Panduan Penggunaan Templat Pengredan Excel (Kemahiran Kompetensi

)
Prof. Madya Dr. Shahrir Abdullah Jabatan Kejuruteraan Mekanik & Bahan Fakulti Kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia

© 2007, Fakulti Kejuruteraan UKM

Senarai Hamparan
Hamparan untuk Taksiran Umum
Keseluruhan
• Butir-butir pelajar dan markah keseluruhan untuk taksiran umum dan penggredan semua pelajar.

Hasil
• Peratusan markah pelajar untuk setiap hasil program.

Kompetensi
• Tahap pencapaian pelajar untuk setiap domain kompetensi semua mengikut skala rubrik 1-5.

Domain
• Hubungan item penilaian dengan domain kompetensi.
© 2007, Fakulti Kejuruteraan UKM

Senarai Hamparan

Hamparan Penilaian Tugasan
 

Tutoran
• Markah-markah kuiz, tutotan, tugasan dan lain-lain.

Makmal
• Kumpulan makmal dan markah-markah laporan makmal.

Projek
• Kumpulan projek, markah-markah laporan dan pembentangan projek.

© 2007, Fakulti Kejuruteraan UKM

Senarai Hamparan

Hamparan Penilaian Peperiksaan

MidSem
• Markah-markah peperiksaan pertengahan semester atau ujian yang dibuat dalam semester tersebut.

 

Akhir
• Markah-markah peperiksaan akhir semester.

SMP
• Ekstrak data untuk masukan ke Sistem Maklumat Pelajar (SMP) – gunakan Save As… dan pilih format yang boleh diimport masuk ke dalam SMP.

© 2007, Fakulti Kejuruteraan UKM

Senarai Hamparan

Hamparan Statistik

Statistik (disetkan read-only kecuali parameter

penyelarasan gred) • Maklumat statistik seperti min, median, sisihan piawai, parameter penyelarasan gred yang boleh ubah, graf-graf taburan mengikut gred dan markah (sela 5 dan 10 markah).

Taburan (disetkan read-only)
• Graf taburan untuk setiap markah keseluruhan yang dibulatkan.

Analisis (disetkan hidden dan read-only)
• Mengandungi formula pengiraan statistik
© 2007, Fakulti Kejuruteraan UKM

© 2007.Senarai Hamparan Hamparan Opsyenal JamKredit (disetkan read-only kecuali parameter bilangan jam dan perancangan kuliah) • Perancangan kuliah dan pengiraan Jam Nosional. Kedatangan • Rekod kedatangan setiap kuliah mengikut tarikh. Fakulti Kejuruteraan UKM . MCQ • Markah-markah peperiksaan yang berbentuk pelbagai pilihan (soalan objektif) sama ada yang ditanya dalam peperiksaan pertengahan semester atau peperiksaan akhir semester.

Muat turun fail Tukar kata laluan Isi data pelajar Padam item yang tidak diperlukan Isi maklumat kemahiran kompetensi Isi markah pelajar Periksa formula jumlah Isi maklumat agihan markah Laraskan taburan gred © 2007. 6. 3.Panduan Umum  Kaedah penggunaan umum untuk fail templat ini adalah seperti berikut: 1. Fakulti Kejuruteraan UKM . 4. 5. 7. 2. 8. 9.

© 2007. • Contohnya. • Gunakan kata laluan “fkej” untuk membukanya. dan pilih Save Target As. pilih fail yang mengandungi 100 pelajar.Panduan Umum  Langkah 1  Muat turun (download) fail templat yang sesuai dengan bilangan pelajar kursus anda. bukannya 70 pelajar. untuk kursus 80 pelajar. Fakulti Kejuruteraan UKM . • Gunakan butang kanan tetikus untuk memunggah turun fail yang dipilih. • Sebaik-baiknya pilih fail yang mengandungi bilangan pelajar melebihi dari bilangan pelajar yang mendaftar...

• Anda mesti ingat kata laluan ini. Jika tidak fail ini tidak boleh dibuka pada masa akan datang.Panduan Umum  Langkah 2  Tukar kata laluan • Gunakan arahan Save As… dan pilihan General Option… dari butang Tools. Fakulti Kejuruteraan UKM . © 2007.

© 2007. pilih opsyen Values dan tekan OK. dalam lembaran “Keseluruhan”. Ini untuk mengelakkan sebarang format dalam fail asal terpadam. dan dalam kotak dialog Paste Special. nama. tahun dan bidang. Fakulti Kejuruteraan UKM .Panduan Umum  Langkah 3  Isi data pelajar. gunakan arahan menu Edit/Paste Special…. seperti nombor pendaftaran. • Sebaik-baiknya data ini diperolehi dari Sistem SMP atau Sistem SMPWEB bagi memastikan ia sama dengan senarai yang dikeluarkan oleh Bahagian Akademik untuk Peperiksaan Akhir Semester • Semasa operasi penyalinan data.

baris-baris kosong. • Blokkan baris kosong dan gunakan arahan menu Edit/Delete. gunakan arahan menu Edit/Delete Sheet… © 2007. • Untuk menghapuskan hamparan.Panduan Umum  Langkah 4  Padam item yang tidak diperlukan • Item-item ini termasuk. • Ini untuk memastikan data yang kemas dan saiz fail yang optimum. Fakulti Kejuruteraan UKM . soalan-soalan yang berlebihan dan hamparan-hamparan yang tidak digunakan. • Pemadaman item yang tidak diperlukan ini meliputi hamparan “Keseluruhan” dan semua hamparan lain.

• Pastikan jumlah (baris 1) setiap item penilaian ialah 100%. *Nota: Untuk penilaian domain kompetensi secara terus. Fakulti Kejuruteraan UKM . rujuk Tip Penggunaan © 2007.Panduan Umum  Langkah 5  Isi maklumat kemahiran kompetensi • Isikan peratusan sumbangan setiap domain kompetensi untuk setiap item penilaian dalam hamparan “Domain”.

Fakulti Kejuruteraan UKM .Panduan Umum  Langkah 6  Isi markah pelajar • Gunakan kemudahan Auto Filter Data/Form… atau arahan menu © 2007.

Fakulti Kejuruteraan UKM .Panduan Umum  Langkah 7  Periksa formula jumlah dalam semua hamparan markah. ia boleh ditukar kepada formula SUM(). SUMPRODUCT() dan AVERAGE() yang lebih mudah. • Pastikan formula tersebut merangkumi baris yang sama. • Kemudian gunakan arahan menu Edit/Paste Special… dengan opsyen Formula untuk menyalinkannya ke bawah. • Jika formula jumlah yang diberikan tidak memenuhi keperluan kursus. © 2007.

Panduan Umum  Langkah 8  Isi maklumat agihan markah • Ini perlu dilakukan dalam hamparan “Keseluruhan” dan hamparan-hamparan markah sekiranya perlu. Fakulti Kejuruteraan UKM . • Pastikan jumlah agihan adalah 100%. © 2007.

*Ubah julat paksi jika nilai histogram melebihi nilai maksimum paksi graf *Gunakan arahan menu Tools/Protection/ Protect Sheet…. jika perlu © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .Panduan Umum  Langkah 9  Laraskan taburan gred • Ini dilakukan menggunakan jadual gred dan graf taburan gred dalam hamparan “Statistik” dan hamparan “Taburan.

© 2007. pastikan formula tersebut hanya merangkumi baris yang sama sahaja walaupun ia merujuk kepada hamparan yang lain. salinkannya dalam fail lain dan gunakan arahan menu Data/Sort… dalam fail tersebut.  Berhati-hati apabila mengubah suai formula • Jika anda perlu mengubah apa-apa formula.Panduan Umum  Langkah mengelakkan kesilapan Sila ambil perhatian kepada perkara berikut:  Jangan gunakan arahan menu Data/Sort… • Jika anda perlu menyusun semula data. Fakulti Kejuruteraan UKM .

Fakulti Kejuruteraan UKM .Penunjuk dan Jenis-jenis Input © 2007.

Warna-warna Sel  Dalam fail ini. setiap warna sel memberikan maksud tertentu: Label (boleh diubah mengikut kesesuaian) Input untuk butir-butir pelajar dalam hamparan "Keseluruhan" dan markah dalam hamparan-hamparan lain Input untuk nilai pemisah antara gred dalam hamparan "Statistik" dan agihan markah dalam hamparan-hamparan lain Formula yang dirujuk dari hamparan-hamparan lain (tidak boleh diubah) Formula yang mewakili jumlah (boleh diubah mengikut kesesuaian) Formula yang menunjukkan jumlah besar (tidak boleh diubah) Formula yang menunjukkan gred dan kedudukan pelajar © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

Warna Sel Boleh Ubah  Di samping warna-warna sel yang statik. Perkataan DK ditaip dalam ruang markah dalam hamparan tutoran. makmal atau projek (membawa maksud pelajar dikecualikan dari menghantar tutoran. Ini tidak dikira sifar sekiranya fungsi AVERAGE() atau formula asal digunakan dalam ruang jumlah. Ini tidak dikira sifar sekiranya fungsi AVERAGE() atau formula asal digunakan dalam ruang jumlah. Fakulti Kejuruteraan UKM X DK . terdapat juga warna sel yang berubah mengikut nilai: MC Perkataan MC ditaip (membawa maksud pelajar ada sijil sakit). Ini tidak dikira sifar sekiranya fungsi AVERAGE() atau formula asal digunakan dalam ruang jumlah. makmal atau projek). Tiada input atau input bernilai sifar (boleh digunakan untuk mengesan input yang tertinggal) © 2007. Perkataan X ditaip dalam ruang jumlah dalam hamparan peperiksaan atau "Keseluruhan" (membawa maksud pelajar ada tidak hadir peperiksaan).

D+. E © 2007. dikelaskan dalam kumpulan "L" dalam hamparan peperiksaan atau mendapat markah kurang 50 untuk hamparan tutoran. makmal atau projek. Fakulti Kejuruteraan UKM .untuk hamparan "Keseluruhan". lihat warna teks dalam sel sama ada biru atau merah: A Pelajar berkenaan mendapat A atau A.Warna Teks Boleh Ubah  Bagi mengesan pelajar bermarkah tinggi atau rendah. dikelaskan dalam kumpulan "H" dalam hamparan peperiksaan atau mendapat markah melebihi 90 untuk hamparan tutoran. makmal atau projek. Pelajar berkenaan mendapat C-. D atau E untuk hamparan "Keseluruhan".

Tips Penggunaan © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

Peringatan: Anda mesti mengingatinya bagi mengelakkan fail tersebut tidak dapat dibuka. Panduan penukaran kata laluan diberikan dalam muka surat seterusnya    © 2007. Anda dinasihatkan menukarnya memandangkan fail ini adalah suatu dokumen sulit. Fakulti Kejuruteraan UKM . kata laluan disetkan sebagai “fkej”.Kata Laluan dan Cara Menukarnya  Dalam fail templat asal.

Jika anda memasukkan juga kata laluan ke dalam kotak teks Password to modify. pilih File/Save As… Dalam kotak dialog Save As. masukkan kata laluan baru ke dalam kotak teks Password to open dan tekan OK. tetapi kandungannya tetap dipaparkan. Fakulti Kejuruteraan UKM . klik Tools di sebelah kananatas kotak itu dan pilih General Options… Dalam kotak dialog Save Options. © 2007. Anda diminta seterusnya mengesahkan kata laluan tersebut. ia boleh memelihara fail ini dari diedit.Kata Laluan dan Cara Menukarnya     Dari menu utama.

Ini bagi mengelakkan format asal dihapuskan dalam hamparan “Keseluruhan”. dan pilih opsyen values dalam kotak dialog Paste Special. Semasa memasukkan data ke dalam fail templat ini. gunakan menu Edit/Paste Special…. Fakulti Kejuruteraan UKM . © 2007. tahun dan bidang ke dalam hamparan “Keseluruhan” sahaja.Masukan Nama dan Butir-butir Pelajar    Dalam fail templat ini. anda hanya perlu memasukkan data-data pelajar seperti nombor pendaftaran. nama. Data ini boleh disalinkan dari fail MS Excel yang dihasilkan dari Sistem SMP atau disalinkan dari Sistem SMPWEB.

dan pilih opsyen Formula. Kemudian blokkan baris kosong antara baris terakhir dan maklumat jumlah.Penambahan Baris untuk Penambahan Pelajar    Bagi mengelakkan kesilapan formula tersalah rujuk. Ini perlu dijalankan sebelum operasi penyalinan data pelajar dilakukan bagi mengelakkan ruangan jumlahterpadam. blokkan baris-baris terakhir dalam hamparan “Keseluruhan” (bilangannya mengikut seperti yang dikehendaki) dan pilih menu Edit/Copy. © 2007. Langkah yang sama perlu dilakukan untuk hamparan-hamparan yang mengandungi markah dan kedatangan. dan pilih menu Insert/Copied Cells. baris perlu ditambah dalam hamparan-hamparan markah dahulu sebelum ditambah dalam hamparan “Keseluruhan”. Fakulti Kejuruteraan UKM . Selaraskan formula dalam hamparan “Keseluruhan” untuk barisbaris yang baru ditambah menggunakan arahan menu Edit/Paste Special…. Panduan penambahan baris adalah seperti berikut:     Dalam fail templat kosong.

Fakulti Kejuruteraan UKM .Penambahan Lajur untuk Penambahan Soalan   Langkah ini bertujuan untuk menambah bilangan soalan sekiranya bilangan yang disediakan tidak mencukupi. tanpa mengubah kedudukan kursor. blokkan lajur terakhir soalan. © 2007. pilih menu Insert/Copied Cells. Panduan penambahan lajur adalah seperti berikut:    Dalam hamparan-hamparan markah. dan pilih menu Edit/Copy. Ubah suai bahagian kepada lajur tersebut mengikut turutan yang betul. Kemudian. dan formula dalam ruangan jumlah masih merangkumi markah soalan yang ditambah.

Pengurangan Baris untuk Pengurangan Pelajar     Bagi mengelakkan kesilapan formula tersalah rujuk. baris perlu dihapuskan dahulu dalam hamparan “Keseluruhan” sebelum dihapuskan dalam hamparan-hamparan markah. Fakulti Kejuruteraan UKM . Ini boleh dijalankan untuk memastikan fail disediakan mengikut bilangan pelajar dan sebarang baris kosong dipadamkan. © 2007. blokkan baris-baris terakhir yang kosong dalam hamparan “Keseluruhan” dan pilih menu Edit/Delete. Dalam fail templat kosong. Seterusnya. langkah yang yang sama perlu dilakukan dalam hamparan-hamparan yang mengandungi markah dan kedatangan.

Pengurangan Lajur untuk Pengurangan Soalan   Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan bilangan soalan sekiranya bilangan yang disediakan berlebihan. blokkan lajur terakhir soalan yang tidak diperlukan. Fakulti Kejuruteraan UKM . © 2007. Dalam hamparan-hamparan markah. dan pilih menu Edit/Delete.

tekan butang Close. © 2007.Masukan Markah  Bagi mengelakkan kesilapan memasukkan markah. butang Find Prev atau butang Find Next. ada dua kaedah yang dicadangkan:   Melalui Auto Filter. Apabila selesai. carian dapat dilakukan dengan mengklik butang Criteria. seperti nombor pendaftaran pelajar dan tekan Enter. Fakulti Kejuruteraan UKM . Menggunakan carian dari menu Data/Form… Dalam kotak dialog. dengan menekan butang yang berada di sebelah kanan setiap kepala setiap hamparan markah. masukkan data yang ingin dicari.

Sampel H/L”. © 2007. Periksa sama ada kumpulan “L” sama bilangannya dengan kumpulan “H”. Jika tidak sama. masukkan “L” atau “H” secara manual dalam sel-sel yang sesuai.Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi   Kemudahan ini diadakan dalam hamparan “MCQ” (untuk soalan-soalan objektif). Fakulti Kejuruteraan UKM . hamparan “Mid-Sem” dan “ Akhir”. Untuk mengira indeks kesukaran dan indeks diskriminasi:   Masukkan bilangan sampel yang ingin diuji ke dalam ruang “Bil.

Penilaian Kemahiran Kompetensi Secara Terus  Berikut adalah kaedah pengubahsuaian supaya fail templat ini boleh digunakan untuk penilaian secara terus:  Pilih item penilaian yang ingin dijalankan penilaian terus dan masukkan kod domain kompetensi dalam ruangan soalan. sebagai contoh untuk hamparan Projek:  Dalam hamparan Domain. masukkan pemberat yang sepadan untuk item penilaian tersebut: © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

© 2007. dan pilih opsyen Formula). Fakulti Kejuruteraan UKM . domain yang terlibat ialah CS1. • Untuk contoh ini. CS4 dan CS8 dan dibaca dari hamparan Projek: Salinkan formula tersebut untuk keseluruhan lajur tersebut (gunakan Paste Special…. CS2.Penilaian Kemahiran Kompetensi Secara Terus Dalam hamparan Kompetensi. binakan formula dalam ruang domain kompetensi yang terlibat supaya markah penuhnya ialah 5 (mengikut skala rubrik 1-5 untuk setiap domain).

Fakulti Kejuruteraan UKM .Hasil Program & Domain Kompetensi © 2007.

Hasil Program Kod PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 Hasil Program Berkebolehan untuk mendapatkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan asas kejuruteraan Berkebolehan untuk berkomunikasi secara efektif bukan sahaja dengan para jurutera. Fakulti Kejuruteraan UKM . begitu juga sebagai seorang ahli kumpulan yang efektif © 2007. malahan juga dengan masyarakat bukan teknikal Mempunyai kemahiran teknikal yang mendalam dalam bidang kejuruteraan (mengikut program) Berkebolehan untuk mengenalpasti masalah kejuruteraan serta mendapatkan penyelesaian dengan menggunakan alat-alat moden kejuruteraan Berkebolehan untuk menggunakan pendekatan sistem dalam mereka bentuk infrastruktur kejuruteraan dan melakukan penilaian ekonomi Berkebolehan untuk berfungsi secara efektif secara individu dan di dalam kumpulan dengan kemampuan untuk menjadi ketua atau pengurus.

global. dasar-dasar awam. pentadbiran. dan mempunyai kapasiti untuk berbuat demikian serta kemahiran teknologi maklumat Berkebolehan merekabentuk dan menjalankan ujikaji. Fakulti Kejuruteraan UKM . perniagaan dan keusahawanan PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 © 2007. serta mampu menganalisis dan mengintepretasikan data Berkebolehan untuk berfungsi dalam kumpulan pelbagai disiplin Mempunyai pengetahuan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan kejuruteraan Memahami unsur-unsur pengurusan projek pembinaan. dan alam sekitar serta keperluan bagi pembangunan lestari Mempunyai jangkaan terhadap keperluan untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat. budaya.Hasil Program Kod PO7 Hasil Program Memahami tanggungjawab dan etika sebagai seorang jurutera professional dalam aspek sosial. pengurusan harta.

Domain Kompetensi Kod FK CS PS EA KS EP SR LS TS LL ICT CTPS IG ES MS MD SA CI ExD Domain Kompetensi Pengetahuan Asas Kemahiran Komunikasi Kemahiran Praktikal Kesedaran Alam Sekitar Kemahiran Spiritual Etika. Fakulti Kejuruteraan UKM PO Berkaitan PO1 PO2 PO3 PO7 PO7 PO7 PO7 PO6 PO6 PO8 PO8 PO4 PO7 PO12 PO12 PO10 PO5 PO11 PO9 . Moral & Profesionalisme Kemahiran Tanggungjawab Sosial Kemahiran Kepimpinan Kemahiran Kerja Berpasukan Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Kemahiran Berfikiran Kritikal dan Penyelesaian Masalah Pengantarabangsaan/Kemahiran Globalisasi Kemahiran Keusahawanan Kemahiran Pengurusan Kumpulan Pelbagai Disiplin Pendekatan Sistem Kesedaran Tentang Isu Semasa Reka Bentuk Uji Kaji © 2007.

Matriks Hasil ProgramDomain Kompetensi Domain Kompetensi Bilangan Subdomain PO1 x PO2 x PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 FK CS PS EA KS EP SR LS TS LL ICT CTPS IG ES MS MD SA CI ExD 2 8 7 5 5 5 6 8 7 9 8 8 6 6 6 3 2 2 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

Fakulti Kejuruteraan UKM .FK Pengetahuan Asas Kod Domain Kemahiran Kompetensi FK1 FK2 Berkebolehan untuk mendapatkan ilmu-ilmu asas kejuruteraan Kebolehan mengaplikasi ilmu asas untuk menyelesaikan masalah kejuruteraan © 2007.

tepat dan mantap secara konsisten © 2007. lancar dan bersesuaian secara konsisten Kebolehan membuat pembentangan dengan yakin dan berkesan menggunakan bantuan teknologi (bahasa. simbol dan visual) secara konsisten Kebolehan berunding ke arah mencapai keputusan dengan menghormati pandangan orang lain dan merangsang perbincangan Kebolehan berinteraksi dengan khalayak pelbagai budaya menggunakan laras bahasa yang sesuai. gerak tubuh dan hubungan mata) yang sangat berkesan secara konsisten Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar dan memberi maklum balas yang relevan dengan cepat secara konsisten Kebolehan menyampaikan idea secara lisan dengan sebutan jelas. lancar dan nada bersesuaian secara konsisten Kebolehan menyampaikan idea secara bertulis dengan jelas. tersusun.CS Kemahiran Komunikasi Kod CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 Domain Kemahiran Kompetensi Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan (penampilan fizikal. menghormati perbezaan budaya dan selesa berinteraksi secara konsisten Kebolehan membuat rumusan secara lisan dan bertulis dengan padat. tersusun. Fakulti Kejuruteraan UKM .

Aktiviti-aktiviti berkenaan menjadi amalan kebiasaan. Mengubah suai set kemahiran praktikal yang dipelajari utk menyelesaikan masalah lain. PS6 PS7 © 2007. makmal dan reka bentuk. penyeliaan dan demonstrasi (seperti dalam mereka bentuk dan ujian makmal) Melakukan latihan praktikal dengan yakin dan efisien seperti dalam pengaturcaraan. Mencipta kaedah. memandu dan membimbing. maju dengan yakin. Melakukan aktiviti praktikal secara spontan. kenal pasti. reka bentuk dan kerja lapangan Menjalankan aktiviti besar secara diskret dengan bimbingan. mencerap Bersedia dari segi pemikiran dan emosi untuk melakukan aktiviti kemahiran seperti melukis. Fakulti Kejuruteraan UKM . produk atau teknik baru seperti reka bentuk baru. bahan baru dan teknik baru. mengarah. boleh mengawal.PS Kemahiran Praktikal Kod PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 Domain Kemahiran Kompetensi Kebolehan menggunakan deria untuk melaksanakan gerakan berkaitan proses pembelajaran seperti memerhati.

menyokong dan mengekalkan proses keseimbangan alam sekitar. mengambil tanggungjawab. memperakukan. menunjukkan keinginan yang berterusan untuk mengekalkan persekitaran dan menggunakan pelbagai sumber untuk memperbaiki persekitaran Mengungkap nilai-nilai persekitaran (pemuliharaan. membantu. mengklasifikasikan. menyumbang. Cth: Menerima. bertingkahlaku sewajarnya. menyusun mengikut keutamaan dan membina teori tentang nilai-nilai persekitaran yang sesuai EA4 EA5 Menghayati alam sekitar dengan penyepaduan nilai-nilai persekitaran dengan sistem yang mampu mengawal tingkah laku individu. perlindungan) dan menyelesaikan konflik antara nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai lain yang bertentangan seperti menyesuaikan. perlestarian. mengambil bahagian secara sukarela dalam pemeliharaan alam sekitar. Fakulti Kejuruteraan UKM . menyayangi. mengatur semula. mendengar. menunjukkan kesetiaan. EA3 Menghargai persekitaran seperti menyesuaikan. mengkonsepsikan. memberi iltizam. mencari keseimbangan.EA Menghargai Alam Sekitar Kod EA1 EA2 Domain Kemahiran Kompetensi Kesedaran dan peka terhadap alam sekitar. mengambil berat. memberi perhatian. boleh memilih. menunjukkan keperihatinan. memerhati. menghayati bahan kitar semula. Tingkah laku yang ditunjukkan. menyelaraskan. bekerjasama. menyedari. © 2007. mematuhi. membentuk kumpulan. bertimbang rasa Bertindak balas terhadap keperluan keseimbangan persekitaran seperti menggunakan bahan-bahan kitar semula. kesedaran sivik.

Berkebolehan bercakap benar dan jujur dalam semua keadaan Berkebolehan menghormati pandangan orang lain (bertoleransi) Berkebolehan memberi respon secara positif. Berkebolehan menampilkan perwatakan yang baik (sopan.KS Kemahiran Spiritual Kod KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 Domain Kemahiran Kompetensi Berkebolehan memahami dan membina kesedaran kerohanian dalam diri sendiri. Fakulti Kejuruteraan UKM . tabah dan lain-lain). sabar. lemah lembut. © 2007.

Fakulti Kejuruteraan UKM . Berkebolehan mengurus masa dan menepati waktu. Moral & Profesionalisme Kod EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 Domain Kemahiran Kompetensi Berkebolehan menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.EP Etika. Berkebolehan menunjukkan kewibawaan profesionalisme kejuruteraan. © 2007. Berkebolehan menunaikan tanggungjawab dengan integriti dan amanah (tidak mengelat dalam sediakan kertas kerja) Berkebolehan memperbaiki diri berdasarkan teguran yang diterima.

SR Kemahiran Tanggungjawab Sosial Kod SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 Domain Kemahiran Kompetensi Kebolehan menunjukkan tanggungjawab pada diri. Fakulti Kejuruteraan UKM . keluarga dan orang lain Kebolehan menunjukkan pegangan teguh kepada ajaran agama Kebolehan menunjukkan keprihatinan terhadap masalah masyarakat dan alam sekitar Kebolehan menunjukkan semangat patriotik Kebolehan menunjukkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia Kebolehan menunjukkan toleransi terhadap kepelbagaian budaya © 2007.

Fakulti Kejuruteraan UKM .LS Kemahiran Kepimpinan Kod LS1 LS2 LS3 Domain Kemahiran Kompetensi Kebolehan menerima tanggungjawab Kebolehan mengambil kira pandangan berbeza individu lain Kebolehan merancang dan mengurus LS4 LS5 LS6 LS7 LS8 Kebolehan memberi arahan dan mengagihkan tugas Kebolehan membawa ahli kepada satu konsensus Kebolehan membuat keputusan tepat untuk kepentingan bersama Kebolehan mengenalpasti dan mengembangkan potensi ahli lain Kebolehan menyelesaikan satu tugasan multi dimensi © 2007.

Fakulti Kejuruteraan UKM . Kebolehan menghormati pandangan. berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka) Kebolehan untuk menjadi pemimpin dan pengikut. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.TS Kemahiran Kerja Berpasukan Kod TS1 Domain Kemahiran Kompetensi Kebolehan membina kerja berpasukan untuk mencapai objektif yang sama. (bina hubungan baik. Kebolehan menerima kepelbagaian yang wujud dalam kumpulan Kebolehan memberi sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan. pendirian dan kepercayaan orang lain. Berkebolehan membantu rakan-rakan lain secara proaktif TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 TS7 © 2007.

LL7 LL8 Berupaya membina struktur koheren dan terfokus Berupaya menggabungkan maklumat untuk membuat keputusan dan penyelesaian LL9 Berupaya menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi meningkatkan kefahaman © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .LL Kemahiran Pembelajaran Sepanjang Hayat Kod LL1 LL2 LL3 LL4 Domain Kemahiran Kompetensi Berupaya merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan Berupaya meneroka isu/masalah yang memerlukan penyelesaian secara kendiri Berupaya mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber Berupaya memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri LL5 LL6 Berupaya menentukan maklumat yang diperolehi mencukupi untuk menyokong kesimpulan Berupaya mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.

ICT Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi Kod ICT1 ICT2 ICT3 ICT4 ICT5 ICT6 Domain Kemahiran Kompetensi Kebolehan menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi Kebolehan mengamalkan persekitaran stesen kerja komputer secara efisien Kebolehan mengurus fail elektronik Kebolehan mengguna Internet dengan berkesan Kebolehan menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan penyelidikan elektronik Kebolehan menghasilkan dokumen menggunakan perisian pemproses kata ( seperti Microsoft Word). forms. Fakulti Kejuruteraan UKM ICT7 ICT8 . perisian hamparan (seperti Microsoft Excel). dan reports menggunakan perisian pangkalan data (seperti Microsoft Access) dan menghasilkan dokumen persembahan menggunakan perisian persembahan (seperti Microsoft Powerpoint) Kebolehan menghasilkan penerbitan menggunakan perisian penerbitan meja (Microsoft Publisher) Kebolehan mengamal teknologi maklumat secara sahih dan beretika © 2007. menghasilkan tables. queries.

CTPS2 CTPS3 Kebolehan menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan menyeluruh. CTPS4 CTPS5 Kebolehan mengenalpasti konteks serta skop isu/permasalahan yang dikaji dengan jelas. Kebolehan membezakan dengan jelas fakta dan pendapat. Kebolehan mengenalpasti kemungkinan-kemungkinan bias. Fakulti Kejuruteraan UKM . Kebolehan mempersembahkan refleksi keobjektifan keputusan yang dijana. © 2007. CTPS6 CTPS7 CTPS8 Kebolehan menjana keputusan dengan tepat Kebolehan menjelaskan implikasi keputusan yang dijana.CTPS Kemahiran Berfikiran Kritikal & Penyelesaian Masalah Kod CTPS1 Domain Kemahiran Kompetensi Kebolehan mengenalpasti dan mensintesiskan masalah dengan tepat.

Fakulti Kejuruteraan UKM .IG Pengantarabangsaan/ Kemahiran Globalisasi Kod IG1 IG2 IG3 Domain Kemahiran Kompetensi English proficiency (Oral) English proficiency (Writing) Adapt to a multicultural environment almost immediately (Adaptability) IG4 IG5 IG6 Ability with high degree of independence to seek new knowledge and skill with own initiative (Independence and initiative) Ability to express himself or herself fully and freely (Courage and confidence) Ability to analyze the stresses in life and chooses appropriate coping or management techniques (Ability to manage stress) © 2007.

Fakulti Kejuruteraan UKM .ES Kemahiran Keusahawanan Kod ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 Domain Kemahiran Kompetensi Ability to generate ideas/proposals/plans after having considered many options/alternatives Ability to propose completely new ideas and innovation Synthesis of relevant information (Ability to select and include all relevant information pertaining to a proposal) Ability to present a proposal/plan with arguments fully supported by reasons and facts Ability to demonstrate complete independence in managing resources and executing plans Ability to offer an excellent assessment of commercial returns to a proposal/plan © 2007.

MS Kemahiran Pengurusan Kod MS1 MS2 MS3 Domain Kemahiran Kompetensi Ability to systematically plan activities Ability to structure activities and tasks assigned Ability to transfer authority and responsibility to others MS4 MS5 MS6 Ability to ensure execution of tasks/performance consistent with plans/ targets/objectives Ability to collaborate things/others to enable effective performance of tasks/assignments Ability to present ideas/proposal/plan with forceful arguments fully supported by reasons and facts © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

MD Kumpulan Pelbagai Disiplin Kod MD1 MD2 MD3 Domain Kemahiran Kompetensi Berkebolehan melihat satu-satu projek dari berbagai-bagai disiplin Berkebolehan berbincang untuk melihat dan mengambil pandangan dari berbagai-bagai disiplin Berkebolehan mengintegrasikan berbagai disiplin dalam satu projek © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

SA Pendekatan Sistem Kod SA1 SA2 Domain Kemahiran Kompetensi Berkebolehan merekabentuk satu projek yang besar secara komponen dan kemudian mengintegrasikannya Berkebolehan melakukan penilaian ekonomi satu-satu projek © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

Fakulti Kejuruteraan UKM .CI Kesedaran Tentang Isu Semasa Kod CI1 CI2 Domain Kemahiran Kompetensi Menyedari isu-isu semasa yang berkaitan dengan kejuruteraan Berkebolehan mendapatkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan kejuruteraan © 2007.

ExD Reka Bentuk Uji Kaji Kod ExD1 ExD2 ExD3 Domain Kemahiran Kompetensi Berkebolehan mereka bentuk uji kaji berasaskan objektif kajian Berkebolehan mencerap dan mengumpul data Berkebolehan menganalisis data ExD4 ExD5 ExD6 Berkebolehan mempersembahkan data dalam bentuk grafik Berkebolehan menginterpritasikan data secara kritikal Berkebolehan membuat inferen seperti membuat kesimpulan dan menjelaskan perkara-perkara yang berlaku semasa uji kaji © 2007. Fakulti Kejuruteraan UKM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful