Facultatea de Inginerie din Brăila, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, împreună cu Liga Studenţilor, organizează

în perioada 19-20 mai, Sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, ediţia 2011. Evenimentul continuă tradiţia de promovare a ideilor şi preocupărilor ştiinţifice studenţeşti, începută încă din anul 1990. Având convingerea susţinerii de către dumneavoastră a activităţii ştiinţifice studenţeşti şi de stimulare a forţei creatoare a acestora, avem deosebita plăcere de a invita elevii/studenţii/masteranzii din instituţia din care faceţi parte, pentru a transmite pe email lucrări cu preocupările lor ştiinţifice, la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de instituţia noastră şi de a le susţine la una din secţiunile următoare: 1. Inginerie mecanică; 2. Inginerie şi management; 3. Agricultură; 4. Ingineria mediului; 5. Tehnici şi tehnologii ecologice. CONDIŢII DE PARTICIPARE Numărul maxim de lucrări: 2 - prim autor şi 2 – coautor; Fiecare lucrare in extenso va avea 4-10 pagini A4 iar rezumatul extins o pagină A4; Respectarea instrucţiunilor de tehnoredactare este o condiţie obligatorie pentru acceptarea lucrării şi prezentarea acesteia în cadrul sesiunii de comunicări.

COMITET DE ORGANIZARE
Conf. dr. ing. Nicuşor DRĂGAN – Secretar Ştiinţific Ş.L. dr. ing. Alina CIOROMELI Asist. dr. ing. Anca ŞTEFAN Asist. cerc. drd. ing. Carmelia DRAGOMIR Asist. cerc. drd. ing. Daniela PANĂ Asist. cerc. drd. ing. Fănel ŞCHEAUA Stud. Florin JIPA – preşedinte Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Brăila

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi Facultatea de Inginerie din Brăila Calea Călăraşilor nr. 29 decanatbr@ugal.ro www.ingineriebraila.ugal.ro

INVITAŢIE
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ALE CERCURILOR ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI 2011

COMITET ŞTIINŢIFIC
Prof. dr. ing. Gavril AXINTI Prof. dr. ing Aurel CIUREA Prof. dr. ing. Constantin STANCIU Conf. ec. dr. ing. Nicuşor DRĂGAN Conf. dr. ing. Petru DUMITRACHE Conf. dr. ing. Dorin EFTIMIE Conf. dr. ing. Luiza GRIGORESCU Conf. ec. dr. ing. Adrian Mihai GOANŢĂ Ş.L. dr. ing. Marcel BULARDA Ş.L. dr. ing. Mariana BURTEA Ş.L. dr. fiz. Viorel CARTAŞ Ş.L. dr. ing. Carmen DEBELEAC Ş.L. dr. ing. Adrian LEOPA Ş.L. dr. ing. Florin NEDELCUŢ Ş.L. dr. ing. Aurica SOARE Ş.L. dr. ing. George VOICU Lect. ing. dr.ec. Daniela ZECA

Facultatea de Inginerie din Brăila face parte din cele 16 facultăţi ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, are toate specializările acreditate şi o tradiţie de peste 35 de ani, funcţionând din 1974 prin specializările de subingineri, care ulterior, în 1990, au fost transformate în specializări de ingineri. Ca urmare a profesionalismului ridicat cu care cadrele didactice se implică în pregătirea viitorilor absolvenţi, diplomele sunt recunoscute în ţară şi în străinătate la orice nivel.

19 - 20 MAI 2011 BRĂILA

PROGRAM DE DESFĂŞURARE
19 Mai 2011 900-1430- Prezentarea lucrărilor la secţiunea Mecanică 1500-2030- Prezentarea lucrărilor la secţiunile Mediului şi Tehnici şi Tehnologii Ecologice 20 Mai 2011 900-1430– Prezentarea lucrărilor la secţiunea şi Management 1500-2030- Prezentarea lucrărilor la Agricultură Inginerie

1. INTRODUCERE
Lucrările vor fi scrise în limba română, într-un format concis şi accesibil, în acord cu regulile comunicării tehnice ştiinţifice, folosirea diacriticelor fiind obligatorie. Se va folosi formatul A4, cu o setare de 2 cm (left, right, bottom) şi 4,8cm (top). Se va utiliza font Times New Roman, cu următoarele dimensiuni: a.pentru titlu: 14 pt, boldat b.pentru titluri şi subtitluri secţiuni: 12 pts, boldat c.pentru textul de bază şi relaţii matematice: 12 pt c.pentru rezumat, cuvintele cheie (maxim 5 cuvinte sau combinaţii), figuri, tabele şi referinţe bibliografice: 11 pt, italic d.pentru spaţierea înainte şi după titlurile secţiunilor şi subsecţiunilor, tabelelor, figurilor şi relaţiilor matematice: un spaţiu liber 12 pt

va fi plasat în dreapta acesteia, aliniat, între paranteze rotunde (care vor fi utilizate şi pentru referinţele din text):

Ingineria 2. FORMATUL LUCRĂRII

 mZ  Z  kiz  0

(1)

Inginerie secţiunea

Tabelele vor fi numerotate consecutiv (cu numere arabe), ex. : Tabel 1. Valorile obţinute; titlul tabelului va fi plasat deasupra acestuia. Referinţele bibliografice vor fi făcute în text prin numere arabe, plasate între paranteze pătrate; enumerarea bibliografiei se va face în ordine alfabetică, la sfârşitul lucrării, numărul de ordine al referinţei bold, titlul lucrării citate italic.

INFORMAŢII TEHNICE GENERALE
Programul sesiunii va cuprinde lucrări prezentate pe secţiuni , conform opţiunii autorilor şi recomndărilor refernţilor ştiinţifici. Modul de prezentare (oral, poster, etc.) în limba română. Aparatura pusă la dispoziţie: calculator, retroproiector, LCD, video-proiector, panou de proiecţie, etc..

4.CONCLUZII
Paginile nu se numerotează. Rezumatele extinse (care vor fi tipărite pe hârtie în buletinul sesiunii, ISSN 2068-6277) trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe de tehnoredactare ca şi lucrările in extenso (pe CD); rezumatele extinse trebuie să conţină bibliografia selectivă (minim un titlu) şi pot conţine figuri, tabele şi relaţii matematice semnificative.

3. FORMATAREA PARAGRAFELOR
Titlul se centrează orizontal, boldat, cu majuscule, lăsând un rând 12 pt înaintea titlului şi un rând 12 pt între titlu şi numele autorilor. Numele au înălţimea de 12 pt şi se centrează; se boldează numele autorilor; se foloseşte italic pentru numele facultăţii. Numerotarea titlurilor secţiunilor şi subsecţiunilor se va face consecutiv, cu cifre arabe, cu majuscule-bold (secţiuni), respectiv bold (subsecţiuni). Alinierea lor se face întotdeauna la stânga. Paragraful se va evidenţia prin indentare cu 6 mm.

BIBLIOGRAFIE
[1] Buzdugan, Gh., Fetcu, L., Radeş, M. - “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982

TERMENE
04.05.2011 – trimiterea talonului şi rezumatului lucrării. 09.05.2011 – confirmarea primirii rezumatului şi a acceptării lucrărilor. 13.05.2011 –trimiterea rezumatului extins (o pagină A4, acoperire min. 85%). 16.05.2011 –trimiterea lucrării in extenso. CORESPONDENŢĂ Pentru Sesiunea anuală de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti se vor trimite lucrările în format electronic tehnoredactate în MSWord maxim 2003 la adresa de e-mail: decanatbr@ugal.ro CONDIŢII DE REDACTARE
Autor(i): Prenume NUME1, Anul SPECIALIZAREA Prenume NUME2, Anul SPECIALIZAREA Conducător ştiinţific: titlu ştiinţific Prenume NUME3 Facultatea .................., Universitatea ................ 1 e-mailAutor1, 2e-mailAutor2, 3e-mailÎndrumătorŞtiinţific

TALON DE PARTICIPARE
(câte un talon pentru fiecare lucrare)

4. FIGURILE, RELAŢIILE ŞI TABELELE
Este recomandată prezentarea compactată a figurilor (de ex. două pe un rând acolo unde este posibil). Figurile trebuie să fie la o rezoluţie cât mai ridicată (min. 300 dpi), de preferat fiind evitarea imaginilor scanate. Figurile pot fi în culori pentru lucrarea in extenso, iar pentru rezumatul extins este preferabil să fie în nuanţe de gri, deoarece tipărirea se face alb-negru. Toate figurile vor fi numerotate consecutiv, în mod absolut (nu doar în cadrul secţiunii), folosind numere arabe. Figurile vor fi centrate, incluse în text, plasate astfel încât să se evite risipa de spaţiu, cât mai aproape de locul în care se face trimiterea la figura respectivă.

1. Titlul lucrării: ……………………….................................... ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 2. Autor(i) (nume şi prenume, e-mail) : .................................... ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 3. Îndrumător ştiinţific (nume şi prenume, e-mail) : ................. ……………………………………………………………….. 4. Universitatea, Facultatea, Specializarea: ............................... ……………………………………………………………….. 5. Doresc să trimit lucrărea la secţiunea…………................... ……………………………………………………………….. 6. Rezumatul lucrării: 4-5 rânduri (maxim 100 cuvinte). Textul rezumatului se trimite ataşat talonului de participare şi electronic (TNR, 12 pt, diacritice). Data : ……………

TITLUL LUCRĂRII

Figura 1. Proiecţia în plan a reţelei Relaţiile matematice vor fi centrate pe rând, fiind numerotate consecutiv, în mod absolut (nu doar în cadrul secţiunii), folosind cifre arabe. Numărul relaţiei matematice

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful