Unique me

Each one of us is apparently similar to many, But we all occupy a unique point in time and space , each has a unique quality, a unique potential for action; we can do something better than all the rest around; if we realize this, and try to carry out that, we serve the purpose of our life, our very own life . Cadascun de nosaltres és aparentment semblant a molts, però tots ocupen un únic punt en el temps i l'espai, cadascun té una qualitat única, un potencial únic per a l'acció, podem fer alguna cosa millor que tota la resta en tot, si ens adonem d'això, i tractar de dur a terme aquesta, que serveixen al propòsit de la nostra vida, la nostra pròpia vida
Rakesh Mohan Hallen

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful