∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ.

∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Περιεχόμενο παρουσίασης
• Κίνητρο της μελέτης
• Θαλάσσια πολιτική, βιώσιμες οικονομικές
ευκαιρίες και χρήση των θαλάσσιων και
παράκτιων πόρων
– ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη θάλασσα
– χαρτογραφικές απαιτήσεις, χωροθέτηση, …
• Κυματικό ενεργειακό δυναμικό των ελληνικών
θαλασσών
– συνεισφορά των γεωδαιτικών αλτιμετρικών
δορυφόρων
– αποτίμηση των επιπέδων κυματικής ισχύος,
παραδείγματα από 4 έτη αλτιμετρικών δεδομένων
• Συμπεράσματα, μελλοντικές ανάγκες και
προοπτικές
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Κίνητρο της μελέτης
Αρχικό ενδιαφέρον από μια μελέτη αποτίμησης της
διείσδυσης και του βέλτιστου συνδυασμού ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα πλαίσια ενός δραστικού
μετασχηματισμού του εθνικού ενεργειακού μιγματος

• Πρώτη διαπίστωση: Έλλειψη από κατάλληλους
άτλαντες με θαλάσσια θεματικά δεδομένα (στο χώρο
και στο χρόνο)

ªΣε ευρωπαϊκό επίπεδο: Wave Energy Resource Atlas
(WERAtlas), ~1997.
9Περιέχει περιορισμένες πληροφορίες και γενικές εκτιμήσεις για τις
ελληνικές θάλασσες (κυρίως από προγνωστικά μοντέλα
αφομοιώσης ανεμολογικών και κυματολογικών στοιχείων)

ªΔορυφόροι αλτιμετρικών δεδομένων Æ εντοπισμός περιοχών
με αξιόλογο κυματικό ενεργειακό δυναμικό
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενοποιημένη Θαλάσσια Πολιτική
για την ΕΕ
Υπό εκκόλαψη από το 2007 (κάτι ανάλογο με την
Οδηγία INSPIRE). Στοχεύει στην αειφόρο χρήση των
ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών

Αναφέρεται στις διασυνδέσεις και την αλληλεξάρτηση
διαφόρων θεματικών ενοτήτων, π.χ.
• ναυτιλιακές μεταφορές,
• κλάδοι παράκτιων και λιμενικών δραστηριοτήτων,
• εγκαταστάσεις παραγωγής από παραδοσιακές και εναλλακτικές
πηγές ενέργειας στην ανοικτή θάλασσα και στις παράκτιες
ζώνες,
• αλιεία και υδατοκαλλιέργειες,
• θαλάσσια έρευνα,
• τουρισμός, ….
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενεργειακή απεξάρτηση από τις
ρυπογόνες μορφές ενέργειας
Το ποσοστό των ΑΠΕ στην Ελλάδα παραμένει
τραγικά περιθωριακό - στο 6,0% επί του
συνολικού μίγματος, ενός ποσοστού το οποίο
περιλαμβάνει και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά
φράγματα. Πώς από το 6% θα πάμε στο 18%
μέχρι το 2020 ?

• Μια μορφή ανανεώσιμης
πηγής ενέργειας, η οποία
μέχρι σήμερα ελάχιστα έχει
αξιοποιηθεί, είναι η
ενέργεια της θάλασσας
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενέργεια της θάλασσας
• Οι θαλάσσιες μάζες καλύπτουν το 75% της γήινης
επιφάνειας
– ένα κολοσσιαίο, παγκόσμιο ενεργειακό
ρεζερβουάρ, δεδομένου ότι οι φυσικές θαλάσσιες
διεργασίες, όπως
• Οι παλίρροιες και τα ρεύματα,

•τα κύματα και
• οι θερμικές μεταβολές του θαλάσσιου νερού,
• οι μεταβολές της πυκνότητας σε θαλάσσια
στρώματα διαφορετικής αλατότητας
μπορούν δυνητικά να παράσχουν μια άπειρη
ποσότητα ενέργειας και να καλύψουν ένα μεγάλο
ποσοστό των ενεργειακών αναγκών του μέλλοντος
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενέργεια από τα κύματα

• Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι το ετήσιο
ενεργειακό δυναμικό των κυμάτων είναι της τάξης
των 1-10 TW (~8000-80000 TWh/yr) που
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας
θα μπορούσε να καλύψει τουλάχιστον το 10% των
αναγκών της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας
349.
12 juillet 1799.
BREVET D’INVENTION DE QÙINZE ANS,
Pour divers moyens d’employer les vagues de
la mer , comme mot eurs ,
Aux sieurs GIRARD père et fils, de Paris.
__________________________________________

La mobilité et l’inégalité successive des vagues, après s’être
elevés comme montagnes, s’affaisent l’instant aprés, entrai∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενέργεια από τα κύματα

• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κυματική ενέργεια είναι
αποδοτικότερη (εκμεταλλεύσιμη) σε περιοχές με
υψηλό δείκτη ανέμων και σε παράκτιες ζώνες
(περιοχές ‘εστιασμού’-hot spots κ.ε.) λόγω
ανάκλασης και περίθλασης των κυματισμών

Ροή ενέργειας σε Kw ανά
μέτρο μετώπου κύματος
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

• Η κυματική ενέργεια
προέρχεται από τις
δύο
εναλλασσόμενες
κινήσεις του νερού
της θαλάσσιας
επιφάνειας, την
κατακόρυφη και
την οριζόντια
• Η κατακόρυφη ή
ανοδική κίνηση
προσδιορίζει το ύψος
του κύματος, ενώ η
οριζόντια ή
καθοδηγητική κίνηση
προσδιορίζει την
ταχύτητα με την
οποία κινείται το κύμα
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Προέλευση των κυμάτων

Βασικά
γεωμετρικά και

κινηματικά
μεγέθη
περιγραφής
των
κυματισμών
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Κυματική ενέργεια
• Η περιεχόμενη μηχανική ενέργεια στους
κυματισμούς υπολογίζεται από την ολοκλήρωση
της δυναμικής και κινητικής ενέργειας ανά
μονάδα μήκους κύματος (και ανά μονάδα
πλάτους του μετώπου του κύματος) κατά τη
διεύθυνση διάδοσης του κύματος και δίνεται
από την απλή σχέση

1
1
2
E = E k + E d = ρ g H L = ρ g α 2 L,
8
2

Η = 2α

ρ = 1025 kg/m3 είναι η πυκνότητα του θαλάσσιου νερού, g ≈ 9.81 m/s2 είναι
η επιτάχυνση της βαρύτητας, Η και a είναι αντίστοιχα το ύψος και το εύρος
του κύματος (σε m) και L (επίσης σε m) είναι το μήκος των κυμάτων

Το πρόβλημα: η εξίσωση ισχύει μόνο για ένα ιδανικό ημιτονοειδές κύμα
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Significant Wave Height, SWH

• Η διαταραγμένη επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να προσεγγιστεί
με σύνθεση περισσοτέρων κανονικών κυματισμών που
αποτελούνται από τη σύζευξη ημιτονικών κυμάτων με διαφορετικά
μήκη κύματος, φάση, και διεύθυνση, ή να αναλυθεί σαν
στοχαστικό μέγεθος. Από τη στατιστική ανάλυση ενός δείγματος N
τιμών Hi, i=1,2,…,N του ύψους της θαλάσσιας επιφάνειας
προκύπτουν διάφορες εκφράσεις περιγραφής του ύψους των
κυμάτων

H1/3 = √2 Ηrms

Σημαντικό ύψος κύματος
Στάθμη
ηρεμίας
θάλασσας

H1
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

H1 / 3 = H s =

H1 + H 2 + H 3 + ... + H n
n/3

H3

H2
H rms =

1
N

N
Hi2
1

Significant Wave Height, SWH
• Εάν θεωρηθεί ότι η πραγματική κυματική κατάσταση
της θάλασσας μπορεί να αντικατασταθεί από ένα
ιδανικό ημιτονοειδές κύμα που περιέχει την ίδια
κυματική ενέργεια, το ισοδύναμο ύψος του εν λόγω
κύματος θα δίνεται από την τιμή
H rms =

8E
, E = E/L
ρg

Στάθμη
ηρεμίας
θάλασσας

H1
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

H1/3 = √2 Ηrms

Σημαντικό ύψος κύματος
H1 / 3 = H s =

H1 + H 2 + H 3 + ... + H n
n/3

H3

H2
H rms =

1
N

N
Hi2
1

Κυματική ενεργειακή πυκνότητα
• Σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση του
ενεργειακού δυναμικού της κυματικής
ενέργειας αποτελεί η πυκνότητα ενέργειας
(energy density) ενός κύματος

1
1
2
E dens = E = ρ g H rms ≅
ρ g H s2
8
16
σε J/m2 ή σε Wh/m2,
όπου 1 J (Joule) = 1 N · m=[kg · m/s2] · m
= 1 Watt · s = 1 W · s = (1/3600) Wh
αντιπροσωπεύει το ενεργειακό περιεχόμενο των πραγματικών κυματισμών
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Κυματική ισχύς ή ροή ενέργειας
• Σε βαθιά ύδατα, εκεί όπου d>L/2, δηλαδή το βάθος
είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ του μήκους του
κύματος, η κυματική ισχύς ή ροή ενέργειας που
μεταδίδεται ανά μήκος μετώπου του κύματος
διαμέσου ενός κατακόρυφου επιπέδου κάθετου στη
διεύθυνση της κίνησης του κύματος

ρ g 2 H s 2 T ⎛⎜
kW ⎞⎟
P=
≈ 0. 5
Hs2 T

64 π
m3 s ⎟

όπου όταν Ηs δίνεται σε μέτρα, και η περίοδος του
κύματος σε δευτερόλεπτα
η κυματική ισχύς εκφράζεται σε kilowatts (kW) ανά
μέτρο μήκους του μετώπου του κύματος
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Αλτιμετρικοί δορυφόροι

Παρέχουν πληροφορίες για τη δυναμική κατάσταση
των θαλασσών Æ κύριο γεωδαιτικό ενδιαφέρον, ο
υπολογισμός της ΜΣΘ και του θαλάσσιου γεωειδούς
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Τυπική κυματομορφή ανακλώμενου
παλμού αλτιμετρικού ραντάρ
περιέχει πληροφορίες σχετικά
με τα χαρακτηριστικά της
επιφάνειας η οποία προκάλεσε
την ανάκλαση του παλμού

© Κατά τη διάρκεια περιόδων ηρεμίας
Κατά τη διάρκεια θαλασσοταραχών¨
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Τυπική κυματομορφή ανακλώμενου
παλμού αλτιμετρικού ραντάρ
το σημαντικό ύψος των κυμάτων ΗS
μπορεί να εκτιμηθεί από τη κλίση
της καμπύλης που αντιπροσωπεύει
το πλάτος του ανακλώμενου παλμού
με την πάροδο του χρόνου

© Κατά τη διάρκεια περιόδων ηρεμίας
Κατά τη διάρκεια θαλασσοταραχών¨
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Περιοχές ενδιαφέροντος
Τα
Τα συγκεκριμένα
συγκεκριμένα
σημεία
σημεία βρίσκονται
βρίσκονται
πλησίον
πλησίον των
των
αξόνων
αξόνων που
που
αντιπροσωπεύουν
αντιπροσωπεύουν
τα
τα ελεύθερα
ελεύθερα μήκη
μήκη
της
της πνοής
πνοής των
των
ανέμων
ανέμων στις
στις
ελληνικές
ελληνικές
θάλασσες,
θάλασσες, κατά
κατά
μήκος
μήκος των
των οποίων
οποίων
αναπτύσσονται
αναπτύσσονται και
και
τα
τα κύρια
κύρια μέτωπα
μέτωπα
κυματισμών
κυματισμών

∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Περιοχές ενδιαφέροντος

∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Αξιοποίηση αλτιμετρικών δεδομένων
διάρκειας 4 ετών, από τους Jason-1, -2
και Envisat

Xρονοσειρές
Xρονοσειρές των
των τιμών
τιμών SWH
SWH Æ
Æ ΕΕ και
και P,
P, για
για τα
τα συγκεκριμένα
συγκεκριμένα
σημεία
σημεία των
των αντιπροσωπευτικών
αντιπροσωπευτικών περιοχών
περιοχών ενδιαφέροντος
ενδιαφέροντος
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

SWH

Μέσες
Μέσες κυματικές
κυματικές συνθήκες
συνθήκες κατά
κατά την
την περίοδο
περίοδο 12/200512/200505/2010
05/2010 Æ
Æ ευνοϊκές
ευνοϊκές τοποθεσίες
τοποθεσίες νότια
νότια των
των ακτών
ακτών της
της
Πελοποννήσου
Πελοποννήσου και
και της
της Κρήτης
Κρήτης
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

SWH

Ακραίες
Ακραίες κυματολογικές
κυματολογικές συνθήκες
συνθήκες τείνουν
τείνουν να
να έχουν
έχουν ομοιόμορφη
ομοιόμορφη
χωρική
χωρική κατανομή
κατανομή στις
στις θαλάσσιες
θαλάσσιες θάλασσες
θάλασσες
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενεργειακή πυκνότητα

Μέση
Μέση ενεργειακή
ενεργειακή πυκνότητα
πυκνότητα (=κυματική
(=κυματική ενέργεια
ενέργεια ανά
ανά μονάδα
μονάδα
επιφάνειας)
σχετικά χαμηλά
χαμηλά επίπεδα
επίπεδα ???
???
επιφάνειας) Æ
Æ σχετικά
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενεργειακή πυκνότητα

Μέση
Μέση ενεργειακή
ενεργειακή πυκνότητα
πυκνότητα (=κυματική
(=κυματική ενέργεια
ενέργεια ανά
ανά μονάδα
μονάδα
επιφάνειας)
σχετικά χαμηλά
χαμηλά επίπεδα
επίπεδα ???
???
επιφάνειας) Æ
Æ σχετικά
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Ενεργειακή πυκνότητα

Μέση
Μέση ενεργειακή
ενεργειακή πυκνότητα
πυκνότητα (=κυματική
(=κυματική ενέργεια
ενέργεια ανά
ανά μονάδα
μονάδα
επιφάνειας)
επιφάνειας) Æ
Æ σχετικά
σχετικά χαμηλά
χαμηλά επίπεδα
επίπεδα ???
???
ΟΧΙ,
ΟΧΙ, ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΜΕ
ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ
ΕΚΕΙΝΑ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ
ΒΑΛΤΙΚΗΣ
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Κυματική ισχύς

Διαθέσιμη
Διαθέσιμη μέση
μέση κυματική
κυματική ισχύς,
ισχύς,
σε
σε KW
KW ανά
ανά μέτρο
μέτρο μετώπου
μετώπου των
των κυμάτων
κυμάτων
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Κυματική ισχύς

Διαθέσιμη
Διαθέσιμη μέση
μέση κυματική
κυματική ισχύς,
ισχύς,
σε
σε KW
KW ανά
ανά μέτρο
μέτρο μετώπου
μετώπου των
των κυμάτων
κυμάτων
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Κυματική
ισχύς
Κυματική
ισχύς/ενέργεια

0.93
0.93 GW
GW (=3.74
(=3.74 KW/m
KW/m xx 248
248 km)
km)
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Οι τεχνικές λύσεις: από το επιδεικτικό στάδιο
Æ στη φάση της ωριμότητας

∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

•• Κατάλληλοι
Κατάλληλοι για
για
περιόχές
περιόχές με
με πιο
πιο ήπιο
ήπιο
κυματολογικό
κυματολογικό κλίμα
κλίμα
•• Πρώτη
Πρώτη σειρά,
σειρά,
προσανατολισμένη
προσανατολισμένη
στη
στη κυρίαρχη
κυρίαρχη
διεύθυνση
διεύθυνση των
των
κυματισμών
κυματισμών
απορροφάει
απορροφάει
μεγαλύτερη
μεγαλύτερη ενέργεια
ενέργεια
•• Απώλειες
Απώλειες <
< 2%
2%

∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Παράδειγμα: Συστοιχίες από

σημειακούς απορροφητήρες
Πάρκα
Πάρκα κυματικής
κυματικής
ενέργειας
ενέργειας

•• Κατάλληλοι
Κατάλληλοι για
για
περιόχές
περιόχές με
με πιο
πιο ήπιο
ήπιο
κυματολογικό
κυματολογικό κλίμα
κλίμα
•• Πρώτη
Πρώτη σειρά,
σειρά,
προσανατολισμένη
προσανατολισμένη
στη
στη κυρίαρχη
κυρίαρχη
διεύθυνση
διεύθυνση των
των
κυματισμών
κυματισμών
απορροφάει
απορροφάει
μεγαλύτερη
μεγαλύτερη ενέργεια
ενέργεια
•• Απώλειες
Απώλειες <
< 2%
2%

Παράδειγμα: Συστοιχίες από

σημειακούς απορροφητήρες

π.χ.
π.χ. στη
στη Γαύδο
Γαύδο
•• 11 σημαντήρας
σημαντήρας στη
στη Γαύδο
Γαύδο
(D=10m)
(D=10m)
Æ
Æ σε
σε ετήσια
ετήσια βάση
βάση ~104
~104 ΜWh
ΜWh
ενέργειας
ενέργειας (Τ=
(Τ= 5sec)
5sec)
•• 82
82 σημαντήρες
σημαντήρες στη
στη Γαύδο
Γαύδο
(ανά
(ανά 20m
20m μεταξύ
μεταξύ τους)
τους)
Æ
Æ σε
σε ετήσια
ετήσια βάση
βάση ~8
~8 GWh
GWh
ενέργειας
ενέργειας (Τ=
(Τ= 5sec)
5sec)
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Πάρκα
Πάρκα κυματικής
κυματικής
ενέργειας
ενέργειας

~300m

Σύνοψη και συμπεράσματα
• Οι ελληνικές θάλασσες διαθέτουν σημαντικό αξιοποιήσιμο
ενεργειακό δυναμικό από τα κύματα, συγκρίσιμο με τα
αντίστοιχα επίπεδα τοποθεσιών όπως στο Βέλγιο, Ολλανδία, κ.ά.
– …αν οι βορειο-ευρωπαίοι εγκαθιστούν ΦΒ, γιατί όχι η
Ελλάδα μετατροπείς θαλάσσιας ενέργειας;
• Η εκμετάλευση του κυματικού ενεργειακού δυναμικού π.χ. στις
περιοχές του ΝΔ (ή/και ΝΑ) Αιγαίου, θα μπορούσε να
καλύψει σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών
των νησιών μας (π.χ. κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας)
• Μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠ κυματικής ενέργειας Æ Απαιτεί
καλύτερη αξιοποίηση γεωδαιτικών θαλάσσιων δεδομένων,
παραγωγή κατάλληλων χαρτογραφικών ατλάντων, νέες
χαρτογραφικές δράσεις (π.χ. χωροθέτηση πάρκων κ.ε.), …
– Σημαντική συνεισφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
εγκαταστάσεων μετατροπής κυματικής ενέργειας
∆. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ – Σ. ∆ΕΛΗΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful