RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA

USLOV STRATEŠKOG RAZVOJA
Obrazovanje prema potrebi privrede

* Svaka lokalna ekonomija i njen strateški razvoj zavisi od kvaliteta ljudskih resursa, koji predstavljaju primarni faktor razvoja (osnovna infrastrukturna pretpostavka rasta i razvoja zajednice). * Okruženje u kojem se odvija današnje privredno obrazovanje, pruža određene prednosti i izazove (koji se javljaju sa globalizacijom, otvorena konkurencija i informatičke tehnologije, koje su sve to i omogučile), ali i ograničava (demografskom strukturom stanovništva evropskih naroda - pa i srba, nasleđenom negativnom kadrovskom selekcijom, veoma rigidnim institucijama i zakonodavstvom, čime se koči napredak, reforme i evropske integracije).

GLOBALNI USLOVI
Fleksibilnost i otvorenost za reforme

* Sektor privatnih subjekata, predstavlja ,,reformski motor globalizacije,,. Ponašanje velikih kompanija u privatnom sektoru i javnih preduzeća i ustanova koje trebaju biti servis građana i privrede, mora biti fleksibilno i otvoreno za reformske promene (uslov konkurentnosti na tržištu).

REFORMA SISTEMA OBRAZOVANJA
Implikacije

* Brzina promena u potrebama za raznovrsnim veštinama i znanjima, uslovljava brzo zastarjevanje raznovrs veš znanja koje se stiče u redovnom sistemu obrazovanja, stič * Istovremeno, postoji kontraproduktivna tendencija usklađivanja redovnog školovanja, Istovremeno, postoji * Informacije su danas lako dostupne i akcenat na faktografiji u sistemskim procesima obrazovanja zastareva, * Sposobnosti učenja, analize i sinteze znanja, ključne su i sistem obrazovanja ih mora garantovati, uč ključ * Aktivno znanje stranih jezika (naročito engleskog) i informatička pismenost, temelj su ekonomije (naroč informatič znanja, koji se mora garantovati srednješkolskim obrazovanjem građana, srednješ građana, * Restrukturiranje preduzeća, prema globalnim tržišnim zahtevima, predstavlja veoma važan element preduzeć trž važ konkurentnosti privrede. Sistem obrazovanja mora podržati napore društvene zajednice, koja podnosi podrž druš zajednice, deo troškova u obrazovanju građana (prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika, koje su neminovne troš prilikom restrukturiranja privrede, moraju biti programski sufinancirane), sufinancirane), * Specifičnost tranizicijskih zajednica sa aspekta sistema obrazovanja je, da će strukturne promene Specifič biti mnogo brže i bolnije od onih u evropskim društvenim zajednicama, i biće neophodno, brzo putem brž druš bić neophodno, doškolovanja i prekvalifikacija, menjati strukturu postojećih znanja i veština radnosposobnih građana doš postojeć veš (zaposlenih - aktivnih i nezaposlenih - neaktivnih).

RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA
Ciljevi
* Sistem obrazovanja mora biti oslonac dugoročnog razvoja zajednice, a ne tekućih potreba privrede. dugoroč zajednice, tekuć privrede. Potrebno je dugoročno planirati, alternativne strateške pravce razvoja zajednice i privrede, i prilagođavati dugoroč strateš sisteme formalnog i doživotnog obrazovanja, prema lokalnim potrebama i globalnim trendovima, dož obrazovanja, trendovima, * Obzirom da je prosečna inteligencija i sposobnost, u posedu većine građana zajednica, kapacitet proseč sposobnost, već zajednica, korišćenja potencijala, predstavlja ključ razvoja zajednice i njene privrede. Nadareni građani, predstavljaju koriš potencijala, ključ privrede. građani, lokalni bonus. Zato sistem obrazovanja mora težiti, da prosečni građani razviju prirodne ili stečene veštine težiti, proseč razviju prirodne steč veš i znanja, čime bivaju motivisani da iskoriste, u potpunosti svoje potencijale, iskoriste, potencijale, * Sistem obrazovanja mora izgrađivati samoinicijativu, kreativnost, preduzimljivost, kritičnost i samoinicijativu, kreativnost, reduzimljivost, kritič komunikativnost pojedinaca i timski rad. Na taj način će, pripremiti pojedince za konkurenciju, uliti im veru nač u sebe i stvarati jedinke spremne za aktivizam demokratskog civilnog društva, demokratskog civilnog druš tva, * Sistem mora da omogući pojedincima koji su pogrešili u odabiru škole ili fakulteta, ili nisu zadovoljili omoguć pojedincima pogreš fakulteta, kriterijume profesije, da mogu nastaviti školovanje s minimalnim gubitkom vremena i sredstava. profesije, Za zajednicu je najskuplji pojedinac bez kvalifikacije, na kojeg su već utrošena znatna sredstva - usluga kvalifikacije, već utroš profesionalne orijentacije i informisanja, mora biti kvalitetna i svugde dostupna, informis anja, svugde dostupna, * Otvoren sistem obrazovanja razmatra, sve obrazovne potrebe, koje moraju biti predmet zajedničkog potrebe, zajednič razmatranja društvene zajednice (od dece, roditelja, učitelja, građanskih i stručnih udruženja, do institucija razmatranja druš tvene (od uč građanskih struč udruž vlasti), pri čemu je najvažnija sistemska veza sa privredom - direktan ili zajednički rad, preko socijalnih lasti), najvaž sistemska zajednič partnera, * Kako obrazovanje predstavlja javno dobro - mora biti dostupno svima jednako i trebalo bi najvećim najveć delom biti finansirano iz javnog budžeta zajednice, kao i druga infrastruktura zajednice (plan integralnih finans budž troškova, sistema redovnog obrazovanja i sistema prekvalifikacija i dokvalifikacija - sa mogućnostima roš prekvalifikacija moguć porasta dela troškova obrazovanja u proračunu, ali i kombinovanja različitih izvora finansiranja). porasta troš prorač unu, kombinovanja različ finans iranja)

ROSTOJEĆE STANJE
Propusti
* Obrazovne ustanove sistema ne podstiču dovoljno razvoj, pre bi se reklo da uništavaju prirodnu znatiželju, podstič uniš znatiž kreativnost i samoinicijativnost dece i omladine. Razlozi su: preveliki razredi, neadekvatna savremena obučenost preveliki obuč učitelja, nastavnika i profesora (autoritaran odnos prema učenicima i studentima, potpora sistema vrijednosti, uč koja zahteva poslušnost, urednost, uljudnost, poštivanje starijeg - kvalitativnost, koja omogućava profesionalnom posluš poš omoguć personalu jednostavnije prenošenje, osnovnog i posebnog obrazovanja, znanja i veština, ali bez podsticanja š š preno ve individualnosti, ispitivanja postojećeg, glasnog razmišljanja i diskusije). postojeć razmiš * Veza između obrazovnog sistema i privrede je veoma slaba. Nema percepcije, da je glavni strateški faktor slaba. strateš razvoja pojedinac (ili grupa) kao vrednost kapitala (HR - human resource). Sve što je u vezi sa privredom smatra se na neki način sveto, dok se znanje predstavlja kao lukavost (ne postoji mudrost). Ne shvata se nač mudrost). da čovek u koga društvo ulaže, mora opravdati tu investiciju u intergeneracijskoj razmeni vrednosti, š ž dru ula vrednosti, * Negativna selekcija kadrova u obrazovanju, teško je oštetila sposobnost podizanja kvaliteta školovanja, a nedostatak teš oš kvaliteta kolovanja, konkurencije i kvalitativnost, kao i relativne plate, doveli su do zamrzavanja postojećeg nekvalitetnog kadra, iako se postojeć žrtve iskazuju generacijama i pokoljenjima. pokoljenjima. * Nastavni programi su pretrpani, metodički neprilagođeni i glorifikuju kvantitet činjenica. Potpuno je zanemaren metodič injenica najvažniji značaj pedagoškog pristupa - razvijanje moći rasuđivanja i sinteze znanja, ž č pedagoš ć najva zna mo znanja, * Programi obrazovanja su nefleksibilni i ne prilagođavaju se lokalnim, regionalnim i nacionalnim potrebama i tržištima. lokalnim, trž Analize pokazuju da pojedini programi, iz godine u godinu, proizvode kadrove ,,za berzu rada,,. To je često najveći proizvode najveć podsticaj emigraciji iz zaostalih područja (u kojima je bio prisutan monoprivredni sistem - ,,jedno preduzeće i jedna škola,, područ ,,jedno preduzeć kola,, nakon lošeg poslovanja fabrike, škola idalje stvara isti kadar). loš fabrike, * Obrazovni sistem je izuzetno rigidan i ekstenzivan. Što je viši nivo obrazovanja, veći broj pojedinaca ispada iz sistema. viš već Nakon isključenja, vrlo teško i gotovo nikako se, pojedinci ne mogu uključiti na nekom nižem ili paralelnom nivou isključ teš uključ niž obrazovanja. Ovakvo neracionalno i skupo ponašanje, kasnije se plaća nezaposlenošću i napuštanjem društevene ponaš plać nezaposlenoš napuš druš zajednice od strane građana. građana. * Sistem obrazovanja odraslih, gotovo da i ne postoji - sveden je na pružanje znanja, koja su više u području hobija, pruž viš područ nego u funkciji promene strukture i kvaliteta, postojećih znanja i veština. Istovremeno se urušavanjem velikih preduzeća, postojeć veš uruš preduzeć uništava mnoštvo kvalitetnih obrazovnih jedinica za rad na radnim mestima, bez nikakve pojave alternative poslovanja. uniš mnoš radni mestima,

MOGUĆE PROMENE
Reformska načela

Promene se moraju uvoditi prema načelima: * Upotrebe internih potencijala, * Povećanja efikasnosti institucija, * Pozitivne selekcije kadrova sposobnih za promene, * Strogog kvalitativnog pristupa pri odabiru reformskih kadrova.

Pojedine promene se mogu ostvariti kratkoročno, dok je za neke potrebno vreme. Ključno je razumevanje reforme, predstavlja mogućnost izbora najkvalitetnijih ljudskih resursa (omogućavanje sprovođenja promena - institucionalna reformska podrška).

AKTIVNOSTI
Mere

* Kratkoročne mere * Srednjoročne mere, i * Dugoročne mere.

AKTIVNOSTI
Kratkoročne mere
* Aktiviranje unutrašnjih potencijala unutraš Kao u svakom sistemu, a naročito u sistemu gdje je brojnost nastavnog kadra velika, postoje osobe koje su spremne naroč osobe i sposobne za promene u obrazovanju, samo im je potrebno dati priliku, da se uključe u proces reforme obrazovnog priliku, uključ sistema. Bilo bi dobro, da predlozi koji se odnose na reformu obrazovanja, posluže kao podsticaj za široku javnu raspravu obrazovanja, posluž koja će sastavno uključivati - nastavni kadar i njihova udruženja, roditelje i njihovu djecu, lokalnu samoupravu, socijalne č ž uklju udru partnere i institucije na tržištu rada - sve zainteresovane institucije zajednice. trž * Identifikacija unutarnjih potencijala, otvaranje prema lokalnoj zajednici i povezivanje sa predstavnicima stranih obrazovnih lokalnoj institucija i udruženja udruž Široka javna rasprava bi trebala da omogući identifikaciju najkvalitetnijih kadrova u okruženju obrazovnog sistema. omoguć okruž Njihov reformski doprinos, primenio bi se u okviru lokalne zajednice, ali i uz pomoć domaćih i stranih stručnjaka i zajednice, pomoć domać struč investitora. Neophodno je otvoriti i reformisati sistem obrazovanja, prema potrebama i trendovima, kao i lokalno globalnih obrazovanja, inicijativa u zajednicama - osposobiti lokalne resurse za partnerske projekte. Dosadašnja saradnja opterećivana je Dosadaš optereć nepoverenjem i zatvorenošću sistema obrazovanja, čime smo izgubili dragocene prilike za unapređenje našeg obrazovnog zatvorenoš naš sistema. Potrebno je formirati, više radnih grupa - prema relanim potrebama zajednice: , viš formirati - Za pojedine segmente obrazovnog sistema: srednje strukovno školstvo prema grupama srodnih zanimanja, gimnazije, više poslovne škole i fakultete prema glavnim smerovima (ova stručna grupa treba razmatrati nastavne planove i viš struč programe, organizaciju, finansiranje, međusobno povezivanje i sve druge aspekte obrazovanja. Učesnici: nastavni kadar, finansiranje, obrazovanja. Uč predstavnici privrede i sindikata, moraju predviditi partnerske oblike saradnje sa domaćim i stranim stručnjacima i domać struč investitorima). - Grupa u kojoj su prisutni predstavnici roditelja i institucija lokalne zajednice, kao i svih ostalih zainteresovanih aktera interesno povezanih sa obrazovanjem u zajednici. - Između aktivnih i sposobnih reformskih kadrova, potrebno je odabrati rukovodeće kadrove i postaviti ih na mesta kadrova, rukovodeć koordinatora reformskih proseca u sistemu obrazovanju, pri čemu je neophodno definisanje razvojnih partneskih ciljeva i dinamike njihove ralizacije - razvojnih logičkih okvira reformskih procesa u sistemu obrazovanja. logič

AKTIVNOSTI
Srednjoročne mere

* Osnovanje institucija za doživotno obrazovanje, koje će pripremati savremene programe politike obrazovanja i partnerske saradnje sa stranim razvojnim institucijama i investitorima. * Omogućiti monitoring, evaluaciju i superviziju, implementacije reformskih procesa - kvalitativnost nastave i nastavnika, ali i relavantnosti razvojnih privrednih programa i projekata. * Definisati sistem odlučivanja i praćenja kvaliteta i relevantnosti obrazovnih reformskih procesa, uz učešće nastavnika, socijalnih partnera, institucija na tržištu rada i zainteresovanih institucija na nekoliko nivoa: lokalna zajednica, region i država.

AKTIVNOSTI
Dugoročne mere
* Permanentno informisanje, reorganizacija obrazovnih institucija i krovnih institucija sistema obrazovanja, * Partnerstvo postojećih domaćih institucija obrazovanja sa evropskim inicijativama i programima doživotnog obrazovanja - primena globalnih standarda, u cilju sticanja savremenih vrednosti obrazovanja ljudskih resursa i razvoja konkurentskih prednosti unutar društvenih zajednica. * Globalni cilj reforme sistema obrazovanja, predstvalja uvođenje koncepta doživotnog obrazovanja u praksi, u kojima Centri za obrazovanje, imaju realne razvojne ponude (za praktične veštine, stručno i visokostručno znanje), radno aktivnom stanovništvu zajednice - pojedinačne i grupne ponude, bez obzira na doba života, profesionalni i društveni status, kao i model finansiranja.

OGRANIČAVAJUĆI FAKTORI
Vizija i finansijska sredstva

* Vizija budućeg sistema obrazovanja, predstavlja proizvod sistema kojeg treba reformisati, pri čemu su najveći ograničavajući faktori - znanja, vizije i kapacitet ljudskih resursa u postojećem sistemu obrazovanja. * Nedostatak finansijskih sredstva za obrazovanje i tehnička opremljenost (finansijska sredstva se najvećim delom troše na plate nastavnog kadra, koji iako je malo plaćen, ne opravdava ni postojeće troškove). Potrebno je promeniti, relativno veliki broj nastavnog osoblja, pri čemu se mora pristupiti planski i podsticanjem pozitivne selekcije u okviru postojećeg kadra.

ZAKONODAVNI OKVIR
Redefinicija prema reformskim ciljevima

* Neophodno je redefinirati zakonodavni okvir, prema navedenim ciljevima, ali tek nakon što se strategija reforme sistema obrazovanja sagleda u celosti i nakon primene kratkoročnih aktivnosti.

FINANSIRANJE
Decentralizacija i menadžerski pristup
* Finansijska decentralizacija - osnovne škole na lokalni nivo, osim u nerazvijenim područjima, gde se nemoguće pružiti adekvatan kvalitet nastave i tehničku opremljenost procesa obrazovanja, * Zahtevati i omogućiti menadžerski pristup upravljanja u školama s većim ingerencijama i mnogo višim stupnjem samostalnosti, ali i finansijske i drugih proceduralnih odgovornosti (danas se globalno, na nivou srednješkolskih centara, razvijaju odseci za međunarodnu saradnju, u kojima nastavni kadar obavlja poslove konsultanta, čime doprinosi jaćanju finansijske moći i afirmaciji poslovanja svog školskog centra). * Izboriti finansiranje iz više izvora, što je jedino moguće, ako se pružaju obrazovne usluge u komercijalnom formatu.

INSTITUCIJE
Neracionalnost i savremenost

* U potpunosti je neracionalno sistem obrazovanja - neprirodno u institucionalnom smislu, deliti između pojedinih ministarstava države. Jedna institucija, dovoljna je i neophodna, da sagledava ceo sistem. * Oseća se veliki nedostatak savremenih institucija znanja i veština, koje bi istraživale potrebe i analizirale sve aspekte funkcionisanja sistema obrazovanja u zemlji i inostranstvu - potrebno je razviti takve institucije i negovati njihov kadar.

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija). Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF). Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.