You are on page 1of 35

CĐ Tài nguyên và Môi trưӡng Hà Nӝi

Lӟp CĐ7_KM2

BÁO CÁO Vӄ
Nhóm thӵc hiӋn:
Nhóm 5
1. Lê Thӏ Hoa Bҳc
2. Hoàng Thӏ Thu Hưӡng
3. NguyӉn Thӏ Hҵng
4. Lê Thӏ Kiên
5. Phҥm Thӏ Lan
6. Lê Thӏ Thanh Loan
7. NguyӉn Thӏ Mai A(05/06/89)
8. NguyӉn Trӑng Phúc
9. Vũ Thӏ Tâm
10. Lê Thӏ Thҳng
11. Mai Anh Tuҩn
› 
. Các khái niӋm hiӋu ӭng nhà kính (HƯNK)
1. HiӋu ӭng nhà kính trӗng cây
2. HiӋu ӭng nhà kính tӵ nhiên
. Cơ chӃ cӫa HƯNK
. Nguyên nhân gây HƯNK
1. Thӡi điӇm xҧy ra hiӋu ӭng nhà kính
2. Các khí nhà kính và các nguӗn phát thҧi ra khí nhà
kính.
V. Hұu quҧ
V. Giҧi pháp
V. KӃt luұn
I. Khái ni͟m HƯNK

w 

HiӋu ӭng xҧy ra khi năng
lưӧng bӭc xҥ cӫa tia sáng
mһt trӡi xuyên qua các cӱa
sә hoһc mái nhà bҵng kính,
đưӧc hҩp thө và phân tán
trӣ lҥi thành nhiӋt lưӧng cho
bҫu không gian bên trong
dүn đӃn viӋc sưӣi ҩm toàn
bӝ không gian bên trong
chӭ không phҧi chӍ nhӳng
chӛ đưӧc chiӃu sáng
—  
2à hiӋn tưӧng các tia bӭc xҥ sóng ngҳn cӫa mһt trӡi xuyên
qua bҫu khí quyӇn, đӃn mһt đҩt và đưӧc phҧn xҥ trӣ lҥi
thành các bӭc xҥ nhiӋt sóng dài. Mӝt sӕ phân tӱ trong bҫu
khí quyӇn, trong đó trưӟc hӃt là CO2 và hơi nưӟc có thӇ hҩp
thө nhӳng bӭc xҥ nhiӋt này và thông qua đó giӳ hơi ҩm lҥi
trong bҫu khí quyӇn. NӃu không có hiӋu ӭng này, nhiӋt đӝ
trái đҩt cӫa chúng ta chӍ vào khoҧng -18 đӝ C.
II. Cơ ch͗ cͿa HƯNK
ihông khí trong khí quyӇn cӫa 2ưӧng nhiӋt này bӏ giӳ lҥi và
chúng ta có vai trò giӕng như làm cho nhiӋt đӝ bên trong
³nhà kính khí quyӇn´ nóng lên.
lӟp kính cӫa nhӳng ngôi nhà
kính trӗng rau. ihi tia sáng
mһt trӡi chiӃu xuӕng trái đҩt,
mӝt phҫn năng lưӧng sӁ đưӧc
giӳ lҥi nhӡ các quá trình lý ±
hoá ± sinh tӵ nhiên, mӝt phҫn
đưӧc phҧn xҥ lҥi vũ trө.
Nhưng phҫn lӟn tia phҧn xҥ lҥi
là nhӳng tia có bưӟc sóng dài,
không xuyên qua đưӧc lӟp khí
quyӇn và bӏ hҩp thө lҥi bӣi
mӝt sӕ thành phҫn trong khí
quyӇn như CO2, hơi nưӟc«
III
III.. Nguyên nhân gây ra HƯNK

ӭc xҥ mһt trӡi dӉ dàng xuyên qua lӟp khí quyӇn dày đӇ chiӃu
xuӕng trái đҩt song các bӭc xҥ phҧn chiӃu tӯ trái đҩt thì không
hoàn toàn do CO2 có vai trò như tҩm kính dày ngăn lҥi. u 
 
   
Nguyên nhân:
- Trӵc tiӃp là do sӵ gia tăng các khí nhà kính như: H2O, CO2,
N2O, O3, CH4, CFC«và khói, bөi.
- Gián tiӃp: + Hoҥt đӝng tӵ nhiên :quá trình phân giҧi xác
đӝng,thӵc vұt, hoҥt đӝng núi lӱa, bão cát, suy giҧm tҫng ozôn.
+ Hoҥt đông cӫa con ngưӡi: sҧn xuҩt
công nghiӋp , đӕt cháy nhiên liӋu trong các nhà máy luyӋn kim
gây bөi và khói;nhu cҫu đi lҥi, sinh hoҥt; chһt phá rӯng bӯa bãi«
w   
HƯNi có tӯ khi xuҩt hiӋn sӵ sӕng cӫa các chҩt
hӳu cơ, hӳu sinh. Tӯ khi có nӅn công nghiӋp phát
triӇn đã thҧi ra MT lưӧng khí thҧi lӟn. Nhưng đӃn
giӳa nhӳng năm 1980 ngưӡi ta mӟi quan tâm đӃn các
chҩt ô nhiӉm không khí, thưӡng đưӧc gӑi là các khí
nhà kính.
— 
   ! 
` 2à nhӳng khí có khҧ năng hҩp thө các bӭc xҥ sóng
dài (hӗng ngoҥi) đưӧc phát xҥ tӯ bӅ mһt trái đҩt khí
đưӧc chiӃu sáng bҵng ánh sáng mһt trӡi, sau đó phân
tán lҥi nhiӋt cho trái đҩt, gây nên hiӋu ӭng nhà kính.
` ihí nhà kính chӫ yӃu bao gӗm: hơi nưӟc, CO2, CH4,
O3, N2O, NF3 và các khí CFC.
Mӝt sӕ khí nhà kính.
Vai trò gây nên hiӋu ӭng nhà
kính cӫa các khí đưӧc xӃp
theo thӭ tӵ sau: CO2ĺ
CH4ĺ O3ĺ CFCĺ N2O .

Vӟi thành phҫn:


¥ Hơi nưӟ là yӃu tӕ chӫ yӃu gây nên hiӋu
ӭng nhà kính, đưӧc sinh ra chӫ yӃu tӯ quá
trình bӕc hơi cӫa lӟp nưӟc bӅ mһt. Mây
đưӧc hình thành tӯ hơi nưӟc có mһt trong
khí quyӇn và tác đӝng tӟi nhiӋt đӝ trái đҩt
- Ҧnh hưӣng có lӧi: cân bҵng nhiӋt trái đҩt
bҵng cách phҧn xҥ ánh sáng mһt trӡi vào
khí quyӇn.
- Ҧnh hưӣng có hҥi: bҳt giӳ các bӭc xҥ cӵc
tím làm nhiӋt đӝ trái đҩt tăng cao.Khi lưӧng
hơi nưӟc cao ĺlưӧng mây bao phӫ dày
làm tăng hiӋu ӭng nhà kính.
¥ i 
 sinh ra tӯ quá trình đӕt cháy nhiên
liӋu chӭa cacbon,chӫ yӃu là dҫu mӓ; khói ôtô, xe
máy«,hô hҩp cӫa con ngưӡi và sinh vұt.
¥ i n(H4)
- Đưӧc sinh ra tӯ quá
trình:
+ Vұn chuyӇn và khai
thác than, khí đӕt tӵ
nhiên.
+ Phân giҧi các chҩt hӳu
cơ trong rác thҧi công
nghiӋp và sinh hoҥt.
+ Bài tiӃt cӫa gia cҫm và
gia súc.
- Mӛi phân tӱ mêtan bҳt
giӳ năng lưӧng nhiêt
gҩp 21 lҫn so vӟi CO2.
Càng nhiӅu khí mêtan
thҧi vào khí quyӇn càng
làm gia tăng hiӋu ӭng
nhà kính.
¥ i 
iniơ(N )
- Đưӧc sinh ra tӯ quá
trình:
+ Sҧn xuҩt nông
nghiӋp.
+ Sҧn xuҩt công
nghiӋp
+ Đӕt cháy nhiên liӋu
và chҩt thҧi rҳn.
- Mӛi phân tӱ nitơoxit
bҳt giӳ năng lưӧng
nhiӋt gҩp 270 lҫn so
vӟi CO2.
¥ i 

- Bao gӗm CFC11 ,CFC12 hoàn toàn do nӅn


công nghiӋp tҥo ra, dùng nhiӅu trong hӋ thӕng
điӅu hòa tӵ đӝng, máy làm lҥnh.
- Khí CFC và nitơoxit gây hiӋu quҧ gҩp 10 lҫn
so vӟi khí CO2 và CH4 vӟi cùng mӝt khӕi lưӧng
¥ N()
- Đưӧc hình thành tӯ các
quá trình quang hóa trong
khí quyӇn. Ozôn tұp trung
nhiӅu nhҩt trong khí
quyӇn ӣ đӝ cao tӯ 15-40
km.
- HiӋn nay mұt đӝ cӫa tҫng
ozôn giҧm sút nghiêm
trӑng tҥo nên nhӳng lӛ
hәng (gӑi là hiӋn tưӧng
suy giҧm tҫng ozôn) dүn
đӃn sӵ gia tăng cӫa tia
tӱ ngoҥi góp phҫn tăng
hiӋu ӭng nhà kính.
¥ i 
- Đưӧc tҥo ra tӯ quá trình sҧn xuҩt
TV màn hình phҷng, các vi mҥch
điӋn tӱ.
- 2à chҩt khí không màu ,không mùi
,không bӏ đӕt cháy.
- Hàm lưӧng thҧi ra ít song tác hҥi
vô cùng lӟn do khҧ năng hҩp thө
khí nóng tӯ môi trưӡng lâu hơn
CO2 khoҧng 17000 lҫn và thӡi
gian tӗn tҥi lâu hơn.

¥ Ngoài các khí nhà kính thì bөi do


các nhà máy luyӋn kim, phương
tiӋn giao thông« góp phҫn tҥo
nên hiӋu ӭng nhà kính.
IV. Hͅu qu̻ cͿa HƯNK:
HƯNK làm nhiӋt đӝ trái đҩt tăng HiӋn tưӧng
cao, kéo theo đó là mӝt loҥt các Elnino- lanina
hiӋn tưӧng khác.

Băng tan

NhiӋt đӝ
HƯNK TĐ tăng
cao
Nguӗn tài
nguyên

Sҧn xuҩt, kinh


tӃ, con ngưӡi
bӏ ҧnh hưӣng
s" "#"$"%"&'"("")
` Các hiӋn tưӧng El Nino và
2a Nila diӉn ra thưӡng xuyên
làm lưӧng mưa tăng gây lөt lӝi
ӣ nhiӅu nơi trong khi các nơi
khác bӏ hҥn hán; nó còn làm
thay đәi tuҫn hoàn gió, xuҩt
hiӋn các cơn bão trái quy Băng tan ӣ bҳc cӵc
luұt«
` Trái đҩt nóng lên làm cho
băng ӣ hai cӵc tan chҧy, làm
tăng mӵc nưӟc biӇn, dүn đӃn
các vùng thҩp sӁ bӏ chìm trong
nưӟc biӇn, làm gia tăng nҥn
hӗng thuӹ, mӝt sӕ loài có
nguy cơ tuyӋt chӫng vì không
có nơi cư trú«
Gҩu Bҳc cӵc ӣ Alaska bӏ đe doҥ
` Ҧnh hưӣng tӟi các nguӗn tài nguyên: Khí hұu
trái đҩt khҳc nghiӋt, nhiӋt đӝ tăng cao là nguyên
nhân làm nguӗn tài nguyên cҥn kiӋt và có nhiӅu
biӃn đәi.
Nguӗn nưӟc: chҩt lưӧng và sӕ lưӧng nguӗn nưӟc, nưӟc
uӕng giҧm sút.
Tài nguyên bӡ biӇn: sӕ km đưӡng biӇn và đҩt liӅn bӏ thu
hҽp. Bên cҥnh đó chӃ đӝ nhiӋt nưӟc biӇn thay đәi làm
giҧm đӝ đa dҥng sinh vұt biӇn.
Tài nguyên rӯng: NhiӋt đӝ trái đҩt tăng cao làm quá trình
chuyӇn hoá vұt chҩt tăng . Khí hұu khô ráo, thiӃu mưa là
nguyên nhân gây ra các vө cháy rӯng trҫm trӑng. NhiӅu
khu rӯng nhiӋt đӟi có nguy cơ biӃn mҩt đӇ lҥi hұu quҧ
nghiêm trӑng như: xói mòn, lũ lөt«
Tình trҥng ngұp lөt ӣ Alaska Trái đҩt nóng lên_nguy cơ
cháy rӯng
Tài nguyên đҩt: chҩt lưӧng đҩt giҧm sút, nhiӅu vùng đҩt
không thӇ khai thác đưӧc vì khô cҵn.
Tài nguyên sinh vұt: NhiӅu loài bӏ chӃt, không có nơi cư
trú, thӭc ăn do băng tan hoһc cháy rӯng, nhiӋt đӝ cao. Khí
hұu thay đәi làm dӏch chuyӇn các vùng cӵc cӫa các thҧm
thӵc vұt«Bên cҥnh đó nhӳng loài không thích nghi đưӧc
vӟi điӅu kiên sӕng chӃt đi sӁ làm vùng sinh thái nơi chúng
sӕng bӏ ҧnh hưӣng.
`Ҧnh hưӣng tӟi sҧn xuҩt, kinh tӃ, chҩt lưӧng sӕng
cӫa con ngưӡi:
NhiӋt đӝ tăngĺ khô
hҥnĺ thiӃu nưӟc + đҩt
đai cҵn cӛiĺcây trӗng,
vұt nuôi kém phát triӇn,
thiӃu lương thӵc, thӵc phҭm
và kinh tӃ kém phát triӇn.
Sinh vұt gây hҥi phát triӇn do tº cao làm sinh vұt
biӃn đәi (kích thưӟc toĺ nhӓ, thӡi gian sinh
trưӣng ngҳn)
Nưӟc biӇn dâng cao, bão không әn đӏnh« làm
cho công viӋc đánh bҳt cӫa ngư dân cũng bӏ
ҧnh hưӣng«
Ҧnh hưӣng tӟi chҩt lưӧng sӕng cӫa con ngưӡi:
 Sӵ gia tăng nhiӋt đӝ khiӃn nhiӅu bӋnh tұt phát sinh: sӕt
xuҩt huyӃt, dӏch tҧ, sӕt rét. Hàm lưӧng oxi thҩp, khói bөi
làm các bӋnh vӅ hô hҩp có xu hưӟng gia tăng.
 Con ngưӡi phҧi đӕi mһt vӟi nhiӅu thiên tai: lũ lөt, hҥn
hán, bão«
ViӋt Nam chӏu ҧnh hưӣng nһng cӫa
biӃn đәi khí hұu_HƯNK
³ViӋt Nam là mӝt trong 5 nưӟc sӁ chӏu ҧnh hưӣng nghiêm trӑng
cӫa biӃn đәi khí hұu (
ĐiH) và nưӟc biӇn dâng´.
Theo tính toán cӫa các chuyên gia nghiên cӭu biӃn đӕi khí hұu,
đӃn năm 2100, nhiӋt đӝ trung bình ӣ ViӋt Nam có thӇ tăng lên
30C và mӵc nưӟc biӇn có thӇ dâng 1m. Theo đó, khoҧng 40
nghìn km2 đӗng bҵng ven biӇn ViӋt Nam sӁ bӏ ngұp. Trong đó
90% diӋn tích thuӝc các tӍnh Đ
C2 bӏ ngұp hҫu như toàn bӝ,
và có khoҧng 10% dân sӕ bӏ ҧnh hưӣng trӵc tiӃp, tәn thҩt đӕi
vӟi GDP khoҧng 10%. NӃu nưӟc biӇn dâng 3m sӁ có khoҧng
25% dân sӕ bӏ ҧnh hưӣng.
V. Gi̻i pháp:
ĐӇ giҧm nhӳng tác đӝng không tӕt cӫa HƯNK, điӅu quan
trӑng nhҩt đó là giҧm lưӧng khí nhà kính.
Các quӕc gia trên thӃ giӟi cҫn chung tay bҧo vӋ ngôi
nhà trái đҩt khӓi ³HƯNK´_sӵ nóng lên toàn cҫu.
Năm 1997 Hӝi nghӏ thӃ giӟi vӅ biӃn đәi khí hұu tә chӭc tҥi
Kyoto bao gӗm 150 nưӟc nhҵm vҥch ra mӝt chiӃn lưӧc
hҥn chӃ lưӧng khí thҧi gây hiӋu ӭng nhà kính cho tӟi
năm 2020. Mӝt sӕ nưӟc đӅ ra mөc tiêu әn đӏnh có tính
chҩt bҳt buӝc đӕi vӟi 3 loҥi khí: CO2, N2O, CH4. Hӝi nghӏ
đi đӃn quyӃt đӏnh mӭc cҳt giҧm lưӧng khí thҧi đӕi vӟi
các nưӟc (tӯ năm 2008 ± 2012) như sau:
+ 8% cho EU
+ 7% cho Mӻ
+ 6% cho Nhұt Bҧn
(Trong khi đó Mӻ vүn chưa đӗng ý)
Nâng cao ý thӭc con ngưӡi: cҫn tiӃt kiӋm điӋn, nưӟc,
nhiên liӋu đӕt cháy «
Sӱ dөng các nguӗn năng lưӧng sҥch: NL MT, NL gió,
thuӹ triӅu, NL sinh hӑc«đӇ thay thӃ các nhiên liӋu hoá
thҥch.

Sӱ dөng các phương tiӋn xanh, hҥn chӃ khí thҧi tӯ xe cӝ:
xe đҥp, xe bus, đi bӝ«
Giҧm HƯNK bҵng
màu trҳng:
NӃu màu trҳng thay thӃ
màu tӕi trên nhӳng mái
nhà, vӍa hè, đưӡng xá
cӫa 100 thành phӕ lӟn
nhҩt thӃ giӟi, lưӧng khí
gây hiӋu ӭng nhà kính
có thӇ giҧm tӟi 44 tӹ tҩn.
Thu hӗi CO2 và chuyӇn thành dҥng năng lưӧng khác.
ChuyӇn CO2 + H2O nhӡ nanotubes làm chҩt trung gian.
Mӛi hҥt nanotubes có đưӡng kính 115 nm, xӃp lҥi thành
dãy có kích cӥ 2 cm² sau đó đưa vào bӗn chӭa H2O dưӟi
tác dөng năng lưӧng mһt trӡi biӃn thành CH4.
Hay có thӇ thu hӗi CO2 bҵng
cây nhân tҥo: Gӑi là "cây"
nhưng thӵc ra đó là mӝt kiӃn
trúc giӕng như tòa nhà nhӓ.
Mӛi ngày mӝt cây có thӇ hҩp
thu 1 tҩn carbon dioxide
(CO2) - tương đương vӟi
lưӧng khí thҧi cӫa 20 xe hơi.
CO2 bӏ "bҳt giӳ" sӁ đưӧc hóa
lӓng đӇ "giam" dài hҥn. Mӛi
cây nhân tҥo đҥt hiӋu quҧ
hơn 1.000 lҫn so vӟi cây cә
thө.
) các đô thӏ lӟn có thӇ trӗng cây xanh trên các mái nhà.
Và hành đӝng thiӃt thӵc nhҩt chúng ta vүn thưӡng làm và
đưӧc nhҳc tӟi thưӡng xuyên là trӗng rӯng.
VI. K͗t luͅn:
Hi͟u ΁ng nhà kính đã và đang gây ra
nhӳng biӃn đәi sâu sҳc Trái đҩt như sӵ
nóng lên toàn cҫu, khí hұu khҳc nghiӋt, đa
dҥng sinh hӑc giҧm, sӭc khoҿ con ngưӡi
bӏ đe doҥ. Do vұy bҧo vӋ TĐ chính là bҧo
vӋ cuӝc sӕng cӫa chúng ta. Đó không
phҧi là viӋc cӫa riêng cá nhân, mӝt nưӟc
mà đòi hӓi sӵ nӛ lӵc cӫa cҧ thӃ giӟi.
Ê