You are on page 1of 5

Universiteti i Prishtinës

UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtinë, 05.05. 2011

I
Ne bazë të nenit 124 të Statutit të Universitetit të Prishtinës e shpallim afatin e
provimeve për studimet themelore për vitin akademik 2010/2011

ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E QERSHORIT 2011


VITI I PARË
(Programi i ri i studimeve)
1. Fillet e së drejtës 15.06.2011
2. Historia e Institucioneve shtetërore dhe juridike 08.06.2011
3. Ekonomia 20.06.2011
4. Gjuhë angleze I dhe II 27.06.2011
5. Gjuha Gjermane I dhe II 29.06.2011
6. Gjuha Frenge I dhe II 27.06.2011
7. E drejta dhe Etika 27.06.2011
8. Sociologjia Juridike 11.06.2011
9. Retorika dhe Shprehja Juridike 22.06.2011
10.E drejta romake 17.06.2011
11. Metodologjia dhe shkrimi ligjor 15.06.2011
12. Sociologjia 10.06.2011
13. Teoria dhe praktika parlamentare 22.06.2011
14. Bazat e sistemit gjyqësor 22.06.2011
15. Informatikë (programet e reja) 22.06.2011
16. Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare 08.06.2011
17. E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut 01.07.2011
18. E drejta e konkurrencës 25.06.2011
Vërejtje:
I. Afati i paraqitjes së provimeve fillon prej dt.10.05.2011
deri me 20.05.2011
II. Sallat e mbajtjes së provimeve do të caktohen me rastin
e shpalljes së listave të studentëve për provime.
III. Provimet nuk mund të shtyhen.
DEKANI

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.ass


Universiteti i Prishtinës
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtinë, 05.05.2011

ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E QERSHORIT 2011


VITI I DYTË
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta kushtetuese 15.06.2011


2. E Drejta civile 17.06.2011
3. E Drejta penale 21.06.2011
4. Politika ekonomike 24.06.2011
5. E Drejta kadastrale 17.06.2011
6. Politika kriminale 14.06.2011
7. Klinika juridike civile 17.06.2011
8. Konsumi dhe e drejta e konsumatorëve 24.06.2011
9. E Drejta administrative 08.06.2011
10. Kriminalistikë 13.06.2011
11. E drejta familjare dhe trashëgimore 22.06.2011
12. Organizatat ndërkombëtare 28.06.2011
13. Gjyqësia kushtetuese 15.06.2011
14. Komunikimi masiv 17.06.2011
15. Kundërvajtjet në lëmin penal 21.06.2011
16. Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore 22.06.2011

Vërejtje:
I. Afati i paraqitjes së provimeve fillon prej dt.10.05.2011
deri me 20.05.2011
II. Sallat e mbajtjes së provimeve do të caktohen me rastin
e shpalljes së listave të studentëve për provime.
III. Provimet nuk mund të shtyhen.

DEKANI

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.ass.


Universiteti i Prishtinës
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtinë, 05.05.2011

ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E QERSHORIT 2011


VITI I TRETË
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta Ndërkombëtare publike 10.06.2011


2. E Drejta e detyrimeve 27.06.2011
3. E Drejta e procedurës penale 14.06.2011
4. E Drejta ndërkombëtare private 18.06.2011
5. Krimi i organizuar 28.06.2011
6. Shkathtësitë e praktikës gjyqësore 24.06.2011
7. Taktika Kriminalistike 14.06.2011
8. E Drejta e sigurimit social 08.06.2011
9. Administrimi lokal 24.06.2011
10. E Drejta e punës 08.06.2011
11. E Drejta e Unionit Evropian 25.06.2011
12. Procedura Administrative 22.06.2011
13. Financat dhe e drejta financiare 29.06.2011
14. E Drejta bankare 29.06.2011
15. Mjekësia ligjore 29.06.2011
16. Klinika Juridike penale 14.06.2011
17. Klinika Juridike fiskale 29.06.2011
18. Terrorizmi 14.06.2011

Vërejtje:
I. Afati i paraqitjes së provimeve fillon prej dt.10.05.2011
deri me 20.05.2011
II. Sallat e mbajtjes së provimeve do të caktohen me rastin
e shpalljes së listave të studentëve për provime.
III. Provimet nuk mund të shtyhen.

DEKANI

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.ass.


Universiteti i Prishtinës
UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti Juridik
Agim Ramadani, pn., 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +381-38-229 063, 220 484 URL: http://www.uni-pr.edu


Fax: +381-38-229744 Mail: fakulteti_juridik@hotmail.com

Dekanit:
Bajram Ukaj Ref. nr. Prishtinë, 05.05.2011

ORARI I PROVIMEVE PËR AFATIN E QERSHORIT 2011


VITI I KATËR
(Programi i ri i studimeve)

1. E Drejta procedurës civile _____17.06.2011


2. E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut 20.06.2011
3. Kriminologji me Penologji ____ 28.06.2011
4. E Drejta tregtare ___________ 25.06.2011
5. E drejta tregtare ndërkombëtare _____ 18.06.2011
6. Bursa dhe afarizmi në bursë ___________18.06.2011
7. E drejta e sigurimeve 18.06.2011
8. Analiza ekonomike e së drejtës _17.06.2011
9. E drejta ndërkombëtare e punës 08.06.2011
10. Etika Profesionale dhe ligjore____________________________________18.06.2011

Moduli i shkencave Adminstartive- Kushtetuese

1.E drejta kushtetuese pozitive ................................................15.06.2011


2.E drejta administrative-pjesa e posaçme..............................08.06.2011
3.Filozofia e se drejtës............................................................... ..22.06.2011
4.E drejta sociale......................................................................16.06.20011

Moduli i shkencave penale-juridike


5.E drejta penale-pjesa e posaçme............................................21.06.20011
6.E drejta procedurale penale pjesa e posaçme.........................14.06.2011
7.Viktimologjia..............................................................................28.06.2011
8.E drejta penale ndërkombëtare................................................17.06.2011

Moduli i shkencave civile-juridike


9.E drejta sendore........................................................................24.06.2011
10.E drejta procedurale civile-pjesa e posaçme........................17.06.2011
11.E drejta kontraktore...............................................................27.06.2011
12.E drejta e pronësisë intelektuale............................................24.06.2011

Moduli i shkencave ndërkombëtare-jurdike

13.E drejta ndërkombëtare private konvencionale...............18.06.2011


14.Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare............................25.06.2011
15.E drejta ndërkombëtare humanitare..................................10.06.2011
16.E drejta diplomatike dhe konsulare....................................17.06.2011

Moduli i shkencave financiare-juridike

17.Institucionet financiare ndërkombëtare.............................17.06.2011


18.E drejta ndërkombëtare ekonomike...................................10.06.2011
19.E drejta tatimore dhe buxhetore.........................................24.06.2011
20.Qeverisja e korporatave .....................................................13.06.2011

Vërejtje:
I. Afati i paraqitjes së provimeve fillon prej dt.10.05.2011
deri me 20.05.2011
II. Sallat e mbajtjes së provimeve do të caktohen me rastin
e shpalljes së listave të studentëve për provime.
III. Provimet nuk mund të shtyhen.

DEKANI

Dr.sc. Bajram Ukaj, prof.ass.