija (krediti,
godišnjih obrač
obaveze, potraž
potraživanja),

budućeg razvoja klastera s finansijskog aspekta bazira se na operativnom


* Prikaz buduć operativnom planiranju
za narednih 3-3-5 godina i sadrž
sadrži: planiranje dobiti i rezuktata, kadrovsko planiranje, investiciono
investiciono
planiranje i planiranje likvidnosti,

* Važ
Važan pokazatelj predstavlja kretanje toka gotovine ,,cash-
,,cash-flow,, prema kome se ravnjaju
potencijalni investitori, obzirom da je on osnova za refinansiranje
refinansiranje investicija i otplatu dugova.
Takodje, predstavlja dokument kojim se mož može predvideti i razvoj likvidnost,

* Detaljna razrada planova i drugih dokumenata iz ovog poglavlja (npr.


(npr. planirani bilansi),
moraju se prilož
priložiti u prilogu plana.
Šanse i pretnje - SWOT

* Radi finansiranja projekta, potencijalni investitor


ne želi da bude upoznat i informisan samo o šansama,
već i o mogućim rizicima,

* Glavne pretnje koje treba obraditi u okviru poglavlja


su nepredvidljivi politički ili tehnički razvoji, nedostatak
kapitala, smanjenje prodaje i nenaplaćena potraživanja.
Prilog

* U prilogu se navode detaljne informacije


koje dopunjuju podatke iz poslovnog plana,

* Biografije, tržišne analize, tehnički izveštaji,


finansijska dokumentacija, statuti i druga
važna dokumenta.
Šta poslovni plan čini dobrim?
Svake godine se izradi na hiljade poslovnih planova, koji se predstavlaju
predstavlaju potencijalnim
investitorima i vlasnicima kapitala radi njihovog sagledavanja i ispitivanja poslovne ideje.
Većina poslovnih planova se odbije, mnogi se čak ni ne proč
Već pročitaju, ali bitne tač
tačke kojih
se treba pridrž sledeće:
pridržavati, prilikom izrade poslovnog plana su sledeć

* Poslovni koncept treba da identifikuje jasnu korist za klijente i da bude usmeren na rastućrastuća trž
tržišta,
* Inovativne usluge i proizvodi koji poseduju obelež
obeležje jedinstvenosti,
* Veliki potencijal u pogledu isplativosti,
* Usmerenost na trž tržište i održ
održivost,
Logičan marketinš
* Logič marketinški koncept,
* Međunarodno usmerenje (globalizacija),
* Prilikom izrade poslovnog plana, treba imati u vidu za koga se izrađuje i njihove interese
(javne i privatne institucije). Iz tog razloga, korisno bi bilo da se u zavisnosti od ciljne grupe,
različite verzije poslovnog plana (prema interesima adresata) sa identi
izrade različ identičnim namenama.
logičkim predpostavkama i činjenicama: objektivno i realno,
Trebaju se temeljiti na logič
* Profesionalan i iskusan menadž
menadžment tim,
* Usresređenost na bitno: logički prikaz. Obim 20-
bitno: kratak, precizan i logič 20-30 stranica,
* Konstantni dalji razvoj poslovnog plana,
Tehničke sadrž
* Tehnič sadržaje treba formulisati što jednostavnije i razumnije,
* Ukazivanje na tržtržišni potencijal i razvojne perspektive.
Praksa i faktori uspeha

* U praksi najveći uspeh imaju poslovni planovi klastera


koji već postoje neko vreme i koji su se dokazali na tržištu.

* Kroz poslovni plan treba iskazati činjenice


kroz postojeće strukture, proizvode i usluge klastera
i pre svega već postignute ciljeve i rezultate.
Glavni zadaci
finansijskog plana
* Finansijski plan je najbitniji deo poslovnog plana i važan instrument
za upravljanje klasterom. Solidno finansiranje, predstavlja osnovni
preduslov za sposobnost delovanja i održivost klastera.

* Glavni zadaci finansijskog plana su:


- Pokrivanje potrebnog kapitala, i
- Osiguranje likvidnosti.

* Planiranje i realizacija koncepcije finansiranja


sprovodi se u nekoliko koraka:
1. Utvrđivanje strukture troškova,
2. Izrada finansijskog plana,
3. Uvođenje funkcionalnog računovodstva,
4. Uvođenje sastava controllinga.
Utvrđivanje
strukture troškova
* Utvrđivanje očekivanih troškova klastera predstavlja polazište
za dalju kalkulaciju i planiranje, pri čemu se radi o pitanjima:
Koji će troškovi nastati i Koliki će biti?

* Uobičajene vrste troškova kod klastera su:


- Troškovi za osoblje,
- Troškovi za najam,
- Troškovi za osnovna sredstva (npr. računari),

* Upravo u fazi osnivanja i početka rada klastera, često nastaju


dodatni troškovi koje takođe treba predvideti.
Izrada
finansijskog plana
* Cilj finansijskog plana je da se u svako doba osigura likvidnost klastera,

način, da se plansko razdoblje (npr.12 meseci)


* Finansijski plan se izradjuje na nač
proračun projektovanih prihoda i rashoda klastera i da se izrač
sprovede prorač izračuna
odgovarajuća razlika,
odgovarajuć

* Na temelju finansijskog plana se mož


može utvrditi, kolika je potreba klastera
za finansijskim sredstvima odnosno kapitalom,

* Potreba za finansijskim sredstvima nastaje u klasteru kada njegovi


njegovi prihodi
identični sa planiranim. To važ
i rashodi po pravilu nisu identič početnu
važi posebno za poč
fazu klastera. Iz tog razloga je dobro da se prilikom izrade finansijskog
finansijskog plana,
predvide male rezerve za likvidnost,

* Zadatak uprave klastera i članova, je da pronadju odgovarajuć


odgovarajuće izvore
finansiranja i nabave neophodna sredstva za poslovanje klastera.
Uvođenje funkcionalnog
računovodstva
* Računovodstvo predstavlja sistemsko evidentiranje,
obradu, analizu, evaluaciju i brojčani prikaz svih privrednih
događaja jednog preduzeća odnosno klastera (evidencija svih
privrednih relevantnih podataka klastera i njihova evaluacija),

* Poslovno računovodstvo sadrži:


- Finansijsko knjigovodstvo,
- Proračun troškova i efekata
(račun vrste troška, račun mesta troška, račun nosioca troška),
- Planski proračun koji se mora razviti i implementirati
u okviru uprave klastera.
Uvođenje sastava
controllinga
* Controlling predstavlja instrument informisanja i vođenja,
vođenja, koji obuhvata
područja planiranja, kontrole i upravljanja (sinteza finansijsko-
područ finansijsko-privredne kontrole
i planiranja za klaster),

pomoću stalne kontrole, uporedjivanjem planiranih


* U okviru controllinga se pomoć
vrednosti sa stvarno realizovanim vrednostima, pravovremeno mogu prepoznati
tačke unutar klastera (npr. odstupanje od finansijskih ciljeva),
slabe tač

slučaju na bazi utvrđenih odstupanja,


* Uprava klastera u tom sluč odstupanja, mož
može pokrenuti
odgovarajuće korekcijske mere,
odgovarajuć

* Preduslov za efikasan controlling je uvođenje efikasnog prorač


proračuna troš
troškova i efekata,

* U okviru controllinga, klaster menadž


menadžer treba da raspolaž ključnih
raspolaže sa nekoliko ključ
karakterističnih za uspeh i karakteristič
faktora: karakteristič karakterističnih za finansiranje i likvidnost.
Karakteristiočni faktori za uspeh
,,controlling & management ratio,,
Rentabilnost vlastitog kapitala Bek = ____dobit
____dobit____
____ x 100
vlastiti kapital

Rentabilnost ukupnog kapitala Brk = ____dobit


____dobit + kamate na strani kapitala____
kapitala____ x 100
vlastiti kapital + strani kapital

Rentabilnost dobiti By = dobit x 100

ROI = ____dobit
____dobit + kamate na strani kapitala____
kapitala____ x 100
Povratak investicija
ukupni kapital

godiš
godišnji viš
višak (dobit)
+ amortizacija
Cash-
Cash-flow + povećanje rezervi
poveć
- smanjenje rezervi___
= Cash-
Cash-flow
Cash-flow

* Najvažniji podatak za klaster menadžera,

* Predstavlja instrument za merenje snage preduze ća


odnosno klastera za samofinansiranje,

* Pokazuje da li se investicije, otplata obaveza i isplata


dividendi, mogu realizovati iz redovne poslovne delatnosti.
Karakteristiočni faktori
za finansiranje i likvidnost

Nivo likvidnosti (gotovinska likvidnost)

Li = ____likvidna sredstva____ x 100


kratkoročne obaveze

Zaduženost

Bk1 = ____ukupno zaduženje____


godišnji višak
Izvori finansiranja
za klastere

* Kako bi ostvarili zajednički utvrđene ciljeve i strateške prednosti


za svoje članove u odnosu na konkurenciju, klasteri treba da imaju
solidno i održivo finansiranje,

* Pronalaženje odgovarajućih izvora finansiranja predstavlja


elementarno pitanje za upravu klastera. Načelno se glavni izvori
finansiranja u Srbiji, mogu podeliti u dve grupe:
- Javna podsticajna sredstva, i
- Izvori dobiti u privatnom sektoru
Javna podsticajna sredstva

* Subvencije državnih, regionalnih


i lokalnih institucija zajednice, i

* Podsticajna sredstva u okviru


projekata EU.
Izvori dobiti
u privatnom sektoru
* Članarine,

* Prihodi iz usluga klastera,

* Provizije i prihodi iz posredovanja poslova,

* Prihodi od organizacije skupova,

* Prihodi iz pribavljanja javnih projekata (nacionalni tenderi, EU...),


EU...),

* Učešće u prihodima iz zajednič


zajedničkih patenata i licenci
(klasteri koji se intenzivno bave istraž ivačkim radom),
istraživač

preduzeća.
* Sponzorstva velikih preduzeć
Pribavljanje
podsticajnih sredstava
Iako održ dugoročni cilj klastera, već
održivost treba da bude dugoroč većina klastera, posebno
početnoj fazi, ima potrebu za javnim podsticajnim sredstvima, kako bi mogli
u poč
da realizuju investicije u infrastrukturu klastera i da za svoje članove uspostave
specifičan za ciljne grupe. Prilikom pribavljanja podsticajnih
spektar usluga specifič
računa o sledeć
sredstava, potrebno je voditi rač sledećim kvalifikacijama:

* Projekat treba pravovremeno da najavi i predhodno ispita stanje,


stanje,
* Treba se informisati o postupku dodele podsticajnih sredstava i tač tačno ga se pridrž
pridržavati,
* Treba se obratiti nadlež
nadležnoj instituciji (nadlež
(nadležnost za donoš
donošenje odluka),
logičan opis projekta odnosno klastera, potreban odgovarajuć
* Izraditi logič odgovarajući prikaz u vidu
poslovnog plana,
* Projekat treba prikazati u kontekstu koji je relevantan za podsticajne
podsticajne institucije,
računa o fokusu odnosno o ciljevima podsticajne institucije (radna mesta, izvoz,
* Voditi rač
podsticanje inovacija),
* Zatraž
Zatražiti od podsticajnih institucija savet, a ne samo postavljati zahteve,
zahteve,
* U publikacijama i prezentacijama uvek treba navesti neophodna podsticajna
podsticajna sredstva.
Od mešovitog finansiranja...
...do održivosti
* U zavisnosti od strukture i postavljenih ciljeva klastera, za prve
prve dve godine poslovanja klastera
preporučuje se meš
preporuč mešovito finansiranje, sastavljeno od javnih podsticajnih sredstava i izvora
prihoda iz privrede, pri čemu udeo iz javnih podsticajnih sredstava postepeno treba smanjivati
smanjivati
tokom vremena (degresivno finansiranje kroz javna sredstva),

* Model finansiranja treba da se bazira na prihodima koji konstantno


konstantno dolaze. Javna podsticajna
isključivo da služ
sredstva treba isključ služe za dopunjavanje budž
budžeta, ali nikako ne smeju biti glavni stub
modela finansiranja,

slučaju klaster, posle treć


* U normalnom sluč treće godine poslovanja, treba biti u stanju da se sam finansira,

* Održ
Održivost i trž
tržišna usmerenost su za srpske klastere posebno značznačajni, obzirom da su javna
podsticajna sredstva raspolož ograničenoj meri. Iz tog razloga, srpski klasteri
raspoloživa samo u ogranič
sa svojim spektrom usluga (usluge klastera) treba da ispune potrebe
potrebe svojih internih i eksternih
moguće ranije osiguraju izvore finansiranja iz privrede.
klijenata i što je moguć
Preduslov za privrednu delatnost
klastera - ispravan pravni oblik
Osnovni preduslov za finansijsku održodrživost je da pravni oblik klastera, dopuš
dopušta privrednu delatnost
i akumuliranje dobiti. Takav zahtev najbolje ispunjavaju druš ograničenom odgovornoš
društva sa ogranič odgovornošću (d.o.o.),
hibridni organizacioni oblici i privredna udruž
udruženja (npr. zadruge). Mnogi klasteri zbog nedovoljne
finansijske koncepcije dož
doživljavaju neuspeh. Ako ne dostaju potrebna finansijska sredstva, onda se
članovima ne mogu ni osigurati usluge klastera, ni za njih generisati
generisati dodatna vrednost. Zato članovi
Najčešće greš
brzo gube interesovanje i inicijativa propada. Najč greške koje nastaju prilikom finansiranja,
koje klaster menadž izbeći su sledeć
menadžeri trebaju obavezno izbeć sledeće:

* Podsticajna sredstva nisu zatraž


zatražena pravovremeno,
* Podsticajna sredstva kao glavni stub modela finansiranja,
* Predviđeni suviš
suviše niski troš
troškovi,
* Potreba za finansiranjem odnosno kapitalom, procenjena prenisko,
prenisko,
uračunata dodatna rezerva za likvidnost,
* Kod planiranja finansija, nije urač
* Pogreš
Pogrešno planiranje vremena potrebe za sredstvima i nabavke sredstava,
Početna faza klastera, tokom koje nema prihoda, prekratko procenjena,
* Poč procenjena,
* Određene preniske članarine,
* Pogreš
Pogrešno procenjen platež budućih spoljnih klijenata (rok za plać
platežni moral buduć plaćanje duž
dužnika),
* Nije uvedeno funkcionalno račračunovodstvo,
* Nedostaje controlling sistem,
Neobavezujuća obeć
* Neobavezujuć obećanja u pogledu finansiranja, smatraju se sigurnim.
Eksterni stručnjaci

* Budući da pitanje finansiranja klastera predstavlja


vrlo složenu oblast, potrebno voditi računa o nizu
društvenih i poresko-imovinskih aspekata.

* Često je korisno da se za potrebe poslovanja i razvoja


klastera angažuju eksterni stručnjaci (poreski savetnici,
poslovni savetnici, konsultanti, advokati...)
Primer iz prakse
* Bugarski softverski klaster BASSCOM (www.basscom.org
(www.basscom.org)) je organizovan kao zadruga
i sastoji se od ukupno 45 članova (softverska preduzeć
preduzeća, univerziteti, istraživačke institucije).
istraživač
U aktivnosti, zajedničko osvajanje međunarodnih
aktivnosti, odnosno servisne usluge klastera spadaju zajednič
trž
tržišta (podsticanje izvoza), podsticanje tehnologije i inovacija, upravljanje
upravljanje kvalitetom,
pribavljanje i sprovođenje javnih projekata i tendera i
obrazovanje i dalja edukacija, pribavljanje
zastupanje interesa bugarske softverske industrije.

sledeći:
* Model finansiranja klastera je sledeć
- Članarina (600 €/godiš
/godišnje),
- Prihodi iz servisnih usluga klastera (usluge klastera),
- Prihodi iz dobijenih javnih projekata i tendera od strane EU.

* BASSCOM raspolaž
raspolaže održ
održivim organizacionim i upravnim strukturama, a udeo
samofinansiranja klastera iznosi 100%. Glavni nivoi za generisanje
generisanje prihoda klastera
su članarina i specijalizovane ponude usluga za članove (usluge klastera).
klastera).
Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru.
Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.
U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao:
analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne
poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke,
monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti
(sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni
multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine,
ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje,
marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija).

Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva


ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja,
participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim
programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama
(International SEED training ,,Train the trainer,, and National
SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group &
Goran Stojanović International Finance Corporation; Workshop participation:
Strategical Planning, Project Management, Executive
Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF).

Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu


Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke
U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac,
uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija
(strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih
patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih
preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna
promena u neposrednom okruženju - budućnost produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih
zasnovanu na realnim potrebama i stečenim aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni,
iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti
vrednostima, standardima i lokalnim resursima. lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti,
nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova,
Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam,
asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju.
na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama
Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih
realizacije savremene vizije života i rada u Boru. zajednica i njihovih tržišta.