P. 1
NOVI TEORIJSKI I METODOLOSKI PRISTUPI U IZRADI STRATEGIJE ODRZIVOG REGIONALNOG RAZVOJA

NOVI TEORIJSKI I METODOLOSKI PRISTUPI U IZRADI STRATEGIJE ODRZIVOG REGIONALNOG RAZVOJA

|Views: 1,618|Likes:
Published by Aleksandra

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Aleksandra on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

Sections

Stavovi u prethodnom poglavlju imaju za cilj da ukažu na promenjene okolnosti
u kojima će se utvrđivati i vrednovati ostvarivanje socijalnog razvoja na jednom
području. Ekonomska, socijalna, kulturna i ekološka prava se, uslovno rečeno,
standardizuju na nivou međunarodne zajednice/regionalnog područja, defnisa-
njem minimalnog nivoa i obima poželjnosti u ostvarivanju pojedinih prava. Obim
i modaliteti ostvarivanja ovih prava realizuju se na nižim nivoima, od nacionalnog,
preko regionalnog do lokalnog. U budućnosti će regionalni i lokalni nivo imati sve
veću odgovornost u ostvarivanju socijalnih i kulturnih prava građana. Pored procesa
decentralizacije i deregulacije, na sceni su novi akteri – građani i njihove asocijacije.
Umesto jednosmernog odnosa davalac usluga – korisnik, uspostavljaju se nove
mreže organizovanja usluga, defnisanja kvaliteta i modaliteta usluge, procene
kvaliteta i zadovoljstva korisnika. Javne službe prestaju da budu isključivo davalac
usluga i istovremeno ekskluzivni korisnik namenskih fondova iz kojih se fnansiraju
usluge od javnog interesa (predškolske ustanove, obavezno obrazovanje, srednje
obrazovanje, visoko obrazovanje, primarna i preventivna zdravstvena zaštita i dr.).
Kvalitet i performanse pruženih usluga bivaju predmetom vrednovanja korisnika,
građanina, koji je, putem poreza, i primarni fnansijer ovih usluga. Građani prestaju
da budu samo (pasivni) korisnici usluga od javnog interesa. Njihova uloga –
preko različitih udruženja postaje substantivna, kako u pogledu modaliteta usluge,
načina njenog organizovanja, ostvarenog kvaliteta, tako i u pogledu odlučivanja
o prioritetima usluga i akterima pružanja usluga. Udruženja građana su aktivna
u obezbeđivanju fnansijske podrške i dodatnih izvora fnansiranja za kvalitetno
organizovanje javnih službi za koje su direktno ili indirektno zainteresovani, za
ostvarivanje potrebnih kapaciteta i usaglašavanja usluga sa potrebama i interesima
građana. U tome, važno je naglasaiti da ne postoji automatizam po kome će prijem
u neku međunarodnu organizaciju imati za posledicu ostvarivanje određenih prava.
Suštinsku ulogu u ovome imaju akteri u samoj zajednici, odnosno socijalni kapital
zajednice. Članstvo u međunarodnoj zajednici, međutim, približava državu-članicu
programima i fondovima koji se mogu koristiti za unapređenje ovih prava.
Jedna od implikacija ideje regionalnog razvoja jeste ravnomernost razvoja, koja
podrazumeva određenu ravnotežu i usklađenost u ostvarenom nivou kvaliteta
življenja. Iako je to već opšte mesto, treba naglasiti da ravnomernost ne podra-
zumeva jednoobraznost, istovetnost, uprosečenost, poništavanje individualiteta,
osobenosti i posebnosti. Ravnomernost i uravnoteženost ne treba izjednačavati sa
egalitarnom ideologijom, niti egalitarnim sindromom. Ravnomernost podrazumeva

da ne postoje ekstremne vrednosti na istoj skali u okviru aktivnosti koja se organizuje

u javnom sektoru. Ravnomernost podrazumeva sličnu startnu poziciju u izgledima
da se dobije kvalitetno obavezno obrazovanje, u dostupnosti kvalitetne integralne

83

Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije održivog regionalnog razvoja – Primer Zlatiborskog regiona

zdravstvene zaštite, u mogućnostima da se pristojno stanuje i živi u okruženju koje
je zdravo, ugodno i bezbedno. Ravnomernost podrazumeva da je svim građanima
ili bar većini građana pristupačno ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih

prava najmanje na nivou minimalnih standarda zadovoljavanja potreba.

Država sa socijalnim staranjem je regionalnu ravnotežu smatrala jednim od svojih
bazičnih razvojnih ciljeva. Ne iz ideoloških, političkih ili nekih drugih razloga,
već zbog toga što je prostorno usklađen i uravnotežen razvoj preduslov kvalitetnog
života većine njenih građana. U okolnostima uravnoteženog regionalnog i
prostorno-naseljskog razvoja, migracije i teritorijalno pomeranje stanovništva su
rezultat izbora, nastojanja da se ostvare individualne preferencije, da se živi u okru-
ženju primerenom ekonomskim mogućnostima, socijalnim navikama i kulturnim
afnitetima, a ne bežanje od nesreće, nemaštine, pristiska, zagađene sredine ili
nebezbednog socijalnog okruženja.67

Iako u Srbiji nisu rađena istraživanja o uticaju
dostupnosti u ostvarivanju ESK prava na regionalni razvoj i mrežu naselja, ima
ozbiljnih upozorenja koja ukazuju da su pristupačnije i kvalitetnije obrazovanje,
zdravstvena i socijalna zaštita među važnim pokretačima migracija iz seoskih
naselja i manjih gradova u veće gradove (Petovar, 2004). Postoji korelacija između
političke organizacije i društvene strukture jedne državne zajednice, na jednoj
strani, i prostorno-naseljskog razvoja, na drugoj. Po pravilu, demokratsko otvoreno
društvo je istovremeno i društvo uravnoteženog prostorno-naseljskog i regionalnog
razvoja, za razliku od centralističkih država sa oštrom podelom na centar i periferiju.
Utoliko je jedan od indikatora dugotrajnosti i razvijenosti demokratskih institucija
i političke pluralizacije jedne društvene zajednice stepen ravnomernosti razvoja u

prostorno-naseljskoj i regionalnoj dimenziji.

U kakvom odnosu stoje socijalni i regionalni razvoj? Jedan od mogućih pristupa
analizi je korišćenje indikatora o kvalitetu i razvijenosti javnih službi. Za ovu svrhu,
koristićemo klasifkaciju javnih službi primenjenu u izradi Generalnog urbanističkog
plana Beograda (Petovar, 2001) i Regionalnog prostornog plana Administrativnog
područja Beograda (Petovar, 2002). Naime, naslanjajući se na ustavne i zakonske
odredbe o pravima građana u Republici Srbiji i vodeći se osnovnim postulatima
međunarodnih dokumenata o građanskim i političkim, i o ekonomskim, socijalnim
i kulturnim pravima, u radu na ovim planovima urađena je klasifkacija javnih
službi prema kriterijumu obaveznosti. Javne službe su svrstane u tri grupe. (1)
Obavezne službe/usluge, koje su defnisane kao ustavna/zakonska obaveza, što
podrazumeva da te usluge budu pod približno jednakim uslovima dostupne svim
građanima odnosno pripadnicima ciljne grupe. Ove usluge fnansiraju se iz javnih
fondova. Prema važećoj zakonskoj regulativi, u ovu kategoriju spadaju obavezno

obrazovanje i primarna odnosno preventivna zdravstvena zaštita.68

(2) Druga grupa
jesu standardne službe/usluge, koje su tekovina države sa socijalnim staranjem i

84

Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije održivog regionalnog razvoja – Primer Zlatiborskog regiona

stoga su očekivane i uobičajene u lokalnoj zajednici. U nekim državama se pojedine
među ovim uslugama garantuju svim članovima zajednice, odnosno pripadnicima
ciljne grupe (na primer, predškolske ustanove u Francuskoj ili Sloveniji). Ove
usluge su, po pravilu, subvencionirane, a neke su besplatne. Subvencije se temelje
na ekonomskoj i imovinskoj situaciji domaćinstva i uključuju odgovarajuće forme i
visinu participacije. Neke od takvih usluga su predškolske ustanove, dnevni boravci,
srednje obrazovanje, dečja pozorišta i slične ustanove, zdravstvene ustanove, sportski
i rekreativni prostori i površine i sl. (3) Treću grupu čine unikatne, jedinstvene
aktivnosti, mahom u oblasti kulture, srednjeg i višeg obrazovanja, nauke i sl. One
defnišu nivo urbaniteta naselja i njegovog socio-ekonomskog i kulturnog identiteta
u nacionalnim i međunarodnim razmerama.
Usluge iz prve kategorije treba da budu, po defniciji, podjednako pristupačne
svim građanima, odnosno pripadnicima ciljne grupe. Takođe, ove usluge su
standardizovane i ujednačene u kvalitetu, budući da se fnansiraju iz javnih fondova.
Kada se govori o ravnomernosti osnovnog obrazovanja, podrazumeva se da u svim
javnim osnovnim školama u državi postoje relativno slični uslovi školovanja, bez
obzira da li se škola nalazi u nekoj od centralnih opština glavnog grada ili u nekom
seoskom naselju ili prigradskoj opštini. Taj zahtev se podrazumeva za prostor cele
Srbije, kao što je ostvaren u većini država u Evropskoj uniji. Na ove primere će
se odmah odgovoriti da je tamo to moguće zato što su te države bogate i imaju
dohodok preko 30 000 dolara po stanovniku. To je tačno, ali u odgovoru treba
dodati da su u tim državama poštovani standardi izgradnje škola i da se nastojalo
na izgradnji objekata koji su bili standardizovani u bazičnim performansama
(komunalna oprema, nastavne prostorije, građevinski bonitet, biblioteke, sanitarne
prostorije, prostorije za obedovanje itd.). Za razliku od ovakve prakse, u Srbiji je
(kao i u drugim republikama bivše SFRJ) projektovanje tipskih objekata osnovnih
škola napušteno početkom sedamdesetih godina 20 veka, pa je posle tog vremena
veliki broj zgrada osnovnih škola projektovan i građen kao luksuzan i arhitektonski
prestižan projekt, po ceni koja je bila nekoliko puta veća od standardizovanih
tipskih objekata osnovnih škola. Istovremeno su deca u nerazvijenim sredinama i
mnogim seoskim naseljima pohađala škole bez elementarnih uslova (bez klozeta u
zgradi, sa lokalnim ložištima, bez biblioteke i sl.), a nemali broj škola u područjima
intenzivne urbanizacije i izgradnje radio je u tri smene. I danas u nekim rubnim
opštinama Beograda pojedine osnovne škole rade u tri smene (na primer, dve
osnovne škole u Grockoj sa 1800 i 2200 učenika). Sličnih primera ima bezbroj, kao
što su velelepni projekti domova zdravlja, banjskih odmarališta, domova kulture
koji su bili skupi u izgradnji i još skuplji u troškovima održavanja, na jednoj strani,
i hronični defcit sredstava za dogradnju klozeta, instalacija centralnog grejanja ili
uređenje poda u nekoj od ambulanti u seoskim naseljima, na drugoj.

85

Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije održivog regionalnog razvoja – Primer Zlatiborskog regiona

Nema bitnijih razlika ni u statusu tzv. standardnih ustanova javnih službi, kao
što su javne predškolske ustanove, javne srednje škole, sekundarna zdravstvena
zaštita, kultura i fzička kultura. Organizovanje ovih službi regulisano je zakonom,
a najveći deo aktivnosti fnansira se iz javnih fondova. U Srbiji ne postoje standardi
prostorne dostupnosti ovih službi niti obaveznost njihovog organizovanja.
Postoji izrazita neravnomernost u prostornom rasporedu ovih ustanova, kako
na nacionalnom nivou (visoka koncentracija u glavnom gradu i nekoliko većih
gradova), tako i u prostoru opština (koncentracija u opštinskom centru i potpuni
defcit u seoskim naseljima). Ustanove javnih službe iz kategorije standardnih,

po pravilu su organizovane u gradskim naseljima. Ove ustanove po prirodi svog

posla nisu fnansijski lukrativne, pa su mali izgledi da će privatni sektor imati
interes da organizuje ove usluge na tržišnom/proftnom principu, naročito ne u
nerazvijenim područjima, seoskim naseljima i manjim gradovima. Organizovanje
ovih usluga moguće je u okviru neproftnog sektora, što podrazumeva da se donese
zakon o neproftnim organizacijama, kojim će se obezbediti povoljniji uslovi za

organizovanje usluga u ovom sektoru.

U centralizovanom, hijerarhijski i subordinirano organizovanom društvenom
i političkom sistemu, unikatne, nestandardne ustanove locirane su u većim
gradovima, po pravilu, administrativnim i upravnim centrima, i nezamislivo je da one
budu locirane u manjim gradovima ili seoskim naseljima, što je direktno povezano
sa načinom fnansiranja ovih aktivnosti. Drukčija praksa je na primer, u SAD, gde
se veliki broj stacionarnih ustanova, kao što su (elitni) koledži i univerziteti nalaze
u naseljima za čije ime se zna samo po tom koledžu ili univerzitetu. Mnoge elitne
ustanove stacionarnog tipa (koledži, univerziteti, sanatorijumi, bolnice, naučni i
istraživački centri itd.), nalaze se u manjim naseljima u blizini velikih gradova,
saobraćajno dobro povezani, sa znatno povoljnijim prostornim, ekološkim i

ekonomskim uslovima.

Ravnomerniji prostorni razvoj podrazumeva uspostavljanje minimalnih
(garantovanih) standarda kvaliteta življenja. Skrećemo pažnju, da u neravno merno
razvijenom ekonomskom i socijalnom prostoru, sa velikim razlikama u kvalitetu
življenja građana, minimalni (garantovani) standardi mogu biti dvosekli mač. S
jedne strane, efektivno uspostavljanje ovakvih standarda samo u jednoj ili manjem
broju prostornih/teritorijalnih celina (grad, region), može podstaći migraciju
iz ostalih manje razvijenih i slabije opremljenih područja u zone sa boljim
performansama kvaliteta življenja. Brojni su primeri koji ilustruju takva iskustva.
Grad Njujork je sedamdesetih godina 20. veka ušao u ogromnu fskalnu krizu zbog
ekstenzivnih socijalnih programa koji su iziskivali visoke poreze, a to je opet dovelo
do odseljavanja imućnijih građana. Drugi primer su velike migracije iz Istočne
Evrope u Skandinavske i druge razvijene evropske države sa obimnim socijalnim

86

Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije održivog regionalnog razvoja – Primer Zlatiborskog regiona

programima, koje su donele brojne probleme u ovim zemljama, izazvala sužavanje
nekih socijalnih i kulturnih prava, podstakle animozitet prema imigrantima i ojačale
poziciju konzervativnih političkih opcija.
Na drugoj strani, odsustvo minimalnih standarda kvaliteta življenja i zadovoljavanja
osnovnih socijalnih i kulturnih potreba neće pogađati samo deprivirane i siromašne
društvene grupe, nego će umanjiti kvalitet življenja svih građana u naselju/regionu.
Naizgled dobitna kombinacija koju centralnom mestu (u nacionalnoj državi i/ili
regionu) donose pogodnosti koje su plod centralizovanog sistema odlučivanja
(investicije, javne službe, komunalna i druga infrastruktura, saobraćajnice i dr.),
pokazuje i drugu stranu. Sile privlačenja ka centru postaju veoma jake, a mehanizmi
zaposedanja prostora raznovrsni (bespravna izgradnja, uzurpacija prostora,
spekulacije nekretninama, različite forme pogušćavanja odnosno povećanja
izgrađenosti, izgradnja na poljoprivredom i šumskom zemljištu, javnim površinama
i sl.). Nezainteresovanost političke i stručne elite, kao i ostalih uticajnih grupa u
centralnom mestu za razvoj i kvalitet življenja u okruženju nužno proizvodi loše
posledice za samo centralno mesto. U meri u kojoj grad – centralno mesto nije
spreman da disperzuje i prostorno širi svoju urbanost, izlaže se riziku da ugrozi
ostvareni nivo kvaliteta življenja i urbane performanse svog prostora. U interesu je
(velikog) grada, naročito nacionalnog, regionalnog ili opštinskog centra, da različitim
programima podstiće ekonomski, socijalni i kulturni razvoj naselja u okruženju,
ali i u svom administrativnom prostoru, na kome ima odgovarajuća ovlašćenja i
uticaj na donošenje investicionih i razvojnih odluka. Beograd je valjan primer oštre
podeljenosti prostora na centar i periferiju, na urbano i pseudourbano tkivo, koju do
sada ni jedna vlast nije uspela da promeni, ili makar ublaži, a dobrim delom nije to
ni nastojala. Posledica takve dualnosti je dramatično urušavanje kvaliteta življenja
u centralnim gradskim zonama i prenošenje paleourbanih paradigmi iz perifernog
područja na centar grada.
Republike u nekadašnjoj SFRJ, donekle s izuzetkom Slovenije, nisu pratile promene
koje su se dogodile u državama Zapadne Evrope krajem šezdesetih godina prošlog
veka, kada su započete i/ili intenzivirane politike decentrali zovanog i uskla-
đenijeg regionalnog razvoja. Država je u SFRJ, kao i u drugim zemljama realnog
socijalizma, bila osnovni subjekt procesa urbanizacije. Politička nomenklatura je
odlučivala o investicionim i svim drugim ulaganjima, razvojnim projektima itd.
Gradska naselja, posebno federalni i republički centri bili su žiža svih investicija,
kako u tzv. proizvodnu sferu (industrija), još i više u sektor infrastrukture i javnih
službi. Ulaganje državnih/budžetskih sredstava u objekte osnovnog obrazovanja,
predškolske ustanove, zdravstvo, komunalnu infrastrukturu, saobraćajnice,
usmeravano je isključivo u gradska naselja. Seoska naselja su se izgrađivala
isključivo samodoprinosima meštana, uz monopolske cene državnih preduzeća
(uvođenje telefona, vodovoda i sl.). Nije slučajno što je ukupan rast stanovništva

87

Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije održivog regionalnog razvoja – Primer Zlatiborskog regiona

bio koncentrisan uglavnom u zoni od 5-15 km oko gradova (opštinskih centara), dok
se ostali deo prostora praznio ili demografski vegetirao (Perišić, 1985). Rezultat su
velike razlike u kvalitetu življenja u naseljima i demografske rupe u prostoru kakve
danas imamo u Srbiji. Prostorna matrica naseljavanja bila je u direktnoj korelaciji
sa matricom investicija i ulaga nja u objekte društvenog standarda. Planiranje
objekata društvenog standarda zasnivano je na urbocentričnim kriterijumima:
broj stanovnika/korisnika, zaposlenost, sektor zaposlenja (poljoprivrednici, kao
privatni sektor nisu imali bilo kakvu težinu u vrednovanju zaposlenosti i doprinosa
društvenom razvoju). Programi društvene stambene izgradnje bili su isključivo
usmereni na gradska naselja, slično i saobraćajna infrastruktura, organizovanje

javnog prevoza itd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->