You are on page 1of 3
5/10/ 2011 Excel 'd e Makro ve Visu al Basic Kul lanı mını Ö ğ

5/10/ 2011

Excel 'd e Makro ve Visu al Basic Kul lanı mını Öğrenme

Analyze Learners

General Characteristics

Hedef kitle üniversitede ö ğ renim gören 20-30 ya ş grubu arasındaki ö ğ rencilerdir. Okul merkezi bir yerde bulunmaktadır. Ö ğ rencilerin ço ğ u orta sınıf bir ailenin çocu ğ udur.

Entry Characteristics

Ö ğ renciler derse giriş a ş amasındaki ön bilgilere sahiptirler. Bilgisayar kullanma, excel bilgisi ve programlama dili kullanımı bilgisine sahiptirler. Ö ğ renciler ö ğ retilecek hedef ile ile ilgili becerilere sahiptirler. Visual basic programlama dili ile programlama yapmanın zor olaca ğ ı dü ş üncesindedirler.

Learning Style

Ö ğ renciler grup çalış masından ho ş lanıyor ve konunun derinlerine inmekten çok özet bilgiler ile ilgileniyorlar. Ö ğ renciler bol örneklerle ve derse katılım sa ğ layarak ö ğ renmeyi tercih ederler.

State the Objectives

Objective 1

Excel'de Makro olu ş turabilecektir.

Objective 2

Excel'de form elemanlarını tanıyacak ve kullanım yerlerini ö ğ renecektir.

Objective 3

Excel' de kullanılabilecek visual basic kodlarını ö ğ renecektir.

Objective 4

Excel üzerinde form olu ş turabilecek ve form elemalarına ait visual basic kodu yazabilecektir.

Objective 5

Objective 6

Objective 7

Objective 8

Objective 6

Objective 7

Objective 8

Select Methods Media and Materials

Methods

1-Anlatım yöntemi (Excelde makro kullanımı ve visual basic komutlarının açıklanması ve kullanılması anlatılacaktır.) 2-Soru-Cevap Yöntemi (Ö ğ rencilerin de ğ erlendirilmesinde ve etkile ş im sa ğ lamak için kullanılacaktır.)

Media

Office Excel Yazılımı Konu ile ilgili Power Point sunusu

Materials

Bilgisayar Laboratuarı Projektör Beyaz Tahta

Utilize Materials

Preview

You need a detailed knowledge of the contents to be able to integrate the chosen material into the lesson properly.

Practice

Practice your presentation in front of a mirror or friend. Try video or audio taping your presentation, so you can critique yourself.

Prepare Evnironment

Projektör ekranını herkesin rahatça görebilece ğ i bir oturma düzeni seçilecektir. I ş ık düzeni yeterli düzeyde olacaktır. Bilgisayar ile projektör ba ğ lantısı kontrol edilecektir. Programın gösterilece ğ i ve uygulamaların yapılaca ğ ı bilgisayarda Office Excel yazılımının yüklü oldu ğ u kontrolü yapılacaktır.

Prepare Audience

Öğ rencilere anlatım esnasında üzerinde önemle durulması gereken noktalarda dikkatlerini çekmek. Ö ğ renilen bilginin nerelerde ve ne maksatla kullanılabilece ğ i yönünde bilgiler vermek.

Present Materials

Make the most of you opportunity to guide the learner. Make it the best show possible. The text contins many showmanship techniques to help you improve your skills.

Require Learner Participation

Present Materials

Make the most of you opportunity to guide the learner. Make it the best show possible. The text contins many showmanship techniques to help you improve your skills.

Require Learner Participation

In itial Activities

Questions to Ask

Excel'de form elemanlarına yaptırılacak iş için yazılacak uygun visula basic kodları nelerdir?

Activities to do

Öğ rencilere örnek bir soru verilerek form elemanlarına visual basic kodlarını yazmaları ve programı çalış tırarak kodların çalış masını gözlemlemeleri istenir.

Skills to Practice

Fo llo w Up Activities

Questions to Ask

Yapılan uygulamalarla ilgili sorular yöneltilir.

Acitvities to do

Soru-Cevap ş eklinde ö ğ renmeleri pekiş tirilmeye çalış ılır.

Skills to Practice

Evaluate and Revise

Evaluation of Learner

Ö ğ rencilerin konu ile ilgili verilen sorulara karş ı verdikleri cevaplar de ğ erlendirilir. Ö ğ rencilerden konu ile ilgili uygulama yapmaları istenir. Uygulamadaki do ğ ruluk derecesine göre de ğ erlendirme yapılır. Ö ğ rencilerin derse katılım durumları de ğ erlendirilir.

Evaluation of Methods Media

Ö ğ rencilere uygulanacak olan; dersin anlatımı, sunumu kullanılan materyaller ve yaptırılan uygulamalarla ilgili hazırlanacak ankete verilecek cevaba göre de ğ erlendirme yapılır.