ഉപരി പഠനം -െഹൽ പ് ൈലൻ

*
ഉപരിപഠനാവശ ാർ ഥം േകരള
ിന്’ പറ
േപാ
വിദ ാർഥികൾ ായി
ആരംഭി െഹൽപ് ൈലൻ . സഹായം ആവശ മ വർ ് താെഴ ന റിൽ
ബ െ ടാവ താണ്. ഡൽഹി:9968210076 ആബിദ്
മംൈബ: 022 23711917, 09323093159 െമായീൻ
ി
പൈന:9921993179 നഈം
ൈഹദരബാദ്: 9963715130 അൻവർ സാദ

ബാംഗർ: 9986697731 / 32, 9844222015 അബൽ മജീദ്
ം ർ:9739172703 മിസ്’അബ്
മംഗലാപരം: 9900408771 ബിലാൽ. െക
െചൈ : 9962495920 തഖ്’യ ീൻ
േകായ
ർ: 9894577216 ഫാസിൽ
േസലം: 9894356788 അഫ്’സൽ
ഈേറാഡ്: 9843538434 അമീൻ
േകാട ാ ം: 9840834293 അബൽ അഹദ്
നമ ൽ: 9884378262 ഇസ്’മാഈൽ
അഡയാർ: 9884654466 നസീം
ത ല: 9995049365 അഫ്’സൽ
ചിദംബരം, ബഡ് ൽ: 04144237338, 09945154398 അബൽ ഗഫർ, സൽമാൻ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.