~.~. 6.01 ,6.

(Uj,

J-A' "N-'-:U! A' '. :R",'Y"'::':'

.' ~ ~ " ' ' '. : --- '.! . ,.'

. " ' ", __ .". ...

0i01

21_, ······,·---·-0,··_····-

:.... . ':'

, .

. ". " .. ".. "

~.e!I.

6~,46 '~,49

"~'.,s.

1'6, 'Ii.SO'

2,4j, ''"SOl

~~, f>,~1 4.ao ... 6;;OIl~

SUN~

•-:0'"

, . - I '.

"._ .-.

'~~ Glal 7,.30-91.,oo~

[liON

.·.·~Dnti

,~~, ,~u ,3.00 ... 4 .. 30i:t

3- 0··.

. -

2

.

-

,~ - _,O('"~;;, ,.". '8'" ,~m.

Iit;liC'w'W ..... -._ .""III,MI

~".: a l-o..~ 5-4-' "

. I .', I ....

• ~. . . '. "I! , ... . :'. . • I.

0,,(' ~ II; ~,~ - - ,,, .. 11.0" .

'N!l-r,..Ir'!!l~~Ii:l! oC l~ 'Ii~,' ",

'31-····'

: I

t~~d"CI,.,a,~s.'ll.1. ~~ ,~;,1.0-.25 ~.i~.;S.,53~ 1,'6.25 a.~.8.18~ 9.5'7

Giol!:J:neul

,~~(11' ~;1 .. 55

~ - --

;5.:("0 ,~,.:2,,33

~tClD.:12. SSu 2.33

~ I

11

I

I

!,fj"l,~_,jiii('ki($l' .:::;: S. ~.c:, ; ~~ .. ~~._ .• V!.: 1IJ1~=g

:t»~ ~i~,. ~~~~.46 4 .~ . .'i!i.7 +.45

12-' '- "'''0'-1'-.'' "".

: ..", ,..,... - .

: " "'j.

, • J •

I; .. ' ,.,_., ,'. ".'

. .

1 _ - '. __ ' .

'13

~,~:5nel ,~.~.;iC~l, i3,,', '~_ __ _ _ _ .v.v. .

;::L~,.8.48~, '][0.31.

..

2-

,

,

!j"io '.:5...~ rr',tfoc.. ,m 2~' ... ",

-;~;,.,;~~5;~'~

~'"&,.;} +.3.-60 '!t08,

I1JdJ- -'

-

1 ,I •

. '

[)a~O

",<,... '1 ~'B_ ~ nnK ... ~u ~._;J!U ~IIIJ'U!~

"FRI'

21

:J,O,~, ~' • .11~~U ': u~. '~~~)'~4~ ~_' ,~"5,, ll,03u112,,:l4

"2'

. ".: .

. ,".

~~ au 9~OOl".'10.30.

,SAT

'T'EL,UGiU CAtENDAR 2011

AndhraSpider .. com

aeJ

,

" .--

6

,

g,'~""'" .... GJ'LJ' .

.... , -

FEBRUARY' . ,

gDQ~

iJ!""!LlD:""'rr.:""P.::Ji ~'-l/. oi"'> ~·-N'\;#.oJ-~ '~N~

~~ @~itboe~ ai4tbe:n §',t}~o~' ~-~--1!'11111

'SiIi',,",- ~ W:;'.._ <L .. ..tt-5~

f~UOJ~~ li;)JJirwJ@JJ to

~~, ~~·~~o'

@:~~(6e\.

i"!l-A~'[("," "':(.. '';1"'" ,00,-" , , ww~ ...... ~.JL~ - '.'

~a~, 'i.iI:.l0~!06 .: A!{S C'i!~i.il

'"" ;S".~.9,.4'1l~ 'U.09

___ --BII!III'I- ....

• :0

,

, -

-

.... . ...

.. - r-

~

&,-- ,., 3' '-0" '9 0(1'1.- '-

, :_"I -...,. . '_'

- _II ~-', _- "'i'>_' _,'

_'Ii("tl';,h ;,.c,,,, '2' Ag,

WiiI!;.IV ~ .. I!U,

'~~~'., :c-~11.21 ,~ .•• , J!,7'~ 9.1,4,

:~~, ~Ii, 3,~OO",,4;30~

22

' ",- ,,',,-. ,.-,"

, ,

," "

Qol3Jl1eu :~..._~,0J'f"\~ ~~d"' "

~~ Q

'1

mCiI"

-, ,iii

~,

...:;, .. 1-'" n,R '1 3-'~K .. ~II ' £"uu·_ .. :, U~

1

:Lrtr~1 '~'.16.'211 '~~ A.'.511

~ .. ~,.3.33o !to'6

21"

. __ "I

. ( , ,

!

,

- -

~~~O\(J '~~~f~O '~al~o@o

5 .. d~ ~.'9.[OO I

i

,.....",...;<,r.,.,,., ,

~~

"ill;, , ,0 OCR 'iIA 'lIi,fNlMioo .u 7,., - tr"" Ji.UI.,~U~

cr--.~1:t36

2.1 ~O~~~ 28 ,~~,~1o~1

·~I -

AndhraSpider .. com

:Ii'! -''''~ ,<~,,_ !F.i. ~ '~'"'"'"",.,.~ :i'<', .. ~'!L{,.._,~ '!L{ "(~ 'Io,(,..~, ~ ~~'" .;,,(

, 1Io.I,~;~, QliI' ... ~~,' u' .. ~~;p.u..;~.~~\ ,~I .. ,.;.':;"lIt;i:'lt '-:-_-0. .:-..i"" 'ii ~~O;~~O ~, .. '

.. ,. . I!' - 'I.;'I!' , iM;' .. ..., r. . ":r:i' '. .• . -' ..... - '-!' --

,~,,~-, ~.~,

1li .. :24~ 6.26

'6.18 6\,:28

0iJtl·· .... '. O· " '.

"'-',' .... -. ~'-"'. - .

<-'~ .' "i)

MAR'CH

1,6 :2:4!

-====-

6.:22 16.2it

IBI:II

~I ~Ii 4.,30-.!6..00~

SUIN

~iiiJ--~ I' rua' ... '

- - - _. -

~

;i. . I!J ':11,0' _.Jo ""0;1'(', .. 'Rill i.,;;;, :7~U W

_""~"'~IiP!i; ~.~~~

,:O,~II 12~OO-1,30~

~I Zlli 1,.]O' ... ,3,.OOS;)

FRI

';0"'" "

"- .

L

---

~o. alII 9~OO\ .. lO.30il)

S-A·'-'·"T

..

....

, .

e~,;r:~;:rt{Jo

...-: ..-A

~,,~.,;;;,~

~'.:aJ6.2IO iSOl<Yltj~O ,ro~~~&

13 ~ej ~ '~,d:b6J (1 iJ.l5 ~~~i5o~o

21

,es'~ ,&JI,A.21-·

_ ,g__ _ _ __ ~V __

~"''n:i.:ilrr. J"ftI,"!i! 10 no

~ -'1i~'!!'~' V-'::1i,.Iiii~··\1-

,~.@, 1 t,,22'~1 lJ}D

3'

. .' .

1- -- j

I , _ '

i '16, ~~~I !)~t$~'

1'][.8 ~~t5~~o I~,~,,~_g ;5.).2,20 ~~g~

!IIi..h

19 ~(; ~o~11

;btJ~~ 2.0 :S~~S~

2 2: ~~~4frJ,~&O I

r ;jilJ

23 1U~~~lj I

30 ~~ero, !J~f:S' 31, ~~a-~,~,.i!oo

~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~==~

,rij,~~ ~~ll,G1 ~t$' ~,4i08

. ;t5':~~'.SEl'~ S;,,3l

i)'~1' ,diJI.1,.r38, d;~ii ~.Q,,6J)4, :S,,~,.8.3a~ 1.0.1.5

11+

~tKi~ '-.::' ... 1: _ trIi,.

wJ~ l'(Ii ~~ .. ,~u.~,

'i( lot.h'.""" ~'i~ ~'u~~¢ ,~.:1

'0;( '!i(,,. -1 I~ ~- 3 AO'

.jiIIlii~ii '1i~1;J~ ," .~" .

22··'····

.,:' :'1

.........

. I ._1

" ~ ~",J-., 'II7tIo nll'l" WIlij.1i~ A,~,~u..iI"~

. ~~,~,.,41O-

"'( - .;1"1' "'i!.iI!;;i;~12' ~I!'I!' (WI ~,I~· ... iii' ,I.. . i,.lltJ .~~'.: .",. i.:;1;""

.a:e~ ,~',5.13 ,~,,3 '~~4,.1,9

w

;~,.~~lO.14~1l,49

1

23

.

,

----, .'

~'~'i (p~9,.37 L';S;ne ~',,'9.IOl4 ,;:s.~" 1~23~ 3.,017'

~~tj;$ ~ Jl42 ~'~:.t ;;;b,.2.50 ;S.,~".3,i02~ ,~L33

I,'· .

", ,

: . . ".

".

. .

2

,

I

. .' i . ~1 .. 'l.On,54 .

,~ l~. 'j::::i::, .

~J='I3, v!!!!~~

'" .' ... ~d.;

25-·.··

, - ,

-- .

!Of' ":00::,»,,,",",_.' ~'.,1.'1l5

.. ,<!iJi.49~ 8,35

~.~. ;1" - - so. ~ t:!I·.']]..7' --~- ---

,~ -:;. 1 i!ll~~';" C",.-"o.,r.

~,~ti .. '1.4,,20 9,.16

~~ 1217

.' ,~,-'. '" ".'

M

~.- & li-n 4-= ~9) -~ ... v,. oj'

:5',"~,5.25~ 6.54

~"'~. ~~.a. ~""1;1.!!:it., ~.,~.

6.2,9 l' 6~OO 6~32:

6.31 24! S,.5!5i 'fi34!

=====-===

:;!".Dp;:~'n' :iIP'li UJ- 1atJ. ILU

'M'IO""·,"':'"N':':,,::,

- ' "I , " _ "

,.

" ,

...

",~ .. ~",,,,,,,

!giiII~

..;a.'11 ~' ~:Ai _jO ,n,ft'~,,,, R J .. ",~-:::r,.luuOii!W

l'

,

26""'"

'; :,.:"

, I

,

, , '

,

", ....

~~, ~{I 3\o~nll' ... 4,~

:s:~! C".l2.37

~

ilOf'o,(' - '"" ..a:. 1]' '"=Ii,fIi,

~!iiI!II;;.-Id1~' i~i ,ii~~

,"< "1"~ j!, i!' 16 .... ~ i::, '.;i: 0. I~!!;~!!,;;;} !'~ . ,.'¥.'~,!!~7

~''''~iJiF''ij ~.~

~;~ '1'1 '1""0' 01...;1 ,";I!'i~

~ ,_Li . .:. . .:. "ii~!ILJ~

21'

, ,

, "

,

, ,

_:_','

'W:"'''E'D''

'. '.' .

,. . .'

.. - .

. . . .

". J.

i~,n, ..... ~~, :m 1":"!I! rno!ii: vw~ '!ooi'~~ :,,,,JY'Vi,

, "-<d.-1, ~ '8' '2-'1!:

. :~.~ J:i' ':> ',. :.'I!".~~

" ' "~': ';:5' ,', ',"

• . :, I' ~ . I .

" ,'" , •• ..6.,33,

2

~;e~! tTt.:2.34

~~ ~il'1,I06 t5!.~ .. 2 .. S'Q,4,.28

21""

,

, ,

,

J

: '

-,: :,:

_;;;(!ao,,~ _'ij O"'ii 'WfitJW [~·-·riI~iU.,'

15'

,

, --

'. . : . .

, '0.( .. ,"" .... ,,~ ~.~I!!I~U

"O''''iiIiI'IIJMW'', 6 .. &22,

'iI~~3,,,2t~, 5~'1.'

2

,

,

~~~~,,.~.~

diil~1 '9,.oo .. "t,n,;30~1

SIA,"":'",T',

.: .. ' .

l,tJ~~:e' ~'" -)' ~oI!iI'

~ j." '. '." W~ '~I~" "'liiJO

')i., ~~'(i.( ,~, ~ '0'" uuu 1~!I!.i:J!'iI- #

-',~ , -,

:s~~" 1,2.5t'~ 1.,25,

~~5'''' ,," .. ~-',;",-'" '~S

,A 'Ii:'nI ~ '8'" c'Oi!:,.ti iI;:;;I:~";" .. ',:_' -""I,~ ...

~' "< ,)i., ,£ ,~,'!iI 'i .. o;.,II~~'i IgI\.,.il;.~

SUI IN I

: I ", .1

",-. ", .' _: " .1

~

~,

IlU

!M/IO:'- -

I .. ' I '

'~ ~III 3\'·OO\ooo4 .. 30~,

,

TU;EI-

'- -'. 'Cj""-' -".

.... / ,I

eD,l/

• ,~

~:... '1- ,iii, O-,n 1 3- o,·,~ ...

IiIroIJI! ~.. V""", ,.-'.' . w

'FRI

~':~ ~IU

. .A.. n. ilfillilil 1- n3- ·O·g ... QII:;iI'· .. uv'- ,u..' ··w·

S.AT

2

.

-

;t)i~~~;:»~i 1.~:t4' ¥J!- tJ',a"S·.,28 ;:S~~'.,4·+.3'~Hi . .i 9

, ,

IP'J.A..;;,o;(.. ~. 1 .All AI "e.

Iilli!l!W~ '~I!I ~-:t.~ ..

lji -"

~.'"," ts tiD 10.' 40 ···'''''2' 15'

_-I!I'. [!II _ • _-'!I . Q,rI. ~ ...

!"6'" ",'

.-. . :

-, ," '-', .

, '

~ ,

,

. .

~G!I;!~) ~'m2.'110 !';i;'II'''''ft,.'. a.,6.38,

. '~+.12,.24c,:1,2,Q.

_"'o:"~ 1!':i.O< ... 2-' '0' "ii,

[W~-U !~II. '!II! . ~

to· 'KI'c" 8- '19"

-- -,~, - : '- - ' .. , ,

Z+.~+.3.,.8c5~25

M,A:V

~o..:s~ ;b,,1,.2S,

(5. - "

,.- .. ~"", '.'

~ ':'~7.,33

;S,.~,,-_ ~25c9 .. 00

.g·.li

'1 '

. ' '

~~ ~"1"'!1i'21' "~-li LIi·_·:

!iii! '"<'''' ~"- .~. - '!IS' ;;~~jNY iI;;f). 7 ~~ . ,

;S- ~'" 3- O' 5 - 4 3-'9'

I ,,_.' , I' " ,'[

". -., .. 1,1. ,-.'~ .• , ",

eof .<li.9"0,5, ~ •. i.i. a-,SLSl

~ ,~,,:;;i.;.;, , ..... :3i: ,;Ii :~:Iri! v~~ ... ~""..v.,~':1~~

. '"<..!i... II::' oj' A· .. ._;ll, .,;I;,!:!, · ..... ~,.~.I1,tf:I~'r9h~'

(

I""rrjrtJ"(,~ _, 11 -11 11:7"

w~i'O ;~'l~4i'

Oi('A., ~ 10' ,'!".I'~~,t: 'fro ~,""

N~RI~.:'J1:i . J. '''IF. Uil/.1!I'

~\,i),d~~ ,~1,3.09' ,~~~~ ~~6.i05 as .. C!i.:l'1. .. 3l~-1.,04,

1

~a~ ;» . .1,,3:' ,i)'"S.,23

2- '3"'-'"

I "

!

- - - .' .,_:

·3'-:-"

'. .

. .

~'~·-1- ..... 1iiiII~

~II··~.UO

• - .;_ j I ... ,

n~ ~",',.0'

is,.IJi' .. t.l.2301J)S;

2-

.

I

'~'~:Do, ~ 1"!i1-5-7

-~-,J--' _"_.II!I ~-'!I' .

~zj~ .. !, 'C-,.8.43,

~ ~ -

;s. 4 - _ .

.. _.

• ;~'~' ~32~

,~j~i:\~, ,"<'~ 'i 1 ~ ~~ ~lililti.,··f3

,;;~~ iJ'II' • .10.4.6 ~ o;;f )!!", ,6 '16'

"iiI: .. Ii!>,Il~~ •... I" .'

216";;""

.

I : '

----- ", .-

~TD ",iii, ,~ l' 0- iIlii

'~I ~. ir.!V'''-i. ',i' - '7

'0;( J!!", 6 O···~·· .,' e'O

,NI!:R,!!. I.":!!I ... 'ufJ _. I!W! ....

'k"r.m - ,.J!'w~' ,Ct.7.S9

15:sa ~e

. - ~ - - 'I!II!U'~...;&I

.:s ;p" . 6 2-';4-" :8 .,-'''0-''

," ~ -, . , i ,. I

-e - .. -e --fl' .~ .. _.~ ....

AndhraSpider .. com

- .:0 - ..

.

. ..." ..

J'UNE

~.(!ii. ,6~":;'

~"e. ~. !ti)'.;

• 5.,4;2 6,52:

5.(4 6.5"

S-'U·N·'

• .. I

- ._. .

~~o ~ a. 1.2.lll '!on~'~~. '~".~ ars "-~~r.J'!-~ ~.~. __ ;;;;J

,iS~C'D~11~04~']:2~3,1

i:s~lal ~ 1-']' "8,'

__ ~._ _!ll !!'~'"

'~~ .... ~. C tv' 2'~ . l'S-'

., '0 _', _ . ,.

- ~ .z.;~;., :26 '

'~.·1

~1iI1 ,'.30 .. 6iil)D~ 2:

3

-MM~'iI lUalOU

..

~' ~n ,3JlO\ .. 4.;3;Q:~·

'1,.

, I

01

,

~,~~ .. '_I!"lnn ~~ Wi:i,lIi¥1'

~~ ~\,'1l!,14

, '"<. 8-' tliC:~ iIl!Ii !!IiJc:'

N .• tJ',. •. ~iU'7.~~,

6

;

.

THU

;j),,," +-,~~:!!!'1;""~ 1- "II! 2>6

1IJ!i!i!i!I~~~'~~~ ~.=-! .~~

~~ ,C",,']UJO

...". :P'ft 10, ~'Ii:: I!i .... _]- -1- iiiIi 8' , iIi!Ill!~ ..... ,=,·~rkJaJ.-¥ ..... , .. u" ','

1:

,

11

,~Qc:Dl CI'~2,.13 ...•. ~,.3:'.OS

.' ...• ,1,t..3~'1..1.1.

''i;('Ij;('!''i. .. "0(' ... 2 i!!i,".Ij;

~~~~ ~'Wl':iI~'

6 ~~ '"' )l;" li; "1]-

. - -!1~' ~;, 7 .. ;';'

. ~- -- - - -

. '," : ..•. _", 1'- ••.. "'1

,~ •.... - ~S. 2.lJe 6.4l9

..:1m

.~,

,dill 9.00"" lD\.~LJ~

I .x.~~ .. ~~iI'.~:i!!!. ~--~ ~-_~_~;II

U· :~' ';b--:' 3'" 2:3

. 1;;"- '.i 'i', .

ts. •. Q'D.,S,.1'i}Q,4.,S4

2

.

.

21

k,_K;m,A.·11' l.tIi, ~~~~~~ ~!i· . i. ~

~cd, i>.6.l2, .~ •. 6,. ;7· .•. 1.9~~;t][3

2-1'

. .

I

,

~ ·~.1.,53

!c. ~'~ll' ~ ~ a "iIQI'.~~ ,~ni;,.;i;;_

I •• ~~

'<' JI',., '11 "112-' '12' c.li

~~.I~~ 'I!.. ·u. '!I ~'2

22" 2'"

I ...•.•.•. , ':.'

. ". . ..

. . . .

... ....• . ..... , I

I _

'''';''~:''''''''' ~ ,-:::t, ~ ~,l~~ ¥-=·!fV'I!~ofitd..·

i'orOj\s- ,a~'EL13 ,~.,~,.1~].4·fJ'2.59

za

.. . ...

,

. ,

.

; I

~'"'t;:.i!';,!" ...... ~'~O' N .. WiII ~iI'~ iI.;;-J.~.

~;.;.;'JI'.:i. :~,"'l"')ii

_IYWV WI!iil'~. -I,~I!!J:;

"'€'Joot' !!"!j:ioi!:' ..

'IW~OW~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.