You are on page 1of 2

‫وقتی پرده ها بال می رود‬

‫درست بیست روز مانده به سال نوی ایرانی‪ ،‬آیت اله خزعلی‪ ،‬از بزرگان طالبان ایرانی‪"...،‬‬

‫توجه مردم ایران به آن را "خفتگی" می داند و از دولت برگزیده امام زمان خواست عید غدیر‬

‫"‪...‬را جانشینش کند‬

‫این حرفها جدید نیست‪ ،‬بلکه تداوم یک روند تاریی است به نام مبارزه هه جانبه اسلم با هر‬

‫چیزی که نشانه هائی از فرهنگ ایرانی داشته باشد‪ .‬چون که با باریک بینی در فرهنگ‬

‫‪.‬ایرانی‪ ،‬آن را درست نقطه مقابل و بت بگوی که انکار کننده اسلم می بینیم‬

‫خزعلی اینها را از روی باد شکم نی گوید‪ ،‬پشت تامی این حرفهای این اسلمیون خروارها‬

‫حقیقت مض در تائید سخنانشان خوابیده است و آنا که بت از من و توی نوعی اسلم را می‬

‫‪.‬شناسند بدون پشتوانه این حرفها را نی زنند‬

‫اگرنه‪ ،‬اینها هه مدارکی است دال بر تائید سخنان خزعلی و امثال خزعلی که عشق علی موجب‬

‫گشته به او بگوی خرعلی و یا نه‪ ،‬کلب علی‪ .‬البته اینها نه هه‪ ،‬که تنها مشت نونه خروار‬

‫‪.‬است‬

‫قطب الدین راوندى (م ‪ )573‬حدیثى در باره نوروز‪ ،‬در كتاب لب اللباب خود آورده است‪ :‬عن ‪-‬‬

‫رسول ال صلى ال علیه و اله‪ :‬ابدلكم بیومي یومي‪ ،‬بیوم النيوز و الهرجان‪ ،‬الفطر و الضحى‪.‬‬

‫دو روز را براى شا جانشي دو روز كردم‪ .‬عید فطر و قربان را باى عید نوروز و مهرگان قرار‬

‫)‪.‬دادم‪( .‬مستدرك الوسائل ‪ ،‬ج ‪ 6‬ص ‪152‬از لب اللباب‬

‫ابن شهر آشوب (م ‪ )588‬در مناقب خبى در برخورد منصور با امام كاظم علیه السلم آورده ‪-‬‬

‫است‪ .‬وى مىنویسد‪ :‬منصور از امام خواست تا در عید نوروز‪ ،‬باى او در ملسى نشسته و هدایاي‬

‫‪:‬را كه آورده مىشد از طرف او بگيد‪ .‬امام در پاسخ چني گفت‬

‫ّة‬
‫ٌ‬ ‫ُن‬
‫ُ س‬
‫ّه‬‫ِن‬
‫َا؛ ا‬
‫َب‬‫ِ خ‬
‫ْعید‬
‫َا ال‬
‫ِذ‬‫ْ ل‬
‫ِد‬‫َج‬
‫ْ ا‬
‫َم‬‫َل‬
‫ِ ال صلي ال علیه و اله ف‬
‫ُول‬
‫َس‬‫ّى ر‬
‫َد‬‫ْ ج‬
‫َن‬‫َ ع‬
‫َخبار‬
‫ُ ال‬
‫ْ‬ ‫ْت‬‫ّش‬
‫َت‬‫ْ ف‬
‫َد‬‫ّ ق‬
‫ِن‬‫ا‬

‫ُ‪( .‬مناقب ابن شهرآشوب‪ ،‬ج‬


‫ْلم‬
‫ْس‬‫ُ ال‬
‫َاه‬
‫َ ما م‬
‫ِى‬‫ْی‬
‫ْ ن‬
‫ُ‬ ‫َن‬‫َ ال ا‬
‫َعاذ‬
‫َم‬‫ُ و‬
‫ْلم‬
‫ْس‬‫َا ال‬
‫َاه‬
‫ِ م‬
‫ْس‬‫ُر‬
‫ْف‬‫ِل‬
‫ل‬

‫)‪2‬ص ‪ 379‬مسند المام كاظم ج ‪ 1‬صص ‪52 – 51‬‬

‫ّم رسول خدا( ص) وارد شده بررسى كردم و خبى در رابطه با این عید‬
‫من اخبارى را كه از جد‬

‫پیدا نكردم‪ .‬این عید از سنن ایرانیان است كه اسلم بر آن خط بطلن كشیده است‪ .‬به خدا‬

‫‪.‬پناه مىبم از اینكه چیزى را كه اسلم آن را از میان برده دوباره آن را زنده كنم‬

‫در اینجا بىمناسب نیست‪ ،‬اشارهاى به آنچه در منابع اهل سنت در باره روز نوروز آمده‬

‫داشته باشیم‪ .‬بطور كلى باید گفت كه این عید‪ ،‬از پس از اسلم مورد توجه حكام اموى و‬
‫عباسى بوده و به ویژه در حوزه شرق‪ ،‬هدایاى نوروز به طور مرتب از طرف حكام از كدخدایان‬

‫‪.‬دریافت مىشده است‬

‫شواهدى وجود دارد كه در اواخر قرن سوم‪ ،‬توده مردم در این نواحى‪ ،‬در ایام نوروز به آتش‬

‫بازى و ریت آب مىپرداختهاند‪ .‬حكومت نیز به احتمال تت تأثي فقهاى اهل سنت‪ ،‬با آن مقابله‬

‫‪.‬مىكرده است‬

‫در حوادث سال ‪282‬آمده است كه در این سال‪ ،‬مردم از آنچه در نوروز عجم‪ ،‬از آتش بازى و‬

‫)ریت آب و جز آن انام مىدادند‪ ،‬منع شدند‪( .‬تاریخ الطبى‪ ،‬ج ‪10‬ص ‪39‬‬

‫البته در اینجا باید بگوی که شاید من اطلع دقیقی از چگونگی برخورد با نوروز در زمان‬

‫امویان نداشته باشم اما باور نی کنم که در زمان این چني خلفای به غایت مسلمان و ضد‬

‫ایرانی و اصول ضد فرهنگی‪ ،‬با عید نوروز برخورد مناسبی شده باشد اما اینکه هدایای آن را‬

‫قبول می کرده اند شکی نیست که فقط هي چیزش را می پسندیده اند‪ .‬اما در باره دوره‬

‫عباسیان باید گفت که بدون شک با چنان نفوذی که خاندان ایرانی برمکی در دستگاه این خلفا‬

‫داشتند تردیدی وجود ندارد که عید نوروز و شاید جشنهای دیگر ایرانی هم در آن دوره مورد‬

‫‪.‬توجه مردم‪ ،‬و حتی خلفای عباسی مستقر در خراسان ایران قرار گرفته باشد‬

‫حال بیا و با هزار دروغ و کلک این حقیقت را جور دیگر جلوه بده‪ ،‬حقیقت را که برای هیشه‬

‫‪.‬نی توان پنهان کرد‬

‫‪.‬سه مقاله از دکت اسائیل نوری عل‪ ،‬اندیشمند و روشنگر ایرانی‬

‫ریشه های دشنی اسلم با ایران ‪+‬‬

‫کدام اسلم‪ ،‬کدام ایران‪ ،‬کدام دشنی!؟ ‪+‬‬

‫خدمات اسلم به ایران!؟ ‪+‬‬

‫‪http://qhalam2.blogspot.com/2007/03/blog-post_07.html‬‬