P. 1
TUJUAN KAUNSELING

TUJUAN KAUNSELING

|Views: 13|Likes:
Published by aboy5469

More info:

Published by: aboy5469 on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2011

pdf

text

original

TUJUAN KAUNSELING MemberiMaklumat Masalahklienselalunyaberkaitandengankekuranganmaklumat Mendapatkangambaran (kefahaman) yang jelasberhubungdenganmasalahdaripadakaunselor Secaratidaklangsunginibolehmenambahkemahirankliendalammengendalikanhidupnya

MenggalakkanCelik Akal Membantuklienmemahamilebihlanjutmengenaidiri (menyelamidiridanpersekitaran) Membantuklienmengetahuidirinyaadalahkuncikepadamasalah yang dihadapinya Di sampingitu, iajugadapatmembantuuntukmengembangkanbakatklien Kaunselormembantuklienmengenalpastikebolehandanbakatsupayakliendapatmengambiltindakan yang sewajarnya MemberiSokongan

y y y

y y y y

y

Klienmemerlukansokonganemosi yang tidakberbelahbagi, kemesraandanpameranperasaan yang diharapkandapatmengurangkanbebananmasalah. PenyelesaianKonflik

y y

Mengurangkanketegangandanpermusuhan antaraduaindividu (pihak) Membantumerekamenerimaperbezaandanmencarijalanuntukmencapaipenyelesaian yang menguntungkan Memperbaikihubunankliendenganmasyarakat

y y

Ramai orang menghadapimasalahdalamperhubungandenganindividu-individu lain Masalahinibiasanyaberkaitandengankonsepkendirisamaadakonsepkendiri yang rendahatausebaliknya. MATLAMAT KAUNSELING Menolongmengubahtingkahlaku Membantumembuatkeputusan Membentukkemahirandaya-tindak Mempercepatkanseseorangmenjadirasional Memperbaikihubungan interpersonal Memahamidanmengelolakankecemasan KESIMPULAN Secaraumumnya, bolehdisimpulkanbahawakaunselingmenolongseseorangklien ;

y y y y y y

Sebagaisatuindikatoruntukmemberiperangsangkepadaklien agar sentiasatenangdenganmemberikantanggapanpertama yang positif. Tujuannyaadalahuntukmembina perhubungan yang mesra. Dalamhalini. ekspresimukadapatmembantumenerangkanertimesej yang hendakdisampaikan. pergerakantangandan kaki. tingkahlaku. Di dalamkontekskaunseling.y y y y y y Memahamidiridansituasinya Mengenalpastikeperluanya Menerimarealitihidupnya Membuatperancangan yang realistikuntukmengendalikanhidupnya Bertanggungjawabkeatasdiridanperbuatannya Dan seterusnyamenjadiindividu yang berfungsidengansepenuhnya. ekspresimuka. senyumandanakhirsekalicaracaradudukdalamkaunseling. kaunselorperlumemberikantumpuandanpemerhatian yang sepenuhnyauntukmendengarsemuapercakapanklientersebut.3 PERINGKAT-PERINGKAT PROSES KAUNSELING y y y y y y y y y y y y y y y y Secaraumumaktiviti-aktivitiberikutberlakudalam proses kaunseling . suasanaterapeutik. KemahiranMembinaHubungan Merupakanlangkah yang paling awaldalamsesikaunseling. adalahpentingbagiparakaunselormempamerkanekspresimukaatauwajah yang dapatmenyakinkanklien. Kaunselormestimembinasuasanasekelilingdantingkahlaku yang meyakinkandanmenunjukkankemesraan. terdapatbeberapaperkara yang perlu di dengariaituisikandungan yang diperkatakan. nada suara. ruanguntukberkomunikasi. Segalatingkahlakuklienituturutmemainkanperanan yang pentingdalammenyampaikanmaknasesuatupengucapannyaitu. Kemahiraninidigunakanolehkaunseloruntukmembawaklienmenghadapirealitidengancaramenyelaraskan mental. Pemahaman yang tepathanyaakandiperolehidenganadanyapendengaran yang baik. kedutandahi. kaunselorperlulebihbanyakmeluangkanmasanyamendengardaripadamenyampukpercakapanklien. komunikasilisandanbukanlisannya. Untukbenar-benarmemahamiapa yang telahdiperkatakanolehklien. mukadanhidungdanriak yang lahirdaripadamukasemasaberinteraksi. emosi. gerakgeri (body language) kliensemasabercakapjugapatutdilihatdandidengarsama. Wajahataumimikmukaadalahhasilkombinasidaripadasinaranataupandanganmata. Selaindaritutur kata. Dalamsesikaunseling. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING KemahiranMendengar Merupakansatukemahiran yang paling asasdanpentingdalamsesikaunseling. 1. salingmempercayaidan rasa selamatantarakaunselordankliensupayakliensediaberbincang. kontakmata. Olehitu. . perasaan yang dilahirkanmelaluitingkahlakutanpalisandanjugamendengarperasaan yang dinyatakan. penampilandiri. Dalamkemahiraniniterdapatbeberapa sub kemahiranasas sepertimembinasuasanaalamsekeliling.

Peringkatapabilaklientelahselesaimelakukantindakan yang dipersetujuidenganjayanya. 2. Di peringkatinijuga. Mengenalpastitindakanseterusnya yang diperlukantanpapenyeliaandaripihakkaunselor. Membuatklienmenerimakaunselordenganhati yang terbukadansebagaiseorang yang bolehdipercayai. Mengakhirikaunselingdenganteraturdanmembuatrumusantentangkejayaan proses. PeringkatPenamatan 1. Peringkatpenentuanmasalahdanpenyelesaian. Kaunselordanklienbersamamengenalpastimasalah-masalah yang dihadapiolehklien. 3. 3.* PENYEDIAAN DAN KEMASUKAN * PENJELASAN * PENSTRUKTURAN * PERHUBUNGAN * PENEROKAAN * PENGUKUHAN * PENGUKUHAN * PENAMATAN y y Terdapattigaperingkatasas yang utamadalam proses kaunselingindividuataupunkelompok. Di peringkatinikaunselorberkenaanakan: Membincangkantentangtindakan yang telahdiambilolehkliendanpenilaianterhadaptindakan yang diambilitu. 2. Setiapperingkatinimerupakansuatu proses yang progresif di manaiamelibatkanperhubungan yang unik di antarakaunselordanklien. PeringkatPermulaan 1. y y y . Kaunselordanklienbersamamengenalpastitindakan-tindakan yang perludiambilolehklienuntukmenanganimasalah yang dihadapinya. Membuatkliensedarbahawaadasesuatumasalah yang perludiselesaikandandiasendiriperlumemainkanperanandalam proses penyelesaian. kaunselormenentukansamaadamasalahwujuddanperludiselesaikandanbersediauntukmeneruskan proses kaunselingitu PeringkatPertengahan 1.

4.Hansen. hormat-menghormati. Kaunselingkelompokmerupakanintervensiygsesuaibgmemenuhikeperluanramaidanmementingkanperhubunganindividu.5 KAUNSELING KELOMPOK Kaunselingkelompokterdiridrpdseorangkaunselordan 8-10 org ahliygmembincangkanpersoalanygsama. Tujuanutama Fokusutama mencegahdanmengubat. Menurutbeliau. perbincanganmengenaiperasaan. penerimaan.2004) b) Kaunselingkelompokmerupakan proses perhubunganantarakaunselordenganbeberapa orang ahli.1 DEFINISI KAUNSELING KELOMPOK Menurutbeberapa orang pakarkaunseling. fahammemahamidansokongan yang berpandukanpadakebenaran.Merekajugaberpendapatbahawafaedahterapiakandinikmatidalamsatukumpulankecil yang ahlinyasecarasukarelaberkongsimasalahperibadidengankaunselordanahli lain. kaunselingkelompokbolehdidefinisikansebagai . k. memahamidanmelaksanakancara-carautkmenyelesaikanmasalah-masalahtersebut. Merekajugaberpendapatbahawakaunselingkelompokjugabolehmenjadiagenpencegahanataupengubatanbagiseseorang. IRI-CIRI KAUNSELING KELOMPOK Proses teraputikdlmsuasanademokratik Penyertaansukarela Objektifkelompoksblmpenubuhankelompok Tanggungjawabpeserta Keahlian Kekerapandanjangkamasaperjumpaan Keberkesanankelompokdanperanansetiapahli Kerahsiaan NILAI KAUNSELING KELOMPOK Kemahiranmembinahubungan y y y y y y y y y . . a) Kaunselingkelompokadalahsatupendekatan yang bolehdigunakanolehkaunselorterlatihuntukmemberipertolonganberkesankepadabeberapa orang individubiasa yang sedangmenghadapimasalahseharian yang normal dalamsatujangkamasa yang sama. Ducandan Meadows (1967) dalamZuraidah (2004) 1. MenurutTrotzer (1977).1. komunikasidanpemahaman. . Warner dan Smith (1980) c) Kaunselingkelompokadalahsatu proses perhubunganindividu yang dinamikberasaskanfikirandankelakuansecarasedar.Zuraidah (1996. Nilaiterapinyaterletakpadasuasanaperasaansalingpercayadanmempercayai. Ahlikelompokmestilahterdiridaripadaahli-ahli yang normal dantidakmemerlukanperubahanpersonaliti yang mendesak. Hubungandlmkaunselingkelompokmempunyaiciri-cirisptkepercayaan. kemesraan. pendekataninimempunyaiobjektif yang samadengankaunselingindividutetapimeliputiinteraksikaunselordenganlebihindividu. kelompokmembolehkanahlisaling bantu-membantuutkmenghadapimasalahmasalahhidupsertamencari. ahlijugadapatberinteraksidenganindividu lain dalamkumpulanituuntukmenambahkan rasa kefahamandanjugapenerimaannilaisertamatlamathidupsendiri di sampingmenerimaataumembuangsikapdankelakuan yang tidakdiingini. .Selainitu. y y y y y y pengalamandanpendapatsupayadapatmembantuahlimencarikekuatandankelemahandiri.Gazda. penerimaan.

y y y y y y y y y y y Perasaanhormat-menghormati Persamaantarafantaraahlidankaunselor Hakutkmemberikandanmenerimapertolongan Kebebasan self-expression Kebebasanbersuara -->suasanademokratik Keperluanpsikologikal Sumbanganpositifkepadarakansebaya Suasanamenerimasokongandangalakan Kebebasanutkbersuaraatauberdiamdiri Peluangmenguji idea sendiridanmenerimamaklumbalasjujur Menjaditerapidalamusahamembantuantarasatusama lain .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->